קול רינה וישועה באהלי צדיקים

àúééøåàå ìàøùé úøåáç
#11-43
øéæð/ïéèéâ
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
ê®−î èꬽò−ð
Nov. 25
’½ôñ
'14
774 Bedford Ave.
á"ñîåå é"ð
á"ñîåå é"ð
îñ½× ’è
í"¼¾³
718.215.0460
øòâðéëåá äùî ÷çöé ä"åî
ïøòèù é"øá íéøôà ä"åî
íéëåãéù
é"ð áééì óìàåå
é"ð 'éøà íééç
èëàð êàåå
é"ð ïòöèåî ïîìæ ä"åî ç"åî úéáá
164 Lynch é"ð ïééèùìøòô ÷éæééà ä"åî ç"åî úéáá
8:00 úéøçù èåàáàìàåå/éì àèôà ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
11 Juliana éúéáá ,à"èéìù ñðòôøàä ãåã ìàøùé â"äøä ïúç
8:00 úéøçù íéðîæäå ìàøùé ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
"‫א 'חתן' קויפט דעם 'שטריימל' ביי "חתן שטריימל‬
é"÷ é"ð ùèéååàáà÷àé ìàéøæò ìàéçé ä"åî
á"ñîåå é"ð õèøàååù òùåé íäøáà ä"åî
é"ð
611 Wythe #3-L
éåìá áàæ øéàî ø"á óñåé éìúôð ä"åî
é"ð
é"ð
é"ð ÷éùèôå÷ íçðî éëãøî ä"åî
é"ð ùèéååà÷ôòì øéàî øæòéìà ä"åî
é"ð øòâøàæ ÷çöé íäøáà ä"åî
à"èéìù ùèéååàéìéà ìàåé áøä
à"èéìù óéðùèòø÷î ø"åîãà ïúç à"èéìù âðéøîòé ã"áà ö"äâä ïá
é"ð êééø á÷òé ïøäà ä"åî
ìàéøòôîéà íìåàá
é"ð éëãøî ïøäà
äùî ìàåéå íìåàá
é"ð àáà íäøáà
íäøáà úøèò íìåàá
é"ð óñåé íäøáà éëãøî
àâéô ñãøô íìåàá
é"ð íäøáà ïåòîù
éáö ñãøô íìåàá
é"ð íééç
ìàèðòðéèðà÷ íìåàá
ïéøâ äîìù ø"á ìàåé ä"åî
øòãðòìøòáà ìàåîù áøäá íäøáà ä"åî
úåðåúç
é"ð ìàåé
à"èéìù õéååøåä ìàøùé ïåòîù áøä
‫הק' משה אברהם גרינפעלד‬
íéðîæ
þì¾í ³îñ¼
5:42
íôìí ±ò
6:54
:‫ נג‬.‫ מח‬.‫ ס‬:‫ סג‬.‫סד‬
8:42 ¾"þš öôï ¹î½
9:18 ê"þè
9:42 íñõ³ öôï ¹î½
10:06 ê"þè
³î®ì
11:43
Fax: 718-384-4631
Email: [email protected]
íñîðè íìòô
12:13
ìàåé úéø÷
øåáéöä ìå÷ - éñðàî
øåáéöä3:14
çåì - ô"á
íò¬š íìòô
845-662-3137
845-425-1313
718-303-4300
í¼−š¾
4:31
³"þ
5:44
à"èéìù áåàì ïåéöðá áøä
é"ð õéáåøéàî ùøòä á÷òé äð÷ìà ä"åî
é"ð øòâøòáãìàâ äîìù éëãøî ä"åî
é"ð ïééèùðéáåø 'éøà äùî ä"åî
à"èéìù ãìòôðéøâ ìàéîçøé äùî áøä
éàäéîòñ ã"áà
é"ð ãìòôðéøâ ùøòä øéàî ä"åî
.‫גם אני אתכבד בזה להזמין את קרובי וידידי להשתתף בשמחת נכדי נ"י‬
é"ð ïøòèù êåøá äùî ø"á á÷òé ä"åî
à"èéìù ÷àðøòèñàô 'éìà â"äøä
é"ð øòéåðøéè íçðî äùî ä"åî
é"÷ - é"ð ìøòô ìàøùé éëãøî ä"åî
ññàø/ãøàôãòáî 5:30 äòùá òñé ñàá
õðàè äåöî êàð ïåà ïöðàè ïëàð ÷éøåö
é"ð 'éòùé ìàåîù
ìèñò÷ æåàø íìåàá
é"ð óñåé
ô''á - õéðæéåå íééçä øåà íìåàá
é"ð øéàî ìãðòî
éñðàî - õéðæéåå íìåàá
é"ð ìàåé
é"÷ - ñééãàøàô ìçø úéá íìåàá
é"ð ÷òèòø äùî íçðî ä"åî
à"èéìù ïàîééøô ã"áà ö"äâä
é"ð ñééåå ùøòä ìàåîù ä"åî
é"ð ùèéååàáà÷àé ìàéúå÷é ä"åî
íéìéáà íåçéð
‫על פטירת הרבנית אלטע שרה קלערל קליינמאן ע"ה בת כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי זצ"ל‬
‫ עד עש"ק אחצה"ר‬845-426-2972 ‫ פעקס‬845-425-6802 .‫ טעל‬- ‫ מאנסי‬186 Adar Ct. ‫יושבים בביתה‬
,‫ חתונה נאכט ועוד‬,‫ בגדים‬,‫געזוכט נדבנים פאר שטריימל‬
718-782-2002 ‫ רופט שוין‬.‫פאר א חתן וואס האט חתונה אין געציילטע טעג‬
‫קול רינה וישועה באהלי צדיקים‬
‫הננו להזמין את ידידינו ואנ"ש כאו"א בשמו הטוב יבורך לשמחת החתונה שיתקיים אי"ה‬
. ‫היום בערב לנכדת רבינו שליט"א בת חדב"נ הרה"צ ר' יואל איליאוויטש שליט"א‬
‫באולם פרדס פיגא‬
.11:15 ‫ ברכה"מ בשעה‬- 7:00 ‫ מעמד החופה בשעה‬- 6:00 ‫ קבלת פנים בשעה‬:‫זמני השמחה‬
‫נא לראות שורות אלו כהזמנה פרטית‬
.‫בזכות רבנו הק' זי"עא ישפע עכאו"א מהמשתתפים שפע ברכה והצלחה מרובה וס'"ד בכל הענינים‬
‫בית‬
‫כ"ק מרן‬
‫אדמו"ר‬
‫מקרעטשניף‬
‫סיגעט‬
‫שליט"א‬
‫הבחינה על חזרת השנה מס' נזיר מדף ל"ח עד נ"ב שע"י חבורת ישראל ואורייתא‬
'‫ אחצ"ה באברכים זופניק קומה ב‬2:00 ‫בתשלום גמול יתקיים אי"ה היום בשעה‬
(‫ )פריוואטע אינטערנעמונג‬2:00 ‫ולמחר ביום ד' בכולל תהלות יואל בשעה‬
ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã
-
ñãééôéñàì÷
‫ צוליב א שמחה בבית הנהלת הגמ"ח וועלן מיר אי"ה זיין פארמאכט היינט יום ג' ויצא‬- ‫גמ"ח רב חסד בית חנא‬
.‫ לאזט א מעס‬718-625-2091 ‫ ברילל‬.‫ מרת ח‬- ,OCD ‫ ווי אויך פאר‬,‫ השקפה אין שלום בית‬,‫ לאמיר איבערגיין הלכות פאר פרויען‬,‫חשובע פרויען‬
,‫ בני תורה אפטיילונג! היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א פול טיים באס דרייווער‬- ‫באס דרייווער‬
917-681-8445 :‫ "קען מיטהאלטן פארמיטאג סדר הכולל" רופט‬,‫גוט באצאלט‬
347-903-0586 :‫ רופט‬,$240 ‫ פאר בלויז‬Dash Camera ‫ ס'איז יעצט דא צו באקומען א גאר גיטע‬- ‫התורה חסה על ממונם של ישראל‬
Computer IT Technician For Home & Businesses Call/Text 718-637-3911 [email protected]
718-812-4125 ,‫ ביינאכט‬1:00 ‫ נאכמיטאג ביז‬5:00 ‫ זוכט א טויגליכע יונגעמאן צו ארבייטען טעגליך פון‬Flaums Appetizing 40 Lee Ave.
,‫ מאנסי‬,‫ בעטן( אין ב"פ‬10 ‫ שטוביגע דירות )אדער‬7 ‫עס איז עוועילעבעל צו דינגען פאר די וואך שבת ויצא‬
1-888-799-RING (7464) ‫ רינג & דינג‬:‫ רופט‬.‫ וכל הקודם זכה‬- ‫ פאלסבורג‬.‫ סט‬,‫ עלפיין'ס‬,‫ קרית יואל‬,‫סקווירא‬
718-757-0093 ,(‫ )בערך פון פוינט פלאזא האטעל ביז פארק מענאר‬,‫ פארלוירן דעם שב"ק א דיימאנד ברעיסלעט‬- íð−ëê ³ë¾í
.‫מ‬.‫ ל‬347-564-6707 ,‫ בראדוועי ווייט‬,‫ פארגעצויגן‬8 .‫ בעדרום דירה צו פארדינגען סעק‬3 ‫ לעכטיגע‬- ë"½ôîî
347-451-9967 ,‫ אין סאוט סייד געיגנט‬,‫ ס"פ געאייגנט פאר א ביהמ"ד‬1000 ‫ געזוכט צו דינגען א פלאץ בערך‬- ë"½ôîî
845-662-0083 :‫ רופט‬Park View Development ‫ נייע‬up & down ‫ רומיגע‬7 ‫ צו פארדינגען א‬- −½òêô
MAGNIFICENT VACATION HOME AVAILABLE FOR RENT FOR SHABBOSIM OR DURING THE WEEK, 845-459-5702 - ½ñ−š½¬¼š
718-541-8542 ‫ רופט‬,‫ און ווייטער‬Feb 4 ‫ בעדרום אפארטמענט צו פארדינגען פון‬1 ‫ א‬- Masada 2/−ôê−ô
718-783-1000 .‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,sewer mains -‫ וואנעס‬- ‫סינקס‬- ‫ מיר שטאפען אויף טוילעטס‬- Tri State Sewer
845-694-5200 :‫האט איר שוועריקייטן צו באצאלן אייערע קרעדיט קארדס? רופט‬
SHEETROCK - We close any hole any size, sheetrock, spackle, paint, like new. CALL: "Patchman" 800.676.6187
Credit Maven 347-359-5433 12:00 ‫ רופט פון‬.‫ק‬.‫ ראונד טריפ טיקעטס קיין קאנדא גענצליך בחינם פאר עפענען א ק‬5 ‫זעלטענע געלעגנהייט! באקומט‬
Full renovation, kitchens, baths, basements ‫ חתן כלה‬,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774
718-213-3005 - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer
‘Watch Polisher' needed for fast paced e-Commerce company in Williamsburg.
Must have experience. Email resume to [email protected] or call 718 484-1379
Limited slots still available in Sunday program for special needs children
Is your child in need of a structured fun recreation program?
Gym, outings, crafts, lunch and snack, transportation. Call: 917-407-7988
Applex Appliances Repair - Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C Same day - late hours, 718-404-1107
HASC Center Direct Support Counselors: F/T male direct support staff to work in Williamsburg
Day Hab Program. Competitive salary + benefits. 718-535-1937 or email [email protected]
Large Heimishe Company in New Jersey is looking for a motivated individual
to join our online sales team. please email resume to: [email protected]
Large Heimishe Company in New Jersey is looking for motivated individual
to join our production department. please email resume: [email protected]
Eye Link Therapy Center Williamsburg Branch : Therapist position available for
yingerman. Training provided. Please call 718-669-7333 or fax resume to 718 599-0964.
Great opportunity!
.‫ מאל א וואך‬4 ‫ אוואך דורך זיין א טיטשער פאר א קלענערע גרופע‬$900 - $500 ‫פארדינט‬
Yeshiva degree + teaching qualifications (experience) ok!
,‫מ'דארף קענען א גוטע דורכנישטליכע ענגליש‬
347-689-0493 ‫ביטע רופט‬