מודעת פרסום - חדר בקרה שמחה

‫‪www.mekorot.co.il‬‬
‫מקורות חברת מים בע"מ‬
‫ועדת המכרזים המרכזית‬
‫חדר בקרה שמחה )‪(7143550037‬‬
‫תנאי המכרז מס' ‪ /60-2014‬ש‬
‫בכוונת חברת "מקורות" להקים להקים חדר בקרה באתר תחנת שמחה של מקורות )ליד שדרות(‪.‬‬
‫העבודה כוללת עבודות פירוק ופינוי בטונים ומתקנים תת קרקעיים‪ ,‬עבודות עפר‪ ,‬ביצוע כלונסאות ביסוס‪,‬‬
‫הקמת מבנה כולל עבודות בטון‪ ,‬איטום‪ ,‬נגרות‪ ,‬מסגרות פלדה‪ ,‬מתקני תברואה‪ ,‬מערכת ניקוז ואוורור‪ ,‬מתקני‬
‫חשמל‪ ,‬תאורה‪ ,‬גילוי וכיבוי אש‪ ,‬עבודות גמר‪ ,‬מתקני מיזוג‪ ,‬ריהוט ועוד‪ ,‬הכל כמתואר במסמכי המכרז )להלן‬
‫יקרא‪" :‬העבודה"(‪.‬‬
‫תנאי סף‬
‫רשאים להשתתף בהליך מציעים ששילמו עבור השתתפות בהליך ויש בידם הידע‪ ,‬היכולת‪ ,‬כוח אדם מיומן‬
‫וציוד מתאים לביצוע המטלות המפורטות במסמכי המכרז המלאים והעומדים בתנאי הסף שתמציתם מובאת‬
‫להלן ומפורטים במסמכי ההליך המלאים‪:‬‬
‫‪ .1‬על המציע להשתתף בסיור קבלנים במקום‪ ,‬במועד ובתנאים שנקבעו להלן‪.‬‬
‫‪ .2‬על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס‪.‬‬
‫‪ .3‬המציע הינו קבלן רשום בענף ‪ 100‬בסיווג המתאים לערך הצעתו‪.‬‬
‫‪ .4‬למציע ניסיון מוצלח‪ ,‬בעצמו‪ ,‬בחמש השנים האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות‬
‫למכרז זה בביצוע של הקמת מבנה ממוגן אחד לפחות בהיקף כספי מינימאלי של ‪ 3‬מלש"ח )לא‬
‫כולל מע"מ(‪ .‬על המבנה לכלול ביצוע כלונסאות‪.‬‬
‫‪ .5‬הגשת ערבות מכרז בסך של ‪ ₪ 100,000‬כנדרש במסמכי ההליך‪.‬‬
‫דמי השתתפות במכרז‬
‫הגשת הצעות להליך זה כרוכה בתשלום של ‪) ₪ 1,500‬כולל מע"מ( שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫במעמד התשלום יידרש המשלם למסור את פרטי הגורם עבורו שולמו דמי ההשתתפות )לרבות מס' טלפונים‬
‫ופקס למשלוח הודעות והבהרות( וכן יקבל המשלם עותק כרוך של מסמכי מכרז זה והתקן ‪ USB‬להגשת‬
‫הצעתו‪.‬‬
‫את התשלום ניתן לשלם בשיק מזומן לפקודתה של מקורות חברת מים בע"מ שיימסר ביחידת מכרזים‬
‫במקורות הממוקמת בבנין מקורות‪ ,‬רחוב לינקולן ‪ 9‬ת"א‪ ,‬קומה ‪ ,7‬בימים א‪-‬ה בין השעות ‪ 08:00 – 15:00‬יש‬
‫לתאם מראש את ההגעה בטלפון ‪ , 03-6230735/707‬או באמצעות העברה בנקאית מראש לחשבונה של‬
‫מקורות )בבנק הפועלים חשבון מספר ‪ (12-600-260260‬והצגת אישור העברה זו בעת קבלת המסמכים‪.‬‬
‫חובה על מי שביצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית כאמור להגיע למשרדי מקורות במועדים‬
‫ובכתובת לעיל לפני המועד האחרון להגשת הצעות לצורך מסירת פרטי הגורם עבורו שולמו דמי ההשתתפות‪,‬‬
‫קבלת עותק המכרז וקבלת התקן ‪ USB‬אשר באמצעותו יש לערוך ולהגיש את ההצעה‪.‬‬
‫הגשות המציעים לא יתקבלו ללא הסדרת התשלום מראש‪.‬‬
‫לא יתקבל תשלום במזומן‪.‬‬
‫סיור קבלנים‬
‫סיור הקבלנים‪ ,‬אשר השתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת ההצעות‪ ,‬יתקיים בתאריך ‪ 15.12.2014‬בשעה ‪10:00‬‬
‫בבוקר‪.‬‬
‫מקום המפגש לסיור יהיה בתחנת שמחה של מקורות )על כביש ‪ 334‬ליד שדרות(‪.‬‬
‫פרטים לגביי הגעה למקום המפגש ניתן לקבל ממנהל הפרויקט‪ ,‬מר אייל פינקו בטלפון ‪.050-7953223‬‬
‫השתתפות בסיור הקבלנים חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה‪.‬‬
‫יש להגיע לסיור עם נעלי בטיחות ותעודת זהות‪.‬‬
‫מובהר כי לא יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר ממציע פוטנציאלי אחד וזאת למעט מקרים בהם הנציג‬
‫הינו מנהל‪ /‬בעל מניות בכל הגופים אותם הוא מייצג בסיור‪.‬‬
‫ההצעות יוגשו לתיבה שביחידת המכרזים של מקורות‪ ,‬ברחוב לינקולן ‪ ,9‬קומה ‪ ,7‬ת"א‪ .‬ניתן להגיש הצעות‬
‫בימים א'‪-‬ה' בין השעות ‪ 08:00-15:00‬ולא יאוחר מיום ‪ 29.12.14‬בשעה ‪ 12:00‬בצהריים‪.‬‬
‫מקורות איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו‪ ,‬איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל‬
‫הצעה שהיא‪ ,‬והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו‪/‬או לקיים שלב ‪ , Best & Final‬אחד או יותר ו‪/‬או‬
‫לבטל את המכרז על פי האמור במסמכי המכרז והוראות כל דין‪.‬‬
‫מקורות שומרת על זכותה להזמין רק חלק מהרכיבים המתוארים במכרז‪ ,‬לפצל את ההצעה בין המציעים‪,‬‬
‫לקבל חלקים ממנה‪ ,‬או לממשה בשלבים; ובנוסף‪ ,‬שומרת לעצמה את הזכות‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‬
‫לבטל מכרז זה ו‪/‬או לצאת בהליך חדש ו‪/‬או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת‪ ,‬וזאת ללא צורך במתן הסבר‬
‫למציעים או לשפותם‪/‬לפצותם‪ .‬הודעה על הביטול‪/‬העדכון תשלח לכל מי ששילם דמי השתתפות בהליך‬
‫כמתואר לעיל‪.‬‬
‫לבירורים‪ ,‬שאלות והבהרות ניתן לפנות‪ ,‬בכתב בלבד‪ ,‬לגב' שירי רבינוביץ' )בהעדרה נא להשאיר הודעה לגב'‬
‫עמית דניאל(‪ ,‬באמצעות דוא"ל ‪ [email protected]‬ובפקס מספר ‪ ,03-6230568‬וזאת לא יאוחר מיום‬
‫‪ 22.12.14‬בשעה ‪ 12:00‬בצהרים‪ .‬יש לוודא קבלת ד"א והפקס בטלפון ‪03-6230735/707‬‬
‫תשובות לשאלות ימסרו בכתב לכלל המציעים הפוטנציאלים בהליך זה‪ ,‬ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמך זה‪.‬‬
‫למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק תשובות שימסרו בכתב בלבד יחייבו את מקורות‪ ,‬ואין להסתמך על כל‬
‫תשובה שניתנה בע"פ‪.‬‬
‫ועדת המכרזים המרכזית‬
‫המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור המכרזים‬
‫‪www.mekorot.co.il‬‬