י התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו הסברי הדירקטוריון למצב עסק חלק א: העצמי

‫‪ 82‬במאי‪8102 ,‬‬
‫דוח הדירקטוריון לתקופה של שלושה החודשים שנסתיימה ביום ‪ 13‬במרס ‪4132‬‬
‫חברת סנו מפעלי ברונוס בע"מ (להלן‪" :‬סנו" או "החברה") מתכבדת להגיש בזה‪ ,‬דוחות כספיים מאוחדים של‬
‫החברה וחברות מאוחדות שלה (להלן‪" :‬הקבוצה") לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום ‪ 10‬במרס ‪8102‬‬
‫(להלן‪":‬הרבעון הראשון")‪ ,‬על פי הנדרש בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים)‪ ,‬התש"ל‪.0791-‬‬
‫חלק א‪:‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד‪ ,‬תוצאות פעולותיו‪ ,‬הונו‬
‫העצמי ותזרימי המזומנים שלו‬
‫דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והחברות שבשליטתה ליום ‪10‬‬
‫במרס ‪ .8102‬הדו"ח סוקר את השינויים העיקריים בפעילות הקבוצה בחודשים ינואר עד מרס ‪ ,8102‬כאשר בידי‬
‫המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה ליום ‪ 10‬בדצמבר ‪ ,8101‬אשר פורסם ביום ‪ 89‬במרס ‪( 8102‬מס'‬
‫אסמכתא ‪.)8102-10-189000‬‬
‫הסקירה מתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני הקבוצה בתקופה המדווחת אשר השפעתם על ענייני‬
‫החברה היא מהותית‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד‬
‫א‪.‬‬
‫נכון למועד הדיווח החברה פועלת בתחום ייצור‪ ,‬שיווק‪ ,‬הפצה ומכירה של מוצרי צריכה ביתיים‬
‫שאינם מוצרי מזון (‪ )Non Food Products‬בארץ ובחו"ל‪ .‬עיקר הפעילות של החברה מתבצעת‬
‫בישראל‪ ,‬כאשר גם פעילות הייצור של מוצרי הקבוצה מתבצעת כמעט במלואה בישראל על ידי‬
‫החברה וחברות בת בבעלותה המלאה דהיינו‪ :‬קוסמופארם בע"מ‪ ,‬שניר תעשיות נייר (‪ )0771‬בע"מ‬
‫וישראפייפר תעשיות נייר בע"מ (אשר ‪ 71.1%‬מהונה המונפק בבעלות שניר תעשיות נייר (‪)0771‬‬
‫בע"מ)‪ ,‬ופנדה מפעלי נייר בע"מ (אשר ‪ 011%‬מהונה המונפק בבעלות ישראפייפר תעשיות נייר‬
‫בע"מ)‪ .‬פעילות השיווק ומכירת מוצרי החברה בישראל מתבצעת באמצעות מערך ההפצה של‬
‫חברות הבת‪ :‬החברה הדרומית לשיווק בע"מ וסנו פרופשיונל בע"מ‪.‬‬
‫החברה משווקת‪ ,‬מוכרת ומפיצה את מוצריה גם בחו"ל‪ ,‬כאשר פעילות היצוא מתבצעת באמצעות‬
‫חברת הבת‪ ,‬סנו אינטרנשיונל בע"מ‪ .‬נכון למועד דוח זה‪ ,‬היקף פעילות היצוא והמכירות בחו"ל של‬
‫הקבוצה הסתכם בכ‪ 2%-‬מסך המכירות הכולל שלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד (המשך)‬
‫‪.3‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לקבוצה ארבעה תחומי פעילות מרכזיים המדווחים כמגזרים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של‬
‫החברה כדלהלן‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫תחום מוצרי ניקוי ואחזקת הבית‪ :‬ייצור‪ ,‬שיווק‪ ,‬מכירה והפצת מוצרי ניקוי ואחזקת‬
‫הבית‪.‬‬
‫תחום מוצרי נייר‪ :‬ייצור‪ ,‬שיווק‪ ,‬מכירה והפצת חיתולים לתינוקות ולמבוגרים ומוצרי נייר‬
‫ביתי שונים‪.‬‬
‫תחום מוצרי טואלטיקה וקוסמטיקה‪ :‬ייצור‪ ,‬שיווק‪ ,‬מכירה והפצת מוצרי טואלטיקה‬
‫וקוסמטיקה לטיפוח והיגיינה אישית‪.‬‬
‫אחרים‪ :‬מוצרי ניקוי ואחזקה שונים אשר אינם כלולים בתחומי הפעילות האחרים‪ .‬שיווק‬
‫ומכירה של חומרי גלם‪ ,‬בעיקר בתחום הכימיקלים‪.‬‬
‫תחומי העיסוק של הקבוצה מאופיינים בתחרות חריפה מצד יצרנים מקומיים‪ ,‬רשתות המייצרות‬
‫מוצרי ‪( PRIVATE LABLE‬מותג פרטי)‪ ,‬יבואנים‪ ,‬וכן מצד חברות רב לאומיות בעלות מותגים‬
‫בינלאומיים‪ ,‬הפועלות בשוק הישראלי ומתחרות במוצרי החברה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נקודות עיקריות ועדכונים בדבר תיאור עסקי התאגיד לתאריך המאזן‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬גדלו מכירות הקבוצה בכ‪ 6%-‬לעומת‬
‫המכירות בתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו לסך של ‪ 171,201‬אלפי ש"ח‪ .‬הגידול הינו‬
‫בכל תחומי הפעילות‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הרווח הנקי בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬הסתכם בסך של ‪ 86,270‬אלפי‬
‫ש"ח לעומת ‪ 81,266‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬מהווה גידול ברווח בשיעור של‬
‫כ‪ 6%-‬שנובע בעיקר משיפור בשיעור הרווח הגולמי בקיזוז העלייה בהוצאות המימון‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫תוצאות החברה ברבעון הראשון של שנת ‪ 8102‬מבטאות את פעולות החברה ברבעונים‬
‫האחרונים לשיפור התוצאות שעיקרן הטמעת תוכנות חדשות לשיפור תהליכי רצפת‬
‫הייצור וליקוט הסחורה‪ ,‬הקטנת עלויות תשומות הייצור‪ ,‬הוזלת עלויות רכש מול ספקי‬
‫החברה ונותני שירותים וכן והתייעלות פנימית‪ .‬כמו כן‪ ,‬החברה ממשיכה להתמקד בחיזוק‬
‫היסודות לצמיחה ובהשקעה במנועי צמיחה נוספים בארץ ובחו"ל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫נכון לרבעון הראשון של שנת ‪ 8102‬ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד לא חל שינוי‬
‫מהותי בגורמי סיכוני השוק אליהם חשופה החברה‪ ,‬במדיניות ניהול סיכונים אלו‪,‬‬
‫באחראי לניהולם ובאמצעי הפיקוח ומימוש המדיניות כפי שפורסמו‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ביום ‪ 2‬במרס ‪ ,8102‬הודיעה החברה על סיום כהונתו של מר ברונו לנדסברג כיו"ר‬
‫הדירקטוריון וכדירקטור (לפרטים נוספים ראה דיווח החברה ביום ‪ 2‬במרס ‪ ,8102‬מספר‬
‫אסמכתא ‪.)8102-10-111811‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.3‬‬
‫נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד (המשך)‬
‫‪.6‬‬
‫ביום ‪ 7‬במרס ‪ 8102‬הודיעה החברה כי בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה‪ ,‬מר יצחק‬
‫זינגר ימונה לתפקיד יו"ר הדירקטוריון במקומו של מייסד החברה מר ברונו לנדסברג‪ .‬מר‬
‫זינגר יחדל לשמש כמזכיר החברה‪ .‬שכרו של מר זינגר נותר ללא שינוי עד אשר תזמן‬
‫החברה אסיפה שנתית לעדכון תנאי העסקתו‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ביום ‪ 11‬לאפריל ‪ ,8102‬דיווחה החברה כי לאירועים האחרונים שהתרחשו באוקראינה‪,‬‬
‫קיימת השפעה שלילית על פעילותה של חברה מאוחדת‪ ,‬חברת "איסו טרייד אוקראינה"‬
‫(להלן ‪ -‬איסו טרייד)‪ ,‬וזאת בעיקר בשל החלשות שער המטבע האוקראיני ביחס לשער‬
‫הדולר‪.‬‬
‫לאור האירועים חברת איסו טרייד רשמה הפסד של כ‪ 1.9-‬מיליון ש"ח בשלושת החודשים‬
‫הראשונים בשנת ‪ .8102‬עיקר ההפסד נובע מהיחלשות המטבע האוקראיני ביחס לשער‬
‫הדולר של ארה"ב‪.‬‬
‫נכון למועד זה‪ ,‬לא ניתן להעריך האם החברה תכיר בהפסדים נוספים עקב המצב המעורער‬
‫באוקראינה והחברה תמשיך לדווח בהתאם על כל שינוי מהותי‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אירוע לאחר תאריך הדיווח‬
‫א‪ .‬החוק לקידום התחרות בענף המזון\ התשע"ד‪:8102-‬‬
‫ביום ‪ 89‬במרס ‪ ,8102‬פורסם ברשומות חוק קידום התחרות בענף המזון התשע"ד ‪( 8102-‬להלן‪":‬חוק‬
‫המזון" ) אשר מטרתו‪ ,‬הגברת התחרות בענף המזון ובתחום מוצרי הצריכה‪ ,‬לשם הפחתת המחירים‬
‫לצרכן‪.‬‬
‫חוק המזון כולל שלוש מערכות הוראות מרכזיות א‪ .‬הוראות המסדירות את הפעילות של ספקים‬
‫וקמעונאים ב‪.‬הוראות בעניין תחרות גיאוגרפית של קמעונאים ג‪ .‬הוראות בעניין שקיפות המחירים של‬
‫הקמעונאים השונים‪.‬‬
‫כן קובע החוק הוראות אכיפה‪ ,‬עונשין ועיצומים כספיים אשר יהיו בסמכותו של הממונה על ההגבלים‬
‫העסקיים‪.‬‬
‫במערכת ההוראות הרלבנטיות לפעילותה של החברה‪ ,‬קרי‪ ,‬פעילות של ספקים וקמעונאיים נקבע כי הן‬
‫יכנסו לתוקפן ביום ‪ 01‬בינואר ‪.8101‬‬
‫למועד פרסום הדוח‪ ,‬לא ניתן להעריך את מידת ההשפעה ו‪/‬או תחולת החוק על פעילותה העסקית של‬
‫החברה‪ ,‬והחברה תמשיך לדווח בהתאם לאחר שתלמד את השפעתו של החוק על פעילותה‪.‬‬
‫ב‪ .‬במהלך חודש אפריל ‪ ,8102‬נגרמה תקלה בציוד כיבוי האש שבמחסני חברת הבת סנו אינטרטרנס בע"מ‬
‫(להלן ‪ -‬סנו אינטרטרנס)‪ ,‬התקלה גרמה לנזקים במלאים עם ערך כולל של כ‪ 1-‬מיליוני ש"ח‪ .‬לסנו‬
‫אינטרטרנס קיים ביטוח בכיסוי מלא עבור יתרות המלאי‪.‬‬
‫ה‪ .‬תביעות תלויות‪:‬‬
‫לפירוט ועדכונים בדבר התביעות שהוגשו כנגד הקבוצה ‪ -‬ראו באור ‪ 6‬לדוחות כספיים ביניים מאוחדים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.4‬‬
‫המצב הכספי‬
‫הנכסים השוטפים ליום ‪ 10‬במרס ‪ 8102‬הסתכמו ב‪ 266,767-‬אלפי ש"ח‪ ,‬לעומת ‪ 971,190‬אלפי ש"ח ליום ‪10‬‬
‫בדצמבר ‪ .8101‬עיקר העלייה נובעת מגידול ביתרות הלקוחות בסך של כ‪ 011.1-‬מיליוני ש"ח וגידול ביתרות‬
‫המלאי בסך של כ‪ 02.0-‬מיליוני ש"ח‪ ,‬העלייה נובעת בעיקר מעליה בהיקף הפעילות בשל חג הפסח‪ .‬בניכוי‬
‫ירידה ביתרות מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ‪ 21.7-‬מיליוני ש"ח‪.‬‬
‫הנכסים הבלתי שוטפים ליום ‪ 10‬במרס ‪ 8102‬הסתכמו ב‪ 872,726-‬אלפי ש"ח‪ ,‬לעומת ‪ 871,910‬אלפי ש"ח‬
‫ליום ‪ 10‬בדצמבר ‪.8101‬‬
‫השקעות בחברות אחרות (נכסים פיננסיים זמינים למכירה) ליום ‪ 10‬במרס ‪ 8102‬הסתכמו בסך ‪1,967‬‬
‫אלפי ש"ח לעומת ‪ 1,022‬אלפי ש"ח ליום ‪ 10‬בדצמבר ‪ .8101‬הגידול נובע מעלייה בשווי המניות ב‪.‬גאון‬
‫אחזקות בע"מ‪.‬‬
‫הרכוש הקבוע‪ ,‬נטו ליום ‪ 10‬במרס ‪ 8102‬הסתכם ב‪ 800,191-‬אלפי ש"ח‪ ,‬לעומת ‪ 817,692‬אלפי ש"ח ליום ‪10‬‬
‫בדצמבר ‪ .8101‬העלייה נובעת בעיקר מרכישות מכונות וציוד בניכוי הוצאות פחת שוטפות‪.‬‬
‫הנכסים הבלתי מוחשיים‪ ,‬נטו ומוניטין ליום ‪ 10‬במרס ‪ 8102‬הסתכמו ב‪ 96,167-‬אלפי ש"ח לעומת ‪96,211‬‬
‫אלפי ש"ח ליום ‪ 10‬בדצמבר ‪ .8101‬הירידה נובעת בעיקר מהפחתה שוטפת‪.‬‬
‫ההתחייבויות השוטפות ליום ‪ 10‬במרס ‪ 8102‬הסתכמו ב‪ 126,621-‬אלפי ש"ח‪ ,‬לעומת ‪ 128,197‬אלפי ש"ח‬
‫ליום ‪ 10‬בדצמבר ‪ .8101‬העלייה נובעת בעיקר מגידול בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים בסך של כ‪-‬‬
‫‪ 17.1‬מיליוני ש"ח שנבעו בעיקר מעליית יתרות המלאי ומעלייה בהיקף הפעילות של הקבוצה‪.‬‬
‫הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים לזמן ארוך (ללא חלויות שוטפות) ליום ‪ 10‬במרס‬
‫‪ 8102‬הסתכמו ב‪ 2,181-‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 2,218‬אלפי ש"ח ליום ‪ 10‬בדצמבר ‪ .8101‬עיקר הירידה נובעת‬
‫מפירעונות שוטפים של הלוואות‪.‬‬
‫ההון של החברה ליום ‪ 10‬במרס ‪ 8102‬הסתכם ב‪ 968,878-‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 912,722‬אלפי ש"ח ליום ‪10‬‬
‫בדצמבר ‪ .8101‬הגידול נובע מרווח כולל בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬בסך ‪ 89,112‬אלפי‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.1‬‬
‫התוצאות העסקיות‬
‫למידע בדבר תוצאות לפי מגזרי הפעילות ראו באור ‪ 9‬לדוחות הכספיים ביניים‪.‬‬
‫המכירות‬
‫מוצרי‬
‫ניקוי‬
‫ואחזקת‬
‫בית‬
‫מוצרי‬
‫נייר‬
‫מוצרי‬
‫טואלטיקה‬
‫וקוסמטיקה‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אחרים‬
‫סה"כ‬
‫הכנסות לפי תחומי פעילות‪:‬‬
‫לתקופה של שלושה חודשים‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪ 10‬במרס‪8102 ,‬‬
‫‪ 10‬במרס‪8101 ,‬‬
‫‪92,770‬‬
‫‪91,811‬‬
‫‪061,812‬‬
‫‪012,169‬‬
‫‪71,710‬‬
‫‪29,211‬‬
‫‪60,867‬‬
‫‪19,061‬‬
‫‪171,201‬‬
‫‪198,169‬‬
‫בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬הסתכמו המכירות ב‪ 171,201-‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 198,169‬אלפי‬
‫ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬שמהווים גידול בשיעור של כ‪ .6%-‬הגידול במכירות הינו בכל תחומי‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫המכירות בחו"ל וליצוא בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬הסתכמו בכ‪ 11,700-‬אלפי ש"ח‪,‬‬
‫לעומת ‪ 11,086‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫הרווח הגולמי‬
‫הרווח הגולמי בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬הסתכם ב‪ 021,169-‬אלפי ש"ח המהווה כ‪19%-‬‬
‫מהמכירות לעומת ‪ 011,179‬אלפי ש"ח המהווה כ‪ 16%-‬מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬העלייה‬
‫בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר מתהליכי התייעלות פנימית שהחברה החלה ליישם לפני מספר רבעונים‬
‫וכן מהקטנת עלויות רכש ותשומות ייצור מול ספקים ונותני שירותים‪.‬‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫הוצאות המכירה והשיווק בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬הסתכמו ב‪ 97,299-‬אלפי ש"ח‬
‫המהווים כ‪ 81%-‬מהמכירות‪ ,‬לעומת ‪ 21,176‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד המהווים כ‪80%-‬‬
‫מהמכירות‪ .‬עיקר הירידה נובעת מצמצום הוצאות הפרסום‪.‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬הסתכמו ב‪ 07,117-‬אלפי ש"ח‪ ,‬לעומת‬
‫‪ 06,711‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬עיקר העלייה נובעת מעלייה בשכר עבודה ועלייה בהוצאות‬
‫אחזקת מחשב‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.1‬‬
‫התוצאות העסקיות (המשך)‬
‫רווח תפעולי‬
‫מוצרי‬
‫ניקוי‬
‫ואחזקת‬
‫בית‬
‫מוצרי‬
‫נייר‬
‫מוצרי‬
‫טואלטיקה‬
‫וקוסמטיקה‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אחרים‬
‫סה"כ‬
‫רווח תפעולי‬
‫לתקופה של שלושה חודשים‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪ 10‬במרס‪8102 ,‬‬
‫‪ 10‬במרס‪8101 ,‬‬
‫‪1,619‬‬
‫‪0,216‬‬
‫‪80,928‬‬
‫‪09,129‬‬
‫‪01,221‬‬
‫‪01,172‬‬
‫‪2,911‬‬
‫‪2,122‬‬
‫‪21,618‬‬
‫‪16,191‬‬
‫הרווח התפעולי בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬הסתכם ב‪ 21,618-‬אלפי ש"ח‪ ,‬לעומת ‪16,191‬‬
‫אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד שמהווים גידול בשיעור של כ‪ .81%-‬העלייה ברווח התפעולי נובעת‬
‫בעיקר משיפור ברווחיות של כל מגזרי הפעילות כתוצאה מהפחתת עלויות הרכש והתייעלות פנימית‪ ,‬למעט‬
‫מגזר אחרים שהרווחיות נותרה כמעט זהה לתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫הוצאות מימון‬
‫הוצאות המימון בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬הסתכמו בכ‪ 9,110-‬אלפי ש"ח לעומת ‪8,917‬‬
‫אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬עיקר הגידול נובע מהוצאות מימון שרשמה חברה מאוחדת‪ ,‬חברת‬
‫"איסו טרייד אוקראינה" ‪ ,‬בשל הפיחות החד של המטבע האוקראיני מול ההתחייבויות הדולריות שלה‪.‬‬
‫הוצאות המימון בגין שערוך יתרות אלו הסתכמו בכ‪ 1.7-‬מיליוני ש"ח (ראה סעיף ‪0‬ג'(‪ )9‬לעיל)‪.‬‬
‫רווח נקי‬
‫הרווח הנקי בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬הסתכם ב‪ 86,270-‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 81,266‬אלפי‬
‫ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬קיימת עלייה ברווחיות בשיעור של כ‪ 6%-‬שנובעת בעיקר משיפור של‬
‫שיעור הרווח הגולמי וצמצום הוצאות המכירה בקיזוז עלייה בהוצאות המימון‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.2‬‬
‫נזילות ומקורות המימון‬
‫פעילות שוטפת‬
‫בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ ,8102‬המזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת הסתכמו ב‪20,122-‬‬
‫אלפי ש"ח‪ ,‬לעומת מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בסך ‪ 7,122‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫עיקר העלייה נובעת מעלייה בשינויים של סעיפי הון חוזר‪.‬‬
‫בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬המזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת נבעו בעיקר משינוי‬
‫בסעיפי ההון החוזר בעקבות חג הפסח ובקיזוז הרווח הנקי‪.‬‬
‫פעילות השקעה‬
‫בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ ,8102‬המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה הסתכמו ב‪81,611-‬‬
‫אלפי ש"ח‪ ,‬לעומת מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בסך ‪ 18,226‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה‬
‫אשתקד‪ .‬עיקר הקיטון נובע מירידה ברכישות ניירות ערך סחירים‪ ,‬נטו ועלייה ברכישות רכוש קבוע‪.‬‬
‫בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ ,8102‬המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה נבעו בעיקר מרכישות‬
‫ניירות ערך סחירים בסך של כ‪ 01-‬מיליוני ש"ח והשקעות ברכוש קבוע‪.‬‬
‫פעילות מימון‬
‫בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ ,8102‬המזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון הסתכמו ב‪ 220-‬אלפי‬
‫ש"ח‪ ,‬לעומת מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון בסך ‪ 01,011‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬עיקר‬
‫הירידה נובעת מקיטון בהיקף האשראי לזמן קצר שהתקבל מתאגידים בנקאיים בקיזוז ירידה בפירעונות‬
‫ההלוואות לזמן ארוך‪.‬‬
‫בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬המזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון נבעו בעיקר מקבלת‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר לצורך מימון הפעילות השוטפת בקיזוז פירעונות שוטפים של‬
‫הלוואות לזמן ארוך‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫חלק ב‪:‬‬
‫חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם‬
‫א‪ .‬שם האחראי‪:‬‬
‫דוד בבאי‪ ,‬משנה למנכ"ל וחשב‪ .‬ראו דיווח על פי תקנה ‪86‬א' בדוח התקופתי‪.‬‬
‫ב‪ .‬תיאור של סיכוני השוק אליהם חשופה החברה‬
‫השפעת המשבר בשוק ההון וסיכוני שוק על פעילות החברה בשלושת החודשים הראשונים של שנת‬
‫‪:4132‬‬
‫לסוף הרבעון הראשון בשנת ‪ 8102‬ולמועד אישור הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה‪ ,‬לא‬
‫ניכרת השפעה מהותית של המשבר הפיננסי בעולם ובגוש היורו על מצבה הכספי‪ ,‬תוצאות פעילותה‪,‬‬
‫נזילותה ואיתנותה הפיננסית של הקבוצה ו‪/‬או על מדיניות הקבוצה‪.‬‬
‫תנודות בשערי החליפין‪ :‬החברה רוכשת חומרי גלם במטבע חוץ‪ ,‬ולכן היא חשופה לתנודות בשערי‬
‫החליפין‪ ,‬בעיקר דולר ארה"ב ויורו‪ .‬החשיפה מתוארת בטבלה שלהלן ונובעת בעיקר מעודף התחייבויות‬
‫לספקי חומרי הגלם בחו"ל על יתרות לקוחות במטבע חוץ‪.‬‬
‫שינויים במדד המחירים לצרכן‪ :‬האשראי ללקוחות בארץ הינו שקלי ואינו צמוד למדד כלשהו‪ .‬עודפי‬
‫המזומנים מושקעים ברובם בפיקדונות שקליים‪ ,‬מלוות קצרי מועד ממשלתיים וקרנות כספיות‪ .‬יתרות אלו‬
‫חשופים לשינויים במדד המחירים לצרכן ולשינויים ברמת הריבית במשק‪.‬‬
‫ג‪ .‬מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק‬
‫החברה לא קבעה מגבלות כמותיות לגבי חשיפות‪ ,‬כאמור בסעיף ‪8‬ג(‪ )8‬לתוספת השנייה לתקנות ניירות ערך‬
‫(דוחות כספיים שנתיים)‪ ,‬התש"ע‪ ,8101-‬בעניין חשיפה לסיכוני שוק‪ .‬חשיפות החברה למטבע חוץ נובעות‬
‫בעיקרן משינוי בין יחס לקוחות חו"ל לעומת התחייבויות לספקים בחו"ל (בעיקר בגין רכישות חומרי גלם‬
‫מחו"ל)‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ד‪ .‬הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה‬
‫הנהלת החברה מדווחת על בסיס רבעוני לדירקטוריון החברה על החשיפה לשינויים בשערי החליפין‪ ,‬עוקבת‬
‫באופן שוטף אחר הסיכונים הללו ומתמודדת עם חלקם באמצעות התאמת מחירי המכירה של מוצרי‬
‫החברה‪ .‬מבקר הפנים בודק את קיום מדיניות ההנהלה‪ ,‬כפי שתוארה בחלק זה על ידי האחראי לניהול‬
‫הסיכונים‪ .‬לחברה לא היו רווחים או הפסדים מהותיים שנבעו מסיכוני השוק בתקופה המדווחת‪ .‬להערכת‬
‫החברה‪ ,‬לסיכוני השוק אין השפעה מהותית על תוצאות החברה וכן כי מידת החשיפה הנוכחית אינה‬
‫מצריכה שימוש במכשירים נגזרים לצורך הגנה על סיכוני השוק‪ .‬החשיפה המטבעית של החברה לתנודות‬
‫בשער החליפין של מטבע חוץ ליום ‪ 10‬במרס ‪ 8102‬בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬מוצגת בטבלאות‬
‫בסיסי ההצמדה‪.‬‬
‫הטבלאות הבאות מרכזות את תוצאות מבחני הרגישות נכון ליום ‪ 13‬במרס ‪ ,4132‬באלפי ש"ח‪:‬‬
‫גורם הסיכון ‪ -‬שער הדולר (סיכון בסיס)‬
‫עלייה של‬
‫‪31%‬‬
‫עלייה‬
‫של ‪5%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫ירידה‬
‫של ‪5%‬‬
‫ירידה של‬
‫‪31%‬‬
‫‪869‬‬
‫‪011‬‬
‫‪8,662‬‬
‫(‪)011‬‬
‫(‪)869‬‬
‫לקוחות וחייבים‬
‫‪0,721‬‬
‫‪771‬‬
‫‪07,212‬‬
‫(‪)771‬‬
‫(‪)0,721‬‬
‫ספקים וזכאים‬
‫(‪)8,029‬‬
‫(‪)0,172‬‬
‫(‪)80,292‬‬
‫‪0,172‬‬
‫‪8,029‬‬
‫אשראי לזמן קצר והלוואות‬
‫(‪)0,211‬‬
‫(‪)911‬‬
‫(‪)02,181‬‬
‫‪911‬‬
‫‪0,211‬‬
‫סה"כ‬
‫(‪)0,121‬‬
‫(‪)690‬‬
‫(‪)01,289‬‬
‫‪690‬‬
‫‪0,121‬‬
‫סוג המכשיר‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫גורם הסיכון ‪ -‬שער האירו (סיכון בסיס)‬
‫עלייה של‬
‫‪31%‬‬
‫עלייה‬
‫של ‪5%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫ירידה‬
‫של ‪5%‬‬
‫ירידה של‬
‫‪31%‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪979‬‬
‫‪172‬‬
‫‪9,792‬‬
‫(‪)172‬‬
‫(‪)979‬‬
‫לקוחות וחייבים‬
‫‪111‬‬
‫‪818‬‬
‫‪1,111‬‬
‫(‪)818‬‬
‫(‪)111‬‬
‫ספקים וזכאים‬
‫(‪)8,618‬‬
‫(‪)0,186‬‬
‫(‪)86,181‬‬
‫‪0,186‬‬
‫‪8,618‬‬
‫(‪)886‬‬
‫(‪)001‬‬
‫(‪)8,862‬‬
‫‪001‬‬
‫‪886‬‬
‫(‪)0,192‬‬
‫(‪)927‬‬
‫(‪)01,992‬‬
‫‪927‬‬
‫‪0,192‬‬
‫סוג המכשיר‬
‫אשראי לזמן קצר והלוואות‬
‫סה"כ‬
‫ראו גם דוח בסיסי הצמדה להלן‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫דוח בסיסי הצמדה‬
‫להלן סעיפי המאזן לפי בסיסי הצמדה ליום ‪ 10‬במרס ‪:8102‬‬
‫הצמדה‬
‫לדולר‬
‫ארה"ב‬
‫נכסים שוטפים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫השקעות לזמן קצר‬
‫לקוחות‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫מלאי‬
‫‪8,662‬‬
‫‬‫‪07,689‬‬
‫‪099‬‬
‫‪-‬‬
‫הצמדה‬
‫למטבע‬
‫יורו‬
‫‪9,792‬‬
‫‬‫‪2,777‬‬
‫‪16‬‬
‫‪-‬‬
‫ליום ‪ 10‬במרס ‪8102‬‬
‫הצמדה‬
‫למדד‬
‫הצמדה‬
‫ללא‬
‫המחירים‬
‫למטבעות‬
‫הצמדה‬
‫לצרכן‬
‫אחרים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪0,022‬‬
‫‬‫‪19,112‬‬
‫‪8,121‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪1,289‬‬
‫‪-‬‬
‫‪02,782‬‬
‫‪091,109‬‬
‫‪171,118‬‬
‫‪9,206‬‬
‫‪-‬‬
‫יתרות שאינן‬
‫נכסים או‬
‫התחייבויות‬
‫כספיות‬
‫‬‫‬‫‬‫‪2,162‬‬
‫‪021,111‬‬
‫סה"כ‬
‫‪11,912‬‬
‫‪091,109‬‬
‫‪216,726‬‬
‫‪02,211‬‬
‫‪021,111‬‬
‫נכסים בלתי שוטפים‬
‫השקעה בנכסים פיננסים‬
‫זמינים למכירה‬
‫השקעה בשותפות המטופלת‬
‫לפי שיטת השווי המאזני‬
‫רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‪ ,‬נטו‬
‫מוניטין‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,967‬‬
‫‪1,967‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪1,111‬‬
‫‪800,191‬‬
‫‪02,102‬‬
‫‪19,111‬‬
‫‪1,111‬‬
‫‪800,191‬‬
‫‪02,102‬‬
‫‪19,111‬‬
‫סה"כ נכסים‬
‫‪88,298‬‬
‫‪01,117‬‬
‫‪21,220‬‬
‫‪1,289‬‬
‫‪179,001‬‬
‫‪221,101‬‬
‫‪0,060,701‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים‬
‫ומנותני אשראי אחרים‬
‫(כולל חלויות שוטפות של‬
‫הלוואות לזמן ארוך)‬
‫התחייבויות לספקים ולנותני‬
‫שירותים‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫‪01,180‬‬
‫‪0,221‬‬
‫‪06,116‬‬
‫‪-‬‬
‫‪12,212‬‬
‫‪-‬‬
‫‪68,712‬‬
‫‪80,292‬‬
‫‪-‬‬
‫‪86,291‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1,169‬‬
‫‪8,266‬‬
‫‬‫‪6,206‬‬
‫‪882,211‬‬
‫‪12,701‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪891,226‬‬
‫‪29,221‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫הלוואות מתאגידים בנקאיים‬
‫ומנותני אשראי אחרים‬
‫התחייבות בגין הטבות‬
‫לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫מסים נדחים‬
‫‪1,912‬‬
‫‪280‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,181‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪2,291‬‬
‫‪1,721‬‬
‫‪2,291‬‬
‫‪1,721‬‬
‫סה"כ התחייבויות‬
‫‪11,277‬‬
‫‪82,929‬‬
‫‪80,267‬‬
‫‪6,206‬‬
‫‪872,077‬‬
‫‪2,211‬‬
‫‪177,681‬‬
‫עודף נכסים על התחייבויות‬
‫(עודף התחייבויות על נכסים)‬
‫ליום ‪ 10‬במרס ‪8102‬‬
‫(‪)01,289‬‬
‫עודף נכסים בניכוי התחייבויות‬
‫(עודף התחייבויות על נכסים)‬
‫ליום ‪ 10‬בדצמבר ‪8101‬‬
‫(‪)2,116‬‬
‫(‪)01,992‬‬
‫‪0,161‬‬
‫‪07,108‬‬
‫‪81,121‬‬
‫‪11‬‬
‫(‪)8,727‬‬
‫(‪)222‬‬
‫‪872,702‬‬
‫‪816,171‬‬
‫‪296,161‬‬
‫‪260,901‬‬
‫‪968,878‬‬
‫‪912,722‬‬
‫חלק ג‪ :‬היבטי ממשל תאגידי‬
‫‪ .3‬תרומות‬
‫לקבוצה אין מדיניות בנושא תרומות ואין לקבוצה התחייבות למתן תרומות לעתיד‪ .‬במסגרת פעילותה‬
‫העסקית הקבוצה תורמת למען הקהילה‪ ,‬למוסדות חינוך ותרבות שונים‪ ,‬למוסדות רפואיים וכן כסיוע‬
‫לנזקקים‪ .‬בשלושת החודשים הראשונים של שנת ‪ 8102‬תרמה הקבוצה סך של ‪ 096‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫‪ .4‬חברי דירקטוריון בעלי מיומנות פיננסית‬
‫המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה נקבע לדירקטור אחד‬
‫וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בהכנת דוחותיה הכספיים של‬
‫החברה‪ ,‬וכן בהתחשב בהרכב דירקטוריון החברה‪ ,‬הכולל אנשים בעלי ניסיון עסקי‪ ,‬ניהולי ומקצועי‬
‫המאפש ר להם להתמודד עם מטלות הניהול של החברה לרבות מטלות הדיווח‪ .‬שלמה מעוז‪ ,‬המכהן‬
‫כדח"צ בחברה‪ ,‬הינו בעל מיומנות פיננסית וחשבונאית‪ .‬שלמה מעוז הינו בעלים של חברה לייעוץ כלכלי‪,‬‬
‫מרצה בתחום הכלכלי והפיננסי‪ ,‬וכלכלן ראשי בחברת אלפה פלטיניום‪ .‬מר יהודה נסרדישי‪ ,‬הינו דירקטור‬
‫בלתי תלוי בעל מיומנות פיננסית וחשבונאית‪ .‬בנוסף‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬יצחק זינגר‪ ,‬בעל מיומנות‬
‫פיננסית וחשבונאית‪.‬‬
‫‪ .1‬גילוי בדבר שיעור הדירקטורים בלתי תלויים‬
‫נכון למועד הדו"ח החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים‪ .‬בפועל‪,‬‬
‫בדירקטוריון החברה מכהנים שלושה דירקטורים בלתי תלויים (מהם שניים חיצוניים) המהווים למעלה‬
‫משליש מחברי הדירקטוריון‪ .‬לפרטים נוספים בדבר הדירקטורים של התאגיד ראה פרק פרטים נוספים על‬
‫התאגיד‪.‬‬
‫‪ .2‬התקשרות עם עושה שוק למניות החברה‬
‫ביום ‪ 87‬בנובמבר ‪ ,8100‬החברה התקשרה בהסכם לעשיית שוק למניות החברה עם חברת הראל פיננסים‬
‫מסחר וניירות ערך בע"מ‪ ,‬לפרטים נוספים ראו סעיף ‪ 8.00‬בעמוד ב‪ 1-‬לדוח התקופתי המלא של החברה‬
‫ליום ‪ 10‬בדצמבר ‪ ,8100‬אשר פורסם ביום ‪ 01‬במרס ‪( 8108‬מס' אסמכתא ‪.)8108-10-167812‬‬
‫‪ .5‬נוהל עסקאות זניחות‬
‫ביום ‪ 87‬לאוגוסט ‪ ,8108‬אימץ דירקטוריון החברה‪ ,‬נוהל לפיו בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים‬
‫העולים מנסיבות העניין‪ ,‬התקשרות של החברה עם בעל עניין בה‪ ,‬שאינה "עסקה חריגה"‪ ,‬כהגדרת מונח‬
‫זה בחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 0777-‬ושאינה מסווגת על ידי החברה כאירוע החייב דיווח בהתאם להוראות‬
‫הדין‪ ,‬תיחשב העסקה כזניחה‪ ,‬אם הינה בשיעור של פחות מ‪ 1.1% -‬מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה‬
‫השנתיים המבוקרים כפי שפורסמו לאחרונה לפני העסקה‪ .‬כמו כן נקבע כי מדי שנה תסקור ועדת‬
‫הביקורת של החברה את אופן יישום הוראות נוהל זה על ידי החברה‪ .‬לפרטים נוספים אודות נוהל זה‬
‫ואודות אמות המידה הרלבנטיות לעסקאות מסוג זה ראה דיווח מיידי של החברה מיום ‪ 1‬לספטמבר ‪8108‬‬
‫(אסמכתא ‪ )8108-10-882791‬המובא על דרך ההפניה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .6‬גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד‬
‫ביום ‪ 9‬במאי ‪ ,8108‬הודיעה החברה על מינויו של מר יוסי אנוך כמבקר הפנים החדש של החברה (לפרטים‬
‫נוספים ראה דיווח החברה מיום ‪ 9‬במאי ‪ 8108‬מספר אסמכתה ‪.)8108-10-002178‬‬
‫פרטים אודות המבקר הפנימי ‪ :‬רו"ח יוסי אנוך הינו שותף ובעלים של משרד רואה חשבון וקסלר‪,‬‬
‫קודנצ'יק אנוך ושות' המתמחה בין השאר בביקורת פנים‪ .‬למשרד ניסיון של ‪ 81‬שנה בביצוע ביקורת פנים‬
‫לחברות והוא מתמחה גם במגוון רחב של תחומי פעילות נוספים‪ .‬המבקר הפנימי אינו עובד של החברה‬
‫אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנים חיצוניים‪ .‬היקף משרת המבקר נקבע בשלב זה בהתאם לתכנית הרב‬
‫שנתית שאימצה החברה בעבר‪ .‬החברה שוקדת על הכנת תכנית ביקורת חדשה יחד עם המבקר הפנימי‪.‬‬
‫הממונה על המבקר הפנימי‪ :‬הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר ועדת הביקורת של החברה‪.‬‬
‫גישה חופשית למבקר הפנימי‪ :‬למבקר הפנימי יש חופש פעולה מלא ובלתי אמצעי לכל מערכות המידע‬
‫של החברה‪ ,‬לרבות גישה לנתונים כספיים של החברה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק הביקורת הפנימית‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הדירקטוריון וועדותיו‬
‫האסטרטגיה והפעילות העסקית של הקבוצה נמצאות בפיקוח דירקטוריון הקבוצה‪ .‬דירקטוריון החברה‬
‫מונה ‪ 2‬חברים בעלי רקע ותחומי התמקצעות שונים מתוכם ‪ 1‬דירקטורים בלתי תלויים מהם שניים‬
‫דירקטורים חיצוניים‪ .‬מר יצחק זינגר‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ומר אלכס לנדסברג‪ ,‬סגן יו"ר הדירקטוריון‬
‫אינם משמשים כנושאי משרה בהנהלת החברה‪ .‬במסגרת הדירקטוריון פועלות שלוש וועדות‪ :‬ועדת‬
‫הביקורת‪ ,‬ועדת המאזן ‪ -‬לאישור הדוחות הכספיים וועדת התגמול‪.‬‬
‫‪ .8‬הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד‬
‫א‪.‬‬
‫ביום ‪ 81‬בנובמבר ‪ 8100‬החליט דירקטוריון החברה כי חברי ועדת הביקורת ‪ -‬תשמש גם כועדת‬
‫המאזן‪ .‬כאמור בתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין אישור הדוחות הכספיים)‪ ,‬התש"ע‪-‬‬
‫‪.8101‬‬
‫ב‪ .‬נכון למועד הדוח‪ ,‬בועדת המאזן חברים חברי ועדת הביקורת של החברה ה"ה‪ :‬שלמה מעוז‪ ,‬יו"ר‬
‫הועדה‪( ,‬דח"צ‪ ,‬בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית)‪ ,‬יהודה נסרדישי (דירקטור בלתי תלוי) ונורית‬
‫שניט (דח"צ)‪ .‬ביום ‪ 80‬במאי ‪ 8102‬התכנסה ועדת המאזן לדון בטיוטת הדוחות הכספיים אשר‬
‫נמסרה לעיונם ביום ‪ 02‬במאי ‪ .8102‬לישיבה זו כמו גם לישיבות הדירקטוריון בה נדונים‬
‫ומאושרים הדוחות הכספיים‪ ,‬מוזמנים ונוכחים מבקר הפנים של החברה ורואי החשבון המבקרים‬
‫של החברה‪ ,‬הפורשים את ממצאיהם העיקריים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במהלך הדיון קיימה הוועדה ישיבה ודיון מקיף בסוגיות המהותיות בדיווח וגיבשה את המלצותיה‬
‫לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים ליום ‪ 10‬במרס ‪.8102‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ .8‬הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד (המשך)‬
‫ד‪.‬‬
‫הדירקטוריון הסמיך‪ ,‬את יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר יצחק זינגר‪ ,‬את מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יובל‬
‫לנדסברג ואת המשנה למנכ"ל והחשב‪ ,‬מר דוד בבאי‪ ,‬לחתום על הדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫הדירקטוריון הביע את תודתו והערכתו לעובדים ולמנהלים של החברה על תרומתם להישגיה‪.‬‬
‫יצחק זינגר‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫תאריך‪ 82 :‬במאי‪8102 ,‬‬
‫‪13‬‬
‫יובל לנדסברג‬
‫מנהל כללי‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים‬
‫המיוחסים לחברה‬
‫ליום ‪ 13‬במרס‪4132 ,‬‬
‫בלתי מבוקרים‬
‫תוכן העניינים‬
‫עמוד‬
‫‪31‬‬
‫דוח מיוחד לפי תקנה ‪13‬ד'‬
‫נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה‬
‫נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה‬
‫נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה‬
‫מידע נוסף‬
‫‪31-33‬‬
‫‪31‬‬
‫‪41-43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪----------------‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רח' עמינדב ‪,3‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪6076073‬‬
‫טל‪+972-3-6232525 .‬‬
‫פקס ‪+972-3-5622555‬‬
‫‪ey.com‬‬
‫דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה ‪13‬ד' לתקנות ניירות ערך‬
‫(דוחות תקופתיים ומיידיים)‪ ,‬התש"ל‪3111-‬‬
‫מבוא‬
‫סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה ‪13‬ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)‪,‬‬
‫התש"ל‪ 3111-‬של סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ (להלן ‪ -‬החברה)‪ ,‬ליום ‪ 13‬במרס ‪ 4132‬ולתקופה של שלושה חודשים‬
‫שהסתיימה באותו תאריך‪ .‬המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה‪.‬‬
‫אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו‪.‬‬
‫לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי‬
‫ההתחייבויות המיוחסים להן‪ ,‬נטו הסתכמו לסך של כ‪ 41,321-‬אלפי ש"ח ליום ‪ 13‬במרס ‪ 4132‬ואשר ההפסד‬
‫מחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של כ‪ 1,311-‬אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו‬
‫תאריך‪ .‬הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו‪,‬‬
‫ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי חשבון האחרים‪.‬‬
‫היקף הסקירה‬
‫ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה ‪ 3‬של לשכת רואי חשבון בישראל ‪" -‬סקירה של מידע כספי לתקופות‬
‫ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות"‪ .‬סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת‬
‫מבירורים‪ ,‬בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים‪ ,‬ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים‬
‫ואחרים‪ .‬סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים‬
‫בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות‬
‫מזוהים בביקורת‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת‪.‬‬
‫מסקנה‬
‫בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים‪ ,‬לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור‬
‫שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בהתאם להוראות תקנה ‪13‬ד' לתקנות‬
‫ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)‪ ,‬התש"ל‪.3111-‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רואי חשבון‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪ 43‬במאי‪4132 ,‬‬
‫‪31‬‬
‫דוח מיוחד לפי תקנה ‪13‬ד'‬
‫נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים‬
‫המיוחסים לחברה‬
‫להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה‬
‫ליום ‪ 13‬במרס‪ 4132 ,‬המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן ‪ -‬דוחות מאוחדים)‪ ,‬המוצגים בהתאם‬
‫לתקנה ‪13‬ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)‪ ,‬התש"ל‪.3111-‬‬
‫‪31‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה‬
‫ליום ‪ 13‬במרס‬
‫‪4131‬‬
‫‪4132‬‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ליום‬
‫‪ 13‬בדצמבר‬
‫‪4131‬‬
‫מבוקר‬
‫נכסים שוטפים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫השקעות לזמן קצר‬
‫לקוחות‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫מלאי‬
‫יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות‬
‫‪34,311‬‬
‫‪311,131‬‬
‫‪143‬‬
‫‪1,331‬‬
‫‪11,421‬‬
‫‪331,431‬‬
‫‪43,311‬‬
‫‪331,111‬‬
‫‪443‬‬
‫‪2,341‬‬
‫‪11,143‬‬
‫‪314,411‬‬
‫‪11,341‬‬
‫‪311,141‬‬
‫‪111‬‬
‫‪1,123‬‬
‫‪11,413‬‬
‫‪344,111‬‬
‫‪211,413‬‬
‫‪212,213‬‬
‫‪211,131‬‬
‫נכסים לא שוטפים‬
‫השקעה בנכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות‪ ,‬נטו‬
‫רכוש קבוע‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫מוניטין‬
‫מסים נדחים‬
‫‪1,111‬‬
‫‪124,411‬‬
‫‪341,121‬‬
‫‪3,143‬‬
‫‪4,131‬‬
‫‪3,123‬‬
‫‪1,114‬‬
‫‪131,114‬‬
‫‪343,131‬‬
‫‪3,111‬‬
‫‪4,131‬‬
‫‪3,421‬‬
‫‪1,333‬‬
‫‪141,131‬‬
‫‪344,122‬‬
‫‪3,113‬‬
‫‪4,131‬‬
‫‪4,312‬‬
‫‪211,113‬‬
‫‪211,411‬‬
‫‪211,111‬‬
‫‪141,441‬‬
‫‪311,111‬‬
‫‪311,311‬‬
‫המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה‬
‫ליום ‪ 13‬במרס‬
‫‪4131‬‬
‫‪4132‬‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ליום‬
‫‪ 13‬בדצמבר‬
‫‪4131‬‬
‫מבוקר‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫התחייבויות לספקים ולנותני שירותים‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות‬
‫‪312,123‬‬
‫‪33,311‬‬
‫‪44,131‬‬
‫‪342,131‬‬
‫‪32,421‬‬
‫‪31,113‬‬
‫‪312,113‬‬
‫‪1,111‬‬
‫‪31,212‬‬
‫‪313,111‬‬
‫‪311,411‬‬
‫‪311,131‬‬
‫התחייבויות לא שוטפות‬
‫‪1,333‬‬
‫התחייבויות בשל הטבות לעובדים‬
‫‪2,334‬‬
‫‪1,331‬‬
‫הון המיוחס לבעלי מניות החברה‬
‫הון מניות ופרמיה על מניות‬
‫מניות אוצר‬
‫יתרת רווח‬
‫קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫קרן בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה‬
‫קרן בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות‬
‫חוץ‬
‫‪11,142‬‬
‫(‪)33,111‬‬
‫‪111,131‬‬
‫(‪)3,343‬‬
‫‪243‬‬
‫‪11,142‬‬
‫(‪)33,111‬‬
‫‪111,133‬‬
‫(‪)3,343‬‬
‫‪3,143‬‬
‫‪11,142‬‬
‫(‪)33,111‬‬
‫‪111,133‬‬
‫(‪)3,343‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)3,144‬‬
‫(‪)3,314‬‬
‫(‪)3,113‬‬
‫סה"כ הון‬
‫‪112,111‬‬
‫‪114,143‬‬
‫‪141,111‬‬
‫‪141,441‬‬
‫‪311,111‬‬
‫‪311,311‬‬
‫המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד‪.‬‬
‫‪ 43‬במאי‪4132 ,‬‬
‫תאריך אישור הדוחות הכספיים‬
‫יצחק זינגר‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫‪33‬‬
‫יובל לנדסברג‬
‫מנהל כללי‬
‫דוד בבאי‬
‫משנה למנכ"ל‬
‫וחשב‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה‬
‫ל‪ 1-‬החודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 13‬במרס‬
‫‪4131‬‬
‫‪4132‬‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪ 13‬בדצמבר‬
‫‪4131‬‬
‫מבוקר‬
‫הכנסות ממכירות‬
‫‪313,112‬‬
‫‪311,411‬‬
‫‪114,331‬‬
‫עלות המכירות‬
‫(‪)314,114‬‬
‫(‪)341,411‬‬
‫(‪)231,113‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪11,114‬‬
‫‪43,113‬‬
‫‪331,131‬‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫רווח הון‪ ,‬נטו‬
‫הכנסות אחרות‪ ,‬נטו‬
‫(‪)34,111‬‬
‫(‪)3,211‬‬
‫‬‫‪3,111‬‬
‫(‪)31,131‬‬
‫(‪)1,313‬‬
‫‬‫‪3,113‬‬
‫(‪)21,111‬‬
‫(‪)41,441‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,111‬‬
‫(‪)31,211‬‬
‫(‪)31,331‬‬
‫(‪)11,112‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪31,111‬‬
‫‪1,311‬‬
‫‪21,113‬‬
‫הכנסות מימון‬
‫הוצאות מימון‬
‫חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות‪ ,‬נטו‬
‫‪113‬‬
‫(‪)111‬‬
‫‪31,141‬‬
‫‪141‬‬
‫(‪)411‬‬
‫‪31,121‬‬
‫‪3,131‬‬
‫(‪)341‬‬
‫‪14,113‬‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫‪14,111‬‬
‫‪41,111‬‬
‫‪341,111‬‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫(‪)2,231‬‬
‫(‪)4,131‬‬
‫(‪)34,111‬‬
‫רווח נקי המיוחס לחברה‬
‫‪43,212‬‬
‫‪41,133‬‬
‫‪311,111‬‬
‫רווח כולל אחר המיוחס לחברה (לאחר השפעת המס)‪:‬‬
‫סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד‪:‬‬
‫התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ‬
‫הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת‬
‫(‪)42‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)3,312‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)3,141‬‬
‫(‪)3,114‬‬
‫סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים‬
‫תנאים ספציפיים‪:‬‬
‫רווח (הפסד) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫‪243‬‬
‫‪113‬‬
‫(‪)211‬‬
‫סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה‬
‫‪43,313‬‬
‫‪42,213‬‬
‫‪311,321‬‬
‫המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה‬
‫ל‪ 1-‬החודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 13‬במרס‬
‫‪4131‬‬
‫‪4132‬‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪ 13‬בדצמבר‬
‫‪4131‬‬
‫מבוקר‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה‬
‫‪43,212‬‬
‫רווח נקי המיוחס לחברה‬
‫‪41,133‬‬
‫‪311,111‬‬
‫התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של‬
‫החברה‪:‬‬
‫התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה‪:‬‬
‫הכנסות מימון‪ ,‬נטו‬
‫פחת בגין רכוש קבוע והפחתת נכסים בלתי מוחשיים‬
‫רווח הון ממימוש רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות‪ ,‬נטו‬
‫ירידת ערך ניירות ערך זמינים למכירה‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫עלייה (ירידה) בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫(‪)234‬‬
‫‪1,211‬‬
‫‬‫(‪)31,141‬‬
‫‬‫‪2,231‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)111‬‬
‫‪1,111‬‬
‫‬‫(‪)31,121‬‬
‫‬‫‪4,131‬‬
‫‪332‬‬
‫(‪)3,111‬‬
‫‪32,111‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)14,113‬‬
‫‪331‬‬
‫‪34,111‬‬
‫(‪)121‬‬
‫שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה‪:‬‬
‫(‪)3,213‬‬
‫(‪)33,231‬‬
‫(‪)21,113‬‬
‫עלייה בלקוחות‬
‫ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה‬
‫עלייה במלאי‬
‫עלייה (ירידה) בהתחייבות לספקים ולנותני שירותים‬
‫עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות‬
‫(‪)313‬‬
‫(‪)14,231‬‬
‫(‪)34,114‬‬
‫‪41,111‬‬
‫‪4,411‬‬
‫(‪)331‬‬
‫(‪)41,233‬‬
‫(‪)31,331‬‬
‫‪31,131‬‬
‫‪2,421‬‬
‫(‪)421‬‬
‫‪21,312‬‬
‫(‪)3,211‬‬
‫(‪)4,144‬‬
‫(‪)211‬‬
‫(‪)24,144‬‬
‫(‪)31,311‬‬
‫‪22,121‬‬
‫מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה בחברה עבור‪:‬‬
‫ריבית ששולמה‬
‫ריבית שהתקבלה‬
‫מסים ששולמו‬
‫מסים שהתקבלו‬
‫דיבידנד שהתקבל‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת של‬
‫החברה‬
‫(‪)21‬‬
‫‪11‬‬
‫(‪)4,113‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫(‪)21‬‬
‫‪11‬‬
‫(‪)3,132‬‬
‫‪1,111‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)314‬‬
‫‪131‬‬
‫(‪)31,141‬‬
‫‪1,111‬‬
‫‪13,113‬‬
‫(‪)4,111‬‬
‫‪1,134‬‬
‫‪21,311‬‬
‫(‪)41,211‬‬
‫‪1,411‬‬
‫‪313,333‬‬
‫המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה‬
‫ל‪ 1-‬החודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 13‬במרס‬
‫‪4131‬‬
‫‪4132‬‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪ 13‬בדצמבר‬
‫‪4131‬‬
‫מבוקר‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה‬
‫תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך‬
‫רווח או הפסד לזמן קצר‬
‫רכישת ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או‬
‫הפסד לזמן קצר‬
‫רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים‬
‫תמורה ממימוש נכסים קבועים‬
‫(‪)41,111‬‬
‫(‪)1,314‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)11,111‬‬
‫(‪)111‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)331,111‬‬
‫(‪)2,131‬‬
‫‪3‬‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של החברה‬
‫(‪)41,311‬‬
‫(‪)11,111‬‬
‫(‪)13,143‬‬
‫‪31,114‬‬
‫‪-‬‬
‫‪23,111‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)13,221‬‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)13,221‬‬
‫הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪1‬‬
‫(‪)322‬‬
‫(‪)442‬‬
‫עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים‬
‫(‪)21,414‬‬
‫(‪)41,331‬‬
‫‪34,311‬‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה‬
‫‪11,341‬‬
‫‪21,114‬‬
‫‪21,114‬‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה‬
‫‪34,311‬‬
‫‪43,311‬‬
‫‪11,341‬‬
‫המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫מידע נוסף‬
‫‪.3‬‬
‫כללי‬
‫מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום ‪ 13‬במרס‪ 4132 ,‬ולתקופה של שלושה חודשים‬
‫שהסתיימה באותו תאריך‪ ,‬בהתאם להוראות תקנה ‪13‬ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים ומיידים)‪,‬‬
‫התש"ל‪ . 3111-‬יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים של‬
‫החברה ליום ‪ 13‬בדצמבר‪ 4131 ,‬ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית‬
‫המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע הכספי‬
‫הנפרד ליום ‪ 13‬בדצמבר‪ ,4131 ,‬למעט האמור להלן‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫פרשנות מספר ‪ 43‬של דיווח כספי בינלאומי (‪ - )IFRIC 43‬היטלים‬
‫במאי ‪ 4131‬פרסם ה‪ IASB-‬את פרשנות מספר ‪ 43‬של דיווח כספי בינלאומי (‪( )IFRIC 43‬להלן ‪-‬‬
‫הפרשנות) בדבר היטלים המוטלים על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה‪ .‬על פי הפרשנות‪,‬‬
‫התחייבות לתשלום היטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות לתשלום‪ .‬הפרשנות‬
‫מיושמת למפרע‪.‬‬
‫ליישום הפרשנות לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תיקונים ל‪ - IAS 14 -‬מכשירים פיננסיים‪ :‬הצגה‪ ,‬בדבר קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות‬
‫ה‪ IASB-‬פירסם תיקונים ל‪( IAS 32-‬להלן ‪ -‬התיקונים ל‪ )IAS 32 -‬בנושא קיזוז נכסים פיננסיים‬
‫והתחייבויות פיננסיות‪ .‬התיקונים ל‪ IAS 32 -‬מבהירים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את משמעות המונח "קיימת באופן‬
‫מיידי (‪ )currently‬זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז" (להלן ‪ -‬הזכות לקזז)‪ .‬התיקונים ל‪IAS 32 -‬‬
‫קובעים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי ה זכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים‬
‫הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬התיקונים ל‪ IAS 32 -‬קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי‪ ,‬אסור שהיא‬
‫תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול‪ ,‬או שיהיו אירועים שיגרמו‬
‫לפקיעתה‪.‬‬
‫ההשפעה של יישום התיקונים על החברה לא הייתה מהותית‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אירוע מהותי בתקופת הדיווח‬
‫ראה באור ‪ 2‬לדוחות כספיים ביניים מאוחדים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מכשירים פיננסיים‬
‫ראה באור ‪ 1‬לדוחות כספיים ביניים מאוחדים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫תביעות תלויות‬
‫ראה באור ‪ 1‬לדוחות כספיים ביניים מאוחדים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אירוע לאחר תקופת הדיווח‬
‫ראה באור ‪ 3‬לדוחות כספיים ביניים מאוחדים‪.‬‬
‫‪------------‬‬
‫‪F:\W2000\w2000\52028\sano\m\14\3-SOLO.docx‬‬
‫‪44‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫דוחות כספיים ביניים מאוחדים‬
‫ליום ‪ 13‬במרס‪4132 ,‬‬
‫בלתי מבוקרים‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום ‪ 13‬במרס‪4132 ,‬‬
‫בלתי מבוקרים‬
‫תוכן העניינים‬
‫עמוד‬
‫סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים‬
‫מאזנים מאוחדים‬
‫‪4‬‬
‫‪1-2‬‬
‫דוחות מאוחדים על הרווח הכולל‬
‫‪5‬‬
‫דוחות מאוחדים על השינויים בהון‬
‫‪6-7‬‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫‪8-9‬‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫‪----------------‬‬
‫‪31-36‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רח' עמינדב ‪,3‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪6076073‬‬
‫טל‪+972-3-6232525 .‬‬
‫פקס ‪+972-3-5622555‬‬
‫‪ey.com‬‬
‫דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫מבוא‬
‫סקרנו את המידע הכספי המצורף של סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ וחברות בנות (להלן ‪ -‬הקבוצה)‪ ,‬הכולל את המאזן‬
‫התמציתי המאוחד ליום ‪ 13‬במרס ‪ 4132‬ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל‪ ,‬השינויים בהון‬
‫ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך‪ .‬הדירקטוריון וההנהלה אחראים‬
‫לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ‪" - IAS 34‬דיווח כספי‬
‫לתקופות ביניים"‪ ,‬וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך‬
‫(דוחות תקופתיים ומיידיים)‪ ,‬התש"ל‪ .3971-‬אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו‬
‫בהתבסס על סקירתנו‪.‬‬
‫לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ‪-‬‬
‫‪ 8%‬מכלל הנכסים המאוחדים ליום ‪ 13‬במרס ‪ 4132‬והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ‪ 6%-‬מכלל ההכנסות‬
‫המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך‪ .‬המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של‬
‫אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו‪ ,‬ככל שהיא מתייחסת‬
‫למידע הכספי בגין אותן חברות‪ ,‬מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים‪.‬‬
‫היקף הסקירה‬
‫ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה ‪ 3‬של לשכת רואי חשבון בישראל ‪" -‬סקירה של מידע כספי לתקופות‬
‫ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות"‪ .‬סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת‬
‫מבירורים‪ ,‬בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים‪ ,‬ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים‬
‫ואחרים‪ .‬סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים‬
‫בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות‬
‫מזוהים בביקורת‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת‪.‬‬
‫מסקנה‬
‫בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים‪ ,‬לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור‬
‫שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ‪.IAS 34‬‬
‫בנוסף לאמור בפסקה הקודמת‪ ,‬בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים‪ ,‬לא בא‬
‫לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬אחר הוראות‬
‫הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)‪ ,‬התש"ל‪.3971-‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רואי חשבון‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪ 48‬במאי‪4132 ,‬‬
‫‪4‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫מאזנים מאוחדים‬
‫ליום ‪ 13‬במרס‬
‫‪4131‬‬
‫‪4132‬‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסים שוטפים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫השקעות לזמן קצר‬
‫לקוחות‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫מלאי‬
‫ליום‬
‫‪ 13‬בדצמבר‬
‫‪4131‬‬
‫מבוקר‬
‫‪11,758‬‬
‫‪375,137‬‬
‫‪256,986‬‬
‫‪38,215‬‬
‫‪385,511‬‬
‫‪19,595‬‬
‫‪335,711‬‬
‫‪235,658‬‬
‫‪44,475‬‬
‫‪391,922‬‬
‫‪94,129‬‬
‫‪359,945‬‬
‫‪151,738‬‬
‫‪39,962‬‬
‫‪367,235‬‬
‫‪866,969‬‬
‫‪782,374‬‬
‫‪791,173‬‬
‫נכסים לא שוטפים‬
‫השקעה בנכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני‬
‫רכוש קבוע‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫מוניטין‬
‫‪1,769‬‬
‫‪1,511‬‬
‫‪433,575‬‬
‫‪38,532‬‬
‫‪57,555‬‬
‫‪5,174‬‬
‫‪1,652‬‬
‫‪435,964‬‬
‫‪43,579‬‬
‫‪57,555‬‬
‫‪1,388‬‬
‫‪6,135‬‬
‫‪419,678‬‬
‫‪39,495‬‬
‫‪57,555‬‬
‫‪492,926‬‬
‫‪112,344‬‬
‫‪495,713‬‬
‫‪3,363,935‬‬
‫‪3,188,492‬‬
‫‪3,188,814‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫מאזנים מאוחדים‬
‫ליום ‪ 13‬במרס‬
‫‪4131‬‬
‫‪4132‬‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ליום‬
‫‪ 13‬בדצמבר‬
‫‪4131‬‬
‫מבוקר‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים‬
‫התחייבויות לספקים ולנותני שירותים‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫‪64,952‬‬
‫‪475,826‬‬
‫‪27,825‬‬
‫‪71,448‬‬
‫‪451,324‬‬
‫‪21,936‬‬
‫‪64,156‬‬
‫‪416,113‬‬
‫‪22,144‬‬
‫‪186,625‬‬
‫‪162,486‬‬
‫‪124,179‬‬
‫התחייבויות לא שוטפות‬
‫הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים‬
‫התחייבויות בשל הטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫מסים נדחים‬
‫‪2,545‬‬
‫‪2,271‬‬
‫‪1,981‬‬
‫‪6,116‬‬
‫‪1,739‬‬
‫‪4,226‬‬
‫‪2,854‬‬
‫‪2,269‬‬
‫‪4,338‬‬
‫‪34,978‬‬
‫‪34,273‬‬
‫‪33,219‬‬
‫הון המיוחס לבעלי מניות החברה‬
‫‪69,942‬‬
‫(‪)38,119‬‬
‫‪716,185‬‬
‫(‪)3,843‬‬
‫‪248‬‬
‫‪69,942‬‬
‫(‪)38,119‬‬
‫‪651,588‬‬
‫(‪)3,843‬‬
‫‪3,148‬‬
‫‪69,942‬‬
‫(‪)38,119‬‬
‫‪677,633‬‬
‫(‪)3,843‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)3,744‬‬
‫(‪)3,854‬‬
‫(‪)3,698‬‬
‫‪752,555‬‬
‫‪714,548‬‬
‫‪745,677‬‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫‪7,717‬‬
‫‪9,119‬‬
‫‪9,117‬‬
‫סה"כ הון‬
‫‪764,494‬‬
‫‪733,517‬‬
‫‪712,982‬‬
‫‪3,363,935‬‬
‫‪3,188,492‬‬
‫‪3,188,814‬‬
‫הון מניות ופרמיה על מניות‬
‫מניות אוצר‬
‫יתרת רווח‬
‫קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫קרן בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות‬
‫חוץ‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‪.‬‬
‫‪ 48‬במאי‪4132 ,‬‬
‫תאריך אישור הדוחות הכספיים‬
‫יצחק זינגר‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫‪2‬‬
‫יובל לנדסברג‬
‫מנהל כללי‬
‫דוד בבאי‬
‫משנה למנכ"ל‬
‫וחשב‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על הרווח הכולל‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪ 13‬בדצמבר‬
‫‪4131‬‬
‫מבוקר‬
‫ל‪ 1-‬החודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 13‬במרס‬
‫‪4131‬‬
‫‪4132‬‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫(למעט נתוני רווח נקי למניה)‬
‫הכנסות ממכירות‬
‫עלות המכירות‬
‫‪195,235‬‬
‫(‪)451,128‬‬
‫‪174,567‬‬
‫(‪)418,971‬‬
‫‪3,276,716‬‬
‫(‪)921,114‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪325,167‬‬
‫‪311,597‬‬
‫‪511,212‬‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הפסד הון‪ ,‬נטו‬
‫הכנסות (הוצאות) אחרות‪ ,‬נטו‬
‫(‪)79,877‬‬
‫(‪)39,559‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪42‬‬
‫(‪)* )81,196‬‬
‫(‪)* )36,951‬‬
‫‬‫‪42‬‬
‫(‪)131,863‬‬
‫(‪)68,926‬‬
‫(‪)6‬‬
‫(‪)93‬‬
‫(‪)99,235‬‬
‫(‪)97,144‬‬
‫(‪)179,912‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪25,654‬‬
‫‪16,575‬‬
‫‪351,511‬‬
‫הכנסות מימון‬
‫הוצאות מימון‬
‫חלק הקבוצה בהפסדי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני‪ ,‬נטו‬
‫‪3,242‬‬
‫(‪)7,513‬‬
‫(‪)284‬‬
‫‪896‬‬
‫(‪)4,719‬‬
‫(‪)549‬‬
‫‪4,651‬‬
‫(‪)7,965‬‬
‫(‪)3,359‬‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫‪19,191‬‬
‫(‪)34,414‬‬
‫‪12,411‬‬
‫(‪)8,767‬‬
‫‪327,146‬‬
‫(‪)19,322‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪46,893‬‬
‫‪45,266‬‬
‫‪317,884‬‬
‫רווח כולל אחר (לאחר השפעת המס)‪:‬‬
‫סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד‪:‬‬
‫התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ‬
‫הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת‬
‫(‪)33‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)3,431‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)3,311‬‬
‫(‪)3,843‬‬
‫סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים‬
‫ספציפיים‪:‬‬
‫רווח (הפסד) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫‪248‬‬
‫‪593‬‬
‫(‪)217‬‬
‫סה"כ רווח כולל‬
‫‪47,118‬‬
‫‪42,827‬‬
‫‪312,292‬‬
‫רווח נקי (הפסד) מיוחס ל‪:‬‬
‫בעלי מניות של החברה‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫‪48,272‬‬
‫(‪)3,581‬‬
‫‪45,183‬‬
‫‪185‬‬
‫‪317,196‬‬
‫‪786‬‬
‫‪46,893‬‬
‫‪45,266‬‬
‫‪317,884‬‬
‫‪48,878‬‬
‫(‪)3,571‬‬
‫‪42,298‬‬
‫‪129‬‬
‫‪311,827‬‬
‫‪627‬‬
‫‪47,118‬‬
‫‪42,827‬‬
‫‪312,292‬‬
‫רווח נקי בסיסי ומדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה‬
‫(בש"ח)‬
‫‪4.51‬‬
‫‪4.41‬‬
‫‪9.51‬‬
‫מספר המניות לצורך החישוב הנ"ל (באלפים)‬
‫‪33,423‬‬
‫‪33,423‬‬
‫‪33,423‬‬
‫סה"כ רווח (הפסד) כולל מיוחס ל‪:‬‬
‫בעלי מניות של החברה‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫*)‬
‫סווג מחדש‪ ,‬ראה באור ‪4‬ג'‪.‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על השינויים בהון‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫ופרמיה‬
‫על‬
‫מניות‬
‫יתרה ליום ‪ 3‬בינואר‪4132 ,‬‬
‫(מבוקר)‬
‫מיוחס לבעלי מניות החברה‬
‫התאמות‬
‫הנובעות‬
‫קרן בגין מתרגום‬
‫דוחות‬
‫נכסים‬
‫פיננסים כספיים של‬
‫פעילות‬
‫זמינים‬
‫יתרת‬
‫חוץ‬
‫למכירה‬
‫רווח‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מניות‬
‫אוצר‬
‫קרן בגין‬
‫עסקאות‬
‫עם בעלי‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫סה"כ‬
‫הון‬
‫‪-‬‬
‫(‪)3,698‬‬
‫(‪)3,843‬‬
‫‪745,677‬‬
‫‪9,117‬‬
‫‪712,982‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪48,272‬‬
‫(‪)3,581‬‬
‫‪46,893‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪248‬‬
‫‪-‬‬
‫‪248‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)42‬‬
‫‪31‬‬
‫(‪)33‬‬
‫‪48,878‬‬
‫(‪)3,571‬‬
‫‪47,118‬‬
‫‪752,555‬‬
‫‪7,717‬‬
‫‪764,494‬‬
‫‪69,942‬‬
‫(‪677,633 )38,119‬‬
‫רווח נקי‬
‫רווח בגין נכסים פיננסיים‬
‫זמינים למכירה‬
‫התאמות הנובעות מתרגום‬
‫דוחות כספיים של פעילות‬
‫חוץ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪48,272‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪248‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)42‬‬
‫סה"כ רווח (הפסד) כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪48,272‬‬
‫‪248‬‬
‫(‪)42‬‬
‫‪-‬‬
‫יתרה ליום ‪ 13‬במרס‪4132 ,‬‬
‫‪69,942‬‬
‫(‪716,185 )38,119‬‬
‫‪248‬‬
‫(‪)3,744‬‬
‫(‪)3,843‬‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫ופרמיה‬
‫על‬
‫מניות‬
‫יתרה ליום ‪ 3‬בינואר‪4131 ,‬‬
‫(מבוקר)‬
‫מיוחס לבעלי מניות החברה‬
‫התאמות‬
‫הנובעות‬
‫קרן בגין מתרגום‬
‫דוחות‬
‫נכסים‬
‫פיננסים כספיים של‬
‫פעילות‬
‫זמינים‬
‫יתרת‬
‫חוץ‬
‫למכירה‬
‫רווח‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מניות‬
‫אוצר‬
‫קרן בגין‬
‫עסקאות‬
‫עם בעלי‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫סה"כ‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫סה"כ‬
‫הון‬
‫‪217‬‬
‫(‪)678‬‬
‫(‪)3,843‬‬
‫‪678,111‬‬
‫‪8,661‬‬
‫‪686,691‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪45,183‬‬
‫‪185‬‬
‫‪45,266‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪593‬‬
‫‪-‬‬
‫‪593‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)3,372‬‬
‫(‪)16‬‬
‫(‪)3,431‬‬
‫‪42,298‬‬
‫‪129‬‬
‫‪42,827‬‬
‫‪714,548‬‬
‫‪9,119‬‬
‫‪733,517‬‬
‫‪69,942‬‬
‫(‪648,517 )38,119‬‬
‫רווח נקי‬
‫רווח בגין נכסים פיננסיים‬
‫זמינים למכירה‬
‫התאמות הנובעות מתרגום‬
‫דוחות כספיים של פעילות‬
‫חוץ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪45,183‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪593‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)3,372‬‬
‫סה"כ רווח (הפסד) כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪45,183‬‬
‫‪593‬‬
‫(‪)3,372‬‬
‫‪-‬‬
‫יתרה ליום ‪ 13‬במרס‪4131 ,‬‬
‫‪69,942‬‬
‫(‪651,588 )38,119‬‬
‫‪3,148‬‬
‫(‪)3,854‬‬
‫(‪)3,843‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫סה"כ‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על השינויים בהון‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫ופרמיה‬
‫על‬
‫מניות‬
‫מיוחס לבעלי מניות החברה‬
‫קרן בגין‬
‫התאמות עסקאות‬
‫קרן בגין הנובעות עם בעלי‬
‫זכויות‬
‫מתרגום‬
‫נכסים‬
‫שאינן‬
‫דוחות‬
‫פיננסים‬
‫זמינים כספיים של מקנות‬
‫יתרת‬
‫למכירה פעילות חוץ שליטה‬
‫רווח‬
‫מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מניות‬
‫אוצר‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫סה"כ‬
‫יתרה ליום ‪ 3‬בינואר‪4131 ,‬‬
‫‪69,942‬‬
‫(‪648,517 )38,119‬‬
‫רווח נקי‬
‫הפסד אקטוארי בגין תוכניות‬
‫להטבה מוגדרת‬
‫הפסד בגין נכסים פיננסיים‬
‫זמינים למכירה‬
‫התאמות הנובעות מתרגום‬
‫דוחות כספיים של פעילות‬
‫חוץ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪317,196‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)3,794‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)217‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)3,141‬‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ רווח (הפסד) כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪315,112‬‬
‫(‪)217‬‬
‫(‪)3,141‬‬
‫‪-‬‬
‫דיבידנד לבעלי מניות החברה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪- )* )56,411‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)56,411‬‬
‫יתרה ליום ‪ 13‬בדצמבר‪4131 ,‬‬
‫‪69,942‬‬
‫(‪677,633 )38,119‬‬
‫(‪)3,698‬‬
‫(‪)3,843‬‬
‫‪9,117 745,677‬‬
‫*)‬
‫סה"כ‬
‫הון‬
‫‪217‬‬
‫(‪)678‬‬
‫(‪)3,843‬‬
‫‪8,661 678,111‬‬
‫‪686,691‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪786 317,196‬‬
‫‪317,884‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)3,794‬‬
‫(‪)49‬‬
‫(‪)3,843‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)217‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)217‬‬
‫(‪)3,141‬‬
‫(‪)331‬‬
‫(‪)3,311‬‬
‫‪627 311,827‬‬
‫‪-‬‬
‫בניכוי סך של ‪ 5,421‬אלפי ש"ח דיבידנד שהוכרז לחברה מאוחדת‪.‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪-‬‬
‫‪312,292‬‬
‫(‪)56,411‬‬
‫‪712,982‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫ל‪ 1-‬החודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 13‬במרס‬
‫‪4131‬‬
‫‪4132‬‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪ 13‬בדצמבר‬
‫‪4131‬‬
‫מבוקר‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‬
‫‪46,893‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪45,266‬‬
‫‪317,884‬‬
‫התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫התאמות לסעיפי רווח והפסד‪:‬‬
‫הוצאות מימון אחרות‪ ,‬נטו‬
‫הפחתת נכסים בלתי מוחשיים‬
‫פחת רכוש קבוע‬
‫הפסד ממימוש רכוש קבוע‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫עלייה (ירידה) בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫חלק הקבוצה בהפסדי חברה המטופלת לפי שיטת השווי‬
‫המאזני‪ ,‬נטו‬
‫הפסד מירידת ערך ניירות ערך זמינים למכירה‬
‫שערוך (שחיקה) הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים‬
‫ומנותני אשראי אחרים‬
‫‪1,813‬‬
‫‪781‬‬
‫‪5,771‬‬
‫‪1‬‬
‫‪34,414‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,444‬‬
‫‪858‬‬
‫‪5,933‬‬
‫‬‫‪8,767‬‬
‫(‪)311‬‬
‫‪1,866‬‬
‫‪1,322‬‬
‫‪41,635‬‬
‫‪6‬‬
‫‪19,322‬‬
‫(‪)3,858‬‬
‫‪284‬‬
‫‪-‬‬
‫‪549‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,359‬‬
‫‪835‬‬
‫‪3,117‬‬
‫(‪)33‬‬
‫‪27‬‬
‫‪42,179‬‬
‫‪39,326‬‬
‫‪69,918‬‬
‫שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות‪:‬‬
‫ירידה (עלייה) בלקוחות‬
‫עלייה בחייבים ויתרות חובה‬
‫עלייה במלאי‬
‫עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים‬
‫עלייה בזכאים ויתרות זכות‬
‫(‪)316,971‬‬
‫(‪)661‬‬
‫(‪)39,535‬‬
‫‪19,826‬‬
‫‪2,184‬‬
‫(‪)51,833‬‬
‫(‪)3,159‬‬
‫(‪)42,121‬‬
‫‪33,244‬‬
‫‪7,189‬‬
‫‪7,181‬‬
‫(‪)971‬‬
‫(‪)513‬‬
‫(‪)5,168‬‬
‫‪31,145‬‬
‫(‪)84,941‬‬
‫(‪)61,714‬‬
‫‪31,819‬‬
‫מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור‪:‬‬
‫ריבית ששולמה‬
‫ריבית שהתקבלה‬
‫מסים ששולמו‬
‫מסים שהתקבלו‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת‬
‫(‪)859‬‬
‫‪85‬‬
‫(‪)8,657‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)3,166‬‬
‫‪114‬‬
‫(‪)6,186‬‬
‫‪31,656‬‬
‫(‪)2,481‬‬
‫‪3,472‬‬
‫(‪)15,951‬‬
‫‪35,131‬‬
‫(‪)9,213‬‬
‫‪6,516‬‬
‫(‪)41,626‬‬
‫(‪)23,182‬‬
‫(‪)9,582‬‬
‫‪365,131‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫ל‪ 1-‬החודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 13‬במרס‬
‫‪4131‬‬
‫‪4132‬‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪ 13‬בדצמבר‬
‫‪4131‬‬
‫מבוקר‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות השקעה‬
‫רכישת ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או‬
‫הפסד לזמן קצר‬
‫תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך‬
‫רווח או הפסד לזמן קצר‬
‫החזר השקעה (השקעה) בחברה המטופלת לפי שיטת השווי‬
‫המאזני‪ ,‬נטו‬
‫רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים‬
‫תמורה ממימוש רכוש קבוע‬
‫(‪)45,111‬‬
‫(‪)11,111‬‬
‫(‪)335,117‬‬
‫‪31,114‬‬
‫‪-‬‬
‫‪23,965‬‬
‫‪4,111‬‬
‫(‪)7,792‬‬
‫‪317‬‬
‫(‪)711‬‬
‫(‪)3,753‬‬
‫‪5‬‬
‫(‪)1,693‬‬
‫(‪)34,821‬‬
‫‪369‬‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה‬
‫(‪)41,655‬‬
‫(‪)14,226‬‬
‫(‪)89,212‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות מימון‬
‫דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה‬
‫פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי‬
‫אחרים‬
‫אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים‪ ,‬נטו‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)56,411‬‬
‫(‪)524‬‬
‫‪3,141‬‬
‫(‪)3,119‬‬
‫‪32,394‬‬
‫(‪)1,831‬‬
‫‪7,197‬‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון‬
‫‪283‬‬
‫‪31,351‬‬
‫(‪)54,636‬‬
‫השפעת יציאת מזומנים בגין יישום לראשונה של ‪IFRS 11‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)241‬‬
‫(‪)241‬‬
‫הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים‬
‫(‪)11‬‬
‫(‪)914‬‬
‫(‪)128‬‬
‫עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים‬
‫(‪)63,493‬‬
‫(‪)11,414‬‬
‫‪44,444‬‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה‬
‫‪94,129‬‬
‫‪69,847‬‬
‫‪69,847‬‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה‬
‫‪11,758‬‬
‫‪19,595‬‬
‫‪94,129‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫כללי‬
‫דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום ‪ 13‬במרס‪ 4132 ,‬ולתקופה של שלושה חודשים‬
‫שהסתיימה באותו תאריך (להלן ‪ -‬דוחות כספיים ביניים מאוחדים)‪ .‬יש לעיין בדוחות אלה בהקשר‬
‫לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום ‪ 13‬בדצמבר‪ 4131 ,‬ולשנה שהסתיימה באותו תאריך‬
‫ולבאורים אשר נלוו אליהם (להלן ‪ -‬הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים)‪.‬‬
‫באור ‪- :4‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית‬
‫א‪.‬‬
‫מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת‬
‫דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי ‪ 12‬דיווח כספי‬
‫לתקופות ביניים‪ ,‬וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות‬
‫תקופתיים ומיידיים)‪ ,‬התש"ל‪.3971-‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תקנים חדשים‪ ,‬פרשנויות ותיקונים שיושמו לראשונה על ידי החברה‬
‫המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו‬
‫שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים‪ ,‬למעט האמור להלן‪:‬‬
‫‪.3‬‬
‫פרשנות מספר ‪ 43‬של דיווח כספי בינלאומי (‪ - )IFRIC 43‬היטלים‬
‫במאי ‪ 4131‬פרסם ה‪ IASB-‬את פרשנות מספר ‪ 43‬של דיווח כספי בינלאומי (‪)IFRIC 43‬‬
‫(להלן ‪ -‬הפרשנות) בדבר היטלים המוטלים על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה‪.‬‬
‫על פי הפרשנות‪ ,‬התחייבות לתשלום היטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את‬
‫המחויבות לתשלום‪ .‬הפרשנות מיושמת למפרע‪.‬‬
‫ליישום הפרשנות לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תיקונים ל‪ - IAS 14 -‬מכשירים פיננסיים‪ :‬הצגה‪ ,‬בדבר קיזוז נכסים פיננסיים‬
‫והתחייבויות פיננסיות‬
‫ה‪ IASB-‬פירסם תיקונים ל‪( IAS 32-‬להלן ‪ -‬התיקונים ל‪ )IAS 32 -‬בנושא קיזוז נכסים‬
‫פיננסיים והתחייבויות פיננסיות‪ .‬התיקונים ל‪ IAS 32 -‬מבהירים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את משמעות‬
‫המונח "קיימת באופן מיידי (‪ )currently‬זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז" (להלן ‪-‬‬
‫הזכות לקזז)‪ .‬התיקונים ל‪ IAS 32 -‬קובעים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי הזכות לקזז חייבת להיות‬
‫ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם‬
‫במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים‪ .‬כמו כן‪ ,‬התיקונים ל‪IAS 32 -‬‬
‫קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי‪ ,‬אסור שהיא תהיה תלויה‬
‫באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול‪ ,‬או שיהיו אירועים שיגרמו‬
‫לפקיעתה‪.‬‬
‫ההשפעה של יישום התיקונים על החברה לא הייתה מהותית‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫סיווג מחדש‬
‫במהלך שנת ‪ 4131‬שינתה החברה את סיווג הצגת הוצאות הובלה בדוחות הכספיים‬
‫המאוחדים על הרווח הכולל מסעיף הוצאות הנהלה וכלליות לסעיף הוצאות מכירה ושיווק‪.‬‬
‫מספרי ההשוואה סווגו מחדש‪ ,‬כך שסכום של ‪ 721‬אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים‬
‫שהסתיימה ביום ‪ 13‬במרס ‪ ,4131‬סווג מסעיף הוצאות הנהלה וכלליות לסעיף הוצאות מכירה‬
‫ושיווק‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫באור ‪- :1‬‬
‫עונתיות‬
‫מחזור ההכנסות של הקבוצה והתוצאות העסקיות‪ ,‬אשר בדרך כלל נגזרות ממנו‪ ,‬גבוהים בתקופת‬
‫החגים ונמוכים לקראת סוף שנה קלנדרית‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬מהמחזור הממוצע והתוצאות העסקיות על‬
‫בסיס שנתי‪.‬‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫אירוע מהותי בתקופת הדיווח‬
‫בעקבות היחלשות המטבע האוקראיני ביחס לדולר ארה"ב הנובע מהאירועים האחרונים באוקראינה‬
‫רשמה חברת ‪ ,ISU TRADE UKRAINE LLC‬הפסד בסך של כ‪ 5.7-‬מיליוני ש"ח בשלושת החודשים‬
‫הראשונים בשנת ‪.4132‬‬
‫באור ‪- :5‬‬
‫מכשירים פיננסיים‬
‫סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן‬
‫המכשירים הפיננסיים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן מסווגים‪ ,‬לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים‪,‬‬
‫למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן‪:‬‬
‫רמה ‪:3‬‬
‫רמה ‪:4‬‬
‫רמה ‪:1‬‬
‫מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים‪.‬‬
‫נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה ‪ 3‬אשר ניתנים לצפייה במישרין או‬
‫בעקיפין‪.‬‬
‫נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש‬
‫בנתוני שוק ניתנים לצפייה)‪.‬‬
‫נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן‬
‫רמה ‪3‬‬
‫רמה ‪4‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪ 13‬במרס‪4132 ,‬‬
‫רמה ‪1‬‬
‫נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד‪:‬‬
‫‪375,137‬‬
‫אגרות חוב וקרנות כספיות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫נכסים פיננסיים זמינים למכירה‪:‬‬
‫‪1,277‬‬
‫מניות‬
‫‪-‬‬
‫רמה ‪3‬‬
‫‪494‬‬
‫רמה ‪4‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪ 13‬במרס‪4131 ,‬‬
‫רמה ‪1‬‬
‫נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד‪:‬‬
‫‪335,711‬‬
‫אגרות חוב וקרנות כספיות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫נכסים פיננסיים זמינים למכירה‪:‬‬
‫‪2,891‬‬
‫מניות‬
‫‪-‬‬
‫רמה ‪3‬‬
‫‪284‬‬
‫רמה ‪4‬‬
‫מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪ 13‬בדצמבר‪4131 ,‬‬
‫רמה ‪1‬‬
‫נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד‪:‬‬
‫‪359,945‬‬
‫אגרות חוב וקרנות כספיות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫נכסים פיננסיים זמינים למכירה‪:‬‬
‫‪4,896‬‬
‫מניות‬
‫‪33‬‬
‫‪-‬‬
‫‪494‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫באור ‪- :5‬‬
‫מכשירים פיננסיים (המשך)‬
‫במהלך התקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום ‪ 13‬במרס‪ ,4132 ,‬לא היו מעברים בין‬
‫רמה ‪ 3‬ובין רמה ‪ 4‬וכן לא היו מעברים מרמה ‪ 1‬או אל רמה ‪ .1‬במהלך התקופה לא היו גריעות‪,‬‬
‫רכישות ושינויים בשווי שהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים פיננסים שסווגו לרמה ‪.1‬‬
‫היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים‪ ,‬השקעות לזמן קצר‪ ,‬לקוחות‪ ,‬חייבים‬
‫ויתרות חובה‪ ,‬אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים‪ ,‬התחייבויות לספקים ולנותני‬
‫שירותים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות והלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים תואמת או קרובה לשווי‬
‫ההוגן שלהם‪.‬‬
‫באור ‪- :6‬‬
‫תביעות תלויות‬
‫בדוחות הכספיים השנתיים פורטו בבאור ‪36‬ג' תביעות שכנגד החברה‪ .‬למועד פרסום הדוחות‬
‫הכספיים הביניים ליום ‪ 13‬במרס‪ ,4132 ,‬לא חלו שינויים מהותיים‪ ,‬ביחס למפורט בדוח הכספי‬
‫השנתי‪ ,‬למעט האמור להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬ת"צ ‪ 53893-15-31‬מיכל צוק נ' חוגלה קימברלי בע"מ וסנו מפעלי ברונוס בע"מ‪:‬‬
‫מדובר בתביעה שפורטה גם בדוח הכספי ליום ‪ 13‬בדצמבר‪ 4131 ,‬של החברה‪ ,‬המתייחסת‬
‫לתביעה שהוגשה ביום ‪ 13‬במאי‪ ,4131 ,‬כנגד החברה וכנגד חברת חוגלה קימברלי בע"מ‪ ,‬בקשה‬
‫לתביעה ייצוגית בסכום כולל של ‪ 423.5‬מיליוני ש"ח‪ ,‬מתוכם חלקה של החברה הינו ‪ 311‬מיליוני‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫ביום ‪ 6‬לאפריל ‪ 4132‬הוגשה תגובת היועץ המשפטי לממשלה במסגרתה התנגד ב"כ היועץ‬
‫המשפטי לממשלה לאישור הסכם הפשרה‪.‬‬
‫לטענת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬הכיתוב המוסכם על גבי השקיות כמפורט בהסכם‬
‫הפשרה הינו מטעה את הציבור שכן הוא מציג תועלת סביבתית למוצר שקיימת רק בעת‬
‫השלכת המוצר בשטח פתוח‪ ,‬כאשר השלכה זו אסורה על פי דין‪ ,‬וכן כי הכיתוב מתיימר לייחס‬
‫לשקיות יתרונות שאינם ישימים במציאות של ישראל ‪.4132‬‬
‫בנוסף‪ ,‬העלה היועץ המשפטי לממשלה טענות גם נגד גובה הפיצוי והגופים אליהם מיועדת‬
‫תרומת סנו וכן טענות נגד גובה הגמול ושכר הטירחה המוסכם‪.‬‬
‫ביום ‪ 7‬לאפריל ‪ ,4132‬ניתנה החלטת ביהמ"ש (כבוד השופטת צפת) לפיה על הצדדים להגיש את‬
‫תגובותיהם לעמדת היועמ"ש לממשלה בתוך ‪ 11‬יום‪ .‬ביום ‪ 49‬לאפריל ‪ 4132‬ניתנה החלטת‬
‫ביהמ"ש (כבוד השופטת צפת) אשר דחתה את ההתנגדות אשר הוגשה ע"י מר סיני לבל בהיותה‬
‫"בלתי רלבנטית לתובענה דנא"‪ .‬בקשה לעיון מחדש בהחלטה שהוגשה ע"י מר סיני לבל נדחתה‬
‫בהחלטה מיום ‪ 8‬למאי ‪.4132‬‬
‫לדעת הנהלת החברה‪ ,‬המתבססת על חוות דעת של יועציה המשפטיים‪ ,‬ככל ובמידה והליכי‬
‫הפשרה שפורטו לעיל לא יבשילו לכדי הסכם פשרה‪ ,‬סיכויי התביעה הינם נמוכים מ‪.51%-‬‬
‫ב‪ .‬ת"צ ‪ 922-18-33‬חזות נ' שופרסל בע"מ‪ ,‬סנו מפעלי ברונוס בע"מ והחברה הדרומית לשיווק‬
‫בע"מ‪:‬‬
‫מדובר בתביעה שפורטה גם בדוח השנתי האחרון של החברה ליום ‪ 13‬דצמבר ‪ ,4132‬המתייחסת‬
‫לתביעה שהוגשה ביום ‪ 3‬באוגוסט‪ 4133 ,‬לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז תביעה ובקשה‬
‫להכיר בה כתביעה ייצוגית סכום התביעה הייצוגית הינו ‪ 16,931‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫ביום ‪ 2‬בפברואר ‪ ,4131‬הוגשה לבית המשפט בקשה מוסכמת לאישור ומתן תוקף של פסק דין‬
‫להסדר פשרה שהושג בין הצדדים‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫באור ‪- :6‬‬
‫תביעות תלויות (המשך)‬
‫ביום ‪ 9‬למרס ‪ 4132‬הוגשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה להסכם הפשרה‪.‬‬
‫בהתאם להחלטת בית המשפט על הצדדים להגיש את תגובתם לעמדת היועמ"ש עד ליום ‪45‬‬
‫למרס ‪.4132‬‬
‫ביום ‪ 41‬למרס ‪ 4132‬הוגשה תגובת המבקשת לעמדת ב"כ היועמ"ש לממשלה וביום ‪ 42‬למרס‬
‫‪ 4132‬הוגשה תגובת המשיבות (סנו והחברה הדרומית)‪.‬‬
‫ביום ‪ 47‬לאפריל ‪ 4132‬התקיים דיון בביהמ"ש (כבוד השופט יצחק ענבר) ובמסגרתו הודיע‬
‫ביהמ"ש על כך שאין באפשרותו לאשר את הסדר הפשרה במתכונתו הנוכחית‪ ,‬שכן הסימון על‬
‫גבי המוצרים בדבר זהות היצרן נותר על כנו (על פי הסדר הפשרה)‪ .‬ביהמ"ש המליץ לצדדים‬
‫לשנות את הסדר הפשרה כך שהסימון של המותג הפרטי ישונה וייכתב שהיצרנית הינה סנו‪ ,‬או‬
‫למצער החברה הדרומית באמצעות סנו‪.‬‬
‫בכפוף להסכמת המשיבות (סנו והחברה הדרומית) להצעת ביהמ"ש‪ ,‬ביקש ביהמ"ש לערוך‬
‫תיקונים נוספים בהסדר הפשרה וביניהם‪ :‬שינוי הגדרת הקבוצה‪ ,‬שינוי טבלת המוצרים נשוא‬
‫ההטבה ותחימת משך מתן ההטבה בפרק זמן מוגדר‪.‬‬
‫על המשיבות (סנו והחברה הדרומית) להגיש את עמדתן להצעת ביהמ"ש וכן טבלת מוצרים‬
‫נשוא ההטבה מתוקנת עד ליום ‪ 43‬למאי ‪.4132‬‬
‫ככל שלא יאושר הסדר הפשרה המוצע לעיל‪ ,‬לדעת הנהלת החברה‪ ,‬המתבססת על חוות דעת‬
‫של יועציה המשפטיים‪ ,‬סיכויי התביעה הינם נמוכים מ‪.51%-‬‬
‫ג‪ .‬ת"צ ‪ 19186-31-33‬בשן נ' סנו מפעלי ברונוס בע"מ (להלן ‪" -‬סנו")‪:‬‬
‫מדובר בתביעה שפורטה גם בדוח השנתי האחרון של החברה ליום ‪ 13‬לדצמבר ‪,4132‬‬
‫המתייחסת לתביעה שהוגשה ביום ‪ 46‬באוקטובר‪ 4133 ,‬כנגד החברה לבית המשפט המחוזי‬
‫מחוז מרכז תביעה ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית סכום התביעה הייצוגית הינו ‪461,951‬‬
‫אלפי ש"ח‪.‬‬
‫במסגרת כתב התביעה נטען כי סנו מטעה לכאורה צרכנים להאמין כי שקיות המזון המשווקות‬
‫על ידה תחת השם "סנו סושי טבע"‪ ,‬הינן היחידות בישראל בעלות תו תקן ישראלי מס' ‪,5331‬‬
‫בעוד שבפועל אין לסנו היתר לסימונן של שקיות אלו כבעלות תו התקן האמור‪.‬‬
‫משכך טוען המבקש כי סנו מטעה את צרכניה‪ ,‬וזאת בניגוד לאיסור הטעיה לפי חוק הגנת‬
‫הצרכן‪ ,‬התשמ"א ‪ .3983 -‬בנוסף‪ ,‬המבקש מייחס לסנו עוולות בניגוד לפקודת סימני מסחר בשל‬
‫השימוש בסמל מכון התקנים‪ ,‬הפרת חוק התקנים‪ ,‬וכן מייחס לסנו הפרה של דיני החוזים‪,‬‬
‫תרמית‪ ,‬רשלנות ועשיית עושר ולא במשפט‪.‬‬
‫ביום ‪ 41‬לפברואר ‪ ,4132‬פורסמו בעיתונות מודעות בדבר אישור הסכם הפשרה שהושג בין‬
‫הצדדים בתיק‪.‬‬
‫ביום ‪ 45‬למרס ‪ 4132‬הוגש ערעור ע"י המבקש‪ ,‬מאור בשן במסגרתו טען המערער כי שגה‬
‫ביהמ"ש קמא בכך שהפחית את הגמול ושכר הטרחה שהוסכמו בין הצדדים במסגרת הסכם‬
‫הפשרה שכן שם סוכם כי סנו תשלם למערער גמול בסך של ‪ 21‬אלפי ש"ח ושכ"ט לבא כוחו‬
‫בסך של ‪ 381‬אלפי ש"ח וביהמ"ש הפחית את שכר הטרחה כך שהגמול שנקבע למערער הינו ‪41‬‬
‫אלפי ש"ח ושכר הטרחה לבא כוחו בסך של ‪ 91‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫ביום ‪ 11‬לאפריל ‪ 4132‬ניתנה החלטת ביהמ"ש העליון לפיה המערער פטור מהפקדת עירבון‬
‫(לאור הסכמת יתר הצדדים לכך)‪.‬‬
‫נכון למועד זה טרם ניתנה החלטת בבקשת המבקש‪ .‬לדעת הנהלת החברה‪ ,‬המתבססת על חוות‬
‫דעת של יועציה המשפטיים‪ ,‬סיכויי הערעור הינם נמוכים מ‪.51%-‬‬
‫‪31‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫באור ‪- :6‬‬
‫תביעות תלויות (המשך)‬
‫ד‪ .‬ת‪.‬א‪.‬ק ‪ 45129-14-34‬עיריית הוד השרון נ' סנו מפעלי ברונוס בע"מ‪:‬‬
‫ביום ‪ 32‬לפברואר‪ 4134 ,‬הוגשה לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה תביעה בסדר דין מקוצר‬
‫כנגד סנו‪ .‬על פי הנטען בכתב התביעה‪ ,‬סנו נמנעה מתשלום היטל סלילה עבור כבישים‬
‫ומדרכות שנסללו בסמוך לנכס הנמצא ברח' החרש ‪ 35‬בהוד השרון הידוע גם כגוש ‪ 6572‬חלקות‬
‫‪ 138‬ו‪ ,111 -‬אשר בבעלות סנו‪.‬‬
‫סכום התביעה עומד על ‪ 6,871‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫ביום ‪ 2‬לדצמבר ‪ ,4134‬בטרם התקיים הדיון בבקשה‪ ,‬הגישו הצדדים לבית המשפט הודעה‬
‫משותפת בדבר הסדר דיוני שהושג ביניהם‪ ,‬על פיו‪ ,‬ניתנת לסנו רשות להתגונן‪.‬‬
‫במהלך חודש יולי ‪ ,4131‬הצדדים הסכימו ביניהם להעביר את ההליך לגישור בפני עו"ד עמוס‬
‫גבריאלי‪.‬‬
‫ביום ‪ 4‬למרס ‪ 4132‬התקיימה ישיבת גישור ראשונה אצל המגשר עו"ד עמוס גבריאלי וצפויה‬
‫להיקבע ישיבת גישור נוספת‪.‬‬
‫לדעת הנהלת החברה‪ ,‬המתבססת על חוות דעת של יועציה המשפטיים‪ ,‬סיכויי התביעה הינם‬
‫נמוכים מ‪.51%-‬‬
‫באור ‪- :7‬‬
‫מגזרי פעילות‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‬
‫למטרות ניהול‪ ,‬הקבוצה בנויה לפי יחידות עסקיות בהתבסס על המוצרים והשירותים של‬
‫היחידות העסקיות ולה ארבעה מגזרי פעילות כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .3‬מוצרי ניקוי ואחזקת הבית ‪ -‬עיקר הפעילות ייצור‪ ,‬שיווק‪ ,‬מכירה והפצת מוצרי ניקוי‬
‫ואחזקת הבית‪.‬‬
‫‪ .4‬מוצרי נייר‬
‫ עיקר הפעילות הינה ייצור‪ ,‬שיווק מכירה והפצת נייר‬‫וחיתולים‪.‬‬
‫‪ .1‬מוצרי טואלטיקה‬
‫וקוסמטיקה‬
‫ עיקר הפעילות ייצור ושיווק מוצרי טואלטיקה וקוסמטיקה‬‫לטיפוח והיגיינה אישית‪.‬‬
‫‪ .2‬אחרים‬
‫ מוצרים שונים אשר אינם נכללים במגזרים האחרים‬‫והמשלימים למגזרים אלו‪ .‬כמו כן שיווק ומכירה של‬
‫חומרי גלם בעיקר בתחום הכימיקלים‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫באור ‪- :7‬‬
‫מגזרי פעילות (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫דיווח בדבר מגזרי פעילות‬
‫מוצרי ניקוי‬
‫ואחזקת‬
‫בית‬
‫מוצרי‬
‫נייר‬
‫מוצרי‬
‫טואלטיקה‬
‫וקוסמטיקה‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אחרים‬
‫סה"כ‬
‫לתקופה של שלושה‬
‫חודשים שהסתיימה ביום‬
‫‪ 13‬במרס‪4132 ,‬‬
‫הכנסות מחיצוניים‬
‫‪361,452‬‬
‫‪72,993‬‬
‫‪95,913‬‬
‫‪63,469‬‬
‫‪195,235‬‬
‫רווח מגזרי‬
‫‪43,784‬‬
‫‪1,617‬‬
‫‪35,281‬‬
‫‪2,751‬‬
‫‪25,654‬‬
‫(‪)6,177‬‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫חלק הקבוצה בהפסדי‬
‫שותפות המטופלת לפי‬
‫שיטת השווי המאזני‪ ,‬נטו‬
‫(‪)284‬‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫‪19,191‬‬
‫מוצרי ניקוי‬
‫ואחזקת‬
‫בית‬
‫מוצרי‬
‫נייר‬
‫מוצרי‬
‫טואלטיקה‬
‫וקוסמטיקה‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אחרים‬
‫סה"כ‬
‫לתקופה של שלושה‬
‫חודשים שהסתיימה ביום‬
‫‪ 13‬במרס‪4131 ,‬‬
‫הכנסות מחיצוניים‬
‫‪352,167‬‬
‫‪71,415‬‬
‫‪87,811‬‬
‫‪57,365‬‬
‫‪174,567‬‬
‫רווח מגזרי‬
‫‪37,187‬‬
‫‪3,816‬‬
‫‪31,192‬‬
‫‪2,588‬‬
‫‪16,575‬‬
‫(‪)3,831‬‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫חלק הקבוצה בהפסדי‬
‫שותפות המטופלת לפי‬
‫שיטת השווי המאזני‪ ,‬נטו‬
‫(‪)549‬‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫‪12,411‬‬
‫‪35‬‬
‫סנו ‪ -‬מפעלי ברונוס בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫באור ‪- :7‬‬
‫מגזרי פעילות (המשך)‬
‫מוצרי‬
‫ניקוי‬
‫ואחזקת‬
‫הבית‬
‫מוצרי‬
‫נייר‬
‫מוצרי‬
‫טואלטיקה‬
‫וקוסמטיקה‬
‫אחרים‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 13‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪4131‬‬
‫באור ‪- :8‬‬
‫הכנסות מחיצוניים‬
‫‪631,215‬‬
‫‪483,475‬‬
‫‪164,933‬‬
‫‪444,325‬‬
‫‪3,276,716‬‬
‫רווח מגזרי‬
‫‪74,181‬‬
‫‪31,537‬‬
‫‪55,954‬‬
‫‪32,653‬‬
‫‪351,511‬‬
‫(‪)5,135‬‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫חלק הקבוצה בהפסדי חברה‬
‫המטופלת לפי שיטת שווי מאזני‪,‬‬
‫נטו‬
‫(‪)3,359‬‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫‪327,146‬‬
‫אירוע לאחר תקופת הדיווח‬
‫במהלך חודש אפריל ‪ ,4132‬נגרמה תקלה בציוד כיבוי האש שבמחסני חברת הבת סנו אינטרטרנס‬
‫בע"מ (להלן ‪ -‬סנו אינטרטרנס)‪ ,‬התקלה גרמה לנזקים במלאים עם ערך כולל של כ‪ 5-‬מיליוני ש"ח‪.‬‬
‫לסנו אינטרטרנס קיים ביטוח בכיסוי מלא עבור יתרות המלאי‪.‬‬
‫‪----------‬‬
‫‪F:\W2000\w2000\52028\sano\m\14\C3-IFRS.docx‬‬
‫‪36‬‬
‫דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה ‪83‬ג(א)‪:‬‬
‫ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון של סנו מפעלי ברונוס בע"מ (להלן ‪ -‬התאגיד)‪ ,‬אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה‬
‫פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד‪.‬‬
‫לעניין זה‪ ,‬חברי ההנהלה הם‪:‬‬
‫‪ .1‬מנכ"ל‪ ,‬יובל לנדסברג‪.‬‬
‫‪ .2‬נושא המשרה הבכיר ביותר בחברה בתחום הכספים‪ ,‬דוד בבאי‪ ,‬משנה למנכ"ל וחשב‪.‬‬
‫‪ .3‬סמנכ"ל תפעול‪ ,‬יוסי זימנבודה‪.‬‬
‫‪ .4‬סמנכ"ל מערכות מידע‪ ,‬מייק פרימן‪.‬‬
‫‪ .5‬סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל‪ ,‬אהוד ארליך‪.‬‬
‫‪ .6‬יועץ משפטי‪ ,‬עמיר הורוביץ‪.‬‬
‫‪ .7‬סמנכ"ל סחר ומכירות‪ ,‬לירן ניסימי‪.‬‬
‫‪ .8‬סמנכ"לית פיתוח מוצרים‪ ,‬דלית ברנד לוין‪.‬‬
‫בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד‪ ,‬אשר תוכננו בידי המנהל הכללי‬
‫ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם‪ ,‬או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים‪,‬‬
‫בפיקוח דירקטוריון התאגיד‪ ,‬אשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות‬
‫בהתאם להוראות הדין‪ ,‬ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף‪,‬‬
‫מעובד‪ ,‬מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין‪.‬‬
‫הבקרה הפנימית כוללת‪ ,‬בין השאר‪ ,‬בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור‪ ,‬נצבר‬
‫ומועבר להנהלת התאגיד‪ ,‬לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את‬
‫התפקידים האמורים‪ ,‬וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים‪ ,‬בהתייחס לדרישת הגילוי‪.‬‬
‫בשל המגבלות המבניות שלה‪ ,‬בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה‬
‫מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה‪.‬‬
‫בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה‬
‫שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪( ,2113 ,‬להלן ‪ -‬הדוח השנתי האחרון בדבר הבקרה הפנימית)‪ ,‬העריכו הדירקטוריון‬
‫וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו‪ ,‬הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה כי הבקרה‬
‫הפנימית כאמור ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2113‬היא אפקטיבית‪.‬‬
‫עד למועד הדוח‪ ,‬לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת‬
‫האפקטיביות של הבקרה הפנימית‪ ,‬כפי שנמצאה בדוח השנתי האחרון בדבר הבקרה הפנימית‪.‬‬
‫למועד הדוח‪ ,‬בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי האחרון בדבר הבקרה הפנימית‪,‬‬
‫ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל‪ ,‬הבקרה הפנימית היא אפקטיבית‪.‬‬
‫תאריך‪ 28 :‬במאי‪2114 ,‬‬
‫______________________‬
‫יובל לנדסברג‪ ,‬מנכ"ל‬
‫_________________________‬
‫דוד בבאי‪ ,‬משנה למנכ"ל וחשב‬
‫הצהרת מנהל כללי לפי תקנה ‪83‬ג(ד)(‪:)1‬‬
‫אני‪ ,‬יובל לנדסברג‪ ,‬מצהיר כי‪:‬‬
‫(‪ )1‬בחנתי את הדוח הרבעוני של סנו מפעלי ברונוס בע"מ (להלן‪ :‬התאגיד)‪ ,‬לרבעון הראשון של שנת ‪( 2114‬להלן ‪-‬‬
‫הדוחות);‬
‫(‪ )2‬לפי ידיעתי‪ ,‬הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ‬
‫כדי שהמצגים שנכללו בהם‪ ,‬לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים‪ ,‬לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;‬
‫(‪ )3‬לפי ידיעתי‪ ,‬הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את‬
‫המצב הכספי‪ ,‬תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;‬
‫(‪ )4‬גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד‪ ,‬לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד‪ ,‬בהתבסס על‬
‫הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי‪:‬‬
‫(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח‬
‫הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף‪ ,‬לעבד‪ ,‬לסכם או לדווח על‬
‫מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות‬
‫הדין; וכן‪-‬‬
‫(ב)‬
‫כל תרמית‪ ,‬בין מהותית ובין שאינה מהותית‪ ,‬שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים‬
‫עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;‬
‫(‪ )5‬אני‪ ,‬לבד או יחד עם אחרים בתאגיד‪:‬‬
‫(א) קבעתי בקרות ונהלים‪ ,‬או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי‪ ,‬המיועדים להבטיח שמידע‬
‫מהותי המתייחס לתאגיד‪ ,‬לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים‬
‫שנתיים)‪ ,‬התש"ע ‪ ,2111 -‬מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות‪ ,‬בפרט במהלך תקופת‬
‫ההכנה של הדוחות; וכן‪-‬‬
‫(ב)‬
‫קבעתי בקרות ונהלים‪ ,‬או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי‪ ,‬המיועדים להבטיח באופן‬
‫סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין‪ ,‬לרבות בהתאם לכללי‬
‫חשבונאות מקובלים;‬
‫(ג)‬
‫לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח השנתי האחרון לבין מועד דוח זה‪,‬‬
‫אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח‬
‫הכספי ועל הגילוי של התאגיד‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫______________________‬
‫‪ 83‬במאי‪8014 ,‬‬
‫______________________‬
‫יובל לנדסברג‪ ,‬מנכ"ל‬
‫הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה ‪83‬ג(ד)(‪:)8‬‬
‫אני‪ ,‬דוד בבאי‪ ,‬מצהיר כי‪:‬‬
‫(‪ )1‬בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של סנו מפעלי‬
‫ברונוס בע"מ (להלן‪ :‬התאגיד) לרבעון הראשון של שנת ‪( 2114‬להלן ‪" -‬הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים");‬
‫(‪ )2‬לפי ידיעתי‪ ,‬הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים כל מצג לא‬
‫נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם‪ ,‬לאור הנסיבות‬
‫שבהן נכללו אותם מצגים‪ ,‬לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;‬
‫(‪ )3‬לפי ידיעתי‪ ,‬הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים באופן נאות‪,‬‬
‫מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את המצב הכספי‪ ,‬תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות‬
‫שאליהם מתייחסים הדוחות;‬
‫(‪ )4‬גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד‪ ,‬לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד‪ ,‬בהתבסס על‬
‫הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי‪:‬‬
‫(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח‬
‫הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת‬
‫הביניים ‪ ,‬העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף‪ ,‬לעבד‪ ,‬לסכם או לדווח על מידע‬
‫כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;‬
‫וכן‪-‬‬
‫(ב) כל תרמית‪ ,‬בין מהותית ובין שאינה מהותית‪ ,‬שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים‬
‫עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;‬
‫(‪ )5‬אני‪ ,‬לבד או יחד עם אחרים בתאגיד‪:‬‬
‫(א) קבעתי בקרות ונהלים‪ ,‬או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי‪ ,‬המיועדים להבטיח‬
‫שמידע מהותי המתייחס לתאגיד‪ ,‬לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות‬
‫כספיים שנתיים)‪ ,‬התש"ע ‪ ,2111 -‬מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות‪ ,‬בפרט במהלך‬
‫תקופת ההכנה של הדוחות‪ :‬וכן‪-‬‬
‫(ב) קבעתי בקרות ונהלים‪ ,‬או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי‪ ,‬המיועדים להבטיח באופן‬
‫סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין‪ ,‬לרבות בהתאם לכללי‬
‫חשבונאות מקובלים;‬
‫(ג) לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח השנתי האחרון לבין מועד דוח זה‪,‬‬
‫המתייחס לדוחות כספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת ביניים‪ ,‬אשר יש בו כדי לשנות‪,‬‬
‫להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי‬
‫של התאגיד‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫______________________‬
‫‪ 83‬במאי‪8014 ,‬‬
‫______________________‬
‫דוד בבאי‪ ,‬משנה למנכ"ל וחשב‬