קבוצת יבנה שבועון

‫שבועון קבוצת יבנה‬
‫כ"ה בניסן תשע"ד‬
‫(‪)524.41.‬‬
‫"‪ֹ 444‬לא ְת ַכלֶּה פְ ַאת שָׂ ְדָך לִ ְקצֹר וְ ל ֶֶּּקט ְק ִצ ְירָך ֹלא ְתל ֵַּקט‬
‫‪444‬לֶּעָׂ ִני וְ ַלגֵּר ַת ֲעזֹב אֹתָׂ ם" (ויקרא י"ט ‪)10-1‬‬
‫דשים‬
‫ב"ה ערב שבת פרשת ְק ִׁ‬
‫הדלקת נרות‪ 11:22 :‬צאת השבת‪11:25 :‬‬
‫שבועון מספר ‪1011‬‬
‫‪1‬‬
‫דשים‬
‫שבת ְק ִׁ‬
‫ליל שבת‬
‫‪ 11:22‬הדלקת נרות‬
‫תפילות מנחה וערבית‬
‫שבת‬
‫‪05:00‬‬
‫‪01:00‬‬
‫‪01:90‬‬
‫‪15:.2‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪15:20‬‬
‫‪19:90‬‬
‫‪11:90‬‬
‫‪11:.2‬‬
‫‪11:.2‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪15:12‬‬
‫‪15:90‬‬
‫‪15:90‬‬
‫‪11:25‬‬
‫‪51:90‬‬
‫דף יומי בבית המדרש – הרב אילעאי‬
‫תפילת שחרית‪4‬‬
‫תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת‬
‫שיעור בפרשת השבוע אחרי תפילת מוסף בבית הכנסת – אוריאל אסולין‬
‫תהילים לנשים ‪ -‬בבית המדרש‬
‫סיפורי התנ"ך לילדים בבית הכנסת‬
‫שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת נח חיות‬
‫תפילת מנחה גדולה‬
‫שיעור גמרא ‪ -‬בבית המדרש – הרב אילעאי‬
‫פרשת שבוע בבית סביון – אביהו אשבל‬
‫פרקי אבות – זאב ספראי ‪ -‬בבית הכנסת‬
‫משק ילדים פתוח לביקורים למשך שעה וחצי‬
‫תפילת מנחה קטנה‬
‫שיעור 'צורבא מרבנן' ‪ -‬אייל זנה ‪ -‬בבית הכנסת‬
‫הבית האדום פתוח לביקורים למשך שעה‬
‫תפילת ערבית והבדלה‬
‫אסיפת חברים‬
‫תמונת השער‪" :‬המלקטות"‪ ,‬ציורו של הצייר הצרפתי ז'אן פרנסואה מיה משנת ‪41125‬‬
‫ברכות לבביות‬
‫לסבתא רבתא פרידל גור אריה להולדת הנין‪ ,‬נכדם של שמואל וחנה‪4‬‬
‫לסבתא רבקה גוטליב ולהורים שמשון ועופרה‪,‬‬
‫על הודעתו המשמחת של מתן‪ ,‬שבכוונתו להינשא לבח"ל מירב‪4‬‬
‫לדבורית ולגבי אדר‪ ,‬על הודעתה המשמחת של רותם‪ ,‬שבכוונתה להינשא לבח"ל אודי‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫נקודה למחשבה‬
‫ָאחיָך‬
‫בפרשתנו אנו מצווים‪ֹ" :‬לא‪ִ -‬ת ְשנָׂא אֶּ ת‪ִ -‬‬
‫יחזור שוב על מעשיו‪ 4‬חשוב בזמן התוכחה‬
‫בִ לְ בָׂ בֶּ ָך ה ֹוכֵּחַ תוֹכִ יחַ אֶּ ת‪-‬ע ֲִמיתֶּ ָך‪( "444‬ויקרא‬
‫לא לשלול את אישיותו של מי שחטא‪ ,‬אלא‬
‫י"ט ‪ 4)15‬לכאורה הפסוק הזה מכיל‬
‫לראות במעשה מעידה מקרית ולא פגם‬
‫פרדוקס‪ 4‬הפסוק דורש מהאדם להוכיח את‬
‫באישיות‪4‬‬
‫הזולת‪ ,‬ולבקר את מעשיו אם ראה אותו‬
‫הרב אריה לוין אמר בזמנו‪ ,‬שהציווי של‬
‫חוטא‪ 4‬בדרישה זו כבר טמונה התנשאות‪,‬‬
‫"ה ֹוכֵּחַ תוֹכִ יחַ אֶּ ת‪-‬ע ֲִמיתֶּ ָך" מצוי בין שתי‬
‫שעלולה "לשדר" לזולת שנאה‪ 4‬והרי בפסוק‬
‫ָאחיָך בִ לְ בָׂ בֶּ ָך"‬
‫מצוות‪ 4‬בין "ֹלא‪ִ -‬ת ְשנָׂא אֶּ ת‪ִ -‬‬
‫מצווה המוכיח לא לשנוא את מי שאליו‬
‫שבאותו פסוק‪ ,‬לבין זו שבפסוק שלאחריו‬
‫מכוונת התוכחה‪ 4‬בניסיון להסביר את‬
‫ההיגיון שבפסוק‪ ,‬ניתן להגיע למסקנה כי‬
‫"וְ ָאהַ בְ ָׂת לְ ֵּרעֲָך כָׂמוָֹך"‪ 4‬מזה אנו לומדים‪ ,‬כי‬
‫התוכחה צריכה להיות אך ורק אם באמת‬
‫מקורה של מצוות התוכחה טמונה דווקא‬
‫באהבת האדם‪ 4‬אדם השונא את האחר יכול‬
‫ובתמים נובעת היא מתוך אהבה וחרדה‬
‫לאחיך‪-‬רעך‪4‬‬
‫לפגוע‪ ,‬יכול להשפיל‪ ,‬להוציא שם רע‪ ,‬אך‬
‫איננו יכול להוכיח אותו באופן אפקטיבי‪,‬‬
‫לדעת המלבי"ם‪ ,‬המוכיח צריך לשים לב‬
‫לשלושה עקרונות חשובים לפני התוכחה‪:‬‬
‫כלומר באופן שיגרום לשיפור או לתיקון‬
‫עיקרון ראשון‪" :‬שיהיה המוכיח נקי‬
‫אצל האחר‪ 4‬מצוות התוכחה היא מהמצוות‬
‫מחטא"‪ 4‬כלומר‪ ,‬ההוכחה היא לשמה ואין‬
‫הקשות לקיום‪ 4‬לא קל לבוא לאדם ולהוכיחו‬
‫על העוול שבכפו‪ 4‬לעתים קרובות התחושה‬
‫בה נגיעה אישית‪4‬‬
‫עיקרון שני‪" :‬שיהיה המוכיח מוכן לקבל‬
‫שלנו היא "מי אנחנו שנוכיח את זולתנו"‪4‬‬
‫מצוות התוכחה אינה מתאימה לכל אדם‬
‫תוכחה"‪ ,‬שיהיה המוכיח יודע מכיר ומבין‬
‫את מצבו של המוכח‪ 4‬על כן כתבה התורה‬
‫ולא בכל שעה‪ 4‬יש לנהוג בה בזהירות רבה‪4‬‬
‫יש שהחבר אינו מוכן לקבל תוכחה והיא רק‬
‫ָאחיָך"‪ 4‬רק מנקודת מבט של‬
‫"ע ֲִמיתֶּ ָך" ו" ִ‬
‫אחים ועמיתים יש אפשרות להוכיח‪4‬‬
‫תגרום לו להתנגדות‪ 4‬נמצא שדווקא‬
‫התוכחה סגרה את הדלת‪ ,‬והמוכיח שרצה‬
‫עיקרון שלישי‪" :‬בסדר התוכחה ואיכותה"‪4‬‬
‫כלומר‪ ,‬שידע לסדר את התוכחה כראוי‪,‬‬
‫לתקן ‪ -‬קלקל‪4‬‬
‫הפסוק ממשיך "ה ֹוכֵּחַ תוֹכִ יחַ אֶּ ת‪-‬ע ֲִמיתֶּ ָך‬
‫לבחור את המילים הראויות‪" 4‬וְ ֹלא‪ִ -‬ת ָׂשא‬
‫עָׂ לָׂיו חֵּ ְטא" הלבנת פני החבר‪ ,‬הוא עוון גדול‬
‫וְ ֹלא‪ִ -‬ת ָׂשא עָׂ לָׂיו חֵּ ְטא"‪ 4‬נשיאת חטא זו‪,‬‬
‫פורשה על ידי חז"ל כהגבלה על חובת‬
‫ויצא שכרו בהפסדו‪ 4‬בחירת המילים‬
‫המתאימות‪ ,‬הטון הנכון‪ ,‬העיתוי הרצוי‪,‬‬
‫תוכחה‪ 4‬אמנם אדם חייב להוכיח את חברו‪,‬‬
‫המקום והסביבה האנושית הראויה ‪ -‬הם‬
‫אבל אין להוכיחו במקום שהתוכחה תגרום‬
‫הם סוד התוכחה המתקבלת‪4‬‬
‫לו בושה‪4‬‬
‫אברבנאל מוסיף שיש לשנוא את המעשים‬
‫יהי רצון‪ ,‬שנשכיל להוכיח ולקבל תוכחה‬
‫בכבוד‪ ,‬במתינות ומתוך אהבה ואכפתיות‪4‬‬
‫הרעים ולא את האדם‪ 4‬יש להוכיח כדי שלא‬
‫רעות בית אריה‬
‫‪9‬‬
‫מנקודת מבט אישית‬
‫קראתי את דבריה של יסכה על מכל פרלמן ז"ל‬
‫עליון"‪ ,‬אלא אנו מזמרים לשמך‪ ,‬ואתה – עליון‪,‬‬
‫(שבועון ‪ ,)1011‬ושמחתי על הפרסום המחודש‬
‫של חיבוריו‪ 4‬הדברים עוררו בי זכרונות‪ ,‬ורציתי‬
‫להוסיף מעט מנקודת המבט שלי‪4‬‬
‫מכל ליווה אותי בשנות הנעורים בלימוד‬
‫הקריאה בתורה‪ 4‬בכל פעם‪ ,‬לפני שקראתי‬
‫בתורה בבית הכנסת‪ ,‬הייתי מגיע אליו או אל‬
‫יצחק ששר יבדל"א‪ ,‬לליטושים אחרונים של‬
‫הקריאה‪ 4‬הביקור בביתם של מכל ואלישבע‬
‫ועל כך יעיד הטעם מונח במילה "לשמך"‪,‬‬
‫שמשמש כאן כמפסיק‪ 4‬אבל כמה אנשים חוץ‬
‫ממכל מכירים את המונח הזה ואת הכללים‬
‫שלו? ואנחנו ממשיכים לנגן "להגיד – בבוקר‬
‫חסדך"‪ ,‬ומכל מבקש שנחליף מנגינה שתטעים‬
‫נכון – "להגיד בבוקר – חסדך"‪4‬‬
‫בזמן האחרון עסקתי בשני פרסומים‪ ,‬ובשניהם‬
‫היה חוויה נעימה שנשארה חרותה בזכרוני‪4‬‬
‫אצל מכל למדתי כיצד לחלק את הפסוק בצורה‬
‫הנכונה‪ ,‬והורגלתי לשים לב לכל דגש ולכל מתג‪4‬‬
‫מכל‪ ,‬תמיד עם חיוך מלא חן‪ ,‬שמע אותי‪ ,‬העיר‬
‫ותיקן‪ ,‬ולא וויתר על קוצו של יו"ד‪ 4‬היה קשה‬
‫לקבל מחמאה ממכל‪ 4‬זכורה לי פעם אחת‪ ,‬אחרי‬
‫שקראתי בתורה בשבת‪ ,‬מכל עבר לידי בחדר‬
‫נפלה בידי הזכות להקים שם למכל‪ 4‬האחד הוא‬
‫ספר שאני עורך של שיעורי תורה של מורנו‬
‫שמעון הקשר‪ 4‬הספר (שלהוצאתו שותפים‬
‫נוספים‪ ,‬ראש וראשון שבהם הוא רותם הקשר)‬
‫יצא בעז"ה בשנה הקרובה‪ 4‬השיעור לפרשת‬
‫משפטים מוקדש לזכרו של מכל‪ ,‬ובנוי בעיקרו‬
‫על דפי "חוג לטעמי מקרא" שהוא פירסם‬
‫אוכל‪ ,‬ורק אמר – " ְדגשים‪ְ ,‬דגשים‪ְ ,‬דגשים"‪ 4‬את‬
‫המחמאות קיבלה אחר כך אמא שלי‪ ,‬בלי‬
‫שאשמע‪4‬‬
‫רוחו של מכל שורה בבית הכנסת שלנו (אם‬
‫תרשו לי לומר "שלנו") עד היום‪ 4‬הסטנדרטים‬
‫של קריאה בתורה לבטח לא משביעים את‬
‫רצונו‪ ,‬אבל לענ"ד הם מעל הממוצע‪ 4‬אנחנו‬
‫שרים את לחניו בפיוט "לכה דודי"‪ ,‬בפסוקי‬
‫(אותם דפים‪ ,‬שכפי שכתבה יסכה‪ ,‬חיפש רותם‬
‫בארכיון ולא מצא)‪4‬‬
‫"אודך"‪ ,‬ועוד‪ 4‬רבים אינם יודעים שהמנגינה‬
‫אותה הם מכירים מגירסא דינקותא לפסוקי‬
‫הוצאת ספר תורה‪ ,‬מ"ויהי בנסוע הארון" ועד‬
‫"לך ה' הגדולה"‪ ,‬כמעט שאיננה מוכרת מחוץ‬
‫ליבנה‪ 4‬זוהי עוד מנגינה של מכל‪ ,‬השומרת‬
‫בהקפדה על כללי הפיסוק וההטעמה – מלעיל‬
‫לא הופך למילרע‪ ,‬וטעם מפסיק לא הופך חלילה‬
‫למחבר‪ 4‬כששרים בבית הכנסת כמעט מידי שבת‬
‫את הלחן של "מזמור שיר ליום השבת"‪,‬‬
‫ומנגנים "ולזמר – לשמך עליון" מכל שוב מעיר‬
‫לנו‪ ,‬כפי שהעיר בחייו‪ ,‬שאיננו מזמרים "לשמך‬
‫הפרסום השני הוא "פרוייקט מקראות" שבו‬
‫הצטרפתי אל הרב יואל בן נון לפירוש לתורה‬
‫המחבר בין ישן לחדש‪ 4‬באחד המדורים מובאים‬
‫הפסוקים על פי דרכו ושיטתו של מכל‪ 4‬הפירוש‬
‫לפרשת יתרו מפורסם בשלב זה באתר של הרב‬
‫יואל ‪ , http://ybn.co.il/mikraut.htm -‬וכן נוספו‬
‫שם פרשות אחרות בשיטתו של מכל‪ 4‬במבוא‬
‫("על אודות מקראות"‪ ,‬עמ' ‪ )5‬הוספתי על דבריו‬
‫של הרב יואל הערה אישית‪" :‬ר' מיכאל (מכל)‬
‫פרלמן השקיע במסירות רבה את כל מרצו‬
‫ללימוד טעמי המקרא ולהנחלתם לציבור‪ ,‬וכמו‬
‫הנביאים הקנאים לשם הוא קינא לטעם‪ ,‬לדגש‬
‫ולכל מתג‪ 4‬ר' מכל נטע בי כקורא צעיר בתורה‪,‬‬
‫בקפדנות ובחֵּ ן‪ ,‬יסודות נאמנים של קריאה‬
‫מדויקת"‪4‬‬
‫שאול ברוכי‬
‫‪.‬‬
‫מחיצה ונוכחות‬
‫במהלך השבועות האחרונים נכתבו מספר‬
‫המרכזי‪ 4‬ישראלה סבתא מרגישה חלק‬
‫מאמרים המתנגדים למניין המשתף‪ 4‬ברצוני‬
‫להתייחס למספר טיעונים‪:‬‬
‫מהמסורת כאשר היא מגיעה למניין משתף‬
‫בירושלים או במודיעין או בנחושה (הכל‬
‫טיעון א' ‪ -‬כאשר נשים יוצאות מבית‬
‫הכנסת כדי להתפלל בנפרד‪ ,‬זה בסדר‪ ,‬אבל‬
‫מחוויות אישיות) ורואה שנכדתה‪/‬אחייניתה‬
‫מרגישה שמקומה בבית הכנסת הוא טבעי‪,‬‬
‫כשיוצאים גברים ונשים יחד ‪ -‬נפגעת‬
‫המרכזיות של בית הכנסת‪4‬‬
‫ואמא של חברתה היא גבאית‪ ,‬או שליחת‬
‫ציבור‪ ,‬ומשני צידי המחיצה יש לכל אחד‬
‫טענה זו היא סוג של 'גול עצמי'‪ 4‬המניע‬
‫ואחת נוכחות משמעותית‪ 4‬ישראלה סבתא‬
‫לקיים מניין משתף הוא אי‪-‬הנחת מכך‬
‫תרגיש חלק ממסורת‪ ,‬כשנכדתה תגיע לבת‬
‫שנשים הן שקופות בבית הכנסת ואינן‬
‫שייכות ל"ציבור"‪ 4‬אז איך מקדמים את‬
‫מצווה‪ ,‬ותקרא בתורה‪ ,‬ואמה ואביה יהיו‬
‫שותפים משני צידיה של המחיצה‪ 4‬ישראל‬
‫השותפות שלהן? על ידי 'מעגל נשים'‬
‫בתפילה? זה לא שותפות אלא בידול‪ 4‬יש לזה‬
‫סבא וסבתא ונכדיהם ונכדותיהם לא‬
‫צריכים לדאוג‪ ,‬המסורת לא תשתנה‪ 4‬רק‬
‫כמה יתרונות‪ ,‬אבל זאת לא שותפות של‬
‫ציבור‪ 4‬וזה לא תורם ל'מרכזיות של בית‬
‫יותר אנשים ירגישו שהם חלק ממנה‪4‬‬
‫ההכרעה בדיון תהיה אי שם באמצע בין שני‬
‫הכנסת'‪4‬‬
‫ערכים חשובים‪ 4‬הרצון של כולנו לשמור על‬
‫טיעון ב' ‪ -‬אנשים נולדו שונים ולכן‬
‫בית כנסת כמקום מרכזי‪ ,‬והצורך של רבים‬
‫תפקידיהם או ייעודיהם שונים‪ .‬גישה זו‬
‫מאתנו ליצור הלימה גבוהה יותר בין מקומן‬
‫נקראת הגישה המהותנית‪ ,‬ונכתבה על כך‬
‫של נשים בחיי החולין שלנו‪ ,‬לבין מקומן‬
‫ספרות רחבה‪ 4‬קצת מוזר לשלוף את הטיעון‬
‫במרחב הדתי‪ 4‬מי שקיבל את עדותה של‬
‫הזה ביחס לבית הכנסת כאשר כל חיינו‬
‫אשה‪ ,‬קיבל את שוויונה כיורשת‪ ,‬קיבל‬
‫מתנהלים בצורה כל כך שונה‪ 4‬כיום ברור לנו‬
‫אותה כנבחרת וכבוחרת‪ ,‬ופתח לה את עולם‬
‫שהשוני‪ ,‬שבוודאי קיים‪ ,‬איננו מצדיק עוד‬
‫התורה שבכתב ושבעל‪-‬פה‪ ,‬יכול להתמודד‬
‫מידור נשים מנגישות לידע‪ ,‬מתפקידים‪,‬‬
‫מסמכות‪ ,‬ולא מנע מהן להשמיע קול או‬
‫גם עם השילוב של "מחיצה ונוכחות"‬
‫בתפילה בציבור‪ 4‬או לפחות לא לעמוד‬
‫להיראות‪ 4‬איך פתאום צץ לו הטיעון המיושן‬
‫הזה‪ 4‬האם באמת מישהו מוכן לעמוד‬
‫דינה ספראי‬
‫בדרכם של המעוניינים בכך‪4‬‬
‫מאחוריו?‬
‫טיעון ג' ‪ -‬מסורת ישראל סבא‪ .‬ישראל סבא‬
‫לא יכול להיות מדושן עונג‪ ,‬בעוד ישראלה‬
‫סבתא מתנצלת כאשר היא אומרת "לכו‬
‫נרננה" במניין צדדי‪ 4‬לא לפני ששילחה את‬
‫נכדה בן ה‪ 1-‬לעשות זאת בבית הכנסת‬
‫איור‪ :‬רות גווילי מתוך אתר "ישראל היום" ‪2‬‬
‫בין הצהרות להצעות החלטה‬
‫יבנה‬
‫נובע‬
‫בין‬
‫השאר‬
‫מכך‪,‬‬
‫מספר דברים שהתפרסמו לפני שבועיים‬
‫קבוצת‬
‫ב"מבית" העלו בי מחשבות והרהורים‪4‬‬
‫הראשון שבהם זו ההודעה כי המזכירות‬
‫ש"הקהילה כולה שותפה לשמחה ולזיכרון‬
‫שיש עם כל כיבוד של עלייה לתורה‪ ,‬והיא‬
‫וועדת דת תדאגנה להבאת סוגיית המניין‬
‫המשתף לדיון ציבורי (באסיפה?)‪ 4‬מיותר‬
‫שומעת כאחד את דברי הרב‪ 4‬כל הקהילה‬
‫מודעת לספסלים הריקים בבית הכנסת‪,‬‬
‫לציין שאני מסכים לחלוטין עם דבריו של‬
‫זאב ספראי‪ ,‬שאין צורך לקבל החלטה‬
‫והיא יודעת מי מחלק סוכריות ומי מתפלל‬
‫עם הילדים"‪ 4‬מצאתי את עצמי תוהה‪ :‬האם‬
‫בנושא ושצעד זה יהיה לא נבון מצדנו‪ 4‬אבל‬
‫"כל הקהילה"‪ ,‬זו אשר לה כיבודים‬
‫מעבר לכך מצאתי את עצמי תוהה על מה כן‬
‫ושמותיהם נישאים מעל במת בית הכנסת‪,‬‬
‫ראוי לדון?‬
‫כששאלתי את השאילתה במוצאי שבת‬
‫איננה למעשה רק חצי מהקהילה? החצי‬
‫הגברי‪ 4‬ואני שואל‪ :‬מדוע כאשר עולה אדם‬
‫"ויקרא"‪ ,‬התייחסתי אל מקומן של הנשים‬
‫במרחבים הדתיים הציבוריים שלנו‪ ,‬וכלל‬
‫(ממין זכר בלבד כמובן) לתורה‪ ,‬פתאום יש‬
‫לו רק הורה אחד (ממין זכר כמובן)? כמו כן‪,‬‬
‫לא אל המניין‪ 4‬אני מאמין כי השאלה‬
‫הערכית היא החשובה‪ ,‬וכל החלטה פרקטית‬
‫האם אי פעם נתבקשנו לקום לקראתן של‬
‫האבלות בהעדר אבלים ממין זכר? והאם יש‬
‫צריכה להיגזר ממנה‪ 4‬נראה שהדרך בה אנו‬
‫בקומה העליונה מישהי שמחלקת סוכריות?‬
‫הולכים תהיה הפוכה‪ :‬מתוך ההחלטה‬
‫ומה באשר לספסלים הריקים שבקומה‬
‫הנקודתית נעיד על עמדתנו הערכית‪ 4‬כפי‬
‫העליונה‪ ,‬האם אנו מודעים גם אליהם?‬
‫שאני רואה זאת‪ ,‬ואולי אני בדעת יחיד‪,‬‬
‫לנוכח ה"אישור" הניתן בקלות יתר לקיומו‬
‫השאלה העומדת לפתחנו בעיקרה‪ ,‬איננה‬
‫של מניין נשים בשבת בבוקר‪ ,‬הן על ידי‬
‫השאלה על קיומו או אי קיומו של המניין‪4‬‬
‫נחמיה והן על ידי יואב איתן באחד‬
‫השאלות המהותיות יותר נוגעות בראש‬
‫מהשבועונים הקודמים – נראה שלספסלים‬
‫ובראשונה ליכולת שלנו להאזין לרגשות‬
‫ריקים אלו אין משמעות מספיקה בכל‬
‫חברינו וחברותינו‪ 4‬היכולת לשמוע ולראות‬
‫שיש בקרבנו נשים (אינני יודע מה האחוז‬
‫הקשור לאחדותה של הקהילה‪4‬‬
‫חברים וחברות‪ ,‬אל נא נטעה‪ 4‬הדיון במוצאי‬
‫שלהן באוכלוסייה) אשר חשות כי אין כל‬
‫חלק‬
‫ולהיותן‬
‫לנוכחותן‬
‫משמעות‬
‫שבת לא יהיה רק דיון נקודתי על קיומו של‬
‫מניין זה או אחר‪ ,‬גם אם ייראה ככזה‪ 4‬הדיון‬
‫מהמרחבים הדתיים שלנו‪ ,‬והן פגועות מכך‪4‬‬
‫על פי תפיסתי‪ ,‬לא מדובר ברצון לשוויון‪,‬‬
‫רחב בהרבה והוא‪ ,‬על מקומן של הנשים‬
‫בחיינו הציבוריים הדתיים (לרבות תפילה‪,‬‬
‫אלא בצורך בסיסי בהכרה ובמשמעות‪4‬‬
‫אם נחזור לסוגיית המניין‪ ,‬הרי שדבריו של‬
‫לימוד תורה‪ ,‬קידוש וזימון)‪ 4‬חשוב מכך‪4‬‬
‫בדיון שיתנהל במוצאי שבת הקרובה תצא‬
‫נחמיה רפל מלפני שבועיים גם הם העלו בי‬
‫תמיהה‪ 4‬בדבריו טען נחמיה כי סוד כוחה של‬
‫מין האסיפה אמירה באשר ליכולת שלנו (או‬
‫להעדרה) לשמוע את הקולות הנפגעים‬
‫‪1‬‬
‫בקרבנו ולהתייחס אליהם‪ ,‬כמו שתצא‬
‫"לא זו בלבד שאנו רשאים להגדיר את‬
‫אמירה‪ ,‬גם אם לא במפורש "מי הוא‬
‫מהותנו הדתית אלא אנו חייבים לעשות‬
‫הציבור?" או מי נמנה על "הקהילה"‪ ,‬כפי‬
‫זאת‪ 4‬אי הבהרת היסודות משאירה מקום‬
‫שזו באה לידי ביטוי בבית הכנסת‪ ,‬ומי נמנה‬
‫על ה"עם" אשר ברובו הדרת מלך‪4‬‬
‫לפירושים מסולפים‪ ,‬שוני מתפרש כחוסר‬
‫עקביות‪ ,‬והללו מביאים לידי הרגשת‬
‫ההיסטוריה מלמדת שכאשר רצינו למצוא‬
‫את הדרך להכשיר את החליבה בשבת‬
‫נחיתות‪ 4‬אין זה נכון כלל להעמיד את‬
‫התפתחות הבנת התורה על המאמר "אם‬
‫בגבולות ההלכה עשינו זאת‪ 4‬כנ"ל לגבי‬
‫שמיטה‪ ,‬גיוס בנות‪ ,‬לימוד תורה לנשים‬
‫ראשונים כמלאכים – אנו כבני אדם וכו"‪4‬‬
‫[‪ ]444‬לא תמיד קל לומר מראש איפה‬
‫ותפילת יום העצמאות‪ 4‬במוצאי שבת בין‬
‫השאר‪ ,‬תיבחן השאלה האם נוכל לעשות‬
‫הצדק המוחלט‪ :‬בצד האדיקות‬
‫הפורמלית או בצד החידוש המהפכני‪,‬‬
‫זאת גם כאשר אנו נדרשים לבכר את יחסינו‬
‫אל חברותינו על פני השמרנות ההלכתית‬
‫לכאורה‪ ]444[ 4‬העלאת רמת ידיעת התורה‬
‫היא הכרח לנו כדי שלא נישאר תלושים‬
‫(חלילה לא לבכרה על פני ההלכה עצמה)‪4‬‬
‫בפסיקותיהם בקביעת ההלכה חז"ל הונחו‬
‫ממקורות היהדות‪ 4‬כל יחיד ויחיד חייב‬
‫להגיע לידי כושר הבחנה בין המותר‬
‫התנאים החברתיים‬
‫ְ‬
‫פעמים רבות מתוך‬
‫והאסור בהלכה‪ ,‬כי עם‪-‬הארצות מביאה‬
‫והערכים של תקופתם‪ ,‬וביצעו את השינויים‬
‫לידי שטחיות בהחלטה רגעית או לידי‬
‫הנדרשים תוך סטייה מין הכתובים בגין‬
‫ערכים אלו‪ 4‬נאמנות הלכתית אין משמעה‬
‫תלות בלי יכולת הבחנה‪"4‬‬
‫לאור דברים אלה‪ ,‬אני מברך על החלטת‬
‫קיפאון הלכתי (למעוניינים אני ממליץ בחום‬
‫על שני ספרים הממחישים זאת‪41 :‬‬
‫מארגני הדיון לפתוח אותו בלימוד‪ ,‬ומקווה‬
‫שהמקורות שיילמדו יכילו גם את מצוות‬
‫"מהפכות פרשניות בהתהוותן‪ :‬ערכים‬
‫"ואהבת לרעך כמוך"‪ 4‬אני מקווה מאוד‬
‫כשיקולים פרשניים במדרשי הלכה" של‬
‫שנוכל לדון באופן רחב יותר‪ ,‬ערכי יותר‪ ,‬ולא‬
‫משה הלברטל‪" 45 4‬נאמנות הלכתית‪ :‬בין‬
‫פתיחות לסגירות" של אבי שגיא)‪4‬‬
‫ממוקד בסעיף קטן מהמכלול הגדול‪ 4‬לעניות‬
‫דעתי מקומו של דיון מעין זה הוא בפורמט‬
‫כפי שכתב יהודה מרוז לפני כשלושה‬
‫שבועות‪ ,‬עלינו לקבל את ההחלטות בעצמנו‬
‫שיח המאפשר ביטוי של יותר חברים מאשר‬
‫זה שמתאפשר באסיפה‪ ,‬ואני מאמין שכל מי‬
‫מתוך לימוד תורה והעמקה‪ ,‬ואל לנו לחכות‬
‫לתשובתם של פוסקים‪ .‬אצטט שנית את‬
‫שמכיר את דרך התנהלותה של האסיפה‬
‫יודע על מה אני מדבר‪ 4‬אך נכון לעכשיו‪ ,‬אני‬
‫צוריאל אדמנית ביחס לתפיסתו הדתית של‬
‫שמח שלפחות ישנו דיון‪4‬‬
‫הקיבוץ הדתי ("בתוך הזרם ונגדו"‪ ,‬עמ' ‪–12‬‬
‫‪ ,11‬ההדגשה במקור)‪:‬‬
‫בברכת חברים לתורה ועבודה‪,‬‬
‫קובי שטיין‬
‫‪5‬‬
‫אולי תקראו ל"ילד" בשמו ?‬
‫תקראו לזה מניין משתף‪ ,‬או מניין שוויוני‪,‬‬
‫בעבודת ה'‪ 4‬יתרה מכך‪ ,‬ה"עולם המודרני"‬
‫אפשר להמשיך עם "מכבסת המילים"‬
‫ולומר "מניין חדש" או "מניין מודרני"‪4‬‬
‫בשם השוויון‪ ,‬לא מוצא כל הבחנה בין גבר‬
‫לאישה‪ ,‬בין קודש לחול‪ 4‬בין ישראל לעמים‪,‬‬
‫מבחינתי מדובר כאן על הרצון לרפורמה‬
‫לשמה‪ ,‬ובמילים אחרות ‪ -‬שינוי במסורת‬
‫אין מה לדבר כלל‪ 4‬מי שאינו מבין שהעולם‬
‫אינו שוויוני בצורה מובנית‪ ,‬כנראה אינו‬
‫ישראל‪ 4‬השאלה הנשאלת‪ ,‬האם בשם‬
‫הפלורליזם אנו לא בפתחו של המדרון‬
‫מבין את בסיס היהדות‪ ,‬שהרי כבר בספר‬
‫הכוזרי (שגדולי ישראל אמרו שעיקרי‬
‫החלקלק שסופו מי ישורנו? חשוב להזכיר!‬
‫אמונת ישראל תלויים בו)‪ ,‬עומד רבי יהודה‬
‫להיות‬
‫הלוי על ההבדל שבין חי‪ ,‬צומח‪ ,‬דומם‪ ,‬אדם‬
‫פופולרית ומסורת ישראל ‪ -‬אופנה בת חלוף‪4‬‬
‫בתולדות עמנו למדנו על קבוצות כאלה‬
‫וישראל‪ 4‬ביהדות עצמה מקובל מדורי דורות‬
‫שישנו הבדל בין גבר לאישה והבדל בין כהן‪,‬‬
‫ואחרות‪ ,‬שניסו לשנות את דרכן על פי הדרך‬
‫הנראית להן‪ ,‬אך מסורת ישראל הייתה‬
‫לוי וישראל‪ 4‬רבים יאמרו על תפיסה זו‬
‫"מיושנת וגזענית"‪ 4‬כאן בדיוק תפס מחנה‬
‫תמיד חזקה מכל‪4‬‬
‫הפלורליזם "טרמפ"‪ 4‬לשיטתם‪ ,‬מי שדוגל‬
‫ומאמין במסורת ישראל נתפס כמיושן‬
‫יש ונדמה‪ ,‬שגל הרפורמה השוטף את‬
‫ורחמנא ליצלן לעיתים גם פרימיטיבי‪ 4‬לכן‬
‫הציונות הדתית הולך ומתרחב "הודות"‬
‫אנו‪,‬‬
‫הדוגלים‬
‫לקומץ "רבנים" הנותנים היתר לתופעה‪,‬‬
‫בפלורליזם‪ ,‬רוצים לחדש!‬
‫מעולם‬
‫ההלכה‬
‫לא‬
‫התיימרה‬
‫ה"מודרנים"‬
‫החדשנים‪,‬‬
‫מבלי להבין שמדובר כאן על סכנה אמיתית‬
‫והיא "דרך אל‪-‬חזור"‪ .‬כזכור גם נשיא‬
‫אין ספק שתפיסת היהדות במשך השנים‬
‫אירגון רבני צוהר‪ ,‬הרב יעקב אריאל‪ ,‬יצא‬
‫כלפי האישה הושפעה ממעמד האישה‬
‫כנגד התופעה‪ 4‬לדבריו‪ ,‬למנהגים יש תוקף‬
‫הכללי בעולם‪ ,‬אך לעניות דעתי‪ ,‬הפתרון‬
‫הלכתי מחייב לא פחות ובמיוחד‪ ,‬כאשר‬
‫לנשים החשות מקופחות בבית הכנסת‬
‫מדובר בסוגיה הלכתית עמוקה שהיא מהות‬
‫חיינו‪4‬‬
‫והרוצות להביא עצמן לידי ביטוי מבחינה‬
‫רוחנית‪ ,‬אינו בהכרח השוויון‪ ,‬כי אם יצירת‬
‫בפרשת "קורח" אותה נקרא אי"ה בספר‬
‫עומק במצוות בהן הן חייבות‪"( 4‬קדש את‬
‫עצמך במותר לך")‪4‬‬
‫במדבר‪ ,‬מובאת הדרישה מצד קורח ועדתו‬
‫דשים ּובְ ת ֹוכָׂם‬
‫כלפי משה‪" :‬כָׂל‪-‬הָׂ עֵּ ָׂדה ֻּכלָׂם ְק ִ‬
‫אם נלך לשיטתו של זאב ספראי‪" :‬בואו‬
‫ה' ּומַ ּדּועַ ִת ְתנ ְַשאּו עַ ל‪ְ -‬קהַ ל ה'" (שם‪ ,‬ט"ז ‪4)9‬‬
‫הגישה "הקורחית" לפיה כולם שווים‬
‫נאפשר לכל אחד להיות דתי כהבנתו‪ ,‬לעבוד‬
‫את ה' בדרך הנראית בעיניו"‪ ,‬אז למה בעצם‬
‫בעבודת ה'‪ ,‬הינה הגישה הרווחת כיום‬
‫"בעולם החופשי"‪ 4‬גישה לפיה אין מדרגות‬
‫להישאר כפופים למסורת עתיקת יומין?‬
‫במילים אחרות‪ִ " :‬איש הַ י ָָׂׂשר בְ עֵּ ינָׂיו ַיעֲשֶּ ה"‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫האם‬
‫אנו‬
‫רוצים‬
‫להידמות‬
‫להזכירכם! פסוק זה נזכר בספר שופטים‬
‫תחילה"‪4‬‬
‫(י"ז ‪ )1‬בקונוטציות לא מחמיאות בלשון‬
‫לקהילות הקונסרבטיביות בארץ ובחו"ל?‬
‫המעטה‪ ,‬לעם ישראל‪ 4‬תופעת הפלורליזם לא‬
‫לקונסרבטיבים הגורסים שההלכה אומנם‬
‫פוסחת על ציבור חובשי הכיפה כמו גם על‬
‫נטוליה‪ 4‬כדאי לציין שאלה גם אלה‪ ,‬נאחזים‬
‫מחייבת‪ ,‬אלא שבסמכות "רבניהם"‬
‫לשנותה‪ 4‬או לרפורמים הנוטים להאמין‪,‬‬
‫בפסוק חדש‪ 4‬פסוק שאינו מופיע כלל‬
‫בתנ"ך‪" :‬איש באמונתו יחיה"‪( 4‬חבקוק‬
‫שההלכה אינה מקור סמכות מחייב‪ ,‬אלא‬
‫לכל היותר מקור השראה‪ 4‬כי גם שם השינוי‬
‫הנביא היה מתהפך בקברו לו היה שומע איך‬
‫שיבשו את אמירתו המקורית‪" :‬וְ צַ ִׁדיק‬
‫במסורת ישראל התחיל בצורה דומה‪4‬‬
‫בֶּ אֱ מּונָׂת ֹו יִ ְחיֶּה" (שם‪ ,‬ב' ‪ 4).‬הפסוק החדש‬
‫הזה הפך לאחת הסיסמאות הבולטות של‬
‫דורות של יהודים מחפשים מי הם ומהי‬
‫זהותם‪ 4‬לכן אני מציעה לכל מי שזהותנו‬
‫העידן הפוסט‪-‬מודרני ולעקרון על‪ 4‬הפסוק‬
‫מעקר מראש יכולת להביע עמדה ערכית‬
‫ומהותנו התורנית מדורי דורות יקרים‬
‫לליבם‪ ,‬להשמיע את קולם ולהבין שלא‬
‫ומוסרית איתנה‪ ,‬שהרי תמיד אפשר לומר‬
‫את ההפך הגמור‪ 4‬וכל זה תחת המטריה‬
‫מדובר כאן בקידום מעמד האישה (רעיון‬
‫שכשלעצמו מבורך)‪ ,‬אלא על שינוי חלילה‪,‬‬
‫הרחבה של "שבעים פנים לתורה"‪4‬‬
‫שיפלג את הקהילה שלנו וישנה את אופיה‬
‫הדתי לעתיד לבוא‪4‬‬
‫עוד טוען זאב בכתבתו‪" :‬איננו רוצים שחדר‬
‫האוכל יהפוך למקום של מחלוקת‪ "444‬האם‬
‫מחלוקת בחדר האוכל מדאיגה יותר‬
‫ממחלוקת בבית הכנסת?‬
‫בברכת חברים לתורה‪ ,‬מסורת ישראל‬
‫ועבודה!‬
‫מזל גוטליב‬
‫יש המבקשים לתת מקום לכל דעה ואמירה‬
‫גם בתחום התורני‪ ,‬ולגיטימציה לזרמים‬
‫אחרים ביהדות‪ ,‬גם אם יבטלו כמה מי"ג‬
‫עיקרי האמונה‪ ,‬שהרי יש הרבה דרכים‬
‫להיות יהודי‪ 4‬אנחנו נמצאים בימים שבין‬
‫גאולת ישראל ממצרים לבין חג העצמאות‬
‫"ראשית צמיחת גאולתנו"‪ 4‬כידוע‪ ,‬המדרש‬
‫מספר‪ ,‬שבני ישראל נגאלו ממצרים‪ ,‬על כי‬
‫לא שינו את שמם‪ ,‬את לשונם ואת מלבושם‪4‬‬
‫לכן‪ ,‬חשוב שחברי המניין השוויוני ישקלו‬
‫היטב את צעדיהם‪ 4‬כי "סוף מעשה במחשבה‬
‫‪1‬‬
10
‫אחות כוננת‬
‫ע"ש לילה‬
‫אחות כוננת השבת‪ :‬ליזט עפרוני‬
‫פתיחת המרפאה במוצ"ש בשעה ‪50:90‬‬
‫שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא‪:‬‬
‫יום ראשון‪15:00-1.:90 ,‬‬
‫יום שני‪,‬‬
‫‪11:00-1.:90‬‬
‫יום שלישי‪19:00-01:00 ,‬‬
‫אצלנו ביבנה‪4‬‬
‫יום חמישי‪11:00-1.:90 ,‬‬
‫ניפגש לאחר סעודת‬
‫ליל חג העצמאות‬
‫לשיר ביחד על הדשא‪4‬‬
‫ועדת תרבות‬
‫"המדליק נר מנר"‪...‬‬
‫"המדליק נר מנר‪ ,‬הנר דולק וחברו‬
‫אינו חסר" (במדבר רבה‪ ,‬פרשת י"ג)‬
‫עובדי ענף הבגד מודים לכל החברים‬
‫הפעילות במרכז יום‬
‫יום ראשון כ"ז בניסן‪55/./1. ,‬‬
‫‪ 1:.2‬חוג לתנ"ך – חנה לבל‪4‬‬
‫‪ 15:00‬התנ"ך באומנות‬
‫עם אפי זיו‬
‫על הנושא‪:‬‬
‫"דלתות גן עדן וסיפורי התנ"ך"‬
‫ולבני הנעורים שעזרו להתגבר על‬
‫כמויות הכביסה האדירות שהגיעו‬
‫במהלך‬
‫החג‪4‬‬
‫מי‬
‫כמתנדב‬
‫ומי‬
‫כמתגבר בענף וכמובן לצוותי עבודות‬
‫הלילה והתורנים‪ 4‬בזכותכם כל חבר‬
‫קיבל את כביסתו תוך זמן סביר ואף‬
‫אושר קולמן‬
‫למעלה מזה‪4‬‬
‫"והיה מדי חודש בחודשו"‪...‬‬
‫לילדי כיתות א'‪-‬ב' והוריהם שלום‪,‬‬
‫שוב נפגשים לחוג ראש חודש‪,‬‬
‫והפעם חודש אייר‪4‬‬
‫ניפגש אי"ה ביום שלישי‪,‬‬
‫כ"ט בניסן‪514. ,‬‬
‫בשעה ‪( 15:00‬חמש) בבית הילדים‪4‬‬
‫בואו בשמחה‪,‬‬
‫מזל גוטליב‬
‫‪11‬‬
‫פנים לחינוך‬
‫חופשת הפסח חלפה במהרה והשאירה אחריה‬
‫שלהם‪ 4‬הטיול התקיים בתקווה לקבל השראה‬
‫ילדים מלאי חוויות והתנסויות חדשות‬
‫ומעניינות‪ 4‬נספר על קצה המזלג לאלו שלא חוו‬
‫דרך ילדיהם את החופשה‪ ,‬על מערכת החינוך‬
‫הקיבוצית שלנו‪ 4‬נפתח בשבח הנערים והנערות‬
‫הבוגרים מחברת נעורים ולימונים שעבדו רוב‬
‫ימי החופשה בחפץ לב ובמסירות‪ ,‬ונרתמו‬
‫לפרוייקט הניקיון הקיבוצי ועבודה בענפים‬
‫ורעיונות חינוכיים ליישום אצלנו בקיבוץ‪ 4‬תודה‬
‫להורים שהתנדבו למלא את מקומנו בטיפול‬
‫בילדים‪4‬‬
‫פרידות וברכות‪ :‬בימים אלו אנו נפרדים מנעמה‬
‫סולטניק שהצטרפה אלינו לפני שנה‪ ,‬מהיכל‬
‫הצדק בירושלים‪ 4‬נעמה השתלבה כמדריכה‬
‫בבתי הילדים ומהר מאוד הפכה למדריכה‬
‫הקבועים‪4‬‬
‫מסורה‪ ,‬מליאת רעיונות‪ ,‬המשקיעה הרבה‬
‫זוגון אביב העניק לנו‪" ,‬קיבוץ של אשכנזים"‪,‬‬
‫הזדמנות לטעום מופלטה וליהנות ממוזיקה‬
‫מרוקאית‪ 4‬העיקר היה האירוח בחצר הזוגון‪,‬‬
‫שנעשה ביד רחבה‪ 4‬בבית ילדים ג'‪-‬ד' השכימו‬
‫קום בבוקר שלפני חג הפסח (עוד לפני המניין‬
‫הראשון)‪ 4‬הילדים אפו מצות בזריזות ויצאו‬
‫משטח הקיבוץ (מצרים) כשהמצרים מאחוריהם‬
‫חכמה אהבה ומחשבה‪ ,‬בחינוך הילדים‪ 4‬תודה‬
‫לך נעמה על התרומה החינוכית והשותפות‬
‫בחינוך‪ ,‬ובהצלחה רבה בתפקידך החדש‬
‫כמרכזת שרותים‪4‬‬
‫בהצלחה לרותם אדר שהצטרפה עם שחרורה‬
‫מהצבא לצוות זוגון א'‪-‬ב'‪ ,‬והפכה במהרה לאחת‬
‫מהצוות‪ 4‬אנחנו מאחלים לך השתלבות טובה‬
‫(במיול)‪ 4‬הם טעו בשדות (במדבר) חצו את הים‬
‫(בוואדי) ולבסוף בשעת בוקר מוקדמת הגיעו‬
‫לארץ המובטחת וצפו עליה מהר נבו (ממכון‬
‫תערובת)‪ 4‬ילדי ה'‪-‬ו' עבדו במשק ילדים בימים‬
‫שלפני החג‪ ,‬והספיקו לבלות בחול המועד בטיול‬
‫עירוני ברחובות תל‪-‬אביב‪ 4‬בטיול הם חיפשו את‬
‫המדריכות המחופשות ברחוב "נחלת בנימין"‪4‬‬
‫וסיפוק בעבודתך‪4‬‬
‫לקראת האסיפה שתדון ב"ימי ההיערכות"‬
‫במערכת החינוך‪:‬‬
‫בשנה שעברה התחלנו להנהיג "ימי היערכות"‪,‬‬
‫בהם מערכת החינוך של הגיל הרך נסגרה‬
‫לארבעה ימים לצורך הכנות לשנה החדשה‪4‬‬
‫בגלל החידוש שברעיון‪ ,‬התבקשנו בשנה‬
‫ילדי חברת נעורים הגיעו הכי רחוק שאפשר‪4‬‬
‫הראשונה‬
‫"ימי‬
‫"לנחל עמוד" בגליל העליון‪ ,‬שם טיילו בין‬
‫בריכות והרים‪ 4‬הטיול התקיים בין פרויקט‬
‫ניקוי לזה של חלוקת השי לחג‪ 4‬הלימונים חנכו‬
‫מסלול מקורי בצפון הבקעה וסיימו את טיול‬
‫פסח בעין סוכות‪ 4‬תודה למדריכים על התכנון‬
‫והביצוע היצירתיים והמושקעים בחופשת‬
‫הפסח‪4‬‬
‫השבוע יצאנו עם מדריכי החינוך הקיבוצי לטיול‬
‫ההיערכות"‪ 4‬ככלל‪ ,‬רעיון "ימי ההיערכות"‬
‫ו"המעברים האחידים" היו טובים‪ ,‬והשיגו את‬
‫רוב היעדים שנקבעו‪ 4‬אך כפי שהערכנו מראש‪,‬‬
‫ימי ההכנה היו מעטים נוכח ההכנות הרבות‬
‫הנדרשות‪ 4‬לא היה זמן להתאווררות ולצבירת‬
‫כוחות‪ 4‬להיפך ‪ -‬ארבעת הימים הללו היו‬
‫אינטנסיביים מאד עבור צוות הגיל הרך‪ 4‬עם‬
‫פתיחת השנה‪ ,‬היה צריך לגייס הרבה אנרגיה‬
‫ענף‪ 4‬פתחנו את היום במסלול הליכה לאורך נחל‬
‫אלכסנדר וסיימנו בביקור במיזם חברתי מרתק‬
‫של ילדי קיבוץ מגל במסגרת שנת בר המצווה‬
‫כדי להשקיע בקליטת המחזורים החדשים‪4‬‬
‫האנרגיה הייתה דרושה כדי לתת מענה לתקופת‬
‫הסתגלות ממושכת של הפעוטות‪ ,‬הילדים‬
‫לצמצם‬
‫למינימום‬
‫את‬
‫‪15‬‬
‫וההורים‪ 4‬כלקח מהשנה הקודמת‪ ,‬אנו מבקשים‬
‫להאריך את "ימי ההיערכות" בגיל הרך‬
‫שילדים רבים שהתחילו במסגרת חדשה‪,‬‬
‫הפסידו את הימים הראשונים של הסתגלות‬
‫מארבעה ימים לשבוע‪ 4‬בכך אנחנו מקווים‬
‫לאפשר לצוות זמן מספיק להכנות ולהתארגנות‬
‫מחדש‪ ,‬ולהפוגה קצרה בין סיום השנה היוצאת‬
‫ובין זו הנכנסת‪4‬‬
‫כדרכו של עולם‪ ,‬מערכות סמוכות משפיעות זו‬
‫על זו‪ ,‬ו"מימי ההערכות" בגיל הרך נלמדו גם‬
‫לקחים בבתי הילדים‪ 4‬המדריכים שסיימו‬
‫לכללים ולמדריכים החדשים‪ 4‬כדי לענות על‬
‫בעיות אלו‪ ,‬אנו מבקשים לצרף חלקית את בתי‬
‫הילדים ל"ימי ההיערכות" ובכך לעבור ל"שיטת‬
‫מעברים אחידה"‪ 4‬בתי הילדים ייסגרו לשלושה‬
‫ימים בהם תתבצע פעילות הכנה של המדריכים‪,‬‬
‫וייפתחו בקבוצות החדשות ‪ .‬ימים לפני תחילת‬
‫שנת הלימודים כדי לתת לילדים זמן להסתגל‬
‫פעילות אינטנסיבית של חופשת הקיץ היו‬
‫צריכים "תוך כדי תנועה" להיפרד ממחזור‬
‫ולקבל מחזור חדש‪ ,‬כנהוג ב"שיטת המעברים‬
‫המדורגת"‪ 4‬לכך היה מחיר‪ 4‬הפרידה והקבלה‬
‫לא התבצעו מבחינה חינוכית בצורה סבירה‪4‬‬
‫בנוסף לכך‪ ,‬שיטת המעברים המדורגת‬
‫שמתמשכת על פני כמה שבועות גרמה לכך‪,‬‬
‫לבית ולחברה החדשים‪4‬‬
‫שבוע "ימי ההיערכות" מתוכנן לתאריכים כ"ח‬
‫במנחם אב ועד ד' באלול‪ 51-5. ,‬באוגוסט‪4‬‬
‫אנו קוראים לחברים להגיע לאסיפה‪ 4‬לשמוע‬
‫להשמיע ולהצביע‪4‬‬
‫יאיר לסלוי‪ ,‬מרכז חינוך‬
‫תודה‬
‫צוות מש"א מביע הערכה ומודה לכל עובדי הקבוצה שטרחו על מנת שנוכל לקיים את חג‬
‫הפסח כהלכתו‪4‬‬
‫לעובדי הענפים והשכירים הקבועים שעושים תמיד באמונה בתוך העונות וביניהן‪4‬‬
‫לעובדים הזמניים שתגברו את המערכים העמוסים‪4‬‬
‫למורים שעבדו וסייעו בענפים ובפרויקטים‪4‬‬
‫לסטודנטים שוויתרו על שעות לימוד ותרמו את חלקם‪4‬‬
‫לי"גימלים שהמירו משימת התנדבות למשימות עבודה בקבוצה‪4‬‬
‫לילדי החטיבה והתיכון שוויתרו על עבודה בענפים הקבועים ונרתמו למשימות‪4‬‬
‫לעובדי החוץ שהציעו עזרה ועזרו במקום שאפשר‪4‬‬
‫לכל המתנדבים הנוספים‪ ,‬בכל הגילים‪ ,‬שלקחו חלק בעשייה‪4‬‬
‫על כולכם תבוא הברכה‪,‬‬
‫בזכות עבודתכם זכינו להסב בנחת וברווחה לשולחן החג‪4‬‬
‫צביקי טסלר ושרה אריאל‬
‫‪19‬‬
‫פנייה ממערכת "עמודים"‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫בגליון אייר‪-‬סיוון תשע"ד נעסוק בסוגיה – כיצד לא שומטים את השמיטה‪4‬‬
‫אשמח להשתתפותכם בכתיבה ו‪/‬או בהצעות לנושאים‪/‬כותבים נוספים‪ 4‬ואלה הרעיונות‬
‫שעלו בישיבת המערכת‪:‬‬
‫השמיטה בהיבט הקיבוצי – חקלאי ‪ -‬במטרה לעורר ולהעצים את הנושא בקרב החברים‬
‫משמעות השמיטה בפן החקלאי ושמיטת הכספים‬
‫דוגמאות לחקלאים שמנצלים את השמיטה לאפיקים ייחודיים‬
‫גידול על מצע מנותק – מה זה‪ ,‬ואיך זה עובד בפועל?‬
‫כיצד שומרים על הנוי בשנת השמיטה‬
‫פן נוסטלגי של השמיטה‬
‫השמיטה במימד החברתי‬
‫'שמיטה ישראלית' – כיצד הופכים את השמיטה לרלוונטית?‬
‫תנועת 'מעגלי צדק'‬
‫כיצד התנועה‪ /‬הקיבוצים יכולים לתת לשמיטה משמעות מעשית‬
‫השמיטה כהזדמנות בפן האישי ‪ -‬משפחתי‬
‫לעורר לחשיבה מעמיקה – לכוון את המשמעות של השמיטה לבירור אישי‬
‫לעורר השארה מדוגמאות של אנשים שלקחו את השמיטה רחוק‪ ,‬לשינוי משמעותי בדרך‬
‫החיים‪ 4‬שהתייחסו בפועל לשמיטה כזמן מחשבה‪ ,‬התבוננות ותכנון ההמשך‬
‫השמיטה כהזדמנות לשמוט‪ ,‬לשחרר שליטה‪ ,‬לצאת מהקופסה‪ ,‬לשנות הרגל‪ ,‬אורח חיים‪,‬‬
‫לצאת מכלום הזהב של הנוחות והקידמה‪ ,‬מהמרדף אחר סטטוס ורכוש‪4‬‬
‫יתקבלו בברכה תוספות‪ ,‬רעיונות ובעיקר – שמות אנשים ששווה לבקש מהם לכתוב או‬
‫להתראיין באחד הנושאים‪4‬‬
‫בברכה ובתודה‪,‬‬
‫ריבה פריד‬
‫עורכת 'עמודים'‬
‫תנועת הקיבוץ הדתי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪025-95.1910‬‬
‫‪1.‬‬
‫חודש אייר בתרבות‬
‫תאריכים חשובים‪:‬‬
‫‪ ‬יום הזיכרון לשואה ולגבורה‪ :‬ביום ראשון הקרוב‪ ,‬בערב‪ ,‬יתקיים טקס בבית העדות‬
‫שבניר גלים בסימן "שבעים שנה לשואה בהונגריה"‪ 4‬הסעה מאורגנת תצא מיבנה‪4‬‬
‫ההרשמה בלוח המודעות‪4‬‬
‫‪ ‬צעדת בית אפל‪ :‬ביום רביעי הקרוב‪ ,‬תתקיים בשעה ‪ 15:00‬צעדה חגיגית בשיתוף ועדת‬
‫ספורט וצוות בית אפל לציון ‪ 10" -‬שנה לבית אפל"‪4‬‬
‫‪ ‬יום הזיכרון לחללי צה"ל‪ :‬ביום ראשון‪ ,‬ד' באייר‪ ,.42 ,‬יתקיים בבית העלמין טקס‬
‫הזיכרון לחללי מערכות ישראל‪ ,‬בשעה ‪415:90‬‬
‫‪ ‬ערב יום העצמאות‪ :‬ביום שני ה' באייר‪ ,242 ,‬יתקיימו טקס יום העצמאות‪ ,‬תפילת חג‬
‫וסעודת מצווה‪ 4‬לאחר הסעודה יתקיים ערב שירה בציבור על ידי הרכב "ע"ש לילה"‬
‫בדשא של חדר האוכל‪4‬‬
‫‪ ‬יום העצמאות‪ :‬ביום שלישי ו' באייר‪ ,141 ,‬נקיים את האימרה "קום והתהלך בארץ‪"444‬‬
‫בטיול להרי יהודה‪4‬‬
‫‪ ‬קפה ספרות‪ :‬ביום ראשון‪ ,‬י"א באייר‪ ,1142 ,‬ניפגש עם מוקי צור‪4‬‬
‫‪ ‬יום ירושלים‪ :‬ביום שלישי‪ ,‬כ"ז באייר‪ ,5542 ,‬נעלה לירושלים ברוב עם והדר‪4‬‬
‫שנזכה לגאולה שלמה וחודש טוב‪,‬‬
‫ועדת תרבות‬
‫מיצג יום השואה‬
‫"כל המציל נפש אחת‬
‫כאילו הציל עולם ומלואו"‬
‫(מסכת סנהדרין פרק ד' משנה ה')‬
‫חברי קבוצת יבנה‪,‬‬
‫אנו מזמינים אתכם למיצג יום השואה השנתי על הנושא‪:‬‬
‫"חסידי אומות העולם"‪4‬‬
‫המיצג יוצג בחברת נעורים בימים ראשון ושני‪,‬‬
‫בין השעות ‪451:90 – 50:00‬‬
‫מצפים לראותכם‪,‬‬
‫ילדי חברת נעורים‬
‫‪12‬‬
‫תפילת ילדי א'‪-‬ד'‬
‫כפי שנכתב לאחרונה ב"מבית"‪ ,‬עלה נושא‬
‫תפילת יסודי‬
‫תפילת ילדים לגילאי בית הספר היסודי‬
‫‪ ‬התפילה תיועד לילדי א‪-‬ד‪4‬‬
‫הצעירים (א‪-‬ד) בפני ועדת חינוך‪4‬‬
‫יש להבהיר מראש‪ ,‬כי מלכתחילה עדיף היה‬
‫‪ ‬התפילה תחל בשעה ‪ – 1:00‬בזמן‬
‫הקריאה בתורה‪4‬‬
‫שכל ילד‪/‬ה יתפלל עם הוריו כפי יכולתו‬
‫ובהתאם לגילו‪ 4‬לאור הרצון להנגיש ולחזק‬
‫‪ ‬היא תתקיים במקלט של בית הכנסת‪4‬‬
‫אנו עובדים על הכנת המקלט לתפילה‪4‬‬
‫את נוכחות ומעורבות הילדים בתפילה‪,‬‬
‫החלטנו לאמץ את הנושא‪4‬‬
‫‪ ‬משך התפילה יהיה כ‪ 50-‬דקות‪4‬‬
‫הוקם צוות תפילת ילדים יסודי הכולל את‬
‫איילה אלטמן‪ ,‬אסף בית אריה‪ ,‬טובה פניני‬
‫‪ ‬הילדים יהיו שותפים פעילים במהלך‬
‫התפילה‪4‬‬
‫ואור אריכא‪4‬‬
‫מעט רקע על גילגולה של תפילת הילדים‪:‬‬
‫בעבר‪ ,‬הייתה תפילה נהוגה בבתי הילדים‬
‫א'‪-‬ד'‪ ,‬ב"שבת מברכין"‪ 4‬התפילה נערכה‬
‫בנוכחות כ‪ 10-12-‬ילדים‪ 4‬לפני מספר שנים‬
‫‪ ‬בסיום התפילה ייערך קידוש וכיבוד‬
‫קל‪4‬‬
‫שתי נקודות חשובות לציון‪:‬‬
‫‪ ‬מחויבות הורים – היסוד להצלחה של‬
‫תפילה זו היא עזרתם של ההורים‬
‫התפילה הועברה בתוכנה ובהיקפה אל בית‬
‫בהבאת ילדיהם לתפילה‪ ,‬נוכחות‬
‫הכנסת‪4‬‬
‫(לפחות‬
‫בתפילה‬
‫משמעותית‬
‫בהתחלה)‪ 4‬ללא מחויבות ההורים‪,‬‬
‫כיום‪ ,‬מתקיימת תפילת ילדים בקומת‬
‫הביניים בבית כנסת‪ 4‬הנוכחים בה בעיקר‪,‬‬
‫תפילה במסגרת זו לא תיצלח‪ 4‬אנא‬
‫הירתמו‪4‬‬
‫מרובה‪ 4‬בתפילה נוכחים כ‪ 12-‬ילדים והיא‬
‫מובלת ע"י צוות תורנויות מסור ונאמן‪ 4‬זה‬
‫‪ ‬גילאי ילדי התפילה – אנו מבקשים‬
‫לשמר את גילאי היסודי‪ ,‬על מנת‬
‫הם גילאי הגיל הרך‪ 4‬לתפילה יש הצלחה‬
‫גם המקום להודות למובילות התפילה‪4‬‬
‫בתפילה זו נעדר מקומם של ילדים בגילאים‬
‫א'‪-‬ד'‪4‬‬
‫לכן אנו רואים לנכון לקיים שתי תפילות‬
‫במהלך תפילת שחרית בשבת‪:‬‬
‫תפילת הגיל הרך‬
‫‪ ‬תמשיך להתקיים בקומת הביניים‪4‬‬
‫‪ ‬התפילה תיבחן מחדש וייעשה מאמץ‬
‫לבחון את אורכה ותוכנה‪4‬‬
‫ליצור קבוצה של גילאים אלה‪ 4‬במידה‬
‫ויתחילו להגיע ילדים בגילאים‬
‫צעירים יותר‪ ,‬הגדולים עלולים להדיר‬
‫רגליהם מהתפילה‪4‬‬
‫אז מתי עולים לאוויר?‬
‫בשבת הבאה‪ ,‬פרשת "אמור"‪ ,‬ג' באייר‪,‬‬
‫‪ 494241.‬בשעה ‪ 1:00‬במקלט בית הכנסת‪4‬‬
‫מצפים לראותכם‪,‬‬
‫אור אריכא‬
‫‪11‬‬
‫טיולי יום העצמאות תשע"ד‬
‫ביום שלישי ו' באייר ‪141‬‬
‫לאחר התפילה החגיגית‪,‬‬
‫נצא לטייל בארצנו היפה‬
‫בשני מסלולים באזור צובה והרי יהודה‪4‬‬
‫יציאה‬
‫‪1:90‬‬
‫‪ 19:00-1.:00‬פיקניק מפנק בשטח‬
‫‪1.:12‬‬
‫נסיעה הביתה‬
‫‪12:90‬‬
‫חזרה משוערת ליבנה‬
‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לאבי ששון ו‪/‬או נירית אפרתי‪4‬‬
‫ההרשמה תסתיים שבוע לפני החג‪ ,‬ביום רביעי‪,‬‬
‫ר"ח אייר‪ ,9042 ,‬בשעה ‪ 1:00‬בבוקר!‬
‫מסלול ‪ :1‬מההר למעיין‬
‫מסלול הליכה ‪ -‬קצר ומשגע מקיבוץ צובה‪4‬‬
‫מתאים לכל גיל (לא כולל עגלות)‪.‬‬
‫המסלול משלב חמוקי טבע עם הליכה‪ ,‬מבצר קסום‪,‬‬
‫מעיין וניקבה‪ 4‬הליכה בשטחי המטעים והחקלאות של צובה‪4‬‬
‫מסלול הליכה קל‪ ,‬בן שעתיים‪4‬‬
‫הדרכה‪ :‬בית ספר שדה "שער וגיא"‪4‬‬
‫מסלול ‪ :2‬מתנ"ך לתש"ח‬
‫מסלול ברכב ספארי שטח (טיולית)‪4‬‬
‫הטיול מיועד למיטיבי קשב \ מבוגרים‬
‫ניסע במשאית ספארי בשלוחת משלטים‪ ,‬עין רפה‪ ,‬עין לימון‪ ,‬עד קיבוץ צובה‪ 4‬נחווה דרך "נוף‪-‬‬
‫אדם"‪ ,‬המורכבת מפריטים ומראות שונים‪ 4‬נעצור בנקודות נוף ומקומות בהם השאיר האדם את‬
‫חותמו‪4‬‬
‫הדרכה‪ :‬אבי ששון‪4‬‬
‫בואו ותיהנו יחד איתנו!‬
‫ועדת תרבות‬
‫‪15‬‬
‫משולחנה של אילה‬
‫חברותיי וחבריי‪,‬‬
‫למי תודה למי ברכה‪ :‬לאחר שיצאנו ממצרים‪ ,‬ואנו בני חורין‪ ,‬זה הזמן להודות לכל השותפים‬
‫במשימה‪ ,‬משבת הגדול ועד לצאת החג‪ 4‬תודה לשושי זלקינד שבהעדר מרכז שירותים‪ ,‬קיבלה על‬
‫עצמה את משימת ה"שי לחברים"‪ 4‬תודה לגבאים‪ ,‬לקוראי התורה והמגילה‪ ,‬לחזנים ולמלמדי‬
‫השיעורים‪ 4‬למארגני אירועי התרבות השונים‪ ,‬לצוות ענף המזון על כל שותפיו‪ ,‬היה נקי וכשר‬
‫וטעים‪ 4‬לעובדי ענף הבגד‪ ,‬על עומס כביסה רב‪ 4‬ולכם‪ ,‬חברים יקרים‪ ,‬על השותפות החגיגית‪,‬‬
‫ותודה לא‪-‬ל על כל אלה‪4‬‬
‫אסיפת חברים‪ :‬באסיפה הקרובה ניפגש ללימוד ודיון בנושא מניין משתף‪ 4‬המזכירות ממליצה‬
‫שלא לקבל החלטה בנושא מניינים פרטיים המתקיימים על פי ההלכה מחוץ לבית הכנסת‪ ,‬ויחד‬
‫עם זה‪ ,‬מדגישה את החשיבות הרבה של מרכזיות בית הכנסת‪ ,‬לשמירה על הקהילתיות שלנו‪4‬‬
‫בהמשך נדון בהיערכות הגיל הרך ובתי הילדים (א‪-‬ו) בשבוע האחרון של אוגוסט‪4‬‬
‫בנייה חדשה‪ :‬כמה חברים שאלו‪ ,‬למה נושא זה לא מגיע לאסיפה הקרובה‪ 4‬לכן ארחיב מעט‬
‫בכך‪ :‬האסיפה שלחה את המזכירות לחשיבה נוספת‪ 4‬לאחר שבוע מקיומה של האסיפה קיבלנו‬
‫הצעה של מספר חברים לחזור לתוכנית בנייה של ‪( 925‬שלוש יחידות אחרי ה'פעוטונים'‪ ,‬ושתי‬
‫יחידות אחרי הקומתיים)‪ 4‬על פי הבנתנו‪ ,‬אין טעם להגיע היום לאסיפה עם תוכניות לא‬
‫מדויקות‪ 4‬לכן‪ ,‬אנחנו מתקדמים עם שלוש תוכניות בו זמנית‪ 2 4‬בתים בשטח שצפונית לבריכה‪,‬‬
‫‪ 925‬כפי שפירטתי לעיל‪ ,‬ו‪ .21-‬עם שינויים בעקבות הערות החברים באסיפה‪ 4‬מכיוון שהדברים‬
‫צריכים להיות מגובשים לפני הבאתם לדיון‪ ,‬אי אפשר עדין לדון בהם‪ 4‬נקבעה פגישה עם‬
‫האדריכל שוקי שושני להמשך תכנוני הבנייה‪ 4‬הצעותיו יוצגו לצוות מרחבי הדיור ולמזכירות‪,‬‬
‫ולאחר מכן יובאו לאסיפה‪4‬‬
‫צוות הממ"דים‪ :‬עד היום ריכז שמשון את הצוות‪ 4‬מתוך רצון לרענן ולהביא רעיונות חדשים‪,‬‬
‫הוא ביקש להתחלף‪ 4‬המזכירות מנסה לאתר חבר‪/‬ה שייקחו על עצמם את ריכוז הצוות‪4‬‬
‫יום העצמאות‪ :‬מזל טוב! התברכנו בחברים רבים החוגגים ימי הולדת עגולים (‪,50,10‬‬
‫ו‪ 4)! 100-‬בהזמינכם אורחים‪ ,‬תתחשבו בעובדה שצפויים אורחים רבים בסעודת ליל החג‪ ,‬וקבלו‬
‫בהבנה אם מקום מושבכם ייקבע בפרגולה‪ 444‬לגאולה שלמה!!!‬
‫הפרטת העיתון‪ :‬מודל ההפרטה יוצג בדיוני תקציב ‪ ,5012‬ויחל בתחילת שנת התקציב הבאה‪4‬‬
‫ברוכה הבאה‪ :‬ביום ראשון תיכנס נעמה סולטניק לתפקידה כמרכזת שירותים‪ 4‬תודה לשמשון‬
‫שקיבל על עצמו את האחריות בהיעדר מרכז שירותים‪ 4‬נעמה‪ ,‬שיהיה בהצלחה!‬
‫גילוי נאות‪ :‬א‪ 4‬במוצ"ש אצא לחופשה של ‪ 9‬שבועות‪ 4‬את מקומי ימלא בשמחה שמשון (תודה!)‪4‬‬
‫ב‪ 4‬בשנת הלמודים הקרובה אחזור אי"ה לבית הספר‪ ,‬ואחליף את מוטי שולץ שמסיים שמונה‬
‫שנים בניהול החטיבה‪ 4‬ועדת מינויים שוקדת על מציאת מחליף‪/‬ה כדי ששמשון לא ייאלץ לשוב‬
‫ולמלא את מקומי‪444‬‬
‫שבת של שלום‪ ,‬אילה‬
‫‪11‬‬
‫חוגגים ‪ 10‬שנה לבית אפל שבגן יבנה‪4‬‬
‫ביום רביעי א' באייר [ר"ח] ‪904.41.‬‬
‫נצא יחדיו לצעדה משותפת וחגיגית‬
‫‪ 15:00‬יציאה משער לול דרום‪:‬‬
‫הליכה רגלית [‪ 10‬דקות הליכה קלה]‬
‫‪ 15:.0‬יציאה לרוכבי אופניים מלול דרום ‪ 50[4‬דקות רכיבה]‬
‫‪ 15:.2‬יציאה ברכבים מבניין משרדים ‪4‬‬
‫‪81:00‬‬
‫הגעה לבית אפל‬
‫‪ 11:12‬טקס משותף וחנוכת שילוט לאתרי המקום‬
‫‪ 11:00‬ארוחת ערב חלבית וחגיגית‬
‫‪ 50:00‬חזרה באוטובוסים לקיבוץ ‪4‬‬
‫שימו לב‪:‬‬
‫נצא מיבנה ברגל ובאופניים ונחזור כולנו באוטובוסים!‬
‫ההרשמה בלוח המודעות‪4‬‬
‫בואו ותיהנו‪,‬‬
‫צוות בית אפל‪ ,‬ועדת תרבות‪ ,‬ועדת ספורט‬
‫‪11‬‬
‫רוח צפונית ורוח דרומית ‪ /‬אהוד מנור‬
‫"רוח צפונית יפה לחיטים בשעה שהביאו שליש וקשה לזיתים בשעה שיניצו‪ 4‬ורוח דרומית קשה לחיטין‬
‫בשעה שהביאו שליש ויפה לזיתים בשעה שיניצו"‪( 4‬בבא בתרא קמ"ז‪ ,‬ע"א)‬
‫הַ י ֹום‪ ,‬הַ י ֹום ע ֹולִ ים פִ ְרחֵּ י הַ ֶּגפֶּ ן‬
‫ִנצָׂ ת הָׂ ִרּמ ֹון מּול פִ ְרחֵּ י הַ ָׂתמָׂ ר‪.‬‬
‫הַ י ֹום הַ ְתאֵּ ָׂנה פַ ֶּגיהָׂ ח ֹו ֶּנטֶּ ת‬
‫מַ ּמָׂ ש כְ מ ֹו שֶּ ִנכְ ַתב ּוכְ מ ֹו ֶּש ֶּנאֱ ַמר‪.‬‬
‫רּוחַ ְצפ ֹו ִנית ָׂיפָׂ ה ַל ִח ִטים‬
‫יתים עֵּ ת ָׂי ֵּנצּו‪.‬‬
‫אַ ְך ָׂקשָׂ ה ַלזֵּ ִ‬
‫רּוחַ ְּדר ֹו ִמית ָׂקשָׂ ה לְ עִ ִתים‬
‫אַ ְך ָׂיפָׂ ה ַלגְ פָׂ ִנים עֵּ ת ָׂי ִקיצּו‪.‬‬
‫הַ י ֹום‪ ,‬הַ י ֹום צ ֹומַ חַ ת הַ ִש ֹב ֶּלת‬
‫גְ ֵּדלִ ים ַג ְרעִ י ֵּני ְשע ֹו ָׂרה וְ ִחטָׂ ה‪4‬‬
‫וְ ֶּגשֶּ ם ַאחֲ ר ֹון צ ֹו ֵּנחַ מּול ֶּשמֶּ ש‬
‫מַ ּמָׂ ש כְ מ ֹו בְ ִשיעּור מ ֹו ֶּל ֶּדת בַ כִ ָׂתה‪.‬‬
‫הַ י ֹום‪ ,‬הַ י ֹום אֲ ִני ה ֹו ֵּלְך בָׂ ֶּר ֶּגל‬
‫בַ ְשבִ יל הָׂ ע ֹו ֶּלה בֵּ ין ָׂשד ֹות ּוכְ ָׂר ִמים‪4‬‬
‫הַ י ֹום אֲ ִני אֶּ ְראֶּ ה אֶּ ת ֶּק ֶּרת הַ ֶּס ַלע‬
‫מַ ּמָׂ ש כְ מ ֹו אֲ ב ֹותַ י לִ פְ ֵּני ָׂי ִמים ַרבִ ים‪.‬‬
‫וכך מסביר נוגה הראובני בספרו "טבע ונוף במורשת ישראל"‪" :‬רוח צפונית" ‪ -‬כינוי לרוחות הבאות‬
‫ואתן חשרות עבים ולפעמים גם גשם‪ 4‬רוח זו מביאה‬
‫מצפון ומצפון‪-‬מערב בעונה שבין פסח לשבועות‪ִ ,‬‬
‫תועלת מרובה לחיטים בעודן ירוקות‪ ,‬טרם הבשילו ("בשעה שהביאו שליש")‪ 4‬אולם נזק ניכר תביא רוח‬
‫כזאת לזיתים אם כבר פתחו פקעיהם לפרחים ("הנצו") אבל עוד לא האביקו והופרו‪ 4‬לעומת זאת "רוח‬
‫דרומית" (כינוי לרוחות החמות‪ -‬יבשות‪ ,‬הבאות בעונה זו מדרום ומדרום‪-‬מזרח) יפה ליבול הזיתים‪ ,‬וכן‬
‫ליבולי הגפן‪ ,‬התמר והרימון‪ 4‬אבל תהיה ברוח זו מכה קשה לחיטים ולשעורים‪ ,‬אם באותה עת טרם‬
‫מלאו גרעיניהן ("הביאו שליש" בלבד)‪4‬‬
‫הכתובת למשלוח מאמרים למערכת‪[email protected] :‬‬
‫‪50‬‬