null

‫טבת תשע“ב¨ ינואר ≤‪ „ ≤∞±‬עיתון המועצה האזורית עמק חפר „ גיליון מס‪≤∏π ß‬‬
‫‪www.hefer.org.il‬‬
‫האלופים שלנו‬
‫≤‪±‬‬
‫עמ‘‬
‫לי קורזיץ ונמרוד משיח¨ שני ילדי ים ממכמורת¨ עשו זאת שוב ושבו מאליפות העולם באוסטרליה¨ היא כאלופת עולם והוא עם מדליית ארד‪ Æ‬גאווה וכבוד‬
‫ה‬
‫‪04-6786666‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עו‬
‫לם נ‬
‫‪052-8540581‬‬
‫ר א ה ט ו ב יו ת ר‬
‫מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מ‬
‫אתר האינטרנט של המועצה‬
‫משלחת רמת דרג¨ בראשות שר הבינוי מפרובינציית‬
‫היילוניגאנג בסין¨ ביקרה בעמק חפר‬
‫מוקד ∑∞‪±‬‬
‫טלפונים∫ ≥∞≥≥∑‪¨∞π≠∏π‬‬
‫‪∞π≠∏π∑≥≥∞¥‬‬
‫פקס∫ ∞‪∞π≠∏π¥∞µ±‬‬
‫המוקד עומד לשירותך ונותן מענה זמין‬
‫לתקלות ולבירורים כמו גם למצוקות דחופות‬
‫בתחומי הביטחון והשירותים המוניציפאליים¨‬
‫תברואה¨ הנדסה¨ הסעות תלמידים וכו‘‪Æ‬‬
‫המוקד עומד בקשר הדוק עם כל יחידות‬
‫השטח קרי∫ פקחים¨ שיטור¨ גורמים‬
‫ממלכתיים ומנהלי המחלקות במועצה‬
‫האזורית עמק חפר‪Æ‬‬
‫תושב יקר‪ ,‬אצלנו‬
‫אתה במוקד!‬
‫מספרי הטלפון‬
‫של אגפי ומחלקות המועצה∫‬
‫ראש המועצה ‪∞π≠∏π∏±∂∞∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫מ‪¢‬מ וסגן ראש המועצה ‪∞π≠∏π∏±∂∞∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫ע‪ Æ‬ראש המועצה ‪∞π≠∏π∏±∂∞¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫מזכירות‪Ø‬מנכ‪¢‬ל‪∞π≠∏π∏±∂∞µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫אגף מוניציפלי ‪∞π≠∏π∏±µ≤¥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫ביטחון ‪∞π≠∏π∏±µ±πÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫בינוי ציבורי ‪∞π≠∏π∏±µ∑≥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫בריאות ‪∞π≠∏π∏±µ¥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫גבייה ‪±≠∑∞∞≠µ∞∂≠¥∞∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫גזבר ‪∞π≠∏π∏±∂¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫הנהלת חשבונות ‪∞π≠∏π∏±∂¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫ועדה חקלאית‪∞π≠∏∂∂µ∞∂≤Ø≥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫ועדה מקומית ‪∞π≠∏π∏±∂∂±ØµµπÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫חינוך ‪∞π≠∏π∏±∂≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫כונן ביוב ‪∞µ≤≠µ≥∏≤±∞∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫מבקר המועצה ‪∞π≠∏π∏±∂∑∑ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫מרכזיה ‪∞π≠∏π∏±∂∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫מרכז קהילתי ‪∞π≠∏π∏±∂≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫משאבי אנוש ‪∞π≠∏π∏±∂∞∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫משטרה ‪∞π≠∏π¥∏∑∏≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫ספורט ‪∞¥≠∂≤µ±∞µ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫פיקוח ורישוי עסקים ‪∞π≠∏π∏±∂±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫קשרי חוץ ‪∞π≠∏π∏±∂±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫רווחה ‪∞π≠∏π∏±∂±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫שירות וטרינרי ‪∞π≠∏π∏±∂∑∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫שכר ‪∞π≠∏π∏±µ∏± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫תברואה ‪∞π≠∏π∏±∂∂µÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫תחבורה ‪∞π≠∏π∏±∂∑≤ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫‪¢‬תפוח הפיס‪∞π≠∏π∏∂π¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¢‬‬
‫עיתון המועצה האזורית עמק חפר‬
‫עורכת וכתבת∫ רותי כהן‬
‫טלפון∫ ∞‪∞µ≤≠≥∑µ∞∞µ‬‬
‫אי≠מייל∫ ‪[email protected]‬‬
‫מערכת∫ חינה קורן¨ חיים אלטמן¨ יעל פלד¨‬
‫יעקב כהן¨ רינת זונשיין¨ ז‪ß‬רר לפונד¨ אורלי גולדשמיט‬
‫צלם המערכת∫ ז‪ß‬רר לפונד‬
‫עורך מדור מודעות∫ בר‪ ‬כוכבא מדרשי‬
‫פקס∫ ‪ ¨∞π≠∏∂∂¥≥∑±‬נייד∫ ∏≥≤≤‪∞µ≤≠≥∂±‬‬
‫מייל∫ ‪[email protected]‬‬
‫תוכן המודעות הינו על אחריות המפרסמים‬
‫מו‪¢‬ל∫ המועצה האזורית עמק חפר‬
‫עיצוב¨ הפקה ועריכה גרפית∫ שחרית עיצובים‬
‫דפוס∫ ידיעות תקשורת‬
‫≤‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר „ ינואר ≤‪≤∞±‬‬
‫משלחת רמת דרג מפרובינציית היילונגיאנג בסין¨ המונה כ≠∏≥‬
‫מיליון תושבים¨ בראשות שר הבינוי¨ יאנג זן באו¨ ביקרה במועצה¨‬
‫במטרה ללמוד על הנושאים הסביבתיים בהם עוסקת המועצה‬
‫המשלחת כללה אנשי הגנת הסביבה וחברה פרטית העוסקת בנושאים סביבתיים¨‬
‫אשר באו ללמוד על מגוון הנושאים הסביבתיים בהם עוסקת המועצה¨ כגון∫ השבת‬
‫מי קולחין¨ טיפול בביוב¨ טיפול באשפה¨ פרוייקט ההפרדה במקור ועוד‪Æ‬‬
‫המשלחת נפגשה עם ראש המועצה¨ סגנו ≠ אלדד שלם¨ מנכ“לית המועצה ≠ רינת‬
‫זונשיין ומנכ“ל אפיקי עמק חפר ≠ צבי גרבר¨ במרכז המבקרים בפארק האקולוגי‪Æ‬‬
‫ראש המועצה סקר בפני האורחים את מערכת הקשרים ההולכת ומתפתחת עם‬
‫הפרובינציה וכן הציג בפניהם את מועצת עמק חפר והנושאים המרכזיים עימם‬
‫היא מתמודדת‪Æ‬‬
‫ממנכ“ל אפיקי עמק חפר למדו האורחים על פעילות השבת מי הקולחין והקמת‬
‫המאגרים בעמק‪Æ‬‬
‫עוד ביקרו במטב“ח¨ שם למדו כיצד יוצרים מפרש פרות ומזבל אורגני חשמל‬
‫ובהמשך התארחו במשרדי ”אקו אנרג‘י ישראל“¨ החברה המפעילה את המטב“ח‬
‫וקיבלו הסברים משי לוי ומיכל מרגלית¨ אנשי החברה‪ Æ‬כן שמעו הרצאה על‬
‫פרוייקט ההפרדה במקור בעמק¨ מפי סגן ראש המועצה¨ אלדד שלם‪Æ‬‬
‫עוד סיירו חברי המשלחת בבת חפר¨ שם ביקרו בבית ספר ”שדות“ והתקבלו על‬
‫ידי מנהלת בית הספר¨ אילנה סקלדניק‪ Æ‬בהדרכת רכזת הסביבה במועצה¨ ענת בן‬
‫דרור והמורות יפעת ויעל¨ ראו כיצד מטמיעים את הנושאים הסביבתיים במערכת‬
‫החינוך וכן ראו כיצד מופעל מרכז המיחזור ביישוב‪Æ‬‬
‫ביום השני לביקורם¨ התארחו חברי המשלחת במשרדי החברה הכלכלית ובמתקן‬
‫החירום לטיהור שפכי טול כרם ושכם¨ סיירו עם מנכ“ל רשות ניקוז ונחלים שרון¨‬
‫ניסים אלמון¨ לאורך נחל אלכסנדר ולמדו על דרכי הטיפול בנחל ולבסוף ביקרו‬
‫במכללה הטכנולוגית ≠ רופין ובדקו נושאים לשיתוף פעולה‪Æ‬‬
‫את הביקור והסיורים בעמק חפר ארגן וניהל האחראי לקשרים עם הפרובינציה¨‬
‫ז‘רר לפונד‪Æ‬‬
‫לדברי אידן¨ מדובר בצעד חשוב נוסף בקשר בין היילונגיאנג ועמק חפר¨ לקראת‬
‫כינון ברית אזורים תאומים בין קהילות‪Æ‬‬
‫שר החינוך גדעון סער¨ אישר למועצה תקציב‬
‫לבניית ‪ ≤¥‬כיתות לימוד‬
‫שר החינוך¨ גדעון סער הודיע במהלך ביקורו במועצה¨ כי משרדו אישר תקציב של כ≠‪ ±¥‬מליון שקל¨ לבניית ‪ ≤¥‬כיתות¨‬
‫מהן ∂ בבית הספר היסודי בכפר ויתקין¨ ∂ במשג“ב שבגבעת חיים איחוד ו≠≤‪ ±‬כיתות לשלב ג‘ בבית הספר התיכון הנבנה‬
‫במבואות ים‪ Æ‬זאת בעקבות פנייתו של ראש המועצה¨ שהציג בפני המשרד את הגידול הדמוגרפי המשמעותי במספר‬
‫התלמידים בעמק חפר‬
‫במהלך ביקורו הגיע השר לבית הספר התיכון המקיף ”מעיין שחר“ בעין החורש¨‬
‫שם השתתף בשיעור באנגלית של תלמידי כיתה י‘¨ בו השתמשה המורה באמצעי‬
‫לימוד חדשניים‪ Æ‬כן קיים מפגש ושיחה עם מנהלי בתי הספר בעמק חפר‪ Æ‬השר‬
‫ענה לשאלות המנהלים במגוון נושאים‪ Æ‬בהתייחסו לתקציב משרדו¨ אמר∫ ”תקציב‬
‫הביטחון חשוב¨ אבל הביטחון האמיתי זה ההשקעה בחינוך‪“Æ‬‬
‫ראש המועצה שיבח את השר על תמיכתו בתוכנית ”אופק חדש“ וחתימתו על‬
‫ההסכם המקביל¨ ”עוז לתמורה“¨ בבתי הספר התיכוניים‪ Æ‬עוד הביע הערכתו לשר‬
‫על הרפורמות המשמעותיות שהוא מוביל במערכת החינוך‪Æ‬‬
‫בהמשך ביקר השר בבית הספר ”קדם“¨ במזרח עמק חפר¨ שם חיכתה לו קבלת‬
‫פנים מוסיקאלית‪ Æ‬השר השתתף בלמידה בחברותא¨ בנושא פרשת השבוע¨ נפגש‬
‫עם ההנהגה הירוקה ומועצת התלמידים¨ שהציגו בפניו את תפיסת בית הספר כבית‬
‫ספר ירוק וכן ביקר בגן האקולוגי¨ שם מתקיימת למידה באמצעות חקר והתנסות‪Æ‬‬
‫לביקור השר נלוו מנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך¨ ד“ר סולי נתן¨ מנהל המינהל‬
‫לחינוך התיישבותי¨ ד“ר יחיאל שילה¨ סגן ראש המועצה אלדד שלם¨ מנכ“לית‬
‫המועצה רינת זונשיין ומנהלת אגף החינוך¨ חינה קורן‪Æ‬‬
‫לביקור בקדם הצטרפו לשר חבר הנהלת המועצה¨ פרוספר אזוט¨ מיוזמי הקמת‬
‫בית ספר ”קדם“¨ הורים פעילים וחברים במליאת המועצה‪Æ‬‬
‫מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ÆÆÆ‬‬
‫נחנכה חצר בית טרזין¨ תרומת‬
‫משפחת אולניק‬
‫בטקס מרגש נחנכה חצר בית טרזין בקיבוץ גבעת חיים‬
‫איחוד¨ אשר הוקמה בכספי תרומת אליעזר אולניק וחברת‬
‫אולניק‪ Æ‬האירוע התקיים במעמד ח“כ יעקב אדרי¨ שגריר‬
‫צ‘כיה בישראל¨ טומאש פויאר¨ ראש המועצה¨ משפחת‬
‫אולניק¨ אנשי בית טרזין ואורחים‬
‫חצר בית טרזין נתרמה לזכר משפחתו של אליעזר אולניק∫ הוריו¨ אחיו‬
‫ואחיותיו¨ שנספו בשואה‪Æ‬‬
‫במסגרת העבודות רוצפה החצר¨ נבנה דק עץ¨ נבנה יציע עץ וסודרו‬
‫דרכי גישה מגוננות‪Æ‬‬
‫נשאו דברים שגריר צ‘כיה¨ ראש המועצה¨ דוד אולניק ≠ בנו של אלי‬
‫עזר¨ בשם המשפחה¨ אליו הצטרפה אמו¨ מלכה‪ Æ‬מנכ“ל בית טרזין¨ עודד‬
‫ברידא¨ הציג את פעילות הבית¨ על הקשר הקהילתי לעמק חפר והוקרן‬
‫סרטון על בית טרזין¨ לפני ואחרי השיפוץ‪Æ‬‬
‫במסגרת הסרת הלוט¨ סיפרה תמי קינברג¨ מבית טרזין את קורותיה של‬
‫משפחת אולניק בתקופת השואה¨ כאשר אליעזר הוא היחיד ששרד מכל‬
‫בני משפחתו שמנתה ‪ ≥µ‬נפשות‪ Æ‬לאחר מכן צוינה דרכו בישראל¨ מנהג‬
‫משאית בסדום עד לביסוסה של חברת אולניק‪ Æ‬יו“ר הקרן להנצחת זכר‬
‫חללי גטו טרזין¨ פרופ‘ אליעזר לונטל¨ הודה בשם העמותה על העזרה‬
‫הגדולה של המשפחה לבית טרזין והסיוע שלה להכרת בית טרזין כמו‬
‫זיאון רשמי במדינת ישראל‪Æ‬‬
‫חברת אולניק נמצאת בימים אלה בעיצומה של בניית ”אולניק סנטר“‬
‫בפארק תעשיות עמק חפר‪Æ‬‬
‫לידיעה והבהרה‬
‫בתאריך ≤‪ ±∞ƱƱ‬שודרה כתבה בנושא הפרדת פסולת¨ בערוץ‬
‫∞‪ ±‬בטלויזיה‪ Æ‬כתבה זו שללה את מיזם ההפרדה במקור למיחזור‬
‫וגרמה נזק רב למיזם הייחודי והמצליח בעמק חפר‪Æ‬‬
‫ברצוני להדגיש שכתבה מגמתית זו¨ התייחסה לאזור הדרום‬
‫ולרשויות באזור זה בלבד‪Æ‬‬
‫עמק חפר מפנה את ≥ הזרמים המופרדים על פי הפירוט הבא∫‬
‫פסולת הטמנה מהפחים הירוקים ≠ אתר ההטמנה ”תובלן“‬
‫בבקעת הירדן‪Æ‬‬
‫פסולת אורגנית מהפחים החומים ≠ מתקן המטב“ח לייצור‬
‫חשמל ירוק בעמק חפר ואתר הקומפוסטציה ≠ בבקעת הירדן‪Æ‬‬
‫פסולת יבשה ממרכזי ההפרדה למיחזור ≠ נשלחת למפעלים‬
‫ייעודיים ברחבי הארץ ©רשימה מפורטת ניתן לקבל מענת¨ רכזת‬
‫הסברה®‪Æ‬‬
‫אני רואה בכם¨ התושבים¨ שגרירים חשובים לפרסום הצלחת‬
‫המיזם בעמק חפר ודרכי הביצוע האמינות והשקופות של המו‬
‫עצה‪Æ‬‬
‫כל תופעה ושמועה ממקור אחר ובאזור אחר בארץ¨ אינה‬
‫מעידה דבר על הנעשה בעמק חפר‪Æ‬‬
‫אלדד שלם ≠ סגן‪Ø‬ומ“מ ראש המועצה‬
‫ראש מיזם ההפרדה במקור‬
‫שונה חוק התכנון והבנייה בנושא כריתת עצים∫‬
‫כריתת עץ ללא היתר ≠ עבירה פלילית‬
‫העובדים המצטיינים הם עמוד האש‬
‫ההולך לפני המחנה‬
‫”טקס העובד המצטיין בא מתוך הערכה והוקרה שהנהלת המועצה חשה כלפיכם¨ העובדים¨ בהיותכם המשאב העיקרי‬
‫שלה‪ Æ‬העובדים המצטיינים הם עמוד האש ההולך לפני המחנה ומודל לחיקוי לכולנו“ ≠ דברים אלה אמר ראש המועצה¨ רני‬
‫אידן¨ לעובדי המועצה¨ בטקס מרגש¨ בו חולקו פרסי העובד המצטיין לשנת ‪ ≤∞±±‬לעובדי המועצה‬
‫בתעודות העובד המצטיין זכו שמונה עובדים ומנהלת מחלקה וכן מחלקה מצטיינת‪ Æ‬העובדים המצטיינים הם∫ ריקי ארביב ≠ סייעת בגן ילדים¨ רחל‬
‫גוזי ≠ סייעת בגן ילדים¨ וואסים קעאדן ≠ עובד מחלקת הגבייה¨ גלינה אייל ≠ מזכירת המחלקה הווטרינרית¨ ראובן קרביאל ≠ עובד מחלקת הספורט¨‬
‫יפעת וייסברג ≠ עו“ס במחלקת הרווחה¨ רוית ברוך ≠ מזכירת המרכז הקהילתי‪ Æ‬בתעודת מנהלת מצטיינת זכתה גלית גרופר ≠ מנהלת מחלקת הרווחה‬
‫והשירותים החברתיים‪ Æ‬בתעודת המחלקה המצטיינת זכה המרכז הקהילתי¨ בראשות יעל פלד‪Æ‬‬
‫הוועדה לבחירת העובד המצטיין¨ בראשות ראש המועצה¨ בחנה המלצות מנהלים על עובדיהם ושקלה את הקריטריונים והפרמטרים השונים‪ Æ‬חברים‬
‫בוועדה∫ מ“מ ראש המועצה ≠ אלדד‬
‫שלם¨ מ“מ מנכ“ל המועצה הנכנסת ≠‬
‫רינת זונשיין¨ מנהלת משאבי אנוש ≠‬
‫ציפי גרומן¨ יו“ר ועד עובדים ≠ איציק‬
‫עוקבי וחברת הוועד ≠ ענת שבזי ©עכו®‪Æ‬‬
‫במהלך הטקס התקיים טקס מרגש‬
‫נוסף¨ בו נפרדו עובדי המועצה‬
‫ממנכ“לית המועצה היוצאת¨ עפרה‬
‫ברק¨ ומעובדות שפרשו השנה לגימ‬
‫לאות∫ שושנה ערבה¨ מזכירת מחלקת‬
‫התברואה¨ חווה רכלבסקי¨ ראש צוות‬
‫במחלקת הרווחה¨ לידיה פרידמן לבו‬
‫רנטית בקריית החינוך‪Æ‬‬
‫נשאו דברים∫ סגן ראש המועצה¨‬
‫אלדד שלם¨ יו“ר ועד העובדים¨ איציק‬
‫עוקבי ומ“מ מנכ“ל המועצה רינת‬
‫זונשיין‪Æ‬‬
‫על פי תיקון ‪ ∏π‬לחוק∫‬
‫כל העצים בישראל מוגנים על פי החוק‪ Æ‬העצים בישראל הפכו‬
‫לגורם משמעותי בתכנון הסטטוטורי כך שכל פרוייקט בינוי‬
‫שבתחומו עצים מחייב חוות דעת מקצועית של פקיד היערות‪Æ‬‬
‫על פי התיקון בחוק כריתה¨ גיזום עמוק¨ העתקה או השחתת עץ‬
‫ללא היתר משמעה עבירה פלילית‪Æ‬‬
‫מעבר לחוק היבש¨ לעצים תרומה חשובה לנוף¨ לאסתטיקה¨‬
‫לאקלים ולאיכות הסביבה‪Æ‬‬
‫עץ אחד יכול לספוג בשנה ∞≤ ק“ג אבק ו“לבלוע“ ∞∏ ק“ג תרחי‬
‫פים¨ המכילים מתכות רעילות‪Æ‬‬
‫עץ אחד מנקה¨ מסנן ומטהר ∞∞∞¨∞∞‪ ±‬מ“ק אוויר מזוהם מדי‬
‫שנה‪Æ‬‬
‫עץ אחד מייצר ∞∞∑ ק“ג חמצן וקולט ∞≤ טון פחמן דו חמצני‪Æ‬‬
‫עץ אחד מסייע להורדת הטמפרטורה בסביבתו בקיץ עד ‪¥‬‬
‫מעלות‪Æ‬‬
‫עץ אחד בקרבת הבית דומה לקיר אקוסטי ≠ הוא בולם רעשים‬
‫ומפחית את עוצמת הרעש‪Æ‬‬
‫העץ משמש כ“חיק טבע“ למתגוררים בעיר‪ Æ‬הוא מקשר אותנו‬
‫לעונות השנה בהזכירו לנו את הפריחה¨ הלבלוב והשלכת‪Æ‬‬
‫חלק מהחמצן שאנו נושמים מיוצר על ידי צמחים¨ ללא עצים‬
‫וצמחים לא היה ביכולתנו לנשום‪°‬‬
‫עץ בוגר בסמוך לנכס¨ מעלה את ערכו הכלכלי‪Æ‬‬
‫עץ אחד עשוי לשמש בית לעשרות ציפורים‪Æ‬‬
‫מערכת השורשים של עצים בוגרים עשויה להיות גורם ממתן‬
‫באופן משמעותי ברעידות אדמה‪Æ‬‬
‫כל המבקש לכרות עץ ≠ יכול לפנות לבקשת היתר¨‬
‫למחלקת בינוי ותשתיות במועצה∫ ≥∑‪Æ∞π≠∏π∏±µ‬‬
‫נחנך מועדון קהילתי חדש בבת חן‬
‫מועדון קהילתי חדש¨ בעלות של כ≠≥‪ ±Æ‬מיליון שקל¨ רובו במימון‬
‫המועצה¨ נחנך בבת חן‪Æ‬‬
‫לטקס הגיעו תושבים רבים¨ ילדים ובני נוער והתקיים מצעד לפי‬
‫דים‪Æ‬‬
‫נשאו דברים ראש המועצה¨ רני אידן ויו“ר ועד היישוב¨ שמעון‬
‫לוי‪ Æ‬את האירוע כיבד בנוכחותו סגן ראש המועצה¨ אלדד שלם ורב‬
‫המועצה¨ הרב אליעזר שמחה וייס¨ קבע את המזוזה‪Æ‬‬
‫ינואר ≤‪ „ ≤∞±‬עלי חפר‬
‫ˇ‬
‫≥‬
‫מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה‬
‫תיקון טעות‬
‫בחוברת סל שירותים ≤‪ ≤∞±‬נפלה טעות בדבר תעריפי ארנונה‪Æ‬‬
‫במקום תעריפי ארנונה ל≠≤‪ ≤∞±‬הוצגו תעריפים של שנת‬
‫‪ Æ≤∞±±‬להלן תעריפי ארנונה לשנת ≤‪ ≤∞±‬כפי שהם מופעים בצו‬
‫המסים∫‬
‫תעריפי הארנונה בגביה פרטנית על ידי המועצה בתחומי‬
‫הישובים∫ גן יאשיה¨ גאולי תימן¨ בארותיים¨ בית הלוי¨ חניאל¨‬
‫בורגתא¨ אחיטוב¨ אלישיב¨ עולש¨ אמץ¨ כפר חיים¨ בת חפר¨‬
‫כפר מונאש¨ חרב≠לאת¨ בית ינאי¨ כפר הראה¨ בית חזון¨ קדמה¨‬
‫כפר חגלה¨ יד חנה¨ עין החורש¨ בחן¨ שושנת העמקים‪Æ‬‬
‫∞∞‪ µ‬משתתפים במירוץ עמק חפר לזכר רז גוטרמן‬
‫הצלחה מרשימה למירוץ עמק חפר על שמו של החייל¨ בן קיבוץ העוגן¨ רז גוטרמן ז“ל¨ שהתקיים לאורך נחל אלכסנדר‬
‫המירוץ התחרותי המוצלח¨ זכה להשתתפותם של כ≠∞∞‪ µ‬אצנים נמר‬
‫צים¨ אשר הפכו את האירוע לחגיגה אמיתית‪Æ‬‬
‫משפחת גוטרמן נכחה במקום¨ השתתפה באופן פעיל בארגון ונהנתה¨‬
‫יחד עם נציגי החברה ‪ ¨SPORTS ¥‬לחלק את הפרסים למתחרים בריצה‬
‫של ∞‪ µ ¨±‬ו≠≤ ק“מ‪Æ‬‬
‫בין המנצחים∫ דן סלפטר ≠ גברים ∞‪ ±‬ק“מ¨ לורנה צ‘מטאי ≠ נשים ∞‪±‬‬
‫ק“מ¨ אסף פריד ≠ גברים ‪ µ‬ק“מ¨ גל לוי ≠ נשים ‪ µ‬ק“מ‪Æ‬‬
‫ילדים רבים¨ מגיל ∑ ומעלה¨ השתתפו בריצה‪Æ‬‬
‫השולחנות הגדושים באוכל ושתייה¨ הוסיפו מידה לא מבוטלת של‬
‫שמחה וססגוניות¨ שגרמה לתחושה של כיף למשתתפים‪Æ‬‬
‫∏‪ ¥∏Æπ‬ש“ח למ“ר לשנה‬
‫∑∂‪ ¥±Æ‬ש“ח למ“ר לשנה‬
‫‪ ≥µÆ±¥‬ש“ח למ“ר לשנה‬
‫לכל מ“ר עד ∞≤‪ ±‬מ“ר‬
‫בין ∞≤‪ ±‬ל ∞∑‪ ±‬מ“ר‬
‫מעל ∞∑‪ ±‬מ“ר‬
‫בתחומי הישוב צוקי ים‬
‫‪ ¥πÆ¥±‬ש“ח למ“ר לשנה‬
‫לכל ‪ ±‬מ“ר‬
‫בצו המיסים המלא ניתן לעיין באתר המועצה‪Æ‬‬
‫אנו מתנצלים על הטעות‪Æ‬‬
‫לכבוד∫‬
‫רני אידן‬
‫ראש המועצה האזורית עמק חפר‬
‫הערכה והוקרה‬
‫בימים אלה אנו מביאים לידיעת הציבור את נתוני הגיוס¨‬
‫הלחימה והקצונה של המועצות האזוריות בישראל וזאת‬
‫מתוך החשיבות שאנו מייחסים לשיח ציבורי שוטף בסוגיית‬
‫חובת השירות‪Æ‬‬
‫מן הנתונים עולה¨ כי המועצה האזורית עמק חפר¨ ניצבת‬
‫במקום הרביעי¨ מבין כלל המועצות האזוריות בישראל¨ בכל‬
‫הנוגע לגיוס¨ יציאה לקצונה ושירות איכותי ©נשים®‪Æ‬‬
‫נתונים אלה¨ אשר מן הראוי כי יהוו מקור לגאווה לך ולכלל‬
‫תושבי המועצה האזורית¨ ממחישים¨ בין היתר¨ את השפעו†‬
‫תיה של פעילות משמעותית וברוכה¨ המתבצעת במועצה‬
‫האזורית¨ להגברת המודעות לשירות משמעותי ולהכנה‬
‫לקראתו‪Æ‬‬
‫קבל הערכתי ותודתי לך ולכל הגורמים במועצה העושים‬
‫במלאכה‪Æ‬‬
‫אני בטוחה כי יימשכו מאמצינו המשותפים להגברת ערך‬
‫השירות ועידוד הגיוס לשירות משמעותי‪Æ‬‬
‫בברכה¨‬
‫אורנה ברביבאי ≠ אלוף‬
‫ראש אגף כוח האדם צה“ל‬
‫משליכי פסולת בפרדסי המועצה אותרו ונקנסו‬
‫בזכות פעילות משולבת של השיטור הקהילתי עמק חפר¨ סייר השדות‬
‫של המועצה והמשטרה הירוקה¨ נתפסו משליכי פסולת בפרדסי המועצה‬
‫למשרד השיטור הקהילתי במועצה הגיעה תלונה באשר לפסולת המושלכת דרך קבע‬
‫לפרדסים במרכז עמק חפר‪Æ‬‬
‫מפקד השיטור הקהילתי¨ מור זרביאן וסייר השדות¨ מנשה חדד¨ יצאו למקום נברו בפסו‬
‫לת שהושלכה ומצאו ראיות מוצקות באשר למשליכי הפסולת‪Æ‬‬
‫מדובר במפעל באחד מיישובי הסביבה¨ אליו הגיעו השניים ביחד עם המשטרה הירוקה‪Æ‬‬
‫המפעל נקנס בסכום של ∞∞∞≤ שקל ונדרש לפנות תוך זמן קצר¨ את הפסולת שהושלכה‪Æ‬‬
‫סדנא חדשה לפרוייקט הרובוטיקה של עמק חפר‬
‫ובניית הרובוט‪Æ‬‬
‫פעילות הקבוצה נעשית בשיתוף פעולה עם מתנדבים רבים מקהילת‬
‫העמק ומלווה באופן שוטף על ידי מנטורים שמסייעים לילדים ותור‬
‫מים מזמנם ומרצם להצלחת הפרוייקט‪ Æ‬אלי ברק¨ נילי קפלן ויובל בבאי¨‬
‫המנהלים את הקבוצה¨ מלווים ברמי לוי¨ אבי קלפפר¨ בני שוובסקי¨ ליאב‬
‫עוז ארי¨ יונס דאפר¨ ישי תשובה¨ ירון וינשטוק וטל וינשטוק‪ Æ‬הרצאות‬
‫מקצועיות קיבלה הקבוצה מד“ר יפתח גדעוני¨ רונן קלר ואמיר קירש‬
‫נבוים‪Æ‬‬
‫בטקס הפתיחה נשאו ברכות ראש המועצה¨ רני אידן¨ מנכ“ל המכללה‬
‫הטכנולוגית רופין¨ תמי צוקרמן¨ נציגת ארגון פירסט ישראל¨ יערית לוי‬
‫וקפטן הקבוצה¨ מעיין שוחט¨ תלמידת י“ב מבית ספר מעיין שחר‪Æ‬‬
‫כ‪ 150-‬איש התכנסו בצהרי יום שישי שטוף‬
‫שמש להפנינג טכנולוגי‪ ,‬בו נחנכה סדנה‬
‫משופצת ומשודרגת שהועמדה לרשות‬
‫קבוצת הרובוטיקה ה‪Thunderbolts 2630-‬‬
‫של עמק חפר‬
‫מאת∫ אורלי גולדשמיט‬
‫הקבוצה פועלת במסגרת פרוייקט ‪ FIRST‬זו השנה החמישית¨ נתמכת‬
‫על ידי המועצה ואגף החינוך שלה ומונה ≥≤ תלמידים¨ משלושת בתי‬
‫הספר התיכוניים בעמק‪Æ‬‬
‫בשנת ∏∞∞≤¨ זכתה הקבוצה בתחרות הארצית בשני פרסים יוקרתיים‬
‫ונסעה לתחרות הגמר הבינלאומית בארה“ב‪ Æ‬בשנת ∞‪ ≤∞±‬זכתה הקבו‬
‫צה במקום הראשון בתחרות הארצית שהתקיימה בארץ ונסעה לארה“ב‬
‫לתחרות הגמר הבינלאומית‪Æ‬‬
‫המכללה הטכנולוגית רופין נעתרה לבקשה לארח בקמפוס את קבוצת‬
‫הרובוטיקה של העמק ותרמה סדנת דודי קיטור נטושה‪ Æ‬הסדנה¨ שלא‬
‫הייתה בשימוש כבר שנים¨ לא נראתה מבטיחה ונדרש דמיון רב כדי‬
‫להפוך אותו למקום הולם לפרוייקט‪Æ‬‬
‫מיד החלו שיפוצים על טהרת ההתנדבות‪ Æ‬הורים ותלמידים ואפילו‬
‫בוגרי הסדנא¨ כבר חיילים בשירות בצה“ל¨ הפכו לשיפוצניקים ≠ בעזרת‬
‫‪¥‬‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר „ ינואר ≤‪≤∞±‬‬
‫קירות ותקרות גבס נבנו חדרים¨ מטבחון ומחסן‪Æ‬‬
‫מינהלת פארק התעשיות עמק חפר רתמה לפרוייקט בעלי עסקים‬
‫שתרמו ממרצם¨ עובדיהם וכישוריהם וסייעו לעיצוב מטבח מודרני¨‬
‫צביעת הרצפה¨ קירוי ושולחנות עבודה¨ תרומת כלי עבודה וחוטי חשמל‬
‫ומחברים וסיוע בהעברת ציוד‪Æ‬‬
‫עסקים בעמק נרתמו גם הם להתקנת משקוף גדול¨ מערכת החשמל¨‬
‫מים למטבחון¨ מערכת לחץ אוויר¨ מתלים לאחסון פרופילי אלומיניום¨‬
‫צביעת דלת הכניסה¨ תרומת מחשבים¨ חיבור אינטרנט מהיר¨ מטענים‬
‫למצברים¨ מיכלים¨ מדפי אכסון ועוד‪Æ‬‬
‫תורמים נוספים נעתרו לפניית ראש המועצה והעמידו תרומה כספית‬
‫שתסייע למימון רכישת כלים¨ חומרים וציוד הנחוץ להפעלת הסדנה‬
‫ייעוץ משפטי‬
‫ליאת‬
‫ע‪Æ‬סעדון‬
‫משרד עורכי דין‬
‫ארז אוריון & אדר אלוני ≠ חנן‬
‫אדריכלות‬
‫ועיצוב פנים‬
‫שירותים משפטיים מקיפים בתחום האישי והעסקי‪ ª‬מגזר חקלאי¨‬
‫מיסוי מקרקעין¨ נדל“ן¨ נחלות¨ צוואות¨ ירושות¨ משפט אזרחי ומסחרי‪Æ‬‬
‫„ תכנון ועיצוב אדריכלי „ עיצוב פנים‬
‫„ הרחבות בנייה „ תכנון בריכות שחיה‬
‫„ שינויים „ ניהול ופיקוח עבודות בנייה‬
‫התמחות מיוחדת∫‬
‫דיני מיסים וליווי התקשרויות ועסקאות באנגלית‬
‫רחוב המחלבה¨ ת‪Æ‬ד ≥≤‪ ¥‬כפר ויתקין ∞∞≤∞‪¥‬‬
‫טל∫ ∞‪ ¨∞π≠∏∂∂≥≥±‬פקס∫ ∑‪∞π≠∏∂∂≥≥±‬‬
‫דוא“ל∫ ‪[email protected]‬‬
‫ליאת ‪ ˇ ∞µ≤≠∏ππµµ∞µ‬עוזי ∞∞‪∞µ¥≠≥≥∞ππ‬‬
‫∑‪[email protected] Tel/Fax ∞¥≠∂≥∂∞∞π‬‬
‫‪www.liatsadon.co.il‬‬
‫ש‪Æ‬ע סלע ייזום ובניה‬
‫„‬
‫עבודות שלד וגמר‬
‫„‬
‫הרחבות בנייה‬
‫„‬
‫ניהול ופיקוח פרוייקטים‬
‫„‬
‫מבנים מסחריים ופרטיים‬
‫אדריכל ≠ שחר פרנס‬
‫טל‪ ∞µ¥≠≥≥∞ππ∞∞ Æ‬טלפקס‪∞¥≠∂≥∂∞∞π¥ Æ‬‬
‫רשת ניקוי יבש ומכבסות‬
‫הגדולה והטובה בישראל‬
‫„ ניקוי יבש‬
‫„ כביסה‬
‫„ גיהוץ‬
‫„ ניקוי שטיחים‬
‫„‬
‫תיקוני תפירה‬
‫„‬
‫ספות וריפודים‬
‫„‬
‫שירות משלוחים‬
‫שעות פתיחה∫ א‘≠ה‘ ∞∞∫∞≤≠∞∞∫∏∞ ˇ ו‘ ∞∞∫‪∞∏∫∞∞≠±µ‬‬
‫קלין≠שופ¨ מרכז מסחרי אלון¨ משמר השרון טל‪∞π≠∏π∏π≥¥µ Æ‬‬
‫ינואר ≤‪ „ ≤∞±‬עלי חפר‬
‫ˇ‬
‫‪µ‬‬
‫איש של‬
‫עץ‪ ,‬בית ושדה‬
‫ביום שלישי‪ ,3.1.12 ,‬כשהוא בן ‪ ,74‬עמדו מלכת ליבו‪,‬‬
‫מכחולו ואהבותיו‪ ,‬של ידיד רובין‪ ,‬איש גבעת חיים איחוד‪,‬‬
‫אמן‪ ,‬מגדולי הציירים בתנועה הקיבוצית ובישראל כולה‪,‬‬
‫שציוריו עזי הצבעים והביטוי‪ ,‬מספרים את סיפור אהבתו‬
‫לעץ‪ ,‬לשדה ולבית ומעל הכל‪ ,‬לתבנית נוף מולדתו‪ ,‬נופו‬
‫ושדותיו של קיבוץ גבעת חיים‬
‫כבר ∞‪ ±‬שנים שידיד והמקורבים לו יודעים שליבו עובד על •∞≤ תפוקה בלבד¨ מה שלא הפריע לו לחיות‬
‫ולתפקד כאיש בריא לכל דבר¨ עד כדי כך¨ שהוא ואישתו אילת¨ אפילו לא הקדישו מחשבה למצב בריאותו‪ Æ‬אולי‬
‫תרמו לכך תאוות החיים והצבע שלו¨ אהבתו העזה לבני משפחתו ולאמנות‪ Æ‬אפילו לאחר שחש ברע בחנוכה¨‬
‫אושפז בבית חולים ועבר צינטור¨ היו כולם משוכנעים שהוא יצא מזה וימשיך ליצור עוד ועוד‪Æ‬‬
‫אלא שלגוף דרכים משלו‪ Æ‬ליבו של ידיד מיצה¨ כנראה¨ את קובת החיים עד תום ונדם‪Æ‬‬
‫הרגליים באדמה‪ ,‬הראש בצבעים‬
‫ידיד נולד בקיבוץ שמעבר לכביש¨ גבעת חיים מאוחד‪ Æ‬אך עם הפילוג הגדול בתנועה הקיבוצית¨ שקרע בחברה‬
‫קריעה גדולה¨ עבר עם אביו ל“צד השני של המתרס“¨ גבעת חיים איחוד¨ בעוד אמו ואחיו נשארו במאוחד‪Æ‬‬
‫בראיון שערכתי איתו לפני מספר שנים¨ סיפר ידיד ז“ל¨ על המפגש שלו עם אמנות הציור‪” Æ‬בבית הספר היסודי‬
‫לא הבנתי מה מדברים¨ אז ציירתי‪ Æ‬ציירתי מה שראיתי‪ Æ‬עד שאחת המורות¨ שקלטה אותי¨ הביאה לי ספר של‬
‫ואן גוך‪ Æ‬הייתי בהלם‪ Æ‬חשבתי שאני רואה מעשה אלוהי‪ Æ‬חשבתי שמי שמצייר כך¨ הוא ודאי מלאך עם כנפיים‪Æ‬‬
‫הייתי מסתכל בספר ומשרבט קצת בעצמי¨ אבל לא חשבתי שאהיה צייר‪ Æ‬הייתי ילד מאוד חסר ביטחון‪ Æ‬אמא‬
‫שלי וחלק מהמורות¨ קלטו אותי הרבה לפני שאני קלטתי את עצמי‪ Æ‬כשהייתי בי“ב“¨ הוסיף ידיד וסיפר¨ ”יצאנו‬
‫עם ההורים לשליחות בוינה‪ Æ‬אמא לקחה אותי לאקדמיה לאמנות ופתאום גיליתי שציירים הם בני אדם רגילים‪Æ‬‬
‫חזרתי לארץ והתגייסתי לצבא ואחר כך יצאתי ללמוד ציור אצל סטימצקי¨ בבית ספר אבני¨ שהיה אז בית‬
‫הספר הטוב ביותר בארץ‪ Æ‬הייתי עובד בבוקר בפרדס¨ נוסע אחר הצהרים ללימודים בתל אביב ובלילה אבא היה‬
‫אוסף אותי מהצומת‪ Æ‬בשנת הלימודים השלישית¨ באו לאבני אנשים חשובים מחו“ל¨ שחיפשו לתת מלגה לצייר‬
‫ומוזיקאי‪ Æ‬הם בחרו בי‪ Æ‬אני עוד פחדתי מהצל של עצמי¨ אבל בזכות המלגה¨ נסעתי ללמוד בלונדון‪ Æ‬אז התחלתי‬
‫לחשוב שאני רוצה להיות צייר‪ Æ‬כשחזרתי לארץ ולקיבוץ¨ באתי ואמרתי שאני צריך מקום לעבוד בו‪ Æ‬עשיתי אז‬
‫פרוייקטים פיסוליים‪ Æ‬נתנו לי איזה אולם¨ שמצבו היה נורא ואיום ועשו איתי הסכם‪ Æ‬חצי שנה¨ בחודשי הקיץ¨‬
‫אני עובד בכותנה¨ חצי שנה¨ בחודשי החורף¨ אני מצייר“‪Æ‬‬
‫במשך כל השנים¨ גם אחרי שכבר עבר את גיל ∞∑ ולצד התמורות שעבר הקיבוץ¨ ממשיך ידיד לחזק את החיבור‬
‫למקום¨ ביציאות הבוקר שלו לעבודה כמדביר מזיקים¨ בשדות הכותנה¨ החומוס והתירס¨ של הקיבוץ¨ שכולם‬
‫זרועים שורות שורות‪ Æ‬ואכן¨ שורות שורות באות לביטוי ברבים מציוריו‪ Æ‬שדרות עצים¨ תלמים בקרקע¨ שורות‬
‫בתים‪Æ‬‬
‫”הראש שלי כל הזמן עסוק בציור‪ Æ‬אני לא טיפוס של מילים“¨ אמר אז ידיד¨ כשהמילים אכן לא נובעות בקלות‬
‫מבין שפתיו‪” Æ‬אני טיפוס של עשייה¨ של השטח‪ Æ‬של מזג האוויר‪ Æ‬מאוד מושפע ממזג האוויר¨ ממה שקורה בחוץ‪Æ‬‬
‫ביום שאני הולך לשדה¨ אני לא יכול לצייר אחר כך‪ Æ‬אני חייב להפנים את המראות¨ את ההשפעות¨ חייב לתת‬
‫לעצמי לנוח‪ Æ‬החוץ¨ הטבע¨ משגע לי את הראש‪ Æ‬אני חושב שפה הנוף הכי יפה בארץ‪ Æ‬המרחבים של השדות¨ הרי‬
‫אפרים‪ Æ‬אנשים לא רואים את זה‪ Æ‬לי הנוף פה נותן בלאנס‪ Æ‬פה אני יודע איפה אני“‪Æ‬‬
‫החשיפה הגדולה‬
‫בשנים האחרונות הציג ידיד באופן קבוע בגלריית שלוש בתל אביב‪ Æ‬בקיץ האחרון הציג¨ לראשונה¨ תערוכה‬
‫גדולה במוזיאון תל אביב‪Æ‬‬
‫”התערוכה הזו“¨ אומרת אלמנתו אילת¨ ”הקפיצה את המודעות לאמנות שלו‪ Æ‬עשרות תלמידים וסטודנטים‬
‫הגיעו אליו¨ מאז התערוכה¨ את כולם קיבל¨ לכולם פתח את דלתו¨ עם כולם דיבר‪ Æ‬המפגשים האלה מאוד שימחו‬
‫אותו“‪Æ‬‬
‫מעמדו האמנותי של ידיד¨ ככל שנהיה חשוב יותר¨ מעולם לא גרם לו לשכוח מאין בא ולאן הוא שייך ותמיד‬
‫נשאר הקיבוצניק הצנוע¨ אוהב האדם ואוהב ילדים‪” Æ‬במשך כל השנים“¨ מספרת אילת¨ ”הוא ליווה את ילדי‬
‫העמק בלימודי האמנות¨ היה מארח אותם בגלריה שלו¨ היה מעורב במגמות האמנות בבתי הספר¨ בא לראות את‬
‫כל התערוכות והשתתף כבוחן ומעריך בבחינות הבגרות של תלמידי המגמות‪ Æ‬רק לפני שבועיים¨ נפגש עם ∞‪¥‬‬
‫תלמידים מקריית החינוך על שם בן גוריון“‪Æ‬‬
‫הנחמה שעל הקירות‬
‫אוהביו של ידיד יוסיפו לפגוש את רוחו ויזכו¨ אולי¨ להתנחם קמעה¨ במורשת העשירה שהותיר אחריו על‬
‫קירות ביתו ובתים רבים נוספים ברחבי הארץ¨ בציורים הייחודיים כל כך¨ עזי המבע והצבעים¨ שמספרים על‬
‫אהבתו הגדולה לעץ¨ לשדה ולבית‪Æ‬‬
‫ידיד הותיר אחריו את אישתו אילת ואת ששת ילדיהם¨ הנפרדים והמשותפים‪Æ‬‬
‫יהי זיכרו ברוך‬
‫∂‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר „ ינואר ≤‪≤∞±‬‬
‫נדל‪¢‬ן במושבים∫ עוזי גיל המומחה מס‘ ‪ ±‬בארץ‬
‫לנדל‪¢‬ן במושבים בכלל וביישובי עמק חפר והשרון‬
‫בפרט¨ הצלחה וקבלות מוכחות במשך ≥≥ שנים‪°°°‬‬
‫≥≥‬
‫נשסנות‬
‫יון‬
‫עוזי גיל¨ בן כפר ויתקין¨ רב סרן בדימוס מחיל התותחנים¨ נחשב כבר≠סמכא מספר ‪ ±‬בארץ לנושא נדל‪¢‬ן במושבים‪ Æ‬משמש כיועץ לשמאים¨‬
‫לעורכי דין ולאנשי עסקים העוסקים בתחום‪ Æ‬עקב המוניטין שרכש במשך ≥≥ שנה במושבים¨ מרואיין לעיתים קרובות על ידי עיתונאים מכל‬
‫אמצעי התקשורת בארץ‪ Æ‬כמו כן¨ עוזי גיל¨ עקב הידע הרב שצבר¨ מוזמן לכנסים כלכליים בהם דנים בתחום המושבים¨ בתים במושבים¨ כדאיות‬
‫מכירה של נכסים במושבים¨ החלטה ‪ ±±∞±‬של המינהל ©דו‪¢‬ח ועדת הבר®¨ כשבכנסים אלה¨ בין השאר¨ בניתוח מעמיק¨ מסביר עוזי מדוע החלטה‬
‫זו¨ ©דו‪¢‬ח וועדת הבר® אינה ישימה ב≠•∞∏ של המקרים‪Æ‬‬
‫נכסים אטרקטיביים בטיפולו הבלעדי של עוזי גיל∫‬
‫„ בביתן אהרון ≠ נחלה מדהימה ´ נוף מדהים‪ µ¨ππ∞¨∞∞∞ Æ‬שקל‬
‫„ באביחיל ≠ משק עזר ‪ ¥‬דונם ´ בית משקיף לים¨ אחוזה משפחתית‪ Æ‬חובה לראות‪ µ¨ππ∞¨∞∞∞ °‬שקל‬
‫„ בכפר חגלה¨ בחרב לאת ובבת חן ≠ מגרשים לבניה מיידית החל מ≠∞∞∞¨∞∞∏¨‪ ±‬שקל‬
‫„ בגבעת שפירא ≠ הנחלה היפה ביותר באזור‪ ≥≤∞Ø≤∞∞∞ Æ‬מ“ר¨ נוף לכל עמק חפר ועד הרי השומרון‪ µ¨ππ∞¨∞∞∞ Æ‬שקל‪ Æ‬מוזמנים לראות ולתת הצעות‪Æ‬‬
‫„ בבית ינאי ≠ נחלה אטרקטיבית¨ הזדמנות של פעם בחיים¨ כולל ≤ בתים‪°‬‬
‫„ במכמורת ≠ נחלה מרשימה ביותר¨ חובה לראות‪°°°‬‬
‫„ בית בחופית ≠ בהזדמנות על מגרש גדול מאוד‪Æ‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫י‬
‫ת‬
‫„ בכפר ויתקין ≠ ∞‪ ±µ‬מ“ר שטוח¨ ‪ µ‬חד‘‪ Æ‬נכס יפה‪ ¥¨±∏∞¨∞∞∞ °‬שקל‬
‫∞∞∞‪∞ر‬ינאי ≠‬
‫בלבד‬
‫שקל‬
‫∞∞∞¨∞∞‪µ¨µ‬‬
‫חפר‬
‫בעמק‬
‫„ בחרב לאת ≠ נחלה ‪ µ‬דונם על גבעה עם נוף ´ בית‪ Æ‬הנחלה היפה‬
‫נוף פנור∞≤ מ“ר‬
‫„ בכפר ויתקין ≠ ∞∑∏‪ ≥¨∑∞∞¨∞∞∞ ¨±≤∞Ø‬שקל‬
‫∞∞∞¨∞‪ ¨∑π‬מי לים‬
‫עוזי גיל‬
‫הצעות®‬
‫©מוזמנות‬
‫שקל‬
‫∞∞∞¨∞∞‪≥¨π‬‬
‫„ בבת חן א‘ ≠ בית על ∞∞‪ ±±‬מ“ר¨‬
‫©עדיין גמ‪ µ‬שקל‬
‫„ בכפר נטר ≠ ∞∞‪ ±∏∞ص‬מ“ר¨ ∂ חד‘ ∞∞∞¨∞∞∑¨≥ שקל‪ Æ‬חובה לראות‪ °‬הזדמנות חיים‬
‫יש‪®°°°‬‬
‫„ בבית יצחק ≠ וילה חדשה¨ ∞∞∞¨∞‪ ¥¨≤µ‬שקל‬
‫„ בחבצלת השרון ≠ למחפשי מציאות נחלה מדהימה‪ ¥ Æ‬דונם בא‘¨ בסמטה צדדית ≠ ∞∞∞¨∞∞‪ µ¨µ‬שקל‬
‫„ במכמורת ≠ וילה מדהימה ∞‪ ¨≥≤∞Ø∑µ‬כולל יחידת מגורים עם כניסה נפרדת¨ משקיף לשמורה בנוף פתוח בחזית¨ ∞∞∞¨∞∞‪ µ¨µ‬שקל‬
‫„ בעין ורד ≠ נחלה בהזדמנות נדירה‪ ¥ °‬דונם בא‘ ´ נוף‪ ≤∞ ´ °‬דונם חקלאי‪ µ¨µ∞∞¨∞∞∞ Æ‬שקל בלבד ©גמיש®‬
‫„ באביחיל ≠ וילה משופצת ´ נוף לים‪ ≤∞∞Ø∂µ∞ °‬מ“ר¨ פינתי‪ ≥¨∏µ∞¨∞∞∞ °‬שקל בלבד‪°‬‬
‫סוכן שותף∫ אמיר ארליך מכפר ויתקין‪Æ‬‬
‫„ באחיטוב≠ וילה אטרקטיבית ∞∞∞¨∞∞‪ ≤¨±‬שקל בלבד‪Æ‬‬
‫יעוץ משפטי מעורכי דין מהמובילים בתחום המושבים ≠ שירות מיוחד של עוזי גיל בטרם מכירה ‪ Ø‬קניית נכס‪°°‬‬
‫טל‪∞∑∑≠∑∂∂≥≥∏∂ ¨∞µ≤≠≤¥≤πµ≤∂ Æ‬‬
‫‪www.uzigil.co.il‬‬
‫מוזמנים לבקר‬
‫במחסן הטכני בכפר ויתקין‬
‫הכל למשק¨ לעסק¨ לבית ולגינה‬
‫מחלקת ”טמבור“´מכונת גיוון‬
‫נעלי ובגדי עבודה‬
‫ביגוד לכל המשפחה‬
‫ציוד בסיסי לחייל‬
‫טקסטיל וטיפוח אישי‬
‫ציוד ואוכל לחיות‬
‫פתוח כל יום רצוף‬
‫מ≠∞∞∫‪∞∏∫∞∞≠±π‬‬
‫מחכים לכם‪°°°‬‬
‫טל‪∞π≠∏∂∂π∞π∏ Æ‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ינואר ≤‪ „ ≤∞±‬עלי חפר‬
‫ˇ‬
‫∑‬
‫וכולנו אור איתן‬
‫‪ 40‬משפחות מיישובים שונים ברחבי‬
‫העמק‪ ,‬פתחו את בתיהן בפני תושבי‬
‫העמק‪ ,‬מילדים ועד בוגרים‪ ,‬במהלך‬
‫ימי החנוכה‪ ,‬במסגרת פרוייקט ”בתים‬
‫מדליקים“‪ ,‬מבית היוצר של המרכז‬
‫הקהילתי‪ ,‬ברוח זית ‪ -‬זהות יהודית‬
‫תרבותית בעמק חפר‬
‫בכל אחד מן הבתים המדליקים נבחר נושא¨ הקשור לחג החנוכה¨ אשר‬
‫סביבו נערך האירוע‪ Æ‬תושבים הוזמנו לבקר ולהשתתף‪” Æ‬על המודל הזה“¨‬
‫מספרת עדי נחשון מזית¨ ”שמענו מאנשי המועצה המקומית גן יבנה‬
‫והחלטנו לאמץ אותו‪ Æ‬מה שמייחד את הפרוייקט¨ זה ההיקף הגדול של‬
‫שיתוף הפעולה¨ איגום המשאבים וההתגייסות הקהילתית‪ Æ‬כל המשפחות‬
‫שפתחו את בתיהן וכל המנחים¨ עשו זאת בהתנדבות‪ Æ‬בארגון האירוע‬
‫לקחו חלק כל רכזות השלוחות במרכז הקהילתי¨ מזכירויות וועדי‬
‫היישובים והפעילים של זית וכמובן אנשים מהקהילות השונות‪ Æ‬גם אלה‬
‫שאירחו וגם אחרים‪ Æ‬זה פרוייקט קהילתי אזורי רחב¨ שמזמן מפגש מאוד‬
‫מרתק של הקהילה¨ סביב לוח השנה העברי“‪Æ‬‬
‫רשמיו של אהוד רבין מעין החורש‪,‬‬
‫שהתארח בבית משפחת שרעבי באלישיב‬
‫בשיח מרתק¨ ניסינו להסביר מהו נס‪ Æ‬מבחינתי עד כה¨ נס היה משהו‬
‫שמעבר לטבע‪Æ‬‬
‫במפגש הזה הגעתי לתובנה אחרת‪ Æ‬הבנתי שהנס הוא הטבע עצמו¨‬
‫החברות בין האנשים¨ ה‘ביחד‘‪Æ‬‬
‫אני יכולה לומר שבאותו ערב נגעתי באור‪ Æ‬היה חיבוק נעים וחם של‬
‫האור‪ Æ‬זה נס‪Æ‬‬
‫רעיון נהדר¨ שאני מקווה שנמשיך אותו גם בשנה הבאה“‪Æ‬‬
‫חני מיטרני≠שפיגל¨ בית יצחק‬
‫”אני מאוד אוהבת לארח ומאוד מעורבת בפעילות ילדים‪ Æ‬התקשרתי‬
‫לתחיה ברקו¨ רכזת שלוחת מרכז חפר והצעתי את הפעילות שלי‪Æ‬‬
‫אנחנו קיימנו סדנאות לילדים בשעות אחר הצהרים¨ במשך יומיים‪ Æ‬בכל‬
‫סדנה השתתפו ‪ ≤¥‬ילדים¨ עם ≤‪ ±‬מבוגרים‪ Æ‬לשמחתי ובהתאם למטרה¨‬
‫הגיעו ילדים מיישובים נוספים¨ מחוץ לבית יצחק‪Æ‬‬
‫מה משותף לזכריה¨ סעדיה¨ חפציבה ושמחה¨ רינה¨ יניב כרמית ויורם‬
‫ועוד נוספים¨ המתכנסים בסלון משפחת שרעבי באלישיב‪ ø‬האם שירת‬
‫”הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד“ העולה מפיהם של הנוכחים‬
‫ברגע אחד של המפגש¨ מבטאת את גזרת השותפות התרבותית של השו‬
‫נים המתאחדים לשעה של מימוש אותה שותפות¨ העושה אותם שווים‪ø‬‬
‫ואולי נרות החנוכה שמדליק משה מול חלון הבית המשקיף אל עורק‬
‫התחבורה הראשי החוצה ©ובאותו זמן גם מחבר® את עמק חפר¨ ושירת‬
‫ה“מעוז צור“ המלווה בתרועת החצוצרה של צפניה¨ אולי הם שעושים‬
‫את כל המכונסים שותפים לדבר מצווה‪ ø‬אולי חיבורי עבר רחוק¨ של‬
‫מי שהייתה כאן פעם אחות טיפת חלב¨ ושל מי שזוכר אוהל שירת רבים‬
‫שנפרש בפאתי המושב¨ ושל אלה שמכירים דרך קשרי נישואים ולימו‬
‫דים¨ חוגי ריקודים וחבר†ת‪ ø‬ואולי רק סקרנות או ְּכבוד שכנים¨ או געגוע‬
‫לערב של חג¨ הם שמביאים את החבורה למפגש¨ אחד מרבים של ’בתים‬
‫מדליקים‘‪ø‬‬
‫מה שמתחיל בהיכרות מהוססת¨ עובר לדבר תורה המרחף בעליונים¨‬
‫ומתחמם בשירי רועים ובביצוע ספונטני של ”חנה זלדה“ ≠ מסתיים ברי‬
‫קודים ©אם לא ניקח בחשבון את מרק הדלעת ושאר מטעמי הבית®‪Æ‬‬
‫שומרי מצוות וחובשי כיפות ואלה החפים מהם¨ מקשיבים לדרשן‬
‫המעורר בדבריו בלב כל אחד אסוציאציות משלו¨ ועיניהם שוזפות את‬
‫היושבים ואת הנרות המהבהבים‪ Æ‬משהו פתוח ומזַ ֵמן באווירה‪Æ‬‬
‫בשבוע החנוכה דאגה רינה ברקאי¨ כיאה לגורדוניסטית גאה¨ לצטט‬
‫בכל מקום את אלף≠דלת ©א‪Æ‬ד‪ Æ‬גורדון® שכתב∫ ”לעולם לא יהיה ניצ‬
‫חון לאור על החושך‪ Æ‬כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה∫ שבמקום‬
‫להילחם בחושך¨ יש להגביר את האור“‪ Æ‬ונדמה שזה התפקיד שלקחנו על‬
‫עצמנו¨ לא להתריס¨ או נכון יותר לא להסתפק בהתרסה¨ אלא לעשות‬
‫אחרת¨ כפי שאנחנו מבינים לנכון‪Æ‬‬
‫בימים שכל המדינה עוסקת בהדרה של אלו וגם בהדרה של אלה¨ אנחנו‬
‫ביקשנו לשדר את ההיפך‪ Æ‬אצלנו¨ כדברי השיר¨ ”תמיד ברוכים הנכנסים“‬
‫אצלנו ”בימים כאלה מקשיבים“‪ Æ‬זאת תשובת הגברת האור ’הגורדונית‘‬
‫שלנו‪Æ‬‬
‫סביר להניח כי מי שיצא מביתו באותם שלושה ימים והתארח באחד‬
‫”הבתים המדליקים“ בעמק¨ נהנה הנאה מרובה‪ Æ‬המארחים¨ יש לציין¨ חוו‬
‫סיפוק גדול ושמחה רבה לקחת חלק בתוכנית ורבים מהם מדברים על‬
‫נס¨ שאכן היה להם בחג החנוכה הזה¨ על אור גדול¨ על טעם של עוד ועל‬
‫ציפייה לחזור ולארח את תושבי העמק בשנה הבאה וכך אומרים אחדים‬
‫מהם∫‬
‫אורנית רוזנפלד ≠ בארותיים‬
‫אורנית איבדה את שתי בנותיה לפני קצת יותר משבע שנים¨ בתאונת‬
‫האוטובוס של תלמידי בית יצחק¨ בסמוך לכפר יונה‪Æ‬‬
‫”קיבלתי במייל פניה מרינה ברקאי מזית‪Æ‬‬
‫במפגש אצלנו בחרנו לעסוק גם בחושך וגם באור ואיך שניהם משת‬
‫לבים בחיים שלנו‪Æ‬‬
‫המפגש היה מיועד להורים ולילדים בגיל ההתבגרות‪ Æ‬הצטרפה אלי‬
‫להנחיית המפגש¨ דנה שמש¨ מהמרכז הקהילתי¨ שעוסקת בטיפול באמ‬
‫נות‪Æ‬‬
‫הגיעו כ≠‪ ±µ‬איש והמפגש נמשך כשעתיים‪Æ‬‬
‫היה לי חשוב מאוד לא רק לדבר על עצמי¨ אלא להגיע לדיאלוג עם כל‬
‫האנשים¨ שיספרו על הקשיים וההתמודדויות שלהם‪Æ‬‬
‫אנשים יצרו עבודה משפחתית¨ על נייר¨ פתחו את ליבם ודיברו‪ Æ‬זאת‬
‫היתה הזדמנות לתקשורת גם בתוך כל משפחה וגם בין המשפחות‪Æ‬‬
‫האירוע זימן לי אפשרות לפגוש את עצמי בסיטואציה ייחודית¨ שבה‬
‫אני מספרת על עצמי ומקשיבה לאחרים‪ Æ‬האנשים שהגיעו מכירים אותי‬
‫ואת הסיפור שלי ואני חושבת שהפתיחות והנכונות שלי לחשוף את‬
‫הכאב והקושי¨ איפשרו לאנשים גם להביא את עצמם‪ Æ‬עם השיחה והפ‬
‫עילות וה‘ביחד‘¨ אנשים נפתחים ומרגישים יותר ויותר בנוח¨ להביא גם‬
‫את הכאבים והקשיים שלהם‪Æ‬‬
‫זה היה מאוד מעניין ומהנה והייתי חוזרת על זה שוב בשמחה“‪Æ‬‬
‫שמחה כהן ≠ אלישיב‬
‫”שמעתי על התוכנית יחד עם עדי ורינה ונרתמתי לרעיון מהתחלה‪Æ‬‬
‫הנושא שלנו היה סיפורי ניסים וגבורה‪ Æ‬ואכן¨ נס גדול היה פה‪Æ‬‬
‫סימה אסייג¨ מנחה בזית¨ הצטרפה אלי להנחיית המפגש‪Æ‬‬
‫סיפרתי סיפור של מירי קלדרון¨ על החנוכייה¨ שהיא בעצם ’ארץ‬
‫ישראל שלי‘ ומתוך זה יצאנו לפעילות של הכנת נרות‪Æ‬‬
‫בין השלבים של הכנת הנרות¨ ערכנו בין הילדים חידונים¨ סיפרנו סיפו‬
‫רים¨ השמענו מוסיקה והדלקנו נרות‪Æ‬‬
‫היתה אווירה חמימה ונעימה ואנחנו כבר מתכננים את המפגש בשנה‬
‫הבאה“‪Æ‬‬
‫שלי אושרי ≠ כפר ויתקין‬
‫”ראיתי פרסום של הבתים המדליקים בדף לחבר של המושב והרגשתי‬
‫שזו הזדמנות לעשות משהו למען הקהילה‪ Æ‬יצרנו קשר עם עדי ועם דפנה‬
‫סירס¨ רכזת תרבות של שלוחת חוף חפר‪ Æ‬בעלי¨ איתמר¨ מתנדב בעמותת‬
‫צהלה¨ שם הוא נחשף לפעילות שערך תמיר גל¨ מתנדב אחר מהעמותה¨‬
‫גם הוא מכפר ויתקין¨ בנושא העלייה מאתיופיה¨ יחד עם עו“ד יעל יאסו‬
‫עולה מאתיופיה¨ תושבת כפר יונה‪Æ‬‬
‫איתמר מאוד התלהב וחשב שזה יהיה תוכן מתאים לערב שלנו‪Æ‬‬
‫הדלקנו נרות¨ שרנו ואכלנו סופגניות ובהמשך הערב הנחו יעל ותמיר‬
‫את המפגש בשילוב הקרנת סרט על עליית יהודי אתיופיה‪Æ‬‬
‫הערב היה מאוד מעניין ואנשים¨ שהגיעו מכל רחבי העמק שיתפו‬
‫פעולה וגם אחרי שהסתיימה התוכנית¨ עוד נשארו והמשיכו לשוחח‬
‫ולשאול שאלות‪Æ‬‬
‫רעיון הבתים המדליקים מאוד מדליק בעיניי‪ Æ‬אני חושבת שהאירוח‬
‫בבתים פרטיים¨ מוסיף לזה נופח מאוד מיוחד וצריך להפוך את זה למסו‬
‫רת“‪Æ‬‬
‫וכאשר חשכת ההדרה מתמקדת בנשים¨ אנחנו מבקשים לא רק להאיר‬
‫את היחד¨ אלא אף להתברך בנשים הגלויות המובילות את הפעילות‬
‫’הזייתית‘ והקהילתית‪ Æ‬זאת התשובה ’הגורדונית‘ שלנו‪ Æ‬ושוב¨ בואו‬
‫נשאיר לרגע את המלחמה בחושך בהמתנה ונאגור כוחות¨ ובינתיים נגביר‬
‫את האור עם שירת נשים‪Æ‬‬
‫בחג החנוכה הזה התגלו אורות רבים ומגוונים ברחבי העמק¨ שהחיבור ביניהם יצר אור גדול¨ אור שקושר בין היחיד לקהילה¨ בין הבית‬
‫הפרטי למרחב הציבורי‪ Æ‬אור שימשיך להאיר¨ כמסורת¨ גם בשנים הבאות‬
‫∏‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר „ ינואר ≤‪≤∞±‬‬
‫מבוא‬
‫שומרון‬
‫תחנות הדלק כפר יונה‬
‫סוכנות לאספקת דלקים ושמנים‬
‫אספקת נפט וסולר‬
‫לחימום ביתי באזור עמק חפר ובכל אזור השרון‬
‫שירות מהיר ואדיב‬
‫קרן הרמלין ‪Fashion Jewelry‬‬
‫טל‪∞π≠∏π∏∏∑∏π Æ‬‬
‫סטודיו‪ :‬רח‘ הדולב מושב כפר חיים‪ .‬שעות פתיחה‪ :‬יום ג‘ ‪ 9:00-16:00‬יום ו‘ ‪9:00-14:00‬‬
‫טל‪ :F 050-2003390 :‬קרן הרמלין ‪Keren Hermelin‬‬
‫ראייה‪ø‬‬
‫למשקפי‬
‫זקוקים‬
‫רז≠השדה‬
‫גינון ופיתוח‬
‫מבחר גדול של עדשות מולטיפוקל¨ צבעים שונים¨ עדשות דקות‬
‫ועדשות המתאימות למסגרות דקות שלא נשברות‪Æ‬‬
‫קבלו הצעת מחיר מהאופטיקאי שאתם ”סומכים“ עליו‪Æ‬‬
‫תבואו לבדוק אצלנו ותראו איך כל השנים¨ ”עובדים עליכם‬
‫בעיניים“‪ÆÆÆ‬‬
‫אופטיקה בילו‬
‫הרצל ∏‪ ±‬נתניה ˇ טל‪∞π≠∏∏≤≥¥∏∏ Æ‬‬
‫במחירים מיוחדים‬
‫לתושבי עמק חפר‪°°°‬‬
‫∞ אחזקת גינות ע“י‬
‫גנן מקצועי ומנוסה‬
‫∞ שיקום והקמת גינות‬
‫במחירים נוחים‬
‫∞ החלפת מדשאות‬
‫לשטחים מחופים∫‬
‫טוף¨ חלוקים¨ דק‬
‫אבי רז‬
‫‪∞µ∞≠≤∞µ∂∞≥π‬‬
‫לעולם לא מאוחר מידי‪ÆÆÆ‬‬
‫יצירה¨ קלאסי¨ מודרני¨ יוגה‬
‫מכיתה א‘ עד בוגרים‬
‫קבוצות קטנות¨ טיפוח אישי‬
‫נפתחה ההרשמה למחזור נוסף של לימודי מחשב‬
‫הצטרפו למאות מתושבי עמק חפר שכבר עשו זאת‬
‫למתחילים גמורים‬
‫ולפוחדים מהמחשב‬
‫קורס בסיסי להיכרות‬
‫עם המחשב‬
‫לבעלי ידע חלקי¨‬
‫קורסים של ‪Word,‬‬
‫‪Excel, Power-point‬‬
‫אינטרנט¨ דואר‬
‫אלקטרוני‬
‫בניית אתר אישי‬
‫באינטרנט‬
‫שימוש במצלמה הדיגיטלית‬
‫ועריכת התמונות‬
‫פוטושופ ≠ קורס‬
‫בעיבוד תמונה‬
‫מכירה באמצעות ‪Ebay‬‬
‫ומגוון נוסף של קורסים¨ שיעורים פרטיים ובקבוצות‬
‫קבוצות קטנות¨ יחס אישי¨ עזרה במהלך הלימודים ואחריהם‪ Æ‬המורה ≠ נעמי יסעור )‪(.M.A‬‬
‫לפרטים נא להתקשר אל∫ נעמי יסעור ≠ כפר ויתקין טל‘∫ ∂≥∞∂∂∂∏≠‪∞µ¥≠≤∂∂∞±≤≥ ¨∞π‬‬
‫ינואר ≤‪ „ ≤∞±‬עלי חפר‬
‫ˇ‬
‫‪π‬‬
‫החברה הכלכלית‬
‫לפיתוח עמק חפר בע“מ‬
‫‪www.parktaasiyot-hefer.co.il‬חפר‬
‫חדשות פארק תעשיות עמק‬
‫‪www.parktaasiyot-hefer.co.il‬‬
‫לפני הכל¨‬
‫פסל המכונה הישנה¨ אשר שימשה בעבר כיונק אבקת צבע ונתרם‬
‫על ידי חברת ”בליסניה“¨ הוצב בכיכר המסיק‪ Æ‬בימים אלה צובעת‬
‫את הפסל רחל המבורגר¨ בעלת ”פורטופינו קפה“¨ בית קלייה לקפה‬
‫בפארק‪ Æ‬רחל¨ אמנית¨ ציירת וצלמת¨ אשר תערוכת ציורים שלה‬
‫מוצגת בימים אלה ב‪ Agora-gallery‬בניו≠יורק¨ צובעת את הפסל‬
‫בצבעים שתרמה למטרה זו חברת טמבור‪ Æ‬רחל תעטר את הפסל‬
‫בהתאמה לצבעי הכתום הבוהק של חברת דקו ליין¨ השכנה ממזרח‬
‫ולצבע המטאלי של הסילואים החדשים¨ במפעל התערובת בבנייה‬
‫מדרום‪Æ‬‬
‫בהזדמנות זו¨ אנו מברכים את רחל המבורגר¨ מנכ“ל פורטופי‬
‫נו קפה¨ על בחירתה ליושבת ראש איגוד הקפה הישראלי‪ Æ‬באיגוד‬
‫חברים בתי קפה¨ רשתות¨ יצרנים ויבואני הקפה בארץ‪ Æ‬האיגוד מאגד‬
‫בתוכו את כל מקצועות הקפה¨ במטרה להצעיד קדימה את המודעות‬
‫לנושא הקפה בישראל‪Æ‬‬
‫מבצע ”טוב שכן קרוב“¨ בו תורמים העסקים בפארק הנחות לעו‬
‫בדי הפארק¨ צובר תאוצה‪ Æ‬בימים אלה השלמנו הנפקת כרטיסי‬
‫עובד לכ≠∞∞∞≥ עובדי הפארק וחברות רבות בפארק יצאו בהטבות‬
‫מיוחדות לעובדי הפארק בלבד‪ Æ‬הכרטיסים ישמשו גם לכניסה ויציאה‬
‫משטח הפארק בשעות הלילה¨ כששערי הכניסה סגורים‪Æ‬‬
‫החודש זכינו ליהנות מפירותיהם של שיתופי פעולה בין הפארק‬
‫לקהילת העמק‪ Æ‬סדנת הרובוטיקה שעסקים בפארק סייעו בהקמתה¨‬
‫החלה לפעול במכללת רופין‪ Æ‬נחנכה החצר החדשה בבית טרזין¨ שנת‬
‫רמה על ידי חברת אולניק הבונה בפארק‪ Æ‬מינהלת הפארק לקחה על‬
‫עצמה לסייע בגיוס תרומות שיממנו הגעת תלמידי בתי ספר למקום‪Æ‬‬
‫וגם¨ כ≠∞‪ ≥µ‬עובדי המועצה נכחו בטקס העובד המצטיין¨ שהת‬
‫קיים השנה באולם האירועים ”שמיים וארץ“ שבפארק‪ Æ‬בהזדמנות זו‬
‫נחשפו עובדי המועצה לפיתוח המתקדם ולאולם האירועים הראשון‬
‫בפארק התעשיות עמק חפר‪Æ‬‬
‫ולסיום¨ עוד זכייה מרשימה ליקבי רקנאטי‪ Æ‬לסי‬
‫כום ‪ ≤∞±±‬ערך מבקר היין של מגזין ”על השולחן“¨‬
‫אלדד לוי¨ רשימה של עשרת היינות המובילים‬
‫לטעמו בשוק היינות בארץ‪ Æ‬בראש הרשימה המכו‬
‫בדת של יינות מהארץ וגם מחו“ל¨ בחר לוי כיין‬
‫השנה של ‪ ≤∞±±‬את הסירה≠ויונייה רזרב¨ של יקב‬
‫רקנאטי‪ Æ‬בשיקולי הבחירה של יין השנה מציין‬
‫לוי ”‪ÆÆÆ‬יין השנה צריך לסמן מגמה¨ להתוות‬
‫דרך¨ לעורר עניין¨ להיות שונה“ וקובע כי יקב‬
‫רקנאטי מוביל מגמה חדשה וחיובית ביינות‬
‫הישראלים∫ ”יקב רקנאטי הוא היקב הגדול‬
‫הראשון שמצהיר על מחויבות כזו¨ על חזון‬
‫של יינות אלגנטיים¨ ידידותיים לאוכל¨ יינות‬
‫שבהם העוצמה אינה מטרה אלא רק אחד‬
‫מכמה כלים שתכליתם השגת איזון ועניין“‪Æ‬‬
‫וכמו תמיד¨ מבצעים כל השנה בחנויות‬
‫המפעל¨ במסעדות ובעסקים בפארק תעשיות‬
‫עמק חפר‪Æ‬‬
‫כל החדשות¨ כל המבצעים¨ כל העסקים‬
‫באתר הבית שלנו∫ ‪www.parktaasiyot-hefer.co.il‬‬
‫חדש¨ קראו עלינו גם ב“מגזין העמק“∫‬
‫‪facebook magazinhaemek‬‬
‫להתראות בפארק‬
‫אורלי‬
‫אם אתה לא שם¨ אתה לא קיים‬
‫מאת∫ שולה וולטר ≠ מרכז תיירות עמק חפר והשרון‬
‫עמותת תיירות השרון מזמינה אתכם לטייל¨ לחוות¨ ליצור¨ להתרגש¨‬
‫להתפנק¨ לנפוש¨ לאכול וליהנות¨ ממגוון עשיר של אתרי בילוי ייחו‬
‫דיים ומאתגרים באזורנו∫ ‪ http://www.gosharon.co.il‬אתר הבית‬
‫הוויזואלי של העמותה∫ ‪ ÆGoSharon‬עמותת תיירות השרון ועמק חפר¨‬
‫שמחה להציע מסלולי טיול מגוונים¨ לגלות פינות חמד חדשות¨ אתרים‬
‫מיוחדים¨ אוויר ואווירה שונים¨ מגוון מסלולים המשלבים אטרקציות¨‬
‫טעמים וריחות ≠ חוויות שיישארו עימכם וימחישו לכם את המציאות‬
‫המתהווה באזורנו‪Æ‬‬
‫בעמותת תיירות השרון חברים כ≠∞‪ µ‬אתרי תיירות ובילוי פנאי‪Æ‬‬
‫העמותה מאמינה ופועלת להגדלת והגברת ההיכרויות ושיתופי הפעולה¨‬
‫בין תיירן לתיירן¨ תוך הובלה להגדלת הפעילות במרחב התיירותי ולמי‬
‫צוב האזור כולו כמרחב תיירותי חקלאי כפרי‪Æ‬‬
‫פעולות שיווק וחשיפה לפעילות התיירותית בעמק חפר ובשרון¨ מבו‬
‫צעות במרחב¨ הן באמצעות האינטרנט והן באמצעות סיורי סוכנים ומח‬
‫ליטנים בעידוד משרד התיירות והן בהנחיית והדרכת התיירנים להתמק‬
‫צעות הענף בו הם עוסקים‪Æ‬‬
‫מפגשי תיירנים‬
‫לאורך השנה נערכים מפגשי תיירנים¨ בהם נוצרים היכרויות אישיות‬
‫ועסקיות¨ בין חברי העמותה והכרת חשיבות שיתופי הפעולה במרחב‬
‫התיירותי‪Æ‬‬
‫בכל מפגש משתתפים אנשי מקצוע¨ אשר מביאים את ניסיונם המקצו‬
‫עי בתחום הפרסום והשיווק בתיירות¨ מהם למדנו על שיווק תיירותי¨ על‬
‫מהלכי קידום ופרסום חינמי באינטרנט¨ על ליווי עיסקי של הפרוייקטים‬
‫ועוד‪Æ‬‬
‫אתר האינטרנט ‪GoSharon‬‬
‫ממותג כבסיס לתיירות המרחבית שלנו והוא מקדם וחושף פעילויות‬
‫תיירותיות בעמק חפר ומייצר ביקורים שוטפים של הקהל הישראלי¨‬
‫משפחות¨ ציבור סוכני הנסיעות¨ מנהלי רווחה¨ ראשי ועדי עובדים וגו‬
‫פים מובילים בתחום התיירות באתרי התיירות‪Æ‬‬
‫∞‪±‬‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר „ ינואר ≤‪≤∞±‬‬
‫האתר מתעדכן ומתחדש כל העת‪Æ‬‬
‫האתר מפרסם פעילויות ייחודיות אצל התיירנים בתקופות השונות‬
‫ופעילויות אזוריות של המועצה ©לחגי תשרי¨ לחג הפסח¨ לקיץ¨ לפסטי‬
‫בל ”גשרים בנחל“¨ מירוץ מלכת העמק¨ ”מתגלגים בעמק“ אירועי חנוכה‬
‫ועוד®‪Æ‬‬
‫האתר משמש כיום כעזר לכל הסוכנים והמחליטנים¨ שנחשפו באמצ‬
‫עותו לעסקי התיירות ובילוי הפנאי באזורנו‪Æ‬‬
‫עמותת ‪gosharon‬‬
‫יצרה שיתוף פעולה עם אתר האינטרנט התיירותי ”צופית“¨ לקידום‬
‫וחשיפת אתרי התיירות בעמק חפר והשרון‪ Æ‬הקמפיין ירוץ במהלך שנה‬
‫שלמה וכל חבר בעמותה יקבל בו קידום ופרסום ייחודי¨ באמצעות מיני‬
‫סייטים וחשיפה באתר התיירות המוביל בישראל‪Æ‬‬
‫פסטיבל ירוק כחול בעמק חפר‬
‫שהתקיים בחוה“מ סוכות¨ הקיף את כל תיירני עמק חפר בקמפיין‬
‫פרסומי בכל המדיות בארץ¨ ביח“צ רחבים ובהשקעה כספית גדולה של‬
‫המועצה‪ Æ‬הוקמו מרכזי מידע במרכזים המסחריים∫ ביתן אהרון ומשמר‬
‫השרון¨ הופקו מפות לנוחיות הקהל והמטיילים¨ תוך שיתוף פעולה נרחב‬
‫עם משרד התיירות‪Æ‬‬
‫קורס מדריכים ”מגלים את העמק“‬
‫נפתח על ידי המועצה¨ בסיוע במימון של משרד החקלאות ופיתוח‬
‫הכפר¨ בשיתוף עמותת התיירות ומט“י נתניה¨ להכרת מרחב עמק חפר‬
‫והפעילות התיירותית בו‪ Æ‬הקורס¨ בניהול של ד“ר מיכה אסף¨ מונה כ≠∞≥‬
‫משתתפים ומשלבים בו הרצאות וסיורים מעשיים בעמק‪ Æ‬החברים לומ‬
‫דים להכיר מקרוב את מצב התיירות בעמק ונערכים פאנלים מקיפים‬
‫להעברת מידע בנושא‪Æ‬‬
‫פנינו לקראת ≤‪ ≤∞±‬עם מגוון פעילויות למען הגברת והגדלת שיתופי‬
‫הפעולה בין התיירנים כעמותת תיירות ובמקביל הגדלת המודעות הן‬
‫בקרב הציבור הרחב והן בקרב תושבי עמק חפר¨ לבילוי במרחב כולו‪Æ‬‬
‫שמחים לשמור איתכם על קשר ישיר ושוטף‪Æ‬‬
‫שולה ולטר ≠ מנהלת עמותת התיירות השרון ≠‬
‫∑‪http://www.gosharon.co.il Ø ∞µ∞≠∂¥∞∞π¥‬‬
‫בת שבע ויסנודל ≠ קידום ושיווק מרחב תיירות ≠‬
‫≤∞‪Ø GoSharon ∞µ≤≠≥∏π∂±‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בקיבוץ העוגן‬
‫אופנה¨ חפצים¨ אומנות¨ קריסטלים¨‬
‫פורצלנים¨ כלים¨ נעליים¨ ספרים¨ תקליטים¨‬
‫כלי מטבח¨ חפצים¨ מנורות ועוד ועוד‪ÆÆÆ‬‬
‫יד שניה ברמה אחרת‬
‫שווה ביקור‪°°‬‬
‫שעו‬
‫שבתות וחגת פתיחה∫‬
‫ים ∞∞∫‬
‫ב‘¨ ד‘¨ ה‘¨ ו‘ ∞∞∫‪±∞∫∞∞≠±π ¥‬‬
‫‪±∞∫∞∞≠±‬‬
‫קבלת פריטים מול זיכוי לקניה בחנות‬
‫אנו מקבלים ומוסרים חפצים¨ ביגוד‬
‫והנעלה לנזקקים¨ כולל עודפים מהחנות‬
‫∂‪∞µ∞≠∑≥∞≥¥∂≤ ¨∞π≠∏π∞≤µ±‬‬
‫מסלול מיוחד לתאילנדים‬
‫לימוד טרקטור ומלגזה‬
‫לימוד משא¨ רגיל¨ אוטומט¨‬
‫מונית ואופנועים‪Æ‬‬
‫∏‪∞µ≤≠≤¥≥≥¥¥∏ ¨∞µ∑≠≤¥≥≥¥¥‬‬
‫ה‬
‫גיעו דגמים חדשים‬
‫עברנו למשכננו החדש והמרווח בקיבוץ משמר השרון‬
‫טל‪ ∞∑∑≠∏∑∏≥≥¥¥ Æ‬נייד‪∞µ≤≠≤µ¥≤∂≤≥ Æ‬‬
‫ינואר ≤‪ „ ≤∞±‬עלי חפר‬
‫ˇ‬
‫‪±±‬‬
‫אלופים שנולדו על המים‬
‫היא התקשתה ברוחות החלשות¨ אך האליפות האחרונה בהחלט הוכיחה‬
‫את היכולות המגוונות שלה“‪Æ‬‬
‫היא מתנדנדת¨ עולה ויורדת¨ היא‬
‫מתנדנדת על הגלים‬
‫ילדים טובים מכמורת‪ Æ‬נמרוד ולי‬
‫לי קורזיץ¨ ∑≤¨ מכמורת ונמרוד‬
‫משיח¨ ≥≤¨ מכמורת¨ השניים‬
‫שאנחנו¨ ביחד עם הגלים והרוח¨‬
‫מלווים בנשימה עצורה כבר‬
‫מספר שנים¨ עשו זאת‪ °‬היא חזרה‬
‫מאוסטרליה אלופת עולם והוא עם‬
‫מדליית ארד‬
‫בקבלת פנים שנערכה לשניים במועצה לרגל ההישג¨ אליה נבצר מלי‬
‫להגיע¨ בשל מחלה וייצגו אותה בן פינקלשטיין¨ המאמן ואילת גרוס¨‬
‫המנהלת האישית¨ הוענקו לשניים מגן של כבוד ומלגה כספית‪” Æ‬אתם‬
‫מגשימים את הפנטזיות של כולנו“¨ אמר להם רני אידן¨ ראש המועצה¨‬
‫תושב מכמורת גם הוא וחובב ים מושבע בעצמו¨ והוסיף ”נדיר ששני‬
‫ספורטאים מצויינים כל כך מגיעים מאותה ארץ קטנה ולא רק מאותה‬
‫ארץ קטנה¨ אלא מאותה מועצה אזורית ולא רק מאותה מועצה אזורית¨‬
‫אלא מאותו ישוב‪ Æ‬אנחנו גאים בכם“‪Æ‬‬
‫הרבה מילות תודה והערכה למועצה נאמרו שם¨ הן מפי הספורטאים¨‬
‫המנהלים והמאמנים שלהם והן מפי סוללת אנשי הים הוותיקים¨ בעבר‬
‫ובהווה¨ של העמק ושל המועדון‪Æ‬‬
‫הקריירה של לי רצופה עליות ומורדות ולא רק על הגלים‪ Æ‬היא חוותה‬
‫פציעות קשות והתמודדה עם מצבים קיצוניים¨ שבעקבותיהם אף ניסתה‬
‫לפרוש¨ אבל הים תמיד קרא לה בחזרה‪Æ‬‬
‫”התחלתי להתחרות בגיל ‪ ±¥‬בגלישת גלים“¨ היא מספרת בלאקוניות¨‬
‫”בגיל ‪ ±µ‬השתתפתי בגלישת רוח באליפות עולם‪ Æ‬בגיל ∏‪ ¨±‬אחרי כשנה‬
‫על סירות¨ חזרתי לגלישה וזכיתי באליפות עולם בוגרים‪ Æ‬שנה אחר כך‬
‫הייתי במקום רביעי באליפות עולם“‪Æ‬‬
‫בסוף ∂∞∞≤ הודיעה לי על יציאה מהמים¨ אבל אהבתה הרבה לים גברה‬
‫גם על הודעת הפרישה הזו והיא חזרה לפעילות¨ עד ששברה שתי צלעות‬
‫במהלך תאונת גלישת גלים בתחרות הסבב הבינלאומי בהוואי‪ Æ‬לאחר‬
‫חזרה נוספת¨ ב≠∞‪ ≤∞±‬ניצלה לי מטביעה באליפות אירופה¨ הודיעה‬
‫בשנית על פרישה¨ ושוב חזרה‪Æ‬‬
‫”אחרי שהפסדתי את המבחנים לאולימפיאדה“¨ היא מספרת¨ ”פרשתי‬
‫והלכתי לגלישת אקסטרים‪ Æ‬הרגשתי שקצת סבלתי מהמסגרת הנוקשה‬
‫של ההתנהלות הספורטיבית ושאני קצת נלחמת נגד המערכת¨ החלטתי‬
‫שאני רוצה ליהנות יותר‪ Æ‬מאוד הצלחתי בגלישת גלים והיו לי ספונסרים¨‬
‫עד שנפצעתי‪Æ‬‬
‫חלק מהשיקום שלי היה הידרותראפיה וגם גלישה¨ אז קצת חזרתי‬
‫לעיסוק המקורי והתחלתי להרגיש יותר טוב וגם לנצח שוב בתחרויות‪Æ‬‬
‫בינתיים התאספו סביבי האנשים הנכונים¨ שלמדו אותי ואני למדתי‬
‫אותם¨ גם קצת התבגרתי ולמדתי להבין דברים אחרת ולפני שנה חזרתי‬
‫לגמרי למסלול והגעתי למקום שישי באליפות עולם‪ Æ‬והשנה היתה שנה‬
‫מאוד מוצלחת“‪Æ‬‬
‫הים והבית¨ כלומר¨ מכמורת‪” Æ‬בשבילי מכמורת זה הכל“¨ היא מצהירה¨‬
‫”יותר טוב מחו“ל‪ Æ‬כל פעם שאני חוזרת¨ אני מודה לאלוהים שאני גרה‬
‫במקום הזה¨ עם האנשים האלה‪ Æ‬גם כשאני לא אלופת עולם כיף לי פה‪Æ‬‬
‫זה חלק ממני“‪Æ‬‬
‫לייצג את המדינה ואת המועצה‬
‫על ההתרגשות¨ הדמעות¨ הנפת הדגל והכרזת הנאמנות למדינה¨ כבר‬
‫קראנו¨ ראינו ושמענו בכל אמצעי התקשורת‪” Æ‬עשיתי צבא כספורטאית‬
‫מצטיינת“¨ מסבירה לי¨ ”ולא בתור לוחמת ואני מרגישה שכאילו זו‬
‫התרומה שלי למדינה‪ Æ‬את התמיכה והפרגון של המועצה¨ בכל הרמות¨‬
‫אני מאוד מעריכה ואני אסירת תודה‪ Æ‬זה כיף להיות האדם שגורם לכל כך‬
‫הרבה אנשים שמחה ואושר“‪Æ‬‬
‫באותו עניין¨ עם ילדים‬
‫מאחר שלעיסוק בספורט יש פג תוקף ידוע של הגיל¨ נשאלת השאלה‬
‫מה תרצה להיות כשתהיה עוד יותר גדולה‪” ø‬אני חושבת שאני אמשיך‬
‫לעסוק בתחום“¨ אומרת לי¨ ”אם כמאמנת¨ או כמרפאה באמצעות מים‪Æ‬‬
‫זאת האוניברסיטה שלי¨ זה מה שלמדתי¨ זה מה שאני יודעת‪ Æ‬למשל¨‬
‫לאמן ילדים זה נותן לי הרבה מאוד כוח‪ Æ‬האח שלי מאמן במועדון ואני‬
‫יוצאת איתו לאימונים של ילדים ובקשר מאוד טוב איתם¨ אז סביר להניח‬
‫שזה מה שאעשה בעתיד“‪Æ‬‬
‫ומה עם חבר¨ זוגיות¨ משפחה‪” ø‬כרגע אין לי חבר‪ Æ‬מאוד קשה עם אורח‬
‫החיים שלנו¨ לנהל זוגיות‪ Æ‬אבל אני לא דואגת“¨ היא אומרת בחיוך¨ ”יהיה‬
‫בסדר“‪Æ‬‬
‫לי¨ שכבר הספיקה בכמה מצבים להודות לים¨ שבכל פעם משיב אותה‬
‫חזרה לעשות את מה שהיא לא יכולה בלעדיו¨ ממשיכה בקו עלייה מתח‬
‫רות לתחרות¨ ועכשיו הגיעה ההוכחה הנוספת‪ Æ‬את החותמת הסופית¨‬
‫היא תנסה לעשות בעוד מספר חודשים¨ במשחקים האולימפיים בלונדון‬
‫≤‪Æ≤∞±‬‬
‫בהצלחה‪°‬‬
‫על הים¨ כמו כל ילדי מכמורת‬
‫לי קורזיץ נולדה בחופית וכשהיתה בת ∂¨ עברה עם הוריה¨ שניהם אנשי‬
‫ים¨ למכמורת‪ Æ‬את הקריירה שלה בים החלה כבר בגיל ∏‪ Æ‬בין לבין ניסתה‬
‫גם ענפי ספורט נוספים¨ בהם ג‘ודו¨ בו הוכתרה כאלופת ישראל כבר בגיל‬
‫‪ ¨±¥‬אבל תמיד חזרה לים‪Æ‬‬
‫”במכמורת מה שעושים הילדים¨ זה ללכת למעגן לחוג הימי“¨ היא‬
‫מסבירה את הבחירה הטבעית במקצוע¨ ”התחלתי עם כולם¨ אבל מגיל‬
‫צעיר ראיתי וראו האחרים¨ שאני טובה‪ Æ‬מאחר שזה מועדון תחרותי¨ אז‬
‫הטובים¨ בסופו של תהליך¨ מגיעים למעלה‪ Æ‬כמו כל מי שטוב בכמה רמות‬
‫מעל האחרים¨ ממשיך עם זה קדימה¨ כך קרה גם לי‪ Æ‬עם הכישרון שלי וכל‬
‫האנשים הטובים שהיו סביבי¨ התקדמתי‪ Æ‬היו לנו במכמורת אנשים טובים‬
‫מאוד לפנינו¨ שסללו לנו את הדרך“‪Æ‬‬
‫בין ה‘אנשים הטובים‘¨ עמית ענבר¨ שדורג בעבר כגולש הטוב בעולם‪Æ‬‬
‫”ללי כישרון טבעי נדיר“¨ אומר ענבר¨ ”יצר תחרותי ואופי¨ שמאפשרים‬
‫לה להיות ספורטאית מעולה באחד הענפים האישיים הקשים ביותר‪Æ‬‬
‫בזכות הנתונים הפיסיים שלה¨ לי גולשת מושלמת ברוחות חזקות¨ וללא‬
‫ספק הכי מהירה והכי טכנית בצי הגולשות בצורה קיצונית‪ Æ‬עד לא מזמן‬
‫אהבה וגאווה‪ Æ‬אלדד שלם¨ נמרוד¨ רני אידן ובן פינקלשטיין‬
‫במים מגיל ∞‬
‫דמעות של התרגשות עם הזכיה באליפות‬
‫העיקר הבריאות‬
‫לשאלה המתבקשת למה עוד ניתן לשאוף כשאת כבר אלופת עולם ולא‬
‫בפעם הראשונה¨ משיבה לי¨ ”אני כל פעם מחדש מגלה שהבריאות זה‬
‫הדבר הכי חשוב ומאחר שמצבי הבריאותי לא כל כך טוב עכשיו¨ אז אני‬
‫לא יותר מידי באופוריה‪Æ‬‬
‫השאיפות שלי עכשיו¨ הן להרגיש טוב עם הגוף שלי ולהיות שמחה¨‬
‫כדי להגיע לאולימפיאדה‪ Æ‬יש לי שתי תחרויות מבחן בדרך¨ אבל אני כבר‬
‫ביתרון גדול‪ Æ‬עדיין לא השגנו הכל¨ יש עוד הרבה לאן לשאוף‪Æ‬‬
‫החלק הכי חשוב לי בכל הפעילות שלי¨ זה ליהנות‪ Æ‬ליהנות מהדרך¨ כי‬
‫אני חיה אותה יום יום¨ ואם לא ניהנה מהדרך¨ האימון יהפוך ללא אפק‬
‫טיבי‪ Æ‬כשנהנים משיגים הרבה יותר“‪Æ‬‬
‫נמרוד משיח נולד באילת על קו המים¨ לאמא גולשת ומדריכת צלילה‬
‫ולאבא רב חובל‪ Æ‬כשהיה בן ‪ π‬והוריו התגרשו¨ עבר עם אמו למכמורת‪Æ‬‬
‫את הים לא עזב לרגע‪ Æ‬כשהיה בן ‪ ±µ‬נפטרה אמו ממחלת הסרטן¨ מה‬
‫שהשפיע עליו¨ כמובן¨ לאורך כל הדרך‪” Æ‬אמא התחילה איתי את הדרך¨‬
‫מגיל ‪ Æπ‬אני בטוח שהיא רואה אותי על הפודיום¨ מלמעלה“¨ הוא אומר‬
‫היום‪ Æ‬נמרוד¨ שסרב לעזוב את מכמורת לאחר מות אמו ולעבור לגור‬
‫במקום אחר¨ נשאב באופן טבעי לביתה של משפחת בהר¨ אנשי מכמורת¨‬
‫שבתם היתה אז חברה שלו‪ Æ‬הבית הזה הפך לביתו ומשפחת בהר הפכה‬
‫למשפחתו‪Æ‬‬
‫הים זה הכוח שלי‬
‫לי מגיעה לים כל יום‪” Æ‬יש עונות הכנה“¨ היא מפרטת¨ ”עונת מיקוד‬
‫וחידוד תחרותי‪ Æ‬כל עונה בהתאם¨ משתנה משך הזמן שנמצאים בים‪ Æ‬זה‬
‫יכול לנוע משבע שעות ביום ועד ∞‪ ¥‬דקות בלבד‪ Æ‬אבל אני בים כל יום‪Æ‬‬
‫הים זה הכוח שלי‪Æ‬‬
‫אני מרגישה שזו התרומה שלי למדינה‪ Æ‬עם דגל ישראל‬
‫≤‪±‬‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר „ ינואר ≤‪≤∞±‬‬
‫אהבתו הגדולה‪ Æ‬נמרוד על הים‬
‫דלת לש כן‬
‫קריירה מפוארת‬
‫בגיל ≥‪ ±‬כבר היה נמרוד אלוף העולם לנוער ומאז ועד ∂∞∞≤ לא ירד אל מתחת למקום הרביעי בעולם‪” Æ‬זה‬
‫לא פשוט“¨ הוא משיב לשאלתי¨ איך בעצם מרגיש נער צעיר¨ כשהוא על גג העולם¨ ”לא תמיד ידעתי להתנהל‬
‫נכון¨ לא תמיד ידעתי ליהנות ממה שאני עושה‪ Æ‬זה מאוד מלחיץ“‪Æ‬‬
‫ב≠∂∞∞≤ התחיל נמרוד להתחרות במקצה הבוגרים‪ Æ‬הפוטנציאל כבר היה ברור ו“הגדולים“ במקצוע החלו‬
‫להתעניין בו‪ Æ‬לאחר שהתמודד מול גל פרידמן¨ מדליסט הזהב¨ על מקום באולימפיאדת בייג‘ין ©והפסיד®¨‬
‫לקח על עצמו גל פרידמן את תפקיד מאמנו האישי של נמרוד‪” Æ‬עוד לפני גל פרידמן“¨ מספר נמרוד¨ ”נכנסו‬
‫לתמונה גם איציק שחורי¨ כמנהלי האישי ועדי שטראוס ובעזרתו של עמית ענבר¨ גיבשנו צוות¨ שעובד איתי‬
‫ועושה עבודה מצויינת‪ Æ‬כשהצטרף גם גל¨ יכולתי לאפשר לעצמי דירה לבד במכמורת¨ מה שנותן לי עצמאות‬
‫ותנאים מצויינים“‪Æ‬‬
‫כדי להצליח צריך ליהנות‬
‫”ב≠‪ ¨“≤∞∞π‬מספר נמרוד¨ ”הגעתי למקום העשירי באירופה והשני בעולם‪ Æ‬קצת נשברתי‪ Æ‬המתח היה כנראה‬
‫גבוה מידי ו‘ברחתי‘ לגלישת גלים בחו“ל‪ Æ‬לקח לי חצי שנה והרבה עבודה על עצמי¨ להרגיש שוב ’בסדר‘‬
‫עם עצמי“‪Æ‬‬
‫לשאלתו של רני אידן¨ במהלך קבלת הפנים במועצה¨ האם הוא נהנה¨ משיב נמרוד ברצינות רבה‪” Æ‬היום אני‬
‫יודע שמבלי ליהנות ממה שאתה עושה¨ אי אפשר להגיע להישגים ואני לא מרשה לעצמי שלא ליהנות‪ Æ‬הלחץ‬
‫הוא האוייב מספר אחד של ההצלחה‪ Æ‬הוא פוגע בריכוז וביכולות ואני מקפיד לשמור על איזון‪Æ‬‬
‫מאז שחזרתי¨ ב≠∞‪ ¨≤∞±‬השתתפתי בכל תחרות אפשרית ועבדתי מאוד קשה¨ כדי לצבור נסיון תחרותי‬
‫והתנהלות אישית נכונה“‪Æ‬‬
‫חוקי המשחק של קרב ראש בראש‬
‫על היריבות והמאבק המתוקשרים בשחר צוברי¨ הקולגה¨ שאיתו הוא נלחם על מקום באולימפיאדה‬
‫ועל האיפוזדה המתוקשרת שלהם¨ מגיב נמרוד במילים ספורות¨ ”עשיתי מה שהייתי צריך לעשות‬
‫ברמה הספורטיבית הכי נקייה שיש‪ Æ‬מי שבאמת מבין בשייט¨ יכול רק להעריך את מה שעשי‬
‫תי‪ Æ‬נלקחה מדליה‪ ø‬זה יותר אשמת האיגוד שנתן לנו להילחם ראש בראש‪ Æ‬בקרב ראש בראש הול‬
‫כים עד הסוף‪ Æ‬אני מרגיש עם זה בסדר גמור‪ Æ‬גם אם זה היה הפוך הייתי מגיב באותה הדרך“‪Æ‬‬
‫אני והים‬
‫”הים הוא הדבר שאני הכי אוהב בעולם“¨ מצהיר נמרוד¨ ”ובים אתה לבד‪ Æ‬יש לי חברים טובים¨ שהם כמו‬
‫אחים¨ יש לי משפחה ויש את מכמורת¨ שלא הייתי מחליף בשום מקום אחר‪ Æ‬אבל יש בחיים שלי הרבה‬
‫בדידות‪ Æ‬לפעמים צריך את זה¨ בשביל לחשוב¨ לרכז את עצמי‪ Æ‬לפעמים זו התמודדות לא קלה“‪ Æ‬וחברה‪” ø‬אין‬
‫מקום בחיים האלה לזוגיות“¨ הוא אומר‪Æ‬‬
‫ובינתיים¨ אלה החיים שלו‪ Æ‬עכשיו המטרה היא אולימפיאדת לונדון‪ Æ‬אמנם הוא כבר אוחז ביתרון מסויים¨‬
‫אבל העבודה עוד רבה‪ Æ‬לפניו עוד מספר התמודדויות¨ שהחשובה שבהן היא אליפות העולם במרץ¨ אשר‬
‫תכריע לגבי הייצוג באולימפיאדה והוא מתכוון לעשות כל אשר הוא יכול ויודע¨ על מנת להצליח‪Æ‬‬
‫אנחנו מאחוריך‪ Æ‬בהצלחה‪°‬‬
‫„ אולי אתם יודעים את שמו „ אולי אתם פוגשים אותה בסופר הקרוב „‬
‫אולי אתם נפגשים באסיפות הורים¨ באירועים אזוריים „ אולי אתם עושים‬
‫מאת∫ רעיה קידר‬
‫ג‘וגינג באותו מסלול¨ מנידים בראשכם לשלום זה לזה‪ Æ‬אבל מה באמת‬
‫אתם יודעים על השכנים שלכם‪ ø‬על עיסוקם¨ שטחי ההתעניינות שלהם¨‬
‫דעותיהם‪ ø‬מידי חודש תפתח לכם רעיה קידר¨ בת חפר¨ את הדלת לביתו‬
‫של אחד השכנים¨ קרוב יותר או פחות ותוכלו לעשות היכרות‪ Æ‬נעים מאוד‬
‫הדרך עדיין ארוכה‬
‫אמיר כספי ≠ אלוף ישראל בדאונהיל ומפתח התחום בארץ‬
‫שאלה פילוסופית אשר נדונה רבות ≠ מהו אומץ לב‪ ø‬האם האמיץ הוא זה‬
‫הגיבור פיזית¨ הקורא תיגר על מכשולים ומאמצים הניצבים בפניו בשטח הממשי¨‬
‫או זה האמיץ נפשית¨ שיוצר¨ בונה ומשנה¨ תוך שהוא עוקף קשיים ואתגרים‬
‫הניצבים בדרכו‪ Æ‬ואולי¨ ובעצם כנראה¨ לאומץ פנים רבות ולא רק דרך אחת‪ÆÆÆ‬‬
‫אמיר כספי¨ בן ∂≥¨ תושב בת חפר‬
‫טרי מזה שנה בלבד¨ נשוי ואב לילד‬
‫בן שנתיים וחצי¨ הוכיח עד כה ללא‬
‫ספק אומץ לב בכל המישורים‪Æ‬‬
‫אמיר כספי¨ החדיר לישראל את‬
‫ספורט הדאונהיל שהוא ענף רכיבה‬
‫בתחום אופני ההרים¨ זכה לתואר‬
‫”אלוף ישראל“ וממשיך במלוא‬
‫המרץ לפתח את הענף בישראל¨‬
‫חרף הקשיים הרבים שניצבים‬
‫בפניו‪Æ‬‬
‫”ענף הדאונהיל הינו תחום האק‬
‫סטרים של אופני הרים“¨ מסביר‬
‫כספי¨ ”מתחרים בירידה במסלול‬
‫סגור מראש¨ ומי שעשה זאת בזמן‬
‫הקצר ביותר הוא המנצח‪ Æ‬מדובר‬
‫בתחום הכי צבעוני בענף¨ יש אלי‬
‫פיויות עולם¨ למרות שכרגע זהו לא ענף אולימפי אבל זה בתכנון“‪Æ‬‬
‫עד לפני זמן קצר לא היתה כלל מודעות לתחום הדאונהיל בארץ¨ כיצד אתה התוודעת אליו‪ø‬‬
‫”מגיל צעיר רכבתי על אופניים בארץ¨ כששמעתי על ענף הדאונהיל¨ החלטתי¨ בגיל ≥≤¨ אחרי סיום‬
‫השירות הצבאי¨ להתנסות בו ונסעתי לארצות הברית לחצי שנה¨ שם למדתי וגם התחריתי‪Æ‬‬
‫הצלחתי להתקדם ולהגיע לקטגוריה חצי מקצועית¨ הייתי צריך לחזור לארץ¨ כדי לחדש את הוויזה¨‬
‫ונשארתי בגלל נסיבות אישיות¨ תאונת דרכים של חברה שלי באותה תקופה‪Æ‬‬
‫כעבור מספר שנים רד בול פנו אלי¨ נתנו לי חסות¨ כך שהייתי רוכב של רד בול וחזרתי להתחרות¨‬
‫התחריתי באירופה¨ כולל אליפות אירופה והיו לי הישגים יפים‪Æ‬‬
‫הייתי גם אלוף הארץ¨ ואני אחת הדמויות המרכזיות בענף‪ Æ‬בגיל ‪ ≥±‬הפסקתי את הקריירה בתור ספו‬
‫רטאי והתחלתי לארגן תחרויות דאונהיל‪ Æ‬כיום אני ואישתי מארגנים את הסבב של תחרויות דאונהיל‬
‫בארץ ועושים זאת יותר בשביל האידיאולוגיה מאשר בשביל כסף“‪Æ‬‬
‫האם היום כשאתה בצד הארגוני¨ ויתרת למעשה על הצד התחרותי והספורטיבי‪ø‬‬
‫”לא בדיוק‪ Æ‬גם היום¨ למרות שהילדים כבר ”מפרקים“ אותי¨ אני מקפיד לצאת לתחרויות ולאחרונה‬
‫זכיתי בחו“ל במקום ראשון בקטגוריה‪Æ‬‬
‫עד היום אני נהנה לשבור את גבולות היכולות שלי¨ אני לא במצב של גיל ∞≤ שאתאבד על כל דבר¨‬
‫אבל אני עדיין לומד דברים חדשים בגדר הבטיחות‪ Æ‬בגיל ∞≤ עשיתי דברים של מה שיהיה יהיה¨ אבל‬
‫עברתי את השיא שלי מבחינת הטירוף ואין לי את היכולות המנטליות שהיו לי בגיל ∞≤ ואני שמח שזה‬
‫ככה¨ אבל ביחס לבני גילי אני עדיין נחשב שונה‪Æ‬‬
‫למרות שאני נראה רגוע עכשיו¨ אני עדיין יכול לעמוד על גג בניין של שלושה מטר ולחשוב איך אני‬
‫קופץ למטה¨ זה משהו שתופס אותך¨ זה משהו שבתוכך¨ אתה מחפש את האדרנלין“‪Æ‬‬
‫אתה משקיע זמן רב בקידום הדאונהיל¨ מה מטרתך ולאן אתה רוצה להוביל את התחום‪ø‬‬
‫”אני רוצה להגדיל את כמות הרוכבים והמודעות לנושא בארץ¨ ב≠‪ ≤∞∞π‬התחלנו עם ∞≥ רוכבים בתח‬
‫רות והיום יש ∞∞‪ ±‬מתחרים¨ ובסך הכל ∞∞≥ רוכבים בארץ שמחציתם ילדים¨ דור העתיד¨ ואני מאמין‬
‫שזה דור שיפתח את התחום‪Æ‬‬
‫בעבר¨ כשאני התחריתי¨ היתה חברה שאירגנה את התחרויות אבל היא הפסיקה כי אין מודל כלכלי‪Æ‬‬
‫בשנים ∏∞∞≤≠∑∞∞≤ לא היו כלל תחרויות¨ והענף התחיל להיעלם¨ כי ענף לא יכול לשרוד בלי תחרויות‪Æ‬‬
‫לכן¨ בשנת ‪ ≤∞∞π‬התחלתי אני לארגן את התחרויות‪Æ‬‬
‫כיום למעשה התחום מבוסס עלי¨ אני בונה אותו ויש לי עוד דרך ארוכה לבנות¨ וזה לא פשוט כי אני‬
‫עושה את זה בהתנדבות¨ כשמבחינתי היום אני והדאונהיל זה אותו הדבר‪Æ‬‬
‫לצערי בישראל¨ בניגוד לרוב מדינות העולם¨ איגוד האופניים הישראלי לא תומך בדאונהיל¨ הוא רוצה‬
‫לקבל את הענף על מגש של כסף ולא לסייע לבנות את התהליך¨ לכן יש צורך להשיג ספונסרים שזה‬
‫המון השקעה‪Æ‬‬
‫לשמחתי¨ היום יש מועדונים נפרדים¨ שמקדמים את הדאונהיל‪ Æ‬המטרה היא להיות הלב של הענף‬
‫ולמשוך אנשים אחרי¨ ענף לא יכול להתבסס על אדם אחד‪ Æ‬בעוד שנה אני מתכוון לפתוח עמותה‬
‫שתגייס כספים“‪Æ‬‬
‫ובמה אתה עוסק לפרנסתך‪ø‬‬
‫”לפני שנה פתחתי חנות אופניים באילנות¨ ואני גם מתעסק בהדרכות רכיבה טכניות¨ לקבוצות ולפר‬
‫טיים¨ כשהשאיפה שלי זה להפוך את החנות למועדון אופניים¨ שממנו יוצאות תחרויות‪Æ‬‬
‫מאוד חשוב לי למצוא את הבלאנס בין הדנאונהיל לחיים¨ לאחר שבשנה שעברה הרגשתי שאני לא‬
‫משקיע מספיק בחנות בגלל התחרויות¨ השנה פרסתי את התחרויות לתקופה ארוכה יותר¨ וכך אני‬
‫פחות לחוץ“‪Æ‬‬
‫אכן¨ דרכו של אמיר מושתתת על אומץ לב רב¨ ועל נכונות רבה להשקיע זמן ומאמץ ולקדם תחום¨ בו‬
‫הוא מוצא אהבה¨ אתגר וגם במה להיותו הגיבור של הסיפור‪Æ‬‬
‫רוצים להציע היכרות עם שכן‪ ø‬רעיה∫ ≤≤‪[email protected] ∞µ¥≠¥∑≥∂¥‬‬
‫ינואר ≤‪ „ ≤∞±‬עלי חפר‬
‫ˇ‬
‫≥‪±‬‬
‫עושים לשיפור‬
‫איכות הסביבה‬
‫מאת‪ :‬ענת בן דרור‪-‬כהנא ‪ -‬רכזת איכות סביבה וקהילה‪ Æ‬טל‪[email protected] ˇ ∞π-∏π∏±∂µ≤ Æ‬‬
‫מ‪Æ‬א‪ Æ‬עמק חפר ≠ הרשות המקומית הראשונה‬
‫שחתמה על הסכם ”חוק האריזות“‬
‫ב‪ ≤∏Ʊ≤Ʊ±-‬נחתם הסכם בין המועצה לבין תאגיד‬
‫המיחזור “תמיר”¨ במעמד אלדד שלם ס‪Ø‬ומ”מ ראש‬
‫המועצה וקובי דר ‪ -‬מנכ”ל תאגיד המיחזור תמיר‬
‫על פי הסכם זה‪ ,‬תאגיד המיחזור “תמיר”‪ ,‬שהוקם על פי “חוק האריזות”‪,‬‬
‫בחקיקה של הכנסת‪ ,‬אשר נכנס לתוקף ב‪ ,1.∑.11-‬ייקח על אחריותו את‬
‫עלות הפינוי והטיפול בפסולת האריזות הנאספת על ידי הרשות המקוו‬
‫מית‪ ,‬לצורך מיחזורה‪“ .‬חוק האריזות” מחייב את כל היצרנים והיבואנים‪,‬‬
‫המשווקים כל סוג של אריזה‪ ,‬לכל מוצר בשווקים‪ ,‬לשלם לרשויות‬
‫המקומיות באמצעות התאגיד שהוקם לצורך הוצאת החוק לפועל‪.‬‬
‫המועצה‪ ,‬שהתארגנה כרשות המקומית הראשונה בארץ‪ ,‬שתושביה‬
‫מפרידים את הפסולת במקור בבתי התושבים‪ ,‬תהייה הרשות המקומית‬
‫הראשונה שתפוצה עבור עלויות פינוי פסולת האריזות ובכך תהיה הראו‬
‫שונה ליישום חוק האריזות‪.‬‬
‫צעד זה מצטרף למהלכים הנוספים בהם המועצה מובילה במדינה‪.‬‬
‫ההסכם שנחתם הינו “הסכם עקרונות”‪ ,‬שלפיו סכום הפיצוי ייקבע על‬
‫ידי “ועדת המחירים” של המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬אשר תקבע את העקו‬
‫רונות הכלכליים של גובה הפיצוי לרשויות המקומיות‪.‬‬
‫יעקב כהן ‪ -‬מנהל האגף המוניציפלי‬
‫התהליך נמשך כשנה ודורש מאמץ רב מהגננת והסייעת ‪ Ø‬הנהלה וצוות‬
‫מורים בבית הספר‪.‬‬
‫הגננת ענבל והסייעת רויטל‪ ,‬מגן ניצן במושב גן יאשיה‪ ,‬זכו השנה‬
‫בהסמכה ל”גן ירוק”‪.‬‬
‫בכך מצטרף גן ניצן לרשימת הגנים הירוקים של המועצה‪:‬‬
‫גן לוטם בכפר מונש ‪ -‬הגננת מיכל והסייעת זהרה‪.‬‬
‫גן ירדן בהעוגן ‪ -‬הגננת סיגל והסייעות מימי‪ ,‬אור‪ ,‬נעמי ואסתר‪.‬‬
‫גן ניצנים בכפר ויתקין ‪ -‬הגננת אפרת והסייעת עדנה‪.‬‬
‫גן ברוש בבת חפר ‪ -‬הגננת נלה והסייעת אילנית‪.‬‬
‫גן דקל בכפר ויתקין ‪ -‬הגננת אלזה והסייעת לימור‪.‬‬
‫גן אורנים בכפר ויתקין ‪ -‬הגננת נעמי והסייעת שרה‪.‬‬
‫חשוב להדגיש‪ ,‬שמערכת החינוך בעמק חפר וגני הילדים בפרט‪ ,‬פועו‬
‫לים באופן מקיים וסביבתי ייחודי‪ ,‬מזה שבע שנים‪.‬‬
‫גם מי שלא ניגשו לתהליך ההסמכה‪ ,‬עבורנו בעמק ‪ -‬הם ירוקים מעצם‬
‫פעילותם החינוכית הייחודית בתחום הירוק‪.‬‬
‫תלמידי כיתה ג‘ מבית חינוך ויתקין חושבים ירוק ורחוק‬
‫‪14‬‬
‫אנא קחו אחריות והצטרפו אלינו‪°‬‬
‫נשמח לשמוע מכם בכתובת הדוא“ל∫‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פרטים נוספים באתר איכות הסביבה של המועצה∫‬
‫‪/http://www.hefer.org.il‬‬
‫מפחיתים שקיות ניילון‪°‬‬
‫עסקים בעמק חפר מוזמנים למיזם‬
‫הפחתת שקיות פלסטיק‬
‫לאחרונה התקבלו תלונות רבות של תושבים על‬
‫מטרדי עשן¨ שמקורן מהסקה בתנורי עץ‬
‫ביום שישי¨ ≤‪ ≤∑ƱƱ‬בין השעות∫ ∞∞‪πÆ∞∞≠±≤Æ‬‬
‫ˇ‬
‫הפורום לעשייה סביבתית והמועצה‪ ,‬מובילים פעילות‬
‫לעידוד השימוש בסלי קניות‪ ,‬לשימוש רב פעמי‪.‬‬
‫סלים לשלל המצרכים‪ .‬רשתות למוצרים הטריים‪.‬‬
‫הסקה באמצעות תנורי עץ‬
‫סיורי החקלאות והמזון החדשים ≠ גבינות ובירות‬
‫עלי חפר ד ינואר ‪2012‬‬
‫מה לעשות‪ ø‬בקניות ‪ -‬סלים במקום שקיות!‬
‫למצטרפים∫‬
‫ליווי ותמיכה של המועצה ופעילי איכות הסביבה‬
‫עסקים שישתתפו במיזם יזכו לפרסום כעסק בעל מודעות‬
‫סביבתית באתרי הפרסום של המועצה‬
‫לפרטים‪ :‬ענת בן דרור ‪[email protected]‬‬
‫מצטרפים עכשיו ≠ גם כלכלי וגם סביבתי‪°‬‬
‫תלמידי כיתה ג’ מבית חינוך ויתקין‪ ,‬התארגנו‬
‫יחדיו להופיע בערב כישרונות צעירים ‪ -‬בראבו‪.‬‬
‫ערב זה הינו מסורת בקהילת חוף חפר‪ .‬המיוחד‬
‫במופע תלמידי כיתה ג’‪ ,‬הוא הנושא אותו בחרו‬
‫בעצמם ‪ -‬חשיבות הפרדת הפסולת למיחזור‪.‬‬
‫כהכנה למופע‪ ,‬יצאו התלמידים לסיור מודרך‬
‫באתר הפסולת חירייה‪ ,‬המשמש כיום מרכז‬
‫הדרכה מקצועי‪.‬‬
‫הסיור אורגן על ידי משפחת שינדלר והורים‬
‫נוספים‪ .‬המועצה תמכה ביוזמה מתקציב איכות‬
‫סביבה והתלמידים חזרו מהסיור עם חוויות‪ ,‬ידע‬
‫ובעיקר מודעות סביבתית רבה‪.‬‬
‫בסדרת הסיורים החדשה נפקוד חקלאים יצרני‬
‫מזון בעמק חפר‪.‬‬
‫יצרנים המשתמשים בתוצרת חקלאית ראשונית‬
‫והופכים אותה למוצר מזון טעים ומזין‪.‬‬
‫בסיור הראשון נבקר במשק יעקבס בכפר הרא”ה‪,‬‬
‫אשר נוסד בשנת ‪ 1π≥6‬כמשק קטן‪ ,‬עם מספר פרות‬
‫ועיזים‪ ,‬שנחלבו בידיים‪.‬‬
‫היום מתפעלים אותו בני הדור השלישי‪ ,‬כרפת‬
‫מודרנית ומחלבה משוכללת לייצור מספר רב של‬
‫גבינות‪.‬‬
‫שקיות הפלסטיק מהוות בזבוז משאבים ומפגע סביבתי‪:‬‬
‫ייצור השקיות מנצל משאב טבע (נפט) וצורך אנרגיה‪.‬‬
‫זמן השימוש הממוצע בשקית הוא ∞≤ דקות‪.‬‬
‫לאחר השימוש∫‬
‫השקיות מתעופפות לשטחים הפתוחים‪ ,‬מלכלכות ומסו‬
‫כנות בעלי חיים‪ .‬מרבית השקיות מתפרקות בקושי‪ ,‬לאחר‬
‫זמן רב מאוד‪ .‬תוצרי הפירוק שלהן מזהמים ביותר‪ :‬אוויר‪,‬‬
‫קרקע ומים‪ .‬חיסכון במשאבי הייצור ובתהליכי המיחזור על‬
‫ידי החלפת השקיות הוא גם כלכלי!‬
‫גן ”ניצן“ בגן יאשיה זכה בהסמכה ל“גן ירוק“‬
‫המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך מעודדים גני ילדים ובתי ספר‬
‫לשנות את אורח החיים היום יומי לאורח חיים מקיים‪ ,‬סביבתי וקהילתי‪.‬‬
‫גנים ובתי ספר אשר פועלים על פי קריטריונים של ועדת שיפוט‪ ,‬מקבו‬
‫לים הסמכה ל”גן ‪ Ø‬בית ספר ירוק”‪.‬‬
‫מיזם החלפת שקיות פלסטיק‬
‫בתחנה השנייה באותו הסיור נפקוד את מבשלת‬
‫אלכסנדר‪ ,‬מבשלת בוטיק צעירה‪ ,‬שהוקמה כאן‬
‫בעמק חפר‪ ,‬בשנת ‪.≤∞∞8‬‬
‫המבשלה מייצרת בירות איכותיות ללא פיסטור‬
‫וללא סינון‪ ,‬בעזרת ציוד מודרני ומשוכלל‪.‬‬
‫בשני המקומות נלמד על האנשים‪ ,‬דרכם‪ ,‬חומרי‬
‫הגלם‪ ,‬תהליכי הייצור ואמצעי השיווק של מוצריהם‪.‬‬
‫הסיור כולל טעימות בשני האתרים‪.‬‬
‫מחיר‪ 4µ :‬שקל‪ .‬הרשמה מראש אצל אורי רגב‬
‫טלפון‪ Ø ∞µ4-6µ1µ66π :‬אימייל‪[email protected] :‬‬
‫להסרת כל ספק‪ ,‬שימוש זה אינו מומלץ‪ ,‬בייחוד בעקבות מספר‬
‫מחקרים‪ ,‬המצביעים על נזקים נלווים‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬אנו מבקשים להביא לידיעתכם את הנחיות הביניים‬
‫הבאות‪:‬‬
‫חל איסור מוחלט לעשות שימוש בעץ שעבר תהליך של עיבוד‬
‫כלשהוא‪ ,‬כמו סיבית‪ ,‬אם‪.‬די‪.‬אף (‪ ,)MDF‬קרשים צבועים‪ ,‬פורו‬
‫מייקה‪ ,‬קרטון‪ ,‬גזם שרוסס‪ ,‬דברי עץ ביתיים ועוד‪.‬‬
‫יש לוודא שגובה הארובה יהיה מעל הבית הגבוה שבסביבה‪.‬‬
‫רצוי לדאוג לניקוי קבוע של התנור והארובה‪.‬‬
‫לבדוק את איכות סוג העץ בו נעשה שימוש‪.‬‬
‫עד להתקנת תקנות בנושא‪ ,‬רצוי כאמור להימנע משימוש בתנור‬
‫עץ‪.‬‬
‫משה סלע ‪ -‬מנהל מח‘ איכוה”ס ותברואה‬
‫מאת‪ :‬איילת טפירו ‪ -‬רכזת ידידי כדוה”א בעמק חפר‬
‫חברים מעבר לגבול‬
‫רשמים וחוויות של תלמידי צבר ‪ 4‬מרמות חפר‪,‬‬
‫שהשתתפו במחנה נוער משותף‪ ,‬של ירדנים‪,‬‬
‫פלשתינים וישראלים‪ ,‬במסגרת פעילות ידידי‬
‫כדה”א המזה”ת‪ ,‬באקופארק שי’ח‪-‬חוסין שבירדן‬
‫לקראת סוף נובמבר‪ ,‬יצאנו שישה ילדים‪ :‬נויה גדעוני‪ ,‬יובל‬
‫נחמיאס‪ ,‬כרמל שחר‪ ,‬יהלי רוכל‪ ,‬לוטם יהל ויובל שרמן‪ ,‬מכיתה‬
‫ז’‪( 4‬מופת) למחנה בירדן‪ .‬למחנה יצאנו במסגרת ארגון ידידי כדור‬
‫הארץ המזרח התיכון‪ ,‬שמטרתו היא קידום המכנה המשותף בין‬
‫שכנינו ובינינו‪ ,‬שמירה על הטבע והסביבה‪ ,‬שחשובים לכולנו‪.‬‬
‫בתוכנית המחנה נפגשנו עם נוער מעמק הירדן‪ ,‬מפלסטין ומירדן‪.‬‬
‫איתם עשינו ופעלנו בפעילויות שונות ומגוונות‪ ,‬הקשורות בסביו‬
‫בה כגון‪ :‬ערוגה “היודעת” לייצר ולשמר את הקומפוסט‪ ,‬ספסלים‬
‫העשויים מחומרים שאינם מתמחזרים וכדומה‪.‬‬
‫המחנה פתח לנו דלתות חדשות ואיפשר לנו להכיר צורות חיים‪,‬‬
‫שכנראה לא היינו פוגשים בחיי היומיום שלנו‪ ,‬אף על פי שהן כל‬
‫כך קרובות אלינו פיזית‪ .‬זו הייתה חוויה שאיפשרה לנו לראות את‬
‫הדברים קצת אחרת‪ ,‬שלימדה אותנו הרבה וכמובן נהנינו המון!‬
‫התקשורת הייתה קצת קשה‪ ,‬בגלל הבדלי השפות‪ ,‬אבל בכל זאת‬
‫הצלחנו לגשר על כך‪ .‬בעקבות חג העיג’רה‪ ,‬הפך הטיול מטיול של‬
‫שלושה ימים‪ ,‬לטיול של יומיים‪ .‬למרות שהיינו חמש בנות ובן‪,‬‬
‫התמודדנו עם כך והתגבשנו מאוד!‬
‫הערוגה‪-‬הספירלה הייתה בנויה מאבנים בצורת ספירלה עולה‪,‬‬
‫צואה יבשה של עיזים (ניתן להשתמש בכל צואה יבשה)‪ ,‬קש ומים‪.‬‬
‫האבנים היו בשביל לעצב את צורת הערוגה‪ ,‬שהיא בצורת ספירלה‪,‬‬
‫משום שכך יש יותר מקום לצמחים ופרחים וזה תופס פחות שטח‬
‫מהגינה‪.‬‬
‫צואה יבשה‪ -‬זה כמו דשן‪ ,‬מזון לצמח וקומפוסט‪.‬‬
‫קש ‪ -‬בשביל שהמים לא יתאדו ולא יחלחלו עמוק מדי‪.‬‬
‫דרושים מתנדבים‪:‬‬
‫“הנותנים בשמחה ‪ -‬השמחה שכרם”‬
‫מים‪ -‬בשביל להשקות את הצמחים‪.‬‬
‫הספסלים בנויים מצמיגים ישנים (לא בשימוש)‪ ,‬בוץ וחומרים לא‬
‫מתמחזרים‪.‬‬
‫ואנו כבר מצפים לראות שוב את חברינו החדשים בצעדת עמק‬
‫חפר השנה‪.‬‬
‫תודה רבה לרכזת עמק חפר בארגון ידידי כדור הארץ ‪ -‬איילת‬
‫טפיארו וכמובן לארגון‪ ,‬שאיפשרו לנו לעבור חוויה מדהימה זו!‬
‫פעילות “שישי מדע”‬
‫חוויה מדעית במעבדות‬
‫“תפוח הפיס”‬
‫סניף “אילן” חדרה‪ ,‬הנותן שירות גם לתושבי עמק חפר‪ ,‬זקוק למתנדבים‬
‫ד חונכות למועדונית לילדים בגילאי ‪ 14 - 6‬ולילדים בגילאי ‪ 6 - 3‬פעמיים בשבוע‪ ,‬בשעות אחר הצהריים‪.‬‬
‫ד חונכות אישית לבני נוער‪ ,‬מגיל ‪ 14‬ומעלה (לצאת לסרט‪ ,‬טיול‪ ,‬אירוח‪ ,‬שיחה)‪.‬‬
‫ד גן ורד ‪ -‬גן לילדים עם נכויות ‪ -‬בגבעת אולגה‪ ,‬סיוע לצוות בשעות הבוקר‪.‬‬
‫ד רקדנים לחוג “רוקדים על גלגלים” ‪ -‬אנשים שאוהבים ויודעים לרקוד‪.‬‬
‫ד איסוף קופות צדקה של “אילן” בעמק חפר‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ :‬מיכל ‪ -‬עו”ס ומנהלת “אילן” חדרה ‪ / 04-6332160 -‬נייד ‪ 052-8708222 -‬אימייל‪[email protected] :‬‬
‫מזה כשש שנים מתקיימת בתפוח הפיס פעילות‬
‫“שישי מדע”‪ ,‬המיועדת לתלמידי בתי הספר היסודיים‬
‫מעמק חפר‪ .‬התלמידים הצעירים מגיעים למעבדות‬
‫המשוכללות של “תפוח הפיס” ללמידה והתנסות‬
‫חווייתית‪ .‬הסביבה הלימודית בה מתרחשת הלמידה‪,‬‬
‫מספקת לתלמידים תנאים מעולים לחקירה‪ ,‬גילוי‪ ,‬קסם‪,‬‬
‫חוויה מדעית והתנסות‪.‬‬
‫לארגונים ועמותות שפעילים בחדרה ונותנים שירות גם לתושבי עמק חפר‪:‬‬
‫ד “אנוש” חדרה ‪ -‬מדריכים‪/‬מורים להעברת חוגים‪/‬פעילויות יצירה‪ ,‬משחק וכו’‪ .‬מועדון אנוש פתוח מידי יום אחה”צ ונותן מענה לאוכלוסייה‬
‫פגועת נפש בגילאי ‪ 18‬ומעלה‪ .‬טלפון‪.04-6344485 :‬‬
‫ד בית החולים לב השרון ‪ -‬חונכים למפגש‪ ,‬שיחה‪ ,‬פעילות‪ ,‬משחק‪.‬‬
‫אנשי מקצוע‪/‬מרצים בנושאים שונים‪ :‬אקטואליה‪ ,‬איכות סביבה וכו’‪.‬‬
‫ד מע”ש חדרה ‪ -‬עבודה עם החונכים של המרכז וסיוע בגינה הטיפולית‪ ,‬בשעות הבוקר‪.‬‬
‫מרכז קשר להתנדבות מול הורים וילדים בחדרה ‪ -‬עו”ס אילנה פריימוביץ ‪052-4736410‬‬
‫ד למועדון ‪ ‬הנוער בפנימיית נווה אלישיב ‪ -‬ריהוט סלון‪ ,‬ריהוט גינה‪ ,‬שולחן סנוקר‪ .‬הפעלות לבני הנוער‪ ,‬סדנאות ופעילות בתחום היצירה‪,‬‬
‫נגינה וכו’‪ ...‬לפרטים‪ 04-6366887 :‬או ‪050-8528993‬‬
‫יום “מעשים טובים” ‪20.3.12‬‬
‫ראש המועצה‪ ,‬רני אידן‪ ,‬בחר גם השנה לקחת חלק ביום “מעשים טובים” הלאומי‪ ,‬של עמותת “רוח טובה” ולהצטרף למסורת של נתינה‪,‬‬
‫עשייה חברתית וסביבתית למען הקהילה והסביבה‪.‬‬
‫אנו פונים אליכם ישובים‪ /‬מפעלים לקחת חלק ביום זה ולהפכו למסורת של עשיית מעשים טובים וקידום נושאים חשובים כגון‪ :‬שיפור‬
‫מבנים ציבוריים‪ ,‬מועדון נוער‪ ,‬מועדון לקשיש‪ ,‬מקלט היישוב‪ ,‬פעילות למען אוכלוסיות שונות כגון‪ :‬קשישים‪ ,‬בעלי צרכים מיוחדים ונושאים‬
‫הקשורים לאיכות הסביבה‪.‬‬
‫העמותה מסייעת במשאבים כמו צבעים לצביעת קירות‪ ,‬ציוד להקמת גינה ועוד‪.‬‬
‫אתם מוזמנים להעביר אלינו את הרעיונות שלכם ואנו נבחן בשיתוף פעולה עם העמותות השונות כיצד להוציאם לפועל‪.‬‬
‫ד עוד ליום מעשים טובים ‪ -‬דרושים אמנים למיצגים ממוחזרים ‪ -‬לסיוע בהכנת פסל סביבתי‪ ,‬מפעילים‪ ,‬יוצרים ובעלי כישורים מיוחדים‪.‬‬
‫מחפש‪/‬ת מקום להתנדב? באתר המועצה ‪ www.hefer.org.il‬מחלקת מתנדבים‪ ,‬מופיע שאלון למילוי‪.‬‬
‫“חנות יד שנייה” ‪ -‬אנו מבקשים לא להביא בגדים קרועים‪ ,‬מלוכלכים ובלויים וכן לא להשאיר בגדים ליד השער בימים גשומים ולהשתדל‬
‫להשאיר את הבגדים בימים בהם פתוחה החנות ‪ -‬ימי ג’ ‪ /‬ו’ משעה ‪.09:00-12:00‬‬
‫צח”י‬
‫ד המועצה סייעה ברכישת ערכות רפואיות ל ‪ 15 -‬יישובים שבהם אין מרפאות‪.‬‬
‫ד ‪ - 26.1.12‬יום הדרכה של פיקוד העורף לראשי מכלול דוברות והסברה בצח”י‪.‬‬
‫ד ‪ - 14.2.12‬כנס יו”ר ועדים ‪ +‬יו”ר צח”י ‪ -‬היערכות המועצה לחירום בהנחיית פיקוד העורף‪.‬‬
‫ד קורס חובשים ונהגי אמבולנס ‪ -‬לפרטים‪ :‬גלוריה רוט ‪[email protected]‬‬
‫תפוח הפיס אירח לפני חג החנוכה את בית ספר “קדם”‪ ,‬לפעילות‬
‫מדעית בנושא‪“ :‬מצבי צבירה”‪.‬‬
‫כ‪ 186-‬תלמידים הגיעו למרכז בשני מחזורים ולמדו בכיף את הנ�ו‬‫שאים השונים‪.‬‬
‫הכיתות חולקו לקבוצות לימוד וכל קבוצה למדה על מצב צבירה‬
‫של חומר אחר‪ ,‬אחד הנושאים היה “השוקולד”‪.‬‬
‫הילדים למדו מאיזה חומרים עשוי השוקולד ותהליך הכנתו‪ ,‬תוך‬
‫שימת לב לטמפרטורת ההתכה‪ ,‬כדי להפוך אותו לנוזל וטמפרטורת‬
‫הקיפאון‪ ,‬כדי להפוך אותו למוצק‪ .‬הלומדים הצעירים והנלהבים יצקו‬
‫את השוקולד המותך לתבניות שונות‪ ,‬בצורות וגדלים שונים וצפו בו‬
‫הופך מנוזל למוצק‪ .‬בסוף התהליך לאחר התקררות‪ ,‬קיבלו שוקולד‬
‫מוצק‪ ,‬טעים‪ ,‬מעשה ידיהם והרגישו גאוות יחידה‪.‬‬
‫קבוצה אחרת למדה להכיר חומר מיוחד וקסום ‪“ -‬הקרח היבש”‪.‬‬
‫התלמידים נחשפו לאפקטים מעוררי סקרנות והתפעלות‪ ,‬התנסו‬
‫בשלל ניסויים עם קרח יבש ‪ -‬פחמן דו חמצני במצב צבירה מוצק‪.‬‬
‫הם למדו כיצד אפשר לנפח בלון‪ ,‬בדרך ייחודית‪ ,‬על ידי דחיסת גז‬
‫ללא התערבות ידיים‪ ,‬או פה‪ .‬הבלון תפח וגדל לעיניהם‪ ,‬ללא התעו‬
‫רבות אדם‪.‬‬
‫בנוסף הילדים צפו בבועות סבון ענקיות במיוחד וכאשר פוצצו‬
‫אותן‪ ,‬נוצרו אפקטים של ערפל ועשן מסתורי‪ ,‬ממש כמו בסרטים‪.‬‬
‫עידית פרץ‪ ,‬מנהלת בית ספר קדם‪ ,‬כתבה לנו בעקבות הפעילויות‪:‬‬
‫“ימי הפעילות היו מקסימים מהנים ומלמדים‪ .‬המורות‪ ,‬ההורים‬
‫וחשוב מכל ‪ -‬הילדים‪ ,‬חזרו שמחים‪ ,‬עתירי חוויות וידע”‪.‬‬
‫תודה לבית ספר קדם ולילדים המקסימים‪.‬‬
‫צוות “תפוח הפיס”‬
‫ינואר ‪ 2012‬ד עלי חפר‬
‫|‬
‫‪15‬‬
‫תיו של השיר המקורי כתבו נציגי ועדת תרבות מילים על חייהם בשחר‪,‬‬
‫והקליטו זאת באולפן ההקלטות של ארנון פרידמן‪ ,‬באבן יהודה‪ .‬הקליפ‬
‫השני תאר את “חלומו” של כל תלמיד‪ ,‬אוכל בקיוסק‪.‬‬
‫האירוע תועד על ידי תלמידיו של אוריה גנור‪ ,‬בצילום סטילס‪ .‬ההגברה‬
‫והתאורה לאירוע נעשתה על ידי המורה להגברה‪ ,‬עמית ארבל והתלמיו‬
‫דים טום ולדמן‪ ,‬עוז אב גיא‪ ,‬ליאור בר ורועי צמח‪.‬‬
‫“פסטי‪-‬שחר” היה מלהיב והתגובות היו נהדרות‪.‬‬
‫להתראות ב”פסטי‪-‬שחר” הבא!‬
‫נופר קייש ‪ -‬ועדת תיעוד¨ חט”ב “שחר”‬
‫חינוך‬
‫סמינר ”זרמים ביהדות“‬
‫קרית חינוך מעיין≠שחר‬
‫ביקור קבוצת תלמידים משכבת י“א בבתי‬
‫ספר ערביים בוואדי ערה‬
‫קבוצה של ∑‪ 1‬תלמידים משכבת י”א יצאה לביקור בשני בתי ספר‬
‫ערביים‪.‬‬
‫הספר)‪ .‬התרשמנו מאוד מהרמה הגבוהה של התלמידים‪ ,‬מהניקיון של‬
‫בית הספר ומהרמה הגבוהה של כל הכיתות והמתקנים‪ .‬עזבנו בקושי רב‬
‫וסיכמנו עם התלמידים והמורים‪ ,‬שנמשיך להיפגש‪.‬‬
‫עמית גבעוני ‪ -‬רכז שכבת י”א‬
‫”פסטישחר“ חנוכה תשע“ב‬
‫”פסטישחר“ הפך למסורת בחטיבת הביניים ”שחר“ ≠ לפני‬
‫היציאה לחופשת חנוכה מקיימת חטיבת הביניים מופע רב‬
‫משתתפים‬
‫המופע מאורגן על ידי נציגי ועדת תרבות‪ ,‬באחריותה של מירב לבני‬
‫קייש‪ ,‬הרכזת החברתית ומוצג בפני כל תלמידי החטיבה‪ .‬השנה השתתפו‬
‫‪ π6‬תלמידים‪ ,‬שלוו על ידי מורי מגמות האמנות השונות‪.‬‬
‫חברי ההרכבים המוסיקליים‪ ,‬בניצוחו של נמרוד גרף‪ ,‬ניגנו נפלא‪ ,‬התלו‬
‫מידים הצטרפו בשירה ובמחיאות כפיים סוערות‪.‬‬
‫הביקור הראשון התקיים בבית הספר היסודי “גשר על הוואדי”‪ ,‬בכפר‬
‫קרע‪ ,‬בו לומדים ילדים ערבים ויהודים‪ .‬גם המורים יהודים וערבים‪.‬‬
‫האווירה לפני הנסיעה הייתה מעט נרגשת ומתוחה‪ ,‬אבל עם תחילת‬
‫המפגש המתח התפוגג והסקרנות גברה‪ .‬נפגשנו עם מאשה‪ ,‬סגנית‬
‫המנהל ועם תלמידים מכיתה ה’‪ .‬המפגש היה מעניין מאוד‪ .‬חלק מתלמיו‬
‫דינו הופתעו לשמוע שלערבים נרטיב שונה מאוד מהנרטיב אותו הכירו‪.‬‬
‫המפגש השני התקיים בתיכון “אל‪-‬אהלייה”‪ ,‬באום אל פאחם‪.‬‬
‫למרות שכבר היינו בכפר קרע‪ ,‬הייתה קצת התרגשות והיה קצת חשש‬
‫לפני הנסיעה לאום אל פאחם‪ .‬התקבלנו כל כך יפה ובחום כה רב‪ ,‬שהחו‬
‫ששות התפוגגו מיד‪ .‬ממנהל בית הספר שמענו על תוכנית הלימודים‪ ,‬על‬
‫אחוז הזכאות לבגרות (בין •‪ ππ‬ל‪ ,)1∞∞•-‬על כך שמתקבלים רק תלמיו‬
‫דים מעולים‪ ,‬שמגיעים כמעט מכל הארץ (מאזור דימונה ועד הגליל)‪.‬‬
‫התחלקנו לקבוצות של תלמידים ממעיין ותלמידים ערביים‪ .‬המארחים‬
‫לקחו אותנו לסיור בכיתות ובשיעורים שהתקיימו‪ .‬בכל הכיתות ובכל‬
‫המפגשים התקבלנו בחום ובשמחה‪ .‬בסיום קיימנו שיחה משותפת‪ ,‬שבה‬
‫ניסינו להכיר אחד את השני ובעיקר להבין למה כל כך חשוב להם להצו‬
‫ליח ולהגיע לאוניברסיטה (הכנה לפסיכומטרי היא מקצוע לימוד בבית‬
‫בית חינוך ויתקין‬
‫תורמים צעצועים לגני ילדים בנתניה‬
‫ועד ההורים המרכזי הקים השנה את ועדת הקהילה‪ ,‬שפועלת‬
‫לעודד‪ ,‬לקדם שילוב‪ ,‬שיתוף‪ ,‬עשייה ונתינה‪ ,‬בין בית החינוך והקהילה‪,‬‬
‫במטרה לקרב בין התלמידים לבין הקהילה בקרבה הם חיים‪ ,‬מתוך‬
‫תפיסה חינוכית הומניסטית‪.‬‬
‫לקראת חג החנוכה‪ ,‬יזם ועד ההורים המרכזי פרוייקט בית ספרי‪,‬‬
‫לאיסוף צעצועים וספרים‪ ,‬למען ילדים מעוטי יכולת כלכלית‪ ,‬בעיר‬
‫נתניה‪ ,‬השכנה‪.‬‬
‫לצורך כך‪ ,‬יצרו אנשי הוועדה קשר עם עמותת “פשוט לעשות” ‪-‬‬
‫מלכ”ר שחרט על דגלו לפעול בקרב הקהילה‪ ,‬מתוך אמונה פנימית‪,‬‬
‫שיש בכוחו של כל פרט ובכוחה של כל קבוצה‪ ,‬להביא לשינוי חברתי‬
‫משמעותי‪ ,‬אם רק יאמינו בכוחם לעשות כן וימצאו את הכוח להוציא‬
‫לפועל את אמונתם זו‪.‬‬
‫בשיתוף עם הנהלת בית החינוך‪ ,‬הוחלט כי חברי המנהיגות הצעירה‬
‫(נציגים מכל כיתה‪ ,‬החל מכיתות ג’)‪ ,‬יובילו את יישום הפרוייקט‪.‬‬
‫שי גנז‪ ,‬המורה למחול‪ ,‬עבדה עם בנות שכבות ח’ וט’ על קטעי ריקוד‬
‫מקפיצים והיה שמח וצבעוני‪ ,‬בזכות הביצוע המקסים של הבנות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הוצגו שני קליפים‪ ,‬שנערכו על ידי בוגרת מגמת הקולנוע ועל‬
‫ידי תלמידת מגמת הקולנוע מ”מעיין”‪ .‬הראשון‪“ ,‬חי בשחר לנד” למילוו‬
‫הפרוייקט יצא לדרך באופן יעיל ומהיר ונחל הצלחה גדולה‪.‬‬
‫הרכזות החברתיות‪ ,‬שירי וסלעית‪ ,‬הנחו את חברי המנהיגות הצעיו‬
‫רה בהכנת פלאיירים‪ ,‬שחולקו לכלל התלמידים‪ .‬הם עברו בין הכיתות‪,‬‬
‫והסבירו לתלמידים על הפרוייקט‪ .‬הצעצועים נאספו בארגזים בחדר‬
‫שיועד לכך בחדר המורים‪.‬‬
‫היענות ההורים והתלמידים הייתה מאוד גבוהה והוכיחה רצון‬
‫לנתינה ולתרומה בקרב הקהילה‪ .‬נתרמו צעצועים רבים מאוד‪ ,‬במצב‬
‫מעולה‪ ,‬חלקם חדשים לגמרי‪.‬‬
‫לאחר שבועיים של איסוף תרומות מהתלמידים ובני משפחותיהם‪,‬‬
‫נערך מיון וסידור של התרומות לפי נושאים (ספרים‪ ,‬צעצועים‪ ,‬בובות‪,‬‬
‫משחקי קופסא‪ ,‬קלטות)‪.‬‬
‫יום לפני החג הגיעו הורים מתנדבים עם מכוניות גדולות וביחד עם‬
‫חברי המנהיגות הצעירה העמיסו את התרומות על המכוניות ויצאו‬
‫לכיוון מתנ”ס אזורים בדרום נתניה‪.‬‬
‫חברי המנהיגות הצעירה‪ ,‬שהגיעו לנתניה באוטובוס ששכר בית‬
‫החינוך‪ ,‬פרקו את הארגזים והוזמנו למפגש עם ילדי הצהרון שמתו‬
‫קיים במתנ”ס‪.‬‬
‫את המפגש הנחה צוות המתנ”ס‪ ,‬שקיבל את חברי המנהיגות הצעיו‬
‫רה בחום ושמחה‪ .‬אבי פרג’‪ ,‬מנהל מתנ”ס איזורים דרום נתניה‪ ,‬סיפר‬
‫כי התרומות יועברו למספר גנים בשכונה‪ ,‬וילדים רבים ייהנו מהן‪.‬‬
‫לאחר הדלקת נרות‪ ,‬שירים‪ ,‬סופגניות וריקודים‪ ,‬נערכה פעילות‬
‫יצירה משותפת להכנת סביבונים‪.‬‬
‫עמותת “פשוט לעשות” חילקה תעודות הוקרה לכל המשתתפים‪.‬‬
‫ד “אני לומד בבית ספר ויתקין בכיתה ב’‪ .‬חשוב לי לכתוב לך‪ ,‬עכשיו‬
‫כשחנוכה‪ ,‬חג האור‪ ,‬בפתח‪ .‬אני מקווה שהמכתב הקטן שלי יאיר לך‬
‫פינה קטנה בלב‪ .‬הרבה אור חום ואהבה‪ .‬ממני”‪.‬‬
‫ד “חנוכה שמח‪ .‬אני לומד בבית ספר ויתקין בכיתה ב’‪ .‬חג החנוכה‬
‫‪16‬‬
‫ˇ‬
‫היום הראשון של הסמינר התקיים ב”מעיין” ועסק בשאלות שונות‬
‫הקשורות לזהות היהודית והישראלית של התלמידים‪ .‬ביום השני נסענו‬
‫ל”גשר” בירושלים‪ .‬נפגשנו עם רב חרדי‪ ,‬ועם ראש מכינה חילוני‪ .‬כל‬
‫אחד מהם הציג את תפיסת עולמו‪ .‬בלילה נסענו לסיור במנהרות הכותל‪.‬‬
‫היום האחרון היה מעניין במיוחד‪ .‬הבנות נפגשו עם בנות אולפנה והשיו‬
‫חה איתן הייתה רצינית‪ ,‬עמוקה ומאוד מעניינת‪ .‬במקביל‪ ,‬הבנים נסעו‬
‫ל”ישיבת מרכז הרב” (עוד לפני שנתפסו תלמידי הישיבה שפרצו למחנה‬
‫צה”ל) וגם שם התקיימו מפגשים מעניינים‪ .‬משם התכנסנו כולנו למרכז‬
‫של היהדות הרפורמית בירושלים ושמענו את תפיסת העולם הרפורמית‪,‬‬
‫מפיה של אישה צעירה‪ .‬רוב התלמידים נחשפו לתפיסת היהדות הרפוו‬
‫רמית בפעם הראשונה‪ .‬רבים גילו עניין וסקרנות ואחרים כעס ואפילו‬
‫תוקפנות‪ .‬המפגש סיפק לנו חומר רב לעסוק בו מאוחר יותר‪ ,‬בשעות‬
‫החינוך ובשיעורי האזרחות‪ ,‬בהקשר של סובלנות ופלורליזם‪.‬‬
‫עמית גבעוני ‪ -‬רכז שכבת י”א‬
‫קצרים ב“מעיין≠שחר“‬
‫מכתבים מאירים לאזרחים ותיקים‬
‫עלי חפר ד ינואר ‪2012‬‬
‫שכבת י“א יצאה לסמינר בירושלים¨ בנושא ”גוונים ביהדות“‪ Æ‬את‬
‫הסמינר העבירה עמותת ”גשר“¨ הפועלת ליצירת דו≠שיח בין‬
‫דתיים לחילוניים‪ Æ‬במסגרת הסמינר נפגשו התלמידים עם נציגי‬
‫זרמים שונים ביהדות והתמודדו בדיונים ובפעילויות עם שאלות¨‬
‫בעיות ועמדות¨ הקשורות בנושא‬
‫ד אירוח שר החינוך ‪ -‬גדעון סער‪ .‬לשעה קלה התמלא בית הספר‬
‫בלובשי חליפות‪ .‬כאשר שר החינוך ואנשי משרדו הגיעו לביקור אצלנו‪,‬‬
‫כחלק מביקור השר במערכת החינוך בעמק חפר‪.‬‬
‫ד סדרה של סיורים לימודיים‪ ,‬שאורגנו על ידי צוות המורים והחיו‬
‫נוך החברתי‪ ,‬בהתאם למגמות הבחירה ‪ -‬תלמידי המוסיקה זכו לשמוע‬
‫אופרה בנמל בתל‪-‬אביב‪ ,‬תלמידי ביולוגיה נסעו ל”טכנודע” בגבעת‬
‫אולגה ותלמידי הגיאוגרפיה‪ ,‬בשלוש השכבות‪ ,‬ממשיכים בתוכנית‬
‫“שביל ישראל”‪ ,‬במסגרתה הם פוגשים את “החומר הלימודי” גם בשטח‬
‫ולא רק בין כותלי בית הספר‪.‬‬
‫ד סמינר “החברה הישראלית בין לכידות להתפרקות” ‪“ -‬סמינר בית”‬
‫לשכבת י”ב שעסק בסוגיות אקטואליות הנוגעות לחברה הישראלית‪,‬‬
‫על גווניה‪ .‬הסמינר נערך על ידי אנשי “המעורר” וכלל סיור בשכונוו‬
‫תיה השונות של העיר חיפה‪ ,‬שמייצגות את המפגשים הבין תרבותיים‬
‫של ערבים‪-‬יהודים‪ ,‬חילוניים‪-‬דתיים‪ ,‬עולים‪-‬וותיקים והפערים ביניהם‬
‫ופעילות סדנאית בבית הספר‪ ,‬שמטרתה לעבד את הסוגיות שעלו במהלך‬
‫הסיור‪.‬‬
‫מתקרב ויהיה לכולם הרבה אור‪ .‬אני מאוד מאוד רוצה שגם לך יהיו‬
‫ימים של אור‪ ,‬ימים של שמחה והרבה בריאות‪ .‬אני מקווה שהמכתב‬
‫שלי יאיר לך את כל הימים‪ .‬ממני עם הרבה אור ואהבה”‪.‬‬
‫כך כתבו תלמידי כיתה ב’≤’ לאזרחים ותיקים‪ ,‬ניצולי שואה‪ ,‬שאינם‬
‫מכירים‪ ,‬במסגרת יוזמה קהילתית חדשה‪.‬‬
‫יוזמה זו של מתנדבים צעירים עבור אזרחים ותיקים‪ ,‬מיושמת על‬
‫ידי הכיתה‪ ,‬בניצוחה של המחנכת מאיה אלקולומברה‪ ,‬ועד ההורים‬
‫הכיתתי וארגון “לתת”‪.‬‬
‫פעילות זו נולדה מתוך מטרה להטמיע את תפיסת ההתנדבות בקרב‬
‫הילדים כבר מגיל צעיר‪.‬‬
‫המחנכת יזמה שיח בכיתה‪ ,‬שבמסגרתו התפתח דיון בין הילדים על‬
‫נתינה והתנדבות ועל מעשים קטנים כגדולים‪ ,‬אשר יכולים לשמח‬
‫ולהועיל לאדם אחר‪ ,‬שאינם מכירים כלל‪.‬‬
‫“הילדים כתבו יחד‪ ,‬תוך כדי דיון‪ ,‬את שתי הגרסאות למכתב המאיר‬
‫וכל ילד תרם את תרומתו”‪ ,‬מספרת המחנכת‪“ ,‬בכתיבת המכתב למדנו‬
‫מילים חדשות הקשורות לחג האור ובעיקר למדנו לברך ולאחל טוב‬
‫לאדם אחר”‪.‬‬
‫ארגון “לתת “הינו ארגון ללא מטרות רווח‪ ,‬שבין יתר פעילויותיו‬
‫הברוכות‪ ,‬תומך מדי חודש ב‪ 1µ∞∞-‬ניצולי שואה שמקבלים חבילות‬
‫שי ותרופות ממתנדבים‪.‬‬
‫בועז‪ ,‬מתנדב בארגון “לתת”‪ ,‬מספר‪“ ,‬המחשבה שלנו הייתה לצרף‬
‫לחלק מהחבילות שאנו בדרך כלל מחלקים גם מכתבים מילדים‪ ,‬לחיו‬
‫זוק רוחם ועידודם של הניצולים‪ ,‬שבמרבית הפעמים נמצאים מתחת‬
‫לקו העוני ובמצב נפשי ירוד‪ .‬מכיוון שהיוזמה הועלתה בסמוך לחג‬
‫החנוכה‪ ,‬קראנו לה יוזמת ’מכתבים מאירים’”‪.‬‬
‫המחנכת מאיה התגייסה למשימה בהתרגשות‪ .‬הילדים כולם פעלו‬
‫ביחד למען האדון או הגברת אשר יפתחו את המעטפה ויוצפו בשלל‬
‫ברכות וצבעים שמיד ידירו חושך מליבם‪.‬‬
‫באנו חושך לגרש‪°‬‬
‫קרית חינוך על שם בן גוריון‬
‫הקרייה מצדיעה לפורשיה‬
‫בערב חגיגי ומרגש‬
‫בשבע השנים האחרונות אנו מנהיגים מסורת של קיום ערב פורשים‪,‬‬
‫ביוזמתה ועידודה של רחל זהבי‪ ,‬המנהלת הפורשת‪.‬‬
‫השנה נערך ערב הפורשים במבואה של תפוח הפיס סביב שולחנות‪,‬‬
‫באווירה משפחתית במיוחד‪ .‬מורים ועובדים התכנסו יחד על מנת‬
‫בית ספר בית יצחק‬
‫מפגש משפחתי בקהילה בסימן חנוכה‬
‫ילדי והורי כיתה ו’≥ התכנסו בבית העם בכפר חיים‪ ,‬למפגש משותף‬
‫בסימן חנוכה‪.‬‬
‫המפגש נפתח בנגינה של הילדים בחליליות במחרוזת שירי חנוכה‪,‬‬
‫בהנחייתה של המורה למוסיקה‪ ,‬אורית רון‪.‬‬
‫כן נערכו פעילויות משותפת של תלמידים והורים‪ ,‬כמו‪ :‬חידות הוא‬
‫להודות לפורשים על פעלם המבורך‪ ,‬וכמובן שהגיעו גם בני משפחות‬
‫הפורשים שהתרגשו אף הם מהמעמד‪.‬‬
‫את הערב פתחנו בפרידה מעדה גבע‪ ,‬המפקחת האישית של ביה”ס‪,‬‬
‫שפרשה לגימלאות לאחר עבודה של עשר שנים בקרייה‪ .‬ברכות חמות‬
‫נשאו ניצה רטנר ורחל זהבי‪ ,‬המנהלות הקודמות‪.‬‬
‫אנו מעריכים ומוקירים את עשייתה ותרומתה הרבה של עדה גבע בפיו‬
‫קוח‪.‬‬
‫בהמשך הערב הודינו לשתי הלבורנטיות‪ ,‬שעבדו איתנו כמה עשורים‪,‬‬
‫במסירות ובנאמנות רבה ‪ -‬עליזה בנג’י ולידיה פרידמן‪.‬‬
‫שושנה שחר‪ ,‬מורה לאנגלית‪ ,‬שפרשה אף היא מעבודתה‪ ,‬סיפרה בהתו‬
‫רגשות על שנות עבודתה הרבות ועל אהבתה הרבה למקצוע‪ .‬צוות האנו‬
‫גלית ברך אותה ואף הקדיש לה שיר מיוחד‪.‬‬
‫יעקב ליבנה‪ ,‬מורה לתנ”ך ותרבות ישראל‪ ,‬שהיה רכז המקצוע בשנים‬
‫האחרונות וקידם רבות את המגמה בראייה שש שנתית‪ ,‬זכה אף הוא‬
‫לתשואות רמות על עשייתו הברוכה כמורה ומחנך‪ .‬התרגשנו לשמוע‬
‫את דבריה של עידית מור‪ ,‬רכזת המגמה‪ ,‬שברכה את יעקב עם פרישתו‪.‬‬
‫מרגשים לא פחות היו דבריו של בנו של יעקב‪ ,‬שתובלו בהומור‪ ,‬בתבונה‬
‫וברגישות‪.‬‬
‫והיא‪ ,‬מציאת שמות ישובים במפת ארץ ישראל הקשורים לחנוכה‪,‬‬
‫חידות של ניבים וביטויים בציורים והכול בסימן חנוכה‪.‬‬
‫האולם סודר עם כריות‪ ,‬פופים ושולחנות נמוכים‪ ,‬כל זאת בעזרתה‬
‫האדיבה של איה צאלים‪.‬‬
‫לבסוף‪ ,‬איך אפשר שלא לסיים את הערב עם מאכלים שהביאו‬
‫המשפחות והמון סופגניות‪.‬‬
‫הילדים נהנו מאוד וההורים שיתפו פעולה ברוח צעירה‪ ,‬ספורטיו‬
‫בית ואנרגיות טובות‪.‬‬
‫היה ערב משפחתי‪ ,‬נעים וגם טעים!‬
‫תודה לכל האנשים שעזרו להצלחת הערב‪Æ‬‬
‫בית ספר קדם‬
‫בית ספר יובלים‬
‫ביקור שר החינוך‬
‫יובלים הוא בית‬
‫שר החינוך‪ ,‬גדעון סער‪ ,‬ביקר בבית ספרנו‪ .‬בפתח קיבלוהו ילדי כיתה‬
‫א’ וילדי המקהלה‪ ,‬בשירה ונגינה‪ ,‬שזכו למחיאות כפיים נלהבות של‬
‫השר ופמלייתו‪ .‬משם צעד האורח לכיוון שכבת ו’‪ ,‬בדרך שמע על תהליך‬
‫ההקמה ועל התפיסה התכנונית הייחודית של בית הספר‪.‬‬
‫קבלת שבת בית ספרית ‪ -‬פרי שיתוף פעולה של צוות בית הספר‪,‬‬
‫פורום ההורים ומרכז זית‪ .‬כמיטב המסורת נערכה קבלת שבת בנושא‬
‫ערך חודש כסלו במפתח הלב ‪ -‬ערך השונות‪.‬‬
‫אווירה של קדושה וחגיגיות אפפה את האולם‪ .‬הורים וילדים סבבו‬
‫סביב שולחנות עגולים‪ .‬הקהל הגדול שר זמירות של שבת בליווי מוסיו‬
‫קלי של עמית ארבל‪.‬‬
‫משפחת נחום מגן יאשיה היתה ה”משפחה המדליקה”‪ ,‬שהדליקה את‬
‫נרות השבת באירוע‪ .‬הם גם הציגו באמצעות מצגת את אהבתם לטיולים‬
‫בארץ‪.‬‬
‫רונן אהרון ‪ -‬אבא של שליו ואנאליה‪ ,‬קידש את השבת בברכת “יום‬
‫השישי‪.”...‬‬
‫כיתה ג’‪ ,µ‬בהנחייתה של שרה שחם‪ ,‬הציגה את פרשת השבוע ‪-‬‬
‫“פרשת וישב” ‪-‬העוסקת בנושא יוסף ואחיו וכיתה ד’‪ 1‬הציגה את השוו‬
‫נות בצבעי הנרות‪ ,‬כמטאפורה לשונות ברגשות‪ ,‬במחשבות ובהשקפות‪,‬‬
‫בכיתה ו’‪ 1‬צפה השר בשיעור תרבות ישראל ומורשתו‪ .‬הילדים ענו‬
‫בנועם על שאלות השר והפגינו ידע נרחב בנושאי הלימוד‪ .‬כששאל השר‬
‫על הדרך בה הם עוסקים בנושא השנתי ‪“ -‬אורח חיים בריא”‪ ,‬סיפרו לו‬
‫התלמידים על סדרת ההרצאות בנושא תזונה לה האזינו‪ ,‬על ההרצאה‬
‫אליה הוזמנו גם ההורים ובעיקר על השינוי בהרכב ארוחת הבוקר‪ ,‬אותה‬
‫הם מביאים כיום לבית הספר ולא תמיד לשמחתם‪ :‬לחם מקמח מלא‪,‬‬
‫גבינה‪ ,‬ירקות ובהחלט לא ממרח שוקולד‪...‬‬
‫החלק האחרון של הביקור הוקדש לגן האקולוגי של בית הספר‪ .‬סער‬
‫צפה בתלמידי כיתה ג’ ≤ הלומדים על מבנה הצמח ומילדי כיתה ד’ למד‬
‫על גידול הפרחים‪ ,‬צמחי התבלין וזיקוק השמנים הריחניים במזקקה‪.‬‬
‫הילדים‪ ,‬שהתרגשו מאוד מהביקור‪ ,‬הגישו לשר סלסלת ירקות מפרי‬
‫“קדם”‪.‬‬
‫מנהלת המחוז ד”ר סולי נתן שהתלוותה לשר‪ ,‬שוחחה עם ראש המוו‬
‫עצה רני אידן וציינה לשבח את תלמידי בית הספר וצוות המורים על‬
‫ההישגים הגבוהים במבחני המיצ”ב‪.‬‬
‫הביקור עבר בהצלחה‪ ,‬הילדים והצוות קיבלו מחמאות רבות על‬
‫העשייה המשמעותית‪ ,‬הלמידה הרצינית והאווירה הנעימה בבית הספר‪.‬‬
‫בין בני האדם‪.‬‬
‫בסיום המפגש הקסום‪ ,‬הפעילה בתיה מזור את הנוכחים בשיר ובתנוו‬
‫עה לאור נרות‪ ,‬שהאירו את החשיכה‪.‬‬
‫בדרך הביתה‪ ,‬רגע לפני כניסת השבת התכבדה משפחת יובלים בסוו‬
‫פגנייה חמה ומתוקה‪.‬‬
‫ואחרונה חביבה ‪ -‬רחל זהבי‪ ,‬מנכ”לית קריית החינוך עד תשע”א‪.‬‬
‫אודי גבירצמן‪ ,‬אחד ההורים בכיתת התקשורת‪ ,‬בירך את רחל על נכוו‬
‫נותה לפתוח את כיתות התקשורת‪ .‬מילותיו החמות ריגשו את כולנו‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬העניקו ילדי התקשורת לרחל לוח שנה מעוטר בציורי הילדים ובו‬
‫הקדשה ‪“ -‬לרחל זהבי ‪ ,‬תודה על הגשמת חזון השילוב”‪.‬‬
‫מלבד הברכות והתודות‪ ,‬הוקדש לרחל ריקוד מיוחד בביצוע בנות‬
‫המחול‪ ,‬לאות הוקרה על עשייתה בקרית החינוך‪.‬‬
‫אנו גאים במסורת זו‪ ,‬המעניקה לכל פורש את הכבוד הראוי לו ומבטיו‬
‫חים לשמור עליה גם בשנים הבאות‪.‬‬
‫קצרצרים‬
‫ד שכבת י’ ‪ -‬השתתפו ביום עיון בירושלים‪ ,‬בנושא להיות אזרח‪.‬‬
‫השתתפו בסיור קיימות איכות סביבה וחקלאות בעמק חפר‪.‬‬
‫ד שכבת י”א ‪ -‬התקיימה פעילות הסברה על האיידס‪.‬‬
‫ד קבוצת תלמידים ממנהיגות ירוקה ‪ -‬ערכה סיור בחיריה‪.‬‬
‫ד שכבות י”א‪-‬י”ב ‪ -‬צפו בהצגה “חיים פעם אחת”‪ -‬מפי גאיה טראוב‪.‬‬
‫ד שכבת ט’ ‪ -‬השתתפו בהרצאה ובפעילות למניעת שימוש בסמים‪.‬‬
‫בית ספר שדות‬
‫הטמנת בלוטים בפארק השרון‬
‫אנו‪ ,‬נציגי ההנהגה הירוקה מכיתה ו’‪ ,4‬ליוונו את כיתות ב’ לפעיו‬
‫לות הטמנת בלוטים בפארק השרון‪ .‬שמענו את סיפור המקום‪ ,‬על‬
‫יער אלונים גדול‪ ,‬שהשתרע בכל הפארק ועל כך שבני האדם‬
‫כרתו את העצים לצורכיהם השונים‪ ,‬מבלי להתחשב בנזק הנגרם‬
‫לפארק‪ ,‬ל”ריאות הירוקות” ולתושבי המקום‪.‬‬
‫כיום‪ ,‬בכל שנה‪ ,‬תלמידי כיתות ב’ טומנים בלוטים במטרה לחדש‬
‫את היער‪ .‬את הפעילות מנחים ארנון גורן‪ ,‬אביבה סמבירא ורז‬
‫שורק וכמובן המחנכות‪.‬‬
‫אנו‪ ,‬נציגי ההנהגה‪ ,‬חושבים שזו פעולה מבורכת למען הסביבה‬
‫ושמחנו לתרום מעצמנו למען עתיד ירוק יותר‪.‬‬
‫יפתח צברי¨ אביגייל חייט ‪ -‬ו‘‪¥‬‬
‫הזכות שלי אל מול האחריות שלי‬
‫בעקבות יום זכויות הילד הבינלאומי ויום זכויות האדם‪ ,‬אשר‬
‫צוינו ברחבי העולם‪ ,‬למדו הילדים בהרחבה בשעורי עידוד‬
‫הכתיבה‪ ,‬בהנחיית המורה רונאת שילה‪ ,‬את הנושא‪“ :‬זכות מול‬
‫אחריות”‪ .‬כמו כן‪ ,‬נחשפו הילדים למגוון הרחב של זכויותיהם‪,‬‬
‫כמו גם האחריות האישית והחברתית‪ ,‬המוטלת עליהם‪ ,‬למימוש‬
‫זכויות חבריהם‪“ .‬כילדים החיים במדינה דמוקרטית‪ ,‬חשוב שיביו‬
‫נו כי מימוש הזכויות שלהם ושמירה על זכויות האחרים הם חלק‬
‫ממימושם של ערכי הדמוקרטיה”‪ ,‬מסבירה רונאת‪.‬‬
‫לאורך התהליך נוצר רב שיח פורה בין הלומדים‪ ,‬דיאלוג אישי‬
‫ומשמעותי עם כל ילד‪ ,‬אשר במהלכו אף שולבו ההורים בתהו‬
‫ליך הלמידה‪ ,‬כשנדרשו לנסח מספר זכויות‪ ,‬שיש להם‪ ,‬כבוגרים‬
‫והורים‪ ,‬החיים במדינה דמוקרטית‪ ,‬אל מול אחריותם לשמירה על‬
‫זכויות ילדיהם‪.‬‬
‫לקראת פעילות הסיכום ניסח כל תלמיד את הזכות החשובה לו‬
‫ביותר‪ ,‬אל מול האחריות האישית שניתנה בידיו‪ ,‬בכדי שתישמר‬
‫גם זכותו של האחר‪ .‬לסיום‪ ,‬הוקדש זמן משותף לכל משתתפי‬
‫קבוצות הכתיבה בשכבת ג’ לעיצוב התוצר הסופי ‪ -‬חולצה‬
‫אישית‪ ,‬המפרסמת את בחירתם‪ .‬לדוגמא‪“ :‬זכותי לטייל‪ ,‬אחריותי‬
‫שלא לפגוע בטבע” ‪“ Ø‬זכותי ללמוד בשקט‪ ,‬אחריותי לא להפריע‬
‫לאחרים ללמוד בשקט”‪.‬‬
‫“גאה אני בילדים על העניין‪ ,‬הסקרנות והרצינות‪ ,‬שגילו לאורך‬
‫תהליך הלמידה המשמעותי שעברנו יחד‪ ,‬עד לתוצר המרגש‪,‬‬
‫המעיד על הבנה מעמיקה של הדברים”‪ ,‬מסכמת רונאת‪.‬‬
‫סיגל כהן ‪ -‬רכזת מפתח הלב ומחנכת ד‘‪±‬‬
‫ינואר ‪ 2012‬ד עלי חפר‬
‫|‬
‫‪17‬‬
‫חינוך‬
‫רמות חפר בית חינוך ניסויי≠קהילתי‬
‫מודל למידה אחר ≠ דיאלוג יצירתי ≠‬
‫מנקודת ראותו של תלמיד י“ב‬
‫ברמות חפר אין תלמיד ומורה אשר המילה “דיאלוג” אינה שגורה בפיו‪.‬‬
‫“הדיאלוג היצירתי”‪ ,‬כך מכנים אותו בבית ספרנו‪ ,‬מודל שנועד להתוות‬
‫תהליך לימודי וחברתי לתלמידי בית הספר‪.‬‬
‫אני‪ ,‬תלמיד י”ב‪ ,‬בעל ניסיון עשיר בהכנת דיאלוגים‪ ,‬שאותם התחלתי‬
‫עוד בחטיבת הביניים‪ .‬הכנתי דיאלוג בכל מקצוע אפשרי ובשנה הזו אני‬
‫מגיע לשיא‪ ,‬שבו לדיאלוגים יש משמעות אמיתית לציון הבגרות שלי‬
‫והם דורשים יותר השקעה ותשומת לב‪.‬‬
‫’הדיאלוג’‪ ,‬בבסיסו הוא עבודת חקר לכל דבר‪ ,‬אך בהיבט יצירתי והכו‬
‫נתו אפשרית אך ורק עם חבריך לקבוצת העבודה‪ .‬הדיאלוג מאפשר‬
‫לפתח מיומנות גבוהה ללמידה אקטיבית ויצירתית‪ ,‬הוא מהווה הכנה‬
‫אמיתית לחיי האוניברסיטה ולחיינו כפרטים בחברה‪ ,‬הנדרשים לעבוד‬
‫בתוך קבוצה ולממש את הפוטנציאל שלנו והוא תחליף לחלק מיחידות‬
‫הבגרות שלנו‪.‬‬
‫השנה‪ ,‬התמזל מזלי להכין דיאלוג במסגרת מגמת ערבית‪ .‬המחקר שלנו‬
‫עוסק במהפכות שעובר העולם הערבי וכיצד הן משפיעות על תהליך‬
‫הדמוקרטיזציה באותן מדינות ואיך זה משתקף בעיתונות הערבית‪ .‬על‬
‫הדיאלוג אנו עובדים חודשים ארוכים‪ ,‬כאשר זה עתה סיימנו את החלק‬
‫הכתוב בדיאלוג הראשון מבין שניים‪ ,‬במהלך לימודי הערבית‪ .‬במסגרת‬
‫עבודת החקר‪ ,‬התחלקנו לקבוצות עם שותפים שאין לנו בהכרח מגע‬
‫יומיומי איתם‪ ,‬וביחד הצלחנו להגיע לשיאים חדשים בתחום המחקר‬
‫ובתחום האישי‪ ,‬קיבלנו הזדמנות להכיר זה את זה‪ .‬כל קבוצה בחרה‬
‫מדינה אחרת בשיתוף המורים שלנו ‪ -‬המלווים שלנו לדיאלוג‪ ,‬אירית‬
‫ניימן וחסן עיראקי‪ ,‬אשר ליוו אותנו כל הזמן הזה ונתנו לנו את הכלים‬
‫הדרושים לבניית עבודת מחקר ראויה‪ ,‬שתתאים למקצוע הערבית וקבעו‬
‫לנו את רף המזרחנות שאליו היינו צריכים לשאוף‪.‬‬
‫העבודות היו ברמה גבוהה‪ ,‬אספנו חומר מהמון מקורות‪ ,‬נסענו למכון‬
‫דיין באוניברסיטת תל אביב ואף ראיינו מומחים שונים למדינות שלנו‪,‬‬
‫אשר סיפקו לנו מרכיב חשוב בהבנת העבודה שלנו והיוו עבורנו מקור‬
‫מידע להשלמת כל הפערים בעבודתנו‪ .‬אך מרכז העבודה הכתובה היא‬
‫המסקנה שלנו‪ ,‬שממנה יוצאת תובנה לחיים‪.‬‬
‫הדיאלוג בערבית כמובן כתוב בחלקו הגדול בשפה הערבית‪ ,‬הכותרות‬
‫בערבית‪ ,‬העיתונים שקראנו ואספנו הם מהעולם הערבי‪ ,‬וסיכומי הפרו‬
‫קים שלנו הם בשפה הערבית‪ .‬אולם היותר בולט הינו החלק הדיבורי‬
‫בעבודה ‪ -‬הפרזנטציה‪ ,‬שמהווה ביחד עם התוצר‪ ,‬את שיאו של הדיאלוג‪.‬‬
‫בפרזנטציה (בימת השיתוף בפני הורים ואורחים) אנו מדברים אך ורק‬
‫בשפה הערבית‪ ,‬אנחנו מדברים על העבודות שלנו בשפה הערבית ומול‬
‫הבוחנת מטעם משרד החינוך אשר מציגה שאלות בערבית ‪ -‬אנחנו נענה‬
‫בשפה הערבית‪ .‬התוצר שלנו הינו שיא המרכיב היצירתי בעבודה‪ ,‬שבו‬
‫אנו מוכרחים להשתמש בחשיבה יצירתית‪ .‬מטרתנו ‪ -‬מציאה והכנה של‬
‫תוצר‪ ,‬אשר ישקף בצורה הטובה ביותר את התובנה שלנו מהעבודה‪ ,‬זה‬
‫יכול להיות תמונה‪ ,‬הצגה‪ ,‬שיר‪ ,‬ריקוד‪ ,‬ניסוי מדעי וכדומה‪.‬‬
‫הדיאלוג העניק לי אפשרות ללמוד בדרך שמרגישה אמיתית ונכונה‪,‬‬
‫שבה משתנים הגבולות בין התלמידים ולמורים‪ ,‬התפקיד שונה והלמיו‬
‫דה הופכת לעצמאית יותר ומחייבת אותנו לקחת אחריות על עבודתנו‪.‬‬
‫הדיאלוג הוא הסימולאטור לחיים כבוגרים‪ ,‬וכשאתה לקראת סיום התיו‬
‫כון ומתכונן למעבר לחיים האמיתיים‪ ,‬אתה רק מבין משמעות זו‪ .‬הדיאלוג‬
‫מאחד בתוכו מרכיבים מהתחום האקדמאי‪ ,‬שבו דורשים מאיתנו לפתח‬
‫מיומנות מחקרית ברמה גבוהה ובאותו הזמן לפתח מיומנות חברתית‪,‬‬
‫שדרושה לחיינו בחברה‪.‬‬
‫אין ספק שהדיאלוג העניק לי הזדמנות זו‪ ,‬אני משתוקק כבר לדיאלוג‬
‫הבא‪ ,‬הדיאלוג האחרון שלי בבית הספר‪ ,‬שצפוי להיות הקשה ביותר ובו‬
‫אני אבחן לא רק על מקצוע הערבית שלי‪ ,‬אלא גם על הניסיון שצברתי‬
‫כל השנים הללו בעבודה‪ ,‬בלמידה הייחודית הזאת‪ ,‬שאם יתמזל מזלכם‪,‬‬
‫היא תגיע גם אליכם‪.‬‬
‫אנדי גילון‬
‫ממחזרים ברמות‬
‫עם תחילת השנה הצטרפנו לפרוייקט המיחזור והפרדת הפסולת במוו‬
‫עצה‪.‬‬
‫לאחרונה הוצבו פחים גדולים לנייר‪ ,‬קרטון‪ ,‬בקבוקים‪ ,‬פחיות וכן קומו‬
‫פוסטרים לפסולת אורגנית בחצר בית ספר‪.‬‬
‫בכיתות הוצבו פחים קטנים למיחזור נייר‪ ,‬במשרדים וחדר המורים‬
‫הוצבו גם פחים קטנים לפסולת אורגנית‪.‬‬
‫החודש נקיים שבוע ירוק בחטיבת הביניים‪ ,‬בסימן “מיחזור והפרדת‬
‫פסולת”‪.‬‬
‫מחנכים התייחסו לנושא בכיתות‪ ,‬הפעילו את נציגי המנהיגות הירוקה‬
‫בכיתה‪ ,‬ודאגו יחד איתם למיחזור והפרדה בכיתתם‪.‬‬
‫הפחים הצהובים נועדו להפרדת בקבוקים ופחיות לפיקדון‪ .‬תלמידי‬
‫י”א ידאגו להפרדה ומיון‪ ,‬כולם חייבים לאסוף את בקבוקי השתייה ולהו‬
‫ביאם לפחי המיחזור‪ ,‬הכסף מיועד כמובן לפולין‪.‬‬
‫אורלי שלם ורז אליה‬
‫סמינר מועצת תלמידים ≤‪≤∞±‬‬
‫נהוג אצלנו שנציגי מועצת התלמידים יוצאים לסמינר מנהיגות צעירה‪,‬‬
‫הנערך בדרך כלל באזור תל אביב‪ .‬אפשר להרגיש בקלות את ההתרגשות‬
‫של כל חניך במועצת התלמידים‪ ,‬לקראת הסמינר המהנה והמגבש‪.‬‬
‫מועצת התלמידים‪ ,‬שכוללת תלמידים מכיתות ח’ עד י”ב‪ ,‬אותה מוביו‬
‫בי“ס ומרכז הפצה ניסויי אביחיל‬
‫”אורח חיים פעיל ובריא“‬
‫יום היציאה לחופשת חנוכה היה יום חגיגי ומואר במיוחד‪ .‬זו שנה‬
‫רביעית לכנס חנוכה המסורתי‪ ,‬בסימן “אורח חיים פעיל ובריא”‪ ,‬ברוח‬
‫מורשתו של הרופא‪ ,‬הסופר והמחנך ‪ -‬יאנוש קורצ’אק‪ ,‬תוך הלימה‬
‫לנושא השנתי שהכריז משרד החינוך‪.‬‬
‫בכנס השתתפו חניכי בית קורצ’אק‪ ,‬פעילי המכון החינוכי הישראלי‬
‫על שם יאנוש קורצ’אק‪ ,‬אנשי חינוך‪ ,‬נציגי הגף הניסויי במשרד החיו‬
‫נוך‪ ,‬נציגי המועצה‪ ,‬צוות בית הספר‪ ,‬תלמידים והורים‪.‬‬
‫הכנס נפתח בהדלקת נר ראשון של חנוכה‪ ,‬עם חניכי קורצ’אק‪ ,‬אשר‬
‫סיפרו על חנוכה בבית היתומים‪ .‬האורחים האזינו להרצאה בנושא‬
‫“קורצ’אק הרופא” מפי ד”ר דמיאן הלפרין‪ ,‬אשר סיפר על פעילותו‬
‫הרבה של קורצ’אק לקידום המודעות וחשיבות השמירה על תנאים‬
‫נאותים להתפתחות פיזית ורגשית תקינה של הילדים‪ ,‬ושילוב הרפואה‬
‫בחינוך‪.‬‬
‫הכנס היווה נקודת פתיחה לפעילויות בנושא הבריאות‪ ,‬במסגרתו‬
‫‪18‬‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר ד ינואר ‪2012‬‬
‫התלמידים הכינו והפעילו “שעת ילדים” מיוחדת במגוון תחומים‪:‬‬
‫בימת דיון ≠ הונחתה על ידי מועצת התלמידים בהשתתפות הורים‪.‬‬
‫בימה שהעצימה את החשיבות של אורח חיים בריא דרך ‪ 4‬נקודות‬
‫מרכזיות‪ :‬היגיינת הגוף והשיניים‪ ,‬מזון בריא‪ ,‬פעילות ספורטיבית‬
‫וחשיבות המנוחה‪.‬‬
‫הרצאות ≠ הועברו מפי תלמידים בנושאי בריאות‪ ,‬כושר גופני‪,‬‬
‫תזונה נכונה ועוד‪.‬‬
‫סרטוני הדרכה ≠ בנושאי בריאות בחדרי הקמפוס‪.‬‬
‫לה מיטל לפיד‪ ,‬המנחה והמדריכה שלנו‪ ,‬בעיקר דואגת לפעילויות החבו‬
‫רתיות בבית הספר‪ .‬עזרה בהפעלת ההפסקה הפעילה‪ ,‬שעורכים תלמידי‬
‫י”א‪ ,‬כהתרמה למסע לפולין‪ ,‬ארגון ותדרוך הטיולים‪ ,‬שבית הספר מארגן‪,‬‬
‫טיול ט”ו בשבט של חטיבת הביניים‪ ,‬תכנון ותפעול אירוע פורים המוצו‬
‫לח‪ ,‬שמתקיים בכל שנה‪.‬‬
‫השנה‪ ,‬יצאנו יתר מ‪ ≥∞-‬חניכי מועצת התלמידים‪ ,‬לאכסניית בני דן בתל‬
‫אביב ‪ -‬מוכנים ומתרגשים לקראת הסמינר‪.‬‬
‫ההפעלות שעברנו במעגל‪ ,‬היו בעיקר כדי להכיר טוב יותר אחד את‬
‫השני‪ .‬מאוחר יותר חילקו אותנו לשתי קבוצות שוות שעברו את אותן‬
‫הפעילויות‪ ,‬כל קבוצה עם מדריך שונה ‪ -‬עומר ושמואל‪.‬‬
‫ביום הראשון עברנו בעיקר הפעלות של גיבוש‪ ,‬של איחוד הקבוצה‬
‫והחניכים ביחד‪ .‬מיותר לומר‪ ,‬שכל אחד נהנה מאוד וזכה לבטא את עצמו‬
‫בדיונים המעניינים והמשחקים המצחיקים‪.‬‬
‫בערב יצאנו בשלוליות ובבוץ‪ ,‬לנמל תל אביב‪ ,‬ביחד עם מיטל המלווה‪.‬‬
‫בחזרה באכסניה‪ ,‬היה קל להרגיש את האווירה המאוחדת ששררה במסו‬
‫דרונות‪ ª‬לא בכל מקום תוכל לראות תלמידת כיתה ח’ ותלמיד כיתה י”ב‬
‫צוחקים ביחד‪ ,‬אבל בסמינר ’מועצת’ ‪ -‬הכל אפשרי! ביום השני עסקנו‬
‫בדמותו של המנהיג ואיך הוא צריך להיראות ולהתנהג‪.‬‬
‫בפעילות האחרונה ‪ -‬כל קבוצה התחלקה והחלה לעבוד על שלוש פעיו‬
‫לויות משמעותיות שמתקיימות השנה בבית הספר ‪ -‬טיול ט”ו בשבט‪,‬‬
‫ערב כשרונות צעירים ואירוע פורים כמובן‪ .‬התחלנו לתכנן ולארגן את‬
‫האירוע שניתן לנו‪ ,‬כל קבוצה לעצמה‪ ,‬בעזרת הדרך והסדר לתכנון אירוע‬
‫שלמדנו‪.‬‬
‫לאט לאט‪ ,‬בלי שנרגיש‪ ,‬נגמר לנו הזמן ונאלצנו להיפרד מהמדריכים‬
‫וכך יצאנו מתל אביב‪ ª‬מגובשים‪ ,‬מאוחדים ובעיקר מנהיגים צעירים‪.‬‬
‫נועה‬
‫קצרים ברמות‬
‫שכבת ז‘ ≠ ”צבר“‬
‫התקיימה סדנה מעניינת ותורמת בנושא של התנהגויות מסוכנות בגיל‬
‫הנעורים‪ ,‬הנגרמות כתוצאה מהפיתויים הרבים בסביבה הקרובה‪.‬‬
‫שכבת ח‘ ≠ ”ים“‬
‫במסגרת התוכנית למניעת השימוש באלכוהול‪ ,‬התקיימה סדנה להורים‬
‫ולחניכים‪ ,‬בנפרד וביחד‪ .‬בשיחה בין הורים וחניכים בהנחיית המדריכים‪,‬‬
‫נחשפו ההורים להרגלי הבילוי והשתייה של הצעירים‪ ,‬והחליפו דעות‬
‫ביניהם‪.‬‬
‫שכבת ט‘ ≠ ”גלעד“‬
‫הנושא המרכזי של השכבה ‪“ -‬מחויבות אישית” קיבל דגש באמצעות‬
‫הסדנאות “אכפת לך”‪ ,‬בהן נחשפו החניכים למנהיגים ולאירועים שונים‬
‫והחניכים דנו בסוגיה ‪ -‬מיהו מנהיג ומהן תכונותיו‪.‬‬
‫השכבה ביקרה בבית טרזין כדי לשמוע הרצאות ועדויות וללמוד על‬
‫האירועים בתקופת מלחמת העולם השנייה‪.‬‬
‫שכבת י‘ ≠ ”כנרת“‬
‫במסגרת תוכנית סל תרבות יצאו חניכי השכבה למוזיאון נחום גוטמן‬
‫בתל אביב ובשכונת “נווה צדק”‪ .‬צפו בהצגת היחיד של עדי ביילסקי‬
‫“סיפור אהבה א”י“‪.‬‬
‫במסגרת התוכנית החינוכית בנושא של מניעת שתיית אלכוהול‪ ,‬צפו‬
‫יחד עם הוריהם‪ ,‬בהצגה “עדים של אלכוהול”‪ ,‬סיפורו של אבא שאיבד‬
‫את בתו בתאונת דרכים בעקבות שתייה לא מבוקרת‪ .‬לאחר ההצגה‬
‫התקיים פאנל של מומחים בנושא‪ ,‬כולל אנשים מטעם סיירת הורים‪.‬‬
‫שכבת י“א ≠ ”תבור“‬
‫צפו עם ההורים ועם שכבת י’ בהצגה “עדים של אלכוהול”‪.‬‬
‫החלו ההכנות למסע לפולין אשר יתקיים באוקטובר‪ .‬גיוס הכספים‬
‫הראשון עבר בהצלחה רבה מאד‪ ,‬בהשתתפות חניכים רבים שהתנדבו‬
‫לגייס כסף דרך מכירת אוכל במפגשי ההורים בכל השכבות‪.‬‬
‫הגיעה סגנית מפקד לשכת הגיוס בחיפה‪ ,‬כדי לספר על בסיס הקליטה‬
‫והמיון בצה”ל‪ ,‬להכין לבחינות המיון‪.‬‬
‫שכבת י“ב ≠ ”דגן“‬
‫התגייסה לתרומת דם השנתית‪.‬‬
‫יצאה לטיול שנתי בהרי אילת‪ ,‬הטיול היה מהנה‪ ,‬מלא חוויות מגבשות‬
‫ומאתגרות‪.‬‬
‫במסגרת בחינות הבגרות על פי מודל הדיאלוג היצירתי‪ ,‬נבחנו התלמיו‬
‫דים בבחינת הבגרות בעיתונות ערבית וכן במדעי החברה‪.‬‬
‫אמנות ≠ תלמידים ייצרו גלויות בנושא הבריאות וסביבוני פירמידת‬
‫המזון‪.‬‬
‫מדעים ≠ ניסויים מדעיים באש ושמן‪.‬‬
‫פגישה מיוחדת התקיימה עם חניכי קורצ’אק ‪ -‬שלמה נדל ויצחק‬
‫בלפר‪ ,‬אשר סיפרו על “אורח חיים בריא” בבית היתומים של קורצ’אק‬
‫וסטפה וענו על שאלות הילדים‪.‬‬
‫בחלקו הרשמי של הכנס נשאו ברכות חינה קורן ‪ -‬מנהלת אגף החיו‬
‫נוך במועצה‪ ,‬בתיה גלעד ‪ -‬יו”ר אגודת קורצ’אק הבינלאומית ודרור‬
‫פרל ‪ -‬נציג ההורים‪.‬‬
‫מנהלת בית הספר‪ ,‬ציפי מרחיים‪ ,‬הציגה את השפעתו של קורצ’אק‬
‫הרופא על תפיסתו החינוכית‪ ,‬כפי שהיא מתבטאת בדבריו‪:‬‬
‫“כאשר אני שואל פדגוג על דבר אופיו של ילד‪ ,‬עליו לנהוג כרופא‬
‫הבודק חולה”‪( .‬י‪ .‬קורצ’אק‪ ,‬כתבים א’ ע”מ ∑‪)≥4‬‬
‫ציפי הסבירה כיצד אנו פועלים וממשיכים בדרך זו‪.‬‬
‫בין הפעילויות וההרצאות הנעימו את זמננו התלמידים בכישורי‬
‫שירה ונגינה בגיטרה ובחלילית בהנחיתה של המורה‪ ,‬צביה בן‪-‬טוב‪.‬‬
‫בסיום המפגש קיבלו הנוכחים מזכרת‪ :‬פנס ‪ -‬המסמל את האור‬
‫המאיר וחושף כישרונות בילדינו‪ ,‬האור בו הם מאירים את כולנו‪.‬‬
‫ב‬
‫וימי גשם‬
‫ה סגריר‬
‫מ מסעדה‬
‫חוממת‬
‫נותנים פתרונות לביטוח רכב‪ ,‬דירה‪ ,‬עסק‪,‬‬
‫חקלאות‪ ,‬חיים‪ ,‬בריאות ופנסיה‪.‬‬
‫חורף חמים וטעים‬
‫בדג על הים‬
‫משרד‪ :‬מושב בארותיים‪ ,‬עמק חפר ‪,0π-8π44480‬‬
‫משה‪ 054-4824827 :‬בועז‪054-540541π :‬‬
‫חידושים¨ תפריטים והצעות מגוונות∫‬
‫בריזה של בוקר‪ÆÆÆ‬‬
‫ארוחות בוקר מפנקות מול הים מוגשות עד ∞≥∫≤‪±‬‬
‫בריזה של צהריים‪ÆÆÆ‬‬
‫ארוחות עסקיות¨ מנה עיקרית´תוספות´שתיה‬
‫©מספר סוגים לבחירה ≠ במחירים שונים‪®°‬‬
‫בימי חול בלבד עד השעה ∞∞∫∑‪±‬‬
‫בריזה של ערב וסופי שבוע‪© ÆÆÆ‬בהתאם למזג האוויר®‬
‫ארוחות ערב לפי תפריט במסעדה‬
‫©דגים¨ פירות ים¨ בשרים ועוד‪®ÆÆÆ‬‬
‫בס“ד‬
‫מור‬
‫ש‬
‫המו‬
‫דעה‬
‫לעת‬
‫הצ‬
‫ורך‬
‫לתיפקוד אופטימאלי ואיכות חיים‬
‫כאבי ראש¨ מגרנות¨ סחרחורות¨ פריצת דיסק‬
‫כאבי פרקים וגידים¨ כאבים או הרדמות בגפיים¨‬
‫בעיות אורטופדיות ונוירולוגיות‬
‫פגיעות ספורט¨ תאונות דרכים‬
‫כאבי גב בהריון או אחרי לידה‬
‫תינוקות וילדים∫ עקמת¨ כאבי גדילה¨ הרטבת‬
‫לילה¨ בעיות התפתחות¨ דלקות אוזניים‬
‫חדרי טיפול להשכרה למטפלים‬
‫שמו‬
‫ר‬
‫המו‬
‫שיפוצי‬
‫הבית‬
‫דעה‬
‫לע‬
‫תה‬
‫צ‬
‫ורך‬
‫השכרת חדרי טיפול ‪ /‬קליניקה לטיפולים אלטרנטיביים‪,‬‬
‫קליניקה נעימה ומזמינה למטפלים הוליסטיים‪,‬‬
‫פסיכולוגים‪ ,‬עובדים סוציאליים‪ ,‬מאמנים ועוד‪...‬‬
‫הכל לבית תחת קורת גג אחת‬
‫החדרים ממוקמים במושב בעמק חפר‪,‬‬
‫מקום שקט ופסטורלי‪ ,‬חצר גדולה ופרטיות‪.‬‬
‫ד אינסטלציה ד ריצוף ורובה‬
‫ד בנייה וטיח ד גבס ד תיקוני חשמל‬
‫ד חלונות´דלתות ד איטום‬
‫ד פינוי מוצרי חשמל וריהוט ישנים‬
‫הקליניקה ממוזגת ‪ +‬חדר המתנה‪ ,‬מטבח‪.‬‬
‫בכל חדר הושקעה מחשבה רבה כדי לספק‬
‫את כל הדרוש למטפל‪.‬‬
‫דרך גישה נוחה‪ ,‬קרוב לכביש ‪ 6‬וכביש ‪.4‬‬
‫ההשכרה על בסיס חודשי‪.‬‬
‫מחירים נוחים ≠ עבודה איכותית‬
‫שרלי ≠ ≤‪∞µ≤≠≥≤∂≥∞π‬‬
‫ניתן להשכיר גם לסדנאות‪ ,‬קורסים‪ ,‬ערבי נשים וכד‘‬
‫לפרטים‪ :‬הדר ‪050-5719023‬‬
‫”אי של סופיה“‬
‫‪ µ‬ימים ©‪ ¥‬לילות® של טיול מקיף בכרתים‬
‫≤‪≤πÆ∞¥Æ±≤≠∞≥Æ∞µÆ±‬‬
‫מדריך∫ אסף יקיר ˇ לפניכם תוכנית מיוחדת באי כרתים‪ Æ‬במהלך הטיול נעקוב‬
‫אחרי חלק מהאזורים המסופרים בספרה של ויקטוריה הילסוף ”האי של סופיה“‬
‫©ספינלונגה¨ אלונדה¨ פאלקה¨ הרקליו ועוד®‪ Æ‬הטיול אטרקטיבי‪ Æ‬מגוון וכולל בנוסף‬
‫ביקורים בעריו היפות וההיסטוריות של האי∫ האניה¨ איוס ניקולאוס¨ קנוסוס ועוד‪Æ‬‬
‫הטיול כולל∫ ערב פוקלור יווני הכולל מוזיקה‪ Æ‬ריקודים וארוחה בטברנה כרתית‪Æ‬‬
‫לפרטים∫ ‪ ˇ [email protected]‬רינה יקיר ≤‪∞µ≤≠≤∑µ±≠≤µ‬‬
‫ינואר ‪ 2012‬ד עלי חפר‬
‫|‬
‫‪1π‬‬
‫“אהבה שנייה”‬
‫חנות יד שנייה‬
‫דרושים מתנדבים‪.‬‬
‫לפרטים‪ :‬מחלקת רווחה ‪ ,09-8981525‬ישראל ‪054-9290119‬‬
‫המחלקה לשירותים חברתיים‬
‫גירושין ‪ -‬אפשר להתמודד עם זה!‬
‫במסגרת תוכנית “להיות הורה”‪ ,‬פועלת מזה כחודשיים‬
‫קבוצה להורים המתמודדים עם תהליכי גירושים‬
‫תוכנית “להיות הורה” הינה פעילות משותפת של המחלקה לשירותים‬
‫חברתיים‪ ,‬הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול‪ ,‬המרכזים הקהילתיים והשירות הפסיכולוגי חינוכי‬
‫ומטרתה לספק כלים וידע להורים בתחומים שונים באמצעות הרצאות וסדנאות‪.‬‬
‫גירושים מעוררים התמודדויות רבות ברמה האישית של האדם וכן עולות שאלות רבות‪ ,‬הנוגעות‬
‫להמשך גידול הילדים ביחד ולחוד‪.‬‬
‫לחנות “‬
‫יד שנייה” דרוש‪/‬ה‬
‫מנ‬
‫בעל‪/‬הת ילוז‪/‬ת בהתנדבות‪.‬‬
‫בניהול עו מה‪ ,‬יצירתיות‪ ,‬ידע‬
‫בדים וניהול כלכלי‬
‫של החנות‪.‬‬
‫לפרטי‬
‫‪81525‬ם‪ :‬מחלקת הרווחה‬
‫‪ ,09-89 4‬מתנדבים‬
‫‪.09-8973303/‬‬
‫חנות ענקית המתוחזקת על ידי מתנדבים וכל‬
‫הכנסותיה מופנות למטרות רווחה‬
‫ימים ושעות פתיחה‪ :‬יום ג’ ‪ ,09:00-12:00‬יום ו’ ‪09:00-12:00‬‬
‫מפגשי מחלקת הרווחה עם תחנות המשטרה בנושא אלימות במשפחה‬
‫במהלך החודש האחרון יזמה המחלקה לשירותים חברתיים מפגשים עם מחלקת‬
‫החקירות של משטרת נתניה ומשטרת טייבה‬
‫על התהליך המשמעותי שעוברים חברי הקבוצה כתב אחד המשתתפים‪:‬‬
‫“לאחר כמעט כחודשיים וכמעט שמונה מפגשים בהדרכתה של תרי ווינברג‪ ,‬אני חש כי את הזכות‬
‫שנפלה בחלקנו‪ ,‬יש להופכה לחובה לכל הורה שנמצא בתהליך פרידה‪ .‬הכלים אותם אנו מקבלים‪,‬‬
‫התובנות‪ ,‬החשיבה הקבוצתית‪ ,‬השיתוף בחוויות האישיות ובניסיון האישי של כל אחד מהקבוצה‪,‬‬
‫כאשר תרי מנהלת את הדיונים ומשלבת מניסיונה ומהידע העצום והמבורך שלה בתחום‪ ,‬מביאים‬
‫אותנו‪‘ ,‬למרות כל האמוציות המעורבות‪ ,‬לראות ולהבין את הדברים באופן שונה‪ ,‬רגוע יותר‪ ,‬נכון‬
‫יותר‪ ,‬מחושב והכי חשוב‪ ,‬לראות את הדברים וההשלכות גם מנקודת מבטם של ילדינו‪.‬‬
‫במשך החודשיים שכבר עברנו‪ ,‬כולנו בדעה אחת‪ ,‬שחשוב לנו מאוד להמשיך ולקבל עוד כלים‬
‫ותובנות‪ .‬אני יכול לומר‪ ,‬כי ילדיי הרוויחו המון מהכלים שרכשתי‪ ,‬מדרך החשיבה הנפלאה והמלומדת‬
‫של המנחה ושאר החברים‪ .‬הדרכים והפתרונות לניהול והבנת מחלוקות קיימות ביני ובין גרושתי‬
‫לעתיד‪ ,‬ילדי ואני רגועים יותר‪ ,‬יודעים יותר‪ ,‬ומאוד מחזק לדעת שאני לא לבד והחוויות והקשיים‬
‫משותפים לכולנו‪ ,‬ולא פחות חשוב‪ ,‬לדעת שיש את מי לשאול ולהיעזר וזה תמיד ברוגע ונינוחות‬
‫וממקום של אכפתיות‪ .‬ההתלהבות וההתמדה מעידים יותר מכל על חשיבות הסדנא בשבילנו”‪.‬‬
‫לאור המשוב החיובי והצורך בהמשכיות‪ ,‬הקבוצה ממשיכה להיפגש ומזמינה משתתפים חדשים‪,‬‬
‫המרגישים כי קבוצה כזו יכולה לתרום להם ולהקל על המקום בו הם נמצאים בהקשר לגירושים‬
‫שעברו‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ :‬נחמה כהן עו”ס קהילתית ‪09-8981631/615 -‬‬
‫התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי בעמק חפר שמחה להודיע כי‬
‫נפתחת קבוצה חווייתית לזוגות להעשרת חיי הנישואין‪,‬‬
‫בהנחיית שתי מטפלות זוגיות‪-‬משפחתיות (נילי דרוק וגלי דבי)‬
‫אשר מוסמכות על ידי האגודה הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין‪.‬‬
‫אולפני ‪VP‬‬
‫הפקות וידאו‬
‫ד סרטי אירועים‬
‫ד המרת קלטות אודיו ל‪CD-‬‬
‫ד שירותי עריכה‬
‫ד המרת סרטים ל‪DVD-‬‬
‫גבעת חיים איחוד‬
‫טל‪04-6369509 .‬‬
‫נייד‪0505-450090 :‬‬
‫‪.‬‬
‫‪il‬‬
‫‪20‬‬
‫|‬
‫‪org‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ghi‬‬
‫@‬
‫‪videopro‬‬
‫עלי חפר ד ינואר ‪2012‬‬
‫מטרת המפגשים הייתה להעמיק את שיתוף הפעולה בין מחלקת הרווחה והמשטרה במצבי אלימות משפ‪‬‬
‫חתית‪ .‬המפגשים היו מועילים וחשובים והביאו ליצירת דיון מעמיק במצבי אלימות שונים‪ ,‬עימם מתמודדים‬
‫ביומיום וגיבוש דרכי עבודה משותפות בין גורמי הטיפול לגורמי האכיפה‪.‬‬
‫היחידה למניעת אלימות ומחלקת הרווחה עומדת לרשותכם לסיוע‪ ,‬הכוונה וטיפול‪ ,‬במצבי‬
‫קונפליקט ואלימות‪ | 09-8981615 :‬היחידה למניעת אלימות‪09-8973302 :‬‬
‫המפגשים בימי א’ בין השעות ‪,22:00-20:30‬‬
‫החל מחודש פברואר ‪,2012‬‬
‫עשרה מפגשים‬
‫מחיר‪ 1,000 :‬שקל לזוג‬
‫ההשתתפות מותנית בראיון אישי‪.‬‬
‫להרשמה ולקבלת פרטים נוספים‪:‬‬
‫נילי ‪050-5282820 -‬‬
‫גלי ‪052-5383054 -‬‬
‫פעילויות ואירועים‬
‫המרכז הקהילתי האזורי‬
‫כיום‪ ,‬חוגי הספורט השונים לילדים ©גילאי ∂ ומעלה® הם בעלי אופי‬
‫של התמקצעות והתמחות בענף ספורט מסוים ©לבנות ≠ חוגי בלט‪,‬‬
‫שחייה ועוד‪ ,‬לבנים ≠ חוגי כדורגל‪ ,‬כדורסל‪ ,‬ג‘ודו ועוד®‪ ,‬עובדה המו‪‬‬
‫נעת התייחסות לשלב המתודי הראשוני בפעילות הגופנית‪ ,‬המתבטא‬
‫בהתנסות רבגונית בכל סוגי המיומנויות המוטוריות‪.‬‬
‫לדגומא‪ ,‬בכדי להצליח לנתר גבוה בכדורסל‪ ,‬יש לחזק קודם את‬
‫יכולת הניתור של הילד‪ .‬בכדי לחבוט היטב בכדור טניס‪ ,‬יש לשפר‬
‫קודם את התיזמון‪ ,‬את יכולת ויסות הכוח ותכנון התנועה של הילד‪.‬‬
‫מסיבות אלו‪ ,‬החלטנו ב≠”‪ ”fitkids‬לקיים גם חוגים לגילאים המוק‪‬‬
‫דמים ©גילאי ∂≠≥®‪.‬‬
‫לאחר רכישת מיומנויות הבסיס ©גילאי ≤‪ ®∂≠±‬נתחיל בתהליך הלימוד‬
‫והתרגול של משחקי כדור למיניהם‪ ,‬בנוסף לשאר הפעילויות‪.‬‬
‫מאת∫ פיליפ סימון ≠ מנהל מחלקת ספורט‬
‫התעמלות לילדים‬
‫‪ - fitkids‬חוגי התעמלות וכושר לגילאי ‪3-8‬‬
‫אולם הספורט גבעת חיים איחוד ‪ -‬יום ג’‪.‬‬
‫‪050-2050∑∂8‬‬
‫פעילות גופנית של ילדים מתחילה בינקות‪ ,‬עם הרמת הראש‪ ,‬הגיל‪‬‬
‫גול והזחילה ונמשכת בהליכה‪ ,‬ריצה ופעילויות מורכבות יותר‪.‬‬
‫בכל גיל הילד רוכש עוד ועוד מיומנויות מוטוריות וההתייחסות‬
‫לשלב המתודי הראשוני בפעילות הגופנית ©גילאי ∂≠≥®‪ ,‬המתבטא‬
‫בהתנסות רבגונית בכל סוגי המיומנויות המוטוריות חשובה ביותר‪.‬‬
‫התנסות חשובה זו‪ ,‬מהווה בסיס חיוני לפיתוח מיומנויות ספורטיביות‬
‫בענפי ספורט ספציפיים בעתיד‪.‬‬
‫תפקידנו ב≠“‪ ”fitkids‬הוא לשפר‪ ,‬לייעל ולמצות‪ ,‬את השלב ההת‪‬‬
‫פתחותי שבו הילד נמצא‪ .‬אנו מאפשרים לו להתנסות במגוון רב של‬
‫פעילויות שמייצרות גירויים נוספים וחדשים‪.‬‬
‫אצלנו הילדים רצים‪ ,‬קופצים‪ ,‬מטפסים‪ ,‬מתגלגלים‪ ,‬מתאמנים תוך‬
‫הנעה והנאה‪ ,‬כאשר הדגש הוא על חינוך גופני‪.‬‬
‫חוגי ההתעמלות של “‪ ”fitkids‬מבוססים על פיתוח כללי של כל‬
‫מרכיבי הכושר הגופני כגון∫ כוח‪ ,‬מהירות‪ ,‬זריזות וגמישות‪ ,‬תוך דגש‬
‫על חיזוק אזורים הדורשים תשומת לב מיוחדת‪ ,‬כמו חגורת הכתפיים‬
‫ושרירי היציבה‪ .‬הילדים מאותגרים בכל פעילות ומשימה‪ ,‬דבר הגורם‬
‫להגברת המוטיבציה אצלם‪.‬‬
‫אנו מאמינים כי מוטיבציה מוגברת משפיעה על תחומי החיים האח‪‬‬
‫רים של הילד‪ ,‬כגון לימודים‪ ,‬יחסים חברתיים‪ ,‬ביטחון עצמי‪.‬‬
‫היבט נוסף הוא חשיבות תרומתה של הפעילות הגופנית בגיל הרך‪.‬‬
‫מאפשר חוויה קבוצתית מיוחדת ואתגר אישי‪ ,‬בדמות מסלולים‬
‫חווייתיים ולילה בשטח‪ ,‬בקור העז‪.‬‬
‫השנה טיילנו באזור שדה בוקר‪ .‬עשינו את נחל חוורים ואת נחל‬
‫צרור‪ .‬הילדים מאוד נהנו‪ ,‬הטיול סוכם בהצלחה רבה‪ .‬נתראה בשנה‬
‫הבאה‪°‬‬
‫עידכונים מבני המושבים‬
‫מסע י“ב‬
‫מסע י”ב הוא טיול מסורתי‪ ,‬הנערך בדרך כלל סביב ניצנה‪,‬‬
‫במערב הנגב‪ ,‬לאורך גבול מצרים‪ .‬השנה‪ ,‬בשל המצב הביטחוני‪,‬‬
‫נערך המסע בערבה הצפונית ובאזור ירוחם‪ .‬למסע יצאה קבוצה‬
‫אזורית של בני י”ב שעברה תכנים של שירות משמעותי בצה”ל‬
‫ועידוד היציאה לשנת שירות‪.‬‬
‫כהכנה לערב עברו הילדים “מסע” אישי‪ ,‬לבירור עמדות‪ ,‬בבית‬
‫העם של הדר עם‪ .‬בסופו של התהליך אנחנו מקווים להוציא בני‬
‫נוער מחויבים‪ ,‬תורמים וממשיכים את מסורת נוער עמק חפר‪ ,‬של‬
‫התנדבות לשנת שירות ושירות משמעותי ביחידות צה”ל השונות‪.‬‬
‫טיול דרום לכיתות ז‘‪-‬ט‘‬
‫מידי שנה יוצאים מאות בני נוער לאזור הנגב‪ .‬בחופשת החנו‪‬‬
‫כה יוצאות רוב תנועות הנוער לטיולים באזור הרי אילת‪ .‬מחלקת‬
‫הנוער מוציאה כל שנה את בני הנוער שלא מוצאים מענה בטיולי‬
‫חנוכה של תנועות הנוער מפאת גילם הצעיר‪ ,‬לטיול ז‘≠ט‘‪ .‬טיול זה‬
‫‪∞π≠∏π∏±∂≤∏Ø∂≥µ‬‬
‫‪www.hefer.org.il‬‬
‫כנס ט‘ תל אביב‬
‫בכנס השתתפו ≥≥‪ ±‬טרומפים‪ °‬הכנס עבר בנקודות היסטוריות‬
‫ונקודות עניין בתל אביב‪ ,‬החניכים רקדו‪ ,‬ניווטו‪ ,‬צילמו כתבו ושי‪‬‬
‫חקו‪ ,‬ברחבי העיר ≠ היה מעולה‪ °‬הכנס מצליח לשלב הנאה וכיף‬
‫עם תוכן חשוב וערכים‪ .‬הלוואי ונמצא תמיד את הדרך לשלב בין‬
‫השניים‪ .‬הגרעינרים הדריכו את הקבוצות השונות והמש”צים את‬
‫התחנות וביחד הפכו את הכנס להצלחה‪ .‬בין התחנות היו∫ תחנות‬
‫אתגר‪ ,‬תחנה על המחאה החברתית‪ ,‬תחנה על הכרזת העצמאות‪,‬‬
‫בית ביאליק ועוד‪..‬‬
‫טיול חנוכה הרי אילת ‪-‬כיתות ט‘‪-‬י“א‬
‫הרי אילת סיפקו חוויות מאתגרות‪ ,‬נופים מטורפים‪ ,‬תכנים‬
‫מעניינים ומזג האוויר שיחק לטובתנו‪ .‬את הטיול תכננו והדריכו‬
‫הגרעינרים היקרים‪ ,‬שעשו עבודה מדהימה‪ .‬החניכים סיכמו את‬
‫הטיול כחוויה מדהימה ומהנה‪ .‬חבל שיש רק אחד כזה בשנה‪°‬‬
‫מה מצפה לנו‪ø‬‬
‫≤‪ ≠ ≤∂≠≤∑.±.±‬כנס ט‘ מעורבות והשתלמות מדריכים ופעילים‬
‫מעורבות‪.‬‬
‫שני האירועים בהובלה והדרכה של שכבת י”ב‪ ,‬הולך להיות‬
‫מעניין ומחדש‪°‬‬
‫נפגש במעורבות‬
‫חוגגים באחריות‬
‫לקראת חגיגות הסילבסטר יצאו הרשות לבטיחות‬
‫בדרכים והרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול‪ ,‬בפעילות‬
‫משותפת‪ ,‬החל מסיירות ההורים וכלה בפעילות מניעה‬
‫בליל הסילבסטר‬
‫הפעילות החלה ביום חמישי ה‪ ,29.12.2011 -‬בערב סיום עונת פעילות‬
‫של סיירות ההורים‪.‬‬
‫בערב זה השתתפו כ‪ 30-‬ממתנדבי סיירות ההורים בעמק‪ ,‬מהיישובים‬
‫בורגתא‪-‬חניאל‪ ,‬אחיטוב‪ ,‬בת חפר וגוש ויתקין‪.‬‬
‫במהלך הערב חולקו תעודות הוקרה ושי למתנדבים‪ ,‬על פעילותם‪.‬‬
‫בהמשך נערך המופע “נופלים ברשת”‪ ,‬בהנחייתה של רות גנאל‪ ,‬המשלב‬
‫הצגה ´ הרצאה‪ ,‬אשר עוסק בהיבטים שונים של תופעת האלימות בקרב‬
‫בני נוער‪.‬‬
‫לסגירת האירועים יצאנו‪ ,‬מנהלת המטה לבטיחות בדרכים ‪ -‬ענבר נבו‬
‫ומתאמת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול ‪ -‬דנה שמש‪ ,‬למבצע‬
‫סילבסטר‪ ,‬בשיתוף מתנ”א עמק חפר‪ ,‬בראשותו של אראל מרום ובסיוע‬
‫של מתנדבים מרחבי העמק‪.‬‬
‫בשעה ‪ 23:00‬הועבר תדרוך למתנדבים ולשוטרים המתנדבים‪ ,‬בנוגע‬
‫לפעילות הלילית‪ .‬יצאנו מצוידים בגלויות‪ ,‬נשיפונים ושי מתוק‪ ,‬למקומות‬
‫הבילוי בעמק‪ :‬צומת רופין‪ ,‬אזה”ת עמק חפר ומתחם אם הדרך‪.‬‬
‫בכל מקומות הבילוי הניחו המתנדבים גלויות על הרכבים החונים וחילקו‬
‫נשיפונים למבלים במתחם‪ .‬לאחר מכן נערכו בדיקות אלכוהול על ידי‬
‫השוטרים וכל נהג שעבר את הבדיקה בהצלחה קיבל שי מתוק‪.‬‬
‫רבים מהמבלים שמחו לקבל נשיפונים ונוצר שיח בינם לבין המתנדבים‪,‬‬
‫בנוסף‪ ,‬רבים עברו את בדיקת האלכוהול והיתה הרגשה באוויר כי פעולות‬
‫ההסברה והאכיפה‪ ,‬אכן נושאות פרי וכי תושבינו חוגגים באחריות‪...‬‬
‫אנו רוצים להודות לכל המתנדבים‪ :‬קרן הורביץ‪ ,‬מירה לבונשטיין‪ ,‬תמי‬
‫ישראלי‪ ,‬יעל שטרנברג‪ ,‬אילנה סלומון‪ ,‬זוהר סלומון‪ ,‬שרה פרג‪ ,‬דידי פרג‪,‬‬
‫חן שליטא ורן עמית‪ ,‬דנה שמש וענבר נבו‪.‬‬
‫ינואר ‪ 2012‬ד עלי חפר‬
‫| ‪2±‬‬
‫פעילויות ואירועים‬
‫המרכז הקהילתי האזורי‬
‫תרבות ילדים‬
‫‪∞π≠∏π∏±∂≤∏Ø∂≥µ‬‬
‫‪www.hefer.org.il‬‬
‫ביום ראשון ‪ µ.2.12‬בשעה ‪1∑:00‬‬
‫ביום שבת ‪ 21.1.12‬בשעה ‪18:00‬‬
‫“איה פלוטו”‬
‫“קפה‪-‬קונצרט” “שלישיית יובל”‬
‫עם אסף אלברשטיין‪ ,‬תיאטרון “קמגולם”‬
‫בבית העם בבית הלוי‬
‫לגילאי ‪2-µ‬‬
‫מחיר‪ 20 :‬שקל‬
‫ביום שני ‪ 20.2.12‬בשעה ‪1∑:00‬‬
‫ההצגה‪“ :‬מוכר הכובעים”‬
‫עם גל קלדרון¨ תיאטרון “התיבה”‬
‫יונתן זק‪-‬פסנתר¨ אורי פיאנקה‪-‬כינור¨ ושמחה חלד‪-‬צ‘לו‬
‫שינגנו מיצירותיהם של מוצרט‪ ,‬מנדלסון ודבוז’ק‪.‬‬
‫במועדון לחבר במעברות‬
‫מחיר‪ 30 :‬שקל כולל שתיה חמה וכיבוד קל‪°‬‬
‫ביום רביעי ‪ 2µ.1.12‬בשעה ‪20:00‬‬
‫לרגל יום השואה הבינלאומי‬
‫סרט “הדירה”‬
‫סרט תיעודי של ארנון גולדפינגר‬
‫ב”בית הנדסה” ‪ -‬בכניסה למכללת רופין‬
‫בבית העם בורגתה‬
‫לכל המשפחה מגיל ‪ 4‬ומעלה‬
‫מחיר‪ 2µ :‬שקל‬
‫תרבות מבוגרים‬
‫זוכה פרס אופיר‪ ,‬האקדמיה הישראלית לקולנוע‪ ,‬לסרט התיעודי הטוב ביותר‪,‬‬
‫‪.2011‬‬
‫הדירה‪ ,‬בקומה השלישית של בניין באוהאוס בתל אביב‪ ,‬היא המקום בו גרו סבא‬
‫וסבתא שלי‪ ,‬גרדה וקורט טוכלר‪ ,‬מאז שהיגרו לפלשתינה‪ .‬לולא הנוף הנשקף‬
‫מהחלונות‪ ,‬אפשר היה לטעות ולחשוב שאנחנו נמצאים בלב ברלין‪ .‬כך היא‬
‫עמדה שם‪ ,‬מרוהטת בכבדות אירופאית‪ ,‬עמוסה במיטב הספרות הגרמנית‪,‬‬
‫וטבולה בשכבות אבק והיסטוריה‪ .‬ואז‪ ,‬בגיל ‪ ,98‬סבתא נפטרה וכולנו נקראנו‬
‫לפנות את מה שנותר‪ .‬כשהגענו‪ ,‬ערימות של חפצים‪ ,‬תמונות ומכתבים חיכו‬
‫לנו‪ ,‬ביניהם צצו בלי הכנה מוקדמת‪ ,‬עקבות של עבר מטריד‪ ,‬מורכב ובלתי‬
‫יאמן‪ .‬הסרט‪ ,‬המתחיל בפינוי דירה‪ ,‬מתפתח לכדי עלילה מותחת‪ ,‬המערבת‬
‫אינטרסים לאומיים בלתי צפויים‪ ,‬חברות החוצה קווי אויב‪ ,‬ועומק של רגשות‬
‫משפחתיים מודחקים היטב‪ ,‬ואפילו נחשפים בו סודות שיתכן והיה מוטב שלא‬
‫לספר‪...‬‬
‫מחיר‪ 30 :‬שקל‬
‫‪22‬‬
‫|‬
‫עלי חפר ד ינואר ‪2012‬‬
‫ביום שני ‪ 6.2.12‬בשעה ‪20:30‬‬
‫ביום רביעי ‪ 8.2.12‬בשעה ‪20:30‬‬
‫מפגש עם הסופר אשכול נבו‬
‫“להיות הורה” ‪ -‬הורות וקריירה‬
‫בספריית כפר ויתקין‬
‫מרצה‪ :‬אנאבלה שקד‪ ,‬פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות‪.‬‬
‫אתגר ההורות בתקופתנו והאפשרות לשלב בהצלחה שני תפקידים מרכזיים‬
‫בהתפתחות האישית והמימוש העצמי‪.‬‬
‫בהרצאה נלמד כיצד לאזן בין הורות וקריירה‪ ,‬דרך מיקוד במה שחיוני לשני‬
‫התפקידים ונלמד כיצד להיפטר מרגשי אשמה‪.‬‬
‫על ספרו‪ :‬נוילנד‬
‫אשכול נבו נולד בירושלים‬
‫בשנת ‪ ,1971‬הוא נכדו של‬
‫ראש הממשלה השלישי‬
‫ונקרא על שמו‪.‬‬
‫נבו למד פסיכולוגיה‬
‫וכתיבה יוצרת‪ ,‬מנחה‬
‫סדנאות כתיבה ומרצה‬
‫בבצלאל‪.‬‬
‫אמן נבחר של הקרן‬
‫למצוינות בתרבות לשנת‬
‫‪.2008‬‬
‫הרומן נוילנד נבחר‬
‫למקום הראשון ברשימת‬
‫רבי המכר של המוסף‬
‫הספרותי “ספרים” בעיתון‬
‫הארץ ביולי ‪.2011‬‬
‫כניסה חופשית‬
‫במרכז הקהילתי בכפר ויתקין‬
‫טיולים‬
‫ביום שישי ‪3.2.12‬‬
‫יציאה בשעה ‪ 7:30‬מהצרכנייה בכפר ויתקין‬
‫טיול לגוש עציון‬
‫בהדרכת מיכה אסף ומנחם טילמן‬
‫מחיר‪ 30 :‬שקל‬
‫ביום שני ‪ 20.2.12‬בשעה ‪21:00‬‬
‫הרצאה של דוד בנאי‬
‫סוף עידן התמימות‬
‫פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות‬
‫ההרצאה תעסוק בתהליכים התפתחותיים בגיל ההתבגרות והשלכתם על‬
‫היחסים של המתבגר עם סביבתו‪ ,‬תקשורת אפקטיבית עם מתבגרים ותפקידה‬
‫המכריע של סביבה תומכת להתפתחות בגיל ההתבגרות‪.‬‬
‫נסייר בעקבות מחלקת הל”ה‪ ,‬נעקוב אחר הנתיבים ונעלה לגוש עציון‪ ,‬אליו לא‬
‫הגיעה מחלקת הל”ה‪ .‬בגוש עציון יספר את סיפור הקרב האחרון‪ ,‬חברנו מנחם‬
‫טילמן‪ ,‬בן כפר עציון‪.‬‬
‫ארוחת בוקר עצמאית‪.‬‬
‫ארוחת צהרים‪ :‬נגיע לאבו גוש לאזור המסעדות‪ ,‬כל אחד על פי בחירתו‪.‬‬
‫לפרטים והרשמה‪ 09-8664306 :‬דפנה‬
‫תאריך אחרון להרשמה‪26.1.12 :‬‬
‫מחיר‪ 30 :‬שקל‬
‫מחיר‪ 110 :‬שקל‬
‫בבית העם בעולש‬
‫ותיקים‬
‫מאת‪ :‬יונה טרגובניק ‪ -‬רכזת ותיקים‬
‫מקהלת “ותיקים ושרים”‬
‫ותיקי עמק חפר במערות קומראן‬
‫מקהלת “ותיקים ושרים” הופיעה בכנס שנתי של העמותות למען הזקן‪,‬‬
‫בשפיים‪.‬‬
‫מקהלת הוותיקים של עמק חפר‪ ,‬בניצוחה של אווה דה‪-‬מאיו ובליווי בפסנתר‬
‫של שרון שץ‪ ,‬הופיעה בפתיחת הכנס הארצי השנתי של עמותות אשל‪ .‬בכנס‬
‫השתתפו מאות‪ ,‬ביניהם שר הרווחה משה כחלון‪ ,‬וסגן שר הבריאות‪ ,‬יעקוב‬
‫ליצמן‪.‬‬
‫המקהלה קצרה הצלחה רבה ואף נתבקשה לתת הדרן‪.‬‬
‫הופעתה המרשימה הביאה כבוד גדול לעמק חפר‪.‬‬
‫תודה לעמירה למדני‪ ,‬מנהלת מרכז יום בית דוד‪ ,‬על ארגון ההופעה‪.‬‬
‫ערב הוקרה לוותיקי העמק ומקימיו‬
‫זו השנה השלישית בה זוכים ותיקי העמק בהופעות‬
‫הממומנות על ידי המשרד לאזרחים ותיקים בראשות ד”ר‬
‫לאה נס‪ ,‬בשיתוף המועצה‬
‫ותיקי עמק חפר מבקרים במערות קומראן עם המדריך האהוב אוריאל פיינרמן‬
‫צפינו בעבר בערב יווני עם שמעון פרנס ובהופעה של מיקי קם והשנה צחקנו‬
‫והתפעלנו מיכולותיו של הפנטומימאי חנוך רוזן‪.‬‬
‫עקב הדרישה הרבה‪ ,‬קיימנו מופע נוסף במימון המועצה‪.‬‬
‫סך הכל השתתפו כ‪ 900-‬איש‪ .‬רובם הגיעו בהסעות מאורגנות על ידי המרכז‬
‫הקהילתי‪.‬‬
‫רני אידן‪ ,‬ראש המועצה וסגנו‪ ,‬אלדד שלם‪ ,‬בירכו וכן נשאה דברים נציגת משרד‬
‫הוותיקים‪ ,‬הודיה קדמי‪.‬‬
‫על הכיבוד המשודרג והאירוח‪ ,‬ניצחה שושה מעין החורש ואהוד היה על‬
‫הארגון‪.‬‬
‫תודה לרכזים ביישובים‪ ,‬העושים עבודת קודש‪.‬‬
‫מסיבת חנוכה מדליקה בשיתוף זית‬
‫התקיימה במכללת גימלאים בעין החורש‬
‫סבים סבתות ונכדים חגגו יחד את חג החנוכה‪.‬‬
‫יו”ר המועצה הדתית מר יאיר בטיטו הדליק נרות וברך‪.‬‬
‫הופיעו מקהלת “ותיקים ושרים” בניצוחה של אווה דה‪-‬מאיו והפסנתרן שרון‬
‫שץ‪.‬‬
‫רקדו פלמנקו תלמידות בית הספר לפלמנקו בשרון‪ ,‬בניהולה של ליאת‬
‫קפלינסקי‪.‬‬
‫סבתא שולה בריסקין‪ ,‬אמא ענבל פרי‪ ,‬והנכדות‪ ,‬המחיזו בחן רב את ההצגה‬
‫“סבתא מבנימינה”‪.‬‬
‫כן הנעימה בהופעתה‪ ,‬מקהלת הילדים‪ ,‬הרכב החליליות בניצוחה של מרינה‬
‫צ’רני ותזמורת כלי נשיפה בניצוחו של יבגני ויינברנד‪ ,‬של בית החינוך האזורי‬
‫“בית יצחק”‪ .‬הילדים הופיעו במגוון שירי חנוכה ושירים הקשורים למשפחה‪ .‬‬
‫במפגש זה נוצר קשר בין דורי בין הילדים לקהל‪ ,‬שחלקו היה מורכב מסבים‬
‫וסבתות‪ ,‬אשר באו לצפות בנכדיהם על הבמה‪ .‬הילדים קיבלו מחמאות רבות‬
‫מהקהל ויצאו מהמסיבה עם ערך מוסף‪ ,‬של כבוד לדור השלישי וטעם של‬
‫סופגניות בפה‪.‬‬
‫את האירוע המיוחד הנחה בסיפור ובאומר ובמקצועיות רבה‪ ,‬השחקן הנפלא‬
‫ומספר הסיפורים‪ ,‬גבריאל הדר‪.‬‬
‫ינואר ‪ 2012‬ד עלי חפר‬
‫| ‪23‬‬
‫‪œ°™›œ°˜¥°‬‬
‫¶¬§‪syuu­£§·§¶¶²¯¬­£¶¡ªµ‬‬
‫‪«§µ§¤¬«§µ¶¥¸¶Ÿ¡¢‬‬
‫¬©¶¯¬§«‬
‫‪«§®£§¸µ¥¶¢‬‬
‫‪¸£°¶´§®§µ¸µ¥¶¢‬‬
‫‪«§¶£Ÿ¡§ª§¥®£‬‬
‫‪|«§²¯£®«§¦¶²ª‬‬
‫‪ryyowwrwttrrwtox{xxxxz‬‬
‫¦‪RUO\UDPL#QHWLOr{ozyztxrw|ª‬‬
‫®‪¥²´œ ¬Ÿ¡²¥‬‬
‫‪«§·¥®¸¡§©ª‬‬
‫·¶‪n¸£¡¯£¬n«§ª°²¬Ÿ«§¬¡µ¸¬¢¶Ÿ¡¢§¸£‬‬
‫¬¯‪p«§§¦¶²«§¸Ÿ£¸£¶§¡n«§¸Ÿ§¡°£n«§°£¶ž§® n¸£¡°‬‬
‫סוכנת הנסיעות‬
‫שלכם בעמק!‬
‫מכלול שירותי התיירות‪:‬‬
‫טיסות‪ ,‬חבילות‪ ,‬בתי מלון‪ ,‬השכרות רכב ועוד‪...‬‬
‫רונית איסר יעקב ‪ -‬שירותי תיירות‬
‫שירות איכותי מקצועי‪ ,‬זמינות אישית ‪ 24‬שעות‬
‫ביממה‪ ,‬תמיכה וסיוע בזמן השהייה בחו“ל‪,‬‬
‫פתרונות ייחודיים למגזר העסקי‬
‫ותהיקהדימו להזמין‬
‫אט נו ממחירים‬
‫ל רקטיב ים‬
‫פסח ולקיץ!‬
‫טלפונים‪ 077-2030103 ,09-8989525 :‬נייד‪052-2459546 :‬‬
‫מושב בארותיים ‪[email protected]‬‬