תל אביב | 15 מרץ 2010

‫ירושלים | ‪ 01‬אפריל ‪4102 ,‬‬
‫סימוכין | ת‪10789/ -‬‬
‫לכבוד‬
‫מגישי ההצעות לרכישת נכס מקרקעין‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון ‪ :‬הוראות להגשת הצעה לרכישת הנכס מכונס הנכסים ( להלן – " הכונס ")‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪./‬‬
‫מצורפים בזה מסמכי המכירה‪ ,‬במסגרתם ניתנת לכם האפשרות להציע הצעות לרכישת נכס‬
‫מקרקעין (מגרש של כ‪ 438 -‬מ"ר בגבעת שאול) הידוע כגוש ‪ 3101/‬חלקה ‪ 99‬ברח' פועה ‪ ,2‬ירושלים‬
‫(להלן ‪" -‬הנכס")‪ ,‬כמפורט במודעה אשר בעקבותיה פניתם למשרדנו‪.‬‬
‫ההצעות מוגשות על אחריות המציעים בלבד‪ ,‬ועל יסוד בדיקותיהם שלהם‪ ,‬ולא על סמך מידע כלשהו‬
‫שנמסר מאת כונס הנכסים‪ ,‬בנק דיסקונט לישראל בע"מ או מי מטעמם‪.‬‬
‫ההצעות יוגשו לא יאוחר מיום ‪ 9.1.02‬בשעה ‪ 02:11‬במשרד הח"מ ברח' הלל ‪ 30‬ירושלים‪.‬‬
‫התמחרות תתקיים במשרד הח"מ ביום ‪ 04.1.02‬בשעה ‪.02:11‬‬
‫על ההצעה לכלול המסמכים הבאים‪ ,‬הניתנים להורדה בכתובת‪www.Arnon.co.il/he/news/rfp :‬‬
‫טופס הצעה‪ ,‬ממולא וחתום ע"י כל המציעים‪ ,‬מאושר ע"י עו"ד‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הסכם המכר חתום ע"י כל המציעים‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בראשי תיבות בתחתית כל עמוד ובתחתית כל הנספחים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫בחתימה מלאה בסוף ההסכם‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יש לשים לב לחתום ולאשר החתימה על ידי עו"ד על יפוי הכח המצורף כנספח ג'‬
‫‪.3‬‬
‫להסכם המכר ולמלא את שמו של עוה"ד המאשר ביפוי הכח עצמו‪.‬‬
‫יש להשלים את כל המקומות הנגרשים לכך בהסכם המכר עצמו (שם הקונים‪,‬‬
‫‪.4‬‬
‫התמורה‪ ,‬מועד ההצעה וכו')‬
‫ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מוגבלת בכל דרך שהיא‪ ,‬בתוקף לפחות עד ליום ‪4.11.14‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ע"ס ‪ 11%‬מסכום ההצעה (כולל מע"מ) או שיק בנקאי בסכום האמור‪ .‬מובהר כי עם הכרזת‬
‫הזוכה תיפרע הערבות ו‪7‬או השיק הבנקאי‪ ,‬או שהזוכה יידרש להאריך את תוקפה‪ .‬זוכה‬
‫שיחזור בו מהצעתו ‪ -‬תחולט ערבותו ו‪7‬או יפרע השיק הבנקאי‪ .‬מציע שיגרום‪ ,‬נזק להליך‬
‫המכירה‪ ,‬תחולט ערבותו ו‪7‬או יפרע השיק כפיצוי מוסכם ומוערך מראש‪.‬‬
‫היעדר אחד או יותר מהמסמכים הנ"ל‪ ,‬כל שינוי בהם‪ ,‬או הגשתם שלא כאמור לעיל‪ ,‬יכול ויביאו‬
‫לפסילת ההצעה לפי שיקול דעתו הבלעדי של הכונס‪.‬‬
‫מובהר כי הכונס אינו מחויב בדיני המכרזים‪ ,‬יהיה רשאי לקבל כל הצעה לפי שיקול דעתו‪ ,‬ולקיים‬
‫התמחרות בין המציעים לאחר פתיחת ההצעות‪ .‬כן יהיה הכונס מוסמך להאריך את המועד להגשת‬
‫ההצעות‪ ,‬ולקבל הצעות לאחר המועד הקבוע‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ .‬הכונס יהיה רשאי שלא לקבל הצעה‬
‫כלשהי או לבטל את הליך המכירה בכל שלב לפי שיקול דעתו ולמציעים לא תהיה כל טענה או‬
‫תביעה בקשר לכך‪.‬‬
‫אין במסמך זה כדי לגרוע מכל האמור בנוסח הסכם המכר ו‪7‬או מהוראות טופס ההצעה‪ .‬אין באמור‬
‫לעיל כדי ליצור זכות כלשהי למציעים כלפי הכונס ו‪7‬או כלפי בנק דיסקונט לישראל בע"מ‪ ,‬או כלפי‬
‫כל הפועלים עבורם ומטעמם‪.‬‬
‫בכבוד רב ‪,‬‬
‫אמנון לורך ‪ ,‬עו " ד‬
‫כונס הנכסים‬
‫רחוב הלל ‪ ,13‬ירושלים ‪ | 18543‬טלפון ‪ | 32 321 1133‬פקס ‪32 321 1138‬‬
‫מרכז עזריאלי ‪ ,3‬תל‪-‬אביב ‪ | 30323‬טלפון ‪ | 31 334 0000‬פקס ‪31 334 0028‬‬
‫‪www.arnon.co.il | [email protected]‬‬
‫יגאל ארנו ן‬
‫דרור ויגדור‬
‫רמי קוק‬
‫נירה קוריצקי‬
‫עמליה מש י‬
‫אמנון לורך‬
‫ערן איל ן‬
‫חגי שמו אל י‬
‫ברי לבנפל ד‬
‫דוד שפירא‬
‫חגית בבל י‬
‫אורנה ששו ן‬
‫ברק טל‬
‫שירי שח ם‬
‫דורון תמיר‬
‫דניאל אברבנאל‬
‫דוד אוסבורן‬
‫גיל אור ן‬
‫רונית אמיר‬
‫אורלי צ יונ י‬
‫מרדכי בייץ‬
‫ברק פלאט‬
‫בנימין חורף‬
‫אסף אילון‬
‫דניאל מרקוביץ‬
‫אדריאן דניאלס‬
‫יובל שלהבת‬
‫יעקב בן‪ -‬שטרית‬
‫פיטר שוגרמן‬
‫בן סנדלר‬
‫בעז פייל‬
‫יורי קרייסברג‬
‫סיימון וינטרוב‬
‫רות לובן‬
‫ירום רומם‬
‫אדם שפרוך‬
‫יובל ברגיל‬
‫אלירן פורמ ן‬
‫שי רייכר‬
‫אופיר לו י‬
‫דניאל גרי ן‬
‫חניטל בלינסו ן‬
‫אורן רוט‬
‫דרור ורסנו‬
‫אודליה סיד י‬
‫שירה לה ט‬
‫עידו חיטמ ן‬
‫נעה אפי ק‬
‫אריק ספינדל‬
‫ענר חפץ‬
‫דוד אקריש‬
‫ניר רוזנר‬
‫מיכל סגמו ן‬
‫מיקה בנקי‬
‫יוכבד נובוגרודר‬
‫דוד רונס‬
‫אמיר עסל י‬
‫הילה רו ט‬
‫גיא שגי ב‬
‫ניר פרידמן‬
‫חוי קל יי ן‬
‫מיכה טולמ ן‬
‫עזרא גרוס‬
‫אסף מסיקה‬
‫גיא פור ר‬
‫קרן טל‬
‫לירון ה כה ן‬
‫א לי גרינבאו ם‬
‫לי מאור‬
‫איתי קרמר‬
‫נטע גוש ן‬
‫אביגיל פרי ש‬
‫ליאור גלבר ד‬
‫נעם מאיר‬
‫רועי מסורי‬
‫גיא לכמ ן‬
‫אייל יעקבי‬
‫דפנה ליבנה‬
‫דנה ע ופר‬
‫תמר גלבוע‬
‫יעל הפל ר‬
‫שגיא שי ף‬
‫לילך גרימבר ג‬
‫רון גוטמן‬
‫עדי סמואל‬
‫דניאל דמבוריץ‬
‫שלומי שנייד ר‬
‫איל בן יצח ק‬
‫עדי טל‬
‫נמרד ורומן‬
‫יוליה לזבי ן‬
‫י הושע ליברמ ן‬
‫דנה הלר‬
‫ליאת פ ילרסדורף‬
‫אריאל אוסיזון‬
‫אורלי רוטנברג‬
‫אבי אנושי‬
‫שי פחימה‬
‫מיכאל קרן‬
‫יפעת ליפמ ן‬
‫סיון דותן‬
‫יוחאי בן חיי ם‬
‫רינת פרלמ ן‬
‫זהר נבו‬
‫נפתלי ני ר‬
‫אמיר קולטון‬
‫יונתן שטרק‬
‫תומר בר‪ -‬נתן‬
‫איל אייכל‬
‫שחר עוזיאל י‬
‫יונת אפריאט‬
‫אידן רגב‬
‫תור בוסיאן‬
‫יהודית בי טו ן‬
‫הגר מואב‬
‫אוהד של ם‬
‫נועם אנ ק‬
‫גיתית אדלר‬
‫רינת גנו ן‬
‫עדי אתר‬
‫יונתן פעיל‬
‫איילת הנדלמ ן‬
‫דב יריחובר‬
‫מיכאל אדלר‬
‫גיא קורתני‬
‫ליאור סנדז ' יבסקי‬
‫גור קורן‬
‫שירה בליימ ן‬
‫עדי דניאל‬
‫דפנה שח ם‬
‫רוני בקמן‬
‫מרים פרידמן‬
‫ריקי ניומן‬
‫רוני אוסבורן‬
‫אורטל זנזורי‬
‫רעות שדה‬
‫יהושע היר ש‬
‫טלי ה בן ש שו ן‪ -‬גורדיס‬
‫רועי ששו ן‬
‫שירה פור ת‬
‫ניר רודניצקי‬
‫פול ברי ס ) ‪(1934-2010‬‬