ZM 3034 הוראות הפעלה למגר

‫‪www.zemltd.com‬‬
‫הוראות הפעלה למגר ‪ZM 3034‬‬
‫כללי‬
‫המגר בניגוד לאוהם‪-‬מטר מייצר חשמל של ‪V1000-250V‬ומודד את רמת הבידוד בין שתי‬
‫נקודות תחת המתח שהוא מייצר‪.‬‬
‫המכשיר כולל‪ :‬תצוגה מוארת ‪ ,‬מדידת מתח ‪ AC‬וכיבוי אוטומטי‪ .‬המכשיר בעל נתונים‬
‫מדויקים‪,‬כולל הגנה בפני מתחים!!!‪ .‬מתאים עבור בדיקות של התנגדות בידוד‪ ,‬כגון מכשירי‬
‫חשמל שיש להם זליגה לגוף]תופעה הידועה בהקפצת מכשיר נגד התחשמלות[‪ ,‬כבלים‪ ,‬ציוד‬
‫חשמלי מכני‪ ,‬ציוד תקשורת ומתקני חשמל למיזוג אוויר‪.‬‬
‫תיאור פנל קדמי‬
‫‪ ,1,2,3,4‬בחירת בורר מתח )‪.(AC750V/500V/250V/1000V‬‬
‫‪ ,5‬טווח ההתנגדות )‪.(RANGE‬‬
‫‪ ,6‬מתג הפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫‪,7‬מחוון מתח גבוהה‪ :‬תצוגת ‪.LED‬‬
‫‪,8‬לחצן בדיקה‪.‬‬
‫‪ ,9‬תצוגת ‪.LCD‬‬
‫‪,10‬דגם המכשיר ‪.ZM3034‬‬
‫‪ :L ,11‬הדק חיבור במעגל הנמדד‪.‬‬
‫‪ :G ,12‬הדק זה מיועד לבדיקת סיכוך כבלים קואקסיאליים‪.‬‬
‫‪ :ACV ,13‬הדק מדידת מתח ‪.AC‬‬
‫‪ :E ,14‬הדק חיבור אדמה של האובייקט הנמדד‪.‬‬
‫‪ ,15‬אופציה‪-‬חיבור שנאי ‪) 9V‬במקום סוללות(‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫‪1000V±10%‬‬
‫‪500V±10%‬‬
‫‪250V±10%‬‬
‫מדידת מתח‬
‫‪0.1MΩ—100MΩ‬‬
‫‪0.1MΩ—50MΩ 0.1MΩ—20MΩ‬‬
‫טווח‬
‫‪100MΩ—2000MΩ 50MΩ—1000MΩ 20MΩ—500MΩ‬‬
‫)‪±(4% of reading ± 2 digits‬‬
‫דיוק‬
‫‪1.6mA‬‬
‫‪1.8mA‬‬
‫‪1.8mA‬‬
‫זרם‬
‫‪5MΩ‬‬
‫‪2MΩ‬‬
‫‪2 MΩ‬‬
‫התנגדות חציון‬
‫‪L . E‬‬
‫הדקים‬
‫‪ ACV750V‬דיוק‪1.0% ) ± :‬קריאה ‪ 6 +‬ספרות(‪.‬‬
‫הדקים לבדיקת מתח ‪G ,ACV :‬‬
‫עכבה‪.1MΩ :‬‬
‫תגובת תדר‪ (200 ~ 50) :‬הרץ‪.‬‬
‫תפעול‬
‫‪,1‬פתח את בית הסוללות והכנס סוללות כפי שנדרש )ראו את התמונות הבאות(‪ ,‬יש לשים‬
‫לב לקוטביות של הסוללות‪.‬‬
‫‪ ,2‬לחץ על לחצן הפעלה)‪ .(POWER‬לפני ההפעלה יש לבדוק שאין "מתח בנק")מתח הרשת‬
‫או מתח השראות כגון מתח על הקבל(‪.‬‬
‫‪ ,3‬בחר את המתח הרצוי )‪ (250V/500V/1000V/AC750V‬על פי דרישה של‬
‫המדידה‪.‬מומלץ להתחיל ב‪ 250V‬ולעלות בהדרגה את המתח‪.‬‬
‫ככל שהקריאה תהיה גבוהה יותר הבידוד טוב יותר‪.‬‬
‫‪ ,4‬בחר את טווח הרצוי )‪) (RANGE‬למעט ‪ ,(AC750V‬על פי דרישה של מדידה‪.‬‬
‫‪ ,5‬חבר את האלקטרודה של האובייקט הנמדד למסוף ההדקים של המכשיר‪.‬‬
‫‪ ,6‬במדידת כבל‪ ,‬יש לחבר הדק ‪ G‬לולאת ההגנה )סיכוך(‪.‬‬
‫‪ ,7‬חבר את כניסת ההדק ל‪ "E" -‬על האדמה]הארקה[ של האובייקט הנמדד‪ ,‬והדק ‪"L" -‬‬
‫למעגל החשמלי ]פאזה[של האובייקט הנמדד‪.‬‬
‫‪ ,8‬לחץ על לחצן הבדיקה וסובב אותו ימינה על מנת לנעול את הלחצן; כאשר ערך המדידה‬
‫יציב ‪ ,‬ניתן לקבל קריאה מדויקת על גבי המסך‪.‬‬
‫‪.9‬ב‪, 2000 MΩ-‬כאשר הספירה "‪ "1‬מוצגת על פני טווח ציון‪ ,‬צריך לשנות לטווח גבוה כדי‬
‫‪ ,‬הוא מבטא כי התנגדות הבידוד‬
‫לקבל קריאה‪ .‬כאשר הלחצן ‪ RANGE‬נמצא במצב‬
‫עולה על ‪. 2000MΩ‬‬
‫‪ .10‬יש לתלות את המכשיר על הצוואר כדי להיעזר בידיים לצורך מדידה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫שיטה למדידת התנגדות הבידוד‪:‬‬
‫הערות בטיחות‬
‫‪ ,1‬במידה ולחצן בדיקת מתח המדידה אינו לחוץ‪ ,‬יש אפשרות להופעת מתח גבוה ביציאת‬
‫ההדקים‪.‬‬
‫‪ ,2‬בתחילת המדידה יש לבדוק את בחירת ערך המתח עבור אימות המתח הדרוש‪.‬‬
‫‪ ,3‬כדי להבטיח את שלומו של המבצע בזמן המדידה ‪,‬יש להימנע ממגע בגוף הנמדד‬
‫‪ ,4‬בזמן מדידה אין לגעת בהדקיי המדידה כדי לוודא דיוק בזמן קריאה‪.‬‬
‫‪ ,5‬יש להימנע מאחסנת המכשיר במקום חם או במקום החשוף לשמש ישירה וכל זאת כדי‬
‫למנוע תקלות במכשיר‪.‬‬
‫‪,6‬על צג המסך מופיע חיווי סוללות חלשות " ‪ ,",‬יש להחליף את הסוללות בזמן הופעת‬
‫החווי‪ .‬מומלץ בזמן אחסון להוציא את הסוללות החוצה כדי למנוע דליפה ונזק למכשיר‪.‬‬
‫‪ ,7‬בזמן פריקה ‪,‬קריאת המכשיר תהיה נורמאלית ולא תהיה השפעה על המדידה‪.‬‬
‫‪,8‬כדי לקבל קריאה יציבה יש לחבר הדק "‪ "G‬לצד המגן של האובייקט הנמדד‪.‬קריאה אינה‬
‫יציבה הינה כתוצאה של הפרעה מהסביבה או חוסר יציבות של חומרים מבודדים‪.‬‬
‫‪,9‬כאשר רוצים להפעיל את המכשיר ע"י מקור מתח חיצוני ‪ ,‬יש להוציא את הסוללות !‬
‫מניעת תקלות‬
‫תקלות‬
‫אין תצוגה‬
‫חיווי סמן‬
‫שגיאה בערך‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פתרון‬
‫יש ללחוץ על מתג הפעלה‪.‬‬
‫יש להחליף בטריות‪.‬‬
‫‪ ‬יש להחליף בטריות‪.‬‬
‫‪ ‬יש להחליף בטריות‪.‬‬
‫‪3‬‬