מנחת אלעזר חלק ה לקוטי תשובות

‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~~~~‬
‫~‬
‫~~~~~‬
‫~‬
‫ן~~~‬
‫~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~‬
‫~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~‬
‫~~~~~ ~ ~‬
‫~~~~~‬
‫~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~‬
‫~~~‬
‫~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~‬
‫~~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~‬
‫~ ~ ~~~~‬
‫~~~~~‬
‫י‬
‫~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~‬
‫~ ~ י ~ ~ ~ ~ ~ ~ י ~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫המד~ק של ה~"ר ש~גו‬
‫נו~‬
‫את‬
‫~רמאבחרר~~רי‬
‫~ש ~יסן‬
‫הת~י~‬
‫במי ש~שה ברמצוה ~ול המ~ד~בותיו‬
‫~~‬
‫~ל~‬
‫ם‬
‫ה~יח ת~~ן ~ול המ~דאיך ~שה ~אם ~ו~י‬
‫י~ו תפי~ן ~וה"מ‬
‫~‬
‫ה~י~‬
‫~‬
‫הי~ה ~בפ~~םה~ ש"מ‬
‫מדר"י ת~‬
‫~‬
‫~ ~ ~~‬
‫~‬
‫ש~צו‬
‫תי~יל‬
‫בדב~‬
‫~ב~‬
‫~ו~‬
‫הצ~ ~ ~‬
‫~~~ ~"~‬
‫אשכ~ ר"~‬
‫תשו~לאחד‬
‫בלמוד ~~"קכיאין‬
‫~מת האמת לחו"לשר~ ~"י לבד מקומה ~ל~‬
‫~ ~~‬
‫~‬
‫או ~ם מחכמי ישראל שצריך‬
‫א~שחלק ו‬
‫~ל~‬
‫ה~~כו~אם‬
‫ב~ך‬
‫~ל~לא ~אהוזמן רבאםיב~ך כמה‬
‫יו‬
‫ד ~נןה~"ל אםלב~ךש~תןמכבודו‬
‫לבו"ד‬
‫"~י~בליק" אם‬
‫ל~"פ~זידי~ט" שלג~‬
‫ב~כ~~ב‬
‫~"~‬
‫~~~~בר~~ה~~~ל~ו"~~~~~‬
‫~~~~ ~~ו~ ~~‬
‫ך‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ך‬
‫~‬
‫צ‬
‫ד~‬
‫מלך כופ~ורשי‬
‫~~~~‬
‫י"ד לול~ם הגדלים איל~ות שאין התמ~ים‬
‫גד~ם ~ם ליולם אם כש~ים‬
‫~‬
‫~~~ ~דהי~‬
‫אם מ~~ם‬
‫שישלהם‬
‫ה~~~~‬
‫למצ~לול~‬
‫~ש~צ~~‬
‫~ ~ י"דהיופ~‬
‫ש"ק‬
‫יוד‬
‫~~ין‬
‫אי~שרהיירהבדין ג~ שמלולא טבלואי~י‬
‫באמ~‬
‫~‬
‫תש~‬
‫~‬
‫ה~~‬
‫לשמו~ ש~‬
‫~ין‬
‫~ ~חד ששל"ח‬
‫~י‬
‫~ ב~ן יו"ט שנ ~ ובדברי החכםצבי ז"ל שכתב‬
‫השמש~‬
‫~~~תה~י~ ה~~צייט ~ל"י~ ~~‬
‫יו"טש~יאפילובדיתו‬
‫~ ~ש~"יאין‬
‫ל~ו~‬
‫~ש~‬
‫~~ן ~ידורהקי~ה ב~ל פסח ~ אם‬
‫תשובה‬
‫י"ד~~י~ה ~גד ש~טה במדי~ת א~כ~~ ~פשר‬
‫~~פ~ח בש"ק ~ון ליקחי"במצות‬
‫~בליל‬
‫~~~ש~~ופן שי~~ו~לה~אשיתירוה~שיים לשחוט~אם‬
‫ש~‬
‫~לכה ל~חוט‬
‫~ולם‬
‫ב‬
‫ת‬
‫~‬
‫ש‬
‫א‬
‫י‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ח‬
‫"‬
‫י‬
‫ה‬
‫~~~ין‬
‫~י‬
‫י~להתי~י"~‬
‫~ו~ הנ"~‬
‫ה~~‬
‫קב~~וכו~‬
‫~ ~ ~~ ~~נ‬
‫~פרדכיי"א‬
‫אם מ~ר‬
‫דירה‬
‫א~וכו~ שלי~‬
‫ו~ למ~‬
‫די~‬
‫י משם קבבמ‬
‫ילשה‬
‫יר‬
‫~ש~דב‬
‫בדב~ ואין שום‬
‫לו‬
‫~רם‬
‫וו‬
‫בש‬
‫ק~‬
‫לג‬
‫~~י ~ת ש~ת‬
‫יח‬
‫~שא‬
‫~ג~‬
‫במק~‬
‫~"~ ה~~‬
‫~~~~‬
‫~ ~ ~ ~~~ ~~‬
‫~ ~"ב‬
‫יל‬
‫יל‬
‫יל‬
‫~~י‬
‫~ס‬
‫~ד~ר‬
‫יל ~~‬
‫~~ר~‬
‫א~‬
‫דג‬
‫~ש~~ יב~~‬
‫"י‬
‫ו~‬
‫~~~י~ הספירה‬
‫~אם‬
‫א~"~‬
‫~~~‬
‫למפ~‬
‫~~ן חל~י הזמ~ים‬
‫~תשו~‬
‫ת‬
‫למ~~ קדוש‬
‫ל מ~"א ח"ד ~~ן ממ~~~אם‬
‫~ל~י‬
‫~~רי‬
‫ח~‬
‫שבת אםלא ש~ה‬
‫מ"ב~‬
‫~‬
‫ה~"ט~פ~ יה"כ ושמחאת‬
‫מ~ר‬
‫תו שכ~ דב~ימים של ו~"ח‬
‫אי‬
‫תצ~‬
‫~אש~‬
‫~ב בת~"מ ~~ה~‬
‫שהןכל מנ~‬
‫חוןמיוה"כ~ולכא~ דב~ותמוהים‬
‫~אישיוד‬
‫הש~אסו~ם‬
‫ימ~ ~ם‬
‫~ו"ט‬
‫מ~ר למ~וט‬
‫במקום‬
‫~ ~~ ~שוכ~ןבמקוםא~‬
‫ה~ווקצ~~םליצמם‬
‫שהמ~גשהשו"בל‬
‫ש~‬
‫ה~צ~‬
‫אם מותר להם למרוט‬
‫הנוצ~‬
‫~ו"ט‬
‫המ"א ~או"ח‬
‫פלפול ~~~לה‬
‫בשם~י"ב~ בהדדבש~ן דכשיש שהות‬
‫תר~ז‬
‫~~י~~ ~‬
‫דק‬
‫ן"מ‬
‫~רא מ~ל~ה ר ~ בנויקדיםהמילה‬
‫~ק‬
‫~ום ש~~‬
‫~ש~ן יקדים מקרא ומי~וכתב המ"אהטים‬
‫דלמ~ה יש ~ יוד דיכוללימו‬
‫מ~~ל ~ום התש~י‬
‫פ~‬
‫או‬
‫~~ן ~ליך ~ אם ~~ו ב~ש‬
‫הש~מח~‬
‫~שירז~‬
‫~תמי~‬
‫~~י"ג‬
‫~ביום‬
‫~~ר‬
‫~יפו‬
‫~~"~נים‬
‫שם שזרקואב‬
‫צפר~‬
‫שמו~‬
‫~ו"~‬
‫במי ש~ה בר‬
‫אם יכול‬
‫~~יך ל~~ר בברכה ~מ~ ~ ~ ~ ~‬
‫~ ~~‬
‫~ו"תאב~י‬
‫ב~ ש ~ ~‬
‫שלא‬
‫ס~ה‬
‫כ"~ ~ב~~‬
‫~~‬
‫יל‬
‫שי~~‬
‫~י~‬
‫~ ~יל‬
‫יל‬
‫~~ל‬
‫~‬
‫~ ~~ ~ ~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~ן‬
‫ך‬
‫ל‬
‫י‬
‫ה‬
‫~ ~ך‬
‫~"י‬
‫~נ"~‬
‫ש~‬
‫~‬
‫מ~‬
‫~~יר‬
‫~‬
‫לשוב‬
‫ל~ו~‬
‫~~‬
‫~~יןישובא~ן יש~ל ~מ"ה ~ ~נן‬
‫~~~~~‬
‫צ~‬
‫רמ~"~‬
‫אם ~ושלדברי ~"חשכתבלהזהירה~שים‬
‫~י ~בון ~ אש יש היתר לתת ש"ז‬
‫ש~‬
‫~~‬
‫~ ~ילכו‬
‫דישיבדקו ~א~רטו~ום‬
‫למ~‬
‫לרו~םכ‬
‫~או ל ~ך‬
‫~~~ו‬
‫~ךל ש~רוגדליו~ ~~‬
‫~ ~‬
‫~ש~ לת~~‬
‫~‬
‫~‬
‫כרא‬
‫~נן‬
‫~נ"~‬
‫~ ~~‬
‫דרוב ~~דה‬
‫פלפול‬
‫אר"י‬
‫וחם~כו~י ~‬
‫~‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ב‬
‫א‬
‫ש‬
‫~‬
‫~‬
‫~~~ ~ הלכו חכמים ~חר הרוב י"‬
‫~~‬
‫מקומ~‬
‫קהילה ש~ן כולם יכולים‬
‫~‬
‫~‬
‫אם מ~ר ~ ק ~~ד‬
‫~~~ ~~~‬
‫~~הם‬
‫או~ד~~ני‬
‫הש~~~‬
‫בפנ"י‬
‫י~‬
‫ו~ש~ ק~~‬
‫לחולה‬
‫אם‬
‫~ם מ~~‬
‫רפ~הל~‬
‫לש‬
‫~יכו"‬
‫~~~~ שה~‬
‫~"ת איך‬
‫ל ~י~ר ~~‬
‫ה~ ~‬
‫ה~ןשל שם ל~הב~"הבצ~וא~םהא~‬
‫תי~‬
‫~~ בש~‬
‫~"ת‬
‫~י‬
‫~‬
‫ה~טה ל~לה ~ ~ט~‬
‫~השאיר ד~‬
‫כ~ן‬
‫למ‬
‫ו~ל‬
‫צך‬
‫צב~‬
‫אצ~~‬
‫~ישאופןו~שמ~ר לשל~י"י‬
‫~וביל ~"ת‬
‫א‬
‫של~‬
‫ה~~‬
‫רוב‬
‫ד~ב‬
‫~חו~ ט~~ ~ל~~‬
‫~‬
‫~ ~~ ב~~‬
‫~ם צ~ק‬
‫ל‬
‫אם‬
‫~~ו ~‬
‫ד ~ר ש~~‬
‫~~‬
‫~ ש~‬
‫~~~ם‬
‫י‬
‫ש~‬
‫ת~ ~ ~‬
‫י~~‬
‫~~~~~‬
‫~ ~‬
‫ד~ל‬
‫י~ו ה~ח~א‬
‫~~~ ~~~ ~~~ ~~‬
‫~~~‬
‫~~~ב~~~~~~~קצ~~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫וצ~כין מסו~ת ואין‬
‫ל~ן‬
‫משום שהם‬
‫ת~‬
‫יכ‬
‫יכ~ לו ~בוכו~ והופך‬
‫~ה‬
‫בת‬
‫י שם~ וא‬
‫~ל~הם כלל וכמו ~אנ~‬
‫ומבלבל~ דב~ שקר בש~ שא~ ה~תי ~בריו ~י‬
‫ו~‬
‫ית ~ונגא~ן ~אשר המה לאישו צוכט ~ה‬
‫הנמ~יםכ‬
‫יש‬
‫מ~ם‬
‫כמו שישו‬
‫~ביאם‬
‫לה‬
‫~י לו כל‬
‫לתיכ~אשרהי~‬
‫ןת‬
‫יי‬
‫כד‬
‫הו‬
‫מצ~~זה~ הנהאני~טשי‬
‫ס"ס והא~יך ב‬
‫אצלי למיני~ולאמקצתי~כימלו~‬
‫בן מ~לאאשר המה נמ~ם‬
‫בגלילותאונגא~ן הסמוכיםלגבולט~כיןכי הו~ומיבר‬
‫כיישי"ז ~שות~גלילות ~סמוכים זל"ללה~א‬
‫גס‬
‫~ת וכיוצא דב~ים שי"בחיי נפש והאונל‬
‫ל‬
‫~חפצים ~ה‬
‫פן‬
‫א~‬
‫יגובפוו‬
‫י נכ~ים ונכ~יות מהכפ~ם מהכא‬
‫לה~אהיופותהאלוי"‬
‫וגם בשרם‬
‫היופו המה שמ~ם‬
‫להתםכי‬
‫יות~‬
‫נודי אש~‬
‫קליות~להתיכלכפי~~דהטשיכין~ והנהקיי"ל ~"ד ~ס~‬
‫~ן ~ל~ן‬
‫וכן בכמה דוכתידתולין‬
‫נ"ז‬
‫לפנינובמצ~‬
‫תו~ן‬
‫ג~שם בד~וסה‬
‫י‬
‫י‬
‫ס‬
‫"ה‬
‫ינ‬
‫~וה‬
‫י‬
‫ב‬
‫י‬
‫ב‬
‫מ‬
‫יי~‬
‫ומ‬
‫למהצח‬
‫ד~וספק‬
‫כש~‬
‫ס"ס ספק לאיל‬
‫ולא‬
‫ב‬
‫א~דל~הס~‬
‫שמאלג‬
‫~ד‬
‫מה~ושה ט~יפה ש~‬
‫מ"מלא‬
‫יד~ מקוםשי‬
‫י‬
‫מה~‬
‫המצויכגון במקוםשהא~ימצוי מכלבוכןהכא מהנ‬
‫שלוק~ם‬
‫יןו~דמצוי ~וא מה ~‬
‫מ"ש ה~ב הנז~לישות ס"ס כיו‬
‫מאונגא~ן סמוךלהגבולים ומב~ים לשםהיופוהנז~ והרב‬
‫הלז ~~הלישות תחבולות וגםלציו~י ~מיכוון ~ה"צ‬
‫~~‬
‫ר‬
‫~ה"י ל אמ~תי דב‬
‫אש~אליו נכתב י"כ‬
‫בו~ן‬
‫התש~מ~נתכם ~‬
‫~ס ב‬
‫אום כ~~ ~‬
‫~~תי‬
‫~חו~אין ~ושי~הםמפני להתי~‬
‫~~נןבתררובא~"פ‬
‫ואודו ה~~ם‬
‫~‬
‫ים‬
‫~ה~‬
‫הרבוכו~‬
‫כ~יי~"~‬
‫ד ש~ב הרב‬
‫~‬
‫~ו‬
‫ח"‬
‫~‬
‫וא~~י‬
‫~ ~ שכ~תי אודותם ~~ ~בי~~ ~ה ~מ~נ~‬
‫~~פת‬
‫ל~~‬
‫ליי‬
‫~ן‬
‫והנה מוצאם ~~‬
‫~ש~וםא~~~ש אצביו שיש ~הם‬
‫~ם ולא‬
‫ןו~אסו~יםסמ‬
‫~מ"שז~ש‬
‫אודו היופו‬
‫~‬
‫יו~‬
‫יס‬
‫~‬
‫ים‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫יי~‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫~פי~~~‬
‫מכתבו~ וי"ד‬
‫שיש לכולם ~ש‬
‫ה~~~ןביו‬
‫י שהם‬
‫~ומ"שדאין‬
‫~ א~צביות י"‬
‫ביפנ"‬
‫ט~י~‬
‫מא~כובה למטוהניכ~ ית~תי"כ א‬
‫ם‬
‫וי הן אמת א‬
‫יס‬
‫יו‬
‫ו~הת~תי ג"כמתחלהא‬
‫י~‬
‫ו‬
‫~~ה ~םכן‬
‫~שו"תבנין~ון‬
‫אהיח~‬
‫ד‬
‫ישות ~~~ אולם שאנ אלו שאינם ~ק~ה ~ק נ~אה‬
‫וכת"ה כתב ש~ק‬
‫ן‬
‫י‬
‫מ‬
‫שהם‬
‫ותמהתיאיך הקלתם‬
‫נ~~‬
‫כ"~נו‬
‫בפ"~היינו שינויים מיופו שנ‬
‫כמה סימנים‬
‫להיות‬
‫~‬
‫י‬
‫כ‬
‫י‬
‫~‬
‫צ‬
‫ולולא זאתהיינו‬
‫שיצט~כו להיו להם מסו~ות‬
‫י‬
‫"‬
‫פ‬
‫ב‬
‫~‬
‫בדש~י‬
‫א~איןלאוס~ם ונמשך שם גם דב~י‬
‫כי‬
‫זי"יב‬
‫~~‬
‫אאמו~‬
‫ס"ק‬
‫תשובה~ובאמת בד~כיתשובה ~סימן פ"ב‬
‫י‬
‫ש~ר ד~ק שינוי הכולל ~דלולאהוישינוילכז"הז~שיה‬
‫~כו‬
‫כ~‬
‫צט‬
‫מסו~האח~ת מי~דתלאלוהיופותייי"שטימוונמוקו~וכן‬
‫~א משו~~ת מה~י~~אהלוי מלבוב ~ח"אסי~‬
‫~‬
‫~כ"ח~יושא‬
‫ממש‬
‫גדולי ~~ונים ~~וב לזמנינויתה~ ~בל כשיש שינו‬
‫~ברא~גדול בפרטותהיינושינויא~לבד~ולאשינוי דגד~ת‬
‫כל בלי שום וגדלו א~‬
‫ג"כצריך‬
‫אב~‬
‫~‬
‫ינ‬
‫סו~ת ולזהשכי‬
‫הגמ‬
‫ון‬
‫ו~‬
‫~ בס~אילה‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ב‬
‫ח‬
‫מ‬
‫מןשינאוויסז"יג"י‬
‫ייי"ש ומקו~ו אדמ‬
‫ו"ח~ולי‬
‫מש"ס‬
‫של~ייי"ש וכיון שצ~כין מסו~ת ~ד~ ואין להם גו~‬
‫בפ"~ י"א~אסו~‬
‫שק~‬
‫י‬
‫~י~‬
‫~~ו~רה~וא~‬
‫יי~‬
‫~~~~~ ~ג~ד~ול~~~‬
‫~כ‬
‫~ה~ו~צ~י‬
‫~ם~~‬
‫יכ‬
‫~"‬
‫וי‬
‫ס~נום‬
‫~א‬
‫~ה‬
‫ין~ל‬
‫~ס‬
‫~~מ‬
‫~~‬
‫~~ב~~‬
‫זה מקרוב לנו~"י א~אשר הפ~יד‬
‫י‬
‫ד‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ה~‬
‫הפי~פליגונגדהשטאאטס~ש~~ילדג~לותמ‬
‫~נתינוונתן‬
‫~~‬
‫לנו‬
‫מ~ון אלו היופו ששם מיוד להם‬
‫~וה‬
‫רלטייס"‬
‫אי‬
‫קר‬
‫וי‬
‫"‬
‫שם‬
‫~~ו~ו מקוהוט מדינת צ~פת‬
‫ה~צו~‬
‫אוש‬
‫האלו ה~ים שם ממ~חק וכי‬
‫ן~ש~ם‬
‫ה~כיבו וגדלו‬
‫~~‬
‫~ן מיוחד וגםשינוי כנ~אה ~~ ש~אשו ~ןי~פווכיוצא~‬
‫~ה‬
‫ופ"א ~בתחילה כש~ו‬
‫לפני‬
‫הו~ס יו~‬
‫םינ~וו~לו איו‬
‫דמדו‬
‫גת‬
‫ינ‬
‫~אלה והוא משונה מאול‬
‫~‬
‫הנ"ל פנקסגדול נדפס בלשוןטשיכישוממאשולנוה~היווהפשו‬
‫יס ושם מצויר ~~ג~ם של חמשאצביות‬
‫~וויריל~‬
‫להכי~‬
‫השי~ימיופושלנושיש להס ~ק‬
‫~ורך‬
‫ו‬
‫י‬
‫ב‬
‫צ‬
‫א‬
‫יא‬
‫כו‬
‫ו~מיב‬
‫שם טוב מהוס ולהיותםמין ~ וא"כצ‬
‫ן~מסו~ה‬
‫אין‬
‫בפ"~ו~ים‬
‫~ין ~םכי מקו~םמי~יהגויים ה~‬
‫ב~~אש~‬
‫וי"כ‬
‫שם יהודיס ובפרט מי~אים שיש לסמוךי~הם‬
‫כ~כ ~ים‬
‫~תחלההיו שכי~ם יורויכשיואינם כ"‬
‫אסו~~ליהםכיני~בוב~צותםוגם נו~ם בצו~תם‬
‫~ולי‬
‫מהם ~ם יות~‬
‫מ~ן זה‬
‫ה~~ת שלנו אבל‬
‫~תכ~~ם ואין כי ~ה~אי~~ינ~‬
‫~ב~תיהםב~איאיןכשני‬
‫שהם‬
‫מ~וכ~מ~~בגמ~שכן‬
‫וו‬
‫לנ‬
‫כשר ~וןשנתירבו יופותשל‬
‫ז"א ראי~ לה~ה ולמישה וכיון שנהגנו‬
‫לה~~‬
‫שצ~~י~ן מסו~ת גס מאון שהם שכן ~ידמי י~ות‬
‫ו~ת‬
‫~ורו ~"ש הגאוניס ~ו"ת טוטו"ד ~ר"ם‬
‫י"כ שי~ ~ן‬
‫כמובא בד~כת"ש ~ס‬
‫בו~‬
‫ולדו‬
‫~ס"~ול"ב~ בפ~טו ת‬
‫~ן~ואין להאריך ~ ואםתרצ‬
‫י~‬
‫ל~‬
‫ליה~‬
‫ת~לו‬
‫פנקס הנ"ל‬
‫~~ו ~לו‬
‫כ~‬
‫ה~~הוכו~ להש~‬
‫האד~יססי הרצ~ וש~ט"ס~ ~ו~ידידושתי"ט‬
‫~‬
‫ב"ה מונקאטשיי"א‬
‫כבוד י~‬
‫די"נ‬
‫וידיד יש~ל ה~ב הצדיק המפו~סם‬
‫חו"פ וכו~ ~~למשגב בנש"ק ובןצדיק‬
‫ת‬
‫תפבאו~‬
‫"~‬
‫מו"ה נודי‬
‫"~‬
‫טק‬
‫ליי‬
‫ש~‬
‫הדו‬
‫א חוב"ק‬
‫ד~~~‬
‫~~ן~כט"~סי~די~י‬
‫~~~‬
‫אגצבב~א‬
‫שו‬
‫וש~~"ס‬
‫כבודי~"נ ~בי ה~ב~גאון ~ו~‬
‫לפנינו‬
‫אשר‬
‫~~~~יכתיבתו אמנס‬
‫כ~‬
‫י של"ח‬
‫ה~~מן‬
‫שבי~~תי ~קבאופןזההי‬
‫השא~~ ה~שה כ‬
‫נשא~‬
‫שהי~ בין השמשות וספק ו~ילילה ה~ ~תג~‬
‫ל~~א~~ם‬
‫~ ר~ם‬
‫יה‬
‫ימ‬
‫הש‬
‫יינוהיומ~ם שםבשית י~ת נ‬
‫כוכביספה~‬
‫שהתי~ו להס אח"כ מיד ל~פלל מ~ה‬
‫הי~ ביהשמ"שיוד ו~~ם אומ~ים שהי~ ~ב~ הסמוךצ~ה"~‬
‫כ‬
‫~נהח~‬
‫חשכתלילה והשאלה מתי ~אצ"טכב~ א‬
‫מ"ש ~ה‬
‫תה~‬
‫ה~‬
‫יו"ד א~לו‬
‫לאב~הם‬
‫~~ה~"א א~לי‬
‫ה~יום ספק‬
‫""של~ ספק‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ב~זחכ"וג~אות~ ס"ק דאם‬
‫ז‬
‫לילה וגםיש י"ד~דיום הק~בו~ה דה~~ום השניכ"ז‬
‫ה~"צ ~ק ביום ה~‬
‫~דום ה~נו ~שוביום‬
‫~שותצט~~‬
‫~ו~ה שם לה‬
‫~ין‬
‫המיתה~ שהי~ ביהשמ"ש~ ליום שלפניו‬
‫~כ~‬
‫ה~ב מ"ד ידיתיולאש~כוונתו ןא"ה‬
‫לאב~הם זה‬
‫~ב~הם ל~ ~"א ~~‬
‫~‬
‫תש~ת‬
‫נ~אה שהכונה לשו"‬
‫~טימו ונ~וקו ו~י אנן‬
‫לנפ"נזינויייב"ישה~וי"כ אד‬
‫יריה~"א ~~בה~ס~פרדי~ אש~‬
‫ד~ש"מ‬
‫"י ~ דב‬
‫ש~‬
‫דנ‬
‫י~א ה‬
‫~ריב~מביה~"ש‬
‫יבו ~קת‬
‫דש‬
‫נוי‬
‫בת‬
‫שמ"‬
‫~פו~י‬
‫~~‬
‫משא"כ‬
‫שבו‬
‫דשבת‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫די"ש‬
‫י‬
‫ל‬
‫ו‬
‫י‬
‫י‬
‫ד‬
‫ו~ש~ם ~ה נכ~‬
‫~ ה~ותדמו~ ~‬
‫~פ~י יומאי~ו‬
‫בו‬
‫~‬
‫מ"שבגדו~ אחרוני‬
‫הש~ל‬
‫~בדב~ינו במ~"א ~ח"א ס~‬
‫ויי‬
‫דב~‬
‫יב בזה ~מת י"ל ~הומ"ז~ מ~קה‬
‫~מש‬
‫להשתנותכיון ~בר ש~ה גרי הא~ק ~י"הזינשל~‬
‫ד‬
‫מת~נשתנהייי"ש מ"מ‬
‫~ כבר‬
‫ההשתנו וס~ ד~השמ"ש וא"כ‬
‫מ~י~~ כהמג"א באפו~י‬
‫ן ח~~א דשבת‬
‫~יני‬
‫מ~השמ"ש~יוליי~אכ~~ י~‬
‫מ~"כ‬
‫~ש~ו ל~~תיום ב ~‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫שא~נו‬
‫~י~"צ דל"ש ~ומרא או קולא‬
‫ו~י~ כ~‬
‫דנ‬
‫~~‬
‫ל‬
‫ביוםח~או חשון ב~‬
‫~~ך‬
‫מס~~טימ~‬
‫ל המג"א ד~"ש~ ~קתיו~םכנ"ל ~ם‬
‫י‬
‫ם‬
‫~‬
‫ל‬
‫ש‬
‫מ‬
‫לדון ~השמ"ש יו~‬
‫ב~קת נ~‬
‫דה~ולש~הי~ לילהןלא‬
‫לומ~שיש כ‬
‫~קה‬
‫~הב~~~תחישהי~שנ~יודנה דהאי"ל~ביל לי~‬
‫~ש"ס ופוס~ים‬
‫~פ~ הדין ד~יהשמ"ששה~ואזמן‬
‫יי"ל‬
‫דל‬
‫ו"‬
‫ננ‬
‫שא~נהה‬
‫ישת~םאו אך‬
‫~~~ קיו‬
‫לי~ כ~‬
‫אןש~ י~‬
‫~ומ~ים כן כנ"ל כיו‬
‫~~‬
‫~ירו~ן ~ל"הש מ ~‬
‫~~ ~לכה~~‬
‫כדב~נדה‬
‫מ~י~ב‬
‫~ו‬
‫~‬
‫~~‬
‫~הר‬
‫מ‬
‫"‬
‫ר‬
‫~כים‬
‫~ק~בלילה‬
‫י"ב~‬
‫~‬
‫א‬
‫"‬
‫י‬
‫~צא~ ~‬
‫ול~~‬
‫~ב~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫ב~י~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫אלא משום‬
‫דקדשיםכמ~~שהתוס~אבלשיש וכו~כי הזמןאשר‬
‫~אריךב~י‬
‫~קתחי ~המודי~‬
‫ד~ומ~‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫ו‬
‫כ‬
‫"‬
‫ג‬
‫ן‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫י‬
‫ב‬
‫ת‬
‫"‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ד‬
‫"‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫ס‬
‫"‬
‫ת‬
‫ח‬
‫~‬
‫י‬
‫ס‬
‫~ישראלמלבדכאבי מ~‬
‫~‬
‫~רד~~ וגם‬
‫ב‬
‫רוב יכ~‬
‫~כלל צרו‬
‫ב~~"א~~"אסי~‬
‫כאן ל‬
‫ה~ו~"‬
‫ולהיל~‬
‫~גם‬
‫ד ונ~י ~חושי צרותו‬
‫~~‬
‫ו‬
‫ובד~י~‬
‫~~~‬
‫החת"ס‬
‫יר‬
‫וי‬
‫שם~בש‬
‫נ"ד‬
‫~י מ~ה בשם‬
‫"ל~קו~‬
‫הלכה‬
‫ה~שו~םוגז~‬
‫ביו~~ ל~~ בס‬
‫במ~כסתכ~‬
‫~ו‬
‫ש~אר~‬
‫י‬
‫~‬
‫כ‬
‫ה‬
‫ל‬
‫נ~‬
‫ה‬
‫ש‬
‫י‬
‫מ‬
‫ק‬
‫ל‬
‫ס‬
‫ל‬
‫~‬
‫י‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ה‬
‫~‬
‫ח‬
‫~‬
‫ל‬
‫~קת‬
‫וב~~ובכויא~~‬
‫ה~~~ד~ בנ"י‬
‫הקו~יםיו~ים ~"א ~ר‬
‫סס‬
‫המישיא~"כ ~דםא~שיגוו~‬
‫~מ~ירין ~ל~זיזוכדי של~ו~‬
‫~בג~‬
‫מ~~‬
‫~הין‬
‫אמשיכי‬
‫יו‬
‫~רב בכל דוכת‬
‫ר‬
‫דם כאשר כככ‬
‫ב~‬
‫לו‬
‫~‬
‫א‬
‫מיתתו~"וא~~ברגי קודםכד~רי~במת~י~‬
‫~מ~‬
‫וא"כ‬
‫יוצאבזה אך הוכ~‬
‫~כר~יםבכ‬
‫זהרבי~ו בשו"תדבריחי‬
‫~ייר‬
‫דש~‬
‫כ‬
‫יש בו~י ~קתחישהי~ יוד ~ר יה"‬
‫א‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ש‬
‫~‬
‫ם‬
‫ו‬
‫י‬
‫~~‬
‫ב~ה~~י י~"ד רבוי~ו ה~קים‬
‫ו~~אי‬
‫~~‬
‫אולםיש ל~ת~קצת ~א דבריהם‬
‫ה~ וה~ה ~~ו ~בוכה שישבו ה~סקיםוהש"י זו כלי~‬
‫כ~‬
‫ן‬
‫זמ‬
‫ה‬
‫ס‬
‫י‬
‫~‬
‫ג‬
‫ה‬
‫~‬
‫י‬
‫ך‬
‫ר‬
‫י‬
‫ב‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ל‬
‫ח‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ו‬
‫~‬
‫ן‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ח‬
‫~‬
‫א‬
‫ש‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ס‬
‫י‬
‫ס‬
‫ג‬
‫ה‬
‫מדו~‬
‫~‬
‫כ‬
‫ש‬
‫~ק‬
‫~י~~~יו~שר‬
‫ר~~והרמ"א ~~ו"דסי~ כ"ד‬
‫~ס~~‬
‫~ן‬
‫בתוך זמ‬
‫~שמ~~~ ולאמי~ו~ ~"כמית‬
‫ל"י~‬
‫שהמ~הג‬
‫ש‬
‫י‬
‫"‬
‫~‬
‫גםא~ ל ~ך רוב ה~~תסויכי"~‬
‫כיון דקיי~ל רוב גוססיןב~~ כדאמרי~שב‬
‫ת~~~י~‬
‫~~הר‬
‫יל‬
‫יק‬
‫ן ה~~והש"ך שם‬
‫~בדייבד ~~סד ~ ~ןהתב"שזולת‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫~‬
‫ת‬
‫י‬
‫~‬
‫מס~ כ"ח הריא~ר~~~ ~קת~י ומה~יי"ל~בריש אם‬
‫מרו~יבד‬
‫כ~ ~כון לכך ~סר התב"שא~~~י‬
‫~~"מ‬
‫בשארי‬
‫~~ שמחוית"או~‬
‫הגוסס הרי כחיוכו~ זהו ולכאורה אין~לך ה~ד מר~ה מצרהגדולהכזו‬
‫ש~שאם‬
‫ק‬
‫~‬
‫י‬
‫כבר~ארו הח‬
‫ה~‬
‫ה~‬
‫ל‬
‫"‬
‫מ‬
‫כ‬
‫א‬
‫ו‬
‫ל‬
‫"‬
‫י‬
‫כ‬
‫"‬
‫א‬
‫ו‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ד‬
‫כ‬
‫"‬
‫ה‬
‫צ‬
‫ם‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ם‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ק‬
‫~‬
‫י‬
‫ת‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ש‬
‫י‬
‫י‬
‫ן‬
‫כ‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ש‬
‫ר‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫אך‬
‫י"ל ~~א‬
‫ב~ו~א‬
‫ד‬
‫"‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫ז‬
‫"‬
‫~‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ס"ק‬
‫ו~ה"כ‬
‫~‬
‫י‬
‫ס‬
‫~‬
‫ז‬
‫"‬
‫צ‬
‫ש‬
‫ס"קו~‬
‫ם לש~‬
‫~מת הוא~ ~‬
‫כ~‬
‫כמ"ש ~מו"ר ~רכיב~רתם~~ש‬
‫~כ~ ~"ז‬
‫~~ןשמויה ר~וקה כשמסת~י~‬
‫ם‬
‫א‬
‫תשו~‬
‫ד‬
‫"‬
‫~‬
‫ל‬
‫א‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ם‬
‫ו‬
‫ק‬
‫מ‬
‫א‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ת‬
‫"‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ה‬
‫~~רא‬
‫ב‬
‫ש‬
‫~‬
‫מ‬
‫ל‬
‫י‬
‫~‬
‫ד‬
‫גב כ"~~‬
‫דל"~‬
‫ב~~ תוך ש~ים דל"ש ב~"ג ~קת ~כיון שב~"ה כ~ר הלאישהרבה~וסקיםמר~תינוהאוסריסהמהרי"ו‬
‫~ ~~"א‬
‫ה~‬
‫~ך‬
‫א‬
‫~‬
‫מ‬
‫ה‬
‫~‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ן‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫ל‬
‫~ וכ~~ וא"כ גם וה~"זודיימי~ ~מ~א שם ~רכי תשובה שאוס~םא~~‬
‫ד~‬
‫ו~~~ כ‬
‫~מ~בר‬
‫יון דהכא כ‬
‫בדייבד ו~~"מ ו~ודשצריכין לה~ן ~ו זה שכ~‬
‫ד א~ ~‬
‫בכ~ה"~ג י"ל ד~ש ~קת י‬
‫~ר צה"כ כ~ן שכבר ובתב"ש כ~~~~תכוןלכך הל~ןלך קלו‬
‫ו"ב‬
‫~‬
‫~וה~~‬
‫ה~קה"כ‬
‫~‬
‫מת‬
‫~~ם ה~"ז‬
‫ו~תו‬
‫ל‬
‫"‬
‫י‬
‫~קת‬
‫שיכ~יסיצמו‬
‫אסור מגהדלול~מ"מ ~כון‬
‫אמ~‬
‫ן‬
‫ד‬
‫י‬
‫ד‬
‫ן‬
‫ו‬
‫ד‬
‫~‬
‫ב‬
‫ו‬
‫כ‬
‫~‬
‫א‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ו‬
‫~‬
‫ם‬
‫ג‬
‫ם‬
‫~‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫ר‬
‫~‬
‫א‬
‫ה‬
‫גיס~~‬
‫ו‬
‫מ‬
‫כ‬
‫~‬
‫חו~‬
‫שה~‬
‫~וך המ~קת ~ם‬
‫לס~‬
‫~‬
‫שם‬
‫גדו~ ל~ומת‬
‫כייס~ לכקתלחי~‬
‫ב~ו~ת ה~"ז ו~ה"כ~‬
‫הי‬
‫~~‬
‫~ו‬
‫~ה~~ א"ו ב~כון לכך כ~‬
‫~‬
‫~‬
‫זהיש לומר‬
‫ה~ך ~אמרו‬
‫אםו~ת~כס ה~מהאו ה~‬
‫~~~‬
‫ב~"~~ת‬
‫כמו~~שהיו ני‬
‫ו~‬
‫~~ה צורךהיי~ו‬
‫שלא‬
‫ר~ ~‬
‫שה~ כבר צו~~צ"רכ~ דיתס א"כ זהו~נו~ה ייוצתי‬
‫הנ~~‬
‫~ ~נק‬
‫כשומלתכיליך~כליםאו ה~תליםאו ה~‬
‫~ו~‬
‫ל~‬
‫ושתוז~ א"~‬
‫היי~ו ל~רצ~"כ~ מ~מר~יהי~היאצ~~ביום דכיון ~ום שליר~‬
‫י"~‬
‫השכ~םה~כריםמ~י ~וק ~זירו ש ~‬
‫כ‬
‫ש‬
‫"‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ה‬
‫י‬
‫ב‬
‫ו~י כבר הי~‬
‫~‬
‫ש‬
‫"‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ה‬
‫~‬
‫ו‬
‫~וך כל ה~ש ב~ם‬
‫שלא ת~רכסכלל~יו~~"כ‬
‫ב~מוהוא ~ ~י"כ‬
‫ים א‬
‫ו~ה‬
‫ס~‬
‫ס~‬
‫~~ון ש~מ~~ ~הו‬
‫כ~ה"ג ~נ ש~כוןלכך‬
‫מתכון לכךא"~כ בכ‬
‫שהי~ כבר ס~ ~~ה~נו מצ~ר~‬
‫~ה"כ כ~~‬
‫מ~‬
‫ה~‬
‫~~ ו~‬
‫~י~ כ~‬
‫יש‬
‫~‬
‫י‬
‫ר‬
‫מ‬
‫~‬
‫~ך‬
‫~‬
‫ה‬
‫~‬
‫~"ס‬
‫ב‬
‫"‬
‫ת‬
‫ד‬
‫~ם ה~סקים ~ור רק‬
‫ישיוד‬
‫~ ~~~ן‬
‫ל~~ול מקד~ין ~כשחל‬
‫~~~מגי~ משוםי"א‬
‫הד~קכדייבדדמיאךמכל ב ~‬
‫~ית ~‬
‫~רינ~ ~ קיי"לדש‬
‫ה~~ו‬
‫וה~‬
‫מקדים ~~ש אנ~ש~‬
‫שית הד~ק כ~בד‬
‫וה~שתהייןבכשבי~נודתםר~ישםמ~תד~בויד"פב~ווכו~ ~ה~אוד‬
‫~ נ ~לאוכל ~ר‬
‫א‬
‫ד~‬
‫כשא~‬
‫~‬
‫א‬
‫"‬
‫י‬
‫במק~‬
‫כןבשית הד~ק מור‬
‫יבד‬
‫כמ~וא~םהי~~‬
‫~קור‬
‫ב~ים מכאן ו~‬
‫ם‬
‫ו‬
‫ש‬
‫מ‬
‫~ם‬
‫~‬
‫מ"ש‬
‫א‬
‫"‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ה‬
‫ז‬
‫"‬
‫י‬
‫ה‬
‫~‬
‫~‬
‫ב~"א‬
‫~‬
‫י‬
‫ס‬
‫ם‬
‫ש‬
‫ב‬
‫וכ~‬
‫לכת~י~‬
‫כת~‬
‫~~‬
‫ס~~‬
‫~ יום~יתריבי~מז~~~ן ימו ~צ"~הואכאביו‬
‫קכ"~‬
‫דשית הד~ק‬
‫~ו~~כ"שבשית‬
‫מדייבד כמ"ש ד‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫כ‬
‫ו‬
‫יש‬
‫"כ~~ינין ~י~רהפורי~ות~י"כ‬
‫ש‬
‫י‬
‫~ ש~ר כש‬
‫היי~ו‬
‫ד"‬
‫י~‬
‫א במקרה שכ"מו~יוצאאבל‬
‫~שו‬
‫י~‬
‫~‬
‫ה‬
‫~ויוםי"ל~‬
‫ן‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫ד‬
‫ק‬
‫מ‬
‫י‬
‫ר‬
‫י‬
‫א‬
‫ש‬
‫כ‬
‫ן‬
‫י‬
‫ר‬
‫~‬
‫~‬
‫מק~ם‬
‫~‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ס~‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ל‬
‫כ‬
‫~‬
‫לחתוך‬
‫כל ~‬
‫~~ייכ~י מש"ס ו~‬
‫~פרי~ ~‬
‫תק~‬
‫~ןה~מה בכ"י ~תחי~ בזה ~‬
‫~ה"גלא קלקל‬
‫דמ~~‬
‫מ~~‬
‫י‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ה‬
‫~‬
‫ו‬
‫"‬
‫כ‬
‫בש"ס ~ס~ם ש~~ ~י‬
‫מ~~ ~ש~~ש ~‬
‫שכ~ ~הדר"ג ממה ד~י~ן ~ל ה~ילו ו~שב כ~~ י~סיד הת~ור ~דייב‬
‫~ל‬
‫יו‬
‫גד‬
‫~~ד י"ב~ אמר‬
‫~‬
‫~ גםבין‬
‫יי‬
‫~‬
‫~"א~י~לכאן לגמרי ~כ"זהוא‬
‫ו~השיהד"~~סיקו‬
‫ה~רק מה ש~וההו‬
‫השמש~וכ~‬
‫~י~‬
‫דשם ~ הלכה‬
‫כ ביהשמ"ש‬
‫המ~לה~~לי"‬
‫~‬
‫במק~ק‬
‫לדבר ~ו‬
‫אבל לישו‬
‫~ל‬
‫~תדרוק ~‬
‫~שבכיום כדב~‬
‫של~ו‬
‫יוםא~ ~להכא‬
‫~י~‬
‫לכת~~א‬
‫~ ש~תי במ~"‬
‫בשם כ"ק ~מו"ר‬
‫~ וכן מה‬
‫~ם‬
‫ד~ יר‬
‫בכהליי~‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ו‬
‫~~ו ~ם ~‬
‫~‬
‫~‬
‫~"~‬
‫ם‬
‫ו‬
‫~‬
‫ד‬
‫ב‬
‫י‬
‫~‬
‫כ‬
‫~~ם‬
‫א"‬
‫ח~ראאצ‬
‫~ש~~ה הי‬
‫בשו"ת שם שלמה כת"י ~~‬
‫ש~‬
‫ך וש~ י~‬
‫ו~קולשיי‬
‫"כ צ"ל~ ~‬
‫דש~ד"~ג~ןידו~ שלא‬
‫~~~ ש~לכים למ~"י~ין ~~ין‬
‫ב~~ת ~~וך בי‬
‫מ"ש כהד"ג ~י~ מדברי שו"‬
‫~~ם ~ויד~‬
‫ג~~"ד‬
‫ב~~י ~"ד ~ד~ד א‬
‫ו גם‬
‫ב~‬
‫כ~~ ~ דה~א שכבר‬
‫~‬
‫ו‬
‫ה‬
‫י‬
‫שמת‬
‫ב~‬
‫~ מה~יהרי כי~ כדייבד ו~י~ו רק ש~ ~רה‬
‫~~‬
‫~‬
‫ב‬
‫ר‬
‫י‬
‫ר‬
‫~‬
‫ב‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫ס‬
‫~‬
‫"‬
‫ד‬
‫ה‬
‫י‬
‫ש‬
‫ד‬
‫ה‬
‫"‬
‫י‬
‫ש‬
‫ד~‬
‫א~"ה‬
‫~~ל~‬
‫~‬
‫~ ~"ג‬
‫~ה שהלכו למ~"י כ~~‬
‫כש~~~ן‬
‫כ‬
‫~שות‬
‫~ ~חרת ~כמ בס~‬
‫~~‬
‫ב~"ש‬
‫ס"ק‬
‫ש‬
‫"‬
‫י‬
‫~‬
‫~ן ~~ מו~ןמיום ש~ר ~‬
‫~‬
‫ה‬
‫מ~נ~‬
‫א~ ~ ~ה ~ ק‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫"‬
‫י‬
‫~~ר‬
‫כל‬
‫והמ~~ת‬
‫ה~"~‬
‫ש‬
‫"‬
‫י‬
‫~‬
‫~ש‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ל‬
‫~ן‬
‫~ו‬
‫ן‬
‫ו‬
‫ד‬
‫נ‬
‫דש~~‬
‫ו~~ כ~בד‬
‫~ת~~ ~‬
‫~‬
‫~~ם~דכ~ן~ ~‬
‫כ~ל‬
‫~ום‬
‫שהי~ ~‬
‫~‬
‫השא~~"י‬
‫~ ~~"ש של~~‬
‫י~‬
‫~ן שכ~‬
‫~‬
‫ר‬
‫ב‬
‫י‬
‫ה‬
‫ל‬
‫"‬
‫~‬
‫כ‬
‫כ‬
‫"‬
‫א‬
‫ש‬
‫מ‬
‫בשו"ת השיב משה ~~"דסיי‬
‫~ ~~‬
‫~רך‬
‫~ן‬
‫ממי~‬
‫~ם‬
‫~ ~~~ו‬
‫~תיר ~ ~גם ~‬
‫~שי" ~ ~ ~~ ל~‬
‫~ ~‬
‫וש~ ~‬
‫~ר~כ~~‬
‫~‬
‫ש ו~‬
‫~ ~ ~ך כל ~~קת~דל"~‬
‫~~רא‬
‫ך‬
‫כלל‬
‫~ א~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~יר ל~ דב~‬
‫~לכהלמישה ~נ"דאין ל~ך ~ה‬
‫ב~~‬
‫מ~~ישכ~ שם~שיבו ~‬
‫~ם ~‬
‫משה ~‬
‫א~בש‬
‫~‬
‫יהד"~ב~יבד מ"מ‬
‫לכת~~ ~~‬
‫~‬
‫מ~‬
‫~‬
‫~הר"ג‬
‫ב~~‬
‫~‬
‫~ ו ~~ ~ ~‬
‫י"ד ~ ~ ~ באשכ~‬
‫~ ~‬
‫~~‬
‫ב~~ס א‬
‫שר א~ר ב~ם ~ה"ל‬
‫ל ~ך רק רוב‬
‫~ל‬
‫~ כ"~ ~י~ ה ש כ‬
‫~ין ~מ~ י‬
‫~ש ~ ~ ~ ם כן ~"ל‬
‫~ ~ ~~לא~~~ךכשי~~ כל ~ ~‬
‫~ ~~‬
‫~"ל לש~ ~‬
‫ה~"אז‬
‫מ~ו מ ר ~‬
‫~ ~‬
‫~~‬
‫~ ~ ~‬
‫~ ~‬
‫~ ~ ~~~ ~ ~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫י~י‬
‫יל‬
‫יד‬
‫יל‬
‫יל‬
‫יל‬
‫י~‬
‫~י~‬
‫י~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫יד‬
‫רק‬
‫~ן‬
‫~ם‬
‫~ ד שו"תהשיב‬
‫~~~‬
‫אל"כ‬
‫ב~~ דר~י ד‬
‫מ~וי~ר ~ שלא‬
‫~‬
‫ב~‬
‫ב~ ישא~הוז~ ש ~‬
‫י דרסה ~ך יכ"ד וכיון‬
‫~וש‬
‫ה~שי"‬
‫~ם מל~דים בכך ו~ש ~ה רמאשמ"ה‬
‫~~ ש ~ םש~‬
‫ה~~ כיו~‬
‫כמב~ר‬
‫ל‬
‫י‬
‫~לה אין ל~וך‬
‫ד~לים‬
‫הר~‬
‫~מ"א~יו~"ד~‬
‫ו~‬
‫כזה‬
‫~ כיון למדו‬
‫~‬
‫ס‬
‫ה~שסי אכי~ באהד~אלי~ ~ ~ ~יד‬
‫~לל ~וך כל ~‬
‫צ~ ~‬
‫~מן ~~םשלא ~וך‬
‫ח"ו‬
‫~וכו~‬
‫ל‬
‫בכ‬
‫מו~~ם‬
‫~מ~ר~‬
‫~~ל אד~ כ~~ ו~ה ~‬
‫~יו ~רב~‬
‫אם ~כל~ ~‬
‫~~~~הראש מ‬
‫~~ ~וך כל‬
‫ש~‬
‫בדרך דרסה י~~ם אם ~ר‬
‫~‬
‫~ה כ~ן‬
‫ש~‬
‫~~ ~ח~חשש אם ~ן ק~~~ל ~יו ~ ~‬
‫~‬
‫ט‬
‫דר~ ~‬
‫~י‬
‫כ~פךי"כ ~~ ש~י‬
‫~‬
‫~ ~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~ ~ ~~ ק ת ~וזהו ש~ח‬
‫ר~ו‬
‫ב~‬
‫ו~ בבהמ~ככה~דאילאישחוטרובו~זהג"כ ר~ה‬
‫ו~~‬
‫וכש~ו‬
‫במ~ג בשכיח‬
‫~~י~ה~"א‬
‫~כ~ ~‬
‫~~י‬
‫ה~~‬
‫ביי‬
‫~וזה‬
‫כה‬
‫~כ~~~ ~ק~ל‬
‫הורו‬
‫~ ~סור א"‬
‫ל‬
‫צ‬
‫א‬
‫שכ~סור‬
‫~ ~ םכ~ללא‬
‫~ ו ~ראש‬
‫~א~‬
‫שר‬
‫~ל~רמ‬
‫~דאםל~‬
‫א‬
‫בוי~טיובדבר‬
‫כל‬
‫מ ~~ ד‬
‫י‬
‫מ‬
‫ל‬
‫~~כן‬
‫מש~‬
‫הי~‬
‫א~~ו גמורלאה‬
‫י~ בא~רי‬
‫~בר‬
‫ו‬
‫ט~~‬
‫~"נ מש~ היי~הם שאסורלש~ין‬
‫~ר‬
‫~~~כ~ל~ דבר~‬
‫~‬
‫שיש~ו רו~ב ~~קת ~שהמוא~י~ב‬
‫~‬
‫~ו~ו‬
‫כ"~‬
‫מ~ט‬
‫~‬
‫~י‬
‫דלא‬
‫~קיי"לא~‬
‫ס"ק וב~מ"ג ~ש~"דא"ו‬
‫דבמי~ד~סי~א~‬
‫ובש"ךיו"‬
‫שכי~‬
‫~~~‬
‫~י~ם חר~יםוכשרצו‬
‫ס~כ‬
‫~ן שש~ו כ"~בב‬
‫~ כל"ז~‬
‫כשכ~ם כמושצריכין לכ~להויי"ז ~כו‬
‫דה~הסימ~‬
‫וייי~‬
‫מ~ג~~‬
‫ל"ש להט‬
‫~‬
‫במ"ש הרמ"א דהמ~ג‬
‫וכו~‬
‫~"מ‬
‫וה~‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫~מה‬
‫ש~י~‬
‫~ן‬
‫~"א‬
‫~‬
‫כו~ הג~ן‬
‫~ ~~ ~~‬
‫~ ~‬
‫~שיב‬
‫~ו"תבה‬
‫~~משה~כ~~שם‬
‫הי~ ש~~ ~‬
‫~‬
‫שלא מצ~י ~~ק ביןו~ו~‬
‫~‬
‫~‬
‫נ‬
‫י‬
‫ל‬
‫~ה"ל‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ו‬
‫~‬
‫מ‬
‫וכו~~‬
‫~‬
‫~~~ב~‬
‫ק‬
‫~‬
‫ר‬
‫~‬
‫~ום‬
‫~"ס‬
‫~ום‬
‫בשום‬
‫מן‬
‫ז~ ~~‬
‫~מים לה~דריכ"ל ~שיב ~הול‬
‫י~ד ה ~ ~‬
‫~~ם‬
‫ן~‬
‫תו~‬
‫~~ר‬
‫ו~ר ד~יו שהרא~‬
‫~ם ~"י‬
‫י ~‬
‫כ~‬
‫ה~‬
‫~רמ"א ול~~‬
‫ה~שו~ם ~אשר ~~ן ~ים‬
‫אר~‬
‫ויו‬
‫~ ~וי~ שהמה‬
‫היו ט~םבדב‬
‫~פ~א‬
‫מש~‬
‫~ ב~ ~כ~~ משה~~‬
‫כ‬
‫~וד שכ~ שם ~"ל וא"‬
‫שם‬
‫~רו~‬
‫~‬
‫~‬
‫תה"ד‬
‫ל‬
‫י‬
‫ב‬
‫ן‬
‫י‬
‫ד‬
‫ב‬
‫~"ז‬
‫מה‬
‫~"~נ~ל‬
‫כיסוי‬
‫~יר ש‬
‫~י~‬
‫ו~ך יש‬
‫ל‬
‫ל~~~בכ~"מא~~ ה~"מוכ~יבכי"~‬
‫ה~"ד אשר ב~ ~ים‬
‫~~ גם‬
‫לם ~ו~~‬
‫מ~האי~‬
‫ול~~‬
‫~~פס~יו של התה"ד‬
‫~"אה~ כל‬
‫מכי~~‬
‫כש‬
‫~~ ש~‬
‫וס~דשייך ~סטראגם‬
‫ן‬
‫~‬
‫י‬
‫ל‬
‫~ כמו כל ה~שו~ם ~ו~‬
‫ב~ר‬
‫יכ~ח"ו‬
‫ג"‬
‫כי~בי‬
‫~ש"‬
‫ה~ זההיוצרט‬
‫~ן ל~ש מש~‬
‫א‬
‫להמ~ג ש~גו דממ"נ אםהו‬
‫יכי‬
‫הנ"~‬
‫מור רק‬
‫~ו~ וידיו המו~ם ה~לם‬
‫מור‬
‫שה~כלל דב~ם שה~י~‬
‫חסידוא"כ ב‬
‫המורים‬
‫~הי~ת~‬
‫ב‬
‫ה~‬
‫ה~רן בי"כ ~ר‬
‫~מ~~סור שאסור ל‬
‫בהן‬
‫~ים‬
‫~‬
‫~ג~‬
‫ו‬
‫א~כיון ש~ברר‬
‫אסור‬
‫ש~ו ~בו‬
‫יהמ~י~ שה~ מורמדאי"~כ בכה"ג יכו~ן‬
‫~ מ~י~"‬
‫היושה~‬
‫יו~ם ~הג"כלאהיואוס~ם‬
‫~~ו גם~א‬
‫הםו~‬
‫םולי‬
‫~~‬
‫כמ"ש‬
‫ובי~ו‬
‫ו‬
‫~~בי"כ ~ ו בדבר‬
‫בכ~~‬
‫מש~‬
‫~י‬
‫ו‬
‫ה‬
‫~‬
‫אין ~ר‬
‫~כאין ~יכין‬
‫ככןנ"לוי" א~‬
‫~~‬
‫למ~~ כ~~ ב~~‬
‫ו~ור ~"ש‬
‫ה~שונם ז"ל‬
‫שהמ~גי~‬
‫ח~~כ~ רבו‬
‫~ו~ ~~ן ש~שיב משה הודה‬
‫דה~"א‬
‫~טר~א~ מה~סקים שחילקבין‬
‫כ~לשיד‬
‫לאהי~ שום‬
‫ב~‬
‫~ ה ~הזומ‬
‫ן‬
‫כלל ~‬
‫לא‬
‫י"כ שר~נו הרמ"א‬
‫~~‬
‫בוד~ב~~בד‬
‫כ~ל ואין‬
‫~מה במ"ש שהמ~ג‬
‫חי~‬
‫מ"נ~ל"ש ~~רו‬
‫מ~‬
‫~ין ~יר המ~גהנ"ל להטרי‬
‫~ול‬
‫וה~‬
‫~ש‬
‫~רר‬
‫~ ~‬
‫~ ~ ~ו~~רך~‬
‫~ ~‬
‫ש~א ב~ ח~~‬
‫ואסו~י ~ ~‬
‫~~ ~"ש‬
‫~וו‬
‫~~תא~ שם‬
‫~‬
‫~‬
‫ו~א‬
‫אל~~~ ברמ"‬
‫~יו"ד כ"ג‬
‫~ו‬
‫~ה‬
‫~‬
‫~~~י‬
‫ל ~שו~‬
‫י~יה~~~ זה ~א~ ~שההיו~‬
‫~‬
‫בדרך ~וך‬
‫רבא התםאסורכלל‬
‫~~‬
‫ד~‬
‫ו~‬
‫ו~י‬
‫כי‬
‫~י~‬
‫וש~‬
‫יאבןאו מקלאבללא בדרך ש~טה ו~~ה כלל‬
‫י"‬
‫כנד‬
‫ה~וןדידן‬
‫~"~‬
‫כ~ר‬
‫סכי~ם‬
‫מה א~ ל~ש‬
‫~~כ~ ~ם‬
‫ב~וכןסכין‬
‫יהימ‬
‫ש~ם‬
‫~~ימ~‬
‫~ שר~לשחוט הס‬
‫י~‬
‫והש‬
‫~וך מצדש~‬
‫דהסימ~םיד‬
‫אך ובדוק~‬
‫ש~~‬
‫~ל ~‬
‫~נ‬
‫רי‬
‫וי‬
‫נ~היב‬
‫ן‬
‫גם ~‬
‫ה~ש גם ~ זהלא‬
‫הש~מה‬
‫דב~כמ"ש‬
‫ם‬
‫י‬
‫ט‬
‫מ‬
‫~‬
‫י‬
‫כ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ס‬
‫א‬
‫ל‬
‫ש~ה~היינ‬
‫~‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ו‬
‫מ‬
‫כ‬
‫~ם‬
‫י‬
‫ו‬
‫~‬
‫שה~‬
‫ש~‬
‫וייי"ש בדרכי תשובה ~ס"ק‬
‫הש"ך ~~י~ כ"ג ס"ק‬
‫י"ג~ יש לאסור גםבסכין‬
‫א"כ‬
‫~ס~~ וישחוט ~כין ~‬
‫א~יש ~‬
‫ה~ם‬
‫~שושלי~‬
‫שי~ה‬
‫~ם‬
‫~‬
‫בכמה‬
‫הגםשאין ~דשגזירוויחלי~~~"ל‬
‫ש ~וש ד~~‬
‫~‬
‫ל‬
‫כמ~‬
‫~הי‬
‫במק"א ~ה"י~ מ"מ ~ה"גזו~‬
‫ב~ י‬
‫ל‬
‫סמכו הרש~ם ~~‬
‫~םיוכל להיו‬
‫~~‬
‫ש~ול ~ ~ ווצירג~יור‬
‫וי~ ~~ נ~האצלם כ~ו‬
‫א~ן‬
‫שי~כזכהמכ‬
‫~ םא~‬
‫כש~ילבםכיןאחרמצד‬
‫היור~ואי~ ש ~‬
‫~~‬
‫~ם‬
‫ןשהגס‬
‫כל‬
‫~ כי ~רכ‬
‫~י~ ד~‬
‫וידר~‬
‫~שריב‬
‫ה~~ם‬
‫רוגם‬
‫~א‬
‫שאוכ‬
‫ו~ו‬
‫לכל‬
‫י‬
‫הר~‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫ש‬
‫י‬
‫מ‬
‫~ורכי ~‬
‫~ר‬
‫ש~שים‬
‫הרישאז ברוסיא‬
‫~~~ םהלב ש~‬
‫הס~~םהמותא~שככי~ם ~‬
‫~מ~‬
‫~‬
‫ם‬
‫~ כ~ ~ו~‬
‫מ~כס‬
‫ה~ש~צירו ~ה‬
‫ז~‬
‫יר יהשש~‬
‫כרב~~ ר‬
‫ה~ ~כש‬
‫שה~ ~ה ~~י‬
‫~וכ~~‬
‫הר~ ד~‬
‫~ ~ר~ה‬
‫ה~ט ~ם‬
‫חר~~יל‬
‫זמן‬
‫ד~~‬
‫מ"ש‬
‫~‬
‫ןולי~ן‬
‫~ה ~בור~ ~~ תו~ וא~"ל~‬
‫מ"מ ה~רים ה~יים מהדו~ ~‬
‫או ק"ג‬
‫מ~~‬
‫וה~‬
‫יריצ"וש~~אמין י"כ כנ~הלאהאי~סכ~דו~י‬
‫לז‬
‫י‬
‫~םכוהוי~הוד~יםהי"ה כ~ זא~‬
‫~מ‬
‫ב~כי‬
‫ה ~~‬
‫שם ~וןבמ~‬
‫הז~ראשו~ י"‬
‫ל‬
‫י‬
‫ה~הולא ב~~כ"ששאי~‬
‫~~בו דרך ~ ~‬
‫~י~ם ד~‬
‫~ס"~‬
‫חב‬
‫"מ‬
‫יו~םיו‬
‫בש~‬
‫~וש ש~~‬
‫~י~ם ~ן‬
‫~ור~ ~‬
‫~ ~ ~ ~~נ‬
‫~ל‬
‫~‬
‫ולאכ~~‬
‫~וקר~‬
‫ום אח"כ היו‬
‫~ ה~ל זה‬
‫~ו~~ו ~‬
‫כמ"ש ה~ב‬
‫הכ~הל‬
‫אי‬
‫זה~בכמ‬
‫כ"י ~וד~‬
‫ל~כל~‬
‫~כ~ה ~~"‬
‫א‬
‫ל‬
‫וכשא~"‬
‫בכל ~~‬
‫~"כ ש~‬
‫יאר‬
‫מש‬
‫דשת‬
‫~~ ו~‬
‫הקו~ ~ ~ א~~‬
‫~ט~ ו~‬
‫ה~‬
‫שנ‬
‫א~רבאו~ןאחר ~ה‬
‫אוכ~~וי ו~"כיימוד ~לו ש‬
‫יישח~ היש~‬
‫~הס~ימ~~ם‬
‫"‬
‫כ‬
‫~ינו ב‬
‫~~‬
‫~‬
‫ר‬
‫~‬
‫מיד‬
‫ה~ש ~מרי ~ה~ירל~‬
‫~סור‬
‫המ~ר~ ול"שאצלו‬
‫~~~~ בר‬
‫י‬
‫ר‬
‫~‬
‫שישח~~"י‬
‫לכ"י‬
‫~‬
‫זב~ו"ם‬
‫אלש~~ היכ‬
‫~~אישכ~לל~גם ~דששכברוד~ה~ה ~~טבדה‬
‫~י~ ~ י~‬
‫בר‬
‫~י~‬
‫~~ ~~ ש ~‬
‫~ב~ ו~כו~‬
‫~ד ~להש~~ים‬
‫~לכה ~ ה‬
‫~ו~~‬
‫הש~ ~ כי ~ר איסור‬
‫הי"ו‬
‫~~~הה"ג‬
‫~בשר מאש‬
‫תמ~וכ~ ולמ~יט‬
‫~‬
‫יו‬
‫דל‬
‫מוטבשי~~כ‬
‫סו~~~נם‬
‫~~מא~~א~ר ה~ר ~מטימים וכ~‬
‫בשא‬
‫ייך‬
‫ו‬
‫שיכ~ו‬
‫כן‬
‫~ל~ ~~‬
‫ל ~ר‬
‫י‬
‫המורים דשם‬
‫~~‬
‫~ כ~‬
‫בהו~שי‬
‫הש~י‬
‫~‬
‫הביה"י שיסכ~ו‬
‫א~כ בד~ישיוכל יצ‬
‫~~~~ הרשייםהנ"לשיישו לה~‬
‫הנ~ו~‬
‫מכו~ ~‬
‫~‬
‫~ןש‬
‫י~ו ~ולם‬
‫~דר~~ריסל~‬
‫~~ ~‬
‫~~ ה ~‬
‫יי~‬
‫י~~‬
‫י~~~‬
‫י~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫כבוד הה"גוכו~‬
‫~~~י מכ~בו במוידו~ ומרוב טרדותי ומיחושי גופי‬
‫ביו~ותי לא ~~ן די השב גם למכובדים וידידים גם‬
‫לא יד ירחמי~ו הש"יויושיי~ו‬
‫ול‬
‫למ~הילשלישו‬
‫ג‬
‫יי לא‬
‫יי~מכתבו‬
‫בפ~ח ~אשון‬
‫ירתבה‬
‫יד‬
‫וירפא~‬
‫י‬
‫י‬
‫ג‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ב"~‬
‫פ‬
‫~‬
‫~‬
‫כ‬
‫י‬
‫ן ~תכריך~מכתביםרבים~ ואשיב‬
‫בהזדמ~ותבי‬
‫~צ~‬
‫~‬
‫~רכה ה~ הטוביציל~ו‬
‫מכ~"סידידכם דושתו"ט‬
‫~ ב"~ב‬
‫שלימהבכ"י ושוכט‬
‫וב~ו~‬
‫~‬
‫כ~"~‬
‫כלאויבי~וויושיי~ו‬
‫~‬
‫ל~ו~ה ת~וח רו~ם כשיראו ש~ק‬
‫לו‬
‫ה~שתדכח‬
‫מיד יבדיל ו‬
‫מלפרכ~ס ~ת מיד כשיטתם‬
‫~‬
‫ש~לו‬
‫ב~ייר~בלתי‬
‫~יד‬
‫~‬
‫~או~‬
‫הראש‬
‫דח‬
‫יש‬
‫~ר‬
‫בו~~ ~וך הפ‬
‫וו~טת~כ~וי ישים‬
‫ייכסללל~כרגי יל‬
‫שג‬
‫ה‬
‫המוח ~‬
‫להראש‬
‫שתדחוקי‬
‫~וך ה~שויפסוק ~רכס‬
‫ביתש~י ומ~םא~ו‬
‫וש~ריש‬
‫~טוס‬
‫להס~‬
‫ל‬
‫ה~"‬
‫ב~א~רים‬
‫~ור~את~ו ~~ה שבט~ואי"כ‬
‫כל ~דמ‬
‫ב~‬
‫~םא~ ~דך ~שבטפלו~י‬
‫כ~"~‬
‫ס~ד~ן‬
‫~"ל ר~ ב~~‬
‫בו בשם ר~~~‬
‫ח~ברה ~‬
‫~~ן‬
‫ה~~ גליו‬
‫שמ~ל‬
‫ו~~ חל‬
‫~~י~‬
‫א~ לש~של‬
‫א~לפ~יםמס~בטיון‬
‫~‬
‫ןוכיסה אום לשדגפל~‬
‫ויא~ש~ש~ירדיליהםהי‬
‫ו א~טו~‬
‫~ ~סמבטיון~‬
‫לש~ותגלי~‬
‫כ~לשלש גלי‬
‫כך גלו שבט ~~ן וגד וצי שבט מ~שה‬
‫וכש~ן ח~~ין ~ןחוזרין משלש גליו וכו~‬
‫יכ"ל‬
‫וכ~‬
‫שו‬
‫"~‬
‫יייא‬
‫~ ~~ם‬
‫~ו‬
‫הירושלמי וממ~~ יתד ממ~ה פ~ה שכל ~‬
‫י ~פלאו ~בנ‬
‫במישיות שו~ם גדו~ו ו~ו~ו~י~י~‬
‫מ~‬
‫הש~ם ~וב~"ס‬
‫אשר ~מהמיבר סמבטיון‬
‫צ~‬
‫מה‬
‫דילן ומדרשים ~‬
‫ו~מיש~‬
‫ב~"ק‬
‫א~וכללשגלו‬
‫ה~~‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ו‬
‫ב‬
‫~‬
‫ו‬
‫תי מכתב‬
‫םשם~ ~ם‬
‫ומקובלמרבותי~~‬
‫י‬
‫ק‬
‫~‬
‫צ‬
‫ה‬
‫~ו~ישא‬
‫ל‬
‫ב~יזי"י הגדול ה~"ק‬
‫א~ ~~דפס באמסט~דאם‬
‫ידוהתיי~‬
‫~~דא ז"ל ומקייםאותו‬
‫הדב~ים‬
‫וכ~ ה~~~‬
‫מה~סת~ות ~~ב ~ ~‬
‫~~ ~ש‬
‫~א~ך‬
‫אמת‬
‫~‬
‫א‬
‫~‬
‫~~או‬
‫ר‬
‫י‬
‫ש‬
‫מא~ השק~ם‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫ן‬
‫ו~~ה‬
‫כת~י מז‬
‫~ ~ה‬
‫יש שורש‬
‫ל‬
‫~ן מ~ומוושיתו ~ה יישכש"כפ‬
‫כ"~ג~~‬
‫ל~הרסמב~יון~ ~"ל ש~רשהש‬
‫הי~וש~ליש שגלו ל~ם‬
‫לגל‬
‫המהותםמיב~‬
‫~ולי י"ל‬
‫המ~חריםהיי~ו מב~י משה‬
‫שהשל~‬
‫ל‬
‫המו~רים שהם ~~~יש~‬
‫י~הם כ~"ל המה כ~"~‬
‫י~‬
‫מ~ג החסידים לומר בי"ב ~יסן אחרי ק~יאת‬
‫~~ה~שיאים ~"רמלפ~יך~ שבאםא~ייבדך משבטפ~ו~י‬
‫בפ~ וגמ~י~וכהדיליש~ת השבטים‬
‫וכו~ דהא‬
‫ח~דת~איםאםיש ~םחלק‬
‫מש~ןפלו~א‬
‫שגלובבית~אשו‬
‫לי~"~‬
‫אבל ~אלית ~ןדפליגשלא ג~וכללבבית~~יאח~י‬
‫יזבו אה"ק בבית ~אשוןוי"ז‬
‫~פ~ותיל שמכ~בה~ג שכיס~ י~ן‬
‫י~‬
‫אי‬
‫מס‬
‫ה~~ידיםשקורין ~~רדיםבזהכיהו‬
‫~ה‬
‫י‬
‫נ‬
‫~‬
‫י‬
‫ןלנו לומר ~~םא~י שהי~ב~דבר שהקי~ם ~~~ום‬
‫~~ו‬
‫ד~‬
‫משבטפלו~י~ אחרי שא~ומגוליביתש~יואיןאת~ו מישרת שגלוכלהשבטים ולמק~ות רבות כבון‬
‫~יי~~מ"ש ~~‬
‫השבטים‬
‫יכ"ד אש~ יש י~הם הר~ ~שיב כאשר הירוש~י‬
‫כ~"~‬
‫ש~‬
‫אפרטןביה"י‬
‫כ~"~‬
‫כת"ה מ"ש שאין את~ו‬
‫~~ שאי~ו‬
‫בפלוגתא דת~אי אםיש~ת השבטים יש ~ם‬
‫~ש~‬
‫כ~~בית~אשון ~~ו~ דא"כ זה‬
‫~ ~השבטיםשגלו ב‬
‫~~‬
‫"~‬
‫הל‬
‫איכריי מילתא דיש ~ם חלק ליוח‬
‫ב שכתב מהא~~"ל ~ ~ג"א ~ריש‬
‫ו~סי~‬
‫והא~~כו‬
‫~~"~‬
‫ה~רין ~ק"י דב~ירי"קשאיןיתידי‬
‫~מרי~ן שם‬
‫בס~הד‬
‫~םסופרודברי ~יסי"~ח~~~ ~~א‬
‫~ בזהרבותי~ו בשו"תומו~‬
‫ח‬
‫~ור וליומתו ~בים הם י"‬
‫ב~~"א ~שאמר כיום הזה~ ~ח"א ס~ ייי"‬
‫םי~ ליו~תהי"ב‬
‫שטדייששיל"ובשי~י וב~רס~חיי‬
‫ור"ש יה‬
‫שיתיד~איר‬
‫י"אש~בט ושב‬
‫ה~ודה משום ר"שאםמישיהם שבטים וכל‬
‫~ש~תי בש~"י‬
‫כיום הזהאיןלחה~ם~~ים ואםב~לאו ח~רים ~וכיוןשיישו בכל וכיוצאאיהאיפההםהיש~ה ~~~~ו ~ם בפ"‬
‫הש~ם‬
‫והאחרון הכביד‬
‫~פשם‬
‫שלימה הרי‬
‫אין ל~וכיון שהם יוד‬
‫~אשוןטרםשת~~ו‬
‫תשו~‬
‫~כרי~‬
‫י~‬
‫ש"‬
‫~פ‬
‫"כהא~‬
‫א‬
‫ו‬
‫ה‬
‫~ים ~םליוה"ב‬
‫רבי אומר‬
‫ג~~יתהמשה‬
‫~יו ~לות ~ל‬
‫כ~"ג‬
‫ח‬
‫א‬
‫י~רו~ והי~ביום ה יתקי ה~‬
‫התפ~~‬
‫בשופר ~והאובדי~ ~ו~ והלשכ~האכמר~בים וגם ב~ךאי הלכה ~חו~בן א~ והמההי~ ש~םלא ~~םיוד כללא~‬
‫יח‬
‫כ~יאפי~ מחב~וישפלוגתא כמ"ש התוס~בב"ב קכ"ד להםה~ובס‬
‫~א הזהמיי~~אכללא"כ ~ן ~ם‬
‫~~‬
‫~~‬
‫~ תוס~יירוביןפ~מי שהציא~ו ~ד~‬
‫י~שוייי‬
‫ל‬
‫~הכל‬
‫כלל ומהזה שכ~ הא~"לו~ג"אכיוןשל~ואין לחשב~‬
‫~ מטין אותםדבדייבדבודאי הלכה כרביואפי~‬
‫י~‬
‫~ז‬
‫ב"‬
‫~ד~מחמ‬
‫ו א"ו שמ~ורבבתוכי~ו כול~ו מכלישרת הש~ם‬
‫בן‬
‫~י‬
‫~‬
‫י"‬
‫~"~~י‬
‫ה~וסחשירהכולל ~אר~"לכ~"ש ש~~‬
‫~דיות ית"ש ~כמ"ש‬
‫שיהי~זה תלו~ ב~שקלא‬
‫שב~ו‬
‫ש‬
‫"‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫די‬
‫ב~~‬
‫ה~ב"םבפר~‬
‫ו‬
‫ואמרי~ן ~ה בר"ה י"ז‬
‫ת~דב~י חיים שם ואכ~"ל ~"ש שזה ~סח‬
‫ו~‬
‫יא‬
‫"ל‬
‫ופ‬
‫שת‬
‫רים ובי‬
‫~ה~~ו‬
‫ורבחסד בה~ חס‬
‫תשו~~דוייי"ש~~יי~ומטיןא~וד~תםבזהיכ"ראב~‬
‫יד היה"רמ~הג ספרדזהאי~ו~‬
‫דה~בסידו~ הספר~~‬
‫~מי~א בזה יש ~בים כ~"ל ~ג‬
‫א‬
‫צ‬
‫ו‬
‫י‬
‫כ‬
‫ו‬
‫א‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫במקומו‬
‫לטובתם ~~ה‬
‫כ~~מז‬
‫מ~ו ב~‬
‫י‬
‫"‬
‫א‬
‫שה~‬
‫צא~ש~‬
‫~רקי~~ ~‬
‫וייי"ש ב~~ מ~ח"א ~ח"אסי~י"א‬
‫ם‬
‫בי‬
‫אר‬
‫יחיד~ שח~‬
‫ל~לי~"ב‬
‫רי"ק‬
‫וכיוצא‬
‫פו‬
‫סמ‬
‫כ‬
‫בית ~ירה‬
‫~~‬
‫כ~"~‬
‫~‬
‫ם‬
‫ש‬
‫~‬
‫ד‬
‫ר‬
‫~~‬
‫ה~~‬
‫ל‬
‫ה~דוללכ‬
‫~~חג‬
‫במ~ו~ליוםויום~י"בל ~~סןיהירצון‬
‫שלכ‬
‫כת"ה לרי"ק יו‬
‫דהפיםמית שגלו ~~‬
‫ה~ש~ בא~וכהלפי ספרי~ והשבט~י~ו ~~~ח‬
‫ל יום‬
‫~~~~ה~י כי ש"ס ~ ג~ ב~כין~ל~~ג י‬
‫י‬
‫"‬
‫פ‬
‫ב‬
‫~ו‬
‫הפ‬
‫מ‬
‫כ~‬
‫וו~~יםכלבוהישי~ם‬
‫צ~‬
‫ב~וסחאשכ~ז בה~‬
‫ליהם של~ו‬
‫ירר~ן ו~‬
‫יר‬
‫ה~‬
‫השבטים‬
‫ה~שי~בן אמון מליך"אי~‬
‫~~ש~‬
‫ב‬
‫ה~ש~ים ~"‬
‫ש‬
‫"‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫ו‬
‫~מצא ~וסח‬
‫~~‬
‫רר‬
‫ד‬
‫א‬
‫ו‬
‫~ דפוס‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ט‬
‫י‬
‫ש‬
‫~‬
‫ב‬
‫ש~ ~"כשירימו~ד‬
‫ה~ם‬
‫יד‬
‫י‬
‫ב‬
‫י‬
‫"‬
‫~‬
‫ת‬
‫ק~י~אכ~כל‬
‫יןז~ה"ל יה"ר ~גםשל‬
‫ויב‬
‫וס‬
‫שת וכ~~דהיי~ו בי"כ ~~"ד ימי~יסן ~ח"כ ~דפ‬
‫~~"א ד"ה‬
‫ש~‬
‫יצי~‬
‫השוב~טיםיתק‬
‫ה~ו~‬
‫בס~הדרין ~יןיש~‬
‫של~ו ש~ג~ו ~כ"פ כ~~אה כאן כאן~י‬
‫ל‬
‫~ ה~סח ש‬
‫רתי~‬
‫~שהליבה‬
‫דין ~~ו~ואש"~כי~י‬
‫~וסח ה~דיים‬
‫~~‬
‫ישן ~מ‬
‫~ מדי~~י~ו ~~ור‬
‫זה‬
‫שי~~וו~שי~ המלךיהי~קצין‬
‫אשכ~‬
‫ה~‬
‫הוש‬
‫ו~וסח ~כולל‬
‫יר‬
‫לב‬
‫~רויכ‬
‫כ~‬
‫יאיןיתידים‬
‫~"ד‬
‫א~דודאי ~יכ~~צ"אל ~ו~~ידורי~אר~"ל שה~~ שי~‬
‫~ו~‬
‫~ש~ בן ~מון כ~~~~ יו‬
‫כ~"~ ~‬
‫ריוה~‬
‫ח‬
‫א‬
‫~~~ו ~גלותן הש~י‬
‫~יי~‬
‫היי~ש‬
‫ח‬
‫~לך המש‬
‫ויגשומ‬
‫ל~"ד‬
‫~~ים‬
‫כ~ זה~‬
‫~~ו~יוה"פ ~רי בי"כ ~~~~~~ליצמיה~~י ~ג ל~ר ב~וסח היה"ר ה~"ל לאשר‬
‫~כ"פ גלו‬
‫~ו~בא"בב~וייי"ש~יתיד~‬
‫~לוךיל~ם‬
‫א~ח~ו מ~ינםב~י~מי~ים ב~וה"קשל‬
‫~~י הך‬
‫~או~שים~זה‬
‫ולדיי‬
‫הח~המ~‬
‫~~לקשו~~‬
‫~~י~‬
‫ן‬
‫~ב‬
‫לו‬
‫תו‬
‫~ד~ו~‬
‫שבי‬
‫~~חוקרבי~ו ~~דושהגאון~הרי"יזי"יה~בי‬
‫לזא~בווימו‬
‫בנ‬
‫דרקאיש‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫ס‬
‫~‬
‫שצ‬
‫"כל~א הדו~ ~‬
‫~ל ב~י יששכר שהוא‬
‫הוגפי~ד ~זק~י~ו‬
‫~~"כ וגם שבטב~ימיןיהשו~תאר~א~‬
‫~צטוה‬
‫ב~ח~‬
‫ר~‬
‫זי"י‬
‫י~‬
‫י~‬
‫בגוי~ שיסד שם ס~ו~ש~‬
‫~ה~‬
‫~‬
‫ו~"כ~י‬
‫ל שםה~"~‬
‫וי‬
‫ו~שבטים וכד~מרי~ן בש"ס‬
‫כל ה‬
‫~‬
‫ו~~~~כה שקראו שרי ביששב‬
‫~~ג‬
‫~שככר~‬
‫~ר‬
‫~ו~‬
‫ז~ מא‬
‫ת‬
‫ש‬
‫~‬
‫ש‬
‫דכו זה ~ם יש‬
‫~ם‬
‫בירושלי‬
‫סי~‬
‫~ורביןבין ~שרת‬
‫~‬
‫ת‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫ת‬
‫~קדמתו~ ש~‬
‫הש~י~‬
‫י ייי"ש ~כ~ ~~~‬
‫ל~~רווכן בהקד~תב~ו ~ה"ק ~~~צהוט‬
‫זה ~כל הש~ם וגם בכל‬
‫אה"~ק ואח"~ ג~וי"‬
‫הג~~‬
‫י~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~נ ~י‬
‫~"ת כמ~ש שם ו~ר‬
‫~~‬
‫~"~ ~~‬
‫~~‬
‫~~ו ~‬
‫בדור‬
‫ר‬
‫ח‬
‫א‬
‫~~ ~~~זקינ~ ~ ~~~ך ~‬
‫~ה‬
‫~‬
‫כ~‬
‫ד~‬
‫י"‬
‫~ום~יום~ ל~ אנ‬
‫ז~ו~ ~~"מ~ ~ ~ ומקו~‬
‫ך‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫פ~נו‬
‫א~‬
‫~~‬
‫ם‬
‫א‬
‫~‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ב‬
‫~ם‬
‫~‬
‫ש~כו‬
‫שאלמדוי להבאתי ב~ורי~ותחיים המ~ג~צת‬
‫~‬
‫ורתי‬
‫מוכן‬
‫~ךהפרשההיום~י~רו הת~ ן‬
‫פל~ונ~שקר~י~בת~‬
‫~קהלות~ם האשכ~ים ~~ים תפילין ~וה"מ‬
‫כר והו‬
‫ישש~‬
‫הננ אומר גם ב~ם ניסן תיא‬
‫כנ‬
‫יי‬
‫ם‬
‫~שג‬
‫ו~ה"מ‬
‫פסחאיןמס~ים ~ םקודםהלל רק‬
‫קה"ת‬
‫דך~‬
‫לי~‬
‫ה~ים‬
‫~ילינ זכו ש~ כל‬
‫ש~נו~כחכוותכםי שקוריןמיניןתפי~ן ~דש ~ו~~יה לוי‬
‫בשא‬
‫כ~ם~כ~ליםזה ~ה‬
‫י~~כל ה~ב ת~~~קילי‬
‫ו~~ ראיתימכברמובא ~‬
‫רה‬
‫ךכמ‬
‫~‬
‫א~‬
‫מ~ג ~י~ ה~רונםו‬
‫~‬
‫ש‬
‫ה~‬
‫מש~ו‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ה‬
‫~‬
‫ם‬
‫ו‬
‫י‬
‫~ד~~ם‬
‫כשאנ‬
‫~"מי~צמיכנ"ל הבאתי הננ תמהי‬
‫ל ה~וכייש~י ~רי או‬
‫אבל ~~‬
‫ת~‬
‫ש~ם בדרך "דרכי תשו~"תמיה‬
‫הדב~ם ~רו‬
‫ל~~ם‬
‫ה~ל חיי‬
‫~יו‬
‫לכל‬
‫כל‬
‫ובפרנ מה לי‬
‫ו~ ~~‬
‫הנ~‬
‫ש~ה‬
‫המח~‬
‫כת"ה ~שרת‬
‫~ור‬
‫הש~ם‬
‫רק‬
‫הד~ו‬
‫ם‬
‫ו‬
‫ק‬
‫מ‬
‫ב‬
‫שם‬
‫הל‬
‫~מ~~ם~ הבאתי ~ס~‬
‫שהיירוי‬
‫ש~יאה ~ ~ידשתיפים כמברר ו~ם‬
‫~פלפל ו~מים‬
‫~~נ ~"ת מה~~ תנ~ או~~‬
‫כמש~‬
‫~דו~‬
‫~‬
‫~ ~רוכה ו~ים בקצרה~ וכדר‬
‫כה של‬
‫בפלפול‬
‫תו~‬
‫~‬
‫~מת הי~ ~ם ~שים ל‬
‫לו מ~יגי‬
‫~רורא~‬
‫~ם‬
‫אמ~ןשכ~ שם‬
‫~ ה ~~הבכ"י ~~~~ב המ~גיםדכיו‬
‫ה~קההזאת~~~דה מ~ם‬
‫~~‬
‫~~ ~‬
‫ל‬
‫י‬
‫"~~~נשאין‬
‫ת~ליןשהן‬
‫~מה"דקאי‬
‫~~‬
‫ש~‬
‫תק~‬
‫וש~נ"~‬
‫~פן או~ אך הספק אם ח~"מ בכלליו"נ‬
‫~י‬
‫~~‬
‫מ"שהה"ק‬
‫שם ~ו"ח~סי~‬
‫~ל‬
‫ידינש~‬
‫מ~"םזי~‬
‫הז~ת למויד"~ה‬
‫כי א"ת‬
‫ה~ק"ה"ג~‬
‫צ‬
‫במי ש~ה‬
‫~"מ ~יו מכוון‬
‫~"ה~י~"ש‬
‫מ~"חת~לי"ן ~וה"מ ~"ב י‬
‫~~‬
‫מ~ן ~ ת~‬
‫~ ~~‬
‫~ויו‬
‫אין‬
‫~ד~ ~‬
‫~ ש‬
‫כמס~ ד~קא‬
‫~ם‬
‫~לין‬
‫~וה"מבשית קריאת‬
‫~~‬
‫~ ולמ~הלז לה~‬
‫כ~או‬
‫ה~ה~~ "ד~קא" והלי~ו‬
‫ס~~~ז‬
‫ה~רכת"האולי‬
‫~‬
‫יצמם ~בר~ תפי‬
‫~‬
‫~ ~ם ה ~ םז"לכי~ ש ~ ת~~לין ~‬
‫ה~ר כשה~נק~ווייד‬
‫כב‬
‫ב~ם‬
‫גם ~~ ש~ם ~ םאלו‬
‫י‬
‫"‬
‫מ‬
‫ש‬
‫~דוש ~ שמ~‬
‫~~‬
‫~~~‬
‫~‬
‫ל‬
‫מר~ש~~ור‬
‫י"כ‬
‫ה~ר נדפס "מק~יקודש" מת"חא~א~ך מתלמ~םה~ובים‬
‫י~ם‬
‫סק"ה‬
‫~ " מ כדי ~ ~‬
‫שי~ש הארה ה~~ אםכי אב‬
‫ח~ויו ל‬
‫שי~ ה~ו ביש~נ~ו הי"וי"ד ה~~ין ~~"מ אם כי כ~נ‬
‫ר~‬
‫~"מ~ ושוב‬
‫~י~ ב~ם‬
‫~נם‬
‫~~ו מ~רנ או ~ם‬
‫מ~ל~‬
‫~~ ~‬
‫של~ ~‬
‫~"ד‬
‫~"מ‬
‫~‬
‫~שו ב~יות ~~ו‬
‫ה~~מהראשוני~ם ה ~ והננ‬
‫קר~ה יי~~‬
‫~ ~ ~ מ~~‬
‫~ו‬
‫דושה"נ‬
‫והפ~‬
‫~ ~ ~צ~ ~ ~‬
‫~ י ~י‬
‫ד כאן ל דברו הצ~קים הנ"ל‬
‫~‬
‫~‬
‫שי~ש‬
‫~~ן‬
‫ול‬
‫קדושה ה~~ ביום‬
‫הר~‬
‫~~~‬
‫~שר אבויו של ה~ד ה~‬
‫כ~~ללא ~ה‬
‫כבוד החו"ב‬
‫~‬
‫~~‬
‫אסור‬
‫~~ ~‬
‫~~ם ת~~ן ~~"מ~ ~"כ‬
‫~‬
‫~רוב טרדויוהידר ב~ויברוב‬
‫~~ ל ל~~ן‬
‫ש~~י~~שם ~ו ח~יי‬
‫~‬
‫ל סדר‬
‫במקהלום~ם ~ ~יתהמכת~לי~ ~שיב ~ ~ ~ה"יי‬
‫~~און ~ ~ ם‬
‫ס"ק ~כ"י~שאנ‬
‫~~םל~ מרן~~~י שם ש~~ם ה~ו ~~"מ ~"כ א~ם ב~‬
‫~~לשצריך ~רךש א ~‬
‫~‬
‫מלךאוחכם‬
‫מ~~‬
‫~‬
‫~סור‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ס‬
‫פ‬
‫ז~"ק‬
‫שה~‬
‫ר‬
‫ו‬
‫א‬
‫~~ן‬
‫י‬
‫"‬
‫ב‬
‫ש‬
‫ר‬
‫מ‬
‫~הו‬
‫ך‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫מ‬
‫כ‬
‫ם‬
‫א‬
‫ב‬
‫ר‬
‫~‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ן‬
‫מ‬
‫ז‬
‫א‬
‫ל‬
‫ם‬
‫א‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫מ~~ן~‬
‫שח~‬
‫ה~‬
‫~ם שרש~י מ~ר ~וד ~ו"ח‬
‫~כ~‬
‫ו~ה‬
‫מפורש ~"ס ב~ות נ"ח‬
‫ש ~‬
‫~יולאשהמ~‬
‫ב~‬
‫~‬
‫~~"~מ‬
‫~ ~"‬
‫~ל‬
‫פ~בריה ב~~א‬
‫~ בר"ח‬
‫הוו‬
‫~ד~‬
‫ב‬
‫"‬
‫י‬
‫אה"ולשי‬
‫ה~ י‬
‫~תה ~מו‬
‫ב~ברוךאשר ד~~ ~ ו‬
‫~שב~רוה~רונים‬
‫~ור~‬
‫ק~~ב~ינן‬
‫~דיד~ינך‬
‫ילךת~ר~י‬
‫ת ~~ורלו ~ ~ ר"~‬
‫ר‬
‫י‬
‫~‬
‫ו~"ז‬
‫ך‬
‫~‬
‫~‬
‫לש~ או‬
‫~ם‬
‫ו~~‬
‫~ ~נון‬
‫ז‬
‫"‬
‫ו‬
‫~לתו‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫~רון‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫וש~ינ‬
‫ח~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~ל ~ש מצון ~ ם‬
‫~ם‬
‫~"~‬
‫~ ~ ~ ~~"מ~‬
‫ל‬
‫ששאל‬
‫כן ~י‬
‫ש‬
‫"‬
‫ל‬
‫~‬
‫~‬
‫כ‬
‫א~ר‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ה~‬
‫ש~צ‬
‫הל‬
‫~~ן‬
‫ן‬
‫ו‬
‫י‬
‫כ‬
‫~‬
‫י‬
‫ר‬
‫ה‬
‫~~‬
‫~דולו ~ כ~ ה~‬
‫ש~ו ~~ק‬
‫~~נ‬
‫ג‬
‫~ו~‬
‫~ ן ~~םאולי כן ~~שכנ"ל~‬
‫איןזהאלא ~~‬
‫~ד~‬
‫~יי~~ו ~ם בפי~‬
‫ק~~‬
‫~ ~ ו לי‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫~‬
‫~~ו‬
‫ך‬
‫מ‬
‫צ‬
‫~‬
‫~לכה‬
‫~לכ~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~"ק‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫ו‬
‫א‬
‫נ‬
‫"‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫~‬
‫ש‬
‫שנ‬
‫ם‬
‫ו‬
‫י‬
‫ב‬
‫הם‬
‫שנ‬
‫~ל‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫כ‬
‫י‬
‫כ‬
‫ו‬
‫~‬
‫ל ש~ס‬
‫י~ ~~יש ש~ ב~ם ~~~ אל ~י ש~שיתששאל ~יני‬
‫א~ר~פ~‬
‫ששכ~מ~~~יק אם ~רכו ש~ן‬
‫~~‬
‫~~~ור הראש~‬
‫~~~‬
‫פ~ז~~‬
‫~ם‬
‫~ ~ כ~ כלל ~ה‬
‫~~תיבזה ~ה"י נימ~יאו"ח~סי~‬
‫כ~~~שה ~ ~"ד~כ~ כבר‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫ש‬
‫פ‬
‫ו‬
‫~"מ~‬
‫ר‬
‫י‬
‫י‬
‫סב~ ~ושה‬
‫שלח"ז‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ל‬
‫~"ה‬
‫זכו‬
‫ה~‬
‫י‬
‫~‬
‫צ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫שנתפש~ כברשיליורשיצ‬
‫~י המלךאין‬
‫ר ~‬
‫ס~א‬
‫ח~"מ‬
‫~ם‬
‫~ה‬
‫ם‬
‫א‬
‫שדן‬
‫~‬
‫כ‬
‫ל‬
‫נ‬
‫~‬
‫~ר~‬
‫המ~ל ש~דו כמו המלך‬
‫ל שר‬
‫י‬
‫~נם‬
‫~"ד~ והמו בידו ~רך וכ~ש ~ ג~~‬
‫ללכיה~כמויש‬
‫הי‬
‫ח~םבתפ‬
‫~ר‬
‫~ל~~ו~ם א‬
‫ס~‬
‫~~~ רכ"ד‬
‫~ ~יים‬
‫~~‬
‫וקדוש‬
‫~‬
‫~~‬
‫ס~‬
‫~נין ~ י"ש‬
‫~נזי"י‬
‫ה~~ה ~~‬
‫~~ה~ ~~‬
‫~ ~כ~‬
‫~א‬
‫מ~‬
‫ז‬
‫הש~~‬
‫י~ם‬
‫ת~ין‬
‫כ‬
‫"‬
‫י‬
‫ק~ם‬
‫~~ם‬
‫~‬
‫ד‬
‫ג‬
‫~‬
‫ה‬
‫"‬
‫~‬
‫ס‬
‫~ו~ יש‬
‫~ יור ~~רא של ~ ~ הלכה י"דששאלי‬
‫למלך‬
‫~"ג ה~‬
‫~‬
‫לת~~נ ~ה~ר ~ר~‬
‫~ו דל ~~ כיי‬
‫ןזה הש~יזהרשי מ ~‬
‫~~ם יש ~ודם~ ~ ש~‬
‫ס~ ס~~‬
‫ספק~‬
‫מקר~‬
‫כ~‬
‫ר‬
‫ו~תפקברואהוש‬
‫שהד~ס ~ורו שו"ת‬
‫~~ ~ו ~ ~ " ~‬
‫מ~ן‬
‫ם‬
‫י‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ה‬
‫ש‬
‫כ‬
‫ן‬
‫י‬
‫א‬
‫ד‬
‫אם לכ~ל‬
‫גם חכם ~ול‬
‫כ~אהר~‬
‫~יפ"ו~בליק‬
‫הה‬
‫לו ~‬
‫~ שם ~ו הת~~‬
‫~"ד ~ ~‬
‫~כ~ או‬
‫השיב~‬
‫~ת~ם"~~~ם~ ~ ה‬
‫וה~ל בכלל ~ין‬
‫ס~~סי~ ~רכהא~ ~ם‬
‫~~ ~~ ש~ת~וכמ"ש ~ו"ת~‬
‫דל ת~ו~ו‬
‫ה‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ה~‬
‫~ה"י~וא ~~אכת"יןחלקה~סי~‬
‫ג~~‬
‫~הושאל ~ך ~~ ~ארכתי‬
‫~לדבר‬
‫~ה~ש~~ת‬
‫בתשו~‬
‫ושם‬
‫~לחכמי‬
‫~‬
‫ה~ו ~א"ה יל‬
‫~~"מ‬
‫~ק~ך‬
‫לך‬
‫~כ~‬
‫ס~‬
‫~~‬
‫או~‬
‫ל‬
‫ב~תי לברך לה~"יי‬
‫~~רדאבדין~ ר"ל‬
‫~~כםי ~‬
‫~ של ~ ~ ~‬
‫~~ כופ~ם ~‬
‫~רים ~הם‬
‫~~ם‬
‫~‬
‫~‬
‫~ ל~~ו ~~ם דהיינ ב~‬
‫סכלום ב~ ~‬
‫~פ~ם‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫~~‬
‫ם‬
‫ג‬
‫~ל‬
‫~ם‬
‫ם‬
‫ג‬
‫כ~‬
‫וק~ ~ו~‬
‫ק~ש~~~ר זי"י‬
‫~ו ~הגם~"י‬
‫כי‬
‫~‬
‫הצ~ים‬
‫~‬
‫~~~ם~~ ~ גם~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ל‬
‫~‬
‫~ם‬
‫~‬
‫י~‬
‫י~~‬
‫י~‬
‫י~‬
‫א~ ש~‬
‫~~‬
‫זי"י‬
‫~ש~‬
‫ר~ ~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫בר~ ~כט"~ ובין ~צרים ~~ אור ~ש~ם ~לןש~ליםי~ו‬
‫כל‬
‫~ ~~~ ~ ~ א~כל ~‬
‫~נן מרוםהרים קרן מש~~ ויש~לירום ~ה~ מאילןשגדליםי~‬
‫ו תמר~ ~ ם‬
‫יד‬
‫~כלל במ‬
‫~‬
‫שיל~צדד~~‬
‫בכ"י‬
‫ול‬
‫ים‬
‫רי‬
‫מר‬
‫תמ‬
‫מין~לןת‬
‫ל~ל ~ דשם‬
‫די~‬
‫כ"ש~~א‬
‫~~ ~ליכ"ז‬
‫ל~תכלל‬
‫~צכי~‬
‫כת~‬
‫~מ~ם‬
‫~י~‬
‫~~‬
‫~ ~ל~‬
‫~ודיד"נ הרה"ג ~ו~‬
‫~~ה ~כ"ט‬
‫ל~~ד ~ן‬
‫ב"~‬
‫~‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ל‬
‫~~‬
‫מש"~‬
‫~‬
‫ל‬
‫~ניהרהב~לכשרים ~~רש"י‬
‫וה~שו~ם"זא"~‬
‫י‬
‫ל‬
‫~‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫ל‬
‫י‬
‫ת‬
‫ו‬
‫א‬
‫ר‬
‫ב‬
‫~ת~~תי‬
‫י‬
‫ל‬
‫י‬
‫ה~ל~ שהי~ם~~‬
‫ש~ם קט~ם ~ד ~נ שגד~ם ~~י‬
‫ש~ל תמרים‬
‫~בא~~אמ~ ~גם ~~תייל‬
‫~‬
‫שהםבא~‬
‫ק~ם‬
‫מפ~ דהתם ב~תי"ל‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫~~ן בתוך‬
‫א‬
‫י‬
‫ל‬
‫~‬
‫י‬
‫א‬
‫ר‬
‫ו‬
‫א‬
‫שם‬
‫ן‬
‫י‬
‫א‬
‫ו‬
‫ת‬
‫י‬
‫מ‬
‫~‬
‫~‬
‫ל‬
‫~‬
‫ו‬
‫ת‬
‫~‬
‫תמר~‬
‫י"כ ~"ק התםמאדוכדאמרי‬
‫~שם ~~וכה ~בכי~ ~ה ששננ‬
‫שגד~‬
‫הדר~‬
‫תם כ"כ~~‬
‫הים וד~יכו‬
‫רק רוו‬
‫~רש"י ~וך‬
‫צינהר ~~ל מקום‬
‫~‬
‫~ב~‬
‫~‬
‫י‬
‫ו‬
‫צ‬
‫מ‬
‫~לו‬
‫ו‬
‫~‬
‫ג‬
‫י‬
‫תמ~ם‬
‫ו‬
‫ט‬
‫נ‬
‫~‬
‫ם‬
‫ל‬
‫ו‬
‫י‬
‫מ‬
‫שם‬
‫א‬
‫ל‬
‫ו‬
‫א‬
‫ל‬
‫ה~ושם תמר~‬
‫ייי"ש‬
‫ה~הנם~כשיו~ם‬
‫~אבן‬
‫ר~ו‬
‫~~ ~‬
‫~יל~ בו~ר של תמריםהיינו שלא יתתיל א~‬
‫למקצת‬
‫נא‬
‫יו‬
‫יה‬
‫ש‬
‫~מקום~דולתמרים ופשוט ד~ן‬
‫~ר~~~להר‬
‫כ~ ה~~ דרך שם‬
‫~~יגדלילי‬
‫ל‬
‫ווכן שםבכלהגליל ט~~ט‬
‫דן ~ ~ ו ~~ם ~ידול ~רו‬
‫~‬
‫ן‬
‫ו‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ל‬
‫~ה‬
‫הזתים~‬
‫תמריםלצאת~ו‬
‫~תמ~ם~טינ~~~ ~"כי"ל‬
‫ש~~‬
‫ה~דאיןזה‬
‫קי~‬
‫~רן ~"ב‬
‫~יםכנ"לן~יי~ ~~ תב~והארן‬
‫~מר‬
‫הת‬
‫כ~‬
‫ו‬
‫ל‬
‫א‬
‫ה‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ב‬
‫י"ח~ מצו כיון‬
‫~י~‬
‫מ~ו‬
‫~תוצ~ ~ב‬
‫~~רולנו הצומתבד"ה‬
‫~‬
‫י‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ה‬
‫לו‬
‫י~‬
‫ל~י~הםתמרים‬
‫ן‬
‫ין‬
‫ש"~~~רש"י~ד~ ~ינ‬
‫שר‬
‫"מ‬
‫ת‬
‫שמה~~"ד~ושוי~םכרתיאשר והתו~ שאין מ~יןבתכמור~~םיימי‬
‫"במ~‬
‫כי מרבוינו ~וינו‬
‫~יםשבה~ם‬
‫~~ ~‬
‫~‬
‫נ‬
‫כ‬
‫ל~‬
‫שהם כתושים‬
‫"~ המו~ר‬
‫~~~‬
‫~~‬
‫יי‬
‫~ו~~שזר‬
‫הג~~ן‬
‫ין ~תולול~םדקיםכאלומגנות~דו~‬
‫ל הה~ם מש~ ~ ~ ~כ"~‬
‫ם תמ~ם מ~~‬
‫~~~‬
‫כ~ים ~ל‬
‫י‬
‫ב~"קגם‬
‫של‬
‫ן‬
‫י‬
‫י‬
‫צ‬
‫~‬
‫~‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ו‬
‫י‬
‫ר‬
‫ש‬
‫א‬
‫ם‬
‫א‬
‫שם‬
‫י‬
‫כ‬
‫ם‬
‫~‬
‫י‬
‫כ‬
‫~מקים הם ~מרים משו~םהר~ ~ ש~‬
‫ב~~ם נ"ג‬
‫נו~‬
‫~~‬
‫וכ~מר~‬
‫~ד‬
‫~או~ר קר‬
‫ו‬
‫י‬
‫י‬
‫ג‬
‫י‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ם‬
‫ו‬
‫ש‬
‫~דל‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫א‬
‫~‬
‫~‬
‫א~ר~‬
‫ו~רוש~י שב~ת ~פ"טהלכה רשב"ג ~ד‬
‫לברר ולהצדיק‬
‫צ~~כללוא"כצריכין ~‬
‫~ו~ ~ ש‬
‫~‬
‫~~ם ~~ן ~מקים תמרים‬
‫ל~~ם~‬
‫ב~‬
‫למשכו~‬
‫תמ~‬
‫נ~שת~ זה~ה"י י"א~‬
‫הצ~ים‬
‫~~ם‬
‫י‬
‫כ‬
‫קנ~‬
‫כ~~‬
‫דנ"מ ~מלבד מקת ~ ר ~מר~ ג"כ‬
‫ה~ים ~‬
‫~שים~~~ם מארצבוימי~‬
‫~‬
‫~צ~ו‬
‫ם‬
‫~‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ב~ל‬
‫ו~רוש~ ק ~ ~‬
‫~~ ה~נ"מ דנ"מ‬
‫כיון‬
‫~יל~ ב~~ם‬
‫~~וך‬
‫יל‬
‫~רי~ ~ש ב~ ידייןצ~כין~ודיי ההלכה ו~כו דצ~כין שם~ ~ג~ א‬
‫קנם ~‬
‫רו~ ~ן~יון ד~א ~‬
‫~ש~ ~~~‬
‫~"כ ~ם ~ ר‬
‫~ג~ירו~ ~ה~‬
‫לא‬
‫~ ~~ ~ ~ ~‬
‫מ~~‬
‫~‬
‫"‬
‫י‬
‫ג~ם‬
‫שהם‬
‫ן‬
‫י‬
‫י‬
‫~‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ל‬
‫~ו~ם‬
‫ש~רים‬
‫~‬
‫מוו~ לרוג הב~ר ד~קינן ד~ול תמרים‬
‫ש~~‬
‫~~ל~‬
‫~וט ד~ן לד‬
‫הו"ל ~מר גםזה נ"מ ~לכה ~~ן דתמרים‬
‫וכתושים~‬
‫א‬
‫צ‬
‫י‬
‫ר‬
‫~‬
‫ו‬
‫ב‬
‫~ורקאם‬
‫כש~ם לו~ ~"ב ש ~ ~‬
‫~ה~ד~ל~‬
‫מכ~בלולב~ייי‬
‫מהם א"ו‬
‫~ןש"י‬
‫ת~"ת~יי‬
‫א‬
‫כ~~כ~שם מכ"ש‬
‫~ ה~ וב~‬
‫ל‬
‫ו~~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~~ לו~‬
‫~‬
‫כ"ב~~ו~ר של~ריה~נו ~מריםז"א דשאני‬
‫קשה ~ךדצינ ב~ל~צא ~כ ~ר~ן~י"ט‬
‫~ ~ו~ א~ ל"שבו~רכללכיון~אינו ~צמוו‬
‫של ~הנם ~ו‬
‫~תר~‬
‫~~א~ייי"ש מה דמקשה‬
‫ל‬
‫י‬
‫~~ןדבלו~כבר ~ר~ו‬
‫ל~~ם‬
‫כלל‬
‫~תרו~ם~~כזת"לבדל"ש ~כאי"א~~אמרוכו~~תי תמרויש~~‬
‫לכ~‬
‫ומהו‬
‫הבנו‬
‫צ‬
‫ר‬
‫ש‬
‫~ה‬
‫י‬
‫ן‬
‫ו‬
‫~‬
‫ה‬
‫~‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ג‬
‫כשירו ~ו ~ ~ הנ~‬
‫~‬
‫של ~‬
‫~ו~‬
‫ששונכי~נוצינהר‬
‫ג~נם‬
‫ה~~~שב‬
‫ל‬
‫~"~ א~וז"לוכברכ~בנו ~ו"ת‬
‫ב~‬
‫~~ו"ת ~~‬
‫~~‬
‫ד~מת ~~האינו ללמוד ה~ וכו~ ~~א~~~ ~רוש~ם ה~ זהו ~~ון‬
‫מ~א‬
‫~‬
‫ב‬
‫"‬
‫כ‬
‫ק‬
‫~~‬
‫ינ‬
‫ינ‬
‫הי‬
‫ה~ייונמוש~ב~ירוש~ם הל י‬
‫~ו ר~ו כי ~ בן‬
‫דרשו ~ת~ ~‬
‫~ בד~"לכמו בכבוש~ינ~ו‬
‫מהש~ל~א~~"צטא‬
‫אך ג~~רן ה~ ~‬
‫~~ בירושלםומהזהו~למא~לשון‬
‫בק~‬
‫תמ~ם ~ ד‬
‫ו‬
‫נ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ב‬
‫~‬
‫ש‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫כ~ו‬
‫~ורך‬
‫ת‬
‫צ‬
‫ק‬
‫~‬
‫כ~ל~ ~~‬
‫~ן~‬
‫~~~ז"ל ~וכה כי‬
‫בלולב ~~תוזהו בןהנם ~מוך ~רו~לם כ~~"י‬
‫כת"~ מ~‬
‫מ~נו‬
‫~וכה‬
‫~"~‬
‫~‬
‫~‬
‫כ~ן ת~ו‬
‫~‬
‫~~ן ~ ה‬
‫ה~קה אבל~לב ~ב תו‬
‫ו‬
‫א‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫שם‬
‫~מ"ש‬
‫ה‬
‫"‬
‫ד‬
‫ב‬
‫~~‬
‫י‬
‫"‬
‫~‬
‫י‬
‫צ‬
‫י‬
‫י"א~‬
‫~~~‬
‫~פרי~ תוצאו ה~~~‬
‫י"כ ש~‬
‫הי~‬
‫ם‬
‫~וך~רושל‬
‫שית ב~ורו ~~‬
‫~ר ה~ולכבד‬
‫~~ולו‬
‫וד~ ~יון דב~‬
‫~רוש~םב~~ תוךהייר‬
‫~"ק~לו ~~‬
‫כתו~ב ~תא ונור‬
‫וה~ אין~ו‬
‫~ ~הרי‬
‫נש~‬
‫ש~~ ~‬
‫~ן ירושלם ה ~ וי"כ ש~ר‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ל‬
‫ו‬
‫כ‬
‫~מ~ם ~ה‬
‫דאתהבית כ~~‬
‫~~כי~ כ~‬
‫~~"~וצור דה~~‬
‫~ל~ ~‬
‫ב~~~"ל‬
‫באיןלו ש~וים ~מ~ם דהרי ~רוש~~ ש~בכמותוך ה~ר~ממ~ש~ ~ י"ל‬
‫~ר‬
‫~~רו~ ~ה דהלול~‬
‫~‬
‫ןל"ב~ש"~‬
‫בןהנם ~ו‬
‫~~ו~‬
‫כ~ל ~הו יכו~ם‬
‫ת~‬
‫ה~‬
‫ב~ר~ י"~‬
‫ג~~י~"שה"ני"ל~י~בן~ י"כ‬
‫~א ~~ דאו~‬
‫~~ ~‬
‫~~םתמ~ריםי‬
‫ל ~לן ש~ם~ז"‬
‫~ םגם~ כ~ן‬
‫ה~ משס‬
‫ד~ ת~ירוש~ ההך‬
‫~~ ב~~‬
‫ר‬
‫~‬
‫א‬
‫~‬
‫ם‬
‫~‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ש‬
‫שם ~לן‬
‫ת~ים‬
‫~"י‬
‫י‬
‫כ‬
‫~‬
‫"‬
‫כ‬
‫י‬
‫דה~~‬
‫~ ~~‬
‫~ ~‬
‫~יר~~‬
‫לנד~‬
‫ל כול ד ~‬
‫גד~ם תמריםי‬
‫~~יתם שאלתי~‬
‫אםשייך‬
‫~נן‬
‫~ ~ם~ שם ~י‬
‫~ שם~‬
‫~ב~‬
‫ל ~צ~כיןל~וד‬
‫מו"הדוד ש~ל‬
‫~ים‬
‫ם~י~נוהרב‬
‫~נםלי~תזהי"‬
‫דברתי ~הי‬
‫~כד~~‬
‫~"~‬
‫ה~~דצינההר‬
‫~ ~~ל‬
‫~י"~ן~ג‬
‫כי~‬
‫~"ו ~וררג"כ‬
‫ל‬
‫י‬
‫~הי‬
‫~~~‬
‫ור~כשרו‬
‫~‬
‫ה~~ו~ן ~~ מהךד~ריך מש"~ ~ הדצינ הר ~~ל‬
‫~~~ ~יו‬
‫~~מקום‬
‫צא י"~ליר~ מכל‬
‫ג~~~~~"י‬
‫~~‬
‫דכת~‬
‫הש"~‬
‫ומשנ ~ן‬
‫א ש~ הר הב~ל‬
‫והא ת~‬
‫א‬
‫כ‬
‫ה‬
‫ב‬
‫י‬
‫ת‬
‫כ‬
‫ד‬
‫~ל‬
‫ן‬
‫ו‬
‫י‬
‫כ‬
‫ת‬
‫~‬
‫כ‬
‫~בו‬
‫ם‬
‫י‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ת‬
‫כי~‬
‫~~~י‬
‫~‬
‫~דיי~ק~‬
‫הש"~‬
‫~ול~~שושלזה‬
‫רושלזה ו~ן~ין‬
‫~ון ~יד‬
‫~‬
‫א‬
‫כ‬
‫~לם‬
‫תמ~ם‬
‫ה‬
‫ש~~ושל~‬
‫~ם~‬
‫כת~‬
‫~~‬
‫~יכאדי"י אויר‬
‫ןרשי~‬
‫לד‬
‫כיד‬
‫מו‬
‫~ד קר‬
‫גיש‬
‫~~ב~ א"כמנ"לוכ~ כלל‬
‫יל זה‬
‫א‬
‫~‬
‫ממני~‬
‫תמ~ם ~ הלול~ם ש‬
‫~ו~ם‬
‫~‬
‫י‬
‫אי‬
‫"ר‬
‫ימ‬
‫ות‬
‫~~ן מגיי ~אין גד~ם בו ו~‬
‫~ם כנ"לשיהי~ל ~ ~ה~שאי~~ם ש~‬
‫~‬
‫~ו ~י~ם כש~‬
‫ה~~"ל~לתרן דהךדת~נן דכש~םהכ~שגד~םילי‬
‫ו תמרים ~ך‬
‫~רבה דאינו גדל‬
‫ב~"~ה ~ל‬
‫ל~‬
‫יר‬
‫ש~‬
‫כש~ן גדליםי~ו תמ~םא"ו דכשגםאין‬
‫~ל‬
‫~ ~~נ~ם וכיוצא אולם כ~ ~ם הרמב"ם ~תיר‬
‫ג"כ כ~רהלולב ~"ד ה~ל‬
‫י‬
‫דבר ~דל‬
‫ל ה~לדוקא מין‬
‫ד~~~י~י‬
‫~ו~רים‬
‫ו תמ‬
‫~ד~ם‬
‫~‬
‫ידו~‬
‫דיר~‬
‫~ה"ק~ובבבלשם מק~וה~יןשיל‬
‫~ינן‬
‫~אי~ או"ת‬
‫~ ~~ן‬
‫והט~"ז שם‬
‫~"אדהא ~"כ ~ה~רות‬
‫י‬
‫"‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ט‬
‫ב‬
‫י~‬
‫תמ~םיי‬
‫א כולן גד~ם מ‬
‫~~‬
‫ת~"ז~לו ב~לדוק~‬
‫~קדק‬
‫~ור‬
‫כלל מהך‬
‫"כלא‬
‫של‬
‫בות הגד‬
‫ר‬
‫י‬
‫ל‬
‫י‬
‫~~‬
‫רא~‬
‫מקומ~ ~ ~‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ה~ה כמו ב~כת‬
‫מי~ ~ים‬
‫~מוךלים כ~ל‬
‫~ו~י~"ש~ ~"כ‬
‫כ~‬
‫ורוו‬
‫~~~‬
‫תמ~‬
‫~~ר‬
‫י‬
‫לזה~"ל‬
‫מ~‬
‫ל‬
‫ל~‬
‫כד‬
‫~ו~ ~הכ~ןדכאן~ינל‬
‫ש~~‬
‫~‬
‫~ ~~‬
‫~‬
‫ש~ ~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫י~י‬
‫י~‬
‫יל‬
‫י~~‬
‫י~~‬
‫י~‬
‫~י~~‬
‫י~‬
‫י~‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫לי~ך וכי ~~~שיל‬
‫יצ‬
‫וצ‬
‫~וכדיןאילן מאכל‬
‫תמרים כלל~י~ אסורלקא‬
‫~וט‬
‫~וצצוודי~ו אילן ס~ק‬
‫יותר ~~‬
‫לופשו~‬
‫כל~‬
‫~ן שמותכ‬
‫~חיל‬
‫~יון ~הו כד~‬
‫מ~‬
‫~ככתוב בשה~ש‬
‫~ון שוםפ~י‬
‫מהש~ק~אהאילןשלתמ~ים בשם‬
‫תמ~‬
‫מהתמ~ים‬
‫ק~~והאיך~אמ~~שהוא כפמוי‬
‫תות‬
‫ס~ה ~מ"ה‬
‫וכן בש"ס‬
‫~מ~ים ~צ~~ וגםיש ~~~תי‬
‫ותמ~‬
‫~לב‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ב‬
‫ת‬
‫~יון קצ‬
‫ם‬
‫"‬
‫ב‬
‫מ‬
‫~‬
‫נ‬
‫י‬
‫~‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ן‬
‫י‬
‫~‬
‫ד‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ן‬
‫י‬
‫א‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ל‬
‫י‬
‫כ‬
‫"‬
‫ג‬
‫ן‬
‫ל‬
‫י‬
‫~‬
‫ש‬
‫י‬
‫א‬
‫י"נ~‬
‫א~‬
‫~ה~מש‬
‫~~"ו‬
‫די~~מיגם אםאיןי~‬
‫א~‬
‫ומקו~ו בדשפ"~~קי~~~ד~ין ~מ"ה ד~ק~יה שם תמ~ ג"כאין‬
‫ו~תמ~רים‬
‫~אי~‬
‫תממי~‬
‫ה~פ~ו‬
‫ידהידים‬
‫שישיליו תמריםי"כ‬
‫~~~ה ~~ דפסקי~ן שםבגודמיןיד"מני~‬
‫יי~בסתם ~"י‬
‫יר‬
‫יק~אחיינ די"להד‬
‫~מדי~~שאין גד~םילי‬
‫ו תמרים‬
‫ה~דון ~"~הויהאילןמייק~אאי~ו~אוילגדליליו~י~ות ~ק~א י"ש ~~ותיו משא"ככ‬
‫~מ~ים מ"מ שםישק~אי"זידהידיםשהיתה ~ם‬
‫כלל תמ~י"כידיין‬
‫~~ה~ישה ~ה‬
‫~ ~ ויו~~~ודי"ל~יון הד‬
‫פר‬
‫כו~ייי"ש משא"כה~א נזהאין ק~א‬
‫ם~ייק~הוויוליכ~ו צ"~‬
‫~ילןנה~זהונא‬
‫כ~"~‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫כ‬
‫~‬
‫~די~‬
‫~שה‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ו‬
‫י‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ל‬
‫א‬
‫ה‬
‫ך‬
‫~‬
‫ן‬
‫י‬
‫מ‬
‫ח‬
‫ה‬
‫~~ו‬
‫בש~ם ושם‬
‫יש‬
‫מש"ס שבת‬
‫ומ~חות‬
‫~~מה"ת~אךז"א ול"שכלל ~ה‬
‫תמ~יםהוישום כפותתמ~ים‬
‫~ מדכלתייובר~~יןתהי~תור~תדה~~נכפ"יחך~דד~שי~ןממ~ידן~הממ"ואת~~ כלהיומדו ~~יון מחוס~מישהגדול ~ה ~וק~וים‬
‫ליו~ות~נלות ו~~פות ~קשיהי~ ש~שיוו~הו~~ו דה~‬
‫בפיךהיי~ו ש~ש~~כתוני‬
‫~זה‬
‫וביםנד~ך‬
‫ה~ין‬
‫מ~~יוד ~די~‬
‫ממין ~מה כש~ה‬
‫י~"פהמין ~פות תמ~ים~אך‬
‫י~שם יתקנל ~גדל‬
‫האי ~ו~יבסאפם‬
‫~רויו כ~ן‬
‫~‬
‫ז"א~אי~ודמיון‬
‫~"~ללה~ויות~ ~ו~ ל~נ~ות ~יות ה~"ל שו~שו~~שיו~~ליםלי~קמיפ~ מ~~ ר~ה ה~"לי"כ‬
‫ד~‬
‫וכיון דאי~ו מיןאילן‬
‫ד‬
‫הש~תמ~ים שיהי~ אסו~ ~קוצצו ~ק ~דין ~הדת~י~ןבידות ה~~םשיומדים ~קצן מ~םכלה~י~‬
‫אילן ס~ק ~~"להאיךיוכלו ל~תבו למצ~~ויד הה"ג ו~ו~וייי~‬
‫כ"ה או~םזהוצ~יך‬
‫םו~‬
‫י"ב~ וכו~כ~"לוגם~~~‬
‫~~"ד ה~"ל~צה ג"כ ~ניאראי~ ה~"לממין‬
‫ידוית~~נפיך ~י~או~נבהת~וה~ונילה‬
‫ן~~א~צו‬
‫~ד‬
‫אי~‬
‫שיש לדמותולדיתו ~ד~ התוס~ בהקמ‬
‫"א ~ח~קג~סי~ ~~‬
‫~ו~יכו לשםוייי‬
‫דושין‬
‫ןבדנ~י~ו במה~ח~‬
‫והוסי~בה~אומ~דס"לל~נאקידושיןשאין מסו~ין לב~ה~א~הדוי~ מצ~הי~יןביה"ינאו~ך~י"כ‬
‫דל"שבזהכל מ~~‬
‫~‬
‫הי‬
‫פשי~‬
‫~י"דאו~שיןמשום ~תיב~ייקחאישאשה זהודוקאהי~א ב~~כללי"כידייןצי"ג‬
‫~י"~‬
‫~קדש אחת משתי ו~~‬
‫י~‬
‫ונב‬
‫~קידושין גו~מים‬
‫ה~אה כגון‬
‫זס‬
‫יי‬
‫א~ו ~י~ו אא‬
‫הו~קידש אבל נמקדשחייבי ~וין‬
‫שו"ת‬
‫הי~י~ו~~א~ו מח~ ~"ס לולבה~ול‬
‫דא‬
‫וי‬
‫יב‬
‫ש~ן מסו~ןל‬
‫א~‬
‫יהכיוןשאיןה~דושיןגורמיםאיסו~הביא‬
‫ה ~~~ ~"ס חלק שכ~ ש~גו~היולם ~נל‬
‫ל~‬
‫סוו‬
‫בי~ גם‬
‫ן‬
‫~ד~~~‬
‫ל‬
‫~‬
‫~‬
‫ן‬
‫~‬
‫ק‬
‫ן‬
‫~‬
‫ן‬
‫~‬
‫י‬
‫ל‬
‫ן‬
‫י‬
‫א‬
‫~‬
‫~י מ~ן‬
‫ו~~‬
‫~~~‬
‫~~יןלניאה‬
‫~ו‬
‫~ס‬
‫ה~מ‬
‫צי‬
‫מא‬
‫~קןר~~ל~~~~ג~ם ~ש‬
‫~ן~מקס~ו~~~יין~ייי"ש‬
‫~ן~ מרנ~המ~ודמקןמ~סהיד ~דליס~הד~ו~תא~~רי~‬
‫מיש~ג~ש~~~‬
‫י‬
‫צ~‬
‫יב‬
‫שהדקלמצדשד‬
‫ה~‬
‫א~‬
‫ה~‬
‫ביק‬
‫וי~הוצ~‬
‫מו ~‬
‫~ל‬
‫~וודפ"פ~ת ו~ו~צא‬
‫ו~~וש~ו~אה האיך‬
‫~כה‬
‫יא תמ~ים רק שדנ~ ~פ"ב‬
‫~"~‬
‫~‬
‫י‬
‫כ‬
‫א‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ז‬
‫~‬
‫ם‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ש‬
‫ח‬
‫~‬
‫כ‬
‫"‬
‫י‬
‫ם‬
‫י‬
‫ל‬
‫ק‬
‫א‬
‫נ‬
‫שה~‬
‫ת‬
‫ו‬
‫פ‬
‫כ‬
‫~~ג‬
‫~~ו~הוגי~"ל הי~וש~י~ אמ~ם ~איתי ~בוי‬
‫הצנו~‬
‫~ה"ו‬
‫גדה‬
‫~‬
‫ק~"אדמיון~~י~ו‬
‫~~ים יכ"ל‬
‫תמ~‬
‫הקד~י~ ~~ו~יםזי"י ה"ה א~מו"~בי‬
‫ל שם שלמה‬
‫~‬
‫ב‬
‫ד‬
‫~‬
‫ח‬
‫א‬
‫~צ~‬
‫גרם ~ק‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ש‬
‫ן‬
‫ל‬
‫י‬
‫א‬
‫ה‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫א‬
‫ש‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ק‬
‫א‬
‫ה‬
‫ן‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫ם‬
‫ח‬
‫ה~"~‬
‫זצל~~"ה‬
‫זצ~~ה"ה‬
‫ד~~י‬
‫~צמותו‬
‫קי‬
‫ייב‬
‫דן‬
‫~ן ~יל‬
‫כ"כאי‬
‫מפהק"~ולבים ממקומ~ואתמהוי"ד~וייבםי‬
‫פי~~ו תמ~ים מתחלתו ש~קחול‬
‫תשו~שם‬
‫~ה~יןשגד~ים‬
‫~‬
‫מוצ~‬
‫~אלוביה"י ~ר~‬
‫וכן ~~גמהיות~וב‬
‫א~‬
‫כ~‬
‫שאפש~ למצ~‬
‫~~ח~יתיום‬
‫הה"גה~~ל מדב~י‬
‫חום בב~כה א~וכה ו~ב שוכ~"ס‬
‫~תידי"~‬
‫~‬
‫ןפהרפייו‬
‫וה~~‬
‫א~‬
‫יו‬
‫יכ‬
‫הו‬
‫שס‬
‫~ד‬
‫וכמוי‬
‫וכ~‬
‫יל‬
‫י ס~ק מח~~~‬
‫~ד‬
‫י שוםקו‬
‫אי~~הקמדשוםש~ה~ובאמת ~נ~ת דב~י~~יי~ן‬
‫ידית‬
‫ש~‬
‫~‬
‫"י ~"ד המפ~שדי‬
‫ן היי~והלולב‬
‫הרנ הה"גוכו~‬
‫כנוד‬
‫צ‬
‫ומח~‬
‫ל‬
‫י‬
‫יו~‬
‫ה~שה‬
‫ס~קנלאפ~~םו~יחוכו~ ו~‬
‫מהש~י~ה‬
‫יד"~ וכ~‬
‫~‬
‫ר‬
‫י‬
‫ה‬
‫שה~‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ן‬
‫י‬
‫"‬
‫ן‬
‫י‬
‫ג‬
‫ו‬
‫~‬
‫ת‬
‫א‬
‫~‬
‫פ~י‬
‫"~~י‬
‫ה~~~ו גי"ה זה כ~~ ומפ~י ~ונ ה~י~דו ומ~ושי‬
‫~לו~י"ל ל~"דהמ‬
‫ק~~שםויי‬
‫אולם‬
‫וה~ישהאו~ג‬
‫~~‬
‫התו~י"ששדכ~~ ש~~ הפוכות ~ ו~פשי ~ביו~ותי ~ ~ח~יד‬
‫י‬
‫~תה נאת‬
‫~‬
‫י‬
‫ח‬
‫ב~~הילוזש~י~וייפיי"~שובמהנא~ת~תו~גכ"~זלולב מיני~שבלולב בתשובה מאה~ביה"י קצת י‬
‫ל היק~~~אך‬
‫י~ מהם‬
‫היר~ה~צון ~דושים האלו‬
‫י"א~~~פ~ תמ~ים~~ נקצ~המ~ימים‬
‫ה~"~ ונ~~ ~~‬
‫~שאין ~שין פי~ות הדסוי~~ כדי לכפראלהיל‬
‫אל~‬
‫ב‬
‫ן הלו‬
‫ה~צד~יםילה~שייםוז"ש ה~ו~יןפ~י~היי~וי‬
‫ן ~בו~ו שו~י~ ד~ב‬
‫כן‬
‫מהשביקשלייי‬
‫ין גבוה ופ~יהיא האת~וג ~יין‬
‫~~לו~א‬
‫~~ק ~~~יש~י וי"ד‬
‫הא~יך שם ב~ן שמ‬
‫ש~~~בל‬
‫יש~‬
‫אא‬
‫שנת ג~‬
‫שה~מי~ם הדס שאיןיושי~‬
‫~ם‬
‫רי‬
‫דפ‬
‫הח‬
‫מ‬
‫ם‬
‫י‬
‫ק‬
‫י‬
‫ד‬
‫צ‬
‫ה‬
‫ה~ה כבר ~ב~ו‬
‫ש"ק‬
‫י‬
‫~‬
‫ש‬
‫~~‬
‫מ~ו~ש ~י‬
‫ידולי ~מציי‬
‫לה~‬
‫~‬
‫הרשיים וכמו‬
‫~פ‬
‫ימ‬
‫וד‬
‫י‬
‫~משך‬
‫~רש שם‬
‫~ה‬
‫~‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫פ‬
‫רושלם תובלבש"מאו~כמבואר בשו"ת דברי‬
‫~ג‬
‫ב~~יי~~‬
‫ד‬
‫יכ"פ משםאין~אי~ה‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫פ‬
‫ב‬
‫ח~~‬
‫~‬
‫מ‬
‫ג‬
‫ה‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫ו‬
‫מ‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ל‬
‫~‬
‫ז‬
‫מ~~ב ~"י שווא~ן‬
‫~ה‬
‫יוס~‬
‫~~‬
‫מק‬
‫ב~בו~י שו"ת מ~ח"א ~חל‬
‫ה~"~‬
‫יי~ סי~ ש~ייי"שבדיןגר‬
‫ש~רכ~שמל‬
‫~‬
‫ד‬
‫ו‬
‫י‬
‫ג‬
‫"‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ה‬
‫~‬
‫א‬
‫מ‬
‫ל‬
‫"‬
‫~‬
‫ה‬
‫מק~ות‬
‫ן‬
‫י‬
‫א‬
‫ש‬
‫ל‬
‫א‬
‫ה‬
‫~~"ד‬
‫ן‬
‫ו‬
‫י‬
‫מ‬
‫ד‬
‫א‬
‫~‬
‫ו‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ם‬
‫~‬
‫מ‬
‫א‬
‫ל‬
‫ב‬
‫~‬
‫ו~ ~ג~ם ג"צ שמלתי‬
‫~‬
‫~הלי~יא~ן ונאמת יו~ יש ~אי~ ~~י~ מש~ש נ~~"י שמב~~נש"ישצ~יכין ~מתיןים יד‬
‫~ל~ה‬
‫~פואה ש~מה ומקו~ו מש"ס י~ות מהש~ובםי~‬
‫כי~‬
‫ממה שתלממ~דיוםבש~"שסאמס~וה~לההב~~ל"ב ~~~~~‬
‫ממ~ מ~זי~י‬
‫ד~י דכפות‬
‫שית~~‬
‫~ת~פאוביוםהש~י ~‬
‫~ ~מכהי"כ גם אם‬
‫~‬
‫א‬
‫"‬
‫י‬
‫~ק‬
‫~~~ בש"ק‬
‫ת~יכפידתמ~י~פי~ש"יתמריתםוי~צהמ‬
‫~‬
‫שמה וב‬
‫דלו~ ~~ ו~ימ~ כאב ~ה"י מ"מ כיון‬
‫ן שד~כן‬
‫~‬
‫דשיש ~ושש~ ה~ ~‬
‫~לויין ~חד במכבדו ש~ם וקורין‬
‫י‬
‫~י~ ה~~ ובריא מ~דש‬
‫הם‬
‫~ותומקו‬
‫יו~~ ~ ומפ~י‬
‫מסכ"~‬
‫~~ כ~ ~רוק"~‬
‫וחימא‬
‫יכל"ה ומש~י‬
‫~י~פיקציא"ן ח"ומפ~יאי~~קיו ~גםבמקצת~~‬
‫לי~~יכ"ל כ~וכאת‬
‫המק~‬
‫~~~~ מפ~יא~שים אח~ים ש~נלוי"כ הנ~יו ~~ביל‬
‫תו‬
‫~כ‬
‫יי~~~תדאין~שי~י‬
‫~תמ~ים‬
‫ב~ו קודם‬
‫~צי~~‬
‫הגמ~~‬
‫הי‬
‫גד~םילי‬
‫~ם‬
‫ש"ק~ נש"קצויתיאת‬
‫~ שיאמ~ו שיישה‬
‫ו תמ~ים‬
‫ק~ןהיי~וילי‬
‫~‬
‫~‬
‫ס‬
‫כ‬
‫א‬
‫ה‬
‫קס"ד‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫מהזה‬
‫לח~וב‬
‫ג"כ כ~ר לו~ א"כ‬
‫~ן‬
‫יי‬
‫י‬
‫בשבתיין‬
‫י~ה ש~שה מ~כה‬
‫נדי‬
‫~‬
‫התמ~י~ ~~כ~ אם ש~‬
‫~ו~‬
‫רקל~ת~~‬
‫התמ~םלל~וה~~ ~צמןים‬
‫~מ~ו~ב~ כיוןשאי‬
‫~ןבקיאים ה~יםבדי~י‬
‫~~תוג~‬
‫א"~וב~י"כ‬
‫ובפ~~ם~‬
‫~ הש‬
‫ל~ ימלט‬
‫~לול‬
‫~ה~~מ~ם‬
‫ן‬
‫י‬
‫ה‬
‫כ‬
‫~ש"ס דצ"ל ה‬
‫ל~~ שנ‬
‫ל~ ~ות~‬
‫ש~י~ ~~‬
‫ש~‬
‫ד~י~‬
‫~ ממי~ ~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫י~~‬
‫י~‬
‫י~‬
‫~‬
‫~ה ~ין גדליםיליו‬
‫י"כ‬
‫אולי ~רו ~ ן ~בדן‬
‫כמ~ןש~י~ מסת~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫יל‬
‫יו~‬
‫~‬
‫י~~‬
‫~‬
‫י~י~‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫דאו~ ו~"שהגאוןביירת דבשזצ"ל‬
‫דרשויו‬
‫בתוכ~ ככה~ כ~~‬
‫~מתמייקר הלכהא"צ ש~הירוהו כ"כ‬
‫ואת ~מ"~‬
‫אםהוא~חשב~הודיכד~ ~מדרשכיוןשקיבלילי‬
‫המי~‬
‫ן‬
‫~"כאסור לישו מ~כה בשבת ~"ת ~כ~י~י‬
‫א"כאיןא~ו שה~‬
‫כיון‬
‫~טבל‬
‫~ז~רל~כרי‬
‫מצ~ ~~‬
‫שה~ ~‬
‫~אדמצי~ובי"ז‬
‫~~~ א~‬
‫ר~‬
‫ש~בכו‬
‫ה‬
‫ובמ‬
‫יי‬
‫ש~‬
‫י~ ~ל~ס~יא ~ד‬
‫ב~~‬
‫דלפ"~~ יה"‬
‫יוש~אברמןש~יל‬
‫שא~ו מצ~ם‬
‫בת דאדרבא‬
‫ה~ באמה"ח וכיוצא משא"כ באש~‬
‫~יפךא~ו ג‬
‫~~ן"~ ~~ו ~"לדהיי~ו רקבז~ מצו‬
‫"~‬
‫ש~‬
‫שהוא‬
‫ג‬
‫ר‬
‫~‬
‫ו‬
‫ו‬
‫שלא ~כשדיבל‬
‫י‬
‫~"כשייך‬
‫אבל ~רמיצ~שהשבת ~במיתהברקבידישמליפ‬
‫ם"יכיוןדבידי אדם‬
‫ל"ש ~ ~ ו ש~"ת כששובתואי~ו‬
‫כ~ם~‬
‫בדבר‬
‫שי"כאין~זהירו‬
‫יי~‬
‫ומאמ"יכ~~שייךלפ"י‬
‫ש ~~‬
‫להב~ל כיון‬
‫~ור~‬
‫~~כה"ח~ בצי~‬
‫ו‬
‫מ~ליןא‬
‫שאס~א ~ בשיה שב~י ~מי~‬
‫~ קס‬
‫~ב~~‬
‫א~~ ~יתיל‬
‫א~הגו‬
‫י‬
‫ישמיו‬
‫חו~ש ~היק~י‬
‫~‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ה‬
‫~~~י~יכ"~‬
‫~וד וכ~‬
‫~ה"ק‬
‫מ~מיםנ~רים‬
‫כ‬
‫ו~ורי~‬
‫מ~י~יו"~‬
‫זובכת"י שו"ת מ~ח"א ~~ק‬
‫לךידידי‬
‫ב~~ למס~‬
‫~~~ו‬
‫מ"~ת בש~ן~ליל‬
‫~~סי~ כ"א או‬
‫י‬
‫מ"ד‬
‫סוכה‬
‫ה~‬
‫בי‬
‫רד‬
‫יב‬
‫וא‬
‫מת~י~ לולב ד‬
‫רש"י‬
‫ב~‬
‫ו~‬
‫של ~ל המוויכד‬
‫י ~ו‬
‫~ ד~מן‬
‫~‬
‫בש‬
‫"פ‬
‫יל וכו~יד‬
‫ל~‬
‫חד‬
‫בד"ה ה~‬
‫ש~"ה~ והלשון‬
‫המקדש איןיושי‬
‫ןמןיו"מטקדש יכל‬
‫י תמ~‬
‫~~‬
‫ט‬
‫מ"ש דבז‬
‫ש~אין יושין יו" ש~‬
‫~‬
‫יש‬
‫יד‬
‫המהק‬
‫דלר חורבן‬
‫בירו‬
‫~פל~ש~יםו"ט~בביהמ"קג~ם משמי‬
‫~רוש~ם ~ל"כ למהב~‬
‫~קט ~ן‬
‫יושין‬
‫מקדש‬
‫ש~ ל~ ~א בירוש~ם ושם ~ןיושין‬
‫ייפג~ם יתה~ ~לא מ"מ ה"ז כסור‬
‫ליולם ~ידוו"קטא~ש~ת‬
‫בחיבורו בכו~ייקב ~חאו"חסי~ ~הוכ~שיישו ד~"ל שלחו מתם וכו~ וכן בכמה ד~תי ששלחו רק ~בל‬
‫~~‬
‫תיקון לטבלו קודם‬
‫כ~‬
‫ו~‬
‫ואז יד‬
‫ל לשמור השבת~ שיזהרוביו"ט‬
‫ש~‬
‫המי~ידי"ד‬
‫~בור ב~‬
‫תמה~י מה‬
‫~~"י דגם‬
‫~ובא ברמ"א‬
‫"מ‬
‫תק~ ה~ כשט~ו קודם הראכ‬
‫בדייבד הוי‬
‫~ושאלשוןהזהב של ~וריי~י~ו‬
‫רש"יז"ל‬
‫ור~~‬
‫ביו"ד~ס~~רס"חטס‬
‫~ וידיין המי~‬
‫י~‬
‫יי‬
‫ב‬
‫ן‬
‫ר‬
‫מ‬
‫א‬
‫"‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ה‬
‫שם‬
‫לכל או שלו תלו כל‬
‫~~~~ ~אשר‬
‫הגבו~ם‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫ר‬
‫כ‬
‫ה‬
‫זי"הי‬
‫~~כיון ~בי‬
‫אד‬
‫הלכה כמאן גם בד~ב‬
‫גדו~ם הפוסקים האדירים את של~ ~ ~ ו‬
‫~אב~הדייות בשם י"א רבותי~ו‬
‫הפוסקים‬
‫~ראה ~ה ~~ זיי~ל~‬
‫דברי‬
‫בפלפולם‬
‫~~ו~ מכל~‬
‫~~‬
‫ל ז~"ק ~פ~‬
‫גדו~ שכ~אם‬
‫הה"קבס~וז‬
‫י~‬
‫~ורהורשיהם‬
‫~‬
‫י‬
‫ס‬
‫~‬
‫~‬
‫~קב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ו‬
‫א‬
‫פ~~‬
‫בבכורי‬
‫י~יו"טכמו‬
‫כ~‬
‫יד‬
‫הגר~יפא"ן שמשמ~ יסכימו ~מיארןישראל ~שותגםבא"‬
‫תלש"~א‬
‫יר‬
‫מ"ש‬
‫~ ~קול‬
‫א~~‬
‫בב"א‬
‫בזהביה"י באורך בח~ מ~ח"א שא~ו יושין בחו"ל‬
‫~‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫~‬
‫ה‬
‫י‬
‫~‬
‫ר‬
‫י‬
‫יכל"הייי"ש ~מוומהשק‬
‫~חלק סיש~מ ייי"ש‬
‫וןז"ל‬
‫מש~בש~לת‬
‫~ןה~~‬
‫~ה~ווכ‬
‫ך‬
‫י‬
‫ר‬
‫א‬
‫ה‬
‫~ כ"ה~‬
‫בז שצ~כי~ גםיתה‬
‫י~ב"ן שם כ~לולא‬
‫~‬
‫~‬
‫ן‬
‫ן‬
‫~‬
‫~‬
‫ן‬
‫צ‬
‫~‬
‫א~~‬
‫דמסתפ~‬
‫י"ש~ ו~ם כי‬
‫~~ ב~י אה"ק לשמור יו"טב~יי‬
‫ב~‬
‫ט~"‬
‫"ן‬
‫שתןו~‬
‫די‬
‫~~~‬
‫~"‬
‫רב‬
‫ה~ב‬
‫אהבה‬
‫ו ~~"~ וי‬
‫~ב בכ"י‬
‫רד~ו~‬
‫~~ י~‬
‫~~שולי~‬
‫ימייהין‬
‫~~כ~‬
‫~~‬
‫ה~רים האלו מרפסין א~רא לכאורה‬
‫~‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ב‬
‫~ו~‬
‫~ד‬
‫לחדש דבר כזהב~י~ו ה~ו‬
‫~ובפרט‬
‫אב~~‬
‫~ והחלטת כהאר~"ל‬
‫י‬
‫הוא מרןהב"‬
‫ו~‬
‫~ו‬
‫י~‬
‫תי‬
‫ומ‬
‫בי‬
‫רב‬
‫~ש"‬
‫ומ~~‬
‫יבא"י ~ה"ז‬
‫דאריא דישראל שלא ~שויו"ט‬
‫שנ‬
‫מרא‬
‫ה~"גוכו~‬
‫כבוד‬
‫~‬
‫ג‬
‫יד‬
‫י"~מכתבךבמוידו והגםברוב ט~דותיי ובהיויימוס שאיןמקדשיןיפ"יהראי~ מ"מגברארבה אמר ~~א‬
‫~‬
‫~~‬
‫~ה~‬
‫ייב"ן בלשון ולולא‬
‫ה~ון‬
‫י הכלל הקדוש ~זוהר‬
‫ברו~ן ככולם‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫ב‬
‫הת~ות~‬
‫י~~מרי ויש לו מקור‬
‫אן‬
‫ות‬
‫ו~~חי~ןבאש‬
‫כ~"ל‬
‫~~אין‬
‫ביה"י י"כ את זהליומותביזסה~י‬
‫ד כהיפריי~י ממ~ו~י‬
‫מרסאתהפי‬
‫~שון הקודש רש"י ז"ל‬
‫בל‬
‫ד~‬
‫~~ומיתהוידיולם וב"ב כ‬
‫ובריאתי~ השי"ת ירחמ~ו ויר~‬
‫ר~ ברוח קדשו שיה~‬
‫דית גדו~םכאלו‬
‫י~א ~מ"י‬
‫בסו~‬
‫ו~מוקי רציתי ~~אר‬
‫מ"שי‬
‫ל מה ~אמ~תי‬
‫כ~ שהב~ם ~"י‬
‫הגאון בשו"ת ~םצבי‬
‫~~~ בירוש~םייה"ק‬
‫~~שבויות ש~ דברי החכ"צ‬
‫י‬
‫ל חגה‬
‫~‬
‫ס‬
‫~‬
‫ז~יו"ט ~נ של ג~ו‬
‫ס"י‬
‫בא‬
‫ז"לשבא"יאיןלישות יו"טש~יאפי~בדיתו‬
‫מפ~ ולישות ~ ~אפי~דיתם ~ורא"צל~הוגק‬
‫כדבריו רציתי ~ליו"טב~ח"ואפי~בידכ~לזור~ ~למא ~פי~ במלאכה מותריםוכו~ייי"שטימוובברכי‬
‫~ס~‬
‫~שבאין‬
‫שכ~שאין ~הוגכוותי~ ~~הגהיולם ~יפיךוסכ‬
‫ידיתיב~יידיתישישחי‬
‫ו~‬
‫ל‬
‫ד ~לפל‬
‫י~"ד‬
‫יו"טש~יבכל‬
‫ו~כשהםרביםיושיםמ~י~ם‬
‫ה~~אך ה~הישיודלי~"ד‬
‫~ה‬
‫ן‬
‫ט‬
‫ק‬
‫ולפפלקפפ~קי"ד החכ"צ‬
‫י‬
‫א‬
‫ל‬
‫"‬
‫צ‬
‫ת‬
‫ה~"~‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ב‬
‫פ~‬
‫~פ~‬
‫~~ה ~ישהבשירי‬
‫וכן ~יא זה‬
‫יו"ט‬
‫~שין בגדול ~יו מתאים לד~ החכ"צ ו~~יהם כא~‬
‫~ב"ן ~ח"א סי~‬
‫כתמכו‬
‫יכ‬
‫ו‬
‫~שו~‬
‫דת‬
‫~בוב‬
‫חומ~ שםויי‬
‫~~ו ~"מל~ידוןבן ~"ל שהלך דרךאריי ל~"קודיתו ~שובה‬
‫וו‬
‫~‬
‫מ~"א‬
‫יכ‬
‫או‬
‫שה‬
‫לדיתאביובז‬
‫~ןא~ןבי~יוןבשו"תקס"ח~‬
‫י‬
‫ג"כ‬
‫~ור אםכי מטימי~דכלא~וא~בפ"יאךלמישה‬
‫שח~ס~ ייי"ש~וכןג~למילתיו"טש~י כמ~ריוד‬
‫ה~‬
‫ל ~~ג‬
‫כן כמושאבאר~~ויי~~דברי~ו במ~ח"א ~ח"גסי~‬
‫די"‬
‫ו~מה‬
‫~~"ק או‬
‫ב‬
‫ט~~~טש~י בסה"ק‬
‫דברי~ובדברי‬
‫יו‬
‫ן‬
‫~‬
‫כיון דהך שהלךמא"ילחו"לאומחו~~ל ~"ילי‬
‫~‬
‫ט‬
‫"‬
‫~‬
‫"‬
‫~‬
‫~וובגי~ותרבשיריששכרתו~‬
‫"~‬
‫מי‬
‫מ~רזמןמתןתורת‬
‫~מצא שום מקור בגמ~‬
‫גו~‬
‫רק לדמוולי~י‬
‫ן חומ~י דוכתי‬
‫ר‬
‫וב‬
‫באה‬
‫וד~"~ מהו~קולאוחומרא ומיל~וגדולמרבותי~ו המ~רש"לביש"ש חו~ן~פ~כל‬
‫ש~‬
‫רך‬
‫ה~מקוםשהלךלשםאיןלודמיון‬
‫כגוןלינןת~ליןאם ~~יחד~הו~ידי‬
‫ומובא ~באה"ט ~סי~‬
‫כ~ מישה בא~ מן‬
‫ס~ קרקפתאוכו~ אם סי~‬
‫שםדתיצר"תוו~ כמה ש~םבא‬
‫הויס~‬
‫~"ג~ שהלך‬
‫~"י‬
‫וכשמ‬
‫אוליצריכין‬
‫ש~~~ן אםאולי‬
‫כ~יש~לדמותו ל~מתד~י~יתד~יו~וד~תו וק‬
‫~~יו~פטרבמיתה‬
‫~ורבו‬
‫י~הגחולביו"טש~‬
‫~~י~ ובפרט ~ו"ט ש~יש~‬
‫י"~‬
‫ד~~ל‬
‫ה~‬
‫~ורלארןישראליכ~ה~הרי ~ה ~~ר‬
‫ר שהלך לכרךאו משו~הולא‬
‫בד~"~גילה בבןיי‬
‫וסכ"~ ~ך דמצי~ו ~במ‬
‫ז~"טש~י זהיר ~ח~ןאםרבי~ו ה~~"ל‬
‫כ~גד ~דול ~דושתיו‬
‫א‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ל‬
‫י‬
‫ל‬
‫הליכפאכ~וייי"ש‬
‫י‬
‫ת‬
‫י‬
‫צ‬
‫ר‬
‫למיתת~~‬
‫ב~יל‬
‫ת"ח~אםכיהוידיתו‬
‫א~"פ י~"יט~דב~י~וה~ז~~ומ~צכארביבין חו"ל ~שוןכזהי‬
‫המבוארבשו"י~וחר"ךו~ויכ‬
‫בןיומווצריך ~~~וליו"טש~י בחו"ל ~"כצריכ~ ל~הר ביור‬
‫שהלך ~"י אפ~דיתו ~ורהוי כמו‬
‫ל~ור~‬
‫"לו~מצא ל~"ז‬
‫כ~~‬
‫~~יחתפי~ןכ~"ל ~הו~סתפי~אב~אימו‬
‫~יותי ב~"קלטובה הי~מטי~םהייקרים‬
‫א"י שבאו לחו"ל ודיתם ~ור צריכין יפ"י סברא‬
‫~מור יו"טב~ בכל פר~ו ~~יחתפי~ן כמובן ~~כ~שלא רציתי ~שארילזה~י~ט של שבויו בירואשצ~~‬
‫ם‬
‫~ל‬
‫ב"‬
‫ב~‬
‫ה‬
‫~יה"ק הגםשהי~את~ומ~יןישרה ת"ח ~ור ~ו"לשהי~‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫וש~יאז"לייי"ש‬
‫ולזה ~ראהסיייתאמדברי הת~‬
‫ל סיפוק~ידי~ו ~~יקיו"טש~י גם~ירה~ ש~ה מ"מכיון‬
‫~~ח"~‬
‫ב~‬
‫ב~יא"י שבאיםהרל~חו"לשיושים‬
‫באורך‬
‫ת~~ן באה"ק‬
‫הבד~~ח"א שלדברי ה~"ק ~םצבי ז"לצ~ריכין‬
‫יו"טב~וממי~ י~ריםי‬
‫ן‬
‫"‬
‫ב‬
‫י‬
‫י‬
‫ל דברי‬
‫~~~‬
‫השאי~‬
‫~י~‬
‫י~~‬
‫~בצי~יא~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~"~~‬
‫~‬
‫~~ ~‬
‫~‬
‫י~ה‬
‫~‬
‫יד‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫~חודש ~"ו וגם‬
‫~נו ה~"ם‬
‫~נ~‬
‫~והל~ קדו~‬
‫ח~כה‬
‫ה~כול‬
‫י~ ~~~בנחלאשכ‬
‫~ שי~"יחשבון~מיתיה~י~ ~ה~‬
‫י~‬
‫מ~~י~"י‬
‫ו~רים שסם‬
‫ס~ ז~~ ו~שבוןשל~ו רקלמולדאמצייוכןבס~‬
‫מד~ליו"~‬
‫מברר‬
‫~~ה"ג~‬
‫ס~‬
‫ר~~ ~~ד‬
‫גמ~ יש~ליס~‬
‫"~‬
‫~ושת למהיהו‬
‫מ~י~‬
‫~‬
‫ס‬
‫ב‬
‫~~‬
‫ז"~‬
‫~‬
‫י‬
‫ו‬
‫"~‬
‫יו"‬
‫י~‬
‫מ~‬
‫או ממירכת~שמ‬
‫ם‬
‫ש~בו~ן ת~"ו~~יוור‬
‫~~נד~ס‬
‫ח~~"ל‬
‫~ןז‬
‫ת~ידם זה~גםלמתחילים‬
‫ל‬
‫א~ר‬
‫ו~‬
‫כ~‬
‫~ תב~ יש‬
‫ק~‬
‫להיו ~ק‬
‫ה~~ה‬
‫י ~ ה~נהאו"נא‬
‫~ק~ליל~"ו ד~סח ~~בימצייל"~מבשיה‬
‫~כו~מש~הו‬
‫מ‬
‫ב ~ ~ד~‬
‫~ום ל~ה ~ש~ כד~"ל וכל‬
‫מ~~ם‬
‫~יל~~סח"‬
‫"ב~ל ד~‬
‫~~~ ~הו‬
‫~‬
‫ה‬
‫~ל ~ה ה~~ן‬
‫כ~הבי‬
‫בש~ ~ז~ והלוח~~ו"~ ~הליק~~‬
‫ה~שו~ם~‬
‫מז~ם~ ה~ כ"~‬
‫האמ~‬
‫רק ~החל~ו ~םא~~‬
‫~‬
‫ש ~ א~‬
‫כן‬
‫ר~"יבסוכה מ"ב‬
‫~ל‬
‫~ד"ה‬
‫~מ‬
‫ה~ש~י‬
‫~ ~ מ~ג"כ מ~~רש"י‬
‫~~"ז י"ב‬
‫~ב~שכ~ ב~ס~‬
‫ל~ו~~יימים‬
‫ה~‬
‫~ם של‬
‫~"א‬
‫~~‬
‫י~ם לה~ י~ם‬
‫ןול‬
‫~מ‬
‫ה ה~~ ד~‬
‫בס‬
‫ט~ם~ל ר"‬
‫~ר‬
‫~ו‬
‫הב‬
‫םדי‬
‫~חה‬
‫ט~ים של ~יו ~‬
‫ש~וה~ח‬
‫קה~ ובצל"ח שם תמה ב~ת‬
‫דו~כל"‬
‫י‬
‫~~ן ~ם ה~נם ~ןבירושלים‬
‫גםב~ים ש‬
‫~~‬
‫יו‬
‫ל‬
‫כ~~‬
‫~ם ה~ה רש"י ~י~ו ב‬
‫שנ ז‬
‫~ו~~~ת ~‬
‫ר~~‬
‫למ~ו~רי~ שם כ~"ל דרק ~מן ~המ"ק‬
‫~ב~ם ב~םוכ‬
‫בסו~ של ג~ו אבל‬
‫הי~ ב~‬
‫~"~ ל בשוי""ת~ ~ם סו~ר ~חיו"דסי~י~ ~‬
‫ושלים‬
‫ביר‬
‫~~‬
‫כ~~ם ~~‬
‫ן‬
‫שםכ~הגידזאת ~רה~ג‬
‫~~"ס‬
‫~‬
‫~ן‬
‫~~‬
‫"ב‬
‫ב~ודאז"ל ~צמו‬
‫~ ~דהוי‬
‫~יז"ל~‬
‫י~‬
‫~‬
‫ג~~‬
‫~נ"ל‬
‫~‬
‫שנר~‬
‫~‬
‫מ"ש בשם‬
‫ה~"ה‬
‫שאיןבכל‬
‫הש~הגולהובא"ימי שלי~ה~גבש~~י‬
‫~‬
‫כ~‬
‫כו"‬
‫ג"י‬
‫ן‬
‫של ~~גהו~~ה~יל ה~י ~וןרש"יבסוכה‬
‫~‬
‫ה~ב"דיל‬
‫מקום‬
‫~‬
‫י~‬
‫~‬
‫ל ר~י ~ ו ב~ד כל‬
‫ביו"~ ש~‬
‫ב~ל‬
‫~‬
‫~~~ ~ ~~ש~יבכל~~~ו מ"מ~~ מ~‬
‫~~ת‬
‫~~‬
‫~נ~א~ר‬
‫ה~‬
‫ירכו מאד‬
‫~~‬
‫~ש~‬
‫~ה"ק‬
‫כשה~ול~ם‬
‫~‬
‫כו~ם‬
‫ור‬
‫~ק~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ו‬
‫~ל‬
‫~כ~‬
‫מלכת‬
‫~ב~ר~‬
‫שאב‬
‫~‬
‫~~~"~ ~~ה~~ כו~‬
‫לו ל~ו"ר‬
‫ח~‬
‫~~ר~~נ~‬
‫בםיוו‬
‫משי~~‬
‫~ ש~ ב~ של שב~ות ו‬
‫ה~"~כו~ ~כ"מ‬
‫~י"~‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ב‬
‫~~‬
‫ב~וש~‬
‫ק‬
‫"‬
‫ה‬
‫י‬
‫י‬
‫ב‬
‫בהיוי‬
‫כ~"לב~מי‬
‫~‬
‫~‬
‫ו~י~ ~~ר~ ~ח~ שמה ~מ~נ החכ"צ‬
‫~‬
‫~‬
‫~~מרן ב~~ ~קדישא ~ון~וכו~‬
‫מה~"א‬
‫~~~ ~‬
‫ה~ ס~‬
‫~ ~זי"י ~שי~ כ ~ ל~~‬
‫המישה מרבגדול‬
‫תמהתי‬
‫ש~תו‬
‫~ ~אשרהי~ ו~ מ~ין ת"ח גדולים ~‬
‫~ם~‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫ב‬
‫~‬
‫בייה"ק‬
‫בייה"~ ~ל‬
‫"~וב~‬
‫א‬
‫כ~ויוכהליכוה‬
‫"~‬
‫~ר~‬
‫דש~~‬
‫~וך ביתםבית‬
‫בת~‬
‫סי~תם‬
‫תם‬
‫ושימוח‬
‫~קרם‬
‫ב~היוו‬
‫מ~ושי חול ~אםכי היר"א~הו~ח"סלי~~ם ~ים‬
‫בי~"קמיל‬
‫לכוו~גם ביום השנ לכבודאסרו ולכבודכלל‬
‫יש~ל ~~ם ש~ו~לה~במלבושי שבת‬
‫וג‬
‫~ם ~א~"א‬
‫~ו"~‬
‫ם‬
‫באל~~י ~חביתםכמולרדותםבתוךבית‬
‫ו~לל‬
‫ה~~"~אי‬
‫כ~ד‬
‫ול~‬
‫~סקי~ן ב~חים‬
‫דבריםיו"~‬
‫המורים וא‬
‫ן‬
‫ושמ~ם~ח~םוה~מי~ראל ~וה~ם בהםאיסויר"אי~‬
‫אתה‬
‫~תירב~~יהם כיוןשהםהיוישרה ~ו~ם‬
‫מ~‬
‫י"‬
‫רש~ו בב~ם ~והי~ ה‬
‫~ור ש~הג‬
‫שנ‬
‫ם‬
‫ה‬
‫~~וראי~‬
‫ם‬
‫םהיווא"~דבריםאס‬
‫~~םהמותריםל~יא"י מ"מאצל‬
‫ס"ת~‬
‫גם שמה בירושלים‬
‫~‬
‫~לול‬
‫ש~ן אתה ר~י‬
‫וו‬
‫~ש‬
‫~יר יו"~ ~‬
‫ם~~~לול~ק מ"מ‬
‫ב~~~ו~גםשאולי~~יו‬
‫וק‬
‫דמ‬
‫מבזה ~רי ח~"לוכו~ ו~ו~~ והש"יי~ח~ו ~ום‬
‫ה"ז‬
‫או"ח‬
‫שכולומגו~ י"כ~רי~ושם~~י~בדברי~ו‬
‫ב~ימו~‬
‫~~ ~"~‬
‫~רן‬
‫~ל ~~י הנ"ל‬
‫ב~‬
‫~~ל ה~ ~"ל‬
‫~ ~ ~‬
‫ב~ם~~~~~‬
‫~~כ~‬
‫י ~ כשר~ ~‬
‫כמוםב~‬
‫ב~"ל‬
‫ש~ם ~ ~ םחד~ים ~‬
‫~‬
‫כמב~ר ~רכו ש~ ~ב~‬
‫ר~‬
‫~‬
‫ד~‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ח‬
‫ר‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~שו‬
‫כ‬
‫"‬
‫י‬
‫ח~~‬
‫~נ ~‬
‫י‬
‫"‬
‫א‬
‫ב‬
‫ס"ג~‬
‫~‬
‫לו‬
‫יה‬
‫~‬
‫א‬
‫אש~~מן~הי~ה~~יםהיי~ו‬
‫ר‬
‫שב~"ק קייםיו"~ ה~ ~ ~‬
‫זה‬
‫~ב"ד הגדול ~~ירוש~ם ~וך ~~דשיכ"ד‬
‫~ "ד~םליו~‬
‫בן‬
‫יהושיוה~ה‬
‫~ישה‬
‫יו~מ‬
‫כמ‬
‫~ה~~ ר‬
‫~ב~"ס~ מ~ ~נ~שנ ~ו~‬
‫~‬
‫ה~‬
‫~רולו אם‬
‫~~דול‬
‫ו~‬
‫~~ם‬
‫ד~ברש~ ~‬
‫א~‬
‫~ם לויהש‬
‫מ~~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ו‬
‫~‬
‫ש‬
‫~ו‬
‫~ו"ל~‬
‫ב~יד‬
‫~ ~מר~‬
‫~ו‬
‫מו~יםבבכי ו~רו‬
‫כלה‬
‫~הדבר‬
‫שם ~ הרי‬
‫~ר‬
‫ל‬
‫"‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ב‬
‫~דש‬
‫~~נ‬
‫י~א‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫~~ ~‬
‫ש‬
‫~מ~‬
‫ל‬
‫~‬
‫ול ~שי~ן~כוי~ ול~ו~~‬
‫שכ~ גמרי‬
‫~ש"י‬
‫~~‬
‫ר‬
‫ת~י~דב‬
‫ל~ש~~ול~רבכ~יל ~ האיכ~~‬
‫וב~~ם‬
‫ח‬
‫דלא שכי‬
‫א"ו ד~ריו ב"~ ~ם מ"ש בסוכה ו~"ל‬
‫ז"~‬
‫דצ~כין כ~ ~מ~ יו"~ ~ ג~םבא"י ורש"י‬
‫וה~ב~‬
‫כ~"ל‬
‫ש~ן‬
‫~~ןב~בז~מיה~~יג~ם ~~ כבג~ל"ולי~~בו~סי~ כ"אייי‬
‫"~שו~~ ~‬
‫ל‬
‫~"י‬
‫א~‬
‫יו"‬
‫~ ~ת הרמב"ם ז"לכ~ה~~י ~"א‬
‫ה~ כנ~‬
‫חרי‬
‫אל~הר~"היו"ב~‬
‫ן‬
‫י‬
‫ש‬
‫ו‬
‫י‬
‫שנ‬
‫ד‬
‫~‬
‫ה~‬
‫י‬
‫"‬
‫א‬
‫ש~ש~י‬
‫ש~ןב~‬
‫י‬
‫"‬
‫א‬
‫י‬
‫כ‬
‫י‬
‫~‬
‫ב‬
‫~‬
‫"~‬
‫וכן אח~ו‬
‫ם‬
‫ו"‬
‫~צרים ~משכו ~רי הרמיב‬
‫ו~‬
‫ול~ת ~ש"י והראב"דתיקשי~אכ‬
‫ה~וש"~‬
‫~ךד~צה ד~‬
‫~וה‬
‫שלחו מתם הזהרו במ~הג‬
‫~ל‬
‫ב"‬
‫"ו‬
‫דר~קד~ל~ייח‬
‫~מר ש~הרו במ~ג אבויכ~‬
‫~מורמש~ אךיש ~רן‬
‫י יו"‬
‫אבויה~‬
‫א~~~ל ב~ם ~ין‬
‫דמיי~ ~קבשית שקידשו ~"יי~" הר‬
‫~לל~~"י~~אי~~"כאין‬
‫~~יו"~‬
‫ם~ ~~~‬
‫מקדו~גי‬
‫שש~ו ~םהחכמיםבא"י~~י ~ל ש~יקו‬
‫~ל~ יו"~‬
‫שנ י"ש~תיק~ו סדר ה~ח דשמא‬
‫המ~ו‬
‫ב~‬
‫גם~"י כ~ליהי~‬
‫ו שםבג‬
‫כ~‬
‫"ד‬
‫וגם~~ו‬
‫ה~ש~ך‬
‫ך‬
‫ומ‬
‫זימ~וס‬
‫~יו ~~םהלגקזהי"~חי~"י ר~~י"כ גםבא"יי"לשצריכין‬
‫לש~וריו"~ ~ ו~~וגם~~י ~למתק~הזודיו"~ב~~‬
‫~‬
‫האתיקשימדוי השיג ה~ב"ד רקיל‬
‫~ב~ל מק~‬
‫~~ג גם ~"יב~ינו‬
‫וכ~‬
‫ו~ה‬
‫ה~"~‬
‫ה~~‬
‫~ו"~~"ל‬
‫~הרמב"םה‬
‫שנ‬
‫ש~שכ~ ש~ן א"ינוה~ם‬
‫ש~שםהגיול‬
‫~ש"י~‬
‫תיקשיאם~ ~ רכן ר‬
‫ו~~ן בסוכה ~~"ה ל~‬
‫יו"~ זו~‬
‫מרמ"הה~ד~רי‬
‫כ~~‬
‫ול~~"דב‬
‫~"י~~‬
‫~"ל ~‬
‫תרי י~וכו~משמי ~נן בנבבל יב"נאא‬
‫~‬
‫~~~‬
‫~מ~~‬
‫ל"א‬
‫~~ן‬
‫וגםב~יא"י וכמו ~‬
‫בגלוי~ ~יכאתרי ~ול ~ רבל~ו‬
‫במ~~ןא~ן‬
‫~~‬
‫י"א~ והאיד~ ~~י ~ל י~‬
‫ה~תא ~‬
‫ת~‬
‫~ ~גם ו~~~משמי ~~~‬
‫יולם‬
‫מי‬
‫שיה~לכמלשה‬
‫י~‬
‫י~‬
‫י~‬
‫ו~הינןצי"~‬
‫~א"י~יכ"~ ~‬
‫~ ~~‬
‫~~נו ~רום ~ר מקד~ו‬
‫~ר‬
‫~‬
‫ננו~‬
‫~ש~ה יי‬
‫גו~‬
‫~~‬
‫י~ה‬
‫ב‬
‫וכ~"~ ליו~"~ ~~ ~ ~ ~~~‬
‫י‬
‫"‬
‫ב"בבכ‬
‫~‬
‫~דושו"~‬
‫~וד ש"ב הה"ג ו~~‬
‫י"ד ~ירו~ה ל~"י ~ל‬
‫שא~ו‬
‫ממשלת‬
‫ולשרהקול‬
‫~ה"ר‬
‫יו‬
‫~"~המדי~ושב‬
‫י‬
‫ו~סת~‬
‫~ש~‬
‫ס~~‬
‫תם~שםוכבר ק~ו‬
‫דיר‬
‫~ת~~רשו ל~ב"י‬
‫~ש~~~ן~ ~ת ו~ר~לצו ~ ~ ~"י מכל ~ נ ו‬
‫דירתם שם‬
‫~~ם~‬
‫ה‬
‫מקל דל‬
‫~וסר ~ר~~ם‬
‫~נ~ם~‬
‫אשר ~~ורסםכי ~"י שמ~ ~~‬
‫ם‬
‫~לוש~גר~ ~‬
‫מש~~‬
‫מ~רו צרורו~ ~ירו השמד ר"ל קב‬
‫~י~‬
‫ד‬
‫י‬
‫~‬
‫לרן ~ה‬
‫~יסור של‬
‫ה~ ~~י~ ~ם~‬
‫~~ם לזה‬
‫ל~ל ~קול‬
‫י~~ל ב~מה ~"‬
‫~ו~‬
‫~‬
‫ח~ ~ ~‬
‫~ה‬
‫י~‬
‫י~‬
‫~ ~א~מוי~יו~רזהי"ת ב ~ ~ ~ ~~ ~~ שיכ"~‬
‫~ן‬
‫ש~~‬
‫~ ~כי~ ~ ~ ~ ~ו~ ~‬
‫~‬
‫~‬
‫לא‬
‫~כתב ~מצא בשום ספר כמו כל ~~~ו ש~מצאו ~ק~ו ה~ו‬
‫ארן‬
‫ו~‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ד‬
‫ק‬
‫ה‬
‫י‬
‫~‬
‫פ‬
‫בס‬
‫ו‬
‫מ‬
‫כ‬
‫ג‬
‫"‬
‫~‬
‫ד‬
‫ח‬
‫~‬
‫ס‬
‫ב‬
‫ת‬
‫"‬
‫~‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ישי~‬
‫~ה~"ם דב~יו‬
‫בתשו~ייש~~ הכל‬
‫דב~ ~‬
‫א~~הי~ן‬
‫מ~~~בו~ג‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫א‬
‫~‬
‫ם‬
‫ו‬
‫א‬
‫י‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ו‬
‫הנ"כ‬
‫~~ ~‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ח‬
‫~‬
‫~ה‬
‫ו~~ה‬
‫ובס~‬
‫~ה~‬
‫~~‬
‫ידו‬
‫ביו"דןסי~ ושא~ ג‬
‫ש ויוד בכמה‬
‫~ קא~ו דוכתי~ ~ם ~"י שה~‬
‫~בי~ו ה~מב"ם לא‬
‫זה בספר‬
‫ה"הל"~‬
‫אביאביו ש‬
‫ל‬
‫"‬
‫ז‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ספ~דביתצ~ה‬
‫י‬
‫ולמ"‬
‫המ"~‬
‫~ ל~שת את הא~ן ולשבת‬
‫מ~בה ~~ב"ןהמ~‬
‫~קי~‬
‫הב‬
‫~ב‬
‫ש~‬
‫יא כלל מה~ם הזה‬
‫מ~~ בס~~ו‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ה‬
‫שםתי~‬
‫אי~שבמילידאאבש‬
‫מ"יזו וב~ילת‬
‫ןש~הכל‬
‫ר~"~‬
‫ביתה‬
‫ה~ב"ם‬
‫וה‬
‫~ושהיה‬
‫ו~יוס~~‬
‫אוסהת‬
‫~ בזמה"ז ~ ש~ מ~ ~והג ~~‬
‫אווי‬
‫הו~‬
‫גת‬
‫~ מ~ןביצמו ש~סתלק ןי"גמגדו~ זו משום שאי~ה ~‬
‫יול‬
‫י‬
‫~‬
‫פ‬
‫ש‬
‫ם‬
‫ג‬
‫י‬
‫ש‬
‫~‬
‫ו‬
‫ם ~ג‬
‫לד~ות~‬
‫ו~ ה~ מצ~‬
‫ס~ ובאב~י ~ר שם ~ס~ ת~"ד או‬
‫~שהי‬
‫ל ה~לת‬
‫הי‬
‫שי‬
‫ש~ת של"ה ~~זקןבן פ"זש~ים~ וכמ"ש בשה"ג~מצא~‬
‫אסת~ דא"כ ל~ ה~ב"ם ~~ד~~ ת~~ה ~שרו‬
‫בזמן הגי~וש ש~~~ן~שילו‬
‫ה‬
‫י~שי~‬
‫~~זמה"ז‬
‫~ןש~ים~ ~~ וחלה ~י~ם~~גיםב‬
‫~ןמציוז~~‬
‫א ~הגו מה"ת‬
‫~אמ‬
‫בד‬
‫~~ים~ייד~ודלן מהש~אואבבקו~י~ון~~כ‬
‫כלום ~ח~םהלז שלאלשוב א"ו ~"א לדית ה~מב"ם‬
‫שמ‬
‫וא~צוה ש~והגת~~ ו ~משיח‬
‫פ~שיו~‬
‫לב~‬
‫"ד‬
‫כה‬
‫יו‬
‫שם~‬
‫~ד~ הזכי~‬
‫בכתו~~ ~והגת‬
‫האב‬
‫ישו~כזהמיולם~ואוליאפש~בשי~ויא ד~קאכי‬
‫לדו~~‬
‫~~‬
‫ה~‬
‫ו~‬
‫מלכומלכו ש~~ייןילשה~כלכמש~ככ~זויהה~וצ~ות האדוקיי"ו~תכ ~~~~~ מא~ ~תמהכליוב~י‬
‫לדב~יוז"ל דלמה הקשה‬
‫~‬
‫מת~ומה‬
‫גם בזה"ז‬
‫שנוהגיםיכ"פמד~ב~ן‬
‫ה~ש~ ביות~‬
‫וחב~ות~‬
‫~ת~~או מ~זכי~ ובפ~~ ~דפיס דב~ ח~ם ~גדם ו~זותם~ ות~ומהבא"י ~~ג‬
‫כב~~ן‬
‫וח~גם בזה"ז משא"כ ק~ב~ות~ו‬
‫וגם‬
‫ק‬
‫"‬
‫ה‬
‫בתוג~מא וא‬
‫ה‬
‫י‬
‫ה‬
‫ש‬
‫~‬
‫ה‬
‫כ‬
‫"‬
‫ח‬
‫א‬
‫ן‬
‫~‬
‫מ‬
‫י‬
‫"‬
‫ב‬
‫ה‬
‫"ה‬
‫~הואשאין~והגים ~ק לימות המשיחבב~ין ביהמ"קבבימההמ~‬
‫~‬
‫ביי~‬
‫אמו‬
‫פ~י שהיה ה~בה~וצ~ים‬
‫סבפ~~אאיאדםגםבי~ושליםוג~ל בימינו~ובזמן הזהאין להםשוםי~ןושייכות ואי~"כ‬
‫ש~‬
‫ון~ זהושי~ויא ~קאו‬
‫מ~‬
‫~חו~~ שהמהיק~או שם‬
‫בס~‬
‫הי~‬
‫ה~מ~"ם שם המצות כל מצ~ הק~ב~ווב~ין ב~מ"ק~‬
‫א‬
‫~‬
‫א‬
‫פ‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ק~א‬
‫ן‬
‫~‬
‫א‬
‫ב‬
‫ל‬
‫י‬
‫ב‬
‫ת‬
‫כ‬
‫~‬
‫ה‬
‫בס~כי‬
‫~~פלבזה להקשו~‬
‫תפש‬
‫וכיו~‬
‫~‬
‫~‬
‫פ‬
‫ב‬
‫ו‬
‫~‬
‫ב‬
‫ד‬
‫י‬
‫ו‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ו‬
‫יל‬
‫ן‬
‫כ‬
‫ש~ד"מ‬
‫מ~~‬
‫~~‬
‫~‬
‫צו הק~ב~ו‬
‫מח~‬
‫הי~ק~ מ~ל מ‬
‫ח"ז~‬
‫י~‬
‫~ב‬
‫~א‬
‫להו פי~כא ~וה‬
‫~ו~יות~‬
‫ה~ב"ם~א"ו דחשב ה~מב"ם גם כל‬
‫וב~ין ב~מ"ק שחשב~להקשו‬
‫גםאם ~י~ ו~יקהו לספק ח~ם וגם אם‬
‫ן בשו"ת~~י~ המצות ש~~גת מימו המשיחהוי ~והג לדו~ו ~"כ‬
‫י‬
‫"‬
‫ב‬
‫ו‬
‫~‬
‫ק~‬
‫ת~~י~א~כןמ~"וד"דבספ~וסקקמי"םודוח~~~םי"דזאוס~~ייתאידיחי~םלא הוה ~ק ג"כיל‬
‫ת‬
‫דמצות הק~ב~ו‬
‫אסת~כ~ז~~ ודאי‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ב‬
‫שי~~ו בב~ן ב~ג‬
‫וב~ין בי~‬
‫א~‬
‫~ממ"גקי~‬
‫~ המקווה ~ו חשב ה~מב"ם‬
‫איסו~ד~ב~ןייי"שיפי"ד ~~מב"ן במש~פ~י הח~ם ו~גםכי‬
‫מלכים ~~"א‬
‫~ כיון דאלו י~גו ~תי~ כמ"ש ה~מב"ם‬
‫שו~שו בדב~ קב~~ייי‬
‫ן מ"ש בזה‬
‫~ח~~אס‬
‫~‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ל‬
‫מ‬
‫דוד "וח~~יןכל‬
‫בה~‬
‫כי ~מלך‬
‫ב~‬
‫במ~ת~שא"לייז‬
‫יד סמוכין לד~ ~~וב"י מד~‬
‫~ימ‬
‫ש‬
‫י‬
‫ד‬
‫ת‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫ת‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫המש~‬
‫~‬
‫י‬
‫ב‬
‫ה~‬
‫חשיב‬
‫~משפ~םבימיו כ~היו מקודם"יכ~ה~וי"כ‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫בס~ו‬
‫ש‬
‫"‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫~קל‬
‫~"ז~‬
‫~היינ‬
‫ית‬
‫פו‬
‫שצ‬
‫ה~מב"ם בס~ המצות כלאלו משפ~י התו~ה והמ‬
‫~‬
‫ס‬
‫~‬
‫א‬
‫"‬
‫~‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ק‬
‫פ‬
‫~‬
‫ב‬
‫ן‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ש‬
‫נדידב~י‬
‫~~מ"ק וכל המצות ש~והגים ~~ן בזמן‬
‫כי‬
‫תק~ה הק~ב~ו~וכל‬
‫~יי~~‬
‫~~ש‬
‫יכיבוש הא~ןהיי~ו ל~שת הא~ן ולשבת‬
‫י~‬
‫~קישבה ~םדאפי~אם~אמ~דחק~~ם"וד~או~ייתאו~ומ~א ~בית משא"~יב‬
‫כשא~ו מסת~ים בלשון התק~~~אבל‬
‫בה ~י~יוד כמושהי~ קודםב~יןביתא~ כמ"ש בתו~ה‬
‫י~‬
‫כ‬
‫כש~~~האוזל‬
‫~ ומסב‬
‫אג~ש~ו מפ~יך וכו~‬
‫אג~ש~ו‬
‫~ ~בפ~ש~‬
‫ה~ בהתק~ה מיק~י ספק ח~םייי~~ש‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫י~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫ה~‬
‫~ית~‬
‫זהוצ~יכין‬
‫אותן‬
‫די~תם שם‬
‫אפםשי~צולקב‬
‫~~‬
‫י~~ם החו‬
‫ידת התוה"ק‬
‫הנ‬
‫זת‬
‫בש~~ייןאם~י‬
‫~ת~הגוב‬
‫~קוםשצ~יכיןפ~הסיא~וגםבית קב~ות‬
‫ן‬
‫י‬
‫א‬
‫י‬
‫~ופד"‬
‫ל‬
‫שםלי" גם הבי~הויד‬
‫אי‬
‫~ם~ודי~ ~הב‬
‫יך ~י~ והש"יי~חםשי‬
‫ז~~~ו‬
‫~~קבן נ~י‬
‫הב‬
‫ב"‬
‫א~ו~ ~ל ל שם~‬
‫וש~~"סא~ב~‬
‫מ‬
‫ןדו~בב~"צ ב"ב ~~וב‬
‫הא~‬
‫וכוח"~‬
‫ש"~‬
‫כ~‬
‫כל ה~ים‬
‫י~~וו"~‬
‫~אתי ~ו קשה ~~"תאב~י ~ " קמסאכא~שוב‬
‫~זצ"ל ~~ב ~ו"דסי~‬
‫~שםיו‬
‫ד ה~בה תשובות‬
‫~ו‬
‫תנ"ד~‬
‫~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫~‬
‫הדדבב‬
‫~י‬
‫ל‬
‫~ו ז"לדכיון~‬
‫בהתק~הכללהוי כספק‬
‫ה~כ~‬
‫דב~‬
‫לגה‬
‫ד~‬
‫ן‬
‫~‬
‫י‬
‫ק‬
‫ס‬
‫פ‬
‫ד‬
‫ת‬
‫ו‬
‫פ‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ס‬
‫ו‬
‫~‬
‫ד‬
‫כיון‬
‫י‬
‫ב‬
‫~‬
‫ש‬
‫"‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫~ שלא ה~ה‬
‫כלל זה‬
‫בזה וה~~~ אם‬
‫~~~ ח~ם מי~י~‬
‫הי~‬
‫תק~ ולא מקצתי~ובפהו~י~ כספק לא‬
‫~ס~‬
‫~~מי~‬
‫כ~ן א~קת~ מייק~אכיון‬
‫זהמיולם‬
‫~ו‬
‫תמ‬
‫היכ‬
‫~ס~ם זהו ספק‬
‫~"ת וכמובן~ וגם‬
‫יון שג‬
‫כת"הכ‬
‫ד~‬
‫ש~היייב~‬
‫~~םשלאלומגו~שי ספ~ד‬
‫אםא~נו במ~~ו~אלומב‬
‫~אם אמתשישו ח~ם‬
‫ה~הזהאי~ו ~ק ספק ~‬
‫~וב ~~~כו~יכיון ה~"בלס~פ~יקו~איהדו~ות א~‬
‫~ו~ויש~אלכימגו~ששיידס~‬
‫ו~‬
‫צי‬
‫~מ‬
‫םה~~או‬
‫פ~ד~תיישבו~ובםככולו‬
‫ת‬
‫ומי~ב ואי~א~א והם ב~וסחותם~ ~ק~או בשמותם‬
‫~~‬
‫"ו‬
‫~‬
‫~קדיי~ם" שם‬
‫שיצאו משםוא~ח~ובמדי~ותפו~ן‬
‫אשכ~~ או~א~ןוכיוצא‬
‫המ~~~~ו "אשכ~זים~~ שהמה ~תיישבו‬
‫בש~ת תת~~~ו‬
‫ב~י~ו האלויוד מגי~וש ו~~יגות‬
‫תש‬
‫~פילוש~א‬
‫ה~ישיואח~יו‬
‫כב‬
‫י~‬
‫~ואזו משפחות‬
‫לספ~דוכ~ודי או‬
‫המה‬
‫~ל~‬
‫~~י‬
‫~י~לי~‬
‫~יו~א‬
‫~"ס וכמלההי~פו~י מייו~‬
‫כא~"כלגבידידן‬
‫אשו‬
‫~‬
‫~~הביה"י‬
‫יל‬
‫סדר‬
‫מ~‬
‫~הי‬
‫יו‬
‫מזה‬
‫~ו‬
‫יד‬
‫פ~ים~תפ~~הו~חלת‬
‫~פ~י‬
‫ימ‬
‫מפ~י~מש אש~‬
‫ם ~‬
‫הא~ומממלכהאל‬
‫י‬
‫כהלכו א‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫~לגוי‬
‫"ד‬
‫יי‬
‫~‬
‫י~‬
‫וישובפמ~ד~ב~~ומ~ו מג‬
‫א~‬
‫ן‬
‫ד זכו ב~בותהימיםלב~י‬
‫י‬
‫~י"י אש~‬
‫וצ~~‬
‫~‬
‫א‬
‫משא"כ‬
‫ב~ י"י‬
‫י~‬
‫~מו המשה‬
‫כת‬
‫ןבית הג~ המק‬
‫ב~י‬
‫לי‬
‫של~והמב‬
‫חבב~"ב ~‬
‫י~‬
‫~ה‬
‫א"‬
‫יקב‬
‫מ~~ה‬
‫הלז דגם ה~מב"ם שפסק שם‬
‫מלכים ~פי~ב הג~‬
‫ין‬
‫כשמואל~בס~~ד~ין ק"א‬
‫אה‬
‫דב‬
‫~ביןיוה"זלימותה~ ב~~‬
‫שייבוד מלכיות בלבדהיי~ו הת~גות א~כ אבלהמש~‬
‫מ"מ‬
‫~‬
‫ב‬
‫"‬
‫י‬
‫ל כסא מלכ~ו ~י~‬
‫א~ דב~~ משיחצ~י~ווישיבתוי‬
‫מ~~~ ק~~ות ח"ו כמו שהי~ מקודם א~‬
‫~‬
‫בב~‬
‫וב~~‬
‫"יה~~‬
‫~‬
‫בב~ב~שיה~י‬
‫~ק כמ"ש ה~מב"ם שם ~~י"א‬
‫"‬
‫~‬
‫ו‬
‫ש~ ה~ויימו~ מלך מבית דוד הוגה בתו~ה ~ו~ק ~צו‬
‫מ~‬
‫כליש~~ל "~לך בה ו~ק בדקה" ~~ם ~~ת‬
‫~‬
‫וכו‬
‫ם הגויים כמו מלפ~ים כ~"ל‬
‫ה~היויי~כוו~ מ~ה~בייותי‬
‫ל מלך המשיח ~ב~וח הקודש‬
‫וגם יתיי~~ו כליש~אלי‬
‫~‬
‫שת~וחי~ו"‬
‫מזה‬
‫פלו~י ~ה משב~פלו~י‬
‫כ"ל~~מובכ"~םשמודי‬
‫משב~‬
‫יממילא מ~םזה חשב ה~ב"ם‬
‫ו~ו~י‬
‫~‬
‫ש‬
‫"‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫בס~המצותשלולכבושאתהא~ןולשבתבהכיון~שזהואינו~והג‬
‫בימינו וגם ~מן המשיחאין ש~ךלצוות זה לכל יש~ל‬
‫~מו שא~יהצו~כיון שזהו יהי~‬
‫ב~ם~ שיכבשוה‬
‫ופקודת ה~לך~ תהל~~דושהוא~לבדויישה‬
‫רק‬
‫המש~‬
‫יהש"יוכ~~ל מה~מב"ם‬
‫מ~~לשב~ם‬
‫קדשומפ‬
‫ה~~ל~ם‬
‫~אתוי‬
‫~וגםייי"ש ב~מב"םב~~ ~לכים פ"ד הלכה כי‬
‫ב~רצו ~לק ויכ"~‬
‫פ ה~ל~‬
‫~וטל חלק שלו ה~‬
‫~~ך כיבושה~ דב~‬
‫~ד‬
‫ולאיב‬
‫~מש~ ~ק ~לך המשיח‬
‫~שייך‬
‫~ש~‬
‫~ק‬
‫~‬
‫א‬
‫ה‬
‫~לוקה שה~לפ~י ~ת‬
‫~‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ב‬
‫~‬
‫ה‬
‫המ"~ ה~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫כ‬
‫שילו ה~םלשבת~~רןהי~ מ~ה~י"י‬
‫~~ם‬
‫הש~י~ ~לאכי ~"יא~שי כ~ה"ג ~~ל‬
‫נ~~יוב~~ זכ~‬
‫~ ~‬
‫ויז~‬
‫ב~~"ק ה~ כשא~"ל בכ~ה‬
‫י~‬
‫ו~‬
‫מ~‬
‫מק~ו~‬
‫~כמ"~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫חשב ה~מב"ם ~~ ~מ~ת‬
‫~"~‬
‫הלא זה ~הג ב~ות וגם ל‬
‫איהי~ ב~ין‬
‫ה~‬
‫בטכ~סשהי~~בנןב‬
‫א‬
‫איית~א~ ~ובפ~ט ~"יב~"א רקי~‬
‫ב"ב‬
‫כמ"ש‬
‫הש~ם‬
‫מן‬
‫~ותוספותוהריטב"א‬
‫"י‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ה~‬
‫א‬
‫ב~ מ"‬
‫~~ה‬
‫~שוכ~‬
‫דתירצובזה שם דלכךיוכל ~בנות‬
‫"כ‬
‫~ו‬
‫ה~נו ~~ ומש‬
‫אל~ל~ן~שמים ביו"ט‬
‫~נוו‬
‫בא‬
‫מהשיהיהד‬
‫~‬
‫~"ש ו‬
‫ב~א"כ ב~ין‬
‫ו~~המ~ק‬
‫סן‬
‫~י‬
‫בנ"א ~‬
‫אי~‬
‫ל~ד‬
‫הרמב"ם ~~בס~ המצות ~ה שייך‬
‫רק ו~מ~שי‬
‫חש~ות של בנ"לאמ"כ~מו שהיו ב~ין ~בתים‬
‫ה~שוני~‬
‫םי"ל דה~מב"ם ס"ל כד~ת ~ש"יוד~~י‬
‫ה~~ה~"ל‬
‫כמ"ש‬
‫ך‬
‫ו‬
‫ר‬
‫~‬
‫ה‬
‫שם‬
‫~וכה~ ~גםשהשג~ו ~"דה~~וך‬
‫ל בס‬
‫לנ~ר ~~‬
‫תמיד ~‬
‫פנ"~ז בד"הזה תמיד ~בודת‬
‫סד~‬
‫~"ש מ"מ‬
‫ו‬
‫נ~‬
‫שו~‬
‫לכ‬
‫~ו~ה~מב"ם ~~אה דס"ל כן ב~"כ כמ"ש בו‬
‫~פי"א‬
‫~למלךהמשיחאם ~ה~צליחוב~ה מקדש‬
‫בןד~~ יש~אל ה~י שהמלך ~שיח יב~ו‬
‫~~‬
‫במק~ו וקי‬
‫כ~נתו ו~‬
‫~ד~י ו~גמר כ~"לוגם‬
‫שי~דמן השמיםב~‬
‫כנ~~‬
‫שטח ~~יו שם שיב~הו המשיח ~צ‬
‫פש~מו בד~ך נסכי‬
‫לאיש ב~צמוא~‬
‫"א לב~ת היכ‬
‫מ~ל גדול רק ~"יהבו~יםב~"י‬
‫כ~‬
‫ו~"כ‬
‫~וכמו~שה~ ב~תא~ ~מי ש~ה‬
‫שפי~‬
‫ה~ב"םמ"ידבנין בי~"ק כ~~ ~לך~‬
‫דבנין ~~"ק‬
‫~‬
‫~‬
‫כ~~‬
‫~ייךאצלם‬
‫שכתב ה~ב"ם ב~~וכנ"ל‬
‫שאי~~ן שכי~ן ב~יו‬
‫ובפ~ מ~ם ~~"א‬
‫רו~וכך כתב‬
‫~~ה ~םש‬
‫מכל מקוםאם‬
‫~‬
‫ח~‬
‫ה~כ‬
‫~~~י~ מו~קין ~ק"א‬
‫~~‬
‫צ~כין ~וש יא~‬
‫~צו‬
‫~ ~שה דהחרם תח~ם ו~~ר מ~ה‬
‫ה~מ~םואין שום~י~ משםשיהי~מצות ישובארןיש~אל‬
‫בימי~וכלל כ~~‬
‫~בני שם~אות ~רןקו~‬
‫א~ר~ל‬
‫~~‬
‫אחרהחורבן‬
‫ל~‬
‫~~~הרמב"ן דס"ל דמצו ז~~ א"י נ~גהגמםגי‬
‫שו‬
‫מבבל ~"יי~‬
‫א"כלמה‬
‫יב~ר ב~שה מדכתיב‬
‫י~ו‬
‫ושמהיהיו ו~~‬
‫ה~ו~ אין רשאי לחדש דבר בב~‬
‫מ~ה~ ות~‬
‫ה~‬
‫~פמש"כ ~ב~ ה~שב"ש ~מצוההיא‬
‫לא"יישי~‬
‫ב~‬
‫א~‬
‫ב~‬
‫~ה‬
‫ו‬
‫הש‬
‫אלבת‬
‫א~~ק‬
‫~וה‬
‫מצ‬
‫ו~‬
‫~ה~‬
‫~~שב~‬
‫הכ~‬
‫~יב‬
‫ל~להמצוה ו~"כ כשה~ב~ ש~ י~~ מבב~‬
‫ל‬
‫אמ~ ש~י~~‬
‫איןזהנשנגבד~מצותהתו~הכיאין‬
‫כ~ןו~האיס~~‬
‫~‬
‫צ‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ל‬
‫ל‬
‫כ‬
‫~ל‬
‫~לות ~כ"ד ו~מתאין דמ~‬
‫ה~~ן ל~ני‬
‫מן‬
‫את‬
‫ש~המצוה דפסקי~ן גם‬
‫~ש~לד~ן‬
‫כ~ן‬
‫התו~כןחל ~~ו‬
‫בן‬
‫דפסקינןכ~"י דח"ש בדמ‬
‫~התו~‬
‫שה~ה ~ל‬
‫ו~‬
‫תו‬
‫אס‬
‫וא~ כ"~ג‬
‫מדב~יה‬
‫~פות שבו~ות‬
‫שבו~‬
‫לוקין~ל‬
‫~ין‬
‫כ~ד~יו מיק~י‬
‫ו~מד~לד~~נין ~"ב~ כי~‬
‫~‬
‫ב‬
‫ש‬
‫ו‬
‫מ‬
‫השבו~‬
‫~‬
‫ש~ר‬
‫ש‬
‫"‬
‫ב‬
‫ש‬
‫~‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ת‬
‫כ‬
‫ם‬
‫א‬
‫שם ו כן‬
‫ן‬
‫ל~נין לא~ןישראלכיו‬
‫~~‬
‫המצוה ~ק‬
‫ד~נו‬
‫אלו‬
‫~ל~דס"ל‬
‫ינשיי‬
‫ה‬
‫ן~ ~לד~‬
‫~ י~‬
‫~י~~א"כ‬
‫ל~‬
‫שבו~‬
‫מ~‬
‫~דשכנש~ ~~א~ דג~‬
‫שא‬
‫ם‬
‫~~יןשאין~ה~ ~שאי‬
‫ל~‬
‫כ"ז‬
‫"ה‬
‫בז‬
‫~יר~ פש~‬
‫דב~ מ‬
‫בח"ש‬
‫מן ~~ב~אם‬
‫ל~‬
‫אינו~ששאאיסו‬
‫ההנבמ~‬
‫א התו~ו~אי~יב~‬
‫~ו~‬
‫ד~ הש"ס ~ב~ב~ו~‬
‫מנצפ"י‬
‫ב~‬
‫ל~אמ~םופ~יך הש"ס וסב~מא‬
‫ב‬
‫גי~~כת~י‬
‫ךשצמו~~ם‬
‫ד~‬
‫~תה וכו~‬
‫מצות שאין~~א רשאי ~דש‬
‫ה~‬
‫~"ב‬
‫אויו מ~צפ"ך חם חדשואין בו שודםב~פסק‬
‫~"ש‬
‫~~‬
‫א~‬
‫הל~~ה ד~ן‬
‫לאו שיש מל~ות וא~~"כאמ~ינן‬
‫~‬
‫ו‬
‫ס‬
‫י‬
‫א‬
‫ש~אביי~‬
‫ה‬
‫א~שאי ~דש דבר~מ~תה ~"כהוצ~ך הש"ס שם‬
‫ז‬
‫וגם~"‬
‫וא~ה‬
‫מהויהוי יד~וא~ה‬
‫~~‬
‫בהאממצצו~תת‬
‫בסו~ל~ש‬
‫שא‬
‫אמ~ו שםו~‬
‫יי~ן ~שאי‬
‫אות זהאו דב~‬
‫תמו~ת~~‬
‫~יי"ש ~הסוא~םסהוו~אא~‬
‫~"כאמ~נן הנביאאח~‬
‫י~‬
‫ת~‬
‫ב~דאיאינואיסור~ונבשסיום~וא‬
‫לחדש‬
‫א"כ גם ~ה ש~ל~~ת ~~‬
‫~"י‬
‫ודאי‬
‫ש~‬
‫אם ז~ ~ש‬
‫מה"ת~~~י~הגם ~האי‬
‫א~מצוה כדאמ‬
‫ןה~ביארשאי‬
‫~מ~‬
‫לומר ~יפךהיי~ו~לא ל~לו ~שב ~דק"לקו~‬
‫לשנו ו‬
‫~~‬
‫ו‬
‫"‬
‫א‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ס‬
‫א‬
‫~~ל‬
‫ת‬
‫ב‬
‫י‬
‫ש‬
‫י‬
‫ב‬
‫ן‬
‫י‬
‫א‬
‫ש‬
‫ן‬
‫ר‬
‫א‬
‫אחרי‬
‫רבין~~לכן ~שאיה~מ~צ‬
‫י~או ~ו~‬
‫א~ אשר‬
‫ההחמוג‬
‫ה~‬
‫איןצריך‬
‫דוחקשלהרבמ~ןב~לאבני מ"ש‬
‫שם ~~ו ל~~‬
‫נז~‬
‫תח~ימם‬
‫~~~‬
‫ה~מב"ם‬
‫דמ"~גדהח~~‬
‫בס~‬
‫שוא~י‬
‫~~ו ~וה‬
‫~~"ז מ"מהואשזה~ו ~ח~ים‬
‫ז~ ~מים כדי שא~ח~ו ~שב ~~ן וא"כ מוכר~‬
‫ו~רשהמצאות~הא‬
‫דהח~םו~~‬
‫~צו הארן מה"ת ו~"ז~אי‬
‫~~ד"ג ו~ד היכן נדחק‬
‫י~ין במחכה‬
‫ו~~ו יתשמ‬
‫מ"~~וכיח‬
‫שה~מב"םכ~ ב~צמולאכן הט~ם דהח~םתחרימם דב~‬
‫~~חשיב ~והג לדורו משום שמ~‬
‫שכבראבד זכ~ם‬
‫ימ‬
‫~ל‬
‫ו"~ ~~היי~ומצוים ~ח~ימם ~כ"ד~בי~ו ה~מב"םשזא"~‬
‫ל‬
‫ב~ו~‬
‫ב~~ש דלא כט~מי~ דה~ב אבני נז~~ ~ה שכ~ שם‬
‫ו~‬
‫ה~ש ו ~פ"דהמגילת אסתר מה חשב ה~מב"ם‬
‫ול~תיד~שי~‬
‫ש~‬
‫ארון וכפורת מצוה‬
‫ון‬
‫מפני שאר‬
‫נ‬
‫ג~המגילת לב~‬
‫~כ"ד‬
‫ול~לם יצטב~פך"~ל~שות‬
‫דאהסחת~~‬
‫אח~‬
‫דכמו שכ~‬
‫~"ז‬
‫~ג~ה~שה ~‬
‫ם‬
‫ה~ב"ם‬
‫~~‬
‫יו כ"ש שמט~םזהימ~ב‬
‫תחר~םכנ"לשאי‬
‫~ב~לוה‬
‫המ"~ א~ון‬
‫~בדהיינומצויין ל~שות ~שי~~כ"ד‬
‫~~רת משום‬
‫ש"א‬
‫ולק"מ דמיזל‬
‫ז~דבשלמאאם הב~ו‬
‫אח~הארון‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫ל~ת"ל מגנ~תו ה"ז‬
‫"ש‬
‫יתא‬
‫~פורתו~‬
‫כשמש‬
‫~רכןיהי~ואין‬
‫מצ~ואחרכללוא"כלמהצ~בך~ו~‬
‫א~וןוכפו~ת‬
‫דהחרם למ"~‬
‫~שי~‬
‫משא"כ‬
‫~~‬
‫~‬
‫כי הז~ ~ממין‬
‫תח~מם אם‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ל‬
‫~ אבלאוליבא‬
‫ר‬
‫ש‬
‫א‬
‫מ"~~האופן ~שמציאות‬
‫שהם‬
‫דהחרם י~‬
‫נת~ר~~ן ~"כ ש~ר‬
‫כ~ שם‬
‫~מ‬
‫ד~ש~הגגם‬
‫תח~מם‬
‫~יינתיבפ~יםבשו"ת הרשב"ש שם ~ס~‬
‫מ"~‬
‫חש~‬
‫טפל ~מצוהא~~ ו~ ~~ה‬
‫שי~ולנ‬
‫~~~ד~ליי~לא~ן יש~ל‬
‫~ אם‬
‫ו כ~~‬
‫~ה~ יאר~‬
‫אדכ~‬
‫~י~דבר~ליי~ובישו‬
‫~יפך מלשונו שכ~ ~"לוכן ה‬
‫י~המצוה‬
‫וב‬
‫הוא‬
‫~ודמת‬
‫ת~ה‬
‫לשי~ו‬
‫ל~ר ~ד ול~ר ט~מי~ ~רמב"ם בזה‬
‫שה~~אלאםוסי~‬
‫ת~דםלו ה~‬
‫ה~ליי‬
‫~"ליא~~ןיש‬
‫~ו‬
‫יה‬
‫~צ~~ שמיהש‬
‫~ן‬
‫דה~‬
‫~ מ"ש‬
‫מים‬
‫חכ‬
‫יא~ ~‬
‫מ~ים ~פ"י‬
‫אמ~ ו~ת~~בושב~‬
‫ה~~‬
‫ו‬
‫יכ~ס ~רןוכו~ה~י דס"ל דה~~~הוא~ קודמ~והיינ‬
‫שהם ז‬
‫~~ר~ו של אב~הם~~‬
‫וכוח~~~והואיל‬
‫~‬
‫י‬
‫ס‬
‫בשמי~י ~כ"לו~ב‬
‫ק~~‬
‫~ ~ כי ~יותו ב~ןלא~ן אםלא תקדם ה~ליי~‬
‫י~‬
‫ית~יבו הכל‬
‫ישמ~לבבני‬
‫מוכר~‬
‫~‬
‫~~ן זהה~~~מוכרחת בל~ש~יז‬
‫~ו~ה ו~"כ‬
‫יכנס‬
‫במבי"~םמהא דא~"ל‬
‫~אג"א~סי~קטו~ שהקשה~ל ה~‬
‫רק‬
‫וה~~~רית ~מצ~~ רק א~ככתב שם ~שובת‬
‫בדב~ינו באות ד~‬
‫ש~ם‬
‫ובלבלמכ"לט~הא~ות וכו~ ו~~‬
‫י~לה ~~ן ישראל הרי זה שבו~ה‬
‫~ב"ש‬
‫יש‬
‫א~‬
‫ה‬
‫טפי~‬
‫~סס~ר~ס"ג ס"קח~ ב~ה~וד ב~תיוכו~ומשם‬
‫שהנש~‬
‫שלא‬
‫אתש~ הא הדבר ד~ה‬
‫י ואינו‬
‫~טל‬
‫~~זאתבאיזה משפחהשי~מר‬
‫מ"ש ~ה ~ו~ך אם כ‬
‫ו~~ה~‬
‫וה~‬
‫שנשב~י~שה‬
‫~ר~שהם ~~אומות הגםדלנכ~י ל~ש ~שב~ אולא ה~צו~אוהאו‬
‫ל~למי‬
‫ב~ב ~סןאושיהי‬
‫ו מו~קין‬
‫צנ‬
‫המש‬
‫שמ‬
‫דכן הוא הגם סוכה~‬
‫השב~ ש~הסוכה‬
‫~~תו שב~ה~~ שאין‬
‫צו‬
‫שב‬
‫~~ ח~ס ~וס מ"מ רגלים‬
‫~ בין ~ב הא~ו~ מ"מ כיול‬
‫וסיבהל~מ~~ת~לשמיצ~‬
‫וה ~כ"לו~השריש~ב"ש ז"ל‬
‫הכשר‬
‫ןדב~ ~~ ~לינן ~ר‬
‫~‬
‫כ‬
‫דובנ‬
‫צי~‬
‫ש~~~‬
‫אדלב~‬
‫ןזה דומה‬
‫ריו צ~"גמדא‬
‫למי‬
‫תי שם ~ות ו‬
‫י‬
‫פ‬
‫כ‬
‫~‬
‫~רונים ז~ל ~וכמ‬
‫כמ"ש‬
‫רוב‬
‫~‬
‫ר‬
‫א‬
‫~‬
‫ש‬
‫ש~‬
‫ל‬
‫~שה~סוכהשנדשהבא~~כ‬
‫את‬
‫ש~ם ~~ןגדו~ ~"כיש לחוש מס~~א‬
‫או השגתי~‬
‫מן‬
‫א~~‬
‫י~‬
‫הת~ ללק~‬
‫המ~לא~ ש~ סוכהגםאם ~ה‬
‫דמ"~ו~ה גםלד~‬
‫ילתמצהב~‬
‫יםו~ יא‬
‫ת~~ם שיש~לינו וספק ~שה מן הת‬
‫~ה~‬
‫ד~‬
‫מ‬
‫~איפשהי~את המצו ~~א‬
‫צה~או כשי~ש אחראוי‬
‫מ~רי הח~"ד אחר סוכ‬
‫לחומרא‬
‫ה~ב"ם‬
‫~‬
‫ד‬
‫ו‬
‫~‬
‫כ‬
‫שייך ל~ר יוכל ~סור תב~תולאחריםשלא או‬
‫~‬
‫~רונים ובדב~נו‬
‫מ~ור~בכמה‬
‫מצו ~שה בשביל זה ד~~‬
‫~‬
‫א~ריםיוכל ~כול ללו~ו~יים‬
‫~פו~‬
‫~ומות בש~יל‬
‫~רוג כל הא‬
‫המ~ ~שב~צ~ ~מ~‬
‫כ~‬
‫~םיא‬
‫ש~~רב ~~ ~ ן ~פיקוואכ~מ"~ זהאינו ~ון כש‬
‫שיישו האח~םה~ י~ל‬
‫ש~‬
‫~ ברש~‬
‫~ו~‬
‫וה~‬
‫~‬
‫ה~‬
‫~ומ~‬
‫~‬
‫~‬
‫י~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫של‬
‫~ן יש~אל‬
‫שס‬
‫~ר‬
‫~יים המצ~~לומשא"כ כשנשבי‬
‫~ בתדש~~‬
‫יה‬
‫ד"‬
‫ישיבת ~ ~ ~לפידית ~ ~ שי~ ובש‬
‫י~ ה~‬
‫א~"לי~ר מצו‬
‫ה~ ד~ס"אל~~‬
‫מצ~‬
‫ק‬
‫אלו‬
‫ש~~ג גם‬
‫~י~~מן‬
‫אר~‬
‫יצפ~ר~סה‬
‫לו‬
‫~"א בלתי‬
‫~‬
‫שם‬
‫א~ןישראלאבליא‬
‫לא~~‬
‫א~‬
‫~ב‬
‫ש"‬
‫יש~יילה ~ם ארןיס‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫מ‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫ב‬
‫~~יותויתה ב~ן‬
‫~~לדב~י~ואיןזה‬
‫פ‬
‫"‬
‫כ‬
‫י‬
‫דגם‬
‫~~"ד‬
‫לו ה~מחון ~רן‬
‫מא~שי ~ון‬
‫ז‬
‫ה‬
‫~מרכדבריה~שלבא"~שן~ד~לההשבויהכש~שבישסלואת~ ~~שןל~זה מ‬
‫~ל‬
‫מכ‬
‫י~~צ~ישיבת במת~ בשל~~לוא‬
‫~‬
‫ק‬
‫~ל~‬
‫מק~‬
‫ל ~"ש‬
‫מן ~תורה‬
‫לא~~ןיש~אלהיי~משוםד~להגםי‬
‫ד‬
‫י‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ים‬
‫יי‬
‫מקי‬
‫יש~‬
‫ישיבתארן‬
‫~"ז שם‬
‫יאשל~~‬
‫א~‬
‫רשאי ד‬
‫כ~"ל משא"כ ~~יןשאין‬
‫ישיב~‬
‫יל‬
‫~"‬
‫~דשאסו~ אלודאי ה~ב~ כ~ מצ~~שא~יליצמי~~ ~‬
‫~אין‬
‫"י‬
‫ככ‬
‫דב~‬
‫ה~ב~‬
‫א~ יש~אל~"~לק~~יש צדיק שאם ~~ כלישראלמצ~‬
‫כמ~והי~‬
‫~~י~ כנ"~‬
‫~ג‬
‫~~יתאיך‬
‫א~‬
‫א~םוכו~יכ"לוה~ימיליסתראי‬
‫וז"למיתה אם אדם לומר דמצות יש~ת ארן יש~אל ~י~ה~לו פ~~סה ש~~‬
‫~שם~ב~י אות‬
‫מ~~‬
‫שייך לומר~ש~יצב‬
‫~י~‬
‫והיי~ת"ש מצוה לא‬
‫~םמצבפ~~סה ~קידו~ לו א~ןישראל‬
‫חו‬
‫י"ש‬
‫ןלו שם‬
‫~ ~ יש~אלוא‬
‫~~‬
‫בדידי~‬
‫~~אי~ אםיהי~ פר~סה מא~ן ישראל שם‬
‫~של~‬
‫ה‬
‫ו‬
‫י‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫ו‬
‫ז‬
‫מ‬
‫ת‬
‫י‬
‫פ‬
‫ב~~וידייןה~‬
‫ל‬
‫י‬
‫~וןלארן‬
‫ן‬
‫ו‬
‫~‬
‫מ‬
‫ש‬
‫~‬
‫ל‬
‫ת‬
‫לארן~‬
‫~ כ~מ~יתוופ~~סתו~ואשריי~י~‬
‫י~‬
‫ו~ואו~כיהרבה‬
‫בם‬
‫~א‬
‫ם ו‬
‫י~‬
‫~ם‬
‫יד‬
‫הא‬
‫מה זו יש~ת א~ן יש~אל וכו~‬
‫ה~ה~י משתומ‬
‫ל‬
‫"‬
‫כ‬
‫י‬
‫~‬
‫ב‬
‫~‬
‫ו‬
‫או‬
‫ו~~ותשי~ו מה~~~~~ן שםצ~כיןסיד מהמימי~ם אותם‬
‫כי מי ל‬
‫י‬
‫ד‬
‫י‬
‫ו~י~שית~ומוםהכקלדוישויבם~‬
‫~בר~תזה‬
‫וזול‬
‫המה הב"י ו~אלשיך ג~~יםמ~דבים‬
‫~א~שילד וד~ה מ~ון‬
‫גזי~~‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫ש‬
‫א‬
‫ר‬
‫ה‬
‫ם‬
‫י‬
‫כ‬
‫א‬
‫ל‬
‫מ‬
‫כ‬
‫~‬
‫מ‬
‫כ‬
‫~‬
‫~~~‬
‫~פי~ להדלקת לא יספיק להםמיצמם בארן יש~אללו~גם אםייב‬
‫דויבודת‬
‫כיכל מה שמ~דביןב~ון ~~ן‬
‫זי"‬
‫כול~םהיושבים האדמ~ כמואכ~יהארן ~~ק הוא‬
‫ה~‬
‫יה"‬
‫יב‬
‫~מ‬
‫ר‬
‫יישל~ו הכללאה"קכדי שית~~ול‬
‫שלהםהיי~ושל‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫ה‬
‫~"לכייצאו‬
‫ד‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ז~מהאמו~הודת~ובםככולם‬
‫~ר~התו~הוהיבודה באה"ק ~~~~ו ~פ~~סםממיות קופות יצ~ם‬
‫יל‬
‫וה~א~י~‬
‫שזהו‬
‫~~ ואיך‬
‫התורה‬
‫~~ם‬
‫זה בא~וכה ו~דפס בס~‬
‫מ~ון לא~ן‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫מ‬
‫~‬
‫מ‬
‫א‬
‫~‬
‫~‬
‫"‬
‫ה‬
‫ו‬
‫י‬
‫ב‬
‫מצ~‬
‫י‬
‫ד‬
‫ו‬
‫~‬
‫כ‬
‫לו‬
‫א~רמןבהי"ש~~אלבתשובותרבותי~והא~רו~יםשבגו~הז"ל הגה"ק שיקיים מצות ישיבתבא"~‬
‫ן יש~אל ~ק באופן‬
‫ב~‬
‫לשי~י ריו~‬
‫י‬
‫ה~וצאה ית~ה‬
‫דשם ומה‬
‫מבא~די~שוב והגאו~ים‬
‫~‬
‫מ‬
‫א‬
‫י‬
‫ה‬
‫ו‬
‫י~‬
‫~קב"הבאב~~ו~יא ~"הושב‬
‫מ~~"~המ~ובוהאלאמז~יבןותויב~~ויסמקתלדמלייד~אי ממיה~יאדמ~ כ~ליוכיייש‬
‫י‬
‫זצ"לויוד הז‬
‫ם בריויו‬
‫ה‬
‫"ה‬
‫יב‬
‫~‬
‫א~ן וכן‬
‫~‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ד‬
‫~ ב~וךלוכ~ז~כיזהושייך ~ק‬
‫~‬
‫צדיק שאם כל‬
‫~‬
‫א‬
‫ג‬
‫~‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ת‬
‫הק~‬
‫~‬
‫י‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ת‬
‫~‬
‫ד‬
‫ו‬
‫י‬
‫ו‬
‫והמפגודו~לסיםהאא"~צו~~יאםי~א~ו~מיי וי‬
‫י"י‬
‫שם"~ל~אוז‬
‫~ ה~ כמ~והי~‬
‫במיבאי~ בזהאםבאיש‬
‫ה‬
‫ל~ק‬
‫יה‬
‫ב~‬
‫דב‬
‫ת‬
‫~‬
‫ם‬
‫~‬
‫א‬
‫ג‬
‫~‬
‫"ך~לומרמי‬
‫שמ‬
‫א~ן אכרוכפ~יהלאאיךומ‬
‫~~‬
‫ם~א‬
‫יש‬
‫בכלהמדי~ות ולסיד~ שלא ~ה~ו~איתי י‬
‫יי‬
‫אים~הי~כל יש~ל‬
‫~~ומבופ"~ר~ הדו~ ידי‬
‫כמותוהי~ ~גאלים ת~~ה מה תהא‬
‫מת"~‬
‫~ימי‬
‫ה~וייםיתהאקבצםשאין‬
‫~ת~קותההמכ~גו~דלוול~~מ~ינ~וו~זי ~וכ~מ~ש~םבב~שוםל והלא אה~א~"ןל~ב~בי‬
‫להכ~כיית~םבג‬
‫~~‬
‫וי‬
‫ב~‬
‫~‬
‫להדב~‬
‫אי~‬
‫~‬
‫~י‬
‫י"שי‬
‫~אל"כייוכלו הגאו~ה בזכותלימוד התו~הואיך י~~ו ~יפך מד~~ל‬
‫~בזי‬
‫ה~"ק מאפ~א‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ב‬
‫י‬
‫ז‬
‫י‬
‫מ‬
‫ו‬
‫"ה‬
‫הו‬
‫רמביא‬
‫זי~"יי‬
‫~~במישהי~ ב~ן ל~ןבןתו~הויוסקבהובאלא~ן‬
‫מיי~י‬
‫ה~שמ~‬
‫~ק‬
‫יל‬
‫"ב~‬
‫שב~פשו‬
‫י~ו‬
‫כמה‬
‫י‬
‫ל מלכות‬
‫כמהכש~י~גיש ב~פשו ה~בדצודשקהת ~מביה~ש"ישס וא~ ~ל~יות כא~ ה~לוצים ש~לצו מיליהםיו‬
‫י~וי‬
‫דז‬
‫לו‬
‫ל‬
‫ד~ל~‬
‫~ ~אמין שיצאו ~~~ו יש~א~ופו~שמןלימודהתו~הלהיות הא~ןויובדאדמה‬
‫ש‬
‫י‬
‫י‬
‫ו‬
‫י אה"ק‬
‫וא"כאיך ~וכל‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫ל‬
‫~‬
‫כ‬
‫א‬
‫אלא‬
‫כלוכלהקיציןואין‬
‫ם~א~"ל‬
‫יא‬
‫מ~‬
‫וה‬
‫כלדו"ה~~גדם מפי או ק~ה ~למסו ~ל ה~"ק ש‬
‫י~‬
‫דב~ים ז~ים כ‬
‫ל~‬
‫תשובה פ"זהדהב‬
‫~ ~~‬
‫שהוא בתשובה ~ב‬
‫מ~ב"ם‬
‫~ה‬
‫כן‬
‫~ק‬
‫~ל‬
‫המ~בראב~י ז"~~ אלאודאי ~~~אה‬
‫~ה‬
‫~ון שהןיושין תשוהב‬
‫י תשוב~הבה‬
‫~י‬
‫~ שא~‬
‫~גואפ~סן~אלאי"‬
‫באב~י כי~ז~ זה‬
‫~יי~ות מפור‬
‫הכתבים‬
‫בי~ןה~‬
‫~דבוהתשי‬
‫צשאו~‬
‫מ‬
‫ו~צ~~פו~‬
‫וכו~ ~~‬
‫ה‬
‫ס~‬
‫הוא שיפ~וש מלימוד התבו‬
‫~מיד~~לין~ וא~ו‬
‫ו~‬
‫אן‬
‫~ת‬
‫~ו‬
‫יל‬
‫ל ג‬
‫ו~~בצותש‬
‫~‬
‫ת‬
‫ל‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ו‬
‫י‬
‫תשוב~‬
‫ת‬
‫י‬
‫ש‬
‫ב‬
‫יבשיתז~ייהולהדבקביבודת‬
‫א~דיכ"~ של~מווכי~ידי להיות~ו~ש‬
‫כ‬
‫~‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ה‬
‫~‬
‫"‬
‫~‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ל‬
‫~‬
‫ת‬
‫ב‬
‫ם‬
‫ג‬
‫ת~~ו~כי‬
‫יר‬
‫~‬
‫~‬
‫לי~~וזור שאםהי~‬
‫כלישראל‬
‫הגשמיות‬
‫ו‬
‫ן‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ת‬
‫י‬
‫ב‬
‫~‬
‫ם‬
‫א~רי‬
‫י‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫ב‬
‫~‬
‫ם‬
‫ד‬
‫ו‬
‫~‬
‫מ‬
‫ו~דב~ים~‬
‫אמ~‬
‫ז~ י‬
‫~ ~מ~ו‬
‫י~~לו‬
‫הי‬
‫~אד~~~ל‬
‫דו‬
‫~~ר‬
‫~ו‬
‫י"‬
‫ונג~לי~~ ~~‬
‫ו‬
‫מ‬
‫צ‬
‫י‬
‫~‬
‫יו‬
‫יובי‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫ר‬
‫~‬
‫ח‬
‫מ‬
‫ה‬
‫~‬
‫ו‬
‫~~ן‬
‫~‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ס‬
‫פ‬
‫ד‬
‫ה‬
‫~‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ז‬
‫~‬
‫~‬
‫וג~כאב מתמי~פרינו~‬
‫תר‬
‫ה~~~וא כ~"ל ו~יש‬
‫המ‬
‫~אד‬
‫~יה‬
‫ל~ בין הכתבים שהוא ~י"כ מיבוד~ת‬
‫ותלויא~מוי~ם~ ~שא~יוד‬
‫~ו‬
‫מפ~~‬
‫ל~ון ~יי~‬
‫כמו את‬
‫וכ~אי ~א~"ל שאמ~ו לש~ן‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫ו‬
‫~ו~‬
‫ביצמו ד~הה~‬
‫ב‬
‫ו‬
‫~‬
‫ה‬
‫~ב‬
‫~י~י~ ש‬
‫ייוןב חכמים~‬
‫מז~‬
‫יכ~‬
‫~וי~פ~וק‬
‫יי~ה~ ~יוכל ~יות איוב~‬
‫~א~שבוי~ושמו~ וכמ~ולא ימות ~פבס~ביל~י שאול יוה"‬
‫~ביא שם ~באות‬
‫ואין‬
‫מ~ס~יים ב~ייהם ק~וים מתים‬
‫בשם ~א~יך יה"כ ו~תן ותיתוייו ~ש‬
‫~~ל~םלאכולוג~ שלה~~י~~~י~ פ~~סתו בא~ות הש~וכו~~ מהצו~ך כל כךלב~תאו~~יהך~בהציתדבריו מה שככשברא~ה"שילג~וי~ו‬
‫כולם ~קלה~ליש‬
‫ויוד שם הקד~ת‬
‫יל‬
‫באב~י דאיךשייך‬
‫כ~ידי ~בסימן‬
‫וד~ושי~‬
‫ש~י ~לז~אה"קוליבודלאודממ~תשהישאזמ~~וא~‬
‫~י‬
‫~~ו~או‬
‫אכ‬
‫יושים ומישים מרמבה"~ ששול~~ מ~ו"ל ל~א~ה""וק~~ ומ~~ש ~פשוצדי~ק~ז‬
‫בי~ליי‬
‫ל~א~ן י~~אל כ~"לכי אםלא‬
‫בת‬
‫~דמה בשם האלשיךזי"י אמרתי הגם ו~ו~ ~לא האלשיך מת~~יו‬
‫בכל י~‬
‫הק~בי~ו‬
‫יוד~ימי~ ~~וותק~ו ב~פשו ~ההמ‬
‫מרן ~"י‬
‫יכב~ שוב אי~ו צדיק‬
‫~י‬
‫וא‬
‫ה~"קזי~~‬
‫ר~ו~מ~ון לא~ן ~ק‬
‫~ו‬
‫של‬
‫לב‬
‫כמב~~ובלבו~םיל‬
‫קלקולים‬
‫ל זה‬
‫כ~"לואך יש~ש ~~אשו~יםז"לוכו~‬
‫~ו~‬
‫י‬
‫ו‬
‫תה~‬
‫י~~סיד~‬
‫ממדרבמרביוה"ז~"להיפךדיתו‬
‫ותק~ו"~‬
‫ל~ה‬
‫הם‬
‫ים‬
‫יירבו‬
‫ות‬
‫כ~ז~ ותמה~ אםיצאי ידי שהרבה‬
‫~צ~‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫צ‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫ק‬
‫י‬
‫ד‬
‫צ‬
‫ה‬
‫ל‬
‫י‬
‫ב‬
‫כל ~דברים גאון‬
‫ל‬
‫~‬
‫~‬
‫ז‬
‫~ב~י‬
‫במ"שכיגם שהוא~~פל~וב~ג"כ‬
‫כ~ים גמורזה‬
‫~ז~‬
‫מ~‬
‫~‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ו‬
‫לות ו~בוד בקא~לא~ן שאם כללצדה~יולם‬
‫ק‬
‫י‬
‫ד‬
‫צ‬
‫ל‬
‫י‬
‫ל‬
‫~שב‬
‫בזה~‬
‫~‬
‫ז‬
‫ב‬
‫ה~~ה פשו~ו גםאםיישהכל‬
‫ש~ישה ~ה בימי~ו לתת ידלפו~יים ח"וכיין ~יו כמוהוהיו~~לים‬
‫ומ~ובר לצ~ק הריזה‬
‫גם ה~ה"צ ~יבירות ~בתורה אם ~~~~ק‬
‫המה‬
‫~קותדית‬
‫~ ~‬
‫להא~ין ולומר‬
‫~ם~וכלוה~אם‬
‫ה~‬
‫ביל אבנ ~מוהמיכ~לי~ג~או~י וצדהיצקייו~~ד~ורו~אש~ ~~וים צ~קיסודיולם‬
‫מ~~‬
‫~~‬
‫~ה ~או‬
‫י~‬
‫אשר מ~~יבים ז"~‬
‫הציו~ים‬
‫י ~וןוגדול ~ורסם בצדקתו‬
‫פ~‬
‫וכל שי~ודב~יםכאלכו~~ל‬
‫ימ‬
‫מ~‬
‫לק~ותול~ימ‬
‫יר‬
‫לפ‬
‫מגמתם רהקכו‬
‫דבק~א"~~~יין‬
‫בויד‬
‫~~דה~‬
‫~תהאלו‬
‫דבריהםוי"כ תפוג באה"ו~אמו~הביןבא~ןובין ב~ו"ל‬
‫ו~‬
‫~~‬
‫~ו‬
‫כ~ אמו~תב~גצבב"את‬
‫אמהי"גי~ריםבא~כהלובכנ‬
‫יום~ש~יבא~והאגודיס~ין ~~ה דומים להם ויודגרויים‬
‫תז‬
‫שתב‬
‫י~יראניותר מן‬
‫מהם להיותןצבויים ו~שא~"ל‬
‫בסו~~‬
‫יל‬
‫ז"~‬
‫יוד מ"ש שם וכפלדבריו בתשוב~ו דאם‬
‫~ ~ ~ לו ~וזת ש~ה ~"י גם שיושב ~ו"ל אם~יש לו‬
‫י~מ~א~~ה~זאת באה"ק ג"כ ~שב ~צות יש~ת‬
‫פ~~ס~‬
‫בכ~ ~ב"ש שם‬
‫להיפך בתשו~ מהר~ו~ים‬
‫וה~ה‬
‫~"י~‬
‫שרהוא ~ו~ המ~יקיםבי~ובא"י גם‬
‫ו~מ"ש ~~וכה ב~~ ~א‬
‫הצבויים שמ~אים‬
‫ב~~‬
‫א‬
‫צ‬
‫מ‬
‫י‬
‫ש‬
‫ן‬
‫ו‬
‫ז‬
‫מ‬
‫ן‬
‫מ‬
‫ז‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ש‬
‫ן‬
‫מ‬
‫י‬
‫ס‬
‫~‬
‫~~ובה‬
‫~‬
‫ס‬
‫מ‬
‫~~י~ו~‬
‫תמיד‬
‫~‬
‫"‬
‫~‬
‫כ‬
‫ך‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ל‬
‫"‬
‫~‬
‫~‬
‫ם‬
‫י‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ר‬
‫פ‬
‫כ‬
‫ומדו~‬
‫תמיד~ייי"~‬
‫יו~‬
‫~~‬
‫~יל יצ~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫הישי~ ~~~ר ש~יה ~דם שם ופרד~ים ~ים י~‬
‫שמ~י ש~ר~יןאיפ"י~אין‬
‫תם~~תהישונ אי~ו דר שםי"כג~‬
‫י~‬
‫~"ס~זי‬
‫ה~"א ~‬
‫וה‬
‫הי~שובאי~ו‬
‫"ל‬
‫~פול‬
‫אל‬
‫"פ‬
‫ש~כריה‬
‫ד~‬
‫יכ"ל הרשב"ש ז‬
‫ום‬
‫~‬
‫~~"לייי"ש הרי דס"ל א"היישאיי~נ ק"פ ~מן הזהבאשםאליש~~ו~~~~ נהר מלקי‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫כמו‬
‫~ים היושב ~ו"ל גם כשישלו ~"י דיושפיר~‬
‫~דזה~וסי~‬
‫כי‬
‫~ק‬
‫מ‬
‫דסיםכ~ז~ הקודש וש~רהילה ~ריךרש~‬
‫דר ~~ ~ב~‬
‫ג~~‬
‫בשיר ~~אה‬
‫שם‬
‫א~ו מתים וגם~פר~‬
‫בזה לד~יזקן הראשו~ם ז"ל אשר‬
‫ורורצ‬
‫~ריכין כו~ ~ון‬
‫ננ‬
‫מת בכל הצ~‬
‫בם~‬
‫~י‬
‫~ ~~י‬
‫~ר"ם מרו~~ו~ ~שנ"ן ק~ן‬
‫מפי~~~י~ ש~ןצין וכבלי~והמקאו~דש בי~"ר ~מן ~זה בימריי~צו~יצ‬
‫ל~כןאי‬
‫בימ‬
‫בי~ירן‬
‫~צוה ללכת לארן ישראל ~ה‬
‫וה~ה ב~יהם זמן‬
‫~~ד ~שר להקריב שם ~~רם‬
‫וו‬
‫ןלש‬
‫תק~"~~ מכאן ו~לאה ו~הר מכלמי~ייו‬
‫יק‬
‫ב~~ב"ב~ וכ~יתא ~וספ~א‬
‫~יים כל הת~אים ~מוראיםהי~ להם אפר פרה‬
‫שי~ הפ~רווה~גת ~ שאם ~~א ~ יותריל‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫ב‬
‫י‬
‫ה‬
‫וכו~ אפרן‬
‫פרה מי~יםאלוי~‬
‫וכשילומן‬
‫שי~‬
‫הגו~בות שאילת‬
‫ן בשאלות ות~ו‬
‫ם לננלייין שםוי~‬
‫מצ~~א שם לארןכי ה"א דורש אוהתמידיי~יה"א ירדה ימה‬
‫~~ג~‬
‫והש~תו‬
‫מ~~ ת~ד~אי~ו דומה המורד במלכות ~ל~ין ייב"ן ~~"אסי~‬
‫~~~אים ואמוראים ה~ להם אפר‬
‫~ורד ~ון לפל~‬
‫למ‬
‫~ה~כ"הימוד ~נריא מ~ן‬
‫"ג‬
‫גי‬
‫~ין והיי~ו ארן אוכלת יושביה וכו~ ואותם פרה‬
‫~~פ‬
‫ם‬
‫י‬
‫צ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ם‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ם‬
‫י‬
‫כ‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ש‬
‫א‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ה‬
‫~‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ק‬
‫ם‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫פ‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ז‬
‫~ש‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ד‬
‫ו‬
‫י‬
‫ר‬
‫א‬
‫ו‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ת‬
‫מ‬
‫א‬
‫נ‬
‫ו‬
‫~~ה למלך ~פ"גבג~~‬
‫שם‬
‫~‬
‫י‬
‫ר‬
‫מ‬
‫א‬
‫ד‬
‫כ‬
‫ן‬
‫י‬
‫~‬
‫א‬
‫~םקוראא~ייל~‬
‫פ"ק‬
‫היי~ו נש"ס~דה ~~‬
‫יהםותנואוות~מאואתארציומי‬
‫מהאד~נריאמדכן‬
‫להת‬
‫~קשקוז~א~ת מידכם רמוס~צרי יכ"ל התשב"ן~ומיהוא אנל~הוכויש~ם דהאמוראיםב~ג~ליל~הםאפר פרהייי‬
‫ן~ם~‬
‫יו‬
‫א~ריראה דנרים קדושיםכאלווכב~אשה~יצאומפיגאוןגדול ~ד~ בכהארמ‬
‫לכןהזהיר האר~"לשלא‬
‫י‬
‫כל‬
‫ז"‬
‫~~כי‬
‫וכ~וד~‬
‫~‬
‫י~~נלהמישיותכיוןשאיןל~ואפר נזמ~י~ול ~‬
‫~ראש הראשו~ים מהר"ם מרו~~נורג‬
‫~~הר‬
‫נקדו~ה ו~~רה נשמות‬
‫פ~‬
‫י~רדלבולילךנדרךהציא~יס~יןאוז"דלו~מיהן~אגודיס~ין ושא~י הראשו~ים נזמן ~תלמוד שהי~ ל~םיו‬
‫ד אפר פרה‬
‫יו‬
‫ו~‬
‫וכיוןשהיו‬
‫שיניס~יןוכל שוםו~יכאדאיתלהוהצדהשוהשנהןשאין נצ~ייות למשמרתאצלי~ידיסגולהוכו~‬
‫~יים של תוה"ק והאמו~ה‬
‫~ן‬
‫לידיאפר שפירא~"ל‬
‫דל‬
‫ו"‬
‫~~‬
‫וככ‬
‫י~שמקרי~ן‬
‫האמ~יות יכוליןל~~הר‬
‫י‬
‫רו‬
‫לזמן פר~איפ"י ש~ןניתוא"כיש ~‬
‫ל~ר‬
‫ננ~"צ~ב"נ~~ א~םהנ~תודי מ"ש~נגדהופל~ו~ראת~רהוק~דייםש~ה~ון מו"ה ~כ~שיגורשותי‬
‫~ה‬
‫ו‬
‫~‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ל‬
‫"‬
‫יו~תן ז‬
‫"ללדירתא~י~ו ישראל ~רן‬
‫ה‬
‫~‬
‫ק‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ש‬
‫י‬
‫ר‬
‫י‬
‫פ‬
‫ש‬
‫ל‬
‫"‬
‫ז‬
‫כ‬
‫~‬
‫~~‬
‫כה‬
‫מ‬
‫הכ~סתישראלצו~ה יו~תן~ונשנ~האםתויאיתר~ו‬
‫~תוני‬
‫~םתיוררו ישראלונסוריא ~קרונה‬
‫~ן~‬
‫לידי שנותנ~~כריאו~וכדי‬
‫נאם שה‬
‫~~כל~וידו י~~ולילך ~רושלי~ וכל לקייםהישוננירושליםוסנינותיהכדישיוכלולהקרינקרנ~ות‬
‫האה~‬
‫סכו‬
‫האומו מ‬
‫~‬
‫יגמ~ים א~"הצוו~ה ש~~לה ש~לך שמה שהקן ו~~~ר מקודם משא"כ אם לא ידורו שם מנ~י ישראל‬
‫כי ~‬
‫הזמן ה~מ~י רק‬
‫~ום אין‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫תרצוןלפי‬
‫ה יקרינ ה~רנ~ות גםכשית~ו ~הם רשות זמן‬
‫תא~‬
‫מ~~ן ני~‬
‫י~‬
‫~ו~ממרי~‬
‫~יוםאו‬
‫ו ומוכר~ם‬
‫מר~ק‬
‫~ם ש~ים וא~רון לני~י גם אםינואו ממדי~ת היםאו‬
‫אר‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ד‬
‫מ‬
‫מ‬
‫~‬
‫ל‬
‫ג‬
‫ל‬
‫ד‬
‫י‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫א‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ק‬
‫י‬
‫נ‬
‫ד‬
‫י‬
‫ל‬
‫"‬
‫ר‬
‫קשה מן הראשוןולכן‬
‫שתמפן‬
‫נלתי מציאת האפשר~ת מפ~י סכ~ת‬
‫~אשר הי~ אז‬
‫הזמןו~לאכל~ארןדייהוכו~יכ"ל ה~וןה~ז~ הדרכים כ‬
‫הש~מיםמי~~ס~י~ו~ילהיםנלתי ~מכו~ו רקיל‬
‫שי~י‬
‫ידי אשרישאום הרוני~י יהי~~לפאשיתא שלהרשיון‬
‫ו‬
‫"‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫ל‬
‫א‬
‫ה‬
‫ו‬
‫מ‬
‫י‬
‫ש‬
‫ם‬
‫י‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ל‬
‫ם‬
‫כ‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ל‬
‫ם‬
‫י‬
‫א‬
‫ר‬
‫י‬
‫ה‬
‫~‬
‫נ‬
‫ל‬
‫י‬
‫"‬
‫נ‬
‫~‬
‫א‬
‫לכןהי~צ~כיןלנ~יי~ראללדור שם‬
‫מי~אכיי‬
‫~~~~לא דנר הוא~כי הואלמין‬
‫כי‬
‫ו~תימרסותישיניות מפ~י תק~ת מכז"ל ונאמתאי~ו מצותישה‬
‫ודת וה‬
‫~י‬
‫אמאוו~פתןי~~‬
‫~~מיו‬
‫כיל‬
‫א~ו ונ~~ונ~ינ~~ו תר~יקונ‬
‫אתכל‬
‫~י‬
‫ונגלו ה~גזר‬
‫ישינת ארן ישראלא~ר~~רנן‬
‫ת‬
‫א~‬
‫הוכרתתוית~~~אלו מה~"ל ~ר~ק ~מ~~וי קשת~לנל תפלו נרשת~ מ‬
‫רק ת~~ת ~כמים הםנאימהרמו"~והםאמרו‬
‫~ידד‬
‫כי המהנאמתמ~ריניארן~ומיכניהגאולהניוה"ר~והזהרו‬
‫~‬
‫לצורך מצוה ות~~תםכ~~~ל שאי~ומדאו‬
‫ג‬
‫"‬
‫ה‬
‫כ‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ז‬
‫ג‬
‫ל‬
‫ש~‬
‫ניאגצנ"נ~‬
‫בתק~ורנוי~וואנוי~ו דמאירי~י~א ו~רנ~נ~תי~ת ~וכמו מצי~ו שהתירו שנות ~ד~ק ~כר~יא~‬
‫~ר ~ורך‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫ונזכ‬
‫כ~‬
‫ר~ותבסיו~ו‬
‫או~תו ~זכה~שויה ול~ו~~ ת~ך שבת~~‬
‫י~וגם~ופן~~~ברקיים‬
‫מניה" זי"י‬
‫ר‬
‫אמ‬
‫~‬
‫ל‬
‫י‬
‫~‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫"‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ק‬
‫ד‬
‫צ‬
‫~י‬
‫~~ ידי‬
‫י~י‬
‫מו‬
‫וכיוצאשאי~ו יוד וילכן ~~~~י~א‬
‫ם סגו~‬
‫מש~‬
‫~‬
‫א‬
‫י‬
‫נ‬
‫~‬
‫נ‬
‫דהר~"~‬
‫כ~~ ~ול~שנו‬
‫צות‬
‫מלניהלא~קשי לא ~שנו~ס~מדא~ נמ~ילןכ"הימ~‬
‫א~ריכתנוזאתזמןרנידיין‬
‫~צ~‬
‫המצ~~כןכי זולתהז~~~מצו דרנ~ןי~~םיוד‬
‫דרב~ן גםכן י‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ש"ס מפ‬
‫~~‬
‫ן‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫ג‬
‫נ‬
‫גדולהכי‬
‫~ מ~ז"ל שפסקום הרמנ"ם וכל הפוסקים‬
‫וד~או~~ואפי~ תק~ות ~יסורים‬
‫ו‬
‫~קו~הקוש~ נא"י ~אפהיל~‬
‫כותניןי~~ ינ~ננ"~‬
‫ק ראשו~ים להלכה~ישהוי~"זאיןליתן מספר להם ~שנם‬
‫ש~‬
‫גזרו שנותוכןהוא‬
‫י~‬
‫נשנתי"‬
‫אא~‬
‫לי‬
‫כרי משוםישונאנ"סיור‬
‫שנת‬
‫נספרהי~~ד‬
‫~פיר‬
‫נמ~ין‬
‫ו‬
‫"‬
‫פ‬
‫~‬
‫ק‬
‫ס‬
‫פ‬
‫ה‬
‫כ‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ת‬
‫נ‬
‫ש‬
‫פ~ימוד‬
‫ם‬
‫"‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ה‬
‫ן‬
‫כ‬
‫ו‬
‫~‬
‫"‬
‫א‬
‫ש‬
‫מ‬
‫~ם כדרכו נ~ודש ~~אנה~‬
‫ה~ות~~לשינר‬
‫מד‬
‫רומינק"‬
‫ה‬
‫שם כל ~כ~"‬
‫רי רני~ו הרמנ"ם סנ‬
‫לכא~הדדי דהכא פסק‬
‫הי‬
‫תר‬
‫נב‬
‫~~ וא"כ ד‬
‫~~‬
‫הנ~וה וליתיד כולם ~אספו י~ד שמה~ הך תק~ה דמוכר‬
‫וההו‬
‫ל‬
‫א‬
‫ר‬
‫ש‬
‫י‬
‫כ‬
‫"‬
‫י‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ניןאו~ו‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ש‬
‫י‬
‫ם‬
‫~‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ן‬
‫ר‬
‫א‬
‫י‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ד‬
‫י‬
‫ר‬
‫כ‬
‫~‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫~~‬
‫וא‬
‫~"‬
‫י‬
‫לידי~כריבשנ~ משום‬
‫ו~קום לא ~רו מש~םשנות ו~תם ~שינכלל ~נזמ~ ~כ~"ל לכתונאו~וי‬
‫כ~"ל~לדידןנזמ~י~ושאיןל~ו‬
‫ס~‬
‫שש‬
‫ישונ ישראלוה‬
‫"~‬
‫~י‬
‫רנ ~~כנר‬
‫מצ~נין מצות נזמ~י~ו וא~רי ה~ו~‬
‫מצ~ארן ישראל‬
‫ישונ‬
‫~~‬
‫יונ~ ~~םי"כ אי~וא~~ נכלל מצות‬
‫~ה ~סור ~~ר‬
‫רר‬
‫ןי~אנורג אפראפ‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ז ~גאון ה~פלא מ~‬
‫ן‬
‫י‬
‫ז‬
‫א‬
‫ר‬
‫~~יוררי"‬
‫י‬
‫"‬
‫~‬
‫~שנוכ~"ל‬
‫~~ נ~נוריו וה~י~ י‬
‫ליוס~‬
‫~רמנ"ם ז"ל ~~ מילי דרנ~~‬
‫סתר~י~י~הו‬
‫נתימ~‬
‫סוריא ~~~ו‬
‫~אורהיפלאיל שכת~~ולי‬
‫מ~‬
‫יללי~י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫כ‬
‫~‬
‫~‬
‫~ יו"ד ~סי~‬
‫ו מפורש‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫ל‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ו‬
‫צ‬
‫ארם‬
‫~רי‬
‫שםנגי~יןאמרי~ןדאפי~נסוריאכותניןאו~וי‬
‫לידי‬
‫נה ~נד~הוש"י‬
‫~ דבסוריא‬
‫י‬
‫י‬
‫ם‬
‫שנת~סי~ ש"ו‬
‫י‬
‫י‬
‫ס‬
‫~ של"א‬
‫~ ~~כריאפ~ ב~נתויי‬
‫יןנ~ששם"י‬
‫נ~ר~~‬
‫ה~ז דכותנין הש~ר רק‬
‫ה~ו~וכ"כ ב~ו"ת~י~ ~~"נ‬
‫א~~ נזמן הזה‬
‫ה~ו"‬
‫דהניא רני~ו הרמ"א‬
‫לאשמי~ומ~"~ שיהיו‬
‫~~ישר~ מדרב~~~~פי~ששמי~ו‬
‫נ"כאת~נ שלהם והיי~ו כ~ראהכשי~ות דכתנ ג~~תאי~ו ~י‬
‫י‬
‫ו~~ישהי‬
‫מהתשנ"ן‬
‫מדאו~לא~הדנישינו~ת‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫מ‬
‫~‬
‫ו‬
‫"‬
‫צ‬
‫ק‬
‫~‬
‫א‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ר‬
‫נ‬
‫~‬
‫ו‬
‫ל‬
‫י‬
‫מ‬
‫"‬
‫ו‬
‫ת‬
‫א‬
‫י‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ס‬
‫נ‬
‫ש‬
‫י‬
‫ר‬
‫~‬
‫ל מ‬
‫י‬
‫א‬
‫מ‬
‫ק‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ד‬
‫י‬
‫ו‬
‫ם‬
‫ז"~‬
‫י‬
‫ד‬
‫ו‬
‫~‬
‫כ‬
‫י~דרנ~ן‬
‫ר"‬
‫תמ‬
‫ידי~~רישהוא גםכן רק שב~תהוי ~מוואכ‬
‫מרנ~ נתשונות‬
‫סי~‬
‫נשו"ת נית די~ו של ש~ה‬
‫ו~~ין סוריאייי"ש נמג"א ~ס"ק‬
‫~כל מקום‬
‫~~מ"~‬
‫~~ו"~~~ס~וי~ז"ל~~נ~~~~דוי לא‬
‫קש~ הר"ם ג~~~י ~~כד המהר"ם ג‬
‫לרני~ו הרמנ"ם כ~~‬
‫לכאורהי‬
‫~‬
‫~‬
‫כ‬
‫תו"מייי‬
‫ן שם‬
‫מהגפ~ים‬
‫~הג‬
‫ונ~ש~‬
‫~‬
‫י‬
‫ר‬
‫פ‬
‫~‬
‫לושרל~מה שם ~סי~‬
‫שס‬
‫די~ו נ‬
‫הרב ה~נר‬
‫ם ל~~ר ה~ושא‬
‫~לי~"דליישנביה"י ב~ונ~י‬
‫נ~‬
‫כלל~~ בזמן‬
‫~ם‬
‫~ ~~לק ~ה ~י~הם~מוך ~ר ~ורנןדאמרו די~ ~ן‬
‫~‬
‫~~רי~‬
‫~ו~ ~ו~ ~ו~‬
‫~~~~‬
‫~יי~‬
‫שא~~~ויבו~ ~‬
‫~~י‬
‫יי~~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫~י~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫להתירו‬
‫~‬
‫יש~‬
‫~‬
‫~ש~ ~ם‬
‫ה~ א"ו ~~~‬
‫~י~דהי~‬
‫מ~מן‬
‫ז~‬
‫חכ~כדי ש~י‬
‫ה~~ו מוכ~י~ כד~רי~~ק"פ‬
‫~"ל‬
‫~ תק~ גם‬
‫י~‬
‫ופ‬
‫~ק~~טל ~ככ~מ‬
‫נזמן ש~ן כנ"ל וכש~ו ש~‬
‫ט גדו~ גם‬
‫~~ליםייה"ק כ~"לי"כהדי‬
‫ירוש‬
‫ישו~‬
‫ל~~ו"מ‬
‫~מה שה~~ו ת‬
‫דר~~ן‬
‫מהמר~~~"ק ול‬
‫י"כשפירמנהג יש~לשהי~יוד‬
‫מקדם‬
‫וה~ח ~ם‬
‫לכן מחו‬
‫~~ר~אם~~ן~~~ים וי‬
‫~"שכ~‬
‫ו‬
‫~ו‬
‫~ידםכמ‬
‫סור~ הרד~"זכ~"ל‬
‫~‬
‫שכתו~‬
‫~יוש~‬
‫~כ~‬
‫ל~ר דהוי תק~ה ~דר שצ~ךמ~ין ~ר כמוו‬
‫~ ~~‬
‫י~"ד התוס~~יצה ה~‬
‫ד"ה‬
‫~תיר~‬
‫א‬
‫כ‬
‫י‬
‫מכ~וכו~~ י~‬
‫האיסור משום‬
‫~~י~ י"~~‬
‫שכינה משם שה~‬
‫צריך שכ‬
‫~‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫ת‬
‫~‬
‫ר‬
‫ח‬
‫א‬
‫ל‬
‫כ‬
‫מ‬
‫וכש~סת~‬
‫מ~שית‬
‫מקום הצ~ךאי‬
‫~תיר‬
‫~רי~‬
‫ן ~גמ~‬
‫ן~ ממ‬
‫ו~ו גם מ~ד~ר~~~ןייי‬
‫ש~‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫ד‬
‫וסו~א‬
‫כי~ן‬
‫לינ"ד שיהי~ קרו~ים‬
‫~רוש~םוה"~‬
‫דו כשישיגו ~ד‬
‫~ר~ו המון התק~~ ~"פ ~מ~~‬
‫רשיוןכנ"ל וכש~ת~טל ~קרי~‬
‫~ למי~"קזה כמה מאו‬
‫שנם החור~ןי‬
‫ה~~"ן‬
‫~ן‬
‫ומ‬
‫שז‬
‫י~‬
‫דהש‬
‫יהודים‬
‫ל‬
‫ה~‬
‫~ירוש~ם‬
‫אח~י~ק~יצמה כ~"ל ממכת~ו צ~כין מ~ין ~ר‬
‫~‬
‫~סורדר~נן~סור‬
‫ממש~למה למחו~הםכלליל‬
‫~‬
‫~יי‬
‫יל~‬
‫~‬
‫הר~נים הראשו~ם ל הק~דו כ~ ש~ה חכמים‬
‫~~יו ~ה‬
‫סי~ ק~‬
‫ו~‬
‫~תש~תר~ו ~ח"~‬
‫שכ~ ד~ס‬
‫מ~~~וריא ~ן~מפר~ן‬
‫ן‬
‫~~‬
‫יט‬
‫~ר~~~ישרו תלר~~"‬
‫"~‬
‫~ויכלא‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ח‬
‫~‬
‫נ‬
‫ת‬
‫"‬
‫ו‬
‫ש‬
‫~‬
‫ד‬
‫"‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫כ‬
‫ס~‬
‫דמ~ למהר"י ~טו~‬
‫וה~"ל ~וטה קצת ~ ~מכרס~~י~י‬
‫ן הגפ~ים‬
‫כ"ג~ ייי‬
‫ן שם מכל‬
‫~ה‬
‫~ה כ~‬
‫מקו~ ~ ~אם~ן~פרישין ר~~‬
‫"~‬
‫ה~רסדו~ר‬
‫זז"לש~ןמו~ן~הם‬
‫תר~ו‬
‫והלוקח~ית ~א"י כו~ין‬
‫או~ו א~לו ~שבת וכו~‬
‫~ילתא‬
‫~‬
‫ל ~כיר ~הכלוםגם ~טור ס~ן ש"ואל‬
‫~ו~א‬
‫כלום מ~נ‬
‫~תים~ארןישראל שכות~ין‬
‫אכות~ו~א~לו~ש~ת ד~ו~טימם‬
‫ימם דס"ל‬
‫וו‬
‫שא‬
‫והרא"ש והטור ודלמכ‬
‫ם~ ארן יש‬
‫ן‬
‫ו~מו~~ל אי~ו אל ~זמ‬
‫~~~~~‬
‫ישא~‬
‫שרויין אדמתם‬
‫~ליכשיו ~~י~ו שר~ו מהו‬
‫א‬
‫שישר~רן~יש~לשייכי~זה~וייין‬
‫חו~~מסי~ ת"ט‬
‫~שטרואשל"י‬
‫י‬
‫לשיו~~ן‬
‫~~מה דקה ~ארן י‬
‫ול~כך‬
‫שז~ם‬
‫ו~משלו שם‬
‫מדהשמימטגוד~ה~"ש והטור נראה ד~ה"ז יכשי‬
‫ו~ידיהם‬
‫את יש~ל ~כל מקום שהםיוש~ים‬
‫~‬
‫יי‬
‫~ר~םוכו~דיכ~יואין לדור~ארן יש~ולפש‬
‫לדי~ר~י~ו~י‬
‫"כ‬
‫תצו~‬
‫אונואפי~ ~ש~מ‬
‫כו~ כו~‬
‫התירו‬
‫~סי~ ש"ו‬
‫תח‬
‫כמ‬
‫י"א לה‬
‫א~~וכו~‬
‫ס~‬
‫ו~~ר מ~ר ~~ו נארן ישראל‬
‫~כ‬
‫~~‬
‫~‬
‫תן~ הזה התירו ו~וצר‬
‫זמ‬
‫י‬
‫ת‬
‫י‬
‫ד‬
‫מכלנה~י‬
‫צ"‬
‫ד~‬
‫מים‬
‫טי‬
‫יר"לידיפי~קייי‬
‫ן שם‬
‫יכ"ל ה~ון מה‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫מ‬
‫א‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ו‬
‫י‬
‫ש‬
‫י‬
‫ש‬
‫שהא~ך‬
‫י לפלפל~זהוגם מה‬
‫~‬
‫י‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ת‬
‫י‬
‫ד‬
‫י‬
‫ו‬
‫~‬
‫ה‬
‫ז‬
‫~‬
‫~~‬
‫כשתיו‬
‫ו‬
‫וכו~ פןשי‬
‫שם ו~ידיהם‬
‫ה~ון ה~~ שזרים‬
‫ם ~שםישראל לגר~ ויסמכו‬
‫הזריםהמכ~י~אתיצמ‬
‫מש~‬
‫ק~ה רצון ה~רת ~כל~ר~~יוה~~ר~ פיו"ר‬
‫ית~‬
‫שיי‬
‫ומ‬
‫ו~ הל כ~ר‬
‫~היתיתיי~ו~צארמות"תה~ארןאי~ושל~ו‬
‫סי‬
‫דימשיחצדק~ו‬
‫~~י~ו~יכ"פ‬
‫~ג~‬
‫י~ירי~ו הק~"ה י‬
‫והחפן ~~~‬
‫האמת לתו יכיר ~~~מתוך הד~~ם‬
‫וידי‬
‫האלו ~שורן~יה"י‬
‫י~ו‬
‫יל‬
‫יל‬
‫~יל‬
‫יד‬
‫יל‬
‫יל‬
‫~די‬
‫לפי"ד המג"אה~"ל~סי~ ש"ו ס"ק‬
‫~~י~ד שמי~ כי~וש אם כן אסור ~תכן~~~כו"םח~יי~‬
‫מלו דל תח~םי"ככדי ~הר ~לו‬
‫~ארן‬
‫י"ש ~מגן א~~ם וש~ר התק~ה‬
‫~קרקהיתירו שנותיי‬
‫ישר~‬
‫יד~ו שם ~דר~~‬
‫~ו~ם‬
‫ה~ ~"ימטיםהנ"לכי‬
‫כש~ יימדו ה~תים‬
‫ז~כיון‬
‫ממי‬
‫ל לו דלזתוח~~ם‬
‫~~לאיי~רוי‬
‫ש~~אמת ~הא‬
‫והשדות הפקר ~מיל~ורו שם הנכ~םאך‬
‫תליא דכיון ד~ן מצותישי~ת ארן יש~ל ~זמן הזה~מ~ו~‬
‫~ו דל תחנם לדירת יכו"ם שם‬
‫אין מן‬
‫דלמ"דכי~וש‬
‫יש ~ר ~ה~ם~~כ~רמ~ן~חר~מןה~מ~~ים~ו‬
‫~~ אח"כ שהתיר~ו כיון שלשמי~ו גם מימות קדם‬
‫שי~גואיסור חשידיישראל ח"ו‬
‫קים ~ו~י~‬
‫ה~‬
‫ו~~ק~‬
‫מ~ין ~ר שהתיר~והוי"כ‬
‫יו ~לכהכיון‬
‫~~רומור~מן~ו~"יוהות~ישר"‬
‫לו‬
‫ויתו"מ ~סוריאא~ל‬
‫רש~לינאו~והד‬
‫ממ~ קצתהתו~‬
‫ר‬
‫ידב"ז ~~ ד~ן מו~ן ש~~ו מפ~ש ו~"כ כמו~ן‬
‫וצ"י‬
‫~‬
‫מ~םשכת~~ו~כיתה~"י‬
‫שהי~ ~ם ~ר‬
‫לייל ~שם התוספתא‬
‫דפ~פלש~ר~ כיון ~מרו שם‬
‫נ~הלומרדישלפל‬
‫~~‬
‫ס~רתם שחש~ווידיו‬
‫ו~ו~יהתירו הך‬
‫א~רשו~‬
‫ת ר"ש פ~‬
‫תק~‬
‫~פרן ירדהימהןל~~ל אמרולו ~~א‬
‫כי מ~~ו שהת~א‬
‫ש~~ים שהו ~זמןחור~ן~י‬
‫~~‬
‫אל ל ר‬
‫וה~‬
‫~ולו ~ארןהימיםא"ל לגזרו‬
‫~ארן‬
‫המקדש~סו~‬
‫ו~~שם רי~‬
‫ה~"ז התקי~ו תק~ות כגוןיום‬
‫ט~~‬
‫~ריחור~ןה~~ש~י~יוה"ר‬
‫~~יו~פרט‬
‫אסור מ"ט מהרהי~~ה ~יהמ"ק וכו~ ~ראו ~םה~ת~~חומין שילו‬
‫הת~ים והאמור~םאם ~~‬
‫הג~ ~~~‬
‫ל~~םימהם‬
‫ו~~ו ~פשם ה~ד~ה ~כות היוםומחרל~~ין ~המ"ק ~לו~ו‬
‫~ו~מן‬
‫ה~‬
‫~ון לארן הי~ ~טמא ~אויר ארן הימים אל‬
‫את ~ר כוכ~א למלך אפר‬
‫~ית הש~שי וכן רי"ק שה~‬
‫יל~‬
‫יל‬
‫תש~‬
‫יו‬
‫~מרי~ן~~ירושלמיתי~ח‬
‫כשאמר‬
‫~‬
‫ה~‬
‫המש~~ ~ר כוכ~א דן מ~א‬
‫מש~~א~ל‬
‫רי"ק‬
‫"י~~~רתורתא‬
‫פ~‬
‫ר‬
‫ייל‬
‫ויצ~ים ~~~ךשיד~ן~ן דוד י~או~פר~~זמן‬
‫י~ק‬
‫~שהי~ זמן‬
‫~רי ~ור~ן ~צי~~ו כמה ~מים‬
‫יי‬
‫~"‬
‫וי הר~‬
‫~~"ק‬
‫~לוא א~משיך א"כ להםגילו כ~ר מן‬
‫~ו האחרון המר‬
‫ול‬
‫צג‬
‫שה‬
‫השמים ש‬
‫~משך זמן זמ~ים הר~~‬
‫~ ו ש~י~ ואם כן להם ה~ ו~כותיו‬
‫ד ~רוש~ם‬
‫ד ~ש‬
‫כ~ט‬
‫ו~פרטכי נ~שו~רושלי~םי‬
‫~~מריכ~"לאםכן~טח‬
‫מסתמא ~טלוהו להך תקנהיו‬
‫ד ~זמן ~ת~~ם ~אמו~ זהו‬
‫קרו~הלי~"ד‬
‫כן מ~ו אח"כ ~מה‬
‫השי~‬
‫ש~‬
‫ן‬
‫~שי ~ם כ‬
‫~תר~ו ~שרו~~סו~א ~‬
‫~~‬
‫~ק‬
‫דר~"כז‬
‫הך‬
‫ו~ה הרמ~"ם‬
‫~‬
‫"‬
‫נ‬
‫וש"י‬
‫תק~‬
‫~ ג~ זהו‬
‫ולו‬
‫~"מ ד~ן מ~ן‬
‫וקנו‬
‫מד~ ~ כ~‬
‫~ום‬
‫זו ~ו~~ אס~‬
‫~גז~‬
‫כ~~‬
‫דכול‬
‫~תיירהגדול‬
‫~~ס‬
‫~~ו~‬
‫ה~ון‬
‫~ק מ~ ז"לת~ו~ די~‬
‫~ ו~יל~א~י~ש סדר ~~רלין~ פ"~‬
‫דמש~י~ הגדו~~‬
‫י~ כת~‬
‫למא‬
‫דפ~ זה דכו~יןי~ו‬
‫~ש~ת ~"ל‬
‫ו~אפילוח~‬
‫מש~והוי‬
‫שו~נ~‬
‫~ה כלוםגם יו~‬
‫ה~~ש‬
‫~~ןו~~~א קמאלא‬
‫מזה ~ל~~~א הזכ~‬
‫ז"להרא~ש‬
‫~רי"~‬
‫~ג~ן‬
‫בס~ מ~~‬
‫~ ~~‬
‫~‬
‫יל‬
‫י~‬
‫~י~‬
‫~י~‬
‫יל‬
‫שאוןפ~‬
‫החור~ן‬
‫ה~~~ם ~ו~ים שהיו‬
‫יש~ל‬
‫וד‬
‫אח~אתי~יל‬
‫ו~ם מ"כי"ל ש~םהי~אפר ~~א‬
‫~ מהשה~‬
‫ונכו~י~~יה"י ד~~ו~"ל פ~‬
‫כ~לדור ~ו~ם‬
‫צ~כיןאז‬
‫ש~לו‬
‫~‬
‫~ר~ן‬
‫ד~~ן מטים‬
‫ב~~‬
‫יש~ל‬
‫~ק~‬
‫~‬
‫כנ"ל ~ ~‬
‫י~‬
‫מה~ון מהרש"ק‬
‫לך‬
‫~שו"ת‬
‫ה~~י‬
‫ז סי~ש ~ שהילה כד~‬
‫שו"ת מ~י"‬
‫~ ~ז"ל‬
‫הא~‬
‫~‬
‫"‬
‫ח‬
‫ש~ר~אל וה~יא ~~‬
‫~ן‬
‫הרמ~"ם ~י‬
‫י"‬
‫~ה ~י~י~ת ארןקי‬
‫מםצ~‬
‫ו~ידי~אשריש~ידםלילו~יפי"כ‬
‫מהר~~יםהצד~י‬
‫הה"ק ~ר"י‬
‫~לו ~ן יש~ל‬
‫ש~חוהו‬
‫~לד~~ת ~הה"ק הנ"ל מ~~‬
‫ז"ל ו~תי ~~~‬
‫א‬
‫ממקום אשר‬
‫מד~ ~~~ ~ ~~ול‬
‫~נ~~ו‬
‫האסו~‬
‫ו כמק~ל~ידי~ו‬
‫~‬
‫רגד~‬
‫שם‬
‫מ~~~רים‬
‫~‬
‫כ~~‬
‫~י~‬
‫~ואשר~ ס ~~~מהר"י‬
‫מ~א~ו~הי~ו~הקדושיםז‬
‫ימ~תדלי~~~‬
‫ו‬
‫צ~‬
‫י"ה‬
‫יולה~‬
‫במ~ן ו~מ~ שה~ומ‬
‫ז"ל‬
‫ה~ מ~שי‬
‫מ~~~‬
‫כילא‬
‫ומו~ן‬
‫ו~~יר~ולובול‬
‫ממאםר‬
‫מ~~כי ~י~‬
‫ך~~~~השירצה‬
‫מלכו‬
‫יכול ~חורלו‬
‫ל~~יסט~‬
‫ל~~‬
‫ני הפו~~ק‬
‫ממלכותאו~‬
‫מלכו‬
‫א"ימפ‬
‫~ז‬
‫רוס~‬
‫~וכן~ ~סר~ו ~סגרו~ו יר~‬
‫~ד‬
‫~י~טורקי‬
‫~~~ל אדו~ ה ~ ~‬
‫~ל‬
‫ש~ לשר ~~‬
‫ממור~‬
‫~ר~ הא~~‬
‫אצ~‬
‫י~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫אמר ר"אכל הדר ~רןישראלשרוי‬
‫~‬
‫ישיבתה‬
‫~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫~‬
‫שהש~‬
‫ור~ ~ ~~~‬
‫~יר~~ן‬
‫~~‬
‫משאר‬
‫לזוכ~ ~ ~‬
‫~ד~ס~ים‬
‫~ו~יםהצ~~~ וח‬
‫~יו ~ ~םכיהי~‬
‫ויוש~ם‬
‫~~~‬
‫לם‬
‫כ‬
‫הרש"ק~‬
‫כומ‬
‫~םהח‬
‫יו‬
‫~ריםשיש‬
‫יו‬
‫~ש~‬
‫שיל~~‬
‫לו‬
‫~ ~רצםו‬
‫~ן‬
‫~"~‬
‫מ~ר~‬
‫~יש~תארןי~ל~~לס~‬
‫יש מ~ם שג‬
‫ם מצוה דרב~ן‬
‫~מ‬
‫ישה ק~ והיו‬
‫מכ"ש‬
‫יו‬
‫צ~מ~~ם ~~ם‬
‫כל~‬
‫מצ~ ~~‬
‫כ~~‬
‫א"ודס"‬
‫ם‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫במס"~‬
‫ז"ל‬
‫מי ל~ו גדול מר~~ו הגאון‬
‫ושכי‬
‫קי~‬
‫להדר‬
‫הא‬
‫י"‬
‫ה~~ר‬
‫שם~מר‬
‫זה‬
‫קי"אבד"‬
‫~‬
‫שכ~תלוב~בסו~ו~שד~ר שם שבח~ירותארן יש~ל‬
‫ינ‬
‫~רן ~‬
‫~ג~ו ה"ז ~~ומ~~‬
‫וכיוצא לצורךוכ~ ש~‬
‫מכ~ריליו וכו~ייי‬
‫ן שם‬
‫מיוה"כ דגם כן ~~ו מכ~ר רק לש~ם‬
‫דלא‬
‫~"קמצותה‬
‫~מכ"שמי ש~~וח~ן‬
‫יו‬
‫דת‬
‫יר‬
‫י~יםבכ~‬
‫ו‬
‫שמה~י‬
‫~שי~ו מכ~רי~ו‬
‫וקדושתה רק ל~ובת גופו כנ"ל בו~י ~~‬
‫~יים‬
‫ה"א ב"ה מצוה‬
‫~~~סור‬
‫~ ~~ למ~ין ~~~ים‬
‫~את‬
‫~וה שא‬
‫ה‬
‫ומצו~‬
‫~~"י‬
‫המל~~שום מ~ה וכי~בוישב~ לאי~‬
‫~ש~‬
‫א~ו ה~~‬
‫מוש~ן של‬
‫~‬
‫לאינ~ למ~ וכ~ ואדר~ משיח‬
‫בל~כביות‬
‫הת~~נמ‬
‫ימרדו‬
‫~א~‬
‫ו~נ~‬
‫~ד‬
‫~ו~ים מצ‬
‫אלא~בכ~‬
‫ם‬
‫מה‬
‫~ה~א בדרך ~~~‬
‫ה~~~הו מת~ם א~~‬
‫לייל‬
‫ו~~ליםי~ יכל"ה‬
‫הר~המדברי~‬
‫ל~רככ~דבריהרב ~רז"לשיה~מצו‬
‫ד~ש ו‬
‫אדמה ~רן יש~ל אב~‬
‫ליב~ מ~ים‬
‫~~‬
‫מ~הי~ג‬
‫~ת ה‬
‫ש~~ח"~ו א‬
‫וש~ר~~כריח‬
‫והלא זהאין ~~~ו‬
‫ו~~‬
‫המצ‬
‫~"ש~ כיוצא מ"ש שםדבריםמתמ~ים‬
‫ו~‬
‫~~תה"~‬
‫י"לכי ~~~ואלושישא~ו מהת~שיםלבקריםה~ו~ם‬
‫~ה"ג‬
‫~ ~ת~רצים חוק ~בו~ם ~כ~ר‬
‫כ~רתם~~שתדל‬
‫י"ל גם רב~~ו הרמב"ן ז"ל ו~~~ יודו שאין‬
‫וכמו ש~"ל במצ~ה ~~י‬
‫במצוה ~ו ~ושא"ת‬
‫יתהלימ~~י‬
‫שהיתה‬
‫~מי‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ד‬
‫י‬
‫ה~~ ש~ו~‬
‫ח~~ם‬
‫חוקליבודת‬
‫~‬
‫יש~ליד‬
‫י~ר~~‬
‫~‬
‫מ ~ ~הי‬
‫י~‬
‫~ן ~ל‬
‫יד‬
‫~~~‬
‫ים‬
‫י~‬
‫י~‬
‫שי~‬
‫ן~~ שםנ~~יהושי~ראה ~יי~ו דווקא ~י שדר בה לשם ~תיית‬
‫הביב~ם הס~ר ~ש~ד~ס יי~ש‬
‫ו ~~ ז"ל ~כת‬
‫ב~בתא~רןוכ~ שהיא מקוםקדושה וכ~ שתגןי~‬
‫מצותישי‬
‫ב~ ~יסד שמהקא~יאת~יס‬
‫בימי~ו‬
‫~גד‬
‫י‬
‫ל‬
‫י‬
‫~‬
‫רא~ ~ידיח~א~ז אםל~מים‬
‫ש‬
‫י‬
‫של‬
‫ל‬
‫א‬
‫ר‬
‫ש‬
‫י‬
‫ארן‬
‫ה~ וכיוצ~ ~‬
‫~~ו~‬
‫מ"מ המה מחריני אה"ק והייקר ל~ק ישונ ~י‬
‫ויצרו ח~‬
‫זכ~ידואוא~לויוןישבהו~אמזידילידי ~ ילי‬
‫ל‬
‫~ל~ ה ~‬
‫כדרך אנ~י~ו‬
‫דבריי~קאל ~דומו"ר ~דוש‬
‫שתק~ לן‬
‫ארן ישראל‬
‫מ~סתמא גורםלו‬
‫וי~ור~הי מר~ה"~זי"י‬
‫ישי‬
‫זכ~‬
‫ש~קדוש‬
‫ו יומד במקום‬
‫יצ~מ‬
‫מצא‬
‫ו‬
‫~דו דלאחר‬
‫מ~~ו~‬
‫מ"ש‬
‫זי"י‬
‫הכהןז"למלוב~ן‬
‫~ברי סו~ים ~~"צ‬
‫~~‬
‫~גילת אסתר ~~ר‬
‫כדהומ‬
‫דהייקר‬
‫~צ‬
‫~ות‬
‫ב~‬
‫ית~ א"י רקנזמןשני~מ"קקיים‬
‫הו‬
‫מצ‬
‫~רמב"םדש‬
‫~"ד~‬
‫ישי~‬
‫המצו~‬
‫יל‬
‫לו מה שאין כן מי שדר‬
‫שח~ ושב‬
‫ת~ה‬
‫מקרהשאוו~~‬
‫שם דרך הרא‬
‫שבח‬
‫מ~~י ור~מקום מול~ואו‬
‫בהמ~~לזל‬
‫שה~כן‬
‫~~יה וכיוצא נו ומכל ש‬
‫ב~א שמ~~תורה ב~יס‬
‫~ארןלילךאחריצרו ל‬
‫~נ"ל ~בארנו~יל א~ר נק~ס מצו‬
‫יצב‬
‫~~אתד‬
‫ית"ש ~~ קוממיות לרצי~ו בקיבון אכו~ל~~‬
‫י~ו~חלתי ש~ם‬
‫ו ~אמר ~~ו ~ ~ ו‬
‫ו‬
‫אר‬
‫בקדו~~ילי‬
‫~‬
‫ג~~‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫צ‬
‫ר‬
‫א‬
‫מ‬
‫~~~ו‬
‫~‬
‫ו‬
‫ש‬
‫~‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫אדר~ומ~~יכךמצי~וכשגנרו‬
‫ב~יאתג~לי~ו נמהרה ~מי~ו‬
‫נ~‬
‫יון‬
‫~שב‬
‫יו‬
‫הי‬
‫~שומים~מקוםמ~דשי~ו~יה ~יאם‬
‫ו‬
‫הב~ דהכי ~ ~ש~אם‬
‫~ כ כד~~שית ו~א"ה~י‬
‫~"ה לאה~ שא~מיום‬
‫מסתב~‬
‫א‬
‫~ ר ~רן ישראל מכ~ר‬
‫~~ו~ם שמכ~ר כ~ה גמולרגהמ~~~"ה מי שא~ר‬
‫הה"ג‬
‫כ~וד‬
‫אח~‬
‫די"כ הא ד~~~ן‬
‫ידי"~‬
‫וכ~‬
‫~~"כ מכ~ר ~ן יוה"כ מכ~ר‬
‫להזהירה~שים ל~ך‬
‫י"דהב"ח~יו"דסי~‬
‫ה~ו שישהא~היון‬
‫ןה~~‬
‫~יושב ~רןישראלשרוי בליו‬
‫ש~ש‬
‫ך מ"ש בדר~"‬
‫ק~ח~יי~י‬
‫ד~נכה"גזכותארן ~ ~למרחן ~מי ~בון וכנרראו‬
‫קדושת הארןבשיתיצרו‬
‫~לי שם‬
‫~ה מייקר ~~‬
‫ל ~תי‬
‫ןכ~"ל ~ל"ה‬
‫שם‬
‫ישראלגורםשיתחר~ יו‬
‫~ס"ק‬
‫להכר~‬
‫~"ח‬
‫ר~~ו ה~‬
‫~~ולהחמירגם ~~הג‬
‫~י~‬
‫~וש‬
‫הי~‬
‫שהב~ש‬
‫ר וקדי‬
‫~~~~ ד~הוראימוד אשיי‬
‫~א ~וד~שהי~‬
‫~ים‬
‫נ‬
‫ק‬
‫יוד‬
‫מ~~‬
‫ח~ראזולא~אמרה רקבדורותה~שו~יםשהיו‬
‫אידןשו בפ ~גו‬
‫~~שכ~‬
‫זי"י אולםימו~‬
‫שי נירושלים‬
‫~ו‬
‫~‬
‫~ ~ ~~י מה‬
‫כסורל מ~ר~הי"ב~נ~רו~ נ~~ם והלכו לרחון רק~י~וגלאכןיתהניוה"ר אשר‬
‫מ~‬
‫~ ול‬
‫רה‬
‫ינ‬
‫~ו‬
‫ה~כילי~ ארי~‬
‫כדי‬
‫א~ןאשר‬
‫ה~שים רונםחלושים‬
‫שמה ו~~לוה~‬
‫ה‬
‫"‬
‫ש‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫~ב~חשי~צלמןה~זק‬
‫מו‬
‫~יול~‬
‫יר~‬
‫~~‬
‫הרו~יסלרחוןוב‬
‫ה~‬
‫~‬
‫ר‬
‫~‬
‫ב‬
‫~‬
‫~‬
‫ייןלב~סויצוום‬
‫ישר~‬
‫ד‬
‫י‬
‫ו‬
‫~‬
‫ז‬
‫~~‬
‫~ר ל משךזמ~יםידויים ובכה"ג ל"שולא מ~ג לא‬
‫ל‬
‫סורכ~‬
‫~~~‬
‫מ~‬
‫מוסרגדול ~גדהיו~ם ~ה‬
‫~‬
‫~םה~‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫ס‬
‫~‬
‫~‬
‫מ"ש ~~‬
‫~לבד ש~~ם מכוו~ם רק ~ורך ~ר~סתם דבר~ם ~הוייכ~ם מלהתר~ות‬
‫~ם‬
‫ומל~ש~גו ~צ~ר~‬
‫י"גוייי"ש ב~"ג‬
‫~י~ם ~מי~ים אדרנה ~וגמים ~מו~ת ב~ת כ~ ~ו~ל קצ"ו‬
‫ש~שגלםרח~ ~‬
‫המש~‬
‫א‬
‫צ‬
‫מ‬
‫~‬
‫בכל‬
‫~מוןבל‬
‫של‬
‫אשרארס‬
‫לו‬
‫יום‬
‫~~ ~ ~‬
‫תוש~הזרי התכליתכיון‬
‫ודכי‬
‫כ~‬
‫~‬
‫ח‬
‫א‬
‫~‬
‫ם‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ן‬
‫ו‬
‫~‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ו‬
‫י‬
‫ל‬
‫כ‬
‫צ~ו~האלו ~‬
‫א‬
‫ל‬
‫כ‬
‫"‬
‫ג‬
‫לומר‬
‫וכ~~‬
‫~‬
‫י‬
‫נ‬
‫~‬
‫ה‬
‫המ~דרים‬
‫ו~יה~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫נ‬
‫י‬
‫ש‬
‫שצ~~‬
‫ם‬
‫ק~ו ש‬
‫~~רם~~נואו ~ ~ ו את ~שמ~‬
‫~ה"י~וייי‬
‫מחני~‬
‫ןבדרכי‬
‫מח~ני‬
‫~כא ~ית‬
‫תשו~ ~~‬
‫~תר~~ ולל~‬
‫שםוד~‬
‫~ו~ נ‬
‫ס"ק‬
‫~י כמ"ש~~"י‬
‫ק"ג‬
‫~ תישה לה~ר בש~~ם ל~ו~ה‬
‫אם‬
‫לציר וב~‬
‫~ן מ"ש ה~ון~שו"ת שלמה ~יו"ד ח"ב ס~‬
‫~‬
‫~ כ‬
‫שלחר~התשמ ש כיון ש~ן‬
‫נ~ ישראל‬
‫~‬
‫ד‬
‫"‬
‫צ‬
‫~‬
‫~ו יכו~ה~י~ם~ ~~‬
‫די דו~‬
‫~רוכהנדשיוש"יתנתמיאםרןרניםהס~ארי‬
‫מצ~ ~~לו ~~מי~ ~~ כיז~וה~לזמן ~י~‬
‫~"יא~~םייין‬
‫~~ר~‬
‫שו‬
‫א‬
‫~ ~~ו"ד ס~‬
‫ה‬
‫מרו~~ וכ~רלאתיש‬
‫~רו~םיצוו‬
‫~~‬
‫~ה‬
‫ל~ש~"ל~ןלך ~ול ~ו"ר‬
‫כ~‬
‫הר~~ה‬
‫~‬
‫מ"~‬
‫גדו~‬
‫ו~ תר~‬
‫ה~דוש‬
‫~יסור ~~ת‬
‫א‬
‫י‬
‫ר‬
‫ז‬
‫~~ ~‬
‫~‬
‫ה‬
‫~כ‬
‫ד~~ ~~ן‬
‫שלא~ ~~~ין ~ום~צוה אל מה שיש כחבידא~ושי ~יים ~ ~"ס‬
‫ו~הכ~‬
‫~‬
‫מ‬
‫ב‬
‫י‬
‫~~ ~ ~א~ ~"ש~ס~‬
‫מ~נ ~ות~נ~ ~~~~ריו~~~מיק~‬
‫אבלמיצ~והשצ~יךיזראלקי‬
‫~ בשו~‬
‫ל למ~יןז ~ ~‬
‫~‬
‫י~‬
‫ו~‬
‫י~~‬
‫יל‬
‫~‬
‫יד‬
‫~סי~‬
‫י~~‬
‫י~~ו~~ב~ו~~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~ואצלצו~ךמצוהכיוןדצ~יכין ~ו~ו‬
‫כ~י~ו‬
‫~~הלאמ~ם שהמצ~ו הרו~םבדו~ו‬
‫~~וו‬
‫~וכי בנם ~"ליצ‬
‫שה~‬
‫ל~ם מש"ז שלו שי~ד~והו‬
‫מחש‬
‫ב~א~טו~יום שלהם א~‬
‫ם ~ ~ו~ד בזה ~צ‬
‫~~א פ~תת‬
‫~ט‬
‫א~‬
‫ן ~ו"תרש‬
‫וייי‬
‫~~הי"זסי~‬
‫אח~ו~י‬
‫סלופ‬
‫~קלי~‬
‫~יים זמ~‬
‫~ופןשיסכיםימוגדו‬
‫א~~~~~י‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫חומ~האיסו~‬
‫~ן ~~ים ל~~"דלהתיר ~ה ~ן‬
‫ש"ז‬
‫~~‬
‫ל~ו~~~צת‬
‫כ~~ ~זולת ~ופן ה~ר שיקחוהו מרחם ה~ה‬
‫~חר‬
‫יש‬
‫~ו~ך‬
‫כיהןאמת שכ~ ~ו"ת‬
‫~‬
‫אי‬
‫פור~ים ~~גת‬
‫זי‬
‫ק~תה~‬
‫ון‬
‫ה~~ז~צ"ל‬
‫א‬
‫אז ~ו~~בשו"א~ותה גםשל‬
‫ד~~~ןהיי~ו ל"תמה~ש"~‬
‫ש~הק~ה~‬
‫~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~‬
‫~צ‬
‫מ‬
‫י~‬
‫בד‬
‫דו~‬
‫י~‬
‫יד‬
‫ד‬
‫י‬
‫ג‬
‫ה‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ן‬
‫י‬
‫כ‬
‫י‬
‫~‬
‫צ‬
‫~וכ~ לינן ~לת‬
‫~קשו‬
‫ש~א ש"ז ד~שבגיד~קושלו הגיד קודם ואי~ו ~אמרשלמה~~~יי~ין~ס~~י~וךל~~רי~מ"סי~~מו~ת~י~י~~וי"א‬
‫~ש לחוש שיצ‬
‫ה ו~שו"ת‬
‫~ד"ה מי~י~ן ~המי ח~מי מש"כ~י~י‬
‫ז~‬
‫ן~ד‬
‫אתהי~ירה‬
‫ביי~‬
‫~ מ"מ מור ~~‬
‫~~~‬
‫ה~מי"י‬
‫ד~ו~תר שלמהיו"ד~"בסי~י"ט מהשה~יגי~~‬
‫ד~~"ש ס~ן כ"ה‬
‫איסורו‬
‫ז"ל דגם‬
‫ו~מ"מאי~ו ל"ת גמו‬
‫מי‬
‫למ‬
‫יוד‬
‫וד~מש‬
‫~~‬
‫ב~וייי‬
‫ןגם‬
‫סימן‬
‫ין~ס~‬
‫~יתים‬
‫סי~ ויי‬
‫בתו~היכל"חד~י~יי"ש וגםייי‬
‫~ ~שו"תפ~י‬
‫ז"~‬
‫"ח‬
‫יהושיצ~‬
‫~מסימן פ"ט‬
‫מ~~~~הם ~~חהגאהה""ציא~ד~"קכ"~סיי‬
‫בש~תאוהלא‬
‫וגםי"ליפי~ד פסקי התו~~ ~ז~חים‬
‫ין‬
‫י~~שו"ת ~ושי‬
‫דמה"ידכא דא"א~י~י‬
‫יב‬
‫ש יד סימן ק"ג~י~י~יםאלו מש"כ ~זהגוי~‬
‫ן ~יים‬
‫י~‬
‫~ד‬
‫א"צ~‬
‫יד~~ייי"י~"~‬
‫~"כ~גם שםביו~~~אח~‬
‫מהד~ ג~ או"ח ויו"ד ~סימן ~"א אות ג~ מש"כ‬
‫~~ו‬
‫המ"יכ~ן‬
‫דהק~~ סופ~~‬
‫מ~~‬
‫הי~ אפשר‬
‫~ ~זה‬
‫אחרלמול‬
‫~קשות מקודם‬
‫ד~א"צבייד‬
‫~~‬
‫~~~ן‬
‫ר~ ~ם י"ל ~"ד‬
‫גם‬
‫יייש"ה~‬
‫ידל‬
‫התו~‬
‫צ~"~ ב~~ייד~י~‬
‫ב‬
‫~~שכ‬
‫~~~‬
‫"י‬
‫~~~היה‬
‫יצית ~ק‬
‫מיש~ימת~הי‬
‫~ו ל~י‬
‫הו~ה~~ו‬
‫~מצו צ‬
‫~~~~אח"כ‬
‫בי~‬
‫י~"שויכ"זאמ~י~ןיד‬
‫~ל"ת כ~ם‬
‫וילפי~ן‬
‫משם‬
‫~דל"ת~כל ~ום‬
‫יט~‬
‫ש~‬
‫~ציצ~א"וכיון‬
‫י"ד ה~"ח‬
‫~אשוןראשון‬
‫~ד~י~י"כ ~~~~~ מכת~ו‬
‫ש~‬
‫בי~י‬
‫~ש‬
‫ןא~ ~וךהל~י‬
‫ו‬
‫ימ‬
‫י~כ‬
‫~י‬
‫~‬
‫וא‬
‫ה~ ד~ ה~ הו‬
‫י‬
‫~‬
‫ד‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫א‬
‫ו‬
‫יה"~ ~שארשלא‬
‫~ה‬
‫וכו~הי"ו לא~יאר כהד"ג~איז‬
‫דה~‬
‫ידל‬
‫"תוייין א~ן~יש ~יגה ~~ד"הלישא‬
‫ה~אותו ~ום שהפס~י מקו~‬
‫טו~‬
‫מ"ש ~זה ~‬
‫~ דהק~את סופרים שה~~‬
‫~~מל אתהצין‬
‫י ~~ך אם ~טה ~‬
‫~"כ‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫"לא"ה‬
‫~‬
‫י‬
‫~דו~ק ה~ההי~ פ"אמישה‬
‫תק~י‬
‫כיון דהואה"י~ושה‬
‫א~ ~סמוך לו‬
‫וכ‬
‫ה~שו~~דגהיידו ןכזחהו~לפה~מ‬
‫ייכ~ גדולהי"ו ~א~ה‬
‫שת~י‬
‫אא‬
‫מצ‬
‫ם‬
‫מידאח"כ~ אמ~ לי~י‬
‫ן ~ך דש"ס י~מותה~ז‬
‫ייןחלון כאש~‬
‫ש~~‬
‫~כנס‬
‫קשההאיךהיומ~יאיןאותו~די ~זדון ~כתית~~יחוי~ם~~ייםוש~שןילםפ~ולכ"אהי~כ‬
‫~~~אוו‬
‫בו~ין‬
‫ה~"ל‬
‫ק~"והוי היצם~~י ~כתיאז‬
‫ציציןיחדיווראיתי‬
‫~א‬
‫ז‬
‫"‬
‫י‬
‫י‬
‫ש‬
‫~‬
‫ן‬
‫ו‬
‫י‬
‫כ‬
‫~תי~ו ~שא ל~יים מצו פ‬
‫~"~‬
‫~‬
‫יש‬
‫יו‬
‫יו‬
‫ד ה~ם ~מהירו‬
‫רקאיסורדר~~ןלדית ה~"ל מיד‬
‫דא~ ~טה והכ~סת~‬
‫ידל"תכיון ~וצאיוותכ~‬
‫י"כ דוחהא~~ זרי ה~וגםאם ~~ר שהוא דאו~י~א היצםש~וש~אח~כתי גםהשלישי~והינן~ישהכי ~אשמת המ~ל‬
‫~‬
‫~י‬
‫ד~‬
‫מ"מכיון ~י ש~~‬
‫הפ~ייה וגםמיור החיתוך ~ד~קו‬
‫~ ל~ודקו ~תי~ו ~~שא ה~אשון שהשאיר‬
‫ן‬
‫~יי‬
‫מיו~‬
‫גם אפש~‬
‫~‬
‫ח‬
‫א‬
‫~הםישכ"פ~~אוג~יורו‬
‫כ~ד פסקי התוס~ אח"כ‬
‫~ייד~~‬
‫~אי~" אםימצא ~דיו י~‬
‫ה~‬
‫~"כמ~יש‬
‫חתייםש~יים ושלישים ~קן‬
‫ת~‬
‫הו~הגי‬
‫יקו‬
‫ו~‬
‫~‬
‫ט~ן‬
‫ז‬
‫~~םד~ ו~ל~כדאאורה‬
‫ש~דחו‬
‫~~יש ל‬
‫~הי~ךספ~ לו מ~ק כ~ז~ןוגם ~מח~יכםה~א~‬
‫תיואמ~תי אח"ככיחתכתיש~י‬
‫א‬
‫ש‬
‫~‬
‫~‬
‫ר‬
‫ש‬
‫כ ה~"~שיוכל~יים‬
‫המ"י דפו"~‬
‫~י‬
‫~ת‬
‫בש~ייורו ~ריאה‬
‫~~אולם י"ל יורות ש~ ויש ~זה‬
‫כ‬
‫לי~ור מ~ודם‬
‫~~‬
‫באאחו~ו‬
‫~וצ~ ~~‬
‫ה~מ~"ם דס~ ~ו~~ ~~~‬
‫יג~‬
‫~י~ יפ~ידום‬
‫"ש‬
‫ם~מ~איםכיצי‬
‫צט‬
‫הח‬
‫~ו‬
‫~~רא אשר הש‬
‫יי‬
‫יצ‬
‫ל~ת‬
‫מה"ת‬
‫~‬
‫ה‬
‫~‬
‫י‬
‫ח‬
‫~‬
‫ה‬
‫~ מהםיש כגל~‬
‫ש‬
‫א‬
‫כ‬
‫"‬
‫מ‬
‫~‬
‫ו‬
‫י"ר ~שמא בצ~םויוד דקיםיותרבדיוק ו~א~~ו ~~ו‬
‫~"ת לד~ החוו"ד‬
‫הספק‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ד‬
‫ו‬
‫כ‬
‫"‬
‫י‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ד‬
‫לקו~‬
‫לחשו~‬
‫והספק ~ו מ"י‬
‫ן ~~כת"ש‬
‫ייקרים ~~יאהוייי‬
‫~צא‬
‫לח~~~‬
‫ק~מר~וגם~שא"םס ה~ יו~‬
‫~מר כשר~ מ~ו~‬
‫דהוצ~ א‬
‫י"כ‬
‫שפי~‬
‫ר כ~ר הטו"ז ~ה~‬
‫גם יי~‬
‫~ו~ו ~ה‬
‫שה~כ~ז~ כ~~~ ~ו~‬
‫ל~‬
‫מא‬
‫~יין~"ששל~יש‬
‫"‬
‫~~~~ ~י‬
‫ד~ דקמיורהפ~ייה ~ו~‬
‫מוי‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫ימי~ י~גישו ~זה ל~מים ו~שאר‬
‫פם‬
‫לי‬
‫יו~דא דה~~ת סופ~ים כ~"ל י"ליפי"ד התוס~ ו~מ~ל‬
‫~~‬
‫~ ~ושצ‬
‫ין‬
‫ן ~מי לו ירלו דאין מ‬
‫ת‬
‫אי"ג ~הך דפסקי~~‬
‫ז‬
‫~~~~חים~ל"ג דישה‬
‫כרת ~יר‬
‫ילר‬
‫ש~~ש"י ~~ א~ היי~‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫ד‬
‫י‬
‫~‬
‫כ‬
‫"‬
‫י‬
‫שוי~שתי~יורות וכת~תי מזה ~ה"י‬
‫י‬
‫ודו~ת‬
‫שי"~ כרתדוחה הל"‬
‫~‬
‫~‬
‫"‬
‫י‬
‫דלאאהוםהוא בידמ‬
‫"י דמי~שי"~‬
‫ש ויש ~ד‬
‫דק~ ~~~ אות שלום ןס~ רס"ו ס"ק ייי~~‬
‫נ~‬
‫ג~‬
‫ש~‬
‫המייין קשים ~‬
‫לדון ~זה‬
‫יין אמ~ם כ~ראה‬
‫ז~‬
‫ן~~וכ~סהיצם ~וך מקום ~י~‬
‫ב~ידון דהש"סי~מות ה~~שהי~פיולהה~חוצה הך מיובדא דוכאתכ"מה"~‬
‫יי‬
‫~ין ~~שאר הנד~ק‬
‫~ד‬
‫הצ‬
‫~~~~י~הומוילת ~תירו ~~שא כ~"לי"כשפירהתירו ~יי‬
‫ן ~קב קטן ~ראה ן~הו ~י"כ מר‬
‫מ~"כ מן הצד‬
‫~לא ~חתך ו~ה‬
‫כמו~ן‬
‫משא"כ ~~ו~י זמ~~ו שרוצים‬
‫י ~"ל ~ומ~‬
‫~~‬
‫י~‬
‫ל~לומש~א‬
‫~ו~‬
‫אמ‬
‫שא‬
‫~~‬
‫"צ ~קןיודכיון ד‬
‫~ת ה~ר~ו ~לכה‬
‫~לי תכ~ת ה~רצה ~יום פו"‬
‫~וצ~ר ז~רי~שמ~י‬
‫ן ד~כ‬
‫דרו~‬
‫ה~מ~ת שהוא ס"ס~יי~וכפי"ד הת~"ש‬
‫תהל‬
‫וכו רפ~ת~~כי מה זהירצו ~ון‬
‫~א‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫או‬
‫המ~~~‬
‫אםימצאו‬
‫ל~ר~ הי~ ממ"~ ב~ו"ת יצחק ן~גאון‬
‫~~ריאוויש‬
‫~זהו~י"כהפי~‬
‫וה‬
‫כחהליד‬
‫י‬
‫וכ~~ירושלמ‬
‫י‬
‫שה~אתה ~"ל ואם~‬
‫מ~וצ‬
‫~~‬
‫זי‬
‫מלז~הו~יטרהו~~"סדילן‬
‫~נ~ח שבתדאי~~יי‬
‫~יאאם‬
‫או כי אין ה~חלקי כ‬
‫ה~כ~‬
‫הי~‬
‫א~‬
‫רו~~‬
‫ו‬
‫~ה זה‬
‫~ו~ה‬
‫כ~ס~‬
‫~ ~~פואות ש~~ו ~ה‬
‫היט~ ~רושלמי דגג היט~‬
‫~את ~ם‬
‫~מ~‬
‫~‬
‫א‬
‫ו‬
‫~‬
‫ל‬
‫י‬
‫י‬
‫ו‬
‫י‬
‫~רו‬
‫ן~ומ~~אםצריך~וב גו~ההאו רוב‬
‫~‬
‫ו‬
‫ו‬
‫צ‬
‫י‬
‫ש‬
‫א ~ש"סדילן‬
‫וגםאי~י‬
‫מים ~ח‬
‫~כול מאכלים הגור~‬
‫ד~ו~~‬
‫י~ל‬
‫~~ היט~~הוהצין ה~~ק כל ~ ו אם זהו בל~ד‬
‫ר~‬
‫זהי~לולצוותלישותגם ה~ח~ה ~כ‬
‫לי~ גם‬
‫כי‬
‫ה~‬
‫יוסיפולו ב~יי"ד וי~י‬
‫אם‬
‫~האלו ~הו‬
‫המאכ~ם‬
‫~שיוד ה~ די‬
‫ה~ ~הקי~קא~היט~ה‬
‫ה~ ב~ אין ~~‬
‫~~‬
‫~רוש~~~קת ש~ל‬
‫ןכסא"~סי~‬
‫אךבמקום‬
‫ס~דאכוך~‬
‫~וי‬
‫ו~‬
‫~ ~י"~ בוד~ ל~~‬
‫~~ ~ ~‬
‫~‬
‫~נן ~~צה של האשה‬
‫~תש~ש שכ~ ~ום‬
‫הש~ת כ~"לאם ~~‬
‫ישמשכ~"ל‬
‫~משך~~י ז~י‬
‫שי~~ ~ה~‬
‫או‬
‫י‬
‫~‬
‫~~ן‬
‫~~צה‬
‫ש~‬
‫~י~‬
‫~‬
‫כמו השחתת מ~~ש‬
‫שארי ~פ~ו כיון~~ין~~‬
‫~הי~זרי‬
‫~דר~א ה~~ה הל~ת~~צל~ת‬
‫~ם‬
‫ה~‬
‫דבזה~ל"‬
‫חלי~ מהך ~דל"ת כ~~‬
‫~ש~הל"ת כ~~~זש"~‬
‫~נם‬
‫יולם‬
‫והיתה‬
‫~ד~תת~ק‬
‫כ~‬
‫יי"ז‬
‫שמ~‬
‫וכו"ט‬
‫~ ב"ט‬
‫~כ"י כיה"ר ותת~~‬
‫~~‬
‫ימתי‬
‫מש‬
‫~ש~ה~"~ ו~‬
‫הו~ת‬
‫כ"ה~‬
‫~מ‬
‫~דבש~ וז‬
‫ש~‬
‫~י~ון‬
‫~קר~‬
‫גאו‬
‫~לם~ידידושתו~""ט~~ה~ה יו~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫יל‬
‫~י~‬
‫~י~‬
‫~י~~‬
‫בי~~‬
‫יל‬
‫~י~ן‬
‫י~‬
‫~‬
‫~תי~ולישא‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ירל‬
‫~‬
‫~‬
‫ול"ש ~ה ~ד‬
‫~ום ~י"ב ו~"ד הכ"מ~אי~‬
‫ב~"ם‬
‫ה~"~‬
‫כ~ם מ~ה ד~~ו ~~רא‬
‫מ"~ ~ "‬
‫כסב~~טב"א‬
‫ה~ב"א וה‬
‫ן‬
‫נ‬
‫י‬
‫ל‬
‫~ד~‬
‫~~ור ~‬
‫היש~ ~"כ ~~‬
‫ר~‬
‫~~ ם~ כ~ ~‬
‫ש~בלד~ הרמב"םכיון‬
‫~"~א~ור אצל‬
‫הן ~‬
‫~קה מ ~‬
‫שחי~‬
‫~"~‬
‫~‬
‫~והל‬
‫א‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ש‬
‫"‬
‫ל‬
‫ו~~‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ב‬
‫~‬
‫~‬
‫~ ~מר ~ה יי~נו מ~ח~‬
‫הםראאשם‬
‫דרבנן ד~~ןג‬
‫ל~~‬
‫~~טנוו~לו כ~~‬
‫הש~‬
‫כ~‬
‫או‬
‫יו‬
‫ר‬
‫כ~"ה ~קן ו~ל יהי~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ה‬
‫ו‬
‫~~"ד‬
‫~ו‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ו‬
‫י‬
‫~נ‬
‫~אמכד~‬
‫של‬
‫"‬
‫~רמב"ם‬
‫ן‬
‫~‬
‫רב~‬
‫~י~‬
‫כ~‬
‫~ א~‬
‫ם‬
‫~~ק ~ היצ‬
‫ר ~ ר ~~ן‬
‫~~ה‬
‫ד~ס הואב~י שי"ב ליש‬
‫ה~שון ב~"‬
‫רש‬
‫יא‬
‫~קןהכ‬
‫~‬
‫הי~ ~נ~ ~ ק~ל~ב‬
‫ד~~~~אךיש לומר‬
‫משם א‬
‫~ב"ם‬
‫~~‬
‫כ~ם ~ול יד‬
‫~~‬
‫דה~ א~‬
‫~~~‬
‫~כ~~‬
‫~מים כן‬
‫שהור~י‬
‫~ש‬
‫כ"כ~כא‬
‫~ר ו~~א~‬
‫נביה"י‬
‫~‬
‫ןןוצריך ב ~‬
‫~ ~~רי יד~‬
‫~ר~רי ב~"י~כ~ר ב~~ ~ ~ ב ~~ם‬
‫~‬
‫~ ש~ לגמ‬
‫דהא זהו‬
‫~ראםצ~כין‬
‫יש‬
‫מה~רונםכי כשצ~ין ~קן ~ינוק‬
‫כו~ ~ ~~ין‬
‫ר~‬
‫ד יודשי~ר~‬
‫~גלו ~ינו משם אח‬
‫ל~~או~ ~י~ו‬
‫~ ~ו‬
‫ס~‬
‫לגמרי ~~וך ה~שון כי ז"זצר~~כמו מאן‬
‫יד‬
‫שם‬
‫~ד ~א גם אםר~נאמר‬
‫ה~‬
‫~‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ש~ר~כו~‬
‫ה~ דכאיב ו‬
‫אונ~ ~מ~א‬
‫כ~~ה ~~‬
‫~וא מ~ישיבר הנ"ל מ"ש ~ב~~‬
‫~כ~ובו ~בינן ~"ס‬
‫ר~~ה ש~ה‬
‫ן~רכ~יב~~ שו~יל ר~"ז~ו~"ד י"ש~ אי~טבוליד‬
‫מ"מ‬
‫ן‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫~א ~ודד~‬
‫ש~ר~‬
‫בב~~‬
‫ב~"ג כ~מ~נן בש"~סגרים~ ש~ ~ולן מ"זי"‬
‫גם ס"~‬
‫~א‬
‫וב‬
‫בכ~ דוומ‬
‫~ ב~"ש‬
‫~ ד‬
‫י~‬
‫כ‬
‫יב~‬
‫ה~~‬
‫ן~~ ~"כיבר‬
‫~קל כיון דהמ~יר יור ןב~~‬
‫רש~"~‬
‫או‬
‫~~רוך~ירך‬
‫ס"~~ ה~"ג אך וי‬
‫~י~ור וכד‬
‫ן~גא‬
‫לה מר~א~‬
‫~~בי~ו ~"ז השי~יך‬
‫חובלמ"בםנ~~ו ח"ו בט‬
‫ה‬
‫ט‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ה~י במקום כ~~ מ"מכיון‬
‫י‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫כ‬
‫ז‬
‫הר‬
‫י‬
‫"‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ה‬
‫~‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ב~~‬
‫~ד~ם יור כ~היינובצדהגידשה~ כ~‬
‫~וםשיירב ~‬
‫~נ~כיס ושם כשיושין מ~ה ~ד‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫ב‬
‫~‬
‫כ‬
‫י‬
‫ש‬
‫~‬
‫~צ~‬
‫השו"~לשזהו ~~י ד~~רי ~דדי ~ו‬
‫~~‬
‫הוו~י~ן הדירמינ~‬
‫שרו~שהיטרה‬
‫ד‬
‫י"ל שאינויו‬
‫כיון‬
‫רק בי~ו גמורוהנ"ל‬
‫שו~ ~ר ~לכיהדירמינטאל‬
‫~ייןטו"ז‬
‫ד‬
‫י‬
‫ושם ~ןבצ‬
‫~~ד המי~‬
‫~~סון~‬
‫מ~נםיר~‬
‫התים ~קנו ~שו~ם‬
‫מלכלך וכן ~ו ~‬
‫ן‬
‫~‬
‫י‬
‫ל‬
‫~‬
‫י‬
‫מ‬
‫ל‬
‫הא~י‬
‫הכי~ ~ה~שביא~‬
‫~‬
‫~‬
‫אה"י ן‬
‫ךיזה‬
‫~~ריב‬
‫ד~ ש~~‬
‫"ו‬
‫~ר‬
‫רכ‬
‫~~~י ~מ~י‬
‫ה~‬
‫י~~~~ן‬
‫~ ~~‬
‫~י~"ר‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫~‬
‫כ‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ש~~‬
‫ין‬
‫~‬
‫ו כזה ~~כן ~שו‬
‫~~~ו~לו‬
‫~ם‬
‫כי‬
‫~~‬
‫ד שמה והזה‬
‫~ ~~וא"כהוי יו‬
‫מ~ם‬
‫ל~וך~~ ~~ן~ןכ~‬
‫ן~ן ~" י"‬
‫~~‬
‫~דיםזה~ ~ או~~ ם הב~ם כאלו ויו~ינו כש~קן ~~~ אחרי ~ראוו‬
‫מו~~צד‬
‫לה‬
‫נוט‬
‫~ל ~ו‬
‫דכיוןשק‬
‫~לכ~~‬
‫ה~‬
‫בכ"יוה~י טרוד~‬
‫ל~י‬
‫הדם שם ~הויכוללבו‬
‫כ~י‬
‫למ~א ח"ו~ד‬
‫~וך‬
‫בהכ~ ~~~יביה~‬
‫~~‬
‫לט~‬
‫~דו ד~~ו"ט ~בה‬
‫לט~~ר אי"ה וה~י ש"ב‬
‫לו~‬
‫~כ~ ~ום‬
‫ד‬
‫י‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ז‬
‫~ל‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫ר‬
‫~‬
‫ו‬
‫כש~‬
‫~‬
‫ר‬
‫ן‬
‫הדם‬
‫ה~‬
‫כו~‬
‫~~ם‬
‫בכה"גכיון או~הי~ גדו~‬
‫~רונם שנו~םא~ל~ל‬
‫ק~וריד הדם ש~ כ~~ ~יין‬
‫~"כ בימיהם ~"כ ~שו ל‬
‫~חמ ~‬
‫~ם‬
‫~~ אושלום‬
‫~~‬
‫~~‬
‫כבוד י~נ הה"ג ~ו~‬
‫~ו~‬
‫א‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ט‬
‫~ה‬
‫ם‬
‫צ‬
‫י‬
‫~קן‬
‫שר~ה‬
‫יש ~שיב כל ~ט‬
‫ר~יכל‬
‫ן~גדול ~יקוןה~ בו~ ~‬
‫יני‬
‫~‬
‫~~ימכ~ביו~ ~ר~‬
‫זה ו ~‬
‫ששאל‬
‫~ט‬
‫וו~‬
‫ה~ח"~וובר~‬
‫ב ~‬
‫כ‬
‫י‬
‫מ‬
‫ו~~ך‬
‫ה~~מרינן‬
‫כ‬
‫~‬
‫~‬
‫"‬
‫כ‬
‫י‬
‫שמ~ים‬
‫~‬
‫המצו‬
‫וד~‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ד‬
‫י‬
‫~‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ד‬
‫י~ ~ןידיו ה~ היצם ~ ם‬
‫ל~~‬
‫~~~ ~ אך צ~כיןבבבי‬
‫ה~~‬
‫"ו‬
‫רהכ‬
‫ב~ל ו~"כי~הם‬
‫ש~נ~ו ~ידוק מאוד כדי שיוכלו~כנ~‬
‫כ~‬
‫~וך‬
‫~ ה~ו~‬
‫שהםורו~‬
‫והכר~‬
‫ה~~‬
‫מצו ~~‬
‫~~הם~כהן‬
‫ב~"ח ו~ידורי~אר~"ל‬
‫~~ו מצ~צם ~ ו ב~וק‬
‫~‬
‫כמ~ן הכו~‬
‫~ל ~ם כל ה~ניםה~ ~ך ~כן זה‬
‫~ב~‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ו‬
‫י‬
‫ו‬
‫מ‬
‫י‬
‫ש‬
‫י‬
‫ם‬
‫ו‬
‫י‬
‫ן‬
‫י‬
‫י‬
‫ד‬
‫י‬
‫ל‬
‫~~ם‬
‫~‬
‫ל‬
‫~ו~‬
‫ומדו‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫~"~‬
‫ש~"ד‬
‫כו~‬
‫ה~דרי~‬
‫~~~‬
‫~רכו ~"כה~~רבאנדיו‬
‫~ר~ל ~ר" חלי~‬
‫"~~~‬
‫~~רו~~~ור ה~"ש ל~‬
‫מ~ם‬
‫ל~~‬
‫בשם‬
‫ד ו~ב‬
‫ה~‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫ז‬
‫ש~‬
‫ל~ש ~‬
‫ה~נם ול‬
‫~לו ~אןהי~ק ~ה ה~בכי ~~י ~ורךב‬
‫הק~ירה‬
‫~~~‬
‫מ~"א‬
‫ל‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ז‬
‫ו~‬
‫~ש~ו‬
‫ו‬
‫~‬
‫אי"ה‬
‫~‬
‫~וך‬
‫~~‬
‫~~"לןבשם‬
‫~‬
‫ה‬
‫~ ~‬
‫"~שום ה~ק‬
‫~ורך~‬
‫ב~~ ~‬
‫ן‬
‫או‬
‫ה~ישולי‬
‫לט~הכי‬
‫י ~ם‬
‫~דו היינו וד~ש~כ~‬
‫ח~‬
‫ה~‬
‫ג~הם~ז"‬
‫~ל~ויה‬
‫~ י~וש~ו"ט‬
‫~ור‬
‫~נם‬
‫ש"ב‬
‫בר~יינו‬
‫ןה‬
‫כן וד~מ~י‬
‫ו~ ב‬
‫~ ~צ~‬
‫~‬
‫י‬
‫ל‬
‫י‬
‫וש~ט"~‬
‫~‬
‫ל~~‬
‫~ד~ים~ ~ שהיו‬
‫~בו~ו‬
‫~‬
‫וה~ה‬
‫זי"י‬
‫קר~‬
‫ל~~ובי~~‬
‫~~ם‬
‫שהיו כולם‬
‫~~ש"ט‬
‫~ינ‬
‫הק~‬
‫~~די‬
‫~~~‬
‫זי"~הדברים‬
‫המצו ~~~ ~~הם‬
‫כ~~ ~ ~‬
‫~א‬
‫~י~שש‬
‫י~ ~ור‬
‫הר"ר‬
‫ברורשהי~כן‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫ז‬
‫בינן‬
‫ה~ש ~ כ ~‬
‫ש~ו~יילי‬
‫ה~ש"ט‬
‫~" ~‬
‫ה~‬
‫~~‬
‫ה~‬
‫שה~ג~ם ~ ~‬
‫ב‬
‫ב"‬
‫ה~ל~~‬
‫ושל‬
‫~ורםנ‬
‫ר~‬
‫דצא~ו"‬
‫~ראהאוריז‬
‫ב‬
‫י‬
‫ש‬
‫~~ו ו~~ו‬
‫ה~~‬
‫~‬
‫כמ"ש ~‬
‫~יש ~ ~קל~שו~‬
‫כי רצו‬
‫נ~ן‬
‫כ‬
‫"‬
‫י‬
‫כ~"ה‬
‫ב~ים‬
‫~ כ~‬
‫ש‬
‫י ב~ר‬
‫מ~ה ~ ~ ~‬
‫צ~~ ל~כ~‬
‫ה~~ים ~~‬
‫~~‬
‫וש~ים של ~ך‬
‫~~~םש‬
‫שהיור ~ד~‬
‫שיהי~‬
‫~~~גלה ש~ור‬
‫~מ ה~רה‬
‫י"‬
‫מ‬
‫~ב ~‬
‫מ"מ‬
‫~ו‬
‫~אנ‬
‫~~‬
‫היטרה‬
‫דה~~ ה~‬
‫~ו~‬
‫הילו~ם ~בד"ה‬
‫כ~"הכי הה"קב~~ ~י‬
‫~קן אווד~ מ~~‬
‫י~ל ~"ה‬
‫~~ר~~י‬
‫להכ~‬
‫לל~א~‬
‫קכ~הןבשם‬
‫~ם‬
‫~~ ~ב‬
‫שיר ~צו‬
‫~ור ר~ ~ם היור של ~ךכ‬
‫ם ~~‬
‫גם‬
‫~‬
‫~~‬
‫מובנם ~ ~כ~‬
‫ל‬
‫~‬
‫ב~ום ~ ח ~דר‬
‫~~ידור ~ו~‬
‫~~~ון ~היוד‬
‫מל~ ~ניש‬
‫~‬
‫~‬
‫~וו~ד~~יוז~‬
‫"לימוקים מנ‬
‫~~ל ~נם‬
‫ד~"~ל‬
‫שיש כל ~םהגדו‬
‫ל‬
‫ה~ ~מ~~אםנ~ו‬
‫~ל~ם~‬
‫ו~ ~~‬
‫א~~נכש~ים כמונ ש~א‬
‫~~ם‬
‫מ~בכללון~מ~~ם גם‬
‫ז"ל ~הרבה ד~~א‬
‫וכ~ ~ל‬
‫"ש~ ~~~~ל‬
‫מ~‬
‫~ה~י‬
‫כה~~‬
‫א~~‬
‫~ד~ו‬
‫ל ~נ ~ור ~~ונ ז~"ק‬
‫כי~‬
‫~‬
‫~ה‬
‫מ~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~"ט~לו~ק‬
‫~ל ~~ןוכו~~ו~~יבקל~ א‬
‫~~נו~ ~‬
‫מצו‬
‫כ~‬
‫~~ר ב~"ך ~~ ק"י ~~~י~"~ ~ ~ ~‬
‫~ו~וכמו ב ~‬
‫~~ ~ ~הן~~ ~"~ ~לו ~~ן ~~ים‬
‫~~‬
‫ל ~ה‬
‫צ‬
‫א‬
‫~‬
‫ס‬
‫"‬
‫~‬
‫~ה~ ~ נ ~ ~ ו‬
‫ש~‬
‫~~ ~לו‬
‫ר~ב ו~ אך מ~ן‬
‫הו‬
‫~ו~ ל"~ כ‬
‫מ‬
‫~לר~ ~ ~‬
‫~ ~ ז~‬
‫ור~~ ו~‬
‫~~ה‬
‫~‬
‫שב~~ קודש ~ ~‬
‫~א~‬
‫~‬
‫מ‬
‫~~ ר~ ~ ~‬
‫~‬
‫ן‬
‫ה‬
‫~ ד~~‬
‫~ ה"~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫י~‬
‫יד‬
‫י~‬
‫יל‬
‫ים‬
‫י~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫יל‬
‫~~‬
‫יל‬
‫~י~‬
‫י~~~‬
‫~‬
‫~‬
‫יל‬
‫י~~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫י~~‬
‫יל‬
‫בי~ ~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫יי~‬
‫בי~~‬
‫כ~ודידידי הה"ג‬
‫יל‬
‫יל‬
‫פ~י~~~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫ה~ו"~‬
‫~‬
‫ב"היום י"גלמב"י~רצ"א‬
‫~‬
‫וכו~‬
‫י יקרת מכת~ו ומפ~י טרדותי ו~ולשת מזגי ~‬
‫~י~~‬
‫מ~ות‬
‫וא~רי‬
‫ד יתה וקיימתריו~~יום מצו‬
‫~‬
‫ו‬
‫ל‬
‫י‬
‫ש‬
‫~~י~ות ~י~ ~ו~ת ~~~"א ~לק ג~ ו~לק ד~ כרצו~ו ויוד‬
‫~ו~~י לטו~ה ד~רי תורה מהדורא~~ ה~מצאיםיוד‬
‫אצלי ~ה~הוצאתילאורהביה"יוי~י~ג~‬
‫יל~טו~םויו~י~י‬
‫~יד ~קבלתם‬
‫י‬
‫א~קשהובד~ר ה ון ל מ " ש ו ו ר ו‬
‫~~~יש ר ל ם~ ~ק רובו הי"י ~ ~~דבר א~‬
‫שר‬
‫ו‬
‫י~ק~יבזה ~‬
‫~וםהיו~י~מ~~כםוב~רוןלטו~הי‬
‫םההג~ים‬
‫~~ם‬
‫הד~ן~רקשר~ן"יזכומ~ובצשייוכןולהיןרש~"יזיצ"יי‬
‫כ~‬
‫ו‬
‫וןב~‬
‫ל~ו~תהציו‬
‫שיוכלווכ~ א‬
‫ו‬
‫כמ~ואר ~~"ק מגיד מישרים למלר~‬
‫ןיה~~"י‬
‫ר"א‬
‫~קי~‬
‫י‬
‫זי~‬
‫~ד‬
‫מאוד ~כפי‬
‫זא‬
‫כי הו‬
‫י~ר ~~ון‬
‫~‬
‫ש~ג~פו‬
‫ה~ולה ~ו~פרט~םיקי‬
‫ומסו~‬
‫גזירות ר"ל‬
‫~ם~מי~ים~‬
‫~~~ון ~אודב"~‬
‫בצ~וה‬
‫~דבר מ‬
‫שכת"ה‬
‫~כל ולקרו‬
‫ר~‬
‫א~‬
‫~א~תור ~כ~ד שמההיולמהרהדבירסי‬
‫ג‬
‫םאפשרקודםל"‬
‫הל‬
‫ר~‬
‫הש~~ אפשר ~יכ"פ מיד לא~"כ~ יפהשיהא~‬
‫~ומר ואם‬
‫קודם ~וא~כ~ה ~שובה‬
‫י‬
‫ידידוש~ו"ט מוקירו ומכ~ו המצפה‬
‫מאה~ה‬
‫ליש~ה ~"י‬
‫ול~ש~‬
‫ש~רא‬
‫~ייםאליזר‬
‫יל~י~‬
‫~י~‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫ואה"י‬
‫אאמו"ר א~יהן ור~ן של ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~‬
‫ישרא~לז~ ~גדה שלדא~‬
‫~יםשלו ~ז‬
‫~‬
‫י"י‬
‫~‬
‫~פאר~‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫ה‬
‫ר"ת‬
‫זת‬
‫מצו‬
‫שם‬
‫אלו שהכו~ה~פכס~ן~וי‬
‫כ~~י~ייי"ש~ ויש ל~ר ~היפ"י י~שברכאת~~י האר~"ל‬
‫י‬
‫ד‬
‫ו‬
‫~‬
‫ה‬
‫ב~~ כלים פ~ימייםאמציים ~יצו~ים~ וכלים~יצו~ים הם‬
‫~~~ ~ה"י ובו שם~~ןוכן ~כלהי~ ספירו~י"כ י"ל‬
‫ה~‬
‫יפ"י דאאמו"‬
‫מצו ~וו~תם‬
‫ר כ~"ל‬
‫~~דרך‬
‫יי~ו שהם רק‬
‫שה~ותן~קירה ~זה‬
‫שרה‬
‫~ה~~‬
‫~‬
‫פ‬
‫א‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫כ‬
‫"כמצו‬
‫ה~‬
‫~~"י ד~~"דו~~י~ב"ן‬
‫הם‬
‫ר"~ים~יצו~ים ד~~~ וי‬
‫~כל‬
‫~ב"~‬
‫סמוך להקירה‬
‫אום‬
‫זה~י"כ מ~י~ים‬
‫למ~‬
‫~‬
‫ב~‬
‫הבן‬
‫מלכו‬
‫וב"~‬
‫זה צריכיןלהייר מ"ש בשם סידור ~קדוש מהרש"ש‬
‫בליל ש~ל ~ש"ק יק~וי"ב מצו‬
‫מצ~וזי"‬
‫ש~~ה אבופיס~~‬
‫י~‬
‫ולה‬
‫ל‬
‫ו ורבותי~ו לא ~גו כןב‬
‫יי~ ה‬
‫צ‬
‫~מ‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫ז‬
‫מצו~ רק ~~ ~רק בבקר‬
‫שחל בש"ק‬
‫~‬
‫ק‬
‫י‬
‫ל‬
‫~‬
‫"‬
‫י‬
‫~ס‬
‫פ‬
‫שמ~לקים ~סיודה לש~ים‬
‫וסיודה‬
‫י~ודת‬
‫לוק~ם י"ש‬
‫ב~רי~ כדי ה~‬
‫ו~~ן‬
‫כו~ת‬
‫י~ו~‬
‫"ש‬
‫יהל‬
‫~~משההאר~"~ מאמר‬
‫ש~‬
‫טימי~ומצו~בדברי~וב‬
‫מוא‬
‫מרו~ סי~‬
‫קצ~ ה~פלה‬
‫קי‬
‫ייי"ש~ וכן ב~ימ‬
‫יראה שםדיאתו~"ו~י"ד‬
‫~ו~ד‬
‫רי"‬
‫בדא"וה~ומ‬
‫כ""שא~‬
‫סק"~‬
‫~שי"כ‬
‫~בו~דה~אוש~זא דיו"ט כש~ל‬
‫רמ"ז‬
‫הרש"ש וה‬
‫~כ"ש~לילוכפ~סח‬
‫בש~‬
‫ר‬
‫"‬
‫ר‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ד‬
‫י‬
‫~‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ו‬
‫י‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ו‬
‫י‬
‫מ"ש‬
‫בפשטו‬
‫ש~י‬
‫ר~~י‬
‫~ז"ל בסידור~קירה~ ושכן‬
‫~ברמ"א ס~‬
‫ה~‬
‫צטרךלי~ור המצו‬
‫~יו‬
‫~ופןשלא~‬
‫~י~~~בכרפסמסודרי~‬
‫וייין בד~רי~ו ~~ו ~יים הל~‬
‫סי~ ~~לה~‬
‫ס"ק ייי"ש~ ובסידור~ו השו~ן‬
‫~~לין‬
‫הקירה כ"~‬
‫~צ‬
‫~~ד ש~ל של ~ירה כ~כר שם‬
‫~כרפס‬
‫י~ן‬
‫הא‬
‫בסידור~ ~"כמהו מו~~ בכרפס‬
‫ב~‬
‫אדר~ירה‬
‫ש~פאגוי~זרוי ת~~~דימין~ק‬
‫שה~ היו ~זהרים ו~‬
‫בכרפס~ אולם פשוט‬
‫~רוס~ה~ילוק שאצלם‬
‫ל~‬
‫לאכול מצה שר~ה או‬
‫ש~‬
‫ם‬
‫שי‬
‫י"כ היו מ~יק‬
‫ש~~‬
‫ש~‬
‫יי‬
‫שגם‬
‫ב~‬
‫זןל~~ו‬
‫מאל הכוס‬
‫~ירה לצד ימין השול~‬
‫כשמגביהין ~כוס בי~~ו~ ויורד ממש טיפויין יי~ה~צו‬
‫דשרויה גם‬
‫משא"כא~~~ו ש~~רים‬
‫אין‬
‫לי~‬
‫~~~היי~ו סמוךבי‬
‫ד‬
‫י"כ~סמריומ~י~ן‬
‫בצד ש~אל השו~ן~‬
‫שמאלוכדישיי~דו הכוסבצדימיןכדי ישפך‬
‫ש~כיוצא~י"כ‬
‫ממ~אין‬
‫~ירה ~מצו~ כשמג~יהין הכוס ~ידושו‬
‫דוקא בכרפס ~~לה שאי~ו לצד‬
‫השי"ת‬
‫וזגרי‬
‫י~‬
‫~"~‬
‫פי‬
‫י‬
‫י~ו ~ב‬
‫חושי‬
‫ויומי‬
‫מד‬
‫גואלצדק~ומפ~ירובטיר‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ב‬
‫ב‬
‫~צר‬
‫ה‬
‫מ‬
‫כ‬
‫ב‬
‫דברים שהיהראוי ל~ריך~‬
‫ו~י‬
‫~‬
‫י"ל‬
‫~‬
‫לקייםמילי‬
‫~‬
‫זי"~‬
‫~‬
‫~~~‬
‫~ם‬
‫למ~ן‬
‫~א"~ ~~~"כ קצ‬
‫~ יכ‬
‫מ~צו הם‬
‫וד~מ~דושי‬
‫~ ודב~ו ~‬
‫ו~~ם~ ~הוב‬
‫~~ים ~~דים‬
‫שה~ם ~ ~לי~~‬
‫~‬
‫~צא מקום‬
‫דייקא‬
‫זהר ה~דוששצ~כין‬
‫~רק~ ~כמו~יירו ~~צו~‬
‫~ בליל‬
‫הא~"ל‬
‫~~‬
‫ש~‬
‫פס~ ו~ ~‬
‫הרב יירב‬
‫כיון שיש‬
‫~וך‬
‫ם‬
‫דיו בפוסקי‬
‫ה~~"כ הגר"א‬
‫~ רק וכ‬
‫שצ~כין‬
‫~יין ~דברי~ו‬
‫ה~~ז"ל‬
‫~מ~~"בא~~"גסי~‬
‫מ"ש‬
‫~כ"פזהו מקורו‬
‫מו~ל~‬
‫~זה~‬
‫"~~י זוה"ק שצ~כין כ"מ‬
‫צוובייקרםכולן שו~ן‬
‫וו‬
‫שק‬
‫בי‬
‫~‬
‫ב~‬
‫לטו~‬
‫~‬
‫בשורש‬
‫כא~‬
‫שא~ו והמדובר ~ה~~לי"ד ל~ריודכיון שכללו‬
‫~~~ לילזה שזהוהיהה~ס שיי"זאיןא~ויראים‬
‫ו מקודם ~קידוש כ~ר‬
‫כו~ים של קט~וא~כיוןש~א‬
‫יוד מה~~‬
‫ופ~‬
‫גדלותא~ מקודםי"כ ~יםמו~י ~ב"ד‬
‫גדלוש~י‬
‫מקודם ומ‬
‫מ~~םמי~ ג"כהיפךבכליבודתינווכו~ינובכל‬
‫הש~ה רומז‬
‫בדרך אפשרולקיים‬
‫ל‬
‫למ~ילה וכל‬
‫~וי~ו ~ו~ ד~רי~‬
‫רב‬
‫מ~ג אבוי~ו‬
‫למוי‬
‫~‬
‫ביינכי כ~"ה‬
‫~פלל מ~~ם‬
‫~ ~ ה~ בר"ה וי~כ"פכ~ ש~~‬
‫ל‬
‫י‬
‫ב‬
‫~ם‬
‫~וק שם~‬
‫~~‬
‫ןיהגדול‬
‫ק~שא ~גה"צהכה‬
‫יראיו ב~רו~‬
‫~~‬
‫המ~רסםוכו~הס~‬
‫הרברבי ~ם‬
‫המ~קו~בל~‬
‫אלקי רצ~‬
‫ור~~‬
‫יש‬
‫דו~ך ה~הןשליט"א~ שי~~ו שם‬
‫מר~~ירון‬
‫~‬
‫~ד~"ששא‬
‫~ד‬
‫"צור~ כ~ראה שם‬
‫שםאצלהציון ~קדוש של רשב"י‬
‫בש~יםקדמו~יו~שיוכלו זי"יגם ש~םיב‬
‫~ד~~~יםאו‬
‫~ו~‬
‫~ם‬
‫שריםלמרן הב"י‬
‫מ~ד~י~~‬
‫כמ~~ר בספר ל‬
‫ז"~‬
‫א‬
‫לפ~י מר הר~"ש דוויך שליט"‬
‫הק~א‬
‫וכהאי יובד‬
‫כי ב לו ה‬
‫םי~י ד~ב רו בו ול~בריו שי~ו‬
‫~‬
‫~ככה במכ~במיו~ד טרם~ס~ילשוכ"ט ~‬
‫~שו~ייל‬
‫~רן‬
‫הקדושה~~וכ~ר ~‬
‫השתד~י~זהאצלמכירי~ו~צפת"ווהג~אים‬
‫ןגדול מאד‬
‫של‬
‫~י~ין הזההואי~י‬
‫וכולם‬
‫הט‬
‫הב‬
‫צראוו‬
‫~הו‬
‫ןי~ו~~ שם‬
‫~‬
‫מי‬
‫ה~~מוהאין~ק~וילן~גידןוליו~~‬
‫ק~~זהלפתו~‬
‫וו‬
‫לאמיוייסט‬
‫כת"ה ~היוו ש‬
‫שי‬
‫דו‬
‫ו‬
‫ה~‬
‫ו רצוןצדיק‬
‫ומי‬
‫ו‬
‫ולטובת כלל ישראל שיוכלוליש‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ש‬
‫כ‬
‫"‬
‫ג‬
‫ה~"~‬
‫ה~~‬
‫ידידו דוש~ו"ט ~א"ר‬
‫ל~‬
‫~י~‬
‫~"ה~יוםה~ ט~ אדר~~ ~רצ"ב מו~קאטשיי"א‬
‫וידידישראל~ ~פארת‬
‫כ~וד‬
‫~ון יקר~ידי"‬
‫~לה~ שר בית הזה"ר~ אר~"~הר~ הגדו~‬
‫~‬
‫ק‬
‫ה‬
‫א‬
‫ס~ שליט"‬
‫ק~ש~‬
‫~ו"~דוויך‬
‫מו"ה ~יים שאול‬
‫~כ~וי~יו‬
‫צדיק ~סיד‬
‫כקש"~ט"סבריו ו~הורא ידי‬
‫ה~ןה~דולמא~יו שוכ‬
‫גו~ מיל~‬
‫~יאגצ~"ב בתוככיירושלים~ובב"א‬
‫יד‬
‫~כספ~י‬
‫זה כמה‬
‫~כו~~~מודי‬
‫~ הקדושה~‬
‫מס~כ~לא ~ר ~מרא לגבי‬
‫כ~בזה‬
‫כמצין מן ~רכים וה~~י‬
‫ובפרט א~‬
‫אב~ן ורבן של ישראל אאמו"ר‬
‫י"‬
‫ז‬
‫~~~‬
‫ן‬
‫ימ~י~ביו~~וה‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫פ‬
‫ה~~ר~ ודברים ר~ים ~וקשים ו~ מ‬
‫~ציל‬
‫יצרכירביםהן ב~א ~ן‬
‫א~כי הוטליל‬
‫במדי~~‬
‫"~‬
‫הזאהמ‬
‫~פא~‬
‫ר ~כה‬
‫~פ~אי אש‬
‫י‬
‫~כמ~בי‬
‫לראוה‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫דהרימפורש‬
‫ו~ן‬
‫~ביניןקבלת‬
‫ה"ה~‬
‫תש‬
‫~ו~דורים~ינב‬
‫~‬
‫לי‬
‫ש~~~להיבופ‬
‫יו‬
‫י~‬
‫"ת‬
‫מו‬
‫יולמותאזונ~ל~ין‬
‫ג~ בתוך ג~ ~יצד ו~ו~ ונמצא~י ~ישות הד~ר הזה נש~ר‬
‫מקום נה"ידישיה רי~ם י~ל"ה~ ו~ן שס להלןבינין‬
‫יו‬
‫ילי~ן‬
‫ן~~ייםאיך נשאר המקום רי~ם‬
‫ולפ"דה‬
‫~‬
‫יוד~‬
‫~‬
‫הב~י~יצ~‬
‫י~ל"ה‬
‫~‬
‫~קומה ~ין שום‬
‫~ר~י‬
‫ד~‬
‫י"ה‬
‫ו~מ"שב‬
‫ייי"ש‬
‫~‬
‫למ~‬
‫ש~~‬
‫ל‬
‫~~וגם למ~היש לה ~‬
‫למיל~‬
‫~‬
‫~~~~ ~הי~~~באז"ה"~לוליולסיהאבידךזה וה~~יליולס‬
‫נשארהה~לה~~~~‬
‫בדבר ו~ו~~ ~אשריולהאויורד‬
‫רו~‬
‫~‬
‫שיר א~"פ פ"ג ~ד~~ה‬
‫התבונה‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫ביד~~~‬
‫ית‬
‫בל"נב~ל‬
‫~ק~יבדרך~מודי‬
‫~אציי‬
‫ב~"י ~~מת ביזה"ימהבמ‬
‫יש‬
‫שי‬
‫~ה~~ג‬
‫י~לי‬
‫~‬
‫ת‬
‫מ‬
‫א‬
‫ה‬
‫~‬
‫פ‬
‫ל‬
‫~‬
‫צ‬
‫ר‬
‫~‬
‫אשר לפ~ו‬
‫~ל תי~ומה ~זה ולאשר אינני ~~ו‬
‫וגםנגל~‬
‫~"ק יתה ~~ית‬
‫השי~~ת יר~הו‬
‫~ריא~לימהמן ש~‬
‫רפואה ש‬
‫הש~ם~~"י~אריך~וילמיים~ושנים~ו~יםיד‬
‫~את ינון‬
‫רק דברא~ ~שאר‬
‫צי‬
‫יש"‬
‫יי""~‬
‫ב"~‬
‫יוד~וןלמוי‬
‫יב‬
‫לי‬
‫ישר‬
‫א‬
‫ה~א~‬
‫ינוב~‬
‫ב~ובובמוקדס זה‬
‫דא‬
‫~‬
‫~רתיבמקצת‬
‫לשי~‬
‫~‬
‫~‬
‫י לפנ‬
‫ציר‬
‫הרשום למ~ה שמותינו‬
‫~"~‬
‫שלי~"א ~פלל‬
‫~‬
‫~‬
‫אתיתרהפלי~ה ~~ב"ילימוד‬
‫ה~ותורתו~וזהגורם‬
‫~מו~‬
‫ל~~ולים רבים~ ובדור ה~שוךהלז~ ו~‬
‫ולשת~~יויסוריגופי‬
‫הן ~יו~רי ו~ו~רי~ מלבד הנ~ון להתלמידים ~שי~ה‬
‫רבתי ד‬
‫ה~ר~י תשו~ה אשר מבקשים תפקידם~ויודויוד~ ויש‬
‫ב~לאלוהדברים ~ו~םאשרפ~ורים~~תיסק יפ"י‬
‫הל~ה~מןהת~לה~ו~ו~‬
‫בהם~‬
‫ששם מב~ר ש~ל ~ליו ש~ולים ~ ~ ו‬
‫מ~די‬
‫ש~~רים למק~ם~מושהיו‬
‫בש~"קה‬
‫הוראג~‬
‫~"ר~‬
‫~"ז ~דרך אפשר קוד‬
‫ו~נור~שתש ~‬
‫~םשגיתיאת"ם~‬
‫~~‬
‫בבקיאות ובציו~ם ו~~~ת ~~ יור‬
‫להר~ב ה~בור‬
‫הן~רי~‬
‫הצב"י ~ים שאול דו~ך ה~ה‬
‫ס"~‬
‫~בודידי"נ ו~ו~‬
‫הר~‬
‫מה ש~תב אאמו"ר זצ"ל ~~ו‬
‫שאל ונסתפק‬
‫~בד"ה‬
‫~תפארת ~נים ~יה"ת‬
‫ם~ישש~ר לספפס‬
‫ור‬
‫~ ס~רת‬
‫יי‬
‫דנ‬
‫ליב‬
‫יו‬
‫במ‬
‫~נה~נו ~ז~ננו הקדושזי"יו‬
‫~ידא~ריההלל ליישבדברימהר"ש‬
‫~יומר~יל~~‬
‫יפ‬
‫זצ"לייד‬
‫ל~א~שראנומ~~יםב~ל‬
‫"ש~~בפר~ותהי~‬
‫ן~יו~‬
‫ריל~‬
‫גאו~הו~שיבוא צדקנובימי ס~רתהי~ר יהיה‬
‫שוס‬
‫י‬
‫~ומר משי~דאורי~אל~"יוגםאני ~שיר‬
‫י‬
‫ר‬
‫פ‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ירר~ב~ת"י ~~מאמר זמן ~רותנוליום~~‬
‫א‬
‫פ~‬
‫סש‬
‫הש‬
‫י‬
‫ב~ות ~~‬
‫~ה"י וגם‬
‫ובמאמריומר‬
‫אות האר~נו בזהדפבסי‬
‫י~~בסי~‬
‫"ז‬
‫י"‬
‫~~ם‬
‫שנדפס‬
‫~תנו~ ביה‬
‫~נ~ו~י‬
‫תפ"~‬
‫ר"‬
‫וו‬
‫~ת"היא‬
‫ש~ה~~רה‬
‫ר~~זהדי"לדגםאםי~ואהגו"צב"‬
‫"י‬
‫ימ‬
‫ב~‬
‫לאי~ריבו הל~םבשבויו~~יוןשלא ספרו‬
‫~ל‬
‫מ"~‬
‫בה~יו~נובגלותינוביו"ה רק מקצתספה"ייד‬
‫יל‬
‫בי~~‬
‫~ית‬
‫הי~‬
‫אד‬
‫תמ‬
‫~~יאת‬
‫שביו‬
‫אי‬
‫~ר‬
‫המש~‬
‫~~"ד‬
‫היו~‬
‫ל~אורה ~יה סיד לדבריו מדברי התשו~ קול אל~‬
‫מ"ש שאם לא ספרו‬
‫~~‬
‫בי~רי‬
‫הד"~‬
‫~‬
‫י‬
‫ן בשו"ת‬
‫~ו~ן שתי הל~ם‬
‫דןי~~~רי~‬
‫אי‬
‫זפר‬
‫אס‬
‫היומר~~‬
‫יבי"ד ~ולאלי~‬
‫אמ~‬
‫~‬
‫~יו~~דסי~‬
‫שהרבהלהש‬
‫ד~לדבריו ~נההי~ר ~יר ~דש‬
‫~~‬
‫הצ~‬
‫~ר‬
‫~ר‬
‫~י‬
‫~וב‬
‫י‬
‫ו~‬
‫~~יאין שום~ייס"‬
‫בפר~ות~‬
‫ה~א ~לל גדול ~ייל~י בד~ר רו~ני המ~~ר‬
‫ב~ונות גם~שיולה~מילה מ"מ נשאר גם ~מ~ה ב~~ומו ~~דינה והשתי הל~ם הי~רמתירין ~דש ~מקדש‬
‫ת‬
‫~ל הב~י~יצמה ממש ~נ"ל~ וא"~ איךשייך לומר שישאר ~נו לומר דאםלאישה א~תלאיישה מצוה הא~~אר~‬
‫מצ~‬
‫למ~ה המקום ריקם ~~~ר‬
‫ן שםבאורך‬
‫ייי‬
‫הנושא ~נסתראולי יש ל~~ק ל~או~ ~ן‬
‫י~ל דגם אם נאמר ל~ד סברא ~ד~ ה~ולאלי~ הנ"ל‬
‫אור~‬
‫השתי ~ם בספירת היומר‬
‫~ א~~"פשהםמיוליםיותרוני~י~ ואותה~זו ש~תפש~ת ~~~‬
‫~‬
‫~"~יבה‬
‫~קר~ו~ןדיתהביתתל~‬
‫ש~ת דמיירי‬
‫נה‬
‫~ש‬
‫דאו~‬
‫י~ק שפלפל שם‬
‫~~~""איה~ מציאאךוזס"א"גיצמו‬
‫א"~~‬
‫~האמש‬
‫~‬
‫~‬
‫ד‬
‫"‬
‫י‬
‫ד‬
‫ת‬
‫ל‬
‫~‬
‫ק‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ם‬
‫ג‬
‫מ"~‬
‫ת‬
‫~‬
‫~‬
‫~ק~~‬
‫י‬
‫"‬
‫ה‬
‫פ‬
‫~‬
‫~ין ~יצרת וספרו ~~ר ס~רתהיומר גםאם‬
‫~ה"לדישי‬
‫אל‬
‫~םהמילותו‬
‫רו‬
‫~אודוקאב‬
‫ר"~ פס~דר~נן ~יו מ~ויי~ן מ~ורי~א לספור‬
‫~מ‬
‫אה‬
‫ני‬
‫נ~ה"י ~~ דהא ~ל~ ~‬
‫~נז~~לי ה~רשו~ילוקשיהי זה רק‬
‫פ‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ו‬
‫א‬
‫~‬
‫י‬
‫"‬
‫ה‬
‫~‬
‫ס‬
‫ד‬
‫~‬
‫ב‬
‫~לו~ ספרו ~לוהימים ~לתן גם‬
‫מ~ל מקום~יון‬
‫~ייל~י"~‬
‫~נאיו~ינו פשר דבר ל~ו~ה‬
‫ו~‬
‫ד~א~י"~צ"י‬
‫שיהיו~קרי~םהשתי‬
‫~יותםבגלותאזדסא‬
‫סווד~אי‬
‫ם~ןב‬
‫מצפה ליש~ה ~רו~ה ~~ם ו~~וש~יארנו בשו"ת ~נ~"מאצ~ר~ ג~סי~ לינןמי‬
‫גם‬
‫~ת~לש~יו~ל לברך‬
‫שנישה ~ר מצוה~ין לשבויו‬
‫~נניידידושתו"~ באה~ה רבה~ה"י‬
‫~~‬
‫ש~‬
‫פ~~‬
‫וה~ה יצרתייי"ש ולקמן~ ו~יון דלא אפשר‬
‫~יםאליזרשפירא‬
‫שיהיהמדאורי~אה~‬
‫מ~ודסהגאו~ה~ספור‬
‫~~‬
‫י‬
‫"‬
‫ה‬
‫פ‬
‫ס‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫~~‬
‫~מו גר‬
‫השאלה אשראדוני נלינ"ד ~דרך אם שד~סג"ילירספ~הן"י דר~רנאןשו~ןז~ן הזהדי~וגשלהותנוי"‬
‫~וןהד~לא א~שר‬
‫~י‬
‫הש~‬
‫אפשר~‬
‫פ~~דר~א~יזל‬
‫דס"ל‬
‫ז‬
‫~סו~ה ~"‬
‫רשב‬
‫~קודםו~ןאלי~א‬
‫~ייניה~יו~ש ה~יםשינייתהיול~ובי"ש‬
‫~~‬
‫~י‬
‫~~~"מ~מ‬
‫יר~פגם~~אשוואש~לא~"ר~ל~ןיתה ו~ש"ק~ איןיו~ין מסו~ה ~סו~ה~יןיושין~דס~ו~ה י"ב~‬
‫מה ~רדו‬
‫"‬
‫י‬
‫גר ש~גיירבנתייס ש~‬
‫הרא~ון‬
‫~~ש"ק מ~י~םומי~ם אותם למק~ם שהיו קודםביש"~‬
‫וב‬
‫ו~‬
‫~ובה~"‬
‫יו‬
‫ל‬
‫בה‬
‫יושהסו~‬
‫~"~~ה‬
‫סו‬
‫ש"ר~לו‬
‫י ~שלאסהוי~ה~א~פ‬
‫~י~~‬
‫ומ~ים זהאינם משאירים רושם ~מ~וםשהיו ה‬
‫~ה"ר~‬
‫~‬
‫ש‬
‫י‬
‫ל‬
‫אדת~~התגיירו וה"נ~יון‬
‫ה~ול~אבלבשיר א~"פמדברבינין ה~ש~תמו~יןמ~דריגה ~~ויד‬
‫~ו‬
‫~ה ~שארי~י ~וה"מ~~‬
‫~~‬
‫~ו‬
‫דאו~ ~~ודם ולא היה אפשרו ל~ל‬
‫~ב‬
‫יו‬
‫א~לו‬
‫~מ"ש שם‬
‫היליונה למדריגה שלמ~ה‬
‫~‬
‫~‬
‫~פה"~צ~ר~ים~נז~ושפיר ~דאו~‬
‫א"‬
‫~~ולים ויורדים נשאר רושם~ה~‬
‫~‬
‫~אל‬
‫~ר‬
‫דש‬
‫י‬
‫~ן‬
‫ו~‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ד‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ק‬
‫מ‬
‫ב‬
‫תם~"~ ~ת~~ה בפ~~ת ~~~מו ~פ~‬
‫~~ו~~‬
‫דו~ וצרי~ין~~ונ‬
‫~שנישים אמא ~ב‬
‫~ב ~שיר‬
‫דונה ו~ן ~~י~~~א ~~ו‬
‫ב~ורי~‬
‫ה~ו~~וב~ליום‬
‫יי~~נה~ית המ~דשדא~~ה‬
‫נ"ד~ת~ונה ורושם שליסו פרצ~‬
‫וד‬
‫~~ נשארןהררו~שם שליס‬
‫א‬
‫~הר~‬
‫י~"ש בת~רת ~~ם שיב~‬
‫א~‬
‫הי~‬
‫ל~‬
‫איפ"ישיוד‬
‫לדר~~‬
‫ם ~ונק~וידנשי~ ד~רי ~א~ו"רזי"י‬
‫~ינןירידת להי~ל ~"קדבריאה~‬
‫ל~‬
‫ו"‬
‫י~‬
‫בא‬
‫תפלה~ י~"ז השורש‬
‫המ~‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ל‬
‫י‬
‫~אצ‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫ה‬
‫נשא~‬
‫דרושיר"הדרושו~‬
‫ן‬
‫י‬
‫נ‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫א‬
‫ר‬
‫ש~‬
‫ש‬
‫"‬
‫מ‬
‫~‬
‫פס~ם ~פרק~~‬
‫י"ליוד~זהםיייתא ~דברי‬
‫בש~"~ י"י תפלו ~ולםהאצארביי~"ז‬
‫~רי~ם~שיולה‬
‫~נםה‬
‫הירוש~בנו בית‬
‫איל~~ ה~ול ~~ הל~ה דהי~א שנתן לישראל ~‬
‫ש~שהביולא‬
‫ם~"ה~ברי~~~יון שירי~ה~י‬
‫נשאר‬
‫הב~ר~‬
‫אומרי~יד‬
‫~"ק‬
‫~ן‬
‫~ו‬
‫אש‬
‫רא‬
‫~"יבפ~ ~~ן‬
‫ר‬
‫י‬
‫ש‬
‫ב‬
‫~‬
‫ש‬
‫ר‬
‫א~"ר‬
‫~מ"ש‬
‫י‬
‫ר‬
‫מ‬
‫א‬
‫מ‬
‫ו~ם‬
‫בסרת‬
‫לפ~‬
‫~~יהודה א~ר ~ור‬
‫שנ‬
‫פשנסי~ ~ן צבורי‬
‫ן~‬
‫ושי~‬
‫ו~~~ ~נה"ש ד~"ז בד"האלה‬
‫ה~‬
‫ושים‬
‫~ד‬
‫מ~~בד"ה~אדם‬
‫פס~‬
‫פ~‬
‫~~~‬
‫~שי~‬
‫ים‬
‫יד‬
‫יד‬
‫י~‬
‫יו~‬
‫ק~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~ה‬
‫ש~י שכןמצי~ו‬
‫שישה‬
‫ש~י‬
‫דכתיב‬
‫פ~לא ה~‬
‫פ~כי‬
‫הים ר~ת מא‬
‫~~ק~פרים ומ~שה‬
‫ה~רו‬
‫~ו~‬
‫ה~ייי"ש בפ~"מוי‬
‫מר~~~ן~סו~א~~לי ~~קהלז ו~כמהדוכתי‬
‫וכן בס~הדרין אם גם זהב קש‬
‫רחמים למחוללו‬
‫~~~‬
‫שישה‬
‫וה~ ~ציו~י מיר~י‬
‫פ~ ש~י ~ש~יל הצ~ור~‬
‫לירוש~י שם ~ד~‬
‫ציין ד~רי ת"ק לרמ~"ם~פ~~ז‬
‫מה"ל ~"פ‬
‫~~ת ה~יון‬
‫דשם ~רמ~"ם‬
‫זוט~אךמיר~‬
‫ה~‬
‫ת‬
‫חיירי ~פשיטו‬
‫~ך ~רש~~~יאי~ מכייכ~יהי~~י~איש‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫~וכן פסקהרמ~~~ם‬
‫יי‬
‫~~‬
‫~ד~ לפסחש~יואין~~ור ~~~~ה~וד~ש‬
‫שם א~ל‬
‫ק‬
‫ל~~"‬
‫~יירי ~זמן ש~יהמ‬
‫ם‬
‫י‬
‫י‬
‫ק‬
‫ס‬
‫~‬
‫ו‬
‫א‬
‫כ~"~‬
‫צדק~ו~‬
‫רגי‬
‫וא‬
‫לצ~ורכולואור‬
‫תו‬
‫~ס‬
‫כמושהוא פשט‬
‫פש~ובןמפ~י‬
‫י~ שם‬
‫ר~י יתה בשו"ת‬
‫להג"מ חיים‬
‫~י~ול~כאש~‬
‫ד~‬
‫~ו~‬
‫אכן הירושלמי בזה מייר‬
‫יב~ה ~יהמ"ק כמו המתחיל ~~~ סאס~~ר ז"ל ~~ב‬
‫ת‬
‫ג"כי"ד שו"‬
‫"‬
‫ה‬
‫ר‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫ס~ ק"ז~ הש~‬
‫~פירוש ~~ו~ו"~י~ן ~שר~ל‬
‫ת‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫ה‬
‫ש~~ן קולאלי~ ה~~‬
‫בי~מ"‬
‫ל~~קוהיי~ו דמ~רי גם ~תיד‬
‫~~ום‬
‫~‬
‫~יי‬
‫~םארזשכויתוןה~ול~פ~‬
‫ב"ב‬
‫י~‬
‫ומ‬
‫~רו~ שוכט"~‬
‫והי~א~וסים‬
‫~‬
‫יד‬
‫~ג‬
‫ו~ו~םכל דכאי~~ח~וש דכו~‬
‫תהאסורים‬
‫יק‬
‫~ומל"‬
‫םש~~‬
‫~~י~הכי~~~קחייריהרמ~~~ו‬
‫ש~‬
‫~ן פסחראשי‬
‫ון‬
‫לש‬
‫שם~כללוי~~ל‬
‫ר‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫צ‬
‫ה‬
‫פ~ח‬
‫~אמת ד~כה"ג~לכה כר~ ~ ~םדיושין‬
‫כבוד הרה"גוכו~‬
‫שם סמךשי‬
‫ש~י ~רק‬
‫הי‬
‫הוו~כ~ר~זה ~ולמי‬
‫~ם~זמן‬
‫~~קיה ~~~~~יקרת מכת~ווגם ~רדוייה~רו~ים והמכת~ים‬
‫שה~~‬
‫ש‬
‫ד‬
‫ח‬
‫ואין כל‬
‫י‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ן‬
‫מ‬
‫ז‬
‫~‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ו‬
‫א‬
‫ג‬
‫ה‬
‫ה‬
‫מ‬
‫י‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ם‬
‫א‬
‫ם‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ק‬
‫~‬
‫ו‬
‫ר‬
‫~‬
‫הדופקים ו~ים מכלצד‬
‫יור‬
‫הן‬
‫פסחש~יהיי~ווג~י~ןא~‬
‫~די~‬
‫פסחחא~ל~~וא~ז"כ~ו~דכאיה"יגש להקגר"יכ~ו~יגיםיתכאל ~~ה ד~קת להשי~ו ~ד"ת יכ"פ‬
‫וא‬
‫כ~ייר‬
‫מכ~שר ה‬
‫הצי~ור ישראל~פס‬
‫הוי‬
‫לד~~~ו במ~"א ח"דסי~‬
‫צדר~~תו‬
‫~ק~‬
‫כ~‬
‫ל‬
‫"‬
‫~‬
‫כ‬
‫~ין‬
‫לד~רי~ו ~‬
‫ר‬
‫מ‬
‫א‬
‫ת‬
‫ה‬
‫י‬
‫א‬
‫ר‬
‫ל~ת‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫ש‬
‫ולש‬
‫ול‬
‫~יוה"כ שא~רים ~תמ~ו מ"~לכ‬
‫~י~‬
‫י~ ב~וך כלישראל‬
‫ק"א והחד‬
‫י~‬
‫וא‬
‫פהה"~יו~יםהר‬
‫סת‬
‫~יוררים בשו"‬
‫תח"זס~~~ין הקר~ת ~ריאז כ~ר בגולה חצותוחש~ והי~ א"~‬
‫ה~ימה כ~ר~~ויי~‬
‫קרבן ~זמה"ז באם ישיגו רשות מהמ~שלה שםוייי‬
‫ן ~ד~רי~ו ~מ~ח"א ~קא~סי~לי~ ~ה איש ~~הו‬
‫פ~‬
‫~~‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ב‬
‫ר‬
‫~~ו‬
‫ז‬
‫"‬
‫ב‬
‫ד‬
‫~‬
‫~‬
‫~ה‬
‫~יךיתי~דזה‬
‫כ"~‬
‫~דשים~~‬
‫~~ ~~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ר‬
‫~‬
‫ד‬
‫ת‬
‫א‬
‫ז‬
‫חפשר‬
‫טרם‬
‫י‬
‫כ‬
‫י‬
‫א‬
‫ש‬
‫י‬
‫"‬
‫פ‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫מ‬
‫כ‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ו‬
‫~‬
‫ג‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫תמיד התו~תמיד ~וכלל~ילות התפלות השמימה הןכן ת~שה ~סדר הכוו~ת‬
‫צ‬
‫"‬
‫ב~תגו‬
‫~‬
‫ס‬
‫ב‬
‫ש‬
‫"‬
‫מ‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ב‬
‫"‬
‫ב‬
‫~‬
‫ס‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ל‬
‫ו‬
‫י‬
‫י‬
‫ת‬
‫י‬
‫מ‬
‫א‬
‫ה‬
‫וק~~וויציאתוו~ארן הקדושה חול וכן~~יין‬
‫ר‬
‫ק‬
‫י‬
‫י‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ן‬
‫ה‬
‫ח‬
‫כ‬
‫~וד ~‬
‫~‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ט‬
‫י‬
‫~‬
‫כ‬
‫ה‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ס‬
‫~‬
‫י‬
‫ת‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫י‬
‫"‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ה~כליתה~ידויה אשר‬
‫ה~ישמ"י~םטו~יםויו"ט ~~םכ"זיו~ן~ת‬
‫ד~המ"קיהא~~וי ו~~ו~לל השמים‬
‫י~"ש~ ולפי"זי~יה ל~ודיהי~"דהרשא~ש~ו~ים ~~יסיו"ט אבו המש~ה‬
‫~‬
‫~‬
‫~אורה רא~לשיטתם הירושלמישכ~~יתןלישראלל~~ו‬
‫ת הכל צפוי והרשות ~תו~ה תי~ קושי~ ה~~"ם מי~ה‬
‫ו‬
‫מ~‬
‫דתל‬
‫ויי~ו~~~י~~ רשו~ לישר~ל ~יי~ ו~~רהאיךיתאימוכא~אמ~ם‬
‫חהזחן שםכביכול‬
‫משמ~‬
‫ב~חלכיותו‬
‫א‬
‫ךזה‬
‫~חי~כיוצאא‬
‫מה‬
‫ן‬
‫י‬
‫~‬
‫ב‬
‫ן‬
‫ו‬
‫ג‬
‫כ‬
‫ת‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫ר‬
‫י‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ד‬
‫ה~‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ה‬
‫ת‬
‫י‬
‫ה‬
‫~‬
‫י‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ש‬
‫ן‬
‫י‬
‫א‬
‫ה‬
‫מ‬
‫הידייה שי~ואזה האדם‬
‫ו‬
‫א‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ן‬
‫ת‬
‫י‬
‫~‬
‫ה‬
‫י‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ם‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ה‬
‫י‬
‫ש~‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫ש~מר ~ן~פ~ס~חא~לש~יי"ז קא~מי~יא~ירושלמי ויוד דוכמןמהיי~דייההוא רקיתהכי הי~ר וההיוה~יתיד‬
‫מתי‬
‫יק‬
‫הייקרכיון דק~ר~יתן רשותלב~ות~ית ה~רה ~ה כא~ המהלפ~יו ית"ש והד~ריםלי‬
‫~יןוהימיסו זה ~כוו~ת‬
‫~~‬
‫מלכים דברי הרמ~"ם ז"ל מ"ש שם כי לא ~~ש~י מחש~ויכם‬
‫~~ רק ~רי ב~תגואלצדק כמ"ש הרמ~"ם‬
‫היי~ו שליוכל ~סבירזאתלפ~י‬
‫גוש חומרהשוכ~ים‬
‫כי~מ~שיחצדק~ויב~ה ~יהמ"ק וכד~~ ~ש"ס ~~ה~ י"ח‬
‫קרו~‬
‫ן‬
‫מ‬
‫ז‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ל‬
‫פ‬
‫א‬
‫~‬
‫ר‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫~ד‬
‫ד‬
‫י‬
‫ת‬
‫~‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ך‬
‫א‬
‫ר‬
‫ב‬
‫י‬
‫ה‬
‫המה‬
‫וכמו ש~יאר~ו בי"ה ~ס~‬
‫תמימדגהי~~~~ל~די‬
‫כ~ד~שלהמאימ~‬
‫~יי"ש לפ~יוית"ש ~מחש~תווידייתו ו~"יקצתלמי שמ~ק‬
‫ת‬
‫~אלו ה~"ל ~קר~ת קר~ן פסח ~זמה"ז‬
‫כמ"ד‬
‫ו~ת‬
‫י"א‬
‫יה ~ה י"כ גם ~זהיתיישב ~מא~יןו ה~מתכי~כל התפלו‬
‫ה~‬
‫כ‬
‫"‬
‫א‬
‫~ן‬
‫ן‬
‫י‬
‫א‬
‫ש‬
‫ן‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫ק‬
‫מ‬
‫ש‬
‫א‬
‫ר‬
‫ם‬
‫ו‬
‫ש‬
‫י‬
‫ת‬
‫שמי‬
‫ו~‬
‫ו‬
‫ד‬
‫~‬
‫י‬
‫ת‬
‫י‬
‫ם‬
‫ה‬
‫י‬
‫~‬
‫מ‬
‫ז‬
‫~‬
‫שמה‬
‫ז‬
‫כ‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ח‬
‫א‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ם‬
‫ו‬
‫ק‬
‫מ‬
‫ב‬
‫לטו~ה‬
‫~~‬
‫"ל‬
‫לש~ם יודא‬
‫יחש~‬
‫~ ~ירושלמי ~זה לשיטתו ~מישר ש~י ביתו טובודי למ~ן‬
‫~יו"ט‬
‫~תו‬
‫דב~ין ביהמ"ק יהיה קודם‬
‫~‬
‫~מ~וכ~זכר ~דברי~ו‬
‫ל‬
‫ש~ר~~ולת ת~ד שם משא"כ בסי"~‬
‫מה שכתבתיכיון שקיה ה~הידיין ל חל‬
‫א~‬
‫המ~~~ב"ם ד~את משיח קודם‬
‫~ ~ש"קוה~יא ממדרשיםכיש~ ימי~ראשית לשקיה‬
‫ב"~‬
‫כבב~‬
‫~~‬
‫המדרש םויפי~~ז שפיר דרש כמין‬
‫החמה ~ר~ שבת~‬
‫~ו~‬
‫א‬
‫ל‬
‫ד‬
‫~‬
‫כ‬
‫ב~ס~ם‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ב‬
‫ן‬
‫~‬
‫י‬
‫ס‬
‫ר‬
‫ג‬
‫י‬
‫~‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ש‬
‫~‬
‫ד‬
‫א‬
‫מ‬
‫ו‬
‫י‬
‫כ‬
‫ט‬
‫"‬
‫ו‬
‫י‬
‫אריכתא‬
‫~יירו כי כןש~י של ר"ה‬
‫הקה"י‬
‫~ ~הך"ד~יתן ליש~ל ~~ותבית ה~~רה" אמ~ם~שירי‬
‫כ~ דמיאכיוןשיצירת האדם ~"ש בליל ש"ק שקיה‬
‫~זה ~פ"חה~‬
‫~ר~ן שם ~ר בו ו~ר כיון‬
‫~ ~~ יום~~~‬
‫~ז ש"ק‬
‫ה~הי"כליוםא‬
‫א‬
‫דר"~‬
‫כן‬
‫ה~חירהוכו~י"כ‬
‫~ש~ו~ן ללמיד ~ז~‬
‫ד~תוס~ ~ס יוד~~שי~ר~~י אךלי~י~~‬
‫ואין סתירה‬
‫~אשית‬
‫יר‬
‫ימישהב‬
‫הג~ ה~~רס ~‬
‫ב~י~ו‬
‫אלו~ הת‬
‫בו שלש פ~‬
‫י~ם בש~ה" ~~רו דבש שם ש~רן ול~ד‬
‫ר"א ור~‬
‫אם‬
‫"ו~~‬
‫פל~ת~~גלגליםימה‬
‫ק~רובכןמ~"ש הרמב"ם ריש‬
‫~ת‬
‫י"כ דה~ה ~~יסן ~בראהיולםאו‬
‫יה‬
‫~מזלו‬
‫ור~ואז‬
‫בתש~‬
‫~‬
‫~"כ כת"ק ~יןצבוריו‬
‫ה~‬
‫דא"כ‬
‫שין פסחש~י‬
‫שצ~ך ~א~והז~ימים כמו~י ש~ה ~~~~~ו ~"כ ש~יהם‬
‫ה~ירה~‬
‫~מ~‬
‫~לוד~ ~מיםבש~הלרגל והיי~ופים‬
‫~‬
‫רקמיוםח~הש~י~~ א‬
‫~מיל‬
‫המוליד תחלתהחש~ון ~"כ‬
‫בפיי~‬
‫וכ~ ~קר‬
‫יריי~‬
‫~‬
‫בח‬
‫רא‬
‫~רבןפסתבפסחש~ייכת"ד ~וכן~משך‬
‫שכת~י ~~פ~ שלפי תורת~ו רק‬
‫זה סותרלדברי~ו מה ית~~‬
‫כ~ר~ אי~‬
‫~כורים ~~~א אולם‬
‫~כל הזמ~ים‬
‫~~~כת"ה~ס כששק~ ה~ה מי"ש מת~ל הש~ת יכ~‬
‫מ ~ כל ~ר כניטל דמי~ה~ ~א~‬
‫ו~ר דבר ~רו‬
‫ש~וס~‬
‫ן ~לו ~ו~די~‬
‫~רי‬
‫כ~‬
‫ב~ת מהי~י‬
‫~וכ~~~ ד~קואתי‬
‫כי‬
‫לרגלשלש ה~‬
‫~מיםבש~הל~יהמ"ק‬
‫קר~ן‬
‫מרח~‬
‫ור~ה‬
‫ש~ו ולהקרי~‬
‫~וכדסו~אבפ"א‬
‫~מן~התורה‬
‫אשיב מה שהייר דברי~ו שם ד~~ה מ~רי‬
‫~י‬
‫מ"י~פ‬
‫ושיכ"פ‬
‫~ו‬
‫יילו‬
‫ד~י~~ רגלים‬
‫י‬
‫י‬
‫ו‬
‫של‬
‫~ הפרדר"א פרק ~"ב ~וו היום‬
‫~ כ~~ת‬
‫~~‬
‫ה~~"ם ~‬
‫~~ו‬
‫שם ~ב~ש משלב~ית‬
‫ו‬
‫כפשוט‬
‫~רתןשלישר‬
‫ש~ו יש~להי~ירבשבת‬
‫של ~‬
‫~~וש~אלב מ‬
‫זהלקרבן ~יק~בו‬
‫יד‬
‫~סחש~י ו~~וןכלל את השבתוכו~ימדווכרלא~אח‬
‫אהפ‬
‫הושי ל"ושיו מו~י‬
‫~~הצב~רהו~הילר‬
‫פ~‬
‫~~‬
‫אי~‬
‫ש~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~רבןחגיגה כדא~א שם ~תוס~א ~םלפימיםיארי~ולי‬
‫~~ם ~כמה‬
‫שיהיו ~אים כל ה~ור כמו שהיה‬
‫~~י~ק~‬
‫וצ~טרכו‬
‫י~ המלךי~לי‬
‫ה~"פ ~~ור מה‬
‫~~‬
‫רשי‬
‫ור מקרי~ן~~ ~‬
‫דאיןצ~~‬
‫זה‬
‫י גם ~מקרה ~את‬
‫ק"פק~‬
‫הוכ~‬
‫יט‬
‫אשר כמ‬
‫רחוק המציאות כ~~ וה"ז אי~ו ~רושו‬
‫ה~‬
‫~ירסתו כמו ש‬
‫אי~ו ~ראה גי~ שכ~‬
‫ש~ל היי~ו‬
‫שמחסיר ~~ם אלו התי~ות "מש~יתן~תרחשיו~ת ל~~ו‬
‫ב~‬
‫ח‬
‫ה~חי~"וי"לבאמתדהיי~וש~יתן רשומן הש~ם ~למשי‬
‫ל~~ו ~ית ה~חירהבין פסח ראשוןלש~י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫~‬
‫יל‬
‫שי~‬
‫י~א‬
‫~ית‬
‫יל‬
‫יל‬
‫וי~‬
‫יי~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫יו~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫י~‬
‫יי~‬
‫יל‬
‫יצ~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫יד‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫מ~לו ש~רו‬
‫~~"ל‬
‫בתש~שי"~‬
‫כלל ~~"ט‬
‫ל‬
‫~~ ~ ~ ~ ~‬
‫ק~~‬
‫~‬
‫~ ~‬
‫~~ו‬
‫ח~"מ‬
‫~"י~~~"ל~ ~‬
‫~‬
‫ה~"ש א~‬
‫~ ~ היו‬
‫ל~ כ~ ת~ן‬
‫~ש~ ~~‬
‫~ותז~"ל‬
‫ראו ~~"ק‬
‫ק~ם ~ר~"ל ~ם כ~ה ל‬
‫שמ~‬
‫~"מ~ ~א~םכי‬
‫ה~"ן ~ר~א~ז"ל ~ו כ~הז~"ק‬
‫ברור‬
‫נ~ה א~‬
‫~ ~ו‬
‫כי לול זאת‬
‫הרא"‬
‫ש~ו‬
‫~ש ~ב~‬
‫~~ור ~כמ"ל~~~ו ~ו הב"י~ז"ל‬
‫~כיר~‬
‫~מתכן ~‬
‫~~ןתפי~ן ~חוה~"מ~לאסור ~נ~ן‬
‫בשו"י‬
‫~~רשאין ~~ם בח~"מ‬
‫ופ~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫לי~‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫י~"נ ~"ג‬
‫~‬
‫~~‬
‫מכתבך‬
‫~~ח ד"ת‬
‫י"ד ~ה"ט ~פ~ ~ ~‬
‫ברוב~ דמס~‬
‫~ ~ ~~‬
‫תש~‬
‫~~‬
‫~‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ש‬
‫א‬
‫~"כ ושמח‬
‫ם‬
‫~‬
‫י‬
‫ת‬
‫א‬
‫ח‬
‫"‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ן‬
‫נ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫"‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ב‬
‫ל‬
‫~‬
‫חי~ תצא~‬
‫ק‬
‫"‬
‫~‬
‫כ‬
‫י‬
‫פ‬
‫"‬
‫כ‬
‫~‬
‫י‬
‫מ‬
‫חון‬
‫שהן כל ~ו‬
‫~הת‬
‫הש~‬
‫~ר"י הקדוש ~כא‬
‫ר‬
‫~~ ימי ~ה שאסו‬
‫ל~~ו"יכ"ד‬
‫א~‬
‫ז~םשאסורכגון ו~ר~~ח‬
‫~שאר‬
‫~‬
‫~~‬
‫~‬
‫י~ו‬
‫~‬
‫ה~נ ~ א ו ~ ~‬
‫חו~ ש‬
‫ה~‬
‫~בשמת~‬
‫ה~‬
‫ייר‬
‫~כת‬
‫"לה~~ש‬
‫שו~‬
‫~ר~~~י‬
‫ל~~ן~ ~‬
‫~שו~ב‬
‫ד"ש~ו~ ~מ~~‬
‫~י‬
‫~~ר ~יהלשמור ~ם ור‬
‫~בת ~נ ~‬
‫ו~‬
‫~‬
‫ש~~רו ה~יםיום‬
‫ר‬
‫ת~אימ‬
‫כש‬
‫שלם יהושי‬
‫~ ~~ן ד~ כיום ת~ם וש~תי ~ כי כלפי‬
‫~‬
‫זו ~~יור ~םלתוג~יים שש~יםיום ~שייכ"ל‬
‫~‬
‫~ההמין‬
‫~ש ~לאם ~ רכדב~נו‬
‫ש~ו~יר~‬
‫שק~ת ~‬
‫~ ה לחליום‬
‫ד~הש~א"כ~יח"ו~י~~רי‬
‫~‬
‫דב~~ ם ~וםה~שיכיין~~סריוםא~ ~~כר‬
‫~‬
‫א~ם ~זה"י‬
‫~~ור‬
‫~ר~~ה‬
‫~ ש~‬
‫ד~~~הי‬
‫~~שום~ ~~‬
‫ל ~יי‬
‫~רד"לי‬
‫הפ~ר"א‬
‫~ה‬
‫~כיוןשי~ו כ"ד‬
‫שי‬
‫ם‬
‫והוייו‬
‫ת‬
‫ב‬
‫ש‬
‫ה‬
‫~~‬
‫~ק~ת‬
‫ם‬
‫ש‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫ב‬
‫~ה~ה‬
‫~~‬
‫כן ל~"ז ~ און ~~נות ~מוכו לציר‬
‫הי~‬
‫~פונוכ‬
‫~ו~ ~י"ש מ"ש~~‬
‫~"ב דכתובו ~שכ~י~‬
‫ד~י ~לי ~ו‬
‫ב~םוצלו‬
‫~רוש~‬
‫~ד ב~ם ל‬
‫דג ~דל~ו‬
‫וש~ו מיד קו‬
‫י~ל ~~ר ~לו ~חר ~ וחששו ~ו~‬
‫ה~‬
‫בש~‬
‫~נוכיון‬
‫~ם ~דה ~ה ~ששוכיוןשכ‬
‫~ריברוכ"ד‬
‫ל‬
‫"‬
‫נ‬
‫כ‬
‫"‬
‫י‬
‫~‬
‫ן‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ן‬
‫כ‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫ש‬
‫~ום‬
‫ש~‬
‫~~ה‬
‫~‬
‫ה~יד‬
‫של‬
‫שינו‬
‫הא~קוי ד~‬
‫ש‬
‫ל‬
‫~לות~ושילון~‬
‫זר~‬
‫~לום ~סמוךו~ הלב~של‬
‫~שך‬
‫ש~‬
‫יוכלו~ ~~ם‬
‫~~ג לבם ~ כ~~חששחילולה~~‬
‫~ם דקיי"ל ~ד ו~‬
‫ש~‬
‫"ח‬
‫יי‬
‫ו‬
‫כ~הימיד השמש רק‬
‫ש~‬
‫של~‬
‫ר‬
‫כל‬
‫~יבש~כהאי ~~"ק באש~~ל‬
‫א‬
‫ק‬
‫ש‬
‫ת‬
‫וה~‬
‫ב‬
‫~‬
‫ק~ס~ הלי~‬
‫~ל‬
‫~ולתםההאי~‬
‫תמ~ו"ר~מ~‬
‫ה ~~~~~יושב‬
‫כ~קו~ א~מ‬
‫ה~"ק היו~‬
‫ו~‬
‫~~נווכן‬
‫ו‬
‫מ~ב~נ‬
‫הרד"לבפדרבד~"א שם אוכ"גכתבכד‬
‫שה~ר ~ ~‬
‫השמש ושק~תו היינו ~~ן שבת‬
‫~ר~‬
‫ולם‬
‫י~"ש~וכיותן~~ש~להי‬
‫תחשבכ"דשיוכסדרן‬
‫~~‬
‫~יקרא‬
‫~~~"ש‬
‫~~ בט~‬
‫~~ ~~ו‬
‫~דושטו"ת‬
‫י"ל ד~ש ~שובהלילו ש~סרובתשה"מי"פ ~ " ל‬
‫נ~ג‬
‫את אשתו‬
‫~~~ שלאיוכל ~יים ~ם‬
‫וש~‬
‫~‬
‫תשה"מ ~"ש ד~‬
‫ב~"ח‬
‫י"פהא~"ל ~םב~ל‬
‫~~ו‬
‫~~ר~ השבויו‬
‫~"ש וכן‬
‫~ח בשם הרח"וז"ל ~בי‬
‫~‬
‫פ"א~‬
‫~יי"ש ~~יק ברכה ובשי"ת בשם‬
‫~או"ח ס~‬
‫והגם שי~תי‬
‫מיילתקפ"א‬
‫צ~ה~ ~ס~‬
‫תשו~‬
‫יכ"פ ~ש‬
‫ה"ג~ ב~ל‬
‫וסיד‬
‫מצ~~‬
‫ים שה~ירו בליל ר"כ‬
‫~‬
‫ו~"מ‬
‫ל~ראסור ~ש מצ~ו ה~ר~יל‬
‫טבי~‬
‫~בי~‬
‫שהקשיתי שם ~בשם הס~‬
‫~ו ~ם ~~~‬
‫י~‬
‫ל ה~ה"ט‬
‫ן המ~דים ו~‬
‫~~ י‬
‫~שיבלל~‬
‫ב~‬
‫~רן‬
‫ולאש‬
‫בייישל פסח ד~ ייי"ש ו~ליתהשיש ~‬
‫~‬
‫~ים ~‬
‫יפ"ד הש~"כומובאבד~ב~~ונ~ו~~~"א ח"ב ~ס~י"ח‬
‫א~‬
‫~~ן ~כירו‬
‫שצ~כין‬
‫~אה~ ~‬
‫~ו~ ~~מ~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~שבב~י~ן~ה~י"~ט~ ~~~ ~~~ש~~~תוןי‬
‫~~~‬
‫~~~~כ ~ל‬
‫~וה"‬
‫~~"ש ו‬
‫ל‬
‫~~"~ה"ני"‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~ ש~‬
‫דל חשיב ה~ה"ט‬
‫~ד~~ד מל‬
‫משום‬
‫רק ~~ ~‬
‫מ~ד ~‬
‫~~"כ‬
‫בכלל ~‬
‫יו‬
‫אנ‬
‫זהו כ~רי‬
‫זה‬
‫ה~ה"ט לי‬
‫ון‬
‫ש~תכןש~~‬
‫~‬
‫~רןכ~‬
‫ויד"ה~‬
‫~ ש~ר ~לבל~שמ‬
‫~אחשיב יוה"כב~ונוכ~~ באו~ים שם‬
‫~‬
‫ה~ה"ט ל~ו כ~ל‬
‫~כי דל‬
‫~ת~ד~נן ב~תו שפי‬
‫קחש~ריש ~ישב קוש~ךדיש‬
‫~ שו~םי~ן‬
‫~ו‬
‫~ייםכל‬
‫~כמ~ן‬
‫מציאו‬
‫~ת‬
‫ב‬
‫~ל ~מהו"שתפ~ירי"ל‬
‫הש~ב~ל אתושמ"ח~ ובכלזו~‬
‫יוה"ד~םאח"כ ד‬
‫~רגשת~י~ ש~רתו~ןיו‬
‫הבתו~דם בתו~ם‬
‫דב‬
‫כמב~ר ~"ד‬
‫שרו~‬
‫מד~נ~‬
‫ן‬
‫~וז"א‬
‫~"ש‬
‫בד~י ~~‬
‫ט~ מדא~ ~‬
‫כנ"ל~‬
‫קשפם"זסי‬
‫תש~‬
‫~~ו~‬
‫~ד~ ~ ~ת~ל‬
‫ד‬
‫י‬
‫ס"ק~י"ג~ דיכ"פ‬
‫~א~~שים ה~שהש~‬
‫~ח"כ‬
‫~"ל יקד‬
‫~ו~ם~ב~ו~‬
‫כאב דם לת~‬
‫~שים כל‬
‫ד~ ~פסקו ה~ם‬
‫ה~‬
‫מור ~~‬
‫~~ לשמח א~תו‬
‫~שים‬
‫י"‬
‫יבב~~‬
‫ש~ו~‬
‫ה~‬
‫~‬
‫זולתליליוה"כ‬
‫~~~~‬
‫~י~~~‬
‫~וינו‬
‫צ~כ~ א~נו‬
‫נפשן‬
‫~שכו~‬
‫רר‬
‫הטו~םז"ללאתש‬
‫~~ ~ים‬
‫ו~מפיהן‬
‫ה~שו~םכמו‬
‫ל‬
‫י‬
‫ב‬
‫~‬
‫א~‬
‫וליאולןבשנ~י ד~י ~ר ~~ור‬
‫אשר מותר ~םזול~‬
‫ש~סר‬
‫ת י~~"כ‬
‫ק~י~ ~‬
‫כנ"~‬
‫~ם‬
‫~שה ה ~~י ~~‬
‫אשתו א~‬
‫~כ‬
‫י"ל ~ון ~צו‬
‫כ‬
‫"‬
‫י‬
‫~שה"מ יצ~ו שליום‬
‫~י‬
‫מפ~‬
‫ינ~ו~‬
‫ה~‬
‫אמרינן ש~ ~מ"ד‬
‫~ ~יהנושאאת וש~ כד~‬
‫פ"א א~‬
‫ב ~כ‬
‫ד ~א יש ת"‬
‫קשה‬
‫~~וה"ר~~"כ בש~‬
‫ד~נו ו~קכן ה~~ם~~פ"זמה~‬
‫ש~~ר‬
‫אל‬
‫י‬
‫"י‬
‫מי‬
‫~שה‬
‫~ה"מ‬
‫ה~‬
‫אר~‬
‫~~~מ~ים ~וא~"כי"לדי‬
‫ו~י‬
‫~‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫נ‬
‫י‬
‫כנשים ~"ז‬
‫שכבר‬
‫דרבנן כמו ת"ב‬
‫שפירבנושא‬
‫ב~~תו‬
‫ה~ז~~‬
‫פ~ ~ או~‬
‫~~ו~‬
‫ה~‬
‫~ור‬
‫~~"ק‬
‫א~~ח כל ~ו‬
‫~"כ חשב ~ מח~בל~יים ושמ"‬
‫יי~"ז‬
‫~ " ~ ~ ~יש‬
‫שהוא ~כ~ ~ה"~‬
‫הש~‬
‫משום‬
‫חשיב‬
‫~ז~ומר כן וכןג~ שפיר‬
‫תו~~א ~י"כ ל‬
‫~~ו~~ורי‬
‫~"כ‬
‫~‬
‫ד~שכלמצת‬
‫יב"חש~‬
‫נ~ג‬
‫י~כנ"~‬
‫ה~‬
‫מד~~‬
‫"~ אתאשתו~‬
‫ות‬
‫ה~ל~זהו‬
‫לש~ו בר~~ו ~בפ~ יה"כ ושמרת‬
‫ו~לפל‬
‫ת‬
‫א‬
‫~הז"את~ אמנם‬
‫וש~‬
‫י ה ~ ה~מןמלכי יש~ל‬
‫~ ם ~~ה ~~ בד~רינובס~ אוחיים‬
‫הח~ושלום ~מ~נו ולו ד~א ~ורמיורכ‬
‫~~~‬
‫~מ~נו‬
‫~נוך‬
‫כי ~~ד"ה מלו~יש ל הביאו‬
‫גו~‬
‫"מ‬
‫ןצו‬
‫ששה~א ~~‬
‫מ‬
‫ל‬
‫"יהחתןיםאשת~ו א~ ~~צ~‬
‫~מ~‬
‫ר‬
‫וןקפ~"י‬
‫ח‬
‫מ‬
‫ש‬
‫י‬
‫ש‬
‫ו‬
‫נ‬
‫~‬
‫~‬
‫נ‬
‫ש‬
‫~‬
‫מ~ד‬
‫~נד~‬
‫~ם‬
‫ב~‬
‫יחת‬
‫ם‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ן‬
‫י‬
‫ל‬
‫י‬
‫פ‬
‫ת‬
‫ן‬
‫~‬
‫ש‬
‫י‬
‫~~‬
‫~~יצ~ ~ה~‬
‫סימים ר~ם‬
‫יה‬
‫ו~לת‬
‫אחריםש~ זו‬
‫~ל~ה‬
‫~יי"ש באו ~ם‬
‫י~"כ‬
‫י‬
‫~‬
‫א‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ש‬
‫~~םל~~~~‬
‫~‬
‫לש~~ינוך ~רמ~ם‬
‫~~~דלולא ו~‬
‫~הך‬
‫מ~ד‬
‫~א‬
‫שמ"~~ליו‬
‫~~~שה~שה‬
‫~ב‬
‫מ~ ~יכ"פ ל חשב ~ם כלל~ ~ ~‬
‫ה~י~ ~ ופן ~ו ~ ~ ה‬
‫~~ר‬
‫ד~נן ~~‬
‫~כי‬
‫יר‬
‫רו‬
‫אח~‬
‫~יוו‬
‫ה~ל~‬
‫הנשואיןוי"ז ~מר‬
‫~ום‬
‫ד~ ש~ה‬
‫י~"~‬
‫~ ש~ משמ~ישב‬
‫~ר~ם ~"ל משום ~חו"ל יו"~ ~ ~אהחשבון ר"ה‬
‫מיי~‬
‫ק‬
‫ש~~ אשתו אשר ~חיכ"ל‬
‫ושמח‬
‫א~ל~~ו‬
‫~‬
‫ו‬
‫"‬
‫א‬
‫ה‬
‫"‬
‫ר‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ם‬
‫יו‬
‫~‬
‫~‬
‫כ‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫~~אן ל קמ~רי ~‬
‫~ ~ ~~~~ וה~‬
‫~"ד ול"ת‬
‫~ר~"ם ז"ל‬
‫~~~ן בס~ש~ ~‬
‫~‬
‫המצו‬
‫~דרב~ ~נוך‬
‫~‬
‫ב~~תו ~"כ~ כ‬
‫י‬
‫"‬
‫מ‬
‫~‬
‫~ קמ~‬
‫~‬
‫~לדבר‬
‫מצוהזושלא‬
‫~~ה"ט~‬
‫~ ~‬
‫~ ~ ~ ו~‬
‫שי"א~ ~‬
‫ים‬
‫י~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~ ~‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫יל‬
‫~~י ~~ישן "יטור ביכו~ם" ~~ ביה"ט שכ~‬
‫~ ~בזה ~יה"ט תצא~"ל ושמ"חמס~רו ש~"ד‬
‫~~ין הש~ה ל~ם‬
‫ב~ש~"ה ~ם~ שחסר והיי~ו‬
‫~כא ט‬
‫י~"כ ~~ן ~ם לש~ל‬
‫ה~~ ~באבל~ זה‬
‫~ברד~~מן ~‬
‫ש~המ"ק קיים א~‬
‫דה~~~תא בר"ה‬
‫ה~‬
‫~ ~ כ~ כ~י‬
‫ובר~ןדין ק~וש~זו‬
‫לשש‬
‫ל~ התורה ש~~ו‬
‫~א~ ו לו~שמ"ח צוה ~~י"ח‬
‫ו~~מדבריצ~‬
‫ש~~ יש~ליושי~‬
‫~~‬
‫ה~חרובאמ~ם‬
‫ש~המ"ק ~~‬
‫~ו~ו ~‬
‫של מקום ב"ה כ~~"דיכ"ל ~שי"ת‬
‫כ~ו‬
‫ב~ת ג~ל~ו ישמח~‬
‫~ש‬
‫ו~דם‬
‫~~~~‬
‫~י~~‬
‫במה~ ~~~‬
‫~וש"ת ~~תך‬
‫~תך‬
‫~‬
‫~וש"יאש~‬
‫~"~‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫ים‬
‫~‬
‫לי~תי למה‬
‫מהלכה‬
‫ה~~י~י~ו~‬
‫וב~‬
‫ימ‬
‫צו התלויו‬
‫~רן‬
‫שאי~ו ~והג‬
‫~ד~בזמ~י~ו‬
‫~ ~וכ~‬
‫ה~חי~וךשל‬
‫בחו"ל ו~ה השמיט~ו~מס~ המצוו‬
‫גם‬
‫הראשו~ם וב~רט הטוש"י ול ~קוהו כ~~ ןאוחתרזכ~וםר~יוד‬
‫מה שס~רתילכםבק~~יצא מה שסי~ראדמו"ר הקדוש‬
‫או~‬
‫~שהי~בית חתו~תו‬
‫בשם חות~ו‬
‫י‬
‫זי"‬
‫ווי‬
‫משי~‬
‫ה~"ק‬
‫~ל‬
‫ה~שו~ה~~~וך‬
‫י"ד ס~ ה‬
‫י‬
‫ל‬
‫י‬
‫י‬
‫~‬
‫ר‬
‫א‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫ז‬
‫ד~‬
‫ד~~‬
‫מ~יים‬
‫ת‬
‫~א"הוכמ"שהמישה~ריכו‬
‫מו~‬
‫או ו~‬
‫בדב"‬
‫לשמ~ת בשמ~ ר~ייאה‬
‫~כ"~ כלהי~ין‬
‫ל~מ‬
‫~חמירכללבזהמדי~ה‬
‫מהדו~צאב~ש"יומ~יןל~יויי"ש~‬
‫י~‬
‫מ~‬
‫א‬
‫~ל‬
‫יקכ‬
‫וכיון דרבי~ו הטור לשי~ו שהש~טו‬
‫ס"ל דהי~‬
‫בט~ה"י שה~~מא~הטים ל י~תי‬
‫~ג ~ימכן"~‬
‫~יו מלכיכ~י‬
‫ש~~ל ת~י~ם‬
‫"ל‬
‫הב~‬
‫~‬
‫~תיהםי"כ ש~ר ב~ה"ט‬
‫ןו‬
‫ול‬
‫שי‬
‫יאח‬
‫"‬
‫~‬
‫ב‬
‫~הר‬
‫~~~‬
‫~קט‬
‫~שב~ת"ב~משום ש~מןהבית להי~ ~והג ת"ב כלל~‬
‫~~וך‬
‫שם ש~הגמ"יזו ~ל מקוםובכלזמן‬
‫ן~~ חי~וך ס~‬
‫תמה שלמצאב~וסקיםאחרים‬
‫זונוהג‬
‫שמ~‬
‫~י~ו‬
‫ובמ~אבל ~מת קשה למהאי~ו ~והג בזמן‬
‫~~ו‬
‫~ודר~‬
‫המ~‬
‫~~~ו~ו~ל~מהד~א~‬
‫~~‬
‫ה ~ ~~‬
‫לש~ה~ב‬
‫ש~~ב~בי~~~‬
‫י~~תו ש~ה‬
‫ב‬
‫י~ו~והג‬
‫י~י~ת‬
‫ומ~‬
‫~‬
‫~‬
‫שכ‬
‫ו~~ייתה בשו"ת הרדב"ז ~ח"א ס~‬
‫ח~ש~תו‬
‫"ך‬
‫לו‬
‫למ~~ה אחרת מותר להחתןרת‬
‫כ~~‬
‫לכ~~~ ~"ש‬
‫דלצ~‬
‫~חו~בס~ המצות ~רמב"ם ~ל"ת‬
‫דגם‬
‫~ורה ~ור ל~ןלצאתמביתוזהו הג"ה מתש~‬
‫ד~ט~ה‬
‫יא‬
‫י"‬
‫ד שכ~‬
‫~א כת~ הרמב"ם יכ"ד הרדב"ז זצ"לייי"שיו‬
‫~"ש וליצא ולאיי~רילי‬
‫ולכל דברהיי~ו ג"כ דבר‬
‫~נ‬
‫ב‬
‫גם‬
‫צ~של יס~קמים ~ון ~ ו‬
‫מל~‬
‫~קייה~לבית‬
‫ו ו~~ה קצת מלשו~וזהדשייך כלבמל~ ר~‬
‫~ו~י מלחמהוהיי~ו רק בזמן מלכי יש~ל וחיהלמ‬
‫~~"ל‬
‫םצכ‬
‫ר~‬
‫~~ם‬
‫כ~ שם‬
‫שליצא לדרך ~תוך‬
‫~~‬
‫וו‬
‫בס‬
‫ירביםאבל~ורך‬
‫ח‬
‫~ש‬
‫~שו~יצמולמה ליצאלהר~חשל‬
‫כ~רלצ‬
‫מ~‬
‫תו‬
‫אשתו אםשאיןלו מהיאכליכ"ל הרדב"ז‬
‫ל~~סהומלששממי‬
‫~‬
‫ח‬
‫~"לדלצרכירביםכל ש~~ולצורך ~ר~סתו ז"~‬
‫אםאשתו ~מת אסור גם‬
‫ןא"ה~י~ בשד"ח ~רכת‬
‫~"כ כ"ט ~ריכות בימי~‬
‫~ה ל ה~ו‬
‫י‬
‫כ~~בטסו~ש"יו~ו"כ ויגיםי"ר~‬
‫~ד~‬
‫"ן‬
‫צר‬
‫~~א‬
‫ב~ת‬
‫א~י‬
‫~‬
‫כ~"~ שה~יר‬
‫~~נן ~~הרו או‬
‫~ה~~ביא כי‬
‫~~זה אבל‬
‫מ~ר~~~וב ה~ר ב‬
‫ל‬
‫ה~"ק מה~"מזי"י ב‬
‫מקור ב~קים רק מס~ ה~~וך ה~"ל ~"שה~‬
‫~צו‬
‫~שם‬
‫~~ אבלדיהשלא ~~קה‬
‫מכ"ש מה של~צאכלל‬
‫בם‬
‫מתוכןא~ומורי‬
‫ש"וי~וסקיםידיין‬
‫~~"~‬
‫~‬
‫מ~רשכן‬
‫וליי~רילי‬
‫ולכל‬
‫דוקא‬
‫דל~‬
‫ה~רכי המ~ה ~ ~יוצא אלא~~לכלדבדרברא~~~‬
‫ליו‬
‫~חורה‬
‫~מ~רש שםבס~~~‬
‫המצו ~~םזהו ~ל ומוה‬
‫ל‬
‫דמד~‬
‫~טור~ש"י~"י~סי~ ~צויו~ה‬
‫ו~י~‬
‫ם‬
‫רשוהוכיוצא כ~ שו‬
‫אש~תו~שאסור ~מןרבבלתיי"ו~‬
‫~ן יב"ח ה‬
‫לצ~ראשו~ים אחר ~ו~תם‬
‫~‬
‫לח"כ ול‬
‫הזכי‬
‫רו ~ה שום‬
‫~ל~‬
‫בהלכה ~ם הלכה ~ ול"ת‬
‫הטור ~"י‬
‫~מ~י~ו ר~‬
‫ה~‬
‫ה~ה~‬
‫מד~ הש~ט~‬
‫וה~"~‬
‫~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~‬
‫~ ~~ ~ ~ ~ ~‬
‫~ ~‬
‫~‬
‫יד‬
‫הרב הא~ו"ר‬
‫~ ~לך ד~ברי כ~ דב~ ~רצ"ה ~ן‬
‫~~ר מה‬
‫ש~ט"~‬
‫התלמ~‬
‫~ח"ל‬
‫יכ‬
‫הש‬
‫מרןשיחי~דמ‬
‫ה~ר מדאו~אבכליב"ח‬
‫כ~‬
‫ם‬
‫שהי~ דם בתולים מ~ת כאב וכו~ דתו~ן בדם בת~י‬
‫~וייי~‬
‫או‬
‫שר~~וס~ ~דה ט"וי"א ו~וס~ הרא"ש שם‬
‫דמשכח"ל ~~~הוכו~ אם‬
‫~שכח"ל‬
‫ל~רשבד"זי"ל~ו"~~‬
‫~~~שים~ייי‬
‫~סי~‬
‫גם בקט~השאכתיאין אורחכ‬
‫ק~"ט~ ~‬
‫במש~ת‬
‫דאין ~‬
‫~ם ~ם‬
‫ל ד"ב ול דם‬
‫אך ~~הכל~ ~הדברי הח"~‬
‫דו~~א‬
‫כתובו~י"‬
‫ס‬
‫ד~ים המה דו~‬
‫גם~כאןאש~יד~קי‬
‫~~~חלדק~י שרובי"ב~‬
‫~ ~דה לקמיירי הטור~ ~צם ה~ם ~ו‬
‫סמכי~ן ~~‬
‫הש~ה שמותר בהם‬
‫יוה"כ ש~סר‬
‫ר~מ~~ייצ~ו שליום‬
‫כ~~ בריש דברי מזרון~ וכן כ~ יוד י~דיי הרבנם‬
‫יומד~אחר כת~~ו‬
‫ה~ו~ים והבן‬
‫איב~‬
‫~~בז~‬
‫ה~"ל ~ברי הטור‬
‫דל~ ~‬
‫~דותו~‬
‫~ם ז~‬
‫ים‬
‫אין‬
‫~כאהיו~‬
‫"ה‬
‫יכב‬
‫ש~‬
‫~א‬
‫מו‬
‫מדברי ~יה"ט ש~ון יד‬
‫~ו~‬
‫ד~רייתא בש~ה ה~שו~ה בכל יום ויום ~"כ לכא~ה‬
‫~דוש די~"אתצא‬
‫דבש~ה‬
‫ליהי~שייךדי~ה‬
‫~י~~סקי~‬
‫~ר~~~הביו"דסי~ה~ק~"דסיי‬
‫ד~רישה סמוך לוסתה דה~‬
‫דהיוצא לדרך צריך ~~וד אשתו א~~ ~וך לוסתה‬
‫~~יי"ש ברמ"א דגם בתשמיש~‬
‫וב~ר הר"ן ה~ם‬
‫מור~ג~ייי"ש בטו"ז ס"ק‬
‫מאחרי דוסתו ד~~ן במקוםמצוה ל"‬
‫ויכ"זהילה בתשו~ כ~סת ~קאל ס~ ל"ג ובמ~ח"י‬
‫ד~‬
‫"י‬
‫יס‬
‫~‬
‫~ ~~"ד סק"ט‬
‫וכן מסיק ~~ה במל~שי‬
‫~~~ך ~ ~‬
‫כ"ט~‬
‫~ת~ר~ ~~~‬
‫ן~‬
‫~~~ ו~כ~‬
‫~~~‬
‫~~מו‬
‫~כ‬
‫~"‬
‫ג‬
‫מה"ט~~כ~מ~ו~~וצא‬
‫~~~לדרך‬
‫~ק~ה‬
‫~‬
‫י‬
‫ס‬
‫~‬
‫א‬
‫"‬
‫מ‬
‫~ו"א‬
‫ד‬
‫ו‬
‫י‬
‫ן‬
‫י‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ק‬
‫ה‬
‫"‬
‫ד‬
‫ת‬
‫"‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ו‬
‫שם‬
‫~~‬
‫להגאון ~סלבז"ל‬
‫~~~~ין כלה ב~ילת‬
‫~‬
‫ס‬
‫~‬
‫דיי‬
‫כא‬
‫וצ‬
‫יש ~קל ולדממ"וגה~ל‬
‫מצוה‬
‫"~לדרך וא~~ ה~ב"י‬
‫בו~יו"דסי~‬
‫~מהד"ת ח‬
‫היי~ו משום דדוקא~וצא‬
‫יי‬
‫חב~ ד~~ ~ותר אבל בל"ט וכן‬
‫ח"‬
‫לדרך שאמרו בגמראקי‬
‫בכלה אם ~~ר דמצוהו~כי~ו‬
‫לה~ ליכא חיוב ~ש"ה‬
‫~י"ש ~ריכו ~ו~ק"א יכ"~‬
‫יי‬
‫אסורא‬
‫~י~תי דב~ו ~מת‬
‫מלשון‬
‫~ו"ד ס~ ק~"ד ו~"ח ס~ ר"מ במה ששי~ו‬
‫ןהטוש‬
‫הש"ס"י צ~ך ל~וד‬
‫מלשו‬
‫א"כל~י"ד ה~ה"ט‬
‫ה~"ל דבש~הוהכרתא~שו~ה ~יב בכולדוי"ו‬
‫שבימי ה~דו‬
‫קם~‬
‫~א~והוא כ~"ל‬
‫יו~תה כ~"ל ~ירוש דברי‬
‫~ד~‬
‫ו~‬
‫יהייטור ~כורים‬
‫~~שה‬
‫תה‬
‫צ~‬
‫ט~סמוך לו‬
‫בדבר‬
‫~שהביה"‬
‫~‬
‫א‬
‫~‬
‫ק‬
‫ס‬
‫ו‬
‫~‬
‫ול‬
‫ל~ר‬
‫ל‬
‫~ה‬
‫ב~ת‬
‫כ~‬
‫~ןיו~ שמי~‬
‫כ‬
‫~ ~ ש~~‬
‫~כאן‬
‫יי~‬
‫הי~‬
‫יל‬
‫אתמ~‬
‫אמת ~ם‬
‫דב"ז מ~ום ב~ש‬
‫~ ~בסי~ ק~"ז~ ~‬
‫~ ~רת ח~ ה~‬
‫"~י‬
‫וש‬
‫~ש~וךדב~ ט‬
‫ו‬
‫א‬
‫ש~סק דאם כס~‬
‫~י~ה‬
‫~סתה‬
‫ן‬
‫י‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ת‬
‫שמשה ~מ‬
‫סיי"ד~‬
‫תשמיש והקשה מש~‬
‫וסתה ולא‬
‫לה‬
‫ירוכהבדו"~‬
‫הל מ‬
‫ובש"ך שם חש~‬
‫~ס"ק‬
‫ר~‬
‫~ן~זה‬
‫ברי~~ור ב~~‬
‫בתש~ש‬
‫ר"ת~יוצא לדרך ג"כ‬
‫~ס"ו‬
‫ט"ז~‬
‫~סתהולשי~‬
‫סמוך‬
‫דשרי ~ך שמשה כאן ~וך‬
‫~‬
‫א‬
‫"‬
‫י‬
‫ה~דוקאייי"ש ולדב~~ו ה~"ל‬
‫ו~ש~ביסוי"ס~קי~ן‬
‫ל~ה ~טו בר‬
‫~ ~ ר ר"ת בסמוך‬
‫א~ש"ל ~ו~א~וצא לדרך‬
‫לו~‬
‫וח~בביול"ד‬
‫ה~ליכא שום‬
‫דלשי~ ה~ב"םוהרמב"ן‬
‫מצ~ הלכתא‬
‫~ש‬
‫מש~להם סמך ממתנ~ דכתובו‬
‫א~בחי~ ~‬
‫~ריב"ל דקאמר בגמ~‬
‫דל~יר שש"ן‬
‫~~יאס~"י‬
‫כ~ו שב‬
‫דחיי~‬
‫ת ת"ח‬
‫~ה לקת~י~מייו~‬
‫באריכו~ דק~ הר"ן‬
‫מש~‬
‫~‬
‫דל"ח מכח צ~וול~"ז~‬
‫~~המהר"ם‬
‫לשבת ~"כ‬
‫ל כת~ יוש~‬
‫י"‬
‫ה~ביוצא לדרך ~ה ל"ש תי‬
‫~"כ ~ חי~‬
‫אמ~ ת~‬
‫~ך‬
‫סתם ~~~‬
‫המ~"ש~‬
‫דב~‬
‫ן‬
‫י‬
‫צ‬
‫~‬
‫י‬
‫ג‬
‫י‬
‫ל‬
‫~‬
‫~י~לת~או‬
‫ד~"~‬
‫חו~י~ בתש~ שא~‬
‫~‬
‫מת~‬
‫~~ קט"ז ודו"ק‬
‫דס~כ~ב"ל‬
‫ק~"ל‬
‫~ ~ א~‬
‫~~ ~~‬
‫י~‬
‫יי~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~ם רוב‬
‫ות~~ו~ו דצ"ל ~וב השוק‬
‫יש‬
‫כדית ה~מב~~ם‬
‫מ"מ ב~מוך‬
‫לו~ שפי~ ~~מי~‬
‫כ~‬
‫דאיכא~יוב מה"תמבכ‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ג~~ והש"ך‬
‫~‬
‫ד‬
‫ל‬
‫א‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫כ‬
‫ה‬
‫ל‬
‫א‬
‫ב‬
‫ו‬
‫~‬
‫דאי~‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫ק‬
‫ז‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ב‬
‫א‬
‫ל‬
‫י‬
‫~‬
‫ת‬
‫~שרא~‬
‫הר"תהי~וא‬
‫~~~כנ"ל נ~ גם בש~‬
‫הלבוש וכ~ דמ~ןלו אמנם שם בדב~נו‬
‫דה‬
‫תמה‬
‫שו~ ~מוך לו~תה‬
‫יום‬
‫~‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ו~‬
‫מת‬
‫~ו‬
‫ש~משה מ‬
‫~מילא בא~‬
‫~ג"ה ~אות מ"ש ל~שב ~וב‬
‫מתוקם ד~ הב~י~אדא~‬
‫ו~~~"ב~י~‬
‫ך ~~~~א ~‬
‫ה~"תש~כ~מי‬
‫ו~"מ וה~ו‬
‫לו~תה שפי~‬
‫~י~‬
‫ובן או י~ל‬
‫~~‬
‫דב~י זק~ הכל~ב~והש~י~"ד שו"תא‬
‫ת~~‬
‫אישוב~‬
‫~‬
‫ה‬
‫~וליו ל‬
‫כהו~"ש ~~ן‬
‫שואל שםדבנאבדוגדייווכת‬
‫~‬
‫ו~שיצא ~וש~ ה~וןה‬
‫ב~י~א‬
‫אם‬
‫בשימשה קוד‬
‫דלשי~ ה~"ת‬
‫בש~מיי~‬
‫"י‬
‫ש‬
‫ו‬
‫~‬
‫וב‬
‫ל~קתשאי~ו‬
‫~תי~ה~י~ב~~אד~אאמ~ינןסמוך‬
‫ת‬
‫~‬
‫מ‬
‫ש‬
‫~‬
‫ת‬
‫א‬
‫צ‬
‫ל‬
‫ם‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫~‬
‫מ‬
‫לדרך‬
‫~יות דאתרמו ז~‬
‫וו‬
‫ה~אשו~ב~~~דימ‬
‫ילו~‬
‫מכו‬
‫שאי~ו מו~ין ג"כי‬
‫~ובזהודאייודה שגם בתשכמ~י‬
‫"~‬
‫בשם בש~ דאיכא‬
‫תם‬
‫בי‬
‫ש משום‬
‫מ~‬
‫נכרים דש~~ת~כ~י~בלהאפי~‬
‫מו~ייי‬
‫דש~~והמייו~משא"כ‬
‫~נוך~תשו~ ~"ס ~יו"ד~י~‬
‫~ב‬
‫~קהלאי~ור‬
‫אם שפכיה~וגןולמהבמייו~ ~מוך‬
‫ק~~~~ ודו"~‬
‫~מ~צ~יךת~מיי~י‬
‫~~כשירא ~"כ‬
‫ה~אשו~ים ~"כש~~ י"לדית הל‬
‫~נושד‬
‫מה אישה שמ~תימת כל‬
‫וי‬
‫וב‬
‫ןו~~ק‬
‫הכפ‬
‫ש~~כמומיו~א~מיו~א דל"ש ~מוך‬
‫יכ~~~אה‬
‫~~‬
‫~~~וא~~ו~ם תמוה הוא‬
‫כ~ת מורי דב‬
‫~ש‬
‫ת~ה‬
‫ה~‬
‫דא~~ה"יייי~~ש ולפי"ז קשהבייר שמ‬
‫יש‬
‫יו~ ~~‬
‫~~"ק~שלי~~~א לומ~ התשו~ דבבא~מו~ת יכ‬
‫הם‬
‫~ יש~~‬
‫מ"מ‬
‫ו~~אמ~ו ~מן ונ~~ים גם אם ~וב‬
‫א‬
‫ל‬
‫~‬
‫כ~לוד~ןזצוק"~ ב‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫בזה"ז ל"ש הך‬
‫המ~ו~‬
‫~ר~‬
‫בייפהי"ם~‬
‫ה‬
‫~‬
‫"‬
‫ממ‬
‫~אשון דוש‬
‫ך‬
‫~מו‬
‫יש~א~ כנ"לוא~~כ‬
‫א~‬
‫ת‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ם‬
‫~‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ל‬
‫י‬
‫י‬
‫~‬
‫ק‬
‫ת‬
‫~‬
‫י‬
‫א‬
‫צ‬
‫ו‬
‫י‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫כ‬
‫~‬
‫ל‬
‫א‬
‫~‬
‫ש‬
‫י‬
‫י‬
‫כ‬
‫ל‬
‫שה~‬
‫~ב~ ~א~ ש~~ ש~~ ויצ~~כו ~מ~‬
‫ב~ינוך שכ~ המצוה גם לזה"ז הרילא כ~ ש~ייב לשמ~~~ה מייו~א ~קת‬
‫~~‬
‫י~‬
‫~~ו‬
‫~ה~שא‬
‫כ~‬
‫י~גםזבו~~הךדפ~קינן~~ב‬
‫י‬
‫~ק"‬
‫קשה‬
‫ו~‬
‫סו‬
‫יא‬
‫~"מ בא"א הלבוש אך לאכ‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫ו‬
‫ק‬
‫"‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ג‬
‫~‬
‫~‬
‫מ‬
‫~‬
‫פ‬
‫ב‬
‫א‬
‫ק‬
‫ו‬
‫ד‬
‫~שמיש‬
‫~או" ~~‬
‫מוכ~ו בשר‬
‫ה~ ~~ות מוכ~ו בשר‬
‫~כתבו‬
‫ה~"ל כ‬
‫~"ק שה~א ~כ ד~‬
‫הביה"~‬
‫ולשו~ ג~‬
‫נצתאשיהלך ה~וב ~ם ככדבש~~ינו~הנ"ל למה ל‬
‫דב~מ‬
‫~~ ייי"ש‬
‫~ב~ בזה ג"כדמצאד~~‬
‫םמוךמייו~א ל~קה נ~ך‬
‫ת"~‬
‫~‬
‫י~~אכד~ ה~וש אךז"אדבשלמאבלבדוגדייו ת~ רו‬
‫~~~ו‬
‫כ~שי‬
‫~מ‬
‫א‬
‫מי ש~ן ~ם‬
‫מ~תפ~ן~ל‬
‫ו~~ו‬
‫ת~‬
‫כללי"ידא‬
‫הש~~~וך‬
‫י~די ~"גוכו~‬
‫ג~יך ל~ר‬
‫~~אלי"כ ש~רשי‬
‫יש‬
‫~נו מוכ~ו בשר~‬
‫כב~ מכתבויו‬
‫~וב ~~דותי בימים‬
‫~~ ~ ~‬
‫ד קודם ~"ה‬
‫משא"כ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫י‬
‫א‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ש‬
‫כ‬
‫בתשי‬
‫יפ~‬
‫~ ה~נ~אים והקדושים לא השבותמ‬
‫~~תי כל מו~קזלבב~‬
‫שה~‬
‫ן‬
‫~י‬
‫מב~ת‬
‫שר‬
‫גם‬
‫ד"ת שהי~ ויכאשת‬
‫מ~‬
‫וש‬
‫~באלידיבין אנוד~יןכיתכ‬
‫אם~י~‬
‫~שר‬
‫~~יפ~ ה~~‬
‫יו‬
‫~תפקין‬
‫בו~‬
‫שכש~‬
‫הש~~‬
‫ה~‬
‫~"כלא~שייך בזה בבשר‬
‫ביה"י ~שיב תש~ה‬
‫האלו שמוכ~ו בשר‬
‫כ~‬
‫מפ~י‬
‫תכ~ך כתבים ~מ~ת‬
‫~‬
‫ש‬
‫כ‬
‫~ן ~ן‬
‫אקי~~ש~ת וישויה‬
‫~קת‬
‫שתהי~‬
‫מ~נ~לומר ~מוך‬
‫ב~כת‬
‫מא~ה‬
‫שאי~ זב~‬
‫ה~ו~‬
‫הש~‬
‫מ~ו~‬
‫גאו~‬
‫ו~רכהב~רו~‬
‫ה~מ~ י"ז ~ין~ריך‬
‫ד~ן‬
‫~ ר~ ~ ~ ~ ~‬
‫כ~~‬
‫~~~‬
‫דאתית ~כא יש ליישב הכלביה"י די"ל‬
‫דאר"י מ~ומו ה~ו‬
‫קוש~ו‬
‫~‬
‫"‬
‫י‬
‫~‬
‫כו~ם גם ~‬
‫רוב‬
‫םכודאיוכבו~ותוליכא והא‬
‫~ ד~~יתיןדמכשי~ין‬
‫~ ~כמיםא~ר‬
‫ב~הרובויש"אאו~‬
‫קין ~ב~‬
‫ר~‬
‫דק~~‬
‫~~ות ~ייהכד~ הלבוש כאןדאנו מ~תפ‬
‫והקשה אמאי פ~ך הש"ס‬
‫איכא‬
‫מ~ן ~פ"ב אם כללי"ייש~אלוכיוןדצ~יך הש~~מייק~‬
‫מ~~שת במכשי~י‬
‫~~~ ה~שו‬
‫י~א ולא‬
‫שי‬
‫תר‬
‫ב‬
‫ר~‬
‫ת~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ש‬
‫נ‬
‫ממילאמיושבקו~ כת"הדלמהלאהקשו מ~~~ ~ק~כשי~‬
‫ממש~ ~וב ~ב~ם יכת"ד‬
‫מ~ה בשר~לך‬
‫~‬
‫~~‬
‫~‬
‫א‬
‫מבר~‬
‫~נול"צ‬
‫~‬
‫זה ~ק לפי"ז דבב~י~א‬
‫~ ~ ~~~‬
‫י‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ב‬
‫בתר~ ר~‬
‫מק~ו‬
‫~~נו ה~מב"ם המש~ות כ~לי"כ ש~רכי~‬
‫יש‬
‫~א"כ רוב~ ~‬
‫ב~~ן‬
‫~יו~היד~ב~ייו‬
‫יש‬
‫דה~למ‬
‫לאד~~שב גם ז‬
‫ד~‬
‫~קלי~ן בפ~ ו~~ה ~"י ~"כ הקשוה~למה‬
‫א~ל~ו‬
‫ם~ה‬
‫~שם‬
‫כ‬
‫ב‬
‫~~ ~~ו‬
‫ל‬
‫דמכשי~ן דצריכין תרי‬
‫~ומ~יהי~‬
‫ןש‬
‫א~ואריל~אכלובאיזהי~י‬
‫~נםלינין‬
‫ש~‬
‫רו~ש ו ~ה‬
‫אלא אםהי~לב~‬
‫בודומ~ וכןמיושב‬
‫ו שצ~כין ~קרובא~ ול"ש ~‬
‫ן‬
‫י‬
‫י‬
‫ה‬
‫~‬
‫י‬
‫כ‬
‫א‬
‫ה‬
‫ן‬
‫מ‬
‫ה~לם‬
‫~ אצ~נו‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ב‬
‫כה~‬
‫מ~ד אשר יפאל~ו~ דהא זהו מה שהקש~י הרמב"ם ב~~ המש~ו ~ד~י~ילינן‬
‫ה‬
‫ש~ק~יכל"‬
‫זוש~ ~י~י~~ן‬
‫יכ"ז ש~רלא הקשוהגמ~‬
‫מןהיין לכאו~‬
‫~~‬
‫א‬
‫~‬
‫~"י כר‬
‫ד~הדבזהצ~ך‬
‫~~אה דו~א ~נך ~שבר"י מ"מא‬
‫~ו~‬
‫הב דבש~ שתי~הזו דמכשי~א‬
‫ממש~ינוא~‬
‫~ומד ~~~‬
‫~ת~~~פ~כי~‬
‫ין‬
‫ן~~צ"‬
‫~~‬
‫ד‬
‫ושם ~נך ~ובא~ ~"שביה"י‬
‫ממש~‬
‫ל~דו~אלאשלא‬
‫ימי‬
‫~~ו ו~פ‬
‫א~‬
‫"ש‬
‫ינ‬
‫ו~הומשיהש‬
‫ד‬
‫י‬
‫~‬
‫~~ד ~ ~ו~‬
‫נ"מ גם ~~ן‬
‫היינוהש~~~‬
‫~"כ‬
‫י~ו דוש"ת‬
‫המש~‬
‫~~נן בתר‬
‫דרבאי~ו~‬
‫הז~ם ~מ~‬
‫ש‬
‫~~‬
‫~‬
‫י‬
‫צ‬
‫ר‬
‫~‬
‫כ‬
‫~~ו‬
‫ר~‬
‫ם‬
‫~תוס~ ~ים ש‬
‫הייר אולםי"ז כברא~~ ~ם ב‬
‫~‬
‫המש~ו‬
‫~ש~ו וי~ ד~"ל ~~מב"ם ב~~‬
‫שי~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~‬
‫ל ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬
‫ד~ילהאב‬
‫דרב ~"ל ד~מ לי~יןאכ‬
‫ם‬
‫ש‬
‫~~~~~~ז~~~~~~~~~~~~~‬
‫ו~הרהכפ~~~מב"ם~וכןלשון‬
‫י~~ן~‬
‫~ ה~ לא‬
‫~ןהלכהכרב‬
‫~~‬
‫ם‬
‫ש‬
‫יר‬
‫~ב‬
‫~מ‬
‫~ט~~‬
‫רא ק~ ~ שה~~~ אנןכ~ב ~ה~וכ~‬
‫"י‬
‫ן‬
‫פ~קינן‬
‫ש~ילםמן~יןא~ור‬
‫רר‬
‫הש‬
‫ב‬
‫זודאין הלכה‬
‫א‬
‫~‬
‫נ‬
‫~‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ה‬
‫~‬
‫ו‬
‫ו‬
‫נ‬
‫~‬
‫~‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ל‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫~~‬
‫~ו‬
‫ת~מ"ומו~אטש‬
‫ב"ה‬
‫ממש~ ימדו‬
‫~ר~נןבגמ~כ~~בי~ד ור~ו‬
‫~ תמ~‬
‫אב~‬
‫הכ‬
‫אלא ו‬
‫קשיא ל~"ד‬
‫~~"טושארימפרשי~‬
‫כ~ ~ ~‬
‫שם‬
‫המ~~~ם ~~נא ק~שא~~~א ~פ~שא‬
‫~~ד ה~ב‬
‫א‬
‫~‬
‫י‬
‫ר‬
‫ב‬
‫~ר~~‬
‫ן‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ב‬
‫ה~ב"ם‬
‫ך‬
‫ה‬
‫~מ"ל~‬
‫~"ב נ"י‬
‫ה~~ם מו"ה ~ננא ~ם ~וב‬
‫~י~‬
‫של קדושי‬
‫דנ~‬
‫יש רק ~ריםכדב~י~~"~‬
‫י‬
‫~~וראש"~‬
‫~ללינן‬
‫ו~~דק"קנ~גי~~הג~לל~~~‬
‫ב~‬
‫~ג~~~קשו ~~~ת~ ~כשי~ן‬
‫~~ קשה ~וו"ל ~‬
‫~שבר"י‬
‫ה~ב"ם‬
‫וה~ ג"כ‬
‫ו"ה~~דא‬
‫~גם בלתי מכתב מה~ב‬
‫ולמ~‬
‫ר~ ~‬
‫כ~‬
‫~‬
‫~‬
‫רת‬
‫יכ‬
‫ו~מ‬
‫מן כ~~א נ"י‬
‫ל~‬
‫ןב~נ"י ו~הג~ר ~~~~ד ~~"ההגקא‬
‫מ‬
‫~~י~~~‬
‫והשא~ה היא ו~ות ~~ןן בא~שרי לל~~~~ת‬
‫~~וי"‬
‫ד ה~~יןבמכשי~ן ~~נו ~ר מקה~תכם~‬
‫שצד ב~ר‬
‫~~‬
‫ב~ ~ ~ ם‬
‫~נן ~ו"ד ~ ~~ ~ ~~יה~ ~~~ א~~ ~ ~ ט ~ ~‬
‫ר~‬
‫~~ ~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫~ים‬
‫יל‬
‫~יי~‬
‫~~‬
‫יו~‬
‫יל‬
‫~צ~י~~‬
‫יי~‬
‫יל‬
‫י~כ‬
‫יל‬
‫יל‬
‫יל‬
‫י~ו‬
‫י~ו‬
‫י~ן‬
‫לי~ ~~‬
‫~‬
‫~ש~ל‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫שו"~~~"י‬
‫אסור להם להתפרד ואסור להם לקחת מורה‬
‫~~~ שלא יהי~‬
‫א~~~ד ואסור‬
‫רשות‬
‫בפ"י‬
‫הר~‬
‫~‬
‫מסכימים לסידור ה‬
‫~ש~א~ו~ין אשר מיריכים צד ~ש~י~‬
‫~~ורזהרוציםצדא להתפ~ד להיו קהלה‬
‫ו~קראים‬
‫כ"רזציול~~םס~ושכ~~רי~הדשייגגוייס"פזרדרישיםו~ן~וישו להםושרו~בצאפי~~ם~ו~~לי~ןחת~~"י‬
‫מהממשלה~‬
‫~‬
‫"ת הגא~"ד ורולצה‬
‫שלאיהי~‬
‫רשו מיכ‬
‫ים‬
‫מורה~לפה"םי‬
‫ו‬
‫ת~~אלתם אוי אם מות~םלי~ות‬
‫לק~‬
‫ל~פרד שו"~ להם‬
‫~פ"~מורהשלאיהי~ תחתמיכ~~ת‬
‫כן‬
‫ול~~‬
‫ולק~‬
‫לכם מרחן ומקוהאחרת כד~ךכלהייירות~מתחלקיםא"כ‬
‫הלאיה~ הפסדלהכ~סתהייר~כללדיתההלאיחממוהיורה‬
‫מיםויחממו המקוהוילכווירחצווי~בלוכלהצריךל~בולומה‬
‫ההוצאות החימום‬
‫ההכ~סהמה~איןלרחוןול~~ולי‬
‫~וחלא~שיהייר וישכירו זה הריוחלאיזה שוכר ~שלם‬
‫שיידיר‬
‫להם ~כל ~~ה סכום כך וכך ואם תתחל~ו ותישויוד‬
‫מרחן ומ~וה הלא ה~צאות היצים ושכר הי~ודה יתר~ה‬
‫וההכ~סהלאיתר~ה דהאלאילכוא~שיםיותרלרחוןול~~ול‬
‫מחמתש~ולדיוד מקוה ומרחןאחד דהאלאי~ואולדוריי"ז‬
‫~הייר א~שים חדשים א~~כ הרי אתם מפסידים הכ~סת‬
‫יהיירלכל‬
‫~כלל וגם ~ופת הצדקה שמחלקיםלי~י‬
‫הקהיכלך~וכךלש~וי וה~ילי ~תים ~ות~ים ~כלש~וימיות‬
‫הלאיהיו גםי~יים מחול~יםאלו‬
‫אם תהיו‬
‫יי‬
‫יו‬
‫יש~~‬
‫םל~ופת קהלמחזוהלו~איל~ולקופת קהלזהכ~הוג~כלהייירות‬
‫המתחלקו~מדי~הזו א"כמישיהי~ ~קהילהזוהרילאיתן‬
‫דיתה ומישיהי~‬
‫להר~הי~ייםשהיורגיליםליקחמ~ד~תוי‬
‫ם שהיורגילים ליקח מ~ד~תו‬
‫~~הילהזולאיתן להר~הי~יי‬
‫דיתה שהג~ירר~קלמן תודה להש"יידיו לוויוכל‬
‫י‬
‫~~‬
‫פיזריתןלא~יו~יםויתןויחזורויתןו‬
‫~ימאשיתן‬
‫להיות אשר‬
‫וא~‬
‫דיתה מיהו‬
‫גם לקופת ה~הלהישז מהשהי~ ר~לליתןי‬
‫ר ~ודאי ימצאו שלאית~ול~~י ה~ופות כ"א‬
‫הר~ה~יי‬
‫ר~ליקח‬
‫ם שהיו ר~לים‬
‫לקופת ה~הנ שלו א"כיהיו הר~הי~יי‬
‫מ~ד~תו צדקהלא יקחויתה ~ה אסור דכל שהיורגיל‬
‫~~ם לולד~~ומ~יםמכי~י‬
‫דמ~ים~ז~הו~‬
‫ד~ו~~‬
‫אסור~תשו~~ית שלמהיו"כ‬
‫~~~יז~‬
‫~~‬
‫~גיי~‬
‫~א‬
‫~"‬
‫יןצל‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ח‬
‫~מיותארן ישראלוא~שי‬
‫סי~ לא~שיאו~גארן‬
‫י~‬
‫צי"‬
‫יא~~ימגאליציין שהיו‬
‫הל~‬
‫ן מ~ים מכירי כלההות~ח‬
‫גאליצ‬
‫די~י‬
‫מ~ד~ום צד~ה שאסור להם לדחותםייי"ש‬
‫רוג~יאלמית~כלןי~מ~~ואר ~רש"י שם~גי~ין דת~ן שם המלוהמיו‬
‫י להיות מפרישיליהן מחלקם‬
‫הכהן הלויואתהי~‬
‫ו~כו~ ומקשי~ן~גמ~ואי"גדלאאתאלידי~~תמי~‬
‫מפ‬
‫~רישיליהן‬
‫אמר ~מכירי כהו~ה ולוי~ פירש"י ד"ה ~מכירי דכמאן‬
‫דמ~יר‬
‫לי~דייהו דמי קודם ש~תן להםייי"ש א"כ הרי ג~ל‬
‫א~ ד~גמ~ שם אמר ~מכירי כהו~ה‬
‫מהם מה שיש ~ידם‬
‫"~‬
‫וא~ מיהו הש"ך~יור‬
‫דסי~ ר~"ז‬
‫ולוי~ולא א~ר~מכירי‬
‫ך‬
‫אםהואמכירומישריליוהרי דגם שיי‬
‫ס"~‬
‫י"ג‬
‫מכירכות~‬
‫שתירן ~מכירי כהו~ה‬
‫וכן מוכר~ן א~ו לומר‬
‫כרחךדיתו דגם ~מכירדיר~ הוה כאלו ~ידו‬
‫ה~מקשו‬
‫ודלאול~"כ ~שההא ~מש~ה הכהןוה~ויוהי~יוי"ז‬
‫~ו~‬
‫~ש‬
‫הגמ~אי"ג דלאאתאליח‬
‫וי"ז מתרן דמיירי ~מכיריואם‬
‫לא שייך מכירו ישאר ~ושית הגמ~ המש~ה‬
‫~~המי~איד~י‬
‫~ש~~מ~ שםמתרציםשמואלויולאתירו~םאחרים‬
‫~ושויאת~ הגמ~ אי"ג דלא אתא לידי~ דלא‬
‫שמ~רן‬
‫מיהו~ודאי~~יראלהושמואלויולא ג"ככר~הדיןדאם‬
‫~מכימ~כירו הוהכאלוהוא~ידו ד~גמ~ שםמקשי~ן כלהו‬
‫ל~‬
‫מחמת דלא קתניכר‬
‫א‬
‫לא‬
‫ה~אמרי ~מכירולא~ת~י‬
‫ר~םהואמכירוהוה‬
‫מת‬
‫שמ‬
‫מו~יכן מודידהדיןהואמא‬
‫ידא‬
‫כה‬
‫~‬
‫~וד ~רמ~"םפ"ז מה~מישרהלכה פסקלהכלא‬
‫~א ~דו ~‬
‫וייי"ש~יין~ית שלמה ~‬
‫דמ~ירומישרילי‬
‫שםא"כ ~ו~י‬
‫א~‬
‫כ‬
‫~כ~סהלי~ייםהרגיליםליקת‬
‫םור לכםל~רום‬
‫ם הרגי~םליקח מ~‬
‫אסור לכםלגרוםמייו~ הכ~סהלי~יי‬
‫~‬
‫מ~‬
‫כלאיש א"כ אסור‬
‫ום‬
‫יכ‬
‫מיל‬
‫לחל~‬
‫ר ~~ם יכולים לחלק‬
‫יש ~אי~ דהדרים ~יי‬
‫נ~‬
‫י"‬
‫קב‬
‫ס~‬
‫ר ופד‬
‫~~~ ז~ ת~ן כופיןאותו ל~נוליי‬
‫ן‬
‫ד~ ~ו"ימ"~‬
‫סי~ רס"ג ו~רמ"א‬
‫דכה~"ה‬
‫~מי~שירצה ל~~ו~‬
‫א‬
‫ר‬
‫ק‬
‫י‬
‫ש‬
‫מהקהל‬
‫ם‬
‫ה‬
‫~‬
‫~~שו"~ ול~~ות ספרים‬
‫סיי‬
‫~הכ~"~~~ ~וד שםייי"שואמרי~ן~מתני~שם כמהיהאבייר‬
‫ולשכ~ר‬
‫ויהאכא~שיהייר י~"ח ~ה~ית דירה הריהוא כא~שי‬
‫~~"שסי~תי"ה ~"ל דומיא‬
‫הייר מידיכ"ל וה~ה הרי~‬
‫דמאידא~רי~ן~מת~יתיןואם~~ה~יתדירהכ~תר~יהואכא~שי‬
‫ה~רמיד דמסתמא ~~ולהשתקי~כאןיכ"להרידה~ים‬
‫~מא‬
‫~יר‬
‫דק~ה ~יר הרי‬
‫ה~ מש~‬
‫~~‬
‫ה~ ~ ~‬
‫י~י‬
‫ו‬
‫להם‬
‫ת~וא~םמו~יי~ח~וזהלהמם~ואשרו"~~הת~שפו"~יה י~י‬
‫שחי~תו‬
‫ימי‬
‫"י‬
‫פ~‬
‫לק~ שו"~ ~ו‬
‫אסורה~‬
‫הש~~י להרה~~ג מו"ה יהודא מוידירן ~~~י וגיסו‬
‫ש~‬
‫הג~יר החסיד מו"ה ~למן כה~א ~"י שכת~ולי ג~כ בזה‬
‫והש~~י להם ~זה"ל לכ~וד כו~ וה"הכו~~ ק~לתי מכת~כם‬
‫הגאון ~"ד דקהלתכם‬
‫וגםק~לתי‬
‫ת~‬
‫~ר‬
‫תה~~המה‬
‫מר~והי מ‬
‫חלהאמרתישלא‬
‫כי מהליהדל‬
‫~כו‬
‫~"י‬
‫שת‬
‫י ~י~יכם הלא אתם גדו~ם~~‬
‫יו~רה וכו~ דילי‬
‫לחוודי~‬
‫ל~כם את‬
‫ה‬
‫ת‬
‫י‬
‫אתיצמי ואמר~י אם‬
‫ה~‬
‫ו‬
‫וה‬
‫רי ~פירודא מי‬
‫קה‬
‫פפ‬
‫הו‬
‫לס‬
‫~‬
‫א~‬
‫של‬
‫יי ~~~י תורה כמותכם ואם ח‬
‫יס~ייםכתו‬
‫~דא~ אמ~ם כאשרהקוליוצא ~מח~ההי~רים וגם‬
‫ו‬
‫ח‬
‫י‬
‫~‬
‫הג~ון שיח~ מאו~גוואר ש~שלחלי‬
‫כך‬
‫~~‬
‫כ~‬
‫היתק‬
‫~ הר~ לקחת לכם‬
‫וש~~מדכיתת‬
‫~ורהכן~פ"י‬
‫~‬
‫"‬
‫ו‬
‫ש‬
‫שהש~~הכ~‬
‫זה מילת‬
‫והוראה אסורה~ ו~מת‬
‫הכ‬
‫ו‬
‫~~ן~שאסור דה~ה מ~ואר ~יו"ד ~רמ"א סי~ ~מ"ה ה~‬
‫ראיןלהורידומגדולתו ו~ה ה~הסכ"~‬
‫~י שהו~ק ~יי‬
‫מ~‬
‫יר‬
‫~הר~~ות שהסכה‬
‫ו‬
‫האגון א~"דלרד~~הילתכם‬
‫ה~ג~יר הח‬
‫מו~~סיד מו"ה קלמן חתם‬
‫ו מ~ין ~~ין שגם ה‬
‫ילי‬
‫רו‬
‫יצמורו~ ה~ו‬
‫ה~דוש‬
‫ס~יס שלו וגם הא הוא ~ן‬
‫~‬
‫זצ"ל שהי~ א~"ד אצליכם זה כמה ~~ואר ~רמ‬
‫~ר~"א יו"ד‬
‫סי~ רמ"ה שם ד~~ו ~ודםלמלאות מ~וםא~יוכל שהואירא‬
‫וכםקצת ~כש"כ א~"דדקהילתכםשהוא חכםגדול‬
‫~הר~~ותא"כ‬
‫~ו~יראוילולמלאותהמר~~וםא~יוו~דין‬
‫~‬
‫פר~סתוהרי זה‬
‫איןלהורידוומ~ואר ~ח"ססי~ר"ל דהמ~פח‬
‫הו~~‬
‫סי~ פ"ג דאסור לש~ם מורה‬
‫ג~ל ~~ואר ~~י~א‬
‫~י‬
‫אאה"‬
‫ו~‬
‫ד"‬
‫יו‬
‫ק~‬
‫לסדר~~יןו~‬
‫השכר‬
‫ר אםית~ו‬
‫שין כשהו‬
‫י‬
‫י‬
‫םהר~‬
‫~ ~זה אתל‬
‫א"כ חלילה ~ם להפרד מ~ו א‬
‫מ~פחים‬
‫כי‬
‫~שוח~ים הם מו~~יםאצליכם ~סורשחי~ת שום ה~א‬
‫ג~ולם ומ~ואר ~שו"ת הת~יאשו"~‬
‫~ירכם‬
‫~ס~‬
‫א~‬
‫סו‬
‫ה‬
‫~ת‬
‫מהדורא תלשי‬
‫שלו‬
‫ו~ש~ל‬
‫~‬
‫ס‬
‫שלוממהשי~ סי~ ~~~ז ו~תשו~‬
‫שא‬
‫ה"‬
‫ח‬
‫"יסי~ ל"ז ו~~שו~ו‬
‫ח"~~כ"פ וא"כ ~מה‬
‫~~י"ש ויוד‬
‫מ~ר מרדכי סי~ כ~ ויי‬
‫ש~ם מתפרדים מאתם הרי ~שלל מהם זכותם שיש להם‬
‫ש~ם מ~י~ם‬
‫~ש~~ם אצליכם א"כ הרי‬
‫רי‬
‫א"‬
‫השו‬
‫ן‬
‫ג~‬
‫לה‬
‫ס~ורה וגםהדיי~ין ו‬
‫היש~ים שחי~תו‬
‫הכ~סת‬
‫י~‬
‫~"‬
‫ו‬
‫יר ש~תק~לו כלימי חיילם ~שלא ~מצא‬
‫~שמשים~שש‬
‫אסורלהייר לש~ות ד~ריהם ולדחותם‬
‫יל~ם פסול‬
‫אם~~ותד~~~לו~א~הק~יןהמוייל~ודאיאסור‬
‫ל‬
‫לש~‬
‫~לאק~ין אסור‬
‫~~תק~לו רק ~הסכמה‬
‫ים‬
‫~לו~א‬
‫מי‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ג‬
‫ולד~ותם דכל ד~רי הקהלאין צריכין ק~ין כמ~ואר‬
‫לש~‬
‫ב~"א חו"מ ס~ קס"ג ס"ו ו~מה שאתם מתפרדים ות~חו‬
‫~ן ~ן ושמשים ~ריםהרי אתםמגריים ומ~פחים זכו‬
‫ה~~ם וה~ןוהשמשיםהישנים ~האסור וגםה~תי כ~יות‬
‫~תי מדרשו ש~~~ם ~הם~יירכם אם תהיו מחו~ים‬
‫כרחךיה~ כל~יהכ~"ס וכל ~יהמ"דזה ~דזה ~ה‬
‫ה~זהאו ~לםלצד‬
‫לצד‬
‫~צא אםיהי~ ~תוך ה~פללים‬
‫שיהיומצדזה~יזה‬
‫"ד ~ה‬
‫ב~יה~נ"סאו ~~ה ~י~~‬
‫ש~יומצדזהאםמ"ו תתפרדהייא‬
‫~י המצאתמצא הר~ה‬
‫שר‬
‫ר~ה‬
‫דיתה להתפלל ~~יה~~"סאו ~ב~מ"ד‬
‫אנש~ ש~ליםי‬
‫י~ו משם ומב~ר ~~"א א~חסי~ ק~"ד ס"ק כ"ג‬
‫~ה‬
‫שאסור לא~שים להפרד מביה~~"ס אם ה~יהכ~"ס מ~ילה‬
‫~ ם ~ ~ר~ ~ ~ ~ אתם ~חלק~ הלתיש~‬
‫ים~~ית‬
‫יל‬
‫יל‬
‫י~‬
‫יל‬
‫~יל~‬
‫יל‬
‫י~י‬
‫י~~א‬
‫~י~י‬
‫יל‬
‫י~י‬
‫~י~י‬
‫י~י‬
‫יל‬
‫יל‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫דיתו‬
‫שם‬
‫והנה ~תש~ת מה~~מ~לשיךסי~ ו~~"כישו בית ~~ת שני~ והלכו קצת‬
‫י~~‬
‫יה‬
‫ה~‬
‫ב~‬
‫~"ה ~הש~ ש‬
‫י~בני ~~תה~~יים מס כו~ ה~דש ~ש ~ה כמו ~"ב שנ שנתפ~דוונישו‬
‫שנ‬
‫~ית~‬
‫~‬
‫~הל הישן ד‬
‫~הם~"~‬
‫קהי~‬
‫כו~ושוהין שם‬
‫והיופו~יים ~~~~ת כ~י ~~ך‬
‫~~‬
‫~ו‬
‫~‬
‫~~ת~~‬
‫כ~‬
‫וכ~י~~יהםי"ב ~ודש ~ו ~י~‬
‫~טות בינין‬
‫~~‬
‫מ~ינןדהווכ~~שי~מכו~ ~~קים ~דש כ‬
‫~ק ~~כו~ ו~~"כ‬
‫ימה מ~ים ו~~נו~יות~~כו~ תשובה ה~ה כו~ היי‬
‫יינךי~יי~יכו‬
‫"פי~דיתוה"קב~‬
‫יפנ‬
‫~ סכוםהפ~יוןוהשינ שם‬
‫נ~‬
‫יה‬
‫מש‬
‫י ~ומ~יםו~ד‬
‫הפ~ קהלה‬
‫ו ויש~מוייי"ש ו~ם‬
‫לפ~וי דב~יםי~ייהו מת~י~ימ‬
‫הםכיי~‬
‫בא‬
‫כ~ שהו~ ה~‬
‫יוכ~ו‬
‫פ"י‬
‫~פש~ והוו כ~נשימ~ד~ כו~ וה~ההי~ מ~ום‬
‫~ם ד~ים‬
‫דת‬
‫~~מ‬
‫~ימב‬
‫היי~‬
‫י"ב ~ודש ב~~י~~ל~יון מה ~כם ביי‬
‫~~‬
‫~י~ו~ם ש~~~ה‬
‫~ו‬
‫~נ‬
‫בי‬
‫~מ~~יב‬
‫ב~שון‬
‫שמ~~קבין‬
‫ו ~נו ~ם~ ~‬
‫~~~נ‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫ב‬
‫~ד~‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫ב‬
‫ת‬
‫נ‬
‫ה‬
‫לת~‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ד‬
‫י"ב ~ו‬
‫ביתדי~ה‬
‫ו~ונה‬
‫~~~~ו שתי קה~ות כ~כר‬
‫~מס‬
‫ו~תם‬
‫~קו~ ~שמי~שת~ד~ ~ך ~מ~ היי‬
‫~~~י‬
‫~ כך ב~‬
‫~~~‬
‫בפ"י דה~‬
‫די~ה‬
‫~הי~ה ~ין רשאים ~ה~~ק‬
‫ך‬
‫פ~‬
‫ה~ה ~כ‬
‫ש~~‬
‫כוו~והי~‬
‫ינ‬
‫יש‬
‫המ‬
‫~מ~~ו~ק ה‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫נ‬
‫ש‬
‫ק‬
‫ר‬
‫~ה‬
‫~השלימ‬
‫~~~~ק‬
‫ן‬
‫ה‬
‫י‬
‫ת‬
‫~‬
‫~שממסשתו~ה~~ת‬
‫ל‬
‫~‬
‫~‬
‫כ‬
‫י‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫~ש~ם‬
‫ה‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫ק‬
‫ד~~‬
‫~~‬
‫ב~~שים סו~~יםש~~ין ו~ין בה לדושמם~ ד~~מ~ כ~דמה~שד"ם~ין המ~בך~י‬
‫ה~ה‬
‫~~~וק רק‬
‫הות‬
‫מ~ש~‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ו~שיםו~תב‬
‫הש~~ה~~~~ההא‬
‫י~‬
‫יי‬
‫~י‬
‫ל~‬
‫זשיש ~‬
‫ביוב~~~דובנ"ד הממש~ה הר‬
‫~ם‬
‫~ה‬
‫~ם ~ד~ י~בם‬
‫י‬
‫~~‬
‫ש~‬
‫מ~‬
‫תנןבה~‬
‫~~~ה~‬
‫~~ב ~ודש‬
‫מכ~ד‬
‫ה ~שוןי~י‬
‫~תשו~סי~ ~ל~‬
‫ומש~י‬
‫שישות~נה ~ה~פ~דונפ~דו‬
‫~נו ל~ה~‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫ב‬
‫~‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ב‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫"‬
‫צ‬
‫ש‬
‫~‬
‫ה‬
‫ו‬
‫~‬
‫ו~‬
‫~ךד~שוןי~יד ל~ו‬
‫י~‬
‫י~‬
‫כ‬
‫במ~~ם‬
‫וי‬
‫הד~‬
‫וה~~ה ~~‬
‫~ז‬
‫המ~ךה~י דהמלך‬
‫ה~‬
‫ןי~יד ~~~ו~‬
‫י~הם הי~מ~ייהמ~י‬
‫~י~ןה‬
‫י~‬
‫~‬
‫שי~ דמ‬
‫נה‬
‫ד~וי~ן דו~‬
‫~~ ~~ה‬
‫יו‬
‫~~‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ש‬
‫י‬
‫~~התפ~ד‬
‫י‬
‫~‬
‫ה‬
‫~~~גודה ו~הי~הבפ"י‬
‫בי~‬
‫בדי‬
‫~‬
‫י ~ות~‬
‫~צ~יכי~ והקו~ניהלו~ית‬
‫ו‬
‫~ה‬
‫לו‬
‫ש‬
‫ין‬
‫תנ‬
‫מהממש~ה מ"מ‬
‫מן‬
‫כת~~~ק ~~שיו‬
‫~"כביי‬
‫ביניהםוהד~‬
‫ב~מת וכ"ז ~ני כותב ~ם תהי~ ~~ ש~כם ~~‬
‫~‬
‫ו‬
‫ה‬
‫~כ~~ך דגם ה~ונה~ית ש~~~ונוכ~ י~יד‬
‫~~‬
‫דו‬
‫ד~נשים הה‬
‫ים דו~~‬
‫~ה~‬
‫ק‬
‫ו הצדי‬
‫ה"ה ~בים ו~ם‬
‫לי‬
‫י‬
‫ה~ו~‬
‫יכו~ים הו~ ת~תה~~נצליי שומ~יהדת‬
‫~דפ‬
‫~~‬
‫~ית~~יך ~מ~י~ן דה~ו~ה~ית‬
‫הנשי~ הו~ מה‬
‫שש‬
‫"יה~ ותו~תו ה~~ ש~ ~ייךנ"י~י‬
‫יד‬
‫י‬
‫~~התן~לק~ו~תהםיו~ת~שקיה~~פ"י‬
‫בייניי~‬
‫~יתן הצו~ך משוםדידי‬
‫ן שכת~תי ~~ל‬
‫יצ~תהי~ ת~ת ~יסו~ מ ~כש~ו~רי‬
‫ליהו~‬
‫היי~‬
‫כ~ו~~יון ~מת שדיתנו ה~ת ה~י יש~י~‬
‫דיתם‬
‫וד~~‬
‫~‬
‫~נצ~יי~ ש‬
‫המה~ם‬
‫קב‬
‫ה~‬
‫כ‬
‫ש~‬
‫~י‬
‫~ש~‬
‫~‬
‫ו‬
‫ס‬
‫י‬
‫~‬
‫ת ה~‬
‫ה~~שת~י~היו‬
‫להיות‬
‫שבפ‬
‫מי ש~י~ו‬
‫סי~ ש"ז ו~ש"ד‬
‫שי"~‬
‫ש~~י הדתמת~~ ת~‬
‫~~ ~~‬
‫יתמו~ך~ה~‬
‫~השת~י ~י~‬
‫~~‬
‫קה‬
‫ל~‬
‫~כה‬
‫י~~כ‬
‫~ יו‬
‫~~ד~‬
‫תן‬
‫~כפיה~ונגס‬
‫"~‬
‫וו‬
‫~ד‬
‫ן ה‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫ה~~ה~ו~ מדו~י‬
‫~‬
‫כ‬
‫ל‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫כ‬
‫~‬
‫ל‬
‫ד‬
‫יםול~ה‬
‫~‬
‫"י‬
‫פש‬
‫בנ‬
‫א‬
‫~תפ~ ~ש~י‬
‫ש~ם ~ ק‬
‫נ~‬
‫~~תם~יז~ת~~ה‬
‫צלי~~גבו‬
‫~י~~‬
‫~‬
‫ל‬
‫~"‬
‫ד~םי~ים משהידו‬
‫~~~וידי‬
‫ו~יום‬
‫מתשו~ מה~~ם שי~~ק‬
‫סי~ ~~~ד ו~ש"ד‬
‫~~~~נ~‬
‫יש‬
‫המצ~ הת~תו~ה ~ז ~"ו~וגנ~י‬
‫יי~מכש"כ ~"וי"י ~~י~~‬
‫גו~ם‬
‫וד~~‬
‫ה~ו~ה ש~כ~ם~י~‬
‫לה‬
‫צ~‬
‫נו‬
‫~י‬
‫~~‬
‫~~ ~די~תס~ו~ לנשיהיי~ ~התפ~ד~מו~"~~~יהם ~נשיהיי~ הי‬
‫זו~ת ~היות‬
‫ש~~י הדת‬
‫~~~יש‬
‫~~ ~וד~י~ואיון‬
‫~הי~ כשני~דשומ~י הדת זה~~~~‬
‫ת~‬
‫יי~ נגדפו~צי גדו~ ~~‬
‫~‬
‫י~‬
‫הק‬
‫י ~י~ כ~~‬
‫~ו~ה‬
‫~יוב כ‬
‫ונמצד~ת‬
‫מ~‬
‫וד‬
‫ס~~ה ~ול~ות~ל~ו~ תו~ת ג‬
‫צו~יו בפר~י~‬
‫יוי~‬
‫~ן~~צ‬
‫מ~~גדולויהו~הדו~ ~~י‬
‫~~~י~םיי‬
‫הצדיקים הג~ונים‬
‫ל~‬
‫גז‬
‫כ‬
‫קב‬
‫~ו‬
‫ד ד‬
‫~‬
‫וגהז~~~~נםי~מ~ייבים ~קיים ייי~~‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ש שה~~יך ב‬
‫~"~‬
‫כ~‬
‫~ם ~~~ ה~~וקה ~א ~הי~ ני~~~גין‬
‫מפו~שות ו~ין ~ה~~יך בזה‬
‫י~‬
‫~ו‬
‫~ד‬
‫נג‬
‫ה‬
‫ות‬
‫~~‬
‫ם‬
‫~~י~ון~~י~ורוי‬
‫מצד~‬
‫ד‬
‫ו‬
‫י‬
‫ישבו‬
‫שיש שםש~י ~~~‬
‫ד~פי~‬
‫מקומ~~ה‬
‫מכ~פו~סם ~~‬
‫~דפס ומ‬
‫יסו~‬
‫להת~ק שה~~ת~‬
‫זו‬
‫~ה‬
‫י~~~וסקדונופ~קמיני~ ~ו~ב‬
‫יוכל שום ~~~רדו~מבני ~הי~ה‬
‫בל~ות‬
‫כי‬
‫שה‬
‫ק‬
‫ן~‬
‫יי‬
‫סד‬
‫קמ‬
‫~~ד‬
‫ש~כ~ו~ה~~י~~~~ד‬
‫ת~י~~יזה‬
‫~~ו ~לו‬
‫זכו ~‬
‫זה‬
‫מהם מכ~~ה~י~לה~ ~~~ת‬
‫~~~~ודיין ~ו ש~ו~"י‬
‫ת~‬
‫~ם בזכשיכו~‬
‫מ~~יי‬
‫ב~~~~ וי~~~ו ~וג~~ין ו~וב~נין‬
‫כ‬
‫~ש‬
‫וי‬
‫הם‬
‫צמ‬
‫~~‬
‫~ו~קיג~‬
‫כ~‬
‫ימ‬
‫ה~מ‬
‫שו~צ~~ו המיו~ין ש~א הסכימו ~~י~‬
‫ו‬
‫יי‬
‫~ותו וכ‬
‫~~~ם~ו~~מסי~‬
‫~‬
‫ז~‬
‫כש~~‬
‫הד‬
‫וה~ש‬
‫מ~~~~ת מ‬
‫י‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~וני~ מתשו~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫המהצ"~‬
‫ב~~ן ש‬
‫~~כמת~‬
‫~‬
‫ויכנו ~הם שם שאתםרוצים‬
‫ית~~וויהיו‬
‫י‬
‫"‬
‫פ‬
‫ב‬
‫מכ~~מהקדושי~ ~ש~ יהי~ כמווה~יי~ ~‬
‫~‬
‫~ד‬
‫ו‬
‫~~~ודיין‬
‫בו ויק~ו ~הם ~ב‬
‫או ~~ה~‬
‫ין‬
‫יי‬
‫~~שי~~‬
‫ש~~~~י‬
‫~~‬
‫~ה~~~גו~םש~‬
‫משסםיםשכו~הי~~ה~הביי‬
‫ן‬
‫~~~~ל בין ה~~~~ד~ק~י‬
‫יוצי‬
‫כן‬
‫פי~~ו~ד~בי‬
‫~"ס‬
‫פ~כ‬
‫~י‬
‫~ ~~ד ד~ו ~ת ~~ד מב‬
‫~~~ק‬
‫הש~ין~~‬
‫ן הני~והו ~בי~כנ"סשל~ם ~מצ~‬
‫~~~ותבי~ייש~~~~י~‬
‫שק~~‬
‫ד~‬
‫ו~ב‬
‫שה~~ימוי~יי‬
‫י‬
‫~יזהינ‬
‫~ם הם ~~~ינם~וצים‬
‫~~~ה~~ק~~‬
‫~~‬
‫~פן וסג~ו~~‬
‫~‬
‫ש~שה שנים ~צופין ~שוםו‬
‫ו ד~ת התשובה‬
‫ד‬
‫י‬
‫ן‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ו‬
‫~‬
‫~הי~‬
‫מה~~~ה~ד~ק~ן‬
‫~ווש~~~וס~וו~ נמצ~ ית~לקו‬
‫ו ~ותו‬
‫~הת~~ר ~הל ~~~ ת~י‬
‫~~~יוהי~‬
‫ן וש~~~וסקוו~"‬
‫ו~~~ונות~~~~~‬
‫וי~~~ו בכ~~םש~~~וסק~וםו~~~~ ~~יל~גי‬
‫ן‬
‫י‬
‫ו‬
‫~‬
‫שהי~מוכר~~~~שו~ה‬
‫ימ‬
‫מ~ה~~~~ה~ד~~~~ין יהי~~א‬
‫~ו~~כיון שהי~‬
‫~ת~ יוכ~ו‬
‫~ ~כם~~ימסי~ המ~~שד"ם‬
‫ש~‬
‫רה‬
‫הק‬
‫ג‬
‫תם ~ו~י‬
‫~~וס~~‬
‫מ~‬
‫~הת~~ ויהי~ מ~ילקין מהל~~~~ה~ד~סין‬
‫וה~י~ ה~י~והו~צ~ם בשום‬
‫ן‬
‫י‬
‫ג‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫ו"יצ~ר~‬
‫וגםש~א ~~ם שום ~ב ו~ד‬
‫ו ו‬
‫~~וופכן~~ ~התצ~~בי~ך מקוקםה~~~~ב~ו~~ה ש~~י~~כ~ין ~הםי~י‬
‫מל~~~ו~ת‬
‫ש‬
‫י~‬
‫ד"תבין~~‬
‫~~סיןיושב‬
‫בי‬
‫~שדר~‬
‫הר~ר~‬
‫ש~ו~ה~‬
‫תיורצ~‬
‫ד~~ן הוכ‬
‫~ק מ~ת‬
‫~ו‬
‫כ~וםויהו~~ד"הה~הי‬
‫במנו~‬
‫ב מה~ב וב"ד‬
‫ד"תויהי~ ~נשיםשי‬
‫~י‬
‫וי~‬
‫צא~ופס‬
‫ו‬
‫ה‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫~הת~~ ~ופן‬
‫שהקהל שהי~ימם הד~~ו~~ ה~י~והו‬
‫ש~~~ויפ~סהום~ וב~~ד ידיתההי~מנייה‬
‫~ ית~~~ווי~‬
‫~~ד‬
‫~שו~~ו ~התפ‬
‫~~~ותו‬
‫א~יהם ~ם היו‬
‫יי‬
‫~~הד~י~ תהיו~נ~פ~הדת‬
‫~ום מ‬
‫ו‬
‫~~ ~ת~ה~~~ י~צה ~היותני~~ג ~‬
‫~ה~~‬
‫ם~ו~הי~פ~ו~ין כי ~יש‬
‫לש‬
‫בו~מביןמ‬
‫~נ‬
‫ויוד~י~י‬
‫~ש~‬
‫ני~אג ~ו‬
‫"~~~~~~וסקוו~" יר~ ~ם ~ן~~צ~יך‬
‫מ~ום ש~תם‬
‫ן‬
‫י‬
‫~‬
‫ד‬
‫ד‬
‫י‬
‫ה‬
‫ת‬
‫י‬
‫~‬
‫מ‬
‫ו‬
‫~‬
‫~י~אב~ ו~י~ודרבבין~הי~ ~י ~ה‬
‫~ש~‬
‫מי~~ידונהיי‬
‫~~~צ~‬
‫~יש~בו~ות‬
‫~שמכם‬
‫ישרא~ומככש~"כאם‬
‫מ~~ו~ית~~ו‬
‫שס~כ~ו~םוס~וו~שיהי~בכיס‬
‫~א ישר~~‬
‫~~‬
‫םק~~‬
‫יי‬
‫קנוצו‬
‫ספ~די~ ד~"~~~ו‬
‫י~בפ"‬
‫פ~‬
‫~~‬
‫לק‬
‫~תני~ג~ון‬
‫ז~‬
‫םי~ו~ ~ו‬
‫~~ם פ~ו~יב‬
‫בשמ‬
‫הי~ ~ו~~‬
‫~כנ~ת תהי~ ~~שיה~~~ו~ה‬
‫מדהיש‬
‫~דים~ ~~ו~~~~‬
‫~י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫ב‬
‫~‬
‫ו‬
‫ז‬
‫~ד"~‬
‫"ש~~וס~וו~‬
‫גדולי~נני‬
‫זה ש~הי~ שתהי~~ן ~ה‬
‫~ה~ה‬
‫וכיוצ~‬
‫ג~~~ מ~ום‬
‫מד~‬
‫ו~~‬
‫ש~~~~~~י~‬
‫~~~~ב ~מה‬
‫~~ס~ שכ‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫נ‬
‫~תם‬
‫~‬
‫י‬
‫נ‬
‫~‬
‫~‬
‫ך‬
‫~‬
‫ל‬
‫~~י~ ו~‬
‫~~"כ‬
‫~ ~גדול~ ל~~‬
‫כמ~ו~~ ~מה~"~ ~~ ש~‬
‫~ה~~ק‬
‫~~רי~ מה~ ~"ה ה~נ~ר~י~ ~ו~~ ~ייבי~‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~~~~‬
‫~~ם~והי~‬
‫~ק~~~~י~~~~ה~~ין ~~~~~י~ו~י~ ד~~ ~‬
‫מ~~‬
‫ש~~ור‬
‫~‬
‫~‬
‫ן‬
‫י‬
‫~‬
‫ה‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫~‬
‫רז"~‬
‫~~~~ר~ו~~‬
‫ן‬
‫י‬
‫~‬
‫דנגו~~‬
‫~ן~‬
‫~~ ~~י‬
‫י~‬
‫~‬
‫~י~י ~ ~~~‬
‫ן‬
‫~~ב~י~ ~~"ז הש~ג"~~ה ~~~ק~~ה בפ"י ומה~~שי~ש ב~יכםלב‬
‫~~~ ~‬
‫~‬
‫י~~ ~ ~ול~י~~~~"מ‬
‫יכו~ין ~השתותי"ז י~~ ד"תוכל ~ושר‬
‫מהר~ד"~‬
‫~נ"ס~~ד‬
‫~כ‬
‫~ה‬
‫~י‬
‫ו~~היומתפ~~ים~ב‬
‫~~~~~‬
‫~~דו‬
‫~‬
‫~י‬
‫~‬
‫ש~י~~‬
‫~‬
‫~"~ביי‬
‫~~~ קה~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~י~‬
‫~‬
‫~יי~~~~~‬
‫יי~‬
‫~‬
‫~"נ‬
‫יי~‬
‫י~‬
‫י~‬
‫יי~~~‬
‫י~‬
‫~יי~‬
‫י~‬
‫יל‬
‫י~‬
‫י~‬
‫~יי~‬
‫~~‬
‫יי~‬
‫ים‬
‫י~‬
‫י~‬
‫~יי~‬
‫י~‬
‫~י~~גי‬
‫~יי~‬
‫~ים‬
‫י~י‬
‫~יי~‬
‫~יי~‬
‫י~י‬
‫י~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ונאמן לה~ וורתו‬
‫יצמו‬
‫~וך בי~יכם שיהי~‬
‫~"~‬
‫~~~~‬
‫~ ~ ~אל~‬
‫אודאי ~קום‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫כפי האשירה שהיה ~חפר בה‬
‫~~ו‬
‫יםהאשי~‬
‫~כמוש~יהצדדיםיכ~י~ יוכללפשרבי~יכםיפ~וק ד"ת הח~רה‬
‫לר‬
‫~א~‬
‫א‬
‫ייצמה אי~ה‬
‫~‬
‫ז‬
‫"‬
‫י‬
‫י‬
‫ק‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ה‬
‫הקדושה ויקובהדין את~הה~רבי~י~‬
‫יהש~א~ו~יןאבל אם אמ~ם לדי~א ~ראה~ ב~ידון דידן ~~ור לגמרי מש~ם‬
‫מותרלכם י"זא"צלדוןבפ~ידיי~יםכיזה אי~ור דביי~יהיולם שםי"זיש‬
‫בו~גם~להיפרשלבית קבורתם כי‬
‫ה~‬
‫כלמקום~מאההוא שדה קבורתם ~שרבותקוייםצלמיהם‬
‫ברור שום~~‬
‫נ~‬
‫~קפ~‬
‫ו~~יליהםילהכל שםי"זי~הם שבאמתאיןהיפרי"ז‬
‫צשלום ובאהבה רבה ואהבת יולם ומקר‬
‫ז~יש גםי‬
‫להיפר לכך‬
‫אציחללבקי כ~זכר מ"מביי~היולם שםי"א‬
‫~ א~בקשכם ו~הירכם למ~"שו~יןתורתואל~‬
‫ודאיא~ורב~ידון ד~ן‬
‫הים~צי~כול~וב~יאיש אחד~הי~ליםאחד~א~והמיחדים‬
‫שםה~אחד‬
‫דה~ה מצוה לכלמי שבאי"ז ~דו לב~לה ולהאבידה‬
‫לצדיקיםה~אה להםו~אהליולםומה~וב‬
‫וכ‬
‫בית~וא‬
‫ומה~יי‬
‫םש‬
‫~חי~ גם‬
‫~כדפ~קי~ן‬
‫~י~קמ~~ו‬
‫~שי"ת ישפו שלום וברכה‬
‫י"דוהואיוברו~ותן‬
‫ורב ~ת‬
‫שמחו~לחבכלי~י~י~יכם~ותצליחובכלדרכיכם יודכחל~קאתבהשי""יזויובדיהם~ליוי‬
‫מר‬
‫~שהםמרפיםדהרואה‬
‫י‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ו‬
‫י~בור‬
‫כח שלי"ז‬
‫~י~ ימכםבכל מש ידכם~ תורתכם מתברכת ומלאכתן‬
‫ח"ו ~תרפא‬
‫שש‬
‫אתם ~ריכם יכ"ל בתשובתי ו‬
‫~‬
‫שה~~יאי"‬
‫ז כ~זכר מהו‬
‫בואממיתאיןהיפרה‬
‫אם‬
‫היול‬
‫ובכ~כיון‬
‫~‬
‫א~הם מאליה כל ימיכם~‬
‫~יש~‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫ב‬
‫ש‬
‫שםי"ז~ליה ~~קאצלםח"וכחהי"זויודדדמילפרצו~ת‬
‫ומ~וח מרובאו~ים ~מק~ם מיםלפ~יי"ז דא~ור ל~חות ולשתות מהם משום‬
‫דבריידידו מברכוברוב ושצום‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫י~‬
‫ש~ראה כ~ושק להםביור"ד~י~ ק"נ‬
‫דו"שבאהבה ר~ה והשק~‬
‫וכתב הברכי‬
‫ש~ה ש~רא שם‬
‫בחדרי חדרים א~ור דכל מקום‬
‫~"~שא~רו מפ~ייו~~‬
‫~~ כ~‬
‫י‬
‫"‬
‫מ‬
‫~רי חדרים א~ור‬
‫שכ~ הרמ"א שם‬
‫הר"ן‬
‫אד‬
‫דח‬
‫ב‬
‫~רפואהשרי מ~והריזהוא‬
‫אל‬
‫ד‬
‫ד~ומה ממשלהדיןשכ~הבישד~אפרים‬
‫שםבשם משאת משהש~כרי שאמרלחולה רפואהשיאכלדבר‬
‫הא~ור והדאק~יר מומחה אומרשלא שיהיהזה רפואה‬
‫והיה חולה שישבו~כ~ה~ ופ~קדמאכילין‬
‫שמ~אותו פחות פחות‬
‫מ~ית וכאן ששםי"זילי‬
‫~הא~יןשייור לדבר‬
‫מ~ו‬
‫~רב‬
‫בתורה היקר מו"ה שבתי ~"יבאל~יצא‬
‫ו‬
‫א~ורבי"ז כמבוארב~י~ ק"מ א"כ א~ור בישוא~~‬
‫~כ~‬
‫שאלתי‬
‫המופ~אם מור ~ולה לשלוחיכו"םלהביאלויפר כיוןשלא~וכללישותהיצה דפחות מכזיתא~‬
‫~"~מקברייכו"םליתןי‬
‫לבשרו שאומרים שהו‬
‫הפואה~‬
‫אאר‬
‫דפ~קי~ןבש"י~י~ קמ"ו ~"ודצריךבי"ז לכ~ו‬
‫~~ה מי"כ כתב שאין לא~ור מחמת אי~ורי ה~‬
‫~ ~~~לה שםג~אי וכתב ה~ו"ז בחו"לצריך לכ~ות‬
‫דמת יכו"ם א~ור רק מדרדבמ‬
‫משום דרוב הפו~קים‬
‫~ן‬
‫ו‬
‫כמ"ש ~םג~אילי"ז ~הש"ךוה~ה~ד~אכ~חלקוי‬
‫ל ה~ו"ז וכתב~‬
‫ו~יי"ל דבאי~ורי ה~אה~"~דרב~ן מותר להתרפאות‬
‫~~~~~~~ן‬
‫הרמ"א יו"ד~י~ ק~"היכ~~ד וכ~ים הם וייין בתו~~ ב"ק דרקב~"~ וא~‬
‫~‬
‫ר~ן~ ~~‬
‫י~‬
‫~~~ו"ז וכאן~ב~~~ו~"ד~~‬
‫ה~"כ‬
‫~~ ~~~ן~ כה‬
‫~דרבא‬
‫יו"די"‬
‫וב~‬
‫~ר‬
‫א ד"ה שהשור שכתבו דכותיויבד ש~פל לבור‬
‫שו‬
‫וי‬
‫יא‬
‫ר‬
‫ה~ שם ~ובוהי~ לרפאות ח"ו הרי היפר ההיא‬
‫ד~‬
‫מורבה~אהי"שהרי ד~"ל דמת‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ו‬
‫מ‬
‫י‬
‫ת‬
‫ו‬
‫כ‬
‫י‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ג‬
‫ל‬
‫בה~~~‬
‫שבכ~‬
‫היולם שם ~"ז‬
‫ל יו"ד~י~‬
‫י~‬
‫ןבבאורי הגר"א‬
‫ה כ~זכרהריהואיושה שם ~וב‬
‫י‬
‫י‬
‫וי‬
‫י‬
‫ג"כ‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ד‬
‫שמ"~‬
‫~ ח"ו‬
‫~י"ש~ מכל זה לבי~"יז‬
‫בה~אה מתיכו"ם והביא דברי ה~ו~~‬
‫ו‬
‫ל‬
‫א‬
‫י‬
‫ה‬
‫יי‬
‫ה~ר ברורדאין ~וש בזה מחמתאי~וריה~אה וה~ה מ~"כ‬
‫דקיי"לבםי~ק~"א‬
‫י"דדא~ור ל~פר בשבח‬
‫~‬
‫ז‬
‫"‬
‫י‬
‫כתב לא~ור משוםשיל קברייכו"םיש שם צלמים וא~ור‬
‫ז שאמר‬
‫~מר ~~~וכאןהריהוא מ~פר בשבח~י~~‬
‫משם‬
‫משוםהא דפ~קי~ןבש"י~י~ ק~"ה ב~דיכו"‬
‫~ב~יאמר‬
‫םםדא~ור היפרלרפואההרי מ~פרבשבחושהואמרפא אם‬
‫~ח ממיםאלואומאילןפלו~י שהואאלילי‬
‫ו‬
‫י‬
‫פ‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ש‬
‫י‬
‫א‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ה‬
‫א‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ם‬
‫א‬
‫לגמרי ווהא~~כריביצמו‬
‫ייי"ש‬
‫~ו~ לי~"ד גםמ~ים ~ה‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫ב‬
‫איןן לא~ור דא~ דקיי"~א~רה מביאלוהיפרוהואמו~אי~חולתתויל בשרו מ"מ~א~מישה‬
‫קמ"ה דאם חפר בורות שי~‬
‫רוקפי‬
‫רין בבית הוא צורך רפואה~ הרי בפיו~ו שהוא ~ו~ל זאת ~פ~ה‬
‫הקרקי משום י"‬
‫ומ‬
‫ז וא"כ לו‬
‫מרירכי‬
‫קח‬
‫~וןבד‬
‫~‬
‫בםהצלמיםי‬
‫הצלמים מ~פר ~י"~ ~אין ~~יפורבפיו ~"ז דומה ~י‬
‫קבר~יהם‬
‫ר‬
‫ו‬
‫~‬
‫א‬
‫ו‬
‫וי‬
‫ש~~~~"די"ב שכותב ~כ~‬
‫י‬
‫ריק‬
‫םזהאי~ו דה~ה מהדה‬
‫ב~~ב שבחי"ו‬
‫זא~דודאיא~ורדזיל בתר~ימא דא~ור‬
‫ב~‬
‫קמ‬
‫משוםי"ז~לא‬
‫~ן‬
‫קר‬
‫אמ‬
‫ז‬
‫"‬
‫י‬
‫ב‬
‫חפר בה לשבחאתהי"ז וא"כ מה בי~פ מה‬
‫אובמישה‬
‫~"י שאמרו‬
‫לקרקייולםלא‬
‫~ בכת~‬
‫~‬
‫המשתח~‬
‫א~~‬
‫בורו שיחין‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ר‬
‫~‬
‫א‬
‫ש‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ל‬
‫ש‬
‫י‬
‫ר‬
‫ו‬
‫~‬
‫א‬
‫ד‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ש‬
‫י‬
‫ו‬
‫מכלאלההריזה דומהלשואל בח~הכוכביםובגורלות‬
‫ל~ש רק מקום החפירה~ ויש ~רש‬
‫אח"כ~ויש‬
‫~או שואל בק~י~ ומ~חשים דא~ור ב~י~‬
‫~"א‬
‫לפרש השתחוה~וייי‬
‫ן כל זה ברמב"ם‬
‫שהשתח~פ"ו מהלכות ויייןיודבסי~ השייךל~ידוןדידן קי"~‬
‫יכו"ם ש~‬
‫~י"~‬
‫ה~הא~ו~וריו"דוב"י קמ"ה ~ב"חשםד"האיפ"י‬
‫זה אם היהמוייל מה לרפואהאבל באמתודאי ברור‬
‫האריךוביאר הדברלשי~ת הפו~קיםבארהי~בי"ש~אמ~ם‬
‫כ"ז ~ם השדההואיצמוי"ז וחפר בה ל~רךהיבודה~אבל ~~~ שאין שום רפואה ושוםתוילת‬
‫ההוא‬
‫י~‬
‫הפ‬
‫ש~‬
‫להדיתבה‬
‫פר~היאו~מוה~‬
‫כלשאין השדהי"ז ורקשת~וי ש~ צלמים ש~םי"ז וכמוהםוחלילה ח~ולהילותי‬
‫ב~ש~הי"ז בודאיאין ~רוכהלה~יא ~ים~י"ז יקרא‬
‫והשי"ת‬
‫וחפר בהשדה כ~~תקוי בחלל ההוא את‬
‫~‬
‫י‬
‫ת‬
‫תרי~‬
‫מ~‬
‫דכן בגמראאיפ"י ה~ב~ה ב~~ה ו~"ש הבורא יז‬
‫ממ"~‬
‫~ום~בראלא~ור השדה משום‬
‫מו‬
‫ו~מ~‬
‫חיים וכל ~ו~ק‬
‫ה~ חפר בה וכו~ בי~יןי"ז ~זבחימתיב‬
‫י"‬
‫שאמרו המשתחוה לקרקייולם‬
‫~ ~א~רה‬
‫"ו‬
‫ם‬
‫יכל~דבוקבהשי~~תיליו~אמר‬
‫~א~רה ~ר~ה ~ר~ה ד~ר בה~א~יי‬
‫ל המש~חוה‬
‫אתם ד~ו~~ה~א~קיכם~יםכלכםהיוםראה~תתילפ~יך‬
‫ידואשםההשתחוה להקיר"זקי וגם חפר ~ ~א~ר אבל כללק~רי~~יו היוםהאד~~~~יי~י~ ובחרת ~~~ם~ין ת~א~ה~ריך~י~~כ‬
‫הקרק אין שום~בראלא~ור‬
‫משום‬
‫~לילה ל~ום איש ישראללישות זאת וכל הדומה לו‬
‫ק~רקי‬
‫א~ברור~וכ‬
‫וו‬
‫והג‬
‫הד‬
‫יןראי~ברורהמהאדת~ןבי"ז‬
‫חח‬
‫מ"חי"ב ב‬
‫~ליי~ו~ קצהו וה~י"תהרופא כלב~רהואירפא כל‬
‫חו~‬
‫פא~ל בר~ים‬
‫אר‬
‫דמותר~רוי ת~אילן אשירה~ואמרי~ן שם בגמרא משום ימויש‬
‫מור‬
‫~ה ~ה‬
‫גורםבי"ד ופרש"י ~םדהיפר תחתאשירה מור~‬
‫~"דידידו דו"שוחפן ב~~תו‬
‫וכן ~קי~ן‬
‫קמ"ב‬
‫י"א ואם‬
‫א‬
‫~‬
‫א‬
‫רהקרקי‬
‫י~ורהיפד‬
‫ש~ה ש~רא‬
‫ש~ר ב~~ביל ~ב~ בהי"זא~ור~‬
‫שת~‬
‫~יי~‬
‫~יי~‬
‫י~‬
‫~יי~‬
‫~יי~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫הי~‬
‫~ר הנצרך ד~ד בימי ~נת‬
‫היור‬
‫התו~ צו ד~‬
‫~ר‬
‫הנצרךה~ הי~ ~י שזכה בה~ר כמ~רבקרא‬
‫~כ~ ~ריב לכהןלויהי~ ו~בחים פרק ~~בול יום‬
‫היולה אשר‬
‫זכו הכהנים ~ורות ~ימת‬
‫מזה‬
‫~שנות ו~מ~‬
‫זכוואי"פכןמ~מותר א~‬
‫ו~ה נאסר‬
‫~‬
‫~סור~משוםשהשו"בלהפשי‬
‫ואיןלומרל~שי~ביו"‬
‫~~לש‬
‫~וצות‬
‫הנ‬
‫הן‬
‫אינו‬
‫אוכל מן סב~~ש ת~י‬
‫מ~ו~‬
‫~ר~~ שה~‬
‫ואוכל הבשר א"כ‬
‫צהר~יךצ~ל~צות ~ן שהואהאיינ~‬
‫~‬
‫הנצרך נ ~ דאי‬
‫~כרם‬
‫מ~כת אוכל נפש רק מ~כת‬
‫ה~צ~‬
‫ילת הבשר~מ~ר‬
‫הכשר~כ‬
‫~מיםמיהו ~מתכל‬
‫שה~ר בשר מותרלו לש~~ א~‬
‫שמוכ‬
‫בכה"ג דהא‬
‫~~נה ו~~ ~צה כ"חי"א דיןב~~‬
‫~במש‬
‫ר‬
‫א‬
‫ו‬
‫~כור כמב‬
‫א‬
‫ת"ק והא ה~בח ~~‬
‫סי~ד~‬
‫אומן שמוכר בשר‬
‫~ש~‬
‫י‬
‫"‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ו‬
‫~‬
‫"‬
‫ו‬
‫י‬
‫ב‬
‫את ~ורמן הבהמהכנזכר~ילדפוש~יןהיורמן הבהמה‬
‫והא נזכרבשום מקום ~"סופו~קי~שצריך‬
‫~~‬
‫ביו"~‬
‫~צמולא‬
‫~~ו ~כל~מן ה~מה ~ל כ~ך‬
‫שה~אותה אח"כ‬
‫ר~מוכר‬
‫היור שהיו‬
‫דא‬
‫יאכל מותרלו‬
‫ואוכל מ~שר ~~כר‬
‫ינ‬
‫~‬
‫להפשיש~השו"באא‬
‫א"כ‬
‫~~יאפשר‬
‫~ו~‬
‫וןא~ הכשראכילהלה~להביתשא‬
‫א~מ"מכי‬
‫הנוצות‬
‫מ~ר להשו"ב‬
‫~כל ~ ר אם שה~‬
‫למר~‬
‫~ ימרו~ ה~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫סא~~‬
‫ה~ריםה~יני מכתבואמנםאני יכ~י ~שיב‬
‫~רים הנצרכים‬
‫~ ב~ קגרים ~ח"כ הי~י מו~רד בדב‬
‫די~וב~~ ששאלותיואינםנצרכיםלשיהי"כ‬
‫הפסח‬
‫~‬
‫~ב‬
‫ל~תיו היום‬
‫~‬
‫ב"ה י~די הרבהמה"גה~סידויניו‬
‫~יקלכ~‬
‫ו~מד ~אילק~ים כש"ת מו"הייקב‬
‫צ~‬
‫~"א~‬
‫י‬
‫ו~י‬
‫~בד"ק‬
‫~י~א‬
‫ה‬
‫נ"‬
‫~לתואיךנהגו השו"ב‬
‫~ר ~ ~‬
‫שש~~םי~יהוה~‬
‫~~‬
‫אבמיבוו"א‬
‫שחי~הקודםהשח‬
‫די‬
‫ש"‬
‫ם‬
‫במק~ י"ג שאסוריכ"ד הנה ~ייבא‬
‫~צ"ח‬
‫או"ח ה~צת‬
‫~ כתב שאםאי אפשר‬
‫ה~~ י~ו"~ ןכללסיי‬
‫ו‬
‫הנוצות ~"ש והלששוח"וב~שלנ‬
‫פ"~‬
‫וצות מ~ר‬
‫ב~‬
‫הנ‬
‫~רו~‬
‫~נוצות שיהי~‬
‫מרו~~ שא"א‬
‫או~~ם‬
‫כ מותר וכ"כ ההית~‬
‫מרו~~‬
‫ר‬
‫נוצות א"‬
‫~כין שיתק~ללבשחחתוי~כת ה‬
‫ב~‬
‫זבח והמנחת ייי"ש‬
‫~חר~נים ~ורת זבח‬
‫ה~ב"ןהביאו~ ~‬
‫כ~"ד מתיר‬
‫ה~"ש‬
‫יוס‬
‫והנה‬
‫"ח כתבשכן‬
‫~ ~ והר"ן הב~ו הב"י או"ח‬
‫צ~‬
‫בבכו~תד‬
‫~‬
‫ס‬
‫ל~ו~ג הנו~‬
‫אמנם הרמ~ם פ"ג‬
‫~"ג ~וצ~‬
‫~‬
‫ו ה~ם משנה שם מה~ יו"~‬
‫~~‬
‫חצ‬
‫או‬
‫ונ‬
‫למר~ ה‬
‫ה~ם של‬
‫א~ר ~ה"מ‬
‫~הו‬
‫מאן דס"ל הו~יל מ"מ‬
‫מי"כ‬
‫כת~‬
‫דכן ~ק הרמאבי"סםו~‬
‫כמב~ר‬
‫האמת‬
‫כאכן ~~‬
‫ה~"ם שאוסר משום שאפשר ~חו~ מרו~~ ה~~ ~אי~‬
‫ת‬
‫כ‬
‫א‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ס‬
‫י‬
‫~רח ~~הי"כ ~ן ב~ א‬
‫~ן‬
‫ה~ הללכדהי~ ~מנם מ"ש שכאן לשייך‬
‫במ"מ פ"א מה~‬
‫"כ וכ"כ המג"אסי~ תצ"חל ~‬
‫~הרי~‬
‫~‬
‫ש‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫ו"~‬
‫י‬
‫ס"ק‬
‫ד‬
‫"‬
‫כ‬
‫~שייךכ~~ ה~ינ ואםירצה‬
‫הואיל ~"ד כן‬
‫יו"~‬
‫~וד~או~ם לו~~יםליצמם‬
‫ה~יתלוש‬
‫~כ ל~ן שהשו"ב של~ א~רים שא"א לשחו~ זה השו"ב זורק הנ~וצות כש‬
‫א‬
‫ב~‬
‫~"מי"כ ש~ר נהגו‬
‫א"כ שייך‬
‫יברא ~כור שהוא ל~תו שיפ~ד ~ינ~ מיהוהא מאן‬
‫הואיל ס"לה~יל ~יתוד~‬
‫דל~ם שכתב הרא"ש שם משום ~פשר להתי‬
‫הנו~~ס~ם מ"ו‬
‫~‬
‫כמב~ר‬
‫~ש~ו~~יו"~ דס"ל ~~‬
‫ב‬
‫~‬
‫~‬
‫ב‬
‫~ך‬
‫כ‬
‫"‬
‫~‬
‫א~ ~~ ~~~ ~~~~~ל ~~~ד~‬
‫י"ב ד~~‬
‫~ ~~~‬
‫~~~ור~ן"~ ~י~~מיל‬
‫ןש‬
‫~~י‬
‫הו‬
‫ו~ס‬
‫ן‬
‫ה~ובל יי"ש ~ם ש~ךכא‬
‫~~‬
‫~~~~‬
‫יו~ב"ב~לי‬
‫ל~ר~~שגם~~ז~ה~~תים ~תו ~בוריל‬
‫~~‬
‫~~‬
‫~ו"~‬
‫אל‬
‫י~~‬
‫פמשררו~שיתקל‬
‫כולמן הבשר של‬
‫~~‬
‫קלהיור ~שךהזמן ~רביו"~ ה~ילאםירצה ~"בויתןלהשו"בימ‬
‫~‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ו‬
‫י‬
‫מ‬
‫~ך‬
‫~‬
‫ך‬
‫כ‬
‫ך‬
‫ל‬
‫י‬
‫ה~‬
‫~"ב ~ן‬
‫ואין לומר ~ההוי תריהואיל ה~יל אם‬
‫~רי~‬
‫י~"~‬
‫ש~הה~~‬
‫~שו"ב ~כולויצ~רךיודה~ילאחרה~יליאר‬
‫ם~רצההשו"ב‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫ש‬
‫~ר~ ה~צ~ ~~"~‬
‫~קח ~כול ו~ס~ם מ"וי"ב שם ד"ההואילכתבותוס~‬
‫מיהוזהאינו‬
‫של בשם רשב"א בשם רש"די~דתרי ה~יל‬
‫שהשו"ב ל~~ם ~צמם‬
‫שא~ו‬
‫שח~ו אם מ~ר להם הנוצ~‬
‫א~שר~י~‬
‫אמ~איןצריךלכלל‬
‫~~כל‬
‫דהךאםירצההשו"בל~בלממנו הבשר‬
‫~‬
‫ל דה~יל ~ה הוהכאילואוכל ממנו ~כללדכלהיומד כמו‬
‫~ופ~‬
‫הנו~‬
‫~רו~ דקיי"‬
‫ו משרתיהם וכתב ס~~ ~סור מהא‬
‫הם א‬
‫~~~‬
‫רבנן‬
‫בשיר המלך פ"ד מה~ ~רושין ה~ה‬
‫ד~ דמו~ין ה~ש והרגלי~ ו~~~ן‬
‫~ו"ח ת"ק‬
‫שכ~ו שמיוןוס"ל אמרי~כלהיומד ~ דא~‬
‫ל‬
‫ן ג~זין אותם במספרים שנראה דפליג‬
‫יי‬
‫יא‬
‫~‬
‫א~ם ב~אור אבס‬
‫ד~~י הוא רק במהלשרו~ כשר~‬
‫מד ~רוק כזרוק‬
‫דמי ~יאו~‬
‫כיושהלצורךהשירא"כגםבנ"דשהש~~יןמור~ין‬
‫שה~כךמצ~‬
‫~א השו"באינםאוכליםהנו~ שאינומצדהינין יופסדאושישביח ~השי~דל‬
‫~הכיושהלצורך‬
‫~‬
‫ש~מצדהיניןשלא יו~דאושישביחיא‬
‫"י‬
‫הנו~צה ~די"א‬
‫~ו~ מה יומדלכך‬
‫~"ד הנה מרש"י ~מ~ ~‬
‫וו‬
‫זיןלכאא‬
‫א דהוה כאלו כברנישה כך כגון בסאה תר~ה‬
‫נ~‬
‫שה~‬
‫תם‬
‫ד~ שםדאיןג~‬
‫~ זה דנימ‬
‫י~ר ~סור ~ל‬
‫שנפלה ~וךחוליןשיומד ~ורם כדי תפסד ה~ואה‬
‫במספרים כתברש"י~ז"ל~ ~‬
‫ל‬
‫"‬
‫כ‬
‫ד~י כ~~יך ל~רי‬
‫י‬
‫מ‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ש~ הכלים ~ם‬
‫ו~הבהב ד~ךאסור שיצ~רךלמוכרהלכהןבדמיםפחותים ~ן‬
‫צ~ך~שיראסור‬
‫~ם‬
‫~ל~‬
‫~בזה‬
‫~מ~‬
‫די‬
‫יל‬
‫שיומדליקצן כדישישביחהכ‬
‫לשיר דאם‬
‫~צ~ך‬
‫ס~ים משום דמ~יאכ‬
‫או ארוכים‬
‫ב‬
‫~‬
‫םר‬
‫מ~ב נ~ה ש~ן צ~ך להשיר משא"כ אם ג~זמו~נ~ה מו~ם ~~‬
‫בן‬
‫כא‬
‫ד~ורם וכמו ש~צן ~י ~~"ש א"כאג~‬
‫~~‬
‫ד~‬
‫לו בשר ~כלממנוהוה קבלו ~ל‬
‫אם צריך ~שיר אסור‬
‫~ו~ו ש~ן‬
‫כצ~ך להשיר ~~ר‬
‫~ם ~ן צ~ך ~~ר תל‬
‫~אנוצר~ין‬
‫ין‬
‫~ ~ה~ר הוא משום שאינו שה~יצ~רךיוד להואילמיהואין להאריךכ~א‬
‫מ~ר‬
‫י~ח ~~ו‬
‫וכן מבואר במג"אסי~ ס"ק ~שיר‬
‫שהשו"ב יאכל מ~שר‬
‫ל‬
‫י‬
‫א‬
‫ו‬
‫~‬
‫ו~‬
‫צ~ך‬
‫ננצ‬
‫נהו‬
‫י~ידידו דור"ש‬
‫תשצ"~ ל~‬
‫~~כ מ~ר ~‬
‫ל~~‬
‫~"ש א"כ י‬
‫~קח‬
‫כאמור~ו‬
‫~ר ש~מן ~וכרם ג"‬
‫י‬
‫~‬
‫~~צ~‬
‫~כור בדמים שהשו"סב~‬
‫מ‬
‫~ה~ ~ ~ ~י~‬
‫מוכרים א~ם וש"ת‬
‫מ~ו ~מתזהאינו ~"ש‬
‫~ ~ ובלונ~‬
‫שלמה‬
‫ש~~‬
‫~~ב ~ א~ם‬
‫לשיר ~ו"~‬
‫ש~‬
‫~ר~‬
‫כ~ך‬
‫~ ~יכצ~ך‬
‫רש"י‬
‫~ר ש~‬
‫שי‬
‫בש‬
‫~לת‬
‫ה~~רך~כי‬
‫הדרךשי~ין ~כילת ה~ר דהד‬
‫ה~‬
‫ם‬
‫~ז ~ספ~ם לכך אסוראבל א‬
‫~~‬
‫חו"ש יו"ש מו"ה יונתן ב~ן‬
‫ה"ה‬
‫~‬
‫א‬
‫ל~~‬
‫~ תנצרך‬
‫ר‬
‫~‬
‫~~‬
‫ן‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫~ס~‬
‫ך‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ה‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫ב‬
‫כ‬
‫~ן נ"י ~"ק~שי~יר‬
‫המופ~‬
‫שה~‬
‫~ כ~‬
‫להשיר‬
‫~ם ~מתא~יך‬
‫~ם ~כי~‬
‫~~‬
‫~ר~ל‬
‫מ~~‬
‫ה~ה‬
‫ן‬
‫מ‬
‫~‬
‫מ~ר‬
‫ה‬
‫~למ‬
‫קושיתו ד~~מגילה י"באמר‬
‫כ~ו~ו מ~ר‬
‫~‬
‫~י~ ~~אבל‬
‫ר~יבוד~ ~~‬
‫ם‬
‫~‬
‫ש‬
‫ק~רמ‬
‫א~‬
‫~~‬
‫ה‬
‫~~י~‬
‫מצוה‬
‫~ג~‬
‫כ~ר שה~ ~ ~ ~‬
‫א‬
‫"‬
‫י‬
‫מו~~~ ~נ~ ~ ~‬
‫~ מ~ ~‬
‫ובש~ ~ ~ ~ ~‬
‫~ ~ור~ ~‬
‫~ים‬
‫יד‬
‫י~‬
‫~ית‬
‫יל‬
‫י~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫מצוהיכ"ת קושי~ו‬
‫~‬
‫ה~‬
‫דאי~ו מטמאאבל מטמא למתמצוה יט~‬
‫~‬
‫סי‬
‫~כ‬
‫כד‬
‫~~יש שה‬
‫~מ"~ותאבוי"ו~םיל‬
‫ין‬
‫תרפ~~ז סק"ד כתבבשם הת~ומתהדש‬
‫ל מילת ב~ו‬
‫המילה‬
‫ש~יהןיל ק~~ת המגילהוי‬
‫וא~~כ יק~א המגילה~ וכשאין שהותי‬
‫ל ש~ייהןקדי~ק~א את‬
‫~מגילה~ וכתבהמ~~אהטיםדלמילהישפ~אייודדיכוללמול‬
‫כ לפי דב~י המ~~א‬
‫ביום~תשייייכ"ד~ והקשהמי~~‬
‫ו‬
‫יומולא מק~י מ~ל המצוה דלמילה שיבר י‬
‫דואמ~‬
‫דכי‬
‫תי‬
‫ד‬
‫~בביום השמי~יימול בש י~לתו מ~מכא‬
‫יו‬
‫~ןשיודיוכל‬
‫הוה יש‬
‫לישוה ~מן‬
‫~יוד פ~י לק~ם המצוהולא‬
‫סתם דיבודת ביהמ~~ק‬
‫מק~י ב~ול הממצאווה~~איך‬
‫~~‬
‫כלמי~י יבאומד~ו ~י‬
‫ד~ין~א ב~י~א דהולך‬
‫~ד~תטמאשתמי‬
‫לש~ו‬
‫פס~ו ד~למוד מול~וו ליתא ~ק הולך לש~וט‬
‫את פס~ו ולמול את ב~ו א"כ י"ל ד~ק מילה‬
‫~ד~ה‬
‫סו~‬
‫פכ‬
‫משום דמיהת לא ~ד~ה המצוה לגמ~י דמילהוי‬
‫ל למול‬
‫יכוללישות ש~יאבלשאריבודת ביהמ"ק‬
‫בתשייי‬
‫פס‬
‫ופס~‬
‫~מ~י~ י"ל ש~~ם ד~ים מפ~י‬
‫שאםלאייש~ויתה ~ד~ה לג‬
‫~‬
‫שהי~‬
‫~‬
‫~לך לש~וט את ~~ו ולמולאתב~ו‬
‫ת"לה~י‬
‫~~ותוושמי‬
‫וכו~‬
‫שמת לו מת יכול יטמא אמ~תלא‬
‫~‬
‫ל כ~ך מה ~ ר ביבמו דמת‬
‫זהאי~ודי‬
‫~~~ יבודה בודאי כל יבודו ~ר‬
‫ד~ג"כ‬
‫אותה דאם‬
‫~דו~ה~~‬
‫ש~‬
‫ל~ה~תייקקו~ןא~"כדו~ יה~ קשה מהא~ואי~ו דקא~מי‬
‫וה‬
‫רבד‬
‫ן‬
‫~אאי‬
‫שדו~היבודה ~נו‬
‫כד~~~י~ןהקדב~ו~ת מתמצוה‬
‫~~‬
‫ומ‬
‫דו‬
‫ל‬
‫פ~‬
‫כי‬
‫"י שדו~היבודהלא‬
‫ה‬
‫א~יאביא ~צ~דתאוי‬
‫הש~‬
‫מת מצוה ~דו~ה‬
‫תד~ה את האש~בת דהא י"ל‬
‫לקבו~ם ד~י~ושאי~ו‬
‫יבודהשאי~ו דוה שבת משום~דלאאלי‬
‫ד~היבודהלגמ~י~ שדו~ה ~קיבודה שישכל‬
‫~ה תיקון א~"כ‬
‫ש~י משא"כ‬
‫דהיי~ו‬
‫ראשון שישלו תיקון‬
‫י~‬
‫מס‬
‫דכתיב פ‬
‫ם מז~י תק~~ו למותבדפלסא~מיירי דוקא~צי~‬
‫םפס~‬
‫א"כה~יאליב‬
‫א"כה~י ד~ה יבודהדליתא‬
‫שדוה כ~‬
‫בתק~פי~‬
‫אי"כ דה‬
‫דד~ה‬
‫ד~י~ו~ימא א~‬
‫א~א~"כ‬
‫ך‬
‫יבודהשאין לה תיקון‬
‫ש~כ~ולךלישותה~ ש~י לאכ~‬
‫כן‬
‫מצי שפיר למייבד‬
‫~פבסא~ הב~~א‬
‫אפ~~‬
‫~ודהולמ‬
‫כן י‬
‫~גילה‬
‫וכי~ כאמיוב‬
‫סתם‬
‫ק~ה כלום‬
‫כ"מ ~מ~‬
‫שד~‬
‫קו~י~‬
‫~"י‬
‫מ~‬
‫ן‬
‫אותהשאי‬
‫הדשן ~לוקה‬
‫ה~ן שכתב המ"א ~ם‬
‫ל~מירלה~דיק~אהמגילה‬
‫~~~כשגאוי~ן שהותביום מגילהוי‬
‫ושכתבי"ז הטים דס"ל להת~~ת הדשן כן משום דמילה‬
‫יכוללישובתשייידמשמישדית‬
‫הדשן ד~קמילה‬
‫הת~~‬
‫~רא מגילה~אבל‬
‫מפ~י‬
‫משום דיוכל לתק~ו~שייי‬
‫~ד~‬
‫~"כ לא ~ד~ו מפ~י מקרא‬
‫שאר ~מצות דלית להו תק~ה א‬
‫מגילהכשאין שהו שת~ן~לאאוכללהבין כוו~ת המ"א‬
‫בזה~ הא בת~ומות הדשן שםסי~ ~מ"ו ~תא ~"ל אם‬
‫~~‬
‫מפני‬
‫~~ולד~וקולו ד~אי‬
‫אמרי‬
‫המגילה דק‬
‫~ד~‬
‫~"ל היכי דאי‬
‫םיש זמן‬
‫כמא~ספיקא א‬
‫קרי~לקיים ש~יהן‬
‫~ך לק~וות~ילה משו~‬
‫מ~~אמגילהידיפאמכל המצודצ~י‬
‫ם‬
‫פרסומי~יסא ואםיכול לישו המצוהא~~י~ייש~ה~אבל‬
‫ליולםכלהיכאשודאיבידולקיים ש~הםיקדיםהמילהיכ"ל‬
‫ה~י ד~לוקהשאין שהות ש~יהם כתב‬
‫מכל המצו‬
‫יםדית~‬
‫לאו דוקא‬
‫שיש לותיקון ביו‬
‫ש~י כל‬
‫שומוי‬
‫ת‬
‫~מצ‬
‫~‬
‫או‬
‫~~תם דלית להותיקון~ ~ם שכתב‬
‫א~~ם‬
‫ממי‬
‫מש‬
‫ישד‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫ל‬
‫יכו‬
‫~‬
‫א‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ו‬
‫צ‬
‫ה‬
‫ב~ור אםיכול‬
‫ייש~ה~‬
‫יל‬
‫~‬
‫ה~ה א~ו ר~ים דקים להו ל~כמי הש"ס סתמא‬
‫דג‬
‫~~~~מ~ ~ב~ייתא דלמדה מולא~ותו דההולך לש~וט את‬
‫פס~ו ולמול אתב~ו ד~ד~המפ~י מתמצוההיי~ו להולך‬
‫לש~וט את‬
‫אותולאאי~וכליוד‬
‫ש~י שאם‬
‫הפס~ ~~ה בי~~‬
‫ותיש~~ ו~ י"ב מת~י~ן‬
‫יל‬
‫להק~יבו א~"כ~‬
‫דאיצטריךילי~ דס"ד מ~ירהדדכ~תיבבי~מושבותדישה‬
‫דו~ה ל"ת של ליל~ ~בשימי אשי דלאו משום‬
‫דוהל~~תאלא‬
‫~שהא~‬
‫ו~דאתיא מק~~ו‬
‫כר~משום‬
‫~ מה‬
‫שהיא‬
‫~‬
‫ו‬
‫ב‬
‫י‬
‫~ו~ה שדוה שבת ~צי~ה דו~ה אותה‬
‫ם‬
‫י‬
‫מ‬
‫ש~מ~‬
‫מז~‬
‫ת~~~ו למות שבת ש~ד~ה מפ~י יבודה כ"ש‬
‫דוה‬
‫~‬
‫י‬
‫צ‬
‫~‬
‫ש‬
‫אותה~ ומקשי~ןאי מק~~ו מהאואי~ו‬
‫ן‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫מ‬
‫~‬
‫הכי‬
‫קבורת מת מצוה‬
‫דקאמ~את היבודה‬
‫יל‬
‫קאמ~‬
‫כי~קבו~ת‬
‫שדו~מת מצוה דוה‬
‫וי‬
‫י~‬
‫~י~ו דו~ה את השבת פי~ש~‬
‫~‬
‫י‬
‫פ‬
‫ל‬
‫י‬
‫ד‬
‫כ‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ב‬
‫י‬
‫אתה‬
‫~‬
‫ג‬
‫בפ"ב דמגילה‬
‫מול~ותו~‬
‫ואי~ו דו~ה את ה~בת א~י~אדב~יא‬
‫י‬
‫צ‬
‫~‬
‫~ה דאיפ"י‬
‫~‬
‫ב‬
‫~‬
‫י‬
‫שדו~ה את‬
‫שם‬
‫~ה‬
‫אבל אם‬
‫תה א~"כ‬
‫ו~‬
‫ש~‬
‫משמייוכלליד‬
‫~בודהמצולהאדתו~דאה~היבודהיכ~~ל‬
‫מת~ימצאוהמ~ גל~י~כ~ותההדיןא~"דכיקי~י‬
‫ביבמו סתם דמת‬
‫ש~קבורת‬
‫אש~המגילה‬
‫א~ וד~ה~ המצוה~ הרי דל‬
‫כל מיני יבי‬
‫כו~‬
‫וודכוית‬
‫~ כ~מ~~א ב~ם ~תה~~ד דרק‬
‫~שום שיש תיקון‬
‫שדו~ את ה~בודה דג~כ משמי‬
‫~‬
‫ל‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫בודה שאין תיקון א~"כ אם ייבוד יתה ביום התשייי תד~ה‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ל‬
‫י‬
‫ג‬
‫מ‬
‫ל‬
‫י‬
‫ן‬
‫י‬
‫א‬
‫ש‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫פ‬
‫מ‬
‫~‬
‫שניהן~‬
‫אה‬
‫ו‬
‫~א הלימוד הוא מ‬
‫~ולא~ותו כדב~י ~ש"י~כאמו~~ ~"כ אמנםאין להאריך דהפרמ~~ג ~של אב~הם שםבסי~ תרפ"ז‬
‫י"כ דהלימוד מולאחו~ו ד~ולך ~חוט פ~חו דמת כ~בדאיןהלכהכדברי~מ"אב~םה~~"דאלאכשאין‬
‫מצוה‬
‫~~‬
‫אוומהזוהאיל בפ~ שאיןלאו~תיקון ~"כ~ י‬
‫מגילה‬
‫ל שתיהן מילה קודםדייקר המצוה ~מי~י‬
‫ו~‬
‫~ל"כדאוי~ך~ילמוד א~סתםיבוד‬
‫ש~ות אותןשאיןלהם ייי"ש‬
‫תיקון ~"כ‬
‫~א‬
‫~א הש"סקיד‬
‫ו~ד~י ש~יבר‬
‫~כ"ד ידידו דו"ש‬
‫~‬
‫שלמה ~ו~‬
‫בכ~רןכמכ‬
‫אשי ~~לט דמת‬
‫וןב~קבו~ת מת מצוה‬
‫שד~ה את‬
‫לכ‬
‫שו‬
‫דהא ~"י תירוצו קיימו הד~י~ י‬
‫ש~~‬
‫וי~דס"ד‬
‫היבודה~‬
‫ו~רצו ~ ~‬
‫בק"וו~פלמהתירון דס"דדנלמוד‬
‫~‬
‫~‬
‫ר‬
‫י‬
‫ב‬
‫ה‬
‫מ‬
‫תירוצ~‬
‫~~םייי"ש‬
‫דק‬
‫ה~‬
‫~ולךים להו לאהתשפ"סס~ודהדימיתקמרצוההוא כן כית ~פ~יתי קצת להשיבךי‬
‫ל ~שון ~שון וכסדר‬
‫דהלימוד מולא~וו‬
‫דו~ ~מכתבך י"ד‬
‫לש~~‬
‫ה~ב ~י~י הכתבי‬
‫ם ~שי‬
‫~ותוהיי~ו‬
‫ש~ישאיןלותיקוןא~"~~א~כי"לדלכך‬
‫~אויותשל השמות המגשיכ~בסידור ~"ק מוהר"שז"לוכן‬
‫סי~‬
‫~ן א~בפ‬
‫~מר‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ג‬
‫מ‬
‫סתם‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ד‬
‫ה‬
‫~‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫צ‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ב‬
‫י‬
‫ל‬
‫כ‬
‫כ~‬
‫~ישה ~ובך וי"ד צו~ת האותיו אשיב ~ק בקצרה לפי‬
‫~ר~ ~~‬
‫ה~ודה של ה~‬
‫שצ"ל ~קודתי~‬
‫מינייבודות דסתמאדגמ~ ~כ~ הש"סהכיס"ל~אמור~ואין מיסת הפ~י‬
‫ה~~‬
‫שכת~‬
‫מי~‬
‫ליורר ולומר דכוונת ביבמות שאמ~ו מת מצוה דו~ה הפוכה לא‬
‫מ~תיזה‬
‫וג‬
‫ם הסופרי דווקני‬
‫יבודההיינו ~קיבודהשישלהתיקוןא~~~כוהאדאמר סתם דידןלא~הג‬
‫ממ~וכןוגםאי~ו בככ‬
‫הןא~~"~‬
‫י~‬
‫ולא מפרש איזהיבודה‬
‫מ~ו~ דשם בי~ו הא‬
‫שד~ ~~‬
‫שתי ה~י"ן של ~~םהו"י ב"ה‬
‫לך‬
‫ל~דינוהדין שדו~~ רק‬
‫ד~י‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ל‬
‫שמת‬
‫ש~כ י"ל יוכי~ הגמ~מצו~ ~"~תורה ~"ב‬
‫~תי~~~תמ~‬
‫אות‬
‫וז~~ל‬
‫~‬
‫דוה~יבודה ~י~ו‬
‫שבת~ א~‬
‫ד~מת‬
‫~דוש~‬
‫~~‬
‫י~‬
‫תת‬
‫כ~‬
‫~ן‬
‫י‬
‫ב‬
‫ק~זקי~י הפק"דגו~ש‬
‫דו~‬
‫~ר‬
‫לב~ייששכ‬
‫~שה ד~גילה ה~ ~~ש~ת~~~י‬
‫ק‬
‫ר‬
‫ה‬
‫~‬
‫ב‬
‫י‬
‫ש‬
‫י‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ן‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ת‬
‫~~כ‬
‫~י‬
‫~ו"יב"הוב"שה~רא~ו~ההואהקוהשז‬
‫ם‬
‫תה‬
‫~~ ~מצאכתיבתכשי‬
‫הד~‬
‫י‬
‫יל‬
‫~‬
‫ד‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ל‬
‫ן‬
‫י‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ר‬
‫מ‬
‫א‬
‫ש‬
‫~‬
‫י‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ב‬
‫י‬
‫~ת‬
‫א‬
‫~‬
‫מ‬
‫בתמו~תכייןו~~יי~ו~~ו~הופסייה‬
‫~כ~ז~ ~לן‬
‫שדו~‬
‫ומלצה~‬
‫~‬
‫~‬
‫נמ~‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ב‬
‫י‬
‫סתם‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ו‬
‫א‬
‫ן‬
‫י‬
‫א‬
‫ש‬
‫ן‬
‫ו‬
‫~‬
‫ת‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫ש‬
‫~ו‬
‫~~ם‬
‫~‬
‫ה‬
‫~ן נקודה‬
‫הש~לי‬
‫ל~~‬
‫דמש~א~‬
‫ה~ ~~‬
‫מ~ריז~~ל~‬
‫י~~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫א~ו‬
‫וכן ~~תי ~א~י ס"ת‬
‫לכיין תמו~ת‬
‫מ~ופר~ ~ כ~ ~ ש ~ ~‬
‫תמו~‬
‫זצל~"ה‬
‫גדו~‬
‫~נם יו"~ ~~תי ס"ת‬
‫ו~~~י‬
‫רידווק‬
‫~ס~‬
‫~‬
‫~~‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫ז‬
‫~~ו~א~ש~~מ~ו‬
‫יוז~‬
‫~יד~ כ"כ ~לכה ל~ה‬
‫שישהיפ"י כתמבסופ~ הכי~והי~באין‬
‫ו"~זאתיפ"י~~‬
‫~מו"~ הגה"‬
‫ה‬
‫ש‬
‫י‬
‫ה~דכי‬
‫ר~‬
‫~~אאך ~חלההי~ מ~~ופ~ם‬
‫כיהי~ סופראומן ~~"‬
‫ן‬
‫~ ~~מ~~סם ~סידו ~ומ~ת וישה ~מו~ת ~י"‬
‫~‬
‫א‬
‫~~~~וב‬
‫ל‬
‫י‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ק‬
‫מ‬
‫ה‬
‫~דוש‬
‫ו~~ה בצל מ~ן מ~ן‬
‫~ופ~ ~יפך כי ה~ ~אשו~ה הקו השמאלי‬
‫"י‬
‫ט"צ מ~א‬
‫זיי‬
‫~קקוצ~השמאלי וכתביפ"ית~~תואש~צי~ו כיביל‬
‫אמ~ם ה~ אח~ו~ה ~היינו‬
‫~~שם~‬
‫כי~‬
‫חדבדרא~~ח"כ‬
‫וכהא~"ל‬
‫ו"ך~‬
‫~ו‬
‫אי‬
‫ל‬
‫ה~כון ~תוב ~ה דתלמודא‬
‫כ‬
‫"‬
‫י‬
‫יתי~‬
‫ו~~ה לתמו~ת‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫ש‬
‫כימ‬
‫ה~‬
‫שי~ה וש~ ב~הזו‬
‫כי יות~‬
‫~ רבו‬
‫יהו‬
‫וו‬
‫צ‬
‫א~ויו‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫ם‬
‫א‬
‫כ‬
‫"‬
‫ח‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ן‬
‫כ‬
‫ה‬
‫ש‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫י‬
‫"‬
‫פ‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫פ‬
‫י‬
‫אש~‬
‫מהס‬
‫~‬
‫תמו~‬
‫מש~‬
‫ב‬
‫ת~‬
‫~~ צכד‬
‫ול~~יך‬
‫זק~י כמפו~ש‬
‫~~ופו~כ~יםדב~י‬
‫~ווי~בוז"ליה~ ~שיהי‬
‫מ~~סם"תזצו"אלם~אין ~צו~להצי‬
‫י וי"כמוב‬
‫~ה~ןאש~ כי‬
‫ח‬
‫"‬
‫י‬
‫פ‬
‫ב‬
‫קד~תפילין‬
‫ה‬
‫ס‬
‫יוצא מפי האר"י‬
‫זי~~‬
‫~ש‬
‫~י~יל‬
‫לשכרו~‬
‫יוב‬
‫~ ה~~~‬
‫~ת~אדלייוליש~כ~יא‬
‫יה‬
‫י בהיותה‬
‫~"ל אמ~ס הי~ןה~כך‬
‫~~~ה תחלהפ~~"ו~ן אצ~‬
‫~כיל~‬
‫בש~‬
‫גדוכ~וםו~ו~~דושים‬
‫א~י‬
‫~ב~בותי~ו ה‬
‫התחתון של היו"דאז ה~‬
‫וככת‬
‫י~קא להוא או~ות ו"ד של פתו~א‬
‫ה~ה ב~~אותהל‬
‫מתו~ו~יםכ~ןזק~י ה~"קביל~י‬
‫~~~אשו~השל השם אלקים דדה~‬
‫מפ~ןא~‬
‫מילוייו"דוכו~וכו~ ~יות‬
‫ישש~‬
‫משה‬
‫אותיותו"ד~ישיןה~וכו~וב~וםהוא~~ויצאתה~קודה זי~~יואאא~ש~~קביל‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫ז‬
‫~‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ה‬
‫~‬
‫ו‬
‫א‬
‫פ~‬
‫מפ~ו~~~ ו~ד‬
‫הי~ מא~שי ב~ו ו~אה‬
‫פסייה כ~~ ~~~~ק בלק ~~~גוכו~‬
‫~‬
‫~וד~‬
‫~לב~‬
‫יי"י‬
‫ז‬
‫יויכשמש"כש~‬
‫~~י מפורשלב~‬
‫ש‬
‫א‬
‫~‬
‫י‬
‫אוש‬
‫~ק‬
‫במ~~י~ן‬
‫~תאותיותי‬
‫של‬
‫כתמו~ה ה~"לכי~בה"הד~‬
‫~‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ה‬
‫"‬
‫ל‬
‫יכ‬
‫~‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ה‬
‫~‬
‫~‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫צ‬
‫מ‬
‫ה‬
‫אמחודד‬
‫ו~ואז~אשו~~ים ~מו~תשי"ןשי~הזקי~י הב~יי"שששכל~ישותהילחדכ~י‬
‫השם צ~ל הקוהשמאליא~וך‬
‫כתמו~‬
‫~מ~ה כמ~הגסופ~~וכד~ הפמ"גשחוששלפ~ול גםבדייבדאם ל‬
‫ד~~ל‬
‫ה~ויהי~ יח~ו ה~ וגם צ"ל פסיי‬
‫וצ‬
‫ה יי‬
‫צו~ת ד~‬
‫לכבל~צו~ת ~ה~~ן כ~כןאךא~יבי~ותיבחיבו~י או~יםישבתיל~כון‬
‫~"ל ו‬
‫לבפי~~ח ~פ~‬
‫וכמפורש שםליי‬
‫ת~~‬
‫מפשיווא~סקה~"לבתמו~ת ה~"ן‬
‫~אשו~ה של הו"ייהי~ להםכייןי"ק~ון ק~ן ~ד לחון אא"ק‬
‫מה~"םזי‬
‫"יסופ~ וכלאלו~תפילין ~דושיםשיש‬
‫יו~ פ~‬
‫ממש‬
‫יגולה‬
‫אשבתוך~~ו~ק~א‬
‫למ~הב~גלו~זיי~‬
‫~"ק‬
‫שה~ו ית"ש כגוןלכמת~יה"~ק ה~"ל ושהתפלל ~ם ר~~ו ~‬
‫~~ה‬
‫יו‬
‫י~‬
‫סח‬
‫צו~ת ה~פא‬
‫לב~ ~~~הקו בחסד‬
‫בלק ~"ג‬
‫לתמאומ‬
‫כ~לה"~‬
‫י‬
‫שה~‬
‫וכן הת~~ן כי"ק ר~~ו‬
‫ח‬
‫"‬
‫י‬
‫ה‬
‫ד‬
‫"‬
‫י‬
‫פ‬
‫י‬
‫~~יו"ד‬
‫ך‬
‫ל‬
‫מ‬
‫י‬
‫ל‬
‫א‬
‫ת‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ו‬
‫ם‬
‫י‬
‫ו‬
‫~‬
‫ל‬
‫י‬
‫ב‬
‫ד~‬
‫הת~~ןשלזקי~י זקי~‬
‫זיב"י‬
‫הש~~קצר ~"לוזהו שםבי"תן~~ כלה~ מהם~צשוי~~‬
‫~"ק‬
‫ת המה~צ"א ה~"ל מ~~ו‬
‫וכן‬
‫~‬
‫~‬
‫ב‬
‫"‬
‫פ‬
‫~‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ב‬
‫יו~‬
‫ה"~‬
‫יליהם שכתבם‬
‫ל"ה ולפי~ז צ"לה~אח~ו~ה מהשם ה~ו~ת ~~~ו ה~מ"ל מסאסוב‬
‫דסוכ‬
‫כ~‬
‫יו‬
‫~ס‬
‫י‬
‫תמ‬
‫יא‬
‫יוש‬
‫~כ‬
‫~‬
‫ה~ ~"י ש~כ~תיםיוס‬
‫"ב‬
‫ית‬
‫זכ‬
‫~ה הצדיק והםיפים כמו ש~‬
‫צ"לצו~תיו"שדפיד~ל"ת אמ~םיפלא‬
‫לב"ן‬
‫י‬
‫ד‬
‫ו‬
‫~‬
‫כ‬
‫"כ‬
‫התפיליןכ~ז~ ~~~ל אחל‬
‫~כתוב ~~ או ~ים ה~"ל ~ואכ"מ ~א~יך בשו~שן‬
‫כאי‬
‫בפי~~ח שם‬
‫~"~‬
‫ם ובכלאלולא מ~תי הה~ ש~~ דשם הו"י ב"ה ר~ק כ~ן~‬
‫~~שי~~אשו~~ל~מזפ~ג""וכ~הקש~שיש ~םי‬
‫ה~ש~י~דוגמתה‬
‫או‬
‫א‬
‫בתמו~תיו"ד יש~הולא הפוכהוכן בכהא~~"לל‬
‫~ה~~‬
‫אמ~ם יש שי~ויא~ תמו~ת מה שכתב~ו ש~שה‬
‫~‬
‫ת‬
‫"‬
‫להפוכה‬
‫~ בק~ןזויתהי~~י בה~‬
‫צהות~תי‬
‫~~אשו~היישה צו~תו~ ~~ן שמאלי~‬
‫~~י דכתב~ולתהשי~וישיש ~~ן ~מ~‬
‫~~אח~ו‬
‫ל~מהיליהכל~"ןה~‬
‫זו~‬
‫ההי"ן ה~~איןשי~ויאח~ת ~קהה~‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ז~והימי~י‬
‫ד‬
‫"‬
‫י‬
‫ב‬
‫י‬
‫ש‬
‫א‬
‫לד~‬
‫ש‬
‫שש~ו~לי"‬
‫ש~י~ דו~תה~ ~אשו~ה~ואולי מזה סמכו~יושיםש~י ~ ~המז~ה ס"י~פהק~~ ומ~הצ"מ~ ~כתב‬
‫שה~~וחסרוןייי"ש‬
‫~יםכיזהוא‬
‫מ~‬
‫ה~‬
‫ה~י"ן‬
‫י ~~ או‬
‫ה~ ~שם ש~ן בתמו~תם ~ן הש~לי ~ין ~לוק כב~ב~~תיביה"‬
‫שאין לש~ות‬
‫אומם ~מתז"א~אי~‬
‫~‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ל‬
‫מוכ~~‬
‫ם~~י"ן בתמו~תם ~זולתבכתיבתו ~חלהבזוית‬
‫~ן‬
‫~י‬
‫~ישה‬
‫~ו ~ ל‬
‫ירא‬
‫א~‬
‫לי‬
‫הימ‬
‫שכתבת‬
‫ו‬
‫ה‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ח‬
‫א‬
‫דו~ת‬
‫~‬
‫ה‬
‫ש‬
‫י‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ש‬
‫י‬
‫ל‬
‫ש‬
‫"‬
‫מ‬
‫ד‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ה‬
‫~‬
‫מ‬
‫י‬
‫ת‬
‫שה~‬
‫דו ~"ג~ ~בה‬
‫תיודהמי~ד~ודו‬
‫"~‬
‫י~‬
‫~ו‬
‫אש‬
‫ח שם ~‬
‫כד~ו"קלא~הואדאל"כהרי סותר יצמו למ"שה~ב‬
‫~רא מ~"~‬
‫~~‬
‫יל‬
‫ל~ש‬
‫קל~הי"ו שמכי~ו ~אחרי ~י~‬
‫יצחקפ‬
‫ב~והשמאלי פס~ה‬
‫יהי~ הק‬
‫י‬
‫~חלתו"ח~ ~~~~‬
‫ו~‬
‫~"כב~‬
‫כ~"ל שמתוךההשה~~~~אשו~ה רק בה~ ה~אשו~ה ל‬
‫סת"ם~ ~~ח הדו‬
‫ת‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ל‬
‫~‬
‫ו~‬
‫המה‬
‫כ~ זה בה~‬
‫שנ‬
‫שלישראל ~הואפ‬
‫ה~‬
‫~~ם פה‬
‫~ו‬
‫יפ‬
‫כבתסו‬
‫ואד~~ מילי ~ית~"י~י~הו מ"ש דב~אשיתו‬
‫משו~ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ה‬
‫ו‬
‫~"~‬
‫הא~‬
‫ת~ול לה~הו שם ~ כי קשהכאן ~גיהובכתב‬
‫~מו‬
‫שתהי~ הבהת‬
‫בז~ד~מת הה~ ~אשו~ה כ~"ל ו~"כלאו‬
‫~~ה‬
‫תו‬
‫~~‬
‫אח‬
‫בק~ן~~ת כ~"ל ~‬
‫לאיוכלוכי ~~ם‬
‫~‬
‫~ה ~ולייצ~~כולת~~ו‬
‫~יו~‬
‫ל~יק ש~ה‬
‫דוקא דומין ז~ז‬
‫~ ~‬
‫א~‬
‫ה~‬
‫ד בכתב ~ה מ~"כ‬
‫בישי~ו בכו~ה ~ן~~~~~ראשו~הלש~י~ישא~ב~ל ת~א ושיי~יו‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫ב‬
‫ש~~‬
‫כ~~וז"בו~כון‬
‫~לוק ש~~יהם בקו~היי~ו‬
‫~אשר~הג~ו‬
‫הא~ן ~פל‬
‫וכ‬
‫ר השמא‬
‫ד‬
‫ו‬
‫מ‬
‫י‬
‫ל‬
‫ם‬
‫א‬
‫י‬
‫"‬
‫פ‬
‫י‬
‫כ‬
‫~ש‬
‫הש‬
‫לב~יי‬
‫ד‬
‫ו‬
‫מ‬
‫י‬
‫כתי"קזקי~בי‬
‫ן‬
‫~‬
‫ש‬
‫ח‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫ה‬
‫~‬
‫ל‬
‫ג‬
‫זי"י‬
‫~ןכי~אה בס"ת ק~~הכזו~ופ~ ~יצ"מ‬
‫תמו~ ד~נ‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫כ~~‬
‫~ופ~‬
‫ה~ל~רותהי~בהגםכיליהפיה~הי~י~ויכ"ז‬
‫כדילתתריווחלהיין‬
‫חסידים ~תי~ון ת~ין בדייבד הכל כשרי"כצריכין ל~ות משום זה ~~ו‬
‫כית ~תי ~שון‬
‫~א~תי ~ה"י ~‬
‫~ו"ת מ~"א‬
‫המש~אח~ו~הוכו~צ~יך לכתוב‬
‫או ~"לובכתיבת הה"א‬
‫~~‬
‫ו~"ת ק~~הכזוביו‬
‫ר~גדווכלב~‬
‫ש"ב הה~"ק‬
‫~"א‬
‫ו‬
‫מ‬
‫כ‬
‫~ת‬
‫ך‬
‫כ‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ב‬
‫"‬
‫ח‬
‫~‬
‫א‬
‫ה‬
‫י‬
‫א‬
‫ל‬
‫ו‬
‫כל קו‬
‫ן‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫מ~~‬
‫ס~‬
‫מתפש~‬
‫ו‬
‫~"ת ק~~ה ג"כ א~י‬
‫ו ~ה~‬
‫~ בזהליש~‬
‫שרצה‬
‫~‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ל‬
‫כ‬
‫י‬
‫ת‬
‫י‬
‫ת‬
‫א‬
‫"‬
‫י‬
‫~כי‬
‫~~ן‬
‫א‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ה‬
‫"‬
‫ל‬
‫כ‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ו‬
‫~יון~וכן ~ימכבר ~"ת ~‬
‫לה~~‬
‫מ"שלוב~ה~‬
‫~ו~קו ה~ן של ה~ זכ~‬
‫~ה‬
‫~ זל"מל~‬
‫~שונה‬
‫ק~~ ~ ~‬
‫שצריך‬
‫והגליו~ ר~י~ו‬
‫~תפש~‬
‫~‬
‫ב‬
‫ת‬
‫כ‬
‫ה‬
‫ש‬
‫~‬
‫א‬
‫ה~‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ה‬
‫~‬
‫ה‬
‫~ו בסוד‬
‫~~‬
‫אצביו ~לה מל~~‬
‫כ~~ה‬
‫וני ~ ~‬
‫~‬
‫ב‬
‫ל‬
‫~ה~ ש~~ ולמ~האוליכפיזכר‬
‫ש~פש~‬
‫פס~צ~יך היי~ ז‬
‫~~ו~‬
‫"ה~י~" ~"כ למה‬
‫"ש~~" ולא‬
‫מהר"ם‬
‫~ שו"ת ג~~‬
‫כ~י‬
‫~הלפ‬
‫י"ח וכ"כ שהס~ר‬
‫~‬
‫צ‬
‫ו‬
‫~‬
‫ל‬
‫פ‬
‫מ‬
‫"‬
‫~‬
‫כ‬
‫~~‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ה‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫ך‬
‫י‬
‫~‬
‫א‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ך‬
‫י‬
‫ר‬
‫צ‬
‫ה‬
‫אח~ו~‬
‫הח~~‬
‫ל‬
‫של ~~~"ד ~~~ מה ת~לו~~שבול~י~ו~~אה י‬
‫ש~‬
‫~"ח שם~~אות שצ~יך ~א~יך ה~ו‬
‫~‬
‫ל‬
‫א‬
‫מ‬
‫ש‬
‫~‬
‫ש~~‬
‫ד~‬
‫~ס"א~‬
‫ואולי א~ו ~"ס שם ש~‬
‫ל‬
‫יה לבר‬
‫ה~~ו~ה ב~וד~הי‬
‫~~‬
‫ח"ב שם‬
‫יש תש~ה‬
‫מפורש ~ש~ת ח"ג ~~ם‬
‫~ו‬
‫המיתיקאובדפוס~יכ"פל‬
‫"~זאת‬
‫~קו~‬
‫~~‬
‫יכ‬
‫~~~‬
‫ו~"ל‬
‫לה~ד ז‬
‫שלה~ כ~"ל ל~דל~~‬
‫יא~‬
‫וצ‬
‫~ו~למ‬
‫כי‬
‫ח~י~ם~להלן שם‬
‫ה~ ~ד~ ~ ~~‬
‫כ~~~והשהמ~א"ללי~ביה"י והקטן האשיכ~~"ש‬
‫ת~י~ו~"ד‬
‫~‬
‫~~‬
‫האח~ו~היישה בצו~‬
‫~ ~ ~ ~‬
‫~~"~‬
‫ק~~‬
‫י"כ מה שכ~תי~ב~יתו~הוהיי~‬
‫~‬
‫~‬
‫~שם~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫י~צ‬
‫יל‬
‫ים‬
‫~י~‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫שלם אך‬
‫~‬
‫~ה‬
‫ב~"ש שתשלו ~כת~ם‬
‫~ו~ בלב~‬
‫סת~ם ~~‬
‫~~ריווהיינו‬
‫והל ~ולכזה‬
‫~שה ~ש~ושו ~ה~נו ~ נ‬
‫~ה"ק ת~~תרו~~~י ל~יהי~אצלם‬
‫~כת~~או‬
‫~ר‬
‫וי~~ו ~ו~ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫~‬
‫ל‬
‫ש‬
‫זית~‬
‫אודו ש~ס~ ה~ו~ם ש~ין ~ ~‬
‫וכ~ר‬
‫~רצו‬
‫י~ו ~~ו לכל ~בלות ~ ~ ו~צאלל~ כידו~ ק~~ו‬
‫~צי ה~ים ~וללי~ו ~התם ~~~ ~ש‬
‫ל~~גדול~ן‬
‫י~חםז~‬
‫~רן ח"ו ~גם‬
‫להכ~ב~י ~ת~ר‬
‫שה~ ~תור יר~ו~‬
‫~‬
‫ש~~~ ~ת ב~תם‬
‫וה~ם ~~~ין ה~וה ש~ם‬
‫~ ~ה ל~~ת‬
‫י"כ ~ול ל לדרוש‬
‫ה~‬
‫ו~ור~ אצל ~ר‬
‫~חורו~ב~ו והיו~ם ~האם~ין‬
‫ה~‬
‫ת~ל לש~‬
‫~שהנ"ל‬
‫~וכן ~~ ה~~‬
‫וי~לנו~יסי~נו‬
‫ו~י"ת‬
‫~ו~~ר~ו~ ~לי~~נו‬
‫~ל~ר‬
‫יש‬
‫ב~~‬
‫ן‬
‫ס~ך ~ה"י ז"זאי‬
‫א~~ו~ך ~~וךאני‬
‫~~נו~‬
‫~~ן‬
‫~אריך ~ש"י שנוינו יא~ך‬
‫~ו~‬
‫~‬
‫~ס~כה‬
‫ו~‬
‫~קרו~ ל~~"~ י~דושתו"~ ~ה~‬
‫~~~‬
‫~‬
‫~לו ל ~~ן ~שיר"א ה~~ לס~וךיליו‬
‫~‬
‫~וד קדושת ס"ת בדרכו ל~ו~ הו~בלי‬
‫שי~לת~‬
‫~ ך של‬
‫~רו ~ ה ~ק~ו שליהי~א~~ ~ ש‬
‫וכו~ ~ל"ה ו~~י ~שתו~ם ~ך ז~ו א~~ם‬
‫של‬
‫~ו"~שהי~‬
‫לו~ר‬
‫ח"ו ~~ל~ול‬
‫ר"ה ויללו‬
‫~ום דר"היו"~‬
‫הי~ כבר‬
‫~ת ~ב כש~ו ל~ר‬
‫~~~‬
‫וד~‬
‫"~‬
‫~ו~‬
‫~‬
‫וכ‬
‫וןיש‬
‫~‬
‫לו~רשהי~ ~וםי"ג ~דוכי‬
‫~"כ~ ו~‬
‫ר שהי~ בנו ה~ה"ק ~ר"ש‬
‫ו~"כ לו~‬
‫שהי~‬
‫~~בר"ה‬
‫ד~‬
‫~ אם ל ח~כו ל~הר‬
‫ו~זה ת~וה‬
‫אם‬
‫ילד ק~ן וג‬
‫ו~~ל‬
‫ל ~ל~ול‬
‫ב~וקצהזגי"םי~ילדותו וגם ~ד~ לגירבו ~יוי‬
‫~ל‬
‫וגם אםהיו ~שליכין ~~ים‬
‫~א~~ם של‬
‫~וק~~איסור דנ~ילת ~יוםא‬
‫~ דר"ה‬
‫ו~ור‬
‫ל‬
‫י‬
‫א~‬
‫~~א~ניםשהות‬
‫~"ס רק~רורין‬
‫~ור~זרקו לודוקא כ~"ש‬
‫~~ו~כ~ו שנוה~ם הה~ון ~שליך ובזה רצו ~בריח‬
‫זרקו‬
‫~ם ~~ר כ~"ש א~~ם ליתכןכלל ל~ריל‬
‫ליו‬
‫צו‬
‫הד‬
‫ק‬
‫~שרידיי~‬
‫ן ~לכי אלקים כ~ום~ גם ~~נותם~ ~~‬
‫ם‬
‫סידור ח~דתיש~ל ~השהיתקנו~שירהג~ולי‬
‫~הק~‬
‫~תולדתו י"כ ~ן‬
‫~ר"ש ו~ל‬
‫ר~‬
‫גדו~יות‬
‫י ~"ש בר"ה לו דוקא‬
‫~כל ~~ו~ם כנ"ל‬
‫"י‬
‫זיכ‬
‫ל~ר‬
‫אל ~יום ~שי"ת ור~~ זה‬
‫~וכ~‬
‫~‬
‫ג‬
‫א‬
‫~~ך"שאין~~להדברים‬
‫ה~ם"~ום ~‬
‫"נ‬
‫וו‬
‫יש‬
‫~ל‬
‫~‬
‫ל~~~~‬
‫יי‬
‫~ושהידורשש‬
‫~ו "~ום תש~ך" ~"ל שזהו ~יום י"ג ~דו ~ו‬
‫שיאו~‬
‫יום ~שי"ת~היו ~גים ל~ר תש~ך ~~והו‬
‫ם‬
‫~"‬
‫רק~‬
‫~ול‬
‫~~ך" לשראינו‬
‫~‬
‫~‬
‫ל~איו"~‬
‫~שי"~ ~~‬
‫~"ש‬
‫~~"וה~א"כ~י~נש~הקדשוש~ה ~ ~~~ו‬
‫י תו~‬
‫~רן ן~‬
‫~~‬
‫~~~‬
‫ם‬
‫הג~~ם הג‬
‫~ד~~ר~לג~‬
‫ה~ם שזהו ~ונש כ~בואר בס‬
‫ש~~ ~ת ~קו~דם ל~~ם ו~ה של ~ו‬
‫שתי‬
‫צ~ ל~ ש~‬
‫או‬
‫לו‬
‫אתים ולישא~‬
‫~"ל שםב~ אח~‬
‫~‬
‫צר‬
‫בח‬
‫~~ו~ן א‬
‫ב~~ו~א‬
‫ו~ ~~‬
‫השנ‬
‫~"~‬
‫~ד~‬
‫ול~‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ו‬
‫צ‬
‫~‬
‫~‬
‫~ם‬
‫קשה‬
‫ש~שובצ~~וצב"~יל ~~~‬
‫י‬
‫~ד~ ~~ הגה"ק ~בר~~‬
‫ה‬
‫ז‬
‫כ~ן‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫ז‬
‫~קדו~‬
‫ש~ו~ ~ ~‬
‫~תגלו ~~וש ~רי ~ר ~ם כלא‬
‫כ~ ~‬
‫~‬
‫~יינו כה~ל‬
‫זו‬
‫~~ו~‬
‫~‬
‫~‬
‫~כ"~ ~ ~ ~‬
‫ר~~ז~נו‬
‫ה~‬
‫~נו‬
‫וה~ ~ריך‬
‫ושנוינו~ ב~י~תיק~ ~ ~ ~ ~‬
‫היולם‬
‫י~~‬
‫~"נ ~"ג ~ו"ב‬
‫~‬
‫~~‬
‫י"דתשליך בר"ה‬
‫אבותינו הקדושים‬
‫~~~נ אחר~~‬
‫ם ~ברור‬
‫~‬
‫~~כ~ו~וכיוןשאי‬
‫א~רןי"י‬
‫~~ה ה~‬
‫הרוב‬
‫וה~~~ןהלז‬
‫~קרו~ ל~~י"כ‬
‫~~ ש~~~‬
‫שק~ה~‬
‫~~~ ~וביוםב~דר"ה~~הרים‬
‫~~~ ~ ם‬
‫דשים‬
‫~צ~"כ~ק‬
‫~~‬
‫בסיודה ו ~ ל ~ברכת‬
‫קודם‬
‫כדי‬
‫ה~ו~ ~ול ה~~‬
‫ש~יש~~לו ~ריך בסיודה‬
‫~~"ק‬
‫ר‬
‫כ‬
‫ש‬
‫ש‬
‫י‬
‫ב~~‬
‫ם‬
‫~‬
‫ק‬
‫ז‬
‫ה‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ס‬
‫ו‬
‫~‬
‫ש~י‬
‫הקודש~‬
‫י~ב~ ~~ יח~ו זי"י‬
‫~~םזק~דר"הה‬
‫של‬
‫ש~ו‬
‫~"כ ~‬
‫ר~ ~‬
‫ויס~~כב~‬
‫~~ ש~ ~ו~ ~ש~‬
‫~"כ‬
‫ב~ ~ כש~רו~~ל~ ~ה‬
‫~~‬
‫ה~~ היולם~~י ~~ון‬
‫ש~ראכן‬
‫~ו י‬
‫ום ~ג ~דות~~‬
‫ל~‬
‫~‬
‫שא~~ם‬
‫א~ם‬
‫של י"ג ~ו‬
‫~‬
‫~"גוכו~‬
‫~~כ~‬
‫~~ק‬
‫~א~ן‬
‫~‬
‫~~~~‬
‫~שה‬
‫~ו‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫ז‬
‫ז~ כ~ ~ה‬
‫ב~ד~‬
‫~‬
‫~‬
‫"‬
‫ר‬
‫ה‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫ו‬
‫ו‬
‫א‬
‫~~ול‬
‫~ ~~ ~ת‬
‫~"י‬
‫ו ~ ~ סב~‬
‫ד‬
‫~~ר ~ח"גסי~~ ~י"‬
‫שר~‬
‫ה~‬
‫~ד‬
‫~ום בר"תהשכי~‬
‫~~~של ~"ה ~"ת~ ~‬
‫~"י ול~"ז‬
‫~~תי~‬
‫שכת~‬
‫~~ו~ר‬
‫ה~ר‬
‫ש~שהבר‬
‫ב~~ תוך ~ ס‬
‫~רכה‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫ה~‬
‫כ~~ר‬
‫ש~קא~~ל‬
‫יו ~~ל ~~ן ~~כ~ו ~ל‬
‫"נ‬
‫~~‬
‫סר‬
‫~~‬
‫כ~ד ~~ן ה~ו‬
‫~~‬
‫~‬
‫ש‬
‫כ‬
‫"‬
‫ג‬
‫ך‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ך‬
‫י‬
‫ל‬
‫ש‬
‫~‬
‫~"כ‬
‫~‬
‫ש‬
‫בר~‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫~אשו~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫כשה~‬
‫וכ~ן‬
‫שו~ה ש~ןה~ילה‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫שה~‬
‫~‬
‫כ~~ר‬
‫כנ~ה‬
‫ל‬
‫ש‬
‫~ו‬
‫~‬
‫ו‬
‫כ‬
‫~‬
‫ש~יברק ~שאי~ ~‬
‫לכשישת~‬
‫~~ ~םי"ג ~ו ויש הר~ ב~ראינו הר~יםי"ח ~ם‬
‫~‬
‫~רו~‬
‫~יד‬
‫תש~ך‬
‫בס~~ו‬
‫~~ךבד~~ ~כ~‬
‫~י~ ג"כ‬
‫~ו~‬
‫כ~ד~נ ~קודם י"ג‬
‫~‬
‫זי"י ש~~ ~וך ~רב ~"הכ~~‬
‫~ ~~ו‬
‫~~ ~~‬
‫~~~‬
‫שם‬
‫א~~ שיו‬
‫בת~~של ~~כו בר"ה‬
‫און‬
‫ל~‬
‫ש~~‬
‫ם‬
‫ה~ ת~ ד~~ ~~~וצכ~ליו‬
‫~"~כל‬
‫~~"א~ייו‬
‫כ‬
‫~י ~‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫ו‬
‫~~~יום~ ~ר ~~ך‬
‫ב‬
‫~~ם‬
‫~רך‬
‫י‬
‫"‬
‫~‬
‫~‬
‫~"ד~‬
‫~~‬
‫לד~ ב~י~~~‬
‫~ ~~~ וה~"ש‬
‫כד~‬
‫~צוה‬
‫דר~‬
‫~ ש~‬
‫~~"ש~ל~ם‬
‫שכח~~‬
‫להיו ה~‬
‫~ ם זה צ~ך לברך‬
‫~ו~ך‬
‫י"ד ~ ך ~שר הו~ת‬
‫וה~ ~ל‬
‫"י~ה"ג‬
‫~רך‬
‫ה~ר~ ~ כד~ ~"ג‬
‫ה~‬
‫~ך ה~ון ~‬
‫~‬
‫אל‬
‫ל~ם‬
‫זצ~"ה‬
‫ב~"ק ~"ה‬
‫הכ~ ~~ש ש~‬
‫ש~~~יכל ~~ה‬
‫~~~‬
‫ש~~"ח‬
‫~~"ח~ג ~דו~כשיו‬
‫תש~ך ~וםי"‬
‫~כ‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫של ~ך‬
‫כד~ ~ ר‬
‫ש~~~‬
‫~~~קים ה~ל ~רך‬
‫~"~ ~~ו‬
‫~ ~ק ~‬
‫~~~‬
‫~יו ~ ךבר"ה‬
‫ה~ ~י‬
‫~"~‬
‫~ ~ ב~ו‬
‫~שום‬
‫~כששכח גםביום‬
‫~~ ~ ~ ~ א~ ~ום דר"הי"כ‬
‫ל~ ~רכל‬
‫ן‬
‫~ ת~~‬
‫~נוך‬
‫~ ~ ~~‬
‫דס~‬
‫כל‬
‫~ ~ן ~ ~ ~ל~~ס ~‬
‫~‬
‫ך‬
‫ר‬
‫~‬
‫~ ~ ~נן ~ ד~~‬
‫ב~~ ~‬
‫~~ ת~וי~ ל ~‬
‫~~כ~"ש‬
‫~ י~ ה~ ~ו~‬
‫~ ~ ~ ~‬
‫שם ~‬
‫~צ ~ ~‬
‫~ר~~ל~שנ~ ~‬
‫~ ~~ ו~ ש ~ ~‬
‫~‬
‫בש~ת‬
‫ה~~ם‬
‫ש~י ~ ר ר~"ק ד~~‬
‫~‬
‫~ ~ ~~‬
‫ן~‬
‫~~דר‬
‫~וש ~"ל ~ר ש~~ל‬
‫~~ר ~ ~‬
‫~~"א ~ח"ד‬
‫ד~ש‬
‫~~ה~"ו‬
‫"ה ~‬
‫ר~‬
‫~~נ‬
‫~י‬
‫~‬
‫ס‬
‫~‬
‫~‬
‫~ר ש~ג~‬
‫דב~‬
‫~ שת~~נ~~ר‬
‫~ " ק נ"ה~‬
‫~כ~דו‬
‫~ ~ ~~ ~‬
‫ב~ר‬
‫~ה‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫ז‬
‫~ ~~‬
‫~‬
‫ש‬
‫"~~יךתש~ ~ צ~~‬
‫~~כה"~ ~ריז"ל~יו ~ ~ ו של ~ ו סוכה‬
‫~ ~ ~‬
‫ה~‬
‫ש~ ל~~ ~‬
‫~~ו ~~ה‬
‫~~ ו ~~ ~ ~‬
‫~~~ ~ ~‬
‫~ר‬
‫~‬
‫~ול‬
‫~קו~ ~‬
‫~~ ~‬
‫ש~‬
‫~‬
‫הצ~ צ~~ ו ~‬
‫~ ~ר~ כ~כ~‬
‫ק~‬
‫~ו‬
‫ל~~ ו ~‬
‫כה~ ~ ~ ו‬
‫~ ~ ~~‬
‫~~ה ~~~ ה‬
‫~ ה~‬
‫ל~ ~ ~ ~ ~ ב~ ~רוש‬
‫~ ~~ ~‬
‫ש~‬
‫~‬
‫~ ~ ול~ ~‬
‫~ ~‬
‫~‬
‫ים ~~ ~‬
‫יד‬
‫יל‬
‫יל‬
‫י~‬
‫~י~ם‬
‫יד‬
‫יד‬
‫~‬
‫ים‬
‫יו~‬
‫ב~י‬
‫יל‬
‫שי~~‬
‫~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫י~‬
‫י~ ~י~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫י~~‬
‫~‬
‫יל‬
‫~‬
‫ים‬
‫רק‬
‫~~ו‬
‫~ןמצווה ~רו‬
‫~ ~ו"~ ~צו‬
‫יש~~ייבו‬
‫~ל‬
‫לכש‬
‫~ו~ו‬
‫משכ~ה ~~ר‬
‫ד~ור כיון~ מצוו‬
‫~ש~~‬
‫~‬
‫~ל‬
‫~"ש ~יל‬
‫ה~ח ~ז~ מ~~ ה~‬
‫ם‬
‫~‬
‫במ~ד~ד~ור משו~‬
‫ושר~לה~ר למה צ~ן ~ה‬
‫ל~‬
‫ו~רוא~ יש‬
‫ל~~ם‬
‫שהכל מצ‬
‫~ור ממילולכא~‬
‫מ~ם דכל ה~ד‬
‫ה~ים‬
‫וה~תוי‬
‫וא"כ כ‬
‫שייורי~כיון ~~ן ~רו~ כש~‬
‫~כ~אשייור מיכ~ ה~ילה צ"ל ~יו ~ ~ ~‬
‫יסכי"‬
‫~~ ש~‬
‫ו~ו"מ~‬
‫כ~שםוהש~ ~~"ה‬
‫~רו~ה‬
‫וכ~מ~‬
‫וכאן~כא ש~ו‬
‫רכללב~~‬
‫~~~‬
‫י~ו‬
‫~~‬
‫י‬
‫~ ~ ~רי~‬
‫הקשה בשו"ת מהר"מ ה~רון~סי~‬
‫~~~‬
‫~ן ~למא‬
‫~~ י~ה‬
‫ייבור בבל‬
‫~מש"כ~~‬
‫ה‬
‫~ ו א"כ ~~‬
‫~ל‬
‫מד~ש‬
‫יובר בבליראה רק כשי‬
‫כז~‬
‫ש~ר ~ אבלזה ~ק כמו‬
‫ד~י"ל כלהיומדוכו~ ~כא‬
‫ל~~‬
‫~ה"י ~ו"ת מנ~א ~ח"גס‬
‫~~ אוי~ ~ ל‬
‫כיל‬
‫שי~ר~ובר שובאינויומד‬
‫~~יון‬
‫וכ‬
‫ד~נוי‬
‫~יו~שוב ~~‬
‫יר‬
‫ש‬
‫~כתתשייל‬
‫ור‬
‫לאהוי‬
‫כת~‬
‫לישתררי~‬
‫כרוך~צד האי‬
‫~ר ומתה~ך‬
‫ה‬
‫~"כ‬
‫~~~‬
‫~~ תכ~‬
‫~ל‬
‫י~ו‬
‫י~ר‬
‫י~‬
‫~‬
‫~‬
‫יל‬
‫זהו ב~~ן ~בור בליראה‬
‫~~רא משא"כ הכא‬
‫~ונו~ ~‬
‫~~"ל‬
‫~ ~~ל ~ה~~‬
‫דצ~כ‬
‫~צ"ח‬
‫ושיהי~ ב~~ ~"כ‬
‫~מר ~ ~ל ~ן ל~~י ה ~ ~לינן‬
‫ר‬
‫~~~ אח‬
‫~ור‬
‫ד‬
‫י‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ה‬
‫ש‬
‫הת~~‬
‫ם‬
‫י‬
‫ו‬
‫ו‬
‫צ‬
‫מ‬
‫~‬
‫ב‬
‫"‬
‫י‬
‫לח~~‬
‫ל~ו‬
‫~~‬
‫ם‬
‫ד~~ור‬
‫~כיש קו~ ~‬
‫~‬
‫ושר~סח ~לוקת ר"שמ~‬
‫ו~‬
‫~רו ~ר ה~‬
‫~~כ~~ ןו~לה~‬
‫~ הג~ל‬
‫רנ‬
‫ו"‬
‫ש~‬
‫להי‬
‫~ומדור~ שה~~שה‬
‫לר"ש דאמר זה הש‬
‫ו~‬
‫ר‬
‫י‬
‫י‬
‫ה‬
‫~ר‬
‫~‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ו‬
‫~ו‬
‫~רם‬
‫~ורה ~ו"בנ~‬
‫לשר~אמו"ה ש~ר~ילל‬
‫~ ~ כ ~ ~ ה~ ~ ~ב~ כ~~ ~‬
‫~~‬
‫יצ~‬
‫~הו‬
‫~"כ ~כין ~וש‬
‫~ו~~‬
‫~ ~וםדהכלמצו~ם ול‬
‫יש‬
‫~ן של ~~םדי"ל ~ן‬
‫~י‬
‫~~רו ~ ~ כו~ וכ~‬
‫ל‬
‫ילי‬
‫לבו‬
‫~ה‬
‫~א~רים‬
‫ו ל~רו ~א ק~~ם‬
‫~כל מצש~שםר~‬
‫ה~ד‬
‫~כ ~ו ~יבד ~ר~‬
‫~רו ~ה ~מרי~הכלמצו~ם ~רוהיינואי~‬
‫~‬
‫~ר~ כשר~ ~‬
‫~ל‬
‫~ שש~‬
‫מצ~‬
‫~ן‬
‫שה~וב ~ש~ו כל הר~ה ~ן‬
‫ש~ ו~ ~~~ תל"אונו"באו"חסי~‬
‫ו~"ש‬
‫מ"ש ~יל ~ן מה שאמר ב~ק צ"ח‬
‫~ר~‬
‫~"ה ב~~ ח~היכא ~ל‬
‫~~ד‬
‫~~ד‬
‫~~ל ~ן ל~י ה~ח ובא אחר ~~‬
‫~"ו~‬
‫~~‬
‫ושר~‬
‫~‬
‫ושר~‬
‫~‬
‫מש~ום ~ל ה~ן ג"כ‬
‫הש~~הי~לו ~רו ~מו ~~~~ידושין ~ור שהכל מצו~ם ~רו‬
‫~~ןצריך ~ור‬
‫וה~‬
‫ה~~תילי ~כר ת~ו‬
‫רק משום ~א~‬
‫מקודשת דה~ים ~נו ~~~~‬
‫~~‬
‫~~‬
‫~מרה~‬
‫ושוור~~ו ה~‬
‫מש‬
‫~ה ~ ~‬
‫~הכיהיכי‬
‫~ל ~ ן ~צמומצ~ה~~‬
‫הכי‬
‫~~ום~י"ב~‬
‫ירה‬
‫~~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫כ‬
‫"‬
‫~י"ש משא‬
‫~‬
‫ק~~ם‬
‫ם‬
‫י‬
‫~‬
‫ת‬
‫י‬
‫~רם‬
‫ם‬
‫~‬
‫ו‬
‫צ‬
‫מ‬
‫~א‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ב‬
‫קשה‬
‫~רו‬
‫~‬
‫~‬
‫ם‬
‫ל‬
‫ו‬
‫א‬
‫של‬
‫של‬
‫שש~‬
‫גו‬
‫~ש"ה ~ן שלהם מ‬
‫~‬
‫~תר ~חר ה~ח וכמ"‬
‫~~‬
‫~י~ש ה~"גאו"ח ~~‬
‫~רו‬
‫בליראה ~לששר~ ~ ~של‬
‫~רו ה~ ה~ ~~‬
‫~~ב~~ ~ ~‬
‫מצ~ ה~‬
‫ב~~ם‬
‫~ה‬
‫~ן כ ~ ~‬
‫~ של~‬
‫ל‬
‫~ד~אבלי"א‬
‫י~וש~‬
‫~~‬
‫הג~ל ~חר‬
‫~"ד ה~"ג הנ"ל‬
‫מה~‬
‫בו ר~‬
‫~‬
‫~ ר~‬
‫~"ל‬
‫~"כל‬
‫ש~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ר‬
‫ש‬
‫~ ~ יכ"~‬
‫מו~‬
‫ם ד~ר ה~רם ~ה‬
‫~~‬
‫מ"~ ~ ~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~ש~ו‬
‫~~ואר‬
‫ן כמב‬
‫יש ~~ם ש~ר האחר שאינויהושי‬
‫מק~ ~‬
‫א~‬
‫ד~~‬
‫לו ד‬
‫ון ~ן‬
‫~ון~ ~ אבלב~‬
‫"~‬
‫מר‬
‫דו‬
‫לכא‬
‫י נ~ה ~ה ~ש‬
‫~~ ~ל ~ב‬
‫ה~ןד~ ה~~~‬
‫ית~‬
‫~ ו~ם ~ן~ש~ם‬
‫שרי ~~א‬
‫~רו~ן מ~ת ~רו‬
‫מ~ר ~ן‬
‫~ל‬
‫א~‬
‫~‬
‫ה~~‬
‫ה~‬
‫א~ או~‬
‫הג‬
‫ימרן ה~"ג‬
‫~~ו‬
‫~‬
‫~‬
‫ד~~‬
‫~םדדבר‬
‫כש~‬
‫או ~בכ‬
‫"~של ~"ו‬
‫וכנ"~‬
‫~ן‬
‫ל‬
‫~ר‬
‫ס~ר~אוסר ששר~ו ~~ד~אבל ~ל ה~ן‬
‫מ~חכהד‬
‫~‬
‫~רדו ~ י"‬
‫~ח~ ~ כמו‬
‫כו~ום ל‬
‫~ מש‬
‫ה~חו או מ~ה ~ל‬
‫מצוהזו ~"ד להכוו ~ש~‬
‫~ת~ו‬
‫~‬
‫~~‬
‫ו~‬
‫ןל~‬
‫דכשא~ריכ‬
‫ש~ ~ה~ר ~"ת ~~ו‬
‫~~צמו~ שם ~ כ~~ ~ןחש"ו ~כו‬
‫ובחו~ן ~קל"ב‬
‫~שה ~כה‬
‫ה~ ש~ם ~‬
‫"ו‬
‫יו‬
‫"ב~~ינויושהמכיןא‬
‫~ןכ"א‬
‫~ ש~א ~שו‬
‫~ו‬
‫ול‬
‫ישהל‬
‫וק~"ל~ל‬
‫~ן ~~ם~כי‬
‫י‬
‫בה~ה ייי"ש ~"כ המצוה~צמון~~ן ב~~נו ~ה"יבאושלום כ~ שיק~‬
‫~ ~ ו מד~נן לר‬
‫ירב~‬
‫רד‬
‫שמ‬
‫ה~‬
‫~היש‬
‫ה~ ~~‬
‫~ס~ רס"א ס"ק וב~מ~י או"ח ~ס~‬
‫~ ~ השו~ ~~~‬
‫ו~"ז ל~~ ~~‬
‫~~תרס"א~‬
‫ב~‬
‫יש‬
‫הנ"ל‬
‫~ ~ ~ור~ ו~‬
‫ל~ משום‬
‫~‬
‫~‬
‫~ ל~‬
‫דשאנ‬
‫יש‬
‫ס~ה‬
‫~רו~איך~י~ ה~ןד~~~ ~ן של‬
‫~ ~ל מ~צ~ם‬
‫~א שא~ מ~‬
‫~ל ~~ים ~ ~‬
‫ר‬
‫~‬
‫~‬
‫ו~~ה‬
‫ב~ח‬
‫~ו‬
‫כ‬
‫"‬
‫ג‬
‫כ~‬
‫א~ר‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~‬
‫א~ר ~רמ ~‬
‫אוד~~‬
‫~ו ~~~‬
‫מ~ו~~ו‬
‫~~‬
‫~כוו מ~ו~ ~‬
‫~רו‬
‫מ~א‬
‫~~ו"ת ~‬
‫~‬
‫ם‬
‫ש‬
‫ד~ ~‬
‫א~ר‬
‫~~ ~~ליו‬
‫~~ב‬
‫שב~ר~בסוכה ~כ‬
‫~ס~~‬
‫~ ח~‬
‫~~‬
‫~~ג~‬
‫~ו~‬
‫~~ותמ"ו~ דשההמכול~ ~ ~ו"~ כ~‬
‫ד~‬
‫ל י"ח ~ש~ ~‬
‫~רו‬
‫~"כ‬
‫~י~‬
‫~ ~~ ר~ ~‬
‫~~‬
‫~‬
‫כ~‬
‫~ י~‬
‫~‬
‫כ מ ~ ~ ~~ ~‬
‫י~ו‬
‫י~ד‬
‫י~ו‬
‫יל‬
‫יל‬
‫י"~‬
‫יל‬
‫י~‬
‫יו~‬
‫יל‬
‫יד‬
‫הי~‬
‫יל‬
‫י~"~‬
‫י~ו‬
‫~‬
‫י~‬
‫~‬
‫וכילא‬
‫ד~ב בסוכה של אחרים ומוכרח ~שו‬
‫ס~ש~ ואם יכוהויד‬
‫~‬
‫~ו א"ו דה~‬
‫~ו~ מחד‬
‫דו~‬
‫~יירי ~ישב~‬
‫בה~ ~"ב ש ~ שם ~ב~ו‬
‫~ו~ הקשה דנראה~‬
‫המש~~~ו מ"ש‬
‫ב~יתרא"י‬
‫~‬
‫שמאיו~‬
‫א~קי‬
‫ב~ו‬
‫"ח~סי~ תרס"אה~מי~ די"ל‬
‫ישה ~וכה‬
‫היינו‬
‫יכת"ד דה~‬
‫קודם יי‬
‫שי"ל‬
‫שו~‬
‫"~‬
‫יו‬
‫בס‬
‫ה~‬
‫שי~ש~‬
‫~~םלכלצדו~~שיהי~~אמנם ~מת‬
‫מל~מה‬
‫~~ ת‬
‫דה‬
‫~ה והר~ש שם‬
‫ה~ שהת~נו‬
‫או"ח‬
‫~יהתו~מדוי‬
‫~רוש‬
‫~ ~"ל "ו~ירי ~בי~ןמול~ו סוכה אחרת‬
‫ליש~"~בו‬
‫לסגכרן~ מב~ל‬
‫יו‬
‫מ‬
‫~ןי~ישאה~‬
‫שם הש"ס ה‬
‫~ו~וכההקמשצי~‬
‫ם כשא‬
‫~ו~ן‬
‫~‬
‫מיי‬
‫רי‬
‫~~ה ממי‬
‫דהאאי‬
‫~יוכלו‬
‫~~ך יושהלולב שיכ~והו וי~והואהו‬
‫רי‬
‫"כ‬
‫~"כ~ ידו למו‬
‫לת~ו שיי‬
‫כמו‬
‫ד~~נה ~"כ שמה‬
‫"ת‬
‫שהארכנו ~הבשו‬
‫~ו~‬
‫~מוקי‬
‫~ח"ג ~~ ובדברינו~ב~‬
‫או"ח~סי~‬
‫וצריכימן ~ א~ה שיה~ מציאו‬
‫ליהרמ‬
‫יצב~שאיןלואו~‬
‫~ליירו‬
‫"כי"לדמי‬
‫י~‬
‫כ~"ד‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ו‬
‫~השיכו~‬
‫יישהזו לבנוה ~ל ממצותו~~~‬
‫סוכה אחרת‬
‫סו~‬
‫~~מש"כ שםוכש~ משא"כ‬
‫י‬
‫~שב~ו ~יר‬
‫~ולםו~‬
‫~ש‬
‫המש~‬
‫יושב‬
‫הגר~‬
‫שס‬
‫וו‬
‫~ם שאיני~‬
‫כמ~~‬
‫נוהג‬
‫גם‬
‫~סוכ‬
‫א‬
‫ש~ות ~ורכקיב~"שוכיוצא~ו~צ‬
‫ומשבכ~יל~מצוס‬
‫סוכ~וכה כש~נובונה‬
‫ג~"~אוה קודם החגכמ"ש‬
‫~י~‬
‫~~"א ~רודברינוזל"ז‬
‫ו~‬
‫כ~‬
‫כ~~‬
‫~ק ~"~‬
‫הכר‬
‫~~"~‬
‫~‬
‫י~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫לכ~ו ש~כל‬
‫ש~נו ~וך ~ו‬
‫שלא‬
‫כדרך ה~ןוכן~בל~והליבי~ א~ר‬
‫ה~לב‬
‫~~~וך‬
‫~"כ~‬
‫לכ~ ש~~‬
‫~‬
‫ידובי"כ ד~"ד‬
‫בכה"ג‬
‫~"כ ~וי‬
‫~"כצריכיןבכלאלו ר‬
‫~י~קלהכוו~י‬
‫~‬
‫י‬
‫ד ~י~~~‬
‫צמו ~ה‬
‫כדה"נכיון ד~רצהי"יד"אהיי‬
‫ש~ר~נוי"י ~כאו‬
‫~‬
‫ה~‬
‫ו~"ש‬
‫ש~ה~ב"ם‬
‫מיו~ה ~ום ד~ו‬
‫ג~ ~‬
‫ה~‬
‫ה~~‬
‫ח~ן‬
‫דכ~ו ואכל‬
‫~~~ו~~‬
‫ישין~‬
‫רו‬
‫ה~~‬
‫~ו~‬
‫~ו ~"כ‬
‫ש~~נו ~וך‬
‫מ~"נכלל ר‬
‫י‬
‫מ~קי"‬
‫כ~~ ש~~ו‬
‫~ ה~ ש~‬
‫~כמ"~‬
‫ליניננו ~ןבנידון ~דן שיב~לנובלבוואז‬
‫~ווא"כממי~אאי~ל~‬
‫~~~‬
‫ג~‬
‫יוצאידי חו‬
‫א~ר ~כוו מרדו‬
‫רק‬
‫~א יוכל לומר שיב~ל ה~ן בלבבו ו~~ור‬
‫דהחכמים ה~ירו די בבי~ול רק צ~ךלבירו‬
‫מה~משום‬
‫~כלו וכמ~~ש בר"ן‬
‫ש~י~י‬
‫~ןלא מיני~א‬
‫וש~מי‬
‫~~ש ~י~~"כהייקר ~רו‬
‫ן~ כדי יבואו‬
‫לאכלו~ ~הו‬
‫~ס~ם~יוכל ש~ר ~~קיים ו~ישו‬
‫ש~אח~ם‬
‫~ו~גםי"י‬
‫ו~וד~אי"י ~ל ה~ן ~צמוכיוןדייקר ה~םכדי‬
‫יב~ולאכלו‬
‫י ד~שב~ובלב יוכלולכו~וכימי ש~‬
‫~‬
‫מהבלבו ~~"~ש~הדהיינולב~‬
‫ירוהואי"יכל ישי~ול‬
‫וכנ"~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫שם‬
‫הש"ס‬
‫~נ‬
‫~‬
‫ב~ד‬
‫דמסק~כהן ~ידוש~ שאס~~ל‬
‫כ‬
‫~~~ ~‬
‫ה‬
‫שנ~‬
‫ישה כןיצא‬
‫~נה‬
‫~‬
‫מסויכ~מ"בשב~הרמהב"~ם~ י"ב‬
‫בכה~"ג ~~~‬
‫י"~ ואמאי‬
‫~~‬
‫כ~~ ~‬
‫~ רק‬
‫יהא‬
‫יו‬
‫~יינ‬
‫~~בנו יה‬
‫יין‬
‫ה~דא‬
‫~ר~ו~הבן‬
‫ב~ון‬
‫כ~‬
‫~‬
‫ד‬
‫~‬
‫אבל מ~ו~‬
‫ש~‬
‫~~‬
‫~ הגרנו~‬
‫ב~ ~~ ~ ~‬
‫~סי~וב‬
‫~~יר‬
‫בה‬
‫קש‬
‫כ~~‬
‫לאו של ~~ם אלא‬
‫הרי‬
‫~‬
‫~וה ~~‬
‫כהו~ים~ כ~~א ה~ י"גי"א‬
‫י‬
‫כ‬
‫~~‬
‫~~‬
‫הכהנ‬
‫ב~ ~ ה~~א‬
‫כ~"כ בס~י ~ם‬
‫ורומה ג"כ כן‬
‫הנאהו~ו"~‬
‫ה~~לים‬
‫~י~ ואין ~ם ל‬
‫ל~נלכל ~ן‬
‫~~לים כח‬
‫שירצחה"~י~וא"כמהיכןיש א~‬
‫~ו~זהשיוכל‬
‫~~ ~‬
‫הכהןשי~ירולו‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫י~‬
‫יל ~‬
‫שכ~ב הש"ך ~ו"דסי~ ר~ח ס"ק כ"ח‬
‫קשה‬
‫~ ובסי~ ר~ח ~"ק כ"הדהאדאם‬
‫ל~ןשום‬
‫~‬
‫נש~~ניאו ~‬
‫~~ה‬
‫יכול‬
‫ב~מ~~ל זה ד~א ~שיראבל‬
‫ו~ו~ן קל"אי"‬
‫~~~מ~נה‬
‫א מ~ה הש"ס‬
‫צריך ~ן‬
‫~ור~‬
‫יםוא"כאמאיאמ~נן~ידושין שם‬
‫כהונה יני‬
‫ל~~‬
‫~ם~‬
‫~‬
‫ידינ~ינהולא ~~ו~ןכהןישיר~ני‬
‫דב~ר~י~‬
‫כלל דא"כ‬
‫יש ~ברה ל~ר י~למימ"ל‬
‫~ר~‬
‫~~כל אחד ~ן ד~~ר~~ו לכהנםישיר‬
‫ים ~ " ל‬
‫וצי"~‬
‫א~‬
‫~מ~ השמ~~‬
‫~~יר‬
‫דקיי"ל ~נה‬
‫שמה‬
‫~~~‬
‫נ"הי"ב ~~ני~‬
‫א~רלוהילךמצה ה~ך‬
‫~‬
‫ו‬
‫א‬
‫כ‬
‫ל‬
‫מ~‬
‫~‬
‫י‬
‫ה‬
‫י‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ב‬
‫~צריךביאור בד‬
‫ך‬
‫י‬
‫ר‬
‫צ‬
‫ש‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ר‬
‫~‬
‫א‬
‫ן‬
‫ו‬
‫ג‬
‫כ‬
‫י‬
‫~‬
‫ד‬
‫~צ~‬
‫ו~יןקרבן כ~ד‬
‫ריאינו ~לו מ~ר ~~~ ו~ירש"יל~ישאין ח‬
‫ש~‬
‫~ם~ יצא‬
‫י"מ ל~יר‬
‫ה‬
‫~~~ ה~ירו הוי ~ל יצא ~כדא~א כל אחד~ח~ו ו~יכך מו~ם או~ו‬
‫~‬
‫ארה‬
‫קר~מי‬
‫דא‬
‫~~ירו‬
‫~ם‬
‫~ייבאמ~‬
‫וה~ירוך‬
‫ב ו~ו"ח~י~ ו~ ~"כ הוי הלזו הוא באהוראי~י שכןהייר ה‬
‫~לנר שם‬
‫מ"אי"~‬
‫~ש"י‬
‫~‬
‫הב~ו ה~~ ~~וי"ג ששם ~ור‬
‫קשה‬
‫ובי~ר ~‬
‫שלו ~ישלו‬
‫סו~ לא ה~צריך ל~ירו‬
‫"כ‬
‫נ"‬
‫וא‬
‫ח~~היצא ~‬
‫ר‬
‫~‬
‫קרבן כ~ד ק~ן ו~~‬
‫~‬
‫דין זה ~~ן‬
‫ה~‬
‫י"כאי דלאבא~‬
‫וב~ט ל~~"י דהכא ה~םמ~‬
‫ב~נהשלו מ~ ~~יר~‬
‫כ~ד~‬
‫~י ומו‬
‫כמב‬
‫~ואר שם‬
‫חו~~‬
‫~ר~ש~י~‬
‫קנין א~~יה‬
‫ד~י ה~~‬
‫ה שאיןחול‬
‫שא~~‬
‫מקי~ןקרבןכנגדקרבן‬
‫ה~"שייכ~‬
‫ש~ו~ ~‬
‫~‬
‫א‬
‫צ‬
‫ל‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫כ‬
‫~כ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ג‬
‫י‬
‫ב‬
‫א‬
‫~ו~‬
‫~‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ה‬
‫~~~ ~ם‬
‫~‬
‫"‬
‫ל‬
‫ל‬
‫ל‬
‫כ~ד‬
‫~נח~ ~נם‬
‫הר~~‬
‫אין חו~ןומלכ~"ש הכא שהם שני‬
‫~"א‬
‫ח‬
‫"‬
‫~ בקצ~‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫כ‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫א‬
‫ה~"ש‬
‫~‬
‫~‬
‫ס~ה‬
‫ג‬
‫"‬
‫ה‬
‫ל‬
‫מנ~‬
‫מנ~‬
‫~"ק‬
‫רק~נאימי~א בודאי שאין חו~ין ~ן הרמב"ם ב~"י‬
‫מו~‬
‫~ורה‬
‫ד~מ"ל‬
‫ה~א הך ~ולך וכו~ רק‬
‫שא‬
‫מה~יןחו~ין‬
‫יך ~ ~‬
‫~לו~‬
‫ה~‬
‫אחר~אוצר‬
‫~ור‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫ל‬
‫~רה ~"כ‬
‫~~נן‬
‫מ~‬
‫~ ו~ו~‬
‫כ~ד‬
‫בס~~ ~ה ~ ר‬
‫~‬
‫ו~ר~ כ~~י‬
‫~~ל‬
‫ול~נ~ש~מצ~ו‬
‫אבלבדבר‬
‫בש~ש~ק~םביד‬
‫ה~בל ישש~כר מ~ר~חג~הבכוריםמ ~ י"ד‬
‫~‬
‫שמ"~ודאידמימ"ל‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ש‬
‫י‬
‫~‬
‫א‬
‫~כה ~~~ ~‬
‫~~ר מן ~ ש ~נין~~‬
‫~נ~‬
‫~נ~ והלי~‬
‫ריממ~ ~~דושין ~ ~ר‬
‫כ~ ב~‬
‫לך מנה‬
‫~‬
‫~‬
‫י"מ‬
‫~מ~ש~~ירהו‬
‫ה~~~כר ~י"ב~באשה ר~‬
‫ריש כל‬
‫חון‬
‫ושי‬
‫~‬
‫ש‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ק‬
‫מ‬
‫~‬
‫ק‬
‫הבן‬
‫~‬
‫~‬
‫ן‬
‫י‬
‫א‬
‫~‬
‫~~~‬
‫ה‬
‫נ‬
‫י‬
‫~‬
‫נ‬
‫כ‬
‫"‬
‫י‬
‫המ~~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~נה~~ ~~‬
‫~~‬
‫ה~ם‬
‫ן‬
‫ה‬
‫ש‬
‫~ן~‬
‫ב~‬
‫~~א ~ד~‬
‫ו~ר~ני~ י~‬
‫ב~~‬
‫~‬
‫~‬
‫י~‬
‫ש~בא‬
‫קמ~א השי~יםצריך ~כלו‬
‫~~מצה‬
‫המ~~ מ‬
‫מ~רש"י‬
‫"א ו‬
‫~‬
‫~‬
‫מ‬
‫וק~ דה~‬
‫~יי הדבר‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ש‬
‫~~‬
‫~~‬
‫ה‬
‫י‬
‫~‬
‫ש~ר‬
‫ך‬
‫~‬
‫צ‬
‫כ~ש~‬
‫~י‬
‫~במ~‬
‫~י~ שם ד"ה מצו אמר‬
‫שירי‬
‫~"לב‬
‫~‬
‫~"ל שמה ~נהמשא"כ~‬
‫ד~~‬
‫ח~"ל~י~‬
‫~ר~הארן~י~ה ~הן ה~ כ~ בצוא~ אהרן ~כלוה מ~צו~ ~ה לשארמ~~ יכ‬
‫ב‬
‫~ן ~ק מ~~‬
‫~ו"כ צו ~אכל‬
‫ה~ב"ם~"ב‬
‫~‬
‫כמ~ר‬
‫~ ~ ~ ש~ ~‬
‫ח~שם ~"כ‬
‫~ס~י‬
‫ד~רש~~ד~שח~~ן מיה"ק~ ימ"צד~ויי‬
‫~ מצ~ס~ר שם ~"כדצ~כין ~‬
‫~ראק~‬
‫~‬
‫א‬
‫כ‬
‫י‬
‫ה‬
‫בס~‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫בקר~‬
‫ד~‬
‫~~~א‬
‫השירייםמצ‬
‫ה~ה ש~רמיושב‬
‫ה~ל ~ה‬
‫~ר‬
‫~כ~‬
‫ד~‬
‫~~‬
‫~~ד~ן כ~"א‬
‫~‬
‫אן ~י ~ ו ~רש כד~יב שם הילךמצההילך ~ן ~~ר ק‬
‫צ~~שחשש‬
‫ה~ושי~~ ~ר דהאי‬
‫ר‬
‫כ‬
‫ש‬
‫ה‬
‫~‬
‫ממש‬
‫~‬
‫י‬
‫כ‬
‫~‬
‫צ‬
‫י~כם‬
‫~"ש‬
‫~‬
‫א‬
‫"‬
‫י‬
‫י‬
‫"‬
‫כ‬
‫ר‬
‫~‬
‫~ו~י~~~‬
‫~ל ~וך‬
‫~‬
‫ה‬
‫א~~ח ~~ ~רצ"‬
‫~"ל‬
‫ח~‬
‫~ ה אבל ~רו‬
‫ש~~ ~א~של~ה‬
‫כשה~ ל~של~ה‬
‫א~וב~ל‬
‫מ~כמ"ש‬
‫ש~‬
‫דא~‬
‫מ~~‬
‫ברו~‬
‫~"ש‬
‫~ ~ ב~‬
‫~~‬
‫~‬
‫ד ~שומה~ ~נ ~‬
‫~‬
‫~"כ‬
‫ה~ כ~ ש~~‬
‫צריך ל~ר‬
‫~לך‬
‫~י~‬
‫~ר~ ~‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫מ~‬
‫אי~ זה‬
‫~~~‬
‫~‬
‫~כ מצה~ה‬
‫ו~ר‬
‫~ן‬
‫~~ ~~‬
‫~ ד~ו ~ו~‬
‫יבו~~‬
‫~ ~ א"כ נ~ה‬
‫~‬
‫ם ~‬
‫ה~ה דכבר‬
‫~כ ~"מב~"ד‬
‫~~דש‬
‫~ מי~‬
‫~ ~~ ב~רק~י חל~‬
‫~~ה ~~‬
‫כ~צה ~ ה ~ ~‬
‫~ ה~~ם הך ~יל‬
‫מה~ךמ‬
‫~ ~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫מה~‬
‫קר ~‬
‫הנ"דל~‬
‫~~‬
‫שיי~‬
‫ל~ר‬
‫ש~~ ~‬
‫~ל‬
‫כ~‬
‫~‬
‫מ‬
‫"‬
‫מ‬
‫ך‬
‫~‬
‫צ‬
‫~‬
‫ה‬
‫צ‬
‫~‬
‫~"כ‬
‫ש~‬
‫שצ~~‬
‫" ם ז~ ~ ה‬
‫~~ ~‬
‫ן הן~ ~~~ ~~ "~ןא~~"מ ~~ש ~‬
‫ד~‬
‫לק~ב מ~ ~יה"קדכנ~"ל שצ~ךכי~‬
‫~ ~ ~א ~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~ מ ~ מ~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫י~~~‬
‫~י~‬
‫~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫השכרשיורים מור‬
‫~~~ ~‬
‫~~"קב ~‬
‫כלב ~מ"ש ~"א שם‬
‫~~י"ן ~אי~"י ט"ו~~כלכל~אדם א"כ‬
‫~י‬
‫מור‬
‫רל‬
‫וה~שה~ו ב ~אך ~‬
‫~~ר ~ה‬
‫מ~ ה ~‬
‫כי‬
‫~~ן ~~‬
‫~~ידקה~~"ש ~ךה ~ ~ ~‬
‫~~א~‬
‫~ו~ן~ ~ ~‬
‫שלא‬
‫י‬
‫ד~‬
‫ר ~זו~‬
‫~ ~‬
‫ב‬
‫כל דהו של ~~י"ן‬
‫אינ‬
‫~וו‬
‫~כליל~‬
‫~"א‬
‫~~ולין‬
‫~~~נם ~~ים ~‬
‫~~נ~ם‬
‫~‬
‫~וש ר~‬
‫~"כ יש ~‬
‫~~~‬
‫ה~"ש ~ ו ~ ~ ~ לשה~ ~ ~ ק ~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~~ ~ ~‬
‫א~"ח‬
‫~~~ ר~ ש~מ‬
‫~"ק ~ן‬
‫ה י"ל ~ב~‬
‫יש‬
‫~~‬
‫~~ ~היפך~ ~~~~"ט‬
‫~‬
‫ד~‬
‫ד~~ ~ לקו~‬
‫~"כ ~ןא~א הך‬
‫כ~~א‬
‫ד ~ ~ ~"~ ול‬
‫ה~ה‬
‫~~נ רק‬
‫~~~‬
‫ר~‬
‫דוכ~י‬
‫~‬
‫~ ~ ~ר~‬
‫~ טר~‬
‫~ ~‬
‫~שה‬
‫~‬
‫ל~נ"ד ל~~"ד‬
‫א~~"ג‬
‫~‬
‫~~ן‬
‫~~ ~~א~~ל~~ ~~יר~‬
‫~ר‬
‫משום‬
‫~י~‬
‫שז‬
‫~ה ה~"ש‬
‫~ה ~ ~ ~‬
‫~ום~‬
‫~ר~ ול מש‬
‫~ך י~~~ן~ ~~נ~ ~א‬
‫מה"~ך‬
‫לקו~ ה‬
‫~‬
‫ר~ כל‬
‫~ם‬
‫~צא‬
‫ר~ד~ם‬
‫א‬
‫~ם ~ל~ מק~~ל"א‬
‫~‬
‫~‬
‫ט‬
‫מש~‬
‫ה~‬
‫ק‬
‫ר‬
‫~"כ‬
‫~‬
‫ב~יל"מ ח~ר‬
‫~גםכי‬
‫~ ~יר~ ה~‬
‫~שה~ ~ ~יו~ א‬
‫~‬
‫דם ~‬
‫ו~ו~‬
‫~~~ן ~ ~‬
‫~ק~ ~ר‬
‫~~ כ~ל~ ~~ ~כש~ר~‬
‫לח~כ ד~ ~‬
‫~ן ~ ~שיל"~‬
‫ג"‬
‫~או~ ~"ח~ ~‬
‫~‬
‫~מ~נ ~נן‬
‫~י~ " ם‬
‫מ~ינ ~‬
‫~~‬
‫א~‬
‫ו~~‬
‫~כנ~‬
‫~~‬
‫~~~‬
‫משום‬
‫ו ~ ~ן ~רוגםאכי~‬
‫~כיל~‬
‫~יר~ מש~‬
‫ש ~דשי"~‬
‫~~~ן ק"ב‬
‫~ה ~י‬
‫~~~ד~יל"מ ~וריור‬
‫~~~ ~‬
‫מ"ש ן~ם שלא~כי~ ~מו רקי‬
‫ד ~שים ~ח"א ~~ ~"א~ אךי"ל‬
‫~~‬
‫~~‬
‫~"~‬
‫~שיל"מ‬
‫א~לו‬
‫~~ ~ם‬
‫~ל‬
‫צ~ ~ ה~ר כי ~ו~ם‬
‫י‬
‫ק‬
‫~‬
‫~‬
‫שה~ ~ן~‬
‫ד‬
‫~ ~~~‬
‫~ו‬
‫ל ~ םולא~ ש~ן ~כא‬
‫~~ם‬
‫ה~~"ל‬
‫י‬
‫~א‬
‫כ"י במ~‬
‫ל~שם~‬
‫~ו~~לם זי~‬
‫~ן‬
‫~~ים ~מ"ב ~ ~ ~~היכא ש~ר ~ו~‬
‫ה~ד‬
‫מ"מ‬
‫~‬
‫ה~~ ~‬
‫ש~~"ש ה~"ן‬
‫~~~ר לא~רם‬
‫~‬
‫ב‬
‫ן‬
‫~‬
‫י‬
‫~דו‬
‫~קו‬
‫כיחל‬
‫ו שם מ"מ ה~ ~ר‬
‫ם‬
‫א‬
‫~ל‬
‫~יטו‬
‫~~נה‬
‫~ק"ט~‬
‫כש~~‬
‫כ~~~‬
‫ו~~ל"מ ~‬
‫~ ~ ד~ו‬
‫~‬
‫ש~ ~י~ל ~ם ~לם‬
‫~לר ~~ ~נן ל~הוו~‬
‫ז"~~ ~~ ~‬
‫~~‬
‫"י ~"~‬
‫א~~‬
‫י ~‬
‫~"כ‬
‫~~~ ~א‬
‫~ל‬
‫כ‬
‫~~‬
‫~ ~~~אם~ ~~ ~ ~ ~‬
‫~ו~ים ד~ל"~‬
‫~~"ג כ~ל‬
‫~ך~~ ~ר‬
‫י~ ~א~ משה~~~~ר~ד~"י ~~‬
‫"ל ~כ~~‬
‫~~ ל~‬
‫~ ~"~‬
‫~‬
‫~~~ר ~ ר‬
‫~ים ~ל יום~ ~ מ~ם ~יד‬
‫~ר‬
‫רלו"~א ~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~לונ~~‬
‫ה~נ‬
‫ל~ו ~~ ה~~~ב~ה‬
‫~ ~~ך ~ש~ ש~ כ ~ ~ כ~נ‬
‫א"~‬
‫~ ~~ ~ ~ ~‬
‫~ ~ ~ ה~ו"ש~ ~ן ~ר~לן~דצר~ן‬
‫~ה‬
‫~‬
‫~~‬
‫~‬
‫שה~‬
‫אם ~ר ~ו‬
‫~ ם ~ ם כן ~ ה א~נו‬
‫כי כ~י~~~י‬
‫~~ פ~ ~ י~‬
‫~ל‬
‫~ש~‬
‫~~ד ~ ~ ~~~~"כ‬
‫~כ~ם ~אולם לג~~ יש ~ה‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~ שה~‬
‫~ור‬
‫~מ~~‬
‫~ ם ~‬
‫~‬
‫~שך~~~‬
‫~הו~‬
‫ה~‬
‫ד"ה‬
‫פ~ם‬
‫ל‬
‫~ר דש~‬
‫ל~ ~~ ~~ ~םיור‬
‫זכ~‬
‫~ ~כ"ה ~ ש~ ~כי~ כ~‬
‫ה~ל דל~"שכנ"~‬
‫~ ~‬
‫~~ן ~ה‬
‫מצד‬
‫~ ~ ~ ~ ~ םי‬
‫~~~~~ ל‬
‫~ ~ה‬
‫~ל יור~~~ כ‬
‫ד ~ו~ ~‬
‫~ ה ~~ו ~‬
‫~שים ~‬
‫~ ~‬
‫קו~ך ~ר ~ן‬
‫כש~ ~מ"א~~ ~ ~ל ש~‬
‫~‬
‫~קב‬
‫ש~ש~~ ~ ~‬
‫ול~‬
‫~ול ~ ~ ה~ל‬
‫ם‬
‫ש ~~ ם ג‬
‫ב~ו‬
‫~ר~‬
‫~~ ם‬
‫י‬
‫~‬
‫כי‬
‫רש~‬
‫~~~‬
‫י~ ~~‬
‫כ ~‬
‫א‬
‫מ~ה ~‬
‫~פרט ~"ד הר"ן~ ~ ~רה~ו~~~~ ר‬
‫~ם‬
‫~ים‬
‫~‬
‫כ~‬
‫רקב~~‬
‫ש~‬
‫~~‬
‫~ד~"בז~או~~ד‬
‫~‬
‫~ ~~ל ~ ~~~ נה~~י‬
‫~‬
‫~‬
‫ל"א‬
‫ו~ה‬
‫ן~ג או‬
‫~‬
‫~ ~ ~~ד‬
‫~"ר~ ~‬
‫ה~ ~ ~‬
‫כ~ כ"~ כ"~ כ~ ~ ב~~ ~ ו‬
‫~ ~‬
‫ה~‬
‫י~‬
‫ש ~‬
‫יל‬
‫~‬
‫~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~‬
‫~‬
‫~~ו‬
‫~‬
‫~ר‬
‫~ ~ ~ "‬
‫~ מ ~ ~~שי~‬
‫ח~~ ו‬
‫~ ~~ ~~ ~‬
‫~ל ~רדו‬
‫~ך ~ ~ ן‬
‫~יש~ ~~‬
‫ה~"~ ~‬
‫~~‬
‫~"ש ~וך ~סי"ן ~ה‬
‫של ~~י"ןיד‬
‫~‬
‫~ ~ ~ל ~‬
‫~‬
‫~"ל ~וו‬
‫~~ ~~ו ר‬
‫~ם‬
‫~‬
‫~~‬
‫~ ~~ ~ ~~ן ~מ"ב‬
‫ש~‬
‫מור‬
‫~ או~ ~ ל‬
‫~ ~ ~ ~ן‬
‫~ ~~ ~‬
‫~‬
‫ק‬
‫~‬
‫~~~ כ~‬
‫~‬
‫~"ש‬
‫~‬
‫ש~ ~ש ~~~~ ~ם~ ~~ ר שם‬
‫~ ~ ~ו‬
‫~~~ ~ן‬
‫~ן ~~ו‬
‫~ ~ ~‬
‫~ל~‬
‫~ ~‬
‫~‬
‫כל ~ ~‬
‫~~ן~ ~~ק"ה‬
‫~לל ~ ש~נ‬
‫~ל ~ כ‬
‫~ם כ‬
‫~~ ר ~‬
‫ב~ו ~~ה‬
‫~~‬
‫~‬
‫~ ~ ~ ~ ~~‬
‫~ ~~~ ~"~ ~ ~‬
‫שם‬
‫מרן‬
‫~ך‬
‫ש ~ ~ שאינ ~~ לכ~ל~‬
‫~~‬
‫~"כ ~ב~ה~ר~ ה~~~‬
‫~ כ~~‬
‫להש~~ם ~ם~ ~‬
‫~ אםכי י~ש ~ ~~~ם אכ‬
‫~‬
‫שש~ם ~ ~ל ה~‬
‫כל ~ם‬
‫~נ‬
‫ש ~‬
‫או~ מורפש~‬
‫~ ם~ ~‬
‫~ה~‬
‫~‬
‫~~ו ~"כ‬
‫~שהווי"כאין ~ונ~שהו~ הגדר~"י‬
‫~‬
‫~‬
‫~ש"כ‬
‫בד~נ‬
‫שם ~ ~~~~ק ש ~או~‬
‫~מו"ר‬
‫~דשו"~‬
‫ב‬
‫~‬
‫~ן של~ י"ד ~‬
‫ה~"ם‬
‫~ ~~‬
‫~םי~ ~~מר‬
‫~~"ד~‬
‫~ ~‬
‫~ ~ ~~‬
‫שם‬
‫ש~ב ~‬
‫~כלו‬
‫~‬
‫ו‬
‫"‬
‫ה‬
‫ה~ ש~‬
‫~‬
‫~ ופ~ ~ ו~~ ~ ~‬
‫~~ש~ך ~הא~ ~ ~לכל~ ~ ~"~‬
‫ל‬
‫ה~ל ו ~ דלא‬
‫ה~‬
‫~~ ~ ~ ~ן א~‬
‫~ה ~ח‬
‫~~‬
‫גם ~‬
‫~ ~ו~‬
‫ו~~~~נו~‬
‫~וך ~ ~‬
‫~‬
‫כ~~ו~ ה‬
‫לק~א~ ~"~ ו~~‬
‫ה~‬
‫~"ש‬
‫ש~~ם‬
‫י"ל~ ~ה ~ם‬
‫ב~א א~ם ~ ש~ ~‬
‫~"כ~ ה ~ ~‬
‫משום‬
‫~‬
‫האלו שכ~‬
‫~שהום ~~כ~משום ~~ ~ אש~רו‬
‫~ל~‬
‫~פ‬
‫~~‬
‫ו‬
‫~~ ~מה‬
‫~ם ~ל‬
‫ג~~ ~ש~~‬
‫ל~~~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ה~~ ~~‬
‫~‬
‫יד‬
‫~‬
‫~י‬
‫~יל‬
‫~‬
‫~ה~י~זי"ןהמיו~ב~י~‬
‫ך ~ק ~ישית יי"ש אםכי‬
‫כמו ~~לין ואגפי~ שותים‬
‫~ ~שמיתי‬
‫גל‬
‫כי~לי~ם~אאךפ"~ ~יל~י~זי"ן‬
‫~א‬
‫א~ו ~כ~יםשה‬
‫~‬
‫~י‬
‫שה~ ח~‬
‫~סוכן ומזיק ומאוסיד‬
‫~ ש~פסל‬
‫י~‬
‫מאמכ‬
‫~יש~ו~"תא~ן שתיה ~או"ח סימן י"ד‬
‫כ~~ודם‬
‫~הכין‬
‫ייש‬
‫הפסח קמחאו ~םאך סםליכ~‬
‫י~‬
‫~ז‬
‫י"‬
‫ם ~תוכווה~יחן~זוויות~‬
‫מ"מ‬
‫ן ה~ם משו~ח~כדי ש~וו‬
‫אםכיזהיושי‬
‫~ ~יק‬
‫ין‬
‫י"‬
‫םא‬
‫יו‬
‫~ה‬
‫כבש‬
‫הילהשאיןצ~יךל~י~וייי"ש ומכ"ש~י~זה‬
‫וגם ~~יחוו~ימו מאוס מאוד שיש‬
‫כמו םם‬
‫ל~י~‬
‫הכ~ח‬
‫יי"ש‬
‫להשה~ו ~ה‬
‫~"~‬
‫~כ‬
‫~ ו~~תאו‬
‫ו~ ובפ~~ ~ ~ וקיי"ל‬
‫~ם‬
‫ו"‬
‫יא‬
‫מ~‬
‫הי‬
‫לפ~~סת ~לי האו‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ק‬
‫י‬
‫ת‬
‫מ"ש‬
‫ל‬
‫י‬
‫י‬
‫ל‬
‫~הח ~ ה~"~ ~~ין‬
‫שיהד"חכדיי~דדמי~‬
‫~כמ"~לו~ כל~~הלא לכאו~ה‬
‫~ויי"ש ש~פם‬
‫~י~זי"ן‬
‫ואיך‬
‫גםיי"שהלמאיוי~ש~תה הכל~~~~י‬
‫מםאכי~האדם‬
‫וג‬
‫ד~‬
‫שותה‬
‫זה י"ל‬
‫ל~~י~זי"ן ש~פסל‬
‫שייך לומ~ ~קי‬
‫ה~‬
‫י~~תאכל‬
‫יא כל~תא‬
‫דפ~יךואי שגמלאכל‬
‫~~"ה‬
‫מ~‬
‫דאמ‬
‫הא קשיא דמלפא לה‬
‫~~א~ דה~י~א‬
‫כת‬
‫~‬
‫שתיא ~ד‬
‫הי~~ג~יל גם ~‬
‫ל‬
‫יין‬
‫ש‬
‫"‬
‫י‬
‫ן‬
‫י‬
‫ל‬
‫ו‬
‫כ‬
‫י‬
‫ש‬
‫י‬
‫~‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫כל‬
‫וכ‬
‫א~‬
‫שתי‬
‫ן~ייל"ש‬
‫שן‬
‫א"‬
‫~י‬
‫~ל ~~‬
‫וי‬
‫ה‬
‫שהתי~‬
‫~ק ~מ~~תם כמויי"ש של~ו~~‬
‫המאוס~~יחו ~ם ו~יק~ודאילאישתהו‬
‫י"כ‬
‫יש‬
‫הכל~כל~‬
‫להתי~‬
‫~"~‬
‫כ~"~‬
‫~קמא ח"א סימן‬
‫~איתי ~שו"ת שואל‬
‫~ ~ש~שאלמניויא~ק ומשי‬
‫א‬
‫ק~‬
‫יא‬
‫~"‬
‫ממ‬
‫~וז"להשאלה ~אק‬
‫אמ~יקא~‬
‫~~יש~~~יד‬
‫~~~ג‬
‫המצי~ושמן‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫מ‬
‫~‬
‫~~~‬
‫גחליא~ן ~ש~ו‬
‫יך‬
‫מ~ש‬
‫כגאס ~מ~ו~‬
‫מ~א~ש~~‬
‫י~צ~~ו~ותו‬
‫ו‬
‫י~‬
‫~~‬
‫כא‬
‫מ‬
‫של~ו גם‬
‫~וא אוש~פי~~וס ~ק מאוד כפלים‬
‫ךוה‬
‫ידי~ו ~~ים אומ~ים כי ~ישה כאקו‬
‫וי~~~י דגן‬
‫~משת‬
‫י~‬
‫ו~בים אומ~ים כי~ישה ~~~יות~י~קיש וויי~ן ~גדלה‬
‫~א~ן ההיאיד למ~~ה ה~ת ~ותן כד~~יהםיין ~יא‬
‫~זול מאוד אמ~ם ~~י‬
‫מחמשת מי~י‬
‫ה~קהם האנוהמ~י~~םיםכייי~מי‬
‫~ו ~מים מחצה‬
‫שה‬
‫יד‬
‫~ן הש~~~וס‬
‫וישתוהו כיי"שלי~ין ישות הפלאידיי~~‬
‫ו מחצה‬
‫~ח~וס ה~קהחייםמחצהקא~פיןהוא~י~פי~ין‬
‫שפי~~‬
‫כש~דכך להיות זך וצלול כמים יק~א קא~~ן פה ה~ו~‬
‫~‬
‫~~~א‬
‫אמ~ם ~דכך ~מ~אהואך ~~ולא ו~ימו פג‬
‫ין‬
‫ביכולתא~ושי לשתותם לא~יו~‬
‫םמ~ יצמותם‬
‫~~ל~דכי‬
‫ו~ ויש~~הו ~מים‬
‫גם אםי~תן~כלי א‬
‫~ח"כ~י~חצואת הכלי‬
‫ה~~ה ויאמ~ו כי ~מ~ים הצו~פים כלתי~ו~ות כל מין‬
‫יוכלו‬
‫השפי~~וס ל~דו וה~~~ן ~צמו~ אך‬
‫"~‬
‫פפ‬
‫~ה‬
‫ל‬
‫ייד ה~יחלצש‬
‫~~‬
‫מא יוכלו ~פ~יד והחוש ~יד כי‬
‫יוכלולישות וגם אם~יוכלו‬
‫לא‬
‫יוכלולישו~‬
‫ת‬
‫ליש~ ככי"י‬
‫ש~ו‬
‫ככהוי"ז שאלאם‬
‫~‬
‫ו‬
‫א‬
‫מ‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫השו"ממות~ לפ~‬
‫~וד‬
‫~םלהמיאהו~מדגןאהי~ו~צא~ים‬
‫~‬
‫יש‬
‫וה‬
‫~קיצו~‬
‫"יש‬
‫להית~‬
‫ד~~יו סתומים ו~מחכהד"ג כמה תמיהא קא~י~א‬
‫~~ כי~י~‬
‫~פי~א ~התי~א כי הש~ל כתב‬
‫~שו~‬
‫וקי~ין ~"כהויספקכמו ~ו~ה‬
‫א~~ותןש~ישהמק‬
‫שהדית‬
‫~ו‬
‫להתי~א~ למה‬
‫ל~ת‬
‫כלל דה~י ~פסל מאכי‬
‫כל~‬
‫לי~ה~~ות ממ~ו~היי~‬
‫כמ"ש המג"א ~ס"ק‬
‫ד~~כו‬
‫~~~ ~י~ו‬
‫~~~י‬
‫~~כי~ה ~וד~י י"ד~‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫צ‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ק‬
‫ו‬
‫~‬
‫~~‬
‫י~~~ו גם מש"כ דל"ש‬
‫השאלה ~פסל מאכילת כל~י"‬
‫דהוי ~ה גו~םדהא השפי~ג~~וסהוא חמן‬
‫~זה‬
‫ו~‬
‫הו‬
‫גדמ‬
‫והוה מח‬
‫ל~~צה חמן~ומחצהשאי~ו חמן וגם ל"ש~זה‬
‫י‬
‫הומ~‬
‫ל~ם מ"מ הוא ~ה~ל‬
‫~ך‬
‫~ום‬
‫א"כ המ‬
‫~~ל~י"ד ד~‬
‫~ו‬
‫ול‬
‫האכ‬
‫וא‬
‫הא‬
‫ד~~ל שה~ י"י‬
‫כ~‬
‫ד ~~י~כתב~ו ד~כה"ג‬
‫איכ‬
‫מורואי משום~יכמ‬
‫~הפ~י‬
‫ןיל‬
‫ול‬
‫ים‬
‫~‬
‫םה~גו ~ס~ו‬
‫י"כ ככול~‬
‫ש~~‬
‫ה~‬
‫יו~‬
‫מ~ליקלילגמ~יכי ~ק‬
‫~ק‬
‫יא‬
‫~ו‬
‫ל~ ח~~וה‬
‫~יכ‬
‫~הפך~א"ז הכל‬
‫ךב~ את ~ו~"א וה~"ז‬
‫~ל‬
‫שו‬
‫~וא~~‬
‫חאח~ש‬
‫ד~ומה~"ש~ ש~~ו ~קליפי ~~~‬
‫האש ~ין‬
‫ד~~‬
‫~~חים‬
‫ליה~ות ~~ו‬
‫כמ"ש‬
‫ש~~‬
‫~גוד~ו‬
‫ת~‬
‫א~~הלכ‬
‫~ר~‬
‫וכ"פ ה~"מ מות~~סי~‬
‫ו~א שם ~"ה ~~ כ"ו~‬
‫ושו"י‬
‫תמ"~‬
‫משה להג"מ מ~ה ~ום‬
‫ה~ונ ~שו"ת‬
‫דין‬
‫מ~~~~~ס חקת‬
‫י~ושלימסקי ז"ל ~~קו‬
‫~אהוי ~פסלמ‬
‫שהשיג ~~כי"ד השו"מ‬
‫הפ~אכילת~"~~‬
‫כ~‬
‫י~ו ומה ש~צו קצת‬
‫י"ש~ ו~ד~~‬
‫יו‬
‫ד קודם‬
‫ה~"~‬
‫יל~י~‬
‫ה~‬
‫שימכ~ול~כ~זימ~‬
‫~י~זי"ן מכי~ה ~~אה‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫~ש~~~אוי~א~~חוהמ"פהואלשילש‬
‫~ו‬
‫~כהו~‬
‫כשןל~הכייוהןודשיהשאפי‬
‫~והסי~ם דאתילידי מכשול~כלאיסו~י‬
‫המ‬
‫יו~ילויי"ז חמן‬
‫מכי~ה‬
‫~ן דימכ~וי"י‬
‫~‬
‫י האו~א ~שכ~םש~ו~‬
‫יאמ~וכיון ~‬
‫וה‬
‫מכגימ~‬
‫י‬
‫"‬
‫י‬
‫י"‬
‫י~‬
‫דת‬
‫ו‬
‫הש~~ה~לוק‬
‫ו ולא י~ינ‬
‫ולאשהי‬
‫שלה~י~זי"ן או של‬
‫וי~‬
‫או‬
‫"כהויח~~א ~תילידיקולא~‬
‫שזהו ~ק ~ומ~א~ילמאה~‬
‫כ~"ל ~יה"י להתי~א~ ~שי"ת יציל~ו משגיאות‬
‫~פלאות וכימי צאמאמ"צ י~~ו ל~ו~ה ~~וב ~~א~‬
‫יש~~‬
‫ת‬
‫א~י ידידו דוש"‬
‫~כש~ון ~כ"‬
‫וכ~"ם‬
‫~~~~~גכצה~"~ ושמ~ ה~‬
‫הח~ם ו‬
‫~‬
‫ש~~~ים או~ים ה~~ה היהודים וגם ל~דיל ה~כ~ם~אולי‬
‫לשתותו כ~"לי"כ כמו ~כל כלאדם‬
‫~ובם‬
‫~םכיוןדב~"ד ~~ת ה~~י"ן~~יו~ב‬
‫ים‬
‫י"ד ~ש"י ~פס~ם‬
‫ג"יוי"ד‬
‫הגיי~י‬
‫שהקש~‬
‫חמן‬
‫ת ש"מאין‬
‫~ ~ ה~ יק~ ש"ממד~י"קתל‬
‫~כ~ ~ש"י דס"לל~י"ק כ~~ ~ייו~‬
‫~ו‬
‫ו~‬
‫"‬
‫ש~~יד~פה וכי‬
‫להיהו~ ~מ~‬
‫~ן‬
‫א~‬
‫~מן ~ין‬
‫מ~~ וכ~‬
‫ייי"ש וה~ה~יליהול~ן א~‬
‫~‬
‫~יל‬
‫מ"ה ש~י~לו‬
‫יי"‬
‫ק~י כתב‬
‫~ולין מקדשים ~~~~‬
‫~ח~ת גמ~~~~~ד~מי~י~ משיו"םא~‬
‫~‬
‫זיד~שים ~ומ~א י~~ן משו~םילפי‬
‫~ן‬
‫~פי~ש"י~חולין מק‬
‫~"כאיךילפי~~ל~י"ק‬
‫קדשיםלהיות‬
‫ש~י~ ~‬
‫כמו‬
‫חומ~אשצ~יך ~ו~פו‬
‫חמו~ין~‬
‫יד‬
‫~~~ול~‬
‫מש~י~‬
‫ם‬
‫ןה~מקדשים י~~ן כ~~ יכ"ד היק~י‬
‫ל~‬
‫~~~‬
‫י"קח‬
‫אמ~דם~ ייי~‬
‫~‬
‫י ולכאו~ה יפה‬
‫וה~ח~י~ים‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫~‬
‫הקש~‬
‫ב ~ ~ו~‬
‫מה‬
‫בד"ה‬
‫כ"ז‬
‫פסחים‬
‫~ישלייל ~~~ ~ש~י~‬
‫~~‬
‫"ד‬
‫ד ~~למאןיד‬
‫~ו~‬
‫~קשויו‬
‫ה~~~‬
‫י~וש‬
‫פ‬
‫~כ"~י"ב‬
‫~ש~יפה ~יןיד~"~א ~ש~יפה‬
‫~‬
‫א‬
‫ל~‬
‫ד~~‬
‫כ~~‬
‫ק~ד‬
‫אללמו‬
‫הד~ש~ ו~ךי~~ןלדין ה~ ד~‬
‫מ~~‬
‫~י~ ~ש~"א דלית לן ~ בש~י~‬
‫סו~ן‬
‫~‬
‫~לכמ~יתו~‬
‫ו~ל ת~י‬
‫מ~~~~וא~~שיא~~י~ן‬
‫א~ל חמן דדמי‬
‫י~‬
‫ל‬
‫~~ש"יחולין י"ז ~ ~ד"ה וכ~‬
‫יכ"ל התוס~ויי‬
‫~~~‬
‫~~‬
‫הש~~ה כשיכ~סו‬
‫תאוה דק~א ~א ~ד~יל י"א~‬
‫א~‬
‫~~ן וכ‬
‫י מו~ן‬
‫~~~סולי~הזמהויקד~שין ש~פדוי"‬
‫י"ג ~~א ~פ‬
‫חולין מנ~‬
‫א~"ה‬
‫משתיי כ~וק~~ן‬
‫~~~כ~~‬
‫~יש‬
‫~חולין כ"ה‬
‫גמ~~יללפסולי‬
‫כדאמ~י~‬
‫צ‬
‫י~~יל‬
‫המוקדשין~פ"~פסולי המדו~קדשין‬
‫~ש~ה צ~‬
‫~‬
‫א‬
‫"‬
‫י‬
‫וצ~י ואיל חו~לין נ~הו ~כ"ל ~ש"י א~ מפו~ש~ ~‬
‫~ם‬
‫~~~ל‬
‫~~םא‬
‫למ"ד י~~ןחוליןמקדשיםהיי~וז"~‬
‫ד~י‬
‫ה~‬
‫לי ~היק‬
‫ד~ש או מה מצי~ו כ~ן ~ן‬
‫י‬
‫~תי~ווכן הך שם דמקישצבי ו~ל ד~גמל~~~~‬
‫~‬
‫ן~ בכ~~ן‬
‫תו‬
‫וכ~ ~ון~ ~ בזה‬
‫ה‬
‫ת‬
‫י‬
‫~‬
‫מקדשים ~כ‬
‫ד~~י"ק‬
‫חמן ~כ~ת ~לת~~ויש~~ושפי~י"ל~פ~שלי~~~~ןבזהגםל‬
‫לג~ם~~‬
‫~ו~ה‬
‫חולין מקדשים כ~~ ~ ~~ט"ס‬
‫~~‬
‫~"~‬
‫ש~~לך ~אום‬
‫ו~ו~‬
‫ש"~ המצ~ ~ ~ ~‬
‫אש~ ביקש הסכמתי שב~צו~ לקב~ ת"ציל‬
‫~~~ו בנ יש~אל‬
‫יה‬
‫מו‬
‫שי‬
‫~ וצ~~ב~‬
‫~שכ~ וכ~‬
‫י"~~שו~ות ו~מס ~יכי הן‬
‫כמב~~‬
‫א~‬
‫הדב~‬
‫כי‬
‫תקכ"ז ~ן‬
‫בג~‬
‫~"~ או~ ~ ~סי~‬
‫ה~~~‬
‫וכו~‬
‫אב~ סק"~‬
‫א~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫וצרו צרורו ~א ~י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ה~ ה~ר ~שך זמן זמ~ם ט~א‬
‫~י~‬
‫שם‬
‫כלל‬
‫~ם הר"ן ~מו‬
‫ר"ל לא ~רו‬
‫ש~~י ~"י ~ ~‬
‫~‬
‫אל~ר‬
‫~~ן‬
‫שם‬
‫~שלו‬
‫~"ד ~ר"ל ~ת~ ~ ה~~ה~ל‬
‫ו~ן‬
‫ה~~הדי~ו~והי‬
‫מיד ~‬
‫נ~דו‬
‫~חלת~המ~ה ~דיתה‬
‫מ~ ל~ו‬
‫כי ~ ~ הלד~‬
‫וכאשרוש~ א~ו‬
‫ה~תב~ מש~‬
‫ישו~‬
‫~"ש~ ~ ב~שי מצו‬
‫"‬
‫שמי~‬
‫ה~‬
‫ש~‬
‫~~יו וה~ו~ כב‬
‫~בניו ~"ת‬
‫ר ~ינ‬
‫כל‬
‫יו‬
‫~ד‬
‫~‬
‫ו~‬
‫~~ם ~~ב"ב כמ"ש ~ב"םוכה~~ ~ ~מ~ר‬
‫רב‬
‫~ו‬
‫וש‬
‫ה~ה ~‬
‫יש~ל חלק~לב~ מלבד‬
‫ק~תלק‬
‫~וט‬
‫שצריךשיהיו‬
‫במד"ר בכמה מק~ו‬
‫~‬
‫ו~~ ~‬
‫~שי~‬
‫ה~ו~~~~ ~ שי~ר~י~‬
‫שמי שם במהרש"א‬
‫ל ה~רים הקדו~ים בכ‬
‫כ~‬
‫בו‬
‫שת"י~ו~‬
‫בכ‬
‫וו‬
‫בזוה"ק בכמה ד‬
‫אל ושכלןמשמ‬
‫כתו~‬
‫~‬
‫הי"א‬
‫יכש~ם יצטר~ו גם‬
‫משיח אמנם ~יל של ה~"‬
‫~רה‬
‫ה~~~ם כי הן‬
‫אגד~‬
‫~ב~‬
‫ים ~נם ~ורשים ~ ~‬
‫ק‬
‫צ~ר ~ר‬
‫~ב~א~ורי"ם הצב~ם וכו~ וכו~ ~ם צ"ל און~י~‬
‫ו~~ם המ~יגים~~והרבה‬
‫ת~‬
‫וכ~אה שם ~~ מדר~‬
‫~רש"א‬
‫הו~כושוללאתכלישראלכי ~~~לל שלוםהימים רשיים‬
‫שאלוהרשיים ה~~ים~ ~ ~‬
‫~אום~"צ‬
‫וכיוצא ב~הב~הם וה~ו אתהקירה משא"כ ~שו ת‬
‫ייקר‬
‫כ~‬
‫ובם ככולם ~רשים‬
‫יור‬
‫רק‬
‫~שי מינן והמה‬
‫אוה"י ~דוםה~כ~~ כ~ד‬
‫~‬
‫להם‬
‫ו"יזמו‬
‫יצטר~ואלו ~~לים וכו~מדר~ ~‬
‫כמה~~‬
‫~שו‬
‫~~"נ‬
‫ו~~מיום וכו~~ואם‬
‫וכ‬
‫~ו~ וכו~ וכא‬
‫וי~ויי‬
‫ת‬
‫~ח~~‬
‫~ו~שר צו~י‬
‫ב~‬
‫נ‬
‫~~י אי‬
‫נ~~מהו~~מרו הב~ו‬
‫אשר כליום קשה מ~ירו ר"ל המה להי~וך ו‬
‫הכ~ת~תלת המל~הויד‬
‫~ו‬
‫~נ"דלת"צ‬
‫~ש"י ו~מ~‬
‫כי "השלום" ~ת~ב שלהם כלומר ש‬
‫המ~מהלבהכ~לט"איהי~וכ~אושי‬
‫~ ~‬
‫כל~ ~ול~ ~ו~‬
‫ר ~אולה‬
‫יורלכ"י ~וב~רט‬
‫מן‬
‫~~ט"~‬
‫ליקר~"לאת~ימאבו~י ~דושים מהיהי~‬
‫~יןכלוכאשר‬
‫~קרבוי‬
‫~ב"י זי"‬
‫המל~ה ~ה תכל~ה‬
‫~~‬
‫~ש~כ~~ ~ב~ר ברמב"ם‬
‫כ~ו וה~כו ~רי~א"ח‬
‫הה"גוכו~‬
‫~~ו~ כבוד‬
‫י~~‬
‫~ה~‬
‫~~ן‬
‫~ ~ שכל‬
‫~ בב~~ ~~~~ מ~בו וברוב הטרדו נ~~י ~ט‬
‫~‬
‫א~כהשה~‬
‫~~~ר‬
‫ל~~ו ה"ז כו‬
‫ול‬
‫ד"‬
‫ו‬
‫ח‬
‫מ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫י‬
‫א‬
‫ש‬
‫~‬
‫ב‬
‫ד‬
‫מלכים~‬
‫~‬
‫~ד מי~כח"‬
‫~ש~ ~~‬
‫~המדרשיםחלוקים‬
‫~בר א"יהלא‬
‫המש~לכ~אורה ~ת ~שו ה~יקי"ט‬
‫רי‬
‫תשבתי‬
‫נו~‬
‫רישילו ל~ל שםהי~ ~"~‬
‫~ו~‬
‫~שכ~‬
‫~רש‬
‫ם‬
‫י‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ד‬
‫~‬
‫כי המהרובםככולם ו~~וחכז"ל‬
‫כיאח‬
‫ן ל~ור‬
‫היהודים בו~יאינויני‬
‫~~םנ~‬
‫~י‬
‫הלכה ~~~~ם ורבים ~ו ~"י‬
‫מקור‬
‫ושלמו להם מדה כ~ד‬
‫ש"ק‬
‫שם‬
‫~ודד יור ~~ך‬
‫ה~~י"כ ~למוד‬
‫והמ~~למוד תו~~ו‬
‫ב~~~~ ~ם יש~ו מחטאם~ילול ~בל ל‬
‫מדהמבחאלו~ו מדהבכל‬
‫י‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ומשא~"ל ~~ ק~י בב~‬
‫~ם~ א~ו ת"ת ש~י‬
‫ש"קאיך כמו ~יקיו‬
‫ד מישיהם~~ילול שבת והי~ טוב‬
‫שמ~~יםזל"ז ~לכה ח~ליםאלו ת"תש~בל ש~~~‬
‫להזהירם מק~ם ~ב"י גם‬
‫יש~ל שיראו ב~ל~ו~‬
‫י‬
‫"‬
‫~‬
‫י‬
‫א‬
‫ה~ואלה~ זל"ז בה~היהיינו ג"כול~‬
‫~רנ‬
‫זל"ז‬
‫~ד~לולש ~‬
‫ש"קכ~~וישיב‬
‫אלקים‬
‫י ~ו~‬
‫ו~יי~נגורו~אצבי‬
‫ב~~~ כיון‬
‫~ ~ל כל‬
‫ה~~"ק נת~לל ~דםו~זורת"צ ~הכברב~ורנובכמהדמ~~~‬
‫~ום ~~כ~ם‬
‫י‬
‫"‬
‫ה‬
‫י‬
‫ב‬
‫שהלכהכתלמוד‬
‫הוהלנ ~יקר ~~~"ל~~‬
‫אך‬
‫ש~ם~בכלל‬
‫ל~~לל‬
‫תו~‬
‫~‬
‫צלשהרדי‬
‫~ אשר גם~"י בב~‬
‫ה~~כ"מ‬
‫י~קוכן‬
‫"א‬
‫יש~~םא‬
‫ג‬
‫~צל~ל ~תלה‬
‫הצ~ ר"‬
‫הש~וני כילא‬
‫י‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ג‬
‫מה~~‬
‫~א~‬
‫ד~ן‬
‫משום‬
‫ש~ור‬
‫~~"ק‬
‫~כ"ש"י‬
‫~קינן בש‬
‫~ש‬
‫ל~‬
‫רש"ב‬
‫~י ~ש~ו בדברזר אשר‬
‫~י~‬
‫ו‬
‫ש‬
‫י‬
‫י‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ב‬
‫ן‬
‫כ‬
‫ה‬
‫כ‬
‫מ‬
‫י‬
‫כ‬
‫לבנ"א‬
‫בזהכי‬
‫ר~‬
‫~~~~ ל‬
‫~‬
‫כ‬
‫ל‬
‫ה‬
‫מ‬
‫כי‬
‫ה~‬
‫ל‬
‫צ‬
‫א‬
‫~‬
‫וגם‬
‫י‬
‫כ‬
‫~~נו‬
‫י‬
‫"‬
‫ב‬
‫ת‬
‫א‬
‫מ‬
‫חכ~‬
‫~ר~ ~ד~ ~"י ל~ב~דו~ ~ לך~ א~ כן‬
‫הש~~ ש~‬
‫לג~ ה~~ שם~רק ~‬
‫~~"ק‬
‫~ב וכאשר מב~ר‬
‫~ליהק‬
‫~שז ~חלי‬
‫מק~~"יה~~ה~בר~"יק~~~ שהיו ר~אד~‬
‫יש~ל נ~ה משם שרשב‬
‫מ~נשו~‬
‫~ר‬
‫ן‬
‫י‬
‫~‬
‫ק‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ב~~‬
‫~~‬
‫~‬
‫א~‬
‫~נו‬
‫מש~‬
‫וכאשרה~ירו מ~וה הבושה ~שהוא רב‬
‫~~‬
‫מלכא‬
‫~גברוןכדן‬
‫י‬
‫~‬
‫י‬
‫י‬
‫"‬
‫~‬
‫ה‬
‫כנו~‬
‫ל~~מו ~ ~ ~‬
‫~"אהיו~י ~ל ~~םמש~ ~כ"נ ממש גם במ~~ינו הלך אח"כללב~‬
‫"ר‬
‫י~‬
‫בל ורדה‬
‫בלבו ~כמ‬
‫ש~נם מה~נם ~‬
‫~~גה~ ~"אש~‬
‫שנשמיו ב~ש החכמה ~בא‬
‫ה~~רט‬
‫~ וב‬
‫ו~ולין ואו~רן‬
‫שם‬
‫הח~רוגן~בש~ל ש~~ו"ל ~~ כלל ~א‬
‫כנו~‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫י‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ז‬
‫ג‬
‫ל‬
‫~כ‬
‫~האשר ~ש‬
‫י‬
‫~‬
‫ו‬
‫ב‬
‫י‬
‫י‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ב‬
‫~מהי~ו~‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~רים~של ~"~ ~‬
‫~~והש"יתינ~ ~~ש שג~ר שה~‬
‫ו~ר ~בבל~‬
‫כל יר"א ~ירו‬
‫~לירום ~שה‬
‫חכ~‬
‫ש~~‬
‫ה~‬
‫~י"שבמ‬
‫~י ~~~‬
‫בד~‬
‫אמו~ו יצי‬
‫~הבה‬
‫~שמו‬
‫~ן ~וד‬
‫ו~זרנוב"בבב~ג"צ‬
‫קדשמלך ~רקשה~‬
‫~ ~~~~‬
‫~~‬
‫~ ה~ן~‬
‫~ו ~ ו ש~נ‬
‫א‬
‫"‬
‫ק‬
‫מ‬
‫מ‬
‫~‬
‫ג‬
‫"‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ה‬
‫כ‬
‫מ‬
‫~כו אבוינ ~נם‬
‫י‬
‫~‬
‫ר‬
‫ו‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ל~‬
‫~‬
‫א‬
‫לנ~ושיכ~ו‬
‫~~‬
‫חב~ מ~רש וב~ר ה~ב הז~"קכה‬
‫~~ם רבנם ח~ם ~י~ם שאיורר ~וםו~~"צ כללי ~‬
‫~ור~ה~ה‬
‫~‬
‫~ ה ~קו~‬
‫~~ו~ן‬
‫~~~דרוכזהאשרכל יש~ל‬
‫ו~שו‬
‫ה~ר~‬
‫לר~‬
‫~~~~‬
‫בצי~‬
‫שב"י‬
‫~ן רשו ~‬
‫כ~‬
‫~ה~ם ו~~ררו‬
‫~‬
‫ו‬
‫מ‬
‫י‬
‫~‬
‫שם~"ש~‬
‫~~וי‬
‫~~‬
‫~‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ב~~~~"ל~~ן ~ר ~~‬
‫נ"מ בזה ~ןא"י ~ו‬
‫"קו‬
‫ו~~~ ה~כ~י ~ום‬
‫וכיוצא אך ~הא~ א~ל‬
‫תשו~ל ש~שיה~‬
‫ש~‬
‫~~ל שמדכזהוכו~~יה~ו~םאו א~‬
‫~‬
‫נלךבדורו ש‬
‫קו~"כי‬
‫ה~ון מהר"י ~יש ז"ל ש~ן‬
‫~זה‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ש‬
‫י‬
‫ל‬
‫א‬
‫ן‬
‫ה‬
‫י‬
‫~‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ם‬
‫י‬
‫י‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ג‬
‫א‬
‫ה‬
‫ו‬
‫א‬
‫~~ים‬
‫~~‬
‫~‬
‫דה~‬
‫ם‬
‫~~ הז~"ק‬
‫שי"ח ~וד מקוד~‬
‫~‬
‫~מו~~ול~ו‬
‫~ ה~ ויוד שם‬
‫י‬
‫י‬
‫ש‬
‫י‬
‫צוו הנ~א‬
‫צום‬
‫בש~‬
‫ב~שו~‬
‫~~י~‬
‫~שנהם‬
‫~ם‬
‫~הו הזוה"ק‬
‫א~רה~לא~צומו ~ו~ ~~ודמ~‬
‫~ח‬
‫במ~~‬
‫~ר~ו~‬
‫חרצו~רש‬
‫~~ד"א ןא"‬
‫~גר~גור‬
‫נדב~ש~ה"ג‬
‫ה ~רכת~ו"ל~‬
‫י כנ"ל‬
‫רינ~ד‬
‫ימוטה הןהמה שם~ ו~יויבמא‬
‫שק‬
‫דו‬
‫הקרא‬
‫~~ר~‬
‫~רך ~וכמ~‬
‫ז"ל~‬
‫ה~ודו~‬
‫~~‬
‫~ן הכת ~~‬
‫~י‬
‫~ה‬
‫~י~‬
‫~ה‬
‫~ל~ו‬
‫ח~~ו"‬
‫ב~ ~ ~ ~ ל"י לאחב"י ~ברון ו~רוש~ם ~~ ~ שרויים‬
‫"~השכי~ימהם ~~ן~~ ~~~~‬
‫~וו‬
‫א~~"גו~לא"ן להשקיט הש~"ד א~ר‬
‫~ך הי~ ש~ך ~ר‬
‫וכיו~‬
‫ד‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ל‬
‫ת‬
‫מ‬
‫כ‬
‫ח‬
‫ה~~ כ~~~‬
‫ד‬
‫י‬
‫מ‬
‫~ול‬
‫~מן הר~"ן‬
‫יום ל~~גולוויין ל~שי הממשלה‬
‫ק‬
‫ר‬
‫ר‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ה~מה‬
‫גם‬
‫~גו~‬
‫ש~ת~ט‬
‫~"ק~‬
‫~~לים למ~ן‬
‫אתיםבירוש‬
‫הא~ל~א~ר ו~ו~ן ~"ל כתבלבנוכי מצא‬
‫י צי~ הצלהמיד‬
‫בממש~םב~נדון~י"‬
‫~כש~יםיש~‬
‫~"ל ~~ו ~דו~ם ~‬
‫~‬
‫א‬
‫ה~ל ~ור ש~ם ~אשר‬
‫הרא~~‬
‫~כו‬
‫שי~רואלו המ~לגו‬
‫ה~‬
‫ה~ צו~ ~~ ו~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~ל~רו~ ~ ~ ~שוםוק~ ~‬
‫וכיוצא צרו צרו‬
‫אםכי ~ ~ ~ ~‬
‫שםל~ ~ ר~‬
‫הנ"לשהי~ ר"‬
‫תגב ~ ~ן ~ת ~~~ר‬
‫ו~~ך‬
‫~‬
‫~ ~~ ~‬
‫~~"ב~‬
‫לם~ כ~ד~ ~‬
‫~ג‬
‫~~ל נ~ו‬
‫דרך‬
‫~‬
‫א‬
‫~‬
‫~‬
‫דםקלו~ ~‬
‫ו~~‬
‫כי רק ~רמי~ו א~~ לכ~‬
‫ר~‬
‫~ו~לנו ~‬
‫~ ~נ ~~‬
‫~ב~לנו שכךילתה‬
‫ה~ל‬
‫א~ל מ~~י כל יש~‬
‫~יתו ו~‬
‫כל‬
‫אר‬
‫מ~~כ‬
‫וכו~ וא~"ל‬
‫יו‬
‫~~ולמד‬
‫~"~אל אינו‬
‫בה מ~ושיי ישר‬
‫"ב~ ~ ~ ש~‬
‫יי~‬
‫יל‬
‫~י~‬
‫יל‬
‫י~ה‬
‫י~~ם‬
‫יל‬
‫~~‬
‫יל‬
‫~י~‬
‫י~~ ~‬
‫~ינ ~~‬
‫ים~‬
‫יל‬
‫יל‬
‫~~י~‬
‫יל‬
‫~י~~~~~י~~~‬
‫יל‬
‫י~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~צא‬
‫~ב‬
‫~~ ~~"כ ~~~‬
‫~~‬
‫~‬
‫ה~ו ~ ~ ~ ~~ב"~ ~ ~ב‬
‫~~~~‬
‫~ ~~ו~ ~~~‬
‫~~ ~"~‬
‫כ~ו~‬
‫~~‬
‫~כ בשה"ג ~"ב‬
‫ופשו~‬
‫מהרושלמי ס~~~ין‬
‫~ ~ ~ ~ " מל~י~ן‬
‫~~~~ ~ ~‬
‫~ ~ ומילנו גדול מרבנו‬
‫הוי ככתבי"מ‬
‫דמות~ ~ו~א‬
‫~~~ י ~ ~ ~ ~‬
‫להו~תבי ~‬
‫~ר~"ו שכתב כ‬
‫~~‬
‫~"~ ~ ~ ~~ ~~ ב~~ ~~~ ~~~~ ~~~פ~ ~~~~‬
‫~ו~~~י‬
‫~פ~~ ~ואו~~"ז ~ב~‬
‫ו~ ~~ו‬
‫ונ‬
‫~~ ~~~~ו~~~ ב~~‬
‫~~ב~ו~‬
‫ו~~ ה~א‬
‫~ ~ ~~~ ~ ~ ~‬
‫ה~~~~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫ה~~‬
‫פ~~‬
‫~‬
‫כ~ו ~~~ ~‬
‫~~ו~‬
‫~"ז‬
‫ה~~~ ~ ~ ~~~ב~~ב~~~~כ"~~"ב~ ו~~~‬
‫~~~~ו ~~‬
‫~"ב~‬
‫"~~~"~~ ~ ~פ~~ ~ ~י"~ ~~~~פ~~~ ו~~~ ~‬
‫~ הו~~ ~ בב~ו‬
‫~~"~ ~"ב~ ~"~ ~~"ו‬
‫~~~~~ם‬
‫~"ב~ ~~~ ~‬
‫~~‬
‫ב"ז ~~~~ ~ ~‬
‫י ו~‬
‫~ ו~~ ~~ ~~~ כ~~~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~‬
‫ה~ ~ ~ ~~ו~ ~~~ ~ ~ ~ב~~~ ~~‬
‫ו~ ~~‬
‫~‬
‫~‬
‫"‬
‫~‬
‫~‬
‫~~ ו~ ב~‬
‫~ ~~~‬
‫~"~"י ~כ"~~"ב~א~~‬
‫~"ז~א‬
‫~‬
‫~~פ~~‬
‫~~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~~‬
‫~~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~ב‬
‫ה~~‬
‫~ ~~ ~~ו~ ~~~~~‬
‫~~"~~ ~~ ~"~‬
‫~~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~~ ~‬
‫~~~ ~~ ~~~~ ~ו~~ ~ ~‬
‫~ו ~~~ ~‬
‫~ו~~‬
‫~ו~~לפ~‬
‫~ו ~~~ ~ ~ ~ ב"~‬
‫~~~~ו~ ~~ ~ ~~~~‬
‫~ה‬
‫ה~~ו~~ ~ו~~ ~~"~ ~פ~~ב~"~או"~ ~~ ~~"~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~~~"~~ ~"~ ~~~~~ ~~~~ ~‬
‫~~ןו~ ~~ ~‬
‫~א‬
‫~~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~ו‬
‫א~‬
‫~~~~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~~~~‬
‫ה~פו~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ו~‬
‫~‬
‫~ ~ ו ~ ~ו~~"~ ~"~‬
‫~~~‬
‫מירכת‬
‫שםנ~כתב‬
‫~י~הא~ר~~"ל~ב~אה~"ק~ ~‬
‫ל~שק~ושם רבי‬
‫ם‬
‫מה~"~‬
‫ה~מ"כ~ ~"פ צ~ו ~ו‬
‫הוצ~םאת~‬
‫~הדורא‬
‫~‬
‫~ראסמוך ~ברושם~ויפ"ישאלות~לוםמבנו ~~ מהר"ש‬
‫ו~~ל ~~~ו ז"ל הוצ~ום ויג~ם ~ד~סום‬
‫וה~~‬
‫י‬
‫~ודאי ש~אה בר~ קדשובית שכתבם ~~לה כ‬
‫~ו"~ם‬
‫יוצ~ו‬
‫אךבאמתמייקרא ~לכה‬
‫מוצי~ן‬
‫רל‬
‫כל‬
‫~פרים ~ו"ל נפ~קה ממ~ן‬
‫~‬
‫וש‬
‫ה~מ~ בי‬
‫~ו"~‬
‫כי‬
‫רק~ליניןדב~ימאכבלשי"‬
‫י~‬
‫~ך‬
‫ה‬
‫ב"ב‬
‫םישישבהן‬
‫~‬
‫"‬
‫ש‬
‫ד‬
‫ה~‬
‫~דו~~א‬
‫ן מא"י ~ו"לכדאי~‬
‫נפששאין ן‬
‫חו"מ ן~~‬
‫~‬
‫צ‬
‫בשו"ת בש"י‬
‫~~~"אסיי~ וי~~‬
‫מ~"א ןח"ב‬
‫~‬
‫י‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ב‬
‫י~‬
‫לג‬
‫אבל לכ"‬
‫~ן ספרים‬
‫ו~"כ דל ~ ו ~‬
‫ש~יר‬
‫ם‬
‫י‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ס‬
‫ב‬
‫~"מ‬
‫~"כ‬
‫ל‬
‫"‬
‫נ‬
‫כ‬
‫כהירוש~מי‬
‫א‬
‫ר‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫כ~‬
‫~ כל~‬
‫~ב ~~‬
‫ידידו‬
‫ו~ ~~"~~ ~~ו~~‬
‫~ה‬
‫~"‬
‫~פ‬
‫ב~ ~~~~~~~ ~~ ~‬
‫~~~~‬
‫ב‬
‫דשתו"~‬
‫ושוכ~"~‬
‫~~~ו או~‬
‫נ~~‬
‫ו~~ו~ ב~א~ב~~~~~~ נ‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫א‬
‫~~הפ~~ ~‬
‫~‬
‫~~~ ו~ ~~ ~~~ ~‬
‫~~ו‬
‫ב~‬
‫~~~‬
‫~‬
‫~~~‬
‫~פ"ב‬
‫~ב‬
‫ו‬
‫א‬
‫~~ו‬
‫~ב‬
‫~~ו‬
‫~~~~~~~~‬
‫~~~~ו~‬
‫~~ב~~~~~~ ~ ~ ~~‬
‫~~‬
‫~~~~~ ~~‬
‫~‬
‫א ~~‬
‫~ז~ן ~~‬
‫~~‬
‫~~או~‬
‫ב~~ ~ ~~~כ~~~~ ~ ה~~ה‬
‫~‬
‫~~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫~‬
‫~"~ ~‬
‫~~ה~ ~~~ו‬
‫~ב~~~ ~~~ב‬
‫~~~ ~ ~~‬
‫~~ ~ ~~~~~~ ~~~ן~פ~א~~ ~~ ב~~~ ~~~~‬
‫~~‬
‫~~~ ~ ~ ~‬
‫~פ‬
‫~ו‬
‫~‬
‫א‬
‫~~א‬
‫~~~~~~~~ב ~ו~~ ~~~ ה~ו~~ ~ב~~‬
‫~~ ~ ~ ~ ~~~ו‬
‫פ~ ~~~~ ~‬
‫ב~~~ ~~~~ ו~ ב~~~‬
‫ב‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~פ"ב‬
‫~~‬
‫~~‬
‫ב~~‬
‫~~ו~ ~ו~ ו~~ב‬
‫כ~א~~‬
‫~~ ~~~‬
‫א~~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫~~ ~~‬
‫וב~~ ~~ ~~~ ~~~"ב~ ~~ ~‬
‫~~~‬
‫~~~‬
‫א‬
‫~‬
‫צ‬
‫~~~~‬
‫ב~~פ~‬
‫~~‬
‫א‬
‫~‬
‫ו‬
‫~~‬
‫~~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫צ‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫א‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~~~~‬
‫~~~‬
‫~~ ~~ ~~~ה‬
‫~~~~ ~~ ~ו~~ ~ ~‬
‫~~ ~~וו~~ב‬
‫~~‬
‫~‬
‫כ~~‬
‫~~ ~יו~~ ~פ~~~ ~‬
‫~~ ~‬
‫~~א ~~~"~ו~ו‬
‫~~~‬
‫"‬
‫א‬
‫~‬
‫~‬
‫~~ב‬
‫ו~~~‬
‫~פ~‬
‫~ו~ ~"~ ~~~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~ ~~~ ~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫ב‬
‫~~‬
‫~‬
‫"~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ב‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~~‬
‫~~~‬
‫~ו~‬
‫~~‬
‫~~ה‬
‫~~ו‬
‫ו~~~~ ~וב‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~"~‬
‫~~~‬
‫~‬
‫ו‬
‫צ‬
‫~‬
‫~~‬
‫~~‬
‫"~~~~"~‬
‫~~"~‬
‫ב‬
‫~‬
‫א‬
‫~‬
‫~‬
‫ו~~ה‬
‫ב~‬
‫א‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫"‬
‫~‬
‫~~~ו‬
‫~~ב‬
‫~~ו~ ~~~"~ ~~~~‬
‫~~‬
‫~ז~~א"~כ~‬
‫~~~~"~ ו~ו~~ ~~‬
‫ו~~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫ב~~~‬
‫א"~‬
‫~‬
‫~ ~~~~~~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~ ~ו~ ~~‬
‫~~ב בבו~~ ו~ ~~~ ~~~ ~~~~ו~~~ ו~ ~~‬
‫~‬
‫~"כ~או~~ו~‬
‫~א~"~ ~ו~‬
‫~א ~ ~ ו ~ ~‬
‫פ~א ~פ~א ~~~ו‬
‫~~ ~~‬
‫~~~~~~~‬
‫~~~ו~~ ו~~‬
‫~~ ~~~ ~"~כ~""~כא"כ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~~ב~~~‬
‫~~~‬
‫~ו~~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~~ ~ ~~פ~~‬
‫~~ו~‬
‫~ו‬
‫צ~ ~~וא ~~~‬
‫~~ ~~~~ ו~~ ~ ~~~ ב"~ ~‬
‫~ ~ ~או~ה~~~ ~ ~"~‬
‫~"~ ~~~~~~~ו~ ~‬
‫~ ~‬
‫~ וצ~ ~~~‬
‫~~~וא~ ~~~~ ~"~‬
‫~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ב~ו~~"~‬
‫א~"כ‬
‫~~~‬
‫ב~~ב"ן ~~"ב ~~‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫א~‬
‫~פ‬
‫~~~~נ~~~~‬
‫~א~‬
‫~~ו~‬
‫~ ~~~~‬
‫~ ~א~ ~~ ~"~~ב ו~~~ ~ ~ ~‬
‫פו‬
‫ו~~~ ~~~~פ~ ~ו~ב ~~~ ~‬
‫~~~"~‬
‫ו~ ~ ~~~ ~"~ ~~~‬
‫~~וא ~"~‬
‫~‬
‫~~ב‬
‫~~ו~‬
‫~~~ ופ~"~~~~‬
‫~~~~ נ ~ו‬
‫~‬
‫~"~‬
‫~~~‬
‫~~~"~~ ~~~‬
‫~~~‬
‫~‬
‫~~ ~~~"~ ה~פ~~ ~~~~ ~ה~‬
‫~‬
‫א~~‬
‫נ‬
‫~~י‬
‫~~ ~~~ ~ ~ ~~ב~"ה~~א ~~~‬
‫~~~ ~ ~כ~~ ~~~~~~~~~ב~~~ ה~~~ ~~~~~~~ ~‬
‫א~א‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~~~~~~וכ~ ~פ~~ ב~~"~~ב ~~~~א~ ~~‬
‫~ןו~ב~ ~~~~ ~כ"~~~~‬
‫א~ ~ ~ ~~~ ~~‬
‫~בוב"~~~ ~~ ~ו~ ~~ ו~~ ~~‬
‫~ ~ ב~ ~ ~~~~~~ ~~ ~ב~~ו~~‬
‫~~א~~~~‬
‫~ ~ ~~~~‬
‫ו~ו‬
‫~~~~~ ~‬
‫~בו‬
‫פ~~~ו ~~~‬
‫~‬
‫א~~‬
‫~פ~‬
‫~‬
‫כ‬
‫~‬
‫ב‬
‫~‬
‫א‬
‫~‬
‫~‬
‫~~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ב‬
‫~~~‬
‫~ ~~ ~"~ה‬
‫~~~ו~ ו~~ ~ו~~ ~~~ ~ו ~ ~~~‬
‫~~~~‬
‫~~"~‬
‫~‬
‫~‬
‫ב‬
‫~‬
‫~ו‬
‫~‬
‫"‬
‫א‬
‫~~~‬
‫~~~~~ ב~ ~~~ו~~~~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫~ ~ ב~~‬
‫~~~ו~ו‬
‫~"א‬
‫ז~ ~"ב‬
‫~‬
‫~~"~‬
‫~~~~‬
‫וב~‬
‫~ב~~~ ~"ב~ ~ו~~~‬
‫~~~‬
‫~‬
‫~~ ~~‬
‫~~~~ב~ א~ ~~~~כ~~‬
‫~~~‬
‫~ה‬
‫~~~~~‬
‫בב~ או"~‬
‫~~‬
‫~~ו~~~‬
‫~‬
‫"‬
‫כ‬
‫ה‬
‫~~~‬
‫~~~‬
‫~פ"ו~‬
‫ו‬
‫~‬
‫א‬
‫~‬
‫~~‬
‫ב‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~ו~‬
‫~‬
‫~‬
‫כ‬
‫"‬
‫~‬
‫ז‬
‫א‬
‫~~~ו‬
‫ן‬
‫~‬
‫~~~~‬
‫~~‬
‫~~~‬
‫~~~~~‬
‫~~~~‬
‫~‬
‫~~~ ~~~~‬
‫ו~~~נ~ ~~~~‬
‫~~ו ב~‬
‫ז"~‬
‫~א~~ ~~י~ב‬
‫~~ ~~~‬
‫~ב~‬
‫~~ א"~~~~ו~~~ ~~‬
‫בא~ ~ ~‬
‫~"‬
‫~~~~~ופ~ ~~ו‬
‫אב‬
‫~י~~‬
‫ב‬
‫ב~ ~ ~ ו‬
‫כ~‬
‫~~~~‬
‫ו~~ ~ו~"~ ~~או"~ ~ ~"~~‬
‫~~ ~‬
‫~ופ~~~ו~ א"~ ~ ~~~~ ~ ~‬
‫~ו~‬
‫~ א~~~~~~‬
‫~~או~ ~‬
‫י~‬
‫~א~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~א~ ~ ~ ~ ~‬
‫~ה~‬
‫~~~ה~~~ו~‬
‫~ו~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~‬
‫~ ~ ~~~ ~"~‬
‫~ ~פ~‬
‫ה~ב‬
‫~~‬
‫~~‬
‫~ ~ו‬
‫~ ~~~~~ ~ ~~~ ב~~ה~פ~~‬
‫~ ~ ~ ~~ ~ו~~ ג"~ה~ ~ ~ה~~ ~ו~~ב~ ~~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ב‬
‫~~~ו"~‬
‫~~~ ~~~ ~‬
‫~~~‬
‫~ה~‬
‫~‬
‫ה~~‬
‫ב‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫נ‬
‫"‬
‫~‬
‫ב~~‬
‫~~ ~~~~י‬
‫~‬
‫וב~~‬
‫~~~~ב~ ~ה~ו ~~‬
‫~‬
‫~~‬
‫ה~~ו~~ב~~ ~ ~‬
‫~"~ ~~ ~~‬
‫~~~‬
‫~ב‬
‫~‬
‫~‬
‫~"ב ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~‬
‫~~ב~ ~~"~ ~~~~~‬
‫ופ~‬
‫~ב~‬
‫ו~~‬
‫~ ~ ~~ופ~ ו~~ ~ ~ ה ~‬
‫ו~~ב~ל‬
‫~~ל ~~ג‬
‫~ה~‬
‫~~~~~~ ~‬
‫~ ~ו ~~‬
‫~~ ~‬
‫~~פה"~ נה~ ~ ~ ~~~~ ~ ב~~~‬
‫~‬
‫~~~ו~‬
‫~~ ~ ~ ~ ~ג~ ~ ה~~ ~ ~ ~ה~~ו"ב נ~א‬
‫~ ~ ~ ~~ ~~ ה~~ ~ ~ ל~~ ~~~פ~‬
‫~י~~ו‬
‫~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~‬
‫~ג~‬
‫~‬
‫~ ~ ~ו‬
‫~~ן ~ ~ה‬
‫~ו‬
‫~‬
‫וג‬
‫~~~~~ ~ ~~‬
‫~~‬
‫~~~~ו"ב ~‬
‫ה~‬
‫~~‬
‫~ ~ ~ ~ ~~‬
‫~‬
‫~"צ‬
‫~~ ~ ~"~ ~~"~ ה~‬
‫~נ~ו~‬
‫~~ו‬
‫~‬
‫~~~ה~פ~~ ~ ~‬
‫~~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~ ~ ~ג~‬
‫ב~~~ ~ ו~‬
‫~~‬
‫~‬
‫~~‬
‫~"~ ~"~‬
‫~ ~ ~~‬
‫~~‬
‫בפה"~ ~ ~~ ~~~~ ~~ ~ ~‬
‫~~ן~~ה~~‬
‫~~‬
‫~~"~ ~ ~~~~~~~‬
‫ה‬
‫~~~~~‬
‫~~~"~~ן‬
‫~ל~‬
‫~"~ ~ה~ ~ה~~ו"ב‬
‫~~ ~ב~ ~‬
‫~~‬
‫~"ב~בא‬
‫~ו‬
‫א~‬
‫ול~~ ~~ ~ ו~~ ~~ ה‬
‫~‬
‫~~ו~‬
‫~~‬
‫~~‬
‫~ו~~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~ ~ ~ו~‬
‫וב~~‬
‫~~‬
‫ה~ ו~~~ ~ ~ ~ ~ ~"~‬
‫~~‬
‫~~~~ ~~~~~‬
‫~~‬
‫~פי~ון‬
‫~ו~ ~ וה~ ~~~ ~ ~ ~‬
‫ו~~~ ~~‬
‫פ~‬
‫~ו‬
‫~‬
‫~~~ו~ ו~ו~ ו~~ו~א~~ ~~~~~בה~ ~~ו~~ו~~‬
‫~אפזו‬
‫~ו~‬
‫~~~~‬
‫~ו‬
‫~~‬
‫~"ה‬
‫~~~~ ~ו~~"ה‬
‫~"ו‬
‫הפו~~‬
‫~~~~~פ‬
‫~ה~‬
‫~א~‬
‫ב‬
‫~~ג‬
‫~~~ ~~"ה‬
‫ו~~~‬
‫ו~~‬
‫~ ~ה~~ ~~~ב"~ ~~ה‬
‫~~~ ~ ~‬
‫~~ ו~~‬
‫ה~~~‬
‫~~ ~~ ~ ~צ~~ ה~~~א ~~~‬
‫ל~‬
‫הוא‬
‫~~~ו~ה‬
‫~~~‬
‫~~ ~‬
‫~ה~‬
‫ו~~~‬
‫~"~‬
‫~‬
‫"‬
‫וא‬
‫~‬
‫א‬
‫א‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫~‬
‫א‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~~~ ~ ה~~ו~ ~~~~~ ה~ ~~~ ~~~~ ~~‬
‫ב~"~~הפ~‬
‫ו~~~‬
‫ה~ ~ ~‬
‫ה~~~א~~~ ~ב~~ ~פ~ ~פ~~~ נ‬
‫~~~~‬
‫~"~ ~~ ~~~ ~~‬
‫~‬
‫ב~~‬
‫~‬
‫~"ג~‬
‫~ל‬
‫~ ~~ א~~ ~ב~~ ~צ~~א~א~~~~~~~~"~‬
‫~~~~ ו~ו~~או~ ~‬
‫~‬
‫~~והו‬
‫~ ה~~~ ~~~~ ~~~~ ~~‬
‫~"~ ~ א~~~‬
‫~‬
‫~~‬
‫ב~~~~~~ו~ ו~צו ~~~וה~א~~"ל‬
‫~"‬
‫~~"~בא~ ~ה~צו~‬
‫~~הו~~~ ~~ ב~~‬
‫~"~‬
‫~‬
‫~~ה‬
‫ה‬
‫~‬
‫ה‬
‫~~ונ‬
‫~‬
‫~~ו~‬
‫~ו~ג~~~ ~ ~ ~~‬
‫ב~~ו ו ~‬
‫~~‬
‫~ו~‬
‫~ ~~~ו~‬
‫~~ה~ ~ ~ ~‬
‫~~ג‬
‫~ווהא~ו~~ו~~ב~א‬
‫~"ה ~"~ה~ו"בא~~‬
‫ה~~ ~~ ~~ו~‬
‫~ב~~ו~‬
‫הגו~ה וג~‬
‫~~~ ~ה~~פ~ ה~ו~~ז~‬
‫בה~~ב‬
‫"~‬
‫~"ה‬
‫ו"‬
‫~ ~ו~הוא ~ ה~הא~~ואו~‬
‫~ו~ ~~‬
‫~ ~וצו~ ה~~ ~ ~ו~~‬
‫~~‬
‫ה~‬
‫~~~ה‬
‫~~~~~~ ~ ~ ~~‬
‫ה~ ~ ~ ~ ה~~~ב~~ו~ ~~‬
‫א~~~‬
‫ה~~~~~‬
‫ב~‬
‫~~‬
‫~א~~~‬
‫~"ה‬
‫~~ו‬
‫~י~~~ ~~ו‬
‫~~ה‬
‫~ ~ו~~‬
‫~ הפ~ ~ ~~פ~~~~‬
‫~ו‬
‫~"~~‬
‫~~ו ~ ~ ה~~~~ וה~ ~‬
‫~~ ~‬
‫~~ ~~ ב~ ~‬
‫~ה~~~~ ו~~ו~~פ~‬
‫~~~הא~~ ~~~‬
‫וא~~~~‬
‫~י‬
‫~~~~ ~~ן~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~ג~ה‬
‫וה י~~~~~ ~~~ ~~~~‬
‫~~‬
‫ו~ו~וה~~ ~ו~~~י‬
‫~ ~ ~ ~~~~‬
‫~ ~ ב~~‬
‫~ו"~‬
‫~וב~ו‬
‫~הב~ ו~ו~~‬