ארגון אמון הציבור

‫דוח דירוג‬
‫בענ בתי הקולנוע‬
‫אוגוסט ‪2011‬‬
‫ארגו אמו הציבור‬
‫מחלקת בקרה‬
‫עורכת הדוח‪ :‬עו"ד חנית אברהבכר‬
‫‪1‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫תוכ ענייני‬
‫תוכ ענייני‪2 .................................................................................................‬‬
‫מבוא ‪3 ...........................................................................................................‬‬
‫המידע ששימש בסיס למסקנות הדוח ‪4 .............................................................‬‬
‫ממשקי הרשתות ע הצרכני‪4 ..................................................................... :‬‬
‫ממצאי ומסקנות הדוח ‪5 ..................................................................................‬‬
‫תגובת הרשתות ‪11 ..........................................................................................‬‬
‫תיאור מפורט של שיטת הניתוח בדוח הדירוג של ארגו אמו הציבור‪14 ............ :‬‬
‫‪2‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מבוא‬
‫ארגו אמו הציבור עור" ומפרס דוחות דירוג תקופתיי של עסקי בענפי פעילות שוני במטרה לשפר‬
‫את הגינות העסקי כלפי הצרכני‪ ,‬תו" שכלול התחרות ביניה‪ .‬דוחות אלו מהווי כלי ניהולי לחברות‬
‫השונות לבקרת עובדיו ודפוסי הליקוי העיקריי העולי במסגרת תקופת הדוח‪ .‬מטרה נוספת של דוחות‬
‫דירוג אלה היא לסייע לציבור בבחינה ובחירה באופ מושכל את כדאיות הרכישה מול בית העסק‪ .‬בנוס‪$‬‬
‫משמש הדוח ככלי מידע וניתוח לרגולטור לצור" הכוונת מדיניות האכיפה בהתא לכשלי ודפוסי הליקוי‬
‫אשר הועלו בדוח‪ .‬בי הענפי שנבדקו ודורגו בעבר‪ ,‬נית למצוא את ענ‪ $‬השידור הרב ערוצי‪ ,‬הסלולר‪,‬‬
‫משווקי תיירות‪ ,‬אתרי מכר באינטרנט‪ ,‬רשתות השיווק‪ ,‬רשתות עשה זאת בעצמ" ועוד‪.‬‬
‫ארגו אמו הציבור ער" בדיקה מקיפה של השחקני המרכזיי בענ‪ $‬בתי הקולנוע בישראל‪ .‬לש עריכת‬
‫הדוח בח ארגו אמו הציבור את ההתנהלות הצרכנית של החברות המרכזיות בענ‪ $‬בתי הקולנוע‬
‫בישראל– תיאטראות ישראל )רב ח‪ ,‬יס פלאנט(‪ ,‬רשת גלובוס מקס בע"מ‪ ,‬רשת בתי הקולנוע לב ורשת‬
‫סינמה סיטי‪.‬‬
‫במסגרת הבדיקה בוצעו בדיקות לקוחות סמויי בבתי הקולנוע השוני בחודש יולי ‪ ,2011‬וכ נבחנו שני‬
‫הממשקי העיקריי ע צרכני בעת רכישה אתר האינטרנט ומוקד ההזמנות הטלפוני‪.‬‬
‫דוח זה מציג סקירה של הממצאי הבעייתיי אשר עלו בבחינת ההתנהלות הצרכנית של השחקני‬
‫העיקריי בענ‪ $‬בתי הקולנוע בישראל‪ ,‬ועיקרו הוא דירוג ההתנהלות של רשת בתי הקולנוע אל מול‬
‫לקוחותיה‪ ,‬על סמ" מידע שנאס‪ $‬ונותח על ידי ארגו אמו הציבור‪ ,‬ובכלל זה בחינת אתרי בתי הקולנוע‪,‬‬
‫מוקד ההזמנות הטלפוני וכ ביקורי לקוח סמוי בסניפי הקולנוע‪.‬‬
‫במסגרת הליכי הבקרה‪ ,‬יערו" ארגו אמו הציבור דוח עוקב אשר יבח את שיפור הרשתות כעולה מנתוני‬
‫הדוח‪ .‬כמו כ ארגו אמו הציבור ימשי" לבצע בחינת הבעיות הענפיות אחת לתקופה על מנת לבחו מגמות‬
‫של שינוי‪ ,‬שיפור ותיקו העבודה של הרשתות‪.‬‬
‫יצויי לחיוב‪ ,‬כי רשת תיאטראות וקולנוע לב קיבלו את ההערות המשפטיות והבהירו כי יתקנו ליקויי‬
‫אלו‪ .‬מרשת גלובוס נמסר כי הממצאי בכל הנוגע לפ המשפטי יועברו לבחינה של היועצי המשפטיי של‬
‫החברה‪.‬‬
‫מידע מהותי נוס על הרשתות הקיי במאגר המידע של אמו הציבור‪:‬‬
‫תו אמו הציבור‪ :‬רשת בתי הקולנוע "לב" הינה הרשת היחידה אשר מחוייבת לכללי אמו הציבור‪ .‬יתר‬
‫הרשתות אינ מחוייבות לכללי ארגו אמו הציבור ואינ בעלות תו אמו הציבור‪.‬‬
‫יצוי‪ ,‬כי רק עסק העומד בתנאי הס‪ $‬של הארגו יכול להתחייב לכללי אמו הציבור‪ .‬מבח תנאי הס‪$‬‬
‫למועמדות לתו אמו הציבור כולל שלושה מרכיבי‪:‬‬
‫‪ .1‬בדיקה של עוצמת הליקויי בעסק בכל אחד מדפוסי הליקוי שאותרו בענפי בה הוא פועל‪.‬‬
‫‪ .2‬נכונות העסק לתק דפוסי ליקוי צרכניי אשר נמצאו בענ‪ $‬ובעסק; בדיקת פעולות העסק לטיפול‬
‫מערכתי בתופעה )בשונה ממענה נקודתי לתלונה בודדת( מיוזמתו ולאחר שקיבל דוח בקרה מארגו‬
‫אמו הציבור בנושא‪ .‬הבדיקה כוללת ג התייחסות למענה העסק לדוח הבקרה וג בדיקה של המש"‬
‫הישנות התופעה בעסק לאחר שהבטיח לתקנה )במקרי בה הבטיח(‪ .‬למעשה‪ ,‬במסגרת סעי‪ $‬זה‬
‫נבדקת הנכונות של העסק לתק דפוסי ליקוי צרכניי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ .3‬ווידוא קבלת מענה על ידי העסק על כל פניות ארגו אמו הציבור בשמ של המתלונני באופ ענייני‬
‫ובטווח זמ סביר‪.‬‬
‫המידע ששימש בסיס למסקנות הדוח‬
‫ממשקי הרשתות ע הצרכני‪:‬‬
‫במסגרת הניתוח נבדקו ממשקי מרכזיי של הרשתות ע הצרכני‪:‬‬
‫א‪ .‬בדיקת לקוחות סמויי בסניפי הרשתות‪.‬‬
‫ב‪ .‬בחינת אתרי ותקנוני בתי הקולנוע‪.‬‬
‫ג‪ .‬בחינת מוקד ההזמנות הטלפוני‪.‬‬
‫הפרמטרי אשר נבחנו על ידי הארגו לצור בדיקת ממשקי‪:‬‬
‫א‪ .‬בדיקת לקוח סמוי בסניפי בתי הקולנוע‪:‬‬
‫מחירו מחירי נבדק קיומו של מחירו ומידע מלא אודות מחיר הכרטיס‪.‬‬
‫הצגת מבצעי כחוק בהירות תנאי המבצע‪ ,‬ציו מחיר קוד למבצע‪.‬‬
‫קופה‪ ,‬שירות וחווית הצפייה הצגת שלטי מדיניות הביטול‪ ,‬איסור הכנסת מזו ומשקאות לבית הקולנוע‪,‬‬
‫סדר וארגו‪ ,‬טמפרטורה באול‪ ,‬תקינות הכסאות‪ ,‬מרווח האול‪ ,‬בעל תפקיד זמי‪ ,‬איכות ההקרנה‪,‬‬
‫איכות הסאונד‪ ,‬מש" זמ הפרסומות )כולל קדימוני(‪ ,‬מש" זמ ההפסקות‪ ,‬נגישות לנכי‪.‬‬
‫מזנו ניקיו וסדר‪ ,‬מבחר מוצרי‪ ,‬מחירי והתאמת לבתי קולנוע אחרי‪.‬‬
‫ב‪ .‬אתר האינטרנט‪:‬‬
‫הצגת מבצעי כחוק נבדקה הצגת פרטי מהותי לגבי מבצעי ובהירות‪ ,‬לרבות ציו מועדי המבצע‬
‫וציו מחיר קוד למבצע‪.‬‬
‫תהלי הרכישה שליחת מסמ" גילוי‪ ,‬בהירות זכות הביטול בטר ובתו הרכישה‪ ,‬שליחת חומר שיווקי‪.‬‬
‫תקנו האתר תנאי מקפחי‪ ,‬בהירות התקנו‪ ,‬התייחסות לפרטיות הצרכ‪.‬‬
‫חוויית שימוש כללית באתר נוחות שימוש והתמצאות‪ ,‬מהירות העליה של האתר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ממצאי ומסקנות הדוח‬
‫‪ .1‬לפי ממצאי הדוח‪ ,‬להל דירוג ענ‪ $‬בתי הקולנוע והמסקנות העיקריות העולות מהדוח‪:‬‬
‫במקו הראשו‪ :‬ההתנהלות הצרכנית של רשת קולנוע לב נמצאה הטובה ביותר‪.‬‬
‫במקו השני‪ :‬רשת תיאטראות )רב ח ויס פלאנט( ורשת סינמה סיטי‪.‬‬
‫במקו השלישי‪ :‬רשת גלובוס מקס‪.‬‬
‫‪ .2‬במסגרת הבדיקה נבדקו שלושה ממשקי של הרשת ע הצרכני‪ :‬בדיקת לקוח סמוי את חווית‬
‫הביקור והרכישה בקופה )בדיקת פרמטרי שוני וביניה הצגת מחירו‪ ,‬הצגת מבצעי כחוק‪ ,‬שירות‬
‫וחווית הצפייה(‪ ,‬רכישה באינטרנט )שליחת מסמ" גילוי כנדרש בהוראות החוק ותנאי מקפחי בתקנו(‬
‫וכ הממשק הטלפוני במוקד ההזמנות‪.‬‬
‫להל תוצאות הרשתות השונות בכל אחד מהפרמטרי‪:‬‬
‫תיאטראות‬
‫גלובוס מקס‬
‫‪2.8‬‬
‫‪2.4‬‬
‫רכישה בבית הקולנוע‬
‫רכישה באמצעות אתר‬
‫‪3.7‬‬
‫‪4‬‬
‫האינטרנט‬
‫רכישה באמצעות המוקד‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.4‬‬
‫הטלפוני‬
‫‪4.3‬‬
‫‪4.7‬‬
‫חוויית הביקור בבית הקולנוע‬
‫ציו כולל‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.3‬‬
‫קולנוע לב‬
‫‪4.2‬‬
‫סינמה סיטי‬
‫‪3‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫בכל בדיקה מובלט בעל התוצאה הנמוכה ביותר‪ .‬הציו הטוב ביותר הוא הגבוה ביותר‪) .‬פירוט‬
‫עיקרי הממצאי בנספח א'(‪.‬‬
‫‪ .3‬להל עיקרי המסקנות אשר עלו בבחינת הממשקי השוני‪ .‬כאמור‪ ,‬פירוט כלל המסקנות יובא בדוח‬
‫המלא של ארגו אמו הציבור‪.‬‬
‫א‪ .‬מחירי הכרטיסי ורוב המוצרי במזנו דומי מאוד ויקרי‪ .‬נוספת לכ" תופעה של גביית עמלה‬
‫‪1‬‬
‫יקרה מאוד לכל כרטיס‪ ,‬דבר שעל פניו אי בו כל הגיו כלכלי‪.‬‬
‫מהשוואה בינלאומית שער" הארגו מול בתי קולנוע בארה"ב‪ ,‬קנדה‪ ,‬בריטניה‪ ,‬ספרד‪ ,‬ארלנד וניו‬
‫זילנד‪ ,‬עולה כי המחירי בישראל יקרי בממוצע ביותר מ‪ 30%‬מהמחירי במדינות ההשוואה‪.‬‬
‫בנוס‪ $‬עולה שמגוו המחירי וההנחות גדול הרבה יותר בחו"ל מאשר בישראל )כרטיסי מוזלי‬
‫לגמלאי‪ ,‬ילדי‪ ,‬הצגת יו וכו'(‪ .‬לעתי א‪ $‬נמצא שוני משמעותי בי מחירי סרטי חדשי לותיקי‬
‫באותו בית קולנוע בשונה מהנהוג בישראל‪ .‬כמו כ‪ ,‬נמצאה שונות במחירי כרטיסי הסרטי בי בתי‬
‫הקולנוע השוני בחו"ל‪ .‬עוד נמצא כי בחלק מהמדינות לא נהוג לגבות עמלה עבור כל כרטיס אלא‬
‫עמלה עבור כל עסקת רכישה‪ ,‬א כי ברבי מהמקרי נמצא ג בעול הנוהג הפסול של גביית עמלה‬
‫לכל כרטיס‪.‬‬
‫מצבור תופעות אלה מעלה חשש לרמת תחרות נמוכה בבתי הקולנוע בישראל )פירוט מחירי‬
‫הכרטיסי והמוצרי בנספח א' למכתב(‪.‬‬
‫‪ 1‬יצוי כי ברשתות תיאטראות )רב ח( וקולנוע לב יש פטור מעמלה זו למנוי‪ .‬מתגובת רשת גלובוס מקס עולה כי ישנו פטור‬
‫מעמלה זו למנוי הרשת‪ ,‬זאת חר‪ $‬העובדה כי לא מצאנו אזכור לכ" באתר או בתקנו הרשת‪) .‬מתגובת הרשת עלה כי נושא‬
‫העמלות מפורס בצורה בולטת בכל מבצע מינויי וכרטיסיית מינוי(‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫יצויי‪ ,‬כי ישנ סוגי שוני של מנויי ברשתות השונות )מנוי סופ"ש‪ /‬אמצ"ש(‪ ,‬ונמצא כי מנוי רשת‬
‫קולנוע רב ח וקולנוע לב ברכישת ‪ 6‬כרטיסי הינ הזולי ביותר ואילו ברכישת ‪ 20 /10‬כרטיסי‬
‫נמצא כי מנוי רשת קולנוע לב הוא הזול ביותר‪ .‬פירוט מחירי המנויי יפורט להל‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬מחירי כרטיסי הסרט נמצאו דומי בי הרשתות‪ ,‬א" יצויי לחיוב כי רשת תיאטראות היתה‬
‫היחידה בה נמצא הבדל בי מחיר הצגת יו לערב‪.‬‬
‫ב‪ .‬בהשוואה של מחירי פופקור ומשקאות במזיגה )קולה( נמצא שילוב מחירי מוצרי אלו ברשת קולנוע‬
‫‪2‬‬
‫לב הזול ביותר‪ .‬ברשת סינימה סיטי נמצא שילוב מחירי מוצרי אלו היקר ביותר‪.‬‬
‫ג‪ .‬ברכישת פופקור בנפרד נמצא כי ממוצע המחירי ברשת גלובוס מקס הינו הזול ביותר‪ .‬ברכישת‬
‫משקאות בנפרד נמצא כי מחירי המשקה ברשת קולנוע לב נמוכי ב ‪ 42%‬ביחס למתחרות ומחירי‬
‫המשקה הבינוניי נמוכי ב ‪.49%‬‬
‫ד‪ .‬זכות הביטול בתי הקולנוע לא מחוייבי להעניק זכות לביטול טר הרכישה משו שהרכישה נעשית‬
‫לרוב עד ‪ 7‬יו ממועד ההקרנה‪ .‬ואול‪ ,‬יצויי לחיוב כי בכלל אתרי בתי הקולנוע ניתנת זכות הביטול‪.‬‬
‫ע זאת‪ ,‬מצאנו כי זכות הביטול אינה מופיעה בצורה ברורה )רשת גלובוס‪ 3‬וחברת תיאטראות‪ (4‬או לא‬
‫מופיעה במס" הרכישה‪ ,‬למרות שמופיעה בתקנו )קולנוע לב(‪ .‬ברשת סינימה סיטי‪ ,‬מופיעה זכות‬
‫הביטול במסמ" הגילוי בצורה שקופה וברורה‪.‬‬
‫ה‪ .‬בתקנוני שבכל אתרי הקולנוע נמצאו תנאי מקפחי כגו התנייה על סמכות השיפוט‪ ,‬פטור‬
‫‪5‬‬
‫מאחריות בשל נזק עקי‪ $‬או ישיר‪.‬‬
‫ו‪ .‬ברשת תיאטראות וקולנוע לב נמצא כי ביצוע הרכישה באתר מהווה אישור של הלקוח לקבל‬
‫פרסומי וחומר שיווקי המוצנע בתקנו‪ ,‬בניגוד לרשתות גלובוס מקס וסינימה סיטי‪.‬‬
‫ז‪ .‬על א‪ $‬קיומ של הנחות לקבוצות שונות‪ ,‬כגו קשישי וחיילי‪ ,‬למעט בסני‪ 1 $‬מבי ה‪ 8‬שנבדקו לא‬
‫‪6‬‬
‫הוצג מחירו לצד הקופה‪.‬‬
‫ח‪ .‬מוקדי ההזמנה הטלפוניי בכל הרשתות אינ נוחי לשימוש ואינ מספקי מידע אודות הנחות‬
‫אפשריות או אפשרות לבצע רכישה של כרטיס מוזל‪ .‬במספר מקרי בה נערכה פניה למוקד קולנוע‬
‫לב הועברה השיחה למענה אנושי‪ ,‬דבר שאפשר קבלת מידע אודות הנחות‪ .‬לאחר קבלת תגובת רשת‬
‫תיאטראות התברר כי קיימי שלושה מוקדי קבלת מידע באמצעות הטלפו‪ :‬נציג שירות לקוחות‬
‫המספק מידע בכל נושא וא‪ $‬מבצע הזמנות עבור הצרכ בימי א'ה' בי השעות ‪ ,9:0018:00‬מוקד‬
‫הזמנות טלפוני ממוחשב וכ מוקד תמיכה אנושי המספק מידע ומבצע הזמנות כרטיסי עבור הצרכ‬
‫‪7‬‬
‫‪ 24‬שעות ביממה‪.‬‬
‫ט‪ .‬מש זמ הפרסומות )כולל קדימוני( משתנה מרשת לרשת ומסני‪ $‬לסני‪ $‬ונע בי ‪ 5‬דקות ל‪ 21‬דקות‪.‬‬
‫מש" הפרסומות )כולל קדימוני( הממוצע הממוש" ביותר היה בסינמה בסיטי והקצר ביותר היה‬
‫בקולנוע לב‪.‬‬
‫‪ 2‬בכל הרשתות קיימי "מבצעי קומבינציה" אשר במסגרת עלות המוצרי נמוכה יותר‪ ,‬א" לא נית להשוות ביניה כיוו‬
‫שהרכב הקומבינציות שונה מרשת לרשת‪.‬‬
‫‪ 3‬במס" בחירת הכרטיסי מופיע כי אי זכות ביטול ואילו במס" הרכישה קיימת זכות הביטול‪.‬‬
‫‪ 4‬הרשת תיקנה לאחר פניית ארגו אמו הציבור את הסתירה הקיימת במס" בחירת הכסאות‪ ,‬א" במס" הרכישה הזכות עדיי‬
‫לא מופיעה בצורה ברורה מצויי "לאחר ביצוע הרכישה לא נית לבטל את הכרטיסי ולקבל החזר כספי‪.‬‬
‫נית לבטל הזמנה שבוצעה בכרטיס אשראי )ללא החזר עמלה(‪ ,‬במידה ונותרו לא פחות מ‪ 6‬שעות למועד ההקרנה‪ ,‬והכרטיסי‬
‫לא נאספו ע"י הלקוח בבית הקולנוע‪ ,‬בכפו‪ $‬לתנאי התקנו‪ ".‬על א‪ $‬האמור בהוראה זו‪ ,‬בתקנו מצויי כי זכות הביטול קיימת‬
‫עד שעתיי ממועד ההקרנה )ולא עד ‪ 6‬שעות מההקרנה(‪.‬‬
‫‪ 5‬יצויי לחיוב‪ ,‬כי רשת תיאטראות קיבלה את מרבית ההערות בדבר התנאי במקפחי בתקנו ומסרה כי ההערות יופנמו‬
‫והתקנו ישונה בהתא‪ .‬כ" ג רשת קולנוע לב מסרה כי ההערות התקבלו והתקנו שונה בהתא‪.‬‬
‫‪ 6‬רשת תיאטראות בתגובתה ענתה כי‪" :‬בניגוד לכתוב בדוח‪ ,‬בכל בתי הקולנוע של רב ח מופיעי מחירי הכרטיסי בשלט‬
‫אלקטרוני מעל הקופות‪ ,‬ובבתי הקולנוע של רשת יס פלאנט מופיע מחירו לצד הקופות"‪.‬‬
‫‪ 7‬יצויי‪ ,‬כי הטלפו למוקד מופיע באתר כ"מוקד תמיכה טכני באתר"‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫י‪ .‬יצוי לחיוב‪ ,‬כי בכל סניפי בתי הקולנוע שבדקנו מצאנו כי קיימת נגישות לנכי במתח עצמו ובהגעה‬
‫אליו‪.‬‬
‫‪ .3‬פירוט עיקרי הממצאי אשר עלו במסגרת הדוח‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫נושא‬
‫מקו‬
‫הבדיקה‬
‫גלובוס מקס‬
‫תיאטראות‬
‫קולנוע לב‬
‫סינמה סיטי‬
‫הצגת המחיר‬
‫סני ‪1‬‬
‫אי מחירו‬
‫אי מחירו‬
‫יש מחירו מוצג‬
‫באופ בולט‬
‫אי מחירו‬
‫הצגת המחיר‬
‫סני ‪2‬‬
‫אי מחירו‬
‫אי מחירו‬
‫אי מחירו‬
‫אי מחירו‬
‫סני ‪3‬‬
‫מש" זמ הפרסומת‬
‫)כולל קדימוני(‬
‫)דקות(‬
‫סני ‪1‬‬
‫מש" זמ הפרסומת‬
‫)כולל קדימוני(‬
‫)דקות(‬
‫סני ‪2‬‬
‫אי מחירו‬
‫‪5‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫סני ‪3‬‬
‫‪16‬‬
‫‪6‬‬
‫‪21‬‬
‫‪9‬‬
‫‪17‬‬
‫הא זכות הביטול‬
‫ברורה טר הרכישה?‬
‫אתר‬
‫האינטרנט‬
‫זכות הביטול‬
‫מופיעה באופ‬
‫לא ברור )קיימת‬
‫סתירה בי שני‬
‫מסכי הרכישה(‪.‬‬
‫זכות הביטול‬
‫מופיעה באופ‬
‫לא ברור )קיימת‬
‫סתירה בניסוח‬
‫ההוראה(‪.‬‬
‫זכות הביטול‬
‫מופיעה בצורה‬
‫בולטת בתקנו‬
‫בלבד‬
‫זכות הביטול‬
‫מופיעה בצורה‬
‫בולטת בתקנו‬
‫ובמס" הרכישה‬
‫הא ישנ תנאי‬
‫מקפחי בתקנו‪/‬‬
‫בניגוד לחוק?‬
‫אתר‬
‫האינטרנט‬
‫ישנ תנאי‬
‫מקפחי רבי‪/‬‬
‫עבירה על החוק‬
‫ישנ מספר‬
‫מועט של תנאי‬
‫מקפחי‪ /‬עבירה‬
‫על החוק‬
‫ישנ מספר‬
‫מועט של תנאי‬
‫מקפחי‪ /‬עבירה‬
‫על החוק‬
‫ישנ מספר‬
‫מועט של תנאי‬
‫מקפחי‪ /‬עבירה‬
‫על החוק‬
‫הא ביצוע ההזמנה‬
‫כרו" בהכרח באישור‬
‫קבלת חומר שיווקי?‬
‫אתר‬
‫האינטרנט‬
‫ביצוע ההזמנה‬
‫אינו כרו" כלל‬
‫בקבלת חומר‬
‫שיווקי‬
‫ביצוע ההזמנה‬
‫מהווה הסכמה‬
‫לקבלת חומר‬
‫שיווקי‬
‫ביצוע ההזמנה‬
‫מהווה הסכמה‬
‫בתקנו לקבלת‬
‫חומר שיווקי‬
‫ביצוע ההזמנה‬
‫אינו כרו" כלל‬
‫בקבלת חומר‬
‫שיווקי‬
‫מנויי הא תנאי‬
‫השימוש‪ /‬מגבלות‬
‫שימוש מוצגי באופ‬
‫ברור?‬
‫אתר‬
‫האינטרנט‬
‫לא מוצגי כלל‬
‫מוצנעי‬
‫ברור ובולט‬
‫מוצנעי‬
‫הא מוצג מחיר מנוי‬
‫לצד מחיר רגיל?‬
‫אתר‬
‫האינטרנט‬
‫מוצג מחיר מנוי‬
‫לצד מחיר רגיל‬
‫לא מוצג המחיר‬
‫הרגיל לצד מחיר‬
‫מנוי‬
‫מוצג מחיר מנוי‬
‫לצד מחיר רגיל‬
‫לא מוצג המחיר‬
‫הרגיל לצד מחיר‬
‫מנוי‬
‫סני‪ 2 $‬גלובוס קריו קרית ביאליק‪.‬‬
‫‪ 8‬גלובוס מקס סני‪ 1 $‬גלובוס מודיעי‪.‬‬
‫תיאטראות סני‪ 1 $‬רב ח קניו אבנת פתחתקוה‪ .‬סני‪ 2 $‬רב ח מגדל האופרה תל אביב‪ .‬סני‪ 3 $‬יס פלאנטקניו איילו‪.‬‬
‫סני‪ 2 $‬סמדר‪ ,‬ירושלי‪.‬‬
‫סני‪ 1 $‬אב יהודה‪.‬‬
‫קולנוע לב‬
‫סני‪ 2 $‬ראשו לציו‪.‬‬
‫סינמה סיטי סני‪ 1 $‬רמת השרו‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫נושא‬
‫מקו‬
‫הבדיקה‬
‫הא יש תנאי‬
‫מקפחי בתקנו‬
‫המנוי?‬
‫אתר‬
‫האינטרנט‬
‫לא רלוונטי‬
‫הא בהזמנה‬
‫הטלפונית המענה‬
‫אוטומטי או אנושי?‬
‫המוקד‬
‫הטלפוני‬
‫רק אוטומטי‬
‫גלובוס מקס‬
‫סינמה סיטי‬
‫תיאטראות‬
‫קולנוע לב‬
‫ישנ מספר‬
‫מועט של תנאי‬
‫מקפחי‪ /‬מעבר‬
‫על החוק‬
‫לא קיימי‬
‫תנאי מקפחי‬
‫ישנו מוקד‬
‫אוטומטי‪ ,‬מוקד‬
‫אנושי ומוקד‬
‫תמיכה‪ ,‬א"‬
‫המספר למוקדי‬
‫האנושיי לא‬
‫מופיע בצורה‬
‫ברורה‪.‬‬
‫אוטמטי א" נית‬
‫לעבור לאנושי‬
‫ישנ תנאי‬
‫מקפחי רבי‪/‬‬
‫עבירה על החוק‬
‫רק אוטומטי‬
‫ב‪ .‬פירוט המחירי כפי שנמצאו ברשתות )כפי שנאספו בבדיקת הלקוח סמוי בתחילת חודש יולי ‪:(2011‬‬
‫מחירי במזנו‬
‫תיאטראות‬
‫גלובוס מקס‬
‫קולנוע לב‬
‫שוקולד פסק זמ‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫פופקור קט‬
‫‪19‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫פופקור בינוני‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪24‬‬
‫פופקור גדול‬
‫‪28‬‬
‫‪27‬‬
‫‪33‬‬
‫‪28‬‬
‫ממוצע פופקור‬
‫‪23.7‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪25.7‬‬
‫‪23.7‬‬
‫‪(12.3) 13‬‬
‫‪(13.2) 14‬‬
‫‪8‬‬
‫‪(16) 17‬‬
‫קולה בינוני‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪9‬‬
‫‪21‬‬
‫קולה גדול‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫אי‬
‫‪21‬‬
‫ממוצע קולה‬
‫‪15‬‬
‫‪16.7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪20.7‬‬
‫פופקור ‪ +‬קולה קטני‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪26‬‬
‫‪36‬‬
‫פופקור ‪ +‬קולה בינוניי‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪31.5‬‬
‫‪45‬‬
‫פופקור ‪ +‬קולה גדולי‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪43‬‬
‫‪52‬‬
‫מחיר ממוצע‬
‫‪38.7‬‬
‫‪39.3‬‬
‫‪33.5‬‬
‫‪44.3‬‬
‫קולה קט‬
‫‪10‬‬
‫סינמה סיטי‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ 9‬מתגובת קולנוע לב עולה כי מחירי הפופקור הורדו לבקשת הקהל במהל" חודש יולי‪ :‬פופקור קט ‪ 18‬ש"ח‪ ,‬בינוני ‪ 24‬ש"ח‪,‬‬
‫גדול ‪ 30‬ש"ח‪ .‬בממוצע ‪ 24‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 10‬בקולנוע לב משווקי משקאות בפחיות ובקבוקי בלבד‪ .‬גודל הבקבוק זהה לגודל כוס בינונית )‪ 500‬מ"ל‪ ,‬א כי הכוס‬
‫מכילה פחות שתיה כיוו שמוסיפי לה קרח( ואילו פחית מכילה ‪ 20‬מל' פחות מכוס קטנה‪ .‬בהתא‪ ,‬מוצג לצד המחיר של‬
‫כוסות קטנות ג המחיר של כמות השווה לזו הנמכרת בפחית בקולנוע לב‬
‫‪8‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫המוצר‬
‫תיאטראות‬
‫גלובוס מקס‬
‫קולנוע לב‬
‫סינמה סיטי‬
‫כרטיס ערב )קופה(‬
‫‪37‬‬
‫‪39‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫כרטיס בוקר )קופה(‬
‫‪33‬‬
‫‪39‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫כרטיס כולל )אתר(‬
‫‪41‬‬
‫‪43.5‬‬
‫‪41.9‬‬
‫‪41.9‬‬
‫עמלה באתר‪ /‬טלפו‬
‫‪4‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪3.9‬‬
‫מחיר כולל לכרטיס בטלפו‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41.9‬‬
‫‪41‬‬
‫מחיר לחיילי‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪27‬‬
‫‪26‬‬
‫מחיר לגמלאי‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪27‬‬
‫‪26‬‬
‫מחיר לסטודנטי ‪/‬‬
‫‪11‬‬
‫תלמידי‬
‫יס פלאנט אונ'‬
‫חיפה וטכניו‬
‫‪28‬‬
‫רק במנוי‬
‫הנחות לאוכלוסיות נוספות‬
‫כבאי‪ ,‬שירות‬
‫לאומי‪ ,‬נפגעי‬
‫פעולות איבה‪,‬‬
‫שב"ס‪.‬‬
‫שוטרי‪ ,‬שירות‬
‫לאומי‪ ,‬נכי‬
‫צה"ל‪ ,‬שב"ס‪.‬‬
‫אי‬
‫אי‬
‫מת אפשרות לקבל הנחות‬
‫ברכישה טלפונית‬
‫אי אפשרות‬
‫לקבל מידע או‬
‫לרכוש בהנחה‬
‫ישנו מוקד‬
‫אנושי‪ ,‬א"‬
‫הטלפו מוצג‬
‫באתר כ"תמיכה‬
‫טכנית באתר"‪.‬‬
‫נית לבקש מעבר‬
‫למענה אנושי‬
‫ולקבל מידע‬
‫ולרכוש בהנחה‬
‫אי אפשרות‬
‫לקבל מידע או‬
‫לרכוש בהנחה‬
‫‪29‬‬
‫להל פירוט מחירי המנויי )כפי שנאספו מאתרי הרשתות בתחילת חודש יולי ‪:(2011‬‬
‫גלובוס מקס‬
‫רב ח‬
‫יס פלאנט‬
‫‪ 6‬כרטיסי ‪180‬‬
‫ש"ח )‪ 30‬ש"ח‬
‫לכרטיס(‪.‬‬
‫‪ 6‬כרטיסי ‪198‬‬
‫ש"ח )‪ 33‬ש"ח‬
‫לכרטיס(‪.‬‬
‫‪ 10‬כרטיסי ‪280‬‬
‫ש"ח )‪ 28‬ש"ח‬
‫לכרטיס(‪.‬‬
‫‪ 10‬כרטיסי ‪310‬‬
‫ש"ח )‪ 31‬ש"ח‬
‫לכרטיס(‪.‬‬
‫‪ 10‬כרטיסי ‪295‬‬
‫ש"ח )‪ 29.5‬ש"ח‬
‫לכרטיס(‪.‬‬
‫קולנוע לב‬
‫סינמה סיטי‬
‫‪ 6‬כרטיסי ‪180‬‬
‫ש"ח )‪ 30‬ש"ח‬
‫לכרטיס(‪.‬‬
‫‪ 6‬כרטיסי אמצ"ש‬
‫‪ 198‬ש"ח )‪ 33‬ש"ח‬
‫לכרטיס(‪ 6 .‬כרטיסי‬
‫סופ"ש ‪ 220‬ש"ח‬
‫)‪ 36.6‬ש"ח לכרטיס(‪.‬‬
‫‪ 10‬כרטיסי ‪265‬‬
‫ש"ח )‪ 26.5‬ש"ח‬
‫לכרטיס(‪.‬‬
‫‪ 10‬כרטיסי‬
‫אמצ"ש ‪ 330‬ש"ח‬
‫)‪ 33‬ש"ח לכרטיס(‪10 .‬‬
‫כרטיסי סופ"ש‬
‫‪ 370‬ש"ח לכרטיס )‪37‬‬
‫ש"ח לכרטיס(‪.‬‬
‫‪ 16‬כרטיסי ‪448‬‬
‫ש"ח )‪ 28‬ש"ח‬
‫לכרטיס(‪.‬‬
‫‪ 20‬כרטיסי ‪465‬‬
‫ש"ח )‪ 23.5‬ש"ח‬
‫לכרטיס(‪.‬‬
‫‪ 11‬הנחה לתלמידי‪/‬סטודנטי‪ :‬בסינמה סיטי ישנ הנחות לסטודנטי במכללה הביתחומית‪ ,‬וגלובוס מקס במודיעי‬
‫לתלמידי תושבי העיר מודיעי‪ .‬מתגובת רשת תיאטראות עלה כי קיימת הנחה ביס פלאנט חיפה לסטודנטי החברי באגודת‬
‫הסטודנטי של אוניברסיטת חיפה והטכניו‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ .4‬המסקנות בהרחבה‪:‬‬
‫א‪ .‬המסקנות בנושא המחירי‪:‬‬
‫‪ (1‬מחירי המוצרי דומי מאוד במרבית הרשתות ויקרי מאוד‪ 12.‬כ" לדוגמה מבדיקה במסעדות נמצא כי‬
‫מחיר פחית שתייה ‪ 330‬מ"ל נע בי ‪ 3 7.00‬ל ‪ 9.00‬ש"ח בעוד שברוב בתי הקולנוע )למעט קולנוע לב( המחיר‬
‫‪13‬‬
‫הממוצע של כוס קולה קטנה הינו ‪.3 13.8‬‬
‫‪ (2‬אי כמעט כל שונות במחירי הכרטיסי הרגילי‪ .‬יצויי לחיוב‪ ,‬כי רשת תיאטראות הינה הרשת היחידה‬
‫בה יש מחירי שוני בי הצגות יו לערב‪ .‬כמו כ העמלה הנגבית בטלפו או באתר בעבור רכישת כרטיס‬
‫לסרט דומה למדי בי הרשתות‪.‬‬
‫‪ (3‬בכל הרשתות העמלה במכירות המוקדמות )טלפו ואינטרנט( גבוהה מאוד )בשיעור של ‪ 4‬ש"ח( ונגבית לכל‬
‫כרטיס ולא לכל עסקה כפי שראוי היה לגבות‪ 14.‬אמנ‪ ,‬רכישה דר" אתר האינטרנט מאפשרת לצרכ לבחור‬
‫כסאות ספציפיי‪ ,‬א" מ המצופה הוא כי בתי הקולנוע יעודדו רכישה דר" האתר עלידי הפחתת עלויות‬
‫רכישה באתר‪ .‬מהשוואה בינלאומית שער" הארגו מול בתי קולנוע בארה"ב‪ ,‬קנדה‪ ,‬בריטניה‪ ,‬ספרד‪ ,‬ארלנד‬
‫וניוזילנד‪ ,‬עולה כי כי בחלק מהמדינות לא נהוג לגבות עמלה עבור כל כרטיס אלא עמלה עבור כל עסקת‬
‫רכישה‪ ,‬א כי ברבי מהמקרי נמצא ג בעול הנוהג הפסול של גביית עמלה לכל כרטיס‪.‬‬
‫‪ (4‬יצויי‪ ,‬כי ישנ סוגי שוני של מנויי ברשתות השונות )מנוי סופ"ש‪ /‬אמצ"ש(‪ ,‬ונמצא כי מנוי רשת‬
‫קולנוע רב ח וקולנוע לב ברכישת ‪ 6‬כרטיסי הינ הזולי ביותר ואילו ברכישת ‪ 20 /10‬כרטיסי נמצא‬
‫כי מנוי רשת קולנוע לב הוא הזול ביותר‪ .‬פירוט מחירי המנויי יפורט להל‪.‬‬
‫‪ (5‬במחירי שתיה קלה יש הבדלי משמעותיי‪ .‬רשת קולנוע לב זולה במקטע זה ב ‪ 35%‬עד ‪ 40%‬ביחס‬
‫לרשת הבאה הכי זולה וב ‪ 42%‬עד ‪ 48%‬ביחס למחיר הממוצע של שאר הרשתות )בכוסות קטנות ובינוניות‬
‫בהתאמה(‪.‬‬
‫‪ (6‬במחירי הפופקור יש דמיו‪ ,‬א" רשת גלובוס מקס מעט זולה וקולנוע לב מעט יקר‪.‬‬
‫‪ (7‬בהשוואה של שילוב שתיה ופופקור מחירי קולנוע לב נמצאו הנמוכי ביותר‪.‬‬
‫‪ (8‬בכל הרשתות קיימי "מבצעי קומבינציה" אשר במסגרת עלות המוצרי נמוכה יותר‪ ,‬א" לא נית‬
‫להשוות ביניה כיוו שהרכב הקומבינציות שונה מרשת לרשת‪.‬‬
‫ב‪ .‬המסקנות בנושא רכישה חווית הביקור בבית הקולנוע בבית הקולנוע‪:‬‬
‫‪ (1‬במרבית המקרי לא נמצא כלל מחירו המפרט את מחירי הכרטיסי והמנויי ליד קופות בתי‬
‫‪15‬‬
‫הקולנוע‪.‬‬
‫‪ (2‬מש" זמ הפרסומות )כולל קדימוני( משתנה מרשת לרשת ומסני‪ $‬לסני‪ $‬ונע בי ‪ 5‬דקות ל‪ 21‬דקות‪.‬‬
‫במרבית הסניפי לא היה שילוט בדבר מש" זמ הפרסומות )כולל קדימוני( הצפויות ותחילת הסרט‬
‫במועדו‪.‬‬
‫‪ (3‬יצויי לחיוב כי בכל סניפי בתי הקולנוע שבדקנו מצאנו כי קיימת נגישות לנכי במתח עצמו ובהגעה‬
‫אליו‪.‬‬
‫‪ (4‬מתגובת רשת תיאטראות עלה כי הרשת הטמיעה והקימה בכל אחד מסניפיה מתקני שתייה למי קרי‬
‫בהתא לחוק בניני ציבוריי )מתקני שתיה למי צונני(‪ ,‬אשר לטענת אינ קיימי בבתי קולנוע‬
‫אחרי‪ .‬תחו זה לא נבדק על ידי ארגו אמו הציבור בדוח זה א" ייבח בדוחות העוקבי‪.‬‬
‫‪ 12‬קולנוע לב סמדר נמצא חריג בעניי זה‪ ,‬כיוו שהוא הפועל במתכונת שונה מסני‪ $‬רגיל ובכניסה אליו יש קפהמסעדה‪.‬‬
‫בהתא הושמטו מחירי לב סמדר )שהיו נמוכי יותר( מההשוואה‪.‬‬
‫‪ 13‬רשת קולנוע לב ציינה בתגובתה כי מחירי הפופקור הופחתו בחודש יולי ‪ 2011‬לאור בקשת הקהל‪.‬‬
‫‪ 14‬כאמור‪ ,‬מנויי רשת קולנוע לב‪ ,‬תיאטראות וגלובוס מקס לא מחוייבי בתשלו עמלה ברכישה באינטרנט‪.‬‬
‫‪ 15‬כאמור בה"ש ‪ ,6‬רשת תיאטראות בתגובתה מסרה כי בכל בתי הקולנוע מופיעי מחירי הכרטיסי וכ מוצב רולאפ המפרט‬
‫את סוגי המנויי ותנאי המימוש‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ג‪ .‬המסקנות מבדיקת אתרי ותקנוני הרשתות‪:‬‬
‫‪ (1‬קיימת תופעה גורפת של ציו תנאי מקפחי באתרי האינטרנט של בתי הקולנוע כמו לדוגמה סמכות‬
‫שיפוטית ייחודית בתל אביב בלבד; הרשת לא תהא אחראית לכל נזק עקי‪ $‬או ישיר; לרשת סמכות לשנות‬
‫‪16‬‬
‫מחירי בכל עת; אישור של הלקוח לקבל פרסומי וחומר שיווקי המוצנע בתקנו ועוד‪.‬‬
‫‪ (2‬בחלק מהמקרי תנאי המנוי מוצנעי בתקנו או בכוכבית )לדוגמה תוק‪ $‬המנוי‪ ,‬סרטי שנית לממש‬
‫את המנוי‪ ,‬מועדי וכו'(‪.‬‬
‫‪ (3‬זכות הביטול בתי הקולנוע לא מחוייבי להעניק זכות לביטול טר הרכישה משו שהרכישה נעשית‬
‫לרוב עד ‪ 7‬יו ממועד ההקרנה‪ .‬ואול‪ ,‬יצויי לחיוב כי בכלל אתרי בתי הקולנוע ניתנת זכות הביטול‪ .‬ע‬
‫זאת‪ ,‬מצאנו כי זכות הביטול אינה מופיעה בצורה ברורה )רשת גלובוס‪ 17‬וחברת תיאטראות‪ (18‬או לא מופיעה‬
‫במס" הרכישה‪ ,‬למרות שמופיעה בתקנו )קולנוע לב(‪ .‬ברשת סינימה סיטי‪ ,‬מופיעה זכות הביטול במסמ"‬
‫הגילוי בצורה שקופה וברורה‪.‬‬
‫ד‪ .‬המסקנות ממבדיקת מוקד ההזמנות הטלפוני‪:‬‬
‫‪ (1‬באופ גור‪ $‬הגענו למוקד הזמנות טלפוני אוטומטי‪ .‬ברשת קולנוע לב הצלחנו לעבור למענה אנושי בקופה‬
‫ולאחר קבלת תגובת תיאטראות הסתבר כי לרשת מוקד טלפוני אנושי‪ ,‬א" הטלפו אינו מופיע בצורה ברורה‬
‫באתר‪.‬‬
‫המענה האוטומטי לא מספק מידע רב ובי היתר לגבי כרטיסי מוזלי לאוכלוסיות כמו חיילי‪ /‬גמלאי‬
‫וכו'‪ .‬כמו כ לא נית במרבית המקרי לקבל מידע באשר למנויי ולשאלות שעולות בעקבות זאת‪ .‬כ" ג‬
‫במרבית בתי הקולנוע לא נית מידע בנוגע לנגישות הקולנוע לנכי‪.‬‬
‫‪ (2‬על א‪ $‬הממשק הטלפוני הפחות נוח וחוסר היכולת לבחור כסאות ספציפיי עדיי מחוייב הצרכ בעלות‬
‫נוספת של עמלה בס" של ‪ 4‬ש"ח בממוצע לכל כרטיס‪ .‬זאת‪ ,‬למרות שהצרכ "מקצר" לבית הקולנוע את‬
‫התור הממוש" לקופה לרכישת הכרטיס‪.‬‬
‫עיקרי תגובת הרשתות‬
‫לדוח התקבלו תגובות הרשתות גלובוס מקס‪ ,‬תיאטראות וקולנוע לב‪ .‬לא התקבלה תגובת רשת הסינמה סיטי‪.‬‬
‫להל תקציר תגובת הרשתות‪:‬‬
‫רשת גלובוס מקס‬
‫בתגובת רשת גלובוס מקס לא נמסרה התייחסות לממצאי בדבר תנאי מקפחי בתקנו‪ ,‬גילוי נאות‬
‫והיבטי צרכניי‪ ,‬למעט אישור שאכ אי מחירוני לצידי הקופות כעת והבהרה שיתלו מחירוני בקרוב‪.‬‬
‫‪ 16‬כאמור בה"ש ‪ 4‬וה"ש ‪ ,5‬מתגובת רשת קולנוע לב עלה כי ההערות בדבר התנאי המקפחי התקבלו ויתוקנו‪ .‬מתגובת רשת‬
‫תיאטראות עלה כי מרבית ההערות בדבר התנאי במקפחי בתקנו התקבלו וישונו‪.‬‬
‫‪ 17‬במס" בחירת הכרטיסי מופיע כי אי זכות ביטול ואילו במס" הרכישה קיימת זכות הביטול‪.‬‬
‫‪ 18‬הרשת תיקנה לאחר פניית ארגו אמו הציבור את הסתירה הקיימת במס" בחירת הכסאות‪ ,‬א" במס" הרכישה הזכות עדיי‬
‫לא מופיעה בצורה ברורה מצויי "לאחר ביצוע הרכישה לא נית לבטל את הכרטיסי ולקבל החזר כספי‪.‬‬
‫נית לבטל הזמנה שבוצעה בכרטיס אשראי )ללא החזר עמלה(‪ ,‬במידה ונותרו לא פחות מ‪ 6‬שעות למועד ההקרנה‪ ,‬והכרטיסי‬
‫לא נאספו ע"י הלקוח בבית הקולנוע‪ ,‬בכפו‪ $‬לתנאי התקנו‪ ".‬על א‪ $‬האמור בהוראה זו‪ ,‬בתקנו מצויי כי זכות הביטול קיימת‬
‫עד שעתיי ממועד ההקרנה )ולא עד ‪ 6‬שעות מההקרנה(‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בנוס‪ $‬טענה הרשת בתגובתה כי לפני משורת הדי ולפני מקביעת החוק מאפשרת הרשת ביטול והחזר כספי‬
‫‪19‬‬
‫עד ‪ 3‬שעות לפני מועד ההקרנה‪.‬‬
‫הרשת מתייחסת בהרחבה לבדיקת המחירי‪ ,‬תו" טענה שאי לבדוק את המחיר הגלוי במחירו אלא מחיר‬
‫ממוצע המשקלל הנחות לקבוצות שונות ורבות )שב"ס‪ ,‬משטרה‪ ,‬נכי צה"ל ומועדוני צרכנות כגו ארגו‬
‫המורי(‪ .‬לפיכ"‪ ,‬לטעמה‪ ,‬מחיר הכרטיס הממוצע הנושק לר‪ $‬ה‪ 30‬ש"ח משק‪ $‬בצורה הטובה ביותר את רמת‬
‫המחירי הנהוגה בבית הקולנוע‪ 20.‬בנוס‪ $‬לטענת הרשת‪ ,‬כרטיסי המינוי מאפשרי לכלל האוכלוסייה להנות‬
‫ממחירי מוזלי ללא צור" בהשתייכות לקבוצת אוכלוסייה מסויימת‪.‬‬
‫הרשת ג טענה שהעמלה הנגבית לכל כרטיס במכירה באינטרנט ובטלפו מוצדקת‪ ,‬כיוו שמדובר בעסקה‬
‫מקוונת‪ ,‬והמשמעות היא הגברת הסיכו של בית העסק בכל הכרו" בגביית עסקאות מסוג זה‪ .‬נושא הסיכו‬
‫הכרו" בעסקאות מסוג זה מחושב כחלק מהעלות הכרוכה בהפעלת השירות ובכל מקרה לא חלק עיקרי בו‪.‬‬
‫בהקשר של הפטור מעמלה נטע כי הנושא מפורס בצורה בולטת בכל מבצע מינויי וכרטיסיות המנוי‪.‬‬
‫בנוס‪ $‬נטע על ידי הרשת כי מחזיקי מנוי ברשת גלובוס מקס אינ משלמי עמלת כרטוס בגי רכישה‬
‫מקוונת‪ .‬באשר להנחה ברכישה טלפונית בתגובת הרשת נמסר כי הנחות לקבוצות אוכלוסיה דורשות זיהוי‬
‫הלקוח מול תעודה מתאימה ולא נית לבצע זאת ברכישה מקוונת‪ 21.‬לתגובת ארגו אמו הציבור נמסר‬
‫מהרשת כי רמת הסיבו" התפעולי והסיכו הכלכלי הטמו בהצעה כי הצרכ ירכוש באופ מוזל בכפו" להצגת‬
‫תעודה מזהה הינ גבוהי עד כדי בלתי אפשריי‪.‬‬
‫עוד נטע בתגובה כי מחירי המוצרי במזנו מוצדקי כלכלית לאור מבנה העלויות של הפעלת המזנוני‬
‫)למשל‪ ,‬זמ מכירה קצר בלבד לפני הקרנות(‪.‬‬
‫בכל הנודע להשוואה למחירי הכרטיסי במדינות אחרות בחו"ל נמסר בתגובה כי יש לבחו את המחיר‬
‫הממוצע‪ ,‬המשק‪ $‬לטעמ בצורה טובה בהרבה את העלות הריאלית של ביקור בקולנוע‪ .‬עוד נטע‪ ,‬כי גלובוס‬
‫פועלת בשוק הישראלי ואינה חברה בינלאומית‪ .‬תשומותיה והרכבי עלות המוצר שלה ייחודי לשוק הישראלי‬
‫ואינ דומי למדינות ההשוואה‪ .‬בנוס‪ ,$‬נטע כי מגוו ההנחות המוצעות בישראל לקבוצות אוכלוסייה הינ‬
‫רבות ומגוונות וייחדויות לישראל‪.‬‬
‫עוד לטענת הרשת‪ ,‬לתכני המוצגי בבתי הקולנוע השוני חשיבות רבה בנושאי התמחור‪ ,‬הרווחיות ושאר‬
‫הנושאי שצויינו‪.‬‬
‫הרשת סיכמה כי היא פועלת לתיקו חלק מהליקויי שהארגו הפנה את תשומת ליבה אליה )התקנת‬
‫מחירוני ובדיקה מחדש מול היועצי המשפטיי של תקנו הרכישה באתר(‪ ,‬א" היא חלוקת בצורה מוחלטת‬
‫וחד משמעית לגבי אופ הצגת הנתוני‪ ,‬בעיקר אלו הנוגעי לרמות המחירי הנהוגות בקופות‪ ,‬במזנוני‪,‬‬
‫באתר לרבות מסקנות הדוח‪.‬‬
‫רשת תיאטראות‬
‫מתגובת רשת תיאטראות עולה כי מרבית ההערות בכל הנוגע לפ המשפטי התקבלו וצוי כי יבוצעו תיקוני‬
‫בהתא‪.‬‬
‫כ נמסר בתגובה כי קיימות השגות לגבי השוואת מחירי המוצרי לאור שוני בגדלי המוצרי‪ .‬עוד נטע כי‬
‫ברשת מוצבי מתקני שתיה למי קרי בהתא לדרישות הדי וזאת בניגוד לבתי הקולנוע האחרי לטענת‪.‬‬
‫‪ 19‬ארגו אמו הציבור הבהיר בתגובתו לרשת כי בניגוד לאמור בתקנו‪ ,‬במס" בחירת הכסאות מצויי כי לא נית לבטל כלל ובמס"‬
‫לאחר מכ מצויי כי קיימת זכות ביטול‪ .‬יצויי כי נמסר לרשת כי בתקנו ישנ סעיפי מחוק הגנת הצרכ הנוגעי למכר מרחוק‬
‫אשר אינ רלוונטי לזכות הביטול בפועל‪.‬‬
‫‪ 20‬הובהר לרשת בארגו אמו הציבור בתגובתו שמחיר ממוצע כזה‪ ,‬ג לו היה גלוי ונתו לביקורת‪ ,‬אינו משק‪ $‬את רמת‬
‫המחירי לציבור הרחב ברשת‪.‬‬
‫‪ 21‬לטענת ארגו אמו הציבור‪ ,‬טענה זו אינה קבילה כיוו שנית לאפשר הזמנה בהנחה בטלפו או באינטרנט ולחייב משיכת הכרטיס‬
‫מהקופה לפני ההקרנה באופ שיחייב זיהוי מקבל ההנחה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫באשר למחירי נמסר כי רשת רב ח משתפת פעולה ע גופי שוני למת הנחות והטבות וכי ההנחות‬
‫במסגרת מפורטות‪.‬‬
‫בכל הנוגע לעמלות הוצגו נתוני מבתי קולנוע שוני ברחבי העול אשר גובי עמלה עבור כל כרטיס ולא‬
‫עבור כל עסקה‪ .‬עוד צוי כי ביסוד גביית העמלה ברכישה טלפונית ומקוונת עומדת ההנחה כי בכ" נית לאפשר‬
‫‪22‬‬
‫שרות זמי‪ ,‬נוח ואמי לצרכ ולהבטיח לצרכ מקומות ישיבה‪.‬‬
‫הצגת מחירו נטע כי בניגוד לממצאי בקרת לקוח סמוי שהוצגה בדוח‪ ,‬בכל בתי הקולנוע של הרשת מופיעי‬
‫מחירוני המציגי את מחירי הכרטיסי‪ .‬בנוס‪ ,$‬מפורסמי מבצעי ופרטי בנוגע למנויי‪.‬‬
‫מכירה טלפונית לטענת הרשת קיימת בעייתיות במת הנחה לאוכלוסיות מיוחדות בשל קושי לאשש את‬
‫זהותו וזכאותו של מבצע הרכישה‪.‬‬
‫פעילות מוקד טלפוני אנושי בתגובת הרשת נמסר כי קיימי שלושה מוקדי קבלת מידע באמצעות הטלפו‪:‬‬
‫נציג שירות לקוחות המספק מידע בכל נושא וא‪ $‬מבצע הזמנות עבור הצרכ בימי א'ה' בי השעות ‪9:00‬‬
‫‪ ,18:00‬מוקד הזמנות טלפוני ממוחשב וכ מוקד תמיכה אנושי המספק מידע ומבצע הזמנות כרטיסי עבור‬
‫הצרכ ‪ 24‬שעות ביממה‪.‬‬
‫רשת קולנוע לב‬
‫מתגובת רשת הקולנוע לב‪ ,‬עולה כי הערות ממצאי דוח אמו הציבור התקבלו ויבוצעו תיקוני הכרחיי‬
‫בתקנו ובממשקי נוספי‪ .‬כמו כ צוי כי מחירי הפופקור הוזלו בחודש יולי לבקשת הקהל‪.‬‬
‫‪ 22‬ארגו אמו הציבור הבהיר אי כל בסיס לטענה זו‪ :‬הוספת עמלה לכל כרטיס אינה משקפת את תוספת העלות השולית של מכירת‬
‫שני כרטיסי ביחס לאחד אלא מהווה דר" לייקר את הכרטיס באופ פחות גלוי‪ .‬העובדה שבחלק מהאתרי בחו"ל קיי נוהג דומה‬
‫ידועה לארגו אמו הציבור‪ ,‬א" אי בה כדי להשמיט את הבסיס לביקורת‪ ,‬וממילא‪ ,‬כאמור בדוח במדינות השונות אפשרויות רכישה‬
‫באינטרנט ע עמלה לעסקה‪ ,‬דבר המעיד על היתכנות הכלכלית של מודל הגיוני זה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מתודולוגיה מורחבת‬
‫תיאור מפורט של שיטת הניתוח בדוח הדירוג של ארגו אמו הציבור‪:‬‬
‫דירוג בקרת הממשקי בוצע על בסיס סקאלה אחידה מציו ‪ 1‬עד ציו ‪ 5‬שערכיה מוגדרי באופ מוחלט‪:‬‬
‫‪ 1‬נמצאו ליקויי חמורי המהווי הפרה של הדי‪.‬‬
‫‪ 2‬נמצאו ליקויי המהווי הפרה של הדי‪.‬‬
‫‪ 3‬נמצאו ליקויי חמורי ג א אינ הפרה של הדי‪.‬‬
‫‪ 45‬לא נמצאו ליקויי כלל‪ ,‬או נמצאו ליקויי שאינ מהווי הפרה של הדי ואינ חמורי‪.‬‬
‫יודגש כי בנוס‪ $‬למדדי בקרה המשקפי מידת עמידה בדרישות הדי וחשיפה לסיכוני צרכניי )למשל‪,‬‬
‫הצגת מחירי‪ ,‬הצגה נכונה של מבצע וכד'(‪ ,‬נבחנו ג מדדי שירות המשקפי את התרשמות הבודק‬
‫מהאטרקטיביות הכללית של הרשת )איכות הסאונד‪ ,‬אדיבות הסדרני וכד'(‪ .‬מדדי שירות שנבחנו דרוגו‬
‫בסקאלה שבי ‪ 3‬ל‪ 5‬בלבד‪ ,‬שכ אי מדובר בהפרות של החוק‪.‬‬
‫בכל אחד מהפרמטרי שנבדקו הוגדרו התסריטי האפשריי לתיאור התנהלות העסק הנבדק באותו‬
‫פרמטר‪ .‬כ" למשל בפרמטרי של הצגת מחירי מבצע במזנו וקיומ של תנאי מקפחי בתקנו נקבעו‬
‫התסריטי הבאי‪:‬‬
‫קיומ של תנאי מקפחי בתקנו‪ /‬נוגדי את‬
‫החוק‬
‫לא קיימי תנאי מקפחי בתקנו‬
‫ישנ תנאי שאינ סבירי שאינ מהווי עבירה‬
‫על החוק‬
‫הצגת מחיר מבצע‬
‫נקוב מחיר מבצע ומחיר קוד‪/‬אחוז הנחה‬
‫מבצע ללא מחיר נקוב )‪ 1+1‬לדוגמה(‬
‫ישנ מספר מועט של תנאי מקפחי‪ /‬מעבר על‬
‫החוק‬
‫ישנ תנאי מקפחי רבי‪/‬עבירות רבות על החוק‬
‫נקוב מחיר מבצע א" לא מחיר קוד‬
‫לכל תסריט נקבע ציו על פי הסקאלה המתוארת לעיל ובהתא לאופי ההתנהלות שהוא משק‪.$‬‬
‫לכל אחד מהפרמטרי שנבדקו נקבע משקל יחסי בתחשיב הציו בהתא לחשיבותו‪.‬‬
‫להל פירוט המשקלי השוני לבדיקות הממשקי השוני‪:‬‬
‫הבדיקה‬
‫רכישה בבית הקולנוע‬
‫רכישה באמצעות אתר האינטרנט‬
‫רכישה באמצעות המוקד הטלפוני‬
‫חוויית הביקור בבית הקולנוע‬
‫המשקל בציון‬
‫הכולל‬
‫‪42%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪14‬‬
‫אמון הציבור‬
‫חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(‬
‫• ‪ • www.emun.org‬ת"ד ‪ 50052‬תל אביב מיקוד ‪ • 68125‬טל‪ • 03-5606069 :‬פקס‪• 03-5601384 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬