1 - fujitsu

ASYG-09LUCA
ASYG-12LUCA
1
.‫ח‬.‫ל‬.‫ט‬
‫מחלקת שרות ‪30-5380009 :‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫הוראות בטיחות‪3.....................................................................................................‬‬
‫שמות החלקים‪4.......................................................................................................‬‬
‫הכנה להפעלה‪8........................................................................................................‬‬
‫הפעלה‪9..................................................................................................................‬‬
‫פעולת כיוון זרימת אוויר‪11...........................................................................................‬‬
‫תוכנית הפעלה מרבית‪11.............................................................................................‬‬
‫תוכנית הפעלה חסכונית‪11...........................................................................................‬‬
‫אפשרויות תכנון הטיימר‪14..........................................................................................‬‬
‫טיפול וניקוי‪12............................................................................................................‬‬
‫איתור תקלות‪13.........................................................................................................‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫שמות החלקים‬
‫כניסת אוויר חוזר‬
‫מסך‬
‫פנל נפתח‪ -‬נפתח בזמן עבודת המזגן ונסגר בסיומה‬
‫תריסים המסתובבים ימינה‪-‬שמאלה‬
‫אסור לכוון תריסים או להרים את הפנל הנפתח בידיים ‪.‬‬
‫אסור לתלות אביזרים ופריטים שונים על הפנל הנפתח‪.‬‬
‫מסך‬
‫קולט אותות משלט רחוק והפעלת מזגן ידנית‬
‫נורית ירוקה המסמלת מצב עבודה ומהבהבת בזמן‬
‫הפשרה‬
‫נורית כתומה ‪-‬טיימר‬
‫נורית כתומה המסמלת פעולת חיסכון או טמפרטורה‬
‫מינימאלית של ‪ 12*C‬בפעולת החימום‪.‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תושבת לשלט רחוק‬
‫שלט רחוק‬
‫מסננים‬
‫סוללות‬
‫מסנני ניקוי אוויר‬
‫צינור ניקוז‬
‫מסנני אוויר‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫תריסים‬
‫שלט רחוק ‪ -‬לחצנים וסימונים‬
‫משדר אותות‬
‫שמירת טמפרטורה מינימאליות של ‪ 12*C‬במצב חימום‬
‫כוון הטמפרטורה‬
‫לחצן הפעלה והפסקה‬
‫תוכנית הפעלה מרבית‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫בורר מצבי פעולה‬
‫מהירות מנוע מאוורר‬
‫כיוון שעון‬
‫איפוס‬
‫תוכנית הפעלה חסכונית‬
‫תנועת מניפה‬
‫כיוון זרימת אוויר‬
‫פעולה שקטה של המעבה‬
‫לחצני פעולה‬
‫לחצני תכנון‬
‫איפוס‬
‫כיוון שעון‬
‫לחצני פעולה‬
‫תוכנית פעולה שבועית‬
‫הפעלה והפסק‬
‫מצב שינה‬
‫לחצני תכנון‬
‫כיוון טיימר‬
‫לחצן ''המשך''‬
‫שיגור פקודה‬
‫לחצן ''חזור''‬
‫לחצן בחירה‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫תצוגת מצבי פעולה‬
‫‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫תצוגת טמפרטורה‬
‫תצוגת חיווי שליחת פקודה‬
‫תצוגת מצב מאוורר‬
‫תצוגת תנודת התריס‬
‫תצוגת מצב תזמון ותכנון‬
‫תצוגת שליחת פקודה‬
‫תצוגת עבודה שקטה של המעבה‬
‫תצוגת מצבי פעולה‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫הכנה להפעלה‬
‫‪.1‬יש להזיז את המכסה של השלט הרחוק בכיוון החץ עד שיתנתק מהשלט‪.‬‬
‫‪ .2‬יש להכניס את הסוללות בצורה נכונה ולפי הקוטביות (‪)+/-‬‬
‫‪.0‬לסגור את המכסה של השלט בחזרה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.0‬‬
‫יש להרחיק את הסוללות מילדים קטנים מחשש שיבלעו אותן‬
‫במידה ולא משתמשים בשלט רחוק למשך תקופה ממושכת ‪,‬יש להוציא את הסוללות‪.‬‬
‫סוללות חלשות או דולפות יש מיידית להוציא מהשלט ולהעבירן למיכל המיועד לפינוי‬
‫סוללות משומשות‪.‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.9‬‬
‫אין לערבב סוללות חדשות וישנות‪.‬‬
‫במידה ועוצמת השלט רחוק נחלשת משמעותית‪ ,‬יש להחליף סוללות וללחוץ על לחצן‬
‫''‪ ''RESET‬כמתואר באיור הבא‪:‬‬
‫כיוון שעה ויום‬
‫‪ .1‬לחצו על לחצן‬
‫‪.1‬על ידי שימוש בלחצן‬
‫‪ ,‬תבחרו את היום ‪ .‬לאחר בחירת היום לחצו על‬
‫‪.3‬לאחר מכן על ידי לחיצה על לחצן‬
‫‪ .4‬על ידי לחיצה על לחצן‬
‫יש לכוון את הזמן המדויק ‪.‬‬
‫מתבצעת פעולת שיגור ע''י שלט לכיוון המזגן‪.‬‬
‫נא לזכור שפעולת השיגור יכולה להתבצע במרחק לא יותר מ‪ 6‬מטרים מהמזגן‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫‪.‬‬
‫הפעלת המזגן מתבצעת ע''י לחיצה על לחצן‬
‫לאחר מכן תבחרו מצב עבודה הנדרש ע''י לחצה על לחצן‬
‫כל לחיצה נוספת תגרום לשינוי מצב עבודה ‪:‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ - AUTO‬מצב עבודה אוטומטי‬
‫יבוש‬
‫‪- DRY‬‬
‫‪ - COOL‬קירור‬
‫‪ -‬פעולת מאוורר‬
‫‪FAN‬‬
‫‪ - HEAT‬חימום‬
‫כיוון טמפרטורה ניתן ע''י לחצנים‬
‫לדוגמה ‪ :‬כיוון ל‬
‫‪.‬‬
‫‪ ,‬כמתואר באיור‬
‫תחום בחירת טמפרטורה רצויה ‪:‬‬
‫מצב ‪AUTO‬‬
‫מצב חימום‬
‫מצב קירור‪/‬יבוש‬
‫לא ניתן לכוון את הטמפרטורה הרצויה במצב ‪. FAN‬‬
‫הטמפרטורה המופיע בשלט היא הטמפרטורה הרצויה בלב‪.‬‬
‫יתכן והטמפרטורה זו שונה מטמפרטורת החדר‬
‫כיוון מהירות המאוורר ניתן ע''י לחצן‬
‫כל לחיצה נוספת תשנה את מהירות המאוורר‬
‫‪ : AUTO‬בחימום ‪ -‬המפוח יפעל במהירות האופטימאלית לחימום החלל הממוזג‬
‫בקירור – ככל שטמפרטורת החדר תהיה קרובה לטמפרטורה הרצויה‬
‫מהירות המפוח תהיה נמוכה יותר‪.‬‬
‫‪ – QUIET‬הפעלת המזגן באופן שקט במיוחד ‪ .‬יתכן וממצב זה ‪ ,‬תפוקת הקירור‬
‫והחימום של המזגן תרד‪ .‬במידה והמזגן אינו מקרר או מחמם באופן מספיק ‪,‬‬
‫במקרה זה יש לכוון את המהירות המפוח או לעביר את המזגן למצב פעולה רגיל‬
‫בקירור או בחימום ‪.‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫פעולת כיוון זרימת אוויר‬
‫‪ .‬כאשר‬
‫כיוון זרימת אוויר ניתן ע''י לחיצה על לחצן‬
‫בכל לחיצה על הלחצן אפשר לשנות את כיוון של המניפה באפן הבא‪:‬‬
‫במצב קירור‪/‬יבוש‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫במצב חימום‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫כיוון זרימת אוויר ''שמאלה‪-‬ימינה'' ניתן לבצע ע''י ‪ 1‬כפתורים הנמצאים‬
‫‪ 1‬כפתורים כיוון‬
‫מאחורי המניפות‬
‫על ידי לחיצה על הלחצן‬
‫ניתן להפעיל את המניפות ולקבל תנועת הזרימה‬
‫של אויר‪.‬‬
‫''למעלה‪ -‬למטה'' באופן שוטף וללא עצירה‪.‬‬
‫לחיצה נוספת על הלחצן‬
‫‪ ,‬תעצור את הנעתם של המניפות ‪.‬‬
‫פעולה במצב ‪ SWING‬יכולה לפעמים להפסק בזמן מהירות נמוכה של מפוח‪.‬‬
‫תחום פעולת ‪ SWING‬בקירור ‪ :‬בן הנקודות ‪, 4 – 1‬‬
‫בחימום‪ :‬בן הנקודות ‪. 7 - 4‬‬
‫תנועת המניפות ''למלה‪-‬למטה'' מיועדת לפיזור אויר מטופל בצורה שווה לכל החלל הממוזג‬
‫תוכנית הפעלה מרבית‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בלחיצה על לחצן‬
‫‪ ,‬המזגן יעבוד בתפוקה המרבית ‪ .‬פעולה זו נחוצה על מנת‬
‫לקרר או לחמם במהירות את החלל הממוזג לפי דרישת המשתמש‪.‬‬
‫פעולת ‪ POWERFUL‬יש להפעיל את המזגן‪ ,‬במצב הנדרש ‪ ,‬לפני כן ‪.‬‬
‫כמובן לפני‬
‫בזמן הפעלת מצב ‪ POWERFUL‬ע''י שלט רחוק ‪ ,‬המזגן ישמיע ‪ 3‬צפצופים ( פי‪...‬פי‪...‬פי)‬
‫לעומת האחרות שלו‪.‬‬
‫פעולת תוכנית הפעלה מרבית תסתיים לאחר שהמזגן יספק את טמפרטורה המתוכננת ע''י‬
‫המשתמש או לאחר ‪ 12‬דקות מאז הפעלת התוכנית ‪ .‬אולם הפעולה לא נפסקת בצורה‬
‫אוטומטית במשך זמן מסוים לאחר תכנון פעולת ‪POWERFUL‬‬
‫תוכנית הפעלה חסכונית‬
‫ניתן להפעיל את המזגן בתוכנית הפעלה חסכונית ‪ .‬מצב‬
‫על ידי לחיצה על הלחצן‬
‫זה נועד כדי להגיע לטמפרטורות נוחות ואידיאליות בחלל הממוזג ‪ .‬המזגן עובר למצב פעולה‬
‫שבה הוא מעלה בקיץ ‪ ,‬ומוריד בחורף ‪ ,‬את טמפרטורת היעד שנבחרה על ידי המשתמש ‪.‬‬
‫בקיץ המזגן מתחיל פעולתו לפי הטמפרטורה ‪ ,‬שנקבע על ידי המשתמש באת הפעלת המזגן‬
‫‪ .‬לאחר שעה של פעולה טמפרטורת היעד של המזגן תעלה במעלה אחת ‪.‬לאחר שעתיים‬
‫טמפרטורת היעד תעלה במעלה אחת נוספת‪.‬‬
‫כלומר ‪ ,‬עם המזגן הופעל ב‪-‬‬
‫‪.‬לאחר שעה‬
‫של עבודה טמפרטורת היעד תעלה ל ‪-‬‬
‫ולאחר שעתיים של עבודה ‪ ,‬הטמפרטורה תשתנה‬
‫ותישאר כך עד להפסקת עבודת‬
‫ל‪-‬‬
‫המזגן או עד לביטול הפונקציה‪.‬‬
‫‪ ,‬המזגן יתחיל לווסת ולהוריד את‬
‫בחורף לאחר הפעלת המזגן ולחיצה על לחצן‬
‫טמפרטורת היעד כל חצי שעה ‪ .‬כך לאחר שעתיים של עבודה ‪ ,‬המזגן מציב את טמפרטורת‬
‫היעד על פחות מ ‪ 1‬מעלות מהטמפרטורה שנקבע בהתחלה‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫כלומר‪,‬אם הטמפרטורה ההתחלתית הייתה‬
‫‪ ,‬לאחר שעתיים של עבודה היא תתייצב‬
‫ותישאר כך עד‬
‫על טמפרטורה של‬
‫הפסקת פעולת המזגן או עד לביטול הפונקציה‪.‬‬
‫על ידי תהליך זה אנו מקטינים את התהליך עבודה של המזגן ובכך למעשה חוסכים באנרגיה‬
‫חשמלית ‪.‬‬
‫ניתן לשמור על הטמפרטורה בחלל הממוזג‪ ,‬כך‬
‫בחורף על ידי לחיצה על הלחצן‬
‫שלא תרד מתחת ל ‪ 12‬מעלות צלזיוס‪ .‬מצב זה מאפשר מהר יותר להגיע לחימום‬
‫החדר‪ ,‬כאשר טמפרטורת חוץ נמוכה מ ‪ 12‬מעלות צלזיוס‪.‬‬
‫ו‬
‫במצבי פעולות ‪:‬‬
‫על המסך של המזגן‪ ,‬המסמלת על שמירת‬
‫תדלק נורת חיווי‬
‫טמפרטורה מינימאלית של ‪ 12‬מעלות צלזיוס בחימום‪.‬‬
‫פעולת השתקה של המעבה‬
‫על ידי לחיצה על לחצן‬
‫של המזגן)‪.‬‬
‫ניתן לגרום לפעולה שקטה יותר של המעבה (יחידה החיצונית‬
‫הדבר נחוץ במקרים כאשר נדרשת עבודה שקטה של המזגן בשעות הלילה למשל ‪.‬‬
‫צריך לקחת בחשבון שפעולת השתקה לא תתבצע כאשר טמפרטורת חוץ גבוה ומדחס עובד‬
‫בתדירות נמוכה ‪.‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫אפשרויות תכנון הטיימר‬
‫‪.1‬‬
‫תלחצו על לחצן‬
‫לכן תלחצו על‬
‫בהתחלה יהבהב‬
‫אל מנת לבחור ''‪ ''ON‬או '' ‪ ''OFF‬ממצב‬
‫‪.‬‬
‫בהמשך לחצו על לחצן‬
‫‪.2‬בעזרת לחצן‬
‫‪.3‬על ידי לחיצה על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫בחרו זמן הפעלה והפסקה של המזגן‬
‫תשגרו את הפקודה לכיוון המזגן‪.‬‬
‫אם תוכנן הטיימר להפעלה ‪,‬המזגן יפסיק לעבוד‪.‬‬
‫אם בזמן כיוון הטיימר התחרטתם בתכנון ‪ ,‬תלחצו על‬
‫במקום לחצן‬
‫ניתן להפסיק עבודת המזגן המתוכננת על ידי הטיימר בלחיצה על לחצן‬
‫ביטול פעולת תכנון הטיימר מתבצעת על ידי לחיצה על‬
‫טיימר המתוכנן אפשר לכוון קדימה ל ‪ 14‬שעות‪.‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫אפשרות תכנון הטיימר להפסקה אוטומטית‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן‬
‫ולחצו על‬
‫בהחלה יהבהב‬
‫‪,‬‬
‫אל מנת לבחור‬
‫בהמשך יש ללחוץ על‬
‫תכוונו זמן הפסקת פעולה‬
‫‪.2‬בלחיצה על לחצן‬
‫תשגרו את הפקודה ‪.‬‬
‫‪.0‬על ידי לחיצה על לחצן‬
‫אם בזמן כיוון הטיימר התחרטתם בתכנון ‪ ,‬לחצו על‬
‫במקום לחצן‬
‫‪..‬‬
‫ניתן להפסיק עבודת המזגן המתוכננת על ידי הטיימר בלחיצה על לחצן‬
‫‪..‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫אפשרויות טיימר שבועי‬
‫‪.1‬‬
‫לחצו על לחצן‬
‫בהתחלה יהבהב‬
‫בהמשך יש ללחוץ על לחצן‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪.2‬על ידי לחיצה על‬
‫יום א' תוכנית ‪1‬‬
‫יום א' תוכנית ‪4‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫תבחרו תוכנית ויום‬
‫יום ב' תוכנית ‪1‬‬
‫יום ג' תוכנית ‪1‬‬
‫יום ב' תוכנית ‪1‬‬
‫יום ש' תוכנית ‪4‬‬
‫‪17‬‬
‫שבוע ‪ 1‬תוכנית ‪1‬‬
‫שבוע ‪ 1‬תוכנית ‪1‬‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪.0‬תשתמשו בלחצן‬
‫ותקבלו הבהוב של תוכניות ‪4 – 1‬‬
‫לבחירת‬
‫עבודה עם טיימר להפעלה‪,‬טיימר‬
‫להפסקה או ללא טיימר‪.‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪................................................................................. ...........................................‬‬
‫עבודה ללא טיימר‬
‫אל מנת להגיע לסעיף ‪ 2‬ותתכננו שלב הבא ולסיום תלחצו על‬
‫תלחצו על‬
‫לשיגור הפקודה‬
‫‪............................................................................................................................‬‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬השתמשו בלחצן‬
‫לבחירת תכנון זמן רצוי להפעלה או הפסקה‬
‫‪..................................................................................................‬‬
‫עם בסעיף נבחרה פעולת הפסקה ‪,‬לחצו על לחצן‬
‫אל מנת לחזור לסעיף ‪ 2‬ולתכנן כיוון הבא ולאחר מכן לחצו על‬
‫‪................................................................................................‬‬
‫לחצו על לחצן‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪.6‬‬
‫לבחירת הטמפרטורה ‪.‬‬
‫תשתמשו בלחצן‬
‫אם ברצונכם לעבור לתכנון הבא ‪ ,‬לחצו‬
‫‪ ,‬תחזרו‬
‫לסעיף ‪ 2‬ותתכננו כיוון הבא‪.‬‬
‫לסיום התכנון‬
‫לחצו‬
‫לשיגור התכנון‪.‬‬
‫‪............................................................................................‬‬
‫אם בזמן התכנון התחרטתם וברצונכם להפסיק את התכנו ן‪ ,‬לחצו על‬
‫במקום לחצן‬
‫‪......................................................................................................‬‬
‫אם בזמן התכנון החלטתם לחזור לסעיף הקודם‪ ,‬תשתמשו בלחצן‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪.‬‬
‫טיפול וניקוי‬
‫לפני כל טיפול במזגן יש לנתק את זינת החשמל‪.‬‬
‫בעת הוצאת והרכבת פילטרים יש להיזהר מחלקים חדים במחלף החום (הרדיאטור)‪.‬‬
‫טיפול תקופתי נכון וניקיון המזגן מסייעים לפעולתו התקינה ‪ ,‬היעילה והחסכונית לאורך שנים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫פתיחת מכסה יניקת האוויר מתבצע על ידי משיכת המכסה בשתי ידיים משני צידו‬
‫לא נכון‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫נכון‬
‫‪21‬‬
‫‪.2‬קבעו את המסננים על ידי מעצור מיוחד‬
‫מעצור מיוחד‬
‫‪.3‬‬
‫הורידו את המסננים לניקוי‬
‫‪ .4‬לאחר הניקו החזירו‬
‫את המסננים‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ושחררו את המעצור‪.‬‬
‫‪ .9‬סגרו את המכסה הקדמי‬
‫אם המכסה לא ייסגר טוב ‪ ,‬המזגן לא ייכנס לפעולה‪.‬‬
‫במקביל הוא יסמן בהבהוב על תקלה‪.‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫את המסננים יש לשטוף בעדינות במים זורמים ולהניח להם להתייבש‪.‬‬
‫יש לשים לב לא פגוע במחליף החום (הרדיאטור המתכתי) ‪.‬פגיעה במחליף החום עלולה‬
‫לגרום נזק למזגן ‪.‬‬
‫אין לנקות את המזגן בעזרת חפצים חדים או שימוש בכוח‪.‬‬
‫אין להשתמש במים בטמפרטורה מעל‬
‫אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים וחומרים דליקים לניקוי המזגן‪.‬‬
‫אין לנקות את המזגן במטלית או הגורמת לשריטות‪.‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪26‬‬