ו -ד / כיתות מדריך למורה

‫מדריך למורה ‪ /‬כיתות ד‪-‬ו‬
‫חג פורים נחגג לזכר נס פורים‪ .‬סיפור נס פורים מפורט במגילת אסתר‪.‬‬
‫תקציר סיפור פורים‪:‬‬
‫בבית מלכותו של המלך אחשוורוש ששלט על ‪ 721‬מדינות‪ ,‬ע"י צורר היהודים – המן‪ ,‬נגזרה על עם ישראל‬
‫גזירה להשמידם‪ .‬ע"י תשובה (חרטה על המעשים וצום)‪ ,‬תפילות שכינס אז נשיא ישראל‪ :‬מרדכי היהודי‪,‬‬
‫וע"י אחייניתו אסתר שהיתה מלכה בבית אחשוורוש – התבטלה הגזירה‪.‬‬
‫הסיבה הרוחנית לגזירה היתה קיומם של מעמדות ופירוד בעם ישראל‪ ,‬לכן בכל מנהגי הפורים מתבטא‬
‫התיקון לכך – עניין האחדות‪.‬‬
‫את המשפט "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים" אמר המן למלך אחשוורוש כדי לגזור את גזירת‬
‫ההשמדה על היהודים‪ ,‬וממנו לומדים על הסיבה הרוחנית גם כן לגזירה – הפירוד‪.‬‬
‫דמויות במגילה (להם תהיה התייחסות בשיעור)‪:‬‬
‫אחשוורוש – המלך‪ ,‬המן – שר המלך צורר היהודים‪ ,‬מרדכי היהודי‪ ,‬אסתר המלכה‪ ,‬זרש – אשתו של המן‬
‫ובגתן ותרש – ‪ 2‬שומרים בבית המלך שרצו להרעילו‪ ,‬ומרדכי היהודי ששמע את המזימה הציל את המלך‪.‬‬
‫חג הפורים חל בחודש אדר‪ ,‬חוגגים אותו ביום ובלילה שלפניו ‪ -‬ובו ‪ 4‬מנהגים‪ .‬חלק מהמנהגים נעשים‬
‫בלילה וביום וחלקם אך ביום‪.‬‬
‫מנהגי פורים‪:‬‬
‫‪ .1‬משלוח מנות –‬
‫משלוח מנות הוא צירוף של לפחות ‪ 2‬מאכלים מסוג שונה הראויים לאכילה מיידית‪.‬‬
‫סוגי המאכלים נקבעים עפ"י ברכותיהם‪:‬‬
‫‪‬‬
‫לחם וסוגיו – ברכתם "המוציא לחם מן הארץ"‬
‫‪‬‬
‫מאפים מקמח שאינם לחם – ברכתם "בורא מיני מזונות"‬
‫‪‬‬
‫יין ומיץ ענבים – ברכתם "בורא פרי הגפן"‬
‫‪‬‬
‫פירות – ברכתם "בורא פרי העץ"‬
‫‪‬‬
‫ירקות – ברכתם "בורא פרי האדמה"‬
‫‪‬‬
‫כל הדברים שאינם לחם ואינם צומח – ברכתם "שהכל נהיה בדברו"‪.‬‬
‫כל אדם צריך לשלוח (מומלץ ע"י שליח) לפחות לאדם אחד משלוח מנות‪ ,‬אך בן שולח לבן בלבד ובת‬
‫שולחת לבת בלבד‪.‬‬
‫זמן קיום מנהג זה הוא ביום הפורים‪.‬‬
‫לסיכום‪ :‬משלוח (ביחיד –לפחות ‪ )7‬מנות (ברבים ‪ -‬תכולתו לפחות ‪.)2‬‬
‫‪ .2‬מתנות לאביונים –‬
‫יש לתת מתנות צדקה לעניים – לפחות ל‪ 2-‬עניים (נזקקים) לכל אחד מתנה אחת‪.‬‬
‫באם לא נמצא עני ניתן לשים את המתנות – צדקה בקופת הצדקה‪.‬‬
‫גם אדם אביון צריך לקיים מנהג זה‪.‬‬
‫זמן קיום מנהג זה הוא ביום הפורים‪.‬‬
‫‪ .3‬מקרא מגילה –‬
‫בתוך ספרי התנ"ך ישנה מגילה אחת המתארת את כל השתשלות סיפור פורים והיא נקראת מגילת‬
‫אסתר על שם אסתר המלכה גיבורת הסיפור שהצילה את עמה מפני הגזירה‪.‬‬
‫שומעים מגילה בפורים – פעמיים‪ :‬פעם אחת בלילה ופעם אחת ביום‪.‬‬
‫שמיעת קריאת מגילה תהיה בציבור ע"י בעל קורא הקורא מתוך מגילה הכתובה בדיו על קלף‪ .‬בכל‬
‫פעם שהקורא במגילה אומר את שמו של צורר היהודים "המן" עם תואר מסוים כגון‪ :‬האגגי‪ ,‬צורר‬
‫היהודים וכד' יש להרעיש ברעשן או לרקוע ברגל על מנת למחות את שמו‪.‬‬
‫לפני התחלת הקריאה מברכים ‪ 2‬ברכות המיוחדות לקריאת מגילת אסתר ובלילה מוסיפים ברכה‬
‫מיוחדת‪ :‬ברכת "שהחיינו" ("שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" – על השמחה לקיים מנהג זה פעם‬
‫בשנה)‪.‬‬
‫‪ .4‬משתה ושמחה ‪-‬‬
‫כל בני המשפחה מתיישבים לסעודה חגיגית שבה סועדים את בדברים המשמחים – בשר ויין‪.‬‬
‫ישנו מנהג לאכול זרעונים זכר לאכילת אסתר בבית המלך – שהקפידה על כשרות ואכלה רק ירקות‪,‬‬
‫זירעונים‪ ...‬כמו"כ ישנו מנהג להדליק נרות בסעןדה זו‪.‬‬
‫הסעודה תחל בשעות המאוחרות של יום הפורים – כשעדיין אור‪.‬‬
‫המנהגים ה"אמיתיים" יהיו כאשר יעשו ביום חג פורים בעצמו‪.‬‬
‫"פורים מרקט"‬
‫המצרכים הנדרשים לכל מצווה‪:‬‬
‫משלוח מנות‬
‫מתנות לאביונים‬
‫מקרא מגילה‬
‫משתה ושמחה‬
‫‪.7‬‬
‫שליח‬
‫‪.7‬‬
‫צדקה‬
‫‪.7‬‬
‫מגילת קלף‬
‫‪.7‬‬
‫בשר‬
‫‪.2‬‬
‫חבר אחד לפחות‬
‫‪.2‬‬
‫צדקה‬
‫‪.2‬‬
‫בעל קורא‬
‫‪.2‬‬
‫יין‬
‫‪.3‬‬
‫מאכל ראוי‬
‫‪.3‬‬
‫עני‬
‫‪.3‬‬
‫ציבור‬
‫‪.3‬‬
‫אור יום‬
‫לאכילה מיידית‬
‫‪.4‬‬
‫עני‬
‫‪.4‬‬
‫רעשן‬
‫‪.4‬‬
‫נרות‬
‫מאכל ראוי‬
‫‪.5‬‬
‫אור יום‬
‫‪.5‬‬
‫אור יום‬
‫‪.5‬‬
‫קהל זרעונים‬
‫לאכילה מיידית‬
‫‪.6‬‬
‫קופת צדקה‬
‫‪.6‬‬
‫שעת לילה‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫אור יום‬
‫פרק ג' – מגילת אסתר‬
‫[א] ַאחַ ר הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵ ֶּלה ִג ַדל הַ ֶּמלֶּ ְּך אֲ חַ ְּׁשוֵרוֹ ׁש אֶּ ת‪-‬הָ ָמן ֶּבן‪-‬הַ ְּמ ָד ָתא הָ אֲ גָ גִ י‬
‫שר ִאתוֹ [ב] וְּ כָ ל‪ַ -‬ע ְּב ֵדי הַ ֶּמלֶּ ְּך‬
‫ָשם אֶּ ת‪ִ -‬כ ְּסאוֹ מֵ ַעל ָכל‪-‬הַ ָׁש ִרים אֲ ׁ ֶּ‬
‫ַשאֵ הו וַי ֶּ‬
‫ַו ְּינ ְּׁ‬
‫ש ַער הַ ֶּמלֶּ ְּך כ ְֹּר ִעים ו ִמ ְּׁש ַתחֲוִ ים ְּלהָ ָמן ִכי‪-‬כֵ ן ִצוָה‪-‬לוֹ הַ ֶּמלֶּ ְּך ו ָמ ְּר ֳּדכַ י‬
‫שר‪ְּ -‬ב ׁ ַ‬
‫אֲ ׁ ֶּ‬
‫ש ַער הַ ֶּמלֶּ ְּך ְּל ָמ ְּר ֳּדכָ י‬
‫שר‪ְּ -‬ב ׁ ַ‬
‫ֹאמרו ַע ְּב ֵדי הַ ֶּמלֶּ ְּך אֲ ׁ ֶּ‬
‫ִש ַת ֲחוֶּה [ג] וַי ְּ‬
‫לֹא י ְִּכ ַרע וְּ לֹא י ְּׁ‬
‫ַמדו ַע ַא ָתה עוֹ בֵ ר אֵ ת ִמ ְּצוַת הַ ֶּמלֶּ ְּך [ד] ַוי ְִּהי ְּכ ָא ְּמ ָרם אֵ לָ יו יוֹ ם וָיוֹ ם וְּ לֹא ָׁש ַמע‬
‫שר‪-‬הוא‬
‫אֲ לֵ יהֶּ ם וַי ִַגידו ְּלהָ ָמן ִל ְּראוֹ ת ֲהי ַַע ְּמדו ִד ְּב ֵרי ָמ ְּר ֳּדכַ י ִכי‪ִ -‬ה ִגיד לָ הֶּ ם אֲ ׁ ֶּ‬
‫יְּהו ִדי [ה] וַי ְַּרא הָ ָמן ִכי‪-‬אֵ ין ָמ ְּר ֳּדכַ י כ ֵֹר ַע ו ִמ ְּׁש ַת ֲחוֶּה לוֹ וַי ִָמלֵ א הָ ָמן חֵ ָמה [ו]‬
‫וַיִבֶּ ז ְּב ֵעינָיו ִל ְּׁשלֹח יָד ְּב ָמ ְּר ֳּדכַ י ְּלבַ דוֹ ִכי‪ִ -‬ה ִגידו לוֹ אֶּ ת‪ַ -‬עם ָמ ְּר ֳּדכָ י ַויְּבַ ֵק ׁש‬
‫שר ְּבכָ ל‪ַ -‬מ ְּלכות אֲ חַ ְּׁשוֵרוֹ ׁש ַעם ָמ ְּר ֳּדכָ י‬
‫הָ ָמן ְּלהַ ְּׁש ִמיד אֶּ ת‪ָ -‬כל‪-‬הַ יְּהו ִדים אֲ ׁ ֶּ‬
‫אשוֹ ן הוא‪-‬ח ֶֹּד ׁש נִ יסָ ן ִב ְּׁשנַת ְּׁש ֵתים ֶּע ְּש ֵרה לַ ֶּמלֶּ ְּך אֲ חַ ְּׁשוֵרוֹ ׁש‬
‫[ז] ַבח ֶֹּד ׁש הָ ִר ׁ‬
‫ִה ִפיל פור הוא הַ גוֹ ָרל ִל ְּפנֵי הָ ָמן ִמיוֹ ם ְּליוֹ ם ומֵ ח ֶֹּד ׁש ְּלח ֶֹּד ׁש ְּׁשנֵים‪ָ -‬ע ָׁשר הוא‪-‬‬
‫ח ֶֹּד ׁש אֲ ָדר [ח] וַיֹאמֶּ ר הָ ָמן לַ ֶּמלֶּ ְּך אֲ חַ ְּׁשוֵרוֹ ׁש י ְֶּּׁשנוֹ ַעם‪-‬אֶּ חָ ד ְּמפֻזָר ו ְּמפ ָֹרד ֵבין‬
‫הָ ַע ִמים ְּבכֹל ְּמ ִדינוֹ ת ַמ ְּלכו ֶּת ָך וְּ ָד ֵתיהֶּ ם ׁשֹנוֹ ת ִמ ָכל‪ָ -‬עם וְּ אֶּ ת‪ָ -‬ד ֵתי הַ ֶּמלֶּ ְּך‬
‫שוֶּה ְּלהַ ִניחָ ם [ט] ִאם‪ַ -‬על‪-‬הַ ֶּמלֶּ ְּך טוֹ ב י ִָכ ֵתב‬
‫אֵ ינָם ע ִֹשים וְּ לַ ֶּמלֶּ ְּך אֵ ין‪ֹ ׁ -‬‬
‫ֹשי הַ ְּמלָ אכָ ה ְּלהָ ִביא‬
‫ש ֶּרת אֲ לָ ִפים ִכ ַכר‪ֶּ -‬כסֶּ ף אֶּ ְּׁשקוֹ ל ַעל‪-‬י ְֵּדי ע ׁ ֵ‬
‫ְּל ַא ְּב ָדם וַעֲ ֶּ‬
‫אֶּ ל‪ִ -‬גנְּ זֵי הַ ֶּמלֶּ ְּך [י] וַיָסַ ר הַ ֶּמלֶּ ְּך אֶּ ת‪-‬טַ ַב ְּעתוֹ מֵ ַעל יָדוֹ וַי ְִּתנָה ְּלהָ ָמן ֶּבן‪-‬‬
‫הַ ְּמ ָד ָתא הָ אֲ גָ גִ י צ ֵֹרר הַ יְּהו ִדים [יא] וַיֹאמֶּ ר הַ ֶּמלֶּ ְּך ְּלהָ ָמן הַ ֶּכסֶּ ף נָתון לָ ְּך וְּ הָ ָעם‬
‫לַ עֲ שוֹ ת בוֹ ַכטוֹ ב ְּב ֵעינ ָ‬
‫אשוֹ ן ִב ְּׁשלוֹ ָׁשה‬
‫ֶּיך [יב] וַי ִָק ְּראו סֹפְּ ֵרי הַ ֶּמלֶּ ְּך ַבח ֶֹּד ׁש הָ ִר ׁ‬
‫שר‪ִ -‬צוָה הָ ָמן אֶּ ל אֲ חַ ְּׁש ַד ְּר ְּפנֵי‪-‬הַ ֶּמלֶּ ְּך וְּ אֶּ ל‪-‬‬
‫ָע ָשר יוֹ ם בוֹ וַי ִָכ ֵתב ְּככָ ל‪-‬אֲ ׁ ֶּ‬
‫שר ַעל‪ְּ -‬מ ִדינָה ו ְּמ ִדינָה וְּ אֶּ ל‪ָׁ -‬ש ֵרי ַעם ו ָָעם ְּמ ִדינָה ו ְּמ ִדינָה ִכ ְּכ ָתבָ ה‬
‫הַ ַפחוֹ ת אֲ ׁ ֶּ‬
‫שם הַ ֶּמלֶּ ְּך אֲ חַ ְּׁש ֵור ֹׁש נִ ְּכ ָתב וְּ נ ְֶּּח ָתם ְּבטַ ַב ַעת הַ ֶּמלֶּ ְּך [יג]‬
‫וְּ ַעם ו ָָעם ִכ ְּל ׁשוֹ נוֹ ְּב ׁ ֵ‬
‫וְּ נִ ְּׁשלוֹ חַ ְּספָ ִרים ְּביַד הָ ָר ִצים אֶּ ל‪ָ -‬כל‪ְּ -‬מ ִדינוֹ ת הַ ֶּמלֶּ ְּך ְּלהַ ְּׁש ִמיד לַ ֲהרֹג ו ְּל ַא ֵבד‬
‫ָשים ְּביוֹ ם אֶּ חָ ד ִב ְּׁשלוֹ ָׁשה ָע ָשר‬
‫אֶּ ת‪ָ -‬כל‪-‬הַ יְּהו ִדים ִמנ ַַער וְּ ַעד‪-‬ז ֵָקן טַ ף וְּ נ ִׁ‬
‫שגֶּן הַ ְּכ ָתב ְּל ִהנ ֵָתן‬
‫ְּלח ֶֹּד ׁש ְּׁשנֵים‪ָ -‬ע ָׁשר הוא‪-‬ח ֶֹּד ׁש אֲ ָדר ו ְּׁשלָ לָ ם לָ בוֹ ז [יד] ַפ ְּת ׁ ֶּ‬
‫ָדת ְּבכָ ל‪ְּ -‬מ ִדינָה ו ְּמ ִדינָה ָגלוי ְּלכָ ל‪-‬הָ ַע ִמים ִל ְּהיוֹ ת עֲ ִת ִדים לַ יוֹ ם הַ זֶּה [טו]‬
‫שן הַ ִב ָירה וְּ הַ ֶּמלֶּ ְּך וְּ הָ ָמן‬
‫הָ ָר ִצים י ְָּצאו ְּדחופִ ים ִב ְּדבַ ר הַ ֶּמלֶּ ְּך וְּ הַ ָדת נִ ְּתנָה ְּב ׁשו ׁ ַ‬
‫ָשבו ִל ְּׁשתוֹ ת וְּ הָ ִעיר ׁשו ָׁשן נָבוֹ כָ ה‬
‫י ְּׁ‬
‫"ישנו עם‬
‫אחד מפוזר‬
‫ומפורד בין‬
‫העמים"‬
‫יש להדפיס את ‪ 2‬העמודים הבאים‪,‬‬
‫לצלמם אחד מאחורי השני –‬
‫ולקפל קיפול אקורדיון כעין פרוספקט‪.‬‬
‫יש לצלם מדריך קניות זה לכל ילד‪.‬‬
‫משלוח מנות‬
‫שם המצרך‪ :‬שליח‬
‫משלוח מנות‬
‫שם המצרך‪ :‬לפחות חבר אחד‬
‫משלוח מנות‬
‫שם המצרך‪:‬‬
‫מאכל ראוי לאכילה מיידית‬
‫משלוח מנות‬
‫שם המצרך‪:‬‬
‫מאכל ראוי לאכילה מיידית‬
‫משלוח מנות‬
‫שם המצרך‪ :‬אור יום‬
‫מתנות לאביונים‬
‫שם המצרך‪ :‬עני‬
‫מתנות לאביונים‬
‫שם המצרך‪ :‬עני‬
‫מתנות לאביונים‬
‫שם המצרך‪ :‬צדקה‬
‫מתנות לאביונים‬
‫שם המצרך‪ :‬צדקה‬
‫מתנות לאביונים‬
‫שם המצרך‪ :‬אור יום‬
‫מקרא מגילה‬
‫שם המצרך‪ :‬מגילת קלף‬
‫מקרא מגילה‬
‫שם המצרך‪ :‬רעשן‬
‫מקרא מגילה‬
‫שם המצרך‪ :‬שעת לילה‬
‫מקרא מגילה‬
‫שם המצרך‪ :‬אור יום‬
‫מקרא מגילה‬
‫שם המצרך‪ :‬בעל קורא‬
‫מקרא מגילה‬
‫שם המצרך‪ :‬ציבור‬
‫משתה ושמחה‬
‫שם המצרך‪ :‬בשר‬
‫משתה ושמחה‬
‫שם המצרך‪ :‬אור יום‬
‫מקרא מגילה‬
‫שם המצרך‪ :‬נרות‬
‫מקרא מגילה‬
‫שם המצרך‪ :‬יין‬
‫מקרא מגילה‬
‫שם המצרך‪ :‬קהל‬
‫מקרא מגילה‬
‫שם המצרך‪ :‬זרעונים‬
‫שאלות למשחק הכתרים‪:‬‬
‫‪ .1‬מי היה המלך של ‪ 121‬מדינות? אחשוורוש‬
‫‪ .2‬איך קראו למכה היהודיה? אסתר‬
‫‪ .3‬מי היה דוד של אסתר? מרדכי‬
‫‪ .4‬מי זה "צורר היהודים"? המן‬
‫‪ .5‬על מי נאמר "לא יכרע ולא השתחווה"? מרדכי‬
‫‪ .6‬מי ביקשה "וצומו עליי"? אסתר‬
‫‪ .1‬מי היתה אשתו של המן? זרש‬
‫‪ .8‬מי רצה לשים למלך רעל באוכל? בגתן ותרש‬
‫‪ .9‬מי סיכל את עצת בגתן ותרש? מרדכי‬
‫‪ .11‬למי קראו "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"? מרדכי‬
‫‪ .11‬מי חשב לעשות פור? המן‬
‫‪ .12‬מי שפך מים על המן מהחלון? זרש‬
‫‪ .13‬למי היה צריך לכרוע ולהשתחוות? המן‬
‫‪ .14‬לפני מי הביאו את ספר הזכרונות? אחשוורוש‬
‫‪ .15‬מי היתה הנערה הנבחרת? אסתר‬
‫שאלות ותשובות למשחק הבינגו‬
‫שאלה‬
‫תשובה‬
‫בן שולח משלוח מנות רק לבן‬
‫נכון‬
‫לכמה עניים לפחות צריך לתת מתנות?‬
‫‪2‬‬
‫לכמה חברים לפחות צריך לשלוח משלוח מנות?‬
‫‪1‬‬
‫את מי מוחים בכל פעם שמוזכר שמו בקריאת המגילה?‬
‫המן‬
‫מתי מקיימים את מצוות משתה ושמחה‬
‫ביום‬
‫מתי מקיימים את מצוות מקרא מגילה?‬
‫בלילה וביום‬
‫מה שם המגילה שממנה קוראים?‬
‫מגילת אסתר‬
‫ממה צריכה להיות עשויה המגילה?‬
‫קלף‬
‫אם לא נמצאו עניים‪ ,‬לאן תנתן המתנה?‬
‫לצדקה‬
‫אילו ‪ 2‬דברים משמחים בסעודה?‬
‫בשר ויין‬
‫מתי מברכים שהחיינועל המגילה?‬
‫בלילה‬
‫האם אפשר להביא במשלוח מנות בורקס אפוי?‬
‫כן‬
‫מהו הרעיון המשותף לכל מצוות פורים?‬
‫אחדות‬
‫האם בת יכולה לשלוח לבן משלוח מנות?‬
‫לא‬
‫ע"י מי מהודר יותר לשלוח מנות?‬
‫שליח‬
‫מיהו צורר היהודים?‬
‫המן‬
‫איזה מאכל ניתן לשים במשלוח מנות?‬
‫ראוי לאכילה מיידית‬
‫מה קובע את סוג המאכל?‬
‫ברכתו‬
‫מהי המצווה היחידה שנוהגת גם בלילה?‬
‫מקרא מגילה‬
‫כמה מנהגים יש בפורים?‬
‫‪4‬‬
‫איך נקרא האדם שקורא במגילת קלף?‬
‫בעל קורא‬
‫מה גרם ברוחניות לגזירה?‬
‫הפירוד‬
‫נכון‬
‫כן‬
‫‪2‬‬
‫אחדות‬
‫‪1‬‬
‫לא‬
‫המן‬
‫שליח‬
‫ביום‬
‫המן‬
‫בלילה וביום‬
‫ראוי לאכילה מיידית‬
‫מגילת אסתר‬
‫ברכתו‬
‫קלף‬
‫מקרא מגילה‬
‫לצדקה‬
‫‪4‬‬
‫בשר ויין‬
‫בעל קורא‬
‫בלילה‬
‫הפירוד‬