טירת הכרמל 3 - 43 ביאליק רחוב בינוי - פינוי

‫פינוי ‪ -‬בינוי רחוב ביאליק ‪ 3 - 43‬טירת הכרמל‬
‫באמצעות ליווי "הבניין שלנו בע"מ"‬
‫הנדון‪ :‬הסכם ייצוג וליווי פרויקט פינוי – בינוי ברחוב ביאליק ‪ 0 - 70‬טירת הכרמל (להלן‪":‬הפרויקט")‬
‫אנו מאשרים כי אנו הח"מ ביחד ולחוד‪ ,‬שהננו בעלי הזכויות בדירות בבניין ברחוב_______ הידוע גם כחלקה _____בגוש‬
‫_____(להלן "הבעלים" ו‪" -‬הבניין"‪ ,‬בהתאמה)‪ ,‬נותנים בזאת את הסכמתנו כי תעשו את כל הנדרש לצורך הוצאת הפרויקט‬
‫אצלנו אל הפועל (להלן‪":‬הפרויקט") ‪.‬‬
‫מהות ההסכם קידום פרויקט פינוי – בינוי‪ ,‬במתחם‪.‬‬
‫הננו ממנים את הבניין שלנו בע"מ (להלן‪" :‬החברה")‪ ,‬לפעול בשמנו לשם קידום פרויקט לפינוי בינוי במתחם שבנדון‪ ,‬לשם כך‬
‫אנו מסמיכים אתכם לבצע בהתאם לשקול דעתכם ובשיתוף בעלי הדירות את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫הסכמתנו למינוי החברה הינה בכפוף להתחייבות החברה כלפינו לבצע את הפעולות שלהלן‬
‫‪ .1.1‬קידום קבלת צו הכרזה של המתחם כמתחם לפינוי ‪ -‬בינוי בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין תשכ"ג‪.1827-‬‬
‫‪ .1.2‬סיוע בקידום אישור תב"ע למתחם‪.‬‬
‫‪ .1.7‬מציאת יזם ודרישה שהדירות החדשות שיקבלו הדיירים בפרויקט תהיינה בשטח של ‪ 25‬מ"ר נטו לפחות יותר גדולות‬
‫מהדירות הקיימות כיום‬
‫ובחדר אחד נוסף לפחות (כולל ממ"ד) במדידה לפי חוק המכר‪ ,‬ובנוסף‬
‫מרפסת שמש‬
‫בשטח ‪ 9-12‬מ"ר לפחות‪ ,‬מקום חניה אחד לפחות‪ ,‬ומחסן בגודל של ‪ 0-2‬מ"ר שלא ייכללו בשטח הדירה כנ"ל ויירשמו‬
‫כהצמדה בספרי המקרקעין‪ .‬בעלי הדירות הקיימות אשר שטחן הורחב לאומת הבינוי המקורי במתחם‪ ,‬יקבלו דירות‬
‫חדשות גדולות יותר על פי אותה נוסחה שיקבלו הדירות שלא הורחבו שתיקח בחשבון את שטחי הדירות הישנות ושיפוצן‪.‬‬
‫‪ .1.0‬דאגה לכך שהיזם ישלם לדיירים דמי שכירות במשך תקופת הבניה‪ ,‬מיום פינוי הדירה לקראת הריסת הבניין עד יום קבלת‬
‫המפתחות של הדירה החדשה והסיום המוחלט של הבנייה והעבודות בדירות ובמתחם התשלום יהיה בשווי דמי השכירות‬
‫הראויים לדירות הקיימות‪ ,‬כפי שיהיו בתחילת הבניה‪ .‬דמי השכירות יעודכנו מדי חצי שנה בהתאם לשווי דמי השכירות‪ ,‬כפי‬
‫שייקבע על ידי השמאי מטעם הדיירים ‪.‬‬
‫‪ .1.5‬דאגה לכך שהמפרט הטכני של הדירות החדשות שיקבלו הדיירים לא יפחת ברמה מהמפרט של דירות היזם שימכרו‬
‫בפרויקט‪.‬‬
‫‪ .1.2‬הדירות החדשות ימוקמו בקומה אחת מעל המיקום הנוכחי כיום‪ .‬חלוקת הדירות בין הבעלים תיעשה ע"י שמאי מקרקעין‬
‫שיבחר על בעלי הדירות ולפי עקרונות שמאיים מקובלים ובהם‪ :‬שטח הדירה הקיימת‪ ,‬קומה ‪ ,‬כיווני אויר‪ ,‬מצב פיזי של‬
‫הדירה ומעלית (אם ישנה)‪ .‬למען הסר ספק בכל מקרה הדירה החדשה לא תהיה בקומה הנמוכה מזו של הדירה הישנה‪.‬‬
‫‪ .1.3‬היזם יממן העברת תכולת הדירה לדירה שכורה וחזרה לדירה החדשה‪.‬‬
‫‪ .1.9‬דאגה לקבלת ערבות בנקאית לפי חוק המכר החדש להבטחת קבלת הדירה החדשה בסכום שישקף את שוויה וערבות‬
‫בנקאית להבטחת תשלום דמי השכירות בתקופת הבניה‪ ,‬כלומר לפני תחילת פינוי הבניין הישן והריסתו יקבל כל דייר‬
‫ערבות בנקאית על סכום של שווי הדירה החדשה (כפי שיקבע ע"י שמאי)‪ .‬הדייר יהיה רשאי לפרוע ערבות זו בכל אחד‬
‫מהמקרים הבאים‪ :‬במקרה של אי תשלום שכר הדירה‪ ,‬או תשלום חלקי של שכר הדירה בתקופת הבנייה ובהפסקת‬
‫‪/‬עצירת הליך הבנייה תרם סיומו‪.‬‬
‫‪ .1.8‬דאגה לכך ש כל עלויות הפרויקט ללא יוצא מהכלל לרבות תכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬יועצים וערבויות‪ -‬ישולמו ע"י היזם‪ .‬על בעלי‬
‫הדירות לא יחול כל תשלום מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫"הבניין שלנו בע"מ" – הדרך המשותפת לדירה חדשה‪www.Our-Building.co.il .‬‬
‫טלפון‪ 050-8302779 :‬משה‪ 050-5828289 ,‬אסף‬
‫פעולות החברה‪:‬‬
‫חברת הליווי "הבניין שלנו" תקדם השגת התנאים לצורך הוצאת הפרויקט מסוג פינוי ‪ -‬בינוי (להלן "הפרויקט")‪ ,‬בהתאם‬
‫ובכפוף להחלטה הסופית של עיריית טירת הכרמל‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.7‬‬
‫ליווי וייצוג בשם ובעבור בעלי הדירות את כל הכרוך בפרויקט "פינוי – בינוי" במתחם הנ"ל‪ .‬לרבות‪ :‬קידום תכנית בניין עיר‬
‫שתאפשר תוספת זכויות בנייה‪ ,‬הכרזה על הפרויקט פ לצורך מס‪ ,‬פניות לקבלני ביצוע‪ ,‬כתיבת תנאי הסף לקבלנים‪ ,‬מסמך‬
‫כמויות וייעוץ לדיירים בבחירת קבלן הביצוע‪ .‬הביצוע וכן‪ ,‬במידה ונדרש‪ ,‬הוצאה לפועל של מכרזים לבחירת משרד עורך דין‪,‬‬
‫יזם‪ ,‬שמאי וחברת פיקוח הנדסית וזאת על מנת להשיג את התמורות המרביות עבורכם בעלי הדירות‪.‬‬
‫החברה המלווה "הבניין שלנו" תייצג את בעלי הדירות בפני כל הגורמים הקשורים בפרויקט הנ"ל כגון רשויות ממשלתיות‪,‬‬
‫ליווי אדריכלי‪ ,‬משפטי‪ ,‬רשויות מסים‪ ,‬שמאים‪ ,‬בעלי מקצוע הקשורים לפרויקט‪ ,‬חברות בניה‪ ,‬קבלנים‪ ,‬רשויות תכנון וכד'‪ .‬כל‬
‫זאת על חשבונה בלבד‪.‬‬
‫בזמן תהליך הנ"ל מובהר כי יועבר אלינו הסכם מפורט ‪ -‬חוזה בו יפורטו כלל הפרטים הנחוצים בהסתמך על האמור להלן‬
‫ולמען הסר ספק‪ ,‬ספקי השירות לפרויקט כגון‪ :‬עו"ד‪ ,‬יזם ‪ /‬קבלן הביצוע‪ ,‬שמאי וחברה מפקחת יבחר על ידי הבניין שלנו ביחד‬
‫עם בעלי הדירות‪.‬‬
‫פעולות בעלי הדירות‪:‬‬
‫הרינו לאשר כי ידוע לנו על בסיס חתימה על כתב התחייבות זה אתם מתחילים לתכנן‪ ,‬ליזום‪ ,‬ולהכין תכניות לפרויקט‪ ,‬ועל כן‬
‫מתחייבים כי לא נתקשר עם כל גורם כלשהו הסותר התחייבותנו זו בפרק זמן של עד ‪ 19‬חודשים מרגע יום שחתמו ‪23%‬‬
‫מבעלי הנכסים בפרויקט‪ ,‬ולא יעלה על ‪ 7‬שנים מיום חתימה על מסמך זה‪ .‬ניתן להאריך את תקופת ההסכם בהסכמה‬
‫בכתב של הצדדים‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪.‬‬
‫לאחר קבלת ‪ 23%‬מחתימות הדיירים במתחם על הסכם התקשרות זה‪ ,‬הבניין שלנו בע"מ יציג לפחות הצעה אחת מיזם‬
‫המעוניין לבצע את הפרויקט‪ .‬במידה והבניין שלנו בע"מ‪ ,‬לא יציג הצעה אחת של יזם המעוניין לבצע את הפרויקט בתוך פרק‬
‫זמן של שישה חודשים מיום מעל ל‪ 76%-‬מחתימות הדיירים (להלן‪":‬היום הקובע")‪ ,‬יהיו רשאים הדיירים להודיע לבנין שלנו‬
‫בע"מ בכתב על סיומו של הסכם זה‪ ,‬ובתנאי כי נתנו הודעה על סיום כאמור בטרם חלפו שבעה חודשים מהיום הקובע‪.‬‬
‫למען הסר ספק כל הפעולות הנ"ל וכמו כן כל הפעולות שידרשו לעשות למען קידום הפרויקט‪ ,‬ובחירת ספקי השירות יעשו‬
‫בתיאום ובהסכמת וועד בעלי הדירות שיקום לצורך קידום פרויקט זה ויפעל ביחד עם "הבניין שלנו" לנושא‪.‬‬
‫אני הח"מ‪ __________________________ :‬ת‪.‬ז‪.______________________________ :‬‬
‫בעל זכות הבעלות‪/‬חכירה של נכס שכתובתו ‪ ___________________________ :‬דירה‪._________ :‬‬
‫טל‪ ______________________ :‬דוא"ל‪ _________________________________ :‬מסכים בזאת כי‪:‬‬
‫ולראייה על החתום _________________ _________________‪ .‬תאריך‪. ___________________ :‬‬
‫"הבניין שלנו בע"מ" – הדרך המשותפת לדירה חדשה‪www.Our-Building.co.il .‬‬
‫טלפון‪ 050-8302779 :‬משה‪ 050-5828289 ,‬אסף‬