sgira bw.indd - החברה העירונית לביטחון וסדר ציבורי החברה העירונית

‫החברה העירונית ראשון‪-‬‬
‫ציבורי בע מ‬
‫לבטחוןן וסדר צ בור‬
‫לציוןן לבטחו‬
‫לצ ו‬
‫בע”מ‬
‫מכרז פומבי מס‘ ‪1/2013‬‬
‫לאספקת תוכנות לניהול ומעקב אחר‪:‬‬
‫דו“חות )חניה‪ ,‬פיקוח עירוני וכל דו“ח אחר שניתן על פי כל דין‪,‬‬
‫על ידי מפקחי העירייה שהוסמכו לכך(‪,‬‬
‫גביה ואכיפה ומתן שרותי תמיכה ותחזוקה לציוד ולתוכנה‪.‬‬
‫”החברה“( מזמינה בזאת הצעות‬
‫(‬
‫)להלן‪:‬‬
‫ולסדר ציבורי בע“מ )ל ל‬
‫ראשון‪-‬לציון ללבטחון ל‬
‫ל‬
‫החברה העירונית‬
‫לאספקת תוכנות לניהול ומעקב אחר‪ :‬דו“חות )חניה‪ ,‬פיקוח עירוני וכל דו“ח אחר שניתן על פי כל דין‪,‬‬
‫על ידי מפקחי העירייה שהוסמכו לכך(‪ ,‬גביה ואכיפה‪ ,‬ומתן שרותי תמיכה ותחזוקה לציוד ולתוכנה‪,‬‬
‫כפי שמפורט בנספח א‘‪ 1‬למסמכי המכרז‪ ,‬נספח חומרה ותפוקות של המערכות הנדרשות‪ .‬המכרז‬
‫כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬אספקת תוכנה‪ ,‬הסבת הנתונים הנמצאים בתוכנות ”החברה לאוטומציה“ ו‪/‬או הקלדת‬
‫חלק מהם )עד חמישה אחוז מנפח הנתונים( באופן ידני; תמיכה שוטפת בתוכנה ותחזוקת הציוד‪,‬‬
‫עדכוני טבלאות המערכת והתעריפים‪ ,‬תמיכה והדרכת משתמשים בחברה ו‪/‬או בעיריית ראשון לציון‬
‫ובשלוחותיה‪ ,‬מתן שרותי גיבוי מלאים‪ ,‬אחריות מלאה על הממשקים בין המערכות נשוא מכרז זה לבין‬
‫שאר המערכות הפועלות בחברה לרבות בנושא אכיפת חוקי העזר העירוניים‪ ,‬איכות הסביבה וגביית‬
‫חובות בית המשפט לעינינים מקומיים( ו‪/‬או עיריית ראשון לציון ‪ -‬כל זאת בהתאם להנחיות עיריית‬
‫ראשון לציון באמצעות החברה ו‪/‬או מי מטעמה )כל המתואר לעיל ו‪/‬או כל המתואר בנספח א‘‪1‬‬
‫נספח חומרה ותפוקות המערכות הנדרשות‪ ,‬יקראו להלן‪ ,‬ביחד או לחוד‪” :‬השירותים“ ו‪/‬או ”העבודות“(‪.‬‬
‫השירותים והעבודות נשוא המכרז ינתנו לחברה ו‪/‬או לעיריית ראשון לציון תמורת דמי שימוש‬
‫חודשיים‪.‬‬
‫ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום בסך של ‪) ₪ 2,500‬אשר לא יוחזר( במשרדי החברה‬
‫ברחוב זבוטינסקי ‪ 61‬ראשון לציון בימים א‘‪-‬ה‘ בשעות העבודה אצל הגב‘ שוש קריגר טל‘‪:‬‬
‫‪.03-9484010‬‬
‫בגין רכישת מסמכי המכרז תנפיק החברה קבלה שאיננה חשבונית מס‪.‬‬
‫על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית‪ ,‬בנוסח המצורף כמסמך ה‘ למסמכי המכרז‪ ,‬על סך של‬
‫‪) 65,000‬במלים‪ :‬שישים וחמישה אלף( ‪ ,₪‬הערבות תהא בתוקף עד ליום ‪ .31.10.13‬החברה תהא‬
‫רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנקאית בהתאם לתנאי המכרז‪.‬‬
‫ביום ‪ 24.06.13‬בשעה ‪ 16:00‬יערך כנס ספקים‪.‬‬
‫השתתפות הספקים בכנס היא חובה ותנאי סף להגשת ההצעות למכרז‪.‬‬
‫הכנס יתקיים במשרדי החברה ברחוב ז‘בוטינסקי ‪ 61‬בראשל“צ‪ ,‬בחדר ישיבות‪.‬‬
‫את ההצעות‪ ,‬יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע“י המציע ב‪ 2-‬העתקים‪,‬‬
‫יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין ”מכרז פומבי מס‘ ‪.“1/2013‬‬
‫את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה ברחוב ז‘בוטינסקי ‪,61‬‬
‫ראשון לציון עד ליום ‪ 8.7.13‬בשעה ‪.12:00‬‬
‫את ההצעות יש למסור במסירה אישית )ולא בדואר(‪ .‬לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת‪.‬‬