الاسم

‫‪83‬‬
‫االسم كلمة تدل على معنى حسي أو معنوي‪ .‬وىو ينقسم من ناحية معناه إلى األنواع التالية‪:‬‬
‫שם עצם‬
‫שם עצם מוחשי‬
‫اسم مادة‬
‫שם עצם מופשט‬
‫اسم معىن‬
‫שם עצם פרטי‬
‫اسم علم‬
‫שם עצם קבוצי‬
‫اسم مجع‬
‫اسم ميكن إدراكو‬
‫حباسة من احلواس‬
‫اخلمس‬
‫اسم يدل على معىن‬
‫ويدرك بالعقل فقط‬
‫اسم يطلق على‬
‫شخص بعينو مييزه عن‬
‫غريه‬
‫اسم يرد يف صورة ادلفرد‬
‫لكنو يدل على معىن‬
‫اجلمع‬
‫בית‬
‫منزل‬
‫ספר كتاب‬
‫כןא مقعد‬
‫قطيع‬
‫ילדּות طفولة‬
‫שרה سارة‬
‫עדר‬
‫ַאהבה حب‬
‫חוֹפש حرية‬
‫דויד دافيد‬
‫קהיר القاىرة‬
‫קהל مجهور‬
‫צֹאן غنم‬
‫‪83‬‬
‫‪83‬‬
‫ينقسم االسم من ناحية النوع إلى اسم مذكر واسم مؤنث وأنواعها على النحو التالي‪:‬‬
‫שם עצם‬
‫נקבה‬
‫األسماء‬
‫المؤنثة‬
‫שם נקבה‬
‫מבחינה‬
‫ביוליגית‬
‫ما دل على مؤنث‬
‫بطبيعتو‬
‫בת‬
‫אם‬
‫סבתא‬
‫שרה‬
‫מרים‬
‫דנה‬
‫بنت‬
‫أم‬
‫جدة‬
‫سارة‬
‫مرمي‬
‫دانا‬
‫שם שמסתיים‬
‫בסימן ה‬
‫األمساء ادلنتهية‬
‫بالقامتس ىاء‬
‫תלמידה تلميذة‬
‫מוֹרה معلمة‬
‫ביצה بيضة‬
‫תמּונה صورة‬
‫חכמה حكمة‬
‫שם שמסתיים‬
‫בסימן באות‬
‫" ת"‬
‫األمساء ادلنتهية‬
‫حبرف التاء‬
‫מחברת كراسة‬
‫ספרּות أدب‬
‫שבת السبت‬
‫זוית زاوية‬
‫שמות האברים‬
‫הזוגיים‬
‫أعضاء اجلسم‬
‫ادلزدوجة‬
‫שמות מדינות‬
‫וערים‬
‫أمساء الدول وادلدن‬
‫يد‬
‫יד‬
‫أذن‬
‫אֹ זן‬
‫عني‬
‫עין‬
‫سن‬
‫שן‬
‫אצבע أصبع‬
‫ערב הסעּודית‬
‫العربية السعودية‬
‫ריאד الرياض‬
‫מצרים مصر‬
‫קהיר القاىرة‬
‫ל ֹונד ֹון لندن‬
‫ניּו י ֹורק نيويورك‬
‫‪83‬‬
‫‪04‬‬
‫שם עצם‬
‫זכר‬
‫األسماء‬
‫المذكرة‬
‫שם זכר‬
‫מבחינה‬
‫ביוליגית‬
‫ما دل على‬
‫مذكر بطبيعتو‬
‫أب‬
‫ָאב‬
‫أخ‬
‫ָאח‬
‫אחמד امحد‬
‫שמות ימים‪,‬‬
‫נהרים והרים‬
‫أسماء البحار‬
‫שמות עמים‬
‫أسماء الشعوب‬
‫שמות מתכות‬
‫أسماء المعادن‬
‫واألنهار‬
‫שם שמסתיים‬
‫בסימן ה‬
‫األسماء المنتهية‬
‫بالسيجول ىاء‬
‫والجبال‬
‫המילּוס هنر النيل‬
‫ים סּוף البحر األمحر‬
‫ים התיכון البحر‬
‫األبيض ادلتوسط‬
‫הכרמל جبل الكرمل‬
‫הלבנּוןجبل لبنان‬
‫העם הסעודי‬
‫الشعب السعودي‬
‫עם מצרים‬
‫الشعب ادلصري‬
‫זהב الذىب‬
‫כסף الفضة‬
‫יהל ֹום ادلاس‬
‫נֶפְט نفط‬
‫מוֹרה معلم‬
‫בוֹנה بان‬
‫חֹולֶה مريض‬
‫‪04‬‬
‫‪04‬‬
‫يشترط في االسم المؤنث أن تكون عالمة التأنيث القامتس ىيو منبورة‪ ،‬فإذا لم تكن‬
‫منبورة انتمت إلى جنس المذكر مثل‪:‬‬
‫לילה‬
‫ليلة‬
‫חרשה‬
‫أيكة‬
‫נחלה‬
‫ارث‬
‫يشترط في االسم المؤنث أال تكون التاء في عالمة المؤنث من اصل الجذر المشتق منو‬
‫االسم‪ ،‬فإذا كانت من اصل الجذر يكون االسم مذكرا‪ .‬مثل‪:‬‬
‫שרּות‬
‫خدمة‬
‫בית‬
‫بيت‬
‫זית‬
‫زيتون‬
‫מות‬
‫موت‬
‫תּות‬
‫توت‬
‫תסכית‬
‫سيناريو‬
‫معناىا‬
‫الكلمة‬
‫معناىا‬
‫الكلمة‬
‫דרך‬
‫طريق‬
‫אֹ רח‬
‫هنج – سبيل‬
‫סכין‬
‫سكني‬
‫ננים‬
‫وجو‬
‫רּוח‬
‫روح‬
‫עצ ם‬
‫ذات‬
‫שמש‬
‫مشس‬
‫תהּום‬
‫غور‪ -‬ىاوية‬
‫חצ ר‬
‫فناء – بالط‬
‫חל ֹון‬
‫نافذة‬
‫דרוֹר‬
‫حرية‬
‫שְאּול‬
‫جحيم‬
‫‪04‬‬
‫‪04‬‬
‫انتبو‬
‫ىناك كلمات مؤنثة في العربية يرد معناىا مذكرا في العبريةة‬
‫والعكس‪ ،‬وعلى الطالب أن يتعامل مع الكلمات في لغتها‬
‫وليس مع معناىا في لغتو‪:‬‬
‫طائرة מטּוס‬
‫أدب‬
‫ספרּות‬
‫‪04‬‬
‫‪08‬‬
‫ينقسم االسم من ناحية العدد إلى مفرد ومثنى‬
‫وجمع‬
‫מספרו של שם‬
‫העצם‬
‫יחיד‬
‫مفرد‬
‫רבוי זוגי‬
‫مثىن‬
‫רבים‬
‫مجع‬
‫ىو ما دل على واحد أو‬
‫واحدة‬
‫ىو ما دل على اثنني أو‬
‫اثنتني‬
‫ىو ما دل على أكثر من‬
‫اثنني أو اثنتني‬
‫عالمتو‬
‫ים‬
‫عالمتو يف ادلذكر‬
‫ים‬
‫عالمتو يف ادلؤنث‬
‫ות‬
‫المثني ىو ما دل على اثنين أو اثنتين وصيغتو في العبرية أن ينتهي االسم بالالصقة –ים ‪.‬‬
‫وتنحصر ىذه الصيغة يف احلاالت التالية‪:‬‬
‫ أعضاء جسم اإلنسان المزدوجة‪:‬‬‫ידים‬
‫يدان‬
‫רגלים‬
‫עינים‬
‫قدمان‬
‫عينان‬
‫ָאזנים‬
‫أذنان‬
‫משקפים‬
‫מסנרים‬
‫نظارة‬
‫مقص‬
‫‪ -‬بعض اآلالت التي تتكون من شقين‪:‬‬
‫ بعض المالبس التي تتكون من شقين‪:‬‬‫‪08‬‬
‫‪00‬‬
‫מכנסים‬
‫גרבים‬
‫سروال‬
‫جورب‬
‫ بعض األسماء الدالة على الزمن‪:‬‬‫יוֹמים‬
‫שנתים‬
‫يومان‬
‫سنتان‬
‫שבּועים‬
‫أسبوعان‬
‫ ىناك كلمات ترد في صيغة المثنى دون أن يكون لها داللة الجمع‪:‬‬‫שמים‬
‫מים‬
‫مساء‬
‫ماء‬
‫فيما عددا احلداالت السدابقة تشدتق العصيدة صديغة ادلثدىن ليتمسداء الد ال تدرد يف صديغة ادلثدىن باسدتخدام العددد‬
‫שנים ‪ ,‬שתים يف حال اإلضافة(שני ‪ ,‬שתי ) متبوعان باالسم يف صيغة اجلمع ‪:‬‬
‫االسم ادلفرد יחיד‬
‫االسم اجلمع רבים‬
‫ادلثىن רבוי זוגי‬
‫ילד‬
‫ילדים‬
‫שני ילדים‬
‫בת‬
‫בנוֹת‬
‫שתי בנוֹת‬
‫الجمع ىو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين من نفس نوع االسم ولو عالمتان في العبرية ‪ :‬ים‬
‫للمذكر ֹות للمؤنث‪.‬‬
‫الجمع‬
‫רבים‬
‫جمع المذكر‬
‫ينتهي االسم بعالمة‬
‫جمع المؤنث‬
‫ينتهي االسم بعالمة‬
‫ים‬
‫ֹות‬
‫‪00‬‬
‫‪04‬‬
‫جمع المذكر‬
‫لجمع االسم المفرد المذكر يلحق بآخره الحقة" ים " مع تغيير ما يلزم‪:‬‬
‫תלמיד‬
‫סטוֹדנט‬
‫تلميذ‬
‫طالب‬
‫תלמידים‬
‫סטוֹדנטים‬
‫إذا انتهى المقطع األخير في االسم المفرد المةذكر بالسةيجول ىيةو‪ ،‬تحةذ السةيجول ىيةو ثةم‬
‫تضا الحقة الجمع‪:‬‬
‫מוֹרה‬
‫معلم‬
‫מ ֹורים‬
‫ىناك بعض التغيرات التي تطةرأ علةى حركةات االسةم عنةد جمعةو واىةم الحركةات التةي تتغيةر ىةي‬
‫الحرك ةةات المتوس ةةطة وى ةةي‪ :‬أي حرك ةةات الفتح ةةة الطويل ةةة والكس ةةرة الطويل ةةة الممال ةةة والض ةةمة‬
‫الطويلة الممالةة (القةامتس والتسةيريو والحةولم حاسةير )‪ .‬ويرجةع سةبب تغيةر ىةذه الحركةات إلةى‬
‫انتقال النبر من موقعو في االسم المفرد إلى الحقة الجمع في االسم في حال الجمع‪.‬‬
‫واىم التغريات ال حتدث مع ىذه احلركات ىي‪:‬‬
‫تتحول ىذه الحركات إلى سكون متحرك إذا فصل بينها وبين الحقة الجمع مقطع آخر‪:‬‬
‫דבר‬
‫משל‬
‫גדוֹל‬
‫נֹ על‬
‫أمر ‪ -‬شأن‬
‫مثل‬
‫كبري‬
‫فعل‬
‫דברים‬
‫משלים‬
‫גדוֹלים‬
‫נעלים‬
‫وإذا كانت القامتس حتت حرف حلقي حتولت إىل حاطف بتاح‪:‬‬
‫ענפים‬
‫فرع‬
‫ע נף‬
‫‪04‬‬
‫‪04‬‬
‫جمع المؤنث‬
‫لجمع االسم المفرد المؤنث يتم حذ عالمةة المفةرد المؤنةث ثةم إ ةافة الحقةة جمةع المؤنةث ות‬
‫‪:‬‬
‫االسم المنتهي "ָ ת " ‪ ،‬تحذ " ת " وتضا الحقة الجمع" ות " ‪:‬‬
‫תלמידה‬
‫מוֹרה‬
‫ַאלמנה‬
‫تلميذة‬
‫معلمة‬
‫ارملة‬
‫תלמידוֹת‬
‫מוֹרוֹת‬
‫ַאלמנוֹת‬
‫בקשה‬
‫ועדה‬
‫טענה‬
‫طلب‬
‫مؤمتر‬
‫ادعاء‬
‫בקשוֹת‬
‫ועדוֹת‬
‫טענ ֹות‬
‫االسم المؤنث المنتهي " ית " يحذ حر "ת " ثم تضا الحقة الجمع " ות "‪:‬‬
‫מכוֹנית‬
‫סטוֹדנטית‬
‫תכלית‬
‫سيارة‬
‫طالبة‬
‫غاية‬
‫מכוֹניות‬
‫סטוֹדנטיות‬
‫תכליוֹת‬
‫االسم المؤنث المنتهي " ת " يحذ حر " ת " وتضا الحقة الجمع" ות " ‪:‬‬
‫מחברת‬
‫كراسة‬
‫מחברוֹת‬
‫משמרת‬
‫גברת‬
‫مناوبة‬
‫سيدة‬
‫משמרוֹת‬
‫גברוֹת‬
‫‪04‬‬
‫‪04‬‬
‫االسم المؤنث المنتهي " ת " يحذ حر " ת "‪ ،‬وتضا الحقة الجمع" ות" ‪:‬‬
‫טבעת‬
‫צלחת‬
‫خامت‬
‫طبق‬
‫טבעוֹת‬
‫צלחוֹת‬
‫االسم المفرد المؤنث المنتهي "ות " يحذ مقطع " ות " وتضا الحقة "יות " مةع تحرية‬
‫الحر األخير من االسم بالضمة القصيرة الصريحة وتشديد الياء‪:‬‬
‫תרבּות‬
‫ספרּות‬
‫ثقافة‬
‫أدب‬
‫תרבי ֹות‬
‫ספרי ֹות‬
‫حاالت خاصة‬
‫أسماء مؤنثة تجمع على صورة المذكر بنهاية ים‬
‫שם העצם‬
‫ברבים‬
‫פירושו בערבית‬
‫אשה‬
‫امرأة‬
‫נשים‬
‫נמלה‬
‫دنلة‬
‫נמלים‬
‫יוֹנה‬
‫محامة‬
‫יוֹנים‬
‫חטה‬
‫حنطة‬
‫חטים‬
‫תאנה‬
‫شجرة تني‬
‫תאנים‬
‫תמר‬
‫خنلة‬
‫תמרים‬
‫ננינה‬
‫لؤلؤة‬
‫ננינים‬
‫‪04‬‬
‫‪03‬‬
‫שם העצם‬
‫ברבים‬
‫פירושו בערבית‬
‫שנ ה‬
‫سنة‬
‫שנים‬
‫ביצה‬
‫بيضة‬
‫ביצים‬
‫מלה‬
‫كلمة‬
‫מלים‬
‫אבן‬
‫حجر‬
‫אבנים‬
‫עיר‬
‫مدينة‬
‫ערים‬
‫דבורה‬
‫حنلة‬
‫דבורים‬
‫أسماء مذكرة تجمع على صورة المؤنث بنهاية ֹות‬
‫שם העצם‬
‫ברבים‬
‫פירושו בערבית‬
‫חלוֹן‬
‫نافذة‬
‫חלוֹנוֹת‬
‫שלחן‬
‫طاولة‬
‫שלחנוֹת‬
‫ַארמוֹן‬
‫قصر‬
‫ַארמוֹנוֹת‬
‫ולוֹן‬
‫ستار‬
‫ולוֹנוֹת‬
‫רָאיוֹן‬
‫مقابلة صحفية‬
‫רָאיוֹנוֹת‬
‫לשוֹן‬
‫لغة‬
‫לשוֹנוֹת‬
‫חןכ ֹון‬
‫توفري‬
‫חסכוֹנוֹת‬
‫רעיוֹן‬
‫فكرة‬
‫רעיוֹנוֹת‬
‫כןא‬
‫مقعد‬
‫כסאוֹת‬
‫‪03‬‬
‫‪03‬‬
‫שם העצם‬
‫ברבים‬
‫פירושו בערבית‬
‫מפתח‬
‫مفتاح‬
‫מפתחוֹת‬
‫ריח‬
‫رائحة‬
‫ריחוֹת‬
‫סלם‬
‫سلم‬
‫סלמוֹת‬
‫מקצּוע‬
‫مهنة‬
‫מקצּועוֹת‬
‫סּוד‬
‫سر‬
‫סּודוֹת‬
‫נהר‬
‫هنر‬
‫נהרוֹת‬
‫יער‬
‫غابة‬
‫יערוֹת‬
‫תמּוק‬
‫رضيع‬
‫תנּוקוֹת‬
‫ָאב‬
‫أب‬
‫ָאבוֹת‬
‫רגש‬
‫شعور‬
‫רגשוֹת‬
‫ספק‬
‫شك‬
‫ספקוֹת‬
‫חשד‬
‫ريبة‬
‫חשדוֹת‬
‫חשש‬
‫قلق‬
‫חששֹות‬
‫שם‬
‫اسم‬
‫שמוֹת‬
‫קוֹל‬
‫صوت‬
‫קוֹלוֹת‬
‫‪03‬‬
‫‪44‬‬
‫الصفة שם התֹ ַאר‬
‫الصفة ىي اسم يرتبط باسم قبلو ويصفو بسمة ما‪ .‬ومن عالمةات الصةفة أن تتوافةق مةع االسةم قبلهةا‬
‫من ناحية النوع والعدد والتعريف والتنكير‪.‬‬
‫الصفة שם התֹ ַאר‬
‫تتوافق مع االسم قبلها من‬
‫ناحية النوع‬
‫تتوافق مع االسم قبلها من‬
‫ناحية العدد‬
‫تتوافق مع االسم قبلها من‬
‫ناحية التعريف والتنكري‬
‫ילד גד ֹול‬
‫ילדה גד ֹולה‬
‫ילדים גד ֹולים‬
‫בנ ֹות גד ֹול ֹות‬
‫ילד גד ֹול‬
‫הילד הגד ֹול‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫تعريف االسم ידוע השם‬
‫ىاء التعريف ה‪ -‬הידיעה‬
‫تسددتخدم اللغددة العصيددة صددامت اذلدداء لتعريددف االسددم‪ .‬ويشددري علمدداء العصيددة أن اصددل أداة التعريددف يف اللغددة‬
‫ىو األداة "הן " أو "הל " مث حتذف صامت النون أو الالمد ويعوض عدن ذلدك بتشدديد الصدامت التدا‬
‫ألداة التعريف‪.‬‬
‫تشكيل أداة التعريف‬
‫تشكل بالبتاح مع تشديد الحر التالي‪:‬‬
‫הםים‬
‫הןפר‬
‫ادلياه‬
‫الكتاب‬
‫הבית‬
‫הלוח‬
‫הכפר הקטן‬
‫البيت‬
‫اللوح‬
‫القرية الصغرية‬
‫הים הןוֹער‬
‫השמש הלוֹהטת‬
‫הבתים היפים‬
‫השכוֹנה המקיה‬
‫البحر اذلائج‬
‫الشمس احلارقة‬
‫البيوت اجلميلة‬
‫احلي النظيف‬
‫مع صوامت الحلق‬
‫مدن ادلعدروف أن صدوامت احللدق ال تقبددل التشدديد ويرتتدب علدى ذلددك بعدض التغدري يف حتريدك أداة التعريددف‬
‫من أذنها‪:‬‬
‫تحرك أداة التعريف بالقماتس إذا دخلت على األلف أو الراء مهما كان تشكيلهما‪:‬‬
‫ה ֹראש‬
‫האּור‬
‫האד ֹון‬
‫הרּוח‬
‫הָאביב‬
‫تحرك بالقماتس إذا دخلت على صامت العين غير المحرك بالقماتس‪:‬‬
‫העיר‬
‫העוֹף‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫העץ‬
‫העוֹלם‬
‫העגל‬
‫העבד‬
‫העז‬
‫تحرك بالقماتس إذا دخلت على صوامت العين والهاء بشرط أن تكون منبورة‪:‬‬
‫העם‬
‫ההר‬
‫העול‬
‫تحرك بالسيجول إذا دخلت على صوامت " ה‪ ,‬ח‪ ,‬ע " المحركة بالقماتس غير المنبورة‪:‬‬
‫החלב‬
‫החרּוץ‬
‫הענן‬
‫העני‬
‫העשיר‬
‫ההרּוג‬
‫ההרּוס‬
‫ההרים‬
‫كما تحرك بالسيجول إذا دخلت على صامت الحاء المحرك بالحاطف قامتس‪:‬‬
‫החדשים‬
‫החמרים‬
‫تحرك بالبتاح إذا دخلت على صامتي الهاء والحاء غير المحركين بالقماتس‪:‬‬
‫הה ֹון‬
‫הה ֹורים‬
‫החֹ רף‬
‫החֹ רש‬
‫החשבוֹן‬
‫مالحظات‬
‫إذا دخلت أداة التعريف على الفعل يف زمن ادلضارع دلت على معىن اسم ادلوصول‪:‬‬
‫האיש היושב על יד הדלת الرجل الذي رنلس جبوار الباب‬
‫إذا دخلت أداة التعريف على ظرف زمان دلت على معىن اسم اإلشارة‪:‬‬
‫ىذا األسبوع‬
‫השבּוע‬
‫השנה‬
‫היוֹם‬
‫ىذا العام‬
‫ىذا اليوم‬
‫‪44‬‬
‫‪48‬‬
‫إذا دخل ددت أداة التعري ددف عل ددى مرك ددب إض ددايف فأهن ددا تس ددبق ادلض دداف إلي ددو أي االس ددم الث ددا م ددن ادلرك ددب‬
‫اإلضايف‪:‬‬
‫בית החוֹלים ادلستشفى‬
‫בית הןפר ادلدرسة‬
‫‪48‬‬
‫‪40‬‬
‫أسماء اإلشارة כינויי הרמיזה‬
‫ميكن تعريف االسم باإلشارة إليو باسم إشدارة‪ .‬وتسدتخدم اللغدة العصيدة ندوعني مدن ضدمائر اإلشدارة احددذنا‬
‫للقريب واآلخر للبعيد‪:‬‬
‫כינויי הרמיזה‬
‫أسماء اإلشارة‬
‫לקרוב‬
‫للقريب‬
‫זה‬
‫לרחוק‬
‫للبعيد‬
‫ىذا‬
‫ההּוא‬
‫ذل‬
‫ֹזאת‬
‫ىذه‬
‫ההיא‬
‫تل‬
‫אלה‬
‫ىؤالء‬
‫ההם‬
‫أولئ‬
‫ה הן‬
‫أولئ‬
‫‪40‬‬
‫‪44‬‬
‫موقع اسم اإلشارة‬
‫في الجملة‪:‬‬
‫اسم اإلشارة للقريب‪:‬‬
‫يتحدد موقع اسم اإلشارة للقريب في الجملة حسب تعريف االسةم المشةار إليةو‪ ،‬فةإذا كةان المشةار‬
‫إليةةو نكةةرة جةةاء اسةةم اإلشةةارة قبلةةو ويكةةون معةةو جملةةة كاملةةة المعنةةى‪ ،‬أمةةا إذا كةةان المشةةار إليةةو معرفةةة‬
‫فان اسم اإلشارة يأتي بعده معرفا ويكون معو مركب إشارة‪.‬‬
‫שם עצם מיודע اسم معرفة‬
‫שם עצם בלתי מיודע اسم نكرة‬
‫זה נקיד‬
‫ىذا موظف‬
‫הנקיד הזה‬
‫ىذا ادلوظف‬
‫זֹאת רוֹפָאה‬
‫ىذه طبيبة‬
‫הרוֹפָאה הזֹאת‬
‫ىذه الطبيبة‬
‫אלה סטוֹדנטים‬
‫ىؤالء طالب‬
‫הסטוֹדנטים האלה‬
‫ىؤالء الطالب‬
‫אלה סטוֹדנטיות‬
‫ىؤالء طالبات‬
‫הסטוֹדנטיוֹת האלה‬
‫ىؤالء الطالبات‬
‫اسم اإلشارة للبعيد‪:‬‬
‫يأتي اسم اإلشارة للبعيد دائما بعد المشار إليو‪:‬‬
‫האיש ההּוא‬
‫ذل الرجل‬
‫האשה ההיא‬
‫تل المرأة‬
‫הגברים ההם‬
‫أولئ الرجال‬
‫הגבר ֹות ההן‬
‫أولئ السيدات‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫תרגילים‬
‫מיין את שמות העצם הבאים לפי סוגיהם( מוחשי‪ -‬מופשט וכו")‬
‫שם העצם‬
‫פירושו בערבית‬
‫מט ֹוס‬
‫طائرة‬
‫עט‬
‫قلم‬
‫יד‬
‫يد‬
‫באר‬
‫بئر‬
‫שב ע‬
‫سبع‬
‫מלך‬
‫ملك‬
‫נגינה‬
‫حلن‬
‫ירָאה‬
‫خشية‬
‫קנָאה‬
‫غرية‬
‫תנּוח‬
‫تفاحة‬
‫בית‪-‬ספר‬
‫مدرسة‬
‫שמש‬
‫مشس‬
‫ספינה‬
‫سفينة‬
‫תרבּות‬
‫ثقافة‬
‫סוגו‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫רשום את מין השמות הבאים‪:‬‬
‫השם‬
‫פירושו בערבית‬
‫ילד‬
‫ولد‬
‫חב ר‬
‫رفيق – زميل‬
‫מדרגה‬
‫درج‬
‫גשם‬
‫مطر‬
‫ול ֹון‬
‫ستارة‬
‫מחשבה‬
‫فكر‬
‫מינו‬
‫صعوبة‬
‫קשי‬
‫דבּורה‬
‫حنلة‬
‫שבלת‬
‫سنبلة‬
‫הרים‬
‫جبال‬
‫תמּונ ֹות‬
‫صور‬
‫גבּול ֹות‬
‫حدود‬
‫תרבּות‬
‫ثقافة‬
‫כתוב את הנקבה‪:‬‬
‫זכר‬
‫נקבה‬
‫איש‬
‫אישה‬
‫חתול‬
‫חבר‬
‫‪44‬‬
‫‪43‬‬
‫ילד‬
‫סטודנט‬
‫מורה‬
‫כתוב ברבים‪:‬‬
‫יחיד‬
‫רבים‬
‫תמּונה‬
‫תמונות‬
‫דירה‬
‫מכתב‬
‫עתוֹן‬
‫ספריה‬
‫מסעדה‬
‫ספר‬
‫סרט‬
‫מחברת‬
‫בית‬
‫חנּות‬
‫נקד את ה‪ -‬הידיעה בםלים הבאוֹת ‪:‬‬
‫הׁשוֹר‬
‫העוֹר‬
‫העׁשיר‬
‫המחׁשב‬
‫הַאריה‬
‫הראׁשוֹן‬
‫החתּול‬
‫החשּוב‬
‫החיים‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫הנוֹף‬
‫הפרה‬
‫הבגדים‬
‫העין‬
‫הָארוֹן‬
‫החלוֹנוֹת‬
‫העדר‬
‫הרוֹעה‬
‫העבוֹדה‬
‫הרגלים‬
‫הגדר‬
‫העוֹפוֹת‬
‫החקלאּות‬
‫ההרס‬
‫ההד‬
‫כתוב כינויי הגוף המתאימים‬
‫משפט עם שם עצם‬
‫משפט עם כינוי גוף‬
‫שרה כוֹתבת ספר‬
‫היא כוֹתבת ספר‪.‬‬
‫שרה לומדת עברית‬
‫‪...........‬לוֹמדת עברית‪.‬‬
‫דני כוֹתב עברית‪.‬‬
‫‪..............‬כוֹתב עברית‪.‬‬
‫דני ושרה קוֹראים ספר‪.‬‬
‫‪ ...........‬קוראים ספר‪.‬‬
‫חנה אוכלת המפורגר עכשיו‪.‬‬
‫‪ .......‬אוכלת המפורגר עכשיו‪.‬‬
‫חנה ושרה אוהבות המפורגר‬
‫‪ ............‬אוהבות המפורגר‪.‬‬
‫חיים אוכל צ'יפס‪.‬‬
‫‪...........‬אוכל צ'יפס‪.‬‬
‫חיים ודני אוכלים צ'יפס‬
‫‪...............‬אוכלים צ'יפס‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫כתוב ברבים‪:‬‬
‫משפט ביחיד‬
‫משפט ברבים‬
‫אני כותב ספר‪.‬‬
‫אנחנו כותבים ספר‪.‬‬
‫אתה קורא עברית‪.‬‬
‫‪ ...........................‬עברית‪.‬‬
‫את אוכלת המפורגר‪.‬‬
‫‪...........................‬המפורגר‪.‬‬
‫הוא אוהב צ'פס‪.‬‬
‫‪..................................‬צ'יפס‪.‬‬
‫היא כותבת עכשיו‪.‬‬
‫‪..................................‬עכשיו‪.‬‬
‫אתה לומד אנגלית‪.‬‬
‫‪.................................‬אנגלית‪.‬‬
‫אני אוכל המפורגר עם צ'יפס‪.‬‬
‫‪ .......................‬המפורגר עם צ'יפס‪.‬‬
‫הוא קורא ספר‪.‬‬
‫‪....................................‬ספר‪.‬‬
‫כתוב שם תואר מתאים‪ ( :‬קטן‪ ,‬גדול‪ ,‬יפה‪ ,‬חשוב מאוד‪ ,‬מעניין מאוד‪ ,‬טוב‪ ,‬לא טוב‪,‬‬
‫לא רעים)‬
‫בתים‪...................‬‬
‫ילדה‪...................‬‬
‫חנויות‪................‬‬
‫חתולים‪..............‬‬
‫ילד‪...................‬‬
‫סטיק‪................‬‬
‫פיצה‪................‬‬
‫שיעור ‪.............‬‬
‫חתולה‪.............‬‬
‫נשים‪...............‬‬
‫מכתבים‪............‬‬
‫שיעור‪...............‬‬
‫עבודות‪.............‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫מכתב‪...............‬‬
‫נשים‪................‬‬
‫עבודה‪.............‬‬
‫ספר‪................‬‬
‫עיתונים‪...........‬‬
‫נשים‪..............‬‬
‫מורה‪.............‬‬
‫מורה‪..............‬‬
‫חברים‪............‬‬
‫מסעדה‪...........‬‬
‫מורה‪.............‬‬
‫מסעדות‪........‬‬
‫שיעור‪............‬‬
‫ילדה‪.............‬‬
‫ילדים‪............‬‬
‫ספר‪..............‬‬
‫מסעדות‪.........‬‬
‫עבודה‪...........‬‬
‫השלם את החסר‪ ,‬העזר במלים הבאות‪:‬‬
‫( הטוב‪ ,‬הדירה‪ ,‬החשוב‪ ,‬הסרט‪ ,‬מעניין‪,‬מסעדה‪ ,‬טובה‪ ,‬השיעורים‪ ,‬המעניינים‪,‬‬
‫הסרט‪ ,‬היפה)‬
‫אני רוצה לראות את הספר ‪...............‬‬
‫אני רוצה לראות ‪................‬הטובה‪.‬‬
‫אני רוצה לראות את הספר‪.............‬‬
‫אני רוצה לראות את ‪.............‬החשוב‪.‬‬
‫אני רוצה לראות את הסרטים‪..............‬‬
‫אני רוצה לראות את הסרטים‪...................‬‬
‫אנחנו רוצים ללכת לספרייה הקטנה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫אנחנו רוצים ללכת ל‪ .............‬הקטנה‬
‫אנחנו רוצים ללכת למסעדה‪.....................‬‬
‫אנחנו רוצים ללכת ל‪......................‬הטובים‬
‫אנחנו רוצים ללכת לשיעורים‪..................‬‬
‫אנחנו רוצים ללכת ל‪......................‬המעניין‪.‬‬
‫אנחנו רוצים ללכת לסרט‪................‬‬
‫השלם את התארים המתאימים לכל שם עצם ‪(:‬פתוחים‪ ,‬מרירות‪ ,‬ארוכות‪ ,‬טורפות‪,‬‬
‫יקרות‪ ,‬זריזים‪ ,‬יפות‪ ,‬חדות‪ ,‬חלקה‪ ,‬דקה‪ ,‬רחב‪ ,‬ענק‪ ,‬נעימה‪ ,‬עגולה‪ ,‬זריזה‪ ,‬יפה‪ ,‬חלק‪,‬‬
‫גבוה‪).‬‬
‫שיניים‪..........................................‬‬
‫נערים‪..........................................‬‬
‫תרופות‪........................................‬‬
‫אבנים‪..........................................‬‬
‫חיות‪...........................................‬‬
‫נהר‪.............................................‬‬
‫חבית‪..........................................‬‬
‫אבן‪...........................................‬‬
‫עץ‪.............................................‬‬
‫השלם כינוי רמיזה מתאים‪:‬‬
‫‪............-1‬שלחן‬
‫‪............-2‬מחברת‬
‫‪............-3‬עט‬
‫‪............-4‬ענרוֹן‬
‫‪............-5‬חלוֹנוֹת‬
‫‪............-6‬בית‬
‫‪............-7‬תיק‬
‫‪............-8‬עץ‬
‫‪44‬‬
‫‪48‬‬
‫‪............-9‬ספר‬
‫‪............-11‬קיר‬
‫‪............-11‬תמּונה‬
‫‪............-12‬דלת‬
‫‪-13‬מה‪............ ?..........‬אשה‪.‬‬
‫‪-14‬מי‪.............?...........‬דוד‪.‬‬
‫‪-15‬מי‪.............?............‬תלמידים‪.‬‬
‫‪-16‬הגבר ‪...........‬טוֹב לב‪.‬‬
‫‪-17‬הילד ‪...........‬יפה‪.‬‬
‫‪-18‬הםכוֹנית‪............‬נפלָאה‪.‬‬
‫‪..............-19‬בנין רם‪.‬‬
‫‪..............-21‬בית עתיק‪.‬‬
‫‪ -21‬המסעדה‪............‬טוֹבה‪.‬‬
‫‪ -22‬הבגדים ‪............‬יקרים‪.‬‬
‫‪.............-23‬בגדים זּולים‪.‬‬
‫‪ -24‬אנחנּו לוֹמדים בכתה ‪............‬‬
‫‪.............-25‬הכןא שלי‪.‬‬
‫‪............. -26‬איש ואשה‪.‬‬
‫כתב לפי הדוגמה‪:‬‬
‫זאת כתה חדשה‬
‫הכתה הזאת חדשה‬
‫זה ספר טוב‬
‫זה סרט מעניין‬
‫אלה סטודנטים חדשים‬
‫זאת אשה צעירה‬
‫זאת אוניברסיטה טובה‬
‫זאת חנות חדשה‬
‫זה סופרמרקט קטן‬
‫‪48‬‬
‫‪40‬‬
‫זאת בחורה נחמדה‬
‫‪ -8‬כתוב לפי הדוגמה‪:‬‬
‫המורה הזאת חדשה‬
‫זאת מורה חדשה‬
‫הרהיטים האלה יפים‬
‫הילדים האלה נחמדים‬
‫הרופא הזה טוב‬
‫הנעליים האלה חדשות‬
‫הספריה הזאת גדולה‬
‫הפרחים האלה לא יפים‬
‫‪40‬‬