Exams-3 - הטכניון

‫הטכניון ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל_____________________________________________‬
‫דיקן לימודי הסמכה‬
‫‪230102.13‬‬
‫נוהל נוכחות בבחינות‪ ,‬בדיקתן ופרסום הציונים‬
‫‪ 01‬הבחינות בטכניון מעוגנות בהחלטות סנט הטכניון וכפופות לחוק זכויות הסטודנט‪0‬‬
‫א‪ 0‬סטודנט לתואר ראשון זכאי לשתי בחינות בסמסטר שבו נלמד הקורס‪ 0‬הבחינות תהיינה‬
‫באותם תנאים ובלא פגיעה בזכויותיו‪( 0‬חוק זכויות הסטודנט ‪11‬א')‬
‫ב‪ 0‬המוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שתינתנה לסטודנטים המשרתים במילואים והורות‬
‫(חוק זכויות הסטודנט ‪11‬א')‪0‬‬
‫ג‪ 0‬נוהל הארכת זמן לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים ועולים חדשים‪0‬‬
‫‪ 02‬נוכחות בבחינות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫על מורה המקצוע‪ ,‬או מרצה מטעמו‪ ,‬להגיע לחדר המורים באולמן או לנקודת המפגש‬
‫בפקולטה‪ ,‬בה נעשית הבחינה‪ ,‬לפחות ‪ 4/1‬שעה לפני תחילת הבחינה ולתת הנחיות ברורות‬
‫למשגיחים‪ 0‬בחינה לא תתחיל ללא נוכחות מורה המקצוע‪.‬‬
‫ב‪0‬‬
‫על מורה המקצוע להיות נוכח בתחילת הבחינה ולהיות זמין במשך כל הבחינה כדי לענות‬
‫לשאלות הסטודנטים‪( 0‬בקבוצות הרצאה גדולות מתרגלים יוכלו לעזור למרצה רק לאחר‬
‫הנחיות ברורות מהמרצה לפעולה זו)‪0‬‬
‫ג‪0‬‬
‫באחריות מורה המקצוע להעביר תיקונים או הבהרות על שאלות המבחן במרוצת ‪4/1‬‬
‫השעה הראשונה‪ .‬היה והתגלתה טעות בשאלה‪ ,‬לאחר מכן‪ ,‬ישקול מורה המקצוע את‬
‫האפשרות לפסול את השאלה ולשדרג את הציון בהתאם לחומרת הטעות ומשקל השאלה‪0‬‬
‫ד‪ 0‬הארכת משך הבחינה מעבר לזמן המתוכנן ‪ -‬רק במקרים חריגים‪ ,‬ובאישור דיקן לימודי‬
‫הסמכה‪ 0‬בבחינה של שלוש שעות לא תינתנה הארכות זמן‪0‬‬
‫ה‪ 0‬על מורה המקצוע או מי מטעמו להיות נוכח בסוף הבחינה ולקבל לידיו את כל הבחינות‬
‫(כולל הארכת זמן)‪.‬‬
‫ו‪0‬‬
‫בהארכות זמן מעבר ל‪ 12% -‬או שעתוק (ראה נספח)‪0‬‬
‫‪ 03‬בדיקת הבחינות ופרסום הציונים‪:‬‬
‫א‪0‬‬
‫יש לדאוג לאחידות בבדיקת מבחן‪ 0‬יש למסור פתרון לבודקים עם הנחיות ברורות לחלוקת‬
‫הניקוד‪ 0‬כמו כן שים לב כי הבחינות הם ללא ציון שם הנבחן ‪.‬‬
‫ב‪0‬‬
‫מסירת ציונים של הבחינה לסטודנט תיעשה לא יותר מ‪ 7 -‬ימים מיום הבחינה ובכלל זה‬
‫גם ממוצע הבחינה של מועד א'(**)‪0)*( 0‬‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫קרית הטכניון‪ ,‬חיפה ‪ 32...‬טל‪ .0 -7212228 :‬פקס‪ .0 -7213... :‬דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הגשת ציונים ללימודי הסמכה תהיה בצורה אלקטרונית (אם בתוכנת ‪ Upgrade‬או דרך‬
‫אחרת כגון ‪ 0 ) Excel‬גיבוי לציונים יישלח על גבי רשימות המחשב שיסופקו למטרה זו או‬
‫בדרך אחרת חתומים על ידי המרצה‪/‬האחראי למקצוע‪.‬‬
‫ד‪0‬‬
‫סטודנט זכאי לערער על ציון הבחינה תוך ‪ 7‬ימים מהיום בו יוכל הסטודנט להשיג העתק‬
‫של בחינתו‪ .‬מרצים יענו לסטודנט על הערעור לפחות ‪ 8‬ימים לפני מועד ב' של אותו מקצוע‪0‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אין להעביר שינויי ציון באמצעות הדואר האלקטרוני אלא רק בכתב דרך מזכירות‬
‫הפקולטה ‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ציוני מועד ב' יפורסמו במהירות האפשרית ולפני מועד השינויים של המקצועות‪ .‬בו זמנית‬
‫יפרסם המרצה את ממוצע המקצוע והסטוגרמה של הציונים של הקורס‪)*(.‬‬
‫‪ 00‬תיעוד חומר הבחינה‬
‫עליכם לשמור את מחברות הבחינה‪ ,‬רשימות הנבחנים ומפות הכיתה‪ ,‬למשך שנה שלמה‪.‬‬
‫חומר זה חיוני במקרה של ברורים או הגשת תלונה משמעתית הקשורה בבחינה‪0‬‬
‫לשאלות ובירורים ‪ ,‬לכתיבת מבחנים ניתן להתיעץ עם ד"ר אביגיל ברזילי‪ ,‬ראש המרכז לקידום‬
‫ההוראה‪ ,‬ובנושאים האחרים עם דיקן לימודי הסמכה‪0‬‬
‫(*) סריקת בחינות ומערכת ‪ Upgrade‬עומדים לרשות המרצים‪ 0‬עם העברת הציונים של מועד ב'‬
‫ללימודי הסמכה במערכת זו‪ ,‬התקנה תבוצע אוטומטית‪0‬‬
‫(**) ייתכנו איחורים בהעברת ציון הבחינה ומלבד‪ ,‬עמידה בסעיף ד' של פרק זה‪0‬‬
‫נספח ‪-‬‬
‫נוהל שעתוקי בחינות‬
‫סטודנטים בעלי לקויות למידה המתבטאות בחוסר יכולת של הבוחן‪/‬מרצה לקרא‪/‬להבין את הכתב‬
‫של הסטודנט‪ ,‬בעיקר בבחינות עתירות מלל (לא בחינה "אמריקאית") ואשר אובחנו ככאלה‪ ,‬הטכניון‬
‫יאפשר להם "שעתוק המבחנים" שלהם‪ 0‬בשעתוק הכוונה היא הקראת תשובות הנבחן לבוחן‪ ,‬שיכתבו‬
‫כלשונן מיד לאחר סיום המבחן‪ 0‬יש פחות מ‪ 1. -‬סטודנטים בעלי התאמה זו‪0‬‬
‫להלן נוהל אשר יטפל בענין שעתוק במבחנים עתירי מלל בלבד (לא במבחנים עם שאלות רבות‬
‫ברירה)‪:‬‬
‫המלצה לשעתוק במבחן תינתן רק על ידי דיקן לימודי הסמכה לסטודנטים שעברו אבחון לקויות‬
‫למידה כמקובל בטכניון‪ ,‬לאחר קבלת המלצה‪/‬אבחון על‪-‬ידי יועצת לקויות הלמידה ביחידה לקידום‬
‫סטודנטים למזכירות למודי הסמכה‪0‬‬
‫מזכירות לימודי הסמכה תנפיק את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ 01‬מכתב המאשר את זכאותו של הסטודנט לשעתוק למרכז לימודי הסמכה בפקולטה בה נבחן‬
‫סטודנט‪0‬‬
‫‪ 02‬מכתב המאשר את זכאותו של הסטודנט לשעתוק לאחראי המקצוע שבו הסטודנט אמור להיבחן‪0‬‬
‫כמו כן‪ ,‬יינתן העתק לרוזי אנגל‪ ,‬יועצת לקויות הלמידה וגם ליפה בנבנשתי ממדור בחינות‪0‬‬
‫במרבית המקרים השעתוק לא יעלה על מחצית השעה‪0‬‬
‫מורה אחראי המקצוע יפנה למתרגל על מנת לתאם עמו את שעתוק הבחינה‪ ,‬והמתרגל יתאם עם‬
‫הסטודנט את העיתוי ומקום השעתוק‪ 0‬למתרגל ישולם שכר בנפרד עבור פעילות זו‪ ,‬על‪-‬ידי היחידה‬
‫לקידום סטודנטים‪0‬‬
‫כל סטודנט הזכאי לשעתוק יצטרך להצהיר כי הוא מתחייב לא לשנות את הפרטים שנכתבו במבחן‬
‫ולא להתייעץ עם איש בהקשר לתוכן הבחינה‪ 0‬כמו כן‪ ,‬על הסטודנט לוודא בעצמו כי אכן אחראי‬
‫המקצוע יודע על זכאותו לשעתוק בבחינה‪0‬‬
‫נוהל הארכת זמן מעל ‪ 12%‬תוספת זמן לבחינה‬
‫מספר מצומצם של סטודנטים מקבל הארכת זמן של ‪ 1.%‬או ‪ 1..%‬מזמן הבחינה‪ 0‬התאמות אלו‬
‫ניתנות על רקע של בעיות רפואיות מורכבות ‪0‬‬
‫מורה המקצוע והסטודנטים מקבלים על כך אישור מהמזכיר האקדמי‪0‬‬
‫על הסטודנט מוטלת חובת תאום לוח הזמנים של הבחינות בפנייה ישירה למדור בחינות בלימודי‬
‫הסמכה‪ 0‬על הסטודנט מוטלת החובה לדווח על כל שינוי בכוונותיו לגשת לבחינות (כמו לא לגשת‬
‫לבחינה במועד א' או ב') למדור בחינות בטל' ‪07212131‬‬
‫לסטודנטים כאלה הארכת הזמן הנוספת תינתן בהתאמה עם מרצה המקצוע כאשר יילקח בחשבון כי‬
‫מרצה המקצוע או מי מטעמו יוכל להגיע אל סטודנט מספר פעמים בכדי לענות על שאלותיו‪0‬‬