תיבת נח 12 : פרק

‫פרק ‪ :12‬תיבת נח‬
‫סודה של תיבת נח הוא חיבור ספירת תפארת עם ספירת המלכות‪ .‬להזכירך‪ ,‬שם ספירת‬
‫התפארת הוא‪ְ " :‬יהוָֹה" )‪ 26‬בגימטריא(‪ ,‬ושם ספירת המלכות הוא‪ֲ " :‬אדֹ ָני" )‪ 65‬בגימטריא(‪.‬‬
‫ֲשׂה א ָֹתהּ‪ְ :‬שׁלֹשׁ‬
‫הקב"ה ציוה על נח להכין את התיבה כפי שמעיד הפסוק‪" :‬וְ זֶה ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ‬
‫קוֹמ ָתהּ" )בראשית ו’‪ ,‬טו’(‪.‬‬
‫אַמּה ָ‬
‫וּשׁל ִֹשׁים ָ‬
‫אַמּה ָר ְח ָבּהּ‪ְ ,‬‬
‫אַמּה א ֶֹר ְך ַה ֵתּ ָבה‪ֲ ,‬ח ִמ ִשּׁים ָ‬
‫ֵמאוֹת ָ‬
‫כלומר‪ ,‬מידותיה של תיבת‪-‬נח הם כדלהלן‪:‬‬
‫אַמּה )‪ 1‬אמה שוה ל‪ 70 -‬ס"מ‪ .‬כלומר אורך התיבה הוא כ‪ 210 -‬מטר(‪.‬‬
‫אורך‪ָ 300 :‬‬
‫אַמּה )כ‪ 35 -‬מטר(‪.‬‬
‫רוחב‪ָ 50 :‬‬
‫אַמּה )כ‪ 21 -‬מטר(‪.‬‬
‫גובה‪ָ 30 :‬‬
‫נכתוב את שם " ְיהוָֹה" ואת שם " ֲאדֹ ָני" במאונך ונראה כיצד מידות תיבת‪-‬נח יוצאות‬
‫משני שמות אלו שהם שמות של ספירת התפארת וספירת המלכות בהתאמה‪.‬‬
‫י ‪ x‬א =‬
‫בגימטריא שוה ל‪10 -‬‬
‫ה ‪ x‬ד =‬
‫בגימטריא שוה ל‪20 -‬‬
‫= ‪ .30‬וזהו בדיוק גובה התיבה‪.‬‬
‫ו ‪ x‬נ‬
‫= בגימטריא שוה ל‪ ,300 -‬וזהו בדיוק אורך התיבה‪.‬‬
‫ה ‪ x‬י‬
‫= בגימטריא שוה ל‪ , 50 -‬וזהו בדיוק רוחב התיבה‪.‬‬
‫חיבור שני השמות " ְיהוָֹה" וְ ‪ֲ " -‬אדֹנָי" בגימטריא נותן‪) 26 + 65 = 91 :‬ובאותיות‪ :‬צ"א(‪.‬‬
‫וזה הסוד של "אָ ֵמן" שעולה בגימטריא ‪.91‬‬
‫אַמּה )‪.(300 + 50 + 30 = 380‬‬
‫יתירה מכך‪ ,‬סך כל מדות התיבה הן‪ָ 380 :‬‬
‫אַמּה = ‪ְ 6‬ט ָפ ִחים‪ ,‬וכן ‪ֶ 1‬ט ַפח = ‪ֶ 4‬ז ֶרת )תלמוד(‪.‬‬
‫חז"ל לימדונו ש‪ָ 1 :‬‬
‫אַמּה = ‪ֶ 24‬ז ֶרת ) = ‪.(4 x 6‬‬
‫יוצא ש‪ָ 1 :‬‬
‫אַמּה של תיבת‪-‬נח למידות של ֶז ֶרת הן‪ (380 x 24 =) 9120 :‬שזה סוד‬
‫אם נמיר את ה‪ָ 380 -‬‬
‫החיבור בין ספירת התפארת )" ְיהוָֹה"( לספירת המלכות )" ֲאדֹ ָני"(‪ ,‬כך‪:‬‬
‫‪ֵ 91 = 9100‬מאוֹת‪ .‬ובמילים‪ :‬צ"א מאות )" ְיהוָֹה" ‪ֲ " +‬אדֹנָי" = ‪( 91 = 65 + 26‬‬
‫‪20‬‬
‫= סוד ספירת הכתר החופף מעל ספירות אלו‪ ,‬שכן ספירת הכתר האצילה את כל‬
‫הספירות והיא כוללת את כולן‪ ,‬כפי שכתוב בזוהר הקדוש‪ .‬וּ ְל ְר ָאָ ָיה‪ֶ " ,‬כּ ֶתר" = ‪ 620‬בגימטריא‬
‫וגם " ֶע ְש ִרים" = ‪ 620‬בגימטריא‪ .‬על כן אמרו חז"ל בתלמוד שגובהה של הסוכה לא יעלה על‬
‫‪ְ 20‬ט ָפ ִחים‪ ,‬הואיל וסוד הסוכה )כפי שנראה בעמוד הבא( הוא סוד אחדות כל ‪ 10‬הספירות‪.‬‬
‫המילה "סוּ ָכּה" מורכבת מן האותיות ס"ה ‪ +‬כ"ו שהן‪:‬‬
‫ס"ה )=‪ 65‬בגימטריא( הוא סוד ספירת המלכות הנקראת " ֲאדֹנָי" )=‪ 65‬בגימטריא(‪.‬‬
‫כ"ו )=‪ 26‬בגימטריא( הוא סוד ספירת התפארת הנקראת " ְיהוָֹה" )=‪ 26‬בגימטריא(‪.‬‬
‫אם כן‪ ,‬ענין הסוכה הוא איחוד ספירת התפארת )" ְיהוָֹה"( עם ספירת המלכות )" ֲאדֹנָי"(‪.‬‬
‫גובה הסוכה‪ְ 20 -‬ט ָפ ִחים‪ ,‬הינו סוד ספירת הכתר וכך קיבלנו ע"י עשיית הסוכה חיבור כל ה‪-‬‬
‫‪ 10‬ספירות‪ ,‬ממש כמו תיבת‪-‬נח כך‪ :‬ספירת הכתר כוללת את ‪ 3‬הספירות העליונות )כתר‪,‬‬
‫ָכר( הכוללת את ‪ 6‬הספירות גג"ת‪,‬‬
‫חוכמה ובינה( ורמוזה בגובה הסוכה‪ .‬ספירת התפארת ) ַהז ָ‬
‫נה"י ‪,‬רמוזה באותיות כ"ו )= " ְיהוָֹה"( של המילה "סוּ ָכּה"‪ .‬ספירת המלכות ) ְנ ֵק ָבה( רמוזה‬
‫באותיות ס"ה )= " ֲאדֹנָי"( של המילה "סוּ ָכּה"‪.‬‬
‫אַמּה = ‪ֶ 7200‬ז ֶרת )‪ = (300 X 24 = 7200‬ע"ב מאות‪.‬‬
‫אורך תיבת‪-‬נח = ‪ָ 300‬‬
‫אַמּה = ‪ֶ 720‬ז ֶרת )‪ = (30 X 24 = 7200‬ע"ב עשרות‪.‬‬
‫רוחב תיבת‪-‬נח = ‪ָ 30‬‬
‫ביאור‪ :‬ישנו שם קדוש שסודו רחמים‪-‬גמורים המורכב מ‪ 72 -‬שמות קודש‪ ,‬כאשר כל אחד‬
‫מהם הינו בעל ‪ 3‬אותיות‪ .‬כלומר‪ ,‬סה"כ שם זה מורכב מ‪ 216 -‬אותיות )‪ .(72 X 3 = 216‬שם‬
‫זה יוצא משלשת הפסוקים בספר שמות פרק י"ד‪ ,‬פסוקים י"ט‪-‬כ"א‪ .‬כל פסוק הינו בעל ‪72‬‬
‫אותיות בדיוק ובשלושת הפסוקים יש ‪ 216‬אותיות‪ .‬משום כבוד‪-‬שמים לא נסביר כיצד שם‬
‫זה יוצא מתוך פסוקים אלו‪ ,‬רק נזכיר לדוגמא שני שמות מתוך ה ‪ 72‬שמות‪ ,‬לא לפני‬
‫שנאמר כי חל איסור חמור לבטא בשפתיים שמות אלה ולא להגות אותם כלל וכלל !‬
‫שם אחד הוא‪ :‬כה"ת‬
‫שם כה"ת‬
‫המגן על האדם מפני מים )סדר צירוף האותיות אינו משנה(‪:‬‬
‫רמוז בתיבת‪-‬נח‪:‬‬
‫תיבת‪-‬נח נועדה לשוט על פני מים אדירים‪ ,‬לכן כאשר ציוה הקב"ה את נח על בניית התיבה‪,‬‬
‫וּמחוּץ ַבּכּ ֶֹפר‪.‬‬
‫ֲשׂה ֶאת‪ַ -‬ה ֵתּ ָבה וְ ָכ ַפ ְר ָתּ א ָֹתהּ ִמ ַבּיִ ת ִ‬
‫ֲצי‪-‬ג ֶֹפר‪ִ ,‬קנִּ ים ַתּע ֶ‬
‫ֲשׂה ְל ָך ֵתּ ַבת ע ֵ‬
‫אמר לו‪" :‬ע ֵ‬
‫אַמּה‬
‫וּשׁל ִֹשׁים ָ‬
‫אַמּה ָר ְח ָבּהּ‪ְ ,‬‬
‫אַמּה א ֶֹר ְך ַה ֵתּ ָבה‪ֲ ,‬ח ִמ ִשּׁים ָ‬
‫ֲשׂה א ָֹתהּ‪ְ :‬שׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָ‬
‫וְ זֶה ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ‬
‫יך‬
‫ֶיך וְ ִא ְשׁ ְתּ ָך וּנְ ֵשׁי‪ָ -‬ב ֶנ ָ‬
‫וּבנ ָ‬
‫אַתּה ָ‬
‫וּבאת ֶאל‪ַ -‬ה ֵתּ ָבה‪ָ --‬‬
‫יתי ִא ָתּ ְך ָ‬
‫ַה ִקמ ִֹתי ֶאת‪ְ -‬בּ ִר ִ‬
‫קוֹמ ָתהּ‪........‬ו ֲ‬
‫ָ‬
‫ָכר וּנְ ֵק ָבה‪,‬‬
‫וּמ ָכּל‪ָ -‬ה ַחי ִמ ָכּל‪ָ -‬בּ ָשׂר ְשׁנַיִ ם ִמכֹּל‪ָ ,‬תּ ִביא ֶאל‪ַ -‬ה ֵתּ ָבה‪ְ --‬ל ַה ֲחיֹת ִא ָתּ ְך‪ ,‬ז ָ‬
‫ִא ָתּ ְך‪ִ .‬‬
‫יִ ְהיוּ‪) .‬בראשית ו’‪ ,‬י"ד‪-‬י"ט(‪.‬‬
‫ֲצי‪-‬ג ֶֹפר‪) ".........‬סופי תיבות(‪.‬‬
‫ֲשׂה ְל ָך ֵתּ ַבת ע ֵ‬
‫‪" .1‬ע ֵ‬
‫‪ִ " .2‬קנִּ ים ַתּע ֶ‬
‫וּמחוּץ ַבּכּ ֶֹפר" )בדילוג של אות אחת(‪.‬‬
‫ֲשׂה ֶאת‪ַ -‬ה ֵתּ ָבה וְ ָכ ַפ ְר ָתּ א ָֹתהּ ִמ ַבּיִ ת ִ‬
‫‪ִ " .3‬קנִּ ים ַתּע ֶ‬
‫וּמחוּץ ַבּכּ ֶֹפר" )בדילוג של ‪ 2‬אותיות(‪.‬‬
‫ֲשׂה ֶאת‪ַ -‬ה ֵתּ ָבה וְ ָכ ַפ ְר ָתּ א ָֹתהּ ִמ ַבּיִ ת ִ‬
‫‪ִ " .4‬קנִּ ים ַתּע ֶ‬
‫וּמחוּץ ַבּכּ ֶֹפר " )בדילוג של ‪ 4‬אותיות(‪.‬‬
‫ֲשׂה ֶאת‪ַ -‬ה ֵתּ ָבה וְ ָכ ַפ ְר ָתּ אֹ ָתהּ ִמ ַבּיִ ת ִ‬
‫וּמחוּץ ַבּכּ ֶֹפר" )בדילוג של ‪ 5‬אותיות(‪.‬‬
‫ֲשׂה ֶאת‪ַ -‬ה ֵתּ ָבה וְ ָכ ַפ ְר ָתּ א ָֹתהּ ִמ ַבּיִ ת ִ‬
‫‪ִ " .5‬קנִּ ים ַתּע ֶ‬
‫‪2‬‬
‫אַמּה א ֶֹר ְך ַה ֵתּ ָבה" )‪ 3‬אותיות רצופות‪ ,‬ללא דילוג(‪.‬‬
‫‪ְ " .6‬שׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָ‬
‫אַמּה א ֶֹר ְך ַה ֵתּ ָבה" )סופי תיבות(‪.‬‬
‫‪ְ " .7‬שׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָ‬
‫‪ְ " .8‬שׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָ‬
‫אַמּה א ֶֹר ְך ַה ֵתּ ָבה" )בדילוג של אות אחת(‪.‬‬
‫‪ִ " .9‬‬
‫וּמ ָכּל‪ָ -‬ה ַחי ִמ ָכּל‪ָ -‬בּ ָשׂר ְשׁנַיִ ם ִמכֹּל‪ָ ,‬תּ ִביא ֶאל‪ַ -‬ה ֵתּ ָבה‪ְ --‬ל ַה ֲחיֹת ִא ָתּ ְך" )סופי תיבות(‪.‬‬
‫ַתּ ֶל ְך ַה ֵתּ ָבה ַעל‪-‬‬
‫אָרץ‪ .‬ו ֵ‬
‫כמו כן מתארת התורה את המבול כך‪" :‬וַיִּ ְג ְבּרוּ ַה ַמּיִ ם וַיִּ ְרבּוּ ְמאֹד ַעל‪ָ -‬ה ֶ‬
‫אָרץ‪ .‬וַיְ כֻסּוּ ָכּל‪ֶ -‬ה ָה ִרים ַה ְגּב ִֹהים ֲא ֶשׁר‪ַ -‬תּ ַחת ָכּל‪-‬‬
‫ָברוּ ְמאֹד ְמאֹד ַעל‪ָ -‬ה ֶ‬
‫ְפּנֵי ַה ָמּיִ ם‪ .‬וְ ַה ַמּיִ ם‪ ,‬גּ ְ‬
‫ַה ָשּׁ ָמיִ ם" )בראשית ז'‪ ,‬י"ח‪-‬י"ט(‪.‬‬
‫ַתּ ֶל ְך ַה ֵתּ ָבה ַעל‪ְ -‬פּנֵי ַה ָמּיִ ם" )‪ 3‬אותיות רצופות‪ ,‬ללא דילוג(‪.‬‬
‫‪" .1‬ו ֵ‬
‫ַתּ ֶל ְך ַה ֵתּ ָבה ַעל‪ְ -‬פּנֵי ַה ָמּיִ ם " )בדילוג של אות אחת(‪.‬‬
‫‪" .2‬ו ֵ‬
‫שם כה"ת‬
‫בענין משה בתיבה‪:‬‬
‫יה‬
‫ַתּ ֶרד ַבּת‪ַ -‬פּ ְרעֹה ִל ְרחֹץ ַעל‪ַ -‬היְ אֹר וְ ַנ ֲער ֶֹת ָ‬
‫משה רבנו בהיותו תינוק‪ ,‬הונח בתוך תיבה ביאור‪" .‬ו ֵ‬
‫ַתּ ָקּ ֶח ָה" )שמות ב'‪ ,‬ה’(‪.‬‬
‫ַתּ ְשׁ ַלח ֶאת‪ֲ -‬א ָמ ָתהּ ו ִ‬
‫ַתּ ֶרא ֶאת‪ַ -‬ה ֵתּ ָבה ְבּתוֹ ְך ַהסּוּף ו ִ‬
‫ה ְֹלכֹת ַעל‪-‬יַד ַהיְ אֹר‪ .‬ו ֵ‬
‫ַתּ ֶרא ֶאת‪ַ -‬ה ֵתּ ָבה ְבּתוֹ ְך ַהסּוּף" )סופי תיבות(‪.‬‬
‫‪" .1‬ו ֵ‬
‫ַתּ ֶרא ֶאת‪ַ -‬ה ֵתּ ָבה ְבּתוֹ ְך ַהסּוּף" )בדילוג של אות אחת(‪.‬‬
‫‪" .2‬ו ֵ‬
‫שם כה"ת‬
‫בענין חציית ים‪-‬סוף‪:‬‬
‫אַתּה ָה ֵרם ֶאת‪ַ -‬מ ְטּ ָך‬
‫ֹאמר יְ הוָה ֶאל‪-‬מ ֶֹשׁה‪ַ :‬מה‪ִ -‬תּ ְצ ַעק ֵא ָלי‪ַ ,‬דּ ֵבּר ֶאל‪ְ -‬בּנֵי‪-‬יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ָסּעוּ‪ .‬וְ ָ‬
‫" ַויּ ֶ‬
‫ַבּ ָשׁה‪ַ ........‬ויֵּט מ ֶֹשׁה ֶאת‪-‬יָדוֹ‬
‫תוֹך ַהיָּם‪ַ ,‬בּיּ ָ‬
‫וּב ָק ֵעהוּ‪ ,‬וְ ָיבֹאוּ ְבנֵי‪-‬יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ְ‬
‫ָד ָך ַעל‪ַ -‬היָּם ‪ְ -‬‬
‫וּנְ ֵטה ֶאת‪-‬י ְ‬
‫ָשׂם ֶאת‪ַ -‬היָּם ֶל ָח ָר ָבה‪ ,‬וַיִּ ָבּ ְקעוּ‬
‫רוּח ָק ִדים ַעזָּה ָכּל‪ַ -‬ה ַלּיְ ָלה‪ַ ,‬ויּ ֶ‬
‫ַיּוֹל ְך יְ הוָה ֶאת‪ַ -‬ה ָיּם ְבּ ַ‬
‫ַעל‪ַ -‬היָּם‪ ,‬ו ֶ‬
‫ֹאלם"‬
‫וּמ ְשּׂמ ָ‬
‫ימינָם ִ‬
‫תוֹך ַהיָּם‪ ,‬וְ ַה ַמּיִ ם ָל ֶהם ח ָֹמה ִמ ִ‬
‫ַבּ ָשׁה ְבּ ְ‬
‫וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ְלכוּ ַביּ ָ‬
‫ַה ָמּיִ ם‪ְ ........‬‬
‫)שמות י"ד‪ ,‬ט"ו‪-‬כ"ט(‪.‬‬
‫וּב ָק ֵעהוּ" )סופי תיבות(‪.‬‬
‫ָד ָך ַעל‪ַ -‬היָּם ‪ְ --‬‬
‫אַתּה ָה ֵרם ֶאת‪ַ -‬מ ְטּ ָך וּנְ ֵטה ֶאת‪-‬י ְ‬
‫‪" .1‬וְ ָ‬
‫‪" .2‬וְ ָ‬
‫וּב ָק ֵעהוּ" )סופי תיבות(‪.‬‬
‫ָד ָך ַעל‪ַ -‬היָּם ‪ְ --‬‬
‫אַתּה ָה ֵרם ֶאת‪ַ -‬מ ְטּ ָך וּנְ ֵטה ֶאת‪-‬י ְ‬
‫‪" .3‬וְ ָ‬
‫וּב ָק ֵעהוּ" )סופי תיבות(‪.‬‬
‫אַתּה ָה ֵרם ֶאת‪ַ -‬מ ְטּ ָך וּנְ ֵטה ֶאת‪-‬יָדְ ָך ַעל‪ַ -‬היָּם ‪ְ --‬‬
‫‪" .4‬וְ ָ‬
‫וּב ָק ֵעהוּ" )דילוג של ‪ 2‬אותיות(‪.‬‬
‫ָד ָך ַעל‪ַ -‬היָּם ‪ְ --‬‬
‫אַתּה ָה ֵרם ֶאת‪ַ -‬מ ְטּ ָך וּנְ ֵטה ֶאת‪-‬י ְ‬
‫‪" . 5‬ו ֶ‬
‫רוּח ָק ִדים ַעזָּה ָכּל‪ַ -‬ה ַלּיְ ָלה" )סופי תיבות(‪.‬‬
‫ַיּוֹל ְך יְ ה ָוה ֶאת‪ַ -‬היָּם ְבּ ַ‬
‫וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ְלכוּ ַביּ ָ‬
‫‪ְ " .6‬‬
‫ַבּ ָשׁה ְבּתוֹ ְך ַהיָּם וְ ַה ַמּיִ ם ָל ֶהם ח ָֹמה‪) ".....‬דילוג של אות אחת(‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫שם כה"ת‬
‫בענין אישה סוטה‪:‬‬
‫איש מישראל החושד באשתו‪ְ ,‬מ ִביאָהּ אל הכהן שם היא אמורה לשתות מים‪ .‬אם אמת הדבר‬
‫והאשה אכן סטתה‪ ,‬המים ממיתים אותה‪ .‬ובלשון התורה‪ִ " :‬אישׁ ִאישׁ ִכּי‪ִ -‬ת ְשׂ ֶטה ִא ְשׁתּוֹ‪,‬‬
‫ֶרע‪...........‬וְ ֵה ִביא ָה ִאישׁ ֶאת‪ִ -‬א ְשׁתּוֹ‪ֶ ,‬אל‪-‬‬
‫ֲלה בוֹ ָמ ַעל‪ .‬וְ ָשׁ ַכב ִאישׁ א ָֹתהּ‪ִ ,‬שׁ ְכ ַבת‪-‬ז ַ‬
‫וּמע ָ‬
‫ָ‬
‫אָמר ֶאל‪ָ -‬ה ִא ָשּׁה‪ִ :‬אם‪-‬לֹא ָשׁ ַכב ִאישׁ א ָֹת ְך וְ ִאם‪-‬לֹא ָשׂ ִטית‬
‫יע א ָֹתהּ ַהכּ ֵֹהן וְ ַ‬
‫ַהכּ ֵֹהן‪........‬וְ ִה ְשׁ ִבּ ַ‬
‫ישׁ ְך וְ ִכי‬
‫אַתּ‪ִ ,‬כּי ָשׂ ִטית ַתּ ַחת ִא ֵ‬
‫אָר ִרים ָה ֵא ֶלּה‪ .‬וְ ְ‬
‫ָקי ִמ ֵמּי ַה ָמּ ִרים ַה ְמ ְ‬
‫ישׁך ‪ִ --‬הנּ ִ‬
‫ֻט ְמאָה ַתּ ַחת ִא ֵ‬
‫אָלה‬
‫ֻעת ָה ָ‬
‫יע ַהכּ ֵֹהן ֶאת‪ָ -‬ה ִא ָשּׁה ִבּ ְשׁב ַ‬
‫ישׁ ְך‪ .‬וְ ִה ְשׁ ִבּ ַ‬
‫ֲדי ִא ֵ‬
‫נִ ְט ֵמאת וַיִּ ֵתּן ִאישׁ ָבּ ְך ֶאת‪ְ -‬שׁ ָכ ְבתּוֹ ִמ ַבּ ְלע ֵ‬
‫תוֹך ַע ֵמּ ְך‪ְ --‬בּ ֵתת יְ הוָה ֶאת‪-‬יְ ֵר ֵכ ְך נ ֶֹפ ֶלת‬
‫ֻעה ְבּ ְ‬
‫אָלה וְ ִל ְשׁב ָ‬
‫אוֹת ְך ְל ָ‬
‫אָמר ַהכּ ֵֹהן ָל ִא ָשּׁה‪ :‬יִ ֵתּן יְ הוָה ָ‬
‫וְ ַ‬
‫אָמ ָרה ָה ִא ָשּׁה‪:‬‬
‫ָר ְך‪ .‬וְ ְ‬
‫אָר ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ֵמ ַעיִ ְך ַל ְצבּוֹת ֶבּ ֶטן וְ ַלנְ ִפּל י ֵ‬
‫וּבאוּ ַה ַמּיִ ם ַה ְמ ְ‬
‫ֵך ָצ ָבה‪ָ .‬‬
‫וְ ֶאת‪ִ -‬בּ ְטנ ְ‬
‫אָמן" )במדבר ה’‪ ,‬י"ב‪-‬כ"ב(‪.‬‬
‫אָמן ֵ‬
‫ֵ‬
‫אָלה‪) "....‬דילוג של ‪ 3‬אותיות(‪.‬‬
‫ֻעת ָה ָ‬
‫יע ַהכֹּ ֵהן ֶאת‪ָ -‬ה ִא ָשּׁה ִבּ ְשׁב ַ‬
‫‪" .1‬וְ ִה ְשׁ ִבּ ַ‬
‫אָלה וְ ִל ְשׁב ָ‬
‫אוֹת ְך ְל ָ‬
‫‪" .2‬יִ ֵתּן יְ הוָה ָ‬
‫ֻעה ְבּתוֹ ְך ַע ֵמּ ְך" )דילוג של אות אחת(‪.‬‬
‫ֵך ָצ ָבה" )סופי תיבות(‪.‬‬
‫‪ְ " .3‬בּ ֵתת יְ ה ָוה ֶאת‪-‬יְ ֵר ֵכ ְך נ ֶֹפ ֶלת וְ ֶאת‪ִ -‬בּ ְטנ ְ‬
‫ֵך ָצ ָבה" )דילוג של ‪ 3‬אותיות(‪.‬‬
‫‪ְ " .4‬בּ ֵתת יְ הוָה ֶאת‪-‬יְ ֵר ֵכ ְך נ ֶֹפ ֶלת וְ ֶאת‪ִ -‬בּ ְטנ ְ‬
‫ֵך ָצ ָבה" )דילוג של ‪ 4‬אותיות(‪.‬‬
‫‪ְ " .5‬בּ ֵתת יְ ה ָוה ֶאת‪-‬יְ ֵר ֵכ ְך נ ֶֹפ ֶלת וְ ֶאת‪ִ -‬בּ ְטנ ְ‬
‫‪ְ " .6‬בּ ֵתת יְ הוָה ֶאת‪-‬יְ ֵר ֵכ ְך נ ֶֹפ ֶלת וְ ֶאת‪ִ -‬בּ ְט ֵנ ְך ָצ ָבה" )סופי תיבות(‪.‬‬
‫וּבאוּ ַה ַמּיִ ם ַה ְמ ְ‬
‫‪ָ " .7‬‬
‫ָר ְך" )סופי תיבות(‪.‬‬
‫אָר ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ֵמ ַעיִ ְך ַל ְצבּוֹת ֶבּ ֶטן וְ ַלנְ ִפּל י ֵ‬
‫לפני שנמשיך ראוי לציין שהבאת האשה אל הכהן חייב להיעשות בהסכמתה המלאה של‬
‫אָמן"‪ .‬ישנן הלכות רבות בנושא זה ואין‬
‫אָמן ֵ‬
‫אָמ ָרה ָה ִא ָשּׁה ֵ‬
‫האשה‪ ,‬שהרי כתוב מפורשות‪" :‬וְ ְ‬
‫האדם רשאי כך סתם לקחת את אשתו אל הכהן‪ ,‬אלא מחויב להתרות בה שלא תסתגר לבד‬
‫בחדר מסוים‪ ,‬עם גבר פלוני‪ .‬אם לא שמעה האשה אל בעלה‪ ,‬חיב הבעל להביא עדים שראו‬
‫את אשתו מסתגרת עם אותו גבר‪ .‬גם כאשר ישנם עדים‪ ,‬יכולה האשה לסרב לגשת אל הכהן‬
‫אולם אז רשאי הבעל לגרשה‪ .‬ואין כאן המקום להאריך בענין‪ .‬ואולם‪ ,‬סוד חומרת הענין נובע‬
‫מן העובדה שבעל ואשתו רומזים לספירת התפארת וספירת המלכות בהתאמה‪ .‬אשה‬
‫השוכבת עם איש שאינו בעלה‪ ,‬פוגמת בספירת המלכות ובעצם בכל שם " ְיהוָֹה"‪ ,‬כפי שנסביר‬
‫בפרק ‪.19‬‬
‫ֲלה‬
‫וּמע ָ‬
‫לכן כתוב‪ִ " :‬אישׁ ִאישׁ ִכּי‪ִ -‬ת ְשׂ ֶטה ִא ְשׁתּוֹ‪ָ ,‬‬
‫בוֹ ָמ ַעל"‪ .‬שם " ְיהוָֹה" רמוז‬
‫בסופי תיבות‪ .‬רוצה לומר‪ ,‬מעצם העובדה שאשה שוכבת עם גבר זר פוגמת היא ממש בשם‬
‫ֲלה"‪ .‬ולא‬
‫וּבּ ַבע ָ‬
‫מוֹע ֶלת ְבּ ְשנַיִ ם‪ַ ,‬בּקב"ה ְ‬
‫" ְיהוָֹה"‪ .‬על כן אמרו חז"ל על פסוק זה‪ְ " :‬ל ַל ְמ ְד ָך ֶש ֶ‬
‫לחינם שם " ְיהוָֹה" נרמז בסופי‪-‬תיבות‪ ,‬הואיל וכפי שתראה בפרק ‪ , 19‬כאשר שם " ְיהוָֹה"‬
‫כתוב בהיפוך )"הוהי"(‪ ,‬או לחילופין כאשר שם " ְיהוָֹה" כתוב בסופי תיבות‪ -‬אזי מידת‬
‫הדין מתוחה על אותו האדם‪ .‬לכן‪ִ " ,‬אישׁ ִאישׁ‬
‫ֲלה‬
‫וּמע ָ‬
‫ִכּי‪ִ -‬ת ְשׂ ֶטה ִא ְשׁתּוֹ‪ָ ,‬‬
‫תיבות(‪ ,‬ללמדך שמידת הדין מתוחה על אשה המסרכת דרכה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בוֹ ָמ ַעל" )סופי‬
‫השם השני הוא‪ :‬יל"י‬
‫שם יל"י‬
‫שממונה על הרפואה‪:‬‬
‫בענין אברהם שמל את עצמו‪:‬‬
‫אַב ָר ָהם‬
‫ָת ַשׁע ָשׁנָה ְבּ ִהמֹּלוֹ ְבּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ‪ְ .......‬בּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה נִ מּוֹל ְ‬
‫אַב ָר ָהם ֶבּן‪ִ -‬תּ ְשׁ ִעים ו ֵ‬
‫"וְ ְ‬
‫ֵרא ֵא ָליו‬
‫ֵכר‪--‬נִ מֹּלוּ ִאתּוֹ‪ַ .‬ויּ ָ‬
‫וּמ ְקנַת‪ֶ -‬כּ ֶסף ֵמ ֵאת ֶבּן‪-‬נ ָ‬
‫וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְבּנוֹ‪ .‬וְ ָכל‪-‬אַנְ ֵשׁי ֵביתוֹ יְ ִליד ָבּיִ ת‪ִ ,‬‬
‫יְ הוָה )ה’ נראה אל אברהם( ְבּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא‪ ,‬וְ הוּא )אברהם( י ֵֹשׁב ֶפּ ַתח‪ָ -‬הא ֶֹהל ְכּחֹם ַהיּוֹם‪ .‬וַיִּ ָשּׂא‬
‫אתם ִמ ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל‪ ,‬וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ‬
‫ָרץ ִל ְק ָר ָ‬
‫ַרא‪ַ ,‬ויּ ָ‬
‫ָשׁים נִ ָצּ ִבים ָע ָליו‪ַ ,‬ויּ ְ‬
‫ַרא‪ ,‬וְ ִהנֵּה ְשׁל ָֹשׁה ֲאנ ִ‬
‫ֵעינָיו ַויּ ְ‬
‫אָר ָצה" )בראשית י"ז פסוק כ"ד ‪ -‬י"ח‪ ,‬פסוק ב'(‪.‬‬
‫ְ‬
‫אברהם אבינו מל את עצמו בגיל ‪ 99‬ויושב פתח האוהל בהיותו כואב מן הברית‪-‬מילה‪ .‬כיצד‬
‫אפוא רץ אברהם לקראת האנשים שראה ?‬
‫אתם" )דילוג של ‪ 3‬אותיות(‪.‬‬
‫ָשׁים נִ ָצּ ִבים ָע ָליו ַו ַיּ ְרא ַו ָיּ ָרץ ִל ְק ָר ָ‬
‫ַרא וְ ִהנֵּה ְשׁל ָֹשׁה ֲאנ ִ‬
‫‪" .1‬וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְ‬
‫ַרא וְ ִהנֵּה ְשׁל ָֹשׁה ֲאנ ִ‬
‫‪" .2‬וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְ‬
‫אתם" )דילוג של ‪ 7‬אותיות(‪.‬‬
‫ַרא ַו ָיּ ָרץ ִל ְק ָר ָ‬
‫ָשׁים נִ ָצּ ִבים ָע ָליו ַויּ ְ‬
‫ַרא וְ ִהנֵּה ְשׁלֹ ָשׁה ֲאנ ִ‬
‫‪" .5‬וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְ‬
‫אתם" )דילוג של ‪ 6‬אותיות(‪.‬‬
‫ָרץ ִל ְק ָר ָ‬
‫ָשׁים נִ ָצּ ִבים ָע ָליו ַו ַיּ ְרא ַויּ ָ‬
‫אתם" )דילוג של ‪.(10‬‬
‫ָרץ ִל ְק ָר ָ‬
‫ַרא ַויּ ָ‬
‫ָשׁים נִ ָצּ ִבים ָע ָליו ַויּ ְ‬
‫ַרא‪ ,‬וְ ִהנֵּה ְשׁלֹ ָשׁה ֲאנ ִ‬
‫‪" .6‬וַיִּ ָשּׂא ֵעי ָניו ַויּ ְ‬
‫‪" .7‬וַיִּ ָשּׂא ֵעי ָניו ַויּ ְ‬
‫אתם" )דילוג של ‪.(10‬‬
‫ַרא ַו ָיּ ָרץ ִל ְק ָר ָ‬
‫ָשׁים נִ ָצּ ִבים ָע ָליו ַויּ ְ‬
‫ַרא‪ ,‬וְ ִהנֵּה ְשׁלֹ ָשׁה ֲאנ ִ‬
‫‪.8‬‬
‫אתם" )דילוג של ‪.(18‬‬
‫ָרץ ִל ְק ָר ָ‬
‫ַרא ַויּ ָ‬
‫ָשׁים נִ ָצּ ִבים ָע ָליו ַויּ ְ‬
‫ַרא‪ ,‬וְ ִהנֵּה ְשׁל ָֹשׁה ֲאנ ִ‬
‫"וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְ‬
‫שם יל"י‬
‫רמוז בדבריו של משה רבינו‪:‬‬
‫משה רבנו אומר לעם ישראל‪" :‬וְ ֵה ִסיר יְ הוָה ִמ ְמּ ָך ָכּל‪-‬ח ִֹלי וְ ָכל‪ַ -‬מ ְדוֵי ִמ ְצ ַריִ ם ָה ָר ִעים ֲא ֶשׁר‬
‫יך" )דברים ז'‪ ,‬ט"ו(‪ .‬כיון שמוזכרת מחלה‪ ,‬מוזכר גם‬
‫ימם ָבּ ְך‪ ,‬וּנְ ָתנָם ְבּ ָכל‪-‬שֹׂנְ ֶא ָ‬
‫ָד ְע ָתּ‪ ,‬לֹא יְ ִשׂ ָ‬
‫יַ‬
‫השם הממונה על הרפואה‪.‬‬
‫‪" .1‬וְ ֵה ִסיר יְ הוָה ִמ ְמּ ָך ָכּל‪-‬ח ִֹלי וְ ָכל‪ַ -‬מ ְד ֵוי ִמ ְצ ַריִ ם ָה ָר ִעים" )סופי תיבות(‪.‬‬
‫‪" .2‬וְ ֵה ִסיר יְ הוָה ִמ ְמּ ָך ָכּל‪-‬ח ִֹלי וְ ָכל‪ַ -‬מ ְד ֵוי ִמ ְצ ַר ִים ָה ָר ִעים" )דילוג של ‪ 3‬אותיות(‪.‬‬
‫‪" .3‬וְ ֵה ִסיר יְ הוָה ִמ ְמּ ָך ָכּל‪-‬ח ִֹלי וְ ָכל‪ַ -‬מ ְד ֵוי ִמ ְצ ַריִ ם ָה ָר ִעים" )דילוג של ‪ 9‬אותיות(‪.‬‬
‫‪" .4‬חֹ ִלי וְ ָכל‪ַ -‬מ ְדוֵי ִמ ְצ ַריִ ם ָה ָר ִעים ֲא ֶשׁר י ַ‬
‫ָד ְע ָתּ‪ ,‬לֹא ְי ִשׂי ָמם ָבּ ְך" )דילוג של אות אחת(‪.‬‬
‫‪" .5‬ח ִֹלי וְ ָכל‪ַ -‬מ ְדוֵי ִמ ְצ ַריִ ם ָה ָר ִעים ֲא ֶשׁר ָי ַד ְע ָתּ‪ ,‬לֹא יְ ִשׂי ָמם ָבּ ְך" )דילוג של ‪ 3‬אותיות(‪.‬‬
‫ימם ָבּ ְך" )דילוג של ‪ 8‬אותיות(‬
‫ָד ְע ָתּ‪ ,‬לֹא יְ ִשׂ ָ‬
‫‪" .6‬ח ִֹלי וְ ָכל‪ַ -‬מ ְד ֵוי ִמ ְצ ַריִ ם ָה ָר ִעים ֲא ֶשׁר י ַ‬
‫ָד ְע ָתּ‪ ,‬לֹא יְ ִשׂי ָמם ָבּ ְך" )דילוג של ‪ 12‬אותיות(‪.‬‬
‫‪" .7‬ח ִֹלי וְ ָכל‪ַ -‬מ ְדוֵי ִמ ְצ ַריִ ם ָה ָר ִעים ֲא ֶשׁר י ַ‬
‫‪5‬‬
‫שם יל"י רמוז בתפילת שמונה‪-‬עשרה‪:‬‬
‫ֲלה‬
‫אָתּה‪ ,‬וְ ַהע ֵ‬
‫ָש ָעה ִכּי ְתּ ִה ָל ָתנוּ ָ‬
‫הוֹשיֵענוּ וְ נִ ו ֵ‬
‫ֵר ֵפא‪ִ ,‬‬
‫בבקשה על הרפואה אומרים‪ְ " :‬ר ָפ ֵאנו יְ הוָֹה וְ נ ָ‬
‫אָתּה‪.‬‬
‫ֶא ָמן ָ‬
‫רוֹפא נ ֱ‬
‫ֹותינוּ‪ִ ,‬כּי ֵאל ֶמ ֶלך ֵ‬
‫אוֹבינוּ וְ ְלכֹל ַמכּ ֵ‬
‫לוּאינּו וְ ְלכֹל ַמ ְכ ֵ‬
‫רוּכה וְ ַמ ְר ֵפּא ְלכֹל ַתּ ַח ֵ‬
‫ֲא ָ‬
‫חוֹלי ַעמוֹ יִ ְש ָר ֵאל"‪.‬‬
‫רוֹפא ֵ‬
‫אַתּה יְ הוָֹה ֵ‬
‫ָבּרוּך ָ‬
‫אוֹבינוּ וְ ְלכֹל ַמכֹּו ֵתינוּ" )האות השלישית לפני הסוף של כל מילה(‪.‬‬
‫לוּאינּו וְ ְלכֹל ַמ ְכ ֵ‬
‫‪ַ " .1‬תּ ַח ֵ‬
‫אוֹבינוּ וְ ְלכֹל ַמכּ ֵ‬
‫‪" .2‬וְ ְלכֹל ַמ ְכ ֵ‬
‫אָתּה" )דילוג של ‪ 3‬אותיות(‪.‬‬
‫ֶא ָמן ָ‬
‫רוֹפא נ ֱ‬
‫ֹותינוּ‪ִ ,‬כּי ֵאל ֶמ ֶלך ֵ‬
‫רוֹפא ֵ‬
‫אַתּה יְ הוָֹה ֵ‬
‫‪ָ " .3‬בּרוּך ָ‬
‫חוֹלי ַעמוֹ יִ ְש ָר ֵאל" )דילוג של ‪ 3‬אותיות(‪.‬‬
‫שם יל"י‬
‫רמוז במסכת "ברכות" בתלמוד‪:‬‬
‫רבי ִחיָא בא לבקר את רבי יוחנן שהיה חולה‪ .‬רבי ִחיָא שאל את רבי יוחנן‪ :‬חביבין עליך‬
‫אוּק ֵמיה"‪.‬‬
‫ָדיה וְ ְ‬
‫יסורין ? רבי יוחנן ענה‪ :‬לא הן ולא שכרן‪ .‬ואז כתוב שרבי יוחנן "יְ ַהב ֵליה י ֵ‬
‫ָתן לוֹֹ יָד וְ ִר ְפּאוֹ‪ .‬ושאלתינו‪ :‬הכיצד ?‪ ,‬איך ניתן ע"י נתינת יד לרפא אדם ?‬
‫פירוש‪ :‬נ ַ‬
‫אוּק ֵמיה"‪ .‬ראשי תיבות של השם הקדוש "ילי" הממונה על‬
‫התשובה‪ְ " :‬י ַהב ֵליה ָי ֵדיה וְ ְ‬
‫הרפואה‪ .‬ולא דבר פשוט הוא‪ ,‬אלא רבי יוחנן בכח קדושתו ידע לכוון בשם זה כפי שראוי‪.‬‬
‫=================================================‬
‫ָמים עוֹד ִשׁ ְב ָעה‪ ,‬אָנ ִֹכי ַמ ְמ ִטיר ַעל‪-‬‬
‫עתה‪ ,‬נבאר לך את סוד מה שאמר הקב"ה לנח‪ִ :‬כּי ְלי ִ‬
‫ָה ֶ‬
‫יתי ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה"‬
‫יתי ֶאת‪ָ -‬כּל‪ַ -‬היְ קוּם ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ‬
‫וּמ ִח ִ‬
‫אַר ָבּ ִעים ָליְ ָלה‪ָ ,‬‬
‫אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ְ‬
‫אָרץ‪ְ ,‬‬
‫ָמים עוֹד ִשׁ ְב ָעה" ? מדוע לא אמר לו ‪ 8‬ימים‬
‫)בראשית ז'‪ ,‬ד'(‪ .‬מדוע אומר הקב"ה לנח‪ִ " :‬כּי ְלי ִ‬
‫לפני כן ? או ‪ 6‬ימים לפני כן ? ביאור‪ :‬בפרק ‪ ,2‬כתבנו ש‪ַ " -‬מים" הם סוד השפע היורד מ‪3 -‬‬
‫הספירות העליונות )כתר‪ ,‬חוכמה ובינה(‪ ,‬בסוד הפסוק‪ָ " :‬כּל‪ַ -‬הנְּ ָח ִלים ה ְֹל ִכים ֶאל‪ַ -‬היָּם"‬
‫)קֹהלת א'‪ ,‬ז'(‪ .‬אם כן‪ ,‬השפע הרוחני המשתלשל מ – ‪ 3‬הספירות העליונות צריך אחריהן‬
‫לעבור את הספירות‪ .1 :‬גדולה‪ .2 ,‬גבורה‪ .3 ,‬תפארת‪ .4 ,‬נצח‪ .5 ,‬הוד‪ .6 ,‬יסוד‪ .7 ,‬מלכות‪.‬‬
‫ָמים עוֹד ִשׁ ְב ָעה‪ ,‬אָנ ִֹכי‬
‫אָרץ"‪ ,‬לכן אמר‪ִ " :‬כּי ְלי ִ‬
‫ומכין שספירת המלכות נקראת כאמור " ֶ‬
‫אָרץ"‪ .‬המבול היה שפע רוחני אדיר שהמים הם ההשתלשלות הגשמית שלו‪.‬‬
‫ַמ ְמ ִטיר ַעל‪ָ -‬ה ֶ‬
‫אָרץ‪ ,‬וַיְ כֻסּוּ ָכּל ֶה ָה ִרים‬
‫ָברוּ ְמאֹד ְמאֹד ַעל ָה ֶ‬
‫אגב הסבר זה‪ ,‬יתבאר לך הענין‪" :‬וְ ַה ַמּיִ ם‪ ,‬גּ ְ‬
‫ָברוּ ַה ָמּ ִים‪ ,‬ו ְַיכֻסּוּ ֶה ָה ִרים"‬
‫אַמּה ִמ ְל ַמ ְע ָלה‪ ,‬גּ ְ‬
‫ַה ְגּב ִֹהים‪ֲ ,‬א ֶשׁר‪ַ -‬תּ ַחת ָכּל‪ַ -‬ה ָשּׁ ָמיִ ם‪ֲ .‬ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָ‬
‫)בראשית ז'‪ ,‬י"ט‪-‬כ'(‪ .‬מה משנה לנו הגובה שהמים כיסו את ההרים ? ביאור‪ :‬בפיסקה‬
‫הקודמת כתבנו ש‪ַ " -‬מים" הם סוד השפע היורד מ‪ 3 -‬הספירות העליונות )כתר‪ ,‬חוכמה‬
‫ובינה(‪ .‬הואיל ושם "יָה" )חציו הראשון של שם "יְ הוָֹה"( הינו סוד ‪ 3‬הספירות העליונות –‬
‫כתר‪ ,‬חוכמה ובינה )פרק ‪ (8‬לכן המים כיסו את ההרים ‪ 15‬אמה )י ‪ +‬ה = ‪.(15‬‬
‫‪6‬‬
‫משך הזמן עד שיבשו מי‪-‬המבול‪ 314 :‬ימים כנגד שם " ַש ַדי"‪.‬‬
‫בני דורו של נח פגמו בספירת היסוד שכן כתוב עליהם‪" :‬וַיִּ ְראוּ ְבנֵי‪ָ -‬ה ֱאל ִֹהים ֶאת‪ְ -‬בּנוֹת‬
‫ָה ָ‬
‫אָדם‬
‫רוּחי ָב ָ‬
‫ֹאמר יְ הוָה‪ :‬לֹא‪-‬יָדוֹן ִ‬
‫ָשׁים‪ִ ,‬מכֹּל ֲא ֶשׁר ָבּ ָחרוּ‪ַ .‬ויּ ֶ‬
‫אָדם‪ִ ,‬כּי טֹבֹת ֵהנָּה ו ִַיּ ְקחוּ ָל ֶהם נ ִ‬
‫אָדם‬
‫ַרא יְ הוָה ִכּי ַר ָבּה ָר ַעת ָה ָ‬
‫ָמיו ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה‪ַ .........‬ויּ ְ‬
‫ְלע ָֹלם‪ְ ,‬בּ ַשׁגַּם הוּא ָב ָשׂר וְ ָהיוּ י ָ‬
‫אָרץ וַיִּ ְת ַע ֵצּב‬
‫אָדם ָבּ ֶ‬
‫ָחם יְ הוָה ִכּי‪ָ -‬ע ָשׂה ֶאת‪ָ -‬ה ָ‬
‫ֵצר ַמ ְח ְשׁבֹת ִלבּוֹ‪ַ ,‬רק ַרע ָכּל‪ַ -‬היּוֹם‪ .‬וַיִּ נּ ֶ‬
‫אָרץ וְ ָכל‪-‬י ֶ‬
‫ָבּ ֶ‬
‫אָדם ַעד‪ְ -‬בּ ֵה ָמה‪,‬‬
‫אתי ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה‪ֵ ,‬מ ָ‬
‫אָדם ֲא ֶשׁר‪ָ -‬בּ ָר ִ‬
‫ֹאמר יְ הוָה‪ֶ :‬א ְמ ֶחה ֶאת‪ָ -‬ה ָ‬
‫ֶאל‪ִ -‬לבּוֹ‪ַ .‬ויּ ֶ‬
‫יתם‪ .‬וְ נֹח ָמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה" )בראשית ו’‪ ,‬ב'‪-‬ח'(‪.‬‬
‫ֲשׂ ִ‬
‫ַעד‪ֶ -‬ר ֶמשׂ וְ ַעד‪-‬עוֹף ַה ָשּׁ ָמיִ ם ִכּי נִ ַח ְמ ִתּי ִכּי ע ִ‬
‫וכבר ידעת שהמילה " ָר ָעה" רומזת על פגימה בספירת היסוד הנקראת "טוֹב"‪.‬‬
‫הכינוי העיקרי של ספירת היסוד הוא‪ַ " :‬ש ַדי" )פרק ‪ (2‬שעולה בגימטריא ‪ .314‬מכיון שבני‬
‫דורו פגמו בספירת היסוד‪ ,‬לכן נדונו לכך ש –‪ 314‬ימים יהיו המים על פני הארץ ‪ .‬כלומר מדה‬
‫כנגד מדה‪ .‬הם פגמו בספירת היסוד‪ ,‬לכן ספירה זו גבתה את החוב‪.‬‬
‫ִבּ ְשׁנַת ֵשׁשׁ‪ֵ -‬מאוֹת ָשׁנָה ְל ַחיֵּי‪-‬נ ַֹח‪ַ ,‬בּח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י‪ְ ,‬בּ ִשׁ ְב ָעה‪ָ -‬ע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ‪ַ --‬בּיּוֹם ַהזֶּה‪ ,‬נִ ְב ְקעוּ‬
‫וּמאַת יוֹם‪.‬‬
‫אָרץ‪ֲ ,‬ח ִמ ִשּׁים ְ‬
‫ַא ֻרבֹּת ַה ָשּׁ ַמיִ ם נִ ְפ ָתּחוּ‪.....‬וַיִּ ְג ְבּרוּ ַה ַמּיִ ם ַעל‪ָ -‬ה ֶ‬
‫ָכּל‪ַ -‬מ ְעיְ נֹת ְתּהוֹם ַר ָבּה ו ֲ‬
‫רוּח ַעל‪-‬‬
‫ֲבר ֱאל ִֹהים ַ‬
‫וַיִּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת‪-‬נ ַֹח וְ ֵאת ָכּל‪ַ -‬ה ַחיָּה וְ ֶאת‪ָ -‬כּל‪ַ -‬ה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַבּ ֵתּ ָבה‪ַ .‬ו ַיּע ֵ‬
‫יעי‪ְ ,‬בּ ִשׁ ְב ָעה‪ָ -‬ע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדש ַעל ָה ֵרי ֲא ָר ָרט‪.‬‬
‫ַתּנַח ַה ֵתּ ָבה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫אָרץ ַו ָיּשֹׁכּוּ ַה ָמּיִ ם‪ .‬ו ָ‬
‫ָה ֶ‬
‫עפ"י הפסוקים‪ ,‬חודש אחד = ‪ 30‬יום‪ .‬הוכחה‪ :‬הגשם החל לרדת ביום ה‪ 17-‬לחודש השני‬
‫ותיבת‪-‬נח נחה על פסגות הרי אררט )לאחר שהמים החלו להתייבש( ביום ה‪ 17-‬לחודש‬
‫השביעי‪ .‬כלומר‪ ,‬למן היום בו החל הגשם לרדת ועד לרגע בו נחה התיבה על פסגות הרי‬
‫וּמאַת יוֹם"‪ .‬יוצא‬
‫אָרץ‪ֲ ,‬ח ִמ ִשּׁים ְ‬
‫אררט עברו ‪ 5‬חודשים‪ .‬כמו כן כתוב‪" :‬וַיִּ ְג ְבּרוּ ַה ַמּיִ ם ַעל‪ָ -‬ה ֶ‬
‫מכאן שבחמשת החודשים הללו היו ‪ 150‬יום‪ .‬לכן‪ ,‬בכל חודש ‪ 30‬יום )‪.(5 x 30 = 150‬‬
‫אַחת וְ ֵשׁשׁ‪ֵ -‬מאוֹת ָשׁנָה‪ָ ,‬בּ ִראשׁוֹן ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ‪ָ ,‬ח ְרבוּ ַה ַמּיִ ם ֵמ ַעל‬
‫כמו כן כתוב‪" :‬ו ְַי ִהי ְבּ ַ‬
‫ַרא‪ ,‬וְ ִהנֵּה ָח ְרבוּ ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה" )בראשית ח'‪ ,‬י"ג(‪.‬‬
‫ָסר נ ַֹח ֶאת‪ִ -‬מ ְכ ֵסה ַה ֵתּ ָבה ַויּ ְ‬
‫אָרץ‪ַ .‬ויּ ַ‬
‫ָה ֶ‬
‫כלומר‪ ,‬ביום הראשון של תחילת השנה השניה היו כבר פני‪-‬האדמה ֲח ֵרבים )יבשים(‪ .‬אם‬
‫כן‪ ,‬הארץ היתה מלאה מים למן היום ה‪ 17-‬של החודש השני של השנה הראשונה ועד‬
‫לסופה של שנה זו‪ .‬בשנה שלמה ישנם ‪ 360‬ימים )שהרי כתבנו לעיל שהתורה מייחסת לכל‬
‫חודש ‪ 30‬יום( ומהם נחסיר ‪ 46‬ימים שבהם לא ירד גשם )=‪ 30‬יום של החודש הראשון ‪16 +‬‬
‫ימים של החודש השני שבהם לא ירדו גשמים‪ ,‬שהרי התורה אומרת‪ַ " :‬בּח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁ ִני‪,‬‬
‫ַא ֻרבֹּת ַה ָשּׁ ַמיִ ם נִ ְפ ָתּחוּ"(‪.‬‬
‫ְבּ ִשׁ ְב ָעה‪ָ -‬ע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ‪ַ --‬בּיּוֹם ַהזֶּה‪ ,‬נִ ְב ְקעוּ ָכּל‪ַ -‬מ ְעיְ נֹת ְתּהוֹם ַר ָבּה‪ ,‬ו ֲ‬
‫אם כן קיבלנו‪ַ ' :‬ש ַדי' = ‪.(360 - 46 =) 314‬‬
‫‪7‬‬