הזמנה להציע הצעות גן השומרון מקרקעין ב לרכישת נכס

‫הצעות‬
‫להציע‬
‫הזמנה‬
‫להציע הצעות‬
‫הזמנה‬
‫השומרון‬
‫מקרקעין‬
‫לרכישת‬
‫גן השומרון‬
‫מקרקעיןבבגן‬
‫נכס נכס‬
‫לרכישת‬
‫)להלן‪"(":‬מזמינה‬
‫לישראלהמזמינה‬
‫לישראל )להלן‪" :‬‬
‫המאוחדת‬
‫היסוד המגבית‬
‫קרן היסוד‬
‫ו‪/‬אוו‪/‬או‬
‫בע"מבע"מ‬
‫קרן היסוד‬
‫קרןועבור‬
‫ועבורבשם‬
‫בישראל בע"מ‬
‫בישראלבנכסים‬
‫בנכסיםהשתתפויות‬
‫המזמינה"( מ‬
‫המאוחדת‬
‫המגבית‬
‫קרן‬
‫היסוד‬
‫בע"מ בשם‬
‫)להלן‪:‬‬
‫אשר בגן‬
‫חלקה‪139 :‬‬
‫‪10080‬‬
‫הידועיםככגוש‪:‬‬
‫מקרקעין הידועים‬
‫הבעלות ב‬
‫מלוא זכויות‬
‫לרכישת‬
‫הצעות‬
‫הציבור‪ ,‬להציע‬
‫להציעאת‬
‫יבור‪ ,‬בזה‬
‫השומרון )להל‬
‫השומרוןבגן‬
‫‪ 139‬אשר‬
‫חלקה‪:‬‬
‫‪10080‬‬
‫גוש‪:‬‬
‫מקרקעין‬
‫הבעלות ב‬
‫זכויות‬
‫מלוא‬
‫לרכישת‬
‫הצעות‬
‫ההזמנה‪.‬‬
‫בחוברת‬
‫המפורטים‬
‫בכפוף לתנאים‬
‫"המקרקעין"(‪,‬‬
‫ו‪/‬או‬
‫"החלקה"‬
‫‪.‬‬
‫ההזמנה‬
‫בחוברת‬
‫המפורטים‬
‫לתנאים‬
‫בכפוף‬
‫‪,‬‬
‫"המקרקעין"(‬
‫‪/‬או‬
‫‪.1‬‬
‫את חוברת ההזמנה ומסמכי ההצעה )כולל נוסח ההסכם למכירת המקרקעין( ניתן לרכוש תמורת ‪ ₪ 500‬בתוספת מע"מ )שלא‬
‫מע"מ )של‬
‫בתוספת‬
‫השתתפויות‪₪ 500‬‬
‫לרכוש תמורת‬
‫המקרקעין( ניתן‬
‫למכירת‬
‫ההסכם‬
‫ההצעה‬
‫ומסמכי‬
‫חוברת ההזמנה‬
‫בע"מ‬
‫בנכסים בישראל‬
‫‪ 08:00-15:00‬במשרדי‬
‫בין השעות‬
‫בימים א' – ה'‬
‫נוסח‪7.9.14‬‬
‫)כולל מיום‬
‫במזומן‪ ,‬החל‬
‫מקרה(‬
‫יוחזרו בכל‬
‫השתתפויותבישראל‬
‫השתתפויות בנכסים‬
‫במשרדי‬
‫‪08:00-15:00‬‬
‫ביןב'(ה‪,‬שעות‬
‫בימים א' –‬
‫מיום‬
‫במזומן‪,‬‬
‫)מירי( או במשרדי‬
‫‪077-6656701‬‬
‫בתאום מראש בטל‪.‬‬
‫השתתפויותה'קומה‬
‫‪) 7.9.14‬בית‬
‫פוסט‪ ,‬חיפה‬
‫החל צ'ק‬
‫החרמש ‪,58‬‬
‫רו בכל מקרה(ברחוב‬
‫‪) 077-6656701‬מירי( או במשרדי השתת‬
‫טל‪.‬טל‪.‬‬
‫מראש ב‬
‫)ביתב'(‪,‬‬
‫קומה‬
‫חיפה )בית‬
‫בנכסיםפוסט‪,‬‬
‫וב החרמש ‪ ,58‬צ'ק‬
‫‪.077-6656755‬‬
‫בתאוםקומה ד'(‪,‬‬
‫השתתפויות‪,‬‬
‫השתתפויותת"א‬
‫בשדרות מנחם בגין ‪,44‬‬
‫בישראל בע"מ‬
‫‪.077-6656755‬‬
‫קומה‬
‫השתתפויות‪,‬‬
‫מציעים)בית‬
‫סיור‪ ,‬ת"א‬
‫בגין ‪44‬‬
‫בשעהמנחם‬
‫בשדרות‬
‫סים‬
‫ההשתתפות בסיור אינה‬
‫טל‪ .‬גן השומרון‪.‬‬
‫ד'(‪,‬לישוב‬
‫בכניסה‬
‫המפגש‪:‬‬
‫במקרקעין‪ .‬מקום‬
‫‪ 10:00‬יערך‬
‫בע"מ‪2.10.14‬‬
‫בישראל ביום‬
‫‪.2‬‬
‫חובה!!!!‬
‫‪ 10:00‬יערך סיור מציעים במקרקעין‪ .‬מקום המפגש‪ :‬בכניסה לישוב גן השומרון‪ .‬ההשתתפות בסיור אי‬
‫‪ 2.10.14‬בשעה‬
‫ה!!!! ‪.3‬‬
‫כל גורם המעוניין לרכוש את המקרקעין )להלן‪" :‬המציע"( מחויב למסור את כל מסמכי ההצעה )ללא שינויים או מחיקות(‪ ,‬כשהם‬
‫בע"מ שברחוב‬
‫בנכסים‬
‫השתתפויות‬
‫משרדי‬
‫וחתומה‪ ,‬אצל‬
‫סגורה‬
‫המקרקעיןך מעטפה‬
‫וחתומים כנדרש‪ ,‬בתו‬
‫ורם המעוניין מלאים‬
‫החרמשמחיקות(‪ ,‬כ‬
‫שינויים או‬
‫בישראל)ללא‬
‫ההצעה‬
‫מסמכי‬
‫חברתאת כל‬
‫למסור‬
‫מחויב‬
‫המציע"(‬
‫)להלן‪" :‬‬
‫לרכוש את‬
‫בע"מד'(‪,‬‬
‫השתתפויות‪ ,‬קומה‬
‫השתתפויות ת"א )בית‬
‫בשדרות מנחם בגין ‪,44‬‬
‫בישראל‬
‫בנכסים‬
‫השתתפויות‬
‫במשרדי‬
‫חיפה או‬
‫כנדרש‪,‬פוסט‬
‫ים וחתומים ‪ ,58‬צ'ק‬
‫שברחוב החר‬
‫בנכסים בישראל‬
‫בע"מחברת‬
‫משרדי‬
‫אצל‬
‫‪,‬‬
‫וחתומה‬
‫סגורה‬
‫מעטפה‬
‫ך‬
‫בתו‬
‫טל‪ , 077-6656755 .‬עד לא יאוחר מיום ‪ 7.10.14‬בשעה ‪12:00.‬‬
‫בגין‬
‫מנחם‬
‫פוסט‪ .‬חיפה‬
‫צ'ק‬
‫לא קומה ד‬
‫השתתפויות‪,‬‬
‫)בית‬
‫ת"א‬
‫‪,‬‬
‫‪44‬‬
‫בשדרות‬
‫בע"מ‬
‫בנכסים‬
‫בישראל יתווסף מע"מ‪ .‬ההצעה תהיה בלתי חוזרת ותחייב את המציע כל עוד‬
‫לסכום ההצעה‬
‫השתתפויותחדשים‪.‬‬
‫במשרדינקובות בשקלים‬
‫אוות תהיינה‬
‫ההצע‬
‫‪4‬‬
‫הצעתו‪ .‬בשעה ‪12:00.‬‬
‫‪7.10.14‬‬
‫מיום‬
‫הודיעהלאלו היאוחר‬
‫‪ , 077-6656755‬עד‬
‫דחיית‬
‫מזמינה על‬
‫המציע כל ע‬
‫ותחייב‬
‫חוזרת‬
‫ההצעה‬
‫לסכום‬
‫חדשים‪.‬‬
‫בשקלים‬
‫נקובות‬
‫עות‬
‫אתלחלט‬
‫רשאית‬
‫המזמינה‬
‫בלתימע"מ(‪.‬‬
‫תהיה)כולל‬
‫ההצעהההצעה‬
‫מע"מ‪ 10.‬מסכום‬
‫יתווסףבגובה ‪%‬‬
‫ערבות בנקאית‬
‫בנקאית או‬
‫המחאה‬
‫להצעתו‬
‫מציע לצרף‬
‫תהיינה על כל‬
‫‪.5‬‬
‫דחיית‬
‫את על‬
‫עה לו המזמינה‬
‫הצעתו‪.‬הבנקאית‪ ,‬כפיצוי מוסכם מראש‪ ,‬בכל מקרה שמציע שהצעתו תתקבל ע"י המזמינה יחזור בו מהצעתו או‬
‫או הערבות‬
‫ההמחאה‬
‫להצעתואיזה‬
‫ל מציע לצרף לא יקיים‬
‫מתנאיה‪.‬בנקאית או ערבות בנקאית בגובה ‪ 10%‬מסכום ההצעה )כולל מע"מ(‪ .‬המזמינה רשאית ל‬
‫המחאה‬
‫מטעמה‪.‬‬
‫ע"יו‪/‬או מי‬
‫מהמזמינה‬
‫שקיבל‬
‫מצג כלשהו‬
‫הסתמך על‬
‫שהמציע‬
‫"‪("AS IS‬‬
‫כפי שהן )‬
‫הבנקאית‪,‬במצבן‬
‫הערבותבחלקה יימכרו‬
‫ההמחאה‪ .‬או הזכויות‬
‫‪6‬‬
‫יחזור בו מהצע‬
‫המזמינה‬
‫תתקבל‬
‫שהצעתו‬
‫שמציע‬
‫מקרה‬
‫בלי בכל‬
‫מראש‪,‬‬
‫מוסכם‬
‫כפיצוי‬
‫מכירת המקרקעין לא יחולו דיני המכרזים‪.‬‬
‫איזה על‬
‫קיים ‪.7‬‬
‫מתנאיה‪.‬‬
‫יות בחלקה יימכרו במצבן כפי שהן )"‪ ("AS IS‬בלי שהמציע הסתמך על מצג כלשהו שקיבל מהמזמינה ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬
‫מכירת המקרקעין לא יחולו דיני המכרזים‪.‬‬
‫השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ‬
‫השתתפויות בנכסים בישראל ב‬