במפגעי חירום טיפול ביובית באמצעות

‫מי כרמל בע"מ‬
‫תאגיד המים והביוב של חיפה‬
‫מכרז פומבי מס' ‪3/15‬‬
‫טיפול במפגעי חירום‬
‫באמצעות ביובית‬
‫תאגיד מי כרמל בע"מ )להלן‪" :‬התאגיד"( מזמין בזאת הצעות לביצוע‬
‫טיפול במפגעי חירום‬
‫באמצעות ביובית‬
‫רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים‪/‬קבלנים אשר עוסקים בעבודות נושא המכרז‪ ,‬העונים על‬
‫הדרישות הבאות במצטבר‪:‬‬
‫א‪ .‬מציע אשר במהלך ‪ 5‬השנים האחרונות התקשר בלפחות הסכם שנתי אחד לתקופה‬
‫רצופה של לפחות שלוש שנים פחות‪ ,‬לביצוע עבודות נושא המכרז‪ ,‬כקבלן ראשי או‬
‫כקבלן משני‪ ,‬עם לפחות רשות מקומית אחת ו‪/‬או תאגיד מים וביוב אחד‪ ,‬המשרת‪/‬ת‬
‫לפחות ‪ 50,000‬נפש )בתחומה של רשות מקומית אחת‪ .‬היינו‪ ,‬תאגיד המשרת מספר‬
‫יישובים – כי בלפחות אחד מהיישובים ישנם ‪ 50,000‬תושבים(‪.‬‬
‫ב‪ .‬המציע מחזיק לפחות ‪ 2‬ביוביות תקינות בלחץ עבודה מינימלי של ‪ 120‬אטמ'‪,‬‬
‫על פי דרישת המפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז במרחק אשר אינו עולה‬
‫על ‪ 30‬ק"מ מתחום העיר חיפה‪.‬‬
‫ג‪ .‬המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד‪ .‬בכל מקרה לא תותר השתתפות של‬
‫שותפות בין חברות וישויות שונות‪.‬‬
‫ד‪ .‬המציע רכש את מסמכי המכרז‪.‬‬
‫ה‪ .‬המציע השתתף בכנס הקבלנים‪.‬‬
‫ו‪ .‬המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ‪ -‬מדד כללי ‪ -‬מבנק מוכר בסך‬
‫של ‪ ₪ 40,000‬אשר תהא בתוקף עד ליום ‪) 8.5.15‬כולל(‪.‬‬
‫וועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא צורפה לה ערבות כנדרש‪.‬‬
‫כנס‪/‬סיור קבלנים יתקיים ביום ‪ 26.1.15‬בשעה ‪ 11:00‬במשרדי התאגיד ברח' הרץ היינריך ‪ ,18‬חוף שמן ‪ -‬חיפה‬
‫ההשתתפות בכנס‪/‬סיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי ביצוע העבודות מותנה בקיום תקציב בתאגיד‪ ,‬וכי המזמין רשאי לבצע את העבודה בחלקה או‬
‫לבטלה כליל בהתאם לזמינות התקציב‪ ,‬וזאת אף במידה ונחתם חוזה בין הצדדים‪ .‬במקרה זה יוחזרו לקבלן‬
‫ההוצאות בגין הוצאת הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז בלבד‪.‬‬
‫טלפון ומען לפרטים‪ ,04-8685846/7 :‬רח' הרץ היינריך ‪ ,18‬חוף שמן ‪ -‬חיפה‪ .‬פקס‪.04-8685947 :‬‬
‫המועד האחרון להגשה‪ 8.2.15 :‬בשעה ‪.12:00‬‬
‫עלות רכישת מסמכי המכרז‪ :‬סך של ‪ ₪ 1,500‬בתוספת מע"מ‪.‬‬
‫ניתן לעיין ולרכוש את מסמכי המכרז החל מיום ‪) 26.1.15‬אחרי כנס הקבלנים( ועד ליום ‪ 2.2.15‬בימים א' ‪-‬ה' בין‬
‫השעות ‪ 09:30‬עד ‪.15:30‬‬
‫בכבוד רב ובברכה‪,‬‬
‫אינג' נור אלדן‬
‫מנכ"ל התאגיד ויו"ר וועדת המכרזים‬