שיל יסודיים על עירוניים ספר בבתי מזנונים - מבקר העירייה - עיריית תל-אביב-יפו

‫איי‪ dr-‬י ' יייתתי‬
‫‪.‬‬
‫מנקי הע‬
‫אסב ‪ -‬בו‬
‫‪., .‬‬
‫‪1‬‬
‫ה‬
‫שיל‬
‫מזנונים בבתי ספר עירוניים על יסודיים‬
‫כללו‬
‫‪.1‬‬
‫בבתי ספר עירוניים על יסודיים קיימים ‪ 13‬מזנונים‪ 7‬מתוכם ‪ 11‬מזנונים מופעלים ע " י נזקקים‪7‬‬
‫כמשמעותם לפי תקנות שירותי הסעד ( מבחני נזקקות ) התש " ל ‪ 1970 -‬ו ‪ 2 -‬מזנונים מופעלים ע " י‬
‫זכייני‬
‫‪.2‬‬
‫מכרז ‪.‬‬
‫הביקורת בדקה מדגמית ‪ 7‬מזנונים בבתי ספרי כאשר הקריטריונים לבחירתם היו מיקום בתי‬
‫הספר ( צפון ‪ /‬דרום ) ומספר התלמידים‬
‫‪.3‬‬
‫( מעט ‪ /‬הרבה ) ‪.‬‬
‫המזנונים בבתי הספר שנבדקו ומופעלים ע " י נזקקים הם ( עירוני א ' צייטלין ( עירוני ב ' ‪ -‬ג ' ) י עירוני‬
‫‪7‬‬
‫ד ' ( סניף ) י עירוני ז ' שבח ‪ -‬מופתי עירוני י " א ‪ .‬כמו כן נבדק מזנון בבית ספר עירוני ט ' המופעל ע " י‬
‫‪7‬‬
‫זכיין‬
‫‪.4‬‬
‫במכרז ‪.‬‬
‫מטרת הביקורת היתה לבדוק את הליך השכרת המזנונים למפעילים וכללה‪ 7‬בין השארי את‬
‫הנושאים הבאים ( רישוי ותנאי תברואה‪ 7‬חוזי שכירותי קביעת דמי שכירות והנחות בדמי שכירותי‬
‫חובות מפעילי‬
‫‪.5‬‬
‫המזנונים ‪.‬‬
‫הביקורת שוחחה עם ( מנהלת מינהל החינוךי התרבות והספורט ; סגן מנהלת מינהל החינוך ; מנהל‬
‫אגף נכסי העירייה ; סגן מנהל אגף משאבי חינוךי מינהל החינוך ; מ " מ מנהל מחלקת דיור‬
‫ושירותים‪ 7‬אגף נכסי העירייה ; מ " מ מנהל מחלקת ביקורת עסקים‪ 7‬אגף רישוי עסקים ; מנהלי בתי‬
‫ספר ; מנהלים אדמיניסטרטיביים של בתי‬
‫‪.6‬‬
‫ספר ‪.‬‬
‫הביקורת נערכה בין החודשים יולי ‪ -‬אוקטובר‬
‫‪. 2003‬‬
‫ויקוו‬
‫‪.7‬‬
‫עיריית תל אביב ‪ -‬יפו נהגה במשך שנים לתת את הזכות להפעלת מזנונים בבתי ספר‬
‫לנזקקים ‪ /‬לנכים כאשר הרעיון המנחה היה שיקומי וזאת בתנאי שהמועמדים להפעלת המזנונים‬
‫‪7‬‬
‫הינם תושבי תל אביב ‪ -‬יפו המסוגלים להפעיל מזנון והינם מומלצים ע " י אגף הרווחה ( מינהל‬
‫השירותים החברתיים‬
‫‪.8‬‬
‫דהיום ) ‪.‬‬
‫המועמדים להפעלת מזנונים נבחרו בעקבות פניות חברי מועצה‪ 7‬עובדים סוציאליים‪ 7‬דלת פתוחה‬
‫של ראש העירייה ורשימת ממתינים להפעלת מזנון שהתנהלה באגף‬
‫הרווחה ‪.‬‬
‫אי‪hr-‬‬
‫‪.9‬‬
‫לף ' תתיאנ' ג ‪ -‬יפו‬
‫מ קיהע ‪ ,‬רייה‬
‫~‬
‫ן‬
‫בחודש ‪ 8 / 97‬התקיימה ישיבת סגל ב ' באגף הרווחה בראשות מנהל אגף הרווחה‪ 7‬שבה הוחלט‪7‬‬
‫בעקבות סיכום שהיה אצל ראש העירייה דאז‪ 7‬כי תוקם ועדה עירונית פקידותית בראשות מנכ " ל‬
‫העירייה בנושא‬
‫‪. 10‬‬
‫המזנונים ‪.‬‬
‫בישיבה זו נקבע ע " י ממונה לתפקידים מיוחדים באגף הרווחה כי לוועדה שתדון בבעלי נזקקות‬
‫סוציאלית המסוגלים והראויים להפעיל מזנוןי יוגשו המסמכים הבאים‬
‫א‪.‬‬
‫דוח סוציאלי והמלצת עובד סוציאלי חתומים ע " י גורם בכיר בלשכה ;‬
‫ב‪.‬‬
‫דוח והמלצת רכז הכשרה מקצועית ( מפרוייקט " תנופה " ) ;‬
‫ג‪.‬‬
‫‪. 11‬‬
‫(‬
‫אבחון מקצועי לגבי יכולתו של המועמד לנהל‬
‫מזנון ‪.‬‬
‫בעקבות ישיבה זו הוקמה בשנת ‪ 1997‬ועדה בראשות מנכ " ל העירייה דאז שחבריה היו ( מנהל‬
‫אגף הרווחה ( או נציגו ) י נציג השירות המשפטיי מנהל אגף נכסי העירייה ומנהל אגף משאבי‬
‫חינוך ‪ .‬בשנת ‪ 1999‬התקיימה ועדה בראשות סמנכ " ל תכנון ובקרה שנקראה " ועדה בנושא הפעלת‬
‫מזנונים במוסדות חינוך ע " י אגף לשירותי רווחה " שהרכב חבריה היה כהרכב הוועדה הקודמת‬
‫‪7‬‬
‫ושבפניה הופיעו המועמדים לאחר שהוגשו לגביהם כל המסמכים הדרושים ( כמפורט בסעיף ‪) 10‬‬
‫ונקבע ע " י נציג השירות המשפטיי לאור המסמכים הרלוונטיים‪ 7‬כי הינם זכאים לפטור‬
‫‪. 12‬‬
‫יש לציין כי בתקנות העירייה ( מכרזים ) התשמ " ח ‪-‬‬
‫‪71987‬‬
‫סעיף‬
‫‪73‬‬
‫ממכרז ‪.‬‬
‫שנושאו פטורים‪ 7‬מצויינים‬
‫סוגי החוזים בהם העירייה רשאית להתקשר ללא מכרזי כאשר בסעיף ‪ ( 3‬י ) נכתב כדלקמן‬
‫" המקרקעין מועברים בדרך של שכירות לצורך שיקומו של נכה‬
‫שירותי הסעד ‪ ,‬התשי " ח ‪-‬‬
‫‪1958‬‬
‫‪...‬‬
‫או נזקק‬
‫(‬
‫כמשמעותו בחוק‬
‫"‪.‬‬
‫ממצאים‬
‫רישוי ותנאי תברואה‬
‫‪. 13‬‬
‫לביקורת נמסר ע " י מנהלת מינהל החינוך וסגן מנהל האגף למשאבי חינוך כי מינהל החינוך‪7‬‬
‫שבתחום אחריותו נושא המזנונים בבתי הספר העל ‪ -‬יסודיים שהינם בניהול עצמיי מעודד את‬
‫המשך קיום המזנונים בשל השירות שניתן לתלמידים במתחם‪ 7‬שבגינו אין הם נאלצים לרכוש‬
‫מוצרי מזון בבתי אוכל באזור ‪.‬‬
‫‪. 14‬‬
‫מנהלי בתי הספר מסרו לביקורת כי מעורבותם בכל הקשור למזנונים המצויים בתחום בתי הספר‬
‫הינה מינימלית‪ 7‬זאת מכיוון שאין הם שותפים לכל הליך בחירת מפעילי המזנון ; כמו כן ההכנסות‬
‫מהמזנונים מועברות לקופת העירייה ולא לקופת בית הספרי בניגוד לתפיסה של בתי ספר בניהול‬
‫עצמי ‪.‬‬
‫ש‬
‫‪4‬ר~וש‬
‫*‬
‫‪44‬‬
‫שר " ת תל אשב ‪ -‬יפז‬
‫מבקר העירייה‬
‫לתך‬
‫)‬
‫~‬
‫‪. 15‬‬
‫*‬
‫בפגישה שערכה הביקורת עם מ " מ מנהל מחלקת ביקורת עסקים באגף רישוי עסקים נמסרו‬
‫הנתונים הבאים לגבי סוגי רשיונות העסק של המזנונים נשוא הביקורתל‬
‫עירוני א ' ‪ -‬רשיון עסק לקיוסק ( הכנה ומכירת כריכים ) ;‬
‫עירוני ב ' ‪ -‬ג ' ( צייטלין ) ‪ -‬מזנון מצומצם פנימי ( הכנת כריכים והגשת תה וקפה ) ;‬
‫תיכון ד ' ( סניף) ‪ -‬רשיון עסק לקיוסק ;‬
‫עירוני ז ' ‪ -‬רשיון עסק למזנון פנימי ;‬
‫עירוני י " א ‪ -‬רשיון תקופתי למסעדה פנימית ;‬
‫בי " ס שבח ‪ -‬מופת ‪ -‬אין רשיון עסק ;‬
‫עירוני ט ' ‪ -‬רשיון‬
‫לקיוסק ‪.‬‬
‫בי " ס עיררני ט '‬
‫‪. 16‬‬
‫המפעיל בבי " ס עירוני ט ' ברח ' טשרנא ‪ 7‬ת " א הוא זכיין של מכרז פומבי מס ' ‪ 188 / 00‬ומפעיל את‬
‫המזנון מתאריך ‪ . 1 / 9 / 01‬בבית הספר למדו בשנת הלימודים תשס " ג‬
‫כ ‪17120 -‬‬
‫תלמידים ‪.‬‬
‫על‬
‫התלמידים נאסר לצאת מתחום בית הספר בזמן ההפסקה ‪ .‬כמו כןי אין בבית הספר מכונות שתייה‪7‬‬
‫כך שרוב התלמידים רוכשים מוצרי מזון במזנון בית‬
‫‪. 17‬‬
‫הספר ‪.‬‬
‫בתאריך ‪ 25 / 5 / 03‬שלח סגן מהנדס המחוז לבריאות הסביבה מכתב לאגף רישוי עסקים ולאגף‬
‫הפיקוח העירוני‪ 7‬שנושאו ביקורת תברואתית בקיוסק בתחומי בית ספר עירוני ט ' ‪ .‬במכתבו זה‬
‫מציין סגן מהנדס המחוז לבריאות הסביבה את הממצאים שנמצאו בביקורת של משרד‬
‫‪. 18‬‬
‫הבריאות ‪.‬‬
‫להלן הממצאים שנמצאול‬
‫לעסק קיים רשיון לקיוסק עם הכנה ומכירת כריכים‬
‫בלבד ‪.‬‬
‫בעסק מכינים צ ' יפס‪ 7‬סלט ירקות טרי ומטגנים שניצלים וצולים שווארמה ‪ .‬כמו‬
‫חימום דברי מאפה‬
‫מוכנים ‪.‬‬
‫המחסן משמש גם לטיגון‬
‫ולאפייה ‪.‬‬
‫במקום נמצא לכלוך בציוד שונה‬
‫ובמקררים ‪.‬‬
‫הטמפרטורה שנמדדה בבשרים השונים היתה נמוכה מהנדרש‬
‫בעת הביקורת נתגלו תיקנים חיים‬
‫( בחימום ) ‪.‬‬
‫בעסק ‪.‬‬
‫לחמניות מתוך קרטון מונחות ישירות על‬
‫הרצפה ‪.‬‬
‫הכריכים מוחזקים בטמפרטורת החדר ולא בקירור‬
‫‪. 19‬‬
‫כן‪7‬‬
‫נעשה‬
‫כנדרש ‪.‬‬
‫לסיכום מבקש סגן מהנדס המחוז לבריאות הסביבה מאגף רישוי עסקים ומהפיקוח העירוני לפעול‬
‫להתאמת פעילות העסק למהותו המאושרת ולהשגת תיקון הליקויים‬
‫שנמצאו ‪.‬‬
‫ש‬
‫רשושי‬
‫‪. 20‬‬
‫*‬
‫‪44‬‬
‫ע ' ר " ת תל‬
‫אבך ‪ -‬יפי‬
‫מבקר העירייה‬
‫*‬
‫לתך‬
‫)‬
‫בתאריך ‪ 10 / 6 / 03‬שלחה מ " מ מנהל מחלקת ביקורת עסקים באגף רישוי עסקים מכתב למפעיל‬
‫המזנון בעירוני ט ' ובו היא מציינת כי בעקבות הביקורת שנערכה ע " י משרד הבריאות בתאריך‬
‫עליו להתאים את העסק לפעילות המותרתי לתקן ליקויים תברואתיים ולדווח למשרד‬
‫‪74 / 5 / 03‬‬
‫הבריאות ‪.‬‬
‫בתגובה לממצאי הביקורת מסר מנהל אגף רישוי עסקים כיל‬
‫ביקורות בתאריכים‬
‫העסק בצע כל‬
‫‪. .‬‬
‫‪14 / 9 / 03 - 30 9 03‬‬
‫הדרישות ‪,‬‬
‫" בעקבות הנ " ל ‪ ,‬במקום נערכו מספר‬
‫עסקים ‪.‬‬
‫ע " י מפקח אזורי ממחלקת ביקורת‬
‫מחלקת ביקורת עסקים המליצה לרשיון ‪au‬‬
‫להגיש ולמכור מזון מן החי נשניצלים ) וצ ' יפס ‪ ,‬אחרת הרשיון יבומל " ‪.‬‬
‫מאחר ובעל‬
‫בתנאי ש ‪ :‬אין‬
‫להכין ‪,‬‬
‫~‬
‫בי " ס שבח ‪-‬מרפת‬
‫‪. 21‬‬
‫מפעיל המזנון בבי " ס שבח ‪ -‬מופת ברח ' המסגר ‪7‬‬
‫ת " א‪7‬‬
‫שהינו משוקם סמים עפ " י הדוח הסוציאלי‬
‫שבתיק הנכסים‪ 7‬נמצא בנכס מתאריך ‪ . 4 / 3 / 96‬בבית הספר למדו בשנת הלימודים תשס " ג כ ‪-‬‬
‫תלמידים ‪ .‬כמו כןי בבית הספר נמצאת מכונת שתייה למשקאות חמים בלבד ועל התלמידים‬
‫‪17440‬‬
‫נאסר לצאת בהפסקות מתחום בית‬
‫‪. 22‬‬
‫הספר ‪.‬‬
‫בעקבות תלונות הורי תלמידים על הרעלות מזון חוזרות ונשנות אצל תלמידים לאחר אכילה בבית‬
‫אוכל זה‪ 7‬נערכה בתאריך ‪ 27/ 1 1 / 02‬ביקורת תברואתית במקום ע " י משרד‬
‫‪. 23‬‬
‫בתאריך‬
‫‪722 / 12 / 02‬‬
‫בעקבות ביקורת‬
‫זו‪7‬‬
‫הבריאות ‪.‬‬
‫כתב מפקח מחוזי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות‬
‫מכתב שנושאו " תלונה כנגד בית אוכל שממוקם בתוך שטח בי " ס שבח ‪ -‬מופת "‬
‫‪. 24‬‬
‫‪.‬‬
‫במכתב זה מציין מפקח מחוזי לבריאות הסביבה כי במקום קיימת מסעדה ללא רשיון ‪ .‬לגבי המצב‬
‫התברואתי שבו נמצאו ממצאים חמורים‪ 7‬מציין‬
‫הנ " ל‪7‬‬
‫בין השארל‬
‫על שולחן עבודה אחד מונח קרטון עם המבורגרים ומעליו שווארמה מוכנה ‪ .‬ליד ביצים‬
‫גולמיות היו ירקות ‪ -‬הסידור פסול ומהווה סכנה לזיהום מאכלים המוכנים לאכילה ע " י‬
‫מאכלים גולמיים מן‬
‫החי ‪.‬‬
‫תבניות ביצים מוחזקות ללא‬
‫במטבח לא‬
‫קירור ‪.‬‬
‫נקי ‪.‬‬
‫בשר גולמי מוחזק בטמפרטורת החדר ולא בקירור‬
‫‪. 25‬‬
‫כנדרש ‪.‬‬
‫לסיכום מבקש המפקח המחוזי במכתבו לאגף רישוי עסקים ולאגף הפיקוח העירוני לפעול מיידית‬
‫לסגירת העסק ולהגיש תביעה על ניהול עסק ללא רשיון ועל הפרת תנאי‬
‫‪. 26‬‬
‫בגזר הדין שניתן בבית המשפט לעניינים מקומיים בתאריך‬
‫‪75 / 3 / 03‬‬
‫תברואה ‪.‬‬
‫בעקבות כתב אישום שהוגש‬
‫ע " י המחלקה הפלילית בשירות המשפטיי בגין ניהול עסק ללא רשיוןי הורה ביהמ " ש לנאשם‬
‫להפסיק את עיסוקו במקום הנדון החל מיום ‪ 1 / 8 / 03‬ע " י סגירת העסק וכן לערוך ביקורת של‬
‫איי‪ dr-‬י ' יייתתי‬
‫‪.‬‬
‫מנקי הע‬
‫אסב ‪ -‬בו‬
‫‪., .‬‬
‫‪1‬‬
‫ה‬
‫שיל‬
‫הגורמים המוסמכים לאחר המועד האמור ‪ .‬באם יתברר בביקורת כי הנאשם ממשיך לנהל את עסקו‬
‫הנ " ל‪7‬‬
‫‪. 27‬‬
‫יש להגיש נגדו תביעה בגין אי קיום צו בית‬
‫משפט ‪.‬‬
‫במהלך שנת הלימודים תשס " ג נבנה חדר אוכל בבית הספרי הצמוד למזנון וכמו כן שופץ‬
‫המזנון ‪.‬‬
‫בבירור שערכה הביקורת עם מ " מ מנהל מחלקת ביקורת עסקים הסתבר כי אין היתר בנייה לחדר‬
‫האוכל שנבנה ‪ .‬בביקורת שערך סגן מנהל אגף משאבי חינוך בבית הספר בתאריך ‪ 7/ 9 / 03‬נמצא‬
‫כי המזנון וחדר האוכל פועלים וזאת למרות צו סגירה שקיים למקום מתאריך ‪. 1 / 8 / 03‬‬
‫מנהל אגף רישוי עסקים מסר בתגובה לממצאים כי‬
‫דרשה מהעסק להסגר לצורך תיקון ליקויי‬
‫(‬
‫" בתאריך‬
‫תברואה ‪.‬‬
‫למשרד הבריאות לאגף החינוך ולמנהל בית‬
‫הספר ‪.‬‬
‫‪. .‬‬
‫‪15 9 03‬‬
‫‪-‬‬
‫מחלקת בקורת עסקים‬
‫המכתב הנ " ל נשלח לאגף פיקוח‬
‫עירוני ‪,‬‬
‫בעקבות אי ביצוע דרישות של מחלקת‬
‫ביקורת עסקים ‪ ,‬יצא סירוב " ‪.‬‬
‫חוזי שכירות‬
‫‪. 28‬‬
‫מנהל אגף נכסי העירייה משמש כיו " ר ועדת שכירויות ‪ .‬בוועדה חברים מ " מ מנהל המחלקה לדיור‬
‫ושירותים‪ 7‬נציג היועהמ " ש לעירייה‪ 7‬נציג אגף התקציבים‪ 7‬נציג הכנסות העירייה‪ 7‬נציגת מחלקת‬
‫שווקים ‪ .‬חשב מינהל הכספים משמש כמשקיף בוועדה ‪ .‬ועדת שכירויות דנה אחת לשנה‪ 7‬בדר " כ‬
‫בחודשים יוני ‪ -‬יולי‪ 7‬בהמשך השכירות הלא מוגנת במזנונים בבתי‬
‫‪. 29‬‬
‫הספר ‪.‬‬
‫מהחלטות ועדת שכירויות בנושא מזנונים בבתי ספרי כפי שעולה מהפרוטוקולים שבדקה הביקורת‬
‫לשנים‬
‫‪71996 - 2003‬‬
‫נמצא כי לבד ממקרים בהם המפעיל עזב את הנכס מרצונו‪ 7‬מושכרים‬
‫המזנונים מדי שנה לאותו מפעיל ללא בדיקה באם הוא עונה להגדרת נזקק שעל פיה ניתן לו הנכס‬
‫לשם שיקום ללא‬
‫‪. 30‬‬
‫מכרז ‪.‬‬
‫יש לציין כי בוועדת שכירויות מתאריך ‪ 24 / 7 / 00‬העיר סגן בכיר ליועהמ " ש לעירייה כדלקמן‬
‫" ראוי לבדוק פעם‬
‫ב‪3-‬‬
‫(‬
‫שנים את נושא המשך השכרת המזנון למשוקמים בועדה לשיקום בשיתוף‬
‫אגף שירותי רווחה ‪ .‬הבדיקה היא כדי לקבוע באם המפעיל עדיין עומד בקרימריונים שלפיהם ניתן‬
‫לו פמור " ‪ .‬בתגובה לממצאים מסר מנהל מינהל שירותים חברתיים כי‬
‫מפעילי המזנונים הוא לכל החיים‬
‫לפיכך ‪,‬‬
‫מינהל החינוך או הגוף שאחראי על‬
‫(‬
‫" אנו סבורים שהשקום של‬
‫הקרימריון היחיד להמשך העסקתם הוא שביעות רצון‬
‫עבודתם ‪ ,‬לכן‬
‫אין צורך להעריך מחדש את נזקקותם‬
‫לשקום ‪.‬‬
‫זאת מאחר ומדובר באנשים שאין להם יכולת להשתלב בשוק העבודה הפרמי ואם ידרשו לעבור‬
‫מכרז לא יעמדו בתנאים ויפלסו משוק העבודה " ‪.‬‬
‫‪. 31‬‬
‫מדי שנהי טרום התכנסות ועדת שכירויות בנושא המזנונים‪ 7‬מתבקש סגן מנהל אגף משאבי חינוך‬
‫במינהל החינוך לדווח בכתב למ " מ מנהל מחלקת דיור ושירותים לגבי רצון מנהלי בתי הספר‬
‫בהמשך הפעלת המזנונים ע " י מפעיליהם‬
‫הנוכחיים ‪.‬‬
‫איי‪ dr-‬י ' יייתתי‬
‫‪. 32‬‬
‫‪.‬‬
‫מנקי הע‬
‫אסב ‪ -‬בו‬
‫‪., .‬‬
‫‪1‬‬
‫ה‬
‫שיל‬
‫סגן מנהל אגף משאבי חינוך מסר לביקורת כי מדי שנה שלח מכתבים למנהלי בתי הספר שהשיבו‬
‫לו כי הינם מעוניינים להמשיך את ההתקשרות עם מפעילי המזנונים‪ 7‬אך בשנת הלימודים תשס " ג‬
‫לא שלח מכתבים למנהלי בתי הספר כמתבקש לצורך הדיון בוועדת השכירויות ‪ .‬הביקורת בדקה‬
‫ומצאה כי בפרוטוקול של ועדת שכירויות מתאריך‬
‫" עפ " י שיחה מלפרונית‬
‫מ ‪10 / 6 / 03 -‬‬
‫‪710 / 6 / 03‬‬
‫שדנה במזנונים‪ 7‬נכתב כדלקמן‬
‫(‬
‫עם סגן מנהל אגף משאבי חינוך סממה מפעילי המזנונים‬
‫ימשיך כבשנה שחלפה " ‪.‬‬
‫‪. 33‬‬
‫בעקבות החלטות ועדת השכירויות להאריך תקופת ההתקשרות של שוכרי המזנונים לשנה נוספתי‬
‫לתקופה ‪ 1 / 9 - 30 / 6‬נחתמים מדי שנה חוזי השכירות עם מפעילי המזנונים‬
‫‪. 34‬‬
‫הביקורת בדקה את מועדי חתימת חוזי השכירות המתייחסים לשנים‬
‫‪.‬‬
‫‪71998 - 2003‬‬
‫לתקופות שבין‬
‫‪ 1 / 9 - 30 / 6‬ומצאה כי חלק מהחוזים שנבדקו נחתמו מספר חודשים לאחר תחילת תקופת השכירותי‬
‫חלקם סמוך לתום תקופת השכירות ‪ .‬חוזה שכירות אחד נחתם לאחר תקופת השכירות ובמקרה‬
‫נוסף נמצא כי לא נחתם כלל חוזה ‪ .‬להלן הנתונים‬
‫(‬
‫חוזי שכירות שנחתמו לאחר תחילת תקופת השכירות‬
‫ממ " ד‬
‫שם בית הספר‬
‫תקרפת השכיררת‬
‫מרעד החתימה‬
‫‪.1‬‬
‫עירוני ז '‬
‫‪1 / 9 / 98 - 30 / 6 / 99‬‬
‫‪3 / 1 / 99‬‬
‫‪.2‬‬
‫עירוני ז '‬
‫‪1 / 9 / 99 - 30 / 6 / 00‬‬
‫‪24 / 1 1 / 99‬‬
‫‪.3‬‬
‫עירוני א '‬
‫‪1 / 9 / 99 - 30 / 6 / 00‬‬
‫‪13 / 3 / 00‬‬
‫‪.4‬‬
‫שבח ‪ -‬מופת‬
‫‪1 / 9 / 00 - 30 / 6 / 01‬‬
‫‪27 / 1 1 / 00‬‬
‫‪.5‬‬
‫עירוני א '‬
‫‪1 / 9 / 00 - 30 / 6 / 01‬‬
‫‪10 / 12 / 00‬‬
‫‪.6‬‬
‫עירוני א '‬
‫‪1 / 9 / 01 - 30 / 6 / 02‬‬
‫‪26 / 12 / 01‬‬
‫‪.7‬‬
‫עירוני ד ' ( סניף )‬
‫‪1 / 9 / 00 - 30 / 6 / 01‬‬
‫‪19 / 2 / 01‬‬
‫‪.8‬‬
‫עירוני י " א‬
‫‪1 / 9 / 01 - 30 / 6 / 02‬‬
‫‪26 / 12 / 01‬‬
‫‪.9‬‬
‫עירוני ז '‬
‫‪1 / 9 / 02 - 30 / 6 / 03‬‬
‫‪18 / 2 / 03‬‬
‫‪. 10‬‬
‫עירוני י " א‬
‫‪1 / 9 / 02 - 30 / 6 / 03‬‬
‫‪18 / 2 / 03‬‬
‫ממ " ד‬
‫שם בית הספר‬
‫תקרפת השכיררת‬
‫מרעד החתימה‬
‫עירוני ז '‬
‫‪1 / 9 / 99 - 30 / 6 / 00‬‬
‫‪20 / 7 / 00‬‬
‫‪.2‬‬
‫שבח ‪ -‬מופת‬
‫‪1 / 9 / 01 - 30 / 6 / 02‬‬
‫‪20 / 5 / 02‬‬
‫‪.3‬‬
‫עירוני א '‬
‫‪1 / 9 / 02 - 30 / 6 / 03‬‬
‫‪28 / 5 / 03‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫ש‬
‫‪4‬ר‪4‬וש‬
‫*‬
‫‪44‬‬
‫ע ' ר " ת תל‬
‫אבך ‪ -‬יפי‬
‫מבקר העירייה‬
‫לתך‬
‫)‬
‫~‬
‫‪. 35‬‬
‫*‬
‫מ " מ מנהל מחלקת דיור ושירותים באגף נכסי העירייה מסרה לביקורת כי הסיבה לחתימות על‬
‫חוזי ההתקשרות לאחר תחילת תקופת ההתקשרות או אחריה נובעת הן מכך שסבב החתימות על‬
‫דף הלוואי לחוזה אורך זמן רב והן מכיוון שהשוכרים לא מגיעים לחתום על החוזים במועד‬
‫הנדרש ‪.‬‬
‫הימצארת בנכס ללא חרזה שכיררת חתרם‬
‫‪. 36‬‬
‫הביקורת מצאה כי לא נחתם חוזה התקשרות בין מפעיל המזנון בעירוני ד ' ( סניף ) לבין עיריית תל‬
‫אביב ‪ -‬יפו לתקופה שמתאריך ‪ 1 / 9 / 02‬ועד לתאריך ‪ . 30/ 6 / 03‬המפעיל המשיך להפעיל את המזנון‬
‫בתקופה זו וזאת למרות שבוועדת שכירויות מתאריך ‪ 7/ 10 /02‬הוחלט לפנותו מהמזנון ולגבות‬
‫החובות ‪ .‬בישיבת ועדת שכירויות מיוני ‪ 2003‬הוחלט להמשיך את רצף השכירות של מפעיל‬
‫המזנון ‪.‬‬
‫קביעת דמי שכירות והנחות בדמי שכירות‬
‫הביקורת בדקה את אופן קביעת דמי השכירות למזנונים ולהלן הממצאים‬
‫‪. 37‬‬
‫(‬
‫עיררני א ' ( רח ' שפרינצק ‪ 4‬ת " א )‬
‫בוועדת שכירויות מתאריך ‪ 25 / 1 1 / 95‬שדנה‪ 7‬בין השארי בהצבת קרוואן שישמש כמזנון‬
‫בבית הספר עירוני א ' טען מנהל מחלקת מקרקעין באגף נכסי העירייה כי שטח הקרוואן‬
‫‪7‬‬
‫הוא קטן ( כ ‪ 8 . 3 -‬מ " ר ) וקיימות מגבלות מכירה למספר מוגבל של מצרכים ‪ .‬כמו כןי אין‬
‫מקום לשבתי כך שהקרוואן משמש למעשה פינת מכירה בלבד ‪ .‬מנהל מחלקת מקרקעין‬
‫הוסיף וטען בישיבה זו כדלקמן‬
‫(‬
‫" בהתחשב גם בהשקעות שהשוכר ישקיע במקום הרי דמי‬
‫השכירות הסבירים הינם בסך של‬
‫‪300‬‬
‫ש" ח‬
‫לחודש " ‪ .‬הביקורת מבקשת להדגיש ולציין כי‬
‫העירייה אחראית לכל ההשקעות הקשורות למבנה של המזנון ואילו רכישת הציוד להפעלת‬
‫המזנון היא באחריות מפעיל‬
‫המזנון ‪.‬‬
‫ועדת השכירויות בישיבתה זו החליטה להשכיר את המזנון למפעיל‬
‫א‪.‬מ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫שענה על‬
‫לחודש‬
‫הקריטריונים של נזקק ‪/‬נכה‪ 7‬לשנת לימודים אחת בדמי שכירות של ‪ 300‬נ‬
‫בתוספת‬
‫~‬
‫מע " מ ‪.‬‬
‫בתאריך ‪ ( 9 / 6 / 03‬שנת הלימודים תשס " ג ) ערכה הביקורת סיור בבית הספר עירוני א '‬
‫המונה‬
‫כ ‪1440 -‬‬
‫תלמידים ‪.‬‬
‫הביקורת העלתה כי צמוד למזנון‪ 7‬בשטח החצרי ממוקמים‬
‫שולחנות עץ ארוכים עם מקומות ישיבה ‪ .‬כמו‬
‫כן‪7‬‬
‫אין מכונות שתייה בבית הספר ונאסר על‬
‫התלמידים לצאת בהפסקות מתחום בית הספרי כך שרכישת מוצרי המזון ע " י התלמידים‬
‫נעשית בדר " כ‬
‫במזנון ‪.‬‬
‫ש‬
‫‪4‬ר‪4‬וש‬
‫*‬
‫‪44‬‬
‫ע ' ר " ת תל‬
‫אבך ‪ -‬יפי‬
‫מבקר העירייה‬
‫*‬
‫לתך‬
‫)‬
‫~‬
‫ד‪.‬‬
‫ועדת השכירויות מתאריך ‪ 16 / 6 / 03‬החליטה להמשיך להשכיר למפעיל א ‪ .‬מ ‪ .‬את הקרוואן‬
‫לתקופה של שנת לימודים אחת החל מתאריך ‪ 1 / 9 / 03‬ועד לתאריך‬
‫לחודש בתוספת‬
‫שכירות של ‪ 502 . 45‬נ‬
‫בגובה דמי‬
‫‪730 / 6 / 04‬‬
‫מע " מ ‪.‬‬
‫~‬
‫‪. 38‬‬
‫עיררני ז ' ( רח ' חידושי הרים‬
‫א‪.‬‬
‫‪712‬‬
‫ת " א)‬
‫ועדת המכרזים בישיבתה מתאריך ‪ 8 / 12 / 96‬החליטה להשכיר את המזנון בבי " ס עירוני ז '‬
‫למפעיל ע ‪ .‬ע ‪ .‬בדמי שכירות חודשיים של‬
‫‪27800‬‬
‫בתוספת מע " מ ‪ .‬יש לציין כי במכרז‬
‫נ‬
‫~‬
‫הפומבי להשכרת המזנון שפורסם ובוטל לאחר מכן ( ראה סעיף ‪ 50‬להלן ) י צויין כי סכום‬
‫ההצעה להשכרת המזנון לא יפחת מהסך של‬
‫נכסי‬
‫ב‪.‬‬
‫‪37300‬‬
‫נ ( עפ " י הערכת שמאי פנימי של אגף‬
‫~‬
‫העירייה ) ‪.‬‬
‫בישיבת ועדת שכירויות מתאריך ‪ 22 / 1 / 01‬הוחלט להפחית את דמי השכירות של המפעיל‬
‫ע ‪ .‬ע ‪ .‬ב ‪ 20 % -‬החל מתאריך ‪ ( 1 / 9 / 00‬רטרואקטיבית ) וזאת לאור טענתו של המפעיל כי‬
‫לבית הספר הוכנסו מכונות שתייה וכן מזה שנתיים מוגשות ארוחות קייטרינג לכיתות‬
‫ג‪.‬‬
‫בחוזה השכירות שנחתם בין המפעיל‬
‫לתקופה מיום ‪ 1 / 9 / 00‬ועד לתאריך‬
‫ע‪.‬ע‪.‬‬
‫ט' ‪.‬‬
‫ועיריית ת " א בתאריך ‪ 14 / 8 / 00‬והמתייחס‬
‫‪730 / 6 / 01‬‬
‫צויין בסעיף ‪ 13‬בחוזה כדלקמן‬
‫תהא רשאית להציב במהלך תקופות השכירות מכונות אומוממיות למכירת‬
‫(‬
‫" העירייה‬
‫משקאות ‪,‬‬
‫כריכים וחמיפים ‪ ,‬זאת עפ " י שיקול דעתה הבלעדי " ‪.‬‬
‫‪. 39‬‬
‫בי " ס עיררני ב ' ‪-‬ג ' ( צייטלין) ( רח ' צייטלין‬
‫א‪.‬‬
‫‪722‬‬
‫ת " א)‬
‫בישיבת ועדת שכירויות מיום ‪ 19 /2 / 98‬טען מנהל מחלקת דיור ושירותים באגף נכסי‬
‫העירייה דאז כי עפ " י הערכה פנימית באגף‪ 7‬דמי השכירות הראויים הינם‬
‫לחודש בתוספת‬
‫מע " מ‪7‬‬
‫כ ‪67500 -‬‬
‫נ‬
‫‪37000 - 27500‬‬
‫נ‬
‫~‬
‫אך ממפעיל הנמצא בשיקום‪ 7‬מן הראוי לדרוש‬
‫~‬
‫לחודש ‪ +‬מע " מ ‪ .‬בוועדה זו המליץ מנהל אגף משאבי חינוך דאז שדמי השכירות יהיו בין‬
‫ל ‪17800 -‬‬
‫‪ 17500‬נ‬
‫נ‬
‫~‬
‫ב‪.‬‬
‫לחודש ‪.‬‬
‫~‬
‫נציג אגף התקציבים שהשתתף בוועדה‬
‫היא בגובה של‬
‫‪6 , 500‬‬
‫טען‪7‬‬
‫בין השארי כדלקמן‬
‫ש " ח לחודש ‪ .‬למה לגבות מהדייר רק‬
‫(‬
‫" הערכת השמאי הפנימי‬
‫‪1 , 500‬‬
‫‪1 , 800 -‬‬
‫ש " ח לפי מה‬
‫קבע מנהל אגף משאבי חינוך את הסכום ‪ .‬הקרימריונים שאנו צריכים להחלים הם כלכליים‬
‫‪...‬‬
‫ג‪.‬‬
‫יי ‪.‬‬
‫ההחלטה שהתקבלה בוועדה זו היתה להשכיר את המזנון‪ 7‬ששטחו כ ‪ 93 -‬מ " ר כולל פינת‬
‫ישיבה‪ 7‬בדמי שכירות בסך של‬
‫‪27000‬‬
‫בתוספת‬
‫נ‬
‫מע " מ ‪.‬‬
‫~‬
‫ד‪.‬‬
‫בישיבת ועדת שכירויות מתאריך ‪ 7 / 10 / 02‬הוחלט‪ 7‬בעקבות בקשת המפעיל להפחתה בדמי‬
‫השכירותי להעניק למפעיל הנחה של ‪ 20 %‬מהנימוק שלשוכר אין חובות בדמי שכירות ‪ .‬יש‬
‫אי‪hr-‬‬
‫לף ' תתיאנ' ג ‪ -‬יפו‬
‫מ קיהע ‪ ,‬רייה‬
‫~‬
‫לציין כי בשנת הלימודים תשס " ג למדו בבית הספר‬
‫‪17074‬‬
‫תלמידים‪ 7‬בבית הספר אין‬
‫מכונות שתייה וכן על התלמידים חל איסור לצאת מתחומי בית הספר בזמן‬
‫‪. 40‬‬
‫בי " ס עיררני י " א‬
‫א‪.‬‬
‫( רח ' שטריקר‬
‫‪719‬‬
‫*‬
‫ההפסקות ‪.‬‬
‫ת " א)‬
‫בוועדת שכירויות מתאריך ‪ 6/ 9 / 00‬שדנה בהשכרת המזנון בעירוני‬
‫מחלקת דיור ושירותים דאז לגבות דמי שכירות בסך‬
‫‪ 650‬נ‬
‫המזנון החדש וזאת מכיוון שהמפעיל הקודם ( ששילם‬
‫‪17300‬‬
‫י " א‪7‬‬
‫המליץ מנהל‬
‫‪ +‬מע " מ לחודש ממפעיל‬
‫~‬
‫לחודש ) לא הצליח לעמוד‬
‫בתשלומים ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סגן מנהל האגף למשאבי חינוך טען בישיבה זו כדלקמן‬
‫הוא‬
‫‪246‬‬
‫(‬
‫" מספר התלמידים הרשומים כיום‬
‫עקב מצבו הפיזי והתברואתי של המזנון ‪ ,‬אשר לא הופעל זמן רב ‪ ,‬תדרש השקעה‬
‫כספית ע " י‬
‫המפעיל ‪,‬‬
‫במרם יפעיל את‬
‫המזנון ‪,‬‬
‫זאת יש לשקול בבואנו להמליץ על גובה‬
‫דמי השכירות " ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫החלטת ועדת שכירויות זו היתה להשכיר את המזנון בדמי שכירות בסך של ‪ 300‬נ‬
‫מע " מ לחודשי למפעיל‬
‫ח ‪.‬מ ‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫~‬
‫‪7‬‬
‫בשל ההשקעה הכספית המוטלת על המפעיל ‪ .‬הביקורת בדקה‬
‫ומצאה כי עבודת השיפוץ של המזנון נעשתה ע " י עיריית תל אביב ‪ -‬יפו ולא ע " י מפעיל‬
‫המזנוןי בעלות של ‪ 107312‬נ~‬
‫‪. 41‬‬
‫בי " ס שבח ‪-‬מרפת ( רח ' המסגר‬
‫א‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫‪.‬‬
‫ת " א)‬
‫בתאריך ‪ 1 /4 / 96‬התקיים דיון במשרדו של חבר מועצת העירייה בנושא מזנון בבית הספר‬
‫שבח ‪ -‬מופת בהשתתפות ( מנהל אגף משאבי חינוך דאז ; מנהל המחלקה לדיור ושירותים דאז‬
‫ורכזת‬
‫ב‪.‬‬
‫שכירויות ‪.‬‬
‫בדיון זה העלה מנהל אגף משאבי חינוך דאז את הבעייתיות בהפעלה הנוכחית של משוקם‬
‫סמים‪ 7‬שקיבל את הפעלת המזנון מהמפעיל הקודם ללא קבלת אישור מהעירייה ‪ .‬כמו כן‬
‫טען הנ " ל כי קיים סיכון מסויים לגבי משוקם סמים מההיבט של תלמידי בית הספר כך‬
‫שאם יוחלט כי המפעיל זכאי להפעלת המזנון מכיוון שהוא עונה לקריטריונים של משוקם‬
‫סמים‪ 7‬יש להחליט כי יעבור בדיקות תקופתיות כדי לוודא שלא חזר להשתמש‬
‫בסמים ‪.‬‬
‫לטענה זו השיב חבר המועצה שהשתתף בדיוןי כי הוא מחייב זאת כתנאי לקבלת המועמד‬
‫להפעלת‬
‫המזנון ‪.‬‬
‫מנהל מינהל שירותים חברתיים מסר בתגובה לממצאים כי‬
‫(‬
‫" אנו‬
‫ממליצים למינהל החינוך לשקול לחדד ולהגדיר קרימריונים של הצלחה בהפעלת המזנון‬
‫כמו כן ממליצים לשקול בשנית את הקרימריונים לקבלה לפרוייקם ולא לאפשר הפעלת‬
‫מזנון למי שבעברו יש עבירות מין או סחר בסמים " ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ועדת שכירויות‪ 7‬בישיבתה מתאריך‬
‫המזנון לתקופה ‪- 1 / 3 / 96‬‬
‫‪719 / 5 / 96‬‬
‫‪730 / 6 / 96‬‬
‫החליטה לאשר למפעיל א ‪ .‬מ ‪ .‬לשכור את‬
‫בדמי שכירות של ‪ 27750‬נ‬
‫לחודש ‪+‬‬
‫~‬
‫מע " מ ‪.‬‬
‫אי‪hr-‬‬
‫לף ' תתיאנ' ג ‪ -‬יפו‬
‫מ קיהע ‪ ,‬רייה‬
‫~‬
‫בתאריך ‪ 15 / 8 / 96‬האריכה הוועדה את השכירות עם המפעיל בשנה נוספת‬
‫מתאריך ‪ 1 / 9 / 96‬ועד לתאריך‬
‫‪730 / 6 / 97‬‬
‫בדמי שכירות של‬
‫לציין כי דמי השימוש לא הועלו לאור בקשתו של חבר‬
‫ד‪.‬‬
‫( ‪ 10‬חודשים ) י‬
‫נ לחודש ‪ +‬מע " מ ‪ .‬יש‬
‫~‬
‫המועצה ‪.‬‬
‫בישיבת ועדת שכירויות מתאריך ‪ 15 /4 / 02‬מסרה רכזת שכירויות דאז ( מ " מ מנהל מחלקת‬
‫דיור ושירותים דהיום ) י כי המפעיל‬
‫בשיעור של‬
‫‪730 %‬‬
‫א ‪.‬מ ‪.‬‬
‫פנה בבקשה לעירייה להפחתת דמי שכירות‬
‫לחודש ) שלדבריו‬
‫עקב דמי השכירות הגבוהים שהוא משלם ( ‪ 37556‬נ‬
‫מקשים עליו ובשל ההיקף הנמוך של הפעילות‬
‫ה‪.‬‬
‫‪27750‬‬
‫*‬
‫~‬
‫במזנון ‪.‬‬
‫בעקבות בקשה זו החליטה ועדת השכירויות בישיבה זו להעניק הנחה של ‪ 25 %‬מדמי‬
‫השכירות לתקופה של שנתיים‪ 7‬החל מתאריך ‪ ( 1 / 9 / 01‬רטרואקטיבית ) ‪ .‬כמו כן הוחלט כי‬
‫גובה דמי השכירות ייבדק פעם נוספת לאחר שנתיים‬
‫ו‪.‬‬
‫אלו ‪.‬‬
‫בישיבת ועדת שכירויות מתאריך ‪ 16 / 6 / 03‬טען מנהל אגף נכסי העירייה‪ 7‬המשמש כיו " ר‬
‫ועדת שכירויות‪ 7‬כי יש להמשיך את מתן ההנחה בדמי השכירות בסך ‪ 25 %‬מכיוון‬
‫שהמפעיל הינו אסיר משוחררי נתמך סעד ובעל‬
‫ז‪.‬‬
‫משפחה ‪.‬‬
‫בביקור שערכה הביקורת בבית ספר שבח ‪ -‬מופת בתאריך ‪ 18 / 6 / 03‬נמצא כי המזנון היה‬
‫סגור בשל שיפוצים שנעשו במקום ‪ .‬מינהלן בית הספר מסר לביקורת כי מפעיל המזנון‬
‫כמעט ואינו נמצא במקום ומי שלמעשה מפעיל את המזנון הם אשתו‬
‫ח‪.‬‬
‫יש לציין כי בית הספר מנה בשנת תשס " ג‬
‫‪17440‬‬
‫וגיסו ‪.‬‬
‫תלמידים‪ 7‬בביה " ס ישנה מכונת שתייה‬
‫למשקאות חמים ( שכמעט ואינה בשימוש ) ועל תלמידי בית הספר חל איסור לצאת מתחום‬
‫בית הספרי כך שהם צורכים ארוחות‬
‫ט‪.‬‬
‫במזנון ‪.‬‬
‫לשאלת הביקורת מסרה מ " מ מנהל מחלקת דיור ושירותים באגף נכסי העירייה כי אין כל‬
‫קריטריונים או נוסחה כלשהי בקביעת דמי השכירות בישיבות ועדת‬
‫חובות מפעילי מזנונים‬
‫‪. 42‬‬
‫( דמי שכירותי ארנונה‪ 7‬מים וחשמל)‬
‫מפעילי המזנונים מחוייבים עפ " י חוזי השכירות הבלתי מוגנתי הנחתמים עימם מדי שנה‬
‫חודשים כל פעם ) י לתשלומים של דמי שכירותי ארנונה‪ 7‬מים‬
‫‪. 43‬‬
‫( ל ‪10 -‬‬
‫וחשמל ‪.‬‬
‫בחוזי השכירות שנחתמים עם מפעילי המזנונים מצויין בסעיף ‪ 10‬לחוזה‪ 7‬בין השארי כי העירייה‬
‫רשאית להאריך את תקופת השכירות ו ‪ /‬או לבטל את ההסכם בכל‬
‫תנאי‬
‫‪. 44‬‬
‫שכירויות ‪.‬‬
‫עת‪7‬‬
‫באם לא מילא השוכר אחר‬
‫השכירות ‪.‬‬
‫לבקשת הביקורת מסרה מ " מ מנהל מחלקת דיור ושירותים באגף נכסי העירייה את הנתונים לגבי‬
‫חובות שצברו מפעילי המזנונים‪ 7‬נכון ליוני ‪ . 2003‬להלן הנתונים‬
‫(‬
‫ש‬
‫רשושי‬
‫‪4‬ש‬
‫*‬
‫ע ' ר " ת תל‬
‫אבך ‪ -‬יפי‬
‫מבקר העירייה‬
‫*‬
‫לתך‬
‫)‬
‫דמי שכיררת‬
‫על דמי השכירות השנתיים‪ 7‬עפ " י חוזי השכירות עם מפעילי המזנונים ( סעיף ‪ 9‬לחוזה ) להיות משולמים‬
‫‪7‬‬
‫ב‪3 -‬‬
‫תשלומים ‪ .‬היה והשוכר לא שילם את דמי השכירות במועד שנקבעי תחול עליו ריבית פיגורים‬
‫בשיעור ריבית החשב הכללי באוצר שתהיה נהוגה באותו‬
‫‪. 45‬‬
‫עיררני ד '‬
‫א‪.‬‬
‫זמן ‪.‬‬
‫( סניף)‬
‫חוב בסך ‪ 67142‬נ ‪.‬‬
‫דמי השכירות החודשיים שנקבעו למפעיל הם בסך ‪ 678‬נ ‪+‬‬
‫~‬
‫ב‪.‬‬
‫מע " מ ‪.‬‬
‫~‬
‫יש לציין כי למרות שנשלחו למפעיל י ‪ .‬מ ‪ .‬בבי " ס עירוני ד ' ( סניף) מספר התראות על‬
‫חובותיו במהלך שנת ‪ 2002‬וכן עניינו הועבר לטיפול השירות המשפטיי לא שולם הסכום‬
‫וכן לא ננקטו נגדו כל אמצעים משפטיים כולל פינויו מהנכס‪ 7‬כפי שהוחלט בוועדת‬
‫שכירויות מתאריך‬
‫ג‪.‬‬
‫‪. 7 / 10 / 02‬‬
‫ועדת שכירויות‪ 7‬בישיבתה מחודש יוני‬
‫‪72003‬‬
‫החליטה להשכיר את המזנון למפעיל‬
‫לתקופה מתאריך ‪ 1 / 9 / 02‬עד לתאריך ‪ ( 30/ 6 / 03‬אישור‬
‫בדיעבד ) ‪.‬‬
‫מנהל אגף נכסי‬
‫העירייה‪ 7‬המשמש כיו " ר ועדת שכירויות‪ 7‬טען בוועדת שכירויות זו כדלקמן‬
‫פתרון תשלום דמי‬
‫השכירות ‪.‬‬
‫‪. 46‬‬
‫השכירות ‪ ,‬ע " י‬
‫י‪.‬מ‪.‬‬
‫(‬
‫" עד לקבלת‬
‫גבייתו בעזרת השירות המשפמי ‪ ,‬יש להמשיך את רצף‬
‫על כן ‪ ,‬לא ייחתם עם המפעיל‬
‫י‪ .‬ם ‪.‬‬
‫חוזה ‪ ,‬עד לתשלום כל חובותיו " ‪.‬‬
‫עיררני ב ' ‪-‬ג ' ( צייטלין)‬
‫א‪.‬‬
‫חוב דמי שכירות בסך‬
‫לחודש ‪+‬‬
‫‪ 17760‬נ‬
‫‪ 67811 . 60‬נ‬
‫מע " מ ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫דמי השכירות שנקבעו למפעיל המזנון הם בסך של‬
‫~‬
‫~‬
‫ב‪.‬‬
‫מ " מ מנהל מחלקת דיור ושירותים באגף נכסי העירייה טענה בוועדת שכירויות מחודש יוני‬
‫‪72003‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בין השארי כי הארכת השכירות למפעיל המזנון מותנית בסילוק‬
‫חובו ‪.‬‬
‫ועדת השכירויות החליטה בישיבתה זו להאריך את תקופת השכירות ( למרות חובו )‬
‫לתקופה של שנה נוספתי מתאריך ‪ 1 / 9 / 03‬עד לתאריך ‪. 30 / 6 / 04‬‬
‫‪. 47‬‬
‫בי " ס שבח ‪-‬מרפת‬
‫א‪.‬‬
‫חוב בגין דמי שכירות ‪ 387552 . 70 -‬נ ‪ .‬דמי השכירות שנקבעו למפעיל הינם ‪ 37556‬נ‬
‫לחודש בתוספת‬
‫ב‪.‬‬
‫~‬
‫מע " מ ‪.‬‬
‫בישיבת ועדת שכירויות מתאריך‬
‫~‬
‫‪716 / 6 / 03‬‬
‫הארכת השכירות של מפעיל המזנון ‪-‬‬
‫טענה מ " מ מנהל מחלקת דיור ושירותים כי‬
‫א‪.‬מ‪- .‬‬
‫מותנית בסילוק החוב ‪ .‬למרות זאת החליטה‬
‫ועדת השכירויות בישיבתה זו להשכיר את המזנון למפעילי לתקופה של שנת לימודים‬
‫נוספת מתאריך ‪ 1 / 9 / 03‬ועד לתאריך‬
‫‪. 30 / 6 / 04‬‬
‫איי‪ dr-‬י ' יייתתי‬
‫‪.‬‬
‫מנקי הע‬
‫אסב ‪ -‬בו‬
‫‪., .‬‬
‫‪1‬‬
‫ה‬
‫שיל‬
‫ארנרנה‬
‫‪. 48‬‬
‫חיובי הארנונה של המפעילים הם לתקופה של ‪ 10‬חודשים בלבד וזאת בהתאם לתקופת השימוש‬
‫במזנון ( שנת לימודים ) ‪ .‬להלן החובות שצברו מפעילי המזנונים בגין ארנונה‬
‫בי " ס עירוני ד ' ( סניף ) ‪ 367090 -‬נ‬
‫א‪.‬‬
‫(‬
‫‪.‬‬
‫~‬
‫מנהל האגף לגביית ארנונה ואגרת מים מסר בתגובה לממצאים כי‬
‫כ ‪ 20 , 660 -‬ש " ח ‪,‬‬
‫כללית בגין חשבון זה עומדת על‬
‫לגמר דצמבר‬
‫" יתרת החוב בארנונה‬
‫(‬
‫‪2003‬‬
‫בגין חוב זה נשלחה‬
‫לנ " ל דרישה לפני נקימת הליכים " ‪.‬‬
‫בי " ס‬
‫ב‪.‬‬
‫שבח ‪ -‬מופת ‪107598 . 70 -‬‬
‫( בבירור באגף לגביית ארנונה ואגרת מים נמסר‬
‫נ‬
‫~‬
‫לביקורת כי הנושא הועבר לטיפול‬
‫עו " ד ) ‪.‬‬
‫בתגובה לממצאים מסר מנהל האגף לגביית ארנונה ואגרת מים כי‬
‫כללית נכון‬
‫ל ‪. 12 . 03 -‬‬
‫‪31‬‬
‫עומדת על‬
‫‪.‬‬
‫‪8 , 001 70‬‬
‫ש" ח ‪.‬‬
‫(‬
‫" יתרת חובו בארנונה‬
‫בגין חוב זה ננקמו פעולות באכיפה‬
‫מינהלית לגבייתו " ‪.‬‬
‫חשמל רמים‬
‫‪. 49‬‬
‫לכל המזנונים בבתי הספר שנבדקו ע " י הביקורת אין מדי מים ואין לוחות חשמל ‪ .‬תשלומי המים‬
‫והחשמל משולמים ע " י מפעילי המזנונים לפי הערכת אגף תקציבים מדי שנה וכפופים‬
‫להתייקרויות של תעריפי החשמל והמים ‪ .‬יש לציין כי בשל היעדר מדי המים ולוחות החשמלי‬
‫מחוייבים בתי הספר בתשלומי המים והחשמל ואין באפשרותם להעריך את עלות השימוש בחשמל‬
‫ובמים של המזנונים ‪ .‬להלן החובות שצברו מפעילי המזנונים בגין שימוש בחשמל ובמים‬
‫א‪.‬‬
‫בי " ס עירוני ד ' ( סניף ) ‪-‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עירוני ב ' ‪ -‬ג ' ‪ 17100 -‬נ‬
‫ג‪.‬‬
‫בי " ס שבח ‪ -‬מופת ‪ 47660 -‬נ‬
‫‪67960‬‬
‫(‬
‫נ‬
‫~‬
‫~‬
‫‪.‬‬
‫~‬
‫הפעלת מזנון ללא מכרז שלא כדין ‪ -‬עירוני ז '‬
‫‪. 50‬‬
‫ע ‪ .‬ע ‪ .‬המפעיל הנוכחי של המזנון בעירוני ז ' היה זכיין במכרז במשך ‪ 4‬שנים ‪ .‬מכיוון שהמפעיל‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫שניגש למכרז פומבי מס ' ‪ 164 / 95‬היה מציע יחיד הוחלט בישיבת ועדת מכרזים מתאריך‬
‫‪2 / 9 / 96‬‬
‫לבטל המכרז ולמסור את הפעלת המזנון למפעיל זה ללא מכרזי לתקופה שבין תאריך ‪ 1 / 9 / 96‬ועד‬
‫לתאריך ‪1 / 12 / 96‬‬
‫‪73‬‬
‫לפי‬
‫‪27800‬‬
‫נ ‪ +‬מע " מ וזאת למרות חוו " ד של סגן בכיר ליועהמ " ש לעירייה‬
‫~‬
‫כי יש לצאת‬
‫‪. 51‬‬
‫למכרז ‪.‬‬
‫בעקבות חוו " ד זו הוציא בתאריך ‪ 10 / 9 / 96‬מנהל המחלקה לדיור ושירותים דאז מכתב למשנה‬
‫ליועהמ " ש לעירייה ובו ביקש חוות דעתו לגבי האפשרות לפטור ממכרז את המפעיל‬
‫הדוח הסוציאלי שהגיש המפעיל וצורף‬
‫למכתב ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ע ‪.‬ע ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫לאור‬
‫ש‬
‫‪4‬ר~וש‬
‫*‬
‫‪44‬‬
‫ע ' ר " ת תל‬
‫אשב ‪ -‬יפי‬
‫מבקר העירייה‬
‫לשך‬
‫)‬
‫~‬
‫‪. 52‬‬
‫בתאריך ‪ 11 / 9 / 96‬הוציא המשנה ליועהמ " ש לעירייה מזכר למנהל המחלקה לדיור ושירותים‬
‫ובו כתב כדלקמן‬
‫סעיף‬
‫‪. 53‬‬
‫*‬
‫(‬
‫ובמכתב שצרפת לי איני רואה עילה לפמור ‪ :‬אין " נכות " ואין‬
‫דאז‪7‬‬
‫" שיקום " ‪ ( " .‬ראה‬
‫‪ 12‬לעיל ) ‪.‬‬
‫במכתבו למנכ " ל העירייה מתאריך ‪ 3 /4 / 97‬ציין מנהל אגף שירותי חינוך כי למפעיל ע ‪ .‬ע ‪ .‬תעודה‬
‫המעידה על נכות של ‪ 18 %‬מהביטוח הלאומי ועל כן ניתן עפ " י חוות הדעת המשפטית לפטור אותו‬
‫ממכרז ‪.‬‬
‫‪. 54‬‬
‫בעקבות החלטה שהתקבלה בוועדת שכירויות מתאריך‬
‫‪719 / 6 / 00‬‬
‫שבה הוחלט כי המפעיל‬
‫ע ‪.‬ע‪.‬‬
‫יציג אישורים תקפים על נכותו‪ 7‬שלח המפעיל בשנית צילום של המסמך של ביטוח לאומי מתאריך‬
‫‪ 16 / 1 / 97‬לאגף נכסי העירייה ‪ .‬בתגובה למסמך זה כתב בתאריך ‪ 17/ 6 / 00‬עוזר ראשי ליועהמ " ש‬
‫לעירייה כדלקמן‬
‫תקף‬
‫‪.‬‬
‫(‬
‫" האישור בלתי קריא ובכל מקרה הוא משנת‬
‫בכל מקרה אחוזי הנכות מתחת‬
‫של מה בכך ‪ .‬לדעתי אין האישור‬
‫‪. 55‬‬
‫ל ‪. 2091 -‬‬
‫מספיק ‪" .‬‬
‫לא ברור בעקבות ועקב מה יכול להיות בשל דבר‬
‫‪.‬‬
‫בתאריך ‪ 29 / 10 / 00‬התקבל באגף נכסי העירייה בפקס אישור מביטוח לאומיי מתאריך‬
‫בדבר ‪ 18 %‬נכות לצמיתות שנקבעו למפעיל‬
‫‪. 56‬‬
‫‪. 1997‬‬
‫ההחלמה היא על אישור‬
‫‪724 / 8 / 00‬‬
‫המזנון ‪.‬‬
‫הביקורת ביקשה ממ " מ מנהל מחלקת דיור ושירותים באגף נכסי העיריה לפנות למפעיל ע ‪ .‬ע ‪ .‬על‬
‫מנת לקבל המסמך המקורי מהביטוח‬
‫הלאומי ‪.‬‬
‫לאחר שהמפעיל טען כי המסמך אינו ברשותו‬
‫התבקש להביא המסמך המקורי מהביטוח הלאומי ‪ .‬בעקבות בקשה זו הציג המפעיל מסמך אחר‬
‫מהביטוח הלאומי המיועד לצרכי הקלה במס‬
‫‪. 57‬‬
‫הכנסה ‪.‬‬
‫הביקורת פנתה למשרד הראשי של אגף החקירות של המוסד לביטוח לאומיי שאישר לביקורת‬
‫בכתב כי המפעיל אינו מוכר כנכה בביטוח הלאומי וכי הנ " ל קיבל ‪ 45 . 32 %‬נכות ממס הכנסה‬
‫לצורכי הקלה במס‬
‫‪. 58‬‬
‫בלבד ‪.‬‬
‫יש לציין כי ועדת שכירויות האריכה ביוני ‪ 2003‬את ההתקשרות עם המפעיל בתקופה נוספתי‬
‫מתאריך‬
‫‪ 1 / 9 / 03‬ועד לתאריך ‪. 30 / 6 / 04‬‬
‫דיון ביניים בעקבות ממצאי הביקורת‬
‫‪. 59‬‬
‫בעקבות הממצאים שהעלתה הביקורת במהלך שלב איסוף הממצאים החליטה הביקורת בחודש‬
‫יולי ‪ 2003‬לזמן דיון דחוף בראשות מנכ " ל העירייה‪ 7‬טרום פתיחת שנת הלימודים‬
‫הצגת עיקרי הממצאים והיערכות לתיקון הליקויים שנמצאו לפני פתיחת שנת‬
‫‪. 60‬‬
‫תשס " ד‪7‬‬
‫לשם‬
‫הלימודים ‪.‬‬
‫בתאריך ‪ 18 / 8 / 03‬התקיים דיון בראשות מנכ " ל העירייה בנושא " מצב המזנונים בבתי ספר‬
‫עירונייים על ‪ -‬יסודיים "‬
‫‪7‬‬
‫בהשתתפות‬
‫(‬
‫מבקר העירייה‪ 7‬עורכת הדוחי מנהלת מינהל החינוךי סגן‬
‫מנהל מינהל החינוךי מנהל אגף נכסי העירייה ומ " מ מנהל מחלקת דיור‬
‫ושירותים ‪.‬‬
‫אי‪hr-‬‬
‫‪. 61‬‬
‫לר ' תתיאנ' ג ‪ -‬יסו‬
‫מנקיהע ‪ ,‬רייה‬
‫לאחר הצגת עיקרי הממצאים ע " י הביקורת בדיון מסר מנהל אגף נכסי העירייה‬
‫כדלקמן ;‬
‫*‬
‫ראשית יש להדגיש כי המסמך והערות הביקורת לא הוצגו לפנינו במרם הדיון ולכן לא‬
‫נבדקו הנתונים‬
‫מתוך‬
‫המפורמים ‪.‬‬
‫מפעילי‬
‫‪12‬‬
‫המזנונים ‪ ,‬ל ‪5 -‬‬
‫מפעילים קיים חוב בתשלומי שכר דירה ‪ .‬כתוצאה‬
‫האגף אינו מחתימם על חווי שכידות‬
‫פרוצדורלי‬
‫באופן‬
‫להשאירם במערכת‬
‫תביעה‬
‫מכך ‪,‬‬
‫חדשים ‪.‬‬
‫אלה‬
‫להארכת‬
‫תקופת‬
‫וזאת‬
‫השכירות‬
‫ע" מ‬
‫מובאים‬
‫מפעילים‬
‫החיובים ‪.‬‬
‫לגבי החייבים הוגשו דרישות לתשלום וכן בקשה להגשת‬
‫משפמית ‪.‬‬
‫ראוי להדגיש כי מנסיוננו במקרים רבים בסוף שנת הלימודים המפעילים מסדירים את‬
‫חובותיהם ‪.‬‬
‫בקרות‬
‫החוב ‪,‬‬
‫האגף שולח התראות לחייב והתראות מלפוניות ולאחר מכן פונה לשרות‬
‫המשפמי להגשת‬
‫תביעות ‪.‬‬
‫אגף הארנונה אינו מתואם עם אגף נכסי העירייה בגין תשלומי חוב בדמי שכירות הנוצר‬
‫עירוני ‪.‬‬
‫ע" י דייר‬
‫מינהל הנדסה אינו מתואם אתנו בגין דייר שאינו עומד בתנאי רישוי‬
‫עסקים ‪.‬‬
‫הארכת תקופת השכירות למפעילים נעשית רק לאחר קבלת אישור מינהל‬
‫החינוך ‪,‬‬
‫המקבל את אישור מנהל בית הספר והמלצות אלה נדרשות משנה לשנה ‪. " .‬‬
‫גזבר העירייה מסר לביקורת בהתייחסותו לסעיף ‪ ) 5 ( 61‬בממצאים‬
‫כי ; " החיוב המבוצע ע " י‬
‫האגף לחיוב ארנונה למזנוני בתי הספר הוא בהתאם לדיווח המועבר ע " י אגף נכסי העירייה‬
‫לאגף‬
‫החיובים ‪.‬‬
‫יש להבהיר כי הן החיוב והן הגבייה בגין דמי שכירות הם באחריותו של אגף‬
‫הנכסים " ‪.‬‬
‫מנהל האגף לגביית ארנונה ואגרת מים מסר לביקורת בהתייחסותו לסעיף ‪ ) 5 ( 61‬בממצאים‬
‫" ‪...‬‬
‫החוב ‪.‬‬
‫כל אגף פועל בערוצים שונים ובכפוף לתקנות המתאימות לגביית‬
‫כי ;‬
‫בעת הצורך קיים‬
‫שיתוף פעולה בין האגפים ומתוך הדברים לא ברורה הכ‪11‬נה " ‪.‬‬
‫מנהל אגף רישוי עסקים מסר לביקורת בהתייחסותו לסעיף ‪ ) 6 ( 61‬בממצאים‬
‫כי ; " אגף רישוי‬
‫עסקים אינו יכול לעדכן את אגף הנכסים בכל הנוגע לתהליך הרישוי ‪ .‬מדובר בתהליך דינמי ואין‬
‫לנו כל אפשרות לדווח באופן רצוף על מצב הרישוי וכל שינוי במצב‬
‫בכך ‪ ,‬ובמקום‬
‫זה ‪,‬‬
‫זה ‪.‬‬
‫איננו רואים גם צורך‬
‫ממליץ כי לקראת כל מכרז או חידוש חוזה הזכיין ‪ ,‬יבדק המצב של הרישוי‬
‫‪1 UD‬‬
‫אגף הנכסים " ‪.‬‬
‫‪. 62‬‬
‫להלן ההחלטות שהתקבלו בדיון ע " י מנכ " ל‬
‫" א‪.‬‬
‫יש‬
‫לבחון‬
‫שינוי‬
‫קונספציה‬
‫העירייה ;‬
‫בכל‬
‫נושא‬
‫הפעלת‬
‫המזנונים‬
‫בבתי‬
‫הספר‬
‫נזקקים ‪ /‬משוקמים ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יש לבחון העברת האחריות על הפעלת המזנונים לבתי הספר שהם בניהול‬
‫עצמי ‪.‬‬
‫על‬
‫ידי‬
‫אי‪hr-‬‬
‫לף ' תתיאנ' ג ‪ -‬יפו‬
‫מ קיהע ‪ ,‬רייה‬
‫~‬
‫ן‬
‫באחריות מנהל אגף נכסי העירייה להגיש למנכ " ל העירייה מצב חובות בגין שכר‬
‫ארנונה ‪,‬‬
‫חשמל ומים של כל מפעילי המזנונים בכל בתי הספר לשנים‬
‫דירה ‪,‬‬
‫‪, 2002‬‬
‫‪, 2001‬‬
‫‪. 2003‬‬
‫יש לפעול לגביית כל חובות שכר‬
‫דירה ‪,‬‬
‫ארנונה ‪ ,‬מים וחשמל של מפעילי‬
‫המזנונים ‪.‬‬
‫יש לפעול לאלתר לסגירת כל המזנונים בבתי הספר שאין להם היתר בנייה או רשיון‬
‫להפעלת‬
‫עסק ‪.‬‬
‫אין להאריך תוקפו של חוזה שכירות ללא קבלת ה‪ " 11‬ד על ניהול תקין כולל מצב חובות‬
‫בגין שכר דירה‬
‫וארנונה ‪.‬‬
‫מנהל אגף נכסי העירייה ימציא למנכ " ל פירום הבקשות לתביעות שהועברו לשירות‬
‫המשפמי ‪" .‬‬
‫‪.‬‬
‫מנהל מינהל שירותים חברתיים מסר לביקורת בהתייחסותו לסעיף ‪ ( 62‬א ) בממצאים כי‬
‫ממליצים להמשיך להעסיק‬
‫לשיקום תעסוקתי באופן‬
‫משוקמים‬
‫אחר ‪,‬‬
‫ונזקקים ‪.‬‬
‫(‬
‫" אנו‬
‫זאת כיוון שיש ממופלים שאין להם יכולת‬
‫להוציא עבודות מסוג‬
‫זה ‪.‬‬
‫כדאי להזכיר כי בעבר עמד לרשותנו‬
‫הכלי של השמוש ברוכלות אותו החלימה העירייה להפסיק והפעלת מזנון הוא הכלי האחרון‬
‫שנותר לנו עבור אנשים עם נכויות שאינם מסוגלים לעבודה‬
‫אחרת ‪.‬‬
‫אנו ממליצים שמסירת‬
‫מזנונים למשוקמים תעשה בכפוף לקביעת קרימריונים ברורים להתאמה לקבלת מזנון להפעלה‬
‫ובדיקה תקופתית של התאמת המפעיל לתפקיד " ‪.‬‬
‫‪. 63‬‬
‫בתאריך ‪ 3 / 9 / 03‬שלח מנהל אגף נכסי העירייה מכתב למנכ " ל העירייה‪ 7‬המתייחס לסעיף ( ז)‬
‫בהחלטות שהתקבלו בדיון מנכ " ל שהתקיים בתאריך ‪. 18 / 8 / 03‬‬
‫‪. 64‬‬
‫במכתבו זה מפרט מנהל אגף נכסי העירייה את רשימת הבקשות שהוגשו לשירות המשפטיי להגשת‬
‫תביעות משפטיות בגין אי תשלום שכר דירה ‪ .‬להלן תאריכי הפניות לשירות המשפטי בגין המזנון‬
‫בעירוני ד ' ( סניף )‬
‫‪. 65‬‬
‫(‬
‫‪728 / 10 / 02 78 / 1 / 02 730 / 6 / 99 717 / 6 / 99 71 / 3 / 99 714 / 2 / 99‬‬
‫‪. 5 / 8 / 03‬‬
‫בתאריך ‪ 15 / 12 / 03‬שלח מנהל אגף נכסי העירייה לביקורת העתק ממכתבו למנכ " ל העירייה ובו‬
‫התייחסותו לכל הנושאים שהועלו בדיון מנכ " ל מתאריך ‪. 18 / 8 / 03‬‬
‫מסקר‬
‫‪. 66‬‬
‫דיווחו של סגן מנהל אגף משאבי חינוך לוועדת השכירויות בשנת הלימודים תשס " ג כי סטטוס‬
‫מפעילי המזנונים ימשיך כבשנה שחלפה‪ 7‬ללא בדיקת שביעות רצון מנהלי בתי הספר ממפעילי‬
‫המזנונים‪ 7‬מנע מוועדת השכירויות לקבל תמונה מלאה בבואה להחליט על המשך‬
‫‪. 67‬‬
‫מהחלטות ועדת שכירויות בנושא המזנונים עולה תמונה עגומה שעיקריה‬
‫א‪.‬‬
‫השכירויות ‪.‬‬
‫(‬
‫היעדר קריטריונים בקביעת דמי שכירות והנחות בלתי מבוססות ללא בדיקה מעמיקה של‬
‫ההצדקה להדי שהפועל היוצא מכך הוא גריעת הכנסות מקופת‬
‫העירייה ‪.‬‬
‫איי‪ dr-‬י ' יייתתי‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫מנקע הע‬
‫אסב ‪ -‬בו‬
‫‪., .‬‬
‫‪1‬‬
‫ה‬
‫שיל‬
‫אי דרישה לביצוע בדיקות המתייחסות למפעילי המזנונים ושיש בהן כדי להוכיח עמידה‬
‫בקריטריונים של " נזקקך גרם להשכרת המזנונים לאותם מפעילים מדי שנה וכל זאת‬
‫בניגוד להערת סגן היועהמ " ש לעירייה‬
‫ג‪.‬‬
‫בנושא ‪.‬‬
‫היעדר בקשה לקבלת נתונים מהאגף לגביית ארנונה ואגרת מים על חובות הארנונה של‬
‫מפעילי המזנונים איפשר המשך הארכת השכירויות למרות החובות שצברו‬
‫ד‪.‬‬
‫המפעילים ‪.‬‬
‫חוסר מידע עקב אי דרישה לקבלת סטטוס רשיונות העסק ומצב התנאים התברואתיים‬
‫במזנונים הכשיר את המשך השכירות למפעיל המזנון בבי " ס שבח ‪ -‬מופתי הפועל ללא רשיון‬
‫עסק ובתנאים תברואתיים‬
‫‪. 68‬‬
‫ירודים ‪.‬‬
‫מממצאי הביקורת עולה כי אגף נכסי העירייה התעלם מחוות דעת המשנה ליועהמ " ש לעירייה‪7‬‬
‫שלא ראה במפעיל המזנון בעירוני ז ' זכאי לקבלת מזנון ללא‬
‫‪. 69‬‬
‫אי הקפדה על חתימה על חוזי ההתקשרות במועד גרמה להתקשרויות בדיעבד ולמצב בו נחתמו‬
‫חוזי התקשרות לאחר תחילת השימוש‬
‫‪. 70‬‬
‫מכרז ‪.‬‬
‫בנכס ‪.‬‬
‫הנגישות לתלמידים של מפעיל המזנון בבי " ס שבח ‪ -‬מופתי שהינו משוקם סמים‪ 7‬עלולה לדעת‬
‫הביקורת ליצור מצבי סיכון לתלמידים‪ 7‬במיוחד לאור תופעת נגע הסמים שפשטה בקרב בני‬
‫הנוער ‪.‬‬
‫‪. 71‬‬
‫אי ביצוע אכיפה של צו הסגירה בגין ניהול עסק ללא רשיון במזנון בבי " ס שבח ‪ -‬מופת והממצאים‬
‫התברואתיים החמורים שנמצאו במזנוןי מאפשרים המשך התנהלות ללא רשיון תוך סיכון בריאות‬
‫התלמידים ‪.‬‬
‫‪. 72‬‬
‫למרות הפניות הרבות של אגף נכסי העירייה לשירות המשפטי לנקיטת הליכים משפטיים כנגד‬
‫מפעיל המזנון בעירוני ד ' ( סניף ) י לא הגיש השירות המשפטי תביעה‬
‫‪. 73‬‬
‫היעדר מדי מים ולוחות חשמל במבנים המשמשים כמזנונים גורם להעמסת הוצאות תשלומי המים‬
‫והחשמל על בתי‬
‫‪. 74‬‬
‫הספר ‪.‬‬
‫אי העברת ההכנסות מהשכרת המזנונים לקופות בתי הספר שבניהול עצמיי מונעת שימוש בכספים‬
‫אלו לרווחת‬
‫‪. 75‬‬
‫בנושא ‪.‬‬
‫התלמידים ‪.‬‬
‫אי שיתוף מנהלי בתי הספר בהליך בחירת מפעילי המזנונים‪ 7‬אי קבלת חוות דעתם לגבי נתוני‬
‫המועמדים להפעלת המזנונים ואי התאמת סעיפי חוזי ההתקשרות לצרכיהם יצר מצב של חוסר‬
‫מחוייבות מפעילי המזנונים כלפי בתי הספרי למרות היותם חלק אינטגרלי ממנוי ושל חוסר‬
‫מעורבות מנהלי בתי הספר בנושא המזנונים‬
‫‪.‬‬
‫איי‪ dr-‬י ' יייתתי‬
‫‪.‬‬
‫מנקר הע‬
‫אסב ‪ -‬בו‬
‫‪., .‬‬
‫‪1‬‬
‫ה‬
‫שיל‬
‫עלמות‬
‫‪. 76‬‬
‫על מינהל השירותים החברתיים ומינהל החינוך לשקול מחדש מתן הפעלת מזנונים בבתי ספרי‬
‫ללא מכרזי למשוקמי‬
‫‪. 77‬‬
‫סמים ‪.‬‬
‫על סגן מנהל אגף משאבי חינוך לערוך מדי שנה בירור עם כל מנהלי בתי הספר לגבי מידת‬
‫שביעות רצונם ממפעילי המזנוניםל לשם הבאת נתונים אלו בפני ועדת השכירויות בעת קבלת‬
‫ההחלטות לגבי המשך‬
‫‪. 78‬‬
‫ההתקשרויות ‪.‬‬
‫מינהל השירותים החברתיים יערוך בדיקה מחדש של מפעילי המזנוניםל שתכלול את העמידה‬
‫בקריטריונים של " נזקקך כולל בדיקה כלכליתי שעל פיהם קיבלו את הפעלת המזנוניםל לשם‬
‫שיקומםל ללא‬
‫‪. 79‬‬
‫מכרז ‪.‬‬
‫על ועדת שכירויותל באחריות יו " ר הוועדהל‬
‫א‪.‬‬
‫לקבוע קריטריונים לגובה תשלום דמי השכירות וכן שיעור הנחהל באם נדרשי תוך‬
‫הסתמכות על אנשי מקצוע דוגמת שמאים‬
‫ב‪.‬‬
‫וכד ' ‪.‬‬
‫לדרוש ולקבל מאגף רישוי עסקים נתונים לגבי מצב רשיונות העסק והתנאים התברואתיים‬
‫של המזנונים ומהאגף לגביית ארנונה ואגרת מים מידע בדבר חובות מפעילי‬
‫‪. 80‬‬
‫יש להקפיד על חתימת חוזי ההתקשרות לפני תחילת השימוש בנכס ולהימנע ממצבים בהם מפעיל‬
‫המזנון נמצא בנכס ללא חוזה התקשרות‬
‫‪. 81‬‬
‫המזנונים ‪.‬‬
‫חתום ‪.‬‬
‫אגף נכסי העירייה והאגף לגביית ארנונה ואגרת מים יפעלו בנמרצות לגביית כל החובות שלהם‬
‫מחוייבים מפעילי המזנונים ויעקבו באופן שוטף אחר עמידתם בתשלומים ‪ .‬במקרים בהם צוברים‬
‫המפעילים חובות ‪ -‬יממש אגף נכסי העירייה את האפשרות המוקנית לו בחוזה ההתקשרות‬
‫לביטול הסכם‬
‫ההתקשרות ‪.‬‬
‫‪. 82‬‬
‫על אגף נכסי העירייה להפסיק את ההתקשרות עם מפעיל המזנון בעירוני ז '‬
‫‪. 83‬‬
‫הביקורת ממליצה כי השירות המשפטי יפעל בכל האמצעים כדי לפנות את מפעיל המזנון בעירוני‬
‫ד ' ( סניף ) י " הנהנה " משימוש בנכס עירוני ללא תשלום וללא חוזה‬
‫‪. 84‬‬
‫לאלתר ‪.‬‬
‫התקשרות ‪.‬‬
‫על אגף רישוי עסקים לבצע ביקורות חוזרות ונישנות בכל המזנוניםל ככללי ובמזנון שבעירוני ט '‬
‫בפרטי וזאת על מנת לוודא כי מפעילי המזנונים אינם מפרים את תנאי הרשיון ובבתי העסק אין‬
‫ליקויים תברואתיים‬
‫‪. 85‬‬
‫‪.‬‬
‫על הגורמים העירוניים המוסמכים לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי לאכוף את צו הסגירה כנגד‬
‫המזנון בבי " ס שבח ‪ -‬מופת‬
‫ש‬
‫רשושי‬
‫‪. 86‬‬
‫*‬
‫‪44‬‬
‫ע ' ר " ת תל‬
‫*‬
‫לתך‬
‫)‬
‫יש להתקין מדי מים ולוחות חשמל במזנונים על מנת למנוע תשלום עלויות מיותרות החלות על‬
‫בתי‬
‫‪. 87‬‬
‫אבך ‪ -‬יפי‬
‫מבקר העירייה‬
‫הספר ‪.‬‬
‫מומלץ כי מנכ " ל העירייה ימנה צוות לשם בחינת שינוי הקונספציה בכל נושא הפעלת המזנונים‬
‫בבתי הספר ע " י נזקקים ומשוקמים שידוןי בין השארי בנושאים הבאים‬
‫א‪.‬‬
‫העברת האחריות על המזנונים לבתי הספר שבניהול‬
‫ב‪.‬‬
‫העברת ההכנסות מהמזנונים מקופת העירייה לקופות בתי‬
‫(‬
‫עצמי ‪.‬‬
‫הספר ‪.‬‬