הודעה לעיתונות - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

‫מדינת ישראל‬
‫הודעה לעיתונות‬
‫אתר‪www.cbs.gov.il :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫פקס‪02-6521340 :‬‬
‫_______________________________________________________________________________________________________________________‬
‫ירושלים‪ ,‬כד' בתשרי תשע"ג‬
‫‪ 10‬באוקטובר‪2012 ,‬‬
‫‪264/2012‬‬
‫סקר הכנסות ‪2011‬‬
‫‪Income Survey 2011‬‬
‫הכנסה כספית לחודש למשק בית בשנת ‪ 2011‬בהשוואה לשנת ‪:2010‬‬
‫‪‬‬
‫ההכנסה הכספית ברוטו לחודש למשק בית ‪ 14,629 -‬ש"ח‪ ,‬ירידה ריאלית של ‪ 1.7%‬לעומת שנת ‪2010‬‬
‫וההכנסה הכספית נטו לחודש למשק בית ‪ 12,345 -‬ש"ח‪ ,‬ירידה ריאלית של ‪ 0.6%‬לעומת שנת ‪2010‬‬
‫‪‬‬
‫ההכנסה הכספית ברוטו למשק בית שראשו שכיר )‪ 16,854‬ש"ח( ירדה ריאלית ב‪2.4% -‬‬
‫‪‬‬
‫ההכנסה הכספית ברוטו למשק בית שראשו עצמאי )‪ 19,434‬ש"ח( ירדה ריאלית ב‪3.9%-‬‬
‫‪‬‬
‫ההכנסה הכספית ברוטו למשק בית שראשו לא עבד )‪ 6,288‬ש"ח( עלתה ריאלית ב‪1.5%-‬‬
‫אי‪-‬השוויון בין משקי בית ונפשות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הכנסתם של שני העשירונים העליונים מהווה ‪ 39.3%‬מסך ההכנסה נטו של כלל משקי הבית באוכלוסייה‪ ,‬לעומת‬
‫שני העשירונים התחתונים שחלקם בסך ההכנסה הוא ‪6.7%‬‬
‫‪‬‬
‫הכנסתם של העשירונים האמצעיים )‪ (3-8‬מהווה ‪ 54%‬מסך ההכנסה נטו של כלל משקי הבית באוכלוסייה; חלק‬
‫זה לא השתנה בחמש עשרה השנים האחרונות‬
‫‪‬‬
‫בשנת ‪ 2011‬עמד מדד ג'יני לאי שוויון )מדד מקובל למדידת אי‪-‬שוויון בחלוקת הכנסות‪ ,‬ערכי המדד נעים בין ‪0‬‬
‫לציון שוויון מלא‪ ,‬לבין ‪ 1‬לציון אי‪-‬שוויון מלא( בין משקי בית לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית על ‪ 0.378‬נקודות‪,‬‬
‫במדינות ה‪ OECD-‬עומד מדד זה בהשוואה בין נפשות על ‪0.31‬‬
‫הכנסה ממוצעת ברוטו לשכיר מעבודה שכירה בשנת ‪:2011‬‬
‫‪ ‬ההכנסה ברוטו לחודש לשכיר ‪ 8,325 -‬ש"ח‪ ,‬ירידה ריאלית של ‪ 0.6%‬לעומת שנת ‪2010‬‬
‫‪‬‬
‫הכנסה ברוטו לחודש לגבר שכיר הייתה ‪ 9,976‬ש"ח‪ ,‬הכנסת אישה שכירה ‪ 6,599 -‬ש"ח‬
‫‪‬‬
‫ההכנסה ברוטו ממוצעת לשעה לשכיר ‪ 49.1 -‬ש"ח‬
‫‪‬‬
‫הכנסה ברוטו לשעה לגבר שכיר ‪ 53.0‬ש"ח‪ ,‬הכנסת אישה שכירה‪ 44.0 -‬ש"ח‬
‫‪‬‬
‫הכנסת אישה שכירה לחודש מהווה ‪ 66%‬מהכנסת גבר ולשעה ‪.83% -‬‬
‫לוחות‬
‫נתונים אלה ואחרים הכלולים בהודעה זו‪ ,‬עובדו מסקר ההכנסות המשולב‪ 1‬לשנת ‪ 2011‬המתבסס על ממצאים משולבים מתוך‬
‫סקר הכנסות וסקר הוצאות משק הבית לשנת ‪ ,2011‬שנערכו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫החל משנת ‪ 2012‬נתוני ההכנסה יתבססו על סקר הוצאות משק הבית בלבד‪.‬‬
‫אוכלוסיית הסקר כוללת את כל היישובים למעט קיבוצים‪ ,‬מושבים שיתופיים ובדואים הגרים מחוץ ליישובים )כיסוי של כ‪95%-‬‬
‫מכלל האוכלוסייה(‪.‬‬
‫‪1‬סקר הכנסות המשולב ‪ -‬החל מ‪ 1997-‬משולבים נתוני ההכנסות מ"סקר הכנסות" הנחקר בשלב הרביעי בסקר כח אדם ו‪"-‬סקר הוצאות‬
‫משק הבית" למערכת המייצגת את כלל האוכלוסייה‪.‬‬
‫כתבו‪ :‬לירון סיון‪-‬שרמן ונועה לוי‪ ,‬תחום צריכה וכספים‬
‫לקבלת הסברים והבהרות באשר לתוכן הודעה זו ניתן לפנות אל‬
‫יחידת קשרי עיתונות בטל' ‪02-6527845‬‬
‫מדגם הסקר כולל ‪ 14,996‬משקי בית‪ ,‬מתוכם ‪ 9,820‬משקי בית שבראשם עומד שכיר‪ 1,485 ,‬משקי בית שבראשם עומד‬
‫עצמאי‪ ,‬ו‪ 3,691-‬משקי בית שבהם ראש משק הבית לא עובד‪.‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודה לאלפי משקי הבית שהשתתפו בסקר‪ ,‬נענו באורך רוח‪ ,‬תוך הבנת חשיבות ההשבה‪,‬‬
‫ובכך תרמו באופן ניכר למערך הנתונים הסטטיסטי במדינה‪.‬‬
‫ניתן לרכוש את קובצי הסקר ביחידת המידע בלמ"ס‪.‬‬
‫הכנסות משקי בית וחלוקת הכנסות‬
‫א‪ .‬הכנסה כספית לחודש למשק בית )לוח ‪(1‬‬
‫‪2‬‬
‫ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית‪ ,‬מכל מקורות ההכנסה‪ ,‬עבודה‪ ,‬הון‪ ,‬תמיכות וקצבאות הגיעה בשנת‬
‫‪ 2011‬ל‪ 14,629-‬ש"ח‪ .‬בניכוי תשלומי חובה‪) 3‬מס הכנסה‪ ,‬ביטוח לאומי‪ ,‬מס בריאות( הגיעה ההכנסה הכספית נטו ל‪12,345 -‬‬
‫ש"ח‪ ,‬וההכנסה הכספית נטו לנפש סטנדרטית‪ ,4‬המקובלת כמדד לרמת החיים‪ ,‬הסתכמה ב‪ 4,506-‬ש"ח לחודש‪ .‬תשלומי‬
‫החובה של משקי הבית היוו ‪ 15.6%‬מסך ההכנסה ברוטו‪ ,‬ירידה של ‪ 0.9‬נקודות האחוז לעומת שנת ‪.2010‬‬
‫‪5‬‬
‫מספר הנפשות הממוצע למשק בית עמד על ‪ ,3.3‬ומספר המפרנסים למשק בית היה ‪.1.3‬‬
‫‪ 77.5%‬מההכנסות הכספיות של משקי הבית ב‪ 2011-‬מקורן בהכנסה מעבודה )‪ 11,336‬ש"ח(‪ ,‬ועוד ‪ 1,659) 11.3%‬ש"ח(‬
‫מקורן בתמיכות וקצבאות ממוסדות בארץ‪.6‬‬
‫ב‪ .‬חלוקת הכנסות בין עשירונים וחמישונים )לוח ‪ ,2‬תרשימים א'‪ -‬ג'(‬
‫הכנסתם של שני העשירונים העליונים מהווה ‪ 39.3%‬מסך ההכנסה נטו למשקי בית באוכלוסייה בהשוואה לשני העשירונים‬
‫התחתונים שחלקם בסך ההכנסה נטו של משקי הבית באוכלוסייה הוא ‪ .6.7%‬חלקם הכולל של העשירונים האמצעיים )השלישי‬
‫עד השמיני( מהווה ‪ 54.0%‬מסך ההכנסות של כלל האוכלוסייה‪ ,‬חלק זה לא השתנה בחמש עשרה השנים האחרונות‪.‬‬
‫בחלוקה לפי חמישוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית ניתן לראות שככל שעולים בחמישונים אחוז ההכנסה מעבודה גדל )‪51.2%‬‬
‫בחמישון התחתון לעומת ‪ 81.3%‬בחמישון העליון(‪ .‬שינוי גדול בהרכב ההכנסה קורה במעבר בין החמישון השני לשלישי‪-‬‬
‫ההכנסה מעבודה גדלה ב‪ 12.1-‬נקודות האחוז וההכנסה מקצבאות ותמיכות קטנה ב‪ 14.2-‬נקודות האחוז‪).‬תרשים א'(‪.‬‬
‫‪2‬מקורות ההכנסה ‪ -‬עבודה שכירה או עצמאית‪ ,‬ריבית או דיבידנד‪ ,‬תמיכות וקצבאות ממוסדות ופרטים וכל הכנסה שוטפת אחרת‪.‬‬
‫‪3‬תשלומי חובה ‪ -‬תשלומים אלו אינם מתקבלים ישירות ממשקי הבית אלא נאמדים בלמ"ס לפי כללי המס הנהוגים בישראל‪.‬‬
‫‪4‬נפש סטנדרטית ‪ -‬כדי להתחשב ביתרונות הכלכליים שיש לגודל משפחה‪ ,‬נקבע סולם של נפשות סטנדרטיות‪ .‬לפי גישה זו לכל נפש‬
‫נוספת במשפחה השפעה שולית קטנה יותר מבחינת העומס המוטל על תקציב המשפחה‪ ,‬כביטוי ליתרונות הגודל‪.‬‬
‫‪ 5‬ירידה זאת נגרמה גם כתוצאה משינויים במדרגות מס ההכנסה‪.‬‬
‫‪6‬תמיכות וקצבאות ממוסדות בארץ ‪ -‬קצבאות מביטוח לאומי והכנסות ממוסדות ממשלה אחרים‪.‬‬
‫סקר הכנסות ‪10/10/2012 2011‬‬
‫‪2‬‬
‫תרשים א'‪ .‬הרכב ההכנסות בחמישוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית לפי מקור הכנסה‪2011 ,‬‬
‫‪Diagram A. Composition of income in quintiles of households by net income per‬‬
‫‪standard person by sources of incom , 2011‬‬
‫‪78.2‬‬
‫‪81.8‬‬
‫‪81.4‬‬
‫‪90.0‬‬
‫‪80.0‬‬
‫הכנסה מעבודה ‪Income from work -‬‬
‫‪51.2‬‬
‫הכנסה מהון‪ ,‬מפנסיות וקופות גמל ‪Income from capital, pensions and -‬‬
‫‪social insurance funds‬‬
‫הכנסה מקצבאות ותמיכות ‪Income from allowances and assistance -‬‬
‫‪46.9‬‬
‫‪60.0‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪28.5‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪4‬‬
‫אחוזים ‪Percentage -‬‬
‫‪66.1‬‬
‫‪70.0‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫חמישונים ‪Quintiles -‬‬
‫"מדד ג'יני‪ "7‬למדידת אי שוויון בין משקי הבית לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית‪ ,‬עמד בשנת ‪ 2011‬על ‪ 0.378‬נקודות‪.‬‬
‫זוהי ירידה לעומת שנת ‪ 2010‬בה עמד המדד על ‪ .0.384‬על מנת לבחון האם הירידה במדד מובהקת נערכה בדיקת מובהקות‪,‬‬
‫ממנה עולה כי השינוי במדד ג'יני בין ‪ 2011‬ל‪ 2010-‬אינו מובהק סטטיסטית )תרשים ב'(‪.‬‬
‫תרשים ב'‪ .‬מדד ג'יני למדידת אי שוויון בהכנסות‪ ,‬לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית‬
‫‪Diagram B. Gini coefficient to measure inequality in incomes, by net money‬‬
‫‪income per standard person‬‬
‫‪1997-2011‬‬
‫‪0.390‬‬
‫‪0.389‬‬
‫‪0.384‬‬
‫‪0.384‬‬
‫‪0.382‬‬
‫‪0.387‬‬
‫‪*0.379‬‬
‫‪0.378‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪0.361‬‬
‫‪*0.360‬‬
‫‪0.358‬‬
‫‪0.359‬‬
‫‪*0.353‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫שנה ‪Year‬‬
‫‪(**)2000 (**)2001‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1997‬‬
‫)*( מדד ג'יני לאי שוויון שונה באופן מובהק משנה קודמת ‪(*) Gini index is significantly different from the previous year‬‬
‫‪(**) Not incl. the population of East Jerusalem‬‬
‫)**( לא כולל את אוכלוסיית מזרח ירושלים‬
‫‪7‬מדד ג'יני ‪ -‬מדד מקובל למדידת אי‪-‬שוויון בחלוקת הכנסות‪ .‬ערכי המדד נעים בין ‪ 0‬לציון שוויון מלא‪ ,‬לבין ‪ 1‬לציון אי‪-‬שוויון מלא‪.‬‬
‫סקר הכנסות ‪10/10/2012 2011‬‬
‫‪3‬‬
‫נקודות ‪Point‬‬
‫‪0.370‬‬
‫‪*0.370‬‬
‫מתרשים ג' עולה כי בסוף שנות האלפים רמת אי השוויון בין נפשות בישראל ובארה"ב הייתה הגבוהה ביותר ביחס‬
‫למדינות המוצגות‪.‬‬
‫תרשים ג'‪ .‬מדד ג'יני בהשוואה בינלאומית‪ ,‬ממוצע סוף שנות ה‪2000-‬‬
‫‪Diagram C. Gini coefficient in international comparison end of - 2000s‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪United‬‬
‫‪States‬‬
‫ארה"ב‬
‫‪Israel‬‬
‫)*(ישראל‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪Canada‬‬
‫קנדה‬
‫‪OECD‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪Finland‬‬
‫פינלנד‬
‫‪Sweden‬‬
‫שוודיה‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0‬‬
‫‪United‬‬
‫‪Kingdom‬‬
‫הממלכה‬
‫המאוחדת‬
‫)*( הנתון לגבי ישראל הוא לשנת ‪2010‬‬
‫סקר הכנסות ‪10/10/2012 2011‬‬
‫‪(*)Israel data is for the year 2010‬‬
‫‪4‬‬
‫נקודות ‪Points‬‬
‫‪0.3‬‬
‫הכנסות לפי מעמד בעבודה של ראש משק הבית )לוח ‪ ,1‬לוח ‪ ,4‬תרשים ד'(‬
‫א‪ .‬משקי בית בהם ראש משק הבית שכיר‬
‫ההכנסה הכספית ברוטו של משקי בית בהם ראש משק הבית שכיר הגיעה ב‪ 2011-‬ל‪ 16,854-‬ש"ח בממוצע לחודש למשק‬
‫בית‪ .‬בניכוי תשלומי חובה הגיעה ההכנסה הכספית נטו למשק בית של שכירים ל‪ 14,161-‬ש"ח‪ ,‬ירידה ריאלית של ‪1.3%‬‬
‫בהשוואה לשנת ‪ .2010‬ההכנסה הכספית נטו לנפש סטנדרטית הסתכמה ב‪ 4,792-‬ש"ח לחודש‪ ,‬ירידה ריאלית של ‪1.3%‬‬
‫בהשוואה לשנת ‪.2010‬‬
‫תשלומי החובה של משקי הבית שבראשם שכיר‪ ,‬היוו ‪ 16.0%‬מההכנסה ברוטו למשק בית‪ .‬הגיל הממוצע של ראש משק הבית‬
‫שבראשו שכיר עמד על ‪ ,42.1‬מספר הנפשות הממוצע למשק בית עמד על ‪ ,3.7‬ומספר המפרנסים עמד על ‪ 1.7‬למשק בית‪.‬‬
‫‪ 82.9%‬מההכנסות הכספיות של משקי בית שבראשם שכיר ב‪ ,2011-‬מקורן בהכנסה מעבודה שכירה )‪ 13,975‬ש"ח( ועוד‬
‫‪ 7.2%‬מקורן בתמיכות וקצבאות ממוסדות בארץ )‪ 1,208‬ש"ח(‪.‬‬
‫ב‪ .‬משקי בית בהם ראש משק הבית עצמאי‬
‫ההכנסה הכספית ברוטו של משקי בית בהם ראש משק הבית עצמאי הגיעה בשנת ‪ 2011‬ל‪ 19,434-‬ש"ח למשק בית לחודש‬
‫בממוצע‪ .‬בניכוי תשלומי החובה‪ ,‬ההכנסה הכספית נטו למשק בית שבראשו עצמאי הסתכמה ב‪ 15,488 -‬ש"ח‪ ,‬ירידה ריאלית‬
‫של ‪ 2.2%‬בהשוואה לשנת ‪ .2010‬הכנסה זו גבוהה ב‪ 9.4%-‬מההכנסה נטו במשקי בית של שכירים‪ .‬ההכנסה הכספית נטו‬
‫לנפש סטנדרטית הסתכמה ב‪ 5,125-‬ש"ח לחודש‪ ,‬ירידה ריאלית של ‪ 2.5%‬לעומת שנת ‪.2010‬‬
‫תשלומי החובה )‪ 3,946‬ש"ח לחודש( היוו ‪ 20.3%‬מההכנסה ברוטו‪.‬‬
‫הגיל הממוצע של ראש משק הבית שבראשו עצמאי עמד על ‪ ,47.3‬מספר הנפשות הממוצע למשק בית שבראשו עצמאי עמד‬
‫על ‪ 3.8‬נפשות‪ ,‬ומספר המפרנסים היה בממוצע ‪ 1.7‬בשנת ‪.2011‬‬
‫‪ 62.8%‬מההכנסות הכספיות של משקי בית שבראשן עצמאי ב‪ 2011-‬מקורן בהכנסה מעבודה עצמאית )‪ 12,199‬ש"ח(‪,‬‬
‫ו‪ 21.7%-‬מקורן בהכנסה מעבודה שכירה )‪ 4,223‬ש"ח(‪ 6.3% .‬מההכנסות הכספיות של משקי הבית בהם ראש משק הבית‬
‫עצמאי מקורן בהכנסה מתמיכות וקצבאות‪ 5.4% .‬מההכנסות מקורן בתמיכות וקצבאות ממוסדות בארץ )‪ 1,054‬ש"ח(‪.‬‬
‫ג‪ .‬משקי בית בהם ראש משק הבית לא עבד‬
‫ההכנסה הכספית ברוטו בקבוצת משקי בית בה ראש משק הבית לא עבד הגיעה בשנת ‪ 2011‬ל‪ 6,288-‬ש"ח בממוצע למשק‬
‫בית לחודש‪ .‬ההכנסה הכספית נטו למשק בית הסתכמה ב ‪ 5,867‬ש"ח‪ ,‬בהשוואה ל‪ 5,599-‬ש"ח למשק בית לחודש בשנת‬
‫‪ – 2010‬עליה ריאלית של ‪ .1.3%‬ההכנסה הכספית נטו לנפש סטנדרטית הסתכמה ב‪ 2,922-‬ש"ח‪ ,‬עליה ריאלית של ‪1.6%‬‬
‫לעומת שנת ‪ .2010‬הכנסה זו מהווה ‪ 61%‬מההכנסה המקבילה למשקי בית של שכירים ו‪ 57%-‬מההכנסה המקבילה למשקי‬
‫בית של עצמאים‪.‬‬
‫תשלומי החובה מההכנסה ברוטו במשקי בית בהם ראש משק הבית לא עבד‪ ,‬עמדו על ‪.6.7%‬‬
‫הגיל הממוצע של ראש משק הבית עמד על ‪ 64.3‬ומספר הנפשות הממוצע למשק בית עמד על ‪ 2.2‬נפשות בשנת ‪.2011‬‬
‫‪ 54.8%‬מההכנסות הכספיות של משקי הבית בהם ראש משק הבית לא עבד מקורן בהכנסה מתמיכות וקצבאות‪.‬‬
‫סקר הכנסות ‪10/10/2012 2011‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 50.8%‬מההכנסות הכספיות של משקי הבית בהם ראש משק הבית לא עבד מקורן בתמיכות וקצבאות ממוסדות בארץ‬
‫)‪ 3,194‬ש"ח(‪ ,‬כאשר ‪ 44.4%‬מההכנסות הכספיות של משקי בית אלו מקורן מהמוסד לביטוח לאומי )‪ 2,791‬ש"ח(‪63.2% .‬‬
‫מההכנסה מביטוח לאומי מקורה בקצבת זקנה )‪ 1,764‬ש"ח בחודש(‪.‬‬
‫תרשים ד'‪ .‬התפלגות הכנסה לפי מקורות הכנסה ומעמד בעבודה של ראש משק הבית‪2011 ,‬‬
‫‪Diagram D. Income by sources of income and status at work of head of‬‬
‫‪household, 2011‬‬
‫‪19,434‬‬
‫הכנסה מעבודה עצמאית‪Income -‬‬
‫‪from self-employment‬‬
‫‪14,629‬‬
‫הכ נסה מפנסיות וקופות גמל ‪Income -‬‬
‫‪from pension or provident funds‬‬
‫‪63%‬‬
‫הכ נסה מהון ‪Income from capital -‬‬
‫‪83%‬‬
‫‪67%‬‬
‫‪6,288‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪37%‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪6%‬‬
‫לא עובד ‪Not working -‬‬
‫שכיר ‪Employee -‬‬
‫עצמאי‪Self-employed-‬‬
‫‪13%‬‬
‫)‪Income per month (NIS‬‬
‫הכנסה מקצבאות ותמיכות‪Income -‬‬
‫‪from allow ances and assistance‬‬
‫‪11%‬‬
‫הכנסה חוד שית ב ש"ח‬
‫הכ נסה מעבודה שכירה ‪Income from -‬‬
‫‪employment‬‬
‫‪16,854‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪19,000‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪17,000‬‬
‫‪16,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪13,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪7,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪-‬‬
‫כל משקי הבית ‪Total -‬‬
‫מעמד בעבודה של ראש משק הבית ‪Status at work of head of household‬‬
‫פרטים ‪ -‬שכירים בלבד )לוח ‪ ,5‬תרשים ה' ותרשים ו'(‬
‫הנתונים שלהלן מבוססים על ‪ 17,063‬עובדים שכירים ב‪ 14,996-‬משקי הבית שעלו במדגם הסקר‪ .‬שכירים אלו מייצגים כ‪-‬‬
‫‪ 2,590,500‬שכירים באוכלוסיה‪.‬‬
‫ההכנסה הכספית ברוטו לחודש לעובד שכיר‪ 8‬הגיעה בשנת ‪ 2011‬ל‪ 8,325-‬ש"ח לחודש‪ ,‬ירידה ריאלית של ‪ 0.6%‬בהשוואה‬
‫לשנת ‪ .2010‬ההכנסה לשעת עבודה הגיעה ל‪ 49.1-‬ש"ח‪ ,‬בהשוואה ל‪ 47.9-‬ש"ח בשנת ‪ ,2010‬ירידה ריאלית של ‪.0.9%‬‬
‫‪ 51.1%‬מהשכירים הם גברים ו‪ 48.9%-‬נשים‪ .‬בשנת ‪ ,2011‬ההכנסה החודשית של גבר שכיר הייתה ‪ 9,976‬ש"ח‪ ,‬והכנסתה‬
‫של אישה שכירה ‪ 6,599 -‬ש"ח‪ .‬הפער בהכנסה בין המינים‪ 9‬המייצג את המרחק בנקודות האחוז בין הכנסת גבר להכנסת‬
‫אישה‪ ,‬הינו ‪ .34%‬חלק מהפער בין המינים בהכנסה החודשית נובע מהבדל במספר שעות העבודה של גברים ונשים )‪44.5‬‬
‫‪ 8‬הכנסה ברוטו לחודש לשכיר ‪ -‬ההכנסה ברוטו לפני ניכויים ותשלום מסים מכל מקומות העבודה שבהם הועסק הנחקר תמורת שכר‪.‬‬
‫ההכנסה כוללת את כל התוספות כגון‪ :‬תשלום עבור שעות נוספות‪ ,‬דמי הבראה‪ ,‬ביגוד‪ ,‬פרמיות וכו'‪.‬‬
‫‪ 9‬הפער בהכנסה בין המינים )‪ - (GPG – Gender Pay Gap‬הינו מדד בין לאומי לבחינת ההבדל בין הכנסת גבר להכנסת אישה‪ .‬ההבדל‬
‫מציין את המרחק )ההפרש( בנקודת האחוז בין הכנסת אישה לגבר‪ ,‬ככל שההפרש גבוה יותר הוא מצביע על חוסר שוויון בין הכנסות גברים‬
‫ונשים וככל שמצטמצם משמעותו כי מתחזק השוויון בין המינים בהכנסות‪.‬‬
‫הנוסחה לחישוב‪ ]*100 :‬הכנסת גבר ‪) /‬הכנסת אישה‪ -‬הכנסת גבר( [‬
‫סקר הכנסות ‪10/10/2012 2011‬‬
‫‪6‬‬
‫שעות עבודה בשבוע לגבר ו‪ 35.9-‬שעות עבודה בשבוע לאישה(‪ .‬לפיכך בחישוב ההכנסה לשעת עבודה הפער בין המינים‬
‫מצטמצם ל‪) 17.0% -‬ההכנסה לשעת עבודה של גבר שכיר – ‪ 53.0‬ש"ח‪ ,‬ושל אישה שכירה – ‪ 44.0‬ש"ח(‪.‬‬
‫תרשים ה'‪ :‬הכנסה ממוצעת ברוטו לשעה לשכיר לפי מין ומשלח יד והפער בין המינים‪.2011 ,‬‬
‫‪Diagram E. Gross Income per hour work for employee by sex, ocupation and the GPG‬‬
‫‪(Gender Pay Gap), 2011‬‬
‫הכנסה לשעה בשקלים ‪Income per hour work‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪90.0‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪80.0‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪70.0‬‬
‫‪₪ 61.0‬‬
‫‪60.0‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪₪ 90.4‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪₪ 28.6‬‬
‫‪₪ 25.4‬‬
‫‪₪ 39.8‬‬
‫‪₪ 36.6‬‬
‫‪₪ 28.6‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪₪ 66.4‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪₪ 70.5‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪₪ 52.5‬‬
‫‪₪ 44.0‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪14% ₪ 40.7‬‬
‫‪₪ 28.9‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0%‬‬
‫עובדים בלתי‬
‫מקצועיים‬
‫‪Unskilled‬‬
‫‪w orkers‬‬
‫עובדים‬
‫מקצועיים‬
‫‪Skilled‬‬
‫‪w orkers‬‬
‫סוכ נים‪ ,‬עובדים עובדי פקידות בעלי מקצועות בעלי מ שלח יד‬
‫אקדמי‬
‫חופ שיים‬
‫‪Clerical‬‬
‫במכירות‬
‫‪Academic‬‬
‫וטכ ניים‬
‫‪w orkers‬‬
‫ו שירותים‬
‫‪professionals Associate‬‬
‫‪Agents, sales‬‬
‫‪professionals‬‬
‫‪w orkers and‬‬
‫‪and‬‬
‫‪service‬‬
‫‪technicians‬‬
‫‪w orkers‬‬
‫מ נהלים‬
‫‪Managers‬‬
‫פער בין המינים באחוזים ‪GPG Percentage‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪₪ 84.0‬‬
‫‪30%‬‬
‫גברים ‪Men‬‬
‫נ שים ‪Women‬‬
‫הפער בין המי נים ‪GPG‬‬
‫מהשוואות הפער בין המינים בהכנסה לשעה לפי משלח יד עולה כי הפער הגדול ביותר קיים בקרב סוכנים ועובדים‬
‫במכירות ושירותים )‪ .(28%‬בין משלחי היד בקבוצה זאת ניתן למצוא מטפלים‪ ,‬סוכני מכירות וזבנים‪ .‬הפער הקטן‬
‫ביותר קיים בקרב עובדי פקידות )‪ (7%‬כגון מזכירים ופקידים‪.‬‬
‫בעשרים השנים האחרונות קטן הפער בין המינים באופן הדרגתי בתשע נקודות האחוז‪ ,‬בהכנסה לחודש )מ‪ 43%-‬ל‪;(34%-‬‬
‫בשלוש השנים האחרונות קטן הפער בשלוש נקודות האחוז לעומת השנים ‪.2005-2008‬‬
‫תרשים ו'‪ :‬הפער בין המינים בהכנסה ברוטו לחודש לשכירים בשנים ‪1990-2011‬‬
‫‪Diagram F: Gender pay gap as difference in gross income per month of employees 1990-2011‬‬
‫‪43% 44% 44% 42%‬‬
‫‪1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011‬‬
‫שנים ‪Years -‬‬
‫סקר הכנסות ‪10/10/2012 2011‬‬
‫‪7‬‬
‫אחוזים ‪Percentage -‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪36% 37%‬‬
‫‪37% 37%37%‬‬
‫‪39%39%‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪38% 40%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪40% 40%40%‬‬
‫‪39%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪0%‬‬
‫השוואות בין לאומיות בפער השכר בין המינים )תרשים ז'(‬
‫בשנת ‪ ,2011‬ההכנסה לשעת עבודה של נשים שכירות בישראל מהווה ‪ 83%‬מההכנסה לשעת עבודה של גברים שכירים והפער‬
‫בהכנסה לשעה בין המינים הוא ‪.17%‬‬
‫על מנת לבדוק את מצב ישראל ביחס למדינות אחרות בעולם נלקחו נתוני ‪ .2010‬מהנתונים עולה כי הפער בהכנסה לשעה בין‬
‫המינים בישראל עמד בשנה זאת על ‪.16.5%‬‬
‫מהתרשים עולה כי פער הקטן ביותר בהכנסה לשעה בין המינים קיים בארה"ב‪ ,‬והגבוה ביותר נמצא באוסטריה‪.‬‬
‫תרשים ז' ‪ :‬פער מגדרי בהכנסה לשעה של שכירים‪ ,‬לפי מדינה שנת ‪2010‬‬
‫‪Diagram G : Gender pay gap as differenc in hourly wage rates, by country, 2010‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪10.9‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪15.8‬‬
‫‪16.5‬‬
‫‪19.4‬‬
‫‪19.5‬‬
‫‪United States‬‬
‫ארה"ב‬
‫קנדה ‪Canada‬‬
‫שוודיה ‪Sweden‬‬
‫ישראל ‪Israel‬‬
‫פינלנד ‪Finland‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪25.5‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬
‫מדינה ‪Country -‬‬
‫‪ United Kingdom‬אוסטריה ‪Austria‬‬
‫הממלכה‬
‫המאוחדת‬
‫הכנסה לשעה של אישה מתוך הכנסה לשעה של גבר ‪Female hourly income as a percentage of male hourly income‬‬
‫הפער בין המינים ‪Gender pay gap‬‬
‫סקר הכנסות ‪10/10/2012 2011‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪8‬‬
‫אחוזים ‪Percentage -‬‬
‫‪89.1‬‬
‫‪85.2‬‬
‫‪84.2‬‬
‫‪83.5‬‬
‫‪80.6‬‬
‫‪80.5‬‬
‫‪74.5‬‬
‫‪70%‬‬