תעודת אחריות למזגן

‫תקנון מבצע "אחריות קיץ"‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה (‪ )1591‬בע"מ (להלן‪" :‬אלקטרה") מרחוב יוסף ספיר ‪ ,1‬ראשון לציון‪ ,‬מספר חברה‬
‫‪ ,95-999550-9‬מנהלת מבצע למשך תקופת הזמן ובהתאם לתנאים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫תקופת המבצע‪.1/8/5919 – 4/5/5919 :‬‬
‫‪.5‬‬
‫המוצרים המשתתפים במבצע‪ :‬כל דגמי המזגנים העיליים "אלקטרה קלאסיק" ו"אלקטרה ‪ "Go‬בלבד‪ ,‬אשר‬
‫מופיעים בנספח א'‪ .‬למען הסר כל ספק‪ ,‬המבצע אינו תקף על דגמי מזגנים אחרים של אלקטרה‪ ,‬אשר אינם‬
‫נכללים ברשימה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תיאור המבצע‪ :‬כל הרוכש בתקופת המבצע‪ ,‬מזגן עילי מסדרת "אלקטרה קלאסיק" ו‪/‬או "אלקטרה ‪"Go‬‬
‫בלבד המשתתף במבצע‪ ,‬זכאי לרכוש אחריות מלאה ל‪ 4-‬שנים על המזגן שרכש בתוספת תשלום של ‪155‬‬
‫‪ .₪‬התשלום עבור האחריות יבוצע ישירות מול שירות אלקטרה תוך חודש ימים מיום רכישת המזגן‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הוכחת תאריך הרכישה תתבצע על פי חשבונית מס מקורית‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫האחריות המלאה על פי התנאים המופיעים בנספח ב'‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫על אף האמור בכל מקום בתקנון‪ ,‬זכאי להשתתף במבצע רק אדם שהינו אזרח ישראל או תושב ישראל‬
‫או בעל היתר שהייה חוקית בישראל‪ ,‬שגילו מעל ‪ 81‬שנה‪ ,‬בכפוף לאמור להלן‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫המבצע מיועד ללקוחות פרטיים‪ ,‬הרוכשים מזגן לשימוש ביתי בלבד‪ .‬המבצע אינו תקף ללקוחות עסקיים‪,‬‬
‫מוסדות וארגונים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה‪ ,‬וכן את הזכות להפסיק את‬
‫המבצע בכל עת‪ ,‬זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ ,‬ובכפוף לכך שתפרסם הודעה על סיום המבצע‬
‫לא יאוחר מ‪ 54-‬שעות טרם סיומו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע‪ ,‬לרבות‬
‫בטלוויזיה‪ ,‬בעיתונים ובכל אמצעי אחר – הוראות תקנון זה תגברנה והן שתחייבנה את אלקטרה‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫המשתתפים במבצע מוותרים על כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי אלקטרה ו‪/‬או כלפי מי מטעמה‬
‫בקשר עם המבצע‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫אלקטרה אינה אחראי לכל נזק‪ ,‬ישיר או עקיף‪ ,‬ולכל הוצאה שתגרם ללקוח זכאי בקשר עם מבצע זה‪.‬‬
‫נספח א' – רשימת המזגנים המשתתפים במבצע‬
‫‪‬‬
‫אלקטרה ‪99 ,58 ,51 ,18 ,14 ,19 Go‬‬
‫‪‬‬
‫אלקטרה קלאסיק ‪49T ,49 ,99T ,99 ,58 ,51 ,18 ,14 ,19‬‬
‫‪‬‬
‫נספח ב' ‪ -‬תנאי אחריות מורחבת למזגן במסגרת מבצע "אחריות קיץ"‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה (‪ )1591‬בע"מ (להלן‪" :‬אלקטרה") מרחוב יוסף ספיר ‪ ,1‬ראשון לציון‪ ,‬מספר חברה‬
‫‪ , 95-999550-9‬אחראית לתקינות המוצר המשתתף במבצע לעיל למשך תקופת הזמן ובהתאם לתנאים כדלקמן‪:‬‬
‫אלקטרה תספק ללקוח שירותי אחזקה למוצר לתקופה של שלוש שנים נוספות מתום שנת האחריות‬
‫‪.1‬‬
‫הראשונה‪ ,‬אך לא יאוחר מתאריך ‪( 4/5/5910‬להלן "תקופת השירות")‪.‬‬
‫במסגרת שירותי האחזקה מתחייבת אלקטרה במהלך תקופת השירות‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫לתקן‪ ,‬ללא תמורה‪ ,‬כל קלקול שהתגלה במוצר‪ ,‬ולהחליף‪ ,‬אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה של‬
‫‪5.1‬‬
‫אלקטרה‪ ,‬במסגרת התיקון‪ ,‬חלקים של המוצר ללא תמורה‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪.9‬‬
‫לבצע תיקון כאמור תוך ‪ 4‬ימי עבודה מיום פניית הלקוח‪ ,‬בכפוף לתיאום עם הלקוח‪.‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ 5‬לעיל‪ ,‬אלקטרה אינה מחויבת לתקן במסגרת כתב זה קלקולים או תקלות שנגרמו‬
‫כתוצאה מ‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪9.1‬‬
‫תקלות או הפרעות ברשת החשמל‪.‬‬
‫‪9.5‬‬
‫כוח עליון‪.‬‬
‫‪9.9‬‬
‫נזק‪ ,‬חבלה‪ ,‬פגיעה כתוצאה משימוש לא נכון‪ ,‬מזדון או מרשלנות‪.‬‬
‫‪9.4‬‬
‫תיקון המוצר (או ניסיון תיקון) בידי מי שלא הורשה לכך מטעם אלקטרה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ועל אף האמור בסעיף ‪ 5‬לעיל‪ ,‬אלקטרה אינה מחויבת לבצע במסגרת כתב זה את העבודות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪4.1‬‬
‫פחחות וצבע‪.‬‬
‫‪4.5‬‬
‫החלפת חלקי פח ומסננים‪.‬‬
‫‪4.9‬‬
‫תיקון ו‪/‬או החלפת חזית דקורטיבית או תעלות אוויר‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫נזקי חלודה‪ ,‬חלקי פלסטיק וגומי‪.‬‬
‫ביצוען של העבודות בסעיף זה יהיה כרוך בתשלום‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫השירותים שיינתנו בתקופת השירות יהיו בהתאם לכתב זה בלבד‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬אלקטרה אינה‬
‫מחויבת במסגרת כתב זה לתת הדרכות ו‪/‬או הסברים לגבי השימוש במוצרים והפעלתם‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫על מנת לקבל שירותים על פי כתב זה ובהתאם לתקנון מבצע "אחריות קיץ" על הלקוח להציג בפני‬
‫הטכנאי בכל ביקור חשבונית מס‪ ,‬המעידה על רכישת המזגן בתקופת המבצע ועל פי תקנון המבצע‪.‬‬