)ע"ר( כנפיים של קרמבו דוחות כספיים 2013 בדצמבר 31

‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫דוחות כספיים‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2013‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫דוחות כספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2013‬‬
‫תוכן ענינים‬
‫עמוד‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫דוח רואה החשבון המבקר‬
‫מאזנים‬
‫דוחות על הפעילויות‬
‫דוחות על השינויים בנכסים נטו‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫‪2‬‬
‫‪3-4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6-7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9-21‬‬
‫בעבודה‬
‫וקסלר‪ ,‬קודנצ'יק‪ ,‬אנוך ושות'‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫‪WEKSLER, KODENZIK, ENOCH & CO.‬‬
‫‪Certified Public Accountants (ISR).‬‬
‫רואי חשבון‬
‫דוח רואה החשבון המבקר לחברי העמותה של‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ביקרנו את המאזנים המצורפים של כנפיים של קרמבו )ע"ר( לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2013‬ו‪ 2012 -‬ואת הדוחות‬
‫על הפעילויות והדוחות על השינויים בנכסים נטו של העמותה והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת‬
‫מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים‪ .‬דוחות כספיים אלה הינם באחריות הועד המנהל של העמותה‪.‬‬
‫אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים‪ ,‬לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך‬
‫פעולתו של רואה חשבון(‪ ,‬התשל"ג ‪ .1973 -‬על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה‬
‫במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית‪ .‬ביקורת כוללת‬
‫בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים‪ .‬ביקורת כוללת גם בחינה של‬
‫כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הועד המנהל של העמותה וכן‬
‫הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות‬
‫דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את מצבה הכספי של‬
‫החברה לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2013‬ו ‪ 2012-‬ואת תוצאות פעולותיה‪ ,‬השינויים בנכסיה נטו ותזרימי‬
‫המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים‪ ,‬בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים‬
‫בישראל )‪(Israeli GAAP‬‬
‫רמת גן‪ 11,‬בספטמבר ‪2014‬‬
‫רח ' בן גוריון ‪ 2‬רמת ‪ -‬גן ‪ 52573‬טל ' ‪ Tel : 03-7533900 :‬פקס ‪Ramat Gan FAX : 03-7527673 :‬‬
‫‪st.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2 Ben gurion‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫מאזנים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫באור‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫רכוש שוטף‬
‫‪3‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫המחאות לגביה וכרטיסי אשראי‬
‫‪4‬‬
‫חייבים אחרים ויתרות חובה‬
‫‪2,623,987‬‬
‫‪1,744,600‬‬
‫‪56,694‬‬
‫‪-‬‬
‫‪687,349‬‬
‫‪81,166‬‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫‪3,368,030‬‬
‫רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫סה"כ נכסים‬
‫‪5‬‬
‫‪141,611‬‬
‫‪3,509,641‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,825,766‬‬
‫‪14,411‬‬
‫‪1,840,177‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫מאזנים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫באור‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫ספקים ונותני שרותים‬
‫‪6‬‬
‫‪597,949‬‬
‫‪282,818‬‬
‫זכאים שונים ויתרות זכות‬
‫‪7‬‬
‫‪288,589‬‬
‫‪107,985‬‬
‫‪886,538‬‬
‫‪390,803‬‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫התחייבות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו‬
‫‪112,549‬‬
‫סה"כ התחייבויות‬
‫‪999,087‬‬
‫נכסים נטו‬
‫‪68,194‬‬
‫‪458,997‬‬
‫נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה‬
‫לשימוש לפעילויות‪:‬‬
‫‪ 2‬ד'‬
‫שיועדו על ידי מוסדות המלכ"ר‬
‫שלא יועדו על ידי מוסדות המלכ"ר‬
‫‪2,200,000‬‬
‫‪168,943‬‬
‫‪2,368,943‬‬
‫נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע‬
‫‪141,611‬‬
‫סה"כ נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה‬
‫‪2,510,554‬‬
‫‪ 2‬ד'‬
‫נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופן זמני‬
‫סה"כ התחייבויות ונכסים נטו‬
‫‪-‬‬
‫‪1,150,000‬‬
‫‪6,194‬‬
‫‪1,156,194‬‬
‫‪14,411‬‬
‫‪1,170,605‬‬
‫‪210,575‬‬
‫‪2,510,554‬‬
‫‪1,381,180‬‬
‫‪3,509,641‬‬
‫‪1,840,177‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ 11‬בספטמבר ‪2014‬‬
‫תאריך אישור‬
‫הדוחות הכספיים‬
‫אבי ניסן‪ ,‬רו"ח‬
‫חבר ועד‬
‫דותן ברדה‪ ,‬עו"ד‬
‫חבר ועד‬
‫‪4‬‬
‫אופירה רותם‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫דוחות על הפעילויות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫באור‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫שקלים חדשים‬
‫מחזור הפעילויות‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫הכנסות עצמיות‬
‫‪8‬‬
‫‪11,490,614‬‬
‫‪6,786,029‬‬
‫הקצבות ותמיכות ציבוריות‬
‫‪9‬‬
‫‪1,580,634‬‬
‫‪1,090,324‬‬
‫‪13,071,248‬‬
‫‪7,876,353‬‬
‫עלות הפעילויות‬
‫‪10‬‬
‫‪10,944,478‬‬
‫‪6,629,508‬‬
‫‪2,126,770‬‬
‫‪1,246,845‬‬
‫‪836,932‬‬
‫‪673,375‬‬
‫הכנסות נטו לפני מימון‬
‫‪1,289,838‬‬
‫‪573,470‬‬
‫הכנסות )הוצאות( מימון‪ ,‬נטו‬
‫)‪(65,523‬‬
‫)‪(9,510‬‬
‫עודף בשנת החשבון‬
‫‪1,224,315‬‬
‫‪563,960‬‬
‫הכנסות נטו מפעילויות‬
‫‪11‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫דוחות על השינויים בנכסים נטו‬
‫נכסים נטו ללא הגבלה‬
‫יתרות ליום ‪ 1‬בינואר ‪2012‬‬
‫עודף בשנת החשבון‬
‫העברת סכומים שלא‬
‫קיימת לגביהם הגבלה‬
‫ששימשו לרכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫סכומים שהועברו לכיסוי‬
‫הוצאות פחת‬
‫נכסים נטו‬
‫שלא יועדו‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫‪42,828‬‬
‫‪563,960‬‬
‫נכסים נטו‬
‫שיועדו‬
‫ע"י‬
‫מוסדות‬
‫העמותה)*(‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫‪550,000‬‬
‫‪-‬‬
‫נכסים‬
‫נטו‬
‫ששימשו‬
‫לרכוש‬
‫קבוע‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫‪13,817‬‬
‫‪-‬‬
‫נכסים‬
‫שקיימת‬
‫לגביהם‬
‫הגבלה‬
‫זמנית‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫סכומים )שיועדו( מומשו‬
‫על ידי מוסדות המלכ"ר‪,‬‬
‫נטו‬
‫גיוס והכשרת מתנדבים‬
‫פעולות מיוחדות בחופשת‬
‫הקיץ‬
‫הקמת מרכז הדרכה ארצי‬
‫פתיחת סניפים חדשים‬
‫)‪(5,460‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5,460‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,866‬‬
‫)‪(594‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(4,866‬‬
‫‪594‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫‪606,645‬‬
‫‪563,960‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪100,000‬‬
‫)‪(100,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪150,000‬‬
‫)‪(550,000‬‬
‫)‪(300,000‬‬
‫)‪(600,000‬‬
‫)‪(150,000‬‬
‫‪550,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪600,000‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫תוספות במהלך השנה‬
‫תרומה שהתקבלה‬
‫גריעות במהלך השנה‬
‫שחרור תרומות שהוגבלו‬
‫ושימשו לפעילות‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪385,092‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(174,517‬‬
‫‪6,194‬‬
‫‪1,150,000‬‬
‫‪14,411‬‬
‫‪210,575‬‬
‫‪1,381,180‬‬
‫עודף בשנת החשבון‬
‫‪1,224,315‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,224,315‬‬
‫העברת סכומים שלא‬
‫קיימת לגביהם הגבלה‬
‫ששימשו לרכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫סכומים שהועברו לכיסוי‬
‫הוצאות פחת‬
‫סכומים )שיועדו( מומשו‬
‫על ידי מוסדות המלכ"ר‪,‬‬
‫נטו‬
‫פרויקט שילוב ילדים בעלי‬
‫צרכים מיוחדים‬
‫פעולות מיוחדות בחופשת‬
‫הקיץ‬
‫פתיחת סניפים חדשים‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪385,092‬‬
‫)‪(174,517‬‬
‫)‪(25,450‬‬
‫‪-‬‬
‫‪141,084‬‬
‫)‪(46,197‬‬
‫‪69,437‬‬
‫‪13,884‬‬
‫)‪(11,566‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(13,884‬‬
‫‪127,200‬‬
‫‬‫)‪(46,197‬‬
‫‬‫‪69,437‬‬
‫)‪(450,000‬‬
‫‪450,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(200,000‬‬
‫)‪(400,000‬‬
‫)‪(1,050,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪1,050,000‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪6‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫דוחות על השינויים בנכסים נטו‬
‫תוספות במהלך השנה‬
‫תרומה שהתקבלה‬
‫תרומה שהתקבלה לצורך‬
‫רכישת רכוש קבוע‬
‫גריעות במהלך השנה‬
‫שחרור תרומות שהוגבלו‬
‫ושימשו לפעילות‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2013‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪420,000‬‬
‫‪420,000‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪46,197‬‬
‫‪466,197‬‬
‫‪46,197‬‬
‫‪466,197‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(630,575‬‬
‫)‪(630,575‬‬
‫‪168,943‬‬
‫‪2,200,000‬‬
‫‪141,611‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,510,554‬‬
‫)*( ראה באור ‪(5)2‬‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫שקלים‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫חדשים‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‬
‫עודף בשנת החשבון‬
‫ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות‬
‫שוטפת‪-‬נספח א'‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת‬
‫‪1,224,315‬‬
‫‪563,960‬‬
‫)‪(739,478‬‬
‫‪484,837‬‬
‫)‪(57,110‬‬
‫‪506,850‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות השקעה‬
‫רכישת נכסים קבועים‬
‫מזומנים שנבעו ממימוש יעודה לרכוש קבוע‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה‬
‫תזרימי מזומנים מפעולות מימון‬
‫תרומות שהתקבלו השנה לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון‬
‫‪420,000‬‬
‫‪420,000‬‬
‫עליה במזומנים ושווי מזומנים‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה‬
‫‪879,387‬‬
‫‪1,744,600‬‬
‫‪2,623,987‬‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫)‪(71,647‬‬
‫‪46,197‬‬
‫)‪(25,450‬‬
‫)‪(5,460‬‬
‫‬‫)‪(5,460‬‬
‫‪385,092‬‬
‫‪385,092‬‬
‫‪886,482‬‬
‫‪858,118‬‬
‫‪1,744,600‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת‪-‬נספח א'‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫שקלים‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫חדשים‬
‫הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים‬
‫פחת והפחתות‬
‫גידול בעתודה לפיצויי פרישה‬
‫סכומים ששוחררו השנה מנכסים נטו שהוגבלו זמנית‬
‫‪13,884‬‬
‫‪44,355‬‬
‫)‪(630,575‬‬
‫)‪(572,336‬‬
‫שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות‬
‫ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה‬
‫עליה בהמחאות לגביה וכרטיסי אשראי‬
‫עליה )ירידה( בספקים ונותני שירותים‬
‫עליה בזכאים אחרים ויתרות זכות‬
‫סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות‬
‫שוטפת‪-‬נספח א'‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫נספח ב' ‪ -‬פעילות השקעה שאינה כרוכה בתזרים מזומנים‬
‫במהלך השנה קיבלה העמותה כתרומה רכוש קבוע בסך ‪ 69,437‬ש"ח‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4,866‬‬
‫‪21,732‬‬
‫)‪(174,517‬‬
‫)‪(147,919‬‬
‫)‪(606,183‬‬
‫)‪(56,694‬‬
‫‪315,131‬‬
‫‪180,604‬‬
‫)‪(167,142‬‬
‫‪7,468‬‬
‫‬‫‪36,154‬‬
‫‪47,187‬‬
‫‪90,809‬‬
‫)‪(739,478‬‬
‫)‪(57,110‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 1‬כללי‬
‫כנפיים של קרמבו )להלן ‪" -‬העמותה"( הינה עמותה שמספרה ברשם העמותות ‪ .58-045-568-1‬העמותה‬
‫החלה לפעול במאי ‪ 2006‬ופועלת כ"מוסד ללא כוונת רווח" )מלכ"ר( העמותה הינה תנועת נוער ארצית‬
‫לילדים עם צרכים מיוחדים‪ .‬הפועלת לחשיפת כלל הציבור לחריגים ולשונים שבה‪ .‬תוך עידוד קבלת‬
‫השונות והתמודדות בלתי אמצעית עימה ועידוד קשרים חברתיים בין משפחותיהם של הילדים וליצירת‬
‫קשרים חברתיים בין הילדים הנ"ל לבין עצמם ובינם לבין החונכים ‪.‬‬
‫העמותה הפעילה בשנת ‪ 24 2013‬סניפים ברחבי הארץ )בשנת ‪ 18 -2012‬סניפים(‪ .‬כמו כן בשנים ‪ 2013‬ו‪-‬‬
‫‪ 2012‬השתתפו בפעילות כ‪ 2,350 -‬וכ‪ 1,650-‬פעילים )בהתאמה( ‪.‬‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית‬
‫להלן עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקיב‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים‬
‫עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2003‬העמותה ערכה את דוחותיה הכספיים על בסיס המוסכמה‬
‫‪.1‬‬
‫של העלות ההיסטורית המותאמת לשינויים בכח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי‬
‫על בסיס השינויים במדד המחירים לצרכן‪ .‬בהתאם לתקן חשבונאות מספר ‪ ,12‬בדבר‬
‫הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים‪ ,‬הופסקה התאמת הדוחות הכספיים לאינפלציה‬
‫החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ .2004‬הסכומים המותאמים אשר נכללו במאזן ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪) 2003‬מועד המעבר(‪ ,‬שימשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל מיום ‪ 1‬בינואר‬
‫‪ .2004‬תוספות שבוצעו לאחר מועד המעבר נכללו בערכים נומינליים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ב‪.‬‬
‫דוחות כספיים בסכומים מדווחים‬
‫הגדרות‬
‫א‪.‬‬
‫סכום מותאם ‪ -‬סכום נומינלי היסטורי שהותאם למדד חודש דצמבר ‪2003‬‬
‫בהתאם להוראות גילויי דעת ‪ 23‬ו‪ 36 -‬של לשכת רואי חשבון בישראל‪.‬‬
‫סכום מדווח ‪ -‬סכום מותאם למועד המעבר )‪ 31‬בדצמבר ‪ (2003‬בתוספת סכומים‬
‫בערכים נומינליים‪ ,‬שנוספו לאחר מועד המעבר‪ ,‬ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר‬
‫מועד המעבר‪.‬‬
‫מאזן‬
‫ב‪.‬‬
‫פריטים לא כספיים מוצגים בסכומים מדווחים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫פריטים כספיים מוצגים במאזן בערכים נומינליים לתאריך המאזן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫דוח על הפעילויות‬
‫ג‪.‬‬
‫הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים נגזרות מהתנועה בין‬
‫‪.1‬‬
‫סכום מדווח ביתרת פתיחה לבין סכום מדווח ביתרת סגירה‪.‬‬
‫יתר מרכיבי הדוח על הפעילויות מוצגים בערכים נומינליים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫עקרונות חשבונאיים‬
‫בשנת ‪ 1997‬פורסם גילוי דעת מספר ‪ 69‬של לשכת רואי חשבון בישראל )"הלשכה"( בנושא "כללי‬
‫חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים"‪ .‬בשנת ‪ 1999‬פורסם תקן ‪ 5‬של המוסד הישראלי לתקינה‬
‫בחשבונאות‪ ,‬העוסק בתיקונים והבהרות ליישום גילוי דעת ‪ .69‬הדוחות הכספיים לשנת החשבון‬
‫ונתוני ההשוואה לשנת ‪ ,2009‬הוצגו בהתאם לגילוי הדעת ולתקן הנ"ל‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫בסיס ההכרה בהכנסות והוצאות‬
‫העמותה מנהלת את חשבונותיה על פי בסיס מצטבר‪ ,‬בהתאם לכללים שנקבעו בתקן חשבונאות ‪.5‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אופן הצגת הדוחות הכספיים‬
‫היתרות הנכללות בקבוצת הנכסים נטו מוצגות תוך הבחנה בין‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה‪.‬‬
‫א(‬
‫נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני‪.‬‬
‫ב(‬
‫נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע‪.‬‬
‫ג(‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫הגדרות‪-‬‬
‫נכסים נטו ללא הגבלה‬
‫‪-‬‬
‫אותו חלק של הנכסים נטו שלא מוטלת על השימוש בו כל הגבלה‬
‫קבועה או זמנית שנקבעה על פי התניות של תורמים‪ ,‬תומכים או‬
‫מעניקי מענקים לעמותה‪.‬‬
‫הגבלה בעלת אופי זמני‬
‫‪-‬‬
‫הגבלה הפוקעת‪ ,‬או מוסרת‪ ,‬עם קרות אירוע מסוים‪ ,‬או עם חלוף‬
‫זמן‪ ,‬או שניתן לקיימה או להסירה בביצוע פעולות מסוימות‪ ,‬הכל‬
‫בהתאם להתניות התורמים או הגורמים החיצוניים שנתנו את‬
‫המקורות‪.‬‬
‫אופי ‪-‬‬
‫הגבלה שאינה פוקעת‪ ,‬או מוסרת‪ ,‬עם קרות אירוע מסוים‪ ,‬או עם‬
‫חלוף זמן‪ ,‬ושלא ניתן לקיימה או להסירה בביצוע פעולות‬
‫מסוימות‪ .‬הגבלה זו מאפשרת שימוש רק בפירות הנובעים‬
‫מהתרומות שהתקבלו‪.‬‬
‫הגבלה‬
‫קבוע‬
‫בעלת‬
‫הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה מוצגים תוך הבחנה בין‪:‬‬
‫שיועדו על ידי המוסדות המנהלים של העמותה‪.‬‬
‫א(‬
‫שטרם יועדו על ידי המוסדות המנהלים של העמותה‪.‬‬
‫ב(‬
‫נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע‪.‬‬
‫ג(‬
‫‪10‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫הדוח על הפעילויות כולל את ההכנסות ואת ההוצאות בתקופת הדיווח‪.‬‬
‫הכנסות כוללות את ההכנסות שהתקבלו ושצמחו בתקופה ללא הגבלה על השימוש בהן‬
‫וכן את הנכסים נטו שהוגבלו ואשר שוחררו במהלך התקופה מהתניות התורמים‪.‬‬
‫ההוצאות כוללות גם את ההוצאות שמומנו ממקורות מוגבלים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הדוח על השינויים בנכסים נטו‪ ,‬כולל בנוסף לעודף )גרעון( המועבר מהדוח על הפעילויות‬
‫גם את כל המקורות שהתקבלו תוך הגבלת השימוש בהם ואת הסכומים ששוחררו‬
‫מהגבלות‪.‬‬
‫סכומים ששוחררו מהגבלות כתוצאה משימוש לפעילויות מועברים כהכנסות לדוח על‬
‫הפעילויות‪ ,‬וסכומים ששוחררו מהגבלות כתוצאה משימוש לרכוש קבוע‪ ,‬לרבות‪ ,‬רכוש‬
‫קבוע שהתקבל במתנה )שהתמורה ממימושו לא הוגבלה( מועברים ישירות ליתרת‬
‫הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה וששימשו לרכוש קבוע בדוח על השינויים‬
‫בנכסים נטו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הדוח על השינויים בנכסים נטו כולל גם העברות בין הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם‬
‫הגבלה ‪ -‬בגין סכומים ששימשו בשנת הדיווח לרכוש קבוע‪ ,‬סכומים שנבעו בשנת הדיווח‬
‫ממימוש רכוש קבוע וסכומים שהועברו בשנת הדיווח לכיסוי הוצאות פחת‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫נכסים נטו ללא הגבלה שיועדו על ידי הנהלת העמותה‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫יתרה ליום‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫‪600,000‬‬
‫פרטי היעוד‬
‫פתיחת סניפים חדשים‬
‫פרויקט שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים‬
‫מחנה קיץ‬
‫‪550,000‬‬
‫הקמת מרכז הדרכה ארצי‬
‫‪1,150,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪11‬‬
‫מימוש‬
‫נכסים‬
‫שיועדו‬
‫בשנת ‪2013‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫יעוד נכסים‬
‫יתרה ליום‬
‫בשנת ‪2013‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪450,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪31.12.2013‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪450,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪550,000‬‬
‫‪2,200,000‬‬
‫‪1,050,000‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫הנכסים מוצגים לפי העלות בניכוי פחת נצבר‪ .‬הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה על‬
‫בסיס משך השימוש המשוער בנכסים‪.‬‬
‫שיעורי הפחת השנתיים הינם כדלקמן‪:‬‬
‫‪%‬‬
‫ציוד‬
‫מחשבים‬
‫ו‪.‬‬
‫‪7-15‬‬
‫‪33‬‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫הסתייעות באומדנים‬
‫בעת הכנת הדוחות הכספיים‪ ,‬עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים‪ ,‬נדרשת‬
‫הנהלת העמותה לבצע אומדנים ולהניח הנחות אשר משפיעים על הנתונים המוצגים בדוחות‬
‫הכספיים ובביאורים הנלווים אליהם‪ .‬מעצם טיבם של אומדנים והנחות‪ ,‬התוצאות בפועל‬
‫עשויות להיות שונות מהאומדנים‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫שערי חליפין‬
‫יתרות הנקובות במטבע זר הותאמו לשער חליפין ליום המאזן‪.‬‬
‫הפרשי שער נזקפו להוצאות מימון‪.‬‬
‫להלן שערי החליפין של המטבעות העיקריים בעמותה‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫שע"ח‬
‫‪3.733‬‬
‫דולר ארה"ב ‪3.471‬‬
‫‪6.037‬‬
‫לירה שטרלינג ‪5.741‬‬
‫‪4.921‬‬
‫‪4.782‬‬
‫אירו‬
‫‪4.077‬‬
‫פרנק שוויצרי ‪3.897‬‬
‫‪12‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 3‬מזומנים ושווי מזומנים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫שקלים חדשים‬
‫מזומנים בקופה‪ -‬ש"ח‬
‫‪12,561‬‬
‫‪4,030‬‬
‫מזומנים בבנק ‪ -‬ש"ח‬
‫‪806,528‬‬
‫‪564,469‬‬
‫מזומנים בבנק ‪ -‬מט"ח‬
‫‪838,197‬‬
‫‪595,389‬‬
‫פקדונות לזמן קצר‬
‫‪966,701‬‬
‫‪580,712‬‬
‫‪2,623,987‬‬
‫‪1,744,600‬‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫באור ‪ - 4‬חייבים אחרים ויתרות חובה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫שקלים חדשים‬
‫הוצאות מראש‬
‫‪164,744‬‬
‫‪35,462‬‬
‫הכנסות לקבל‬
‫‪522,605‬‬
‫‪15,704‬‬
‫מקדמות לספקים‬
‫‪-‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪687,349‬‬
‫‪81,166‬‬
‫‪13‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 5‬רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫ציוד‬
‫ומכשירים‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫מחשבים‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫עלות‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2013‬‬
‫תוספות במשך השנה‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2013‬‬
‫‪18,833‬‬
‫‪101,908‬‬
‫‪120,741‬‬
‫פחת שנצבר‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2013‬‬
‫תוספות במשך השנה‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2013‬‬
‫‪9,834‬‬
‫‪7,455‬‬
‫‪17,289‬‬
‫‪6,549‬‬
‫‪6,429‬‬
‫‪12,978‬‬
‫עלות מופחתת ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2013‬‬
‫‪103,452‬‬
‫‪38,159‬‬
‫עלות מופחתת ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫‪8,999‬‬
‫‪5,412‬‬
‫‪11,961‬‬
‫‪39,176‬‬
‫‪51,137‬‬
‫סה"כ‬
‫שקלים‬
‫חדשים‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫‪30,794‬‬
‫‪141,084‬‬
‫‪171,878‬‬
‫‪16,383‬‬
‫‪13,884‬‬
‫‪30,267‬‬
‫‪141,611‬‬
‫‪14,411‬‬
‫ב‪ .‬שיעורי פחת שנתיים )ראה ביאור ‪2‬ו' לעיל(‪.‬‬
‫באור ‪ - 6‬ספקים ונותני שרותים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫שקלים חדשים‬
‫חשבונות פתוחים‬
‫‪309,835‬‬
‫‪49,777‬‬
‫המחאות לפרעון‬
‫‪288,114‬‬
‫‪233,041‬‬
‫‪597,949‬‬
‫‪282,818‬‬
‫‪14‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 7‬זכאים שונים ויתרות זכות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫שקלים חדשים‬
‫עובדים ומוסדות בגין שכר‬
‫‪136,612‬‬
‫‪32,427‬‬
‫מס הכנסה‬
‫‪22,903‬‬
‫‪14,866‬‬
‫הוצאות לשלם‬
‫‪82,301‬‬
‫‪42,738‬‬
‫הפרשה לחופשה‬
‫‪46,773‬‬
‫‪17,954‬‬
‫‪288,589‬‬
‫‪107,985‬‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫‪15‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 8‬הכנסות עצמיות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫שקלים חדשים‬
‫תרומות‬
‫‪5,604,344‬‬
‫‪3,653,038‬‬
‫שחרור תרומות מהגבלה זמנית לפעילות‬
‫‪630,575‬‬
‫‪174,517‬‬
‫תרומות בשווי כסף‬
‫‪181,328‬‬
‫‪178,080‬‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫בניכוי העברה לאחרים‬
‫)‪(70,188‬‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ תרומות‬
‫‪6,346,059‬‬
‫‪4,005,635‬‬
‫השתתפות חונכים וחניכים‬
‫‪684,747‬‬
‫‪159,242‬‬
‫שווי פעילות מתנדבים )‪(1‬‬
‫‪4,459,808‬‬
‫‪2,621,152‬‬
‫‪11,490,614‬‬
‫‪6,786,029‬‬
‫)‪ (1‬ראה גם ביאור ‪ 10‬ו‪)13 -‬א( להלן‪.‬‬
‫באור ‪ - 9‬הקצבות ותמיכות ציבוריות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫שקלים חדשים‬
‫משרד הרווחה והשרותים החברתיים מיזם משותף‬
‫‪265,189‬‬
‫‪85,410‬‬
‫תמיכת משרד הרווחה והשרותים החברתיים‬
‫‪63,647‬‬
‫‪60,119‬‬
‫תמיכה ממשרד החינוך‬
‫‪275,877‬‬
‫‪-‬‬
‫תמיכות רשויות מקומיות‬
‫‪182,388‬‬
‫‪57,795‬‬
‫שווי תמיכת רשויות מקומיות במערך הסעות חניכים‬
‫‪354,533‬‬
‫‪375,000‬‬
‫שווי תמיכת רשויות מקומיות‪ -‬הקצאת מבנים )‪(1‬‬
‫‪439,000‬‬
‫‪342,000‬‬
‫שווי תמיכות משרד החינוך במערך הסעות חניכים‬
‫‪-‬‬
‫‪150,000‬‬
‫שווי תמיכת משרד החינוך בהכשרה והדרכת חונכים‬
‫‪-‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪1,580,634‬‬
‫‪1,090,324‬‬
‫)‪ (1‬ראה גם ביאור ‪ 10‬ו‪)13 -‬ב( להלן‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 10‬עלות הפעילויות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫שקלים חדשים‬
‫‪* 741,315‬‬
‫‪1,614,111‬‬
‫‪2,621,152‬‬
‫‪4,459,806‬‬
‫‪635,634‬‬
‫‪983,653‬‬
‫‪982,555‬‬
‫‪893,274‬‬
‫‪* 608,822‬‬
‫‪798,654‬‬
‫‪11,456‬‬
‫‪588,178‬‬
‫‪342,000‬‬
‫‪439,000‬‬
‫‪254,225‬‬
‫‪311,814‬‬
‫‪201,720‬‬
‫‪238,809‬‬
‫‪93,500‬‬
‫‪110,950‬‬
‫‪4,866‬‬
‫‪13,884‬‬
‫‪58,798‬‬
‫‪76,490‬‬
‫‪73,465‬‬
‫‪65,330‬‬
‫‬‫‪350,525‬‬
‫‪6,629,508‬‬
‫‪10,944,478‬‬
‫משכורות ונלוות‬
‫שכר מתנדבים בשווה כסף )‪(1‬‬
‫מחנה קיץ ומשלחת לפולין‬
‫נסיעות חניכים לפעילויות בסניפים )‪(2‬‬
‫תפעול סניפים הכשרת מתנדבים )‪(3‬‬
‫הפקת ארועים‬
‫שווי הקצאת מבנים‪ -‬סניפים )‪(4‬‬
‫אחזקת רכב‬
‫יחסי ציבור וגיוס משאבים )‪(5‬‬
‫מלגות‬
‫פחת‬
‫ביטוחים‬
‫מדים‬
‫פיתוח תורה והכשרה‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫)*( מוין מחדש‪.‬‬
‫)‪ (1‬ראה ביאור ‪)12‬א( להלן‪.‬‬
‫)‪ :2013 (2‬כולל שווי תמיכות רשויות מקומיות במערך הסעות חניכים בסך ‪ 354,533‬ש"ח‬
‫‪ :2012‬כולל שווי תמיכות רשויות מקומיות במערך הסעות חניכים בסך ‪ 375,000‬ש"ח ושווי תמיכות‬
‫ממשרד החינוך בסך ‪ 150,000‬ש"ח‪.‬‬
‫)‪:2013 (3‬כולל הוצאות בשווה כסף בסך ‪ 163,328‬ש"ח )‪.(125,671 :2012‬‬
‫)‪ (4‬ראה ביאור ‪)12‬ב( להלן‪.‬‬
‫)‪ :2012 (5‬כולל הוצאות בשווה כסף ‪ 3,553‬בסך ש"ח‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 11‬הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫שקלים חדשים‬
‫‪250,176‬‬
‫‪384,500‬‬
‫‪72,212‬‬
‫‪78,912‬‬
‫‪94,464‬‬
‫‪48,471‬‬
‫‪49,457‬‬
‫‪61,881‬‬
‫‪54,604‬‬
‫‪71,403‬‬
‫‪105,291‬‬
‫‪105,973‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪62,326‬‬
‫‪* 7,710‬‬
‫‪12,739‬‬
‫‪3,461‬‬
‫‪10,727‬‬
‫‪673,375‬‬
‫‪836,932‬‬
‫משכורות ונלוות‬
‫תקשורת‬
‫משרדיות ומיחשוב )‪( 1‬‬
‫כיבודים ואש"ל‬
‫שירותים מקצועיים‬
‫אחזקת רכב‬
‫שכירות משרד ואחזקה )‪(2‬‬
‫מיסים‪ ,‬אגרות וביטוחים‬
‫נסיעות‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫)‪ :2012( 1‬כולל הוצאות בשווה כסף בסך ‪ 9,500‬בגין בניית אתר אינטרנט‪.‬‬
‫)‪ 18,000 :2013 (2‬ש"ח הינם תרומה בשווי כסף לטובת שימוש כמשרד העמותה‪ 36,000 :2012).‬ש"ח(‬
‫)*( מוין מחדש‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 12‬שווי פעילות מתנדבים ושווי שימוש המוערך במבנים‬
‫א‪ .‬שווי פעילות מתנדבים‬
‫פעילות העמותה מתבצעת בעיקרה על ידי בני נוער מתנדבים המדריכים ומפעילים חברתית את החניכים‬
‫)ילדים עם צרכים מיוחדים(‪.‬‬
‫אמדן שווי פעילות המתנדבים )בני נוער( נערך בהתבסס על תעריף שכר מינימום לשעה לנוער )גיל ‪.(17-18‬‬
‫על מנת לשקף בצורה נאותה את היקף הפעילות של העמותה החליטה הנהלת העמותה להציג את שווי‬
‫פעילות המתנדבים שמנתה ‪ 1,677‬בני נוער מדריכים בשנת ‪ ,2013‬ו‪ 1,037-‬בני נוער מדריכים בשנת ‪2012‬‬
‫במסגרת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים‪.‬‬
‫אמדן כספי של שווי פעילותם בשנים ‪ 2013‬ו‪ 2012 -‬הינו ‪ 4,459,806‬ש"ח ו‪ 2,621,152-‬ש"ח בהתאמה‪.‬‬
‫האומדן מורכב מסך המתנדבים שהתנדבו בסניף במשך השנה ) בהתאם למספר חודשי הפעילות של‬
‫הסניף( בשווי שכר לשעת פעילות בסך ‪ 18.64‬ש"ח ‪.‬‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ב‪ .‬שווי שימוש המוערך במבנים‬
‫העמותה עושה שימוש לצרכי פעילותה ובשעות הפעילות במבנים שניתנו לה ללא תמורה כספית‪.‬‬
‫על פי אומדן ההנהלה‪ ,‬שווי השימוש המוערך במבנים בשנים ‪ 2013‬ו‪ 2012-‬הינו ‪ 439,000‬ש"ח ו‪342,000 -‬‬
‫ש"ח בהתאמה‪.‬‬
‫באור ‪ - 13‬אירועים לאחר תאריך המאזן‬
‫בפברואר ‪ 2014‬אישר משרד הרווחה כוונת התקשרות להרחבת פעילות העמותה בסניפים הקיימים‬
‫ובסניפים חדשים שיפתחו במהלך שנת ‪) 2014‬להלן‪" :‬המיזם"(‪ .‬במסגרת המיזם‪ ,‬התחייב משרד הרווחה‬
‫להשתתף בסך של עד ‪ 2.76‬מליון ש"ח בהוצאות העמותה‪ .‬התמיכה תינתן מדי חודש‪ ,‬בכפוף לעמידת‬
‫העמותה בתנאים שהוגדרו בהסכם שנחתם בין הצדדים‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 14‬תרומות מעל ‪ 20,000‬ש"ח‬
‫על פי תקנות העמותות )קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי( התשס"ג ‪-‬‬
‫‪,2002‬‬
‫להלן פירוט התורמים אשר תרמו מעל ‪ 20,000‬ש"ח‪.‬‬
‫סכום התרומה בש"ח‬
‫שם התורם‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫דוד קליין‬
‫‪177,150‬‬
‫‪765,842‬‬
‫תמורה‬
‫‪39,843‬‬
‫‪301,316‬‬
‫הסוכנות היהודית‬
‫‪25,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫‪148,845‬‬
‫כלל חברה לביטוח בע"מ‬
‫‪113,920‬‬
‫הקרן החדשה‬
‫‪110,000‬‬
‫לב גן העיר‬
‫‪104,801 RUDERMAN FA FOUNDATION‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪101,500‬‬
‫קרן עזריאל ‪-‬ישראל‬
‫‪100,000‬‬
‫אזורים‬
‫‪40,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫בנק הפועלים‬
‫‪300,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫קרן יוסף וקריסטינה קסירר‬
‫‪92,372‬‬
‫קרן וואהל‬
‫‪150,000‬‬
‫‪90,000‬‬
‫ניאו גיימס‬
‫‪86,975‬‬
‫זאן כרטיסים בע"מ‬
‫‪597,830‬‬
‫‪81,567‬‬
‫מתן משקיעים בקהילה‬
‫‪69,000‬‬
‫פיאט‬
‫‪60,000‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ‬
‫‪55,431‬‬
‫קרן פידלין ‪HFN TRUST CO‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪55,000‬‬
‫גנדיר השקעות בע"מ‬
‫‪53,171‬‬
‫‪KADOORIE CHARITB‬‬
‫‪50,000‬‬
‫א א רחמינוב יהלומים בע"מ‬
‫‪25,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ‬
‫‪25,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫דליה גולדשטיין‬
‫‪26,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫מכתשים‪-‬אגו כימיקלים‬
‫‪50,000‬‬
‫עדי אלטשולר‬
‫‪47,500‬‬
‫מנהל קהילתי בקעה רבתי‬
‫‪44,362‬‬
‫‪RECHT SANWALTSK‬‬
‫‪39,615‬‬
‫סיטי לייף סטייל בע"מ‬
‫‪36,000‬‬
‫גולדמן סאקס ישראל‬
‫‪30,000‬‬
‫גמא ניהול וסליקה בע"מ‬
‫‪30,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫קרן מוזס וולפוביץ‬
‫‪28,344‬‬
‫קוסט‪/‬ארנסט אנד יאנג‬
‫‪26,000‬‬
‫‪26,500‬‬
‫שיכון ובינוי בע"מ‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫‪20‬‬
‫בעבודה‬
‫‪09/09/2014 12:36:25‬‬
‫כנפיים של קרמבו )ע"ר(‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 14‬תרומות מעל ‪ 20,000‬ש"ח )המשך(‬
‫סכום התרומה בש"ח‬
‫שם התורם‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫חטיבת שוקי הון‪-‬בנק לאומי ‪25,000‬‬
‫הפניקס חברה לביטוח לבע"מ ‪25,000‬‬
‫‪24,198‬‬
‫‪JEWISH CHILD'S DAY‬‬
‫‪23,000‬‬
‫אמירי זכרון יעקב בע"מ‬
‫‪23,000‬‬
‫הדרן בע"מ‬
‫‪21,999‬‬
‫מש' וולפסון‬
‫‪20,000‬‬
‫‪20,360‬‬
‫ציפה כרמון‬
‫‪20,000‬‬
‫אירית רפפורט‬
‫‪40,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫ישראכרט בע"מ‬
‫‪20,000‬‬
‫פנינסולה פיננסים בע"מ‬
‫‪20,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫קרן פרץ נפתלי‬
‫‪500,150‬‬
‫שופרסל‬
‫‪123,501‬‬
‫‪Sobell foundation‬‬
‫‪54,236‬‬
‫‪Boeing Company‬‬
‫‪93,350‬‬
‫‪Marcice and vivieme‬‬
‫‪36,970‬‬
‫בי"ס אלחריזי‬
‫‪138,335‬‬
‫הום סנטר‬
‫‪28,665‬‬
‫סיטיבנק ‪-‬אירופה מרתון‬
‫‪250,000‬‬
‫צ'ק פוינט‬
‫‪50,000‬‬
‫קרן אי די בי למען קהילה‬
‫‪61,324‬‬
‫קרן יד הנדיב‬
‫‪385,092‬‬
‫קרן ע"ש תד אריסון‬
‫‪25,000‬‬
‫שמעון ברזילי‬
‫‪56,778‬‬
‫קרן קנדי לי‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫‪ 11‬בספטמבר ‪2014‬‬
‫תאריך אישור‬
‫הדוחות הכספיים‬
‫אבי ניסן‪ ,‬רו"ח‬
‫חבר ועד‬
‫דותן ברדה‪ ,‬עו"ד‬
‫חבר ועד‬
‫‪21‬‬
‫אופירה רותם‪,‬‬
‫מנכ"ל‬