מכרז פומבי לניהול ותפעול הבריכה הציבורית בבית אריה

‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫החברה הכלכלית‬
‫לפיתוח בית אריה בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪/101/11‬‬
‫לניהול ותפעול‬
‫בריכת הרחצה הציבורית‬
‫בבית אריה‬
‫(חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזה המכרז)‬
‫_________________________________________________________‬
‫פברואר ‪1/11‬‬
‫שבט התשע"ב‬
‫‪1‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫תוכן העניינים‬
‫מסמך ‪ – /‬תנאי המכרז‬
‫תנאי המכרז‬
‫מכרז להפעלת בריכה ציבורית בבית אריה‬
‫לכבוד‪___________ :‬‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' ‪2/122/2‬‬
‫הפעלת בריכת שחיה בבית אריה ( להלן‪" :‬המכרז")‬
‫מידע כללי והוראות למשתתפים‬
‫מכרז פומבי מס' ‪2/122/2‬‬
‫בעניין‪ :‬ניהול ותפעול הבריכה הציבורית בבית אריה‬
‫מועד סיור מציעים בבריכת הרחצה בבית אריה‬
‫יום ‪ ,1.0.22/2‬יב' באדר תשע"ב‪ ,‬בשעה‪//:02 :‬‬
‫המועד האחרון להגשת ההצעות‬
‫יום ‪ ,/1.0.22/2‬כד' באדר תשע"ב‪ ,‬בשעה‪/2:22 :‬‬
‫מועד פתיחת מעטפות ההצעות‬
‫יום ‪ ,/1.0.22/2‬כד' באדר תשע"ב‪ ,‬בשעה‪/0:22 :‬‬
‫‪ .1‬מהות ההזמנה‪ :‬החברה לפיתוח בית אריה בע"מ (להלן‪" :‬המזמינה") מתכבדת‬
‫להזמין בזה הצעות להפעלת בריכת הרחצה הציבורית של הישוב בית אריה‬
‫(להלן‪" :‬הבריכה")‪.‬‬
‫‪ .1‬המציע שהצעתו תזכה במכרז‪ ,‬יידרש להשקעה כספית ולעמידה בתנאי סף‪,‬‬
‫(להלן‪" :‬הזכיין" או "הזכיין" או "המשתמש") – כמפורט בחוברת זו‪.‬‬
‫‪ .3‬הזכיין יהיה אחראי באופן בלעדי להפעלת הבריכה בהתאם להוראות כל דין‪,‬‬
‫לרבות קבלת כל היתר ו‪0‬או רישיון נדרש להפעלת הבריכה‪.‬‬
‫‪ .4‬הפעלת הבריכה כוללת הפעלה של מזנון הבריכה‪ ,‬בהתאם לתנאי המכרז‪ .‬הזכיין‬
‫יידרש להפעלת המזנון בהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫‪ .5‬לזכיין תינתן האפשרות להפעיל את הבריכה במשך עונת הקיץ ‪ ,1/11‬לתקופה‬
‫כפי שתוגדר להלן (להלן‪" :‬תקופת הזיכיון") – ובלבד שיעמוד בתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ .6‬תקופת הזיכיון‪ :‬התקופה תחל מיום שני‪ ,‬ערב העצמאות ד' אייר תשע"ב‪,‬‬
‫‪ 21.2.22/2‬ועד ליום יא' בחשוון תשע"ב‪ .21./2.22/2 ,‬החברה תהיה רשאית‬
‫לדחות את מועד ההפעלה בפרק זמן של עד ‪ 3/‬ימים‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‬
‫‪1‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫‪ .7‬לאחר תום תקופת הזיכיון – אם הזכיין יעמוד בתנאים הנדרשים‪ ,‬תינתנה‬
‫לזכיין שתי אופציות להפעלת הבריכה למשך שתי תקופות אופציה של שתי‬
‫עונות רחצה נוספת נוספות – כל אופציה תאפשר תקופת זיכיון של עונת רחצה‬
‫אחת נוספת בת כ ‪ 6 -‬חודשים כל אחת‪ ,‬החל בערב עצמאות ועד לאחר חגי תשרי‪,‬‬
‫בהתאם למועדים בהם יחולו ע"פ לוח השנה באותה תקופה – והכל בכפוף‬
‫לתנאי המכרז (להלן‪" :‬תקופות האופציה")‪.‬‬
‫‪ .8‬תנאי מימוש האופציה‪ :‬הזכות למימוש כל אחת מתקופות האופציה‪ ,‬לרבות‬
‫מעבר מתקופת האופציה הראשונה לתקופת האופציה השנייה‪ ,‬מותנית בתנאים‬
‫המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪.8.1‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫‪.1.0‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.5‬‬
‫עמידת הזכיין בכל תנאי חוזה המכרז‪.‬‬
‫גידול ‪ 1‬תוספת בדמי השימוש‪ :‬גידול בתשלום דמי השימוש‬
‫בשיעור של ‪ 1/%‬בכל תקופה‪ ,‬ביחס לתקופה שקדמה לה‪.‬‬
‫עריכת שינויים בתצורת בריכת הרחצה‪ :‬למזמינה‪ ,‬שמורה‬
‫הזכות המלאה לערוך שינוי בתצורת מבנה הבריכה‪ ,‬למשל‪ :‬קירוי‬
‫הבריכה‪ ,‬בניית מבנים נוספים וכיו"ב – והכל לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדית של המזמינה‪ .‬השינויים והשפעותיהם יחייבו את הזכיין‬
‫על כל המשתמע מכך‪ .‬לא תקבל טענה כלשהי מצד הזכיין בגין‬
‫שינויים אלה‪.‬‬
‫הודעה מראש‪ :‬קבלת הודעת הזכיין מראש ובכתב המודיעה על‬
‫כוונתו לממש את האופציה וזאת לא יאוחר מ‪ 7 -‬ימים מתחילת‬
‫השנה האזרחית העוקבת‪ ,‬בה אמורה להתחיל עונת הרחצה‬
‫בתקופת האופציה‪.‬‬
‫הפקדת ערבות בנקאית חדשה ובטוחות חדשות בהתאם לתנאי‬
‫החוזה‪.‬‬
‫‪ .9‬מובא לידיעת הזכיין כי בכוונת החברה לפיתוח בית אריה בתיאום עם המועצה‬
‫המקומית בית אריה לצאת במקביל או בסמוך לאחר פרסום מכרז זה‪ ,‬למכרז‬
‫הקמה והפעלה של קאנטרי קלאב בישוב הכולל גם את מתחם הבריכה ומכון‬
‫הכושר‪ ,‬וכי המזמינה תהיה רשאית להודיע לזכיין על סיום ההתקשרות עמו ועל‬
‫המועד בו יהא עליו להתפנות ממתחם הבריכה‪ ,‬בהתאם להוראות מכרז זה‪,‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪ .1/‬במקרה כאמור בסעיף ‪ 9‬לעיל‪ ,‬החברה לפיתוח תשלח לזכיין הודעה לפיה על‬
‫הזכיין לפנות את הבריכה והמזנון בתוך ששה (‪ )6‬חודשים ממועד קבלת‬
‫ההודעה‪ ,‬כאשר מועד מסירת ההודעה ע"י המזמינה לא יקדם ליום ‪.16.6.1/11‬‬
‫במקרה של קבלת הודעה כאמור הזכיין יפנה את מתחם הבריכה במועד שנקבע‬
‫ולא יבוא אל החברה בטענה או דרישה כלשהי‪.‬‬
‫‪ .11‬מובא בזאת לידיעת הזכיין כי מכרז זה נערך בעקבות ביטול חוזה המכרז שבין‬
‫החברה לבין המפעיל הקודם של הבריכה‪ ,‬וזאת עקב הפעלה לקויה והפרה‬
‫יסודית של ההסכם ע"י המפעיל הקודם וכי קיימת אפשרות שהמפעיל הקודם‬
‫ינקוט בהליכים משפטיים שמטרתם ביטול מכרז זה ו‪0‬או המשך הפעלת הבריכה‬
‫על ידו‪ .‬במקרה בו יינקטו הליכים משפטיים כאמור עד למועד תחילת ההפעלה‬
‫ע"י הזכיין החדש‪ ,‬תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עמו ללא תשלום‬
‫פיצוי כלשהו‪ ,‬למעט החזר הוצאות רכישת מסמכי המכרז‬
‫‪3‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫‪ .11‬הזכיין מתחייב לחתום מול המזמינה על חוזה המכרז (להלן‪" :‬חוזה ההפעלה")‪,‬‬
‫בתוך ‪ 14‬יום מקבלת ההודעה על זכייתו במכרז‪.‬‬
‫‪ .13‬רווחים והכנסות הזכיין‪ :‬הזכיין ידרוש תשלום בעבור כניסת המתרחצים‬
‫לבריכת הרחצה (להלן‪" :‬דמי כניסה")‪ .‬הזכיין ימכור מנויים וכרטיסי כניסה‬
‫לכל המעוניין‪ .‬ההכנסות מגביית דמי הכניסה במלואם יהיו של הזכיין‪.‬‬
‫דמי שימוש‪:‬‬
‫‪ .14‬הזכיין ישלם למזמינה דמי שימוש במשך תקופת הזיכיון כפי שיפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬גובה דמי השימוש – יהיה כפי שיוצעו ע"י משתתפי המכרז וכפי שיסוכם‬
‫בחוזה שייחתם עם הזכיין שיזכה במכרז‪.‬‬
‫ב‪ .‬תשלום דמי שימוש‪ :‬הזכיין ישלם דמי שימוש חודשיים במתחם הבריכה‪,‬‬
‫בהתאם לזיכיון‪ ,‬בסכום שיוצע על ידו‪ ,‬בשיעור שלא יפחת מ‪__________ -‬‬
‫‪ ,₪‬בצירוף מע"מ כחוק‪ ,‬לכל חודש (להלן ולעיל‪" :‬דמי השימוש")‪.‬‬
‫ג‪ .‬מועדי התשלום‪ :‬התשלום יבוצע בתקופת הזיכיון בשלושה תשלומים‪.‬‬
‫במועד חתימת החוזה יימסרו לידי המזמינה ‪ 3‬שיקים‪ .‬כאשר מועדי פירעון‬
‫השיקים יהיה כדלקמן‪ :‬השיק הראשון ייפרע ביום פתיחת עונת הרחצה‬
‫והאחרים במרווח של חודש בין שיק לשיק‪.‬‬
‫ד‪ .‬הגדלת דמי השימוש‪ :‬ככל שיסכימו הצדדים על תקופת הארכה‪ ,‬דמי‬
‫השימוש יגדלו בשיעור של ‪ ,1/%‬ביחס לתקופת הזיכיון‪ .‬מועדי התשלום‬
‫בתקופות ההארכה – ככל שיהיו – יהיו כמו בתקופת הזיכיון (‪ 3‬תשלומים)‪.‬‬
‫‪ .15‬אחזקה ותחזוקת מתקני הבריכה‪ :‬הזכיין יקבל אחריות מלאה לתקינות מתקני‬
‫הבריכה‪ ,‬לרבות‪ :‬המבנים ואביזריהם‪ ,‬חדרי המכונות‪ ,‬מערכות מים‪ ,‬מערכות‬
‫חשמל‪ ,‬ציוד חשמל‪ ,‬גינון‪ ,‬ריהוט‪ ,‬כלים סניטריים‪ ,‬וכל חפץ ו‪0‬או אביזר בעל ערך‬
‫כספי כלשהו‪.‬‬
‫‪ .16‬תשלומים נוספים‪ :‬הזכיין יישא בתשלומי הארנונה למועצה המקומית וכן‬
‫בחיובים בגין צריכת החשמל והמים כפי שיחויב על ידי המועצה המקומית בית‬
‫אריה‪-‬עופרים‪ .‬להבטחת תשלומים אלה‪ ,‬יפקיד הזכיין בידי החברה‪ ,‬המחאה‬
‫חתומה לפקודת המועצה המקומית בית אריה עופרים‪ ,‬ללא ציון סכום ותאריך‬
‫(להלן‪" :‬הבטוחות")‪ .‬הבטוחות יושבו לזכיין בתוך ‪ 3/‬יום מתום תקופת הזיכיון‬
‫או תקופות האופציה לפי העניין ולאחר שיתקבל אישור המועצה המקומית כי‬
‫כל התשלומים שולמו במלואם‪.‬‬
‫‪ .17‬אופי הזכות של הזכיין במתקני הבריכה‪ :‬חוזה המכרז יקנה לזכיין זכות שימוש‬
‫מוגבלת בזמן בלבד במבנה הבריכה ובמתקניה‪ ,‬וכן במבנה המזנון‪ ,‬שאינה זכות‬
‫שכירות‪ .‬כל השקעה של הזכיין במבנה הבריכה‪ ,‬במתקניה‪ ,‬במבנה המזנון‪,‬‬
‫בציוד וכד'‪ ,‬לא תקנה לזכיין זכות כלשהי וכל משתתף במכרז נדרש לוותר על כל‬
‫טענה בהקשר זה‪.‬‬
‫‪ .18‬השימוש במתקני בריכת הרחצה ע"י הרשות המקומית‪ :‬הרשות המקומית‬
‫תהא רשאית להשתמש בבריכת הרחצה ובמתקניה כפי שיפורט בגוף חוזה‬
‫השימוש המצורף בזה‪.‬‬
‫‪ .19‬השבת המתקנים למזמינה‪ :‬בתום תקופת הזיכיון ו‪0‬או תקופות האופציה‪ ,‬ישיב‬
‫הזכיין את הבריכה וכל מתקניה וכן את מבנה המזנון‪ ,‬על כל רכיביו והציוד‬
‫‪4‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫השייך לו‪ ,‬למזמינה‪ ,‬מבלי שיהא זכאי לתשלום כלשהו ומבלי שתיוותר בידיו‬
‫זכות כלשהי הקשורה לבריכה ו‪0‬או למזנון‪.‬‬
‫תפעול הבריכה והמזנון‬
‫‪ .1/‬הזכיין יפעל לקבלת רישיון עסק בהתאם להוראות כל דין ויהא אחראי בלעדית‬
‫לקבלת רישיון כאמור‪ ,‬טרם הפעלת הבריכה והמזנון‪.‬‬
‫‪ .11‬הפעלת הבריכה ותחזוקתה במהלך כל תקופת הזיכיון ותקופות האופציה‬
‫תיעשה בהתאם להוראות נספח התפעול והתחזוקה – נספח א' המהווה חלק‬
‫בלתי נפרד מחוזה המכרז‪.‬‬
‫‪ .11‬הפעלת המזנון במהלך כל תקופת הזיכיון ותקופות האופציה‪ ,‬תיעשה בהתאם‬
‫להוראות נספח הפעלת מזנון הבריכה – נספח ב' המהווה חלק בלתי נפרד‬
‫מחוזה המכרז‪ .‬נספח זה כולל תפריט מינימאלי אותו יחויב הזכיין לספק במהלך‬
‫כל תקופת הזיכיון ותקופות האופציה‪.‬‬
‫‪ .13‬במידה והזכיין יבקש לשפץ את מבנה המזנון ו‪0‬או להחליפו במבנה קבע‪ ,‬למטרת‬
‫ממכר מזון ומשקאות בלבד‪ ,‬יעשה זאת לאחר קבלת אישור החברה‪ ,‬על חשבונו‬
‫בלבד ובכפוף לקבלת כל ההיתרים הדרושים לרבות היתר בנייה בניית‪0‬שיפוץ‬
‫מבנה ורישיון עסק לפי צו רישוי עסקים‪ .‬מובהר בזאת כי לזכיין לא יהיו כל‬
‫זכויות במבנה המזנון החדש או המשופץ ככל שיחליט לפעול כאמור בסעיף זה‪,‬‬
‫והמבנה החדש או המשופץ יוותר קניין המועצה המקומית בית אריה עופרים‪.‬‬
‫תנאי סף להשתתפות במכרז‬
‫‪ .14‬במכרז רשאים להשתתף מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬עוסק מורשה או תאגיד רשום‪ :‬המציעים יצרפו להצעתם העתק נאמן‬
‫למקור של תעודת עוסק מורשה או מסמכי התאגדות של החברה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ניהול ספרים‪ :‬מציעים הזכאים לקבל אישור על ניהול ספרים כדין בהתאם‬
‫להוראות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים‪ .‬הזכיין יידרש להציג אישור‬
‫תקף עפ"י חוק זה במועד חתימת חוזה המכרז‪.‬‬
‫ג‪ .‬אישור מורשי חתימה‪ :‬אישור עו"ד או רואה חשבון כי לחותם יש זכות‬
‫חתימה מחייבת במסמכי העסק ‪ 0‬התאגיד‪.‬‬
‫ד‪ .‬הכשרה מקצועית‪ :‬המציע מתחייב להפעיל את הבריכה באמצעות גורם‬
‫בעל רישיון הפעלת בריכה ציבורית מהרשויות המוסמכות‪ .‬וכן בעל ניסיון‬
‫בהפעלת בריכה ציבורית במשך תקופה של שנתיים לפחות‪ ,‬אשר יציג‬
‫המלצות ואישורים לניסיונו המוכח‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ערבות המכרז – ערבות בנקאית‬
‫‪ .15‬תנאי סף נוסף – ערבות המכרז‪ :‬תנאי סף נוסף להשתתפות במכרז הוא צירוף‬
‫ערבות בנקאית אוטונומית של בנק בישראל להבטחת התחייבויות המציע‬
‫למקרה בו תיבחר הצעתו כהצעה הזוכה במכרז (להלן‪" :‬ערבות המכרז")‪.‬‬
‫‪ .16‬סכום ערבות המכרז‪ :‬הערבות תהיה על סך של ‪ ₪ 22,222‬ותעמוד בתוקפה‬
‫למשך ‪ 9/‬יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫‪ .17‬חילוט הערבות‪ :‬מובהר בזאת כי במקרה בו לא יעמוד המציע בכל תנאי הצעתו‬
‫מכל סיבה שהיא ו‪0‬או ימנע מלחתום על חוזה המכרז‪ ,‬תהא המזמינה רשאית‬
‫לחלט ערבות בנקאית זו עפ"י החלטתה הבלעדית‪ ,‬ללא מגבלה כלשהי‪.‬‬
‫‪ .18‬החזרת הערבות‪ :‬לא הודיעה המזמינה למציע כי בכוונתה להתקשר עמו‪ ,‬בתוך‬
‫‪ 9/‬ימים ממועד מסירת הערבות למזמין‪ ,‬תוחזר הערבות למציע מבלי שהדבר‬
‫יזכה אותו בפיצוי כלשהו‪.‬‬
‫ערבות ההפעלה – ערבות בנקאית‬
‫‪ .19‬ערבות הביצוע (הפעלה)‪ :‬במקרה בו הצעת המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז‪,‬‬
‫תוחלף ערבות המכרז ע"י הזכיין בערבות בנקאית אוטונומית להבטחת כל‬
‫התחייבויות הזכיין מכוח חוזה המכרז ו‪0‬או מסמכי המכרז‪.‬‬
‫א‪ .‬גובה ערבות ההפעלה‪ :‬הערבות תהיה על סך של ‪.₪ 22,222‬‬
‫ב‪ .‬תקופת הערבות‪ :‬הערבות תימסר לפני מועד תחילת תקופת הזיכיון (ובטרם‬
‫חלוף תקופת ‪ 9/‬ימי ערבות המכרז) ותעמוד בתוקפה עד ‪ 6/‬יום לאחר תום‬
‫תקופת הזיכיון‪.‬‬
‫אחריות וביטוח‬
‫‪ .3/‬הזכיין יישא באחריות לכל נזק שייגרם למזמינה ו‪0‬או למועצה המקומית בית‬
‫אריה ו‪0‬או לצדדים שלישיים כלשהם‪ ,‬בהתאם להוראות חוזה המכרז מסמך ‪1‬‬
‫למסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .31‬הזכיין ירכוש את הביטוחים הנדרשים בהתאם להוראות חוזה השימוש מסמך ‪1‬‬
‫למסמכי המכרז‪.‬‬
‫הגשת ההצעה‬
‫‪ .31‬עיון במסמכי המכרז‪ :‬המתעניינים רשאים לעיין במסמכי המכרז המצויים‬
‫במשרדי המזמינה או באתר האינטרנט של המזמינה‪ .‬לצורך עיון במסמכים‬
‫במשרדי המזמינה‪ ,‬יש לתאם טלפונית עם משרדי המזמינה ‪ .21-5/27220‬בין‬
‫השעות‪ 9/:// :‬ועד ‪.15://‬‬
‫‪ .33‬רכישת מסמכי המכרז‪ :‬המעוניינים להגיש הצעה‪ ,‬רשאים לרכוש את מסמכי‬
‫המכרז תמורת ‪ ₪ 722‬במשרדי המזמינה‪.‬‬
‫‪ .34‬המועד האחרון להגשת הצעות‪ :‬את מסמכי ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה‪,‬‬
‫במשרדי המזמינה במסירה אישית‪ ,‬כשהיא סגורה‪ ,‬עד ליום ‪ /1.0.22/2‬שעה‬
‫‪ ./2:22‬הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל לא תידון‪.‬‬
‫איסור על ביצוע שינויים במסמכי המכרז‪ :‬כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי‬
‫ההצעה או כל הסתייגות לגביהם בן אם ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב‬
‫לוואי או בכל דרך אחרת יהיו חסרי כל תוקף ו‪ 0‬או ייגרמו לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫‪ .35‬בחירת ההצעה הזוכה‪ :‬בחירת ההצעה הזוכה תיעשה ע"י ועדת המכרזים של‬
‫המזמינה‪ .‬המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את ההצעה המתאימה ביותר‬
‫ואינה מתחייבת לבחור את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי‪.‬‬
‫‪ .36‬דירוג ההצעות‪ :‬המזמינה תדרג את ההצעות‪ ,‬העדיפה ביותר תדורג כמס' ‪,1‬‬
‫השנייה בעדיפות תדורג כמס' ‪ 1‬וכן הלאה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫הדירוג יתבסס בין השאר גם על גובה הצעת דמי השימוש‪ ,‬ותק בהפעלת בריכות‬
‫והמלצות קודמות‪.‬‬
‫‪ .37‬בחירת הצעה אלטרנטיבית‪ :‬במקרה שהשתתפותו של הזוכה (מס' ‪ )1‬תבוטל‬
‫מסיבה כלשהי‪ ,‬המזמינה תהא רשאית לחלט את ערבות המכרז מבלי להשיבה‬
‫ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציע שהצעתו דורגה הבאה בעדיפות‪.‬‬
‫הבהרות ושינויים במסמכי המכרז‬
‫‪ .38‬המזמינה תהא רשאית לעדכן ו‪0‬או לשנות כל הוראה ו‪0‬או נתון שבמסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬אם במענה לפניית המציעים ואם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬עד למועד‬
‫האחרון להגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪ .39‬שינוי כאמור יבוצע טרם המועד האחרון להגשת ההצעות ויועבר בפקס לכל‬
‫רוכשי מעטפות המכרז‪ ,‬עפ"י הנתונים שיושארו על ידם בעת רכישת המעטפות‪.‬‬
‫פירוט רשימת מסמכי המכרז‬
‫‪ .4/‬מסמכי המכרז הם‪:‬‬
‫א‪ .‬מסמך ‪ – 1‬תנאי המכרז‪.‬‬
‫ב‪ .‬מסמך ‪ - 1‬נוסח הצעת המציע‪.‬‬
‫ג‪ .‬מסמך ‪ – 3‬חוזה שימוש במתחם הבריכה הציבורית והמזנון‪.‬‬
‫ד‪ .‬נספח א' – נספח תפעול ותחזוקה‪.‬‬
‫ה‪ .‬נספח ב' – נספח הפעלת המזנון‪.‬‬
‫‪ .41‬סתירה בין מסמכי המכרז‪ :‬בכל מקרה של אי התאמה ו‪0‬או סתירה בין מסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬הנוסח המפורט בחוזה השימוש הוא הקובע‪ .‬ובכל מקרה אי הסתירה‬
‫תפורש ככל שניתן ברוח הדברים המשתמעים מחוזה השימוש‪.‬‬
‫‪ .41‬נספחי מסמכי המכרז‪ ,‬החוזה ונספחיו‪ ,‬מהווים חלק בלתי נפרד זה מזה‪.‬‬
‫מיטל חג'ג'‬
‫אבי נעים‬
‫מנכ"ל החב' לפיתוח בית אריה בע"מ‬
‫יו"ר החב' לפיתוח בית אריה בע"מ‬
‫‪7‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫מסמך ‪ – 2‬הצעת המציע‬
‫נספח הצעת משתתף המכרז‪:‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכה ציבורית בבית אריה‬
‫עוסק מורשה ‪ 0‬שותפות ‪ 0‬חברה ‪ 0‬פרטי (מחק המיותר)‬
‫אני הח"מ ‪ ............................................‬מחברת ‪............................................‬‬
‫עוסק‬
‫‪0‬‬
‫חברה‬
‫מס‪.‬‬
‫‪,..................................‬‬
‫זיהוי‬
‫מס‪.‬‬
‫בעל‬
‫מורשה‪......................................‬‬
‫מתחייב ומצהיר בזה כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬קראתי ובחנתי בקפדנות את מסמכי המכרז וכל יתר המסמכים המצורפים‬
‫אליהם ואני מקבל את התנאים שבהם ללא כל התניה או סייג‪.‬‬
‫‪ .1‬אני מצהיר ומתחייב כי יש לי הניסיון הכישורים היכולת והחוסן הפיננסי‬
‫הדרושים להפעלת הבריכה‪.‬‬
‫‪ .3‬אני מצהיר ומתחייב כי ברשותי כל מסמכי המכרז כהגדרתם במסמך תנאי‬
‫המכרז‪ ,‬כי קראתי והבנתי את תוכנם‪ ,‬קיבלתי את כל ההסברים אשר ביקשתי‬
‫ומתחייב לבצע את עבודתי בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם‪.‬‬
‫‪ .4‬הצהרה זו מהווה נספח להצעת מחיר ‪ 0‬חוזה זה ‪ ,‬והנה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪ .5‬קראתי את סעיף ‪ 11‬למסמך תנאי המכרז והוא מובן לי ומקובל עלי‪.‬‬
‫‪ .6‬להלן הצעתי בהתאם למסמך תנאי המכרז‪:‬‬
‫‪ + ₪‬מע"מ ויהיו‬
‫דמי השימוש החודשיים בתקופת הזיכיון יעמדו על ‪:‬‬
‫צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הגשת הצעתי זו‪.‬‬
‫דמי השימוש החודשיים בתקופת האופציה הראשונה יעלו ב – ‪ 1/%‬ביחס לדמי‬
‫השימוש בתקופת הזיכיון‪.‬‬
‫דמי השימוש החודשיים בתקופת האופציה השנייה יעלו ב – ‪ 1/%‬ביחס לדמי‬
‫השימוש בתקופת האופציה הראשונה‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום ‪ ,‬ביום____ חודש _____‪:22/2 ,‬‬
‫שם המציע‪______________________ :‬‬
‫חתימת המציע‪_____________ :‬‬
‫(חותמת לתאגיד) ________________________________‬
‫‪8‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫מסמך ‪ – 0‬הסכם שימוש‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ - 2/122/2‬הסכם הפעלת בריכה ומזנון בבית אריה‬
‫הסכם‬
‫שנערך ונחתם ביום ______ לחודש ________‪ ,‬שנת ‪22/2‬‬
‫בין‪ :‬החברה לפיתוח בית אריה‬
‫שכתובתה ד‪.‬נ מודיעין – מיקוד ‪71947‬‬
‫מצד אחד‬
‫(להלן‪" :‬החברה")‬
‫לבין‪____________________ :‬‬
‫מרח' ________________‬
‫____________________‬
‫(להלן‪" :‬הזכיין" או או "המשתמש")‬
‫מצד שני‬
‫מבוא‬
‫הואיל‬
‫והמשתמש הוא הזכיין במכרז פומבי מס' ‪.1/110_/1‬‬
‫והואיל‬
‫והחברה מנהלת עבור המועצה המקומית בית אריה את מתחם הבריכה‬
‫הציבורית בבית אריה ואת מבנה המזנון הנמצא בתחום הבריכה הציבורית‪ ,‬על‬
‫מתקניהם השונים (להלן‪" :‬המתחם");‬
‫והואיל‬
‫החברה מעוניינת לאפשר לזכיין להשתמש במתחם לצורך הפעלת הבריכה‬
‫הציבורית והמזנון‪ ,‬לפי תנאי חוזה זה;‬
‫והואיל והמשתמש מעוניין לעשות שימוש במתחם לתקופה ולתנאים כמפורט בהסכם‬
‫זה להלן;‬
‫והואיל‬
‫ולזכיין הובהר כי אפשרויות השימוש במתחם על ידו – בשל היות המתחם‬
‫מתחם ציבורי של המועצה המקומית בית אריה – מוגבלות לעקרונות הקבועים‬
‫בהסכם זה להלן ולשימושים שיאושרו ע"י החברה בלבד;‬
‫והואיל‬
‫והצדדים מסכימים כי אין מדובר בהסכם שכירות‪ ,‬אלא בהסכם לשימוש‬
‫במתחם בלבד‪ ,‬ואין ההסכם מעניק למשתמש כל זכות קניינית במתחם הבריכה;‬
‫‪9‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫והואיל‬
‫ולזכיין ידוע כי בכוונת החברה‪ ,‬בתיאום עם המועצה המקומית בית אריה‬
‫לצאת במקביל או בסמוך לאחר פרסום המכרז נשוא הסכם זה‪ ,‬למכרז‬
‫הקמה והפעלה של קאונטרי קלאב בישוב הכולל גם את מתחם הבריכה‬
‫ומכון הכושר‪ ,‬וכי החברה תהיה רשאית להודיע לזכיין על סיום‬
‫ההתקשרות עמו ועל פינוי מתחם הבריכה והמזנון בתוך ‪ 6‬חודשים‪,‬‬
‫בהתאם להוראות תנאי המכרז והסכם זה‪ ,‬מבלי שיגיע לזכיין פיצוי או‬
‫החזר כלשהו‪.‬‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬כל האמור במבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו‪ ,‬מחייב את הצדדים כגוף‬
‫ההסכם ויפורש יחד עם ההסכם‪.‬‬
‫‪ .1‬כל מסמכי מכרז פומבי מס' ‪ /101/11‬של החברה לפיתוח בית אריה בע"מ מהווים חלק‬
‫בלתי נפרד מהסכם זה‪.‬‬
‫‪ .3‬כותרות הסעיפים בהסכם זה באות רק לצורך הנוחיות ואין בהן כדי להוות מכשיר‬
‫פרשנות לאיזו מהוראות ההסכם‪.‬‬
‫המתחם‬
‫‪ .4‬המתחם יועמד לשימוש המשתמש‪ ,‬כנגד תשלום דמי שימוש‪ ,‬בהתאם לתנאי המכרז‬
‫והסכם זה‪ .‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי המתחם אינו מושכר למשתמש‪ ,‬אלא‬
‫מועמד לשימושו במועדים ובתנאים הנקובים בחוזה זה וכי הזכות הניתנת למשתמש‬
‫במתחם הינה זכות שימוש מוגבלת כאמור‪ ,‬שאינה זכות שכירות‪.‬‬
‫‪ .5‬המשתמש מאשר בזאת‪ ,‬כי התקשר עם החברה‪ ,‬כאמור בהסכם זה‪ ,‬לאחר שמצא את‬
‫המתחם‪ ,‬מתאים למטרתו ולצרכיו‪.‬‬
‫מטרת השימוש‬
‫‪ .6‬מטרת השימוש היא הפעלת בריכה ציבורית ומזנון בהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי לא יעשה שימוש במתחם לכל מטרה אחרת פרט‬
‫לשימוש מאושר כאמור‪.‬‬
‫תקופת ההתקשרות‬
‫‪ .7‬תקופת ההתקשרות הינה כ‪ 6-‬חודשים‪ ,‬החל מיום‪ ,21.22.22/2 :‬ועד ליום ‪21./2.22/2‬‬
‫התקופה תחל מיום שני‪ ,‬ערב העצמאות ד' אייר תשע"ב‪ 21.2.22/2 ,‬ועד ליום‬
‫‪1/‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫יא' בחשוון תשע"ב‪ .21./2.22/2 ,‬החברה תהיה רשאית לדחות את מועד‬
‫ההפעלה בפרק זמן של עד ‪ 3/‬ימים‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה הבלעדי (להלן‪" :‬תקופת‬
‫ההתקשרות")‪.‬‬
‫‪ .8‬תקופת ההתקשרות‪ ,‬תוגדר גם כעונת רחצה שנתית – בין שהעונה תחול כולה בימי‬
‫הקיץ ובין אם לאו‪ .‬תקופת ההתקשרות – לרבות‪ ,‬תשלום דמי השימוש יחולו על פי‬
‫התקופה המוגדרת גם בהיעדר פעילות בבריכת הרחצה‪.‬‬
‫‪ .9‬למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזה כי תקופת הרחצה מוגדרת החל מערב העצמאות ועד‬
‫לאחר חגי תשרי – לאחר חג שמחת תורה (להלן‪":‬עונת הרחצה")‪.‬‬
‫תקופות אופציה‬
‫‪ .1/‬המשתמש יהא זכאי להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות של עונת רחצה‬
‫שנתית בת כ‪ 6-‬חודשים כל אחת (להלן‪" :‬תקופות האופציה")‪.‬‬
‫‪ .11‬מימוש האופציה להארכת תקופת ההתקשרות כאמור מותנית בתנאים כדלקמן‪:‬‬
‫‪11.1‬‬
‫עמידת הזכיין בכל תנאי חוזה המכרז‪.‬‬
‫‪ 11.1‬גידול ‪ 0‬תוספת בדמי השימוש‪ :‬גידול בתשלום דמי השימוש בשיעור של‬
‫‪ 1/%‬בכל תקופה‪ ,‬ביחס לתקופה שקדמה לה‪.‬‬
‫‪ 11.3‬קבלת הודעת הזכיין בכתב המודיעה על כוונתו לממש את האופציה וזאת‬
‫לא יאוחר מ‪ 7 -‬ימים מתחילת השנה האזרחית העוקבת‪ ,‬בה אמורה‬
‫להתחיל עונת הרחצה‪ ,‬בכל אחת מתקופות האופציה‪.‬‬
‫‪ 11.4‬הפקדת ערבות בנקאית חדשה כמפורט בהסכם זה‪.‬‬
‫‪ .11‬על תקופת האופציה יחולו כל הוראות הסכם זה וכל הוראות שאר מסמכי המכרז‪,‬‬
‫בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫דמי השימוש במתחם‬
‫‪ .13‬כנגד זכות השימוש במתחם ישלם הזכיין למזמינה דמי שימוש חודשיים בסך של‬
‫________ש"ח בצירוף מע"מ כחוק‪.‬‬
‫דמי השימוש יוצמדו למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת חוזה זה (להלן‪:‬‬
‫"הפרשי המדדים") והפרשי המדד ישולמו בתום כל שנת שכירות ‪ 0‬אופציה‪.‬‬
‫‪ .14‬דמי השימוש ישולמו מראש‪ ,‬באמצעות שלוש המחאות אשר יירשמו לפקודת החברה‬
‫לפיתוח בית אריה בע"מ‪ .‬השיקים יימסרו למזמינה במעמד חתימת חוזה זה‪.‬‬
‫מועד תשלום ההמחאה הראשונה יהיה ליום פתיחת עונת הרחצה ומועדי שאר‬
‫ההמחאות יהיו לאותו יום מדי חודש‪ ,‬לחודשים העוקבים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫‪ .15‬דמי השימוש בתקופות האופציה יגדלו בשיעור של ‪ 1/%‬בכל שנה‪ ,‬ביחס לשנת שקדמה‬
‫לה – וזאת‪ ,‬בנוסף להפרשי המדדים‪.‬‬
‫‪ .16‬מובהר בזאת כי דמי השימוש אינם כוללים תשלום בעד שירותים כלשהו‪ ,‬פרט לזכות‬
‫השימוש במתחם למטרת הפעלת בריכה ומזנון‪.‬‬
‫הצהרות והתחייבויות הזכיין‬
‫כללי‬
‫‪ .17‬הזכיין מאשר‪ ,‬כי ראה‪ ,‬בדק ובחן את המתחם וכי המתחם מתאים למטרותיו‬
‫ולשביעות רצונו המלאה‪ ,‬והוא מוותר על טענה ו‪0‬או כל דרישה ו‪0‬או תביעה מכל מין‬
‫וסוג שהוא‪ ,‬כלפי החברה בעניין זה‪.‬‬
‫‪ .18‬הזכיין מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שבמתחם‪ ,‬כמתחם ציבורי‪ ,‬מתחייבת נורמת עבודה‬
‫שאין בה משום פגיעה בעבודת החברה ו‪0‬או בציבור תושבי יישובי האזור‪ .‬הזכיין‬
‫מתחייב שלא להשתמש במתחם למטרות ציבוריות ו‪0‬או פוליטיות‪.‬‬
‫‪ .19‬הזכיין מתחייב לשאת בכל התשלומים בגין כל ההוצאות השוטפות לרבות ארנונה‪,‬‬
‫צריכה שוטפת של חשמל ומים החלים על המתחם ‪ ,‬על פי דרישת המועצה המקומית‬
‫בית אריה‪ .‬להבטחת תשלומים אלו יפקיד הזכיין בטוחות כמפורט בהסכם זה להלן‪.‬‬
‫תפעול הבריכה‬
‫‪ .1/‬הפעלתה השוטפת של הבריכה וכל הקשור לתפעולה היומיומי‪ ,‬לרבות לעניין שעות‬
‫ההפעלה‪ ,‬הוראות הבטיחות‪ ,‬דמי כניסה‪ ,‬רישום מינויים‪ ,‬תפעול הבריכה ותחזוקתה‪,‬‬
‫איכות המים וכיו"ב‪ ,‬יבוצעו בהתאם לכל הוראות נספח א' להסכם זה‪ ,‬המהווה חלק‬
‫בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫תפעול המזנון‬
‫‪ .11‬תפעול המזנון‪ ,‬לרבות לעניין הליך הרישוי‪ ,‬שמירה על ניקיון‪ ,‬שעות הפעלה‪ ,‬תפריט‬
‫מינימאלי וכיו"ב‪ ,‬יבוצע בהתאם לכל הוראות נספח ב' להסכם זה‪ ,‬המהווה חלק בלתי‬
‫נפרד הימנו‪.‬‬
‫השקעה במבנה ובציוד‬
‫‪ .11‬הזכיין יידרש לביצוע ההשקעות הנדרשות לצורך תפעול שוטף של הבריכה על מתקניה‬
‫השונים לרבות מילוי דרישות משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה‪ ,‬כפי שיידרשו‬
‫מעת לעת על מנת לאפשר הפעלת הבריכה כדין‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫השימוש במתחם ‪ -‬כללי‬
‫‪ .13‬הזכיין מתחייב לשמור על שלמות המתחם‪ ,‬מערכותיו ומתקניו בעת השימוש ולשמור‬
‫אותו במצב תקין טוב וראוי לשימוש בהתאם למטרות השימוש‪ ,‬ולהימנע מגרימת כל‬
‫נזק או קלקול במתחם או בכל חלק ממנו‪ .‬במקרה בו יגרם נזק או קלקול כאמור על‬
‫ידי המשתמש‪ ,‬יתוקן הנזק ע"י המשתמש ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ .14‬הזכיין מתחייב שלא להתקין ו‪0‬או להדביק ו‪0‬או לצייר ו‪0‬או לתלות כל שלטים‪,‬‬
‫סימנים‪ ,‬או אמצעי פרסום כלשהם‪ ,‬על חזיתות המתחם ו‪0‬או בתוך המתחם ללא‬
‫הסכמת החברה מראש‪ .‬במקרה ולא יתקבל אישור כאמור תהיה החברה רשאית‬
‫להסירם בכל דרך שיראו לנכון‪ ,‬על חשבון הזכיין‪.‬‬
‫גרימת מטרדים ו‪1‬או מפגעים‬
‫‪ .15‬הזכיין מצהיר ומתחייב בזאת כי פעילותו במתחם לא תגרום לרעש ו‪0‬או לכלוך ו‪0‬או‬
‫להפרעה ו‪0‬או למטרד (להלן‪" :‬המפגע") ותיעשה בהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫‪ .16‬הזכיין מתחייב לשמור על ניקיון המבנים וסביבתם ועל השקט והוא יהיה האחראי‬
‫הבלעדי כלפי החברה ו‪0‬או כל רשות מוסמכות ו‪0‬או כלפי צד ג' כלשהו בגין כל מפגע‬
‫כהגדרתו לעיל‪.‬‬
‫איסור שינויים במתחם‬
‫‪ .17‬מלבד ההוראות המפורטות בהסכם זה לעניין מבנה המזנון‪ ,‬הזכיין לא יעשה ולא‬
‫ירשה לאחרים לעשות כל שינוי פנימי ו‪0‬או חיצוני ו‪0‬או להוסיף כל תוספת בניה למבנה‬
‫ולא להרוס כל חלק ממנו‪ ,‬לא להתקין או להסיר כל אינסטלציה לחשמל‪ ,‬למים או‬
‫מכל סוג אחר‪ ,‬ובכל חלק ממנו‪ ,‬לא להתקין או להסיר מכל השייך לביוב או לחלק‬
‫ממנו‪ ,‬לא להרכיב ולהתקין שלטים מסחריים למיניהם במתחם‪ ,‬והחברה תהיה‬
‫רשאית עפ"י שיקול דעתה המוחלט‪ ,‬למנוע ביצוע כל שינוי או תוספת כנ"ל בכל עת‪,‬‬
‫לסלק או להרוס כל שינוי או תוספת אשר נעשו בניגוד לאמור בסעיף זה‪.‬‬
‫כניסה למתחם‬
‫‪ .18‬מובהר בזאת כי החברה ו‪0‬או מי מטעמה‪ ,‬יהיו רשאים להיכנס למתחם בכל עת‪ ,‬לרבות‬
‫בשעות השימוש של המשתמש‪.‬‬
‫אחסון ציוד‬
‫‪ .19‬אחסנת ציוד במתחם על ידי הזכיין תעשה אך ורק באישור מראש מאת החברה ועל‬
‫אחריותו הבלעדית של הזכיין‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫רישיונות‬
‫‪ .3/‬הזכיין מתחייב להשיג ולחדש על חשבונו‪ ,‬את כל הרישיונות הנדרשים על ידי הרשויות‬
‫המוסכמות ‪ -‬ככל שהם נדרשים ‪ -‬לשם ניהול הבריכה והמזנון במתחם לרבות רישוי‬
‫עסקים‪ ,‬אישורים ממשרד הבריאות ואישורים ממשרד איכות הסביבה ככל שידרשו‪.‬‬
‫‪ .31‬הזכיין מתחייב למלא אחר כל החוקים‪ ,‬התקנות וחוקי העזר החלים ו‪0‬או אלה שיחולו‬
‫כל תקופת ההתקשרות‪ .‬יפר המשתמש חובה זו‪ ,‬יפצה הוא את החברה בגין כל נזק‬
‫ו‪0‬או הוצאה שיגרמו לה עקב ההפרה‪.‬‬
‫איסור הלנה בשטח הבריכה‬
‫‪ .31‬הזכיין מתחייב שלא לאפשר הלנת עובדים בשטח הבריכה‪.‬‬
‫פרסום‬
‫‪ .33‬כל פרסום שיבוצע ע"י המשתמש‪ ,‬לרבות הצבת שלטים‪ ,‬בקשר עם פעילותו‬
‫במתחם‪ ,‬יבוצע לאחר ובכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מטעם החברה ‪.‬‬
‫היעדר זכויות‬
‫‪ .34‬למען הסר ספק‪ ,‬הזכיין מצהיר כי אין לו כל זכות קניינית במתחם‪ ,‬אלא זכות‬
‫שימוש בלבד‪ .‬הזכיין לא יעביר ולא ימחה את זכויותיו על פי הסכם זה או חלק‬
‫ממנו לאחר‪ ,‬אלא אם קבל את הסכמת החברה מראש ובכתב‪.‬‬
‫התאמות ושינויים במתחם‬
‫‪ .35‬החברה איננה צריכה את הסכמת הזכיין כדי לבצע כל שינוי ו‪0‬או תיקון ו‪0‬או‬
‫תוספת במבנה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שתמצא לנכון לעשות מפעם‬
‫לפעם‪ ,‬ובלבד שלא יהיה בביצוע השינוי ו‪0‬או התיקון ו‪0‬או התוספת משום הפרעה‬
‫מתמשכת ובלתי סבירה לשימוש במתחם ו‪0‬או שהשינוי ו‪0‬או התיקון ו‪0‬או‬
‫התוספת לא ימנעו המשך שימוש סביר בו‪.‬‬
‫‪ .36‬הזכיין איננו רשאי לעשות כל שינוי במבנה‪ ,‬למעט שינויים במבנה המזנון‬
‫בתנאים המפורטים בהסכם זה‪.‬‬
‫אחריות ושיפוי‬
‫‪ .37‬הזכיין יהא אחראי לכל נזק לגוף ו‪0‬או לרכוש שיגרם לו ו‪0‬או לעובדיו ו‪0‬או למי‬
‫מטעמו ו‪0‬או למבקרי המתחם ו‪0‬או צד ג' אחר כלשהו‪ ,‬אשר ייגרמו עקב מעשי ו‪0‬או‬
‫‪14‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫מחדלי הזכיין או מי מטעמו והחברה לא ישאו בשום באחריות לנזק כלשהו לגוף‬
‫ו‪0‬או לרכוש כאמור‪.‬‬
‫‪ .38‬היה והחברה ו‪0‬או מי מטעמה יתבעו על ידי הזכיין‪ ,‬עובדיו‪ ,‬לקוחותיו‪ ,‬מבקריו‪,‬‬
‫מוזמניו ו‪0‬או צד ג' אחר כלשהו‪ ,‬בגין עילה כלשהי‪ ,‬אשר יסודה בשימוש במתחם‬
‫ו‪0‬או בביקור בהם בזמן שימושו של המשתמש ו‪0‬או במילוי התחייבויות המשתמש‬
‫עפ"י חוזה זה‪ ,‬יהא חייב המשתמש לפצות ולשפות את החברה בגין כל סכום‬
‫אשר החברה תחויב לשלם כאמור לעיל ובהוצאות שנגרמו לחברה בקשר עם‬
‫הטיפול בתביעה‪ .‬תנאי לחבות המשתמש כאמור היא כי החברה תודיע למשתמש‬
‫מוקדם ככל האפשר על קבלת כל תביעה כאמור ותאפשר למשתמש להתגונן‬
‫בפניה ותשתף פעולה עם המשתמש לשם כך באופן סביר‪ ,‬וכל ההוצאות הכרוכות‬
‫בכך יחולו על המשתמש‪.‬‬
‫‪ .39‬שיפוי החברה כאמור לעיל יבוצע בתוך ‪( 7‬שבעה) ימים ממועד דרישתה הראשונה‬
‫ובהתאם לה‪ ,‬בגין כל נזק ו‪0‬או הוצאה שייגרמו לחברה ו‪0‬או לצד ג'‪ ,‬אשר החברה‬
‫תחויב בהן‪ ,‬והן באחריותו של הזכיין לפי הסכם זה‪.‬‬
‫ביטוח‬
‫‪ .4/‬הזכיין ירכוש עד למועד קבלת החזקה במתחם את הביטוחים המפורטים להלן‪:‬‬
‫ביטוח צד ג'‪ ,‬ביטוח חבות מעבידים‪ ,‬ביטוח אחריות מקצועית‪.‬‬
‫‪4/.1‬‬
‫הזכיין יכלול את החברה כמוטב בפוליסות הביטוח האמורות (כבעלים נוסף‬
‫של הפוליסה וכן אחריות צולבת)‪ .‬הפוליסה תכלול סעיף בדבר העדר זכות‬
‫לשיבוב כלפי החברה‪.‬‬
‫‪4/.1‬‬
‫השתתפות עצמית‪ :‬מוסכם בזאת כי במקרה של אירוע שבו תוגש תביעה‬
‫לכיסוי ביטוחי כל שהוא‪ ,‬החברה לא תישא באחריות להשתתפות עצמית‪,‬‬
‫והזכיין לבדו יישא באחריות למימון ההשתתפות העצמית ככל שתידרש‪.‬‬
‫‪4/.3‬‬
‫הזכיין ימציא לחברה אישור ‪ 0‬התחייבות מסוכן הביטוח (עורך הפוליסה) כי‬
‫הביטוח לא יבוטל ללא אישור‪0‬הסכמה מראש ובכתב של החברה‪.‬‬
‫‪4/.4‬‬
‫הזכיין ימציא למזמינה עד למועד חתימת החוזה אישור חתום ע"י חב'‬
‫הביטוח המאשר את עריכת הביטוחים כאמור‪.‬‬
‫‪4/.5‬‬
‫תקופת הביטוח‪ :‬מיום תחילת תקופת ההפעלה‪ ,‬או תקופות האופציה ועד ‪14‬‬
‫יום לאחר סיומה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫סיום תקופת השימוש‬
‫‪ .41‬בתום כל שימוש במתחם על הזכיין להשאיר את כל המתקנים הציוד והחפצים‬
‫שנמסרו לו לצורך הפעלתו ללא חוסרים‪ ,‬במצב תקין ושמיש לשימושו של לקהל‬
‫הרחב‪.‬‬
‫‪ .41‬הזכיין יחזיר את הבריכה‪ ,‬המתקנים והמדשאות במצב תקין וטוב‪ ,‬ללא ליקויים‬
‫כלשהם‪ .‬בסיום התקופה וכתנאי להשבת הערבות הבנקאית (אחד מן התנאים)‪ ,‬תבוצע‬
‫ספירת מלאי הציוד ותיבדק תקינותו ותקינות המדשאות ושאר מתקני הבריכה‪.‬‬
‫ערבות בנקאית ובטוחות‬
‫‪ .43‬להבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ולפי מסמכי המכרז‪ ,‬יפקיד הזכיין‪,‬‬
‫עד למועד חתימת הסכם זה‪ ,‬בידי החברה‪ ,‬ערבות בנקאית אוטונומית של בנק‬
‫בישראל‪ ,‬ע"ס ‪ ,₪ 02,222‬אשר תעמוד בתוקפה לכל תקופת הסכם זה ובמשך‬
‫תקופה של ‪ 6/‬יום מסיום תקופת הזיכיון‪.‬‬
‫‪ .44‬החברה תהיה רשאית לחלט ערבות בנקאית זו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬בכל‬
‫מקרה של הפרת הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .45‬ככל שתמומש תקופת האופציה‪ ,‬מחויב הזכיין להפקיד ערבות בנקאית חדשה‬
‫אשר תוקפה ממועד ההודעה על כוונת המזמין לממש את האופציה ועד ‪ 6/‬יום‬
‫מסיום כל אחת מתקופות האופציה‪.‬‬
‫‪ .46‬להבטחת התשלומים למועצה המקומית בגין חשמל‪ ,‬מים וארנונה‪ ,‬יפקיד הזכיין‬
‫בידי החברה‪ ,‬המחאה חתומה לפקודת המועצה המקומית בית אריה עופרים‪ ,‬ללא‬
‫ציון סכום ותאריך (להלן‪" :‬הבטוחות")‪ .‬הבטוחות יושבו לזכיין בתוך ‪ 3/‬יום‬
‫מתום תקופת הזיכיון או תקופות האופציה לפי העניין ולאחר שיתקבל אישור‬
‫המועצה המקומית כי כל התשלומים שולמו במלואם‪.‬‬
‫סיום מוקדם של ההתקשרות והפסקת השימוש‬
‫‪ .47‬מבלי לפגוע ו‪0‬או לצמצם את זכויות החברה עפ"י הסכם זה‪ ,‬ובנוסף לכל הסעדים‬
‫הקבועים בו‪ ,‬מוסכם בזה כי קרות אחד או יותר מן המקרים הבאים ייחשב להפרת‬
‫תנאי יסודי בחוזה זה אשר בגינו תהיה החברה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪,‬‬
‫להביא את ההתקשרות עפ"י חוזה זה לסופה‪ ,‬לאחר שמסרה התראה בכתב של ‪ 15‬יום‬
‫למשתמש לתיקון ההפרה‪:‬‬
‫‪47.1‬‬
‫אם הזכיין לא יעמוד בהוראות הבטיחות ו‪0‬או בתקנים הנדרשים להפעלת‬
‫בריכת רחצה‪ ,‬בהתאם להוראות הסכם זה‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫‪47.1‬‬
‫אם הזכיין לא ישלם תשלום כלשהו החל עליו עפ"י הסכם זה במועדו‬
‫ובשלמותו‪ .‬פיגור עד ‪ 7‬ימים לא ייחשב פיגור‪ ,‬לצורכי סעיף זה בלבד ואולם אין‬
‫בכך בכדי לגרוע מיתר הוראות חוזה זה‪.‬‬
‫‪47.3‬‬
‫אם הזכיין ינהל במבנה עסק שלא בהתאם למטרות השימוש על פי הסכם זה‬
‫או בניגוד להוראות החוק‬
‫‪47.4‬‬
‫אם הזכיין יפר או לא ימלא אחר תנאי יסודי אחר בחוזה זה ולא יתקן את‬
‫ההפרה כאמור בחלוף ‪ 15‬ימים מיום שיקבל התראה על כך בכתב‪.‬‬
‫הפרה ופיצוי מוסכם‬
‫‪ .48‬סעיפים המפורטים להלן הינם סעיפים יסודיים ועיקריים בהסכם זה‪:‬‬
‫‪0-1,//-/0,/0-20,21-21,00‬‬
‫‪ .49‬הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) יחולו במלואן על חוזה זה‪.‬‬
‫‪ .5/‬הפרה יסודית של ההסכם‪ ,‬על ידי המשתמש‪ ,‬אשר לא תוקנה בתוך ‪ 15‬יום ממועד‬
‫מסירת הודעה על ההפרה‪ ,‬תחייב את המשתמש בתשלום פיצוי מוסכם שאינו שנוי‬
‫במחלוקת‪ ,‬בסך של ‪( ₪ 5/,///‬להלן‪" :‬הפיצוי המוסכם")‪ .‬תשלום הפיצוי המוסכם‬
‫אינו גורש מזכותה של החברה לקבלת כל סעד ותרופה המוקנים לה על פי דין‪.‬‬
‫הסבת ההסכם‬
‫‪ .1‬הזכיין לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו לפי הסכם זה לאחר‪ ,‬אלא לאחר‬
‫קבלת אישור מוקדם ובכתב מהחברה אשר יינתן‪ ,‬ככל שיינתן‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה‬
‫הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .1‬למרות האמור לעיל מובהר בזאת כי הזכיין היה רשאי להפעיל את הבריכה‬
‫באמצעות גורם בעל רישיון הפעלת בריכה ציבורית מהרשויות המוסמכות‪ .‬וכן‬
‫בעל ניסיון בהפעלת בריכה ציבורית במשך תקופה של שנתיים לפחות‪ ,‬אשר יציג‬
‫המלצות ואישורים לניסיונו המוכח ואשר יאושר על ידי החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬הפעלת הבריכה ע"י מפעיל שאינו הזכיין בתנאים המפורטים לעיל‪ ,‬לא יגרע‬
‫מחובותיו והתחייבויותיו של הזכיין על פי הוראות הסכם זה‪.‬‬
‫שונות‬
‫‪ .4‬תחולת הדין‪ :‬המשפט הישראלי יחול על הסכם זה ומקום השיפוט יהיה תל‬
‫אביב‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫‪ .5‬מעמד החוזה‪ :‬חוזה זה מבטל כל הבנה ‪ 0‬הסכמה ‪ 0‬מצג קודמים‪ ,‬בעל פה או בכתב‬
‫ככל היו בין הצדדים ונוסח חוזה זה בלבד‪ ,‬על נספחיו‪ ,‬יחייב את הצדדים‪.‬‬
‫‪ .6‬שינויים בחוזה‪ :‬כל שינוי שיהיה – אם יהיה בחוזה זה‪ ,‬אין לו תוקף אלא אם‬
‫יבוצע בכתב ובחתימת שני הצדדים – כאשר חתימת החברה מחייבת רק אם‬
‫יופיעו עליה חתימותיהם של שני מורשי החתימה מטעם החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬מסירת הודעות‪ :‬הצדדים מסכימים בזה כי הכתובות למסירת הודעות בין‬
‫הצדדים‪ ,‬היא הכתובות הרשומות במבוא להסכם (בראש החוזה)‪ .‬משלוח הודעה‬
‫ו‪0‬או מסמך ו‪0‬או כתב בית דין בדואר רשום – ייחשב כמו נתקבל על ידי הנמען‪,‬‬
‫בתוך ‪ 71‬שעות מרגע שליחתו בבית הדואר – וזאת ללא כל צורך להוכיח את דבר‬
‫קבלת ההודעה‪.‬‬
‫‪ .8‬שינויי כתובות‪ :‬הצדדים מתחייבים להודיע זה לזה על כל שינוי בכתובת באם‬
‫יחול שינוי שכזה‪ .‬ההודעה על השינוי תימסר בדואר רשום ובהודעה טלפונית‪.‬‬
‫‪ .9‬ייצוג משפטי‪ :‬ידוע למשתכנים כי ב"כ החברה אינו מייצגם בהסכם זה וכי הם‬
‫רשאים להיות מיוצגים ע"י עו"ד מטעמם‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫_______________‬
‫_______________‬
‫המשתמש‬
‫החברה‬
‫‪18‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫נספח תפעול ותחזוקה‬
‫נספח א' – נספח התפעול והתחזוקה‬
‫‪ ./‬שעות פתיחה‪:‬‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫יולי‬
‫אוגוסט‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫ימים‬
‫ראשון‬
‫‪11://-18:/‬‬
‫‪11://-19://‬‬
‫‪1/://-19://‬‬
‫‪1/://-19://‬‬
‫‪11://-19://‬‬
‫‪11://-18://‬‬
‫שני‬
‫‪11://-18://‬‬
‫‪11://-19://‬‬
‫‪/9://-11://‬‬
‫רחצת לילה‬
‫‪/9://-11://‬‬
‫רחצת לילה‬
‫‪11://-19://‬‬
‫‪11://-18://‬‬
‫שלישי‬
‫‪11://-18://‬‬
‫‪11://-19://‬‬
‫‪21:22-27:22‬‬
‫‪/9://-19://‬‬
‫‪21:22-27:22‬‬
‫‪/9://-19://‬‬
‫‪11://-19://‬‬
‫‪11://-18://‬‬
‫רביעי‬
‫‪11://-18://‬‬
‫‪11://-19://‬‬
‫‪/9://-11://‬‬
‫רחצת לילה‬
‫‪/9://-11://‬‬
‫רחצת לילה‬
‫‪11://-19://‬‬
‫‪11://-18://‬‬
‫חמישי‬
‫‪11://-18://‬‬
‫‪11://-19://‬‬
‫‪21:22-27:22‬‬
‫‪/9://-19://‬‬
‫‪21:22-27:22‬‬
‫‪/9://-19://‬‬
‫‪11://-19://‬‬
‫‪11://-18://‬‬
‫ששי‬
‫‪1/://-18://‬‬
‫‪1/://-18://‬‬
‫‪21:22-27:22‬‬
‫‪/9://-18://‬‬
‫‪21:22-27:22‬‬
‫‪/9://-18://‬‬
‫‪1/://-18://‬‬
‫‪1/://-18://‬‬
‫שבת‬
‫‪1/://-18://‬‬
‫‪/9://-19://‬‬
‫‪/9://-19://‬‬
‫‪/9://-19://‬‬
‫‪/9://-19://‬‬
‫‪1/://-18://‬‬
‫‪ .2‬מציל מוסמך‪:‬‬
‫בכל שעות הפתיחה יהיה נוכח במקום מציל מוסמך‪.‬‬
‫המציל לא יעסוק במכירה ו‪0‬או הפעלת המזנון ו‪0‬או בתחזוקה שוטפת – אלא‬
‫יעסוק בהשגחה על המתרחצים בלבד ! יש לזכור‪ :‬תפקיד המציל – להציל !‬
‫‪ .0‬אחזקה שוטפת‪:‬‬
‫נקיון מי הבריכה‪ :‬הזכיין יקפיד על שמירת איכות מי הרחצה לפי התקן ולפי‬
‫הנחיות נציגי משרד הבריאות‪:‬‬
‫א‪ .‬לחטא את הבריכה‪ ,‬כולל לקיחת דגימות המים בתדירות ובהתאם למצוין‬
‫בחוק ובתקנות‪ .‬וימציא עותק תוצאות הדגימות לידי החברה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לפעול לניקיון פנים וחוץ‪ ,‬מקלחות‪ ,‬מלתחות ושירותים בהתאם לרמה‬
‫הנדרשת על ידי משרד הבריאות‪.‬‬
‫ג‪ .‬לשאת באחריות למילוי אחר דרישות והוראות משרד הבריאות בעניין‬
‫איכות המים‪ ,‬דגימות מים וניהול יומן בריכה יומי‪0‬שבועי‪.‬‬
‫ד‪ .‬לקיים תיאום עם המשרדים הממונים על בריכות שחיה‪ ,‬לרבות עם משרד‬
‫הבריאות‪ ,‬משרד לאיכות הסביבה ועם משרד לביטחון פנים לפני ובמהלך כל‬
‫זמן הפעלת הבריכה‪.‬‬
‫ה‪ .‬ניקיון כללי‪ :‬הזכיין יקפיד ששטח הבריכה יהיה נקי ופנויי ממפגעים‪.‬‬
‫ו‪ .‬ריהוט ומתקנים‪ :‬המתקנים הנלווים לבריכה לרבות הכיסאות והסככות‬
‫יהיו תקינים ושמישים בכל עת‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫ז‪ .‬למען הסר ספק כל עבודות האחזקה יבוצעו שלא בשעות הפתיחה לקהל‪.‬‬
‫‪ .2‬שמירה על מתקנים וציוד‪:‬‬
‫הזכיין יחתום על רשימת הציוד והמתקנים(להלן‪" :‬הציוד") שיועמדו לרשותו‬
‫לשם הפעלת הבריכה‪ .‬המציל יהיה אחראי לתקינות הציוד וישלים חוסרים אם‬
‫יהיו‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬כל הציוד בשטח הבריכה הינו רכושה הבלעדי של החברה‪.‬‬
‫‪ .0‬שיעורי שחיה‪:‬‬
‫הזכיין יוכל לתת שיעורי שחיה למתחילים ובלבד שהשעורים יעשו שלא‬
‫באמצעות המציל שבמשמרת ולא יפריעו לשער המתרחצים‪.‬‬
‫לא יינתנו שיעורי שחיה בשבתות וחגים‪.‬‬
‫‪ .1‬אירועים בבריכה‪:‬‬
‫לחברה תינתן אפשרות לערוך אירועים על ידה ועל ידי כל גוף מטעמה‪ ,‬לרבות‬
‫המועצה המקומית בית אריה‪ ,‬בכפוף לתשלום בגין שירותי הצלה וניקיון‬
‫בסך של ‪ ,₪ 5//‬עד לחמש שעות אירוע‪ .‬האירועים יתקיימו מחוץ לשעות‬
‫הפתיחה של הבריכה למתרחצים‪.‬‬
‫מעבר לאירועים המפורטים לעיל‪ ,‬המועצה המקומית רשאית לערוך עד ‪11‬‬
‫אירועים יישוביים בשנה ללא כל תשלום‪ ,‬בכל אחד מימי השבוע לרבות ימים‬
‫בהם מתקיימת רחצה לילית‪.‬‬
‫לא יתקיימו אירועים בבריכה בערבי שבת‬
‫חל איסור על יצירת רעש לאחר השעה ‪ 13://‬על פי חוק‪.‬‬
‫‪ .7‬מחירי מנויי (כולל מע"מ)‪:‬‬
‫סוג הכרטיס‬
‫יחיד‬
‫זוגי‬
‫משפחתי‬
‫מנוי עונתי – רגיל‬
‫‪5//‬‬
‫‪9//‬‬
‫‪₪ 1,3//‬‬
‫מזדמן בוגר – תושב היישוב‬
‫‪4/‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫מזדמן בוגר שאינו תושב היישוב‬
‫‪6/‬‬
‫מזדמן עד גיל ‪16‬‬
‫חייל ‪ +‬תעודת חוגר (תושבי‬
‫הישוב בלבד)‬
‫‪3/‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫חינם‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪1/‬‬
‫מיוחד‬
‫הזכיין יקצה‬
‫עד ‪ 1/‬מנויים‬
‫בהנחה ל‪-‬‬
‫‪ 1/%‬על פי‬
‫המלצת‬
‫מחלקת‬
‫רווחה‬
‫במועצה‬
‫‪-‬הזכיין‬‫יקצה ‪1/‬‬
‫כרטיסי‬
‫כניסה רב‬
‫פעמיים‬
‫לשימוש חיילי‬
‫הסדיר‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫חייל עם תעודת חוגר שאינו‬
‫תושב היישוב‬
‫מנוי תושב ותיק‬
‫‪1//‬‬
‫‪3//‬‬
‫‪--‬‬
‫מנוי סטודנט‬
‫‪4//‬‬
‫‪75/‬‬
‫‪--‬‬
‫כרטיסיה ‪ 1/ X‬כניסות ‪ -‬בוגר‬
‫‪3//‬‬
‫‪-‬‬‫‪45/‬‬
‫‪--‬‬
‫‪3/‬‬
‫כרטיסיה ‪ 1/ X‬כניסות עד גיל ‪14/ 16‬‬
‫תושב היישוב מעל גיל ‪8/‬‬
‫(אחים‬
‫בלבד)‬
‫‪--‬‬
‫חינם‬
‫בפלוגת‬
‫מחסום‬
‫רנטיס‪ ,‬אשר‬
‫עם הצגתם‬
‫תתאפשר‬
‫כניסה חינם‬
‫לחייל (כרטיס‬
‫אחד‪ -‬כניסה‬
‫אחת)‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫חל איסור על הבאת קבוצות חיצוניות שאינם תושבי היישוב‬
‫בתקופות האופציה מחירי הכרטיסים והמנויים המפורטים לעיל יוצמדו‬
‫למדד המחירים לצרכן אך לא יועלו בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫‪ .1‬קייטנה ישובית‪:‬‬
‫המועצה ו‪0‬או החברה ישלמו תשלום חד פעמי למשך כל תקופת הקייטנה‪,‬‬
‫בסך ‪ ₪ 1,///‬לזכיין עבור שימוש בבריכה בימי הקייטנה‪ .‬הקייטנה תתקיים‬
‫בימי ה"חופש הגדול" משעות הפתיחה בבוקר ועד שעה ‪ 14.//‬לכל המאוחר‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬המחיר המצוין לעיל כולל בתוכו את כל השירותים הניתנים‬
‫לשאר המשתמשים בבריכה ומתקניה‪ ,‬ללא הגבלה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫נספח הפעלת המזנון‬
‫נספח ב' – נספח הפעלת המזנון בבריכה‬
‫‪ ./‬שעות פתיחה‪:‬‬
‫המזנון יהיה פתוח בשעות בהן תהיה הבריכה פתוחה לקהל הרחב בלבד‪.‬‬
‫‪ .2‬מוצרי מכירה במזנון‪:‬‬
‫א‪ .‬המזנון ימכור מוצרי מזון ומשקאות בלבד‬
‫ב‪ .‬למען הסר ספק לא תותר כל מכירה של מאכלים אלא על פי חוק‪.‬‬
‫ג‪ .‬כל שינוי במגוון המוצרים מחייב אישור בכתב ומראש מהחברה‪.‬‬
‫‪ .0‬מחירים‪:‬‬
‫א‪ .‬מופקעים הזכיין יציג בתחילת עונת הרחצה מחירון מוצע לאישור‬
‫החברה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הזכיין ידאג כי במחירון יהיו שלגוני קרח למכירה בסך שלא יעלה על ‪1.5‬‬
‫‪ ₪‬וכל נקניקיה בלחמניה ‪+‬משקה טרופית בסכום שלא יעלה על ‪.₪ 1/‬‬
‫ג‪ .‬לוח מחירים‪ :‬הזכיין יתלה לוח מחירים בחזית המזנון‪.‬‬
‫ד‪ .‬מי שתייה‪ :‬בנוסף למשקאות שיימכרו במזנון‪ ,‬יותקן מתקן מי שתייה‬
‫קרים ("קּולֶר") לשתייה חופשית‪.‬‬
‫‪ .2‬רישוי עסקים‪:‬‬
‫א‪ .‬הזכיין ידאג לרישוי עסק גם להפעלת המזנון (בנוסף לרישוי הפעלת‬
‫בריכה ציבורית)‪.‬‬
‫ב‪ .‬הרישיון יוכן בטרם פתיחת עונת הרחצה‪.‬‬
‫ג‪ .‬רישיון העסק יוצג בפומבי בתוך המזנון‪.‬‬
‫‪ .0‬ניקיון ותברואה‪:‬‬
‫א‪ .‬הזכיין ישמור על ניקיון המזנון ובסביבתו ועל רמת תברואה גבוהה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הזכיין יקפיד לקיים הוראות משרד הבריאות בכל הקשור לבריאות‬
‫הציבור ותברואה הולמת‪.‬‬
‫‪ .1‬שיפוץ המזנון‬
‫א‪ .‬במידה והזכיין יבקש לשפץ את מבנה המזנון ו‪0‬או להחליפו במבנה‬
‫קבע‪ ,‬למטרת ממכר מזון ומשקאות בלבד‪ ,‬יעשה זאת לאחר קבלת‬
‫אישור החברה‪ ,‬על חשבונו בלבד ובכפוף לקבלת כל ההיתרים‬
‫הדרושים לרבות היתר בנייה בניית‪0‬שיפוץ מבנה ורישיון עסק לפי צו‬
‫‪11‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 2/122/2‬הפעלת בריכת רחצה ציבורית בבית אריה‬
‫רישוי עסקים‪ .‬מובהר בזאת כי לזכיין לא יהיו כל זכויות במבנה‬
‫המזנון החדש או המשופץ ככל שיחליט לפעול כאמור בסעיף זה‪,‬‬
‫והמבנה החדש או המשופץ יוותר קניין המועצה המקומית בית אריה‬
‫עופרים‪.‬‬
‫‪13‬‬