נוהל ניהול איכות374-40-01 אישור ספקים הוצאה 18

‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נהלים פנימיים‬
‫נוהלי החברה‬
Company Procedures
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
‫מימוש מוצר‬
Product Realization
1
03
Page
Of
:‫נושא ראשי‬
Procedure no.
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
:‫אחראי ליישום הנוהל‬
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
375.40.03
‫ניהול איכות‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Procedure Owner:
‫ראש מינהל ניהול איכות‬
Quality Management Director
:‫הנוגעים‬
Applies to:
Division General Managers, Purchasing & Logistics
Director, Quality Management Directors, Operations
Directors, QM Managers, Quality Engineering
Managers, Configuration Management Control.
‫ מנהלי‬,‫ מנהל ארגון רכש ולוגיסטיקה‬,‫מנהלי מפעלים‬
‫ מנהלי ניהול‬,‫ ראשי מינהלים תפעוליים‬,‫איכות מפעליים‬
.‫ בקרת ניהול תצורה‬,‫ מנהלי הנדסת איכות‬,‫איכות‬
‫תוכן העניינים‬
Table of Contents
Chapter
No:
'‫מס‬
‫הפרק‬
‫שם הפרק‬
Chapter Name
1
General
‫כללי‬
1
2
Purpose
‫מטרה‬
2
0
Terms, Definitions and Acronyms
‫ הגדרות וקיצורים‬,‫מונחים‬
0
4
Responsibility and Authority
‫סמכויות ואחריות‬
4
5
Work Instructions (Method)
)‫הוראות עבודה (שיטה‬
5
6
References
‫סימוכין‬
6
7
Appendices
‫נספחים‬
7
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
Product Realization
2
03
Procedure no.
375.40.03
1
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
‫מימוש מוצר‬
‫נוהלי החברה‬
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
‫כללי‬
General
1
1.1
Some major sub assembly products for the
Commercial Aircraft Group's (CAG) are sub
contracted for manufacture by CAG's suppliers.
(Sub-contractors or risk sharing partners).
‫חלק מהרכבות המשנה עבור חטכ"א‬
‫מועברות בקבלנות משנה לייצור ע"י ספקיה‬
‫ (קבלני משנה או שותפים חולקי‬.‫של חטכ"א‬
.)‫סיכון‬
1.1
1.2
It is the supplier's responsibility to deliver such
products in full compliance to an Outside
Production Planning Specification (OPPS).
Before delivery of the subcontracted product, the
supplier may request that tasks that cannot be
completed, due to justifiable reasons, be
transferred to the CAG's production facility. All
such task transfers must be approved by the
CAG and the transfer documented and
accomplished as defined herein.
‫באחריות הספק לספק מוצרים כאלה תוך‬
‫עמידה מלאה למפרט תכנון ייצור חוץ‬
‫ לפני אספקת המוצר המיוצר‬.)OPPS(
‫ רשאי הספק לבקש כי‬,‫בקבלנות משנה‬
‫ מסיבות‬,‫מטלות אשר לא ניתן להשלימן‬
.‫ יועברו למתקן הייצור של חטכ"א‬,‫מוצדקות‬
‫כל העברת מטלות שכזו חייבת לקבל את‬
‫אישורה של חטכ"א ועל ההעברה להיות‬
.‫מתועדת ומושלמת כמוגדר בנוהל זה‬
1.2
1.3
Additionally, after delivery of the subcontracted ‫ לאחר אספקת המוצר שיוצר בקבלנות‬,‫בנוסף‬
product to the CAG, it is the responsibility of the
‫ באחריות הספק לאתר‬,‫משנה לידי חטכ"א‬
supplier to track and transfer all additional
,‫ולשלוח את כל דרישות התכולה ההנדסית‬
engineering, planning and OPPS requirements
‫ הנוספות אשר פורסמו‬OPPS-‫התכנון ו‬
released subsequent to product delivery, that are
‫ המתאימות למוצר‬,‫לאחר אספקת המוצר‬
affective on the delivered product, to the CAG for
‫ לידי חטכ"א לצורך השלמה ע"י‬,‫שסופק‬
accomplishment in the CAG.
.‫חטכ"א‬
1.0
1.4
These responsibilities remain with the supplier
for each product manufactured and delivered to
the CAG throughout the duration of the contract
between the supplier and the CAG.
‫פעולות אלה נשארות באחריותו של הספק‬
‫עבור כל מוצר המיוצר ומסופק לחטכ"א‬
‫במהלך כל תקופת החוזה בין הספק לבין‬
.‫חטכ"א‬
1.4
2
‫מטרה‬
Purpose
2
2.1
This procedure defines the process required to:
:‫נוהל זה מגדיר את התהליך הדרוש ל‬
2.1.1
Control the configuration of the supplier's
product through official documented transfer of
any tasks (engineering, planning or OPPS) not
accomplished in the deliverable product by the
supplier at the time of product delivery.
‫בקרת התצורה של המוצר של הספק‬
‫באמצעות העברה מתועדת רשמית של‬
‫ תכנון או‬,‫מטלות כלשהן (תכולה הנדסית‬
‫) אשר לא הושלמה במוצר המסופק‬OPPS
.‫ע"י הספק במועד אספקת המוצר‬
2.1.1
2.1.2
Control the configuration of the supplier's
product through official documented transfer of
‫בקרת התצורה של הספק באמצעות העברה‬
‫מתועדת רשמית של מטלות כלשהן (תכולה‬
2.1.2
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
2.1
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
Product Realization
0
03
Procedure no.
375.40.03
Company Procedures
INTERNAL PROCEDURES
‫מימוש מוצר‬
:‫נושא ראשי‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
any tasks (engineering, planning or OPPS) found
to be not accomplished or newly released
subsequent to the delivery of the product by the
supplier.
0
‫נוהלי החברה‬
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
‫) אשר נמצא שלא‬OPPS-‫ תכנון ו‬,‫הנדסית‬
‫הושלמו או ששוחררו מחדש לאחר אספקת‬
.‫המוצר ע"י הספק‬
‫ הגדרות וקיצורים‬,‫מונחים‬
Terms , Definitions and Acronyms
0
3.1
Incomplete Task Log (ITL) – A form initiated to
record, process and transfer unaccomplished
tasks effective on a specific product, based on
released engineering, planning or OPPS, at the
time of product delivery to the CAG. (See
Appendix A).
‫ טופס‬- )ITL( ‫יומן מטלות בלתי מושלמות‬
‫ טיפול והעברה של מטלות‬,‫המיועד לרישום‬
,‫פתוחות אפקטיביות עבור מוצר מסוים‬
‫ התכנון או‬,‫בהתבסס על התכולה ההנדסית‬
‫ במועד אספקת המוצר‬,‫ שפורסמו‬OPPS
.)'‫ (ראה נספח א‬.‫לחטכ"א‬
0.1
3.2
Supplemental ITL – A form initiated to record,
process and transfer unaccomplished tasks
effective on a specific product, based on
released engineering, planning or OPPS changes
subsequent to the product delivery to the CAG.
(See Appendix D).
‫ וטיפול‬,‫ טופס המיועד לרישום‬- ‫ נוסף‬ITL
‫והעברה במטלות פתוחות אפקטיביות עבור‬
‫ בהתבסס על התכולה‬,‫מוצר מסוים‬
‫ לאחר‬OPPS ‫ התכנון או שינויי‬,‫הנדסית‬
.)'‫ (ראה נספח ד‬.‫אספקת המוצר לחטכ"א‬
0.2
3.3
ITL Serial Number – The serial number required
on each and every ITL form, both basic and
supplemental. The serial number format is made
up of: Aircraft Effectivity Model (E.g. 30P; 25W;
4AS etc.) - Major Component code number Aircraft Serial number - ITL Sequence Number.
E.g.: 30P-1-2005-00 for the Basic Delivery ITL.
30P-1-2005-01 for the 1st Supplemental
30P-1-2005-02 for the 2nd Supplemental etc.
Note: The Major component code numbers are
as follows:
1 = Forward Fuselage;
2 = Wing;
3 = Center Fuselage;
4 = Aft Fuselage;
5 = Empennage;
6 = Pax Door;
Additional codes for other components should
be defined by the CAG Supplier Manager.
‫ סידורי – המספר הסידורי הנחוץ‬ITL ‫מספר‬
.‫ בין שהוא בסיסי או נוסף‬,ITL ‫לכל טופס‬
‫ מודל‬:‫המבנה של המספר הסידורי מורכב מ‬
– )'‫ וכו‬4AS ;25W ;03P ‫המטוס (לדוגמא‬
‫מספר קוד רכיב סידורי – המספר הסידורי‬
:‫ לדוגמא‬.‫ רציף‬ITL ‫של המטוס – מספר‬
.‫ בסיסי‬ITL ‫ עבור אספקת‬30P-1-2005-00
‫ עבור התוספת הראשונה‬30P-1-2005-01
‫ עבור התוספת השנייה וכו‬30P-1-2005-02
‫ מספרי הקוד של הרכיב העיקרי‬:‫הערה‬
:‫הינם כדלקמן‬
;‫ = גוף קדמי‬1
;‫ = כנף‬2
;‫ = גוף מרכזי‬0
;‫ = גוף אחורי‬4
;‫ = זנב המטוס‬5
;‫ = דלת תא הנוסעים‬6
‫יש להגדיר קודים נוספים עבור רכיבים‬
.‫אחרים ע"י מנהל הספקים של חטכ"א‬
0.0
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
4
03
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
Procedure no.
375.40.03
‫מימוש מוצר‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
‫נוהלי החברה‬
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
3.4
Outside Production Planning Specification
(OPPS) – A specification document released and
maintained by the CAG to define the product
Configuration and the production installation
/assembly/test operation requirements to
produce a major component at a supplier's
facility. The OPPS is the baseline document used
by the supplier for control and audit of the
component configuration at the time of
component delivery.
‫ מסמך‬- )OPPS( ‫מפרט תכנון ייצור חוץ‬
‫שפורסם ומתוחזק ע"י חטכ"א במטרה‬
‫להגדיר את תצורת הפריט הסופי ומטלות‬
‫הרכבה הנחוצות ליצירת‬/‫הייצור התקנה‬
‫ הוא‬OPPS .‫רכיב עיקרי אצל קבלן משנה‬
‫מסמך הייחוס שבו משתמש קבלן המשנה‬
‫לצורך בקרה וסיקור של תצורת הרכיב בעת‬
.‫אספקתו‬
0.4
3.5
Unaccomplished Task – That portion of a task,
called out on planning, which is incomplete
when a product (an end item covered by an
OPPS) is delivered. This includes incomplete
Quality Assurance Non Conformance Reports
(NCR’s) that require task accomplishment on the
item delivered. These become ITL tasks.
,‫מטלה בלתי מושלמת – אותו חלק ממטלה‬
‫ אשר אינו מושלם בעת‬,‫המוגדר בתכנון‬
‫אספקת מוצר (פריט סופי המכוסה ע"י‬
‫ הדבר כולל דוחות אי התאמות‬.)OPPS
)NCR( ‫בלתי מושלמים של אבטחת איכות‬
.‫הדורשים השלמת מטלה על הפריט שסופק‬
.ITL ‫אלה הופכות למטלות‬
0.5
3.6
ITL-R/C – A Route Card, in the English language,
on which authorized installation operations are
documented for ITL tasks (called ITL/RC in this
procedure.)
,‫ בשפה האנגלית‬,‫ כרטיס ניתוב‬- ITL-R/C
‫עליו רשומות פעולות התקנה מאושרות לגבי‬
)‫ במסמך זה‬ITL/RC ‫ (הנקראים‬ITL ‫מטלות‬
0.6
3.7
Loose Parts – Items shipped with the component
or at a later date to be installed at destination,
thereby completing an open task.
‫ פריטים שנשלחו עם‬- ‫חלקים חופשיים‬
‫הרכיב או במועד מאוחר יותר לצורך התקנה‬
.‫ כדי להשלים מטלה פתוחה‬,‫באתר היעד‬
0.7
3.8
Route Card (R/C) – A document containing work
instructions necessary to accomplish a
production task.
‫ מסמך המכיל את‬- )R/C( ‫כרטיס ניתוב‬
‫הוראות העבודה הנחוצות להשלמת מטלת‬
.‫ייצור‬
0.3
3.9
Major Components – Components for which
assembly is controlled by an Outside Production
Planning Specification (OPPS).
‫ רכיבים לגביהם ההרכבה‬- ‫רכיבים עיקריים‬
‫ידי מפרט תכנון ייצור חוץ‬-‫מבוקרת על‬
.)OPPS(
0.3
3.10
Cut-Off Date – A date decided by each supplier
to begin the screening of open tasks being
considered for transfer to the CAG. This will be
the last date that planning will be logged against
a component prior to shipment.
‫ידי כל יצרן‬-‫ מועד שנקבע על‬- ‫תאריך סוגר‬
‫להתחלת ניפוי המטלות הפתוחות שנשקלת‬
‫ תאריך זה הוא המועד‬.‫העברתן לחטכ"א‬
‫האחרון שבו יירשם תכנון מול רכיב לפני‬
.‫המשלוח‬
0.13
3.11
Scheduled Task – A task for which Eng. Doc. has
been received and planning accomplished before
the manufacturer’s cut-off date for completion of
an OPPS deliverable end-item component.
‫ מטלה שלגביה נתקבלה‬- ‫מטלה מתוכננת‬
‫התכולה ההנדסית וכרטיסי השיטה הושלמו‬
‫לפני התאריך הסוגר של היצרן להשלמת‬
.‫ בר אספקה‬OPPS ‫רכיב של פריט סופי‬
0.11
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
5
03
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
Procedure no.
‫מימוש מוצר‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
375.40.03
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
‫נוהלי החברה‬
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
3.12
Unscheduled Task – A task for which
engineering was received after the supplier’s
cut-off date for completion of a major
component.
‫ מטלה שלגביה‬- ‫מטלה לא מתוכננת‬
‫נתקבלה התכולה ההנדסית לאחר התאריך‬
.‫הסוגר של היצרן לסיום רכיב עיקרי‬
0.12
3.13
ITL Excel File – A file containing the ITL data in
digital format. The supplier is responsible to
supply an ITL Excel file with each ITL form, there
must be no inconsistencies between the data
contained in the ITL Excel file and the respective
data on the ITL form. The format and required
data fields for the ITL Excel file are defined in
Appendix E below.
-‫ – קובץ הכולל את נתוני ה‬ITL ‫קובץ אקסל‬
‫ באחריות הספק‬.‫ בפורמט דיגיטלי‬ITL
,ITL ‫ עם כל טופס‬ITL ‫לספק קובץ אקסל‬
‫אסור שתהיה חוסר עקביות בין המידע‬
‫ והמידע‬ITL-‫הכלול בקובץ האקסל של ה‬
‫ הפורמט ושדות‬.ITL-‫התואם בטופס ה‬
-‫המידע הנחוצים עבור קובץ האקסל של ה‬
.‫ מוגדרים בנספח ה' למטה‬ITL
0.10
3.14
Cover Letter – A cover letter is a supplier
transmittal document that describes the ITL
package being transmitted and contains the ITL
serial number. This cover letter must also be
signed by the IAI representative at the sending
supplier's facility. (See Appendix G).
‫ מסמך מסירה המתאר את‬- ‫ב כתב תכולה‬0.14
‫ המועברת ומכיל את מספר‬ITL-‫חבילת ה‬
‫ מכתב תכולה זה חייב אף הוא‬.‫ הסידורי‬ITL
‫ (ראה‬.‫להיות חתום בידי נציג תע"א השולח‬
.) ‫נספח ז‬
3.15
ITL Package – A group of documents in a digital
zip file comprising:
1. Completed ITL form, (Appendix B, C or D). File
name format: <ITL serial #_F>.pdf.
2. ITL Excel file (Appendix E) File name format:
<ITL serial #>.xls
3. ITL Route Cards (Planning Operation Cards)
File name format: Eg.<ITL serial #_PC1>.pdf or
.ppt or doc etc.
4. Cover letter (Appendix G) File name format:
<ITL serial #_CL>.pdf
ZIP ‫ קבוצת מסמכים בקובץ‬- ITL ‫חבילת‬
:‫דיגיטלי הכוללת‬
.)'‫ ג' או ד‬,'‫ (נספחים ב‬,‫ מלא‬ITL ‫ טופס‬.1
.<ITL serial #_F>.pdf :‫מבנה שם הקובץ‬
‫ מבנה שם‬.)'‫ (נספח ה‬ITL ‫ קובץ אקסל‬.2
.<ITL serial #>.xls :‫הקובץ‬
.)‫ (כרטיסי ביצוע תכנון‬ITL ‫ כרטיסי ניתוב‬.0
:‫מבנה שם הקובץ‬
.<ITL serial #_PC1>.pdf
‫ מבנה שם‬.)'‫ מכתב תכולה (נספח ז‬.4
.<ITL serial #_CL>.pdf :‫הקובץ‬
.<ITL serial #>.zip :‫מבנה שם הקובץ‬
0.15
‫) קבוצת‬CAG 9000 ‫חבילת איכות – (ראה‬
‫מסמכים הכוללת דוח קבלה ומסירה שסופק‬
‫ דוח‬.‫ידי מחלקת האיכות של היצרן‬-‫על‬
:‫הקבלה והמסירה יכיל מסמכים כגון‬
0.16
Zip File name format: <ITL serial #>.zip
3.16
Quality Package – (Ref CAG 9000) A group of
documents comprising an Acceptance and
Delivery Record provided by the manufacturer’s
Quality department. The Acceptance and
Delivery Record comprises documents such as :
‫א א כתב תכולה – תוכן‬
a Cover - Contents
‫ב ב חלקים קריטיים מבחינת עייפות ושבר‬
b Fatigue and Fracture Critical Parts
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נהלים פנימיים‬
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
‫מימוש מוצר‬
Product Realization
6
03
Page
Of
Procedure no.
Quality Management
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
‫ג חלקים חופשיים או חלקי עזר‬
c Loose Parts
‫ג‬
/ ‫עבודות פתוחות שיש לבצע‬/‫ד ד פעולות‬
)ITL ‫פריטים חסרים (חבילת‬
d Open Operations/Work to be
Accomplished/Items Short (ITL package)
‫ה ה תוצאות בדיקות‬
e Test Results
‫התאמות‬-‫ו רשימת אי‬
List of Non-conformances
‫ז‬
‫ז פריטים ממוספרים מותקנים‬
g Serialized Items Installed
.‫ח ח אישור תאימות של הספק‬
h Supplier Certificate of Conformance.
.‫ט ט הצהרת ניהול תצורה‬
Configuration Management declaration.
3.17
Supplier – A Co producer or Subcontractor that
supplies an OPPS defined product that next
assembles into a CAG product.
3.18
CAG: Commercial Aircraft Group
3.19
QM: Quality Management
3.20
QMP: Quality Management Procedure
4
:‫נושא ראשי‬
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
375.40.03
I
Company Procedures
INTERNAL PROCEDURES
Sub-Subject:
f
‫נוהלי החברה‬
‫ספק – יצרן משותף או קבלן משנה המספק‬
‫ המורכב לאחר מכן‬OPPS-‫מוצר המוגדר ב‬
.‫במוצר של חטכ"א‬
0.17
‫ חטיבה כלי טיס אזרחיים‬:‫חטכ"א‬
0.13
‫ ניהול איכות‬:‫נ"א‬
0.13
‫ נוהל ניהול איכות‬:‫נוהל נ"א‬
0.23
‫סמכויות ואחריות‬
Responsibility and Authority
4
:‫כל ספק אחראי‬
Each Supplier is responsible to:
‫להכין תכנון עבור כל דרישות התכולה‬
‫ בהתאם להתאמות‬OPPS-‫ההנדסית ו‬
.‫המוגדרות בנוהל זה‬
4.1
‫להשלים ולאשר כי המטלות המתוכננות‬
‫הנוצרות ע"י התכולה ההנדסית שהתקבלה‬
‫ לבצע ניפוי תוך שימוש ביומן‬,‫הושלמו; או‬
‫) כמוגדר בנוהל‬ITL( ‫מטלות בלתי מושלמות‬
4.2
Verify that the “as built” component, along with
the incomplete task log, is equivalent to received
engineering and OPPS for that component at the
time of shipment.
‫ בצירוף יומן‬,"‫לוודא כי רכיב "כפי שהוא‬
‫ שווה לתכולה‬,‫המטלות הבלתי מושלמות‬
‫ עבור אותו‬OPPS-‫ההנדסית שהתקבלה ול‬
.‫רכיב במועד המשלוח‬
4.0
Supply all necessary parts, tools or specialty
items required to accomplish the ITL tasks that
are off-loaded, or make all necessary
arrangements through the IAI representative to
provide these items through an alternate source.
‫ הכלים או הפריטים‬,‫לספק את החלקים‬
‫המיוחדים הנחוצים לצורך השלמת מטלות‬
‫ או לבצע את כל הסידורים‬,‫ המנופות‬ITL-‫ה‬
‫הדרושים באמצעות נציג תע"א כדי לספק‬
.‫פריטים אלה באמצעות מקור חלופי‬
4.4
4.1
Prepare planning for all received engineering
and OPPS requirements in accordance to the
effectivities defined therein.
4.2
Accomplish and certify that the planned tasks
generated by received engineering have been
completed; or, off-load using the Incomplete
Task Log (ITL) process as defined herein.
4.3
4.4
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נהלים פנימיים‬
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Product Realization
7
03
Procedure no.
5
5.1
‫מימוש מוצר‬
:‫נושא ראשי‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
375.40.03
4.5
Company Procedures
INTERNAL PROCEDURES
Sub-Subject:
Page
Of
‫נוהלי החברה‬
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
Supplier's configuration management system
and processes must provide for the positive
control of deliverable products manufactured
under Outside Production Planning Specification
(OPPS) as defined herein.
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
‫על מערכת ניהול התצורה של הספק‬
‫ותהליכיו להבטיח פיקוח חיובי על המוצרים‬
‫הניתנים לאספקה המיוצרים תחת מפרט‬
.‫) כמוגדר בנוהל זה‬OPPS( ‫תכנון ייצור חוץ‬
)‫הוראות עבודה (שיטה‬
Work Instructions (Method)
:‫דרישות‬
REQUIREMENTS:
4.5
5
5.1
5.1.1
Procedure 214.42.39 – "Supplier/Subcontractor
Configuration Management Requirements"
requires positive configuration control of
products manufactured by formal installation
planning, and if approved by IAI, the transfer of
unaccomplished planning tasks to IAI as defined
in this procedure.
‫ – "דרישות ניהול תצורה‬214.42.39‫נוהל‬
‫קבלן משנה" דורש פיקוח תצורה‬/‫מספק‬
‫חיובי על מוצרים המיוצרים באמצעות‬
‫ ובמידה והם‬,‫תכנית התקנה צורנית‬
‫ העברה של מטלות‬,‫מאושרים ע"י תע"א‬
‫התכנון הבלתי מושלמות לתע"א כמוגדר‬
.‫בנוהל זה‬
5.1.1
5.1.2
Supplier's Major component deliveries and task
transfers must be managed and controlled by a
traceable flow of planning from receipt of
engineering, through certification, to ensure that
planning has been accomplished.
‫על אספקת הרכיב העיקרי והעברת המטלות‬
‫של הספק להיות מנוהלת ומפוקחת‬
‫באמצעות זרימת תכנון עקיבה מקבלת‬
‫ כדי‬,‫ דרך האישור‬,‫התכולה ההנדסית‬
.‫להבטיח את השלמת התכנון‬
5.1.2
5.1.3
Supplier will initiate, flow down and document
planning for each deliverable componentModel/unit number within its manufacturing
responsibility. This responsibility continues to
the point of final aircraft acceptance by the
Airworthiness Authorities (Export C of A)
‫ יזרים מטה ויתעד את התכנון‬,‫הספק יזום‬
‫עבור כל רכיב הניתן לאספקה – מספר‬
.‫יחידה תחת אחריות היצור שלו‬/‫דגם‬
‫אחריות זו תמשיך עד לנקודה של הקבלה‬
‫הסופית של המטוס ע"י הרשויות המאשרות‬
.)A ‫ מתוך‬C ‫(ייצוא‬
5.1.3
SCREENING POTENTIAL OFF-LOAD TASKS:
‫ניפוי מטלות העשויות להיות מועברות ליצרן‬
:‫אחר‬
5.2
)function( ‫באתר של כל יצרן יוקם מנגנון‬
‫) שמטרתו לבדוק‬IAI ‫ניפוי (הכולל ייצוג של‬
‫מספר‬/‫את כל המטלות הפתוחות לפי דגם‬
‫יחידה ולקבוע מטלות מועמדות להעברה‬
‫או נוספות‬/‫ מטלות חדשות ו‬.‫ליצרן אחר‬
‫(מתוכננות) ייבחנו כדי לאתר פריטים שלא‬
‫ניתן להשלים את ביצועם לפני מועד‬
‫ תהליך ניפוי זה יתחיל לכל‬.‫המסירה‬
‫ שבועות לפני המועד המתוכנן‬4 ‫המאוחר‬
.‫של גמר הכנת פריט סופי בר מסירה‬
5.2.1
5.2
5.2.1
A screening function (incl. IAI representation)
will be established at each supplier location to
review all open tasks by model/unit number to
determine potential tasks to be off-loaded. New
and/or added tasks (planned) will be reviewed to
identify those items that cannot be accomplished
before delivery. The time to begin this screening
process will not exceed four weeks before
scheduled factory completion of a deliverable
end-item.
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
3
03
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
Procedure no.
‫מימוש מוצר‬
Quality Management
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
5.2.2
The supplier will establish a cut-off no more than
two weeks before scheduled delivery after which
no planned tasks should be logged against the
component. All planned tasks available before
the cut-off date will be logged against each
affected unit for accomplishment before delivery.
5.2.3
The screening function will determine but is not
limited to the following:
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
375.40.03
‫נוהלי החברה‬
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
‫היצרן השותף יקבע מועד סוגר שלא יהיה‬
‫מאוחר מאשר שני שבועות לפני האספקה‬
‫ לאחר מועד זה לא תירשמנה‬.‫המתוכננת‬
‫ כל‬.‫שום מטלות מתוכננות ליד הרכיב‬
‫המטלות המתוכננות הזמינות לפני המועד‬
‫הסוגר יירשמו ליד כל יחידה מושפעת‬
.‫לביצוע לפני האספקה‬
5.2.2
‫מנגנון הניפוי יקבע את הנקודות הבאות‬
:)‫(אבל לא יהיה מוגבל להן‬
5.2.3
5.2.3.1 Operations that cannot be completed because of
(1) part shortages, (2) sequence, or (3) schedule.
)1( ‫ פעולות שאי אפשר להשלים בגלל‬5.2.3.1
)0( ‫ או‬,‫) סדר פעולות‬2( ,‫מחסור בחלקים‬
.‫לוח זמנים‬
5.2.3.2 Operations that can be certified as prior
accomplished or intent accomplished.
‫ פעולות שאפשר לאשר שבוצעו מקודם או‬5.2.3.2
.‫שבוצעו בתוך מסגרת אישור קיים‬
5.2.3.3 Items to be shipped as loose parts, shipped later,
or procured by the recipient.
‫ שישלחו‬,‫ פריטים שיישלחו כחלקים חופשיים‬5.2.3.3
.‫ או שהמקבל ישיג אותם‬,‫מאוחר יותר‬
‫ לוח זמנים של מועדי הגעה של חלקים‬5.2.3.4
.‫(מתוארים במקום אחר בנוהל זה) בתע"א‬
5.2.3.4 Schedule of on-dock dates for arrival of parts
(described elsewhere on this procedure) at IAI.
‫ פעולות שיש להשלים לפני המסירה כדי‬5.2.3.5
.‫להבטיח יציבות מבנית לצורך המשלוח‬
5.2.3.5 Operations that must be completed before
delivery to ensure structural stability for
shipment.
5.2.3.6 Operations that must be completed because of
lack of IAI capability.
‫ פעולות אותן יש להשלים עקב חוסר יכולת‬5.2.3.6
.‫מצד תע"א‬
5.2.3.7 Operations that must be completed because of
the unavailability of tools at IAI.
‫ פעולות אותן יש להשלים עקב מחסור‬5.2.3.7
.‫בכלים בתע"א‬
5.2.3.8 Support equipment tools or fixtures required by
IAI.
.‫ידי תע"א‬-‫ כלי עזר ומקבעים הדרושים על‬5.2.3.8
5.2.3.9 Best trade-off, based on manufacturer and
receiver schedule considerations, between
shipping late and shipping with open task.
‫ שקלול התמורות הטוב ביותר בין משלוח‬5.2.3.9
‫ מבוסס‬,‫באיחור ומשלוח עם מטלה פתוחה‬
‫על שיקולי לוחות הזמנים של היצרן ושל‬
.‫המקבל‬
5.2.3.10 Quality Assurance Non Conformance Reports
(NCR) to be processed.
‫) של ניהול איכות‬NCR( ‫ דוחות אי התאמה‬5.2.3.10
.‫שיש לטפל בהם‬
5.3
5.3.1
ITL ‫הכנת‬
ITL PREPARATION:
The ITL preparer will screen all task planning
logged against a component to determine which
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
‫ ינפה את כל תכנון המטלות‬ITL-‫מכין ה‬
‫שנרשם מול רכיב נתון כדי לקבוע איזה‬
5.3
5.3.1
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נהלים פנימיים‬
Company Procedures
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
3
03
Page
Of
‫נוהלי החברה‬
Procedure no.
‫מימוש מוצר‬
:‫נושא ראשי‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
375.40.03
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
tasks must be completed prior to release to
shipping. This screening process will include but
is not limited to:
‫ניהול איכות‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
.‫מטלות יש להשלים לפני שחרור למשלוח‬
,‫תהליך ניפוי זה יכלול את הנקודות הבאות‬
:‫אבל לא יהיה מוגבל להן‬
‫ מה בוצע קודם או בתוך מסגרת אישור קיים‬5.3.1.1
.‫) לפני המשלוח‬intent accomplished(
5.3.1.1 Prior or intent accomplished before shipment.
.‫ השפעה פוטנציאלית על המקבל‬5.3.1.2
5.3.1.2 Potential impact to receiver.
.)‫ זמינות חלקים (מועדי משלוח‬5.3.1.3
5.3.1.3 Parts availability (dates for shipment).
.‫ בהירות התכנון‬5.3.1.4
5.3.1.4 Clarity of planning.
.‫ ציוד מיוחד וכו' הדרושים‬,‫ כלים‬5.3.1.5
5.3.1.5 Tools, special equipment, etc., required.
.‫ מטלות מתוכננות או לא מתוכננות‬5.3.1.6
5.3.1.6 Scheduled or unscheduled tasks.
5.3.1.7 Verification that OPPS, engineering or equivalent
document requirements effective on the
component have been converted to planning and
that all planning not stamped off as complete
has been documented in the ITL.
‫ תכולה‬,OPPS ‫ וידוא כי דרישות למסמכי‬5.3.1.7
‫הנדסית או מסמכים זהים המתאימים לרכיב‬
‫הוסבו לתכנון וכי כל התכנון אשר לא‬
.ITL-‫הוחתם כמושלם תועד ב‬
5.3.1.8 If the component will be presented for shipment
with an open task or with no open task.
‫ האם הרכיב יוגש למשלוח עם מטלה פתוחה‬5.3.1.8
.‫או ללא מטלה פתוחה‬
5.3.2
:‫רכיב ללא מטלה פתוחה‬
"No open task" on component:
An ITL package must be completed on all
deliverable components. The ITL package for a
deliverable component with no open tasks will
be the same as one with open tasks, except that
the ITL form will read “NO OPEN TASK AT TIME
OF SHIPMENT” (See Appendix C).
5.3.3
‫ לגבי כל הרכיבים‬ITL ‫יש להשלים חבילת‬
‫ לגבי רכיב בר‬ITL ‫ חבילת‬.‫ברי מסירה‬
‫מסירה "ללא מטלות פתוחות" תהיה זהה‬
‫ פרט לכך שעל‬,"‫לזו "עם מטלות פתוחות‬
‫ יהיה כתוב "ללא מטלות פתוחות‬ITL ‫טופס‬
.)'‫בזמן המשלוח" (ראה נספח ג‬
:‫רכיב עם מטלות פתוחות‬
"Open tasks" on components:
The ITL package for a component with “open
tasks” is to be completed as follows:
5.3.2
5.3.3
‫ לגבי רכיב עם "מטלות‬ITL ‫חבילת‬
‫פתוחות" תושלם בהתאם לשרשרת‬
:‫האירועים הבאה‬
5.3.3.1 The Supplier's Quality Department is responsible
to have the Planning Department convert open
NCR tasks to ITL R/Cs, thus allowing the
administrative closing of the NCR. Open NCR ITL
R/Cs must be assigned an operation number and
must refer to the NCR serial number. The NCR
must state “Administratively closed and
transferred to “ITL serial number xxx-x-xxxx-00”.
‫ מחלקת האיכות של הספק תהיה אחראית‬5.3.3.1
NCR ‫לכך שמחלקת התכנון תסב מטלות‬
‫ מה‬,)‫ (כרטיס ניתוב‬ITL R/C-‫פתוחות ל‬
.NCR-‫שיאפשר סגירה מנהלית של ה‬
‫ פתוח יש‬NCR ‫לתכנון הפעולות של‬
‫ ועליו להתייחס‬,‫להקצות מספר פעולה‬
NCR-‫ על ה‬.NCR-‫למספר הסידורי של ה‬
ITL ‫יש לציין "נסגר מנהלית והועבר למספר‬
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫הוצאה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נוהלי החברה‬
Company Procedures
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
13
03
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
Procedure no.
375.40.03
‫מימוש מוצר‬
:‫נושא ראשי‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
Forward the administratively closed NCR to the
IAI Quality Records Department. A copy of the
closed-out NCR must be provided in the Quality
package.
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
NCR-‫ יש להעביר את ה‬."xxx-x-xxxx-00
‫שנסגר מנהלית למחלקת דוחות האיכות של‬
‫ הסגור‬NCR-‫ יש לכלול עותק של ה‬.‫תע"א‬
.ITL-‫בתוך חבילת ה‬
5.3.3.2 The Supplier's Planning Department will convert
all unaccomplished route cards to an ITL-R/C, in
English for each task. These ITL Route Cards
must be in the form of digital files and must be
sent to IAI in the delivery ITL package with the
ITL form.
‫ מחלקת התכנון תסב את כל המטלות שלא‬5.3.3.2
)‫ (כרטיס ניתוב‬ITL-R/C -‫הושלמו ל‬
‫ על כרטיסי ניתוב‬.‫באנגלית עבור כל מטלה‬
‫אלה להיות בפורמט דיגיטלי ולהישלח‬
.ITL-‫ עם טופס הו‬ITL ‫לתע"א בחבילת‬
5.3.3.3 Partially worked route cards must be re planned
to ITL-R/Cs to define only the unaccomplished
tasks being transferred to the ITL. The
unaccomplished tasks on the Supplier's route
card must state “Administratively closed and
transferred to “ITL serial number xxx-x-xxxx-00”.
‫ יש לערוך מחדש כרטיסי פעילויות שבוצעו‬5.3.3.3
‫ כדי שיכללו רק את המטלות‬,‫בחלקם‬
‫ על‬.‫הבלתי מושלמות המועברות ליצרן‬
‫המטלות הבלתי מושלמות על כרטיס‬
‫הניתוב של הספק "נסגר מנהלית והועבר‬
."xxx-x-xxxx-00 ITL ‫למספר‬
,ITL-R/C -‫ אחרי העברת הפעילויות של ה‬5.3.3.4
‫ המקורי‬R/C -‫תעביר מחלקת התכנון את ה‬
‫למדור התיוק של מנגנון האיכות של היצרן‬
.‫המתאים‬
5.3.3.4 The original R/C will be forwarded to the
supplier’s Quality Records section after the
transfer of operations to the ITL-R/C.
5.3.4
:ITL-‫יצירה והפצה של ה‬
Creation and distribution of the ITL:
5.3.4
5.3.4.1 The proper identification of an ITL at creation is
by ITL Serial Number.
The basic ITL prepared for component delivery
to IAI will be serialized starting with 00
designations, as depicted in Appendix B.
‫ בעת יצירתו יהיה‬ITL ‫ זיהוי נאות של‬5.3.4.1
.ITL-‫באמצעות המספר הסידורי של ה‬
‫ הבסיסי שיוכן עבור אספקת הרכיב‬ITL-‫ה‬
,33 - ‫לתע"א יקבל מספר סידורי המתחיל ב‬
.'‫כמתואר בנספח ב‬
5.3.4.2 At least two weeks before scheduled delivery, a
preliminary ITL defining all tasks that cannot be
accomplished before shipment to IAI will be
prepared, including all elements of the ITL
(Appendix B) and copies of the Route Cards,
EO’s and other applicable data for tasks to be
off-loaded. This will be presented to the IAI
representative for review and a copy attached to
an ITL request letter (Appendix F) sent to the
CAG Contracts Manager for approval.
This process will also be repeated one week
before scheduled delivery. Preparation of the
preliminary ITL and procedures should be
‫ לפחות שבועיים לפני מועד האספקה‬5.3.4.2
‫ ראשוני המגדיר את כל‬ITL ‫ יוכן‬,‫המתוכנן‬
‫המטלות שלא ניתן להשלימן טרם המשלוח‬
ITL-‫ הכולל את כל מרכיבי ה‬,‫לתע"א‬
,‫(נספח ב') ועותקים של כרטיסי הניתוב‬
‫ ים וכל הנתונים הרלוונטיים האחרים‬-EO
.‫לגבי מטלות שיש להעביר ליצרן אחר‬
‫מסמכים אלו יוגשו לנציג תע"א לבדיקה יחד‬
)'‫עם עותק ממכתב הבקשה (נספח ו‬
.‫שנשלח למנהל החוזה בחטכ"א לאישור‬
‫שבוע לפני המועד המתוכנן לסיום הייצור‬
ITL-‫ על הכנת ה‬.‫תהיה חזרה על תהליך זה‬
‫הראשוני והנהלים להיות תואמים לפעולות‬
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
11
03
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
Procedure no.
375.40.03
‫מימוש מוצר‬
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
consistent with suppliers’ internal operations.
‫נוהלי החברה‬
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
.‫הפנימיות של היצרנים‬
5.3.4.3 When the ITL content is finalized the ITL package
should be prepared. Changes made subsequent
to the first approval must be sent to the CAG
Contract Manager for approval.
‫ יש להכין את‬ITL-‫ עם השלמת התוכן של ה‬5.3.4.3
‫ שינויים שנעשו לאחר‬.ITL-‫חבילת ה‬
‫האישור הראשוני חייבים להישלח למנהל‬
.‫החוזה בחטכ"א לאישור‬
5.3.4.3.1 After receipt of CAG Contract Manager approval,
obtain signatures of approval on the prepared
ITL form. Signatures are required from Supplier's
Manufacturing Control, Factory, Tooling,
Inspection and the IAI inspection representative.
,‫ לאחר קבלת אישור מנהל החוזה בחטכ"א‬5.3.4.3.1
‫ המוכן לשאת חתימות‬ITL-‫על כל טופס ה‬
,‫ חתימות נדרשות מבקרת הייצור‬.‫אישור‬
‫ מחלקת כלים ובקרה של הספק ומן‬,‫המפעל‬
.‫הנציג הסוקר של תע"א‬
.‫ תוכן בפורמט דיגיטלי‬ITL-‫ חבילת ה‬5.3.4.3.2
5.3.4.3.2 Prepare the ITL package in digital format.
5.3.4.3.3 E-mail the Digital ITL package, including the
cover letter (Appendix G), to the IAI Contract
Manager, Configuration Manager and Quality
Manager.
‫ כולל מכתב‬,‫ הדיגיטלית‬ITL-‫ חבילת ה‬5.3.4.3.3
,‫ תישלח למנהל החוזים‬,)'‫התכולה (נספח ז‬
.‫מנהל התצורה ומנהל האיכות של תע"א‬
5.3.4.3.4 Enter the original signed copy of the ITL form
and the digital ITL package on CD into the
delivery Quality Package
ITL-‫ העותק המקורי החתום של טופס ה‬5.3.4.3.4
‫ הדיגיטלית יוכנסו על גבי‬ITL-‫וחבילת ה‬
.‫ לחבילת האיכות שתישלח‬CD
5.3.4.3.5 After CAAI acceptance of component, transfer
the Digital ITL Package via FTP to the IAI FTP
site "EDEX" to the address defined by the IAI
Contract Manager.
‫ תועבר‬,‫ לאחר קבלת הרכיב ע"י רת"א‬5.3.4.3.5
FTP-‫ הדיגיטלית לאתר ה‬ITL -‫חבילת ה‬
‫" לכתובת שתוגדר ע"י‬EDEX" ‫של תע"א‬
.‫מנהל החוזים של תע"א‬
5.3.5
:‫הגשת רכיב לקבלה סופית ומסירה‬
Presentation Of Component For Final
Acceptance And Delivery:
5.3.5.1 Presentation of a component for final acceptance
will be accomplished in the following manner:
5.3.5.1.1 Present component and ITL package to
supplier’s internal quality assurance department
for review and inspection.
‫ הגשת רכיב לקבלה סופית תבוצע באופן‬5.3.5.1
:‫הבא‬
‫ יוגשו למחלקה ניהול‬ITL-‫ הרכיב וחבילת ה‬5.3.5.1.1
‫האיכות הפנימית של היצרן לצורך סקר‬
.‫וביקורת‬
‫ יוגשו לנציג תע"א‬ITL-‫ הרכיב וחבילת ה‬5.3.5.1.2
.‫לביקורת מתאימה‬
5.3.5.1.2 Submit component and ITL package to IAI
representative for appropriate inspection.
5.3.5.1.3 Supplier’s internal quality assurance department
will stamp and date shipping document(s) and
present component and ITL package to the CAAI
representative.
‫ מחלקת ניהול האיכות הפנימית של היצרן‬5.3.5.1.3
‫תחתים את מסמך(י) המשלוח ותטביע‬
‫ ותגיש את הרכיב ואת‬,‫תאריך עליהם‬
.‫ לנציג רת"א‬ITL-‫חבילת ה‬
‫ ניתן לקבל‬IAI ‫ באמצעות נציג‬:‫הערה‬
Note: Authorization can be obtained and
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
5.3.5
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נהלים פנימיים‬
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
12
03
Page
Of
Procedure no.
375.40.03
‫מימוש מוצר‬
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
5.3.5.1.4 Upon acceptance of component by the CAAI and
after their stamps have been placed on the
shipping traveler, the component will be released
for packaging and transportation.
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
‫אישור ולבצע את הסידורים הדרושים‬
‫ לאחר‬ITL-‫לביצוע סעיפים מסוימים ב‬
‫הקבלה ולפני שהרכיב יוצא מהמפעל של‬
‫ באופן זה יקטן‬.‫היצרן באמצעות נציג תע"א‬
‫ עם‬.‫מספר המטלות שיועברו ליצרן אחר‬
‫ כך שהוא ישקף‬ITL-‫ יש לעדכן את ה‬,‫זאת‬
‫ אי‬.‫רק מטלות שהינן פתוחות בזמן המשלוח‬
‫ידי‬-‫אפשר לפעול בדרך זו לאחר הקבלה על‬
.‫רת"א‬
‫ לאחר קבלת הרכיב ע"י רת"א והחתמת‬5.3.5.1.4
‫ ישוחרר הרכיב לאריזה‬,‫תעודת המשלוח‬
.‫והובלה‬
.‫ הפריטים ישוחררו למשלוח‬5.3.5.1.5
5.3.5.1.5 Release items for shipment.
‫ על רכיבים שכבר נמסרו‬ITL-‫הגשת יומני ה‬
:)‫ נוספים‬ITL-‫(יומני ה‬
Submission Of ITLs On Delivered Components
(Supplemental ITLs):
5.3.6.1 Subsequent to the delivery of a component to
IAI, any Engineering, OPPS, MRB or planning
tasks that are required on the component but
were not accomplished before delivery or
recorded on the delivery ITL must be
documented on a Supplemental ITL.
Supplemental ITLs will also be issued to transfer
tasks relating to any engineering or OPPS
requirements released subsequent to component
delivery.
5.3.6.1.1 Supplemental ITLs must be submitted within two
weeks after issuance of any engineering or
OPPS changes subsequent to component
delivery. Concurrence by the IAI representative
and supplier are required to alter this time span.
ITL reviews should be conducted weekly to
determine supplemental ITLs that should be
generated as soon as possible due to degree of
difficulty, safety of flight, and/or line position of
aircraft. Arrangements for supply of parts, tools
or personnel, etc., required to accomplish the
tasks are the responsibility of the ITL originator
via the IAI representative.
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
arrangements can be made through the IAI
representative to accomplish some item(s) in the
ITL after acceptance and before departure from
the manufacturer’s plant. This work would
minimize tasks to be off-loaded. However, the ITL
package must be updated to reflect only open
tasks at the time of shipment. This procedure
cannot be followed after acceptance by CAAI has
been obtained.
5.3.6
‫נוהלי החברה‬
‫הוצאה‬
5.3.6
‫ יש לתעד‬,‫ לאחר אספקת הרכיב לתע"א‬5.3.6.1
‫ או‬MRB ,OPPS ,‫מטלות תכולה הנדסית‬
‫ הנחוצות עבור הרכיב אך לא‬,‫תכנון כלשהן‬
‫ של האספקה‬ITL -‫הושלמו או נרשמו על ה‬
.‫ נוסף‬ITL ‫ על‬,‫טרם האספקה‬
‫ נוספים יונפקו גם עבור העברת‬ITLs
‫המשימות המתייחסת לדרישות תכולה‬
‫ כלשהן אשר תפורסמנה‬OPPS ‫הנדסית או‬
.‫לאחר אספקת הרכיב‬
‫ נוספים בתוך שבועיים לאחר‬ITL ‫ יש להגיש‬5.3.6.1.1
OPPS ‫פרסום שינויי תכולה הנדסית או‬
‫ נדרשת‬.‫כלשהם לאחר אספקת הרכיב‬
‫הסכמה הדדית של נציג תע"א ושל הספק‬
‫ יש לבצע‬.‫על מנת לשנות פרק זמן זה‬
ITL ‫ מדי שבוע כדי לקבוע אילו‬ITL ‫סקירות‬
‫נוספים יש ליצור מוקדם ככל הניתן עקב‬
‫או מיקום‬/‫ ו‬,‫ בטיחות הטיסה‬,‫רמת הקושי‬
‫ הסדרת האספקה של‬.‫הקו של המטוס‬
‫ הנדרשים‬,'‫ כלים או כוח אדם וכו‬,‫חלקים‬
-‫ הינה באחריות שולח ה‬,‫להשלמת המטלות‬
.‫ באמצעות נציג תע"א‬ITL
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נהלים פנימיים‬
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
10
03
Page
Of
Procedure no.
375.40.03
‫מימוש מוצר‬
‫נוהלי החברה‬
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
5.3.6.1.2 ITLs ready for submission should be presented
to the IAI representative for review and approval
signature. The only signatures required on
Supplemental ITLs are those of the originator,
the affected functions representative and the IAI
representative.
‫ המוכנים למשלוח לנציג‬ITL ‫ יש להציג‬5.3.6.1.2
‫ החתימות‬.‫תע"א לסקירה וחתימה מאשרת‬
‫ נוספים הינן אלה‬ITL ‫היחידות הנדרשות על‬
‫ נציג המנגנונים המושפעים‬,‫של השולח‬
.‫ונציג תע"א‬
5.3.6.1.3 Supplemental ITLs are to be prepared in digital
format in a Digital ITL package.
E-mail the Digital ITL package, including the
cover letter (Appendix G), to the IAI Contract
Manager, Configuration Manager and Quality
Manager.
Transfer the Digital ITL Package via FTP to the
IAI FTP site "EDEX" to the address defined by
the IAI Contract Manager.
‫ נוספים יוכנו בפורמט דיגיטלי‬ITLs 5.3.6.1.3
.‫ דיגיטלית‬ITL ‫בחבילת‬
,‫ הדיגיטלית‬ITL-‫יש לשלוח את חבילת ה‬
‫ בדואר‬,)'‫כולל מכתב התכולה (נספח ז‬
‫ מנהל התצורה‬,‫אלקטרוני אל מנהל החוזים‬
.‫ומנהל האיכות של תע"א‬
-‫ הדיגיטלית תועבר לאתר ה‬ITL -‫חבילת ה‬
‫" לכתובת שתוגדר‬EDEX" ‫ של תע"א‬FTP
.‫ע"י מנהל החוזים של תע"א‬
5.3.6.1.4 Non Design (Build to Print) Suppliers providing
supplemental ITLs for components sent to IAI do
not provide planning operation cards for
engineering changes received subsequent to
delivery of a component. Only a Supplemental
ITL form defining the engineering document
number and revision of the change will be
furnished, along with necessary parts.
Planning operation cards must be provided for
any task other than those based on engineering.
)"‫ ספקים לא מתכננים ("ייצור לפי שרטוט‬5.3.6.1.4
‫ נוספים עבור רכיבים‬ITL ‫המספקים‬
‫הנשלחים לתע"א אינם מספקים כרטיסי‬
‫תכנון פעולות עבור שינויי התכולה‬
‫ההנדסית המתקבלים לאחר אספקת‬
‫ המגדיר‬,‫ נוסף‬ITL ‫ יסופק רק טופס‬.‫המוצר‬
‫את מספר המסמך והבדיקה מחדש של‬
.‫ ביחד עם החלקים הדרושים‬,‫השינוי‬
‫יש לספק כרטיסי תכנון פעולות עבור כל‬
‫מטלה פרט למטלות המבוססות על תכולה‬
.‫הנדסית‬
‫ נוסף ימוספר ע"י‬ITL ‫ כל טופס‬: ‫הערה‬
.‫ סידורי‬ITL ‫מספר‬
Note: Each Supplemental ITL form will be
numbered with an ITL Serial Number.
5.3.7
:ITL ‫משלוח חלקים לגבי פריטי‬
Parts Shipments For ITL Items:
5.3.7
5.3.7.1 All parts shipments will be expedited by the
supplier since these tasks are out-of-station.
Shipment of parts will be made in kits.
(If so approved by IAI “As required” items will
not be included in the kit).
‫ משלוח כל החלקים יואץ ע"י הספק מאחר‬5.3.7.1
.‫שמטלות אלה מתבצעות מחוץ לתחנה‬
.‫משלוח חלקים יבוצע באמצעות ערכות‬
‫(פריטים "בהתאם לנדרש" לא ייכללו‬
.)‫בערכה במידה והדבר מאושר ע"י תע"א‬
5.3.7.2 All ITL part shipment kits will contain a Bill of
Material, which will include the following
information:
- Part number
‫ יכלול מפרט חומרים‬ITL ‫ כל משלוח חלקי‬5.3.7.2
:‫שיכיל את המידע הבא‬
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נהלים פנימיים‬
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
14
03
Page
Of
‫נוהלי החברה‬
Procedure no.
375.40.03
‫מימוש מוצר‬
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
‫ מספר החלק‬‫ נומנקלטורה‬‫ כמות‬ITL ‫ מספר‬ITL ‫ מספר פריט‬)‫ מספר הכלי (במידה וקיים‬)‫ עלות הפריט במידה ומתאים‬‫ חותמת בודק המשלוח‬-
- Nomenclature
- Quantity
- ITL number
- ITL item number
- Tool number (if any)
- Item cost (if applicable)
- Shipping inspector’s stamp
5.3.7.3 A summary shipping status of ITL parts will be
provided weekly to the IAI Materials Department.
This status by ITL number will include shipping
information on parts shipped and/or Estimated
Completion Dates (ECDs) on parts not shipped
‫ מחלקת החומרים של תע"א תקבל מדי‬5.3.7.3
‫שבוע דוח מסכם על מצב המשלוח של חלקי‬
‫ דוח המצב יהיה מסודר לפי מספרי‬.ITL
‫או‬/‫ ויכיל מידע לגבי החלקים שנשלחו ו‬ITL
‫) לגבי חלקים‬ECD( ‫תאריכי סיום מוערכים‬
.‫שלא נשלחו‬
5.3.7.4 If all parts necessary to complete an operation
are available, except a highly critical shortage
item (generally high-dollar or hard-to-build), that
ITL operation kit can be sent incomplete to allow
work to be accomplished.
‫ אם כל החלקים הנחוצים להשלמת פעולה‬5.3.7.4
‫זמינים חוץ מפריט במחסור שהוא קריטי‬
‫ביותר (בדרך כלל פריט שהוא או יקר מאוד‬
-‫ ניתן לשלוח את ערכת ה‬,)‫או קשה לייצור‬
‫ במצב לא שלם כדי לאפשר את ביצוע‬ITL
.‫העבודה‬
5.3.8
Receipt of ITL Package and Accomplishment of
ITL Tasks In IAI:
5.3.8
‫ פעולה נדרשת ע"י עובדי תע"א (השלמת‬5.3.8.1
‫ של האספקה והן‬ITL-‫מטלה) הן עבור ה‬
:‫ נוספים‬ITL ‫עבור‬
5.3.8.1 Action Required by IAI personnel (Task
Accomplishment) for both Delivery ITL and
Supplementary ITLs:
5.3.8.1.1 Configuration Management – Will enter all ITL
tasks from the Supplier's ITL digital Packages
into the Mantra system as ITL type Engineering
Orders.
These Engineering Orders will have the
Document Identification of the ITL task number
e.g.: 30P-1-2005-00-00; 30P-1-2005-00-01; etc.
The Supplier supplied ITL route cards in digital
format associated to each ITL task, (as called out
in the ITL form and in the ITL excel file) will be
released as associated files within the ITL task
EO in Mantra.
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
ITL ‫ והשלמת משימת‬ITL ‫קבלת חבילת‬
:‫בתע"א‬
‫הוצאה‬
ITL-‫ ניהול תצורה – יכניסו את כל מטלות ה‬5.3.8.1.1
‫ הדיגיטלית של הספק‬ITL-‫מחבילת ה‬
‫למערכת ה"מנתרה" כפקודות תכולה‬
.ITL ‫הנדסית מסוג‬
‫פקודות תכולת הנדסית אלה תישאנה את‬
.ITL-‫זיהוי המסמך של מספר מטלת ה‬
30P-1- ;30P-1-2005-00-00 :‫לדוגמא‬
.'‫; וכו‬2005-00-01
‫כרטיסי הניתוב בפורמט דיגיטלי המקושרות‬
ITL-‫ (כמתואר בטופס ה‬ITL ‫לכל מטלת‬
‫ המסופקות ע"י‬,)ITL-‫ובקובץ האקסל של ה‬
‫ ישוחררו כקבצים מקושרים במסגרת‬,‫הספק‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
15
03
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
Procedure no.
375.40.03
‫מימוש מוצר‬
‫נוהלי החברה‬
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
."‫ ב"מנתרה‬ITL -‫ של מטלת ה‬EO-‫ה‬
‫ תהליך זה יהיה מתמשך ככל‬:‫הערה‬
-‫ביצוע ו‬-‫שמטלות חדשות תהפוכנה ברות‬
.‫ נוספים יתקבלו‬ITL
Note: This process will be continuous as new
tasks become workable and as supplemental
ITLs are received.
5.3.8.1.2 Production Engineering – Will analyze each ITL
task EO in Mantra (by model/sequence to
determine the most practical groupings by
component area, method of accomplishment,
and sequence requirements - within schedule
constraints) and release production planning
accordingly to fully accomplish the task in IAI on
the appropriate component.
Note: Traceability to the original supplier’s task
numbers must be maintained.
‫ של כל‬EO-‫ הנדסת ייצור – ינתחו את ה‬5.3.8.1.2
‫רצף כדי‬/‫ ב"מנתרה" (לפי דגם‬ITL ‫מטלת‬
‫לקבוע את אופן הקיבוץ המעשי ביותר לפי‬
‫ דרישות הרצף‬,‫ אופן ההשלמה‬,‫אזור הרכיב‬
‫– במסגרת מגבלות לוח הזמנים) וישחררו‬
‫תכנון מוצר בהתאם ע"מ להשלים באופן‬
‫מלא את המטלה בתע"א כל הרכיב‬
.‫המתאים‬
‫ יש לשמור על עקיבותן של מספרי‬:‫הערה‬
.‫המטלה המקוריים של הספק‬
5.3.8.1.3 Configuration Management will track the
accomplishment of the task in both the
production planning and on the component in
the Configuration Management change control
system and produce periodic status reports.
‫ ניהול תצורה יעקבו אחר השלמת המטלה‬5.3.8.1.3
‫הן בתכנון הייצור והן ברכיב במערכת בקרת‬
‫שינויי ניהול תצורה ויפיקו דוחות מצב‬
.‫תקופתיים‬
5.3.8.1.4 Quality Management will validate that the ITL
tasks for all components relating to a specific
aircraft are accomplished before providing the
final Aircraft Configuration Declaration.
‫ ניהול איכות יאמתו את השלמת כל מטלות‬8.8.1.1.4
‫ עבור כל הרכיבים המתייחסים‬ITL-‫ה‬
‫למטוסים ספציפיים לפני אספקת הצהרת‬
.‫התצורה הסופית של המטוס‬
5.3.8.1.5 Quality management will archive all Supplier ITL
packages (including the Supplier's ITL route
cards) in IAI’s Quality Records.
5.4
5.4.1
COMMUNICATIONS RELATING TO ITL
OPERATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENT
Communication from Suppliers should be
addressed directly to the responsible department
at IAI as follows:
The following communications are required from
all Suppliers of major assembly components:
‫על היצרנים השותפים לשלוח הודעותיהם‬
‫ישירות למחלקה האחראית בתע"א‬
:‫כדלקמן‬
5.4
5.4.1
‫התקשורות הבאות נדרשות מכל הספקים‬
:‫של רכיבי הרכבה עיקריים‬
5.4.2
‫ דוח מצב חוסרים יסופק מדי שבוע בנוגע‬5.4.2.1
.‫ הקיימים כחוב לתע"א‬ITL-‫לכל חוסרי ה‬
5.4.2.1 Shortage status will be provided weekly
regarding all ITL shortages owed to IAI.
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
ITL ‫תקשורות המתייחסות לפעולות‬
‫המתוארות במסמך זה‬
‫ ישירות‬ITL -‫ יש לשלוח חלקים חסרים ב‬5.4.1.1
.‫למחלקת החומרים של תע"א‬
5.4.1.1 ITL shortages should be addressed directly to
the CAG Buyer.
5.4.2
‫ של‬ITL-‫ ניהול איכות יגנזו את כל חבילות ה‬8.8.1.1.5
)‫הספק (כולל כרטיסי הניתוב של הספק‬
.‫ברשומות האיכות של תע"א‬
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
16
03
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
Procedure no.
‫מימוש מוצר‬
Quality Management
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
5.4.2.2 Component shipping information will be
provided to IAI by the supplier as soon as the
component is released for shipping. Master AWB
No., House Bill No., Container No., etc., should
be provided for tracking purposes.
This Procedure conforms to the following
requirements Standards :
ISO 9001:2008 – "Quality Management Systems Requirements".
(2) AS9100 International Standard: "Quality
Management Systems – Requirements for
Aviation, Space and Defense Organizations.
6.2
CAG CM Procedure 214.42.39 "Supplier/Subcontractor Configuration
Management Requirements".
6.3
QM Procedure CAG 9000 – " Quality and
Airworthiness Requirements for Suppliers".
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
‫ מידע משלוח רכיבים יסופק לתע"א ע"י‬5.4.2.2
.‫הספק מיד עם שחרור הרכיב למשלוח‬
,‫ מספר שטר בית‬,‫מספר שטר מטען ראשי‬
.‫ יסופקו למטרות מעקב‬,'‫ קונטיינר וכו‬.‫מס‬
7.1
Appendix A - Sample of Incomplete Task Log
Form and explanation of the form fields.
7.2
Appendix B - Example of executed Basic ITL
Form – For use at delivery of product.
7.3
Appendix C - Example of executed "No Open
Task” ITL Form - For use at delivery of product.
7.4
Appendix D - Example of executed Supplemental
ITL Form – For use after delivery of product.
‫הוצאה‬
6
‫נוהל זה עונה על הדרישות של התקנים‬
:‫הבאים‬
‫ " מערכת ניהול‬- ISO 9001:2008 ‫) ת"י‬1(
, "‫איכות – דרישות‬
:AS9100 ‫) תקן בינלאומי‬2(
‫"מערכות ניהול איכות – דרישות עבור‬
"‫ החלל והביטחון‬,‫תעשיית התעופה‬
6.1
‫ "דרישות‬- 214.42.39 ‫נוהל בקרת תצורה‬
."‫קבלן משנה‬/‫ניהול תצורה מספק‬
6.2
‫ – "דרישות‬CAG 9000 ‫נוהל ניהול איכות‬
."‫איכות וכושר אווירי עבור ספקים‬
6.0
‫נספחים‬
Appendices
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫פרק‬
‫סימוכין‬
References
6.1
7
‫ניהול איכות‬
‫ דוחות יסופקו על כל איחור באספקת‬5.4.2.3
‫חלקים לקניין חטכ"א ותכניות הזבת‬/‫רכיבים‬
.‫מוצר תסופקנה בעת הצורך‬
5.4.2.3 Reports will be provided on any delays in
supplying components/parts to the CAG Buyer
and recovery plans will be furnished when
appropriate.
6
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
375.40.03
‫נוהלי החברה‬
7
‫נספח א' – דוגמא של טופס משימה בלתי‬
.‫מושלמת והסבר על השדות בטופס‬
7.1
‫ בסיסי‬ITL ‫נספח ב' – דוגמא של טופס‬
.‫שבוצע – לשימוש בעת אספקת המוצר‬
7.2
‫ "ללא‬ITL ‫נספח ג' – דוגמא של טופס‬
‫מטלה פתוחה" שבוצע– לשימוש בעת‬
.‫אספקת מוצר‬
7.3
‫ נוסף‬ITL ‫נספח ד' – דוגמא של טופס‬
.‫שבוצע – לשימוש לאחר אספקת המוצר‬
7.4
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נהלים פנימיים‬
Company Procedures
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
17
03
Page
Of
‫נוהלי החברה‬
Procedure no.
375.40.03
‫מימוש מוצר‬
:‫נושא ראשי‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
7.5
Appendix E - Example of ITL Excel File format –
For use with all ITL packages.
7.6
7.7
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
‫נספח ה' – דוגמא של פורמט קובץ אקסל‬
.ITL-‫ לשימוש עם כל חבילות ה‬- ITL ‫של‬
7.5
Appendix F - Request Letter.
.‫נספח ו' – מכתב בקשה‬
7.6
Appendix G - Cover Letter.
.‫נספח ז' – מכתב תכולה‬
7.7
Israel Matelski
‫ישראל מטלסקי‬
CAG QM Director
‫ראש מינהל נ"א חטכ"א‬
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫נוהלי החברה‬
‫‪Company Procedures‬‬
‫נושא ראשי‪:‬‬
‫נהלים פנימיים‬
‫‪INTERNAL PROCEDURES‬‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
‫‪COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP‬‬
‫‪ Main Subject:‬נושא משנה‪:‬‬
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
‫מקבלני משנה )‪(ITL‬‬
‫מימוש מוצר‬
‫‪Quality Management‬‬
‫‪Sub-Subject:‬‬
‫‪Product Realization‬‬
‫‪Chapter‬‬
‫עמוד‬
‫‪Production & Service Provision‬‬
‫מתוך‬
‫‪ Title‬נוהל מס'‬
‫‪Supplier Task Transfer Requirements‬‬
‫)‪(ITL‬‬
‫‪13‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Page‬‬
‫‪Of‬‬
‫‪Procedure no.‬‬
‫‪375.40.03‬‬
‫תיאור נספחים‬
‫מטרה‬
‫נספח‬
‫שימוש‬
‫(א) טופס ‪ ITL‬ותיאור של‬
‫שדות ה‪ITL-‬‬
‫לתעד העברת מטלות מספק לתע"א במטרה לשמור‬
‫על התצורה ההנדסית של כלי טיס‪.‬‬
‫עם כל משלוח של רכיב בנוי לפי‬
‫‪OPPS‬‬
‫(ב) דוגמת ‪ ITL‬אספקה‬
‫בסיסי (‪ )33‬שבוצע‬
‫להעביר מטלות שלא הושלמו מספק לתע"א ‪ ,‬על‬
‫בסיס התכולה ההנדסית האחרונה שנתקבלה עד‬
‫לתאריך הסוגר‪.‬‬
‫בעת שליחת רכיב לתע"א‬
‫(ג) דוגמת טופס ‪" ITL‬ללא‬
‫מטלות פתוחות"‬
‫לתעד כי הרכיב יוצר על בסיס התכולה ההנדסית‬
‫האחרונה וכי לא קיימות מטלות פתוחות להעברה‪.‬‬
‫בעת שליחת רכיב לתע"א‪.‬‬
‫(ד) דוגמת טופס ‪ITL‬‬
‫"נוסף"‬
‫לתעד את העברת המטלות לאחר משלוח של רכיב‬
‫לתע"א‪ .‬טפסים אלה מציגים מטלות משלימות נוספות‬
‫בלבד‪ ,‬הן אינן מציגות את מטלות ה‪ ITL-‬הבסיסיות‬
‫‪ 33‬המקוריות‪.‬‬
‫עם שחרור תכולה הנדסית לאחר‬
‫משלוח רכיב לתע"א‪.‬‬
‫(ה) פורמט קובץ אקסל של‬
‫‪ITL‬‬
‫להגדיר את הדרישה הרשמית של ה‪.ITL-‬‬
‫יש לשחוח קובץ אקסל של ‪ ITL‬עם‬
‫כל ‪( ITL‬הן בסיסי והן משלים)‪.‬‬
‫(ו) מכתב בקשה‬
‫לעדכן את תע"א כל כוונה להעביר מטלות פתוחות‪,‬‬
‫להגדיר את תוכן המטלה המוצעת לשם קבלת אישור‬
‫תע"א‪.‬‬
‫לפני כל כל העברה של ‪( ITL‬הן‬
‫בסיסי והן משלים)‪.‬‬
‫(ז) מכתב תכולה‬
‫נשלח בכל חבילת ‪ ITL‬דיגיטלית לליווי נתוני ה‪.ITL-‬‬
‫עם כל העברה של ‪( ITL‬הן בסיסי‬
‫והן משלים)‪.‬‬
‫‪Date Effective‬‬
‫‪Jan. 2013‬‬
‫תאריך תחולה‬
‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‪ .‬עותק מודפס אינו מבוקר‪.‬‬
‫הגירסה העברית היא הישימה‪.‬‬
‫הוצאה‬
‫‪Supersedes‬‬
‫‪April 2007‬‬
‫מחליף‬
‫‪Rev‬‬
‫‪5‬‬
‫‪This document is controlled by the configuration management system.‬‬
‫‪Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.‬‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נוהלי החברה‬
Company Procedures
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
13
03
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
Procedure no.
‫מימוש מוצר‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
375.40.03
:‫נושא ראשי‬
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
DESCRIPTION OF APPENDICES
APPENDIX
(A) Blank ITL Form and
description of ITL fields.
PURPOSE
To document the transfer of tasks from
supplier to IAI in order to maintain
engineering configuration of aircraft.
WHEN USED
With every delivery of an
OPPS-built component
(B) Example of Completed
Basic Delivery (00) ITL.
To transfer incomplete tasks from
supplier to IAI on latest released
engineering as of cut-off date.
When a component is
being delivered to IAI
(C) Example of
"No Open Task" ITL
To document that the component has
been manufactured in accordance to the
latest released engineering and that there
are no open tasks to transfer.
When a component is
being delivered to IAI
(D) Example of
"Supplemental" ITL
To document the transfer of tasks after
the shipment of a component to IAI. These
forms show only supplementary
additional tasks, they do not show the
original basic 00 ITL tasks.
Upon release of
engineering after shipment
of component to IAI.
(E) ITL Excel file format
To define the official ITL requirement.
An ITL Excel file must be
sent with each and every
ITL (both Basic and
Supplementary)
(F) Request letter
To notify IAI of intention to transfer open
tasks, to define the proposed task content
for the purpose of receiving IAI approval.
Before each and every ITL
transmission. (both Basic
and Supplementary)
(G) Cover Letter
Sent in each ITL digital package to
accompany the ITL Data.
With each and every ITL
transmission. (both Basic
and Supplementary)
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
23
03
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
Procedure no.
375.40.03
‫מימוש מוצר‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
‫נוהלי החברה‬
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
Appendix "A"
Blank ITL Form
QA Form # 400-3-1420
See next page for description of fields
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נהלים פנימיים‬
INTERNAL PROCEDURES
‫מימוש מוצר‬
Product Realization
21
03
Page
Of
Procedure no.
375.40.03
3
0
4
0
5
0
Quality Management
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
)‫ (יומן מטלה לא מושלמת‬ITL-‫מידע המתייחס ל‬
)‫שמו של ספק הרכיב (תע"א או יצרן שותף‬
Component Supplier Name
IAI Supplier Code for the Supplier defined in field 1 1 ‫קוד ספק של תע"א עבור הספק המוגדר בשדה‬
above.
.‫למעלה‬
‫המשתמש – תע"א‬
User - IAI
The part number of the Component Assembly
being delivered as defined on the OPPS
‫מספר החלק של הרכבת הרכיב המסופק כמוגדר‬
.OPPS-‫ב‬
The name of the Component Assembly being
delivered as defined on the OPPS
.OPPS-‫שם הרכבת הרכיב המסופק כמוגדר ב‬
6
0
The Effectivity Model and Aircraft Serial Number
for which the Component Assembly was produced.
7
0
:‫נושא ראשי‬
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Description of ITL (Incomplete Task Log( fields
2
0
Company Procedures
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
1
0
‫נוהלי החברה‬
ITL serial number - Aircraft Effectivity Model Major Component code # – Aircraft Serial number ITL Sequence Number.
Eg.: 30P-1-2005-00 for the basic Delivery ITL
‫מודל האפקטיביות והמספר הסידורי של המטוס‬
.‫עבורם יוצרה הרכבת הרכיב‬
Date of ITL submittal to IAI.
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
4
0
5
0
6
0
‫ בסיסית‬ITL ‫ עבור אספקת‬30P-1-2005-00 :‫לדוגמא‬
.‫ עבור האספקה הנוספת הראשונה‬30P-1-2005-01
.'‫ עבור האספקה הנוספת השנייה וכו‬30P-1-2005-02
Etc.
9
0
3
0
7
30P-1-2005-02 for the 2nd Supplemental
Page number and total Pages in ITL form.
2
0
‫ מודל האפקטיביות‬- ITL ‫המספר הסידורי של‬
0
‫של המטוס – מספר קוד הרכיב העיקרי – המספר הסידורי‬
‫ רציף‬ITL ‫של המטוס – מספר‬
30P-1-2005-01 for the 1st Supplemental
8
0
1
0
‫הוצאה‬
.ITL-‫מספר העמוד ומספר העמודים הכולל ב‬
8
0
.‫ לתע"א‬ITL-‫תאריך הגשת ה‬
9
0
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נהלים פנימיים‬
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Product Realization
22
03
Procedure no.
‫מימוש מוצר‬
:‫נושא ראשי‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
375.40.03
10
0
Company Procedures
INTERNAL PROCEDURES
Sub-Subject:
Page
Of
‫נוהלי החברה‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
File name of ITL digital package file.
‫ניהול איכות‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
-‫שם הקובץ של קובץ החבילה הדיגיטלי של ה‬
.ITL
11
0
10
0
11
The Task number within the ITL. Multiple lines may
‫ ניתן להכניס מספר‬.ITL-‫מספר המטלה בתוך ה‬
0
be entered for a single task if multiple documents parts or ‫ חלקים‬,‫שורות עבור מטלה אחת אם נחוצים מספר מסמכים‬
tools are required for that task
.‫או כלים עבור המטלה‬
82
0
:‫קוד סוג המטלה‬
Task Type Code:
‫ = בלתי מושלמת (מטלה מתוכננת לא משולבת); או‬I
I = Incomplete (non-incorporated planned task); or
‫ בלתי משולב); או‬EO( ‫ = תצורה‬C
C = Configuration (non-incorporated EO); or
‫ בלתי מושלמת) ; או‬MRB ‫ (פעולת‬MRB = M
M = MRB (incomplete MRB action); or
.OPPS ‫ = מטלה שהועברה מדרישות‬OP
OP = Task transferred from OPPS requirements.
83
0
83
The number of the Route Card or Engineering
document that fully defines the task being transferred.
81
0
81
0
81
0
81
0
‫מספר כרטיס הניתוב או המסמך ההנדסי המגדיר‬
0
.‫באופן מלא את המטלה המועברת‬
81
The revision level of the document in 13 above. (In
the case of an Engineering Order, the EO ID.
81
0
82
0
‫ (במקרה של‬.‫ לעיל‬10-‫רמת השינוי של המסמך ב‬
0
.)EO-‫ הזיהוי של ה‬,‫פקודה הנדסית‬
.‫כותרת קצרה של המטלה‬
Brief title of the task
All part numbers and/or tools necessary to
accomplish ITL task will be entered in this area.
‫או הכלים הנחוצים להשלמת‬/‫כל מספרי החלקים ו‬
.‫ יוכנסו באזור זה‬ITL ‫מטלת‬
Quantity of parts and tools required entered in
Item 16 as called out on planning.
16 ‫כמות החלקי והכלים הנחוצים המוכנסת בסעיף‬
.‫כפי שנקבע בתכנון‬
Estimated "On-dock" date at IAI that the Supplier
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫תאריך "הגעה" משוער לתע"א בו יספק הספק את‬
‫הוצאה‬
81
0
81
0
81
0
81
0
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נוהלי החברה‬
INTERNAL PROCEDURES
Company Procedures
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
20
03
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
Procedure no.
375.40.03
‫מימוש מוצר‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
81
0
Scheduled: This block will be checked if item a
task for which engineering documentation has been
received is and planning accomplished before the
manufacturer’s cut-off date. (See 3.11).
22
Not Scheduled: This block will be checked if item
is a task for which engineering documentation was
received after the supplier’s cut-off date. (see 3.12)
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
.16 ‫החלקים הרשומים בסעיף‬
will deliver the parts listed in Item 16.
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
:‫נושא ראשי‬
‫ יש לסמן משבצת זו אם פריט זה הוא‬:‫מתוכנן‬
‫מטלה שלגביה המסמך ההנדסי וכרטיסי השיטה‬
‫הושלמו לפני התאריך הסוגר של היצרן (ראה‬
.)0.11 ‫סעיף‬
‫ יש לסמן משבצת זו אם פריט זה הוא‬:‫לא מתוכנן‬
‫מטלה שלגביה המסמך ההנדסי התקבל לאחר‬
.)0.12 ‫התאריך הסוגר של היצרן (ראה סעיף‬
‫הוצאה‬
81
0
22
0
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫נהלים פנימיים‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
24
03
Page
Of
INTERNAL PROCEDURES
Procedure no.
375.40.03
‫מימוש מוצר‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
‫נוהלי החברה‬
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
Appendix "B"
Example of Completed Basic Delivery (00) ITL
QA Form # 400-3-1420
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
25
03
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
Procedure no.
375.40.03
‫מימוש מוצר‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
‫נוהלי החברה‬
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
Appendix "C"
Example of "No Open Task" ITL
QA Form# 400-3-1420
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
INTERNAL PROCEDURES
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Product Realization
26
03
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
Procedure no.
375.40.03
‫מימוש מוצר‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
‫נוהלי החברה‬
Company Procedures
:‫נושא ראשי‬
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
Appendix "D"
Example of "Supplemental" ITL
QA Form # 400-3-1420
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫נהלים פנימיים‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
Company Procedures
INTERNAL PROCEDURES
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
‫מימוש מוצר‬
Product Realization
27
03
Page
Of
‫נוהלי החברה‬
:‫נושא ראשי‬
‫ניהול איכות‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Procedure no.
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
375.40.03
Appendix "E"
A
B
C
D
E
F
PRJ
ITL / TASK #
REVISION
TITLE
CASCADE
MODEL
30P
30P-01-2009-00-01
-
Assemble avionics door
080
SXX
30P
30P-01-2009-00-02
-
Assemble panel fasteners
080
SXX
30P
30P-01-2009-00-02
-
Assemble panel fasteners
080
SXX
30P
30P-01-2009-00-03
-
Install LH wing tip light
080
SXX
30P
30P-01-2009-00-04
-
Rework RH MLG door
080
SXX
(3 Chars.max. A/N)
(24 Chars.max. A/N)
(2 Chars.max. A)
(60 Chars.max. A/N)
(3 Chars.max. N)
(3 Chars.max. A)
Aircraft project
model.
ITL task number:
Component code
Aircraft ser #_ITL type
- ITL task item no.
ITL revision
(always -)
Short description of task.
Always "080"
Effectivity model
always SXX
G
H
I
J
K
L
FROM
TO
DOC TYPE
REF TYPE
REF TEXT
UPDATED ON
2009
2009
ITL
ITL
SPIRIT
15-DEC-12
2009
2009
ITL
ITL
SPIRIT
15-DEC-13
2009
2009
ITL
ITL
SPIRIT
15-DEC-13
2009
2009
ITL
ITL
SPIRIT
15-DEC-14
2009
2009
ITL
ITL
SPIRIT
15-DEC-15
(3 Chars.max. N)
(3 Chars.max. N)
(Date DD-MMM-YY)
Aircraft ser #
(3 Chars.max. A)
ITL reference type
(always ITL)
(20 Chars.max. A)
Aircraft ser #
(3 Chars.max. A)
ITL document type
(always ITL)
Subcontractor name
Date of ITL release
M
N
O
RESPONSIBLE
FILE_NO
FILE_NAME
641050-5
1
30P821100002-501-401.ppt
641050-5
1
30P712100000-501-401.ppt
641050-5
2
30P712100000-501-401.pdf
641050-5
1
30P254002000-503-401.ppt
641050-5
1
30P935002000-503-401.ppt
641050-5
1
30P254002000-503-401.ppt
(20 Chars.max. A)
(3 Chars.max. N)
(50 Chars.max. A/N)
IAI Production Engineering
Number of file in ITL task (If
Warning: The file name characters must
ID number to be supplied by
multiple files for a specific ITL task, be in the same case and include the
IAI supplier Manager
then the full line data is duplicated) same extension as the actual file.
Additional fields may be added by the Supplier to facilitate the automatic preparation of the ITL form by the
P
ITL_DESCRIPTION
Assemble avionics door in forward
fuselage in accordance to……..
(2000 Chrs. Max A/N)
More informative description of the
task if so required.
supplier.
ITL Excel file format (Compulsory fields)
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
‫נהלים פנימיים‬
INTERNAL PROCEDURES
Company Procedures
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
‫מימוש מוצר‬
Product Realization
23
03
Page
Of
‫נוהלי החברה‬
:‫נושא ראשי‬
Procedure no.
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
375.40.03
‫ניהול איכות‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Appendix "F"
ITL Request Letter
(Supplier's Company Logo)
Ref.
:
xxxxxxxxxx
(DD/MM/YY)
To
:
X. Xxxxxxxx
CAG Supplier Manager.
From
:
X. Xxxxxxxx
Supplier's Contracts Manager.
Cc
:
X. Xxxxxxxx
IAI Rep. at supplier facility.
Subj.
:
Request to deliver component with Open Tasks (ITL)
Enclosed is the proposed ITL Serial number 44N-1-2001-00,
please approve delivery with the incomplete tasks defined
therein for accomplishment at IAI.
Regards,
For IAI use only.
Approving CAG Supplier Mgr:
Name: ………..…………
Signature: ….…………………..
Date: ……………………….
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫נהלים פנימיים‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
INTERNAL PROCEDURES
Company Procedures
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
‫מימוש מוצר‬
Product Realization
23
03
Page
Of
‫נוהלי החברה‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Procedure no.
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
375.40.03
:‫נושא ראשי‬
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
Appendix "G"
ITL Cover Letter
(Supplier's Company Logo)
(DD/MM/YY)
Ref.
:
xxxxxxxxxx
To
:
X. Xxxxxxxx
IAI Supplier Manager
From
:
X. Xxxxxxxx
. Supplier's Contracts Manager
Subj.
:
ITL Cover letter.
cc: x.xxxxxx
IAI has approved the transfer of the incomplete tasks defined in ITL Serial number <xxx-xxxxx-xx> for (Component Name & Part Number) to be accomplished at IAI on aircraft
Serial Number (xxxx)
(IAI approved copy of ITL request letter attached)
Regards,
(Sender Name & signature)
Supplier's Contracts Manager
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬
‫חטיבת כלי טיס אזרחיים‬
COMMERCIAL AIRCRAFT GROUP
INTERNAL PROCEDURES
Product Realization
03
03
‫מימוש מוצר‬
Quality Management
Chapter
‫עמוד‬
Production & Service Provision
‫מתוך‬
'‫ נוהל מס‬Title
Procedure no.
375.40.03
Supplier Task Transfer Requirements
(ITL)
06/1996
06/2003
06/2004
11/2005
4/2007
01/2013
Company Procedures
‫יוזם‬
Initiator
:‫נושא ראשי‬
‫ניהול איכות‬
‫פרק‬
‫ייצור ומתן שירות‬
‫הנדון‬
‫דרישות בהעברת עבודה‬
(ITL) ‫מקבלני משנה‬
‫שינוי‬/‫מעקב מהות העדכון‬
Amendments/Changes
‫תאריך תחולה‬
Application
Date
‫נוהלי החברה‬
:‫ נושא משנה‬Main Subject:
Sub-Subject:
Page
Of
‫נהלים פנימיים‬
‫מהות השינוי‬
Change
Auditor
Comply to ISO-9000
‫מנהל האיכות‬
‫תוספת "כללי" ורענון הנוהל‬
Q. Manager
Para 1 – added
‫מנהל נ”א חטיבתי‬
‫ שינוי ספרור ובדיקת התאמה לפי תקן‬,‫אנגלית‬/‫איחוד נהלים עברית‬
AS9100 Rev 1
QM Director
Hebrew/English procedures join, numbering change and
AS9100 Rev 1 validation
‫מנהל נ”א חטיבתי‬
‫בוצע רענון לשוני‬
QM Director
Language refresh
‫מנהל נ”א חטיבתי‬
‫עריכה מחדש ללא שינוי תוכן‬
QM Director
Rearrange – no change in substance
‫נ"א חטכ"א‬
‫כתיבה ועריכה מחדש של כל הנוהל בפורמט חדש‬
CAG QM
Rewrite & edit the whole procedure in new format
Supersedes
April 2007
‫מחליף‬
Rev
5
This document is controlled by the configuration management system.
Printed copies are not controlled. Hebrew version is applicable.
‫הוצאה‬
‫מס' דף‬
Page No.
All pages
‫כל הנוהל‬
1
‫כל הנוהל‬
All pages
‫כל הנוהל‬
All pages
‫כל הנוהל‬
All pages
‫כל הדפים‬
All Pages
Date Effective
Jan. 2013
‫תאריך תחולה‬
.‫ עותק מודפס אינו מבוקר‬.‫מקור המסמך מבוקר במערכת מנוהלת תצורה‬
.‫הגירסה העברית היא הישימה‬