- א ניר פאר א אידישע מאמע מחנה רעות Yes you can! סאטמאר

óþõ½ôñî
þëðôë èꬾþ¼òêð
š"õñ ð’’¼¾³ þ−−ê ë’’×
May 22 ‘14
:¬õîþ ö¼èòîðñ¼ô þêõ
½½¼þðê èò−ñ−¼ô
(718) 384-4190 :½−õê
(718) 384-4631 :½š¼õ
(646) 961-3535 :öþꬼôêš
320 Roebling St. #402
Brooklyn, NY 11211
[email protected] :ñ−¼ô−ê
#8-174
:‫דעדליין ארייצולייגן אן עד‬
‫ ביינאכט‬8:00 ‫ ביז‬:‫טעגליך‬
10:00 ‫ ביז פרייטאג‬:‫פאר זונטאג‬
!‫פונקטליך‬
( ‫ר' עמרם סאבאוויטש הי"ו ) כהן‬
‫ ק''י‬- '‫ פערל תחי‬:‫הכלה‬
(‫יו"ט ליפא קרויס הי"ו )בערקאוויטש‬
‫ וומס"ב‬- '‫ דיילא תחי‬:‫הכלה‬
'‫חנני‬
ëî¬ ñïô
'‫ר‬
ëî¬ ñïô
( ‫אליעזר שווארטץ הי"ו ) גאמבערג‬
‫ קלמן ני"ו – ק''י‬:‫החתן‬
‫ר' משה‬
( ‫ר' אלעזר צבי ווייס הי"ו ) אונגאר‬
‫ וומס"ב‬- ‫ בערל ני"ו‬:‫החתן‬
A country in white lake seeking a female life guard off premises.
Call: 718-744-7974
Wmsbg: Looking for a full-time (Monday - Friday) middle-aged lady for office work.
Computer and phone skills a must. 347-585-7693.
Tauber's Fish Store - 149 Lee Ave - 718-388-5380
Fish Platters for all occasions; platters must be ordered by Friday 10am. we deliver
Management office in Williamsburg looking for a full time secretary, graduate only.
Call: 917-525-7188 / 917-588-2294
Hamaspik is seeking to hire women/girls to do Com Hab in Williamsburg.
Various positions available. Please call Raizy 718-408-5419 or Estee 718-408-5420
Do not allow small problems to escalate into bigger problems. Allowing pain and
resentment to build in a marriage is toxic to the relationship. I am a Chassidishe
Marriage Coach certified by TCCI. Phone consultations or face to face appointments, with
100% confidentiality guaranteed. 845 300 5045 or [email protected]
F/T job opening in a multi girl office, graduate preferred. Please call 929-477-2021 or fax resume to
718-764-2293 If you have a friend that also looking for job please fwd this as we are looking to hire
Full time job position available in a busy insurance office for immediate hire.
Young Graduate Preferred. Please call: 718-705-5617
Seeking full- time assistants for an Early Child Care program in Williamsburg, great salary,
fringe benefits. Also seeking detail oriented, organized, responsible full time office worker with
good communication skills. email or fax resume to [email protected] /718-504-7933
Exciting News! Flowers and plants for your porch - Just in Time for ‫שבועות‬
To order please call: 718-624-4947
Williamsburg - Looking for a full time secretary with excellent phone skills - must be able for multi task; Basic computer knowledge - Would like to train from 3:30-5:30 till end of school term. Call: 347-541-6228
Synthetic Wig Sale! Last Day! While supply lasts.
Noriko Angelica $80, Madam Monotops $120, Victoria buy 1 get 1 Free!
222 hopper st- Walk in hours 11-3 or call 718-387-0997
Now in Stock!
Rene of Paris -Shannon wigs with added hair
Dark Chocolate - Marble Brown - Coffee Latte - Mochachino and more
‫טייערע אידן רחמנים בני רחמנים! עס מוז דרינגענד געשאפן ווערן‬
Blood type O
- ‫א ניר פאר א אידישע מאמע‬
,‫ איר קענט זיין די איינציגסטער פאסיגער שליח‬.‫כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא‬
R757 ‫ קעיס נאמבער‬311 .‫ עקס‬718-431-9831 Renewal ‫ רופט היינט אריין צו‬,‫לייגט עס נישט אפ‬
(‫מחנה רעות )תפארת בנות‬
‘a’
‫עס ווערט געזוכט‬
‫"ערפארענע" איינגעשטעלטע‬
‫אין אונזער דעי קעמפ‬
‫ קלאסן‬Play Group & Preschool ‫פאר‬
‫ביטע רופט‬
718-599-2900 ext 2101
‫סאטמאר‬
‫פרויען ביקור חולים‬
Yes you can!
!‫טייערע חשובע פרויען‬
‫ראטעוועט אידישע שטובער‬
!‫ראטעוועט וועלטן‬
Please call in to listen at your
convenient, and be inspired,
712-432-1202 x 1038070# - #
Come join us May 25 - at the
Continental hall - 1:00 - 10:00pm
DON’T SHLEP ANYMORE!
For your convenience
We will pickup and deliver your wig
washed and restyled for $40
,‫מיר נויטיגן זיך אין מזונות‬
‫ביטע ברענגט עס אריין‬
‫צו אונזער קאך‬
‫ ראסס‬132
(wash & set being made by Sylvia-Georgie's asst.)
first 40 callers
get FREE pickup and delivery,
Call now G. Leah Lebovits
718-614-1033
‫‪Yeled V’Yalda Headstart at 12 Franklin Ave. has limited slots available for September‬‬
‫‪2014 for girls turning three prior to December 31, 2014. Please call 718-302-0905‬‬
‫‪Nothing like a taste of home-made sorbet... With that elegant look‬‬
‫‪To order please call: 347-474-8252‬‬
‫‪Exclusive branded designer Tichlech Below wholesale.‬‬
‫‪prices you can’t miss! Call for appoint. 718-431-3168‬‬
‫‪OFFICE POSITION Order Processing/Customer Service/Data Entry F/T for busy on-line furniture retailer in‬‬
‫‪Williamsburg. Looking for an intelligent, organized, and efficient person. Knowledge of WORD and EXCEL a must, Quick‬‬
‫‪books a plus. Willing to train. Room to grow. Call 718-486-7898 or Email resume to [email protected]‬‬
‫‪A Williamsburg office is looking for a full time secretary with excellent phone skills and‬‬
‫‪must be able for multi task, young graduate preferred. Call: 718-502-9692 leave msg.‬‬
‫‪NMB Florida four bedroom house for rent. Heated pool With enclosed privacy fence. 5 min‬‬
‫‪walk to Shul with Mikvah. Nightly fee $250. (July & Aug. disc for monthly reservations) 718-388-9700‬‬
‫‪Looking for girl to fill a full time position in Heimishe Office close to Williamsburg. Must be‬‬
‫‪multi-tasking, and efficient. Transportation provided. Call 718-841-7340 and leave a message‬‬
‫‪Laptops for sale, Refurbished/like new.‬‬
‫‪Antivirus, with all programs, FREE MOUSE. Txt/Call: 845-499-4027‬‬
‫‪Chiropractor/Kli Tov, 35 Yrs Experience, On Keap, (Lee/Marcy), 718.302.0077‬‬
‫‪Stress Related Problems, Poor Posture, Low Energy, Headaches, Sleeplessness.‬‬
‫‪Special Techniques For Children - "You Can Feel Good Again with the Right Help" - Dr. Mel‬‬
‫‪Shani Goldner MS RD CDN is opening a nutrition office at 531 Bedford Ave.‬‬
‫‪Call 718-854-5784 to schedule an apt today.‬‬
‫‪Call before 10pm - Monday to Thursday‬‬
‫ווער עס האט אהיימגענומען א ניישלאס בעג פון ב"פ קיין וומס"ב פרייטאג ערב פסח זאל ביטע רופן ‪718-387-7292‬‬
‫געזוכט א טויגליכע ווייבל אונצופירן א דעי‪-‬קעמפ דא אין וומס"ב‪ ,‬פעקסט צו‪718-709-7476 :‬‬
‫כמעט נייע דיינונג רום און מעסטער בעדרום פורניטשער צו פארקויפן‪ ,‬רופט‪347-268-3829 :‬‬
‫‬
‫צו פארקויפן וואשער‪-‬דרייער‪ ,‬פריזש‪-‬פריזער‪ ,‬געז רענטש‪ ,‬אויווען‪ ,‬צוליב מופן‪ ,‬זייער גוטע קאנדישאן‪ ,‬פאר האלב די פרייז‪347-362-2674 ,‬‬
‫באשיצט אייער פורניטשער‪ - Table Pads - Glass Tops - Plastic Slip Covers :‬רופט ‪718-475-5621 Empire:‬‬
‫ספעשל‪ ,‬בלויז ‪ $30‬נייע סעלפאנס פאר די ‪- One World 110 Lee 718-384-4900- Verizon unlimited plan $30‬‬
‫לעצטע געלעגענהייט ‪ -‬עס איז יעצט נאכאמאל דא צו באקומען ‪ palm beige tights‬פאר א גאר ביליגע פרייז‪347-450-8792 ,‬‬
‫געווארן עוועיל‪ .‬שמח תשמח זונטאג קרח ‪ June 15‬קליינע זאל רופט‪718-702-8093 :‬‬
‫א פראפעשענעל ‪ Trained Tutor‬איז יעצט עוועיל‪) .‬נאכמיטאג שעות(‪ ,‬ספעציעל פאר קריאה‪ ,‬רופט ‪347-300-0883‬‬
‫שבועות ספעשל ‪ - Kallah Pearels size 10 -11 none higher than $700 -‬שטעסל ‪718-782-7037‬‬
‫שוין אנגעקומען פרישע שיפמענט פון די ‪ Lerner disposable Oil Holder‬פאר די אויל לייכטער‪ ,‬צו באקומען ביי אלע גראסעריס און מקוה אידן‬
‫‪ HERMES‬טיכליך גמ"ח איז שוין יעצט צוריק אויף ‪ 168‬העיווערד‪ .‬צו דינגען איז ‪ ,$65‬רופט‪917-439-6820\718-388-2131 :‬‬
‫זייט מקיים מצות שילוח הקן‬
‫מיט אלע הידורים און אלע סגולות‪ ,‬רופט עמרם היימפעלד ‪347-314-9458‬‬
‫סוואן לעיק איינוואונערס ‪ -‬קלינט אייער באנגעלאו דורך ‪ 347-666-5933 ,professional responsible Cleaning Company‬ל‪.‬מ‪.‬‬
‫עקספיריענסד בעביסטער נעבן פרדס פיגא‪/‬פרדס צבי קעגן איבער פרויען אריינגאנג‪ ,‬ביליגע פרייז‪718-387-8362 ,‬‬
‫מאנסי ‪ -‬צו פארדינגען א גרויסע נייע ‪ 4‬בעדרום דירה מיט פארטש‪ ,‬פאר ערשטע העלפט זומער‪ Neil/Francis ,‬געיגנט‪ 718-782-6862 ,‬ל‪.‬מ‪.‬‬
‫מאנטיסעלאו ‪ -‬באנגעלאוס צו פארדינגען‪ ,‬גרופעס פארגעצויגן‪ ,‬רופט ‪347-809-0335‬‬
‫מאנטיסעלאו ‪ - Carefree Cottages /‬געווארן עוועיל‪ .‬צוויי ‪ 2‬בעדרום באנג‪ .‬רופט‪347-809-0335 :‬‬
‫אלפיין עיקערס ‪ -‬נייע הויז עוועל‪ .‬פאר שבת אדער וואך‪ 4 ,‬בעדרום'ס מיט אלעס צוגעשטעלט‪ ,‬רופט ‪347-729-5432‬‬
‫דינוב ‪ -‬צו פארדינגען א הערליכע ‪ 2‬בעד‪ .‬באנג‪ .‬מיט וואשער דרייער‪ ,‬עסן‪ ,‬פאר די ערשטע העלפט זומער‪347-986-6097 ,‬‬
‫סוואן לעיק‪ 1 - Apples/‬און ‪ 2‬בעד‪ .‬באנגעלאוס צו פארדינגן‪ ,‬פאר גאנץ זומער פארגעצויגן‪ ,‬רופט‪718-963-3177 :‬‬
‫ליבערטי ‪ /‬מחנה מראה יחזקאל ‪ -‬נאך פארבליבן שיינע ‪ 2 - 1‬בעדרום באנגעלאוס‪ ,‬וכל הקודם זכה‪646-872-6272 / 718-851-2107 ,‬‬
‫וואדרידש ‪ -‬עוועיל‪ .‬א קלענערע ‪ 2‬בעד‪ .‬באנג‪ ,.‬חדר‪/‬דעי קעמפ אויפן פלאץ‪ ,‬געאייגנט פאר משפ' פון ‪ 1-3‬קינדער‪718-486-3861 ,‬‬
‫פארסייט ‪ -‬נאך אפאר באנג‪ .‬עוועיל‪ ,.‬גוטע דעי‪-‬קעמפ‪ ,‬לייף גארד אויפן פלאץ‪ ,3 Meals served daily ,‬רופט‪347-263-2226 ,718-924-8653 :‬‬
‫מאנטיסעלאו ‪ -‬צו פארדינגען ‪ 2 & 1‬בעד‪ .‬באנגעלא'ס‪ ,‬אלע געשעפטן‪ ,‬מקוה‪ ,‬מנין אויפן פלאץ‪ ,‬רופט ‪718-436-0233‬‬
‫מאנטיסעלאו ‪ -‬עטליכע זומער הייזער עוועיל‪ .‬באקוועמע קאך‪ ,‬דיינונג רום ‪ 2 ,‬גרויסע בעדרומס‪ ,‬אין א קליינע‬
‫פרייוועט פלאץ‪ ,‬שוהל און מקוה אויפן פלאץ‪ 1 ), no pool ,‬מייל פון איחוד קאנטרי(‪718-522-6325/347-533-2657 .‬‬
‫אלע אייערע ווייטעמינען פאר די ביליגסטע פרייז )‪718-705-4504 Free Delivery (UP TO 35% OFF‬‬
‫‪ Cranial & Chiropractor‬פרוי ספעשעליסט פאר סטרעס ‪ ,‬עקזייעטי‪ ,‬און דעפרעשן‪ ,‬א‪.‬ד‪.‬ג‪ .‬רופט ‪718-300-7349‬‬
‫‪ Perms‬פאר יונגלעך דורך פ‪ .‬שיק ביטע רופט‪718-599-7302 :‬‬
‫ארטשעס )‪ (arches‬פאר ערוואקסענע און קינדער ‪ ,Orthopedic braces‬היימישע פראפעשענאל רחל זילבערמאן‪718-256-9306 ,‬‬
‫צו באקומען א עלעקטריק ‪ nursing pump‬דורך אינשורענס )נאר ‪ AmeriChoice‬און ‪ 732-730-0525 (Blue Cross‬פרי דעליווערי‬
‫"‪ "The Tichel Place‬האט די שענסטע אויסוואל טיכלעך פאר מחותנס'טעס און כלות ביז ‪718-302-4905 10:00‬‬
‫‪347-668-5361‬‬
‫‪175 Hewes St.‬‬
‫)‪C.S. Felsen (Rosenthal‬‬
‫‪Makeup artist‬‬