U - מנהלת אפר הפחם

‫‪18/11/2010‬‬
‫יישום אפר תחתי כמצע גידול קרומים‬
‫ביולוגיים במערכת לטיפול בשפכים‬
‫תאור מחקרי הסטודנטים בפרויקט‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪,‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫מיקוד‪40700 :‬‬
‫דוא"ל‪:‬‬
‫‪054-3394792‬‬
‫נייד‪:‬‬
‫‪9765725‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫יישום אפר תחתי כמצע גידול קרומים‬
‫ביולוגיים במערכת לטיפול בשפכים‬
‫תאור מחקרי הסטודנטים בפרויקט‬
‫רקע‬
‫מערך המתקנים שניבנה על ידי המו"פ האזורי השומרון ובקעת הירדן בשיתוף עם המרכז האוניברסיטאי אריאל‬
‫בשומרון מיועד לשמש לאורך זמן כמרכז ללימוד ופיתוח טכנולוגיות טיפול בשפכים ושל תחומים נלווים‪ .‬השיטות‬
‫שיפותחו בפרויקט יאפשרו טיפול בקולחים סניטריים בקולחים תעשייתיים ובתשטיפים ממשטחים עירוניים‪,‬‬
‫תעשייתיים וחלקות חקלאיות‪ .‬המערכות המתוכננות פועלות במתודת עצימות נמוכה וקיימות גבוהה אשר תאפשר‬
‫את הפעלתם לאורך זמן בהשקעה מינימאלית‪ .‬מערכות אלו מתוכננות לאחר פיתוחן להיות מיושמות במרחב‬
‫השומרון ולמנוע בכך את המשך סיכון אקות ההר‪ .‬גידול מיטבי של הקרומים הביולוגיים אשר מבצעים את פעולת‬
‫הטיהור בחלק מהמתקנים מצריך יישום אגרגט בעל מסיסות נמוכה ושטח פנים גדול‪ .‬אפר תחתי אשר נמצא כבעל‬
‫תכונות בסיסיות אשר עשויות לסווגו כמיטבי לייעוד זה ובנוסף מתברר שיש לו תקן ‪ EPA‬למטרה זו ) ‪EPA‬‬
‫‪ .(Ohio_04_07r‬אם זאת‪ ,‬דרושה עדיין עבודה מחקרית שתבדוק את התאמת האפר התחתי לגידול קרומים‬
‫ביולוגיים ותוודא היעדר שחרור של אלמנטים מזיקים ב\מהאפר עצמו‪ .‬בנוסף‪ ,‬יש לאפיין שיטות ליישום אפר‬
‫תחתי במתקנים להשבת שפכים ולקבוע מתודת פיקוח ובקרה על מנת למנוע פגיעה אפשרית בסביבה ובדייריה‪.‬‬
‫אתרי הניסוי שמוצגים בחלק זה של ההצעה כוללים שתי בריכות הממוקמות בחלקו הצפוני של המרכז‬
‫האוניברסיטאי אריאל‪ .‬מקור השפכים לבריכות אלו הוא מגורי הקמפוס האקדמאי אשר כוללים שני מבני מגורים‬
‫לכ' ‪ 500‬סטודנטים‪ .‬נפח השפכים המיוצר כיום עומד על כ ‪ 60‬מ"ק ליום עם פוטנציאל לכ ‪ 100‬מ"ק ליום עם‬
‫השלמת בניית הבניין השלישי‪ .‬בריכה שלישית ממוקמת בשכונת קרוונים של הישוב רבבה שכוללת כ ‪ 10‬מבנים‪,‬‬
‫כאשר פוטנציאל השפכים הוא עד שלושה וחצי מ"ק ליממה )גודל המיכל הספטי(‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫פרוט המחקרים‪:‬‬
‫בשלושת המחקרים מועסקים ארבעה סטודנטים‪ .‬מתניה שטיין סטודנט לתואר מוסמך מבצע הגדרה של הקרומים‬
‫הביולוגיים ומפתח חיידקים שזריעתם במערכת משפרת את יכולתה להתמודד עם מזהמים קשים לנטרול‪ .‬מרי טל‬
‫סטודנטית לתואר מוסמך מאפיינת את פעולת מערכת הביופילטר שמיועד לטפל בתשטיפים מסוכנים‪ .‬את האגן‬
‫הירוק ואת עבודת ההשוואה בין אגרגט האפר התחתי לאגרגטים אחרים מבצעים איתי כלף ודניאל פורמישל כרגע‬
‫במסגרת פרויקט גמר ומהשנה הבאה כמחקר מוסמך )של אחד מהסטודנטים הנ"ל(‪.‬‬
‫מתניה שטיין‪ :‬יישום אפר פחם תחתי כחומר קיבוע עבור תהליכי ביורמדיציה של פנול על ידי החיידק‬
‫‪ Cupriavidus basilensis‬לשילובו בפלורה הטבעית ולמידת מתודת הקיבוע עבור חיידקי הפלורה‬
‫הטבעית‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫רקע‬
‫‪ .1.1‬ביורמדיציה‬
‫ביורמדיציה מוגדר כתהליך פירוק פסולת אורגנית בצורה ביולוגית לפסולת לא רעילה‪ .‬השימוש העיקרי‬
‫בביורמדיציה נעשה על ידי מיקרואורגניזמים‪ .‬כיום ידועים מיקרואורגניזמים רבים המסוגלים לפרק‬
‫חומרים אורגניים שונים בהם גם רעלים כמקור אנרגיה וחומרי תזונה‪ .‬בזכות הגמישות המטבולית של‬
‫המיקרואורגניזמים‪ ,‬גידולם המהיר‪ ,‬יעילותם‪ ,‬זמינותם‪ ,‬יכולת ההסתגלות שלהם ועלותם הכלכלית נעשה‬
‫בהם שימוש תדיר בתהליכי ביורמדיציה‪ .‬אפשרויות ניקוי רעלים ניתנת לביצוע הן במישור פירוק החומר‬
‫)פירוק סופי‪/‬תוצר ביניים לא רעיל( והן בנטרול החומר )ריכוזו בתוך התא עצמו(‪ .‬יעילות תהליך זה‬
‫מושפעת מגורמים רבים כגון אופי החומר המזהם‪ ,‬ריכוז החומר‪ ,‬תנאי הסביבה‪ ,‬סוג המיקרואורגניזם‬
‫ועוד‪.‬‬
‫בטיפול בשפכים בתהליך ביורמדיציה נעשה לרוב שימוש במספר מיקרואורגניזמים לפרוק אלמנטים‬
‫שונים )לעיתים מכלול המיקרואורגניזמים אינו ידוע כדוגמת הטיפול הביולוגי בשפדן(‪ .‬בצורה זו כל‬
‫מיקרואורגניזמים מפרק את החומר המזהם אותו הוא יודע לפרק ללא תלות עיכובית בהימצאות מזהמים‬
‫נוספים‪ .‬כמו כן כאשר נצפה מזהם המעכב גדילת מיקרואורגניזמים אלו ניתן להוסיף מיקרואורגניזמים‬
‫יעודיים‪ .‬בצורת טיפול זו הנכונה בשימוש בטיפולים השונים )בבריכות טיפול‪ ,‬בביו פילטר ביולוגי ועוד(‬
‫ניתן למקסם את יכולות הפירוק‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .1.2‬קיבוע חיידקים‬
‫בתהליכי ביורמדיציה קיימת חשיבות רבה לקיום‬
‫תנאי‬
‫סביבה‬
‫אופטימאליים ולנגישות‬
‫המיקרואורגניזמים למזהמים‪ .‬למרות יכולות המיקרואורגניזמים בפירוק מזהמים‪ ,‬יכולות אלו אינם‬
‫מתאפשרות תמיד לדוג' כאשר המזהם הינו חומר רעיל במיוחד או בריכוזי מזהם גבוהים‪ .‬על מנת לייעל‬
‫ולאפשר את התהליך‪ ,‬נעשה קיבוע של החיידק ובכך מתאפשרת הגנה על החיידק והבטחת המשך פעילותו‪.‬‬
‫בקיבוע חיידקים‪ ,‬מקבעים את תא החיידק החי בתוך מטריצה פולימרית )לדוג' ג'ל אליגנט‪ ,‬פוליוניל‬
‫אלכוהול‪ ,‬ממברנות( או בתוך חומר נקבובי )לדוג' זאוליטים(‪ .‬צורה זו מאפשרת להמשיך בתהליכי פירוק‬
‫ביולוגיים בצורה מקסימלית במגוון תהליכים רחב‪ .‬הקיבוע מאפשר הגנה‪ ,‬שיפור יציבות‪ ,‬אחסנת כמות‬
‫גדולה של חיידקים ושיפור יכולת פירוק החומר‪ .‬במצבים בהם החיידק מעוכב בריכוזים גבוהים של מזהם‪,‬‬
‫יש לקיבוע נדבך נוסף המאפשר גם את המשך הפירוק בריכוזים גבוהים‪ .‬חומרים אלו על אף יכולתם‬
‫סובלים כל אחד מחסרונות במדדים השונים כדוגמת עלות‪ ,‬עמידות החומר המקבע לממסים רעילים‪,‬‬
‫עמידות החומר המקבע לויברציות בריאקטור‪ ,‬תוחלת חיים של החומר המקבע ועוד‪ .‬לפיכך אפר פחם‬
‫תחתי יכול להוות פיתרון זול ונוח‪ ,‬בעל עמידות ומשך חיים ארוך‪.‬‬
‫לבחינת המדדים השונים בביצוע הקיבוע כדוגמת החומר המקבע‪ ,‬צורת הקיבוע‪ ,‬גודל החרוזים‪ ,‬ריאקטור‬
‫הגידול ועוד‪ ,‬השפעה רבה על הצלחת התהליך עד כדי לעיתים גם לשיבוש בפעילות החיידק‪.‬‬
‫‪ .1.3‬אפר פחם תחתי‬
‫שיטות הקיבוע המגוונות מאפשרות ייעול ושיפור של תהליכי הביורמדיציה‪ .‬יכולת זו תלויה ברמה ניכרת‬
‫בצורת הקיבוע ובסוג החומר המקבע ואינה מתאימה לכל תהליך ולכל סוגי וריכוזי החומרים המזהמים‪.‬‬
‫לדוגמא בטיפול בשפכי תעשיה כבדים‪ ,‬קיימת למעלה מעשור שיטת טיפול אשר פותחה על ידי חברת ‪LDD‬‬
‫טכנולוגיות‪ .‬בשיטה זו נעשה קיבוע החיידקים בחרוזים זאוליטים )‪ .(aquamend‬בשיטה זו החיידקים‬
‫מוגנים בריכוזי מזהם גבוה‪ ,‬פעילותם אינה נפגעת מעצם תהליך הקיבוע‪ ,‬נעשה אכלוס מותאם של‬
‫החיידקים בהתאם לספציפיות המזהמים הדרושים לפירוק‪ ,‬בנוסף הזאוליטים מגנים על החיידק על ידי‬
‫ספיחת יונים חיוביים ומתכות‪.‬‬
‫תיאורטית‪ ,‬אפר פחם תחתי הוא בעל פונקציונאליות ותכונות מתאימות לקיבוע חיידקים היות והוא‬
‫נקבובי‪ ,‬מכיל סילקה‪ ,‬בעל שטח פנים רחב וגבשושי אשר יכול לאפשר את קיבוע החיידקים שמבצעים את‬
‫טיהור השפכים‪ .‬פיתוח ושיפור שיטה זו כצורת קיבוע חיידקים בטיהור שפכים יכולה לאפשר הוזלה‬
‫ושיפור של תהליכים אלו כמו גם השימוש היעיל של האפר פחם‪ .‬בנוסף לבחינת וייעול שיטת הקיבוע יש‬
‫צורך לוודא את אי רעילותו של האפר פחם התחתי לחיידקים השונים ואת תכונותיו בספיחת רעלים )הן‬
‫כאסטרטגית הגנה על החיידקים שגדלים בתוכו והן כאסטרטגית עידוד לגידול חיידקים ספציפיים על אפר‬
‫הפחם(‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .1.4‬פנול‬
‫תרכובות ארומטיות ובפרט תרכובות ‪) BTEX‬ראשי תיבות‪ :‬בנזן‪ ,‬טולואן‪ ,‬קסילן ואתיל בנזן( מוכרים‬
‫כחומרים מזהמי קרקע ומים‪ .‬תרכובות אלו שייכות לקבוצת תרכובות אורגניות נדיפות הנמצאות בנגזרות‬
‫של נפט ותוצריו‪ .‬פנול הינו חומר ארומטי בעל מבנה ‪) C6H5OH‬טבעת בנזן עם הידרוקסיל( משמש בייצור‬
‫מגוון רחב של מוצרים העשויים מפולימרים סינתטיים )פוליקרבונט‪ ,‬בקליט‪ ,‬ניילון(‪ ,‬תכשירים רפואיים‬
‫)אספירין‪ ,‬חומרי חיטוי‪ ,‬חומרי הרדמה(‪ ,‬מוצרים חקלאיים ועוד‪ .‬פנול משויך לקבוצת החומרים הרעילים‬
‫וחשיפה אליו יכולה להתרחש הן דרך מגע עם העור והן דרך מערכת הנשימה‪ .‬מסיסותו במים‬
‫)‪ 8.3g/100ml‬בטמפרטורת חדר( מגדילה את סכנת הפגיעה ממנו‪ ,‬לה השפעות בריאותיות חמורות‪ .‬עקב‬
‫כך חלות הגבלות חמורות על הימצאות פנול במי השתייה‪ .‬בנוסף קיימת חשיבות רבה לסילוק הפנול גם‬
‫ממערכות טיהור השפכים שם הוא מעכב גדילה של מיקרואורגניזמים רצויים ופוגע בתהליכי הטיפול‬
‫הביולוגי‪.‬‬
‫‪ .1.4.1‬ביורמדיציה של פנול‬
‫שיטות הטיפול בפנול כוללות מגוון שיטות טיפול כמו ספיחה על פחם פעיל‪ ,‬חמצון‪ ,‬מיצוי על ידי ממס‬
‫וביורמדיציה‪ .‬היות ופנול מצוי גם בטבע בצורה טבעית‪ ,‬קיימים מספר מיקרואורגניזמים בעלי יכולת‬
‫לפרקו‪ .‬פירוק הפנול על ידי מיקרואורגניזמים מתאפשר בכמה דרכים‪ :‬נשימה אירובית‪ ,‬אנאירובית או‬
‫תסיסה‪ .‬להלן רשימת החיידקים הידועים כבעלי יכולת פירוק פנול‪Alcaligenes Ralstonia eutropha, :‬‬
‫‪Acinebacter‬‬
‫‪Nocardioidess,‬‬
‫‪Arthrobacter,‬‬
‫‪Cyanobacterium Pseudomonas,‬‬
‫‪,Bacillus,‬‬
‫‪ ,Burkholderia‬בנוסף אליהם קיימת יכולת זו גם אצל פטריות ושמרים‪.‬‬
‫מבין כלל שיטות הטיפול בפנול‪ ,‬הטיפול הביולוגי מהווה את אפשרות הניקוי הזולה והנקייה לשימוש‪.‬‬
‫למרות יתרונות הטיפול‪ ,‬קיים עיכוב ביכולת פירוק הפנול על ידי המיקרואורגניזמים בריכוזי פנול גבוהים‪.‬‬
‫מספר שיטות מאפשרות את המשך פירוק הפנול גם בריכוזי פנול גבוהים כאשר לרוב נעשה שימוש בקיבוע‬
‫התאים‪.‬‬
‫חיידקים אירוביים המתוארים בספרות כמפרקי פנול מצליחים לפרק סדר גודל של ‪ 400mg/l‬עד‬
‫‪ 2000mg/l‬פנול‪ .‬כאשר חיידקים במצב פלנקטוני מצליחים לנצל ביעילות ריכוזים נמוכים של פנול אך עם‬
‫עליית הריכוז הם מעוכבים ופירוק ריכוזים גבוהים מתאפשר רק במצב מקובע‪ .‬לעומתם חיידקים שאינם‬
‫מפרקי פנול מעוכבי גידול גם בריכוזי פנול נמוכים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪Cupriavidus basilensis .1.5‬‬
‫החיידק ‪ Cupriavidus basilensis‬מזן ‪ 9750‬הינו חיידק גרם שלילי אירובי בצורת מתג אשר זוהה‬
‫לראשונה בשנת ‪ 1998‬באגם מים בצרפת ליד מקור זיהום‪ .‬בעבר נקרא גם בשמות הבאים‪:‬‬
‫‪.Ralstonia basilensis, Wautersia basilensis‬‬
‫עד היום ידועים יכולות החיידק על זניו השונים בניקוי החומרים הבאים‪ :‬נפטלן‪ ,‬נפט‪ ,‬בנזן‪ ,‬כלורובנזן‪,‬‬
‫טולואן‪ ,‬פנול‪ ,‬כלורופנול‪ ,‬דיכלורופנול‪ ,‬ביספנול ‪ ,A‬פורפורל‪ HMF ,‬וניקוי תאית ממזהמים לצורך שימושה‬
‫כדלק אורגני‪ .‬למרות יכולות אלו לא נעשה מחקר מעמיק בניקוי חומרים רבים ובהם פנול‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מטרת המחקר וחשיבותו‬
‫תהליך הביורמדיציה פותח במהלך השנים הן במישור הטכנולוגי והן בגילוי ושיפור יכולות זנים ישנים‬
‫וחדשים וזאת מתוך צורך שקם כתוצאה מפיתוח תעשייתי אשר גרם להגברת הזיהום הסביבתי‪ .‬במשך‬
‫השנים בוצעו מחקרים למזעור נזקים‪ ,‬פיתוח תהליכים חלופיים ופיתוח שיטות לפירוק או מחזור של‬
‫חומרים בעיתיים‪.‬‬
‫חסרונות שיטות הקיבוע השונות וחיפוש מתמיד אחר תהליכים משופרים עודד מחקר תמידי אחר שיטות‬
‫קיבוע חדשות בצורה כזו או אחרת‪ .‬אפר פחם תחתי משמש במגוון רחב של צורות שימוש מגוונות כגון ענף‬
‫הבניה‪ ,‬תשתיות‪ ,‬חקלאות‪ ,‬תעשיה ועוד אך לא נעשה בו שימוש בקיבוע חיידקים בטיפול בטיהור שפכים‪.‬‬
‫קיימת חשיבות רבה בבחינת גידול חיידקים על האפר פחם‪ ,‬קיבועם ושימושם בטיפולים השונים‪ .‬הנחת‬
‫היסוד עבור קיבוע החיידקים על אפר הפחם מתבססת על כך שהחיידקים השונים גדלים בצורה טבעית‬
‫בשטח פנים שניתן להם כמו גם תכונותיו של אפר הפחם הרצויות דמוי השימוש ב‪ . aquamend-‬בנוסף‬
‫נבחנות דרכים לעודד גדילה דווקא על אפר הפחם )כדוגמת גידולם בריכוזים רעילים וחיובם להיכנס לאפר‬
‫פחם או הרעבה במצע הגידול כאשר האפר פחם רווי בחומרי מצע עשירים(‪.‬‬
‫בעקבות שאלת הימצאות חומרים מעכבי גידול מיקרואורגניזמיים באפר הפחם התחתי‪ ,‬נבחר החיידק‬
‫‪ Cupriavidus basilensis‬אשר הינו חיידק בעל ייחודיות בפירוק טבעות ארומטיות ורעלים נוספים‬
‫לשימוש וקיבועו באפר הפחם התחתי‪ .‬חיידק זה יכול להוות מדד השוואתי ומוקד למידה עבור יכולת‬
‫פירוק הפנול בצורה מקובעת בחיידקי הפלורה הטבעית‪ .‬מדדים אלו יאפשרו לאחר מכן את המשך הלמידה‬
‫עבור פירוק חומרים נוספים בצורה מקובעת‪ ,‬שימוש כחומר קיבוע לחיידקי הפלורה הטבעית בטיפול‬
‫בטיהור שפכים )בבריכות הטיפול‪ ,‬מרבגים ביולוגיים(‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫מטרות המחקר‪:‬‬
‫א( אפיון הפלורה של מתקן הטיפול‪.‬‬
‫ב( הגדרת פוטנציאל הטיפול של המתקן למיני מזהמים שונים‪.‬‬
‫ג( בחינת גידול החיידקים בנוכחות האפר פחם ובחינת רעילותו לחיידקים‪.‬‬
‫ד( פיתוח מתודה לעידוד גידול החיידקים על מצע האפר פחם‪.‬‬
‫ה( גידול החיידק ‪ Cupriavidus basilensis‬וקיבועו על אפר הפחם‪ ,‬השוואת איכות פירוק פנול במצב‬
‫פלנגטוני ובמצב מקובע ומשך הזמן הדרוש עבור כל תהליך פירוק‪ .‬בחינת ומציאת תנאים אופטימליים‬
‫לקיבוע‪ ,‬בחינת גודל גרגירי אפר פחם אידיאליים לקיבוע לקבלת משך גידול ופירוק אופטימלי‪.‬‬
‫ו( מעקב אחר השינויים החלים בהרכב החלבונים ובמורפולוגיית החיידק עם חשיפתו לאפר פחם התחתי‬
‫ולפנול‪.‬‬
‫ז( בחינת היווצרות ביופילם או צבר תאים מרובה על אפר הפחם‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תוכנית מחקר‬
‫‪ .3.1‬שלבי המחקר‬
‫א( סריקת אוכלוסיית המיקרואורגניזמים בביופילטר‬
‫ב( אפיון החיידקים בשיטות מיקרוביאליות ‪ -‬בדיקת מורפולוגית החיידק על פי אפיון מושבות החיידק‪,‬‬
‫במיקרוסקופ אור בצביעת גרם‪ ,‬בדיקת התכונות הביוכימיות על ידי ‪.API 20NE kit‬‬
‫ג( מעקב אחר גידול החיידק ‪ Cupriavidus basilensis‬במצב פלנגטוני במצע מינימלי בנוכחות פנול‬
‫כמקור פחמן יחיד בריכוזים השונים‪ ,‬מעקב אחר פירוק הפנול‪.‬‬
‫ד( מעקב אחר גידול החיידקים בנוכחות האפר פחם‪.‬‬
‫ה( פיתוח מתודה לעידוד גידול החיידקים על מצע האפר פחם )כדוגמת הרעבת החיידקים במצע מינימלי‬
‫והכנסת גרגירי אפר פחם תחתי רווים במצע עשיר‪ ,‬גידול בריכוזי מזהם רעילים ועידוד לכניסה‬
‫לגרגירים המוגנים(‪ .‬בחינת ומציאת תנאים אופטימליים לקיבוע‪ ,‬בחינת גודל גרגירי אפר פחם‬
‫אידיאליים‪ .‬ניסיון לשפר את הקיבוע לקבלת תוצאות מקסימליות‪.‬‬
‫ו( מעקב אחר גידול החיידק ‪ Cupriavidus basilensis‬במצב מקובע באפר פחם תחתי במצע מינימלי‬
‫בנוכחות פנול כמקור פחמן יחיד בריכוזים השונים‪ .‬מעקב אחר פירוק הפנול במצב זה‪ .‬מעקב אחר‬
‫השינויים החלים בהרכב החלבונים ובמורפולוגיית החיידק עם חשיפתו הן לפנול והן לאפר פחם התחתי‪.‬‬
‫‪ 10‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .3.2‬בדיקות‬
‫א( אפיון וזיהוי החיידק ‪ Cupriavidus basilensis‬באמצעות בדיקת מורפולוגית החיידק‪API 20NE ,‬‬
‫‪ kit‬ובדיקת ‪.16s rDNA‬‬
‫ב( מעקב בעזרת אנליזת ‪ SDS PAGE‬אחר השינויים החלים בחלבונים עם חשיפתו של החיידק‬
‫‪ Cupriavidus basilensis‬לפנול ו‪/‬או אפר הפחם‪.‬‬
‫ג( מעקב אחר פירוק הפנול על ידי שיטות זיהוי ספקטרופוטומטריות‪:‬‬
‫‬
‫שיטה ישירה‪ ,‬בניית עקומת כיול עבור פנול נקי‬
‫‬
‫שיטה עקיפה ‪ -‬שימוש בריאקצית צבע ‪ -‬פרוטוקול עבודה על פי‪Standard Methods for the :‬‬
‫‪ ,Examination of Water and Wastewater‬בניית עקומת כיול עבור פנול נקי‬
‫מעקב אחר פירוק הפנול על ידי החיידק בעזרת אנליזת ‪:GC-MS‬‬
‫‬
‫בניית תוכנית עבודה עבור המכשיר בהתאם לתכונות הפנול‪ ,‬בניית עקומת כיול עבור פנול נקי‪,‬‬
‫בניית תוכנית עבודה למיצוי הפנול מתמיסות מימיות בהתאם לתכונותיו הפולריות‬
‫‬
‫בחינת אי פירוק הפנול לחומרים רעילים אחרים‬
‫ד( במידת הצלחת הקיבוע מעקב אחר היווצרות ביופילם במצב מקובע בעזרת שיטות זיהוי ביופילם‪,‬‬
‫מיקרוסקופ אלקטרוני‪.‬‬
‫‪ .3.3‬תוצרים‬
‫א( פיתוח מתודה לשיפור גידול קרומים ביולוגיים על מצע אפר פחם תחתי‪.‬‬
‫ב( אפיון אוכלוסיית המיקרואורגניזמים בריאקטור הביולוגי‪.‬‬
‫ג( הגדרת פוטנציאל הטיפול של הריאקטור במזהמים השונים‪.‬‬
‫ד( פיתוח מתודה ליישום חיידקים יעודיים כגון ‪ Cupriavidus basilensis‬לטיפול במזהמים יחודיים‪.‬‬
‫‪ 11‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .4‬תוצאות ראשוניות‬
‫‪ .4.1‬זיהוי החיידק ‪Cupriavidus basilensis‬‬
‫החיידק ‪ Cupriavidus basilensis‬מזן ‪ 9750‬נרכש מחברת ‪ .DSMZ‬אופיין וזוהה באמצעות בדיקת‬
‫מורפולוגית החיידק‪ ,‬בדיקת התכונות הביוכימיות ובדיקת ‪.16s rDNA‬‬
‫בדיקת מורפולוגית החיידק נעשתה על פי אפיון מושבות החיידק בגידולו על מצע אגר מוצק‪ ,‬ובדיקתו‬
‫במיקרוסקופ אור לאחר צביעת גרם‪ .‬בדיקת התכונות הביוכימיות עוקבת אחר תכונותיו הביוכימיות של‬
‫החיידק על ידי בחינת מכלול חומרים אותם הוא יכול או אינו יכול לנצל‪ .‬בוצע באמצעות ‪.API 20NE kit‬‬
‫בדיקת רצף הבסיסים נעשתה על ידי בדיקת ‪ .16s rDNA‬גן זה שמור ביותר ולכן מהווה מקור זיהוי ודאי‬
‫בהבדלים שבין הזנים השונים‪.‬‬
‫‪ .4.2‬גידול החיידקים‬
‫החיידק גודל במצע גידול מינימלי בטמפרטורה של ‪ 28°C‬בבקבוקים בעלי נפח של ‪ 500‬מ"ל עם ‪200-100‬‬
‫מ"ל מצע גידול בתוספת פנול כמקור פחמן יחיד‪ .‬גידול באינקובאטור עם שייקר במהירות סיבוב של ‪150‬‬
‫‪ .rpm‬אימות וכימות גדילת החיידק נעשו על ידי מדידת עכירות בספקטרופוטומטר באורך גל של ‪.590nm‬‬
‫נצפתה עלייה בגידול החיידק עם ירידת ריכוז הפנול‪ .‬ריכוזי הפנול אותם הצליח החיידק לנצל היו מריכוז‬
‫של ‪ 100mg/l‬עד ריכוז ‪ .800mg/l‬מעל ריכוז זה לא גדלו החיידקים‪ .‬משך זמן פירוק הפנול התבצע לאחר‬
‫‪ 24‬שעות בריכוז הנמוך )‪ (100mg/l‬ועד ‪ 150‬שעות בריכוז הגבוה )‪.(800mg/l‬‬
‫איור ‪ :1‬השפעת ריכוז הפנול על גידול ‪ Cupriavidus basilensis‬במצב פלגטוני‬
‫‪ 12‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫גידול החיידק עם אפר פחם תחתי במצע גידול בטמפרטורה של ‪ 28°C‬בבקבוקים בעלי נפח של ‪ 500‬מ"ל‬
‫עם ‪ 200‬מ"ל מצע גידול בתוספת פנול לבדיקת אפשרויות קיבוע‪ .‬בוצעה שטיפה מנימלית של אפר הפחם‬
‫עם מים‪ ,‬עיקור באוטוקלב והכנסה של ‪ 15‬גרם אפר פחם תחתי בגודל פרקציה של ‪ 5.6mm‬לכל בקבוק‪.‬‬
‫בוצעו מספר אפשרויות עיקור‪ :‬עיקור גרגירי האפר פחם )בצורה יבשה(‪ ,‬עיקור גרגירי האפר פחם עם מים‬
‫)אפשר שטיפה של הגרגירים אך גם שיחרר מולקולות מים(‪ ,‬עיקור גרגירי האפר פחם במצע עשיר שטיפתם‬
‫והכנסתם למצע מינימלי )פעולה זה מרווה את אפר הפחם ומעודדת גדילה עליו( ועיקור גרגירי האפר פחם‬
‫עם מים ולאחר מכן העברתו למצע גידול עשיר )בחינת מצב גידול עם תנאים אופטימליים(‪ .‬תוצאות‬
‫ראשוניות הראו ניצול מקסימלי של הפנול במצע גידול עם גרגירי הפחם שהורוו במצע עשיר ונשטפו‪ .‬בנוסף‬
‫לא נצפתה ירידה משמעותית בבקבוק הביקורת )אי ספיגה של הפנול באפר פחם(‪.‬‬
‫איור ‪ :2‬גידול החיידקים עם אפר פחם תחתי‬
‫‪ .4.3‬זיהוי חלבונים בחשיפה לפנול‬
‫נמצאו חלבונים ייחודיים הנוצרים בחשיפת החיידק לפנול‪ ,‬הפרדה בוצעה בעזרת ‪.(12.5%) SDS-PAGE‬‬
‫לזיהוי החלבונים בוצעה אנליזת מס ספקטרומטריה )‪ .(MS‬זיהוי הרצף נעשה במכון ויצמן‪ ,‬לאחר‬
‫פרגמנטציה של החלבון על ידי טריפסין נמצא האנזים פנול הידרוקסילאז האחראי לתחילת תהליך פירוק‬
‫הפנול וצ'פרונים ‪ Cpn60‬שככל הנראה לקחו חלק בקיפול החלבון‪.‬‬
‫‪ 13‬‬
03- :'‫ פקס‬03-9371490 :‫טלפון‬
40700 :‫ מיקוד‬,‫ קריית המדע אריאל‬,‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‬
[email protected] :‫ דוא"ל‬054-3394792 :‫ נייד‬9765725
‫ רשימת ספרות‬.5
Dursun, A. and Tepe, O., " Internal mass transfer effect on biodegradation of phenol by Ca-alginate
immobilized Ralstonia eutropha", Journal of Hazardous Materials, 105-111, (2005)
El-Naas, M. et al., "Biodegradation of phenol by Pseudomonas putida immobilized in
polyvinylalcohol (PVA) gel", Journal of Hazardous Materials, 164:720–725, (2009)
Yordanova, G. et al., "Biodegradation of phenol by immobilized Aspergillus awamori NRRL 3112 on
modified polyacrylonitrile membrane", Springer (Biodegradation), 20:717–726, (2009)
Agarry, S.E. and Durojaiye, A.O., " Microbial degradation of phenols: a review", Int. J. Environment
and Pollution, 32:No. 1, (2008)
Massalha, M. et al., "Effect of Adsorption and Bead Size of Immobilized Biomass on the Rate of
Biodegradation of Phenol at High Concentration Levels", American Chemical Society, 46:6820-6824,
(2007)
Vandamme, P. and Coenye, T., "Taxonomy of the genus Cupriavidus: a tale of lost and found",
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 54:2285–2289, (2009)
14
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫מרי טל‪ :‬פיתוח מתודת טיפול בתשתטיפי אזורים אורבניים‪ ,‬תעשיתיים וכבישים על ידי אקוה‬
‫מלאכותית משופעלת )ביו‪-‬פילטר‪ ,‬ראה איור(‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫רקע‬
‫אספקת מים באיכות טובה הינה אחד האתגרים המרכזיים בחיי האנושות‪ .‬מאז אמצע שנות השמונים אנו‬
‫עדים לתופעות כגון‪:‬‬
‫‪ .1‬קבוצות שנים שחונות‪.‬‬
‫‪ .2‬עליה בתדירות שיטפונות‪.‬‬
‫‪ .3‬ספיקות גאויות באזור הנגב הצחיח‪ ,‬הגבוהות מספיקות הגאויות בצפון הארץ ומרכזה‪.‬‬
‫תופעות אלה מצביעות על מגמת המדבור שמתרחשת כיום אשר לה השלכה ישירה על זמינות משאבי‬
‫המים )אלפרט‪ .(2001 ,‬מחסור במשאבי מים בכלל ומים באיכות טובה בפרט הוא הגורם המרכזי במניעת‬
‫פיתוחם של אזורים צחיחים‪ ,‬אשר מאופיינים בתקופות ארוכות של יובש ובתקופות קצרות של גשמים‬
‫עזים‪ .‬משטר גשמים זה יוצר נגר רב‪ ,‬אשר ברובו זורם לנחלים ומהם לים או לחילופין מחלחל לקרקע‬
‫הרדודה ומתאדה בתום תקופת הגשמים‪ .‬כך או כך‪ ,‬מי נגר אלו הולכים לאיבוד‪ .‬אגירת מי נגר ושימוש‬
‫אופטימאלי בהם יכולים למנוע אבדן של משאב יקר זה‪ ,‬להקטין את נזקי השיטפונות‪ ,‬ולהקטין את‬
‫כמויות המים הדרושות לחקלאות ולפיתוח נוף )ענבר‪ .(2008 ,‬כמו כן‪" ,‬מודרניזציה" והתפתחות‬
‫תעשייתית תורמות רבות לזיהום מקורות המים הטבעיים‪ ,‬כמו גם מגמות אורבניזציה וגידול טבעי‬
‫באוכלוסייה‪ ,‬המתאפיינים בגדילה מתמדת של נפחי מי השפכים‪ .‬תיעול מי השפכים לצרכים שונים כגון‬
‫חקלאות ופיתוח אזורי הינו הכרח‪ .‬שימוש במים מושבים מחזיר את פוטנציאל המים‪ ,‬מונע ומפחית ברמה‬
‫משמעותית זיהום מקורות מים‪ .‬הפתרון לבעיית מחסור המים המתהווה הינו שימוש במתקני טיהור‬
‫שפכים‪ .‬שפכים המטופלים כראוי‪ ,‬מושבים בצורה הרמונית לטבע ואינם גורמים להפרת האיזון הסביבתי‪.‬‬
‫שימוש במתקנים המהווים פתרון בר קיימא ‪ -‬המנהל דו שיח ידידותי עם הסביבה משדרג את רמת‬
‫החיים‪ ,‬תוך ניצול המים הממוחזרים לצרכיי השקיה‪ ,‬חיסכון כספי ניכר ומניעת בזבוז מיותר של מאגרי מי‬
‫התהום‪ .‬שילוב של טיהור באיכות גבוהה‪ ,‬עם עלות נמוכה ותחזוקה פשוטה וקלה‪ ,‬הופך את המתקנים‬
‫לפתרון אידיאלי עבור מקומות המרוחקים מקווי הביוב הראשיים כמו ישובים‪ ,‬מפעלים מבודדים‪ ,‬תחנות‬
‫דלק‪ ,‬חניונים‪ ,‬מתקני נופש ואתרי תיירות‪ ,‬אשר אין הצדקה כלכלית לחיבורם למערכת ביוב מרכזית‬
‫הכוללת תחנות סניקה שעלותן גבוהה‪ .‬במדינות מערב אירופה ובארה"ב ניכרת מגמת ביזור מערכות‬
‫לטיפול בשפכים ובניית מתקנים מקומיים תוך מתן תמריצים כספיים ניכרים במסגרת קרנות שונות‬
‫)אבנון‪.(2001 ,‬‬
‫בהתבסס על הטכנולוגיות המתקדמות שפותחו בשנים האחרונות‪ ,‬ועבודות מחקר שכללו בחינה מחודשת‬
‫ומעמיקה של מתקנים קיימים ובניית מודלים סביבתיים‪ ,‬הוכח שהטיפול בשפכים‪ ,‬ככל שמבוצע קרוב‬
‫‪ 15‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫למוצא‪ ,‬הוא זול‪ ,‬פשוט‪ ,‬ואקולוגי יותר לעומת שינוע למכון טיהור מרכזי‪ .‬זו גם הנחת היסוד בתקני ‪ISO‬‬
‫‪ 14001‬אשר מנטבים למתן פתרונות קרוב ככל האפשר למקור הזיהום‪ ,‬כדבר הכלכלי ביותר‪.‬‬
‫‪ .1.1‬מתקן המחקר‬
‫מתקן המחקר ממוקם בעיר אריאל בקרבת מעונות הסטודנטים‪ .‬המתקן הינו מבנה דמוי בריכה מלבנית‬
‫שמידותיה הן ‪ 5.989X2.952‬מטרים המצויה מתחת לפני השטח ומהווה פילטר ביולוגי לטיפול בשפכים או‬
‫מי נגר מזוהמים‪ .‬המתקן מופרד מפני השטח ע"י בד גיאוטכני המונע חלחול זיהום‪ .‬כאשר מזרים שפכים‬
‫למתקן ניתן לשלוט בספיקות אליו ממתקן ספטי הצמוד לאזור המחקר‪ .‬במערך סידור משתנה מצויות‬
‫שכבות גרגירי הפחם כמדמות את התהליך הטבעי של חלחול וטיהור מים מזוהמים ע"י תהליכי פירוק‬
‫מיקרוביולוגים שונים‪ .‬בתחתית המתקן שכבה המיועדת לתהליך פירוק אנאירובי‪ .‬השכבה מאופיינת‬
‫בחלקיקי אפר פחם קטנים‪ ,‬המספקת סביבה אנאירובית אידיאלית‪ .‬פיזומטרים המפוזרים לאורך המתקן‪,‬‬
‫בעומקים שונים‪ ,‬יאפשרו את ביצוע הבדיקות ומעקב אחר התקדמות תהליך הטיהור לשלביו השונים‪.‬‬
‫איור ‪ :1‬מעל‪ :‬תרשים המערכת‬
‫שמאל‪ :‬צילום ביו‪-‬פילטר‬
‫מערכת בנויה אגרגטים של אפר תחתי בשלוש פרקציות‪ 0-2 :‬סמ' מסונן‪ 2-4 ,‬סמ' מסונן וחומר לא מנופה ולא‬
‫מסונן )פורמישל וכלף‪ .(2010 ,‬אגן הביופלטר מופרד לשני תתי אגנים על ידי מחיצת אפר תחתי לא מנופה )איור‬
‫‪ (1‬כאשר בכל בריכה מרובדות שכבות אפר תחתי המשמשות כריאקטורים ביוכימיים שונים‪ ,‬בשכבה התחתונה‬
‫מרובד אפר תחתי מסונן ‪ 2-4‬סמ'‪ ,‬השכבה מצויה מתחת למפלס ההרטבה ומשמשת כריאקטור אנוקסי אשר גם‬
‫משמר את הפלורה לאורך תקופות יובש‪ .‬מעל שכבה זו מרובדת שכבת הטיפול האירובי אשר בנויה מאגרגט אפר‬
‫‪ 16‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫תחתי ‪ 0-2‬ובינם לומשלים של אפר לא מנופה אשר מקטינים את דיפוזיית החמצן לריאקטור האנוקסי מחד ומונעים‬
‫אידוי בתקופות היובש מאידך‪ .‬הזרימה במתקן אופקית בין מקור ההזנה למוצא אך על ידי תכנית שאיבה ייחודית‬
‫מתקיים סחרור של התמיסה גם באופן אנכי‪ .‬במערך זה מספר מערכות בקטריאליות מקבילות )שטיין‪(2010 ,‬‬
‫משמשות כמערך טיהור ביולוגי באופן אשר מדמה למעשה את תהליך הטיהור הטבעי שעוברים שפכים או נגר‪,‬‬
‫במהלך חלחול למי התהום ובזמן השהיה במאגר‪ .‬שיפעול המערכת ובנייתה הפרטנית מאפשר את הגברת יעילות‬
‫התהליכים ואת נפח המים המטופל‪.‬‬
‫המתקן מיועד לטפל בתשטיפים עונתיים כגון כבישים‪ ,‬מגרשי חנייה‪ ,‬גגות וגם שפכי חוות חקלאיות ובתי בד‪.‬‬
‫יתרונות המערכת כוללים יישום פשוט אשר לאחריו תחזוקה מינימאלית וזמן חיים ארוך‪ .‬בנוסף‪ ,‬עלויות אנרגיה‬
‫זניחות ונקודת כשל גבוהה יחסית למערכות האחרות‪.‬‬
‫‪ .1.2‬השימוש באפר פחם תחתי לגידול קרום ביולוגי‪:‬‬
‫הפחם הינו מרכיב מרכזי כמקור אנרגיה זול‪ .‬תחנות הכוח לייצור חשמל בישראל‪ ,‬משתמשות בפחם כמקור אנרגיה‬
‫בלעדי‪ .‬השימוש בפחם לייצור אנרגיה כרוך בהתהוות בעיה חמורה בתחום סילוק הפסולת )חן‪ .(2003 ,‬כ‪80% -‬‬
‫מהאפר המתהווה נקרא "אפר מרחף" יתרת החומר היא "אפר תחתי" ‪ .‬לשימוש באפר הפחם תועלת סביבתית רבה‬
‫היות ולא נדרשת השקעת כספים לשם סילוקו כמטרד סביבתי‪ .‬הגיוון בגודל החלקיקים מאפשר התאמתו ליצירת‬
‫התנאים הסביבתיים הרצויים בתוך המתקן‪ ,‬לדוגמה‪ :‬שימוש בחלקיקים הקטנים מאפשר סביבה דלה בחמצן‬
‫המתאימה לתהליכי פירוק אנאירוביים‪.‬‬
‫‪ .1.3‬מאפייני אגרגט פחם תחתי‪:‬‬
‫מאפייניהם הפיזיקליים של אגרגטי הפחם מאפשרים תאחיזה גבוהה של מים לצד תכולת אויר גבוהה כבר במתחי‬
‫מים נמוכים‪ ,‬וזאת בהתאם לגודל החלקיק‪ .‬צפיפותם הגושית מתאימה לסינון פיזיקלי‪ .‬כמו כן‪ ,‬נקבוביות כללית‬
‫ומוליכות הידראולית גבוהה‪ .‬מאפייניו הכימיים של גרגירי הפחם מאפשרים אחידות מצע לאורך הזמן‪ .‬יסודות‬
‫ההזנה המצויים בגרגירי הפחם ברמה סבירה‪ ,‬יכולים לשמש בתהליך התהוות הקרום הביולוגי‪.‬‬
‫‪ .1.4‬שלבי המחקר‪:‬‬
‫מעקב אחרי אירועי שיטפונות באזור אריאל והשומרון תוך ביצוע בדיקות מעבדה לאפיון רמת הזיהום של מי הנגר‪,‬‬
‫המתהווים בנקודות הציון שונות‪ .‬תפעול המתקן לטיהור השפכים תוך ביצוע בדיקות מעבדה לאפיון איכות המים‬
‫המושבים המתקבלים תוך כדי התהליך לשלביו השונים‪ .‬עיבוד התוצאות והבנה מעמיקה של התהליך ורמת יעילותו‬
‫במתקן‪ .‬בחינת תרומתו של האגרגט הפחמי לאיכות המים המושבים‪.‬‬
‫‪ 17‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫הבדיקות יילקחו בפרקי זמן שווים‪ ,‬כאשר תיבדק במקביל כניסה ויציאה למתקן‪.‬‬
‫במהלך המחקר יבדקו הבדיקות הבאות‪:‬‬
‫צריכת חמצן ביולוגית )צח"ב(‪ ,‬צריכת חמצן כללית )צח"כ(‪ ,‬מדדים מיקרוביולוגים‪ ,‬רמת מוצקים מרחפים נוכחות‬
‫אלמנטים שארייתיים ממקור פחמי‪ .‬בשלבים סופיים יסוכמו המסקנות ויינתנו המלצות במידת הצורך לשיפור‬
‫ותיעול התהליך לשלביו השונים כמו כן תכנון גמלון המתקן לכמויות משתנות‪.‬‬
‫‪ .1.5‬מקורות‪:‬‬
‫אלפרט‪ ,‬פ‪ .‬בן צבי‪ ,‬א‪ (2001) .‬השפעת שינויים אקלימיים על זמינות משאבי מים בישראל‪ .‬הנדסת מים‪10- ,51 ,‬‬
‫‪.15‬‬
‫וייסרמן‪ ,‬ר‪ (2010) .‬ירוק ‪ ,‬הארץ )מוסף(‪.‬‬
‫אבנון‪ ,‬א‪ (2001) .‬אגני טיהור‪ .‬מים והשקיה‪.27-34, 415 ,‬‬
‫גבירצמן‪ ,‬ח‪ (2002) .‬משאבי מים בישראל‪ ,‬יד בית צבי‪ ,‬ירושלים‪.‬‬
‫‪Koob, T., Barber, M. & Hathhorn, E.H. (April 1999) Hydrologic design consideration‬‬
‫‪of constructed wetland for urban stormwater runoff, 35,323-331.‬‬
‫‪EPA, (1993), Subsurface flow constructed wetland for wastewater treatment, Office‬‬
‫‪of water, USA.‬‬
‫‪Nouh, M. & Al-Noman, N. (2009) Regression models for the prediction of water‬‬
‫‪quality in the storm water of urban arid catchments, J.Civ. Eng.36; (331-344), NRC,‬‬
‫‪CANADA.‬‬
‫‪ 18‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫איתי כלף ודניאל פורמישל‪ :‬יישום אפר תחתי כמצע גידול קרומים ביולוגיים במערכת אגן ירוק‬
‫משופעל תת קרקעי לטיפול בשפכים‬
‫‪ .1‬תקציר‬
‫נפח גדול של שפכים שאינם מטופלים או שאינם מטופלים כראוי מהווים מקור זיהום המסכן את מאגרי המים‬
‫הטבעיים בכלל ואת אקוות ההר בפרט‪ .‬שפכיהן של אוכלוסיות גדולות מופנים למפעלי ענק כמו השפד"ן‪ ,‬המטפל‬
‫בשפכי גוש דן המאוכלס בצפיפות‪ .‬אם זאת‪ ,‬אופי ההתיישבות הכפרי של אזורי יהודה‪ ,‬שומרון ובקעת הירדן יוצר‬
‫בעיה והיא ריבוי נפחי ביוב קטנים אשר תיעולם למרכזים אזוריים לטיפול בשפכים אינו כלכלי‪ .‬לתרחיש זה קיים‬
‫גם פיתרון אקולוגי מתאים המוכר כאגנים ירוקים‪ .Constructed Wetlands ,‬מדובר בגישה 'ירוקה' של טיפול‬
‫בשפכים או ליטוש קולחים‪ ,‬באמצעות תהליכים טבעיים בסביבה רוויית מים המשלבת צמחייה‪ ,‬אשר נוצרה באורח‬
‫מלאכותי‪ .‬שיטת ה"אגן הירוק" היא שיטה מקובלת לטיפול יעיל‪ ,‬זול וטבעי במי שפכים ומי קולחים מזוהמים‪.‬‬
‫הטיפול נעשה באמצעות תהליכים טבעיים למחצה‪ .‬התפקיד המרכזי של האגן הירוק הוא להקטין את העומס‬
‫האורגני‪ ,‬האופייני לשפכים גולמיים ולקולחים מזוהמים חלקית‪ ,‬לרמה שתאפשר ניצול עתידי של המים במוצאם‬
‫מהאגן‪ ,‬כגון הזרמה בנחלים‪ ,‬שימוש למטרות נוף ונופש‪ ,‬השקיה‪ ,‬ובמקרים מסוימים אף לשתייה‪.‬‬
‫עיקר העושים במלאכה הם מיקרואורגניזמים מסוגים שונים‪ ,‬אשר מקימים קרומים ביולוגיים על פני מצע נקבובי‬
‫שבאגן הירוק‪ .‬מיקרואורגניזמים אלה מנצלים את החומר האורגני כמקור אנרגיה לצורך התרבותם וכך למעשה‬
‫מתבצעת פעולת הטיהור‪ .‬גידול מיטבי של הקרומים הביולוגיים אשר מבצעים את פעולת הטיהור מצריך יישום‬
‫מצע נקבובי בעל מסיסות נמוכה ושטח פנים גדול‪ .‬אפר תחתי‪ ,‬שלו תקן ‪ EPA‬למטרה זו ) ‪EPA‬‬
‫‪ (Ohio_04_07r‬נמצא כאגרגנט בעל תכונות בסיסיות העשויות לסווגו כמיטבי למטרה זו‪ .‬המחקר מבוצע‬
‫כפרויקט שנה ד' במסגרת לימודי הנדסת כימיה וביוטכנולוגיה‪ ,‬המרכז האוניברסיטאי אריאל‪ .‬במחקר תיבדק‬
‫התאמת האפר התחתי לגידול קרומים ביולוגיים תוך ווידוא היעדר שחרור של אלמנטים מזיקים מהאפר עצמו‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יבוצע אפיון שיטות ליישום אפר תחתי במתקנים להשבת שפכים תוך שמירה על איכות הסביבה‪.‬‬
‫‪ .2‬מבוא‬
‫תהליך המדבור באזורי אקלים סוב‪-‬טרופיים וטרופיים ובכללם ישראל צפוי לגרום להידלדלות מקורות המים‬
‫הטבעיים באזורנו‪ .‬מקורות המים הטבעיים מנוצלים בישראל במלואם‪ .‬תוספת מקורות מים חלופיים תסייע‬
‫בשמירה על רמת החיים המקובלת‪ ,‬קיום חקלאות והמשך פיתוח איזורי‪ .‬כמות הקולחים השנתית בישראל )עד‬
‫‪ 19‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ ,2010‬לפי סיכומי ועדת ענבר( עומדת על ‪ 525‬מלמ"ק‪ .‬כמות השפכים הלא מתועלים במרחב שומרון עומדת‬
‫כיום על ‪ 74‬מלמ"ק‪ ,‬ברמות איכות אשר נעות מ ‪ ,20-30‬ועד לחלק ניכר אשר אינו מטופל כלל‪ .‬לפי התקן‬
‫הישראלי ‪,‬איכות קולחים מומלץ כאשר יש חשש לחלחול למי התהום הוא ‪ 5-10) 10-20‬להשקיה ללא הגבלה(‪.‬‬
‫קולחים אלו מהווים סיכון לזיהום מאגרי מים טבעיים בכלל ולאקות ההר בפרט‪ .‬הסכנה גדלה בשל אופיו הקרסטי‬
‫של אזור ההזנה‪ ,‬ריבוי ההעתקים בשדרת ההר והעדר כיסוי קרקע באפיקי הנחלים בהם זרימת הקולחים הנה‬
‫ישירות על סלעי האקוה‪ .‬בעיה נוספת אשר אופיינית לאופי ההתיישבות הכפרי של אזורי יהודה‪ ,‬שומרון ובקעת‬
‫הירדן היא נפחי ביוב קטנים אשר תיעולם למרכזים אזוריים לטיפול בשפכים אינו כלכלי‪ .‬תצפיות שיטתיות‬
‫ארוכות שנים הראו‪ ,‬כי מעבר שפכים דרך גופי‪-‬מים טבעיים רדודים ‪ (wetlands),‬המשלבים פעילות ביולוגית‬
‫וצמחים ייעודיים ‪ ,‬הקטין בצורה משמעותית את ריכוז המזהמים בשפכים‪ .‬זאת‪ ,‬הודות לשילוב של מספר תהליכים‬
‫טבעיים‪ ,‬ובהם‪ :‬פירוק ביולוגי של חומרים אורגניים‪ ,‬שיקוע‪ ,‬ספיחה ‪,‬סינון ותהליכים כימיים נוספים ‪.‬‬
‫‪ 2.1‬אגרגנט אפר פחם – נתונים כלליים‬
‫אפר הפחם )‪ (Coal Ash‬הוא שארית מינרלית המתקבלת כתוצר לוואי משריפת פחם לייצור חשמל‪ .‬יחד עם הגבס‬
‫)‪ (Flue Gas Desulphurization - FGD‬המתקבל מהדחת גופרית מגזי הפליטה‪ ,‬הוא משתייך לקבוצת תוצרי‬
‫שריפת הפחם )‪ ,CCPs - Coal Combustion Products‬או ‪CCBs - Coal Combustion‬‬
‫‪.(Byproducts‬‬
‫בישראל נוצר אפר הפחם בתחנות הכח‪ .‬תאור‪ :‬אפר פחם מתקבל בשני סוגים‪:‬‬
‫•‬
‫אפר מרחף )‪ (Fly Ash‬המהווה ‪ 90% - 85%‬מכלל האפר – אבקה דקה בצבע אפור בהיר של גרגרים‬
‫זכוכיתיים כדוריים שגודלם מחלקי מיקרון ועד למעלה מ‪ 100 -‬מיקרון )‪ 98%‬ממנו קטנים מ‪75 -‬‬
‫מיקרון; ‪ 80% - 70%‬קטנים מ‪ 45 -‬מיקרון(‪ .‬בעל משקל סגולי ‪ 2.4 – 1.9‬ומשקל מרחבי ‪ 1 - 0.8‬טון‬
‫למ‪ 3‬וצפיפות מקסימלית )מודיפייד( ‪ 1,400 - 1,000‬ק"ג למ‪ .3‬שטח הפנים הסגולי של האפר המרחף נע‬
‫בין ‪ 2,000‬ל‪ 6,800 -‬ס"מ‪ 2‬לגרם‪ .‬האפר המרחף מכיל סנוספרות )‪ - (Cenosphere‬חלקיקים כדוריים‬
‫חלולים בעלי משקל מרחבי נמוך במיוחד של ‪ 0.6 – 0.4‬טון למ‪ ,3‬המהווים עד ‪ 5%‬ממשקל האפר‬
‫ומתאימים לניצול ביישומים תעשייתיים מיוחדים‪.‬‬
‫•‬
‫אפר תחתי )‪ (Bottom Ash‬המהווה כ‪ 15% - 10% -‬מכלל האפר – נראה כחול גס בצבע אפור כהה‬
‫שגודל חלקיקיו‪ ,‬שהם תלכידים של הגרגרים המיקרוניים‪ ,‬עד ‪ 10‬מ"מ )‪ 70% - 60%‬ממנו קטנים מ‪2 -‬‬
‫מ"מ; ‪ 20% - 10%‬קטנים מ‪ 75 -‬מיקרון(‪ .‬משקלו המרחבי ‪ 1‬טון למ‪ 3‬בקירוב וצפיפותו המקסימלית‬
‫)מודיפייד( ‪ 1,500 - 1,200‬ק"ג למ‪.3‬‬
‫הרכב‪ :‬האפר מורכב בעיקרו מסיליקה‪ ,‬אלומינה ומעט תחמוצות ברזל‪ ,‬מגנזיום‪ ,‬סידן וחומרים אחרים‪ .‬הוא מכיל‬
‫למעשה כמעט את כל היסודות המוכרים‪ ,‬בהם גם יסודות רעילים בכמויות קורט‪ ,‬שמידת זמינותם מחייבת לפעמים‬
‫‪ 20‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫טיפול מונע סביבתי‪ .‬כמו כן מכיל האפר יסודות רדיואקטיביים בשיעור נמוך אך גבוה יחסית לשיעורם בסלע‬
‫ובקרקע הטבעיים‪ .‬האפר מכיל שארית של פחמן לא שרוף המקנה לו את צבעו הכהה‪ .‬תכולת הפחמן נמדדת‬
‫באובדן משקל בהצתה )‪ (L.O.I – Loss On Ignition‬המצוי בישראל בדרך כלל בתחום ‪.6% - 3%‬‬
‫‪ 2.2‬פיתוח שיטות לטיפול והשבה של שפכים‬
‫המו"פ האזורי השומרון ובקעת הירדן בשיתוף עם המרכז האוניברסיטאי אריאל הקימו מתחם לפיתוח שיטות‬
‫לטיפול והשבה של שפכים‪ .‬מתחם ההשבה ממוקם בחלקו הצפוני של המרכז האוניברסיטאי אריאל אשר נמצא‬
‫בצידה המזרחי של העיר אריאל‪ .‬מקור השפכים הוא מגורי הקמפוס האקדמאי הכוללים שני מבני מגורים לכ' ‪500‬‬
‫סטודנטים‪ .‬נפח השפכים המיוצר כיום עומד על כ‪ 60‬מ"ק ליום עם פוטנציאל לכ‪ 100‬מ"ק ליום עם השלמת הבניין‬
‫השלישי‪ .‬הנפחים משתנים לאורך השנה בהתאם לתפוסת המעונות‪ ,‬אם זאת במידת הצורך ניתן להשלים את הנפח‬
‫החסר ממערכת הביוב העירונית של אריאל‪.‬‬
‫‪ .3‬מערכת אגן ירוק תת קרקעי‬
‫משופעל )ראה תצלום משמאל(‬
‫במסגרת פרויקט המחקר אנו בוחנים שימוש בשכבות‬
‫אגרגטיות מגוונות שמקורן מאפר‪-‬תחתי מתחנות הכוח‬
‫הפחמיות של חברת החשמל‪ .‬הטכנולוגיה במתקן‬
‫המחקרי הינה מקובלת והיא תיושם כייחוס למערכות‬
‫החדשניות‪ .‬המתקן מהווה חלק ממערכת אגני ביניים‬
‫מלאים באגרגנטים בנקבוביות גבוהה אשר ע"י סחרור‬
‫מייצרים מערכת של ריאקטורים אווירניים ודלי אוויר‬
‫בהם‬
‫בהתאם‬
‫מתפתחים‬
‫מיקרואורגניזמים אשר‬
‫סוגים‬
‫שונים‬
‫של‬
‫מפרקים את החומרים‬
‫האורגניים מהשפכים‪ .‬טכנולוגיה מקובלת אשר תיושם כייחוס למערכות החדשניות המערכת כוללת שני אגני‬
‫ביניים משוכבים באגרגטים בנקבוביות גבוהה בחלקם העליון האירובי ונקבוביות בינונית לחלק התחתון האנוקסי‪.‬‬
‫בעוד שהזרימה מפתחי הכניסה לפילטר היציאה הממוקם בין הריאקטורים היא אופקית סחרור התמיסה בין האגנים‬
‫מוסיף רכיב זרימה אנכי‪.‬קונפיגורציה זו יוצרת מערכת של ריאקטורים אווירניים ודלי אוויר‪ ,‬כאשר תגבורה‬
‫בצמחייה ייחודית מאפשר נטרול אלמנטים מסוימים תוך כדי פעילות בית השורשים‪.‬‬
‫‪ 21‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫מערכות מעין זו מופעלות במספר אתרים ברחבי הארץ באישור הגופים הממשלתיים האמונים על הנושא‪ .‬במספר‬
‫מחקרים )‪ (Milstein, 2010‬הוכחה יעילות יישום אגנים ירוקים לטיפול בשפכים‪ .‬אגני יחוס במילוי אגרגטים‬
‫קונבנציונליים )חצץ קרבונטי וטוף( יבנו בשלב המחקר השני על מנת לבדוק את יעילות האפר התחתי‬
‫בקונפיגורציה של אגן ירוק וביופילטר לעומת המערכות שנבדקו והוכחה יעילותן‪ ,‬מתאר זה יאפשר מתן מדד‬
‫כמותי לאיכות יישום אפר תחתי ביחס למערכות הקיימות‪ .‬תוצאות ראשוניות של מדדי יעילות המערכת מראים כי‬
‫המערכת מנחיתה את העומס הביולוגי מערך צח"ב של ‪ 300‬מג"ל בכניסה אל פחות מ ‪ 10‬מג"ל ביציאה מהמתקן‬
‫וריכוז מוצקים מרחפים אשר נמוך אף מערך זה‪ .‬ערכים אלו מתאימים ליעדי המערכת ומאפשרים שחרור‬
‫למערכות ניקוז טבעיות והשבה לרוב המטרות‪.‬‬
‫‪ 3.1‬תיאור פרוייקט המחקר‬
‫פרויקט מחקר מעשי מהווה חלק מהדרישות לקבלת תואר מהחוג להנדסת כימיה וביוטכנולוגיה במרכז‬
‫האוניברסיטאי אריאל בשומרון‪ .‬הפרוייקט מבוצע במהלך שנת הלימודים האחרונה לתואר )שנה ד'( ומהווה‬
‫למעשה בחינה מעשית של הנלמד במהלך לימודי התואר‪.‬‬
‫‪ 3.2‬מטרת הפרוייקט‬
‫פיתוח מתודה ליישום אפר תחתי כמצע גידול קרומים ביולוגיים במערכת אגן ירוק משופעל תת קרקעי‪ ,‬לטיפול‬
‫בשפכים והבאתם הן לעמידה בתקנים החדשים והמחמירים בעקביות )מצב עמיד( והן להערכת שחרור אלמנטים‬
‫כימיים מהתווך הגרנולרי של האפר התחתי‪.‬‬
‫הפרוייקט מבוצע בהנחייתם של ד"ר יעקב אנקר מהמו"פ האיזורי שומרון ובקעת הירדן ושל ד"ר רעיה לוין‬
‫מהמרכז האוניברסיטאי‪.‬‬
‫‪ 3.3‬השערת המחקר‬
‫לאפר תחתי יתרון ביחס למצעי גידול אחרים הן באיכותו והן במחירו‪.‬‬
‫‪ 3.4‬הסבר התהליך‬
‫שפכים ממתקן ספטי המסלק מוצקים גסים וחומר מרחף מזינים בריכה חצויה בשתי כניסות נפרדות )ראה איור ‪.(1‬‬
‫מסלול זרימת השפכים מתוכנן והקצב מווסת ‪ .‬הבריכה אטומה ומצופה חומר פלסטי קשיח ומעליו יריעות בד‬
‫גיאוטכני‪ .‬איטום הקרקע והדפנות ביריעות גיאוטכניות מיועדות למניעת זיהום קרקע ומקורות מים‪ .‬המחיצה‬
‫נמצאת במרכז הבריכה וברוחב של כ‪ 75‬ס"מ )ראה איור ‪ ,(1‬מלאה בחול הכלוא בצדדיו ע"י יריעות פלסטיק‪ .‬שני‬
‫‪ 22‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫צידי הבריכה מלאים במצע הגידול ‪ -‬גרגירי אפר תחתי בגדלים שונים המסודרים בשלוש שכבות כפי שניתן לראות‬
‫בטבלה מס' ‪: 1‬‬
‫טבלה מס' ‪1‬‬
‫שכבה‬
‫סוג‪ ,‬עובי הגרגירים ]מ"מ[‬
‫עובי השכבה ]ס"מ[‬
‫תחתונה‬
‫מסונן‪0-2 ,‬‬
‫‪21.4‬‬
‫ביניים‬
‫לא מונפה‬
‫‪10‬‬
‫עליונה‬
‫מסונן‪2-4 ,‬‬
‫‪128.5‬‬
‫מעל שכבות גרגירי האפר נמצאת שכבה נוספת של חצץ‪ ,‬בהמשך תשולב צמחייה מעל השכבה העליונה‪ .‬הסיבה‬
‫לקיום שכבות אפר פחם בגדלים שונים היא שליטה על אוגר ומהירות הזרימה בריאקטור‪ .‬מצע הגידול משמש‬
‫כפילטר על ידי ספיחת חלקיקים וגזים המשתחררים מתהליכים אנאירוביים ומהווה קרקע לגדילת אורגניזמים‬
‫מיקרוביאליים מסוגים שונים‪ ,‬אשר ניזונים מהחומר האורגני אשר בשפכים תוך כדי פירוקו לתרכובות יציבות‪.‬‬
‫התהליך טבעי ומתקיים באופן רציף ומסתייע בסחרור המים בבריכות ע"י משאבות המשפעלות את התמיסה‬
‫שנוצרת ע"ג המצע‪ .‬תהליך השפעול מבוצע ע"י שני צינורות אנכיים בקוטר של ‪ 30‬ס"מ )בכל בריכה צינור(‬
‫‪,‬המחוררים בעשרות חורים )קוטר החור כ‪ 1-‬ס"מ(‪ ,‬המכילים משאבות סחרור למים ומצוף לבקרה‪.‬שפעול‬
‫המערכת מאפשר את הגברת יעילות התהליכים ואת נפח המים המטופל‪ .‬בנוסף‪ ,‬לא נוצרים עודפי בוצה‪ ,‬רב‬
‫החומר האורגני משתחרר לאטמוספירה וחלקו נשאר ספוח לחלקיקי המצע‪ .‬חומר אורגני משמש כמקור אנרגיה‬
‫ואבני בניין בתהליכי נשימה ופירוק המתרחשים על ידי הביומסה‪ .‬בשכבות הבריכה העליונות שוררים תנאים‬
‫אווירניים ואילו בשכבות הנמוכות תנאים אנאירוביים‪.‬‬
‫תכנון זה מאפשר למיקרואורגניזמים אירוביים לבצע פירוק מיקרוביאלי של המזהמים תוך שימוש בחמצן‬
‫ולמיקרואורגניזמים אנאירוביים לבצע תהליכי פירוק אנאירוביים והורדה ניכרת של ‪ .COD‬תרכובות חנקן‬
‫אנאורגניות מתפרקות בתהליכי ניטריפיקציה ודה ניטריפיקציה ומשחררות לבסוף חנקן גזי לאטמוספרה‪ .‬זרחן‬
‫נקשר ברובו לחלקיקי המצע או עובר טרנספורמציה לתרכובות זמינות לצמחים‪ .‬מתכות–נקשרות אל חלקיקי המצע‬
‫על ידי החלפת קטיונים‪ .‬במידה ומשולבת צמחייה‪ ,‬מתכות יסופחו לשורשי הצמחים כאשר הרכב וכמות המתכות‬
‫הכבדות הנקלטות על ידי הצמחים תלוי בסוג הצמח‪ .‬זרם יציאת הקולחים מהבריכה )ראה איור ‪ (1‬ולאחר הטיפול‬
‫הוא דרך מחיצת החול שבמרכזה‪ .‬תפקיד החול במחיצה הוא ביצוע סינון פיזיקלי נוסף לקולחים לפני יציאתם‬
‫מהבריכה‪ 4 .‬פיזומטרים פזורים בבריכה ‪ 2 ,‬פיזומטרים מכל צד של המחיצה‪ .‬הפיזומטרים מיועדים לביצוע דגימות‬
‫מים מנקודות שמייצגות אתרים שונים בריאקטור )ראה איור(‪ .‬נק' ‪ 1,4‬נמצאות בחלק העליון של הבריכה – איזור‬
‫‪ 23‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫אווירני )משני צידי המחיצה(‪ .‬נק' ‪ 2,3‬טמונות בפנים הבריכה – איזור דל חמצן‪ .‬הדגימות שנלקחות מהפיזומטרים‬
‫נשאבות ע"י משאבת ואקום ‪,‬ועוברות בדיקות במעבדה‪.‬‬
‫‪ 3.5‬מדדי איכות השפכים‬
‫אפיון פעולת המתקנים ומידת יעילותם לטיפול בשפכים יבוצעו לפי המתודה הבאה‪:‬‬
‫בכל נקודת זמן קבועה תידגם התמיסה בכניסה למתקנים‪ ,‬לאחר הטיפול במתקן ובנוסף‪ ,‬גם ממספר שלבים במהלך‬
‫הטיפול במתקן )דגימות מנ' דגימה ‪ – 1,2,3,4‬ראה איור ‪ .(1‬הבדיקות אשר יבוצעו במסגרת זו כוללות‪:‬‬
‫‪ BOD,COD,TSS‬ובדיקות בקטריאליות )ראה טבלה מס' ‪.(2‬‬
‫‪ 3.5.1‬ניטור תרומת אלמנטים מאפר הפחם לתמיסה המימית‬
‫בדיקת תרומה אפשרית של אלמנטים כימיים מהאפר התחתי לתמיסה המימית תיבדק בדרך הבאה‪:‬‬
‫ברזולוציה‬
‫שבועית תילקח דגימת מים מהכניסה והיציאה מכל מתקן דוגמאות אלו יבדקו לכימיה כללית ומתכות כבדות אשר‬
‫עשויות להשתחרר מהאפר התחתי‪ ,‬כמו כן‪ ,‬אחת לחצי שנה תיערך סריקה מפורטת של מיקרו אלמנטים‪ .‬בדיקה זו‬
‫תקבע למעשה את האלמנטים שינוטרו ברזולוציה שבועית‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ – 2‬תדירות ביצוע בדיקות‬
‫בדיקה‬
‫מחזור דגימה }שבועות{‬
‫מספר דוגמאות‬
‫מעבדה‬
‫צח"ב‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫צח"כ‬
‫‪24‬‬
‫‪12‬‬
‫מוצקים מרחפים‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫חנקן אורגני‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫קוליפורמים‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫הגדרת ביו‪-‬פילם‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫סריקת מיקרו‪-‬אלמנטים‬
‫‪24‬‬
‫‪6‬‬
‫כימיה כללית‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫גרנולומטריה‬
‫חד פעמי‬
‫‪6‬‬
‫‪ 3.5.2‬מכשירי המדידה בהם נעשה שימוש עיקרי‪:‬‬
‫•‬
‫מערכת נפות לביצוע אנליזה גרנולומטרית‪.‬‬
‫•‬
‫משאבת ואקום לשאיבת דגימות‪.‬‬
‫‪ 24‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫•‬
‫מתקן לביצוע אנליזת ‪ + TSS‬משאבת ואקום‪.‬‬
‫•‬
‫תנור חימום לייבוש דגימות האפר התחתי ולייבוש מסנני ‪.TSS‬‬
‫•‬
‫מאזניים אנליטיות‪.‬‬
‫•‬
‫דיסיקטור‪.‬‬
‫•‬
‫מערכת למדידת חמצן מומס במים לאנליזת ‪.BOD‬‬
‫•‬
‫אינקובטור לשמירת טמפ' בבקבוקי ‪.BOD‬‬
‫•‬
‫מדחס אוויר להכנת מי מיהול לאנליזת ‪.BOD‬‬
‫•‬
‫יון‪ -‬כרומטוגרף לביצוע אנליזה של קטיונים ואניונים ובדגימות‪.‬‬
‫•‬
‫‪ – ICP‬לבדיקת נוכחות מתכות בדגימות‪.‬‬
‫•‬
‫מערכת רפולוקס לביצוע אנליזת ‪.COD‬‬
‫•‬
‫קולורימטר עם קיט לביצוע אנליזת ‪.COD‬‬
‫•‬
‫ספקטרופוטומטר ‪.UV/VIS‬‬
‫•‬
‫‪ pH‬מטר‪.‬‬
‫•‬
‫כלי מעבדה‪ :‬בקבוקי ‪ ,BOD‬פיפטות‪ ,‬מסורות וכו'‪.‬‬
‫‪ 3.6‬תיאור המתקן‪:‬‬
‫איור ‪ – 1‬אגן ירוק משופעל תת קרקעי‬
‫‪ 3.6.1‬נתוני המערכת‬
‫•‬
‫מערכת לטיפול בשפכים‪ ,‬המחקה תהליכים טבעיים‪.‬‬
‫•‬
‫המערכת המיועדת לטיפול בזיהומים שונים‪ :‬עירוניים‪ ,‬חקלאיים ותעשייתים‪.‬‬
‫מבנה המערכת‪ :‬זרימה תחתית )‪(sub-surface flow‬‬
‫‪ 25‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫ספיקה יומית‪1 m3/day :‬‬
‫שטח‪18 m2 :‬‬
‫זמן שהות מתוכנן בריאקטור‪24h :‬‬
‫תדירות לקיחת דגימות לבדיקות מעבדה‪ :‬תוכנית דגימה מפורטת בטבלה מס' ‪2‬‬
‫‪ 3.6.2‬תהליכים עיקריים‪:‬‬
‫תהליכים פיזיקליים – שיקוע‪ ,‬סינון‪ ,‬ספיחה ונידוף‪.‬‬
‫תהליכים כימיים – שיקוע כימי‪ ,‬ספיחה‪ ,‬הידרוליזה‪ ,‬חמצון‪-‬חיזור ותגובות פוטוכימיקליות‪.‬‬
‫תהליכים ביולוגיים – תהליכי ביו‪-‬דגרדציה אירוביים ואנאירוביים ‪ ,‬חילוף חומרים בקטריאלי‪ ,‬חילוף‬
‫חומרים על ידי צמחים‪ ,‬ספיחה על ידי צמחים ונבילה טבעית‪.‬‬
‫‪ 3.6.3‬יתרונות וחסרונות‪:‬‬
‫‪ 3.6.3.1‬יתרונות‪:‬‬
‫•‬
‫יצירת קולחים באיכות גבוהה מאוד שניתנים לניצול חוזר בחקלאות‪ ,‬לצורך השקיית הגינון‬
‫העירוני והזרמה בנחלים במסגרת התוכנית לשיקום הנחלים‪ .‬דבר התורם לחיסכון במים‬
‫שפירים‬
‫•‬
‫הקמה ותפעול של אגנים ירוקים הינם זולים יחסית לשיטות טיהור אחרות –השקעת אנרגיה‬
‫זניחה לצורך הפעלתם – זרימת המים מתבצעת על ידי כח הגרביטציה ‪.‬‬
‫•‬
‫במערכת מאוזנת מבחינה ביולוגית‪ ,‬לא נוצרת בוצה עודפת במערכת‪ ,‬ועל כן אין צורך להשקיע‬
‫משאבים בטיפול בבוצה‪.‬‬
‫•‬
‫אין מטרדי ריחות‪.‬‬
‫•‬
‫מערכות בזרימה תחתית מונעות דגירת יתושים‪.‬‬
‫•‬
‫באתר נוצרת מערכת אקולוגית המושכת צמחים מגוונים ובעלי חיים‪.‬‬
‫‪ 3.6.3.2‬חסרונות‪:‬‬
‫•‬
‫צריך להתאים כל מערכת ספציפית לתנאי הסביבה ולהתחשב בטופוגרפיה‪ ,‬ספיקת המים‪ ,‬סוג‬
‫הקרקע וכו'‪.‬‬
‫‪ 26‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫•‬
‫מזיקים יכולים להוות מטרד‪.‬‬
‫•‬
‫ריכוז גדול של אמוניה מזיק לצמחיה באגן הירוק‪ ,‬לצמחים מסביב ושאר האורגניזמים‪.‬‬
‫•‬
‫התהליכים הביולוגים וההידראולים לא מובנים לגמרי‪.‬‬
‫•‬
‫יש צורך באספקה קבועה של מים‪ .‬במצבים בהם הזרמת השפכים אינה מספקת יש צורך‬
‫בהוספת מים לצורך שמירה על הצמחייה הקיימת‪.‬‬
‫‪ .4‬תוצאות ראשוניות‪:‬‬
‫‪ 4.1‬אנליזת תפרוסת גרגירי האפר התחתי בו נעשה שימוש באגן‬
‫מספק בדיקות בוצעו במסגרת המחקר עד לשלב זה‪ .‬פראקציות האפר התחתי שהתקבל עברו אנליזה גרנולומטרית‬
‫ומזה מספר שבועות נדגמת התמיסה במתקן בכניסה ובפיזומטרים ונמדדת לצח"ב ריכוז מוצקים מרחפים‪ .‬בהזדמנות‬
‫אחת נמדדה גם צריכת חמצן כימית‪ .‬תוצאות האנליזה הגרנולומטרית וחלק מתוצאות הבדיקות הביוכימיות מוצגות‬
‫להלן‪:‬‬
‫‪ 27‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫טבלה מס' ‪ , 3‬אפר תחתי מנופה‪ ,‬גודל גרגירים ‪ 0-2‬מ"מ‬
‫ברכות אריאל‬
‫פרוייקט‬
‫תיאור‬
‫קרקע‬
‫שם מדגם‬
‫תאריך ניפוי‬
‫בוצע ע"י‬
‫אפר פחם‬
‫מנופה ‪0-2‬‬
‫משקל מדגם‬
‫יבש‪ ,‬ג'‬
‫‪1993.74‬‬
‫זמן הרעדה‪15 :‬‬
‫)דקות(‬
‫נפה‬
‫נפה‪ ,‬גודל‬
‫משקל‬
‫נפה‪ .‬ג'‬
‫‪390.05‬‬
‫‪363.01‬‬
‫‪376.41‬‬
‫‪303.58‬‬
‫‪348.58‬‬
‫‪322.46‬‬
‫‪290.25‬‬
‫‪265.33‬‬
‫‪259.51‬‬
‫‪250.08‬‬
‫משקל‬
‫מתוקן‬
‫משקל‬
‫משתייר‪ ,‬ג'‬
‫‪27.473122‬‬
‫‪297.313‬‬
‫‪1390.7341‬‬
‫‪196.43451‬‬
‫‪6.446206‬‬
‫‪6.606362‬‬
‫‪5.9355865‬‬
‫‪11.680813‬‬
‫‪8.2475192‬‬
‫‪13.412092‬‬
‫עובר‪ ,‬ג'‬
‫‪1966.267‬‬
‫‪1668.954‬‬
‫‪278.2198‬‬
‫‪81.7853‬‬
‫‪75.3391‬‬
‫‪68.73274‬‬
‫‪62.79715‬‬
‫‪51.11634‬‬
‫‪42.86882‬‬
‫‪29.45673‬‬
‫‪ mesh‬נקב‪ ,‬מ"מ‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.500‬‬
‫‪0.200‬‬
‫‪0.125‬‬
‫‪120‬‬
‫‪0.063‬‬
‫פחות מ‪-‬‬
‫‪0 29.456725‬‬
‫‪331.73 0.063‬‬
‫סה"כ‬
‫המשקל‪1993.74 :‬‬
‫עובר‬
‫‪%‬‬
‫‪99%‬‬
‫‪84%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪1%‬‬
‫תרשים מס' ‪ – 1‬גודל העינית כנגד אחוז הגרגירים העובר בניפוי עבור גודל גרגירים ‪ 0-2‬מ"מ‬
‫‪ 28‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫טבלה מס' ‪ , 4‬אפר תחתי לא מנופה‬
‫פרוייקט‬
‫תיאור‬
‫קרקע‬
‫שם מדגם‬
‫תאריך ניפוי‬
‫קידוח‬
‫מס'‬
‫ברכות אריאל‬
‫נפה‬
‫אפר פחם‬
‫לא מנופה‬
‫‪23/08/2010‬‬
‫‪ mesh‬נקב‪ ,‬מ"מ‬
‫‪20 1.27‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪0.500‬‬
‫‪30‬‬
‫‪0.200 76.5‬‬
‫‪0.125‬‬
‫‪120‬‬
‫‪0.063 240‬‬
‫פחות מ‪-‬‬
‫‪332 0.063‬‬
‫עומק משקל מדגם‬
‫ס"מ יבש‪ ,‬ג'‬
‫‪1949‬‬
‫זמן הרעדה‪15 :‬‬
‫)דקות(‬
‫נפה‪ ,‬גודל‬
‫משקל‬
‫נפה‪ .‬ג'‬
‫‪390‬‬
‫‪363‬‬
‫‪376‬‬
‫‪304‬‬
‫‪349‬‬
‫‪322‬‬
‫‪290‬‬
‫‪265‬‬
‫‪260‬‬
‫‪250‬‬
‫משקל‬
‫מתוקן‬
‫משתייר‪,‬‬
‫ג'‬
‫‪27.6‬‬
‫‪162‬‬
‫‪255‬‬
‫‪321‬‬
‫‪159‬‬
‫‪218‬‬
‫‪156‬‬
‫‪185‬‬
‫‪119‬‬
‫‪170‬‬
‫משקל‬
‫עובר‬
‫עובר‪ ,‬ג'‬
‫‪1921‬‬
‫‪1760‬‬
‫‪1505‬‬
‫‪1184‬‬
‫‪1025‬‬
‫‪807‬‬
‫‪651‬‬
‫‪466‬‬
‫‪347‬‬
‫‪177‬‬
‫‪%‬‬
‫‪99%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪77%‬‬
‫‪61%‬‬
‫‪53%‬‬
‫‪41%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪177‬‬
‫‪0‬‬
‫סה"כ‬
‫המשקל‪1949 :‬‬
‫תרשים מס' ‪ – 2‬גודל העינית כנגד אחוז הגרגירים העובר בניפוי עבור גרגירים לא מנופים‬
‫‪ 29‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫טבלה מס' ‪ , 5‬אפר תחתי מנופה‪ ,‬גודל גרגירים ‪ 2-4‬מ"מ‬
‫ברכות אריאל‬
‫פרוייקט‬
‫תיאור קרקע‬
‫שם מדגם‬
‫תאריך ניפוי‬
‫אפר פחם‬
‫אריאל ‪ 4 -2‬מסונן‬
‫‪23/08/2010‬‬
‫משקל מדגם‬
‫זמן הרעדה‪ 15 :‬יבש‪ ,‬ג'‬
‫)דקות(‬
‫‪2026‬‬
‫נפה‬
‫נפה‪ ,‬גודל‬
‫משקל‬
‫משקל‬
‫מתוקן‬
‫משתייר‪,‬‬
‫ג'‬
‫‪73.5‬‬
‫‪927‬‬
‫‪555‬‬
‫‪281‬‬
‫‪24.3‬‬
‫‪19.0‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪22.0‬‬
‫‪17.6‬‬
‫‪34.1‬‬
‫‪59.3‬‬
‫נפה‪ .‬ג'‬
‫נקב‪ ,‬מ"מ‬
‫‪mesh‬‬
‫‪390‬‬
‫‪20 1.27‬‬
‫‪363‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪376‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪304‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪349‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪322‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪290‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪30‬‬
‫‪265‬‬
‫‪0.2 76.5‬‬
‫‪260‬‬
‫‪0.125‬‬
‫‪120‬‬
‫‪250‬‬
‫‪0.063 240‬‬
‫פחות מ‪332 0.063-‬‬
‫סה"כ‬
‫המשקל‪2026 :‬‬
‫משקל‬
‫עובר‬
‫עובר‪ ,‬ג'‬
‫‪1953‬‬
‫‪1025‬‬
‫‪470‬‬
‫‪189‬‬
‫‪165‬‬
‫‪146‬‬
‫‪133‬‬
‫‪111‬‬
‫‪93.4‬‬
‫‪59.3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪%‬‬
‫‪96%‬‬
‫‪51%‬‬
‫‪23%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪3%‬‬
‫תרשים מס' ‪ – 3‬גודל הגרגר כנגד אחוז הגרגירים העובר בניפוי עבור גודל גרגירים ‪ 2-4‬מ"מ‬
‫תרשים מס' ‪ – 3‬גודל העינית כנגד אחוז הגרגירים העובר בניפוי עבור גודל גרגירים ‪ 2-4‬מ"מ‬
‫‪ 30‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ 4.2‬תוצאות מעבדה ראשוניות עבור דגימות המים‬
‫טבלה מס' ‪ – 6‬תוצאות מעבדה ראשוניות עבור דגימות המים‬
‫תאריך‬
‫מדגם‬
‫‪BOD5 mg/l‬‬
‫‪TSS, mg/l‬‬
‫‪COD mg/l‬‬
‫ביצוע‬
‫‪3.11.10‬‬
‫‪10.11.10‬‬
‫כניסה‬
‫‪264‬‬
‫‪25‬‬
‫‪571‬‬
‫נקודת דגימה ‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪316‬‬
‫נקודת דגימה ‪3‬‬
‫‪21‬‬
‫‪67‬‬
‫‪740‬‬
‫נקודת דגימה ‪4‬‬
‫‪93‬‬
‫‪41‬‬
‫נקודת דגימה ‪2‬‬
‫‪104‬‬
‫‪4‬‬
‫נקודת דגימה ‪3‬‬
‫‪63‬‬
‫‪7‬‬
‫נקודת דגימה ‪4‬‬
‫‪625‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ 4.3‬פרוטוקולי ביצוע בדיקות המעבדה‬
‫‪ 3.3.1‬פרוטוקול ביצוע אנליזת ‪TSS‬‬
‫הכנת מסנן‬
‫‪ .1‬שטיפת המסנן עם ‪ 20‬מ"ל מים מזוקקים )חוזרים על פעולה זאת ‪ 3‬פעמים(‪.‬‬
‫‪ .2‬יבוש בתנור משך שעה בטמפרטורה של ‪.1050C‬‬
‫‪ .3‬הכנסת המסנן לדסיקטור למשך ‪ 30 - 20‬דקות‬
‫‪ .4‬שקילה‬
‫‪ .5‬יש להגיע למשקל קבוע )∆ ‪m =0.0005‬ג'(‬
‫‪ 31‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫סינון‬
‫‪ .1‬ערבוב הדגימה‪.‬‬
‫‪ .2‬לקחת את הנפח הדרוש במשורה‪.‬‬
‫קולחים‪ 1000 – 500 :‬מ"ל‬
‫שפכים גולמיים‪ 400 – 100 :‬מ"ל‬
‫הערה‪ :‬לקיחת הנפח תוך כדי ערבוב הדגימה‬
‫‪ .3‬לחבר את המסנן ולהרטיב אותו במים מזוקקים‪.‬‬
‫‪ .4‬סינון‬
‫הערה‪ :‬אם הסינון יותר ‪ 10‬דקות‪ ,‬יש להקטין את נפח הסינון‬
‫‪ .5‬שטיפת המסנן עם ‪ 20‬מ"ל מים מזוקקים )חוזרים על פעולה זאת ‪ 3‬פעמים(‪ .‬להוציא את המסנן‪.‬‬
‫‪ .6‬להעביר לתנור את המסנן בצלוחית אלומיניום‬
‫‪ .7‬יבוש בתנור למשך שעה בטמפרטורה ‪.1050C‬‬
‫‪ .8‬הכנסת המסנן לדסיקטור למשך ‪ 30 - 20‬דקות‬
‫‪.9‬‬
‫שקילת המסנן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬יש להגיע למשקל קבוע )∆ ‪m =0.0005‬ג'(‬
‫משקל מוצקים מיובשים צריך להיות לפחות ‪ 2.5‬מ"ג ולא יותר מ‪ 200-‬מ"ג‬
‫‪ 4.3.2‬פרוטוקול ביצוע בדיקת ‪BOD‬‬
‫‪ .1‬שאיבת מים מהברכות באמצעות משאבת וואקום‪.‬‬
‫‪ .2‬כיול מד החמצן‪.‬‬
‫‪ .3‬מילוי בקבוקי ‪ BOD‬בנפחים שונים של מי שופכין‪.‬‬
‫‪ .4‬מילוי בקבוקי ‪ BOD‬במי מיהול שהוכנו מראש יום לפני הבדיקה‪.‬‬
‫‪ .5‬מילוי ‪ 3‬בקבוקי ‪ BOD‬רק במי מיהול )בלאנק(‪.‬‬
‫‪ .6‬מדידת ריכוז חמצן בבקבוקי ה ‪ BOD‬באמצעות מד החמצן )תוך כדי בחישה בעזרת סטירר(‪.‬‬
‫‪ .7‬סוגרים את הפקק של הבקבוק והצפתו במי מיהול כדי שלא יבאו במגע עם חמצן‪.‬‬
‫‪ 32‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .8‬הכנסת הבקבוקים לאינקובאטור בטמפרטורה של ‪.200C‬‬
‫‪ .9‬לאחר ‪ 5‬ימים בודקים ‪ BOD5‬באמצעות מד החמצן‪.‬‬
‫‪ 4.3.3‬פרוטוקול ביצוע ‪COD‬‬
‫‪ .1‬הוספת ‪ 1‬גרם של ‪ HgSO4‬לגולה‪.‬‬
‫‪ .2‬הוספת נפח קטן של שפכים לתוך הגולה ומהילתו לנפח סופי של ‪ 50‬מ"ל‪.‬‬
‫‪ .3‬הוספת ‪ 75‬מ"ל של חומצה גופרתית מרוכזת במנות קטנות )את ההוספה מבצעים תוך כדי קירור‬
‫באמצעות ברכת קרח(‪.‬‬
‫‪ .4‬הוספת ‪ 25‬מ"ל של תמיסת ביכרומט יחד עם אבני רתיחה‪.‬‬
‫‪ .5‬הכנת גולה עם מים מזוקקים וכל הראגנטים )בלאנק(‪.‬‬
‫‪ .6‬ביצוע ריפולקס למשך שעתיים לכל הגולות‪.‬‬
‫‪ .7‬לאחר קירור התמיסה מעבירים את אותה לארלניימר והוספת ‪ 150‬מ"ל מים מזוקקים‪.‬‬
‫‪ .8‬הוספת ‪ 3‬טיפות של אינדיקטור פרואין‪.‬‬
‫‪ .9‬טיטור עודף הביכרומט עם תמיסת הפרואמוניום סולפט ‪0.25N Fe(NH4)2(SO4)2‬‬
‫‪ 4.3.4‬פרוטוקול אנליזת ניפוי קרקע‬
‫הכנה לבדיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬ייבוש הדוגמא ב‪ 1050C-‬עד למשקל קבוע )לפחות ‪ 3‬שעות(‬
‫‪ .2‬שקילת נפות‪.‬‬
‫‪ .3‬פרור תלכידים במכתש חרסינה ע"י עלי עם קצה גומי‪.‬‬
‫‪ .4‬משקל של מדגם צריך להיות לפי גודל גרגרים‪:‬‬
‫עבור קרקע אשר אינה כוללת גרגרים בגודל יותר מ‪ 2-‬מ"מ – ‪ 100‬ג';‬
‫עבור קרקע כוללת עד ‪) % 10‬במשקל( גרגרים בגודל יותר מ‪ 2-‬מ"מ – לפחות ‪ 500‬ג';‬
‫עבור קרקע כוללת מ‪ 10-‬עד ‪ % 30‬גרגרים בגודל יותר מ‪ 2-‬מ"מ – ‪ 1000‬ג';‬
‫עבור קרקע כוללת יותר מ‪ % 30-‬גרגרים בגודל יותר מ‪ 2-‬מ"מ – לפחות ‪ 2000‬ג'‪.‬‬
‫‪ 33‬‬
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫ביצוע הבדיקה‪:‬‬
‫‪ .1‬יש לקחת מדגם ממוצע בשיטת רבעים‪ :‬לפזר קרקע במשטח בשכבה דקה‪.‬‬
‫‪ .2‬עושים חריצים במצולב כדי שיתקבלו רבעים ולקיחת מדגם קרקע מכל ריבוע )עבור מדגם ‪ 1‬ק"ג‬
‫– לפחות ‪ 2‬ק"ג קרקע(‪.‬‬
‫‪ .3‬שקילת מדגם )אם פחות מ‪ 1000-‬ג'‪ ,‬אז דיוק ‪ 0.01 -‬ג '‪ ,‬כאשר יותר מ‪ 1000-‬ג'‪ ,‬אז דיוק מותר עד ‪-‬‬
‫‪ 1.0‬ג'(‪.‬‬
‫‪ .4‬ניפוי כ‪ 15-‬דק' עם אמפליטודה ב‪ 2.5-‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ .5‬לאחר סיום הניפוי מסירים את הנפות ומבצעים בדיקת שלמות‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫שקילת הנפות‪.‬‬
‫‪ .5‬סיכום ביניים‬
‫השיטות שיפותחו בפרויקט מדגימות שימוש באפר תחתי ופיתוח שיטות לשיפור איכות הסביבה‪ .‬בעבר‬
‫האפר התחתי היה מושלך לים‪ ,‬או נאגר בערמות ללא שימוש והיווה מפגע סביבתי‪ .‬היום‪ ,‬אפר התחתי‬
‫מהווה חומר גלם‪ .‬השיטות יאפשרו טיפול בקולחים סניטריים בקולחים תעשייתיים ובתשטיפים‬
‫ממשטחים עירוניים‪ ,‬תעשייתיים וחלקות חקלאיות‪ .‬השבת קולחים קרוב למקום ייצורם תתרום לשיפור‬
‫ושימור סביבת האדם‪ ,‬מניעת זיהום מי תהום ואפשרות לפיתוח ענפי חקלאות מסורתיים )גידול פרחים‪,‬‬
‫גפנים‪ ,‬זיתים( וחדשניים )הפקת אנרגיה ירוקה(‪ .‬מערכות אלו פועלות במתודת עצימות נמוכה וקיימות‬
‫גבוהה דבר שיאפשר את הפעלתם לאורך זמן בהשקעה מינימאלית‪ .‬לאחר פיתוחן מתוכננות להיות‬
‫מיושמות במרחב השומרון ולמנוע בכך את המשך סיכון אקות ההר‪.‬‬
‫התוצאות הראשוניות )ראה טבלה מס' ‪ (5‬מראות שיפור משמעותי באיכות הקולחין והורדת העומס‬
‫האורגני במהלך הטיפול במתקן ‪ ,‬עם זאת‪ ,‬עוד לא התקבלו תוצאות עקביות‪ .‬לכן דרוש מחקר יסודי וארוך‬
‫על מנת לוודא מצב יציב הן בהגעה לאיכות קולחין עקבית והן להערכת שחרור אלמנטים כימיים מהתווך‬
‫הגרנולרי של האפר התחתי‪ .‬הצלחת סדרת המחקר ובכלל זאת פיתוח המתקנים ומתודות הפעולה‬
‫יאפשרו יישום אפר תחתי למטרות נטרול מזהמים בתמיסה מימית‪ ,‬במישור הלאומי ומעבר לכך‪.‬‬
‫‪ 34‬‬
03- :'‫ פקס‬03-9371490 :‫ טלפון‬40700 :‫ מיקוד‬,‫ קריית המדע אריאל‬,‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‬
[email protected] :‫ דוא"ל‬054-3394792 :‫ נייד‬9765725
‫ ביבליוגרפיה‬.6
‫ מקורות ברשת‬6.1
:‫ אתר מנהלת אפר פחם‬.1
http://www.coal-ash.co.il/index.html
:‫ "פועלי הניקיון של הטבע" ד"ר אבי גפני‬,‫ הסיפרייה הוירטואלית של מט"ח‬.2
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=739&id=5
:‫ לשימוש באפר תחתי‬EPA Ohio_04_07r ‫ תקן‬.3
http://www.epa.state.oh.us/portals/35/policy/04_07r.pdf
‫ מקורות ספרותיים‬6.2
1. W.viessman,M.J.Hammer.Water supply and pollution control.
Addison – Wesley Logman, Inc.,1998
2. Metcalf & Eddy, INC. Wastewater engineering.
McGrow – Hill, Inc.,N.Y.,2003
3. W.Eckenfelder. Industrial water pollution control.
McGrow – Hill, 2000
4. Woodard & Curran, Inc. Industrial Waste Treatment Handbook.
Elsevier Inc., 2006
5. G.M. Masters. Introduction to Environmental engineering and Science.
Second Edition, Prentice-Hall Int., 1998
‫ רשימת מאמרים‬6.3
1. Nogueira, R. et al.," Economic and environmental assessment of small and
decentralized wastewater treatment systems", CEB - Papers in Proceedings , (2007)
2. Zaimoglu, Z., "Treatment of campus wastewater by a pilot-scale constructed wetland
utilizing Typha latifolia, Juncus acutus and Iris versicolor", Journal of Environmental
Biology, (2006)
35
03- :'‫ פקס‬03-9371490 :‫טלפון‬
40700 :‫ מיקוד‬,‫ קריית המדע אריאל‬,‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‬
[email protected] :‫ דוא"ל‬054-3394792 :‫ נייד‬9765725
3. Gross, A., "Recycled Vertical Flow Constructed Wetland (RVFCW) - a novel method
of
recycling greywater for landscape irrigation in small communities and households",
Chemosphere, 916-923 (2007)
4. Lavrova, S. and Koumanova, B., "POLISHING OF AEROBICALLY TREATED
WASTEWATER IN A CONSTRUCTED WETLAND SYSTEM", Journal of the
University of Chemical Technology and Metallurgy, 42, (2), 195-200 (2007)
36
‫מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן‪ ,‬קריית המדע אריאל‪ ,‬מיקוד‪ 40700 :‬טלפון‪ 03-9371490 :‬פקס'‪03- :‬‬
‫‪ 9765725‬נייד‪ 054-3394792 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫סיכום הצגת מחקרי הסטודנטים‪.‬‬
‫המחקר שאושר מתבסס על עבודת סטודנטים אשר יציגו את תוצאותיו גם כחלק מהדרישות לקבלת תואר‪ .‬במסמך זה‬
‫הוצגו תיאור המתקנים שבהם מיושם אפר תחתי‪ ,‬סקירת ההשפעות הסביבתיות והמערך הניסויי שכולל פיתוח וניטור‪.‬‬
‫כל מתקן מוגדר כפרויקט עצמאי וככזה מלווה בחוקר מהמו"פ האזורי וחוקר נוסף מהמרכז האוניברסיטאי‪ ,‬אשר‬
‫מנחים את הסטודנטים בשלבי הפרויקט השונים‪ .‬תכנון זה מבטיח לוגיקה מחקרית שבסופה דיווח מסודר של מסקנות‬
‫המחקר‪ .‬עלות מלגות מחקר לסטודנטים מוגשת בזאת בנפרד לתמיכת מנהלת אפר פחם ובמידה שתאושר תזכה‬
‫למימון מקביל במסגרת הפרויקט )במחקר מועסקים ארבעה סטודנטים(‪.‬‬
‫לאחר הוכחת ייתכנות המערכת והטכנולוגיה במתן פתרון מתאים )לתקני ועדת ענבר( לשפכים סניטאריים ואחרים;‬
‫ייבנו לשם השוואת יעילות יישום אפר תחתי לטיפול בשפכים שתי בריכות נוספות בעלות מערך תפעול זהה לאגן‬
‫הירוק אך במחצית מגודל המתקן הקיים‪ .‬בבריכות אלו ייושם מצע גידול הקרומים הביולוגים על חצץ קרבונטי‬
‫באחת ואגרגט טוף באחרת‪ .‬רמת הטיפול בכל אחת מהבריכות תיבחן ביחס לאחרות‪ .‬תקופת המחקר נקבעה לשנה‬
‫לסיום השלב הראשון ועוד שלוש שנים לנטור השוואתי של מתקני המערכת‪ .‬פרקי זמן אלו נקבעו על מנת לוודא‬
‫הגעה למצב יציב הן באיכות קולחים עקבית והן בהערכת שחרור אלמנטים כימיים מהתווך הגרנולרי של האפר‬
‫התחתי‪ .‬הצלחת סדרת מחקרים אלו ובכלל זאת פיתוח המתקנים ומתודות הפעולה יאפשרו יישום אפר תחתי‬
‫למטרות נטרול מזהמים בתמיסה מימית‪ ,‬באזור המחקר‪ ,‬במישור הלאומי ומעבר לכך‪.‬‬
‫‪ 37‬‬