עידן השמיטה תשע"ה

‫הופק לזיכוי הרבים ע"‬
‫ב "ה‬
‫עידן השמיטה‬
‫¼‪ðî¼î ,ê"¬−ñ¾ ¹½î− šì®− −ëþ öîêèí ñêþ¾−ñ −¾êþí ëþí ñ"¾êþí öþô ,ó"ëôþí îò−ëþ −š½õ −õ ñ‬‬
‫‪ê"¬−ñ¾ ó−þõê-öë öð−¼ ëþí −ð− ñ¼ µþ¼òî ë³×ò‬‬
‫ השמיטה ומצוותיה ‬
‫‪ .ê‬מצות עשה לשבות מעבודת האר ועבודת האיל בשנה‬
‫ ָת ַלה'" )רמב"‬
‫ר ַ‬
‫השביעית‪ ,‬שנאמר )ויקרא כה‪ ,‬א(‪" :‬וְ ָ ְב ָתה ָה ֶ‬
‫שמיטה ויובל א‪ ,‬א(‪ .‬וזמנה ידוע ומפורס! אצל הגאוני! ואנשי אר‪#‬‬
‫ישראל‪ ,‬ועל כ‪ $‬אנו סומכי!‪ ,‬שהקבלה והמעשה עמודי! גדולי!‬
‫בהוראה‪ ,‬ובה! ראוי להיתלות )רמב" י‪ ,‬ו(‪ .‬ואמנ!‪ ,‬בזמ הזה‪ ,‬מכיו‬
‫שאי רוב היהודי! יושבי! באר‪#‬ישראל‪ ,‬לדעת רוב הפוסקי!‬
‫נוהגת מצות השמיטה מדברי חכמי! )עי' טוב"י יו"ד‪ ,‬שלא ד"ה ובשביעית;‬
‫שו"ת יביע אומר ח"י יו"ד‪ ,‬לז; ילקו"י א‪ ,‬י(‪ ,‬ומתחילה בא' תשרי תשע"ה‬
‫ומסתיימת בכ"ט אלול )ר"ה ב‪ ;.‬רמב" ש‪ ,‬ט(‪.‬‬
‫‪.ë‬‬
‫שלוש מצוות עיקריות במצות השמיטה‪) :‬א( שמיטת קרקע ‪-‬‬
‫חכמי! אסרו עוד מלאכות רבות מעבודות האר והאיל‪ ,‬כגו‪:‬‬
‫חפירה או חרישה לצור‪ $‬הקרקע‪ ,‬סיקול אבני!‪ ,‬זיבול‪ ,‬הברכה‪,‬‬
‫הרכבה‪ ,‬עישו‪ ,‬השקאה‪ ,‬עידור )רמב" א‪ ,‬דה; ג‪ ,‬ט(‪ ,‬נטיעת אילנות‬
‫וכדומה )ד‪ ,‬א; יא‪ ,‬א; ד‪ ,‬יד‪ .‬ועי' במשנה שביעית ב‪ ,‬בה שמנו י"ז מלאכות האסורות‬
‫מדרבנ(‪ .‬האיסור בזה חל ג! על עצי סרק‪ ,‬פרחי נוי ועשבי! )רמב" א‪,‬‬
‫ה(‪ .‬כמו כ‪ ,‬ישנ מלאכות שא) שאינ נעשות לעבודת האר‪,‬‬
‫נאסרו משו! חשד ומראית העי‪ ,‬שלא יחשדו במי שעושה אות‬
‫שכוונתו לעבודת האר‪ ,‬כגו‪ :‬פינוי זבל בהמות לשדה‪ ,‬פירוק גדר‬
‫כדי ליטול אבניה‪ ,‬לקיטת עצי! מ השדה להסקה‪ ,‬ועוד )ש פ"ב(‪.‬‬
‫‪ .í‬בית‪/‬גידולי מים ‪ -‬איסור מלאכה בשביעית הוא רק במקו!‬
‫פתוח מתחת לכיפת השמי!‪ ,‬אבל גידולי! שבתו‪ $‬בית )הגדרתו‪:‬‬
‫מבנה ֶק ַבע המכוסה גג אטו!‪ ,‬וגובהו מעל י' טפחי! )‪ 80‬ס"מ(‪ ,‬וראוי שיהיה ג! בעל‬
‫להמנע ממלאכות השדה והכר!‪ ,‬ולהפקיר לכל אד! את היבול‬
‫הגדל בשנה השביעית‪) .‬ב( קדושת שביעית ‪ -‬לנהוג קדושה ביבול‬
‫הגדל בשנה השביעית‪ ,‬איסור לסחור בו‪ ,‬איסור להשתמש בו‬
‫באופ המפסידו‪ ,‬איסור ספיחי!‪ ,‬מצות ביעור הגידולי! מ הבית‬
‫בסו) עונת הימצא! בשדה‪ ,‬ועוד‪) .‬ג( שמיטת כספים ‪ -‬השמטת‬
‫חובות ממו בסיו! שנת השמיטה‪ ,‬והאיסור לתובע! מ הלוה‬
‫לאחר השביעית )דברי טו‪ ,‬אג(‪ .‬אול! כידוע‪ ,‬הלל הזק תיק‬
‫"פרוזבול"‪ ,‬שבעשייתו אי החובות נשמטי! בשביעית )שביעית י‪ ,‬ג;‬
‫דפנות בגובה הנ"ל )ש"ה ח‪ ,‬ב(( אי בה! איסור מלאכה בשמיטה‬
‫שאינו בכלל "שד‪ "$‬לא תזרע( כולל זריעה‪ ,‬נטיעה‪ ,‬שתילה‬
‫ח"ט יו"ד‪ ,‬לא; ילקו"י ד‪ ,‬כא(‪ ,‬ומותר להשקות! כרגיל )ש‪ ,‬כו; יב‪ ,‬יא(‪ .‬ולכ‬
‫מותר לפתוח את התריסי! והחלונות בדירה‪ ,‬א) שעל ידי כ‪ $‬אויר‬
‫צח וקרני שמש חודרי! וגורמי! לצמיחת השתילי! )ד‪ ,‬כט(‪ .‬והוא‬
‫הדי בגידולי חממות )יביע אומר ש(‪ .‬וגידולי מי! )"הידרופוניקה"(‪,‬‬
‫מותרי! בשביעית‪ ,‬א) שלא תחת תיקרה )ש‪ ,‬לב( )ולכ מותר להניח‬
‫שו"ע חו"מ סז‪ ,‬יח( ]פרטי הלכות שמיטת כספי!‪ ,‬יבוארו בלי נדר בעלו נפרד‬
‫פרחי נוי במי! כדי שלא יכמשו‪ ,‬ואפילו א! הפרחי! סגורי! ונפתחי! במי!‪ ,‬והוא‬
‫לקראת ראש השנה תשע"ו[‪.‬‬
‫הדי להדסי! )ד‪ ,‬לה; כ‪ ,‬ו((‪.‬‬
‫‪ .è‬מעלותיה ‪ -‬בתורה הקדושה ישנה הבטחה שלא יארע כל נזק‬
‫ֵב לבטח באר )ש‪ ,‬יח‬
‫משמירת השביעית )ויקרא כה‪ ,‬ככב(‪ ,‬ובזכותה נ ֵ‬
‫ורש"י(‪ .‬והעונש על אי‪#‬שמירתה‪ ,‬הוא גלות )ש כו‪ ,‬לדלה מג; אבות ה‪ ,‬ט(‪.‬‬
‫ושבעי! שנה של גלות בבל‪ ,‬באו לכפר על שבעי! השמיטות שלא‬
‫נשמרו כראוי בתקופת בית‪#‬ראשו )רש"י ש כה‪ ,‬יח; כו‪ ,‬לה(‪ .‬וא) שיש‬
‫אומרי! שהבטחת התורה על הברכה אינה שייכת בזמ הזה )סמ"ע‬
‫סז‪ ,‬ב(‪ ,‬מכל מקו! נראה שעני הברכה שיי‪ $‬לכל הדעות ג! בזמ‬
‫הזה‪ ,‬א) שאי הבטחה לכ‪) $‬א‪ ,‬כו*((‪" ,‬ודורשי ה' לא יחסרו כל ט‪-‬ב"‬
‫)תהלי לד‪ ,‬יא(‪ .‬כאשר שומרי! את מצות השמיטה‪ ,‬האר והגידולי!‬
‫מתקדשי!‪ ,‬וג! הבעלי‪#‬חיי! מתקדשי!‪ ,‬וממילא האוכל נעשה ז‪$‬‬
‫וקדוש‪ ,‬וניצולי! מיצר הרע )ש‪ ,‬כה(‪ .‬ויש אומרי! שיש מצוה לאכול‬
‫גידולי שביעית )יז‪ ,‬א(‪ .‬ומעלת קיו! המצוות ועסק התורה בשנה‬
‫השביעית גדולה יותר מבשאר שני!‪ ,‬ולכ מ הראוי להשתדל יותר‬
‫בעבודת ה'‪ ,‬ולשי! לב יותר למעשיו )אור לציו שביעית‪ ,‬בהקדמה‪ ,‬בדומה‬
‫לדברי הב איש חי ש"ש בהקדמה לפ' שמות‪ ,‬שעסק התורה בשבת הוא פי אל" מיו חול(‪.‬‬
‫ שמיטת קרקעות ‬
‫‪ .ð‬מלאכות האסורות ‪ -‬בתורה מפורטות ארבע מלאכות‬
‫האסורות בשמיטה‪ ,‬שנאמר )ויקרא כה‪ ,‬דה(‪ְ /ָ " :‬ד ָ‪ $‬לֹא ִתזְ ָרע‪ ,‬וְ ַכ ְר ְמ ָ‪$‬‬
‫יר ָ‪ $‬לֹא‬
‫יר ָ‪ $‬לֹא ִת ְקצ‪-‬ר‪ ,‬וְ ֶאת ִע‪ֵ ְ1‬בי נְ זִ ֶ‬
‫יח ְק ִצ ְ‬
‫לֹא ִתזְ מֹר‪ֵ .‬את ְס ִפ ַ‬
‫ִת ְבצֹר"‪ ,‬דהיינו‪ :‬זריעה )תבואה וירקות(‪ ,‬זמירת הכר! )חיתו‪ $‬ענפי!‬
‫מיותרי! מהגפ לתועלת הצמיחה(‪ ,‬קצירה )בתבואה וכדומה( ובצירה )קיטו)‬
‫ענבי!( ]באופ המבואר בסעי) יז[‪ .‬וכל העושה מלאכה ]מארבע מלאכות‬
‫הנ"ל[ מעבודת האר או האילנות בשנה זו‪ ,‬ביטל מצות עשה ועבר‬
‫על לא תעשה )רמב" א‪ ,‬אג(‪.‬‬
‫______________‬
‫*( הבהרה‪ :‬סת ציו שבדברינו‪ ,‬הכוונה לפרק וסעי" שבספר ילקוט יוס"‪,‬‬
‫שביעית‪ ,‬מהדורת תשע"ה‪ .‬שו"ע=שולח ערו&‪ .‬אורל"צ=אור לציו‪ .‬ד"א=דר&‬
‫אמונה‪ .‬ילקו"י=ילקוט יוס"‪ .‬ש"ה=שביתת השדה‪.‬‬
‫)לפי‬
‫)שו"ת יביע אומר‬
‫‪ .î‬גוי ‪ -‬אסור לומר לגוי לעשות מלאכה בקרקע בשביעית )א‪ ,‬יט‬
‫וכא(‪ ,‬וכ אסור להשכיר קרקע לגוי על מנת שיעבוד בה‪ ,‬וכ לא‬
‫ישכיר שדהו למי שאינו שומר מצוות‪ ,‬כשיודע שיעבוד בשביעית‬
‫באיסור )ש‪ ,‬יח וכ( ]ומעיקר הדי מותר להשכיר בית ע! גינה לאד! שאינו‬
‫שומר מצוות‪ ,‬א) שיעבוד בגינה בשנה השביעית‪ ,‬אמנ! ראוי שיפקיר בפני שלושה‬
‫את חלקו בגינה )כה‪ ,‬כח( למש‪ $‬שנת השמיטה )עי' שו"ע חו"מ רעג‪ ,‬י([‪.‬‬
‫‪ .ï‬חרישה ‪ -‬אסור לחרוש‪ ,‬בי בשדה תבואה או איל או ירקות‪,‬‬
‫וכל עבודה הבאה להכשיר את הקרקע לזריעה או להשביחה או‬
‫להשביח האיל‪ ,‬אסורה )רמב" א‪ ,‬ד; ילקו"י יא‪ ,‬אב(‪ .‬ואסור לעדור סביב‬
‫האיל‪ ,‬א‪ $‬א! עושה כ כדי שלא ימות‪ ,‬או שעושה ערוגה גדולה‬
‫לצור‪ $‬ההשקיה כדי שלא ימות‪ ,‬מותר‪ ,‬א‪ $‬יעשה בשינוי על‪#‬ידי‬
‫מעדר ולא באמצעות מחרשה )יא‪ ,‬ז(‪ .‬ואי לנעו חתיכת ע ליד‬
‫איל צעיר‪ ,‬כדי שיגדל ישר לתועלת גידול הפירות‪ ,‬אבל ע שעלול‬
‫להשבר א! לא יסמכוהו‪ ,‬מותר לסומכו )ש‪ ,‬יא(‪.‬‬
‫‪ .ì‬סיקול אבנים‪/‬ניכוש ‪ -‬אסור לאסו) אבני! משטח המיועד‬
‫לזריעה‪ ,‬או משטח זרוע‪ ,‬משו! איסור סיקול שהוא תולדת חורש‪,‬‬
‫כיו שנראה שכוונתו להכשיר את המקו! לזריעה )רמב" א‪ ,‬ד וד"א(‪,‬‬
‫ומטע! זה אי לאסו) גזרי עצי!‪ ,‬או לנכש עשבי! משדה או‬
‫מגינה )רמב" ש‪ ,‬טז(‪ .‬אבל מותר לפנות אבני! ממגרשי משחקי!‬
‫וחניה‪ ,‬שבילי הליכה‪ ,‬מכיו שהמקו! אינו מיועד לזריעה )ה‪ ,‬ג(‪ .‬וכ‬
‫הצולה בשר על האש בגינות נוי ויערות‪ ,‬מותר לאסו) עצי!‬
‫קטני! כדי להבעיר אש‪ ,‬ואי לחוש שיחשדוהו שעושה כ לתיקו‬
‫השדה‪ ,‬הואיל ומיתק הצליה מוכיח שאוספ! לצור‪ $‬צליה )עי' רמב"‬
‫ש‪ ,‬יז; ילקו"י ש‪ ,‬ה(‪ .‬וכ חצרות ושטחי! ריקי! שהדר‪ $‬לנכש את‬
‫עשבי הבר העולי! בה! כדי שלא יהוו מסתור לנחשי!‪ ,‬וכ למנוע‬
‫שריפות‪ ,‬או לש! נוי‪ ,‬או כדי שתהיה לו אפשרות לשבת וליהנות‬
‫מחצרו‪ ,‬מותר לנכש! ג! בשביעית באופ שחותכ! מעל פני‬
‫הקרקע ולא עוקר! ע! שורשיה! ]וא! חייב לעקור מהשורש‪ ,‬לא יעשה‬
‫במעדר אלא ביד‪ .‬ובשטח מעבר שאינו עומד לזריעה כחצר‪ ,‬אי צרי‪ $‬שינוי[‪ .‬וכ‬
‫מותר לאסו) מחצירו ניירות ופסולת אפילו באמצעות מטאטא‪#‬‬
‫דשא )ה‪ ,‬ג; ח‪ ,‬ה(‪.‬‬
‫¬‪ .‬זריעה ונטיעה ‪ -‬אסור לזרוע זרעי תבואה‪ ,‬עצי!‪ ,‬פרחי!‪,‬‬
‫דשאי!‪ ,‬קטניות וירקות‪ ,‬וכ אסור ליטוע בי אילני מאכל או אילני‬
‫סרק )רמב" א‪ ,‬ה; ילקו"י ד‪ ,‬ד ויד( ]ומי שזרע או נטע בשביעית‪ ,‬בי במזיד בי‬
‫בשוגג‪ ,‬חייב לעקור‪ ,‬וכ הדי ג! באילני סרק ובירקות‬
‫)רמב" ש‪ ,‬יב; ילקו"י ש‪,‬‬
‫ו([‪ .‬שורשי איל שנתגלו‪ ,‬אי לכסות! בעפר‪ ,‬אלא א! כ יש חשש‬
‫נזק לאיל )ילקו"י ש‪ ,‬יב(‪ .‬ומותר לחפור ולהתקי גדר מסביב לשדהו‬
‫כדי להג משט) המי! העלול לגרו! להפסד‪ ,‬וכ מותר לגדור‬
‫מסביב לע כדי שלא יקלקלוהו בני אד! )ש‪ ,‬טז(‪] .‬והרוצה להעביר‬
‫אילנות או שתילי! ממקו! למקו!‪ ,‬יעשה שאלת חכ! כיצד לנהוג‬
‫)עי' בספר ילקוט‬
‫יוס" ד‪ ,‬יחיט וכז; ז‪ ,‬טו([‪.‬‬
‫‪ .−‬עציצים ‪ -‬זריעה בעצי נקוב‬
‫)הגדרתו‪ (1) :‬שיש בתחתיתו )או בצידו‬
‫כנגד הגזע הטמו באדמה( נקב שקוטרו לפחות ‪ 1‬ס"מ‪ ,‬אפילו תלוי באויר הקרקע‪.‬‬
‫)‪ (2‬ע או שיח בעל גבעול קשה‪ ,‬הגדל בעצי חרס או פלסטיק ר‪) $‬שבכח‬
‫השורשי! לנקב!(‪ ,‬אפילו אינו נקוב‪ ,‬ואפילו תלוי באויר‪ (3) .‬עצי שאינו נקוב‪,‬‬
‫שנו) הגידולי! נוטה על קרקע גלויה ויונק ממנה(‪ ,‬דינה כזריעה בקרקע‪,‬‬
‫ואסורה מהתורה‪ .‬אבל עצי שאינו נקוב )הגדרתו‪ (1) :‬כל הגדל בעצי‬
‫זכוכית‪ ,‬מתכת‪ ,‬פלסטיק קשיח‪ ,‬ואי נקב בתחתיתו או בצידו כנ"ל‪ ,‬ואי נופו רואה‬
‫את פני הקרקע‪ (2) .‬ירק או שיח קל‪ ,‬הגדל בעצי פלסטיק ר‪ $‬או חרס )א‪ $‬לא‬
‫בשקית ניילו(‪ ,‬ואי נופו רואה פני הקרקע(‪ ,‬הזריעה בו אסורה מדברי‬
‫חכמי! )ש"ה ח‪ ,‬דז י(‪.‬‬
‫הכרחי‪ ,‬וא! אפשר להסתפק בפע! אחת לא יזבל פעמיי! )ש‪ ,‬ה(‪,‬‬
‫ועדי) שיזבל בדר‪ $‬השקאה כנ"ל )ש‪ ,‬ו(‪.‬‬
‫‪ .ð−‬עישון‪/‬ריסוס ‪ -‬עישו אילנות‬
‫התולעי!( אסור בשביעית‪ ,‬והיינו כשמטרתו להשביח את האיל‪,‬‬
‫אבל ריסוס הבא למנוע אפילו נזק חלקי‪ ,‬מותר )ח‪ ,‬א; ש"ה ו‪ ,‬ב(‪ .‬וכ‬
‫עשבי! רעי! המפריעי! לצמחי! ומזיקי! אות!‪ ,‬מותר לרסס!‬
‫בחומרי הדברה‪ .‬וא! הריסוס אינו מועיל‪ ,‬מותר לעדור במעדר‬
‫רגיל מבלי להפו‪ $‬הקרקע‪ ,‬וראוי בכל אופ לעשות בזה שאלת חכ!‬
‫)ח‪ ,‬ד(‪.‬‬
‫)העלאת עש תחת אילנות להמית‬
‫¬‪ .î‬זמירה ‪ -‬אסור לזמור איל באופ שהזמירה מועילה לו והוא‬
‫גודל או מתעבה )ז‪ ,‬א(‪ ,‬וא) כשאינו מכוי להצמיח אלא למטרה‬
‫אחרת‪ ,‬כגו שחות‪ $‬ענ) יבש או מקולקל‪ ,‬אסור )ש‪ ,‬ד(‪ ,‬הואיל‬
‫והדבר מועיל לגידול‪ .‬אבל מותר לגזו! ענ) שהותק) במזיקי! ויש‬
‫חשש שהע ינזק )אפילו הנזק אינו ודאי )ש‪ ,‬ח((‪ ,‬א) א! פעולה זו‬
‫תביא להגברת צמיחה‪ ,‬א‪ $‬יגזו! רק את החלק הנחו )ש‪ ,‬ה(‪.‬‬
‫ומותר ג! להסיר עלי! מ הע כדי להציל את הפירות מריקבו‬
‫)ש‪ ,‬ט(‪ ,‬וכ להסיר ממנו הקוצי! כדי למנוע הפסד הפירות )ח‪ ,‬ט(‪ ,‬או‬
‫לעטו) הע להג עליו מפני הקור )ש‪ ,‬יד(‪ ,‬ולכסות גידולי! שוני!‬
‫ביריעות ניילו‪ ,‬כדי להג עליה! מהגשמי! והשלג‪ ,‬או בשימשיות‬
‫מפני החמה‪ ,‬כל שהדבר נעשה לצור‪ $‬קיו! האיל והפירות )ש‪ ,‬י(‪.‬‬
‫ומותר לקצו ענפי! מאיל כדי להשתמש בעצי! )כגו לעשות מדורה‬
‫או לסכ‪ $‬את סוכתו(‪ ,‬וכ מותר לקצצ! כדי שלא יפריעו למעבר‪,‬‬
‫ובלבד שלא יכוי לתועלת הע ולא יקצו בצורה מקצועית )כגו‬
‫שישאיר זיזי!( )רמב" א‪ ,‬כ; ילקו"י ז‪ ,‬יב(‪.‬‬
‫‪ .ê−‬העברת עציצים ‪ -‬עצי נקוב‪ ,‬אסור להוציאו מהבית אל‬
‫החצר‪ ,‬מכיו שהדבר נחשב כזריעה‪ ,‬א‪ $‬מותר להכניסו מהחצר אל‬
‫הבית )להופכו לאינו נקוב(‪ .‬ועצי שאינו נקוב‪ ,‬אסור לעשות בו שינוי‬
‫שיהפו‪ $‬את דינו לנקוב )וכ לא יוציאנו למרפסת פתוחה לש! איוורורו‬
‫ותועלתו(‪ .‬ועציצי! הנמצאי! על הרצפה בתו‪ $‬הבית )א) א! יש בה!‬
‫נקב ובקומת קרקע(‪ ,‬הרצפה מנתקת את יניקת!‪ ,‬ומותר לעשות בה!‬
‫כל המלאכות ולהעביר! ממקו! למקו! )ש"ה ח‪ ,‬יאיב(‪ .‬ומותר לעבור‬
‫תחת מרפסת שיש בה עציצי! נקובי! התלויי! באויר )ואי לחוש‬
‫¬‪ .ï‬גיזום ‪ -‬גדר חיה‪ ,‬מותר לגוזמה על מנת שתשאר ביופיה‪ ,‬א)‬
‫שהדבר גור! להצמחת ענפי!‪ .‬אבל א! הגדר לא התמלאה ויש‬
‫בתוכה חללי!‪ ,‬ומלבד הגיזו! למטרת נוי מכוי ג! כדי שתתמלא‪,‬‬
‫יש לאסור זאת משו! זמירה )ט‪ ,‬ב(‪ .‬וכ מותר לכסח דשא כדי‬
‫להשוותו‪ ,‬אבל א! הדשא אינו צפו) ומכסחו בכוונה שיגדל‬
‫ויתפשט‪ ,‬אסור )ש‪ ,‬ג(‪ .‬וכ מותר לקטו) פרחי! מגינתו כדי לנאות‬
‫את ביתו‪ ,‬הואיל ואינו מכוי לגידול פרחי! נוספי! ]אבל מגדלי‬
‫שבמעברו מפסיק יניקת! לרגע‪ ,‬וכשחוזרת יניקת! נחשב שעושה פעולת זריעה‪,‬‬
‫פרחי! )שלא נזרעו בשביעית(‪ ,‬יקטפו בשינוי‪ ,‬וטוב ג! שלא ישתמשו בכלי‬
‫הואיל ואינו מכוי לכ‪) ($‬ד‪ ,‬כח(‪.‬‬
‫המיוחד לכ‪) [$‬ז‪ ,‬כג(‪.‬‬
‫‪ .ë−‬השקאה‪/‬מי שטיפה ‪ -‬השקאה אסורה בשביעית )אפילו על‬
‫ידי צינור או ממטרות )יב‪ ,‬ז((‪ ,‬אבל התירו חכמי! להשקות שדה שמי‬
‫הגשמי! אינ! מספיקי! לה‪ ,‬וזקוקה להשקאה תמידית )רמב" א‪ ,‬ח‬
‫י(‪ .‬היתר זה נוהג בכל השקאה שבאה למנוע פגיעה בע או‬
‫בצמחיה‪ ,‬שא! לא ישקו יגר! נזק )יב‪ ,‬א(‪ ,‬ואפילו א! לא ינזק גו)‬
‫הע אלא יש חשש לכמישת הפירות או הירקות )ש‪ ,‬ד(‪ .‬וכ מותר‬
‫להשקות דשא וצמחי! באופ שא! לא ישקה אות! יגר! לה!‬
‫נזק )ש‪ ,‬ו(‪ .‬ולאחר שהותר להשקות‪ ,‬אי צרי‪ $‬לצמצ! בהשקאה‪,‬‬
‫ורשאי להשקות כפי הצור‪ ,$‬אבל בעונת הגשמי!‪ ,‬לא ישקה כלל‬
‫‪ .ï−‬קצירה ובצירה ‪ -‬זריעה וזמירה אסורות לגמרי )כנ"ל בסעיפי ט‬
‫וטו(‪ ,‬אבל קצירה ובצירה שאסורות היינו שלא יקצור ויבצור כל‬
‫השדה כדר‪ $‬שעושה בשאר שני!‪ ,‬אלא יקצור מעט מעט )פיהמ"ש‬
‫לרמב" ח‪ ,‬ו ופ"ד ה"א וכב(‪ .‬והאיסור הוא אפילו א! הפקיר שדהו‪ ,‬וכל‬
‫שלוקט כמות שרגיל לקנותה בשאר שני! לכמה ימי! עבור ביתו‪,‬‬
‫הרי זה מותר‪ ,‬אבל ביותר מכ‪ $‬אסור‪ .‬וא! אפשר‪ ,‬טוב שלא‬
‫ישתמש בכלי! המיוחדי! לקצירה ובצירה )י‪ ,‬א(‪ .‬וא! עשה באופ‬
‫האסור‪ ,‬בדיעבד אי הפרי נאסר )ש‪ ,‬ב(‪ .‬ופירות שחנטו בשנה‬
‫השישית‪ ,‬כיו שאי בה! קדושת שביעית‪ ,‬מותר לבוצר! בלא‬
‫שינוי )רמב" ש; ילקו"י ש‪ ,‬ג(‪.‬‬
‫)ש"ה עמ' קעג‪ .‬וראה‬
‫‪ .ì−‬בנין משותף ‪ -‬המתגורר בבני משות) שיש בו דיירי!‬
‫שאינ! שומרי מצוות‪ ,‬ואינו יכול להשפיע עליה! להמנע מעבודה‬
‫בגינת הנוי שסביב הבני במלאכות האסורות ‪ -‬בעת התשלו!‬
‫לועד‪#‬בית יאמר בפירוש שהתשלו! הוא עבור שאר הצרכי! ולא‬
‫עבור הגינו‪ .‬וא! משלמי! עבור הגינו בנפרד‪ ,‬יאמר שהתשלו!‬
‫הוא עבור המלאכות המותרות בלבד‪ .‬ובכל אופ‪ ,‬רצוי שיפקיר את‬
‫חלקו בגינה בפני שלושה אנשי! למש‪ $‬שנת השמיטה )ט‪ ,‬א; ש"ה ז‪,‬‬
‫)אורל"צ‪ ,‬לב; ילקו"י ש‪ ,‬א( ]אמנ! כיו!‪ ,‬אפילו בשאר שני!‪ ,‬אנשי! מפריזי! מאוד‬
‫בהשקיה‪ ,‬ולכ יש להתייע ע! מומחה כמה אפשר לצמצ!‬
‫בהמלצות השקיה ש בעמ' רב([‪ .‬והשוט) את רצפת ביתו‪ ,‬והמי! יורדי!‬
‫דר‪ $‬צינור המרפסת לגינה ומשקי! אותה‪ ,‬הדבר מותר )א) באופ‬
‫שאי היתר להשקות את הגינה(‪ ,‬והוא הדי כששוט) את רכבו והמי!‬
‫זורמי! לגינה או שצינור המזג מטפט) אליה‪ ,‬הואיל ואינו מכוי‬
‫להשקותה )ש‪ ,‬חי(‪.‬‬
‫‪ .è−‬זיבול ‪ -‬אסור לזבל את השדה‪ ,‬והאיסור הוא בי לצור‪$‬‬
‫השביעית‪ ,‬בי לצור‪ $‬השנה השמינית כדי להכי את השדה שתהיה‬
‫מוכנה לזריעה‪ .‬וא! עבר וזיבל את השדה לצור‪ $‬השנה השמינית‪,‬‬
‫קנסו אותו שלא לזורעה בשמינית )יג‪ ,‬א(‪ ,‬או שיסיר את הזיבול‪ ,‬ואז‬
‫מותר לו לחזור ולזבלה ולזורעה בשמינית )ש‪ ,‬ב(‪ .‬ואסור לזבל ג!‬
‫באמצעות דשני! כימיי! שמפזרי! סמו‪ $‬לעצי! ולצמחי! )ש‪ ,‬ד(‪,‬‬
‫או באמצעות חומרי! כימיי! שמערבי! במי! ומפזרי! בשדה דר‪$‬‬
‫השקאה )ש‪ ,‬ו(‪ .‬וא! נשקפת סכנה לקיו! האיל א! לא יזבל‬
‫הקרקע בשביעית‪ ,‬יש להקל‪ ,‬א‪ $‬ימעט בזיבול עד כמה שהדבר‬
‫לה( ]כיו!‪ ,‬על פי הוראת הרבנות הראשית לישראל‪ ,‬אי מבצעי! מכירת קרקע‬
‫לגוי בג הנוי הציבורי והפרטי‪ ,‬מפני שאי הדבר מוגדר כשעת הדחק‬
‫)מדרי& הרבנות‬
‫הראשית א‪ ,‬א([‪.‬‬
‫ שמיטת גידולי שביעית ‬
‫דיני שביעית חלי! רק על גידולי! שיש בה! קדושת שביעית‪ ,‬ואי‬
‫ספור לדיני! ולאיסורי! הקיימי! בגידולי! שצרי‪ $‬לנהוג בה!‬
‫קדושת שביעית )תוספות סוכה לט‪ .‬ד"ה שאי; ר"ש ו‪ ,‬ג(‪.‬‬
‫‪ .¬−‬המצוה להפקיר ‪ -‬מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא‬
‫יעת ִ‪ְ ְ 9‬מ ֶט ָ‪1‬ה‬
‫האר בשנה השביעית‪ ,‬שנאמר )שמות כג‪ ,‬יא(‪" :‬וְ ַה ְ‪ִ :‬ב ִ‬
‫<נְ ַט ְ ָ‪) ";9‬רמב" ד‪ ,‬כד(‪ .‬וכל הנועל כרמו או שדהו בשביעית‪ ,‬וכ א!‬
‫אס) כל הגידולי! לתו‪ $‬ביתו‪ ,‬ביטל מצות עשה‪ ,‬אלא יפקיר הכל‬
‫= ָ‪) "$‬רמב"‬
‫כל< ֶא ְביֹנֵי ַע ֶ‬
‫ויד הכל שוי! בכל מקו!‪ ,‬שנאמר )ש(‪" :‬וְ ְ‬
‫ש(‪ ,‬ואפילו עשירי! יכולי! לזכות בה! )ספרא בהר א‪ ,‬א(‪ .‬ואפילו מי‬
‫שגדל בחצירו פרי אחד‪ ,‬מצווה להפקירו‪ ,‬שכ‪ $‬הוא ציווי התורה‬
‫להפקיר את כל גידולי הקרקע )וא) שיודע שתיכ) יזכה בו לעצמו )עיי‬
‫בסעי" כב(( )שיח השמיטה ש‪ ,‬חט(‪.‬‬
‫×‪ .‬אופן ההפקר‪/‬לא הפקיר ‪ -‬אי צרי‪ $‬להפקיר השדה בפיו או‬
‫בפני שלושה‪ ,‬אלא די בכ‪ $‬שנוהג מנהג הפקר ואינו נועל שדהו‬
‫ומניח לכל אד! להכנס )כל שכ א! תולה שלט "הפקר"( )אורל"צ ד‪ ,‬ג; ש"ה‬
‫יב‪ ,‬ד( ]וא! יש בשדה ג! עצי ערלה או נטע רבעי‪ ,‬יציי זאת‪ ,‬כדי שלא יכשלו‬
‫המלקטי! באיסור )רמב" מעשר שני ט‪ ,‬ז([‪ .‬והפקרת גידולי שביעית היא‬
‫מצוה המוטלת על בעל השדה‪ ,‬אבל א! לא הפקיר‪ ,‬א) שעבר על‬
‫איסור )כנ"ל בסעי) הקוד!(‪ ,‬אי הגידולי! הפקר ואסור לקחת! ]מר‬
‫הבית יוס) )שו"ת אבקת רוכל סי' כד(‪ .‬שלא כדעת המבי"ט )א‪ ,‬יא( הסובר שגידולי‬
‫שביעית מופקרי! ועומדי! מגזירת המל‪) $‬הקב"ה‪" ,‬אפקעתא דמלכא"( ואי הדבר‬
‫תלוי בהפקר הבעלי!‪ ,‬והמצוה היא לנהוג בה! כדי הפקר ולא לשומר! לעצמו‪,‬‬
‫)עי' ילקו"י יד‪ ,‬ב(‪ .‬ויש בכ‪ $‬השלכה ג! לעני חיוב הפרשת תרומות ומעשרות‬
‫)כדלהל בסעי" כז([‪.‬‬
‫×‪ .ê‬במקום חשש נזק ‪ -‬ישובי! שיש חשש שא! יפקירו‬
‫השדה יבואו גוי! ויבוזו הגידולי!‪ ,‬מותר לנעול השדה ולהושיב‬
‫בה שומר )רמב" ד‪ ,‬ל(‪ ,‬והוא הדי א! חושש שיכנסו ילדי! או בעלי‬
‫חיי! וישחיתו האילנות‪ .‬ויציינו בשלט בולט שכל הרוצה ליטול‪,‬‬
‫יוכל לקבל המפתח במקו! פלוני‪ .‬וכ הדי א! בעל השדה חושש‬
‫לגניבת כלי! שבשדה )יד‪ ,‬גד( ]ולכאורה ג! מותר לקבוע שעות כניסה מתי‬
‫לבוא )שיח השמיטה יא‪ ,‬ד(‪ ,‬וא! בעל השדה רואה אד! שמקלקל הע בקטיפתו‪,‬‬
‫הפירות עדיי הפקר‪ ,‬וצרי‪ $‬בעל השדה לעשות ללוקטי הפירות‬
‫דר‪ $‬צדדית או שיוציא הפירות לחו )ש‪ ,‬קכג ובבאה"ל(‪ .‬ולאחר‬
‫שנלקטו כל הפירות‪ ,‬יכול בעל השדה לנעול אותה )שיח השמיטה ש‪ ,‬טז(‪.‬‬
‫שמו ּר וְ ֶנעֱ בָ ד ‪ -‬גידולי שביעית שלא הפקירו! הבעלי!‪,‬‬
‫×‪ָׁ .í‬‬
‫אלא שמרו! לעצמ! ומנעו את הכניסה לשדה )מבלי הסיבות הנ"ל‬
‫בסעי) כא(‪ ,‬א) שבעל השדה עבר באיסור‪ ,‬בדיעבד אינ! נאסרי!‬
‫באכילה )רש"י; ר"ש; חינו& ועוד(‪ .‬וכ גידולי! שגדלו באיסור על ידי‬
‫מלאכות האסורות בשביעית‪ ,‬בדיעבד מותר לאוכל! )רמב" ג‪ ,‬יא; ד‪ ,‬א‬
‫טו( וצרי‪ $‬לנהוג קדושה באכילת! ]והמחמיר שלא לאוכל!‪ ,‬תבוא עליו‬
‫ברכה )יד‪ ,‬ה(‪ .‬וכ לצור‪ $‬מצוה‪ ,‬כגו ארבעת המיני!‪ ,‬טוב להחמיר שלא להשתמש‬
‫בה! )אורל"צ‪ ,‬לה סה; ילקו"י ד‪ ,‬ז(‪ .‬ועצי שאינו נקוב‪ ,‬אי איסור לקנותו א) א!‬
‫נשתל או הורכב בשמיטה )אשרי האיש עו‪ ,‬מ עח‪ ,‬א; ילקו"י ד‪ ,‬כה[‪.‬‬
‫×‪ .î‬איסור קניה ‪ -‬הג! שגידולי "שמור ונעבד" בשביעית אינ!‬
‫נאסרי! באכילה‪ ,‬מכל מקו! אסור לקנות! כדי שלא להחזיק ידי‬
‫עוברי עבירה‪ ,‬וכ יש איסור במה שמוסר דמי שביעית לע!‪#‬האר‬
‫)עי' רמב" ח‪ ,‬יד; אורל"צ ש; ילקו"י יד‪ ,‬ה‪ .‬וראה להל סעי" לג(‪ ,‬א‪ $‬מותר לקבל‬
‫הגידולי! במתנה )עי' חזו"א י‪ ,‬ה ויב בהוספה; אורל"צ‪ ,‬סו ד"ה אול; ש"ה טז‪ ,‬כא(‪.‬‬
‫ולכ‪ ,‬אפילו פרחי נוי ללא ריח שאי בה! קדושת שביעית )כדלהל‬
‫בסעי" ל( ואיסור ספיחי! )כדלהל בסעי" מ(‪ ,‬יש לקנות! רק מחנות‬
‫העומדת תחת השגחה‪ ,‬כדי שלא לסייע בידי עוברי עבירה )שו"ת‬
‫משנת יוס" א‪ ,‬ס"ס לד; אורל"צ ב‪ ,‬יב(‪.‬‬
‫×‪ .ï‬תרומות ומעשרות ‪ -‬מאחר ובשנת השמיטה מצווי! בעלי‬
‫השדות להפקיר את הגידולי! הקדושי! בקדושת שביעית‪ ,‬לכ‬
‫בהיות וה! הפקר‪ ,‬אי חיוב להפריש מה! תרומות ומעשרות )שו"ע‬
‫יו"ד שלא‪ ,‬יט(‪ .‬אבל אד! שלא הפקיר את הגידולי!‪ ,‬חייבי! להפריש‬
‫מה! תרומת ומעשרות‪ ,‬שהרי אינ! הפקר )יט‪ ,‬א(‪ ,‬ומפריש מה!‬
‫"מעשר עני" ]וא! גדלו בקרקע של גוי ונגמרה מלאכת על ידי ישראל‪ ,‬טוב‬
‫להפריש ג! "מעשר שני" על תנאי )ש‪ ,‬ג([‪ .‬וא) שבכל שנה מברכי! על‬
‫ההפרשה‪ ,‬בשנת השמיטה אי מברכי! )לחוש לדעת המבי"ט )שו"ת א‪ ,‬יא(‬
‫יכול למנוע ממנו להכנס וא) לסלקו )ש‪ ,‬ו ויד([‪.‬‬
‫הנ"ל בסו) סעי) כ הסובר שגידולי שביעית מופקרי! ועומדי! מגזירת המל‪ ,$‬ולכ‬
‫×‪ .ë‬כמות הליקוט מהפקר‪/‬צורת העיבוד ‪ -‬מותר לבעל‬
‫השדה להביא לתו‪ $‬ביתו מעט מהגידולי!‪ ,‬כדר‪ $‬שמביאי! מ‬
‫ההפקר ]כשיעור שאד! מכי לצור‪ $‬בני ביתו לימי! מועטי! ולא יותר )ד"א ש‪,‬‬
‫אי חיוב להפריש מה! תרומות ומעשרות‪ ,‬וספק ברכות להקל( )יט‪ ,‬א וד(‪ ,‬ולאחר‬
‫שקרא ש! על המעשרות‪ ,‬מחמת הספק‪ ,‬רשאי לקחת המעשרות‬
‫לעצמו ואינו צרי‪ $‬ליתנ! בפועל ללוי ולעני )ש‪ ,‬ב(‪.‬‬
‫קפא(‪ ,‬ויש שכתבו שיביא כשיעור אכילה לשבוע )ש בציו הלכה‪ ,‬שט(‪ .‬ומעיקר הדי‬
‫ קדושת שביעית ‬
‫מותר לבצור אפילו בכלי! המיוחדי! לכ‪ ,$‬אבל במידת האפשר טוב שיקצו בידו‬
‫בשינוי מהרגיל )י‪ ,‬א([‪ ,‬ובדיעבד א! הביא יותר מהכמות הנ"ל‪ ,‬מותרי!‬
‫הגידולי! באכילה )רמב" ש( ואי צרי‪ $‬להוציא! מביתו ולהפקיר!‬
‫)ד"א ש‪ ,‬קפג(‪ .‬וא) לאחר שלקט כדי‪ ,‬עליו לשנות בצורת העיבוד של‬
‫הפירות )כגו‪ ,‬תאני! לא ייבש! במקו! המיוחד לכ‪ ,$‬ולא ידרו‪ $‬ענבי! בגת‬
‫כהרגלו אלא בקערה שלשי! בה‪ .‬וכ בשאר הדברי!‪ ,‬כל שיכול לשנות משנה(‬
‫)רמב" ש‪ ,‬כג(‪ .‬וכ המלקט משדה הפקר של אחרי!‪ ,‬ילקט רק‬
‫כשיעור הנ"ל )ד"א ש‪ ,‬קפא(‪ ,‬אבל אינו צרי‪ $‬לשנות את צורת העיבוד‬
‫]ויש שכתב שא! המלקט אינו בעל השדה‪ ,‬רשאי א) לקחת כמות גדולה‬
‫)אורל"צ‬
‫ד‪ ,‬ה([‪.‬‬
‫×‪ .è‬מה אינו הפקר ‪ -‬כל דבר שאי בו קדושת שביעית‪ ,‬אינו‬
‫הפקר‪ ,‬ולכ הקרקע עצמה אינה הפקר בשביעית‬
‫)ורק הותר להכנס‬
‫לשדה לצור‪ $‬לקיטת הגידולי!‪ ,‬ואי הבעלי! יכולי! לעכב על כ‪ ,$‬אבל אי לעשות‬
‫שימוש בקרקע או לשהות בה שלא לצור‪) ($‬עי' נדרי מב‪ .(:‬וכ הע או הצמח‬
‫אינ! הפקר‪ ,‬והוא הדי לפירות שנה שישית שבעצי! )שחובת ההפקר‬
‫היא רק בפירות שחנטו בשביעית(‪ .‬והמלקט חייב להזהר שלא להזיק את‬
‫הרכוש הנמצא בשדה )דיני שביעית יד‪ ,‬הו(‪ ,‬וכדאי שיודיע לבעל השדה‬
‫על לקיטת הגידולי! ויודה לו על כ‪) $‬ש‪ ,‬ח מהגרשז"א ועי' רמב" ו‪ ,‬טו(‪.‬‬
‫×‪ .ð‬פירות בשנה השמינית ‪ -‬ג! בשנה השמינית א! עדיי‬
‫נותרו בשדה פירות שביעית‪ ,‬הרי ה! הפקר ומותר להכנס‬
‫ולאוספ! )ד"א ד‪ ,‬קע( עד שתרד רביעה שניה )רמב" ז‪ ,‬יח(‪ ,‬דהיינו שירד‬
‫הגש! השני )וא! ירדו גשמי! שבעה ימי! זה אחר זה‪ ,‬נחשב לרביעה שניה(‬
‫)ד"א ש‪ ,‬קיט(‪ ,‬שעד אז אי דריסת הרגל מקלקלת את הזרעי! שנזרעו‬
‫במוצאי שביעית‪ ,‬ומכא ואיל‪ $‬היא מקלקלת )ד"א ש‪ ,‬קכב(‪ ,‬אבל‬
‫×‪ .ì‬באֵ לּ ו ּ גידולים חלה קדושה ‪ -‬גידולי! שגדלו בשביעית‬
‫ועומדי! למאכל אד! או בהמה‪ ,‬הרי ה! קדושי! בקדושת‬
‫שביעית )רמב" ז‪ ,‬יג(‪ .‬והוא הדי א! עומדי! לשימוש הנאת האד!‬
‫)ודומה לאכילה( )ש(‪ ,‬והקובע בעני זה הוא שתהיה "הנאת! וביעור!‬
‫ש ַוה"‪ ,‬כלומר‪ ,‬שהנאת האד! באה בשעה שהדבר ָ> ֶלה )בדומה‬
‫לאכילה שהנאת האד! באה בשעה שאוכל ומכלה את המאכל(‬
‫)רש"י סוכה מ‪ .‬ד"ה‬
‫שהנאתו ותוס' ב"ק קב‪ .‬ד"ה ה"ג(‪ .‬ולכ‪ ,‬גידולי אר שאינ! נאכלי! אבל‬
‫עומדי! לעשות מה! צבע לצרכי אד! )כגו שצובע בגדיו וכלי תשמישו‬
‫)ד"א ה‪ ,‬נז((‪ ,‬קדושי! בקדושת שביעית )רמב" ש; ה‪ ,‬ט(‪ ,‬מפני שהנאת!‬
‫וביעור! שוה‪ ,‬שבשעת תהלי‪ $‬הצביעה כלה הצמח‪ .‬לעומת זאת‪,‬‬
‫עצי! העומדי! להסקת תנור לאפיה‪ ,‬אי בה! קדושת שביעית‪,‬‬
‫מפני שההנאה מ החו! באה לאחר שכבר כלו העצי! והפכו‬
‫לגחלי! )שה! אינ! עצי!( )רש"י ב"ק קא‪ :‬ד"ה יצאו(‪.‬‬
‫׬‪ .‬זמן חלות קדושת שביעית ‪ -‬א) ששנת השמיטה מתחילה‬
‫בראש השנה ומסתיימת בכ"ט אלול‪ ,‬מכל מקו! לעני קדושת‬
‫שביעית בגידולי האר‪ ,‬א) א! לא היה גידול! בשנה השביעית‪,‬‬
‫תיתכ בה! קדושה‪ ,‬ודבר זה משתנה לפי המיני!‪:‬‬
‫פירות האיל ‪ #‬השלב הקובע בה! הוא החנטה של הפרי‬
‫]דהיינו‬
‫בהגיעו לעונת חיוב מעשרות )שהוא שליש הבשלת הפרי‪ ,‬ולא שליש גידולו‬
‫הערה ‪ ,[((2‬א! היתה קוד! ראש השנה של שביעית או לאחר מכ‬
‫]ולא ט"ו בשבט כבמעשרות )ר"ה ב‪ ;.‬שו"ע יו"ד שלא‪ ,‬נז וקכה([‪ .‬ולכ‪ ,‬פרי שחנט‬
‫)ש"ה י‪,‬‬
‫בשנה השישית‪ ,‬א) שגדל ונאס) בשביעית‪ ,‬דינו כפירות שישית‬
‫ולא שביעית ]וחייב בתרומות ומעשרות[‪ .‬אבל א! הפרי חנט בשנה‬
‫השביעית‪ ,‬דינו כפירות שביעית‪ ,‬בי א! תחילת גידולו היה בשנה‬
‫השישית‪ ,‬ובי א! נגמר גידולו בשנה השמינית ]בדר‪ $‬כלל‪ ,‬רוב יבול‬
‫פירות שביעית מגיע לשווקי! רק מהקי של שנת השמיטה[‪ .‬והוא הדי בזה‬
‫לעני תבואה ]חמשת מיני דג‪ :‬חטה‪ ,‬כוסמת‪ ,‬שעורה‪ ,‬שבולת שועל‪ ,‬שיפו‬
‫)רמב" כלאי א‪ ,‬ח([ וקטניות ]גידולי! שהחלק העיקרי הנאכל בה! הוא הזרע‬
‫)ש(‪ ,‬כגו‪ :‬תירס‪ ,‬חמניות‪ ,‬בטני!‪ ,‬חומוס ועוד‪ # .‬וג! איסור ספיחי! נוהג בה!‬
‫דוקא א! הגיעו לשליש הבשלת! בשביעית )ראה להל סעי" מא([ )שו"ע ש‪ ,‬קכה(‪.‬‬
‫וכ הדי ג! בפירות‪#‬הדר ]כגו‪ :‬לימו‪ ,‬תפוז‪ ,‬קלמנטינות‪ ,‬אשכוליות[ )אורל"צ‬
‫ב‪ ,‬ט; ש"ה י‪ ,‬ט ועי' ילקו"י כא‪ ,‬ה ועמ' תקנה(‪.‬‬
‫ובירקות‬
‫הקובע בה! הוא שעת לקיטת!‪ ,‬שא) א! כל גידול! היה בשנה‬
‫השישית ונלקטו בשביעית‪ ,‬הרי ה! קדושי! בקדושת שביעית )ר"ש‬
‫]הגדרת!‪ ,‬גידול שהעלי! והקלחי! שלו נאכלי! ולא הזרע )ד"א ד‪ ,‬פג([‬
‫ט‪ ,‬א( ]ובכלל!‪ :‬תפוח אדמה‪ ,‬שו!‪ ,‬בצל‪ ,‬בננה‪ ,‬פאפיה‪ ,‬אננס‪ ,‬פסיפלורה ועוד‬
‫)ש"ה‬
‫י‪ ,‬ו([‪ ,‬א‪ $‬א! תחילת גידול! היה בשנה השביעית‪ ,‬הרי ה! אסורי!‬
‫משו! ספיחי! )כדלהל סעי" מ(‪ .‬ועשבי תבלי דינ! כירקות‪ ,‬אבל עצי‬
‫תבלי )שיבא‪ ,‬רוזמרי‪ ,‬עלי דפנה ועוד( דינ! כאילנות‪ ,‬שהולכי! אחר‬
‫חנטת העלי! ]ויש להחמיר החל מיציאת!‪ ,‬הואיל וכבר ראויי! לשימוש![‬
‫)ש"ה י‪ ,‬י(‪ .‬ויש לעקוב אחר פרסומי ועדי‪#‬הכשרות מאימתי חלה‬
‫קדושה על כל גידול‪.‬‬
‫‪ .ñ‬תבלינים‪/‬פרחים‪/‬בשמים ‪ -‬תבליני!‪ ,‬א) שאינ! ראויי!‬
‫לאכילה בפני עצמ!‪ ,‬ומיועדי! לתיבול המאכל בלבד‪ ,‬יש בה!‬
‫קדושת שביעית )רמב" ה‪ ,‬כב( ופרחי! העומדי! לנוי‪ ,‬אפילו א! יש‬
‫בה! ריח )כגו ורדי!‪ ,‬שושני!‪ ,‬ורוב! של הפרחי!(‪ ,‬אי בה! קדושה )טו‪,‬‬
‫מה(‪ .‬ובשמי! שעומדי! לריח אבל משמשי! ג! כתבלי‪ ,‬וחנטו‬
‫בשביעית‪ ,‬יש בה! קדושה )שביעית ז‪ ,‬ו; חזו"ע‪ ,‬סוכות‪ ,‬שטו‪ .‬וכגו נענע‪ ,‬ראה‬
‫שביעית ש‪ ,‬א עלי הדנדנה וברע"ב ואורל"צ וילקו"י כג‪ ,‬יא(‪ ,‬וא! ניטעו לריח‬
‫בלבד ‪ #‬יש אומרי! שיש בה! קדושת שביעית‪ ,‬ויש אומרי! שאי‬
‫בה! קדושה הואיל ואי מה! הנאה גופנית )טו‪ ,‬מו(‪ ,‬ומכיו שהדבר‬
‫שנוי במחלוקת‪ ,‬מ הדי אי בה! קדושה א) קוד! שפג ריח! )ש‪,‬‬
‫מד ועמ' תקמה; ש"ה‪ ,‬רנט( ]והדסי! שבחצרות הבתי!‪ ,‬בדר‪ $‬כלל ניטעי! לנוי כגדר‬
‫חיה‪ ,‬ולכל הדעות אי בה! קדושה )ש"ה‪ ,‬עדר([‪ .‬אבל א! ביר‪ $‬על הבשמי!‬
‫בהבדלה‪ ,‬נכו להזהר שלא להשליכ! כמות שה! לאשפה א) שפג‬
‫ריח! ]הואיל ונעשתה בה! מצוה )א‪ $‬לא בסת! ברכה(‪ ,‬וכ הדי בכל שנה[‪,‬‬
‫אלא יעטפ! בניילו וישליכ! לאשפה )עי'‪ :‬שו"ע או"ח כא‪ ,‬ב; ברכ"י ש‪ ,‬א;‬
‫בא"ח ויצא‪ ,‬י; חזו"ע סוכות‪ ,‬צד ותמט(‪.‬‬
‫‪ .êñ‬תערובת ‪ -‬ג! א! בישל או כבש מאכל ע! פרי או תבלי‬
‫שיש בו קדושת שביעית‪ ,‬צרי‪ $‬לאכול את כל התערובת בקדושת‬
‫שביעית‪ .‬זה הכלל‪ ,‬גידולי שביעית שנתערבו באחרי!‪ ,‬מי במינו ‪#‬‬
‫בכל שהוא‪ ,‬ושלא במינו ‪ #‬בנות טע! )רמב" ז‪ ,‬כב ה‪ ,‬כב; מאכלות אסורות‬
‫טו‪ ,‬ח; ילקו"י טו‪ ,‬לולז ממא כג‪ ,‬יא(‪.‬‬
‫‪ .ëñ‬סחורה ‪ -‬אסור לסחור בגידולי! הקדושי! בקדושת‬
‫כ ָלה"‪,‬‬
‫ר ָל ֶכ! ְל ְ‬
‫ְתה ַ ַת ָה ֶ‬
‫שביעית‪ ,‬שנאמר )ויקרא כה‪ ,‬ו(‪" :‬וְ ָהי ָ‬
‫ודרשו חז"ל‪" :‬לאוכלה" ‪ -‬ולא לסחורה )ע"ז סב‪ ;.‬בכורות יב‪ ;:‬רמב" ו‪ ,‬א(‪,‬‬
‫והסוחרי! בה! פסולי! לעדות )שו"ע חו"מ לד‪ ,‬טז ולב(‪ ,‬ואי לעבוד‬
‫בחנות שמסתחרי! בה בגידולי שביעית )עי' שיח השמיטה ה‪ ,‬ה(‪ .‬ג!‬
‫דברי! שאינ! סחורה ממש ה! בכלל האיסור‪ ,‬כגו פריעת חוב‬
‫בגידולי שביעית )רמב" ש‪ ,‬י(‪ ,‬או תשלו! לפועל עבור עבודתו )ש‪,‬‬
‫יא(‪ .‬ובדיעבד‪ ,‬א) א! נמכרו הגידולי! באיסור סחורה או שקילה‬
‫וכדומה‪ ,‬המכירה קיימת ואינ! אסורי! באכילה )ד"א ש‪ ,‬אב(‪.‬‬
‫אבל מותר למכור גידולי שביעית באופ שמוכר כמות מועטת‬
‫)רמב" ש‪ ,‬א( כשיעור מזו לשלוש סעודות‬
‫מקילי! למכור כשיעור שאד! מכי למשפחתו לשבוע ימי! )ד"א ש‪ ,‬ד וצה"ל טז((‪,‬‬
‫וכפו) לשני תנאי!‪) :‬א( שלא ימכר! בחנות או בשוק במקו!‬
‫שהוא רגיל למכור תמיד‪ ,‬אלא ימכור בבית וכדומה )ש‪ ,‬סו" יא(‪.‬‬
‫)ב( אי למוכר! כדר‪ $‬שמוכר כל השני! במידה‪ ,‬במשקל או במני‪,‬‬
‫כדי שלא יהיה נראה כסוחר בגידולי שביעית‪ ,‬אלא מוכר! באומד‪,‬‬
‫כדי להודיע שה! הפקר )רמב" ש‪ ,‬ג( )והכס) שמקבל הוא "דמי שביעית"‪,‬‬
‫ודינו כמבואר בסעי) הבא(‪] .‬איסור סחורה הוא רק בגידולי! שיש בה! קדושת‬
‫)כס"מ ש; ילקו"י יז‪ ,‬ו( )ויש‬
‫שביעית )כנ"ל בסעי" כט(‪ ,‬אבל חנויות שמוכרי! בה! יבול חו"ל או יבול נכרי או‬
‫היתר מכירה‪ ,‬מכיו שאי בה! קדושת שביעית‪ ,‬מוכרי! כרגיל ואי בה! איסור‬
‫סחורה )יז‪ ,‬ב; כה‪ ,‬ח(‪ ,‬והוא הדי ביבול אוצר בית‪#‬די )כדלהל בסעי" נג([‪.‬‬
‫‪ .èñ‬דמי שביעית ‪ -‬ג! כאשר גידולי שביעית נמכרו בדר‪$‬‬
‫המותרת )ראה בסעי) הקוד!(‪ ,‬הכס) שמשל! עבור! נתפס בקדושת‬
‫שביעית כדי הגידולי! עצמ!‪ ,‬ונקרא "דמי שביעית" )רמב" ו‪ ,‬ו(‪.‬‬
‫והמוכר צרי‪ $‬לקנות בכס) מאכל או משקה‪ ,‬ולאוכלו בקדושת‬
‫שביעית )ש‪ ,‬א(‪ ,‬ולאחר קניית המאכל‪ ,‬נעשה הכס) חולי‪ ,‬אבל‬
‫גידולי השביעית נשארי! בקדושת! )ש‪ ,‬א וז(‪ .‬ולכ אסור לקנות‬
‫גידולי שביעית )אפילו באופ המותר( מאד! החשוד שלא ינהג קדושה‬
‫בדמי השביעית )ש ח‪ ,‬י‪ .‬וראה לעיל בסעי" כו(‪ .‬והוא הדי שאסור לפרוע‬
‫חובות בדמי שביעית‪ ,‬אבל מותר לתת מה! לעני צדקה שאינו‬
‫מחוייב בה‪ ,‬ויודיעו שה! דמי שביעית כדי שינהג בה! בקדושה )ש‬
‫ו‪ ,‬י וד"א ש עדעו(‪.‬‬
‫‪ .ðñ‬אופנים שאין דמי שביעית ‪ -‬ישנ שתי אפשרויות למכור‬
‫באופ שלא יתפסו המעות בקדושת שביעית‪) :‬א( קניה בהקפה‪,‬‬
‫דהיינו שלוקח הגידולי! בחוב ופורעו לאחר מכ‪ ,‬שבאופ זה‬
‫התשלו! נחשב כפריעת חוב ולא כתשלו! עבור הגידולי! )יז‪ ,‬יד(‬
‫]והוא הדי א! קונה בצ'ק דחוי או בכרטיס אשראי )ש‪ ,‬טו([‪) .‬ב( מכירה‬
‫בהבלעה‪ ,‬דהיינו שימכור את גידולי השביעית יחד ע! דבר שאי‬
‫בו קדושת שביעית‪ ,‬והקונה ית למוכר סכו! השוה את כל הקניה‪,‬‬
‫והתשלו! יהיה רק עבור הדבר שאי בו קדושת שביעית‪ ,‬ואת‬
‫גידולי השביעית ית לו המוכר במתנה )רמב" ח‪ ,‬יא( ]וא! המוכר ע!‪#‬‬
‫האר‪ ,‬יקנה ממנו ג! דבר שאי בו קדושת שביעית‪ ,‬וית לו סכו! השוה את כל‬
‫הקניה‪ ,‬ויחשוב בדעתו שהתשלו! הוא רק עבור הדבר שאי בו קדושת שביעית‪,‬‬
‫וגידולי השביעית ה! במתנה‪ .‬ולכתחילה עדי) שהקונה יאמר כ למוכר בפירוש‪,‬‬
‫א‪ $‬אי זה מעכב )שיח השמיטה ז‪ ,‬ב([‪.‬‬
‫‪ .íñ‬הפסד ‪ -‬גידולי שביעית אסור להפסיד! ולקלקל!‪ ,‬וישנ‬
‫ְתה‬
‫הוראות מיוחדות כיצד להשתמש בה!‪ ,‬שנאמר )ויקרא כה‪ ,‬ו(‪" :‬וְ ָהי ָ‬
‫ר ָל ֶכ! ְל ְ‬
‫ַ ַת ָה ֶ‬
‫כ ָלה"‪ ,‬ודרשו חז"ל‪" :‬לאוכלה" ‪ -‬ולא להפסד‬
‫)פסחי נב‪ .(:‬ואסור ליתנ! לגוי או להוציא! לחו"ל )רמב" ה‪ ,‬יג(‪ .‬וכ‬
‫מאכל אד! לא יתנו לבהמה‪ ,‬חיה או עופות )ש‪ ,‬ה(‪ ,‬ולא ישתמש בו‬
‫לתרופה )ש‪ ,‬יא(‪ .‬וכ לא יקלקל!‪ ,‬למרות שעל ידי זה משביח‬
‫ומתק מאכל אחר )טו‪ ,‬ס כח(‪ .‬ויש לאכול גידולי שביעית רק כדר‪$‬‬
‫שרגילי! לאוכל! )ואפילו א! רק חלק גדול מהציבור רגיל בכ‪ $‬ולא רובו‪,‬‬
‫נחשב דר‪ $‬אכילה )משפטי אר( כב‪ ,‬ד((‪ ,‬ולכ‪ ,‬דבר שדרכו להאכל חי ‪ #‬לא‬
‫יבשלנו‪ ,‬ודבר שדרכו להאכל מבושל ‪ #‬לא יאכלנו חי )רמב" ה‪ ,‬ג(‪,‬‬
‫שג! זה נחשב בכלל הפסד כשאוכל את הפרי שלא כדר‪ $‬אכילתו‬
‫)ד"א ש‪ ,‬יג(‪ .‬ויש לחנ‪ $‬לכ‪ $‬ג! את ילדיו שהגיעו לגיל חינו‪) $‬ש(‪ ,‬אבל‬
‫מותר לית פרי לתינוק א) שבאכילתו יפורר וילכל‪ $‬כדרכו )מפני‬
‫שהוא ְ? ַר! הפסד‪ ,‬ולא שיי‪ $‬בו חינו‪) ($‬טו‪ ,‬כה(‪ .‬וכ אינו חייב להכניס‬
‫המאכל למקרר או לדחוק עצמו לסיימו‪ ,‬א) שכתוצאה מכ‪$‬‬
‫יתקלקל ולא יהיה ראוי לאכילה )טו‪ ,‬כג ל ולח(‪.‬‬
‫‪ .îñ‬סחיטה ‪ -‬אסור להפו‪ $‬מאכל של שביעית למשקה‪ ,‬שג! זה‬
‫בכלל הפסד‪ ,‬ולכ פירות שביעית שאינ! עומדי! לסחיטה‪ ,‬אסור‬
‫לסוחט! ]וא! עבר וסחט!‪ ,‬יש לנהוג קדושה במי )טז‪ ,‬ב([‪ ,‬אבל זיתי!‬
‫וענבי! שרגילי! לסוחט!‪ ,‬מותר לסוחט! ג! בשביעית ולעשות‬
‫מה! שמ או יי )ש‪ ,‬א(‪ ,‬והוא הדי תפוזי!‪ ,‬לימוני!‪ ,‬אשכוליות‬
‫)ש‪ ,‬ג( וגזר )ש‪ ,‬ה(‪ .‬וכ א! רגילי! לרסק הפירות‪ ,‬מותר‪ ,‬ואי לחוש‬
‫במה שיוצא מה! קצת מי‪ .‬ובשביל תינוק מותר לרסק א) דבר‬
‫שאי דר‪ $‬לרסקו )ש‪ ,‬ו(‪ .‬וכ מותר לטחו שו! או בצל לערבב!‬
‫בקציצות‪ ,‬או אגוזי! ובוטני! בעוגה‪ ,‬באופ שיורגש טעמ! )שא!‬
‫לא כ יש בכ‪ $‬הפקעת קדושה( )ש‪ ,‬ח(‪.‬‬
‫‪ .ïñ‬קילוף ‪ -‬אי לקל) פירות וירקות של שביעית שאי הדר‪$‬‬
‫לקלפ!‪ ,‬כגו משמש‪ ,‬ענבי!‪ ,‬שזיפי!‪ ,‬דובדב‪ ,‬עגבניה וכדומה‪ .‬אבל‬
‫מותר לקל) פירות וירקות שדרכ! בכ‪ ,$‬כגו תפוח‪#‬ע‪ ,‬אפרסמו‪,‬‬
‫שסק‪ ,‬מלפפו וכדומה‪ ,‬א) על פי שאפשר לאוכל! ע! קליפת!‪,‬‬
‫ובקילופ! ילכו הקליפות לאיבוד )ראה בסעי" לט(‪ ,‬א‪ $‬לא יקל) חתיכה‬
‫עבה שיש בה יותר בשר מהפרי שלא כדרכו בשאר שני!‪ .‬והוא‬
‫הדי שמותר לחתו‪ $‬מהפרי או הירק חלקי! שאינ! יפי! לאכילה‬
‫)טו‪ ,‬יג(‪ .‬וכשחותכי! או מקלפי! מאכל )באופ המותר(‪ ,‬אי צרי‪$‬‬
‫לדקדק שלא יטו) ממנו על האר‪ ,‬אלא חות‪ $‬כדרכו‪ ,‬ומה שנט)‬
‫בטלה ממנו קדושתו )חוט שני עמ' שא סי"ב(‪.‬‬
‫‪ .ìñ‬שאריות מאכל ‪ -‬א! בסיו! האכילה נותרו חתיכות פרי או‬
‫ירק מועטות‪ ,‬כל שבני אד! החסי! על ממונ! אי רגילי! לאוכל‪,‬‬
‫מותר להשליכ לאשפה‪ .‬וכ מכונת ריסוק או מסחטה של פירות‬
‫שנשארו בה מעט שיריי! שאי הדר‪ $‬לאוכל!‪ ,‬מותר לשוטפה ע!‬
‫השאריות )טו‪ ,‬לאלב לדלה; שיח השמיטה ג‪ ,‬ב ז(‪ .‬וכ שאריות מאוסות‬
‫שנותרו מאכילת תינוק ואי רגילי! לאוכל‪ ,‬מותר להשליכ לאשפה‬
‫)טו‪ ,‬כה(‪ ,‬וכל שכ שאינו זקוק לאכול תבשיל שנפסד או פת‬
‫שהתעפשה )רמב" ה‪ ,‬ג(‪.‬‬
‫וא! השאריות ה בשיעור ניכר שדר‪ $‬בני אד! לשומר‪ ,‬אסור‬
‫להשליכ לאשפה‪ ,‬מפני שנמאסות ומפסיד בידי! )טו‪ ,‬יביג ולא(‪,‬‬
‫אלא ייחד פח לשיירי מאכלי שביעית )"פח שמיטה"(‪ ,‬ורק לאחר‬
‫שנרקבו ונפסלו מאכילת אד! ישליכ לאשפה ]כל שאי רגילי! ליתנ!‬
‫לבהמה )ראה בסעי" הבא(‪ .‬ויכניס שאריות של כל יו! בשקית נפרדת )א) שמי אחד‬
‫עשוי להרקיב קוד! ויגרו! להרקיב את האחר‪ ,‬כיו שבזמ ההנחה אי כא שו! קלקול‬
‫שני עמ' ש‬
‫)חוט‬
‫ס"ז((‪ ,‬אבל לא יניח שאריות של יו! זה ע! שאריות של אתמול‪ ,‬מפני‬
‫שהשאריות של אתמול שכבר החלו להרקב יגרמו לזירוז הריקבו של השאריות‬
‫החדשות )משפטי אר( כג‪ ,‬א; שיח השמיטה ג‪ ,‬יא בהערה([‪ .‬ויש אומרי! שאי‬
‫להניח השאריות בשקית ולהשליכ לאשפה‪ ,‬לפי שבימינו משאיות‬
‫הזבל דוחסות האשפה‪ ,‬ומכשיל את העובדי! היהודי! בהפסד‬
‫מאכלי שביעית‪ ,‬ולכ יניח השקיות באשפה רק לאחר שהחלו‬
‫השאריות להתקלקל ואינ ראויות )הגרי"ש אלישיב זצ"ל בדיני שביעית טז‪ ,‬ג;‬
‫ברית עול ה‪ ,‬יב; חוט שני עמ' ש ס"ח(‪ ,‬ויש מתירי! בזה )מר הראש"ל הגר"י יוס"‬
‫שליט"א‪ ,‬שי"א שהוא גרמא(‪ .‬ומותר להניח השאריות במקו! שאי קרני‬
‫השמש זורחת בו עתה‪ ,‬א) שה עתידות לבוא ולייבש השאריות‬
‫עד שלא תהיינה ראויות לאכילה )חוט שני רסח‪ ,‬ש‪ .‬ועי' ילקו"י טו‪ ,‬כג כט(‪.‬‬
‫‪ .¬ñ‬קליפות‪/‬גרעינים ‪ -‬קליפות שאינ ראויות למאכל אד! או‬
‫בהמה‪ ,‬דינ כעצי! שאי בה! קדושת שביעית ומותר להשליכ‬
‫לאשפה‪ .‬אבל א! ה ראויות‪ ,‬יש בה קדושה ואסור להשליכ‬
‫)רמב" ה‪ ,‬ג וכא; ילקו"י טו‪ ,‬יג(‪ .‬וא! הקליפות ראויות למאכל בהמה‪ ,‬אבל‬
‫אי בהמות מצויות במקו!‪ ,‬או שא) שמצויות אי רגילות ליתנ‬
‫לבהמות‪ ,‬מותר להשליכ )שיח השמיטה ג‪ ,‬י; משפטי אר( כג‪ ,‬ג ועי' ילקו"י ש‪ ,‬לז‪.‬‬
‫ומר הראש"ל הגר"י יוס" שליט"א אמר לי שכ דעתו למעשה(‪ .‬והוא הדי שא) א!‬
‫ראויות למאכל אד!‪ ,‬אבל אי רגילות לאוכל‪ ,‬מותר להשליכ‬
‫)משפטי אר( ש(‪ .‬וכ גרעיני! הראויי! לאכילה אבל אי רגילי!‬
‫לאוכל!‪ ,‬או שאינ! ראויי! לאכילה ואכל כדרכו את הפרי הדבוק‬
‫בה!‪ ,‬אינו צרי‪ $‬לטרוח ולהוריד הנשאר ומותר להשליכ! לאשפה‬
‫)משפטי אר( ש‪ ,‬וז(‪ .‬ויש אוסרי! בשאריות וקליפות וגרעיני!‬
‫הראויי!‪ ,‬א) שאינ! עומדי! לכ‪) $‬עי' טו‪ ,‬יגיח; משפטי אר( ש(‪.‬‬
‫ איסור ספיחים ‬
‫‪ .ô‬ביאור האיסור ‪ -‬ספיחי!‪ ,‬ה! גידולי! שצמחו מאליה!‬
‫בשנה השביעית )שלא על ידי חרישה וזריעה( מזרעי! שנפלו לאר‬
‫בשעת הקציר של השנה השישית‪ ,‬או משורשי! שנשארו באדמה‬
‫מהיבול הקוד! )רמב" ד‪ ,‬א( ]המילה " ָס ִפיח"‪ ,‬היא מלשו נספח‪ ,‬דהיינו גידולי!‬
‫שנספחי! לגידולי שנה שעברה[‪ .‬מ התורה‪ ,‬כל ַה ָ? ֵדל בשנת השמיטה‬
‫מותר באכילה‪ ,‬אול! חכמינו ז"ל גזרו על גידולי שביעית )ממאכל‬
‫אד! )כג‪ ,‬יב((‪ ,‬הנזרעי! מידי שנה‪ ,‬שאפילו א! לא נזרעו באיסור‬
‫אלא צמחו מאליה!‪ ,‬אסורי! באכילה‪ .‬והטע! לכ‪ ,$‬מפני עוברי‬
‫עבירה‪ ,‬שלא יל‪ $‬אד! ויזרע בתו‪ $‬שדהו בסתר וכשיצמחו יאכל‬
‫מה! ויאמר "ספיחי! ה!"‪ ,‬לפיכ‪ $‬אסרו חז"ל באכילה את‬
‫הספיחי! הצומחי! בשביעית )רמב" ש‪ ,‬ב(‪ ,‬א‪ $‬מותרי! ה! בהנאה‬
‫)כג‪ ,‬ב י( ]ויש לעקוב אחר פרסומי ועדי‪#‬הכשרות לגבי איסור ספיחי! בגידולי!‬
‫השוני![‪.‬‬
‫‪ .êô‬במה לא חל האיסור ‪ -‬פירות איל שחנטו בשנה השביעית‬
‫]להגדרת חנטה‪ ,‬ראה בסעי) כט[‪ ,‬אינ! בכלל גזירת ספיחי!‪ ,‬שכ פירות‬
‫אלו בודאי לא גדלו באיל שניטע באיסור בשביעית‪ ,‬אלא שצרי‪$‬‬
‫לאכול ולנהוג בפירות בקדושה‬
‫)רמב" ד‪ ,‬י( ]ובכלל זה ג! בננה‪ ,‬א) שהיא‬
‫פרי האדמה )כג‪ ,‬ו(‪ ,‬וכ אננס )ש"ה טז‪ ,‬יא(‪ ,‬וכ שיחי! רב‪#‬שנתיי!‪ ,‬כגו נענע‪,‬‬
‫פאפיה )ש‪ ,‬ז י(‪ ,‬פסיפלורה‪ ,‬ארטישוק )ש"ה ש( ופרחי! )כג‪ ,‬ט([‪ .‬תבואה‬
‫וקטניות שהגיעו לשליש גידול! בשנה השישית ונגמרו בשביעית‪,‬‬
‫אינ! אסורי! משו! ספיחי! ]וג! אי בה! קדושת שביעית[‪ ,‬וא! הגיעו‬
‫לשליש גידול! בשביעית‪ ,‬אסורי! )רמב" ש‪ ,‬טי ויג(‪ .‬וירקות‬
‫שהושרשו בשנה השישית ונלקטו בשביעית‪ ,‬אי בה! איסור‬
‫ספיחי!‪ ,‬א) שלעני קדושת שביעית הולכי! בה! אחר לקיטה‬
‫)ר"ש ט‪ ,‬א; כג‪ ,‬יגיד‪ .‬והמחמיר כהרמב" ד‪ ,‬יב שאוסר ירקות שנלקטו בשביעית א" שנגמרה‬
‫מלאכת בשישית )פרט לצמח רבשנתי(‪ ,‬תבוא עליו ברכה‪ .‬ילקו"י ש(‪ .‬והוא הדי‬
‫מיני ירקות שאי רוב בני אד! זורעי! אות!‪ ,‬וכ ספיחי! העולי!‬
‫במקומות שאי בני אד! זורעי! בה!‪ ,‬אינ! בכלל האיסור‬
‫ומותרי! באכילה )רמב" ש‪ ,‬גד(‪ ,‬א‪ $‬כמוב שצרי‪ $‬לנהוג בה! בכל‬
‫דיני קדושת שביעית כשנלקטו בשביעית )וא! נלקטו בשמינית אי בה!‬
‫קדושה(‪ .‬כמו כ איסור ספיחי! אינו נוהג ביבול של גוי!‪ ,‬לפי‬
‫שאינ! מצווי! על השביעית )ש‪ ,‬כט(‪ ,‬והוא הדי בקרקעות שנמכרו‬
‫לגוי באמצעות הרבנות הראשית )כג‪ ,‬ג(‪.‬‬
‫‪ .ëô‬כיצד לנהוג בספיחים ‪ -‬ספיחי! שזרע! באיסור בשביעית‬
‫או שיש לחוש למראית העי שזרע! באיסור )אורל"צ ה‪ ,‬ז; ילקו"י כג‪ ,‬טו(‪,‬‬
‫מצוה לעוקר!‪ ,‬ומניח אות! לירקב במקומ! )אבל אי להפסיד! בידי!‬
‫הואיל ומ התורה ה! קדושי! בקדושת שביעית( )ד"א ד‪ ,‬מ(‪ ,‬והעוקר יזהר‬
‫שלא ילקט את החלק הנאכל בלבד כדר‪ $‬המלקטי!‪ ,‬אלא יעקור‬
‫אותו מ השורש‪ ,‬אבל א! לא זרע! באיסור אלא צמחו מאליה!‬
‫)וג! אי חשש למראית העי(‪ ,‬אי צרי‪ $‬לעוקר! )אורל"צ וילקו"י ש(‪ .‬ג!‬
‫ספיחי! של שביעית שיצאו לשנה השמינית אסורי! באכילה‪ ,‬אבל‬
‫אינו תולש! ביד )כדי שלא יבוא לאוכל! או שלא יחשדוהו שתולש לאוכל!(‬
‫אלא חורש עליה! את השדה כדרכו‪ ,‬וכ הבהמה רועה עליה!‬
‫כדרכה )רמב" ש‪ ,‬ה וד"א ש(‪.‬‬
‫‪ .èô‬עד אימתי ספיחים אסורים ‪ -‬ספיחי! שנלקטו בשנה‬
‫השביעית‪ ,‬אסורי! לעול! )מצוי הדבר בקפואי! וכבושי!(‬
‫ילקו"י כג‪ ,‬טזיז ולא הותרו א" אחר חנוכה(‪ .‬וספיחי! שגדלו בשביעית ונלקטו‬
‫בשנה השמינית‪ ,‬אסורי! באכילה )הג! שקדושת! פקעה בתו! השנה‬
‫השביעית(‪ ,‬והותרה אכילת! רק כעבור זמ שיעשו גידולי! חדשי!‬
‫כיוצא בה! )שאז אי לחוש שיזרע בשביעית כדי שיהיה לו בשמינית‪ ,‬שהרי‬
‫)אורל"צ ש‪ ,‬ח;‬
‫יכול לזרוע בהיתר בשמינית‪ .‬ובפרק זמ זה מותרי! ג! הספיחי! שליקט! לפני‬
‫כ(‪ .‬ומיו! ראשו של חנוכה בשנה השמינית‪ ,‬מותרי! כל סוגי‬
‫הירקות באכילה א) שלא הגיע הזמ שיעשה כיוצא בה! )כל‬
‫שנלקטו בשמינית ואפילו לפני חנוכה‪ ,‬כי כבר הוסחה דעת הבריות משביעית‪ ,‬ואי‬
‫לחוש שיתירו את הנלקט בשביעית( )רמב" ד‪ ,‬וז; ילקו"י ש‪ ,‬טז(‪.‬‬
‫‪ .ðô‬אורח ‪ -‬המתארח אצל משפחה שאינ! מקפידי! בדיני‬
‫שביעית וקוני! ירקות מהשוק החופשי‪ ,‬ואינו יודע א! הירקות‬
‫ה! ספיחי!‪ ,‬ואי אפשר לו לברר הדבר בקלות‪ ,‬מחמת הספק מותר‬
‫לאכול ש!‪ ,‬ומכל שכ שרוב הסחורה בשוק אינה אסורה משו!‬
‫ספיחי!‪ .‬אבל כמוב שלכתחילה יש לקנות פירות וירקות רק‬
‫מחנות שיש לה תעודה מגו) כשרות המשגיח שהגידולי! ה! ללא‬
‫חשש ספיחי!‪ ,‬שמור ונעבד )א‪ ,‬יא; כה‪ ,‬יב(‪.‬‬
‫ מצות ביעור ‬
‫‪ .íô‬גידולי שביעית מותרי! באכילה כל זמ שאותו המי מצוי‬
‫‪A‬ר ֶצ ָ‪ְ 9ִ ,$‬היֶה ָכל‬
‫בשדה‪ ,‬שנאמר )ויקרא כה‪ ,‬ז(‪" :‬וְ ִל ְב ֶה ְמ ְ‪ $ָ 9‬וְ ַל ַח@ָה ֲא ֶר ְ ְ‬
‫ב<ת; ֶל ֱאכֹל"‪ ,‬ודרשו חז"ל )פסחי נב‪ (:‬שכל זמ שמצוי מי זה‬
‫ָ‬
‫ְ‪9‬‬
‫לאכילת חיה בשדה‪ ,‬רשאי אתה לאכול ממה שבבית מאותו המי‪.‬‬
‫אבל א! מה שבשדה ָ> ֶלה לחיה‪ ,‬חייב אתה לבער אותו המי‬
‫מהבית )רמב" ז‪ ,‬א(‪ .‬ג! לגבי אד! שליקט גידולי! או קנא! באופ‬
‫המותר )ראה לעיל סעיפי כב ולב( והביא! לביתו ושמר! בקדושת‬
‫שביעית‪ ,‬קיימת ההגבלה הנ"ל‪ .‬במיני! מסויימי! קבעו חז"ל את‬
‫זמ ביעור! )בשנה השמינית‪ ,‬תשע"ו(‪ :‬תאני! – בחנוכה‪ ,‬תמרי! ‪#‬‬
‫בפורי!‪ ,‬ענבי! ויי ‪ #‬בפסח‪ ,‬שמ וזיתי! ‪ #‬בשבועות )רמב" ז‪ ,‬יא(‬
‫)ובשאר המיני! יש ללכת כפי המציאות(‪.‬‬
‫‪ .îô‬מה מבערים ‪ -‬חובת הביעור חלה רק על גידולי! הקדושי!‬
‫בקדושת שביעית‬
‫והוא הדי ש"דמי שביעית" )ראה בסעי" לג( חייבי! בביעור‪ ,‬כגו‬
‫שמכר ענבי! של שביעית וקיבל כס)‪ ,‬הכס) חייב ביעור כשיגיע‬
‫זמ ביעור הענבי! )כא‪ ,‬יג( בערב פסח תשע"ו‪.‬‬
‫]תלוי בסוג הגידול ובבעלות הקרקע )ראה סעיפי כט ונא([‪.‬‬
‫נכרי או אוצר בית‪#‬די‪ .‬ורק א! אי הפרש כנ"ל‪ ,‬המחמיר לקנות‬
‫מחנות שומרת שמיטה‪ ,‬תבוא עליו ברכה )יח‪ ,‬ב; כה‪ ,‬א וטו וכו(‪ .‬ומי‬
‫שנהג לקנות רק מחנות שומרי שמיטה‪ ,‬וקשה לו להמשי‪ $‬במנהגו‪,‬‬
‫ורוצה מעתה להסתמ‪ $‬על ההיתר המכירה‪ ,‬צרי‪ $‬לעשות התרת‬
‫נדרי! על שלא אמר "בלי נדר" כשהתחיל לנהוג בחומרא זו )כה‪ ,‬ה(‪.‬‬
‫‪ .ïô‬אופן הביעור ‪ -‬מהות הביעור‪ ,‬הוא הפקר‪ ,‬והיינו שמוציא‬
‫את הגידולי! שברשותו‬
‫שרגיל לאכול בג' סעודות מאותו מי )כא‪ ,‬ב; ש"ה יד‪ ,‬ז([ ומניח! על פתח ביתו‬
‫]ואינו חייב להוציא! לרשות הרבי![‪ ,‬ובפני שלושה אנשי! ]אפילו א! ה!‬
‫מאוהביו )ירושלמי ט‪ ,‬ד( ובטוח שלא יזכו במה שמפקיר[ אומר‪" :‬אחינו בני‬
‫ישראל‪ ,‬כל מי שצרי‪ $‬ליטול‪ ,‬יבוא ויטול" )כא‪ ,‬י ועמ' תקע; כב‪ ,‬ג(‬
‫ילקו"י א‪ ,‬י; כה‪ ,‬ז(‪ .‬וא! מתארח בבית אד! ירא שמי!‪ ,‬א) אינו צרי‪ $‬לשאול א!‬
‫]ומשלושת האנשי!‪ ,‬צרי‪ $‬ששניי! יהיו כשרי! לעדות‪ ,‬ואחד יכול להיות קרוב‬
‫הפירות מיבול נכרי או מהיתר מכירה )כה‪ ,‬יט(‪ .‬וכ רשאי לקנות פירות מאד!‬
‫משפחה שאינו כשר‪ ,‬כל שאינו סמו‪ $‬על שולחנו )אורל"צ‪ ,‬נו; ש"ה ש‪ ,‬ד([‪.‬‬
‫הסומ‪ $‬על היתר מכירה‪ ,‬ואי לחוש בזה לאיסור סחורה ומסירת דמי שביעית‬
‫‪ .ìô‬זכיה בחזרה‪/‬לא ביער ‪ -‬לאחר שהפקיר את גידולי‬
‫השביעית‪ ,‬מותר לבעלי! ולאחרי! לזכות בה!‪ ,‬ומכא ואיל‪ $‬ה!‬
‫מותרי! באכילה ואי נוהגת בה! קדושת שביעית )כא‪ ,‬יא(‪ .‬וא! לא‬
‫הפקיר בזמ ביעור‪ ,‬נאסרו הגידולי! באכילה לכל אד! וחייב‬
‫לבער! מ העול! )א‪ $‬א! לא הפקיר מתו‪ $‬אונס ושכחה‪ ,‬יפקיר כשנזכר‬
‫ומותרי! באכילה( )ש‪ ,‬ז(‪] .‬בשנה השביעית )וכ הדי בשנה הרביעית( בערב יו!‪#‬טוב‬
‫בסעיפי לבלג(‪ ,‬כיו שהמוכר סומ‪ $‬על הרבני! המתירי! )ש‪ ,‬י([‪.‬‬
‫]לאחר שמשאיר לו ולבני ביתו לכל אחד כשיעור‬
‫אחרו של פסח‪ ,‬מקיימי! מצות "ביעור מעשרות" )שו"ע יו"ד שלא‪ ,‬קמד(‪ ,‬א‪ $‬לא‬
‫נוכל לפרט הדיני! במסגרת עלו זה[‪.‬‬
‫והמארח בביתו אד! הנוהג להחמיר ולא לסמו‪ $‬על היתר המכירה‪,‬‬
‫אסור לו להגיש לפניו מיבול היתר מכירה ולהכשילו בדבר שהוא‬
‫נוהג בו איסור )ש‪ ,‬ו(‪] .‬ג! המחמיר ואינו סומ‪ $‬על היתר המכירה‪ ,‬יזהר שלא‬
‫לזלזל בגדולי הדורות והרבני! שסומכי! על ההיתר )ש‪ ,‬כב(‪ ,‬ומותר לו לאכול‬
‫מתבשיל שנתבשל בכלי! שבושלו בה! ירקות מהיתר מכירה‬
‫)חזו"ע תרו"מ‪ ,‬רנז;‬
‫)ראה‬
‫‪ .èò‬אוצר בית‪-‬דין ‪ -‬כמה בתי‪#‬די הנהיגו בזמנינו "אוצר בית‪#‬‬
‫די" )ע"פ תוספתא ח‪ ,‬א(‪ ,‬דהיינו שממני! את בעלי השדות להיות‬
‫שלוחי בית‪#‬די לטפל באיסו) היבול והבאתו לעיר‪ ,‬ומשלמי! לה!‬
‫על טירחת! והוצאותיה! בלבד )עבודת הכלי!‪ ,‬השקיה‪ ,‬קטי)‪ ,‬מיו‪,‬‬
‫אריזה‪ ,‬הובלה(‪ ,‬ובית‪#‬הדי גובי! את ההוצאות מהלוקחי! ללא‬
‫רווחי!‪ ,‬כ‪ $‬שאי בזה איסור סחורה‪] .‬ומותר לקצור ולאסו) היבול כדרכ!‬
‫בשאר שני!‪ ,‬הואיל ועושי! כ לצור‪ $‬הציבור )יח‪ ,‬ד(‪ ,‬וכ מותרי! למדוד ולשקול‪,‬‬
‫כיו שאי זו מכירה רגילה )ש‪ ,‬ה(‪ ,‬והכס) אינו נתפס בקדושת שביעית שהרי אי‬
‫ מקורות היבול ודיניהם ‬
‫כא סחורה )ש‪ ,‬ו(‪ ,‬וג! לא חלה עליה! חובת ביעור‪ ,‬אפילו א! לקח! לפני זמ‬
‫סדר העדיפויות בקניית היבול בשנת השמיטה‪ ,‬הוא כדלהל‪:‬‬
‫הביעור )ש‪ ,‬ז(‪ - .‬ואסור לקחת מהאוצר מבלי לשל! את דמי ההוצאות שנקבעו‬
‫‪ .¬ô‬יבול שישית ‪ -‬חלק מהירקות נלקטי! בשנה השישית‬
‫ומשתמשי! בה! בשביעית לתקופות ארוכות‪ .‬ירקות השדה‬
‫הקשי! ניתני! לאיסו! )תפוח אדמה‪ ,‬גזר‪ ,‬שו!‪ ,‬בצל‪ ,‬דלעת‪ ,‬דלורית(‪ ,‬כמו‬
‫כ ישנ! הרבה ירקות קפואי! )תירס‪ ,‬תפוח אדמה‪ ,‬אפונה‪ ,‬גזר‪ ,‬שעועית‪,‬‬
‫פול‪ ,‬חומוס‪ ,‬במיה ועוד(‪ .‬ירקות אלו‪ ,‬לא חלי! עליה! דיני שביעית‪.‬‬
‫על ידי בית‪#‬הדי‪ ,‬אול! בעוד הגידולי! בשדה‪ ,‬מותר לכל אד! לקחת!‪ ,‬ואי בית‪#‬‬
‫‪ .ò‬יבול חו"ל ‪ -‬השביעית היא מצוה התלויה בקדושת אר‪#‬‬
‫ישראל‪ ,‬א) שנחרב בית‪#‬המקדש‪ ,‬ולכ היא נוהגת בתחומי אר‪#‬‬
‫ישראל בלבד‪ ,‬ואי חלי! דיני שביעית על יבול חו"ל )רמב" ד‪ ,‬כה(‬
‫]והערבה הדרומית‪ ,‬נחשבת כחו"ל‪ ,‬וכוללת את הישובי!‪ :‬יהל‪ ,‬קטורה‪ ,‬יטבתה‪,‬‬
‫סמר‪ ,‬אליפז‪ ,‬אילות )ש"ה ב‪ ,‬ו( ואילת )ש; ילקו"י א‪ ,‬ו([‪.‬‬
‫‪ .êò‬יבול נכרי ‪ -‬קדושת שביעית נוהגת בפירות וירקות שגדלו‬
‫באר‪#‬ישראל )כנ"ל בסעי) הקוד!( ובקרקע של ישראל‪ ,‬אבל א! גדלו‬
‫בקרקע של גוי באר‪#‬ישראל‪ ,‬אי בה! קדושת שביעית‪ ,‬אפילו א!‬
‫יהודי עבד בה )כה‪ ,‬ג( ]וצרי‪ $‬בירור דקדוקי שהוא בודאי גוי‪ ,‬ושהשטח רשו!‬
‫על שמו ולא על ש! יהודי או רשות יהודית )עי' ירושלמי ט‪ ,‬ו לית הדא וכו'([‪ .‬ואי‬
‫להחמיר לנהוג קדושת שביעית בפירות של גוי!‪ ,‬א) לבני אשכנז‪,‬‬
‫ומר השולח ערו‪ $‬ובית‪#‬דינו גזרו על כ‪ $‬בחר! ונידוי )כס"מ שמיטה ד‪,‬‬
‫כט שו"ת אבקת רוכל‪ ,‬כד; כה‪ ,‬ט; טו‪ ,‬זח(‪ .‬ואי בה! איסור סחורה )יז‪ ,‬ב(‬
‫ומכירה במשקל )ש‪ ,‬ז( וספיחי! )ראה בסו" סעי" מא(‪ ,‬ומצות ביעור )כא‪,‬‬
‫ט(‪ ,‬ופטורי! מהפרשת תרומות ומעשרות )שו"ע יו"ד שלא‪ ,‬ד(‪ .‬והוא הדי‬
‫בכל זה ג! לגבי יבול קרקעות הנמכרות לגוי בהיתר המכירה‪.‬‬
‫‪ .ëò‬היתר מכירה ‪ -‬רבי! מהחקלאי! יראי ה' משביתי! את‬
‫שדותיה! בשנת השמיטה‪ ,‬וכבר דרשו חז"ל )ויקרא רבה א‪ ,‬א( את‬
‫ֹ‪/‬י ְד ָבר‪ ,"-‬על שומרי השביעית‪.‬‬
‫הפסוק )תהלי קג‪ ,‬כ(‪ֵֹ ִ?" :‬רי כ ַֹח ע ֵ‬
‫אמנ!‪ ,‬בהיות ולצערנו רוב החקלאי! אינ! שומרי שמיטה‪,‬‬
‫והציבור עשוי להכשל באיסור סחורה ודמי שביעית‪ ,‬ספיחי!‪ ,‬אי‪#‬‬
‫זהירות בקדושת פירות וירקות שביעית‪ ,‬ביעור‪ְ ,‬יצ<א לחו"ל‪ ,‬לכ‬
‫ג! כיו! נזקקת הרבנות הראשית לישראל לעשות "היתר מכירה"‪,‬‬
‫שמוכרי! את הקרקעות לגוי על מנת להציל את המו הע!‬
‫מאיסורי! אלו )כה‪ ,‬א(‪ ,‬שבאופ זה נפקעת קדושת שביעית‬
‫מהגידולי! ולא חלי! עליה! הדיני! הנ"ל‪ ,‬כדי שדה גוי )ש‪ ,‬ח(‪.‬‬
‫ולאחר שהמכירה כבר נעשתה‪ ,‬דעת מר הראש"ל רבינו עובדיה‬
‫יוס) זצ"ל שאפשר לסמו‪ $‬עליה א) לכתחילה‪ ,‬ג! לבני תורה‬
‫המחמירי!‪ ,‬כל שיש הפרש במחיר או בטיב לעומת יבול חו"ל או‬
‫די יכול למנוע זאת שהרי ה! הפקר )חוט שני‪ ,‬שפד([‪.‬‬
‫ובאופ שהמחירי! אינ! גבוהי! ממחיר השוק הכללי‬
‫]ויש שכתבו‬
‫שצרי‪ $‬שיהיו זולי! יותר בהפרש ניכר מבכל שנה‪ ,‬אפילו א! יהיה לבית‪#‬די הפסד‪,‬‬
‫שא! לא כ משכח מצות שביעית )שיח השמיטה ו‪ ,‬כא; אשרי האיש עז‪ ,‬יא([‪ ,‬והקונה‬
‫בקי היטב בהלכות כיצד לנהוג קדושה בגידולי שביעית ולא יכשל‬
‫באיסורי! )כמבואר לעיל סעיפי להלט(‪ ,‬אכ ישנה עדיפות לקנות‬
‫גידולי! אלו מאשר לאכול מיבול חו"ל או יבול נכרי והיתר מכירה‪,‬‬
‫שבזה אנו מחזקי! את ידי החקלאי! שומרי השמיטה‪ ,‬ובפרט שיש‬
‫אומרי! שמצוה לאכול גידולי שביעית )יח‪ ,‬ב ומש מר זצ"ל בעמ' תקכד‬
‫ותקכט(‪ .‬אבל א! מחירי האוצר בית‪#‬די גבוהי! ]כפי שבדר‪ $‬כלל‬
‫המציאות בימינו[‪ ,‬יש לחוש בזה לאיסור סחורה‪ ,‬ולכ עדי) יותר‬
‫לקנות א) מיבול היתר מכירה )יח‪ ,‬ב; כה‪ ,‬טו(‪ ,‬ומכל שכ א! אינו בקי‬
‫בפרטי ההלכה כיצד לנהוג קדושה בגידולי שביעית‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫לאור הביקוש הרב לעלו‪ ,‬ברצוננו להגדיל את ההפצה‪ .‬כל המעוני‬
‫לתרו לזיכוי הרבי‪ ,‬יפנה לטל'‪ ,02 5324067 :‬ותבוא עליו ברכה‪ .‬נית‬
‫להנציח שמות • נא לשמור על קדושת העלון • ניתן להשיג את העלון‬
‫באתר מאור לפסגה‪ • www.maorlapisga.org :‬ניתן להשיג לוח זמנים‬
‫לקדושת גידולי שביעית‪ ,‬איסור ספיחים ומצות ביעור‬
‫באתר "המכון למצוות התלויות בארץ" ‪www.hamachon.co.il‬‬
‫העלון מוקדש לרפואת זכריה בן שושנה ניזה‪ ,‬אביגיל רבקה בת שרה‪ ,‬דיקלה חנה‬
‫בת אורנה‪ ,‬אלון בן אביגיל רבקה‪ ,‬שמעון בן גרציה‪ ,‬מרינה בת דינה‪ ,‬משפ' מויאל‪,‬‬
‫משפ' בן‪-‬זקן‪ ,‬יהודית בת חנה‪ ,‬זהבה בת רחל‪ ,‬לונה בת סוזן‪ .‬שושנה בת מלכה‪,‬‬
‫מרים חיה בת מסעודה‪ ,‬נח בן חוה‪ ,‬גרציה בת חנה‪ ,‬אברהם בן חנה‪ ,‬דניאל בן הדסה‬
‫שיפרה‪ ,‬יהושע בן רחל‪ ,‬אילה בת רות‪ .‬להצלחת משפחות‪ :‬גניש‪ ,‬בוקובסקי‪ ,‬סוליקה‪,‬‬
‫אמסלם‪ .‬שלמה עמאר בן סולטנה‪ ,‬איתיה בת שרה רחל‪ ,‬ניר בן חנה‪ .‬זיווג הגון‬
‫לאורטל בת תמר‪ ,‬יעקב בן מרינה‪ .‬זש"ק ושלו"ב לטליה בת גולדה ומיכאל בן רחל‬
‫שרה‪ .‬ולעילוי נשמת נפתלי בן שמעה‪ ,‬משה שמואל בן אסתר‪ ,‬גבריאל בן חנה‪ .‬אהרן‬
‫בן דבורה‪ ,‬שלמה בן מרים‪ ,‬שרה בת בלה‪ ,‬יעקב בן סולטנה‪ ,‬דוד בן מיכל‪ ,‬יהודה בן‬
‫בת‪-‬שבע‪ ,‬ציון בן רחל‪ ,‬דינה בת חנה‪ ,‬יהושע בן חנה‪ ,‬שמעון בן שמחה‪ ,‬אסתר בת‬
‫סעודה‪ ,‬מאיר בן רחמה‪ .‬רבקה חיה בת איז'ה‪ ,‬מרים חיטיבאשווילי‪ ,‬חביבה בת‬
‫ניזמה‪ ,‬משולם בן צבי‪ ,‬שלום בן סוליקה‪ ,‬ר'שמעון בן איז'ה‪ ,‬סעדה בת רחל‪ ,‬דוד בן‬
‫אסתר‪ ,‬מרסדס בת תמר‪ ,‬מסעוד בן אונישה‪ ,‬ששון בן שרה‪ ,‬אביה יהושע בן רונית‪,‬‬
‫חיים חי מנחם בן בלנש‪ ,‬יהודה בן שרה‪ ,‬דוד בן דורית‪ ,‬אוריה בן כוכב‪ ,‬יצחק בן‬
‫רחנה‪ ,‬משה חי בן רינת‪ ,‬הרב חיים בן סעדה‪ ,‬שמואל נורברט בן אליס‬
‫מומה‪ ,‬מרדכי בן סולטנה‪ ,‬ג'ריה בת עסילה‪ ,‬משה דוד בן סעדה‪.‬‬