מי כרמל בע;quot&מ תאגיד המים והביוב של חיפה 04/14 מס` פומבי מכרז אופיר

‫מי כרמל בע"מ‬
‫תאגיד המים והביוב של חיפה‬
‫מכרז פומבי מס' ‪04/14‬‬
‫ביצוע עבודות שיקום ושדרוג מערכות מים וביוב ברח' אופיר ובשן‬
‫תאגיד מי כרמל בע"מ )להלן‪" :‬התאגיד"( מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות שיקום ושדרוג מערכות מים וביוב‬
‫ברח' אופיר ובשן‪.‬‬
‫רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים‪/‬קבלנים העונים על הדרישות הבאות במצטבר‪:‬‬
‫א‪ .‬קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט‪-‬‬
‫‪ 1969‬ותקנותיו( בענף הנחת קווי מים וביוב )סימול ‪ (400‬סיווג כספי ב‪ 1-‬לפחות וגם )סימול ‪ (200‬סיווג‬
‫כספי ג‪ 1-‬לפחות לפיתוח תשתיות )שני הסיווגים במצטבר(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על המציע לצרף להצעתו הוכחות בגין ניסיון בביצוע עבודות בסדר גודל דומה לרבות ניסיון‬
‫עבודה במי תהום וביצוע עבודות דיפון ב ‪ 3-‬השנים האחרונות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד‪ .‬בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין‬
‫חברות וישויות שונות‪.‬‬
‫ד‪ .‬המציע רכש את מסמכי המכרז‪.‬‬
‫ה‪ .‬המציע חייב להשתתף בכנס‪/‬סיור הקבלנים‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז‪.‬‬
‫על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ‪ -‬מדד כללי ‪ -‬מבנק מוכר בסך‬
‫של ‪ ₪ 100,000‬אשר תהא בתוקף עד ליום ‪) 07/12/14‬כולל(‪.‬‬
‫וועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא צורפה לה ערבות כנדרש‪.‬‬
‫תקופת החוזה הינה ל‪) 6 -‬שישה( חודשים מיום חתימת החוזה ו‪/‬או מיום קבלת צו להתחלת עבודה‪.‬‬
‫כנס‪/‬סיור קבלנים יתקיים ביום ‪ 21/08/14‬בשעה ‪ 09:00‬במשרדי התאגיד ברח' הרץ היינריך ‪ ,18‬חוף שמן ‪ -‬חיפה‬
‫ההשתתפות בכנס‪/‬סיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי ביצוע העבודות מותנה בקיום תקציב בתאגיד‪ ,‬וכי המזמין רשאי לבצע את העבודה בחלקה או‬
‫לבטלה כליל בהתאם לזמינות התקציב‪ ,‬וזאת אף במידה ונחתם חוזה בין הצדדים‪ .‬במקרה זה יוחזרו לקבלן‬
‫ההוצאות בגין הוצאת הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז בלבד‪.‬‬
‫טלפון ומען לפרטים‪ ,04-8685846/7 :‬רח' הרץ היינריך ‪ ,18‬חוף שמן ‪ -‬חיפה‪ .‬פקס‪.04-8685947 :‬‬
‫המועד האחרון להגשה‪ 07/09/14 :‬בשעה ‪.12:00‬‬
‫עלות רכישת מסמכי המכרז‪ :‬סך של ‪ ₪ 1,500‬בתוספת מע"מ‪.‬‬
‫ניתן לעיין ולרכוש את מסמכי המכרז החל מיום ‪) 21/08/14‬אחרי כנס הקבלנים( ועד ליום ‪ 28/08/14‬בימים א'‪-‬ה'‬
‫בין השעות ‪ 09:30‬עד ‪.15:30‬‬
‫בכבוד רב ובברכה‪,‬‬
‫אינג' נור אלדן‬
‫מנכ"ל התאגיד ויו"ר וועדת המכרזים‬