דו"ח תקופתי לשנת 2012

‫דוח תקופתי לשנת‬
‫‪2012‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫פרק זה בדוח התקופתי‪ ,‬העוסק בתיאור החברה‪ ,‬התפתחות עסקיה ותחומי פעילותה‪,‬‬
‫כולל גם מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח – ‪.1968‬‬
‫מידע צופה פני עתיד הינו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד‪ ,‬המבוסס על אינפורמציה‬
‫הקיימת בחברה במועד הדוח וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה נכון למועד‬
‫הדוח‪ .‬התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות‬
‫או המשתמעות ממידע זה‪ .‬במקרים מסוימים‪ ,‬ניתן לזהות קטעים המכילים מידע‬
‫צופה פני עתיד על‪-‬ידי הופעת מילים כגון‪" :‬החברה מעריכה"‪" ,‬החברה סבורה"‪,‬‬
‫"צפוי‪/‬ה" וכדומה‪ ,‬אך ייתכן כי מידע זה יופיע גם בניסוחים אחרים‪.‬‬
‫חלק זה כולל תיאור כללי ותמציתי של מוצרי ביטוח וכיסויים ביטוחיים‪ .‬התנאים‬
‫המלאים והמחייבים הם התנאים המפורטים בכל פוליסה ו‪/‬או חוזה ביטוח לפי‬
‫העניין‪ .‬התיאור הינו לצרכי דוח זה בלבד ולא ישמש לצרכי פרשנות הפוליסות‪.‬‬
‫עסקי החברה הינם בתחומים הדורשים ידע מקצועי רב אשר במסגרתו מקובלים‬
‫מונחים מקצועיים רבים‪ ,‬החיוניים להבנת עסקי החברה‪ .‬על מנת להביא את תיאור‬
‫עסקי החברה באופן בהיר ככל שניתן‪ ,‬הובא תיאור עסקי החברה תוך שימוש הכרחי‬
‫במונחים מקצועיים אלו‪ ,‬בצירוף הסבר וביאור בהירים ככל שניתן‪.‬‬
‫יש לקרוא את הדוח התקופתי‪ ,‬על כל חלקיו‪ ,‬כמקשה אחת‪.‬‬
‫הערכים הכספיים הנקובים בדוח זה הינם באלפי ‪) ₪‬זולת כאשר צוין אחרת(‪.‬‬
‫הסכומים הנקובים בדוח זה הינם סכומים מדווחים‪ ,‬ראה ביאור ‪ 2‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫א‪1 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫קיצורים ומשמעותם‬
‫למען נוחות הקורא בדוח זה‪ ,‬תהיינה לקיצורים הבאים‪ ,‬המשמעות הרשומה לצידם‪:‬‬
‫דמים ‪-‬‬
‫סכומים המשולמים על ידי המבוטח לכיסוי הוצאות המבטח‪ ,‬כגון‪ :‬דמי רישום‪ ,‬או לכיסוי‬
‫תשלומי חובה כגון‪ :‬מיסים והיטלים שונים‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים ‪-‬‬
‫הדוחות הכספיים של החברה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2012‬‬
‫הממונה ‪-‬‬
‫הממונה על שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחסכון במשרד האוצר‪.‬‬
‫המפקח ‪-‬‬
‫המפקח על הביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח(‪ ,‬התשמ"א ‪.1981 -‬‬
‫הקבוצה ‪-‬‬
‫קבוצת מנורה מבטחים החזקות בע"מ‪ .‬קבוצת גופים פיננסיים המוחזקת על ידי החברה‬
‫הציבורית מנורה החזקות‪ ,‬שהחל מיום ‪ 1.2.2013‬הינה חברת האם של החברה‪.‬‬
‫החברה‪/‬שומרה ‪-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‪.‬‬
‫חוזרי המפקח ‪-‬‬
‫חוזרים‪ ,‬טיוטות של חוזרים ושל תקנות‪ ,‬ניירות עמדה והבהרות המתפרסמים על ידי‬
‫הממונה או המפקח‪.‬‬
‫חוק הגנת הפרטיות ‪-‬‬
‫חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א ‪.1981 -‬‬
‫חוק החברות ‪-‬‬
‫חוק החברות‪ ,‬תשנ"ט‪.1999-‬‬
‫חוק הפיקוח ‪-‬‬
‫חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח(‪ ,‬התשמ"א ‪.1981 -‬‬
‫חוק הפלת"ד ‪-‬‬
‫חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‪ ,‬תשל"ה ‪.1975 -‬‬
‫חוק חוזה הביטוח ‪-‬‬
‫חוק חוזה הביטוח‪ ,‬התשמ"א ‪.1981 -‬‬
‫חיתום ‪-‬‬
‫תהליך אישור הצעת הביטוח ופעולת תמחור הביטוח‪ ,‬נקבעת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בעזרת הנחות‬
‫אקטואריות‪.‬‬
‫מנורה החזקות ‪-‬‬
‫מנורה מבטחים החזקות בע"מ‪ .‬עד ליום ‪ - 31.1.2013‬חברת האם של חברת האם של‬
‫החברה )מנורה מבטחים( והחל מיום ‪ - 1.2.2013‬החברה האם של החברה‪.‬‬
‫מנורה מבטחים ‪-‬‬
‫מנורה מבטחים ביטוח בע"מ‪ .‬עד ליום ‪ - 31.1.2013‬חברת האם של החברה ומיום ‪1.2.2013‬‬
‫‪ -‬חברה אחות של החברה‪.‬‬
‫פרמיות ‪-‬‬
‫הסכום שמשלם המבוטח למבטח עבור הפוליסה )דמי הביטוח(‪.‬‬
‫צבירה ‪-‬‬
‫הרווח הנוצר בענף ביטוח רכב חובה או בביטוח חבויות בשנת חיתום שאיננה סגורה‪,‬‬
‫והנצבר על פי התקנות לתביעות תלויות‪.‬‬
‫קולקטיב ‪-‬‬
‫התארגנות משותפת של קבוצת אנשים‪ ,‬מחברה או מארגון גדול‪ ,‬אשר רוצים לערוך‬
‫ביטוחים בחברת ביטוח אחת‪.‬‬
‫שייר ‪-‬‬
‫החלק מהפרמיה או בתביעה שאינו מכוסה בביטוח משנה‪.‬‬
‫תגמולי ביטוח ‪-‬‬
‫סכום שיש לשלמו על פי הפוליסה‪.‬‬
‫תקנות דין וחשבון ‪-‬‬
‫תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(‪ ,‬התשנ"ח ‪.1998 -‬‬
‫תקנות ההון המינימאלי ‪-‬‬
‫תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(‪ ,‬התשנ"ח‪.1998 -‬‬
‫תקנות דרכי ההשקעה ‪-‬‬
‫תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעות ההון והקרנות של מבטח וניהול‬
‫התחייבויותיו(‪ ,‬התשס"א ‪.2001 -‬‬
‫תקנות דירקטוריון וועדותיו‪ -‬תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו(‪ ,‬התשס"ז‪.2007 ,‬‬
‫‪- I.B.N.R‬‬
‫)‪ (lncurred but not reported‬הפרשה בגין תביעות שאירעו אך טרם דווחו לחברה‪.‬‬
‫א‪2 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .1‬חלק א' ‪ -‬פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה‬
‫‪ .1.1‬פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה‬
‫‪ .1.2‬תחומי פעילות‬
‫‪ .1.3‬השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה‬
‫‪ .1.4‬חלוקת דיבידנדים‬
‫‪ .2‬חלק ב' ‪ -‬מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה‬
‫‪ .2.1‬ריכוז תוצאות הפעילות‬
‫‪ .2.2‬מידע כספי לפי תחומי הפעילות‬
‫‪ .3‬חלק ג' ‪ -‬תיאור ומידע לגבי תחומי הפעילות של החברה‬
‫‪3.1‬‬
‫תחום ביטוח רכב חובה‬
‫‪ 3.1.1‬מידע כללי על תחום הפעילות‬
‫‪ 3.1.2‬מוצרים ושירותים‬
‫‪ 3.1.3‬פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים‬
‫‪ 3.1.4‬לקוחות‬
‫‪ 3.1.5‬שיווק והפצה‬
‫‪ 3.1.6‬התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‬
‫‪ 3.1.7‬ביטוח משנה‬
‫‪ 3.1.8‬ספקים ונותני שירותים‬
‫‪ 3.1.9‬תחרות‬
‫‪ 3.1.10‬מוצרים חדשים‬
‫‪ 3.1.11‬הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה‬
‫‪3.2‬‬
‫תחום ביטוח רכב רכוש‬
‫‪ 3.2.1‬מידע כללי על תחום הפעילות‬
‫‪ 3.2.2‬מוצרים ושירותים‬
‫‪ 3.2.3‬פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים‬
‫‪ 3.2.4‬לקוחות‬
‫‪ 3.2.5‬שיווק והפצה‬
‫‪ 3.2.6‬התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‬
‫‪ 3.2.7‬ביטוח משנה‬
‫‪ 3.2.8‬ספקים ונותני שירותים‬
‫‪ 3.2.9‬תחרות‬
‫‪ 3.2.10‬מוצרים חדשים‬
‫‪ 3.2.11‬הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה‬
‫‪3.3‬‬
‫תחום ביטוחי רכוש ויתר ענפי הביטוח‬
‫‪ 3.3.1‬מידע כללי על תחום הפעילות‬
‫‪ 3.3.2‬מוצרים ושירותים‬
‫‪ 3.3.3‬פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים‬
‫‪ 3.3.4‬לקוחות‬
‫‪ 3.3.5‬שיווק והפצה‬
‫‪ 3.3.6‬התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‬
‫‪ 3.3.7‬ביטוח משנה‬
‫‪ 3.3.8‬ספקים ונותני שירותים‬
‫‪ 3.3.9‬תחרות‬
‫‪ 3.3.10‬מוצרים חדשים‬
‫‪ 3.3.11‬הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה‬
‫א‪3 -‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪3.4‬‬
‫תחום תיווך ביטוחי‬
‫‪ 3.4.1‬מידע כללי על תחום הפעילות‬
‫‪ 3.4.2‬מוצרים ושירותים‬
‫‪ 3.4.3‬פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים‬
‫‪ 3.4.4‬לקוחות‬
‫‪ 3.4.5‬שיווק והפצה‬
‫‪ 3.4.6‬התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‬
‫‪ 3.4.7‬ביטוח משנה‬
‫‪ 3.4.8‬ספקים ונותני שירותים‬
‫‪ 3.4.9‬תחרות‬
‫‪ 3.4.10‬מוצרים חדשים‬
‫‪ 3.4.11‬הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה‬
‫‪ .4‬חלק ד' ‪ -‬מידע נוסף אודות ענפי ביטוח כללי שלא נכללו בתחומי הפעילות‬
‫‪ .5‬חלק ה' ‪ -‬מידע נוסף ברמת כלל החברה‬
‫‪5.1‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‪5.10‬‬
‫‪5.11‬‬
‫‪5.12‬‬
‫‪5.13‬‬
‫‪5.14‬‬
‫‪5.15‬‬
‫‪5.16‬‬
‫‪5.17‬‬
‫‪5.18‬‬
‫‪5.19‬‬
‫‪5.20‬‬
‫סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות‬
‫מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה לרבות חסמי כניסה ויציאה‬
‫השקעות‬
‫ביטוח משנה‬
‫ספקים ונותני שירותים‬
‫הון אנושי‬
‫שיווק והפצה‬
‫רכוש קבוע‬
‫עונתיות‬
‫נכסים לא מוחשיים‬
‫הליכים משפטיים‬
‫מימון‬
‫מיסוי‬
‫הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה‬
‫מידע בדבר שינוי חריג בעסקי החברה‬
‫אירוע או עניין החורגים מעסקי החברה הרגילים‬
‫יעדים ואסטרטגיה עסקית‬
‫צפי להתפתחות בשנה הקרובה‬
‫מגזרים גיאוגרפיים‬
‫תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי החברה‬
‫‪ .6‬חלק ו' ‪ -‬משטר תאגידי‬
‫‪6.1‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪6.4‬‬
‫ישיבות דירקטוריון‬
‫ועדות הדירקטוריון‬
‫קצין ציות‬
‫קוד אתי‬
‫‪ .7‬חלק ז' ‪ -‬ניהול סיכונים‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.2‬‬
‫דיון בגורמי סיכון‬
‫טבלת גורמי סיכון‬
‫א‪4 -‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ .1‬חלק א' – פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה‬
‫‪ .1.1‬פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה‬
‫‪1.1.1‬‬
‫שומרה היא חברת ביטוח ישראלית הפועלת בתחומי הביטוח הכללי באמצעות סוכני ביטוח‬
‫ומשווקת את ענפי הביטוח הכללי לסוגיהם‪.‬‬
‫‪1.1.2‬‬
‫שומרה נוסדה ביום ‪ 30.4.1943‬תחת השם‪" :‬פלגלס‪ ,‬חברה א"י לביטוח חלונות ראווה בע"מ"‪ ,‬וביום‬
‫‪ 22.12.1983‬שונה שמה של החברה ל"שומרה חברה לביטוח בע"מ"‪.‬‬
‫‪1.1.3‬‬
‫שומרה הינה חברת בת בבעלות מלאה )‪ (100%‬של מנורה החזקות‪:‬‬
‫עד ליום ‪ 31.1.2013‬הייתה שומרה בבעלות מלאה של חברת מנורה מבטחים‪ .‬ביום ‪31.1.2013‬‬
‫העבירה מנורה מבטחים את מלוא מניותיה )‪ (100%‬של שומרה לידי חברת האם של מנורה‬
‫מבטחים‪ ,‬מנורה החזקות‪ ,‬בצירוף שטרי הון שהנפיקה שומרה למנורה מבטחים ושהיו בתוקף באותו‬
‫המועד כדיבידנד בעין‪ ,‬וזאת לאחר אישור המפקח )ראה ביאור ‪ 1‬לדוחות הכספיים(‪.‬‬
‫‪1.1.4‬‬
‫לחברה שלוש חברות בנות בבעלות מלאה )‪.(100%‬‬
‫‪1.1.4.1‬‬
‫חברת הבת סיני סוכנות‬
‫‪ 1.1.4.1.1‬סיני סוכנות הוקמה ב‪ 29.4.1982 -‬והינה בבעלות מלאה של החברה‪ .‬פעילותה‬
‫של סיני סוכנות הינה כמתווך )ברוקר( בתחום הביטוח הכללי ובתחום ביטוח‬
‫החיים וזאת באמצעות סוכני ביטוח‪.‬‬
‫‪1.1.4.1.2‬‬
‫‪1.1.4.2‬‬
‫סיני סוכנות תתואר בהרחבה ב"תחום תיווך ביטוחי" במסגרת פעילות החברה‬
‫)ראה סעיפים ‪ 2.2.4 ,1.2.4‬ו‪ 3.4 -‬להלן(‪.‬‬
‫חברת הבת שומרה נדל"ן‬
‫‪ 1.1.4.2.1‬שומרה נדל"ן הוקמה ביום ‪ 18.9.1994‬ומהווה זרוע ההשקעה בנדל"ן של‬
‫החברה‪ .‬החברה רואה בפעילות שומרה נדל"ן חלק אינטגראלי מפעילותה‪ ,‬ולכן‬
‫משקפת את פעילותה בדוחותיה הכספיים כפעילות החברה‪.‬‬
‫‪ 1.1.4.2.2‬בבעלות שומרה נדל"ן נכסים המפורטים בסעיף ‪ .5.8.1‬עד ‪ 5.8.4‬להלן‪.‬‬
‫‪1.1.4.3‬‬
‫חברת הבת ארנון את וינשטוק‬
‫‪ 1.1.4.3.1‬סוכנות הביטוח הוקמה ביום ‪ 27.6.1989‬בשם סיני מורשי חיתום סוכנות‬
‫לביטוח )‪ (1989‬בע"מ ושינתה את שמה בעקבות רכישת פעילות סוכנות‬
‫הביטוח "ארנון את וינשטוק תכנון וניהול ביטוחי" בתחילת שנת ‪.2011‬‬
‫‪ 1.1.4.3.2‬ארנון את וינשטוק משווקת בעיקר את מוצרי חברת האם‪ ,‬מנורה מבטחים‪ ,‬וכן‬
‫מוצריהן של חברות ביטוח נוספות‪ .‬בגין שירותיה עבור חברות הביטוח‬
‫השונות‪ ,‬מקבלת מהן ארנון את וינשטוק עמלות‪.‬‬
‫‪ 1.1.4.3.3‬סוכנות ארנון את וינשטוק מוצגת ב"תחום תיווך ביטוחי" במסגרת פעילות‬
‫החברה )ראה סעיפים ‪ 2.2.4 ,1.2.4‬ו‪ 3.4 -‬להלן(‪.‬‬
‫‪1.1.5‬‬
‫תרשים מבנה האחזקות של החברה‪:‬‬
‫שומרה חברה‬
‫לביטוח בע"מ‬
‫שומרה נדל"ן בע"מ‬
‫)‪(100%‬‬
‫סיני סוכנות‬
‫לביטוח בע"מ‬
‫)‪(100%‬‬
‫א‪5 -‬‬
‫ארנון את וינשטוק‬
‫סוכנות לביטוח‬
‫)‪ (1989‬בע"מ‬
‫‪1‬‬
‫)‪(100%‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ .1.2‬תחומי פעילות‬
‫כללי‬
‫החברה פועלת כמבטחת בתחום הביטוח הכללי‪ ,‬בעיקר בענפי הפרט‪ ,‬באמצעות סוכני ביטוח נבחרים וזאת‬
‫בשלושה תחומים עיקריים‪" :‬ביטוח רכב חובה"‪" ,‬ביטוח רכב רכוש" ו"ביטוח רכוש ויתר ענפי הביטוח"‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬לחברה תחום פעילות נוסף )רביעי( באמצעות סיני סוכנות וארנון את וינשטוק והוא תחום "תיווך‬
‫ביטוחי"‪.‬‬
‫להלן תיאור קצר של ענף הביטוח הכללי‪:‬‬
‫הביטוח הכללי‪ ,‬על ענפיו השונים‪ ,‬מכסה סיכוני נזקים ו‪/‬או אובדן הנגרמים לרכוש או לגוף‪ ,‬לרבות לצדדים‬
‫שלישיים‪ .‬תקופת הביטוח המקובלת בענפי הביטוח הכללי הינה לשנים עשר חודשים‪ .‬בדרך‪-‬כלל חוזה‬
‫הביטוח הינו וולונטרי ואין חובה לכורתו‪ ,‬למעט בענף ביטוח חובה לרכב‪.‬‬
‫מקובל לחלק את ענפי הביטוח הכללי לשתי קבוצות עיקריות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫נזקי רכוש ‪ -‬שבהם קביעת סכום הנזק והפיצוי בגינו נעשית‪ ,‬בדרך‪-‬כלל‪ ,‬סמוך למועד קרות מקרה‬
‫הביטוח )מועד התביעה(‪ .‬ענפים אלה מוגדרים כענפים עם "זנב תביעות קצר"‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫נזקי חבויות ואחריות‪ ,‬לרבות בענף ביטוח החובה ‪ -‬שבהם משך הזמן הנדרש להודעה על תביעה‪,‬‬
‫להתגבשותה‪ ,‬ולקביעת גובה הנזק והפיצוי בגינו ‪ -‬ארוך יותר‪ ,‬ועשוי לארוך מספר שנים‪ .‬ענפים אלה‬
‫מוגדרים כענפים עם "זנב תביעות ארוך"‪.‬‬
‫למאפיינים שונים אלה ניתן ביטוי בכללים החשבונאיים ובתקנות המחייבות חברות ביטוח‪ ,‬לרבות אופן‬
‫ומועד ההכרה ברווח בענפי הרכוש והחבויות‪ .‬לאור העובדה כי משך התגבשות התביעה בענפי הרכוש הינו‬
‫קצר )זנב תביעות קצר(‪ ,‬רשאיות חברות הביטוח להכיר ברווח הנוצר בענף בתוך תקופת הדוח הרלוונטית‪.‬‬
‫מאידך‪ ,‬בענפי החובה והחבויות שם התגבשות התביעה היא ארוכה‪) ,‬זנב תביעות ארוך( חברות הביטוח אינן‬
‫רשאיות להכיר ברווח לכאורה הנוצר להן בענפים אלה‪ ,‬אלא לאחר חלוף ‪ 3‬שנים משנת חיתום הפוליסה‬
‫בענף החובה ולאחר ‪ 5‬שנים בענפי החבויות‪.‬‬
‫גרעון בענפים אלה )עודף הוצאות על הכנסות(‪ ,‬אם נוצר‪ ,‬נרשם מייד עם היווצרו‪ ,‬אולם במידה ונוצר רווח‬
‫בענפים אלה‪ ,‬מחויבת החברה להגדיל את סכום ההפרשה לתביעות התלויות בסכום הרווח לכאורה‪ ,‬ולהציג‬
‫תוצאת "‪ "0‬בענף‪ ,‬וזאת למשך שלוש שנים‪ .‬סכומים אלה נקראים "צבירה" )לעניין סכומי הצבירה בענף רכב‬
‫חובה ראה סעיף ‪ 2.2.1.1‬להלן‪ ,‬ולעניין סכומי הצבירה בענפי החבויות האחרים‪ ,‬ראה סעיף ‪ 2.2.3.3‬להלן(‪.‬‬
‫לאור האמור הכירה החברה בשנת ‪ 2012‬ברווחים בגין שנת חיתום ‪ 2009‬ובשנת ‪ 2011‬הכירה החברה‬
‫ברווחים בגין שנת חיתום ‪.2008‬‬
‫בענפי החבויות‪ ,‬לאור העובדה שמדובר בחברה בתחילת דרכה‪ ,‬וכמות החשיפות אינה סטטיסטית‪ ,‬הנחה‬
‫המפקח על הביטוח לחברה לבצע את המתואר לעיל במשך ‪ 5‬שנים‪ ,‬במקום ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫פירוט תחומי הביטוח הכללי‬
‫‪.1.2.1‬‬
‫ביטוח רכב חובה‬
‫ביטוח שרכישתו חובה על פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש]‪ ,‬תש"ל‪) 1970 -‬להלן‪" :‬פקודת‬
‫ביטוח רכב מנועי"( ומכסה כנגד מקרים של נזקי גוף בלבד לנוהגים ו‪/‬או לנוסעים ברכב המבוטח‬
‫ו‪/‬או להולכי רגל שנפגעו מפגיעת הרכב המבוטח‪.‬‬
‫‪.1.2.2‬‬
‫‪.1.2.3‬‬
‫ביטוח רכב רכוש‬
‫‪‬‬
‫ביטוחי צד שלישי המכסים את המבוטח בגין נזק לרכוש צד שלישי בקרות מקרה ביטוח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוחי מקיף המכסים‪ ,‬בנוסף לנזקי צד שלישי כמתואר לעיל‪ ,‬גם נזק רכוש לרכב המבוטח‬
‫עצמו בקרות מקרה ביטוח‪ ,‬וכן ביטוח מקיף חלקי‪ ,‬במסלולים שונים‪.‬‬
‫ביטוח רכוש ויתר ענפי הביטוח‬
‫ביטוח במסגרת הפוליסה התקנית לביטוח דירה ופוליסות דירה מורחבות כמו גם פוליסות לביטוח‬
‫מקיף לבתי עסק במסלולים שונים‪ ,‬ביטוחי חבויות‪ ,‬הנדסי‪ ,‬יהלומנים‪ ,‬תאונות אישיות ושונות‪.‬‬
‫תיווך ביטוחי‬
‫‪.1.2.4‬‬
‫חברות הבת‪ ,‬סיני סוכנות וארנון את וינשטוק פועלות בתחום התיווך הביטוחי‪.‬‬
‫בפעילות זו‪ ,‬להבדיל מפעילותה של שומרה‪ ,‬אין הסוכנויות נושאת בסיכון ביטוחי‪ ,‬אלא חברות‬
‫הביטוח עימן היא קשורה‪.‬‬
‫א‪6 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫סיני סוכנות‬
‫סיני סוכנות משווקת מוצרי ביטוח כללי של שומרה ומוצרי ביטוח כללי וחיים של מנורה מבטחים‪,‬‬
‫ושל חברות ביטוח נוספות בשוק‪ .‬בגין שירותיה עבור חברות הביטוח השונות‪ ,‬מקבלת מהן סיני‬
‫סוכנות עמלות‪ .‬העמלות המגיעות לסוכנים העובדים באמצעות סיני סוכנות‪ ,‬משולמות להם ישירות‬
‫על ידי חברות הביטוח‪ ,‬ולסיני סוכנות משולמים רק הפרשי עמלות המגיעים לה מעבר לעמלות‬
‫המגיעות לסוכנים‪.‬‬
‫ארנון את וינשטוק‬
‫ארנון את וינשטוק פועלת באמצעות סוכני ביטוח בענפי ביטוח חיים והביטוח הכללי ומשווקת‬
‫בעיקר את מוצרי חברת מנורה מבטחים‪ ,‬וכן מוצריהן של חברות ביטוח נוספות‪ .‬בגין שירותיה עבור‬
‫חברות הביטוח השונות‪ ,‬מקבלת מהן ארנון את וינשטוק עמלות‪.‬‬
‫הפעילות המפורטת בתחומים המתוארים בסעיפים ‪ 1.2.1‬עד ‪ 1.2.3‬לעיל‪ ,‬מפורטת בהתאם להוראות תקנות‬
‫דין וחשבון‪ ,‬גם בביאור ‪" - 3‬מגזרי פעילות" המהווה חלק מדוחותיה הכספיים של החברה‪.‬‬
‫)תיאור תחומי הפעילות יעשה לכל תחום בנפרד בחלק ג' לפרק זה‪ ,‬למעט בעניינים הנוגעים לכלל תחומי‬
‫הפעילות של החברה שיתוארו יחד במסגרת חלק ה'(‪.‬‬
‫‪ .1.3‬השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה‬
‫‪.1.3.1‬‬
‫החברה הינה חברה פרטית‪ .‬החברה הינה חברת בת בבעלות מלאה )‪ (100%‬של חברת מנורה‬
‫החזקות‪.‬‬
‫‪.1.3.2‬‬
‫כאמור‪ ,‬ביום ‪ 31.1.2013‬העבירה מנורה מבטחים את מלוא מניותיה )‪ (100%‬של החברה לידי מנורה‬
‫החזקות בצירוף שטרי הון שהנפיקה שומרה למנורה ביטוח ושהיו בתוקף באותו המועד כדיבידנד‬
‫בעין‪ ,‬וזאת לאחר אישור המפקח‪.‬‬
‫‪.1.3.3‬‬
‫נכון למועד הדוח‪ ,‬הון המניות הרשום של החברה הינו ‪ 100,000,000‬מניות בנות ‪ ₪ 1‬כל אחת‪.‬‬
‫‪.1.3.4‬‬
‫ההון המונפק והנפרע הינו ‪ 73,941,016‬מניות רגילות בנות ‪ ₪ 1‬כל אחת‪ ,‬המוחזקות במלואן על ידי‬
‫מנורה החזקות )‪.(100%‬‬
‫‪.1.3.5‬‬
‫לחברה עודף בסך ‪ 89,822‬אלפי ‪ ₪‬מעל ההון העצמי המינימאלי הקבוע בתקנות )ראה ביאור ‪12‬‬
‫לדוח הכספי(‪.‬‬
‫‪.1.3.6‬‬
‫כתבי התחייבות ושטרי הון ‪ -‬ראה ביאור ‪ 17‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪.1.3.7‬‬
‫הלוואות בחברות בנות ‪ -‬ראה ביאור ‪ 17‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ .1.4‬חלוקת דיבידנדים‬
‫‪ .1.4.1‬המגבלה ליכולת החברה לחלק דיבידנד נובעת מתקנות ההון המינימאלי ומהוראות המפקח בהקשר‬
‫זה‪ .‬התקנות קובעות הון עצמי מינימאלי הנדרש ממבטח המחושב כנגזרת מהיקף פעילותו‪ ,‬הסדרי‬
‫ביטוח המשנה שלו וסכומי התביעות התלויות‪.‬‬
‫לעניין הוראות הפיקוח בנושא מגבלות חלוקת דיבידנד‪ ,‬ראה ביאור ‪ 12‬לדוחות‪.‬‬
‫‪ .1.4.2‬בשנתיים האחרונות לא חילקה החברה דיבידנד‪.‬‬
‫א‪7 -‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪ .2‬חלק ב' ‪ -‬מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה‬
‫‪ .2.1‬ריכוז תוצאות הפעילות‬
‫‪2012‬‬
‫‪70,073‬‬
‫‪6,551‬‬
‫‪2,881‬‬
‫‪5,407‬‬
‫‪5,242‬‬
‫‪90,154‬‬
‫‪31,698‬‬
‫‪58,456‬‬
‫רווח ממגזרי הפעילות‪:‬‬
‫תחום ביטוח רכב חובה‬
‫תחום ביטוח רכב רכוש‬
‫תחום ביטוח רכוש ויתר ענפי הביטוח‬
‫תחום תיווך ביטוחי‬
‫אחר‬
‫סה"כ רווח לפני מס‬
‫מיסים על הכנסה‬
‫רווח נקי לתקופה‬
‫‪2011‬‬
‫‪41,339‬‬
‫‪4,734‬‬
‫‪4,076‬‬
‫‪5,399‬‬
‫‪5,479‬‬
‫‪61,027‬‬
‫‪21,269‬‬
‫‪39,758‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪48,520‬‬
‫‪7,660‬‬
‫‪2,944‬‬
‫‪3,911‬‬
‫‪7,625‬‬
‫‪70,660‬‬
‫‪26,148‬‬
‫‪44,512‬‬
‫בשנת הדוח החברה מציגה גידול ברווח‪ .‬הרווח לפני מס הסתכם בכ‪ 90.2 -‬מיליון ‪ ₪‬לעומת כ‪ 61 -‬מיליון ‪₪‬‬
‫בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬השינוי נובע בעיקר מעליה בהכנסות מהשקעות בתקופת הדוח ביחס לתקופה‬
‫המקבילה אשתקד ומשיפור בתוצאות החיתומיות‪.‬‬
‫בתחום ביטוח החובה חל גידול ברווח בשנת הדוח לסך של כ‪ 70,073 -‬אלפי ‪ ₪‬לעומת סך של כ‪41,339 -‬‬
‫אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ 2011‬וכ‪ 48,520 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪.2010‬‬
‫תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי(‪ ,‬התשמ"ב‪1984 -‬‬
‫)להלן‪" :‬תקנות דרכי חישוב הפרשות"(‪ ,‬מחייבות את חברות הביטוח לזקוף תשואה שנתית של ‪,3%‬‬
‫בתוספת הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן‪ ,‬על מלוא ההתחייבויות הביטוחיות של תחום זה ולצרף‬
‫תשואה תיאורטית זו לסך כספי העתודות )בסעיף תביעות תלויות(‪ .‬הגדלת סעיף התביעות התלויות בסכום‬
‫התיאורטי האמור תבוצע בכל מקרה‪ ,‬וזאת אף אם בפועל תוצאת ההכנסות או ההפסדים מהשקעות‬
‫בפועל הייתה שונה‪.‬‬
‫מכח התקנות האמורות‪ ,‬זקפה החברה בשנת הדוח סך של כ‪ 3.2 -‬מיליון ‪ ₪‬לעומת סך של כ‪ 9.5 -‬מיליון ‪₪‬‬
‫אשתקד לסעיף התביעות התלויות על הכנסות מהשקעות אשר לא הושגו בפועל‪ ,‬וכתוצאה מכך קטן הרווח‬
‫בתחום זה באותו הסכום )ראה גם סעיף ‪ 2.2.1‬להלן(‪.‬‬
‫הרווח מתחום ביטוח רכב רכוש גדל והסתכם בסך של כ‪ 6,551 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת הדוח לעומת ‪ 4,734‬אלפי ‪₪‬‬
‫בשנת ‪ 2011‬ולעומת כ‪ 7,660 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ ,2010‬השיפור בין שנת ‪ 2011‬לשנת ‪ 2012‬מקורו הן מהגידול‬
‫מהכנסות מהשקעות והן מהשיפור בתוצאות החיתומיות‪.‬‬
‫בתחום ביטוח רכוש ויתר ענפי הביטוח‪ ,‬חל קיטון ברווח בשנת הדוח שהסתכם לסך של כ‪ 2,881 -‬אלפי ‪₪‬‬
‫לעומת סך של כ‪ 4,076 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ 2011‬ולעומת סך של כ‪ 2,944 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ .2010‬עיקר השינוי‬
‫בשנת הדוח נובע מתביעות חריגות בענף ביטוח עסקים‪.‬‬
‫הרווח מתחום תיווך ביטוחי הסתכם ברווח של כ‪ 5,407 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת הדוח‪ ,‬לעומת כ‪ 5,399 -‬אלפי ‪₪‬‬
‫בשנת ‪ 2011‬וכ‪ 3,911 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪) 2010‬ראה סעיף ‪ 2.2.4‬להלן(‪.‬‬
‫השינוי ברווח בתוצאת סעיף "אחר" נובע בעיקר משינוי בהכנסות מהשקעות שלא נכללו בדוח מגזרי‬
‫פעילות שאינם מיוחסים לעסקי ביטוח‪.‬‬
‫ריכוז רווח כולל ממגזרי הפעילות‪:‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪91,911‬‬
‫‪10,765‬‬
‫‪4,210‬‬
‫‪5,407‬‬
‫‪10,246‬‬
‫‪122,539‬‬
‫‪43,340‬‬
‫‪79,199‬‬
‫רווח כולל ממגזרי הפעילות‪:‬‬
‫תחום ביטוח רכב חובה‬
‫תחום ביטוח רכב רכוש‬
‫תחום ביטוח רכוש ויתר ענפי הביטוח‬
‫תחום תיווך ביטוחי‬
‫אחר‬
‫סה"כ רווח כולל לפני מס‬
‫מיסים על הכנסה‬
‫רווח כולל לתקופה‬
‫‪2011‬‬
‫‪24,533‬‬
‫‪1,561‬‬
‫‪3,061‬‬
‫‪5,399‬‬
‫‪2,008‬‬
‫‪36,562‬‬
‫‪13,049‬‬
‫‪23,513‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪50,794‬‬
‫‪8,095‬‬
‫‪3,081‬‬
‫‪3,911‬‬
‫‪7,590‬‬
‫‪73,471‬‬
‫‪26,712‬‬
‫‪46,759‬‬
‫רווח כולל ממגזרי פעילות‪ ,‬כולל רווח בשווי הוגן של נכסים פיננסיים‪.‬‬
‫רווח כולל לפני מס בשנת הדוח הסתכם בכ‪ 123 -‬מיליוני ‪ ,₪‬לעומת ‪ 36.5‬מיליוני ‪ ₪‬בשנת ‪ 2011‬ולעומת‬
‫רווח כולל של ‪ 73.5‬מיליוני ‪ ₪‬בשנת ‪ .2010‬עיקר השינוי ברווח הכולל הינו כתוצאה מגידול בהכנסות‬
‫מהשקעות בשנת הדוח‪.‬‬
‫א‪8 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫התפתחות מחזור המכירות של החברה בשנים ‪ ,2010 - 2012‬במיליוני ‪:₪‬‬
‫החברה מראה גידול בהיקפי הפרמיות הנמכרות על ידה מדי שנה בשנה‪ .‬בשנת הדוח מכרה החברה פרמיות‬
‫בסך של כ‪ 679 -‬מיליון ‪ ,₪‬בשנת ‪ 2011‬מכרה החברה פרמיות בסך של כ‪ 587 -‬מיליון ‪) ₪‬גידול של כ‪(15.7% -‬‬
‫ובשנת ‪ 2010‬מכרה החברה פרמיות בסך של כ‪ 523 -‬מיליון ‪) ₪‬גידול של כ‪.(12% -‬‬
‫גידולים אלה מתאפשרים בעקבות פיתוח מוצרים על ידי החברה וגיוס סוכנים נוספים‪ ,‬כל זאת תוך שיפור‬
‫הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשות הסוכנים ובדגש מיוחד על רמת שירות גבוהה ללקוח המבוטח‪.‬‬
‫‪ .2.2‬מידע כספי לפי תחומי פעילות‬
‫‪ 2.2.1‬תחום ביטוח רכב חובה‬
‫‪ .2.2.1.1‬פרמיות ורווחיות התחום‬
‫פרמיות ברוטו )כולל דמים(‬
‫פרמיות בשייר עצמי‬
‫רווחי התחום לפני מיסים‬
‫סך ההתחייבויות הביטוחיות‬
‫ברוטו לסוף השנה‬
‫‪‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪272,092‬‬
‫‪262,542‬‬
‫‪70,073‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪240,372‬‬
‫‪230,000‬‬
‫‪41,339‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪219,105‬‬
‫‪211,263‬‬
‫‪48,520‬‬
‫‪961,595‬‬
‫‪864,557‬‬
‫‪760,262‬‬
‫בשנת הדוח‪ ,‬בתחום זה‪ ,‬משתקפת עלייה בפרמיות ברוטו בשיעור של כ‪.13.2% -‬‬
‫העלייה בהיקף הפרמיות נמשכת כתוצאה מהמשך הגידולים במכירות החברה‪.‬‬
‫‪ 2.2.2.1.1‬לאור תקנות הצבירה‪ ,‬מנועות חברות הביטוח לשחרר רווח‪ ,‬שנוצר להן בשנת‬
‫חיתום מסוימת‪ ,‬אלא כעבור ‪ 3‬שנים‪ .‬בשנת ‪ 2010‬החברה שיחררה רווחי שנת‬
‫החיתום ‪ ,2007‬בשנת ‪ 2011‬שוחררו רווחי שנת החיתום ‪ ,2008‬ובשנת ‪2012‬‬
‫שחררה החברה את רווחי שנת החיתום ‪.2009‬‬
‫‪ 2.2.2.1.2‬בשנת הדוח‪ ,‬הרווח הסתכם בסך של כ‪ 70,073 -‬אלפי ‪ ,₪‬לעומת הרווח‬
‫בתקופה המקבילה אשתקד שהסתכם בסך של כ‪ 41,339 -‬אלפי ‪ ,₪‬גידול של כ‪-‬‬
‫‪ .69.5%‬עיקר הגידול ברווח נובע מהסיבות הבאות‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫גידול בהכנסות מהשקעות;‬
‫‪-‬‬
‫שיפור בתוצאות החיתומיות;‬
‫‪-‬‬
‫התפתחות מודל ה‪ BF -‬לחישוב העתודה ברכב חובה;‬
‫‪-‬‬
‫בשנת הדוח שוחררו רווחי שנת חיתום ‪ 2009‬בסך של כ‪ 49,905 -‬אלפי ‪,₪‬‬
‫לעומת רווחי שנת החיתום ‪ 2008‬בסך של כ‪ 35,896 -‬אלפי ‪ ,₪‬שהשתחררה‬
‫בתקופה המקבילה אשתקד;‬
‫‪-‬‬
‫התאמות שנערכו בשנות חיתום שהשתחררו בשנים קודמות בסך של כ‪-‬‬
‫‪ 24,445‬אלפי ‪ ,₪‬לעומת התאמות שנערכו בסך של כ‪ ,14,902 -‬בתקופה‬
‫המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫א‪9 -‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪ 2.2.2.1.3‬בשנת ‪ 2011‬חל קיטון ברווח שהסתכם בסך ‪ 41,339‬אלפי ‪ ₪‬כאמור אל מול‬
‫רווח של ‪ 48,520‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ 2010‬וזאת בעיקר מהקיטון בהכנסות‬
‫מהשקעות באותה שנה‪.‬‬
‫‪ .2.2.1.2‬פירוט סך ההתחייבויות הביטוחיות ברוטו בתחום ביטוח חובה‬
‫א‪ .‬עתודה לסיכונים שטרם חלפו‬
‫ב‪ .‬תביעות תלויות‪:‬‬
‫‪ .1‬הערכה אקטוארית‬
‫‪ .2‬תוספת‬
‫‪ .3‬סכום הצבירה ברוטו‬
‫ג‪ .‬סה"כ )א ‪ +‬ב(‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫‪126,273‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫‪112,001‬‬
‫‪758,563‬‬
‫‬‫‪76,759‬‬
‫‪961,595‬‬
‫‪675,947‬‬
‫‬‫‪76,609‬‬
‫‪864,557‬‬
‫‪‬‬
‫הערכה אקטוארית‪ -‬ראה גם פרק ה' לדוחות הכספיים ‪" -‬הצהרות אקטואר"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סכום הצבירה ‪ -‬ראה גם סעיף ‪ 1.2‬לעיל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ראה ביאור ‪ 13‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ .2.2.1.3‬התפלגות הרווח )הפסד( בשייר של תחום ביטוח חובה‬
‫שנת‬
‫דיווח‬
‫שנת חיתום‬
‫שהשתחררה‬
‫רווח )הפסד(‬
‫בגין השנים‬
‫הפתוחות‬
‫רווח בגין שנת‬
‫החיתום‬
‫שהשתחררה‬
‫בשנת הדוח‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‬‫‪1,171‬‬
‫)‪(1,171‬‬
‫‪49,905‬‬
‫‪35,896‬‬
‫‪40,004‬‬
‫התאמות בגין‬
‫שנות החיתום‬
‫שהשתחררו‬
‫בשנים‬
‫הקודמות‬
‫‪24,443‬‬
‫‪14,902‬‬
‫‪6,962‬‬
‫פעילות שלא‬
‫נכללת בחישוב‬
‫העתודות )‪(1‬‬
‫סה"כ רווח‬
‫)הפסד( שדווח‬
‫)‪(4,275‬‬
‫)‪(10,630‬‬
‫‪2,725‬‬
‫‪70,073‬‬
‫‪41,339‬‬
‫‪48,520‬‬
‫)‪ (1‬פעילות שלא נכללת בחישוב העתודות הינה העודף לתשואה הקבועה בשיעור ‪3%‬‬
‫ריאלי שנזקפת לחישוב העתודות וכן החלק בהוצאות הרכישה בשיעורים העולים על‬
‫השיעורים שנקבעו בתקנות ושאינו מותר בפריסה‪.‬‬
‫‪ .2.2.1.4‬נתונים בדבר שנות החיתום ‪2005-2012‬‬
‫שנת חיתום‬
‫פרמיות ברוטו )כולל‬
‫דמים(‬
‫רווח בשייר בגין שנת‬
‫החיתום מצטבר עד‬
‫לתאריך הדוח‬
‫עודף הכנסות על‬
‫הוצאות בשייר )צבירה(‬
‫)‪(2‬‬
‫השפעת ההכנסות‬
‫מהשקעות על‬
‫הרווח‪/‬העודף המצטבר‬
‫בגין שנת החיתום‬
‫שנות חיתום פתוחות‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2009‬‬
‫שנות חיתום סגורות‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪274,376‬‬
‫‪239,569‬‬
‫‪220,035‬‬
‫‪224,906‬‬
‫‪196,011‬‬
‫‪159,753‬‬
‫‪138,477‬‬
‫‪112,924‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪49,905‬‬
‫‪49,153‬‬
‫‪53,174‬‬
‫‪39,606‬‬
‫‪29,960‬‬
‫‪22,335‬‬
‫‪42,058‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪7,933‬‬
‫‪14,443‬‬
‫‪5,094‬‬
‫‪‬‬
‫‪22,958‬‬
‫‪32,627‬‬
‫‪32,801‬‬
‫‪32,934‬‬
‫‪25,390‬‬
‫‪11,653‬‬
‫חלקה של החברה בהפסדי הפול נטו לפי שנות חיתום‪ :‬בשנת ‪ 2012‬סך של כ‪6,914-‬‬
‫אלפי ‪ ,₪‬בשנת ‪ 2011‬סך של כ‪ 5,689 -‬אלפי ‪ ₪‬ובשנת ‪ 2010‬סך של כ‪ 6,663 -‬אלפי ‪.₪‬‬
‫)‪ (1‬הצבירה בגין שנה זו תסתכם בסכום גבוה יותר שכן שנת החיתום ‪ 2012‬תסתיים רק בתום‬
‫שנת ‪ .2013‬כמו כן‪ ,‬הואיל ומדובר בשנה "חדשה"‪ ,‬טרם צברה שנה זו רווחי השקעה על‬
‫עתודותיה‪.‬‬
‫)‪ (2‬הנתונים לגבי עודף הכנסות על הוצאות בשייר )צבירה( מבוססים על הערכות אקטואריות‬
‫ואחרות‪.‬‬
‫אין לראות בנתונים אלה רווח ודאי שישתחרר לדוח רווח והפסד בבוא היום‪.‬‬
‫א‪10 -‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪ .2.2.2‬תחום ביטוח רכב רכוש‬
‫‪ .2.2.2.1‬פרמיות ורווחיות התחום‬
‫פרמיות ברוטו )כולל דמים(‬
‫פרמיות בשייר העצמי‬
‫רווחי התחום לפני מיסים‬
‫סך ההתחייבויות הביטוחיות ברוטו‬
‫לסוף השנה‬
‫‪2012‬‬
‫‪325,291‬‬
‫‪324,937‬‬
‫‪6,551‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪277,923‬‬
‫‪277,118‬‬
‫‪4,734‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪244,835‬‬
‫‪243,755‬‬
‫‪7,660‬‬
‫‪212,777‬‬
‫‪184,967‬‬
‫‪157,694‬‬
‫‪ 2.2.2.1.4‬בשנת הדוח חל גידול מהתקופה המקבילה אשתקד בפרמיות ברוטו בשיעור של כ‪-‬‬
‫‪ .17%‬היקף הפרמיות בתחום ממשיך לגדול בין השנים כתוצאה מהגידול במכירות‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ 2.2.2.1.5‬הגידול ברווח בשנת הדוח מקורו בגידול בהכנסות מהשקעות וכן מהשיפור‬
‫בתוצאות החיתומיות‪ .‬בשנת הדוח נזקף לתחום זה סכום של כ‪ 6.2 -‬מיליון ‪,₪‬‬
‫לעומת סכום של כ‪ 5 -‬מיליון ‪ ₪‬בתקופה המקבילה אשתקד וכ‪ 8.1 -‬מיליון ‪ ₪‬בשנת‬
‫‪ .2010‬בנטרול רכיב ההשקעות מהתחום הסתכם הרווח בשנת הדוח בסך של כ‪306 -‬‬
‫אלפי ‪ ₪‬לעומת הפסד בסך של כ‪ 260 -‬אלפי ‪ ₪‬בתקופה המקבילה אשתקד והפסד‬
‫בסך של כ‪ 421 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪.2010‬‬
‫‪ 2.2.2.1.6‬שיעור הוצאות הרכישה של החברה בענף עומד על כ‪ 26.7% -‬בשנת הדוח‪ ,‬אולם‬
‫המפקח על הביטוח מתיר לדחות הוצאות בענף זה )במקביל לדחיית הכנסות(‬
‫בשיעור של ‪ 25%‬בלבד‪ ,‬כך שלמעשה הוצאות לייצור הכנסות נדחות‪ ,‬נזקפות לדוח‬
‫השוטף ולא נפרסות במקביל להכנסות‪.‬‬
‫‪ .2.2.2.2‬פירוט סך ההתחייבויות הביטוחיות ברוטו בתחום רכב רכוש‬
‫א‪ .‬עתודה לסיכונים שטרם חלפו‬
‫ב‪ .‬תביעות תלויות‪:‬‬
‫‪ .1‬הערכות החברה‬
‫‪ .2‬תוספת אקטוארית‬
‫ג‪ .‬סה"כ )א ‪ +‬ב(‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫‪152,474‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫‪131,915‬‬
‫‪39,332‬‬
‫‪20,971‬‬
‫‪212,777‬‬
‫‪36,903‬‬
‫‪16,149‬‬
‫‪184,967‬‬
‫‪‬‬
‫לעניין הערכה אקטוארית‪ -‬ראה פרק ה' ‪" -‬הצהרות אקטואר"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ראה ביאור ‪ 13‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ .2.2.3‬תחום ביטוח רכוש ויתר ענפי הביטוח‬
‫‪ .2.2.3.1‬פרמיות ורווחיות התחום‬
‫‪2012‬‬
‫פרמיות ברוטו‬
‫)כולל דמים(‬
‫פרמיות בשייר‬
‫העצמי‬
‫רווח )הפסד( לפני‬
‫מס‬
‫התחייבויות‬
‫ביטוחיות ברוטו‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫סה"כ‬
‫חבויות‬
‫רכוש‬
‫סה"כ‬
‫חבויות‬
‫רכוש‬
‫סה"כ‬
‫חבויות‬
‫רכוש‬
‫‪81,693‬‬
‫‪14,189‬‬
‫‪67,504‬‬
‫‪68,619‬‬
‫‪11,442‬‬
‫‪57,177‬‬
‫‪58,661‬‬
‫‪9,050‬‬
‫‪49,611‬‬
‫‪50,764‬‬
‫‪12,429‬‬
‫‪38,335‬‬
‫‪42,548‬‬
‫‪9,551‬‬
‫‪32,997‬‬
‫‪35,804‬‬
‫‪7,429‬‬
‫‪28,375‬‬
‫‪2,881‬‬
‫)‪(1,818‬‬
‫‪4,699‬‬
‫‪4,076‬‬
‫)‪(2,928‬‬
‫‪7,004‬‬
‫‪2,944‬‬
‫)‪(338‬‬
‫‪3,282‬‬
‫‪94,335‬‬
‫‪49,051‬‬
‫‪45,284‬‬
‫‪83,104‬‬
‫‪45,013‬‬
‫‪38,091‬‬
‫‪73,785‬‬
‫‪38,862‬‬
‫‪34,923‬‬
‫‪ .2.2.3.1.1‬המשך העלייה בפרמיות בין השנים נובע מגידול בהיקפי המכירות‪.‬‬
‫‪ .2.2.3.1.2‬התחום מהווה כ‪ 12% -‬מהיקף הפרמיות שנרשמו על ידי החברה ומורכב בעיקר‬
‫מביטוחי דירה‪ ,‬ביטוחי רכוש עסקיים וביטוחי חבויות‪ .‬ביטוחי רכוש עסקיים‬
‫וביטוחי חבויות בחברה עדיין אינם בהיקף המאפשר מובהקות סטטיסטית וזו‬
‫הסיבה לשונות בתוצאות העסקיות בתחום זה‪.‬‬
‫א‪11 -‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪ .2.2.3.1.3‬התוצאות החיתומיות של תחום ביטוחי רכוש ויתר ענפי הביטוח הסתכמו‬
‫בשנת הדוח לכדי רווח של כ‪ 2,881 -‬אלפי ‪ ₪‬לעומת רווח של כ‪ 4,076 -‬אלפי ‪₪‬‬
‫בשנת ‪ 2011‬ורווח של כ‪ 2,944 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2.2.3.1.4‬הרווח בענף דירות הסתכם לכדי רווח של כ‪ 5,165 -‬אלפי ‪ ,₪‬זאת בדומה‬
‫לתקופה המקבילה אשתקד בה הסתכם הרווח לכדי כ‪ 5,167 -‬אלפי ‪ .₪‬במקיף‬
‫רכוש קיים הפסד בשנת הדוח בסך של כ‪ 1,628 -‬אלפי ‪ ₪‬לעומת רווח בסך של‬
‫כ‪ 978 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ .2011‬עיקר השינוי נובע מתביעות חריגות בתקופת הדוח‪.‬‬
‫‪ .2.2.3.1.5‬ההפסד בענפי החבויות הסתכם בסך של כ‪ 1,818 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת הדוח‪ ,‬לעומת‬
‫הפסד של כ‪ 2,928 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ .2011‬ענפי החבויות עדיין אינם בהיקף‬
‫המאפשר מובהקות סטטיסטית ולכן השונות בתוצאות העסקיות בתחום‪.‬‬
‫‪ .2.2.3.2‬בענף היהלומנים והתכשיטנים הנכלל כחלק מתחום זה סך פרמיית הביטוח ברוטו הינה כ‪-‬‬
‫‪ 1,458‬אלפי ‪ ₪‬לגביהם נרכש כיסוי ביטוח משנה העולה על שיעור של ‪.90%‬‬
‫‪ .2.2.3.3‬הפעילות בתחום כוללת בתוכה גם פעילות בענפי החבויות‪ .‬הטבלאות להלן מפרטות את שני‬
‫סוגי הפעילויות בתחום‪:‬‬
‫פירוט סך ההתחייבויות הביטוחיות ברוטו למרכיב הרכוש בתחום זה‪:‬‬
‫א‪ .‬עתודה לסיכונים שטרם חלפו‬
‫ב‪ .‬תביעות תלויות‪:‬‬
‫‪ .1‬הערכות החברה‬
‫‪ .2‬תוספת אקטוארית‬
‫ג‪ .‬סה"כ )א ‪ +‬ב(‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫‪30,676‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫‪26,616‬‬
‫‪9,073‬‬
‫‪5,535‬‬
‫‪45,284‬‬
‫‪6,968‬‬
‫‪4,507‬‬
‫‪38,091‬‬
‫פירוט ההתחייבויות הביטוחיות ברוטו למרכיב החבויות בתחום זה‪:‬‬
‫א‪ .‬עתודה לסיכונים שטרם חלפו‬
‫ב‪ .‬תביעות תלויות‪:‬‬
‫‪ .1‬הערכות החברה‬
‫‪ .2‬תוספת אקטוארית‬
‫‪ .3‬סכום הצבירה‬
‫ג‪ .‬סה"כ )א ‪ +‬ב(‬
‫‪‬‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫‪5,876‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫‪5,026‬‬
‫‪20,678‬‬
‫‪14,604‬‬
‫‪7,893‬‬
‫‪49,051‬‬
‫‪21,155‬‬
‫‪12,195‬‬
‫‪6,637‬‬
‫‪45,013‬‬
‫הערכה אקטוארית‪ -‬ראה גם פרק ה' לדוחות הכספיים ‪" -‬הצהרות אקטואר"‪.‬‬
‫‪ .2.2.3.4‬להלן נתונים נוספים הקשורים לענפים אלה‬
‫התפלגות הרווח )הפסד( בשייר בענפי צד ג' וחבות מעבידים‬
‫שנת‬
‫דיווח‬
‫שנת חיתום‬
‫שהשתחררה‬
‫הפסד בגין‬
‫השנים‬
‫הפתוחות‬
‫רווח )הפסד(‬
‫בגין שנת‬
‫החיתום‬
‫שהשתחררה‬
‫בשנת הדוח )‪(1‬‬
‫התאמות בגין‬
‫שנות החיתום‬
‫שהשתחררו‬
‫בשנים‬
‫הקודמות‬
‫פעילות שלא‬
‫נכללת בחישוב‬
‫העתודות )‪(2‬‬
‫סה"כ רווח‬
‫)הפסד( שדווח‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫)‪(1,528‬‬
‫)‪(998‬‬
‫)‪(284‬‬
‫‪909‬‬
‫)‪(470‬‬
‫‪693‬‬
‫‪620‬‬
‫‪440‬‬
‫‪413‬‬
‫)‪(1,819‬‬
‫)‪(1,900‬‬
‫)‪(1,160‬‬
‫)‪(1,818‬‬
‫)‪(2,928‬‬
‫)‪(338‬‬
‫)‪(1‬‬
‫החברה משחררת את הצבירה בענפי חבויות אחרי ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫פעילות שלא נכללת בחישוב העתודות הינה העודף לתשואה הקבועה בשיעור ‪3%‬‬
‫ריאלי שנזקפת לחישוב העתודות וכן החלק בהוצאות רכישה בשיעורים העולים על‬
‫השיעורים שנקבעו בתקנות ושאינו מותר בפריסה‪.‬‬
‫א‪12 -‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫נתונים בדבר שנות החיתום ‪ 2005 - 2012‬בענפי החבויות של התחום‬
‫שנת חיתום‬
‫פרמיות ברוטו )כולל דמים(‬
‫רווח )הפסד( בשייר בגין‬
‫שנת החיתום מצטבר עד‬
‫לתאריך הדוח‬
‫עודף הכנסות על הוצאות‬
‫בשייר )צבירה( )‪(1‬‬
‫השפעת ההכנסות‬
‫מהשקעות על הרווח‪/‬העודף‬
‫המצטבר בגין שנת החיתום‬
‫‪2012‬‬
‫‪14,038‬‬
‫)‪(11‬‬
‫שנות חיתום פתוחות‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪8,270‬‬
‫‪9,020 11,563‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪8,199‬‬
‫שנות חיתום סגורות‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪7,394‬‬
‫‪7,204‬‬
‫‪8,010‬‬
‫)‪(270‬‬
‫)‪(1,067‬‬
‫)‪(1,360‬‬
‫)‪(1,251‬‬
‫‪679‬‬
‫)‪(125‬‬
‫‪980‬‬
‫‪2,014‬‬
‫‪1,566‬‬
‫‪1,020‬‬
‫‪838‬‬
‫‪1,260‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪209‬‬
‫‪511‬‬
‫‪654‬‬
‫‪877‬‬
‫‪1,160‬‬
‫‪1,395‬‬
‫‪989‬‬
‫‪1,119‬‬
‫)‪ (1‬נתונים בסעיף זה מבוססים על הערכות אקטואריות ואחרות‪ .‬אין לראות בנתונים‬
‫אלה רווח וודאי שישתחרר לדוחות הרווח והפסד בבוא היום‪.‬‬
‫‪2.2.4‬‬
‫תחום תיווך ביטוחי‬
‫הכנסות מעמלות‪ ,‬נטו‬
‫הוצאות שיווק המיוחסות‬
‫לעמלות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫רווחי התחום לפני מיסים‬
‫סך הנכסים‬
‫‪2012‬‬
‫‪28,668‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪26,010‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪16,324‬‬
‫‪13,411‬‬
‫‪7,708‬‬
‫‪5,407‬‬
‫‪54,004‬‬
‫‪10,903‬‬
‫‪7,268‬‬
‫‪5,399‬‬
‫‪47,402‬‬
‫‪7,236‬‬
‫‪4,674‬‬
‫‪3,911‬‬
‫‪21,579‬‬
‫‪ 2.2.4.1‬החל משנת ‪ 2008‬כולל התחום את חברות הבת סיני סוכנות וארנון את וינשטוק‪.‬‬
‫‪ 2.2.4.2‬הרווח לפני מס בשנת הדוח הסתכם בסך של כ‪ 5,407 -‬אלפי ‪ ,₪‬לעומת סך של כ‪5,399 -‬‬
‫אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ 2011‬וסך של כ‪ 3,911 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪.2010‬‬
‫‪ 2.2.4.3‬בשנת ‪ 2012‬הרוויחה סיני סוכנות )לפני מס( סך של כ‪ 5,543 -‬אלפי ‪ ₪‬לעומת סך של כ‪-‬‬
‫‪ 5,283‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ .2011‬עיקר השינוי נובע מגידול מתמשך בעמלות הסוכנות‪ .‬ארנון את‬
‫וינשטוק הפסידה בשנת ‪ 2012‬סך של כ‪ 136 -‬אלפי ‪ ,₪‬לעומת רווח של כ‪ 116 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת‬
‫‪) ,2011‬ראה ביאורים ‪ 6 ,4‬ו‪ 17-‬לדוחות הכספיים(‪.‬‬
‫‪ 2.2.4.4‬הכנסות מעמלות נטו גדלו מכ‪ 26,010 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ 2011‬לכ‪ 28,668 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת הדוח‬
‫גידול של כ‪ .10% -‬הגידול בשנת ‪ 2011‬נובע בעיקר מתוספת בגין הכנסות מעמלות בסך של‬
‫כ‪ 7,721 -‬אלפי ‪ ₪‬מארנון את וינשטוק‪ ,‬אשר עמלתם נכללה לראשונה בשנת ‪ .2011‬הכנסות‬
‫מעמלות ברוטו של סיני סוכנות גדלו מכ‪ 23,498 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ 2011‬לכ‪ 24,751 -‬אלפי ‪₪‬‬
‫בשנת הדוח )גידול של כ‪ .(5.3% -‬הכנסות מעמלות נטו של סיני סוכנות גדלו מכ‪18,289 -‬‬
‫אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ 2011‬לכ‪ 19,472 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת הדוח‪.‬‬
‫הכנסות מעמלות ברוטו של ארנון את וינשטוק גדלו מכ‪ 8,058 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ 2011‬לכ‪-‬‬
‫‪ 10,420‬אלפי ‪ ₪‬בשנת הדוח )גידול של כ‪ .(29% -‬הכנסות מעמלות נטו של ארנון את‬
‫וינשטוק גדלו מכ‪ 7,721-‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ 2011‬לכ‪ 9,196 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת הדוח‪.‬‬
‫‪ 2.2.4.5‬הוצאות הנהלה וכלליות גדלו מכ‪ 7,268 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ ,2011‬לכ‪ 7,708 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת‬
‫הדוח‪ ,‬גידול של כ‪.6%-‬‬
‫א‪13 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ .3‬חלק ג' ‪ -‬תיאור ומידע על תחומי הפעילות של החברה‬
‫‪ 3.1‬תחום ביטוח רכב חובה ‪:‬‬
‫‪ .3.1.1‬מידע כללי על תחום הפעילות‬
‫‪ .3.1.1.1‬כללי‬
‫ביטוח רכב חובה הינו מוצר הביטוח הנפוץ ביותר בישראל‪.‬‬
‫רכישת ביטוח זה הינה חובה לכל משתמש ברכב וזאת מכוח פקודת ביטוח רכב מנועי‬
‫)לעניין הוראות נוספות בנושא‪ ,‬ראה סעיף ‪ 3.1.1.9‬להלן(‪.‬‬
‫הביקוש לביטוח זה גדל בהתמדה עם הגידול ברמת המינוע בכבישי הארץ והתחרות בשנים‬
‫האחרונות גבוהה כתוצאה מרפורמה בתחום שיזם משרד האוצר‪.‬‬
‫בחודש פברואר ‪ ,2010‬פורסמו תקנות הפיקוח הקובעות את תנאי החוזה לביטוח חובה של‬
‫רכב מנועי )להלן‪" :‬הפוליסה התקנית"( ‪ -‬ראה סעיף ‪ 3.1.1.3‬להלן‪.‬‬
‫למוצר ביטוח זה אין מוצרים תחליפיים‪.‬‬
‫‪ .3.1.1.2‬הכיסוי הביטוחי‬
‫הביטוח מכסה נזקי גוף בלבד‪ ,‬לנוהג ו‪/‬או לנוסעים ברכב המבוטח ו‪/‬או להולכי רגל שנפגעו‬
‫כתוצאה מפגיעת הרכב המבוטח‪ .‬הכיסוי הביטוחי הינו על פי הוראות חוק הפלת"ד‪.‬‬
‫כניסתה של הפוליסה התקנית לתחום‪ ,‬מקנה למבוטחים את הכיסוי הביטוחי הנדרש‪ ,‬תוך‬
‫שמירה על מטרת חוק הפלת"ד ‪ -‬הבטחת פיצוי לנפגעי תאונות הדרכים ללא צורך בהוכחת‬
‫אשם‪.‬‬
‫המאפיינים העיקריים של ביטוח רכב חובה הינם‪:‬‬
‫א‪ .‬ביטוח רכב חובה נכנס לתוקף רק לאחר תשלום פרמיה במלואה‪.‬‬
‫ב‪ .‬חובת הביטוח והיקף הכיסוי נקבעו בדין‪ ,‬כאשר בביטוח זה לא נקבע גבול אחריות‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי מרכיב הכיסוי לאובדן השתכרות מוגבל עד ל‪ 3 -‬פעמים השכר הממוצע במשק‪.‬‬
‫ג‪ .‬זכאות הנפגע בתאונת דרכים לפיצוי אינה תלויה בהוכחת אשם‪.‬‬
‫ד‪ .‬תביעות הביטוח בתחום זה מאופיינות בזמן בירור ארוך יחסית‪ ,‬של מספר שנים‪ ,‬בין‬
‫מועד קרות האירוע הביטוחי לבין מועד התגבשות הנזק וסילוק התביעה )"זנב תביעות‬
‫ארוך"(‪.‬‬
‫ה‪ .‬לצורך פרסום תעריף סיכון ממוצע לפי פרמטרים מסבירי סיכון שונים‪ ,‬קיים מאגר‬
‫המידע )ראה סעיף ‪ 3.1.1.6‬להלן( אשר אוסף מידע מחברות הביטוח‪ .‬הפרמטרים‬
‫המאושרים לשימוש כיום הינם‪ :‬נפח מנוע‪ ,‬מין‪ ,‬גיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב‬
‫דרך קבע‪ ,‬ותק רישיון הנהיגה‪ ,‬מספר תביעות קודמות‪ ,‬מספר שלילות הרישיון ב‪3 -‬‬
‫השנים האחרונות‪ ,‬הבעלות על הרכב‪ ,‬מטרת השימוש ברכב והימצאות כריות אויר‬
‫ברכב‪ .‬כל מבטח רשאי לבחור באילו מהפרמטרים להשתמש לצורך קביעת התעריף‪.‬‬
‫‪ .3.1.1.3‬הפוליסה התקנית‬
‫בחודש פברואר ‪ ,2010‬פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תנאי חוזה‬
‫לביטוח חובה של רכב מנועי(‪ ,‬התש"ע ‪) 2010 -‬להלן‪" :‬תקנות לביטוח חובה"(‪ ,‬שעניינן‬
‫קביע ת פוליסה תקנית אחידה אשר תהיה חוזה הביטוח הסטנדרטי והמחייב בענף זה‪.‬‬
‫הפוליסה התקנית מקנה למבוטחים את הכיסוי הביטוחי הנדרש‪ ,‬תוך שמירה על מטרת חוק‬
‫הפלת"ד ‪ -‬הבטחת פיצוי לנפגעי תאונות הדרכים ללא צורך בהוכחת אשם‪.‬‬
‫‪ .3.1.1.4‬הרפורמה בתחום‬
‫בשנת ‪ 1997‬עוגנה בחקיקה פתיחת תחום רכב חובה לתחרות‪.‬‬
‫רפורמה זו עיקרה סגירתו של תאגיד "אבנר" )איגוד לביטוח נפגעי רכב שהיה מורכב‬
‫מחברות הביטוח על חלקן היחסי בענף רכב שהוקם במטרה לזרז תשלום לנפגעי תאונות‬
‫דרכים טרם כניסת החוק לפיצויי נפגעי תאונות דרכים לתוקף‪ .‬החל שנת ‪ 2003‬עוסק רק‬
‫בסילוק תביעות שמקורן בשנים שלפני ‪ ,(2002‬ועידוד תחרות בין חברות הביטוח‪.‬‬
‫החל מחודש מאי ‪ 2006‬צמצם המפקח על הביטוח את הפיקוח על התעריפים בענף רכב‬
‫חובה ואינו מתערב בשיקול דעת החברות בקביעת התעריפים‪ ,‬מלבד במקרים יוצאי דופן‪.‬‬
‫א‪14 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ .3.1.1.5‬תמחור‬
‫החברה פועלת בשיטת תמחור דיפרנציאלי )מחיר זול יותר לבעלי פרופיל סיכון נמוך ומחיר‬
‫גבוה יותר לבעלי פרופיל סיכון גבוה( מתחילת פעילותה בענף זה‪ ,‬ומיישמת מדיניות חיתום‬
‫סלקטיבית‪.‬‬
‫בהתאם לקבוע בתקנות מאגר מידע‪ ,‬הוקם מאגר מידע לשם הבטחת מטרות פקודת ביטוח‬
‫רכב מנועי וחוק תנאי תחרות‪ .‬בתקנות נקבעה חובה על המבטחים להעביר מידע רלבנטי‬
‫למפעיל מאגר המידע בהתאם לתכנית שאישר המפקח‪ .‬בחודש אוקטובר ‪ 2008‬פורסם חוזר‬
‫בדבר שימוש במאגר המידע לאיתור הונאות בענף ביטוח רכב חובה המפרט הוראות בנוגע‬
‫לשימוש במאגר‪.‬‬
‫בחודש נובמבר ‪ ,2012‬פרסמה חברת רון בינה אקטוארית בע"מ‪ ,‬מפעילת מנגנון "מאגר‬
‫המידע" בענף רכב חובה‪ ,‬המלצה לתעריפי ביטוח חובה לרכב‪ ,‬ובשנת ‪ 2012‬פעלה החברה‬
‫גם ע"פ המלצת חברת רון בינה אקטוארית‪.‬‬
‫המנגנון מייצר את פרמיית הסיכון הטהור שנחשב לתעריף הבסיסי‪.‬‬
‫חברות הביטוח קובעות את תעריפיהן בהשראת התעריף הבסיסי ובלבד שהפרמיה‬
‫הממוצעת של כל מבטח לא תחרוג מטווחי המינימום והמקסימום המותרים ביחס לתעריף‬
‫הבסיסי‪.‬‬
‫‪ .3.1.1.6‬בהתאם לתקנות מאגר מידע ביטוח רכב מנועי )הקמה וניהול של מאגר מידע(‪ ,‬התשס"א –‬
‫‪ 2001‬בתחום קיים מאגר מידע‪ ,‬שמנוהל בידי מפעיל הכפוף לפיקוח על הביטוח ולהוראות‬
‫המפקח לשם הבטחת מטרות פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק תנאי תחרות‪ .‬המפעיל אחראי‬
‫לניהול מאגר המידע ולהפקת דו"חות אשר ישמשו‪ ,‬בין השאר‪ ,‬להערכת הסיכונים בענף‪.‬כל‬
‫חברה מעבירה למפעיל המאגר אחת לרבעון‪ ,‬נתונים הנוגעים לפרטי הרכב והנהג בכל‬
‫פוליסות רכב חובה שהופקו על ידן‪ ,‬וכן פרטים אודות התביעות שהוגשו נגדן‪ .‬המבטחים‬
‫ישאו במלוא עלות הקמת המאגר ותפעולו‪ ,‬והתשלומים שעל המבטחים לשלם עבור‬
‫שירותי מאגר המידע ייקבעו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בהתחשב בחלקו היחסי של כל מבטח בענף‬
‫בהתאם לנתוני השנה שקדמה למועדי הדיווח למאגר‪.‬‬
‫החברה החלה פעילותה בענף זה בשנת ‪) 2002‬למעט כמות זעירה של פוליסות בשנת ‪.(2001‬‬
‫בתחילת הפעילות‪ ,‬ומפאת גילו הצעיר של תיק הביטוח‪ ,‬הסתמכה החברה על המלצת‬
‫מפעיל מאגר המידע בענף רכב חובה )‪ (ISO‬בקביעת העתודות לתביעות תלויות‪ .‬בשנת‬
‫‪ ,2009‬עקב גידול בתיק ועם צבירת ניסיון תביעות בתחום‪ ,‬עברה החברה למודל פרטני‬
‫לקביעת העתודות‪ ,‬אשר נותן משקל לניסיון שהצטבר בחברה )ראה ביאור ‪ 28‬לדוחות‬
‫הכספיים(‪.‬‬
‫‪ .3.1.1.7‬המאגר הישראלי לביטוח רכב )להלן‪" :‬הפול"(‬
‫גוף זה נועד כדי לספק ביטוח חובה לסיכונים שאינם רצויים על ידי חברות הביטוח‬
‫המסחריות )אופנועים‪ ,‬טרקטורונים ואחרים(‪ .‬הפול מנוהל כמאגר של ביטוח משותף‬
‫והשותפות בו הינן כל חברות הביטוח העוסקות בתחום רכב חובה‪ ,‬כל אחת לפי חלקה‬
‫היחסי בתחום )ראה גם סעיף ‪ 3.1.9.4‬להלן(‪ .‬ביום ‪ 21‬ביוני ‪ 2001‬פורסמו תקנות ההסדר‬
‫המסדירות את אופן ניהולו של הפול‪.‬‬
‫‪ .3.1.1.8‬קרנית )קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים(‬
‫גוף זה נועד ליתן כיסוי ביטוחי לזכאים המנועים מקבלת פיצוי כזה מחברת ביטוח כל‬
‫שהיא כתוצאה מכך שהנהג הפוגע לא ידוע )"פגע וברח"(‪ ,‬או שלנהג הפוגע אין ביטוח‬
‫חובה‪ ,‬או שהאירוע אינו מכוסה בו‪ ,‬או כתוצאה מחדלות פירעון של מבטח‪.‬‬
‫הכנסתו של גוף זה מקורה בהעברות המבוצעות על ידי חברות הביטוח מתוך הפרמיה נטו‬
‫שלהן בתחום ביטוח החובה‪ ,‬בשיעור הנקבע בתקנות מעת לעת‪ .‬שיעור ההפרשה כיום‬
‫עומד על ‪.1%‬‬
‫‪ .3.1.1.9‬מגבלות‪ ,‬חקיקה‪ ,‬תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות שלא הוזכרו לעיל‪:‬‬
‫תחום הפעילות כפוף להוראות הדין החלות על מבטחים‪ ,‬לרבות הוראות חוק הפיקוח‬
‫והתקנות שהוצאו על פיו‪ ,‬פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק ביטוח רכב מנועי כהגדרתו להלן‪,‬‬
‫והתקנות שהוצאו על פיהם וכן להוראות המפקח‪ ,‬כפי שמתפרסמות מעת לעת‪.‬‬
‫א‪15 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫להלן מגבלות החקיקה וחוזרי המפקח אשר התפרסמו במהלך שנת הדוח והחלות על‬
‫החברה בפעילותה בתחום‪:‬‬
‫)א( בחודש פברואר ‪ 2012‬פורסם ה"חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )מס' ‪,(20‬‬
‫התשע"ב‪ ,"2012 -‬על פיו יתוקן סעיף ‪7‬א‪ .‬לפקודה שעניינו מרכיב העמסה )"מרכיב‬
‫העמסה"‪ :‬הסכום שעל מבוטח‪ ,‬שלא במסגרת הפול‪ ,‬לשלם כתוצאה מעלויות‬
‫ההשתתפות של מבטח במסגרת הפול( בתעריף ביטוח‪ ,‬כך שמרכיב העמסה ישתנה מ‪-‬‬
‫‪ 6%‬ל‪ -‬בין ‪ 5.5%‬ל‪.6.5% -‬‬
‫)ב( בחודש פברואר ‪ 2012‬הגישה הועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב )"ועדת זליכה"(‬
‫המלצות לשינויים בענף הרכב בישראל‪ ,‬בתחומים כגון הגבלים עסקיים‪ ,‬מיסוי‬
‫בינלאומי‪ ,‬שמאות וביטוח‪ ,‬שילוח וייבוא‪ ,‬זאת לאחר שהתבקשה הוועדה על ידי שר‬
‫התחבורה באוגוסט ‪ 2011‬לבחון את האפשרויות לצמצום הריכוזיות בענף יבוא הרכב‬
‫ולגבש המלצות להסרת חסמים שיובילו להגברת התחרותיות ולהוזלה של מחירי‬
‫המכוניות ושל השירותים בענף‪.‬‬
‫) ג(‬
‫בחודש אפריל ‪ 2012‬פורסם צו פקודת ביטוח רכב מנועי )הארכת תוקף השתתפות‬
‫עצמית(‪ ,‬התשע"ב‪ .2012 -‬על פי הצו תוקפם של סעיפים ‪3‬א ו‪ 12 -‬לפקודת ביטוח רכב‬
‫מנועי )נוסח חדש(‪ ,‬תש"ל‪ ,1970 -‬מוארך בזאת לצמיתות‪ .‬עניינם של סעיפים אלה ‪-‬‬
‫הוראת שעה לעניין דמי השתתפות עצמית‪ .‬תחילתו של הצו ביום ‪ 3‬באפריל ‪.2012‬‬
‫להערכת החברה‪ ,‬לא נדרשת היערכות ליישום ההוראה‪.‬‬
‫) ד(‬
‫בחודש אפריל ‪ 2012‬פרסם המפקח חוזר שעניינו "דמי ביטוח מרביים בענף רכב‬
‫חובה"‪ ,‬על פיו‪ ,‬החל מיום ‪ 1‬במאי ‪ 2012‬ואילך לא יאושרו למבטח‪ ,‬דמי ביטוח נטו‪,‬‬
‫עבור ביטוח כלי רכב שאינו אופנוע‪ ,‬העולים על ‪ 90%‬מדמי ביטוח נטו עבור ביטוח‬
‫בעל מאפיינים זהים במסגרת ההסדר לביטוח שיורי‪.‬‬
‫)ה( בחודש אפריל ‪ 2012‬פרסם המפקח חוזר "תעריפי ביטוח שיורי החל מיום ‪ 1‬במאי‬
‫‪ ."2012‬בין הוראות החוזר‪ :‬סכום דמי ביטוח נטו במסגרת ההסדר לביטוח שיורי;‬
‫הצמדת דמי הביטוח נטו למדד המחירים לצרכן; תוספות לדמי ביטוח נטו‪ .‬הוראות‬
‫החוזר חלות על חוזים לביטוח רכב חובה בביטוח השיורי שימכור מנהל ההסדר‪.‬‬
‫)ו(‬
‫בחודש יולי ‪ 2012‬פורסמה "הצעת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון ‪-‬‬
‫הוספת נפגעים שאינם זכאים על פי חוק(‪ ,‬התשע"ב‪ ."2012 -‬על פי ההצעה‪ ,‬במקרים‬
‫בהם נפגע אדם עקב נסיעה מסוכנת במיוחד הנהג הפוגע לא יזכה בכיסוי ביטוחי‪,‬‬
‫וחברת הביטוח תתבע את הוצאותיה מן הנהג הפוגע לאחר שתפצה את הנפגע‪.‬‬
‫מטרת ההצעה להטיל אחריות כספית על הפוגע כלפי הנפגע‪ ,‬וזאת כדי לעודד נהיגה‬
‫באחריות בכבישי הארץ‪.‬‬
‫)ז(‬
‫בחודש פברואר ‪ 2013‬פורסמה טיוטה שעניינה "אישור דמי ביטוח בענף רכב חובה ‪-‬‬
‫טיוטה"‪ .‬על פי הטיוטה לא יאושר למבטח לדרוש הוצאות מינהל בגין הוצאת תעודת‬
‫ביטוח חליפית או בגין הוצאת תעודת ביטוח בשל רכב מוחלף בסכום העולה על ‪31‬‬
‫‪ .₪‬ההוראות יחולו על פוליסות לביטוח רכב פרטי בחוזי ביטוח שתקופת הביטוח‬
‫בהם מתחילה ביום ‪ 1‬ביולי ‪ 2013‬ואילך‪ .‬להערכת החברה‪ ,‬להוראות הטיוטה‪ ,‬במידה‬
‫וייכנסו לתוקף‪ ,‬ישנה השפעה על החברה‪.‬‬
‫)ח( בחודש פברואר ‪ 2013‬פורסמה טיוטה שעניינה "משתנים בענף רכב חובה ‪ -‬טיוטה"‪.‬‬
‫על פי הטיוטה תעריף ביטוח בענף רכב חובה יקבע על פי המשתנים המפורטים‬
‫בנספח לטיוטה אשר מחליף את נספח חוזר דמי ביטוח בענף רכב חובה משנת ‪.2005‬‬
‫ההוראות יחולו על דמי ביטוח בפוליסות שייכנסו לתוקף החל מיום ‪ 1‬במאי ‪.2013‬‬
‫להערכת החברה‪ ,‬להוראות הטיוטה‪ ,‬במידה וייכנסו לתוקף‪ ,‬ישנה השפעה על החברה‪.‬‬
‫)ט( בחודש פברואר ‪ 2013‬פורסמה טיוטה שעניינה "רישום משתנים בספח לתעודת ביטוח‬
‫חובה ‪ -‬טיוטה"‪ .‬מטרת הטיוטה לקבוע מתכונת לספח תיעוד לשאלות חיתום‬
‫ותשו בות בעל פוליסה עליהן וכן לגבי מתכונות לרישום פרטים לגבי משתנים‬
‫המדווחים בעת הנפקת פוליסה לביטוח רכב חובה בספח לתעודת הביטוח‪ .‬תחילתן‬
‫של ההוראות על תעודות ביטוח בענף ביטוח רכב חובה במועד תחילתן הוא ‪ 1‬ביולי‬
‫‪ 2013‬ואילך‪ .‬להערכת החברה‪ ,‬במידה וייכנסו הוראות הטיוטה לתוקף‪ ,‬תידרש‬
‫היערכות ליישומן‪.‬‬
‫למגבלות החקיקה וחוזרי המפקח שהתפרסמו בשנת ‪ 2012‬והחלות על החברה בכלל פעילותה ראה‬
‫סעיף ‪ 5.2‬להלן‪.‬‬
‫א‪16 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ .3.1.1.10‬תחום ביטוח החובה מתאפיין במשך סילוק תביעות ארוך )‪) (long tail‬ראה סעיף ‪ 1.2‬לעיל(‪.‬‬
‫ישוב תביעות בענף זה נעשה במחלקה ייעודית במטה החברה‪ ,‬תוך הסתייעות במומחים‬
‫חיצוניים בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪ .3.1.1.11‬גורם ההצלחה העיקרי בתחום הינו יצירת תמהיל לקוחות בעלי פרופיל סיכון נמוך ככל‬
‫האפשר‪ .‬לצורך כך‪ ,‬נעזרת החברה בטכנולוגיה המאפשרת הפעלה ותחזוקה של תעריף‬
‫דיפרנציאלי‪ ,‬באקטואריה‪ ,‬בבקרה על חיתום מדויק וניהול יעיל של התביעות‪.‬‬
‫טכנולוגיה הינה כלי הכרחי לאיסוף המידע‪ ,‬אימותו‪ ,‬תמחור הביטוחים‪ ,‬ובקרה‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫שימוש יעיל בטכנולוגיה יכול להקל על סוכני הביטוח של החברה את עריכת הביטוחים‬
‫אצלה‪ ,‬ובכך לתרום להגדלת המכירות‪.‬‬
‫‪ .3.1.1.12‬לאור אופיו של המוצר‪ ,‬כמוצר מדף אחיד המיועד לאוכלוסייה רחבה החייבת ברכישתו‪,‬‬
‫הרגישות למחיר המוצר בתחום פעילות זה הינה גבוהה והתחרות בו ערה‪.‬‬
‫‪ .3.1.1.13‬חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם‪ ,‬שלא הוזכרו‬
‫בסעיף ‪ 3.1.1.9‬לעיל‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫חובת רישוי ודרישות הון‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫כיוון שמדובר בפעילות בעלת זנב תביעות ארוך ‪ -‬יציאה מתחום זה עשויה לקחת‬
‫מספר שנים עד לחישוב כל התביעות בגין פוליסות שנמכרו בתקופה שלפני הפסקת‬
‫הפעילות )‪.(run-off‬‬
‫‪ .3.1.1.14‬שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו‬
‫הגידול בתחום משנה לשנה נובע מגידול בכמות כלי הרכב המבוטחים בחברה‪.‬‬
‫בחברה‪ ,‬בשנת ‪ ,2012‬נרשם גידול של כ‪ 13.2% -‬בפרמיות בתחום‪.‬‬
‫הפרמיות בחברה בענף זה בשנת ‪ 2012‬היוו כ‪ 40.1% -‬מסך פרמיות החברה‪.‬‬
‫להערכת החברה‪ ,‬כתוצאה מהרפורמה שיזם האוצר עלולה להיגרם פגיעה ברווחיות בתחום‬
‫זה )מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד ‪ -‬ראה עמוד א‪ 1-‬לעיל(‪.‬‬
‫‪ 3.1.1.13‬שינויים בהסדרי ביטוח המשנה בתחום‬
‫לא חלו שינויים בהסדרי ביטוח המשנה בתחום‪ .‬לתיאור הסדרי החברה בתחום ראה סעיף‬
‫‪ 5.4‬להלן‪.‬‬
‫‪3.1.2‬‬
‫מוצרים ושירותים‬
‫הכיסוי הביטוחי הינו פיצוי בגין נזקי גוף בלבד לנוהג ו‪/‬או לנוסעים ו‪/‬או להולכי רגל שנפגעו כתוצאה‬
‫מפגיעת הרכב המבוטח‪ .‬כאמור‪ ,‬הכיסוי הביטוחי הינו על פי חוק הפלת"ד ‪ -‬ראה סעיף ‪ 3.1.1.2‬לעיל‪.‬‬
‫‪3.1.3‬‬
‫פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים‬
‫פרמיות ברוטו‬
‫פרמיות בניכוי ביטוח משנה‬
‫)בשייר(‬
‫תביעות ברוטו‬
‫תביעות שייר‬
‫‪2012‬‬
‫‪272,092‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪240,372‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪219,105‬‬
‫‪262,542‬‬
‫‪181,608‬‬
‫‪170,666‬‬
‫‪230,000‬‬
‫‪177,556‬‬
‫‪167,079‬‬
‫‪211,263‬‬
‫‪194,948‬‬
‫‪177,433‬‬
‫‪ 3.1.3.1‬בפרמיות ברוטו‪ ,‬בשנת הדוח‪ ,‬קיים גידול של כ‪ 13.2% -‬לעומת שנת ‪ ,2011‬שמקורו בגידול‬
‫המתמשך של פעילות החברה בתחום זה‪.‬‬
‫‪ 3.1.3.2‬לניתוח תוצאות פרמיות ורווחיות התחום ‪ -‬ראה סעיף ‪ 2.2.1.1‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 3.1.3.3‬התביעות כוללות את סעיף "הצבירה" כמוסבר בסעיף ‪ 2.2.1.1‬לעיל‪ ,‬וכן זקיפה תיאורטית‬
‫בשיעור של ‪ 3%‬ריאלי ל"צבירה"‪.‬‬
‫א‪17 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪3.1.4‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫לקוחות‬
‫‪3.1.4.1‬‬
‫התפלגות הפרמיות ברוטו בשנת ‪ 2012‬בין קולקטיבים ומפעלים גדולים למבוטחים‬
‫פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים‪ ,‬בתחום ביטוח החובה‬
‫שיעור קולקטיבים‬
‫ומפעלים גדולים‬
‫קולקטיבים‬
‫פרטיים ועסקיים‬
‫סה"כ פרמיות‬
‫שנה‬
‫ומפעלים גדולים‬
‫קטנים‬
‫ברוטו‬
‫)אלפי ‪(₪‬‬
‫)אלפי ‪(₪‬‬
‫)אלפי ‪(₪‬‬
‫‪5.2%‬‬
‫‪14,213‬‬
‫‪257,879‬‬
‫‪272,092‬‬
‫‪2012‬‬
‫להלן התפלגות הפרמיות בין קולקטיבים ומפעלים גדולים לבין פרטיים ועסקיים קטנים‬
‫בביטוח חובה בשנת ‪:2012‬‬
‫פרטיים ועסקיים‬
‫קטנים ‪94.8%‬‬
‫‪‬‬
‫קולקטיבים ומפעלים‬
‫גדולים ‪5.2%‬‬
‫החברה מתבססת על פיזור גדול של מבוטחים וסוכנים וזאת כדי להימנע מתלות‬
‫בלקוח או סוכן בודד‪.‬‬
‫‪3.1.4.2‬‬
‫שיעור החידושים במונחי פרמיות בתחום ביטוח חובה בשנת ‪ 2012‬עמד על ‪.62.4%‬‬
‫‪3.1.4.3‬‬
‫שיעור הלקוחות להם ביטוח חובה ובנוסף ביטוח רכב רכוש בשנת ‪ 2012‬הינו ‪.76.46%‬‬
‫‪3.1.4.4‬‬
‫לחברה לא קיים לקוח שהכנסות החברה ממנו בתחום מהוות ‪ 10%‬או יותר מסך‬
‫ההכנסות בדוחות המאוחדים‪.‬‬
‫‪3.1.4.5‬‬
‫להלן פרטים אודות וותק של לקוחות תחום רכב חובה במונחי מחזור פרמיות לשנת‬
‫‪:*2012‬‬
‫שנות וותק‬
‫דמי ביטוח‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫שיעור מסך‬
‫הכנסות ב‪%-‬‬
‫ותק שנה‬
‫סה"כ‬
‫פוליסות‬
‫חדשות‬
‫‪118,447‬‬
‫ותק שנתיים‬
‫‪60,713‬‬
‫‪34,614‬‬
‫ותק שלוש‬
‫שנים ומעלה‬
‫‪58,318‬‬
‫‪272,092‬‬
‫‪43.6%‬‬
‫‪22.3%‬‬
‫‪12.7%‬‬
‫‪21.4%‬‬
‫‪100%‬‬
‫* הנתונים חושבו ללא פרמיות שהתקבלו מה"פול"‪.‬‬
‫‪3.1.4.6‬‬
‫‪3.1.5‬‬
‫לא חל שינוי מהותי בתמהיל לקוחות החברה‪.‬‬
‫שיווק והפצה‬
‫‪3.1.5.1‬‬
‫שיווק ומכירת פוליסות ביטוח רכב חובה נעשה באמצעות סוכנים‪ .‬החברה נמצאת‬
‫בקשרים עסקיים פעילים עם מאות סוכנים וסוכנויות הפזורים ברחבי הארץ‪ .‬הסוכנים‬
‫והסוכנויות אינם בלעדיים‪ ,‬ועובדים גם עם חברות ביטוח נוספות‪ .‬סוכני החברה פועלים‬
‫לפי תעריפים והנחיות חיתום שהחברה מפיצה מעת לעת בענפי הביטוח השונים‪.‬‬
‫‪3.1.5.2‬‬
‫עמלות הסוכנים בתחום זה נגזרות מהפרמיה נטו )ברוטו בניכוי דמים(‪ .‬בנוסף‪ ,‬יש עלויות‬
‫רכישה נוספות בגין חלקו של תחום זה במבצעי מכירות של החברה‪.‬‬
‫שיעור העמלות הממוצע כולל מע"מ בתחום זה הינו כ‪ 6.1% -‬מהפרמיה ברוטו בשנת‬
‫הדוח‪ ,‬כ‪ 6.0% -‬בשנת ‪ 2011‬וכ‪ 6.3% -‬בשנת ‪.2010‬‬
‫‪3.1.6‬‬
‫התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‬
‫ראה ביאור ‪ 13‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫א‪18 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪3.1.7‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫ביטוח משנה‬
‫‪3.1.7.1‬‬
‫ביטוח המשנה בתחום ביטוח רכב חובה הינו מסוג "הפסד יתר" )‪.(Excess Of Loss‬‬
‫‪3.1.7.2‬‬
‫בשנת ‪ 2011‬אוחד חוזה ביטוח המשנה בענף רכב חובה עם חוזה חברת מנורה מבטחים‬
‫ובשנת ‪ 2012‬חודש החוזה כאמור‪.‬‬
‫‪3.1.7.3‬‬
‫הכיסוי של ביטוח המשנה הינו עבור תביעות או חלק מהן שבהן עולה סכום התביעה‬
‫הכולל על השייר העצמי של החברה‪.‬‬
‫‪3.1.7.4‬‬
‫ביטוח משנה זה נערך כמקובל בשיטת השכבות‪ ,‬כאשר לכל שכבה סכום פיצוי מקסימאלי‬
‫)להלן‪" :‬תקרה"(‪ .‬בשנת ‪ ,2012‬התקרה הכוללת של הכיסוי בגין מקרה בודד עמדה על סך‬
‫של ‪ 400‬מיליון ‪ .₪‬אף מקרה ביטוח בחברה לא הגיע לסכום המתקרב לתקרה‪ ,‬ולא ידוע‬
‫לחברה על תביעות המתקרבות לסכום התקרה‪.‬‬
‫‪3.1.7.5‬‬
‫התפלגות פרמיות ביטוח המשנה בתחום לשנת ‪) 2012‬מעל ‪ 10%‬מסך הפרמיה בשנת‬
‫הדוח(‬
‫‪3.1.7.6‬‬
‫שם מבטח‬
‫המשנה‬
‫דירוג ‪S&P‬‬
‫מדינה‬
‫פרמיה לביטוח‬
‫משנה )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪swiss re‬‬
‫‪R+V‬‬
‫)‪(AA-‬‬
‫)‪(AA-‬‬
‫שוויץ‬
‫גרמניה‬
‫‪1,843‬‬
‫אחוז מכלל‬
‫פרמיות לביטוח‬
‫משנה‬
‫‪19.3%‬‬
‫‪1,187‬‬
‫‪12.5%‬‬
‫‪XL‬‬
‫)‪(A‬‬
‫צרפת‬
‫‪1,527‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪Aspen Re‬‬
‫)‪(A‬‬
‫אנגליה‬
‫‪1,122‬‬
‫‪11.8%‬‬
‫‪Odyssey-Re‬‬
‫)‪(A-‬‬
‫ארה"ב‬
‫‪1,088‬‬
‫‪11.4%‬‬
‫התפלגות פרמיית ביטוח משנה בתחום לשנת ‪2012‬‬
‫שיעור מסה"כ לתחום‬
‫הפעילות ב‪%-‬‬
‫דירוג פרמיה שנרשמה‬
‫קבוצת דירוג מרכזת‬
‫לטובת מבטח המשנה‬
‫דירוג ‪S&P‬‬
‫)באלפי ‪(₪‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪9,550‬‬
‫)‪ (A-‬ומעלה‬
‫‬‫‬‫)‪ (BBB-‬עד )‪(BBB+‬‬
‫‬‫‬‫נמוך מ‪(BBB-) -‬‬
‫‬‫‬‫‪NR‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪9,550‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ ‬הדירוג הינו על פי סוכנות ‪) Standard and Poor's‬להלן‪.("S&P" :‬‬
‫‪ ‬אין לחברה בתחום זה חוזה עם מבטח משנה שדירוגו על פי סוכנות הדירוג נמוך מ‪-‬‬
‫)‪.(A-‬‬
‫ראה גם ביאור ‪ 28‬לדוחות הכספיים וכן ראה סעיף ‪ 5.4‬להלן‪.‬‬
‫‪3.1.8‬‬
‫ספקים ונותני שירותים‬
‫‪3.1.8.1‬‬
‫החברה רוכשת שירותים נלווים לסילוק תביעות ביטוח ובכללם עורכי דין‪ ,‬חוקרים‬
‫ומומחים רפואיים‪.‬‬
‫‪3.1.8.2‬‬
‫החל מיום ‪ 1.1.2010‬נכנס לתוקף חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום‬
‫התוכנית הכלכלית לשנים ‪ 2009‬ו‪ ,(2010-‬התשס"ט‪ ,2009-‬אשר העביר את האחריות לטיפול‬
‫הרפואי בנפגעי תאונות דרכים מחברות הביטוח לקופות החולים‪ ,‬למעט ביחס לחריגים‬
‫המפורטים בו‪ ,‬בגין עלות הטיפולים הרפואיים הכלולים בתוספת השנייה של חוק ביטוח‬
‫בריאות ממלכתי וכן בעלות התרופות הכלולות בסל התרופות‪ ,‬ונקבע מנגנון להעברת‬
‫עלות הטיפולים הרפואיים מחברות הביטוח )‪ 9.4%‬מדמי הביטוח כפי שקבע האוצר( דרך‬
‫קרנית למוסד לביטוח לאומי‪ ,‬שיהיה אחראי לחלוקת הכספים לקופות החולים לפי כללי‬
‫ההקצאה שנקבעו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי‪ .‬ביום ‪ 27.9.2012‬הוציא מנכ"ל משרד‬
‫הבריאות הנחייה לפיה משרד הבריאות ישלם עבור הטיפולים המנויים בתוספת השלישית‬
‫לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ויחזור בתביעה להחזר ההוצאות מחברת הביטוח בגין‬
‫טיפולים אלה‪.‬‬
‫‪3.1.8.3‬‬
‫לחברה אין תלות בספק כלשהו בתחום‪.‬‬
‫א‪19 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪3.1.9‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫תחרות בתחום רכב חובה‬
‫‪3.1.9.1‬‬
‫לפי נתוני ”‪) Ernst & Young‬משק הביטוח והפנסיה בישראל בשנת ‪) "(2011‬להלן‪”Ernst :‬‬
‫”‪ ,(& Young‬בשנת ‪ 2011‬חל גידול של כ‪ 3.8% -‬בסך הפרמיות בתחום רכב חובה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬לפי נתוני "‪) Ernst & Young‬משק הביטוח והפנסיה בישראל בשנת ‪ ,"(2011‬בשנת‬
‫‪ 2011‬היו הפרמיות בענף זה כ‪ 25.1% -‬מהפרמיות בענפי הביטוח הכללי‪.‬‬
‫בחברה‪ ,‬הפרמיות בענף זה בשנת ‪ 2012‬היוו כ‪ 40.1% -‬מסך הפרמיות‪.‬‬
‫‪3.1.9.2‬‬
‫מספר החברות הפועלות בתחום זה הינו ‪ ,14‬כולל שומרה‪.‬‬
‫‪3.1.9.3‬‬
‫היות וכל החברות הפועלות בתחום גם שותפות בפול )המאגר הישראלי לביטוח רכב(‪ ,‬כל‬
‫אחת לפי חלקה היחסי בתחום‪ ,‬ניתן ללמוד מפרסומי הפול )המחושבים לתקופה של‬
‫ראשון לאוקטובר עד ‪ 30‬לספטמבר מדי שנה( על חלקה היחסי של כל חברה בתחום‬
‫ביטוח החובה‪:‬‬
‫חלקה של שומרה בתחום לתקופה ‪ 1.10.2011‬עד ‪ 30.9.2012‬היה ‪ 5.9%‬מהשוק‪ ,‬ולכן נקבע‬
‫כי חלקה בפול בשנת ‪ 2013‬יהיה ‪.5.9%‬‬
‫‪3.1.9.4‬‬
‫להלן פרסום הפול באשר למבטחים הפועלים בתחום וחלקם בשוק בשנים הרלבנטיות‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3.1.9.5‬‬
‫מגדל‬
‫כלל‬
‫הראל‬
‫מנורה‬
‫הכשרת היישוב‬
‫הפניקס‬
‫ביטוח ישיר‬
‫איילון‬
‫שומרה‬
‫שלמה ביטוח‬
‫שירביט‬
‫)כולל אליהו ב‪(2013-‬‬
‫‪AIG‬‬
‫ביטוח חקלאי‬
‫אליהו‬
‫סה"כ‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪15.1%‬‬
‫‪12.5%‬‬
‫‪11.8%‬‬
‫‪9.3%‬‬
‫‪9.2%‬‬
‫‪8.8%‬‬
‫‪7.2%‬‬
‫‪7.1%‬‬
‫‪5.9%‬‬
‫‪4.7%‬‬
‫‪4.3%‬‬
‫‪2.5%‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪13.2%‬‬
‫‪12.5%‬‬
‫‪8.9%‬‬
‫‪8.8%‬‬
‫‪8.4%‬‬
‫‪6.9%‬‬
‫‪7.4%‬‬
‫‪5.2%‬‬
‫‪5.1%‬‬
‫‪4.4%‬‬
‫‪2.4%‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪9.4%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪13.6%‬‬
‫‪13.5%‬‬
‫‪8.6%‬‬
‫‪8.2%‬‬
‫‪8.9%‬‬
‫‪6.8%‬‬
‫‪8.1%‬‬
‫‪5.1%‬‬
‫‪4.8%‬‬
‫‪4.0%‬‬
‫‪2.5%‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫‪8.2%‬‬
‫‪100%‬‬
‫התפתחות נתח שוק החברה ברכב חובה בשנים האחרונות‪ ,‬ב‪:%-‬‬
‫כמשתקף מהטבלה‪ ,‬חלקה של החברה בפול‪ ,‬המשקף את גודלה היחסי בשוק הולך וגדל‬
‫עם השנים‪.‬‬
‫א‪20 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪3.1.9.6‬‬
‫חלקה של החברה בהפסדי הפול נטו לפי שנות חיתום‪ :‬בשנת ‪ 2012‬סך של כ‪ 6,914 -‬אלפי‬
‫‪ ,₪‬בשנת ‪ 2011‬סך של כ‪ 5,689 -‬אלפי ‪ ₪‬ובשנת ‪ 2010‬סך של כ‪ 6,663 -‬אלפי ‪.₪‬‬
‫‪3.1.9.7‬‬
‫המתחרות העיקריות בתחום הינן חברות הביטוח המסורתיות )שאינן ישירות(‪ ,‬ובמידה‬
‫פחותה‪ ,‬החברות הישירות‪.‬‬
‫‪3.1.9.8‬‬
‫משנת ‪ ,2006‬בעידוד משרד האוצר‪ ,‬החריפה התחרות בתחום זה‪ ,‬לאחר שהודיע המפקח‬
‫לחברות הביטוח‪ ,‬כי החל מחודש מאי ‪ 2006‬יצומצם הפיקוח על התעריפים בענף רכב‬
‫חובה וכי לא יתערב בשיקול דעת החברות בקביעת התעריפים‪ ,‬מלבד במקרים יוצאי דופן‪.‬‬
‫‪3.1.9.9‬‬
‫הכיסוי הביטוחי האחיד בכל חברות הביטוח וזמינות מידע השוואתי של מחירים‪ ,‬גורמים‬
‫לכך שמחיר המוצר הינו המשתנה העיקרי בהחלטת הרכישה של פוליסות הביטוח‪ .‬חברות‬
‫הביטוח נבדלות זו מזו במשתנים הקובעים את התעריף וכפועל יוצא בפלחי השוק בהם‬
‫הן מתמקדות‪ .‬כאמור‪ ,‬בתקופה האחרונה‪ ,‬ניכרת מגמת התכנסות של רוב החברות‬
‫למחירים דומים‪ ,‬כך שהפערים בין המחירים בקבוצות הסיכון השונות מצטמצמים‪.‬‬
‫‪3.1.9.10‬‬
‫הגורמים המחזקים את מעמדה התחרותי של החברה הינם‪ ,‬רמת השירות הגבוהה של‬
‫החברה ושל סוכניה‪ ,‬יצירת תמריצי מכירות לסוכנים‪ ,‬יצירת יתרון טכנולוגי המאפשר‬
‫הפקת פוליסות ביטוח חובה בידי הסוכנים באמצעות מערכת אינטרנטית באופן קל ומהיר‬
‫ומודל תעריפים המאפשר התמקדות בפלחי שוק רווחיים יותר‪.‬‬
‫‪ 3.1.10‬מוצרים חדשים‬
‫אין לחברה מוצרים חדשים בתחום זה‪.‬‬
‫‪ 3.1.11‬הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה‬
‫‪3.1.11.1‬‬
‫בין חברות הביטוח ובין מרכז הסליקה שליד איגוד חברות הביטוח נחתם הסכם )המכונה‬
‫"קל‪-‬כבד"(‪ ,‬המסדיר את הטיפול בהתחשבנות עקב תביעות בהם מעורבים רכבים כבדים‬
‫ורכבים קלים )כהגדרתם בצו הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הסדרים לחלוקת נטל‬
‫הפיצויים בין המבוטחים(‪ ,‬התשס"א‪ ,(2001-‬וכן עקב תביעות בהם מעורבים רכבים‬
‫המבוטחים על ידי הצדדים להסכם זה בפגיעה משותפת שלהם‪ ,‬בהולך רגל הנפגע מחוץ‬
‫לכלי הרכב‪.‬‬
‫‪3.1.11.2‬‬
‫בשנת ‪ ,1979‬נחתם הסכם בין המוסד לביטוח לאומי )להלן‪" :‬המל"ל"( לבין מרבית חברות‬
‫הביטוח‪ ,‬אשר מטרתו למנוע התדיינות בין הגופים בנוגע לתביעות שיבוב של המל"ל‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 328‬לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(‪ ,‬התשנ"ה‪ .1995 -‬בהתאם‬
‫להסכם‪ ,‬בהתקיים תנאים מסוימים‪ ,‬מופעל מנגנון תשלום אוטומטי‪ ,‬בלתי מסויג ובלתי‬
‫תלוי בהליכים שבין חברות הביטוח לניזוק‪ ,‬ומנגד מחייב המל"ל את חברות הביטוח‬
‫בשיעור מופחת מסכום התגמולים‪ .‬בסוף שנת ‪ 2008‬הודיע המל"ל לחברות הביטוח על‬
‫הפסקת ההסכם באופן חד צדדי‪ ,‬והזמין אותן לנהל עמו מו"מ להסדר חדש‪.‬‬
‫החברה הודיעה למל"ל כי ביטול חד צדדי של ההסכם באופן רטרואקטיבי אינו מקובל‬
‫עליה‪ ,‬ובפועל ממשיכה החברה לשלם תאונות שמועדן לפני יום ה‪ 1.1.2009 -‬על פי‬
‫ההסכם‪.‬‬
‫ביום ‪ 5.10.11‬חייב בית המשפט המחוזי בחיפה את המל"ל להמשיך ולשלם לנפגעים אשר‬
‫היו מעורבים בתאונות דרכים טרם בוטל ההסכם‪.‬‬
‫המל"ל הגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין‪ .‬בית המשפט העליון דחה את בקשת‬
‫רשות הערעור של המל"ל )בר"ע ‪.(8354/11‬‬
‫א‪21 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪3.2‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫תחום ביטוח רכב רכוש‬
‫‪3.2.1‬‬
‫מידע כללי על תחום הפעילות‬
‫‪3.2.1.1‬‬
‫תחום זה הינו אחד משני התחומים הגדולים בהיקפם )ביחד עם ביטוח רכב חובה( והוא‬
‫מורכב משני מוצרים עיקריים‪:‬‬
‫‪ .1‬ביטוח צד ג' לרכב המכסה את המבוטח כנגד נזקי רכוש שגרם עקב שימוש ברכב‬
‫לצדדים שלישיים‪.‬‬
‫‪ .2‬ביטוח מקיף לרכב הכולל פרק צד ג' כאמור ובנוסף מכסה את המבוטח כנגד הנזקים‬
‫לרכב עצמו‪.‬‬
‫שני המוצרים דלעיל נמצאים בפיקוח האוצר שאף קבע עבורם תנאי כיסוי מינימאליים מהם‬
‫אסור למבטח לחרוג )אך מותר להוסיף כיסויים לטובת המבוטח(‪ ,‬זאת במסגרת הפוליסה‬
‫התקנית לביטוח רכב הנסמכת על תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב‬
‫פרטי(‪ ,‬התשמ"ו ‪) 1986 -‬להלן‪" :‬תקנות רכב רכוש"(‪.‬‬
‫‪3.2.1.2‬‬
‫עדכון הפוליסה התקנית‪ :‬בחודש אפריל ‪ 2012‬עודכנה הפוליסה התקנית ‪ -‬ראה פירוט בסעיף‬
‫‪ 3.2.1.9‬א' להלן‪.‬‬
‫‪3.2.1.3‬‬
‫כחלופה לביטוח מקיף מלא קיימים שני מוצרים נוספים של ביטוח מקיף חלקי‪ :‬ביטוח מקיף‬
‫חלקי ללא כיסוי לגניבה וביטוח מקיף חלקי ללא כיסוי לתאונה‪ .‬הביקוש למוצרי המקיף‬
‫החלקי מזערי בהיקפו‪.‬‬
‫‪3.2.1.4‬‬
‫תעריף‪ :‬החברה משתמשת בתעריף דיפרנציאלי המביא בחשבון גיל‪ ,‬וותק נהיגה‪ ,‬ניסיון‬
‫תביעות‪ ,‬מספר נהגים ברכב‪ ,‬ובנוסף משתמשת בפרמטרים של סוג הרכב המבוטח‪ .‬לנוחות‬
‫סוכניה הציבה החברה את מחולל התעריפים שלה גם באתר האינטרנט שלה ובכך היא‬
‫מקלה עליהם את הנגישות‪.‬‬
‫‪3.2.1.5‬‬
‫העמקת המגמה הדיפרנציאלית‪ :‬התחרות בתחום מחייבת היסמכות על מידע איכותי ותמחור‬
‫בהתאם‪ ,‬לצורך שמירת רווחיות‪ .‬תעריף החברה אטרקטיבי במיוחד עבור לקוחות בעלי‬
‫פרופיל סיכון נמוך אשר לגביהם איכות המידע טובה יותר מהאיכות הממוצעת של המידע‪.‬‬
‫לצורך איסוף המידע‪ ,‬שימורו‪ ,‬והשימוש בו ‪ -‬טכנולוגיה הינה גורם הצלחה חשוב‪.‬‬
‫‪3.2.1.6‬‬
‫גורמי הצלחה בתחום‬
‫‪3.2.1.7‬‬
‫‪3.2.1.6.1‬‬
‫שינויים בשכיחות וחומרת נזקי תאונה וגניבות רכב‪.‬‬
‫‪3.2.1.6.2‬‬
‫מחירי חלפים לכלי רכב‪.‬‬
‫‪3.2.1.6.3‬‬
‫יישוב תביעות רכב רכוש נעשה במרכז תביעות רכב במטה החברה‪ ,‬תוך שימוש‬
‫בשמאי חוץ כמתואר לעיל‪ ,‬ומוסכי הסדר‪.‬‬
‫‪3.2.1.6.4‬‬
‫התייעלות בתשומות הייצור תוך התמדה בהענקת רמת שירות גבוהה‪.‬‬
‫שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו‬
‫‪ 3.2.1.7.1‬בחברה‬
‫לפירוט בדבר היקף פרמיות ורווחיות ‪ -‬ראה סעיף ‪ 2.2.2.1‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 3.2.1.7.2‬בשוק הביטוח‬
‫היקף הפרמיות בשוק הביטוח בתחום עלה בין השנים כתוצאה מגידול בהיקפי‬
‫כלי הרכב‪.‬‬
‫‪3.2.1.8‬‬
‫המלחמה בגניבות הרכב‪:‬‬
‫החל משנת ‪ 2008‬ועל פי הסכם איגוד חברות הביטוח ואיגוד השכרת רכב וליסינג לבין‬
‫המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל הופעלה מחדש יחידת משטרתית אתגר למלחמה‬
‫בגניבות רכב הממומנת בחלקה ממקורות ממשלתיים ובחלקה במימון חברות הביטוח‬
‫וגורמים אחרים‪.‬‬
‫‪3.2.1.9‬‬
‫מגבלות‪ ,‬חקיקה‪ ,‬תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות‪:‬‬
‫תחום הפעילות כפוף להוראות הדין החלות על מבטחים‪ ,‬לרבות חוק הפיקוח וחוק חוזה‬
‫הביטוח והתקנות שהוצאו על פיהם‪ ,‬וכן להוראות המפקח‪ ,‬כפי שמתפרסמות מעת לעת‪.‬‬
‫א‪22 -‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫להלן יפורטו מגבלות החקיקה וחוזרי המפקח אשר התפרסמו במהלך שנת הדוח ועד למועד‬
‫פרסומו והחלות על החברה בפעילותה בתחום‪:‬‬
‫א‪ .‬בחודש אפריל ‪ 2012‬פורסמו תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב‬
‫פרטי( )תיקון(‪ ,‬התשע"ב‪ .2012 -‬בין התיקונים‪ :‬ויתור על כיסוי בפוליסה על ידי המבוטח‬
‫יצוין במפרט; פירוט דמי הביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו במפרט או‬
‫בפוליסה; פירוט רכיבים המשפיעים על שווי הרכב במפרט; חישוב נזק לצורך תשלום‬
‫תגמולי ביטוח יכללו גם נזקים בשל ירידת ערך לרכב; שינויים באופן ביטול הביטוח‬
‫וההחזרים של דמי הביטוח למבוטח; על פי התיקון תחילתן של התקנות שישה חודשים‬
‫מיום פרסומן‪ ,‬קרי ביום ‪ ,3.10.2012‬והן יחולו על חוזי ביטוח שייכנסו לתוקף במועד זה‬
‫או לאחריו‪.‬‬
‫ב‪ .‬בחודש מרץ ‪ 2012‬פורסם חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים‬
‫)מניעת גניבות( )תיקון מס' ‪ - 4‬הוראת שעה( )תיקון(‪ ,‬התשע"ב‪ .2012 -‬על פי הוראת‬
‫השעה חל איסור על תיקון כלי רכב ישראליים בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית‬
‫ואיסור על העברת כלי רכב ישראליים באמצעות רכב אחר לתיקון בשטחים כאמור‪.‬‬
‫לאור השפעתה ותרומתה של הוראת השעה שלעיל להפחתת מספר גניבות כלי רכב‪,‬‬
‫הפכה הוראת השעה להוראת קבע‪.‬‬
‫ג‪ .‬בחודש יוני ‪ 2012‬פרסם משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות‬
‫"הצהרת כוונות לעניין רישום "נזק בטיחותי מהותי" ברישיון הרכב"‪ .‬מטרת‬
‫הינה מסירת מידע לציבור על נזק משמעותי שנגרם לרכב וכן מידע מקצועי‬
‫למוסכים בבואם לתקן רכב המגיע לטיפולם‪ .‬על פי ההצהרה יישום הרישום‬
‫בטיחותי מהותי ברישיון הרכב כרוך בשינויי חקיקה‪.‬‬
‫בדרכים‬
‫הרישום‬
‫רלוונטי‬
‫של נזק‬
‫ד‪ .‬בחודש ספטמבר ‪ 2012‬פורסמו "תקנות התעבורה )תיקון מס' ‪ ,(11‬התשע"ב‪ ."2012 -‬על פי‬
‫התקנות יצוין ברישיון הרכב קוד הדגם של הרכב אשר ייקבע לפי נוהל "קביעת קוד דגם‬
‫לצורך חישוב שווי הרכב" המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה ועומד לעיון‬
‫הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה‪ .‬תחילתן של התקנות ביום ‪ 1‬במרץ ‪.2013‬‬
‫למגבלות החקיקה וחוזרי המפקח אשר התפרסמו בשנת הדוח‪ ,‬וכן עד למועד פרסומו‪ ,‬והחלות על‬
‫החברה בכלל פעילותה ‪ -‬ראה סעיף ‪ 5.2‬להלן‪.‬‬
‫‪3.2.1.10‬‬
‫שינויים בהסדרי ביטוח המשנה בתחום‪:‬‬
‫בשנת הדוח לא חודש חוזה ה"מכסה" )‪ (Quota Share‬לרכבי יוקרה ומשאיות‪ .‬לפירוט‬
‫הסדרי המשנה בתחום ‪ -‬ראה סעיף ‪ 3.2.7‬להלן‪.‬‬
‫‪3.2.2‬‬
‫מוצרים ושירותים‬
‫שני המוצרים העיקריים כמתואר לעיל )ביטוח רכב צד ג' וביטוח רכב מקיף( הינם מוצרים‬
‫סטנדרטיים ומפוקחים‪.‬‬
‫החברה שואפת לבדל את מוצריה ברמת שירות טובה יותר לסוכן וללקוח )המבוטח( וכן באופן‬
‫שימוש קל וידידותי לסוכניה במערכות החברה השונות‪.‬‬
‫לתיאור הכיסוי הביטוחי ‪ -‬ראה סעיף ‪ 3.2.1.1‬לעיל‪.‬‬
‫‪3.2.3‬‬
‫פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים‬
‫‪3.2.3.1‬‬
‫ביטוח רכב רכוש )אלפי ‪(₪‬‬
‫פרמיות ברוטו‬
‫פרמיות בניכוי ביטוח‬
‫משנה )בשייר(‬
‫תביעות ברוטו‬
‫תביעות בשייר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪325,291‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪277,923‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪244,835‬‬
‫‪324,937‬‬
‫‪222,298‬‬
‫‪222,088‬‬
‫‪277,118‬‬
‫‪188,896‬‬
‫‪188,527‬‬
‫‪243,755‬‬
‫‪169,184‬‬
‫‪168,583‬‬
‫סכום הפרמיות ברוטו עלה בין השנים כתוצאה מעלייה בהיקף כמות הרכבים‬
‫המבוטחים בחברה‪ ,‬על אף שחיקת התעריפים לאורך השנים בשוק הביטוח בתחום‪,‬‬
‫כתוצאה מתחרות בין המבטחים‪.‬‬
‫הגידול בתביעות מקורו בגידול המתמשך של החברה בתחום‪.‬‬
‫א‪23 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫התפתחות הפרמיות בביטוח רכב רכוש בשנים ‪ 2010-2012‬במיליוני ‪:₪‬‬
‫פילוח התביעות המשולמות בתחום רכב רכוש‪ ,‬ברוטו באלפי ‪:₪‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪18,721‬‬
‫‪20,956‬‬
‫גניבות‬
‫‪144,462‬‬
‫‪173,962‬‬
‫תאונות‬
‫‪185‬‬
‫‪54‬‬
‫נזקי טבע‬
‫הוצאות עקיפות ליישוב‬
‫‪4,037‬‬
‫‪3,531‬‬
‫תביעות‬
‫‪12,945‬‬
‫‪16,544‬‬
‫אחר )כולל ריידרים(‬
‫‪180,350‬‬
‫‪215,047‬‬
‫סה"כ תביעות משולמות‬
‫‪8,546‬‬
‫‪7,251‬‬
‫שינוי בתביעות תלויות‬
‫‪188,896‬‬
‫‪222,298‬‬
‫סה"כ תביעות‬
‫‪3.2.3.2‬‬
‫‪‬‬
‫‪3.2.4‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪15,041‬‬
‫‪133,075‬‬
‫‪23‬‬
‫‪3,672‬‬
‫‪13,721‬‬
‫‪165,532‬‬
‫‪3,652‬‬
‫‪169,184‬‬
‫הגידול בהיקף הפעילות בתחום יוצר גידולים בפרמיות וכן בתגמולי הביטוח‬
‫המשולמים‪ ,‬כפי שניתן לראות בנזקי התאונות‪.‬‬
‫לקוחות‬
‫‪3.2.4.1‬‬
‫להלן התפלגות הפרמיות ברוטו בשנת ‪ 2012‬בין קולקטיבים ומפעלים גדולים למבוטחים‬
‫פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים בתחום רכב רכוש‪:‬‬
‫סה"כ פרמיות‬
‫ברוטו )אלפי ‪(₪‬‬
‫פרטיים‬
‫ועסקיים קטנים‬
‫)אלפי ‪(₪‬‬
‫קולקטיבים‬
‫ומפעלים גדולים‬
‫)אלפי ‪(₪‬‬
‫שיעור קולקטיב‬
‫ומפעלים גדולים‬
‫ב‪% -‬‬
‫‪10.3%‬‬
‫‪33,395‬‬
‫‪291,896‬‬
‫‪325,291‬‬
‫‪2012‬‬
‫להלן התפלגות )ב‪ (% -‬של הפרמיות בין קולקטיבים ומפעלים גדולים לבין פרטיים ועסקיים‬
‫קטנים בביטוח רכב רכוש בשנת ‪:2012‬‬
‫פרטיים ועסקיים‬
‫קטנים ‪89.7%‬‬
‫‪‬‬
‫קולקטיבים ומפעלים‬
‫גדולים ‪10.3%‬‬
‫החברה מתבססת על פיזור גדול של מבוטחים וסוכנים וזאת כדי להימנע מתלות‬
‫בלקוח או סוכן בודד‪.‬‬
‫א‪24 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪3.2.4.2‬‬
‫שיעור החידושים במונחי פרמיות בתחום רכב רכוש עמד בשנת ‪ 2012‬על ‪.68.92%‬‬
‫‪3.2.4.3‬‬
‫שיעור הלקוחות להם ביטוח רכב רכוש ובנוסף ביטוח חובה בשנת ‪ 2012‬הינו ‪.83.65%‬‬
‫‪3.2.4.4‬‬
‫לחברה לא קיים לקוח שהכנסות החברה ממנו בתחום מהוות ‪ 10%‬או יותר מסך ההכנסות‬
‫בדוחות המאוחדים‪.‬‬
‫‪3.2.4.5‬‬
‫להלן פרטים אודות וותק של לקוחות תחום רכב רכוש במונחי מחזור פרמיות לשנת ‪:2012‬‬
‫שנות וותק‬
‫דמי ביטוח‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫שיעור מסך‬
‫הכנסות ב‪% -‬‬
‫‪3.2.4.6‬‬
‫‪3.2.5‬‬
‫‪3.2.6‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫פוליסות‬
‫חדשות‬
‫ותק שנתיים‬
‫ותק שנה‬
‫ותק שלוש‬
‫שנים‬
‫ומעלה‬
‫סה"כ‬
‫‪130,236‬‬
‫‪73,309‬‬
‫‪42,146‬‬
‫‪79,600‬‬
‫‪325,291‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪22.5%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪24.5%‬‬
‫‪100%‬‬
‫לא חל שינוי מהותי בתמהיל לקוחות החברה‪.‬‬
‫שיווק והפצה‬
‫‪3.2.5.1‬‬
‫כאמור‪ ,‬שיווק ומכירת פוליסות ביטוח נעשה באמצעות סוכנים‪ .‬לפירוט נוסף ראה סעיף‬
‫‪ 3.1.5.1‬לעיל‪.‬‬
‫‪3.2.5.2‬‬
‫עמלות הסוכנים בתחום זה נגזרות מהפרמיה נטו )ברוטו בניכוי דמים(‪ .‬בנוסף קיימות‬
‫עלויות רכישה נוספות בגין חלקו של תחום זה במבצעי מכירות של החברה‪.‬‬
‫‪3.2.5.3‬‬
‫שיעור העמלות הממוצע כולל מע"מ בתחום זה הינו כ‪ 20% -‬מהפרמיה ברוטו בשנת הדוח‬
‫וכ‪ 20% -‬בשנת ‪ 2011‬וכ‪ 21% -‬בשנת ‪.2010‬‬
‫התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‬
‫ראה ביאור ‪ 13‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪3.2.7‬‬
‫ביטוח משנה‬
‫‪3.2.7.1‬‬
‫ביטוח המשנה בתחום רכב רכוש הינו מסוג "הפסד יתר" )‪ (Excess Of Loss‬שמטרתו להגן‬
‫על שייר החברה מאירועי קטסטרופה‪ .‬כמו כן‪ ,‬עד ליום ‪ 31.3.2012‬היה לחברה חוזה‬
‫"מכסה" בענפי משאיות ורכבי יוקרה בהיקף קטן‪.‬‬
‫‪3.2.7.2‬‬
‫התפלגות פרמיות ביטוח המשנה בתחום לשנת ‪:2012‬‬
‫‪3.2.7.3‬‬
‫דירוג‬
‫שם מבטח‬
‫המשנה‬
‫‪S&P‬‬
‫‪Lloyd's‬‬
‫‪R&V‬‬
‫‪Odyssey-Re‬‬
‫‪Mapfre Re‬‬
‫)‪(A+‬‬
‫)‪(AA-‬‬
‫)‪(A-‬‬
‫)‪(BBB+‬‬
‫מדינה‬
‫אנגליה‬
‫גרמניה‬
‫ארה"ב‬
‫ספרד‬
‫פרמיה‬
‫לביטוח משנה‬
‫)אלפי ‪(₪‬‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪177‬‬
‫‪47‬‬
‫אחוז מכלל‬
‫פרמיות‬
‫לביטוח משנה‬
‫‪15.0%‬‬
‫‪15.0%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪13.3%‬‬
‫התפלגות פרמיית ביטוח משנה בתחום לשנת ‪:2012‬‬
‫קבוצת דירוג מרכזת‬
‫דירוג ‪S&P‬‬
‫)‪ (A-‬ומעלה‬
‫)‪ (BBB-‬עד )‪(BBB+‬‬
‫נמוך מ‪(BBB-) -‬‬
‫סה"כ‬
‫דירוג פרמיה שנרשמה‬
‫לטובת מבטח המשנה‬
‫)באלפי ‪(₪‬‬
‫‪307‬‬
‫‪47‬‬
‫‬‫‪354‬‬
‫שיעור מסה"כ לתחום‬
‫הפעילות ב‪%-‬‬
‫‪87%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‬‫‪100%‬‬
‫‪3.2.7.4‬‬
‫אף מקרה ביטוח בחברה לא הגיע לסכום המתקרב לתקרת הכיסוי הביטוחי ולא ידוע‬
‫לחברה על תביעות המתקרבות לסכומי תקרת הכיסוי הביטוחי‪.‬‬
‫‪3.2.7.5‬‬
‫בביטוח משנה מסוג הפסד יתר לא משולמת לחברה עמלה‪.‬‬
‫‪3.2.7.6‬‬
‫בשנת הדוח לא הופעל ביטוח משנה מסוג הפסד יתר ולא ידוע לחברה על מקרה ביטוח‬
‫המחייב הפעלתו בגין שנה זו )ראה ביאור ‪ 28‬לדוחות הכספיים וכן סעיף ‪ 5.4‬להלן(‪.‬‬
‫א‪25 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪3.2.8‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫ספקים ונותני שירותים‬
‫‪3.2.8.1‬‬
‫מוסכי הסדר‪ :‬החברה קשורה בהסכמים עם כ‪ 80 -‬מוסכים על פיהם מפנה החברה את‬
‫לקוחותיה שרכבם ניזוק לאותם מוסכים‪.‬‬
‫הסכמים אלה מקנים יתרון למבוטח שכן הוא נהנה מרכב חליפי עד לסיום התיקון ברכבו‪,‬‬
‫מכך שסך ההשתתפות העצמית בה עליו לשאת נמוכה יותר‪ ,‬ומכך שרכבו מטופל במוסך‬
‫מוכר‪ ,‬כמו כן‪ ,‬כלקוח החברה נהנה המבוטח מאחריות המוסך ומשירות בטיב ובאיכות‬
‫גבוהים‪ .‬בהסכמים אלה מעניקים המוסכים לחברה הנחה בגין חלקי החילוף והעבודה‬
‫המבוצעת על ידם‪ ,‬ומעניקים לה אשראי כמוסכם‪ .‬החברה אינה מחייבת את לקוחותיה‬
‫לתקן במוסכים אלה‪ .‬עם זאת‪ ,‬רוב המבוטחים שרכבם ניזוק‪ ,‬בוחרים לתקן במוסכי הסדר‪.‬‬
‫‪3.2.8.2‬‬
‫שמאי רכב‪ :‬במקרה נזק לרכבו‪ ,‬יכול המבוטח לבחור שמאי מתוך רשימת "שמאי החוץ"‬
‫של החברה )שמאי שהיקף הכנסתו מול החברה עולה על ‪ 30%‬מסך הכנסותיו‪ ,‬לא יכול‬
‫להיות ברשימה זו( והשומה שערך שמאי זה תהא "השומה הקובעת"‪ .‬כן ביכולתו של‬
‫המבוטח לבחור "שמאי אחר" אולם אז לא תהא שומה זו בהכרח השומה הקובעת‪ .‬בשנת‬
‫‪ 2007‬הוציא המפקח הוראות מהסדירות התחום‪.‬‬
‫‪3.2.8.3‬‬
‫לחברה הסכם עם גורמים הרוכשים ממנה כלי רכב ושרידים של כלי רכב‪ ,‬אשר בגינם‬
‫שילמה החברה תגמולי ביטוח למבוטחים בשל נזק של אובדן גמור או אובדן גמור להלכה‪.‬‬
‫ההסכמים מתחדשים כל עוד לא הודיע צד למשנהו על סיומם‪.‬‬
‫‪3.2.8.4‬‬
‫רוכבנים )ריידרים(‪ :‬כמקובל בענף‪ ,‬מציעה החברה ללקוחותיה כיסויים נוספים הנרכשים‬
‫מספקי שירות חיצוניים‪ ,‬כדוגמת שירותי דרך וגרירה‪ ,‬רכב חליפי‪ ,‬ביטוח שמשות ועוד‪.‬‬
‫שירותים אלה הינם בכפוף לכתב השירות של נותן השירותים אשר מספק את השירות‬
‫בעצמו‪ ,‬או באמצעות קבלני משנה שלו‪.‬‬
‫השירותים ניתנים בתמורה למחיר קבוע לכל יחידת כיסוי המשולם לספק עם רכישת‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫‪3.2.9‬‬
‫‪3.2.8.5‬‬
‫נותני שירותים נוספים הינם יועצים ועורכי דין‪ ,‬בעיקר במערך התביעות של תחום זה‪.‬‬
‫‪3.2.8.6‬‬
‫לחברה אין תלות בספק כלשהו בפעילותה בתחום זה‪.‬‬
‫תחרות בתחום רכב רכוש‬
‫‪3.2.9.1‬‬
‫תחום רכב רכוש מאופיין בתחרות בין חברות הביטוח המסורתיות לבין עצמן‪ ,‬ובינן לבין‬
‫החברות לביטוח ישיר‪ .‬החברה‪ ,‬שחלקה בתחום בשנת ‪ 2011‬היה ‪ ,4.8%‬מנסה ליצור בידול‬
‫למוצריה ברמת שירות גבוהה‪ ,‬נוחות עבודה לסוכן ובתעריף אטרקטיבי לבעלי פרופיל סיכון‬
‫נמוך‪.‬‬
‫‪3.2.9.2‬‬
‫המתחרות העיקריות בתחום הינן חברות הביטוח המסורתיות )שאינן ישירות(‪ ,‬ובמידה‬
‫פחותה‪ ,‬החברות הישירות‪.‬‬
‫‪3.2.9.3‬‬
‫לפי נתוני ‪ ,Ernst & Young‬בשנת ‪ 2011‬חלה עליה של כ‪ 2.4% -‬בסך הפרמיות של תחום‬
‫רכב רכוש‪ ,‬וירידה ברווחיותו )ירידה מרווח של כ‪ 109-‬מיליון ‪ ₪‬להפסד של כ‪ 248 -‬מיליון‬
‫‪.(₪‬‬
‫‪3.2.9.4‬‬
‫בחברה‪ ,‬בשנת ‪ ,2012‬נרשם בחברה גידול של כ‪ 17% -‬בפרמיות בתחום זה‪ ,‬וזאת כחלק‬
‫מהגידול הכולל בהיקף הפעילות‪.‬‬
‫לפי נתוני ‪ ,Ernst & Young‬תפס ענף זה בשנת ‪ 2011‬כ‪ 33% -‬מתחום הביטוח הכללי‪.‬‬
‫בחברה מהווה ענף זה בשנת ‪ 2012‬כ‪ 47.9% -‬מהפרמיות‪.‬‬
‫‪3.2.9.5‬‬
‫החברה רואה בשירות למבוטחיה וסוכניה ערך עליון‪ .‬מפאת התחרות העזה ושחיקת‬
‫התעריפים בשנים האחרונות בשוק הביטוח בתחום‪ ,‬השירות אותו מעניקה החברה‬
‫מבוטחיה וסוכניה כאחד מעניקה לחברה יתרון ביחס למתחריה‪ :‬החברה זכתה במקום‬
‫הראשון בסקר שביעות רצון בכנס אלמנטארי של סוכני הביטוח שהתקיים בחודש נובמבר‬
‫של שנת הדוח בפרמטר שביעות רצון כללית‪ ,‬מבין חברות הביטוח הבינוניות‪ ,‬ודורגה באחד‬
‫משני המקומות הראשונים בכל שאר הפרמטרים אשר נבדקו בסדר‪ .‬כמו כן‪ ,‬בשלושת מדרגי‬
‫פניות הציבור האחרונים שפרסם המפקח על הביטוח‪ ,‬דורגה החברה באחד משלושת‬
‫המקומות הראשונים‪.‬‬
‫‪ 3.2.10‬מוצרים חדשים‬
‫אין לחברה מוצרים חדשים בתחום זה בשנת הדוח‪.‬‬
‫א‪26 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ 3.2.11‬הסכמים לשיתוף פעולה‬
‫איגוד חברות הביטוח התקשר עם מרכז ישראלי לבוררות ויישוב סכסוכים בע"מ )"בנועם"(‪ ,‬על‬
‫מנת שייתן שירותי בוררות בתביעות שיבוב )"סוברגציה"( של חברת ביטוח אחת כלפי רעותה‬
‫בגין ביטוחי רכב רכוש בסכסוכים שאינם עולים על ‪ .₪ 100,000‬במהלך שנת הדוח הודיעה‬
‫החברה על הפסקת ההסכם עם "בנועם"‪ .‬החל מיום ‪ 1.9.2012‬החברה אינה תובעת או נתבעת‬
‫בהליכי בוררות ב"בנועם"‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2005‬נחתם הסכם אי‪ -‬שיבוב עם מנורה מבטחים‪ ,‬אשר ממשיך לחול בין הצדדים‪.‬‬
‫א‪27 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ 3.3‬תחום ביטוחי רכוש ויתר ענפי הביטוח‬
‫‪ .3.3.1‬מידע כללי על תחום הפעילות‬
‫‪3.3.1.1‬‬
‫ביטוחי הרכוש העיקריים בחברה הינם ביטוחים למבנים ולתכולה של דירות מגורים ובתי‬
‫עסק‪ .‬יתר ענפי הביטוח בתחום הינם ביטוחים הנדסיים לעבודות קבלניות וציוד מכני‬
‫הנדסי )צ‪.‬מ‪.‬ה(‪ ,‬ביטוחי יהלומנים‪ ,‬זכוכית וביטוחי תאונות אישיות‪.‬‬
‫‪3.3.1.2‬‬
‫הביטוחים נמכרים בדרך כלל כחלק מ"פוליסות חבילה" )מקיף דירות‪ ,‬מקיף בתי עסק‪,‬‬
‫עבודות קבלניות(‪ .‬פוליסות אלה כוללות מספר פרקים‪ :‬פרקי ביטוח רכוש ופרקי ביטוח‬
‫חבויות‪ .‬לחברה גם פוליסות חבויות שלא במסגרת "פוליסות חבילה"‪.‬‬
‫‪3.3.1.3‬‬
‫סיכוני הרכוש העיקריים הינם‪ :‬אש‪ ,‬התפוצצות‪ ,‬פריצה‪ ,‬נזקי מים‪ ,‬אבדנים )בביטוח‬
‫דירות(‪ ,‬רעידת אדמה ונזקי טבע‪.‬‬
‫‪3.3.1.4‬‬
‫פוליסת דירה תקנית‪ :‬גם הפוליסה לביטוח דירה נמצאת בפיקוח האוצר‪ ,‬שאף קבע עבורה‬
‫תנאי כיסוי מינימאליים מהם אסור למבטח לחרוג‪ ,‬אך מותר לו להוסיף כיסויים לטובת‬
‫הלקוח‪ ,‬זאת במסגרת הפוליסה התקנית לביטוח דירה‪.‬‬
‫בחודש ינואר ‪ 2013‬פורסמה טיוטת תיקון לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה‬
‫לביטוח דירות ותכולתן(‪ ,‬תשמ"ו‪ ,1986-‬הכוללות את הפוליסה התקנית‪ -‬ראה סעיף‬
‫‪ 3.3.1.10.2‬להלן‪.‬‬
‫‪3.3.1.5‬‬
‫חיתום ותעריף‪ :‬בביטוחי דירה מפעילה החברה תעריף דיפרנציאלי הלוקח בחשבון את‬
‫קומת דירת המגורים‪ ,‬סוג המבנה ואת בסיס הכיסוי לתכשיטים )מקיף או כל הסיכונים(‪.‬‬
‫בביטוחי רכוש וחבויות אחרים פועלת החברה לפי התעריפים שנקבעו לכל מחלקות‬
‫הסיכון השונות‪ .‬גם בתחומים אלה ישנם מסלולים מועדפים כגון ביטוחי חנויות בקניון‪,‬‬
‫משרדים וכיוצ"ב‪.‬‬
‫‪3.3.1.6‬‬
‫הפעילות בכל המוצרים הינה בכפוף להוראות ולנהלי החיתום של החברה‪ ,‬והרשאות‬
‫מערכת המחשב הנגזרות כתוצאה מהנחיות חיתום אלו‪.‬‬
‫‪3.3.1.7‬‬
‫גורמי הצלחה בתחום‬
‫‪‬‬
‫חיתום מקצועי )מלווה בסיקור סיכונים בתחום עסקי( וציות לנהלי החיתום הקיימים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שינויים בשכיחות וחומרת פשעי רכוש )פריצות‪ ,‬גניבות‪ ,‬הצתות‪ ,‬נזקים בזדון(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הכשרה מקצועית של העובדים וסוכני החברה ע"י הדרכות וקורסים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קרות נזקי טבע ‪ -‬רעידות אדמה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נאמנות לקוחות ושימור התיק‪.‬‬
‫‪3.3.1.8‬‬
‫חסמי הכניסה העיקריים לתחום‪ :‬דרישות רישוי והון‪.‬‬
‫‪3.3.1.9‬‬
‫שינויים בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותו‬
‫‪3.3.1.9.1‬‬
‫התחום מהווה כ‪ 12% -‬מהיקף הפרמיות שנרשמו על ידי החברה‪ ,‬ומורכב‬
‫בעיקר מביטוחי דירה‪ ,‬ביטוחי רכוש עסקיים וביטוחי חבויות‪.‬‬
‫‪3.3.1.9.2‬‬
‫ביטוחי רכוש עסקיים וביטוחי חבויות בחברה עדיין אינם בהיקף המאפשר‬
‫מובהקות סטטיסטית וזו הסיבה לשונות בתוצאות העסקיות בתחום זה‪.‬‬
‫‪3.3.1.9.3‬‬
‫בשנת הדוח קיים גידול של כ‪ 19.1% -‬בפרמיות ברוטו לעומת גידול של כ‪-‬‬
‫‪ 17%‬בשנת ‪.2011‬‬
‫‪3.3.1.9.4‬‬
‫התוצאות של תחום ביטוחי רכוש ויתר ענפי הביטוח הסתכמו בשנת הדוח‬
‫לכדי רווח של כ‪ 2,881 -‬אלפי ‪ ,₪‬לעומת רווח של כ‪ 4,076 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת‬
‫‪ 2011‬וכ‪ 2,944 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪.2010‬‬
‫‪ 3.3.1.10‬מגבלות‪ ,‬חקיקה‪ ,‬תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות‬
‫פעילות החברה בתחום זה כפופה להוראות הדין החלות על מבטחים‪ ,‬חוק הפיקוח וחוק‬
‫חוזה הביטוח והתקנות שהוצאו על פיהם‪ ,‬וכן להוראות המפקח‪ ,‬כפי שמתפרסמות מעת‬
‫לעת‪.‬‬
‫א‪28 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫להלן יפורטו מגבלות החקיקה וחוזרי המפקח אשר התפרסמו במהלך שנת הדוח‪ ,‬וכן עד‬
‫למועד פרסומו והחלות על החברה בפעילותה בתחום‪:‬‬
‫‪3.3.1.10.1‬‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2012‬פורסמו "תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(‬
‫)דמי עמילות מרביים בביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור(‪ ,‬התשע"ב‪ ."2012 -‬על‬
‫פי התקנות דמי העמילות שישלם מבטח לסוכן ביטוח בשל ביטוח מקיף‬
‫לדירה הנדרש כבטוחה להלוואה לדיור לא יעלו על ‪ 20%‬כולל מע"מ מדמי‬
‫הביטוח שגבה המבטח מהמבוטח‪ .‬תחילתן של תקנות אלה ביום ‪ 1‬בינואר‬
‫‪.2013‬‬
‫‪3.3.1.10.2‬‬
‫בחודש ינואר ‪ 2013‬פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי‬
‫חוזה לביטוח דירות ותכולתן( )תיקון(‪ ,‬התשע"ג‪ .2013 -‬הטיוטה הנ"ל מתקנת‬
‫את הפוליסה התקנית לביטוח דירות ותכולתן‪ .‬בין השינויים המוצעים‬
‫בטיוטה‪ :‬הוספת פרק "ערך קרקע" כברירת מחדל ופרק אחריות כלפי צד‬
‫שלישי‪ ,‬הרחבת ההגדרה לנזקי מים‪ ,‬ביטול החריג לחלקי הדירה המשמשים‬
‫לעסק‪ ,‬ביטול ההגבלה המקסימאלית לפריט בתכולת כלי כסף‪ ,‬אומנות‬
‫ותכשיטים‪ ,‬ביטול האפשרות לתחלוף תכשיטים‪ ,‬הגדלת תקופת כינון המבנה‬
‫מ‪ 6 -‬חודשים לשנה ותכולה מחודשיים לשלושה‪ .‬לשינויים המפורטים‬
‫בטיוטה השלכות מהותיות החל משלב הצעת המחיר וכלה בתשלומי‬
‫תביעות‪ .‬להערכת החברה‪ ,‬במידה ותתקבל טיוטת התקנות‪ ,‬נדרשת היערכות‬
‫ליישומן‪.‬‬
‫לתיאור מגבלות החקיקה וחוזרי המפקח אשר התפרסמו במהלך תקופת הדוח והחלות על‬
‫החברה בכלל פעילותה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 5.2‬להלן‪.‬‬
‫‪ 3.3.1.11‬שינויים בהסדרי ביטוח המשנה בתחום‬
‫‪3.3.1.11.1‬‬
‫בשנת הדוח חודש חוזה הקטסטרופה של החברה במאוחד עם חוזה‬
‫הקטסטרופה של חברת מנורה מבטחים )דאז חברת האם(‪.‬‬
‫‪3.3.1.11.2‬‬
‫בשנת הדוח חודש חוזה ביטוח משנה הנדסי של החברה במאוחד עם חוזה‬
‫ביטוח משנה הנדסי של חברת מנורה מבטחים )דאז חברת האם(‪.‬‬
‫לתיאור הסדרי החברה בתחום ראה סעיף ‪ 5.4‬להלן‪.‬‬
‫‪ .3.3.2‬מוצרים ושירותים‬
‫‪3.3.2.1‬‬
‫מוצרי ביטוח רכוש‬
‫‪.3.3.2.1.1‬‬
‫ביטוחי דירה‪ :‬הכיסוי הביטוחי הינו לתכולת הדירה ו‪/‬או למבנה הדירה כאשר‬
‫אליו מתווספים כיסויים נוספים אשר יחד יוצרים את "הפוליסה לביטוח‬
‫מקיף דירות"‪ .‬הכיסויים הנוספים הינם ביטוח צד שלישי לכיסוי חבויות‬
‫המבוטח וכיסוי חבות מעבידים בגין עובדי משק הבית‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬באפשרות המבוטח לרכוש רוכבנים )ריידרים( שונים‪ ,‬דוגמת תיקון‬
‫מוצרי חשמל ביתיים ואחרים‪ .‬הפוליסה לביטוח מקיף דירות מוצעת‬
‫למבוטחים גם במסלול נפרד הייחודי לדיירי קומות הביניים בבתים משותפים‬
‫‪" -‬שומרה ‪."D‬‬
‫‪.3.3.2.1.2‬‬
‫ביטוחי עסקים‪ :‬הכיסוי הביטוחי הבסיסי הינו לתכולת ומבנה בית העסק‪.‬‬
‫לעיתים נרכש גם כיסוי לנזק תוצאתי )אובדן הכנסה( שמקורו בנזק המכוסה‬
‫בפוליסה‪ .‬על פי רוב‪ ,‬לכיסוי הבסיסי מתווספים כיסויים נוספים כמו חבויות‬
‫בית העסק‪ ,‬סחורה בהעברה‪ ,‬תאונות אישיות ואחרים‪ ,‬אשר יחד יוצרים את‬
‫"הפוליסה לביטוח מקיף עסקים"‪ .‬בנוסף‪ ,‬באפשרות המבוטח לרכוש רוכבנים‬
‫שונים‪ ,‬דוגמת נזקי מים לעסק ותיקון מוצרי חשמל‪.‬‬
‫ביטוחי משרדים וחנויות בקניון‪ :‬החברה משווקת מסלולים יעודים אלו בענף‬
‫ביטוח עסקים לסקטורים המתאימים‪ ,‬והם מאופיינים ברמת סיכון נמוכה‬
‫ולכן גם מתומחרים באופן שונה‪.‬‬
‫שומרה ‪ :B‬פוליסת כל הסיכונים לבתי עסק המיועדת לעסקים מסויימים‬
‫בכפוף לרשימה ספציפית ובעלת כתבי שירות נרחבים‪ .‬הפוליסה הושקה‬
‫בחודש נובמבר ‪.2012‬‬
‫א‪29 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪3.3.2.2‬‬
‫‪3.3.2.3‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫מוצרי יתר ענפי הביטוח‬
‫‪‬‬
‫ביטוחי עבודות קבלניות‪ :‬פוליסה מסוג "כל הסיכונים" המכסה נזקים תאונתיים בלתי‬
‫צפויים לפרויקטים בהקמה‪ ,‬ובנוסף כוללת גם פרק צד שלישי‪ .‬לעיתים קרובות‬
‫מורחבת הפוליסה וכוללת גם פרק לביטוח חבות מעבידים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוחי יהלומנים‪ :‬פוליסה מסוג כל הסיכונים לענף היהלומים‪ .‬במסגרת ענף זה‬
‫מבוצעות גם פוליסות כנ"ל לתכשיטנים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוחי תאונות אישיות‪ :‬פוליסה לביטוח מוות‪ ,‬נכות ופיצוי שבועי במקרה של‬
‫תאונות‪ .‬כמו כן‪ ,‬ממשיכה החברה לשווק את מסלול "שומרה ‪ ,"E‬שהושק בשנת ‪,2008‬‬
‫אשר הינו מסלול ייחודי לביטוח תאונות אישיות‪ .‬מסלול זה תרם ותורם לגידול‬
‫במכירות בענף זה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוחי בריאות‪ :‬עד שנת ‪ 2001‬ערכה החברה ביטוחים משותפים עם מנורה מבטחים‬
‫)‪ (50/50‬כשהחברה הלידר הייתה מנורה מבטחים‪ .‬החל משנת ‪ 2002‬החברה אינה‬
‫משווקת עוד ביטוחים חדשים בענף זה‪ .‬בחודש יוני ‪ 2007‬חתמה החברה על‬
‫הסכם ‪ cut- off‬עם מנורה מבטחים‪.‬‬
‫ביטוחי חבויות‬
‫‪‬‬
‫ביטוח חבות מעבידים‪ :‬כיסוי למבוטח בגין אחריותו לנזקי גוף הנגרמים לעובד בשל‬
‫ותוך כדי עבודתו אצל המבוטח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח צד שלישי‪ :‬מכסה את חבותו של המבוטח על פי פקודת הנזיקין‪ ,‬בגין נזקי גוף‬
‫או רכוש שנגרמו לצד שלישי שאינו עובד המבוטח בשל נזק שנגרם מאירוע תאונתי‬
‫אשר התרחש במהלך תקופת הביטוח בקשר עם הפעילות בגינה רכש המבוטח את‬
‫הכיסוי הביטוחי‪ .‬ביטוח זה נערך על בסיס אירוע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית‪ :‬מכסה הפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב‪ ,‬אשר‬
‫מקורה ברשלנות במסגרת מקצועו של המבוטח או משלח ידו‪ .‬בסיס הפוליסה‪ -‬הגשת‬
‫תביעה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח חבות מוצרים‪ :‬מכסה נזק פתאומי ובלתי צפוי שנגרם עקב פגם במוצר‪ .‬התנאי‬
‫להגשת התביעה הינו שהמוצר לא היה בחזקתו הישירה של המבוטח‪ .‬בסיס הפוליסה‬
‫הינו הגשת תביעה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוחי חבויות שהינם חלק מפוליסות מקיף עסקים‪ ,‬וכן ביטוחי חבויות שאינם‬
‫במסגרת פוליסות מקיף עסקים‪.‬‬
‫גם מוצרי הביטוח המפורטים בסעיפים ‪ 3.3.2.2‬ו‪ 3.3.2.3 -‬יכולים לכלול רוכבנים שונים‪.‬‬
‫‪ .3.3.3‬פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים‬
‫‪3.3.3.1‬‬
‫ביטוחי רכוש ויתר ענפי הביטוח‬
‫‪2012‬‬
‫פרמיות ברוטו‬
‫)כולל דמים(‬
‫פרמיות שייר‬
‫רווח )הפסד( לפני‬
‫מס‬
‫התחייבויות‬
‫ביטוחיות ברוטו‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫סה"כ‬
‫חבויות‬
‫רכוש‬
‫סה"כ‬
‫חבויות‬
‫רכוש‬
‫סה"כ‬
‫חבויות‬
‫רכוש‬
‫‪81,963‬‬
‫‪50,764‬‬
‫‪14,189‬‬
‫‪12,429‬‬
‫‪67,504‬‬
‫‪38,335‬‬
‫‪68,619‬‬
‫‪42,548‬‬
‫‪11,442‬‬
‫‪9,551‬‬
‫‪57,177‬‬
‫‪32,997‬‬
‫‪58,661‬‬
‫‪35,804‬‬
‫‪9,050‬‬
‫‪7,429‬‬
‫‪49,611‬‬
‫‪28,375‬‬
‫‪2,881‬‬
‫)‪(1,818‬‬
‫‪4,699‬‬
‫‪4,076‬‬
‫)‪(2,928‬‬
‫‪7,004‬‬
‫‪2,944‬‬
‫)‪(338‬‬
‫‪3,282‬‬
‫‪94,335‬‬
‫‪49,051‬‬
‫‪45,284‬‬
‫‪83,104‬‬
‫‪45,013‬‬
‫‪38,091‬‬
‫‪73,785‬‬
‫‪38,862‬‬
‫‪34,923‬‬
‫‪ 3.3.3.1.1‬המשך העלייה בפרמיות בין השנים נובעת מגידול בהיקפי המכירות‪.‬‬
‫‪ 3.3.3.1.2‬לפירוט בדבר נתוני הטבלה )נתוני פרמיות התחום ורווחיות(‪ ,‬ראה סעיף ‪.2.2.3.1‬‬
‫א‪30 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫התפתחות הפרמיות בתחום ביטוחי רכוש ויתר ענפי הביטוח בשנים ‪ 2010-2012‬במיליוני ‪:₪‬‬
‫‪ 3.3.3.2‬ביטוח רכוש )מקיף דירות ומקיף בתי עסק בלבד(‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪44,525‬‬
‫‪51,758‬‬
‫‪61,270‬‬
‫פרמיות ברוטו‬
‫‪26,708‬‬
‫‪31,045‬‬
‫‪35,807‬‬
‫פרמיות בניכוי ביטוח משנה‬
‫‪18,771‬‬
‫‪16,511‬‬
‫‪27,749‬‬
‫תביעות ברוטו‬
‫‪9,263‬‬
‫‪8,398‬‬
‫‪13,521‬‬
‫תביעות בשייר‬
‫‪ ‬הגידול בפרמיות נובע מהגידול המתמשך של פעילות החברה בתחום זה‪.‬‬
‫התפתחות הפרמיות בביטוח דירות ובתי עסק בשנים ‪ 2010-2012‬במיליוני ‪:₪‬‬
‫‪‬‬
‫בשנת ‪ ,2012‬מתוך פרמיה מצרפית של ‪ 61.3‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪ 48.2 -‬מיליון ‪ (78.6%) ₪‬מקורם‬
‫בענפי ביטוח דירה וכ‪ 13.1 -‬מיליון ‪ (21.4%) ₪‬מקורם בענף מקיף בתי עסק‪ .‬בשנת ‪2011‬‬
‫מתוך פרמיה מצרפית של כ‪ 51.8 -‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪ 40.8 -‬מיליון ‪ (78.8%) ₪‬מקורם בענפי‬
‫ביטוח דירה וכ‪ 11 -‬מיליון ‪) ₪‬כ‪ (21.2%-‬מקורם בענפי מקיף בתי עסק‪ .‬בשנת ‪,2010‬‬
‫מתוך פרמיה מצרפית של כ‪ 44.5 -‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪ 35.8 -‬מיליון ‪) ₪‬כ‪ (80.4% -‬מקורם בענפי‬
‫ביטוח הדירה ורק ‪ 8.7‬מיליון ‪) ₪‬כ‪ (19.6% -‬מקורם בענף מקיף בתי עסק‪.‬‬
‫א‪31 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪3.3.3.3‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫פילוח התביעות המשולמות בענף דירות ברוטו‬
‫פריצה‬
‫שריפה‬
‫נזקי טבע‬
‫נזקי צנרת *‬
‫אחר‬
‫סה"כ תביעות משולמות‬
‫שינוי בתביעות תלויות‬
‫סה"כ תביעות‬
‫‪2012‬‬
‫‪5,816‬‬
‫‪1,999‬‬
‫‪500‬‬
‫‪6,546‬‬
‫‪2,541‬‬
‫‪17,402‬‬
‫‪269‬‬
‫‪17,671‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪4,774‬‬
‫‪1,671‬‬
‫‪211‬‬
‫‪3,613‬‬
‫‪3,829‬‬
‫‪14,098‬‬
‫‪1,077‬‬
‫‪15,175‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪5,250‬‬
‫‪2,082‬‬
‫‪635‬‬
‫‪4,668‬‬
‫‪1,609‬‬
‫‪14,244‬‬
‫)‪(191‬‬
‫‪14,053‬‬
‫* הנתון כולל בנוסף לתביעות גם פרמיות המועברות לספק שירותי שרברבות‪.‬‬
‫‪ .3.3.4‬לקוחות‬
‫‪ 3.3.4.1‬לקוחות החברה בתחום מקורם במגזר העסקי והפרטי ואין בחברה בתחום זה עסקאות‬
‫בעלי מאפיינים קולקטיביים או מפעלים בודדים שהפרמיה שלהם מהותית לתחום‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫‪ 3.3.4.2‬להלן התפלגות הפרמיות ברוטו בשנת ‪ 2012‬בין קולקטיבים ומפעלים גדולים למבוטחים‬
‫פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים בתחום מקיף דירות ומקיף בתי עסק בלבד )באלפי ‪:(₪‬‬
‫סה"כ פרמיות‬
‫ברוטו‬
‫מקיף‬
‫דירות‬
‫מקיף בתי‬
‫עסק‬
‫פרטיים‬
‫ועסקים קטנים‬
‫קולקטיבים‬
‫ומפעלים גדולים‬
‫‪48,174‬‬
‫‪47,608‬‬
‫‪566‬‬
‫‪13,096‬‬
‫‪13,096‬‬
‫‪-‬‬
‫שיעור‬
‫קולקטיב‬
‫ומפעלים‬
‫גדולים )ב‪(%-‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 3.3.4.3‬להלן התפלגות )ב‪ (% -‬של הפרמיות בין קולקטיבים ומפעלים גדולים לבין פרטיים ועסקיים‬
‫קטנים בביטוח מקיף דירות ומקיף בתי עסק בשנת ‪:2012‬‬
‫התפלגות מקיף דירות‪:‬‬
‫פרטיים ועסקיים‬
‫קטנים ‪98.83%‬‬
‫‪3.3.4.4‬‬
‫התפלגות מקיף עסקים‪:‬‬
‫קולקטיבים ומפעלים‬
‫גדולים ‪1.2%‬‬
‫פרטיים ועסקיים קטנים‬
‫‪100%‬‬
‫להלן פרטים אודות וותק של לקוחות תחום מקיף דירות בלבד‪ ,‬במונחי מחזור פרמיות‬
‫לשנת ‪:2012‬‬
‫שנות וותק‬
‫דמי ביטוח‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫שיעור מסך‬
‫הכנסות ב‪% -‬‬
‫פוליסות‬
‫חדשות‬
‫ותק שנה‬
‫ותק‬
‫שנתיים‬
‫ותק שלוש‬
‫שנים ומעלה‬
‫סה"כ‬
‫‪11,661‬‬
‫‪8,034‬‬
‫‪5,186‬‬
‫‪23,293‬‬
‫‪48,174‬‬
‫‪24.2%‬‬
‫‪16.7%‬‬
‫‪10.8%‬‬
‫‪48.3%‬‬
‫‪100%‬‬
‫א‪32 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪3.3.4.5‬‬
‫שיעור החידושים במונחי פרמיות בענף מקיף דירות הינו ‪.86.7%‬‬
‫‪3.3.4.6‬‬
‫שיעור החידושים במונחי פרמיות בענף מקיף עסקים הינו ‪.80%‬‬
‫‪3.3.4.7‬‬
‫אין לחברה אף לקוח שהכנסות החברה ממנו בתחום מהוות ‪ 10%‬או יותר מסך ההכנסות‬
‫בדוחות המאוחדים‪.‬‬
‫‪3.3.4.8‬‬
‫לא חל שינוי מהותי בתמהיל לקוחות החברה‪.‬‬
‫‪ .3.3.5‬שיווק והפצה‬
‫‪3.3.5.1‬‬
‫כאמור‪ ,‬שיווק ומכירת פוליסות ביטוח בתחום ביטוחי הרכוש וביתר ענפי הביטוח בחברה‬
‫נעשה באמצעות סוכנים‪ .‬לפירוט בנושא זה ‪ -‬ראה סעיף ‪ 3.1.5.1‬לעיל‪.‬‬
‫‪3.3.5.2‬‬
‫עמלות הסוכנים בתחום זה נגזרות מהפרמיה נטו )ברוטו בניכוי דמים(‪ .‬בנוסף קיימות‬
‫עלויות רכישה נוספות בגין חלקו של תחום זה במבצעי מכירות של החברה‪.‬‬
‫שיעור העמלות הממוצע‪ ,‬כולל מע"מ‪:‬‬
‫‪ 3.3.5.3.1‬בתחום ביטוחי דירות‪ :‬כ‪ 29.6% -‬מהפרמיה ברוטו בשנת ‪ 2012‬בהשוואה לכ‪-‬‬
‫‪ 29.1%‬מהפרמיה ברוטו בשנת ‪ ,2011‬ולכ‪ 29.4% -‬מהפרמיה ברוטו בשנת ‪.2010‬‬
‫‪3.3.5.3.2‬‬
‫בתחום ביטוחי העסקים‪ :‬כ‪ 23.1% -‬מהפרמיה ברוטו בשנת הדוח וכ‪23.5% -‬‬
‫מהפרמיה ברוטו בשנת ‪ 2011‬וכ‪ 23.3% -‬בשנת ‪.2010‬‬
‫‪ 3.3.5.3.3‬בתחום ביטוחי חבויות‪ :‬כ‪ 29.9% -‬מהפרמיה ברוטו בשנת ‪ 2012‬בהשוואה לכ‪-‬‬
‫‪ 29.7%‬מהפרמיה ברוטו בשנת ‪ 2011‬ולכ‪ 31.5% -‬מהפרמיה ברוטו בשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .3.3.6‬התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‬
‫ראה ביאור ‪ 13‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ .3.3.7‬ביטוח משנה‬
‫‪ 3.3.7.1‬ביטוח משנה ‪ -‬רכוש‬
‫‪3.3.7.1.1‬‬
‫ביטוח "מכסה"‪ :‬בשנת ‪ 2012‬רכשה החברה ביטוח משנה מסוג "מכסה" ) ‪Quota‬‬
‫‪ (Share‬בשיעור של ‪ 60%‬לתחום זה‪ .‬ביטוח זה כולל כיסוי גם כנגד סיכוני‬
‫רעידת אדמה עד לתקרה הנקובה בהסכם‪ .‬חוזה זה כולל עמלה המשולמת‬
‫לשומרה כמקובל בחוזים מסוג זה‪.‬‬
‫תקרת הכיסוי בחוזה זה הינה עסקים שסכום הביטוח המרבי שלהם לא עולה‬
‫על ‪ 5‬מיליון ‪.$‬‬
‫מבטחי המשנה העיקריים בחוזי ביטוח מסוג "מכסה" בשנת ‪ 2012‬ודירוגן על פי‬
‫סוכנות הדירוג ‪ - Everest :S&P‬שדירוגה )‪ Scor ,(A+‬שדירוגה )‪ (A+‬ו‪Odyssey -‬‬
‫‪ - re‬שדירוגה )‪.(A-‬‬
‫‪ 3.3.7.1.2‬ביטוחי "הפסד יתר" )‪ :(Excess Of Loss‬החברה מגנה על השייר הגולמי שלה‬
‫באמצעות ביטוח משנה מסוג הפסד יתר בשני חוזים כדלקמן‪:‬‬
‫‪3.3.7.1.3‬‬
‫‪-‬‬
‫ביטוח "הפסד יתר" ‪ :Per Risk‬ביטוח כנגד הסיכונים המבוטחים בחוזה‬
‫המכסה )למעט רעידת אדמה(‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ביטוח רעידת אדמה וקטסטרופה מסוג הפסד יתר לכיסוי נזקי טבע‬
‫ורעידת אדמה‪ .‬חוזה זה אוחד בשנת ‪ 2012‬עם חוזה חברת מנורה מבטחים‪.‬‬
‫מבטחי המשנה העיקריים בחוזי ביטוח הפסד יתר )הדירוג על פי סוכנות ‪:(S&P‬‬
‫‪) CCR :Per Risk‬שדירוגה )‪ ,(AA+‬ו‪ Mapfre Re -‬שדירוגה )‪.(BBB+‬‬
‫רעידת אדמה‪) Swiss Re :‬שדירוגה )‪.(AA-‬‬
‫‪3.3.7.1.4‬‬
‫אף מקרה ביטוח בחברה לא הגיע לסכום המתקרב לתקרת הכיסוי בביטוח‬
‫משנה ולא ידוע לחברה על תביעות המתקרבות לסכומי התקרה‪.‬‬
‫ראה ביאור ‪ 28‬לדוחות הכספיים‪ ,‬וכן סעיף ‪ 5.4‬להלן‪.‬‬
‫‪ 3.3.7.2‬ביטוח משנה ‪ -‬חבויות‬
‫‪3.3.7.2.1‬‬
‫לחברה ביטוח משנה מסוג "הפסד יתר" )‪.(Excess Of Loss‬‬
‫א‪33 -‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪ 3.3.7.2.2‬השייר העצמי של החברה בחוזה זה הינו נמוך מטעמי שמרנות והתקרה הינה‬
‫בגובה הסכומים המקסימאליים אותם מבטחת החברה‪.‬‬
‫‪3.3.7.2.3‬‬
‫מבטחי המשנה העיקריים בחוזה זה הינם ‪ ,Everest‬שדירוגה )‪Allianz Se ,(A+‬‬
‫שדירוגה )‪ (AA‬ו‪ CCR -‬שדירוגה )‪.(AA+‬‬
‫‪3.3.7.2.4‬‬
‫אף מקרה ביטוח בחברה לא הגיע לסכום המתקרב לתקרת הכיסוי בביטוח‬
‫משנה ולא ידוע לחברה על תביעות המתקרבות לסכומי התקרה‪.‬‬
‫‪ 3.3.7.3‬ביטוח משנה ‪ -‬תאונות אישיות וכיסויים נוספים הנרכשים במסגרת פוליסת ביטוח עסקים‬
‫כגון סחורה בהעברה‪ ,‬קלקול סחורה‪ ,‬ציוד אלקטרוני וכו'‬
‫‪ 3.3.7.3.1‬ביטוח "מכסה"‪ :‬בשנת ‪ 2012‬רכשה החברה ביטוח משנה מסוג "מכסה" ‪Quota‬‬
‫‪ Share‬בשיעור של ‪ 75%‬לתחום זה‪ .‬חוזה זה כולל עמלה המשולמת לשומרה‬
‫כמקובל בחוזים מסוג זה‪.‬‬
‫‪3.3.7.3.2‬‬
‫תקרת הכיסוי בחוזה זה‪ :‬בתאונות אישיות ‪ $300,000‬לאדם ו‪$600,000 -‬‬
‫לפוליסה‪ ,‬ובכיסויים נוספים ‪ $500,000‬לכל כיסוי‪.‬‬
‫‪ 3.3.7.4‬ביטוח משנה ‪ -‬ביטוחי עבודות קבלניות וצמ"ה )ציוד מכני הנדסי(‬
‫‪ 3.3.7.4.1‬בשנת ‪ 2012‬רכשה החברה ביטוח משנה מסוג ‪ Quota Share‬ו‪ Surplus -‬לפרק‬
‫א' בביטוח עבודות קבלניות וציוד הנדסי מכני )הביטוח נרכש דרך חברת‬
‫מנורה מבטחים‪ ,‬חברה אחות‪ ,‬דאז חברת האם(‪ .‬לפרק צד שלישי בביטוח‬
‫עבודות קבלניות נרכש חוזה נפרד מסוג "הפסד יתר" )‪ .(Excess of loss‬חוזה‬
‫‪ Quota Share‬ו‪ Surplus -‬כולל עמלה המשולמת לשומרה כמקובל בחוזים‬
‫מסוג זה‪.‬‬
‫‪ 3.3.7.4.2‬מבטחי המשנה העיקריים בחוזה זה בשנת ‪ 2012‬ודירוגם על פי סוכנות הדירוג‬
‫‪ Swiss Re :S&P‬שדירוגה )‪ (AA-‬ו‪) Everest Re -‬שדירוגה )‪.(A+‬‬
‫‪ 3.3.7.5‬ביטוח משנה ‪ -‬ביטוחי יהלומנים ותכשיטנים‬
‫‪ 3.3.7.5.1‬ביטוח "מכסה"‪ :‬בשנת ‪ 2012‬רכשה החברה ביטוח משנה מסוג "מכסה" ‪Quota‬‬
‫‪ Share‬בשיעור של ‪ 100%‬לתחום זה‪ .‬חוזה זה כולל עמלה המשולמת לשומרה‬
‫כמקובל בחוזים מסוג זה‪.‬‬
‫‪3.3.7.5.2‬‬
‫תקרת הכיסוי בחוזה הינה ‪.$2,500,000‬‬
‫‪3.3.7.5.3‬‬
‫מבטח המשנה העיקרי ודירוגו על פי סוכנות הדירוג ‪Munich Re :S&P‬‬
‫)שדירוגה )‪.(AA-‬‬
‫‪ 3.3.7.6‬התפלגות פרמיות ביטוח המשנה בתחום ביטוחי רכוש ויתר ענפי הביטוח לשנת ‪2012‬‬
‫‪3.3.7.7‬‬
‫שם מבטח‬
‫המשנה‬
‫דירוג ‪S&P‬‬
‫מדינה‬
‫פרמיה‬
‫לביטוח‬
‫משנה‬
‫)אלפי ‪(₪‬‬
‫אחוז מכלל‬
‫פרמיות‬
‫לביטוח‬
‫משנה‬
‫‪Everest‬‬
‫‪Reinsurance Co.‬‬
‫)‪(A+‬‬
‫ארה"ב‬
‫‪7,360‬‬
‫‪25.2%‬‬
‫‪Scor‬‬
‫)‪(A+‬‬
‫צרפת‬
‫‪5,567‬‬
‫‪19.1%‬‬
‫‪Odyssey-Re‬‬
‫)‪(A-‬‬
‫ארה"ב‬
‫‪3,654‬‬
‫‪12.5%‬‬
‫התפלגות פרמיית ביטוח משנה בתחום ביטוחי רכוש ויתר ענפי הביטוח לשנת ‪2012‬‬
‫קבוצת דירוג מרכזת‬
‫דירוג ‪S&P‬‬
‫)‪ (A-‬ומעלה‬
‫)‪ (BBB-‬עד )‪(BBB+‬‬
‫נמוך מ‪(BBB-) -‬‬
‫סה"כ‬
‫דירוג פרמיה שנרשמה‬
‫לטובת מבטח המשנה‬
‫)באלפי ‪(₪‬‬
‫‪28,077‬‬
‫‪1,092‬‬
‫‬‫‪29,169‬‬
‫א‪34 -‬‬
‫שיעור מסה"כ לתחום‬
‫הפעילות ב‪%-‬‬
‫‪96%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‬‫‪100%‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ 3.3.7.8‬התפלגות פרמיית ביטוח משנה בתחום ביטוח חבויות לשנת ‪2012‬‬
‫דירוג פרמיה שנרשמה‬
‫לטובת מבטח המשנה‬
‫)באלפי ‪(₪‬‬
‫‪1,760‬‬
‫‬‫‬‫‪1,760‬‬
‫קבוצת דירוג מרכזת‬
‫דירוג ‪S&P‬‬
‫)‪ (A-‬ומעלה‬
‫)‪ (BBB-‬עד )‪(BBB+‬‬
‫נמוך מ‪(BBB-) -‬‬
‫סה"כ‬
‫שיעור מסה"כ לתחום‬
‫הפעילות ב‪%-‬‬
‫‪100%‬‬
‫‬‫‬‫‪100%‬‬
‫‪ .3.3.8‬ספקים ונותני שירותים‬
‫‪3.3.8.1‬‬
‫נזקי מים בביטוחי דירות ובתי עסק‪ :‬בהתאם להנחיית הפיקוח )חוזר דרכי פעולה בנושא‬
‫שרברבים(‪ ,‬החברה מאפשרת ללקוחותיה לבחור בין כיסוי לנזקי מים סטנדרטי שבו‬
‫התיקון יעשה על ידי שרברב לפי בחירת המבוטח‪ ,‬לבין כיסוי לנזקי מים באמצעות ספק‬
‫שירותי תיקון נזקי צנרת למבוטחים שבחרו לרכוש כיסוי זה‪.‬‬
‫‪3.3.8.2‬‬
‫רוכבנים )ריידרים(‪ :‬כמקובל בענף מציעה החברה ללקוחותיה כיסויים נוספים הנרכשים‬
‫מספקי שירות חיצוניים כדוגמת תיקוני מוצרי חשמל ביתיים בפוליסת הדירה‪ .‬שירותים‬
‫אלה הינם בכפוף לכתב השירות של נותן השירותים‪ ,‬אשר נותן את השירות בעצמו או‬
‫באמצעות קבלני משנה שלו‪ .‬השירותים ניתנים בתמורה למחיר קבוע לכל יחידת כיסוי‬
‫המשולם לספק עם רכישת הביטוח‪.‬‬
‫נותני שירותים נוספים הינם סוקרי תכולת דירה וסוקרי סיכונים בביטוחי עסקים‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫לחברה נותני שירותים נוספים כגון‪ :‬שמאים‪ ,‬יועצים‪ ,‬ועורכי דין‪ ,‬בעיקר במערך התביעות‬
‫בתחום‪.‬‬
‫‪3.3.8.3‬‬
‫התקשרות עם ספקים אלה הינה בהתאם לתנאי התקשרות מוסכמים הכוללים את‬
‫התעריפים או את שכר הטרחה‪.‬‬
‫‪3.3.8.4‬‬
‫לחברה אין תלות בספק כלשהו בתחום‪.‬‬
‫‪ .3.3.9‬תחרות‬
‫‪3.3.9.1‬‬
‫‪3.3.9.2‬‬
‫מבנה התחרות בתחום‬
‫‪3.3.9.1.1‬‬
‫ענפי בתי עסק מאופיינים בתחרות מצד חברות הביטוח המסורתיות‪ ,‬וענפי‬
‫הדירות מאופיינים בתחרות מצד החברות המסורתיות והישירות‪ .‬לצורך כך‬
‫מעמידה החברה לרשות הסוכנים מוצרים ייעודיים )בענפי הדירות והעסקים(‪,‬‬
‫מבצעי מכירות )בתחום הדירות והעסקים( ושירות מצויין )בכל הענפים(‪.‬‬
‫‪3.3.9.1.2‬‬
‫לצד החברות המסורתיות קיים מתחרה נוסף בפרק ביטוח המבנה של פוליסות‬
‫לביטוח דירה והוא הבנקים למשכנתאות‪ .‬לצורך כך יצרה החברה מסלול מיוחד‬
‫לביטוח מבנה לנוטלי משכנתאות‪ .‬המכירות בתחום אינן בהיקף מהותי אך‬
‫מהוות פתרון עבור סוכני הביטוח של החברה לתחרות זו‪.‬‬
‫ענפי מקיף דירות‬
‫בשנת ‪ 2012‬חל גידול של כ‪ 18.1% -‬בפרמיות וכן נמשכה הרווחיות בענפים אלה‪ ,‬רווח‬
‫שהסתכם בכ‪ 5,165 -‬וכ‪ 5,167 -‬אלפי ‪ ₪‬לשנים ‪ 2012‬ו‪ 2011-‬בהתאמה‪.‬‬
‫‪3.3.9.3‬‬
‫ענפי מקיף עסקים )אובדן רכוש(‬
‫בשנת ‪ 2012‬חל גידול של כ‪ 19.6% -‬בפרמיות‪ .‬הרווח בענף מקיף רכוש הורע מרווח של כ‪-‬‬
‫‪ 978‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ 2011‬לכדי הפסד של כ‪ ₪ 1,628 -‬בשנת הדוח‪ ,‬ההרעה נובעת מתביעות‬
‫חריגות בתחום בשנת הדוח‪.‬‬
‫‪3.3.9.4‬‬
‫חבויות )ללא ענף רכב חובה(‬
‫לפי נתוני ‪ Ernst & Young‬לשנת ‪ ,2011‬ענף חבויות נותר ללא כל שינוי בפרמיה המצרפית‬
‫ושיעור הרווחיות בענף זה הורע מרווח מצרפי של כ‪ 236 -‬מיליון ‪ ₪‬בשנת ‪ 2010‬להפסד‬
‫מצרפי של כ‪ 103 -‬מיליון ‪ ₪‬בשנת ‪.2011‬‬
‫בשנת ‪ 2011‬חל גידול בחברה של כ‪ 26.4% -‬בפרמיות‪ .‬התוצאות בענפים אלה השתפרו‬
‫מהפסד של כ‪ 2,928-‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪ 2011‬להפסד של כ‪ 1,818 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת הדוח‪.‬‬
‫ענפי החבויות והעסקים עדיין אינם בנפח המאפשר מובהקות סטטיסטית ולכן השונות‬
‫בתוצאות העסקיות בתחום‪.‬‬
‫א‪35 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ .3.3.10‬מוצרים חדשים‬
‫בחודש נובמבר ‪ ,2012‬השיקה החברה את פוליסת הביטוח "שומרה ‪ - "B‬ראה סעיף ‪ 3.3.2.1.2‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .3.3.11‬הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה‬
‫לא קיימים הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה בתחום זה‪.‬‬
‫א‪36 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ .3.4‬תחום תיווך ביטוחי‬
‫‪ 3.4.1‬מידע כללי על תחום הפעילות‬
‫תחום התיווך הביטוחי כולל את סיני סוכנות וארנון את וינשטוק )להלן‪" :‬הסוכנויות"(‪.‬‬
‫ראה ביאור ‪ 6‬לדוחות הכספיים וסעיף ‪ 1.2.4‬לעיל‪.‬‬
‫‪3.4.1.1‬‬
‫תיווך ביטוח מתבצע על ידי הסוכנויות‪ ,‬שהינן בעלות רישיון "סוכנות ביטוח תאגיד" מטעם‬
‫המפקח על הביטוח‪.‬‬
‫‪3.4.1.2‬‬
‫הסוכנויות מהוות מתווכות של ביטוח ומשווקת מוצרי ביטוח בענפי הביטוח הכללי וביטוח‬
‫החיים של מספר חברות ביטוח ישראליות‪ ,‬כולל את מוצרי החברה‪.‬‬
‫‪3.4.1.3‬‬
‫יתרונותיהן של הסוכנויות מתבטא ביכולת שלהן לאפשר לסוכני הביטוח הפועלים‬
‫באמצעותה לנטרל את הצורך לפצל את תיק הביטוח שלהם ולעבוד מול מספר חברות‬
‫ביטוח‪ ,‬הנובע משונות המחירים הקיימים בשוק בין מוצרי ביטוח זהים הנמכרים על ידי‬
‫חברות הביטוח‪ ,‬ובכך להחליש את כוחם ומעמדם מול אותן חברות ביטוח‪.‬‬
‫בעבודה מול סיני סוכנות נהנים הסוכנים מהיכולת לעבוד מול מספר חברות ביטוח‪ ,‬ויחד‬
‫עם זאת‪ ,‬לעבוד באופן מעשי מול גוף אחד בלבד )קרי‪ ,‬סיני סוכנות(‪ ,‬ובכך להרחיב את‬
‫מגוון המוצרים‪.‬‬
‫‪3.4.1.4‬‬
‫גורמי הצלחה בתחום‪ :‬הצלחת הסוכנויות בתחום תלויה ביכולתן לתת לסוכניה שירות‬
‫מקצועי ויעיל בשם כל חברות עמן הן עובדת‪ ,‬וכן ביכולתן לשמר את מרווחי העמלות‬
‫המשולמות להן על ידי החברות אותן הן מייצגות‪.‬‬
‫‪3.4.1.5‬‬
‫להלן יפורטו מגבלות החקיקה וחוזרי המפקח אשר התפרסמו במהלך שנת הדוח וכן עד‬
‫למועד פרסומו‪ ,‬החלות על החברה בתחום‪:‬‬
‫א‪ .‬בחודש אפריל ‪ 2012‬פרסם הממונה חוזר שעניינו "חתימה גרפית ממוחשבת"‪ .‬מטרת‬
‫החוזר לייעל ולשפר את אופן העברת המסמכים מסוכן הביטוח )"בעל הרישיון" על פי‬
‫החוזר( לחברת ביטוח‪ ,‬לקצר את זמני העברתם ולשפר את השירות למבוטח והכל‬
‫מבלי לפגוע בזכויות המבוטח‪.‬‬
‫ב‪ .‬בחודש דצמבר ‪ 2012‬פרסם הממונה חוזר שעניינו "שירות ללקוחות סוכנים ויועצים"‪.‬‬
‫חוזר זה משלים את הוראות חוזר "שירות ללקוחות גופים מוסדיים" ומטרתו להבטיח‬
‫מתן שירות נאות על ידי סוכן הביטוח לאורך כל תקופת הקשר עם לקוח‪ .‬בין הוראות‬
‫החוזר‪ :‬על בעל רישיון לקבוע אמנת שירות; הנחיות בדבר אופן מתן השירות; הוראות‬
‫בדבר מקצועיות בעל רישיון; דרישה למינוי אחראי שירות לקוחות בתאגיד בו עובדים‬
‫עשרה בעלי רישיון או יותר‪ .‬תחילתן של ההוראות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ .2014‬החברה‬
‫הנחתה את הסוכנויות להיערך בהתאם‪.‬‬
‫ג‪ .‬סוכני ביטוח מחויבים ברישיון לכל ענף ביטוח בו הם פועלים )אלמנטארי‪ ,‬פנסיוני‬
‫וימי( על פי חוק הפיקוח )ראה סעיף ‪ 5.2‬א'(‪ .‬תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים‬
‫)ביטוח( )בקשה לרישיון‪ ,‬הכשרה‪ ,‬התמחות ובחינות של סוכני ביטוח‪ ,‬יועצים פנסיונים‬
‫וסוכני שיווק פנסיוני(‪ ,‬תשס"ו‪ ,2006 -‬מסדירות את התנאים למתן רישיון סוכן‪,‬‬
‫בחינות‪ ,‬התמחות ועוד‪.‬‬
‫‪3.4.1.6‬‬
‫שנויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו‬
‫‪3.4.1.6.1‬‬
‫תוצאות תחום תיווך ביטוחי‬
‫הכנסות מעמלות‪ ,‬נטו‬
‫הוצאות שיווק המיוחסות לעמלות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫רווחי התחום לפני מיסים‬
‫סך הנכסים‬
‫‪3.4.2‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪28,668‬‬
‫‪13,411‬‬
‫‪7,708‬‬
‫‪5,407‬‬
‫‪54,004‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪26,010‬‬
‫‪10,903‬‬
‫‪7,268‬‬
‫‪5,399‬‬
‫‪47,402‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪16,324‬‬
‫‪7,236‬‬
‫‪4,674‬‬
‫‪3,911‬‬
‫‪21,579‬‬
‫‪3.4.1.6.2‬‬
‫לניתוח תוצאות הטבלת )פרמיות ורווחיות התחום( ראה סעיף ‪.2.2.4‬‬
‫‪3.4.1.6.3‬‬
‫נמשכת מגמת שחיקת העמלות המשולמות על ידי חברות הביטוח‪.‬‬
‫מוצרים ושירותים‬
‫הסוכנויות מציעות לסוכניהם את מוצרי הביטוח של החברה ושל חברות ביטוח נוספות בשוק )ראה‬
‫גם סעיף ‪ 1.2.4‬לעיל(‪.‬‬
‫א‪37 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪3.4.3‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים‬
‫להלן פירוט תוצאות סוכנויות הביטוח ופירוט סעיפי הוצאות הנהלה וכלליות‪:‬‬
‫תוצאות סוכנויות הביטוח‪:‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪28,668‬‬
‫סה"כ הכנסות מעמלה‪ ,‬נטו‬
‫‪2011‬‬
‫‪26,010‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪16,324‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‪:‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪13,799‬‬
‫‪402‬‬
‫‪2,746‬‬
‫‪2,867‬‬
‫‪23‬‬
‫‪463‬‬
‫‪819‬‬
‫‪21,119‬‬
‫)‪(13,411‬‬
‫‪7,708‬‬
‫שכר ונלוות‬
‫פחת והפחתות‬
‫שכר דירה ואחזקת משרד‬
‫שכר טרחה מקצועי ומיכון‬
‫פרסום‬
‫אחזקת רכב‬
‫אחרות‬
‫סה"כ‬
‫שיווק*‬
‫סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫*‬
‫‪3.4.4‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪13,497‬‬
‫‪348‬‬
‫‪2,584‬‬
‫‪940‬‬
‫‪79‬‬
‫‪330‬‬
‫‪393‬‬
‫‪18,171‬‬
‫)‪(10,903‬‬
‫‪7,268‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪8,602‬‬
‫‪279‬‬
‫‪2,102‬‬
‫‪277‬‬
‫‪130‬‬
‫‪290‬‬
‫‪230‬‬
‫‪11,910‬‬
‫)‪(7,236‬‬
‫‪4,674‬‬
‫סכומים שסווגו בסעיף עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‪.‬‬
‫לקוחות‬
‫לקוחות הסוכנויות הינם סוכני הביטוח העובדים מולן‪ ,‬וכן לקוחות ישירים‪ .‬אין לסוכנויות תלות‬
‫בסוכן בודד או בלקוח בודד שאבדנם ישפיע מהותית על עסקיהן‪.‬‬
‫‪3.4.5‬‬
‫שיווק והפצה‬
‫בענף הביטוח הכללי‪ ,‬מבנה השיווק וההפצה דומה בכל תחומי פעילות החברה )ראה סעיף ‪5.7‬‬
‫להלן(‪ .‬בענף ביטוח החיים‪ ,‬מבוקרת ומונחית פעילות הסוכנים על ידי מפקחי רכישה )סופרווייזרים(‪.‬‬
‫לכל קבוצת סוכנים מוצמד מפקח רכישה מטעם אחת מחברות הביטוח איתן קשורות הסוכנויות‪,‬‬
‫אשר תפקידו לפקח על פעילות הסוכנים בביטוח חיים‪ ,‬להנחותם ולעיתים אף להתלוות אליהם‬
‫בשלב כריתת חוזה ביטוח החיים‪.‬‬
‫אין לסוכנויות אף סוכן שהיקף מכירותיו עולה על ‪ 10%‬ממכירות החברה בתחום‪.‬‬
‫‪3.4.6‬‬
‫התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‬
‫לא רלוונטי לתחום זה‪.‬‬
‫‪3.4.7‬‬
‫ביטוח משנה‬
‫לא רלוונטי לתחום זה‪.‬‬
‫‪3.4.8‬‬
‫ספקים ונותני שירותים‬
‫ספקים ונותני שירותים של הסוכנויות הינם בעיקר חברות הביטוח אותן הן מייצגות )ראה סעיף‬
‫‪ 1.2.4‬לעיל(‪.‬‬
‫‪3.4.9‬‬
‫תחרות‬
‫התחרות בתחום התיווך הביטוחי היא גדולה‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬לא קיימות בענף סוכנויות ביטוח רבות‬
‫הפועלות במתכונת עבודתה של החברה )באמצעות סיני סוכנות(‪ ,‬וזאת בשל ההשקעה הרבה‬
‫הנדרשת בהקמתו של גוף מעין זה‪ .‬מתחרים בתחום עשויים להיות חברות ביטוח‪ ,‬וסוכנויות אחרות‬
‫הפועלות במתכונת דומה לחברה‪.‬‬
‫‪3.4.10‬‬
‫מוצרים חדשים‬
‫אין לחברה מוצרים חדשים בתחום זה‪.‬‬
‫‪3.4.11‬‬
‫הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה‬
‫אין לחברה הסכמים בתחום זה‪.‬‬
‫א‪38 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ .4‬חלק ד ‪ -‬מידע נוסף אודות ענפי ביטוח כללי שלא נכללו בתחומי הפעילות‬
‫אין ענפי ביטוח כללי שלא נכללו בתחומי הפעילות‪.‬‬
‫א‪39 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ .5‬חלק ה' ‪ -‬מידע נוסף ברמת כלל החברה‬
‫בחלק זה מובא פירוט לגבי נושאים אשר חלים על כלל תחומי הפעילות של החברה או על יותר מתחום פעילות‬
‫אחת‪ ,‬במידה ולא פורטו במסגרת תחומי הפעילות הספציפיים‪.‬‬
‫‪5.1‬‬
‫סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות‬
‫‪5.1.1‬‬
‫שוק ההון ‪ -‬התפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית‬
‫האינדיקטורים המאקרו כלכליים שהתפרסמו במהלך החודשים האחרונים מעידים‪ ,‬כי הפעילות‬
‫הכלכלית במהלך שנת ‪ 2012‬התפתחה בקצב מתון‪ .‬האומדן המעודכן לצמיחה בשנת ‪ 2012‬עומד על‬
‫כ‪.3.0% -‬‬
‫הסיבה לקצב הצמיחה המתון נובע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מהחלשות בקצב הגידול של הביקושים על רקע‬
‫ההאטה בפעילות בעולם‪ .‬הסביבה העולמית בתקופה הנסקרת אופיינה בסיכון להתפרצות משבר‬
‫באירופה‪ ,‬בעקבות משבר החובות של מספר מדינות בגוש היורו ובעקבות השלכותיו על שאר‬
‫הגוש ועל שאר העולם‪.‬‬
‫הצמיחה הצפויה לשנת ‪ 2013‬עומדת על ‪ ,3.8%‬בהנחה שהפקת הגז מקידוח "תמר" תחל במהלך‬
‫הרבעון השני של ‪ ,2013‬כמתוכנן‪ ,‬ועל ‪ 2.8%‬בניכוי השפעת הזרמת הגז‪.‬‬
‫למרות ההאטה‪ ,‬המשק הישראלי עודנו נמצא ברמת פעילות גבוהה‪ .‬שיעור האבטלה עומד על‬
‫פחות מכ‪ ,7% -‬מאז הרבעון השני של ‪ ,2011‬רמה נמוכה‪ ,‬במונחים היסטוריים‪ ,‬למרות ששיעור‬
‫ההשתתפות בשוק העבודה עומד על שיא של ‪ 63.8%‬אחוזים‪ .‬במקביל לכך‪ ,‬השכר הנומינלי‬
‫המשיך לעלות בקצב נאה‪ ,‬על פי נתונים מנוכי עונתיות‪ .‬סך תשלומי מס הבריאות‪ ,‬המהווים‬
‫אינדיקציה לתשלומי השכר הנומינלי‪ ,‬היו גבוהים בחודשים נובמבר‪-‬דצמבר ‪ 2012‬בכ‪ 5.7% -‬יחסית‬
‫לחודשים המקבילים אשתקד‪.‬‬
‫מדד המחירים לצרכן עלה בשנת ‪ 2012‬בכ‪ ,1.6% -‬שיעור הנמצא סביב מרכז יעד האינפלציה של‬
‫בנק ישראל‪ .‬התרומה העיקרית לאינפלציה בשנת ‪ 2012‬נבעה ממחירי הדיור והאנרגיה‪ ,‬שעלו ב‪-‬‬
‫‪ 3.3%‬וב‪ ,6.5% -‬בהתאמה‪ .‬המדיניות המוניטארית של בנק ישראל הגיבה להמשך הפעילות‬
‫המתונה באופן מדוד‪ .‬לאחר שבמחצית הראשונה של השנה נשמר שיעור הריבית על שיעור של‬
‫‪ ,2.5%‬הוריד בנק ישראל את הריבית במשק במחצית השנייה של ‪ 2012‬עד לרמה של ‪ 1.75%‬בסוף‬
‫השנה וזאת על מנת לתמוך בפעילות הריאלית נוכח ההשפעה השלילית של ההאטה הגלובלית על‬
‫צמיחת המשק המקומי ועל רקע הירידה בציפיות האינפלציה‪.‬‬
‫במהלך הרבעון השלישי של ‪ ,2012‬אושרו על ידי הכנסת מספר צעדים כלכליים במטרה להגדיל‬
‫את היקף הכנסות המדינה ממסים ובכך להקטין את גירעונות הממשלה ובהם העלאת המע"מ מ‪-‬‬
‫‪ 16%‬ל‪ 17% -‬וכתוצאה מכך העלאת מס החברות על חברות ביטוח‪.‬‬
‫‪5.1.2‬‬
‫שוקי האג"ח והמניות‬
‫שנת ‪ 2012‬התאפיינה במגמה חיובית בשווקים הפיננסיים העולמיים‪ .‬הגורם השלילי העיקרי‬
‫שהשפיע על מדדי המניות בארץ היה ההאטה הכלל עולמית כתוצאה ממשבר החוב במדינות‬
‫אירופה שהחל בשנת ‪ 2011‬והחריף השנה עם הורדת דירוג אשראי למדינות ולבנקים מובילים‬
‫באירופה‪ .‬במקביל‪ ,‬התרבו העדויות להאטה במשק‪ ,‬ביניהם‪ :‬ירידה בקצב הצמיחה והתייצבותה על‬
‫שיעור שנתי של כ‪ ,3% -‬עלייה בשיעור האבטלה ועלייה בגירעון הממשלתי‪.‬‬
‫בין הגורמים החיוביים המקומיים שהשפיעו על מגמת המסחר בתל‪-‬אביב היו הורדות הריבית ע"י‬
‫בנק ישראל ברבע אחוז‪ ,‬שלוש פעמים השנה‪ .‬הורדות הריבית היו על רקע עליית מדד המחירים‬
‫לצרכן בשיעור נמוך מתקרת האינפלציה שהציבה הממשלה‪ .‬במישור הבינלאומי‪ ,‬תרמו עליות‬
‫השערים‪ ,‬בעיקר בשווקי ארה"ב‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ ,2012‬עלה מדד ת"א ‪ 25‬בשיעור של כ‪ ,9.2% -‬כאשר מדד ת"א ‪ 100‬עלה בשיעור של‬
‫כ‪ .7.2% -‬מדד ת"א ‪ 75‬עלה בשיעור של כ‪ 4.8% -‬ומדד היתר ‪ 50‬עלה בשיעור של כ‪ .21.6% -‬בלט‬
‫לחיוב בעלייה של כ‪ 23% -‬מדד ת"א‪-‬פיננסים )בנקים‪ ,‬חברות ביטוח ובתי השקעות(‪ .‬לעומתם‪,‬‬
‫מניות ענף התקשורת שהושפעו מהוראות רגולטוריות חדשות המשיכו במגמה השלילית שאפיינה‬
‫אותם בשנת ‪ 2011‬ואיבדו במהלך שנת ‪ 2012‬כ‪ 32.7% -‬נוספים מערכם‪.‬‬
‫גם שווקי המניות בעולם הציגו מתחילת שנת ‪ 2012‬עליות שערים‪ .‬בארה"ב‪ ,‬מדד ה‪ S&P -‬עלה‬
‫במהלך התקופה הנסקרת בשיעור של כ‪ ,13.4% -‬מדד הדאו ג'ונס עלה בכ‪ 7.3% -‬ומדד הנאסד"ק‬
‫עלה בשיעור חד של ‪ .15.9%‬באירופה‪ ,‬מדד הדאקס הגרמני עלה במהלך שנת ‪ 2012‬בשיעור חד של‬
‫כ‪ ,29.1% -‬מדד הקאק הצרפתי עלה בכ‪ 15.2% -‬ומדד הפוטסי האנגלי עלה בשיעור של כ‪.5.8% -‬‬
‫במהלך שנת ‪ ,2012‬עלו מדד התל בונד ‪ 20‬ומדד תל בונד ‪ 40‬בכ‪ 8% -‬ובכ‪ ,9% -‬בהתאמה‪ .‬מדד‬
‫האג"ח הממשלתי הצמוד עלה בכ‪ 9.4% -‬ומדד האג"ח הממשלתי השקלי עלה בכ‪.7% -‬‬
‫א‪40 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫גם בבורסות אסיה נרשמו עליות שערים‪ ,‬במהלך התקופה הנסקרת‪ ,‬כאשר מדד הניקיי היפני עלה‬
‫בשיעור של כ‪ 23.8% -‬ומדד המניות בהונג קונג )ההאנג‪-‬סאנג( עלה בשיעור של כ‪.23.1% -‬‬
‫בסיכום התקופה הנסקרת‪ ,‬פוחת השקל בשיעור של כ‪ 2.2% -‬לעומת שערו היציג של הדולר ויוסף‬
‫בשיעור של כ‪ 0.1% -‬מול שערו היציג של האירו‪ .‬יתרות המט"ח של בנק ישראל הסתכמו בסוף‬
‫דצמבר ‪ 2012‬בכ‪ 75.9 -‬מיליארדי דולר לעומת סך של כ‪ 74.9 -‬מיליארדי דולר‪ ,‬בסוף דצמבר ‪.2011‬‬
‫‪5.1.3‬‬
‫גורמי הצלחה קריטיים‪:‬‬
‫ניתן למנות את הגורמים הבאים כגורמי הצלחה כלליים המשותפים לכל תחומי הפעילות השונים‬
‫של החברה‪:‬‬
‫שינויים במצב המשק‪ ,‬התעסוקה ושוק ההון‪ ,‬הוראות הדין החלות על מבטחים וכן להוראות‬
‫המפקח‪ ,‬לרבות פיקוח על תעריפים‪ ,‬כפי שהן מתפרסמות מעת לעת‪ ,‬רמת התחרות בתחום‪ ,‬איכות‬
‫ניהול ההשקעות‪ ,‬לרבות ניהול סיכונים פיננסיים‪ ,‬ערוצי הפצה‪ ,‬היכולת להתאים את המוצרים‬
‫לתנאי השוק‪ ,‬איכות השירות למבוטחים ולסוכנים‪ ,‬שימור ורכישת הון אנושי איכותי‪ ,‬רמת‬
‫המחשוב והטכנולוגיה‪ ,‬יעילות התפעול ורמת הוצאות התפעול‪ ,‬השיווק והמכירות‪ ,‬הפעלת בקרה‬
‫יעילה‪ ,‬נזקי טבע )בעיקר בתקופת החורף(‪ ,‬אקטואריה וחיתום נכונים )לגורמי ההצלחה בכל תחומי‬
‫הפעילות של החברה ראה סעיפים ‪ 3.3.1.7 ,3.2.1.6 ,3.1.1.11‬ו‪ 3.4.1.4 -‬לעיל(‪.‬‬
‫‪5.1.4‬‬
‫‪5.2‬‬
‫חסמי כניסה ויציאה עיקריים ושינויים החלים בהם‬
‫‪.1‬‬
‫קיום תשתית טכנולוגית ומקצועית התומכת בתחומי הפעילות שבה פועלת החברה‪ ,‬כוח‬
‫אדם מיומן‪ ,‬קשרים עסקיים מפותחים עם מבטחי משנה וידע וניסיון מול ספקי שירותים‬
‫עיקריים ובכלל זה ספקים לישוב תביעות;‬
‫‪.2‬‬
‫הצורך בעמידה בתנאים הנדרשים על פי דין לקבלת רישיונות עיסוק וקבלת היתרים לשליטה‬
‫ולהחזקת אמצעי שליטה‪ ,‬לפי העניין; עמידה בדרישות הרגולציה;‬
‫‪.3‬‬
‫דרישה לקיום הון עצמי מינימאלי;‬
‫‪.4‬‬
‫בניית מערכי שיווק אפקטיביים בתחומי הפעילות השונים;‬
‫‪.5‬‬
‫חסמי יציאה עיקריים מתחומי הפעילות של החברה נובעים בעיקר מהצורך בהמשך הטיפול‬
‫בתיק הלקוחות הקיים ובתביעות ביטוחיות‪ ,‬לעתים לתקופות ארוכות )"‪.("Run-Off‬‬
‫מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה‬
‫בהתאם להנחיות הממונה מחודש פברואר ‪ 2013‬שעניינן "קיצור הדוחות הכספיים" )ראה סעיף קטן ב' ‪25‬‬
‫להלן(‪ ,‬נכללו בדוח רק הוראות העומדות בתנאים שקבע המפקח והגילוי בגינם ניתן בתמצית‪.‬‬
‫יחד עם זאת‪ ,‬ולמען הבנת הקורא את הסביבה החוקית בה פועלת החברה‪ ,‬יפורטו בסעיף קטן א' להלן‬
‫עיקרי החוקים המרכזיים החלים על החברה‪:‬‬
‫א‪ .‬כללי והוראות חוק עיקריות‬
‫‪ .1‬חוק הפיקוח‬
‫חברות הביטוח כפופות להוראות חוק הפיקוח ותקנות הפיקוח שהותקנו מכוחו‪ .‬בחוק הפיקוח‬
‫ובתקנות הפיקוח מוסדרים נושאי פיקוח רבים כשבניהם‪ :‬הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון‬
‫במשרד האוצר יכהן גם כמפקח על הביטוח והוגדרו תפקידיו וסמכויותיו לרבות הסמכתו ליתן‬
‫הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של מבטחים ושל סוכני ביטוח‪ ,‬של נושאי משרה בהם‬
‫ושל כל מי שמועסק על‪-‬ידם‪ ,‬וזאת כדי להבטיח את ניהולם התקין והשמירה על עניינם של‬
‫המבוטחים או הלקוחות‪ ,‬לרבות סמכות המפקח לברר תלונות מהציבור‪ ,‬וכדי למנוע פגיעה ביכולתו‬
‫של מבטח לקיים את התחייבויותיו‪ .‬עיסוק בביטוח לרבות בתיווך בביטוח מחייב קבלת רישיון‪,‬‬
‫הוראות בדבר החזקה של אמצעי שליטה במבטח וסוכנות ביטוח‪ ,‬מסירת דינים וחשבונות והסמכת‬
‫שר האוצר להתקין תקנות בעניינים שונים הקשורים לפיקוח על הביטוח‪ ,‬כגון הון עצמי‪ ,‬קביעת‬
‫תנאי הביטוח של תוכניות הביטוח ודמי הביטוח ועוד‪.‬‬
‫מתוקף חוק הפיקוח הותקנו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬התקנות העיקריות הבאות‪:‬‬
‫תקנות דין וחשבון‬
‫תקנות אלה מטילות על מבטח ישראלי‪ ,‬את החובה להגיש לממונה דין וחשבון כספי שנתי מבוקר‬
‫בידי רואה חשבון ודין וחשבון כספי רבעוני מסוקר בידי רואה חשבון‪.‬‬
‫א‪41 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫תקנות דירקטוריון וועדותיו‬
‫מטרת התקנות לחזק את תשתית המשטר התאגידי בחברות ביטוח וזאת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬באמצעות‬
‫קביעת כללים להבטחת פעילותו התקינה של הדירקטוריון וועדותיו‪ ,‬הבטחת עצמאותו‪ ,‬כשירות‬
‫חבריו‪ ,‬הרכבו‪ ,‬כללים למניעת ניגודי עניינים‪ ,‬נושאים בהם הדירקטוריון חייב לדון‪ ,‬נוכחות‪ ,‬מניין‬
‫חוקי בישיבותיו ועוד‪.‬‬
‫תקנות ההון המינימאלי‬
‫תקנות אלה מסדירות את ההון העצמי המינימאלי הנדרש ממבטח‪ .‬הון זה מושפע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מהיקף‬
‫הפעילות בביטוח כללי או מרמת התביעות בביטוח כללי‪ ,‬מסך הוצאות הרכישה הנדחות‪ ,‬מסוגי‬
‫הנכסים המוחזקים בנוסטרו‪ ,‬מחשיפה לסיכוני קטסטרופה‪ ,‬מסיכונים תפעוליים‪ ,‬מהיקף הנכסים‬
‫המוגדרים בתקנות אלה כ"נכסים בלתי מוכרים"‪ ,‬מתוספת הון נדרש בגין ביטוח סיעודי‪ ,‬ומתוספת‬
‫הון בגין השקעה בחברות בנות שהן מבטח‪.‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2012‬פרסם הממונה מסמך שעניינו "עמדת ממונה ‪ -‬הבהרה חישוב דרישות הון של‬
‫חברות הביטוח"‪ .‬על פי המסמך בבדיקת יישום תקנות ההון‪ ,‬נמצאו פערים בהצגת נתונים‬
‫ובחישובים‪ ,‬וכפועל יוצא‪ ,‬בחישוב הון נדרש‪ .‬מטרת מסמך זה להבהיר את אופן יישום תקנות ההון‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬בנושאים הבאים‪ :‬הון נדרש בגין השקעות; דרישות הון בגין סיכון תפעולי; סיווג‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים; דירוג חיצוני ועודף‪ /‬גרעון הון של חברת ביטוח בשל פעולות שבין‬
‫תאריך הדוח לתאריך פרסומו ועוד‪.‬‬
‫לפירוט בדבר הון ודרישות הון ראה ביאור ‪ 12‬לדוח הכספי‪.‬‬
‫‪ .2‬חוק חוזה הביטוח‬
‫חוק עיקרי נוסף החל על חברות הביטוח הינו חוק חוזה הביטוח המסדיר היבטים שונים הנוגעים‬
‫לחוזה הביטוח ויחסי מבטח‪ -‬סוכן‪ -‬מבוטח‪ .‬על פי החוק חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין‬
‫מבוטח המחייב את המבטח‪ ,‬תמורת פרמיות‪ ,‬לשלם‪ ,‬בקרות מקרה הביטוח‪ ,‬תגמולי ביטוח למוטב‪.‬‬
‫החוק כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הוראות בדבר חובות גילוי של המבוטח ותוצאות אי הגילוי‪ ,‬תנאים לביטול‬
‫חוזה ביטוח‪ ,‬מעמד המוטב וזכויותיו‪ ,‬השלכות של שינויים בסיכון המבוטח‪ ,‬התנאים‪ ,‬המועדים‬
‫ואופן תשלום תגמולי הביטוח‪ ,‬הודעת על מקרה הביטוח‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫בחודש מרץ ‪ 2012‬פורסם חוק חוזה הביטוח )תיקון מס' ‪ ,(5‬התשע"ב‪ ,2012 -‬על פיו במידה והודיע‬
‫מבוטח על ביטול חוזה על פי תנאיו או על פי חוק חוזה ביטוח יתבטל החוזה כעבור ‪ 3‬ימים מהיום‬
‫שבו נמסרה הודעת הביטול למבוטח‪ ,‬ולא ‪ 15‬ימים כבעבר‪ ,‬תוקף השינוי חל מיום ‪ 12‬במרץ ‪.2012‬‬
‫‪ .3‬חוק החברות‬
‫ככל חברה שהתאגדה בישראל‪ ,‬חל על חברות הביטוח חוק החברות‪ ,‬העוסק בהיבטים שונים של‬
‫דיני תאגידים‪ ,‬וביניהם‪ :‬ייסוד החברה וניהולה‪ ,‬תפקידיהם‪ ,‬סמכויותיהם וזכויותיהם של האורגנים‬
‫השונים בחברה )בעלי מניות‪ ,‬דירקטוריון החברה‪ ,‬מנכ"ל החברה(‪ .‬החוק קובע דרכי מינוי והפסקת‬
‫כהונה של האורגנים השונים בחברה‪ ,‬התאספות וניהול ישיבות של בעלי המניות והדירקטוריון‪ ,‬הון‬
‫החברה‪ ,‬רכישת חברות‪ ,‬חובת מינוי מבקר פנים‪ ,‬רו"ח מבקר ועוד‪.‬‬
‫חוק הפיקוח מחיל בהוראותיו הוראות מסוימות מחוק החברות המתייחסות לחברות ציבוריות על‬
‫כלל המבטחים‪ ,‬בעיקר בנושאים הקשורים לאורגנים ולבעלי תפקידים במבטח‪.‬‬
‫‪ .4‬דיני החוזים‬
‫חוק החוזים )חלק כללי(‪ ,‬התשל"ג‪) 1973 -‬להלן‪" :‬חוק החוזים"(‬
‫הדין החל על חוזה הביטוח מוסדר בעיקרו בחוק מיוחד שהינו חוק חוזה הביטוח )ראה לעיל(‪ ,‬אך‬
‫חוזה ביטוח הוא בראש ובראשונה חוזה ועל כן חלים עליו חוק החוזים הכללי וחוק החוזים‬
‫)תרופות בשל הפרת חוזה(‪ ,‬התשל"א‪ .1970 -‬חוקי החוזים הינם דין משלים לחוק חוזה ביטוח ומקור‬
‫פרשני‪ .‬כמו כן‪ ,‬חוק החוזים חל על החברה בכל התקשרויותיה השונות‪.‬‬
‫חוק החוזים האחידים‪ ,‬תשמ"ג‪) 1982 -‬להלן‪" :‬חוק החוזים האחידים"(‬
‫מטרת חוק זה הינה הגנה על לקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזה אחיד‪ ,‬שהינו חוזה שתנאיו‪ ,‬כולם‬
‫או מקצתם‪ ,‬נקבעו מראש בידי צד אחד‪ ,‬כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי‬
‫מסוימים במספרם או בזהותם‪ ,‬לרבות חוזי ביטוח‪.‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2012‬פורסם חוק החוזים האחידים )תיקון מס' ‪ ,(4‬התשע"ב‪ 2012 -‬שנכנס לתוקפו ‪4‬‬
‫חודשים מאוחר יותר‪ .‬על פי התיקון לחוק יראו כתנאי מקפח בחוזה אחיד‪ ,‬תנאי הקובע הצמדה של‬
‫מחיר או תשלום אחר‪ ,‬לפי החוזה‪ ,‬למדד כלשהו‪ ,‬כך שירידה של המדד או עלייה שלו לא תזכה את‬
‫הלקוח‪.‬‬
‫א‪42 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ .5‬חוק תובענות ייצוגיות‪ ,‬התשס"ו ‪) 2006 -‬להלן‪" :‬חוק תובענות ייצוגיות"(‬
‫החוק שחוקק בשנת ‪ ,2006‬קובע כללים אחידים להגשת תובענות ייצוגיות וניהולן‪ .‬החוק מרחיב את‬
‫האפשרות להגשת תובענות ייצוגיות הן מבחינת זכות העמידה לתאגידים והן מבחינת עילות‬
‫התובענה ובפרט הרחבת האפשרות להגשת תובענות ייצוגיות בתחום הביטוח‪.‬‬
‫לפירוט בדבר התביעות והבקשות לאישורן כייצוגיות שהוגשו כנגד החברה ‪ -‬ראה ביאור ‪ 30‬לדוח‬
‫הכספי‪.‬‬
‫‪ .6‬חוק הגנת הפרטיות‬
‫חוק הגנת הפרטיות קובע הוראות בדבר מאגרי מידע כהגדרתם בחוק‪ .‬החוק קובע מהם המקרים‬
‫בהם חייב בעל מאגר מידע ברישום המאגר בפנקס מאגרי המידע‪ ,‬תנאים לניהול והחזקה של מאגר‪,‬‬
‫החובות החלות על מי שמנהל מאגר זכות עיון במידע‪ ,‬האחריות החלה על בעל מאגר מידע‬
‫לאבטחת המידע במאגר ועוד‪.‬‬
‫ב‪ .‬על ענף הביטוח במדינת ישראל ממונה המפקח על הביטוח במשרד האוצר‪ ,‬אגף שוק ההון‪ ,‬ביטוח‬
‫וחיסכון‪ .‬המפקח מוסמך לקבוע הוראות וכללים מנחים בנוגע לדרכי פעולתם וניהולם של מבטחים‬
‫וסוכני ביטוח‪ ,‬נושאי משרה בהם והמועסקים על ידם‪ ,‬במטרה להבטיח את ניהולם התקין‪ ,‬את השמירה‬
‫על טובת המבוטחים וכדי למנוע פגיעה ביכולת המבטחים לקיים את התחייבויותיהם‪.‬‬
‫להלן יפורטו עיקרי החוזרים שפורסמו על ידי המפקח במהלך שנת הדוח וכן עד למועד פרסומו והחלים‬
‫על החברה‪ ,‬בנוסף על החוזרים הספציפיים שפורטו בסעיפים ‪ 3.1‬עד ‪ 3.4‬לעיל‪:‬‬
‫‪ .1‬בחודש פברואר ‪ 2012‬פרסם הממונה מכתב למנהלי הגופים המוסדיים שעניינו "השקעות הגופים‬
‫המוסדיים בנכסים מחוץ לישראל"‪ ,‬בו מאשר המפקח כי במהלך ‪ 3‬החודשים העוקבים למועד‬
‫פרסומו‪ ,‬לא יראו בהמשך ההחזקה בהשקעות בנכסים מחוץ לישראל‪ ,‬שההשקעה בהם נעשתה כדין‬
‫בעת רכישתם והעומדים במגבלת ההשקעה כאמור לעיל‪ ,‬כהחזקה העומדת בניגוד להוראות הדין‪.‬‬
‫‪ .2‬בחודש מרץ ‪ 2012‬פרסם הממונה חוזר שעניינו "בקרה פנימית על דיווח כספי ‪ -‬הצהרות‪ ,‬דוחות‬
‫וגילויים‪ ,‬ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי ‪ -‬תיקונים"‪ .‬מטרת החוזר לתקן‬
‫הוראות שנקבעו בחוזרים קודמים כך שמועד הגשת דוח הנהלה בדבר הבקרה הפנימית על‬
‫הדיווחים הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים נדחה ליום ‪ 15‬ביוני של השנה העוקבת‪ .‬כמו כן‬
‫שונה מועד צירוף הצהרות הנהלה על הבקרה הפנימית בנוגע לדוח למבוטח‪ ,‬החל מתקופת הדיווח‬
‫המסתיימת ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ .2013‬תחילתן של הוראות החוזר מיום פרסומן‪ .‬לגילוי בדבר הבקרה‬
‫הפנימית על הדיווח הכספי‪ ,‬ראה סעיף ‪ 10‬לפרק ב' ‪" -‬דוח הדירקטוריון"‪ .‬הצהרות בנושא צורפו‬
‫בסוף פרק ב' – "דוח הדירקטוריון"‪.‬‬
‫‪ .3‬בחודש אפריל ‪ 2012‬פורסמו תקנות איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן‬
‫)רשימת תאגידים וסדרי עבודת ועדת היישום(‪ ,‬התשע"ב‪ .2012 -‬בין הוראות התקנות‪ :‬דרכי ההודעה‬
‫לתאגיד על הכוונה לכלול אותו ברשימה; פרסום על כוונה לכלול תאגיד ברשימה דרך הפרסום‬
‫ותפוצת ההודעה לגופים ממשלתיים לרבות המפקח על הבנקים‪ ,‬הממונה על שוק ההון‪ ,‬וליושב‬
‫ראש רשות ניירות ערך ועוד‪ .‬תחילתן של התקנות ‪ 30‬ימים מיום פרסומן‬
‫‪ .4‬בחודש מאי ‪ ,2012‬פורסם חוק ההגבלים העסקיים )תיקון ‪ ,(13‬התשע"ב‪ .2012 -‬עניינו של התיקון‪,‬‬
‫בהוספת מנגנון העיצומים הכספיים‪ ,‬אשר ישמש כלי משלים למנגנוני האכיפה הקיימים בחוק‪ ,‬הן‬
‫הפליליים והן האזרחיים‪ -‬מנהליים‪.‬‬
‫‪ .5‬בחודש מאי ‪ 2012‬פורסמה טיוטה שלישית לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דמי‬
‫עמילות(‪ ,‬התשע"ב‪ .2012 -‬בטיוטת התקנות מוצע להסדיר את מבנה דמי העמילות המשולמים‬
‫לסוכני ביטוח‪ ,‬ולקבוע מספר הגבלות לגבי היחס שבין עמלות מסוגים שונים המשולמות לסוכני‬
‫ביטוח‪ .‬על פי הטיוטה תחילתן של תקנות אלה ביום ‪ 1‬בינואר ‪.2013‬‬
‫‪ .6‬בחודש יוני ‪ ,2012‬נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה‪ ,‬התשע"ב‪") 2011-‬החוק"(‪.‬‬
‫החוק אינו יוצר זכויות וחובות חדשות מעבר לדיני העבודה הקיימים היום‪ ,‬ותכליתו הגברת‬
‫האכיפה על החקיקה הקיימת‪ .‬בין היתר‪ ,‬מטיל החוק קנסות בגין הפרת אחת או יותר מההוראות‬
‫המנויות בתוספת השנייה )הנוגעות לעובדים ישירים של התאגיד( בסכומים של עד ‪ 35,000‬ש"ח‪,‬‬
‫ומטיל אחריות אישית אזרחית על המנכ"ל במקרה של הפרה אשר לא תוקנה למרות שקיבל התראה‬
‫לגביה‪ .‬בנוסף‪ ,‬בגין הפרות שיבוצעו כנגד עובדי קבלן המועסקים בתחומי הניקיון והשמירה בחברה‪,‬‬
‫מטיל החוק קנסות בסכומים של למעלה מ‪ ,₪ 200,000 -‬ובמקרה של אי תיקון הפרות אלה על אף‬
‫התראה שיעביר משרד התמ"ת‪ ,‬תהא למנכ"ל אחריות אישית פלילית‪.‬‬
‫א‪43 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ .7‬בחודש יוני ‪ 2012‬פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי ההשקעה החלים‬
‫על גופים מוסדיים(‪ ,‬התשע"ב‪ .2012 -‬בין ההוראות שבתקנות‪ :‬הגברת מעורבות ועדת ההשקעות‬
‫בכל הקשור לתיקון חריגות‪ ,‬עסקאות עם צדדים קשורים ועסקאות מחוץ לבורסה לניירות ערך‬
‫בתל‪-‬אביב בע"מ‪ .‬הוראות בדבר חריגה משיעורי השקעה‪ ,‬סוגי התחייבויות‪ ,‬הגדרת נכסים נזילים‪.‬‬
‫בעקבות פרסום התקנות‪ ,‬בוטלו פרקים מתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דרכי‬
‫השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו(‪ ,‬התשס"א‪ ,2011 -‬בהתאם לתיקון שיצא‬
‫בשנת הדוח‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בחודש יולי ‪ 2012‬פורסם חוזר גופים מוסדיים שעניינו "כללי ההשקעה החלים על גופים‬
‫מוסדיים"‪ ,‬אשר מטרתו לקבוע הוראות מפורטות לעניין כללי השקעה‪ ,‬לרבות בנושאים‪ :‬חריגה‬
‫משיעורי השקעה; מינוי דירקטור על ידי גוף מוסדי; מסלול השקעה מתמחה; מתן הלוואות; עסקה‬
‫עם צד קשור או באמצעותו; השקעה בצד קשור; שליטה והחזקת אמצעי שליטה על ידי מבטח‬
‫ועוד‪ .‬תחילתן של הוראות החוזר ביום תחילתן של התקנות‪.‬‬
‫‪ .8‬בחודש יוני ‪ 2012‬פורסם חוזר גופים מוסדיים שעניינו "דיווח לממונה על שוק ההון על נושאי‬
‫משרה בגופים המוסדיים"‪ ,‬על פיו גוף מוסדי ידווח למפקח‪ ,‬באמצעות מערכת אינטרנטית‪ ,‬את פרטי‬
‫בעלי התפקידים המכהנים בו בהתאם לרשימת בעלי התפקידים המפורטת במערכת‪ .‬תחילתן של‬
‫הוראות החוזר החל מיום פרסומן‪.‬‬
‫‪ .9‬בחודש יוני ‪ ,2012‬פרסם רשם מאגרי המידע )רמו"ט( טיוטה שנייה של תקנות הגנת הפרטיות‬
‫)אבטחת מידע(‪ ,‬התשע"ב‪ .2012 -‬מטרת התקנות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הינה הגברת החובות החלות על בעלי‬
‫מאגרים בקשר עם ניהול מאגרי מידע ואבטחת המידע המנוהל בהם‪ ,‬לרבות הטלת חובות על‬
‫הממונה על אבטחת המידע בארגון; דרישה לביצוע מיפוי וסקר סיכונים; דרישות לעניין אבטחת‬
‫מידע פיזית וסביבתית ובניהול כוח האדם; ניהול הרשאות גישה‪ ,‬זיהוי ואימות וכן בקרה ותיעוד‬
‫גישה ואירועי אבטחת מידע‪.‬‬
‫‪ .10‬בחודש יוני ‪ 2012‬פרסם הממונה טיוטה לקודקס הרגולציה העתידי שעניינה "שער ‪ - 6‬הוראות‬
‫למוצרים"‪ ,‬וזאת כהמשך לטיוטת קודקס השקעות וביטוח כללי שפורסמה במהלך שנת ‪ .2011‬בין‬
‫השינויים שנקבעו בטיוטת שער ‪ :6‬שובצו הוראות הרלוונטיות לכלל המוצרים שהיו קבועות‬
‫בחוזרים למוצרים ספציפיים לרבות איסור קביעת התניית שיפוט‪ ,‬איסור חיוב עריכת פוליגרף‪,‬‬
‫סכום ביטוח במטבע חוץ או במטבע ישראלי הצמוד למטבע חוץ‪ ,‬הרחבות והטבות בהצעת ביטוח‬
‫וכיוצ"ב‪ .‬כמו כן‪ ,‬בחודש נובמבר ‪ 2012‬פרסם המפקח טיוטה נוספת לקודקס הרגולציה העתידי‬
‫שעניינה "שער ‪ ,5‬חלק ‪ - 1‬ממשל תאגידי וניהול סיכונים"‪ .‬הטיוטה מאגדת הוראות הנוגעות לממשל‬
‫תאגידי וניהול סיכונים שמקורן בחוזרי המפקח‪ .‬להערכת החברה‪ ,‬תידרש הערכות ליישום הוראות‬
‫טיוטת הקודקס כולו‪ ,‬במידה ויכנס לתוקף‪.‬‬
‫‪ .11‬בחודש יולי ‪ 2012‬פורסמה טיוטת חוזר שנייה שעניינה "ניהול סיכוני ציות בגופים מוסדיים ‪ -‬טיוטה‬
‫שנייה"‪ .‬מטרת הטיוטה לקבוע חובות קיום תוכנית ציות ואכיפה פנימית ומינוי ממונה ציות ואכיפה‬
‫פנימית ולהגדיר את תפקידי הממונה ודרכי עבודתו‪ .‬על פי הטיוטה תחילתן של ההוראות החל מיום‬
‫‪ 1‬בינואר ‪.2013‬‬
‫‪ .12‬בחודש אוגוסט ‪ 2012‬פרסם הממונה מכתב למנהלי הגופים המוסדיים שעניינו "מערכת אותות ‪-‬‬
‫דיווח לממונה על שוק ההון על הנהגת תוכנית ביטוח ותקנון קופת גמל"‪ ,‬על פיו אגף שוק ההון‪,‬‬
‫מפתח מערכת לדיווח על הנהגת תוכנית ביטוח בהתאם לנוהל שנקבע בטיוטת חוזר "הודעה על‬
‫הנהגת תוכנית ביטוח ותקנון קופת גמל"‪ ,‬בשם "מערכת אותות"‪ .‬על פי המכתב‪ ,‬גרסה ראשונה של‬
‫המערכת צפויה לעלות לאוויר בתחילת שנת ‪ .2013‬להערכת החברה‪ ,‬ההוראה תייעל את עבודת‬
‫החברה בכל הנוגע להנהגת תוכנית ביטוח‪.‬‬
‫‪ .13‬בחודש אוגוסט ‪ 2012‬פרסם הממונה הנחיה למנהלי הגופים המוסדיים שעניינו "ניהול המשכיות‬
‫עסקית והיערכות לשעת חירום"‪ .‬מטרת ההנחיה לוודא מוכנות גופים מוסדיים להמשכיות עסקית‬
‫בשעת חירום‪ .‬על פי ההנחיה על גופים מוסדיים לערוך תרגיל מבוקר של המשכיות עסקית לאחר‬
‫רעידת אדמה בין ה‪ 21 -‬ל‪ 25 -‬לאוקטובר ‪ .2012‬כמו כן‪ ,‬הודיע המפקח על כוונתו לערוך ברבעון ה‪1 -‬‬
‫לשנת ‪ 2013‬תרגיל מבוקר בגופים מוסדיים מסוימים‪ ,‬בכדי לבחון היערכות לפגיעה פיזית באתר‬
‫הפעילות בגינה האתר אינו זמין ונדרשת העתקת פעילות קריטיות לאתר חלופי‪ .‬החברה קיימה‬
‫תרגיל מבוקר ביום ‪ 21‬באוקטובר ‪ 2012‬והעבירה דיווח כנדרש‪.‬‬
‫‪ .14‬בחודש אוגוסט ‪ 2012‬פורסמו תקנות החברות )סכומים אחרים הכלולים בהון עצמי שיראו אותם‬
‫כעודפים(‪ ,‬התשע"ב‪ .2012 -‬על פי התקנות‪ ,‬הייתה לחברה השקעה במכשיר הוני אשר לפי תקן דיווח‬
‫כספי בין‪-‬לאומי ‪ 9‬שינויים בשוויה ההוגן נזקפים לרווח הכולל האחר )להלן בסעיף זה‪ :‬ההשקעה(‪,‬‬
‫יראו כעודפים גם סכומים חיוביים או שליליים הכלולים בהון העצמי של החברה בשל שינויים‬
‫בשוויה ההוגן של ההשקעה‪ ,‬ובלבד שבהתאם לתקן חשבונאות בין‪-‬לאומי ‪ 39‬סכומים אלה היו‬
‫נזקפים לרווח האישי‪.‬‬
‫א‪44 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ .15‬בחודש ספטמבר ‪ 2012‬פרסם הממונה מכתב למנהלי חברות הביטוח שעניינו "משטר כושר פירעון‬
‫ישראלי"‪ .‬על פי המכתב‪ ,‬עקב אי הוודאות בנוגע ללוחות הזמנים ליישום הדירקטיבה סולבנסי ‪II‬‬
‫באירופה‪ ,‬ניתן עדכון לגבי תוכניות אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון להמשך התהליך בארץ‪ .‬גיבוש‬
‫משטר כושר פרעון יתבסס על עקרונות סולבנסי ‪ II‬בהתאמות הנדרשות לישראל ותוך שימוש בידע‬
‫ומתודולוגיות של משטרי פיקוח אחרים בעולם‪ .‬לתיאור יישום ההוראה על ידי החברה ראה סעיף‬
‫‪ 11‬לפרק ב' ‪" -‬דוח הדירקטוריון"‪.‬‬
‫‪ .16‬בחודש דצמבר ‪ 2012‬פרסם המפקח חוזר "הנחייה לביצוע ‪ "IQIS‬אשר דחה את מועד הגשת‬
‫הדיווחים הנדרשים להגשה עד ליום ‪ 31‬בינואר ‪ ;2013‬חובת דירקטוריון לדון בממצאי ‪ IQIS‬בטרם‬
‫הגשתם לממונה על שוק ההון‪ .‬לתיאור יישום ההוראה על ידי החברה ראה סעיף ‪ 11‬לפרק ב' ‪" -‬דוח‬
‫הדירקטוריון"‪.‬‬
‫‪ .17‬בחודש דצמבר ‪ 2012‬שלח אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר סקר למנכ"ל החברה שעניינו‬
‫"בדיקה מטעם המפקח על הביטוח ‪ -‬מעילות והונאות"‪ ,‬על מנת לבדוק את יישום הוראות חוזר‬
‫מספר ‪ 2006-9-3‬שעניינו "מעילות והונאות מצד גורמים בתוך הארגון וגורמים מחוץ לארגון"‬
‫בחברה‪ .‬החברה ענתה על הסקר כנדרש‪.‬‬
‫‪ .18‬בחודש ינואר ‪ 2013‬פורסם חוזר שעניינו "רשימת נכסי הנוסטרו של הגופים המוסדיים ברמת הנכס‬
‫הבודד"‪ .‬מטרת חוזר זה הינה להסדיר את הדיווח של גופים מוסדיים על אופן השקעת כספי‬
‫הנוסטרו שבניהולם‪ ,‬באמצעות דיווח רשימת נכסים רבעונית ברמת הנכס הבודד‪ .‬הוראות חוזר זה‬
‫יחולו מהדיווח השנתי לשנת ‪ 2012‬ואילך‪.‬‬
‫‪ .19‬בחודש ינואר ‪ 2013‬פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )חישוב עתודות ביטוח‬
‫בביטוח כללי(‪ ,‬התשע"ג‪ .2013 -‬בין הוראות התקנות‪ :‬מבטח יחשב את סכום עתודות הביטוח‬
‫שיחזיק בביטוח כללי‪ ,‬כך שישקפו באופן נאות והולם את התחייבויותיו הביטוחיות ולפי חישוב‬
‫עתודות הביטוח כמפורט בתקנות; מבטח יחשב את ההתחייבויות הביטוחיות ליום האחרון של כל‬
‫רבעון‪ .‬תחילתן של התקנות ‪ 30‬ימים מיום פרסומן‪ .‬התקנות מבטלות את תקנות הפיקוח על עסקי‬
‫ביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי(‪ ,‬התשמ"ה ‪ .1984 -‬להערכת החברה‪,‬‬
‫להוראות החוזר ישנה השפעה מהותית על החברה‪.‬‬
‫‪ .20‬בחודש ינואר ‪ 2013‬פורסם חוזר שעניינו "חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי"‪ .‬מטרת חוזר זה‬
‫לפרט את דרך חישוב עתודות הביטוח בביטוח כללי‪ .‬בין הוראות החוזר‪ :‬מבטח יכלול במסגרת‬
‫עתודות ביטוח בביטוח כללי את ההפרשות הבאות‪ :‬פרמיה שטרם הורווחה; פרמיה בחסר; תביעות‬
‫תלויות; הוצאות עקיפות ליישוב תביעות; הפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח; עתודת עודף‬
‫הכנסות על הוצאות‪ .‬תחילתן של הוראות החוזר ביום תחילתן של תקנות הפיקוח על שירותים‬
‫פיננסיים )ביטוח( )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(‪ ,‬התשע"ג‪ .2013 -‬להערכת החברה‪ ,‬להוראות‬
‫החוזר ישנה השפעה מהותית על החברה‪.‬‬
‫‪ .21‬בחודש ינואר ‪ 2013‬פורסמה טיוטת חוזר שעניינה "דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי‬
‫גופים מוסדיים ‪ -‬טיוטה"‪ .‬מטרת הטיוטה לקבוע כי במסגרת הדיווחים הנלווים לדוח כספי שנתי‬
‫יידרשו הגופים להעביר דוח שנתי ובו מידע הנוגע ליישום הוראות הדין בנושאים שונים כגון‪ :‬ניהול‬
‫סיכונים‪ ,‬ממשל תאגידי‪ ,‬זכויות עמיתים וכו'‪ .‬הנושאים ישתנו לפי שיקול דעתו של הממונה מעת‬
‫לעת‪ .‬הדוח כאמור לעיל יבוקר על ידי רואי חשבון כחלק מהביקורת על דיווחים נלווים לדוחות‬
‫כספיים‪ .‬על פי הטיוטה תחילתן של ההוראות החל מהדוחות הכספיים השנתיים לשנת ‪.2012‬‬
‫‪ .22‬בחודש ינואר ‪ 2013‬פורסמה טיוטת חוזר שעניינה "ניהול המשכיות עסקית בגופים מוסדיים ‪-‬‬
‫טיוטה"‪ .‬מטרת הטיוטה להוות מסגרת פעולה מינימאלית לגוף המוסדי כדי לקיים המשכיות עסקית‬
‫במצב חירום‪ .‬ע"פ הטיוטה גוף מוסדי יבצע לצורך ניהול המשכיות עסקית שלו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את‬
‫הפעולות הבאות‪ :‬ניתוח סיכונים אליהם הוא חשוף בקרות תרחיש ייחוס )"תרחיש ייחוס" – איום‬
‫אזרחי או בטחוני או כלכלי על הגוף המוסדי שעלול לגרום נזק מלא או חלקי לתפקודו ולהשבתה‪,‬‬
‫חלקית או מלאה‪ ,‬של תהליכים עסקיים(; קביעת יעדי שירות למצב חירום; בניית תוכנית‬
‫להמשכיות עסקית; הטמעת התוכנית להמשכיות עסקית‪ .‬על פי הטיוטה תחילתן של ההוראות מיום‬
‫פרסום החוזר‪.‬‬
‫‪ .23‬בחודש פברואר ‪ 2013‬פורסמה טיוטת חוזר שעניינה "מיקור חוץ בגופים מוסדיים ‪ -‬טיוטה"‪ .‬מטרת‬
‫הטיוטה לקבוע כללים לשימוש בשירותי מיקור חוץ בגופים מוסדיים‪ .‬בין הוראות הטיוטה‪ :‬חובת‬
‫קביעת מדיניות להוצאת פעילות למיקור חוץ ואישור דירקטוריון למדיניות‪ ,‬הוראות בדבר הוצאת‬
‫פעילות למיקור חוץ‪ ,‬קריטריונים הנדרשים בהסכמי מיקור חוץ‪ ,‬הוראות בדבר מעקב ובקרה ואישור‬
‫דירקטוריון לכל התקשרות עם נותן שירות לביצוע פעילות מהותית‪ .‬על פי הטיוטה תחילתן של‬
‫ההוראות ביום ‪ 1‬בינואר ‪.2014‬‬
‫‪ .24‬בחודש פברואר ‪ 2013‬פרסם המפקח מכתב למנהלי חברות הביטוח שעניינו "בדיקה מטעם המפקח‬
‫על הביטוח ‪ -‬מידע נדרש באתר האינטרנט של גוף מוסדי"‪ .‬על פי המכתב בכוונת אגף שוק ההון‬
‫לבדוק את יישום הוראות הדין המחייבות לעניין המידע הנדרש באתר האינטרנט של חברות‬
‫א‪45 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫הביטוח‪ .‬לצורך הבדיקה האמורה נדרשת החברה לענות על סקר שנשלח על ידי אגף שוק ההון לא‬
‫יאוחר מיום ‪ 11‬באפריל ‪.2013‬‬
‫‪ .25‬בחודש פברואר ‪ 2013‬פרסם הממונה מכתב למנהלי חברות הביטוח שעניינו "קיצור הדוחות‬
‫הכספיים"‪ .‬בהוראה זו‪ ,‬מאמץ המפקח את הוראת הרשות לניי"ע את עמדתה המשפטית בנושא‪,‬‬
‫ומצפה לראות קיצור ופישוט בדוחות התקופתיים כבר בדוחות לשנת ‪ .2012‬כמו כן‪ ,‬מפרט המפקח‬
‫הוראות צמצום פרטניות לגבי מידע הניתן בפרק תיאור עסקי התאגיד בדין וחשבון התקופתי לשנת‬
‫‪ 2012‬וביניהן מורה לכלול בפרקים המגלים חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על פעילות‬
‫החברה‪ ,‬רק הוראות דין סופיות או טיוטות שעתידות להשפיע באופן מהותי על החברה‪ ,‬רק הוראות‬
‫שפורסמו בשנת הדוח ורק הוראות שלהן השלכה מהותית על הדוחות הכספיים‪ .‬להוראה זו הייתה‬
‫השפעה מהותית על עריכת הדוח‪ ,‬בפרט על זה )תיאור עסקי התאגיד(‬
‫‪ .26‬בחודש מרץ ‪ 2012‬פרסם הממונה מכתב למנהלי הגופים המוסדיים שעניינו "חוזר איסוף מידע‬
‫סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים ‪ -‬מועד פרסום נתוני‬
‫תביעות באתר האינטרנט של גוף מוסדי" בו הובהר כי הוראות החוזר האמור אינן מחייבות גוף‬
‫מוסדי להציג נתונים בגין שנת ‪ 2011‬באתר האינטרנט שלו‪ ,‬אך יש להעביר דיווח ראשון של נתוני‬
‫תביעות למפקח עבור התקופה שראשיתה ביום ‪ 1‬ביוני ‪ 2011‬ועד ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬לא יאוחר מיום‬
‫‪ 31‬במרץ ‪.2012‬‬
‫בחודש מרץ ‪ 2013‬פרסם הממונה עדכון לחוזר על פיו שונה המועד בו גוף מוסדי יציג באתר‬
‫האינטרנט שלו את נספחים ב‪-1‬ב‪ 3‬ואת נספחים ב‪-4‬ב‪ ,5‬מ‪ 31 -‬במרץ בכל שנה ל‪ 30-‬ביוני בכל שנה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬עודכן החוזר‪ ,‬כך שגוף מוסדי לא יציג באתר האינטרנט שלו את נספחים ב‪-1‬ב‪ 3‬ביחס לנתוני‬
‫תביעות של ‪ 2012‬ב‪ .2013 -‬כמו כן‪ ,‬בשנת ‪ 2014‬יוצגו נתוני שנת ‪ 2012‬ו‪.2013 -‬‬
‫יודגש כי הנאמר לעיל הינו תמצית כללית של הוראות החוק והתקנות; ואינו בא לפרשן‪ .‬החוקים‬
‫ותקנותיהם וכן חוזרי המפקח‪ ,‬נמצאים באתר האינטרנט של משרד האוצר שכתובתו‪www.mof.gov.il :‬‬
‫רישיון המבטח הנוכחי של החברה הינו בענפי הביטוח הבאים‪:‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח כלי רכב חובה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח כלי רכב מנועי‪-‬רכוש )עצמי וצד ג'(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח מקיף לדירות ובתי עסק‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח מפני אבדן רכוש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח מפני אחריות המעבידים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח מפני תאונות אישיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח מפני מחלות ואשפוז‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח הנדסי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח מפני סיכונים אחרים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח זכוכיות‪.‬‬
‫השקעות‬
‫מדיניות ההשקעה של החברה נקבעת על ידי דירקטוריון המבטח‪ .‬לחברה ועדת השקעות שאינן תלויות‬
‫תשואה )"נוסטרו"(‪.‬‬
‫החברה מנהלת את השקעותיה בכפוף להנחיות תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעות ההון‬
‫והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו(‪ ,‬התשס"א ‪.2001 -‬‬
‫ניהול השקעות החברה נעשה על ידי אגף השקעות של חברת מנורה מבטחים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2010‬אישר דירקטוריון חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ‪ ,‬הפרדה )ברמת הקבוצה( בין ניהול כספי‬
‫נוסטרו לבין ניהול כספי המבוטחים‪/‬עמיתים באמצעות הקמת מחלקת השקעות נוסטרו אשר בראשה יעמוד‬
‫מנהל השקעות בכיר ואשר תהיה ייעודית לניהול כספי הנוסטרו של החברה ושל חברות אחרות בקבוצה‪,‬‬
‫לרבות שומרה‪.‬‬
‫ועדת ההשקעות מתכנסת אחת לחודש לפחות‪ ,‬ומנחה את מנהלי ההשקעות בדבר אופן ההשקעות‬
‫ואפיקיהן‪ ,‬עפ"י נתוני השוק‪ ,‬הערכות וחוות דעת כלכליות ובכפוף למגבלות התקנות‪.‬‬
‫א‪46 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫רוב השקעות החברה הינן בנכסי חוב לסוגיהם‪ :‬אג"ח ממשלתי‪ ,‬אג"ח קונצרני סחיר ולא סחיר‪ ,‬הלוואות‬
‫ופקדונות‪ ,‬וזאת לאור מדיניות ההשקעות שהוכתבה על ידי ועדת ההשקעות‪ ,‬ולאור העובדה כי מרבית כספי‬
‫ההשקעות של החברה נובעים מפוליסות בענף ביטוח חובה שבו משך התגבשות התביעות הוא בינוני‪.‬‬
‫תפקיד ועדת ההשקעות של החברה הינה‪ ,‬בין השאר‪:‬‬
‫קביעת עקרונות ודרכי ההשקעות בכל תחום‪ ,‬אישור עסקאות מסוימות טרם ביצוען‪ ,‬קביעת מגבלות חשיפה‬
‫ואחזקה בניירות ערך מסוגים שונים‪ ,‬במנפיק‪ ,‬בקבוצת לווים וכו'‪ ,‬והכל בכפוף לתקנות דרכי ההשקעה‬
‫ובהתחשב במדיניות ומסגרות ההשקעה שהגדיר הדירקטוריון )ראה גם סעיף ‪ 6.2.2‬להלן(‪.‬‬
‫בהשקעות קיים שיתוף פעולה ברמת הקבוצה‪ ,‬וזאת על מנת לנצל ידע ומומחיות הנדרשים בתחומי‬
‫ההשקעות השונים‪ .‬באפיקי השקעה מסוימים מתקבלות חלק מהחלטות ההשקעה במשותף גם עבור החברה‬
‫במידה ורלוונטי לאופי תיק ההשקעות האפיקים העיקריים בהם מתקבלות החלטות במשותף הינם‪ :‬ניהול‬
‫השקעות בחו"ל‪ ,‬השקעות בנדל"ן‪ ,‬השקעות לא סחירות )מניות ואג"ח קונצרני לא סחירים(‪ ,‬קרנות השקעה‪,‬‬
‫קרנות גידור‪ ,‬הלוואות‪ ,‬השקעות ריאליות וכיוצא בזה‪ .‬כל צוותי ההשקעה בקבוצה )למעט ניהול ההשקעות‬
‫בחברת מנורה מבטחים פיננסים( מונחים על ידי מנהל אגף ההשקעות של מנורה מבטחים‪ ,‬והכול בהתאם‬
‫ובכפוף למדיניות ולהנחיות ועדות ההשקעה השונות‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫ביטוח משנה‬
‫‪5.4.1‬‬
‫חברות הביטוח מוכרות פוליסות ביטוח המבטחות סיכונים שונים וגובות פרמיה המבוססת בין‬
‫היתר על ניסיון העבר ועל תחזיות המבוססות על מודלים אקטואריים‪ .‬שינויים בגורמי הסיכון‬
‫עשויים להשפיע על התוצאות העסקיות של החברות‪.‬‬
‫‪5.4.2‬‬
‫החברה רוכשת ביטוח משנה בחברות בחו"ל המתמחות בכך וזאת מהסיבות הבאות‪:‬‬
‫‪ .5.4.2.1‬גידור סיכונים והקטנת חשיפת החברה‪.‬‬
‫‪ .5.4.2.2‬הגדלת היקף ההתחייבויות הביטוחיות שהחברה יכולה לקחת על עצמה ביחס להונה‬
‫העצמי‪.‬‬
‫‪ .5.4.2.3‬הסתמכות על ידע‪ ,‬ניסיון וותק בינלאומי נרחב‪.‬‬
‫‪5.4.3‬‬
‫סוגי ביטוח המשנה הנרכשים על ידי החברה הם‪:‬‬
‫‪ .5.4.2.4‬ביטוח משנה "מכסה" )‪ - (Quota Share‬ביטוח שבו מתקיימת חלוקה יחסית בין החברה‬
‫לבין מבטחי המשנה הן בפרמיה והן בסיכון הביטוחי ובתשלומי התביעות‪.‬‬
‫החלוקה היחסית בין החברה למבטחי המשנה נקבעת מראש בשיעור קבוע לכל הפוליסות‬
‫בענף מסוים בשנה נתונה‪ ,‬ובתמורה מקבלת החברה עמלות ממבטחי המשנה‪ .‬העמלות‬
‫נקבעות לכל חוזה בנפרד כאשר בחלק מהחוזים העמלה היא עמלה משתנה בין שעור‬
‫מינימאלי מסוים שישולם לחברה בכל מקרה‪ ,‬לבין שיעור מקסימאלי‪ .‬העמלה המשולמת‬
‫בפועל נקבעת‪ ,‬בדרך כלל לאחר שנתיים‪ ,‬על פי התוצאות החיתומיות של החוזה‪.‬‬
‫‪ .5.4.2.5‬ביטוח משנה "מותר" )‪ - (Surplus‬חוזה ביטוח משנה יחסי לפיו קובעת החברה מה יהא‬
‫חלקו של מבטח המשנה בסיכון‪ .‬החברה רשאית למסור למבטח המשנה ידות שהן כפולות‬
‫השייר )חלקה בסיכון( עד למספר מירבי של הכפולות שנקבעו בחוזה ביטוח המשנה‪.‬‬
‫‪ .5.4.2.6‬ביטוח משנה "הפסד יתר" )‪ - (Excess Of Loss‬בביטוח משנה מסוג זה נקבע כי תמורת‬
‫פרמיה שנתית שתשולם למבטחי המשנה‪ ,‬יישאו המבטחים בתשלומי התביעות בחלוקה‬
‫הבאה‪ :‬בכל התביעות בהן סך התשלומים למקרה או לאירוע מסתכמים בסכום הנמוך‬
‫מהסכום הנקבע בהסכם‪ ,‬תישא החברה בעצמה‪ .‬בכל התביעות בהן סך התשלומים‬
‫למקרה או לאירוע מסתכמים בסכום הגבוה מהסכום שנקבע בהסכם‪ ,‬מבטחי המשנה‬
‫יישאו בשאר הסכום‪ .‬בסוג ביטוח משנה זה לא משולמת עמלה לחברה‪.‬‬
‫‪ .5.4.2.7‬ביטוח משנה פקולטטיבי ‪ -‬בפוליסות ספציפיות בהן סכום הביטוח חורג מסכום הביטוח‬
‫המקסימלי הנקוב בהסכם ביטוח המשנה ו‪/‬או במקרים בהם מסיבות אחרות אין אפשרות‬
‫לבצע את הביטוח הספציפי במסגרת חוזה ביטוח המשנה הרגיל ‪ -‬רוכשת החברה ביטוח‬
‫משנה נפרד לכל פוליסה‪ .‬במסגרת רכישת ביטוח המשנה מסוג זה‪ ,‬נקבעת גם העמלה‬
‫שתשולם לחברה‪ .‬יצוין כי לאור אופי תיק הביטוח של החברה‪ ,‬כמות הפוליסות המכוסות‬
‫בביטוח משנה פקולטטיבי היא זעומה‪.‬‬
‫‪ .5.4.2.8‬ביטוח קטסטרופה ‪ -‬ביטוח מפני נזקי קטסטרופה היכולים להשפיע על מספר גדול של‬
‫סיכונים מצטברים המבוטחים על ידי החברה‪ .‬הנזקים המוגדרים בדרך כלל כנזקי‬
‫קטסטרופה הם נזקי טבע כגון‪ :‬רעידת אדמה‪ ,‬ברד‪ ,‬שיטפון וכו'‪ .‬בסוג ביטוח משנה זה לא‬
‫משולמת עמלה לחברה‪ ,‬בהיותו ביטוח מסוג "הפסד יתר" )‪.(Excess Of Loss‬‬
‫א‪47 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪5.4.4‬‬
‫הסכמי ביטוח המשנה של החברה נערכים על בסיס שנתי עם מבטחי משנה שונים‪ .‬תכנית ביטוח‬
‫המשנה מאושרת מידי שנה על ידי דירקטוריון החברה‪ ,‬ומדווחת למפקח על הביטוח‪.‬‬
‫‪5.4.5‬‬
‫על מנת למזער את סיכון האשראי‪ ,‬מהווה חוסן מבטח המשנה קריטריון מרכזי בהחלטה על‬
‫ההתקשרות‪ .‬מדיניות ההתקשרות של שומרה בכל הנוגע לדירוגם הבינלאומי של מבטחי משנה‬
‫נבחנת ומאושרת מדי שנה‪ .‬מדיניות ההתקשרות נכון למועד הדוח הינה כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .5.4.2.9‬ענפי זנב קצר ‪ -‬לא תבוצע התקשרות עם מבטח משנה שדירוגו פחות מ‪ (A-) -‬לפי ‪ S&P‬או‬
‫לפי דירוג דומה מסוכנויות אחרות למעט אישורים מיוחדים בגין נסיבות ספציפיות‪.‬‬
‫‪ .5.4.2.10‬ענפי זנב ארוך ‪ -‬לא תבוצע התקשרות עם מבטח משנה שדירוגו פחות מ‪ (A-) -‬לפי ‪ S&P‬או‬
‫לפי דירוג דומה מסוכנויות אחרות‪ ,‬למעט אישורים מיוחדים בגין נסיבות ספציפיות‪.‬‬
‫‪5.4.6‬‬
‫בנוסף‪ ,‬בהתאם להוראות הפיקוח‪ ,‬קובע דירקטוריון המבטח‪ ,‬אחת לשנה‪ ,‬מסגרת חשיפה מרבית‬
‫למבטחי משנה‪ .‬מסגרת החשיפה הנ"ל מבוססת על דירוג האשראי הבינלאומי של מבטח המשנה‪,‬‬
‫וקובעת מסגרות חשיפה למבטח‪ ,‬הן ברמת ההסכם הבודד והן ברמת כלל החוזים‪.‬‬
‫סך החשיפה למבטח משנה בביטוח רעידת אדמה‪ ,‬לאחר ‪) MPL‬כמוגדר בסעיף זה להלן( בכל אחד מן‬
‫המבטחים בחברה‪ ,‬לא יעלה על ‪ 90‬מיליון‪ $‬למבטח משנה בודד בכלל החוזים )‪ ,(TREATY‬ובתנאי‬
‫שמבטח זה מדורג )‪ (AA-‬ומעלה‪ .‬למבטחים המדורגים )‪ (A‬ו‪ (A+) -‬תוגבל החשיפה ל‪ 70 -‬מיליון‪$‬‬
‫ולחברות המדורגות )‪ ,(A-‬שהינו הדירוג המינימאלי‪ ,‬תוגבל החשיפה ל‪ 40 -‬מיליון‪.$‬‬
‫‪5.4.7‬‬
‫חשיפה לרעידת אדמה‬
‫חשיפת מבטחי המשנה לסיכון רעידת האדמה מורכבת מהסיכונים המועברים אליהם במסגרת חוזי‬
‫הרכוש היחסיים‪ ,‬בהם מבטח המשנה משתתף בחלק יחסי מן הסיכון‪ .‬החשיפה הזו מוגבלת בסכום‬
‫מקסימום לאירוע )‪.(EVENT LIMIT‬‬
‫עבור סיכון רעידת האדמה שאינו במסגרת חוזי ביטוח המשנה היחסיים רוכשת החברה הגנה בחוזה‬
‫"עודף הפסדים" )‪ (EXCESS OF LOSS‬בשכבות שונות‪ .‬תקרת הכיסוי מקבילה לגבול ה‪ MPL-‬אותו‬
‫בוחרת החברה לרכוש‪ .‬ה‪ (MAXIMUM PROBABLE LOSS) MPL-‬מייצג את מקסימום הנזק הצפוי‬
‫להיגרם לחברה כתוצאה מאירוע בודד‪ .‬מכיוון שסיכון רעידת האדמה‪ ,‬הוא הסיכון המרכזי בישראל‪,‬‬
‫מפוזר על פני שטח גיאוגרפי רחב‪ ,‬ה‪ MPL -‬מייצג ממוצע שמרני של הנזק הצפוי במקרה‬
‫קטסטרופה‪ .‬החברה קובעת ‪ MPL‬שמרני‪ ,‬תוך לקיחת שולי ביטחון נוספים‪ ,‬לכל סוג סיכון‪ ,‬בהתבסס‬
‫על התפלגות התיק של החברה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2012‬התבססה החברה לצורך הגנות לרעידת אדמה‪ ,‬על ‪ MPL‬ממוצע של ‪.2.6%‬‬
‫סכומי החשיפה הממוצעים לרעידת אדמה המכוסים בביטוח משנה יחסי‪ ,‬בשנת ‪ ,2012‬נכון למועד‬
‫הדוח‪ ,‬צפויים לעמוד על כ‪ 15 -‬מיליארד ‪ ,₪‬בעוד שהסכומים המכוסים בביטוח משנה לא יחסי‬
‫הממוצעים‪ ,‬נכון למועד הדוח‪ ,‬צפויים לעמוד על כ‪ 10 -‬מיליארד ‪ .₪‬כאמור‪ ,‬הסכמי ביטוח המשנה‬
‫של החברה אינם מגנים על הסכומים המלאים אלא מבוססים על הערכות סיכון שמרניות של נזק‬
‫מקסימאלי פוטנציאלי‪.‬‬
‫מבטחי המשנה שחלקם מסך החשיפה לרעידת אדמה עולה על ‪ 10%‬הינם‪ ,Everest- Re ,Swiss- Re :‬ו‪-‬‬
‫‪ Scor‬וזאת נכון למועד הדוח‪.‬‬
‫‪5.4.8‬‬
‫לחברה אין עסקאות ביטוח משנה חריגות‪.‬‬
‫‪5.4.9‬‬
‫ביטוח המשנה אינו פוטר את החברה מחבותה כלפי מבוטחיה‪ ,‬אלא מהווה ביטוח לחברה עצמה‪,‬‬
‫ולכן ליציבות מבטחי המשנה ושינויים בהיקף קיבולת העסקים שלהם עשויה להיות השפעה על‬
‫תוצאותיה העסקיות של החברה‪ .‬ככלל‪ ,‬החברה אינה מתקשרת עם מבטחי משנה שדירוגם פחות מ‪-‬‬
‫)‪ .(A-‬יחד עם זאת‪ ,‬אישר דירקטוריון החברה במהלך תקופת הדוח המשך התקשרות עם ‪Mapfre Re‬‬
‫אשר מדורגת בדירוג ‪ BBB+‬ע"י ‪.S&P‬‬
‫א‪48 -‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪ 5.4.10‬דירוג מבטחי המשנה איתם עובדת החברה על פי סוכנות הדירוג ‪: S&P‬‬
‫דירוג‬
‫)‪(AAA‬‬
‫)‪(AA+‬‬
‫)‪(AA‬‬
‫)‪(AA-‬‬
‫)‪(A+‬‬
‫)‪(A‬‬
‫)‪(A-‬‬
‫)‪(BBB+‬‬
‫ללא דירוג‬
‫‪ %‬מסה"כ פרמיית משנה‬
‫‬‫‪3.7%‬‬
‫‪2.0%‬‬
‫‪25.1%‬‬
‫‪38.7%‬‬
‫‪14.0%‬‬
‫‪13.7%‬‬
‫‪2.8%‬‬
‫‬‫‪100%‬‬
‫מספר מבטחי משנה‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 5.4.11‬מבטחי משנה שהחשיפה שלהם לסיכון רעידת אדמה עולה על ‪ 10%‬מסך החשיפה הינם‪:‬‬
‫דירוג‬
‫)‪(AA-‬‬
‫)‪(A+‬‬
‫)‪(A+‬‬
‫)‪(A-‬‬
‫שם המבטח‬
‫‪Swiss Re‬‬
‫‪Everest‬‬
‫‪Scor‬‬
‫‪Odyssey-Re‬‬
‫‪ 5.4.12‬ריכוז תוצאות ביטוח משנה בביטוח כללי )אלפי ‪(₪‬‬
‫תחום פעילות‬
‫פרמיות ביטוח משנה‬
‫תוצאות רווח )הפסד(‬
‫תחום פעילות‬
‫פרמיות ביטוח משנה‬
‫תוצאות רווח )הפסד(‬
‫‪2012‬‬
‫‪354‬‬
‫‪317‬‬
‫רכב רכוש‬
‫‪2011‬‬
‫‪805‬‬
‫‪479‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪1,080‬‬
‫‪534‬‬
‫ביטוח רכוש ויתר ענפי‬
‫ביטוח )ראה פירוט לפי סוגי‬
‫פרמיות להלן(‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪22,857 26,071 30,929‬‬
‫‪7,144‬‬
‫‪8,643‬‬
‫‪5,570‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪9,550‬‬
‫)‪(1,392‬‬
‫רכב חובה‬
‫‪2011‬‬
‫‪10,372‬‬
‫)‪(105‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪7,842‬‬
‫)‪(9,673‬‬
‫סה"כ לכל תחומי הפעילות‬
‫‪2012‬‬
‫‪40,833‬‬
‫‪4,495‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪31,779‬‬
‫)‪(1,995‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪37,248‬‬
‫‪9,017‬‬
‫פירוט הפרמיות ששולמו למבטחי משנה בתחום ביטוח רכוש‪ ,‬לפי סוגי פרמיות‬
‫פרמיות ביטוח משנה ‪ -‬יחסי‬
‫פרמיות ביטוח משנה ‪ -‬לא יחסי‬
‫פרמיות ביטוח משנה ‪ -‬רעידת אדמה‬
‫סה"כ פרמיות ביטוח משנה‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪18,393‬‬
‫‪16,843‬‬
‫‪12,924‬‬
‫‪782‬‬
‫‪9,994‬‬
‫‪29,169‬‬
‫‪682‬‬
‫‪6,655‬‬
‫‪24,180‬‬
‫‪637‬‬
‫‪7,675‬‬
‫‪21,236‬‬
‫‪ .5.4.2.11‬שיטת הצגת הנתונים בסעיף זה מוכתבת על ידי משרד האוצר‪ .‬יצוין כי השיטה לא‬
‫מתייחסת לשנות חיתום או למבטחים מסוימים אלא נשענת על תוצאות עסקי ביטוח של‬
‫כל שנה קלנדרית‪ ,‬לכן אין ללמוד ממנה על התוצאות החיתומיות של מבטחי המשנה‪.‬‬
‫‪ .5.4.2.12‬בתחום רכב רכוש השינוי בפרמיות בין השנים מקורו באי חידוש ביטוח משנה מסוג‬
‫"מכסה" )‪ .(Quota Share‬התוצאות בתחום רכב רכוש הינן תוצאה של שיטת הצגת‬
‫הנתונים‪ ,‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .5.4.2.13‬בתחום רכב חובה השינוי בפרמיות מקורו בשינוי הסכמי ביטוח משנה‪.‬‬
‫‪ .5.4.2.14‬פיקדונות שהוחזקו למבטחי משנה בגין שנת ‪ 2012‬נשאו‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬ריבית בשיעור של‬
‫‪ 2%‬צמוד לדולר‪ .‬זקיפת ריבית למבטחי המשנה בגין פיקדונות הסתכמה בשנת ‪ 2012‬בסך‬
‫של ‪ 167‬אלפי ‪ ,₪‬בשנת ‪ 2011‬בסך של כ‪ 147 -‬אלפי ‪ ₪‬ובשנת ‪ 2010‬בסך של כ‪ 140 -‬אלפי‬
‫‪) ₪‬ראה גם ביאור ‪ 26‬לדוחות הכספיים(‪.‬‬
‫א‪49 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪5.5‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫ספקים ונותני שירותים‬
‫מלבד הספקים הייעודיים לתחומי הפעילות השונים רוכשת החברה שירותים ומוצרים שונים האופייניים‬
‫לחברת ביטוח‪ ,‬בשוק החופשי‪ .‬אין לחברה תלות לגבי ספקים אלה‪.‬‬
‫ספקים ונותני שירותים עיקריים שאינם ייחודיים לתחום‪ :‬החברה קשורה עם מספר ספקי חומרה ותוכנה הן‬
‫לרכישת מוצרים חדשים והן לתחזוקה שוטפת של מערכותיה‪ .‬הספקים העיקריים לתחזוקת התוכנה של‬
‫המערכת הביטוחית הינם "קומטק בע"מ"‪ ,‬אשר הינו בית תוכנה המספק שירותים אלה לחברה כמו גם‬
‫לחברות ביטוח נוספות ו"דורטל בע"מ" שהינה חברה לתמיכה בתוכנות השונות בהן משתמשת החברה‬
‫באופן שוטף‪ .‬באם יווצר צורך לעבור לספקי תוכנה אחרים‪ ,‬יתכן והדבר יהיה כרוך בתוספת עלות מהותית‪.‬‬
‫סה"כ תשלומים ל"קומטק" בשנת ‪ 2012‬הסתכמו בכ‪ 696 -‬אלפי ‪ .₪‬סה"כ תשלומים ל"דורטל" בשנת ‪2012‬‬
‫הסתכמו בכ‪ 848 -‬אלפי ‪ ,₪‬סה"כ מהווים התשלומים הללו כ‪ 31% -‬מסך כל ההוצאות של החברה בתחום‬
‫החומרה והתוכנה‪.‬‬
‫בשנת הדוח לא היו שינויים מהותיים במערך ספקי החברה‪.‬‬
‫‪5.6‬‬
‫הון אנושי‬
‫‪5.6.1‬‬
‫המבנה הארגוני של החברה‪:‬‬
‫‪5.6.2‬‬
‫החברה פועלת באמצעות מטה מרכזי ושלושה מחוזות שהינם‪ :‬מחוז מרכז‪ ,‬מחוז חיפה וחברת הבת‬
‫סיני סוכנות שכאמור נתפסת‪ ,‬תפעולית‪ ,‬כמחוז שלישי‪ .‬מחוז סוכנויות מוקם בשנת הדוח תחת‬
‫מחוז מרכז והפך לסניף ראשל"צ‪ .‬תחת סיני סוכנות פועל סניף ירושלים‪ ,‬זרוע שיווקית נוספת‪.‬‬
‫‪5.6.3‬‬
‫מטה החברה כולל את המנכ"ל ומחלקות המטה השונות )חיתום‪ ,‬שירות תביעות‪ ,‬כספים‪ ,‬מערכות‬
‫מידע‪ ,‬אקטואריה‪ ,‬משאבי אנוש‪ ,‬יעוץ משפטי וביטוח משנה(‪ .‬המחוזות והסניפים מופעלים על ידי‬
‫מנהל‪ ,‬פקידי חיתום‪ ,‬גביה‪ ,‬תביעות וכלליים‪.‬‬
‫‪5.6.4‬‬
‫הואיל ומדובר בחברה צעירה עם ורסטיליות בחלוקת התפקידים‪ ,‬לא ניתן לשייך את העובדים לפי‬
‫חלוקת תחומי הפעילות וזאת לאור העובדה כי עובדים רבים מנהלים יותר מתחום פעילות בודד‪.‬‬
‫א‪50 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪5.6.5‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫להלן מספר העובדים בחברה ובחברות הבנות בשנים ‪ 2011‬ו‪:2012 -‬‬
‫מספר העובדים‬
‫יחידה ארגונית‪ /‬חברת בת‬
‫מטה החברה ועובדים כלליים‬
‫מחוזות וסניפים )ללא סיני סוכנות(‬
‫סיני סוכנות )חברה בת(‬
‫ארנון את וינשטוק )חברה בת(‬
‫שומרה נדל"ן )חברה בת(‬
‫סה"כ‬
‫‪5.6.6‬‬
‫‪5.6.7‬‬
‫‪5.6.8‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪125‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪28‬‬
‫‪2‬‬
‫‪255‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪122‬‬
‫‪36‬‬
‫‪61‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪239‬‬
‫מתוך מצבת העובדים הנזכרת לעיל‪ 12 ,‬עובדים הנם נושאי משרה בכירה‪:‬‬
‫‪5.6.6.1‬‬
‫מנכ"ל שומרה‪ ,‬המכהן גם כמנהל אגף אלמנטארי בחברה‪.‬‬
‫‪5.6.6.2‬‬
‫שישה סמנכ"לים למנכ"ל שומרה‪ .‬סמנכ"ל הכספים מכהן גם כמנכ"ל חברת הבת שומרה‬
‫נדל"ן‪ ,‬סמנכ"ל בחברת הבת ארנון את וינשטוק וחבר וועדת השקעות‪.‬‬
‫‪5.6.6.3‬‬
‫‪ 5‬נושאי משרה בכירה נוספים מהם מנהלי מחוזות ומנהלי מחלקות‪.‬‬
‫נושאי משרה נוספים‪:‬‬
‫‪5.6.7.1‬‬
‫בוועדת השקעות נוסטרו של החברה מכהנים ‪ 3‬חברים‪ 2 :‬דירקטורים וסמנכ"ל הכספים‪.‬‬
‫‪5.6.7.2‬‬
‫מבקר הפנים הינו ספק שירותים חיצוני )ראה סעיף ‪ ,8‬פרק ב' ‪" -‬דוח דירקטוריון"(‪.‬‬
‫‪5.6.7.3‬‬
‫אקטואר הממונה בתחום ביטוח רכב חובה הינו עובד חברת מנורה מבטחים‪.‬‬
‫‪5.6.7.4‬‬
‫עד ליום ‪ 31.12.2012‬כיהנה בחברה מנהלת סיכונים‪ ,‬עובדת חברת מנורה מבטחים )דאז‬
‫חברת האם(‪ .‬נכון למועד חתימת הדוח‪ ,‬טרם מונה בחברה מנהל סיכונים‪.‬‬
‫חברות בנות‪:‬‬
‫‪5.6.8.1‬‬
‫לחברת הבת סיני סוכנות מנכ"ל וסמנכ"ל‪.‬‬
‫‪5.6.8.2‬‬
‫לחברת הבת ארנון את וינשטוק ‪ 2‬מנכ"לים משותפים וסמנכ"ל‪.‬‬
‫לעניין פרטים נוספים על המנהלים בחברה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 18‬לפרק ד' ‪" -‬פרטים נוספים על התאגיד"‪.‬‬
‫‪5.6.9‬‬
‫העובדים והמנהלים בחברה מועסקים בהסכמי העסקה מקובלים בענף‪ .‬מרבית העובדים מועסקים‬
‫על פי הסכמים בהם מעוגנים כל תנאי ההעסקה‪ ,‬ובכללם מרכיבי שכר ברוטו לחודש‪ ,‬ביטוח‬
‫מנהלים‪ ,‬קרן השתלמות‪ ,‬והטבות נוספות על פי קריטריונים‪ ,‬כגון‪ :‬רכב צמוד‪ ,‬טלפון סלולארי‬
‫והוצאות אש"ל‪ .‬בנוסף‪ ,‬זכאים עובדי החברה לקבל הלוואות בהתאם לנוהל שנקבע לעניין זה‪ .‬על‬
‫נושאי משרה חלה מדיניות תגמול ‪ -‬ראה סעיף ‪.5.6.14‬‬
‫על עובדי החברה לא חלים הסכמים קיבוציים‪ ,‬למעט הוראות הסכמים קיבוציים החלים מכח צווי‬
‫הרחבה על כלל העובדים והמעבידים בישראל‪.‬‬
‫‪ 5.6.10‬חשיבותם של מנהלים ואנשי מפתח לחברה רבה‪ ,‬ומבחינה זו ניתן לומר כי לחברה תלות מסוימת‬
‫במנהליה הבכירים‪.‬‬
‫‪ 5.6.11‬כל נושאי המשרה והמנהלים מועסקים מכוח הסכמי העסקה אישיים‪ .‬בחלקם של הסכמים אלו‬
‫קיים תגמול הנגזר מהיקפי המכירות והרווחיות של החברה‪.‬‬
‫‪ 5.6.12‬החברה מקיימת באופן שוטף הדרכות והשתלמויות לעובדיה ולסוכניה‪ .‬הדרכות לעובדים כוללות‬
‫את תחומי הביטוח השונים בהם עוסקת החברה‪ ,‬הדרכות על תוכנות מחשב שבשימושה‪ ,‬שירות‬
‫לקוחות וכן הדרכות הנדרשות על פי הוראות הדין‪ .‬בעקבות פרסום חוזר בנושא שירות לגופים‬
‫מוסדיים‪ ,‬בנתה החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תוכנית הדרכות שנתית המשלבת הן הדרכות חוצות ארגון והן‬
‫הדרכות ממוקדות לתפקידים נותני שירות‪ ,‬ובכוונתה להעמיק עוד יותר את רמת השירות הגבוהה‬
‫המצויה בחברה כיום‪ .‬ההדרכות לסוכני החברה הינן הדרכות מקצועיות בתחומים שונים של‬
‫הביטוח הכללי ונושאים נוספים‪ .‬בשנת הדוח השיקה בהצלחה את תוכנית ההדרכות "מקצוען‬
‫ולעניין" אשר שילבה תכנים מקצועיים‪ ,‬משפטיים ועסקיים לסוכני הביטוח של החברה‪.‬‬
‫‪ 5.6.13‬לא חלו שינויים מבניים בשנת הדוח‪.‬‬
‫‪ 5.6.14‬מדיניות תגמול לנושאי משרה‬
‫בחודש נובמבר ‪) 2009‬מתוקף סמכותו על פי תקנות דירקטוריון וועדותיו(‪ ,‬פרסם המפקח חוזר‬
‫מדיניות תגמול בגופים המוסדיים‪ .‬על פי החוזר‪ ,‬על מבנה התגמול בגופים המוסדיים להיות מושתת‬
‫על איזון ראוי בין הרצון לתגמל נושאי משרה ועובדים על הצלחותיהם לבין הצורך להבטיח שמבנה‬
‫א‪51 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫התגמול עולה בקנה אחד עם טובת המבוטחים ועם האסטרטגיה הכלל ארגונית של הגוף המוסדי‪,‬‬
‫לאורך זמן‪ .‬החוזר קובע את הליך קביעת המדיניות וקווים מנחים לעניין גיבוש מדיניות תגמול של‬
‫נושאי משרה בגופים המוסדיים וכן של נושאי משרה ועובדים המועסקים במערך ההשקעות של‬
‫הגוף המוסדי‪.‬‬
‫בהתאם להוראות חוזר‪ ,‬אישר הדירקטוריון לראשונה את תכנית התגמול ביום ‪ 29.12.2010‬לאחר‬
‫שקיבל את המלצת וועדת הביקורת )תגמול( של החברה‪ ,‬אשר דנה בנושא ביום ‪.27.12.2010‬‬
‫ביום ‪ 22‬במרץ ‪ 2012‬אישר הדירקטוריון את מדיניות התגמול לשנת הדוח )ללא שינוי( לאחר קבלת‬
‫המלצות ועדת הביקורת )תגמול( שדנה בנושא ביום ‪.18.3.2012‬‬
‫ביום ‪ 3.3.2013‬אישר הדירקטוריון את מדיניות התגמול לשנת ‪ ,2013‬לאחר שקיבל את המלצת‬
‫וועדת הביקורת אשר דנה בנושא ביום ‪ .3.3.2013‬השינויים יצוינו ליד הסעיף הרלוונטי )להרחבה‬
‫בדבר תפקידיה של וועדת הביקורת )תגמול(‪ ,‬ראה סעיף ‪ 6.2.1‬להלן(‪.‬‬
‫תוכנית התגמול חלה משנת ‪ 2011‬ואילך‪ .‬תוכנית התגמול אינה כוללת דירקטורים‪.‬‬
‫תכנית התגמול מתייחסת ל‪ 3 -‬קבוצות מנהלים‪:‬‬
‫)‪ (1‬תגמול למנהלי מחוזות‪ :‬מנהלי מחוזות יהיו זכאים לבונוס הנגזר מהרווח החיתומי ובהגבלת‪-‬‬
‫משכורות‪ ,‬על פי חלוקה שווה בין עמידה ברווח‪ ,‬עמידה ביעדי המכירות והערכת מנהל‪ .‬המדיניות‬
‫חלה על חלק ממנהלי המחוזות‪ ,‬כאשר חלקם האחר ימשיך על פי הסכמי העסקה קודמים‪.‬‬
‫)‪ (2‬נושאי משרה בחברה יהיו זכאים למענק תלוי ביצוע אישי וגובהו יהא עד ‪ 3‬משכורות על פי‬
‫הנוסחה הבאה‪:‬‬
‫‪ - 33%‬רווח החברה בשנה המסויימת‪.‬‬
‫‪ - 33%‬עמידת המנהל בתוכנית העבודה השנתית‪.‬‬
‫‪ - 33%‬הערכת מנכ"ל‪.‬‬
‫)השינוי‪ :‬הגדלת מס' המשכורות מ‪ 2 -‬ל‪ 3 -‬והוספת נוסחת חישוב המענק(‬
‫)‪ (3‬תגמול למנכ"ל החברה‪:‬‬
‫גובה הבונוס עבור עמידה מדויקת ביעדים )‪ (100%‬יעמוד על ‪ 8‬משכורות חודשיות ברוטו‪ .‬הבונוס‬
‫המקסימאלי יעמוד על ‪ 12‬משכורות חודשיות ברוטו‪.‬‬
‫יו"ר הדירקטוריון יהיה רשאי להמליץ על מענק למנכ"ל בגין פעילות מיוחדת וחריגה ו‪/‬או בגין‬
‫שיקולים ארוכי טווח ו‪/‬או מענקים בגין פעילות שאינה פעילות שוטפת )להלן‪" -‬מענק מיוחד"(‪ ,‬אשר‬
‫לגביו לא יחולו הוראות תכנית הבונוסים‪ .‬מתן המענק המיוחד מוגבל לעד ‪ 2‬משכורות וכפוף‬
‫לאישור וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה )השינוי‪ :‬פסקה זו נוספה ביחס למדיניות הקודמת(‪.‬‬
‫גובה הבונוס ייגזר מהעמידה ביעדים שיקבעו‪ :‬מנכ"ל החברה יימדד על ביצועים ברמות מידה‬
‫שונות‪ ,‬אשר לא פוחתות מ‪ 10% -‬כל אחת והן‪ :‬רווח כולל‪ ,‬רווח ביטוחי‪ ,‬צמיחה במכירות‪ ,‬שירות‬
‫והערכת מנהל‪ .‬פרמטרים אלו יובאו לאישור מחודש בכל שנה לאישור הדירקטוריון‪.‬‬
‫הבונוס יתבסס על מדידת ביצועים רב שנתית‪:‬‬
‫שנה‬
‫‪ – X‬השנה בגינה משולם הבונוס‬
‫‪X-1‬‬
‫‪X-2‬‬
‫משקל‬
‫‪50%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫היישום יתבצע בהדרגה )בשנת ‪ 2011‬התבצעה מדידה שנתית בלבד‪ ,‬ב‪ 2012 -‬מדידה דו שנתית והחל‬
‫משנת ‪ 2013‬מדידה תלת שנתי(‪.‬‬
‫תנאי הסף לחלוקת בונוס בשנה מסוימת הינו עמידה ביעד הרווח הממוצע ל‪ 3 -‬שנים )לפני מס‬
‫כולל קרן הון ובנטרול אירועים חריגים( בשיעור של ‪ 70%‬מהיעד המצטבר ל‪ 3 -‬שנים‪ .‬מובהר כי עד‬
‫‪ 70%‬מיעד הרווח לא ישולם בונוס‪ ,‬אלא במקרים חריגים באישור הדירקטוריון‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬הבונוס‬
‫לא יעלה על ‪ 2.0%‬מהרווח השנתי הממוצע המשוקלל ל‪ 3 -‬שנים‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי בכל מקרה סכומי הבונוס לא ייחשבו כחלק מן השכר ולא יבוצעו הפרשות סוציאליות‬
‫בגינם‪.‬הבונוס יחושב בהתאם לעקרונות ולנוסחה שיאושרו על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון‬
‫והבונוס יובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון‪.‬‬
‫מדיניות התגמול למנהלי השקעות ‪ -‬מערך ההשקעות של החברה מנוהל על ידי אגף ההשקעות של‬
‫מבטחים קבוצת מנורה‪ ,‬ועל כן החברה אימצה את מדיניות הקבוצה‪ .‬ניתן לצפות בעיקרי מדיניות‬
‫מנהלי ההשקעות ועיקרי מדיניות התגמול באתר החברה בכתובת‪.www.shomera.co.il :‬‬
‫א‪52 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪5.8‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫שיווק והפצה‬
‫‪5.7.1‬‬
‫החברה משווקת את מוצרי הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח מורשים ואיכותיים המהווים צינור‬
‫השיווק הבלעדי של החברה‪.‬‬
‫‪5.7.2‬‬
‫החברה בוחרת את סוכניה בקפידה והצטרפותו של סוכן חדש מותנית בעמידה בסטנדרטים גבוהים‬
‫שעיקרם פוטנציאל הרווח הגלום בעבודה עם הסוכן‪.‬‬
‫‪5.7.3‬‬
‫סוכני החברה מחוברים בתקשורת מחשבים למחשב החברה הראשי המאפשר להם לקבל מחירי‬
‫ביטוחים‪ ,‬נתוני תפעול שוטפים‪ ,‬שירותי חיתום ופרטי תביעות‪.‬‬
‫‪5.7.4‬‬
‫הפקת הפוליסות נעשית כולה באמצעות מערכת המחשוב של החברה ובכפוף להוראות החיתום‬
‫והרשאות הירארכיות של שימוש במחשב החברה‪.‬‬
‫‪5.7.5‬‬
‫פעילות הסוכנים עם החברה הינה בכל תחומי הפעילות הביטוחית שלה בענפי הביטוח הכללי‪.‬‬
‫‪5.7.6‬‬
‫החברה מעודדת את סוכניה לפעול כך על מנת ליצור איזון בין ענפי הביטוח השונים‪.‬‬
‫‪5.7.7‬‬
‫סיני סוכנות הינה ערוץ מכירה מהותי של החברה‪ .‬בתחילת פעילותה של שומרה הייתה סיני‬
‫סוכנות ערוץ המכירה היחידי‪ ,‬ואולם‪ ,‬עם התפתחות החברה ופתיחת ערוצי פעילות נוספים )מחוז‬
‫מרכז נפתח במאי ‪ ,2002‬מחוז חיפה נפתח במרץ ‪ (2003‬ועם הגידול בערוצים הנוספים‪ ,‬הלך‬
‫והצטמצם חלקה היחסי של סיני סוכנות במכירות החברה‪.‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪5.8.1‬‬
‫שומרה נדל"ן רכשה מקרקעין ובנתה עליו )יחד עם חברת גפן אדומה בע"מ שהייתה עד ליום סגירת‬
‫העסקה חברה קשורה( בניין ברחוב הסיבים ‪ 13‬פ"ת בן ‪ 2,000‬מ"ר‪ ,‬הידוע כ"בית סיני"‪ .‬חלק מבית‬
‫סיני משמש את החברה לשימושה העצמי וחלק לשכירות חופשית‪.‬שומרה נדל"ן מחזיקה במלוא‬
‫הבעלות )‪ (100%‬על בית סיני‪.‬‬
‫‪5.8.2‬‬
‫בבעלות שומרה נדל"ן מחצית )‪ (50%‬מבניין משרדים )‪ 3,000‬מ"ר( נוסף ברחוב הסיבים ‪ 23‬פ"ת‪,‬‬
‫הידוע כ‪" -‬בית שומרה"‪ .‬בחלק מבניין זה יושב מטה החברה‪ ,‬מחוז מרכז של החברה וכן מטה שומרה‬
‫נדל"ן‪ ,‬ושאר הבניין מושכר בשכירות חופשית‪.‬‬
‫עם רוכש המחצית השנייה בבית שומרה נחתמו הסכמי שיתוף המותירים את ניהול הבית בידי‬
‫שומרה נדל"ן‪.‬‬
‫‪5.8.3‬‬
‫בבעלות שומרה נדל"ן קומה בבניין משרדים הידוע בשם "בת גלים" בחיפה‪ ,‬המשמשת את משרדי‬
‫מחוז חיפה של החברה‪.‬‬
‫‪5.8.4‬‬
‫ביום ‪ 29.4.2012‬רכשה שומרה נדל"ן מחצית מקומת משרדים בבניין הידוע בשם "דקלי שלמה"‬
‫בירושלים המשמש את משרדי סניף ירושלים של סיני סוכנות לביטוח‪.‬‬
‫‪5.8.5‬‬
‫בבעלות סיני סוכנות זכויות בנכס בפתח תקווה אשר משכירה אותו לסוכנים הקשורים עמה‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬לסיני סוכנות בעלות מלאה בנכס המשמש כמשרד בחדרה‪ .‬רישום הבעלות על הנכס‪ ,‬על שם‬
‫סיני סוכנות במשרדי הרישום טרם בוצע‪ ,‬ואולם‪ ,‬לזכותה רשומה הערת אזהרה על הנכס‪.‬‬
‫‪5.8.6‬‬
‫לחברה ולחברות הבנות כלי רכב בבעלותה אשר משמשים את עובדי החברה‪.‬‬
‫‪5.8.7‬‬
‫ליום הדוח‪ ,‬לחברה השקעות של כ‪ 791 -‬אלפי ‪ ₪‬במחשבים לעומת כ‪ 959 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪.2011‬‬
‫להערכת החברה היא תשקיע במהלך שנת ‪ 2013‬כ‪ 2 -‬מיליון ‪ ₪‬במחשבים )מידע זה הוא מידע צופה‬
‫פני עתיד ‪ -‬ראה עמ' א‪ 1-‬לעיל(‪.‬‬
‫‪5.8.8‬‬
‫החברה וחברות הבנות שלה משתמשים במחשבים בבעלותם ובתוכנות שרכשו את זכויות השימוש‬
‫בהן‪ .‬פיתוח תוכנות נעשה על ידי חברות חיצוניות‪.‬‬
‫ראה ביאורים ‪ 5 ,4‬ו‪ 7 -‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪5.9‬‬
‫עונתיות‬
‫‪5.9.1‬‬
‫למעט חודש ינואר בו המכירות גדולות יותר מאשר בחודשים רגילים‪ ,‬אין בעסקי החברה עונתיות‪.‬‬
‫הסיבה ל"אפקט ינואר" הינה מפעלים‪ ,‬בתי עסק‪ ,‬ציי רכב ואחרים‪ ,‬הנוטים להתחיל את הביטוח‬
‫בתחילת שנת הכספים‪.‬‬
‫‪5.9.2‬‬
‫לעונתיות המתוארת אין השפעה על הרווחיות של כל רבעון שכן עתודות )מנגנון עתודה לסיכונים‬
‫שטרם חלפו( הביטוח מווסתות את אופן חלוקת הפרמיה על פני השנה כולה‪.‬‬
‫א‪53 -‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪5.9.3‬‬
‫גם בתביעות בחברה לא ניתן להצביע על עונתיות מובהקת למעט בשנים המאופיינות בחורף קשה‬
‫ולכן בשכיחות וחומרה גבוהים יותר של נזקי הצפה‪ ,‬קרה ושיטפון בחורף‪ .‬בדרך כלל בתחום ביטוחי‬
‫הרכוש בלבד‪.‬‬
‫‪5.9.4‬‬
‫להלן הפרמיות ברוטו של החברה בשנתיים האחרונות‪ ,‬בחלוקה רבעונית )אלפי ‪:(₪‬‬
‫רבעון ‪I‬‬
‫רבעון ‪II‬‬
‫רבעון ‪III‬‬
‫רבעון ‪IV‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2012‬‬
‫‪174,050‬‬
‫‪159,398‬‬
‫‪178,119‬‬
‫‪167,509‬‬
‫‪679,076‬‬
‫‪25.6%‬‬
‫‪23.5%‬‬
‫‪26.2%‬‬
‫‪24.7%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪147,186‬‬
‫‪138,296‬‬
‫‪155,812‬‬
‫‪145,620‬‬
‫‪586,914‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪25.1%‬‬
‫‪23.6%‬‬
‫‪26.5%‬‬
‫‪24.8%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪140,796‬‬
‫‪123,816‬‬
‫‪130,350‬‬
‫‪127,639‬‬
‫‪522,601‬‬
‫‪26.9%‬‬
‫‪23.7%‬‬
‫‪25.0%‬‬
‫‪24.4%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪ 5.10‬נכסים לא מוחשיים‬
‫‪ 5.10.1‬ביום ‪ 3.11.2010‬נרשם כסימן מסחר במאגר סימני המסחר אצל רשם הפטנטים הסלוגן של החברה ‪-‬‬
‫"שומרה חברה לביטוח בע"מ ‪ -‬משפחה ישראלית"‪.‬‬
‫‪ 5.10.2‬לחברה מאגרי מידע הכוללים נתונים על לקוחות החברה‪ ,‬עובדיה‪ ,‬סוכניה וספקיה‪ .‬לחברה תלות‬
‫במאגרי מידע אלה והיא פועלת בשיטות שונות לשמירה על מאגרי המידע וגיבויים‪.‬‬
‫במהלך השנים‪ ,‬רשמה החברה ארבעה מאגרי מידע‪ :‬מאגר סוכנים‪ ,‬מאגר ספקים‪ ,‬מאגר עובדים‬
‫ומאגר מבוטחים‪/‬צדדי ג'‪ .‬כמו כן‪ ,‬רשמה החברה את מאגרי המידע של חברות הבנות שלה‪ ,‬סיני‬
‫סוכנות לביטוח וארנון את וינשטוק‪.‬‬
‫החברה מנהלת באופן שוטף פעילות בנושא אבטחת מידע בליווי מנהל אבטחת מידע )שהינו עובד‬
‫החברה(‪ ,‬וזאת על מנת להבטיח הגנה נאותה על מאגרי המידע והנתונים הקיימים בחברה‪ ,‬וכן על‬
‫מנת לעמוד בהנחיות המפקח ובהנחיות הרשות למשפט‪ ,‬טכנולוגיה ומידע של משרד המשפטים‬
‫לעניין רמת אבטחת המידע הנדרשת‪.‬‬
‫‪ 5.10.3‬על מנת להגן על מערכות המידע של החברה‪ ,‬שלמות הנתונים וסודיותם‪ ,‬נוקטת החברה‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫בפעולות הבאות‪:‬‬
‫ הגנה לוגית ‪ ,"Fire Wall" -‬מערכת ‪ ,(intrusion prevention system) IPS‬אנטי ווירוס ומערכות‬‫אבטחת מידע נוספות‪.‬‬
‫ הגנה פיזית ובידוד חדר המחשב‪.‬‬‫ מערכת הרשאות לגישה לקבצי המחשב וחדר המחשב‪.‬‬‫ גיבוי חם לכל המערכות הקריטיות הקיימות בחברה‪.‬‬‫ שמירת מהדורות גיבויים של התוכנות ושל קבצי הנתונים מחוץ למשרדי החברה‪.‬‬‫ הוספת רכיבים נוספים באתר הגיבוי של החברה כחלק מתוכנית ה‪.B.C.P -‬‬‫ שימוש במערכת חשמל עצמאית למקרי הפסקת זרם החשמל באופן לא יזום‪.‬‬‫ כמו כן‪ ,‬ממשיכה החברה להיערך ליישום הוראות המפקח בנושא אבטחת מידע‪ .‬ההיערכות‬‫כוללת השקעה בביצוע סקרי סיכונים‪ ,‬סקרי אבטחה‪ ,‬שיפור נושא האבטחה במערכות החברה‪,‬‬
‫רכישת כלים שונים לביצוע מעקב מידע ועוד‪.‬‬
‫ חיזוק בקרות אבטחת מידע במסגרת תוכנית עבודה מסודרת‪ ,‬על מנת להבטיח עמידה בדרישות‬‫הוראות ניהול טכנולוגיות המידע‪.‬‬
‫ הגנה על נקודות קצה‪.‬‬‫ הגנה על השימוש במדיה נתיקה‪.‬‬‫ מערכת לרישום ואיסוף נתונים לוגיים‪.‬‬‫ליום הדוח‪ ,‬לחברה השקעות של כ‪ 2,957 -‬אלפי ‪ ₪‬בתוכנות‪ ,‬לעומת כ‪ 2,690 -‬אלפי ‪ ₪‬בשנת ‪.2011‬‬
‫החברה תשקיע במהלך שנת ‪ 2013‬כ‪ 2,300 -‬אלפי ‪ ₪‬בתוכנות )מידע זה הוא מידע צופה פני עתיד ‪-‬‬
‫ראה עמ' א‪ 1-‬לעיל( )ראה ביאור ‪ 4‬לדוחות הכספיים(‪.‬‬
‫א‪54 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ 5.11‬הליכים משפטיים‬
‫‪ 5.11.1‬כנגד החברה תלויות ועומדות ‪ 5‬בקשות לאישור תביעות כייצוגיות‪ .‬בשנת הדוח הוגשו כנגד החברה‬
‫‪ 2‬תובענות ייצוגיות ובקשות לאישורן כתובענות ייצוגיות אשר טרם ניתנה בהן הכרעה על ידי בית‬
‫המשפט ותובענה נוספת ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית לאחר תאריך המאזן )לפירוט ראה ביאור‬
‫‪ 30‬לדוחות הכספיים(‪.‬‬
‫‪ 5.11.2‬כנגד החברה לא קיימות תביעות ביטוח אשר עולות על ‪ 5%‬מההון העצמי של החברה ברוטו ו‪/‬או‬
‫תביעות שהשייר העצמי שלהן עולה על ‪ 1%‬מההון העצמי‪.‬‬
‫‪ 5.12‬מימון‬
‫ראה ביאור ‪ 26‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ 5.13‬מיסוי‬
‫ראה ביאור ‪ 14‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ 5.14‬הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה‬
‫‪ 5.14.1‬להסכם בין חברות הביטוח ובין מרכז הסליקה שליד איגוד חברות הביטוח )הסכם "קל‪-‬כבד"(‪ ,‬ראה‬
‫סעיף ‪ 3.1.11.1‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 5.14.2‬להסכם בין המל"ל לאומי לחברות הביטוח בנושא תביעות שיבוב ראה סעיף ‪ 3.1.11.2‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 5.14.3‬להסכם בין איגוד חברות הביטוח לבין המרכז הישראלי לבוררות ויישוב סכסוכים בע"מ )"בנועם"(‬
‫בנושא מתן שירותי בוררות בתביעות שיבוב ראה סעיף ‪ 3.2.11‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 5.14.4‬להסכם רכישה של ארנון את וינשטוק ראה ביאורים ‪ 4‬ו‪ 17-‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ 5.15‬מידע בדבר שינוי חריג בעסקי החברה‬
‫אין מידע בדבר שינוי חריג בעסקי החברה‪.‬‬
‫‪ 5.16‬אירוע או עניין החורגים מעסקי החברה הרגילים‬
‫אין מידע נוסף אירוע או עניין החורגים מעסקי החברה הרגילים שלא פורט בדוח זה‪.‬‬
‫‪ 5.17‬יעדים ואסטרטגיה בשנה הקרובה‬
‫יעודה של החברה הוא להגדיל את הרווח לבעלי המניות תוך גידול בהיקפי הפעילות‪ ,‬וזאת על ידי העמקת‬
‫הקשר העסקי עם סוכנים קיימים וגיוס סוכנים נוספים‪.‬‬
‫האסטרטגיה העסקית כוללת את המרכיבים הבאים‪:‬‬
‫)א( פעילות בענפי ביטוח הפרט באמצעות סוכני ביטוח איכותיים ושיתוף הסוכנים והעובדים בהצלחת‬
‫החברה‪.‬‬
‫)ב(‬
‫יצירת יתרון לסוכני הביטוח של החברה‪ ,‬אותם רואה החברה שותפים עסקיים‪ ,‬וזאת על ידי‪:‬‬
‫ שירות מעולה ללקוחות‪.‬‬‫ טיפול הוגן‪ ,‬יעיל ואיכותי בתביעות‪.‬‬‫ רמה טכנולוגית גבוהה‪.‬‬‫ תגמול על רווחיות‪.‬‬‫‪ -‬נגישות גבוהה למקבלי החלטות‪.‬‬
‫)ג(‬
‫המשך גידול סלקטיבי בכל תחומי הפעילות הביטוחית של שומרה ובפעילות תיווך הביטוח של סיני‬
‫סוכנות‪.‬‬
‫‪ 5.18‬צפי להתפתחות בשנה הקרובה‬
‫המשך גידולים סלקטיביים בהתאם לאסטרטגיה העסקית‪.‬‬
‫א‪55 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ 5.19‬מגזרים גאוגרפיים‬
‫אין לחברה פעילות בחוץ לארץ‪.‬‬
‫‪ 5.20‬תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי החברה‬
‫אין מידע נוסף בדבר תחזיות או הערכות לגבי עסקי החברה שלא פורט בדוח זה‪.‬‬
‫המידע הכלול בחלק זה מכיל מידע הצופה פני עתיד והוא משקף את הערכותיה של החברה‪ .‬הערכות אלה מבוססות‬
‫בין השאר על כלל העובדות והנתונים המפורטים בחלק זה‪ .‬התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מן‬
‫ההערכות כתוצאה משינויים שיחולו באיזה מהעובדות והנתונים המפורטים לעיל‪ ,‬ו‪/‬או כתוצאה משינויים שיחולו‬
‫בגורמי הסיכון שחלים על החברה בכללותה המפורטים בחלק ז' להלן ובביאור ‪ 28‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫א‪56 -‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪ .6‬חלק ו' ‪ -‬משטר תאגידי‬
‫‪6.1‬‬
‫ישיבות דירקטוריון‬
‫בשנת ‪ 2012‬מנה דירקטוריון החברה ‪ 7‬חברים מתוכם שלושה דירקטורים חיצוניים )"דח"צ"(‪.‬‬
‫שמות הדירקטורים שכיהנו בשנת הדוח )ומכהנים במועד פרסומו(‪ :‬מר מנחם הרפז‪ -‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר‬
‫יוני טל‪ ,‬מר שי קומפל‪ ,‬מר אורי קויאטק )דח"צ(‪ ,‬מר בר‪ -‬כוכבא )כוכי( בן‪ -‬גרא )דח"צ(‪ ,‬גב' מירי לנט‪ -‬שריר‬
‫)דח"צ(‪ ,‬ד"ר חיים שיין‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2012‬התקיימו ‪ 12‬ישיבות דירקטוריון‪.‬‬
‫נוכחות דירקטורים‪ :‬להלן מצב הנוכחות בישיבות הדירקטוריון בשנת ‪ 2012‬לפי ישיבות‪:‬‬
‫ישיבה שהתקיימה‬
‫בחודש‬
‫‪6.2‬‬
‫ינואר‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫מס' דירקטורים‬
‫משתתפים‬
‫‪7/7‬‬
‫‪5/7‬‬
‫‪6/7‬‬
‫‪6/7‬‬
‫‪7/7‬‬
‫‪6/7‬‬
‫ישיבה שהתקיימה‬
‫בחודש‬
‫יולי‬
‫אוגוסט‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫מס' דירקטורים‬
‫משתתפים‬
‫‪6/7‬‬
‫‪7/7‬‬
‫‪6/7‬‬
‫‪7/7‬‬
‫‪7/7‬‬
‫‪6/7‬‬
‫וועדות הדירקטוריון‬
‫‪6.2.1‬‬
‫וועדת ביקורת )המכהנת גם כוועדת תגמול של החברה(‬
‫תפקידי ועדת הביקורת מתרכזים בעיקר בנושאי ביקורת פנים של החברה‪ ,‬דיון ואישור פעולות‬
‫ועסקאות הטעונות אישור הועדה על‪-‬פי דין וכן מילוי התפקידים המוטלים עליה מתוקף תקנות‬
‫דירקטוריון וועדותיו )ראה סעיף ‪ 5.1‬ט' לעיל( ונוהל עבודה פנימי בנושא‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬על וועדת הביקורת לאשר את תוכנית הביקורת הפנימית השנתית והרב שנתית של‬
‫החברה והיא אחראית לעמוד על הליקויים והסיכונים בניהול העסקי של החברה‪ ,‬תוך התייעצות‬
‫עם המבקר הפנימי או עם רואה החשבון המבקר‪ ,‬להציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם על פי‬
‫הצעת תכנית העבודה של מבקר הפנים ולעקוב אחר ביצוע התכנית ולדון בממצאי הדוחות של‬
‫מבקר הפנים‪.‬‬
‫החל משנת ‪ ,2010‬בעקבות חוזר המפקח בנושא תגמול נושאי משרה‪ ,‬מכהנת וועדת הביקורת גם‬
‫כוועדת תגמול ומתפקידיה כוועדת תגמול לדון בדיווחי המנכ"ל‪ ,‬לעקוב ולפקח על אופן יישום‬
‫המדיניות בפועל ולגבש המלצות‪ ,‬לייעץ לדירקטוריון בכל עניין הקשור למדיניות השכר בחברה‬
‫בהתאם לבקשתו‪.‬‬
‫בוועדה מכהנים ‪ 4‬חברי דירקטוריון החברה‪ ,‬וכל הדירקטורים החיצוניים )‪ (3‬חברים בה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2012‬התקיימו ‪ 7‬ישיבות של וועדת הביקורת‪ ,‬אחת )מרץ( גם כוועדת התגמול‪ ,‬בחודשים‪:‬‬
‫ינואר‪ ,‬מרץ‪ ,‬אפריל‪ ,‬יוני‪ ,‬אוגוסט‪ ,‬אוקטובר ודצמבר )ראה סעיף ‪ 8‬ט' לפרק ב' ‪" -‬דוח‬
‫דירקטוריון"(‪ .‬ישיבת חודש יוני התקיימה בחלקה כישיבה משותפת עם וועדת המאזן לדיון‬
‫בנושא מסויים‪.‬‬
‫‪6.2.2‬‬
‫וועדת השקעות "נוסטרו"‬
‫תפקיד הוועדה הוא לקבוע את מדיניות ההשקעה של החברה ולבקרה‪ ,‬לקבוע את מגבלות‬
‫החשיפה לתחומים ולנושאים מסוימים‪ ,‬לפקח ולהנחות את מנהלי ההשקעות של החברה בדבר‬
‫אופן ההשקעות הכספיות ואפיקיהן‪ ,‬על פי נתוני השוק‪ ,‬הערכות וחוות דעת כלכליות ולאשר‬
‫עסקאות מסוימות ושיעורי אחזקה בני"ע מסוגים שונים טרם ביצועם‪ ,‬בכפוף למגבלות התקנות‪,‬‬
‫והכל בהתאם לסעיף ‪41‬ה )א( )‪ (1‬לחוק הפיקוח‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2010‬אישר דירקטוריון חברת מנורה מבטחים‪ ,‬הפרדה )ברמת הקבוצה( בין ניהול כספי‬
‫נוסטרו לבין ניהול כספי המבוטחים‪/‬עמיתים באמצעות הקמת מחלקת השקעות נוסטרו אשר‬
‫בראשה יעמוד מנהל השקעות בכיר ואשר תהיה ייעודית לניהול כספי הנוסטרו של החברה ושל‬
‫חברות אחרות בקבוצה‪ ,‬לרבות שומרה‪.‬‬
‫בוועדה חברים שלושה חברים‪ ,‬מהם שני חברי דירקטוריון‪ ,‬אחד מהם הינו דח"צ‪ .‬הוועדה‬
‫מתכנסת אחת לחודש )ובכל חודש( ובשנת ‪ 2012‬התקיימו ‪ 12‬ישיבות של וועדת ההשקעות‪ .‬ראה‬
‫גם סעיף ‪ 5.3‬לעיל‪.‬‬
‫א‪57 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪6.2.3‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫ועדת אשראי משותפת‬
‫בהתאם להוראות חוזרי המפקח מחודש אוגוסט ‪ ,2007‬שעניינם ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות‬
‫השקעות והעמדת אשראי לא סחיר על ידי גופים מוסדיים ‪ -‬תשתית לתמיכה ניהולית מקצועית‬
‫ותפעולית‪ ,‬ובהמשך להמלצת ועדות ההשקעה‪ ,‬אישרו הדירקטוריונים של הגופים המוסדיים‬
‫בקבוצה את הרכב ועדת האשראי המשותפת למנורה מבטחים )להתחייבויות תלויות תשואה‬
‫ולהתחייבויות שאינן תלויות תשואה(‪ ,‬למנורה מבטחים גמל‪ ,‬למנורה מבטחים פנסיה ולשומרה‪.‬‬
‫הוועדה אחראית על אישור מראש של העמדת אשראי אגב פעילות השקעות אשר אינו אשראי‬
‫מוחרג‪ ,‬בהתאם לסמכויות שהוקנו לה ועל פי מדיניות האשראי שאושרה בועדות ההשקעה‬
‫ובדירקטוריונים של הגופים המוסדיים‪.‬‬
‫‪6.2.4‬‬
‫וועדת מאזן‬
‫הוועדה מונתה בחודש אוגוסט ‪ 2007‬בעקבות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(‬
‫)דירקטוריון וועדותיו(‪ ,‬התשס"ו ‪.2007 -‬‬
‫תפקיד הוועדה לדון בדוחות הכספיים של החברה‪ ,‬נאותות הדוחות‪ ,‬סוגיות חשבונאיות מיוחדות‬
‫וכן להמליץ לדירקטוריון החברה בדבר אישור הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2012‬כיהנו בוועדה ‪ 5‬דירקטורים‪ .‬כל הדירקטורים החיצוניים )‪ (3‬חברים בוועדה‪ .‬בשנת‬
‫‪ 2012‬התקיימו ‪ 4‬ישיבות של וועדת המאזן בחודשים מרץ‪ ,‬מאי‪ ,‬אוגוסט ונובמבר‪ .‬כמו כן‪ ,‬בחודש‬
‫יוני קיימה הוועדה התכנסות משותפת עם וועדת הביקורת לדיון בנושא מסויים‪.‬‬
‫כל הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לדרישות תקנות הפיקוח‬
‫דירקטוריון וועדותיו‪.‬‬
‫‪6.2.5‬‬
‫וועדת סולבנסי‬
‫הוועדה מונתה בחודש אוגוסט ‪ 2008‬בעקבות חוזר המפקח בנושא "היערכות ל‪."Solvency II -‬‬
‫הוועדה אחראית על פיקוח ובקרת תהליך היערכות החברה ליישום דירקטיבת ‪.Solvency II‬‬
‫הוועדה מונה ‪ 3‬חברי דירקטוריון‪ ,‬ביניהם דח"צ אחד‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2012‬התקיימו ‪ 3‬ישיבות של הועדה בחודשים‪ :‬ינואר‪ ,‬מאי ויולי‪ .‬ישיבה רביעית של‬
‫הוועדה נקבעה ליום ‪ ,25.12.2012‬אך לאחר הודעת המפקח על דחיית דיווח תוצאות חישוב ה‪-‬‬
‫‪ IQIS‬ליום ‪) 31.1.2013‬ראה סעיף ‪. 5.2‬ב‪ 16.‬לעיל(‪ ,‬התקיימה הישיבה ביום ‪.17.1.2013‬‬
‫‪6.3‬‬
‫קצין ציות‬
‫בשלהי שנת ‪ ,2006‬קלטה שומרה אחראית רגולציה אשר מתפקידיה ליישם ולהטמיע את ההוראות‬
‫הרגולטוריות השונות‪ ,‬והחל משנת ‪ 2008‬היא מכהנת גם כיועצת המשפטית של החברה‪ .‬כמו כן‪ ,‬החל‬
‫משנת ‪ 2009‬מינתה החברה את עוזר היועצת המשפטית כקצין ציות הכפוף לאחראית הרגולציה ומסייע לה‬
‫להטמיע את הוראות הדין ולבצע מעקב אחר יישומן‪ .‬במסגרת תפקידו‪ ,‬נדרש קצין הציות לבצע מעקב‬
‫שוטף אחר עמידת החברה בכל הוראות הדין‪ ,‬וזאת לפי תוכנית עבודה שנקבעה על ידי מנכ"ל החברה‬
‫והיועצת המשפטית‪ .‬בנוסף‪ ,‬אחראי קצין הציות לתיאום בין המחלקות השונות בשומרה‪ ,‬לשם היערכות‬
‫לעמידה בהוראות דין חדשות‪ ,‬לווידוא הכרתן של הוראות דין קיימות ויישומן בפועל‪ .‬קצין הציות מועסק‬
‫בחברה במשרה מלאה‪ ,‬ואין עובדים הכפופים לו‪ .‬כיום מכהן בתפקיד עו"ד רועי בן יוסף‪ ,‬אשר הינו בעל‬
‫רישיון עו"ד מחודש מאי ‪.2009‬‬
‫מנהל מחלקת מערכות מידע בשומרה משמש כממונה על אבטחת מידע‪ ,‬לצורך הבטחת יישום הוראות‬
‫החוק בעניין הגנת הפרטיות והוראות המפקח בתחום זה‪ .‬כמו כן‪ ,‬ההוראות הרגולטוריות השונות הנוגעות‬
‫לפעילותה של שומרה כמבטחת מובאים‪ ,‬מעת לעת ועל פי הצורך‪ ,‬לידיעת דירקטוריון החברה‪ ,‬ובאופן‬
‫שוטף להנהלתה ולראשי התחומים הפועלים להטמעתן‪ ,‬כל אחד לגבי התחומים שבאחריותו וזאת‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬באמצעות פרויקט כתיבת נהלים מקיף ובאמצעות התאמת מערכות המיכון של שומרה‪.‬‬
‫‪6.4‬‬
‫קוד אתי‬
‫דירקטוריון החברה אישר ביום ‪ 25.12.2012‬קוד אתי לחברה‪ .‬בקוד נקבעו ‪ 6‬ערכים והם‪ (1) :‬ציות לחוק; )‪(2‬‬
‫יושר והגינות ) לרבות הוראות לעניין איסור ניצול הזדמנויות כעובד מבטח ואיסור תחרות עם החברה(; )‪(3‬‬
‫כבוד לזולת ושמירה על הפרטיות )לרבות שמירה על סודיות(; )‪ (4‬ערך השירותיות; )‪ (5‬ערך מחויבות‬
‫ארגונית )לרבות הוראות לעניין הגנה על נכסי המבטח(; )‪ (6‬ערך המחויבות לכבוד העובד‪.‬‬
‫הקוד הוצג והופץ לכל עובדי החברה וכן מופיע באתר האינטרנט של החברה ובפורטל הארגוני של‬
‫העובדים‪ .‬הדרכה בנוגע לעקרונות וחשיבות הקוד האתי מועברת בימי קליטה מרוכזים לעובדים חדשים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בחברה קיימת תשתית נהלים המתייחסים לנושא האתיקה ונמסרים לעובד בעת קליטתו בחברה‬
‫וכוללים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את הנושאים הבאים‪ :‬ערכי החברה‪ ,‬תקנון למניעת הטרדה מינית‪ ,‬סודיות ואבטחת‬
‫מידע‪ ,‬מניעת הונאות ומעילות ודרכי דיווח בנושא‪ ,‬דיווח על הפרת כללי האתיקה‪ ,‬מניעת ניגודי עניינים‪,‬‬
‫איסור על קבלת מתנות וטובות הנאה ושמירה על סביבת עבודה נאותה וכיוצ"ב‪.‬‬
‫א‪58 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ .7‬חלק ז' ‪ -‬ניהול סיכונים‬
‫‪ 7.1‬מדיניות ניהול סיכונים של החברה‬
‫ראה ביאור ‪ 28‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ 7.2‬תהליכי עבודה בניהול הסיכונים‬
‫ראה ביאור ‪ 28‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ 7.3‬סיכונים מקרו כלכליים‬
‫‪7.3.1‬‬
‫שינויים במצב המדיני‬
‫החברה חשופה לשינויים במצב המדיני והביטחוני של מדינת ישראל דרך עסקי הביטוח וצד‬
‫ההשקעות‪ .‬ראשית‪ ,‬התרחשות אירוע מדיני בטחוני‪ ,‬כגון מלחמה‪ ,‬עלול לגרום להאטה כלכלית‬
‫ולהגדלת תביעות בגין מקרים שהחברה מבטחת )כמו נזקים ברכוש ובנפש(‪ .‬שנית‪ ,‬שינויים בשווקים‬
‫הפיננסיים כתוצאה מאירוע או ציפייה לאירוע מדיני‪-‬בטחוני עלולים להשפיע על שווי נכסי החברה‪.‬‬
‫‪7.3.2‬‬
‫שינויים במצב המשק‬
‫החברה חשופה למצב הכלכלי ורמת התעסוקה במשק‪ .‬מיתון במשק עלול להשפיע על היקף עסקי‬
‫הביטוח‪ ,‬בין היתר דרך ירידה במכירות‪ ,‬ועליה בהיקף תביעות‪ .‬כמו כן‪ ,‬הרעה במצב המשק עלולה‬
‫להשפיע על שווי השוק של הנכסים הפיננסיים ויכולת הפירעון של גופים בישראל שאליהם חשופה‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪7.3.3‬‬
‫שינויים בשווקים הפיננסיים‬
‫סיכון זה נובע משינויים בשווים ההוגן של מכשירים פיננסיים והתחייבויות ביטוחיות כתוצאה‬
‫מתנודתיות של גורמי השוק כגון ריבית‪ ,‬שער חליפין‪ ,‬שיעור האינפלציה‪ ,‬מדדי מניות ונדל"ן בשוק‬
‫המקומי והשוק העולמי‪ .‬שינוי בגורמי סיכון אלה עלול להשפיע על שווי נכסי החברה‬
‫והתחייבויותיה‪.‬‬
‫שינויים קיצוניים בגורמי סיכון השוק עלולים לגרום לאי התאמה בין נכסי החברה והתחייבויותיה‪,‬‬
‫בפרט לאור העובדה כי ההשפעה על ערכם החשבונאי אינה בהכרח משקפת באופן מיידי את‬
‫ההשפעה על ערכם הכלכלי‪.‬‬
‫לחברה חשיפה מוגבלת לסוגי נכסים מורכבים אשר מחיר השוק שלהם עלול להיות מושפע‬
‫ממשברי אשראי עולמיים או מקומיים‪ .‬לתאריך הדוח החשיפה לסיכון זה הינה זניחה‪.‬‬
‫‪7.3.4‬‬
‫סיכוני אשראי‬
‫החברה משקיעה חלק מנכסיה במתן אשראי לתאגידים וללווים שונים וכן בפיקדונות‪ .‬אי לכך‪,‬‬
‫פגיעה ביציבותם וכושר ההחזר של גופים שונים עימם התקשרה החברה‪ ,‬כמו לווים‪ ,‬מנפיקים‪,‬‬
‫בנקים ומבטחי משנה עלולה להשפיע על ערך נכסיה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬נכסי אשראי סחירים‪ ,‬המוצגים בשווי הוגן‪ ,‬מושפעים משינויים במרווחי אשראי כתוצאה‬
‫משינוי בפרמיית הסיכון המיוחסת לחברות הלוות‪/‬מנפיקים‪.‬‬
‫‪7.3.5‬‬
‫סיכוני נזילות‬
‫סיכון נזילות נובע מאי ודאות לגבי התזמון וההיקף של התחייבויותיה הביטוחיות של החברה כנגד‬
‫זמינות נכסים באותו מועד‪ .‬בפרט‪ ,‬צורך לפרוע התחייבויות בהיקף ניכר במועד בלתי צפוי ע"י‬
‫מימוש נכסים עלול לגרום לשחיקה בערכם ביחס לשווים ההוגן‪ ,‬ו‪/‬או לדרוש מהחברה לגייס‬
‫מקורות הון בפרמיית סיכון גבוהה‪.‬‬
‫‪ 7.4‬סיכונים ענפיים‪:‬‬
‫‪7.4.1‬‬
‫סיכונים ביטוחיים‬
‫החברה מוכרת פוליסות ביטוח המכסות סיכונים שונים וביניהם חבויות בגין נזקי גוף ואחריות‬
‫מקצועית‪ ,‬רכוש‪ ,‬אש‪ ,‬נזקי טבע )לרבות רעידת אדמה(‪ ,‬גניבה ופריצה‪ .‬הערכת השכיחות והחומרה‬
‫של אותם אירועים אשר החברה מכסה בפוליסות הביטוח מתבצע ע"י הערכות אקטואריות‬
‫בהסתמך על ניסיון העבר )של החברה ומבטחי משנה(‪ ,‬והמצב הרגולטורי והמשפטי הידוע‪ .‬הסיכון‬
‫נובע מכך שפרמיה שתיגבה בגין פוליסות ביטוח לא תספיק כדי לשלם את התביעות שייווצרו‬
‫כתוצאה משינויים בלתי צפויים בגורמי הסיכון בבסיס התמחור‪ ,‬בפרט בכיסויים בהם יתכן פער זמן‬
‫משמעותי בין מכירת הכיסוי והתממשות הנזק‪/‬התביעה‪.‬‬
‫שימוש במודל לא מתאים או בפרמטרים שגויים בתמחור ו‪/‬או בהערכת העתודות‪ ,‬כמו גם הנחיות‬
‫חדשות מהרגולטור לגבי אופן חישוב העתודות‪ ,‬עלולים לגרום לתנודתיות ברווחיות החברה‪ .‬מעת‬
‫א‪59 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫לעת‪ ,‬אופן חישוב הרזרבות נבדק וההנחות המשמשות להערכת התביעות העתידיות נבדקות גם הן‬
‫מול הניסיון שנצבר בפועל ומתעדכנות במידת הצורך‪.‬‬
‫‪7.4.2‬‬
‫אירועי קטסטרופה‬
‫החברה חשופה לסיכון שאירוע בודד‪ ,‬כגון אסון טבע )רעידת אדמה(‪ ,‬מלחמה‪ ,‬או אירוע טרור גדול‬
‫יגרום להצטברות של תביעות במספר תחומי פעילות של החברה בו זמנית בהיקף המסכן את‬
‫יציבותה הפיננסית‪ .‬אירוע רעידת אדמה‪ ,‬לדוגמא‪ ,‬עלול לגרום לעלייה משמעותית פתאומית בהיקף‬
‫התביעות בביטוחי רכוש‪ .‬כמו כן‪ ,‬לאירוע קטסטרופה עלולה להיות השפעה עקיפה על החברה‪ ,‬כגון‬
‫ירידה בשווקים הפיננסיים‪ ,‬פגיעה בנזילות ועלייה בחומרת תביעות בענפי רכוש כתוצאה‬
‫מהתייקרות חומרי גלם ושכר בענף הבנייה‪ .‬החברה מטפלת בסיכוני קטסטרופה בעיקר ע"י‬
‫העברתם )חלקית( למבטחי משנה במסגרת חוזים שונים‪ .‬הסיכון המהותי הוא כי רמת הכיסוי‬
‫הנרכש‪ ,‬המבוססת על מודל כמותי‪ ,‬תהיה נמוכה משמעותית מהנזק שיגרם בפועל כתוצאה מרעידת‬
‫אדמה בישראל‪.‬‬
‫‪7.4.3‬‬
‫שינויים רגולטוריים‬
‫שינויים בהוראות חוק‪ ,‬תקנות וההנחיות הרגולטוריות השונות החלות על גופים מוסדיים כרוכות‬
‫בהוצאות כספיות ליישום ההתאמות הדרושות עבור מערכות מידע וכוח אדם‪ .‬בנוסף תתכן השפעה‬
‫ישירה על התוצאות העסקיות בענף‪ .‬להלן דוגמאות לשינויים רגולאטורים אשר משפיעים באופן‬
‫ישיר על מצבה הכספי של החברה‪) :‬א( הגדלת דרישות ההון )ב( קביעת דרישות המשפיעות על‬
‫התפעול העסקי השוטף )ג( שינוי בחוקי מס החלים על החברה או על מוצריה )ד( שינוי בכללים‬
‫לקביעת תעריפי ביטוח )ה( שינוי בנוסחאות לחישוב עתודה‪.‬‬
‫‪7.4.4‬‬
‫שינויים באקלים השיפוטי‬
‫עלות ההגנה כנגד תביעות‪ ,‬תשלום תביעות ושינוי באקלים השיפוטי )תקדימים משפטיים בנוגע‬
‫למוצרים ביטוחיים( הם גורמים שטומנים בחובם אי וודאות ועלולים להשפיע על תוצאות החברה‪.‬‬
‫החברה מודעת למגמה של ריבוי תובענות ייצוגיות עקב שכלולם של הכלים המשפטיים לביצוע‬
‫תביעות אלה והתמחותם של עו"ד בהם‪ ,‬וכן במגמה מתפתחת של אישור תובענות מסוג זה‪ .‬עקב‬
‫כך‪ ,‬בכוונת החברה לעקוב אחר התפתחותן של תביעות מסוג זה‪ ,‬לנתח את מאפייניהן הייחודיים‪,‬‬
‫ולהעריך את השלכתם המעשית על החברה‪ ,‬במטרה לנקוט בצעדים מונעים‪/‬מקלים‪.‬‬
‫‪7.4.5‬‬
‫שינויים בתנאי התחרות‬
‫התוצאות העסקיות תלויות ביכולת החברה לפעול בענף תחרותי‪ .‬ענף הביטוח עובר שינויים רבים‬
‫המגבירים את התחרות בשוק‪ .‬יכולת החברה לעמוד בדרישות הרגולציה‪ ,‬לעצב מוצרים חדשניים‬
‫ולפתח יחסי עבודה תקינים עם מפיצים )סוכני ביטוח( הינה קריטית להמשך רווחיות החברה‪.‬‬
‫‪7.4.6‬‬
‫קריסת מבטח משנה מוביל‬
‫החברה רוכשת ביטוחי משנה לשם העברה חלקית של הסיכון בעסקי הביטוח‪ .‬בשל כך חשופה‬
‫החברה ליציבות הפיננסית של מבטח המשנה ויכולת העמידה שלו בהתחייבויותיו‪ .‬החברה מבטחת‬
‫חלק מעסקיה בביטוח משנה‪ ,‬שרובו נעשה באמצעות מבטחי משנה בחו"ל‪ .‬עם זאת‪ ,‬ביטוח המשנה‬
‫אינו משחרר את החברה מחובתה כלפי מבוטחיה על פי פוליסות הביטוח‪ .‬החברה חשופה לסיכונים‬
‫הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה לשלם את חלקם בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫)נכסי ביטוח המשנה( ואת חובותיהם בגין תביעות ששולמו‪ .‬החברה חשופה לריכוז סיכון אשראי‬
‫למבטח משנה בודד מוביל‪ ,‬עקב מבנה שוק ביטוח המשנה והכמות המוגבלת של מבטחי משנה בעלי‬
‫דירוג מספק‪.‬‬
‫‪7.4.7‬‬
‫שינויים בענף ביטוח המשנה העולמי‬
‫ירידה בזמינות ביטוח משנה ועליה בתעריפים עלולים להגביל את צמיחת עסקי החברה‪ .‬בפרט‪,‬‬
‫במצב זה‪ ,‬החברה עלולה להידרש לשאת בחשיפה גדולה יותר בשייר או לשנות את תמהיל עסקיה‪,‬‬
‫כאשר בשני המקרים הרווחיות עלולה להיפגע‪ .‬אין לחברה שליטה על שוק ביטוח המשנה )רובו‬
‫ככולו בחו"ל(‪ ,‬ואין ביטחון כי מבטחי משנה יהיו מוכנים לקבל סיכונים ביטוחיים באותם תנאים‬
‫הקיימים כיום‪ .‬על מנת להקטין את הסיכון כתוצאה מאי יכולת של מבטח משנה לעמוד‬
‫בהתחייבויותיו לחברה‪ ,‬החברה מפזרת את חשיפותיה בין מספר מבטחי משנה המדורגים בדירוג‬
‫בינלאומי גבוה‪.‬‬
‫‪ 7.5‬סיכונים מיוחדים לחברה‪:‬‬
‫‪7.5.1‬‬
‫סיכונים תפעוליים כלליים‬
‫הסיכון התפעולי מתייחס להפסד שנובע מכשל או אי נאותות של תהליכים‪ ,‬אנשים או מערכות‬
‫פנימיות או כתוצאה מאירוע חיצוני לארגון‪ .‬לדוגמא‪ ,‬מעילות והונאות בכספי החברה עלולות‬
‫א‪60 -‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫להביא להפסדים בלתי צפויים; פריצה למערכת מחשב עלולה לגרום להשבתת פעילות זמנית‪ ,‬כמו‬
‫גם טעויות אנוש בביצוע תהליכי השקעות‪ ,‬חיתום‪ ,‬גביה‪ ,‬תביעות וביטוח משנה‪.‬‬
‫התרחשות אירועים חיצוניים שאינם כלולים בתוכנית ההתאוששות מאסון )‪ (DRP‬והמשכיות‬
‫עסקית עלולים להשפיע על יכולת החברה לתפקד באופן אפקטיבי ולגרום לפגיעה בעסקיה‪.‬‬
‫‪7.5.2‬‬
‫תלות במערכות מידע‬
‫פעילות החברה תלויה באופן מהותי במערכות המידע‪ .‬כשלון בפיתוח‪ ,‬הטמעה ותפעול שוטף של‬
‫מערכות המידע התומכות בתהליכי הליבה בחברה עלול לגרום לפגיעה ביכולת החברה לתפקד‬
‫באופן תקין‪ ,‬ולפגיעה ביכולתה לפתח מוצרים חדשים ובמתן שירות הולם ללקוחותיה‪.‬‬
‫‪7.5.3‬‬
‫הליכים משפטיים‬
‫פעילות החברה בתחום הביטוח יוצרת חשיפה מהותית לסיכונים משפטיים‪ ,‬ובכללם תובענות‬
‫ייצוגיות ועיצומים מצד הרגולטור‪ .‬תקדימים משפטיים עלולים להגדיל את סכומי התביעות‬
‫כתוצאה מהליכים משפטיים בגין ליקויים בעצוב ותפעול ההסכמים אליהם כפופה החברה )לרבות‬
‫פוליסות‪ ,‬והתקשרויות עם צדדים שלישיים(‪ .‬באוגוסט ‪ 2012‬נכנס לתוקף חוק הגברת האכיפה בשוק‬
‫ההון אשר מרחיב את סמכויות הממונה בהטלת קנסות על גופים מוסדיים בעת הפרה של אחת‬
‫ההפרות המנויות בתוספות לחוק וכן מטיל אחריות אישית ‪ -‬פיקוחית על המנכ"ל לעניין זה‪ ,‬למעט‬
‫אם הוטמעה "תכנית אכיפה" בחברה‪.‬‬
‫‪ 7.6‬טבלת גורמי סיכון‬
‫בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם ‪ -‬סיכוני מקרו‪ ,‬סיכונים ענפיים וסיכונים‬
‫מיוחדים לחברה‪ ,‬אשר דורגו‪ ,‬בהתאם להערכות הנהלת החברה‪ ,‬על פי השפעתם על עסקי החברה בכללותה‬
‫ השפעה גדולה‪ ,‬בינונית וקטנה‪:‬‬‫תיאור הסיכונים‬
‫השפעה‬
‫נמוכה‬
‫דירוג הסיכון‬
‫השפעה‬
‫בינונית‬
‫הערות‬
‫השפעה‬
‫גבוהה‬
‫סיכוני מקרו‬
‫שינויים במצב המדיני‬
‫‪X‬‬
‫סעיף ‪7.3.1‬‬
‫שינויים במצב המשק‬
‫‪X‬‬
‫סעיף ‪7.3.2‬‬
‫שינויים בשווקים הפיננסיים‬
‫‪X‬‬
‫סעיף ‪7.3.3‬‬
‫‪X‬‬
‫סיכוני אשראי‬
‫סיכוני נזילות‬
‫‪X‬‬
‫סעיף ‪7.3.4‬‬
‫סעיף ‪7.3.5‬‬
‫סיכונים ענפיים‬
‫‪X‬‬
‫סיכוני ביטוח‬
‫סעיף ‪7.4.1‬‬
‫‪X‬‬
‫אירועי קטסטרופה‬
‫סעיף ‪7.4.2‬‬
‫שינויים רגולטורים‬
‫‪X‬‬
‫סעיף ‪7.4.3‬‬
‫שינויים באקלים השיפוטי‬
‫‪X‬‬
‫סעיף ‪7.4.4‬‬
‫שינויים בתנאי התחרות‬
‫‪X‬‬
‫סעיף ‪7.4.5‬‬
‫קריסת מבטח משנה מוביל‬
‫‪X‬‬
‫סעיף ‪7.4.6‬‬
‫שינויים בענף ביטוח המשנה העולמי‬
‫‪X‬‬
‫סעיף ‪7.4.7‬‬
‫סיכונים מיוחדים לחברה‬
‫‪X‬‬
‫סיכונים תפעוליים כלליים‬
‫סעיף ‪7.5.1‬‬
‫‪X‬‬
‫תלות במערכות מידע‬
‫‪X‬‬
‫הליכים משפטיים‬
‫א‪61 -‬‬
‫סעיף ‪7.5.2‬‬
‫סעיף ‪7.5.3‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪ 7.7‬הערכת הדירקטוריון‬
‫בהתחשב בכל המתואר בתתי סעיף ‪ 7‬לעיל‪ ,‬לדעת הדירקטוריון‪ ,‬ניהול הסיכונים בחברה הינו סביר בנסיבות‬
‫העניין )ראה ביאור ‪ 28‬לדוחות הכספיים(‪.‬‬
‫* *‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫_________________________‬
‫______________________‬
‫מנחם הרפז‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫דן יצחקי‬
‫מנכ"ל החברה‬
‫פ"ת‪ 19 ,‬במרץ‪2013 ,‬‬
‫א‪62 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫דין וחשבון של הדירקטוריון לדוחות הכספיים ליום ‪31.12.2012‬‬
‫דוח הדירקטוריון שלהלן סוקר את פעילותה של שומרה חברה לביטוח בע"מ )להלן‪" :‬החברה"( לתקופה‬
‫שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2012‬להלן‪" :‬תקופת הדוח"(‪.‬‬
‫הדוח סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה בתקופת הדוח ונערך בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי‬
‫ביטוח )פרטי דין וחשבון(‪ ,‬התשנ"ח ‪ ,1998 -‬ומתוך הנחה שבפני המעיין בו מצוי גם הדוח התקופתי המלא של‬
‫החברה לשנת ‪.2011‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיאור תמציתי של החברה‪:‬‬
‫החברה הינה חברת ביטוח ישראלית הפועלת בתחומי הביטוח הכללי )אלמנטארי( במיוחד בתחום ביטוחי הפרט‪,‬‬
‫וזאת באמצעות סוכני ביטוח נבחרים‪ .‬החברה החלה בפעילותה כמבטחת עצמאית בינואר ‪.2002‬‬
‫החברה מתאפיינת בגידול מתמשך בהיקפי הפעילות הביטוחית כמשתקף בדוחות‪ ,‬וזאת משנת ‪ 2002‬ועד לשנת‬
‫הדוח ברציפות‪.‬‬
‫החברה הינה חברת בת בבעלות מלאה של מנורה מבטחים החזקות בע"מ )להלן‪" :‬מנורה החזקות"(‪ :‬עד ליום‬
‫‪ 31.1.2013‬הייתה החברה בבעלותה המלאה )‪ (100%‬של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן‪" :‬מנורה מבטחים"(‪.‬‬
‫ראה גם ביאור ‪ 1‬לדוחות הכספיים וסעיף ‪ 1.1.4‬לפרק א' ‪" -‬תיאור עסקי התאגיד"‪.‬‬
‫לחברה ‪ 3‬חברות בת בבעלות מלאה )‪:(100%‬‬
‫א‪ .‬סיני סוכנות לביטוח בע"מ )להלן‪" :‬סיני סוכנות"( פועלת כמתווך )ברוקר( בתחום הביטוח הכללי ובתחום‬
‫ביטוח החיים וזאת באמצעות סוכני ביטוח‪ .‬ראה סעיף ‪ 3.4‬לפרק א' ‪" -‬תיאור עסקי התאגיד"‪.‬‬
‫ב‪ .‬שומרה נדל"ן בע"מ הינה הזרוע הנדל"נית של החברה‪ .‬בבעלותה של שומרה נדל"ן נכסים המפורטים בסעיף‬
‫‪ 5.8‬לפרק א' ‪" -‬תיאור עסקי התאגיד"‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ארנון את וינשטוק סוכנות לביטוח )‪ (1989‬בע"מ )להלן‪" :‬ארנון את וינשטוק"(‪ ,‬הפועלת באמצעות סוכני‬
‫ביטוח בעיקר באזור הצפון בתחומי הפעילות‪ :‬ביטוח חיים‪ ,‬ביטוח כללי ופיננסים‪ .‬ראה סעיף ‪ 1.1.4.3‬וסעיף‬
‫‪ 3.4‬לפרק א' ‪" -‬תיאור עסקי התאגיד"‪.‬‬
‫פעילות סיני סוכנות וארנון את וינשטוק מוצגות ב"מגזר תיווך ביטוחי" )ראה סעיפים ‪ 1.2.4 ,1.1.8‬ו‪ 3.4 -‬לפרק א'‬
‫ "תיאור עסקי התאגיד"‪.‬‬‫תחומי הביטוח בהן עוסקת החברה‪ ,‬בתמצית‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ביטוח רכב חובה ‪ -‬ביטוח שרכישתו חובה על פי חוק הפלת"ד ומכסה את המבוטח כנגד מקרים של נזקי גוף‬
‫בלבד לנוהגים ו‪/‬או לנוסעים ברכב המבוטח ו‪/‬או להולכי רגל שנפגעו מפגיעת הרכב המבוטח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ביטוח רכב רכוש ‪ -‬ביטוח רכב רכוש נחלק לביטוח צד שלישי המכסה את המבוטח בגין נזק לרכוש צד‬
‫שלישי בקרות מקרה ביטוח ו‪ -‬ביטוח מקיף המכסה‪ ,‬בנוסף לנזקי צד שלישי‪ ,‬גם נזק רכוש לרכב המבוטח‬
‫עצמו בקרות מקרה ביטוח‪ ,‬וכן ביטוח מקיף חלקי‪ ,‬במסלולים שונים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ביטוח רכוש ויתר ענפי הביטוח ‪ -‬ביטוח במסגרת הפוליסה התקנית לביטוח דירה ופוליסות דירה מורחבות‬
‫כמו גם פוליסות לביטוח מקיף לבתי עסק במסלולים שונים‪ ,‬ביטוחי חבויות‪ ,‬הנדסי‪ ,‬יהלומים‪ ,‬תאונות‬
‫אישיות ושונות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תיווך ביטוחי ‪ -‬חברות הבנות‪ ,‬סיני סוכנות וארנון את וינשטוק‪ ,‬פועלות בתחום נוסף והוא תחום התיווך‬
‫הביטוחי )ברוקר(‪ :‬בפעילות זו‪ ,‬להבדיל מפעילותה של החברה‪ ,‬אין הסוכנויות נושאת בסיכון ביטוחי‪ ,‬אלא‬
‫חברות הביטוח עימן הן קשורות‪.‬‬
‫לפירוט נוסף בגין תחומי הפעילות‪ ,‬ראה פרק א' ‪" -‬תיאור עסקי התאגיד" – סעיף ‪ 1.1.4‬וכן סעיפים ‪ 3.3 ,3.2 ,3.1‬ו‪-‬‬
‫‪ ,3.4‬בהתאמה‪.‬‬
‫ב‪1 -‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫להלן נתונים על התפתחות מחזורי הפרמיות ברוטו ושייר בחברה )באלפי ‪:(₪‬‬
‫מחזור פרמיות )שנתי(‬
‫פרמיות שהורווחו )שנתי(‬
‫ברוטו‬
‫שייר‬
‫ברוטו‬
‫שייר‬
‫שנה שהסתיימה ביום ‪31.12.2012‬‬
‫‪679,076‬‬
‫‪638,243‬‬
‫‪639,335‬‬
‫‪600,025‬‬
‫שנה שהסתיימה ביום ‪31.12.2011‬‬
‫‪586,914‬‬
‫‪549,666‬‬
‫‪550,783‬‬
‫‪515,222‬‬
‫שיעור השינוי‬
‫‪15.7%‬‬
‫‪16.1%‬‬
‫‪16.1%‬‬
‫‪16.5%‬‬
‫בתקופת הדוח מחזור הפרמיות ברוטו הסתכם לסך של כ‪ 679 -‬מיליון ‪ ₪‬לעומת סך של כ‪ 587 -‬מיליון ‪ ₪‬בתקופה‬
‫המקבילה אשתקד‪ ,‬גידול של כ‪.15.7% -‬‬
‫להלן התפלגות מחזור הפרמיות ברוטו ושייר לשנה שהסתיימה ביום ‪) 31.12.2012‬באלפי ‪:(₪‬‬
‫ענף ביטוחי‬
‫רכב חובה‬
‫רכב רכוש‬
‫ביטוח חבויות‬
‫ענפי רכוש‬
‫ואחרים‬
‫סה"כ‬
‫ברוטו )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪272,092‬‬
‫‪325,291‬‬
‫‪14,189‬‬
‫ברוטו )‪(%‬‬
‫‪40.1%‬‬
‫‪47.9%‬‬
‫‪2.1%‬‬
‫שייר )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪262,542‬‬
‫‪324,937‬‬
‫‪12,429‬‬
‫שייר )‪(%‬‬
‫‪41.1%‬‬
‫‪50.9%‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫‪67,504‬‬
‫‪679,076‬‬
‫‪9.9%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪38,335‬‬
‫‪638,243‬‬
‫‪6.1%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫להלן התפלגות מחזור הפרמיות ברוטו ושייר לשנה שהסתיימה ביום ‪) 31.12.2011‬באלפי ‪:(₪‬‬
‫ענף ביטוחי‬
‫רכב חובה‬
‫רכב רכוש‬
‫ביטוח חבויות‬
‫ענפי רכוש‬
‫ואחרים‬
‫סה"כ‬
‫ברוטו )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪240,372‬‬
‫‪277,923‬‬
‫‪11,442‬‬
‫ברוטו )‪(%‬‬
‫‪41.0%‬‬
‫‪47.4%‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫שייר )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪230,000‬‬
‫‪277,118‬‬
‫‪9,551‬‬
‫שייר )‪(%‬‬
‫‪41.9%‬‬
‫‪50.4%‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫‪57,177‬‬
‫‪586,914‬‬
‫‪9.7%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪32,997‬‬
‫‪549,666‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫להלן התפלגות מחזור הפרמיות ברוטו ושייר לתקופה של שלושה חודשים‪ ,‬שהסתיימה ביום ‪) 31.12.2012‬באלפי‬
‫‪:(₪‬‬
‫ענף ביטוחי‬
‫רכב חובה‬
‫רכב רכוש‬
‫ביטוח חבויות‬
‫ענפי רכוש‬
‫ואחרים‬
‫סה"כ‬
‫ברוטו )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪65,961‬‬
‫‪81,903‬‬
‫‪2,898‬‬
‫ברוטו )‪(%‬‬
‫‪39.4%‬‬
‫‪48.9%‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫שייר )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪63,670‬‬
‫‪81,853‬‬
‫‪2,304‬‬
‫שייר )‪(%‬‬
‫‪40.5%‬‬
‫‪52.0%‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪16,748‬‬
‫‪167,510‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪9,483‬‬
‫‪157,310‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫להלן התפלגות מחזור הפרמיות ברוטו ושייר לתקופה של שלושה חודשים‪ ,‬שהסתיימה ביום ‪) 31.12.2011‬באלפי‬
‫‪:(₪‬‬
‫ענף ביטוחי‬
‫רכב חובה‬
‫רכב רכוש‬
‫ביטוח חבויות‬
‫ענפי רכוש‬
‫ואחרים‬
‫סה"כ‬
‫ברוטו )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪58,928‬‬
‫‪69,899‬‬
‫‪2,435‬‬
‫ברוטו )‪(%‬‬
‫‪40.5%‬‬
‫‪48.0%‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫שייר )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪56,292‬‬
‫‪69,736‬‬
‫‪1,756‬‬
‫שייר )‪(%‬‬
‫‪41.5%‬‬
‫‪51.4%‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪14,359‬‬
‫‪145,621‬‬
‫‪9.8%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪7,974‬‬
‫‪135,758‬‬
‫‪5.8%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫ב‪2 -‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫ברבעון זה‪ ,‬הסתכם מחזור הפרמיות ברוטו לסך של כ‪ 167.5 -‬מיליון ‪ ₪‬לעומת סך של כ‪ 145.6 -‬מיליון ‪ ₪‬בתקופה‬
‫המקבילה אשתקד‪ ,‬גידול של כ‪.15% -‬‬
‫ענף רכב חובה‬
‫בתקופת הדוח‪ ,‬הסתכם מחזור הפרמיות ברוטו לסך של כ‪ 272.1 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת סך של כ‪ 240.4 -‬מיליון ‪₪‬‬
‫בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬גידול של כ‪ .13.2% -‬ברבעון זה‪ ,‬הסתכם מחזור הפרמיות ברוטו בענף לסך של כ‪66 -‬‬
‫מיליון ‪ ,₪‬לעומת כ‪ 58.9 -‬מיליון ‪ ₪‬ברבעון המקביל אשתקד‪ ,‬גידול של כ‪ .12.1% -‬הגידול בענף נמשך כתוצאה‬
‫מהמשך הגידול בפעילות החברה‪.‬‬
‫ענף רכב רכוש‬
‫בתקופת הדוח‪ ,‬הסתכם מחזור הפרמיות ברוטו לסך של כ‪ 325.3 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת סך של כ‪ 277.9 -‬מיליון ‪₪‬‬
‫בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬גידול של כ‪ .17.1% -‬ברבעון זה‪ ,‬הסתכם מחזור הפרמיות ברוטו לסך של כ‪ 81.9 -‬מיליון‬
‫‪ ,₪‬לעומת כ‪ 69.9 -‬מיליון ברבעון המקביל אשתקד‪ ,‬גידול של כ‪ .17.2% -‬הגידול בענף זה נמשך כתוצאה מהגידול‬
‫בכלי הרכב המבוטחים‪.‬‬
‫ענפי רכוש ואחרים )הכוללים בעיקר את ענפי הדירות וענף מקיף רכוש(‬
‫בתקופת הדוח‪ ,‬הסתכם מחזור הפרמיות ברוטו לסך של כ‪ 67.5 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת סך של כ‪ 57.2 -‬מיליון ‪ ₪‬בתקופה‬
‫המקבילה אשתקד‪ ,‬גידול של כ‪ .18% -‬ברבעון זה‪ ,‬הסתכם מחזור הפרמיות ברוטו בענפים אלה לסך של כ‪16.8 -‬‬
‫מיליון ‪ ,₪‬לעומת סך של כ‪ 14.4 -‬מיליון ‪ ₪‬ברבעון המקביל אשתקד‪ ,‬גידול של כ‪.16.6% -‬‬
‫מחזור הפרמיות בענף הדירות המהווה כ‪ 71.4% -‬מתחום "ענפי רכוש ואחרים"‪ ,‬גדל בתקופת הדוח בכ‪18.1% -‬‬
‫והסתכם לסך של כ‪ 48.2 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת סך של כ‪ 40.8 -‬מיליון ‪ ₪‬בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬ברבעון זה‪,‬‬
‫הסתכם מחזור הפרמיות בענף לסך של כ‪ 13 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת סך של כ‪ 10.9 -‬מיליון ‪ ₪‬ברבעון המקביל אשתקד‪,‬‬
‫גידול של כ‪.19.3% -‬‬
‫מחזור הפרמיות בענפי מקיף רכוש גדל בתקופת הדוח והסתכם לסך של כ‪ 13.1 -‬מיליון ‪ ₪‬לעומת סך של כ‪11 -‬‬
‫מיליון ‪ ₪‬בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬גידול בשיעור של כ‪ .19.1% -‬ברבעון זה‪ ,‬הסתכם מחזור הפרמיות בענף לסך‬
‫של כ‪ 2.3 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת סך של כ‪ 2 -‬מיליון ‪ ₪‬ברבעון המקביל אשתקד‪ ,‬גידול של כ‪.15% -‬‬
‫להלן התפלגות הפרמיות המורווחות לשנה שהסתיימה ביום ‪) 31.12.2012‬באלפי ‪:(₪‬‬
‫ענף ביטוחי‬
‫רכב חובה‬
‫רכב רכוש‬
‫ביטוח חבויות‬
‫ענפי רכוש‬
‫ואחרים‬
‫סה"כ‬
‫ברוטו )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪257,820‬‬
‫‪304,733‬‬
‫‪13,338‬‬
‫ברוטו )‪(%‬‬
‫‪40.3%‬‬
‫‪47.7%‬‬
‫‪2.1%‬‬
‫שייר )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪248,270‬‬
‫‪304,131‬‬
‫‪11,403‬‬
‫שייר )‪(%‬‬
‫‪41.4%‬‬
‫‪50.7%‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫‪63,444‬‬
‫‪639,335‬‬
‫‪9.9%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪36,221‬‬
‫‪600,025‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫להלן התפלגות הפרמיות המורווחות לשנה שהסתיימה ביום ‪) 31.12.2011‬באלפי ‪:(₪‬‬
‫ענף ביטוחי‬
‫רכב חובה‬
‫רכב רכוש‬
‫ביטוח חבויות‬
‫ענפי רכוש‬
‫ואחרים‬
‫סה"כ‬
‫ברוטו )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪227,579‬‬
‫‪259,196‬‬
‫‪10,329‬‬
‫ברוטו )‪(%‬‬
‫‪41.3%‬‬
‫‪47.1%‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫שייר )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪217,207‬‬
‫‪258,281‬‬
‫‪8,354‬‬
‫שייר )‪(%‬‬
‫‪42.2%‬‬
‫‪50.1%‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫‪53,679‬‬
‫‪550,783‬‬
‫‪9.7%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪31,380‬‬
‫‪515,222‬‬
‫‪6.1%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫להלן התפלגות הפרמיות המורווחות לתקופה של שלושה חודשים‪ ,‬שהסתיימה ביום ‪) 31.12.2012‬באלפי ‪:(₪‬‬
‫שייר )‪(%‬‬
‫שייר )אלפי ‪(₪‬‬
‫ברוטו )‪(%‬‬
‫ברוטו )אלפי ‪(₪‬‬
‫ענף ביטוחי‬
‫‪41.3%‬‬
‫‪65,405‬‬
‫‪40.1%‬‬
‫‪67,696‬‬
‫רכב חובה‬
‫‪50.9%‬‬
‫‪80,571‬‬
‫‪47.8%‬‬
‫‪80,694‬‬
‫רכב רכוש‬
‫‪1.8%‬‬
‫‪2,860‬‬
‫‪2.1%‬‬
‫‪3,470‬‬
‫ביטוח חבויות‬
‫ענפי רכוש‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪9,361‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪16,786‬‬
‫ואחרים‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪158,197‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪168,646‬‬
‫סה"כ‬
‫ב‪3 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫להלן התפלגות הפרמיות המורווחות לתקופה של שלושה חודשים‪ ,‬שהסתיימה ביום ‪) 31.12.2011‬באלפי ‪:(₪‬‬
‫שייר )‪(%‬‬
‫שייר )אלפי ‪(₪‬‬
‫ברוטו )‪(%‬‬
‫ברוטו )אלפי ‪(₪‬‬
‫ענף ביטוחי‬
‫‪41.7%‬‬
‫‪56,879‬‬
‫‪40.8%‬‬
‫‪59,515‬‬
‫רכב חובה‬
‫‪50.7%‬‬
‫‪69,149‬‬
‫‪47.6%‬‬
‫‪69,392‬‬
‫רכב רכוש‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪2,074‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫‪2,794‬‬
‫ביטוח חבויות‬
‫ענפי רכוש‬
‫‪6.1%‬‬
‫‪8,283‬‬
‫‪9.7%‬‬
‫‪14,220‬‬
‫ואחרים‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪136,385‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪145,921‬‬
‫סה"כ‬
‫‪.2‬‬
‫הסביבה העסקית ותחומי הפעילות‬
‫בתחומי הביטוח הכללי פועלות ‪ 14‬חברות‪/‬קבוצות ביטוח בלבד )כולל החברה(‪ ,‬לרבות שתי חברות לביטוח ישיר‬
‫ואגודה שיתופית אחת‪ .‬בשוק הנשלט ע"י ‪ 5‬חברות ביטוח גדולות מאד‪ ,‬נוצרים ביקושים מצד סוכני ביטוח‬
‫לשירותיהן של חברות ביטוח קטנות יותר‪ .‬בחברות הקטנות יותר מוצאים הסוכנים ערכים ויתרונות שלא בהכרח‬
‫ניתנים למדידה כמותית‪ ,‬אך בהחלט גורמים להעדפה עבורם‪ .‬מגמה זו‪ ,‬הנראית בשינוי בחלוקת נתח השוק בין‬
‫החברות הגדולות והקטנות בשנים האחרונות‪ ,‬ובאופן בולט בענפי ביטוח הרכב‪ ,‬מסייעת לחברה להמשיך ולצמוח‬
‫תוך גיוס של סוכני ביטוח איכותיים‪.‬‬
‫החברה משווקת את מוצריה באמצעות כ‪ 750 -‬סוכני ביטוח הפועלים במסגרת שלושה מחוזות שהינם‪ :‬מחוז‬
‫מרכז‪ ,‬סיני סוכנות ומחוז חיפה‪ .‬סניף ראשון לציון וסניף ירושלים כפופים למחוז מרכז ומחוז סיני בהתאמה‬
‫ומהווים זרוע שיווקית נוספת למחוזות הללו‪ .‬מחוז מרכז‪ ,‬מחוז חיפה וסיני סוכנות פועלים מול מטה החברה‪.‬‬
‫למעט סיני סוכנות‪ ,‬המחוזות משווקים את מוצרי החברה בלבד‪.‬‬
‫החברה ממשיכה להראות המשך בגידול בהיקפי הפעילות העסקית מדי תקופה ותקופה‪ .‬מחזור הפרמיות לתקופה‬
‫שהסתיימה ביום ‪ 31.12.2012‬גדל בשיעור של כ‪ 15.7% -‬מהתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬גידול זה מתאפשר בעקבות‬
‫פיתוח מוצרים ע"י החברה וגיוס סוכנים נוספים‪ ,‬כל זאת תוך שיפור הכלים הטכנולוגיים שהחברה מעמידה‬
‫לרשות הסוכנים ובדגש מיוחד על רמת שירות גבוהה ללקוח המבוטח‪.‬‬
‫השפעת חוקים‪ ,‬תקנות והוראות על עסקי החברה‬
‫לתיאור מגבלות החקיקה המרכזיות החלות בתחום רכב חובה ראה סעיף ‪ ,3.1.1.9‬בתחום רכב רכוש ראה סעיף‬
‫‪ ,3.2.1.9‬בתחום ביטוחי רכוש ויתר ענפי הביטוח ראה סעיף ‪ ,3.3.1.10‬ולתחום תיווך ביטוחי ראה סעיף ‪3.4.1.5‬‬
‫לפרק א' ‪" -‬תיאור עסקי התאגיד"‪ .‬כמו כן‪ ,‬לתיאור מגבלות החקיקה המרכזיות החלות על החברה בכלל פעילותה‪,‬‬
‫ראה סעיף ‪ 5.2‬לפרק א'‪" ,‬תיאור עסקי התאגיד"‪.‬‬
‫הליכים משפטיים‬
‫ראה ביאור ‪ 30‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מיסוי‬
‫ראה ביאור ‪ 14‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫השפעת גורמים חיצוניים‬
‫לסקירה בדבר סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות‪ ,‬ראה סעיף ‪ 5.1‬לפרק א' ‪" -‬תיאור עסקי‬
‫התאגיד"‪.‬‬
‫ניהול סיכונים‬
‫ראה ביאור ‪ 28‬לדוחות הכספיים וכן חלק ז' ‪" -‬ניהול סיכונים" לפרק א' ‪" -‬תיאור עסקי התאגיד"‪.‬‬
‫ב‪4 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪.3‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫מצבה הכספי של החברה‬
‫להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים בקשר לסעיפי המאזן השונים‪:‬‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫)באלפי ‪(₪‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫)באלפי ‪(₪‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי‬
‫)ב‪(% -‬‬
‫שיעור מסך‬
‫המאזן‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫נכסים‬
‫נכסים לא מוחשיים‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫רכוש קבוע‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫פרמיה לגבייה‬
‫השקעות פיננסיות אחרות ומזומנים ושווי‬
‫מזומנים‬
‫נכסים אחרים‬
‫סך הכל נכסים‬
‫‪21,521‬‬
‫‪61,620‬‬
‫‪28,392‬‬
‫‪11,091‬‬
‫‪114,180‬‬
‫‪18,575‬‬
‫‪115,184‬‬
‫‪21,892‬‬
‫‪53,545‬‬
‫‪24,141‬‬
‫‪12,531‬‬
‫‪105,815‬‬
‫‪15,261‬‬
‫‪99,269‬‬
‫)‪(1.7%‬‬
‫‪15.1%‬‬
‫‪17.6%‬‬
‫)‪(11.5%‬‬
‫‪7.9%‬‬
‫‪21.7%‬‬
‫‪16.0%‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪3.6%‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫‪0.6%‬‬
‫‪6.6%‬‬
‫‪1.1%‬‬
‫‪6.6%‬‬
‫‪1,361,650‬‬
‫‪1,159,619‬‬
‫‪17.4%‬‬
‫‪78.6%‬‬
‫‪1,043‬‬
‫‪1,733,256‬‬
‫‪8,332‬‬
‫‪1,500,405‬‬
‫)‪(87.5%‬‬
‫‪15.5%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫הון והתחייבויות‬
‫הון עצמי‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫סך הכל הון והתחייבויות‬
‫‪284,428‬‬
‫‪1,268,707‬‬
‫‪100,578‬‬
‫‪65,094‬‬
‫‪14,449‬‬
‫‪1,733,256‬‬
‫‪203,667‬‬
‫‪1,132,628‬‬
‫‪87,775‬‬
‫‪67,693‬‬
‫‪8,642‬‬
‫‪1,500,405‬‬
‫‪39.7%‬‬
‫‪12.0%‬‬
‫‪14.6%‬‬
‫)‪(3.8%‬‬
‫‪67.2%‬‬
‫‪15.5%‬‬
‫‪16.4%‬‬
‫‪73.2%‬‬
‫‪5.8%‬‬
‫‪3.8%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫היקף המאזן של החברה גדל מכ‪ 1,500 -‬מיליון ‪ ₪‬ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬לכ‪ 1,733 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום הדוח‪ ,‬גידול‬
‫של כ‪ .15.5% -‬הגידול בהיקף המאזן מבטא את המשך הגידול בהיקפי הפעילות של החברה בין התקופות‬
‫המדווחות‪.‬‬
‫הוצאות רכישה נדחות ‪ -‬קיים גידול מכ‪ 53.5 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬לכ‪ 61.6 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום הדוח‪,‬‬
‫גידול של כ‪ ,15.1% -‬וזאת כתוצאה מהמשך הגידול בהיקפי המכירות שרשמה החברה )ראה ביאור ‪ 13‬לדוח‬
‫הכספי(‪.‬‬
‫רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה ‪ -‬ראה ביאורים ‪ 5‬ו‪ 7-‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫נכסי ביטוח משנה ‪ -‬הסעיף כולל יתרות מבטחי משנה בגין חלקם בתביעות התלויות ובעתודה לסיכונים שטרם‬
‫חלפו‪ .‬בסעיף זה נוצר גידול מכ‪ 105.8 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬לכ‪ 114.2 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום הדוח‪ ,‬גידול של‬
‫כ‪ ,7.9% -‬השינוי נובע מגידול בחלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות כתוצאה מהגידול בפעילות החברה‬
‫)ראה ביאור ‪ 13‬לדוח הכספי(‪.‬‬
‫חייבים ויתרות חובה ‪ -‬קיים גידול מכ‪ 15.3 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬לכ‪ 18.6 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום הדוח‪ ,‬גידול‬
‫של כ‪ .21.7% -‬עיקר השינוי נובע מגידול יתרות חובה של מבטחי משנה וגידול בהוצאות מראש )ראה ביאור ‪8‬‬
‫לדוח הכספי(‪.‬‬
‫פרמיה לגבייה ‪ -‬קיים גידול בסך של כ‪ 15.9 -‬מיליון ‪ ₪‬וזאת עקב הגידול במכירות‪ .‬מאידך‪ ,‬שיעור הפרמיה לגבייה‬
‫מסך הפרמיה השנתית לתקופת הדוח )בנטרול פרמיית רכב חובה( ירד ביחס לתקופה המקבילה אשתקד משיעור‬
‫של כ‪ 28.6% -‬לכ‪ 28.3% -‬בתקופת הדוח )ראה ביאור ‪ 9‬לדוח הכספי(‪.‬‬
‫השקעות פיננסיות ואחרות ומזומנים ושווי מזומנים ‪ -‬בסעיף נכללו נכסי חוב סחירים‪ ,‬נכסי חוב שאינם סחירים‪,‬‬
‫מניות‪ ,‬השקעות אחרות ומזומנים ושווי מזומנים‪ .‬בסעיף זה נוצר גידול מכ‪ 1,160 -‬מיליון ‪ ₪‬ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ ,2011‬לכ‪ 1,362 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום הדוח‪ ,‬גידול של כ‪ .17.4% -‬הגידול הינו כתוצאה מהמשך הגידול בהשקעות‬
‫הפיננסיות‪ ,‬שמקורם בגידול בהיקפי המכירות ומרווחי ההשקעות בתקופת הדוח )ראה ביאור ‪ 10‬לדוח הכספי(‪.‬‬
‫נכסים אחרים ‪ -‬הסעיף מורכב מנכסים בגין הטבות עובדים‪ ,‬נכסי מיסים נדחים ונכסי מיסים שוטפים‪ .‬בסעיף‬
‫נוצר קיטון של כ‪ 7.3 -‬מיליון ‪ ₪‬שעיקרו משינוי בנכסי מיסים שוטפים ומיסים נדחים )ראה ביאורים ‪ 15 ,14‬לדוח‬
‫הכספי(‪.‬‬
‫ב‪5 -‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫ההון העצמי ‪ -‬של החברה גדל מכ‪ 203.7 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬לכ‪ 284.4 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום הדוח‪ .‬עיקר‬
‫השינוי נובע מרווחי הקבוצה )ראה גם דוח על השינויים בהון וביאור ‪ 12‬לדוחות הכספיים(‪.‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח ‪ -‬הסעיף כולל התחייבויות החברה בגין תביעות תלויות ועתודה לסיכונים שטרם‬
‫חלפו‪ .‬ההתחייבויות גדלו מכ‪ 1,133 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬לכ‪ 1,269 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום הדוח‪ ,‬גידול של כ‪-‬‬
‫‪ .12%‬הגידול בסעיף זה מבטא אף הוא את הגידול בפעילות החברה )ראה ביאור ‪ 13‬לדוח הכספי(‪.‬‬
‫זכאים ויתרות זכות ‪ -‬גדלו מכ‪ 87.8 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬לכ‪ 100.6 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום הדוח‪ ,‬גידול של כ‪-‬‬
‫‪ .14.6%‬עיקר הגידול נובע מגידול בפרמיה חובה מראש‪ ,‬יתרות סוכנים ומבוטחים זכאים וגידול בהוצאות לשלם‬
‫)ראה ביאור ‪ 16‬לדוח הכספי(‪.‬‬
‫התחייבויות פיננסיות ‪ -‬קטנו מכ‪ 67.7 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬לכ‪ 65.1 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום הדוח‪ ,‬קיטון של‬
‫‪) 3.8%‬ראה ביאור ‪ 17‬לדוחות הכספיים(‪.‬‬
‫התחייבויות אחרות ‪ -‬הסעיף מורכב מהתחייבויות בגין מסים נדחים‪ ,‬התחייבויות בגין הטבות לעובדים‬
‫והתחייבויות בגין מסים שוטפים‪ .‬ההתחייבויות האחרות גדלו מכ‪ 8.6 -‬מיליון ‪ ₪‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬לכ‪14.5 -‬‬
‫מיליון ‪ ₪‬ליום הדוח‪ .‬עיקר הגידול בסעיף נובע מגידול בהתחייבויות בגין מסים שוטפים )ראה ביאורים ‪15 ,14‬‬
‫לדוח הכספי(‪.‬‬
‫גילוי בדבר ירידת ערך של נכסים פיננסים )באלפי ‪:(₪‬‬
‫החברה סיווגה את הנכסים הסחירים )נכסי חוב ומניות סחירות( והמניות שאינן סחירות כנכסים פיננסיים‬
‫זמינים למכירה‪.‬‬
‫להלן פירוט הסכומים שנזקפו להון עצמי )קרן הון( בשל ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה‪ ,‬לפי שיעור‬
‫ירידת הערך ממועד רכישתם ועד לתאריך הדוח ובהתאם לתקופת ההחזקה בהם‪.‬‬
‫השיקולים שעמדו בבסיס הקביעה כי ירידות ערך בשווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה נזקפו ישירות‬
‫להון העצמי )ולא לרווח והפסד( הינם כדלקמן‪:‬‬
‫מכשירי חוב‪:‬‬
‫עד ‪20%‬‬
‫‪40% - 20%‬‬
‫מעל ‪40%‬‬
‫עליה‬
‫סה"כ לפני‬
‫השפעת המס‬
‫מס )הטבת מס(‬
‫סה"כ נטו ממס‬
‫עד ‪6‬‬
‫‪6-9‬‬
‫‪9-12‬‬
‫מעל ‪12‬‬
‫חודשים‬
‫)‪(10‬‬
‫‬‫‬‫‪1,529‬‬
‫חודשים‬
‫‬‫‬‫‬‫‪4,353‬‬
‫חודשים‬
‫‬‫‬‫‬‫‪4,897‬‬
‫חודשים‬
‫)‪(855‬‬
‫‬‫‬‫‪16,026‬‬
‫סה"כ‬
‫)‪(865‬‬
‫‬‫‬‫‪26,805‬‬
‫‪1,519‬‬
‫‪545‬‬
‫‪974‬‬
‫‪4,353‬‬
‫‪1,563‬‬
‫‪2,790‬‬
‫‪4,897‬‬
‫‪1,758‬‬
‫‪3,139‬‬
‫‪15,171‬‬
‫‪5,446‬‬
‫‪9,725‬‬
‫‪25,940‬‬
‫‪9,312‬‬
‫‪16,628‬‬
‫בכדי לבחון ירידת ערך של מכשירי חוב‪ ,‬החברה בחנה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את הגורמים הבאים‪:‬‬
‫ קשיים פיננסיים משמעותיים של המנפיק או של החייב;‬‫ הפרת חוזה כגון אי עמידה בתנאים או פיגור בתשלומי ריבית או קרן;‬‫ הענקת הקלה ללווה הנובעת בעיקרה מקשיים פיננסיים אשר לא הייתה נשקלת על ידי המלווה נסיבות‬‫אחרות;‬
‫ צפי כי הלווה יכנס להליך פשיטת רגל או לארגון מחדש פיננסי אחר;‬‫ היעלמות שוק פעיל לאותו נכס פיננסי כתוצאה מקשיים פיננסיים;‬‫ קיומה של ירידה הניתנת למדידה באומדן תזרימי המזומנים העתידיים מקבוצה של נכסים פיננסיים מאז‬‫ההכרה לראשונה בנכסים אלה‪ ,‬למרות שלא ניתן עדיין לשייך את הירידה לנכסים פיננסיים בודדים בתוך‬
‫הקבוצה האמורה;‬
‫ הפנייה להערת עסק חי‪ ,‬אם קיימת‪ ,‬בחוות דעת המבקרים של הלווה;‬‫ בחינת יחסים פיננסיים שונים של הלווה ובכלל זה‪ ,‬הון חוזר; שיעור תשואה על אג"ח; שיעור הון עצמי‬‫למאזן; שווי מזומנים; פירעונות צפויים של הלווה בשנתיים הקרובות;‬
‫ שווי ביטחונות‪/‬ערבויות‪ ,‬אם קיימים;‬‫ דירוג חיצוני של הלווה‪ ,‬אם קיים‪ ,‬ובחינת עדכונים לעניין זה;‬‫ זהות בעלי השליטה של הלווה )תאגידים בבעלות ממשלתית סווגו ברמת סיכון נמוכה(‪.‬‬‫ב‪6 -‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫הפחתות ערך מכשירי חוב בוצעו תוך התייעצות עם מנהל ההשקעות וצוותו אשר מכירים ועוקבים אחר הלווים‬
‫באופן שוטף‪.‬‬
‫מכשירים הוניים‪:‬‬
‫עד ‪20%‬‬
‫‪40% -20%‬‬
‫מעל ‪40%‬‬
‫עליה‬
‫סה"כ לפני‬
‫השפעת מס‬
‫מס‬
‫סה"כ נטו ממס‬
‫עד ‪6‬‬
‫חודשים‬
‫)‪(624‬‬
‫‬‫‬‫‪1,001‬‬
‫‪6-9‬‬
‫חודשים‬
‫)‪(80‬‬
‫‬‫‬‫‪86‬‬
‫‪9-12‬‬
‫חודשים‬
‫‬‫‬‫‬‫‪82‬‬
‫מעל ‪12‬‬
‫חודשים‬
‫)‪(7‬‬
‫‬‫‬‫‪8,045‬‬
‫סה"כ‬
‫)‪(711‬‬
‫‬‫‬‫‪9,214‬‬
‫‪377‬‬
‫‪135‬‬
‫‪242‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪82‬‬
‫‪29‬‬
‫‪53‬‬
‫‪8,038‬‬
‫‪2,888‬‬
‫‪5,150‬‬
‫‪8,503‬‬
‫‪3,054‬‬
‫‪5,449‬‬
‫ככלל‪ ,‬כל שינוי בשווי הוגן נזקף לקרן הון‪ .‬העברת שינוי בשל ירידת ערך מקרן הון לדוח רווח והפסד מתבצעת‬
‫במקרים הבאים‪:‬‬
‫ ירידת ערך מעל ‪;20%‬‬‫ ירידת ערך בין ‪ 10%‬ל‪ ,20% -‬ובלבד שהוחזקו מעל שנה;‬‫סה"כ מכשירי חוב ומכשירים הוניים‪:‬‬
‫עד ‪20%‬‬
‫‪40% -20%‬‬
‫מעל ‪40%‬‬
‫עליה‬
‫סה"כ לפני‬
‫השפעת מס‬
‫מס )הטבת מס(‬
‫סה"כ נטו ממס‬
‫עד ‪6‬‬
‫חודשים‬
‫)‪(634‬‬
‫‬‫‬‫‪2,530‬‬
‫‪6-9‬‬
‫חודשים‬
‫)‪(80‬‬
‫‬‫‬‫‪4,439‬‬
‫‪9-12‬‬
‫חודשים‬
‫‬‫‬‫‬‫‪4,979‬‬
‫מעל ‪12‬‬
‫חודשים‬
‫)‪(862‬‬
‫‬‫‬‫‪24,071‬‬
‫סה"כ‬
‫)‪(1,576‬‬
‫‬‫‬‫‪36,019‬‬
‫‪1,896‬‬
‫‪680‬‬
‫‪1,216‬‬
‫‪4,359‬‬
‫‪1,565‬‬
‫‪2,794‬‬
‫‪4,979‬‬
‫‪1,787‬‬
‫‪3,192‬‬
‫‪23,209‬‬
‫‪8,334‬‬
‫‪14,875‬‬
‫‪34,443‬‬
‫‪12,366‬‬
‫‪22,077‬‬
‫הון עצמי מינימאלי הנדרש ממבטח‬
‫להלן פירוט דרישת ההון על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימאלי הנדרש ממבטח(‪,‬‬
‫התשנ"ח‪ ,1998-‬על תיקוניהן )להלן‪" :‬תקנות ההון"( והנחיות המפקח‪:‬‬
‫ליום ‪31.12.2012‬‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫הון עצמי מינימאלי‪:‬‬
‫‪230,449‬‬
‫הסכום הנדרש על פי תקנות ההון המתוקנות )‪(1‬‬
‫‪284,428‬‬
‫הון ראשוני בסיסי‬
‫‪35,843‬‬
‫הון משני נחות – כתבי התחייבות נדחים )‪(2‬‬
‫‪320,271‬‬
‫סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון‬
‫‪89,822‬‬
‫עודף )‪(3‬‬
‫)‪ (1‬הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין )נכון ליום ‪:(31.12.2012‬‬
‫ פעילות בביטוח כללי ‪ /‬הון ראשוני נדרש בסך ‪ 138,080‬אלפי ‪.₪‬‬‫ נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנון ההון בסך ‪ 1,586‬אלפי ‪.₪‬‬‫ נכסי השקעה ונכסים אחרים בסך ‪ 49,448‬אלפי ‪.₪‬‬‫ סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי בסך ‪ 15,961‬אלפי ‪.₪‬‬‫ סיכונים תפעוליים בסך ‪ 25,374‬אלפי ‪.₪‬‬‫ב‪7 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫)‪ (2‬שטרי הון שהנפיקה החברה לחברה האם‪ ,‬מנורה מבטחים‪ ,‬בסך ‪ 35,843‬אלפי ‪ ₪‬נכון ליום ‪ 31‬בדצמבר‪.2012 ,‬‬
‫)‪ (3‬מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות‪ ,‬חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח כפופה גם לדרישות‬
‫נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה‪.‬‬
‫בהתאם לאישור ההשקעה של החברה בסיני סוכנות‪ ,‬התנה המפקח על הביטוח‪ ,‬כי ההשקעה בסיני סוכנות‬
‫תהיה מעודפי הון‪ .‬נכון ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2012 ,‬ההשקעה הינה בסך של ‪ 16,689‬אלפי ‪ .₪‬ראה גם ביאור ‪6‬‬
‫לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תוצאות הפעילות‬
‫להלן נתונים עיקריים מדוחות מאוחדים על הרווח והפסד ודוחות על הרווח הכולל )באלפי ‪:(₪‬‬
‫רווח ביטוח רכב חובה‬
‫רווח ביטוח רכב רכוש‬
‫רווח ענפי רכוש ואחרים ויתר ענפי‬
‫הביטוח‬
‫תוצאות תיווך ביטוחי ולא מיוחס‬
‫סה"כ רווח לפני מסים‬
‫מיסים על הכנסה‬
‫רווח נקי‬
‫שינויים בקרן הון‪ ,‬נטו בגין ניירות ערך‬
‫זמינים למכירה נטו ממס‬
‫סה"כ רווח כולל *‬
‫*‬
‫‪1-12.2012‬‬
‫‪70,073‬‬
‫‪6,551‬‬
‫‪1-12.2011‬‬
‫‪41,339‬‬
‫‪4,734‬‬
‫‪10-12.2012‬‬
‫‪29,430‬‬
‫‪4,055‬‬
‫‪10-12.2011‬‬
‫‪20,650‬‬
‫‪1,459‬‬
‫‪2,881‬‬
‫‪10,649‬‬
‫‪90,154‬‬
‫)‪(31,698‬‬
‫‪58,456‬‬
‫‪4,076‬‬
‫‪10,878‬‬
‫‪61,027‬‬
‫)‪(21,269‬‬
‫‪39,758‬‬
‫‪578‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪35,463‬‬
‫)‪(12,156‬‬
‫‪23,307‬‬
‫‪2,194‬‬
‫‪1,508‬‬
‫‪25,811‬‬
‫)‪(8,258‬‬
‫‪17,553‬‬
‫‪20,743‬‬
‫‪79,199‬‬
‫)‪(16,245‬‬
‫‪23,513‬‬
‫‪8,617‬‬
‫‪31,924‬‬
‫‪2,722‬‬
‫‪20,275‬‬
‫הרווח הכולל הסתכם בכ‪ 79.2 -‬מיליון ‪ ₪‬לעומת כ‪ 23.5 -‬מיליון ‪ ₪‬בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬עיקר‬
‫השינוי ברווח הכולל נובע מעליה בהכנסות מהשקעות שנזקפו לקרן הון בתקופת הדוח ביחס לתקופה‬
‫המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫להלן נתונים עיקריים מדוחות מאוחדים על הרווח הכולל )באלפי ‪:(₪‬‬
‫רווח כולל בתחום ביטוח רכב חובה‬
‫רווח כולל מתחום ביטוח רכב רכוש‬
‫רווח כולל בתחום ביטוחי רכוש ויתר‬
‫ענפי הביטוח‬
‫תוצאות תחום תיווך ביטוחי ואחר‬
‫סה"כ רווח כולל לפני מסים‬
‫מיסים על הכנסה‬
‫רווח כולל‬
‫‪1-12.2012‬‬
‫‪91,911‬‬
‫‪10,765‬‬
‫‪1-12.2011‬‬
‫‪24,533‬‬
‫‪1,561‬‬
‫‪10-12.2012‬‬
‫‪38,482‬‬
‫‪5,785‬‬
‫‪10-12.2011‬‬
‫‪23,082‬‬
‫‪1,903‬‬
‫‪4,210‬‬
‫‪15,653‬‬
‫‪122,539‬‬
‫)‪(43,340‬‬
‫‪79,199‬‬
‫‪3,061‬‬
‫‪7,407‬‬
‫‪36,562‬‬
‫)‪(13,049‬‬
‫‪23,513‬‬
‫‪1,131‬‬
‫‪3,549‬‬
‫‪48,947‬‬
‫)‪(17,023‬‬
‫‪31,924‬‬
‫‪2,352‬‬
‫‪2,604‬‬
‫‪29,941‬‬
‫)‪(9,666‬‬
‫‪20,275‬‬
‫‪4.1‬‬
‫ביטוח רכב חובה‪:‬‬
‫לפירוט והרחבה ראה פרק א' – "תיאור עסקי התאגיד"‪ ,‬סעיף ‪.2.2.1‬‬
‫‪4.2‬‬
‫ביטוח רכב רכוש‪:‬‬
‫לפירוט והרחבה ראה פרק א' – "תיאור עסקי התאגיד"‪ ,‬סעיף ‪.2.2.2‬‬
‫‪4.3‬‬
‫ביטוח ענפי רכוש ואחרים ויתר ענפי הביטוח‪:‬‬
‫לפירוט והרחבה ראה פרק א' – "תיאור עסקי התאגיד"‪ ,‬סעיף ‪.2.2.3‬‬
‫‪4.4‬‬
‫תיווך ביטוחי ופעילות לא מיוחסת אחרת‪:‬‬
‫לפירוט והרחבה ראה פרק א' – "תיאור עסקי התאגיד"‪ ,‬סעיף ‪.2.2.4‬‬
‫‪ .5‬מימון‬
‫ראה ביאור ‪ 26‬לדוחות הכספיים לשנת ‪.2012‬‬
‫ב‪8 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫‪ .6‬תזרימי מזומנים ונזילות‬
‫יתרת המזומנים ושווי מזומנים בתאריך הדוח הסתכמו לסך של כ‪ 92.7 -‬מיליון ‪ ₪‬לעומת סך של כ‪ 72.9 -‬מיליון ‪₪‬‬
‫לתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬שנובעים מהפעילויות כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪6.1‬‬
‫מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת הדוח‪ ,‬הסתכמו לסך של כ‪ 29.2 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת סך‬
‫של כ‪ 11.9 -‬מיליון ‪ ₪‬בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫מפעילות השקעה‪:‬‬
‫תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה בתקופת הדוח‪ ,‬הסתכמו לסך של כ‪ 8.8 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת סך‬
‫של כ‪ 25.1 -‬מיליון ‪ ₪‬בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬וזאת כתוצאה מרכישת תיקי ביטוח בארנון וינשטוק‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫מפעילות מימון‬
‫תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות מימון בתקופת הדוח‪ ,‬הסתכמו לסך של כ‪ 0.7 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת‬
‫מזומנים שנבעו מפעילות מימון בסך של כ‪ 18.3 -‬מיליון ‪ ₪‬בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬זאת בעקבות‬
‫קבלת הלוואה לרכישת תיקי ביטוח בארנון את וינשטוק‪.‬‬
‫‪ .7‬התחייבויות תלויות‬
‫ראה ביאור ‪ 30‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ .8‬גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד‪-‬‬
‫)א( פרטי המבקר הפנימי‪:‬‬
‫שם‪ :‬מאיר איליה‪ ,‬רו"ח‪ ,‬שותף במשרד רואי חשבון רוזנבלום הולצמן‪.‬‬
‫תחילת כהונה‪.12.12.2007 :‬‬
‫ניסיון מקצועי‪:‬‬
‫ מוסמך במשפטים‪ ,‬מוסמך במנהל עסקים ומבקר פנימי מוסמך מטעם הלשכה האמריקאית של המבקרים‬‫הפנימיים )‪.(C.I.A‬‬
‫ שותף במשרד רוזנבלום הולצמן‪ ,‬רו"ח‪ ,‬משרד המתמחה בביקורת פנימית בארגונים ובחברות ציבוריות‪.‬‬‫ בעל ניסיון רב בתחום הביקורת הפנימית ובדיקות מיוחדות ובעל התמחות בביקורת בנושא בנקאות‪,‬‬‫ביטוח‪ ,‬פיננסים‪ ,‬שוק ההון וניירות ערך‪.‬‬
‫המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף ‪)3‬א( לחוק הביקורת הפנימית‪ ,‬התשנ"ב ‪.1992‬‬
‫המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף ‪) 146‬ב( לחוק החברות ובסעיף ‪ 8‬לחוק הביקורת הפנימית‪.‬‬
‫המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של המבטח או גוף קשור אליו‪.‬‬
‫מיום ‪ 1.8.2012‬ועד ליום ‪ 28.2.2013‬כיהן המבקר כמבקר הפנימי הזמני של חברת המנורה מבטחים ביטוח‬
‫בע"מ )עד ליום ‪ 31.1.2013‬חברת האם של החברה ומיום ‪ 1.2.2013‬חברה אחות( והחברות הקשורות אליה‪.‬‬
‫המבקר הפנימי נותן שירותים חיצוני למבטח והינו שותף במשרד רואי חשבון רוזנבלום הולצמן‪ .‬המבקר‬
‫הפנימי אינו ממלא תפקידים נוספים בחברה‪.‬‬
‫)ב( דרך המינוי‬
‫וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את מינויו של המבקר הפנימי‪ ,‬בכפוף לאישור המפקח על‬
‫הביטוח‪ ,‬ביום ‪.13.11.2007‬‬
‫תמצית הנימוקים לאישור המינוי הינם‪:‬‬
‫לעניין היותו גורם חיצוני ולא עובד החברה‪ :‬מורכבות הפעילות בחברה והיקפה אינן מונעות מינוי מבקר‬
‫הפנים אשר אינו עובד החברה‪.‬‬
‫לעניין כשירותו‪ :‬רו"ח איליה הינו שותף במשרד רו"ח שמלווה את החברה בפרויקטים נוספים‪ .‬בביצוע‬
‫הביקורות‪ ,‬מסתייע רו"ח איליה בצוות עובדי משרדו‪ ,‬מידת היכרותו את תחומי פעילות החברה טובה‪ ,‬היקף‬
‫השעות שביכולתו להקצות למילוי תפקידו בחברה הינו ככל שיידרש ויקבע על ידי החברה והוא אינו מצוי‬
‫בניגוד עניינים בהתמנותו למבקר הפנים של החברה‪.‬‬
‫לאור כישוריו וניסיונו‪ ,‬רו"ח איליה ראוי להתמנות למבקר הפנים של החברה על פי כל דין‪ .‬על סמך כל אלה‬
‫החליטה וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאשר את מינויו של רו"ח איליה כמבקר הפנים‪.‬‬
‫ב‪9 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫ביום ‪ 29.12.2011‬דנה וועדת הביקורת בהמשך העסקתו של מבקר הפנים בהיותו גורם חיצוני ולא עובד‬
‫החברה וזאת כנדרש מחוזר המפקח ‪ "2007-9-14‬מערך הביקורת הפנימית בגוף מוסדי"‪ .‬הוועדה אישרה את‬
‫המשך כהונתו כמבקר הפנים של החברה‪.‬‬
‫)ג(‬
‫הפסקת כהונה‬
‫לא הופסקה כהונתו של מבקר הפנים בשנת הדוח‪.‬‬
‫)ד(‬
‫זהות הממונה על המבקר הפנימי‪:‬‬
‫הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר דירקטוריון‪.‬‬
‫)ה( תוכנית הביקורת )לחברה ולחברות בנות(‪:‬‬
‫תוכנית הביקורת הינה ל‪ 4 -‬שנים ומתבססת על תוצאות סקר הסיכונים לקביעת יעדי ביקורת וסקר‬
‫הסיכונים למניעת הונאות ומעילות אותם ביצע מבקר הפנים בחברה ואשר נדונו ואושרו על ידי וועדת‬
‫הביקורת של החברה‪ .‬הגורמים המעורבים בקביעת תוכנית הביקורת הינם יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מנכ"ל החברה‪,‬‬
‫וועדת הביקורת והמבקר הפנימי של החברה‪ .‬תוכנית הביקורת מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת‬
‫לסטות ממנה‪ ,‬בפיקוח וועדת הביקורת של החברה‪.‬‬
‫השיקולים בקביעת תכנית הביקורת‪ :‬ניסיון מקצועי‪ ,‬ממצאי דוחות ביקורת משנים קודמות‪ ,‬תוצאות סקר‬
‫הסיכונים למניעת מעילות והונאות וסקר הסיכונים לקביעת יעדי הביקורת הפנימית‪ ,‬פוטנציאל ליעילות‬
‫וחסכון‪ ,‬סיכונים טבועים בתחום הביטוח‪ ,‬רגולציה ותקנות החלות על התאגיד‪ ,‬נקודות תורפה הנראות‬
‫להנהלה ו‪/‬או לביקורת‪.‬‬
‫דוחות הביקורת הפנימית מוגשים ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬לחברי ועדת הביקורת ולמנכ"ל החברה‪ ,‬וכן למנכ"ל‬
‫החברה המבוקרת‪ ,‬במידה והביקורת נערכה באחת מחברות הבנות‪.‬‬
‫הביקורת הפנימית מבוצעת באופן שוטף בהתאם לתוכנית ביקורת פנימית שנתית ושינויים המתחייבים‪.‬‬
‫תוכנית הביקורת הפנימית השנתית כוללת גם סקירה וביקורת פנימית של פעילות חברות בנות כאשר כל‬
‫חברה נבדקת אחת לתקופה בהתאם לתוכנית הביקורת השנתית‪.‬‬
‫החברה ביצעה בתקופת הדיווח עסקאות על פי סעיף ‪ 270‬לחוק החברות‪ .‬הביקורת בוחנת בדיעבד את‬
‫תהליכי אישור העסקאות במסגרת דוחות ביקורת בנושא שנערכים על ידה על פי תוכנית העבודה‪.‬‬
‫)ו(‬
‫היקף ההעסקה‪:‬‬
‫בשנת ‪ 2012‬הושקעו ‪ 1,800‬שעות ביקורת פנים בחברה לבדה‪.‬‬
‫בעבודתו של מבקר הפנים הוא אינו מסתייע בגורמים פנימיים באופן שוטף‪.‬‬
‫הנימוקים לקביעת היקף ההעסקה‪ :‬היקף הביקורת הפנימית אמור לכסות אחת לתקופה את מרבית‬
‫הפעילויות המהותיות של החברה ולהערכת ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה ההיקף מאפשר‬
‫להגשים את מטרות הביקורת והינו סביר בנסיבות העניין‪.‬‬
‫)ז(‬
‫עריכת הביקורת‪:‬‬
‫הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לחוק הביקורת הפנימית‪ ,‬התשנ"ב ‪ ,1992 -‬כאמור בחוק החברות ובחוק‬
‫הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(‪ ,‬התשמ"א ‪ ,1981 -‬ובכפוף לתקני הביקורת הפנימית המקובלים בארץ‬
‫ובעולם‪ .‬הדירקטוריון‪ ,‬באמצעות ועדת הביקורת שלו‪ ,‬מפקח על עבודת מבקר הפנים‪.‬‬
‫)ח( גישה למידע‪:‬‬
‫למבקר הפנימי ולצוותו הוענקה גישה מלאה‪ ,‬בלתי מוגבלת ובלתי אמצעית למערכות המידע ולנתונים‬
‫כספיים לצורך הביקורת על פי סעיף ‪ 9‬לחוק הביקורת הפנימית‪.‬‬
‫)ט( דין וחשבון המבקר הפנימי‪:‬‬
‫דוחות הביקורת מוגשים בכתב‪ ,‬לאחר שמתקיימים דיונים עם המבוקרים על טיוטות דוחות הביקורת‪.‬‬
‫הדוחות מוגשים ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬וליו"ר וחברי וועדת הביקורת עם העתק למנכ"ל ובסמוך לאחר מכן‬
‫נידונים בוועדת הביקורת‪ .‬בנוסף‪ ,‬מוגשים לוועדת הביקורת דוחות מעקב אחר ביצוע המלצות המבקר‪.‬‬
‫בתקופת הדיווח התקיימו ‪ 7‬ישיבות של וועדת הביקורת של החברה במועדים הבאים‪,18.3.2012 ,26.1.2012 :‬‬
‫‪.25.12.2012 ,16.10.2012 ,14.8.2012 ,28.6.2012 ,29.4.2012‬‬
‫בכל הישיבות התקיימו דיונים בממצאי דוחות ביקורת שהגיש מבקר הפנים‪ ,‬לצד נושאים נוספים‪ ,‬ככל‬
‫שנדרשו‪ ,‬לסדר היום‪ ,‬לרבות נושאי תגמול‪ .‬ישיבת חודש יוני התקיימה‪ ,‬בחלקה‪ ,‬כישיבה משותפת עם וועדת‬
‫המאזן לדיון בנושא מסויים‪.‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬במהלך שנת ‪ 2012‬בוצעה בחינה בלתי תלויה של פעילות מערך הביקורת הפנימית של‬
‫החברה על ידי גורם בלתי תלוי שמינתה וועדת הביקורת‪ .‬תוצאות ההערכה וממצאיה נדונו בוועדת‬
‫הביקורת שהתקיימה ביום ‪ 16.10.2012‬ודווחו לדירקטוריון החברה בישיבתו שהתקיימה ביום ‪.16.10.2012‬‬
‫ב‪10-‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫עורכי הסקר ציינו‪ ,‬כי בהתאם להערכה‪ ,‬הביקורת הפנימית בחברה מבוצעת ברמה מקצועית גבוהה ועל פי‬
‫הסטנדרטים המקצועיים המקובלים‪ .‬בהתייחס לרוב המוחלט של היבטי העבודה ומאפייני הביקורת‬
‫הפנימית מתקיים ציות מלא לכללים המקצועיים ולנורמות מקובלות‪.‬‬
‫)י(‬
‫הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי‪:‬‬
‫לדעת הדירקטוריון ההיקף‪ ,‬האופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותוכנית עבודתו הינם סבירים בהתאם‬
‫לגודלה של החברה ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית במבטח‪ .‬המבקר הפנימי וצוותו‬
‫הינם בעלי השכלה רחבה ובעלי ניסיון רב בשוק הביטוח‪.‬‬
‫)יא( תגמול‪:‬‬
‫דרך תגמול מבקר הפנים היא תעריף המורכב מעלות לשעת עבודה מוכפל בשעות העבודה שהושקעו בפועל‪.‬‬
‫דירקטוריון החברה סבור כי דרך התגמול לו זוכה המבקר היא הדרך הטובה ביותר להבטיח את‬
‫אובייקטיביות הביקורת אותה עורך המבקר‪ .‬שכר המבקר הפנימי בשנת ‪ 2012‬הסתכם בסך של כ‪ 288 -‬אלפי‬
‫‪) ₪‬לא כולל מע"מ(‪.‬‬
‫‪ .9‬רואה החשבון המבקר‬
‫)א( שם משרד רואה החשבון המבקר של החברה וחברות הבנות‪ ,‬החל מ‪ ,1999 -‬הינו "קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את‬
‫קסירר" החברים ב‪ Ernst &Young -‬העולמית )להלן‪" :‬רואה החשבון המבקר"(‪.‬‬
‫החל מחודש אוקטובר ‪ 2010‬מכהן רו"ח יאיר קופל כשותף המטפל מטעם משרד רואה החשבון המבקר‬
‫המטפל בחברה‪.‬‬
‫)ב(‬
‫השכר הכולל באלפי ‪) ₪‬לא כולל מע"מ( לו זכאי רואה החשבון המבקר‪:‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪435‬‬
‫‪435‬‬
‫שכר בגין שירותי ביקורת‬
‫‬‫‬‫שכר בגין שירותים הקשורים לביקורת‬
‫‬‫‬‫שכר בגין שירותי מס מיוחדים‬
‫‬‫‬‫שכר בגין שירותים אחרים‬
‫‪435‬‬
‫‪435‬‬
‫סה"כ‬
‫)ג(‬
‫השעות שהושקעו על ידי רואה החשבון המבקר‪:‬‬
‫שעות בגין שירותי ביקורת‬
‫שעות בגין שירותים הקשורים‬
‫לביקורת‬
‫שעות בגין שירותי מס מיוחדים‬
‫שעות בגין שירותים אחרים‬
‫סה"כ‬
‫)ד(‬
‫‪2012‬‬
‫‪2,200‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2,090‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪2,200‬‬
‫‬‫‬‫‪2,090‬‬
‫לא חל כל שינוי מהותי בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד לעניין רואה החשבון המבקר‪.‬‬
‫)ה( לא חלה הפחתה בשכר הטרחה של רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .10‬בקרות ונהלים לגבי גילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי – ‪SOX 404‬‬
‫בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים ‪ 2010-9-7‬שעניינו "בקרה פנימית על דיווח כספי – הצהרות‪ ,‬דוחות‬
‫וגילויים" הטיל המפקח על חברות ביטוח חובה לצרף לדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים‪ ,‬הצהרות‬
‫שתיחתמנה על ידי המנכ"ל ומנהל הכספים של הגוף המוסדי‪ ,‬בדבר נאותות בקרות ונהלים של הגוף המוסדי‬
‫שתוכננו להבטיח כי מידע שהגוף המוסדי נדרש לגלות בדוחות‪ ,‬נרשם‪ ,‬מעובד‪ ,‬מסוכם ומדווח בהתאם לתקני‬
‫דיווח כספי בינלאומיים )‪ (IFRS‬והוראות הממונה על שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחסכון )להלן ‪ -‬הממונה(‪ .‬בקרות ונהלים‬
‫אלה כוללים‪ ,‬בין השאר‪ ,‬בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהגוף המוסדי או קופות הגמל שבניהולו‬
‫נדרשים לגלות‪ ,‬בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )‪ (IFRS‬והוראות הממונה‪ ,‬נצבר ומועבר להנהלת הגוף‬
‫המוסדי‪ ,‬לרבות למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים באופן המתאים‪ ,‬וזאת על מנת לאפשר קבלת החלטות במועד‬
‫המתאים‪ ,‬בהתייחס לדרישות הגילוי‪.‬‬
‫בקרות ונהלים לגבי הגילוי‪:‬‬
‫הנהלת החברה‪ ,‬בשיתוף המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של הגוף המוסדי‪ ,‬העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה‬
‫את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי‪.‬‬
‫על בסיס הערכה זו‪ ,‬מנכ"ל הגוף המוסדי וסמנכ"ל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי‬
‫הגילוי של הגוף המוסדי הנן אפקטיביות על מנת לרשום‪ ,‬לעבד‪ ,‬לסכם ולדווח על המידע שהגוף המוסדי נדרש‬
‫ב‪11-‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד‬
‫שנקבע בהוראות אלו‪.‬‬
‫בקרה פנימית על הדיווח הכספי‪:‬‬
‫במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף המוסדי‬
‫על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי‪ ,‬או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי‪ ,‬על הבקרה הפנימית של הגוף‬
‫המוסדי על דיווח כספי‪.‬‬
‫הצהרות המנכ"ל‪ ,‬סמנכ"ל הכספים‪ ,‬דוח ההנהלה והדירקטוריון בדבר אפקטיביות הבקרות והנהלים וקיומם וכן‬
‫דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי מצורפים מיד בסיום דוח‬
‫הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .11‬גילוי בדבר התקדמות ההיערכות ליישום דירקטיבת ‪Solvency II‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2008‬פרסם המפקח על הביטוח בישראל חוזר ‪ 2008-1-5‬בדבר כוונתו ליישם את הוראות הדירקטיבה‬
‫האירופאית ‪") Solvency II‬הדירקטיבה"( לגבי חברות ביטוח בישראל והורה להן להיערך באופן שיבטיח את‬
‫מוכנותן ליישום הדירקטיבה‪.‬‬
‫הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של הסיכונים להם חשופות חברות ביטוח וקביעת סטנדרטים לניהולם‬
‫ומדידתם‪ ,‬תוך מתן ביטוי בהקצאת ההון לסיכונים הגלומים בפעילותן )נדבך ‪ .(I‬לבד מההיבטים הכמותיים‪,‬‬
‫הדירקטיבה מתמקדת גם בפעילויות פיקוח ובקרה פנימיים )נדבך ‪ (II‬וכן במשמעת שוק‪ ,‬גילוי ודיווח )נדבך ‪.(III‬‬
‫בחודש ספטמבר ‪ ,2012‬פרסם המפקח על הביטוח מכתב "משטר כושר פירעון ישראלי" )שה‪ (2012-31381 .‬ובו‬
‫הודיע על כוונתו ליישם בישראל משטר כושר פירעון מבוסס סיכונים ברוח הדירקטיבה‪ ,‬זאת על רקע אי הוודאות‬
‫בנוגע ללוחות הזמנים ליישום הדירקטיבה באירופה‪ .‬המכתב מתייחס‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להיבטים הבאים‪ :‬ביצוע סקר‬
‫הערכה כמותי נוסף )‪ (IQIS – Israeli QIS‬על בסיס מאזני ‪ ;2011‬הנעת תהליך הערכה עצמית של סיכונים וכושר‬
‫פירעון )‪ (ORSA‬ומתווה למדרג התערבות פיקוחי ולהחלת דרישות ההון במתכונתן החדשה‪.‬‬
‫החברה ממשיכה להיערך ליישום הדירקטיבה‪ .‬במהלך שנת הדוח‪ ,‬נקטה החברה בצעדים הבאים‪:‬‬
‫‪ 11.1‬ועדת הדירקטוריון‪ ,‬שמונתה לשמש כוועדת פיקוח על תהליך היישום של הדירקטיבה‪ ,‬התכנסה במהלך‬
‫שנת הדוח לצורך דיון בהתקדמות הפרויקט‪.‬‬
‫‪ 11.2‬בוצע סקר ההערכה הכמותי )‪ (IQIS‬על בסיס נתוני מאזני ‪ ,2011‬ע"פ הנחייה לביצוע ‪) IQIS‬ח‪.‬ב ‪.(2012-1-6‬‬
‫תוצאות הסקר נידונו בדירקטוריון והוגשו למפקח על הביטוח בתאריך ‪.31.1.2013‬‬
‫‪ 11.3‬החברה‪ ,‬באמצעות מנורה מבטחים )דאז חברת האם(‪ ,‬התקשרה עם משרד רו"ח המבקר ארנסט אנד יאנג‬
‫לצורך סקירת תהליך החישוב ותוצאותיו‪ .‬הערות המבקר הופנו לטיפול הגורמים המקצועיים ומסקנות‬
‫סקירת הביניים נידונו בישיבת הצוות המפתח של החברה‪.‬‬
‫‪ 11.4‬בוצעו התאמות לתוכנית המיכונית במנורה מבטחים‪ ,‬חלקן על בסיס לקחים שהופקו מביצוע חישוב סקרי‬
‫ההשפעה הכמותיים‪ .‬בפרט‪ ,‬מנורה מבטחים שכרה מערכת ממוכנת המסייעת בחישוב דרישת ההון ע"פ‬
‫המודל הסטנדרטי במקביל‪ ,‬במחצ ית השנייה של השנה התבצע אפיון חלקי של הנתונים הדרושים לחישוב‬
‫ה ‪ IQIS‬כתשתית לבניית מאגר נתונים כולל במנורה מבטחים‪.‬‬
‫ראה גם ביאור ‪ 28‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ .12‬הון אנושי ודירקטוריון‬
‫‪ 12.1‬ביום ‪ 10.10.2012‬פרש לגמלאות מר דב בר דוד‪ ,‬שכיהן כסמנכ"ל‪ ,‬מנהל מערכות המידע של החברה‬
‫ובמקומו מונה מר עופר חן‪.‬‬
‫‪ 12.2‬ביום ‪ 31.12.2012‬פרשה הגב' דנה הלר מתפקידה כמנהלת הסיכונים של החברה‪ ,‬מכח הסכם למתן‬
‫שירותים עם חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )דאז חברת האם(‪ .‬נכון למועד חתימת הדוח‪ ,‬טרם מונה‬
‫בחברה מנהל סיכונים‪.‬‬
‫הנהלת החברה מודה לעובדיה וסוכניה על תרומתם לפיתוח החברה‪.‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫______________________‬
‫מנחם הרפז‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫פ"ת‪ 19 ,‬במרץ‪2013 ,‬‬
‫ב‪12-‬‬
‫_______________________‬
‫דן יצחקי‬
‫מנכ"ל‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה לגבי גילוי בדוח התקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫אני‪ ,‬דן יצחקי‪ ,‬מצהיר כי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫סקרתי את הדוח הרבעוני של שומרה חברה לביטוח בע"מ )להלן‪" :‬חברת הביטוח"( לרבעון שהסתיים ביום‬
‫‪) 31.12.2012‬להלן‪" :‬הדוח"(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בהתבסס על ידיעתי‪ ,‬הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה‬
‫מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו‪ ,‬לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים‪ ,‬לא יהיו מטעים‬
‫בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בהתבסס על ידיעתי‪ ,‬הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות‪,‬‬
‫מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את המצב הכספי‪ ,‬תוצאות הפעולות‪ ,‬השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים‬
‫של חברת הביטוח למועדים ולתקופות המכוסים בדוח‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי‬
‫הגילוי‪ 1‬ולבקרה הפנימית על דיווח כספי‪ 1‬של חברת הביטוח; וכן‪-‬‬
‫‪.5‬‬
‫)א(‬
‫קבענו בקרות ונהלים כאלה‪ ,‬או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה‪ ,‬המיועדים‬
‫להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח‪ ,‬מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת הביטוח‪,‬‬
‫בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;‬
‫)ב(‬
‫קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬המיועדת‬
‫לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים‬
‫בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )‪ (IFRS‬ולהוראות הממונה על שוק ההון;‬
‫)ג(‬
‫הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את‬
‫מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי‪ ,‬לתום התקופה המכוסה בדוח‬
‫בהתבסס על הערכתנו; וכן‪-‬‬
‫)ד(‬
‫גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון זה‬
‫שהשפיע באופן מהותי‪ ,‬או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי‪ ,‬על הבקרה הפנימית של חברת‬
‫הביטוח על דיווח כספי; וכן‪-‬‬
‫אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר‪ ,‬לדירקטוריון ולוועדת‬
‫המאזן של הדירקטוריון של חברת הביטוח‪ ,‬בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית‬
‫על דיווח כספי‪:‬‬
‫)א(‬
‫את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית‬
‫על דיווח כספי‪ ,‬אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח לרשום‪ ,‬לעבד‪ ,‬לסכם ולדווח‬
‫על מידע כספי; וכן‪-‬‬
‫)ב(‬
‫כל תרמית‪ ,‬בין מהותית ובין שאינה מהותית‪ ,‬בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים‬
‫שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫‪19.3.2013‬‬
‫תאריך‬
‫דן יצחקי‪ ,‬מנכ"ל‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫שם ותפקיד‬
‫חתימה‬
‫‪ 1‬כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים ‪ 2010-9-7‬לענין בקרה פנימית על דיווח כספי – הצהרות‪ ,‬דוחות וגילויים‪.‬‬
‫ב‪13-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה לגבי גילוי בדוח התקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫אני‪ ,‬שחר בראל‪ ,‬מצהיר כי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫סקרתי את הדוח הרבעוני של שומרה חברה לביטוח בע"מ )להלן‪" :‬חברת הביטוח"( לרבעון שהסתיים ביום‬
‫‪) 31.12.2012‬להלן‪" :‬הדוח"(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בהתבסס על ידיעתי‪ ,‬הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה‬
‫מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו‪ ,‬לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים‪ ,‬לא יהיו מטעים‬
‫בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בהתבסס על ידיעתי‪ ,‬הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות‪,‬‬
‫מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את המצב הכספי‪ ,‬תוצאות הפעולות‪ ,‬השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים‬
‫של חברת הביטוח למועדים ולתקופות המכוסים בדוח‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי‬
‫הגילוי‪ 2‬ולבקרה הפנימית על דיווח כספי‪ 2‬של חברת הביטוח; וכן‪-‬‬
‫‪.5‬‬
‫)א(‬
‫קבענו בקרות ונהלים כאלה‪ ,‬או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה‪ ,‬המיועדים‬
‫להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח‪ ,‬מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת הביטוח‪,‬‬
‫בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;‬
‫)ב(‬
‫קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬המיועדת‬
‫לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים‬
‫בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )‪ (IFRS‬ולהוראות הממונה על שוק ההון;‬
‫)ג(‬
‫הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את‬
‫מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי‪ ,‬לתום התקופה המכוסה בדוח‬
‫בהתבסס על הערכתנו; וכן‪-‬‬
‫)ד(‬
‫גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון זה‬
‫שהשפיע באופן מהותי‪ ,‬או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי‪ ,‬על הבקרה הפנימית של חברת‬
‫הביטוח על דיווח כספי; וכן‪-‬‬
‫אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר‪ ,‬לדירקטוריון ולוועדת‬
‫המאזן של הדירקטוריון של חברת הביטוח‪ ,‬בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית‬
‫על דיווח כספי‪:‬‬
‫)א(‬
‫את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית‬
‫על דיווח כספי‪ ,‬אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח לרשום‪ ,‬לעבד‪ ,‬לסכם‬
‫ולדווח על מידע כספי; וכן‪-‬‬
‫)ב(‬
‫כל תרמית‪ ,‬בין מהותית ובין שאינה מהותית‪ ,‬בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים‬
‫שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫‪19.3.2013‬‬
‫תאריך‬
‫שחר בראל‪ ,‬רו"ח‪ ,‬סמנכ"ל כספים‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫שם ותפקיד‬
‫חתימה‬
‫‪ 2‬כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים ‪ 2010-9-7‬לעניין בקרה פנימית על דיווח כספי – הצהרות‪ ,‬דוחות וגילויים‪.‬‬
‫ב‪14-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ב' – דוח דירקטוריון‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫הנדון‪ :‬דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי‬
‫‪.1‬‬
‫ההנהלה‪ ,‬בפיקוח הדירקטוריון‪ ,‬של שומרה חברה לביטוח בע"מ )להלן‪" :‬חברת הביטוח"( אחראית‬
‫לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי‪ .‬מערכת הבקרה הפנימית של חברת הביטוח‬
‫תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של חברת הביטוח לגבי הכנה והצגה‬
‫נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )‪ (IFRS‬והוראות המפקח על‬
‫הביטוח‪ ,‬לרבות הדיווחים הנגזרים מהדוחות הכספיים המוגשים לממונה או המפורסמים לציבור הרחב‪.‬‬
‫ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן‪ ,‬לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות‪ .‬לפיכך גם אם‬
‫נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה‬
‫ולהצגה של דוח כספי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות‬
‫בהתאם להרשאות ההנהלה‪ ,‬הנכסים מוגנים‪ ,‬והרישומים החשבונאיים מהימנים‪ .‬בנוסף‪ ,‬ההנהלה בפיקוח‬
‫הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים )‪ (monitor‬ביצוע‪,‬‬
‫לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הנהלת חברת הביטוח בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של חברת הביטוח‬
‫על דיווח כספי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2012‬בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של‬
‫‪ ,(COSO) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission‬ובמודל ‪Control‬‬
‫)‪ Objectives for Information and related Technology (COBIT‬בתהליכי ה‪.ITGC -‬‬
‫בהתבסס על הערכה זו‪ ,‬ההנהלה מאמינה )‪ (believes‬כי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2012‬הבקרה הפנימית של חברת‬
‫הביטוח על דיווח כספי הינה אפקטיבית‪.‬‬
‫מנחם הרפז‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫שם ותפקיד‬
‫חתימה‬
‫דן יצחקי‪ ,‬מנכ"ל‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫שם ותפקיד‬
‫חתימה‬
‫שחר בראל‪ ,‬רו"ח‪ ,‬סמנכ"ל כספים‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫שם ותפקיד‬
‫חתימה‬
‫‪19.3.2013‬‬
‫תאריך אישור הדוח‬
‫ב‪15-‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רח' עמינדב ‪,3‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪76076‬‬
‫טל‪03-6232525 .‬‬
‫פקס ‪03-5622555‬‬
‫‪www.ey.com/il‬‬
‫דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות‬
‫של שומרה חברה לביטוח בע"מ– בקרה פנימית על דיווח כספי‬
‫ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של שומרה חברה לביטוח בע"מ והחברות בנות שלה (להלן ‪ -‬החברה) ליום ‪13‬‬
‫בדצמבר ‪ ,2132‬בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה‪Committee of -‬‬
‫‪( Sponsoring Organizations of the Treadway Commission‬להלן ‪ .)COSO -‬הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום‬
‫בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬הנכללת בדוח‬
‫הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף‪ .‬אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה הפנימית על‬
‫דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה‪ (PCAOB) Public Company Accounting Oversight Board-‬בארה"ב בדבר ביקורת של‬
‫בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל‪ .‬על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את‬
‫הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קויימה‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בקרה פנימית אפקטיבית על‬
‫דיווח כספי‪ .‬ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית‪ ,‬וכן‬
‫בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך‪ .‬ביקורתנו כללה גם ביצוע‬
‫נהלים אחרים שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו‪.‬‬
‫בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי‬
‫וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (‪ )IFRS‬ובהתאם לדרישות הגילוי‬
‫שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א‪ .3893-‬בקרה פנימית על‬
‫דיווח כספי של חברה כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר‪ )3( :‬מתייחסים לניהול רשומות אשר‪ ,‬בפירוט סביר‪ ,‬משקפות‬
‫במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה (לרבות הוצאתם מרשותה) (‪ )2‬מספקים מידה סבירה של‬
‫ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (‪ )IFRS‬ובהתאם‬
‫לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א‪3893-‬‬
‫ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה; ו‪ )1(-‬מספקים‬
‫מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה‪ ,‬שימוש או העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי מורשים של‬
‫נכסי החברה‪ ,‬שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בשל מגבלותיה המובנות‪ ,‬בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית‪ .‬כמו כן‪ ,‬הסקת מסקנות‬
‫לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים‬
‫בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬החברה קיימה‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום ‪ 13‬בדצמבר‪ 2132 ,‬בהתבסס‬
‫על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ‪.COSO‬‬
‫ביקרנו גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ ,‬את הדוחות הכספיים של החברה לימים ‪ 13‬בדצמבר‪ 2132 ,‬ו‪ 2133-‬ולכל‬
‫אחת מהשנים שהסתיימו בימים ‪ 13‬בדצמבר‪ 2133 ,2132 ,‬ו‪ 2131-‬והדוח שלנו מיום ‪ 38‬במרס‪ ,2131 ,‬כלל חוות דעת בלתי‬
‫מסויגת על אותם דוחות כספיים וכן הפניית תשומת לב לאמור בבאור ‪(11‬א) לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר חשיפה‬
‫לאישור תובענות כייצוגיות‪.‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רואי חשבון‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪ 38‬במרס‪2131 ,‬‬
‫ב‪31 -‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫דוחות כספיים מאוחדים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫דוחות כספיים מאוחדים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫דף‬
‫‪2‬‬
‫דוח רואה החשבון המבקר‬
‫דוחות מאוחדים על המצב הכספי‬
‫‪3-4‬‬
‫דוחות מאוחדים על רווח או הפסד‬
‫‪5‬‬
‫דוחות מאוחדים על הרווח הכולל‬
‫‪6‬‬
‫דוחות מאוחדים על השינויים בהון‬
‫‪7-9‬‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫‪10-12‬‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫‪13-100‬‬
‫נספח א לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫‪101-111‬‬
‫‪----------------‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רח' עמינדב ‪,3‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪76076‬‬
‫טל‪03-6232525 .‬‬
‫פקס ‪03-5622555‬‬
‫‪www.ey.com/il‬‬
‫דוח רואה החשבון המבקר‬
‫לבעלי המניות של שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫ביקרנו את המידע הכספי המצורף של שומרה חברה לביטוח בע"מ וחברות הבנות שלה )להלן ‪ -‬הקבוצה( הכולל את הדוחות‬
‫המאוחדים על המצב הכספי לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬ו‪ 2011 -‬ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד‪ ,‬הרווח הכולל‪ ,‬השינויים‬
‫בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים ‪ 31‬בדצמבר‪ 2011 ,2012 ,‬ו‪ .2010 -‬דוחות כספיים אלה הינם באחריות‬
‫הדירקטוריון וההנהלה של החברה‪ .‬אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ ,‬לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה‬
‫חשבון(‪ ,‬התשל"ג‪ .1973-‬על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין‬
‫בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית‪ .‬ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על‪-‬ידי הדירקטוריון וההנהלה של‬
‫החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬בהתבסס על ביקורתנו‪ ,‬הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את המצב‬
‫הכספי המאוחד של החברה לימים ‪ 31‬בדצמבר‪ 2012 ,‬ו‪ 2011-‬ואת תוצאות הפעולות המאוחדות‪ ,‬השינויים בהון ותזרימי המזומנים‬
‫המאוחדים לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים ‪ 31‬בדצמבר‪ 2011 ,2012 ,‬ו‪ ,2010 -‬בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )‪(IFRS‬‬
‫ובהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(‪ ,‬התשמ"א ‪.1981-‬‬
‫ביקרנו גם בהתאם לתקני ה‪ PCAOB -‬בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬כפי שאומצו על ידי לשכת רואי‬
‫החשבון בישראל‪ ,‬את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2012 ,‬בהתבסס על קריטריונים שנקבעו‬
‫במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ‪ COSO‬והדוח שלנו מיום ‪ 19‬במרס‪ 2013 ,‬כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על‬
‫אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה‪.‬‬
‫מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל‪ ,‬הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור ‪)30‬א( לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר חשיפה‬
‫לאישור תובענות כייצוגיות‪.‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רואי חשבון‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪ 19‬במרס‪2013 ,‬‬
‫ג‪2-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על המצב הכספי‬
‫נכסים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫באור‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫‪4‬‬
‫‪21,521‬‬
‫‪21,892‬‬
‫נכסים בגין הטבות לעובדים‬
‫‪15‬‬
‫‪816‬‬
‫‪782‬‬
‫נכסי מסים נדחים‬
‫‪14‬‬
‫‪68‬‬
‫‪7,468‬‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫‪13‬‬
‫‪61,620‬‬
‫‪53,545‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪5‬‬
‫‪28,392‬‬
‫‪24,141‬‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫‪7‬‬
‫‪11,091‬‬
‫‪12,531‬‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫‪13‬‬
‫‪114,180‬‬
‫‪105,815‬‬
‫‪159‬‬
‫‪82‬‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫‪8‬‬
‫‪18,575‬‬
‫‪15,261‬‬
‫פרמיות לגבייה‬
‫‪9‬‬
‫‪115,184‬‬
‫‪99,269‬‬
‫השקעות פיננסיות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫‪10‬‬
‫נכסי מסים שוטפים‬
‫מניות‬
‫אחרות‬
‫סך הכל השקעות פיננסיות‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪11‬‬
‫סך כל הנכסים‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫ג‪3-‬‬
‫‪793,224‬‬
‫‪363,269‬‬
‫‪703,634‬‬
‫‪291,997‬‬
‫‪28,894‬‬
‫‪83,550‬‬
‫‪1,268,937‬‬
‫‪92,713‬‬
‫‪31,490‬‬
‫‪59,512‬‬
‫‪1,086,633‬‬
‫‪72,986‬‬
‫‪1,733,256‬‬
‫‪1,500,405‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על המצב הכספי‬
‫הון והתחייבויות‬
‫באור‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הון‪:‬‬
‫הון מניות‬
‫פרמיה על מניות‬
‫קרנות הון‬
‫יתרת עודפים‬
‫‪78,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪28,612‬‬
‫‪175,505‬‬
‫‪78,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪6,307‬‬
‫‪117,049‬‬
‫‪12‬‬
‫סך הכל הון‬
‫‪284,428‬‬
‫‪203,667‬‬
‫התחייבויות‪:‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫‪13‬‬
‫‪1,268,707‬‬
‫‪1,132,628‬‬
‫התחייבויות בגין מסים נדחים‬
‫‪14‬‬
‫‪7,103‬‬
‫‪1,158‬‬
‫התחייבויות בגין הטבות לעובדים‬
‫‪15‬‬
‫‪1,798‬‬
‫‪1,615‬‬
‫‪5,548‬‬
‫‪5,869‬‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫‪16‬‬
‫‪100,578‬‬
‫‪87,775‬‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫‪17‬‬
‫‪65,094‬‬
‫‪67,693‬‬
‫סך כל ההתחייבויות‬
‫‪1,448,828‬‬
‫‪1,296,738‬‬
‫סך כל ההון וההתחייבויות‬
‫‪1,733,256‬‬
‫‪1,500,405‬‬
‫התחייבות בגין מסים שוטפים‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫‪ 19‬במרס‪2013 ,‬‬
‫תאריך אישור הדוחות הכספיים‬
‫דן יצחקי‬
‫מנהל כללי‬
‫מנחם הרפז‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫ג‪4-‬‬
‫שחר בראל‪ ,‬רו"ח‬
‫סמנכ"ל כספים‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על רווח או הפסד‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫באור‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי למניה(‬
‫‪639,335‬‬
‫‪39,310‬‬
‫‪550,783‬‬
‫‪35,561‬‬
‫‪518,637‬‬
‫‪31,398‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪18‬‬
‫‪600,025‬‬
‫‪515,222‬‬
‫‪487,239‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫הכנסות אחרות‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪52,435‬‬
‫‪28,463‬‬
‫‪636‬‬
‫‪44,079‬‬
‫‪24,659‬‬
‫‪762‬‬
‫‪66,158‬‬
‫‪14,664‬‬
‫‪291‬‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫‪681,559‬‬
‫‪584,722‬‬
‫‪568,352‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ושינוי‬
‫בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫‪445,157‬‬
‫‪395,278‬‬
‫‪391,574‬‬
‫‪28,874‬‬
‫‪22,376‬‬
‫‪29,717‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‪ ,‬בשייר‬
‫‪22‬‬
‫‪416,283‬‬
‫‪372,902‬‬
‫‪361,857‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות אחרות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪141,852‬‬
‫‪27,496‬‬
‫‪1,549‬‬
‫‪4,225‬‬
‫‪118,667‬‬
‫‪26,417‬‬
‫‪1,519‬‬
‫‪4,190‬‬
‫‪108,904‬‬
‫‪22,852‬‬
‫‪852‬‬
‫‪3,227‬‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫‪591,405‬‬
‫‪523,695‬‬
‫‪497,692‬‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫‪90,154‬‬
‫‪61,027‬‬
‫‪70,660‬‬
‫‪31,698‬‬
‫‪21,269‬‬
‫‪26,148‬‬
‫‪58,456‬‬
‫‪39,758‬‬
‫‪44,512‬‬
‫‪0.79‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪0.60‬‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫‪14‬‬
‫רווח נקי‬
‫רווח נקי למניה )בש"ח(‬
‫‪27‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫ג‪5-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על הרווח הכולל‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪58,456‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪39,758‬‬
‫‪44,512‬‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר‪:‬‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח‬
‫והפסד‬
‫הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח‬
‫והפסד‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על הכנסה‬
‫הטבת מס )מסים על הכנסה( המתייחסים לרכיבים של רווח )הפסד( כולל אחר‬
‫‪31,758‬‬
‫)‪(36,222‬‬
‫‪13,913‬‬
‫)‪(1,966‬‬
‫‪3,410‬‬
‫)‪(12,180‬‬
‫‪2,593‬‬
‫‪32,385‬‬
‫)‪(11,642‬‬
‫‪8,347‬‬
‫)‪(24,465‬‬
‫‪8,220‬‬
‫‪1,078‬‬
‫‪2,811‬‬
‫)‪(564‬‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר‪ ,‬נטו‬
‫‪20,743‬‬
‫)‪(16,245‬‬
‫‪2,247‬‬
‫סה"כ רווח כולל‬
‫‪79,199‬‬
‫‪23,513‬‬
‫‪46,759‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫ג‪6-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על השינויים בהון‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫קרן הון בגין‬
‫קרן הון‬
‫נכסים‬
‫בגין‬
‫פיננסיים‬
‫עסקאות‬
‫זמינים‬
‫עם בעל‬
‫למכירה‬
‫שליטה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫יתרת‬
‫עודפים‬
‫סה"כ הון‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2012 ,‬‬
‫‪78,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪4,973‬‬
‫‪1,334‬‬
‫‪117,049‬‬
‫‪203,667‬‬
‫רווח נקי‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח‬
‫והפסד‬
‫הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד‬
‫מסים על הכנסה המתייחסים לרכיבים של רווח כולל אחר‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪31,758‬‬
‫‪58,456‬‬
‫‪-‬‬
‫‪58,456‬‬
‫‪31,758‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(1,966‬‬
‫‪2,593‬‬
‫)‪(11,642‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(1,966‬‬
‫‪2,593‬‬
‫)‪(11,642‬‬
‫סה"כ רווח כולל אחר‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20,743‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20,743‬‬
‫סה"כ רווח כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20,743‬‬
‫‪58,456‬‬
‫‪79,199‬‬
‫עסקאות עם בעל שליטה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,562‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,562‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫‪78,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪6,535‬‬
‫‪22,077‬‬
‫‪175,505‬‬
‫‪284,428‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫ג‪7-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על השינויים בהון‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫קרן הון בגין‬
‫קרן הון‬
‫נכסים‬
‫בגין‬
‫פיננסיים‬
‫עסקאות‬
‫זמינים‬
‫עם בעל‬
‫למכירה‬
‫שליטה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫יתרת‬
‫עודפים‬
‫סה"כ הון‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2011 ,‬‬
‫‪69,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪3,824‬‬
‫‪17,579‬‬
‫‪86,291‬‬
‫‪179,005‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪39,758‬‬
‫‪39,758‬‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח‬
‫והפסד‬
‫הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד‬
‫הטבת מס המתייחסת לרכיבים של הפסד כולל אחר‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(36,222‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(36,222‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪3,410‬‬
‫‪8,347‬‬
‫‪8,220‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪3,410‬‬
‫‪8,347‬‬
‫‪8,220‬‬
‫סה"כ הפסד כולל אחר‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(16,245‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(16,245‬‬
‫סה"כ רווח )הפסד( כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(16,245‬‬
‫‪39,758‬‬
‫‪23,513‬‬
‫הנפקת מניות הטבה‬
‫‪9,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(9,000‬‬
‫‪-‬‬
‫עסקאות עם בעל שליטה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,149‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,149‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪78,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪4,973‬‬
‫‪1,334‬‬
‫‪117,049‬‬
‫‪203,667‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫ג‪8-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על השינויים בהון‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫קרן הון בגין‬
‫קרן הון‬
‫נכסים‬
‫בגין‬
‫פיננסיים‬
‫עסקאות‬
‫זמינים‬
‫עם בעל‬
‫למכירה‬
‫שליטה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫יתרת‬
‫עודפים‬
‫סה"כ הון‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2010 ,‬‬
‫‪69,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪6,895‬‬
‫‪15,332‬‬
‫‪41,779‬‬
‫‪135,317‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪44,512‬‬
‫‪44,512‬‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח‬
‫והפסד‬
‫הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד‬
‫מסים על הכנסה המתייחסים לרכיבים של רווח כולל אחר‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪13,913‬‬
‫‪-‬‬
‫‪13,913‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(12,180‬‬
‫‪1,078‬‬
‫)‪(564‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(12,180‬‬
‫‪1,078‬‬
‫)‪(564‬‬
‫סה"כ רווח כולל אחר‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,247‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,247‬‬
‫סה"כ רווח כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,247‬‬
‫‪44,512‬‬
‫‪46,759‬‬
‫עסקאות עם בעל שליטה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3,071‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3,071‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫‪69,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪3,824‬‬
‫‪17,579‬‬
‫‪86,291‬‬
‫‪179,005‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫ג‪9-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת‪ -‬נספח א‬
‫‪29,182‬‬
‫‪11,900‬‬
‫‪22,484‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות השקעה‬
‫השקעה ברכוש קבוע‬
‫רכישת פעילות‬
‫השקעה בנכסים בלתי מוחשיים‬
‫תמורה ממימוש רכוש קבוע‬
‫)‪(6,558‬‬
‫‬‫)‪(2,879‬‬
‫‪680‬‬
‫)‪(3,980‬‬
‫)‪(18,975‬‬
‫)‪(2,772‬‬
‫‪603‬‬
‫)‪(3,382‬‬
‫‬‫)‪(1,798‬‬
‫‪758‬‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה‬
‫)‪(8,757‬‬
‫)‪(25,124‬‬
‫)‪(4,422‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות מימון‬
‫קבלת הלוואות מבעל שליטה‬
‫פירעון הלוואות ושטרי הון מבעל שליטה‬
‫‬‫)‪(698‬‬
‫‪22,012‬‬
‫)‪(3,668‬‬
‫‬‫)‪(2,732‬‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון‬
‫)‪(698‬‬
‫‪18,344‬‬
‫)‪(2,732‬‬
‫עלייה במזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪19,727‬‬
‫‪5,120‬‬
‫‪15,330‬‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה‬
‫‪72,986‬‬
‫‪67,866‬‬
‫‪52,536‬‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה‬
‫‪92,713‬‬
‫‪72,986‬‬
‫‪67,866‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫ג‪10-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נספח א ‪ -‬תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת *(‬
‫רווח לשנה‬
‫‪58,456‬‬
‫‪39,758‬‬
‫‪44,512‬‬
‫התאמות לסעיפי רווח והפסד‪:‬‬
‫הפסדים )רווחים(‪ ,‬נטו מהשקעות פיננסיות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫השקעות אחרות‬
‫)‪(35,244‬‬
‫)‪(12,212‬‬
‫‪837‬‬
‫)‪(3,385‬‬
‫)‪(28,407‬‬
‫)‪(13,629‬‬
‫‪2,925‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(37,793‬‬
‫)‪(12,443‬‬
‫)‪(2,617‬‬
‫)‪(6,765‬‬
‫הוצאות מימון בגין התחייבויות פיננסיות‬
‫‪2,838‬‬
‫‪5,703‬‬
‫‪2,526‬‬
‫הפסד ממימוש רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫‪55‬‬
‫‪93‬‬
‫‪207‬‬
‫שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה‬
‫‪81‬‬
‫)‪(220‬‬
‫)‪(371‬‬
‫פחת והפחתות‪:‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫‪2,931‬‬
‫‪3,250‬‬
‫‪2,856‬‬
‫‪3,084‬‬
‫‪2,761‬‬
‫‪2,493‬‬
‫שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫‪136,079‬‬
‫‪140,887‬‬
‫‪122,710‬‬
‫שינוי בנכסי ביטוח משנה‬
‫שינוי בהוצאות רכישה נדחות‬
‫)‪(8,365‬‬
‫)‪(8,075‬‬
‫)‪(11,853‬‬
‫)‪(7,351‬‬
‫)‪(17,606‬‬
‫)‪(2,121‬‬
‫מסים על הכנסה‬
‫‪31,698‬‬
‫‪21,269‬‬
‫‪26,148‬‬
‫שינויים בסעיפים מאזניים אחרים‪:‬‬
‫השקעות פיננסיות‪:‬‬
‫רכישות‪ ,‬נטו של השקעות פיננסיות‬
‫)‪(138,256‬‬
‫)‪(139,893‬‬
‫)‪(100,620‬‬
‫פרמיות לגבייה‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫)‪(15,915‬‬
‫)‪(3,314‬‬
‫‪12,882‬‬
‫‪149‬‬
‫)‪(16,190‬‬
‫)‪(4,004‬‬
‫‪8,355‬‬
‫‪300‬‬
‫)‪(7,049‬‬
‫‪1,339‬‬
‫)‪(6,842‬‬
‫‪853‬‬
‫סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‬
‫)‪(33,966‬‬
‫)‪(36,079‬‬
‫)‪(35,190‬‬
‫*( תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת כוללים רכישות ומכירות נטו של‬
‫השקעות פיננסיות הנובעות מהפעילות בגין חוזי ביטוח‪.‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫ג‪11-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נספח א ‪ -‬תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )המשך(‬
‫מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור ‪:‬‬
‫ריבית ששולמה‬
‫ריבית שהתקבלה‬
‫דיבידנד שהתקבל‬
‫מסים ששולמו‬
‫מסים שהתקבלו‬
‫סך הכל תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת‬
‫)‪(1,429‬‬
‫‪36,062‬‬
‫‪1,218‬‬
‫)‪(32,225‬‬
‫‪1,066‬‬
‫)‪(146‬‬
‫‪37,088‬‬
‫‪1,554‬‬
‫)‪(30,573‬‬
‫‪298‬‬
‫)‪(107‬‬
‫‪34,229‬‬
‫‪1,074‬‬
‫)‪(24,397‬‬
‫‪2,363‬‬
‫‪4,692‬‬
‫‪8,221‬‬
‫‪13,162‬‬
‫‪29,182‬‬
‫‪11,900‬‬
‫‪22,484‬‬
‫נספח ב' ‪ -‬פעילות שאינה במזומן‬
‫ייעוד נדל"ן להשקעה לרכוש קבוע‬
‫‪1,359‬‬
‫‬‫‪1,359‬‬
‫מכירת נכסים לא מוחשיים כנגד חייבים‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫ג‪12-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪180‬‬
‫‪180‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :1‬‬
‫כללי‬
‫א‪.‬‬
‫תיאור כללי של הקבוצה ופעילותה‬
‫‪ .1‬כללי‪:‬‬
‫החברה הינה חברת ביטוח ישראלית הפועלת בתחומי הביטוח הכללי )אלמנטרי( בעיקר בתחום ביטוחי‬
‫הפרט‪ ,‬וזאת באמצעות סוכני ביטוח נבחרים‪ .‬כתובתה הראשית הינה רחוב הסיבים ‪ ,23‬קריית מטלון‪,‬‬
‫פ"ת‪.‬‬
‫מניות החברה אינן נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2012 ,‬כוללים את אלה של החברה ושל‬
‫החברות הבנות שלה )להלן יחד‪ -‬הקבוצה(‪.‬‬
‫לתאריך הדיווח‪ ,‬מניות החברה מוחזקות במלואן על ידי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ המוחזקת במלואה‬
‫על ידי מנורה מבטחים החזקות בע"מ‪ ,‬שהינה חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה‬
‫לניירות ערך בתל אביב בע"מ‪.‬‬
‫ביום ‪ 31‬בינואר‪ 2013 ,‬חילקה מנורה מבטחים ביטוח בע"מ את מלוא החזקותיה בחברה‪ ,‬לרבות שטרי‬
‫הון‪ ,‬כדיבידנד בעין למנורה מבטחים החזקות בע"מ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫בדוחות כספיים אלה ‪:‬‬
‫ שומרה חברה לביטוח בע"מ‪.‬‬‫החברה‬
‫הקבוצה‬
‫ החברה‪ ,‬שומרה נדל"ן בע"מ‪ ,‬סיני סוכנות לביטוח בע"מ וארנון את וינשטוק סוכנות‬‫לביטוח )‪ (1989‬בע"מ‪.‬‬
‫חברות מאוחדות‬
‫ חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתה ב‪ ((2008) IAS 27-‬ואשר דוחותיהן‬‫מאוחדים עם דוחות החברה‪.‬‬
‫החברה האם‬
‫‪ -‬מנורה מבטחים ביטוח בע"מ‪.‬‬
‫החברה האם הסופית ‪ -‬מנורה מבטחים החזקות בע"מ‪.‬‬
‫צדדים קשורים‬
‫‪ -‬כהגדרתם ב‪.IAS 24-‬‬
‫בעלי עניין ובעל‬
‫שליטה‬
‫‪ -‬כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(‪ ,‬התש"ע ‪.2010-‬‬
‫המפקח‬
‫‪ -‬המפקח על הביטוח‪.‬‬
‫חוק הפיקוח‬
‫‪ -‬חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(‪ ,‬התשמ"א‪.1981-‬‬
‫תקנות ההון‬
‫ תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(‪ ,‬התשנ"ח‪,1998-‬‬‫על תיקונן‪.‬‬
‫תקנות דרכי השקעה ‪ -‬תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים‬
‫מוסדיים(‪ ,‬התשע"ב – ‪.2012‬‬
‫החדשות‬
‫תקנות פרטי דין‬
‫וחשבון‬
‫‪-‬‬
‫חוזי ביטוח‬
‫ חוזים לפיהם צד אחד )המבטח( לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר )בעל‬‫הפוליסה(‪ ,‬על ידי הסכמה לפצות את בעל הפוליסה אם אירוע עתידי לא ודאי מוגדר‬
‫)מקרה הביטוח( ישפיע באופן שלילי על בעל הפוליסה‪.‬‬
‫תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(‪ ,‬התשנ"ח‪.1998-‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי‬
‫ביטוח‬
‫‪ -‬עתודות ביטוח ותביעות תלויות במגזר הפעילות ביטוח כללי‪.‬‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫‪ -‬חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות‪.‬‬
‫פרמיות‬
‫‪ -‬פרמיות לרבות דמים‪.‬‬
‫פרמיות שהורווחו‬
‫‪ -‬פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח‪.‬‬
‫מדד‬
‫דולר‬
‫ מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪.‬‬‫ דולר של ארה"ב‪.‬‬‫ג‪13-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית‬
‫א‪.‬‬
‫בסיס הצגת הדוחות הכספיים‬
‫‪.1‬‬
‫בסיס המדידה‬
‫הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות‪ ,‬למעט נדל"ן להשקעה‪ ,‬נכסים פיננסיים זמינים‬
‫למכירה‪ ,‬נכסים והתחייבויות פיננסיות )כולל מכשירים נגזרים( המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד‬
‫והתחייבויות ביטוחיות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים‬
‫דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן ‪.(IFRS -‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו בחוק הפיקוח על שירותים‬
‫פיננסיים )ביטוח(‪ ,‬התשמ"א ‪ 1981‬והתקנות שהותקנו על פיו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מדיניות חשבונאית עקבית ויישום לראשונה של תקני‬
‫‪IFRS‬‬
‫המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות‪ ,‬למעט‬
‫אם נאמר אחרת‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עיקרי השיקולים‪ ,‬האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים‬
‫השיקולים‬
‫בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה שקלה ההנהלה את הנושאים הבאים‪ ,‬שלהם‬
‫ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫סיווג ויעוד ההשקעות הפיננסיות‬
‫הנהלת החברה הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד‪.‬‬
‫השקעות המוחזקות לפדיון‪.‬‬
‫הלוואות וחייבים‪.‬‬
‫נכסים פיננסיים זמינים למכירה‪.‬‬
‫ראה סעיף ח' ובאור ‪ 10‬להלן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫עסקאות עם בעל השליטה‬
‫החברה הנפיקה שטרי הון לזמן ארוך לבעל שליטה שאינם בתנאי שוק‪ .‬החברה מטפלת בעסקאות אלה‬
‫כנושאות הטבה הונית‪ ,‬במקביל להכרה בהן לפי שווי הוגן בהתאם ל‪ IAS 39 -‬ולפיכך סכום ההטבה‬
‫נזקף להון‪ ,‬ומשקף את ההפרש בין השווי ההוגן כאמור לבין התנאים בעסקה‪ .‬לצורך קביעת סכום‬
‫ההטבה ההונית נדרשת החברה לאמוד את תנאי השוק ביום העסקה‪ .‬ראה מידע נוסף בבאור ‪) 12‬ד(‬
‫ובבאור ‪ 17‬להלן‪.‬‬
‫אומדנים והנחות‬
‫בעת הכנת הדוחות הכספיים‪ ,‬נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים‪ ,‬הערכות והנחות המשפיעים על יישום‬
‫המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים‪ ,‬התחייבויות‪ ,‬הכנסות והוצאות‪ .‬האומדנים‬
‫וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף‪ .‬השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה‬
‫השינוי באומדן‪.‬‬
‫להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים‬
‫שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של נכסים‬
‫והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת‪:‬‬
‫ג‪14-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫עיקרי השיקולים‪ ,‬האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(‬
‫אומדנים והנחות )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח מבוססות על שיטות הערכה אקטוארית ועל הנחות המפורטות בבאור‬
‫‪ 28‬להלן‪.‬‬
‫ההערכות האקטואריות וההנחות השונות נעשות על סמך ניסיון העבר ומבוססות‪ ,‬בעיקר‪ ,‬על כך‬
‫שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד‪ .‬השתנות בגורמי הסיכון‪ ,‬בשכיחות‬
‫האירועים או בחומרתם‪ ,‬וכן שינוי המצב המשפטי עשויים להשפיע באופן מהותי על גובה‬
‫ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח‪ .‬לגבי ניתוחי רגישות של הסיכון הביטוחי ראה באור ‪ 28‬להלן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תביעות משפטיות‬
‫נגד החברה תלויות ועומדות תביעות משפטיות וכן בקשות לאישור תובענות כייצוגיות‪ .‬בהערכות‬
‫סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה‪ ,‬הסתמכה החברה על חוות דעת יועציהן המשפטיים‪.‬‬
‫הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי‪ ,‬בהתחשב בשלב בו‬
‫מצויים ההליכים‪ ,‬וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים‪ .‬מאחר שתוצאות התביעות‬
‫תקבענה בבתי המשפט‪ ,‬עלולות התוצאות להיות שונות מהערכות אלה‪ .‬ראה מידע נוסף בסעיף טו'‬
‫ובבאור ‪ 30‬להלן‪.‬‬
‫בנוסף לתביעות האמורות‪ ,‬החברה חשופה לטענות‪/‬תביעות משפטיות שטרם נטענו‪/‬הוגשו‪ ,‬וזאת‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬בהתקיים ספק בפרשנות הסכם ו‪/‬או הוראת דין ו‪/‬או אופן יישומם‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫קביעת שווי הוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר‬
‫השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות‪ ,‬הלוואות ופיקדונות הניתן לצרכי ביאור בלבד‪ ,‬מחושב לפי‬
‫מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים כאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים על ידי חברה‬
‫המספקת ציטוט מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ירידת ערך של השקעות פיננסיות‬
‫כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין קבוצת הלוואות וחייבים המוצגים‬
‫בעלותם המופחתת‪ ,‬או שערכם של נכסים פיננסיים זמינים למכירה נפגם וקיימת ירידת ערך לגביהם‪,‬‬
‫סכום ההפסד נזקף לדוח רווח והפסד‪ ,‬ראה סעיף יב' להלן‪.‬‬
‫בכל תאריך דיווח בוחנת החברה האם קיימת ראיה אובייקטיבית כאמור‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה‬
‫נדל"ן להשקעה הניתן למדידה מהימנה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן‬
‫נזקפים לרווח או הפסד‪ .‬השווי ההוגן נקבע על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים‪ ,‬בהתאם‬
‫להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים‬
‫עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה‪ .‬אם ניתן‪ ,‬השווי ההוגן‬
‫נקבע בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל"ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך‪.‬‬
‫במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה להשתמש בהנחות‬
‫מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה‪ ,‬מחירי ההשכרה העתידיים‪ ,‬שיעורי‬
‫התפוסה‪ ,‬חידושי חוזים‪ ,‬הסתברות להשכרת שטחים פנויים‪ ,‬הוצאות תפעול הנכסים‪ ,‬איתנותם‬
‫הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי‪ ,‬על מנת להעריך את‬
‫תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים‪ .‬שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי‬
‫לגרום לשינוי בשווי ההוגן‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ירידת ערך מוניטין‬
‫החברה בוחנת ירידת ערך מוניטין לפחות אחת לשנה‪ .‬הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של‬
‫תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים שאליה הוקצה‬
‫המוניטין‪ .‬כמו כן נדרשת ההנהלה לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה‪.‬‬
‫ג‪15-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫עיקרי השיקולים‪ ,‬האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(‬
‫אומדנים והנחות )המשך(‬
‫‪.7‬‬
‫הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה‬
‫התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה‬
‫אקטואריות‪ .‬חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון‪ ,‬שיעורי תשואה‬
‫צפויים על נכסים‪ ,‬שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים‪ .‬יתרת ההתחייבויות עשויה להיות‬
‫מושפעת בצורה משמעותית בגין שינויים באומדנים אלו‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נכסי מסים נדחים‬
‫נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים‪ ,‬שטרם נוצלו‪ ,‬במידה‬
‫שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם‪ .‬נדרש אומדן של ההנהלה על מנת‬
‫לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי וסכום ההכנסה החייבת‬
‫במס הצפויה‪.‬‬
‫מטבע הפעילות ומטבע חוץ‬
‫‪.1‬‬
‫מטבע הפעילות ומטבע ההצגה‬
‫מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו שקלים חדשים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫עסקאות‪ ,‬נכסים והתחייבויות במטבע חוץ‬
‫‪.3‬‬
‫עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן‬
‫לפי שער החליפין במועד העסקה‪ .‬לאחר ההכרה הראשונית‪ ,‬נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים‬
‫במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה‪ .‬הפרשי שער‬
‫נזקפים לדוח רווח והפסד למעט הפרשי שער בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה שאינם מכשירי‬
‫חוב‪ ,‬הנזקפים לקרן הון בדוח על הרווח הכולל עד למועד מימוש הנכסים‪.‬‬
‫עסקאות ביטוח משנה לסוגיהן מתורגמות למטבע הפעילות בהתאם להסכמים שנחתמו עם מבטחי‬
‫המשנה‪.‬‬
‫פריטים כספיים צמודי מדד‬
‫נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד מותאמים לפי המדד הרלוונטי‪,‬‬
‫בכל תאריך דיווח‪ ,‬בהתאם לתנאי ההסכם‪ .‬הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור‪ ,‬נזקפים לדוח‬
‫רווח והפסד‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מבנה הדיווח הנוכחי‬
‫הדוחות המאוחדים על המצב הכספי‪ ,‬הכוללים בעיקר את הנכסים וההתחייבויות של החברה‪ ,‬הוצגו לפי סדר‬
‫נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף‪ .‬הצגה זו‪ ,‬המספקת מידע מהימן ורלבנטי יותר‪ ,‬כפי שנדרש ב‪-‬‬
‫‪.IAS-1‬‬
‫ה‪.‬‬
‫דוחות כספיים מאוחדים‬
‫הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות(‪ .‬שליטה‬
‫מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬להתוות את המדיניות הכספית והתפעולית של‬
‫החברה הנשלטת‪ .‬בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות שניתנות למימוש‬
‫בתאריך הדיווח‪ .‬איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה‪ ,‬ועד למועד בו הופסקה‬
‫השליטה‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים‪ .‬המדיניות החשבונאית‬
‫בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו‬
‫במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫צירופי עסקים ומוניטין‬
‫צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה‪ .‬עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שהועברה‬
‫במועד הרכישה‪.‬‬
‫עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫ג‪16-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ו‪.‬‬
‫צירופי עסקים ומוניטין )המשך(‬
‫בעת רכישת עסק‪ ,‬החברה מבצעת סיווג וייעוד של הנכסים וההתחייבויות בהתאם לתנאים החוזיים‪ ,‬התנאים‬
‫הכלכליים ותנאים רלוונטים אחרים במועד הרכישה‪ ,‬כולל הפרדה של נגזרים משובצים מהחוזה המארח על‬
‫ידי הנרכש‪.‬‬
‫מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות‪ ,‬שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה לבין‬
‫הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו‪ .‬אם סכום המוניטין שהתקבל הינו‬
‫שלילי‪ ,‬הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה‪.‬‬
‫לאחר ההכרה הראשונית מוניטין נמדד לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר‪ .‬באשר לבחינת ירידת‬
‫ערך של מוניטין‪ ,‬מוניטין שנרכש בצירוף עסקים‪ ,‬נבחן ומיוחס ליחידות מניבות המזומנים אשר אליהן הוקצה‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫חוזי ביטוח בביטוח כללי‬
‫‪ IFRS 4‬הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית בה נקט לפני מועד המעבר לתקינה‬
‫הבינלאומית לגבי חוזי ביטוח שהוא מנפיק )לרבות עלויות רכישה קשורות ונכסים בלתי מוחשיים קשורים(‬
‫וכן חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש‪ .‬להלן תמצית המדיניות החשבונאית בקשר לחוזי ביטוח‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הכרה בהכנסה ‪ -‬ראה סעיף טז' להלן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סעיף תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ושייר כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬סילוק ועלויות‬
‫טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו‪ ,‬הוצאות עקיפות לישוב תביעות‪ ,‬תלויות שאירעו בשנת הדוח‬
‫וכן עדכון ההפרשה לתביעות התלויות )הכוללת הפרשה לעלויות ישירות ועקיפות בטיפול בתביעות(‬
‫שנרשמה בשנים קודמות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות‪:‬‬
‫עתודות הביטוח והתביעות התלויות הכלולים בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח‪ ,‬וחלקם של מבטחי‬
‫משנה בעתודות ובתביעות התלויות‪ ,‬הכלול בסעיף נכסי ביטוח משנה‪ ,‬והוצאות הרכישה הנדחות‬
‫בביטוח כללי‪ ,‬חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות‬
‫עתידיות בביטוח כללי(‪ ,‬התשמ"ה‪ ,1984-‬על תיקוניהן )להלן‪ -‬תקנות חישוב עתודות(‪ ,‬הנחיות המפקח‬
‫ושיטות אקטואריות מקובלות לחישוב תביעות תלויות‪ ,‬המיושמות בהתאם לשיקול דעתם של‬
‫האקטוארים הממונים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח‪ ,‬מורכב מעתודות ביטוח ותביעות תלויות‪ ,‬כלהלן‪:‬‬
‫א( הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה )‪ ,(Unearned Premium Reserve‬משקפת את דמי הביטוח‬
‫המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך הדיווח‪.‬‬
‫ב( הפרשה לפרמיה בחסר )‪ .(Premium Deficiency‬הפרשה זו נרשמת במידה והפרמיה שטרם‬
‫הורווחה )בניכוי הוצאות( אינה מכסה את העלויות הצפויות בגין חוזי הביטוח‪ .‬בענפי רכב‬
‫רכוש‪ ,‬מקיף דירות ובתי עסק ההפרשה מבוססת בין היתר על מודל‪ ,‬שנקבע בתקנות‬
‫חישוב עתודות‪.‬‬
‫ג(‬
‫תביעות תלויות מחושבות לפי המודלים כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ .1‬תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה אקטוארית למעט‬
‫לגבי הענפים כאמור בסעיף ‪ 2‬להלן‪ .‬הוצאות עקיפות ליישוב תביעות נכללות לפי‬
‫הערכה אקטוארית‪ .‬התחשיב האקטוארי עבור ענף רכב חובה בוצע על ידי האקטואר‬
‫הממונה ד"ר אברהם לוונגליק )‪ (F.IL.AA.‬שהינו נושא משרה בחברה האם‪.‬‬
‫התחשיב האקטוארי עבור יתר ענפי הביטוח בוצע על ידי אקטואר נושא משרה‬
‫בחברה מר הרמתי ניר‪.‬‬
‫‪ .2‬בענפי ביטוח שבהן קבע האקטואר כי לא ניתן ליישם מודל אקטוארי עקב העדר‬
‫מובהקות סטטיסטית‪ ,‬נכללו התביעות התלויות בהתבסס על הערכה פרטנית לכל‬
‫תביעה לפי חוות דעת שנתקבלה מעורכי דין‪ ,‬מומחי החברה ומומחים חיצוניים‬
‫שמטפלים בתביעות‪ .‬ההערכות כוללות הפרשה מתאימה לסילוק והוצאות הטיפול‬
‫אשר טרם שולמו לתאריך הדיווח‪.‬‬
‫ג‪17-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫חוזי ביטוח בביטוח כללי )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח‪ ,‬מורכב מעתודות ביטוח ותביעות תלויות‪ ,‬כלהלן‪) :‬המשך(‬
‫ג(‬
‫תביעות תלויות מחושבות לפי המודלים כמפורט להלן‪) :‬המשך(‬
‫‪.3‬‬
‫עודף הכנסות על הוצאות‪:‬‬
‫לגבי עסקים עם זנב תביעות ארוך )ענפים בהם הזמן הנדרש למתן הודעה על קרות‬
‫הנזק ו‪/‬או לקביעת הנזק והפיצוי בגינו‪ ,‬ארוך ועשוי להתמשך מספר שנים( כגון ענפי‬
‫חבויות ורכב חובה‪ ,‬חושב עודף הכנסות על הוצאות על בסיס תלת שנתי מצטבר‬
‫בענף רכב חובה ועל בסיס חמש שנים מצטבר בענפי צד ג' וחבות מעבידים )להלן ‪-‬‬
‫העודף(‪.‬‬
‫העודף מחושב‪ ,‬בהתאם לתקנות חישוב עתודות ולהנחיית המפקח‪ ,‬על בסיס‬
‫ההכנסות מפרמיות בניכוי תביעות והוצאות רכישה )עד המגבלה שנקבעה על ידי‬
‫המפקח כשיעור מהפרמיה(‪ ,‬בתוספת הכנסות מהשקעות המחושבות לפי שיעור‬
‫תשואה ריאלית של ‪ 3%‬לשנה )ללא תלות בתשואה בפועל על ההשקעות(‪ ,‬בניכוי‬
‫חלקם של מבטחי המשנה‪ ,‬לפי ענפי הביטוח ושנת החיתום המתייחסת‪ .‬העודף‬
‫המצטבר עד למועד שחרורו ממועד שנת תחילת הביטוח בניכוי הפרשה לפרמיה‬
‫שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪ ,‬ובניכוי התביעות התלויות כפי‬
‫שחושבו כמפורט לעיל )להלן ‪ -‬הצבירה(‪ ,‬נכלל בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח‪,‬‬
‫והגרעון נזקף כהוצאה בדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫שיבובים ושרידים מובאים בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות ההערכות‬
‫האקטואריות של התביעות התלויות‪ .‬בענפים שאינם סטטיסטיים נלקחים‬
‫השיבובים בחשבון בעת הערכת הסיכון הכלול בתיקי התביעה על בסיס פרטני‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫להערכת החברה התביעות התלויות הינן נאותות‪ ,‬וזאת בהתחשב בכך שהתביעות‬
‫התלויות מחושבות בעיקרן על בסיס אקטוארי ויתרתן כוללת הפרשות מתאימות‬
‫ככל שנדרש ל‪.IBNR -‬‬
‫‪ .6‬לגבי שינויים צפויים בחישוב עתודות בביטוח כללי‪ ,‬לרבות ביטול של העודף ראה‬
‫באור ‪)(4)28‬ה(‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות בקשר עם‬
‫רכישת פוליסות‪ ,‬המתייחסות לפרמיות שטרם הורווחו‪ .‬הוצאות הרכישה מחושבות לפי שיעורי‬
‫ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים‪ ,‬שנקבעו בתקנות הפיקוח‪ ,‬כאחוז מהפרמיה שטרם הורווחה‪,‬‬
‫לכל ענף בנפרד‪ ,‬לפי הנמוך שבהם‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫עסקים המתקבלים מהמאגר הישראלי לביטוח רכב שליד איגוד חברות הביטוח בישראל )להלן ‪-‬‬
‫הפול(‪ ,‬מחברות ביטוח אחרות )לרבות ביטוח משותף( וסוכנויות חיתום נכללים לפי דיווחים‬
‫המתקבלים עד לתאריך הדיווח בתוספת הפרשות לפי העניין‪ ,‬והכול בהתאם לשיעור השתתפות‬
‫החברה בהם‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים‬
‫‪.1‬‬
‫מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים‬
‫מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים הן נכסים פיננסיים והן התחייבויות פיננסיות‪ .‬נכסים‬
‫פיננסיים כוללים השקעות פיננסיות )נכסי חוב סחירים‪ ,‬נכסי חוב בלתי סחירים‪ ,‬מניות ואחרות( וכן‬
‫נכסים פיננסיים אחרים כגון‪ :‬פרמיות לגבייה‪ ,‬חייבים אחרים‪ ,‬מזומנים ושווי מזומנים‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫מכשירים פיננסיים כוללים התחייבויות פיננסיות‪ ,‬כגון חוזים עתידיים‪ ,‬הלוואות ואשראי שנתקבלו‬
‫ואשראי ספקים וזכאים אחרים‪.‬‬
‫ההכר ה הראשונית במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הינה לפי שווי הוגן ולגבי מכשירים שאינם‬
‫מוצגים בשווי ההוגן דרך רווח והפסד בתוספת כל עלויות העסקה הישירות הניתנות לייחוס‪ .‬לאחר‬
‫ההכרה הראשונית‪ ,‬מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד‪ ,‬אם‬
‫מוחזקים למסחר או אם יועדו ככאלו בעת ההכרה הראשונית בהם‪.‬‬
‫מכשיר פיננסי מוכר כנכס או כהתחייבות במועד קבלת התנאים החוזיים על ידי החברה )מועד‬
‫העסקה(‪.‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫מזומנים כוללים יתרות מזומנים לשימוש מיידי ופקדונות לפי דרישה‪ .‬שווי מזומנים כוללים השקעות‬
‫לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות‬
‫לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ואשר אינם מוגבלים בשעבוד‪.‬‬
‫ג‪18-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ח‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים )המשך(‬
‫השקעות המוחזקות לפדיון‬
‫כאשר לחברה יש כוונה מפורשת ויכולת להחזיק מכשירי חוב עד למועד פדיונם‪ ,‬מכשירי החוב‬
‫מסווגים כמוחזקים לפדיון‪ .‬השקעות המוחזקות לפדיון נמדדות לפי עלות מופחתת בשיטת הריבית‬
‫האפקטיבית המביאה בחשבון גם את עלויות העסקה בניכוי הפסדים מירידת ערך‪.‬‬
‫נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים שיועדו כזמינים למכירה או‬
‫שאינם מסווגים לאחת הקבוצות הבאות‪ :‬נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד‪,‬‬
‫השקעות המוחזקות לפדיון או הלוואות וחייבים‪ .‬לאחר ההכרה הראשונית‪ ,‬נכסים פיננסיים זמינים‬
‫למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן‪ .‬רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן‪ ,‬למעט בגין ריבית‬
‫והפרשי שער המתייחסים למכשירי חוב אשר נזקפים לרווח והפסד לסעיף רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו‬
‫והכנסות מימון‪ ,‬מוכרים כרווח )הפסד( כולל אחר‪ .‬במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך‪,‬‬
‫הרווח )הפסד( כולל אחר מועבר לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫הכנסות ריבית בגין ההשקעות במכשירי חוב מוכרות בדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית‬
‫האפקטיבית‪ .‬דיבידנדים שהתקבלו בגין השקעות במכשירים הוניים נזקפים לדוח רווח והפסד במועד‬
‫הקובע לזכאות לדיבידנד‪.‬‬
‫הלוואות וחייבים‬
‫הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים‪ ,‬בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה‬
‫שאינם סחירים בשוק פעיל‪ .‬לאחר ההכרה הראשונית‪ ,‬הלוואות וחייבים נמדדים לפי העלות‬
‫המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות בעלויות עסקה ובניכוי הפרשות לירידת‬
‫ערך‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫נגזרים פיננסיים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן‪ .‬עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד‬
‫עם התהוותן‪ .‬לאחר ההכרה הראשונית‪ ,‬נמדדים הנגזרים לפי שווי הוגן‪ ,‬כשהשינויים בשווי ההוגן‬
‫נזקפים לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן‬
‫ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיות צמודי מדד‪ ,‬שאינם נמדדים לפי שווי הוגן‪ ,‬משוערכים בכל‬
‫תקופה בהתאם לשיעור עליית המדד בפועל‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקבוצה קיבלה החלטות לייעוד הנכסים כדלקמן‪:‬‬
‫מכשירים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים שנדרש להפרידם – נכסים אלו יועדו לקבוצת שווי הוגן‬
‫דרך דוח רווח והפסד‪.‬‬
‫נכסים פיננסיים סחירים שאינם כוללים נגזרים משובצים או שאינם מהווים נגזרים ‪ -‬נכסים אלו סווגו‬
‫כנכסים פיננסיים זמינים למכירה‪.‬‬
‫נכסים שאינם סחירים ‪ -‬נכסים העונים לקריטריונים של קבוצת הלוואות וחייבים‪ ,‬סווגו לקבוצה זו‬
‫ונמדדו על פי עלות מופחתת‪ ,‬תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫קביעת השווי ההוגן‬
‫השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווח‪.‬‬
‫בגין מכשירים פיננסיים שלהם אין שוק פעיל‪ ,‬השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה‪.‬‬
‫שיטות אילו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק‪ ,‬התייחסות לשווי השוק‬
‫הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו‪ ,‬היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות‪ .‬השווי ההוגן‬
‫של אגרות חוב בלתי סחירות‪ ,‬הלוואות ופיקדונות‪ ,‬מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי‬
‫המזומנים‪) ,‬ראה באור ‪)10‬ח( להלן(‪.‬‬
‫ג‪19-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ח‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים )המשך(‬
‫‪.6‬‬
‫קיזוז מכשירים פיננסיים‬
‫נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת‬
‫זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו‪ ,‬וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת‬
‫ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת‬
‫הלוואות ואשראי מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות‪ ,‬במידה‬
‫שקיימות )לדוגמה‪ ,‬עלויות גיוס הלוואה(‪ .‬לאחר ההכרה הראשונית‪ ,‬הלוואות‪ ,‬מוצגות על פי תנאיהן‬
‫לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית המביאה בחשבון גם את עלויות העסקה‬
‫המיוחסות ישירות‪ .‬אשראי לזמן קצר מוצג לפי תנאיו‪ ,‬בדרך כלל בערכו הנומינלי‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫גריעת מכשירים פיננסיים‬
‫א‪.‬‬
‫נכסים פיננסיים‬
‫נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי‪ ,‬או‬
‫הקבוצה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה‬
‫על עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי‪ ,‬ללא‬
‫עיכוב משמעותי‪ .‬בנוסף‪ ,‬העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס או‬
‫לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס אך‬
‫העבירה את השליטה בנכס‪.‬‬
‫כאשר הקבוצה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה ולא הותירה‬
‫באופן ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את השליטה על הנכס‪,‬‬
‫מוכר נכס חדש בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה בנכס‪ .‬מעורבות נמשכת‬
‫בדרך של ערבות לנכס המועבר נמדדת לפי הנמוך מבין היתרה בדוחות הכספיים המקורית‬
‫של הנכס בדוחות הכספיים והסכום המירבי של התמורה שהקבוצה עשויה להידרש לשלם‬
‫בחזרה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת‪ ,‬דהיינו ההתחייבות נפרעה‪ ,‬בוטלה או פקעה‪.‬‬
‫התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה( פורע את ההתחייבות על ידי תשלום‬
‫במזומן‪ ,‬בנכסים פיננסיים אחרים‪ ,‬בסחורות או שירותים‪ ,‬או משוחרר משפטית‬
‫מההתחייבות‪.‬‬
‫כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים‬
‫שונים מהותית‪ ,‬או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת‪ ,‬ההחלפה או השינוי‬
‫מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה‪ .‬ההפרש בין‬
‫היתרה בדוחות הכספיים של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לדוח רווח‬
‫והפסד‪ .‬במידה שההחלפה או השינוי אינם מהותיים‪ ,‬הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות‬
‫המקורית ולא מוכר רווח או הפסד מההחלפה‪ .‬בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי‬
‫בתנאי התחייבות קיימת‪ ,‬מביאה הקבוצה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ט‪.‬‬
‫לגבי ירידת ערך נכסים פיננסיים‪ ,‬ראה סעיף יב' להלן‪.‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪.1‬‬
‫הכרה ומדידה‬
‫פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך‪.‬‬
‫העלות כוללת עלויות הניתנות לייחוס ישיר לרכישת הנכס‪ .‬עלות תוכנה שנרכשה‪ ,‬המהווה חלק בלתי‬
‫נפרד מתפעול הציוד המתייחס‪ ,‬מהוונת כחלק מעלות ציוד זה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫עלויות עוקבות‬
‫עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי כי‬
‫התועלת הכלכלית העתידית הגלומה בפריט תזרום אל הקבוצה וכי עלותו ניתנת למדידה באופן‬
‫מהימן‪ .‬הערך בספרים של החלק שהוחלף נגרע‪ .‬עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לרווח והפסד עם‬
‫התהוותן‪.‬‬
‫ג‪20-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ט‪.‬‬
‫רכוש קבוע )המשך(‬
‫‪.3‬‬
‫פחת‬
‫פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק‬
‫מפריטי הרכוש הקבוע‪.‬‬
‫שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בתקופה השוטפת ובתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן‪:‬‬
‫בניינים‬
‫שיפורים במושכר‬
‫כלי רכב‬
‫מחשבים ותוכנה‬
‫ריהוט וציוד משרדי‬
‫‪2%-4%‬‬
‫‪) 10%-20%‬ראה להלן(‬
‫‪15%‬‬
‫‪25%-33%‬‬
‫‪7%-10%‬‬
‫שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת האופציה‬
‫להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של השיפור‪ ,‬לפי‬
‫הקצר שבהם‪.‬‬
‫אורך החיים השימושיים‪ ,‬שיטת הפחת‪ ,‬וערך השייר נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים‬
‫כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא‪.‬‬
‫הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו‬
‫הנכס נגרע‪ .‬נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות‬
‫מהשימוש בנכס‪ .‬רווח או הפסד מגריעת הנכס )המחושב כהפרש בין התמורה נטו מהגריעה והעלות‬
‫המופחתת בדוחות הכספיים( נכלל בדוח רווח והפסד בתקופה בה נגרע הנכס‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות‪ .‬לאחר ההכרה הראשונית‪,‬‬
‫נדל"ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח‪ .‬רווחים או הפסדים הנובעים‬
‫משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה נזקפים לרווח או הפסד ‪.‬‬
‫לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על ידי‬
‫מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון‬
‫הנדרשים‪.‬‬
‫נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות כלכליות עתידיות‬
‫ממימושו‪ .‬ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח או הפסד‬
‫בתקופה שבה נגרע הנכס‪.‬‬
‫העברת נכס מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה מתבצעת במועד הפסקת השימוש בנכס על ידי הבעלים‪.‬‬
‫העברת נכס מנדל"ן להשקעה לרכוש קבוע מתבצעת במועד התחלת השימוש בנכס על ידי הבעלים‪.‬‬
‫עלות הנכס המועבר מנדל"ן להשקעה לרכוש קבוע היא השווי ההוגן במועד המעבר‪.‬‬
‫ההפרש בין השווי ההוגן לעלות נכס שהועבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה מטופל כהערכה מחדש בהתאם‬
‫ל‪ IAS 16-‬ונזקף לקרן הון בגין הערכה מחדש‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות רכישה‬
‫ישירות‪ .‬נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדדים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה‪.‬‬
‫לאחר ההכרה הראשונית‪ ,‬נכסים בלתי מוחשיים נמדדים על‪-‬פי עלותם בניכוי הפחתה מצטברת ובניכוי‬
‫הפסדים מירידת ערך שנצברו‪.‬‬
‫נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי וכפופים לבחינת‬
‫ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך‪ .‬אורך החיים השימושיים‬
‫ש ל נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה‪ .‬אם האירועים‬
‫והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור‪ ,‬השינוי באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל‬
‫כשינוי באומדן חשבונאי מכאן ולהבא‪ ,‬ובאותו מועד נבחנת גם ירידת ערך החל מאותו מועד מופחת הנכס‬
‫באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים הכלכלים השימושים שלו‪.‬‬
‫ג‪21-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫יא‪.‬‬
‫נכסים בלתי מוחשיים )המשך(‬
‫נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימושיים שלהם‬
‫ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך‪ .‬תקופת ההפחתה ושיטת‬
‫ההפחתה של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה‪ .‬שינויים‬
‫באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים‬
‫כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא‪ .‬ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים‬
‫שימושיים מוגדר נזקפים לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫תוכנות‬
‫נכסי החברה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות‪ .‬תוכנות המהוות חלק אינטגראלי‬
‫מחומרה‪ ,‬אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה‪ ,‬מסווגות כרכוש קבוע‪ .‬לעומת זאת‪,‬‬
‫רישיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונאליות נוספת לחומרה‪ ,‬מסווגים כנכסים‬
‫בלתי מוחשיים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הפחתה‬
‫הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד על פני אומדן אורך החיים השימושי של הנכסים הבלתי מוחשיים‪,‬‬
‫פרט למוניטין‪ ,‬מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש‪.‬‬
‫אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו כדלקמן‪:‬‬
‫א(‬
‫עודפי עלות שנוצרו ברכישת סוכנויות ביטוח או מצירוף עסקים שנרכשו מסוכנויות ביטוח‪,‬‬
‫המיוחסים בעיקרם לתיקי עמלות‪ ,‬מופחתים בשיעורים שנתיים שווים על פני תקופה של‬
‫‪ 10-20‬שנים בתוספת הפרשות ספציפיות באם וכאשר חלה ירידת ערך‪.‬‬
‫ב(‬
‫תוכנות ‪ -‬מופחתות בקו ישר על פני ‪ 3-6‬שנים‪.‬‬
‫האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫ירידת ערך‬
‫הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח ה אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצה של‬
‫הנכסים הפיננסיים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫השקעות פיננסיות‬
‫א(‬
‫נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת‬
‫ראיה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על‬
‫אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה‪ .‬ראיות לירידת ערך כוללות‬
‫סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים‪ ,‬לרבות קשיי נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או‬
‫ריבית‪ .‬סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים‬
‫של הנכס לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים הפסדי‬
‫אשראי עתידיים שטרם התהוו(‪ ,‬המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של‬
‫הנכס הפיננסי )שיעור הריבית האפקטיבית שחושב בעת ההכרה הראשונית(‪ .‬אם הנכס הפיננסי‬
‫נושא ריבית משתנה‪ ,‬ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית‪ .‬יתרת הנכס‬
‫בדוחות הכספיים של הנכס מוקטנת באמצעות רישום הפרשה‪ .‬בתקופות עוקבות הפסד‬
‫מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע‬
‫שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד‪ .‬ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר‪.‬‬
‫הקבוצה בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי נכסי חוב המסווגים להלוואות וחייבים הן ברמת הנכס‬
‫הבודד והן ברמה של קבוצת נכסים בעלי מאפייני סיכון אשראי דומים )בחינה קולקטיבית(‪.‬‬
‫ההלוואות והחייבים שהינם משמעותיים באופן פרטני נבחנים ספציפית לירידת ערך‪.‬‬
‫ההלוואות והחייבים אשר בגינם לא זוהתה ירידת ערך ספציפית מקובצים יחדיו ולגביהם‬
‫נבחנת קיומה של ירידת ערך קולקטיבית במטרה לאתר ירידת ערך שהתרחשה וטרם זוהתה‪.‬‬
‫בבחינה קולקטיבית של ירידת ערך‪ ,‬הקבוצה עושה שימוש במגמות היסטוריות של ההסתברות‬
‫להפרה‪ ,‬עיתוי קבלת ההחזר וסך ההפסד בפועל‪ ,‬בהתאם לשיקול דעת ההנהלה בדבר השאלה‬
‫האם ההפסדים בפועל צפויים להיות גדולים או קטנים יותר בהשוואה להפסדים העולים‬
‫מהמגמות ההיסטוריות לאור המצב הכלכלי ותנאי האשראי הקיימים‪.‬‬
‫ג‪22-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫יב‪.‬‬
‫ירידת ערך )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫השקעות פיננסיות )המשך(‬
‫ב(‬
‫נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫הראיה לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים‪ ,‬כוללת ירידה‬
‫משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת שינויים בסביבה‬
‫הטכנולוגית‪ ,‬הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה את‬
‫המכשיר‪ .‬הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת‪ ,‬תלויה בנסיבות בכל תאריך דיווח‪,‬‬
‫כאשר‪ ,‬במסגרת הבחינה‪ ,‬מובאות בחשבון התנודתיות ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של‬
‫מגמה מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן בשיעור כולל של ‪ 20%‬ומעלה או אם משך הזמן‬
‫שמוחזק הנכס הינו מעל שנה ובלבד שירידת הערך שלו עולה על ‪ .10%‬כאשר קיימת ראיה‬
‫לירידת ערך‪ ,‬ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל אחר‪ ,‬נמדד כהפרש בין עלות הרכישה )בניכוי‬
‫הפסדים קודמים מירידת ערך( לבין השווי ההוגן ומועבר מרווח כולל אחר להפסד מירידת ערך‬
‫בדוח רווח והפסד‪ .‬בתקופות עוקבות‪ ,‬ביטול הפסד מירידת ערך אינו נזקף לרווח והפסד אלא‬
‫נזקף לרווח כולל אחר‪.‬‬
‫ראיה לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חוב‪ ,‬כוללת אירוע אחד‬
‫או יותר שהשפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד‬
‫ההשקעה‪ .‬ראיות לירידת ערך כוללות סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים‪ ,‬לרבות קשיי‬
‫נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או ריבית‪ .‬כאשר קיימת ראיה לירידת ערך‪ ,‬ההפסד‬
‫המצטבר שנזקף לרווח כולל אחר‪ ,‬מוכר כהפסד מירידת ערך בדוח רווח והפסד‪ .‬בתקופות‬
‫עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את העלייה בשווי‬
‫ההוגן לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך‪ .‬ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד‬
‫עד לגובה ההפסד שהוכר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביטוח משנה‬
‫א(‬
‫ההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי החברה אינן משחררות אותה מהתחייבויותיה כלפי‬
‫המבוטחים על פי פוליסות הביטוח‪.‬‬
‫מבטח משנה‪ ,‬אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזי ביטוח המשנה‪ ,‬עלול לגרום לחברה‬
‫הפסדים‪.‬‬
‫ב( החברה מבצעת‪ ,‬אם וכאשר נדרש‪ ,‬הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי משנה שגבייתם‬
‫מוטלת בספק על בסיס הערכות סיכון פרטניות ועל בסיס עומק החוב‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬בקביעת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות הביטוחיות מתחשבת החברה‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה‪ .‬כאשר חלקם של מבטחי המשנה כאמור מחושב על‬
‫בסיס אקטוארי‪ ,‬חלקם של אותם מבטחי משנה שבקשיים מחושב בהתאם להמלצת האקטואר‪,‬‬
‫המביאה בחשבון את כלל גורמי הסיכון‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתחשבת החברה בעת עריכת ההפרשות‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬בנכונות הצדדים להגיע להסכמי ‪) CUT OFF‬ניתוק התקשרויות בדרך של פרעון סופי של‬
‫החובות( במטרה לצמצם את החשיפה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פרמיות לגביה‬
‫הפרשה לחובות מסופקים בגין פרמיות לגביה בעסקי ביטוח כללי מחושבות לפי אומדנים המבוססים‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬על עומק חובות בפיגור ועל הבטחונות הקיימים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נכסים שאינם פיננסיים‬
‫החברה בוחנת את הצורך בבחינת ירידת ערך נכסים לא פיננסיים של הקבוצה‪ ,‬שאינם הוצאות רכישה‬
‫נדחות‪ ,‬נדל"ן להשקעה‪ ,‬נכסים הנובעים מהטבות לעובדים ונכסי מס נדחים כאשר ישנם סימנים‬
‫כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת‬
‫השבה‪ .‬במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר‪-‬ההשבה‬
‫שלהם‪ ,‬מופחתים הנכסים לשווי בר‪-‬ההשבה שלהם‪ .‬השווי בר‪-‬ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן‬
‫בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש‪ .‬בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי‬
‫שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס‪ .‬בגין נכס שאינו מייצר תזרימי‬
‫מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר‪-‬השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס‪ .‬הפסדים‬
‫מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד לסעיף הוצאות אחרות‪.‬‬
‫הפסד מירידת ערך של נכס‪ ,‬למעט מוניטין‪ ,‬מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת‬
‫הסכום בר‪-‬השבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך‪ .‬ביטול ההפסד כאמור‬
‫מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או סכום בר‬
‫השבה של הנכס‪ .‬לגבי נכס הנמדד לפי העלות‪ ,‬ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד‪.‬‬
‫ג‪23-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫יג‪.‬‬
‫הון מניות‬
‫עלויות המתייחסות ישירות להנפקת מניות מוצגות כהפחתה מההון‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫הטבות לעובדים‬
‫בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הטבות לזמן קצר‬
‫הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות‪ ,‬ימי חופשה‪ ,‬הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי‬
‫ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים‪ .‬התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים‪,‬‬
‫מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות‬
‫שניתן על ידי העובד וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הטבות לאחר סיום העסקה‬
‫תכנית להפקדה מוגדרת‬
‫לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 14‬לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה משלמת‬
‫באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם‬
‫אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד‬
‫בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות‪.‬‬
‫הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים‪ ,‬מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה‬
‫לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד‪.‬‬
‫תכנית להטבה מוגדרת‬
‫בנוסף לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין‪ .‬לפי החוק‪,‬‬
‫זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם‪ .‬ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת‬
‫לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה‪ .‬החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר‬
‫עתידיות ושיעור עזיבת עובדים‪ ,‬וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום‪ .‬הסכומים מוצגים על‬
‫בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים‪ ,‬לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות‪,‬‬
‫אשר מועד פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה‪.‬‬
‫החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות‬
‫פנסיה וחברות ביטוח )להלן ‪ -‬נכסי התוכנית(‪ .‬נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות‬
‫עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות‪ .‬נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה‪ ,‬ולא‬
‫ניתן לשלמם ישירות לקבוצה‪.‬‬
‫ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של‬
‫התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית‪ ,‬בניכוי עלות שירותי עבר‪.‬‬
‫רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופת התהוותם‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הטבות בגין פיטורין‬
‫פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה ללא אפשרות ממשית לביטול‪,‬‬
‫לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל הפרישה המקובל על פי תוכנית פורמלית מפורטת‪.‬‬
‫הטבות הניתנות לעובדים בפרישה מרצון נזקפות כאשר הקבוצה הציעה לעובדים תוכנית המעודדת‬
‫פרישה מרצון‪ ,‬צפוי שההצעה תתקבל וניתן לאמוד באופן מהימן את מספר הנענים להצעה‪.‬‬
‫טו‪.‬‬
‫הפרשות‬
‫הפרשה בהתאם ל‪ IAS 37-‬מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה‬
‫מאירוע שהתרחש בעבר‪ ,‬צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד‬
‫אותה באופן מהימן‪ .‬כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה‪ ,‬כגון בחוזה ביטוח‪ ,‬ההחזר‬
‫יוכר כנכס נפרד‪ ,‬רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס‪ .‬ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי‬
‫החזר ההוצאה‪.‬‬
‫להלן ההפרשה שנכללה בדוחות הכספיים‪:‬‬
‫תביעות משפטיות‬
‫הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות משתמעת‬
‫כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר‪ ,‬כאשר יותר סביר מאשר לא )‪ (more likely than not‬כי הקבוצה תידרש‬
‫למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד את המחויבות באופן מהימן‪.‬‬
‫ג‪24-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫טז‪.‬‬
‫הכרה בהכנסה‬
‫‪.1‬‬
‫פרמיות‬
‫פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיים‪ .‬הפרמיות מתייחסות‬
‫בעיקרן לתקופת ביטוח של שנה‪ .‬ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינויים בפרמיה שטרם הורווחה בגינה‪,‬‬
‫נרשמים בסעיף פרמיות שהורווחו‪ ,‬ברוטו‪.‬‬
‫פרמיות בענף רכב חובה נרשמות בעת פרעון הפרמיה אך לא לפני תחילת תקופת הביטוח הואיל‬
‫והכיסוי הביטוחי מותנה בתשלום הפרמיה‪.‬‬
‫פרמיות מפוליסות שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך הדיווח נרשמות כפרמיות מראש‪.‬‬
‫דוחות התפוקה החודשיים‪ ,‬בעיקר בענפי רכב רכוש ודירות‪ ,‬כוללים חידושים אוטומטיים של פוליסות‬
‫שמועד החידוש שלהן הגיע‪.‬‬
‫ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים שנתקבלו מבעלי פוליסות‪ ,‬ובניכוי ביטולים‬
‫והפרשות עקב אי פרעון דמי הביטוח‪ ,‬בכפוף להוראות כל דין‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫עמלות‬
‫הכנסות מעמלות ביטוח כללי בסוכנויות ביטוח ומביטוח משנה מוכרות כהכנסה בעת התהוותן‪.‬‬
‫הכנסות מעמלות ביטוח חיים בסוכנויות ביטוח מוכרות כהכנסה על בסיס מועדי הזכאות לתשלום‬
‫העמלות על פי ההסכמים עם חברות הביטוח‪ ,‬בניכוי הפרשות להחזרי עמלות עקב ביטולים צפויים‬
‫של פוליסות ביטוח‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הכנסות מדמי שכירות‬
‫הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות‪ .‬עלייה קבועה בדמי‬
‫השכירות לאורך תקופת החוזה‪ ,‬מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות‪.‬‬
‫יז‪.‬‬
‫רווחים מהשקעות נטו‪ ,‬הכנסות מימון והוצאות מימון‬
‫רווחים מהשקעות נטו והכנסות מימון כוללים‪ ,‬הכנסות ריבית והפרשי הצמדה בגין נכסי חוב‪ ,‬הכנסות‬
‫מדיבידנדים‪ ,‬רווחים )הפסדים( נטו ממכירת נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה‪ ,‬שינויים בשווי ההוגן‬
‫של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד‪ ,‬רווחים )הפסדים( ממטבע חוץ בגין נכסי חוב‪,‬‬
‫שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה והכנסות מדמי שכירות של נדל"ן להשקעה‪.‬‬
‫רווחים )הפסדים( ממימוש השקעות מחושבים כהפרש בין תמורת המימוש‪ ,‬נטו לבין העלות המקורית או‬
‫העלות המופחתת ומוכרים בעת קרות אירוע המכירה‪.‬‬
‫הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן‪ ,‬באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית‪.‬‬
‫הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לחברה הזכות לקבלת תשלום‪ .‬באם מתקבל הדיבידנד בגין‬
‫מניות סחירות‪ ,‬מכירה החברה בהכנסות מדיבידנד ביום האקס‪.‬‬
‫הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית‪ ,‬הפרשי הצמדה והפרשי שער על הלוואות שנתקבלו‪ ,‬ריבית והפרשי‬
‫שער על פיקדונות ועל יתרות מבטחי משנה‪ ,‬ושינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות‪ .‬עלויות האשראי‪ ,‬נזקפות‬
‫לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית‪.‬‬
‫רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות מדווחים בנטו‪.‬‬
‫יח‪.‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות מסווגות להוצאות עקיפות ליישוב תביעות )הנכללות בסעיף תשלומים ושינוי‬
‫בהתחייבויות בגין חוזי הביטוח( להוצאות הקשורות ברכישה )הנכללות בסעיף עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק‬
‫והוצאות רכישה אחרות( וליתרת הוצאות הנהלה וכלליות הנכללות בסעיף זה‪ .‬הסיווג נערך‪ ,‬בהתאם למודלים‬
‫פנימיים של החברה המבוססים על הוצאות ישירות שנזקפו והוצאות עקיפות שהועמסו‪.‬‬
‫ג‪25-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫יט‪.‬‬
‫מסים על הכנסה‬
‫הוצאת מסים על הכנסה כוללת מסים שוטפים ונדחים‪ .‬הוצאת מסים על הכנסה נזקפת לדוח רווח והפסד‬
‫אלא אם המס נובע מעסקה או אירוע אשר מוכרים ישירות בהון‪ .‬במקרים אלו‪ ,‬הוצאת המיסים על ההכנסה‬
‫נזקפת להון‪.‬‬
‫המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החייבת במס לשנה‪ ,‬כשהוא מחושב לפי שיעורי‬
‫המס החלים לפי החוק שנחקק או נחקק למעשה לתאריך הדיווח‪ ,‬וכן התאמות הנדרשות בקשר לחבות המס‬
‫לתשלום בגין שנים קודמות‪.‬‬
‫ההכרה במסים נדחים הינה בהתאם לגישה המאזנית‪ ,‬בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של‬
‫נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים‪.‬‬
‫בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש השקעות בחברות‬
‫המוחזקות‪ ,‬כל עוד מכירת ההשקעות בחברות המוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין‪.‬‬
‫המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו‪ ,‬בהתבסס‬
‫על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך הדיווח‪ .‬החברה מקזזת נכסי וההתחייבות מסים נדחים‬
‫במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים‪ ,‬והם מיוחסים לאותה‬
‫הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה‪ ,‬או בחברות שונות‪ ,‬אשר בכוונתן‬
‫לסלק נכסי והתחייבות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים מיושבים בו בזמן‪.‬‬
‫נכס מס נדחה מוכר בספרים כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת‪ ,‬שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרשים‬
‫הזמניים‪ .‬נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל תאריך דיווח‪ ,‬ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות‬
‫תתממשנה‪ ,‬הם מופחתים‪.‬‬
‫החברה עשויה להתחייב בתוספת מס במקרה של חלוקת דיבידנדים בגין חברות הקבוצה‪ .‬במקרים בהם‬
‫צפויה חברה מוחזקת לחלק דיבידנד מרווחים הכרוכים בתוספת מס לחברה‪ ,‬יוצרת החברה עתודה למס בגין‬
‫תוספת המס שעשויה החברה להתחייב בה‪ ,‬בגין חלוקת הדיבידנד‪.‬‬
‫כ‪.‬‬
‫רווח למניה‬
‫החברה מציגה נתוני רווח בסיסי למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה‪ .‬הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי‬
‫חלוקת הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות של הקבוצה במספר הממוצע המשוקלל של המניות‬
‫הרגילות שהיו במחזור במשך התקופה‪.‬‬
‫כא‪.‬‬
‫גילוי לתקני ‪ IFRS‬חדשים בתקופה שלפני יישומם‬
‫‪ - IAS 1‬הצגת דוחות כספיים‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬פרסם ה‪ IASB-‬תיקון ל‪) IAS 1-‬להלן ‪ -‬התיקון(‪ .‬התיקון עוסק בנושא הצגת רווח כולל אחר‪.‬‬
‫בהתאם לתיקון‪ ,‬פריטים אשר ניתן להעבירם לרווח או הפסד בתקופה מאוחרת יותר )למשל‪ ,‬בעת גריעה או‬
‫יישוב( יוצגו בנפרד מהפריטים אשר לא יועברו לרווח או הפסד לעולם‪.‬‬
‫התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪ .2013 ,‬החברה‬
‫תאמץ את התיקון בדוחות הכספיים החל ממועד תחילת יישום התקן בשנת ‪.2013‬‬
‫‪) IAS 19‬מתוקן( ‪ -‬הטבות עובד‬
‫ה‪ IASB -‬פירסם מספר תיקונים ל‪ IAS 19 -‬עיקרי התיקונים‪ ,‬הם‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫מדידה מחדש של התחייבות להטבה מוגדרת‪ ,‬נטו )לשעבר רווחים והפסדים אקטואריים( תוכר ברווח‬
‫הכולל האחר ולא ייזקפו לרווח או הפסד לעולם‪.‬‬
‫שיטת "הרצועה"‪ ,‬אשר אפשרה דחייה של רווחים או הפסדים אקטואריים מבוטלת‪.‬‬
‫הכנסות ב גין נכסי התכנית תוכרנה ברווח או הפסד בהתבסס על שיעור היוון שמשמש למדידת‬
‫ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים‪ .‬התשואה על נכסי התכנית למעט הכנסות כאמור‪ ,‬הכלולות‬
‫ברווח והפסד‪ ,‬יכללו כחלק מהמדידה מחדש של ההתחייבות להטבה מוגדרת‪.‬‬
‫האבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד הסילוק הצפוי‬
‫ולא על המועד בו קמה זכאות העובד להטבות‪.‬‬
‫עלות שירותי עבר הנובעת משינויים בתכנית תוכר מיידית‪.‬‬
‫התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪ .2013 ,‬אימוץ‬
‫מוקדם אפשרי‪.‬‬
‫להערכת החברה‪ ,‬לתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ג‪26-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫כא‪.‬‬
‫גילוי לתקני ‪ IFRS‬חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(‬
‫‪ - IAS 32‬מכשירים פיננסיים‪ :‬הצגה ו‪ - IFRS 7 -‬מכשירים פיננסיים‪ :‬גילוי‬
‫ה‪ IASB-‬פירסם תיקונים ל‪) IAS 32-‬להלן ‪ -‬התיקונים ל‪ (IAS 32 -‬בנושא קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות‬
‫פיננסיות‪ .‬התיקונים ל‪ IAS 32 -‬מבהירים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את משמעות המונח "קיימת באופן מיידי )‪(currently‬‬
‫זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז" )להלן ‪ -‬הזכות לקזז(‪ .‬התיקונים ל‪ IAS 32 -‬קובעים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי הזכות‬
‫לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה‬
‫של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים‪ .‬כמו כן‪ ,‬התיקונים ל‪ IAS 32 -‬קובעים שעל מנת שהזכות‬
‫לקזז תהיה קיימת באופן מיידי‪ ,‬אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא‬
‫תחול‪ ,‬או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה‪.‬‬
‫ה‪ IASB-‬פירסם גם תיקונים ל‪) IFRS 7-‬להלן ‪ -‬התיקונים ל‪ (IFRS 7 -‬בנושא קיזוז נכסים פיננסיים‬
‫והתחייבויות פיננסיות‪ .‬בהתאם לתיקונים ל‪ IFRS 7 -‬נדרשת החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לתת מידע על זכויות קיזוז‬
‫ועל הסדרים קשורים )כגון הסכמים בנושא בטוחות(‪ ,‬כמו כן נדרש לתת מידע על הרכב הסכומים שקוזזו וכן‬
‫לתת מידע על סכומים הכפופים להסדרים שמאפשרים קיזוז אולם אינם עומדים בכל הקריטריונים לקיזוז‬
‫שנקבעו ב‪.IAS 32 -‬‬
‫התיקונים ל‪ IAS 32-‬ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪,‬‬
‫‪ .2014‬אימוץ מוקדם אפשרי‪ ,‬אולם נדרש לתת גילוי לעובדה זו וכן לתת את הגילויים הנדרשים על פי‬
‫התיקונים ל‪ IFRS 7 -‬כאמור לעיל‪ .‬התיקונים ל‪ IFRS 7 -‬ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות‬
‫המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪.2013 ,‬‬
‫הקבוצה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התיקונים ל‪ ,IAS 32 -‬אך אין ביכולתה‪ ,‬בשלב זה‪ ,‬לאמוד את‬
‫השפעתם‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬על הדוחות הכספיים‪ .‬הגילויים הנדרשים לפי התיקונים ל‪ IFRS 7 -‬ייכללו בדוחות‬
‫הכספיים של החברה‪.‬‬
‫‪ - IFRS 9‬מכשירים פיננסיים‬
‫‪ .1‬ה‪ IASB-‬פירסם את החלק הראשון בשלב הראשון )‪ (phase 1‬של ‪ - IFRS 9‬מכשירים פיננסיים‪ ,‬כחלק‬
‫מפרוייקט החלפת ‪ - IAS 39‬מכשירים פיננסיים‪ :‬הכרה ומדידה‪) IFRS 9 .‬להלן ‪ -‬התקן( מתמקד בעיקר‬
‫בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת ‪.IAS 39‬‬
‫התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים )כולל מכשירים משולבים שבהם החוזה‬
‫המארח הוא נכס פיננסי( יימדדו בשווי הוגן‪ .‬בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת‬
‫רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים‪:‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי‬
‫המזומנים החוזיים הנובעים מהם‪.‬‬
‫על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי‪ ,‬החברה זכאית‪ ,‬במועדים מסויימים‪ ,‬לקבל תזרימי‬
‫מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן‪.‬‬
‫למרות האמור לעיל‪ ,‬חברה יכולה‪ ,‬בעת ההכרה לראשונה‪ ,‬לייעד מכשיר חוב אשר עונה על שני התנאים‬
‫האמורים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם עשות כן מבטלת או מפחיתה משמעותית חוסר סימטריות‬
‫במדידה או בהכרה )‪ (accounting mismatch‬שהייתה נגרמת אלמלא כן‪.‬‬
‫המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן‪.‬‬
‫נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן‪ ,‬וההפרשים ייזקפו לרווח‬
‫והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר‪ ,‬על פי בחירת המדיניות החשבונאית לגבי כל מכשיר ומכשיר )סכומים‬
‫שהוכרו ברווח כולל אחר לא יועברו לאחר מכן לרווח או הפסד(‪ .‬אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים‬
‫למטרות מסחר‪ ,‬חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד‪ .‬הבחירה הינה סופית ואין לשנותה‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬כאשר חברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים‪ ,‬עליה לסווג מחדש את כל‬
‫המכשירים הפיננסיים המושפעים משינוי המודל העסקי על מנת לשקף שינוי זה‪ .‬בכל יתר הנסיבות‪ ,‬אין‬
‫לבצע סיווג מחדש של המכשירים הפיננסיים‪.‬‬
‫תאריך התחילה של התקן הוא ‪ 1‬בינואר‪ .2015 ,‬אימוץ מוקדם אפשרי‪ .‬אימוץ לראשונה ייעשה למפרע תוך‬
‫מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואה‪ ,‬בכפוף להקלות המפורטות בתקן‪.‬‬
‫ג‪27-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫כא‪ .‬גילוי לתקני ‪ IFRS‬חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(‬
‫‪ - IFRS 9‬מכשירים פיננסיים )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫פורסמו תיקונים בנושא גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות‪ .‬לפי הוראות התיקונים‪ ,‬יש להמשיך‬
‫וליישם את הוראות ‪ IAS 39‬לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי‬
‫ההוגן )ייעוד לשווי הוגן דרך רווח או הפסד(‪ .‬כלומר‪ ,‬הוראות הסיווג והמדידה של ‪ IAS 39‬ימשיכו לחול‬
‫על התחייבויות פיננסיות שמוחזקות למסחר ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת‪.‬‬
‫לפי התיקונים‪ ,‬סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות ‪ -‬שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי ‪ -‬ייזקף‬
‫לרווח כולל אחר‪ .‬כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד‪ .‬אם זקיפת השינוי בשווי ההוגן‬
‫של ההתחייבות‪ ,‬שנגרם כתוצאה משינויים בסיכון האשראי‪ ,‬לרווח כולל אחר ייצור חוסר סימטריה‬
‫חשבונאית ברווח או הפסד‪ ,‬אזי גם אותו שינוי ייזקף לרווח או הפסד ולא לרווח כולל אחר‪.‬‬
‫תאריך התחילה של התיקונים הוא ‪ 1‬בינואר‪ .2015 ,‬אימוץ מוקדם אפשרי‪ ,‬בתנאי שהחברה מיישמת גם‬
‫את הוראות התקן בנוגע לסיווג ומדידה של נכסים פיננסים )שלב הנכסים(‪ .‬אימוץ לראשונה של‬
‫התיקונים ייעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואה‪ ,‬בכפוף להקלות‬
‫המצויינות בתיקונים‪.‬‬
‫החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן‪ ,‬אך אין ביכולתה‪ ,‬בשלב זה‪ ,‬לאמוד את השפעתו‪ ,‬אם‬
‫בכלל‪ ,‬על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ - IFRS 13 ,IFRS 12 ,IFRS 10‬דוחות כספיים מאוחדים‪ ,‬הסדרים משותפים‪ ,‬גילוי בדבר זכויות בישויות‬
‫אחרות‪ ,‬מדידת שווי הוגן‬
‫ה‪ IASB-‬פירסם תקנים חדשים‪ IFRS 10 :‬דוחות כספיים מאוחדים‪ IFRS 12 ,‬גילוי בדבר זכויות בישויות‬
‫אחרות )להלן ‪ -‬התקנים החדשים( וכן את ‪ IFRS 13‬מדידת שווי הוגן‪ ,‬ותיקן תקן קיים ‪) IAS 28R‬מתוקן ‪(2011‬‬
‫השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות‪.‬‬
‫התקנים החדשים ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪.2013 ,‬‬
‫אימוץ מוקדם אפשרי‪ ,‬אולם אם חברה בוחרת לבצעו‪ ,‬עליה לאמץ את התקנים החדשים כמכלול אחד )למעט‬
‫דרישות הגילוי על פי ‪ IFRS 12‬שניתן לאמצן בנפרד(‪ .‬התקנים כוללים הוראות מעבר עם הקלות מסוימות‬
‫בעת היישום לראשונה‪.‬‬
‫להלן עיקרי הוראות התקנים האמורים והשפעותיהם הצפויות על החברה‪:‬‬
‫‪ - IFRS 10‬דוחות כספיים מאוחדים‬
‫‪) IFRS 10‬להלן ‪ -‬תקן ‪ (10‬מחליף את ‪ IAS 27‬בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים מאוחדים‪ ,‬וכן כולל‬
‫את הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות מובנות )‪ (structured entities‬שטופלו בעבר ב‪ SIC 12-‬איחוד ‪ -‬ישויות‬
‫למטרות מיוחדות‪.‬‬
‫על פי תקן ‪ 10‬על מנת שתתקיים שליטה נדרש קיומם של כוח )‪ (power‬וחשיפה או זכות לתשואות משתנות‬
‫)‪ (variable returns‬מהחברה המושקעת‪ .‬כוח הינו היכולת להשפיע ולכוון את הפעילויות של החברה‬
‫המושקעת‪ ,‬אשר משפיעות באופן משמעותי על התשואה של המשקיע‪ .‬תקן ‪ 10‬קובע כי בעת בחינת קיומה‬
‫של שליטה יש להביא בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬תקן ‪ 10‬קובע כי משקיע יכול שישלוט גם אם מחזיק פחות מרוב זכויות ההצבעה בחברה המוחזקת‬
‫)שליטה אפקטיבית(‪ ,‬וזאת בניגוד ל‪ IAS 27-‬הקיים אשר מאפשר לבחור שני מודלים לאיחוד ‪ -‬מודל השליטה‬
‫האפקטיבית ומודל השליטה המשפטית‪.‬‬
‫תקן ‪ 10‬ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪.2013 ,‬‬
‫להערכת החברה‪ ,‬לתקן ‪ 10‬לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ג‪28-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫כא‪.‬‬
‫גילוי לתקני ‪ IFRS‬חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(‬
‫‪ - IFRS 13 ,IFRS 12 ,IFRS 10‬דוחות כספיים מאוחדים‪ ,‬הסדרים משותפים‪ ,‬גילוי בדבר זכויות בישויות‬
‫אחרות‪ ,‬מדידת שווי הוגן )המשך(‬
‫‪ - IFRS 12‬גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות‬
‫‪) IFRS 12‬להלן ‪ -‬תקן ‪ (12‬קובע דרישות גילוי לגבי ישויות מוחזקות של החברה‪ ,‬לרבות חברות בנות‪ ,‬הסדרים‬
‫משותפים‪ ,‬חברות כלולות וישויות מובנות )‪ .(structured entities‬תקן ‪ 12‬מרחיב את דרישות הגילוי בנוגע‬
‫לשיקולים ולהנחות ששימשו את ההנהלה בקביעת קיומה של שליטה‪ ,‬שליטה משותפת או השפעה מהותית‬
‫בישויות מוחזקות‪ ,‬וכן בקביעת סוג ההסדר המשותף‪ .‬תקן ‪ 12‬כולל גם דרישות גילוי לגבי ישויות מוחזקות‬
‫מהותיות‪.‬‬
‫הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התקן לראשונה‪.‬‬
‫‪ - IFRS 13‬מדידת שווי הוגן‬
‫‪) IFRS 13‬להלן ‪ -‬תקן ‪ (13‬קובע הנחיות באשר לאופן מדידת שווי הוגן‪ ,‬ככל שמדידה זו נדרשת בהתאם‬
‫לתקינה הבינלאומית‪ .‬תקן ‪ 13‬מגדיר שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס‪ ,‬או משולם בהעברת‬
‫התחייבות‪ ,‬בעסקה רגילה )‪ (orderly‬בין משתתפי שוק במועד המדידה‪ .‬בנוסף‪ ,‬תקן ‪ 13‬מפרט את המאפיינים‬
‫של משתתפים בשוק )‪ (market participants‬עליהן התבססו ההנחות בחישוב‪ ,‬השווי ההוגן יתבסס על ההנחות‬
‫בהן היו משתמשים משתתפים בשוק‪ .‬כמו כן‪ ,‬קובע תקן ‪ 13‬כי מדידת שווי הוגן תבוסס על ההנחה כי העסקה‬
‫תבוצע בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות‪ ,‬או בהיעדר שוק עיקרי‪ ,‬בשוק המועיל )‪ (advantageous‬ביותר‪.‬‬
‫הגילויים החדשים חלים מכאן ולהבא ולא חלים על מספרי ההשוואה‪.‬‬
‫הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התקן לראשונה‪.‬‬
‫תיקונים ל‪ - IFRS, 12 IFRS 10-‬דוחות כספיים מאוחדים‪ ,‬גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות )להלן ‪-‬‬
‫התיקונים(‬
‫בחודש יולי ‪ 2012‬פרסם ה‪ IASB-‬תיקונים לתקנים הכוללים הקלות בקשר להוראות המעבר ומאפשרים לתקן‬
‫את מספרי ההשוואה לשנה אחת בלבד‪ .‬תיקון מספרי השוואה לתקופות קודמות יותר הינו אפשרי אך אינו‬
‫חובה‪ .‬התיקונים אף ביטלו את הדרישה להציג מידע השוואתי לתקופות הקודמות ביחס לישויות מובנות‬
‫שאינן מאוחדות‪ .‬התיקונים נכנסים לתוקף החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪1‬‬
‫בינואר‪ 2013 ,‬אימוץ מוקדם אפשרי‪.‬‬
‫כב‪.‬‬
‫להלן שיעורי השינוי של מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של הדולר‬
‫מדד המחירים לצרכן‬
‫מדד ידוע‬
‫מדד בגין‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.7‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫ג‪29-‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2.3‬‬
‫שער חליפין‬
‫יציג של‬
‫הדולר ארה"ב‬
‫‪%‬‬
‫)‪(2.3‬‬
‫‪7.7‬‬
‫)‪(6.0‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫מגזרי פעילות‬
‫הקבוצה פועלת במגזרי הפעילות הבאים‪:‬‬
‫מגזר ביטוח כללי‬
‫מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש‪ .‬בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר הביטוח הכללי לפי‬
‫ענפי רכב חובה‪ ,‬רכב רכוש‪ ,‬ענפי רכוש אחרים וענפי חבויות אחרים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ענף רכב חובה‬
‫ענף רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו היא חובה על פי דין ואשר מעניק‬
‫כיסוי לנזק גוף )לנהג הרכב‪ ,‬לנוסעים ברכב או להולכי רגל( כתוצאה משימוש ברכב מנועי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ענף רכב רכוש‬
‫ענף רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום לצד שלישי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ענפי חבויות אחרים‬
‫ענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי‪ .‬ענפים אלו כוללים‪:‬‬
‫אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מעבידים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ענפי רכוש ואחרים‬
‫יתר ענפי הרכוש שאינם רכב וחבויות‪ ,‬לרבות בתי עסק ודירות‪.‬‬
‫מגזר תיווך ביטוחי‬
‫המגזר תיווך ביטוחי כולל פעילות תיווך ביטוח באמצעות סוכנויות ביטוח מאוחדות‪.‬‬
‫ג‪30-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫מגזרי פעילות )המשך(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫ביטוח כללי‬
‫ענפי‬
‫חבויות‬
‫אחרים )*(‬
‫ענפי‬
‫רכוש‬
‫ואחרים )*(‬
‫‪67,504‬‬
‫‪29,169‬‬
‫רכב‬
‫חובה‬
‫רכב‬
‫רכוש‬
‫פרמיות ברוטו‬
‫‪272,092‬‬
‫‪9,550‬‬
‫‪325,291‬‬
‫‪354‬‬
‫‪14,189‬‬
‫‪1,760‬‬
‫פרמיות בשייר‬
‫שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה‪ ,‬בשייר‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫הכנסות אחרות‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות‬
‫בגין חוזי ביטוח‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות אחרות‬
‫הוצאות מימון‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה‬
‫רווח כולל אחר לפני מסים על הכנסה‬
‫סך כל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על ההכנסה‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫פרמיות משנה‬
‫)*(‬
‫תיווך‬
‫ביטוחי‬
‫התאמות‬
‫וקיזוזים‬
‫לא‬
‫מיוחס‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪679,076‬‬
‫‪40,833‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪679,076‬‬
‫‪40,833‬‬
‫‪262,542‬‬
‫)‪(14,272‬‬
‫‪248,270‬‬
‫‪33,085‬‬
‫‬‫‬‫‪281,355‬‬
‫‪181,608‬‬
‫‪324,937‬‬
‫)‪(20,806‬‬
‫‪304,131‬‬
‫‪6,404‬‬
‫‪74‬‬
‫‬‫‪310,609‬‬
‫‪222,298‬‬
‫‪12,429‬‬
‫)‪(1,026‬‬
‫‪11,403‬‬
‫‪1,363‬‬
‫‪62‬‬
‫‬‫‪12,828‬‬
‫‪10,306‬‬
‫‪38,335‬‬
‫)‪(2,114‬‬
‫‪36,221‬‬
‫‪643‬‬
‫‪5,803‬‬
‫‬‫‪42,667‬‬
‫‪30,945‬‬
‫‪638,243‬‬
‫)‪(38,218‬‬
‫‪600,025‬‬
‫‪41,495‬‬
‫‪5,939‬‬
‫‬‫‪647,459‬‬
‫‪445,157‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪502‬‬
‫‪35,171‬‬
‫‪371‬‬
‫‪36,044‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪11,915‬‬
‫‬‫‪265‬‬
‫‪12,180‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(1,477‬‬
‫)‪(12,647‬‬
‫‬‫)‪(14,124‬‬
‫‪-‬‬
‫‪638,243‬‬
‫)‪(38,218‬‬
‫‪600,025‬‬
‫‪52,435‬‬
‫‪28,463‬‬
‫‪636‬‬
‫‪681,559‬‬
‫‪445,157‬‬
‫‪10,942‬‬
‫‪170,666‬‬
‫‪32,539‬‬
‫‪7,255‬‬
‫‬‫‪822‬‬
‫‪211,282‬‬
‫‪70,073‬‬
‫‪21,838‬‬
‫‪91,911‬‬
‫‪961,595‬‬
‫‪210‬‬
‫‪222,088‬‬
‫‪75,293‬‬
‫‪6,518‬‬
‫‬‫‪159‬‬
‫‪304,058‬‬
‫‪6,551‬‬
‫‪4,214‬‬
‫‪10,765‬‬
‫‪212,777‬‬
‫‪761‬‬
‫‪9,545‬‬
‫‪4,775‬‬
‫‪292‬‬
‫‬‫‪34‬‬
‫‪14,646‬‬
‫)‪(1,818‬‬
‫‪900‬‬
‫)‪(918‬‬
‫‪49,051‬‬
‫‪16,961‬‬
‫‪13,984‬‬
‫‪21,978‬‬
‫‪1,990‬‬
‫‬‫‪16‬‬
‫‪37,968‬‬
‫‪4,699‬‬
‫‪429‬‬
‫‪5,128‬‬
‫‪45,284‬‬
‫‪28,874‬‬
‫‪416,283‬‬
‫‪134,585‬‬
‫‪16,055‬‬
‫‬‫‪1,031‬‬
‫‪567,954‬‬
‫‪79,505‬‬
‫‪27,381‬‬
‫‪106,886‬‬
‫‪1,268,707‬‬
‫‬‫‬‫‪19,914‬‬
‫‪7,708‬‬
‫‪1,499‬‬
‫‪1,516‬‬
‫‪30,637‬‬
‫‪5,407‬‬
‫‬‫‪5,407‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪5,210‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1,678‬‬
‫‪6,938‬‬
‫‪5,242‬‬
‫‪5,004‬‬
‫‪10,246‬‬
‫‬‫‬‫)‪(12,647‬‬
‫)‪(1,477‬‬
‫‬‫‬‫)‪(14,124‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪28,874‬‬
‫‪416,283‬‬
‫‪141,852‬‬
‫‪27,496‬‬
‫‪1,549‬‬
‫‪4,225‬‬
‫‪591,405‬‬
‫‪90,154‬‬
‫‪32,385‬‬
‫‪122,539‬‬
‫ענפי חבויות אחרות כוללים תוצאות ענפי ביטוח צד שלישי וחבות מעבידים‪ .‬ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מקיף דירות ואובדן רכוש אשר הפעילות בגינם‬
‫מהווה ‪ 90.8%‬מסך הפרמיות ברוטו בענפים אלו‪.‬‬
‫ג‪31-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫מגזרי פעילות )המשך(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫רכב‬
‫חובה‬
‫רכב‬
‫רכוש‬
‫ביטוח כללי‬
‫ענפי‬
‫ענפי‬
‫רכוש‬
‫חבויות‬
‫ואחרים )*(‬
‫אחרים )*(‬
‫תיווך‬
‫ביטוחי‬
‫לא‬
‫מיוחס‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪586,914‬‬
‫‪37,248‬‬
‫‪549,666‬‬
‫)‪(34,444‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪586,914‬‬
‫‪37,248‬‬
‫‪549,666‬‬
‫)‪(34,444‬‬
‫‬‫‪432‬‬
‫‪31,556‬‬
‫‪311‬‬
‫‬‫‪11,065‬‬
‫‬‫‪451‬‬
‫‬‫)‪(1,191‬‬
‫)‪(11,065‬‬
‫‪-‬‬
‫‪515,222‬‬
‫‪44,079‬‬
‫‪24,659‬‬
‫‪762‬‬
‫‪11,516‬‬
‫)‪(12,256‬‬
‫‪584,722‬‬
‫‪-‬‬
‫‪395,278‬‬
‫‬‫‬‫)‪(11,065‬‬
‫)‪(1,191‬‬
‫‬‫‬‫)‪(12,256‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪22,376‬‬
‫‪372,902‬‬
‫‪118,667‬‬
‫‪26,417‬‬
‫‪1,519‬‬
‫‪4,190‬‬
‫‪523,695‬‬
‫‪61,027‬‬
‫)‪(24,465‬‬
‫‪36,562‬‬
‫פרמיות ברוטו‬
‫פרמיות משנה‬
‫פרמיות בשייר‬
‫שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה‪ ,‬בשייר‬
‫‪240,372‬‬
‫‪10,372‬‬
‫‪230,000‬‬
‫)‪(12,793‬‬
‫‪277,923‬‬
‫‪805‬‬
‫‪277,118‬‬
‫)‪(18,837‬‬
‫‪11,442‬‬
‫‪1,891‬‬
‫‪9,551‬‬
‫)‪(1,197‬‬
‫‪57,177‬‬
‫‪24,180‬‬
‫‪32,997‬‬
‫)‪(1,617‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫הכנסות אחרות‬
‫‪217,207‬‬
‫‪27,021‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪258,281‬‬
‫‪5,109‬‬
‫‪66‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8,354‬‬
‫‪1,095‬‬
‫‪121‬‬
‫‪-‬‬
‫‪31,380‬‬
‫‪548‬‬
‫‪3,981‬‬
‫‪-‬‬
‫‪515,222‬‬
‫‪33,773‬‬
‫‪4,168‬‬
‫‪-‬‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫‪244,228‬‬
‫‪263,456‬‬
‫‪9,570‬‬
‫‪35,909‬‬
‫‪553,163‬‬
‫‪32,299‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות‬
‫בגין חוזי ביטוח‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות אחרות‬
‫הוצאות מימון‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה‬
‫הפסד כולל אחר לפני מסים על הכנסה‬
‫סך כל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על ההכנסה‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪177,556‬‬
‫‪188,896‬‬
‫‪10,715‬‬
‫‪18,111‬‬
‫‪395,278‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪10,477‬‬
‫‪167,079‬‬
‫‪27,683‬‬
‫‪7,517‬‬
‫‬‫‪610‬‬
‫‪202,889‬‬
‫‪41,339‬‬
‫)‪(16,806‬‬
‫‪24,533‬‬
‫‪864,557‬‬
‫‪369‬‬
‫‪188,527‬‬
‫‪63,709‬‬
‫‪6,371‬‬
‫‬‫‪115‬‬
‫‪258,722‬‬
‫‪4,734‬‬
‫)‪(3,173‬‬
‫‪1,561‬‬
‫‪184,967‬‬
‫‪2,194‬‬
‫‪8,521‬‬
‫‪3,675‬‬
‫‪278‬‬
‫‬‫‪24‬‬
‫‪12,498‬‬
‫)‪(2,928‬‬
‫)‪(680‬‬
‫)‪(3,608‬‬
‫‪45,013‬‬
‫‪9,336‬‬
‫‪8,775‬‬
‫‪18,216‬‬
‫‪1,902‬‬
‫‬‫‪12‬‬
‫‪28,905‬‬
‫‪7,004‬‬
‫)‪(335‬‬
‫‪6,669‬‬
‫‪38,091‬‬
‫‪22,376‬‬
‫‪372,902‬‬
‫‪113,283‬‬
‫‪16,068‬‬
‫‬‫‪761‬‬
‫‪503,014‬‬
‫‪50,149‬‬
‫)‪(20,994‬‬
‫‪29,155‬‬
‫‪1,132,628‬‬
‫‬‫‬‫‪16,449‬‬
‫‪7,268‬‬
‫‪1,474‬‬
‫‪1,709‬‬
‫‪26,900‬‬
‫‪5,399‬‬
‫‬‫‪5,399‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪4,272‬‬
‫‪45‬‬
‫‪1,720‬‬
‫‪6,037‬‬
‫‪5,479‬‬
‫)‪(3,471‬‬
‫‪2,008‬‬
‫)*(‬
‫התאמות‬
‫וקיזוזים‬
‫סה"כ‬
‫ענפי חבויות אחרות כוללים תוצאות ענפי ביטוח צד שלישי וחבות מעבידים‪ .‬ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מקיף דירות ואובדן רכוש אשר הפעילות בגינם‬
‫מהווה ‪ 90.5%‬מסך הפרמיות ברוטו בענפים אלו‪.‬‬
‫ג‪32-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫מגזרי פעילות )המשך(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫ביטוח כללי‬
‫ענפי‬
‫חבויות‬
‫אחרים )*(‬
‫ענפי‬
‫רכוש‬
‫ואחרים )*(‬
‫‪49,611‬‬
‫‪21,236‬‬
‫‪28,375‬‬
‫)‪(1,603‬‬
‫‪26,772‬‬
‫‪753‬‬
‫‪3,491‬‬
‫‬‫‪31,016‬‬
‫‪20,552‬‬
‫‪29,717‬‬
‫‪361,857‬‬
‫‪107,004‬‬
‫‪15,818‬‬
‫‬‫‪713‬‬
‫‪485,392‬‬
‫‪59,124‬‬
‫‪2,846‬‬
‫‪61,970‬‬
‫‪991,741‬‬
‫רכב‬
‫חובה‬
‫רכב‬
‫רכוש‬
‫פרמיות ברוטו‬
‫פרמיות משנה‬
‫פרמיות בשייר‬
‫שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה‪ ,‬בשייר‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫הכנסות אחרות‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות‬
‫בגין חוזי ביטוח‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות אחרות‬
‫הוצאות מימון‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על הכנסה‬
‫סך כל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על ההכנסה‬
‫‪219,105‬‬
‫‪7,842‬‬
‫‪211,263‬‬
‫‪7,539‬‬
‫‪218,802‬‬
‫‪42,844‬‬
‫‬‫‬‫‪261,646‬‬
‫‪194,948‬‬
‫‪244,835‬‬
‫‪1,080‬‬
‫‪243,755‬‬
‫)‪(9,020‬‬
‫‪234,735‬‬
‫‪8,190‬‬
‫‪96‬‬
‫‬‫‪243,021‬‬
‫‪169,184‬‬
‫‪9,050‬‬
‫‪1,621‬‬
‫‪7,429‬‬
‫)‪(499‬‬
‫‪6,930‬‬
‫‪1,815‬‬
‫‪88‬‬
‫‬‫‪8,833‬‬
‫‪6,890‬‬
‫‪17,515‬‬
‫‪177,433‬‬
‫‪27,744‬‬
‫‪7,379‬‬
‫‬‫‪570‬‬
‫‪213,126‬‬
‫‪48,520‬‬
‫‪2,274‬‬
‫‪50,794‬‬
‫‪601‬‬
‫‪168,583‬‬
‫‪60,070‬‬
‫‪6,599‬‬
‫‬‫‪109‬‬
‫‪235,361‬‬
‫‪7,660‬‬
‫‪435‬‬
‫‪8,095‬‬
‫‪1,178‬‬
‫‪5,712‬‬
‫‪3,180‬‬
‫‪255‬‬
‫‬‫‪24‬‬
‫‪9,171‬‬
‫)‪(338‬‬
‫‪96‬‬
‫)‪(242‬‬
‫‪10,423‬‬
‫‪10,129‬‬
‫‪16,010‬‬
‫‪1,585‬‬
‫‬‫‪10‬‬
‫‪27,734‬‬
‫‪3,282‬‬
‫‪41‬‬
‫‪3,323‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫‪760,262‬‬
‫‪157,694‬‬
‫‪38,862‬‬
‫‪34,923‬‬
‫)*(‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪522,601‬‬
‫‪31,779‬‬
‫‪490,822‬‬
‫)‪(3,583‬‬
‫‪487,239‬‬
‫‪53,602‬‬
‫‪3,675‬‬
‫‬‫‪544,516‬‬
‫‪391,574‬‬
‫תיווך‬
‫ביטוחי‬
‫התאמות‬
‫וקיזוזים‬
‫לא‬
‫מיוחס‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪249‬‬
‫‪21,249‬‬
‫‪331‬‬
‫‪21,829‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪13,924‬‬
‫‬‫‬‫‪13,924‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(1,617‬‬
‫)‪(10,260‬‬
‫)‪(40‬‬
‫)‪(11,917‬‬
‫‪-‬‬
‫‪522,601‬‬
‫‪31,779‬‬
‫‪490,822‬‬
‫)‪(3,583‬‬
‫‪487,239‬‬
‫‪66,158‬‬
‫‪14,664‬‬
‫‪291‬‬
‫‪568,352‬‬
‫‪391,574‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪12,160‬‬
‫‪4,674‬‬
‫‪686‬‬
‫‪398‬‬
‫‪17,918‬‬
‫‪3,911‬‬
‫‬‫‪3,911‬‬
‫‬‫‪4,017‬‬
‫‪166‬‬
‫‪2,116‬‬
‫‪6,299‬‬
‫‪7,625‬‬
‫)‪(35‬‬
‫‪7,590‬‬
‫)‪(10,260‬‬
‫)‪(1,657‬‬
‫‬‫‬‫)‪(11,917‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪29,717‬‬
‫‪361,857‬‬
‫‪108,904‬‬
‫‪22,852‬‬
‫‪852‬‬
‫‪3,227‬‬
‫‪497,692‬‬
‫‪70,660‬‬
‫‪2,811‬‬
‫‪73,471‬‬
‫ענפי חבויות אחרות כוללים תוצאות ענפי ביטוח צד שלישי וחבות מעבידים‪ .‬ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מקיף דירות ואובדן‬
‫רכוש אשר הפעילות בגינם מהווה ‪ 89.7%‬מסך הפרמיות ברוטו בענפים אלו‪.‬‬
‫ג‪33-‬‬
‫סה"כ‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫מגזרי פעילות )המשך(‬
‫ביטוח‬
‫כללי‬
‫נכסים‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫השקעות פיננסיות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫אחרות‬
‫סך הכל השקעות פיננסיות‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫פרמיות לגבייה‬
‫נכסים אחרים‬
‫סך כל הנכסים‬
‫התחייבויות‪:‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫סך כל ההתחייבויות‬
‫סה"כ‬
‫‬‫‪61,620‬‬
‫‪-‬‬
‫‪18,694‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪2,827‬‬
‫‬‫‪11,091‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪21,521‬‬
‫‪61,620‬‬
‫‪11,091‬‬
‫‪663,855‬‬
‫‪282,428‬‬
‫‬‫‪62,873‬‬
‫‪1,009,156‬‬
‫‪51,000‬‬
‫‪114,180‬‬
‫‪115,184‬‬
‫‪14,830‬‬
‫‪1,365,970‬‬
‫‬‫‪4,276‬‬
‫‬‫‬‫‪4,276‬‬
‫‪17,746‬‬
‫‬‫‬‫‪13,288‬‬
‫‪54,004‬‬
‫‪129,369‬‬
‫‪76,565‬‬
‫‪28,894‬‬
‫‪20,677‬‬
‫‪255,505‬‬
‫‪23,967‬‬
‫‬‫‬‫‪20,258‬‬
‫‪313,648‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(366‬‬
‫)‪(366‬‬
‫‪793,224‬‬
‫‪363,269‬‬
‫‪28,894‬‬
‫‪83,550‬‬
‫‪1,268,937‬‬
‫‪92,713‬‬
‫‪114,180‬‬
‫‪115,184‬‬
‫‪48,010‬‬
‫‪1,733,256‬‬
‫‪1,268,707‬‬
‫‪724‬‬
‫‪96,539‬‬
‫‪1,365,970‬‬
‫‬‫‪28,527‬‬
‫‪9,577‬‬
‫‪38,104‬‬
‫‬‫‪35,843‬‬
‫‪9,277‬‬
‫‪45,120‬‬
‫‬‫‬‫)‪(366‬‬
‫)‪(366‬‬
‫‪1,268,707‬‬
‫‪65,094‬‬
‫‪115,027‬‬
‫‪1,448,828‬‬
‫ביטוח‬
‫כללי‬
‫נכסים‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫השקעות פיננסיות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫אחרות‬
‫סך הכל השקעות פיננסיות‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫פרמיות לגבייה‬
‫נכסים אחרים‬
‫סך כל הנכסים‬
‫התחייבויות‪:‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫סך כל ההתחייבויות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫לא מיוחס‬
‫התאמות‬
‫למגזרי‬
‫תיווך‬
‫וקיזוזים‬
‫פעילות‬
‫ביטוחי‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫לא מיוחס‬
‫התאמות‬
‫למגזרי‬
‫תיווך‬
‫וקיזוזים‬
‫פעילות‬
‫ביטוחי‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫‪53,545‬‬
‫‪12,531‬‬
‫‪19,327‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪2,565‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪21,892‬‬
‫‪53,545‬‬
‫‪12,531‬‬
‫‪577,526‬‬
‫‪249,100‬‬
‫‪15,043‬‬
‫‪55,489‬‬
‫‪897,158‬‬
‫‪26,432‬‬
‫‪105,815‬‬
‫‪99,269‬‬
‫‪21,118‬‬
‫‪1,215,868‬‬
‫‬‫‪4,595‬‬
‫‬‫‬‫‪4,595‬‬
‫‪11,497‬‬
‫‬‫‬‫‪11,983‬‬
‫‪47,402‬‬
‫‪126,108‬‬
‫‪38,302‬‬
‫‪16,447‬‬
‫‪4,023‬‬
‫‪184,880‬‬
‫‪35,057‬‬
‫‬‫‬‫‪15,024‬‬
‫‪237,526‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(391‬‬
‫)‪(391‬‬
‫‪703,634‬‬
‫‪291,997‬‬
‫‪31,490‬‬
‫‪59,512‬‬
‫‪1,086,633‬‬
‫‪72,986‬‬
‫‪105,815‬‬
‫‪99,269‬‬
‫‪47,734‬‬
‫‪1,500,405‬‬
‫‪1,132,628‬‬
‫‪2,261‬‬
‫‪86,808‬‬
‫‪1,221,697‬‬
‫‬‫‪28,706‬‬
‫‪6,811‬‬
‫‪35,517‬‬
‫‬‫‪36,726‬‬
‫‪3,189‬‬
‫‪39,915‬‬
‫‬‫‬‫)‪(391‬‬
‫)‪(391‬‬
‫‪1,132,628‬‬
‫‪67,693‬‬
‫‪96,417‬‬
‫‪1,296,738‬‬
‫ג‪34-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪: 4‬‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫הרכב ותנועה‪:‬‬
‫תיקי ביטוח‬
‫והסכמי‬
‫התקשרות‬
‫מוניטין‬
‫תוכנות‬
‫מחשב‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אי תחרות‬
‫סה"כ‬
‫עלות‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2011 ,‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6,307‬‬
‫‪11,173‬‬
‫‪-‬‬
‫‪17,480‬‬
‫תוספות‬
‫‪-‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,772‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,772‬‬
‫צירוף עסקים‬
‫‪2,581‬‬
‫‪14,068‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,051‬‬
‫‪17,700‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪2,581‬‬
‫‪21,375‬‬
‫‪12,945‬‬
‫‪1,051‬‬
‫‪37,952‬‬
‫תוספות‬
‫‪-‬‬
‫‪854‬‬
‫‪2,025‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,879‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫‪2,581‬‬
‫‪22,229‬‬
‫‪14,970‬‬
‫‪1,051‬‬
‫‪40,831‬‬
‫הפחתה שנצברה‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2011 ,‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,409‬‬
‫‪8,567‬‬
‫‪-‬‬
‫‪12,976‬‬
‫הפחתה שהוכרה במהלך השנה‬
‫‪-‬‬
‫‪1,396‬‬
‫‪1,688‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,084‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5,805‬‬
‫‪10,255‬‬
‫‪-‬‬
‫‪16,060‬‬
‫הפחתה שהוכרה במהלך השנה‬
‫‪-‬‬
‫‪1,492‬‬
‫‪1,758‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,250‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7,297‬‬
‫‪12,013‬‬
‫‪-‬‬
‫‪19,310‬‬
‫ערך בספרים‪ ,‬נטו‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫‪2,581‬‬
‫‪14,932‬‬
‫‪2,957‬‬
‫‪1,051‬‬
‫‪21,521‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪2,581‬‬
‫‪15,570‬‬
‫‪2,690‬‬
‫‪1,051‬‬
‫‪21,892‬‬
‫ירידת ערך מוניטין‪:‬‬
‫לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין הוקצה המוניטין למגזר התיווך הביטוחי ליחידה המניבה מזומנים‬
‫הקטנה ביותר‪.‬‬
‫לצורך בחינת ירידת ערך של המוניטין יש לבחון את ערך היחידה המניבה מזומנים הקטנה ביותר בתוך המגזר‪,‬‬
‫שאליה יוחס המוניטין בהשוואה לסכום בר ההשבה שלה‪ .‬אם הסכום בר ההשבה של היחידה עולה על הערך‬
‫בדוחות הכספיים של היחידה‪ ,‬היחידה והמוניטין שהוקצה לה יחשבו כבלתי פגומים בערכם‪ .‬אם הערך‬
‫בדוחות הכספיים של היחידה עולה על הסכום בר ההשבה שלה‪ ,‬החברה מכירה בהפסד מירידת ערך‪.‬‬
‫הסכום בר ההשבה של המוניטין כיחידה מניבה מזומנים המהווה חלק מעסקי תיווך ביטוחי נקבע על בסיס‬
‫שווי השימוש המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים העתידיים למשך ‪ 20‬שנה‪.‬‬
‫ההנחה העיקרית ששימשה בחישוב שווי שימוש הינה‪:‬‬
‫שיעור ריבית היוון לאחר מס– ‪.13.1%‬‬
‫מאחר ואומדן תזרימי המזומנים הצפוי גבוה מערך הנכס בדוחות הכספיים ולאור ההנחות השמרניות‬
‫שנלקחו‪ ,‬להערכת החברה‪ ,‬כל שינוי סביר בהנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש לא יגרמו לערך‬
‫בדוחות הכספיים להיות נמוך מסכום בר ההשבה‪.‬‬
‫ג‪35-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :5‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫הרכב ותנועה‪:‬‬
‫שנת ‪2012‬‬
‫קרקע‬
‫ובנייני‬
‫משרדים *(‬
‫עלות‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2012 ,‬‬
‫תוספות במשך השנה‬
‫העברה מנדל"ן להשקעה‬
‫גריעות במשך השנה‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪2012‬‬
‫מחשבים‬
‫ציוד‬
‫וריהוט‬
‫כלי‬
‫משרדי‬
‫רכב‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שיפורים‬
‫במושכר‬
‫סה"כ‬
‫‪24,453‬‬
‫‪3,462‬‬
‫‪1,359‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7,980‬‬
‫‪393‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪5,519‬‬
‫‪2,160‬‬
‫‬‫)‪(1,466‬‬
‫‪5,155‬‬
‫‪298‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪2,020‬‬
‫‪245‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪45,127‬‬
‫‪6,558‬‬
‫‪1,359‬‬
‫)‪(1,466‬‬
‫‪29,274‬‬
‫‪8,373‬‬
‫‪6,213‬‬
‫‪5,453‬‬
‫‪2,265‬‬
‫‪51,578‬‬
‫פחת שנצבר‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2012 ,‬‬
‫תוספות במשך השנה‬
‫גריעות במשך השנה‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪2012‬‬
‫יתרת עלות מופחתת ליום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫‪8,527‬‬
‫‪907‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7,021‬‬
‫‪561‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,556‬‬
‫‪816‬‬
‫)‪(731‬‬
‫‪2,773‬‬
‫‪304‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,109‬‬
‫‪343‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20,986‬‬
‫‪2,931‬‬
‫)‪(731‬‬
‫‪9,434‬‬
‫‪7,582‬‬
‫‪1,641‬‬
‫‪3,077‬‬
‫‪1,452‬‬
‫‪23,186‬‬
‫‪19,840‬‬
‫‪791‬‬
‫‪4,572‬‬
‫‪2,376‬‬
‫‪813‬‬
‫‪28,392‬‬
‫*( הקרקע נמצאת בבעלות מלאה של הקבוצה‪ .‬חלק מזכויות החכירה בבנייני המשרדים טרם נרשמו על‬
‫שם חברות הקבוצה )ראה באור ‪ 7‬להלן(‪.‬‬
‫שנת ‪2011‬‬
‫קרקע‬
‫ובנייני‬
‫משרדים *(‬
‫עלות‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2011 ,‬‬
‫תוספות במשך השנה‬
‫צירוף עסקים‬
‫גריעות במשך השנה‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪2011‬‬
‫פחת שנצבר‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2011 ,‬‬
‫תוספות במשך השנה‬
‫גריעות במשך השנה‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪2011‬‬
‫יתרת עלות מופחתת ליום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫מחשבים‬
‫ציוד‬
‫וריהוט‬
‫כלי‬
‫משרדי‬
‫רכב‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שיפורים‬
‫במושכר‬
‫סה"כ‬
‫‪23,776‬‬
‫‪677‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪7,344‬‬
‫‪545‬‬
‫‪91‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,633‬‬
‫‪2,038‬‬
‫‬‫)‪(1,152‬‬
‫‪4,666‬‬
‫‪394‬‬
‫‪95‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,680‬‬
‫‪326‬‬
‫‪14‬‬
‫‪-‬‬
‫‪42,099‬‬
‫‪3,980‬‬
‫‪200‬‬
‫)‪(1,152‬‬
‫‪24,453‬‬
‫‪7,980‬‬
‫‪5,519‬‬
‫‪5,155‬‬
‫‪2,020‬‬
‫‪45,127‬‬
‫‪7,735‬‬
‫‪792‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6,336‬‬
‫‪685‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,227‬‬
‫‪785‬‬
‫)‪(456‬‬
‫‪2,493‬‬
‫‪280‬‬
‫‪-‬‬
‫‪795‬‬
‫‪314‬‬
‫‪-‬‬
‫‪18,586‬‬
‫‪2,856‬‬
‫)‪(456‬‬
‫‪8,527‬‬
‫‪7,021‬‬
‫‪1,556‬‬
‫‪2,773‬‬
‫‪1,109‬‬
‫‪20,986‬‬
‫‪15,926‬‬
‫‪959‬‬
‫‪3,963‬‬
‫‪2,382‬‬
‫‪911‬‬
‫‪24,141‬‬
‫*( הקרקע נמצאת בבעלות מלאה של הקבוצה‪ .‬חלק מזכויות החכירה בביניני המשרדים טרם נרשמו על‬
‫שם חברות הקבוצה )ראה באור ‪ 7‬להלן(‪.‬‬
‫ג‪36-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :6‬‬
‫השקעות בחברות מוחזקות‬
‫חברות מאוחדות‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫השקעה‬
‫)עודף‬
‫הפסדים‬
‫על‬
‫ההשקעה(‬
‫בחברה‬
‫מאוחדת‬
‫‪2012‬‬
‫הלוואות‬
‫ושטרי הון‬
‫שהעמידה‬
‫החברה‬
‫לחברה‬
‫מאוחדת‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ארנון את וינשטוק )א(‬
‫סיני סוכנות )ב(‬
‫שומרה נדל"ן )ג(‬
‫)‪(6,728‬‬
‫‪16,689‬‬
‫‪31,369‬‬
‫‬‫‬‫‪23,901‬‬
‫‪41,330‬‬
‫‪23,901‬‬
‫מניות‬
‫המקנות‬
‫זכויות‬
‫הצבעה‬
‫ורווחים‬
‫שיעור‬
‫החזקה‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪2011‬‬
‫הלוואות‬
‫ושטרי הון‬
‫שהעמידה‬
‫החברה‬
‫לחברה‬
‫מאוחדת‬
‫השקעה‬
‫)עודף‬
‫הפסדים‬
‫על‬
‫ההשקעה(‬
‫בחברה‬
‫מאוחדת‬
‫מניות‬
‫המקנות‬
‫זכויות‬
‫הצבעה‬
‫ורווחים‬
‫שיעור‬
‫החזקה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫)‪(6,592‬‬
‫‪12,576‬‬
‫‪29,666‬‬
‫‬‫‬‫‪22,634‬‬
‫‪35,650‬‬
‫‪22,634‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫)א( בתאריך ‪ 27‬בדצמבר‪ 2007 ,‬רכשה החברה את סיני מורשי חיתום סוכנות לביטוח בע"מ )להלן‪ -‬הסוכנות(‬
‫מהחברה האם תמורת סך של כ ‪ 12 -‬אלפי ש"ח‪ .‬מורשי חיתום הינה סוכנות ביטוח שעסקה בעיקר בתחום‬
‫הביטוח הכללי‪.‬‬
‫בחודש יוני ‪ ,2008‬בעקבות מכרז‪ ,‬נחתם הסכם למכירת מוניטין המיוחס לתיקי הביטוח שבהחזקתה‪ ,‬לרבות‬
‫רשימת לקוחות‪ ,‬ספקים וקשרים עסקיים של החברה הנוגעים לתיקים אלה‪ ,‬לסוכן ביטוח‪ ,‬בתמורה לסכום‬
‫כולל של ‪ 4.8‬מיליון ש''ח‪.‬‬
‫ביום ‪ 4‬בינואר‪ ,2011 ,‬חתמה הסוכנות על הסכם לרכישת סוכנות ביטוח "ארנון את וינשטוק תכנון וניהול‬
‫ביטוחי" )להלן‪" -‬ארנון את וינשטוק"(‪ .‬החברה עוסקת כמשווקת פוליסות בטוח בענף הביטוח הכללי והחיים‪.‬‬
‫באור ‪- :7‬‬
‫)ב(‬
‫סיני סוכנות לביטוח בע"מ )להלן‪ -‬סיני סוכנות( עוסקת כמשווקת פוליסות ביטוח בענפי הביטוח הכללי‪,‬‬
‫החיים והבריאות‪.‬‬
‫)ג(‬
‫פעילותה של שומרה נדל"ן בע"מ )להלן‪ -‬שומרה נדל"ן( הינה החזקת נכסי המקרקעין של החברה המשמשים‬
‫כבנייני המשרדים של הקבוצה וכנדל"ן להשקעה‪ ,‬כמפורט בבאור ‪)7‬ג(‪.‬‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫א‪ .‬הרכב ותנועה‪:‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‬
‫‪12,531‬‬
‫‪12,311‬‬
‫גריעות במהלך השנה‬
‫ב‪.‬‬
‫העברה לרכוש קבוע‬
‫)‪(1,359‬‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪11,172‬‬
‫‪12,311‬‬
‫התאמת שווי הוגן‬
‫)‪(81‬‬
‫‪220‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪11,091‬‬
‫‪12,531‬‬
‫השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נקבע על בסיס הערכות שווי שבוצעו ע"י מעריך חיצוני בלתי תלוי‪ ,‬בעל‬
‫כישורים מקצועיים מתאימים ובעל ניסיון עדכני לגבי מיקום וסוג הנכסים המוערכים‪ .‬השווי ההוגן נקבע‬
‫בהתבסס על השוואה לעסקאות של נכסים דומים שנערכו לאחרונה בשוק הנדל"ן ביחס לנדל"ן דומה‬
‫ובמיקום דומה של הנדל"ן שבבעלות הקבוצה במידה שקיימות עסקאות כאלו‪ ,‬וכן בהתבסס על היוון תחזית‬
‫תזרימי מזומנים הצפויים לנבוע מהנכסים‪ .‬בחישוב השווי ההוגן השתמש מעריך השווי בשיעור היוון של‬
‫‪) 8.5%‬אשתקד ‪ (8.5%‬לשנה בהתחשב בסוג הנכס‪ ,‬ייעודו‪ ,‬מיקומו וטיב השוכרים‪ .‬הנדל"ן להשקעה מורכב‬
‫ברובו מבניני משרדים‪.‬‬
‫ג‪37-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :7‬‬
‫נדל"ן להשקעה )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫באשר להתקשרויות של נדל"ן להשקעה המתייחסות לחברה‪ ,‬ראה באור ‪ 30‬ג'‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .1‬החברה המאוחדת‪ ,‬שומרה נדל"ן‪ ,‬שהחזקת זכויות במקרקעין הוא עיסוקה היחיד‪ ,‬מחזיקה משנת ‪1996‬‬
‫מבנה משרדים המשמשים כיום כ"בית סיני" בפתח תקווה‪ .‬ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2012 ,‬מושכר הנכס במלואו‪.‬‬
‫‪ .2‬ביום ‪ 18‬במאי‪ 2003 ,‬רכשה שומרה נדל"ן מחצית מבנין משרדים בפתח תקווה המשמש כיום כ"בית‬
‫שומרה"‪ ,‬את המחצית השנייה של בנין המשרדים רכש רוכש נוסף‪ ,‬עמו נחתם הסכם שיתוף‪ .‬ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‪ 2012 ,‬מושכר הנכס במלואו‪.‬‬
‫הזכויות ב"בית סיני" וב"בית שומרה" רשומות על שם שומרה נדל"ן אצל רשם המקרקעין‪.‬‬
‫‪ .3‬ביום ‪ 3‬במאי‪ 2009 ,‬רכשה שומרה נדל"ן‪ ,‬תמורת ‪ 1,500‬אלפי ש''ח‪ ,‬קומה בבניין משרדים הידוע בשם בית‬
‫גלים בחיפה המשמש את משרדי מחוז חיפה של החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬ביום ‪ 29‬במרס‪ 2012 ,‬רכשה שומרה נדל"ן‪ ,‬תמורת ‪ 3,045‬אלפי ש''ח‪ ,‬מחצית מקומת משרדים בבניין הידוע‬
‫בשם "דקלי שלמה" בירושלים המשמש את משרדי סיני סוכנות לבטוח בע"מ‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לחברה מאוחדת ‪ -‬סיני סוכנות לביטוח בע"מ )להלן ‪ -‬סיני סוכנות(‪ ,‬זכויות בעלות בדירה בפתח תקווה‬
‫וזכויות בעלות במשרדים להשכרה בחדרה‪.‬‬
‫זכויות סיני סוכנות בדירה בפתח תקווה‪ ,‬רשומות על שמה אצל רשם המקרקעין‪ .‬זכויותיה במשרדים בחדרה‪,‬‬
‫טרם נרשמו על שמה אצל רשם המקרקעין‪ ,‬אך נרשמה הערת אזהרה‪.‬‬
‫באור ‪- :8‬‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫באור ‪- :9‬‬
‫מוסדות ורשויות ממשלתיות‬
‫הוצאות מראש‬
‫שוכרים‬
‫חברות ביטוח ותווכני ביטוח‬
‫סוכני ביטוח‬
‫צדדים קשורים‬
‫אחרים‬
‫‪52‬‬
‫‪10,358‬‬
‫‪143‬‬
‫‪3,937‬‬
‫‪510‬‬
‫‪1,934‬‬
‫‪1,641‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9,249‬‬
‫‪42‬‬
‫‪2,087‬‬
‫‪486‬‬
‫‪1,924‬‬
‫‪1,471‬‬
‫סה"כ חייבים ויתרות חובה‬
‫‪18,575‬‬
‫‪15,261‬‬
‫פרמיות לגבייה‬
‫א‪.‬‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪100,834‬‬
‫‪117,067‬‬
‫‪1,565‬‬
‫‪1,883‬‬
‫פרמיות לגבייה )ב( )*(‬
‫בניכוי הפרשה לחובות מסופקים‬
‫סה"כ פרמיות לגבייה‬
‫‪115,184‬‬
‫‪99,269‬‬
‫)*( כולל המחאות לגבייה והוראות קבע‬
‫‪107,688‬‬
‫‪92,605‬‬
‫לעניין תנאי הצמדה של הפרמיות לגבייה ראה באור ‪. 28‬‬
‫ג‪38-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :9‬‬
‫פרמיות לגבייה )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫גיול‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ג‪.‬‬
‫פרמיה לגבייה שערכה לא נפגם‬
‫ללא פיגור‬
‫בפיגור ‪:‬‬
‫מתחת ל‪ 90 -‬ימים‬
‫בין ‪ 90‬ל‪ 180 -‬ימים‬
‫‪102,798‬‬
‫‪88,571‬‬
‫‪7,496‬‬
‫‪3,661‬‬
‫‪6,664‬‬
‫‪2,962‬‬
‫סה"כ פרמיה לגבייה שערכה לא נפגם‬
‫‪113,955‬‬
‫‪98,197‬‬
‫פרמיה לגבייה שערכה נפגם‬
‫‪1,229‬‬
‫‪1,072‬‬
‫סה"כ פרמיה לגבייה‬
‫‪115,184‬‬
‫‪99,269‬‬
‫להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים בגין הפרמיות לגבייה‪:‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫באור ‪- :10‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‬
‫‪1,565‬‬
‫‪1,163‬‬
‫שינוי בהפרשה בתקופה‬
‫‪318‬‬
‫‪402‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪1,883‬‬
‫‪1,565‬‬
‫השקעות פיננסיות‬
‫א‪.‬‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫נמדדים‬
‫בשווי הוגן‬
‫דרך רווח‬
‫והפסד‬
‫הלוואות‬
‫וחייבים‬
‫זמינים‬
‫למכירה‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסי חוב סחירים )ב(‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים )ג(‬
‫מניות )ה(‬
‫‪35,276‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪757,948‬‬
‫‬‫‪28,894‬‬
‫‬‫‪363,269‬‬
‫‪-‬‬
‫‪793,224‬‬
‫‪363,269‬‬
‫‪28,894‬‬
‫אחרות )ו(‬
‫‪19,494‬‬
‫‪64,056‬‬
‫‪-‬‬
‫‪83,550‬‬
‫סה"כ‬
‫‪54,770‬‬
‫‪850,898‬‬
‫‪363,269‬‬
‫‪1,268,937‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫נמדדים‬
‫בשווי הוגן‬
‫דרך רווח‬
‫והפסד‬
‫הלוואות‬
‫וחייבים‬
‫זמינים‬
‫למכירה‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסי חוב סחירים )ב(‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים )ג(‬
‫מניות )ה(‬
‫‪64,392‬‬
‫‬‫‬‫‪43,184‬‬
‫‪639,242‬‬
‫‬‫‪31,490‬‬
‫‪16,328‬‬
‫‬‫‪291,997‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪703,634‬‬
‫‪291,997‬‬
‫‪31,490‬‬
‫‪59,512‬‬
‫סה"כ‬
‫‪107,576‬‬
‫‪687,060‬‬
‫‪291,997‬‬
‫‪1,086,633‬‬
‫אחרות )ו(‬
‫ג‪39-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :10‬‬
‫השקעות פיננסיות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אגרות חוב ממשלתיות‬
‫מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד‪:‬‬
‫‪35,174‬‬
‫‪411,681‬‬
‫‪446,855‬‬
‫שיועדו בעת ההכרה לראשונה‬
‫זמינות למכירה‬
‫סך הכל אגרות חוב ממשלתיות‬
‫‪64,032‬‬
‫‪346,606‬‬
‫‪410,638‬‬
‫נכסי חוב אחרים‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שאינם ניתנים להמרה‬
‫זמינים למכירה‬
‫‪346,267‬‬
‫ניתנים להמרה‬
‫נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד‪:‬‬
‫שיועדו בעת ההכרה לראשונה‬
‫‪102‬‬
‫‪360‬‬
‫סך הכל נכסי חוב סחירים‬
‫‪793,224‬‬
‫‪703,634‬‬
‫ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(‬
‫‪7,935‬‬
‫‪10,661‬‬
‫‪292,636‬‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫שווי הוגן‬
‫ערך בספרים‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שאינם ניתנים להמרה‬
‫מוצגים כהלוואות וחייבים‪ ,‬לרבות פיקדונות‬
‫בבנקים‬
‫ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד‬
‫)במצטבר(‬
‫ד‪.‬‬
‫‪363,269‬‬
‫‪291,997‬‬
‫‪4,949‬‬
‫‪3,887‬‬
‫‪377,282‬‬
‫‪292,265‬‬
‫פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫ריבית אפקטיבית‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫לא סחיר‬
‫סחיר‬
‫אחוזים‬
‫בסיס הצמדה‬
‫‪1.6‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪4.7‬‬
‫צמוד למדד‬
‫שקלי‬
‫צמוד מט"ח‬
‫ג‪40-‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‪2011‬‬
‫ריבית אפקטיבית‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫לא סחיר‬
‫סחיר‬
‫אחוזים‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪6.5‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :10‬‬
‫פירוט השקעות פיננסיות )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫מניות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ו‪.‬‬
‫סחירות‬
‫זמינות למכירה‬
‫‪28,894‬‬
‫‪31,490‬‬
‫ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(‬
‫‪7,499‬‬
‫‪8,528‬‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‬
‫השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל‪ ,‬תעודות השתתפות בקרנות נאמנות‪ ,‬קרנות‬
‫השקעה‪ ,‬נגזרים פיננסיים‪ ,‬חוזים עתידיים‪ ,‬אופציות ומוצרים מובנים‪.‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ז‪.‬‬
‫סחירות‬
‫נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה‬
‫‪7,378‬‬
‫‪34,033‬‬
‫זמינות למכירה‬
‫‪59,707‬‬
‫‪12,401‬‬
‫מכשירים נגזרים )ראה סעיף ז' להלן(‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫סך הכל השקעות פיננסיות סחירות‬
‫‪67,087‬‬
‫‪46,436‬‬
‫שאינן סחירות‬
‫נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה‬
‫זמינות למכירה‬
‫מכשירים נגזרים )ראה סעיף ז' להלן(‬
‫סך הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות‬
‫‪10,002‬‬
‫‪4,349‬‬
‫‪2,112‬‬
‫‪16,463‬‬
‫‪9,056‬‬
‫‪3,927‬‬
‫‪93‬‬
‫‪13,076‬‬
‫סך הכל השקעות פיננסיות אחרות‬
‫‪83,550‬‬
‫‪59,512‬‬
‫ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(‬
‫‪1,338‬‬
‫‪698‬‬
‫מכשירים נגזרים‬
‫להלן סכום החשיפה‪ ,‬נטו לנכס הבסיס‪ ,‬המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שנעשו לתאריך הדוח‬
‫הכספי‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫)‪(30,042‬‬
‫מטבע זר‬
‫ג‪41-‬‬
‫)‪(40,604‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :10‬‬
‫השקעות פיננסיות )המשך(‬
‫ח‪.‬‬
‫שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן‬
‫השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי חוב פיננסים‬
‫שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלבד נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי‬
‫המזומנים הצפויים בגינם‪ .‬שעורי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות‬
‫והמרווחים של אגרות חוב קונצרניות כפי שנמדדו בבורסה לני"ע בתל אביב‪ .‬ציטוטי המחירים ושיעורי‬
‫הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז‪ ,‬שפורסם על ידי משרד האוצר‪ ,‬להקמה ולתפעול‬
‫של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים‪ .‬החל מיום ‪ 20‬במרס‪ ,2011 ,‬מספקת קבוצת מרווח‬
‫הוגן ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון לגופים מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים )להלן ‪ -‬מודל מרווח‬
‫הוגן(‪ .‬מאותו מועד הפסיקה קבוצת שערי ריבית לספק ציטוטים אלו לגופים המוסדיים‪ .‬מודל מרווח הוגן‬
‫בעיקרו אינו מתבסס על דירוג האש ראי של הנכס אלא על חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה‬
‫לפדיון של נכסי החוב וקביעת מיקום הנכס הלא סחיר באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמית הסיכון‬
‫הניגזרת ממחירי עסקאות‪/‬הנפקות בשוק הלא סחיר והמעבר למודל מרווח הוגן ייושם כשינוי אומדן‪ .‬אין‬
‫השפעה מהותית על הדוחות הכספיים כתוצאה מיישום המודל החדש לראשונה ביום המעבר‪.‬‬
‫בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון אשר הורה על ביטול המכרז בו זכתה קבוצת מרווח הוגן פורסם‬
‫מכרז חדש‪ .‬ביום ‪ 15‬באוקטובר‪ 2012 ,‬הודיע משרד האוצר שקבוצת "שערי ריבית" זכתה במכרז האמור‪.‬‬
‫הקבוצה הזוכה תהיה אח ראית על המתודולוגיה לקביעת מחירים ושערי ריבית להיוון תזרימי המזומנים של‬
‫נכסי חוב לא סחירים‪ .‬בשלב זה אין ביכולת הקבוצה להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגיה על‬
‫השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים והאם תהיה השפעה כאמור‪.‬‬
‫בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר תמשיך מרווח הוגן בע"מ לספק שירותים אלו עד ליום ‪ 30‬באפריל‪,‬‬
‫‪ 2013‬והמעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי שערי ריבית בע"מ יהיה ביום ה‪ 22-‬באפריל‪ 2013 ,‬כאשר‬
‫הציטוטים שתספק מרווח הוגן בע"מ החל מאותו יום ישמשו לצורכי בדיקות ובקרה‪.‬‬
‫להלן שיעורי הריבית עבור נכסי חוב שאינם סחירים‪ ,‬אשר חושבו בהתאם למח"מ ממוצע של טווח הדירוג‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אחוזים‬
‫‪ AA‬ומעלה‬
‫‪BBB -A‬‬
‫נמוך מ ‪BBB -‬‬
‫לא מדורג‬
‫*(‬
‫‪1.03‬‬
‫‪3.32‬‬
‫‪67.46‬‬
‫‪3.75‬‬
‫‪1.45‬‬
‫‪4.90‬‬
‫‪11.12‬‬
‫‪11.02‬‬
‫המקורות לרמת הדירוג בישראל הינם חברות הדירוג "מעלות"‪" ,‬מדרוג" ודירוג פנימי‪ .‬נתוני חברת‬
‫מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים‪ .‬כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים‪,‬‬
‫לדוגמא‪ :‬דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫ג‪42-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :10‬‬
‫השקעות פיננסיות )המשך(‬
‫ט‪.‬‬
‫שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות‬
‫הטבלה שלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן‪ .‬הרמות השונות הוגדרו באופן הבא‪:‬‬
‫רמה ‪ - 1‬שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים‬
‫זהים‪.‬‬
‫רמה ‪ - 2‬שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים‪ ,‬ישירים או בלתי ישירים‪ ,‬שאינם כלולים‬
‫ברמה ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫רמה ‪ - 3‬שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם נצפים מהותיים מבוססים על נתוני שוק‬
‫נצפים‪.‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים‪ ,‬פרמיות לגבייה‪ ,‬חייבים ויתרות חובה ונכסי מיסים שוטפים תואמת או‬
‫קרובה לשווי ההוגן שלהם‪.‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫רמה ‪3‬‬
‫רמה ‪2‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רמה ‪1‬‬
‫סה"כ‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫מניות‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‬
‫‪792,064‬‬
‫‪28,894‬‬
‫‪67,087‬‬
‫‪1,160‬‬
‫‬‫‪2,112‬‬
‫‬‫‬‫‪14,351‬‬
‫‪793,224‬‬
‫‪28,894‬‬
‫‪83,550‬‬
‫סה"כ‬
‫‪888,045‬‬
‫‪3,272‬‬
‫‪14,351‬‬
‫‪905,668‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫רמה ‪1‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫מניות‬
‫רמה ‪2‬‬
‫‪703,634‬‬
‫‪31,050‬‬
‫‪46,439‬‬
‫‪781,123‬‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‬
‫סה"כ‬
‫רמה ‪3‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‬‫‪440‬‬
‫‪12,980‬‬
‫‪13,420‬‬
‫‬‫‬‫‪93‬‬
‫‪93‬‬
‫סה"כ‬
‫‪703,634‬‬
‫‪31,490‬‬
‫‪59,512‬‬
‫‪794,636‬‬
‫בעת קביעת השווי ההוגן של נכסים אלו‪ ,‬השתמשה ההנהלה בשיטת הערכה שבה כל הנתונים המשמעותיים‬
‫מבוססים על נתוני שוק נצפים‪ .‬לא היו מעברים מרמה ‪ 2‬לרמה ‪ 1‬בשנת ‪.2012‬‬
‫התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה ‪3‬‬
‫נכסי‬
‫חוב‬
‫סחירים‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2012 ,‬‬
‫‪-‬‬
‫מדידת שווי הוגן במועד הדיווח‬
‫נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח‬
‫והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫השקעות‬
‫נכסי חוב‬
‫פיננסיות‬
‫שאינם‬
‫אחרות‬
‫מניות‬
‫סחירים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-‬‬
‫‪440‬‬
‫‪12,980‬‬
‫סה"כ‬
‫‪13,420‬‬
‫סך הרווחים שהוכרו‪:‬‬
‫ברווח והפסד‬
‫ברווח כולל אחר‬
‫רכישות‬
‫פדיונות‬
‫העברות מתוך רמה ‪3‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(440‬‬
‫‪1,631‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫)‪(276‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,631‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫)‪(276‬‬
‫)‪(440‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫סך הרווחים שנכללו ברווח והפסד בגין‬
‫נכסים המוחזקים ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪14,351‬‬
‫‪14,351‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,073‬‬
‫‪1,073‬‬
‫ג‪43-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :10‬‬
‫השקעות פיננסיות )המשך(‬
‫ט‪.‬‬
‫שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות )המשך(‬
‫התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה ‪) 3‬המשך(‬
‫נכסי‬
‫חוב‬
‫סחירים‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2011 ,‬‬
‫‪-‬‬
‫מדידת שווי הוגן במועד הדיווח‬
‫נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח‬
‫והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫השקעות‬
‫נכסי חוב‬
‫פיננסיות‬
‫שאינם‬
‫אחרות‬
‫מניות‬
‫סחירים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-‬‬
‫‪437‬‬
‫‪11,784‬‬
‫סה"כ‬
‫‪12,221‬‬
‫סך הרווחים שהוכרו‪:‬‬
‫באור ‪- :11‬‬
‫ברווח והפסד‬
‫ברווח כולל אחר‬
‫רכישות‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(813‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪3,929‬‬
‫)‪(813‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3,929‬‬
‫העברות אל רמה ‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,918‬‬
‫)‪(1,918‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫סך הרווחים שנכללו ברווח והפסד בגין‬
‫נכסים המוחזקים ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪440‬‬
‫‪12,980‬‬
‫‪13,420‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪34‬‬
‫)‪(285‬‬
‫)‪(251‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית‬
‫פקדונות לזמן קצר‬
‫‪44,173‬‬
‫‪48,540‬‬
‫‪39,303‬‬
‫‪33,683‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪92,713‬‬
‫‪72,986‬‬
‫המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום הדיווח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין הפקדות‬
‫בנקאיות יומיות )‪.(1.5%-1.98%‬‬
‫פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים‪ .‬הפקדונות‬
‫נושאים ריבית תקופתית בשיעור ‪) 1.9%-2.0%‬ליום ‪.(0.5%-2.6% 31.12.11‬‬
‫באשר לתנאי הצמדה וריבית של המזומנים ופקדונות לזמן קצר‪ ,‬ראה באור ‪.28‬‬
‫ג‪44-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :12‬‬
‫הון ודרישות הון‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב הון המניות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012,‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011,‬‬
‫מונפק‬
‫מונפק‬
‫ונפרע‬
‫רשום‬
‫ונפרע‬
‫רשום‬
‫באלפים‬
‫‪100,000‬‬
‫מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כ"א‬
‫ב‪.‬‬
‫‪73,941‬‬
‫‪73,941‬‬
‫‪100,000‬‬
‫התנועה בהון המניות‬
‫‪ .1‬ביום ‪ 26‬ביוני‪ 2011 ,‬הגדילה החברה את הונה הרשום ל‪ 100 -‬מיליון מניות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ כ"א‪.‬‬
‫‪ .2‬ההון המונפק והנפרע‪:‬‬
‫‪2012‬‬
‫ש''ח ע‪.‬נ‪.‬‬
‫מספר מניות‬
‫באלפים‬
‫‪73,941‬‬
‫‪73,941‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‬
‫הנפקת מניות הטבה )ראה סעיף ה'(‬
‫‪73,941‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫ג‪.‬‬
‫‪73,941‬‬
‫‪2011‬‬
‫ש''ח ע‪.‬נ‪.‬‬
‫מספר מניות‬
‫באלפים‬
‫‪64,941‬‬
‫‪64,941‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪73,941‬‬
‫‪73,941‬‬
‫זכויות הנלוות למניות‬
‫למחזיקי המניות הרגילות זכויות הצבעה באסיפה הכללית‪ ,‬זכות לדיבידנד‪ ,‬זכויות בפירוק החברה וזכות‬
‫למינוי הדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫קרן בגין עסקה עם בעל שליטה‬
‫נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה או בין חברות תחת אותה‬
‫שליטה מוכרים במועד העסקה לפי שווי הוגן‪ ,‬ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנקבעה בעסקה נזקף‬
‫להון‪ .‬בשנים ‪ 2008‬ו‪ 2009-‬הנפיקה החברה שטרי הון לחברה האם בסכום כולל של ‪ 35‬מליון ש"ח‪ .‬שטרי ההון‬
‫עד ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2011 ,‬היו צמודים למדד ואינם נשאו ריבית‪ .‬החל מיום ‪ 1‬בינואר‪ 2012 ,‬שטרי ההון אינם‬
‫צמודים ואינם נושאים ריבית‪ .‬ההפרש בין השווי ההוגן של שטרי ההון לבין תנאי העסקה )המהווה היוון‬
‫הוצאות מימון בגין ריבית תיאורטית( ביום ההנפקה נזקף להון‪ .‬הפרש מהווה במהותו השקעת בעלים ולכן‬
‫הוצג בסעיף נפרד בדוחות המאוחדים על השינויים בהון "קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה"‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2012‬הוארכו שטרי ההון לשנה נוספת‪ .‬ראה באור ‪)17‬ד()‪.(2‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מניות הטבה‬
‫ביום ‪ 26‬ביוני‪ ,2011 ,‬הנפיקה החברה לחברת האם ‪ 9‬מיליון מניות הטבה בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ כ"א‪ .‬לגבי השפעת‬
‫ההצגה מחדש על הרווח למניה ראה באור ‪.27‬‬
‫ג‪45-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :12‬‬
‫הון ודרישות הון )המשך(‬
‫ו‪.‬‬
‫ניהול ודרישות הון‬
‫‪ .1‬מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי‬
‫שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית‪ .‬החברה כפופה‬
‫לדרישות הון הנקבעות על ידי המפקח על הביטוח‪.‬‬
‫‪ .2‬להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי‬
‫מינימלי הנדרש ממבטח(‪ ,‬התשנ"ח – ‪ 1998‬על תיקוניהן )להלן‪ -‬תקנות ההון( והנחיות המפקח‪.‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪204,933‬‬
‫הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח )א(‬
‫‪230,449‬‬
‫הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון‪:‬‬
‫הון ראשוני בסיסי‬
‫הון משני נחות ‪ -‬כתבי התחייבות נדחים )ב(‬
‫‪284,428‬‬
‫‪35,843‬‬
‫‪203,667‬‬
‫‪36,726‬‬
‫סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון‬
‫‪320,271‬‬
‫‪240,393‬‬
‫עודף‬
‫‪89,822‬‬
‫‪35,460‬‬
‫מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות‪ ,‬חלוקת‬
‫דיבידנד מעודפי ההון בחברת ביטוח כפופה גם‬
‫לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות השקעה‪.‬‬
‫בהתאם לאישור ההשקעה של החברה בסיני סוכנות‬
‫היתנה המפקח כי ההשקעה בסיני סוכנות תהיה מעודפי‬
‫הון ולפיכך מהווה עודפים שאינם ניתנים לחלוקה‪.‬‬
‫‪16,689‬‬
‫‪12,576‬‬
‫)א( הסכום הנדרש כולל‪ ,‬דרישות הון בגין‪:‬‬
‫פעילות בביטוח כללי‬
‫נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון‬
‫נכסי השקעה ונכסים אחרים‬
‫סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי‬
‫סיכונים תפעוליים‬
‫הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח‬
‫‪138,080‬‬
‫‪1,586‬‬
‫‪49,448‬‬
‫‪15,961‬‬
‫‪25,374‬‬
‫‪126,837‬‬
‫‪1,463‬‬
‫‪38,893‬‬
‫‪15,087‬‬
‫‪22,653‬‬
‫‪230,449‬‬
‫‪204,933‬‬
‫)ב( כתבי התחייבויות נדחים שהונפקו עד ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2009 ,‬ומהווים הון משני נחות‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪ 3‬להלן‪.‬‬
‫ג‪46-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :12‬‬
‫הון ודרישות הון )המשך(‬
‫ו‪.‬‬
‫ניהול ודרישות הון )המשך(‬
‫‪ .3‬הרכב ההון של המבטח‪:‬‬
‫חוזר המפקח‪ ,‬מחודש אוגוסט ‪ ,2011‬קובע כללים למבנה הון עצמי מוכר של מבטח‪ ,‬וכן מסגרת‬
‫עקרונות להכרה ברכיבי הון שונים ולסיווגם לרובדי ההון השונים‪ ,‬כדלהלן‪:‬‬
‫)א( הון ראשוני ‪ -‬כולל הון ראשוני בסיסי )בגובה ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה(‪ ,‬שטרי‬
‫הון צמיתים או מניות בכורה לא צוברות ומכשירי הון ראשוני מורכב‪ .‬מכשירי ההון הראשוני‬
‫המורכב כוללים מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח באמצעות ביטול‬
‫תשלומי ריבית ודחיית תשלומי קרן ופרעונם נדחה בפני כל התחייבויות המבטח ובנסיבות‬
‫מסויימות )הון עצמי מוכר קיים נמוך מהנדרש(‪ ,‬קרן המכשיר תמחק או תומר למניות רגילות‪.‬‬
‫מועד הפרעון הראשון של מכשירים אלה יבוא לאחר פרעון ההתחייבויות הביטוחיות‬
‫המאוחרות ביותר או ‪ 49‬שנים‪ ,‬כמוקדם שביניהם‪ .‬ניתן לבצע פדיון מוקדם לאחר ‪ 10‬שנים‬
‫ממועד ההנפקה באישור המפקח‪.‬‬
‫)ב( הון משני ‪ -‬כולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח באמצעות דחיית‬
‫תשלומי קרן וריבית‪ ,‬ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט בפני הון ראשוני‪ .‬מועד הפרעון‬
‫הראשון של מכשירי ההון המשני יבוא לאחר תום תקופה המשקפת ממוצע משוקלל של‬
‫התקופות לפרעון ההתחייבויות הביטוחיות בתוספת שנתיים‪ ,‬או ‪ 20‬שנים כמוקדם שביניהם‪.‬‬
‫ניתן לבצע פדיון מוקדם לאחר ‪ 8‬שנים ממועד ההנפקה‪.‬‬
‫) ג(‬
‫הון שלישוני ‪ -‬כולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח באמצעות‬
‫דחיית תשלומי קרן בלבד‪ ,‬ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט בפני הון ראשוני )אם כי‬
‫ניתן לקבוע שלא יידחה גם בפני הון משני אחר או הון שלישוני(‪ .‬מועד הפרעון הראשון של‬
‫מכשירי ההון השלישוני אינו מוקדם לתום ‪ 5‬שנים מיום הנפקתו‪.‬‬
‫לעניין זה‪ ,‬התחייבויות ביטוחיות בניכוי חלקם של מבטחי משנה‪.‬‬
‫ההון העצמי המוכר של המבטח הוא סכום הרכיבים ומכשירים הכלולים ברבדים השונים בשיעורים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫)א(‬
‫)ב(‬
‫)ג(‬
‫)ד(‬
‫שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון הראשוני לא יפחת מ‪ 60%-‬מסך ההון‬
‫העצמי של המבטח‪.‬‬
‫שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון הראשוני הבסיסי לא יפחת מ‪ 70%-‬מסך‬
‫ההון הראשוני‪.‬‬
‫שיעורם הכולל של מכשירי הון ראשוני מורכב לא יעלה על ‪ 20%‬מסך ההון הראשוני‪.‬‬
‫שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון השלישוני לא יעלה על ‪ 15%‬מסך ההון‬
‫העצמי של מבטח‪.‬‬
‫החוזר כולל הוראת שעה לעניין הרכב ההון העצמי של מבטח בתקופה שמיום ‪ 30‬בספטמבר‪ 2011 ,‬ועד‬
‫למועד יישומה של הדירקטיבה‪ ,‬כהגדרתה בסעיף ‪ 5‬להלן‪ ,‬בישראל במועד עליו יודיע המפקח לפיה‬
‫הוראות החוזר יכנסו לתוקף בהדרגה‪.‬‬
‫כמו כן נקבע בהוראת השעה כי שיעורם הכולל של מכשירי הון הנכללים ב"הון משני נחות" לא יעלה על‬
‫‪ 50%‬מההון הבסיסי‪ .‬הון משני נחות מוגדר כסך הרכיבים הבאים‪:‬‬
‫א(‬
‫כתבי התחייבות נדחים‪ ,‬בין שניתנים להמרה במניות ובין שלא ניתנים להמרה במניות‪,‬‬
‫שהונפקו לתקופה של ‪ 5‬שנים לפחות‪ ,‬ותקופת פרעונם בעוד שנתיים לפחות לאחר תאריך‬
‫הדוח‪ ,‬ובלבד שלא הוצאו לבעל שליטה;‬
‫ב(‬
‫כתבי התחייבות נדחים שהונפקו לבעלי שליטה והם צמודים למדד לכל היותר‪ ,‬אך אינם‬
‫נושאים ריבית ושמועד הפרעון שלהם לא פחות משנתיים לאחר תאריך הדוח‪.‬‬
‫ג‪47-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :12‬‬
‫הון ודרישות הון )המשך(‬
‫ו‪.‬‬
‫ניהול ודרישות הון )המשך(‬
‫‪ . 3‬הרכב ההון של המבטח )המשך(‬
‫בנוסף להוראת השעה כולל החוזר הוראות מעבר כדלהלן‪:‬‬
‫א(‬
‫ב(‬
‫ג(‬
‫ד(‬
‫הון משני נחות אשר הונפק עד ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2009 ,‬יוכר עד למועד פרעונו הסופי בתנאים בהם‬
‫הוכר עד לפרסום חוזר זה‪.‬‬
‫הון משני נחות אשר הונפק מיום ‪ 1‬בינואר‪ 2010 ,‬ואילך לא יוכר עם יישומה של הדירקטיבה בישראל‬
‫או מיום ‪ 31‬בינואר ‪ ,2013‬לפי המוקדם‪.‬‬
‫מכשירי הון ראשוני מורכב‪ ,‬משני מורכב ושלישוני מורכב אשר הונפקו מיום ‪ 1‬בינואר‪ 2010 ,‬ואילך‬
‫ואשר אושרו על‪-‬ידי המפקח‪ ,‬יוכרו עד למועד פירעונם הסופי בתנאים בהם הונפקו ובהתאם‬
‫למגבלות השיעורים החלים על הרבדים השונים‪.‬‬
‫מכשירי הון ראשוני מורכב‪ ,‬משני מורכב ושלישוני מורכב‪ ,‬אשר יונפקו ממועד תחילתו של החוזר‬
‫בתנאים הקבועים בו‪ ,‬יוכרו במלואם עם יישומה של הדירקטיבה בישראל עד למועד פירעונם‪.‬‬
‫‪ .4‬בחודש מרס ‪ 2010‬פורסם מכתב הבהרה שענינו קריטריונים לאישור חלוקת דיבידנד על ידי מבטח )להלן ‪-‬‬
‫המכתב(‪.‬‬
‫בהתאם למכתב חברת ביטוח תהיה רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור המפקח לחלוקת דיבידנד‪ ,‬החל‬
‫מיום פרסום הדוחות התקופתיים לשנת ‪ ,2009‬בכפוף לקיום הון עצמי כמפורט במכתב וכן בהגשת תחזית‬
‫רווח שנתית לשנים ‪ 2011‬ו‪ ,2012-‬תוכנית שרות חוב מעודכנת ומאושרת בידי דירקטוריון חברת ההחזקות‬
‫המחזיקה בחברת הביטוח‪ ,‬תוכנית פעולה אופרטיבית לגיוס הון שאושרה בידי דירקטוריון חברת הביטוח‬
‫ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון חברת הביטוח בו אושרה חלוקת הדיבידנד‪.‬‬
‫יחד עם זאת נאמר בהבהרה כי חברה אשר סך ההון העצמי שלה‪ ,‬לאחר חלוקת הדיבידנד‪ ,‬גבוה מ‪110%-‬‬
‫מהסכום הנדרש במכתב‪ ,‬תהא רשאית לחלק דיבידנד ללא צורך בקבלת אישורו מראש של המפקח‪ ,‬ובלבד‬
‫שמסרה למפקח הודעה על כך וכן את המסמכים הנדרשים טרם חלוקת הדיבידנד‪.‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ 2011‬פרסם המפקח מכתב )להלן ‪ -‬ההבהרה השניה( המאריך את תוקף ההגבלה על חלוקת‬
‫דיבידנד‪ ,‬כולל את הקריטריונים המוזכרים במכתב בתוספת דרישה לאישור תוכנית שרות החוב גם על ידי‬
‫דירקטוריון חברת הביטוח וכן דרישה לפיה לאחר אישור המפקח יעמוד היחס המינימלי שבין ההון העצמי‬
‫הקיים לאחר חלוקת דיבידנד לבין הסכום הנדרש על שיעור של ‪ .105%‬לגבי חלוקת דיבידנד ללא צורך‬
‫בקבלת אישור מראש של המפקח עודכן היחס שבין סך ההון העצמי לאחר חלוקת הדיבידנד לבין הסכום‬
‫הנדרש בהבהרה השנייה לשיעור של ‪) 115%‬במקום ‪. (110%‬‬
‫‪ .5‬ביום ‪ 10‬ביולי‪ 2007 ,‬אימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה ‪) Solvency II‬להלן –הדירקטיבה(‪.‬‬
‫הדירקטיבה מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר הפרעון והלימות ההון של‬
‫חברות הביטוח במדינות האיחוד‪.‬‬
‫הדירקטיבה מבוססת על שלושה נדבכים‪ :‬דרישות כמותיות‪ ,‬דרישות איכותיות ודרישות גילוי‪ .‬החברה‬
‫בתהליך יישום הדירקטיבה המוצעת בלוחות הזמנים שנקבעו‪.‬‬
‫בחודש ספטמבר ‪ 2012‬פרסם אגף שוק ההון‪ ,‬הביטוח והחסכון במשרד האוצר )להלן ‪ -‬האגף( מכתב בעניין‬
‫משטר כושר פירעון ישראלי )להלן ‪ -‬המכתב(‪ .‬בהתאם למכתב האגף מתכוון לפתח משטר כושר פרעון‬
‫מבוסס סיכונים ברוח סולבנסי ‪ II‬וזאת עקב אי וודאות בנוגע ללוחות הזמנים ליישום הדירקטיבה‬
‫באירופה‪.‬‬
‫המכתב נוקב ברשימת דיווחים שחברות הביטוח תדרשנה להגיש לאגף בשנים ‪ 2012‬עד ‪2014‬‬
‫שבעקבותיהם הממונה יבחן את נאותות ההון הנדרש מכל חברת ביטוח ובמקרה הצורך יחליט‪ ,‬במהלך‬
‫שנת ‪ 2015‬ולאחר הסדרת סמכויותיו‪ ,‬על דרישות הון נוספת )תוספת הון(‪ .‬החלטות הממונה על תוספת‬
‫הון יתבססו על דיווחי החברות ועל איכות הממשל התאגידי וניהול הסיכונים בחברה‪.‬‬
‫ג‪48-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :12‬‬
‫הון ודרישות הון )המשך(‬
‫ו‪.‬‬
‫ניהול ודרישות הון )המשך(‬
‫‪ .6‬בחודש יוני ‪ 2008‬פורסם חוזר בדבר אופן יישום כללי המדידה וההצגה לפי ה ‪ IFRS -‬לצורך חישוב ההון‬
‫הנדרש וההון המוכר של חברות ביטוח‪ .‬מטרת החוזר הייתה לקבוע הוראות לעניין אופן יישום תקנות‬
‫ההון לגבי השקעות בחברות מוחזקות )לרבות חברות ביטוח וחברות מנהלות שבשליטת חברת הביטוח(‪.‬‬
‫על פי החוזר דרישות ההון לפי תקנות ההון יוסיפו להיות מבוססות על דוחות סולו‪ .‬לצורך חישוב ההון‬
‫המוכר לפי תקנות ההון‪ ,‬ההשקעה של חברת ביטוח בחברת ביטוח או בחברה מנהלת נשלטת וכן בחברות‬
‫מוחזקות אחרות תחושב על בסיס אקוויטי בשרשור מלא‪.‬‬
‫לגבי ההון העצמי הכלול בתמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"(‬
‫בהתאם להוראות החוזר האמור‪ ,‬ראה נספח א' לדוחות כספיים אלו‪.‬‬
‫‪ .7‬בחודש יולי ‪ ,2012‬פרסם המפקח הבהרות לעניין חישוב דרישות הון של חברות הביטוח )להלן ‪-‬‬
‫"ההבהרות"( שעיקרן‪ :‬הבהרות בנוגע להון נדרש בגין השקעות‪ ,‬דרישות הון בגין סיכון תפעולי‪ ,‬סיווג‬
‫מכשירים פיננסים נגזרים‪ ,‬דיווח אודות התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה‪ ,‬דירוג חיצוני ועודף‪/‬גרעון‬
‫ההון של חברות ביטוח בשל פעולות שבין תאריך הדוח לתאריך הפרסום‪ .‬ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2012 ,‬החברה‬
‫מיישמת בחישוב דרישות ההון את הסעיפים בהבהרות‪.‬‬
‫ג‪49-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ .1‬התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים‪:‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫ברוטו‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫ביטוח משנה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫שייר‬
‫ענף רכב חובה‬
‫הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה‬
‫עודף הכנסות על הוצאות )צבירה(‬
‫תביעות תלויות‬
‫‪126,273‬‬
‫‪76,759‬‬
‫‪758,563‬‬
‫‪112,001‬‬
‫‪76,609‬‬
‫‪675,947‬‬
‫‬‫‪4,433‬‬
‫‪76,042‬‬
‫‬‫‪4,776‬‬
‫‪69,120‬‬
‫‪126,273‬‬
‫‪72,326‬‬
‫‪682,521‬‬
‫‪112,001‬‬
‫‪71,833‬‬
‫‪606,827‬‬
‫סך ענף רכב חובה )ראה ב‪ 1‬להלן(‬
‫‪961,595‬‬
‫‪864,557‬‬
‫‪80,475‬‬
‫‪73,896‬‬
‫‪881,120‬‬
‫‪790,661‬‬
‫ענפי חבויות‬
‫הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה‬
‫עודף הכנסות על הוצאות )צבירה(‬
‫תביעות תלויות‬
‫‪5,876‬‬
‫‪7,893‬‬
‫‪35,282‬‬
‫‪5,026‬‬
‫‪6,637‬‬
‫‪33,350‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1,195‬‬
‫‪7,631‬‬
‫‪190‬‬
‫‪1,227‬‬
‫‪8,005‬‬
‫‪5,861‬‬
‫‪6,698‬‬
‫‪27,651‬‬
‫‪4,836‬‬
‫‪5,410‬‬
‫‪25,345‬‬
‫סך ענפי חבויות )ראה ב‪ 1‬להלן(‬
‫‪49,051‬‬
‫‪45,013‬‬
‫‪8,841‬‬
‫‪9,422‬‬
‫‪40,210‬‬
‫‪35,591‬‬
‫ענפי רכוש ואחרים‬
‫הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה‬
‫תביעות תלויות‬
‫‪183,151‬‬
‫‪74,910‬‬
‫‪158,531‬‬
‫‪64,527‬‬
‫‪16,152‬‬
‫‪8,712‬‬
‫‪14,452‬‬
‫‪8,045‬‬
‫‪166,999‬‬
‫‪66,198‬‬
‫‪144,079‬‬
‫‪56,482‬‬
‫סך ענפי רכוש ואחרים )ראה ב‪ 2‬להלן(‬
‫סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר‬
‫ביטוח כללי‬
‫‪258,061‬‬
‫‪223,058‬‬
‫‪24,864‬‬
‫‪22,497‬‬
‫‪233,197‬‬
‫‪200,561‬‬
‫‪1,268,707‬‬
‫‪1,132,628‬‬
‫‪114,180‬‬
‫‪105,815‬‬
‫‪1,154,527‬‬
‫‪1,026,813‬‬
‫הוצאות רכישה נדחות‪:‬‬
‫ענפי רכב חובה וחבויות‬
‫ענפי רכוש ואחרים‬
‫‪14,390‬‬
‫‪47,230‬‬
‫‪12,708‬‬
‫‪40,837‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4,779‬‬
‫‪57‬‬
‫‪4,209‬‬
‫‪14,386‬‬
‫‪42,451‬‬
‫‪12,651‬‬
‫‪36,628‬‬
‫‪61,620‬‬
‫‪53,545‬‬
‫‪4,783‬‬
‫‪4,266‬‬
‫‪56,837‬‬
‫‪49,279‬‬
‫‪996,256‬‬
‫‪210,831‬‬
‫‪896,862‬‬
‫‪182,221‬‬
‫‪89,312‬‬
‫‪20,085‬‬
‫‪83,261‬‬
‫‪18,288‬‬
‫‪906,944‬‬
‫‪190,746‬‬
‫‪813,601‬‬
‫‪163,933‬‬
‫‪1,207,087‬‬
‫‪1,079,083‬‬
‫‪109,397‬‬
‫‪101,549‬‬
‫‪1,097,690‬‬
‫‪977,534‬‬
‫סך הכל הוצאות רכישה נדחות‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי בניכוי הוצאות‬
‫רכישה נדחות‪:‬‬
‫ענפי רכב חובה וחבויות‬
‫ענפי רכוש ואחרים‬
‫סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי בניכוי‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫ג‪50-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‪) :‬המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫‪ .2‬התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישובן‪:‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫ברוטו‬
‫הערכות אקטואריות‪:‬‬
‫ד"ר אברהם לוונגליק‬
‫מר הרמתי ניר‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫ביטוח משנה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫שייר‬
‫‪758,563‬‬
‫‪110,192‬‬
‫‪675,947‬‬
‫‪97,877‬‬
‫‪76,042‬‬
‫‪16,343‬‬
‫‪69,120‬‬
‫‪16,050‬‬
‫‪682,521‬‬
‫‪93,849‬‬
‫‪606,827‬‬
‫‪81,827‬‬
‫סה"כ הערכות אקטואריות‬
‫הפרשות על בסיס הערכות‬
‫אחרות‬
‫‪868,755‬‬
‫‪773,824‬‬
‫‪92,385‬‬
‫‪85,170‬‬
‫‪776,370‬‬
‫‪688,654‬‬
‫הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה‬
‫עודף הכנסות על הוצאות‬
‫)צבירה(‬
‫סך כל ההתחייבויות הביטוח בגין‬
‫חוזי ביטוח הכלולים במגזר‬
‫ביטוח כללי‬
‫‪315,300‬‬
‫‪275,558‬‬
‫‪16,167‬‬
‫‪14,642‬‬
‫‪299,133‬‬
‫‪260,916‬‬
‫‪84,652‬‬
‫‪83,246‬‬
‫‪5,628‬‬
‫‪6,003‬‬
‫‪79,024‬‬
‫‪77,243‬‬
‫‪1,268,707‬‬
‫‪1,132,628‬‬
‫‪114,180‬‬
‫‪105,815‬‬
‫‪1,154,527‬‬
‫‪1,026,813‬‬
‫ג‪51-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי‪ ,‬בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ענפי רכב חובה וחבויות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫שייר‬
‫ביטוח משנה‬
‫ברוטו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫עלות התביעות המצטברת‬
‫בגין שנת חיתום שוטפת‬
‫שינוי ביתרות לתחילת שנה‬
‫כתוצאה מהצמדה למדד‬
‫ורווח השקעתי לפי הנחת‬
‫ההיוון הגלומה‬
‫בהתחייבויות‬
‫שינוי באומדן עלות‬
‫התביעות המצטברת בגין‬
‫שנות חיתום קודמות‬
‫סך השינוי בעלות התביעות‬
‫המצטברת‬
‫תשלומים לישוב תביעות‬
‫במהלך השנה‪:‬‬
‫בגין שנת חיתום שוטפת‬
‫‪896,862‬‬
‫‪788,030‬‬
‫‪83,261‬‬
‫‪72,508‬‬
‫‪813,601‬‬
‫‪715,522‬‬
‫‪243,967‬‬
‫‪211,116‬‬
‫‪10,975‬‬
‫‪10,390‬‬
‫‪232,992‬‬
‫‪200,726‬‬
‫‪12,915‬‬
‫‪20,095‬‬
‫‪1,199‬‬
‫‪1,849‬‬
‫‪11,716‬‬
‫‪18,246‬‬
‫)‪(52,934‬‬
‫)‪(48,205‬‬
‫)‪(218‬‬
‫)‪(3,624‬‬
‫)‪(52,716‬‬
‫)‪(44,581‬‬
‫‪203,948‬‬
‫‪183,006‬‬
‫‪11,956‬‬
‫‪8,615‬‬
‫‪191,992‬‬
‫‪174,391‬‬
‫)‪(1,236‬‬
‫)‪(1,151‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,236‬‬
‫)‪(1,151‬‬
‫בגין שנות חיתום קודמות‬
‫)‪(104,724‬‬
‫)‪(90,581‬‬
‫)‪(5,530‬‬
‫)‪(1,859‬‬
‫)‪(99,194‬‬
‫)‪(88,722‬‬
‫סך תשלומים לתקופה‬
‫צבירה בגין שנת חיתום‬
‫שוטפת‬
‫צבירה שנזקפה לרווח בגין‬
‫שנת החיתום ששוחררה‬
‫יתרת השינוי בצבירה‬
‫)‪(105,960‬‬
‫)‪(91,732‬‬
‫)‪(5,530‬‬
‫)‪(1,859‬‬
‫)‪(100,430‬‬
‫)‪(89,873‬‬
‫‪9,947‬‬
‫‪13,082‬‬
‫‪-‬‬
‫‪329‬‬
‫‪9,947‬‬
‫‪12,753‬‬
‫)‪(42,247‬‬
‫‪33,706‬‬
‫)‪(30,412‬‬
‫‪34,888‬‬
‫‪3,601‬‬
‫)‪(3,976‬‬
‫‪1,025‬‬
‫‪2,643‬‬
‫)‪(45,848‬‬
‫‪37,682‬‬
‫)‪(31,437‬‬
‫‪32,245‬‬
‫סך שינוי בצבירה לתקופה‬
‫‪1,406‬‬
‫‪17,558‬‬
‫)‪(375‬‬
‫‪3,997‬‬
‫‪1,781‬‬
‫‪13,561‬‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫‪996,256‬‬
‫‪896,862‬‬
‫‪89,312‬‬
‫‪83,261‬‬
‫‪906,944‬‬
‫‪813,601‬‬
‫‪ . 1‬יתרות הפתיחה והסגירה כוללות‪ :‬תביעות תלויות‪ ,‬הפרשה לפרמיה בחסר במידה וקיימת‪,‬‬
‫צבירה‪ ,‬פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי הוצאות רכישה נדחות‪.‬‬
‫‪ . 2‬עלות התביעות המצטברת )‪ (Ultimate‬הינה‪ :‬יתרת התביעות התלויות )ללא צבירה(‪ ,‬הפרשה‬
‫לפרמיה בחסר‪ ,‬פרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת סך תשלומי‬
‫התביעות כולל הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות‪.‬‬
‫‪ . 3‬התשלומים כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות )הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות(‬
‫בייחוס לשנות החיתום‪.‬‬
‫‪ . 4‬עלות התביעות המצטברות מתעדכנת על סמך המודל לאור התפתחות התביעות בפועל‪.‬‬
‫ג‪52-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי‪ ,‬בניכוי הוצאות רכישה נדחות )המשך(‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫ענפי רכוש ואחרים‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫שייר‬
‫ביטוח משנה‬
‫ברוטו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪182,221‬‬
‫‪157,517‬‬
‫‪18,288‬‬
‫‪17,705‬‬
‫‪163,933‬‬
‫‪139,812‬‬
‫‪245,021‬‬
‫‪202,386‬‬
‫‪17,935‬‬
‫‪11,729‬‬
‫‪227,086‬‬
‫‪190,657‬‬
‫‪8,222‬‬
‫‪4,621‬‬
‫)‪(762‬‬
‫)‪(2,024‬‬
‫‪8,984‬‬
‫‪6,645‬‬
‫‪253,243‬‬
‫‪207,007‬‬
‫‪17,173‬‬
‫‪9,705‬‬
‫‪236,070‬‬
‫‪197,302‬‬
‫)‪(184,179‬‬
‫)‪(151,815‬‬
‫)‪(12,928‬‬
‫)‪(7,023‬‬
‫)‪(171,251‬‬
‫)‪(144,792‬‬
‫)‪(58,681‬‬
‫)‪(46,976‬‬
‫)‪(3,578‬‬
‫)‪(3,329‬‬
‫)‪(55,103‬‬
‫)‪(43,647‬‬
‫סך תשלומים‬
‫שינוי בהפרשה לפרמיה‬
‫שטרם הורווחה‪ ,‬נטו‬
‫מהוצאות רכישה נדחות‬
‫)‪(242,860‬‬
‫)‪(198,791‬‬
‫)‪(16,506‬‬
‫)‪(10,352‬‬
‫)‪(226,354‬‬
‫)‪(188,439‬‬
‫‪18,227‬‬
‫‪16,488‬‬
‫‪1,130‬‬
‫‪1,230‬‬
‫‪17,097‬‬
‫‪15,258‬‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫‪210,831‬‬
‫‪182,221‬‬
‫‪20,085‬‬
‫‪18,288‬‬
‫‪190,746‬‬
‫‪163,933‬‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫עלות התביעות המצטברת‬
‫בגין אירועים בשנת הדוח‬
‫שינוי בעלות התביעות‬
‫המצטברות בגין אירועים‬
‫שקדמו לשנת הדוח‬
‫סך השינוי בעלות התביעות‬
‫המצטברת‬
‫תשלומים לישוב תביעות‬
‫במהלך השנה‬
‫בגין אירועים של שנת‬
‫הדוח‬
‫בגין אירועים שקדמו לשנת‬
‫הדוח‬
‫‪.1‬‬
‫יתרות הפתיחה והסגירה כוללות‪ :‬תביעות תלויות בתוספת הפרשה לפרמיה בחסר במידה וקיימת‪,‬‬
‫פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי הוצאות רכישה נדחות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫עלות התביעות המצטברת בגין אירועים בשנת הדוח כוללת את יתרת תביעות תלויות לסוף שנת‬
‫הדוח בתוספת סך תשלומי התביעות בתקופת הדוח לרבות הוצאות ישירות ועקיפות לישוב‬
‫תביעות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תשלומים לישוב תבי עות במהלך השנה כוללים תשלומים בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח‬
‫ובתוספת השינוי ביתרת תביעות תלויות בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח‪.‬‬
‫‪ .4‬התשלומים ליישוב תביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישובן )הנהלה וכלליות הנרשמות‬
‫בתביעות( בייחוס לשנות הנזק‪.‬‬
‫ג‪53-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫ג)‪ .(1‬בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪ ,‬ברוטו בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות‪:‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫שנת חיתום‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר ‪(*) 2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫תביעות ששולמו )מצטבר( לסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫לאחר עשר שנים‬
‫אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( לסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫לאחר עשר שנים‬
‫‪759‬‬
‫‪9,779‬‬
‫‪24,614‬‬
‫‪40,474‬‬
‫‪51,215‬‬
‫‪56,631‬‬
‫‪62,034‬‬
‫‪66,225‬‬
‫‪67,432‬‬
‫‪69,320‬‬
‫‪1,548‬‬
‫‪11,779‬‬
‫‪26,613‬‬
‫‪37,019‬‬
‫‪44,294‬‬
‫‪53,138‬‬
‫‪61,972‬‬
‫‪69,028‬‬
‫‪71,404‬‬
‫‪1,950‬‬
‫‪13,030‬‬
‫‪27,832‬‬
‫‪42,358‬‬
‫‪51,765‬‬
‫‪60,146‬‬
‫‪66,010‬‬
‫‪69,941‬‬
‫‪2,018‬‬
‫‪16,992‬‬
‫‪31,667‬‬
‫‪46,470‬‬
‫‪57,292‬‬
‫‪69,734‬‬
‫‪77,473‬‬
‫‪2,131‬‬
‫‪14,440‬‬
‫‪32,820‬‬
‫‪50,722‬‬
‫‪65,067‬‬
‫‪82,526‬‬
‫‪3,393‬‬
‫‪20,742‬‬
‫‪40,060‬‬
‫‪58,718‬‬
‫‪74,410‬‬
‫‪3,230‬‬
‫‪15,650‬‬
‫‪35,534‬‬
‫‪58,096‬‬
‫‪1,240‬‬
‫‪12,264‬‬
‫‪32,979‬‬
‫‪1,180‬‬
‫‪11,544‬‬
‫‪1,236‬‬
‫‪34,328‬‬
‫‪68,811‬‬
‫‪82,978‬‬
‫‪77,580‬‬
‫‪74,881‬‬
‫‪73,781‬‬
‫‪74,388‬‬
‫‪74,776‬‬
‫‪73,306‬‬
‫‪73,634‬‬
‫‪61,086‬‬
‫‪109,556‬‬
‫‪112,759‬‬
‫‪89,208‬‬
‫‪88,791‬‬
‫‪85,838‬‬
‫‪86,129‬‬
‫‪84,259‬‬
‫‪82,354‬‬
‫‪72,400‬‬
‫‪124,261‬‬
‫‪128,247‬‬
‫‪102,925‬‬
‫‪93,488‬‬
‫‪88,766‬‬
‫‪85,344‬‬
‫‪86,495‬‬
‫‪84,762‬‬
‫‪149,631‬‬
‫‪150,070‬‬
‫‪121,272‬‬
‫‪124,912‬‬
‫‪117,270‬‬
‫‪116,171‬‬
‫‪91,204‬‬
‫‪175,841‬‬
‫‪183,551‬‬
‫‪147,224‬‬
‫‪144,177‬‬
‫‪127,151‬‬
‫‪108,172‬‬
‫‪204,022‬‬
‫‪206,622‬‬
‫‪171,000‬‬
‫‪159,284‬‬
‫‪120,195‬‬
‫‪227,037‬‬
‫‪233,963‬‬
‫‪186,923‬‬
‫‪116,826‬‬
‫‪215,047‬‬
‫‪220,325‬‬
‫‪121,652‬‬
‫‪236,459‬‬
‫‪253,914‬‬
‫עודף לאחר שחרור הצבירה)**(‬
‫שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים‬
‫‪3,083‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪6,250‬‬
‫‪7.05‬‬
‫‪16,335‬‬
‫‪15.89‬‬
‫‪4,690‬‬
‫‪3.88‬‬
‫‪18,810‬‬
‫‪13.42‬‬
‫‪11,992‬‬
‫‪7.32‬‬
‫‪73,634‬‬
‫‪69,320‬‬
‫‪4,314‬‬
‫‪82,354‬‬
‫‪71,404‬‬
‫‪10,950‬‬
‫‪86,495‬‬
‫‪69,941‬‬
‫‪16,554‬‬
‫‪116,171‬‬
‫‪77,473‬‬
‫‪38,698‬‬
‫‪127,151‬‬
‫‪82,526‬‬
‫‪44,625‬‬
‫‪159,284‬‬
‫‪74,410‬‬
‫‪84,874‬‬
‫סה"כ‬
‫‪61,160‬‬
‫‪8.85‬‬
‫עלות תביעות מצטברות עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫תשלומים מצטברים עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫יתרת התביעות התלויות‬
‫תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום ‪2002‬‬
‫סה" כ התחייבות בגין חוזי ביטוח בענפי רכב חובה וחבויות בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים‪.‬‬
‫*(‬
‫עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית בענף רכב חובה והשישית בענפי צד ג' וחבות מעבידים )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח‪ .‬סכום הסטייה‬
‫**(‬
‫שהוצג כולל רכב חובה בו החברה משחררת צבירה לאחר שלוש שנים‪ ,‬וכן את שאר ענפי החבויות בהם משוחררת הצבירה לאחר חמש שנים‪ .‬הסטייה בשנים ‪ 2007 ,2005‬ו‪ 2008 -‬מקורה בהתפתחות חיובית של‬
‫התיק‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬אומדן התביעות המצטברות בסוף השנה הראשונה כולל את העתודה לפרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪.‬‬
‫‪ .2‬הנתונים כוללים את סכומי הצבירה )עודף הכנסות על הוצאות(‪.‬‬
‫ג‪54-‬‬
‫‪186,923‬‬
‫‪58,096‬‬
‫‪128,827‬‬
‫‪220,325‬‬
‫‪32,979‬‬
‫‪187,346‬‬
‫‪236,459‬‬
‫‪11,544‬‬
‫‪224,915‬‬
‫‪253,914‬‬
‫‪1,236‬‬
‫‪252,678‬‬
‫‪1,542,710‬‬
‫‪548,929‬‬
‫‪993,781‬‬
‫‪2,475‬‬
‫‪996,256‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫ג)‪ .(1‬בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪ ,‬בשייר עצמי‪ ,‬בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות‪:‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫שנת חיתום‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר ‪(*) 2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫תביעות ששולמו )מצטבר( לסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫לאחר עשר שנים‬
‫אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( לסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫לאחר עשר שנים‬
‫‪759‬‬
‫‪9,777‬‬
‫‪18,625‬‬
‫‪29,184‬‬
‫‪36,665‬‬
‫‪41,344‬‬
‫‪46,163‬‬
‫‪50,128‬‬
‫‪51,341‬‬
‫‪53,021‬‬
‫‪1,548‬‬
‫‪11,420‬‬
‫‪25,778‬‬
‫‪35,936‬‬
‫‪41,826‬‬
‫‪50,316‬‬
‫‪58,134‬‬
‫‪64,243‬‬
‫‪66,562‬‬
‫‪1,948‬‬
‫‪13,008‬‬
‫‪27,737‬‬
‫‪41,039‬‬
‫‪50,117‬‬
‫‪58,401‬‬
‫‪64,161‬‬
‫‪68,100‬‬
‫‪2,018‬‬
‫‪16,919‬‬
‫‪31,545‬‬
‫‪46,471‬‬
‫‪57,276‬‬
‫‪69,711‬‬
‫‪76,706‬‬
‫‪2,128‬‬
‫‪14,243‬‬
‫‪32,510‬‬
‫‪50,303‬‬
‫‪64,036‬‬
‫‪77,439‬‬
‫‪3,388‬‬
‫‪20,681‬‬
‫‪39,943‬‬
‫‪58,562‬‬
‫‪74,243‬‬
‫‪3,230‬‬
‫‪15,766‬‬
‫‪36,056‬‬
‫‪58,687‬‬
‫‪1,240‬‬
‫‪12,313‬‬
‫‪35,444‬‬
‫‪1,179‬‬
‫‪11,674‬‬
‫‪1,236‬‬
‫‪34,328‬‬
‫‪62,872‬‬
‫‪67,049‬‬
‫‪57,187‬‬
‫‪56,661‬‬
‫‪55,314‬‬
‫‪56,402‬‬
‫‪56,614‬‬
‫‪56,001‬‬
‫‪56,428‬‬
‫‪56,576‬‬
‫‪103,406‬‬
‫‪106,353‬‬
‫‪82,489‬‬
‫‪81,798‬‬
‫‪77,887‬‬
‫‪78,060‬‬
‫‪76,509‬‬
‫‪76,223‬‬
‫‪66,884‬‬
‫‪118,703‬‬
‫‪119,284‬‬
‫‪99,585‬‬
‫‪90,345‬‬
‫‪86,456‬‬
‫‪83,118‬‬
‫‪83,720‬‬
‫‪79,548‬‬
‫‪142,085‬‬
‫‪142,238‬‬
‫‪114,248‬‬
‫‪112,507‬‬
‫‪107,300‬‬
‫‪105,207‬‬
‫‪84,482‬‬
‫‪161,653‬‬
‫‪164,407‬‬
‫‪125,373‬‬
‫‪122,042‬‬
‫‪112,710‬‬
‫‪101,595‬‬
‫‪190,610‬‬
‫‪193,590‬‬
‫‪159,301‬‬
‫‪148,451‬‬
‫‪111,574‬‬
‫‪214,478‬‬
‫‪220,447‬‬
‫‪174,413‬‬
‫‪109,609‬‬
‫‪203,646‬‬
‫‪211,639‬‬
‫‪110,902‬‬
‫‪216,420‬‬
‫‪242,939‬‬
‫עודף )חוסר( לאחר שחרור הצבירה)**(‬
‫שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים‬
‫)‪(30‬‬
‫)‪(0.05‬‬
‫‪5,051‬‬
‫‪6.21‬‬
‫‪15,890‬‬
‫‪15.95‬‬
‫‪9,364‬‬
‫‪8.17‬‬
‫‪11,816‬‬
‫‪9.89‬‬
‫‪11,150‬‬
‫‪7.28‬‬
‫‪56,428‬‬
‫‪53,021‬‬
‫‪3,407‬‬
‫‪76,223‬‬
‫‪66,562‬‬
‫‪9,661‬‬
‫‪83,720‬‬
‫‪68,100‬‬
‫‪15,620‬‬
‫‪105,207‬‬
‫‪76,706‬‬
‫‪28,501‬‬
‫‪112,710‬‬
‫‪77,439‬‬
‫‪35,271‬‬
‫‪148,451‬‬
‫‪74,243‬‬
‫‪74,208‬‬
‫סה"כ‬
‫‪53,241‬‬
‫‪8.53‬‬
‫עלות תביעות מצטברות עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫תשלומים מצטברים עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫יתרת התביעות התלויות‬
‫תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום ‪2002‬‬
‫סה" כ התחייבות בגין חוזי ביטוח בענפי רכב חובה וחבויות בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים‪.‬‬
‫*(‬
‫עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית בענף רכב חובה והשישית בענפי צד ג' וחבות מעבידים )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח‪ .‬סכום הסטייה‬
‫**(‬
‫שהוצג כולל רכב חובה בו החברה משחררת צבירה לאחר שלוש שנים‪ ,‬וכן את שאר ענפי החבויות בהם משוחררת הצבירה לאחר חמש שנים‪ .‬הסטייה בשנת ‪ ,2005‬מקורה בהתפתחות חיובית של התיק‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬אומדן התביעות המצטברות בסוף השנה הר אשונה כולל את העתודה לפרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪.‬‬
‫‪ .2‬הנתונים כוללים את סכומי הצבירה )עודף הכנסות על הוצאות(‪.‬‬
‫ג‪55-‬‬
‫‪174,413‬‬
‫‪58,687‬‬
‫‪115,726‬‬
‫‪211,639‬‬
‫‪35,444‬‬
‫‪176,195‬‬
‫‪216,420‬‬
‫‪11,674‬‬
‫‪204,746‬‬
‫‪242,939‬‬
‫‪1,236‬‬
‫‪241,703‬‬
‫‪1,428,150‬‬
‫‪523,112‬‬
‫‪905,038‬‬
‫‪1,906‬‬
‫‪906,944‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫ג)‪ .(1‬בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪ ,‬ברוטו בענף ביטוח רכב חובה‪:‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫שנת חיתום‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר ‪(*) 2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫תביעות ששולמו )מצטבר( לסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשעה שנים‬
‫לאחר עשר שנים‬
‫אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( לסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשעה שנים‬
‫לאחר עשר שנים‬
‫‪660‬‬
‫‪9,410‬‬
‫‪24,064‬‬
‫‪39,235‬‬
‫‪49,525‬‬
‫‪54,416‬‬
‫‪59,255‬‬
‫‪63,338‬‬
‫‪64,231‬‬
‫‪66,026‬‬
‫‪1,523‬‬
‫‪11,278‬‬
‫‪25,368‬‬
‫‪35,222‬‬
‫‪42,105‬‬
‫‪50,701‬‬
‫‪58,986‬‬
‫‪65,559‬‬
‫‪67,850‬‬
‫‪1,938‬‬
‫‪12,878‬‬
‫‪27,395‬‬
‫‪40,618‬‬
‫‪49,315‬‬
‫‪57,205‬‬
‫‪62,316‬‬
‫‪65,535‬‬
‫‪2,010‬‬
‫‪16,541‬‬
‫‪30,836‬‬
‫‪45,125‬‬
‫‪55,479‬‬
‫‪67,491‬‬
‫‪73,917‬‬
‫‪2,106‬‬
‫‪14,015‬‬
‫‪31,521‬‬
‫‪48,787‬‬
‫‪62,616‬‬
‫‪79,577‬‬
‫‪3,380‬‬
‫‪20,300‬‬
‫‪39,031‬‬
‫‪57,098‬‬
‫‪71,802‬‬
‫‪2,961‬‬
‫‪15,046‬‬
‫‪34,593‬‬
‫‪56,499‬‬
‫‪1,108‬‬
‫‪11,610‬‬
‫‪31,723‬‬
‫‪984‬‬
‫‪10,811‬‬
‫‪998‬‬
‫‪32,674‬‬
‫‪65,030‬‬
‫‪78,910‬‬
‫‪73,253‬‬
‫‪69,480‬‬
‫‪69,994‬‬
‫‪70,615‬‬
‫‪70,702‬‬
‫‪69,466‬‬
‫‪69,364‬‬
‫‪58,407‬‬
‫‪104,736‬‬
‫‪107,530‬‬
‫‪83,236‬‬
‫‪82,652‬‬
‫‪80,470‬‬
‫‪80,707‬‬
‫‪78,845‬‬
‫‪77,215‬‬
‫‪68,620‬‬
‫‪118,921‬‬
‫‪119,250‬‬
‫‪96,292‬‬
‫‪86,062‬‬
‫‪82,230‬‬
‫‪79,293‬‬
‫‪80,884‬‬
‫‪81,640‬‬
‫‪144,135‬‬
‫‪143,715‬‬
‫‪114,603‬‬
‫‪118,449‬‬
‫‪111,012‬‬
‫‪110,317‬‬
‫‪86,994‬‬
‫‪169,768‬‬
‫‪176,228‬‬
‫‪140,181‬‬
‫‪137,177‬‬
‫‪121,371‬‬
‫‪104,514‬‬
‫‪197,771‬‬
‫‪199,623‬‬
‫‪163,754‬‬
‫‪151,762‬‬
‫‪115,389‬‬
‫‪220,018‬‬
‫‪224,941‬‬
‫‪179,136‬‬
‫‪112,102‬‬
‫‪207,734‬‬
‫‪212,732‬‬
‫‪115,980‬‬
‫‪227,351‬‬
‫‪242,523‬‬
‫עודף לאחר שחרור הצבירה)**(‬
‫שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים‬
‫‪3,889‬‬
‫‪5.31‬‬
‫‪6,021‬‬
‫‪7.23‬‬
‫‪15,408‬‬
‫‪16.00‬‬
‫‪4,286‬‬
‫‪3.74‬‬
‫‪18,810‬‬
‫‪13.42‬‬
‫‪11,992‬‬
‫‪7.32‬‬
‫‪69,364‬‬
‫‪66,026‬‬
‫‪3,338‬‬
‫‪77,215‬‬
‫‪67,850‬‬
‫‪9,365‬‬
‫‪80,884‬‬
‫‪65,535‬‬
‫‪15,349‬‬
‫‪110,317‬‬
‫‪73,917‬‬
‫‪36,400‬‬
‫‪121,371‬‬
‫‪79,577‬‬
‫‪41,794‬‬
‫‪151,762‬‬
‫‪71,802‬‬
‫‪79,960‬‬
‫עלות תביעות מצטברות עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫תשלומים מצטברים עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫יתרת התביעות התלויות‬
‫תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום ‪2002‬‬
‫סה"כ התחייבות בגין חוזי ביטוח בענפי רכב חובה בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫*(‬
‫**(‬
‫סה"כ‬
‫‪60,406‬‬
‫‪9.00‬‬
‫‪179,136‬‬
‫‪56,499‬‬
‫‪122,637‬‬
‫‪212,732‬‬
‫‪31,723‬‬
‫‪181,009‬‬
‫‪227,351‬‬
‫‪10,811‬‬
‫‪216,540‬‬
‫‪242,523‬‬
‫‪998‬‬
‫‪241,525‬‬
‫‪1,472,655‬‬
‫‪524,738‬‬
‫‪947,917‬‬
‫‪1,052‬‬
‫‪948,969‬‬
‫הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים‪.‬‬
‫עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית בענף רכב חובה )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח‪ .‬סכום הסטייה שהוצג כולל רכב חובה בו החברה‬
‫משחררת צבירה לאחר שלוש שנים‪ .‬הסטייה בשנים ‪ 2007 ,2005‬ו‪ 2008 -‬מקורה בהתפתחות חיובית של התיק‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬אומדן התביעות המצטברות בסוף השנה הראשונה כולל את העתודה לפרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪.‬‬
‫‪ .2‬הנתונים כוללים את סכומי הצבירה )עודף הכנסות על הוצאות(‪.‬‬
‫ג‪56-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫ג)‪ .(1‬בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪ ,‬בשייר עצמי‪ ,‬בענף ביטוח רכב חובה‪:‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫שנת חיתום‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר ‪(*) 2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫תביעות ששולמו )מצטבר( לסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫לאחר עשר שנים‬
‫אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( לסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫לאחר עשר שנים‬
‫‪660‬‬
‫‪9,410‬‬
‫‪18,096‬‬
‫‪28,027‬‬
‫‪35,067‬‬
‫‪39,226‬‬
‫‪43,706‬‬
‫‪47,598‬‬
‫‪48,520‬‬
‫‪50,106‬‬
‫‪1,523‬‬
‫‪11,278‬‬
‫‪25,368‬‬
‫‪35,222‬‬
‫‪40,807‬‬
‫‪49,056‬‬
‫‪56,398‬‬
‫‪62,294‬‬
‫‪64,553‬‬
‫‪1,938‬‬
‫‪12,878‬‬
‫‪27,395‬‬
‫‪40,248‬‬
‫‪48,830‬‬
‫‪56,720‬‬
‫‪61,831‬‬
‫‪65,050‬‬
‫‪2,010‬‬
‫‪16,541‬‬
‫‪30,836‬‬
‫‪45,125‬‬
‫‪55,479‬‬
‫‪67,491‬‬
‫‪73,917‬‬
‫‪2,106‬‬
‫‪14,015‬‬
‫‪31,521‬‬
‫‪48,692‬‬
‫‪62,023‬‬
‫‪74,931‬‬
‫‪3,380‬‬
‫‪20,300‬‬
‫‪39,031‬‬
‫‪57,098‬‬
‫‪71,802‬‬
‫‪2,960‬‬
‫‪15,046‬‬
‫‪34,592‬‬
‫‪56,499‬‬
‫‪1,108‬‬
‫‪11,610‬‬
‫‪31,723‬‬
‫‪984‬‬
‫‪10,811‬‬
‫‪998‬‬
‫‪32,674‬‬
‫‪61,751‬‬
‫‪63,230‬‬
‫‪53,109‬‬
‫‪52,022‬‬
‫‪52,024‬‬
‫‪52,998‬‬
‫‪53,151‬‬
‫‪52,819‬‬
‫‪52,847‬‬
‫‪53,899‬‬
‫‪99,182‬‬
‫‪101,959‬‬
‫‪78,013‬‬
‫‪77,280‬‬
‫‪74,626‬‬
‫‪74,830‬‬
‫‪73,044‬‬
‫‪73,089‬‬
‫‪63,637‬‬
‫‪113,924‬‬
‫‪114,389‬‬
‫‪94,629‬‬
‫‪84,807‬‬
‫‪81,474‬‬
‫‪78,561‬‬
‫‪79,629‬‬
‫‪76,777‬‬
‫‪137,694‬‬
‫‪137,552‬‬
‫‪109,427‬‬
‫‪107,851‬‬
‫‪102,157‬‬
‫‪100,389‬‬
‫‪80,978‬‬
‫‪156,390‬‬
‫‪158,211‬‬
‫‪119,475‬‬
‫‪116,157‬‬
‫‪107,659‬‬
‫‪98,269‬‬
‫‪185,630‬‬
‫‪187,753‬‬
‫‪153,103‬‬
‫‪141,953‬‬
‫‪108,027‬‬
‫‪208,765‬‬
‫‪213,968‬‬
‫‪167,602‬‬
‫‪106,002‬‬
‫‪197,735‬‬
‫‪202,875‬‬
‫‪106,448‬‬
‫‪208,945‬‬
‫‪233,167‬‬
‫עודף )חוסר( לאחר שחרור הצבירה)**(‬
‫שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים‬
‫‪262‬‬
‫‪0.49‬‬
‫‪4,924‬‬
‫‪6.31‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪15.85‬‬
‫‪9,038‬‬
‫‪8.26‬‬
‫‪11,816‬‬
‫‪9.89‬‬
‫‪11,150‬‬
‫‪7.28‬‬
‫‪52,847‬‬
‫‪50,106‬‬
‫‪2,741‬‬
‫‪73,089‬‬
‫‪64,553‬‬
‫‪8,536‬‬
‫‪79,629‬‬
‫‪65,050‬‬
‫‪14,579‬‬
‫‪100,389‬‬
‫‪73,917‬‬
‫‪26,472‬‬
‫‪107,659‬‬
‫‪74,931‬‬
‫‪32,728‬‬
‫‪141,953‬‬
‫‪71,802‬‬
‫‪70,151‬‬
‫עלות תביעות מצטברות עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫תשלומים מצטברים עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫יתרת התביעות התלויות‬
‫תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום ‪2002‬‬
‫סה" כ התחייבות בגין חוזי ביטוח בענפי רכב חובה בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫סה"כ‬
‫‪52,190‬‬
‫‪8.59‬‬
‫‪167,602‬‬
‫‪56,499‬‬
‫‪111,103‬‬
‫‪202,875‬‬
‫‪31,723‬‬
‫‪171,152‬‬
‫‪208,945‬‬
‫‪10,811‬‬
‫‪198,134‬‬
‫‪233,167‬‬
‫‪998‬‬
‫‪232,169‬‬
‫‪1,368,155‬‬
‫‪500,390‬‬
‫‪867,765‬‬
‫‪729‬‬
‫‪868,494‬‬
‫הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים‪.‬‬
‫*(‬
‫**( עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית בענף רכב חובה )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח‪ .‬סכום הסטייה שהוצג כולל רכב חובה בו החברה‬
‫משחררת צבירה לאחר שלוש שנים‪ .‬הסטייה בשנת ‪ ,2005‬מקורה בהתפתחות חיובית של התיק‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬אומדן התביעות המצטברות בסוף השנה הראשונה כולל את העתודה לפרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪.‬‬
‫‪ .2‬הנתונים כוללים את סכומי הצבירה )עודף הכנסות על הוצאות(‪.‬‬
‫ג‪57-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :14‬‬
‫מסים על הכנסה‬
‫א‪.‬‬
‫חוקי המס החלים על חברות הקבוצה‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫החברה‪ ,‬הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף‪ ,‬התשל"ו‪ .1975-‬המס החל על הכנסות של‬
‫מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס רווח‪.‬‬
‫על הכנסות יתר החברות המאוחדות חל מס חברות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(‪ ,‬התשמ"ה‪) 1985-‬להלן‪ -‬החוק(‬
‫על החברה והחברות המאוחדות חל‪ ,‬עד לתום שנת ‪ ,2007‬החוק‪ .‬על‪-‬פי החוק‪ ,‬נמדדו התוצאות לצורכי‬
‫מס כשהן מותאמות לשינויים במדד‪.‬‬
‫בחודש פברואר ‪ 2008‬התקבל בכנסת תיקון לחוק שקבע כי תחולתו של חוק התיאומים הסתיים בשנת‬
‫המס ‪ ,2007‬ומשנת המס ‪ 2008‬לא יחולו עוד הוראות החוק‪ ,‬למעט הוראות המעבר שמטרתן למנוע‬
‫עיוותים בחישובי המס‪ .‬החל משנת ‪ ,2008‬נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט‬
‫תיאומים מסויימים בגין שינויים במדד בתקופה שעד ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ .2007 ,‬תיאומים המתייחסים‬
‫לרווחי הון‪ ,‬כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך‪ ,‬ממשיכים לחול עד למועד המימוש‪ .‬התיקון‬
‫לחוק כולל בין היתר את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת‬
‫)לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס ‪ (2007‬החל משנת ‪.2008‬‬
‫‪.3‬‬
‫הסדרי מס ייחודיים לענף הביטוח‬
‫הסכם עם שלטונות המס‬
‫בין התאחדות חברות הביטוח לבין שלטונות המס קיים הסכם )להלן ‪ -‬הסכם המס( המתחדש‬
‫ומתעדכן מדי שנה‪ ,‬המסדיר סוגיות מס ייחודיות לענף בגין שנות המס עד וכולל שנת המס ‪.2011‬‬
‫ההסכם מתייחס בין היתר לנושאים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ייחוס הוצאות להכנסות מועדפות ‪ -‬להכנסות החייבות בשיעורי מס מופחתים ולהכנסות‬
‫הפטורות ממס המתקבלות בחברות הביטוח )"הכנסות מועדפות"( יתבצע ייחוס הוצאות‬
‫שמשמעותו הפיכת חלק מההכנסות המועדפות להכנסות חייבות במס מלא‪ ,‬בהתאם לשיעור‬
‫הייחוס‪ .‬שיעור הייחוס שנקבע בהסכם תלוי במקור הכספים המניבים את ההכנסות‬
‫המועדפות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫השפעת המעבר לתקינה בינלאומית ‪ -‬הוסכם כי ההשפעה החד פעמית ביום המעבר לתקינה‬
‫הבינלאומית תופחת לצורכי מס בפריסה ל‪ 3-‬שנים החל משנת ‪ 2008‬ועד וכולל שנת ‪ .2010‬יחד‬
‫עם זאת‪ ,‬סוכם כי אם וכאשר רשות המסים תגבש את עמדתה בנושא באופן הסותר את‬
‫עקרונות ההסכם‪ ,‬ידונו הצדדים בהשלכות המס הנובעות מכך‪.‬‬
‫ביטול חוק התיאומים ‪ -‬הוסכם כי השפעת הוראת המעבר בחוק התיאומים בכל הנוגע לניירות‬
‫ערך סחירים תופחת לצורכי מס בפריסה ל‪ 3-‬שנים החל משנת ‪ 2008‬ועד וכולל שנת ‪.2010‬‬
‫ג‪.‬‬
‫טרם נחתם הסכם לשנת המס ‪ .2012‬הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לעקרונות ההסכם האמור‪.‬‬
‫ג‪58-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :14‬‬
‫מסים על הכנסה )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה‬
‫‪.1‬‬
‫המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים‪ ,‬ובכללם החברה‪ ,‬המהווה את עיקר פעילות הקבוצה‪,‬‬
‫מורכב ממס חברות וממס רווח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בהתאם לצו מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( )הוראת שעה(‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‬
‫שאישרה הכנסת בחודש דצמבר ‪ 2010‬יעמוד שיעור מס הרווח החל על מוסדות כספיים על ‪16.0%‬‬
‫בשנים ‪. 2012-2010‬‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2012‬פורסם צו מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( )תיקון(‪,‬‬
‫התשע"ב‪ 2012-‬אשר קבע כי שיעור מס הרווח החל על מוסדות כספיים יעמוד על ‪ 17%‬מהרווח‬
‫שהופק‪ .‬ההוראה לגבי מס הרווח בשנת המס ‪ 2012‬תחול לגבי שליש מהרווח בשנה זו‪ .‬הצו האמור‬
‫ביטל את הוראת השעה האמורה‪.‬‬
‫ביום ‪ 5‬בדצמבר‪ 2011 ,‬התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(‪ ,‬התשע"ב‪) 2011-‬להלן ‪-‬‬
‫החוק(‪ .‬במסגרת החוק בוטל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬החל משנת ‪ ,2012‬מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות‪.‬‬
‫במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של ‪ 25%‬החל משנת ‪ .2012‬לאור העלאת שיעור מס‬
‫החברות ל‪ 25% -‬כאמור לעיל‪ ,‬הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון ריאלי ושיעור המס של‬
‫השבח הריאלי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה‪:‬‬
‫שיעור מס‬
‫חברות‬
‫שנה‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪ 2013‬ואילך‬
‫*(‬
‫‪25‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫שיעור מס רווח‬
‫‪%‬‬
‫‪16.00‬‬
‫‪16.00‬‬
‫‪(* 16.33‬‬
‫‪17.00‬‬
‫שיעור מס כולל‬
‫במוסדות‬
‫כספיים‬
‫‪35.34‬‬
‫‪34.48‬‬
‫‪35.53‬‬
‫‪35.90‬‬
‫שיעור מס משוקלל‪.‬‬
‫השפעת השינויים כאמור על יתרות המסים הנדחים‪ ,‬הביאה לקיטון ביתרות המסים הנדחים בשנת ‪ 2011‬בסך‬
‫של כ‪ 330 -‬אלפי ש"ח‪ .‬עדכון יתרות המסים הנדחים הביא לגידול ברווח הנקי בשנת ‪ 2011‬בסך של כ‪439 -‬‬
‫אלפי ש"ח‪ ,‬לקיטון ברווח כולל אחר בשנת ‪ 2011‬בסך של כ‪ 53 -‬אלפי ש"ח וקיטון בהון ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫בסך של כ‪ 56 -‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫לשינוי בשיעור מס הרווח בשנת ‪ 2012‬אין השפעה מהותית על הרווח הכולל של החברה‪.‬‬
‫ד‪ .‬שומות מס סופיות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לחברה הוצאו שומות מס סופיות בהסכמה עד וכולל שנת המס ‪.2009‬‬
‫לחברה המאוחדת סיני הוצאו שומות מס סופיות בהסכמה עד וכולל שנת המס ‪.2007‬‬
‫לחברה מאוחדת ארנון את וינשטוק סוכנות לביטוח )‪ (1989‬בע"מ )להלן‪ -‬ארנון את וינשטוק( הוצאו‬
‫שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס ‪.2003‬‬
‫לחברה המאוחדת שומרה נדל"ן בע"מ הוצאו שומות מס עד וכולל שנת המס ‪.2010‬‬
‫שומות מס שהוגשו לשנים עד וכולל ‪ 2008‬נחשבות כשומות סופיות לפי סעיף ‪ 145‬לפקודת מס‬
‫הכנסה ובכפוף לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה‪.‬‬
‫הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים‬
‫לחברה מאוחדת ארנון את וינשטוק הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‪ 2012 ,‬לסך של כ‪ 3,774 -‬אלפי ש''ח וכן הפסדי הון המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‪ 2012 ,‬לסך של כ‪ 3,155 -‬אלפי ש''ח‪ .‬בגין הפסדים עסקיים אלה לא נכלל נכס מס נדחה‪ ,‬בהיעדר צפי‬
‫לניצולו בעתיד הנראה לעין‪.‬‬
‫ג‪59-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :14‬‬
‫מסים על הכנסה )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫מסים על הכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מסים שוטפים‬
‫מסים נדחים המתייחסים לשינויים בשיעורי המס‬
‫מסים נדחים המתייחסים ליצירה והיפוך של הפרשים זמניים‪,‬‬
‫ראה גם סעיף ח' להלן‬
‫מסים בגין שנים קודמות‬
‫ו‪.‬‬
‫‪31,504‬‬
‫‪49‬‬
‫‪26,028‬‬
‫)‪(439‬‬
‫‪21,551‬‬
‫‪-‬‬
‫‪794‬‬
‫)‪(649‬‬
‫)‪(4,605‬‬
‫‪285‬‬
‫‪4,102‬‬
‫‪495‬‬
‫‪31,698‬‬
‫‪21,269‬‬
‫‪26,148‬‬
‫מסים על הכנסה המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחר‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מסים על הכנסה )הטבת מס( בגין רכיבים של רווח )הפסד( כולל‬
‫אחר‬
‫ז‪.‬‬
‫‪11,642‬‬
‫‪564‬‬
‫)‪(8,220‬‬
‫מסים על הכנסה המתייחסים לסעיפי הון‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מסים על הכנסה )הטבת מס( בגין עסקאות עם בעל שליטה‬
‫ח‪.‬‬
‫‪860‬‬
‫‪2,097‬‬
‫)‪(1,252‬‬
‫מסים נדחים‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫הפסדים‬
‫יתרת נכס )התחייבות( מס‬
‫נדחה ליום ‪ 1‬בינואר‪2011 ,‬‬
‫שינויים שנזקפו לרווח‬
‫והפסד בגין שינויים‬
‫בשיעורי מס‬
‫שינויים אשר נזקפו לרווח‬
‫והפסד‬
‫שינויים אשר נזקפו לסעיפי‬
‫רווח כולל וההון‬
‫יתרת נכס )התחייבות( מס‬
‫נדחה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪2011‬‬
‫שינויים שנזקפו לרווח‬
‫והפסד בגין שינויים‬
‫בשיעורי מס‬
‫שינויים אשר נזקפו לרווח‬
‫והפסד‬
‫שינויים אשר נזקפו לסעיפי‬
‫רווח כולל וההון‬
‫יתרת נכס )התחייבות( מס‬
‫נדחה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪2012‬‬
‫נכסים‬
‫בלתי‬
‫הטבות‬
‫מכשירים‬
‫מועברים מוחשיים לעובדים‬
‫פיננסים‬
‫מקרקעין‬
‫אחרים‬
‫סה"כ‬
‫‪1,144‬‬
‫)‪(5,686‬‬
‫)‪(811‬‬
‫)‪(2,853‬‬
‫)‪(8,206‬‬
‫‪125‬‬
‫‪608‬‬
‫)‪(368‬‬
‫‪74‬‬
‫‪439‬‬
‫‪4,379‬‬
‫)‪(142‬‬
‫)‪(239‬‬
‫‪4,605‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,252‬‬
‫‪9,472‬‬
‫)‪(1,766‬‬
‫‪6,310‬‬
‫)‪(49‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪238‬‬
‫)‪(238‬‬
‫‪607‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8,220‬‬
‫‪238‬‬
‫)‪(238‬‬
‫‪1,876‬‬
‫‪7,521‬‬
‫)‪(1,321‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪44‬‬
‫)‪(111‬‬
‫‪-‬‬
‫‪18‬‬
‫‪241‬‬
‫)‪(241‬‬
‫‪76‬‬
‫)‪(451‬‬
‫)‪(179‬‬
‫)‪(240‬‬
‫)‪(794‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(11,642‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(860‬‬
‫)‪(12,502‬‬
‫‪479‬‬
‫)‪(479‬‬
‫‪1,996‬‬
‫)‪(4,683‬‬
‫)‪(1,500‬‬
‫)‪(2,848‬‬
‫)‪(7,035‬‬
‫ג‪60-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :14‬‬
‫מסים על הכנסה )המשך(‬
‫ח‪.‬‬
‫מסים נדחים )המשך(‬
‫המסים הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסי מסים נדחים‬
‫התחייבויות בגין מסים נדחים‬
‫ט‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫)‪(7,103‬‬
‫‪7,468‬‬
‫)‪(1,158‬‬
‫)‪(7,035‬‬
‫‪6,310‬‬
‫מס תיאורטי‬
‫להלן מובאת התאמה בין סכום המס‪ ,‬שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות‪ ,‬הרווחים וההפסדים בדוח רווח‬
‫והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי‪ ,‬לבין סכום מסים על הכנסה שנזקף בדוח רווח‬
‫והפסד‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רווח לפני מסים על הכנסה‬
‫שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים )ראה‬
‫ב‪ 3‬לעיל(‬
‫‪90,154‬‬
‫‪61,027‬‬
‫‪70,660‬‬
‫‪35.53%‬‬
‫‪34.48%‬‬
‫‪35.34%‬‬
‫מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי הכולל‬
‫‪32,032‬‬
‫‪21,042‬‬
‫‪24,971‬‬
‫הפחתה בגין אי החלת מס רווח על חברות שאינן מוסד כספי‬
‫)‪(625‬‬
‫)‪(650‬‬
‫)‪(429‬‬
‫עלייה )ירידה( במסים על הכנסה הנובעת מהגורמים הבאים‪:‬‬
‫הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס‬
‫‪661‬‬
‫‪484‬‬
‫‪636‬‬
‫הכנסות פטורות‬
‫)‪(146‬‬
‫)‪(186‬‬
‫)‪(134‬‬
‫מס רווח על דיבידנד מחברה מאוחדת‬
‫‪888‬‬
‫‪601‬‬
‫‪479‬‬
‫עדכון מסים נדחים בגין שינויים בשעורי המס‬
‫‪49‬‬
‫)‪(439‬‬
‫‪261‬‬
‫גידול )קיטון( בהפסדים לצורכי מס בגינם לא נזקפו מסים נדחים‬
‫‪34‬‬
‫)‪(28‬‬
‫‪85‬‬
‫מסים בגין שנים קודמות‬
‫)‪(649‬‬
‫‪285‬‬
‫‪495‬‬
‫הפרשים בהגדרות נכסים והתחייבויות לצרכי מס ולצרכי‬
‫הדוחות הכספיים ואחרים‬
‫)‪(546‬‬
‫‪160‬‬
‫)‪(216‬‬
‫מסים על הכנסה‬
‫‪31,698‬‬
‫‪21,269‬‬
‫‪26,148‬‬
‫שיעור מס אפקטיבי ממוצע‬
‫‪35.16%‬‬
‫‪34.85%‬‬
‫‪37.00%‬‬
‫ג‪61-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :15‬‬
‫נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים‬
‫הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר‪ ,‬הטבות לאחר סיום העסקה‪ ,‬הטבות אחרות לטווח ארוך והטבות בגין‬
‫פיטורין‪.‬‬
‫הטבות לאחר סיום העסקה‬
‫דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה או‬
‫לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת‪ ,‬לפי סעיף ‪ 14‬כמתואר להלן‪ .‬התחייבויות החברה בשל כך מטופלות‬
‫כהטבות לאחר סיום העסקה‪.‬‬
‫חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על תחזית משכורת‬
‫העובד ותקופת העסקתו היוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים‪.‬‬
‫ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה‪ ,‬ממומנות‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית להטבה מוגדרת או‬
‫כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן‪:‬‬
‫תוכניות להפקדה מוגדרת‬
‫לגבי חלק מתשלומי הפיצויים‪ ,‬חלים תנאי סעיף ‪ 14‬לחוק פיצויי פיטורין‪ ,‬התשכ''ג‪ ,1963-‬על‪-‬פיו הפקדותיה השוטפות‬
‫של החברה בקרנות פנסיה ו‪/‬או בפוליסות בחברות ביטוח‪ ,‬פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים‪ ,‬בגינם‬
‫הופקדו הסכומים כאמור לעיל‪ .‬הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות הפקדה מוגדרת‪ .‬ההוצאות‬
‫בגין תוכניות ההפקדה המוגדרת הסתכמו בשנים ‪ 2011 ,2012‬ו‪ 2010-‬לסך ‪ 1,245‬אלפי ש"ח‪ 1,247 ,‬אלפי ש''ח‪1,012 ,‬‬
‫אלפי ש"ח בהתאמה‪ ,‬ונכללו במסגרת סעיף הוצאות הנהלה וכלליות‪.‬‬
‫תוכנית להטבה מוגדרת‬
‫החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬מטופל על ידי‬
‫הקבוצה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים‬
‫בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫התחייבויות בגין תוכנית להטבה מוגדרת ממומנת‬
‫שווי הוגן של נכסי התוכנית‬
‫סה"כ התחייבות נטו בגין תוכניות להטבה מוגדרות‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪11,361‬‬
‫‪12,917‬‬
‫)‪(10,528‬‬
‫)‪(11,935‬‬
‫‪833‬‬
‫‪982‬‬
‫מוצג בדוחות על המצב הכספי כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסים בגין הטבות לעובדים *(‬
‫התחייבות בגין הטבות לעובדים‬
‫‪816‬‬
‫‪1,798‬‬
‫‪782‬‬
‫‪1,615‬‬
‫סה"כ התחייבות נטו בגין תוכניות הטבה מוגדרות‬
‫‪982‬‬
‫‪833‬‬
‫*( נכסי יעודה לפיצויים אשר מופקדים בחברה האם‪.‬‬
‫ג‪62-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :15‬‬
‫נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(‬
‫תוכנית להטבה מוגדרת )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫מידע באשר לתוכניות להטבה מוגדרת‬
‫‪.1‬‬
‫השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת ממומנת‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪.2‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‬
‫‪11,361‬‬
‫‪10,122‬‬
‫עלות הריבית‬
‫עלות שירות שוטף‬
‫הטבות ששולמו‬
‫הפסד )רווח( אקטוארי‪ ,‬נטו‬
‫‪424‬‬
‫‪1,812‬‬
‫)‪(987‬‬
‫‪307‬‬
‫‪423‬‬
‫‪1,628‬‬
‫)‪(672‬‬
‫)‪(140‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪12,917‬‬
‫‪11,361‬‬
‫נכסי התוכנית‬
‫א(‬
‫נכסי התוכנית‬
‫נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך )קופ"ג לשכירים‬
‫וקרנות פנסיה( וכן פוליסות ביטוח מתאימות‪.‬‬
‫ב(‬
‫התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪.3‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‬
‫‪10,528‬‬
‫‪9,589‬‬
‫תשואה צפויה‬
‫רווח )הפסד( אקטוארי‪ ,‬נטו‬
‫הפקדות לתוכנית על ידי המעביד‬
‫הטבות ששולמו‬
‫‪335‬‬
‫‪354‬‬
‫‪1,657‬‬
‫)‪(939‬‬
‫‪387‬‬
‫)‪(545‬‬
‫‪1,722‬‬
‫)‪(625‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪11,935‬‬
‫‪10,528‬‬
‫ההנחות האקטואריות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪%‬‬
‫שיעור ההיוון של התחייבויות התוכנית‬
‫‪2.97‬‬
‫‪3.89‬‬
‫שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית‬
‫‪3.89‬‬
‫‪4.32‬‬
‫שיעור עליית שכר ממוצעת צפויה‬
‫‪3.17‬‬
‫‪3.23‬‬
‫בחישוב הנ"ל‪ ,‬השתמש האקטואר בערך המדווח של הפיצויים‪ .‬שיטה זו מבוססת על הדעה‬
‫שהשווי ההוגן של הפיצויים הינו הערך המדווח והריבית הנזקפת לחלק התגמולים הינה תגמול‬
‫נוסף לעובד‪.‬‬
‫לחלק הפיצויים של ביטוחי מנהלים שהונפקו מ‪ 1 -‬בינואר‪ ,2004 ,‬ושל תוכניות פנסיה שהונפקו‬
‫מ‪ 1 -‬בינואר‪ ,1995 ,‬נזקפת הריבית הפרו‪-‬רטה )בין פיצויים ובין התגמולים(‪ .‬לשני נכסים אלו‬
‫קיימים דמי ניהול‪ .‬בחישוב הניח האקטואר כי הרווחים המשופרים של חברות הביטוח‬
‫ותוכניות הפנסיה מקזזים את העלות של דמי ניהול‪ ,‬ולכן אין צורך בחישוב של שווי הוגן‪.‬‬
‫ג‪63-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :15‬‬
‫נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(‬
‫תוכנית להטבה מוגדרת )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫מידע באשר לתוכניות להטבה מוגדרת )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסכומים לגבי השנה השוטפת ושנים קודמות‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫ערך נוכחי של ההתחייבויות בגין‬
‫ההטבה המוגדרת‬
‫‪12,917‬‬
‫‪11,361‬‬
‫‪10,123‬‬
‫‪9,453‬‬
‫‪8,448‬‬
‫שווי הוגן של נכסי התוכנית‬
‫‪11,935‬‬
‫‪10,528‬‬
‫‪9,590‬‬
‫‪9,773‬‬
‫‪8,136‬‬
‫עודף )גרעון( בתוכנית‬
‫התאמות הנובעות מנסיון עבר‬
‫לגבי‪:‬‬
‫‪982‬‬
‫‪833‬‬
‫‪533‬‬
‫)‪(320‬‬
‫‪312‬‬
‫התחייבויות התוכנית‬
‫‪67‬‬
‫‪48‬‬
‫‪539‬‬
‫‪570‬‬
‫‪42‬‬
‫נכסי התוכנית‬
‫‪293‬‬
‫)‪(520‬‬
‫)‪(223‬‬
‫‪1,176‬‬
‫)‪(4,100‬‬
‫הוצאות שנזקפו לרווח והפסד‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫עלות שירות שוטף‬
‫ריבית בגין ההתחייבות להטבות‬
‫תשואה צפויה על נכסי התוכנית‬
‫הפסד )רווח( אקטוארי‪ ,‬נטו שהוכר השנה‬
‫‪1,812‬‬
‫‪424‬‬
‫)‪(335‬‬
‫)‪(48‬‬
‫‪1,628‬‬
‫‪423‬‬
‫)‪(387‬‬
‫‪405‬‬
‫‪1,516‬‬
‫‪404‬‬
‫)‪(353‬‬
‫‪782‬‬
‫סך הוצאות בגין הטבות לעובדים )*(‬
‫‪1,853‬‬
‫‪2,069‬‬
‫‪2,349‬‬
‫תשואה בפועל על נכסי התוכנית‬
‫‪690‬‬
‫)‪(150‬‬
‫‪155‬‬
‫)*( ההוצאות נכללו בסעיף שכר עבודה ונלוות במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות‪ ,‬ראה באור ‪.24‬‬
‫באור ‪- :16‬‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת‬
‫הוצאות לשלם‬
‫ספקים ונותני שירותים‬
‫מוסדות ורשויות ממשלתיות‬
‫צדדים קשורים‬
‫ריבית לשלם בגין הלוואה מחברה אם‬
‫הוצאות רכישה נדחות בגין ביטוח משנה‬
‫חברות ביטוח ותווכני ביטוח‪:‬‬
‫פיקדונות של מבטחי משנה‬
‫חשבונות אחרים‬
‫‪6,538‬‬
‫‪15,698‬‬
‫‪16,825‬‬
‫‪260‬‬
‫‪3,228‬‬
‫‪303‬‬
‫‪4,783‬‬
‫‪5,393‬‬
‫‪11,473‬‬
‫‪14,609‬‬
‫‪429‬‬
‫‪1,785‬‬
‫‪324‬‬
‫‪4,266‬‬
‫‪9,413‬‬
‫‪6,017‬‬
‫‪9,011‬‬
‫‪10,241‬‬
‫סך כל חברות הביטוח‬
‫סוכני ביטוח‬
‫מבוטחים‬
‫פרמיה מראש )בעיקר רכב חובה(‬
‫אחרים‬
‫‪15,430‬‬
‫‪11,514‬‬
‫‪8,400‬‬
‫‪17,186‬‬
‫‪413‬‬
‫‪19,252‬‬
‫‪8,760‬‬
‫‪6,824‬‬
‫‪13,975‬‬
‫‪685‬‬
‫‪100,578‬‬
‫‪87,775‬‬
‫ג‪64-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :17‬‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫באור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של התחייבויות פיננסיות‪ .‬מידע נוסף בדבר החשיפה של הקבוצה‬
‫לסיכוני ריבית‪ ,‬מטבע חוץ ונזילות‪ ,‬ניתן בבאור ‪ 28‬בדבר ניהול סיכונים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫פרוט התחייבויות פיננסיות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫פרטים‬
‫‪.1‬‬
‫התחייבויות פיננסיות המוצגות‬
‫בעלות מופחתת‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫הלוואות מהחברה האם‬
‫התחייבויות פיננסיות הנמדדות‬
‫בשווי הוגן דרך רווח והפסד‪:‬‬
‫ד)‪(1‬‬
‫נגזרים‪ -‬חוזי אקדמה‬
‫שטרי הון מחברה האם )*(‬
‫ד)‪(2‬‬
‫סך התחייבויות פיננסיות‬
‫)*( כתבי התחייבות נדחים המהווים‬
‫הון משני נחות‬
‫ב‪.‬‬
‫‪28,527‬‬
‫‪25,653‬‬
‫‪28,706‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪24,035‬‬
‫‪724‬‬
‫‪2,261‬‬
‫‪724‬‬
‫‪2,261‬‬
‫‪35,843‬‬
‫‪36,726‬‬
‫‪30,655‬‬
‫‪33,244‬‬
‫‪36,567‬‬
‫‪38,987‬‬
‫‪31,379‬‬
‫‪35,505‬‬
‫‪65,094‬‬
‫‪67,693‬‬
‫‪57,032‬‬
‫‪59,540‬‬
‫‪35,843‬‬
‫‪36,726‬‬
‫‪30,655‬‬
‫‪33,244‬‬
‫התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת ‪ -‬פרטים בדבר ריבית והצמדה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫ריבית אפקטיבית‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אחוזים‬
‫בסיס הצמדה‪:‬‬
‫‪3.50‬‬
‫פריים‪0.25%+‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ערך בספרים‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שווי הוגן‬
‫‪4.50‬‬
‫התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן‬
‫‪.1‬‬
‫שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫ריבית אפקטיבית‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אחוזים‬
‫‪2.05-3.37‬‬
‫‪3.37-3.77‬‬
‫שטרי הון מחברה אם‬
‫‪.2‬‬
‫שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד בחלוקה לרמות‪:‬‬
‫הטבלה שלהלן מציגה ניתוח התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן‪ .‬הרמות השונות הוגדרו באופן‬
‫הבא‪:‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫רמה ‪ - 1‬שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל‬
‫למכשירים זהים‪.‬‬
‫רמה ‪ - 2‬שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים‪ ,‬ישירים או בלתי ישירים‪ ,‬שאינם‬
‫כלולים ברמה ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫ג‪65-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :17‬‬
‫התחייבויות פיננסיות )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד בחלוקה לרמות‪) :‬המשך(‬
‫רמה ‪ - 3‬שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים‪.‬‬
‫‬‫היתרה בדוחות הכספיים של זכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם‪.‬‬
‫רמה ‪1‬‬
‫נגזרים‪ -‬חוזי אקדמה‬
‫‪11‬‬
‫נגזרים‪ -‬חוזי אקדמה‬
‫‪-‬‬
‫‪713‬‬
‫רמה ‪1‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫רמה ‪3‬‬
‫רמה ‪2‬‬
‫אלפי ש''ח‬
‫‪-‬‬
‫‪724‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫רמה ‪3‬‬
‫רמה ‪2‬‬
‫אלפי ש''ח‬
‫‪2,261‬‬
‫סה"כ‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2,261‬‬
‫פרטים נוספים‬
‫הלוואות מהחברה האם‬
‫‪.1‬‬
‫הלוואה בסך ‪ 7,109‬אלפי ש"ח נלקחה על ידי חברה מאוחדת ארנון את וינשטוק בתאריך ‪15‬‬
‫א‪.‬‬
‫בדצמבר‪ .2007 ,‬להלוואה לא נקבע מועד פרעון אך סוכם כי ההלוואה לא תפרע במהלך שנת ‪.2012‬‬
‫ההלוואה אינה צמודה ונושאת ריבית שנתית בשיעור ‪.P+0.25%‬‬
‫בתאריך ‪ 8‬במרס‪ 2008 ,‬נטלה ארנון את וינשטוק הלוואה נוספת בסך ‪ 3,331‬אלפי ש"ח‪ .‬בעקבות‬
‫מכירת תיקי הביטוח של ארנון את וינשטוק פרעה החברה במהלך שנת ‪ 2008‬סך של כ‪ 2,210 -‬אלפי‬
‫ש''ח‪ .‬בתאריך ‪ 23‬בדצמבר‪ 2009 ,‬נטלה ארנון את וינשטוק הלוואה נוספת בסך ‪ 100‬אלפי ש"ח‬
‫באותם תנאים‪.‬‬
‫ביום ‪ 26‬בינואר‪ 2011 ,‬נטלה ארנון את וינשטוק הלוואה בסך של כ‪ 3,036 -‬אלפי ש"ח לצורך רכישת‬
‫ב‪.‬‬
‫פעילות סוכנות "ארנון את וינשטוק"‪ .‬ההלוואה נשאה ריבית שנתית בשיעור של פריים בתוספת‬
‫‪ .1.2%‬ההלוואה נפרעה בחודש מאי‪.2011 ,‬‬
‫ביום ‪ 26‬בינואר‪ 2011 ,‬נטלה ארנון את וינשטוק הלוואה בסך של כ‪ 18,900 -‬אלפי ש"ח לצורך‬
‫ג‪.‬‬
‫רכישת פעילות סוכנות "ארנון את וינשטוק" ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור‬
‫‪ ,4%‬ההלוואה נפרעת ב‪ 30 -‬תשלומים )קרן‪+‬ריבית( חצי שנתיים החל מיום ‪ 26‬ביולי‪ .2011 ,‬ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר יתרת ההלוואה הינה בסך של כ‪ 18,620 -‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫שטרי הון מהחברה האם‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ביום ‪ 18‬במרס‪ 2008 ,‬הנפיקה החברה שטר הון לחברה האם‪ ,‬בסך של ‪ 5,000‬אלפי ש"ח העומד‬
‫לפרעון ביום ‪ 1‬בינואר‪ .2012 ,‬ואולם החל מיום ‪ 1‬בינואר‪ 2010 ,‬ידחה מועד הפרעון מידי שנה‪,‬‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬לתקופה של שנה בכל פעם )"מועד ההארכה"(‪ ,‬אלא אם ניתנה הודעה לפחות ‪30‬‬
‫ימים לפני מועד ההארכה מאת המחזיקה או מאת החברה על אי‪-‬דחיית מועד הפרעון כאמור‪.‬‬
‫ניתנה הודעת אי‪-‬דחיית מועד הפרעון תיחשב ההודעה כדרישה לפדיון‪ ,‬והחברה תפרע את השטר‬
‫בתוך ‪ 30‬יום ממועד הפרעון הקרוב שבתוקף‪ .‬שטר ההון הינו צמוד מדד עד ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪ ,2011‬ואינו נושא ריבית החל מיום ‪ 1‬בינואר‪ 2012 ,‬שטר ההון אינו צמוד ואינו נושא ריבית‪ .‬השווי‬
‫ההוגן של שטר ההון ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2012 ,‬הינה ‪ 5,347‬אלפי ש"ח ‪.‬‬
‫ביום ‪ 3‬ביולי‪ 2008 ,‬הנפיקה החברה שטר הון לחברה האם‪ ,‬בסך ‪ 10,000‬אלפי ש"ח העומד לפרעון‬
‫ביום ‪ 3‬בספטמבר‪ .2012 ,‬ואולם החל מיום ‪ 3‬בספטמבר‪ 2010 ,‬ידחה מועד הפרעון מידי שנה‪ ,‬באופן‬
‫אוטומטי‪ ,‬לתקופה של שנה בכל פעם )"מועד ההארכה"(‪ ,‬אלא אם ניתנה הודעה לפחות ‪ 30‬ימים‬
‫לפני מועד ההארכה מאת המחזיקה או מאת החברה על אי‪-‬דחיית מועד הפרעון כאמור‪ .‬ניתנה‬
‫הודעת אי‪-‬דחיית מועד הפרעון תיחשב ההודעה כדרישה לפדיון‪ ,‬והחברה תפרע את השטר בתוך ‪30‬‬
‫יום ממועד הפרעון הקרוב שבתוקף‪ .‬שטר ההון הינו צמוד מדד עד ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ ,2011 ,‬ואינו‬
‫נושא ריבית החל מיום ‪ 1‬בינואר‪ 2012 ,‬שטר ההון אינו צמוד ואינו נושא ריבית‪ .‬השווי ההוגן של‬
‫שטר ההון ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2012 ,‬הינה ‪ 10,218‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫ביום ‪ 28‬בספטמבר‪ 2008 ,‬הנפיקה החברה שטר הון לחברה האם‪ ,‬בסך ‪ 5,000‬אלפי ש"ח העומד‬
‫לפרעון ביום ‪ 1‬באוקטובר‪ .2012 ,‬ואולם החל מיום ‪ 1‬באוקטובר‪ ,2010 ,‬ידחה מועד הפרעון מידי‬
‫שנה‪ ,‬באופן אוטומטי‪ ,‬לתקופה של שנה בכל פעם )"מועד ההארכה"(‪ ,‬אלא אם ניתנה הודעה‬
‫לפחות ‪ 30‬ימים לפני מועד ההארכה מאת המחזיקה או מאת החברה על אי‪-‬דחיית מועד הפרעון‬
‫כאמור‪ .‬ניתנה הודעת אי‪-‬דחיית מועד הפרעון תיחשב ההודעה כדרישה לפדיון‪ ,‬והחברה תפרע את‬
‫השטר בתוך ‪ 30‬יום ממועד הפרעון הקרוב שבתוקף‪ .‬שטר ההון הינו צמוד מדד עד ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‪ ,2011 ,‬ואינו נושא ריבית החל מיום ‪ 1‬בינואר‪ 2012 ,‬שטר ההון אינו צמוד ואינו נושא‬
‫ריבית‪ .‬השווי ההוגן של שטר ההון ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2012 ,‬הינה ‪ 4,935‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫ג‪66-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :17‬‬
‫התחייבויות פיננסיות )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫פרטים נוספים )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫באור ‪-:18‬‬
‫שטרי הון מהחברה האם )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫ביום ‪ 26‬בנובמבר‪ 2008 ,‬הנפיקה החברה שטר הון לחברה האם‪ ,‬בסך ‪ 5,000‬אלפי ש"ח העומד‬
‫לפרעון ביום ‪ 1‬בינואר‪ .2013 ,‬ואולם החל מיום ‪ 1‬בינואר‪ 2011 ,‬ידחה מועד פרעון מידי שנה‪,‬‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬לתקופה של שנה בכל פעם )"מועד ההארכה"(‪ ,‬אלא אם ניתנה הודעה לפחות‬
‫‪ 30‬ימים לפני מועד ההארכה מאת המחזיקה או מאת החברה על אי‪-‬דחיית מועד הפרעון‬
‫כאמור‪ .‬ניתנה הודעת אי‪-‬דחיית מועד הפרעון תיחשב ההודעה כדרישה לפדיון‪ ,‬והחברה תפרע‬
‫את השטר בתוך ‪ 30‬יום ממועד הפרעון הקרוב שבתוקף‪ .‬שטר ההון הינו צמוד מדד עד ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‪ ,2011 ,‬ואינו נושא ריבית החל מיום ‪ 1‬בינואר‪ 2012 ,‬שטר ההון אינו צמוד ואינו נושא‬
‫ריבית‪ .‬השווי ההוגן של שטר ההון ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2012 ,‬הינה ‪ 5,093‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ביום ‪ 24‬במרס‪ 2009 ,‬הנפיקה החברה שטר הון לחברה האם‪ ,‬בסך ‪ 10,000‬אלפי ש"ח העומד‬
‫לפרעון ביום ‪ 1‬באפריל‪ .2013 ,‬ואולם החל מיום ‪ 1‬באפריל‪ 2011 ,‬ידחה מועד פרעון מידי שנה‪,‬‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬לתקופה של שנה בכל פעם )"מועד ההארכה"(‪ ,‬אלא אם ניתנה הודעה לפחות‬
‫‪ 30‬ימים לפני מועד ההארכה מאת המחזיקה או מאת החברה על אי‪-‬דחיית מועד הפרעון‬
‫כאמור‪ .‬ניתנה הודעת אי‪-‬דחיית מועד הפרעון תיחשב ההודעה כדרישה לפדיון‪ ,‬והחברה תפרע‬
‫את השטר בתוך ‪ 30‬יום ממועד הפרעון הקרוב שבתוקף‪ .‬שטר ההון הינו צמוד מדד עד ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‪ ,2011 ,‬ואינו נושא ריבית החל מיום ‪ 1‬בינואר‪ 2012 ,‬שטר ההון אינו צמוד ואינו נושא‬
‫ריבית‪ .‬השווי ההוגן של שטר ההון ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2012 ,‬הינה ‪ 10,250‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫פרמיות שהורווחו‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫ביטוח‬
‫שייר‬
‫משנה‬
‫ברוטו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ פרמיות‬
‫‪679,076‬‬
‫‪40,833‬‬
‫‪638,243‬‬
‫בניכוי ‪ -‬שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה‬
‫‪39,741‬‬
‫‪1,523‬‬
‫‪38,218‬‬
‫סה"כ פרמיות שהורווחו‬
‫‪639,335‬‬
‫‪39,310‬‬
‫‪600,025‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫ברוטו‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫ביטוח‬
‫משנה‬
‫שייר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ פרמיות‬
‫‪586,914‬‬
‫‪37,248‬‬
‫‪549,666‬‬
‫בניכוי ‪ -‬שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה‬
‫‪36,131‬‬
‫‪1,687‬‬
‫‪34,444‬‬
‫סה"כ פרמיות שהורווחו‬
‫‪550,783‬‬
‫‪35,561‬‬
‫‪515,222‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫ביטוח‬
‫שייר‬
‫משנה‬
‫ברוטו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ פרמיות‬
‫‪522,601‬‬
‫‪31,779‬‬
‫‪490,822‬‬
‫בניכוי ‪ -‬שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה‬
‫‪3,964‬‬
‫‪381‬‬
‫‪3,583‬‬
‫סה"כ פרמיות שהורווחו‬
‫‪518,637‬‬
‫‪31,398‬‬
‫‪487,239‬‬
‫ג‪67-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪-:19‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הכנסות מנדל"ן להשקעה‪:‬‬
‫שערוך נדל"ן להשקעה‬
‫הכנסות שוטפות בגין נדל"ן להשקעה‬
‫)‪(81‬‬
‫‪1,453‬‬
‫‪220‬‬
‫‪1,381‬‬
‫‪371‬‬
‫‪943‬‬
‫סך הכל הכנסות מנדל"ן להשקעה‬
‫‪1,372‬‬
‫‪1,601‬‬
‫‪1,314‬‬
‫רווחים )הפסדים( מהשקעות פיננסיות‪ ,‬למעט ריבית הפרשי הצמדה‪,‬‬
‫הפרשי שער ודיבידנד בגין‪:‬‬
‫נכסים זמינים למכירה )א(‬
‫נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד )ב(‬
‫נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים )ג(‬
‫‪7,904‬‬
‫‪1,385‬‬
‫‪3,191‬‬
‫)‪(1,904‬‬
‫)‪(4,134‬‬
‫‪4,511‬‬
‫‪16,627‬‬
‫‪5,617‬‬
‫‪5,146‬‬
‫‪12,480‬‬
‫)‪(1,527‬‬
‫‪27,390‬‬
‫הכנסות ריבית והפרשי הצמדה מנכסים פיננסיים שאינם נמדדים בשווי‬
‫הוגן דרך רווח והפסד‬
‫הכנסות ריבית מנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד‬
‫רווח )הפסד( מהפרשי שער בגין השקעות שאינן נמדדות בשווי הוגן דרך‬
‫רווח )הפסד( מנכסים אחרים‬
‫הכנסות מדיבידנד‬
‫‪37,797‬‬
‫‪1,432‬‬
‫‪36,962‬‬
‫‪2,355‬‬
‫‪36,983‬‬
‫‪1,456‬‬
‫)‪(1,864‬‬
‫‪1,218‬‬
‫‪3,134‬‬
‫‪1,554‬‬
‫)‪(2,059‬‬
‫‪1,074‬‬
‫סך הכל רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫‪52,435‬‬
‫‪44,079‬‬
‫‪66,158‬‬
‫א‪.‬‬
‫רווחים )הפסדים(‪ ,‬נטו מהשקעות בגין נכסים זמינים למכירה‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ב‪.‬‬
‫רווחים‪ ,‬נטו מניירות ערך שמומשו‬
‫‪4,789‬‬
‫‪11,533‬‬
‫‪23,077‬‬
‫ביטול ירידות ערך )ירידת ערך( נטו שנזקפו לרווח והפסד‬
‫‪3,115‬‬
‫)‪(13,437‬‬
‫)‪(6,450‬‬
‫סך הכל רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים זמינים למכירה‬
‫‪7,904‬‬
‫)‪(1,904‬‬
‫‪16,627‬‬
‫רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שינויים בשווי ההוגן נטו‪ ,‬לרבות רווח ממימוש בגין נכסים‬
‫שיועדו בעת ההכרה הראשונית‬
‫ג‪68-‬‬
‫‪1,385‬‬
‫)‪(4,134‬‬
‫‪5,617‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪-:19‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫רווחים מהשקעות בגין נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫באור ‪- :20‬‬
‫רווחים‪ ,‬נטו ממימוש נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים‬
‫‪4,253‬‬
‫‪4,867‬‬
‫‪4,795‬‬
‫ביטול ירידות ערך )ירידות ערך(‪ ,‬נטו שנזקפו לרווח והפסד‬
‫סך הכל רווחים מהשקעות בגין נכסים המוצגים כהלוואות‬
‫ויתרות חובה‬
‫)‪(1,062‬‬
‫)‪(356‬‬
‫‪351‬‬
‫‪3,191‬‬
‫‪4,511‬‬
‫‪5,146‬‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫באור ‪- :21‬‬
‫עמלת סוכנויות ביטוח‬
‫עמלת ביטוח משנה‪ ,‬והשינוי בהוצאות רכישה נדחות בגין ביטוח משנה‬
‫‪22,524‬‬
‫‪5,939‬‬
‫‪20,491‬‬
‫‪4,168‬‬
‫‪10,989‬‬
‫‪3,675‬‬
‫סה"כ הכנסות מעמלות‬
‫‪28,463‬‬
‫‪24,659‬‬
‫‪14,664‬‬
‫הכנסות אחרות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הכנסות משכירות בסוכנות ביטוח מאוחדת‬
‫אחרות‬
‫באור ‪- :22‬‬
‫‪332‬‬
‫‪304‬‬
‫‪311‬‬
‫‪451‬‬
‫‪291‬‬
‫‪-‬‬
‫‪636‬‬
‫‪762‬‬
‫‪291‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי‪:‬‬
‫ברוטו‬
‫ביטוח משנה‬
‫‪445,157‬‬
‫‪28,874‬‬
‫‪395,278‬‬
‫‪22,376‬‬
‫‪391,574‬‬
‫‪29,717‬‬
‫סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבות בגין חוזי ביטוח בשייר‬
‫‪416,283‬‬
‫‪372,902‬‬
‫‪361,857‬‬
‫ג‪69-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :23‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הוצאות רכישה‪:‬‬
‫עמלות רכישה‬
‫הוצאות רכישה אחרות‬
‫שינוי בהוצאות רכישה נדחות ברוטו‬
‫‪91,614‬‬
‫‪38,399‬‬
‫)‪(8,075‬‬
‫‪78,434‬‬
‫‪31,135‬‬
‫)‪(7,351‬‬
‫‪70,641‬‬
‫‪28,223‬‬
‫)‪(2,121‬‬
‫סה"כ הוצאות רכישה‬
‫‪121,938‬‬
‫‪102,218‬‬
‫‪96,743‬‬
‫עמלות שוטפות אחרות )בעיקר בסוכנויות ביטוח‬
‫מאוחדות(‬
‫‪6,503‬‬
‫‪5,546‬‬
‫‪4,925‬‬
‫‪13,411‬‬
‫‪141,852‬‬
‫‪10,903‬‬
‫‪118,667‬‬
‫‪7,236‬‬
‫‪108,904‬‬
‫הוצאות שיווק אחרות‬
‫סה"כ עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שכר עבודה ונלוות‬
‫פחת והפחתות‬
‫שכר דירה ואחזקת משרדים‬
‫שיווק ופירסום‬
‫ייעוץ משפטי ומקצועי‬
‫עמלות כרטיסי אשראי‬
‫מיכון ועיבוד נתונים‬
‫אחזקת רכבים‬
‫‪48,261‬‬
‫‪4,689‬‬
‫‪8,207‬‬
‫‪1,428‬‬
‫‪5,324‬‬
‫‪6,518‬‬
‫‪4,962‬‬
‫‪1,569‬‬
‫‪42,907‬‬
‫‪4,544‬‬
‫‪7,967‬‬
‫‪1,251‬‬
‫‪4,343‬‬
‫‪6,067‬‬
‫‪4,139‬‬
‫‪1,358‬‬
‫‪37,883‬‬
‫‪4,633‬‬
‫‪5,921‬‬
‫‪1,259‬‬
‫‪3,348‬‬
‫‪4,758‬‬
‫‪3,366‬‬
‫‪1,174‬‬
‫אחרות‬
‫סה"כ *(‬
‫בניכוי‪:‬‬
‫סכומים שסווגו לסעיף שינוי בהתחייבויות בגין חוזי‬
‫ביטוח ברוטו‬
‫סכומים שסווגו לסעיף עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות‬
‫רכישה אחרות‬
‫‪5,631‬‬
‫‪86,589‬‬
‫‪4,206‬‬
‫‪76,782‬‬
‫‪3,953‬‬
‫‪66,295‬‬
‫)‪(7,283‬‬
‫)‪(8,327‬‬
‫)‪(7,984‬‬
‫)‪(51,810‬‬
‫‪27,496‬‬
‫)‪(42,038‬‬
‫‪26,417‬‬
‫)‪(35,459‬‬
‫‪22,852‬‬
‫‪10,644‬‬
‫‪9,888‬‬
‫‪8,936‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫*( הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מיכון‬
‫בסך‬
‫ג‪70-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :25‬‬
‫הוצאות אחרות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הפסד ממימוש רכוש קבוע‬
‫הפחתת תיקי ביטוח והסכמי התקשרות‬
‫‪55‬‬
‫‪1,492‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1,549‬‬
‫אחרות‬
‫באור ‪- :26‬‬
‫‪93‬‬
‫‪1,396‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1,519‬‬
‫‪207‬‬
‫‪621‬‬
‫‪24‬‬
‫‪852‬‬
‫הוצאות מימון‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין התחייבויות לבנקים‬
‫בגין הלוואות מצד קשור‬
‫הוצאות מימון בגין התחייבויות המוצגות בשווי הוגן דרך‬
‫רווח והפסד )שטרי הון מחברת האם(‬
‫ריבית למבטחי משנה‬
‫עמלות והוצאות מימון אחרות‬
‫סך הכל הוצאות מימון‬
‫באור ‪- :27‬‬
‫‪35‬‬
‫‪1,470‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1,611‬‬
‫‪7‬‬
‫‪308‬‬
‫‪1,540‬‬
‫‪167‬‬
‫‪1,013‬‬
‫‪4,225‬‬
‫‪1,715‬‬
‫‪147‬‬
‫‪692‬‬
‫‪4,190‬‬
‫‪2,111‬‬
‫‪140‬‬
‫‪661‬‬
‫‪3,227‬‬
‫רווח למניה‬
‫רווח בסיסי למניה‬
‫חישוב הרווח הבסיסי למניה לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2012 ,‬התבסס על הרווח המיוחס לבעלי המניות‬
‫הרגילות בסך של ‪ 58,456‬אלפי ש"ח )בשנים ‪ 2011‬ו‪ :2010-‬רווח בסך ‪ 39,758‬אלפי ש"ח ורווח בסך של ‪ 44,512‬אלפי‬
‫ש"ח בהתאמה( מחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור בסך של ‪ 73,941‬אלפי מניות )בשנת‬
‫‪ 2011‬וב‪ 73,941 ,2010 -‬אלפי מניות בכל שנה( כדלהלן‪:‬‬
‫ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‬
‫השפעת מניות הטבה שהונפקו )ראה ביאור ‪)12‬ה(( *(‬
‫‪73,941‬‬
‫‪-‬‬
‫מספר מניות באלפים‬
‫‪64,941‬‬
‫‪64,941‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו‬
‫לצורך חישוב רווח בסיסי למניה‬
‫‪73,941‬‬
‫‪73,941‬‬
‫‪73,941‬‬
‫*( מספר המניות ששימש לחישוב רווח למניה בשנת ‪ 2011‬ו‪ ,2010 -‬הותאם למפרע בשל הנפקת מניות הטבה בשנת‬
‫‪.2011‬‬
‫ג‪71-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫א‪.‬‬
‫מגזרי פעילות‬
‫החברה פועלת בעיקר במגזר ביטוח כללי‪ .‬בפעילותה חשופה החברה לסיכונים הבאים‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סיכונים פיננסיים‪.‬‬
‫סיכונים ביטוחיים‪.‬‬
‫סיכונים תפעוליים‪.‬‬
‫תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים‬
‫מדיניות ניהול הסיכונים של החברה מכוונת להבטיח חשיפה מבוקרת לסיכונים אלה‪ ,‬תוך עמידה‬
‫בדרישות הרגולטוריות ומגבלות סיכון שנקבעו מראש ושמירה על יעדיה העסקיים של החברה ועל‬
‫איתנותה הפיננסית‪ .‬חברת האם מספקת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬שירותי השקעות וניהול סיכונים לחברה במסגרת‬
‫הסכם מתן שירותים בין החברות‪ .‬בחברה מכהן מנהל סיכונים שתפקידו להקים את מערך ניהול‬
‫הסיכונים וליישם פרקטיקות מקובלות לניהול סיכונים המתאימות לצרכיה העסקיים של החברה‬
‫ובהתאמה גם לדרישות המפקח‪ .‬מנהל הסיכונים של החברה הינו מנהל הסיכונים הראשי של הקבוצה‪.‬‬
‫ניהול הסיכונים הינו פעילות חוצת‪-‬ארגון המבוססת על הביטוח וההשקעות אשר נוטלים את‬
‫הסיכונים‪ ,‬יחידות תומכות הכוללות אקטואריה‪ ,‬ביטוח משנה וחשבות‪ ,‬ויחידת ניהול הסיכונים‬
‫העוסקת בזיהוי‪ ,‬מדידה‪ ,‬בקרה ודיווח‪ .‬בנוסף‪ ,‬קיימת ועדה לניהול סיכונים בחברת האם בראשות‬
‫מנכ"ל חברת האם אשר תפקידה להגדיר‪ ,‬לכוון ולתמוך בפעילויותיו של מערך ניהול הסיכונים‬
‫בקבוצה‪ ,‬תוך התחשבות בהיבטים עסקיים ורגולטורים‪.‬‬
‫פעילות ניהול הסיכונים מתחלקת בין קטגוריות סיכוני הליבה‪ :‬סיכונים פיננסיים )סיכוני שוק‪ ,‬אשראי‬
‫ונזילות( סיכונים ביטוחיים וסיכונים תפעוליים‪.‬‬
‫מדי תקופה נערך סקר זיהוי סיכונים בשיתוף מנהליה הבכירים של החברה‪ .‬במהלך הסקר מזוהים‬
‫סיכונים חדשים‪ ,‬מוערכים מחדש סיכונים קיימים ונבחנים הצעדים שננקטו לטיפול בסיכונים‬
‫שהתממשו במהלך השנה‪ .‬עבור כל מוצר חדש שהקבוצה משיקה מתבצע סקר זיהוי סיכונים נפרד‬
‫הרלוונטי לסיכונים הכרוכים באותו מוצר‪.‬‬
‫‪ (1‬מדיניות ניהול סיכונים פיננסיים )שוק‪ ,‬אשראי ונזילות(‬
‫סיכון השוק מתבטא באי הוודאות של ערך הנכסים העתידי אשר עלול לעלות או לרדת כתוצאה‬
‫מחשיפתם לשינויים בגורמי שוק שונים כגון שיעורי ריבית‪ ,‬שערי חליפין‪ ,‬מחירי המניות ומרווחי‬
‫אשראי‪.‬‬
‫סיכון אשראי מתבטא באי הוודאות ביכולתו של לווה‪ ,‬מנפיק‪ ,‬או מבטח משנה לעמוד‬
‫בהתחייבויותיו לחברה‪ .‬סיכון זה בא לידי ביטוי בשני אופנים‪:‬‬
‫א‪ .‬במחיר השוק של נכס החוב ‪ -‬המחיר מבטא את הערכת השוק לגבי יכולתה של החברה‬
‫המנפיקה לעמוד בהתחייבויותיה ולכן סיכון האשראי בא לידי ביטוי במרווח הריבית‬
‫בהשוואה לנכס חוב זהה שהונפק ע"י הממשלה ומוגדר‪ ,‬לעניין זה‪ ,‬כחסר סיכון‪ .‬ככל‬
‫שהשוק מעריך כי סיכון האשראי עולה‪ ,‬המרווח שבו נסחר נכס החוב בשוק מתרחב‬
‫וערכו יורד‪ ,‬ולהפך‪.‬‬
‫ב‪ .‬בהפסד ההשקעה שייגרם במקרה של חדלות פירעון ‪ -‬כתוצאה מחוסר יכולתו של‬
‫המנפיק לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום קרן ו‪/‬או ריבית‪.‬‬
‫הנהלת החברה מיישמת את מדיניות ההשקעות‪ ,‬מדיניות האשראי ומדיניות ניהול הסיכונים‬
‫הפיננסיים‪ ,‬אשר אושרו בדירקטוריון‪.‬‬
‫עקרונות מדיניות ניהול סיכון השוק והאשראי‬
‫אחריות ניהול הסיכונים נחלקת בין בעלי תפקידים ופונקציות בארגון‪ ,‬ביניהם הדירקטוריון‪,‬‬
‫ועדת השקעות‪ ,‬אגף ההשקעות של חברת מנורה מבטחים‪ ,‬מחלקת ניהול סיכונים בחברת האם‪,‬‬
‫מחלקת המערך האחורי בחברת האם )בק אופיס( ומחלקת דיווח ובקרה בחברת האם )מידל‬
‫אופיס(‪.‬‬
‫החברה נוקטת במדיניות של הגבלת החשיפות לסיכונים הפיננסיים על ידי קביעת טווחי השקעה‬
‫מותרים לכל סוג נכס‪ ,‬וכן מגבלות המתייחסות לגורמי הסיכון‪ :‬ריבית‪ ,‬מניות‪ ,‬חדלות פרעון‪,‬‬
‫מט"ח ועוד‪ .‬עבור תיק הנוסטרו קובע הדירקטוריון את מדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים‪,‬‬
‫מאשר את טווחי ההשקעה של סוגי נכסים עיקריים‪ ,‬מאשר מגבלות חשיפה‪ ,‬ומגבלות סיכון‬
‫כולל‪ .‬הדירקטוריון מקבל דיווח שוטף לגבי עמידה במגבלות סטטוטוריות ומגבלות ניהול‬
‫סיכונים שאושרו על ידו‪ .‬בחברה פועלת ועדת השקעות אשר תפקידה לפקח על עמידה במגבלות‬
‫שאושרו בדירקטוריון‪.‬‬
‫עקרונות ניהול סיכוני שוק מבוססים על ניהול נכסים מול התחייבויות )‪ :(ALM‬הקצאת הנכסים‬
‫נגזרת מהתאמת בסיסי ההצמדה‪ ,‬כמו גם‪ ,‬מעיתוי התשלומים הצפויים של הנכסים‬
‫וההתחייבויות‪ .‬ניהול אפקטיבי של הנכסים מול ההתחייבויות מתבצע ע"י הגבלת החשיפה‬
‫לסיכון ריבית )פער מחמ"מ(‪ ,‬הגבלת סיכון השוק באמצעות מדד ה"ערך בסיכון" )‪ ,(VaR‬מעקב‬
‫אחר התאמת נכסים להתחייבויות בתקופות פרעון שונות וביצוע תרחישי קיצון‪.‬‬
‫ג‪72-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫כללי )המשך(‬
‫תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ (1‬מדיניות ניהול סיכונים פיננסיים )שוק‪ ,‬אשראי ונזילות( )המשך(‬
‫עקרונות מדיניות ניהול סיכון השוק והאשראי )המשך(‬
‫עקרונות ניהול סיכוני אשראי בתיק הנכסים כוללים פיזור סיכון האשראי על פני סקטורים‪,‬‬
‫אזורים גיאוגרפיים‪ ,‬קבוצות לווים ולווים בודדים ודירוג לווים‪ .‬בפרט‪ ,‬הלוואות ואשראי לא‬
‫סחיר מתבצעים על פי מדיניות האשראי הלא סחיר שאושרה בדירקטוריון‪ .‬כל עסקת אשראי‬
‫מעבר לסכום מינימלי מועברת לאישור וועדת אשראי של חברת האם הסופית‪ .‬עסקאות‬
‫אשראי בסכומים גדולים עפ"י מדרג סמכויות ו‪/‬או בנסיבות מיוחדות יובאו לאישור גם וועדות‬
‫השקעה‪ .‬כל עסקה מדורגת בדרוג חיצוני‪ ,‬או בדרוג פנימי על פי מודל דרוג פנימי )אושר ע"י‬
‫הדירקטוריון והפיקוח בחודש דצמבר ‪ (2012‬או בהסתמך על דרוג בנק או מבטח אחר )למעט‬
‫אשראי מוחרג ו‪/‬או הלוואות בסכומים לא מהותיים כמוגדר בנהלי החברה ובכפוף לתקנות‬
‫המפקח(‪ .‬וועדת ההשקעות מפקחת על רמת פיזור נאותה בתיק נכסי החוב כולל שמירה על‬
‫מגבלות חשיפה הנגזרות מתקנות השקעה ו‪/‬או מדיניות‪ .‬במסגרת פעילות זו מתבצעת הערכה‬
‫שוטפת של סיכוני האשראי ומאמצים לאיתור מוקדם של חובות בעייתיים לטיפול‪.‬‬
‫מחלקת דיווח ובקרה באגף השקעות של חברת האם )מידל אופיס( מנטרת באופן שוטף את‬
‫המגבלות‪ ,‬מתריעה על חריגות‪ ,‬ומדווחת‪ ,‬ע"פ העניין‪ ,‬לועדת ההשקעות‪ .‬מחלקת ניהול סיכונים‬
‫מבקרת את התהליך‪ .‬חישוב ומעקב אחר מדדי סיכון‪ ,‬בתיק הנוסטרו‪ ,‬מתבצע ע"י מנהל‬
‫הסיכונים מדי רבעון ומדווח לועדת ההשקעות ולדירקטוריון החברה ע"פ הוראות הדין‪ .‬ראה‬
‫פירוט לגבי סוגי הסיכונים הפיננסיים‪ ,‬החשיפות אליהם ומבחני רגישות לשינויים בגורמי סיכון‬
‫בסעיפים ‪ 2‬ו‪ 3-‬להלן‪.‬‬
‫עקרונות מדיניות ניהול סיכון האשראי של מבטחי משנה‪ ,‬המבוססים על שמירה על איכות‬
‫התיק ופיזורו‪ ,‬מפורטים בסעיף ‪)5‬ח( לביאור‪.‬‬
‫עקרונות מדיניות ניהול סיכון הנזילות‬
‫סיכון הנזילות הוא סיכון אינהרנטי בענף הביטוח‪ .‬סיכון זה נובע מאי וודאות לגבי העוצמה‬
‫והעיתוי של תביעות‪ ,‬אשר עלולה לגרום למצב שהחברה לא תוכל לעמוד בתשלומים במועד‬
‫שנקבע לה בגלל מחסור בנכסים נזילים )‪ (Funding Liquidity Risk‬או כתוצאה ממימוש נכסים‬
‫בהפסד‪ .‬החברה קבעה רמה מינימאלית למשקל הנכסים הסחירים ולסכום הנכסים הנזילים‬
‫בתיק )מזומנים ואג"ח ממשלתי סחיר( כדי לתת מענה לסטייה אפשרית בתחזיות תשלומי‬
‫התחייבויות‪ ,‬המוערכות ע"י האקטוארים‪ .‬יש לציין כי לנוכח האופי המתמשך של יישוב‬
‫תביעות ביטוחיות‪ ,‬גם חלק מהתיק הלא סחיר יכול לשמש לתשלומים אלה משום שהוא ניתן‬
‫למימוש תוך תקופה קצרה )לדוגמא אג"ח קונצרני לא סחיר הרשום במסלקת הבורסה(‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ובהתחשב בהסתברות להתממשות אירוע קטסטרופלי בישראל שיחייב העמדה של‬
‫סכומי מזומנים גדולים בתוך זמן קצר‪ ,‬נקבע משקל מינימאלי להשקעה בנכסים נזילים בחו"ל‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫מדיניות ניהול הסיכונים הביטוחיים‬
‫הסיכון הביטוחי )הנובע מחיתום הפוליסות ‪ (Underwriting Risk -‬מתייחס לחשיפה‬
‫להפסדים כספיים כתוצאה מהבחירה של סיכונים אותם החברה מבטחת ומתבטא באי‬
‫הוודאות לגבי מספר התביעות וסכום התביעות שעלול להיות גבוה מהמצופה בגלל אירועים‬
‫בלתי צפויים )למשל‪ :‬אסון טבע‪ ,‬משבר פוליטי‪-‬חברתי‪ ,‬שינויים רגולטוריים וכו'(‪.‬‬
‫הסיכונים הביטוחיים מנוהלים על ידי הגורמים העסקיים תוך תמיכה של האקטואריה‪ ,‬כספים‬
‫וניהול סיכונים‪.‬‬
‫גורמים אלה מקיימים דיונים מקצועיים‪/‬ביטוחיים בנושא ניהול סיכונים‪ ,‬ובכלל זה ניתוחי‬
‫חשיפות‪ ,‬רווחיות ענפית‪ ,‬ובדיקות תקופתיות של גורמי הסיכון‪ ,‬ובהתאם לכך מתקבלות‬
‫החלטות ניהוליות‪ .‬החשיפה לסיכונים ביטוחיים ממותנת על ידי פיזור גדול של חוזי הביטוח‬
‫וע"י העברת החשיפה )חלקית( למבטחי משנה‪ .‬הסיכונים מוקטנים גם על ידי בחירה ויישום‬
‫של אסטרטגיות חיתום ויצירת פיזור לפי ענפים‪ ,‬אזורים גיאוגרפים‪ ,‬סוגי הסיכון‪ ,‬גובה הכיסוי‬
‫וכדו'‪ .‬הדירקטוריון מאשר מדי שנה את מדיניות העברת הסיכון באמצעות חוזי מבטחי משנה‬
‫בכל ענפי הביטוח‪ .‬ראה פירוט לגבי סוגי הסיכונים הביטוחיים‪ ,‬החשיפות אליהם‪ ,‬כלים ושיטות‬
‫המשמשים באומדנם ומבחני רגישות בגינם בסעיף ‪ 4‬להלן‪.‬‬
‫כחלק מההיערכות לדירקטיבת סולבנסי ‪ ,2‬אישר דירקטוריון החברה במהלך שנת ‪ 2010‬מדיניות‬
‫ניהול סיכונים ביטוחיים‪ .‬הנהלת החברה נערכת ליישום המדיניות‪.‬‬
‫עקרונות ניהול הסיכונים הביטוחיים הינם‬
‫גישה כללית‪ :‬תעריף הביטוח מותאם לתת מענה לאורך טווח של שנים לכלל ההתחייבויות‬
‫הביטוחיות העתידיות שיווצרו כתוצאה מהתממשות הסיכונים הביטוחיים )המזוהים ברמת‬
‫הסתברות גבוהה( המגולמים בכל פוליסה‪ ,‬כולל הוצאות ושיעורי רווח רצויים‪ .‬החברה קובעת‪,‬‬
‫מעת לעת‪ ,‬את הכיסויים הביטוחיים אותם היא מוכנה למכור‪ .‬ובכל ענף ביטוחי שאושר‬
‫נקבעים כללי חיתום לגבי האוכלוסיות השונות‪.‬‬
‫ג‪73-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫כללי )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪ (2‬מדיניות ניהול הסיכונים הביטוחיים )המשך(‬
‫עקרונות ניהול הסיכונים הביטוחיים הינם )המשך(‬
‫מגבלות חשיפה בשייר‪ :‬בכל ענף וענף נקבע מגבלת חשיפה מקסימאלית בשייר ברמת התיק‪,‬‬
‫הפוליסה או האירוע‪ .‬המגבלה מבטאת את החשיפה לסיכון הביטוחי שהחברה מוכנה לקחת על‬
‫עצמה‪ .‬בביטוח רכב חובה‪ ,‬חבות המבטח‪ ,‬לפי חוק‪ ,‬הינה בלתי מוגבלת‪ .‬החברה רוכשת הגנת‬
‫ביטוח משנה‪ ,‬כך שלהערכתה ההסתברות כי תיווצר חשיפה מעל לגבול ההגנה שנרכש הינה‬
‫זניחה‪.‬‬
‫החברה מעבירה חלק מהסיכונים הביטוחיים למבטחי משנה בחו"ל‪ ,‬בהתאם למגבלות חשיפה‬
‫בשייר שנקבעות ברמת ענף הביטוח‪ ,‬החברה מנהלת את ההתקשרות עם מבטחי משנה‬
‫באמצעות חוזים שונים‪.‬‬
‫תהליך עיצוב המוצר הביטוחי‪ :‬בתהליך זה החברה מגדירה את מהות הכיסוי הביטוחי שהיא‬
‫מעוניינת למכור‪ .‬מטרת התהליך הינה להגביל‪ ,‬כבר בשלב עיצוב המוצר‪ ,‬חשיפה לסיכונים‬
‫שהחברה אינה מעוניינת לקחת‪ .‬במסגרת תהליך עיצוב מוצר חדש מתבצע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תהליך‬
‫של זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים הכרוכים במוצר וקביעת הדרכים לניהולם ולבקרה‬
‫עליהם‪ .‬החברה שואפת לבצע הערכה מדויקת ככל האפשר לגבי ההון הדרוש )מותאם סיכון(‬
‫להשקת המוצר החדש על מנת לכלול בתמחור המוצר את עלות ההון הנדרש‪ .‬במהלך מחזור‬
‫החיים של המוצר‪ ,‬כאשר מתעורר חשש כי קיימת הרעה בתוצאות החתומיות‪ ,‬שמקורה אינו‬
‫בתנודות אקראיות‪ ,‬נערכות בדיקות מעמיקות‪ ,‬בין השאר‪ ,‬להערכת הסיכון הגלום‪ ,‬ובמידת‬
‫הצורך מותאמת הערכת הרזרבות‪.‬‬
‫חיתום‪ :‬מערכת כללי החיתום כוללת מגבלות אשר מטרתן כפולה‪ :‬א( ליצור היררכיה בקבלת‬
‫ההחלטות לגבי לקיחת הסיכון )מרמת הסוכן‪ ,‬דרך החתם ועד מנהל התחום(; ב( להגביל את‬
‫החשיפה לסיכונים הביטוחיים‪ .‬כללי החיתום נאכפים בצורה ממוכנת ו‪/‬או ידנית ע"י איש‬
‫מקצוע‪.‬‬
‫‪ (3‬מדיניות ניהול סיכונים תפעוליים‬
‫לפי הגדרה מקובלת הסיכון התפעולי מתייחס להפסד שנובע מכשל או באי התאמה של תהליכים‪,‬‬
‫אנשים או מערכות פנימיות או כתוצאה מאירוע חיצוני לארגון‪ .‬התקדמות היערכות הקבוצה‬
‫תלויה גם בקיומן הצפוי של הנחיות מהפיקוח במסגרת יישום התקן הבינלאומי להלימות הון‬
‫עבור חברות ביטוח ‪."Solvency II" -‬‬
‫בהתאם לשני חוזרים של משרד האוצר המטפלים בסיכוני אבטחת מידע ובסיכוני מעילות‬
‫והונאות ‪ -‬אישר הדירקטוריון מדיניות לניהול סיכוני אבטחת מידע ומדיניות לניהול סיכוני‬
‫מעילות והונאות‪ .‬לחברה קיימת תכנית ‪ (Disaster Recovery Plan) DRP‬להקמה מחדש של‬
‫המערכות התפעוליות במקרה של אירוע חיצוני קטסטרופאלי שייפגע במשרדיה‪.‬‬
‫החברה מבצעת סקר סיכונים במטרה לגבש תוכנית ביקורת רב‪-‬שנתית‪ ,‬ממוקדת סיכונים‪ ,‬מתוך‬
‫הכרה כי קיומם והאפקטיביות של תהליכי ביקורת ובקרה פנימית עשויים להפחית את הסיכונים‬
‫התפעוליים‪ .‬כמו כן‪ ,‬החברה פועלת על פי הוראות סעיף ‪ 404‬לחוק סרבנס‪ -‬אוקסלי שהוחל על‬
‫הגופים המוסדיים‪.‬‬
‫‪ (4‬ניהול סיכונים כולל‬
‫החברה מיישמת תהליך היערכות ליישום הוראות הדירקטיבה האירופאית ‪ .Solvency II‬בחודש‬
‫ספטמבר ‪ ,2012‬פרסם המפקח על הביטוח מכתב "משטר כושר פירעון ישראלי" )שה‪(2012-31381 .‬‬
‫ובו הודיע על כוונתו ליישם בישראל משטר כושר פירעון מבוסס סיכונים ברוח הדירקטיבה‪ ,‬זאת‬
‫על רקע אי הוודאות בנוגע ללוחות הזמנים ליישום הדירקטיבה באירופה‪ .‬המכתב מתייחס‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬להיבטים הבאים‪ :‬ביצוע סקר הערכה כמותי נוסף )‪ (IQIS – Israeli QIS‬על בסיס מאזני‬
‫‪ 2011‬אשר בוצע ע"י החברה והוגש לרגולטור ב‪ 31 -‬בינואר‪ .2013 ,‬הנעת תהליך הערכה עצמית של‬
‫סיכונים וכושר פירעון )‪ (ORSA‬ומתווה למדרג התערבות פיקוחי ולהחלת דרישות ההון‬
‫במתכונתן החדשה‪.‬‬
‫הדירקטוריון דן מעת לעת בהשלכות של אימוץ משטר ‪ .Solvency II‬בישראל על ניהול ההון‬
‫מותאם סיכון בחברה ומוודא היערכותה הארגונית והמיכונית של החברה לקראת יישום‬
‫הדירקטיבה‪ .‬לעניין זה‪ ,‬מונתה ועדת דירקטוריון המפקחת על היערכות החברה לאימוץ ‪Solvency‬‬
‫‪ .II‬בכוונת החברה לגבש עקרונות לניהול סיכונים כולל‪ ,‬לאחר פרסום הנחיות מהמפקח בדבר‬
‫יישום הנדבך השני בישראל‪.‬‬
‫ג‪74-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫כללי )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫דרישות חוקיות‬
‫תהליך ניהול הסיכונים בקבוצה מונחה על ידי דרישות רגולטוריות הרלוונטיות לתחומי הפעילות‬
‫השונים שפורסמו בשנים האחרונות‪ ,‬הכוללות‪ ,‬חובת מינוי מנהל סיכונים שתפקידיו העיקריים‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪‬‬
‫זיהוי הסיכונים הביטוחיים והפיננסיים המהותיים לחוסנו של המבטח או העומדים בפני‬
‫המבוטחים העשויים להשפיע על החבות כלפי המבוטחים‪ ,‬ו‪/‬או הכרוכים בנכסים המוחזקים כנגד‬
‫ההתחייבויות הביטוחיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כימות החשיפה והערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכונים המהותיים שזוהו לפי אמות מידה‬
‫שיוגדרו ע"י המבטח ולתקופות עתידיות שיקבעו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תיאור אמצעי הבקרה והערכת הבקרות‪ ,‬ההיערכות והביצוע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המלצות לשיפור אופן ניהול הסיכונים המהותיים שזוהו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הערכת ההון הנדרש )ההון הכלכלי( מחברת הביטוח לצורך נשיאה בסיכונים המהותיים תוך‬
‫התייחסות למידת המתאם בין הסיכונים השונים‪.‬‬
‫סיכוני שוק‬
‫א‪.‬‬
‫הגדרת סיכוני שוק‬
‫סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים פיננסיים‪,‬‬
‫התחייבויות פיננסיות או התחייבויות ביטוחיות ישתנו כתוצאה משינויים בגורמי סיכון השוק‪ .‬גורמי‬
‫סיכון השוק כוללים‪ ,‬בין היתר סיכונים הנובעים משינויים בשערי הריבית‪ ,‬במדד ובמטבע חוץ‪ .‬בנוסף‬
‫ריכוזיות של תיק ההשקעות בנכסים בארץ חושף את שווי תיק הנכסים לשינויים פוליטיים‬
‫וביטחוניים בישראל‪ .‬בשנים האחרונות נרשמה תנודתיות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם‪.‬‬
‫סיכון ריבית‪ :‬תיק הנכסים חשוף לשינויים בעקומי הריבית )בעיקר לעקום הריבית הריאלית( ובעקבות‬
‫כך לשינויים באפיק נכסי החוב הסחירים‪.‬‬
‫סיכון אקוויטי‪ :‬סיכון של ירידות חדות בשווקי המניות בארץ ובעולם עלול לפגוע בשווי מכשירים‬
‫הוניים )כדוגמת מניות‪ ,‬קרנות השקעה‪ ,‬קרנות נאמנות( בתיק הנכסים‪.‬‬
‫סיכון מטבע‪ :‬שינוי בשע"ח של מטבע חוץ מול השקל עלול לגרום לשינוי בשווי הנכסים הצמודים‬
‫למטבע חוץ‪ .‬החברה מגדרת חלקית את החשיפה למט"ח באמצעות חוזי אקדמה‪.‬‬
‫סיכון בסיס‪ :‬סיכון של שינויים בבסיס ההצמדה של הנכסים וההתחייבויות‪ .‬אי התאמה בין נכסים‬
‫להתחייבויות בבסיסי הצמדה עלול להביא למצב ששינוי בבסיס הצמדה ישפיע על הנכסים ועל‬
‫ההתחייבויות בצורה שונה ולגרום לפגיעה בהון החברה‪.‬‬
‫ג‪75-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫סיכוני שוק )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק‬
‫להלן מבחני רגישות ביחס להשפעת שינויים בריבית‪ ,‬בשווי של השקעות במכשירים הוניים‪ ,‬במדד‬
‫ובשע"ח על הרווח )הפסד( וההכנסה הכוללת )הון( עבור הנכסים הפיננסיים‪ ,‬ההתחייבויות הפיננסיות‬
‫וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בגין משתנה הסיכון הרלבנטי נכון לכל מועד דיווח‪ ,‬ובהנחה שכל שאר‬
‫המשתנים האחרים קבועים‪ .‬כך‪ ,‬למשל‪ ,‬השינוי בריבית הינו בהנחה שכל הפרמטרים האחרים לא‬
‫השתנו‪.‬‬
‫תוצאות מבחני הרגישות מבוססות על ההנחות הבאות‪:‬‬
‫השינויים במשתנים הינם ביחס לערך הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הונח שהשינויים האמורים אינם משקפים ירידת ערך פרמננטית של נכסים המוצגים‬
‫‪‬‬
‫בעלות מופחתת או של נכסים פיננסיים זמינים למכירה ולפיכך‪ ,‬במבחני הרגישות שלהלן‪ ,‬לא‬
‫נכללו בגין נכסים אלו הפסדים מירידת ערך‪.‬‬
‫מבחני הרגישות‪ ,‬מביאים לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד ללא השפעות משניות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יצוין גם כי מבחני הרגישויות אינן ליניאריות‪ ,‬כך ששינויים גדולים או קטנים יותר ביחס‬
‫‪‬‬
‫לשינויים שמתוארים להלן אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם שינויים‪.‬‬
‫תוצאות מבחני הרגישות מוצגות נטו לאחר ניכוי השפעת המס‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫השקעות במכשירים‬
‫שיעור השינוי‬
‫שיעור השינוי‬
‫בשע"ח של מטבע‬
‫הוניים )‪(2‬‬
‫במדד )‪(5) (4‬‬
‫חוץ )‪(4‬‬
‫שיעור הריבית )‪(1‬‬
‫‪1%+‬‬
‫רווח )הפסד(‬
‫הכנסה כוללת‬
‫)הון( )‪(3‬‬
‫‪1%-‬‬
‫‪10%-‬‬
‫‪10%+‬‬
‫‪1%+‬‬
‫‪1%-‬‬
‫‪10%+‬‬
‫‪10%-‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫)‪(307‬‬
‫‪307‬‬
‫‪1,314‬‬
‫)‪(1,314‬‬
‫)‪(307‬‬
‫‪307‬‬
‫‪3,191‬‬
‫)‪(3,191‬‬
‫‪160‬‬
‫)‪(177‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(15,673‬‬
‫‪16,725‬‬
‫‪5,992‬‬
‫)‪(5,992‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫שיעור הריבית )‪(1‬‬
‫‪1%+‬‬
‫רווח )הפסד(‬
‫הכנסה כוללת‬
‫)הון( )‪(3‬‬
‫‪1%-‬‬
‫השקעות במכשירים‬
‫הוניים )‪(2‬‬
‫‪10%-‬‬
‫‪10%+‬‬
‫‪1%+‬‬
‫‪1%-‬‬
‫‪10%+‬‬
‫‪10%-‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫)‪(730‬‬
‫‪730‬‬
‫‪2,921‬‬
‫)‪(2,921‬‬
‫)‪(730‬‬
‫‪730‬‬
‫‪3,785‬‬
‫)‪(3,785‬‬
‫‪323‬‬
‫)‪(347‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(15,055‬‬
‫‪15,966‬‬
‫‪4,782‬‬
‫)‪(4,782‬‬
‫ג‪76-‬‬
‫שיעור השינוי‬
‫במדד )‪(5) (4‬‬
‫שיעור השינוי‬
‫בשע"ח של מטבע‬
‫חוץ )‪(4‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫סיכוני שוק )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק )המשך(‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס‬
‫למכשירים בריבית משתנה‪ .‬ביחס למכשירים בריבית קבועה החשיפה הינה ביחס לשווי ההוגן‬
‫של המכשיר בתנאי שערכו בספרים מוצג ע"פ שוויו ההוגן‪ .‬בגין מכשירים בריבית משתנה‬
‫החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי‪ .‬במבחני הרגישות לא נלקחו‬
‫בחשבון מתוך הנכסים וההתחייבויות המוצגים בטבלה בסעיף ג' שלהלן‪ ,‬כנכסים או‬
‫התחייבויות "עם סיכון ריבית ישיר"‪ ,‬נכסי חוב שאינם סחירים המטופלים חשבונאית‬
‫כהלוואות וחייבים‪ ,‬מזומנים ושווי מזומנים‪ ,‬נכסי ביטוח משנה‪ ,‬התחייבויות בגין חוזי ביטוח‪,‬‬
‫התחייבויות פיננסיות ופיקדונות ויתרות ביטוח משנה‪ .‬סכום הנכסים המושפעים מסיכון ריבית‬
‫הכלולים במאזן הרגישות הינו ‪ 811,797‬אלפי ש"ח )בשנה קודמת ‪ 726,276‬אלפי ש"ח(‪ ,‬ומתוכו‬
‫‪ 54,032‬אלפי ש"ח עובר דרך רווח והפסד )בשנה קודמת ‪ 88,755‬אלפי ש"ח(‪ .‬לצורך חישוב ניתוח‬
‫הרגישות נלקח בחשבון שינוי בריבית מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה‪.‬‬
‫השקעות במכשירים שאין להם תזרים קבוע‪ ,‬או שלחילופין‪ ,‬לחברה אין מידע ביחס לתזרים זה‪.‬‬
‫ניתוחי הרגישות ביחס להכנסה הכוללת מביאים לידי ביטוי גם את ההשפעה על הרווח )הפסד(‬
‫לתקופה‪.‬‬
‫ניתוח הרגישות למדד לא כולל את העתודה לפרמיה שטרם הורווחה‪.‬‬
‫סיכון ריבית ישיר‬
‫סיכון ריבית ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגן של הנכס או‬
‫ההתחייבות הפיננסית או בתזרים המזומנים הנובע מהם‪ .‬סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם‬
‫נעשית במזומן‪.‬‬
‫חשוב להדגיש כי קיימים נכסים עם סיכון ריבית ישיר אשר שוויים ההוגן מושפע משינוי הריבית‬
‫בשוק אך החברה אינה רושמת אותם בשווי הוגן בדוח על המצב הכספי ולכן אינם כלולים במבחני‬
‫הרגישות המתוארים בסעיף הקודם‪ .‬ראה פירוט נכסים אלה להלן‪.‬‬
‫תוספת המילה "ישיר" מבליטה את העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי נכסים אחרים‬
‫אבל לא באופן ישיר‪ ,‬כדוגמת השפעת שינוי הריבית על שערי המניות‪.‬‬
‫לא נעשה שימוש בריבית להיוון התביעות התלויות בענפי חבויות ראה סעיף ‪) 4‬ו( להלן‪.‬‬
‫ג‪77-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫סיכוני שוק )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫סיכון ריבית ישיר )המשך(‬
‫להלן יוצג פירוט הנכסים וההתחייבויות לפי החשיפה לסיכוני ריבית‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסים עם סיכון ריבית ישיר‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‪:‬‬
‫אחר‬
‫‪793,224‬‬
‫‪703,634‬‬
‫‪363,269‬‬
‫‪291,997‬‬
‫‪19,492‬‬
‫‪92,713‬‬
‫‪114,180‬‬
‫‪1,382,878‬‬
‫‪350,378‬‬
‫‪1,733,256‬‬
‫‪43,087‬‬
‫‪72,986‬‬
‫‪105,815‬‬
‫‪1,217,519‬‬
‫‪282,886‬‬
‫‪1,500,405‬‬
‫‪65,094‬‬
‫‪1,268,707‬‬
‫‪11,211‬‬
‫‪1,345,012‬‬
‫‪103,816‬‬
‫‪67,693‬‬
‫‪1,132,628‬‬
‫‪10,626‬‬
‫‪1,210,947‬‬
‫‪85,791‬‬
‫סך כל ההון וההתחייבויות‬
‫‪284,428‬‬
‫‪1,733,256‬‬
‫‪203,667‬‬
‫‪1,500,405‬‬
‫סך כל הנכסים בניכוי התחייבויות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫סך כל הנכסים עם סיכון ריבית ישיר‬
‫נכסים ללא סיכון ריבית ישיר )‪(1‬‬
‫סך כל הנכסים‬
‫התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר‪:‬‬
‫התחייביות פיננסיות‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫אחרים‬
‫סך כל ההתחייבויות עם סיכון ריבית ישיר‬
‫התחייבות ללא סיכון ישיר )‪(2‬‬
‫הון‬
‫‪(1‬‬
‫נכסים ללא סיכון ריבית ישיר כוללים‪ :‬מניות‪ ,‬רכוש קבוע‪ ,‬מקרקעין להשכרה‪ ,‬הוצאות רכישה‬
‫נדחות‪ ,‬רכוש אחר וכן קבוצות מאזניות של נכסים פיננסיים שמשך החיים הממוצע )מח"מ(‬
‫שלהם עד חצי שנה ולפיכך סיכון הריבית נמוך יחסות )חייבים ויתרות חובה‪ ,‬פרמיות לגבייה‪,‬‬
‫ויתרות שוטפות(‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר כוללות עתודות למס‪ ,‬יתרות חו"ז למיניהן‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫ג‪78-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫סיכוני שוק )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫במטבע‬
‫פריטים‬
‫חוץ או‬
‫לא‬
‫בש"ח‬
‫בש"ח‬
‫בהצמדה‬
‫פיננסיים‬
‫לא צמוד‬
‫צמוד מדד‬
‫אליו )*(‬
‫ואחרים‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪15,538‬‬
‫‬‫‪8,165‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪98,028‬‬
‫‪159‬‬
‫‪52‬‬
‫‪114,883‬‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‬‫‬‫‬‫‪220‬‬
‫‬‫‬‫‪614‬‬
‫‬‫‬‫‪301‬‬
‫‪21,521‬‬
‫‪816‬‬
‫‪68‬‬
‫‪61,400‬‬
‫‪28,392‬‬
‫‪11,091‬‬
‫‬‫‬‫‪10,358‬‬
‫‪-‬‬
‫‪21,521‬‬
‫‪816‬‬
‫‪68‬‬
‫‪61,620‬‬
‫‪28,392‬‬
‫‪11,091‬‬
‫‪114,180‬‬
‫‪159‬‬
‫‪18,575‬‬
‫‪115,184‬‬
‫‪139,924‬‬
‫‪106,911‬‬
‫‪27,016‬‬
‫‪22,379‬‬
‫‪607,167‬‬
‫‪248,060‬‬
‫‬‫‪35,015‬‬
‫‪46,133‬‬
‫‪8,298‬‬
‫‪1,878‬‬
‫‪26,156‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪793,224‬‬
‫‪363,269‬‬
‫‪28,894‬‬
‫‪83,550‬‬
‫סה"כ השקעות פיננסיות‬
‫‪296,230‬‬
‫‪890,242‬‬
‫‪82,465‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,268,937‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪82,584‬‬
‫‪402,517‬‬
‫‬‫‪1,103,364‬‬
‫‪10,129‬‬
‫‪93,729‬‬
‫‬‫‪133,646‬‬
‫‪92,713‬‬
‫‪1,733,256‬‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫נכסים בגין הטבות לעובדים‬
‫נכסי מסים נדחים‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫רכוש קבוע‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫נכסי מסים שוטפים‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫פרמיות לגבייה‬
‫השקעות פיננסיות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות )**(‬
‫אחרות‬
‫סך כל נכסים‬
‫)*(‬
‫)**(‬
‫עיקר הביטוחים שמבצעת החברה נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה‬
‫מהותית‪ .‬במקום בו קיימת חשיפה לשערי חליפין היא נובעת בעיקרה מחשיפה לדולר‪.‬‬
‫המטבע הרלוונטי לצורך החשיפה של מניות נקבע בהתאם לערך הרשום‪.‬‬
‫ג‪79-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫סיכוני שוק )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה )המשך(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫בש"ח‬
‫לא צמוד‬
‫בש"ח‬
‫צמוד מדד‬
‫במטבע‬
‫פריטים‬
‫חוץ או‬
‫לא‬
‫בהצמדה‬
‫אליו )*(‬
‫פיננסיים‬
‫ואחרים‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סך הכל ההון‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪284,428‬‬
‫‪284,428‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫התחייבויות בגין מסים נדחים‬
‫התחייבויות בגין הטבות לעובדים‬
‫התחייבויות בגין מסים שוטפים‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫‪182,560‬‬
‫‪1,085,515‬‬
‫‬‫‬‫‪5,548‬‬
‫‪5,808‬‬
‫‪54,160‬‬
‫‪632‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪12,833‬‬
‫‪724‬‬
‫‬‫‪7,103‬‬
‫‪1,798‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪1,268,707‬‬
‫‪7,103‬‬
‫‪1,798‬‬
‫‪5,548‬‬
‫‪100,578‬‬
‫‪65,094‬‬
‫‪274,707‬‬
‫‪274,707‬‬
‫‪127,810‬‬
‫‪1,151,031‬‬
‫‪1,151,031‬‬
‫)‪(47,667‬‬
‫‪14,189‬‬
‫‪14,189‬‬
‫‪79,540‬‬
‫‪8,901‬‬
‫‪293,329‬‬
‫)‪(159,683‬‬
‫‪1,448,828‬‬
‫‪1,733,256‬‬
‫‪-‬‬
‫‪30,042‬‬
‫‪157,852‬‬
‫‬‫)‪(47,667‬‬
‫)‪(30,042‬‬
‫‪49,498‬‬
‫‬‫)‪(159,683‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪81,937‬‬
‫‪10,210‬‬
‫התחייביות פיננסיות‬
‫סך הכל התחייביות‬
‫סך הכל הון והתחייבויות‬
‫סך הכל חשיפה מאזנית‬
‫חשיפה לנכסי בסיס באמצעות‬
‫מכשירים נגזרים במונחי דלתא‬
‫)*(‬
‫עיקר הביטוחים שמבצעת החברה נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה‬
‫מהותית‪ .‬במקום בו קיימת חשיפה לשערי חליפין היא נובעת בעיקרה מחשיפה לדולר‪.‬‬
‫ג‪80-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫סיכוני שוק )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה )המשך(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫במטבע‬
‫פריטים‬
‫חוץ או‬
‫לא‬
‫בש"ח‬
‫לא צמוד‬
‫בש"ח‬
‫צמוד מדד‬
‫בהצמדה‬
‫אליו )*(‬
‫פיננסיים‬
‫ואחרים‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪13,874‬‬
‫‬‫‪5,928‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪91,363‬‬
‫‪82‬‬
‫‪84‬‬
‫‪98,905‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‬‫‬‫‬‫‪181‬‬
‫‬‫‬‫‪578‬‬
‫‬‫‬‫‪364‬‬
‫‪21,892‬‬
‫‪782‬‬
‫‪7,468‬‬
‫‪53,364‬‬
‫‪24,141‬‬
‫‪12,531‬‬
‫‬‫‬‫‪9,249‬‬
‫‪-‬‬
‫‪21,892‬‬
‫‪782‬‬
‫‪7,468‬‬
‫‪53,545‬‬
‫‪24,141‬‬
‫‪12,531‬‬
‫‪105,815‬‬
‫‪82‬‬
‫‪15,261‬‬
‫‪99,269‬‬
‫‪90,999‬‬
‫‪97,023‬‬
‫‪30,069‬‬
‫‪12,380‬‬
‫‪550,985‬‬
‫‪186,476‬‬
‫‬‫‪40,970‬‬
‫‪61,650‬‬
‫‪8,498‬‬
‫‪1,421‬‬
‫‪6,162‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪703,634‬‬
‫‪291,997‬‬
‫‪31,490‬‬
‫‪59,512‬‬
‫סה"כ השקעות פיננסיות‬
‫‪230,471‬‬
‫‪778,431‬‬
‫‪77,731‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,086,633‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪53,735‬‬
‫‪-‬‬
‫‪19,251‬‬
‫‪-‬‬
‫‪72,986‬‬
‫סך כל נכסים‬
‫‪304,008‬‬
‫‪968,865‬‬
‫‪98,105‬‬
‫‪129,427‬‬
‫‪1,500,405‬‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫נכסים בגין הטבות לעובדים‬
‫נכסי מיסים נדחים‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫רכוש קבוע‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫נכסי מסים שוטפים‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫פרמיות לגבייה‬
‫השקעות פיננסיות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות )**(‬
‫אחרות‬
‫סה"כ‬
‫)*(‬
‫עיקר הביטוחים שמבצעת החברה נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה‬
‫מהותית‪ .‬במקום בו קיימת חשיפה לשערי חליפין היא נובעת בעיקרה מחשיפה לדולר ארה"ב‪.‬‬
‫)**(‬
‫המטבע הרלוונטי לצורך החשיפה של המניות נקבע בהתאם לערך הרשום‪.‬‬
‫ג‪81-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫סיכוני שוק )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה )המשך(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫בש"ח‬
‫לא צמוד‬
‫בש"ח‬
‫צמוד מדד‬
‫במטבע‬
‫פריטים‬
‫חוץ או‬
‫לא‬
‫בהצמדה‬
‫אליו )*(‬
‫פיננסיים‬
‫ואחרים‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סך הכל ההון‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪203,667‬‬
‫‪203,667‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫התחייבויות בגין מסים נדחים‬
‫התחייבויות בגין הטבות לעובדים‬
‫התחייבויות בגין מסים שוטפים‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫‪157,989‬‬
‫‪974,035‬‬
‫‬‫‬‫‪5,869‬‬
‫‪6,298‬‬
‫‪55,631‬‬
‫‪604‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪16,784‬‬
‫‪2,261‬‬
‫‬‫‪1,158‬‬
‫‪1,615‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪1,132,628‬‬
‫‪1,158‬‬
‫‪1,615‬‬
‫‪5,869‬‬
‫‪87,775‬‬
‫‪67,693‬‬
‫‪232,483‬‬
‫‪232,483‬‬
‫‪71,525‬‬
‫‪1,041,833‬‬
‫‪1,041,833‬‬
‫)‪(72,968‬‬
‫‪19,649‬‬
‫‪19,649‬‬
‫‪78,456‬‬
‫‪2,773‬‬
‫‪206,440‬‬
‫)‪(77,013‬‬
‫‪1,296,738‬‬
‫‪1,500,405‬‬
‫‪-‬‬
‫‪40,604‬‬
‫‪112,129‬‬
‫‬‫)‪(72,968‬‬
‫)‪(40,604‬‬
‫‪37,852‬‬
‫‬‫)‪(77,013‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪64,693‬‬
‫‪9,801‬‬
‫התחייביות פיננסיות‬
‫סך הכל התחייביות‬
‫סך הכל הון והתחייבויות‬
‫סך הכל חשיפה מאזנית‬
‫חשיפה לנכסי בסיס באמצעות‬
‫מכשירים נגזרים במונחי דלתא‬
‫)*(‬
‫ה‪.‬‬
‫עיקר הביטוחים שמבצעת החברה נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה‬
‫מהותית‪ .‬במקום בו קיימת חשיפה לשערי חליפין היא נובעת בעיקרה מחשיפה לדולר‪.‬‬
‫פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים‬
‫נסחרות‬
‫במדד‬
‫ת"א‬
‫‪100‬‬
‫ענף משק‬
‫תעשיה‬
‫בינוי ונדל"ן‬
‫מסחר ושירותים‬
‫השקעות ואחזקות‬
‫טכנולוגיה‬
‫בנקים‬
‫ביטוח‬
‫ביומד‬
‫‪5,511‬‬
‫‪2,976‬‬
‫‪1,373‬‬
‫‪2,619‬‬
‫‪2,241‬‬
‫‪5,417‬‬
‫‪1,275‬‬
‫‪244‬‬
‫‪2,477‬‬
‫‪24,133‬‬
‫חיפושי נפט וגז‬
‫סך הכל‬
‫ג‪82-‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫נסחרות‬
‫במדד‬
‫מניות‬
‫סך הכל‬
‫בחו"ל‬
‫יתר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪339‬‬
‫‪1,399‬‬
‫‪706‬‬
‫‪220‬‬
‫‪219‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪2,883‬‬
‫‬‫‪310‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪1,470‬‬
‫‬‫‪98‬‬
‫‬‫‪1,878‬‬
‫‪5,850‬‬
‫‪4,685‬‬
‫‪2,079‬‬
‫‪2,839‬‬
‫‪2,460‬‬
‫‪6,887‬‬
‫‪1,275‬‬
‫‪342‬‬
‫‪2,477‬‬
‫‪28,894‬‬
‫מסה"כ‬
‫‪%‬‬
‫‪20.2‬‬
‫‪16.2‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪9.8‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪23.8‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪100‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫סיכוני שוק )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים )המשך(‬
‫נסחרות‬
‫במדד‬
‫ת"א‬
‫‪100‬‬
‫ענף משק‬
‫תעשיה‬
‫בינוי ונדל"ן‬
‫מסחר ושירותים‬
‫השקעות ואחזקות‬
‫טכנולוגיה‬
‫בנקים‬
‫ביטוח‬
‫ביומד‬
‫חיפושי נפט וגז‬
‫‪.3‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫נסחרות‬
‫במדד‬
‫מניות‬
‫סך הכל‬
‫בחו"ל‬
‫יתר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מסה"כ‬
‫‪%‬‬
‫‪5,728‬‬
‫‪2,386‬‬
‫‪3,572‬‬
‫‪2,949‬‬
‫‪1,724‬‬
‫‪7,871‬‬
‫‪672‬‬
‫‪307‬‬
‫‪1,068‬‬
‫‪955‬‬
‫‪557‬‬
‫‪231‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪108‬‬
‫‪240‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪1,073‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6,143‬‬
‫‪3,694‬‬
‫‪4,527‬‬
‫‪3,506‬‬
‫‪1,955‬‬
‫‪8,944‬‬
‫‪672‬‬
‫‪19.5‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪28.4‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪71‬‬
‫‪1,978‬‬
‫‪26,951‬‬
‫‬‫‬‫‪3,118‬‬
‫‬‫‬‫‪1,421‬‬
‫‪71‬‬
‫‪1,978‬‬
‫‪31,490‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪100‬‬
‫סיכוני נזילות‬
‫א‪.‬‬
‫הגדרת סיכון הנזילות‬
‫סיכון נזילות הינו הסיכון שהחברה תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד‬
‫בהתחייבויותיה‪ .‬החברה חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש החברה‬
‫לשלם תביעות והטבות אחרות למבוטחים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי צורך אפשרי לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר ‪ -‬כתוצאה מהתממשותו של אירוע‬
‫קטסטרופה אשר ייפגע בו זמנית במספר ענפי ביטוח כללי ויגרום לעלייה חדה‪ ,‬בלתי צפויה‪ ,‬בתביעות‬
‫ עלול לחייב מימוש נכסים משמעותי באופן מהיר ומכירתם במחירים שלא בהכרח ישקפו את שווי‬‫השוק שלהם‪.‬‬
‫על פי תקנות דרכי ההשקעה החדשות על החברה להחזיק בנכסים נזילים )בהתאם להגדרתם בתקנות‬
‫האמורות( בסכום שלא יפחת מ‪ 30%-‬מההון הנדרש בניכוי הון נדרש בשל נכסים שעל החברה להעמיד‬
‫בגינם הון עצמי נוסף לפי התקנות החדשות‪ .‬ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ ,2012 ,‬החברה מחזיקה בנכסים אלה‬
‫בסכום של ‪ 115‬מיליון ש"ח המהווים כ‪ 50% -‬מההון הנדרש‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ניהול נכסים והתחייבויות‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫החברה מנהלת את נכסיה והתחייבויותיה בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיו‪.‬‬
‫החברה מטפלת בסיכון הנזילות ע"י שמירה של שיעור החזקה מינימלי בנכסים סחירים‪.‬‬
‫כמו כן החברה שומרת על שיעור מינימלי של נכסים סחירים בחו"ל על מנת להיערך לתרחיש‬
‫של משבר נזילות בישראל בלבד‪.‬‬
‫סיכון הנזילות של החברה נובע מנכסי השקעה פיננסים בסך ‪ 1,269‬מליון ש"ח‪ ,‬מתוכם סך של‬
‫כ‪ 889-‬מיליון ש"ח הינם נכסים סחירים )‪ 782‬מיליון ש"ח שנה קודמת(‪ ,‬הניתנים למימוש מיידי‪.‬‬
‫ועדת השקעות דנה מדי רבעון בהתאמת הנכסים מול ההתחייבויות ומפקחת על קיומם של‬
‫נכסים נזילים למימוש צרכי הנזילות של החברה הנובעים מהפריסה הצפויה של התחייבויותיה‪.‬‬
‫ראה ניתוח להלן‪.‬‬
‫ג‪83-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.3‬‬
‫סיכוני נזילות )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫ניתוח של מועדי פירעון של סכומי ההתחייבויות הפיננסיות והביטוחיות‪:‬‬
‫מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי נכללו בטבלאות כדלקמן‪:‬‬
‫התחייבויות ביטוחיות שהוערכו ע"י האקטואר ‪ -‬על בסיס אומדן אקטוארי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה ‪ -‬נפרסה על בסיס אומדן אקטוארי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עודף הכנסות על הוצאות )צבירה( ‪ -‬נכלל בעמודת "ללא מועד פירעון מוגדר"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הטבלאות להלן מרכזות את מועדי הפירעון המשוערים של סכומי ההתחייבויות הביטוחיות‬
‫והפיננסיות של החברה לשנים ‪ 2012‬ו‪.2011-‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי‬
‫מעל‬
‫שנה‬
‫עד שנה‬
‫ועד‬
‫‪ 3‬שנים‬
‫מעל ‪3‬‬
‫שנים‬
‫ועד‬
‫‪ 5‬שנים‬
‫ללא‬
‫מועד‬
‫פרעון‬
‫מוגדר‬
‫מעל ‪5‬‬
‫שנים‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫‪471,247‬‬
‫‪407,325‬‬
‫‪198,530‬‬
‫‪106,953‬‬
‫‪84,652‬‬
‫‪1,268,707‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫‪411,806‬‬
‫‪360,636‬‬
‫‪179,936‬‬
‫‪97,004‬‬
‫‪83,246‬‬
‫‪1,132,628‬‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫מעל‬
‫שנה‬
‫עד שנה‬
‫ועד ‪3‬‬
‫שנים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫‪12,138‬‬
‫‪40,451‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫‪11,258‬‬
‫‪42,871‬‬
‫ג‪84-‬‬
‫מעל ‪3‬‬
‫שנים‬
‫ועד‬
‫‪ 5‬שנים‬
‫ללא‬
‫מועד‬
‫מעל ‪5‬‬
‫שנים‬
‫פרעון‬
‫מוגדר‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪10,563‬‬
‫‪1,942‬‬
‫‪-‬‬
‫‪65,094‬‬
‫‪11,622‬‬
‫‪-‬‬
‫‪67,693‬‬
‫‪1,942‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫סיכונים ביטוחיים‬
‫א‪.‬‬
‫תיאור הסיכונים הביטוחיים העיקריים‬
‫סיכוני חיתום‪ :‬הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה מליקויים בתהליך החיתום ומהפער בין הסיכון‬
‫שהוערך בעת התמחור וקביעת הפרמיה‪ ,‬לבין ההתרחשות בפועל כך שהפרמיות הנגבות אינן מספיקות‬
‫לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות‪ .‬הפערים עשויים לנבוע משינויים מקריים בתוצאות העסקיות‬
‫ומשינויים בעלות התביעה הממוצעת ו‪/‬או בשכיחות התביעות כתוצאה מגורמים שונים‪.‬‬
‫החברה מנהלת סיכון זה תוך שימוש בעקרונות הבאים‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫הגבלתו של הסיכון באמצעות תהליכי חיתום המותאמים לכל סוג מוצר ביטוחי‪.‬‬
‫העברתו של הסיכון לצד שלישי באמצעות חוזי ביטוח משנה‪.‬‬
‫סיכוני רזרבה‪ :‬הסיכון להערכה לא נכונה של ההתחייבויות הביטוחיות אשר עלולה לגרום לכך‬
‫שהרזרבות האקטואריות אינן מספיקות לכיסוי כל ההתחייבויות והתביעות‪ .‬המודלים האקטוארים על‬
‫פיהם בין היתר מעריכה החברה את התחייבויותיה הביטוחיות‪ ,‬מבוססים על כך שדפוס ההתנהגות‬
‫והתביעות בעבר מייצג את העתיד לקרות‪ .‬חשיפת החברה מורכבת מהסיכונים הבאים‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫סיכון מודל ‪ -‬הסיכון לבחירת מודל שגוי לתמחור ו‪/‬או להערכת ההתחייבויות הביטוחיות‪.‬‬
‫סיכון פרמטר ‪ -‬הסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים וביניהם הסיכון שהסכום שישולם עבור‬
‫סילוק ההתחייבויות הביטוחיות של החברה‪ ,‬או שמועד סילוק ההתחייבויות הביטוחיות‪ ,‬יהיו‬
‫שונים מהצפוי‪.‬‬
‫החברה מנהלת סיכון זה באמצעות מנגנונים אקטוארים המחויבים מהוראות חוזרי הפיקוח אשר‬
‫מטרתם הערכה נאותה של ההתחייבויות השונות‪ ,‬כגון‪" ,‬פרמיה בחסר"‪ .‬כמו כן עורכת החברה סקירה‬
‫של דוח האקטואר ע"י ועדת המאזן במטרה להפחית את הסיכון של שימוש בהנחות או שיטות‬
‫שגויות‪.‬‬
‫סיכון עיצוב המוצר‪ :‬הסיכון שבתהליך עיצוב מוצרים חדשים או שינוי מוצרים קיימים החברה תיחשף‬
‫לסיכונים שאינה רוצה להיחשף אליהם‪.‬‬
‫החברה מנהלת סיכון זה באמצעות קיום תהליך מסודר של אפיון ופיתוח מוצר‪ ,‬סקירה של הסיכונים‬
‫ואופן הטיפול בהם וניסוח פוליסה המשקפת בצורה מדויקת את הסיכונים שהחברה מוכנה לקחת על‬
‫עצמה מול המבוטח‪.‬‬
‫סיכון קטסטרופה‪ :‬חשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה )קטסטרופה( כגון אסון טבע‪,‬‬
‫מלחמה או טרור‪ ,‬יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה‪ .‬אירוע הקטסטרופה המהותי אליו חשופה‬
‫החברה בארץ הינו רעידת אדמה‪.‬‬
‫החברה מנהלת סיכון זה באמצעות העברתו למבטח משנה בחו"ל במסגרת חוזה יחסי מסוג ‪Quota‬‬
‫‪ Share‬וחוזה לא יחסי מסוג ‪ Cat Cover‬המחודש מדי שנה ע"פ רמת ה‪ MPL -‬הרצויה בהינתן היקף‬
‫והרכב תיק הפוליסות המכסות סיכון זה )התמהיל הגיאוגרפי נבדק מדי שנה כדי לוודא כי פרופיל‬
‫הסיכון בתיק לא השתנה באופן מהותי(‪.‬‬
‫לעניין נתונים בדבר מוצרי הביטוח השונים אשר בגינם נוצר למבטח חשיפה לסיכונים הביטוחיים‬
‫המתוארים לעיל ‪ -‬ראה פירוט ההתחייבויות הביטוחיות לפי סוגי סיכונים ביטוחיים להלן‪.‬‬
‫ג‪85-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫סיכונים ביטוחיים )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫תיאור מוצרי ביטוח כללי‬
‫החברה משווקת פוליסות ביטוח בתחומי הביטוח הכללי בעיקר בענפי רכב חובה‪ ,‬חבויות‪ ,‬רכב רכוש‬
‫וביטוח רכוש‪.‬‬
‫פוליסו ת ביטוח רכב חובה מכסה את בעל הפוליסה והנוהג מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק‬
‫פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‪) ,‬תשל"ה(‪ 1975 -‬בשל נזק גוף שנגרם כתוצאה משימוש ברכב מנועי‬
‫לנהג ברכב‪ ,‬לנוסעים ברכב‪ ,‬או להולכי רגל שנפגעו על ידי הרכב‪ .‬תביעות ברכב חובה מתאפיינות‬
‫ב"זנב ארוך" )‪ ,(LONG TAIL‬דהיינו‪ ,‬לעיתים חולף זמן רב ממועד קרות האירוע ועד מועד הסילוק‬
‫הסופי של התביעה‪ .‬לפי תיקון לחוק ההסדרים‪ ,‬משנת ‪ 2010‬ואילך מרבית ההוצאות הרפואיות‬
‫המכוסות בפוליסת החובה ישולמו על ידי קופות החולים‪.‬‬
‫ביטוחי חבויות מיועדים לכיסוי חבותו של מבוטח בגין נזק שהוא עלול לגרום לצד שלישי‪ .‬סוגי‬
‫הביטוח העיקריים הינם‪ :‬ביטוח אחריות כלפי צד ג' וביטוח אחריות מעבידים‪ .‬עיתוי הגשת התביעה‬
‫ומועד סילוקה מושפעים ממספר גורמים כגון סוג הכיסוי‪ ,‬תנאי הפוליסה‪ ,‬חקיקה ותקדימים‬
‫משפטיים‪ .‬בדרך כלל תביעות בתחום החבויות מתאפיינות ב"זנב ארוך" )‪ ,(LONG TAIL‬כפי שהוסבר‬
‫לעיל‪.‬‬
‫פוליסות לביטוח נזקי רכב מקיף ולנזקי רכב רכוש צד ג' מעניקים למבוטח כיסוי לנזקי רכוש שנגרמו‬
‫לרכבו או שנגרמו ע"י רכבו לצד שלישי‪ .‬הכיסוי המקיף בדרך כלל מוגבל לשווי הרכב שניזוק ואילו‬
‫הכיסוי לנזק צד ג' מוגבל לסכום קבוע‪ .‬התעריף לביטוח רכב רכוש מחייב אישור‪ ,‬כמו גם אישור‬
‫הפוליסה בכללותה‪ ,‬על ידי המפקח והינו תעריף אקטוארי שאינו אחיד לכלל המבוטחים אלא מותאם‬
‫לרמת הסיכון‪ .‬התעריף האמור מבוסס על מספר פרמטרים‪ ,‬הן אלה הקשורים לרכב המבוטח בפוליסה‬
‫)כגון סוג הרכב‪ ,‬שנת ייצור‪ ,‬נפח מנוע וכיו"ב( והן אלה הקשורים למאפייני המבוטח )גיל הנהג‪ ,‬ניסיון‬
‫תביעות וכו'(‪ .‬תהליך החיתום מתבצע בחלקו באמצעות קביעת התעריף עצמו ובחלקו באמצעות‬
‫מערכת נהלים שנועדו לבדוק את ניסיון התביעות של המבוטח הכוללים הצגת אישור העדר תביעות‬
‫ממבטח קודם במשך שלוש שנים אחרונות‪ ,‬הצגת אישור מיגון עדכני וכו'‪ ,‬ומשולבים באופן ממוכן‬
‫בתהליך ההפקה של הפוליסות‪.‬‬
‫במרבית המקרים‪ ,‬הפוליסות בביטוחי רכב רכוש מונפקות לפרק זמן של שנה‪ .‬כמו כן‪ ,‬במרבית‬
‫המקרים‪ ,‬תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח‪.‬‬
‫ביטוחי רכוש מעניקים למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכושו ואובדן רווחים עקב הנזק לרכושו‪.‬‬
‫הסיכונים העיקריים המכוסים בפוליסות רכוש הינם סיכוני אש‪ ,‬התפוצצות‪ ,‬פריצה‪ ,‬רעידת אדמה‬
‫ונזקי טבע‪ .‬ביטוחי הרכוש כוללים לעיתים כיסוי לנזקי אובדן רווחים עקב הנזק הפיזי שנגרם לרכוש‪.‬‬
‫ביטוחי רכוש מהווים נדבך חשוב בביטוחי דירות‪ ,‬ביטוחי בתי עסק וביטוחים הנדסיים‪ .‬במרבית‬
‫המקרים‪ ,‬תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אופן מדידת הסיכון הביטוחי‬
‫החברה מודדת את הסיכונים הביטוחיים לשתי מטרות עיקריות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫תמחור המוצרים הביטוחיים אותם היא מוכרת‪.‬‬
‫תרומת הסיכון הביטוחי לחישוב ההון הכולל הנדרש ע"פ המודל הסטנדרטי של דירקטיבת‬
‫סולוונסי‪.‬‬
‫מדידת הסיכונים הביטוחיים לכל מוצר ומוצר נעשית ע"י האקטוארים אשר מנתחים את התביעות‪,‬‬
‫מעריכים את צפי התביעות ואת הסטיות ממנו וגוזרים את התעריף המתאים למוצר ולאוכלוסיות‬
‫השונות של המבוטחים הפוטנציאליים‪.‬‬
‫מדידת הסיכון הכולל )לכל הפוליסות יחד( נעשית על פי מודל סטנדרטי שפותח באירופה עבור חברות‬
‫ביטוח והותאם למוצרים של ענף הביטוח בישראל‪ .‬המודל מבוסס על פרמטרים של היקף פרמיות‪,‬‬
‫היקף רזרבות )המחושבות על בסיס הנחות מיטביות ‪ -‬לא שמרניות(‪ ,‬שיעורי הפסד )‪,(Loss Ratios‬‬
‫סטיות תקן של קבוצות מוצרים בעלי מאפיינים דומים‪ .‬כמו כן המודל מניח השפעה של אירועי קיצון‬
‫)לדוגמא‪ ,‬רעידת אדמה( על הון החברה לפי פרמטרים שנקבעו מראש‪ .‬לבסוף מדידת הסיכון מתחשבת‬
‫בכך שלא כל הסיכונים מתממשים בו זמנית בכל הענפים‪ ,‬כלומר‪ ,‬קיים מתאם בין ענפי הביטוח‬
‫השונים אשר מקטין את הסיכון הכולל‪.‬‬
‫ג‪86-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫סיכונים ביטוחיים )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫עקרונות חישוב ההערכה האקטוארית בביטוח כללי‬
‫ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי כוללות את המרכיבים העיקריים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה )מרכיב חשבונאי‪ ,‬לא אקטוארי(‪.‬‬
‫תביעות תלויות כולל הפרשה להוצאות עקיפות בסילוק תביעות‪.‬‬
‫בדיקת הפרשה לפרמיה בחסר‪.‬‬
‫ובניכוי ‪ -‬הוצאות רכישה נדחות )מרכיב חשבונאי‪ ,‬לא אקטוארי(‪.‬‬
‫ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה והוצאות הרכישה הנדחות מחושבות בדרך שאינה תלויה בהנחות‬
‫כלשהן ולכן הפרשות אלו אינן חשופות לסיכון הרזרבה‪ .‬לעניין האופן בו מחושבות הפרשות אלה ראה‬
‫באור מספר ‪ -2‬מדיניות חשבונאית‪.‬‬
‫בהתאם להוראות המפקח‪ ,‬התביעות התלויות מחושבות על ידי אקטואר‪ ,‬על‪-‬פי שיטות אקטואריות‬
‫מקובלות המתבססות בעיקרן על ניסיון העבר של קבוצת הסיכונים הנבדקת‪ ,‬ומתחשבות בהתפתחות‬
‫של התשלומים‪ ,‬בהתפתחות של סכום התשלומים וההערכות הפרטניות‪ ,‬לעיתים גם במגמת החומרה‬
‫בקבוצה הרלוונטית‪ .‬הערכת התביעות התלויות נעשתה ברמת הברוטו וברמת ביטוח המשנה בנפרד‪.‬‬
‫השיבובים וכן ההשתתפות העצמית שתגבה מהמבוטחים‪ ,‬מחושבים על בסיס ניסיון העבר המשתקף‬
‫בנתוני המודל האקטוארי‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬נכללות הערכות איכותיות ונתינת שיקול דעת באשר למידה שמגמות העבר ישתנו בעתיד‪.‬‬
‫לדוגמה‪ :‬שינויים פנימיים‪ ,‬כגון שינוי בתמהיל התיק‪ ,‬במדיניות החיתום ונוהלי הטיפול בתביעות וכן‬
‫בגין השפעת גורמים חיצוניים כגון פסיקה משפטית‪ ,‬חקיקה וכו'‪ .‬כאשר שינויים כאמור לעיל‪ ,‬לא באו‬
‫לידי ביטוי באופן מלא בניסיון העבר‪ ,‬האקטואר מעדכן את המודלים ו‪/‬או מבצע הפרשות ספציפיות‬
‫על סמך הערכות סטטיסטיות ו‪/‬או משפטיות לפי העניין‪.‬‬
‫בתביעות גדולות בעלות אופי לא סטטיסטי ובענפים בהם אין מודל סטטיסטי מתאים‪ ,‬העתודה‬
‫נקבעת )בברוטו ובשייר( על סמך חוות דעת מומחי החברה או מומחים חיצוניים‪ ,‬ובהתאם להמלצות‬
‫יועציהם המשפטיים‪.‬‬
‫חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות נאמד בהתחשב בסוג ההסכם )יחסי ‪/‬בלתי יחסי(‪ ,‬ניסיון‬
‫התביעות בפועל והפרמיה שהועברה למבטחי משנה‪.‬‬
‫הערכת התביעות התלויות כולל הפרשה להוצאות עקיפות בסילוק תביעות עבור חלק החברה במאגר‬
‫הישראלי לביטוחי רכב )להלן ‪ -‬הפול( התבססה על חישוב שבוצע על ידי הפול‪.‬‬
‫פירוט השיטות האקטוארית בענפי הביטוח העיקריים‬
‫לצורך הערכת התביעות התלויות נעשה שימוש במודלים האקטוארים המפורטים להלן‪ ,‬בשילוב‬
‫ההנחות השונות‪ .‬בחירת המודל האקטוארי המתאים לכל ענף ביטוח‪ ,‬סוג של אירוע ולכל שנת‬
‫אירוע‪/‬חיתום‪ ,‬נקבעת על סמך שיקול דעת לפי מידת ההתאמה של המודל למקרה ולעיתים נעשה‬
‫שילוב בין שיטות שונות‪ .‬במקרים מסוימים האקטואר מעדכן את המודלים בגין מגמות‪ ,‬פסיקה‪ ,‬שינויי‬
‫חקיקה או גורמים אחרים שעשויים להשפיע על התביעות בעתיד באופן שונה מאשר ההתפתחות‬
‫בעבר‪.‬‬
‫התביעות התלויות בכל הענפים הסטטיסטים חושבו על בסיס שיטות אקטואריות מקובלות‬
‫● מודל ‪ chain ladder‬המתבסס על התפתחות התביעות ההיסטוריות )התפתחות התשלומים ו‪/‬או‬
‫התפתחות סך התביעות‪ ,‬התפתחות כמות התביעות ועוד(‪ ,‬בכדי להעריך את ההתפתחות‬
‫הצפויה לתביעות הקיימות והעתידיות‪ .‬במודל זה השתמשה החברה בחישוב העתודה לענפים‪:‬‬
‫רכב חובה )שנות חיתום ‪ ,(2001-2007‬רכב רכוש‪ ,‬מקיף דירות‪ ,‬בתי עסק ותאונות אישיות‪.‬‬
‫●‬
‫מודל ממוצעים‪ :‬לעיתים‪ ,‬כאשר ניסיון התביעות בתקופות האחרונות אינו מספיק בשל‪,‬‬
‫משתמשים בחומרות היסטוריות בקבוצות הרלוונטיות תוך התייחסות למגמה אם קיימת כזו‪.‬‬
‫מודל זה מתבסס על חישוב סכום ממוצע לתביעה פתוחה או סגורה )חומרת התביעה(‪,‬‬
‫ולפעמים גם במשך הזמן מיום פתיחת התביעה ועד לסילוקה‪/‬סגירתה‪ .‬במודל זה השתמשה‬
‫החברה כחלק מחישוב העתודה בענפים רכב חובה‪ ,‬ענפי חבויות וענף תאונות אישיות‪.‬‬
‫ג‪87-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫סיכונים ביטוחיים )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫עקרונות חישוב ההערכה האקטוארית בביטוח כללי )המשך(‬
‫התביעות התלויות בכל הענפים הסטטיסטים חושבו על בסיס שיטות אקטואריות מקובלות )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫●‬
‫מודל התביעה הגלומה‪ :‬שימוש במודל הלוקח בחשבון את סכום התביעה הצפוי לפוליסה‬
‫)בהתאם להמלצת מפעיל מאגר המידע בענף רכב חובה( מוכפל ביחידות החשיפה שהרווחה על‬
‫מנת לקבל עלות תביעות צפויה‪ .‬במודל זה נעזרה החברה לחישוב העתודה בענף רכב חובה‪.‬‬
‫●‬
‫מודל ‪ :(Bornhuetter-Ferguson) BF‬לפי שיטה זו אנו משלבים בין אומדן מוקדם וידוע‬
‫)אפריורי( בחברה או בשוק )לדוגמא רון בינה אקטוארית( לבין העתודה המחושבת מתוך ניסיון‬
‫החברה בפועל על סמך שיטות אחרות )כגון ‪ .(incurred chain ladder‬הערכת התביעות הסופית‬
‫משקללת את שני האומדנים‪ ,‬כאשר ניתן משקל גדול יותר להערכה המבוססת על ניסיון‬
‫התביעות בפועל ככל שהזמן עובר‪ ,‬ומצטבר מידע רב יותר על התביעות‪ .‬ככלל‪ ,‬השימוש‬
‫בשיטה זו מתאים בעיקר בתקופה האחרונה )הצעירה יותר( בה הסטיות המקריות מהצפוי‬
‫גדולות יותר‪ .‬נעשה שימוש במודל זה כחלק מחישוב העתודה בענף רכב חובה בשנות החיתום‬
‫‪ 2008‬עד ‪.2012‬‬
‫שינויים בחישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי‬
‫בחודש ינואר ‪ 2013‬נחתמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )חישוב עתודות ביטוח‬
‫בביטוח כללי(‪ ,‬התשע"ג‪) 2013-‬להלן ‪ -‬התקנות החדשות( וחוזר )להלן ביחד ‪ -‬התיקון( שעניינם עדכון‬
‫הוראות הדין הקיימות בנושא חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי‪.‬‬
‫התיקון ביטל את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח‬
‫כללי(‪ ,‬התשמ"ה‪ ,1984-‬כאשר במקומן תבואנה התקנות החדשות‪ .‬השינוי המרכזי שיחול עם כניסת‬
‫התיקון לתוקף הינו ביטול‪ ,‬החל מהדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬במרס ‪ ,2014‬של עתודת עודף הכנסות על‬
‫הוצאות )להלן ‪ -‬העתודה(‪ .‬העתודה מחושבת‪ ,‬כיום לתקופה של שלוש שנים‪ ,‬בענף רכב חובה‪ ,‬וחמש‬
‫שנים בענפי חבויות אשר מחושבת לגביהם הערכה אקטוארית‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬כצעד משלים לשינוי‪ ,‬פורסמה‪ ,‬בחודש יולי ‪ ,2012‬טיוטת עמדת הממונה )להלן ‪" -‬עמדת‬
‫הממונה"( לעניין נוהג מיטבי לאקטוארים בבואם לחשב עתודות ביטוח בביטוח כללי לצורך הדוחות‬
‫הכספיים כך שישקפו באופן נאות והולם את ההתחייבויות הביטוחיות‪ .‬עמדת הממונה כוללת‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬את הקביעות הבאות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫"רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח" פרושה כי קיים סיכוי סביר למדי )"‪- ("fairly likely‬‬
‫קרי‪ ,‬הסתברות של ‪ 75%‬לפחות ‪ -‬כי ההתחייבות הביטוחית שנקבעה תספיק לכיסוי‬
‫התחייבויות המבטח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ככל שקיימת וודאות רבה יותר בהתאמת הנחות ומודלים‪ ,‬על האקטואר לבחור את ההנחות‬
‫והמודלים המתארים באופן הטוב ביותר )"‪ ("Best Estimate‬את צפי ההתחייבויות הביטוחיות‪.‬‬
‫לכך יש להוסיף‪ ,‬באופן נפרד‪ ,‬מרווח בגין חוסר וודאות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שיעור היוון תזרים התחייבויות )מוצרים עם זנב התחייבויות ארוך(‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫קיבוץ ‪ -‬לצורך חישוב מרווחים בגין חוסר הוודאות בענפים סטטיסטיים )כהגדרתם בחוזר(‪ ,‬יש‬
‫להתייחס לכל ענף בנפרד‪ ,‬אך ניתן לקבץ את הסיכונים מכל שנות החיתום )או נזק( בענף‪.‬‬
‫בענפים שאינם סטטיסטיים‪ ,‬ניתן להתייחס לכולם כמקשה אחת‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫קביעת גובה התחייבויות ביטוחיות בגין פוליסות שנמכרו בפרקי זמן הסמוכים ליום הדיווח‬
‫ולסיכונים לאחר יום הדיווח‪.‬‬
‫החברה בוחנת את ההשפעה הכוללת על הדוחות הכספיים של התיקון יחד עם עמדת הממונה‪ .‬בשלב‬
‫זה לא ניתן להעריך את ההשפעה שכן עמדת הממונה נמצאת בדיונים והבהרות בין חברות הביטוח‬
‫לבין משרד הממונה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ההנחות העיקריות שנלקחו לצורך ההערכה האקטוארית‬
‫●‬
‫ריבית היוון‪ -‬לא נעשה היוון לתביעות התלויות בענפי חבויות‪.‬‬
‫ג‪88-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.5‬‬
‫סיכוני אשראי‬
‫א‪.‬‬
‫חלוקת נכסי חוב על‪-‬פי מיקומם‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫שאינם‬
‫סה"כ‬
‫סחירים‬
‫סחירים *(‬
‫בארץ‬
‫‪752,355‬‬
‫‪363,269‬‬
‫בחו"ל‬
‫‪40,869‬‬
‫‪793,224‬‬
‫‬‫‪363,269‬‬
‫סך כל נכסי חוב‬
‫*(‬
‫ב‪.‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫שאינם‬
‫סה"כ‬
‫סחירים‬
‫סחירים *(‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪654,374 1,115,624‬‬
‫‪291,997‬‬
‫‪946,371‬‬
‫‪49,260‬‬
‫‪703,634‬‬
‫‬‫‪291,997‬‬
‫‪49,260‬‬
‫‪995,631‬‬
‫‪40,869‬‬
‫‪1,156,493‬‬
‫נכסי חוב סחירים מסווגים בעיקר לקטגוריית זמינים למכירה ומוצגים בשווי הוגן‪ .‬ראה גם‬
‫באור פירוט הנכסים בחלוקה לדירוגים להלן‪.‬‬
‫פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים‬
‫‪.1‬‬
‫נכסי חוב‬
‫‪AA‬‬
‫ומעלה‬
‫דירוג מקומי *(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫לא‬
‫נמוך‬
‫‪BBB‬‬
‫מדורג‬
‫מ‪BBB-‬‬
‫עד ‪A‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫נכסי חוב בארץ‬
‫נכסי חוב סחירים‪:‬‬
‫אגרות חוב ממשלתיות‬
‫‪444,818‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪444,818‬‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫‪123,203‬‬
‫‪162,509‬‬
‫‪5,995‬‬
‫‪15,830‬‬
‫‪307,537‬‬
‫סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ‬
‫‪568,021‬‬
‫‪162,509‬‬
‫‪5,995‬‬
‫‪15,830‬‬
‫‪752,355‬‬
‫‪66,385‬‬
‫‪96,558‬‬
‫‪31,058‬‬
‫‪12,452‬‬
‫‪768‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,172‬‬
‫‪-‬‬
‫‪99,383‬‬
‫‪109,010‬‬
‫לא מובטחים‬
‫סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫בארץ‬
‫‬‫‬‫‪87,608‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪4,510‬‬
‫‪38,575‬‬
‫‪4,006‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪24‬‬
‫‬‫‪20,153‬‬
‫‪-‬‬
‫‪24‬‬
‫‪4,510‬‬
‫‪146,336‬‬
‫‪4,006‬‬
‫‪250,551‬‬
‫‪90,601‬‬
‫‪768‬‬
‫‪21,349‬‬
‫‪363,269‬‬
‫סך הכל נכסי חוב בארץ‬
‫‪818,572‬‬
‫‪253,110‬‬
‫‪6,763‬‬
‫‪37,179‬‬
‫‪1,115,624‬‬
‫מתוך זה נכסי חוב בדירוג פנימי )***(‬
‫‪6,110‬‬
‫‪36,896‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪43,006‬‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‪:‬‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫פיקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים‬
‫נכסי חוב אחרים לפי בטחונות‪:‬‬
‫משכנתאות‬
‫הלוואות בשעבוד נדל"ן‬
‫בטחונות אחרים )**(‬
‫*(‬
‫)**(‬
‫)***(‬
‫כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים‪ ,‬לדוגמא‪ :‬דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫כולל הלוואות בשעבוד כרטיסי אשראי )רכב חובה( בסך ‪ 95,600‬אלפי ש''ח‪.‬‬
‫כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית אך דורגו ע"פ‬
‫מודל הדירוג הפנימי של החברה‪.‬‬
‫ג‪89-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.5‬‬
‫סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫נכסי חוב )המשך(‬
‫דירוג בינלאומי *(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫לא‬
‫נמוך‬
‫מ‪ BBB-‬מדורג‬
‫‪BBB‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪A‬‬
‫ומעלה‬
‫סה"כ‬
‫נכסי חוב בחו"ל‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫אגרות חוב ממשלתיות‬
‫‪2,037‬‬
‫‪5,088‬‬
‫‪7,125‬‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫*(‬
‫‬‫‪27,111‬‬
‫‪27,111‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪6,633‬‬
‫‪6,633‬‬
‫‪2,037‬‬
‫‪38,832‬‬
‫‪40,869‬‬
‫כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים‪ ,‬לדוגמא‪ :‬דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫דירוג מקומי *(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫לא‬
‫נמוך‬
‫‪BBB‬‬
‫‪AA‬‬
‫ומעלה‬
‫עד ‪A‬‬
‫מדורג‬
‫מ‪BBB-‬‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסי חוב בארץ‬
‫נכסי חוב סחירים‪:‬‬
‫אגרות חוב ממשלתיות‬
‫‪409,374‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪409,374‬‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫‪113,665‬‬
‫‪107,635‬‬
‫‪4,710‬‬
‫‪18,990‬‬
‫‪245,000‬‬
‫סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ‬
‫‪523,039‬‬
‫‪107,635‬‬
‫‪4,710‬‬
‫‪18,990‬‬
‫‪654,374‬‬
‫‪55,041‬‬
‫‪17,209‬‬
‫‪2,651‬‬
‫‪-‬‬
‫‪74,901‬‬
‫‪78,786‬‬
‫‪12,763‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪91,549‬‬
‫בטחונות אחרים )**(‬
‫סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫בארץ‬
‫‬‫‪80,632‬‬
‫‬‫‪25,573‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪27‬‬
‫‪19,315‬‬
‫‪27‬‬
‫‪125,520‬‬
‫‪214,459‬‬
‫‪55,545‬‬
‫‪2,651‬‬
‫‪19,342‬‬
‫‪291,997‬‬
‫סך הכל נכסי חוב בארץ‬
‫מתוך זה נכסי חוב בדירוג פנימי )***(‬
‫‪737,498‬‬
‫‪81,864‬‬
‫‪163,180‬‬
‫‪24,297‬‬
‫‪7,361‬‬
‫‪2,101‬‬
‫‪38,332‬‬
‫‪13,719‬‬
‫‪946,371‬‬
‫‪121,981‬‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‪:‬‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫פיקדונות בבנקים ןבמוסדות‬
‫פיננסיים‬
‫נכסי חוב אחרים לפי בטחונות‪:‬‬
‫משכנתאות‬
‫)*(‬
‫כול דירוג כולל בתוכו את הטווחים‪ ,‬לדוגמא דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫)**(‬
‫כולל הלוואות בשעבוד כרטיסי אשראי )רכב חובה( בסך ‪ 85,302‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫)***(‬
‫כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית אך‬
‫דורגו ע"פ מודל הדירוג הפנימי של החברה‪.‬‬
‫ג‪90-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.5‬‬
‫סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫נכסי חוב )המשך(‬
‫דירוג בינלאומי *(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫לא‬
‫נמוך‬
‫מדורג‬
‫מ‪BBB-‬‬
‫‪BBB‬‬
‫‪A‬‬
‫ומעלה‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסי חוב בחו"ל‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫אגרות חוב ממשלתיות‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫*(‬
‫‪.2‬‬
‫‪1,264‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,264‬‬
‫‪19,071‬‬
‫‪20,335‬‬
‫‪28,925‬‬
‫‪28,925‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪47,996‬‬
‫‪49,260‬‬
‫כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים‪ ,‬לדוגמא‪ :‬דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים )בארץ(‬
‫מידע נוסף‬
‫דירוג מקומי *(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫‪AA‬‬
‫‪BBB‬‬
‫נמוך‬
‫לא‬
‫ומעלה‬
‫עד ‪A‬‬
‫מ‪BBB-‬‬
‫מדורג‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות לגבייה‪ ,‬חייבים ויתרות חובה‪,‬‬
‫למעט יתרות מבטחי משנה **(‬
‫נכסי מסים נדחים‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫*(‬
‫**(‬
‫‪211‬‬
‫‪68‬‬
‫‪3,437‬‬
‫‪92,713‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪8,392‬‬
‫‪-‬‬
‫‪129,770‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪129,981‬‬
‫‪68‬‬
‫‪11,829‬‬
‫‪92,713‬‬
‫‪96,429‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8,392‬‬
‫‪129,770‬‬
‫‪234,591‬‬
‫כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים‪ ,‬לדוגמא‪ :‬דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫ראה באור מבטחי משנה להלן בסעיף ח'‪.‬‬
‫דירוג מקומי *(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪AA‬‬
‫‪BBB‬‬
‫נמוך‬
‫לא‬
‫ומעלה‬
‫עד ‪A‬‬
‫מ‪BBB-‬‬
‫מדורג‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות לגבייה‪ ,‬חייבים ויתרות חובה‪,‬‬
‫למעט יתרות מבטחי משנה‬
‫נכסי מיסים נדחים‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫*(‬
‫‪84‬‬
‫‪7,468‬‬
‫‪25,845‬‬
‫‪72,986‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪10,462‬‬
‫‪-‬‬
‫‪112,441‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪112,525‬‬
‫‪7,468‬‬
‫‪36,307‬‬
‫‪72,986‬‬
‫‪106,383‬‬
‫‪-‬‬
‫‪10,462‬‬
‫‪112,441‬‬
‫‪229,286‬‬
‫כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים‪ ,‬לדוגמא‪ :‬דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫ג‪91-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.5‬‬
‫סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים )המשך(‬
‫‪.3‬‬
‫סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים )בחו"ל(‬
‫מידע נוסף‬
‫דירוג בינלאומי *(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫‪BBB‬‬
‫עד ‪A‬‬
‫‪ A‬ומעלה‬
‫‪7,657‬‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‬
‫נמוך‬
‫מ‪BBB-‬‬
‫לא מדורג‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪7,663‬‬
‫‪6‬‬
‫דירוג בינלאומי *(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪BBB‬‬
‫עד ‪A‬‬
‫‪ A‬ומעלה‬
‫‪6,609‬‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‬
‫ג‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫נמוך‬
‫מ‪BBB-‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫לא מדורג‬
‫‪6,872‬‬
‫‪263‬‬
‫כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים‪ ,‬לדוגמא‪ :‬דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫*(‬
‫תיאור מתודולוגיית הדירוג הפנימי‬
‫החברה‪ ,‬באמצעות מערך ההשקעות בחברת מנורה מבטחים‪ ,‬מבצעת דירוג אשראי לנכסי חוב לא‬
‫סחירים שאינם מדורגים על ידי חברות דירוג חיצוניות ע"פ מודל שגיבשה ואושר ע"י הדירקטוריון‬
‫וע"י המפקח על הביטוח בחודש דצמבר ‪ .2012‬חברת מנורה מבטחים ביצעה תיקוף למודל אל מול‬
‫דרוגים שבוצעו על ידי חברות דרוג חיצוניות‪ .‬בדיקות אלו הראו מתאם טוב של הדרוג הפנימי‬
‫לחיצוני‪.‬‬
‫קיים שוני בסולמות דרוג בין נכסי חוב בארץ לבין נכסי חוב בחו"ל‪ .‬בדוח כספי זה מדווחים הדירוגים‬
‫המקומיים והדירוגים הבינלאומיים כפי שהם‪ ,‬ללא המרה לסולם אחיד‪ .‬יצוין‪ ,‬כי בהתאם לחוזר שוק‬
‫ההון ‪ ,2008-6-1‬בדבר פרסום סולם המרה בין סולם הדירוג הישראלי לסולם הדירוג הבינלאומי‪ ,‬הורה‬
‫המפקח כי עד ליום ‪ 1‬בינואר‪ 2009 ,‬על חברות הדירוג שקיבלו אישור מהממונה לפעול כחברה מדרגת‬
‫בהתאם לחוזר שוק ההון ‪ 2004/1‬לפרסם סולם המרה בין הדירוג המקומי לבין סולם הדירוג‬
‫הבינלאומי‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לעניין נכסי ביטוח משנה בסך של כ‪ 114 -‬מיליון ש"ח ראה באור ‪.13‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לעניין יתרות פרמיה לגבייה בסך של כ‪ 115 -‬מיליון ש"ח ראה באור ‪.9‬‬
‫ו‪.‬‬
‫גיול השקעות בנכסי חוב פיננסיים לא סחירים‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסי חוב שערכם לא נפגם ללא פיגור‬
‫נכסי חוב שערכם נפגם‬
‫נכסים שערכם נפגם‪ ,‬ברוטו‬
‫הפרשה להפסד‬
‫נכסי חוב שערכם נפגם‪ ,‬נטו‬
‫סך הכל נכסי חוב לא סחירים‬
‫‪362,615‬‬
‫‪290,992‬‬
‫‪5,603‬‬
‫)‪(4,949‬‬
‫‪4,892‬‬
‫)‪(3,887‬‬
‫‪654‬‬
‫‪363,269‬‬
‫‪1,005‬‬
‫‪291,997‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי הסכומים שלעיל אינם מהווים רק את הסכום בפיגור בפועל אלא את כל יתרת החוב‬
‫המעורבת בפיגור‪.‬‬
‫ג‪92-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.5‬‬
‫סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסיים סחירים ושאינם סחירים‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫סיכון אשראי מאזני‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח ‪ %‬מסה"כ‬
‫ענף משק‬
‫תעשיה‬
‫בינוי ונדל"ן‬
‫מסחר ושירותים‬
‫השקעות ואחזקות‬
‫טכנולוגיה‬
‫בנקים‬
‫ביטוח‬
‫חיפושי נפט וגז‬
‫‪46,896‬‬
‫‪117,112‬‬
‫‪119,866‬‬
‫‪60,185‬‬
‫‪11,011‬‬
‫‪225,441‬‬
‫‪22,160‬‬
‫‪10,550‬‬
‫‪96,417‬‬
‫‪709,638‬‬
‫‪446,855‬‬
‫‪1,156,493‬‬
‫אנשים פרטיים‬
‫אג"ח מדינה‬
‫סך הכל‬
‫‪4.1‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪19.5‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪61.4‬‬
‫‪38.6‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח ‪ %‬מסה"כ‬
‫‪27,983‬‬
‫‪59,311‬‬
‫‪110,106‬‬
‫‪50,378‬‬
‫‪17,913‬‬
‫‪214,171‬‬
‫‪6,850‬‬
‫‪7,385‬‬
‫‪90,896‬‬
‫‪584,993‬‬
‫‪410,638‬‬
‫‪995,631‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪21.5‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪58.8‬‬
‫‪41.2‬‬
‫‪100‬‬
‫תיאור אופן ניהול סיכוני אשראי‬
‫ח‪.‬‬
‫ביטוח משנה‬
‫תיאור אופן ניהול סיכוני האשראי הנובעים מהחשיפה למבטחי משנה‬
‫החברה מבטחת חלק מעסקיה בביטוח משנה‪ ,‬שרובו נעשה באמצעות מבטחי משנה בחו"ל‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫ביטוח המשנה אינו משחרר את החברה מחובתה כלפי מבוטחיה על פי פוליסות הביטוח‪.‬‬
‫החברה חשופה לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה לשלם את חלקם‬
‫בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח )נכסי ביטוח המשנה( ואת חובותיהם בגין תביעות ששולמו‪.‬‬
‫החברה חשופה לריכוז בסיכון אשראי למבטח משנה בודד‪ ,‬עקב מבנה שוק ביטוח המשנה והכמות‬
‫המוגבלת של מבטחי משנה בעלי דירוג מספק‪.‬‬
‫בהתאם להנחיית המפקח קובע דירקטוריון החברה‪ ,‬אחת לשנה‪ ,‬מסגרות חשיפה מרביות למבטחי‬
‫המשנה‪ ,‬עימם התקשרה ו‪/‬או תתקשר החברה‪ ,‬המבוססות על דירוגם הבינלאומי‪ .‬מסגרות החשיפה‬
‫מנוהלות ברמת סוג חוזה ביטוח המשנה‪ ,‬כלומר לכל סוג חוזה נקבעת מגבלת חשיפה מקסימלית‬
‫למבטח משנה בודד ובנוסף נקבעת חשיפה מקסימלית לקבוצות דירוג‪ .‬החברה מבצעת מעקב שוטף‬
‫אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי‪ ,‬שינויים בדירוג האשראי שלו‪ ,‬וקיום התחייבויותיו‬
‫הכספיות השוטפות‪.‬‬
‫ג‪93-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.5‬‬
‫סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ח‪.‬‬
‫ביטוח משנה )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫ביטוח כללי‬
‫קבוצת דירוג )*(‬
‫‪ AA‬ומעלה‬
‫‪eR ss wS‬‬
‫אחרים‬
‫‪A‬‬
‫‪eCCw‬‬
‫‪eRStSsr wS‬‬
‫‪CRsssSs we‬‬
‫אחרים‬
‫סך פרמיות‬
‫למבטחי‬
‫משנה‬
‫לשנת ‪2012‬‬
‫יתרת‬
‫זכות‬
‫נטו )ב(‬
‫בביטוח‬
‫רכוש‬
‫בביטוח‬
‫חבויות‬
‫חובות בפיגור‬
‫פיקדונות‬
‫מבטחי‬
‫משנה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סכום כתבי‬
‫אשראי‬
‫שנתקבלו‬
‫ממבטחי‬
‫משנה‬
‫סה"כ‬
‫חשיפה )א(‬
‫בין חצי‬
‫שנה לשנה‬
‫מעל שנה‬
‫‪3,495‬‬
‫‪9,104‬‬
‫‪858‬‬
‫)‪(1,194‬‬
‫‪256‬‬
‫‪5,720‬‬
‫‪31,156‬‬
‫‪22,853‬‬
‫‪76‬‬
‫‪1,633‬‬
‫‪452‬‬
‫‪-‬‬
‫‪31,742‬‬
‫‪25,746‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪12,599‬‬
‫)‪(336‬‬
‫‪5,976‬‬
‫‪54,009‬‬
‫‪1,709‬‬
‫‪452‬‬
‫‪57,488‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5,403‬‬
‫‪8,410‬‬
‫‪4,896‬‬
‫‪9,524‬‬
‫)‪(48‬‬
‫)‪(571‬‬
‫)‪(458‬‬
‫)‪(491‬‬
‫‪4,481‬‬
‫‪6,572‬‬
‫‪3,403‬‬
‫‪4,431‬‬
‫‪24‬‬
‫‪5,840‬‬
‫‪3,114‬‬
‫‪26,202‬‬
‫‪2,102‬‬
‫‪2,816‬‬
‫‪1,405‬‬
‫‪1,381‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪2,355‬‬
‫‪9,025‬‬
‫‪4,654‬‬
‫‪28,761‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪28,233‬‬
‫)‪(1,568‬‬
‫‪18,887‬‬
‫‪35,180‬‬
‫‪7,704‬‬
‫‪-‬‬
‫‪44,795‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫נמוך מ‪ - BBB -‬או לא מדורג‬
‫אחרים‬
‫סה"כ‬
‫‪1‬‬
‫‪40,833‬‬
‫)‪(1,132‬‬
‫)‪(3,036‬‬
‫‬‫‪24,863‬‬
‫)*( כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים‪ ,‬לדוגמא‪ :‬דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫ג‪94-‬‬
‫‪128‬‬
‫‪89,317‬‬
‫‬‫‪9,413‬‬
‫‬‫‪452‬‬
‫)‪(1,004‬‬
‫‪101,279‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.5‬‬
‫סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ח‪.‬‬
‫ביטוח משנה )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )המשך(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫ביטוח כללי‬
‫קבוצת דירוג )*(‬
‫‪ AA‬ומעלה‬
‫‪V&w‬‬
‫‪eR ss wS‬‬
‫חברה האם‬
‫אחרים‬
‫‪A‬‬
‫‪eRStSsr wS‬‬
‫‪CRsssSs we‬‬
‫אחרים‬
‫נמוך מ‪ - BBB -‬או לא מדורג‬
‫אחרים‬
‫סה"כ‬
‫סך פרמיות‬
‫למבטחי‬
‫משנה‬
‫לשנת ‪2011‬‬
‫יתרת‬
‫זכות‬
‫נטו )ב(‬
‫בביטוח‬
‫רכוש‬
‫בביטוח‬
‫חבויות‬
‫חובות בפיגור‬
‫פיקדונות‬
‫מבטחי‬
‫משנה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סכום‬
‫כתבי‬
‫אשראי‬
‫שנתקבלו‬
‫ממבטחי‬
‫משנה‬
‫סה"כ‬
‫חשיפה )א(‬
‫בין חצי‬
‫שנה לשנה‬
‫מעל שנה‬
‫‪3,929‬‬
‫‪2,639‬‬
‫‪3,621‬‬
‫‪7,258‬‬
‫)‪(479‬‬
‫)‪(104‬‬
‫)‪(1,570‬‬
‫)‪(2,294‬‬
‫‪2,885‬‬
‫‪212‬‬
‫‬‫‪5,573‬‬
‫‪3,122‬‬
‫‪36,239‬‬
‫‪3,973‬‬
‫‪21,196‬‬
‫‪1,350‬‬
‫‪87‬‬
‫‬‫‪1,581‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪4,178‬‬
‫‪36,260‬‬
‫‪2,403‬‬
‫‪22,894‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪17,447‬‬
‫)‪(4,447‬‬
‫‪8,670‬‬
‫‪64,530‬‬
‫‪3,018‬‬
‫‪-‬‬
‫‪65,735‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7,299‬‬
‫‪5,232‬‬
‫‪7,271‬‬
‫)‪(2,060‬‬
‫)‪(1,020‬‬
‫)‪(948‬‬
‫‪6,200‬‬
‫‪4,199‬‬
‫‪3,426‬‬
‫‪4,285‬‬
‫‪1,245‬‬
‫‪12,908‬‬
‫‪2,546‬‬
‫‪1,904‬‬
‫‪1,543‬‬
‫‬‫‬‫‪935‬‬
‫‪5,879‬‬
‫‪2,520‬‬
‫‪12,908‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪19,802‬‬
‫)‪(4,028‬‬
‫‪13,825‬‬
‫‪18,438‬‬
‫‪5,993‬‬
‫‪935‬‬
‫‪21,307‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪37,248‬‬
‫)‪(1,785‬‬
‫)‪(10,260‬‬
‫‪2‬‬
‫‪22,497‬‬
‫‪350‬‬
‫‪83,318‬‬
‫‬‫‪9,011‬‬
‫‬‫‪935‬‬
‫)‪(1,433‬‬
‫‪85,609‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)*( כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים‪ ,‬לדוגמא‪ :‬דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪+A‬‬
‫ג‪95-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :28‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫‪.5‬‬
‫סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ח‪.‬‬
‫ביטוח משנה )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )המשך(‬
‫)א(‬
‫החשיפה למבטחי המשנה הינה יתרות הזכות נטו‪ ,‬נכסי ביטוח משנה‪ ,‬בניכוי הפיקדונות‬
‫ובניכוי סכום כתבי האשראי שנתקבלו ממבטחי המשנה כערבות להתחייבויותיהם‬
‫ובתוספת )בניכוי( היתרות בחובה )בזכות( נטו‪.‬‬
‫)ב(‬
‫היתרות אינן כוללות יתרות של חברות ביטוח בגין ביטוח משותף‪.‬‬
‫)ג(‬
‫החברה לא הפרישה לחובות מסופקים בגין החשיפה למבטחי משנה‪.‬‬
‫)ד(‬
‫הדירוג של מבטחי המשנה נקבע על סמך דירוגים של חברות הדירוג ‪ S&P‬ו‪.AM Best-‬‬
‫)ה(‬
‫סך‪ -‬כל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה בהסתברות נזק של ‪) 0.2%‬שיעור‬
‫נזק מירבי של ‪ (2.6%‬הינה ‪ 661‬מיליוני ש''ח )‪ 550‬מיליוני ש"ח בשנה קודמת(‪ ,‬ממנה חלקו‬
‫של מבטח המשנה המשמעותי ביותר בחשיפה זו הינו ‪ 132‬מיליוני ש''ח‪ ,‬חברת ‪Everest Re‬‬
‫אשר מדורגת ‪ 110) A+‬מיליוני ש"ח בשנה קודמת‪ ,‬אותה חברה(‪.‬‬
‫)ו(‬
‫בשנת ‪ 2012‬לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר החשיפה‬
‫בגינם עולה על ‪ 10%‬מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה בגינם עולה על‬
‫‪ 10%‬מסך הפרמיות לביטוח משנה לשנת ‪.2012‬‬
‫ג‪96-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :29‬‬
‫יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים‬
‫א‪.‬‬
‫יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫ראה‬
‫באור‬
‫‪15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫נכסי יעודה לפיצויים‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫הלוואות‬
‫שטרי הון‬
‫ב‪.‬‬
‫‪2012‬‬
‫בעל‬
‫בעל‬
‫שליטה‬
‫שליטה‬
‫)החברה‬
‫בעל‬
‫)החברה‬
‫האם(‬
‫עניין‬
‫האם(‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪735‬‬
‫‬‫‪853‬‬
‫‪1,924‬‬
‫‬‫‪1,934‬‬
‫‪1,894‬‬
‫‪445‬‬
‫‪2,783‬‬
‫‪28,706‬‬
‫‬‫‪28,527‬‬
‫‪36,726‬‬
‫‬‫‪35,843‬‬
‫‪2011‬‬
‫בעל‬
‫עניין‬
‫‬‫‬‫‪215‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫בעל‬
‫בעל‬
‫בעל‬
‫שליטה‬
‫שליטה‬
‫שליטה‬
‫)החברה‬
‫בעל‬
‫)החברה‬
‫בעל‬
‫)החברה‬
‫האם(‬
‫עניין‬
‫האם(‬
‫עניין‬
‫האם(‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הכנסות‬
‫הכנסות שכר דירה‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫‬‫‪14,621‬‬
‫הוצאות‬
‫שכר מנכ"ל ללא מס שכר‬
‫הוצאות שירותי אקטואריה‪ ,‬השקעות וניהול סיכונים‬
‫הוצאות אחרות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‬‫‪1,584‬‬
‫‬‫‪3,010‬‬
‫ג‪97-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪1,952‬‬
‫‬‫‪65‬‬
‫‪-‬‬
‫‪263‬‬
‫‪11,429‬‬
‫‬‫‪480‬‬
‫‬‫‪3,326‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪1,680‬‬
‫‬‫‪58‬‬
‫‪-‬‬
‫‪110‬‬
‫‪4,915‬‬
‫‬‫‪328‬‬
‫‬‫‪2,419‬‬
‫‪2010‬‬
‫בעל‬
‫עניין‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪1,604‬‬
‫‬‫‪63‬‬
‫‪-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :29‬‬
‫יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( המועסקים בחברה‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫אנשים‬
‫סכום‬
‫אנשים‬
‫סכום‬
‫אנשים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הטבות לאחר סיום‬
‫העסקה‬
‫ד‪.‬‬
‫סכום‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪1,411‬‬
‫הטבות לצדדים קשורים ולבעלי עניין אחרים‬
‫שכר דירקטורים‬
‫באור ‪- :30‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1,623‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1,585‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2010‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫אנשים‬
‫סכום‬
‫אנשים‬
‫סכום‬
‫אנשים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪367‬‬
‫‪373‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2010‬‬
‫סכום‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪385‬‬
‫התחייבויות תלויות והתקשרויות‬
‫א‪ .‬תביעות כנגד החברה‬
‫קיימת חשיפה כללית‪ ,‬אשר לא ניתן להעריכה ו‪/‬או לכמתה‪ ,‬הנובעת בין היתר‪ ,‬ממורכבותם של השירותים‬
‫הניתנים על ידי החברה למבוטחיה‪ .‬מורכבות הסדרים אלו צופנת בחובה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬פוטנציאל לטענות‪,‬‬
‫פרשנויות ואחרות עקב פערי המידע בין החברה לבין הצדדים השלישיים לחוזי הביטוח הנוגעות לשורה‬
‫ארוכה של תנאים מסחריים ורגולטוריים‪ .‬לא ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בתחום זה ואת‬
‫החשיפה הנובעת מטענות אלו ואחרות בקשר עם חוזה הביטוח המועלות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬באמצעות המנגנון‬
‫הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות‪.‬‬
‫הבקשה לאישור תובענה כייצוגית המפורטת בסעיף ‪ 1‬להלן סולקה בתקופת הדוח‪.‬‬
‫בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות המפורטות בסעיפים ‪ 5 ,3‬ו‪ 6 -‬להלן‪ ,‬להערכת ההנהלה המתבססת‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬על חוות דעת יועציה המשפטיים‪ ,‬יותר סביר )‪ (more likely than not‬כי טענות ההגנה של החברה‬
‫תתקבלנה והבקשה לאישור התובענות כייצוגיות תידחה‪.‬‬
‫בבקשה לאישור תובענה כייצוגית המפורטת בסעיף ‪ 2‬להלן הגיעו הצדדים להסכם פשרה אשר הוגש לבית‬
‫המשפט‪.‬‬
‫בבקשה לאישור תובענה כייצוגית המפורטת בסעיף ‪ 4‬להלן נמצאים הצדדים בשלבים מתקדמים של מו"מ‬
‫לפשרה והודעה על כך נמסרה לבית המשפט‪.‬‬
‫לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה מהותית בגין הבקשות לאישור התובענות כייצוגיות‪.‬‬
‫להלן פירוט הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות‪:‬‬
‫‪ .1‬ביום ‪ 30‬ביולי‪ 2008 ,‬הוגשה תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית כנגד החברה שעניינה בהחזר תשלומי‬
‫שכר טרחת שמאי הרכב ששילם צד ג'‪ ,‬בתביעות המוגשות לחברה על‪-‬ידי צדדים שלישיים‪.‬‬
‫לטענת המבקש‪ ,‬החברה הפרה‪ ,‬את הוראות חוק חוזה ביטוח‪ ,‬התשמ"א ‪ 1981 -‬והוראת המפקח לפיהן לטענת‬
‫המבקש על המבטח לשלם את מלוא שכר הטרחה שגבה השמאי ואין לו זכות להפעיל שיקול דעת ולקבוע‬
‫מהו שכר הטרחה הראוי – בכך שנמנעה‪ ,‬כביכול‪ ,‬מלהשיב לצדדים שלישיים את מלוא שכר טרחת השמאי‬
‫אותו שילמו‪.‬‬
‫הפרת הוראות החוק והמפקח על ידי החברה‪ ,‬הקימה למבקש‪ ,‬לטענתו‪ ,‬עילות תביעה של הפרת חובה חקוקה‬
‫ועשיית עושר שלא במשפט‪ .‬משכך‪ ,‬לטענת המבקש על החברה היה להשיב לו את ההפרש בין הסכום‬
‫ששילמה לו החברה בפועל בגין שכר טרחת השמאי לבין סכום שכר טרחת השמאי ששולם על‪ -‬ידו בפועל‪.‬‬
‫המבקש העמיד את נזקו האישי )נכון ליום הגשת התובענה( על ‪ 150‬ש''ח ואת נזקה של הקבוצה )אם הייתה‬
‫התובענה מאושרת כתובענה ייצוגית( הוערך על ידי המבקש בסך של כ‪ 6.82 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫ביום ‪ 20‬בינואר‪ 2013 ,‬הגיש התובע בקשת הסתלקות לפיה תימחק בקשת האישור ותידחה תביעתו האישית‬
‫)להלן‪" :‬בקשת ההסתלקות"(‪ .‬ביום ‪ 21‬בפברואר‪ 2013 ,‬אישר בית המשפט את בקשת התובעים להסתלק‬
‫מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית תוך דחיית תביעתו האישית של התובע‪ ,‬בקובעו בין היתר‪ ,‬כי לא קמה‬
‫עילה ובכל מקרה התובענות אינן מתאימות להתברר על דרך של תובענה ייצוגית‪.‬‬
‫ג‪98-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :30‬‬
‫התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(‬
‫א‪ .‬תביעות כנגד החברה )המשך(‬
‫‪ .2‬ביום ‪ 24‬בינואר‪ 2010 ,‬הוגשה תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית כנגד החברה שעניינה פוליסת ביטוח רכב‬
‫רכוש של החברה‪.‬‬
‫לטענת המבקשים‪ ,‬החברה אינה משפה את מבוטחיה בפוליסה בגין הנזק שנגרם לאמצעי המיגון שהותקן‬
‫ברכב בהתאם לדרישת החברה‪ .‬עוד נטען כי החברה מחתימה את מבוטחיה על כתבי ויתור וסילוק בניגוד‬
‫לחוזרי המפקח‪ .‬לטענת התובעת בהעדר שיפוי על אמצעי המיגון מפרה החברה הוראת סעיף ‪ 1‬לתוספת‬
‫לתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(‪ ,‬התשמ"ו‪ ,2006-‬ולכן קמות לתובעת‬
‫לטענתה‪ ,‬עילות תביעה של הפרת חובה חקוקה ושל עשיית עושר שלא במשפט‪ .‬הסעד לו עותרת התובעת‬
‫הוא השבת סכום הכסף בשווי עלות אמצעי המיגון ברכב‪.‬‬
‫הסכום הנתבע באופן אישי עומד על ‪ 6,500‬ש"ח נכון ליום הגשת התובענה‪ .‬במקרה שהתובענה תאושר‬
‫כתובענה ייצוגית הסכום הנתבע לכלל חברי הקבוצה מוערך על ידי התובעת בסך של כ‪ 29.1-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫ביום ‪ 2‬ביולי‪ 2012 ,‬הגישה החברה לבית המשפט הסדר פשרה שנחתם בין התובעת )ותובעים נוספים‬
‫בתביעות נוספות הנדונות במאוחד עם התובענה( לבין החברה ובקשה לאישור הסדר פשרה‪.‬‬
‫הסדר הפשרה אינו נוקב בסכום אלא קובע מנגנון להחזר תשלום חלקי בגין אמצעי המיגון למבוטחים‬
‫הנכללים בקבוצת הזכאים לתשלומים שייפנו לחברה על פי הדרכים הקבועות בהסדר‪ .‬היה ויימצא במסגרת‬
‫הפשרה כי הסכום הכולל לתשלום לחברי הקבוצה הזכאית בהתאם להסדר הפשרה נמוך מ‪ 330,000-‬ש''ח‪ ,‬אזי‬
‫תתרום החברה את ההפרש לגופים העוסקים במטרות ציבוריות‪/‬חברתיות‪.‬‬
‫בהחלטת בית המשפט ביום ‪ 2‬באוגוסט‪ 2012 ,‬הורה בית המשפט על פרסום הודעות בדבר הגשת הסדר‬
‫הפשרה‪ ,‬על משלוח הסדר הפשרה והבקשה לאישורו של המפקח‪ ,‬למנהל בית המשפט וליועץ המשפטי‬
‫לממשלה‪ ,‬ועל מינויו של רואה חשבון כבודק לבדיקת הסדר הפשרה‪.‬‬
‫‪ .3‬ביום ‪ 25‬ביולי‪ 2012 ,‬נתקבלה כנגד החברה בקשה לאישור תובענה כייצוגית אשר עניינה קיזוז אגרת רישוי‬
‫בעת תשלום תגמולי ביטוח למבוטחי החברה בגין גניבת רכב או אובדן גמור‪ .‬לטענת המבקשים‪ ,‬החברה‬
‫מקזזת שלא כדין מתגמולי הביטוח של לקוחותיה במקרים של אובדן גמור אגרת רישוי‪ ,‬בטענה שהמבוטחים‬
‫מקבלים החזר של האגרה ממשרד הרישוי‪ .‬המבקשים טוענים לפיצוי של ‪ 4.5‬מיליון ש''ח‪ .‬ביום ‪3.3.2013‬‬
‫הגישה החברה תגובתה לבקשת האישור‪.‬‬
‫דיון מקדמי בבקשה נקבע ליום ‪ 13‬במאי‪ 2013 ,‬בבית המשפט המחוזי‪.‬‬
‫‪ .4‬ביום ‪ 11‬בספטמבר‪ 2012 ,‬נתקבלה כנגד החברה בקשה לאישור תובענה כייצוגית אשר עניינה באופן פיצוי‬
‫מבוטחי החברה בקרות אירוע ביטוח של אובדן או גניבת תכשיט במסגרת פוליסת ביטוח דירה ותכולתה‪ .‬על‬
‫פי תנאי הפוליסה וסעיף ‪)9‬ג( לתקנות הפיקוח במידה ותיקון תכולת דירה אינו אפשרי רשאית הנתבעת‪ ,‬על פי‬
‫שיקול דעתה‪ ,‬לבחור בין כסף מזומן בגובה ערך האובדן או הנזק או החלפת התכשיט בתכשיט אחר מאותו‬
‫הסוג והאיכות‪ .‬לטענת התובעת‪ ,‬הנתבעת המעניקה שוברים לרכישת תכשיט חלופי באחת מהחנויות‬
‫המופיעות ברשימה עמן הגיעה להסדר‪ ,‬אינה עומדת‪ ,‬לכאורה‪ ,‬בתנאי הפוליסה‪ .‬הקבוצה אותה מתבקשים‬
‫לייצג התובעים‪ ,‬הינה "מבוטחים המחזיקים בפוליסת דירה ותכולתה המונפקת על ידי הנתבעת‪ ,‬שנגרם להם‬
‫נזק בדמות אובדן או גניבה של תכשיט‪ ,‬ב‪ 7-‬השנים האחרונות ושפוצו על ידי הנתבעת בדרך של מתן שובר‬
‫לקניית תכשיט באחת מחנויות ההסדר של הנתבעת"‪.‬‬
‫הסעדים העיקריים להם עותרת התובעת הינם‪ :‬פיצוי חברי הקבוצה בסך כולל של ‪ 16‬מיליוני ש''ח‪ ,‬וקבלת צו‬
‫מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעת לתת למבוטחיה שובר קנייה לתכשיט חליפי באחת מחנויות ההסדר‪.‬‬
‫נזקה האישי של התובעת עומד על סך כולל של ‪ 2,450‬ש"ח‪.‬‬
‫הצדדים נמצאים בשלבים מתקדמים של מו"מ לקראת חתימה על הסכם פשרה‪.‬‬
‫ביום ‪ 18‬במרס‪ 2013 ,‬התקיים דיון מקדמי בבקשה בו ניתנה ארכה לצדדים להגיש הסכם פשרה לאישורו של‬
‫בית משפט עד ליום ‪ 10‬באפריל‪.2013 ,‬‬
‫‪ .5‬ביום ‪ 13‬בינואר‪ 2013 ,‬נתקבלה כנגד החברה בקשה לאישור תובענה כייצוגית אשר עניינה כי המשיבה גבתה‬
‫ממבוטחיה דמי ביטוח בביטוח רכב חובה לתקופה של שנה מלאה גם מקום בו תעודת הביטוח משולמת על‬
‫ידי המבוטח במועד המאוחר מהתאריך הנקוב בתעודת הביטוח‪ .‬לטענת המבקשת‪ ,‬למרות שהפוליסה נכנסת‬
‫לתוקף רק במועד התשלום בפועל‪ ,‬התשלום הינו בעבור שנת ביטוח המתחילה במועד הנקוב בתעודת‬
‫הביטוח‪ .‬הסעד לו עותרת התובעת הינו השבת דמי הביטוח שנגבו ביתר ושלא כדין ממבוטחיה‪.‬‬
‫הסכום הנתבע באופן אישי עומד על ‪ 46‬ש''ח וסכום התובענה של כלל חברי הקבוצה מוערך בסכום של ‪45.2‬‬
‫מליון ש''ח‪.‬‬
‫דיון מקדמי בבקשה נקבע ליום ‪ 22‬במאי‪.2013 ,‬‬
‫ג‪99-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :30‬‬
‫התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(‬
‫א‪ .‬תביעות כנגד החברה )המשך(‬
‫‪ .6‬ביום ‪ 12‬בפברואר‪ 2013 ,‬נתקבלה כנגד החברה בקשה לאישור תובענה כייצוגית אשר עניינה טענה על חיוב‬
‫ביתר בגין דמי ביטוח חובה של רכב פרטי בניגוד להוראות הדין‪ ,‬לכאורה‪ .‬לדברי המבקש‪ ,‬הנתבעת גובה דמי‬
‫ביטוח חובה לרכב על פי סיווגו כרכב מסחרי‪ ,‬זאת על אף שכלי הרכב הינו פרטי ואף הוגדר ככזה על ידי‬
‫משרד הרישוי‪ .‬נזקו האישי של המבקש הועמד על סך כולל של כ‪ 724 -‬ש''ח‪ ,‬בגין גבייה ביתר של דמי ביטוח‬
‫חובה‪ ,‬ואילו הנזק לחברי הקבוצה מוערך‪ ,‬על סמך הנחות התובע בלבד‪ ,‬בסך כולל של ‪ 32.8‬מיליוני ש''ח‪.‬‬
‫הקבוצה‪ ,‬אותה מבקש התובע הייצוגי לייצג‪ ,‬הינה‪ ,‬על פי הבקשה‪ :‬כל מי שהיה או הינו מבוטח של הנתבעת‪,‬‬
‫בפוליסת רכב חובה בגין רכב המוגדר ברישיון הרכב כרכב מסוג ‪ ,M1‬ובפועל נגבה ממנו תשלום עודף עבור‬
‫ביטוח החובה כרכב מסחרי‪.‬‬
‫ביום ‪ 17‬במרס‪ 2013 ,‬הוגשה בקשה לאיחוד הדיון בבקשה זו יחד עם בקשה לאישור תובענה ייצוגית ת"צ‬
‫‪) 13275-12-12‬רוזנפלד ואחרים נגד הראל חברה לביטוח בע"מ ואח'(‪.‬‬
‫דיון מקדמי בבקשה נקבע ליום ‪ 30‬באפריל‪.2013 ,‬‬
‫‪ .7‬להלן פירוט הבקשות לאישור תובענות כיצוגיות ‪-‬‬
‫הסכום‬
‫כמות‬
‫הנתבע‬
‫תביעות‬
‫אלפי ש"ח‬
‫בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫צוין סכום המתייחס לחברה‬
‫‪4‬‬
‫‪82,400‬‬
‫התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי לחברה‬
‫‪1‬‬
‫‪45,200‬‬
‫תביעה כנגד ארנון את וינשטוק‪ -‬חברה מאוחדת‬
‫בהמשך לתביעה המופיעה בסעיף ‪31‬ב' בדוחות הכספים המאוחדים לשנת ‪ ,2011‬ביום ‪ 14‬ביוני‪ 2011 ,‬הוגשה‬
‫לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה כנגד חברת הבת ארנון את וינשטוק סוכנות לביטוח )‪ (1989‬בע"מ‪ ,‬כנגד‬
‫החברה האם וכנגד נושא משרה‪ .‬התביעה הינה בסך של ‪ 4‬מליון ‪ .₪‬לטענת התובעים‪ ,‬הפרו הנתבעים‪,‬‬
‫לכאורה‪ ,‬את התחייבותם למתן זכות סירוב ראשונה לרכישת תיק ביטוח לתובעים במחיר הגבוה ביותר‬
‫שיתקבל עבורו מאת צדדים שלישיים‪.‬‬
‫ביום ‪ 9‬באפריל ‪ 2012‬נחתם הסכם פשרה בין הצדדים בו נקבע כי חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ תשלם‬
‫לתובע סך כולל של ‪ ,₪ 100,000‬ביום ‪ 11‬באפריל ‪ 2012‬אושר הסכם פשרה אשר נחתם בין הצדדים על ידי בית‬
‫המשפט המחוזי וניתן לו תוקף של פסק דין המחייב את הצדדים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חכירות‬
‫‪.1‬‬
‫חכירות בהן הקבוצה היא החוכרת בחכירה תפעולית‬
‫הקבוצה קשורה בהסכמי חכירה מסחריים ביחס לנדל"ן המשמש את משרדי החברה‪ .‬חכירות אלו לא‬
‫ניתנות לביטול ובעלות אורך חיים של ‪ 1-3‬שנים‪.‬‬
‫דמי החכירה המינימליים העתידים להיות משולמים בגין חוזי חכירה תפעולית‪ ,‬שאינם ניתנים לביטול‪,‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר הינם‪:‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪.2‬‬
‫שנה ראשונה‬
‫‪445‬‬
‫‪626‬‬
‫שנה שנייה עד חמש שנים‬
‫‪67‬‬
‫‪429‬‬
‫‪512‬‬
‫‪1,056‬‬
‫חכירות בהן הקבוצה היא המחכירה בחכירה תפעולית‬
‫הקבוצה מחכירה מספר מבנים )נכסי נדל"ן להשקעה( לגופים חיצוניים‪ .‬הסכמי החכירה הם לתקופה‬
‫של ‪ 2-5‬שנים ואינם ניתנים לביטול‪ .‬חידוש החוזים בתום התקופה כפוף להסכמת שני הצדדים‪.‬‬
‫להלן דמי החכירה המינימליים העתידים להתקבל בגין חוזי חכירה שאינם ניתנים לביטול ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‪:‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שנה ראשונה‬
‫‪1,218‬‬
‫‪1,329‬‬
‫שנה שנייה עד חמש שנים‬
‫‪493‬‬
‫‪1,243‬‬
‫‪1,711‬‬
‫‪2,572‬‬
‫ג‪100-‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רח' עמינדב ‪,3‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪76076‬‬
‫טל‪03-6232525 .‬‬
‫פקס ‪03-5622555‬‬
‫‪www.ey.com/il‬‬
‫לכבוד‬
‫בעלי המניות של שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪:‬‬
‫דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי דרישת המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על‬
‫שירותים פיננסיים )ביטוח(‪ ,‬התשמ"א‪1981-‬‬
‫ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי דרישת המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(‪,‬‬
‫התשמ"א‪ 1981-‬של שומרה חברה לביטוח בע"מ )להלן ‪ -‬החברה( לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬ו‪ 2011 -‬ולכל אחת מהשנים שהסתיימו‬
‫בימים ‪ 31‬בדצמבר‪ 2011 ,2012 ,‬ו‪ 2010-‬ואשר נכלל כנספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים‪ .‬המידע הכספי הנפרד הינו באחריות‬
‫הדירקטוריון וההנהלה של החברה‪ .‬אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ .‬על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה‬
‫במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית‪ .‬ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של‬
‫ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד‪ .‬ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו‬
‫בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות‬
‫ההצגה של המידע הכספי הנפרד‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬המידע הכספי הנפרד ערוך‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בהתאם לדרישות שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בחוזר ביטוח‬
‫‪.2010-1-4‬‬
‫מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל‪ ,‬הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור ‪)30‬א( לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר חשיפה‬
‫לאישור תובענות כייצוגיות‪.‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רואי חשבון‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪ 19‬במרס‪2013 ,‬‬
‫ג‪101-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫נספח א לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"(‬
‫לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח‬
‫המדיניות החשבונאית שפורטה בבאור ‪ 2‬בדוחות הכספיים המאוחדים בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית‪ ,‬יושמה בהכנת דוח‬
‫תמציתי זה‪.‬‬
‫להלן נתונים כספיים תמציתיים על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )להלן ‪ -‬דוחות סולו(‪ ,‬הערוכים לפי תקני דיווח‬
‫כספי בינלאומיים )‪ (IFRS‬למעט המפורט להלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מדידת ההשקעות בחברות מוחזקות המחושבת על בסיס אקוויטי ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫זכויות במקרקעין כוללות גם זכויות במקרקעין המוחזקות באמצעות חברה מוחזקת שהחזקת זכויות אלה הוא עיסוקה‬
‫היחיד‪.‬‬
‫לא הוצג בדוחות כספיים אלו מידע נוסף אודות השקעות פיננסיות סולו‪ ,‬מכיוון שאלו אינם שונים באופן מהותי מפירוט‬
‫ההשקעות הפיננסיות על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים‪ ,‬כאמור בבאור ‪.10‬‬
‫ד‪.‬‬
‫דוחות על המצב הכספי‬
‫ג‪.‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫נכסים בגין הטבות לעובדים‬
‫נכסי מסים נדחים‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫רכוש קבוע‬
‫השקעה בחברת בת‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫נכסי מסים שוטפים‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫פרמיות לגבייה‬
‫‪2,827‬‬
‫‪311‬‬
‫‬‫‪61,620‬‬
‫‪15,294‬‬
‫‪16,689‬‬
‫‪21,304‬‬
‫‪114,180‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15,208‬‬
‫‪115,184‬‬
‫‪2,565‬‬
‫‪254‬‬
‫‪7,444‬‬
‫‪53,545‬‬
‫‪15,836‬‬
‫‪12,576‬‬
‫‪18,360‬‬
‫‪105,815‬‬
‫‬‫‪12,680‬‬
‫‪99,269‬‬
‫השקעות פיננסיות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫אחרות‬
‫‪793,224‬‬
‫‪358,993‬‬
‫‪28,894‬‬
‫‪83,550‬‬
‫‪703,634‬‬
‫‪287,402‬‬
‫‪31,490‬‬
‫‪59,512‬‬
‫סה"כ השקעות פיננסיות‬
‫‪1,264,661‬‬
‫‪1,082,038‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪74,967‬‬
‫‪61,489‬‬
‫סך כל הנכסים‬
‫‪1,702,246‬‬
‫‪1,471,871‬‬
‫ג‪102-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫נספח א לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"(‬
‫לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫דוחות על המצב הכספי )המשך(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הון‪:‬‬
‫הון מניות‬
‫פרמיה על מניות‬
‫קרנות הון‬
‫יתרת עודפים‬
‫‪78,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪28,612‬‬
‫‪175,505‬‬
‫‪78,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪6,307‬‬
‫‪117,049‬‬
‫סה"כ הון‬
‫‪284,428‬‬
‫‪203,667‬‬
‫התחייבויות‪:‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫עודף הפסדים על השקעה בחברה מאוחדת‬
‫התחייבויות בגין מסים נדחים‬
‫התחייבויות בגין הטבות לעובדים‬
‫התחייבויות בגין מסים שוטפים‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫‪1,268,707‬‬
‫‪6,728‬‬
‫‪7,103‬‬
‫‪1,783‬‬
‫‪5,548‬‬
‫‪91,382‬‬
‫‪36,567‬‬
‫‪1,132,628‬‬
‫‪6,592‬‬
‫‪1,158‬‬
‫‪1,601‬‬
‫‪5,869‬‬
‫‪81,369‬‬
‫‪38,987‬‬
‫סך כל ההתחייבויות‬
‫‪1,417,818‬‬
‫‪1,268,204‬‬
‫סך כל ההון וההתחייבויות‬
‫‪1,702,246‬‬
‫‪1,471,871‬‬
‫‪ 19‬במרס‪2013 ,‬‬
‫תאריך אישור הדוחות הכספיים‬
‫מנחם הרפז‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫ג‪103-‬‬
‫דן יצחקי‬
‫מנהל כללי‬
‫שחר בראל‪ ,‬רו"ח‬
‫סמנכ"ל כספים‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫נספח א לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"(‬
‫לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫דוחות רווח או הפסד‬
‫‪2012‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה‬
‫‪639,335‬‬
‫‪39,310‬‬
‫‪550,783‬‬
‫‪35,561‬‬
‫‪518,637‬‬
‫‪31,398‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫הכנסות אחרות‬
‫‪600,025‬‬
‫‪52,758‬‬
‫‪5,939‬‬
‫‪265‬‬
‫‪515,222‬‬
‫‪44,248‬‬
‫‪4,168‬‬
‫‪451‬‬
‫‪487,239‬‬
‫‪66,512‬‬
‫‪3,675‬‬
‫‪-‬‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫‪658,987‬‬
‫‪564,089‬‬
‫‪557,426‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי‬
‫ביטוח‬
‫‪445,157‬‬
‫‪395,278‬‬
‫‪391,574‬‬
‫‪28,874‬‬
‫‪22,376‬‬
‫‪29,717‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות אחרות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪416,283‬‬
‫‪134,585‬‬
‫‪20,613‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2,709‬‬
‫‪372,902‬‬
‫‪113,283‬‬
‫‪19,750‬‬
‫‪45‬‬
‫‪2,481‬‬
‫‪361,857‬‬
‫‪107,004‬‬
‫‪18,821‬‬
‫‪166‬‬
‫‪2,829‬‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫‪574,240‬‬
‫‪508,461‬‬
‫‪490,677‬‬
‫רווח לפני חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני‬
‫‪84,747‬‬
‫‪55,628‬‬
‫‪66,749‬‬
‫חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני‪ ,‬נטו‬
‫‪3,977‬‬
‫‪3,995‬‬
‫‪2,850‬‬
‫רווח לפני מסים על הכנסה‬
‫‪88,724‬‬
‫‪59,623‬‬
‫‪69,599‬‬
‫מסים על הכנסה‬
‫‪30,268‬‬
‫‪19,865‬‬
‫‪25,087‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪58,456‬‬
‫‪39,758‬‬
‫‪44,512‬‬
‫ג‪104-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫נספח א לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"(‬
‫לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ו‪.‬‬
‫דוחות על הרווח הכולל‬
‫‪2012‬‬
‫‪58,456‬‬
‫רווח נקי‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪39,758‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪44,512‬‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר‪:‬‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועברו‬
‫לדוח רווח והפסד‬
‫הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה‬
‫שהועבר לדוח רווח והפסד‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על הכנסה‬
‫הטבת מס )מיסים על הכנסה( המתייחסים לרכיבים של רווח )הפסד(‬
‫כולל אחר‬
‫‪31,758‬‬
‫)‪(36,222‬‬
‫‪13,913‬‬
‫)‪(1,966‬‬
‫‪3,410‬‬
‫)‪(12,180‬‬
‫‪2,593‬‬
‫‪32,385‬‬
‫‪8,347‬‬
‫)‪(24,465‬‬
‫‪1,078‬‬
‫‪2,811‬‬
‫)‪(11,642‬‬
‫‪8,220‬‬
‫)‪(564‬‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר‪ ,‬נטו‬
‫‪20,743‬‬
‫)‪(16,245‬‬
‫‪2,247‬‬
‫סה"כ רווח כולל‬
‫‪79,199‬‬
‫‪23,513‬‬
‫‪46,759‬‬
‫ג‪105-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫נספח א לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫דוחות על השינויים בהון‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫קרן הון בגין‬
‫קרן הון‬
‫נכסים‬
‫בגין‬
‫פיננסיים‬
‫עסקאות‬
‫זמינים‬
‫עם בעל‬
‫למכירה‬
‫שליטה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫יתרת‬
‫עודפים‬
‫סה"כ הון‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2012 ,‬‬
‫‪78,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪4,973‬‬
‫‪1,334‬‬
‫‪117,049‬‬
‫‪203,667‬‬
‫רווח נקי‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח‬
‫רווח והפסד‬
‫הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח‬
‫והפסד‬
‫מסים על הכנסה המתייחסים לרכיבים של רווח כולל אחר‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪31,758‬‬
‫‪58,456‬‬
‫‪-‬‬
‫‪58,456‬‬
‫‪31,758‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,966‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,966‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪2,593‬‬
‫)‪(11,642‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪2,593‬‬
‫)‪(11,642‬‬
‫סה"כ רווח כולל אחר‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20,743‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20,743‬‬
‫סה"כ רווח כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20,743‬‬
‫‪58,456‬‬
‫‪79,199‬‬
‫עסקאות עם בעל שליטה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,562‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,562‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫‪78,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪6,535‬‬
‫‪22,077‬‬
‫‪175,505‬‬
‫‪284,428‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫ג‪106-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫נספח א לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫דוחות על השינויים בהון )המשך(‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫קרן הון בגין‬
‫קרן הון‬
‫נכסים‬
‫בגין‬
‫פיננסיים‬
‫עסקאות‬
‫זמינים‬
‫עם בעל‬
‫למכירה‬
‫שליטה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫יתרת‬
‫עודפים‬
‫סה"כ הון‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬לינואר‪2011 ,‬‬
‫‪69,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪3,824‬‬
‫‪17,579‬‬
‫‪86,291‬‬
‫‪179,005‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪39,758‬‬
‫‪39,758‬‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח‬
‫רווח והפסד‬
‫הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח‬
‫והפסד‬
‫הטבת מס המתייחסת לרכיבים של הפסד כולל אחר‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(36,222‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(36,222‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,410‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,410‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪8,347‬‬
‫‪8,220‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪8,347‬‬
‫‪8,220‬‬
‫סה"כ הפסד כולל אחר‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(16,245‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(16,245‬‬
‫סה"כ רווח )הפסד( כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(16,245‬‬
‫‪39,758‬‬
‫‪23,513‬‬
‫הנפקת מניות הטבה‬
‫‪9,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(9,000‬‬
‫‪-‬‬
‫עסקאות עם בעל שליטה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,149‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,149‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪78,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪4,973‬‬
‫‪1,334‬‬
‫‪117,049‬‬
‫‪203,667‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫ג‪107-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫נספח א לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫דוחות על השינויים בהון )המשך(‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫קרן הון בגין‬
‫קרן הון‬
‫נכסים‬
‫בגין‬
‫פיננסיים‬
‫עסקאות‬
‫זמינים‬
‫עם בעל‬
‫למכירה‬
‫שליטה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫יתרת‬
‫עודפים‬
‫סה"כ הון‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬לינואר‪2010 ,‬‬
‫‪69,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪6,895‬‬
‫‪15,332‬‬
‫‪41,779‬‬
‫‪135,317‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪44,512‬‬
‫‪44,512‬‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח‬
‫רווח והפסד‬
‫הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח‬
‫והפסד‬
‫מסים על הכנסה המתייחסים לרכיבים של רווח כולל אחר‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪13,913‬‬
‫‪-‬‬
‫‪13,913‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(12,180‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(12,180‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪1,078‬‬
‫)‪(564‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪1,078‬‬
‫)‪(564‬‬
‫סה"כ רווח כולל אחר‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,247‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,247‬‬
‫סה"כ רווח כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,247‬‬
‫‪44,512‬‬
‫‪46,759‬‬
‫עסקאות עם בעל שליטה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3,071‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3,071‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫‪69,136‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪3,824‬‬
‫‪17,579‬‬
‫‪86,291‬‬
‫‪179,005‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫ג‪108-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫נספח א לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ח‪.‬‬
‫נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ‪ -‬סולו‬
‫פרמיות ברוטו‬
‫פרמיות משנה‬
‫פרמיות בשייר‬
‫שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה‪ ,‬בשייר‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫הכנסות אחרות‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫תשלום ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות אחרות‬
‫הוצאות מימון‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫רווח )הפסד( לפני חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני‬
‫חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני‬
‫רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה‬
‫רווח כולל אחר לפני מסים על הכנסה‬
‫סך כל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על הכנסה‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫)*(‬
‫רכב‬
‫חובה‬
‫רכב‬
‫רכוש‬
‫‪272,092‬‬
‫‪9,550‬‬
‫‪262,542‬‬
‫)‪(14,272‬‬
‫‪248,270‬‬
‫‪33,085‬‬
‫‬‫‬‫‪281,355‬‬
‫‪181,608‬‬
‫‪10,942‬‬
‫‪170,666‬‬
‫‪32,539‬‬
‫‪7,255‬‬
‫‬‫‪822‬‬
‫‪211,282‬‬
‫‪70,073‬‬
‫‬‫‪70,073‬‬
‫‪21,838‬‬
‫‪91,911‬‬
‫‪961,595‬‬
‫‪325,291‬‬
‫‪354‬‬
‫‪324,937‬‬
‫)‪(20,806‬‬
‫‪304,131‬‬
‫‪6,404‬‬
‫‪74‬‬
‫‬‫‪310,609‬‬
‫‪222,298‬‬
‫‪210‬‬
‫‪222,088‬‬
‫‪75,293‬‬
‫‪6,518‬‬
‫‬‫‪159‬‬
‫‪304,058‬‬
‫‪6,551‬‬
‫‬‫‪6,551‬‬
‫‪4,214‬‬
‫‪10,765‬‬
‫‪212,777‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫ביטוח כללי‬
‫ענפי‬
‫לא‬
‫רכוש‬
‫חבויות‬
‫מיוחס‬
‫סה"כ‬
‫אחרות )*( ואחרים )*(‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‬‫‪679,076‬‬
‫‪67,504‬‬
‫‪14,189‬‬
‫‬‫‪40,833‬‬
‫‪29,169‬‬
‫‪1,760‬‬
‫‬‫‪638,243‬‬
‫‪38,335‬‬
‫‪12,429‬‬
‫‬‫)‪(38,218‬‬
‫)‪(2,114‬‬
‫)‪(1,026‬‬
‫‬‫‪600,025‬‬
‫‪36,221‬‬
‫‪11,403‬‬
‫‪11,915‬‬
‫‪41,495‬‬
‫‪643‬‬
‫‪1,363‬‬
‫‬‫‪5,939‬‬
‫‪5,803‬‬
‫‪62‬‬
‫‪265‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪12,180‬‬
‫‪647,459‬‬
‫‪42,667‬‬
‫‪12,828‬‬
‫‬‫‪445,157‬‬
‫‪30,945‬‬
‫‪10,306‬‬
‫‬‫‪28,874‬‬
‫‪16,961‬‬
‫‪761‬‬
‫‬‫‪416,283‬‬
‫‪13,984‬‬
‫‪9,545‬‬
‫‬‫‪134,585‬‬
‫‪21,978‬‬
‫‪4,775‬‬
‫‪5,210‬‬
‫‪16,055‬‬
‫‪1,990‬‬
‫‪292‬‬
‫‪50‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪1,678‬‬
‫‪1,031‬‬
‫‪16‬‬
‫‪34‬‬
‫‪6,938‬‬
‫‪567,954‬‬
‫‪37,968‬‬
‫‪14,646‬‬
‫‪5,242‬‬
‫‪79,505‬‬
‫‪4,699‬‬
‫)‪(1,818‬‬
‫‪3,977‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪9,219‬‬
‫‪79,505‬‬
‫‪4,699‬‬
‫)‪(1,818‬‬
‫‪5,004‬‬
‫‪27,381‬‬
‫‪429‬‬
‫‪900‬‬
‫‪14,223‬‬
‫‪106,886‬‬
‫‪5,128‬‬
‫)‪(918‬‬
‫‪1,268,707‬‬
‫‪45,284‬‬
‫‪49,051‬‬
‫התאמות‬
‫וקיזוזים‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(652‬‬
‫‬‫‬‫)‪(652‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(652‬‬
‫‬‫‬‫)‪(652‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪679,076‬‬
‫‪40,833‬‬
‫‪638,243‬‬
‫)‪(38,218‬‬
‫‪600,025‬‬
‫‪52,758‬‬
‫‪5,939‬‬
‫‪265‬‬
‫‪658,987‬‬
‫‪445,157‬‬
‫‪28,874‬‬
‫‪416,283‬‬
‫‪134,585‬‬
‫‪20,613‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2,709‬‬
‫‪574,240‬‬
‫‪84,747‬‬
‫‪3,977‬‬
‫‪88,724‬‬
‫‪32,385‬‬
‫‪121,109‬‬
‫ענפי חבויות אחרות כוללים תוצאות ענפי ביטוח צד ג' וחבות מעבידים‪ .‬ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מקיף דירות ואובדן רכוש אשר הפעילות בגינם מהווה‬
‫‪ 90.8%‬מסך הפרמיות ברוטו בענפים אלו‪.‬‬
‫ג‪109-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫נספח א לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ח‪.‬‬
‫נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ‪ -‬סולו )המשך(‬
‫פרמיות ברוטו‬
‫פרמיות משנה‬
‫פרמיות בשייר‬
‫שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה‪ ,‬בשייר‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫הכנסות אחרות‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫תשלום ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות אחרות‬
‫הוצאות מימון‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫רווח )הפסד( לפני חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני‬
‫חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני‬
‫רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה‬
‫הפסד כולל אחר לפני מסים על הכנסה‬
‫סך כל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על הכנסה‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫)*(‬
‫רכב‬
‫חובה‬
‫רכב‬
‫רכוש‬
‫‪240,372‬‬
‫‪10,372‬‬
‫‪230,000‬‬
‫)‪(12,793‬‬
‫‪217,207‬‬
‫‪27,021‬‬
‫‬‫‬‫‪244,228‬‬
‫‪177,556‬‬
‫‪10,477‬‬
‫‪167,079‬‬
‫‪27,683‬‬
‫‪7,517‬‬
‫‬‫‪610‬‬
‫‪202,889‬‬
‫‪41,339‬‬
‫‬‫‪41,339‬‬
‫)‪(16,806‬‬
‫‪24,533‬‬
‫‪864,557‬‬
‫‪277,923‬‬
‫‪805‬‬
‫‪277,118‬‬
‫)‪(18,837‬‬
‫‪258,281‬‬
‫‪5,109‬‬
‫‪66‬‬
‫‬‫‪263,456‬‬
‫‪188,896‬‬
‫‪369‬‬
‫‪188,527‬‬
‫‪63,709‬‬
‫‪6,371‬‬
‫‬‫‪115‬‬
‫‪258,722‬‬
‫‪4,734‬‬
‫‬‫‪4,734‬‬
‫)‪(3,173‬‬
‫‪1,561‬‬
‫‪184,967‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫ביטוח כללי‬
‫ענפי‬
‫לא‬
‫רכוש‬
‫חבויות‬
‫מיוחס‬
‫סה"כ‬
‫אחרות )*( ואחרים )*(‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‬‫‪586,914‬‬
‫‪57,177‬‬
‫‪11,442‬‬
‫‬‫‪37,248‬‬
‫‪24,180‬‬
‫‪1,891‬‬
‫‬‫‪549,666‬‬
‫‪32,997‬‬
‫‪9,551‬‬
‫‬‫)‪(34,444‬‬
‫)‪(1,617‬‬
‫)‪(1,197‬‬
‫‬‫‪515,222‬‬
‫‪31,380‬‬
‫‪8,354‬‬
‫‪11,065‬‬
‫‪33,773‬‬
‫‪548‬‬
‫‪1,095‬‬
‫‬‫‪4,168‬‬
‫‪3,981‬‬
‫‪121‬‬
‫‪451‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪11,516‬‬
‫‪553,163‬‬
‫‪35,909‬‬
‫‪9,570‬‬
‫‬‫‪395,278‬‬
‫‪18,111‬‬
‫‪10,715‬‬
‫‬‫‪22,376‬‬
‫‪9,336‬‬
‫‪2,194‬‬
‫‬‫‪372,902‬‬
‫‪8,775‬‬
‫‪8,521‬‬
‫‬‫‪113,283‬‬
‫‪18,216‬‬
‫‪3,675‬‬
‫‪4,272‬‬
‫‪16,068‬‬
‫‪1,902‬‬
‫‪278‬‬
‫‪45‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪1,720‬‬
‫‪761‬‬
‫‪12‬‬
‫‪24‬‬
‫‪6,037‬‬
‫‪503,014‬‬
‫‪28,905‬‬
‫‪12,498‬‬
‫‪5,479‬‬
‫‪50,149‬‬
‫‪7,004‬‬
‫)‪(2,928‬‬
‫‪3,995‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪9,474‬‬
‫‪50,149‬‬
‫‪7,004‬‬
‫)‪(2,928‬‬
‫)‪(3,471‬‬
‫)‪(20,994‬‬
‫)‪(335‬‬
‫)‪(680‬‬
‫‪6,003‬‬
‫‪29,155‬‬
‫‪6,669‬‬
‫)‪(3,608‬‬
‫‪1,132,628‬‬
‫‪38,091‬‬
‫‪45,013‬‬
‫התאמות‬
‫וקיזוזים‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(590‬‬
‫‬‫‬‫)‪(590‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(590‬‬
‫‬‫‬‫)‪(590‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪586,914‬‬
‫‪37,248‬‬
‫‪549,666‬‬
‫)‪(34,444‬‬
‫‪515,222‬‬
‫‪44,248‬‬
‫‪4,168‬‬
‫‪451‬‬
‫‪564,089‬‬
‫‪395,278‬‬
‫‪22,376‬‬
‫‪372,902‬‬
‫‪113,283‬‬
‫‪19,750‬‬
‫‪45‬‬
‫‪2,481‬‬
‫‪508,461‬‬
‫‪55,628‬‬
‫‪3,995‬‬
‫‪59,623‬‬
‫)‪(24,465‬‬
‫‪35,158‬‬
‫ענפי חבויות אחרות כוללים תוצאות ענפי ביטוח צד ג' וחבות מעבידים‪ .‬ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מקיף דירות ואובדן רכוש אשר הפעילות בגינם מהווה ‪-‬‬
‫‪ 90.5%‬מסך הפרמיות ברוטו בענפים אלו‪.‬‬
‫ג‪110-‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫נספח א לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ח‪.‬‬
‫נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ‪ -‬סולו )המשך(‬
‫פרמיות ברוטו‬
‫פרמיות משנה‬
‫פרמיות בשייר‬
‫שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה‪ ,‬בשייר‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫תשלום ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות אחרות‬
‫הוצאות מימון‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫רווח )הפסד( לפני חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני‬
‫חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני‬
‫רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על הכנסה‬
‫סך כל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על הכנסה‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫)*(‬
‫רכב‬
‫חובה‬
‫רכב‬
‫רכוש‬
‫‪219,105‬‬
‫‪7,842‬‬
‫‪211,263‬‬
‫‪7,539‬‬
‫‪218,802‬‬
‫‪42,844‬‬
‫‬‫‪261,646‬‬
‫‪194,948‬‬
‫‪17,515‬‬
‫‪177,433‬‬
‫‪27,744‬‬
‫‪7,379‬‬
‫‬‫‪570‬‬
‫‪213,126‬‬
‫‪48,520‬‬
‫‬‫‪48,520‬‬
‫‪2,274‬‬
‫‪50,794‬‬
‫‪760,262‬‬
‫‪244,835‬‬
‫‪1,080‬‬
‫‪243,755‬‬
‫)‪(9,020‬‬
‫‪234,735‬‬
‫‪8,190‬‬
‫‪96‬‬
‫‪243,021‬‬
‫‪169,184‬‬
‫‪601‬‬
‫‪168,583‬‬
‫‪60,070‬‬
‫‪6,599‬‬
‫‬‫‪109‬‬
‫‪235,361‬‬
‫‪7,660‬‬
‫‬‫‪7,660‬‬
‫‪435‬‬
‫‪8,095‬‬
‫‪157,694‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫ביטוח כללי‬
‫ענפי‬
‫לא‬
‫רכוש‬
‫חבויות‬
‫מיוחס‬
‫סה"כ‬
‫אחרות )*( ואחרים )*(‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‬‫‪522,601‬‬
‫‪49,611‬‬
‫‪9,050‬‬
‫‬‫‪31,779‬‬
‫‪21,236‬‬
‫‪1,621‬‬
‫‬‫‪490,822‬‬
‫‪28,375‬‬
‫‪7,429‬‬
‫‬‫)‪(3,583‬‬
‫)‪(1,603‬‬
‫)‪(499‬‬
‫‬‫‪487,239‬‬
‫‪26,772‬‬
‫‪6,930‬‬
‫‪13,924‬‬
‫‪53,602‬‬
‫‪753‬‬
‫‪1,815‬‬
‫‬‫‪3,675‬‬
‫‪3,491‬‬
‫‪88‬‬
‫‪13,924‬‬
‫‪544,516‬‬
‫‪31,016‬‬
‫‪8,833‬‬
‫‬‫‪391,574‬‬
‫‪20,552‬‬
‫‪6,890‬‬
‫‬‫‪29,717‬‬
‫‪10,423‬‬
‫‪1,178‬‬
‫‬‫‪361,857‬‬
‫‪10,129‬‬
‫‪5,712‬‬
‫‬‫‪107,004‬‬
‫‪16,010‬‬
‫‪3,180‬‬
‫‪4,017‬‬
‫‪15,818‬‬
‫‪1,585‬‬
‫‪255‬‬
‫‪166‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪2,116‬‬
‫‪713‬‬
‫‪10‬‬
‫‪24‬‬
‫‪6,299‬‬
‫‪485,392‬‬
‫‪27,734‬‬
‫‪9,171‬‬
‫‪7,625‬‬
‫‪59,124‬‬
‫‪3,282‬‬
‫)‪(338‬‬
‫‪2,850‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪10,475‬‬
‫‪59,124‬‬
‫‪3,282‬‬
‫)‪(338‬‬
‫)‪(35‬‬
‫‪2,846‬‬
‫‪41‬‬
‫‪96‬‬
‫‪10,440‬‬
‫‪61,970‬‬
‫‪3,323‬‬
‫)‪(242‬‬
‫‪991,741‬‬
‫‪34,923‬‬
‫‪38,862‬‬
‫התאמות‬
‫וקיזוזים‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(1,014‬‬
‫‬‫)‪(1,014‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(1,014‬‬
‫‬‫‬‫)‪(1,014‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪522,601‬‬
‫‪31,779‬‬
‫‪490,822‬‬
‫)‪(3,583‬‬
‫‪487,239‬‬
‫‪66,512‬‬
‫‪3,675‬‬
‫‪557,426‬‬
‫‪391,574‬‬
‫‪29,717‬‬
‫‪361,857‬‬
‫‪107,004‬‬
‫‪18,821‬‬
‫‪166‬‬
‫‪2,829‬‬
‫‪490,677‬‬
‫‪66,749‬‬
‫‪2,850‬‬
‫‪69,599‬‬
‫‪2,811‬‬
‫‪72,410‬‬
‫ענפי חבויות אחרות כוללים תוצאות ענפי ביטוח צד ג' וחבות מעבידים‪ .‬ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מקיף דירות ואובדן רכוש אשר הפעילות בגינם מהווה ‪-‬‬
‫‪ 89.7%‬מסך הפרמיות ברוטו בענפים אלו‪.‬‬
‫‪-----------------‬‬
‫ג‪111-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד‬
‫פרטים נוספים על התאגיד‬
‫‪.1‬‬
‫‪:‬‬
‫שם החברה‬
‫מס' חברה ברשם ‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫כתובת‬
‫‪:‬‬
‫טלפון‬
‫‪:‬‬
‫פקסימיליה‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫‪510015951‬‬
‫רח' הסיבים ‪ ,23‬פתח תקוה‬
‫‪03 - 9258000‬‬
‫‪03 - 9251616‬‬
‫אתר האינטרנט ‪:‬‬
‫‪www.shomera.co.il‬‬
‫כתובת הדוא"ל ‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫תאריך המאזן‬
‫‪:‬‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫תאריך הדוח‬
‫‪:‬‬
‫‪19.3.2013‬‬
‫תמצית דוחות על הרווח הכולל של התאגיד לכל אחד מהרבעונים לשנת ‪) 2012‬באלפי ‪) (₪‬תקנה ‪10‬א(‪:‬‬
‫שלושה חודשים שהסתיימו ביום‪:‬‬
‫שנה‬
‫שהסתיימה‬
‫דוח על עסקי ביטוח‬
‫כללי ‪:‬‬
‫‪31.3.2012‬‬
‫‪30.6.2012‬‬
‫‪30.9.2012‬‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫פרמיות שהורווחו‬
‫‪150,425‬‬
‫‪156,562‬‬
‫‪163,702‬‬
‫‪168,646‬‬
‫‪639,335‬‬
‫ברוטו‬
‫‪8,955‬‬
‫פרמיות שהורווחו על‬
‫‪10,110‬‬
‫‪9,796‬‬
‫‪10,449‬‬
‫‪39,310‬‬
‫ידי מבטחי משנה‬
‫‪141,470‬‬
‫פרמיות שהורווחו‬
‫‪146,452‬‬
‫‪153,906‬‬
‫‪158,197‬‬
‫‪600,025‬‬
‫בשייר‬
‫‪12,235‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו‬
‫‪17,249‬‬
‫‪13,570‬‬
‫‪9,381‬‬
‫‪52,435‬‬
‫והכנסות מימון‬
‫‪7,410‬‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫‪6,874‬‬
‫‪6,315‬‬
‫‪7,864‬‬
‫‪28,463‬‬
‫‪165‬‬
‫‪161‬‬
‫‪119‬‬
‫‪191‬‬
‫‪636‬‬
‫הכנסות אחרות‬
‫‪161,280‬‬
‫‪170,736‬‬
‫‪173,910‬‬
‫‪175,633‬‬
‫‪681,559‬‬
‫סך הכל הכנסות‬
‫תשלומים ושינוי‬
‫בהתחייבויות‬
‫ביטוחיות בגין חוזי‬
‫‪112,518‬‬
‫‪124,368‬‬
‫‪108,990‬‬
‫‪99,281‬‬
‫‪445,157‬‬
‫ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי‬
‫המשנה בתשלומים‬
‫ושינוי בהתחייבויות‬
‫בגין חוזי ביטוח‬
‫‪8,174‬‬
‫‪5,113‬‬
‫‪6,530‬‬
‫‪9,057‬‬
‫‪28,874‬‬
‫תשלומים ושינוי‬
‫בהתחייבויות‬
‫ביטוחיות בגין חוזי‬
‫‪104,344‬‬
‫‪119,255‬‬
‫‪102,460‬‬
‫‪90,224‬‬
‫‪416,283‬‬
‫ביטוח בשייר‬
‫עמלות הוצאות שיווק‬
‫והוצאות רכישה‬
‫‪31,378‬‬
‫‪33,624‬‬
‫‪36,431‬‬
‫‪40,419‬‬
‫‪141,852‬‬
‫אחרות‬
‫‪6,418‬‬
‫הוצאות הנהלה‬
‫‪6,157‬‬
‫‪6,364‬‬
‫‪8,557‬‬
‫‪27,496‬‬
‫וכלליות‬
‫‪399‬‬
‫הוצאות אחרות‬
‫‪361‬‬
‫‪392‬‬
‫‪397‬‬
‫‪1,549‬‬
‫‪666‬‬
‫‪1,396‬‬
‫‪1,590‬‬
‫‪573‬‬
‫‪4,225‬‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪143,205‬‬
‫‪160,793‬‬
‫‪147,237‬‬
‫‪140,170‬‬
‫‪591,405‬‬
‫סך הכל הוצאות‬
‫‪18,075‬‬
‫רווח לפני מיסים על‬
‫‪9,943‬‬
‫‪26,673‬‬
‫‪35,463‬‬
‫‪90,154‬‬
‫הכנסה‬
‫‪6,349‬‬
‫‪3,500‬‬
‫‪9,693‬‬
‫‪12,156‬‬
‫‪31,698‬‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫‪11,726‬‬
‫‪6,443‬‬
‫‪16,980‬‬
‫‪23,307‬‬
‫‪58,456‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪10,971‬‬
‫)‪(8,959‬‬
‫‪10,114‬‬
‫‪8,617‬‬
‫‪20,743‬‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר‬
‫‪22,697‬‬
‫סה"כ רווח )הפסד(כולל‬
‫)‪(2,516‬‬
‫‪27,094‬‬
‫‪31,924‬‬
‫‪79,199‬‬
‫ד‪1-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪.2‬‬
‫שימוש בתמורת ניירות ערך )תקנה ‪10‬ג(‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫רשימת השקעות בחברות בת )תקנה ‪:(11‬‬
‫החברה‬
‫סוג‬
‫המניה‬
‫מס'‬
‫מניות‬
‫סך‬
‫ערך‬
‫נקוב‬
‫) ‪(₪‬‬
‫שומרה נדל"ן‬
‫בע"מ‬
‫סיני סוכנות‬
‫לביטוח בע"מ‬
‫רגילה‬
‫‪204‬‬
‫‪204‬‬
‫ערך‬
‫בדוח‬
‫הכספי‬
‫הנפרד‬
‫של‬
‫התאגיד‬
‫)אלפי‬
‫‪(₪‬‬
‫‪31,369‬‬
‫רגילה א‬
‫רגילה‬
‫הנהלה‬
‫רגילה‬
‫‪4,000‬‬
‫‪990‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11,600‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.99‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪11,600‬‬
‫‪16,689‬‬
‫ארנון את‬
‫וינשטוק סוכנות‬
‫לביטוח )‪(1989‬‬
‫בע"מ‬
‫)‪(6,728‬‬
‫פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד‬
‫הלוואות ואגרות חוב )ראה ביאור ‪17 ,6‬‬
‫לדוחות הכספיים(‬
‫שיעור‬
‫החזקה‬
‫)‪(%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫יתרה‬
‫לתאריך‬
‫הדוח על‬
‫המצב‬
‫הכספי‬
‫שנות‬
‫הפדיון‬
‫שיעור‬
‫ריבית‬
‫בסיס‬
‫הצמדה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ראה ביאור ‪ 17‬ד'‪1‬‬
‫להשקעות‪ ,‬רכוש קבוע‪ ,‬מקרקעין להשכרה‪ ,‬רכוש אחר וחברות בנות ראה ביאורים ‪ 5,6,7,8‬ו‪ 10 -‬לדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫שינויים בהשקעות בחברות בת בתקופת הדוח )תקנה ‪:(12‬‬
‫ראה ביאור ‪ 6‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הכנסות של חברות בת והכנסות מהן )באלפי ‪) (₪‬תקנה ‪:(13‬‬
‫חברת בת‬
‫סיני סוכנות‬
‫לביטוח בע"מ‬
‫שומרה נדל"ן‬
‫בע"מ‬
‫ארנון את‬
‫וינשטוק סוכנות‬
‫לביטוח בע"מ‬
‫ריבית‬
‫שנתקבלה‬
‫דמי ניהול‬
‫שנתקבלו‬
‫רווח )הפסד( כולל לשנת הדיווח האחרונה‬
‫שנסתיימה כשהוא מותאם לתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪531‬‬
‫‪436‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(136‬‬
‫)‪(136‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫לפני מס‬
‫‪5,543‬‬
‫דיבידנד‬
‫אחרי מס‬
‫‪4,113‬‬
‫‪.6‬‬
‫רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שנתנו )תקנה ‪ :(14‬אין‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מסחר בבורסה ‪ -‬ני"ע שנרשמו למסחר ‪ -‬מועדי וסיבות הפסקת מסחר )תקנה ‪ :(20‬מניות החברה אינן‬
‫רשומות למסחר בבורסה‪.‬‬
‫ד‪2-‬‬
‫‪-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪.8‬‬
‫פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד‬
‫תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה )באלפי ‪) (₪‬תקנה ‪)21‬א((‪:‬‬
‫להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת ‪ 2012‬לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי‬
‫המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד אשר בשליטתה‪ ,‬ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד‬
‫בשליטתו‪ ,‬כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת ‪) 2011‬הנתונים להלן מבטאים עלות מעביד והינם על בסיס‬
‫שנתי ואינם כוללים מס שכר(‪:‬‬
‫פרטי מקבל התגמולים‬
‫שם‬
‫‪1‬‬
‫מנכ"ל החברה‬
‫היקף משרה‬
‫‪100%‬‬
‫‪1,142‬‬
‫‪810‬‬
‫‪1,952‬‬
‫‪-‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪910‬‬
‫‪250‬‬
‫‪1,160‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫סמנכ"ל שיווק ומנהל‬
‫שלמה פוקס‬
‫מחוז מרכז‬
‫‬‫‪939‬‬
‫‪90‬‬
‫‪849‬‬
‫‪100%‬‬
‫סמנכ"ל כספים‬
‫שחר בראל‬
‫‬‫‪1,117‬‬
‫‪352‬‬
‫‪765‬‬
‫‪100%‬‬
‫מנכ"ל סיני סוכנות‪ ,‬חברת‬
‫אליהו‬
‫בת‬
‫לינדנברג‬
‫‬‫‪1,809‬‬
‫‪1,376‬‬
‫‪433‬‬
‫‪100%‬‬
‫מנהל תחום ביטוח חיים ‪-‬‬
‫אלי שמעוני‬
‫סיני סוכנות‪ ,‬חברת בת‬
‫‪373‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫דירקטורים‬
‫דירקטורים‬
‫סכומי התגמול במונחי עלות לתאגיד‪.‬‬
‫רכיב השכר המפורט לעיל כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את הרכיבים הבאים‪ :‬שכר חודשי ברוטו צמוד למדד‪ ,‬הפרשות‬
‫סוציאליות )לרבות הפרשות בשל סיום יחסי עובד מעביד(‪ ,‬קרן השתלמות ואי כושר עבודה כמקובל‪ ,‬רכב‪,‬‬
‫הוצאות שונות לרבות אש"ל‪ ,‬טלפון נייד וכן ימי חופשה‪ ,‬מחלה והבראה וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב‬
‫שהוענק לעובד‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫מר דן יצחקי מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום ‪ 25.2.2010‬ועובד החברה החל מיום ‪ .1.2.2010‬הסכם ההעסקה של‬
‫מר יצחקי הינו לתקופה בלתי מסוימת בכפוף לזכותו של כל אחד מהצדדים לשים קץ להסכם זה בהודעה‬
‫מוקדמת כך שמר יצחקי יודיע לחברה ‪ 90‬יום מראש והחברה תודיע על רצונה כאמור ‪ 180‬יום מראש‪ .‬בהסכם‬
‫העסקתו של דן יצחקי נקבע כי שכרו החודשי צמוד למדד המחירים לצרכן‪ .‬כן נקבע בהסכם כי מר יצחקי זכאי‬
‫למשכורת י"ג והחל משנת ‪ 2011‬יהא זכאי למענק שנתי על פי מדיניות התגמול שאושרה על ידי הגופים‬
‫הרלוונטיים בחברה )להלן‪" :‬מדיניות התגמול"‪ ,‬ראה פירוט בסעיף ‪ .5.6‬לפרק א' ‪" -‬תיאור עסקי התאגיד"(‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫מר שלמה פוקס מכהן כסמנכ"ל השיווק וכמנהל מחוז מרכז של החברה‪ .‬מר פוקס החל עבודתו בחברה בחודש‬
‫מרץ ‪ .2002‬הסכם העסקה של מר פוקס יי שאר בתוקף כל עוד לא מסר אחד הצדדים למשנהו הודעה בכתב ‪120‬‬
‫יום מראש על רצונו להביא ההסכם לידי סיום‪ .‬שכרו החודשי צמוד למדד המחירים לצרכן‪ .‬עוד נקבע בהסכם‬
‫ועל פי מדיניות התגמול‪ ,‬מר פוקס יהיה זכאי למענק בגין מכירות בביטוח כללי בשיעור של בין ‪ 0.5%‬לבין ‪1%‬‬
‫לפי ענף הביטוח‪ ,‬ובנוסף לעמלות רווח בשיעור ‪ 10%‬מהרווח החיתומי של המחוז בענפי ביטוח כללי מסוימים‪.‬‬
‫כל המענקים הינם במונחי עלות מעביד ללא הפרשות סוציאליות‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫מר שחר בראל מכהן כסמנכ"ל כספים של החברה ושל ארנון את וינשטוק‪ ,‬כחבר וועדת השקעות של החברה‬
‫וכמנהל הכספים של סיני סוכנות‪ .‬כמו כן‪ ,‬משמש כמנכ"ל שומרה נדל"ן מיום ‪ 4.12.2008‬וכסמנכ"ל כספים בארנון‬
‫את וינשטוק מיום ‪ .4.1.2011‬הסכם העסקה של מר בראל יישאר בתוקף כל עוד לא מסר אחד הצדדים למשנהו‬
‫הודעה מוקדמת של ‪ 90‬יום מראש על רצונו להביא ההסכם לידי סיום‪ .‬שכרו החודשי של מר בראל אינו צמוד‬
‫למדד המחירים לצרכן‪ .‬נקבע בהסכם כי מר בראל זכאי למשכורת י"ג וכן למענק שנתי בגובה של עד ‪ 3‬משכורות‬
‫חודשיות על פי מדיניות התגמול‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫מר אליהו לינדנברג מכהן כמנכ"ל סיני סוכנות החל מאפריל ‪ .2007‬הסכם העסקה של מר לינדנברג יישאר בתוקף‬
‫כל עוד לא מסר אחד הצדדים למשנהו הודעה מוקדמת של ‪ 60‬יום מראש‪ .‬שכרו החודשי צמוד למדד המחירים‬
‫לצרכן‪ .‬עוד נקבע בהסכם‪ ,‬כי מר לינדנברג יהא זכאי למענק שנתי בשיעור משתנה בהתאם למדרגת רווחיות‬
‫הסוכנות לפני מס ועד לגובה של ‪ 6‬משכורות וכן למענק נוסף שיוענק לו על פי החלטת יו"ר דירקטוריון סיני‬
‫סוכנות ועד לגובה ‪ 2‬משכורות חודשיות‪ .‬כל המענקים הינם במונחי עלות מעביד ללא הפרשות סוציאליות‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫מר אלי שמעוני מכהן כמנהל מחלקת ביטוחי חיים בסיני סוכנות החל מספטמבר ‪ .2003‬הסכם העסקה של מר‬
‫שמעוני יי שאר בתוקף כל עוד לא מסר אחד הצדדים למשנהו הודעה מוקדמת של ‪ 90‬יום מראש‪ .‬שכרו החודשי‬
‫של מר שמעוני אינו צמוד למדד‪ .‬עוד נקבע בהסכם‪ ,‬כי מר שמעוני יהא זכאי לתוספת שכר לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫מחצית מעמלות הנפרעים המשולמות לסיני סוכנות מעבר למשולם לסוכנים‪ ,‬וזאת החל ממכירות ינואר ‪2004‬‬
‫ורק כעבור שלושה עשר חודשים מתחילת תקבולי העמלות‪ .‬על פי ההסכם‪ ,‬תוספת זו תשולם רק במידה‬
‫וההכנסות השוטפות של מחלקת ביטוח חיים בכל שנה יהיו לפחות ‪ 15%‬מעל הוצאות המחלקה באותה שנה‪.‬‬
‫תוספת השכר תשולם למר שמעוני גם במקרה בו יסיים את עבודתו בסיני סוכנות וזאת כל עוד ימשכו תשלומי‬
‫עמלות נפרעים מהפוליסות שנמכרו באמצעות הסוכנות עד למועד סיום עבודתו של מר שמעוני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫*‬
‫**‬
‫‪.9‬‬
‫דן יצחקי‬
‫תפקיד‬
‫שכר**‬
‫תגמולים* בעבור שירותים‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫אחר‬
‫סה"כ‬
‫מענק‬
‫תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה שניתנו להם לאחר שנת הדיווח ולפני מועד הגשת הדוח‪ ,‬בקשר‬
‫עם כהונתם או העסקתם בשנת הדיווח ואשר לא הוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח )באלפי ‪) (₪‬תקנה‬
‫‪)21‬ב((‪ :‬אין‪.‬‬
‫ד‪3-‬‬
‫פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪ .10‬השליטה בתאגיד )תקנה ‪21‬א(‪:‬‬
‫עד ליום ‪ 31.1.2012‬הייתה בעלת השליטה בחברה מנורה מבטחים ביטוח בע"מ והחל מיום ‪ 1.2.2012‬בעלת‬
‫השליטה בתאגיד הינה "מנורה מבטחים החזקות בע"מ" המחזיקה ב‪ 100% -‬ממניות החברה‪ .‬ראה פירוט‬
‫סעיף ‪ 1.1‬בפרק א'‪.‬‬
‫‪ .11‬עסקאות עם בעל שליטה )תקנה ‪:(22‬‬
‫‪ 11.1‬בחודש ינואר ‪ 2012‬אישר דירקטוריון החברה את חידושי החוזים המשותפים בענף רכב חובה‬
‫וקטסטרופה עם מנורה מבטחים לשנת ‪) 2012‬דאז חברת האם(‪.‬‬
‫‪ 11.2‬בחודש ינואר ‪ 2012‬אישר דירקטוריון החברה את חידוש חוזה הנדסי המשותף עם מנורה מבטחים‬
‫לחוזה הנדסי לשנת ‪.2012‬‬
‫‪ 11.3‬בחודש אוגוסט ‪ 2012‬אישר דירקטוריון החברה את הסכם השירותים של החברה עם חברת מנורה‬
‫מבטחים ביטוח בע"מ )חברה אחות ודאז חברת האם(‪ ,‬במסגרת ההסכם יינתנו לחברה שירותים‬
‫שונים על ידי מנורה מבטחים ביטוח‪.‬‬
‫‪ 11.4‬בחודש אוגוסט ‪ 2012‬אישר דירקטוריון החברה את חידוש פוליסת ‪ D&O‬לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .12‬אין לחברה עסקאות על פי סעיף ‪ (4)270‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .13‬החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה )תקנה ‪:(24‬‬
‫‪ 12.1‬סעיף ‪) 24‬א(‪ :‬נכון לתאריך הדוח כל מניות החברה )‪ (100%‬מוחזקות על ידי מנורה מבטחים החזקות‬
‫בע"מ‪ ,‬חברת האם‪ ,‬אשר לה ‪ 100%‬מזכויות ההצבעה‪.‬‬
‫החברה לא הנפיקה ניירות ערך‪ .‬החברה לא התחייבה למכור מניות‪.‬‬
‫‪ 12.2‬סעיף ‪) 24‬ב(‪ :‬החזקות בעל עניין במניות או ניירות ערך אחרים של חברה מוחזקת של התאגיד‪ ,‬אם‬
‫פעילותה מהותית לפעילות התאגיד – אין‪.‬‬
‫‪ 12.3‬סעיף ‪) 24‬ד(‪ :‬לחברה אין מניות רדומות או ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש )המירים( במניות‬
‫רדו מות שהתאגיד או חברת בת או תאגיד רוכש כמשמעותו בסעיף ‪)309‬א( לחוק החברות )להלן‬
‫תאגיד רוכש( מחזיק בתאגיד בתאריך הדוח או בתאריך סמוך לו ככל שאפשר‪.‬‬
‫‪ .14‬הון רשום והון מונפק )תקנה ‪24‬א(‪ :‬נכון ליום ‪ ,31.12.2012‬הון המניות הרשום של החברה הינו ‪100,000,000‬‬
‫מניות בנות ‪ ₪ 1‬כל אחת וההון המונפק והנפרע של החברה הינו ‪ 73,941,016‬מניות רגילות בנות ‪ ₪ 1‬כל‬
‫אחת‪ ,‬המוחזקות במלואן ע"י חברת האם‪ ,‬מנורה מבטחים החזקות בע"מ‪ ,‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .15‬מרשם בעלי המניות )תקנה ‪24‬ב‪:(.‬‬
‫‪ 15.1‬מנורה החזקות )החל מיום ‪:(1.2.2013‬‬
‫ערך‬
‫נקוב‬
‫כמות‬
‫המניות‬
‫המוחזקות‬
‫כיום‬
‫שם בעל המניה‬
‫מספר‬
‫זהות או‬
‫מספר‬
‫חברה‬
‫מען‬
‫סוג‬
‫המניות‬
‫מנורה מבטחים‬
‫החזקות בע"מ‬
‫‪ 15.2‬מנורה מבטחים )בתקופת הדוח ועד ליום עד ליום ‪:(31.1.2013‬‬
‫‪73,941,016‬‬
‫‪52-000746-9‬‬
‫רח' אלנבי ‪,115‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪61008‬‬
‫רגילות‬
‫‪₪1‬‬
‫שם בעל‬
‫המניה‬
‫מספר‬
‫זהות או‬
‫מספר‬
‫חברה‬
‫מען‬
‫סוג‬
‫המניות‬
‫ערך‬
‫נקוב‬
‫כמות‬
‫המניות‬
‫המוחזקות‬
‫כיום‬
‫מנורה מבטחים‬
‫ביטוח בע"מ‬
‫‪52-004254-0‬‬
‫רח' אלנבי ‪,115‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪61008‬‬
‫רגילות‬
‫‪₪1‬‬
‫‪-‬‬
‫סכום‬
‫שטרם‬
‫שולם‬
‫עבור‬
‫מניה‬
‫‪-‬‬
‫סכום‬
‫שטרם‬
‫שולם‬
‫עבור‬
‫מניה‬
‫‪-‬‬
‫תאריך‬
‫הקצאת‬
‫המניות‬
‫כמות מניות‬
‫מוקצות‬
‫‪30.1.2013‬‬
‫‪73,941,016‬‬
‫תאריך‬
‫הקצאת‬
‫המניות‬
‫כמות מניות‬
‫מוקצות‬
‫‪26.6.2011‬‬
‫‪9,000,000‬‬
‫‪24.3.2009‬‬
‫‪16,000,000‬‬
‫‪28.9.2008‬‬
‫‪5,000,000‬‬
‫‪16.12.2007‬‬
‫‪43,941,016‬‬
‫‪73,941,016‬‬
‫ד‪4-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד‬
‫‪ .16‬מען רשום )תקנה ‪25‬א‪:(.‬‬
‫‪ 15.1‬מען רשום של החברה‪ :‬הסיבים ‪ ,23‬פתח תקווה ‪.49170‬‬
‫‪ 15.2‬כתובת הדוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ 15.3‬מס' הטלפון‪ .03 – 9258000 :‬מס' הפקס‪.03 – 9251616 :‬‬
‫‪ .17‬הדירקטורים של התאגיד )תקנה ‪:(26‬‬
‫‪.1‬‬
‫שם‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫יליד‪:‬‬
‫מען‪:‬‬
‫נתינות ‪:‬‬
‫מכהן כדירקטור מתאריך‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫התעסקות בחמש השנים‬
‫האחרונות ותאגידים בהם‬
‫משמש כדירקטור‪:‬‬
‫מנחם הרפז‬
‫יו"ר הדירקטוריון‪ .‬חבר וועדת מאזן‪ .‬אינו עובד החברה )עובד חברת‬
‫מנורה מבטחים ביטוח בע"מ(‪.‬‬
‫‪8396673‬‬
‫‪1948‬‬
‫רח' דב גרונר ‪ ,26‬תל אביב‬
‫ישראלית‬
‫‪27.12.2007‬‬
‫‪ B.S.C‬בהנדסת תעשייה וניהול בטכניון חיפה‪ M.A ,‬במנהל עסקים‬
‫אוניברסיטת ת"א‪.‬‬
‫מנהל אגף לביטוח כללי ומשנה למנכ"ל במנורה מבטחים ביטוח‬
‫בע"מ‪ .‬דירקטור בתאגיד ה"פול"‪ .‬יו"ר הדירקטוריון בכל חברות‬
‫הבנות של שומרה‪ .‬כמו כן‪ ,‬דירקטור בחברות מנורה ניהול קופות‬
‫גמל בע"מ ומנורה שירותי סוכנים בע"מ‪ ,‬אשר מיועדות לפירוק‪.‬‬
‫אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה או בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שם‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫יליד‪:‬‬
‫מען‪:‬‬
‫נתינות‪:‬‬
‫מכהן כדירקטור מתאריך‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫התעסקות בחמש השנים‬
‫האחרונות ותאגידים בהם‬
‫משמש כדירקטור‪:‬‬
‫שי קומפל‬
‫חבר דירקטוריון‪ ,‬חבר בוועדת מאזן‪ .‬אינו עובד החברה )עובד חברת‬
‫מנורה מבטחים ביטוח בע"מ(‪.‬‬
‫‪59696443‬‬
‫‪1965‬‬
‫ברזילי ‪ 8/3‬ראשון לציון‪.‬‬
‫ישראלית‪.‬‬
‫‪27.12.2007‬‬
‫רו"ח‪ ,‬תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה‪ ,‬תואר שני בכלכלה‬
‫מהאוניברסיטה העברית בירושלים‪.‬‬
‫מנהל אגף חשבות וכספים‪ ,‬משנה למנכ"ל במנורה מבטחים ביטוח‬
‫בע"מ‪ .‬מנהל כספים במנורה מבטחים החזקות בע"מ‪ .‬מכהן כדירקטור‬
‫בחברות מקבוצת מנורה מבטחים החזקות‪ ,‬דירקטור בחברת‬
‫ק‪.‬אושרה חב' לייעוץ והשקעות בע"מ‪ ,‬דירקטור באורות סוכנות‬
‫לביטוח חיים )‪ (2005‬בע"מ וחבר דירקטוריון בכל חברות הבנות של‬
‫שומרה‪.‬‬
‫אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה או בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫שם‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫יליד‪:‬‬
‫מען‪:‬‬
‫נתינות‪:‬‬
‫מכהן כדירקטור מתאריך‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫התעסקות בחמש השנים‬
‫האחרונות ותאגידים בהם‬
‫משמש כדירקטור‪:‬‬
‫יוני טל‬
‫חבר דירקטוריון‪ .‬יו"ר וועדת ‪ .SOLVENCY II‬אינו עובד החברה‪.‬‬
‫)עובד חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ(‪.‬‬
‫‪53343331‬‬
‫‪1955‬‬
‫רח' תרצה ‪ ,30‬רמת גן‬
‫ישראלית‬
‫‪27.12.2007‬‬
‫תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני בכלכלה‬
‫מאוניברסיטת בר אילן‪.‬‬
‫מנהל אגף השקעות‪ ,‬משנה למנכ"ל במנורה מבטחים ביטוח בע"מ‪.‬‬
‫מנהל השקעות ראשי במנורה מבטחים החזקות בע"מ‪ .‬מכהן‬
‫כדירקטור במספר חברות בקבוצת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ‪,‬‬
‫מנורה מבטחים פיננסיים בע"מ‪ ,‬מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ‬
‫ומשמש כחבר בתאגידי ביניים לצורך השקעה בנדל"ן בחו"ל‪.‬‬
‫דירקטור באורות סוכנות לביטוח חיים )‪ (2005‬בע"מ עד ל‪.11/2011 -‬‬
‫אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה או בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫ד‪5-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪.4‬‬
‫שם‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫יליד‪:‬‬
‫מען‪:‬‬
‫נתינות‪:‬‬
‫מכהן כדירקטור מתאריך‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫התעסקות בחמש השנים‬
‫האחרונות ותאגידים‬
‫בהם משמש כדירקטור‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫בן‪-‬גרא בר‪-‬כוכבא‬
‫חבר דירקטוריון )דח"צ(‪ ,‬יו"ר וועדת מאזן‪ ,‬חבר וועדת ביקורת‪ ,‬חבר‬
‫וועדת ‪ .SOLVENCY II‬אינו עובד החברה‪.‬‬
‫‪001577220‬‬
‫‪1942‬‬
‫רח' קרן היסוד ‪ ,16‬ראשון לציון‬
‫ישראלית‬
‫‪1.10.2008‬‬
‫תואר ראשון במדעי החברה של האוניברסיטה העברית‪ ,‬בוגר‬
‫התוכנית לקידום מנהלים‪ -‬המגמה לביטוח‪ ,‬ביה"ס למנהל עסקים‬
‫אוניברסיטת תל אביב‪.‬‬
‫דירקטור חיצוני במנורה מבטחים החזקות בע"מ ובמנורה מבטחים‬
‫ביטוח בע"מ‪ .‬דירקטור בחברת "מהדרין בע"מ" עד לדצמבר ‪.2009‬‬
‫כשירות‪:‬‬
‫בעל כשירות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית‪.‬‬
‫אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה או בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫שם‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫אורי קויאטק‬
‫חבר דירקטוריון )דח"צ(‪ ,‬יו"ר וועדת ביקורת‪ ,‬יו"ר ועדת השקעות וחבר‬
‫וועדת מאזן‪ .‬אינו עובד החברה‪.‬‬
‫‪007125362‬‬
‫‪1938‬‬
‫אופנהיימר ‪ 8‬תל אביב‬
‫ישראלית‬
‫‪1.10.2008‬‬
‫רואה חשבון )‪ .(C.P.A. Israel‬בעל תואר ראשון בחשבונאות מטעם‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‪.‬‬
‫ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫יליד‪:‬‬
‫מען‪:‬‬
‫נתינות‪:‬‬
‫מכהן כדירקטור מתאריך‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫‪.6‬‬
‫פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד‬
‫התעסקות בחמש השנים‬
‫האחרונות ותאגידים‬
‫בהם משמש כדירקטור‪:‬‬
‫דירקטור בחברות אורדל ניהול )‪ (1999‬בע"מ‪ ,‬אורדל תעשיות בע"מ‬
‫ודירקטור חיצוני במנורה מבטחים ביטוח בע"מ‪.‬‬
‫כשירות‪:‬‬
‫בעל כשירות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית‪.‬‬
‫אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה או בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫שם‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫מירי לנט שריר‬
‫חברת דירקטוריון )דח"צ(‪ ,‬חברת וועדת ביקורת‪ ,‬חברת וועדת מאזן‪.‬‬
‫אינה עובדת החברה‪.‬‬
‫‪054075239‬‬
‫‪1956‬‬
‫רח' צביה לובטקין ‪ 2‬כפר סבא‬
‫ישראלית‬
‫‪30.3.2008‬‬
‫‪ B.A‬בכלכלה‪ M.B.A ,‬התמחות במימון וחשבונאות‪ ,‬שניהם מטעם‬
‫אוניברסיטת תל אביב‪.‬‬
‫ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫יליד‪:‬‬
‫מען‪:‬‬
‫נתינות‪:‬‬
‫מכהן כדירקטור מתאריך‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫התעסקות בחמש השנים‬
‫ותאגידים‬
‫האחרונות‬
‫בהם משמש כדירקטור‪:‬‬
‫דירקטורית בבנק איגוד לישראל בע"מ‪ ,‬גפן השקעות ביומד בע"מ‪ ,‬תיא‬
‫השקעות בע"מ‪ ,‬רוזבאד נדל"ן בע"מ‪ ,‬אינטרגאמא חברה להשקעות‬
‫בע"מ ומ‪.‬א‪ .‬שריר ניהול בע"מ וחברה בועדת הכספים של עמותת‬
‫"קשת איילון"‪.‬‬
‫כשירות‪:‬‬
‫בעלת כשירות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית‪.‬‬
‫אינה בת משפחה של נושא משרה בכירה או בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫ד‪6-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪.7‬‬
‫שם‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד‬
‫ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫יליד‪:‬‬
‫מען‪:‬‬
‫נתינות‪:‬‬
‫מכהן כדירקטור מתאריך‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫ד"ר שיין חיים‬
‫חבר דירקטוריון‪ ,‬חבר בוועדות ביקורת‪ ,‬השקעות ו‪.SOLVENCY II -‬‬
‫אינו עובד החברה‪.‬‬
‫‪50305838‬‬
‫‪1950‬‬
‫שברץ ‪ ,4‬רעננה‬
‫ישראלית‬
‫‪1.3.2006‬‬
‫תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בפילוסופיה מאוניברסיטת‬
‫ת"א‪ ,‬מוסמך בפילוסופיה יהודית מאוניברסיטת ישיבה בניו יורק‬
‫ארה"ב‪ .‬דוקטור למשפטים‪.‬‬
‫התעסקות בחמש השנים‬
‫האחרונות ותאגידים‬
‫בהם משמש כדירקטור‪:‬‬
‫בעל משרד עורכי דין‪ .‬מרצה למשפטים במכללת שערי משפט‬
‫ומכללת נתניה‪ .‬דירקטור בבנק פועלי אגודת ישראל‪.‬‬
‫אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה או בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪ .18‬נושאי משרה נוספים בחברה‪ ,‬שפרטים אודותיו לא הובאו במסגרת סעיף ‪ 17‬לעיל )תקנה ‪26‬א(‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מר דן יצחקי‪ ,‬המנהל הכללי של התאגיד‬
‫ת‪.‬ז‪ ,024129496 .‬יליד ‪1969‬‬
‫מכהן כמנכ"ל התאגיד החל מיום ‪ .25.2.2010‬כיהן כדירקטור החל מיום ‪ 2.5.2010‬ועד ליום ‪.22.12.2011‬‬
‫השכלה‪ :‬תואר ראשון במנהל עסקים מטעם המכללה למנהל‪ .‬תואר שני במשפטים מטעם אוניברסיטת‬
‫בר אילן‪.‬‬
‫ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות‪ :‬מינואר ‪ 2007‬ועד לחודש ינואר ‪ 2010‬כיהן כמנהל מחוז‬
‫ירושלים במנורה מבטחים‪.‬‬
‫מר יצחקי אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מר שלמה פוקס‪ ,‬סמנכ"ל‪ ,‬מנהל מחלקת שיווק ומנהל מחוז מרכז‬
‫ת‪.‬ז‪ ,64437791 :.‬יליד ‪.1947‬‬
‫מכהן כסמנכ"ל‪ ,‬מנהל מחוז מרכז ומנהל מחלקת שיווק החל מיום ‪.1.5.2002‬‬
‫השכלה‪ :‬על תיכונית‪.‬‬
‫מר פוקס אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מר שחר בראל רו"ח‪ ,‬סמנכ"ל כספים‬
‫ת‪.‬ז‪ ,027153550 :.‬יליד ‪.1974‬‬
‫מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה וכחבר וועדת ההשקעות של החברה‪ ,‬וכן כמנהל הכספים של‬
‫חברת סיני סוכנות לביטוח החל מיום ‪ .1.1.2008‬כמו כן‪ ,‬משמש כמנכ"ל שומרה נדל"ן החל מיום‬
‫‪ .4.12.2008‬מיום ‪ 1.10.2008‬ועד ליום ‪ 27.1.2011‬שימש כמנכ"ל ארנון את וינשטוק )לשעבר סיני מורשי‬
‫חיתום(‪ ,‬וכיום משמש כסמנכ"ל הכספים‪.‬‬
‫השכלה‪ :‬רו"ח מוסמך‪.‬‬
‫מר בראל אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫גב' גפן מברך‪ -‬רדעי‪ ,‬עו"ד‪ ,‬סמנכ"ל מחלקת שירות תביעות‬
‫ת‪.‬ז‪ ,024877557 :.‬ילידת ‪.1970‬‬
‫מכהנת כמנהלת מחלקת תביעות החל מיום ‪.1.1.2006‬‬
‫השכלה‪ :‬תואר ראשון במשפטים ‪.LL.B‬‬
‫גב' מברך‪ -‬רדעי אינה בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מר ניר הרמתי‪ ,‬סמנכ"ל אקטואריה‪ ,‬ממונה בביטוח כללי )למעט ביטוח רכב חובה(‬
‫ת‪.‬ז‪ ,024068017 :.‬יליד ‪.1968‬‬
‫מכהן כאקטואר ממונה בביטוח כללי )למעט רכב חובה( החל מיום ‪.20.6.2007‬‬
‫השכלה‪ :‬תואר ראשון בסטטיסטיקה מטעם האוניברסיטה העברית‪ ,‬ותואר ושני בסטטיסטיקה עם‬
‫התמחות בלימודי אקטואריה באוניברסיטת חיפה מטעם המכון הבריטי לאקטואריה‪.‬‬
‫מר הרמתי אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫ד‪7-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד‬
‫‪.6‬‬
‫גב' שני אלקיים‪ ,‬עו"ד‪ ,‬סמנכ"ל‪ ,‬מנהלת המחלקה המשפטית ורגולציה ומזכירת החברה‬
‫ת‪.‬ז‪ ,034398289 :.‬ילידת ‪.1977‬‬
‫מכהנת כאחראית רגולציה החל מיום ‪ 1.1.2007‬וכיועצת המשפטית החל מיום ‪.12.12.2007‬‬
‫השכלה‪ :‬תואר ראשון במשפטים ‪.LL.B‬‬
‫גב' אלקיים אינה בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מר איל טולדנו‪ ,‬סמנכ"ל תחום פרט‬
‫ת‪.‬ז‪ ,025653429 :.‬יליד ‪.1974‬‬
‫מכהן כראש תחום פרט החל מיום ‪ 8‬לנובמבר ‪.2010‬‬
‫השכלה‪ :‬תואר ראשון בביטוח מטעם המסלול האקדמי של המכללה לביטוח‪.‬‬
‫ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות‪ :‬ראש תחום רכב בשומרה ממרץ ‪ 2008‬ועד לנובמבר ‪.2010‬‬
‫מר טולדנו אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הגב' יעל ליבוביץ‪ ,‬מנהלת תחום עסקי‬
‫ת‪.‬ז‪ ,57196255 :.‬ילידת ‪.1961‬‬
‫מכהנת כמנהלת תחום עסקים בשומרה החל מיום ‪.8.11.2010‬‬
‫השכלה‪ :‬תואר ראשון בסוציולוגיה‪ ,‬אנתרופולוגיה וחינוך מאוניברסיטת בר אילן‪ .‬תואר שני במנהל‬
‫עסקים וניהול משאבי אנוש מהקריה האקדמאית אונו‪.‬‬
‫ניסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות‪ :‬מספטמבר ‪ 2007‬ועד ל‪ 7.11.2010-‬כיהנה כמנהלת מחלקה‬
‫אלמנטארית במחוז סוכנויות של מנורה מבטחים‪.‬‬
‫הגב' ליבוביץ אינה בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫מר עופר חן‪ ,‬מנהל מחלקת מערכות מידע‬
‫ת‪.‬ז‪ ,57691271 :.‬יליד ‪.1962‬‬
‫מכהן כמנהל מערכות מידע ראשי החל מיום ‪.3.6.2012‬‬
‫השכלה‪ :‬תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול מאוניברסיטת ת"א‪ ,‬תואר שני במנהל עסקים‬
‫)‪.(Edinburgh Business School‬‬
‫ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות‪ :‬מ‪ 2006-‬ועד ‪ 2009‬כיהן כסמנכ"ל‪ ,‬מנהל תחום אשראי ושוק‬
‫ההון בהראל המשמר מחשבים )מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים( ומשנת ‪ 2009‬ועד לשנת ‪ 2012‬כיהן שם‬
‫כסמנכ"ל‪ ,‬מנהל תחום מערכות שירות ופיננסים‪.‬‬
‫מר חן אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪ .10‬גב' סילבי גוגאסיאן‪ ,‬מנהלת מחלקת ביטוח משנה וסיכונים מיוחדים‬
‫ת‪.‬ז‪ ,027683549 :.‬ילידת ‪.1971‬‬
‫מכהנת כמנהלת המחלקה לביטוח משנה וסיכונים מיוחדים החל מיום ‪.1.9.2007‬‬
‫השכלה‪ :‬על תיכונית מטעם המכללה לביטוח‪ ,‬גינת‪.‬‬
‫גב' גוגאסיאן אינה בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪ .11‬גב' עידית קאופמן‪ ,‬מנהלת משאבי אנוש‬
‫ת‪.‬ז‪ 059826107 :.‬ילידת ‪.1967‬‬
‫מכהנת כמנהלת משאבי אנוש החל מיום ‪7.10.2007‬‬
‫השכלה‪ :‬תואר ראשון במדעי החברה מטעם האוניברסיטה הפתוחה‪ ,‬תואר שני בניהול משאבי אנוש‬
‫מטעם שלוחת אוניברסיטת "דרבי" בישראל‪.‬‬
‫גב' קאופמן אינה בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪ .12‬גב' יעל מוסצ'י אלעזרי‪ ,‬מנהלת מחוז חיפה‪.‬‬
‫ת‪.‬ז‪ ,27296599 .‬ילידת ‪.1974‬‬
‫מכהנת כמנהלת מחוז חיפה החל מיום ‪.1.4.2011‬‬
‫השכלה‪ :‬על תיכונית מטעם המכללה לביטוח‪.‬‬
‫ניסיונה העסקי בחמש שנים האחרונות‪ :‬משנת ‪ 2006‬ועד לשנת ‪ 2010‬כיהנה כראש צוות במגדל חברה‬
‫לביטוח‪ ,‬ועד ליוני ‪ 2010‬כיהנה כראש צוות ביטוח כללי בשלמה חברה לביטוח‪.‬‬
‫גב' מוסצ'י אינה בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪ .13‬מר מאיר איליה רו"ח‪ ,‬מבקר פנים )אינו עובד החברה(‬
‫ת‪.‬ז‪ ,24664633 :.‬יליד ‪.1970‬‬
‫מכהן כמבקר הפנים של החברה החל מיום ‪.12.12.2007‬‬
‫השכלה‪ :‬רו"ח‪ ,‬מבקר פנימי מוסמך‪ B.A ,‬במנהל עסקים מהמכללה למנהל‪ M.B.A .‬תואר שני במנהל‬
‫עסקים מהמכללה למנהל‪ L.L.M .‬תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן‪.‬‬
‫ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות‪ :‬שותף במשרד רוזנבלום הולצמן רו"ח משנת ‪.2007‬‬
‫מר איליה אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫ד‪8-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד‬
‫‪ .14‬מר אברהם לוונגליק‪ ,‬ד"ר‪ ,‬אקטואר ממונה בביטוח חובה )אינו עובד החברה(‪.‬‬
‫ת‪.‬ז‪ ,15323165 :.‬יליד ‪.1948‬‬
‫מכהן כאקטואר ממונה בביטוח חובה בשומרה החל מיום ‪ ,4.10.2010‬מכח הסכם למתן שירותים עם‬
‫חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ‪.‬‬
‫השכלה‪ :‬תואר ראשון במתמטיקה מאוניברסיטת ישיבה בניו יורק‪ ,‬ארה"ב‪ .‬תואר שני ודוקטורט‬
‫במתמטיקה מאוניברסיטת ניו יורק‪ ,‬ארה"ב‪ .‬דוקטורט במתמטיקה מאוניברסיטה של העיר ניו יורק‪,‬‬
‫ארה"ב‪.‬‬
‫ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות‪ :‬מכהן כסמנכ"ל ואקטואר ראשי בחברת מנורה מבטחים החל‬
‫מיום ‪.1.10.2000‬‬
‫מר לוונגליק אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫נושאי משרה בתאגיד שסיימו את כהונתם בתקופת הדו"ח‪:‬‬
‫‪ .15‬גב' דנה הלר‪ ,‬ד"ר‪ ,PHD ,BSC ,‬כיהנה כמנהלת סיכונים )לא הייתה עובדת של החברה(‬
‫ת‪.‬ז‪ 28017531:.‬ילידת ‪.1970‬‬
‫כיהנה כמנהלת סיכונים החל מיום ‪ 15.9.2011‬מכח הסכם למתן שירותים עם חברת מנורה מבטחים‬
‫ביטוח בע"מ ועד ליום ‪.31.12.2012‬‬
‫השכלה‪ :‬תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב מטעם אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תואר שלישי במנהל‬
‫עסקים‪ -‬ניתוח כלכלי ומדיניות מטעם אוניברסיטת סטנפורד ביה"ס למנהל עסקים‪.‬‬
‫ניסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות‪ :‬משנת ‪ 2003‬ועד לשנת ‪ 2009‬כיהנה כסמנכ"לית בחברת‬
‫הייעוץ הבינלאומית ‪ NERA Economic Consulting‬ועד למינויה כמנהלת סיכונים בקבוצת מנורה‬
‫מבטחים תפקדה כיועצת עצמאית בתחומים הקשורים לניהול סיכונים ורגולציה בשוק ההון‪.‬‬
‫גב' הלר לא הייתה בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪ .16‬מר דב בר‪ -‬דוד‪ ,‬סמנכ"ל‪ ,‬מנהל מחלקת מערכות מידע‬
‫ת‪.‬ז‪ ,43454578 :.‬יליד ‪.1945‬‬
‫כיהן כסמנכ"ל‪ ,‬מנהל מחלקת מערכות מידע ראשי החל מיום ‪ 9.1.2001‬ועד ליום ‪.10.10.2012‬‬
‫השכלה‪ B.A :‬בכלכלה ומנהל עסקים מטעם אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ .‬לימודי תעודה בניתוח מערכות–‬
‫המכון לפריון העבודה‪.‬‬
‫מר בר‪ -‬דוד לא היה בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‪.‬‬
‫‪ .19‬מורשה חתימה של התאגיד )תקנה ‪26‬ב(‪:‬‬
‫לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים‪.‬‬
‫‪ .20‬רואי החשבון של החברה )תקנה ‪:(27‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬עמינדב ‪ 3‬ת"א )ראה פירוט נוסף בסעיף ‪ 9‬לפרק ב' ‪" -‬דוח הדירקטוריון"(‪.‬‬
‫‪ .21‬שינוי בתזכיר או בתקנון )תקנה ‪:(28‬‬
‫לא בוצע כל שינוי בתזכיר או בתקנון החברה בשנת הדיווח‪.‬‬
‫‪ .22‬המלצות והחלטות הדירקטורים )תקנה ‪:(29‬‬
‫‪ 21.1‬המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית‬
‫)תקנה ‪)29‬א(‪:‬‬
‫‪ 21.1.1‬תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות בדרך אחרת‪ ,‬או חלוקת מניות‬
‫הטבה ‪ -‬אין‪.‬‬
‫‪ 21.1.2‬שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד – אין‪.‬‬
‫‪ 21.1.3‬שינוי בתזכיר או בתקנון – אין‪.‬‬
‫‪ 21.1.4‬פדיון ניירות ערך בני פדיון כמשמעותם בסעיף ‪ 312‬לחוק החברות ‪ -‬אין‪.‬‬
‫‪ 21.1.5‬פדיון מוקדם של איגרות חוב ‪ -‬אין‪.‬‬
‫‪ 21.1.6‬עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק‪ ,‬בין התאגיד ובעל עניין בו‪ ,‬למעט עסקה של התאגיד עם‬
‫חברה בת שלו‪ -‬אין‪.‬‬
‫‪ 21.2‬לא התקבלו החלטות אסיפה כללית שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים בעניינים לעיל‪.‬‬
‫ד‪9-‬‬
‫פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪ 21.3‬החלטות אסיפה כללית מיוחדת‪:‬‬
‫‪ 21.3.1‬ביום ‪ 14.8.2012‬התקיימה במשרדי החברה אסיפה כללית שנתית‪ ,‬בה התקבלו ההחלטות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪ 21.3.1.1‬קבלת הדוח הכספי של החברה ליום ‪ 31.12.2011‬וכן את כל הדוחות הנלווים לדוח‬
‫הכספי )דוח עסקי התאגיד‪ ,‬דוח הדירקטוריון‪ ,‬פרטים נוספים על התאגיד‪,‬‬
‫הצהרות האקטואר והצהרות הנהלה ליום ‪ (31.12.2011‬כפי שאושרו על ידי וועדת‬
‫המאזן ביום ‪ 18.3.2012‬ועל ידי דירקטוריון החברה ביום ‪.22.3.2012‬‬
‫‪ 21.3.1.2‬הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה ‪ -‬ה"ה מר מנחם הרפז‪ ,‬מר יוני‬
‫טל‪ ,‬מר שי קומפל ומר חיים שיין‪ .‬כהונתם של הדח"צים‪ :‬ה"ה מר בר כוכבא‬
‫)כוכי( בן גרא‪ ,‬מר אורי קויאטק והגב' מירי לנט שריר‪ ,‬תימשך בהתאם להוראות‬
‫הדין‪.‬‬
‫‪ 21.3.1.3‬אישור חידוש פוליסת ‪ D&O‬לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה )פוליסה מיום‬
‫‪ ,1.8.2011‬שאושרה על ידי הדירקטוריון ביום ‪ (22.9.2011‬לאחר שאושרה על ידי‬
‫ועדת הביקורת והדירקטוריון ביום ‪.14.8.2012‬‬
‫‪ 21.3.1.4‬חידוש כהונתו של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬
‫חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ 21.3.1.5‬אישור בדבר שכרו של רואה החשבון המבקר בעד פעולות ביקורת לאחר שועדת‬
‫הביקורת בחנה כי שכר הטרחה הולם את היקף הביקורת הנדרש ונתנה המלצתה‬
‫לאשר את שכרם של הרו"ח המבקר ביום ‪.14.8.2012‬‬
‫‪ 21.3.1.6‬אישור שירותים המפורטים כשירותים נוספים שנותן רואה החשבון המבקר‬
‫לחברה ושאינם פעולת ביקורת‪ ,‬אשר לא יידרשו לגביהם אישור מראש וכן קביעה‬
‫כי השכר בעדם יהא זהה לשכר המשולם לרו"ח המבקר בעד פעולת הביקורת‪:‬‬
‫שירותים הקשורים בייעוץ מס‪ ,‬שירותים הקשורים בייעוץ סולבנסי‪ ,‬שירותים‬
‫הקשורים בייעוץ אקטואריה‪ ,EV ,‬שירותים הקשורים בסקרי סיכונים‪ ,‬שירותים‬
‫הקשורים באכיפה מנהלית‪ ,‬וכן שירותים שיידרשו מתוקף חוזרי המפקח או‬
‫הוראות הדין‪.‬‬
‫‪ .23‬החלטות החברה )תקנה ‪29‬א‪:(.‬‬
‫‪ 22.1‬אישור פעולות לפי סעיף ‪ 255‬לחוק החברות ‪ -‬אין‪.‬‬
‫‪ 22.2‬פעולה לפי סעיף ‪)254‬א( לחוק החברות ‪ -‬אין‪.‬‬
‫‪ 22.3‬עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף ‪ (1)270‬לחוק החברות‪ ,‬ובלבד שהמדובר בעסקה‬
‫חריגה‪ ,‬כהגדרתה בחוק החברות‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪ 22.4‬פטור‪ ,‬ביטוח או התחייבות לשיפוי‪ ,‬לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות‪ ,‬שבתוקף בתאריך הדוח ‪-‬‬
‫הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה מכוסים בפוליסת אחריות דירקטורים שנערכה בחברת‬
‫האם‪ ,‬מנורה מבטחים‪ .‬לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה תנאי פטור ושיפוי )ראה ביאור ‪29‬‬
‫לדוחות הכספיים(‪.‬‬
‫שומרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫________________________‬
‫דן יצחקי‬
‫מנכ"ל‬
‫________________________‬
‫מנחם הרפז‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫פ"ת‪ 19 ,‬במרץ‪2013 ,‬‬
‫ד‪10-‬‬
‫הצהרות אקטואר‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ה' ‪ -‬הצהרות אקטואר‬
‫הצהרות אקטוארים‬
‫הצהרת אקטואר ‪ -‬ענפי ביטוח כללי (למעט ענף רכב חובה)‬
‫הצהרת אקטואר ‪ -‬ענף רכב חובה‬
‫הצהרת אקטואר ‪ -‬ביטוח בריאות‬
‫ה‪1-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ה' ‪ -‬הצהרות אקטואר‬
‫הצהרת אקטואר בענפי ביטוח כללי (למעט ענף רכב חובה)‬
‫מצ"ב הצהרת אקטואר הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות‪.‬‬
‫הצהרה זו אינה כוללת את ענף רכב חובה‪ ,‬עבורו קיימת הצהרה נפרדת‪.‬‬
‫פרק א' – (הצהרת אקטואר) זהות האקטואר‬
‫נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ (להלן‪" :‬שומרה") להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב'‬
‫להלן בענפי ביטוח כללי (למעט ענף רכב חובה) עבור הדוחות הכספיים של שומרה (להלן‪" :‬ההפרשות") ליום‬
‫‪ ,31.12.2012‬כפי שמפורט להלן‪:‬‬
‫הנני עובד שומרה‪ .‬בחודש יולי ‪ 2007‬מוניתי לאקטואר ממונה בתחום ביטוח כללי (למעט ענף ביטוח חובה)‪.‬‬
‫למיטב ידיעתי‪ ,‬אינני בעל עניין ואינני מחזיק באמצעי שליטה בשומרה‪ .‬אין לי קשר עסקי עם בעל עניין‬
‫בשומרה או עם בן משפחה של בעל עניין בשומרה‪ ,‬לרבות קשרים עסקיים עם חברה בת של שומרה או עם‬
‫חברה הקשורה לשומרה‪.‬‬
‫פרק ב' – (הצהרת אקטואר) היקף חוות הדעת האקטוארית‬
‫‪ .1‬נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית‬
‫א‪.‬‬
‫לצורך חישוב ההפרשות של המבטח‪ ,‬הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח‪.‬‬
‫בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות‬
‫הכספיים‪ .‬בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני‬
‫השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים‪ .‬בחנתי את‬
‫מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי‪ ,‬וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות בסעיף ‪2‬‬
‫להלן נקבעו על ידי‪ ,‬לפי מיטב שיפוטי המקצועי‪ ,‬וזאת בכפוף להוראות‪ ,‬להנחיות ולכללים המפורטים‬
‫בסעיף ‪ 1‬לפרק ג' להלן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לצורך חישוב השייר‪ ,‬ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה בשומרה מידע בדבר הסדרי‬
‫ביטוח המשנה‪ ,‬יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה‪ .‬בחנתי על סמך‬
‫המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים‪:‬‬
‫‪ )1‬ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי ("הפול") או בגין עסקים נכנסים – לא רלוונטי‪.‬‬
‫‪ )2‬ההפרשה שחושבה עבור כל הביטוחים המשותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל (היו כאלה‬
‫עד שנת חיתום ‪ 2001‬בלבד)‪ ,‬חושבה על ידי המבטחים המובילים והועברה לידיי‪.‬‬
‫‪ )3‬לא בוצעה הפחתה בעתודות בגין האפשרות של העדר מתאם בין הענפים‪.‬‬
‫ה‪2-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ה' ‪ -‬הצהרות אקטואר‬
‫‪ .2‬נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית‬
‫ליום ‪ 31‬דצמבר ‪2012‬‬
‫ברוטו (אלפי ‪)₪‬‬
‫שייר (אלפי ‪)₪‬‬
‫א‪ .1.‬הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות מהן‬
‫(כולל הפרשה לתביעות שעליהן המבטח טרם קיבל דיווח)‬
‫א)‪ .‬ענפים סטטיסטיים‪:‬‬
‫ביטוח רכב מנועי – רכוש (עצמי וצד שלישי)‬
‫ביטוח מקיף לדירות‬
‫ביטוח מפני אחריות מעבידים‬
‫ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי‬
‫ביטוח מקיף לבתי עסק‬
‫סה"כ ענפים סטטיסטיים‬
‫ב)‪ .‬ענפים שאינם סטטיסטיים‬
‫(‪)1‬‬
‫סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים‬
‫‪59,511‬‬
‫‪4,585‬‬
‫‪15,183‬‬
‫‪19,543‬‬
‫‪6,372‬‬
‫‪105,194‬‬
‫‪59,350‬‬
‫‪1,829‬‬
‫‪13,690‬‬
‫‪13,406‬‬
‫‪3,391‬‬
‫‪91,666‬‬
‫‪1,122‬‬
‫‪160‬‬
‫‪106,316‬‬
‫‪91,826‬‬
‫(‪)2‬‬
‫א‪ .2.‬הוצאות עקיפות‬
‫סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטים‬
‫‪1,539‬‬
‫א‪ .3.‬הפרשה לפרמיה בחסר‪:‬‬
‫ביטוח רכב מנועי – רכוש (עצמי וצד שלישי)‬
‫ביטוח מקיף לדירות‬
‫לא נדרש להצהיר‬
‫לא נדרש להצהיר‬
‫‪1,539‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫סה"כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר‬
‫‪107,855‬‬
‫המחושבות לפי הערכה אקטוארית‬
‫‪93,365‬‬
‫(‪ )1‬ענפים שאינם סטטיסטיים‪ :‬ביטוח הנדסי‪ ,‬ביטוח קבלנים‪ ,‬ביטוח יהלומים‪ ,‬הגנה משפטית‪.‬‬
‫(‪ )2‬ההפרשה להוצאות עקיפות הינה עבור כל שנות החיתום‪.‬‬
‫ה‪3-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ה' ‪ -‬הצהרות אקטואר‬
‫פרק ג' – (הצהרת אקטואר) חוות הדעת‬
‫אני מצהיר ומאשר כי בענפים הבאים (כהגדרתם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח)‪ ,‬התשמ"ה ‪-‬‬
‫‪:)1985‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח רכב מנועי ‪ -‬רכוש (עצמי וצד שלישי) ‪ -‬סעיף ‪(1‬א)(‪.)9‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח מקיף לדירות ‪ -‬סעיף ‪(1‬א)(‪.)12‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח מפני אחריות מעבידים ‪ -‬סעיף ‪(1‬א)(‪.)7‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי ‪ -‬סעיף ‪(1‬א)(‪.)14‬‬
‫‪‬‬
‫ביטוח מקיף לבתי עסק ‪ -‬סעיף ‪(1‬א)(‪.)12‬‬
‫‪ . 1‬הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות‪ ,‬להנחיות ולכללים המפורטים להלן‪,‬‬
‫והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח‪ ,‬התשמ"א – ‪ 1981‬והתקנות לפיו;‬
‫ב‪.‬‬
‫הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;‬
‫ג‪.‬‬
‫כללים אקטוארים מקובלים‪.‬‬
‫‪ . 2‬לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב'‪ ,‬הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים‪ ,‬וכי‬
‫ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי‪.‬‬
‫‪ . 3‬ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי‪ ,‬לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם להוראות‪,‬‬
‫להנחיות ולכללים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫‪ . 4‬ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף ‪.2‬א‪)1.‬א) בגין הענפים הסטטיסטים‪ :‬ביטוח רכב מנועי ‪ -‬רכוש‪ ,‬ביטוח‬
‫מקיף לדירות‪ ,‬ביטוח מפני אחריות מעבידים‪ ,‬ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי‪ ,‬ביטוח מקיף לבתי‬
‫עסק ‪ -‬מהוות‪ ,‬לפי מיטב ידיעתי והערכתי‪ ,‬רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות‬
‫התלויות‪ ,‬המוגדרות לעיל‪ ,‬בכל ענף סטטיסטי שפורט בנפרד‪ ,‬כתוקפם ביום הדוח הכספי‪.‬‬
‫‪ . 5‬סך ההפרשות המפורט בפרק ב' סעיף ‪.2‬א‪)1.‬ב) מהווה‪ ,‬לפי מיטב ידיעתי והערכתי‪ ,‬רזרבה הולמת לכיסוי‬
‫התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים הסטטיסטים והלא סטטיסטים במקובץ‪ ,‬כתוקפם‬
‫ביום הדוח הכספי‪.‬‬
‫‪ . 6‬ההפרשה המפורטת בפרק ב' סעיף ‪.2‬א‪ )2.‬מהווה‪ ,‬לפי מיטב ידיעתי והערכתי‪ ,‬רזרבה הולמת לכיסוי‬
‫התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות עבור פוליסות שהונפקו בכל שנות החיתום‪,‬‬
‫כתוקפם ביום הדוח הכספי‪.‬‬
‫‪ . 7‬ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף ‪.2‬א‪ )3.‬מהוות‪ ,‬לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה‪ ,‬הולמת לכיסוי‬
‫התחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר ברמת השייר (ככל שקיימת פרמיה בחסר) בענפים שפורטו‪,‬‬
‫כתוקפם ביום הדוח הכספי‪.‬‬
‫ה‪4-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ה' ‪ -‬הצהרות אקטואר‬
‫פרק ד' – (הצהרת אקטואר) הערות והבהרות‬
‫‪ .1‬בשנת ‪ 2010‬פרסמה אגודת האקטוארים תקן להערכה אקטוארית לתביעות תלויות‪ ,‬כולל עקרונות וכללי‬
‫מקצוע בנוגע להערכת התביעות התלויות‪ ,‬לרבות התייחסות להיוון‪ ,‬תיעוד‪ ,‬גילוי והצהרת האקטואר‬
‫לגבי עתודות אלו‪ .‬ההערכות האקטואריות מבוססות על העקרונות וכללי מקצוע אלו‪.‬‬
‫‪ .2‬בענפים הבאים לא בוצעה הערכה אקטוארית בשל העדר מובהקות סטטיסטית‪:‬‬
‫ביטוח הנדסי‪ ,‬ביטוח קבלנים‪ ,‬ביטוח יהלומים‪ ,‬הגנה משפטית ‪ -‬בענפים אלו העתודה התבססה על פי‬
‫הערכת מחלקת התביעות בחברה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לגבי תביעות מפוליסות "ביטוח משותף"‪ ,‬עד שנת ‪ 2001‬בלבד‪ ,‬התקבלו נתונים כספיים מהחברות‬
‫המובילות שהינן מנורה מבטחים ביטוח בע"מ‪ ,‬הדר חברה לביטוח בע"מ‪ ,‬אריה חברה לביטוח בע"מ‬
‫(להלן‪" :‬החברות המובילות")‪.‬‬
‫‪19/03/2013‬‬
‫תאריך‬
‫ניר הרמתי‬
‫אקטואר ביטוח כללי‬
‫שם האקטואר‬
‫תפקיד‬
‫סוף הצהרת אקטואר ‪ -‬ביטוח כללי (למעט ביטוח רכב חובה)‬
‫ה‪5-‬‬
‫חתימה‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ה' ‪ -‬הצהרות אקטואר‬
‫הצהרת האקטואר ‪ -‬ענף רכב חובה‬
‫מצ"ב הצהרת אקטואר בענף רכב חובה בלבד הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות‪.‬‬
‫פרק א' – (הצהרת אקטואר) זהות האקטואר‬
‫נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ (להלן‪" :‬שומרה") להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב'‬
‫להלן‪ ,‬בענף ביטוח רכב חובה עבור הדוחות הכספיים של שומרה (להלן‪" :‬ההפרשות") ליום ‪ ,31.12.2012‬כפי‬
‫שמפורט להלן‪.‬‬
‫הריני עובד של חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ומשמש כאקטואר ראשי בחברה זו החל מינואר ‪.2001‬‬
‫החל מאוגוסט ‪ 2010‬מוניתי לתפקיד אקטואר ממונה בענף רכב חובה בשומרה‪.‬‬
‫למיטב ידיעתי אין לי קשרים עסקיים אחרים עם אף אחד מהמבטחים הנ"ל ולא עם בן משפחה של בעל עניין‬
‫אצל המבטחים הנ"ל‪ ,‬ולא עם חברה הקשורה למבטחים הנ"ל או גורם אחר המספק שירותים למבטחים הנ"ל‪.‬‬
‫פרק ב' – (הצהרת אקטואר) היקף חוות הדעת האקטוארית‬
‫‪.1‬‬
‫נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לצורך חישוב ההפרשות של המבטח‪ ,‬הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח‪ .‬בקשותיי‬
‫לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים‪ .‬בחנתי‬
‫את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס‬
‫הדוח ולנתוני השנים הקודמות‪.‬‬
‫במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים‪ .‬בחנתי את‬
‫מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם‪.‬‬
‫ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי‪ ,‬וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות בסעיף ‪2‬‬
‫להלן נקבעו על ידי‪ ,‬לפי מיטב שיפוטי המקצועי‪ ,‬וזאת בכפוף להוראות‪ ,‬להנחיות ולכללים המפורטים‬
‫בסעיף ‪ 1‬לפרק ג' להלן‪.‬‬
‫לצורך חישוב השייר‪ ,‬ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי‬
‫ביטוח המשנה של המבטח‪ ,‬יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה‪.‬‬
‫בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות‪.‬‬
‫בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי (להלן ‪" -‬הפול")‪ ,‬נעשתה תוך התבססות על חישוב‬
‫שנעשה ע"י אקטואר ה"פול"‪.‬‬
‫ב‪ .‬אין לחברה ביטוחים משותפים עם חברות אחרות בענף רכב חובה‪.‬‬
‫ג‪ .‬לא בוצעה הפחתה בעתודות בגין האפשרות של העדר מתאם בין הענפים‪.‬‬
‫ה‪6-‬‬
‫פרק ה' ‪ -‬הצהרות אקטואר‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪ .2‬נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית‬
‫ליום ‪ 31‬דצמבר ‪2012‬‬
‫ברוטו (אלפי ‪)₪‬‬
‫שייר (אלפי ‪)₪‬‬
‫א‪ .1.‬הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות‬
‫הנובעות מהן (כולל הפרשה לתביעות שעליהן‬
‫המבטח טרם קיבל דיווח)‬
‫ענפים סטטיסטיים‪:‬‬
‫רכב חובה‬
‫‪738,509‬‬
‫‪662,467‬‬
‫סה"כ ענפים סטטיסטיים‬
‫‪738,509‬‬
‫‪662,467‬‬
‫ענפים שאינם סטטיסטיים‬
‫‪738,509‬‬
‫סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים‬
‫א‪ .2.‬הוצאות עקיפות‬
‫רכב חובה‬
‫א‪ .3.‬הפרשה לפרמיה בחסר‪:‬‬
‫רכב חובה‬
‫‪20,054‬‬
‫‪662,467‬‬
‫‪20,054‬‬
‫‪0‬‬
‫סה"כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר‬
‫‪758,563‬‬
‫המחושבות לפי הערכה אקטוארית‬
‫ה‪7-‬‬
‫‪682,521‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ה' ‪ -‬הצהרות אקטואר‬
‫פרק ג' – (הצהרת אקטואר) חוות הדעת‬
‫אני מצהיר ומאשר כי בענף רכב חובה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות‪ ,‬להנחיות ולכללים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי‪:‬‬
‫א‪ .‬הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח‪ ,‬התשמ"א – ‪ 1981‬והתקנות לפיו;‬
‫ב‪ .‬הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;‬
‫ג‪ .‬כללים אקטוארים מקובלים‪.‬‬
‫לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב'‪ ,‬הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים‪,‬‬
‫וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי‪.‬‬
‫ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי‪ ,‬לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם‬
‫להוראות‪ ,‬להנחיות ולכללים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף ‪.2‬א‪ ,1.‬בגין הענף הסטטיסטי (רכב חובה) מהוות לפי מיטב‬
‫ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות המוגדרות לעיל‪,‬‬
‫בענף הסטטיסטי‪ ,‬כתוקפם ביום הדוח הכספי‪.‬‬
‫סך ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף ‪.2‬א‪ 1.‬מהווה‪ ,‬לפי מיטב ידיעתי והערכתי‪ ,‬רזרבה הולמת‬
‫לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים הסטטיסטים והלא סטטיסטים במקובץ‪,‬‬
‫כתוקפם ביום הדוח הכספי‪.‬‬
‫ההפרשה המפורטת בפרק ב' סעיף ‪.2‬א‪ 2.‬מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי‬
‫התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב תביעות עבור כל שנות החיתום‪ ,‬כתוקפם ביום‬
‫הדוח הכספי‪.‬‬
‫ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף ‪.2‬א‪ 3.‬מהוות‪ ,‬לפי מיטב ידיעתי והערכתי‪ ,‬רזרבה הולמת לכיסוי‬
‫התחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר ברמת השייר (ככל שקיימת פרמיה בחסר) בענפים שפורטו‪,‬‬
‫כתוקפם ביום הדוח הכספי‪.‬‬
‫פרק ד' – (הצהרת אקטואר) הערות והבהרות‬
‫‪.1‬‬
‫בשנת ‪ 2010‬פרסמה אגודת האקטוארים תקן להערכה אקטוארית לתביעות תלויות‪ ,‬כולל עקרונות‬
‫וכללי מקצוע בנוגע להערכת התביעות התלויות‪ ,‬לרבות התייחסות להיוון‪ ,‬תיעוד‪ ,‬גילוי והצהרת‬
‫האקטואר לגבי עתודות אלו‪ .‬ההערכות האקטואריות מבוססות על העקרונות וכללי מקצוע אלו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫החל מהמאזן השנתי של שנת ‪ 2009‬נעשה שימוש במודל ‪ )Bornhuetter-Ferguson( BF‬לחישוב‬
‫העתודה ברכב חובה‪ ,‬לפיו העתודה‪ ,‬עבור שנות החיתום המאוחרות יותר‪ ,‬מחושבת על ידי שקלול‬
‫של העלות הסופית המחושבת על סמך ניסיון החברה בלבד עם העלות המתקבלת על ידי שימוש‬
‫בפרמיית הסיכון עליה המליץ ה‪ .ISO-‬החל משנת ‪ ,2010‬לאחר החלפת ה – ‪ ISO‬על ידי חברת רון‬
‫בינה הסתמכנו גם על פרמיית הסיכון שחישבה חברת רון בינה‪ .‬המשקל של ניסיון החברה גודל ככל‬
‫שצפויה פחות התפתחות בעתיד‪ ,‬בהתאם לשיטת ה‪ .BF -‬מאחר שתיק החברה גדל והפך ליותר אמין‪,‬‬
‫המשקולות שונו השנה לתת יותר משקל לניסיון החברה מבעבר‪.‬‬
‫‪19/03/2013‬‬
‫תאריך‬
‫ד"ר לוונגליק אברהם‬
‫אקטואר ממונה רכב חובה‬
‫שם האקטואר‬
‫תפקיד‬
‫סוף הצהרת אקטואר ‪ -‬ביטוח רכב חובה‬
‫ה‪8-‬‬
‫חתימה‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ה' ‪ -‬הצהרות אקטואר‬
‫הצהרת אקטואר ‪ -‬ביטוח בריאות‬
‫מצ"ב הצהרת אקטואר הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות‪.‬‬
‫פרק א' ‪( -‬הצהרת אקטואר) זהות האקטואר‬
‫נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ (להלן‪" :‬שומרה") להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב'‬
‫להלן בביטוח בריאות עבור הדוחות הכספיים של שומרה (להלן‪" :‬ההפרשות") ליום ‪ ,31.12.2012‬כפי שמפורט‬
‫להלן‪.‬‬
‫הנני עובד שומרה‪ .‬בחודש מרץ ‪ 2005‬מוניתי לאקטואר ממונה בתחום ביטוח כללי (למעט ענף ביטוח חובה)‪.‬‬
‫למיטב ידיעתי‪ ,‬אינני בעל עניין ואינני מחזיק באמצעי שליטה בשומרה‪ .‬אין לי קשר עסקי עם בעל עניין‬
‫בשומרה או עם בן משפחה של בעל עניין בשומרה‪ ,‬לרבות קשרים עסקיים עם חברה בת של שומרה או עם‬
‫חברה הקשורה לשומרה‪.‬‬
‫פרק ב' ‪( -‬הצהרת אקטואר) היקף חוות הדעת האקטוארית‬
‫‪ .1‬היקף חוות הדעת האקטוארית‬
‫א‪.‬‬
‫לצורך חישוב ההפרשות של המבטח‪ ,‬הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח‪.‬‬
‫בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות‬
‫הכספיים‪ .‬בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני‬
‫השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים‪ .‬בחנתי את‬
‫מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי‪ ,‬וכן השיטות להערכת ההפרשות בענפים המפורטים‬
‫להלן נקבעו על ידי‪ ,‬לפי מיטב שיפוטי המקצועי‪ ,‬וזאת בכפוף להוראות‪ ,‬להנחיות ולכללים‬
‫המפורטים בסעיף ‪ 1‬לפרק ג' להלן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לצורך חישוב השייר‪ ,‬ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי‬
‫ביטוח המשנה של המבטח‪ ,‬יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה‪.‬‬
‫בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫הפרשה שחושבה בגין עסקים נכנסים – אין לחברה עסקים נכנסים‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫הפרשה שחושבה עבור תת ענף תאונות אישיות‪ ,‬תת ענף בו לחברה פוליסות משותפות‬
‫שמקורן בביטוחים קבוצתיים (שנערכו עד שנת ‪ 2000‬בלבד)‪ ,‬הוערכה על ידי המבטחים‬
‫המובילים והועברה לידיי‪.‬‬
‫ה‪9-‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ה' ‪ -‬הצהרות אקטואר‬
‫‪ .2‬נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית‬
‫ליום ‪ 31‬דצמבר ‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ברוטו‬
‫שייר‬
‫א‪ .1.‬הפרשה לתביעות תלויות (תביעות שאירעו אך טרם‬
‫שולמו במלואן‪ ,‬בין אם אושרו ובין אם לאו) וההוצאות‬
‫הישירות הנובעות מהן (כולל הפרשה לתביעות שעליהן‬
‫המבטח טרם קיבל דיווח)‬
‫א)‪ .‬תת ענף הבריאות תאונות אישיות‪:‬‬
‫ביטוחי פרט‬
‫ביטוח קבוצתי‬
‫סה"כ תת ענף הבריאות תאונות אישיות‬
‫א‪ .2.‬הפרשה להוצאות עקיפות ליישוב התביעות‬
‫ביטוחי פרט‬
‫ביטוח קבוצתי‬
‫‪2,219‬‬
‫‪78‬‬
‫‪366‬‬
‫‪78‬‬
‫‪2,297‬‬
‫‪444‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫א‪ 3.‬הפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח‬
‫הפרשה בגין פרמיה בחסר‬
‫סה"כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר‬
‫המחושבות לפי הערכה אקטוארית‬
‫‪40‬‬
‫‪0‬‬
‫לא נדרש להצהיר‬
‫‪0‬‬
‫‪2,337‬‬
‫‪484‬‬
‫(‪ )1‬ההפרשה להוצאות עקיפות הינה עבור כל שנות החיתום‪.‬‬
‫(‪ )2‬ללא הפרשה להוצאות עקיפות מכיוון וניהול התביעות אינו מתבצע בחברה‪.‬‬
‫א‪ .4.‬לא בוצעה הפרשה בגין השתתפות ברווחים ‪ -‬הנ"ל לא נמצא בתנאי הפוליסות‪.‬‬
‫ה‪10-‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫פרק ה' ‪ -‬הצהרות אקטואר‬
‫פרק ג' (הצהרת אקטואר) ‪ -‬חוות הדעת‬
‫אני מצהיר ומאשר כי בתת ענף הביטוח תאונות אישיות‪:‬‬
‫‪ . 1‬הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות‪ ,‬להנחיות ולכללים המפורטים להלן‪,‬‬
‫והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח‪ ,‬התשמ"א ‪ 1981 -‬והתקנות לפיו;‬
‫ב‪.‬‬
‫הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;‬
‫ג‪.‬‬
‫כללים אקטוארים מקובלים‪.‬‬
‫‪ . 2‬לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב'‪ ,‬הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים‪ ,‬וכי‬
‫ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי‪.‬‬
‫‪ . 3‬ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי‪ ,‬לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם להוראות‪,‬‬
‫להנחיות ולכללים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫‪ . 4‬ההפרשות המפורטות בפרק ב' מהוות‪ ,‬לפי מיטב ידיעתי והערכתי‪ ,‬רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות‬
‫המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח בריאות השייכים לתתי ענפי הבריאות שפורטו לעיל‪ ,‬כתוקפם‬
‫ביום הדוח הכספי‪.‬‬
‫פרק ד' (הצהרת אקטואר) ‪ -‬הערות והבהרות‬
‫‪ .2‬בשנת ‪ 2010‬פרסמה אגודת האקטוארים תקן להערכה אקטוארית לתביעות תלויות‪ ,‬כולל עקרונות וכללי‬
‫מקצוע בנוגע להערכת התביעות התלויות‪ ,‬לרבות התייחסות להיוון‪ ,‬תיעוד‪ ,‬גילוי והצהרת האקטואר‬
‫לגבי עתודות אלו‪ .‬ההערכות האקטואריות מבוססות על העקרונות וכללי מקצוע אלו‪.‬‬
‫‪ .3‬לגבי תביעות מפוליסות בתת הענף תאונות אישיות ‪ -‬ביטוחים קבוצתיים ("ביטוח משותף"‪ ,‬עד שנת ‪2000‬‬
‫בלבד) התקבלו נתונים כספיים מהחברות המובילות שהינן מגדל חברה לביטוח בע"מ ודקלה חברה‬
‫לביטוח בע"מ (להלן‪" :‬החברות המובילות")‪.‬‬
‫‪19/03/2013‬‬
‫אקטואר ביטוח בריאות‬
‫ניר הרמתי‬
‫תאריך‬
‫תפקיד‬
‫שם האקטואר‬
‫סוף הצהרת אקטואר בריאות‬
‫ה‪11-‬‬
‫חתימה‬