קטלוג ספרים תשע;quot&ד

‫קטלוג ספרים תשע"ד‬
‫שם הספר‬
‫שם המחבר‬
‫נושא הספר‬
‫אבני המשפט‬
‫אהבת כלולותיך‬
‫אהלים‬
‫אור הרזים‬
‫אור לנתיבתי‬
‫אורות האמונה‬
‫אורות התורה‬
‫אורחות צדיקים‬
‫אחרית השנים‬
‫אמרות טהורות‬
‫אשרי תמימי דרך (קונטרס)‬
‫ברכת מרום‬
‫בשפולי גלימתו‬
‫דובר ישרים‬
‫דודי לצבי‬
‫דורשי ציון בפועל‬
‫דיני הבית המשותף‬
‫דיני עבודה במשפט העברי‬
‫דרכי משה‪ -‬דרך הקודש‬
‫דרכי משה‪ -‬דרכי הקנינים‬
‫דרשות אל עמי‬
‫דרשות הרי”ם‬
‫האמונות והדעות‬
‫ההוה בצל העבר‬
‫החסידות וארץ ישראל‬
‫הלוח העברי‬
‫הליכה כהלכה (קונטרס)‬
‫הלכה ברורה‪ ,‬תלמוד בבלי עם הלכה ברורה‬
‫הרב בנימין דריין‬
‫אלירן חביב‬
‫הגרי"ל דיסקין‬
‫הרב דוד כהן‬
‫הרצי”ה קוק‬
‫הראי”ה קוק‬
‫הראי”ה קוק‬
‫שיעורים שבשולחן ערוך חושן משפט‬
‫גיל הקמת המשפחה ע”פ תורת ישראל‬
‫מס' פסחים והל' פסח‬
‫פירושים לעץ החיים‬
‫כרכים‬
‫עם הרצאת הרב‬
‫מרן האדר”ת‬
‫הרב יעקב משה חרל”פ‬
‫הרב דוד כהן (הנזיר)‬
‫הרב יעקב משה חרל”פ‬
‫צבי קפלן‬
‫הרב שחור‬
‫הרב דוד כהן‬
‫יצחק אלפסי‬
‫הרב אפרים קורנגוט‬
‫ד”ר שילם ורהפטיג‬
‫הרב משה אביגדור עמיאל‬
‫הרב משה אביגדור עמיאל‬
‫הרב משה אביגדור עמיאל‬
‫הרב מרדכי יעקב גאלינקין‬
‫רס"ג‬
‫יוסף גורקה‬
‫הרב יצחק אלפסי‬
‫דוד שפיצר‬
‫מכון הלכה ברורה‬
‫מצוות וידוי מעשרות‬
‫מכתבים ומאמרים‬
‫הסכמות ומכתבים‬
‫עיונים במשנת הראי”ה קוק‬
‫על חומש בראשית‬
‫קובץ מכתבים ואגרות‬
‫אישים תורניים תומכי הציונות (‪)1006‬‬
‫בנתיבות התלמוד‬
‫בנתיבות התלמוד‬
‫דרשות למועדי השנה‬
‫דרשות‬
‫עם ביאור הרב הנזיר‬
‫יחס החסידות לדורותיה לא”י ותולדות‬
‫כללי קביעת השנה והמועדים‬
‫מדריך הלכתי למטייל‬
‫ברכות‬
‫סוכה‬
‫מגילה‬
‫ראש השנה‬
‫ביצה‬
‫מועד קטן‬
‫חגיגה‬
‫תענית‬
‫שבת‬
‫בבא קמא‬
‫בבא מציעא‬
‫בבא בתרא‬
‫פסחים‬
‫מכות‬
‫שבועות‬
‫עבודה זרה‬
‫גיטין‬
‫רח' דוד החזן ‪ ,10‬שכונת הבוכרים ת‪ .‬ד‪ ,41108 .‬ירושלים‬
‫טל' ‪ ,02-5400020‬נייד‪ ,052-3855785 -‬פקס ‪02-5823815 -‬‬
‫‪-1-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2‬כ"כ‬
‫מחיר‬
‫‪40‬‬
‫‪36‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ 26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ 7‬‬
‫‪30‬‬
‫‪36‬‬
‫‪55‬‬
‫‪50 ‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40 ‬‬
‫‪160‬‬
‫‪120‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪20‬‬
‫‪105 ‬‬
‫‪40‬‬
‫‪80‬‬
‫‪42 ‬‬
‫‪15 ‬‬
‫‪165‬‬
‫‪123‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪123‬‬
‫‪123‬‬
‫‪123‬‬
‫‪98‬‬
‫‪185‬‬
‫‪165‬‬
‫‪185‬‬
‫‪170‬‬
‫‪165‬‬
‫‪98‬‬
‫‪123‬‬
‫‪165‬‬
‫‪165‬‬
‫קטלוג ספרים תשע"ד‬
‫קידושין‬
‫סנהדרין‬
‫כתובות‬
‫סוטה‬
‫נדרים‬
‫יומא‬
‫הוריות‬
‫שו"ע עם הלכה פסוקה חלק א‪-‬ב בכרך אחד‪,‬‬
‫או חלק ב’ בלבד עם הוספות‬
‫הלכה פסוקה‬
‫הלכות דיינים‬
‫המידות לחקר ההלכה‬
‫הרבנות הראשית לישראל‬
‫הרבנות והקהילות בצרפת ובצפון אפריקה‬
‫התנצצות אורו של משיח‬
‫והסנה איננו אוכל‬
‫זכו‪ -‬שכינה בינהם‬
‫חוג הראי”ה‬
‫חומש אריאל‬
‫חומש שיח תורה‬
‫חזון הגאולה‬
‫חזון הצמחונות והשלום‬
‫חיים בצל המוות‬
‫חיים של יצירה‬
‫חייתו ארץ‬
‫חפץ חיים ‪ -‬תולדות ימי חייו‬
‫הרב משה אביגדור עמיאל‬
‫הראי”ה קוק‬
‫הרב דוד הכהן (הנזיר)‬
‫ח‪ .‬בת ישראל‬
‫יוחאי רודיק‬
‫הרב מנחם סליי‬
‫הרב כץ‬
‫חקרי ארץ ישראל‬
‫טוב ראי‪ ,‬ע"ס התלמוד‬
‫הרב יצחק אלפסי‬
‫הראי”ה קוק‬
‫טוב ראי‬
‫טור שו”ע נדה ומקוואות‬
‫יסודות אמונת ישראל‬
‫ישלח ממרום‬
‫כוזרי המבואר‬
‫כור המבחן‬
‫לחיים בירושלים‬
‫הראי"ה קוק‬
‫הרב זאב זלצר‬
‫הרב דוד כהן‬
‫הרב יעקב משה חרל”פ‬
‫תולדותיה‪ ,‬פעולותיה ומעמדה‬
‫דר’ נפתלי אילתי‬
‫הרב דוד כהן (הנזיר)‬
‫הרב משה דוד רוזן‬
‫הרב דוד כהן (הנזיר)‬
‫הרב דוד הכהן (הנזיר)‬
‫לילא דכלא (קונטרס)‬
‫מאורות מעולם התורה‬
‫מאורות בחסידות‬
‫מאמרי הראי"ה‬
‫מגילת מלחמה ושלום‬
‫מונחי רש”י‬
‫מי מנוחות‬
‫הרב נחמן כהנא‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫זכרונות רבה של רומניה‬
‫שיעור באורות הקודש‬
‫בראשית ‪ -‬שמות ‪ 7‬כרכים‬
‫לקט ממשנת הראי”ה‬
‫זכרונות‬
‫ישיבת מרכז הרב לדורותיה‬
‫מעמד בעלי חיים בתורת ישראל‬
‫תולדותיו ופועליו של החפץ חיים‬
‫מאמרים בעניני א”י בהביטים שונים‬
‫ברכות‪ ,‬שבת עירובין‪ ,‬ביצה מגילה‪ ,‬כתובות‪,‬‬
‫קידושין‪ ,‬יבמות‪ ,‬סוטה‪ ,‬בבא קמא‬
‫כרך חדש‬
‫עם סיכומי השיטות וליקוטי פסקים‬
‫ע”פ ספר הכוזרי‬
‫חלופי אגרות עם הרב לייב שחור‬
‫עם ביאור הרב הנזיר‬
‫שו”ת חזרה ביו”ד‬
‫קובץ לבירור עניינה של ירושלים לדורינו‬
‫הרב רוזנברג‬
‫הרב יצחק אלפסי‬
‫הרב יצחק אלפסי‬
‫הראי"ה קוק‬
‫הרב דוד כהן‬
‫הרב חיים שלום סגל‬
‫‪142‬‬
‫‪142‬‬
‫‪165‬‬
‫‪123‬‬
‫‪155‬‬
‫‪130‬‬
‫‪123‬‬
‫‪80 ‬‬
‫‪80‬‬
‫כ"כ‬
‫‪ 2‬כרכים ‪96 ‬‬
‫‪36‬‬
‫‪18‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪25‬‬
‫כריכה רכה ‪32‬‬
‫‪40‬‬
‫כ' קשה‬
‫‪42‬‬
‫‪42 ‬‬
‫כ"כ‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫רח' דוד החזן ‪ ,10‬שכונת הבוכרים ת‪ .‬ד‪ ,41108 .‬ירושלים‬
‫טל' ‪ ,02-5400020‬נייד‪ ,052-3855785 -‬פקס ‪02-5823815 -‬‬
‫‪-2-‬‬
‫‪45‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪30‬‬
‫‪200 ‬‬
‫‪130‬‬
‫‪42‬‬
‫‪12 ‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫‪55‬‬
‫‪18 ‬‬
‫‪55‬‬
‫זוהר לליל חג השבועות‬
‫תולדות אישים‬
‫תולרות אישים‬
‫לקט מונחי ולשונות רש”י‬
‫ביאור התוספות על מסכתות‪ :‬ברכות‪,‬‬
‫ביצה‪ ,‬מגילה‪ ,‬חגיגה; פסחים; ראש השנה‬
‫וסוכה;יומא; יבמות חלק ב'; כתובות חלק‬
‫א'; גיטין;קידושין ומכות; בבא קמא חלק‬
‫א'; בבא מציעא חלק ב'; בבא בתרא חלק‬
‫א'; שבועות; שבת א'‪ ,‬סנהדרין א'‪ ,‬זבחים‬
‫ה'‪ ,‬חולין ; תענית‪ ,‬סוטה‪ ,‬נדה א'; באנגלית‪:‬‬
‫ברכות‪.‬‬
‫‪195‬‬
‫‪100‬‬
‫‪32 ‬‬
‫‪18 ‬‬
‫‪30‬‬
‫‪52 ‬‬
‫‪12‬‬
‫כ"כ‬
‫‪42‬‬
‫קטלוג ספרים תשע"ד‬
‫מי מרום‬
‫מי מרום‬
‫מי מרום‪-‬הגדה‬
‫מכתבי מרום‬
‫מנעי עיניך מדמעה‬
‫מסכת כלה רבתי והברייתות‬
‫מעיני המקרא‬
‫מפתח הרמב"ם‬
‫משנת נזיר‬
‫משפט המלוכה‬
‫נגלות ונסתרות ביהדות‬
‫נזיר אחיו‬
‫ניצני ארץ‬
‫סדר רב עמרם גאון‬
‫סידור ר' שבתאי סופר מפרמישלא‬
‫סידור שיח שלום‬
‫סם החיים‬
‫סנהדרי גדולה‬
‫ספר בראשית‬
‫עזר אל עמי‬
‫עזר אל עמי‬
‫עזר אל עמי‬
‫עזר אל עמי‬
‫עיטור סופרים‬
‫עין איה‬
‫ערי נחלתנו‬
‫פניני הוראה‬
‫ציפורי‬
‫קדושת ישראל‬
‫קול הנבואה‬
‫קל”ח פתחי חכמה לרמח”ל‬
‫ר’ נחום הצדיק‬
‫רשימות לב‬
‫שבט מיהודה‬
‫שו”ת אריאל‬
‫שו”ת בנין אריאל‬
‫שיח אבות‬
‫שערי צדק‬
‫תורה והלכה‬
‫תורת הראשונים על מסכת נזיר‬
‫תורת חכם‬
‫תורת נזיר‬
‫כרכים בודדים‬
‫סט שלם‬
‫הרב יעקב משה חרל”פ‬
‫הרב יעקב משה חרל”פ‬
‫הרב יעקב משה חרל”פ‬
‫הרב יעקב משה חרל”פ‬
‫‪18‬‬
‫מוסר והשקפה‬
‫הסכמי קדם‪-‬נישואין‬
‫עם לחם שערים להרמ”מ ספרא‬
‫על מגילת רות‬
‫מפתח מקורות מספרים שלא ע"ס הרמב"ם‬
‫עיקרי משנתו ותולדות חייו‬
‫הל’ מלכים ברמב”ם‬
‫מאמרים‬
‫חיים חמיאל‬
‫הרב כהנא‬
‫הרב יהודה גרשוני‬
‫יהושע אלפרט‬
‫ספר זיכרון להרב הנזיר‬
‫הרב שלמה גליקסברג‬
‫‪3‬‬
‫שו"ת ועיוני הלכה‬
‫מהדורת פרומקין‬
‫הרב ד”ר משה חיגר‬
‫קובץ ראשונים‬
‫אמנון אריאלי‬
‫הרב משה אביגדור עמיאל‬
‫הרב משה אביגדור עמיאל‬
‫הרב משה אביגדור עמיאל‬
‫הרב משה אביגדור עמיאל‬
‫הראי”ה קוק‬
‫הראי"ה קוק‬
‫ברוך תאנה‬
‫ד”ר יהודה נאמן‬
‫ה"ר וואלף ליכטנשטט‬
‫הרב דוד כהן‬
‫רמח"ל‬
‫שמואל ירושלמי‬
‫הגר”י הוטנר‬
‫הרב איסר יהודה אונטרמן‬
‫סיפורים מאמרים ודרושים‬
‫על מס’ מכות‬
‫הבריאה בחז”ל וספרי גדולי ישראל‬
‫על המועדים‬
‫תורה וציון‬
‫האומה‬
‫דרכה של אומה‬
‫עם ביאור הרב הנזיר‬
‫תולדות חייו של רבינחום משאדיק‬
‫ד”ת הערות והארות על המועדים‬
‫שו”ת וחד”ת‬
‫רח' דוד החזן ‪ ,10‬שכונת הבוכרים ת‪ .‬ד‪ ,41108 .‬ירושלים‬
‫טל' ‪ ,02-5400020‬נייד‪ ,052-3855785 -‬פקס ‪02-5823815 -‬‬
‫‪-3-‬‬
‫‪2‬‬
‫ברכות א‬
‫ברכות ב‬
‫שבת א‬
‫שבת ב'‬
‫סט שלם‬
‫שכם‪ ,‬יפו‪ ,‬עזה‪ ,‬יריחו‬
‫פסקי הלכה בד’ חלקי שולחן ערוך‬
‫בתקופת בית שני המשנה והתלמוד‬
‫חי' תלמוד כתובות גיטין קידושין‬
‫שאלות שהופנו למרכז השו”ת‬
‫פסקי הלכה מבית ההוראה של אריאל‬
‫מסכת אבות עם מבחר פירושים‬
‫מאמרים על התורה‬
‫מאמרים תורניים‬
‫ילקוט פירושי הראשונים על מסכת נזיר‬
‫בתורת האר”י ז”ל והרש”ש ז”ל‬
‫שיטה מקובצת‪ ,‬אור ח מישור על מסכת נזיר‬
‫והרמב”ם‬
‫הרב יעקב הכהן‬
‫הרב יהודה גרשוני‬
‫הרב יצחק אלפסי‬
‫הרב אביגדור אריאלי‬
‫הרב חיים דילהרוזה‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2‬כ”כ‬
‫‪63‬‬
‫‪985‬‬
‫‪64‬‬
‫‪30‬‬
‫‪85 ‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪100‬‬
‫‪53‬‬
‫‪45‬‬
‫‪26 ‬‬
‫הזמנה‬
‫‪55‬‬
‫‪200‬‬
‫‪540‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪35‬‬
‫‪96‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪36 ‬‬
‫‪90‬‬
‫‪95‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪357‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪33 ‬‬
‫‪26‬‬
‫‪43‬‬
‫‪ 73‬‬
‫‪82 ‬‬
‫‪30‬‬
‫‪70‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪40 ‬‬
‫‪40 ‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40 ‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪75‬‬
‫‪55‬‬