קורס פקח עירוני

‫אתר אינטרנט‪www.mifam.org.il -‬‬
‫‏י'‏טבת‏תשע"ג‏‬
‫‏‪23‬‏דצמבר‏‪2012‬‏‬
‫‏‬
‫לכבוד‏‬
‫ראש‏הרשות‏‬
‫מנכ"ל‪/‬מזכיר‏הרשות‏‬
‫מנהל‪/‬ת‏פיקוח‏ברשות‏‬
‫קורס הכשרה והסמכת פקחים עירוניים‬
‫הקדמה‪:‬‬
‫באוגוסט‏‪2011‬‏נכנס‏לתוקפו‏החוק‏לייעול‏האכיפה‏והפיקוח‏העירוני‏ברשויות‏המקומיות‪.‬‏‬
‫החוק מגדיר‏מיהו פקח עירוני ואילו סמכויות יהיו ‏נתונות לו ‪.‬‏‏"פקח‏עירוני"‏–‏הוא‏עובד‏‬
‫הרשות‏המקומית‏שהוסמך‏לפי‏הוראות‏סעיף‏ ‪,3‬‏של‏החוק‪.‬‏‏‬
‫סעיף‏‪3‬‏בחוק‏קובע‏כי‏ראש‏רשות‏מקומית‏רשאי‏להסמיך‏פקחים‏עירוניים‪,‬‏שיהיו‏נתונות‏להם‏‬
‫הסמכויות‏המפורטות‏בחוק‪,‬‏כולן‏או‏חלקן‪,‬‏לשם‏פיקוח‏על‏חוקי‏עזר‪.‬‏פקח‏עירוני‏לא‏יוסמך‏אם‏‬
‫לא‏נתקיימו‏בו התנאים הבאים‪ :‬‏‬
‫א‪ .‬הוא‏לא‏הורשע‏בעבירה‏שמפאת‏מהותה‪,‬‏חומרתה‏או‏נסיבותיה‏אין‏הוא‏ראוי‪,‬‏לדעת‏‬
‫היועץ‏המשפטי‏לרשות‏המקומית‪,‬‏לשמש‏כפקח‏עירוני‪.‬‏‬
‫ב‪ .‬הוא‏קיבל‏הכשרה‏מתאימה‏בתחום‏הסמכויות‏שיהיו‏נתונות‏לו‏כפי‏שהורה‏שר‏הפנים‏‬
‫בהסכמת‏השר‏לביטחון‏פנים‪.‬‬
‫ג‪ .‬הוא‏עומד‏בתנאי‏כשירות‏נוספים‪,‬‏ככל‏שהורה‏שר‏הפנים‪.‬‬
‫סעיף‏‪4‬‏‏קובע‏כי‏הסמכויות‏שיינתנו‏לפקח‏כזה‏הן‪:‬‬
‫א‪.‬‏לדרוש‏מכל‏אדם‏למסור‏לו‏את‏שמו‏ומענו‏ולהציג‏בפניו‏תעודה‏מזהה‪.‬‏‬
‫ב‪.‬‏לדרוש‏מכל‏אדם‏הנוגע‏בדבר‏למסור‏לו‏כל‏ידיעה‏או‏מסמך‏שיש‏בהם‏כדי‏להבטיח‏או‏‏‬
‫להקל‏את‏ביצועו‏של‏חוק‏עזר‪.‬‏בפסקה‏זו‪,‬‏"מסמך"‏–‏לרבות‏פלט‪,‬‏‏‬
‫‪1‬‬
‫כהגדרתו‏בחוק‏המחשבים‪,‬‏התשנ"ה– ‪; 1995‬‏‬
‫ג‪.‬‏להיכנס‏למקום‪,‬‏ובלבד‏שלא‏ייכנס‏למקום‏המשמש‏למגורים‪,‬‏אלא‏על‏פי‏צו‏של‏בית‏משפט‪.‬‏‬
‫אתר אינטרנט‪www.mifam.org.il -‬‬
‫לחוק‏שתי‏משמעויות‏מרכזיות‪:‬‏‬
‫‪.1‬‏החוק‏‏מגדיר‪,‬‏לראשונה‪,‬‏‏הכשרה‏והסמכה‏לפקח‏עירוני‏אשר‏יהיו‏לו‏סמכויות‏נרחבות‏(ללא‏קשר‏‬
‫או‏תלות‏בחוק‏העזר‏אותו‏הוא‏אוכף)‪.‬‏‬
‫‪.2‬‏החוק‏מגדיר‏תנאים‏(סעיף‏ ‪10‬‏לחוק)‏להסמכת‏פקח‏מסייע‪,‬‏עבור‏רשויות‏הנמצאות‏‬
‫בפיילוט‏של‏מערך‏אכיפה‏עירוני‏עם‏משטרת‏ישראל‪.‬‏ על פי החוק מהווה הסמכתו והכשרתו‬
‫של הפקח העירוני בסיס הכרחי להסמכתו והכשרתו של הפקח המסייע‪.‬‬
‫סעיף‏‪10‬‏לחוק‏קובע‏כי‏השר‏לביטחון‏פנים‪,‬‏לבקשת‏הרשות‏ובהסכמת‏שר‏הפנים‪,‬‏רשאי‏להסמיך‏‬
‫פקח עירוני כפקח מסייע‪,‬‏שיהיו‏נתונות‏לו‏הסמכויות‏המפורטות‏בפרק‏ד'‏של‏החוק‪,‬‏לשם‏סיוע‏‬
‫למשטרת‏ישראל‏בפעולות‏למניעת‏אלימות‪.‬‏‬
‫לאור מכתבו של מנכ"ל משרד הפנים‪ ,‬מפעם גליל מערבי מקיים את הקורסים להכשרת והסמכת‬
‫פקחים עירוניים‪ .‬לקורס ים הראשונים ת ינתן עדיפות לרשויות הנמצאות בפיילוט המשותף עם‬
‫המשטרה‪.‬‬
‫אוכלוסיית היעד‪:‬‬
‫פקחים‏העוסקים‏בפיקוח ‏רב‏תחומי‏ובאכיפת‏חוקי‏העזר‏בתחומים‏השונים ‪:‬‏‬
‫פקחים חדשים‏(עירוניים‪,‬‏רב‏תחומיים)‬
‫פקחים‏שהרשות‏מעוניינת ‏לתת‏להם‏את‏הסמכויות‏המנויות‏בחוק‬
‫פקח מסייע‏במסגרת‏מערך‏האכיפה‏העירוני‏(רשויות‏הנמצאות‏בפיילוט)‏‬
‫‏‬
‫מסגרת הלימודים‪:‬‬
‫‪8‬‏מפגשים‏פעם בשבוע‪ ,‬‏בין‏השעות‏‪.08:30-15:30‬‏‬
‫ההכשרה‏תכלול‪:‬‏הרצאות‪,‬‏דיונים‪,‬‏תרגולים ‪,‬‏סימולציות‏ומבחן‏סיום‪.‬‬
‫למשתתפים‏יחולק‏אוגדן‏מקצועי‏המכיל‏אוסף‏מידע‏בתחום‏הפיקוח‏העירוני‏וכן‏חקיקה‏ ‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏בתחום‪.‬‏‬
‫‏‬
‫דרישות ההכשרה‪:‬‬
‫ההכשרה‏הבסיסית‏תהיה‏ כ‪-‬‏‪56‬‏שעות‏לימוד‪.‬‏‬
‫הלומדים‏יחויבו‏לעמוד‏בדרישות‏הגמול‏כתנאי‏לקבלת‏התעודה‪.‬‬
‫על‏החניכים‏לעמוד‏בנוכחות‏של‏ ‪100%‬‏ובציון‏מעל‏‪70‬‏בבחינת‏הסיום‪.‬‏‬
‫לבוגרי‏הקורס‏שעמדו‏‏בחובת‏נוכחות‏ועמידה‏בהצלחה‏בבחינת‏סיום‏תוענק‏ תעודה‬
‫מטעם משרד הפנים ומפעם גליל מערבי‪ ,‬התעודה מוכרת על ידי הסתדרות המעו"ף כשעות לגמול‬
‫השתלמות לעובדי רשויות מקומיות‪.‬‏‬
‫אתר אינטרנט‪www.mifam.org.il -‬‬
‫פרטי ההכשרה‪ -‬קורס באזור המרכז‪:‬‬
‫מועד‏פתיחת‏ההכשרה‪:‬‏‏‪29.1.13‬‬
‫הקורס‏יתקיים‏במועדים‏ובמיקומים‏הבאים‪:‬‏‬
‫‪.‬‬
‫מספר מפגש‬
‫יום‬
‫מפגש ‪1‬‬
‫שלישי‏‬
‫‪29.1.13‬‏‬
‫מפגש ‪2‬‬
‫שלישי‏‬
‫‪5.2.13‬‏‬
‫מפגש ‪3‬‬
‫שלישי‏‬
‫‪12.2.13‬‏‬
‫מפגש ‪4‬‬
‫שלישי‏‬
‫‪19.2.13‬‏‬
‫מפגש ‪5‬‬
‫חמישי‏ ‪28.2.13‬‏‬
‫תאריך‬
‫מפגש ‪6‬‬
‫שלישי‏‬
‫‪5.3.13‬‏‬
‫מפגש ‪7‬‬
‫שלישי‏‬
‫‪12.3.13‬‏‬
‫מפגש ‪8‬‬
‫שלישי‏‬
‫‪19.3.13‬‏‬
‫מקום‬
‫מכללת אתגר‏ת"א‪-‬‏רח'‏דוד‏חכמי‏‪,15‬‏‏‬
‫ת"א‏‬
‫‏‬
‫מכללת אתגר‏ת"א‪-‬‏רח'‏דוד‏חכמי‏‪,15‬‏‏‬
‫ת"א‏‬
‫‏‬
‫מכללת אתגר‏ת"א‪-‬‏רח'‏דוד‏חכמי‏‪,15‬‏‏‬
‫ת"א‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫עלות‏ההכשרה‏כוללת‏שכר‏לימוד ‪,‬‏אוגדן‏מקצועי‏לפקחים‏עירוניים‪,‬‏כיבוד‏קל‏ו ארוחת‏‬
‫צהריים‏קלה‏(סנדוויצ'ים) ‏ומחולקת‏לשלוש‏קטגוריות‏שונות‏(לפי‏דירוג‏סוציו‪-‬אקונומי‏‬
‫של‏הרשות)‪:‬‬
‫‏דירוג ‪₪ 1750 :1-2‬‬
‫דירוג ‪₪ 2125 :3-4‬‬
‫דירוג ‪ 5‬ומעלה‪₪ 2500 :‬‬
‫תחומי הלימוד‪:‬‬
‫‏יחסי‏אזרח‏שלטון‏במדינה‏דמוקרטית‬
‫מערכת‏אכיפה‏עירונית‬
‫תפיסת‏תפקיד‏הפיקוח‏והפקח‏העירוני‏הרב‏תחומי‬
‫התשתית‏החוקית‏לעבודת‏הפיקוח‏ולחובות‏וסמכויות‏הפקח‬
‫עקרונות‏בקריאת‏והבנת‏חוקי‏עזר‬
‫אתר אינטרנט‪www.mifam.org.il -‬‬
‫תחומי‏הפיקוח‏השונים‏(טיפול‏במפגעים‏עירוניים‪,‬‏מניעת‏רוכלות‪,‬‏שווקים‪,‬‏מניעת‏עישון‪,‬‏‬
‫העמדת‏רכב‏וחנייתו‪,‬‏פיקוח‏על‏אתרי‏רחצה‪,‬‏פיקוח‏על‏בע"ח‪,‬‏הגנת‏הצומח)‬
‫סמכויות‏הפקח‏(בהתאם‏לחוק‏ולחוקי‏העזר‏השונים)‬
‫אתיקה‏ציבורית‬
‫מתן‏עדות‏בבית‏המשפט‬
‫מיומנויות‏התנהגותיות‪:‬‏מיומנויות‏תקשורת‏לא‏אלימה‪,‬‏ניהול‏כעסים‪,‬‏ניהול‏קונפליקטים‬
‫‏‬
‫‏‬
‫איך נרשמים?‬
‫אנא‏מלאו‏את‏טופס‏ההרשמה‏המצ"ב‏העבירו‏אלינו‏בפקס‏ עד לתאריך ‪15.1.13‬‏‬
‫אתר אינטרנט‪ www.mifam.org.il -‬‏‬
‫בטופס ההרשמה יופיעו רק שמות הפקחים העומדים בכל התנאים הרשומים בחוזר‪ ,‬לפי סעיף ‪3‬‬
‫לחוק‪.‬‬
‫‏‬
‫את‏ההמחאה‏יש‏לרשום‏לפקודת‏מועצה‏אזורית‏משגב ‪.‬‏‏‬
‫למשלמים‏בצ'ק‏‪-‬‏אפשר‏לשלוח‏את‏הצ'ק‏למפעם‏גליל‏מערבי‪,‬‏מ‪.‬א‪.‬‏משגב‪,‬‏ד‪.‬נ‪.‬‏משגב‪,‬‏מיקוד‏‏‏‬
‫‪20179‬‏או‏להביאו‏ביום‏פתיחת‏הקורס‪.‬‏‬
‫‏‬
‫‪ ‬פקס‪:‬‏‏‪9904105‬‏‪-‬‏‪04‬‏‏‏‏‏‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‪‬‬
‫מייל‏למענה‏על‏שאלות‏‪:‬‏ ‪[email protected]‬‏‬
‫‪‬‬
‫טלפון‏‪‬‏‏‪9904100/3 :‬‏– ‪04‬‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏בברכה‪,‬‏‬
‫ד"ר חיה בנדק‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ מנהלת‏מפעם‏גליל‏מערבי ‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫אתר אינטרנט‪www.mifam.org.il -‬‬
‫‏‬
‫תאריך‪__________ :‬‏‬
‫טופס הרשמה‬
‫קורס הכשרה לפקחים עירוניים‬
‫‏‬
‫ברצוני להירשם לקורס במרכז ‪ 29.1.13‬אתר אינטרנט‪www.mifam.org.il -‬‬
‫שם הרשות‪:‬‬
‫פרטי הלומד‪:‬‬
‫שם פרטי‬
‫‏‬
‫שם משפחה‬
‫‏‬
‫ת‪ .‬ז‪.‬‬
‫__‪__/__/__/__/__/__/__/__/‬‏‏(נא‏להקפיד‏על‏‪9‬‏ספרות)‏‬
‫כתובת פרטית‬
‫‏‬
‫טלפון בבית‬
‫‏‬
‫טלפון נייד‬
‫‏‬
‫תפקיד‬
‫‏‬
‫השכלה‬
‫‏‬
‫ותק בתפקיד ‏‬
‫(מס'‏שנים‪/‬‏מס'‏חודשים)‬
‫‏‬
‫כתובת מייל‬
‫(נא‏למלא‏בכתב‏ברור)‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏@‏‬
‫פרטי איש הקשר ברשות‪:‬‬
‫שם איש קשר‬
‫‏‬
‫טלפון ברשות‬
‫‏‬
‫נייד‬
‫‏‬
‫כתובת מייל‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏@‏‬
‫(נא‏למלא‏בכתב‏ברור)‏‬
‫‏‬
‫‪ ‬רצ"ב‏המחאה‏לפקודת‏מועצה‏אזורית‏משגב ‪.‬‬
‫‪ ‬ביטול אחרי תחילת הקורס יחייב את הרשות במלוא העלות‪.‬‬
‫שם הרשות וחותמת‬
‫חתימת ראש הרשות‬
‫חתימת הגזבר‬
‫לשליחת טופס ההרשמה בפקס ‪ .04 – 9904105‬‏‬
‫טלפון לבירורים‪ 04 – 9904100/3/4 :‬‏‬
‫חתימת היועץ משפטי‬