סט טפסים לקבלת טופס 4

‫הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב"‬
‫אישור מודד מוסמך להעמדת המבנה עפ"י ההיתר (תחילת עבודה)‬
‫לכבוד‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובנייה יואב‬
‫תאריך ‪___________ :‬‬
‫תיק בניין‪ _________ :‬מספר בקשה ‪ __________ :‬על שם ‪________________ :‬‬
‫כתובת הבניה‪________________________ :‬‬
‫גוש‪ _________ :‬חלקה‪ _________ :‬מגרש‪_________________ :‬‬
‫מהות‪:‬‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫בהתאם לחלק ט"ז סעיף ‪ 00.11‬ב' לתקנות התכנון והבנייה‬
‫אני הח"מ ___________ מודד מוסמך בעל רישיון מס' ‪_______ :‬‬
‫מאשר בזאת שבתאריך ‪ ________ :‬סימנתי באתר את קווי בנין של המבנה‬
‫וכי העמדת המבנה תואמת להיתר בניה‪ ,‬וכן סימנתי את גובה ה – ‪ + 1.11‬של המבנה ע"פ ההיתר‪.‬‬
‫על החתום ‪_______________ :‬‬
‫שם מלא וחתימה ‪_______________ :‬‬
‫אין לבצע יציקת יסודות ללא חתימת המודד המוסמך‬
‫נא להחזיר לוועדה אישור זה חתום ע"י מודד מוסמך‪.‬‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב"‬
‫דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה‬
‫טופס ב' סעיף ‪ 20.61‬ט' (ימולא ע"י מתכנן שלד הבניין‪/‬אחרי ביקורת‬
‫פרטי מתכנן שלד הבניין‪:‬‬
‫אני החתום מטה _______________ ת"ז ___________ מס' רישיון _____________‬
‫כתובת ____________________________ טלפון __________________________‬
‫מיקום הנכס אליו מבוקש האישור‪:‬‬
‫שם המבקש ‪ /‬ים‪______________________________________ :‬‬
‫תיק בניין‪ __________ :‬מספר בקשה‪ __________ :‬תאריך היתר‪____________ :‬‬
‫מושב‪/‬יישוב‪___________ :‬‬
‫גוש‪ ________ :‬חלקה‪ ________ :‬מגרש ______________‬
‫מהות‪:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת השלד לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל‪____________________-‬‬
‫לפי הצהרתי בבקשה להיתר שבידכם‪ ,‬אני מדווח לאמור‪:‬‬
‫‪ .0‬ביום ____________ ביקרתי באתר הבניין הנדון‪.‬‬
‫‪ .2‬השלב שהגיע הבניה באתר הוא‪_______________________ :‬‬
‫והבניה הגיע לאותו שלב ביום‪_______________________ :‬‬
‫‪ .3‬דיווח זה משמש תעודה שהבניה‪ ,‬ככל שהיא בתחום ביקורתי‪ ,‬בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר‬
‫לחוק (לתוכניות) ולתקנות האחרות‪ ,‬שהותקנו עפ"י החוק‪ ,‬פרט לסטיות‪:‬‬
‫ההוראה שבהיתר‪ ,‬בחוק‪ ,‬בתוכנית או בתקנות‬
‫מהות הסטייה‬
‫_________________________________‬
‫‪_________________ .0‬‬
‫_________________________________‬
‫‪_________________ .2‬‬
‫_________________________________‬
‫‪_________________ .3‬‬
‫‪ .4‬ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך‪ ,‬או לא להמשיך בבניה‪,‬‬
‫ובגמר הבניה להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין שלו נועד ע"פ ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק‬
‫התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪( 0601‬ואם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתוכניות‬
‫כמשמעותן בחוק‪ -‬גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין‪ ,‬שלו נועד על פי כל תכנית כאמור) וכי‬
‫אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי‪ ,‬אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף ‪ 280‬לחוק העונשין‪,‬‬
‫התשל"ז – ‪.0611‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪___________________ :‬‬
‫תאריך‪_____________ :‬‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב"‬
‫תצהיר של אחרי לביצוע שלד (תקנה ‪ 16‬א') ‪ -‬מהנדס‬
‫אני ‪ ,‬החתום (ה) מטה שם פרטי ומשפחה ________________ ת ‪.‬ז ‪_____________ .‬‬
‫הגר ( ה ) ב ___________________ מס' טלפון _______________‬
‫האחראי לביצוע השלד במגרש של הבניין הנבנה ביישוב‪_____________ :‬‬
‫גוש‪ ________ :‬חלקה‪ _________ :‬מגרש __________‬
‫תיק בניין‪ ________ :‬מספר בקשה‪ __________ :‬תאריך היתר‪____________ :‬‬
‫שם המבקש‪_________________ :‬‬
‫מהות הבקשה‪:‬‬
‫_____________________________________________________________‬
‫מצהיר (ה) בזה לאמור ‪:‬‬
‫‪ .0‬בדקתי את ביצוע העבודות של המקלט ‪/‬ממ"ד שבבניין הנזכר לעיל ( ולהלן – המקלט )‪ ,‬והנני‬
‫מצהיר כי עבודות זיון הרצפה ‪ ,‬הקירות והתקרה של המקלט ‪ ,‬עוביים ‪ ,‬יציקת הבטון בהם ‪ ,‬פריטי‬
‫מסגרות ביוב ‪ ,‬מים ‪ ,‬חשמל וכיוצא באלה המחויבים להיות יצוקים בהם ‪ ,‬וכן איטום הרצפה‬
‫והקירות של המקלט ‪ ,‬נעשו כל דין החל על הקמת מקלט ובהתאם להיתר הבנייה‪.‬‬
‫‪ .2‬תצהיר זה ניתן בהתאם לתקנות התכנון והבניה ( בקשה להיתר ‪ ,‬תנאיו ואגרות ) התש"ל ‪.0611‬‬
‫‪ .3‬אני נותן ‪ /‬ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה לעונש‪/‬ים‬
‫הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫______________________‬
‫חתימת המצהיר‪ /‬ה ‪ -‬מהנדס‬
‫אני החתום מטה ___________________________________ מאשר בזה‬
‫שם ותואר‬
‫כי ביום ________________________ התייצב ‪ /‬ה בפני הא'‪ /‬הגב' ___________________‬
‫שהזדהה ‪ /‬תה בפני בת"ז מס' ____________המוכר‪/‬ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו ‪ /‬ה שעליו ‪/‬ה‬
‫להצהיר את האמת וכי יהיה ‪ /‬תהיה צפוי ‪ /‬ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה‪ /‬תעשה‬
‫כן אישר ‪ /‬ה נכונות הצהרתו ‪ /‬ה דלעיל וחתם ‪ /‬ה עליה‬
‫________________________‬
‫תאריך‬
‫_____________________‬
‫חתימת הרשות המאשרת‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב"‬
‫תצהיר של אחרי לביצוע שלד הבניין (קבלן‪/‬מהנדס)‬
‫‪ .0‬פרטי האחראי לביצוע שלד הבניין ‪:‬‬
‫אני החתום מטה ____________________ _____________ _____________________‬
‫מס' רישיון הנדסאי‪/‬מהנדס‬
‫ת"ז‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫הגר(ה) ב ‪_________________________________________________________ -‬‬
‫כתובת‬
‫אחראי לביצוע שלד הבניין הנבנה במקרקעין‪ :‬כתובת‪ :‬ישוב ___________________‬
‫גוש‪ _________ :‬חלקה‪ _________ :‬מגרש‪____________ :‬‬
‫תיק בניין‪ _________ :‬מספר בקשה‪ __________ :‬תאריך היתר‪___________ :‬‬
‫מהות הבקשה‪___________________________________________________________ :‬‬
‫מצהיר בזה כדלקמן‪:‬‬
‫א)‬
‫ב)‬
‫אני מסכים להיות האחראי לביצוע שלד הבנין‪.‬‬
‫יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע שלד הבנין ואני מתחייב לדאוג לביצוע שלד הבנין‬
‫על פי תכניות והוראות מתכנן השלד כפי שינתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה‪.‬‬
‫‪)0‬‬
‫מצהיר בזה לאמור‪:‬‬
‫אני האחראי לביצוע שלד הבניין הנזכר לעיל והנני מצהיר כי התכנון נעשה עפ"י כל דין החל על תכנון השלד‪ ,‬בהתאם‬
‫לתוכניות שערך מתכנן שלד הבניין‪ ,‬וכמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫השלד הוקם עפ"י התקן הישראלי ת"י ‪ ,402‬ת"י ‪ 404‬לעניין עומסי רוח ות"י ‪ 403‬לעניין רעידות אדמה‪.‬‬
‫הקרקע שבה הוקם הבניין נבדקה והביסוס בוצע עפ"י תקן ישראלי ת"י ‪.641‬‬
‫שלד מבטון מזויין הוקם עפ"י תקן ישראלי ת"י ‪ 400‬על חלקיו‪.‬‬
‫שלד מפלדה הוקם עפ"י תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 0221‬חלק ‪.0‬‬
‫גשרים לכלי רכב‪ ,‬להולכי רגל ולרכבות הוקמו עפ"י תקן ישראלי ‪.0221‬‬
‫סיכוך גגות קלים נעשה עפ"י תקן ישראלי ‪.0110‬‬
‫כל החו מרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבניין מתאימים לדרישות התקנים הישראלים המתאימים והינם בהתאם‬
‫להוראות חלק ה' בתוספת השנייה לתקנות הבניה‪.‬‬
‫כל בדיקות שלד הבניין ומרכיביו בוצעו על פי תקנים ישראליים המתאימים ובהתאם להוראות חלק ה' בתוספת השנייה‬
‫לתקנות הבניה‪.‬‬
‫מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬כל תקרת צלעות מבטון הוקמה עם זיון לגזירה כמתחייב‪ .‬בתקן הישראלי ‪:400‬‬
‫חישוקים מעוגנים באופן נאות החובקים את מוטות הזיון האופקיים התחתונים והעליונים של הצלע‪ ,‬או לחלופין במקרה‬
‫של רשתות מרותכות בוצע עוגן באופן נאות כנדרש כך שהמוטות הרוחביים האופקיים הקיצוניים של הרשת‪ ,‬מצויים‬
‫מתחת לזיון האופקי התחתון של הצלע ומעל לזיון האופקי העליון של הצלע‪ ,‬או לחילופין שילוב של החישוקים האמורים‬
‫עם מוטות זיון משופעים לגזירה‪ .‬בכל מקרה גופי המילוי של תקרת הצלעות תוכננו יציבים כנדרש בתקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪.400‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪)4‬‬
‫‪)1‬‬
‫הקמתי את השלד בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין‪ ,‬לרבות פרט ‪ 1.13‬בתוספת השנייה לתקנות הבניה‪.‬‬
‫הקמת השלד נעשתה באופן שיובטח כי הבניין הקיים יוכל לשאת את העומסים של התוספת לבניין‪.‬‬
‫תצהיר זה ניתן בהתאם לתקנות התכנון והבניה ( הצהרת מתכנן שלד ואחראי לביצוע) (הוראות שעה) התשס"ג ‪.2112‬‬
‫אני נותן תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כך‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום (קבלן מבצע)‪___________________ :‬‬
‫תאריך‪_____________ :‬‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב"‬
‫בקשה לתעדות גמר‬
‫נא למלא לפי פרטי ההיתר ולהחתים את המבקש‬
‫טופס‪4‬‬
‫(תקנה ‪(20‬ג))‬
‫א‪ .‬אני הח"מ בעל היתר ______________ מס' זיהוי _______________‬
‫שמעני ב _____________ טלפון _____________‬
‫מבקש(ת) בזה מהמהנדס של הועדה המקומית "יואב" לתת לי תעודת גמר‬
‫לגבי הבניין‪/‬העבודה המוגדר(ת) בהיתר‪.‬‬
‫תיק בניין‪ __________ :‬מספר בקשה‪ _____________ :‬תאריך הפקת היתר‪__________ :‬‬
‫מושב‪/‬יישוב‪_____________ :‬‬
‫גוש‪ _________ :‬חלקה‪ ________ :‬מגרש‪___________ :‬‬
‫מהות‪________________________________________________________________ :‬‬
‫תאריך _____________ חתימת בעל ההיתר_______________‬
‫ב‪( .‬למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה הייתה בידי אדם אחד בלבד)‪.‬‬
‫אני החתום(ה) מטה האחראי לביקורת_______________‪ ,‬מס' זיהוי _____________‬
‫שמעני______________________________ טלפון _______________‬
‫מצהיר(ה) בזה שהבניה‪/‬שהעבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר‪ ,‬בוצעה בהתאם למפרט‬
‫נספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות)‪ ,‬התש"ל‪,0611-‬‬
‫ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר‪ ,‬פרט לתנאים המפורטים להלן – שיושב ראש ומהנדס‬
‫הועדה המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך__________‬
‫החליטו לדחות את קיומם עד ______________‬
‫ואלה הם התנאים שקיומם נדחה‪:‬‬
‫מהות‬
‫התנאי‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫מועד אחרון‬
‫לקיום התנאי‬
‫מועד החלטת יושב ראש ומהנדס הועדה‬
‫המקומית על הדחיה‬
‫_____________________________‬
‫חתימת אחראי לביקורת (עורך הבקשה)‬
‫(למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה הייתה בידי יותר מאדם אחד)‬
‫אנו החתומים מטה מצהירים בזה‪ ,‬כל אחד לגבי תחום פעולתו‪ ,‬שהבניין שלגביו מבוקשת בזה‬
‫תעודת גמר נבנה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה‬
‫להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות)‪ ,‬התש"ל‪ 0611-‬ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר‪ ,‬פרט לתנאים‬
‫המפורטים להלן שיושב – ראש ומהנדס הועדה המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך _______‬
‫החליטו לדחות את קיומם עד___________‪.‬‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב"‬
‫ואלה הם התנאים שקיומם נדחה‪:‬‬
‫שם‬
‫האחראי‬
‫לביקורת‬
‫מספר זיהוי‬
‫המען‬
‫תחום הפעולה על פי בקשת‬
‫ההיתר או חתימות הודעה‬
‫לוועדה המקומית‬
‫חתימות‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מהות התנאי‬
‫מועד אחרון לקיום‬
‫התנאי‬
‫מועד החלטת יושב‬
‫ראש ומהנדס הועדה‬
‫המקומית על הדחיה‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫תאריך_______________‬
‫ב‪ .0‬אני עורך הבקשה‪ /‬עורך הבקשה הראשי מספר זיהוי ___________ מס' רישיון _________‬
‫שמענו ב ___________ טלפון _____________ מצהיר בזה‪ ,‬בהסתמך על הביקורת שערכתי‬
‫במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה‪ ,‬בתחום תכנון אדריכלי על ביצוע העבודה‪ ,‬שהבניה‬
‫שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר‪ ,‬הוצעה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבניה(בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות)‪ ,‬התש"ל‪ ,0611-‬ומולאו כל התנאים שהותנו‬
‫בהיתר‪ ,‬פרט לתנאים שפורטו לעיל אשר הוחלט לדחות את קיומם‪.‬‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫_______________________________‬
‫חתימת עורך הבקשה‪ /‬עורך הבקשה הראשי‬
‫מספר זיהוי _______________‬
‫ג‪ .‬אני מתכנן שלד הבניין _________________‬
‫שמענו ב _________________ טלפון __________‬
‫מס' רישיון ______________‬
‫מצהיר בזה‪ ,‬בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה‪,‬‬
‫שהבניה‪/‬העבודה שלגביו מבוקשת תעודת גמר‪ ,‬בוצעה בהתאם לבקשה והמפרט שאושרו‪ ,‬בהתאם‬
‫לתקנות התכנון והבניה – (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)‪ ,‬התש"ל‪.0611-‬‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫______________________‬
‫חתימת מתכנן שלד הבניין‬
‫ד‪ .‬אני האחראי לביצוע השלד _________________ מספר זיהוי _____________‬
‫שמעני ב ____________ טלפון ______________‬
‫מצהיר(ה) בזה שהבניה‪ /‬העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר בוצעה בהתאם לתכנית‬
‫הקונסטרוקציה שנערכה בידי‪.‬‬
‫אני מצהיר(ה) ששלד הבניין הוקם בהשגחתי המלאה‪/‬בהשגחה המלאה שלי ושל קודמי בתפקיד של‬
‫האחראי לביצוע האמור וכי אין כל סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם שישתמשו בבניין האמור‪,‬‬
‫מאופן ביצוע בניית השלד ואיכותו‪.‬‬
‫_______________‬
‫תאריך‬
‫___________________________‬
‫חתימת האחראי לביצוע השלד הבניין‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב"‬
‫טופס ‪( 3‬תקנה ‪)4‬‬
‫בקשה לאישור להספקת חשמל‬
‫תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל‪ ,‬מים וטלפון)‬
‫מס' תיק‪___________ :‬‬
‫אל‪ :‬הרשות המאשרת ליד הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב"‬
‫הנדון‪ :‬בקשה לאישור להספקת חשמל לבניין מאת‪__________________ :‬‬
‫מושב‪/‬יישוב‪_____________ :‬‬
‫גוש‪ ___________ :‬חלקה‪ __________ :‬מגרש‪_____________________ :‬‬
‫מהות‪:‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫מוגשת בזאת בקשה לקבלת אישור לחיבור חשמל ליחידת מגורים‪/‬מסחר‪/‬שירותים‪/‬תעשיה שנבנתה‬
‫על פי היתר מס' ____________ מיום ______________‬
‫תאריך‪_________ :‬‬
‫חתימת המבקש‪______________ :‬‬
‫מס' תעודת זהות‪______________ :‬‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב"‬
‫לכבוד‬
‫הועדה לתכנון ובנייה "יואב"‬
‫תנאי לתחילת ביצוע העבודות הוא השלמת המפורט למטה‪.‬‬
‫שם המבקש ‪ /‬ים‪____________________ :‬‬
‫היתר מספר‪ _____________ :‬מתאריך‪___________ :‬‬
‫בישוב‪ ______________ :‬מגרש‪_____________ :‬‬
‫מהות היתר‪:‬‬
‫_____________________________________________________‬
‫מינוי הקבלן האחראי לביצוע שלד הבניין ‪.‬‬
‫בעל‪/‬ת מס' זיהוי‬
‫אני (המבקש) ממנה בזה את‬
‫בפנקס הקבלנים מדור‬
‫ובעל תעודת רישום מס'‬
‫לבצע את העבודה נשוא‬
‫ובעל רישיון לביצוע העבודה בתוקף עד‬
‫היתר כמתחייב לפי כל דין‪.‬‬
‫חתימת הקבלן‪:‬‬
‫‪ ‬יש לצרף צילום תעודה ורישיון של הקבלן‪.‬‬
‫מינוי אחראי לביצוע השלד‪ - .‬מהנדס‬
‫אני הח"מ‬
‫בעל‪/‬ת מס' זיהוי‬
‫מהנדס רישוי מס'‬
‫טל'‬
‫(למבנה פשוט) הנדסאי בעל רישיון מס'‬
‫פקס‬
‫מצהיר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬אני מסכים להיות אחראי לביצוע שלד הבניין‪.‬‬
‫‪ .2‬יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע שלד הבניין ואני מתחייב‬
‫לדאוג לביצוע שלד הבניין על פי תכניות והוראות מתכנן השלד כפי שינתנו לי בכתב‬
‫וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה‪.‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫חתימת אחראי לביצוע השלד‪:‬‬