מ אגודה שיתופית חקלאית בע דוחות כספיים 2010 בדצמבר 31

‫משקי הקיבוצים ‪-‬‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫דוחות כספיים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫לכבוד‬
‫חברי האגודה‬
‫משקי הקבוצים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫חברים נכבדים‪,‬‬
‫מוגשים לכם הדוחות הכספיים של אגודתכם ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2010‬‬
‫עליכם לאשר באסיפה הכללית את הדוחות הנ"ל‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫עמוד‬
‫‪1‬‬
‫דוח רואה החשבון המבקר‬
‫הדוחות הכספיים‪:‬‬
‫מאזנים‬
‫‪2‬‬
‫דוחות רווח והפסד‬
‫‪3‬‬
‫דוחות על השינויים בהון האגודה‬
‫‪4‬‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים‬
‫‪5-7‬‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫‪8 - 31‬‬
‫‪32‬‬
‫נספח – רשימת תאגידים מוחזקים ותאגידים אחרים‬
‫בברכה‪,‬‬
‫ברית פיקוח ‪2000‬‬
‫אגודה שיתופית בע"מ‬
‫תל ‪-‬אביב‪,‬‬
‫תיק‪9-924 :‬‬
‫דע‪/‬מא‬
‫דוח רואה החשבון המבקר‬
‫לחברי האגודה משקי הקבוצים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫ביקרנו את המאזנים המאוחדים המצורפים של משקי הקבוצים ‪ -‬אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )להלן‬
‫האגודה( לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬ו‪ 2009 -‬ואת הדוחות המאוחדים על רווח והפסד‪ ,‬הדוחות על‬‫השינויים בהון האגודה ותזרימי המזומנים‪ ,‬לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ .2010‬דוחות כספיים אלה הינם באחריות ההנהלה של האגודה‪ .‬אחריותנו היא לחוות דיעה על‬
‫דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של תאגידים שאוחדו אשר נכסיהם באיחוד מהווים כ ‪ 77% -‬וכ‪74% -‬‬
‫מכלל הנכסים המאוחדים לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬ו‪ 2009 -‬בהתאמה והכנסותיהם הכלולות באיחוד‬
‫מהוות כ‪ 84% -‬וכ ‪ 78% -‬וכ ‪ 72% -‬מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שנסתיימו ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪,2010‬‬
‫‪ 2009‬ו ‪ 2008 -‬בהתאמה‪ .‬הדוחות הכספיים של אותן תאגידים בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים‬
‫שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו‪ ,‬ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותם תאגידים‬
‫מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים‪.‬‬
‫הנתונים המתייחסים לשותפות מאוחדת באיחוד יחסי מבוססים על דוחות כספיים בלתי מבוקרים‪,‬‬
‫מאחר שטרם אושרו עלי ידי הנהלת השותפות‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ ,‬לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי‬
‫חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(‪ ,‬התשל"ג‪ .1973 -‬על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את‬
‫הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית‬
‫מהותית‪ .‬ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ועד‬
‫ההנהלה של האגודה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו‬
‫ודוחות רואי חשבון אחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי חשבון אחרים‪ ,‬פרט להשפעה אפשרית של התאמות‬
‫שעשויות להידרש אם בכלל אילו התקבלו דוחות מבוקרים של שותפות מאוחדת באיחוד יחסי‪ ,‬הדוחות‬
‫הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את מצבה הכספי ‪ -‬של האגודה‬
‫והתאגידים המאוחדים לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬ו ‪ 2009 -‬ואת תוצאות פעולותיהם‪ ,‬השינויים בהון‬
‫האגודה ותזרימי המזומנים שלהם לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪,2010‬‬
‫בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ) ‪ (Israeli GAAP‬והוראות תקנות האגודות השיתפיות )דוח‬
‫כספי‪ ,‬פנקסים‪ ,‬ספרים והודעות(‪ ,‬התשל"ו ‪.1976‬‬
‫דוד עצאר‬
‫רואה חשבון‬
‫ברית פיקוח ‪2000‬‬
‫אגודה שיתופית בע"מ‬
‫תל ‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪-1 -‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫מאזנים‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫מאוחד‬
‫‪2010‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רכוש שוטף‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫ניירות ערך סחירים ופקדונות לזמן קצר‬
‫הלוואות לזמן קצר‬
‫לקוחות‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫תאגידים קשורים בחשבון שוטף‬
‫מלאי‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪37,702‬‬
‫‪1,951‬‬
‫‪53,048‬‬
‫‪183,273‬‬
‫‪32,029‬‬
‫‪1,463‬‬
‫‪5,764‬‬
‫‪315,230‬‬
‫‪42,753‬‬
‫‪1,580‬‬
‫‪51,551‬‬
‫‪152,458‬‬
‫‪24,956‬‬
‫‪1,282‬‬
‫‪(*) 1,320‬‬
‫‪275,900‬‬
‫‪11,630‬‬
‫‪--‬‬‫‪715‬‬
‫‪110,563‬‬
‫‪3,905‬‬
‫‪32,818‬‬
‫‪--‬‬‫‪159,631‬‬
‫‪4,675‬‬
‫‪--‬‬‫‪2,328‬‬
‫‪91,485‬‬
‫‪5,185‬‬
‫‪29,925‬‬
‫‪--‬‬‫‪133,598‬‬
‫השקעות וחייבים לזמן ארוך‬
‫תאגידים מוחזקים‬
‫חייבים והלוואות לזמן ארוך‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪40,203‬‬
‫‪37,766‬‬
‫‪77,969‬‬
‫‪27,611‬‬
‫‪44,271‬‬
‫‪71,882‬‬
‫‪84,682‬‬
‫‪64,146‬‬
‫‪148,828‬‬
‫‪76,362‬‬
‫‪67,106‬‬
‫‪143,468‬‬
‫כלי רכב להשכרה‪ ,‬נטו‬
‫‪12‬‬
‫‪329,379‬‬
‫‪--- (*) 261,817‬‬
‫באור‬
‫‪2009‬‬
‫באור‬
‫‪---‬‬
‫רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫‪13‬‬
‫‪7,277‬‬
‫‪8,395‬‬
‫‪1,442‬‬
‫‪1,624‬‬
‫רכוש בלתי מוחשי‬
‫‪14‬‬
‫‪723‬‬
‫‪600‬‬
‫‪506‬‬
‫‪446‬‬
‫‪969‬‬
‫‪275‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪424‬‬
‫‪1,493‬‬
‫‪397‬‬
‫‪1,469‬‬
‫‪731,971‬‬
‫‪620,362‬‬
‫‪310,804‬‬
‫‪280,605‬‬
‫חובות המיעוט‬
‫מסים נדחים‬
‫‪31‬‬
‫‪2010‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫אשראי לזמן קצר‪ ,‬מבנקים ואחרים‬
‫ספקים ונותני שירותים‬
‫משקים זכאים בחשבון שוטף‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫תאגידים קשורים בחשבון שוטף‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫הלוואות מחברת ביטוח‬
‫הלוואות ממשקים ואחרים‬
‫הכנסות מראש לזמן ארוך‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי‬
‫עובד מעביד‪ ,‬נטו‬
‫שיעבודים‪ ,‬בטחונות‪ ,‬ערבויות והתקשרויות‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪211,815‬‬
‫‪149,650‬‬
‫‪2,235‬‬
‫‪41,877‬‬
‫‪21,678‬‬
‫‪427,255‬‬
‫‪200,425‬‬
‫‪123,613‬‬
‫‪3,424‬‬
‫‪31,149‬‬
‫‪17,543‬‬
‫‪376,154‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪154,568‬‬
‫‪--‬‬‫‪34,967‬‬
‫‪21,486‬‬
‫‪129,303‬‬
‫‪--‬‬‫‪12,086‬‬
‫‪14,903‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪19,404‬‬
‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪9,176‬‬
‫‪---‬‬
‫‪23‬‬
‫‪452‬‬
‫‪211,473‬‬
‫‪294‬‬
‫‪156,586‬‬
‫‪42‬‬
‫‪19,446‬‬
‫‪115‬‬
‫‪9,291‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪33‬‬
‫מנחם רזניק‬
‫מנהל כספים‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‬
‫‪-2-‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪37,980‬‬
‫‪106,823‬‬
‫‪2,235‬‬
‫‪7,634‬‬
‫‪43,443‬‬
‫‪198,115‬‬
‫)*( מוין מחדש‪.‬‬
‫תאריך אישור הדוחות הכספיים‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪52,038‬‬
‫‪70,865‬‬
‫‪3,424‬‬
‫‪6,239‬‬
‫‪51,126‬‬
‫‪183,692‬‬
‫הון האגודה‬
‫משה מרום‬
‫מנכ"ל‬
‫האגודה‬
‫‪93,243‬‬
‫‪87,622‬‬
‫‪93,243‬‬
‫‪87,622‬‬
‫‪731,971‬‬
‫‪620,362‬‬
‫‪310,804‬‬
‫‪280,605‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫דוחות רווח והפסד‬
‫‪2010‬‬
‫באור‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2008‬‬
‫הכנסות מעמלות‪ ,‬ממכירות וממתן שירותים‪ ,‬נטו‬
‫‪25‬‬
‫‪188,580‬‬
‫‪160,174‬‬
‫‪162,711‬‬
‫‪5,280‬‬
‫‪4,142‬‬
‫‪6,895‬‬
‫הכנסות )הוצאות( מימון‪ ,‬נטו‬
‫‪26‬‬
‫)‪(8,673‬‬
‫)‪(3,790‬‬
‫)‪(7,234‬‬
‫‪2,667‬‬
‫‪2,469‬‬
‫‪3,218‬‬
‫‪179,907‬‬
‫‪156,384‬‬
‫‪155,477‬‬
‫‪7,947‬‬
‫‪6,611‬‬
‫‪10,113‬‬
‫עלות המכירות והתפעול‬
‫‪27‬‬
‫‪125,356‬‬
‫‪(*) 108,498‬‬
‫‪105,801‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫הוצאות מכירה‬
‫‪28‬‬
‫‪33‬‬
‫‪241‬‬
‫‪177‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫‪29‬‬
‫‪43,709‬‬
‫‪(*) 39,945‬‬
‫‪40,997‬‬
‫‪5,621‬‬
‫‪5,550‬‬
‫‪6,512‬‬
‫רווח הפעלה לפני הפרשה לחובות מסופקים‬
‫‪10,809‬‬
‫‪7,700‬‬
‫‪8,502‬‬
‫‪2,326‬‬
‫‪1,061‬‬
‫‪3,601‬‬
‫הפרשה לחובות מסופקים‬
‫)‪(7‬‬
‫‪937‬‬
‫‪837‬‬
‫‪300‬‬
‫‪700‬‬
‫‪300‬‬
‫רווח הפעלה לאחר הפרשה לחובות מסופקים‬
‫‪10,816‬‬
‫‪6,763‬‬
‫‪7,665‬‬
‫‪2,026‬‬
‫‪361‬‬
‫‪3,301‬‬
‫‪182‬‬
‫‪1,293‬‬
‫)‪(338‬‬
‫‪---‬‬
‫‪1,229‬‬
‫)‪(239‬‬
‫‪---‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪2,100‬‬
‫‪---‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,050‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪10,964‬‬
‫‪6,970‬‬
‫‪2,855‬‬
‫‪10,998‬‬
‫‪10,056‬‬
‫‪9,427‬‬
‫‪12,990‬‬
‫‪9,560‬‬
‫‪6,967‬‬
‫‪4,019‬‬
‫)‪(160‬‬
‫‪2,790‬‬
‫‪3,281‬‬
‫)‪(1,553‬‬
‫‪1,862‬‬
‫‪6,979‬‬
‫‪10,216‬‬
‫‪6,637‬‬
‫‪9,709‬‬
‫‪11,113‬‬
‫‪5,105‬‬
‫)‪(414‬‬
‫)‪(345‬‬
‫)‪(359‬‬
‫)‪(2,450‬‬
‫)‪(965‬‬
‫‪1,173‬‬
‫חלק המיעוט בתוצאות תאגידים שאוחדו‪ ,‬נטו‬
‫‪694‬‬
‫‪277‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪7,259‬‬
‫‪10,148‬‬
‫‪6,278‬‬
‫‪7,259‬‬
‫‪10,148‬‬
‫‪6,278‬‬
‫‪30‬‬
‫הכנסות )הוצאות( אחרות‬
‫דיבידנד שהתקבל‬
‫חלק האגודה בתוצאות אגודות מאוחדות‬
‫‪10‬‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫‪31‬‬
‫מסים על ההכנסה )הטבת מס(‬
‫רווח לאחר מסים על ההכנסה‬
‫חלק האגודה בתוצאות תאגידים מוחזקים‬
‫‪10‬‬
‫)*( מוין מחדש‪.‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‬
‫‪-3-‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫דוחות על השינויים בהון האגודה‬
‫השתתפות‬
‫החברים בהון‬
‫האגודה‬
‫קרן הון )*(‬
‫עודפים‬
‫שנצברו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חלוקת רווחים‬
‫שהוצעה לאחר‬
‫תאריך המאזן‬
‫סה"כ‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2008‬‬
‫‪98‬‬
‫‪18,314‬‬
‫‪54,173‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪74,085‬‬
‫חלקה של האגודה בקרנות הון של תאגידים כלולים‬
‫‪---‬‬
‫)‪(371‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(371‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪6,278‬‬
‫‪---‬‬
‫‪6,278‬‬
‫חלוקת רווחים לחברי האגודה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(1,500‬‬
‫)‪(1,500‬‬
‫חלוקת רווחים שהוכרזה לאחר תאריך המאזן‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪---‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2008‬‬
‫‪98‬‬
‫‪17,943‬‬
‫‪59,451‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪78,492‬‬
‫חלקה של האגודה בקרנות הון של תאגידים כלולים‬
‫‪---‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(18‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪10,148‬‬
‫‪---‬‬
‫‪10,148‬‬
‫חלוקת רווחים לחברי האגודה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(1,000‬‬
‫)‪(1,000‬‬
‫חלוקת רווחים שהוכרזה לאחר תאריך המאזן‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(1,400‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪---‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫‪98‬‬
‫‪17,925‬‬
‫‪68,199‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪87,622‬‬
‫חלקה של האגודה בקרנות הון של תאגידים כלולים‬
‫‪---‬‬
‫)‪(238‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(238‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪7,259‬‬
‫‪---‬‬
‫‪7,259‬‬
‫חלוקת רווחים לחברי האגודה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(1,400‬‬
‫)‪(1,400‬‬
‫חלוקת רווחים שהוכרזה לאחר תאריך המאזן‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪---‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪98‬‬
‫‪17,687‬‬
‫‪74,458‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪93,243‬‬
‫)*( קרן ההון משקפת בעיקר את עודף השווי המאזני על עלות המניות בתאגיד שנרכש מתאגיד בשליטת משקי התק"מ וכן‬
‫את השווי המאזני של תאגידים שאוחדו ונכללו בעקבות שינוי מבנה האחזקות בקבוצה ובעקבות החלפת מניות עם‬
‫תאגיד קשור‪ ,‬ראה באור ‪.24‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‬
‫‪-4-‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים‬
‫‪2010‬‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2008‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‬
‫רווח לשנה לפי דוח רווח והפסד‬
‫התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים‬
‫מפעילות שוטפת )נספח א'(‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת‬
‫‪7,259‬‬
‫‪10,148‬‬
‫‪6,278‬‬
‫‪7,259‬‬
‫‪10,148‬‬
‫‪6,278‬‬
‫‪59,610‬‬
‫‪66,869‬‬
‫‪(*) 54,023‬‬
‫‪64,171‬‬
‫‪66,560‬‬
‫‪72,838‬‬
‫)‪( 1,564‬‬
‫‪5,695‬‬
‫)‪(6,444‬‬
‫‪3,704‬‬
‫)‪(3,178‬‬
‫‪3,100‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות השקעה‬
‫רכישת רכוש קבוע‬
‫רכישת רכוש בלתי מוחשי‬
‫רכישת כלי רכב להשכרה‬
‫תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים‬
‫רכישת ניירות ערך סחירים‬
‫השקעה במניות‬
‫פקדונות לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫משיכת רווחים מתאגיד שאוחד‬
‫תמורה ממימוש רכבים להשכרה‬
‫מתן אשראי והלוואות לזמן ארוך‬
‫תמורה ממימוש רכוש קבוע‬
‫גביית חובות לזמן ארוך‬
‫גביית )מתן( הלוואות ואשראי לזמן קצר ‪,‬נטו‬
‫גביית )מתן( הלוואות בעלים‬
‫שינוי בחייבים לזמן ארוך‬
‫מזומנים ממימוש תאגיד מוחזק )נספח ג'(‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה‬
‫)‪(2,056‬‬
‫)‪(178‬‬
‫)‪(191,752‬‬
‫‪68‬‬
‫)‪(612‬‬
‫)‪(9,700‬‬
‫‪173‬‬
‫‪--‬‬‫‪59,968‬‬
‫)‪(45,515‬‬
‫‪861‬‬
‫‪54,821‬‬
‫)‪(6,355‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,403‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(138,874‬‬
‫)‪(2,294‬‬
‫)‪( 30‬‬
‫)‪(*) (160,670‬‬
‫‪53‬‬
‫)‪( 68‬‬
‫)‪(2,060‬‬
‫‪3,058‬‬
‫‪--‬‬‫‪30,587‬‬
‫)‪( 40,335‬‬
‫‪326‬‬
‫‪64,848‬‬
‫‪5,457‬‬
‫‪--‬‬‫‪33‬‬
‫‪1,909‬‬
‫)‪( 99,186‬‬
‫)‪(6,427‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(113,753‬‬
‫‪160‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(1,475‬‬
‫)‪(836‬‬
‫‪42,319‬‬
‫)‪(71,157‬‬
‫‪2,638‬‬
‫‪70,117‬‬
‫)‪(12,025‬‬
‫‪--‬‬‫‪4,010‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(86,429‬‬
‫)‪( 184‬‬
‫)‪( 114‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪( 500‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪( 109‬‬
‫‪--‬‬‫‪4,982‬‬
‫‪1,283‬‬
‫)‪( 2,480‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪2,878‬‬
‫)‪(195‬‬
‫)‪(30‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪(1,558‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,042‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(25,183‬‬
‫‪57‬‬
‫‪4,066‬‬
‫‪1,208‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪(20,593‬‬
‫)‪(1,210‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪( 735‬‬
‫‪--‬‬‫‪404‬‬
‫‪--‬‬‫)‪( 29,573‬‬
‫‪2,534‬‬
‫‪27,104‬‬
‫)‪( 707‬‬
‫‪2,300‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪117‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות מימון‬
‫קבלת הלוואות והתחייבויות לזמן ארוך‬
‫פרעון הלוואות והתחייבויות לזמן ארוך‬
‫אשראי לזמן קצר מבנקים ‪,‬נטו‬
‫אשראי לזמן קצר ממשקים‪ ,‬נטו‬
‫אשראי לזמן קצר מתאגיד קשור‪ ,‬נטו‬
‫הכנסות מראש לזמן ארוך‬
‫פרעון הון חוזר לקבוצת משקי התק"מ‪ ,‬נטו‬
‫פדיון אג"ח‬
‫תשלום רווחים לחברים‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון‬
‫הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים בחברה מוחזקת‬
‫‪245,796‬‬
‫)‪(200,515‬‬
‫‪2,054‬‬
‫‪8,592‬‬
‫‪--‬‬‫‪6,583‬‬
‫‪4,430‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪66,940‬‬
‫‪14‬‬
‫‪161,118‬‬
‫)‪(122,181‬‬
‫)‪(1,009‬‬
‫)‪(4,300‬‬
‫)‪( 802‬‬
‫‪3,768‬‬
‫‪2,503‬‬
‫)‪(7,948‬‬
‫)‪(1,000‬‬
‫‪30,149‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪143,542‬‬
‫)‪(118,872‬‬
‫‪15,614‬‬
‫‪26,473‬‬
‫‪694‬‬
‫‪1,045‬‬
‫)‪(8,855‬‬
‫)‪(17,194‬‬
‫)‪(1,500‬‬
‫‪40,947‬‬
‫‪74‬‬
‫‪18,785‬‬
‫)‪( 27,427‬‬
‫)‪( 5,998‬‬
‫‪8,592‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪4,430‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪( 1,618‬‬
‫‪---‬‬
‫‪15,377‬‬
‫)‪(5,840‬‬
‫‪5,908‬‬
‫)‪(4,300‬‬
‫)‪(1,069‬‬
‫‪--‬‬‫‪2,503‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(1,000‬‬
‫‪11,579‬‬
‫‪---‬‬
‫‪10,845‬‬
‫)‪( 26,647‬‬
‫)‪(68‬‬
‫‪26,473‬‬
‫‪961‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(9,432‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(1,500‬‬
‫‪632‬‬
‫‪---‬‬
‫עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה‬
‫)‪(5,051‬‬
‫‪42,749‬‬
‫‪37,698‬‬
‫)‪(4,870‬‬
‫‪47,619‬‬
‫‪42,749‬‬
‫‪27,430‬‬
‫‪20,189‬‬
‫‪47,619‬‬
‫‪6,955‬‬
‫‪4,675‬‬
‫‪11,630‬‬
‫)‪(5,310‬‬
‫‪9,985‬‬
‫‪4,675‬‬
‫‪3,849‬‬
‫‪6,136‬‬
‫‪9,985‬‬
‫)*( מוין מחדש‪.‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‬
‫‪-5-‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים‬
‫נספח א' ‪ -‬התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ההוצאות וההכנסות שאינן כרוכות בתזרימי המזומנים‬
‫פחת‬
‫עליה )ירידה( בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד ‪ -‬מעביד‬
‫הפסדים )רווחים(ממימוש רכוש קבוע וכלי רכב להשכרה‬
‫מסים נדחים‬
‫הפרשי הצמדה שנצברו על הלוואות והתחייבויות‬
‫אחרות לזמן ארוך‬
‫הפרשי הצמדה שנצברו על חובות לגביה לזמן ארוך‬
‫רווח הון ממימוש השקעה‬
‫חלק האגודה בתוצאות תאגידים כלולים ‪,‬נטו‬
‫הפרשה לחובות מסופקים‬
‫הפחתת הוצאות נידחות‬
‫הפחתת השקעה בחברה מוחזקת‬
‫שערוך אגרות חוב‬
‫הפחתת חוב לערך נוכחי‬
‫הפרשה להפסד‬
‫חלק המיעוט בתוצאות תאגיד שאוחד‬
‫‪67,763‬‬
‫‪158‬‬
‫)‪( 3,734‬‬
‫‪1,472‬‬
‫‪52,879‬‬
‫‪78‬‬
‫)‪( 764‬‬
‫)‪(1,856‬‬
‫‪44,033‬‬
‫‪673‬‬
‫)‪(1,311‬‬
‫)‪(218‬‬
‫‪420‬‬
‫)‪(73‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,491‬‬
‫‪443‬‬
‫‪49‬‬
‫‪21‬‬
‫)‪( 1,887‬‬
‫‪727‬‬
‫‪66‬‬
‫‪239‬‬
‫)‪( 191‬‬
‫‪2,420‬‬
‫)‪( 2,313‬‬
‫‪--‬‬‫‪414‬‬
‫)‪( 90‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪(694‬‬
‫‪65,396‬‬
‫‪5,395‬‬
‫)‪(4,440‬‬
‫)‪(1,250‬‬
‫‪345‬‬
‫‪901‬‬
‫‪55‬‬
‫‪--‬‬‫‪78‬‬
‫‪144‬‬
‫‪151‬‬
‫)‪( 277‬‬
‫‪51,439‬‬
‫‪7,238‬‬
‫)‪(5,742‬‬
‫‪--‬‬‫‪359‬‬
‫‪650‬‬
‫‪153‬‬
‫‪125‬‬
‫‪671‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪46,631‬‬
‫‪1,029‬‬
‫)‪(1,813‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(8,514‬‬
‫‪300‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪(7,160‬‬
‫‪1,366‬‬
‫)‪(983‬‬
‫‪--‬‬‫)‪( 6,005‬‬
‫‪700‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪144‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪( 6,152‬‬
‫‪473‬‬
‫)‪( 2,075‬‬
‫‪--‬‬‫)‪( 4,028‬‬
‫‪300‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪( 4,489‬‬
‫)‪(31,021‬‬
‫)‪( 7,476‬‬
‫)‪( 4,444‬‬
‫)‪(476‬‬
‫‪28,303‬‬
‫‪9,328‬‬
‫)‪( 5,786‬‬
‫)‪( 19,180‬‬
‫‪2,734‬‬
‫‪(*) 2,845‬‬
‫)‪( 207‬‬
‫‪6,377‬‬
‫‪10,015‬‬
‫‪2,584‬‬
‫‪28,570‬‬
‫)‪(1,125‬‬
‫)‪(2,988‬‬
‫‪222‬‬
‫)‪(10,086‬‬
‫‪5,336‬‬
‫‪19,929‬‬
‫)‪(19,378‬‬
‫‪861‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(11,840‬‬
‫‪35,958‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪5,596‬‬
‫)‪(11,254‬‬
‫‪1,880‬‬
‫‪--‬‬‫‪5,245‬‬
‫‪405‬‬
‫‪3,432‬‬
‫)‪(292‬‬
‫‪42,039‬‬
‫‪1,185‬‬
‫‪--‬‬‫)‪( 8,537‬‬
‫)‪( 32,106‬‬
‫)‪( 1,270‬‬
‫‪1,311‬‬
‫‪59,610‬‬
‫‪54,023‬‬
‫‪66,560‬‬
‫)‪(1,564‬‬
‫)‪( 6,444‬‬
‫)‪( 3,178‬‬
‫נספח ב' פעולות שלא במזומן‬
‫אשראי ספקים בגין כלי רכב‬
‫חלוקת רווחים לחברי האגודה‬
‫‪4,154‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪6,420‬‬
‫‪---‬‬
‫‪8,956‬‬
‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,400‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫מיון מחייבים לרכוש קבוע‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪180‬‬
‫פרעון שטרי הון מול חו"ז צדדים קשורים‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪3,166‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות‬
‫ירידה )עליה( בלקוחות‬
‫ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה‬
‫ירידה )עליה( במלאי‬
‫תנועה כספית בתאגידים קשורים‪ ,‬נטו‬
‫עליה )ירידה( בספקים ונותני שרותים‬
‫עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות‬
‫)*( מוין מחדש‪.‬‬
‫נספח ג' ‪ -‬מזומנים ממימוש השקעה בתאגיד שאוחד בעבר‬
‫הון חוזר )למעט מזומנים(‬
‫נכסים קבועים‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫רווח הון ממימוש השקעה‬
‫מאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪2,568‬‬
‫‪181‬‬
‫)‪(2,090‬‬
‫‪1,250‬‬
‫‪1,909‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‬
‫‪-6-‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫באור ‪ - 1‬כללי‬
‫א‪ .‬משקי הקבוצים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )להלן "האגודה"( שחבריה הינם קבוצים הנימנים‬
‫עם התנועה הקבוצית‪ ,‬תנועת הקבוץ הדתי ומושבים‪ ,‬משמשת כארגון קניות עבור חבריה ומפעליהם‬
‫ומרכזת פעילות של קניית סחורות ושרותים שונים עבור לקוחותיה בשוק המקומי‪.‬‬
‫מחזור העסקים בשנת החשבון‪ :‬באגודה מסתכם לסך של כ ‪ 334 -‬מיליון ש"ח )בשנת ‪263 - 2009‬‬
‫מליון ש"ח(‪ .‬בכלל הקבוצה מסתכם מחזור העסקים בשנת החשבון לסך של כ‪ 780 -‬מיליוני ש"ח‬
‫)בשנת ‪ 2009‬כ‪ 700 -‬מליון ש"ח(‪.‬‬
‫ב‪ .‬הגדרות‬
‫האגודה‬
‫‪ -‬משקי הקיבוצים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‪.‬‬
‫הקבוצה‬
‫‪ -‬האגודה והתאגידים המוחזקים שלה‪.‬‬
‫תאגידים מאוחדים ‪ -‬תאגידים בהם מחזיקה האגודה‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬מניות או חלק בהון‬
‫המקנים יותר ממחצית זכויות ההצבעה ואת הזכויות למינוי מרבית חברי‬
‫הדירקטוריון שלהם ואשר דוחותיהם מאוחדים באופן מלא עם דוחות‬
‫האגודה‪.‬‬
‫תאגידים מאוחדים ‪ -‬תאגידים המוחזקים בשליטה משותפת שדוחותיהם מאוחדים באופן‬
‫יחסי עם דוחות האגודה בהתאם לחלקה היחסי של האגודה בנכסים‪,‬‬
‫באיחוד יחסי‬
‫בהתחייבויות‪,‬בהכנסות ובהוצאות התאגידים‪.‬‬
‫תאגידים כלולים‬
‫ תאגידים‪ ,‬למעט תאגידים מאוחדים ותאגידים מאוחדים באיחוד יחסי‪,‬‬‫שההשקעה בהם כלולה בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני‪.‬‬
‫תאגידים מוחזקים ‪ -‬תאגידים מאוחדים‪ ,‬תאגידים מאוחדים באיחוד יחסי או תאגידים כלולים‪.‬‬
‫תאגידים אחרים‬
‫ תאגידים שאינם תאגידים מוחזקים ואשר ההשקעה בהם מוצגת על בסיס‬‫העלות‪.‬‬
‫צדדים קשורים‬
‫‪ -‬כהגדרתם בתקני ביקורת של לשכת רואי חשבון בישראל‪.‬‬
‫מדד‬
‫‪ -‬מדד המחירים לצרכן‪ ,‬כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫דולר‬
‫‪ -‬דולר של ארה"ב‪.‬‬
‫אירו‬
‫‪ -‬מטבע האיחוד האירופי המשותף‪.‬‬
‫ג‪ .‬שימוש באומדנים ובהערכות‬
‫כללי חשבונאות מקובלים מחייבים את הנהלת הקבוצה להשתמש באומדנים או בהערכות לגבי‬
‫עסקאות או עניינים אשר השפעתם הסופית על הדוחות הכספיים אינה ניתנת לקביעה מדויקת בעת‬
‫הכנת הדוחות הכספיים‪ .‬אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת‪ ,‬השפעתם הסופית‬
‫של העסקאות או העניינים האמורים עשויה להיות שונה מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם‪.‬‬
‫‪-7-‬‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי מדיניות חשבונאית‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית‪ ,‬אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים‪ ,‬הינם כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים‬
‫)‪ (1‬האגודה ערכה את דוחותיה הכספיים בעבר על בסיס העלות ההיסטורית המותאמת למדד‬
‫המחירים לצרכן‪ .‬הסכומים המותאמים‪ ,‬כאמור‪ ,‬שנכללו בדוחות הכספיים ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ 2003‬שימשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪.2004‬‬
‫תוספות שבוצעו לאחר מועד המעבר נכללו בערכים נומינליים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫בהתאם לתקן חשבונאות מספר ‪ 12‬בדבר "הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים" הופסקה‬
‫ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינפלציה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2003‬והחל מאותו מועד‬
‫האגודה החלה לדווח בסכומים מדווחים‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מיצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני‪ ,‬אלא‬
‫רק את הסכומים המדווחים של אותם נכסים‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫בדוחות הכספיים "עלות" משמעותה עלות בסכום מדווח‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫נתונים של האגודה בערכים נומינליים היסטוריים לצורכי מס ניתנים בבאור ‪.34‬‬
‫השפעות השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ‬
‫האגודה מיישמת את תקן חשבונאות מספר ‪ 13‬בדבר "השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע‬
‫חוץ" החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ .2004‬התקן עוסק בתרגום עסקאות במטבע חוץ ובתרגום דוחות‬
‫כספיים של פעילויות חוץ לצורך שילובם בדוחות הכספיים של התאגיד המדווח‪ .‬התקן קובע‬
‫כללים לסיווג פעילויות חוץ כיחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל או כזרוע ארוכה בהסתמך על‬
‫סממנים המנויים בתקן ושימוש בשיקול דעת‪ ,‬וכן את אופן תרגום הדוחות הכספיים של יחידות‬
‫מוחזקות אוטונומיות כאמור‪.‬‬
‫עסקאות במטבע חוץ‬
‫עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד‬
‫העסקה‪ .‬הפרשי שער הנובעים מסילוק פריטים כספיים‪ ,‬או הנובעים מדיווח על פריטים כספיים‬
‫של החברה לפי שערי חליפין שונים מאלה ששימשו לרישום הראשוני במהלך התקופה‪ ,‬או מאלה‬
‫שדווחו בדוחות כספיים קודמים‪ ,‬נזקפו לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫תרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ‬
‫)‪ (1‬נכסים והתחייבויות בכל תאריך מאזן )כולל מספרי השוואה( מתורגמים לפי שער סגירה‬
‫בכל תאריך מאזן‪ .‬מוניטין וכל התאמות שווי הוגן לסכום הפנקסני של הנכסים‬
‫וההתחייבויות במועד רכישת פעילות חוץ מטופלים כנכסים והתחייבויות של פעילות החוץ ו‬
‫מתורגמים לפי שער הסגירה‪ ,‬בכל תאריך מאזן‪.‬‬
‫)‪ (2‬הכנסות והוצאות לכל התקופות המוצגות בדוח הרווח וההפסד )כולל מספרי השוואה(‬
‫מתורגמות לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות; אולם‪ ,‬במקרים בהם חלו‬
‫תנודות משמעותיות בשערי החליפין‪ ,‬הכנסות והוצאות מתורגמות לפי שערי החליפין כפי‬
‫שהיו במועד העסקאות עצמן‪.‬‬
‫)‪ (3‬הון‪ ,‬קרנות הון ותנועות הוניות אחרות מתורגמות לפי שער החליפין במועד התהוותן‪.‬‬
‫)‪ (4‬יתרת רווח שתורגמה בהתבסס על יתרת הפתיחה מתורגמת לפי שער החליפין לאותו מועד‬
‫ותנועות רלבנטיות אשר נוספו במשך התקופה מתווספות כשהן מתורגמות‪ ,‬כאמור בסעיפים‬
‫)‪ (2‬ו ‪ (3) -‬לעיל‪.‬‬
‫)‪ (5‬כל הפרשי התרגום שנוצרו נזקפו לסעיף נפרד בהון העצמי‪ ,‬בקרן הון "התאמות הנובעות‬
‫מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ"‪.‬‬
‫‪-8-‬‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי מדיניות חשבונאית )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫איחוד הדוחות הכספיים‬
‫)‪ (1‬הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של האגודה וכן דוחות כספיים‬
‫של תאגידים בהם מתקיימת שליטה של האגודה‪ .‬תאגידים בשליטה משותפת מאוחדים‬
‫בדוחות הכספיים לפי שיטת האיחוד היחסי‪.‬‬
‫)‪ (2‬רשימת התאגידים שדוחותיהם נכללו בדוחות המאוחדים‪ ,‬ושעורי ההחזקה בהם‪ ,‬מובאת‬
‫בנספח לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬רשימת תאגידי התאגיד שלא אוחדו מובאת בנספח לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫)‪ (3‬לצורך האיחוד הובאו בחשבון הסכומים הכלולים בדוחות הכספיים של תאגידים שאוחדו‪,‬‬
‫לאחר תיאומים המתחייבים מיישום כללי חשבונאות אחידים הנקוטים בידי הקבוצה‪.‬‬
‫)‪ (4‬לגבי דוחות כספיים של חברות מאוחדות המותאמים על פי השינויים בשער החליפין של‬
‫מטבע חוץ ‪ -‬ראה באור ‪2‬ב'‪.‬‬
‫)‪ (5‬יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות בין התאגידים שאוחדו בוטלו‪ .‬כמו כן‪ ,‬בוטלו רווחים‬
‫ממכירות בין התאגידים שטרם מומשו מחוץ לקבוצה‪.‬‬
‫)‪ (6‬הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את החלק היחסי מפרטי הנכסים‪ ,‬ההתחייבויות‪,‬‬
‫ההוצאות וההכנסות של תאגידים מאוחדים באיחוד יחסי לפי שיעורי ההחזקה באותם‬
‫תאגידים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים כוללים פקדונות בבנקים למשיכה מיידית‪ ,‬וכן פקדונות בבנקים לזמן‬
‫קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פרעונם‪ ,‬במועד ההשקעה בהם‪ ,‬אינו עולה על‬
‫שלושה חודשים מיום הפקדתם‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ניירות ערך סחירים‪ ,‬קרנות נאמנות והשתתפויות‬
‫השקעות בניירות ערך סחירים המהוות השקעה שוטפת מוצגות לפי שוויין בשוק‪ .‬שינויים בערכם‬
‫של ניירות הערך נזקפים לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫השתתפויות מוצגות על בסיס העלות‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הפרשה לחובות מסופקים‬
‫)‪ (1‬ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת באופן ספציפי ו‪/‬או אחוז מיתרת הלקוחות בגין חובות‬
‫לקוחות וחובות אחרים שלדעת ההנהלה גבייתם מוטלת בספק‪.‬‬
‫)‪ (2‬חובות אשר לדעת ההנהלה אין סיכוי לגבותם נמחקים מהספרים על פי החלטת ההנהלה‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫השקעות בתאגידים מוחזקים ואחרים‬
‫)‪ (1‬השקעות בתאגידים מוחזקים שיש בהם השפעה משמעותית‪ ,‬מוצגות על בסיס שוויין המאזני‪.‬‬
‫דהיינו‪ ,‬ההשקעות מוצגות לפי העלות בתוספת חלקה של האגודה המחזיקה בתוצאות‬
‫הפעולות והשינויים בהון ובקרנות של התאגידים המוחזקים שאירעו ממועד הרכישה‪.‬‬
‫במקרים בהם חלק האגודה בהפסדים הנצברים של התאגיד המוחזק עולה על חשבון‬
‫ההשקעה בו‪ ,‬ואין בכוונתה ומחובתה לממנם רושמת האגודה את חלקה בהפסדים הנצברים‬
‫של התאגיד המוחזק עד גובה ההשקעה‪.‬‬
‫)‪ (2‬השקעות במניות של חברות אחרות שאינן סחירות‪ ,‬מוצגות לפי העלות שאינה גבוהה משוויין‬
‫בשוק‪ ,‬לפי הערכת ועד ההנהלה של האגודה‪.‬‬
‫)‪ (3‬האגודה בוחנת מעת לעת באם חלה ירידת ערך בעלת אופי שאינו זמני בהשקעות קבע שלה‬
‫בתאגידים אחרים‪ .‬בחינה זו מתבצעת בהתקיים סממנים‪ ,‬אשר יש בהם כדי להצביע על‬
‫אפשרות כי ערכן של השקעות קבע נפגם‪ ,‬לרבות עסקי המושקעת‪ ,‬הענף בו פעילה המושקעת‬
‫ופרמטרים נוספים‪ .‬ההפחתות להתאמת ערך השקעות אלה‪ ,‬אשר להערכת ועד ההנהלה‬
‫מתבססת על בחינת מכלול ההיבטים הרלבנטיים ומתן המשקל הראוי להם ואשר אינן אין‬
‫בעלות אופי זמני‪ ,‬נזקפות לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫‪-9-‬‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי מדיניות חשבונאית )המשך(‬
‫ח‪.‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫)‪ (1‬הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות לאחר ניכוי הפחת שנצבר בגינו‪.‬‬
‫)‪ (2‬הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת‬
‫נכסים לאורך תקופת השימוש המשוערת בהם‪.‬‬
‫שעורי הפחת השנתיים הינם‪:‬‬
‫‪%‬‬
‫‪10‬‬
‫שיפורים במושכר‬
‫מחשבים וציוד היקפי ‪25-33‬‬
‫‪7-15‬‬
‫ציוד משרדי‬
‫‪15‬‬
‫כלי רכב‬
‫ט‪.‬‬
‫כלי רכב להשכרה‬
‫כלי רכב להשכרה מוצגים על בסיס עלות בניכוי פחת שנצבר‪.‬‬
‫הפחת מחושב בהתאם לעלות כלי הרכב‪ ,‬ערך הגרט ותקופת השימוש המשוערת בהם‪ .‬עלות‬
‫מופחתת הגבוהה משווי השוק של כלי רכב ספציפיים מופחתת לשווי השוק בהתאם למחירי‬
‫מימוש בפועל ו‪/‬או פרסומים פומביים מקובלים למחירי רכב משומש‪ .‬שיעור הפחת הינו כ‪.17%-‬‬
‫י‪.‬‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2008‬האגודה מיישמת את תקן חשבונאות מספר ‪ - 30‬נכסים בלתי מוחשיים‬
‫)להלן ‪ -‬התקן(‪ ,‬של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות‪ ,‬אשר קובע את הטיפול החשבונאי‪,‬‬
‫הכרה ומדידה ודרישות הגילוי בהקשר לנכסים בלתי מוחשיים‪.‬‬
‫נכס בלתי מוחשי הינו נכס לא כספי ניתן לזיהוי וחסר מהות פיזית‪ .‬הגדרת נכס בלתי מוחשי‬
‫דורשת שנכס כאמור יהיה ניתן לזיהוי בכדי להפרידו מהמוניטין‪ .‬קריטריון יכולת הזיהוי‬
‫בהגדרה מתקיים כאשר יש עמידה באחד משני התנאים הבאים‪ :‬הנכס ניתן להפרדה ‪ -‬ניתן‬
‫להפריד אותו או לפצל אותו מהישות וניתן למכור אותו‪ ,‬להעביר אותו‪ ,‬להעניק רשיון לשימוש בו‪,‬‬
‫להשכיר אותו או להחליפו‪ ,‬בנפרד או יחד עם חוזה קשור‪ ,‬נכס קשור או התחייבות קשורה; או‪,‬‬
‫הנכס נובע מזכויות חוזיות או זכויות משפטיות אחרות‪ ,‬מבלי להתחשב אם זכויות אלה ניתנות‬
‫להעברה או ניתנות להפרדה מהישות או מזכויות וממחויבויות אחרות‪.‬‬
‫נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת‬
‫עלויות רכישה ישירות‪ .‬נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן‬
‫במועד הרכישה‪ .‬לאחר ההכרה הראשונית‪ ,‬נכסים בלתי מוחשים מוצגים על ‪-‬פי עלותם בניכוי‬
‫הפחתה מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו‪ .‬עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר‬
‫פותחו באופן פנימי‪ ,‬למעט עלויות פיתוח מהוונות‪ ,‬נזקפות לדוח רווח והפסד בעת התהוותן‪.‬‬
‫על ‪-‬פי הערכת ההנהלה לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים מוגדר‪ .‬הנכסים מופחתים על פני‬
‫אורך החיים הכלכליים השימושיים שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים‬
‫המצביעים על כך שקיימת ירידת ערך בנכס בלתי מוחשי‪ .‬תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה בגין‬
‫נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות אחת לשנה‪ .‬שינוי באורך החיים‬
‫השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס יטופלו‬
‫כשינוי תקופת או שיטת ההפחתה‪ ,‬וידווחו כשינוי באומדן חשבונאי‪ .‬הוצאות ההפחתה בגין‬
‫נכסים בלתי מוחשיים עם אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפים לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫אורך החיים השימושיים של נכסים בלתי מוחשיים הינו כדלקמן‪:‬‬
‫שנים‬
‫תוכנות מחשב‬
‫‪10‬‬
‫‪- 10 -‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי מדיניות חשבונאית )המשך(‬
‫י א‪.‬‬
‫מסים נדחים האגודה ותאגידים שאוחדו‬
‫)‪ (1‬האגודה מווסתת את נטל המס בשל הפרשים בעיתוי זקיפת הכנסות והוצאות בדוחות‬
‫הכספיים לבין עיתוי ההכרה בהם לצרכי מס הכנסה‪ .‬הסכומים הנדחים מידי שנה מחושבים‬
‫לפי שיעורי המס שיחולו בעת ניצול המסים הנדחים כפי שהם ידועים לתאריך עריכת הדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫)‪ (2‬המסים הנדחים בגין סעיפים מאזניים שוטפים כגון‪ :‬הפרשה לחופשה‪ ,‬ניירות ערך סחירים‪,‬‬
‫ובגין חובות מסופקים לזמן קצר מוצגים במסגרת הרכוש השוטף בסעיף חייבים ויתרות‬
‫חובה‪.‬‬
‫)‪ (3‬המסים הנדחים בגין סעיפים מאזניים שאינם שוטפים כגון‪ :‬עתודה לפיצויי פרישה ומחלה‪,‬‬
‫בגין חובות מסופקים לזמן ארוך ובגין רווחים שטרם מומשו לזמן ארוך מוצגים בסעיף מסים‬
‫נדחים‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫קרן שמורה‬
‫תקנון האגודה קובע כי יש להעביר ‪ 10%‬מרווחי האגודה לקרן שמורה‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫ההכרה בהכנסה‬
‫)‪ (1‬הכנסות ממכירת כלי רכב חדשים נכללות בעת מסירת הרכב ללקוח‪.‬‬
‫)‪ (2‬הכנסות מעמלות מספקים נכללות על בסיס צבירה‪.‬‬
‫)‪ (3‬הכנסות משכירות‪/‬משירותים נזקפות באופן יחסי בהתאם לתקופת הסכם השכירות‪ /‬נכללות‬
‫עם ביצוע השרות‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫ירידת ערך נכסים‬
‫האגודה והתאגידים המוחזקים בוחנים בכל תאריך מאזן את סכום בר ‪-‬ההשבה של נכסיהם כל‬
‫אימת שקיימים סימנים‪ ,‬המצביעים על אפשרות של ירידת ערך של נכסים אלו‪ .‬מקום בו עולה‬
‫ערכו של נכס בספרים על סכום בר‪-‬ההשבה שלו מוכר הפסד מירידת ערך של נכס‪ .‬הפסד מירידת‬
‫ערך של נכס‪ ,‬למעט מוניטין‪ ,‬שהוכר בעבר‪ ,‬מבוטל רק כאשר חל שינוי באומדנים ששימשו‬
‫בקביעת סכום בר‪-‬ההשבה‪ ,‬מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון מירידת ערך‪ .‬הערך בספרים לאחר‬
‫הביטול אינו עולה על הערך בספרים שהיה נקבע לנכס אילו לא היה נרשם הפסד מירידת ערך‬
‫בשנים קודמות‪.‬‬
‫טו‪.‬‬
‫שערי החליפין ובסיס ההצמדה‬
‫)‪ (1‬יתרות במטבע חוץ או הצמודות אליו נכללות לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק‬
‫ישראל והיו תקפים ליום המאזן‪.‬‬
‫)‪ (2‬יתרות הצמודות למדד נכללות בהתאם למדד הידוע בתאריך המאזן )מדד החודש שלפני‬
‫חודש המאזן של כל שנה( או בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח )מדד‬
‫חודש המאזן של כל שנה(‪ ,‬בהתאם לתנאי העסקה‪.‬‬
‫)‪ (3‬להלן נתונים לגבי מדד המחירים לצרכן ושערי חליפין‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫שעורי השינוי‬
‫לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אחוזים‬
‫מדד המחירים לצרכן‪:‬‬
‫מדד בגין‬
‫מדד ידוע‬
‫‪108.0‬‬
‫‪107.6‬‬
‫‪105.2‬‬
‫‪105.2‬‬
‫‪101.2‬‬
‫‪101.3‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪ 1‬דולר ארה"ב‬
‫‪ 1‬לירה שטרלינג‬
‫‪ 1‬אירו‬
‫‪3.549‬‬
‫‪5.493‬‬
‫‪4.738‬‬
‫‪3.775‬‬
‫‪6.111‬‬
‫‪5.442‬‬
‫‪3.8020‬‬
‫‪5.5481‬‬
‫‪5.2973‬‬
‫)‪(5.99‬‬
‫)‪(10.12‬‬
‫)‪(12.93‬‬
‫)‪(0.71‬‬
‫‪10.15‬‬
‫‪2.73‬‬
‫)‪(1.14‬‬
‫)‪(28.04‬‬
‫)‪(6.39‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ -3‬מזומנים ושווי מזומנים‬
‫מאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫‪13,520‬‬
‫‪2,118‬‬
‫‪19,378‬‬
‫‪2,686‬‬
‫‪37,702‬‬
‫מזומנים בקופה ובבנקים‬
‫מזומנים בקופה ובבנקים ‪ -‬מט"ח‬
‫פקדונות בבנקים לתקופה עד ‪ 3‬חודשים‬
‫פקודנות מט"ח לתקופה עד ‪ 3‬חודשים‬
‫האגודה‬
‫‪19,686‬‬
‫‪2,850‬‬
‫‪17,050‬‬
‫‪3,167‬‬
‫‪42,753‬‬
‫‪273‬‬
‫‪166‬‬
‫‪11,191‬‬
‫‪--‬‬‫‪11,630‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪156‬‬
‫‪2,014‬‬
‫‪2,505‬‬
‫‪--‬‬‫‪4,675‬‬
‫באור ‪ -4‬ניירות ערך סחירים ופקדונות לזמן קצר‬
‫מאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫‪725‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,171‬‬
‫‪55‬‬
‫‪1,951‬‬
‫אגרות חוב ממשלתיות‬
‫מניות וניירות ערך המירים‬
‫פקדונות מט"ח בבנק מעל ‪ 3‬חודשים‬
‫פקדונות שקליים בבנק מעל ‪ 3‬חודשים‬
‫האגודה‬
‫‪172‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1,344‬‬
‫‪55‬‬
‫‪1,580‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫באור ‪ -5‬הלוואות לזמן קצר‬
‫מאוחד‬
‫‪2010‬‬
‫‪14,088‬‬
‫‪38,960‬‬
‫‪53,048‬‬
‫הלוואות ללקוחות שאינן צמודות‬
‫חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך‬
‫‪- 12 -‬‬
‫האגודה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪7,733‬‬
‫‪43,818‬‬
‫‪51,551‬‬
‫‪217‬‬
‫‪498‬‬
‫‪715‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪828‬‬
‫‪2,328‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ -6‬לקוחות‬
‫מאוחד‬
‫לקוחות ‪ -‬בחשבון שוטף‬
‫המחאות לגביה‬
‫חברות כרטיסי אשראי‬
‫לקוחות שונים‬
‫בניכוי ‪ -‬הפרשה לחובות מסופקים‬
‫האגודה‬
‫‪2010‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2009‬‬
‫‪162,981‬‬
‫‪17,223‬‬
‫‪16,790‬‬
‫‪348‬‬
‫‪197,342‬‬
‫)‪(14,069‬‬
‫‪183,273‬‬
‫‪111,471‬‬
‫‪12,296‬‬
‫‪96‬‬
‫‪--‬‬‫‪123,863‬‬
‫)‪(13,300‬‬
‫‪110,563‬‬
‫‪90,626‬‬
‫‪13,283‬‬
‫‪576‬‬
‫‪--‬‬‫‪104,485‬‬
‫)‪(13,000‬‬
‫‪91,485‬‬
‫‪133,147‬‬
‫‪16,854‬‬
‫‪15,650‬‬
‫‪624‬‬
‫‪166,275‬‬
‫)‪(13,817‬‬
‫‪152,458‬‬
‫באור ‪ -7‬חייבים ויתרות חובה‬
‫מאוחד‬
‫‪2010‬‬
‫מקדמות לספקים‬
‫מוסדות ממשלתיים‬
‫הוצאות מראש‬
‫מס נדחה לקבל‪ ,‬ראה באור ‪31‬‬
‫הכנסות לקבל‬
‫יתרות חובה אחרות‬
‫‪8,329‬‬
‫‪984‬‬
‫‪10,965‬‬
‫‪2,994‬‬
‫‪6,776‬‬
‫‪1,981‬‬
‫‪32,029‬‬
‫האגודה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪5,336‬‬
‫‪1,532‬‬
‫‪7,488‬‬
‫‪3,397‬‬
‫‪6,004‬‬
‫‪1,199‬‬
‫‪24,956‬‬
‫‪31‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪2,848‬‬
‫‪252‬‬
‫‪774‬‬
‫‪3,905‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1,032‬‬
‫‪--‬‬‫‪3,267‬‬
‫‪470‬‬
‫‪409‬‬
‫‪5,185‬‬
‫באור ‪ -8‬תאגידים קשורים בחשבון שוטף‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪82‬‬
‫‪135‬‬
‫‪82‬‬
‫‪135‬‬
‫נס"ר להתיישבות )‪ (1996‬בע"מ‬
‫‪1,478‬‬
‫‪1,183‬‬
‫‪1,183‬‬
‫ארגון התשומות של משקי התק"מ א‪.‬ש‪.‬ח‪ .‬בע"מ ‪1,183‬‬
‫‪584‬‬
‫‪1,326‬‬
‫‪--‬‬‫י‪.‬מ‪.‬ת החברה המרכזית להפצת כלי רכב בע" מ ‪---‬‬
‫‪1,503‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫משקי ליסינג להתיישבות אגש"ח בע"מ‬
‫‪91‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫סחר משק מועדונים אגש"ח בע"מ‬
‫‪791‬‬
‫‪1,847‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫כנפי משק תור בע"מ‬
‫‪2,509‬‬
‫‪3,023‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫סקיי שוקי הון בע"מ‬
‫‪329‬‬
‫‪63‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫סקי ניהול נכסים )יש( בע"מ‬
‫‪16,105‬‬
‫‪15,037‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫אתגר פיננסים אגש"ח בע"מ‬
‫‪6,436‬‬
‫‪9,962‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫משק אנרגיה בע"מ )‪(1‬‬
‫‪--‬‬‫‪193‬‬
‫‪--‬‬‫‪96‬‬
‫מתאם תשתיות אנרגיה שותפות מוגבלת‬
‫‪17‬‬
‫‪49‬‬
‫‪17‬‬
‫‪49‬‬
‫דליה אנרגיה כח בע"מ‬
‫‪29,925‬‬
‫‪32,818‬‬
‫‪1,282‬‬
‫‪1,463‬‬
‫הריבית המחושבת על היתרות היומיות של התאגידים הקשורים הינה בשיעור צמוד ‪.4%-5%+‬‬
‫)‪ (1‬צמוד לדולר ונושא ריבית של ‪.10%‬‬
‫‪- 13 -‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 9‬מלאי‬
‫מאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪5,627‬‬
‫‪137‬‬
‫‪5,764‬‬
‫מלאי כלי רכב‬
‫מלאי דלק‬
‫‪(*) 1,071‬‬
‫‪249‬‬
‫‪1,320‬‬
‫)*( מוין מחדש‪.‬‬
‫באור ‪ - 10‬תאגידים מוחזקים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫א‪ .‬במאזן המאוחד‬
‫חלק האגודה במניות )עלות(‬
‫חלק האגודה בקרנות הון‬
‫חלק האגודה ברווחים)הפסדים( שנצברו‬
‫הלוואות בעלים )*(‬
‫הלוואות לביטוח חקלאי אגש"ח בע"מ )**(‬
‫‪26,804‬‬
‫‪83‬‬
‫)‪(2,300‬‬
‫‪10,599‬‬
‫‪5,017‬‬
‫‪40,203‬‬
‫‪17,104‬‬
‫‪83‬‬
‫)‪(1,886‬‬
‫‪7,577‬‬
‫‪4,733‬‬
‫‪27,611‬‬
‫)*( מהנ"ל סך של כ ‪ 9,955 -‬אלפי ש"ח צמודות לדולר‪ ,‬ונושאות ריבית שנתית בשיעור של ‪ 10%‬ולגבי‬
‫היתרה בסך של כ ‪ 644 -‬אלפי ש"ח טרם נקבעו תנאי ההלוואות‪.‬‬
‫)**( ההלוואות הינם לתקופה בת ‪ 60‬חודשים‪ .‬להלוואות תהיה תקופת גרייס )קרן וריבית( של ‪24‬‬
‫חודשים עד ‪ 1‬באפריל ‪ .2011‬קרן ההלוואות בתוספת הריבית בתום תקופת הגרייס יפרעו החל‬
‫מאפריל ‪ 2011‬ב ‪ 36-‬תשלומים חודשיים שווים‪ .‬למרות האמור לעיל ללווה תהיה הזכות לפרוע את‬
‫ההלוואות במלואה בפרעון מוקדם בכל עת שתמצא לנכון‪.‬‬
‫לאגודה ולאגודות הבנות אופציה מה ‪ 15-‬בספטמבר ‪ 2010‬ועד לתום תקופת הגרייס להמיר את‬
‫ההלוואות או חלק מהם ליחידת השתתפות ובנוסף אופציה נוספת לתקופה האמורה להשקיע בהון‬
‫התאגיד סכום של עד כ ‪ 4,475 -‬אש"ח‪.‬‬
‫ב‪ .‬במאזן האגודה‬
‫תאגידים‬
‫מאוחדים‬
‫חלק האגודה במניות )עלות(‬
‫הלוואת בעלים צמיתה‬
‫חלק האגודה בקרנות‬
‫חלק האגודה ברווחים‬
‫שנצברו לאחר הרכישה‬
‫שטרי הון והלוואות בעלים )*(‬
‫הלוואות לביטוח חקלאי‬
‫אגש"ח בע"מ )**(‬
‫תאגידים‬
‫תאגידים‬
‫המוצגים‬
‫המוצגים‬
‫בשיטת‬
‫בשיטת השווי‬
‫העלות‬
‫המאזני‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪1,234‬‬
‫‪1,490‬‬
‫)‪(579‬‬
‫‪1‬‬
‫‪--‬‬‫‪83‬‬
‫‪13,639‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪14,874‬‬
‫‪1,490‬‬
‫)‪(496‬‬
‫‪14,374‬‬
‫‪1,490‬‬
‫)‪(258‬‬
‫‪53,610‬‬
‫‪55,755‬‬
‫)‪(1,140‬‬
‫)‪(1,056‬‬
‫‪--‬‬‫‪13,639‬‬
‫‪52,470‬‬
‫‪68,338‬‬
‫‪43,956‬‬
‫‪59,562‬‬
‫‪14,557‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪14,557‬‬
‫‪15,107‬‬
‫‪--‬‬‫‪70,312‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(1,056‬‬
‫‪1,787‬‬
‫‪15,426‬‬
‫‪1,787‬‬
‫‪84,682‬‬
‫‪1,693‬‬
‫‪76,362‬‬
‫‪- 14 -‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 10‬תאגידים מוחזקים )המשך(‬
‫ב‪ .‬במאזן האגודה )המשך(‬
‫)*( שטרי ההון אינם נושאים ריבית ו‪/‬או הפרשי הצמדה ו‪/‬או הפרשי שער מכל סוג שהוא‪ ,‬טרם‬
‫נקבעו תנאי הלוואת הבעלים‪.‬‬
‫)**( ההלוואה הינה לתקופה בת ‪ 60‬חודשים‪ .‬להלוואה תהיה תקופת גרייס )קרן וריבית( של ‪24‬‬
‫חודשים עד ‪ 1‬באפריל ‪ .2011‬קרן ההלוואה בתוספת הריבית בתום תקופת הגרייס יפרעו החל‬
‫מאפריל ‪ 2011‬ב ‪ 36-‬תשלומים חודשיים שווים‪ .‬למרות האמור לעיל ללווה תהיה הזכות‬
‫לפרוע את ההלוואה במלואה בפרעון מוקדם בכל עת שתמצא לנכון‪.‬‬
‫לאגודה אופציה מה‪ 15-‬בספטמבר ‪ 2010‬ועד לתום תקופת הגרייס להמיר את ההלוואה או‬
‫חלק ממנה ליחידת השתתפות ובנוסף אופציה נוספת לתקופה האמורה להשקיע בהון התאגיד‬
‫סכום של עד כ ‪ 1,625 -‬אש"ח‪.‬‬
‫ג‪ .‬התנועה בהשקעות בשנת ‪ 2010‬הינה כדלקמן‪:‬‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫אלפי ש"ח‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫‪27,611‬‬
‫‪76,362‬‬
‫תנועה במשך השנה‪:‬‬
‫השקעה בהון‬
‫חלק ברווחים )בהפסדים( לשנה‬
‫מתן )גביית( הלוואות ושטרי הון‪ ,‬נטו‬
‫חלק האגודה בקרנות הון של תאגידים מאוחדים‬
‫ריבית והפרשי הצמדה שנצברו‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪9,700‬‬
‫)‪(414‬‬
‫‪2,670‬‬
‫‪--‬‬‫‪636‬‬
‫‪40,203‬‬
‫‪500‬‬
‫‪8,514‬‬
‫)‪(686‬‬
‫)‪(238‬‬
‫‪230‬‬
‫‪84,682‬‬
‫ד‪ .‬חלק האגודה ברווחי אגודות מאוחדות מוצג בדוח רווח והפסד לפני סעיף מסים על ההכנסה‪ ,‬היות‬
‫והאגודות שאוחדו ביקשו כי חבות המס תחול על האגודה האם‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 62‬לפקודת מס‬
‫הכנסה‪.‬‬
‫‪- 15 -‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 11‬חייבים והלוואות לזמן ארוך‬
‫א‪ .‬ההרכב‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫שעור‬
‫הריבית‬
‫באחוזים‬
‫‪2010‬‬
‫האגודה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2009‬‬
‫‪66,461‬‬
‫‪63,164‬‬
‫‪58,152‬‬
‫‪49,185 3.5-5.84‬‬
‫הלוואות צמודות למדד )‪(1‬‬
‫‪1,617‬‬
‫‪1,624‬‬
‫‪28,575‬‬
‫‪26,573 2.25-10.15‬‬
‫הלוואות שאינן צמודות )‪(1‬‬
‫)‪(144‬‬
‫)‪(144‬‬
‫)‪(144‬‬
‫)‪(144‬‬
‫בניכוי הפחתת חוב לערך נוכחי‬
‫‪67,934‬‬
‫‪64,644‬‬
‫‪86,583‬‬
‫‪75,614‬‬
‫)‪(828‬‬
‫)‪(498‬‬
‫)‪(43,818‬‬
‫)‪(38,960‬‬
‫בניכוי ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫‪67,106‬‬
‫‪64,146‬‬
‫‪42,765‬‬
‫‪36,654‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪3,011‬‬
‫‪1,608‬‬
‫חייבים לזמן ארוך‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪(1,505‬‬
‫)‪(496‬‬
‫בניכוי הפרשה לחובות מסופקים‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪1,506‬‬
‫‪1,112‬‬
‫‪67,106‬‬
‫‪64,146‬‬
‫‪44,271‬‬
‫‪37,766‬‬
‫‪65,186‬‬
‫‪62,570‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪ (1‬כולל הלוואות לאגודה שאוחדה‬
‫במאוחד ‪ -‬הלוואות שנתנו לשוכרי רכב ושוכרי ציוד ומשקפות את דמי השכירות לכל אורך תקופת‬
‫השכירות‪ ,‬בניכוי הכנסות מראש בגין הכנסות שכירות של מספר חודשי שכירות אחרונים‪.‬‬
‫)‪(2‬שעבודים ‪ -‬ראה באור ‪.33‬‬
‫ב‪ .‬ההלוואות עומדות לגביה לאחר תאריך הדוחות הכספיים כדלהלן‪:‬‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שנה ראשונה ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫שנה שנייה‬
‫שנה שלישית‬
‫שנה רביעית‬
‫שנה חמישית ואילך‬
‫‪38,960‬‬
‫‪19,533‬‬
‫‪10,131‬‬
‫‪4,384‬‬
‫‪2,606‬‬
‫‪75,614‬‬
‫‪- 16 -‬‬
‫‪498‬‬
‫‪230‬‬
‫‪62,662‬‬
‫‪51‬‬
‫‪1,203‬‬
‫‪64,644‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 12‬כלי רכב להשכרה‪ ,‬נטו‬
‫מאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫א‪ .‬ההרכב‬
‫העלות‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫תוספות‬
‫גריעות‬
‫הפרשה להפסד‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫‪336,792‬‬
‫‪189,486‬‬
‫)‪(107,714‬‬
‫‪--‬‬‫‪418,564‬‬
‫פחת שנצבר‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫תוספות במשך השנה‬
‫גריעות‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫‪74,975‬‬
‫‪65,532‬‬
‫)‪(51,322‬‬
‫‪89,185‬‬
‫‪329,379‬‬
‫‪234,267‬‬
‫‪163,206‬‬
‫)‪(60,530‬‬
‫)‪(151‬‬
‫‪336,792‬‬
‫‪54,859‬‬
‫‪50,863‬‬
‫)‪(30,747‬‬
‫‪74,975‬‬
‫‪261,817‬‬
‫ב‪ .‬האגודה מבצעת הערכה תקופתית לגבי שווי השוק הצפוי לתום תקופת ההשכרה של כלי רכב‬
‫המושכרים‪ .‬במידה שלהערכת הנהלת החברה קיימת ירידת ערך הנושאת אופי קבוע‪ ,‬מבצעת‬
‫החברה הפרשה לירידת ערך במועד ביצוע ההערכה‪) .‬ראה באור ‪2‬יד'(‪.‬‬
‫באור ‪ - 13‬רכוש קבוע ‪ ,‬נטו‬
‫א‪ .‬ההרכב ‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫בדוחות המאוחדים‬
‫מחשבים‬
‫וציוד‬
‫הקפי‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מבנה‬
‫נייד‬
‫ומגרש‬
‫כלי רכב‬
‫גנרטורים‬
‫עלות‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫התאמות מתרגום דוחות‬
‫רכישות בשנת החשבון‬
‫גריעות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪1,634‬‬
‫)‪(275‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪1,359‬‬
‫‪2,066‬‬
‫‪--‬‬‫‪414‬‬
‫‪--‬‬‫‪2,480‬‬
‫‪1,879‬‬
‫)‪(25‬‬
‫‪103‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,957‬‬
‫‪3,426‬‬
‫‪--‬‬‫‪830‬‬
‫‪--‬‬‫‪4,256‬‬
‫‪2,373‬‬
‫)‪(27‬‬
‫‪613‬‬
‫)‪(1,084‬‬
‫‪1,875‬‬
‫‪2,771‬‬
‫‪--‬‬‫‪96‬‬
‫)‪(110‬‬
‫‪2,757‬‬
‫‪14,149‬‬
‫)‪( 327‬‬
‫‪2,056‬‬
‫)‪( 1,194‬‬
‫‪14,684‬‬
‫פחת שנצבר‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫התאמות מתרגום דוחות‬
‫תוספות בשנת החשבון‬
‫גריעות בשנת החשבון‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪89‬‬
‫)‪(11‬‬
‫‪46‬‬
‫‪--‬‬‫‪124‬‬
‫‪668‬‬
‫‪--‬‬‫‪318‬‬
‫‪--‬‬‫‪986‬‬
‫‪1,118‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‪163‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,272‬‬
‫‪2,370‬‬
‫‪--‬‬‫‪565‬‬
‫‪--‬‬‫‪2,935‬‬
‫‪674‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪388‬‬
‫)‪(423‬‬
‫‪627‬‬
‫‪835‬‬
‫‪--‬‬‫‪696‬‬
‫)‪(68‬‬
‫‪1,463‬‬
‫‪5,754‬‬
‫)‪(32‬‬
‫‪2,176‬‬
‫)‪( 491‬‬
‫‪7,407‬‬
‫יתרה מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪1,235‬‬
‫‪1,494‬‬
‫‪685‬‬
‫‪1,321‬‬
‫‪1,248‬‬
‫‪1,294‬‬
‫‪7,277‬‬
‫יתרה מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫‪1,545‬‬
‫‪1,398‬‬
‫‪761‬‬
‫‪1,056‬‬
‫‪1,699‬‬
‫‪1,936‬‬
‫‪8,395‬‬
‫שיפורים‬
‫במושכר‬
‫‪- 17 -‬‬
‫ריהוט‬
‫וציוד‬
‫משרדי‬
‫סה"כ‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 13‬רכוש קבוע ‪ ,‬נטו )המשך(‬
‫באגודה‬
‫שיפורים‬
‫במושכר‬
‫בדוחות האגודה‬
‫מחשבים‬
‫ריהוט‬
‫וציוד‬
‫וציוד‬
‫היקפי‬
‫משרדי‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫עלות‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫רכישות בשנת החשבון‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪976‬‬
‫‪7‬‬
‫‪983‬‬
‫‪867‬‬
‫‪--‬‬‫‪867‬‬
‫‪1,466‬‬
‫‪177‬‬
‫‪1,643‬‬
‫‪3,309‬‬
‫‪184‬‬
‫‪3,493‬‬
‫פחת שנצבר‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫תוספות בשנת החשבון‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪334‬‬
‫‪96‬‬
‫‪430‬‬
‫‪257‬‬
‫‪60‬‬
‫‪317‬‬
‫‪1,094‬‬
‫‪210‬‬
‫‪1,304‬‬
‫‪1,685‬‬
‫‪366‬‬
‫‪2,051‬‬
‫יתרה מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪553‬‬
‫‪550‬‬
‫‪339‬‬
‫‪1,442‬‬
‫יתרה מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫‪642‬‬
‫‪610‬‬
‫‪372‬‬
‫‪1,624‬‬
‫‪- 18 -‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 14‬רכוש בלתי מוחשי‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫תוכנות‬
‫עלות‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫רכישת בשנת החשבון‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫מוניטין‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫‪567‬‬
‫‪178‬‬
‫‪745‬‬
‫‪154‬‬
‫‪--‬‬‫‪154‬‬
‫‪721‬‬
‫‪178‬‬
‫‪899‬‬
‫‪121‬‬
‫‪55‬‬
‫‪176‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪121‬‬
‫‪55‬‬
‫‪176‬‬
‫יתרה מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪569‬‬
‫‪154‬‬
‫‪723‬‬
‫יתרה מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫‪446‬‬
‫‪154‬‬
‫‪600‬‬
‫פחת שנצבר‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫הפחתה‬
‫באגודה‪:‬‬
‫עלות‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫רכישות בשנת החשבון‬
‫פחת שנצבר‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫הפחתה‬
‫ליום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪567‬‬
‫‪114‬‬
‫‪681‬‬
‫‪121‬‬
‫‪54‬‬
‫‪175‬‬
‫יתרה מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪506‬‬
‫יתרה מופחתת‬
‫לים ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫‪446‬‬
‫‪- 19 -‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 15‬אשראי לזמן קצר מבנקים ואחרים‬
‫מאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫א‪ .‬ההרכב‪:‬‬
‫משיכת יתר‬
‫הלוואות לזמן קצר מבנקים‬
‫הלוואות לזמן קצר מבנקים במט"ח‬
‫הלוואות לזמן קצר מבנקים לא צמודות‬
‫הלוואות מאחרים לא צמודות‬
‫הלוואות מאחרים – צמודות‬
‫‪986‬‬
‫‪25,435‬‬
‫‪2,308‬‬
‫‪8,741‬‬
‫‪1,720‬‬
‫‪30,233‬‬
‫‪69,423‬‬
‫‪142,392‬‬
‫‪211,815‬‬
‫חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך‬
‫האגודה‬
‫‪179‬‬
‫‪25,903‬‬
‫‪5,125‬‬
‫‪4,209‬‬
‫‪4,793‬‬
‫‪17,379‬‬
‫‪57,588‬‬
‫‪142,837‬‬
‫‪200,425‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪--‬‬‫‪6,000‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪4,793‬‬
‫‪17,379‬‬
‫‪28,172‬‬
‫‪23,866‬‬
‫‪52,038‬‬
‫‪2‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪1,720‬‬
‫‪30,233‬‬
‫‪31,955‬‬
‫‪6,025‬‬
‫‪37,980‬‬
‫ב‪ .‬בטחונות ‪ -‬ראה באור ‪.33‬‬
‫באור ‪ - 16‬ספקים ונותני שירותים‬
‫מאוחד‬
‫חשבונות פתוחים‬
‫המחאות לפרעון‬
‫האגודה‬
‫‪2010‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪132,732‬‬
‫‪16,918‬‬
‫‪149,650‬‬
‫‪103,747‬‬
‫‪3,076‬‬
‫‪106,823‬‬
‫‪102,804‬‬
‫‪20,809‬‬
‫‪123,613‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪66,699‬‬
‫‪4,166‬‬
‫‪70,865‬‬
‫באור ‪ - 17‬זכאים ויתרות זכות‬
‫מאוחד‬
‫‪2010‬‬
‫התחייבויות לעובדים בשל שכר ומשכורות‬
‫מוסדות ומס ערך מוסף‬
‫הוצאות לשלם‬
‫הפרשה למס הכנסה בנכוי מקדמות‬
‫מקדמות מלקוחות‬
‫הפרשה לחופשה‬
‫הפרשה להנחת עמלות למשקים‬
‫חברים זכאים בגין חלוקת רווחים‬
‫זכאים אחרים‬
‫הכנסות מראש‬
‫‪1,728‬‬
‫‪766‬‬
‫‪4,020‬‬
‫‪1,328‬‬
‫‪13,323‬‬
‫‪734‬‬
‫‪1,035‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪3,167‬‬
‫‪14,376‬‬
‫‪41,877‬‬
‫‪- 20 -‬‬
‫האגודה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪1,356‬‬
‫‪844‬‬
‫‪3,534‬‬
‫‪808‬‬
‫‪11,537‬‬
‫‪336‬‬
‫‪1,445‬‬
‫‪--‬‬‫‪2,432‬‬
‫‪8,857‬‬
‫‪31,149‬‬
‫‪822‬‬
‫‪120‬‬
‫‪278‬‬
‫‪845‬‬
‫‪--‬‬‫‪51‬‬
‫‪1,035‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪958‬‬
‫‪2,125‬‬
‫‪7,634‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪559‬‬
‫‪157‬‬
‫‪204‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪115‬‬
‫‪1,445‬‬
‫‪--‬‬‫‪884‬‬
‫‪2,875‬‬
‫‪6,239‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 18‬תאגידים קשורים בחשבון שוטף‬
‫מאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫משקי התק"מ א‪.‬ש‪.‬ח‪ .‬מרכזית בע"מ‬
‫משק תשתיות א‪.‬ש‪.‬ח‪ .‬בע"מ‬
‫משק רכב א‪.‬ש‪.‬ח‪ .‬בע"מ‬
‫משקי ליסינג בע"מ‬
‫משקי ליסינג אגש"ח‬
‫משקי שווק ואספקה‬
‫סחר משק מועדונים‬
‫‪21,678‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪21,678‬‬
‫האגודה‬
‫‪17,543‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪17,543‬‬
‫‪21,678‬‬
‫‪1,215‬‬
‫‪16,976‬‬
‫‪137‬‬
‫‪2,579‬‬
‫‪857‬‬
‫‪1‬‬
‫‪43,443‬‬
‫הריבית המחושבת על היתרות היומיות של התאגידים הקשורים הינה בשיעור של צמוד ‪.5%+‬‬
‫באור ‪ - 19‬הלוואות מבנקים‬
‫א‪ .‬ההרכב‬
‫שיעור‬
‫הריבית‬
‫באחוזים‬
‫צמודות למדד המחירים לצרכן‬
‫לא צמודות‬
‫בניכוי חלויות שוטפות‬
‫מאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪97,893‬‬
‫‪2.05-6‬‬
‫‪193,042 4.02-7.35‬‬
‫‪290,935‬‬
‫)‪(136,367‬‬
‫‪154,568‬‬
‫‪97,177‬‬
‫‪151,097‬‬
‫‪248,274‬‬
‫)‪(118,971‬‬
‫‪129,303‬‬
‫ב‪ .‬ההלוואות עומדות לפרעון בשנים שלאחר תאריך הדוחות הכספיים כדלהלן‪:‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שנה ראשונה ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫שנה שניה‬
‫שנה שלישית‬
‫שנה רביעית‬
‫‪136,367‬‬
‫‪92,682‬‬
‫‪55,401‬‬
‫‪6,485‬‬
‫‪290,935‬‬
‫ג‪ .‬בטחונות ‪ -‬ראה באור ‪.33‬‬
‫‪- 21 -‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪17,543‬‬
‫‪1,215‬‬
‫‪25,861‬‬
‫‪5,650‬‬
‫‪--‬‬‫‪857‬‬
‫‪--‬‬‫‪51,126‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 20‬הלוואות מחברת בטוח‬
‫האגודה ומאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫א‪ .‬ההרכב‬
‫שיעור‬
‫הריבית‬
‫באחוזים‬
‫צמודות למדד המחירים לצרכן‬
‫בניכוי ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫‪5.2‬‬
‫‪677‬‬
‫)‪(677‬‬
‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫ב‪ .‬בטחונות ‪ -‬ראה באור ‪.33‬‬
‫באור ‪ - 21‬הלוואות ממשקים ואחרים‬
‫מאוחד‬
‫א‪ .‬ההרכב‪:‬‬
‫שיעור‬
‫הריבית‬
‫באחוזים‬
‫הלוואות ממשקים‬
‫צמודות למדד המחירים לצרכן‬
‫חלויות שוטפות‬
‫הלוואות מאחרים‬
‫לא צמודות )‪(1‬‬
‫צמודות למדד המחירים לצרכן )‪(2‬‬
‫‪2010‬‬
‫אגודה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2009‬‬
‫‪4.4-5.4‬‬
‫‪25,429‬‬
‫)‪(6,025‬‬
‫‪19,404‬‬
‫‪32,365‬‬
‫)‪(23,189‬‬
‫‪9,176‬‬
‫‪25,429‬‬
‫)‪(6,025‬‬
‫‪19,404‬‬
‫‪32,365‬‬
‫)‪(23,189‬‬
‫‪9,176‬‬
‫פריים‪2+‬‬
‫‪4‬‬
‫‪14,728‬‬
‫‪835‬‬
‫‪15,563‬‬
‫‪34,967‬‬
‫‪2,710‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2,910‬‬
‫‪12,086‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪19,404‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪9,176‬‬
‫)‪ (1‬ההלוואות יפרעו במהלך השנים ‪ 2012‬ו ‪.2013-‬‬
‫)‪ (2‬טרם נקבע מועד פרעון‪.‬‬
‫ב‪ .‬ההלוואות ממשקים עומדות לפרעון בשנים שלאחר תאריך הדוחות כדלהלן‪:‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שנה ראשונה ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫שנה שניה‬
‫‪6,025‬‬
‫‪19,404‬‬
‫‪25,429‬‬
‫באור ‪ - 22‬הכנסות מראש לזמן ארוך‬
‫הכנסות מראש בחלקם משקפות דמי שכירות תפעוליים בגין תקופה של מספר חודשי שכירות אחרונים‬
‫עבורם נגבה התשלום מן השוכרים מראש‪ ,‬בין השאר‪ ,‬להבטחת קיום ההסכם‪ ,‬ובחלקם משקפות דמי‬
‫שכירות בגין תקופה שמעבר לשנה השוטפת‪ ,‬עבורם נגבה תשלום מראש מן השוכרים‪.‬‬
‫‪- 22 -‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 23‬התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד‪ ,‬נטו‬
‫א‪ .‬התחייבות הקבוצה בשל סיום יחסי עובד ‪-‬מעביד מחושבת על בסיס שכרם האחרון של העובדים ליום המאזן‬
‫ובהתאם לחוקי פיצויי פיטורין‪ ,‬ומכוסה במלואה ע"י תשלומים שוטפים לחברות ביטוח בגין פוליסות ביטוח‬
‫מנהלים וקופות גמל‪ ,‬וכן ע"י יתרת ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬המוצגת במאזן‪.‬‬
‫ב‪ .‬סכומים שנצברו בפוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל הרשומות על שם העובדים וההתחייבויות בגינם‪ ,‬אינם‬
‫מוצגים במאזן מאחר שאינם בשליטתה ובניהולה של הקבוצה‪.‬‬
‫ג‪ .‬היעודה המופקדת בקופות פיצויים כוללת רווחים שנצברו עד לתאריך המאזן‪ .‬הכספים שהופקדו ניתנים‬
‫למשיכה אך ורק לאחר שימולאו ההתחייבויות על פי חוק פיטורין או הסכמי עבודה‪.‬‬
‫באור ‪ - 24‬קרנות הון‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫קרן הון בגין עודף שווי מאזני של תאגיד‬
‫שנרכש מתאגיד קשור‬
‫קרן הון מכניסה לאיחוד ומהחלפת מניות‬
‫חלק האגודה בקרנות הון של תאגידים כלולים‬
‫)‪(1,212‬‬
‫‪19,395‬‬
‫)‪(496‬‬
‫‪17,687‬‬
‫)‪(1,212‬‬
‫‪19,395‬‬
‫)‪(258‬‬
‫‪17,925‬‬
‫‪2008‬‬
‫)‪(1,212‬‬
‫‪19,395‬‬
‫)‪(240‬‬
‫‪17,943‬‬
‫באור ‪ - 25‬הכנסות מעמלות‪ ,‬ממכירות וממתן שירותים‪ ,‬נטו‬
‫‪2010‬‬
‫הכנסות מעמלות‪ ,‬דמי גביה ודמי שימוש‪ ,‬נטו‬
‫הכנסות ממכירת כלי רכב‬
‫הכנסות משכירות תפעולית‬
‫‪39,612‬‬
‫‪38,401‬‬
‫‪110,567‬‬
‫‪188,580‬‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪46,255‬‬
‫‪24,528‬‬
‫‪89,391‬‬
‫‪160,174‬‬
‫‪61,422‬‬
‫‪26,790‬‬
‫‪74,499‬‬
‫‪162,711‬‬
‫‪5,280‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪5,280‬‬
‫‪4,142‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪4,142‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪6,895‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪6,895‬‬
‫באור ‪ - 26‬הכנסות )הוצאות( מימון‪ ,‬נטו‬
‫‪2010‬‬
‫הוצאות ריבית והפרשי הצמדה אג"ח‬
‫הכנסות )הוצאות( מימון אחרות‪ ,‬נטו‬
‫‪--‬‬‫)‪(8,673‬‬
‫)‪(8,673‬‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫)‪(159‬‬
‫)‪(3,631‬‬
‫)‪(3,790‬‬
‫‪- 23 -‬‬
‫)‪(1,712‬‬
‫)‪(5,522‬‬
‫)‪(7,234‬‬
‫‪--‬‬‫‪2,667‬‬
‫‪2,667‬‬
‫‪--‬‬‫‪2,469‬‬
‫‪2,469‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪--‬‬‫‪3,218‬‬
‫‪3,218‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 27‬עלות המכירות והתפעול‬
‫מאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שכר עבודה‬
‫כלי רכב שנרכשו‬
‫פחת תפעולי‬
‫הוצאות ליסינג תפעולי‬
‫תפעול מגרש וכלי רכב להשכרה‬
‫תחזוקה ודלק לגנרטורים‬
‫עמלות ושונות‬
‫‪1,887‬‬
‫‪10,742‬‬
‫‪66,249‬‬
‫‪30,586‬‬
‫‪10,153‬‬
‫‪3,146‬‬
‫‪2,593‬‬
‫‪125,356‬‬
‫‪17,024 (*) 11,244‬‬
‫‪24,651‬‬
‫‪13,917‬‬
‫‪42,483‬‬
‫‪46,829‬‬
‫‪15,206‬‬
‫‪20,684‬‬
‫‪313‬‬
‫‪7,906‬‬
‫‪5,401‬‬
‫‪6,070‬‬
‫‪723‬‬
‫‪1,848‬‬
‫‪105,801 108,498‬‬
‫)*( מוין מחדש‪.‬‬
‫באור ‪ - 28‬הוצאות מכירה‬
‫מאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הוצאות פרסום‬
‫עמלות‬
‫‪33‬‬
‫‪--‬‬‫‪33‬‬
‫‪240‬‬
‫‪1‬‬
‫‪241‬‬
‫‪157‬‬
‫‪20‬‬
‫‪177‬‬
‫באור ‪ - 29‬הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫‪2010‬‬
‫הוצאות והשתתפות בשכר עבודה ונלוות‬
‫דמי ניהול‬
‫פחת‬
‫הוצאות משרד והדפסות‬
‫הוצאות מחשב ואחזקת תוכנה‬
‫שירותים מקצועיים‬
‫עמלות בנק‬
‫פרסום‪ ,‬ספרות מקצועית וכנסים‬
‫כיבודים ומתנות‬
‫אחזקת רכב ונסיעות‬
‫דמי שכירות ואחזקת מבנה‬
‫הוצאות מימוש הנפקת אג"ח‬
‫שונות‬
‫בניכוי חיובים לתאגידים קשורים‬
‫‪24,714‬‬
‫‪63‬‬
‫‪1,318‬‬
‫‪2,727‬‬
‫‪1,983‬‬
‫‪2,408‬‬
‫‪33‬‬
‫‪2,615‬‬
‫‪108‬‬
‫‪2,893‬‬
‫‪5,247‬‬
‫‪--‬‬‫‪53‬‬
‫)‪(453‬‬
‫‪43,709‬‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪23,211 (*) 21,865‬‬
‫‪872‬‬
‫‪453‬‬
‫‪1,536‬‬
‫‪1,351‬‬
‫‪1,952‬‬
‫‪1,930‬‬
‫‪1,806‬‬
‫‪1,641‬‬
‫‪1,520‬‬
‫‪2,395‬‬
‫‪21‬‬
‫‪27‬‬
‫‪2,515‬‬
‫‪2,252‬‬
‫‪322‬‬
‫‪155‬‬
‫‪2,684‬‬
‫‪2,647‬‬
‫‪4,702‬‬
‫‪5,404‬‬
‫‪192‬‬
‫‪65‬‬
‫‪21‬‬
‫‪73‬‬
‫)‪(357‬‬
‫)‪(313‬‬
‫‪40,997‬‬
‫‪39,945‬‬
‫)*( מוין מחדש‪.‬‬
‫‪- 24 -‬‬
‫‪14,971‬‬
‫‪12,252‬‬
‫‪420‬‬
‫‪748‬‬
‫‪634‬‬
‫‪1,508‬‬
‫‪17‬‬
‫‪233‬‬
‫‪108‬‬
‫‪288‬‬
‫‪1,172‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪(14,478‬‬
‫‪5,621‬‬
‫‪442‬‬
‫‪745‬‬
‫‪587‬‬
‫‪1,011‬‬
‫‪21‬‬
‫‪274‬‬
‫‪105‬‬
‫‪200‬‬
‫‪1,157‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪(11,244‬‬
‫‪5,550‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪13,025‬‬
‫‪--‬‬‫‪727‬‬
‫‪833‬‬
‫‪924‬‬
‫‪796‬‬
‫‪21‬‬
‫‪268‬‬
‫‪258‬‬
‫‪759‬‬
‫‪1,107‬‬
‫‪--‬‬‫‪5‬‬
‫)‪(12,211‬‬
‫‪6,512‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 30‬הכנסות )הוצאות( אחרות‬
‫‪2010‬‬
‫רווח )הפסד( הון ממימוש נכסים‬
‫מחיקת יתרות‬
‫רווח הון ממכירת תאגיד שאוחד‬
‫‪182‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪182‬‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪43‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,250‬‬
‫‪1,293‬‬
‫)‪(237‬‬
‫)‪(101‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(338‬‬
‫)‪(21‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,250‬‬
‫‪1,229‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫באור ‪ - 31‬מסים על ההכנסה‬
‫מסים נדחים ‪ -‬הרכב ותנועה‪:‬‬
‫בדוחות המאוחדים‬
‫בגין סעיפים מאזניים‬
‫הפרשות‬
‫לזכויות‬
‫עובדים‬
‫אחרים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2009‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2009‬‬
‫אחרים שנזקפו לדוח רווח והפסד‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫‪541‬‬
‫‪2,493‬‬
‫‪3,034‬‬
‫)‪(420‬‬
‫‪121‬‬
‫‪2,276‬‬
‫‪4,769‬‬
‫‪1,856‬‬
‫‪4,890‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2010‬‬
‫אחרים שנזקפו לדוח רווח והפסד‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪27‬‬
‫‪148‬‬
‫בדוחות האגודה‬
‫)‪(1,499‬‬
‫‪3,270‬‬
‫)‪(1,472‬‬
‫‪3,418‬‬
‫בגין סעיפים מאזניים‬
‫הפרשות‬
‫לזכויות‬
‫סה"כ‬
‫אחרים‬
‫עובדים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2009‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2009‬‬
‫אחרים שנזקפו לדוח רווח והפסד‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫‪440‬‬
‫‪2,409‬‬
‫‪2,849‬‬
‫)‪(407‬‬
‫‪33‬‬
‫‪2,294‬‬
‫‪4,703‬‬
‫‪1,887‬‬
‫‪4,736‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2010‬‬
‫אחרים שנזקפו לדוח רווח והפסד‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫)‪(15‬‬
‫‪18‬‬
‫)‪(1,476‬‬
‫‪3,227‬‬
‫)‪(1,491‬‬
‫‪3,245‬‬
‫‪- 25 -‬‬
‫‪2008‬‬
‫)‪(239‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪(239‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 31‬מסים על ההכנסה )המשך(‬
‫ג‪ .‬המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן‪:‬‬
‫החברה‬
‫במאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2,994‬‬
‫‪424‬‬
‫‪3,418‬‬
‫במסגרת הרכוש השוטף‬
‫במסגרת נכסים אחרים‬
‫‪2,848‬‬
‫‪397‬‬
‫‪3,245‬‬
‫‪3,397‬‬
‫‪1,493‬‬
‫‪4,890‬‬
‫‪3,267‬‬
‫‪1,469‬‬
‫‪4,736‬‬
‫המסים הנדחים באגודה חושבו לפי ‪) 20%‬לזמן ארוך ולזמן קצר(‪.‬‬
‫המסים הנדחים לזמן קצר בחברות מוחזקות חושבו לפי ‪ 24 %‬ולזמן ארוך לפי ‪.20%-18%‬‬
‫ד‪ .‬הרכב הוצאות מסים על הכנסה בדוח רווח והפסד‪:‬‬
‫באגודה‬
‫במאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫מסים שוטפים‬
‫התאמות בגין שנים קודמות‬
‫מסים נדחים‬
‫‪2,398‬‬
‫‪149‬‬
‫‪1,472‬‬
‫‪4,019‬‬
‫‪2,532‬‬
‫)‪(836‬‬
‫)‪(1,856‬‬
‫)‪(160‬‬
‫ה‪ .‬לאגודה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס ‪.2007‬‬
‫‪- 26 -‬‬
‫‪1,945‬‬
‫‪1,063‬‬
‫)‪(218‬‬
‫‪2,790‬‬
‫‪1,790‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,491‬‬
‫‪3,281‬‬
‫‪1,856‬‬
‫)‪(1,522‬‬
‫)‪(1,887‬‬
‫)‪(1,553‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪1,146‬‬
‫‪907‬‬
‫)‪(191‬‬
‫‪1,862‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫באור ‪ - 32‬עסקאות עם צדדים קשורים‬
‫א‪ .‬חלק מסכומי העסקאות שבוצעו בשנת החשבון בוצעו עם צדדים קשורים או באמצעותם‪.‬‬
‫להלן פירוט עסקאות בשנת הדוח שבוצעו עם או באמצעות בעלי עניין וצדדים קשורים הכלולים ביתרות מסויימות‪:‬‬
‫כנפי משק‬
‫תור בע"מ‬
‫סחר משק‬
‫מועדונים‬
‫משקי‬
‫ליסינג‬
‫להתיישבות‬
‫אגש"ח‬
‫סקיי שוקי‬
‫הון בע"מ‬
‫‪--‬‬‫‪12‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪133‬‬
‫‪36‬‬
‫‪1,070‬‬
‫‪54‬‬
‫‪--‬‬‫‪144‬‬
‫‪119‬‬
‫‪---‬‬
‫‪9,420‬‬
‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪704‬‬
‫‪52‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪30‬‬
‫‪90‬‬
‫‪32‬‬
‫‪108‬‬
‫‪11‬‬
‫‪---‬‬
‫‪23‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪240‬‬
‫‪360‬‬
‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪168‬‬
‫‪345‬‬
‫‪---‬‬
‫‪24‬‬
‫‪300‬‬
‫‪---‬‬
‫‪30‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫תואם‬
‫השתתפות בהוצאות משכורת‬
‫השתתפות בהוצאות שכ"ד‬
‫השתתפות בהוצאות אחזקת‬
‫משרד‪ ,‬מחשב וטלפון‬
‫הכנסות מדמי ניהול‬
‫השתתפות בהוצאות רכב‬
‫משקי‬
‫התק"מ‬
‫נס"ר‬
‫י‪.‬מ‪.‬ת‬
‫ב‪ .‬הוצאות ריבית נומינלית‪ ,‬נטו‪ ,‬לצדדים קשורים‪ ,‬בסך ‪ 409‬אלפי ש"ח‪ ,‬כלולה בהוצאות מימון‪ ,‬נטו‪.‬‬
‫‪- 27 -‬‬
‫אתגר‬
‫פיננסים‬
‫אגש"ח‬
‫משק רכב‬
‫אגש"ח בע"מ‬
‫‪960‬‬
‫‪--‬‬‫‪12‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫באור ‪ - 33‬שיעבודים‪ ,‬בטחונות וערבויות‬
‫א‪ .‬לצורך קבלת הון חוזר ממשקי התק"מ‪ ,‬שיעבדה האגודה את כל הנכסים והזכויות שיש לה ושיהיו לה‬
‫בעתיד‪.‬‬
‫ב‪ .‬אגודת בת וחברה מאוחדת שיעבדו כלי רכב וזכויות ביטוח לטובת בנקים וחברת ביטוח להבטחת‬
‫הלוואות שנתקבלו‪.‬‬
‫ג‪ .‬האגודה נתנו ערבויות למלונות שונים בסך של כ ‪ 1,200 -‬אש"ח לטובת חברה מאוחדת‪.‬‬
‫ד‪ .‬ביום ‪ 28.11.2010‬נחתם הסכם בין האגודה ואגודות קשורות – משקי ליסינג להתיישבות אגודה שיתופית‬
‫חקלאית בע"מ )להלן‪" :‬משקי ליסינג"( ומשק רכב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )להלן‪" :‬משק רכב"(‪,‬‬
‫לבין פסיפיק רכב ותחבורה )להלן‪" :‬פסיפיק"( ובעלת המניות בפסיפיק – קרסו מוטורס בע"מ )להלן‪:‬‬
‫"קרסו"( )להלן‪" :‬ההסכם"(‪ .‬במסגרת ההסכם‪ ,‬הוסכם כי הפעילויות העסקיות של פסיפיק ושל משקי‬
‫ליסינג תמוזגנה תחת מסגרת משפטית ומסחרית אחת‪ ,‬וזאת באחת משתי דרכים‪:‬‬
‫)‪ (1‬באמצעות מיזוג סטטוטורי או )‪ (2‬באמצעות מיזוג על דרך של הקצאה‪.‬‬
‫מיזוג סטטוטורי – האגודה ומשק רכב יפעלו להפיכת משקי ליסינג לחברה בע"מ‪ ,‬בהתאם להוראות‬
‫סעיף ‪ 345‬לחוק החברות‪ .‬לאחר הפיכתה של משקי ליסינג לחברה בע"מ כאמור‪ ,‬יתבצע מיזוג בין‬
‫פסיפיק לבין משקי ליסינג בהתאם להוראות החלק השמיני של חוק החברות ובהתאם להוראות סעיף‬
‫‪103‬ג' לפקודת מס הכנסה‪ ,‬באופן שבו עם ביצועו‪ ,‬יועברו ויוקנו כל נכסיה‪ ,‬זכויותיה והתחייבויותיה‪,‬‬
‫מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬של משקי ליסינג לפסיפיק ומשקי ליסינג תחוסל ללא פירוק‪ ,‬ותימחק ממרשמי‬
‫רשם האגודות‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬פסיפיק תקצה לאגודה ולמשק רכב מניות בפסיפיק‪ ,‬אשר יהוו‪ ,‬לאחר‬
‫הקצאתן כאמור‪ 40% ,‬מהונה המונפק של פסיפיק ומזכויות ההצבעה בה‪.‬‬
‫מיזוג על דרך של הקצאה – ככל שעד ליום ‪ 31.8.2011‬לא יעלה בידי האגודה ומשק רכב‪ ,‬מסיבה כלשהי‪,‬‬
‫להפוך את משקי ליסינג לחברה בע"מ כאמור‪ ,‬אזי חלף המיזוג הסטטוטורי דלעיל יחידות ההשתתפות‬
‫של כל אחד מבעלי יחידות ההשתתפות במשקי ליסינג )קרי‪ ,‬האגודה ומשק רכב( יפדו ומשקי ליסינג‬
‫תקצה לפסיפיק כמות זהה של יחידות השתתפות )חלף אלו שנפדו( באופן שבו פסיפיק תהא בעלת מלוא‬
‫)‪ (100%‬יחידות ההשתתפות במשקי ליסינג ובעלת מלוא )‪ (100%‬זכויות ההצבעה במשקי ליסינג‪,‬‬
‫ופסיפיק תקצה לאגודה ומשק רכב מניות בפסיפיק‪ ,‬אשר יהוו‪ ,‬לאחר הקצאתן כאמור‪ 40% ,‬מהונה‬
‫המונפק של פסיפיק ומזכויות ההצבעה בה‪.‬‬
‫במסגרת ההסכם נקבעו תנאים מתלים להשלמת העסקה נשוא ההסכם‪ ,‬שנדרשו להתקיים עד ליום‬
‫‪ ,31.03.2011‬שכללו קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים וקבלת הסכמת הגופים המממנים של‬
‫משקי ליסינג ופסיפיק לביצוע העסקה‪.‬‬
‫במסגרת ההסכם קרסו‪ ,‬האגודה ומשק רכב העניקו זה לזה אופציות הדדיות‪ ,‬על פיהן בתום ‪ 4‬שנים‬
‫ממועד השלמת המיזוג תהיה לאגודה ולמשק רכב הזכות לחייב את קרסו לרכוש את חלקן בחברה‬
‫הממוזגת )אופציית ‪ (PUT‬ולקרסו תהיה הזכות לחייב את האגודה ומשק רכב למכור לה את חלקן‬
‫בחברה הממוזגת )אופציית ‪ .(CALL‬לאגודה ולמשק רכב תעמוד הזכות למימוש אופציית ה‪ PUT-‬גם‬
‫במקרה שקרסו תחליט להנפיק מניותיה לציבור‪ ,‬מחירי אופציית ה ‪ PUT-‬ואופציית ה ‪ CALL-‬הינן‬
‫זהות‪ ,‬כמפורט בהסכם המיזוג‪.‬‬
‫ביום ‪ 02.01.2011‬התקיימו כל התנאים לכניסת ההסכם לתוקף והשלימו את ההסכם‪ ,‬שנכנס לתוקף‬
‫במועד זה‪.‬‬
‫ה‪ .‬ביום ‪ 22‬בדצמבר ‪ 2010‬אישרו האסיפות הכלליות של האגודה ומשקי התק"מ אגודה שיתופית חקלאית‬
‫מרכזית בע"מ )להלן‪-‬משקי תק"מ( את הליך המיזוג ביניהן‪ ,‬באופן שכל יחידות ההשתתפות המוחזקות‬
‫על ידי חברי משקי התק" מ יועברו לבעלות האגודה‪ ,‬כך שמשקי התק"מ תהפוך לאגודה בת בבעלותה‬
‫המלאה של האגודה‪ ,‬וזאת כנגד הקצאה של יחידות השתתפות באגודה‪ ,‬למי שהיו חברים במשקי‬
‫תק"מ‪ .‬קיום המיזוג הותנה באישורו של בית המשפט ובאישור הממונה על ההגבלים העסקיים וגופים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫עד ליום ‪ 8‬במרץ ‪ 2011‬התקבלו האישורים הנדרשים‪.‬‬
‫‪- 28 -‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 34‬נתוני הדוחות הכספיים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס‬
‫א‪ .‬תמצית מאזן נומינלי‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רכוש שוטף‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫הלוואות לזמן קצר‬
‫לקוחות‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫תאגידים קשורים בחשבון שוטף‬
‫‪11,630‬‬
‫‪715‬‬
‫‪110,563‬‬
‫‪3,905‬‬
‫‪32,818‬‬
‫‪159,631‬‬
‫‪4,675‬‬
‫‪2,328‬‬
‫‪91,485‬‬
‫‪5,185‬‬
‫‪29,925‬‬
‫‪133,598‬‬
‫‪84,775‬‬
‫‪64,146‬‬
‫‪148,921‬‬
‫‪76,455‬‬
‫‪67,106‬‬
‫‪143,561‬‬
‫רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫‪1,442‬‬
‫‪1,624‬‬
‫רכוש בלתי מוחשי‬
‫‪506‬‬
‫‪446‬‬
‫מסים נדחים‬
‫‪397‬‬
‫‪1,469‬‬
‫‪310,897‬‬
‫‪280,698‬‬
‫השקעות וחייבים לזמן ארוך‬
‫תאגידים מוחזקים‬
‫חייבים והלוואות לזמן ארוך‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫אשראי בנקאי לזמן קצר‬
‫ספקים ונותני שירותים‬
‫משקים זכאים בחשבון שוטף‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫תאגידים קשורים בחשבון שוטף‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫הלוואות ממשקים‬
‫התחייבות בשל סיום יחסי‬
‫עובד מעביד‪ ,‬נטו‬
‫הון האגודה‬
‫‪- 29 -‬‬
‫‪37,980‬‬
‫‪106,823‬‬
‫‪2,235‬‬
‫‪7,634‬‬
‫‪43,443‬‬
‫‪198,115‬‬
‫‪52,038‬‬
‫‪70,865‬‬
‫‪3,424‬‬
‫‪6,239‬‬
‫‪51,126‬‬
‫‪183,692‬‬
‫‪19,404‬‬
‫‪9,176‬‬
‫‪42‬‬
‫‪19,446‬‬
‫‪115‬‬
‫‪9,291‬‬
‫‪93,336‬‬
‫‪87,715‬‬
‫‪310,897‬‬
‫‪280,698‬‬
‫משקי הקבוצים‬
‫אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫באור ‪ - 34‬נתוני הדוחות הכספיים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס)המשך(‬
‫ב‪ .‬תמצית דוחות רווח והפסד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הכנסות מעמלות‪ ,‬דמי גביה ודמי שימוש‪ ,‬נטו‬
‫‪5,280‬‬
‫‪4,142‬‬
‫‪6,895‬‬
‫הכנסות מימון‪ ,‬נטו‬
‫‪2,667‬‬
‫‪2,469‬‬
‫‪3,218‬‬
‫‪7,947‬‬
‫‪6,611‬‬
‫‪10,113‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫‪5,621‬‬
‫‪5,550‬‬
‫‪6,512‬‬
‫רווח הפעלה לפני הפרשה לחובות מסופקים‬
‫‪2,326‬‬
‫‪1,061‬‬
‫‪3,601‬‬
‫הפרשה לחובות מסופקים‬
‫‪300‬‬
‫‪700‬‬
‫‪300‬‬
‫רווח הפעלה לאחר הפרשה לחובות מסופקים‬
‫‪2,026‬‬
‫‪361‬‬
‫‪3,301‬‬
‫הכנסות )הוצאות( אחרות‪ ,‬נטו‬
‫‪---‬‬
‫‪1,229‬‬
‫)‪(239‬‬
‫דיבידנד מאגודה מוחזקת‬
‫‪---‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,050‬‬
‫חלק האגודה ברווחי אגודות מאוחדות‬
‫‪10,964‬‬
‫‪6,970‬‬
‫‪2,855‬‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫‪12,990‬‬
‫‪9,560‬‬
‫‪6,967‬‬
‫מסים על ההכנסה )הטבות מס(‬
‫‪3,281‬‬
‫)‪(1,553‬‬
‫‪1,862‬‬
‫רווח לאחר מסים על ההכנסה‬
‫‪9,709‬‬
‫‪11,113‬‬
‫‪5,105‬‬
‫חלק האגודה ברווחי )הפסדי( תאגידים מוחזקים‬
‫)‪(2,450‬‬
‫)‪(965‬‬
‫‪1,173‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪7,259‬‬
‫‪10,148‬‬
‫‪6,278‬‬
‫‪- 30 -‬‬
‫באור ‪ - 34‬נתוני הדוחות הכספיים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס )המשך(‬
‫ג‪ .‬תמצית דוחות על השינויים בהון האגודה‬
‫השתתפות‬
‫החברים בהון‬
‫האגודה‬
‫קרן הון)‪(2‬‬
‫עודפים‬
‫קרן‬
‫שנצברו‬
‫שמורה)‪(1‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חלוקת‬
‫רווחים‬
‫שהוצעה‬
‫לאחר תאריך‬
‫המאזן‬
‫סה"כ‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2008‬‬
‫‪146‬‬
‫‪19,029‬‬
‫‪5,840‬‬
‫‪47,663‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪74,178‬‬
‫חלוקת רווחים לחברי האגודה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(1,500‬‬
‫)‪(1,500‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪6,278‬‬
‫‪---‬‬
‫‪6,278‬‬
‫העברה לקרן שמורה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪628‬‬
‫)‪(628‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫שינוי בקרן הון‬
‫‪---‬‬
‫)‪(371‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(371‬‬
‫חלוקת רווחים שהוכרזה לאחר‬
‫תאריך המאזן‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪---‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2008‬‬
‫‪146‬‬
‫‪18,658‬‬
‫‪6,468‬‬
‫‪52,313‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪78,585‬‬
‫חלוקת רווחים לחברי האגודה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(1,000‬‬
‫)‪(1,000‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪10,148‬‬
‫‪---‬‬
‫‪10,148‬‬
‫העברה לקרן שמורה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪1,015‬‬
‫)‪(1,015‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫שינוי בקרן הון‬
‫‪---‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(18‬‬
‫חלוקת רווחים שהוכרזה לאחר‬
‫תאריך המאזן‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(1,400‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪---‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫‪146‬‬
‫‪18,640‬‬
‫‪7,483‬‬
‫‪60,046‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪87,715‬‬
‫חלוקת רווחים לחברי האגודה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(1,400‬‬
‫)‪(1,400‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪7,259‬‬
‫‪---‬‬
‫‪7,259‬‬
‫העברה לקרן שמורה‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪726‬‬
‫)‪(726‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫שינוי בקרן הון‬
‫‪---‬‬
‫)‪(238‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(238‬‬
‫חלוקת רווחים שהוכרזה‬
‫לאחר תאריך המאזן‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪---‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪146‬‬
‫‪18,402‬‬
‫‪8,209‬‬
‫‪65,579‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪93,336‬‬
‫)‪ (1‬העברת ‪ 10%‬מרווחי האגודה לקרן שמורה‪ ,‬בהתאם לתקנון האגודה‪.‬‬
‫)‪ (2‬קרן הון המשקפת עודף השווי המאזני מעל עלות המניות בתאגיד שנרכש מתאגיד בשליטת משקי התק"מ וכן‬
‫את השווי המאזני של תאגידים שאוחדו ונכללו בעקבות שינוי מבנה האחזקות בקבוצה ובעקבות החלפת‬
‫מניות עם תאגיד קשור‪.‬‬
‫‪- 31 -‬‬
‫נספח א' תאגידים מוחזקים ותאגידים אחרים‬
‫שעור‬
‫אחזקה‬
‫במישרין‬
‫‪2010‬‬
‫‪%‬‬
‫שעור‬
‫אחזקה‬
‫במישרין‬
‫ובעקיפין‬
‫‪2010‬‬
‫‪%‬‬
‫תאגידים באיחוד מלא ושעור האחזקה בהם‪:‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪1‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫משק תשתיות אגש"ח בע"מ‬
‫משק רכב אגש"ח בע"מ‬
‫תיקום תקשורת ‪ (1999) 2000‬בע"מ‬
‫משקי ליסינג להתיישבות בע"מ‬
‫משקי ליסינג להתיישבות אגש"ח בע" מ‬
‫כנפי משק תור בע"מ‬
‫תיקום תקשורת בע"מ‬
‫טליתק תקשורת בע"מ‬
‫אתגר פיננסים אגש"ח בע"מ‬
‫משק אנרגיה בע"מ‬
‫סקיי שוקי הון בע"מ‬
‫סחר משק מועדונים אגש"ח בע"מ‬
‫סקיי ניהול נכסים )יש( בע"מ‬
‫י‪.‬מ‪.‬ת‪ .‬החברה המרכזית להפצת כלי רכב בע"מ‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫תאגידים באיחוד יחסי ושיעור האחזקה בהם‪:‬‬
‫‪--‬‬‫‪50‬‬
‫‪Delta Wings Leisure LTD‬‬
‫מתאם תשתיות אנרגיה שותפות מוגבלת‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫)‪(4‬‬
‫תאגידים בשיטת השווי המאזני ושעור האחזקה בהם‪:‬‬
‫‪--‬‬‫‪25‬‬
‫דליה אנרגיה כח בע"מ‬
‫נס"ר להתיישבות )‪ (1996‬בע" מ‬
‫‪46‬‬
‫‪25‬‬
‫תאגידים אחרים‪:‬‬
‫משקי שיווק והספקה להתיישבות )‪ (1998‬בע"מ‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫חברה להשקעות בע"מ‬
‫שתיל‬
‫התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים אגש"ח בע"מ‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫חברה לא פעילה‪.‬‬
‫מוצג לפי שיטת העלות מאחר וחלקה של האגודה בשווי המאזני אינו בסכום מהותי‪.‬‬
‫שיעור האחזקה זניח ואינו מקנה השפעה לאגודה‪.‬‬
‫תאגיד בחו"ל‪.‬‬
‫‪- 32 -‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(2‬‬