תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית

‫‪Israeli Courts Research Division‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל ‪-‬‬
‫פרספקטיבה אמפירית‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.court.gov.il/research‬‬
‫אלון קלמנט‪ ,‬קרן וינשל‪-‬מרגל‪ ,‬יפעת טרבולוס ורוני אבישר‪-‬שדה‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫תוכן‬
‫א‪ .‬מבוא ‪4............................................................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬רקע חוקי ותיאורטי ‪5........................................................................................................‬‬
‫ב‪ .1.‬הרקע לקבלת חוק תובענות ייצוגיות ומטרותיו ‪5..............................................................‬‬
‫ב‪ .2.‬התובענה הייצוגית‪ -‬יתרונות וחסרונות ‪7.........................................................................‬‬
‫ג‪ .‬שיטת מחקר ‪10 ................................................................................................................‬‬
‫ד‪ .‬ממצאים ‪12 ......................................................................................................................‬‬
‫ד‪ .1.‬בקשות לאישור תובענות ייצוגיות – מגמות ומאפיינים‪12 ..................................................‬‬
‫ד‪.1.‬א‪ .‬עילות הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות‪12 ..............................................................‬‬
‫ד‪.1.‬ב‪ .‬נתבעים בתיקי תובענות ייצוגיות ‪13 ...........................................................................‬‬
‫ד‪.1.‬ג‪ .‬תובעים בתיקי תובענות ייצוגיות ‪15 ...........................................................................‬‬
‫ד‪.1.‬ד‪ .‬עורכי דין מייצגים בתובענות ייצוגיות ‪16 ....................................................................‬‬
‫ד‪.1.‬ה‪ .‬סעדים‪ ,‬סכומי תביעה‪ ,‬גמול ושכר טרחה המתבקשים בבקשות לאישור תובענות‬
‫ייצוגיות ‪17 ...................................................................................................................‬‬
‫ד‪ .2.‬תוצאות הליכי תובענות ייצוגיות ‪19 ................................................................................‬‬
‫ד‪.2.‬א‪ .‬החלטה בדבר אישור הגשת תובענה ייצוגית ‪19 ...........................................................‬‬
‫ד‪.2.‬ב‪ .‬תוצאות הגשת בקשה לאישור תובענות ייצוגיות ‪20 .....................................................‬‬
‫ד‪.2.‬ג‪ .‬סעד שנפסק בתובענות ייצוגיות ‪24 .............................................................................‬‬
‫ד‪.2.‬ד‪ .‬גמול ושכר טרחה שנפסקו בתובענה הייצוגית ‪26 .........................................................‬‬
‫ד‪.2.‬ה‪ .‬הסתלקויות והסדרי פשרה – התנגדויות ועמדות מתערבות ‪32 ......................................‬‬
‫ד‪ .3.‬הדיון בתובענות ייצוגיות – מאפיינים הליכיים ‪34 .............................................................‬‬
‫ד‪.3‬א‪ .‬בתי משפט הדנים בתובענות ייצוגיות ‪34 .....................................................................‬‬
‫ד‪.3‬ב‪ .‬התמשכות הליכי תובענות ייצוגיות ‪35 ........................................................................‬‬
‫ד‪.3.‬ג‪ .‬עומס העבודה בתיקי תובענות ייצוגיות– בקשות‪ ,‬החלטות ודיונים ‪36 ............................‬‬
‫ד‪.3.‬ד רישום בפנקס התובענות הייצוגיות ‪37 ........................................................................‬‬
‫ה‪ .‬סיכום ‪39 .........................................................................................................................‬‬
‫ה‪ .1.‬הפער בין הבקשות לאישור תובענה ייצוגית לבין תוצאות התובענות הייצוגיות ‪39 ................‬‬
‫ה‪ .2.‬פשרות בתובענות ייצוגיות ‪41 .........................................................................................‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫רשימת תרשימים‬
‫תרשים ‪ - 1‬מספר תיקי תובענות ייצוגיות שהוגשו לבתי המשפט בשנות המשפט ‪12 ....... 2012-2007‬‬
‫תרשים ‪ - 2‬תחום עיסוק חברות נגדן מוגשות בקשות לאישור תובענה ייצוגית‪15 ...........................‬‬
‫תרשים ‪ - 3‬התפלגות סכום הפיצוי הנתבע לחברי הקבוצה בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות ‪17 ....‬‬
‫תרשים ‪ - 4‬פיזור עילות לדחיית בקשות לאישור תובענות ייצוגיות (באחוזים מתוך סך החלטות‬
‫הדחייה) ‪20 ..........................................................................................................................‬‬
‫תרשים ‪ - 5‬מטרות ארגונים להם מועברים כספי תרומות ‪25 .......................................................‬‬
‫תרשים ‪ - 6‬מקום הגשת תובענות ייצוגיות לעומת תביעות אזרחיות אחרות ‪34 ..............................‬‬
‫תרשים ‪ - 7‬ימי הדיון תיקי תובענות ייצוגיות‪ ,‬לפי אופן סגירת תיק ‪35 .........................................‬‬
‫תרשים ‪ - 8‬מספר דיונים בתיקי תובענות ייצוגיות‪ ,‬לפי אופן סגירת תיק ‪37 ..................................‬‬
‫רשימת טבלאות‬
‫טבלה ‪ - 1‬תיקי תובענות ייצוגיות שהוגשו‪ ,‬לפי עילות הבקשה ‪13 .................................................‬‬
‫טבלה ‪ - 2‬סוגי נתבעים בתובענות ייצוגיות ‪14 ............................................................................‬‬
‫טבלה ‪ - 3‬סוגי הסעדים והסכומים שנתבעים בתובענות ייצוגיות ‪17 .............................................‬‬
‫טבלה ‪ - 4‬בקשות לגמול לתובע מייצג ושכר טרחת בא כוחו ‪18 ....................................................‬‬
‫טבלה ‪ - 5‬ממוצע פיצוי‪ ,‬גמול ושכר טרחה מבוקשים‪ ,‬לפי סוג נתבע ‪19 .........................................‬‬
‫טבלה ‪ - 6‬תוצאות תיקי תובענות ייצוגיות ‪21 ............................................................................‬‬
‫טבלה ‪ - 7‬סעדים בתיקי תובענות ייצוגיות שנסתיימו בפסק‪-‬דין‪ ,‬פשרה או הסתלקות ‪24 ................‬‬
‫טבלה ‪ - 8‬גמול לתובע המייצג ושכר טרחת בא כוחו‪ ,‬לפי סוגי סעדים ‪28 .......................................‬‬
‫טבלה ‪ - 9‬גמול לתובע המייצג ושכר טרחת בא כוחו‪ ,‬לפי תוצאות תיקים‪30 ..................................‬‬
‫טבלה ‪ - 10‬פסיקת הוצאות משפט‪ ,‬לפי תוצאות תיקים ‪31 ..........................................................‬‬
‫טבלה ‪ - 11‬תוצאות בקשות להסדרי פשרה לפי עמדת היועץ המשפטי לממשלה‪33 .........................‬‬
‫טבלה ‪ - 12‬רישום בפנקס התובענות הייצוגיות ‪38 ......................................................................‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫א‪ .‬מבוא*‬
‫דו"ח זה בוחן את יישומו של חוק תובענות ייצוגיות‪ ,‬התשס"ו‪"( 2006-‬חוק תובענות ייצוגיות" או‬
‫"החוק")‪ 1‬בבתי המשפט מאז כניסתו לתוקף באפריל ‪ 2006‬ועד סוף אוגוסט ‪"( 2012‬תקופת‬
‫המחקר")‪ .‬הדו"ח מציג נתונים שנאספו מתיקי התובענות הייצוגיות במערכת "נט המשפט"‬
‫ומטרתו להצביע על מגמות עיקריות ביישום החוק בתקופת המחקר על מנת להניח תשתית‬
‫תיאורית ראשונה‪ ,‬אשר תשמש את מעצבי המדיניות המשפטית בהחלטותיהם ביחס למנגנון‬
‫המשמעותי של התובענה הייצוגית‪.‬‬
‫הדו"ח מורכב מחמישה פרקים‪ .‬לאחר המבוא‪ ,‬הפרק השני פורש את הרקע התיאורטי והחוקי‬
‫למנגנון התובענות הייצוגיות‪ .‬הפרק השלישי מציג את שיטת המחקר ומקורות המידע‪ ,‬בהתבסס‬
‫בעיקר על ניתוח כמותני של כלל אוכלוסיית התובענות הייצוגיות שהוגשו לבתי המשפט בתקופת‬
‫המחקר‪ .‬הפרק הרביעי מציג את הממצאים והוא מורכב משלושה חלקים‪ :‬בחלקו הראשון אנו‬
‫מנתחים מגמות ומאפיינים מרכזיים בהגשת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות דוגמת עילות‬
‫הבקשות‪ ,‬סוגי תובעים ונתבעים‪ ,‬סעדים מבוקשים וכדומה; בחלקו השני אנו דנים בתוצאות‬
‫התיקים‪ ,‬תוך ניתוח ההחלטות הסופיות בהם‪ ,‬סכומי הפיצויים בהתאם לאופן סיום התיק‬
‫(הסתלקויות לפני או אחרי אישור התובענה‪ ,‬פשרות לפני או אחרי אישור התובענה ועוד)‪ ,‬סכומי‬
‫גמול לתובע המייצג ושכר טרחת עורך הדין המייצג‪ ,‬הוצאות המשפט ועוד; בחלק השלישי אנו‬
‫מפרטים מאפיינים הליכיים של הדיון בתיקי התובענות‪ ,‬בעיקר בהתבסס על תיקי התובענות בהם‬
‫כבר התקבלה החלטה סופית הסוגרת את התיק‪ .‬הפרק האחרון מסכם את הממצאים המרכזיים‪,‬‬
‫דן בהשלכותיהם ומעלה מספר שאלות לקראת מחקרי המשך אמפיריים אפשריים אודות השימוש‬
‫בכלי התובענות הייצוגיות‪.‬‬
‫* המחקר נערך בשיתוף פעולה בין מחלקת המחקר של הרשות השופטת ובין פרופ' אלון קלמנט מהמרכז הבינתחומי‬
‫בהרצליה‪ .‬פרופ' קלמנט נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע (‪ ,)ISF‬מענק מחקר ‪.709/12‬‬
‫תודות לסטודנטים שקודדו את תיקי התובענות הייצוגיות‪ :‬דנה ברנס‪ ,‬עומר ברקין ‪ ,‬מתי גולדברג‪ ,‬לי זיתונה‪ ,‬נופר‬
‫יששכרוב‪ ,‬קארן לובטקין‪ ,‬נגה סלומון‪ ,‬הדר פודה‪ ,‬מורן פסטרנק‪ ,‬דנה שיין‪ ,‬אופיר שפרינצק ודניאל אברמובסקי‪.‬‬
‫‪ 1‬החוק פורסם ביום ‪ ,12.3.06‬ס"ח ‪ ,2054‬עמ' ‪.264‬‬
‫‪4‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫ב‪ .‬רקע חוקי ותיאורטי‬
‫ב‪ .1.‬הרקע לקבלת חוק תובענות ייצוגיות ומטרותיו‬
‫ביום ‪ 1.3.06‬התקבל בכנסת חוק תובענות ייצוגיות‪ .‬חוק זה ביטל את הפרקים המיוחדים לתובענה‬
‫הייצוגית שהיו קבועים בחוקים שונים (פרקים אלה יכונו להלן‪" :‬חוקי התובענות הייצוגיות")‬
‫וקבע הסדרים חדשים להגשתן ולניהולן של תובענות ייצוגיות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫החוק שהתקבל ענה לקריאתו של בית המשפט העליון ברע"א ‪ 3126/00‬מדינת ישראל נ' א‪.‬ש‪.‬ת‪.‬‬
‫ניהול פרויקטים‪ 3‬להסדרה כוללת ואחידה של נושא התובענות הייצוגיות‪ 4.‬החוק קבע מנגנון‬
‫מפורט להגשת ולניהול של התובענה הייצוגית‪ ,‬והתווה מערכת איזונים שמטרתה‪ ,‬לפי סעיף ‪1‬‬
‫לחוק‪ ,‬לקבוע כללים אחידים להגשתה ולניהולה לשם שיפור ההגנה על זכויות‪ .‬על פי סעיף ‪,1‬‬
‫החוק מיועד לקדם ארבע מטרות עיקריות‪ )1( :‬מימוש זכות הגישה לבית המשפט‪ ,‬לרבות לסוגי‬
‫אוכלוסיה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים; (‪ )2‬אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו; (‪)3‬‬
‫מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין; (‪ )4‬ניהול יעיל‪ ,‬הוגן וממצה של תביעות‪.‬‬
‫כדי לקדם מטרות אלה קבע החוק מסגרת פרוצדוראלית מפורטת המסדירה את שלביו השונים‬
‫ש ל הליך התובענה הייצוגית; את זכויותיהם של חברי הקבוצה המיוצגת במסגרת ההליך‬
‫וכתוצאה ממנו; את סמכויותיהם‪ ,‬תפקידיהם וחובותיהם של התובע המייצג ובא כוחו; את‬
‫השתתפותם של גורמים נוספים בהליך; ואת הפיקוח של בית המשפט על כל אלה במהלך‬
‫התובענה הייצוגית‪ .‬אל מול המצב הקיים טרם כניסתו לתוקף‪ ,‬כיוון החוק לשלוש רפורמות‬
‫‪5‬‬
‫מרכזיות‪:‬‬
‫ראשית ‪ ,‬החוק הרחיב את מסגרת העילות בעטיין ניתן לתבוע בתובענה ייצוגית‪ .‬על פי סעיף ‪(3‬א(‬
‫לחוק‪" ,‬לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניין שנקבע‬
‫בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית"‪ .‬השוואה בין העילות המפורטות‬
‫בתוספת השנייה לחוק לבין העילות שמכוחן ניתן היה להגיש תובענות ייצוגיות לפני חקיקת‬
‫החוק‪ ,‬מצביעה על מספר קטגוריות שעל פיהן ניתן לחלק עילות תביעות אלה‪ 6.‬קטגוריה ראשונה‬
‫היא עילות תביעה חדשות שלא היו קיימות בחוקי התובענות הייצוגיות‪ .‬בקטגוריה זו נכללות‬
‫‪ 2‬לבחינת השינויים שעשה החוק ראו ס' ‪ 32-43‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 3‬רע"א ‪ 3126/00‬מדינת ישראל נ' א‪.‬ש‪.‬ת‪ .‬ניהול פרויקטים‪ ,‬פ"ד נז(‪( )2003( 220 )3‬להלן‪ :‬עניין א‪.‬ש‪.‬ת‪ ;).‬ראו גם דנ"א‬
‫‪ 5161/03‬א‪.‬ש‪.‬ת‪ .‬ניהול פרוייקטים וכוח אדם בע"מ נ' מדינת ישראל‪ ,‬תק‪-‬על ‪ ,)2005( 2788 )3(05‬שאשרר את עמדת‬
‫הרוב בערעור‪ .‬לדיון בהיסטוריה החקיקתית של החוק ראו בג"ץ ‪ 2171/06‬שני כהן נ' יו"ר הכנסת‪ ,‬פס' ‪ 3-4‬לפסק דינה‬
‫של השופטת ביניש (פורסם בנבו‪.)29.8.2011 ,‬‬
‫‪ 4‬כדבריה של השופטת ביניש בעניין א‪.‬ש‪.‬ת‪" :‬רואה אני לשוב ולהדגיש כי אף אני בדעה שיש להכיר במוסד התובענה‬
‫הייצוגית בשיטתנו‪ .‬נושא נכבד זה מחייב הסדרה כוללת וקביעת עקרונות אחידים לבחינה מלאה ורחבה יותר של‬
‫האפשרות להגיש תובענה ייצוגית גם בתחומים שטרם הוסדרו על ידי המחוקק‪ ,‬כגון תובענות נגד המדינה ורשויות‬
‫הציבור‪ ,‬וגם בתחומים שהוסדרו על‪-‬ידי המחוקק אך לא באופן מלא‪ .‬פיתוחו של מוסד זה ראוי לתשתית חקיקתית‬
‫הולמת‪ ,‬שתקבע את מערכת האיזונים המתאימה למימוש אפקטיבי של זכות הגישה לבית‪-‬המשפט‪ ,‬ואשר תבטיח את‬
‫קיומו של מנגנון אכיפה והרתעה יעיל לשם הגנה על אוכלוסיות חלשות ומניעת שימוש לרעה בתובענה הייצוגית" (פס'‬
‫‪ 9‬לפסק דינה)‪.‬‬
‫‪ 5‬ראו המבוא בדברי ההסבר להצעת חוק תובענות ייצוגיות‪ ,‬התשס"ו‪ ,2006-‬ה"ח הממשלה ‪.257-256 ,256‬‬
‫‪ 6‬ראו אלון קלמנט "קווים מנחים לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות‪ ,‬התשס"ו‪ "2006-‬הפרקליט מט ‪138-133 ,131‬‬
‫(התשס"ז) (להלן "קלמנט‪ ,‬קווים מנחים "); סטיבן גולדשטיין "הערות על חוק תובענות ייצוגיות תשס"ו‪ "2006-‬עלי‬
‫משפט ו ‪( 7‬התשס"ז)‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫בעיקר עילות שונות מתחום יחסי העבודה‪ 7,‬ותביעות השבה בגין גבייה לא חוקית על ידי רשויות‬
‫כהגדרתן בחוק‪ 8.‬קטגוריה שנייה היא של עילות תביעה בנושאים אשר ניתן היה לתבוע בהם‬
‫בתובענה ייצוגית לפי חוקי התובענות הייצוגיות‪ ,‬אולם החוק החדש הרחיב את מסגרתן ותחולתן‪.‬‬
‫בקטגוריה זו נכללות תביעות צרכניות‪ ,‬תביעות בנושאי ביטוח ובנקאות ותביעות בנושאים‬
‫הקשורים במפגעים סביבתיים‪ .‬קטגוריה שלישית היא של עילות תביעה אשר מסגרתן נותרה כפי‬
‫שהייתה לפני קבלת החוק‪ 9.‬לאחר חקיקת החוק הוספו לתוספת השנייה מספר עילות נוספות‬
‫‪10‬‬
‫מכוח תיקונים שנעשו בחוקים ספציפיים‪.‬‬
‫שנית ‪ ,‬החוק יצר הסדר אחיד לכל העילות שבהן ניתן לתבוע בתובענה ייצוגית‪ .‬זאת‪ ,‬בהשוואה‬
‫להסדרים שונים שהיו קבועים בחוקי התובענות הייצוגיות‪.‬‬
‫שלישית‪ ,‬החוק קבע הסדרים מפורטים בעניינים אשר טרם קבלתו לא הוסדרו כלל או שהוסדרו‬
‫באופן חלקי בלבד‪ .‬מבין אלה‪ ,‬ההסדרים המשמעותיים ביותר נגעו להליך האישור של התובענה‬
‫כייצוגית;‪ 11‬להסתלקות ופשרה בתובענה הייצוגית;‪ 12‬להוכחת הזכאות לסעד ולתשלום פיצוי‬
‫כספי לחברי הקבוצה;‪ 13‬ולמתן גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא כוח המייצג‪ 14.‬בנוסף‪ ,‬החוק‬
‫‪15‬‬
‫קבע הסדרים מפורטים בעניינים שונים כגון הגשתן של מספר תובענות ייצוגיות באותו נושא;‬
‫בקשה לאישור בתביעת השבה כנגד רשות;‪ 16‬תובענה ייצוגית בדרך של הצטרפות;‪ 17‬השתתפות‬
‫חבר קבוצה או ארגון בהליך;‪ 18‬פרסום הודעות לחברי הקבוצה המיוצגת‪ 19‬ועוד‪.‬‬
‫‪ 7‬לעילות מתחום דיני העבודה נוספה גם תביעה בעילה לפי חוק איסור הפליה במוצרים‪ ,‬בשירותים ובכניסה‬
‫למקומות בידור ולמקומות ציבוריים‪ ,‬התשס"א‪ .2000-‬לדיון בתובענה הייצוגית בתחום דיני העבודה לאחר קבלת‬
‫החוק ראו אלון קלמנט ושרון רבין‪-‬מרגליות "תובענות ייצוגיות בדיני עבודה – האם השתנו כללי המשחק?" עיוני‬
‫משפט לא ‪.)2009( 369‬‬
‫‪ 8‬תביעות אלה היו אפשריות לפני קבלת החוק רק מכוח תקנה ‪ 29‬לתקנות סדר הדין האזרחי‪ .‬אפשרות זו בוטלה‬
‫בפסק הדין בעניין א‪.‬ש‪.‬ת‪..‬‬
‫‪ 9‬בקטגוריה זו נמצאות תובענות ייצוגיות שהוגשו מכוח החוקים הבאים‪ :‬חוק ההגבלים העסקיים‪ ,‬התשמ"ח‪;1988-‬‬
‫חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ ;1993-‬חוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪ ;1994-‬פרקים ה' ו‪-‬ה'‪ 1‬לחוק שוויון זכויות‬
‫לאנשים עם מוגבלות‪ ,‬התשנ"ח‪ ;1998-‬חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים)‪ ,‬התשס"ה‪ ;2005-‬הוראות‬
‫הנגישות לפי חוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה‪ ;1965-‬וחוק שכר שווה לעובד ולעובדת‪ ,‬התשנ"ו‪.1996-‬‬
‫‪ 10‬תוספות אלה כוללות את פריט ‪ )2(10‬לתוספת השנייה לחוק‪ :‬תוקן ס"ח תשס"ז מס' ‪ 2084‬מיום ‪) 22.2.2007‬ה"ח‬
‫הכנסת תשס"ז מס' ‪ –(120‬תיקון מס' ‪ 1‬בס' ‪ 10‬לחוק הזכות לעבודה בישיבה‪ ,‬תשס"ז‪ ;2007-‬פריט ‪ 12‬לתוספת השנייה‬
‫לחוק‪ :‬ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2153‬מיום ‪( 1.6.2008‬ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ‪ – )183‬תיקון מס' ‪ 3‬בס' ‪ 2‬לחוק התקשורת‬
‫(בזק ושידורים) (תיקון מס' ‪ ,)40‬תשס"ח‪ ;2008-‬פריט ‪(4‬א) לתוספת השנייה לחוק‪ :‬ס"ח תש"ע מס' ‪ 2243‬מיום‬
‫‪ 15.6.2010‬עמ' ‪( 544‬ה"ח הממשלה תש"ע מס' ‪ – )491‬תיקון מס' ‪ 5‬בס' ‪ 12‬לחוק ניירות ערך (תיקון מס' ‪ ,)42‬תש"ע‪-‬‬
‫‪ ;2010‬פריט ‪ 13‬לתוספת השנייה לחוק‪ :‬ס"ח תשע"א מס' ‪ 2280‬מיום ‪( 10.3.2011‬ה"ח הממשלה תשע"א מס' ‪– )541‬‬
‫תיקון מס' ‪ 6‬בס' ‪ 19‬לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (תיקון מס' ‪,)3‬‬
‫תשע"א‪ ;2011-‬פריט ‪ 14‬לתוספת השנייה לחוק‪ :‬ס"ח תשע"ד מס' ‪ 2446‬מיום ‪( 27.3.2014‬ה"ח הממשלה תשע"ג מס'‬
‫‪ – )786‬תיקון מס' ‪ 7‬בס' ‪ 58‬לחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי‪ ,‬תשע"ד‪. 2014-‬‬
‫‪ 11‬ס' ‪ 4 ,3‬ו‪ 8-‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 12‬ס' ‪ 19-16‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 13‬ס' ‪ 20‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 14‬ס' ‪ 23 ,22‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 15‬ס' ‪ 7‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 16‬ס' ‪ 21 ,9‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 17‬ס' ‪ 12‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 18‬ס' ‪ 15‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 19‬ס' ‪ 25‬לחוק‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫ב‪ .2.‬התובענה הייצוגית‪ -‬יתרונות וחסרונות‬
‫אימוצו של מנגנון התובענה הייצוגית אינו דבר מובן מאליו‪ .‬לתובענה הייצוגית יתרונות מובהקים‬
‫בהשגת מטרותיה‪ ,‬אולם לצידם יש חסרונות הנובעים מהאופן בו היא מנוהלת‪ .‬שיטות משפט‬
‫רבות בעולם מסרבות לעשות שימוש בכלי זה‪ ,‬ובין שיטות המשפט אשר בחרו לאמצו יש שונות‬
‫‪20‬‬
‫רבה ביחס לאופן בו מוסדר ההליך‪.‬‬
‫הן המחוקק והן בית המשפט העליון נתנו דעתם ליתרונותיו של מכשיר התובענה הייצוגית‪ ,‬לצד‬
‫בעיותיו וחסרונותיו‪ .‬כך‪ ,‬בעניין א‪.‬ש‪.‬ת‪ .‬קבעה הנשיאה (כתוארה אז) ביניש כי‪:‬‬
‫"בסיומו של דיון ניתן לקבוע‪ ,‬ללא היסוס‪ ,‬כי כאשר על כפות המאזניים מונחים יתרונותיה‬
‫וחסרונותיה של התובענה הייצוגית‪ ,‬יש משקל רב יותר לחיוב על פני השלילה‪ .‬הכול מסכימים‬
‫שלתובענה הייצוגית תפקיד משמעותי – חברתי וכלכלי – וכי היא שינתה את פני ההליכים בבית‪-‬‬
‫המשפט ואת הגישה לבתי‪-‬המשפט‪ .‬בתחומים מסוימים היא נתנה מענה ל"עוולות" האופייניות‬
‫במיוחד לחברה המודרנית‪ .‬עם זאת נוכח הסכנות המובנות במוסד התובענה הייצוגית‪ ,‬ובעיקרן‬
‫החשש מפני שימוש בלתי ראוי בה‪ ,‬פותחו במשך השנים מנגנוני הגנה ופיקוח שיש בהם כדי‬
‫להפחית מן הסיכונים הטמונים בשיטה‪ .‬מנגנונים אלה הם שהעניקו לבתי‪-‬המשפט כוח להציב‬
‫‪21‬‬
‫מחסום בפני תובענות ייצוגיות בלתי ראויות או תובענות שאינן הולמות את התכלית הראויה"‪.‬‬
‫ובהצעת החוק נכתב כי‪:‬‬
‫"התפיסה הכללית שאותה ביקש החוק המוצע לקדם היא שיש לעודד תובענות ייצוגיות ראויות‬
‫ולהסיר מחסומים דיוניים מעל דרכן‪ .‬בצד זאת‪ ,‬יש להתמודד כראוי עם סיכונים לניצול המכשיר‬
‫לעשיית רווח בלא השגת תועלת לציבור‪ .‬בנוסף‪ ,‬ההליך הייצוגי נחזה לאו דווקא כהסדר דיוני של‬
‫ניהול תביעות‪ ,‬אלא בראש וראשונה ככלי לקידום אינטרסים ציבוריים‪ .‬חלק ניכר מהשינויים‬
‫‪22‬‬
‫שנעשו בחוק המוצע משקפים תפיסה זו"‪.‬‬
‫המחוקק הישראלי בחר לאמץ את המודל האמריקאי של התובענה הייצוגית‪ 23.‬בחירה זו נעשתה‬
‫לראשונה בחקיקת פרק התובענה הייצוגית בחוק ניירות ערך בשנת ‪ 24,1988‬ומאז נשנתה בחוקי‬
‫התובענות הייצוגיות השונים‪ 25,‬ונשמרה אף בחוק התובענות הייצוגיות מ‪ .2006-‬מודל זה מתבסס‬
‫על מספר עיקרי יסוד‪ :‬ראשית‪ ,‬המבקש לתבוע בתובענה ייצוגית חייב לבקש תחילה את אישורו‬
‫‪ 20‬לסקירה השוואתית כללית בנוגע להתייחסותן השונה של שיטות משפט בעולם לתובענה הייצוגית ראו למשל‪:‬‬
‫‪Deborah Hensler, The Globalization of Class Actions: An Overview,622 Ann. Am. Acad. Polit. Soc.‬‬
‫‪Sci 7 (2009); RACHAEL MULHERON, THE CLASS ACTION IN COMMON LAW LEGAL SYSTEMS: A‬‬
‫‪COMPARATIVE PERSPECTIVE (2004).‬‬
‫‪ 21‬עניין א‪.‬ש‪.‬ת‪ ,.‬לעיל ה"ש ‪ , 3‬בע' ‪.267‬‬
‫‪ 22‬הצעת חוק תובענות ייצוגיות‪ ,‬לעיל ה"ש ‪ ,5‬בע' ‪.257‬‬
‫‪ 23‬ראו ‪Rule 23, Federal Rules of Civil Procedure‬‬
‫‪ 24‬תיקון מס' ‪ 9‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬תשכ"ח‪ ,1968-‬ס"ח ‪ 27( 1261‬ביולי ‪ ,188 )1988‬שבו הוסף‪ ,‬בין היתר‪ ,‬פרק ט‪–1‬‬
‫תובענה ייצוגית‪.‬‬
‫‪ 25‬זאת‪ ,‬למעט חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)‪ ,‬התשנ"ב‪ ,1992-‬אשר קבע מודל שונה לתובענה‬
‫ייצוגית בסעיפים ‪ . 10-14‬מודל זה מבוסס בעיקרו על מנגנון של הצטרפות אקטיבית לקבוצה המיוצגת‪,opt-in ,‬‬
‫בתובענה ייצוגית המוגשת ללא שלב של אישורה ככזו‪ ,‬ושהסעד העיקרי בה הוא צו עשה או צו מניעה‪ .‬מודל זה נותר‬
‫על כנו גם לאחר חקיקת חוק תובענות ייצוגיות‪ ,‬בשינוי סמנטי – של שם המנגנון מ'תובענה ייצוגית'‪ ,‬ל'תובענה‬
‫קבוצתית'‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫של בית המשפט לכך‪ ,‬ואישור זה מותנה בתנאים הקבועים בחוק‪ .‬שנית‪ ,‬הקבוצה המיוצגת‬
‫בתובענה ייצוגית שאושרה כוללת את כל מי שנמנה עם הקבוצה שהוגדרה בהחלטת האישור‪,‬‬
‫למעט מי שהודיע לבית המשפט על רצונו שלא להיכלל בקבוצה‪ .‬עקרון זה מוכר בכינויו – עיקרון‬
‫ה‪ 26.opt-out-‬שלישית‪ ,‬הסעדים האפשריים בתובענה הייצוגית כוללים סעדים כספיים‪ ,‬גם כאשר‬
‫קיימת שונות בסעד המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה‪ .‬רביעית‪ ,‬שכר הטרחה של עורך הדין המייצג‬
‫מותנה בזכייה בתובענה או בפשרה‪ ,‬והוא נגזר‪ ,‬בין היתר‪ ,‬משווי הסעד שניתן בפסק הדין או‬
‫בפשרה לקבוצה המיוצגת או לציבור‪.‬‬
‫יחד עם זאת‪ ,‬המודל שאומץ בישראל מתבסס על עיקרון נוסף ‪ -‬עיקרון ייחוד העילה ‪ -‬שאינו כלול‬
‫במודל האמריקאי‪ .‬לפי עיקרון זה‪ ,‬התובענה הייצוגית מיוחדת לעילות מסוימות‪ .‬זאת‪ ,‬בניגוד‬
‫לכלל האמריקאי המאפשר הגשת תובענה ייצוגית בכל עילה שהיא‪ .‬עיקרון ייחוד העילה נקבע‬
‫בשל זהירותו של המחוקק הישראלי באימוץ מכשיר התובענה הייצוגית‪ ,‬והוא נשמר גם בחוק מ‪-‬‬
‫‪ 27.2006‬על אף שהחוק הרחיב את התחומים והעילות בגינם ניתן לתבוע בתובענה ייצוגית‪ ,‬ועל אף‬
‫שקבע הסדר אחיד לכל התחומים הללו‪ ,‬הוא נמנע מלאפשר הגשתה של תובענה ייצוגית בכל עילה‬
‫‪28‬‬
‫שהיא‪.‬‬
‫מודל התובענה הייצוגית שאומץ בישראל רותם את תמריציהם הפרטיים של עורך הדין והתובע‬
‫המייצגים‪ ,‬המעוניינים בהשאת רווח‪ ,‬להשגת המטרות הציבוריות המנויות בסעיף ‪ 1‬לחוק‪ .‬על פי‬
‫מודל זה‪ ,‬עורכי הדין ותובעים פוטנציאליים משקיעים באיתורן של תביעות ראויות‪ ,‬בהגשתן‬
‫ובניהולן‪ ,‬מתוך שאיפה שתביעות אלה יסתיימו בפסקי דין או הסדרי פשרה מתוכם יוכלו לגזור‬
‫שכר טרחה וגמול‪ .‬כדי לאפשר את מנגנון ה'יזמות' הזה‪ ,‬הליך התובענה הייצוגית קובע חריג‬
‫לעקרון לפיו שליחות מוקנית בהרשאה בכתב או בעל פה מאת השולח לשלוח‪ 29,‬ולעקרון לפיו אדם‬
‫מחויב במעשה בית דין עקב תוצאתו של הליך רק אם היה צד לו‪ 30.‬עורך הדין והתובע המייצג‬
‫בתובענה הייצוגית 'ממנים' עצמם לשלוחיהם של חברי הקבוצה המיוצגת‪ ,‬מבלי שאלה ייפו את‬
‫כוחם לכך‪ 31,‬ופסק הדין או הפשרה מהווים מעשה בית דין לגבי כל חברי הקבוצה שבשמם נוהלה‬
‫התובענה הייצוגית‪ ,‬אף אם לא השתתפו בה‪ ,‬ובמקרים רבים אף לא ידעו על קיומה‪ 32.‬בדרך זו‪,‬‬
‫מתגברת התובענה הייצוגית על הקשיים הכרוכים באיתורם ובצירופם של תובעים רבים להליך‬
‫אחד ובניהולו של הליך זה‪ ,‬בעיקר בתביעות ששוויין עבור כל תובע הוא נמוך‪.‬‬
‫‪ 26‬אף על פי כן הותיר החוק לבתי המשפט שיקול דעת לקבוע כי הגדרת הקבוצה המיוצגת בתובענה תהא הפוכה‪,‬‬
‫כלומר‪ ,‬כך שהקבוצה המיוצגת תכלול רק את מי שביקש להצטרף לקבוצה המיוצגת (ראו ס' ‪ 12‬לחוק)‪.‬‬
‫‪ 27‬ראו הצעת חוק תובענות ייצוגית‪ ,‬לעיל ה"ש ‪ ,5‬בעמ' ‪ ; 257‬סטיבן גולדשטיין ויעל עפרון "התפתחות התובענה‬
‫הייצוגית בישראל" עלי משפט א ‪( 35-34 ,27‬התש"ס)‪.‬‬
‫‪ 28‬עם זאת‪ ,‬חלק מסעיפי התוספת השניה מגבילים את הגשת התביעה בתנאים הנוגעים לצדדים התובעים ולא לעילה‬
‫עצמה‪ .‬כך‪ ,‬למשל‪ ,‬ס' ‪ 1‬לתוספת דורש כי התביעה תהיה כנגד 'עוסק' כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן‪ ,‬בקשר לעניין שבינו‬
‫לבין לקוח‪ .‬עילת התביעה‪ ,‬לעומת זאת‪ ,‬אינה מוגבלת לעילה מכוח חוק הגנת הצרכן וניתן לתבוע בכל עילה שהיא‪.‬‬
‫‪ 29‬סעיפים ‪ 1‬ו‪ 3-‬לחוק השליחות‪ ,‬תשכ"ה‪.1965-‬‬
‫‪ 30‬ע"א ‪ 246/66‬קלוז'נר נ' שמעוני פ"ד כב (‪.561 )2‬‬
‫‪ 31‬זאת‪ ,‬בכפוף לזכותם של חברי הקבוצה לצאת ממנה‪ .‬ראו ס' ‪ 11‬ו‪ 12‬לחוק תובענות ייצוגיות‪.‬‬
‫‪ 32‬ראו ס' ‪ 24‬לחוק‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫אולם‪ ,‬מנגנון ה'יזמות' הפרטית שיוצרת התובענה הייצוגית כדי להשיג את מטרותיה‪ ,‬גורם גם‬
‫לשתי בעיותיה העיקריות– בעיית הנציג ובעיית תביעות הסרק‪ 33.‬בעיית הנציג נובעת מהפער‬
‫באינטרסים בין הנציגים – התובע המייצג ועורך הדין‪ ,‬לבין המיוצגים – חברי הקבוצה‪ .‬הפער‬
‫באינטרסים מביא לכך שהשקעתם של הנציגים בניהול התובענה הייצוגית יכולה להיות נמוכה מזו‬
‫האופטימאלית מנקודת מבטם של חברי הקבוצה המיוצגת‪ ,‬וכן לכך שהנציגים ייטו להסכים‬
‫לפשרות ששוויין נמוך מאלו שלהן היו חברי הקבוצה מסכימים‪ ,‬אילו היו נשאלים לדעתם‪ .‬בעיית‬
‫תביעות הסרק נובעת מיכולתם של התובע המייצג ועורך הדין להעמיד את הנתבע בתובענה‬
‫הייצוגית בפני סיכונים ועלויות כבדים‪ ,‬גם אם סיכויי התביעה נמוכים‪ .‬כתוצאה מכך מסכימים‬
‫נתבעים לפשרות גם בתביעות סרק‪ ,‬וקיים תמריץ לתובעים ולעורכי דין להגיש תביעות כאלה‪ .‬שתי‬
‫הבעיות הללו עלולות לגרום לפגיעה בהשגת מטרותיה של התובענה הייצוגית‪ .‬בפרט‪ ,‬הן עלולות‬
‫לגרום לכך שנתבעים לא יחויבו במלוא הנזק שגרמו‪ ,‬בתובענות מוצדקות‪ ,‬ולכך שיחויבו ביותר‬
‫מהנזק שגרמו‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬בתובענות חסרות בסיס‪.‬‬
‫הערכת תועלתה של התובענה הייצוגית בישראל אל מול עלויותיה – לרבות העלויות שהיא מטילה‬
‫על הצדדים ועל בתי המשפט – אינה פשוטה‪ .‬הסיבה העיקרית לכך היא שהתועלת אינה נמדדת‬
‫רק על בסיס תוצאותיהן של תובענות ייצוגיות שהוגשו‪ ,‬אלא גם (ואולי בעיקר) על יסוד ההשפעה‬
‫המרתיעה של התובענה הייצוגית על התנהגותם של נתבעים פוטנציאליים‪ .‬ככל שהתובענה‬
‫הייצוגית מביאה לשינוי בהתנהגותם של נתבעים פוטנציאליים‪ ,‬בחברה‪ ,‬בכלכלה ובשלטון‪ ,‬כך‬
‫שהם מקיימים את חובותיהם על פי דין‪ ,‬הרי ששינוי זה אינו ניכר בתובענות המוגשות‪ .‬לכן‪,‬‬
‫מדידת תועלתה של התובענה הייצוגית דורשת בחינה של התנהגותם של נתבעים פוטנציאליים‬
‫מראש‪ ,‬בקיום חובותיהם על פי הדין המהותי‪ .‬בחינה כזו היא קשה מאד לביצוע‪.‬‬
‫דו"ח זה מתמקד בתובענות שהוגשו‪ ,‬ולפיכך הוא נותן תמונה חלקית של השפעות התובענה‬
‫הייצוגית‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬זהו צעד ראשון בדרך להערכת השפעות אלה‪ ,‬והוא מאפשר לראשונה‬
‫בישראל להעריך את תוצאותיו של החוק כפי שהן ניכרות בתובענות אלה‪ ,‬שמונה שנים לאחר‬
‫חקיקת החוק‪.‬‬
‫‪ 33‬לדיון בבעיות אלה ראו אלון קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית" משפטים מא ‪( 16-9 ,7‬התשע"א); אלון‬
‫קלמנט "גבולות התביעה הייצוגית בעוולות המוניות" משפטים לד ‪( )2004( 332-317 ,301‬להלן‪ :‬קלמנט "גבולות‬
‫התביעה הייצוגית") ; אלון קלמנט "התביעה הייצוגית כמכשיר לנטרול יתרונותיו של נתבע יחיד על ‪-‬פני תובעים‬
‫רבים‪ -‬בעקבות פסק ‪-‬הדין ברע"א ‪ 3126/00‬מ"י נ' א‪.‬ש‪.‬ת ניהול פרוייקטים וכוח אדם בע"מ" מחקרי משפט כא ‪,387‬‬
‫‪.)2004( 392-390‬‬
‫‪9‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫ג‪ .‬שיטת מחקר‬
‫"תיק תובענה ייצוגית" מוגדר במחקר זה כתובענה הנפתחת בהגשת בקשה לבית המשפט‬
‫לאישורה כתובענה ייצוגית‪ 34.‬ממצאי המחקר מתבססים על ניתוח ‪ 2,056‬תיקי תובענות ייצוגיות‪,‬‬
‫הכוללים את כל תיקי התובענות הייצוגיות שהוגשו לבתי משפט השלום‪ ,‬בתי המשפט המחוזיים‪,‬‬
‫בתי המשפט לעניינים מנהליים ובתי הדין לעבודה בתקופה שהחלה באפריל ‪( 2006‬מועד כניסת‬
‫החוק לתוקף) והסתיימה באוגוסט ‪ 35.2012‬מתוכם‪ ,‬יש ‪ 1,397‬תובענות שנכון לסוף אוגוסט ‪2013‬‬
‫נתקבלה לגביהם החלטה סופית הסוגרת את התיק ("תובענות שנסגרו")‪ .‬ניתוח כלל אוכלוסיית‬
‫תיקי התובענות הייצוגיות בשיטת "מפקד אוכלוסין"‪ 36‬אפשר בחינה סטטיסטית מעמיקה של‬
‫התובענות והקנה יכולת הסקית חזקה‪ ,‬תוך הידרשות מינימאלית למבחני מהימנות הנדרשים‬
‫בבדיקות מדגמיות‪.‬‬
‫לצרכי המחקר יצרנו מאגר נתונים ייחודי הכולל למעלה מ‪ 200-‬פריטי מידע (משתנים) אודות כל‬
‫תיק‪ .‬נתונים אלה כוללים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מידע אודות התובעים המייצגים ובאי כוחם‪ ,‬הנתבעים ובאי‬
‫כוחם‪ ,‬עילות ומאפיינים של הבקשה לאישור התובענה כייצוגית‪ ,‬סעדים וסכומים שנתבקשו‬
‫ורישום התובענה בפנקס התובענות הייצוגיות‪ .‬המאגר כולל גם מידע מלא אודות ההחלטות‬
‫השיפוטיות בתיק בנושאי הבקשה לאישור התובענה‪ ,‬בקשות חדילה‪ ,‬סילוק או הסתלקות‪ ,‬אישור‬
‫פשרות (לפני או אחרי אישור התובענה כייצוגית)‪ ,‬פסקי דין‪ ,‬משכי הזמן עד לקבלת ההחלטות‬
‫השיפוטיות ועוד‪.‬‬
‫סטודנטים למשפטים מהמרכז הבינתחומי בהרצלייה קודדו את התיקים מתוך מערכת "נט‬
‫המשפט"‪ .‬הקידוד של כל תיק נעשה לאחר קריאה מעמיקה של כתבי הטענות‪ ,‬הבקשות‪,‬‬
‫ההחלטות ופרוטוקולי הדיונים‪ ,‬תוך הנחייה וליווי של פרופ' אלון קלמנט ועו"ד רוני אבישר‪-‬שדה‬
‫מהמרכז הבינתחומי‪ ,‬וד"ר קרן וינשל‪-‬מרגל ועו"ד יפעת טרבולוס ממחלקת המחקר של הרשות‬
‫השופטת‪ .‬למעלה מ‪ 10%-‬מהתיקים קודדו פעם נוספת בכדי לוודא מהימנות פנימית ועקביות בין‬
‫המקודדים השונים‪ .‬בבדיקת מהימנות‪ ,‬הנתונים נמצאו אמינים ברמה גבוהה במיוחד‪ ,‬מעל ‪.95%‬‬
‫ניתוח נתוני המאגר נעשה בעיקר ברמה התיאורית‪ ,‬באמצעות ניתוחי שכיחויות‪ ,‬קשרים בין‬
‫משתנים (צלווחים) והשוואת ממוצעים‪ .‬נקטנו ברמת ניתוח בסיסית זו לאור ראשוניותו של‬
‫הדו"ח ועל מנת להשיג את מטרתו המרכזית ‪ -‬שרטוט תמונת מצב של השימוש בכלי התובענות‬
‫הייצוגיות כעבור שש שנים ממועד כניסתו לתוקף‪.‬‬
‫‪ 34‬ראו ס' ‪(5‬א)(‪ ) 1‬לחוק‪ ,‬אשר קובע כי "מי שמבקש להגיש תובענה ייצוגית יגיש לבית המשפט בקשה בכתב לאישור‬
‫התובענה הייצוגית‪."...‬‬
‫‪ 35‬בתקופה הרלוונטית נפתחו ‪ 169‬תיקי תובענות ייצוגיות בבתי המשפט המחוזיים והשלום‪ ,‬שלא נכללו במחקר עקב‬
‫קשיים טכניים בהליכי שמירתם והסבתם למערכת "נט המשפט"‪ .‬מדובר בעיקר בתיקים ישנים‪ ,‬שנפתחו ושנסגרו‬
‫לפני הטמעתה המלאה של המערכת בשנת ‪ .2010‬נדגיש כי תיקים אלו מתפלגים באופן דומה לפיזור כלל תיקי‬
‫התובענות הייצוגיות מבחינת בתי המשפט בהם נפתחו‪ .‬בנוסף‪ ,‬נציין כי יתכן ובמחקר לא נכלל מספר קטן של תיקי‬
‫תובענות ייצוגיות שנפתחו בבתי הדין לעבודה לפני שנת ‪ ,2012‬זאת עקב אופן סיווג לא עקבי של תיקים אלו במערכת‬
‫"נט המשפט" עד לשנה זו‪.‬‬
‫‪ 36‬שיטה זו ידועה כ‪ census study -‬או ‪ ,complete enumeration study‬ומתאימה למחקרים בהם אוכלוסיית‬
‫המחקר היא יחסית קטנה‪ .‬לפירוט הסיבות לבחירה בשיטת מפקד אוכלוסין ויתרונותיה ראו‪C.R. KOTHARI, :‬‬
‫‪RESEARCH METHODOLOGY: METHODS AND TECHNIQUES 55 (2004).‬‬
‫‪10‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫במספר מקומות השווינו את מאפייני תיקי התובענות ותוצאותיהם לקבוצת ייחוס של תיקים‬
‫אזרחיים שנדונו באותן השנים בבתי המשפט המחוזיים‪ .‬נדגיש כי ההשוואה נערכה דווקא לאור‬
‫ההבנה כי הליך התובענה הייצוגית הוא הליך ייחודי‪ ,‬השונה מתביעות אזרחיות (או מנהליות)‬
‫אחרות‪ .‬ההשוואה נועדה לספק נקודת מבט וקונטקסט יחסי לממצאי הדו"ח‪ ,‬ובכך לאפשר הבנה‬
‫מעמיקה יותר של השימוש הייחודי בכלי התובענות הייצוגיות‪.‬‬
‫קבוצת ההשוואה מכילה מדגם מייצג של תביעות אזרחיות שהוגשו בסדר דין רגיל לבתי המשפט‬
‫המחוזיים כערכאה ראשונה‬
‫‪37‬‬
‫(‪.)n=278‬‬
‫‪38‬‬
‫תיקים אלו נבחרו כקבוצת השוואה מכמה סיבות‪.‬‬
‫ראשית כיוון שהרוב המכריע של התובענות הייצוגיות נדון בבתי המשפט המחוזיים‪ ,‬כשהשופטים‬
‫הדנים בתיקי התובענות הם שדנים גם בתביעות אזרחיות בסדר דין רגיל‪ .‬שנית‪ ,‬כיוון שתיקי סדר‬
‫הדין הרגיל הם השכיחים ביותר בבתי המשפט המחוזיים (כמחצית מהתיקים בהליכים‬
‫אזרחיים)‪ 39‬ולפיכך משקפים בצורה הטובה ביותר את המצב במרבית התיקים האזרחיים בבתי‬
‫משפט אלו‪ .‬שלישית‪ ,‬עילות התביעה הקרובות ביותר לאלו שבתובענות ייצוגיות נידונות בתיקים‬
‫המחוזיים בסדר דין רגיל‪ ,‬העוסקים למשל בענייני חוזים‪ ,‬בנקים‪ ,‬חברות‪ ,‬נזיקין ומקרקעין‪ .‬גם‬
‫התובענות הייצוגיות המנהליות מתאימות להשוואה לתיקים האזרחיים הרגילים‪ ,‬ולא לתיקים‬
‫אחרים הנידונים בבתי המשפט לעניינים מנהליים‪ ,‬משום שהן עוסקות בסעדים של פיצויים או‬
‫השבה‪ .‬רביעית ‪ ,‬תיקי סדר דין רגיל בבתי המשפט המחוזיים הם הקרובים ביותר לתיקי התובענות‬
‫הייצוגיות מבחינת הזמן השיפוטי המושקע בהם‪ 40.‬נציין כי על אף שסכומי התביעה בתובענות‬
‫ייצוגיות גבוהים פי ‪ 36‬מתביעות בסדר דין רגיל בבתי המשפט המחוזיים‪ ,‬סכומי הזכייה הסופיים‬
‫(לרבות בפשרות והסתלקויות) גבוהים רק פי ארבעה (ראו פירוט בתת פרק ד‪ :3.‬תוצאות‬
‫תובענות)‪ .‬לבסוף‪ ,‬נדגיש כי כאשר מחפשים קבוצה מתאימה להשוואה לתיקים ייחודיים‪ ,‬יש‬
‫יתרונות בבחירה בתיקים הנידונים במסלול הרגיל על פני מסלולים ייחודיים אחרים‪ ,‬בעלי‬
‫מאפיינים המקשים על השוואה‪ ,‬כדוגמת סדר דין מקוצר או המרצת פתיחה‪.‬‬
‫‪ 37‬בהתאם לסמכות השיורית של בתי המשפט המחוזיים‪ ,‬מדובר בתביעות בהן סכום התביעה או שוויה גבוה מ‪2.5-‬‬
‫מיליון ש"ח‪ ,‬או בתביעות הנוגעות למקרקעין שאינן בסמכות בית משפט השלום‪ .‬ראו סעיפים ‪ 40‬ו‪ 51‬לחוק בתי‬
‫המשפט [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ד‪.1984-‬‬
‫‪ 38‬התיקים נכללים במסגרת מאגר נתונים רחב הכולל מידע אודות תיקים אזרחיים בערכאות שונות‪ ,‬ראו קרן וינשל‪-‬‬
‫מרגל ויפעת טרבולוס "מאגר נתוני הליכים אזרחיים" מחלקת מחקר של הרשות השופטת (‪,)4.2014‬‬
‫‪http://elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/Israeli_Civil_Proceedings_Dataset.zip‬‬
‫‪ 39‬ראו קרן וינשל‪-‬מרגל‪ ,‬ענבל גלון ויפעת טרבולוס "יצירת מדד משקלות תיקים להערכת העומס השיפוטי בישראל"‬
‫משפטים מד (צפוי להתפרסם ב‪ ,)2014-‬עמ' ‪.40-37‬‬
‫‪ 40‬בממוצע‪ ,‬שופט מחוזי משקיע כ‪ 21-‬שעות נטו בטיפול בתיק אזרחי בסדר דין רגיל וכ‪ 25-‬שעות בטיפול בתיק‬
‫תובענה ייצוגית‪ .‬זמנים אלו מגלמים בתוכם את ההסתברויות השונות שהתיקים יסתיימו בפשרה (ללא הכרעה‬
‫שיפוטית במחלוקת וכתיבת פסק דין)‪ .‬לפירוט אופן החישוב ראו וינשל‪-‬מרגל‪ ,‬גלון וטרבולוס‪ ,‬לעיל ה"ש ‪.39‬‬
‫‪11‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫ד‪ .‬ממצאים‬
‫ד‪ .1.‬בקשות לאישור תובענות ייצוגיות – מגמות ומאפיינים‬
‫ממועד כניסתו של החוק לתוקף ועד סוף שנת המשפט ‪"( 2012‬שנת משפט" מוגדרת כתקופה‬
‫בשנה המתחילה לאחר סיום פגרת הקיץ‪ ,‬ב‪ 1-‬בספטמבר בכל שנה‪ ,‬ומסתיימת ב‪ 31-‬באוגוסט)‬
‫הוגשו מעל ‪ 2,000‬תיקי תובענות ייצוגיות‪ .‬מבט לאורך זמן מראה כי מספר הבקשות לאישור‬
‫תובענה ייצוגית עלה לאורך תקופה זו‪ .‬מגמת העלייה הדרמטית בהגשת בקשות לאישור תובענות‬
‫ייצוגיות בולטת בתרשים ‪ ,1‬המציג את מספר התיקים שהוגשו לבתי המשפט בשנות המשפט שבין‬
‫‪ 2007‬ל‪ .2012-‬נציין כי מגמה זו אינה תואמת את המגמות הכלליות בכמויות התיקים האזרחיים‬
‫‪41‬‬
‫המוגשים‪ ,‬המאופיינות ביציבות יחסית‪.‬‬
‫תרשים ‪ - 1‬מספר תיקי תובענות ייצוגיות שהוגשו לבתי המשפט בשנות המשפט ‪2012-2007‬‬
‫‪900‬‬
‫‪820‬‬
‫‪800‬‬
‫‪700‬‬
‫‪613‬‬
‫‪600‬‬
‫‪500‬‬
‫‪400‬‬
‫‪335‬‬
‫‪300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪162‬‬
‫‪100‬‬
‫‪98‬‬
‫‪28‬‬
‫‪0‬‬
‫ד‪.1.‬א‪ .‬עילות הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות‬
‫סעיף ‪ 3‬לחוק מגביל את האפשרות להגיש תובענה ייצוגית לרשימה סגורה של עילות המנויות‬
‫בתוספת השנייה לחוק‪ .‬בתוספת מנויות ‪ 13‬עילות להגשת תובענה ייצוגית‪ ,‬אולם בפועל מצאנו כי‬
‫בקשות האישור מוגשות בעיקר בגין ארבע עילות‪ 42:‬רובן (כ‪ ,)67%-‬מוגשות לפי סעיף ‪ 1‬לתוספת‪,‬‬
‫‪ 41‬כמות התביעות האזרחיות המוגשות לבתי המשפט המחוזיים בערכאה דיונית עומדת בסך הכל על כ‪ 8,000-‬תיקים‬
‫בשנת משפט‪ ,‬מתוכן כ‪ 4,000-‬תביעות מוגשות בסדר דין רגיל‪ .‬בבדיקה מחשובית שערכנו במערכת "נט המשפט" לא‬
‫זיהינו מגמה עקבית בנתוני הגשת התביעות האזרחיות בסדר דין רגיל‪ .‬כך למשל‪ ,‬בשנת המשפט ‪ 2008‬הוגשו לבתי‬
‫המשפט המחוזיים ‪ 3,914‬תביעות בסדר דין רגיל; בשנת המשפט ‪ 2009‬עלה מספר התביעות שהוגשו ל‪ 4,232-‬תביעות‪,‬‬
‫וירד שוב ל‪ 3,995-‬תביעות בשנת המשפט ‪.2010‬‬
‫‪ 42‬אמנם באופן ע קרוני תובענה יכולה להיות מוגשת ביותר מעילה אחת מבין העילות האפשריות‪ ,‬אולם בפועל למעלה‬
‫מ‪ 90%-‬מהבקשות מציינות עילה אחת בלבד‪ .‬לפיכך‪ ,‬הנתונים להלן כוללים מידע אודות העילה הראשית להגשת‬
‫התובענה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫המסדיר תביעות צרכנות נגד עוסקים כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן‪ ,‬התשמ"א‪ ,1981-‬בקשר‬
‫לעניינים שבינם לבין לקוחות; כ‪ 14%-‬מהבקשות מוגשות כנגד רשויות המדינה‪ ,‬לפי סעיף ‪11‬‬
‫לתוספת‪ ,‬המסדיר תביעות להשבת סכומים שהרשות גבתה שלא כדין‪ ,‬כמס‪ ,‬אגרה או כל תשלום‬
‫חובה אחר; כ‪ 6%-‬מוגשות לפי סעיף ‪ 2‬לתוספת‪ ,‬המסדיר תביעות נגד מבטחים‪ ,‬סוכני ביטוח או‬
‫חברות מנהלות; וכ‪ 4%-‬מוגשות לפי סעיף ‪ 3‬לתוספת‪ ,‬המסדיר תביעות נגד תאגידים בנקאיים‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫טבלה ‪ 1‬מפרטת את התפלגות תיקי התובענות שהוגשו בכל אחת מהעילות‪.‬‬
‫טבלה ‪ - 1‬תיקי תובענות ייצוגיות שהוגשו‪ ,‬לפי עילות הבקשה‬
‫עילת הבקשה לאישור התובענה (לפי פריטי התוספת השנייה לחוק)‬
‫שכיחות‬
‫פריט ‪ - 1‬תביעה נגד עוסק בקשר לעניין שבינו לבין לקוח‬
‫‪67.6%‬‬
‫)‪(1,350‬‬
‫‪5.5%‬‬
‫)‪(111‬‬
‫‪3.8%‬‬
‫)‪(76‬‬
‫‪0.7%‬‬
‫)‪(15‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫)‪(35‬‬
‫‪1.1%‬‬
‫)‪(22‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫(‪)2‬‬
‫‪1%‬‬
‫(‪)20‬‬
‫‪2.8%‬‬
‫(‪)58‬‬
‫‪14.0%‬‬
‫)‪(280‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫)‪(28‬‬
‫‪0‬‬
‫פריט ‪ - 2‬תביעה נגד מבטח‪ ,‬סוכן ביטוח או חברה מנהלת‪ ,‬בקשר לעניין‬
‫שבינם לבין לקוח‬
‫פריט ‪ - 3‬תביעה נגד תאגיד בנקאי‪ ,‬בקשר לעניין שבינו לבין לקוח‬
‫פריט ‪ - 4‬תביעה בעילה לפי חוק ההגבלים העסקיים‬
‫פריט ‪ - 5‬תביעה בעילה הנובעת מזיקה לנייר ערך או ליחידה‬
‫פריט ‪ - 6‬תביעה בקשר למפגע סביבתי נגד גורם המפגע‬
‫פריט ‪ - 7‬תביעה בעילה לפי חוק איסור הפליה במוצרים‪ ,‬בשירותים ובכניסה‬
‫למקומות בידור ולמקומות ציבוריים‬
‫פריט ‪ - 8‬תביעה בעילה של הפליה בעבודה‬
‫פריט ‪ - 9‬תביעה בעילה שעניינה שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‬
‫פריט ‪ - 10‬תביעה בהקשר ליחסי עבודה‬
‫פריט ‪ - 11‬תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין‬
‫פריט ‪ - 12‬תביעה נגד מפרסם‬
‫פריט ‪ - 13‬תביעה נגד חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית‪,‬‬
‫בקשר להעברת מידע או כספים באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית‬
‫אחר‬
‫סה"כ‬
‫‪0.2%‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪100%‬‬
‫)‪(2004‬‬
‫ד‪.1.‬ב‪ .‬נתבעים בתיקי תובענות ייצוגיות‬
‫בהתאמה לפיזור עילות התביעה‪ ,‬רוב בקשות האישור מוגשות כנגד חברות בעילה השכיחה של‬
‫תובענה נגד עוסק‪ ,‬וכן בעילות כנגד מבטחים ותאגידים בנקאיים‪ ,‬ומיעוטן מוגשות כנגד רשויות‬
‫‪ 43‬בטבלה חסרים נתונים אודות ‪ 52‬תובענות בהן כתב התביעה והמסמכים הרלוונטיים לא נסרקו לתוכנת "נט‬
‫המשפט"‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫המדינה (לרבות רשויות מקומיות)‪ ,‬בעיקר בבקשה להשבת סכומים שנגבו שלא כדין‪ .‬בתיקי‬
‫תובענות רבים נכללים יותר מנתבע אחד‪ ,‬ולכן מספר הנתבעים מגיע ל‪ - 3,074-‬הרבה מעל ‪2,056‬‬
‫התובענות‪ 44.‬טבלה ‪ 2‬מפרטת את התפלגות סוגי הנתבעים השונים המופיעים בבקשות‪ 45.‬מהטבלה‬
‫עולה כי ‪ 55.1%‬מהנתבעים הם חברות פרטיות‪ ,‬שאינן נסחרות בבורסה ו‪ 17%-‬מהנתבעים הם‬
‫חברות ציבוריות‪ ,‬הנסחרות בבורסה‪ 9% .‬מהנתבעות הן רשויות מקומיות ו‪ 4.7%‬הן רשויות‬
‫ציבוריות אחרות‪.‬‬
‫טבלה ‪ - 2‬סוגי נתבעים בתובענות ייצוגיות‬
‫שכיחות‬
‫סוג נתבע‬
‫‪55.1%‬‬
‫)‪(1,691‬‬
‫‪17.0%‬‬
‫)‪(523‬‬
‫‪9.0%‬‬
‫)‪(276‬‬
‫‪6.2%‬‬
‫)‪(191‬‬
‫‪4.7%‬‬
‫)‪(144‬‬
‫‪2.4%‬‬
‫)‪(75‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫)‪(49‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫)‪(26‬‬
‫‪3.2%‬‬
‫)‪(99‬‬
‫‪100%‬‬
‫)‪(3,074‬‬
‫חברה שאינה נסחרת בבורסה‬
‫חברה נסחרת בבורסה‬
‫רשות מקומית‬
‫יחיד‬
‫רשות ציבורית‬
‫תאגיד עירוני‬
‫עמותה‬
‫חברה ממשלתית‬
‫אחר‬
‫סה"כ נתבעים‬
‫בתרשים ‪ 2‬מובא ניתוח סיווג החברות הציבוריות והפרטיות בהתאם לתחום עיסוקן המרכזי‪,‬‬
‫המוגדר בהתאם לסיווג הנערך על ידי הבורסה לניירות ערך‪ 46.‬כ‪ 21% -‬מכלל החברות הנתבעות הן‬
‫נותנות שירותים שונים כגון חברות דלק‪ ,‬תעופה‪ ,‬הובלה‪ ,‬חשמל‪ ,‬השכרת רכב וליסינג; כ‪20%-‬‬
‫מהחברות הנתבעות עוסקות במתן שירותי תקשורת ומדיה (חברות טלפוניה‪ ,‬אינטרנט‪ ,‬טלוויזיה‪,‬‬
‫תקשורת לוויינים‪ ,‬עיתונות‪ ,‬קולנוע והפצת מידע)‪ .‬המספר הגבוה והשכיח ביותר של תיקים מוגש‬
‫כנגד חברות טלפוניה סלולארית (למשל‪ ,‬מעל ‪ 40‬תביעות כנגד כל אחת משלוש חברות הטלפוניה‬
‫הסלולארית הגדולות); כ‪ 15%-‬מהחברות הנתבעות עוסקות בייצור ושיווק מוצרי מזון ומשקאות;‬
‫כ‪ 14%-‬עוסקות במתן שירותי מסחר‪ ,‬דוגמת שיווק וייבוא של מוצרי צריכה‪ ,‬רשתות שיווק‬
‫וחנויות; כ‪ 9%-‬הם בנקים‪ ,‬בתי השקעות וחברות למימון חוץ‪-‬בנקאי; כ‪ 8%-‬הן חברות וסוכנויות‬
‫‪ 44‬ממוצע של ‪ 1.5‬נתבעים לתיק‪ .‬חציון מספר הנתבעים בתובענה עומד על נתבע אחד וסטיית התקן היא ‪.2.1‬‬
‫‪ 45‬בתביעות כנגד יותר משישה נתבעים‪ ,‬קודדו רק ששת הנתבעים הראשונים‪.‬‬
‫‪ 46‬ראו ‪ .http://www.tase.co.il/resources/pdf/economicdep/sector_classification_170197.pdf‬עבור חברות‬
‫פרטיות‪ ,‬הסיווג נעשה בהתאם לכתבי הטענות ופרסומי החברה הנתבעת באינטרנט‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫ביטוח; כ‪ 3%-‬הן חברות העוסקות בנדל"ן ובינוי; כ‪ 2%-‬הן חברות מתחום הנפט והגז; כ‪2%-‬‬
‫חברות מתחום התעשייה המתמחות בייצור גומי‪ ,‬פלסטיק ומוצרים כימיקאלים; כ‪ 1%-‬הן חברות‬
‫מתחום התיירות והמלונאות; ויתר החברות הנתבעות עוסקות בעיקר בתעשייה מסוגים שונים‬
‫(אלקטרוניקה‪ ,‬ביו רפואה‪ ,‬ביגוד ועוד )‪.‬‬
‫תרשים ‪ - 2‬תחום עיסוק חברות נגדן מוגשות בקשות לאישור תובענה ייצוגית‬
‫אחר‪4.4% ,‬‬
‫מלונאות‬
‫ותיירות‪1.3% ,‬‬
‫תעשייה ‪ -‬כימיה‪,‬‬
‫גומי ופלסטיק‪,‬‬
‫‪1.8%‬‬
‫נפט וגז‪2.2% ,‬‬
‫נדל"ן ובינוי‪,‬‬
‫‪2.6%‬‬
‫נותנות שירותים‪,‬‬
‫‪21.3%‬‬
‫ביטוח‪8.1% ,‬‬
‫בנקים‪ ,‬שירותים‬
‫פיננסיים‬
‫והשקעה‬
‫והחזקות‪9.5% ,‬‬
‫שירותי תקשורת‬
‫ומדיה‪20.1% ,‬‬
‫ייצור ושיווק‬
‫מוצרי מזון‬
‫ומשקאות‪14.7% ,‬‬
‫מתן שירותי‬
‫מסחר‪14.1% ,‬‬
‫ד‪.1.‬ג‪ .‬תובעים בתיקי תובענות ייצוגיות‬
‫בקשה לאישור תובענה ייצוגית יכולה להיות מוגשת על ידי יותר מתובע מייצג אחד‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫‪ 80.3%‬מהבקשות הוגשו על ידי תובע מייצג אחד בלבד‪ 11.9% ,‬הוגשו על ידי שני תובעים מייצגים‪,‬‬
‫‪ 3.3%‬הוגשו על ידי שלושה תובעים ויתר הבקשות (‪ )4.5%‬הוגשו על ידי מספר תובעים מייצגים‬
‫הנע בין ארבעה ל‪ 28-‬תובעים‪.‬‬
‫סעיף ‪ 4‬לחוק קובע שלושה סוגים של תובעים מייצגים הרשאים להגיש תובענה ייצוגית‪ :‬אנשים‬
‫בעלי עילת תביעה אישית המשותפת לקבוצת התובעים; רשויות ציבורית המנויות בתוספת‬
‫הראשונה לחוק‪ 47,‬בעניינים הנוגעים לפעילותן ומשותפים לקבוצת אנשים; וארגון הפועל למען‬
‫מטרה ציבורית וללא מטרות רווח במשך שנה אחת לפחות‪ ,‬בעניין המשותף לקבוצת אנשים‪ ,‬הנוגע‬
‫‪ 47‬שלוש הרשויות המנויות בתוספת הראשונה לחוק הן נציבות ש וויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‪ ,‬הרשות לשמירת‬
‫הטבע והגנים הלאומיים ונציבות שוויון הזדמנויות בעבודה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫למטרות הארגון וכאשר קיים קושי להגיש את התובענה הייצוגית בידי אדם פרטי‪ 48.‬ניתוח סוג‬
‫התובעים‪ 49‬מעלה כי כמעט כל התובעים (‪ )99.3%‬הם אנשים פרטיים בעלי עילת תביעה אישית‬
‫והיתר הם ארגונים ללא מטרות רווח‪.‬‬
‫נכון לאוגוסט ‪ ,2012‬שלוש הרשויות הציבוריות המנויות בתוספת הראשונה לא הגישו כלל בקשות‬
‫לאישור תובענות ייצוגיות‪ 100 .‬מתוך ‪ 104‬תיקי התובענות בעילות הקבועות בפריטים ‪6-10‬‬
‫לתוספת השנייה לחוק‪ ,‬הרלוונטיות לתחומי הפעילות של שלוש רשויות אלו‪ ,‬הוגשו על ידי אנשים‬
‫פרטיים (היתר הוגשו על ידי עמותות שונות)‪.‬‬
‫מקרב התובעים המייצגים הפרטיים‪ ,‬ישנם מספר תובעים שחזרו והגישו יותר מבקשה אחת‬
‫לאישור תובענה ייצוגית במהלך השנים‪ .‬כך‪ ,‬יותר מ‪ 150-‬תובעים הגישו שתי בקשות אישור‬
‫במהלך השנים; כ‪ 32-‬הגישו שלוש בקשות; כ‪ 20-‬תובעים הגישו ארבעה עד עשרה תיקי תובענות‬
‫ותובע אחד הגיש ‪ 17‬תיקי תובענות ייצוגיות‪.‬‬
‫ביותר מחצי מהתיקים (‪ )54%‬מצוין בבקשה לאישור התובענה מספר משוער של חברי הקבוצה‬
‫המיוצגת‪ ,‬אשר בשמה התובע מבקש לנהל את התובענה הייצוגית‪ .‬מספר זה נע בין ‪ 34‬ל‪-‬‬
‫‪ 14,000,000‬חברים‪ ,‬כאשר בחצי מהבקשות מספר החברים נמוך מ‪( 100,000-‬החציון הוא‬
‫‪ ,)100,000‬מספר חברי הקבוצה המשוער הממוצע עומד על ‪ 482,252‬חברים‪ ,‬וסטיית התקן עצומה‬
‫(‪ .)SD =1,144,349‬יש לזכור שמספר חברי הקבוצה הנמנים בבקשה הראשונית לאישור התובענה‬
‫הוא מספר משוער שבמקרים רבים מסתמך על הערכות 'גסות' ללא מידע קונקרטי‪.‬‬
‫ד‪.1.‬ד‪ .‬עורכי דין מייצגים בתובענות ייצוגיות‬
‫בקרב עורכי הדין המייצגים את התובעים והנתבעים ניתן לזהות שחקנים חוזרים בשיעור גבוה‬
‫במיוחד‪ .‬באי הכוח המתמחים בהגשת התובענות ובאי הכוח המייצגים את הנתבעים בתובענות‬
‫נמנים על משרדי עורכי דין שונים‪ .‬ככלל‪ ,‬ניתן לומר כי משרדי עורכי הדין המייצגים את התובעים‬
‫הם קטנים יותר (מעסיקים מספר קטן יותר של עורכי דין) ועל כן מוכרים פחות ממשרדי עורכי‬
‫הדין המייצגים לרוב את הנתבעים‪ 710 .‬משרדים ייצגו את התובעים ב‪ 2,056-‬התביעות‪ ,‬מתוכם‬
‫עשרה משרדים מייצגים תובעים בכמעט ‪ 30%‬מהתיקים‪ 690 .‬משרדים ייצגו נתבעים ב‪2,056-‬‬
‫התיקים‪ ,‬מתוכם עשרה משרדים ייצגו נתבעים ביותר מ‪ 30%-‬מתיקי התובענות‪.‬‬
‫‪ 48‬בשנת ‪ 2008‬תוקן ס' ‪(4‬א)(‪ ) 3‬לחוק ונקבע בו כי המועצה הישראלית לצרכנות רשאית להגיש בקשה לאישור תובענה‬
‫ייצוגית אף אם אין קושי להגיש את הבקשה בידי אדם פרטי‪.‬‬
‫‪ 49‬בת ביעות שהוגשו על ידי יותר משלושה תובעים‪ ,‬קודדו רק שלושת התובעים הראשונים‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫ד‪.1.‬ה‪ .‬סעדים‪ ,‬סכומי תביעה‪ ,‬גמול ושכר טרחה המתבקשים בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות‬
‫טבלה ‪ - 3‬סוגי הסעדים והסכומים שנתבעים בתובענות ייצוגיות‬
‫צו מניעה ו‪/‬או עשה‬
‫פיצוי כספי‬
‫סעד הצהרתי‬
‫תובענות בהן הסעד התבקש‬
‫‪96.2%‬‬
‫(‪)1,978‬‬
‫‪49.4%‬‬
‫(‪)1,015‬‬
‫‪18%‬‬
‫(‪)371‬‬
‫חציון סכום הסעד מתבקש‬
‫‪25,450,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ממוצע סכום הסעד מתבקש‬
‫‪435,275,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,566,396,932‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫סטיית תקן‬
‫טבלה ‪ 3‬מפרטת את סוגי הסעדים שמבקשים התובעים המייצגים בכתב הבקשה לאישור התביעה‬
‫כתובענה ייצוגית‪ .‬כמעט בכל תיקי התובענות מתבקש סעד הכולל פיצוי כספי‪ .‬סכום התביעה של‬
‫התובע המייצג עומד בחצי מהבקשות על פחות מ‪ 250-‬ש"ח (חציון=‪ ,)250‬כאשר ביותר מ‪70%-‬‬
‫מהבקשות סכום תביעת התובע המייצג נמוך מ‪ 1,000-‬ש"ח ובכ‪ 22%-‬מהם הוא נע בין ‪ 1,000‬ל‪-‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ 10,000‬ש"ח‪.‬‬
‫תרשים ‪ 3‬מורה על התפלגות סכום הפיצוי המשוער הנתבע עבור חברי הקבוצה בכתבי הבקשות‪.‬‬
‫סכום הפיצוי המשוער מצוי בטווח שבין מיליון לעשרה מיליון ש"ח עבור ‪ 38.4%‬מהבקשות‪ .‬חציון‬
‫סכום הפיצוי הנתבע לקבוצה עומד על ‪ 25,450,000‬ש"ח וממוצע סכום הפיצוי המתבקש מגיע ל‪-‬‬
‫‪ 435,275,100‬ש"ח‪ 51.‬סכומי הפיצוי לקבוצה מגוונים ומשתנים בבקשות השונות‪ ,‬כפי שמשתקף‬
‫מסטיית התקן הגבוהה (‪ .)SD=3,566,396,932‬לא מצאנו הבדלים משמעותיים בסכומי הפיצוי‬
‫הנתבעים בין עילות התביעה השונות‪ ,‬אולם זיהינו כי סכומי הפיצוי הנתבעים משתנים באופן‬
‫מובהק בהתאם לזהות הנתבע‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬
‫תרשים ‪ - 3‬התפלגות סכום הפיצוי הנתבע לחברי הקבוצה בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪500000000‬‬
‫‪400000000‬‬
‫‪300000000‬‬
‫‪200000000‬‬
‫‪100000000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 50‬ממוצע סכום הפיצוי האישי מגיע ל‪ 6,690-‬ש"ח‪ ,‬כשסטיית התקן הגבוהה מגיעה ל‪ 57,067-‬ש"ח ונובעת בעיקר‬
‫מארבעה תיקים שהוגשו בסכומי פיצוי הנעים בין חצי מיליון לשני מיליון ש"ח‪ .‬בתיקים אלו הוגשו בקשות סילוק‪ ,‬בין‬
‫היתר לאור הטענה כי סכומי הפיצוי האישיים מצדיקים מעבר למסלול של תביעה אזרחית רגילה‪.‬‬
‫‪ 51‬נציין כי ‪ 17‬בקשות הוגשו על ידי תובע אחד בסכום של עשרה מיליארד ש"ח‪ ,‬ואוחדו או נמחקו זמן קצר לאחר‬
‫הגשתן‪ .‬חישוב סכום התביעה הממוצע ללא בקשות אלה הוא ‪ 327,442,801‬ש"ח‪ ,‬וסטיית התקן יורדת ל‪-‬‬
‫‪.3,437,886,148‬‬
‫‪17‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫סכומי הפיצוי הנתבעים עבור כל חברי הקבוצה המיוצגת גבוהים מאד בהשוואה לתביעות‬
‫אזרחיות‪ .‬לשם השוואה‪ ,‬מדובר בסכום פיצוי נתבע הגבוה פי ‪ 36‬מסכומי הפיצוי הנתבעים‬
‫בקבוצת היחס של תיקים אזרחיים בבתי המשפט המחוזיים‪ .‬נציין כי בניגוד לתביעות אזרחיות‬
‫רגילות‪ ,‬בקשות לאישור תובענה ייצוגית פטורות מתשלום אגרת בית משפט‪ 52,‬עובדה היכולה‬
‫להסביר את סכומי התביעה הגבוהים‪ .‬מסקנה זו מתחזקת לאור תוצאות התובענות הייצוגיות‪,‬‬
‫המוצגות להלן‪.‬‬
‫בטבלה ‪ 3‬ניתן לראות כי בכמחצית מתיקי התובענות מתבקש צו מניעה או צו עשה‪ ,‬לרוב בנוסף‬
‫לבקשה לפיצוי כספי‪ .‬צווי מניעה וצווי עשה שכיחים בעיקר בבקשות בעילות הקשורות לשוויון‬
‫זכויות לאנשים עם מוגבלות (בכ‪ 80%-‬מהתובענות שלפי פריט ‪ 9‬לתוספת) ובבקשות בעילות‬
‫הקשורות ליחסי עבודה (בכ‪ 60%-‬מהתובענות שלפי פריט ‪ 10‬לתוספת)‪ .‬סעד הצהרתי מתבקש רק‬
‫ב‪ 18%-‬מהתובענות‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫במסגרת הבקשה לאישור התובענה מתבקש‪ ,‬בנוסף לסכום הפיצוי האישי‪ ,‬גמול עבור התובע‬
‫המייצג וכן שכר טרחה מוצע עבור בא כוחו‪ .‬בכ‪ 75%-‬מהבקשות‪ ,‬הגמול ושכר הטרחה מבוקשים‬
‫ללא נקיבת שיעורם‪ .‬ביתר הבקשות הגמול ושכר הטרחה מבוקשים במפורט‪ ,‬כמעט תמיד‬
‫באמצעות נקיבת שיעורם מתוך סכום התובענה (באחוזים)‪ 54.‬טבלה ‪ 4‬מפרטת את ממוצע‪ ,‬חציון‬
‫ופיזור שיעורי הגמול ושכר הטרחה המבוקשים בתיקי התובענות‪ .‬מנתוני הטבלה ניתן לזהות‬
‫סטנדרט מקובל‪ ,‬ללא שונות ניכרת‪ ,‬לפיו התובע המייצג מבקש גמול העומד על כ‪ 5%-‬מסכום‬
‫התובענה ושכר הטרחה עבור בא כוחו העומד על כ‪ 15%-‬מסכום התובענה‪.‬‬
‫טבלה ‪ - 4‬בקשות לגמול לתובע מייצג ושכר טרחת בא כוחו‬
‫גמול לתובע מייצג‬
‫שכר טרחה לבא כוח המייצג‬
‫צוין‬
‫‪399‬‬
‫‪419‬‬
‫חציון שיעור מתבקש (אחוז‬
‫מסכום התובענה)‬
‫‪5%‬‬
‫‪15%‬‬
‫ממוצע שיעור מתבקש (אחוז‬
‫מסכום התובענה)‬
‫‪5.96%‬‬
‫‪15.84%‬‬
‫סטיית תקן‬
‫‪2.69%‬‬
‫‪3.04%‬‬
‫‪1%-20%‬‬
‫‪5%-30%‬‬
‫מספר תובענות‬
‫האחוז המתבקש‬
‫בהן‬
‫טווח השיעור המתבקש‬
‫לא מצאנו שונות מובהקת בסכומי הפיצוי‪ ,‬שיעורי הגמול או שכר הטרחה המבוקשים לפי עילות‬
‫הגשת התובענה‪ ,‬למעט במקרה של תובענות נגד רשות לפי פריט ‪ 11‬לתוספת‪ ,‬בהן קיים פיזור רחב‬
‫‪ 52‬ס' ‪(45‬ד)(‪ )1‬לחוק‪ .‬על פי ס' ‪ 44‬לחוק‪ ,‬שר המשפטים היה צריך להתקין תקנות בעניין אגרות בתובענות ייצוגיות‬
‫בתוך שישה חודשים ממועד פרסומו של החוק‪ .‬עד ליום זה‪ ,‬טרם נקבעו תקנות כאמור‪.‬‬
‫‪ 53‬סעדי עשה‪/‬אל תעשה וכן סעדים הצהרתי ים הוגדרו ככאלה כאשר הם נתבעו במישרין‪ .‬כך למשל‪ ,‬כאשר התבקש‬
‫בית המשפט להצהיר שהנתבעת הפרה הוראת דין‪ ,‬לא סווגה התביעה ככזו אשר במסגרתה התבקש סעד הצהרתי‪.‬‬
‫‪ 54‬תקנות ‪(2‬א)(‪ )11‬ו‪ )12(-‬לתקנות תובענות ייצוגיות‪ ,‬התש"ע‪ 2010-‬דורשות לפרט את שכר הטרחה והגמול המוצעים‬
‫ואת דרך חישובם‪ .‬התקנות פורסמו ב‪ 29.7.10‬ונכנסו לתוקף לאחר חודשיים‪ ,‬אולם גם לאחר כניסתן לתוקף מוגשות‬
‫מעל ‪ 70%‬מהבקשות ללא הפירוט הנדרש‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫יחסית של סכומים אלו‪ .‬אולם‪ ,‬ניתוח נתונים אלו בפילוח לפי סוגי הנתבעים מורה על שונות‬
‫מובהקת בין ממוצעי הפיצוי הנתבע ושכר הטרחה המבוקש לפי זהות הנתבע‪ .‬טבלה ‪ 5‬מפרטת‬
‫ניתוח זה בקרב שלושת סוגי הנתבעים השכיחים ביותר‪ :‬חברות ציבוריות‪ ,‬חברות פרטיות‬
‫ורשויות מקומיות‪ .‬סכומי הפיצויים ושיעורי שכר הטרחה המבוקשים בתובענות כנגד חברות‬
‫ציבוריות הנסחרות בבורסה (כ‪ 794-‬מיליון ש"ח ו‪ 16.2%-‬בהתאמה) גבוהים באופן מובהק מאלו‬
‫שמבוקשים בתביעות כנגד חברות פרטיות (מעל ‪ 200‬מיליון ש"ח ו‪ ,)15.9%-‬ואלו גבוהות‬
‫מהמבוקש בתובענות נגד רשויות מקומיות (‪ 24‬מיליון ש"ח ו‪.)15.09%-‬‬
‫טבלה ‪ - 5‬ממוצע פיצוי‪ ,‬גמול ושכר טרחה מבוקשים‪ ,‬לפי סוג נתבע‬
‫פיצוי כספי נתבע‬
‫לקבוצה‬
‫גמול מוצע לתובע‬
‫מייצג‬
‫‪203,816,446‬‬
‫‪(n=1027‬‬
‫(‪SD=125,377,884‬‬
‫‪5.82%‬‬
‫‪(n=166‬‬
‫)‪SD=2.61%‬‬
‫שכר טרחה מוצע‬
‫לבא כוח‬
‫מייצג‬
‫‪15.90%‬‬
‫‪(n=244‬‬
‫(‪SD=2.7%‬‬
‫תובענות נגד חברה‬
‫נסחרת בבורסה‬
‫‪794,692,332‬‬
‫‪(n=359‬‬
‫(‪SD= 705,309,074‬‬
‫‪6.55%‬‬
‫‪(n=66‬‬
‫(‪SD=2.93%‬‬
‫‪16.20%‬‬
‫‪(n=88‬‬
‫(‪SD=3.1%‬‬
‫תובענות נגד רשות‬
‫מקומית‬
‫‪24,243,278‬‬
‫‪(n=196‬‬
‫(‪SD=78,347,637‬‬
‫‪5.98%‬‬
‫‪(n=25‬‬
‫(‪SD=3.47%‬‬
‫‪15.09%‬‬
‫‪(n=41‬‬
‫(‪SD=4.5%‬‬
‫*‪F(2,1270)=4.7‬‬
‫‪F(2,257)=1.6‬‬
‫*‪F(2,350)=2.8‬‬
‫תובענות נגד חברה‬
‫נסחרת‬
‫שאינה‬
‫בבורסה‬
‫ניתוח שונות‬
‫‪*Sig<0.05‬‬
‫ד‪ .2.‬תוצאות הליכי תובענות ייצוגיות‬
‫ד‪.2.‬א‪ .‬החלטה בדבר אישור הגשת תובענה ייצוגית‬
‫ברוב המכריע של תיקי התובענות הייצוגיות‪ ,‬בית המשפט אינו מקבל החלטה בדבר אישור הגשת‬
‫התובענה כייצוגית‪ .‬כך‪ ,‬מקרב כלל התיקים שהוגשו (גם מבין אלה שטרם נסגרו) ניתנה החלטה‬
‫בעניין אישור התובענה כייצוגית ב‪ 171-‬תיקים בלבד‪ ,‬כאשר מדובר רק בהחלטות בהן נידונה‬
‫הבקשה לגופה (לא כולל בקשות שנדחו על הסף)‪ .‬מתוכם‪ ,‬ב‪ 49-‬תיקים (כ‪ 29%-‬מההחלטות)‪ ,‬בית‬
‫המשפט אישר את הגשת התובענה כייצוגית‪ ,‬וב‪ 122-‬תיקים (כ‪ 71%-‬מההחלטות)‪ ,‬בית המשפט‬
‫דחה את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית‪.‬‬
‫תרשים ‪ 4‬מביא את פיזור העילות שבעטיין נדחו ‪ 122‬הבקשות להגשת תובענה ייצוגית (העילות‬
‫מתייחסות לדרישות לאישור תובענה ייצוגית‪ ,‬המנויות בסעיפים ‪ 4 ,3‬ו‪(8‬א) לחוק)‪ .‬כך למשל‪ ,‬ב‪-‬‬
‫‪ 41%‬מההחלטות לדחות את הבקשה להגשת תובענה ייצוגית‪ ,‬בית המשפט נימק את הדחייה‬
‫בהיעדר עילת תביעה אישית לתובע‪ .‬נציין כי בכל המקרים בהם נדחתה הבקשה בעילה זו‪ ,‬בית‬
‫‪19‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫המשפט מצא כי קיימת לפחות עילה אחת נוספת לדחייה (לרוב דובר באפשרות סבירה שהעניין‬
‫יוכרע לטובת הקבוצה)‪ 55‬ולכן לא הורה על אישור הבקשה והחלפת תובע מייצג (לפי סעיף ‪(8‬ג)(‪.))2‬‬
‫תרשים ‪ - 4‬פיזור עילות לדחיית בקשות לאישור תובענות ייצוגיות (באחוזים מתוך סך‬
‫החלטות הדחייה)‬
‫‪45%‬‬
‫‪41%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪23%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪0%‬‬
‫התובע אינו אין אפשרות אין שאלות‬
‫משותפות‬
‫סבירה‬
‫בעל עילת‬
‫תביעה שהשאלות של עובדה‬
‫אישית המשותפות או משפט‬
‫לקבוצה‬
‫יוכרעו‬
‫מיוצגת‬
‫לטובת‬
‫הקבוצה‬
‫לא חל‬
‫לא קיימת התובענה עניינם של עניינם של‬
‫הסכם‬
‫חברי‬
‫חברי‬
‫עילת הגשת הייצוגית‬
‫תובענה אינה יעילה הקבוצה לא הקבוצה לא קיבוצי (ס'‬
‫ייצוגית לפי והוגנת ייוצג וינוהל ייוצג וינוהל ‪)3(10‬‬
‫לתוספת‬
‫בתום לב‬
‫בדרך‬
‫התוספת‬
‫השניה))‬
‫הולמת‬
‫השנייה‬
‫לחוק‬
‫ד‪.2.‬ב‪ .‬תוצאות הגשת בקשה לאישור תובענות ייצוגיות‬
‫הליכי תובענה ייצוגית יכולים להסתיים בפשרה‪ ,‬הסתלקות או סילוק על הסף לפני החלטה‬
‫בבקשת האישור‪ ,‬בהחלטה לדחות את בקשת האישור‪ ,‬בפשרה או בהסתלקות לאחר החלטה‬
‫בבקשת האישור‪ ,‬או בפסק דין‪ .‬בתביעות המוגשות כנגד רשות לפי פריט ‪ 11‬לתוספת השנייה‬
‫לחוק‪ ,‬רשאית הרשות להגיש הודעת חדילה ואז מסתיים ההליך והתובענה הייצוגית אינה‬
‫מאושרת‪ 56.‬טבלה ‪ 6‬מפרטת את הסיבות לסגירת התיקים בקרב ‪ 1,397‬תיקי התובענות שנסגרו‪.‬‬
‫רובם המכריע של התיקים נסגרים לפני שניתנה החלטה שיפוטית בדבר אישורם כתובענות‬
‫ייצוגיות‪ .‬להלן נפרט בקצרה את המשמעות המשפטית של כל אחת מסיבות הסגירה‪ ,‬את שכיחותן‬
‫בפועל וכן מידע חשוב נוסף אודות כל אחת מהן‪.‬‬
‫‪ 55‬מסיבה זו מנינו שימוש ב‪ 174-‬עילות לדחיית ‪ 122‬בקשות‪.‬‬
‫‪ 56‬ס' ‪ 9‬לחוק‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫טבלה ‪ - 6‬תוצאות תיקי תובענות ייצוגיות‬
‫תוצאות התובענה‬
‫שכיחות‬
‫הסתלקות לפני אישור התובענה כייצוגית‬
‫‪57.3%‬‬
‫)‪(800‬‬
‫‪14.7%‬‬
‫)‪(206‬‬
‫‪3.6%‬‬
‫)‪(50‬‬
‫‪6.2%‬‬
‫)‪(87‬‬
‫‪8%‬‬
‫)‪(112‬‬
‫‪4.3%‬‬
‫)‪(60‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫)‪(10‬‬
‫‪4.8%‬‬
‫)‪(67‬‬
‫‪100%‬‬
‫)‪(1,379‬‬
‫הסדר פשרה לפני אישור התובענה כייצוגית‬
‫דחייה‪/‬מחיקה על הסף בעקבות בקשה לסילוק‬
‫בית המשפט קיבל את הודעת החדילה של הרשות‬
‫דחיית הבקשה לאישור התובענה כייצוגית‬
‫חוסר מעש‬
‫הסתלקות לאחר אישור התובענה כייצוגית‬
‫הסדר פשרה לאחר אישור התובענה כייצוגית‬
‫פס"ד לאחר אישור התובענה כייצוגית‬
‫אחר (איחוד הליכים‪ ,‬מחיקה טכנית)‬
‫סה"כ‬
‫סיבת סגירת התיקים השכיחה ביותר היא הסתלקות התובעים מתביעתם טרם אישור התובענה‬
‫כייצוגית‪ .‬יותר מ‪ 57%-‬מהתיקים נסגרו בדרך זו‪ .‬במקרים אלה‪ ,‬התובע המייצג או בא כוחו הגישו‬
‫בקשה להסתלקות מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית‪ ,‬ובית המשפט אישר את בקשת‬
‫ההסתלקות ומחק את בקשת האישור‪ .‬כמעט ‪ 60%‬מבקשות ההסתלקות הוגשו לאחר שהתובע‬
‫הבין שאין לו עילה מוצדקת להגשת תובענה או שסיכויי התובענה נמוכים (לפי נימוקי התובעים‬
‫בבקשות לסילוק שהגישו לבית המשפט)‪ .‬כ‪ 20%-‬מהבקשות הוגשו בעקבות הצהרת התובע כי‬
‫הנתבע קיים את חובותיו לאחר התביעה ולכן אין בה צורך (ביתר הבקשות מפורטות סיבות‬
‫אחרות ומגוונות)‪ .‬סיום ההליך בדרך של הסתלקות אינו מקים מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה‬
‫המיוצגת ואינו חוסם בפניהם את האפשרות להגיש בעתיד תביעות אישיות או ייצוגיות אחרות‪.‬‬
‫בפועל‪ ,‬לאור ההשלכות המועטות יחסית על יתר חברי הקבוצה‪ ,‬בית המשפט מאשר בכ‪99%-‬‬
‫מהמקרים את בקשת ההסתלקות ובכך מסיים הדיון בתיק‪ .‬למעשה‪ ,‬מצאנו רק שבעה תיקים‬
‫בהם בית המשפט דחה את בקשת ההסתלקות שהגיש התובע‪.‬‬
‫הסתלקות לאחר אישור התובענה כייצוגית היא סיבת הסגירה הנדירה ביותר‪ ,‬ומצאנו רק תיק‬
‫‪57‬‬
‫אחד שהסתיים באופן סגירה זה‪ ,‬ובו בית המשפט אישר את הבקשה שהוגשה להסתלקות‪.‬‬
‫‪ 57‬יצוין כי הסתלקות לאחר אישור הבקשה מצריכה יותר פיקוח מצד בית המשפט כדי למנוע את בעיית הנציג‪ ,‬משום‬
‫שאישור התובענה כייצוגית מעיד על סיכוייה להצליח ומגדיל את חשש הנתבע מתוצאות אפשריות של ההליך‪ .‬חשש‬
‫‪21‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫‪ 14.7%‬מהתובענות הסתיימו בהסדר פשרה לפני אישור התובענה כייצוגית‪ ,‬אשר אושר על ידי‬
‫בית המשפט‪ .‬הפשרה המאושרת על ידי בית המשפט מכריעה בזכויותיהם של כל חברי הקבוצה‬
‫המיוצגת‪ ,‬וכן חוסמת בפניהם את האפשרות להגיש תביעות אישיות עתידיות בגין אותה עילת‬
‫תביעה‪ .‬לאור המשמעות המשפטית של הפשרה‪ ,‬על בית המשפט לאשר את הסדר הפשרה שנערך‬
‫בין התובע המייצג ובא כוחו לבין הנתבע רק לאחר שמצא כי ההסדר ראוי‪ ,‬הוגן וסביר‪ ,‬ולאחר‬
‫פרוצדורה הכוללת תצהירי גילוי נאות וחוות דעת של מומחה חיצוני –המכונה בחוק 'בודק'‪ .‬כאשר‬
‫הפשרה מאושרת לפני שאושרה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית‪ ,‬אזי בנוסף על תנאי אישור‬
‫הפשרה‪ ,‬על בית המשפט למצוא שקיימות‪ ,‬לכאורה‪ ,‬שאלות מהותיות של עובדה או משפט‬
‫המשותפות לכל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה‬
‫במחלוקת‪ 58.‬בפועל‪ ,‬מקרב ‪ 222‬הבקשות לאישור הסדר פשרה שהוגשו בתיקים שנסתיימו‪ ,‬בית‬
‫המשפט אישר ללא כל שינוי כ‪ 73%-‬מההסדרים (ב‪ 163-‬תיקים)‪ ,‬כ‪ 20%-‬מהסדרי הפשרה אושרו‬
‫רק לאחר עריכת תיקונים בהסדר המוצע (ב‪ 43-‬תיקים); ו כ‪ 7%-‬מהבקשות להסדר פשרה נדחו‬
‫לחלוטין טרם אישור התובענה (ב‪ 16-‬תיקים)‪.‬‬
‫רק ‪ 0.3%‬מהתיקים – ‪ 4‬תיקים – הסתיימו בהסדר פשרה שנחתם ואושר על ידי בית המשפט‬
‫לאחר אישורה של התובענה כייצוגית‪.‬‬
‫בסך הכול ‪ 72.4%‬מתיקי התובענות הייצוגיות הסתיימו בפשרות והסתלקויות‪ ,‬שיעור גבוה‬
‫בהשוואה ל‪ 60.7%-‬תיקי הייחוס האזרחיים בבית המשפט המחוזי‪ ,‬המסתיימים בפשרות או‬
‫‪59‬‬
‫בבקשת התובע לחזור בו מתביעתו מכל סיבה אחרת‪.‬‬
‫כאמור‪ 112 ,‬מהבקשות לאישור התובענה כייצוגית נדחו על ידי בית המשפט‪ ,‬ובכך נסתיים הדיון‬
‫בעניינן (‪ 8%‬מהתיקים)‪ .‬נוסף על כך‪ 3.6% ,‬מהתיקים (‪ 50‬תיקים) נדחו או נמחקו על הסף בעקבות‬
‫בקשה לסילוק על הסף‪ .‬במקרים אלה בית המשפט סילק על הסף את הבקשה לאישור התובענה‬
‫כייצוגית בעקבות בקשת הנתבע‪ .‬בקשה לסילוק התביעה על הסף הוגשה על ידי הנתבעים בעניינן‬
‫של כ‪ 22%-‬מהבקשות לאישור תובענה (ב‪ 306-‬תיקים שנסתיימו)‪ ,‬ואושרה כאמור בשישית‬
‫‪60‬‬
‫מהמקרים בהם נתבקשה‪.‬‬
‫‪ 4.3%‬מהתיקים (‪ 60‬תיקים) נסגרו בעקבות חוסר מעש של התובע המייצג ובא כוחו‪ .‬במקרים אלו‬
‫התובע ובא כוחו לא הגישו מסמכים שונים הנדרשים ולא עקבו אחר תביעתם‪ .‬לצורך השוואה‪,‬‬
‫בקבוצת תיקי הייחוס האזרחיים בבית המשפט המחוזי שיעור הסגירה בעקבות חוסר מעש עומד‬
‫על כ‪.6%-‬‬
‫בתובענה ייצוגית המוגשת נגד רשות לפי פריט ‪ 11‬לתוספת השנייה לחוק‪ ,‬באפשרותה של הרשות‬
‫הנתבעת להגיש הודעת חדילה מגבייה שלא כדין‪ .‬בית המשפט רשאי לקבל את הודעת החדילה‪,‬‬
‫זה מתמרץ את הנתבע לשכנע את המייצג ואת בא כוחו להסתלק מהתביעה תמורת תשלום או טובת הנאה ומביא בכך‬
‫לאכיפת חסר‪ .‬ראו קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית"‪ ,‬לעיל ה"ש ‪ ,33‬ע' ‪.804‬‬
‫‪ 58‬ס' ‪ 19‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 59‬מדובר בתיקים שהסתיימו בהסכמי גישור או פשרות עם תוקף של פסק דין וכן בבקשות התובע למחוק או לדחות‬
‫את תביעתו‪ ,‬בין אם בעקבות פשרה שנערכה מחוץ לכותלי בית המשפט ובין אם מסיבה אחרת‪.‬‬
‫‪ 60‬בית המשפט העליון הבהיר במספר פסקי דין כי סילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה ייצוגית (להבדיל מסילוק‬
‫התובענה גופה) יינתן במקרים חריגים וקיצוניים‪ ,‬בהם ברור על פני הדברים שאין בבקשה ולא כלום‪ .‬ראו למשל רע"א‬
‫‪ 8332/96‬שמש נ' רייכרט‪ ,‬פ"ד נה(‪( )2001( 290 ,276 )5‬להלן‪ :‬עניין שמש); רע"א ‪ 2022/07‬הבנק הבינלאומי הראשון‬
‫לישראל בע"מ נ' אר און השקעות בע"מ (פורסם בנבו‪.)13.8.07 ,‬‬
‫‪22‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫ובעקבות כך יסתיים הדיון בתיק ולא תידון הבקשה לאישור (בית המשפט רשאי לקבוע במקרים‬
‫אלו גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לעורך דינו – ראו בהמשך תת הפרק)‪ .‬מתוך ‪ 224‬תיקים‬
‫שנסתיימו נגד רשויות‪ ,‬הרשות הגישה הודעת חדילה ב‪ 110-‬תיקים (כמחצית מהמקרים)‪ ,‬ובית‬
‫המשפט קיבל את רובן (‪ 87‬מתוך ‪ 110‬ההודעות)‪ .‬תיקים אלה מהווים כ‪ 6.2%-‬מהתיקים שנסגרו‪.‬‬
‫‪ 0.8%‬מהתיקים הסתיימו בפסק דין שניתן לאחר אישורה של התובענה הייצוגית‪ 61.‬מדובר ב‪10-‬‬
‫תיקים בלבד‪ ,‬מתוכם התקבלה התובענה הייצוגית ב‪ 9-‬תיקים ונדחתה בתיק אחד‪ 62.‬שיעור‬
‫הזכייה נראה גבוה בהשוואה לשיעור הזכייה (מלאה או חלקית) של תובעים בפסקי דין לאחר‬
‫מחלוקת בקרב קבוצת תביעות הייחוס האזרחיות‪ ,‬העומד על כ‪ .55%-‬ההבדל נובע ככל הנראה‬
‫מכך שבקשות לאישור תובענות שסיכויי הזכייה בהן נמוכים כלל אינן מאושרות כתובענות‬
‫ייצוגיות‪ ,‬לאור הוראת סעיף ‪(8‬א)(‪ )1‬הדורש קיומה של אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות‬
‫יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה‪.‬‬
‫יתר התיקים (‪ )4.8%‬נסגרו מסיבות אחרות‪ ,‬מתוכם ‪ 40‬תיקים נמחקו בעקבות איחודם עם תיקי‬
‫תובענות אחרים‪ ,‬בעילות דומות‪ .‬במקרה של בקשות לאישור תובענות בעילות דומות ולעיתים‬
‫עבור קבוצות מיוצגות דומות‪ ,‬לבית המשפט שיקול דעת אם להעביר את הדיון בהן לאותו בית‬
‫המשפט וכן האם לאחד את הדיון בבקשות‪ ,‬תוך מחיקת אחת הבקשות‪ 63.‬נציין כי ב‪ 118-‬תיקים‬
‫מבין התיקים שנסתיימו נמצאה בקשה תלויה ועומדת לאישור תובענה אחרת באותו עניין‪ .‬מתוך‬
‫תיקים אלו‪ ,‬החליט בית המשפט ב‪ 57-‬תיקים להעביר הדיון בתיק לבית המשפט בו הוגשה‬
‫הבקשה המוקדמת‪.‬‬
‫מצאנו כי התפלגות תוצאות ההליך דומה מאוד עבור עילות התביעה השונות וסוגי הנתבעים‬
‫השונים‪ ,‬למעט בתביעות המוגשות נגד רשות‪ ,‬בין אם מדובר ברשות מקומית‪ ,‬תאגיד עירוני‪ 64‬או‬
‫רשות ציבורית אחרת (אך תוצאות התובענות כנגד חברות ממשלתיות מקבילות לאלו של חברות)‪.‬‬
‫חריג זה הוא טבעי לאור הוראות סעיף ‪ 9‬לחוק‪ ,‬לפיהן תביעות לאישור תובענות כנגד רשויות‬
‫המדינה שעניינן השבת גביה שלא כדין לא יאושרו אם בית המשפט יקבל את הודעת הרשות כי‬
‫תחדל מהגבייה‪ .‬כאשר נבדקו רק התיקים שהוגשו נגד הרשות ולא הסתיימו בהודעות חדילה‪ ,‬לא‬
‫‪ 61‬כ‪ 16%-‬מהתיקים האזרחיים הנידונים בסדר דין רגיל בבתי המשפט המחוזיים מסתיימים בפסק דין לאחר‬
‫מחלוקת‪ .‬לשם השוואה נכונה של שיעור פסקי הדין לאחר מחלוקת בקרב שתי קבוצות התיקים‪ ,‬יש לחשב בתיקי‬
‫התובענות את סכום שיעור פסקי הדין לאחר אישור התובענה (‪ 0.8%‬מהתיקים); שיעור ההחלטות לדחיית אישור‬
‫הבקשה (‪ 8%‬מהתיקים); ושיעור ההחלטות לדחות או למחוק את הבקשות על הסף (‪ 3.6%‬מההחלטות) כפסקי דין‬
‫לאחר מחלוקת‪ .‬השוואה מעין זו מורה על הבדלים קטנים בשיעור פסקי הדין לאחר מחלוקת בקרב שתי קבוצות‬
‫התיקים‪ :‬כאמור‪ ,‬כ‪ 16%-‬בתיקי קבוצת הייחוס לעומת ‪ 12.4%‬מתיקי התובענות הייצוגיות‪.‬‬
‫‪ 62‬ת"מ (חי') ‪ 15550-03-09‬אייץ' אנד או אופנה בע"מ נ' מועצה איזורית מטה אשר (פורסם בנבו‪.)1.1.14 ,‬‬
‫‪ 63‬ס' ‪ 7‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 64‬בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בבש"א (י‪-‬ם) ‪ 10835/09‬חברת הגיחון בע"מ נ' חיים קורפו (פורסם בנבו‪,‬‬
‫‪ ,)11.2.10‬יש להגדיר תאגידי מים וביוב כ"רשות" לצורך חוק תובענות ייצוגיות‪ .‬בעניין זה התעוררה שאלה זו ביחס‬
‫לסמכות העניינית של בית המשפט המחוזי לדון בתובענה‪ .‬בעניין זה הורה בית המשפט על העברת תובענה ייצוגית‬
‫שהוגשה כנגד תאגיד מים‪ ,‬בגין גבית היטל מים בניגוד להוראות החוק בבית המשפט המחוזי לבית המשפט לעניינים‬
‫מנהליים‪ ,‬לאור קביעת בית המשפט כי התאגיד הינו "רשות" כאמור בס' ‪(5‬ב)(‪ )2‬לחוק‪ .‬אולם בית המשפט ציין כי‬
‫להחלטה זו‪" :‬אין רק משמעות דיונית‪ ,‬אלא נודעות לה השלכות מהותיות‪ .‬טעמו של דבר הוא‪ ,‬של'רשות' עומדות על‪-‬‬
‫פי חוק תובענות ייצוגיות הגנות ייחודיות‪ ,‬אשר אינן עומדות ל'עוסק'‪ :‬המדובר בהגנות המפורטות בס' ‪ 9‬לחוק [‪."]..‬‬
‫לאישור הודעות חדילה של תאגידי מים וביוב בתובענות שעניינן גבית מס‪ ,‬אגרה או היטל ביתר‪ ,‬ראו למשל‪ :‬ת"מ‬
‫‪ 26833-06-11‬ערמוש נ' תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (פורסם בנבו‪ ;)13.11.11 ,‬תצ (ב"ש) ‪6768-02-‬‬
‫‪ 11‬גמליאלי נ' עין נטפים ‪ -‬מפעלי מים וביוב אילת בע"מ (פורסם בנבו‪ ;)20.6.12 ,‬ת"מ ‪ 7492-02-11‬חג'אזי נ' תאגיד‬
‫מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (פורסם בנבו‪.)27.6.11 ,‬‬
‫‪23‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין אופני סגירת התיקים נגד רשויות נתבעות‪ ,‬לעומת נתבעים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ד‪.2.‬ג‪ .‬סעד שנפסק בתובענות ייצוגיות‬
‫טבלה ‪ 7‬מפרטת את הסעד או הפיצוי שהועברו לקבוצה המיוצגת או לציבור כולו על ידי הנתבעים‪,‬‬
‫בעקבות הגשת בקשת האישור לתובענה‪ .‬ברוב המקרים הסעד או הפיצוי נפסקו על ידי בית‬
‫המשפט במסגרת פסק דינו או שאושרו בהסדרי פשרה‪ ,‬לפני או אחרי אישור התובענה‪ .‬מצאנו כי‬
‫לעיתים מועבר לנפגעים סעד או פיצוי גם במסגרת הסכמי הסתלקות (לפני או אחרי אישור‬
‫התובענה)‪ .‬טבלה ‪ 7‬כוללת את סך הסעדים והסכומים שהועברו בכל אחת מתוצאות התיק‪,‬‬
‫ובטקסט פירטנו את פירוט השכיחויות של כל סעד במסגרתן‪.‬‬
‫טבלה ‪ - 7‬סעדים בתיקי תובענות ייצוגיות שנסתיימו בפסק‪-‬דין‪ ,‬פשרה או הסתלקות‬
‫מספר‬
‫תובענות בהן‬
‫נפסק הסעד‬
‫ממוצע סכום‬
‫הסעד‬
‫סטיית התקן‬
‫חציון סכום‬
‫הסעד‬
‫צו מניעה‪/‬‬
‫עשה‬
‫סעד הצהרתי‬
‫פיצוי כספי‬
‫כולל לציבור‬
‫הנפגעים‬
‫‪49‬‬
‫הנחות או‬
‫קופונים‬
‫‪72‬‬
‫תרומה‬
‫למטרה‬
‫ציבורית‬
‫‪96‬‬
‫‪99‬‬
‫‪10‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,786,889‬‬
‫‪N=49‬‬
‫‪14,661,525‬‬
‫‪N=37‬‬
‫‪304,900‬‬
‫‪N=76‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪8,177,351‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪74,218,786‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪522,927‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מהטבלה עולה כי הסעד הנפוץ ביותר המתקבל בתיקי תובענות ייצוגיות (‪ 96‬מהם) מועבר דווקא‬
‫כסעד לטובת הציבור ולא לחברי הקבוצה המיוצגת (סעד זה מכונה לעתים 'תרומה')‪ .‬סעד זה‬
‫מיועד להתמודד עם הקושי באיתור חברי הקבוצה המיוצגת ופיצויים‪ 65.‬ב‪ 76-‬תיקים נפסק כי כל‬
‫סכום הפיצוי יועבר ישירות כתרומה למטרה ציבורית וב‪ 20-‬התיקים הנוספים נקבע בהסדר‬
‫הפשרה כי רק יתרת הפיצוי הכספי שנפסק ולא תידרש על ידי קבוצת התובעים‪ ,‬תועבר כתרומה‬
‫למטרה ציבורית‪ 66.‬סכום התרומה הממוצע באותם ‪ 76‬תיקים בהם הפיצוי כולו הועבר לתרומה‬
‫הוא הנמוך ביותר בהשוואה לסעדים הכספיים שהועברו בדרכים אחרות – בממוצע ‪ 304,900‬ש"ח‪,‬‬
‫כאשר במחצית מהמקרים מדובר בסכום הנמוך מ‪ 90,000-‬ש"ח‪ .‬סטיית התקן הגבוהה יחסית‬
‫מורה על שונות גבוהה בסכומי ההעברות‪ ,‬בטווח שבין ‪ 2,500‬ש"ח ל‪ 3,000,000-‬ש"ח‪ .‬סכום‬
‫התרומה נמוך גם ביחס לשווי התביעה שצוין בבקשה הראשונית לאישור התביעה‪ ,‬שבחצי‬
‫‪67‬‬
‫מהתיקים גדול פי ‪ 185‬לפחות מסכום התרומה שהועבר בסיום ההליך‪.‬‬
‫‪ 65‬ראו ס' ‪(20‬ג) לחוק‪.‬‬
‫‪ 66‬ב‪ 3-‬תיקים נקבע כי יתרה שלא נוצלה מסכום הפיצויים תועבר לאוצר המדינה ובתיק אחד נקבע כי תוחזר לנתבע‪.‬‬
‫לעניין זה ראו ס' ‪(20‬א)(‪ ) 3‬סיפא הקובע כי "נותרה יתרת סכום לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור‪ ,‬יורה בית‬
‫המשפט על העברתה לאוצר המדינה"‪.‬‬
‫‪ 67‬חציון היחס בין סכום הפיצוי המשוער לסכום התרומה שווה ל‪ .185-‬ב‪ 38%-‬מהתיקים יחס זה נמוך מפי ‪ ;100‬ב‪-‬‬
‫‪ 14%‬מהתיקים סכום התביעה גבוהה פי ‪ 100‬עד ‪ 200‬מסכום התרומה שהועבר; ב‪ 19%-‬מהתיקים סכום התביעה היה‬
‫גבוה פי ‪ 200‬עד ‪ 500‬מסכום התרומה; ב‪ 19%-‬נוספים סכום התביעה היה גבוה פי ‪ 500‬עד ‪ 5,000‬מסכום התרומה;‬
‫ובכ‪ 10%-‬נוספים סכום התביעה גבוה יותר מפי ‪ 5,000‬מסכום התרומה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫תרשים ‪ 5‬ממפה את תחומי העיסוק המרכזיים של ארגונים להם הועברו התרומות‪ .‬כ‪40%-‬‬
‫מכספי התרומות הועברו לאגודות וארגוני נכים וחולים (בעיקר חולי סרטן או ילדים חולים); כ‪-‬‬
‫‪ 21%‬מהתרומות הועברו לארגוני צדקה ואוכל לנזקקים; כ‪ 7%-‬למוסדות וארגוני השכלה וחינוך;‬
‫כ‪ 16%-‬לארגונים במטרות שונות אחרות (זהירות בדרכים; סיוע לנפגעי תקיפה מינית; ארגוני‬
‫איכות הסביבה ועוד); כ‪ 16%-‬מהפסיקות או ההסדרים להעברת תרומות מנו תמהיל של בין‬
‫חמישה ל‪ 15-‬ארגונים מסוגים ומטרות שונים‪.‬‬
‫תרשים ‪ - 5‬מטרות ארגונים להם מועברים כספי תרומות‬
‫זהירות‬
‫בדרכים‪3% ,‬‬
‫סיוע לנפגעי‬
‫עבירה‪3% ,‬‬
‫אחר‪7% ,‬‬
‫איכות‬
‫הסביבה‪3% ,‬‬
‫עזרה לחולים‬
‫או נכים‪40% ,‬‬
‫תמהיל‬
‫מוסדות‬
‫מסוגים‬
‫שונים‪16% ,‬‬
‫חינוך‪7% ,‬‬
‫צדקה‬
‫לנזקקים‪21% ,‬‬
‫העברת תרומה היא הסעד הנפוץ ביותר בקרב הסדרי הפשרות (ב‪ 81-‬מתוכם) וכן בהסכמי‬
‫הסתלקות (ב‪ 12-‬הסכמי הסתלקות לפני אישור התובענה הוחלט על העברת תרומות)‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫בשלושה פסקי דין קבע בית המשפט סעד של תרומה למטרות ציבוריות‪.‬‬
‫סעד שכיח נוסף כולל העברת הנחות או קופונים לציבור הקבוצה המיוצגת‪ .‬סעד זה התקבל ב‪72-‬‬
‫תיקים – ‪ 64‬תיקים שהסתיימו בהסדרי פשרה‪ ,‬שבע הסתלקויות מהתובענה‪ ,‬ופסק דין אחד‪ .‬רק‬
‫ב‪ 37-‬תיקים הוערך בסכום מדו יק השווי הכולל של ההנחות או הקופונים‪ ,‬שהגיע בממוצע ל‪-‬‬
‫‪ 14,661,525‬ש"ח‪ .‬החציון הנמוך יחסית של שווי הקופונים וההנחות‪ ,‬בסך ‪ 500,000‬ש"ח‪ ,‬כמו גם‬
‫סטיית התקן הגבוהה‪ ,‬מורה על השונות הרבה בשווי הקופונים וההנחות המוערכים בתיקים אלו‪.‬‬
‫שווי התביעה שצוין בבקשה הראשונית לאישור התביעה גדול בחצי מהתיקים פי ‪ 32‬לפחות משווי‬
‫‪68‬‬
‫ההנחות והקופונים שהועברו בסיום ההליך‪.‬‬
‫‪ 68‬חציון היחס בין סכום הפיצוי המשוער לשווי הקופונים וההנחות שווה ל‪ .32-‬ב‪ 22%-‬מהתיקים יחס זה נמוך מפי‬
‫‪ ;20‬ב‪ 39%-‬מהתיקים סכום התביעה גבוהה פי ‪ 20‬עד ‪ 40‬משווי ההנחות או הקופונים; ב‪ 21%-‬מהתיקים סכום‬
‫‪25‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫שווי הסדרי ההנחות והקופונים שמצוין לעיל מניח מימוש מלא שלהם‪ ,‬אך השווי הממומש נמוך‬
‫יותר (קשה להעריכו עקב מחסור בנתונים)‪ ..‬בכמחצית מהמקרים בהם נפסק סעד של הנחות או‬
‫קופונים‪ ,‬מימוש זכותם של חברי הקבוצה מותנה בדרישה אישית לפיצוי‪ .‬ב‪ 36%-‬מ‪ 72-‬המקרים‬
‫הוטלה על הנתבעת חובת דיווח אודות חלוקת הקופונים וההנחות‪.‬‬
‫הקבוצה המיוצגת זכתה בפיצוי כספי ב‪ 49-‬תיקים – מתוכם ‪ 44‬הסתיימו בהסדר פשרה‪ ,‬שלושה‬
‫בהסכם הסתלקות ושניים בפסק דין‪ .‬ממוצע סכום הפיצוי הכספי עומד על ‪ 3,786,889‬ש"ח‬
‫והחציון שווה ל‪ 1.5-‬מיליון ש"ח‪ .‬שווי התביעה שצוין בבקשה הראשונית לאישור התביעה‪ ,‬גדול‬
‫‪69‬‬
‫בחצי מהתיקים פי ‪ 18‬לפחות משווי הפיצוי הכספי שהועבר לקבוצה בסיום ההליך‪.‬‬
‫כאשר נפסק סעד כספי לקבוצה‪ ,‬הסעד יכול להיות מועבר לחברי הקבוצה על ידי הנתבעת באופן‬
‫אוטומטי‪ ,‬או על פי דרישתם‪ .‬בכ‪ 35%-‬מהחלטות על פיצוי כספי‪ ,‬מימוש זכותו של כל חבר לפיצוי‬
‫הותנה בדרישתו האישית לפיצוי וביתר ההחלטות (‪ )65%‬חברי הקבוצה היו אמורים לקבל את‬
‫הפיצוי ללא דרישה‪ .‬ב‪ 55%-‬מהמקרים בהם הועבר פיצוי כספי הוטלה על הנתבעת חובת דיווח‬
‫אודות מימוש הפיצוי‪ .‬לא נמצא כל קשר סטטיסטי בין האופן שבו ההסדר אמור להיות ממומש‬
‫לבין חיוב בדיווח אודות מימושו‪.‬‬
‫צו מניעה או צו עשה נפסקו או שהוסכם עליהם ב‪ 99-‬תיקים – ‪ 78‬מתוכם במסגרת הסדרי פשרה‬
‫שאושרו‪ 12 ,‬במסגרת הסכמי הסתלקות‪ ,‬שבעה במסגרת הודעות חדילת הרשות‪ ,‬ושניים בפסק‬
‫דין‪ .‬סעד הצהרתי נפסק ב‪ 10-‬תיקי תובענות – תשעה שנסתיימו בהסדרי פשרה ואחד בהסכם‬
‫הסתלקות‪.‬‬
‫ד‪.2.‬ד‪ .‬גמול ושכר טרחה שנפסקו בתובענה הייצוגית‬
‫השיקולים בפסיקת שכר טרחה וגמול קבועים בסעיפים ‪ 22‬ו‪ 23‬לחוק‪ ,‬והם מתחלקים לשיקולי‬
‫תשומה ‪ ,‬שמטרתם לשפות את התובע המייצג ובא כוחו בגין העלויות שהושקעו בתביעה‪ ,‬שיקולי‬
‫תפוקה ‪ ,‬שמטרתם לתת למייצגים תמריצים לפעול באופן מיטבי למען הקבוצה המיוצגת‪ ,‬ושיקולי‬
‫הכוונה ציבורית‪ ,‬המתייחסים לתועלת הציבורית בתובענה שהוגשה‪ 70.‬על פי שיקולים אלה‪ ,‬שכר‬
‫הטרחה והגמול הנפסקים לאחר אישור התובענה הייצוגית‪ ,‬ובפרט בפסק דין‪ ,‬צריכים להיות‬
‫גבוהים‪ ,‬בערכים מוחלטים (להלן "סכום הגמול" ו"סכום שכר הטרחה") ובשיעור מתוך הסעד‬
‫שנפסק (להלן "שיעור הגמול" ו"שיעור שכר הטרחה")‪ ,‬בהשוואה לשכר הטרחה והגמול‬
‫הנפסקים לפני אישור התובענה הייצוגית‪ ,‬ובפרט בפשרה‪ .‬שכר הטרחה והגמול הנפסקים‬
‫התביעה היה גבוה פי ‪ 40‬עד ‪ 100‬משווי הקופונים או ההנחות; ובכ‪ 18%-‬נוספים סכום התביעה גבוה פי ‪ 100‬עד ‪27,600‬‬
‫משווי הקופונים או ההנחות‪.‬‬
‫‪ 69‬חציון היחס בין סכום הפיצוי המשוער לסכום הפיצו לקבוצה שווה ל‪ .18-‬ב‪ 40%-‬מהתיקים יחס זה נמוך מפי ‪;10‬‬
‫ב‪ 14%-‬מהתיקים סכום התביעה גבוהה פי ‪ 10‬עד ‪ 20‬מסכום הפיצוי שנפסק לקבוצה; ב‪ 13%-‬מהתיקים סכום‬
‫התביעה היה גבוה פי ‪ 20‬עד ‪ 40‬מסכום הפיצוי שנפסק לקבוצה; ובכ‪ 9%-‬סכום התביעה גבוה פי ‪ 40‬עד ‪ 100‬מסכום‬
‫הפיצוי שנפסק לקבוצה; ובכ‪ 15%-‬נוספים סכום התביעה גבוה פי ‪ 100‬עד ‪ 42,000‬מסכום הפיצוי שנפסק לקבוצה‪.‬‬
‫‪ 70‬ראו קלמנט‪ ,‬קווים מנחים‪ ,‬לעיל ה"ש ‪ ,6‬בע'‪ 162-158 ,‬וכן התייחסויות של הפסיקה למאמר זה‪ :‬עניין שמש‪ ,‬לעיל‬
‫ה"ש ‪ ;60‬ת"צ (ת"א) ‪ 10978-06-10‬קופר נ' שלמה א‪ .‬אנג'ל בע"מ (פורסם בנבו‪ ;)16.6.11 ,‬עע"ם ‪ 6687/11‬מדינת‬
‫ישראל נ' אבוטבול (פורסם בנבו‪ ;)25.12.12 ,‬עע"ם ‪ 2395/07‬אכדיה סופטוור סיסטמס בע"מ נ' מדינת ישראל –‬
‫מנהל המכס ומס בולים (פורסם בנבו‪.)27.12.10 ,‬‬
‫‪26‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫בהסתלקות מוקדמת צריכים להיות הנמוכים ביותר‪ 71.‬כפי שנראה‪ ,‬רבים מעקרונות אלה אינם‬
‫מיושמים בעת פסיקת שכר טרחה וגמול‪.‬‬
‫ב‪ 530-‬מתיקי התובענות שנסתיימו הועבר גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא הכוח המייצג‪.‬‬
‫מדובר בכמעט ‪ 40%‬מכלל תיקי התובענות שנסתיימו‪ ,‬זאת לעומת פחות מ‪ 30%-‬מהתיקים‬
‫שהסתיימו בהם הועבר סעד לקבוצה המיוצגת או לציבור (ראו דיון בהמשך תת הפרק)‪ .‬סכום‬
‫הגמול לתובע המייצג עומד בממוצע על ‪ 32,367‬ש"ח וחציון הסכום הוא ‪ 10,000‬ש"ח‪ .‬סטיית‬
‫התקן הגבוהה (‪ 209,364‬ש"ח) מעידה על השונות הגבוהה בסכום הגמול הנפסק‪ .‬שכר טרחת בא‬
‫הכוח עומד בממוצע על ‪ 102,551‬ש"ח‪ .‬חציון שכר הטרחה הוא ‪ 40,000‬ש"ח וסטיית התקן הגבוהה‬
‫מעידה גם כאן על השונות הגבוהה בסכום שכר הטרחה הנפסק )‪ .)382,442‬התיקים בהם מועבר‬
‫שכר טרחה לבא כוח התובע המייצג חופפים באופן כמעט מלא לתיקים בהם מועבר גמול לתובע‬
‫המייצג‪ ,‬כאשר סכום שכר הטרחה גבוה בממוצע פי שלושה מסכום הגמול המועבר לתובע‪ .‬בין‬
‫סכום הגמול לתובע לסכום שכר הטרחה של בא כוחו קיים קשר חיובי חזק ביותר‪ ,‬כך שככל‬
‫שעולה סכום הגמול לתובע כך עולה גם סכום שכר הטרחה המועבר לבא כוחו (‪; 0.0001 ; n=502‬‬
‫<‪)pearson r= 0.914 sig‬‬
‫במקרים בהם לסעד התובענה שווי כספי מוערך – כלומר בתובענות בהן התקבל פיצוי כספי‬
‫לקבוצה‪ ,‬תרומה‪ ,‬הנחות או קופונים ששוויין הוערך – מצאנו כי שיעור הגמול שהועבר לתובע‬
‫המייצג עומד על ממוצע של כ‪ 16.9%-‬משווי הזכייה המוערך בתובענה (‪ ;n=153‬חציון ‪;8%‬‬
‫וסטיית תקן ‪ .)31.2%‬שיעור שכר טרחת בא הכוח עומד על ממוצע של כ‪ 27.6%-‬משווי הזכייה‬
‫בתובענה (‪ ;n=118‬חציון ‪ ;20%‬וסטיית התקן היא ‪.)27.3%‬‬
‫בעניין שמש נקבע כי על שיעור שכר הטרחה המועבר לבא כוח התובע להיות מדורג‪ ,‬כך ששיעור‬
‫שכר הטרחה ירד ככל שסכום שווי הסעד גדל (כלומר‪ ,‬קשר שלילי בין שיעור שכר הטרחה לסכום‬
‫שווי הסעד)‪ .‬בבדיקתנו מצאנו קשר שלילי מובהק ומשמעותי בין שיעור שכר הטרחה או שיעור‬
‫הגמול לתובע‪ ,‬לבין סכום שוויה הכספי של התובענה רק בתיקים שהסתיימו בסעד של פיצוי כספי‬
‫לחברי הקבוצה המיוצגת (לגבי שכר טרחה‪ ;pearson r=-0.31; sig<0.05; n=46 :‬לגבי גמול‬
‫לתובע‪ .)pearson r=-0.29; sig<0.05; n=46 :‬לעומת זאת‪ ,‬בתובענות המסתיימות בהעברת‬
‫תרומות לציבור או הנחות וקופונים לא נמצא כל קשר סטטיסטי מובהק בין שיעור שכר הטרחה‬
‫או שיעור הגמול לתובע‪ ,‬לבין שווי הסעד המוערך בפסק הדין‪.‬‬
‫יחד עם זאת‪ ,‬מצאנו כי בכל התיקים בהם הוערך סכום שווי הסעד‪ ,‬קיים קשר מובהק וחזק‬
‫יחסית בין שיעור שוויו של הסעד מתוך סכום התביעה הראשוני שהתבקש לבין שיעור הגמול ושכר‬
‫הטרחה שהועברו‪ .‬ככל שהועבר סעד שסכומו קרוב יותר לשווי הסעד המשוער בבקשה לאישור‬
‫התובענה‪ ,‬גדל שיעור הגמול שהועבר לתובע (‪ ) pearson r=0.31; sig<0.005; n=108‬וכן גדל שיעור‬
‫שכר הטרחה לבא כוחו (‪ .) pearson r=0.36; sig<0.001; n=101‬קשר זה עולה בקנה אחד עם‬
‫הוראת סעיף ‪(23‬ב)(‪ )5‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 71‬עניין שמש‪ ,‬לעיל ה"ש ‪.60‬‬
‫‪27‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫בחנו את סכומי ואת שיעורי הגמול ושכר הטרחה המועברים בשני חתכים שונים‪ .‬בטבלה ‪- 8‬‬
‫בהתאם לסוג הסעד שהועבר לקבוצה או לציבור ובטבלה ‪ – 9‬בהתאם לתוצאת התובענה‪ .‬מטבלה‬
‫‪ 8‬עולה כי סכומי הגמול ושכר הטרחה גבוהים ביותר בתיקים בהם מועבר בסיום ההליך פיצוי‬
‫כספי כולל לציבור הנפגעים‪ ,‬אולם‪ ,‬שיעורי הגמול ושכר הטרחה הם הנמוכים ביותר בתיקים אלו‪.‬‬
‫בשורה השישית בטבלה ‪ 8‬ניתן לראות כי ב‪ 73-‬תובענות שהוגשו נגד הרשות והסתיימו עם הגשת‬
‫הודעת חדילה של הרשות‪ ,‬הועבר לתובע המייצג גמול‪ ,‬וב‪ 74-‬תובענות כאמור הועבר שכר טרחה‬
‫לבא כוח התובע‪ 72.‬מדובר ב‪ 83.9%-‬מבין כלל ‪ 87‬התובענות שהוגשו נגד הרשות והסתיימו בהודעת‬
‫חדילה‪ .‬חציון הגמול במקרים אלו עומד על ‪ ₪ 12,000‬ואילו חציון שכר הטרחה עומד על ‪50,000‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫בשורה האחרונה בטבלה ניתן לראות כי המצב השכיח ביותר בו מועבר גמול לתובע (ב‪142-‬‬
‫תיקים) ושכר טרחה לעורך דינו (ב‪ 147-‬תיקים) הוא דווקא כאשר התיק נסתיים ללא העברת סעד‬
‫לקבוצה המיוצגת או לציבור הרחב‪ ,‬כמעט תמיד בהסתלקות לפני אישורה של התובענה (ראו‬
‫בטבלה ‪ .) 9‬נדגיש כי סכומי הגמול ושכר הטרחה במקרים אלו הם נמוכים יחסית למקרים בהם‬
‫הועבר סעד לציבור או לקבוצה המיוצגת (לרבות בדרך של הודעת חדילה)‪ .‬חציון הגמול עומד‬
‫בתיקים אלו על ‪ 5,000‬ש"ח (ממוצע ‪ 14,085‬ש"ח וסטיית תקן ‪ )24,606‬ואילו חציון שכר הטרחה‬
‫הוא ‪ 25,000‬שקלים (ממוצע ‪ 43,202‬ש"ח וסטיית תקן ‪.)89,959‬‬
‫טבלה ‪ - 8‬גמול לתובע המייצג ושכר טרחת בא כוחו‪ ,‬לפי סוגי סעדים‬
‫סוג סעד‬
‫הגמול הממוצע‬
‫שהועבר לתובע‬
‫המייצג‬
‫(בשקלים)‬
‫פיצוי כספי‬
‫כולל לציבור‬
‫הנפגעים‬
‫הנחות או‬
‫קופונים‬
‫תרומה‬
‫למטרה‬
‫ציבורית‬
‫צו מניעה‪/‬‬
‫עשה‬
‫‪65,480‬‬
‫‪)n= 46‬‬
‫‪109,676‬‬
‫=‪SD‬‬
‫(‪M=31,000‬‬
‫‪40,565‬‬
‫‪)n= 69‬‬
‫‪SD=85,447‬‬
‫(‪M=20,000‬‬
‫‪34,175‬‬
‫‪)n= 67‬‬
‫‪SD=86,062‬‬
‫(‪M=15,000‬‬
‫‪27,728‬‬
‫‪)n= 91‬‬
‫‪SD=34,244‬‬
‫(‪M=15,000‬‬
‫שיעור הגמול‬
‫לתובע מתוך‬
‫הסכום הכספי‬
‫שהועבר לציבור‬
‫או לקבוצה‬
‫(באחוזים)‬
‫שכר הטרחה‬
‫הממוצע שהועבר‬
‫לבא כוח התובע‬
‫המייצג‬
‫(בשקלים)‬
‫שיעור שכר‬
‫הטרחה מתוך‬
‫הסכום הכספי‬
‫שהועבר לציבור או‬
‫לקבוצה (באחוזים)‬
‫‪8.5%‬‬
‫‪)n= 46‬‬
‫‪SD=13.8%‬‬
‫(‪M=4.8%‬‬
‫‪301,476‬‬
‫‪)n= 45‬‬
‫‪SD=456,627‬‬
‫(‪M=117,000‬‬
‫‪18.5%‬‬
‫‪)n= 47‬‬
‫‪SD=14.9%‬‬
‫(‪M=14.6%‬‬
‫‪8.7%‬‬
‫‪)n= 36‬‬
‫‪SD=14.9%‬‬
‫(‪M=5%‬‬
‫‪34.7%‬‬
‫‪)n= 67‬‬
‫‪SD=65.5%‬‬
‫(‪M=15%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪141,396‬‬
‫‪)n= 71‬‬
‫‪SD=193,155‬‬
‫(‪M=60,000‬‬
‫‪101,873‬‬
‫‪)n= 68‬‬
‫‪SD=142,479‬‬
‫(‪M=54,000‬‬
‫‪143,751‬‬
‫‪)n= 93‬‬
‫‪SD=291,008‬‬
‫(‪M=58,000‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪)n= 37‬‬
‫‪SD=19.2%‬‬
‫(‪M=14%‬‬
‫‪40.7%‬‬
‫‪)n= 60‬‬
‫‪SD=31.6%‬‬
‫(‪M=31.9%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 72‬ראו ס' ‪(9‬ג)(‪ )1‬לחוק‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫סעד הצהרתי‬
‫הודעת חדילה‬
‫של רשות‬
‫ללא כל סעד‬
‫לציבור או‬
‫לקבוצה‬
‫המיוצגת‬
‫‪29,333‬‬
‫‪)n= 9‬‬
‫‪SD=28,222‬‬
‫(‪M=30,000‬‬
‫‪23,435‬‬
‫‪)n= 73‬‬
‫‪SD=30,920‬‬
‫(‪M=12,000‬‬
‫‪14,085‬‬
‫‪)n= 142‬‬
‫‪SD=24,606‬‬
‫(‪M=5,000‬‬
‫‪202,300‬‬
‫‪)n= 10‬‬
‫‪SD=308,760‬‬
‫(‪M=90,000‬‬
‫‪85,225‬‬
‫‪)n= 74‬‬
‫‪SD=91,425‬‬
‫(‪M=50,000‬‬
‫‪43,202‬‬
‫‪)n= 147‬‬
‫‪SD=89,959‬‬
‫(‪M=25,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫טבלה ‪ 9‬מפרטת את סכום ושיעור הגמול לתובע המייצג ושכר טרחת בא כוחו‪ ,‬בפילוח לפי תוצאת‬
‫התובענה הייצוגית‪ .‬בשורה הראשונה ניתן לראות כי ב‪ 233-‬תיקים שהסתיימו בהסתלקות לפני‬
‫אישור התובענה הועבר לתובע גמול עבור הגשת הבקשה וב‪ 234-‬תיקים הועבר שכר טרחה לבא‬
‫כוחו‪ .‬מדובר למעשה בכ‪ 29%-‬מ‪ 800-‬התובענות שהסתיימו בהסתלקות לפני אישורה של‬
‫התובענה‪ .‬רוב התיקים בקטגוריה זו הסתיימו מבלי שהקבוצה המיוצגת או הציבור קיבלו סעד‬
‫כלשהו‪ ,‬והם חופפים למעשה לשורה התחתונה שבטבלה ‪ .8‬כך‪ ,‬במקביל לסכום הגמול ושכר‬
‫הטרחה במקרים שהסתיימו ללא סעד‪ ,‬גם חציון סכום הגמול בתיקים שהסתיימו בהסתלקות‬
‫לפני אישור התובענה עומד על ‪ 5,000‬ש"ח וחציון סכום שכר הטרחה הוא ‪ 25,000‬ש"ח‪ .‬מדובר‬
‫בסכומים נמוכים יחסית לסכומי הגמול שהועברו בתובענות שנסתיימו בפשרות‪ ,‬הודעות חדילה‬
‫ופסקי דין‪ .‬אולם‪ ,‬באותם מקרים בודדים בהם הועבר לציבור או לקבוצה סעד שניתן לכמתו – ‪17‬‬
‫תיקים בהם נפסק פיצוי כספי‪ ,‬הנחות‪ ,‬קופונים או תרומה לציבור – שווי הגמול לתובע עמד על‬
‫‪ 17.1%‬מסכום הסעד – זהו השיעור הגבוה ביותר של גמול לתובע מבין כלל אופני סגירת התיקים‪.‬‬
‫במקרים בהם התיק מסתיים בפשרה לפני אישור התובענה‪ ,‬הסיכויים להעברת גמול לתובע ושכר‬
‫טרחה לבא כוחו הם הגבוהים ביותר (שורה שנייה בטבלה)‪ .‬ב‪ 191-‬מתוך ‪ 206‬התובענות שהסתיימו‬
‫בדרך זו הועבר לתובע המייצג גמול‪ .‬גובה הגמול עומד על ‪ 58,930‬ש"ח בממוצע (החציון עומד על‬
‫‪ 20,000‬ש"ח)‪ .‬כאשר ישנה הערכה של סכום שווי הסעד‪ ,‬חציון שיעור הגמול עומד על ‪ ,6%‬וממוצע‬
‫הגמול הוא ‪ .16.9%‬מדובר בסכום גמול הגבוה באופן יחסי מסכומי הגמול בסוגי הסגירה‬
‫האחרים‪ .‬בהתאמה‪ ,‬סכום שכר הטרחה בתיקים אלו הוא בממוצע הגבוה ביותר לעומת שכר‬
‫הטרחה בתיקים שנסגרו בדרכים אחרות (ועומד על ‪ 189,761‬ש"ח)‪ .‬גם שיעור שכר הטרחה‬
‫בתיקים שנסגרו בפשרה לפני אישור התובענה כייצוגית גבוה יחסית לשיעור בסוגי סגירה אחרים‬
‫(בממוצע ‪ .)28.1%‬גובהו היחסי של סכום ושיעור שכר הטרחה במקרים בהם מסתיים התיק‬
‫בפשרה ראוי לציון‪ ,‬שכן תיקים אלו הסתיימו בשלב מוקדם של ההליך המשפטי וסביר להניח‬
‫שהושקעה בהם פחות עבודה‪ .‬הנתון אף מפתיע יותר בהשוואה לשכר הטרחה שהועבר בתיקים‬
‫שהסתיימו לאחר אישור התובענה כייצוגית ובוודאי לשכר הטרחה שנפסק לאחר הליך מלא‬
‫שהסתיים בפסק דין סופי‪ .‬כאמור בתחילת תת הפרק‪ ,‬ממצא זה אינו תואם את העקרונות השונים‬
‫לפסיקת גמול ושכר טרחה שהותוו בפסיקה תקדימית‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫טבלה ‪ - 9‬גמול לתובע המייצג ושכר טרחת בא כוחו‪ ,‬לפי תוצאות תיקים‬
‫שיעור הגמול‬
‫הגמול הממוצע‬
‫תוצאת התיק‬
‫לתובע מתוך‬
‫שהועבר לתובע‬
‫הסכום הכספי‬
‫המייצג‬
‫שהועבר לציבור‬
‫(בשקלים)‬
‫או לקבוצה‬
‫(באחוזים)‬
‫‪17.1%‬‬
‫‪13,605‬‬
‫הסתלקות לפני‬
‫‪)n= 17‬‬
‫‪)n= 233‬‬
‫אישור התובענה‬
‫‪SD=82%‬‬
‫‪SD=25,589‬‬
‫(‪M=15.4%‬‬
‫(‪M=5,000‬‬
‫‪16.9%‬‬
‫‪58,930‬‬
‫הסדר פשרה לפני‬
‫‪)n= 129‬‬
‫‪)n= 191‬‬
‫אישור התובענה‬
‫‪SD=28.5%‬‬
‫‪SD=341,188‬‬
‫(‪M=6%‬‬
‫(‪M=20,000‬‬
‫‪15.9%‬‬
‫‪21,666‬‬
‫הסדר פשרה‬
‫‪)n= 2‬‬
‫‪)n= 3‬‬
‫לאחר אישור‬
‫‪SD=12.8%‬‬
‫‪SD=33,998‬‬
‫התובענה‬
‫(‪M=15.9%‬‬
‫(‪M=25,000‬‬
‫‪8.1%‬‬
‫‪34,250‬‬
‫פס"ד לאחר‬
‫‪)n= 5‬‬
‫‪)n= 8‬‬
‫אישור התובענה‬
‫‪SD=5.5%‬‬
‫‪SD=30,311‬‬
‫(‪M=7.7%‬‬
‫(‪M=25,000‬‬
‫‬‫‪28,833‬‬
‫דחיית הבקשה‬
‫‪)n=6‬‬
‫לאישור‬
‫‪SD=30,654‬‬
‫התובענה‬
‫(‪M=13,750‬‬
‫‬‫‪23,436‬‬
‫בית המשפט‬
‫‪)n= 73‬‬
‫קיבל את הודעת‬
‫‪SD=30,920‬‬
‫החדילה של‬
‫(‪M=12,000‬‬
‫הרשות‬
‫‬‫‬‫דחייה‪/‬מחיקה‬
‫על הסף בעקבות‬
‫בקשה לסילוק‬
‫אחר‬
‫‪50,000‬‬
‫(‪)n= 1‬‬
‫‪-‬‬
‫שיעור שכר‬
‫שכר הטרחה‬
‫הממוצע שהועבר הטרחה מתוך‬
‫הסכום הכספי‬
‫לבא כוח התובע‬
‫שהועבר לציבור‬
‫המייצג‬
‫או לקבוצה‬
‫(בשקלים)‬
‫(באחוזים)‬
‫‪15%‬‬
‫‪35,260‬‬
‫‪)n= 3‬‬
‫‪)n= 234‬‬
‫‪SD=12.2%‬‬
‫‪SD=33,998‬‬
‫(‪M=18.7%‬‬
‫(‪M=25,000‬‬
‫‪28.1%‬‬
‫‪189,761‬‬
‫‪)n= 107‬‬
‫‪)n= 193‬‬
‫‪SD=28.2%‬‬
‫‪SD=612,654‬‬
‫(‪M=20%‬‬
‫(‪M=70,000‬‬
‫‪35.3%‬‬
‫‪51,667‬‬
‫‪)n= 2‬‬
‫‪)n= 3‬‬
‫‪SD=20.8%‬‬
‫‪SD=28,431‬‬
‫(‪M=35.3%‬‬
‫(‪M=60,000‬‬
‫‪22.8%‬‬
‫‪152,500‬‬
‫‪)n= 6‬‬
‫‪)n= 6‬‬
‫‪SD=27.3%‬‬
‫‪SD=180,354‬‬
‫(‪M=19.8%‬‬
‫(‪M=92,500‬‬
‫‬‫‪103,250‬‬
‫‪)n= 6‬‬
‫‪SD=82,876‬‬
‫(‪M=97,250‬‬
‫‬‫‪85,225‬‬
‫‪)n= 74‬‬
‫‪SD=33,998‬‬
‫(‪M=25,000‬‬
‫‪30,500‬‬
‫‪)n= 2‬‬
‫‪SD=20,507‬‬
‫(‪M=30,500‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ב‪ 161-‬תיקי תובענות נדרש התובע המייצג‪ ,‬עם סיום התיק‪ ,‬לשאת בהוצאות המשפט של הנתבע‪.‬‬
‫מדובר בסך הכל בשיעור של כ‪ 16.6%-‬מ‪ 966-‬התיקים שנסתיימו מבלי שהועבר סעד כלשהו‬
‫לציבור או לקבוצה המיוצגת (לרבות הודעת חדילת הרשות)‪ .‬לשם השוואה‪ ,‬הוצאות לטובת‬
‫הנתבע נפסקים בשיעור דומה של כ‪ 20%-‬מהתיקים האזרחיים בבתי המשפט המחוזיים אשר‬
‫מסתיימים מבלי שהתובע מקבל סעד כלשהו‪ 73.‬נמצא דמיון מפתיע בין סכומי ההוצאות שנפסקו‬
‫בתיקי התובענות לעומת הוצאות בתיקים אזרחיים בבתי המשפט המחוזיים‪ .‬באותם ‪ 161‬תיקי‬
‫‪ 73‬מדובר בתיקים שהסתיימו בפס"ד הדוחה את כל התביעה‪ ,‬או במחיקה‪ /‬דחייה על הסף של התביעה ללא פשרה‬
‫מחוץ לכותלי בית המשפט‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫תובענות בהם נפסקו הוצאות‪ ,‬עומד חציון הסכום על ‪ 15,000-‬ש"ח‪ ,‬ממוצע סכום ההוצאות שווה‬
‫ל‪ 40,313 -‬ש"ח‪ ,‬וסטיית התקן הגבוהה (‪ )197,222‬מלמדת על שונות רבה בסכומי ההוצאות‪.‬‬
‫בתיקים אזרחיים אחרים עומד חציון סכום ההוצאות לטובת הנתבעים על סכום זהה של ‪15,000‬‬
‫שקלים‪ ,‬ממוצע הסכום שווה ל‪( 26,900-‬סטיית התקן היא ‪.)33,212‬‬
‫טבלה ‪ 10‬מפרטת את סכומי ההוצאות שנפסקו‪ ,‬בהתאם לתוצאת ההליך‪ .‬התובע נדרש לשלם‬
‫הוצאות באופן התדיר ביותר‪ ,‬וכן בסכום הגבוה ביותר‪ ,‬בתיקים שהסתיימו בהחלטה שיפוטית‬
‫הדוחה את הבקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית‪ .‬כך‪ ,‬מבין ‪ 112‬תיקים בהם נדחתה הבקשה‬
‫לאישור התובענה‪ ,‬נפסקו הוצאות ב‪ 72-‬תיקים (‪ ,)64.3%‬בסכום ממוצע של ‪ 68,037‬ש"ח‪ .‬חציון‬
‫הסכום עומד על ‪ 25,000‬שקלים וסטיית התקן גבוהה במיוחד (‪.)292,492‬‬
‫ב‪ 56%-‬מהתיקים שנדחו או נמחקו על הסף בעקבות בקשה מנומקת של הנתבע לסילוק נפסקו‬
‫הוצאות משפט (‪ 28‬מתוך ‪ 50‬תיקים שהסתיימו באופן זה)‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬בתיקים שהסתיימו‬
‫בעקבות חוסר מעש של התובע המייצג וכן בתיקים שהסתיימו בהסתלקות לפני אישור הגשת‬
‫התובענה כייצוגית נפסקו הוצאות רק ב‪ 3.3%-‬וב‪ 5.4%-‬מהתיקים בהתאמה (‪ 2‬מתוך ‪ 60‬תיקים‬
‫שהסתיימו מחוסר מעש התובע ו‪ 43-‬מתוך ‪ 800‬התיקים שהסתיימו בסילוק לפני אישור‬
‫התובענה)‪ .‬מעניין במיוחד לנתח את שיעור פסיקת ההוצאות לפי עילות הבקשה להסתלקות לפני‬
‫אישור תובענה‪ .‬ב‪ 472-‬תיקים הוגשה בקשת הסתלקות מאחר שהתובע הבין כי אין עילה מוצדקת‬
‫להגשת תובענה‪ ,‬או כי סיכוייה נמוכים מאוד‪ .‬במעל למחצית מ‪ 472-‬הבקשות שהוגשו ללא עילה‬
‫או סיכוי לזכות (‪ 278‬תיקים)‪ ,‬הגיש לפחות נתבע אחד כתב תשובה או תגובה מנומקת לעניין הגשת‬
‫התובענה‪ .‬אולם‪ ,‬מתוך אותם ‪ 472‬בקשות ללא עילה‪ ,‬נפסקו הוצאות משפט לטובת הנתבעים רק‬
‫ב‪ 33-‬תיקים – פחות מ‪ 7%-‬מהבקשות שהוגשו למעשה ללא עילה או סיכוי‪ ,‬כאשר לא נמצא קשר‬
‫מובהק בין פסיקת ההוצאות להגשת כתב התשובה בתיקים אלו‪.‬‬
‫טבלה ‪ - 10‬פסיקת הוצאות משפט‪ ,‬לפי תוצאות תיקים‬
‫ממוצע הוצאות משפט שנפסקו‬
‫תוצאת התיק‬
‫‪17,049‬‬
‫‪)n= 43‬‬
‫‪SD=22,029‬‬
‫(‪M=11,600‬‬
‫‪40,000‬‬
‫(‪)n= 1‬‬
‫‪35,367‬‬
‫‪)n= 3‬‬
‫‪SD=50,571‬‬
‫(‪M=10,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪)n= 2‬‬
‫‪SD=180,354‬‬
‫(‪M=92,500‬‬
‫הסתלקות לפני אישור התובענה‬
‫הסתלקות לאחר אישור התובענה‬
‫הסדר פשרה לפני אישור התובענה‬
‫פס"ד לאחר אישור התובענה‬
‫‪31‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫דחיית הבקשה לאישור התובענה‬
‫‪68,037‬‬
‫‪)n= 72‬‬
‫‪SD=292,492‬‬
‫(‪M=25,000‬‬
‫דחייה‪/‬מחיקה על הסף בעקבות בקשה‬
‫לסילוק‬
‫‪16,286‬‬
‫‪)n= 28‬‬
‫‪SD=26,385‬‬
‫(‪M=7,000‬‬
‫‪22,500‬‬
‫‪)n= 2‬‬
‫‪SD=10,607‬‬
‫(‪M=22,500‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪)n= 4‬‬
‫‪SD=16,042‬‬
‫(‪M=22,000‬‬
‫‪14,250‬‬
‫‪)n= 6‬‬
‫‪SD=100,737‬‬
‫(‪M=9250‬‬
‫‪40,313‬‬
‫‪)n= 161‬‬
‫‪SD=197,222‬‬
‫(‪M=15,000‬‬
‫חוסר מעש‬
‫בית המשפט קיבל את הודעת החדילה‬
‫של הרשות‬
‫אחר‬
‫סה"כ‬
‫ד‪.2.‬ה‪ .‬הסתלקויות והסדרי פשרה – התנגדויות ועמדות מתערבות‬
‫הליך התובענה הייצוגית נוגע לציבור רחב‪ ,‬המיוצג על ידי התובע המייצג‪ .‬בשל כך‪ ,‬ובמיוחד לאור‬
‫בעיית הנציג המתעוררות בהקשר להסדרי פשרות‪ 74,‬החוק מסדיר מעורבותם של גורמים שונים‬
‫בהלי כי הסתלקויות או פשרות‪ .‬אולם‪ ,‬בפועל מצאנו שימוש מועט יחסית במנגנונים השונים‬
‫שנקבעו בחוק‪ .‬כך למשל‪ ,‬סעיף ‪ 19‬לחוק התובענות הייצוגיות קובע ברירת מחדל לפיה בית‬
‫המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא לאחר שקיבל חוות דעת מבודק בעל מומחיות בתחום שבו‬
‫עוסקת התובענה‪ ,‬למעט במקרים מיוחדים‪ .‬אולם‪ ,‬בודק כאמור מונה רק ב‪ 25-‬תיקים‪ ,‬המהווים‬
‫‪75‬‬
‫כ‪ 15%-‬מהבקשות לאישור הסדרי פשרה שלא סולקו על הסף‪.‬‬
‫סעיף ‪ 18‬לחוק מאפשר לארגונים ואנשים שונים להגיש התנגדות לבקשה לאישור הסדר פשרה‬
‫שהוגשה לבית המשפט‪ .‬בפועל מצאנו כי התנגדות כזו הוגשה בשמונה מקרים על ידי רשות‬
‫‪ 74‬ראו אלון קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית" משפטים מא ‪ ;10-1295 ,5 )2011( 5‬אלון קלמנט "גבולות‬
‫התביעה הייצוגית בעוולות המוניות" משפטים לד ‪ ;)2004( 317-332 ,301‬אלון קלמנט "התביעה הייצוגית כמכשיר‬
‫לנטרול יתרונותיו של נתבע יחיד על פני תובעים רבים ‪ -‬בעקבות פסק הדין ברע"א ‪ 3126/00‬מ"י נ' א‪.‬ש‪.‬ת ניהול‬
‫פרוייקטים וכוח אדם בע"מ" מחקרי משפט כא ‪ ;)2004( 392-390 ,387‬אמיר ישראלי "פשרה בתובענה ייצוגית‬
‫הפוגעת בתחרות החופשית בעקבות ת"א ‪ 1012/02‬יפעת נ' דלק מוטורס בע"מ" הארת דין ב(‪ ;)2005( 113 ,112 )2‬גיל‬
‫אוריון וזיו שוורץ "מנגנונים לפיקוח על מימושה של הפשרה בהליך הייצוגי" עלי משפט ט ‪Bruce Hay ;)2011( 147‬‬
‫‪& David Rosenberg, Sweetheart" and "Blackmail" Settlements in Class Actions: Reality and Remedy,‬‬
‫)‪Nancy Morawetz, Bargaining, Class Representation and ;"75 Notre Dame L. Rev 1377 (2000‬‬
‫)‪Fairness, 54 OHIO ST. L.J. 1 (1993‬‬
‫‪ 75‬דוגמה נוספת לשימוש המועט במנגנונים ייחודיים לתובענות ייצוגיות‪ ,‬בהקשר מעט שונה‪ ,‬היא שיעור של ‪ 7%‬בלבד‬
‫של מינוי ממונה לקיום הסדרי פשרה – ב‪ 14-‬הסדרי פשרה מתוך ‪ 210‬הסדרי הפשרה שאושרו‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫ציבורית או ארגון הפועל למטרה ציבורית ורק בשבעה מקרים על ידי חברים בקבוצה המיוצגת –‬
‫מדובר בסך הכל בכ‪ 8%-‬מהבקשות לאישור הסדרי פשרה שלא סולקו על הסף‪.‬‬
‫מעניין במיוחד לנתח את מעורבותו של היועץ המשפטי לממשלה (להלן – "היועמ"ש") בתיקי‬
‫התובענות הייצוגיות‪ .‬כמייצג האינטרס הציבורי ומכוח החוק והתקנות לפיהם‪ ,‬ליועמ"ש עמדה‬
‫וסמכות ייחודית בקשר להליכי התובענות הייצוגיות‪ .‬כך למשל‪ ,‬לפי תקנות התובענות הייצוגיות‬
‫יש לשלוח ליועמ"ש הודעה על הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית ולפי סעיף ‪ 18‬לחוק‪ ,‬על בית‬
‫המשפט להורות על משלוח הודעה ליועמ"ש בעניין בקשה לאישור הסדר פשרה (אם ההסכם לא‬
‫נדחה על הסף)‪ ,‬על מנת שיוכל לבחון אם הפשרה אכן מייצגת את אינטרס הקבוצה המיוצגת‪.‬‬
‫חוק התובענות מכוון למידת מעורבות רבה יותר של היועמ"ש בהליכי אישור הסדרי פשרות‬
‫מאשר בהליכי הסתלקות‪ ,‬זאת לאור המשמעות המשפטית של הסדרי פשרה‪ ,‬היוצרים מעשה בית‬
‫דין כלפי כל חברי הקבוצה (בניגוד להסתלקויות)‪ 76.‬בהתאם‪ ,‬ניתוח מעורבותו בפועל של היועמ"ש‬
‫מורה על מידת התערבות מצומצמת ביותר בכל הקשור לבקשות להסתלקות המוגשות בתיקי‬
‫התובענות‪ .‬כך‪ ,‬מבין ‪ 807‬התיקים בהם ביקש התובע המייצג להסתלק מהתביעה‪ ,‬הגיש היועמ"ש‬
‫את עמדתו רק ב‪ 16-‬תיקים (מתוכם‪ ,‬ב‪ 15-‬תיקים בית המשפט הורה לשלוח ליועמ"ש הודעה על‬
‫בקשת ההסתלקות‪ ,‬לפני אישורה)‪ .‬ניתן לזהות מעורבות רבה יותר של היועמ"ש בבקשות לאישור‬
‫הסדרי פשרות‪ .‬ב‪ 166-‬תיקי תובענות שנסתיימו הורה בית המשפט לשלוח ליועץ הודעה על בקשה‬
‫לאישור הסדר פשרה (מדובר בכל התיקים בהם בית המשפט לא דחה על הסף או ביקש מראש‬
‫לשנות את הסדר הפשרה)‪ .‬מתוכם‪ ,‬תמך היועמ"ש בכ‪ 55%-‬מהבקשות לפשרות‪ ,‬התנגד לכ‪15%-‬‬
‫מהבקשות (באופן מלא או חלקי)‪ ,‬וביתר לא שלח תגובה להודעת בית המשפט‪ 77.‬טבלה ‪ 11‬מורה‬
‫על הקורלציה בין עמדת היועמ"ש לבין החלטת בית המשפט‪ .‬מהטבלה ניכר כי הסיכוי לדחיית‬
‫הסדר הפשרה על ידי בית המשפט או לקבלתו בשינויים מהותיים עולה משמעותית כאשר‬
‫היועמ"ש מתנגד לו‪ .‬כך‪ ,‬בית המשפט קיבל במלואם כ‪ 74%-‬מהפשרות בהן תמך היועמ"ש ורק‬
‫‪ 24%‬מהפשרות להן התנגד היועמ"ש‪.‬‬
‫טבלה ‪ - 11‬תוצאות בקשות להסדרי פשרה לפי עמדת היועץ המשפטי לממשלה‬
‫בית המשפט‬
‫אישר הסדר‬
‫הפשרה ללא‬
‫שינוי‬
‫בית המשפט‬
‫אישר ההסדר‬
‫‪78‬‬
‫בשינויים‬
‫סה"כ‬
‫היועמ"ש תמך‬
‫בפשרה‬
‫‪73.9%‬‬
‫(‪)68‬‬
‫היועמ"ש התנגד‬
‫לפשרה‬
‫‪24%‬‬
‫(‪)6‬‬
‫היועמ"ש לא‬
‫התערב‬
‫‪83.8%‬‬
‫(‪)41‬‬
‫‪69.3%‬‬
‫(‪)115‬‬
‫‪22.8%‬‬
‫(‪)21‬‬
‫‪52%‬‬
‫(‪)13‬‬
‫‪14.2%‬‬
‫(‪)7‬‬
‫‪24.7%‬‬
‫(‪)41‬‬
‫‪ 76‬אודות תפקיד היועמ"ש בהסדרי הסתלקות לעומת הסדרי פשרה ראו ניר עדיני "גם זו דרך לסיים ‪ -‬על הסדרי‬
‫הסתלקות בתובענה ייצוגית" הפרקליט נא ‪( 55-54 ,3‬התשע"ב) אלון קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית"‬
‫משפטים מ ‪( 835-834 ,777‬התשע"א); ת"צ (מרכז) ‪ 24356-04-10‬הר‪-‬עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (פורסם‬
‫בנבו‪)22.12.10 ,‬‬
‫‪ 77‬דברים אלו עומדים בניגוד לתדמית הציבורית לפיה היועמ"ש מתנגד למחצית מהבקשות לפשרות‪ ,‬ראו עידו באום‬
‫"בתביעה הייצוגית יש פשרה? היועץ המשפטי כבר ידאג לשנות אותה" ‪23.7.13 The Marker‬‬
‫‪http://www.themarker.com/law/1.2078681‬‬
‫‪ 78‬מדובר בשינויים במהות ההסדר בלבד‪ ,‬לא כולל שינויים בסכומי הגמול לתובע או שכר הטרחה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫בית המשפט‬
‫דחה את הסדר‬
‫הפשרה‬
‫סה"כ‬
‫‪3.3%‬‬
‫(‪)3‬‬
‫‪24%‬‬
‫(‪)6‬‬
‫‪2%‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪6%‬‬
‫(‪)10‬‬
‫‪100%‬‬
‫(‪)92‬‬
‫‪100%‬‬
‫(‪)25‬‬
‫‪100%‬‬
‫(‪)49‬‬
‫‪100%‬‬
‫(‪)166‬‬
‫ד‪ .3.‬הדיון בתובענות ייצוגיות – מאפיינים הליכיים‬
‫ד‪.3‬א‪ .‬בתי משפט הדנים בתובענות ייצוגיות‬
‫כ‪ 94%-‬מהבקשות לאישור תובענות ייצוגיות (‪ 1,932‬תיקים) הוגשו לבתי המשפט המחוזיים ובתי‬
‫המשפט לעניינים מנהליים‪ ,‬כ‪ 76( 4%-‬תיקים)‪ 79‬הוגשו לבתי הדין האזוריים לעבודה וכ‪ 2%-‬הוגשו‬
‫לבתי משפט השלום (מדובר ב‪ 53-‬תיקי תובענות בהם סכום התביעה הכולל היה נמוך מ‪2.5-‬‬
‫מיליון שקלים)‪.‬‬
‫תרשים ‪ 6‬מתאר את פיזור בתי המשפט המחוזיים להם מוגשות הבקשות לאישור תובענות‬
‫ייצוגיות (העמודה הכחולה)‪ ,‬לעומת פיזור הגשת תביעות אזרחיות אחרות לבתי משפט אלו‬
‫(כערכאה דיונית‪ ,‬נכון לשנים ‪ .)2009-2012‬מהתרשים ברור כי רוב רובן של התובענות מוגשות‬
‫בבתי המשפט המחוזיים בתל‪-‬אביב (‪ 54.6%‬מתובענות) ובמחוז מרכז (‪ 29%‬מהתובענות)‪ ,‬וזאת‬
‫בשיעור גבוה מהתביעות האזרחיות האחרות המוגשות לבתי משפט אלו (‪ 32.4%‬ו‪22.1%-‬‬
‫מהתביעות האזרחיות מוגשות לשני בתי משפט אלו‪ ,‬בהתאמה)‪ .‬נציין כי פיזור התובענות‬
‫הייצוגיות בין בתי המשפט נשאר יחסית יציב וקבוע לאורך השנים‪ ,‬לעומת מגמות משתנות‬
‫בהגשות תיקים אזרחיים אחרים‪.‬‬
‫תרשים ‪ - 6‬מקום הגשת תובענות ייצוגיות לעומת תביעות אזרחיות אחרות‬
‫‪55%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪2%‬‬
‫מחוזי נצרת‬
‫‪2%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪6%‬‬
‫מחוזי באר שבע מחוזי ירושלים‬
‫תיקים אזרחיים אחרים‬
‫מחוזי חיפה‬
‫מחוזי מרכז‬
‫מחוזי תל אביב‪-‬‬
‫יפו‬
‫תיקי תובענות ייצוגיות‬
‫‪ 79‬כאמור בה"ש ‪ ,35‬יתכן ש קיימים תיקי תובענות נוספים שנפתחו בבתי הדין לעבודה ולא הצלחנו לאתרם בשל אופן‬
‫עדכונן במערכת "נט המשפט"‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫ד‪.3‬ב‪ .‬התמשכות הליכי תובענות ייצוגיות‬
‫משך חיי תיק תובענה ייצוגית‪ ,‬מהגשת הבקשה לאישורה כייצוגית ועד לקבלת החלטה סופית‬
‫הסוגרת את התיק‪ ,‬הוא ‪ 418‬ימים בממוצע‪ .‬מחצית מתיקי התובענות נסגרים בתקופת זמן‬
‫הקצרה מ‪ 341-‬ימים (חציון משך חיי תיק תובענה)‪ .‬מדובר במשך חיי הליך קצרים מאלה של‬
‫‪80‬‬
‫תיקים אזרחיים בבתי המשפט המחוזיים‪ ,‬הנמשכים בממוצע ‪ 669‬ימים‪.‬‬
‫קיים קשר ברור בין משך חיי ההליך לבין אופן סגירתו‪ .‬תרשים ‪ 7‬מביא את ממוצע ימי הדיון‬
‫בתיק לפי תוצאות ההליך‪ .‬ההליכים שמשך זמן ההליך בהם הוא הקצר ביותר (‪ 262‬ימים) הם‬
‫אלה המוגשים נגד רשות‪ ,‬והרשות מודיעה על חדילה‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬תיקים שהסתיימו רק לאחר‬
‫שבית המשפט אישר את הגשת התובענה כייצוגית נמשכים בממוצע זמן רב ביותר – ‪ 961‬ימים‬
‫במקרה של פשרה לאחר שלב אישור התובענה ו‪ 905-‬ימים כאשר התיק נסגר בפסק דין לאחר‬
‫אישור התובענה כייצוגית‪.‬‬
‫תרשים ‪ - 7‬ימי הדיון תיקי תובענות ייצוגיות‪ ,‬לפי אופן סגירת תיק‬
‫הסדר פשרה לאחר אישור התובענה‬
‫‪961‬‬
‫פס" ד לאחר אישור התובענה‬
‫‪905‬‬
‫הסדר פשרה לפני אישור התובענה‬
‫‪673‬‬
‫דחיית הבקשה לאישור התובענה‬
‫‪565‬‬
‫הסתלקות לפני אישור התובענה‬
‫‪360‬‬
‫חוסר מעש‬
‫‪343‬‬
‫דחייה‪/‬מחיקה על הסף בעקבות בקשה לסילוק‬
‫‪328‬‬
‫הסתלקות לאחר אישור התובענה‬
‫‪281‬‬
‫מחיקה בעקבות איחוד הליכים‬
‫‪277‬‬
‫בית המשפט קיבל את הודעת חדילת הרשות‬
‫‪262‬‬
‫‪0‬‬
‫‪200‬‬
‫‪400‬‬
‫‪600‬‬
‫‪800‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1200‬‬
‫לאור הממצאים המובאים בתרשים ‪ ,7‬בדקנו את משך הזמן עד קבלת החלטה שיפוטית בבקשה‬
‫לאישור התובענה כייצוגית‪ ,‬בחלוקה לפי תוצאת ההחלטה – אישור או דחיית הבקשה‪ .‬החלטה‬
‫בבקשה לאישור תובענה כייצוגית ניתנה בסך הכול ב‪ 171-‬תיקים‪ ,‬וממוצע הימים מהגשת הבקשה‬
‫לאישור התובענה (מועד פתיחת התיק) ועד למתן החלטה בבקשה לאישור עמד על ‪ 561.8‬ימים‬
‫‪ 80‬החציון העומד על ‪ 421‬ימים וסטיית התקן הגבוהה של ‪ 745‬ימים מצביעים על שונות ניכרת בהתמשכות הליכים‬
‫אזרחיים אלו‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫(החציון עומד על ‪ 481‬ימים)‪ .‬ממוצע הימים משתנה באופן מובהק (‪ )P<0.05; T =1.5‬לפי החלטת‬
‫בית המשפט בבקשת האישור‪ .‬החלטה לדחות את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית מתקבלת‬
‫במשך זמן קצר יותר – ‪ 539‬ימים בממוצע (בקרב ‪ 121‬תיקים‪ .‬סטיית התקן עומדת על ‪ 334‬ימים);‬
‫החלטה לאשר את הבקשה להגשת תובענה ייצוגית מתקבלת לאחר זמן רב יותר – ‪ 626‬ימים‬
‫בממוצע (בקרב ‪ 48‬תיקים‪ .‬סטיית תקן שווה ל‪ 357-‬ימים)‪.‬‬
‫ד‪.3.‬ג‪ .‬עומס העבודה בתיקי תובענות ייצוגיות– בקשות‪ ,‬החלטות ודיונים‬
‫הליך התובענה הייצוגית מתנהל בחלקו הגדול בבקשות ובהחלטות בכתב‪ ,‬ובאופן יחסי מתקיימים‬
‫מעט דיונים באולם בית המשפט‪ .‬בתיק תובענה ייצוגית מתקבלות בממוצע ‪ 12‬החלטות בכתב‬
‫(החציון הוא ‪ 10‬וסטיית התקן‪ ,)5-‬לעומת כ‪ 10-‬החלטות בממוצע בקבוצת התיקים האזרחיים‬
‫הנידונים בסדר דין רגיל בבתי המשפט המחוזיים‪ .‬שופטים מחוזיים מדווחים על הבדל ניכר בזמן‬
‫המושקע בהחלטות בתיקי התובענות הייצוגיות‪ ,‬העומד בממוצע על כמעט שעתיים עבודה‬
‫להחלטה‪ ,‬לעומת פחות משעה בהחלטות בתיקים אזרחיים המוגשים בסדר דין רגיל‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫מספר הדיונים בתיק תובענה ייצוגית עומד על ‪ 1.3‬בממוצע (החציון הוא דיון אחד וסטיית התקן‬
‫עומדת על ‪ ,)1.5‬לעומת ממוצע של כשלושה דיונים בקבוצת ההשוואה של תיקים אזרחיים בבתי‬
‫המשפט המחוזיים (חציון שווה לשני דיונים וסטיית התקן היא ‪ .)3.3‬יחד עם זאת‪ ,‬משך הדיונים‬
‫ארוך משמעותית בתיקי תובענות לעומת תיקי קבוצת ההשוואה – יותר משעה וחצי בממוצע‬
‫לדיון בתיק תובענה‪ ,‬לעומת קצת פחות משעה לדיון בתיק אזרחי בסדר דין רגיל בבתי המשפט‬
‫המחוזיים‪ ,‬זאת בעיקר כיוון שחלק ניכר מהישיבות בתיקים אזרחיים הן ישיבות קדם או תזכורת‬
‫‪82‬‬
‫קצרות‪.‬‬
‫תרשים ‪ 8‬מפרט את מספר הדיונים הממוצע בתיקי התובענות הייצוגיות‪ ,‬לפי אופן סגירת‬
‫התיקים‪ .‬גם בתרשים זה ניתן לראות כי בתיקים המסתיימים לאחר אישור בקשה להגשת תובענה‬
‫ייצוגית מספר הדיונים הוא הגבוה ביותר– ‪ 3.8‬דיונים בממוצע בתיקים המסתיימים בהסדר‬
‫פשרה לאחר שלב אישור התובענה כייצוגית ו‪ 4.7-‬דיונים בממוצע כאשר התיק מסתיים בפסק דין‪.‬‬
‫בממוצע‪ ,‬מתקיים דיון אחד בתיקים המסתיימים בהסתלקות עוד לפני שלב אישור התובענה‬
‫כייצוגית‪ .‬מעניין לציין כי פילוח מספר הדיונים בתיקים אלו בהתאם לעילת ההסתלקות‪ ,‬מורה כי‬
‫מתקיימים יותר דיונים ‪ 1.3 -‬דיונים בממוצע ‪ -‬בתיקים בהם ההסתלקות מתבקשת בעקבות‬
‫הבנתו של התובע כי בקשתו חסרת עילה או כי סיכויי ההצלחה הם נמוכים‪ .‬ממצא זה עשוי להעיד‬
‫על מעורבותו של בית המשפט בהחלטתו של התובע להסתלק בתיקים אלה‪.‬‬
‫‪ 81‬לפירוט אודות שיטת דיווח השופטים‪ ,‬באמצעות מערך מחקר 'דלפי'‪ ,‬ראו שם‪ ,‬בעמ' ‪.26-20‬‬
‫‪ 82‬ראו שם‪ ,‬בעמ' ‪ .27‬עומס העבודה היחסי שמטילים תיקי התובענות הייצוגית על מערכת המשפט גדול לעומת‬
‫מספרם‪ .‬כך‪ ,‬בשנת ‪ 2012‬תיקי התובענות הייצוגיות היוו פחות מחצי אחוז ממספר התיקים האזרחיים והמינהליים‬
‫בערכאה דיונית‪ ,‬אך עומס העבודה שהם הטילו היה גבוה פי שש ‪ -‬שלושה אחוזים מסך עומס העבודה בתיקים אלו‪.‬‬
‫ההשוואה בין כמויות התיקים לבין עומסי העבודה מבוססת על נתוני מדד משקלות תיקים מתוך וינשל‪ ,‬גלון‬
‫וטרבולוס‪ ,‬לעיל ה"ש ‪ ,39‬בעמ' ‪ ,44-48‬ועל נתוני מספרי תיקים לשנת ‪.2012‬‬
‫‪36‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫תרשים ‪ - 8‬מספר דיונים בתיקי תובענות ייצוגיות‪ ,‬לפי אופן סגירת תיק‬
‫חוסר מעש‬
‫‪0.2‬‬
‫דחייה‪ /‬מחיקה על הסף בעקבות בקשה לסילוק‬
‫‪0.6‬‬
‫מחיקה בעקבות איחוד הליכים‬
‫‪0.8‬‬
‫בית המשפט קיבל את הודעת החדילה של הרשות‬
‫‪0.8‬‬
‫הסתלקות לפני אישור התובענה‬
‫‪1.0‬‬
‫אחר‬
‫‪1.6‬‬
‫דחיית הבקשה לאישור התובענה‬
‫‪1.7‬‬
‫הסדר פשרה לפני אישור התובענה‬
‫‪2.4‬‬
‫הסדר פשרה לאחר אישור התובענה‬
‫‪3.8‬‬
‫פס"ד לאחר אישור התובענה‬
‫‪4.7‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪4.5‬‬
‫ד‪.3.‬ד רישום בפנקס התובענות הייצוגיות‬
‫פנקס התובענות הייצוגיות הינו מרשם אינטרנטי‪ ,‬פתוח לציבור הרחב‪ ,‬שבמסגרתו מתפרסם מידע‬
‫אודות תובענות ייצוגיות שהוגשו לבתי המשפט‪ .‬לפנקס חשיבות ייחודית בהליכים ייצוגיים‪,‬‬
‫‪83‬‬
‫המנוהלים בשמם של נפגעים רבים שלעיתים כלל אינם מודעים לקיומה של תובענה בעניינם‪.‬‬
‫סעיף ‪ 28‬לחוק מונה רשימה של בקשות והחלטות שאמורות להתפרסם בפנקס‪ .‬אלה כוללות‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו‪ ,‬בקשות שאושרו‪ ,‬הסדרי פשרה בתובענות‬
‫ייצוגיות שהוגשו לאישור בית המשפט וכן פסקי דין בתובענות ייצוגיות‪ .‬הנגשת המידע בפנקס‬
‫נועדה לאפשר לציבור הנפגעים הרחב להשתתף בהליך (למשל‪ ,‬להתנגד להסכם פשרה מתבקש)‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬על תובע המגיש בקשה לאישור תובענה כייצוגית לבדוק בפנקס אם הוגשה בקשה או אם‬
‫קיימת תביעה ייצוגית תלויה‪ ,‬הדומה לזו שהוא מבקש מבית המשפט לאשר‪ 84.‬ניהול הפנקס נמצא‬
‫באחריות מנהל בתי המשפט והוא מעדכנו בהתאם להודעות עורכי הדין המייצגים בהליך הייצוגי‪,‬‬
‫או הצדדים עצמם‪.‬‬
‫טבלה ‪ 12‬מסכמת את הרישום בפועל של הליכים מרכזיים המחייבים רישום בפנקס לפי החוק‪.‬‬
‫לצד כמות התיקים בהם נערך רישום בפנקס הבאנו את כמות התיקים הרלוונטית בהם נדרש‬
‫רישום כאמור‪ ,‬כלומר כמות התיקים בהם הוגשה בקשה או התקבלה החלטה שלפי החוק יש‬
‫‪ 83‬ראו‪ :‬ע"א ‪ 5503/11‬דבח נ' דינרי (פורסם בנבו‪ ,)18.1.12 ,‬בפסקה י"ט לפסק דינו של השופט א' רובינשטיין‪" :‬הסדר‬
‫הרישום דומה להסדרים נוספים שעניינם רישום במרשם פומבי‪ ,‬כגון פנקס השעבודים‪ ,‬מרשם המשכנות ופנקס‬
‫המקרקעין‪ .‬תכלית הרישום היא ליתן פומבי לדבר הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית באופן שיהיה נגיש וגלוי‪,‬‬
‫ולאפשר ריכוז שקוף של המידע על תובענות ייצוגיות לטובת הציבור‪ ,‬בין היתר כדי לאפשר הן לתובעים פוטנציאליים‬
‫והן לגופים שונים בעלי עניין (כגון גופים צרכניים) לשקול את צעדיהם‪".‬‬
‫‪ 84‬ס' ‪5‬א(‪ )2‬לחוק‪ .‬ראו גם עניין דבח‪ ,‬שם‪" :‬פנקס התובענות הייצוגיות אמור להוות מקור מידע מהימן‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫לשוקל להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית ‪ -‬כדי שלא יכלה זמן ומאמץ וישא בהוצאות לשווא"‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪5.0‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫לעדכנה בפנקס‪ .‬כך‪ ,‬מתוך ‪ 2,056‬הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו לבתי המשפט‪ ,‬רק‬
‫‪ 1,437‬בקשות נרשמו בפנקס ‪ -‬מדובר בכ‪ 70%-‬מכלל הבקשות‪ .‬מתוך הבקשות שנרשמו‪ ,‬כמחצית‬
‫נרשמו בפנקס בסמוך להגשתן לבית המשפט – שבעה ימים או פחות ממועד הגשתן‪ ,‬כרבע‬
‫מהבקשות (‪ )407‬נרשמו בתקופה שבין שבעה ימים לחודש מהגשתן‪ ,‬והרבע הנותר של הבקשות‬
‫(‪ 346‬בקשות) נרשמו בפנקס יותר מחודש לאחר הגשתן‪ .‬משך הזמן ממועד הגשת הבקשה לאישור‬
‫התובענה כייצוגית ועד לרישומה בפנקס (במקרים בהם נעשה רישום) עומד על ‪ 62‬ימים בממוצע‪.‬‬
‫בבקשות או החלטות בית משפט אחרות המצריכות רישום בפנקס‪ ,‬שיעור הרישום בפועל שווה או‬
‫נמוך מ‪ .50%-‬כך למשל‪ ,‬רק כ‪ 38%-‬מהחלטות בית המשפט בבקשות לאישור הסדרי פשרה נרשמו‬
‫בפנקס (‪ 75‬החלטות מתוך ‪.)198‬‬
‫טבלה ‪ - 12‬רישום בפנקס התובענות הייצוגיות‬
‫כמות תיקים רלוונטית‬
‫רישום בפועל בפנקס‬
‫בקשה‪ /‬החלטה בתיק‬
‫‪2,056‬‬
‫‪1,437‬‬
‫החלטת בית המשפט בדבר אישור התובענה‬
‫‪170‬‬
‫‪85‬‬
‫הגשת בקשת הסתלקות‬
‫‪843‬‬
‫‪159‬‬
‫הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה‬
‫‪294‬‬
‫‪124‬‬
‫החלטת בית המשפט בבקשה לאישור הסדר פשרה‬
‫‪198‬‬
‫‪75‬‬
‫הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית‬
‫‪38‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫ה‪ .‬סיכום‬
‫ממצאי הדו"ח מצביעים על שימוש הולך ומתרחב במנגנון התובענה הייצוגית בשש השנים מאז‬
‫כניסתו לתוקף של החוק‪ .‬כמות הבקשות שהוגשו לאישור תובענות כייצוגיות‪ ,‬ומספרן הגדל והולך‬
‫של בקשות כאלה אשר הסתיימו בבתי המשפט‪ ,‬אפשרו בחינה מקיפה של הליך התובענה הייצוגית‬
‫בתוך מערכת המשפט מאז קבלת החוק‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬בחינה כזו אינה ממצה את יתרונותיה וחסרונותיה של התובענה הייצוגית‪ ,‬משום שאינה‬
‫יכולה לבדוק את השפעותיה על תמריציהם של נתבעים פוטנציאליים לקיים את חובותיהם‬
‫החוקיות מחד‪ ,‬ואת השפעותיה על העלויות המוטלות עליהם בגין אותן תובענות ייצוגיות שהוגשו‬
‫או בגין חשיפתם הפוטנציאלית לתובענות עתידיות‪ ,‬מאידך‪ .‬לפיכך‪ ,‬בסיכום הדו"ח בחרנו‬
‫להתמקד בשני נושאים משמעותיים העולים מן הממצאים‪ :‬האחד הוא הפער בין הבקשות‬
‫המוגשות לאישור תובענה ייצוגית לבין תוצאות הליכים אלו‪ .‬השני הוא הפשרה בתובענה‬
‫הייצוגית‪.‬‬
‫ה‪ .1.‬הפער בין הבקשות לאישור תובענה ייצוגית לבין תוצאות התובענות הייצוגיות‬
‫קיים פער משמעותי בין דימוין של תובענות ייצוגיות בציבור ובקהילה המשפטית‪ ,‬ככל שדימוי זה‬
‫מסתמך על בקשות לאישור תובענות ייצוגיות‪ ,‬לבין הנתונים המתקבלים מבחינתן של התוצאות‬
‫בתיקי תובענות ייצוגיות שנסגרו‪ .‬כך‪ ,‬בעוד מספר התובענות הייצוגיות המוגשות עלה והגיע ל‪820-‬‬
‫בשנת המשפט ‪ ,2012‬למעלה מ‪ 60%-‬מתיקי התובענות הייצוגיות שנסגרו הסתיימו בהסתלקות או‬
‫בחוסר מעש‪ .‬כמו כן‪ ,‬בעוד ממוצע סכום התביעה בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו עמד‬
‫על כ‪ 435-‬מיליון ש"ח והחציון עמד על כ‪ 25-‬מיליון ש"ח‪ ,‬הרי ממוצע הפיצוי בתביעות שבהן ניתן‬
‫סעד כספי לציבור עמד על כ‪ 3.8-‬מיליון ש"ח בלבד‪ ,‬והחציון עמד רק על ‪ 1.5‬מיליון ש"ח‪ .‬לבסוף‪,‬‬
‫גם התפיסה הרווחת בציבור כאילו תובעים מייצגים ובאי כוחם זוכים בסכומי עתק היא תפיסה‬
‫מוטעית‪ ,‬לאור הממצאים לפיהם ממוצע הגמול עומד על כ‪ 32-‬אלף ש"ח‪ ,‬וממוצע שכר הטרחה‬
‫עומד על כ‪ 102-‬אלף ש"ח‪.‬‬
‫ברור‪ ,‬אם כן‪ ,‬שכאשר בעלי העניין בתובענות הייצוגיות – הציבור‪ ,‬קובעי המדיניות‪ ,‬מערכת‬
‫המשפט ועורכי הדין – מעריכים את התועלת שמביא ההליך לציבור ולמשתתפים בו‪ ,‬עליהם לבחון‬
‫את תוצאות התובענות הייצוגיות ולא את הבקשות המוגשות‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬כאשר מעריכים את‬
‫העלויות הכרוכות בהליך זה למערכת המשפט ולצדדים‪ ,‬ישנה חשיבות למספר הבקשות לאישור‬
‫ולסכומים המתבקשים בהן‪ .‬בתי המשפט נדרשים להשקיע משאבים לטיפול בבקשות לאישור‪ ,‬כך‬
‫שלמשל‪ ,‬בבקשות המסתיימות בהסתלקות או בחוסר מעש מתקיים דיון אחד בממוצע‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫התובעים משקיעים משאבים בהגשת הבקשות לאישור‪ ,‬ועוד יותר מכך‪ ,‬הנתבעים משקיעים‬
‫משאבים בתגובות לבקשות אלה‪ ,‬וזאת ללא קשר לתוצאת התביעה‪ ,‬משום שחלק מהמשאבים‬
‫‪39‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫מושקעים לפני הדיון הראשון בתיק‪ .‬ככל שהתוצאה היא הסתלקות או חוסר מעש ללא כל תועלת‬
‫לציבור‪ ,‬משאבים אלה בוזבזו לשווא‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫לפיכך‪ ,‬ככל שהדבר אפשרי‪ ,‬ראוי היה לנסות ולצמצם את הפער בין מספר בקשות האישור‬
‫המוגשות לבין מספר התביעות שתוצאתן הביאה תועלת כלשהי לציבור או שנדחו לאחר בירור‬
‫משפטי משמעותי‪ ,‬לגופו של עניין‪ .‬בה בעת‪ ,‬יש לנקוט משנה זהירות בכדי שלא לפגוע בתמריצים‬
‫להגשתן של תביעות ראויות‪ ,‬היכולות להסתיים בסעד לקבוצה המיוצגת או לציבור‪.‬‬
‫דרך עיקרית לצמצום מספר התובענות המסתיימות בהסתלקות או בחוסר מעש ללא תועלת‬
‫לציבור יכולה להיות באמצעות פסיקת הוצאות כנגד תובעים או עורכי דין שהגישו אותן‪ .‬כאשר‬
‫בית המשפט מוצא שהבקשה לאישור לא הביאה תועלת כלשהי לחברי הקבוצה המיוצגת או‬
‫לציבור‪ ,‬ניתן לפסוק הוצאות ריאליות כנגד התובע (או עורך הדין)‪ .‬כפי שהראינו‪ ,‬אחוז התיקים‬
‫בהם נפסקו הוצאות כנגד תובעים שהסתלקו מהתובענה או כנגד תובעים שתביעתם נמחקה‬
‫מחוסר מעש עומד על כ‪ .5%-‬זהו שיעור נמוך בעיקר בהתחשב בכך שבמעל ‪ 85%‬מהתובענות הללו‬
‫לא הושגה שום תועלת לחברי הקבוצה המיוצגת או לציבור‪.‬‬
‫צמצום הפער בין סכום התביעה לבין תוצאתה הסופית הוא בעייתי יותר‪ .‬החוק קובע כי בפסיקת‬
‫שכר טרחה‪ ,‬יתחשב בית המשפט בפער בין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדים‬
‫שפסק בית המשפט בתובענה הייצוגית‪ 86.‬יישומה של הוראה זו מעניק תמריץ לבא הכוח המייצג‬
‫להימנע מ'ניפוח' סכום התביעה‪ .‬כפי שהראינו‪ ,‬אכן קיים יחס חזק‪ ,‬חיובי ומובהק בין שיעור‬
‫הסעד המועבר יחסית לסכום התביעה לבין גובה הגמול המועבר לתובע המייצג ושכר הטרחה לבא‬
‫כוחו‪ .‬יש לציין‪ ,‬עם זאת‪ ,‬שבשלב הגשת הבקשה לאישור תובענה כייצוגית‪ ,‬לתובעים המייצגים‬
‫חסר מידע על מספר התובעים המיוצגים בקבוצה‪ 87‬ועל הנזק שנגרם לכל אחד מהם‪ .‬בנוסף‪ ,‬כאשר‬
‫התובענה הייצוגית מסתיימת בפשרה‪ ,‬הפער בין הסעד שנתבע לסעד שהוסכם בפשרה אינו מעיד‬
‫כשלעצמו על 'ניפוח' התביעה‪ .‬הסיבה לכך היא שהסעד שהוסכם בפשרה מביא בחשבון את סיכויי‬
‫ההצלחה בתביעה‪ ,‬ולכן הוא נמוך‪ ,‬באופן מובנה‪ ,‬מהסעד שהתבקש בתביעה‪ .‬לפיכך‪ ,‬יש לנקוט‬
‫משנה זהירות בהתייחסות לפער האמור בפסיקת שכר הטרחה‪.‬‬
‫לבסוף‪ ,‬יש להדגיש כי קביעת אגרה בשיעור מסכום התביעה הכולל אמנם תוכל לצמצם את הפער‬
‫בין הסכום הנתבע לבין הסכום הנפסק‪ ,‬אולם שימוש באמצעי זה עלול להרתיע גם תובעים‬
‫שתביעתם מוצדקת‪ .‬זו גם הייתה גישת בית המשפט העליון לפני קבלת החוק‪ ,‬כאשר קבע כי‬
‫‪88‬‬
‫האגרה שתשולם על ידי התובע המייצג תיקבע כשיעור משווי התביעה האישית שלו בלבד‪.‬‬
‫‪ 85‬יש להדגיש עם זאת‪ ,‬שרק ‪ 60%‬מההסתלקויות נובעות מכך שהתובע הבין שסיכויי התובענה נמוכים‪ .‬יתר‬
‫ההסתלקויות נובעות מנימוקים אחרים‪ ,‬כאשר במחצית מהן (‪ 20%‬מסך ההסתלקויות) הנתבע קיים את חובותיו‪.‬‬
‫השקעת המשאבים בתיקים אלה עשויה להיות יעילה‪.‬‬
‫‪ 86‬ס' ‪(23‬ב)(‪ )5‬לחוק‪.‬‬
‫‪ 87‬רק ב‪ 54%-‬מהבקשות לאישור תובענה צויין מספר התובעים המשוער‪.‬‬
‫‪ 88‬ראו רע"א ‪ 7633/98‬דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות נ' שמש (פורסם בנבו‪ .)23.9.99 ,‬ס' ‪ 44‬לחוק הסמיך את‬
‫שר המשפטים להגיש לוועדת חוקה חוק ומשפט תקנות לעניין אגרות אשר ייגבו בהליכים לפי החוק בתוך שישה‬
‫חודשים מיום פרסומו של החוק‪ ,‬אולם עד היום תקנות אלו לא הותקנו‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫ה‪ .2.‬פשרות בתובענות ייצוגיות‬
‫בכ‪ 30%-‬מהתיקים שהטיפול בהם הסתיים – ‪ 413‬מתוך ‪ 1,379‬תיקים ‪ -‬הועבר לציבור או לקבוצה‬
‫המיוצגת סעד כלשהו‪ ,‬לרבות צווים או חדילת הרשות מגבייה לא חוקית‪ .‬מתוך ‪ 413‬תיקים אלו‪,‬‬
‫הסתיימו ‪ 206‬תיקים בפשרה לפני אישור התובענה הייצוגית‪ 87 ,‬בהודעות חדילה של הרשות ועוד‬
‫‪ 111‬תיקים בהסדרים מסוגים אחרים (בעיקר הסכמי הסתלקויות)‪ .‬רק תשעה תיקים הסתיימו‬
‫בפסק דין סופי בו בית המשפט פסק את הסעד המועבר‪ .‬פשרות‪ ,‬אם כן‪ ,‬הן דרך הסגירה‬
‫האופיינית בתיקים שמסתיימים בתוצאה בעלת ערך לקבוצה המיוצגת או לציבור‪.‬‬
‫סיומו של הליך התובענה הייצוגית בפשרה בכלל‪ ,‬ולפני אישור התובענה כייצוגית בפרט‪ ,‬מעצים‬
‫את בעיית הנציג‪ .‬בעלי האינטרס בתוצאות התביעה – חברי הקבוצה המיוצגת – אינם שותפים‬
‫לניהול המשא ומתן לפשרה‪ .‬התובע המייצג ובא כוחו‪ ,‬שהם נציגיהם של חברי הקבוצה המיוצגת‪,‬‬
‫נושאים בכל העלויות והסיכון הכרוכים בניהול התובענה הייצוגית אך זוכים רק בחלק מפירותיה‪,‬‬
‫מה שעלול להביא להסכמתם לפשרות המקפחות את חברי הקבוצה‪.‬‬
‫סעיפים ‪ 18‬ו‪ 19-‬לחוק קובעים מנגנונים מפורטים להליך האישור של הסדר הפשרה‪ ,‬שמטרתם‬
‫להתמודד עם הבעייתיות המובנית בהליך זה‪ 89.‬על אף שדו"ח זה אינו כולל בחינה מפורטת של‬
‫השימוש במנגנונים אלה ושל השפעותיהם על הסדרי הפשרה‪ ,‬ניתן להתייחס בכל זאת למספר‬
‫ממצאים רלוונטיים‪:‬‬
‫ראשית ‪ ,‬קיים קשר בין מעורבותו של היועץ המשפטי לממשלה בהליך האישור לבין הסיכויים‬
‫שהסדר הפשרה יאושר ללא שינוי‪ .‬בית המשפט אישר את הסדר הפשרה ללא שינוי רק בכ‪25%-‬‬
‫מהתיקים בהם היועץ התנגד לפשרה‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬בית המשפט אישר את הסדר הפשרה ללא‬
‫שינוי בכ‪ 75%-‬מהתיקים בהם היועץ תמך בפשרה‪ .‬יודגש שנתונים אלה מצביעים על קורלציה ולא‬
‫על קשר סיבתי‪ ,‬שכן יתכן שהיועץ המשפטי לממשלה התנגד לאותן פשרות בלתי ראויות שבית‬
‫המשפט ממילא היה דוחה אותן‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬ניתן לשער שלמעורבותו של היועץ בהליך השפעה‬
‫מסוימת על תוצאותיו‪.‬‬
‫שנית‪ ,‬שוויין המוערך של הפשרות משתנה בהתאם לסוג הסעד שניתן בהן‪ .‬בפשרות בהן סוג הסעד‬
‫הוא פיצוי כספי כולל לציבור הנפגעים‪ ,‬שוויין הממוצע הוא כ‪ 3.8-‬מיליון ש"ח (חציון = ‪ 1.5‬מיליון‬
‫ש"ח); השווי הממוצע של פשרות בהן ניתנת תרומה למטרה ציבורית הוא פחות מחצי מיליון ש"ח‬
‫(חציון = ‪ 90‬אלף ש"ח)‪ ,‬ואילו השווי המוערך של פשרות בהן ניתנות הנחות או קופונים הוא כ‪-‬‬
‫‪ 14.6‬מיליון ש"ח (חציון= חצי מיליון ש"ח)‪ .‬השווי המוערך הגבוה מאד של פשרות הקופונים‬
‫מעלה סימני שאלה בקשר לשווי ההנחות והקופונים הממומש למעשה‪ ,‬ובקשר לעלותן לנתבע‪.‬‬
‫לאור סימני שאלה אלו מוצע לבחון את שיעור המימוש של ההנחות והקופונים במחקר עתידי‪.‬‬
‫בשלב זה ניתן לשקול נקיטה באמצעים שיבטיחו שיעור מימוש מרבי‪ ,‬ובפרט באמצעות קביעת‬
‫שכר הטרחה והגמול כאחוז משווי ההנחות והקופונים הממומשים למעשה‪ ,‬בהתאם להנחייתו של‬
‫בית המשפט העליון בעניין שמש‪.‬‬
‫‪ 89‬ראו קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית"‪ ,‬לעיל ה"ש ‪ ,33‬ע' ‪.804‬‬
‫‪41‬‬
‫תובענות ייצוגיות בישראל – פרספקטיבה אמפירית‬
‫שלישית‪ ,‬מצאנו כי שיעור הגמול ושכר הטרחה באחוזים מהסעד הכספי שהועבר לציבור הוא גבוה‬
‫יותר בפשרה שאושרה לפני אישור התובענה כייצוגית (גמול = ‪ 16.9%‬ושכר טרחה = ‪)28.1%‬‬
‫מאשר בפסק דין שניתן לאחר שהתובענה אושרה ונדונה לגופה (גמול = ‪ 8.1%‬ושכר טרחה =‬
‫‪ .)22.8%‬אמנם‪ ,‬מספר פסקי הדין הוא זעום‪ ,‬ולכן ההבדל בין האחוזים אינו מובהק סטטיסטית‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬ככל שיש בממצאים אלה כדי להצביע על מגמה בפסיקת הגמול ושכר הטרחה בבתי‬
‫המשפט‪ ,‬הרי מגמה זו היא הפוכה להנחייתו של בית המשפט העליון בעניין שמש‪ ,‬והיא מנוגדת‬
‫לרציונל העומד ביסוד פסיקת גמול ושכר טרחה בתובענה הייצוגית בהתאם לחוק‪ .‬ככל שהדברים‬
‫אמורים בתשומות הזמן והמשאבים שהושקעו על ידי התובע המייצג ועורך הדין‪ ,‬ברור שאלה‬
‫גדלים ככל שההליך מתקדם‪ .‬לכן‪ ,‬התשומות והמשאבים שמושקעים בפשרה לפני אישור התובענה‬
‫הייצוגית נמוכים משמעותית מאלה המושקעים בתביעה שאושרה‪ .‬מאחר שהחוק קובע כי‬
‫בפסיקת גמול ושכר טרחה יש לקחת בחשבון את הטרחה שטרחו התובע המייצג ובא כוחו ואת‬
‫ההוצאות שהוציאו לשם כך‪ 90,‬אחוז הגמול ושכר הטרחה בפסק דין היה צריך להיות גבוה‬
‫מהאחוז בפשרה לפני אישור התובענה כייצוגית‪ .‬בנוסף‪ ,‬אחוזי הגמול ושכר הטרחה הנפסקים‬
‫כיום מחזקים את התמריץ‪ ,‬המובנה בהליך ממילא‪ ,‬לתובע ולבא הכוח המייצג להסכים לפשרות‬
‫נמוכות ומוקדמות מדי‪ .‬כתוצאה מכך עלולות להיפגע מטרות ההרתעה והפיצוי הקבועות בסעיף ‪1‬‬
‫לחוק‪.‬‬
‫לסיכום‪ ,‬ייחודה של התובענה הייצוגית חורג מהפרוצדורה השונה שהיא קובעת להליך האזרחי‪.‬‬
‫התובענה הייצוגית משנה את מאזן הכוחות בחברה ובכלכלה‪ ,‬במצבים שבהם נתבעים‬
‫פוטנציאליים גורמים נזקים רבים ודומים למספר רב של נפגעים‪ .‬במצבים אלה‪ ,‬התובענה‬
‫הייצוגית מהווה כלי משמעותי להשגת הרתעה אופטימלית של אותם נתבעים פוטנציאליים‪,‬‬
‫ופיצוי של המוני הנפגעים‪ .‬התובענה הייצוגית אמורה להשיג מטרות אלה באמצעות רתימתם של‬
‫עורכי דין ותובעים פרטיים להשגת המטרות הציבוריות הללו‪ .‬בעיות הנציג ותביעות הסרק‬
‫הנובעות ממבנה מיוחד זה‪ ,‬של הליך התובענה הייצוגית‪ ,‬נדונו רבות בספרות בארץ ובחו"ל‪.‬‬
‫השוואה בין תוצאות מחקר זה לתוצאות מחקרים דומים המתייחסים לתביעות אזרחיות רגילות‬
‫המתנהלות בבתי המשפט‪ ,‬מצביעה דווקא על דמיון יחסי ביניהן‪ .‬שיעורי הפשרות‪ ,‬שיעורי הזכיות‬
‫של תובעים‪ ,‬סכומי הזכייה בפסק דין ובפשרה‪ ,‬שיעורי שכר הטרחה הנפסקים לתובעים ופסיקת‬
‫ההוצאות כנגדם – כולם דומים בהשוואה בין התובענות הייצוגיות לבין תביעות רגילות‪ .‬דמיון זה‬
‫הוא מפתיע‪ ,‬בהינתן מבנה התמריצים השונה בין שני סוגי התביעות‪ .‬נדרשת‪ ,‬אם כן‪ ,‬בחינה‬
‫השוואתית מעמיקה ומדויקת יותר של ההליכים ותוצאותיהם‪ ,‬כדי להבין טוב יותר כיצד פועל‬
‫מנגנון התובענה הייצוגית‪ ,‬וכדי להעריך נכונה את יתרונותיו וחסרונותיו‪.‬‬
‫‪ 90‬ראו ס' ‪(22‬ב)(‪ )1‬ו‪(23‬ב)(‪ )2‬לחוק‪.‬‬
‫‪42‬‬