דוח תקופתי ל-31/12/2011

‫‪5‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2011‬‬
‫‪ 29‬במארס ‪2012‬‬
‫רחוב החשמונאים ‪ ,93‬תל‪-‬אביב ‪ ♦ 67133‬ת"ד ‪ ,20190‬תל‪-‬אביב ‪ ♦ 61201‬טלפון ‪www.bth.co.il ♦ 03-5632828‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪1 -‬‬
‫דוח תקופתי לשנת ‪2011‬‬
‫חלקי הדוח‬
‫חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‪,‬‬
‫הצהרות המנהלים‬
‫חלק ג ‪ -‬דוחות כספיים‬
‫הצהרת אקטואר‬
‫חלק ד ‪ -‬פרטים נוספים על התאגיד‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪2 -‬‬
‫חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫תוכן העניינים‬
‫חלק ראשון ‪ -‬פעילות האגודה ותיאור התפתחות עסקיה ‪4 ................................‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫כללי ‪4 ............................................................................................................‬‬
‫מוסדות האגודה הם אלה‪ :‬האספה הכללית‪ ,‬המועצה‪ ,‬הוועד המנהל והנהלה פעילה‪4 ............‬‬
‫מבנה האחזקות של האגודה ‪5 ..............................................................................‬‬
‫תחומי פעילותה העיקריים של האגודה ‪6 ..................................................................‬‬
‫השקעות בהון התאגיד ועסקות במניותיו ‪8 ................................................................‬‬
‫חלוקת רווחים ‪9 ................................................................................................‬‬
‫חלק שני ‪ -‬מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של האגודה ‪10 .............................‬‬
‫‪.7‬‬
‫ריכוז תוצאות הפעילות ‪10 ...................................................................................‬‬
‫חלק שלישי ‪ -‬תיאור ומידע על תחומי הפעילות של האגודה‪15 ..........................‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫הגדרות‪15 ......................................................................................................‬‬
‫תחום ביטוח כללי ‪ -‬ענף רכב חובה ‪15 .....................................................................‬‬
‫תחום ביטוח כללי ‪ -‬ענף רכב רכוש וטרקטורים ‪24 .......................................................‬‬
‫ביטוח כללי ‪ -‬ענפי רכוש אחרים ואחרים ‪32 ...............................................................‬‬
‫ענף ביטוח כללי ‪ -‬ענף ביטוח חבויות ‪37 ...................................................................‬‬
‫לאגודה אין ענפי ביטוח כללי נוספים אשר לא נכללו בתחום הפעילות‪42.....................‬‬
‫חלק רביעי ‪ -‬מידע נוסף אודות ענפי ביטוח כללי שלא נכללו בתחומי הפעילות ‪42‬‬
‫חלק חמישי ‪ -‬מידע נוסף ברמת כלל האגודה‪43 ..............................................‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪.29‬‬
‫סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות ‪43 ...............................................‬‬
‫שיווק והפצה‪66 ................................................................................................‬‬
‫רכוש קבוע ומתקנים ‪67 ......................................................................................‬‬
‫יעדי ותכניות האגודה בתחום המיכון והמחשוב‪67 .......................................................‬‬
‫נכסים לא מוחשיים ‪67 ........................................................................................‬‬
‫הליכים משפטיים ‪67 ..........................................................................................‬‬
‫מימון ‪68 .........................................................................................................‬‬
‫מיסוי ‪68 .........................................................................................................‬‬
‫גורמי סיכון ‪68 ..................................................................................................‬‬
‫אקטואריה ‪68 ..................................................................................................‬‬
‫התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר ‪69 ..........................................................‬‬
‫תחרות ‪70 ......................................................................................................‬‬
‫עניינים החורגים מעסקי האגודה הרגילים ‪70 .............................................................‬‬
‫בקרת איכות ‪71 ................................................................................................‬‬
‫יעדים ואסטרטגיה עסקית ‪71 ................................................................................‬‬
‫צפי להתפתחות בשנה הקרובה ‪71 .........................................................................‬‬
‫חלק שישי ‪ -‬משטר תאגידי ‪72 ......................................................................‬‬
‫‪.30‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪.32‬‬
‫‪.33‬‬
‫‪.34‬‬
‫ישיבות וועד מנהל ‪72 .........................................................................................‬‬
‫ישיבות מועצה‪72 ..............................................................................................‬‬
‫ועדות משנה של הוועד המנהל‪72 ..........................................................................‬‬
‫קצין ציות ‪73 ....................................................................................................‬‬
‫קוד אתי ‪73 .....................................................................................................‬‬
‫חלק שביעי ‪ -‬ניהול סיכונים ‪74 ......................................................................‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪3 -‬‬
‫חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫"ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" היא מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים‬
‫)ביטוח( התשמ"א ‪ .1981 -‬הדוח נערך על‪-‬פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון( התשנ"ח‬
‫ ‪ ,1988‬פרק י"א‪ :‬דוח דירקטוריון‪ ,‬חוזרי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ועל דרך של הפניות‬‫מתאימות למקומות רלוונטיים בדוח הכספי‪ .‬מידע נוסף מצוי בדוח הכספי של האגודה לשנת ‪.2011‬‬
‫חלק זה של "תיאור עסקי התאגיד" העוסק בתיאור האגודה‪ ,‬התפתחותה‪ ,‬והתפתחות עסקיה כולל לעתים‬
‫ובין השאר‪ ,‬מידע צופה פני עתיד‪ .‬מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי וודאי לגבי העתיד‪ ,‬המבוסס על‬
‫אינפורמציה הקיימת באגודה בתאריך הדוח‪ ,‬וכולל הערכות של האגודה או כוונות שלה‪ ,‬נכון לתאריך‬
‫הדוח‪ .‬התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע‬
‫זה‪ .‬במקרים מסוימים‪ ,‬אפשר לזהות קטעים המכילים מידע צופה פני עתיד באמצעות מילים כגון‪" :‬אנו‬
‫מעריכים"‪" ,‬אנו מתכוונים"‪" ,‬אנו סבורים"‪" ,‬אנו צופים" וכד'‪ ,‬אך ייתכן שמידע זה יופיע גם בניסוחים אחרים‪.‬‬
‫חלק זה כולל גם תיאור כללי ותמציתי של מוצרי ביטוח שונים‪ .‬התנאים המלאים והמחייבים הם אלה המפורטים‬
‫בפוליסות הביטוח ו‪/‬או בחוזה הביטוח‪ .‬התיאור כאן הוא לצורכי דוח זה בלבד והוא משמש למטרה זו בלבד‪.‬‬
‫חלק ראשון ‪ -‬פעילות האגודה ותיאור התפתחות עסקיה‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫"ביטוח חקלאי" היא אגודה שיתופית מרכזית אשר נרשמה בישראל אצל רשם האגודות השיתופיות ב‪14-‬‬
‫באפריל ‪ 1937‬בשם "קופה לביטוח חקלאי הדדי אגודה שיתופית בע"מ" ובשנת ‪ 1993‬שינתה האגודה‬
‫את שמה ל"ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" )להלן "האגודה"(‪ .‬מקימי האגודה וחבריה‬
‫כיום הם כ‪ 280-‬קיבוצים‪ ,‬מושבים שיתופיים ותאגידים שיתופיים המחזיקים יחד בכל יחידות ההשתתפות‬
‫של האגודה‪ .‬יחידות ההשתתפות אינן סחירות וכדי לשמור על צביונה הקואופרטיבי של האגודה בשיוך‬
‫הנכסים‪ ,‬נאסר על חבריה למכור את מניותיהם לגורם זר‪ ,‬אלא בתוך האגודה עצמה ובאישור מוסדותיה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2004‬התאימה האגודה את פעילותה למציאות המשתנה ופתחה את שירותי הביטוח שלה לקבלת‬
‫מבוטחים מחוץ לקיבוצים וזאת נוכח היותה חברת ביטוח לכל דבר ועניין המורשת‪ ,‬ולפיכך החלה לשווק‬
‫פוליסות למגזר הפרטי בתחום הביטוח האלמנטרי‪ ,‬באמצעות סוכנים‪.‬‬
‫מטרת ההתאגדות של האגודה‪ ,‬כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקנון האגודה היא‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לעסוק בעסקי‬
‫הביטוח של חבריה ושל אחרים‪ ,‬וכן בתחומים הקשורים בעסקי ביטוח בדרך של שיתוף ושל עזרה הדדית‪,‬‬
‫ובכיסויים ביטוחיים המותאמים באופן ייחודי לאופי הפעילות של חבריה‪.‬‬
‫נכון להיום כ‪ 70%-‬מפעילות האגודה היא בביטוח חבריה וכ‪ 30%-‬מהפעילות היא פעילות במגזר הפרטי‬
‫והעסקי‪ ,‬שלא מקרב ההתיישבות העובדת‪.‬‬
‫על האגודה חלה פקודת האגודות השיתופיות‪ ,‬חוק הפיקוח על עסקי ביטוח וסעיפים מסוימים מחוק‬
‫החברות אשר אומצו במסגרת חוק הפיקוח‪.‬‬
‫‪ .2‬מוסדות האגודה הם אלה‪ :‬האספה הכללית‪ ,‬המועצה‪ ,‬הוועד המנהל והנהלה פעילה‬
‫‪2.1‬‬
‫האספה הכללית‬
‫האספה הכללית היא הרשות העליונה באגודה והיא מורכבת מנציגים של חברי האגודות‪ ,‬נציג אחד‬
‫לכל חבר‪ .‬האספה הכללית מתכנסת באמצעות הוועד המנהל אחת לשנתיים ועל סדר יומה נכללים‪,‬‬
‫בין השאר‪ ,‬דיונים בנושא הדוחות הכספיים ואישורם לאחר שאושרו על‪-‬ידי הוועד המנהל והמועצה‪,‬‬
‫דין וחשבון המועצה והוועד המנהל‪ ,‬דין וחשבון ועדת ביקורת וכל נושא אחר שנכלל בסדר יומה על‪-‬‬
‫ידי הוועד המנהל או המועצה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪4 -‬‬
‫בכפוף להגבלות שבדין‪ ,‬האספה הכללית רשאית להאציל את סמכויותיה כולן או מקצתן למועצה‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫המועצה‬
‫על‪-‬פי תקנות האגודות השיתופיות )רשויות האגודה( התשל"ה ‪ ,1975‬אגודה רשאית‪ ,‬אם תקנונה‬
‫מאפשר זאת‪ ,‬לבחור מבין חבריה או מבין נציגי חבריה שהם תאגידים‪ ,‬מועצה‪ ,‬במקום האספה‬
‫הכללית‪ ,‬ובמקרה כזה תבוא המועצה במקום האספה הכללית‪ .‬סמכויות המועצה ודרך בחירתה‬
‫נקבעו בתקנון האגודה‪ .‬ליו"ר המועצה יהיו בישיבות המועצה התפקידים והסמכויות שיש ליו"ר‬
‫האספה הכללית‪ .‬על‪-‬פי תקנון האגודה המועצה דנה ומחליטה בין השאר בנושאים שלהלן‪ :‬מתן‬
‫הנחיות כלליות לעניין מדיניות עסקי הביטוח‪ ,‬בחירת חברי ועד מנהל‪ ,‬חברויות באגודות השיתופיות‪,‬‬
‫דיון ואישור מאזני האגודה ודוח רווח והפסד לאחר אישורם על‪-‬ידי הוועד המנהל‪ ,‬נושאים בעלי‬
‫חשיבות עקרונית והנחיות כלליות‪ ,‬אישור חלוקת דיבידנד מרווחי האגודה ו‪/‬או החזרים מרווחים או‬
‫מעודפים של האגודה על‪-‬פי המלצת הוועד המנהל‪ ,‬אישור קבלת חברים חדשים ואישור פקיעת‬
‫חברותם של חברי אגודה‪ ,‬אישור המלצת הוועד המנהל למינוי רואה‪-‬חשבון של האגודה‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫הוועד המנהל‬
‫הוועד המנהל נבחר על‪-‬ידי המועצה והוא מורכב מנציגי חברי האגודה ונציגים חיצוניים‪ .‬לוועד המנהל‬
‫סמכות שיורית ‪ -‬כל סמכויות האגודה שלא נמסרו לרשות אחרת של האגודה ובכלל זה קביעה ואישור‬
‫מסגרות ביטוח המשנה וחלוקתו‪ ,‬דיון בדוחות הכספיים של האגודה ואישורם‪ ,‬לקבוע מדיניות‬
‫התקשרות והפעלת סוכנויות ביטוח‪ ,‬גיבוש תקציב האגודה‪ ,‬והשקעות האגודה‪ ,‬קביעת מדיניות שכר‬
‫עובדי האגודה ותנאי העבודה‪ ,‬קביעת תכנית שנתית‪ ,‬בחירת ועדת ביקורת פנימית של האגודה ועוד‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫הנהלה פעילה‬
‫הנהלה הפעילה של האגודה עוסקת בתפעול מקצועי ושוטף של האגודה על‪-‬פי הנחיות מנכ"ל‬
‫האגודה‪ .‬מנכ"ל האגודה הוא יו"ר ההנהלה הפעילה וויתר חבריה הם מנהלי אגפים אלמנטרי‬
‫ותביעות‪ ,‬מנהל הכספים‪ ,‬היועמ"ש מנהל ביטוח המשנה‪ ,‬מנהלת משאבי אנוש ומנהלת מערכות‬
‫מידע של האגודה‪ .‬המנכ"ל וההנהלה הפעילה מוסרים דין וחשבון על פעולותיהם ועל אודות מצבה‬
‫של האגודה לרשויות האגודה‪.‬‬
‫‪2.5‬‬
‫הון האגודה‬
‫הונה המוקצה של האגודה מורכב מ‪ 1,376,598-‬יחידות השתתפות והוא מוחזק בידי ‪ 261‬חברי‬
‫האגודה‪ .‬יחידת ההשתתפות – כמוה כמניה ‪ -‬מבטאת חלק מסוים ומוגדר מהון האגודה השווה ליחס‬
‫שבין יחידת השתתפות אחת לבין כלל יחידות ההשתתפות שהקצתה האגודה‪ .‬ערכה של כל יחידת‬
‫השתתפות באגודה הוא ‪ 1‬ש"ח וכל חבר חייב להיות בעלים של לפחות יחידת השתתפות אחת כתנאי‬
‫לחברותו באגודה‪ .‬אחזקות החברים בהון האגודה הן דיפרנציאליות‪ .‬שיעור האחזקה של כל אחד‬
‫מהחברים מבוסס בעיקרו על מנגנון שיוך ויחוס הון שביצעה האגודה בשנת ‪ .2000‬נוסחת השיוך‬
‫התבססה על כמה מרכיבים‪ :‬מרכיב הון ‪ ,‬מרכיב פרמיה‪ ,‬ומרכיב חברות‪ .‬אין לאגודה מגבלת הון רשום‪.‬‬
‫לאגודה משרדים ראשיים הפועלים ברחוב החשמונאים ‪ ,95-91‬בתל‪-‬אביב‪.‬‬
‫‪ .3‬מבנה האחזקות של האגודה‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫"עידן חדש" סוכנות לביטוח ימי מקבוצת ביטוח חקלאי )‪ (2011‬בע"מ ‪ -‬סוכנות לביטוח בבעלות‬
‫משותפת של ביטוח חקלאי ורמון גרניט תורן )שותפות מוגבלת( סוכנות לביטוח ימי‪ .‬הסוכנות‬
‫פועלת מאז ‪ 1‬באוגוסט ‪ 2011‬בתחום הביטוח הימי בלבד‪.‬‬
‫"עתודות" ‪ -‬קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ החברה המנהלת )להלן "עתודות"(‪ ,‬חברת בת‬
‫בבעלות משותפת של האגודה וחברות ביטוח אחרות‪ ,‬בניהול קרנות פנסיה וקופות גמל‪ .‬שיעור‬
‫ההחזקה של ביטוח חקלאי בעתודות הוא ‪ .50%‬על‪-‬פי הנחיות המפקח על הביטוח עתודות פנסיה‬
‫היא קרן מאוזנת ואשר מ‪ 1-‬באפריל ‪ 1995‬אינה רשאית לקבל חברים חדשים‪.‬‬
‫"משקי הקיבוצים" סוכנות לביטוח בע"מ‪ ,‬חברת בת בשליטה ובבעלות מלאה של האגודה‪ .‬סוכנות‬
‫הביטוח משווקת פוליסות בתחום הביטוח הכללי וכן בענפי ביטוח בהם לא פועלת האגודה‪ :‬פנסיה‪,‬‬
‫בריאות‪ ,‬סיעוד‪ ,‬נסיעות לחו"ל ועוד‪.‬‬
‫"ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח" החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ המוחזקת בחלקים שווים עם הראל השקעות‬
‫בביטוח בע"מ ועם חברת האשראי הבינלאומית ‪.Euler Hermes SFAC‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪5 -‬‬
‫תרשים מבנה ההחזקות של האגודה‬
‫‪3.5‬‬
‫עסקת מגדל לרכישת יחידות ההשתתפות של ביטוח חקלאי‬
‫ב‪ 11-‬במארס ‪ 2010‬נחתם מסמך הבנות בין האגודה לבין מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ )בעבורה‬
‫או בעבור מגדל חברה לביטוח בע"מ( )להלן "מגדל"( לרכישת ‪ 50%‬מיחידות ההשתתפות של האגודה‬
‫בתמורה לסך של ‪ 140‬מיליון ש"ח‪.‬העסקה הוכפפה לשורה של תנאים מתלים‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לאישור‬
‫הממונה על ההגבלים העסקיים‪ ,‬רשויות המס והמפקח על הביטוח השלמתו של שינוי מבני באגודה וכן‬
‫להסכמות של צדדים שלישיים‪.‬היום האחרון אשר נקבע בהסכם‪ ,‬להשלמתם של התנאים המתלים‪ ,‬חל ב‪-‬‬
‫‪ 15‬בספטמבר ‪ 2010‬נכון למועד הנ"ל ונכון למועד דוח זה לא התקיימו התקנאי המתלים לעסקה ואולם‬
‫הצדדים המשיכו וממשיכים לנהל משא ומתן במטרה להשלים את העסקה תוך שינוי אפשרי בתנאיה‬
‫המקוריים )ובכפוף לקיום התנאים המתלים ולרבות כמתחייב משינוי העסקה‪ ,‬ככל שיוסכם בין הצדדים(‪.‬‬
‫‪ .4‬תחומי פעילותה העיקריים של האגודה‬
‫האגודה פועלת באופן ישיר בתחום הביטוח הכללי בלבד‪ :‬בענפי ביטוח הרכוש ובענפי ביטוח החבויות‪ .‬כן‬
‫מחזיקה האגודה כאמור‪ ,‬ב‪ 50%-‬מעתודות קרן הפנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ‪.‬‬
‫‪4.1‬‬
‫מידע כללי על תחום הפעילות בענף ביטוח כללי‪:‬‬
‫החלוקה המקובלת של תחום הביטוח הכללי היא לענף ביטוחי רכוש‪ ,‬ענף ביטוחי חבויות וענף‬
‫ביטוחי תאונה מחלה ונכות‪.‬‬
‫א‪ .‬ביטוח רכוש‬
‫ענף הרכוש נועד לשפות את המבוטח בגין אבדן או בגין נזק פיזי ישיר‪ ,‬שנגרם לרכוש‬
‫המבוטח‪ ,‬כתוצאה ממקרה הביטוח המתואר בפוליסה הספציפית‪ .‬כן קיימות פוליסות המכסות‬
‫את הנזק התוצאתי אשר נובע מהנזק הפיזי הישיר )כמו פוליסת אבדן רווחים(‪.‬‬
‫אלה הם ענפי המשנה העיקריים בביטוח רכוש‪:‬‬
‫)‪ (1‬ביטוח דירות‬
‫ענף זה כולל כיסוי לדירת המבוטח כנגד אבדן או נזק פיזי שנגרמו למבנה הדירה ו‪/‬או‬
‫לתכולתה כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים בפוליסה‪ .‬פוליסת ביטוח דירה‬
‫כפופה לתנאי הפוליסה התקנית על‪-‬פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח‬
‫דירות ותכולתן(‪ ,‬התשמ"ו ‪ .1986 -‬תנאי הפוליסה אשר אינם מבנה ו‪/‬או תכולה אינם‬
‫כפופים לתנאי הפוליסה התקנית‬
‫)‪ (2‬ביטוח רכב רכוש‬
‫לענף זה שייכים כלי‪-‬רכב משתי קבוצות‪ .‬קבוצה ראשונה חלה על ביטוח רכב פרטי ומסחרי‬
‫עד ‪ 4‬טון אשר בעבורם חלים תנאי הפוליסה התקנית לביטוח כלי‪-‬רכב )תקנות הפיקוח על‬
‫עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( התשמ"ו ‪ .1986 -‬הפוליסה התקנית מכסה‬
‫נזק פיזי לכלי הרכב המבוטח וכן את חבותו של המבוטח בגין נזק רכוש אשר נגרם לצד‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪6 -‬‬
‫שלישי‪ .‬קבוצה שנייה חלה על ביטוח כלי‪-‬רכב אשר אינם נמנים על הקבוצה הראשונה ואשר‬
‫אינם כפופים לתנאיה של הפוליסה התקנית לביטוח רכב‪.‬‬
‫)‪ (3‬ביטוח אש‪ ,‬ביטוח רכוש אחר וביטוח הנדסי‬
‫ביטוח זה מכסה אבדן או נזק פיזי ישיר לרכוש המבוטח או שלמבוטח יש זיקה אליו‬
‫כתוצאה מהתממשות מקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסה‪ .‬אפשר לרכוש כיסוי נוסף אשר יכסה‬
‫את הנזק התוצאתי הנובע מהנזק הפיזי הישיר )פוליסת אבדן רווחים(‪.‬‬
‫ב‪ .‬ביטוח חבויות‬
‫בביטוח חבויות המבטח משפה את המבוטח בגין חבות כספית שהמבוטח יהיה חייב לשלם‪ ,‬על‪-‬‬
‫פי חוק‪ ,‬לצד שלישי עד לגבול האחריות הרשום בפוליסה‪ .‬הרווח מענפי ביטוח החבויות אינו נזקף‬
‫לדוחות הכספיים אלא בתום שלוש שנים ואילו ההפסד הנובע מענפי החבויות ‪ -‬נזקף מיידית‪.‬‬
‫אלה הם ענפי המשנה העיקריים בביטוח חבויות‪:‬‬
‫)‪ (1‬ביטוח צד שלישי‬
‫ביטוח זה מכסה את חבותו של המבוטח כלפי צדדים שלישיים בשל אירוע תאונתי אשר‬
‫גרם לנזק גוף או רכוש לרבות נזק תוצאתי הנובע מכך ואשר התרחש בתקופת הביטוח‪.‬‬
‫)פוליסה על בסיס אירוע ‪ .(Occurrence Basis -‬החבות המבוטחת היא חבות על‪-‬פי פקודת הנזיקין‪.‬‬
‫)‪ (2‬ביטוח חבות מעבידים‬
‫ביטוח זה נועד לכסות את חבות המבוטח על‪-‬פי פקודת הנזיקין‪ ,‬כלפי עובדיו בשל נזק גוף‬
‫בלבד כתוצאה מתאונה או מחלה‪ ,‬אשר נגרמו לעובדי המבוטח תוך כדי ועקב עבודתם אצל‬
‫המבוטח בתקופת הביטוח‪) .‬פוליסה על בסיס אירוע ‪.(Occurrence Basis -‬‬
‫)‪ (3‬ביטוח חבות המוצר‬
‫ביטוח זה נועד לכסות את חבותו של המבוטח על‪-‬פי חוק אחריות למוצרים פגומים ועל‪-‬פי‬
‫פקודת הנזיקין‪ ,‬בגין נזק לגוף ו‪/‬או לרכוש של צד שלישי כולל נזק תוצאתי הנובע מכך‪ .‬נזק‪,‬‬
‫שנגרם ממוצר פגום שהמבוטח ייבא‪ ,‬ייצר או סיפק‪ ,‬לאחר שהמוצר יצא מחזקתו‪ ,‬ובלבד‬
‫שהתביעה הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח‪ ,‬והאירוע הביטוחי אירע לאחר‬
‫התאריך למפרע שנקבע בפוליסה )פוליסה על בסיס הגשת התביעה ‪.(Claims Made Basis -‬‬
‫)‪ (4‬ביטוח אחריות מקצועית‬
‫ביטוח זה נועד לכסות את המבוטח בגין נזק לגוף ו‪/‬או לרכוש ו‪/‬או נזק כספי לצד שלישי שנגרם‬
‫כתוצאה מהפרת חובה מקצועית בתום לב‪ ,‬אשר מקורה במעשה או במחדל המהווים רשלנות‪,‬‬
‫טעות או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו של המבוטח ובלבד שהתביעה הוגשה לראשונה‬
‫במהלך תקופת הביטוח והאירוע המבוטח אירע לאחר התאריך למפרע שנקבע בפוליסה )פוליסה‬
‫על בסיס הגשת תביעה ‪ .(Claims Made Basis -‬הכיסוי בפוליסה אינו מגובל לאירוע תאונתי‪.‬‬
‫)‪ (5‬ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ביטוח זה נועד לכסות את חבותם החוקית של הדירקטורים ונושאי משרה אחרים ‪(Directors‬‬
‫)‪ ,& Officers‬בגין נזק כספי שנגרם עקב מעשה או מחדל בתום לב או מחמת התרשלות‬
‫בתוקף היותם נושאי משרה בחברה‪ .‬ובלבד שהתביעה הוגשה לראשונה במהלך תקופת‬
‫הביטוח והאירוע המבוטח אירע לאחר התאריך למפרע שנקבע בפוליסה )פוליסה על בסיס‬
‫הגשת תביעה ‪.(Claims Made Basis -‬‬
‫ג‪ .‬ביטוח רכב חובה‬
‫ביטוח רכב חובה מבוסס על פקודת ביטוח רכב מנועי‪ ,‬התש"ל ‪) 1970 -‬להלן "פקודת הביטוח"(‬
‫ועל חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה ‪) 1975 -‬להלן "חוק הפלת"ד"( וכן על תנאיה‬
‫של הפוליסה התקנית לביטוח רכב חובה‪ .‬בהתאם לפקודת הביטוח כל אדם‪ ,‬המשתמש ברכב או‬
‫המתיר שימוש ברכב לאחר‪ ,‬חייב להחזיק פוליסה בת‪-‬תוקף על‪-‬פי דרישותיה של פקודת הביטוח‪.‬‬
‫הפוליסה מכסה את בעל הרכב ואת הנוהג בו מפני כל נזק גוף ו‪/‬או חבות שהם עשויים לחוב לפי‬
‫חוק הפלת"ד לנוהג ברכב‪ ,‬לנוסע בכלי הרכב ולהולך הרגל אשר נפגע מכלי הרכב המבוטח‪.‬‬
‫ד‪ .‬ביטוח תאונה מחלה ונכות‬
‫ענף ביטוח זה נועד לתת מענה לנזק גוף שנגרם לאדם כתוצאה מתאונה ו‪/‬או כתוצאה מאבדן‬
‫כושר זמני לעבודה כתוצאה מתאונה או כתוצאה ממחלה‪ .‬ענף המשנה השייך לענף זה הוא‬
‫ביטוח תאונות אישיות‪ .‬ענף תאונות אישיות הוא ענף שאינו מהותי בכלל עסקיה של האגודה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪7 -‬‬
‫‪4.2‬‬
‫המגזר אליו פונה האגודה‬
‫עיקר פעילותה של האגודה מתמקדת במגזר הקיבוצי‪ .‬הזרוע השיווקית העיקרית במגזר זה היא‬
‫משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח ‪ -‬סוכנות ביטוח בבעלות מלאה של ביטוח חקלאי וכן באמצעות‬
‫סוכנויות ביטוח המתמחות במגזר החקלאי‪ .‬בשל אופי הפעילות והמגזר שבו פועלת האגודה‪,‬‬
‫אפשר לזהות עונתיות במועדי חידוש פוליסות הביטוח‪ .‬כ‪ 70%-‬מפוליסות הביטוח מתחדשות ב‪1-‬‬
‫בינואר בכל שנה‪.‬‬
‫חלקה היחסי של האגודה בשוק הביטוח הכללי‪ ,‬במונחי דמי ביטוח ליום ל‪ 30-‬בספטמבר ‪ 2011‬היא ‪.2.37%‬‬
‫‪4.3‬‬
‫תחום ניהול קרן פנסיה‬
‫האגודה וכלל חברה לביטוח בע"מ מחזיקות בחברה המנהלת את עתודות‪-‬קרן פנסיה לשכירים‬
‫ועצמאים בע"מ‪ ,‬בחלקים שווים‪.‬‬
‫‪ 5.‬השקעות בהון התאגיד ועסקות במניותיו‬
‫‪5.1‬‬
‫‪5.2‬‬
‫הון ורווחים‬
‫בחודש נובמבר ‪ 2009‬פורסם תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( הון עצמי‬
‫מינימלי הנדרש ממטח(‪ ,‬התשנ"ח ‪) 1998 -‬להלן "תקנות ההון"(‪ .‬בהתאם לתיקון‪ ,‬עד למועד‬
‫פרסום הדוח הכספי‪ ,‬מבטח נדרש להגדיל את הונו העצמי בגין ההפרש שבין ההון הנדרש לבין‬
‫ההון בפועל‪ ,‬בהתאם למועדים ולשיעורים שנקבעו בתקנות ההןן כלהלן‪:‬‬
‫עד למועד פרסום הדוח הכספי ל‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2009‬לפחות ‪ 30%‬מסכום ההפרש‬
‫•‬
‫עד למועד פרסום הדוח הכספי ל‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2010‬לפחות ‪ 60%‬מסכום ההפרש‬
‫•‬
‫עד למועד פרסום הדוח הכספי ל‪ 30-‬ביוני ‪ 2011‬לפחות ‪ 75%‬מסכום ההפרש‬
‫•‬
‫עד ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2011‬יש להשלים את מלוא סכום ההפרש‪.‬‬
‫•‬
‫במסגרת התיקון לתקנות ההון נוספו דרישות הון בגין קטגוריות נוספות‪ :‬בגין סיכונים תפעוליים‪,‬‬
‫סיכוני שוק ואשראי‪ ,‬סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי‪ ,‬דרישות הון בגין ערבויות‪ ,‬וכן נתנו הקלות‬
‫באופן חישוב ההון‪.‬‬
‫מכוח תקנות ההון‪ ,‬ולאור כוונתו המוצהרת של המפקח לאמץ בעתיד את הדירקטיבה של האיחוד‬
‫האירופי בדבר הבטחת כושר פירעון של מבטחים ‪ Solvency‬פרסם המפקח על הביטוח בחודש‬
‫אוגוסט ‪ 2011‬חוזר ביטוח בדבר הרכב הון עצמי מוכר של מבטח )להלן "חוזר הון עצמי"(‪ .‬מטרת‬
‫החוזר היא לקבוע כללים ועקרונות באשר להרכב ההון העצמי של מבטח ומאפייני מרכיבו כך‬
‫שיעלו בקנה אחד עם עקרונות הדירקטיבה ויהוו בסיס לקביעת ההון העצמי של מבטח עם יישומה‬
‫של הדירקטיבה בישראל‪.‬‬
‫על‪-‬פי חוזר ההון‪ ,‬ההון העצמי של מבטח יורכב מסכומם של רכיבים ומכשירים הכלולים בשלושה‬
‫רבדים ‪ -‬הון ראשוני‪ ,‬הון משני והון שלישוני‪:‬‬
‫א‪ .‬ההון הראשוני הוא רובד ההון העיקרי והאיכותי ביותר של המבטח‪ .‬נכללים בו רכיבים‬
‫ומכשירים שנפרעו הנדחים בפני כל התחייבות )פיננסית או ביטוחית( אחרת של המבטח‪ ,‬שהם‬
‫זמינים לספוג את הפסדי המבטח הן במהלך עסקיו השוטפים והן במצב של חדלות פירעון או‬
‫פירוק ואשר הם צמיתים ואינם כוללים מגבלות‪ ,‬התניות והעמסות‪.‬‬
‫ב‪ .‬ההון המשני הוא רובד ההון שבו נכללים רכיבים ומכשירים שנפרעו‪ ,‬הנדחים בפני כל‬
‫התחייבות )פיננסית או ביטוחית( אחרת של המבטח למעט בפני הון ראשוני‪ ,‬שהם צמיתים או‬
‫שהונפקו לתקופה ארוכה ביחס לממוצע תקופות הפירעון של התחייבויות המבטח‪ ,‬הסופגים‬
‫הפסדים הן במהלך עסקיו השוטפים של המבטח והן במצב של חדלות פירעון או פירוק ואשר‬
‫אינם כוללים מגבלות‪ ,‬התניות והעמסות‪.‬‬
‫ג‪ .‬ההון השלישוני הוא רובד ההון שבו נכללים רכיבים ומכשירים שנפרעו‪ ,‬הנדחים בפני כל‬
‫התחייבות )פיננסית או ביטוחית( אחרת של המבטח למעט בפני הון ראשוני והון משני‪,‬‬
‫שהונפקו לטווח בינוני‪ ,‬הסופגים הפסדים בעיקר במצב של חדלות פירעון או פירוק ואשר אינם‬
‫כוללים מגבלות‪ ,‬התניות והעמסות‪.‬‬
‫ההון העצמי המוכר של מבטח הוא סכום הרכיבים והמכשירים הכלולים ברבדים השונים בשיעורים‬
‫ובתנאים שלהלן‪:‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪8 -‬‬
‫א‪ .‬הון ראשוני‬
‫שיעורם הכולל של רכיבי הון ומכשירי הון הנכללים בהון הראשוני לא יפחת מ‪ 60%-‬מסך ההון‬
‫העצמי של המבטח;‬
‫שיעורם הכולל של רכיבי הון ומכשירי הון הנכללים ב"הון ראשוני בסיסי" לא יפחת מ‪70%-‬‬
‫מסך ההון הראשוני;‬
‫שיעורם הכולל של מכשירי הון ראשוני מורכב לא יעלה על ‪ 20%‬מסך ההון הראשוני‪.‬‬
‫ב‪ .‬הון שלישוני‬
‫שיעורם הכולל של רכיבי הון ומכשירי הון הנכללים בהון שלישוני לא יעלה על ‪ 15%‬מסך ההון‬
‫העצמי של מבטח;‬
‫בחלקו השני של הון ההון נכללה הוראת שעה לעניין הרכב ההון העצמי של מבטח בתקופה‬
‫שמ‪ 30-‬בספטמבר ‪ 2011‬ועד למועד יישומה של הדירקטיבה בישראל במועד עליו יודיע‬
‫המפקח לפי הוראות החוזר יכנסו לתוקף בהדרגה‪ .‬כן קובע החוזר הוראות מעבר‪.‬‬
‫חוזר ההון כולל מסגרת של עקרונות וכללים באשר אשר יחול על הדוחות הכספיים לתקופה‬
‫שהסתימה ב‪ 30-‬בספטמבר ‪ .2011‬החוזר קובע כללים למבנה הון עצמי מוכר של מבטח וכן‬
‫מסגרת עקרונות לתיאור הגדלת ההון שביצעה האגודה בשנים ‪ 2010‬ו‪ .2011-‬ראה דוח על‬
‫שינויים בהון העצמי בדוחות הכספיים של האגודה‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫כתבי התחייבות ושטרי הון נדחים‬
‫ב‪ 30-‬במארס ‪ 2009‬קיבלה האגודה כתבי הון נדחים על‪-‬סך ‪ 32.5‬מיליון ש"ח מארגוני הקניות של‬
‫הקיבוצים להשלמת החוסר בהון הנדרש על‪-‬ידי הפיקוח על הביטוח‪.‬‬
‫ב‪ 30-‬בדצמבר ‪ 2009‬גייסה האגודה כתבי הון נדחים על סך של ‪ 20‬מיליון ש"ח מבנק מזרחי‬
‫טפחות בע"מ‪ .‬בחודש מאי ‪ 2011‬פנתה החברה לממונה על הביטוח בבקשה לאשר כתבי הון כהון‬
‫שלישוני בסך של ‪ 15‬מיליון ש"ח ו ‪ 15 -‬מיליון ש"ח נוספים בהמשך‪ .‬עם קבלת אישור הממונה על‬
‫הביטוח גייסה האגודה ב‪ 30-‬ביוני ‪ ,2011‬שטר הון צמוד ונושא ריבית של ‪ 6.5%‬מבנק מזרחי‬
‫טפחות‪ ,‬בהתאם לאישור הממונה על הביטוח‪.‬האגודה מקיימת מו"מ‪ ,‬עם בנק מזרחי טפחות‪ ,‬לגיוס‬
‫‪ 15‬מיליון ש"ח הנוספים‪.‬‬
‫התחייבות האגודה להחזר ההלוואות וכתבי ההון תהיה נדחית באופן הנדרש מהון משני‪ ,‬כהגדרתו‬
‫בדרישות הפיקוח על הביטוח‪ ,‬ראה ביאור ‪ 12‬לדוחות הכספיים של האגודה‪.‬‬
‫‪ .6‬חלוקת רווחים‬
‫ב‪ 3-‬במארס ‪ 2010‬פרסם המפקח על הביטוח מכתב שבו קריטריונים לאישור חלוקת דיבידנד על‪-‬ידי חברות‬
‫ביטוח על‪-‬פיו חברת ביטוח תהיה רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור המפקח לחלוקת דיבידנד החל פרסום‬
‫הדוחות התקופתיים לשנת ‪ 2009‬בכפוף לקיום הון עצמי כמפורט במכתב וכן בהגשת תחזית רווח שנתית לשנים‬
‫‪ 2010‬ו‪ 2011-‬אשר תחושב על בסיס הנחות לגבי תשואות ההשקעות בתיק הנוסטרו של החברה בשיעורים‬
‫שלהלן‪ ,+5% ,0% ,-5% :‬וכן השפעת שינוי של ‪ +0.5%‬ו‪ -0.5%-‬בשער הריבית על הרווח הכולל של חברת‬
‫הביטוח‪ .‬וכן הגשת תכנית שירות חוב מעודכנת ומאושרת בידי דירקטוריון חברת האחזקות המחזיקה בחברת‬
‫הביטוח‪ ,‬הגשת תכנית פעולה אופרטיבית לגיוס הון‪ ,‬שאושרה בידי דירקטוריון חברת הביטוח‪.‬‬
‫עוד נקבע במכתב כי חברה אשר סך ההון העצמי שלה‪ ,‬לאחר חלוקת הדיבידנד‪ ,‬גבוה מ‪110%-‬‬
‫מהסכומים הנדרשים לפי הסעיף האמור‪ ,‬תהיה רשאית לחלק דיבידנד בלא צורך בקבלת אישורו מראש‬
‫של המפקח‪ ,‬ובלבד שמסרה למפקח טרם החלוקה הודעה על חלוקת הדיבידנד ואת המסמכים הנדרשים‪.‬‬
‫ב‪ 25-‬באוקטובר ‪ 2011‬פרסם המפקח על ביטוח טיוטת מכתב בדבר חלוקת דיבידנד על‪-‬ידי חברות‬
‫הביטוח הקובע כי המפקח לא יאשר חלוקת דיבידנד אלא אם לאחר ביצוע החלוקה‪ ,‬למבטח הון עצמי‬
‫מוכר ביחס להון העצמי הנדרש בשיעור של ‪ 105%‬לפחות והמבטח הגיש את כל המסמכים הנדרשים‪ .‬כן‬
‫נקבע כי הודעה על חלוקת דיבידנד תחשב כאילו קבלה את אישור המפקח אם לאחר ביצוע‬
‫החלוקה‪,‬למבטח יחס הון עצמי מוכר להון עצמי נדרש בשיעור העולה על ‪ 115%‬ולפני החלוקה נמסרו‬
‫למפקח כל המסמכים הנדרשים‪.‬‬
‫חבות המס בגין רווחים אלו היא על חברי האגודה‪ ,‬וזאת במסגרת סעיף ‪ 62‬לפקודת מס הכנסה‪.‬‬
‫בשנים ‪ 2011 - 2008‬לא החזירה האגודה רווחים לחבריה‪ .‬מדיניות חלוקת רווחים תיבחן בעתיד בהתאם‬
‫לדרישות ההון וכרית ביטחון שהאגודה תגדיר‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪9 -‬‬
‫חלק שני ‪ -‬מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של האגודה‬
‫‪ .7‬ריכוז תוצאות הפעילות‬
‫‪7.1‬‬
‫נתונים לגבי פעילות האגודה‬
‫רווח ממגזרי פעילות‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫ביטוח כללי‬
‫‪26,629‬‬
‫‪34,543‬‬
‫‪21,434‬‬
‫ניהול קרן פנסיה‬
‫‪1,463‬‬
‫‪1,478‬‬
‫‪580‬‬
‫לא מיוחס למגזרים‬
‫‪9,045‬‬
‫‪12,330‬‬
‫‪24,003‬‬
‫מסים על הכנסה‬
‫‪6,937‬‬
‫‪9,111‬‬
‫‪8,391‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪30,200‬‬
‫‪39,240‬‬
‫‪37,626‬‬
‫ההרעה בתוצאות העסקיות של האגודה נובעת בעיקר מהרעה בשווקים הפיננסיים בעולם בכלל‬
‫ובישראל בפרט‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫ריכוז תוצאות הפעילות‬
‫הנושא‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫רווח מתחום פעילות‪ -‬ביטוח כללי‬
‫‪26,629‬‬
‫‪34,543‬‬
‫‪21,434‬‬
‫רווח מתחום פעילות‪ -‬ניהול קרן פנסיה‬
‫‪1,463‬‬
‫‪1,478‬‬
‫‪580‬‬
‫‪28,092‬‬
‫‪36,021‬‬
‫‪22,014‬‬
‫רווח משאר ענפי הפעילות שלא נכללו בתחום פעילות‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫הכנסות מהשקעות נטו שלא נזקפו לעסקי ביטוח‬
‫‪3,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪17,234‬‬
‫הכנסות אחרות שלא נכללו בעסקי ביטוח‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫הוצאות הריבית על התחייבויות לזמן ארוך‬
‫‪5,206‬‬
‫‪4,249‬‬
‫‪2,374‬‬
‫הכנסות שלא במסגרת עסקי ביטוח והתאמות אחרות‬
‫‪11,251‬‬
‫‪10,579‬‬
‫‪9,143‬‬
‫‪37,137‬‬
‫‪48,351‬‬
‫‪46,017‬‬
‫מסים על הכנסה‬
‫‪6,937‬‬
‫‪9,111‬‬
‫‪8,391‬‬
‫חלק החברה בתוצאות חברות כלולות‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫חלקם של בעלי מניות חיצוניים בתוצאות נטו‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪30,200‬‬
‫‪39,240‬‬
‫‪37,626‬‬
‫סה"כ רווח מתחומי הפעילות‬
‫רווח לפני מסים‬
‫רווח נקי‬
‫עיקר הרווח של האגודה נובע מתחום פעילות ‪ -‬ביטוח כללי ‪ -‬שזהו עיסוקה העיקרי‪ .‬השינויים‬
‫ברווח‪ ,‬בשנים הרלוונטיות‪ ,‬מושפע‪ ,‬בין השאר‪ ,‬מהכנסות מהשקעות המיוחסות לתחום פעילות זה‪.‬‬
‫תחום הפעילות כולל רווח מחברה כלולה בסך של ‪ 6,612‬אלפי ש"ח לשנת ‪ 7,870 ,2011‬אלפי‬
‫ש"ח לשנת ‪ 2010‬ו‪ 8,637-‬אלפי ש"ח לשנת ‪.2009‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪10 -‬‬
‫‪7.3‬‬
‫מידע כספי לפי תחומי פעילות‬
‫תחום ביטוח כללי‬
‫שנת ‪) 2011‬נתונים באלפי ש"ח(‬
‫ביטוח‬
‫ענף רכב‬
‫חובה‬
‫הנושא‬
‫דמי הביטוח ברוטו‬
‫דמי הביטוח בניכוי ביטוח‬
‫משנה )בשייר עצמי(‬
‫רווח לפני מסים מתחום‬
‫הפעילות‬
‫סכום ההתחייבויות‬
‫הביטוחיות ברוטו‬
‫עתודה לסיכונים שטרם‬
‫חלפו‬
‫תביעות תלויות בגין ענפים‬
‫שהוערכו על‪-‬ידי אקטואר‬
‫סכום הצבירה בענפי רכב‬
‫חובה וחבויות‬
‫תביעות תלויות בגין ענפים‬
‫שלא הוערכו על‪-‬ידי אקטואר‬
‫ביטוח‬
‫ענף‬
‫רכב‬
‫רכוש‬
‫ביטוח‬
‫ענפי‬
‫רכוש‬
‫ואחרים‬
‫ביטוח‬
‫ענפי‬
‫חבויות‬
‫אחרות‬
‫סך‪-‬הכול‬
‫‪64,106‬‬
‫‪99,945‬‬
‫‪129,548‬‬
‫‪74,890‬‬
‫‪368,489‬‬
‫‪61,367‬‬
‫‪99,945‬‬
‫‪21,855‬‬
‫‪55,628‬‬
‫‪238,795‬‬
‫‪1,906‬‬
‫‪1,989‬‬
‫‪8,589‬‬
‫‪14,145‬‬
‫‪26,629‬‬
‫‪533,981‬‬
‫‪67,413‬‬
‫‪66,314‬‬
‫‪383,395‬‬
‫‪1,051,103‬‬
‫‪19,824‬‬
‫‪29,626‬‬
‫‪18,126‬‬
‫‪10,508‬‬
‫‪78,084‬‬
‫‪512,659‬‬
‫‪37,787‬‬
‫‪0‬‬
‫‪271,689‬‬
‫‪822,135‬‬
‫‪1,498‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12,037‬‬
‫‪13,535‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪48,188‬‬
‫‪89,161‬‬
‫‪137,349‬‬
‫בביטוח ענפי רכב חובה ורכב רכוש מרבית התביעות התלויות הוערכו על‪-‬ידי האקטואר‪.‬‬
‫בביטוח ענפי רכוש ואחרים התביעות התלויות הוערכו על‪-‬ידי מחלקת התביעות‪.‬‬
‫בביטוח ענפי חבויות אחרות הוערכו התביעות התלויות על‪-‬ידי האקטואר בענפי חבות‬
‫מעבידים וצד ג'‪ .‬שאר ענפי החבויות הוערכו על‪-‬ידי מחלקת התביעות‪.‬‬
‫הרווח בענף רכב חובה ירד לעומת השנה המקבילה אשתקד בכ‪ 85%-‬עקב ירידה בהכנסות‬
‫מהשקעות לשנה המיוחסות לענף זה‪.‬‬
‫הרווח בענף רכב רכוש ירד לעומת השנה המקבילה אשתקד בכ‪ 68%-‬עקב גידול השנה‬
‫בהוצאות הכלליות המיוחסות לענף זה‪.‬‬
‫הרווח בענפי רכוש ואחרים עלה לעומת השנה המקבילה אשתקד בכ‪ 245%-‬עקב ירידה‬
‫בתביעות גדולות‪ ,‬בעיקר‪ ,‬וקבלת עמלה ממבטח משנה‪.‬‬
‫הרווח בענפי חבויות אחרות עלה לעומת השנה המקבילה אשתקד בכ‪ 295%-‬עקב הקטנה‬
‫בהערכות האקטואריות לתביעות תלויות בעיקר בשנים קודמות‪.‬‬
‫שנת ‪) 2010‬נתונים באלפי ש"ח(‬
‫הנושא‬
‫דמי הביטוח ברוטו‬
‫דמי הביטוח בניכוי ביטוח‬
‫משנה )בשייר עצמי(‬
‫רווח לפני מסים מתחום‬
‫הפעילות‬
‫ביטוח‬
‫ענף רכב‬
‫חובה‬
‫ביטוח‬
‫ענף‬
‫רכב‬
‫רכוש‬
‫ביטוח‬
‫ענפי‬
‫רכוש‬
‫ואחרים‬
‫ביטוח‬
‫ענפי‬
‫חבויות‬
‫אחרות‬
‫סך‪-‬הכול‬
‫‪67,120‬‬
‫‪125,765 101,675‬‬
‫‪68,412‬‬
‫‪362,972‬‬
‫‪62,440‬‬
‫‪20,953 100,112‬‬
‫‪48,680‬‬
‫‪232,185‬‬
‫‪3,576‬‬
‫‪34,543‬‬
‫‪22,190‬‬
‫‪6,297‬‬
‫‪2,480‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪11 -‬‬
‫סכום ההתחייבויות‬
‫הביטוחיות ברוטו‬
‫עתודה לסיכונים שטרם‬
‫חלפו‬
‫תביעות תלויות בגין ענפים‬
‫שהוערכו על‪-‬ידי אקטואר‬
‫סכום הצבירה בענפי רכב‬
‫חובה וחבויות‬
‫תביעות תלויות בגין ענפים‬
‫שלא הוערכו על‪-‬ידי אקטואר‬
‫‪546,680‬‬
‫‪69,923‬‬
‫‪98,260‬‬
‫‪384,868‬‬
‫‪1,099,731‬‬
‫‪17,870‬‬
‫‪26,411‬‬
‫‪11,836‬‬
‫‪7,823‬‬
‫‪63,940‬‬
‫‪528,810‬‬
‫‪43,512‬‬
‫‪70,867‬‬
‫‪281,393‬‬
‫‪924,582‬‬
‫‪427‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18,763‬‬
‫‪19,190‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15,130‬‬
‫‪76,889‬‬
‫‪92,019‬‬
‫בביטוח ענפי רכב חובה ורכב רכוש מרבית התביעות התלויות הוערכו על‪-‬ידי האקטואר‪.‬‬
‫בביטוח ענפי רכוש ואחרים הוערכו התביעות התלויות על‪-‬ידי האקטואר בענפי אש רכוש‬
‫המשק ותאונות אישיות‪ .‬שאר התביעות הוערכו על‪-‬ידי מחלקת התביעות‪.‬‬
‫בביטוח ענפי חבויות אחרות התביעות התלויות הוערכו על‪-‬ידי האקטואר בענפי חבות‬
‫מעבידים וצד ג'‪ .‬שאר ענפי החבויות הוערכו על‪-‬ידי מחלקת התביעות‪.‬‬
‫שנת ‪) 2009‬נתונים באלפי ש"ח(‬
‫הנושא‬
‫דמי הביטוח‬
‫ברוטו‬
‫דמי הביטוח‬
‫בניכוי ביטוח‬
‫משנה )בשייר‬
‫עצמי(‬
‫רווח‪)/‬הפסד(‬
‫לפני מסים‬
‫מתחום‬
‫הפעילות‬
‫סכום‬
‫ההתחייבויות‬
‫הביטוחיות‬
‫ברוטו‬
‫עתודה‬
‫לסיכונים שטרם‬
‫חלפו‬
‫תביעות תלויות‬
‫בגין ענפים‬
‫שהוערכו על‪-‬ידי‬
‫אקטואר‬
‫סכום הצבירה‬
‫בענפי רכב‬
‫חובה וחבויות‬
‫תביעות תלויות‬
‫בגין ענפים‬
‫שלא הוערכו‬
‫על‪-‬ידי אקטואר‬
‫ביטוח ענף‬
‫רכב חובה‬
‫ביטוח ענף‬
‫רכב רכוש‬
‫ביטוח‬
‫ענפי רכוש‬
‫ואחרים‬
‫ביטוח‬
‫ענפי‬
‫חבויות‬
‫אחרות‬
‫סך‪-‬הכול‬
‫‪127,956‬‬
‫‪155,979‬‬
‫‪137,953‬‬
‫‪70,568‬‬
‫‪492,456‬‬
‫‪121,698‬‬
‫‪132,698‬‬
‫‪21,927‬‬
‫‪50,431‬‬
‫‪326,754‬‬
‫‪6,259‬‬
‫)‪(2,614‬‬
‫‪24,545‬‬
‫)‪(6,756‬‬
‫‪21,434‬‬
‫‪589,621‬‬
‫‪104,797‬‬
‫‪55,403‬‬
‫‪366,297‬‬
‫‪1,116,118‬‬
‫‪38,964‬‬
‫‪47,259‬‬
‫‪10,941‬‬
‫‪6,536‬‬
‫‪103,700‬‬
‫‪550,657‬‬
‫‪57,538‬‬
‫‪4,904‬‬
‫‪261,667‬‬
‫‪874,766‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪29,562‬‬
‫‪29,562‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪39,558‬‬
‫‪68,532‬‬
‫‪108,090‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪12 -‬‬
‫בביטוח ענפי רכב חובה ורכב רכוש התביעות התלויות הוערכו על‪-‬ידי האקטואר‪.‬‬
‫בביטוח ענפי רכוש ואחרים התביעות התלויות הוערכו על‪-‬ידי האקטואר בענפי אש ורכוש‬
‫המשק ותאונות אישיות‪ .‬שאר התביעות הוערכו על‪-‬ידי מחלקת התביעות‪.‬‬
‫בביטוח ענפי חבויות אחרות התלויות התביעות התלויות הוערכו על‪-‬ידי האקטואר בענפי‬
‫חבות מעבידים וצד שלישי‪ .‬שאר ענפי החבויות הוערכו על‪-‬ידי מחלקת התביעות‪.‬‬
‫‪ 7.4‬התפלגות הרווח )הפסד( בשייר של תחום הפעילות‬
‫א‪ .‬תחום ביטוח ענף רכב חובה )נתונים באלפי ש"ח(‬
‫רווח‬
‫התאמות‬
‫)הפסד(‬
‫בגין שנות‬
‫בגין שנות‬
‫החיתום‬
‫החיתום‬
‫שהשתחררו‬
‫שהשתחררו‬
‫בשנים‬
‫בשנת‬
‫הקודמות‬
‫הדוח‬
‫רווח‬
‫)הפסד(‬
‫בגין השנים‬
‫הפתוחות‬
‫שנת דיווח‬
‫פעילות‬
‫שלא‬
‫נכללת‬
‫בחישוב‬
‫העתודות‬
‫סה"כ רווח‬
‫)הפסד(‬
‫שדווח‬
‫‪2011‬‬
‫‪0‬‬
‫)‪(772‬‬
‫‪6,220‬‬
‫)‪(3,542‬‬
‫‪1,906‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪5,469‬‬
‫)‪(4,289‬‬
‫‪16,142‬‬
‫‪4,868‬‬
‫‪22,190‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪4,289‬‬
‫‪0‬‬
‫)‪(5,413‬‬
‫‪7,383‬‬
‫‪6,259‬‬
‫ב‪ .‬תחום ביטוח ענפי חבויות אחרות )נתונים באלפי ש"ח(‬
‫רווח‬
‫התאמות‬
‫)הפסד(‬
‫בגין שנות‬
‫רווח‬
‫בגין שנות‬
‫החיתום‬
‫)הפסד(‬
‫החיתום‬
‫בגין השנים‬
‫שהשתחררו‬
‫שהשתחררו‬
‫הפתוחות‬
‫בשנים‬
‫בשנת‬
‫הקודמות‬
‫הדוח‬
‫פעילות‬
‫שלא‬
‫נכללת‬
‫בחישוב‬
‫העתודות‬
‫סה"כ רווח‬
‫)הפסד(‬
‫שדווח‬
‫‪2011‬‬
‫)‪(20,535‬‬
‫‪8,739‬‬
‫‪28,082‬‬
‫)‪(2,141‬‬
‫‪14,145‬‬
‫‪2010‬‬
‫)‪(15,909‬‬
‫‪15,114‬‬
‫‪2,111‬‬
‫‪2,260‬‬
‫‪3,576‬‬
‫‪2009‬‬
‫)‪(34,187‬‬
‫‪15,642‬‬
‫‪9,164‬‬
‫‪2,661‬‬
‫)‪(6,720‬‬
‫שנת דיווח‬
‫‪7.5‬‬
‫נתונים בדבר שנות החיתום ‪2011 - 2003‬‬
‫א‪ .‬תחום ביטוח רכב חובה )נתונים באלפי ש"ח(‬
‫שנת‬
‫החיתום‬
‫שנות חיתום פתוחות‬
‫‪2011‬‬
‫דמי‪-‬ביטוח‬
‫ברוטו‬
‫רווח‪)/‬הפסד(‬
‫בשייר בגין‬
‫שנת החיתום ‪0‬‬
‫מצטבר‬
‫לתאריך הדוח‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫שנות חיתום סגורות‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪58,691 76,549 119,882 176,344 171,016 151,592 127,956 67,120 64,106‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫)‪(2,598‬‬
‫)‪6,953 (17,516) (16,331‬‬
‫‪14,564 20,411‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪13 -‬‬
‫עודף הכנסות‬
‫על הוצאות‬
‫בשייר‬
‫השפעת‬
‫ההכנסות‬
‫מהשקעות על‬
‫הרווח‪/‬העודף ‪1,451‬‬
‫המצטבר בגין‬
‫שנת החיתום‬
‫‪315‬‬
‫‪46‬‬
‫‪1,137‬‬
‫‪4,423‬‬
‫‪14,322‬‬
‫‪24,204‬‬
‫‪30,495‬‬
‫‪30,066‬‬
‫‪30,860‬‬
‫‪17,424 19,521‬‬
‫בשנתיים האחרונות פעלה האגודה לטיוב תיק הלקוחות בענף‪ ,‬עובדה שהשפיעה על דמי‬
‫הביטוח שהתקבלו על‪-‬ידה‪.‬‬
‫ב‪ .‬תחום ביטוח חבויות )נתונים באלפי ש"ח(‬
‫שנת‬
‫החיתום‬
‫שנות חיתום פתוחות‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪74,890‬‬
‫‪68,412‬‬
‫‪70,568‬‬
‫שנות חיתום סגורות‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫דמי‪-‬ביטוח‬
‫ברוטו‬
‫רווח‪)/‬הפסד(‬
‫בשייר בגין‬
‫‪7,612 (1,655) 6,444 7,754‬‬
‫שנת החיתום )‪17 (2,006) (17,546) (22,863) (20,673‬‬
‫מצטבר‬
‫לתאריך הדוח‬
‫עודף הכנסות‬
‫על הוצאות‬
‫‪2,203‬‬
‫‪1,508‬‬
‫‪354‬‬
‫בשייר‬
‫השפעת‬
‫ההכנסות‬
‫מהשקעות על‬
‫‪11,327 9,714 11,788 11,164 10,665 8,264‬‬
‫‪6,616‬‬
‫‪3,965‬‬
‫הרווח‪/‬העודף ‪1,190‬‬
‫המצטבר בגין‬
‫שנת החיתום‬
‫‪67,738 67,044 70,268 73,957 69,944 58,908‬‬
‫תחום פעילות ניהול קרן פנסיה ‪ -‬נתונים לגבי תחום הפעילות‬
‫בשנת ‪ 2011‬לאגודה היה רווח מתחום הפעילות של כ‪ 1,463-‬אלפי ש"ח‪ .‬אשתקד רווח של‬
‫‪ 1,478‬אלפי ש"ח ובשנת ‪ 2009‬רווח של ‪ 580‬אלפי ש"ח‪ .‬דוחותיה הכספיים של החברה‬
‫המנהלת אוחדו באיחוד יחסי אל תוך דוחותיה של האגודה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪14 -‬‬
‫חלק שלישי ‪ -‬תיאור ומידע על תחומי הפעילות של האגודה‬
‫‪ .8‬הגדרות‬
‫למונחים המפורטים להלן תהיה בדוח זה המשמעות הרשומה לצידם אלא אם נאמר אחרת במפורש‪:‬‬
‫"האגודה" ‪ -‬ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ;‬
‫"סוכנות לביטוח" ‪ -‬משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בע"מ;‬
‫"ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח" ‪ -‬ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ;‬
‫"עתודות " ‪ -‬עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ החברה המנהלת;‬
‫"דוחות כספיים" ‪ -‬הדוחות הכספיים של האגודה ב‪ 31-‬בדצמבר ‪;2011‬‬
‫"שייר" ‪ -‬יתרת סיכון המוטלת על המבטח לאחר העברת חלק מהסיכון על מבטח המשנה;‬
‫"המפקח" ‪ -‬המפקח על הביטוח‪ ,‬כהגדרתו בחוק הפיקוח;‬
‫"חוק חוזה ביטוח" ‪ -‬חוק חוזה ביטוח‪ ,‬התשמ"א ‪;1981 -‬‬
‫"חוק הפיקוח " ‪ -‬חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(‪ ,‬התשמ"א ‪;1981 -‬‬
‫"תקנות דרכי ההשקעה" ‪ -‬תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח‬
‫וניהול התחייבויותיו(‪ ,‬התשס"א ‪;2001 -‬‬
‫"תקנות פרטי דין וחשבון" ‪ -‬תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(‪ ,‬התשנ"ח ‪;1998 -‬‬
‫"תקנות ההון המינימלי" ‪ -‬תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(‪ ,‬התשנ"ח‬
‫ ‪;1998‬‬‫"תקנות דרכי החישוב " ‪ -‬תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות‬
‫בביטוח כללי(‪ ,‬התשמ"ה ‪;1984 -‬‬
‫"חוק הגנת הפרטיות" ‪ -‬חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א ‪;1981 -‬‬
‫"חוק ביטוח רכב מנועי" ‪ -‬חוק ביטוח רכב מנועי )ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת והסדרים לתקופת‬
‫המעבר(‪ ,‬התשנ"ז ‪;1997 -‬‬
‫"חוק הפיצויים" ‪ -‬חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה ‪.1975 -‬‬
‫"תקנות ההסדר" ‪ -‬תקנות ביטוח רכב מנועי )הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף(‪ ,‬התשס"א ‪-‬‬
‫‪;2001‬‬
‫"תקנות רכב רכוש" ‪ -‬תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(‪ ,‬התשמ"ו ‪-‬‬
‫‪.1986‬‬
‫‪ .9‬תחום ביטוח כללי ‪ -‬ענף רכב חובה‬
‫‪9.1‬‬
‫מידע כללי על הענף‬
‫א‪ .‬מבנה התחום והשינויים שחלו בו‬
‫ביטוח רכב חובה הוא ביטוח סטטוטורי בו מחויב כל משתמש ברכב מנועי‪.‬‬
‫בחודש ינואר ‪ 2010‬פרסם המפקח על הביטוח תקנות לקביעת תנאי חוזה לביטוח רכב חובה‪.‬‬
‫תקנות קובעות נוסח אחיד לענף ביטוח רכב חובה אשר מהווה פוליסה תקנית מחייבת‪.‬מבטח‬
‫יכול להוסיף כיסויים שאינם קבועים בפוליסה התקנית ובלבד שאינם פוגעים או מפחיתים‬
‫מהיקף הכיסוי שנקבע בפוליסה התקנית‪ .‬טרם פרסום הפוליסה התקנית לביטוח רכב חובה‬
‫חלו הכללים הקבועים בחוק הפיצויים ובפקודת ביטוח רכב מנועי וכן הכללים שנקבעו בפסיקה‪.‬‬
‫מכוח תקנות ביטוח רכב מנועי )הקמה וניהול של מאגרי מידע( התשס"ד ‪ 2004 -‬הוקם מאגר‬
‫מידע סטטיסטי )להלן "תקנות מאגרי מידע"( להערכת עלויות הסיכון בענף ביטוח רכב חובה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪15 -‬‬
‫המאגר מנוהל ומופעל על‪-‬ידי גוף חיצוני שאינו קשור לחברות הביטוח‪) -‬להלן "מפעיל מאגר‬
‫המידע"(‪.‬‬
‫מפעיל המאגר מוסמך לאסוף מידע בענף ביטוח החובה ולקבוע על בסיסו את תעריף הסיכון‬
‫האקטוארי‪ .‬מדי תקופה מעבירות חברות הביטוח למפעיל נתונים בדבר פרטי הנהג והרכב‬
‫בביטוח חובה‪ .‬עם הפעלת המאגר חדלו התעריפים להיות אחידים לכל המבוטחים‪ ,‬והמבטחים‬
‫החלו להפעיל משתנים לסיווג הסיכון כמו נפח מנוע‪ ,‬גיל ו‪/‬או מין הנהג הצעיר ביותר‪ ,‬ותק‬
‫בנהיגה באותו סוג רכב של הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב דרך קבע וכו'‪.‬‬
‫חוזר ביטוח בעניין קביעת דמי‪-‬ביטוח בענף ביטוח רכב חובה קובע את הכללים לקביעת דמי‪-‬‬
‫ביטוח שרשאי מבטח לגבות ואת שיעור הדמים המרבי מפרמיית הסיכון אשר מיועד לכיסוי‬
‫הוצאותיו של המבטח‪.‬‬
‫תקנות מאגרי מידע מסדירות את הקמת מאגר מידע לטיפול בהונאות ביטוח רכב חובה‪ .‬חוזר‬
‫המפקח אשר פורסם בעניין זה באוקטובר ‪ 2009‬קובע כי החל מפברואר ‪ 2010‬לא תופק‬
‫תעודת ביטוח רכב חובה בעבור כלי‪-‬רכב פרטי ומסחרי עד ‪ 4‬טון וכן בעבור אופנוע‪ ,‬מבלי‬
‫שבוצע אימות בשאילתא מקוונת בעת תהליך החיתום ולכן הפחות ביחס לפרטי מידע שפורסמו‬
‫בחוזר‪.‬‬
‫להלן מספר מאפיינים‪ ,‬מגמות שינויים נוספים והתפתחויות המשפיעים ועשויים להשפיע בעתיד‬
‫על פעילות האגודה בתחום זה‪.‬‬
‫ב‪ .‬תיאור של הענף והכיסויים הביטוחיים הנכללים בו‬
‫פוליסת ביטוח חובה‪ ,‬בהתאם לפקודת רכב מנועי‪ ,‬מעניקה כיסוי כלהלן‪:‬‬
‫)‪ (1‬לבעל הרכב והנוהג בו ‪ -‬מפני כל חבות שהם עלולים לחוב לפי חוק הפיצויים ומפני חבות‬
‫אחרת שהם עלולים לחוב בשל נזק גוף שנגרם לאדם על‪-‬ידי השימוש ברכב מנועי או עקב‬
‫השימוש בו‪.‬‬
‫)‪ (2‬לבעל הרכב הנוהג בו וכל אדם הנוהג בו בהיתר ממנו ‪ -‬מפני נזק גוף שנגרם להם כתוצאה‬
‫מתאונת דרכים כאמור בחוק הפיצויים‪.‬‬
‫בהתאם לחוק הפיצויים‪ ,‬אדם המשתמש בכלי‪-‬רכב מנועי או הנוהג בו חייב לפצות את הנפגע‬
‫בגין נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שבה מעורב כלי הרכב‪ .‬חוק הפיצויים והתקנות שהתקנו‬
‫מתוכו מפרטים את הכללים לקבלת פיצוי וכן את היקף הפיצוי לו זכאי הנפגע לקבל‪.‬‬
‫ג‪ .‬מאפיינים של ביטוח רכב חובה‬
‫)‪ (1‬ביטוח חובה מכסה נזק גוף בלבד שנגרם לנוהג ברכב או לנוסעים בו או להולכי הרגל אשר‬
‫נפגעו מהרכב המבוטח בתאונת דרכים‪.‬‬
‫)‪ (2‬בהתאם לחוק הפיצויים האחריות של הנוהג ברכב‪ ,‬בעל הרכב‪ ,‬או המחזיק בו‪ ,‬היא אחריות‬
‫מוחלטת ואין צורך להוכיח אשם‪.‬‬
‫)‪ (3‬מי שנפגע בתאונת דרכים ויש לו עילת תביעה לפי חוק הפיצויים‪ ,‬חייב לתבוע על‪-‬פי חוק‬
‫הפיצויים ואינו זכאי לתבוע את נזקיו לפי חוק אחר‪.‬‬
‫)‪ (4‬התביעות בענף ביטוח רכב חובה מתאפיינות ב"זנב ארוך" כלומר‪ ,‬פרק הזמן החולף ממועד‬
‫קרות האירוע ועד למועד הסילוק הסופי של התביעה הוא ארוך‪.‬‬
‫)‪ (5‬ביטוח רכב חובה נכנס לתוקף רק לאחר תשלום הפרמיה במלואה‪.‬‬
‫)‪ (6‬חובת הביטוח והיקף הכיסוי נקבעו על‪-‬פי דין‪ ,‬כאשר בביטוח זה לא נקבע גבול אחריות‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי מרכיב הכיסוי לאבדן השתכרות מוגבל עד ל‪ 3-‬פעמים השכר הממוצע במשק‪.‬‬
‫)‪ (7‬תעריף ביטוח רכב חובה נקבע לפי סוג הרכב‪ ,‬ואז נקבעים תעריפים ספציפיים‪ .‬תעריף‬
‫ביטוח רכב חובה הוא תעריף בו לחברת הביטוח‪ ,‬שיקול דעת מצומצם יחסית‪ ,‬באשר‬
‫התעריף נתון לפיקוחו של המפקח תוך קביעת טווח תחרות מוגבל ביחס לתעריף הסיכון‬
‫הממוצע שנקבע על‪-‬ידי מפעיל מאגר המידע‬
‫ד‪ .‬מגבלות‪ ,‬חקיקה‪ ,‬תקינה‪ ,‬ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות בענף ביטוח רכב‬
‫חובה‬
‫)‪ (1‬פקודת רכב מנועי ]נוסח חדש[‪ ,‬התש"ל ‪) 1970 -‬להלן "פקודת רכב מנועי" או‬
‫"הפקודה"(‪ ,‬קובעת שנהג רשאי להשתמש ברכב מנועי אך ורק באם הרכב מבוטח בביטוח‬
‫חובה בפוליסה בת‪-‬תוקף בהתאם להגדרות הפקודה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪16 -‬‬
‫)‪ (2‬חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‪ ,‬התשל"ה ‪) 1975 -‬להלן "חוק הפיצויים"( קובע כי‬
‫המשתמש ברכב מנועי חייב לפצות את הנפגע בגין נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שבה‬
‫מעורב הרכב‪ .‬האחריות היא מוחלטת ומלאה ולא תלויה באשם מצד הנהג או מצד אחרים‪.‬‬
‫הכיסוי הביטוחי בענף זה ניתן על‪-‬ידי המבטחים השונים המורשים לפעול בענף‪ ,‬ואולם כל‬
‫חברת ביטוח רשאית לדחות מבוטח על‪-‬פי שיקול דעתה‪.‬‬
‫בעל כלי‪-‬רכב שסורב כאמור ולא השיג באחת החברות הפועלות בענף‪ ,‬רשאי לרכוש ביטוח‬
‫חובה באמצעות ה"פול"‪ .‬ה"פול" ‪ -‬המאגר הישראלי לביטוח רכב )שהוא בבעלות כל‬
‫חברות הביטוח הפועלות בענף והנושאת בהפסדיו או ברווחיו‪ ,‬על‪-‬פי חלקן היחסי בענף(‬
‫מחויב מכוח הדין לבטח מבוטחים שסורבו כאמור‪.‬‬
‫ה"פול" פועלת כחברת ביטוח לכל דבר‪ ,‬ותעריפיו גבוהים מתעריפי חברות ביטוח אחרות בשוק‪.‬‬
‫נוסף על‪-‬כך בתחום זה פועלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים )להלן "קרנית"(‪- ,‬‬
‫תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק הפיצויים שתפקידו לפצות לנפגעי תאונות דרכים שאין‬
‫באפשרותם לתבוע פיצויים מאת מבטח‪ ,‬בשל העילות המפורטות בחוק הפיצויים‪.‬‬
‫בהתאם לצו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מימון הקרן( התשס"ב ‪ 2002 ,-‬קרנית‬
‫ממומנת על‪-‬ידי חברות הביטוח‪ ,‬בהתאם לחלקן היחסי בתחום רכב חובה‪ .‬פעילותה של‬
‫קרנית ממומנת מהפרשה בשיעור קבוע שנקבע בצו לפי חוק הפיצויים מתוך הפרמיה אותה‬
‫גובה חברת הביטוח‪.‬‬
‫)‪ (3‬חוק ביטוח רכב מנועי )ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת‪ ,‬הסדרים לתקופת מעבר והוראות‬
‫לעניין אבנר(‪ ,‬התשנ"ז ‪) 1997 -‬להלן "חוק תנאי תחרות"(‬
‫חוק תנאי תחרות עיגן רפורמה בתחום רכב חובה‪ ,‬במטרה לקבוע כי מבטחים העוסקים‬
‫בביטוח רכב מנועי יפעלו בתום תקופת המעבר‪ ,‬שהסתיימה כאמור ב‪ 1-‬בינואר ‪2003‬‬
‫בתנאי תחרות מבוקרת‪.‬‬
‫בהתאם להוראות חוק תנאי תחרות‪ ,‬החל מ‪ 1-‬בינואר ‪ ,2003‬עברו מרבית חברות הביטוח‬
‫לתעריף דיפרנציאלי‪ ,‬שנקבע בהתאם לכללים המתבססים על חישובי הסיכון הטהור על‪-‬ידי‬
‫מנהל מאגר מידע‪ ,‬על‪-‬פי עקרונות אקטואריים מקובלים בהתאם לתוצאות הענף כולו‪,‬‬
‫לרבות הפול )תוך התחשבות בפרמטרים של סוג הרכב‪ ,‬נפח מנוע‪ ,‬משקל‪ ,‬גיל הנהג הצעיר‬
‫וותק הנהיגה שלו ועוד(‪.‬‬
‫)‪ (4‬תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דמי‪-‬ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח‬
‫רכב מנועי )הוראת שעה(‪ ,‬התשס"א ‪2001 -‬‬
‫על‪-‬פי התקנות‪ ,‬דמי הביטוח נטו שיגבה מבטח יהיו לפי הסכומים שהגיש לאישור המפקח‬
‫ושהמפקח התירם לפי צו הפיקוח על עסקי ביטוח )תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות‬
‫)התשמ"ב ‪ .(1981 -‬מתוקף סמכותו של המפקח‪ ,‬לפי תקנות אלה‪ ,‬הוציא המפקח על‬
‫הביטוח חוזר תעריפי ביטוח שיורי משנת ‪ 2009‬על‪-‬פיו דמי הביטוח נטו שגובה מבטח לכל‬
‫מבוטח עם כלי‪-‬רכב מסוים ועם מאפיינים מסוימים לא יעלו על ‪ 90%‬מדמי הביטוח נטו‬
‫בעבור אותו מבוטח במסגרת ההסדר לביטוח שיורי‪ .‬המפקח על הביטוח מעדכן מעת לעת‬
‫בחוזרים את תעריפי הביטוח השיורי ‪.‬‬
‫)‪ (5‬תקנות ביטוח רכב מנועי )הקמה וניהול של מאגר מידע(‪ ,‬התשס"א ‪) 2001 -‬להלן‬
‫"תקנות מאגר מידע"(‬
‫בהתאם לתקנות מאגר מידע‪ ,‬הוקם מאגר מידע שמנוהל כיום בידי שחר רון בינה‬
‫אקטוארית‪ ,‬הכפוף לפיקוח ולהוראות המפקח‪ .‬לשם הבטחת מטרות פקודת ביטוח רכב‬
‫מנועי וחוק תנאי תחרות על המבטח להגיש מידע למפעיל כמפורט בתקנות‪.‬‬
‫המפעיל אחראי לניהול מאגר המידע והפקת דוחות אשר ישמשו‪ ,‬בין השאר‪ ,‬להערכת‬
‫הסיכונים בענף ביטוח רכב מנועי‪ .‬כן נקבע שהמבטחים ישאו במלוא עלות הקמת המאגר‬
‫ותפעולו‪ ,‬והתשלומים שעל מבטחים לשלם בעבור שירותי מאגר המידע ייקבעו‪ ,‬בין השאר‪,‬‬
‫בהתחשב בחלקו היחסי של כל מבטח בענף‪ ,‬בהתאם לנתוני שנה קודמת‪ ,‬וכן באיכות‬
‫ובמועדי הדיווח למאגר‪ .‬כן נקבע שמבטח שלא מסר מידע למאגר כמצוין לעיל‪ ,‬יהיה חייב‬
‫בתשלום סכומים כנקוב בתקנות מאגר המידע‪.‬‬
‫)‪ (6‬חוק לתיקון לפקודת ביטוח רכב מנועי )תיקון מספר ‪ (17‬התשס"ח ‪2008 -‬‬
‫בחודש אפריל ‪ 2008‬פורסם חוק לתיקון לפקודת ביטוח רכב מנועי )תיקון מספר ‪(17‬‬
‫התשס"ח ‪ -.2008 -‬השתתפות עצמית בפוליסות לביטוח רכב חובה‪ ,‬אשר במסגרתן‬
‫הוענקה למפקח על הביטוח סמכות לתת הוראות המחייבות מבטח או מתירות לו לכלול‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪17 -‬‬
‫הוראת שעה בדבר השתתפות עצמית בפוליסות לביטוח רכב חובה‪ ,‬הוראות בדבר סכום‬
‫ההשתתפות העצמית בפוליסת רכב חובה‪ ,‬הוראות בדבר סכום ההשתתפות העצמית‬
‫המרבי והוראות לעניין הפחתת דמי הביטוח‪ .‬ההוראות לעניין סמכות המפקח כאמור‪ ,‬הן‬
‫הוראת שעה אשר תעמודנה בתוקף לתקופה של ‪ 4‬שנים מיום כניסת התיקון לחוק לתוקף‪,‬‬
‫אולם שר האוצר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת רשאי להאריך בצו את תוקפן‬
‫לצמיתות‪.‬כן בוטלה במסגרת התיקון לחוק סמכות המפקח למתן פטור מביטוח רכב מנועי‬
‫לרשויות מקומיות ולתאגידים‪ ,‬ובוטלה האפשרות של מבטח להוציא כתב כיסוי זמני‪.‬‬
‫בהתאם לתיקון‪ ,‬פורסמו תקנות וחוזרים הקובעים את הכללים לעניין ההשתתפות העצמית‬
‫בביטוח רכב חובה לאופנועים‪.‬‬
‫)‪ (7‬חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מספר ‪) (20‬מספר כלי‪-‬רכב המעורבים‬
‫בתאונה(‪ ,‬התשס"ח ‪.2008 -‬‬
‫התיקון לחוק הפלת"ד הקטין את חבותם של מבטחי אופנועים ומאידך הגדיל את חבותם‬
‫של מבטחי רכב ארח שהיה מעורב בתאונה וקבע כי במקרה של תאונת דרכים שבה היו‬
‫מעורבים אופנוע אחד או יותר ורכב אחד או יותר שאינו אופנוע‪ ,‬ישלמו מבטחי הרכב האחר‬
‫למבטחי האופנוע שיעור של ‪ 75%‬מהפיצויים על נזקי גוף שמבטח האופנוע חייב בתשלומם‬
‫עקב התאונה‪ ,‬למעט חבות כלפי הולכי רגל וזאת במקום שיעור השתתפות של ‪ 50%‬ערב‬
‫התיקון לחוק‪ .‬עוד קבע התיקון כי מבטחי הרכב האחר יהיו חייבים ביחד ולחוד כלפי מבטחי‬
‫האופנוע ובינם לבין עצמם ישאו בנטל החיוב בחלקים שווים‪.‬‬
‫)‪ (8‬תזכירי חוק לתיקון חוק הפיצויים‬
‫בחודש ספטמבר ‪ 2011‬פורסמו שני תזכירי חוק לתיקון חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים‬
‫התשל"ה ‪ .1975 -‬במסגרת התזכיר הראשון‪ ,‬מוצע לערוך מספר שינויים בהגדרות המרכזיות‬
‫של חוק הפיצויים‪ ,‬שינוי הגדרת תאונת דרכים כך שיובהר כי תאונת דרכים היא רק אירוע‬
‫הנופל לגדר ההגדרה הבסיסית וכן מי שנפגע בתאונת דרכים שנעשתה במתכון כדי לפגוע בו‪,‬‬
‫אינו "נפגע" לצורך חוק הפיצויים‪ .‬כמן כן מוצע לערוך שינוים בהגדרות "רכב" או "רכב מנועי"‬
‫ו"שימוש" ועוד‪ .‬במסגרת התזכיר השני מוצע לערוך שינויים בחוק הפיצויים בכל הקשור לאופן‬
‫שבו נקבעת נכותו הרפואית של נפגע בתאונת דרכים והגיש תביעה לבית המשפט‪.‬‬
‫)‪ (9‬הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון ‪ -‬תשלום בשל פינוי באמצעות מסוק(‪,‬‬
‫התשע"א‪2011 ,‬‬
‫בינואר ‪ 2011‬הוגשה על‪-‬ידי מספר חברי כנסת הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‬
‫)תיקון ‪ -‬תשלום בשל פינוי באמצעות מסוק(‪ ,‬התשע"א ‪ .2011 -‬במסגרת הצעת החוק‪,‬‬
‫מוצע לקבוע כי גם פיצוי לבית חולים באמצעות מסוק ייכלל בהוצאות המכוסות על‪-‬פי חוק‪.‬‬
‫להערכת האגודה‪ ,‬התיקון המוצע עלול להגדיל את הוצאות האגודה ומאידך להגדיל את סך‬
‫הפרמיה ולכן בשלב זה אין האגודה יודעת להעריך את ההשפעה של התיקון‪.‬‬
‫)‪ (10‬חוזרים וטיוטות חוזרים מאת הממונה על שוק ההון‪:‬‬
‫בחודש ספטמבר ‪ 2008‬פרסם המפקח חוזר ביטוח שעניינו השתתפות עצמית בביטוח‬
‫חובה‪ .‬מטרת החוזר היא להתיר למבטח לכלול בחוזה ביטוח תניה בדבר השתתפות‬
‫עצמית‪ ,‬לקבוע את סכומי השתתפות העמית המרביים שאפשר לנכות מהפיצויים שלהם‬
‫זכאי הנוהג ברכב או שמבטח ידרוש ממבוטח לשלמם אם שילם פיצויים לפי סעיף ‪) 3‬א(‬
‫לפקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש(‪ ,‬התש"ל ‪ ,1970 -‬וכן לקבוע הוראות לעניין הפחתת‬
‫גובה הפרמיות בחוזה ביטוח הכולל תניה כאמור‪.‬‬
‫)‪(11‬העברת דמי‪-‬הוצאות רפואיות‬
‫במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת ‪ 2009‬הוכנסו תיקונים לפקודת ביטוח רכב‪ ,‬לחוק‬
‫הפלת"ד ולחוק ביטוח בריאות‪ .‬במסגרת התיקונים כאמור הועברה האחריות הביטוחית‬
‫למתן שירותים רפואיים הכלולים בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות והתרופות הכלולות‬
‫בצו לפי סעיף ‪)8‬ז( לחוק האמור )"השירותים הכלולים בחוק הבריאות"(‪ ,‬בשל נזקי גוף‬
‫לנפגעי תאונות דרכים מחברות הביטוח לקופות החולים‪.‬‬
‫חברות הביטוח ימשיכו להיות אחראיות כלפי המבוטחים לגבי יתר השירותים הרפואיים‬
‫שלא נכללים בשירותים הכלולים בחוק הבריאות‪ ,‬וזאת במסגרת השירותים לפי פקודת‬
‫ביטוח רכב והפלת"ד‪.‬‬
‫במסגרת התיקונים כאמור נקבע‪ ,‬כי פוליסת ביטוח רכב חובה לא תכלול כיסוי ל"תושב"‬
‫בשל השירותים הכלולים בחוק הבריאות‪,‬וכן נקבע‪ ,‬כי חובת שיפוי המוסדות הרפואיים‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪18 -‬‬
‫הנותנים את שירותי הבריאות הנ"ל לא תחול על מטחו של המשתמש ברכב מנועי בתאונת‬
‫דרכים בה היה מעורב‪ ,‬לגבי נפגע שהוא תושב‪.‬‬
‫לצורך מימון אספקת השירותים הרפואיים לנפגעי תאונות דרכים שיינתנו על‪-‬ידי קופות‬
‫החולים‪ ,‬נקבע כי על המבטחים להעביר לקרנית‪ ,‬עד ‪ 10‬בכל חודש‪ ,‬שיעור מדמי הביטוח‬
‫שגבה המבטח בחודש הקודם בעד כל פוליסות ביטוח רכב חובה שהוציא‪.‬השיעור שעל‬
‫חברות הביטוח להעביר לקרנית הוא ‪ 9.4%‬בהתאם לצו שפרסם שר האוצר הנזכר להלן‪.‬‬
‫התיקון אף קבע כי קופות החולים לא יגבו תשלום השתתפות עצמית בעד שירותים אלה‪.‬‬
‫התיקונים האמורים חלים החל מ‪ 1-‬בינואר ‪ 2010‬כאשר חובת העברת דמי הביטוח‬
‫מהמבטחים לקרנית תחול לגבי דמי‪-‬ביטוח בגין פוליסות שנכרתו החל מאותו מועד או‬
‫ממועד מאוחר יותר והתיקון חל ביחס לנזקי גוף לנפגעו תאונות דרכים שמועדם בתאריך‬
‫התחולה כאמור לעיל‪.‬‬
‫בחודש ספטמבר ‪ 2009‬חתם שר האוצר על צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים)מימון עלות‬
‫אספקת השירותים(‪ ,‬התש"ע ‪ 2009 -‬על‪-‬פי הצו השיעור מדמי הביטוח שעל מבטח לשלם‬
‫לקרנית כאמור לעיל הוא ‪ 9.4%‬מתוף סך כל דמי הביטוח שגבה בגין פוליסות בענף ביטוח‬
‫רכב מנועי בחודש הקודם‪.‬‬
‫בעקבות התיקון הנ"ל פרסם המפקח בחודש ינואר ‪ 2010‬וקובע הנחיות בנושא זה‪ ,‬באופן‬
‫שחישוב אחוזי העברה לקרנית בגין הוצאות רפואיות ייגזר מדמי הביטוח בגין הסיכון שנותר‬
‫באחריות החברות‪.‬הותאם המונח "דמי‪-‬ביטוח" בהקשר של רכב חובה לשינויים שחלו‬
‫בחקיקה ובהם התוספת למימון עלות אספקת השירותים על‪-‬ידי קופות החולים לפי הצו‬
‫האמור שיש להעבירה לקרנית וכן ביטול מס בולים‪.‬‬
‫)‪(12‬טיפול בהונאות בענף ביטוח רכב חובה‬
‫בחודש אוקטובר ‪ 2008‬פרסם המפקח חוזר בעניין שימוש במאגר המידע לאיתור הונאות בענף‬
‫ביטוח רכב חובה‪ ,‬הוראות החוזר מאחדות את ההוראות לעניין השימוש במאגרי המידע הן‬
‫לעניין הליך סילוק התביעות והן לעניין החיתום‪.‬‬
‫החוזר קובע‪ ,‬בין השאר‪ ,‬שהשימוש במאגרי המידע יבוצע באמצעות מורשי גישה למאגר‪,‬‬
‫מסדיר את אופן מינויים של מורשים אלה‪ ,‬את הדיווחים וההצהרות שעליהם למסור למפקח‬
‫ולמפעיל המאגר‪ ,‬מטיל חובה על המבטחים לקבוע נוהל אחיד לטיפול בסתירות בין נתוני‬
‫המבוטח שנמסרו למבטח לבין הנתונים הכלולים במאגר‪ ,‬לרבות החובה למסור למבוטח‬
‫הודעה במקרה של סתירה כאמור‪ .‬כמו כן החוזר כולל הוראות המסדירות את זכות הערעור‬
‫של המבוטח לגבי הנתונים הכלולים במאגר‪ ,‬הוראות האוסרות או המגבילות את המבטח‬
‫בכל הקשור לביטול פוליסת רכב חובה וגביית פרמיה נוספת לגבי נתונים המצויים במאגר‬
‫המידע שלא נבדקו מראש על‪-‬ידי המבטח וכו'‪.‬‬
‫כן קובע החוזר‪ ,‬שלא תופק תעודת ביטוח חובה בעבור כלי‪-‬רכב פרטי ומסחרי עד ‪ 4‬טון‬
‫ואופנוע‪ ,‬מבלי שבוצע אימות בשאילתה מקוונת במאגר בעת תהליך החיתום לכל הפחות‬
‫ביחס לפרטי מידע שפורטו בחוזר‪.‬החל מחודש פברואר ‪ 2010‬כל התעודות חייבות אימות‪.‬‬
‫)‪(13‬הסדרים אחרים‪:‬‬
‫)‪ (13.1‬תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי‬
‫המוסד לביטוח לאומי )להלן "המל"ל"( מגיש נגד חברות הביטוח תביעות שיבוב‬
‫בגין תגמולים ששולמו על‪-‬ידו לנפגעי תאונות דרכים המכוסות באמצעות פוליסות‬
‫ביטוח רכב חובה שהוציאה החברה‪ .‬עוד בטרם החלו החברה והחברה האם‬
‫בפעילותן בתחום הביטוח נחתמו בין המל"ל ובין חברות הביטוח‪ ,‬שהיו פעילות אז‪,‬‬
‫הסכמים שהסדירו את סוגי המקרים שבהתקיימם ישיבו חברות הביטוח למל"ל‬
‫כספים ששילם לנפגעים‪ ,‬ואת שיעור התשלום שישולם בכל אחד מן המקרים‪ .‬ב‪17-‬‬
‫בנובמבר ‪ 2008‬קיבלה האגודה מכתב מהמל"ל המודיע לה כי אין בכוונתו לחדש‬
‫את ההסכם לשנה נוספת וכי החל ממועד כניסתו לתוקף של מכתב אי‪-‬החידוש‪,‬‬
‫יחל המל"ל לשלוח את דרישות השיבוב שלו בהתאם לזכויותיו הנטענות לפי הדין‬
‫וזאת עד לגיבוש הסכם חדש מול חברות הביטוח‪ ,‬אשר ישקף את הרצונות‬
‫והציפיות העדכניים של הצדדים מהסכם כזה‪ .‬איגוד חברות הביטוח פנה לממונה‬
‫על ההגבלים העסקיים בבקשה ליתן אישור לנהל משא ומתן מחודש עם המוסד‬
‫לביטוח לאומי‪ .‬בחודש יוני ‪ 2010‬אישר הממונה על ההגבלים העסקיים לנהל משא‬
‫ומתן כזה ונכון להיום טרם נחתם הסכם בין הצדדים‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪19 -‬‬
‫)‪ (13.2‬מתווה סליקה "קל כבד"‬
‫במסגרת פעילות רכב חובה מפעיל איגוד חברות הביטוח מערכת סליקה שנועדה‬
‫להעביר תשלומים באופן ממוכן בין מבטחי רכב בהתאם לחוק הפלת"ד וצו‬
‫הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים(‪,‬‬
‫התשס"א ‪.2001 -‬‬
‫)‪ (13.3‬פטור הממונה בעניין מחיר השירותים הרפואיים‬
‫באפריל ‪ 2011‬אישר הממונה על ההגבלים העסקיים מתן פטור מאישור הסדר‬
‫כובל בתנאים‪ ,‬לניהול משא ומתן בין איגוד חברות הביטוח לבין מדינת ישראל‬
‫כבעלת בתי‪-‬חולים‪ ,‬שירותי בריאות כללית כבעלת בתי‪-‬חולים ובתי‪-‬חולים ציבוריים‪.‬‬
‫עניינו של ההסדר הוא בניהול משא ומתן בין האיגוד לבין בתי החולים בעניין מחיר‬
‫השירותים הרפואיים אשר ניתנו לנפגעי תאונות דרכים בבתי החולים ומחיר‬
‫השירותים האלקטיביים הקשורים לתאונות דרכים שניתנו לאחר השחרור בתקופה‬
‫שבין ‪ 1‬בספטמבר ‪ 2006‬לבין ‪ 1‬בספטמבר ‪ .2010‬תוקפו של הפטור הוא לתקופת‬
‫המשא ומתן בלבד ולכל היותר לשנה אחת‪ .‬אם תתקבל הסכמה בין הצדדים‪ ,‬יוארך‬
‫תוקפו של הפטור למשך ‪ 3‬שנים נוספות‪.‬‬
‫)‪(14‬המלצות ועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב )"ועדת זליכה"(‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬מינה שר התחבורה ועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב‪ .‬הוועדה‬
‫הגישה את המלצותיה לשר ובין השאר הוצע לבטל את השימוש הבלעדי של חברות‬
‫הביטוח במוסכי הסדר‪ ,‬ולאסור הפניה של לקוח למוסכי הסדר בדרך של הטבות או בכל‬
‫דרך אחרת‪ ,‬להקים מנגנון שמאי אובייקטיבי לענף הרכב שבמסגרתו בחירת השמאי תהיה‬
‫על‪-‬סמך בחירה אקראית מתוך מאגר שמאים מורשים שתעשה על‪-‬ידי המוסך בנוכחות‬
‫הלקוח‪ ,‬בעל הרכב‪ ,‬וכן לאסור מעורבות של חברות ביטוח בבחירת שמאי ובקביעת שכרו‪.‬‬
‫שכר השמאי המומלץ ייקבע על‪-‬ידי משרד התחבורה‪ .‬בשלב זה אין לדעת אם ההמלצות‬
‫תתקבלנה‪.‬‬
‫לאגודה רישיון מבטח ישראלי‪ ,‬לעסוק בין השאר‪ ,‬בענף ביטוח כלי‪-‬רכב חובה‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיו‬
‫בשנת ‪ 1997‬עוגנה בחקיקה רפורמה לפתיחת ענף ביטוח רכב חובה לתחרות‪ .‬במסגרת הרפורמה‬
‫כאמור‪ ,‬חלקו של אבנר ‪ -‬איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ )להלן "אבנר"(‪ ,‬ששימש כמבטח משותף‬
‫בענף ביטוח רכב חובה‪ ,‬בפוליסות הביטוח הופחת בצורה הדרגתית מ‪ 70%-‬בשנת ‪ 1997‬עד ‪0%‬‬
‫בשנת ‪ ,2003‬בה חדל "אבנר" מפעילותו בהנפקת פוליסות חדשות כמבטח משותף‪.‬‬
‫הגורמים המשפיעים על רווחיות תחום הפעילות‪ ,‬הם אלה‪:‬‬
‫א‪ .‬שינויי רגולציה ‪ -‬התפתחות בפסיקה ובחקיקה ופרסום חוזרים מאת המפקח על הביטוח‬
‫ב‪ .‬חברות הביטוח‪ ,‬לרבות האגודה‪ ,‬קובעות תעריפים דיפרנציאליים )מותאמי סיכון( הכפופים‬
‫לקבלת אישור המפקח‪ .‬התעריפים החדשים של מרבית החברות מביאים בחשבון את מאפייני‬
‫הרכב והנהג‪ ,‬וכך מבוטחים זהירים משלמים פחות ממבוטחים מסוכנים‪ .‬מטרת השימוש‬
‫בפרמטרים היא להתאים את פרמיית הביטוח לסיכון המבוטח‪.‬‬
‫כתוצאה מהאמור לעיל‪ ,‬גדלו הפערים בין הפרמיות בביטוח רכב חובה הנדרשות ממבוטחים‬
‫שונים באותה חברת ביטוח‪ ,‬וגדלו הפערים בין הפרמיות שדרשו חברות שונות מאותו מבוטח‪.‬‬
‫נכון למועד הדוח‪ ,‬מתוך כלל הפרמטרים המותרים לשימוש‪ ,‬האגודה מתחשבת במספר‬
‫פרמטרים ‪ -‬גיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב דרך קבע וותק רישיון הנהיגה של הנהג הצעיר‬
‫ביותר הנוהג ברכב דרך קבע‪ ,‬קיום אבזרי בטיחות ברכב תוך ביצוע אבחנה בין רכב פרטי‬
‫לרכב מסחרי‪.‬‬
‫לאגודה אין תעריפים דיפרנציאליים בכלי‪-‬רכב במשקל מעל ‪ 4‬טון וכלי‪-‬רכב מיוחדים‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫משאיות ונגררים‪.‬‬
‫ג‪ .‬יכולת האגודה לבצע בקרה קפדנית על תשלומים לספקי שירותים בתחום‪.‬‬
‫ד‪ .‬הפחתת תעריף ביטוח רכב חובה הממוצע‪ ,‬המומלצת מפעם לפעם על ידי מפעיל המאגר‬
‫ומופצת על‪-‬ידי הפיקוח‪ ,‬עלולה לגרום לשחיקה ברווחיות בתחום זה‪ .‬בתקופת הדוח לא בוצעה‬
‫כל שחיקה בתעריף הממוצע של האגודה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪20 -‬‬
‫‪9.3‬‬
‫התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו‬
‫בשנים האחרונות קיימת מגמה של שקיפות תעריפי הביטוח אשר הונהגה על‪-‬ידי המפקח‪ ,‬מחד‪,‬‬
‫ושינוי בתרבות הצריכה של הלקוחות בשוק הביטוחי‪ ,‬המשווים את תעריפי הביטוח בין חברות‬
‫הביטוח מאידך‪ .‬האגודה משווקת ביטוח רכב חובה הן ללקוחות פרטיים‪ ,‬והן לחברי קיבוץ‪,‬‬
‫תושבים‪ ,‬שכירים ושכונות קהילתיות‪.‬‬
‫‪9.4‬‬
‫גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם‬
‫א‪ .‬יכולת האגודה לזהות את המשתנים המפלחים את אוכלוסיית הנהגים לפלחי שוק הומוגניים‬
‫ומשמעותיים ויצירת תעריף מתאים לפילוח זה במסגרת הטווח שנקבע בדין‪ .‬למנגנון קביעת‬
‫התעריף ולמשתנים אותם משקללת האגודה‪ ,‬ראה בהמשך‪.‬‬
‫ב‪ .‬צבירת ידע‪ ,‬ניסיון ומומחיות בכל הקשור לענף הביטוח בשוק הקיבוצי ובמגזר הפרטי‪ ,‬תמהיל הלקוחות‪.‬‬
‫ג‪ .‬ניהול סילוק תביעות יעיל הגון ומבוקר על‪-‬ידי האגודה‪.‬‬
‫ד‪ .‬מערכות מידע תומכות‬
‫‪9.5‬‬
‫שינויים במערך הספקים בתחום הפעילות‬
‫בשנת הדוח לא חל שינוי מהותי במערך הספקים בתחום הפעילות‪ .‬החל מ ‪ 1‬בינואר ‪ 2010‬הטיפול‬
‫בהוצאות רפואיות יהיה על‪-‬ידי קופות החולים וחברות הביטוח ישאו בהוצאותיו בהעברה של חלק‬
‫מהפרמיה‪) .‬ראה סעיף ‪ 11‬בהמשך(‪.‬‬
‫‪9.6‬‬
‫מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם‬
‫מחסומי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הם‪ :‬הצורך בעמידה בתנאים הנדרשים על‪-‬פי דין‬
‫להוצאת רישיון לעסוק בביטוח וקיום התשתית הטכנולוגית הנדרשת להפקת הצעות מחיר‪ ,‬הפקת‬
‫פוליסות וטיפול בתביעות‪.‬‬
‫‪9.7‬‬
‫תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם‬
‫ביטוח רכב חובה הוא סטטוטורי‪ ,‬ולפיכך אין למבוטח תחליף אחר למוצר זה‪.‬‬
‫‪9.8‬‬
‫עיקרי ההנחות האקטואריות העומדות בבסיס התוצאות העסקיות‪:‬‬
‫בשל הפיקוח ההדוק על מבנה וגובה התעריף‪ ,‬האגודה אינה משתמשת במודל אקטוארי לקביעת‬
‫התעריף בענף רכב חובה‪ .‬תעריפי האגודה לוקחים בחשבון מאפייני סיכון שונים וביניהם ותק הנהג‬
‫הצעיר ביותר‪ ,‬גיל הנהג הצעיר ביותר וכן קיום אבזרי בטיחות ברכב‪.‬‬
‫הערכת האגודה לתביעות תלויות מחושבת בהתאם להוראות חוזר המפקח‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪9.14‬‬
‫‪9.9‬‬
‫מוצרים ושירותים‬
‫פוליסת ביטוח רכב חובה מעניקה כיסוי אחיד הקבוע בחוק כאשר האלמנטים בהם מתחשבת‬
‫חברת הביטוח משתנים‪ .‬האגודה משווקת פוליסת ביטוח חובה לרכב‪ ,‬המאפשרת הפקה מהירה‬
‫ויעילה של תעודות חובה באמצעות האינטרנט‪ ,‬לתשלום בבנק או בכרטיס אשראי בתנאים של עד‬
‫‪ 12‬תשלומים‪.‬‬
‫‪ 9.10‬פילוח נתונים בעבור מוצרים ושירותים‬
‫להלן טבלה הכוללת נתונים בדבר התפלגות הפעילות של האגודה בתחום ביטוח רכב חובה‬
‫)באלפי ש"ח(‪:‬‬
‫הנושא‬
‫דמי הביטוח ברוטו‬
‫דמי הביטוח בניכוי ביטוח משנה )בשייר עצמי(‬
‫תביעות ברוטו‬
‫תביעות בשייר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪64,106‬‬
‫‪67,120‬‬
‫‪127,956‬‬
‫‪61,367‬‬
‫‪62,440‬‬
‫‪121,698‬‬
‫‪68,438‬‬
‫‪94,431‬‬
‫‪166,146‬‬
‫‪67,617‬‬
‫‪87,582‬‬
‫‪165,262‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪21 -‬‬
‫‪ 9.11‬לקוחות‬
‫בתחום ביטוח רכב חובה‪ ,‬כרבע ממבוטחי האגודה הם קיבוצים‪ .‬שאר לקוחות האגודה הם לקוחות‬
‫פרטיים וציי רכב של לקוחות עסקיים‪.‬‬
‫לאגודה אין לקוח שהכנסותיה ממנו מהוות ‪ 10%‬או יותר מסך‪-‬כול הכנסות האגודה‪.‬‬
‫להלן טבלה הכוללת נתונים בגין התפלגות הפרמיה בין קולקטיביים ומפעלים גדולים ומבוטחים‬
‫פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים )באחוזים(‪:‬‬
‫נתונים‬
‫לשנת‬
‫‪2011‬‬
‫נתונים‬
‫לשנת‬
‫‪2010‬‬
‫נתונים‬
‫לשנת‬
‫‪2009‬‬
‫קולקטיביים ומפעלים גדולים‬
‫‪70%‬‬
‫‪66%‬‬
‫‪35%‬‬
‫מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים‬
‫‪30%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪65%‬‬
‫הלקוח‬
‫שיעור החידושים בשנת ‪ 2011‬בקרב המבוטחים הפרטיים ולקוחות עסקיים קטנים עמד על כ‪-‬‬
‫‪ 33%‬ומקרב הלקוחות הגדולים והקולקטיביים עמד על כ‪.90%-‬‬
‫להערכת האגודה‪ ,‬שיעור המבוטחים הפרטיים שרכשו ביטוח רכב חובה יחד עם ביטוח‬
‫רכב רכוש במהלך שנת ‪ , 2011‬מסך הלקוחות שרכשו ביטוח רכב חובה באגודה עמד על‬
‫כ‪. 25% -‬‬
‫מקרב לקוחות קולקטיביים ומפעלים גדולים שיעור המבוטחים הוא כ‪85%. -‬‬
‫‪ 9.12‬שיווק והפצה‬
‫האגודה משווקת את פוליסות הביטוח שלה הן בעצמה‪ ,‬הן באמצעות סוכנות ביטוח והן באמצעות‬
‫סוכנים‪ .‬לתיאור הנושא‪ ,‬ראה סעיף ‪ 15‬להלן‪.‬‬
‫‪ 9.13‬התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‬
‫להלן התפתחות התביעות התלויות בתחום ביטוח רכב חובה בגין שנות החיתום שהחלו לפני שנת‬
‫הדוח‪ ,‬באלפי ש"ח‪:‬‬
‫הנושא‬
‫הפרשה‬
‫להתחלת השנה‬
‫הכנסות מפרמיה‬
‫ומהשקעות )‪(1‬‬
‫שנת ‪2011‬‬
‫שייר‬
‫ברוטו‬
‫שנת ‪2009‬‬
‫בשייר‬
‫ברוטו‬
‫שנת ‪2010‬‬
‫בשייר‬
‫ברוטו‬
‫‪545,324‬‬
‫‪525,610‬‬
‫‪586,888‬‬
‫‪564,892‬‬
‫‪544,847‬‬
‫‪523,338‬‬
‫‪18,340‬‬
‫‪17,518‬‬
‫‪34,219‬‬
‫‪32,815‬‬
‫‪43,231‬‬
‫‪43,231‬‬
‫עמלות והוצאות‬
‫‪567‬‬
‫‪567‬‬
‫) ‪(6‬‬
‫) ‪(6‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫תשלומי תביעות‬
‫‪82,503‬‬
‫‪81,775‬‬
‫‪115,297‬‬
‫‪106,166‬‬
‫‪104,453‬‬
‫‪104,056‬‬
‫הפרשות לסוף‬
‫התקופה‬
‫‪476,281‬‬
‫‪458,879‬‬
‫‪487,199‬‬
‫‪469,357‬‬
‫‪475,306‬‬
‫‪455,004‬‬
‫עודף בהפרשות‬
‫‪4,313‬‬
‫‪1,907‬‬
‫‪18,617‬‬
‫‪22,190‬‬
‫‪8,274‬‬
‫‪7,464‬‬
‫סכום העודף‬
‫בהפרשות הנובע‬
‫משחרור הרווח‬
‫מעתודה‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫)‪ (1‬בסעיף זה נלקחו תיקונים וזקיפת פרמיות לביטוח משנה הנוגעים לפרמיה שנרשמה בגין שנת‬
‫החיתום‪.‬‬
‫‪ 9.14‬התחייבויות ביטוחיות ברוטו בתחום ביטוח רכב חובה באלפי ש"ח‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪22 -‬‬
‫הנושא‬
‫עתודה לסיכונים שטרם חלפו‬
‫הערכה של מחלקת תביעות בגין‬
‫התביעות התלויות המזוהות‬
‫תוספת לתביעות התלויות בגין‬
‫הערכה אקטוארית‬
‫סכום הצבירה‬
‫סך הכול תביעות תלויות‬
‫סך הכול התחייבויות ביטוחיות‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫‪31.12.2010‬‬
‫‪31.12.2009‬‬
‫‪19,824‬‬
‫‪17,870‬‬
‫‪38,964‬‬
‫‪315,049‬‬
‫‪342,349‬‬
‫‪341,134‬‬
‫‪197,610‬‬
‫‪186,034‬‬
‫‪209,523‬‬
‫‪1,498‬‬
‫‪514,157‬‬
‫‪533,981‬‬
‫‪427‬‬
‫‪528,810‬‬
‫‪546,680‬‬
‫‪0‬‬
‫‪550,657‬‬
‫‪589,621‬‬
‫לתיאור העתודות ביטוח כללי ותביעות תלויות בהרחבה‪ ,‬ראה בהמשך‪.‬‬
‫‪ 9.15‬ביטוח משנה‬
‫התקשרויות האגודה לביטוחי משנה בכל ענפי הביטוח הכללי‪ ,‬לרבות תחום ביטוח רכב חובה הן‬
‫מתחדשות משנה לשנה‪.‬‬
‫ענף רכב חובה מבוטח ‪ 100%‬בביטוח חקלאי‪ .‬לאגודה ביטוח משנה מסוג "הפסד יתר"‪Excess ) ,‬‬
‫‪ ,(of loss‬מעבר לסכום של ‪ 3,700,000‬ש"ח לכל מקרה‪.‬‬
‫לתיאור התקשרות האגודה עם מבטחי המשנה‪ ,‬ראה סעיף יז להלן‪.‬‬
‫‪ 9.16‬ספקים ונותני שירותים‬
‫לצורך סילוק תביעה קשורה האגודה בהסכמים עם ספקי שירות כמו חוקרים מומחים ועוד‪ .‬ספקי‬
‫שירות נוספים הם בתי החולים הממשלתיים‪ ,‬בתי החוקים בבעלות קופות החולים‪ ,‬בתי‪-‬חולים‬
‫אחרים וקופות החולים‪.‬‬
‫‪ 9.17‬תחרות‬
‫בתחום זה‪ ,‬מתחרה האגודה בכל חברות הביטוח במשק )‪ 14‬חברות(‪ ,‬לרבות בחברות הביטוח‬
‫הישיר(‪.‬‬
‫חלקה של האגודה בתחום רכב חובה על פי נתוני ה"פול" לתקופה שבין ‪ 1‬בינואר ‪ 2011‬ועד ל‪30-‬‬
‫בספטמבר ‪ 2011‬הוא ‪ 1.61%‬לעומת ‪ 1.81%‬בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫הכיסוי הביטוחי האחיד בכל חברות הביטוח וזמינות מידע השוואתי של מחירים‪ ,‬גורם לכך שמחיר‬
‫המוצר הוא המשתנה העיקרי בהחלטת הרכישה של פוליסות ביטוח‪ .‬חברות הביטוח נבדלות זו מזו‬
‫במשתנים הקובעים את התעריף וכפועל יוצא בפלחי השוק בהן הן מתמקדות‪.‬‬
‫גורם העלול לפגוע במעמדה התחרותי של האגודה הוא שימוש חברות ביטוח אחרות בפרמטרים‬
‫שונים ו‪/‬או נוספים מהפרמטרים בהם עושה הקבוצה שימוש‪ .‬הגורמים המחזקים את מעמדה‬
‫התחרותי של האגודה‪ ,‬הם‪ ,‬הידע והניסיון שצברה האגודה בענף הביטוח במגזר הקיבוצי‪.‬‬
‫להרחבה בנושא התחרות‪ ,‬ראה סעיף ‪ 25‬להלן‪.‬‬
‫‪ 9.18‬עונתיות‬
‫להלן טבלה המציגה את התפלגות דמי הביטוח ברוטו בתחום ביטוח רכב חובה לפי רבעונים )באלפי ש"ח(‪:‬‬
‫נתונים לשנת‬
‫‪2011‬‬
‫רבעון ראשון‬
‫רבעון שני‬
‫רבעון שלישי‬
‫רבעון רביעי‬
‫סה"כ‬
‫נתונים לשנת‬
‫‪2010‬‬
‫נתונים לשנת‬
‫‪2009‬‬
‫‪25,206‬‬
‫‪31,986‬‬
‫‪63,257‬‬
‫‪23,031‬‬
‫‪22,272‬‬
‫‪27,872‬‬
‫‪9,195‬‬
‫‪6,893‬‬
‫‪21,259‬‬
‫‪6,674‬‬
‫‪5,969‬‬
‫‪15,568‬‬
‫‪64,106‬‬
‫‪67,120‬‬
‫‪127,956‬‬
‫‪ 9.19‬הון אנושי‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪23 -‬‬
‫בתחום ביטוח רכב חובה מעסיקה האגודה ‪ 14‬עובדים‪ .‬שאר העובדים‪ ,‬מועסקים במקביל בכמה‬
‫מתחומי הפעילות של האגודה‪.‬‬
‫חלוקת עובדי האגודה בתחום הפעילות*‪ ,‬בהתאם לתחום עיסוקם‪ ,‬היא כלהלן‪:‬‬
‫מחלקות‪/‬עיסוק‬
‫מספר עובדים‬
‫בשנת ‪2011‬‬
‫תביעות‬
‫חיתום‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫סה"כ‬
‫‪14‬‬
‫*יובהר כי יש מספר עובדים המעניקים שירותים לכלל ענפי הביטוח של האגודה‪.‬‬
‫לתיאור הנושא בהרחבה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 14.5‬להלן‪.‬‬
‫‪ 9.20‬דיון בגורמי סיכון‬
‫הפחתת תעריף ביטוח רכב חובה הממוצע שנקבע מפעם לפעם על‪-‬ידי מפעיל המאגר באישור‬
‫המפקח‪ ,‬עלול לגרום לשחיקה ברווחיות האגודה בתחום זה‪.‬‬
‫לתיאור הנושא בהרחבה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 22‬להלן‪.‬‬
‫‪ 9.21‬הסכמים מהותיים‬
‫מתווה סליקה "קל כבד" איגוד חברות הביטוח מפעיל מערכת סליקה שנועדה‪ ,‬בין‬
‫השאר ‪ ,‬להעביר תשלומים באופן ממוכן בין מבטחי רכב בביטוח רכב חובה בהתאם‬
‫לחוק נפגעי תאונות דרכים )הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים( התש ס"א‬
‫ ‪") 2001‬צווי חציה"(‪ .‬צווי חציה מאזנים את נטל התשלומים בין המבטחים‪ ,‬מקום בו‬‫מקדמי הסיכון של כלי‪ -‬רכב שגרם היזק בתאונת דרכים אינם מאוזנים באופן מובהק‬
‫)כגון תאונה בה מעורבים משאית ורכב נוסעים רגיל מחמת עקרון האחריות בלא אשם(‪.‬‬
‫ההסכ ם חל על תאונות בהן נטלו חלק כלי‪ -‬רכב המבוטחים בפוליסות בלא השתתפות‬
‫אבנר‪ .‬להסדר זה ניתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל על‪ -‬ידי הממונה על ההגבלים‬
‫העסקיים‪ .‬התנאים כוללים בין השאר ‪ ,‬הגבלת פעילות המערכת למטרה האמורה בלבד‪.‬‬
‫הפעלת המערכת על‪ -‬ידי גוף עצמאי אשר אינו קשור למבטחים‪ ,‬איסור העברת מידע‬
‫עסקי בין הצדדים והאפ ש רות לכל מבטח להצטרף למערכת‪ .‬הפטור האמור ניתן ב‪17 -‬‬
‫באוגוסט ‪ 2003‬לשלוש שנים‪ .‬ב‪ 21 -‬באוגוסט ‪ 2006‬הוארך הפטור לשלוש שנים נוספות‬
‫וכן הורחב על‪ -‬ידי הממונה על ההגבלים העסקיים באופן שהורחבו הסמכויות למנהל‬
‫המתווה‪ ,‬לרבות הסמכות לכהן כבורר מקום בו תתעוררנה מחלוקות בין מבטחים באשר‬
‫למעורבות כלי‪ -‬רכב מבוטח בתאונה‪ .‬בספטמבר ‪ 2010‬אישרה הממונה על ההגבלים‬
‫העסקיים פטור חדש בתנאים מאישור הסדר כובל ‪ .‬תוקפו של הפטור הוא לחמש שנים‬
‫עד ספטמבר ‪. 2015‬‬
‫‪ .10‬תחום ביטוח כללי ‪ -‬ענף רכב רכוש וטרקטורים‬
‫‪ 10.1‬מידע כללי על הענף‪ ,‬מבנה הענף והשינויים שחלו בו‬
‫ענף ביטוח רכב רכוש כולל את פעילות האגודה בתחום ביטוח רכב רכוש כולל כיסוי בגין נזק‬
‫שנגרם לרכוש של צד שלישי וכן ביטוח טרקטורים‪.‬‬
‫‪ 10.2‬החלוקה המקובלת בענף זה היא חלוקה לשתי קבוצות ביטוח‪:‬‬
‫א‪ .‬ביטוח לכלי‪-‬רכב פרטי ומסחרי עד ‪ 4‬טון‪ ,‬אשר בעבורו חלות הוראות תקנות הפיקוח על עסקי‬
‫ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(‪,‬התשמ"ו ‪) 1985 -‬להלן "הפוליסה התקנית לביטוח‬
‫רכב"(‪.‬‬
‫ב‪ .‬ביטוח לכלי‪-‬רכב שאינן נמנים על קבוצה א' ואינם כפופים לתנאי הפוליסה התקנית לביטוח‬
‫רכב‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪24 -‬‬
‫תקופת ההתיישנות לקבלת תגמולי ביטוח בביטוח רכב רכוש הוא ‪ 3‬שנים‪ .‬מרבית התביעות‬
‫מוגשות במהלך תקופת הביטוח ולכן ענף זה נחשב לענף "בעל זנב תביעות קצר"‪.‬‬
‫במסגרת פוליסת ביטוח רכב רכוש‪ ,‬מוענק כיסוי ביטוחי הכפוף למגבלות הקבועות בחוק‬
‫ובתקנות‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪ 10.3‬להלן מספר מאפיינים‪ ,‬מגמות והתפתחויות המשפיעים ועשויים להשפיע בעתיד על פעילות‬
‫האגודה בתחום זה‪.‬‬
‫א‪ .‬תיאור ענף הביטוח והכיסויים הביטוחיים שנכללו בו‬
‫)‪ (1‬הפוליסה לביטוח נזקי רכוש ונזקי רכוש לצד שלישי לרכב פרטי ומסחרי עד ‪ 4‬טון )ביטוח‬
‫מקיף וביטוח צד שלישי(‪ ,‬למעט אופנועים‪ ,‬מעוגנת בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי‬
‫חוזה לביטוח רכב פרטי(‪ ,‬התשמ"ו ‪ 1986 -‬ובתוספת לתקנות )להלן "תקנות רכב רכוש" ו‪-‬‬
‫"הפוליסה התקנית"‪ ,‬בהתאמה(‪ .‬הפוליסה התקנית קובעת נוסח ותנאים מינימליים לביטוח‬
‫רכב אשר חברת ביטוח יכולה לשנותם רק אם השינוי הוא לטובת המבוטח‪ .‬לפוליסה‬
‫התקנית אפשר להוסיף הרחבות באשר להיקף הכיסוי‪ ,‬לסיכונים‪ ,‬לחבויות ולרכוש‬
‫המבוטחים‪.‬‬
‫)‪ (2‬מבוטח שאשר בבעלותו ‪ 40‬כלי‪-‬רכב פרטיים המבוטחים אצל אותו מבטח‪ ,‬רשאים בשלב‬
‫הצעת הביטוח לוותר על תנאי הפוליסה התקנית לביטוח רכב‪ ,‬כולה או חלק‪ ,‬באמצעות‬
‫בקשה בכתב אשר תתועד אצל המבטח‪.‬‬
‫)‪ (3‬האגודה מציעה למבוטחיה אפשרות לרכוש שירותים נוספים באמצעות כתבי שירות כגון‪,‬‬
‫שירותי גרירה וכיסוי לשמשות‪.‬‬
‫)‪ (4‬כחלק ממדיניות האגודה למתן שירות מיטבי ללקוחותיה ולצדדים שלישיים‪ ,‬מציעה האגודה‬
‫רשת של מוסכי הסדר לתיקון כלי הרכב‪.‬‬
‫)‪ (5‬בתחום ביטוחי הרכב נכללים גם ביטוחים לרכב מסחרי מעל ‪ 4‬טון‪,‬לאופנועים ולטרקטורים‬
‫אשר אינם מבוססים על הפוליסה התקנית‪.‬‬
‫ב‪ .‬מאפיינים של ביטוח רכב רכוש‬
‫)‪ (1‬ביטוח רכב רכוש הוא פוליסה לתקופה של בדרך‪-‬כלל עד שנה‪.‬‬
‫)‪ (2‬הביטוח כפוף‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬למגבלות שהוטלו על‪-‬ידי המחוקק ועל‪-‬ידי המפקח במסגרת‬
‫הפוליסה התקנית )ראה סעיף ‪ 10.3‬להלן(‪.‬‬
‫)‪ (3‬התעריף לביטוח רכב רכוש אינו אחיד ותלוי במספר גורמים‪ ,‬כגון‪ :‬סוג הרכב המבוטח‪ ,‬ניסיון‬
‫התביעות המצטבר שלו באגודה ומנתונים הקשורים לנהג הרכב‪ ,‬כגון‪ :‬גילו‪ ,‬ניסיון התביעות‬
‫שלו והגבלת כמות הנהגים הרשאים לנהוג ברכב‪.‬‬
‫ג‪ .‬מגבלות‪ ,‬חקיקה‪ ,‬תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות‬
‫)‪ (1‬טיוטה שלישית לתיקון הפוליסה התקנית‬
‫בחודש יולי ‪ 2010‬פרסם המפקח על הביטוח טיוטה שלישית לתיקון תקנות הפיקוח על‬
‫עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(‪ ,‬התשמ"ו ‪ .1986 -‬המחוקק מציע לתקן את‬
‫הפוליסה התקנית לביטוח רכב כך שהפוליסה התקנית תחול אך ורק על ביטוח על כלי‪-‬רכב‬
‫פרטי ומסחרי עד ‪ 3.5‬טון )במקום עד ‪ 4‬טון כיום( ולקבוע בין השאר כי תיקון רכב שגילו עד‬
‫שנתיים ייעשה בחלפים חדשים או מקוריים‪ ,‬תיקון רכב שיש לגביו אחריות יצרו או יבואן‬
‫תהיה בהתאם לקבוע בכתב האחריות‪ ,‬תקבע השתתפות עצמית מוגדלת במקרה שנהג‬
‫ברכב נהג תחת השפעת אלכוהול‪ ,‬הסדרת הכללים שיחולו במקרה של השבתת כלי הרכב‪,‬‬
‫קביעת נוסחת כינון אחידה ורישומה בדף הרשימה הסדרת כיסוי רעידת אדמה ועוד‪.‬‬
‫האגודה מעריכה כי אם יאושרו השינויים עלול הדבר להביא לידי גידול בסך התביעה‬
‫הממוצעת אך בשלב זה אין האגודה יכולה לאמוד את היקף ההשפעה‪.‬‬
‫)‪ (2‬נוהל ‪ 22‬של משרד התחבורה‬
‫אבדן גמור להלכה הוא נזק לכלי‪-‬רכב בשיעור של ‪ 50%‬או יותר אך לא יותר מ‪.60%-‬‬
‫אבדן גמור הוא נזק לכלי‪-‬רכב בשיעור של ‪ 60%‬או יותר‪ .‬במקרה כזה יש להפקיד את‬
‫רישיון הרכב במשרד הרישוי‪.‬‬
‫ב‪ 22-‬בדצמבר ‪ 2011‬שלח משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מכתב לשמאי הרכב‬
‫שעניינו נוהל מספר ‪ 22‬על‪-‬פיו‪ ,‬החל מ‪ 20-‬בדצמבר ‪ 2011‬חייב כל שמאי רכב לדווח בתוך‬
‫‪ 45‬ימים מיום קרות התאונה‪ ,‬לרשות הרישוי על כלי‪-‬רכב עליהם הכריז השמאי כנזק‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪25 -‬‬
‫"באבדן גמור להלכה" לאחר קבלת הדיווח מאת השמאי ירשום משרד התחבורה כהערה‬
‫ברישוי הרכב "אבדן גמור להלכה"‪.‬‬
‫כחודשיים לאחר כניסתו לתוקף של נוהל זה‪ ,‬ביטול משרד התחבורה את חובת הרישום‪.‬‬
‫)‪ (3‬הסדר שמאים‬
‫באפריל ‪ 2007‬פרסם המפקח על הביטוח חוזר בעניין שמאות ביטוח רכב )רכוש וצד‬
‫שלישי( להלן ‪ :‬חוזר השמאים‪ .‬החוזר נועד לצמצם את ניגוד העניינים בפעולות שמאי ביטוח‬
‫הרכב והוא קובע‪ ,‬בין השאר‪ ,‬הוראות לעניין הערכת הנזק באמצעות שמאי הרשום‬
‫ברשימת שמאי החוץ או שמאי אחר שיקבע המבוטח‪ ,‬מנגנון לקביעת שמאי מכריע במקרה‬
‫של חילוקי דיעות‪ ,‬וכן הוראות האוסרות על מבטח ועל סוכן הביטוח להשפיע על שיקול‬
‫הדעת של השמאי‪ .‬במאי ‪ 2009‬הגישו איגוד שמאי ביטוח בישראל‪ ,‬ביחד עם המועצה‬
‫לצרכנות ואיגוד המוסכים בישראל‪ ,‬עתירה לבית המשפט העליון למתן צו על תנאי כנגד‬
‫המפקח על הביטוח ואיגוד חברות הביטוח‪ ,‬להורות על ביטול רשימת שמאי החוץ ועל‬
‫החלפתה ברשימה הכוללת את השמאים הרשומים בפנקס השמאים‪ .‬ב‪ 7-‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫דחה בית המשפט את העתירה‪.‬‬
‫)‪ (4‬מאגר מידע על היסטוריית תאונות כלי‪-‬רכב‬
‫ב‪ 30-‬ביוני ‪ 2010‬נתנה הממונה על ההגבלים העסקיים פטור בתנאים מאישור הסדר כובל‬
‫להסדר בין איגוד חברות הביטוח‪ ,‬מרכז הסליקה של חברות הביטוח בע"מ ומבטחים‬
‫נוספים להקמת מאגר מידע על היסטוריית תאונות כלי הרכב‪ .‬הרקע לבקשת הפטור הוא‬
‫היעדר השקיפות ובעיית פערי מידע הקיימת בשוק למכירת כלי‪-‬רכב משומשים בנוגע‬
‫לתאונות שאירעו לכלי‪-‬רכב משומשים טרם המכירה‪ .‬פערי מידע אלה פועלים לרעתם של‬
‫רוכשי הרכב ושל מבטחים‪ .‬הקמת המאגר נועדה לסייע לרוכשי הרכב והמבטחים להתגבר‬
‫על פער המידע‪ .‬חוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי נאות( התשס"ח ‪,2008 -‬‬
‫קובע כי רוכש רכב משומש זכאי לקבל בין השאר מכל מבטח שביטח את רכבו‪ ,‬כל מידע על‬
‫הרכב שיש בידי אותו מבטח‪ .‬אולם במרבית המקרים רכוש של רכב משומש אינו יודע מי‬
‫ביטח את רכבו וגם מבטחים מבקשים לדעת עניינים מהותיים הקשורים לרכב‪ .‬מטעמים‬
‫אלה בקש האיגוד להקים מאגר מידע ובו הפרטים הרלוונטים אודות כלי הרכב‪ .‬המידע‬
‫במאגר יהיה זמין לציבור ולחברות הביטוח שיבקשו להצטרף למאגר‪.‬‬
‫האגודה כפופה לגוף רגולטורי‪ ,‬שהוא המפקח ולהוראות חוק הפיקוח‪ ,‬חוק חוזה ביטוח‬
‫והתקנות שהוצאו על‪-‬פיהם‪ ,‬ולהלן‪ .‬לאגודה יש רישיון מבטח ישראלי‪ ,‬לעסוק בין השאר‪,‬‬
‫בענף ביטוח רכב מנועי ‪ -‬רכוש )עצמי וצד שלישי(‪.‬‬
‫ד‪ .‬שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיו‬
‫הגורמים המשפיעים על רווחיות תחום הפעילות‪ ,‬הם כלהלן‪:‬‬
‫)‪ (1‬שינויי רגולציה המשפיעים על רווחיות תחום הפעילות‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 14.2‬להלן‪.‬‬
‫)‪ (2‬שכיחות גניבות הרכב המושפעת בעיקר מהמצב הפוליטי וממאמצי המשטרה להלחם‬
‫בתופעה‪ ,‬תנאי מזג אוויר קשים בעונת החורף והרגלי נהיגה משתנים של המבוטחים‪ ,‬הם‬
‫גורמים חיצוניים המשפיעים על הרווחיות בתחום‪.‬‬
‫)‪ (3‬שמירה על כללי החיתום של האגודה‪ ,‬בהתייחס לרמת ההנחות ורמת המיגון הנדרשת‪.‬‬
‫)‪ (4‬יכולת האגודה לבצע בקרה קפדנית על התשלומים לספקי שירותים בתחום‪.‬‬
‫ה‪ .‬התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו‬
‫בשנים האחרונות קיימת מגמה של שקיפות תעריפי הביטוח אשר הונהגה על‪-‬ידי המפקח‪,‬‬
‫מחד‪ ,‬ושל הפיכת הלקוחות המבוטחים ללקוחות מתוחכמים‪ ,‬המשווים את תעריפי הביטוח בין‬
‫חברות הביטוח מאידך‪.‬‬
‫ו‪ .‬גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם‬
‫)‪ .(1‬יכולת טיפול בתביעות באופן יעיל‪ ,‬תוך פניית האגודה לשיבוב הנזק מחברות ביטוח אחרות‪,‬‬
‫בכל מקרה בו האחריות לתאונה היא של צד שלישי‪.‬‬
‫)‪ (2‬שמירה על מודל אקטוארי איכותי ועדכני‪.‬‬
‫)‪ (3‬הקפדה על דרישת המגונים המתאימים לכל רכב‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪26 -‬‬
‫ז‪ .‬מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם‬
‫מחסומי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הם‪ :‬הצורך בעמידה בתנאים הנדרשים על‪-‬פי דין‬
‫להוצאת רישיון לעסוק בביטוח וקיום התשתית הטכנולוגית הנדרשת להפקת הצעות מחיר‪,‬‬
‫הפקת פוליסות וטיפול בתביעות‪.‬‬
‫ח‪ .‬תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם‬
‫לא קיים תחליף לביטוח רכב רכוש‪ ,‬למעט נטילת הסיכון על‪-‬ידי המבוטח‪.‬‬
‫ט‪ .‬עיקרי ההנחות האקטואריות העומדות בבסיס התוצאות העסקיות‬
‫החישוב האקטוארי מתבצע על בסיס מודל אקטוארי אשר פותח על‪-‬ידי אקטואר האגודה‪.‬‬
‫לאגודה יש מודל אקטוארי מפותח בענפי הרכב הרכוש הפרטי ומסחרי עד ‪ 4‬טון‪ ,‬לכל ארבעת‬
‫הכיסויים הנ"ל‪ ,‬אשר על בסיסו התעריפים נקבעים לפי שיטות אקטואריות מקובלות‪.‬‬
‫‪ 10.4‬מוצרים ושירותים‬
‫א‪ .‬תיאור כללי‬
‫הפוליסות לביטוח רכב רכוש מבוססות על הפוליסה התקנית )למעט רכב מסחרי מעל ‪ 4‬טון‬
‫ואופנועים( כאשר חברת הביטוח רשאית לשנות תנאי הפוליסה האמורה אך ורק לטובת‬
‫המבוטח‪.‬‬
‫ב‪ .‬פוליסות הביטוח של האגודה מעניקות כיסויים כלהלן‪:‬‬
‫)‪ (1‬ביטוח רכב מקיף ‪ -‬נזק לרכב כתוצאה מתאונה‪ ,‬לרבות ירידת ערכו‪ ,‬נזק לרכב כתוצאה‬
‫מאש‪ ,‬גניבת הרכב‪ ,‬נזק שנגרם תוך כדי גניבת הרכב‪ ,‬נזק שנגרם כתוצאה מנזקי טבע‬
‫)שיטפון‪ ,‬סערה‪ ,‬שלג וברד(‪ ,‬נזק לרכב כתוצאה ממעשה זדון )למעט על‪-‬ידי המבוטח או מי‬
‫מטעמו(‪ ,‬נזק שגרם הרכב לרכוש של צד שלישי‪.‬‬
‫)‪ (2‬ביטוח מקיף בלא כיסוי תאונות ‪ -‬הגנה כנגד כל הסיכונים המפורטים לעיל למעט כיסוי‬
‫למקרה של התנגשות מקרית‪ ,‬התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫)‪ (3‬ביטוח מקיף בלא כיסוי גניבה ‪ -‬הגנה כנגד כל הסיכונים המפורטים לעיל למעט כיסוי נגד‬
‫גניבת הרכב‪.‬‬
‫)‪ (4‬ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ‪ -‬הגנה על המבוטח מפני אחריותו לנזקים שנגרמו לרכוש‬
‫של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכבו‪ .‬ביטוח זה אינו מכסה נזקים שנגרמו לרכב של‬
‫המבוטח עצמו‪.‬בנוסף לכיסוי הבסיסי‪ ,‬האגודה מאפשרת למבוטח להרחיב את הכיסוי‪- :‬‬
‫ביטוח לרדיו ‪ /‬רדיו טייפ ‪ ,CD /‬ביטוח שבר שמשות‪ ,‬שירותי גרירה )כתוצאה מקלקול מכני(‪,‬‬
‫כיסוי לנזקי רעידת האדמה‪ ,‬מתן רכב חלופי‪ ,‬רכב חדש תמורת הישן שניזוק ומתן הגנה‬
‫משפטית‪.‬‬
‫חישובי הפרמיה לפוליסה מבוססים על סוג הרכב המבוטח וניסיון התביעות המצטבר שלו‬
‫באגודה‪ ,‬וכן מנתונים הקשורים לנהגים ברכב‪ ,‬גילם‪ ,‬ניסיון התביעות שלהם והגבלת כמות‬
‫הנהגים ברכב‪.‬‬
‫כלי‪-‬רכב במשקל מעל ‪ 4‬טון וכלי‪-‬רכב מיוחדים‪ ,‬כגון‪ :‬אופנועים‪ ,‬טרקטורים‪ ,‬מלגזות‬
‫וטרקטורונים אינם כפופים לתנאי הפוליסה התקנית‪.‬‬
‫ג‪ .‬סוגי פוליסות ביטוח רכב רכוש‬
‫להלן פירוט בדבר סוגי פוליסות ביטוחי רכב הרכוש ייחודים‪ ,‬שמשווקת האגודה‪:‬‬
‫)‪ (1‬פוליסה לביטוח מקיף לרכב‬
‫ביטוח מקיף לרכב פרטי מבוסס על תנאי הפוליסה התקנית לביטוח רכב‪ .‬הפוליסה‬
‫מעניקה אגד של כיסויים ביטוחיים כגון‪ :‬אש‪ ,‬התנגשות מקרית‪ ,‬התהפכות ותאונה מכל‬
‫סוג שהוא‪ ,‬גניבה‪ ,‬ונזק בזדון ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסויים אלה וכן כיסוי כנגד‬
‫אחריות כלפי רכוש של צד שלישי‪.‬‬
‫)‪ (2‬פוליסה לביטוח מקיף לרכב מסחרי מעל ‪ 4‬טון‬
‫ביטוח מקיף לרכב מסחרי )מעל ‪ 4‬טון( נזק לרכב כתוצאה מתאונה‪ ,‬נזק לרכב כתוצאה‬
‫מהתהפכות וגניבת הרכב‪ ,‬נזק שנגרם תוך כדי גניבת הרכב‪ ,‬נזק שנגרם כתוצאה מנזקי‬
‫טבע )שיטפון‪ ,‬סערה‪ ,‬שלג וברד(‪ ,‬נזק לרכב כתוצאה ממעשה זדון )למעט על‪-‬ידי המבוטח‬
‫או מי מטעמו(‪ ,‬נזק שגרם הרכב לרכוש של צד שלישי‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪27 -‬‬
‫)‪ (3‬פוליסה לביטוח טרקטורים ומכונות ניידות‬
‫פוליסת ביטוח המעניקה כיסוי בגין נזק לרכוש צד שלישי‪ ,‬אבדן או נזק לכלי המבוטח ונזק‬
‫שמקורו בשבר מכני‪.‬‬
‫ד‪ .‬שירותים בתחום ביטוח רכב רכוש‬
‫ביטוח מקיף לרכב פרטי‪ ,‬כולל סל רחב של שירותים והטבות‪ ,‬בתפעול מהיר ויעיל לסוכן‪ .‬קלות‬
‫הפקת הצעת המחיר והפוליסה היא יתרון בולט של המוצר בעבור הסוכן‪ .‬קהל הייעד יהנה‬
‫מהטבות ייחודיות‪ ,‬דוגמת‪ :‬שירותי דרך וגרירה‪ ,‬שמשות‪ ,‬טוטאל‪-‬לוס ‪ ,50%‬מתן הגנה‬
‫משפטית ועוד‪ .‬האגודה מציעה לכל מבוטח שרכבו נפגע בתאונה טיפול במוסכי הסדר לטיפול‬
‫ברכב‪ ,‬וזאת כדי לספק שירות איכותי ומבוקר למבוטחים‪.‬‬
‫‪ 10.5‬פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים‬
‫להלן טבלה הכוללת נתונים לגבי התפלגות הפעילות של האגודה בתחום ביטוח רכב רכוש )באלפי ש"ח(‪:‬‬
‫הנושא‬
‫דמי הביטוח ברוטו‬
‫דמי הביטוח בניכוי ביטוח משנה )בשייר עצמי(‬
‫תביעות ברוטו‬
‫תביעות בשייר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪99,945‬‬
‫‪101,675‬‬
‫‪155,979‬‬
‫‪99,945‬‬
‫‪100,112‬‬
‫‪132,698‬‬
‫‪70,939‬‬
‫‪90,325‬‬
‫‪129,631‬‬
‫‪73,082‬‬
‫‪85,802‬‬
‫‪109,699‬‬
‫תחום הפעילות הנ"ל‪ ,‬כלל‪ ,‬בשנת ‪ ,2009‬עסקה מיוחדת ‪ -‬כ‪ - 6.8%-‬של ביטוח מוניות‪ ,‬אוטובוסים‬
‫ורכב מסחרי מעל ‪ 4‬טון‪ ,‬בה שייר האגודה היה כ‪.10%-‬‬
‫‪ 10.6‬פילוח התביעות המשולמות ברוטו – באלפי ש"ח‬
‫הנושא‬
‫גניבות‬
‫תאונות‬
‫נזקי טבע‬
‫סך‪-‬הכול תביעות משולמות‬
‫שינוי בתביעות התלויות‬
‫סה"כ תביעות‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪7,564‬‬
‫‪11,978‬‬
‫‪16,088‬‬
‫‪68,660‬‬
‫‪91,648‬‬
‫‪101,486‬‬
‫‪440‬‬
‫‪137‬‬
‫‪63‬‬
‫‪76,664‬‬
‫‪103,763‬‬
‫‪117,637‬‬
‫)‪(5,725‬‬
‫)‪(13,438‬‬
‫‪11,994‬‬
‫‪70,939‬‬
‫‪90,325‬‬
‫‪129,631‬‬
‫‪ 10.7‬לקוחות‬
‫בתחום ביטוח רכב רכוש‪ ,‬כמחצית ממבוטחי האגודה הם קיבוצים‪ .‬יחד עם זאת לאגודה יש גם‬
‫לקוחות פרטיים וציי רכב של לקוחות עסקיים‪ .‬לאגודה אין לקוח שהכנסותיה ממנו מהוות ‪ 10%‬או‬
‫יותר מסך הכנסות האגודה‪.‬‬
‫להלן טבלה הכוללת נתונים לגבי התפלגות הפרמיה בין קולקטיביים ומפעלים גדולים ומבוטחים‬
‫פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים )באחוזים(‪:‬‬
‫הלקוח‬
‫קולקטיביים ומפעלים גדולים‬
‫מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪ 10.8‬שיווק והפצה‬
‫האגודה משווקת את פוליסות הביטוח שלה בעצמה‪ ,‬באמצעות סוכנות הביטוח ובאמצעות סוכנים‪.‬‬
‫לתיאור הנושא בהרחבה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 15.1‬להלן‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪28 -‬‬
‫‪ 10.9‬התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‬
‫להלן התפתחות התביעות התלויות בענפי ביטוח רכב רכוש‪ ,‬בגין התביעות שאירעו לפני שנת‬
‫הדוח באלפי ש"ח‪:‬‬
‫שנת ‪2011‬‬
‫שייר‬
‫ברוטו‬
‫תביעות תלויות‬
‫לראשית השנה‬
‫)כולל ‪(IBNR‬‬
‫תשלום תביעות‬
‫במשך התקופה‬
‫תביעות תלויות‬
‫לסוף התקופה‬
‫)כולל ‪(IBNR‬‬
‫עודף )גירעון(‬
‫בהערכות‬
‫הסבר בדבר כל‬
‫עודף ‪ /‬חוסר‬
‫מהותי‬
‫שנת ‪2010‬‬
‫בשייר‬
‫ברוטו‬
‫שנת ‪2009‬‬
‫בשייר‬
‫ברוטו‬
‫‪43,512‬‬
‫‪41,367‬‬
‫‪57,538‬‬
‫‪46,487‬‬
‫‪45,364‬‬
‫‪35,535‬‬
‫‪20,797‬‬
‫‪20,485‬‬
‫‪33,921‬‬
‫‪29,053‬‬
‫‪31,201‬‬
‫‪23,294‬‬
‫‪12,896‬‬
‫‪13,206‬‬
‫‪15,967‬‬
‫‪15,201‬‬
‫‪16,395‬‬
‫‪11,494‬‬
‫‪9,819‬‬
‫‪7,676‬‬
‫‪7,650‬‬
‫‪2,233‬‬
‫)‪(2,232‬‬
‫‪747‬‬
‫עודף‬
‫הערכה‬
‫בשנים‬
‫ישנות‬
‫עודף‬
‫הערכות‬
‫אקטואריות‬
‫עקב‬
‫תנודתיות‬
‫בתיק‬
‫המבוטח‬
‫תביעות‬
‫צד ג'‬
‫המגיעות‬
‫באיחור‬
‫‪ 10.10‬התחייבויות ביטוחיות ברוטו בתחום רכב רכוש באלפי ש"ח‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫עתודה לסיכונים שטרם חלפו‬
‫‪31.12.2010‬‬
‫‪31.12.2009‬‬
‫‪29,626‬‬
‫‪26,411‬‬
‫‪47,259‬‬
‫‪26,706‬‬
‫‪33,757‬‬
‫‪44,098‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11,081‬‬
‫‪9,755‬‬
‫‪13,440‬‬
‫סך הכול תביעות תלויות‬
‫‪37,787‬‬
‫‪43,512‬‬
‫‪57,538‬‬
‫סך הכול התחייבויות ביטוחיות‬
‫‪67,413‬‬
‫‪69,923‬‬
‫‪104,797‬‬
‫הערכה של מחלקת תביעות בגין‬
‫התביעות התלויות המזוהות‬
‫תוספת לתביעות התלויות בגין תביעות‬
‫שאירעו אך טרם דווחו )‪(IBNR‬‬
‫תוספת לתביעות התלויות בגין הערכה‬
‫אקטוארית‬
‫לתיאור העתודות ביטוח כללי ותביעות תלויות בהרחבה‪ ,‬ראה סעיף‪24.2‬‬
‫‪ 10.11‬תחרות‬
‫בתחום זה‪ ,‬מתחרה האגודה בכל חברות הביטוח במשק‪.‬‬
‫הגורם העלול לפגוע במעמדה התחרותי של האגודה הוא כניסת חברות ביטוח אחרות למגזר‬
‫הקיבוצי ‪.‬‬
‫הגורמים המחזקים את מעמדה התחרותי של האגודה‪ ,‬הוא המוניטין רב השנים של האגודה בקרב‬
‫הקיבוצים‪ ,‬המבוסס על רמת השירות הגבוהה של האגודה ושל סוכניה‪.‬‬
‫להרחבה בנושא התחרות‪ ,‬ראה סעיף ‪ 25‬להלן‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪29 -‬‬
‫‪ 10.12‬עונתיות‬
‫להלן טבלה המציגה את התפלגות דמי הביטוח ברוטו בתחום ביטוח רכב רכוש לפי רבעונים‬
‫)באלפי ש"ח(‪:‬‬
‫נתונים לשנת‬
‫‪2011‬‬
‫רבעון ראשון‬
‫רבעון שני‬
‫רבעון שלישי‬
‫רבעון רביעי‬
‫סה"כ‬
‫נתונים לשנת‬
‫‪2010‬‬
‫נתונים לשנת‬
‫‪2009‬‬
‫‪48,899‬‬
‫‪55,744‬‬
‫‪72,049‬‬
‫‪21,672‬‬
‫‪24,407‬‬
‫‪41,893‬‬
‫‪15,137‬‬
‫‪10,776‬‬
‫‪22,373‬‬
‫‪14,237‬‬
‫‪10,748‬‬
‫‪19,664‬‬
‫‪99,945‬‬
‫‪101,675‬‬
‫‪155,979‬‬
‫‪ 10.13‬הון אנושי‬
‫בתחום ביטוח רכב רכוש מעסיקה האגודה ‪ 23‬עובדים‪ .‬שאר העובדים‪ ,‬מועסקים במקביל בכמה‬
‫מתחומי הפעילות של האגודה‪.‬‬
‫חלוקת עובדי האגודה בתחומי הפעילות*‪ ,‬בהתאם לתחום עיסוקם‪ ,‬היא כלהלן‪:‬‬
‫מחלקות‪/‬עיסוק‬
‫תביעות‬
‫חיתום‬
‫סה"כ‬
‫מספר עובדים‬
‫בשנת ‪2011‬‬
‫‪14‬‬
‫‪9‬‬
‫‪23‬‬
‫* יובהר כי יש מספר עובדים המעניקים שירותים לכלל ענפי הביטוח של האגודה‪ ,‬ולפיכך הם‬
‫מתוארים בסעיף ‪ 14.5‬להלן‪.‬‬
‫‪ 10.14‬ספקים וביטוח משנה‬
‫א‪ .‬ספקים והתקשרויות עם ספקים‬
‫)‪ (1‬הסכמים עם מוסכים‬
‫לאגודה הסכמים עם כ‪ 55 -‬מוסכי פחחות וצבע בפריסה ארצית‪ ,‬לפיהם‪ ,‬מבוטחים‬
‫הפונים לצורך ב יצוע תיקון כלי‪ -‬רכב שנפגעו בתאונות‪ ,‬מקבלים מהמוסך שירות‬
‫ברמה גבוהה כפי שנקבעה בהסכם‪ .‬כנגד ביצוע התיקונים במוסך‪ ,‬משלמת‬
‫האגודה‪ ,‬במישרין למוסך‪ ,‬את עלות התיקון כפי שאושרה על‪ -‬ידי שמאי מטעמה‪.‬‬
‫במסגרת ההסכמים מוענקת אפ שרות למבוטח לקבל רכב חלופי ‪ .‬עד מועד גמר‬
‫תיקון ר כבו‪ .‬מטרת ההסכמים היא שיפור רמת השירות אשר האגודה נותנת‬
‫ללקוחותיה‪ ,‬תוך הוזלת עלויות התיקון בהן נושאת האגודה‪ .‬האגודה אינה מחייבת‬
‫מבוטח שנפגע בתאונה למסור את כלי הרכב למוסך הקשור עמה בהסכם‪ ,‬אלא‬
‫מעמידה אפ ש רות זו בפניו לבחירתו הבלעדית‪ .‬מבוטח הבוחר לתקן את הרכב‬
‫במוסך הסדר‪ ,‬נהנה גם מהקטנת סכום ההשתתפות העצמית‪.‬‬
‫)‪ (2‬הסכמים עם נותני שירותים‬
‫האגודה התקשרה בהסכמים עם נותני שירותים שונים לפיהם מבוטח אשר הפוליסה שלו‬
‫הורחבה כדי לכלול את סוג השירות הרלוונטי‪ ,‬יקבל שירות בהתאם לכתב השירות שניתן‬
‫לו‪ .‬הסכמים כאלה נחתמו עם חברות למתן שירותי גרירה לרכב‪ ,‬רכב חלופי‪ ,‬למתן שירותי‬
‫תיקון שבר שמשות ברכב‪ ,‬ולמתן שירותי רדיו חלופי‪ .‬בנוסף‪ ,‬לאגודה הסכמים עם קניינים‬
‫לקנית כלי‪-‬רכב לאחר תאונות וכלי‪-‬רכב שנמצאו לאחר גניבה‪.‬‬
‫)‪ (3‬הסכם בוררות "בנועם"‬
‫הסכם בין מרבית חברות הביטוח‪ ,‬לפיו מחלוקות בנושא תביעות שיבוב בין חברות הביטוח‬
‫בסכסוכים שאינם עולים על ‪ 100,000‬ש"ח‪ ,‬לא יוגשו לבית המשפט אלא יבוררו באמצעות‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪30 -‬‬
‫מוסד בנועם שהוא בבעלות פרטית ונבחר על‪-‬ידי אגוד חברות הביטוח‪ .‬כל מבטח שמצטרף‬
‫להסדר רשאי לצאת ממנו בתום כל שנה קלנדרית בהודעה מראש‪ .‬החלטת הבורר בהליך‬
‫זה מחייבת אך ניתנת לערעור‪ ,‬והגביה מתבצעת באמצעות מסלקת אגוד חברות הביטוח‪.‬‬
‫ב‪ .‬ביטוח משנה ברכב רכוש‬
‫התקשרויות האגודה לביטוחי משנה בכל ענפי הביטוח‪ ,‬לרבות תחום ביטוח רכב רכוש‪,‬‬
‫מתחדשות משנה לשנה‪ .‬האגודה לא העבירה בשנת ‪ 2011‬סיכון למבטחי המשנה שלה‬
‫בתחום הפעילות‪ .‬לתיאור התקשרות האגודה עם מבטחי המשנה‪ ,‬ראה סעיף להלן‪.‬‬
‫ג‪ .‬הליכים משפטיים ‪ -‬בקשות לאישור תובענות כייצוגיות‬
‫ב‪ 1-‬בפברואר ‪ 2010‬הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית‬
‫על‪-‬סך של ‪ 37,800,000‬ש"ח נגד האגודה ונגד מבטחים נוספים‪ ,‬בגין אי‪-‬תשלום מערכות‬
‫המיגון והאיתור למבוטחים במקרים של גניבות רכב או אובדנם הכליל‪.‬‬
‫במסגרת משא ומתן עם בא‪-‬כוחם של התובעים‪ ,‬הוצע מתווה לפשרה על‪-‬פיו ימונה מומחה‬
‫אשר יבחן את שווי מערכות המיגון והאיתור בתביעה לעיל‪ ,‬בתקופה של ‪ 3‬שנים קודם למועד‬
‫הגשת התביעה הייצוגית‪ ,‬למבוטח שהתקין אמצעי מיגון לבקשת המבטח‪ ,‬ולא קיבל שיפוי‬
‫מלא‪ .‬בחודש יולי ‪ 2011‬הגיש היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו לפיה ככלל‪ ,‬במקרה שבו‬
‫מותקנים אמצעי מיגון ברכב התואמים את דרישת המבטח ‪,‬אף אם הותקנו קודם להתחלת‬
‫הביטוח‪ ,‬על המבטח לשפות את המבוטח בגין אמצעי המיגון במקרה של אבדן גמור‪.‬‬
‫בגין התביעה העמידה האגודה הפרשה מתאימה בדוחותיה הכספיים‪ ,‬בהתאם לחוות דעתם‬
‫של יועציה המשפטיים בסכום שאינו מהותי‪.‬‬
‫‪ 10.15‬מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫הקבוצה פועלת בהתאם לרישיון לעסוק בענף ביטוח רכב רכוש לפי חוק הפיקוח‪ ,‬כמפורט‬
‫בסעיף ‪) 14.2‬ד'( להלן‪.‬‬
‫ב‪ .‬כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים‬
‫להלן תמצית הדינים המרכזיים החלים על פעילותה של האגודה בתחום ביטוח רכב רכוש‪:‬‬
‫)‪ (1‬תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(‪ ,‬התשמ"ו ‪) 1986-‬להלן‬
‫"תקנות רכב רכוש"(‬
‫בתוספת לתקנות רכב רכוש נקבעו תנאי הפוליסה התקנית לביטוח רכב רכוש )להלן‬
‫"הפוליסה התקנית"(‪ .‬הפוליסה התקנית מהווה סל כיסויים מינימלי‪ ,‬שאפשר להרחיבו אך‬
‫ורק לטובת המבוטח‪.‬‬
‫הפוליסה התקנית מאפשרת למבוטח לוותר‪ ,‬בשלב הצעת הביטוח‪ ,‬על כיסויים מסוימים‪,‬‬
‫ובלבד שהדבר נעשה בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח‪.‬‬
‫)‪ (2‬המלחמה בגניבות רכב‬
‫בחודש ינואר ‪ 2008‬נחתם הסכם בין איגוד חברות הביטוח ואיגוד השכרת רכב וליסינג לבין‬
‫המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל להקמה והפעלה מחדש של יחידת אתגר למלחמה‬
‫בגניבות רכב‪ .‬היחידה המשטרתית ממומנת בחלקה ממקורות ממשלתיים ובחלקה במימון‬
‫חברות הביטוח וגורמים אחרים‪ .‬יחידת אתגר אחראית בין השאר לפיתוח מודלים‪ ,‬הנחיות‬
‫ונוהלי עבודה בתחום הטיפול החקירתי בעבירות גניבת רכב‪.‬‬
‫)‪ (3‬מידע מרשויות המדינה‬
‫איגוד חברות הביטוח מפעיל במרוכז אפשרות קבלת מידע רלוונטי לבירור תביעות על‪-‬ידי‬
‫חברות הביטוח‪ ,‬ובכלל זה פנייה למשרד הרישוי לקבלת מידע על הזכויות ברכב‪ ,‬עיקולים‬
‫ושעבודים‪ .‬כנגד קבלת השירות משלמות החברות אגרה בהתאם לשימוש שהן עושות‬
‫בשירות זה‪.‬‬
‫מעבר לכך מבצעת החברה פניות עצמאיות לקבלת מידע אחר‪ ,‬דוגמת תיקי משטרה ביחס‬
‫לתאונה מעבר לכך מבצעת החברה פניות עצמאיות לקבלת מידע אחר‪ ,‬דוגמת תיקי‬
‫משטרה ביחס לתאונה ולאחראים לה‪ ,‬עבר ביטוחי של הרכב וכיו"ב‪ .‬בראשית יולי ‪2010‬‬
‫קיבל איגוד חברות הביטוח מהממונה על הגבלים עסקיים פטור מהסדר כובל כדי לבחון‬
‫אפשרות להקמת מאגר מידע בתחום רכב רכוש בדומה למאגר המידע הקיים בתחום רכב‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪31 -‬‬
‫חובה‪ .‬הפטור בתוקף עד ל‪ 30-‬ביוני ‪ .2013‬הקמתו של מאגר כזה‪ ,‬לכשיוקם‪ ,‬יסייע בשיפור‬
‫החיתום וניהול התביעות על‪-‬ידי חברות הביטוח שיעשו בו שימוש‪.‬‬
‫לתיאור הדינים החלים על כלל פעילות האגודה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 14.2‬להלן‬
‫‪ 10.16‬דיון בגורמי סיכון‬
‫א‪ .‬מצב מדיני‬
‫המצב המדיני והביטחוני של מדינת ישראל משפיע על מצב המאקרו של המשק הישראלי ועל‬
‫מצב שוק ההון‪ .‬בנוסף‪ ,‬להסדרים ביטחוניים שונים ולהטלת סגרים על שטחי הרשות‬
‫הפלשתינאית עשויה להיות השפעה על שיעור גניבות הרכב ברחבי המדינה‪ ,‬כאשר אלה‬
‫עשויים להשפיע על תוצאות ענפי רכב רכוש בשוק הביטוח‪.‬‬
‫ב‪ .‬תנאי אקלים‬
‫תנאי מזג אוויר קשים בעונת החורף‪ ,‬עשויים להשפיע על הנהיגה של המבוטחים‪ ,‬ובאופן ישיר‬
‫על כמות התביעות הביטוחיות‪.‬‬
‫ג‪ .‬שערי חליפין‬
‫הקבוצה חשופה לסיכונים המתייחסים לתנודות בשערי חליפין של המט"ח‪ ,‬המשפיעים על‬
‫מחיר החלפים של כלי הרכב‪.‬‬
‫לתיאור הנושא בהרחבה‪ ,‬דיון בגורמי סיכון‪ ,‬ראה סעיף ‪ 22‬להלן‪.‬‬
‫‪ .11‬ביטוח כללי ‪ -‬ענפי רכוש אחרים ואחרים‬
‫‪ 11.1‬סביבה כללית ומידע על הענף‬
‫תחום ביטוח רכוש כולל ביטוח רכוש משק )הקיבוץ(‪ ,‬ביטוח סיכוני תעשייה ובתי‪-‬עסק‪ ,‬ביטוח אבדן‬
‫רכוש‪ ,‬ביטוח הנדסי‪ ,‬ביטוח קבלני ומקיף דירות‪.‬‬
‫להלן מספר מאפיינים‪ ,‬מגמות והתפתחויות המשפיעים ועשויים להשפיע בעתיד על פעילות‬
‫האגודה בתחום זה‪:‬‬
‫א‪ .‬מבנה הענף ושינויים שחלו בו‬
‫בתחום ביטוח רכוש מציעה האגודה ביטוחים לקיבוצים ולמפעלי תעשיה הקשורים לקיבוצים וכן‬
‫ביטוחי דירות ובתי‪-‬עסק למגזר הפרטי‪.‬‬
‫בביטוח רכוש פוליסה‪ ,‬בדרך‪-‬כלל‪,‬היא לתקופה של עד שנה‪ ,‬למעט ביטוחי קבלנים המבוססים‬
‫על פרקי הזמן של כל פרויקט‪.‬‬
‫ב‪ .‬תיאור של ענפי הביטוח והכיסויים הביטוחיים שנכללו בתחום‪.‬‬
‫להלן סוגי כיסויים עיקריים של ביטוחי הרכוש שמשווקת האגודה‪:‬‬
‫)‪ (1‬ביטוח רכוש משק ‪ -‬פוליסה המכסה נזק לכל סוגי הרכוש של המשק )הקיבוץ( שאינם‬
‫מוחרגים במפורש בפוליסה‪ ,‬שנגרם‪ ,‬בין השאר‪ ,‬כתוצאה מאש‪ ,‬התפוצצות‪ ,‬ברק‪ ,‬עשן‪,‬‬
‫התפוצצות דודים‪ ,‬סערה וסופה‪ ,‬שיטפון‪ ,‬שלג‪ ,‬ברד‪ ,‬פגיעה מכלי‪-‬רכב ומכלי‪-‬טייס‪ ,‬פרעות‪,‬‬
‫שביתות‪ ,‬נזק בזדון‪ ,‬נזקי מים‪ ,‬קצר חשמלי ללוחות חשמל וכיסוי לרעידת אדמה ‪ -‬אם‬
‫נדרש‪.‬‬
‫)‪ (2‬ביטוח סיכוני תעשייה ‪ -‬פוליסה המבטחת את רכוש המפעל )מבנים‪ ,‬תשתיות‪ ,‬מכונות‪,‬‬
‫כלים‪ ,‬מלאי וכיו"ב( כנגד נזק פיזי ובלתי צפוי מכל סיבה שלא הוצאה במפורש מכלל‬
‫הביטוח‪ ,‬וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה וכן ביטוח אבדן תוצאתי ורעידת אדמה אם נדרש‪.‬‬
‫)‪ (3‬ביטוח הנדסי )ביטוח שבר מכני( ‪ -‬ביטוח המכסה נזקים לציוד הנובעים מהפעלתו‪ ,‬בניגוד‬
‫לנזקים הנגרמים על‪-‬ידי גורמים חיצוניים בלתי תלויים‪.‬‬
‫)‪ (4‬ביטוח הנדסי )עבודות קבלניות( ‪ -‬כיסוי לעבודות קבלניות‪ ,‬ציודן וחומרים מפני נזק‬
‫תאונתי‪ ,‬ופרקים נלווים נוספים לביטוח חבות‪.‬‬
‫)‪ (5‬ביטוח הנדסי )עבודות הקמה( ‪ -‬כיסוי לעבודות הקמה של מערכות מכניות‪ ,‬ציודן וחומרים‬
‫מפני נזק תאונתי‪ ,‬ופרקים נלווים נוספים לביטוח חבות‪.‬‬
‫)‪ (6‬ביטוח סיכוני טרור ‪ -‬ביטוח שיורי )מעל תקבולי מס רכוש( המכסה נזק פיסי לרכוש ואבדן‬
‫רווח גולמי בשל פעולות טרור‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪32 -‬‬
‫)‪ (7‬ביטוח מקיף לדירות ‪ -‬פוליסה זו מיועדת הן למגזר הקיבוצי והן למגזר הפרטי‪ .‬מכסה‬
‫נזקים למבנה ולתכולת הדירה כתוצאה מסיכונים שונים‪ ,‬בין השאר‪ ,‬נזקי זדון‪ ,‬אש ורעידת‬
‫אדמה‪ ,‬גניבה ופריצה‪ ,‬שיטפון ונזקי מים וכיסוי בגין נזקים לצד שלישי ולעובדי משק הבית‪.‬‬
‫)‪ (8‬ביטוח מקיף לבתי‪-‬עסק ‪ -‬פוליסה זו מיועדת למגזר הפרטי ומעניקה כיסוי כולל לסיכונים‬
‫הכרוכים בהפעלת בתי‪-‬עסק בגין אש ורעידת אדמה‪ ,‬נזקי מים ושיטפון פריצה ונזקי זדון‬
‫הנגרמים למבני בתי העסק‪ ,‬לרבות מלאי וציוד‪ ,‬וכן לאבדן רווחים כתוצאה מנזקים המכוסים‬
‫בפוליסה ולסחורה בהעברה וכן כיסוי לנזקים הנגרמים באחריות המבוטח‪ ,‬לצד שלישי‬
‫ולעובדי בית העסק‪.‬‬
‫)‪ (9‬ענפי ביטוח אלמנטרי נוספים ‪ -‬נוסף על האמור לעיל‪ ,‬פועלת האגודה בענפי ביטוח‬
‫אלמנטרי נוספים‪ ,‬כגון‪ :‬בעלי‪-‬חיים‪ ,‬ותאונות אישיות‪ ,‬כאשר פוליסות אלה משווקות בעיקר‬
‫)אך לא רק( למגזר הקיבוצי ומפעליהם‪ .‬הפרמיה מענף ביטוח בעלי‪-‬חיים מהווה כ‪1.5%-‬‬
‫מסך הפרמיות של תחום הקבוצים וכ‪ 1.5%-‬מהסכום הכולל‪ .‬לפעילות בענף בעלי‪-‬חיים‬
‫ולענף תאונות אישות אין השפעה מהותית על רווחיות האגודה‪.‬‬
‫ג‪ .‬מגבלות‪ ,‬חקיקה‪ ,‬תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות‬
‫תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן(‪ ,‬התשמ"ו ‪ 1986 -‬קובעות‬
‫תנאי כיסוי מינימליים לביטוח מבנה הדירה ותכולתה )להלן "הפוליסה התקנית לביטוח‬
‫דירה"(‪ .‬הפוליסה התקנית לביטוח דירה כוללת רשימת סיכונים מבוטחים כגון‪ ,‬אש‪ ,‬ברק‪,‬‬
‫רעם‪ ,‬התפוצצות‪ ,‬סערה‪ ,‬שיטפון‪ ,‬וכן נזקי פריצה גניבה נזקי מים או כיסוי רעידת אדמה אם‬
‫המבטח רכש כיסויים אלו‪.‬‬
‫האגודה כפופה לגוף רגולטורי‪ ,‬שהוא המפקח ולהוראות חוק הפיקוח והתקנות שהוצאו על‪-‬פיו‪.‬‬
‫לאגודה יש רישיון מבטח ישראלי‪ ,‬לעסוק בין השאר‪ ,‬בענף ביטוח מקיף לדירות ובתי‪-‬עסק‪,‬‬
‫בענף ביטוח מפני אבדן רכוש‪ ,‬בענף ביטוח חקלאי‪ ,‬בענף ביטוח הנדסי‪.‬‬
‫ד‪ .‬שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיו‬
‫ענפי הרכוש מושפעים מאיכות השירות ומקצועיות החיתום של האגודה‪ .‬הגורמים המשפיעים‬
‫על רווחיות תחום הפעילות‪ ,‬הם כלהלן‪:‬‬
‫)‪ (1‬איכות החיתום )הערכת הסיכונים( של האגודה‪.‬‬
‫)‪ (2‬איכות הניתוח הסטטיסטי של התוצאות החתומיות‪.‬‬
‫)‪ (3‬הקפדה על אמצעי מיגון מתאימים לצורך הכיסוי הביטוחי‪.‬‬
‫)‪ (4‬תכנית ביטוח המשנה של האגודה‪ ,‬לרבות הקיבולת‪ ,‬סדרי העמלה ומחיר ההגנה כנגד‬
‫סיכוני קטסטרופה‪.‬‬
‫)‪ (5‬צמיחה כלכלית שמשמעותה פתיחת עסקים וגידול בפרויקטים קבלניים המשפיעים על‬
‫עקומת הביקוש לביטוחי רכוש‪.‬‬
‫)‪ (6‬תחרות של חברות ביטוח לגבי היקף פעילותן בשוק ביטוחי הרכוש משפיעה ישירות על‬
‫עקומת ההיצע ומחיר שיווי המשקל השורר בשוק‪.‬‬
‫)‪ (7‬יכולת האגודה לבצע בקרה קפדנית על תשלומים לספקי שירותים בתחום‪.‬‬
‫ה‪ .‬התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו‬
‫בעבר נערכו התאמות בפוליסות הביטוח בהתאם לצרכים המשתנים של כל אחד‬
‫ואחד מהקיבוצים‪ ,‬ו בין השאר ‪ ,‬ניתנה לקיבוצים אפ ש רות לבצע הפרטה בפוליסות‬
‫רכוש משק ובנוסף בשיווק ‪ -‬משווקת האגודה פוליסות מקיף לדירות ו בתי‪ -‬עסק‬
‫למגזר הפרטי‪.‬‬
‫ו‪ .‬גורמי ההצלחה חשובים בתחום הפעילות‬
‫גורמי ההצלחה בתחום הפעילות‪ ,‬הם כלהלן‪:‬‬
‫)‪ (1‬ניהול סילוק תביעות יעיל על‪-‬ידי האגודה‪.‬‬
‫)‪ (2‬תמחור סיכונים נכון ומדויק‪.‬‬
‫)‪ (3‬שמירה על הנחיות החיתום‪.‬‬
‫)‪ (4‬הרחבת היכולות הסטטיסטיות‪ ,‬הן בשל היצע הכלים והידע הקיים בשוק‪ ,‬והן בשל הרחבת‬
‫מאגרי המידע הזמינים‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪33 -‬‬
‫ז‪ .‬מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם‬
‫מחסומי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הם‪ :‬הצורך בעמידה בתנאים הנדרשים על‪-‬פי דין‬
‫להוצאת רישיון לעסוק בביטוח‪ ,‬קיום התשתית הטכנולוגית הנדרשת להפקת הצעות מחיר‪ ,‬הפקת‬
‫פוליסות וטיפול בתביעות והיכרות עם שוק הביטוח הקיבוצי והפרטי על מאפייניו היחודיים‪.‬‬
‫ח‪ .‬תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם‬
‫לא קיים תחליף לביטוח רכוש למעט נטילת הסיכון על‪-‬ידי המבוטח‪.‬‬
‫ט‪ .‬עיקרי ההנחות האקטואריות העומדות בבסיס התוצאות העסקיות‬
‫בענפי הרכוש מתבססת האגודה על מודלים חתומיים המבוססים על הערכת סיכונים פרטנית‬
‫ועל תעריפי ביטוח משנה‪.‬‬
‫התביעות התלויות מחושבות בהתאם למתואר בסעיף ‪ 24‬להלן‪.‬‬
‫‪ 11.2‬מוצרים ושירותים‬
‫תחום ביטוח רכוש כולל ביטוח רכוש משק‪ ,‬ביטוח סיכוני תעשייה‪ ,‬ביטוח אבדן רכוש‪ ,‬ביטוח הנדסי‬
‫וקבלני‪.‬להלן פירוט בדבר סוגי פוליסות ביטוחי הרכוש הייחודים‪ ,‬שמשווקת האגודה‪:‬‬
‫א‪ .‬פוליסות לביטוח רכוש משק ‪ -‬מוצר ייחודי לביטוח רכוש המשק )הקיבוץ( המשווק על‪-‬ידי‬
‫האגודה לאוכלוסיה ייחודית‪ .‬הפוליסה מעניקה כיסוי בגין אבדן או נזק שנגרם לרכוש בתקופת‬
‫הביטוח כתוצאה מהסיכונים בפוליסה‪ .‬האגודה מאפשרת למבוטח להרחיב את הפוליסה‪ ,‬בין‬
‫השאר‪ ,‬לכיסוי תכולת מבני מגורים‪ ,‬שבר מכני‪ ,‬רכוש במעבר בכל תחומי מדינת ישראל וציוד‬
‫אלקטרוני‪.‬‬
‫ב‪ .‬פוליסות סיכוני תעשייה ‪ -‬מוצר ייחודי לביטוח סיכוני תעשייה המשווק על‪-‬ידי האגודה‬
‫לאוכלוסיה ייחודית‪ .‬הפוליסה מעניקה כיסוי בגין אבדן או נזק שנגרם לרכוש המפעל בתקופת‬
‫הביטוח כתוצאה מהסיכונים בפוליסה‪ .‬האגודה מאפשרת למבוטח להרחיב את הפוליסה‪ ,‬בין‬
‫השאר‪ ,‬לכיסוי נזקי טרור‪ ,‬אבדן תוצאתי )אבדן רווחים והחזר הוצאות קבועות בעקבות נזק‬
‫מכוסה(‪ ,‬רכוש במעבר בכל תחומי מדינת ישראל וציוד אלקטרוני וכיסוי לרעידת אדמה‪.‬‬
‫‪ 11.3‬פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים‬
‫להלן טבלה הכוללת נתונים לגבי התפלגות הפעילות של האגודה בתחום ביטוח רכוש ואחרים‬
‫)באלפי ש"ח(‪:‬‬
‫דמי הביטוח ברוטו‬
‫דמי הביטוח בניכוי ביטוח משנה )בשייר עצמי(‬
‫תביעות ברוטו‬
‫תביעות בשייר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪129,548‬‬
‫‪125,765‬‬
‫‪137,953‬‬
‫‪21,855‬‬
‫‪20,953‬‬
‫‪21,927‬‬
‫‪54,394‬‬
‫‪100,372‬‬
‫‪34,663‬‬
‫‪6,384‬‬
‫‪11,800‬‬
‫‪3,248‬‬
‫בשנת הדוח האגודה לא פיתחה מוצרים חדשים‪ ,‬עם זאת‪ ,‬בשנת הדוח‪ , ,‬החלה האגודה לשווק‬
‫פוליסות לביטוח מטענים באמצעות חברת הבת "עידן חדש סוכנות לביטוח ימי"‪ .‬היקף הפעילות‬
‫בשנת הדוח אינו מהותי‪.‬‬
‫‪ 11.6‬לקוחות‬
‫בתחום ביטוח רכוש‪ ,‬מרבית מבוטחי האגודה הם קיבוצים ומפעליהם‪.‬חלק לא מהותי ממבוטחי‬
‫האגודה הוא בענפי מקיף דירות ובתי‪-‬עסק לאגודה אין לקוח שהכנסותיה ממנו מהוות ‪ 10%‬או‬
‫יותר מסך הכנסות האגודה‪.‬‬
‫‪ 11.7‬שיווק והפצה‬
‫האגודה משווקת את פוליסות הביטוח שלה בעצמה‪ ,‬באמצעות סוכנות הביטוח ובאמצעות סוכנים‪.‬‬
‫לתיאור הנושא בהרחבה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 15.2‬להלן‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪34 -‬‬
‫התחייבויות ביטוחיות ברוטו בתחום ביטוח רכוש באלפי ש"ח‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫‪31.12.2010‬‬
‫‪31.12.2009‬‬
‫‪18,126‬‬
‫‪11,836‬‬
‫‪10,941‬‬
‫‪47,112‬‬
‫‪75,796‬‬
‫‪45,043‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1,075‬‬
‫‪10,628‬‬
‫)‪(581‬‬
‫‪48,188‬‬
‫‪66,314‬‬
‫‪86,424‬‬
‫‪98,260‬‬
‫‪44,462‬‬
‫‪55,403‬‬
‫עתודה לסיכונים שטרם חלפו‬
‫הערכה של מחלקת תביעות בגין‬
‫התביעות התלויות המזוהות‬
‫תוספת לתביעות התלויות בגין תביעות‬
‫שאירעו אך טרם דווחו )‪(IBNR‬‬
‫תוספת לתביעות התלויות בגין הערכה‬
‫אקטוארית‬
‫סך הכול תביעות תלויות‬
‫סך הכול התחייבויות ביטוחיות‬
‫‪ 11.8‬התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‬
‫להלן התפתחות התביעות התלויות בתחום ביטוח רכוש בגין התביעות שאירעו לפני שנת הדוח‬
‫באלפי ש"ח‪:‬‬
‫שנת ‪2010‬‬
‫בשייר‬
‫ברוטו‬
‫שנת ‪2009‬‬
‫בשייר‬
‫ברוטו‬
‫שנת ‪2011‬‬
‫שייר‬
‫ברוטו‬
‫‪86,424‬‬
‫‪16,680‬‬
‫‪44,462‬‬
‫‪14,160‬‬
‫‪56,720‬‬
‫‪16,280‬‬
‫‪49,464‬‬
‫‪5,949‬‬
‫‪15,013‬‬
‫‪2,383‬‬
‫‪10,458‬‬
‫)‪(1,285‬‬
‫‪17,468‬‬
‫‪6,470‬‬
‫‪13,660‬‬
‫‪8,112‬‬
‫‪20,929‬‬
‫‪9,369‬‬
‫‪25,333‬‬
‫‪3,665‬‬
‫‪15,789‬‬
‫‪4,261‬‬
‫‪19,492‬‬
‫פס"ד‬
‫עודף‬
‫עודף‬
‫בתביעת‬
‫הערכות‬
‫הערכות‬
‫שיבוב של‬
‫לשנים‬
‫לתביעות‬
‫כ‪25-‬‬
‫ישנות‬
‫גדולות‬
‫מיליון‬
‫לתיאור העתודות ביטוח כללי ותביעות תלויות בהרחבה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 24‬להלן‪.‬‬
‫‪9,690‬‬
‫תביעות תלויות‬
‫לראשית השנה‬
‫)כולל ‪(IBNR‬‬
‫תשלום תביעות‬
‫במשך התקופה‬
‫תביעות תלויות‬
‫לסוף התקופה‬
‫)כולל ‪(IBNR‬‬
‫עודף בהערכות‬
‫הסבר בדבר כל‬
‫עודף ‪ /‬חוסר‬
‫מהותי‬
‫‪ 11.9‬פילוח התביעות המשולמות דירות‪ ,‬ברוטו באלפי ש"ח‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫פריצה‬
‫שריפה‬
‫נזקי‪-‬טבע‬
‫אחר‬
‫‪950‬‬
‫‪1,160‬‬
‫‪1,004‬‬
‫‪787‬‬
‫‪850‬‬
‫‪724‬‬
‫‪96‬‬
‫‪80‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1,202‬‬
‫‪1,213‬‬
‫‪1,216‬‬
‫סה"כ תביעות משולמות‬
‫‪3,035‬‬
‫‪3,303‬‬
‫‪199‬‬
‫‪2,964‬‬
‫‪189‬‬
‫‪3,881‬‬
‫‪3,502‬‬
‫‪3,153‬‬
‫שינוי בתביעות תלויות‬
‫סה"כ תביעות‬
‫‪846‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪35 -‬‬
‫‪ 11.10‬תחרות‬
‫בתחום זה‪ ,‬מתחרה האגודה בכל חברות הביטוח במשק‪ ,‬לרבות בחברות הביטוח‬
‫הישיר‪.‬בתחום הביטוחים העסקיים‪ ,‬מתחרה האגודה בחברות הביטוח הגדולות כאשר הסדרי‬
‫ביטוח המשנה הספציפיים לכל חברת ביטוח מהווים גורם מרכזי ביכולת התחרות שלה‬
‫בשוק‪.‬תחומי הביטוח האחרים הכלולים בענף הרכוש‪ ,‬כגון‪ ,‬ביטוח רכוש משק‪ ,‬ביטוח הנדסי‬
‫וקבלני דורשים מומחיות ספציפית ומעניקים כיסוי מורכב ועל‪ -‬כן‪ ,‬מבנה התחרות בהם מבוסס‬
‫על הכיסוי הביטוחי הספציפי שמעניקה האגודה‪.‬הגורמים המחזקים את מעמדה התחרותי של‬
‫האגודה‪ ,‬הם‪ ,‬הידע והניסיון שצברה האגודה בענף הביטוח בשוק הקיבוצי‪.‬להרחבה בנושא‬
‫התחרות‪ ,‬ראה סעיף ‪ 25‬להלן‪.‬‬
‫‪ 11.11‬עונתיות‬
‫להלן טבלה המציגה את התפלגות דמי הביטוח ברוטו בתחום ביטוח רכוש לפי רבעונים )באלפי‬
‫ש"ח(‪:‬‬
‫נתונים לשנת‬
‫‪2011‬‬
‫רבעון ראשון‬
‫רבעון שני‬
‫רבעון שלישי‬
‫רבעון רביעי‬
‫סה"כ‬
‫נתונים לשנת‬
‫‪2010‬‬
‫נתונים לשנת‬
‫‪2009‬‬
‫‪92,474‬‬
‫‪103,081‬‬
‫‪115,257‬‬
‫‪13,439‬‬
‫‪8,777‬‬
‫‪11,003‬‬
‫‪13,894‬‬
‫‪7,954‬‬
‫‪6,006‬‬
‫‪9,741‬‬
‫‪5,953‬‬
‫‪5,687‬‬
‫‪129,548‬‬
‫‪125,765‬‬
‫‪137,953‬‬
‫‪ 12.12‬הון אנושי‬
‫בתחום ביטוח רכוש מעסיקה האגודה ‪ 12‬עובדים‪ .‬שאר העובדים‪ ,‬מועסקים במקביל בכמה‬
‫מתחומי הפעילות של האגודה‪.‬‬
‫חלוקת עובדי האגודה בתחומי הפעילות*‪ ,‬בהתאם לתחום עיסוקם‪ ,‬היא כלהלן‪:‬‬
‫מחלקות‪/‬עיסוק‬
‫תביעות‬
‫חיתום‬
‫מספר עובדים‬
‫בשנת ‪2011‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫סה"כ‬
‫‪12‬‬
‫* יובהר כי יש מספר עובדים המעניקים שירותים לכלל ענפי הביטוח של האגודה‪ .‬לתיאור הנושא‬
‫ברמת האגודה‪ ,‬ראה ‪ 14.5‬להלן‪.‬‬
‫‪ 11.13‬ספקים וביטוח משנה‬
‫התקשרויות האגודה לביטוחי משנה בכל ענפי הביטוח‪ ,‬לרבות תחום ביטוח רכוש‪ ,‬מתחדשות‬
‫משנה לשנה‪.‬‬
‫שיעור ההעברה של סיכון האגודה למבטחי המשנה שלה בתחום הפעילות נאמד ברמה של ‪90%‬‬
‫נכון למועד הדוח בענפי הרכוש‪.‬‬
‫בתחום הפעילות‪ ,‬מתקשרת האגודה עם מבטחי המשנה שלה בביטוחים יחסיים וביטוחי ‪Excess‬‬
‫‪ of Loss‬המגנים על האגודה כנגד קטסטרופה‪.‬‬
‫לתיאור התקשרות האגודה עם מבטחי המשנה‪ ,‬ראה סעיף יז להלן‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪36 -‬‬
‫‪ 11.14‬מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד‬
‫האגודה פועלת בהתאם לרישיון לעסוק בענפי ביטוח רכוש לפי חוק הפיקוח ‪.‬‬
‫‪ .12‬ענף ביטוח כללי ‪ -‬ענף ביטוח חבויות‬
‫‪ 12.1‬מידע כללי על הענף‬
‫בענף ביטוח חבויות מקבל עליו המבטח לשפות את המבוטח בשל חבות כספית שמהבוטח עשוי‬
‫להיות חייב לצד שלישי עד לגבול האחריות הרשום בפוליסה‪ .‬בהעדר אחריות‪ ,‬המבטח אינו חייב‬
‫בתשלום הנזק‪.‬‬
‫להלן מספר מאפיינים‪ ,‬מגמות והתפתחויות המשפיעים ועשויים להשפיע בעתיד על פעילות‬
‫האגודה בתחום זה‪.‬‬
‫א‪ .‬מבנה הענף ושינויים שחלו בו‬
‫ביטוח חבויות הוא ביטוח המכסה את המבוטח בגין אחריותו כלפי צד שלישי כתוצאה ממעשה‬
‫או מחדל של המבוטח‪ .‬בביטוחי חבויות אין סכום ביטוח אלא גבול אחריות שהוא הסכום‬
‫המקסימלי בו יישא המבטח במקרה של נזק‪ .‬פוליסות החבויות יכולות להימכר כפוליסות‬
‫עצמאיות או כפרק לצד ביטוח הרכוש‪ .‬בביטוח חבויות נושא המבטח גם בהוצאות משפט‬
‫סבירות אף מעל לגבול האחריות בפוליסה‪.‬‬
‫ביטוח חבויות הוא לרוב פוליסה לתקופה של עד שנה‪ .‬תקופת ההתיישנות בפוליסות חבויות‬
‫ארוכה מזו של ביטוח הרכוש‪ .‬בענף חבויות התביעה אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה‬
‫תביעת הצד השלישי כנגד המבוטח‪ .‬בשל פרק הזמן הארוך שחולף בין מועד האירוע לבין‬
‫מועד הגילוי ו‪/‬או למועד הגשת התביעה‪ ,‬וכן משך הזמן הארוך לבירור התביעה‪ ,‬נחשב ענף‬
‫החבויות כענף בעל "זנב תביעות ארוך"‪.‬‬
‫ב‪ .‬תיאור של ענפי הביטוח והכיסויים הביטוחיים שנכללו בתחום‬
‫אלה הם ענפי המשנה העיקריים בביטוח חבויות‪ :‬תחום ביטוח חבויות כולל מגוון רחב של‬
‫מוצרים‪ :‬אחריות מעבידים‪ ,‬אחריות מקצועית‪ ,‬אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬אחריות כלפי‬
‫צד שלישי ואחריות המוצר‪.‬‬
‫ג‪ .‬מגבלות‪ ,‬חקיקה‪ ,‬תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות‬
‫האגודה כפופה לגוף רגולטורי‪ ,‬שהוא המפקח ולהוראות חוק הפיקוח והתקנות שהוצאו על‪-‬פיו‪.‬‬
‫לאגודה יש רישיון מבטח ישראלי‪ ,‬לעסוק בין השאר‪ ,‬בענף ביטוח אחריות מעבידים‪ ,‬בענף‬
‫ביטוח מפני אחריות צד שלישי‪ ,‬בענף ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים ובמתן ערבויות‪.‬‬
‫ד‪ .‬שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיו‬
‫תחום ביטוח החבויות נחשב לתחום תנודתי וזאת בשל רמת אי‪ -‬הו ו דאות הגבוהה‬
‫בתחום התביעות הנובעת‪ ,‬בין השאר ‪ ,‬ממשך הזמן בין קרות אירוע ביטוחי לבין תשלום‬
‫הנזק למבוטח‪ ,‬מהשינויים באקלים השיפוטי ומהשינוי התרבותי המעלה את שכיחות‬
‫התביעות‪.‬‬
‫ביטוחים אלה נמכרים במקרים רבים‪ ,‬ללקוחות האגודה‪ ,‬כחלק מפוליסה הכוללת ביטוח רכוש‬
‫וחבויות גם יחד‪ .‬מאפיין השוק הזה מדגיש את חשיבות איכות הכיסוי והחיתום הפרטני‬
‫בתהליך המכירה‪.‬‬
‫ה‪ .‬גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם‬
‫גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות‪ ,‬הם כלהלן‪:‬‬
‫)‪ (1‬ניהול סילוק תביעות יעיל על‪-‬ידי האגודה‪.‬‬
‫)‪ (2‬תמחור סיכונים נכון ומדויק‪.‬‬
‫)‪ (3‬שמירה על הנחיות החיתום‪.‬‬
‫)‪ (4‬הרחבת היכולות הסטטיסטיות‪ ,‬הן בשל היצע הכלים והידע הקיים בשוק‪ ,‬והן בשל הרחבת‬
‫מאגרי המידע הזמינים‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם‬
‫מחסומי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הם‪ :‬הצורך בעמידה בתנאים הנדרשים על‪-‬פי דין‬
‫להוצאת רישיון לעסוק בביטוח‪ ,‬קיום התשתית הטכנולוגית הנדרשת להפקת הצעות מחיר‪,‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪37 -‬‬
‫הפקת פוליסות וטיפול בתביעות וקבלת כיסויים מתאימים ממבטחי המשנה‪ .‬מחסום היציאה‬
‫העיקרי מתחום הפעילות נובע בעיקר מהקשר בין ביטוחי הרכוש והחבויות של כל מבוטח‪.‬‬
‫ז‪ .‬תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם‬
‫לא קיים תחליף לביטוח חבויות‪ ,‬למעט נטילת הסיכון על‪-‬ידי המבוטח‪.‬‬
‫ח‪ .‬עיקרי ההנחות האקטואריות העומדות בבסיס התוצאות העסקיות‬
‫האגודה אינה משתמשת במודל אקטוארי בענפי החבויות אלא מודלים חיתומיים המבוססים על‬
‫הערכת סיכונים פרטנית וקביעת מחיר מותאם לסיכון‪.‬‬
‫התביעות התלויות מחושבות בהתאם למתואר בסעיף ‪ 23‬להלן‪.‬‬
‫‪ 12.2‬מוצרים ושירותים‬
‫ענפי החבויות מכסים את המבוטח בשל חבות שעלול לחוב בשל אחריותו על‪-‬פי רוב מתוקף פקודת‬
‫הנזיקין ]נוסח חדש[ )להלן "פקודת הנזיקין"(‪.‬‬
‫א‪ .‬ביטוחי חבויות אפשר לערוך על‪-‬פי אחד משני בסיסי שיפוי‪:‬‬
‫)‪ (1‬בסיס אירוע ‪ -‬לפי בסיס זה‪ ,‬נשוא החבות המכוסה הוא קיומו של אירוע הנזק אשר אירע‬
‫בתוך תקופת הביטוח‪ .‬התביעה יכולה להיות מוגשת עף לאחר תחום תקופת הביטוח‬
‫בכפוף לסעיף התיישנות‪.‬‬
‫)‪ (2‬בסיס הגשת התביעה ‪ -‬נשוא החבות המכוסה לפי בסיס זה הוא מועד הגשת התביעה‬
‫לחברת הביטוח במהלך תקופת הביטוח‪ ,‬שהאירוע אף אם העילה כנגד המבטח נוצרה לפני‬
‫התחלת הביטוח ובלבד שנוצרה לאחר התקופה שהוגדרה בפוליסה כתקופה‬
‫רטרואקטיבית‪.‬‬
‫ב‪ .‬אלה הם ענפי המשנה העיקריים בביטוח חבויות‪:‬‬
‫)‪ (1‬ביטוח צד שלישי‬
‫ביטוח זה מכסה את חבותו של המבוטח כלפי צדדים שלישיים בשל אירוע תאונתי אשר‬
‫גרם לנזק גוף או רכוש לרבות נזק תוצאתי הנובע מכך ואשר התרחש בתקופת הביטוח‪.‬‬
‫)פוליסה על בסיס אירוע ‪ .(Occurrence Basis -‬החבות המבוטחת היא חבות על‪-‬פי פקודת‬
‫הנזיקין‪.‬‬
‫)‪ (2‬ביטוח חבות מעבידים‬
‫ביטוח זה נועד לכסות את חבות המבוטח על‪ -‬פי פקודת הנזיקין‪ ,‬כלפי עובדיו‬
‫בשל נזק גוף בלבד כתוצאה מתאונה או מחלה‪ ,‬אשר נגרמו לעובדי המבוטח תוך‬
‫כדי ועקב עבודתם אצל המבוטח בתקופת הביטוח‪) .‬פוליסה על בסיס אירוע ‪-‬‬
‫‪( Occurrence Basis‬‬
‫)‪ (3‬ביטוח חבות המוצר‬
‫ביטוח זה נועד לכסות את חבותו של המבוטח על‪-‬פי חוק אחריות למוצרים פגומים ועל‪-‬פי‬
‫פקודת הנזיקין‪ ,‬בגין נזק לגוף ו‪/‬או לרכוש של צד שלישי כולל נזק תוצאתי הנובע מכך‪ .‬נזק‪,‬‬
‫שנגרם ממוצר פגום שהמבוטח ייבא‪ ,‬ייצר או סיפק‪ ,‬לאחר שהמוצר יצא מחזקתו‪ ,‬ובלבד‬
‫שהתביעה הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח‪ ,‬והאירוע הביטוחי אירע לאחר‬
‫התאריך למפרע שנקבע בפוליסה )פוליסה על בסיס הגשת התביעה ‪Claims Made -‬‬
‫‪.(Basis‬‬
‫)‪ (4‬ביטוח אחריות מקצועית‬
‫ביטוח זה נועד לכסות את המבוטח בגין נזק לגוף ו‪/‬או לרכוש ו‪/‬או נזק כספי‬
‫לצד שלישי שנגר ם כתוצאה מהפרת חובה מקצועית בתום לב‪ ,‬אשר מקורה‬
‫במעשה או במחדל המהווים רשלנות‪ ,‬טעות או השמטה של המבוטח במסגרת‬
‫מקצועו של המבוטח ובלבד שהתביעה הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח‬
‫והאירוע המבוטח אירע לאחר התאריך למפרע שנקבע בפוליסה )פוליסה על‬
‫בסיס הגשת תביעה ‪ . ( Claims Made Basis -‬הכיסוי בפוליסה אינו מגובל‬
‫לאירוע תאונתי‪.‬‬
‫)‪ (5‬ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ביטוח זה נועד לכסות את חבותם החוקית של הדירקטורים ונושאי משרה‬
‫אחרים ) ‪ ,( Directors & Officers‬בגין נזק כספי שנגרם עקב מעשה או מחדל‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪38 -‬‬
‫בתום לב או מחמת התרשלות בתוקף היותם נושא י משרה בחברה‪ .‬ובלבד‬
‫שהתביעה הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח והאירוע המבוטח אירע‬
‫לאחר התאריך למפרע שנקבע בפוליסה )פוליסה על בסיס הגשת תביעה ‪-‬‬
‫‪.( Claims Made Basis‬‬
‫‪ 12.3‬פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים‬
‫להלן טבלה הכוללת נתונים לגבי התפלגות הפעילות של הקבוצה בתחום ביטוח חבויות )באלפי‬
‫ש"ח(‪:‬‬
‫הנושא‬
‫דמי הביטוח ברוטו‬
‫דמי הביטוח בניכוי ביטוח משנה )בשייר עצמי(‬
‫תביעות ברוטו‬
‫תביעות בשייר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪74,890‬‬
‫‪68,412‬‬
‫‪70,568‬‬
‫‪55,628‬‬
‫‪48,680‬‬
‫‪50,431‬‬
‫‪48,992‬‬
‫‪73,357‬‬
‫‪69,347‬‬
‫‪37,787‬‬
‫‪52,060‬‬
‫‪68,910‬‬
‫‪ 12.4‬לקוחות‬
‫בתחום ביטוח חבויות‪ ,‬כל מבוטחי האגודה הם קיבוצים ומפעליהם‪ .‬לאגודה אין לקוח שהכנסותיה‬
‫ממנו מהוות ‪ 10%‬או יותר מסך הכנסות האגודה‪.‬‬
‫‪ 12.5‬שיווק והפצה‬
‫האגודה משווקת את פוליסות הביטוח שלה בעצמה‪ ,‬באמצעות סוכנות לביטוח ובאמצעות סוכנים‪.‬‬
‫לתיאור הנושא בהרחבה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 6.3‬להלן‪.‬‬
‫‪ 12.6‬התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‬
‫להלן התפתחות התביעות התלויות בתחום ביטוח חבויות לגבי שנות החיתום שהחלו לפני שנת‬
‫הדוח‪:‬‬
‫שנת ‪2011‬‬
‫שייר‬
‫ברוטו‬
‫הפרשה‬
‫להתחלת השנה‬
‫הכנסות מפרמיה‬
‫ומהשקעות )‪(1‬‬
‫עמלות והוצאות‬
‫תשלומי תביעות‬
‫הפרשות לסוף‬
‫התקופה‬
‫עודף בהפרשות‬
‫סכום העודף‬
‫בהפרשות הנובע‬
‫משחרור הרווח‬
‫מעתודה‬
‫שנת ‪2010‬‬
‫בשייר‬
‫ברוטו‬
‫שנת ‪2009‬‬
‫בשייר‬
‫ברוטו‬
‫‪377,045‬‬
‫‪277,433‬‬
‫‪365,036‬‬
‫‪266,884‬‬
‫‪335,739‬‬
‫‪228,914‬‬
‫‪9,254‬‬
‫‪9,110‬‬
‫‪16,554‬‬
‫‪16,463‬‬
‫‪23,899‬‬
‫‪22,897‬‬
‫)‪(50‬‬
‫‪50,675‬‬
‫)‪(68‬‬
‫‪38,098‬‬
‫)‪(59‬‬
‫‪49,371‬‬
‫)‪(63‬‬
‫‪33,035‬‬
‫‪425‬‬
‫‪41,964‬‬
‫‪218‬‬
‫‪32,722‬‬
‫‪309,901‬‬
‫‪219,323‬‬
‫‪310,614‬‬
‫‪224,615‬‬
‫‪300,972‬‬
‫‪210,789‬‬
‫‪25,773‬‬
‫‪29,053‬‬
‫‪21,664‬‬
‫‪25,760‬‬
‫‪16,277‬‬
‫‪8,082‬‬
‫‪9,546‬‬
‫‪5,798‬‬
‫‪16,566‬‬
‫‪10,684‬‬
‫‪21,390‬‬
‫‪15,689‬‬
‫)‪ (1‬בסעיף זה יש לקחת בחשבון תיקונים וזקיפת פרמיות לביטוח משנה הנוגעים לפרמיה‬
‫שנרשמה בגין שנת החיתום‪.‬‬
‫לתיאור העתודות ביטוח כללי ותביעות תלויות בהרחבה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 24‬להלן‪.‬‬
‫‪ 12.7‬התחייבויות ביטוחיות ברוטו בתחום חבויות– באלפי ש"ח‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪39 -‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫‪31.12.2010‬‬
‫‪31.12.2009‬‬
‫עתודה לסיכונים שטרם חלפו‬
‫הערכה של מחלקת תביעות בגין‬
‫התביעות התלויות המזוהות‬
‫תוספת לתביעות התלויות בגין הערכה‬
‫אקטוארית‬
‫עודף הכנסות על הוצאות )צבירה(‬
‫תוספת לתביעות התלויות בגין תביעות‬
‫שאירעו אך טרם דווחו )‪(IBNR‬‬
‫סך הכול תביעות תלויות‬
‫‪10,508‬‬
‫‪7,823‬‬
‫‪6,536‬‬
‫‪303,500‬‬
‫‪267,539‬‬
‫‪254,403‬‬
‫‪57,350‬‬
‫‪90,743‬‬
‫‪75,797‬‬
‫‪12,037‬‬
‫‪18,763‬‬
‫‪29,562‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪372,887‬‬
‫‪377,045‬‬
‫‪359,762‬‬
‫סך הכול התחייבויות ביטוחיות‬
‫‪383,395‬‬
‫‪384,868‬‬
‫‪366,298‬‬
‫‪ 12.8‬תחרות‬
‫בתחום זה‪ ,‬מתחרה האגודה בכל חברות הביטוח במשק‪.‬הגורמים המחזקים את מעמדה התחרותי‬
‫של האגודה‪ ,‬הם‪ ,‬רמת השירות הגבוהה של האגודה ושל סוכניה‪ .‬להרחבה בנושא התחרות‪ ,‬ראה‬
‫סעיף ‪ 25‬להלן‪.‬‬
‫‪ 12.9‬עונתיות‬
‫להלן טבלה המציגה את התפלגות דמי הביטוח ברוטו בתחום ביטוח חבויות לפי רבעונים )באלפי‬
‫ש"ח(‪:‬‬
‫נתונים לשנת‬
‫‪2011‬‬
‫נתונים לשנת‬
‫‪2010‬‬
‫נתונים לשנת‬
‫‪2009‬‬
‫רבעון ראשון‬
‫‪53,607‬‬
‫‪54,871‬‬
‫‪53,097‬‬
‫רבעון שני‬
‫‪7,817‬‬
‫‪4,862‬‬
‫‪6,904‬‬
‫רבעון שלישי‬
‫‪8,321‬‬
‫‪4,820‬‬
‫‪6,839‬‬
‫רבעון רביעי‬
‫‪5,145‬‬
‫‪3,859‬‬
‫‪3,728‬‬
‫‪74,890‬‬
‫‪68,412‬‬
‫‪70,568‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 12.10‬הון אנושי‬
‫בתחום ביטוח חבויות מעסיקה האגודה ‪ 8‬עובדים‪ .‬שאר העובדים‪ ,‬מועסקים במקביל בכמה‬
‫מתחומי הפעילות של האגודה‪.‬‬
‫* יובהר שיש מספר עובדים המעניקים שירותים לכלל ענפי הביטוח של האגודה‪ ,‬ולפיכך הם‬
‫מתוארים בהרחבה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 14.5‬להלן‪.‬‬
‫‪ 12.11‬ספקים וביטוח משנה‬
‫התקשרויות האגודה לביטוחי משנה בכל ענפי הביטוח הכללי‪ ,‬לרבות תחום ביטוח חבויות‪,‬‬
‫מתחדשות משנה לשנה‪.‬‬
‫בתחום הפעילות‪ ,‬מתקשרת האגודה עם מבטחי המשנה שלה בחוזים יחסיים ובחוזים מסוג‬
‫‪.Excess of Loss‬‬
‫לתיאור התקשרות האגודה עם מבטחי המשנה‪ ,‬ראה סעיף יז להלן‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪40 -‬‬
‫‪ 12.12‬מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד‬
‫כללי‬
‫האגודה פועלת בהתאם לרישיון לעסוק בביטוח חבויות לפי חוק הפיקוח‪. ,‬‬
‫‪ 12.13‬כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים‬
‫א‪ .‬על ענף ביטוח חבויות חולשות סדרה של הוראות דין נזיקיות והחקיקה המובילה היא פקודת‬
‫הנזיקין‪ ,‬פוליסת חבות מוצר כפופה גם לחוק האחריות למוצרים פגומים‪.‬‬
‫ב‪ .‬בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח בביטוח אחריות‪ ,‬התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת‬
‫כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח‪ .‬כן קובע חוק זה‪ ,‬כי ביטוח אחריות‬
‫מכסה גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו‪ ,‬אף אם הוצאות אלה הן‬
‫מעל לסכום הביטוח‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪41 -‬‬
‫חלק רביעי ‪ -‬מידע נוסף אודות ענפי ביטוח כללי שלא נכללו בתחומי הפעילות‬
‫‪ .13‬לאגודה אין ענפי ביטוח כללי נוספים אשר לא נכללו בתחום הפעילות‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪42 -‬‬
‫חלק חמישי ‪ -‬מידע נוסף ברמת כלל האגודה‬
‫‪ .14‬סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות‬
‫‪ 14.1‬תחומי פעילותה העיקריים של האגודה‬
‫האגודה פועלת באופן ישיר בתחום הביטוח הכללי בלבד‪ :‬בענפי ביטוח הרכוש ובענפי ביטוח‬
‫החבויות‪ .‬כן מחזיקה אגודה ב‪ 50%-‬מעתודות קרן הפנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ ו‪ 33% -‬מהון‬
‫המניות של ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ‪.‬‬
‫א‪ .‬מידע כללי על תחום הפעילות בענף ביטוח כללי‬
‫החלוקה המקובלת של תחום הביטוח הכללי היא לענף ביטוחי רכוש‪ ,‬ענף ביטוחי חבויות וענף‬
‫ביטוחי תאונה מחלה ונכות‪.‬‬
‫)‪ (1‬ביטוח רכוש‬
‫ענף הרכוש נועד לשפות את המבוטח בגין אבדן או בגין נזק פיזי ישיר‪ ,‬שנגרם לרכוש‬
‫המבוטח‪ ,‬כתוצאה ממקרה הביטוח המתואר בפוליסה הספציפית‪ .‬כן קיימות פוליסות‬
‫המכסות את הנזק התוצאתי אשר נובע מהנזק הפיזי הישיר )כמו פוליסת אבדן רווחים(‪.‬‬
‫אלה הם ענפי המשנה העיקריים בביטוח רכוש‪:‬‬
‫)‪(1.1‬‬
‫ביטוח דירות‬
‫ענף זה כולל כיסוי לדירת המבוטח כנגד אבדן או נזק פיזי שנגרמו למבנה‬
‫הדירה ו‪/‬או לתכולתה כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים‬
‫בפוליסה‪ .‬פוליסת ביטוח דירה כפופה לתנאי הפוליסה התקנית על‪ -‬פי‬
‫תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן(‪,‬‬
‫התשמ"ו ‪ . 1986 -‬תנאי הפוליסה אשר אינם מבנה ו‪/‬או תכולה אינם כפופים‬
‫לתנאי הפוליסה התקנית‬
‫)‪ (1.2‬ביטוח רכב רכוש‬
‫לענף זה שייכים כלי‪-‬רכב משתי קבוצות‪ .‬ביטוח לכלי רכב פרטי ומסחרי עד ‪ 4‬טון‪,‬‬
‫אשר בעבורו חלות הוראות תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח‬
‫רכב פרטי ( ‪,‬התשמ"ו ‪) 1985 -‬להלן "הפוליסה התקנית לביטוח רכב"( ‪ .‬וכן‬
‫ביטוח לכלי רכב שאינן נמנים על קבוצה א' ואינם כפופים לתנאי הפוליסה התקנית‬
‫לביטוח רכב‬
‫)‪ (1.3‬ביטוח אש‪ ,‬ביטוח רכוש אחר וביטוח הנדסי‬
‫ביטוח זה מכסה אבדן או נזק פיזי ישיר לרכוש המבוטח או שלמבוטח יש זיקה‬
‫אליו כתוצאה מהתממשות מקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסה‪ .‬אפשר לרכוש כיסוי‬
‫נוסף אשר יכסה את הנזק התוצאתי הנובע מהנזק הפיזי הישיר )פוליסת אבדן‬
‫רווחים(‪.‬‬
‫)‪ (2‬ביטוח חבויות‬
‫בביטוח חבויות המבטח משפה את המבוטח בגין חבות כספית שהמבוטח יהיה חייב‬
‫לשלם‪ ,‬על‪-‬פי חוק‪ ,‬לצד שלישי עד לגבול האחריות הרשום בפוליסה‪ .‬הרווח מענפי ביטוח‬
‫החבויות אינו נזקף לדוחות הכספיים אלא בתום שלוש שנים ואילו ההפסד הנובע מענפי‬
‫החבויות ‪ -‬נזקף מיידית‪.‬‬
‫אלה הם ענפי המשנה העיקריים בביטוח חבויות‪:‬‬
‫)‪(2.1‬‬
‫ביטוח צד שלישי‬
‫ביטוח זה מכסה את חבותו של המבוטח כלפי צדדים שלישיים בשל אירוע תאונתי‬
‫אשר גרם לנזק גוף או רכוש לרבות נזק תוצאתי הנובע מכך ואשר התרחש‬
‫בתקופת הביטוח‪) .‬פוליסה על בסיס אירוע ‪ .(Occurrence Basis -‬החבות‬
‫המבוטחת היא חבות על‪-‬פי פקודת הנזיקין‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪43 -‬‬
‫)‪(2.2‬‬
‫ביטוח חבות מעבידים‬
‫ביטוח זה נועד לכסות את חבות המבוטח על‪-‬פי פקודת הנזיקין‪ ,‬כלפי עובדיו בשל‬
‫נזק גוף בלבד כתוצאה מתאונה או מחלה‪ ,‬אשר נגרמו לעובדי המבוטח תוך כדי‬
‫ועקב עבודתם אצל המבוטח בתקופת הביטוח‪) .‬פוליסה על בסיס אירוע ‪-‬‬
‫‪.(Occurrence Basis‬‬
‫)‪(2.3‬‬
‫ביטוח חבות המוצר‬
‫ביטוח זה נועד לכסות את חבותו של המבוטח על‪-‬פי חוק אחריות למוצרים פגומים‬
‫ועל‪-‬פי פקודת הנזיקין‪ ,‬בגין נזק לגוף ו‪/‬או לרכוש של צד שלישי כולל נזק תוצאתי‬
‫הנובע מכך‪ .‬נזק‪ ,‬שנגרם ממוצר פגום שהמבוטח ייבא‪ ,‬ייצר או סיפק‪ ,‬לאחר‬
‫שהמוצר יצא מחזקתו‪ ,‬ובלבד שהתביעה הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח‪,‬‬
‫והאירוע הביטוחי אירע לאחר התאריך למפרע שנקבע בפוליסה )פוליסה על בסיס‬
‫הגשת התביעה ‪.(Claims Made Basis -‬‬
‫)‪ (2.4‬ביטוח אחריות מקצועית‬
‫ביטוח זה נועד לכסות את המבוטח בגין נזק לגוף ו‪/‬או לרכוש ו‪/‬או נזק כספי לצד‬
‫שלישי שנגרם כתוצאה מהפרת חובה מקצועית בתום לב‪ ,‬אשר מקורה במעשה או‬
‫במחדל המהווים רשלנות‪ ,‬טעות או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו של‬
‫המבוטח ובלבד שהתביעה הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח והאירוע‬
‫המבוטח אירע לאחר התאריך למפרע שנקבע בפוליסה )פוליסה על בסיס הגשת‬
‫תביעה ‪ .(Claims Made Basis -‬הכיסוי בפוליסה אינו מגובל לאירוע תאונתי‪.‬‬
‫)‪(2.5‬‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ביטוח זה נועד לכסות את חבותם החוקית של הדירקטורים ונושאי משרה‬
‫אחרים)‪ ,(Directors & Officers‬בגין נזק כספי שנגרם עקב מעשה או מחדל בתום‬
‫לב או מחמת התרשלות בתוקף היותם נושאי משרה בחברה‪ .‬ובלבד שהתביעה‬
‫הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח והאירוע המבוטח אירע לאחר התאריך‬
‫למפרע שנקבע בפוליסה )פוליסה על בסיס הגשת תביעה ‪.(Claims Made Basis -‬‬
‫)‪ (3‬ביטוח רכב חובה‬
‫ביטוח רכב חובה מבוסס על פקודת ביטוח רכב מנועי‪ ,‬התש"ל ‪) 1970 -‬להלן "פקודת‬
‫הביטוח"( ועל חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה ‪) 1975 -‬להלן "חוק‬
‫הפלת"ד"( וכן על תנאיה של הפוליסה התקנית לביטוח רכב חובה‪ .‬בהתאם לפקודת‬
‫הביטוח כל אדם‪ ,‬המשתמש ברכב או המתיר שימוש ברכב לאחר‪ ,‬חייב להחזיק פוליסה‬
‫בת‪-‬תוקף על‪-‬פי דרישותיה של פקודת הביטוח‪ .‬הפוליסה מכסה את בעל הרכב ואת הנוהג‬
‫בו מפני כל נזק גוף ו‪/‬או חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק הפלת"ד לנוהג ברכב‪ ,‬לנוסע‬
‫בכלי הרכב ולהולך הרגל אשר נפגע מכלי הרכב המבוטח‪.‬‬
‫)‪ (4‬ביטוח תאונה מחלה ונכות‬
‫ענף ביטוח זה נועד לתת מענה לנזק גוף שנגרם לאדם כתוצאה מתאונה ו‪/‬או כתוצאה‬
‫מאבדן כושר זמני לעבודה כתוצאה מתאונה או כתוצאה ממחלה‪ .‬ענף המשנה השייך לענף‬
‫זה הוא ביטוח תאונות אישיות‪ .‬ענף תאונות אישיות הוא ענף שאינו מהותי בכלל עסקיה של‬
‫האגודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬התפתחויות בסביבה המקרו כלכלית‬
‫עסקאות הביטוח של האגודה מושפעות מהשינויים העוברים על ההתיישבות העובדת והאגודה‬
‫מתאימה את פעילותה ואת אופן שיווק הפוליסות לשינויים ולתמורות אשר חלים במגזר זה‪ .‬כן‬
‫מושפעת פעילות האגודה מהשינויים בשוק ההון‪ ,‬מהמצב הכלכלי‪ ,‬מהמצב הפוליטי והביטחוני‬
‫של ישראל וממצב המשק העולמי‪ .‬לשינויים אלה יש משמעות בתחום ההשקעות‪ ,‬וכן על היקף‬
‫ההכנסות של האגודה ועל תשלומי התביעות‪.‬‬
‫)‪ (1‬המשק בישראל ‪ -‬הפעילות הריאלית המקומית‬
‫המשבר באירופה וההאטה בצמיחה הגלובלית‪ ,‬העיבו בשנת הדוח על המשק הישראלי‬
‫ופגעו משמעותית בביקושים ליצוא הישראלי ‪ -‬הגורם העיקרי להאטה בפעילות הריאלית‬
‫המקומית; פגיעה אשר בעקבותיו הואט קצב הגידול של הצריכה הפרטית‪ ,‬תוך ירידה‬
‫ברכישת מוצרים בני קיימא‪ .‬קצב הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי הואט מכ‪4%-‬‬
‫במחצית הראשונה של ‪ 2011‬לכ‪ 3%-‬במחציתה השנייה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪44 -‬‬
‫למרות התמתנות הצמיחה ניכרו בחודשים האחרונים של ‪ 2011‬מספר מגמות חיוביות‪:‬‬
‫התרחבות הייצור והייצוא של תעשיות הטכנולוגיה העילית; חזרתה של גביית המסים‬
‫העקיפים לרמת החודשים ינואר‪-‬אפריל‪ ,‬לאחר ירידה חדה בתקופה הקודמת; ושיפור‬
‫בנכונות הציבור לרכוש מוצרי צריכה בני קיימא ודירות‪.‬‬
‫התוצר המקומי הגולמי גדל במונחים שנתיים ברביע השני ב‪ ,%3.5 -‬ובשיעור של ‪3.6%‬‬
‫ברביע השלישי של ‪ 2011‬דבר התואם את קצב הצמיחה ארוך הטווח‪.‬‬
‫)‪ (2‬שוק העבודה‬
‫בשוק העבודה נמשכה מגמת השיפור‪ .‬שיעור האבטלה פחת והגיע ברביע השני ל‪.5.5%-‬‬
‫התעסוקה התרחבה במרבית ענפי המגזר העסקי תוך עליה ניכרת במספר המועסקים‬
‫במשרה חלקית וירידה של מספר המועסקים במשרה מלאה‪ .‬השכר הנומינלי של ישראלים‬
‫עלה בחודשים מאי עד יולי ‪ 2011‬ב‪ 1.5%-‬לעומת שלושת החודשים הקודמים והשכר‬
‫הריאלי נותר בלא שינוי‪.‬‬
‫)‪ (3‬המדיניות המוניטרית‬
‫ברביע השלישי של ‪ 2011‬עצר בנק ישראל את העלאות הריבית שננקטו מאז אמצע ‪,2009‬‬
‫וברביע הרביעי החל בנק ישראל במדיניות של הורדות ריבית‪ .‬ריבית בנק ישראל הורדה ב‪-‬‬
‫‪ 0.25‬נקודת אחוז בכל אחד מהחודשים אוקטובר ודצמבר‪ ,‬ובסוף השנה היא עמדה על‬
‫‪ .2.75%‬הבנק המשיך להוריד את הריבית גם לאחר שנת הדוח ובפברואר ‪ 2012‬היא‬
‫הורדה ב‪ 0.25-‬נקודת אחוז‪ .‬המעבר למדיניות של הורדות הריבית נועד בראש ובראשונה‬
‫לתמוך בפעילות הריאלית ולהוזיל את עלויות האשראי במשק‪ ,‬לנוכח ההאטה בפעילות‬
‫והחשש למשבר פיננסי באירופה‪ ,‬והוא התאפשר כתוצאה מהתמתנות בסביבת‬
‫האינפלציה‪.‬‬
‫)‪ (4‬אינפלציה‬
‫שיעור האינפלציה בשנת ‪ 2011‬הסתכם ב‪ 2.2-‬אחוזים ‪ -‬קרוב לאמצע תחום יעד‬
‫האינפלציה‪ .‬התרומה הגבוהה ביותר ‪ -1.2% -‬הייתה של סעיף הדיור; המדד בלא דיור‬
‫עלה ב‪ 1%-‬בלבד‪ .‬הסעיפים העיקריים שתרמו להתמתנות עליית המדד הם המזון‪ ,‬החינוך‬
‫והתרבות והתחבורה והתקשורת‪ .‬התפתחויות אלה הקלו על בנק ישראל להוריד את‬
‫הריבית בתקופה הנסקרת במחצית נקודת האחוז במצטבר כדי לתמוך בפעילות הריאלית‬
‫לנוכח ההשפעה השלילית של ההאטה הגלובלית על צמיחת המשק המקומי‪.‬‬
‫על‪-‬פי התחזית המקרו‪-‬כלכלית שפרסמה בחודש דצמבר חטיבת המחקר של בנק ישראל‪,‬‬
‫תעמוד האינפלציה במהלך שנת ‪ 2012‬על ‪.2.1%‬‬
‫)‪ (5‬השווקים הפיננסיים‬
‫השווקים הפיננסיים בישראל הושפעו מהתפתחות המשבר באירופה‪ ,‬וכן מגורמים מקומיים‪,‬‬
‫אשר העיקריים שבהם הם רמה גבוהה של אי‪-‬וודאות פוליטית במזרח התיכון‪ .‬כתוצאה מכל‬
‫אלה ירד מדד המניות הכללי במחצית השנייה של שנת ‪ 2011‬ירידה חדה של ‪ 22‬אחוזים‬
‫)במונחי דולרים(‪ ,‬וגברה תנודתיותו‪ .‬ירידת מדד המניות בישראל הייתה מתונה יותר מאשר‬
‫באירופה‪ ,‬אך חריפה יותר מאשר במרבית המדינות האחרות‪ .‬במקביל נרשמה‪ ,‬לראשונה‬
‫מאז המשבר הפיננסי האחרון‪ ,‬עליית מדרגה של פערי התשואות בין אג"ח קונצרניות‬
‫לאג"ח ממשלתיות ‪ -‬התפתחות המעידה על ציפייה של השוק להחמרת מצבן של החברות‬
‫המקומיות‪.‬‬
‫)‪ (6‬שער החליפין‬
‫לאחר ייסוף של כ‪ 5%-‬בשער החליפין האפקטיבי במחצית הראשונה של השנה‪ ,‬התהפכה‬
‫המגמה במחצית השנייה‪ ,‬ונרשם פיחות של כ‪ .4.7%-‬הגורמים העיקריים לפיחות הם‬
‫גלישה לגירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים‪ ,‬ירידה של פער הריביות המותאמות‬
‫לסיכון בין ישראל לחו"ל והמשך הפעלתם של צעדים רגולטוריים‪.‬‬
‫)‪ (7‬הסביבה העולמית‬
‫במהלך המחצית השנייה של ‪ 2011‬החריף משמעותית משבר החובות באירופה‪ ,‬והביא‬
‫להאטה בפעילות הריאלית ולעלייה חדה של הסיכון בשווקים הפיננסיים בעולם‪ .‬האטת‬
‫הפעילות באירופה התפשטה למדינות מפותחות אחרות‪ ,‬גם למדינות מתעוררות‪ ,‬ואלה‬
‫הגיבו בנקיטת מדיניות מוניטרית מרחיבה‪ ,‬בעיקר הורדות ריבית‪ .‬לעומתן הפתיעו לטובה‬
‫נתוני הפעילות בארה"ב‪ ,‬אך קצב הצמיחה שם נותר נמוך יחסית לשנים שלפני המשבר‬
‫הפיננסי של ‪ 2007‬עד ‪.2009‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪45 -‬‬
‫‪ 14.2‬מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד‬
‫א‪ .‬פיקוח ממשלתי‬
‫פעילות האגודה כפופה לחוק הפיקוח והתקנות שהותקנו מכוחו וכן להוראות מינהל )חוזרים(‬
‫של המפקח על הביטוח אשר מתפרסמות מפעם לפעם‪.‬‬
‫ב‪ .‬רישיונות‬
‫לאגודה יש רישיון מבטח ישראלי לעסוק בענפי הביטוח בהם היא עוסקת‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪14‬‬
‫לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח‪ ,‬התשמ"א ‪.1981 -‬‬
‫לפרטים נוספים על הון האגודה ראה ביאור ‪ 12‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ג‪ .‬כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים‬
‫להלן תמצית הדינים המרכזיים החלים על פעילות האגודה בענף הביטוח‪:‬‬
‫האגודה כפופה בפעילותה להוראות פקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו על‪-‬פיו‪,‬‬
‫לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ותקנותיו‪ ,‬להוראות פקודת מס הכנסה ותקנותיה‪ ,‬דיני‬
‫העבודה‪ ,‬וכיו"ב‪.‬‬
‫התקנות וחוזרי הפיקוח החלים על פעילות החברה כמבטח יתוארו להלן‪ ,‬ככל שלא פורטו‬
‫במסגרת סקירת תחומי הפעילות השונים של האגודה‪ .‬חקיקה כללית תתואר רק ככל שיש‬
‫לה השפעה ישירה על פעילות האגודה‪.‬יודגש כי במסגרת ההסדרה של פעילות האגודה‬
‫כמבטח‪ ,‬מוחלות על האגודה הוראות מסוימות בחוק החברות כאילו הייתה חברה‬
‫ציבורית‪.‬כאמור‪ ,‬במסגרת המגבלות והפיקוח החלים על תחום פעילותה של האגודה כפופה‬
‫האגודה להוראות ולחוזרי המפקח על הביטוח אשר מתפרסמים באופן שוטף באתר משרד‬
‫האוצר באינטרנט‪ .‬באמצעות חוזרים אלה מסדיר המפקח נושאים שונים בתפקוד השוטף‬
‫של הגופים הפועלים בשוק ההון‪ ,‬נושאים אשר אינם מוסדרים באמצעות חקיקה ראשית או‬
‫תקנות וכן יוצר כלי השוואה בין החברות בנושאים שונים על בסיס הדיווחים המועברים אליו‬
‫מהן‪.‬‬
‫בחלקים שונים לעיל של פרקים קודמים לדוח התקופתי‪ ,‬וכן בחלק זה להלן‪ ,‬מתוארים‬
‫עיקרי הדינים החלים על האגודה ותחומי פעילותה בתיאור כללי‪ ,‬בדגש על חקיקה ראשית‪,‬‬
‫וניתן פירוט להסדרה חקיקתית חדשה משנת הדוח או מסמוך לה וטיוטות הסדרה משנת‬
‫הדוח‪.‬‬
‫בכל מקום בו לא צוינה במפורש הערכת האגודה לגבי השפעת הדין המשמעות היא‬
‫שלהערכת האגודה אין לדינים ולשינויים בהם השפעה מיוחדת או מהותית על האגודה‪ .‬בכל‬
‫מקום בו יש להערכת האגודה לדינים אלה השפעה בעלת מאפיינים ייחודיים צוין הדבר‬
‫במפורש בצד ההתייחסות לאותם דינים ושינויים‪.‬‬
‫הערכת האגודה בדבר השפעתם של דינים אלה‪ ,‬על השינויים החלים בהם‪ ,‬על האגודה‬
‫ועל תחומי הפעילות היא מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ה ‪-‬‬
‫‪ ,1968‬המבוססת על הערכת האגודה‪ .‬צפי זה עלול שלא להתממש בשל גורמים שאינם‬
‫בשליטת האגודה לרבות‪ ,‬תיקוני חקיקה נוספים‪ ,‬והתנהגות שוק הביטוח בתחום זה‬
‫באופן אחר מזה שצופה האגודה‪ ,‬ואשר לכולם עשויה להיות השפעה על תחום פעילות‬
‫זה‪.‬‬
‫ד‪ .‬חקיקה ראשית כללית החלה על פעילות האגודה‬
‫)‪ (1‬חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(‪ ,‬התשמ"א ‪) 1981 -‬לעיל ולהלן "חוק הפיקוח"(‪.‬‬
‫חוק הפיקוח הוא החוק המסדיר את סמכויות הפיקוח על הביטוח והוא מקנה למפקח על‬
‫הביטוח סמכויות נרחבות באשר למתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולה של מבטחים ושל‬
‫סוכני ביטוח ושל נושאי משרה‪ ,‬והכול כדי להבטיח את ניהולם התקין ואת השמירה על‬
‫עניינם של המבוטחים ושל הלקוחות וכדי למנוע פגיעה ביכולתו של מבטח לקיים את‬
‫התחייבויותיו‪ .‬כן קובע החוק כי לא יעסוק אדם בביטוח אלא אם יש בידו רישיון והוא יעסוק‬
‫רק בהתאם לתנאי הרישיון ובענפים הרשומים ברישיונו‪ .‬האגודה קבלה רישיון מאת‬
‫המפקח לעסוק בענפי הביטוח הכללי בלבד‪ .‬לשם קיום מטרותיו המוצהרות מסדיר חוק‬
‫הפיקוח נושאים שונים‪ ,‬בין ישירות ובין באמצעות תקנות וחוזרים המוצאים מכוחו‪ ,‬ולרבות‬
‫נושאים אלה‪ :‬זהות גורמי השלטון המפקחים על גופי ביטוח הפעילים בישראל )חברות‬
‫וסוכנויות ביטוח(; תהליך רישוי מבטחים וסוכנויות ביטוח וקביעת תנאי הרישיון; הסדרת‬
‫דרכי הפעולה של מבטחים‪ ,‬אורגנים‪ ,‬נושאי משרה ובעלי תפקידים בהם; הסדרת שליטה‬
‫והחזקה במבטחים וסוכנויות ביטוח )ראו בסעיף ‪ 14.2‬ה' להלן פירוט ביחס לדרישות‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪46 -‬‬
‫השליטה וההון בחברה(; דיווחים שיש להעביר‪ ,‬אופן העברתם ופרסומם ותדירות הביצוע‬
‫של הנ"ל; הסדרים ביחס להון עצמי‪ ,‬סוגי נכסים שיחזיק מבטח ודרכי השקעתם‪ ,‬אופן‬
‫חישוב עתודות‪ ,‬קביעת תנאי הביטוח של תכניות הביטוח ודמי הביטוח; אופן שמירת ענייני‬
‫מבוטחים בתחום התביעות‪ ,‬וסמכות המפקח לברר תלונות מהציבור‪.‬‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬פורסמו ברשומות "חוק הגברת האכיפה השוק ההון )תיקוני חקיקה(‬
‫התשע"א ‪) ,2011 -‬להלן "חוק סמכויות אכיפה"(‪ .‬במסגרת החוק הורחבו באופן ניכר‬
‫סמכויות האכיפה של המפקח על הביטוח והורחבו סמכויותיו לחיפוש וחקירה‪ ,‬תפיסת‬
‫מסמכים‪ ,‬חדירה למחשב‪ ,‬וכן מתן סמכות למפקח לתת צו הפסקה או מניעה של עיסוק בלא‬
‫רישיון לאחר קבלת צו שיפוטי מתאים‪ .‬כן הורחבו באופן משמעותי סמכויות המפקח בנשוא‬
‫הטלת עיצום כספי בגין הפרות שונות של חוקי הפיקוח המפורטים בתוספות לחוק הפיקוח‪.‬‬
‫סכומי העיצומים הוגדלו אף הם באופן משמעותי‪ .‬בנוסף נקבעה בחוק חובת פיקוח של‬
‫מנכ"ל או שותף בתאגיד מפוקח תוך קביעת חזקת הפרה של חובת הפיקוח בהתקיים‬
‫הפרה של ההוראות‪ .‬נקבע כי אסור לבטח ולשפות נושא משרה מפני עיצום כספי למעט‬
‫בשל תשלום לנפגע הפרה או הוצאות סבירות בשל התדיינות בנושא עיצום כספי ובלבד‬
‫שהוראה כזו קיימת בתקנון‪ .‬הוראות החוק לעניין הטלת עיצומים כספיים תיכנס לתוקף‬
‫בחודש אוגוסט ‪ .2012‬יתר ההוראות תיכנסנה לתוקף מיד עם פרסומן‪.‬‬
‫בחודש פברואר ‪ 2012‬פרסם המפקח על הביטוח טיוטת חוזר ‪" 2012-5‬ניהול סיכוני ציות‬
‫בגופים מוסדיים ‪ -‬טיוטה" פורסמה רקע ההתפתחות והתמורות שחלו בשנים האחרונות‬
‫ברגולציה בשוק ההון לצד כניסתו לתוקף של חוק הגברת האכיפה בשוק ההון ומטרתו‪,‬‬
‫להבטיח שהגוף המוסדי יאתר באופן מקיף וסדיר סיכוני ציות שהגוף המוסדי והלקוחות‬
‫חשופים אליו‪ ,‬לוודא הטמעה של הוראות הדין ולקיים תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית‪ .‬על‪-‬‬
‫פי טיוטת החוזר‪ ,‬הגוף המוסדי ימנה אחראי להבטחת ציות להוראות החוק ולקיומה של‬
‫תכנית אכיפה אפקטיבית‪ ,‬שיסייעו לדירקטוריון ולהנהלת הגוף המוסדי לקיים את אחריותם‬
‫ולצמצם את החשיפה לסיכוני ציות ובכך יביא לשיפור המודעות והמעורבות של בעלי‬
‫התפקידים בארגון‪ .‬המפקח על הביטוח‪ ,‬מציין כי ייקח בחשבון קיומה של תכנית אכיפה‬
‫פנימית אפקטיבית בהתאם לעקרונות החוזר בבואו לקבוע אם המנהל הכללי קיים את‬
‫חובת הפיקוח שהוא חב‪ ,‬ובמסגרת השיקולים להטיל עיצום כספי‪ .‬תחולתו נקבעה ל‪1-‬‬
‫בינואר ‪.2013‬‬
‫)‪ (2‬חוק חוזה הביטוח‪ ,‬התשמ"א ‪) 1981 -‬להלן "חוק חוזה ביטוח"(‬
‫חוק חוזה ביטוח מסדיר היבטים שונים הנוגעים לפוליסת הביטוח‪ .‬על‪-‬פי חוק חוזה ביטוח‪,‬‬
‫חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח‪ ,‬תמורת דמי‪ -‬ביטוח‪,‬‬
‫לשלם בקרות מקרה הביטוח תגמולי ביטוח למוטב‪ .‬החוק מסדיר‪ ,‬בין השאר‪ ,‬את הנושאים‬
‫שלהלן‪ :‬תשלום דמי הביטוח‪ ,‬סכום בפיגור וביטול החוזה; נכונות המידע הנדרש ממבוטח‬
‫בעת כריתת חוזה הביטוח ודרישה מהמבוטח לדיווח על כל שינוי מהותי בסיכון המכוסה;‬
‫התניות בחוזה הביטוח וזכאות להפחתת דמי הביטוח; הודעה על קרות מקרה ביטוח‪,‬‬
‫מסירת המידע למבטח ומסמכים נדרשים; אופן תשלום התגמול למבוטח ופרק הזמן‬
‫הנדרש לכך;‬
‫בתיקון לחוק חוזה הביטוח אשר פורסם במארס ‪ 2010‬נקבע כי בית המשפט חייב )ולא‬
‫רשאי( לפסוק ריבית מיוחדת בשיעור שלא יעלה על‪-‬פי שלושה מהריבית הקבועה‬
‫כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה‪ ,‬התשכ"א ‪ .1961 -‬התיישנות תביעה לתגמולי‬
‫ביטוח‪ .‬החוק כולל הוראות שאסור מהן במסגרת חוזה הביטוח‪ ,‬הוראות שמותר לסטות מהן‬
‫לטובת המבוטח בלבד והוראות שנתונות להחלטת הצדדים‪.‬‬
‫)‪ (3‬חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א ‪) 1981 -‬להלן "חוק הגנת הפרטיות"(‬
‫חוק הגנת הפרטיות נועד להגדיר את זכותו של אדם לפרטיות‪ ,‬גבולות הזכות‪ ,‬הכלים‬
‫העומדים לרשות הפרט כדי להגן על זכותו זו‪ ,‬וכן קובע לצורך הגנת הפרטיות‪ ,‬הוראות‬
‫בדבר מאגרי מידע )מאגר מידע מוגדר כאוסף של נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או‬
‫אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב‪ ,‬למעט חריגים הקבועים בחוק הגנת הפרטיות(‪ .‬סוגי‬
‫המקרים בהם חייב בעל מאגר מידע ברישום המאגר בפנקס מאגרי המידע‪ ,‬תנאים לניהול‬
‫והחזקה של מאגר מידע החייב ברישום‪ ,‬השימוש במאגר‪ ,‬החובות החלות על האדם או‬
‫התאגיד המבקש את המידע כדי להכניסו למאגר המידע‪ ,‬זכות העיון במידה הנתונה לכל‬
‫אדם‪ ,‬רישום מאגר המידע‪ ,‬האחריות החלה על בעל מאגר מידע לאבטחת המידע במאגר‬
‫וההגנות הנתונות לבעל מאגר מידע וכדומה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪47 -‬‬
‫האגודה מחזיקה מאגרי מידע המנוהלים ומאושרים כחוק‪ .‬ראו לעניין זה סעיף ‪14.2‬‬
‫)‪(3‬להלן‪ .‬בנוסף‪ ,‬משתמשת החברה‪ ,‬כמו יתר חברות הביטוח‪ ,‬במאגרי מידע המוחזקים‬
‫על‪-‬ידי רשויות שונות וכן במאגר מידע סטטיסטי והונאות ‪ ..‬משרד המשפטים הקים רשות‬
‫למשפט טכנולוגיה ומידע העוסקת באכיפה של הוראות דיני הפרטיות וטיפול בתלונות על‬
‫הפרתן באמצעות רשם מאגרי המידע‪.‬‬
‫)‪ (4‬חוק תובענות ייצוגיות‪ ,‬התשס"ו ‪) 2006 -‬להלן "חוק תובענות ייצוגיות"(‬
‫החוק‪ ,‬מחודש מארס ‪ ,2006‬נוצר במטרה להסדיר מקור זכות ייעודי להגשתן של תובענות‬
‫ייצוגיות לשם שיפור ההגנה על זכויות הפרט והצרכן בישראל‪ ,‬ובמסגרת זו אף לקדם את‬
‫אכיפת הדין וההרתעה מפני הפרתו‪ ,‬ולקבוע לגבי תובענות כאלה כללים אחידים לעניין‬
‫הגשתן וניהולן‪ .‬החוק ביטל והחליף את כל הסדרי החקיקה הספציפיים לעניין תובענות‬
‫ייצוגיות‪ ,‬לרבות אלה הקבועים בחוק הפיקוח‪.‬‬
‫במסגרת החידושים שקבע חוק התובענות הייצוגיות הורחבו עילות התביעה שבגינן‬
‫אפשר להגיש תביעה ולבקש לאשרה כייצוגית; נקבעה אפשרות של אישור תביעה ייצוגית‬
‫במנגנון של ‪) OPT IN‬באופן שהתביעה תכלול את כל מי שיצטרף( ולא רק במנגנון של ‪OUT‬‬
‫‪) OPT‬באופן שהתביעה תכלול את כל מי שלא הודיע כי ברצונו לצאת ממנה(; הוסדרה‬
‫הסתלקות מהתביעה ופשרה במסגרת התביעה ונקבע‪ ,‬בין השאר‪ ,‬כי אלו יבוצעו רק לאחר‬
‫אישור בית משפט; נקבע כי ינוהל פנקס תובענות ייצוגיות והוסדר נושא ריבוי תביעות‬
‫בעילות דומות או זהות או תביעות המתייחסות לקבוצה זהה; מוסד השיקול של יציבות‬
‫הנתבע והשלכות אישור התביעה עליו‪ ,‬הוסדר עיכוב מרוץ ההתיישנות לבקשות שאושרו‬
‫ובקשות שלא אושר ונקבע כי תורם קרן סיוע לתביעות ייצוגיות וכו' הסדרים התואמים את‬
‫מטרות היסוד של החוק‪ .‬החוק חל על תובענות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות תלויות‬
‫ועומדות‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬יפורסמו תקנות תובענות ייצוגיות אשר נועדו לקבוע סדרי דין ופרוצדורות ליישם‬
‫סעיפים שונים בחוק התובענות הייצוגיות‪ .‬התקנות קובעות בין השאר הסדרים בדבר‬
‫הארכת המועדים הקיימים למתן תשובה לבקשה לאישור תובענה ייצוגית וכן מתן תשובה‬
‫של המבקש לתשובה האמורה‪ ,‬חובת משלוח הודעות מסוימות בקשר תובענה ייצוגית נגד‬
‫גופים מוסדיים אל היועץ המשפטי לממשלה ולמפקח על הביטוח‪ ,‬קביעת התהליכים‬
‫הדיוניים שיחולו ביחס לתביעה‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫בשנת הדוח נפתחו או היו תלויות ועומדות כנגד האגודה‪ ,‬בקשר עם פעילות עסקי הביטוח‬
‫של האגודה‪ 2 ,‬בקשות לתובענות ייצוגיות מכוח חוק זה‪ .‬תביעה אחת בנושא מרכיב‬
‫העמסה בביטוח חובה נדחתה בינואר ‪ 2012‬על‪-‬ידי בית המשפט המחוזי‪ .‬התביעה‬
‫הנותרת‪ ,‬בנושא תשלום בגין אמצעי מיגון רכב‪ ,‬עדיין תלויה ועומדת פשרה וחשיפת‬
‫האגודה בה אינה מהותית‪ .‬פירוט ביחס לתביעה זו ראו בביאור ‪ 25‬לדוחות הכספיים‬
‫המצורפים‪.‬‬
‫)‪ (5‬חוק החוזים האחידים )תיקון מספר ‪) (3‬חובת ציון אישור ותנאים מהותיים(‪ ,‬התש"ע ‪-‬‬
‫‪) 2010‬להלן "חוק החוזים האחידים"(‬
‫בחודש יוני ‪ 2010‬פורסם תיקון לחוק החוזים האחידים לפיו על ספק לציין שהחוזה האחיד‬
‫אשר בו הוא משתמש‪ ,‬אושר על‪-‬ידי בית הדין לחוזים אחידים ואת מועד תפוגת האישור‪.‬‬
‫התיקון לחוק החוזים האחידים כולל תיקון עקיף לחוק הפיקוח לפיו המפקח על הביטוח‬
‫רשאי לתת לחברות ביטוח‪ ,‬הוראות לעניין האותיות בפוליסה‪ ,‬לרבות הגודל המזערי של‬
‫האותיות כאמור‪ ,‬והיחס בינן לבין השטח שבו כלול המידע ואופן כתיבתן והצגתן כולל‬
‫רשימת תנאים מהותיים בפוליסה‪ ,‬הבלטתן‪ ,‬ואופן ניסוחם לרבות החובה לצרף מסמך נפרד‬
‫לגביה‪ .‬התיקון נכנס לתוקף בדצמבר ‪ 2010‬ואינו חל על חוזים אחידים שנכרתו לפני מועד‬
‫זה‪.‬‬
‫ה‪ .‬הסדרה בנושא הון האגודה‬
‫תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימאלי הנדרש ממבטח(‪,‬‬
‫התשנ"ח ‪) 1998 -‬לעיל ולהלן "תקנות ההון"(‬
‫בחודש נובמבר ‪ 2009‬פורסם תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( הון עצמי‬
‫מינימלי הנדרש ממטח(‪ ,‬התשנ"ח ‪) 1998 -‬להלן "תקנות ההון"(‪ .‬בהתאם לתיקון‪ ,‬עד למועד‬
‫פרסום הדוח הכספי‪ ,‬מבטח נדרש להגדיל את הונו העצמי בגין ההפרש שבין ההון הנדרש לבין‬
‫ההון בפועל‪ ,‬בהתאם למועדים ולשיעורים שנקבעו בתקנות ההון כלהלן‪:‬‬
‫• עד למועד פרסום הדוח הכספי ל‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2009‬לפחות ‪ 30%‬מסכום ההפרש‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪48 -‬‬
‫• עד למועד פרסום הדוח הכספי ל‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2010‬לפחות ‪ 60%‬מסכום ההפרש‬
‫• עד למועד פרסום הדוח הכספי ל‪ 30-‬ביוני ‪ 2011‬לפחות ‪ 75%‬מסכום ההפרש‬
‫• עד ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2011‬יש להשלים את מלוא סכום ההפרש‪.‬‬
‫במסגרת התיקון לתקנות ההון נוספו דרישות הון בגין קטגוריות נוספות ‪ :‬בגין סיכונים‬
‫תפעוליים‪ ,‬סיכוני שוק ואשראי‪ ,‬סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי‪ ,‬דרישות הון בגין ערבויות‪ ,‬וכן‬
‫נתנו הקלות באופן חישוב ההון‪.‬‬
‫מכוח תקנות ההון‪ ,‬ולאור כוונתו המוצהרת של המפקח לאמץ בעתיד את הדירקטיבה של‬
‫האיחוד האירופי בדבר הבטחת כושר פירעון של מבטחים ‪ Solvency‬פרסם המפקח על‬
‫הביטוח בחודש אוגוסט ‪ 2011‬חוזר ביטוח בדבר הרכב הון עצמי מוכר של מבטח )להלן "חוזר‬
‫הון עצמי"(‪ .‬מטרת החוזר היא לקבוע כללים ועקרונות באשר להרכב ההון העצמי של מבטח‬
‫ומאפייני מרכיבו כך שיעלו בקנה אחד עם עקרונות הדירקטיבה ויהוו בסיס לקביעת ההון‬
‫העצמי של מבטח עם יישומה של הדירקטיבה בישראל‪.‬‬
‫על‪-‬פי חוזר ההון‪ ,‬ההון העצמי של מבטח יורכב מסכומם של רכיבים ומכשירים הכלולים‬
‫בשלושה רבדים ‪ -‬הון ראשוני‪ ,‬הון משני והון שלישוני‪:‬‬
‫)‪ (1‬ההון הראשוני הוא רובד ההון העיקרי והאיכותי ביותר של המבטח‪ .‬נכללים בו רכיבים‬
‫ומכשירים שנפרעו הנדחים בפני כל התחייבות )פיננסית או ביטוחית( אחרת של המבטח‪,‬‬
‫שהם זמינים לספוג את הפסדי המבטח הן במהלך עסקיו השוטפים והן במצב של חדלות‬
‫פירעון או פירוק ואשר הם צמיתים ואינם כוללים מגבלות‪ ,‬התניות והעמסות‪.‬‬
‫)‪ (2‬ההון המשני הוא רובד ההון שבו נכללים רכיבים ומכשירים שנפרעו‪ ,‬הנדחים בפני כל‬
‫התחייבות )פיננסית או ביטוחית( אחרת של המבטח למעט בפני הון ראשוני‪ ,‬שהם צמיתים‬
‫או שהונפקו לתקופה ארוכה ביחס לממוצע תקופות הפירעון של התחייבויות המבטח‪,‬‬
‫הסופגים הפסדים הן במהלך עסקיו השוטפים של המבטח והן במצב של חדלות פירעון או‬
‫פירוק ואשר אינם כוללים מגבלות‪ ,‬התניות והעמסות‪.‬‬
‫)‪ (3‬ההון השלישוני הוא רובד ההון שבו נכללים רכיבים ומכשירים שנפרעו‪ ,‬הנדחים בפני‬
‫כל התחייבות )פיננסית או ביטוחית( אחרת של המבטח למעט בפני הון ראשוני והון‬
‫משני‪ ,‬שהונפקו לטווח בינוני‪ ,‬הסופגים הפסדים בעיקר במצב של חדלות פירעון או פירוק‬
‫ואשר אינם כוללים מגבלות‪ ,‬התניות והעמסות‪.‬‬
‫ההון העצמי המוכר של מבטח הוא סכום הרכיבים והמכשירים הכלולים ברבדים השונים‬
‫בשיעורים ובתנאים שלהלן‪:‬‬
‫הון הראשוני‬
‫שיעורם הכולל של רכיבי הון ומכשירי הון הנכללים בהון הראשוני לא יפחת מ‪ 60%-‬מסכום‬
‫ההון העצמי של המבטח;‬
‫שיעורם הכולל של רכיבי הון ומכשירי הון הנכללים ב"הון ראשוני בסיסי" לא יפחת מ‪70%-‬‬
‫מסך ההון הראשוני;‬
‫שיעורם הכולל של מכשירי הון ראשוני מורכב לא יעלה על ‪ 20%‬מסך ההון הראשוני‪.‬‬
‫הון השלישוני‬
‫שיעורם הכולל של רכיבי הון ומכשירי הון הנכללים בהון שלישוני לא יעלה על ‪ 15%‬מסכום‬
‫ההון העצמי של מבטח;‬
‫בחלקו השני של ההון נכללה הוראת שעה לעניין הרכב ההון העצמי של מבטח בתקופה שמ‪-‬‬
‫‪ 30‬בספטמבר ‪ 2011‬ועד למועד יישומה של הדירקטיבה בישראל במועד עליו יודיע המפקח‬
‫לפי הוראות החוזר ייכנסו לתוקף בהדרגה‪ .‬כן קובע החוזר הוראות מעבר‪.‬‬
‫חוזר ההון כולל מסגרת של עקרונות וכללים באשר אשר יחול על הדוחות הכספיים לתקופה‬
‫שהסתימה ב‪ 30-‬בספטמבר ‪ 2011‬החוזר קובע כללים למבנה הון עצמי מוכר של מבטח וכן‬
‫מסגרת עקרונות‪.‬‬
‫ב‪ 20-‬בספטמבר ‪ 2010‬פרסם משרד האוצר הנחיה בנוגע לתקנות ההון‪ ,‬לפיה כאשר מבטח‬
‫נדרש על‪-‬פי התקנות להעמיד הון בגין חשיפה לאירועי קטסטרופה‪ ,‬חלקם של מבטחי משנה‬
‫בסכום החשיפה לאסון טבע יחושב על‪-‬פי שיעור הנזק המרבי שיקבע המבטח ובלבד שיחושב‬
‫בשל אירוע המתרחש לכל היותר אחת ל‪ 250 -‬שנים‪ .‬ההנחיה קובעת כי שיעור הנזק המרבי‬
‫לצורך חישוב חלקם של מבטחי משנה לא יפחת מ‪.%1.75 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪49 -‬‬
‫להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של האגודה בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח‬
‫)הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( )תיקון( התשס"ד ‪) 2004 -‬להלן "תקנות ההון"( והנחיות‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הסכום הנדרש על‪-‬פי תקנות והנחיות המפקח‬
‫‪279,440‬‬
‫‪244,327‬‬
‫הסכום הקיים המחושב על‪-‬פי תקנות ההון‪:‬‬
‫הון ראשוני‬
‫הון משני )ג(‬
‫‪236,673‬‬
‫‪54,024‬‬
‫‪206,473‬‬
‫‪48,850‬‬
‫סך ההון הקיים המחושב על‪-‬פי תקנות ההון‬
‫‪290,697‬‬
‫‪255,323‬‬
‫עודף‬
‫לבד מן הדרישות הכלליות בחוק החברות‪ ,‬חלוקות‬
‫דיבידנד מעודפי ההון בחברת ביטוח כפופה גם לדרישות‬
‫נזילות ועמידה בכללי תקנות השקעה‪ ,‬לעניין זה‪ ,‬סכום‬
‫ההשקעות שיש חובה להעמידן כנגד עודפי הון בהתאם‬
‫להוראות המפקח‪ ,‬ולפיכך מהווה עודפים שאינם ניתנים‬
‫לחלוקה‬
‫‪11,257‬‬
‫‪10,996‬‬
‫‪133,228‬‬
‫‪13,550‬‬
‫‪135,410‬‬
‫‪12,282‬‬
‫‪18,696‬‬
‫‪39,842‬‬
‫‪57,577‬‬
‫‪16,547‬‬
‫‪279,440‬‬
‫‬‫‪279,440‬‬
‫‪17,894‬‬
‫‪42,603‬‬
‫‪61,035‬‬
‫‪16,559‬‬
‫‪285,783‬‬
‫‪41,456‬‬
‫‪244,327‬‬
‫הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין‪:‬‬
‫פעילות בביטוח כללי‪/‬הון ראשוני נדרש‬
‫נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון‬
‫השקעה בחברת ביטוח כלולה וחברה מנהלת‬
‫מאוחדת‬
‫סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי‬
‫סיכונים תפעוליים‬
‫דרישות הון מיוחדות על‪-‬פי הנחיות המפקח‬
‫סך‪-‬כול הסכום הנדרש על‪-‬פי תקנות ההון המתוקנות‬
‫בניכוי הפרש הנדרש להשלמה עד ל‪ 31-‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫האגודה מתאימה באופן שוטף את פעילותה לדרישות המפקח בהתאם להוראות השעה‬
‫השונות ואף נמצאת בתהליך של גיוס הון המפקח‪ ,‬הון משני כדי לייצר גמישות שלה מול‬
‫דרישות ההון‪.‬‬
‫לאגודה עודף הון מעבר לנדרש ממנה על‪-‬פי תקנות ההון וחוזרי ההון בסך של ‪ 11,257‬אלפי‬
‫ש"ח‪ .‬בקשר לשינויים שנעשו בהון האגודה ולהשלכות שלהם על דרישות ההון ראו סעיף ‪6.15‬‬
‫לעיל בדוח התקופתי‪ .‬בנוגע לדרישות ההון העצמי המינימאלי הנדרש מהאגודה ראו ביאור ‪12‬‬
‫לדוחות הכספיים המצורפים‪ .‬ביחס להגבלות על חלוקת רווחים ראו סעיף ‪ 5‬לעייל‪.‬‬
‫חוזר ‪" 5-1-2008‬היערכות ל‪"Solvency -‬‬
‫ב‪ 10-‬ביולי ‪ 2007‬אימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה ‪) Solvency II‬להלן‬
‫"הדירקטיבה"(‪ .‬הדירקטיבה המוצעת מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת להבטחת‬
‫כושר הפירעון והלימות ההון של חברות ביטוח במדינות האיחוד‪ ,‬ומטרתה לשר את ההגנה על‬
‫כספי בעלי הפוליסות‪ ,‬להעמיק את האינטגרציה בין שווקים ולהגביר את התחרותיות בתחום‪.‬‬
‫על רקע החלטת המפקח להחיל את הוראות הדירקטיבה המוצעת גם על חברות ביטוח‬
‫בישראל‪ ,‬במועד יישומה במדינות החברות באיחוד האירופי‪ ,‬ולפי לוחות הזמנים שנקבעו על‪-‬‬
‫ידי האיחוד האירופי )במחצית השנייה של שנת ‪ ,(2012‬הוציא המפקח את החוזר הנ"ל ב‪7-‬‬
‫ביולי ‪ ,2008‬במטרה להבטיח את היערכותן הארגונית של חברות הביטוח בישראל ליישום‬
‫הדירקטיבה המוצעת‪.‬‬
‫הדירקטיבה המוצעת כוללת בחינה מקיפה של הסיכונים להם חשופות חברות ביטוח וקביעת‬
‫סטנדרטים לניהולם ומדידתם‪ ,‬תוך מתן ביטוי בהקצאת ההון לסיכונים הגלומים בפעילותן‪ .‬לבד‬
‫מההיבטים הכמותיים‪ ,‬הדירקטיבה המוצעת מתמקדת גם בפעילויות פיקוח ובקרה פנימיים וכן‬
‫במשמעת שוק‪ ,‬גילוי ודיווח‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪50 -‬‬
‫החוזר דורש מהחברה למנות אחראי וצוות מפתח שינהלו את הטמעת הדירקטיבה בחברה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬על דירקטוריון המבטח לקיים דיון בנוגע להיערכות החברה ליישום הדירקטיבה ולמנות‬
‫ועדת דירקטוריון אשר תפקח על תהליך ההיערכות‪ .‬הדירקטוריון נדרש לאשר תכנית היערכות‬
‫ארגונית ותכנית היערכות מיכונית רב שנתית ליישום הדירקטיבה‪ .‬בנוסף‪ ,‬על המבטח לבצע‬
‫סקר לבחינת השלכות יישום דרישות הדירקטיבה על ההון הנדרש ממנו‪ .‬לאחר אימוץ‬
‫הדירקטיבה ידרש המבטח לעמוד בשני סוגים של דרישות הון עצמי והון עצמי מינימלי‪ .‬המפקח‬
‫לא יאפשר למבטח לפעול בלא ההון העצמי המינימאלי‪ ,‬ומעל להון זה יהיה המבטח חייב לקיים‬
‫דרישת הון נוספת כדי להבטיח יכולת עמידה בהתחייבויות‪ .‬החוזר כולל גם הוראות בדבר‬
‫המועדים והיקף הדיווח שיש לתת הן במסגרת דוח הדירקטוריון והן למפקח‪ .‬בהמשך לפרסום‬
‫חוזר זה וכדי לקבוע בעתיד את דרישות ההון המינימלי לצורך יישום הדירקטיבה‪ ,‬נדרשו‬
‫המבטחים לערוך סקר הערכה כמותית של סיכונים בשנת ‪ 2009‬ולהגישו לפיקוח )‪ (QIS4‬על‬
‫בסיס נתוני הדוח השנתי של שנת ‪.2008‬‬
‫ב‪ 26-‬במאי ‪ 2010‬פרסם משרד האוצר הנחיה בנוגע להיערכות ליישום ‪ Solvency II‬על‪-‬פי‬
‫חוזר ביטוח ‪" 1-5-2008‬היערכות ל‪ ,"Solvency II -‬במסגרתה הודיע על הקמת מחלקה‬
‫ייעודית באגף שוק ההון באוצר‪ ,‬שהוביל את תהליך יישום והטמעת ‪ Solvency II‬ועל הקמת‬
‫שישה צוותי עבודה פנימיים שיגבשו את הדרישות מחברות הביטוח בתחומים שונים‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫מפרטת ההנחיה מסגרת לוחות זמנים מתוכננת להמשך שלבים מרכזיים בפרויקט מחודש יולי‬
‫‪ 2010‬ועד לשנת ‪ 2012‬ובכלל זה‪ ,‬הנחיה לביצוע סקר כמותי ‪ ,QIS5‬סקר פערים‪ ,‬פרסום קווים‬
‫מנחים לביצוע תהליך הערכה עצמית של סיכונים‪ .‬במסגרת לוחות זמנים לו הופץ בחודש יולי‬
‫‪ 2010‬תרגום מלא של הדירקטיבה לעברית‪ .‬ב‪ 26-‬בדצמבר ‪ ,2010‬פרסם הפיקוח את חוזר ‪7-‬‬
‫‪" 1-2010‬הנחיה לביצוע ‪ "SIS5‬במסגרתו נדרשו המבטחים לערוך סקר נוסף על בסיס דוחות‬
‫‪ ,2009‬במקביל לביצוע הסקר באיחוד האירופי‪ .‬את הסקר הזה על החברות להגיש בשני‬
‫שלבים ‪ -‬הראשון במחצית פברואר ‪ 2011‬והשני בסוף מאי ‪ .2011‬הסקר הכמותי נערך על‬
‫בסיס נתוני ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2009‬וממצאי הסקר הכמותי הוגשו למפקח על הביטוח בפברואר‬
‫‪ .2011‬הדוח האיכותי הוגש למפקח על הביטוח ב‪ .31-‬במארס ‪ .2011‬דוחות נוספים הוגשו ב‪-‬‬
‫‪ 31‬במאי ‪ 2011‬וב‪ 31-‬ביוני ‪2011‬‬
‫נכון להיום מתעכב יישום תקנות הסולבנסי באירופה ככל הנראה רק לתחילת ‪ 2014‬וזאת‬
‫בניגוד לתכניות המקוריות בדבר יישום סולבנסי ‪ 2‬לתחילת ‪.2013‬‬
‫האגודה ביצעה בשנת הדוח את הוראות החוזר ועמדה בלוחות הזמנים שנקבעו ליישום‬
‫ההוראות עד כה‪.‬‬
‫חוזר ביטוח ‪" 228-2009‬תכנית פעולה לניהול ההון העצמי של חברת ביטוח‬
‫החוזר מבקש להבטיח שלחברת ביטוח יש תכנית פעולה סדורה לניהול ולמעקב אחר מצב‬
‫ההון העצמי ולהתמודדות עם שינויים בו כדי שתישמר כרית ביטחון בהיקף נאות לספיגת‬
‫הפסדים בלתי צפויים‪ .‬על‪-‬פי החוזר יידרש דירקטוריון חברת ביטוח לאשר מסגרת קווים מנחים‬
‫באשר להלימות ההון של חברת הביטוח‪ ,‬למבנה ההון‪ ,‬להרכבו ולאיכותו‪ ,‬ובאשר לתהליכי‬
‫המעקב והבקרה השוטפים לשם הבטחת הלימות ההון של חברת הביטוח‪ .‬כן תידרש הנהלת‬
‫חברת הביטוח לקבוע תכנית פעולה רב‪-‬שנתית מפורטת לניהול רציף של ההון ולהערכות‬
‫לשינויים בו בהתאם לקווים המנחים שאושרו על‪-‬ידי הדירקטוריון‪.‬‬
‫ב‪ 3-‬במארס ‪ 2010‬פרסם המפקח על הביטוח מכתב שבו קריטריונים לאישור חלוקת דיבידנד‬
‫על‪-‬ידי חברות ביטוח על‪-‬פיו חברת ביטוח תהיה רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור המפקח‬
‫לחלוקת דיבידנד החל פרסום הדוחות התקופתיים לשנת ‪ 2009‬בכפוף לקיום הון עצמי כמפורט‬
‫במכתב וכן בהגשת תחזית רווח שנתית לשנים ‪ 2011 2010‬אשר תחושב על בסיס הנחות‬
‫לגבי תשואות ההשקעות בתיק הנוסטרו של החברה בשיעורים שלהלן‪ ,+5% ,0% ,-5% :‬וכן‬
‫השפעת שינוי של ‪ +0.5%‬ו‪ -0.5%-‬בשער הריבית על הרווח הכולל של חברת הביטוח‪ .‬וכן‬
‫הגשת תכנית שירות חוב מעודכנת ומאושרת בידי דירקטוריון חברת האחזקות המחזיקה‬
‫בחברת הביטוח‪ ,‬הגשת תכנית פעולה אופרטיבית לגיוס הון‪ ,‬שאושרה בידי דירקטוריון חברת‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫עוד נקבע במכתב כי חברה אשר סך ההון העצמי שלה‪ ,‬לאחר חלוקת הדיבידנד‪ ,‬גבוה מ‪-‬‬
‫‪ 110%‬מהסכומים הנדרשים לפי הסעיף האמור‪ ,‬תהיה רשאית לחלק דיבידנד בלא צורך‬
‫בקבלת אישורו מראש של המפקח‪ ,‬ובלבד שמסרה למפקח טרם החלוקה הודעה על חלוקת‬
‫הדיבידנד ואת המסמכים הנדרשים‪.‬‬
‫ב‪ 25-‬באוקטובר ‪ 2011‬פרסם המפקח על ביטוח טיוטת מכתב בדבר חלוקת דיבידנד על‪-‬ידי‬
‫חברות הביטוח הקובע כי המפקח לא יאשר חלוקת דיבידנד אלא אם לאחר ביצוע החלוקה‪,‬‬
‫למבטח הון עצמי מוכר ביחס להון העצמי הנדרש בשיעור של ‪ 105%‬לפחות והמבטח הגיש‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪51 -‬‬
‫את כל המסמכים הנדרשים‪ .‬כן נקבע כי הודעה על חלוקת דיבידנד תחשב כאילו קיבלה את‬
‫אישור המפקח אם לאחר ביצוע החלוקה‪ ,‬למבטח יחס הון עצמי מוכר להון עצמי נדרש בשיעור‬
‫העולה על ‪ 115%‬ולפני החלוקה נמסרו למפקח כל המסמכים הנדרשים‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הסדרה בנושא השקעות‬
‫חוזר ‪ 2009-9-13‬הצהרה מראש של גוף מוסדי על מדיניות השקעה שלו‬
‫ב‪ 26-‬ביולי ‪ 2009‬פורסם חוזר גופים מוסדיים שעניינו "הצהרה מראש של גוף מוסדי על‬
‫מדינות ההשקעה שלו"‪ .‬החוזר קובע כי על הגוף המוסדי להצהיר אחת לשנה באמצעות אתר‬
‫האינטרנט שלו‪ ,‬עד ‪ 30‬ימים מהמועד שנקבעה על‪-‬ידו מדיניות ההשקעה ולא יאוחר מ‪31-‬‬
‫בינואר בכל שנה‪ ,‬על מדיניות ההשקעה הצפויה שלו‪ .‬מדיניות ההשקעה תקבע שיעורי חשיפה‬
‫לאפיקים שונים‪ ,‬בנוסף ייקבעו מדדי ייחוס וטווחי סטייה בהתאם למגבלות בחוזר‪ .‬החוזר קובע‬
‫כי במקרה בו שונתה מדיניות ההשקעה‪ ,‬או נוצרה סטייה באחד או יותר מאפיקי ההשקעה‬
‫החוצה את גבולות שיעור החשיפה הצפוי‪ ,‬יפורסם דיווח בתוך ‪ 30‬ימי עסקים מיום השינוי‪.‬‬
‫חוזר גופים מוסדיים ‪"15-9-2009‬מערך התפעול והבקרה בתחום ההשקעות של גוף מוסדי"‬
‫החוזר מ‪ 9-‬באוגוסט ‪ ,2009‬מחייב קיומה של תשתית ארגונית לתפעול נכסי ההשקעה של‬
‫גופים מוסדיים ובקרה של ניהולם‪ ,‬המאופיינת בהגדרת פעילויות חובה ותחומי אחריות וכן‬
‫בהפרדה מבנית למניעת ניגודי עניינים‪ .‬החוזר מגדיר את תפקידי המערך העורפי‪ ,‬מערך‬
‫הבקרה ומערך ההשקעות של הגוף המוסדי ומחייב הפרדה מבנית ביניהם כדי להבטיח אי‪-‬‬
‫תלות של האחרון ומקצועיות של הראשון‪ .‬תחולת החוזר ב‪ 1-‬בינואר ‪.2010‬‬
‫חוזר ‪" 16-9-2009‬הוראת שעה לעניין השקעה באגרות חוב קונצרניות"‬
‫החוזר מ‪ 4-‬בנובמבר ‪ ,2008‬חל מיום פרסומו ונועד לאפשר למשקיעים מוסדיים לחשב את‬
‫שוויין של אגרות חוב קונצרניות של חברות ישראליות שנרכשו החל ממועד התחלתו ועד‬
‫למועד שעליו יודיע הממונה‪ ,‬לפי עלותן המתואמת‪ ,‬ולקבוע את המסגרת והכללים בעניין זה‬
‫וזאת בשל השינויים החדים שחלו שוק האג"ח הקונצרני בתקופת הדוח‪ .‬החוזר מחייב את‬
‫ועדות ההשקעה של הגוף המוסדי לדון במדיניות ההשקעה לפחות אחת לרבעון‪.‬‬
‫חוזר ‪" 3-9-2009‬הוראות לעניין השקעה גופים מוסדיים באגרות חוב לא ממשלתיות"‬
‫החוזר מ‪ 14-‬ביולי ‪ ,2010‬קובע‪ ,‬בעקבות המלצות ועדת חודק‪ ,‬הוראות שיחולו על הגופים‬
‫המוסדיים בעת תהליך ההשקעה באגרות חוב לא ממשלתיות )קונצרניות(‪ ,‬החל משלב בחינת‬
‫ההשקעה ועד לפרעונו הסופי של החוב‪ .‬החוזר מגביל את חופש ההשקעה של גופים מוסדיים‬
‫ומחייב‪ ,‬כחלק ממילוי חובת הנאמנות של הגופים המוסדיים כלפי החוסכים באמצעותם‪ ,‬קבלת‬
‫מידע כמפורט בחוזר החל משלב בחינת ההשקעה וכתנאי לביצוע ההשקעה‪ ,‬ועד לפירעונו‬
‫הסופי של החוב אך כולל מנגד מתן אפשרות לגבש עמדה משותפת של מספר גופים מוסדיים‬
‫לצורך הצבעה בנציגויות דחופות ‪ -‬באישור הרשות להגבלים עסקיים ובהתאם לתנאים שנקבעו‬
‫בחוזר‪ .‬הוראות החוזר משלימות את הוראות חוזרי אשראי ‪ 16-9-2009‬וחוזר ‪15-9-2007‬‬
‫והוחלו מ‪ 1-‬באוקטובר ‪ 2010‬כאשר לחלק מהוראותיו תחולה מאוחרת יותר‪ .‬ב‪ 10-‬בינואר‬
‫‪ 2011‬הוציא המפקח טיוטת הבהרה ‪ 12-2011‬בנושא זה המסבירה את גדרי תחולתו של‬
‫החוזר‪ .‬הוועד המנהל של האגודה אימץ נוהל עבודה על‪-‬פי הוראות החוזר‪.‬‬
‫חוזר ‪" 3-9-2010‬הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות‬
‫ב‪ 14-‬ביולי ‪ 2010‬פרסם המפקח על הביטוח חוזר גופים מוסדיים מספר ‪" 3-9-2010‬הוראות‬
‫לעניין השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות"‪ .‬החוזר קבע הוראות לעניין תהליך‬
‫ההשקעה של גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות‪ .‬ב‪ 23-‬במארס ‪ 2011‬פרסם המפקח‬
‫על הביטוח חוזר גופים מוסדיים מספר ‪ 4-9-2011‬שעניינו "הוראות לעניין השקעת גופים‬
‫מוסדיים באגרות חוב לא ממשלתיות ‪ -‬הבהרה"‪ .‬החוזר קובע הבהרות בעניין יישום חוזר‬
‫מספר ‪" 3-9-2010‬הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב לא ממשלתיות"‪ .‬החוזר‬
‫קובע את ההוראות החלות במקרה של הרחבת סדרה של אג"ח‪ ,‬הגדרת תאגיד מדווח וכן מה‬
‫הם המסמכים הנכללים בהגדרת "מסמכי הנפקה"‪.‬‬
‫ז‪ .‬הסדרה בנושא אשראי‬
‫חוזר ‪" 15-9-2007‬ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעות"‬
‫חוזר ‪" 16-9-2007‬העמדת אשראי לא סחיר על‪-‬ידי גופים מוסדיים ‪ -‬תשתית לתמיכה ניהולית‪,‬‬
‫מקצועית ותפעולית"‬
‫בשני החוזרים הנ"ל‪ ,‬מ‪ 27-‬באוגוסט ‪ ,2007‬נקבעו הוראות לעניין התשתית הארגונית‬
‫והתפעולית הנדרשות לתמיכה בניהול סיכוני אשראי‪ ,‬לרבות קביעת מדיניות ונהלים על‪-‬ידי‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪52 -‬‬
‫הדירקטוריון וועדות ההשקעות‪ ,‬חובת מינוי ועדת אשראי כשהיקף הנכסים המנוהלים עומד‬
‫בדרישות הקבועות בחוזר‪ ,‬חובת מינוי מנהל מערך אשראי לא סחיר ועקרונות השימוש בכלים‬
‫מקצועיים להערכת סיכון האשראי הלא סחיר‪.‬‬
‫חוזר ‪" 7-9-2009‬טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים לגביית חוב"‬
‫החוזר מ‪ 6-‬באפריל ‪ ,2009‬בא בהמשך ובנוסף לחוזר אשראי ‪ 15-9-2007‬ו‪16.9.2007-‬‬
‫מבקש להבטיח שגופים המוסדיים ינקטו אמצעים אקטיביים לגביית החובות‪ ,‬ולמצער ‪ -‬להשגת‬
‫הסדרי חוב‪ ,‬כדי למקסם את גבייתם לטובת החוסכים באמצעותם‪ ,‬וכן ייערכו למעקב ובקרה‬
‫שוטפים על חובות‪ ,‬למנגנוני קבלת החלטות במקרה של בעיות גבייה ויקימו גופי ביצוע‬
‫מתאימים‪ .‬ביחס למבטחים חל החוזר רק על השקעות שאינן תלויות תשואה‪ .‬תחילת החוזר ב‪-‬‬
‫‪ 19‬באפריל ‪ ,2009‬למעט הוראות שונות במסגרתו שמועד תחילתן מעט מאוחר יותר‪.‬‬
‫ח‪ .‬הסדרה בנושא כללי דיווח כספי ומדיניות חשבונאית‬
‫תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(‪ ,‬התשנ"ה ‪" ) 1998‬תקנות פרטי דין‬
‫וחשבון"(‬
‫בתקנות פרטי דין וחשבון נקבעו הוראות בדבר תוכנם‪ ,‬פרטיהם והעקרונות החשבונאיים‬
‫לעריכתם של הדוחות הכספיים השנתיים והדוחות הכספיים ‪ -‬ביניים של מבטח‪ ,‬תוך הכנסת‬
‫שינויים נרחבים לתקנות שקדמו להן‪ ,‬הרחבה ניכרת של הדיווח הכספי‪ ,‬הדיווח לציבור ולגורמי‬
‫הפיקוח‪ ,‬ושילוב חלק מתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(‪ ,‬התשנ"ג ‪,1993 -‬‬
‫והתאמתן לענף הביטוח‪.‬‬
‫בחוזרי פיקוח ‪ 3-1-2006 ,1-1-2006‬ו‪ 1-1-2007-‬נקבעו הוראות פרטניות ביחס למבנה‬
‫הדוחות התקופתיים והביניים ותוכנם הנדרש‪ .‬חוזרים אלה מאמצים את הדרישות ל"דוח‬
‫ברנע" במסגרת דוחות של מבטח‪ ,‬מתקנים דרישות ביחס לתכני דוח הדירקטוריון ועוד‪.‬‬
‫הוראות שונות בחוזרים שמסדירים נושאים אחרים קובעים גם הוראות שונות לגבי גילוי‬
‫ייעודי במסגרת חלקים שונים של הדוחות הכספיים‪ ,‬לרבות בנושאי ‪ SOX‬וסולבנסי‪,‬‬
‫והאגודה פועלת באופן שוטף להתאמת דוחותיה לדרישות‪.‬‬
‫חוזר ‪" 10-9-2009‬אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית של דיווח כספי"‬
‫החוזר מ‪ 21-‬ביוני ‪ 2009‬מבטל את חוזר ‪) 9-9-2007‬מבלי לגרוע מחובת יישומו עד למועד‬
‫פרסום החוזר החלופי(‪ ,‬וקובע‪ ,‬בצד החובה הכללית ליישם את דרישות ‪ SOX404‬והוראות‬
‫ה‪ SEC-‬שפורסמו מכוחו‪ ,‬גם הנחיות עדכניות לגבי תוכנן ומועדי פרסומן של הצהרות‬
‫ההנהלה על יעילות מערך הבקרה הפנימית ונהליו בהתייחס לדוחות הכספיים ושל חוות‬
‫דעת רואי החשבון המבקרים על הצהרות והערכות אלה‪ .‬לפי החוזר‪ ,‬המועד הראשון‬
‫לצירוף הצהרות וחוות דעת אלה הוא במועד פרסום הדוחות השנתיים של שנת ‪2010‬‬
‫כאשר צירוף שלם ומקיף יותר יבוצע ביחס לדוחות השנתיים של ‪ .2011‬ב‪ 25-‬בנובמבר‬
‫‪ 2010‬פורסם תיקון לחוזר )חוזר ‪ (6-9-2009‬הדורש גם דיווח רבעוני לפיקוח על סטאטוס‬
‫היישום למשך תקופת הטמעה מסוימת‪ ,‬דוחה את המועד לסיום שלב התיעוד והאימות‬
‫וקובע מועדים עדכניים להצהרות לגבי תהליכי ביטוח חיים ובריאות‪ .‬באותו היום פורסם גם‬
‫חוזר מספר ‪" 7-9-2007‬בקרה פנימית על דיווח כספי ‪ -‬הצהרות‪ ,‬דוחות וגילויים"‪ ,‬הובע את‬
‫נוסחם של כל אלה כפי שיצורפו לדוח הכספי‪ ,‬והוא מבטל שורה של חוזרים קודמים שיקבעו‬
‫נוסחים שונים‪ .‬לפירוט ביחס ליישום האגודה את החוזר ראו בפרק ב' של הדוח התקופתי ‪.‬‬
‫חוזר ‪" 6-1-2009‬מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הגלויים של חברות הביטוח"‬
‫החוזר מ‪ 19-‬במאי ‪ ,2009‬קובע‪ ,‬בהמשך לחוזר ביטוח ‪ ,2-1-2009‬הוראות הנוגעות‬
‫למבנה הדיווח הנדרש בדיווחים הנלווים של חברות הביטוח‪ .‬התחלתן של הוראות חוזר זה‪,‬‬
‫בגין הדיווחים הנלווים לרבעון הראשון לשנת ‪ 2009‬ואילך‪ ,‬למעט תביעות תלויות לגבי‬
‫אירועים לפי שנת הדוח וכן‪ ,‬לעניין תדירות הדיווח בעבור טופס ‪ 3‬לענפים בהם אין חובה‬
‫לחשב עודף‪ ,‬יחולו בגין הדיווחים הנלווים לרבעון הראשון לשנת ‪ .2010‬בעקבות פרסום‬
‫חוזר זה פורסמו במהלך שנת ‪ 2010‬מספר חוזרים מתקנים‪ :‬חוזר ‪ ,1-1-2010‬חוזר ‪2-1-‬‬
‫‪" 2010‬שינויים בנוגע לדיווחים הנלווים של חברות הביטוח" וחוזר ‪" 3-1-2010‬מבנה‬
‫הדיווח הנדרש בביטוח בריאות ‪ -‬טופס ‪ "7‬החלים בעיקרם כבר על הדיווח הכספי לשנת‬
‫‪ ,2009‬וחוזר ‪" 8-1-2010‬תיקונים והבהרות בנוגע לדיווחים הנלווים של חברות הביטוח"‬
‫החל ברובו על הדיווח הכספי לשנת ‪ 2010‬ויתרתו על דיווחים כספיים מאוחרים יותר‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪53 -‬‬
‫חוזר ‪ 2011-1-4‬עדכון הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של חברות‬
‫הביטוח בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים )‪(IFRS‬‬
‫ב‪ 30-‬בנובמבר ‪ 2011‬פרסם המפקח על הביטוח עדכון הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש‬
‫בדוחות הכספיים של חברות הביטוח בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים )‪ .(IFRS‬חוזר זה‬
‫הוא בהמשך‬
‫חוזר ביטוח ‪ 2010-1-4‬בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של חברות הביטוח‬
‫בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים )‪ ,(IFRS‬וחוזר ביטוח ‪ 2011-1-1‬המעדכן את מבנה‬
‫הגילוי‪ ,‬המפקח ממשיך לעדכן ולהבהיר את המידע הניתן במסגרת הדוחות הכספיים‬
‫השנתיים של חברות הביטוח‪ .‬תחילתו של חוזר זה החל מהדוחות הכספיים לשנת ‪2011‬‬
‫חוזר גופים מוסדיים ‪" 5-9-2009‬הוראות לעניין רואה חשבון מבקר של גוף מוסדי"‬
‫החוזר מ‪ 9-‬במארס ‪ ,2009‬נועד להבטיח במידת וודאות גבוהה שדוחותיהם הכספיים של‬
‫הגופים המוסדיים משקפים באופן נאות את מצבם הכספי והעסקי‪ .‬לשם כך‪ ,‬מסדיר החוזר‬
‫כללים להבטחת פעילותו התקינה של רואה החשבון המבקר‪ ,‬חובותיו ודרכי עבודתו וכן‬
‫חובותיו של הגוף המוסדי בקשר עם הביקורת החיצונית‪.‬‬
‫בין השאר‪ ,‬נקבעו הוראות לעניין מינוי והבטחת כשירות ומומחיות של רואה החשבון‬
‫המבקר‪ ,‬חובת רוטציה של שותפים אחראים על הביקורת במסגרת משרד רואה החשבון‬
‫המבקר‪ ,‬אופן שיתוף הפעולה בין הגוף המוסדי ורואה החשבון המבקר‪ ,‬נסיבות בהן על‬
‫הגוף המוסדי המבוקר לדווח למפקח‪ ,‬הוראות לעניין חובות הדיווח של רואה החשבון‬
‫המבקר לבעלי תפקידים בגוף המוסדי וכן למפקח וכן הוראות לעניין אופן בחינת‬
‫ההתחייבויות הביטוחיות תוך חיוב להסתייע בשירותיו של מי שכשיר להיות אקטואר ממונה‬
‫ועוד‪ .‬ההחזר חל מיום פרסומו למעט הוראות מסוימות בו שלגביהן נקבעו הוראות מעבר‪.‬‬
‫בספטמבר ‪ 2008‬פורסמה טיוטה שנייה של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(‬
‫)כללים למניעת ניגוד עניינים של רואה חשבון מבקר( התשס"ח ‪ ,2008 -‬הקובעות כללים‬
‫למניעת ניגוד עניינים ולהבטחת אי‪-‬תלות של רואה החשבון המבקר של גוף מוסדי‪.‬‬
‫ט‪ .‬הסדרה בנושא אקטואריה‪ ,‬ניהול סיכונים ואבטחת מידע‬
‫תחום ניהול הסיכונים בגופים מוסדיים וחברות ביטוח מוסדר בשורת הוראות הנכללות‬
‫בהסדרה החקיקתית הכוללת של השוק‪ ,‬שחלקה נזכר לעיל ולהלן בהקשרים אחרים‪ .‬בכלל זה‬
‫נמנים תיקונים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( במסגרת חקיקת בכר‪ ,‬אשר דרשו‬
‫מינוי מנהל סיכונים בחברות ביטוח מנהלות של קרנות פנסיה; תקנה ‪ 4.2.3.1‬בתקנות הפיקוח‬
‫על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו(‪ ,‬התשס"ז ‪ ;2007 -‬חוזר ‪1-5-2008‬‬
‫"היערכות ל‪ ;Solvency II -‬חוזר ‪" 9-5-2006‬השקת תכנית ביטוח או תקנון קופת גמל חדשים‬
‫או כניסה לתחום פעילות חדש"; חוזר ‪" 9-3-2006‬מעילות והונאות מצד גורמים בתוך הארגון‬
‫וגורמים מחוץ לארגון"; חוזר בנושא "אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי";‬
‫חוזר בנושא "מערך הביקורת הפנימית בגוף מוסדי"; חוזר בנושא "ניהול סיכוני אשראי אגב‬
‫פעילות השקעות"; חוזר בנושא "העמדת אשראי לא סחיר על‪-‬ידי גופים מוסדיים ‪ -‬תשתית‬
‫לתמיכה ניהולית‪ ,‬מקצועית ותפעולית"; וחוזר ‪" 17-9-2007‬הוראת ביצוע ליישום מדד ‪HS-‬‬
‫‪) Historical Simulation based Value at Risk - STD‬ערך בסיכון על בסיס סימולציה‬
‫היסטורית(‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫חוזר ‪" 6-9-2006‬הוראות לניהול סיכוני אבטחת מידע של גופים מוסדיים"‬
‫החוזר מ‪ 16 -‬באוקטובר ‪ ,2006‬קובע הוראות לניהול סיכוני אבטחת מידע של הגופים‬
‫המוסדיים‪ .‬חוזה זה מתווה את העקרונות לצמצום הסיכונים הנובעים משימוש במערכות‬
‫מידע‪ ,‬ומתבסס על עקרונות אבטחת מידע מקובלים ועל רגולציות שהותוו על‪ -‬ידי גופים‬
‫שונים ההוראות כוללות דרישות להקמה והטמעה של נושאי ניהול אבטחת המידע בארגון‪,‬‬
‫בניית תכנית עבודה ליישום ההוראה‪ ,‬הגדרת מדיניות אבטחת מידע‪ ,‬סיווג נכסים וביצוע‬
‫הערכת סיכונים‪ ,‬תכנון אופן יישום בקרות אבטחת המידע‪ ,‬כולל כתיבת נהלים‪ ,‬ויישום‬
‫בקרות ומנגנוני אבטחת מידע‪ ,‬לרבות הוראות ומגבלות שיש לכלול בהסכמי מיקור חוץ‪.‬‬
‫חלק מהוראות החוזר חלות מ‪ 1-‬ביולי ‪ ,2007‬וחלקן מ‪ 1 -‬בינואר ‪ .2009‬ב‪ 18-‬ביוני ‪2007‬‬
‫פורסם תיקון לחוזר הנ"ל במסגרת חוזר ‪" 10-9-2007‬הוראה לניהול סיכוני אבטחת המידע‬
‫של הגופים המוסדיים ‪ -‬עדכון" שביטל החובה לבצע בקרות אבטחת מידע אצל ספק של‬
‫הגוף‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪54 -‬‬
‫יא‪ .‬חוזר ‪" 4-9-2010‬ניהול טכנולוגיות מידע בגופים מוסדיים"‬
‫החוזר מ‪ 22-‬באוגוסט ‪ ,2010‬נועד להסדיר את ניהול תחום טכנולוגיות המידע כדי להגדיל את‬
‫היקף ההסתמכות של גופים מוסדיים בניהול עסקיהם ומתן השירות ללקוחותיהם על תשתית‬
‫טכנולוגית איכותית מחד‪ ,‬ולהקטין את הסיכונים הכרוכים בכך‪ ,‬מאידך‪ .‬החוזר מסדיר את‬
‫תפקידי הדירקטוריון והנהלת החברה ואף מחייב מינוי ועדת היגוי ייעודית כדי לוודא‪ ,‬בין‬
‫השאר‪ ,‬את תמיכת הפיתוח הטכנולוגי בצרכיה ויעדיה העסקיים של החברה‪ .‬החוזר מגדיר את‬
‫תפקיד מנהל תמיכת הפיתוח הטכנולוגי בצרכיה ויעדיה העסקיים של החברה‪ .‬החוזר מגדיר‬
‫את תפקיד מנהל מערכות המידע בגוף המוסדי‪ ,‬קובע הוראות בכל הקשור לניהול ובקרה על‬
‫תחום טכנולוגיית המידע‪ ,‬להבטחת ציות של התחום‪ ,‬לניהול סיכוני טכנולוגיות המידע‪ ,‬לבקרת‬
‫מידע וניהול נתונים‪ ,‬לרכש ופרויקטים בתחום מערכות המידע‪ ,‬לניהול שינויים ולרכישת שירותי‬
‫מיקור חוץ‪ .‬מועד תחילת החוזר נקבע ל‪ 1-‬בינואר ‪ ,2011‬למעט מספר סעיפים שמועד‬
‫תחולתם נדחה לחודשים מארס ויוני ‪ 2011‬ומיכון מערכות הליבה אשר נדחה ל‪ 31-‬במארס‬
‫‪.2012‬‬
‫יב‪ .‬חוזר ‪" 14-1-2006‬תפקידי אקטואר ממונה ומנהל סיכונים של מבטח‪ ,‬ומארג היחסים‬
‫שלהם עם בעלי תפקידים אחרים"‬
‫החוזר מ‪ 3-‬באוקטובר ‪ ,2006‬קבע כללים בנוגע לתפקידי האקטואר ומנהל הסיכונים‪ ,‬חובת‬
‫מינויים ומערכת היחסים שלהם עם בעלי תפקידים אחרים במטרה להבטיח מקצועיות הייעוץ‬
‫לדירקטוריון ולהנהלת המבטח‪ ,‬גילוי נאות לציבור‪ ,‬קיום משאבים ובקרות ראויים לכימות‬
‫הסיכונים ולשליטה בהם ועוד‪ .‬הסיכונים המהותיים שלגביהם נקבעו הוראות בחוזר ניהול‬
‫הסיכונים הם הסיכונים הביטוחיים והפיננסיים המהותיים‪ .‬הוראות החוזר חלות מיום פרסומו‪.‬‬
‫במאי ‪ 2007‬פורסמה טיוטה שלישית של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים)ביטוח( )תנאי‬
‫כשירות לאקטוארים ומנהלי סיכונים(‪ ,‬התשס"ז ‪ 2007 -‬שמטרתה לקבוע תנאי כשירות‬
‫ב‪ 9-‬במארס ‪ 2009‬פורסם חוזר ‪3-1-2009‬‬
‫לאקטואר ולמנהל סיכונים של מבטח‪.‬‬
‫"תיקונים והבהרות לחוזרי ביטוח בדבר תפקידי מנהל סיכונים והיערכות ל‪Solvency II -‬‬
‫שמספרם ‪ 14-1-2006‬ו‪ "5-1-2008-‬במסגרתו בוצעו תיקונים שונים‪ ,‬כולל דחיות במועדי יישום‬
‫של הוראות שונות בחוזרים אלה‪.‬‬
‫תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי(‪,‬‬
‫התשמ"ה ‪) 1984 -‬להלן "תקנות החישוב"(‪ .‬בתקנות החישוב כלולות הוראות‪ ,‬בין השאר‪,‬‬
‫לעניין חובת מבטח להחזיק עתודות ביטוח ודרכי חישובן והפרשות לתביעות תלויות‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫כללים לביצוע הערכות אקטואריות‬
‫על‪-‬פי הוראות הפיקוח וכחלק מהפעילות ביטוחית נדרש המבטח להחזיק נכסים מספיקים כנגד‬
‫התחייבויותיו‪ .‬עיקרי הכללים‪ ,‬השיטות וההנחות האקטואריות שעל בסיסן חושבו ההתחייבויות‬
‫הביטוחיות מפורטים בביאור ‪ 24‬לדוחות כספיים המצורפים וכן בדין וחשבון האקטוארי המצורף‬
‫בפרק ד' של הדוח התקופתי‪.‬‬
‫חוזר ‪" 2007-1-4‬הערכה אקטוארית בביטוח כללי"‬
‫ב‪ 20-‬בפברואר ‪ 2007‬פרסם המפקח על הביטוח חוזר בדבר "הערכה אקטוארית בביטוח‬
‫כללי"‪ .‬הוראות החוזר נועדו לקדם את איכות ההערכה של ההפרשות בגין חובת המבטח‬
‫הנובעות מעסקי הביטוח הכללי ולהסדיר את צירוף חבוות הדעת המקצועית של אקטואר‬
‫ממונה לרישום ההפרשות בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫חוזר ‪" 2003/17‬ניהול החשיפה למבטחי משנה"‬
‫מטרת חוזר זה היא קביעת הוראות והנחיות בדבר אופן ניהול החשיפה למבטחי משנה‪,‬‬
‫דרישה לקביעת מדיניות ותקרות חשיפה למבטחי משנה‪ ,‬וכן קביעת הוראות דיווח למפקח‪.‬‬
‫ב‪ 7-‬דצמבר ‪ 2003‬פרסם המפקח על הביטוח חוזר בדבר ניהול החשיפה למבטחי משנה‪.‬‬
‫חברות הביטוח בישראל נוהגות להעביר חלק מהותי מהסיכון הביטוחי שהן נוטלות על‬
‫עצמן לכיסוי באמצעות מבטחי משנה‪ ,‬ברובם מבטחי משנה זרים‪ .‬לחשיפה כלפי מבטחי‬
‫המשנה יש השפעה על יציבותן של חברות הביטוח‪ .‬מכאן החשיבות לקביעת מדיניות ונוהלי‬
‫בקרה להערכה ולניהול החשיפה של חברת הביטוח מול מבטחי המשנה השונים‪ .‬מטרת‬
‫החוזר היא לקבוע הוראות והנחיות בדבר אופן ניהול החשיפה למבטחי משנה‪ ,‬דרישה‬
‫לקביעת מדיניות ותקרות חשיפה למבטחי משנה‪ ,‬וכן קביעת הוראות דיווח למפקח על‬
‫הביטוח‪ .‬על‪-‬פי החוזר‪ ,‬על הדירקטוריון של המבטח לקיים דיון שנתי במדיניות החשיפה‬
‫ובהיערכות המבטח לניהול החשיפה ולבקרה עליה‪ ,‬למבטח משנה בודד‪ ,‬ולקבוצת מבטחי‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪55 -‬‬
‫משנה בעלי זיקה כלכלית‪ .‬החוזר קובע כי הנהלת המבטח תקבע נוהלי עבודה לפעילות‬
‫בתחום ביטוח המשנה ותעביר דיווח תקופתי לדירקטוריון בדבר החשיפה למבטחי משנה‪.‬‬
‫חוזר ‪ 2006-9-3‬מעילות והונאות מצד גורמים בתוך הארגון וגורמים מחוץ לארגון‬
‫ב ‪ 4‬אוקטובר ‪ 2006‬פרסם המפקח על הביטוח חוזר שמטרתו לקבוע עקרונות בסיסיים‬
‫לדרכי ההתמודדות של גוף מוסדי עם הונאות או מעילות מצד גורמים בתוך הארגון ומחוץ‬
‫לארגון‪ .‬כן מעגן החוזר‪ ,‬את חובת הדיווח למפקח על הביטוח במקרה של הונאה או מעילה‬
‫מצד עובד הגוף המוסדי‪ ,‬סוכן ביטוח‪ ,‬יועץ פנסיוני‪ ,‬או ספק שירותים אחר של הגוף המוסדי‪.‬‬
‫החוזר מתייחס בין השאר לאחריות הדירקטוריון בהתמודדות עם הונאות ומעילות בגוף‬
‫המוסדים‪ ,‬לקביעת נהלים פנימיים‪ ,‬לחובת עריכת סקר סיכונים בנושא הונאות ומעילות‬
‫ולאחריותו של מבקר הפנים בנושא זה‪.‬‬
‫יא‪ .‬הסדרה בנושא ממשל תאגידי‬
‫חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א ‪ 1981‬כולל מספר הוראות המסדירות את‬
‫המשטר התאגידי של מבטחים לרבות הוראות בדבר דרך הפעולה של מבטחים לעניין מינוי‬
‫ועדת ביקורת‪ ,‬ועדת השקעות‪ ,‬נושאי משרה ועוד‪ .‬מתוקף חוק הפיקוח קבע המפקח על‬
‫הביטוח בחוזר חובת הודעה מוקדמת וקבלת אישור בדבר מינוי נושאי משרה מסוימים במבטח‬
‫כמו דירקטור לרבות יו"ר דירקטוריון‪ ,‬מנהל כללי‪ ,‬מבקר פנים‪ ,‬יו"ר ועדת השקעות‪ ,‬מנהל‬
‫סיכונים‪ ,‬מנהל כספים‪ ,‬אקטואר‪ ,‬יועץ משפטי‪ .‬בחודש ספטמבר ‪ 2008‬פורסמה טיוטה שנייה‬
‫של חוזר גופים מוסדיים בעניין דיווח על נושאי משרה בגופים מוסדיים‪ .‬מטרת הטיוטה להבהיר‬
‫ולעדכן את הוראות הדיווח שנקבעו לגופים המוסדיים השונים בהתאם לניסיון שנצבר ולהוראות‬
‫הדין המעודכנות‪.‬‬
‫תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו( התשס"ז ‪2007 -‬‬
‫)"תקנות הדירקטוריון"(‬
‫התקנות‪ ,‬מחודש יולי ‪ ,2007‬מסדירות את הממשל התאגידי של גופים מוסדיים‪ .‬התקנות‬
‫מתמקדות בדירקטוריון ותפקודו‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬קובעות כללים לעניין הרכב הדירקטוריון‬
‫וועדת הביקורת‪ ,‬אופן קבלת ההחלטות‪ ,‬מגבלות לעניין כהונת דירקטורים למניעת ניגוד‬
‫עניינים ולהבטחת עצמאותו של הדירקטוריון‪ ,‬כשירות חבריו‪ ,‬נושאים בהם חייב‬
‫הדירקטוריון לדון ולהחליט‪ ,‬חובת נוכחות החברים בישיבות ומנין חוקי בישיבות אלה‪.‬‬
‫התקנות כוללות הקלות לעניין דירקטוריונים של חברות מנהלות קופות גמל שאינן קרנות‬
‫פנסיה‪ .‬במסגרת חוזרים שונים של הפיקוח‪ ,‬שחלקם נזכרים בפרק זה של הדוח‪ ,‬נקבעו‬
‫מכוח תקנות אלה הוראות פרטניות לגבי תפקיד הדירקטוריון בנושאים שונים‪.‬‬
‫בנובמבר ‪ 2006‬פרסם המפקח על הביטוח חוזר בדבר נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו‬
‫שמטרתו להבטיח את תפקודו היעיל של דירקטוריון הגוף המוסדי‪ .‬החוזר מתייחס בין‬
‫השאר להדרכת הדירקטור המתמנה לראשונה‪ ,‬קיום ישיבות באמצעי תקשורת‪ ,‬קבלת‬
‫החלטות בלא התכנסות‪ ,‬תדירות ישיבות הדירקטוריון וועדת הביקורת‪ ,‬הודעות על ישיבות‪,‬‬
‫תיעוד הישיבות ומתכונת הדיווח התקופתי לחברי הדירקטוריון‪.‬‬
‫חוזר ‪" 4-9-2009‬גמול לדירקטורים חיצוניים בגופים מוסדיים"‬
‫החוזר מ‪ 9-‬במארס ‪ ,2009‬מבקש להגדיל את סכום התגמול לדירקטורים חיצוניים ולנציגים‬
‫חיצוניים בועדת השקעות אף אם אינם דירקטורים חיצוניים בגוף‪ ,‬ולייצר התאמה בין תנאי‬
‫הגמול בחברות פרטיות ובחברות ציבוריות‪ ,‬כדי לאפשר גיוסם של דירקטורים חיצוניים‬
‫ברמה גבוהה ובעלי מומחיות מתאימה לצרכי הגוף המוסדי‪ ,‬לשם עמידה במשימות‬
‫המוטלות עליהם במסגרת הגופים המוסדיים‪ .‬החוזר חל מיום פרסומו למעט הוראות‬
‫מסוימות שחלות מ‪ 30-‬ימים לאחר מכן‪.‬‬
‫חוזר גופים מוסדיים ‪" 24-9-2009‬מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים המוסדיים"‬
‫החוזר מ‪ 29-‬בנובמבר ‪ ,2009‬קובע עקרונות שנועדו לאזן בין הרצון לתגמל נושאי משרה‬
‫ועובדים על הצלחותיהם לבין הצורך להבטיח שמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם טובת‬
‫העמיתים ועם האסטרטגיה הכלל ארגונית של הגוף המוסדי לאורך זמן‪ ,‬וזאת לאור החשש‬
‫כי התחרות בין הגופים המוסדיים מבוססת בעיקרה על ביצועים בטווח הקצר‪ .‬החוזר מחיל‬
‫כללים אלה גם על עובדים המועסקים במערך ההשקעות של הגוף המוסדי‪ .‬הוראות החוזר‬
‫מסדירות את אחריות ועדת הביקורת בגיבוש מדיניות תגמול ובמתן המלצות לדירקטוריון‬
‫וכן את אופן ומועד פרסום מדיניות התגמול‪ .‬במסגרת חוזר ‪ 2-9-2010‬שונו מועדי התחילה‬
‫שנקבעו בחוזר הנ"ל‪ .‬החברה פרסמה כנדרש במועד באתר האינטרנט שלה את מדיניות‬
‫התגמול‪ .‬לפירוט של מדיניות זו ראו ‪ 14.10‬ב' להלן‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪56 -‬‬
‫חוזר ‪" 1-9-2010‬כהונת עובד גוף מוסדי כדירקטור בו ‪ -‬הבהרה"‬
‫החוזר מ‪ 25-‬בינואר ‪ ,2010‬בא לחדד את תקנה ‪ (2)4‬לתקנות הדירקטוריון‪ ,‬הקובעת כי לא‬
‫ימונה לדירקטור ולא יכהן כדירקטור בגוף מוסדי מי שהוא עובד הגוף המוסדי‪ ,‬למעט מנהלו‬
‫הכללי‪.‬‬
‫יב‪ .‬הסדרה בנושא דיווחים לפיקוח ולציבור‬
‫אתר אינטרנט‬
‫החל מחודש ינואר ‪ 2006‬חובה על גופים מוסדיים להקים אתר אינטרנט ולכלול בו מידע‬
‫שהיקפו וסוגיו נקבעו בחוזרי המפקח‪ .‬ב‪ 13-‬במאי ‪ 2007‬פורסם חוזר ‪" 8-9-2007‬מידע נדרש‬
‫באתר אינטרנט של גוף מוסדי" אשר קובע מידע מינימאלי של גוף מוסדי להעמיד לרשות‬
‫הציבור באמצעות אתר אינטרנט שלו‪ ,‬ובכלל זה‪ :‬מידע על הגוף המוסדי‪ ,‬פרסומים שנדרשים‬
‫על‪-‬פי דין‪ ,‬פרטים אודות הצבעות‪ ,‬תיקונים‪ ,‬תכנית הביטוח הקבוצתית המוצעת לעמיתים‪,‬‬
‫מידע מפורט הנדרש אגב הגשת תביעה‪ ,‬הוראות לעניין הצטרפות‪ ,‬משיכה או העברת כספים‪,‬‬
‫מידע בדבר כספים בלא דורש ועוד‪ .‬החוזר מרחיב את היקף הנתונים שעל הגופים המוסדיים‬
‫לפרסם לעומת חוזרים קודמים שאותם הוא מחליף‪ .‬בנוסף‪ ,‬מטיל החוזר חובה להקים באתר‬
‫מערכות אחזור מידע שיאפשרו ללקוח לקבל מידע באתר בדבר החיסכון הפנסיוני שלו‪ ,‬וכולל‬
‫הוראות בדבר תדירות ואופן עדכונו של אתר האינטרנט ואופן הצגת התכנים בו‪ .‬החוזר חל מ‪-‬‬
‫‪ 1‬בינואר ‪ ,2008‬למעט לעניין אחזור המידע באתר האינטרנט‪ ,‬שחל מ‪ 31-‬במאי ‪.2008‬‬
‫בהתאם לחוזר זה ולהוראות שונות בחוזרים שיצאו גם לאחר החוזר הנ"ל‪ ,‬נדרשים הגופים‬
‫המוסדיים לפרסם במסגרת האחד סוגי מידע שונים‪ .‬להלן יפורטו רק החוזרים המחייבים דיווח‬
‫באתר ואשר פורסמו במהלך שנת הדוח או בשנה שקדמה לה אלא אם נזכרו בסעיפים אחרים‬
‫של פרק זה בהקשרים הרלוונטיים‪.‬‬
‫חוזר ‪" 17-1-2009‬דיווח חודשי של חברות הביטוח"‬
‫החוזר מ‪ 17-‬בנובמבר ‪ ,2009‬מסדיר את מתכונת הדיווח החודשי של חברות הביטוח‪.‬‬
‫החוזה מונה את השינויים ביחס למתכונת הדוח כפי שהייתה עד כה‪ .‬מועד התחלת החוזר‬
‫היא בגין דיווח לחודש ינואר ‪ 2010‬ואילך‪ .‬חוזר זה מבטל את הוראות חוזר ביטוח ‪15-1-‬‬
‫‪ 2007‬מ‪ 3-‬בדצמבר ‪ .2007‬להוראות חוזר זה מצטרפות מדי הוראות משנה המבקשות‬
‫להוסיף על תכני הדוח החודשי‪.‬‬
‫חוזר ‪" 27-9-2009‬בקרות על הדוח החודשי"‬
‫החוזר מ‪ 27-‬בדצמבר ‪ ,2009‬בא לעדכן את הביקורת שעל הגופים המוסדיים לבצע טרם‬
‫שליחת הדוחות החודשיים למפקח‪ .‬חוזר זה מבטל הוראות חוזר גופים מוסדיים ‪18-9-‬‬
‫‪ 2007‬מ‪ 12-‬בדצמבר ‪ .2007‬מועד תחילתו של חוזר זה הוא החל מהדיווח בגין חודש ינואר‬
‫‪.2010‬‬
‫בחודש מאי ‪ 2011‬פרסם המפקח על הביטוח מכתב בעניין יישום הנחיות בדבר מבנה‬
‫הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים לתקופות הביניים‪ .‬במסגרת המכתב הבהיר המפקח כי כל‬
‫הוראה שניתנה ביחס לפרסום הדוח השתי‪ ,‬אשר יש לה השלכה גם על דיווח או ביאור‬
‫המתפרסם במסגרת הדוח הרבעוני‪ ,‬יש ליישמה גם במסגרת הדוח הרבעוני‪.‬‬
‫חוזר ‪" 7-1-2009‬פרסום תרומת מרכיבי ההשקעה של תיק הנוסטרו של חברות‬
‫הביטוח"‬
‫החוזר מ‪ 26-‬במאי ‪ ,2009‬קובע כי על חברות הביטוח לייצר גילוי של אופן השקעת כספי‬
‫הנוסטרו של מבטחים כלפי לקוחותיהם בשל השפעת אופן הניהול של כספים אלה על‬
‫יציבות חברות הביטוח ויכולתן לעמוד בהתחייבויות הביטוחיות כלפיהם‪ .‬את הגילוי יש‬
‫לבצע באמצעות אתר האינטרנט כאשר בכל מועד פרסום יוצגו מרכיבי הרווח בעבור ‪4‬‬
‫רבעונים קודמים החל ברבעון שהסתיים ב‪ 31-‬בדצמבר ‪.2008‬‬
‫חוזר ‪" 3-9-2009‬פרסום דוחות כספיים של חברות הביטוח וקרנות הפנסיה"‬
‫החוזר מ‪ 24-‬בפברואר ‪ ,2009‬נועד להסדיר את מתכונת הפרסום של דוחות כספיים‬
‫בעיתונות כך שהתבצע בהתאם לנספחי החוזר‪ .‬לפי החוזר‪ ,‬יכלול הפרסום את כל הערות‬
‫רואה החשבון המבקר והפניה לאתר האינטרנט של הגוף‪ ,‬שם יוצג הדוח הכספי המלא‪.‬‬
‫הפרסום יבוצע בעיתון יומי ישראלי נפוץ לא יאוחר מ‪ 10-‬ימים לאחר אישורו בידי דירקטוריון‬
‫הגוף ולגבי חברות ביטוח יתקיים גם לגבי דוח כספי שנתי וגם לגבי דוח לתקופת בינים‪.‬‬
‫החוזר לא חל על חברת הביטוח שדוחותיה הכספיים מאוחדים עם חברת אחזקות ציבוריות‬
‫השולטות בה‪ ,‬ולפיכך לא חל על החברה‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪57 -‬‬
‫חוזר ‪ 2011-9-8‬רשימת נכסי הנוסטרו של הגופים המוסדיים ברמת הנכס הבודד‬
‫המפקח על הביטוח פרסם ב‪ 13-‬בנובמבר ‪ 2011‬חוזר רשימת נכסי הנוסטרו של הגופים‬
‫המוסדיים ברמת הנכס הבודד‪.‬‬
‫החוזר נועד להסדיר את הדיווח של גופים מוסדיים על אופן השקעת כספי הנוסטרו‬
‫שבניהולם‪ ,‬באמצעות דיווח רשימת נכסים רבעונית ברמת נכס בודד‪.‬‬
‫לפי הפיקוח על הביטוח‪ ,‬אופן ההשקעה והניהול של כספי נוסטרו של גופים מוסדיים‬
‫משפיע על יציבות הגופים ויכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם‪ .‬לפיכך‪ ,‬יש חשיבות לכך‬
‫שהממונה על שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחיסכון יוכל לקבל תמונת מצב עדכנית בדבר אופן השקעת‬
‫כספי נוסטרו שבניהול גופים מוסדיים‪.‬הדיווח יעשה בהתאם למתכונת המפורטת בנספחים‬
‫א' ו‪-‬ב' לחוזר‪ .‬הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים‪ ,‬למעט חברה מנהלת של‬
‫קופת גמל ענפית‪.‬‬
‫החוזר יחול לגבי הדיווח של חברות ביטוח בגין הרבעון הראשון לשנת ‪ 2012‬ואילך‪ .‬ואולם‬
‫לגבי הדיווחים של חברות מנהלות יחול חוזר זה מהדיווח השנתי לשנת ‪2012‬‬
‫ואילך‪.‬ברבעון הראשון והשני לשנת ‪ 2012‬ידווח רק שווי הנכס כפי שמוצג בספרים בעמודה‬
‫המתאימה‪.‬‬
‫יג‪ .‬הסדרה בנושא תביעות‬
‫חוזר ‪" 2011-9-5‬בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור"‬
‫ב‪ 28-‬במארס ‪ 2011‬פרסם המפקח על הביטוח את הנוסח הסופי של חוזרי גופים מוסדיים‪:‬‬
‫חוזר מספר ‪" 5-9-2011‬בירור תביעות וטיפול בפניות הציבור"‪ .‬החוזר מחייב כל גוף מוסדי‬
‫לקבוע מערכת כללים לבירור וליישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור בשורה של נושאים‬
‫המפורטים בחוזר באופן שלא יהיו שונים מהותית לרעה מהכללים שנקבעו בחוזר עצמו‪ ,‬וכן‬
‫קובע הנחיות לגבי‪ :‬אופן הפרסום ומסירת מערכת הכללים ללקוחות‪ ,‬אופן מתן תשובות‬
‫וטיפול בפניות הציבור ולוח הזמנים למענה‪ ,‬חובת שמית מידע ומסמכים‪ ,‬חובת אישור ודיון‬
‫של הנושאים המובאים בחוזר בדירקטוריון הגוף המוסדי ולוחות זמנים לטיפול בתביעות‬
‫החוזר נכנס לתוקף ב‪ 1-‬ביוני ‪ 2011‬והוא קובע כללים אחידים לפעולת גופים מוסדיים‬
‫במסגרת יישוב תביעות‪ .‬ההוראות לעניין ביטוח צד שלישי‪ ,‬במסגרת ביטוח דירה‪ ,‬וכן‬
‫הוראות ביטוח על‪-‬פי פקודת ביטוח רכב מנועי )ביטוח חובה( ‪ -‬ביצועם נדחה ל‪ 1-‬במארס‬
‫‪ .2012‬האגודה אישרה במוסדותיה את מערכת הכללים ואת לוח הזמנים לטיפול בתביעות‬
‫והיא נערכת בהתאמה ליישום הוראות החוזר‪.‬‬
‫במקביל חוזר יישוב תביעות פרסם המפקח על הביטוח חוזר מספר ‪" 6-9-2011‬איסוף‬
‫מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן הטיפול בבקשות למשיכה והעברת‬
‫כספים"‪.‬במסגרת החוזר חויבו הגופים המוסדיים לרכז מידע סטטיסטי אודות נתוני תביעות‬
‫המוגשות אליהם לפי פילוח שנקבע בחוזר ולפרסמם במבנה עליו הורה המפקח על‬
‫הביטוח‪ .‬החוזר נכנס לתקוף באופן מדורג החל מיוני ‪ 2011‬ועד לתחולה מלאה בחודש‬
‫מארס ‪.2016‬‬
‫תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )תנאים בחוזה ביטוח( )הוראות לעניין התיישנות‬
‫בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות(‪ ,‬התשע"א ‪ - 2011 -‬טיוטה‬
‫ב‪ 15-‬לפברואר ‪ 2011‬פרסם הפיקוח את הטיוטה הקובעת כי בפוליסה הכוללת כיסוי נכות‬
‫יחל מירוץ ההתיישנות ממועד התגבשות הנכות ולא ממועד קרות התאונה ובהתאם‪ ,‬חוזה‬
‫ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות יכלול תנאי שלפיו אם מועד קרות הנכות מאוחר למועד‬
‫התאונה‪ ,‬גילוי המחלה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬לא יחל מירוץ תקופת ההתיישנות לפני מועד קרות‬
‫הנכות‪.‬‬
‫נייר עמדה של המפקח בנושא ביטול פוליסות תאונות אישיות‪:‬‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬פרסם המפקח על הביטוח נייר עמדה בעניין ביטול פוליסות לביטוח‬
‫תאונות אישיות‪ .‬המפקח מבהיר כי אין לכלול בפוליסה לביטוח תאונות אישיות תנאי לפיו‬
‫מבטח רשאי לבטל את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח מכל סיבה שהיא‪ ,‬למעט העילות‬
‫הקבועות בחוק‪.‬‬
‫יד‪ .‬הסדרה אחרת‬
‫חוזר ‪" 9-9-2009‬הסדרת אופן התנהלותם של הגופים המפוקחים במסגרת בירור‬
‫תלונות ציבור"‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪58 -‬‬
‫החוזר מ‪ 3-‬ביוני ‪ ,2009‬קובע הנחיות ולוחות זמנים באשר לטיפול הגופים המוסדיים‬
‫בפניות ציבור המגיעות לפיקוח ובכלל זה סוג המסמכים שיש להעביר לגיבוי עמדת הגוף‪,‬‬
‫אופן העברתם לפיקוח‪ ,‬מצבים בהם יש להעבירם גם לפונה וכו'‪ .‬החוזר חל מ‪ 1-‬בספטמבר‬
‫‪.2009‬‬
‫חוזר סוכנים ויועצים ‪" 2011-10-6‬התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון"‬
‫בחודש יולי ‪ 2011‬פרסם המפקח על הביטוח חוזר סוכנים ויועצים לעניין התקשרות גוף‬
‫מוסדי עם בעל רישיון‪ .‬החוזר מחליף חוזר קודם בעניין התקשרות מבטח עם סוכני ביטוח‬
‫וקובע הסדרה כוללת לעניין הסכמי התקשרות בין גופים מוסדיים בין השאר בין מבטחים‬
‫לבין סוכני ביטוח כללי לעניין ביטוח כללי‪ .‬תוקנו המועדים להעברת הפקדות מחשבון‬
‫נאמנות לגוף המוסדים‪ ,‬הורחבה חובת הדיווח של בעל רישיון להוסיף ריבית פיגורים וכ"ו‪.‬‬
‫תחולת החוזר המתקן הוא החל מ‪ 1-‬בינואר ‪.2012‬‬
‫חוזר ‪ 2011-9-7‬חוזר שירות ללקוחות מוסדיים‪:‬‬
‫ב‪ 8-‬באוגוסט ‪ 2011‬פרסם המפקח על הביטוח חוזר שירות‪ .‬מטרת החוזר היא להבטיח‬
‫רמה נאותה ושיפור מתמשך בשירות אותו מקבל הלקוח‪ .‬על‪-‬פי החוזר‪ ,‬על הגוף המוסדי‬
‫לקבוע אמנת שירות בהתאם למדיניות הגוף המוסדי ואשר תשקף עקרונות של הגינות‪,‬‬
‫כבוד‪ ,‬שמירה על הפרטיות‪ ,‬קיום תקשורת יעילה וזמינה‪ ,‬מתן מענה מלא ועניני לפונה‬
‫בהתאם לסוג הפנייה ואופיה ומתן אפשרות ללקוח להשיג על רמת השירות הניתנת לו‪ .‬על‬
‫הגוף המוסדי לקבוע בעבור כל עובד המשרת לקוחות כללי ביחס לרמת המקצועיות‬
‫הנדרשת ממנו‪ ,‬השכלתו והכשרתו לצורך מתן השירות‪ .‬עם פרסום החוזר על הגוף המוסדי‬
‫למנות ממונה שירות לקוחות אשר ידווח למנכ"ל וישלים עד ל‪ 30-‬ביוני ‪ .2012‬סקר מיפוי‬
‫מערך השירות הקיים וסקר פערים‪ .‬עד למועד זה דירקטוריון הגוף המוסדי יאשר את‬
‫המינוי‪ ,‬סמכויותיו ותפקידיו‪ ,‬ידון בהיערכות הגוף המוסדי ליישום החוזר יקבע את מדיניות‬
‫הגוף המוסדי למתן שירות‪,‬יאשר את תכנית העבודה ויוודא ביצוע סקר פערים‪ .‬תחילתו של‬
‫החוזר הוא ב‪ 1-‬בינואר ‪ 2013‬למעט ההוראות שנקבעו לביצוע קודם למועד זה‪.‬‬
‫קודיפיקציה‪ :‬קודקס רגולציה עתידי‬
‫ב‪ 6-‬ספטמבר ‪ 2011‬פרסם המפקח על הביטוח טיוטת קודקס רגולציה עתידי שמטרתו ליצור‬
‫מסגרת רגולטיבית עדכנית ועקבית בכל רבדיה ‪ -‬חוקים‪ ,‬תקנות וחוזרים‪ ,‬לגופים מוסדיים‪,‬‬
‫סוכני ביטוח‪ ,‬משווקים ויועצים פנסיוניים‪ .‬ארגון כל רמות הרגולציה לקודקס‪ ,‬שיורכב משני‬
‫חלקים ‪ -‬אחד לגופים מוסדיים ואחד לסוכני ביטוח‪ ,‬משווקים ויועצים פנסיוניים‪ .‬כל חלק ייבנה‬
‫בהתאם לתוכן עניינים מקיף יכלול גם מאגר הגדרות אחיד לכל ההוראות‪ .‬הקודקס יורכב משני‬
‫חלקים ‪ -‬אחד לגופים מוסדיים ואחד לסוכני ביטוח‪ ,‬משווקים ויועצים פנסיוניים‪ .‬לכל חלק‬
‫בקודקס יהיו ארבעה רכיבים‪:‬מקורות סמכות ‪ -‬כל הסעיפים )בחוקים‪ ,‬תקנות וצווים( המסמיכים‬
‫את הממונה לקבוע את הוראות החוזרים השלובים בקודקס‪ .‬כלל ההגדרות הנוגעות להוראות‬
‫שבקודקס )כך שלא ייווצרו כפילויות וסתירות בין הגדרות(;כלל ההוראות החלות על גורמים‬
‫המפוקחים על‪-‬ידי האגף )הרלוונטיים לאותו חלק( ונספחים אשר אליהם מפנות הוראות‬
‫בקודקס‪ .‬בשלב זה פרסם המפקח מספר טיוטת בין השאר את ההוראות החלות מתוקף‬
‫חוזרים קיימים בתחום השקעות בגופים מוסדיים ואת ההוראות החלות מתוקף חוזרים קיימים‬
‫בביטוח כללי‪ .‬לאחר כניסת הקודקס לתוקף‪ ,‬כל שינוי בהוראות הממונה יתבצע באמצעות‬
‫החלפת סעיפים קיימים או הוספת סעיפים חדשים לפרקים קיימים‪ .‬עד למועד זה‪ ,‬ימשיכו‬
‫החוזרים הקיימים להיות בתוקף‪ ,‬וכל שינוי שיתבצע בהם יגרור עדכון מקביל של טיוטות‬
‫החוזרים האחידים‪.‬‬
‫תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח ‪ -‬שינוי בהנהגת תכניות ביטוח פנסיה‬
‫וגמל‬
‫ב‪ 6-‬בספטמבר ‪ 2011‬פרסם המפקח על הביטוח סדרת מסמכים לתגובת המבטחים בנושא‬
‫הנהגת תכניות ביטוח‪ .‬בכוונת האוצר לשנות את אופן הנהגת מוצרים כך שגוף מוסדי יידרש‬
‫להודיע על מוצר לפני התחלת שיווקו אך לא יידרש להמתין לאישור הממונה כתנאי להתחלת‬
‫השיווק‪ .‬שינוי זה יגביר את אחריותם של גופים מוסדיים על איכות המוצרים אותם הם‬
‫משווקים‪ .‬שינוי זה עולה בקנה אחד עם ההתנהלות הנדרשת ממדינת ישראל לאור הצטרפותה‬
‫לארגון ה‪ OECD-‬ולאור עקרונות דירקטיבת ‪ .Solvency II‬יצוין כי במדינות האיחוד האירופי‬
‫ובמרבית המדינות המפותחות בעולם‪ ,‬לא נדרש אישור מוקדם של מוצרים‪.‬‬
‫כצעד משלים לשינוי באופן פעולת הפיקוח על הביטוח‪ ,‬פורסם מסמך עקרונות וקווים מנחים‬
‫להנהגת תכניות ביטוח הכולל עקרונות וקווים מנחים של עמדת הפיקוח אותם יש להנהיג בעת‬
‫ניסוח תכניות ביטוח‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪59 -‬‬
‫בעקבות השינוי האמור‪ ,‬יבדוק אגף שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחיסכון מוצרים‪ ,‬חדשים וקיימים‪ ,‬בהתאם‬
‫לעקרונות והקווים המנחים שקבע הממונה‪ ,‬וכן יערוך ביקורות אודות מנגנוני השקת מוצרים‬
‫בגופים‪.‬‬
‫תזכיר חוק לתיקון דיני ממונות‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬פורסם תזכיר חוק לתיקון דיני ממונות‪ .‬תזכיר החוק נועד להחליף ‪ 17‬חוקים‬
‫אזרחיים קיימים אשר יבוטלו ויתפרסמו מחדש תוך שינויים בין יתר החוקים שינוסחו ויכנסו‬
‫לחוק דיני ממונות ‪ :‬חוק חוזה הביטוח‪ ,‬פקודת הנזיקין‪ ,‬חוק ההתיישנות‪.‬‬
‫יודגש כי הנאמר לעיל הוא תמצית כללית של הוראות החוק והתקנות; ואינו בא לפרשן‪ .‬החוקים‬
‫ותקנותיהם וכן חוזרי המפקח‪ ,‬נמצאים באתר האינטרנט של משרד האוצר‬
‫טו‪ .‬השקעות‬
‫מחלקת ההשקעות באגודה מנהלת את תחום ההשקעות הכולל את סך הנכסים הפיננסיים של‬
‫האגודה‪ ,‬למעט פרמיה לגביה אשר מנוהלת על‪-‬ידי אגף הביטוח הרלוונטי בנפרד וההכנסות‬
‫ממנה נכללות בהכנסות מהשקעות‪ ,‬הכול בהתאם להחלטות ועדת ההשקעות תוך עמידה‬
‫בתקנות דרכי ההשקעה )ראה סעיף ‪ (5) 14.2‬ו' להלן(‪ .‬המחלקה פועלת על‪-‬פי נוהלי השקעה‬
‫שבעיקרם מגדירים סמכויות ומגבלות השקעה‪ ,‬שהוגדרו ואושרו בוועד המנהל‪ ,‬אשר מעבר‬
‫להם על המחלקה לפנות לאישור הוועד המנהל‪.‬‬
‫החלטות ההשקעה מתקבלות על‪-‬ידי צוות המחלקה תוך הסתייעות בעבודות מחקר חיצוניות‬
‫בארץ ובחו"ל‪ ,‬ופגישות שוטפות עם מומחים מקצועיים בתחום‪.‬‬
‫היקף ההשקעות מאפשר להשקיע בסוגי נכסים רבים בארץ ובחו"ל‪ ,‬ועל‪-‬ידי כך לגוון את תיק‬
‫ההשקעות מתוך מטרה להגיע לאופטימזציה של היחס בין תשואה לסיכון‪ .‬יחד עם זאת פיזור‬
‫ההשקעה אינו שרירותי והוא נקבע על‪-‬פי היכולת המקצועית של האגף לניהול ההשקעה‪,‬‬
‫הערכת התשואה ביחס לסיכון‪ ,‬כפי שקיים בכל סוג נכס‪ ,‬זמינות ההשקעות )הן במונחי הצעות‬
‫)“‪ (”Deal Flow‬והן במונחים היכולת המהירה לבצע ולבחון אותן(‪.‬‬
‫החל מ‪ 2001-‬עת הורחבו תקנות דרכי ההשקעה‪ ,‬הוגדלו היקפי ההשקעה בנכסים בלתי‬
‫סחירים‪ ,‬בעיקר אגרות חוב קונצרניות הנושאות סיכוני אשראי‪ ,‬ונכסים בחו"ל הכוללים מניות‬
‫ואג"חים‪ ,‬וכמו כן פעילות בנגזרים‪ ,‬אם כי בהיקפים שוליים יחסית ביחס לתיק ההשקעות‪.‬‬
‫יז‪ .‬ביטוח משנה‬
‫)‪ (1‬כללי‬
‫לאגודה ביטוחי משנה יחסיים‪ ,‬בענפי הרכוש וחוזי משנה בלתי יחסיים בענפי החבויות‪.‬‬
‫באמצעות מבטחי משנה‪ ,‬בעיקר מאירופה‪ ,‬מדרגה ראשונה בענפים אלה‪ .‬שייר האגודה‬
‫בענפים העיקריים הוא ‪ %10‬בענף האש‪ 10% ,‬בענף הנדסי‪ 30% ,‬בענף בעלי חיים‪.‬‬
‫ביטוחי המשנה של האגודה בענפי הביטוח הכללי נערכים על בסיס שנתי עם מבטחי משנה‬
‫שונים‪ .‬ביטוחי המשנה נועדו לשם גידור הסיכונים הביטוחיים של האגודה באמצעות‬
‫העברת חלקם למבטחי המשנה‪ ,‬תוך הקטנת חשיפת הקבוצה בהתאם‪ .‬עם זאת‪ ,‬אין‬
‫בהעברת הסיכון כאמור כדי לשחרר את האגודה ממחויבויותיה כלפי מבוטחיה‪ .‬לאגודה אין‬
‫תלות במבטחי משנה מסוימים כלשהם‪.‬‬
‫בביטוח משנה משולמת פרמיה למבטחי המשנה ובתמורה מבטחי המשנה משתתפים‬
‫בחלקם בתשלומי תביעות‪ ,‬וכן משלמים עמלות‪ ,‬לפי העניין‪ .‬ביטוחי המשנה נערכים לרוב‬
‫על בסיס שנתי‪ .‬חלקו היחסי של כל מבטח משנה בכל אחד מענפי הביטוח השונים יכול‬
‫להשתנות משנה לשנה ומענף לענף וזאת על‪-‬פי המדיניות העסקית של האגודה ואופי‬
‫העסקים שאותם היא מבקשת לבטח‪ .‬כל הסכמי ההתקשרות מול מבטחי המשנה מועברים‬
‫בכל שנה למפקח על הביטוח‪ .‬האגודה רוכשת ביטוחי משנה במרבית הענפים בהם היא‬
‫פועלת‪.‬‬
‫בחלק מהענפים שייר האגודה מכוסה בביטוח עודף הפסדים בגין תביעות חריגות בהיקפן‬
‫וקטסטרופה כאמור לעיל‪.‬‬
‫)‪ (2‬תיאור סוגי חוזי ביטוח המשנה העיקריים ותיאור תמציתי של הכיסוי בגין כל מוצר‬
‫עיקרי בתחומי הפעילות השונים‪:‬‬
‫בכל אחד מהענפים מותאם כיסוי ביטוח המשנה לאופי הסיכון ורמתו‪.‬‬
‫ההבחנה הראשונית בסוגי הביטוח המשנה היא בין ביטוח משנה חוזי )יחסי או לא יחסי(‪,‬‬
‫שהוא ביטוח משנה הנערך בעבור ענף או סוג ביטוח בהתאם לתנאי החוזה )‪ (Treaty‬לבין‬
‫ביטוח משנה פקולטטיבי‪ ,‬שהוא ביטוח משנה הנערך בעבור עסק‪/‬ים ספציפי‪/‬ים או פוליסה‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪60 -‬‬
‫בודדת‪ .‬הביטוח היחסי מחלק את הסיכון בין חברת הביטוח למבטחי המשנה‪ ,‬ואילו הביטוח‬
‫הלא יחסי‪ ,‬מגן על האגודה מפני אירועים יוצאים מן הכלל )כגון‪ ,‬תביעות חריגות‬
‫וקטסטרופה(‪.‬‬
‫)‪ (3‬סוגי הכיסויים השונים המקובלים בענף בכלל ובאגודה בפרט הם‪:‬‬
‫ביטוחי משנה יחסיים הכוללים ביטוחי מכסה )‪ .(Quota Share‬בביטוחי משנה יחסיים‪,‬‬
‫מעבירה האגודה למבטח המשנה שיעור מסוים מסכום הפרמיה מכל פוליסה שמכוסה תחת‬
‫החוזה‪ ,‬ומקבלת בתמורה ממבטח המשנה שיעור זהה מסכום כל תביעה בגין הפוליסה‬
‫הנ"ל‪ ,‬וכן עמלה‪ .‬בביטוחי מכסה שיעור זה הוא קבוע לכל הפוליסות בענף המבוטח‪.‬‬
‫ביטוחי משנה לא יחסיים הכוללים ביטוח מסוג עודף הפסדים )‪ .(Excess of loss‬ביטוח‬
‫עודף הפסדים הוא ביטוח המכסה תביעות או אירועים מעל לסכום מסוים‪ ,‬דהיינו‪ ,‬תביעה‬
‫בודדת גבוהה או אירוע בו מעורבים מספר סיכונים שהצטברותם מעל הסכום המוסכם‬
‫משולמת על‪-‬ידי מבטח המשנה‪ .‬מאידך‪ ,‬תביעה הנמוכה מהסכום שהוגדר מראש תשולם‬
‫על‪-‬ידי חברת הביטוח באופן בלעדי‪.‬‬
‫ביטוחי משנה פקולטטיביים נערכים לכיסוי סיכונים מיוחדים הגלומים בפוליסות ספציפיות‪.‬‬
‫בדרך‪-‬כלל מבוטחים עסקים בביטוח מסוג זה כאשר סכום הביטוח עולה בהיקפו על קיבולת‬
‫ביטוחי המשנה הקונבנציונאליים‪ ,‬או כאשר הסיכון מוחרג מהחוזה עם מבטח המשנה‪.‬‬
‫מרבית ענפי הביטוח באגודה מבוטחים הן בביטוח יחסי והן בביטוח לא יחסי‪.‬‬
‫)‪ (4‬תיאור הסכמי העמלות העיקריים המתקבלות ממבטחי משנה‬
‫בענפי הביטוח בהם יש הסכמי ביטוח משנה יחסיים מקבלת האגודה עמלות בהתאם‬
‫להיקף הפרמיה המועברת למבטחי המשנה‪.‬‬
‫שיעורי העמלה ממבטחי המשנה בענפים העיקריים הם‪ 22.5% :‬בענף הנדסי‪ 10% ,‬בענף‬
‫האש ועמלה נוספת מדורגת בענפי האש על‪-‬פי תוצאות הענף‪.‬‬
‫חלק מהסדרי ביטוח המשנה לשנת ‪ 2011‬מנוהלים על‪-‬ידי האגודה במישרין וחלקם‬
‫באמצעות ברוקרים‪.‬‬
‫)‪ (5‬דירוג מבטחי המשנה אשר איתם האגודה עובדת‪ ,‬ומקור הדירוג‬
‫בשנת ‪ 2011‬התקשרה האגודה עם ‪ 28‬מבטחי משנה‪ .‬פרמיית מרבית מבטחי המשנה‬
‫בענפי הביטוח הכללי בשנת ‪ 2011‬הם בדירוג ‪ A-‬ומעלה על‪-‬פי חברת המדרג & ‪Standard‬‬
‫‪) Poors‬למעט מבטח משנה ישראלי בביטוח רפואי שלגביו אין דירוג(‪ .‬חלקו של מבטח‬
‫משנה אחד עלה על ‪ 10%‬בשנה זו ‪ AXIS‬המדורג ‪ +A‬וחלקו כ‪ 13%-‬מסך הפרמיות‬
‫שהועברו למבטחי המשנה‪.‬בשנת‪ 2011‬לא חלו שינויים מהותיים במדיניות האגודה לביטוח‬
‫משנה לעומת שנת ‪ .2010‬כמו כן לא חלו שינויים מהותיים בדירוג החברות עמן התקשרה‬
‫האגודה‪.‬‬
‫לתאריך ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2011‬לא ידוע לאגודה על התקשרות מהותית עם מבטח משנה הנתון‬
‫בקשיים כספיים וכן לא קיימת יתרת חוב מהותית בפיגור או במחלוקת עם מי מבין מבטחי‬
‫המשנה עימם התקשרה האגודה‪.‬‬
‫)‪ (6‬מדיניות החשיפה למבטחי המשנה‪:‬‬
‫בהתאם להוראות הפיקוח‪ ,‬קובע הוועד המנהל‪ ,‬אחת לשנה‪ ,‬מסגרות חשיפה מרביות‬
‫למבטחי משנה‪ .‬בשנת ‪ 2011‬אישר הוועד המנהל מסגרת חשיפה מרבית למבטחי משנה‬
‫עימם התקשרה האגודה המבוססת על דירוגם הבינלאומי‪.‬‬
‫בחודש נובמבר ‪ 2011‬פנה המפקח על הביטוח לקיים דיון בוועד המנהל של האגודה‬
‫בתרחישי קיצון בקשר לאי כושר פירעון של מבטח מנשה מהותית ולשלוח דוח למפקח‬
‫בדבר המסקנות תוך בחינת מספר משתנים כמו השפעה על המאזן וההון‪ ,‬השפעה על‬
‫הרווחיות‪ ,‬תיאור תכנית הפעולה של החברה במצב זה‪ .‬האגודה קיימה דיון בתרחיש‬
‫ושלחה את תוצאותיו למפקח על הביטוח‪.‬‬
‫)‪ (7‬חשיפת מבטחי המשנה לרעידת אדמה‬
‫בגין אירועי קטסטרופה רכשה האגודה ביטוח מסוג הפסד יתר מעבר לשייר העצמי שלקחה‬
‫על עצמה‪.‬‬
‫להערכת האגודה‪ ,‬המבוססת על ניתוח סיכון רעידת אדמה של חברות שונות‪ ,‬החשיפה‬
‫לביטוח קטסטרופה מהווה‪ ,‬בביטוחי פרט ‪ 2%‬מסכום הביטוח הכללי ובביטוחים עסקיים‬
‫‪ 3%‬מסכום הביטוח הכללי‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪61 -‬‬
‫מבטחי המשנה המשתתפים בחשיפה זו מדורגים על‪-‬פי הטבלה המפורטת להלן‪:‬‬
‫חשיפת מבטחי משנה לרעידת אדמה )במליוני ש"ח(‬
‫קבוצת דירוג מרכזת‬
‫על‪-‬פי ‪P&S‬‬
‫‪AA--AA‬‬
‫‪+A‬עד ‪A‬‬
‫‪A-‬‬
‫תחזית חשיפה‬
‫לרעידת אדמה)*(‬
‫אחוז מן‬
‫הסה"כ‬
‫פרמיה‬
‫‪439‬‬
‫‪44.9%‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪467‬‬
‫‪47.8%‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪72‬‬
‫‪7.3%‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪978‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪13.7‬‬
‫סך‪-‬הכול‬
‫)*( לפי השער היציג ב‪ 31-‬בדצמבר‪ 3.821 - 2011 ,‬ש"ח לדולר‪.‬‬
‫מבטחי המשנה אשר החשיפה שלהם לסיכון רעידת אדמה עולה על ‪10%‬‬
‫מסכום החשיפה )במליוני ש"ח(‬
‫קבוצת דירוג‬
‫מרכזת‬
‫על‪-‬פי ‪S&ִP‬‬
‫‪AA‬‬‫‪+A‬‬
‫‪+A‬‬
‫תחזית חשיפה‬
‫לרעידת אדמה‬
‫אחוז מן‬
‫הסה"כ‬
‫פרמיה‬
‫שם מבטח‬
‫המשנה‬
‫‪439‬‬
‫‪359‬‬
‫‪108‬‬
‫‪44.9%‬‬
‫‪36.7%‬‬
‫‪11.0%‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪Munich Re‬‬
‫‪Swiss Re‬‬
‫‪AXIS CAPITAL‬‬
‫יח‪ .‬שינויים מהותיים בהסכמי ביטוח המשנה המתייחסים לתקופה מעבר לתאריך הדוח‬
‫שינויים מהותיים בשנת ‪ 2011‬היו‪ :‬בענף חבות המוצר לאור התוצאות‪ ,‬נדרשה האגודה‬
‫להעלות את שייר האגודה לכ‪ 900-‬אלפי ש"ח בחוזה המשנה‪ .‬בענף אש ורכוש נתקבלה עמלה‬
‫קבועה של ‪ 10%‬לעומת ‪ 0‬עמלה בשנת ‪ 2010‬עקב התוצאה החיתומית בענף ביטוח המשנה‬
‫לסוגיו מוצג בדוחות הכספים בסעיפי הפרמיה‪ ,‬עתודות הביטוח‪ ,‬התביעות המשולמות‬
‫והתלויות והעמלות‪.‬‬
‫להלן ריכוז תוצאות ביטוח משנה‬
‫ענף רכב‬
‫חובה‬
‫ענף רכב‬
‫רכוש‬
‫ענפי‬
‫חבויות‬
‫אחרות‬
‫ענפי רכוש‬
‫ואחרים‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ פרמיה‬
‫‪2,739‬‬
‫‪0‬‬
‫‪19,262‬‬
‫‪107,693‬‬
‫‪129,694‬‬
‫תוצאות‬
‫ביטוח משנה‬
‫‪1,918‬‬
‫‪2,143‬‬
‫‪7,214‬‬
‫‪45,406‬‬
‫‪56,681‬‬
‫בשנת ‪2011‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫ענף רכב‬
‫חובה‬
‫ענף רכב‬
‫רכוש‬
‫ענפי‬
‫חבויות‬
‫אחרות‬
‫ענפי רכוש‬
‫ואחרים‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ פרמיה‬
‫‪4,680‬‬
‫‪1,563‬‬
‫‪19,732‬‬
‫‪104,812‬‬
‫‪130,787‬‬
‫תוצאות ביטוח‬
‫משנה‬
‫)‪(2,169‬‬
‫‪4,448‬‬
‫)‪(2,292‬‬
‫‪10,484‬‬
‫‪10,471‬‬
‫בשנת ‪2010‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪62 -‬‬
‫ענף רכב‬
‫חובה‬
‫ענף רכב‬
‫רכוש‬
‫ענפי‬
‫חבויות‬
‫אחרות‬
‫ענפי רכוש‬
‫ואחרים‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ פרמיה‬
‫‪6,258‬‬
‫‪23,281‬‬
‫‪20,137‬‬
‫‪116,026‬‬
‫‪165,702‬‬
‫תוצאות ביטוח‬
‫משנה‬
‫‪5,374‬‬
‫)‪(3,390‬‬
‫‪18,473‬‬
‫‪65,554‬‬
‫‪86,011‬‬
‫בשנת ‪2009‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫)*( תוצאות הפעילות מחושבת בהתאם לטופס ‪2‬‬
‫‪ 14.3‬לקוחות‬
‫כ‪ 78%-‬מלקוחות האגודה הם קיבוצים וארגונים אזוריים וארציים ושאר לקוחות האגודה הם‬
‫לקוחות פרטיים‪.‬‬
‫להלן טבלה הכוללת נתונים לגבי התפלגות הפרמיה בין קולקטיביים ומפעלים גדולים ומבוטחים‬
‫פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים )באחוזים(‪:‬‬
‫נתונים‬
‫לשנת‬
‫‪2011‬‬
‫נתונים‬
‫לשנת‬
‫‪2010‬‬
‫נתונים‬
‫לשנת‬
‫‪2009‬‬
‫קולקטיביים ומפעלים גדולים‬
‫‪74%‬‬
‫‪81%‬‬
‫‪62%‬‬
‫מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים‬
‫‪26%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪38%‬‬
‫הלקוח‬
‫‪ 14.4‬ספקים ונותני שירותים‬
‫בתחום שירותי המחשב לאגודה התקשרויות עם מספר ספקים המתמחים בתחומים שונים‬
‫הרלוונטיים לפעילות האגודה בשוק‪ ,‬אשר הפסקת מתן שירותים על‪-‬ידי מי מהם‪ ,‬אם וככל‪,‬‬
‫שתהיה כרוכה בהשקעת משאבים כלכליים וזמן להתארגנות האגודה‪ ,‬באמצעות ספק חלופי‬
‫אחר‪.‬‬
‫כן רוכשת האגודה שירותים מספקים שונים‪ ,‬ובכללם ספקי ציוד ותחזוקה‪ ,‬ספקי שירותים‬
‫משפטיים‪ ,‬שמאים‪ ,‬מעריכי נזקים וחוקרים‪.‬‬
‫‪ 14.5‬הון אנושי‬
‫א‪ .‬שינויים ארגוניים ושינויים במצבת העובדים במהלך שנת ‪2011‬‬
‫סה"כ במצבת כוח האדם של האגודה בשנת ‪ 125 - 2011‬עובדים לעומת ‪ 118 -‬עובדים‬
‫בשנת ‪.2010‬שנת ‪ 2011‬התאפיינה בשינויים פרסונליים רבים כתוצאה משינוי במבנה‬
‫הארגוני כצורך של התייעלות ופועל יוצא של טיוב עובדים‪ .‬עיקר השינויים במבנה הארגוני‬
‫התרחשו באגפים האלמנטרי ומערכות מידע ונבעו בין השאר משינויים פרסונליים ברמת‬
‫מנהלי האגפים‪.‬‬
‫ב‪ .‬להלן פירוט השינויים העיקריים במצבת ההון האנושי שהתרחשו באגודה במהלך שנת‬
‫‪2011‬‬
‫)‪ (1‬פניות ציבור‪ /‬משפטית‬
‫בחודש ינואר סיים את תפקיד באגודה הממונה על פניות הציבור‪ ,‬וזאת עקב יציאה‬
‫לגמלאות‪ .‬במקומו גויסה לאגודה ממונה על פניות הציבור ובין שאר תפקידיה היא היועצת‬
‫המשפטית של האגודה וממונה על מניעת מעילות והונאות‪.‬‬
‫)‪ (2‬אגף אלמנטרי‬
‫משנה למנכ"ל ומנהלת אגף אלמנטרי הודיעה על עזיבתה‪ ,‬עקב כך קודם מנהל מחלקת‬
‫חיתום קיבוצים וחתם ראשי לתפקיד מנהל אגף אלמנטרי וחתם ראשי‪ ,‬פועל יוצא ממינוי זה‬
‫בוצעו מספר שינויים ארגוניים וכן הוקמה מחלקה לביטוח ימי‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪63 -‬‬
‫)‪ (3‬אגף מערכות מידע‬
‫סמנכ"ל מערכות מידע הודיע על עזיבתו בתחילת שנת ‪ ,2011‬לצורך החלפתו גויסה‬
‫מנהלת אגף מערכות מידע שהביאה איתה שינוי בתפיסה של המבנה הארגוני באגף‬
‫ובשיטות העבודה‪ ,‬כתוצאה מכך בוצעו שינויים בתמהיל כוח האדם‪ ,‬חלוקת התפקידים‬
‫וכמות כוח‪-‬אדם בתוך האגף‪.‬‬
‫)‪ (4‬ניהול סיכונים‬
‫בספטמבר ‪ 2011‬גויס לאגודה מנהל סיכונים אשר משמש גם קצין ציות‪.‬‬
‫)‪ (5‬משאבי אנוש ושירות‬
‫כפועל יוצא מחוזר המפקח לשירות ללקוחות גופים מוסדיים מאוגוסט ‪ ,2011‬במטרה‬
‫להבטיח רמה נאותה ושיפור מתמשך בשירות ללקוח בגוף מוסדי‪ ,‬מונתה מנהלת משאבי‬
‫אנוש באגודה לתפקיד מנהלת השירות‪ ,‬נוסף על תפקידה כמנהלת משאבי אנוש‪.‬‬
‫)‪ (6‬אקטואריה‬
‫סמנכ"ל אקטואריה הודיעה בסוף ‪ 2011‬על עזיבתה‪ .‬סמנכ"ל אקטואריה תסיים עבודתה‬
‫בפועל באפריל ‪ .2012‬בחודש פברואר ‪ 2012‬אישר המפקח על הביטוח את מינויו של ד"ר‬
‫סטיוארט קוטס להיות אקטואר ממונה של האגודה‪.‬‬
‫‪ 14.6‬להלן תרשים המבנה הארגוני של האגודה‬
‫‪ 14.7‬מצבת עובדים‬
‫נכון ל‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2011‬באגודה מועסקים ‪ 125‬עובדים ובסוכנות משקי הקיבוצים בע"מ ו‪36-‬‬
‫עובדים כמפורט להלן‪:‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪64 -‬‬
‫אגף‬
‫הנהלה תחזוקה ומזכירות‬
‫אגף מערכות מידע‬
‫אגף כספים‬
‫אגף אלמנטרי‬
‫אגף תביעות‬
‫סה"כ עובדים בביטוח חקלאי‬
‫מספר עובדים‬
‫בשנת ‪2011‬‬
‫‪12‬‬
‫‪27‬‬
‫‪15‬‬
‫‪39‬‬
‫‪32‬‬
‫‪125‬‬
‫‪ 14.8‬שינויים במצבת העובדים במהלך שנת ‪2011‬‬
‫בשנת ‪ 2011‬גדל מספרם של העובדים ב‪.3 -‬‬
‫‪ 14.9‬הדרכה ואימונים‬
‫האגודה רואה חשיבות רבה להדרכה ואימון עובדי האגודה ומשקיעה משאבים רבים בהדרכות‬
‫מקצועיות לעובדים בהתאם לסוג העובד והתחום בו הוא פועל‪ .‬בין השאר‪ ,‬שולחת האגודה את‬
‫עובדיה להשתלמויות מקצועיות‪ ,‬כנסים‪ ,‬הדרכות רלוונטיות וימי עיון וזאת‪ ,‬כדי לשמור על רמה‬
‫מקצועית גבוהה המאפיינת את עובדי האגודה‪ .‬מעבר לכך‪ ,‬השקיעה האגודה השנה בקורס פיתוח‬
‫מיומנויות ניהול למנהלים בדרגי הביניים‪,‬‬
‫מרבית מהדרכות וההשתלמויות כאמור מבוצעות על‪-‬ידי גופים חיצוניים לאגודה וחלקן מבוצעות‬
‫על‪-‬ידי גורמים ומדריכים מתוך האגודה‪.‬‬
‫‪ 14.10‬נושאי משרה ומנהלים בכירים‬
‫א‪ .‬חוזי העסקה‬
‫מרבית עובדי האגודה מועסקים על‪-‬פי חוזי העסקה אישיים‪ .‬חוזי ההעסקה כוללים‪ ,‬בין השאר‪,‬‬
‫מרכיבי שכר ברוטו לחודש‪ ,‬תוספת בגין שעות נוספות‪ ,‬הוצאות אש"ל‪ ,‬והשתתפות האגודה‬
‫בקרן השתלמות וביטוח מנהלים של העובד‪.‬‬
‫התחייבויות האגודה בשל סיום יחסי עובד מעביד הכוללות התחייבויות לפי דין‪ ,‬הסכם ונוהג‬
‫מכוסות במלואן על‪-‬ידי פוליסות ביטוח מנהלים‪ ,‬הפקדות בקופות גמל‪ ,‬בתוספת רווחים‬
‫שנצברו‪ .‬התחייבות לדמי‪ -‬חופשה מכוסה במלואה באמצעות הפרשה הכלולה בסעיף זכאים‬
‫ויתרות זכות‪.‬‬
‫האגודה מחלקת בונוסים וקידומי שכר בכפוף לתוצאות השנה החולפת ובכפוף להחלטת הוועד‬
‫המנהל‪.‬קידומי השכר והבונוסים מחולקים לעובדים בהתאם להמלצות הממונים עליהם‪ ,‬כפועל‬
‫יוצא של ביצועי העובדים‪.‬‬
‫ב‪ .‬מדיניות תגמול נושאי משרה‬
‫בינואר ‪ 2011‬אישר הוועד המנהל של ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן‬
‫"החברה"( את עקרונות המנחים לקביעת מדיניות תגמול של נושאי משרה בחברה )להלן‬
‫"עקרונות תגמול מנהלים"( ושל המנהלים בתחום ההשקעות )להלן "מנהלי השקעות"(‪ ,‬אשר‬
‫על בסיסן תקבע החברה את התגמול כאמור‪.‬‬
‫עקרונות אלה נבחנו בוועדת הביקורת וכן בוועד המנהל והם משקפים את הוראות חוזר‬
‫המפקח על הביטוח בעניין "מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים מוסדיים" מספר ‪2009-9-‬‬
‫‪) 24‬להלן "חוזר התגמול"(‪.‬‬
‫עקרונות אלה יהיו בתוקף לשנה אחת מיום אישורן או עד ‪ 3‬חודשים מיום כניסת משקיע‬
‫לחברה‪ ,‬המוקדם מביניהם‪ ,‬ויבחנו בשנית על‪-‬ידי הוועד המנהל‪ .‬מדי שנה תביא הנהלת‬
‫החברה‪ ,‬בפני הוועד המנהל‪ ,‬לאישור את המסגרת התקציבית בגין סך התגמולים‬
‫שישולמו‪.‬מסמך המדיניות שאושר נקבע כלהלן‪:‬‬
‫ג‪ .‬כללי‬
‫החברה רואה בתגמול מנהלים כלי חשוב ליצירת הזדהות ארגונית ושימור מנהליה לצד הראיה‬
‫הכוללת של טובת החברה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪65 -‬‬
‫מסמך זה בא כאמור‪ ,‬לבסס מסגרת של משתנים לתגמול בהתאם "לכללי העל" שקבע המפקח‬
‫ואשר לתוכה תיצוק החברה תוכן בהתאם למצבה הפיננסי באותה עת‪ .‬המטרה היא לאפשר‬
‫לחברה לאזן בין רצון החברה לתגמל את נושאי המשרה עם הצלחותיהם לבין הצורך להבטיח‬
‫שמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם טובת המבוטחים ועם האסטרטגיה הכלל ארגונית של‬
‫החברה לאורך זמן‪.‬‬
‫ד‪ .‬הגדרות‬
‫)‪ (1‬הטבה‪ ,‬או בונוס או מענק‪ -‬הרכיב המשתנה בתגמול הנגזר מביצועים של נושא המשרה‪.‬‬
‫)‪ (2‬נושא משרה‪ :‬אם התקיימו בו אלה‪:‬‬
‫הוא מוגדר כך בחוק החברות‪.‬‬
‫כל מי שעוסק בפועל בניהול השקעות בקבוצה וזכאי לקבל‪.‬‬
‫ה‪ .‬עקרונות מדיניות התגמול כפי שהתווה המפקח ואשר אומצו על‪-‬ידי החברה‪:‬‬
‫)‪.(1‬עקרונות התגמול יחולו על נושאי המשרה בכל דרג ניהולי‪.‬‬
‫)‪ (2‬הוועד המנהל יקבע את הסכום הכולל לחלוקת בונוס שנתי לנושאי המשרה‪.‬‬
‫)‪ (3‬סכום המענק אשר יוענק למנכ"ל ייקבע על‪-‬ידי הוועד המנהל‪.‬‬
‫)‪ (4‬הסכום לכל נושא משרה )שאינו המנכ"ל( לא יעלה על סכום השווה ל‪ 1.5 -‬משכורות‪.‬‬
‫למנכ"ל החברה תהיה סמכות להוסיף אלה בסך שלא יעלה על ‪ 50%‬ממשכורתו של נושא‬
‫המשרה במקרים בהם הסטייה ראויה וצודקת והיא משקפת את טובת החברה‪ .‬כל זאת על‪-‬‬
‫פי מגבלת התקציב‪.‬‬
‫)‪ (5‬בעת חלוקת הבונוס לנושא המשרה‪ ,‬תתחשב החברה בין השאר ביעדים כמותיים אשר‬
‫יוגדרו למנהלים מדי שנה וכן ביעדים איכותיים וערכיים שאינם כספיים‪.‬‬
‫)‪ (6‬הערכת ביצועים תעשה על‪-‬ידי המנהל הישיר ו‪/‬או המנכ"ל ו‪/‬או היו"ר‪ .‬אלה‪ ,‬יבחנו את‬
‫ביצועי העובד על בסיס התקופה שחלפה וככל שהדבר רלוונטי‪ ,‬לתקופה של שלש‬
‫שנים‪.‬‬
‫)‪ (7‬יובהר כי‪ ,‬כל תשלום אשר ישולם לנושא המשרה כבונוס‪ ,‬לא יהווה בסיס לחישוב ו‪/‬או‬
‫לזכאות ו‪/‬או לצבירת זכות כלשהי כגון ולא רק‪ ,‬פיצוי פיטורין חופשה וכו'‪.‬‬
‫)‪ (8‬גמול של נושא משרה אשר סיים את תפקידו בחברה ייבחן בהתאם לתרומתו היחסית‬
‫בשנת הביצוע‪ ,‬ויובא לאישור הוועד המנהל‪ .‬הוועד המנהל יתחשב בהמלצת מנהלו הישיר‬
‫ו‪/‬או המנכ"ל‪.‬‬
‫ו‪ .‬הוראות ספציפיות לעניין מדיניות התגמול של נושאי משרה העוסקים בניהול השקעות‪.‬‬
‫)‪ (1‬למנהלי ההשקעות ייקבע מענק בהתאם לכללים שנקבעו לשאר נושאי משרה כאמור בסעיף‬
‫‪ 14.10‬ב' להלן‪.‬‬
‫)‪ (2‬למען הסר ספק‪ ,‬למנהלי ההשקעות לא יינתנו מענקים בהתאם למפתחות תשואה‪.‬‬
‫‪ .15‬שיווק והפצה‬
‫‪ 15.1‬מערך הסוכנים של האגודה ‪ -‬כללי‬
‫האגודה משווקת את פוליסות הביטוח שלה באופן ישיר‪ ,‬באמצעות סוכנות הביטוח ובאמצעות‬
‫סוכנים‪.‬‬
‫לאור השינויים החלים בשוק הביטוח בכל הקשור לאופן השיווק‪ ,‬נתקבלה החלטה באגודה שלפיה‬
‫על אף התפתחותו של ענף הביטוח הישיר ונטייתן של יתר חברות הביטוח לפנות לתחום זה‪,‬‬
‫החלה האגודה לפתח ולטפח את שיווק מוצריה על‪-‬ידי מערך סוכנים‪.‬‬
‫בהקשר זה יצוין כי מרבית פוליסות הביטוח המשווקות על‪-‬ידי האגודה‪ ,‬בשונה מחברות ביטוח‬
‫אחרות בשוק הפרטי‪ ,‬מתחדשות בהתחלת השנה‪.‬‬
‫מרבית פוליסות בענפי הביטוח הכללי מתחדשות ב‪ 1-‬בינואר‪ ,‬למעט פוליסות ביטוח מכונות‬
‫חקלאיות המתחדשות ב‪ 1-‬באפריל‪.‬‬
‫סוכנות הביטוח והסוכנים אינם בלעדיים ועובדים גם עם חברות ביטוח נוספות‪ .‬סוכני‬
‫האגודה פועלים לפי תעריפים והנחיות חיתום שהאגודה מפיצה מפעם לפעם בענפי הביטוח‬
‫השונים‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪66 -‬‬
‫‪ 15.2‬עמלות‬
‫א‪ .‬סוכנות הביטוח‬
‫סוכנות הביטוח משווקת את פוליסות הביטוח של האגודה הן לקולקטיביים כגון‪ :‬קיבוצים‬
‫ומפעליהם‪ ,‬מועצות ומפעלים אזוריים‪ ,‬מערכות וארגונים ארציים ומושבים שיתופיים והן‬
‫ללקוחות פרטיים‪ .‬בתמורה לשירותי השיווק וההפצה של פוליסות הביטוח כאמור לעיל‪,‬‬
‫משלמת האגודה לסוכנות הביטוח עמלה שנתית‪ .‬סוכנות הביטוח היא ערוץ הפצה המהווה‬
‫מעל ‪ 50%‬מדמי הביטוח של האגודה‪.‬‬
‫נכון ל‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2011‬שילמה האגודה לסוכנות הביטוח עמלה בסך של כ‪ 4,872 -‬אלפי‬
‫ש"ח )אשתקד‪ 5,092 -‬אלפי ש"ח(‪.‬‬
‫ב‪ .‬סוכנים‬
‫בעבור שירותי התיווך של הסוכנים משולמות עמלות בשיעורים משתנים‪ ,‬כאשר שיעור העמלה‬
‫נקבע בחלקו על‪-‬פי המוצר ובחלקו מותנה בהיקף התפוקה של הסוכן‪.‬‬
‫‪ .16‬רכוש קבוע ומתקנים‬
‫‪ 16.1‬משרדיה הראשיים של האגודה‪ ,‬ממוקמים במבנה אחד הנמצא ברחוב החשמונאים ‪ 95-91‬בתל‬
‫אביב בשטח של כ‪ 2,200-‬מ"ר‪ ,‬חלקו מוחכר לאגודה בחכירת משנה מעיריית תל אביב‪-‬יפו‪ ,‬בתוקף‬
‫עד לשנת ‪ .2025‬כן שוכרת האגודה‪ ,‬במבנה כאמור‪ ,‬שטח נוסף של ‪ 800‬מ"ר מצד שלישי‪.‬‬
‫‪ 16.2‬רכוש קבוע מהותי אחר בבעלות האגודה כולל‪ ,‬בין השאר‪ ,‬מחשבים ותוכנה‪ ,‬כלי‪-‬רכב‪ ,‬ריהוט וציוד‬
‫משרדי המשמשים את האגודה‪.‬‬
‫‪ 16.3‬האגודה משתמשת בתוכנות מחשב בתחום ביטוח כללי‪ ,‬לרבות תוכנות עבודה עם סוכנים ותוכנות‬
‫ניהול ודיווחים המכילות את כל פרטי הפעילות של האגודה הן לצורך הפעילות התפעולית‬
‫השוטפת‪ ,‬הן לצרכי דיווח והן לצורכי ניתוחים סטטיסטיים‪.‬‬
‫‪ .17‬יעדי ותכניות האגודה בתחום המיכון והמחשוב‬
‫האגודה שמה לה למטרה להביא את מערכות המחשוב שלה לקדמת הטכנולוגיה לצורך הטמעת שיטות‬
‫ניהול מתקדמות‪ ,‬ייעול תהליכים פנימיים באגודה‪ ,‬שיפור מערך השירות ללקוחות ואבטחת מידע‬
‫מתקדמת וזאת באמצעות מימוש טכנולוגיות קיימות והתאמת טכנולוגיות ספציפיות לאגודה‪ .‬לצורך מימוש‬
‫היעדים הנ"ל השקיעה האגודה סך של כ‪ 3.2-‬מיליון ש"ח בשנת ‪ 2011‬ועתידה להשקיע סכום של כ‪3-‬‬
‫מיליון ש"ח נוספים בשנת ‪.2012‬‬
‫‪ .18‬נכסים לא מוחשיים‬
‫האגודה מנהלת מספר מאגרי מידע על מבוטחים שנרשמו ברשם המאגרים‪ ,‬הכוללים את כל המידע‬
‫הצריך לפוליסה‪ ,‬והכולבהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ (3) 14.2‬להלן‪ .‬רישום‬
‫מאגרי המידע כמפורט להלן הוא רישום שנתי‪ ,‬שהאגודה פועלת לחידושו מדי שנה‪.‬‬
‫האגודה מנהלת את פעילות אבטחת המידע באמצעות מיקור חוץ‪.‬‬
‫‪ .19‬הליכים משפטיים‬
‫ב‪ 24 -‬ביולי ‪ 2011‬הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאשר תובענה ייצוגית כנגד ‪10‬‬
‫מבטחים ובכללם ‪ ,‬ביטוח חקלאי ‪ .‬המפקח על הבי טוח התבקש להשיב כמשיב פורמלי‪ .‬עניינה‬
‫של הבקשה היא חיוב בשיעור של ‪ 4.3 %‬אשר נוסף לתעריף ביטוח רכב חובה אשר נועד‬
‫לסבסד את מבוטח הביטוח השיורי )הפול( ‪ .‬לטענת התובעים הדבר נעשה בה י עדר הוראת‬
‫מפורשת בחוק להטלת החיוב ומבלי שציבור המבוטחים בביטוח רכב חובה ידע על‪ -‬כך‪.‬‬
‫התובעים העריכו את הנזק בגין השנים ‪ 2010 -2004‬בסך של כ‪ 39 -‬מיליון ש " ח ‪ ,‬סכום‬
‫המחושב כ‪ 4.3 % -‬מסך כל הכספים שגבתה האגודה בגין ביטוח חובה בשנים האלה‪ .‬ב‪15 -‬‬
‫בינואר ‪ 2011‬דחה בית המשפט המחוזי את בקשת התובעים‪ ,‬להכיר בתביעה שהוגשה נגדנו‬
‫בגין מרכיב העמסה ‪ ,‬כתביעה ייצוגית ‪ .‬בית המשפט נימק את החלטתו בכך שאין הוראה בחוק‬
‫או הוראה של המפקח על הביטוח שאוסרת על חברות הביטוח לגלגל את העלות שהוטלה‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪67 -‬‬
‫עליהם ‪ ,‬על כתפי המבוטחים וכי חברות הביטוח רשאיות לתמחר את השירות בהתאם לעלויות‬
‫המוטלות עליהן ואין לבוא אליהן בטענות כשהן עושות כך‪.‬‬
‫לאגודה ‪ 7‬תביעות בגין נזקים אשר אירעו בתקופה המוקדמת לתקופת הדוח ואשר הסכום הנתבע בהן‬
‫לאחר ביטוח משנה )בשייר( עולה על ‪ 1%‬מההון העצמי של האגודה‪.‬‬
‫‪ .20‬מימון‬
‫מימון פעילות האגודה מבוסס על האמצעים העצמיים של האגודה )הון עצמי(‪.‬‬
‫בחודש מאי ‪ 2011‬פנתה החברה לממונה על הביטוח בבקשה לאשר כתבי הון כהון שלישוני בסך של ‪15‬‬
‫מיליון ש"ח‪ .‬אישור הממונה על הביטוח התקבל ב‪ 4 -‬יולי ‪ .2011‬האגודה גייסה ב‪ 30-‬ביוני ‪ ,2011‬שטר‬
‫הון צמוד ונושא ריבית של ‪ 6.5%‬מבנק מזרחי טפחות‪ ,‬בהתאם לאישור הממונה על הביטוח‪.‬בכוונת‬
‫האגודה לגייס הון נוסף בסך של ‪ 15‬מיליון ש"ח וזאת חלק ממדיניות האגודה לשמור על כרית ביטחון‬
‫הונית‪.‬‬
‫‪ .21‬מיסוי‬
‫לתיאור נושא המיסוי ראה ביאור ‪ 15‬לדוחות הכספיים של האגודה המצורפים לדוח זה‪.‬‬
‫‪ .22‬גורמי סיכון‬
‫‪22.1‬‬
‫‪22.2‬‬
‫‪22.3‬‬
‫‪22.4‬‬
‫‪22.5‬‬
‫‪22.6‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪22.8‬‬
‫לאגודה השקעות בניירות ערך בסכומים ניכרים‪ ,‬ובעקבות כך מושפעות תוצאות פעילותה מתנודות‬
‫בשוקי ההון בארץ‪.‬האגודה מאמצת מדיניות שמרנית באשר לניהול השקעותיה‪.‬‬
‫האגודה כפופה להוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח‪ ,‬התשמ"א ‪ 1981 -‬לתקנות והצווים שהוצאו‬
‫על‪-‬פיו‪ ,‬להנחיות המוצאות על‪-‬ידי המפקח על הביטוח מפעם לפעם המתייחסות לאופן חישוב‬
‫עתודות ביטוח‪ ,‬הפרשה לתביעות תלויות ודרכי השקעה‪ ,‬להסדרים תחיקתיים אחרים במשק‪ ,‬יש‬
‫בהן כדי להשפיע על תוצאות פעילותה של האגודה‪.‬‬
‫האגודה מבטחת חלק מעסקיה בביטוח משנה‪ ,‬שכולו נעשה באמצעות מבטחי משנה יציבים בחו"ל‪.‬‬
‫בענפים מסוימים למבטחי המשנה יכולת השפעה ניכרת על קיבולת הביטוח‪ ,‬תנאי הביטוח ועל‬
‫התעריפים של האגודה‪.‬‬
‫תקדימים משפטיים הנוגעים לתשלום תביעות‪ ,‬תביעות ייצוגיות וכיו"ב‪ ,‬יש בהם כדי להשפיע על‬
‫התוצאות העסקיות של האגודה‪.‬‬
‫האגודה מוכרת פוליסות ביטוח המכסות סיכונים שונים וביניהם סיכוני חבויות וסיכוני רכוש‪ .‬תמחור‬
‫הפוליסות מבוסס‪ ,‬בין השאר‪ ,‬על ניסיון העבר ועל תחזיות מבוססות מודלים סטטיסטיים‬
‫ואקטואריים ותעריפים של מבטחי משנה‪ .‬שינויים בגורמי הסיכון האלה עשויים להשפיע על‬
‫התוצאות העסקיות של האגודה‪.‬‬
‫עיקר עסקי האגודה‪) ,‬כ‪ ,(70%-‬מקורם במגזר הקיבוצי‪ ,‬תהליכים העוברים על התנועה הקיבוצית‬
‫עשויים להשפיע על היקף העסקים ורווחיות האגודה‪.‬‬
‫המצב המדיני והביטחוני של מדינת ישראל משפיע על מצב המאקרו כלכלי של המשק הישראלי‬
‫ועל מצב שוק ההון‪ .‬בנוסף‪ ,‬להסדרים מדיניים וביטחוניים שונים עשויה להיות השפעה על רווחיות‬
‫האגודה בעיקר בתחום ביטוח כללי‪.‬‬
‫ענף הביטוח בישראל הוא ענף תחרותי‪ ,‬כאשר התחרות מתקיימת בין חברות הביטוח המוכרות‬
‫מוצרים דומים‪.‬‬
‫‪ .23‬אקטואריה‬
‫התחייבויות ביטוחיות )עתודות‪ ,‬ביטוח‪ ,‬ותביעות תלויות( של האגודה מחושבת על‪-‬פי מודלים אקטואריים‪.‬‬
‫מודלים אלו‪ ,‬המשלבים חישובים סטטיסטיים‪ ,‬מבוססים על נתוני עבר וניתוח מגמות ובאים להבטיח כי‬
‫בכל עת‪ ,‬הנכסים שיצטברו‪ ,‬יחד עם התשואה שתיזקף בגינם‪ ,‬יבטיחו את תשלום ההתחייבויות‬
‫הביטוחיות‪.‬‬
‫האקטואר באגודה עוסק בתמחור ובקרת רווחיות מוצרי ביטוח פרט‪ ,‬חישוב עתודות הביטוח ותביעות‬
‫תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהם‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪68 -‬‬
‫‪ .24‬התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‬
‫‪ 24.1‬ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי מתבטאות במאזן בעתודות לסיכונים שטרם חלפו‬
‫ובתביעות תלויות‬
‫העתודות לסיכונים שטרם חלפו‪ ,‬התביעות התלויות‪ ,‬לרבות חלקם של מבטחי משנה בעתודה‬
‫ובתביעות התלויות‪ ,‬והוצאות הרכישה הנדחות בביטוח כללי מחושבות בהתאם לתקנות החישוב‪.‬‬
‫העתודה בגין סיכונים שטרם חלפו לגבי עסקים המתנהלים על בסיס שנתי‪ ,‬מחושבת בעיקר יחסית‬
‫לפרמיה בפועל לכל חודש‪.‬‬
‫צורת חישוב העתודות לסיכונים שטרם חלפו שונה לגבי סוגי הביטוחים שתביעות בגינם צפויות‬
‫בטווח הקצר )בעיקר רכוש( ולגבי סוגי ביטוחים שתביעות בגינם צפויות להתמשך על פני שנים‬
‫רבות )בעיקר חבויות(‪.‬‬
‫לגבי הסוג הראשון )רכוש( ‪ -‬העתודות מחושבות על בסיס זמן‪ ,‬אשר מבוסס על סכום הפרמיה‬
‫והדמים היחסי לימי הביטוח שלאחר תקופת הדוח )להלן "עתודה מינימלית"(‪.‬‬
‫ביחס לענף רכב רכוש נקבע בתקנות החישוב שיש לבחון אם חישוב העתודה על בסיס זמן מספיק‬
‫לכיסוי החשיפה הביטוחית‪ ,‬בסיס המדידה הוא ניסיון הנזקים הנובע מהעבר‪ .‬ההפרשה לעתודה‬
‫מבוצעת לפי התוצאה הגבוהה מבין השיטות‪.‬‬
‫לגבי הסוג השני )חבויות( ‪ -‬העתודות מחושבות בגובה העודף שנצבר במשך שלוש שנים מהתחלת‬
‫שנת החיתום )כולל רווח השקעתי( של דמי הביטוח בניכוי עמלות ומע"מ‪ ,‬הוצאות הנהלה ותביעות‬
‫ששולמו ותלויות‪ ,‬לגבי כל שנת חיתום בנפרד‪ .‬עודף עתודות אלה מעל העתודה המינימלית‬
‫)צבירה(‪ ,‬אם הוא חיובי‪ ,‬נרשם בסעיף תביעות תלויות‪.‬‬
‫‪ 24.2‬תביעות תלויות כוללות‬
‫א‪ .‬תביעות תלויות ידועות הכוללות הפ רשה מתאימה לסילוק והוצאות הטיפול עד לסוף‬
‫התקופה ואשר טרם שולמו לתאריך הדוחות הכספיים‪ .‬הפרשה זו מתבססת בעיקרה על‬
‫הערכה פרטנית לכל תביעה לפי חוות דעת שנתקבלה מעורכי הדין שמטפלים‬
‫בתביעות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הפרשה בגין תביעות שאירעו אך טרם דווחו לאגודה )להלן "‪.("I.B.N.R.‬‬
‫ג‪ .‬הפרשה בגין תביעות שלא דווחו בצורה מספקת המחושבת על בסיס ניסיון העבר )להלן‬
‫" ‪.("I.B.N.E.R.‬‬
‫ד‪ .‬סכום הצבירה בענפי החבויות העולה על סכום ה‪ I.B.N.R.-‬וה‪.I.B.N.E.R-‬‬
‫ה‪ .‬בהתאם להנחיות המפקח החל משנת הדוח‪ ,‬נכללות בהפרשות לתביעות תלויות גם הפרשות‬
‫להוצאות עקיפות ליישוב תביעות‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2011‬האגודה זקפה במצטבר הכנסות מהשקעות על‪-‬פי התשואה שנקבעה בהנחיות‬
‫המפקח מחודש יולי ‪.2002‬‬
‫מעבר להוראות המפקח המחייבות את חברות הביטוח להציג את התחייבויותיהן בענפים האמורים‬
‫על‪-‬פי הערכות אקטואריות בלבד‪ ,‬נוהגת האגודה לערוך בענפים אלו השוואה בין הערכות‬
‫האקטוארים לבין הערכות הפרטניות של התביעות המבוצעות באמצעות מחלקת התביעות ויועציה‬
‫החיצוניים‪ .‬מדיניות האגודה היא לכלול במאזן‪ ,‬בכל ענף‪ ,‬את הסכום הגבוה בין ההערכות‬
‫הפרטניות לבין ההערכות האקטואריות‪ .‬בענפי החבויות ורכב החובה‪ ,‬מתבצעת ההשוואה הנ"ל‬
‫במצטבר לגבי שנות החיתום הסגורות בלבד‪.‬‬
‫בתקנות החישוב נקבע כי חישוב התפתחות התביעות התלויות בענפי ביטוח רכוש נערך על בסיס‬
‫שנות אירועי התביעות‪ ,‬ואילו בענפי חבויות ורכב חובה החישוב נערך על בסיס שנות החיתום של‬
‫הפוליסות אליהן מתייחסות התביעות‪.‬‬
‫‪ 24.3‬שיבובים לקבל מחברות ביטוח‬
‫האגודה תובעת ישירות את הצד השלישי ו‪/‬או את חברת הביטוח שלו בגין נזקים שנגרמו על‪-‬‬
‫ידי ובאחריות הצד השלישי ) להלן " שיבובים לקבל"(‪ .‬שיבובים לקבל מחברות ביטוח‬
‫וממזיקים אחרים בגין תביעות אותן שילמה האגודה למבוטחיה מוצגים בדוחות הכספיים‬
‫בסעיף חברות ביטוח בח ובה‪ .‬שיבובים לקבל בגין תביעות תלויות מוצגים בדוחות הכספיים‬
‫בניכוי מהתביעות התלויות‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪69 -‬‬
‫‪ 24.4‬טיפול האגודה בנושא תביעות‬
‫התביעות בענף רכב רכוש נחלקות לשני סוגים עיקריים‪ :‬גניבות )שחלקן הגדול הוא אבדן מוחלט‬
‫של הנכס המבוטח( ותאונות בהן נגרם נזק ולעיתים אף אבדן מוחלט לנכס המבוטח ולכלי‪-‬רכב של‬
‫צדדים שלישים‪ .‬כדי למזער‪ ,‬ככל האפשר‪ ,‬את הנזקים הנובעים מגניבות רכב‪ ,‬קבעה האגודה‬
‫מספר מנגנונים‪ ,‬שהעיקרי שבהם ‪ -‬דרישות מיגון התואמות את רמת הסיכון הצפויה לגניבת הרכב‬
‫כתנאי לתוקף הפוליסה‪.‬‬
‫לתיאור התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר‪ ,‬ראה ביאור ‪ 2‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ .25‬תחרות‬
‫למיטב ידיעת האגודה‪ ,‬נכון למועד דוח זה‪ ,‬פועלות בישראל כ‪ 14-‬חברות ביטוח אשר עוסקות‬
‫בענפי הביטוח הכללי‪.‬‬
‫שוק הביטוח בישראל מאופיין בתחרות חריפה‪ ,‬המתקיימת בין חברות הביטוח המוכרות מוצרים‬
‫דומים‪.‬‬
‫הגורמים העלולים לפגוע במעמדה התחרותי של האגודה בפרט הם‪ ,‬כניסת חברות ביטוח נוספות‬
‫למגזר הקיבוצי ועל כלל חברות הביטוח הם‪ ,‬הורדת תעריפי הביטוח לאור הכיסוי האחיד אשר‬
‫קבוע בחוק‪ ,‬הפחתת תעריפי הביטוח לאור שיווק הפוליסות באמצעות סוכנים‪ ,‬פרסום תעריפי‬
‫ביטוח רכב חובה לציבור על‪-‬ידי המפקח‪.‬‬
‫הגורמים המחזקים את מעמדה של האגודה‪ ,‬הם‪ ,‬ייחודיות האגודה והמוניטין שנצבר במשך השנים‬
‫בשוק הביטוח הקיבוצי‪.‬‬
‫‪ .26‬עניינים החורגים מעסקי האגודה הרגילים‬
‫‪ 26.1‬עידן חדש סוכנות לביטוח ימי מקבוצת ביטוח חקלאי )‪ (2011‬בע"מ )להלן "עידן חדש"(‬
‫על‪-‬פי הסכם שנחתם בחודש מארס בין רמון גרניט‪/‬תורן )להלן "רג"ת"( לבין ביטוח חקלאי הוקמה‬
‫"עידן חדש" לצורך שיווק ומכירה של פוליסות בענף הביטוח הימי‪ .‬ב‪ 29-‬במאי ‪ 2011‬אישר המפקח‬
‫על הביטוח לרשום את סוכנות הביטוח "עידן חדש סוכנות לביטוח ימי מקבוצת ביטוח חקלאי‬
‫)‪ (2011‬בע"מ" וב‪ 19-‬ביוני ‪ 2011‬נרשמה הסוכנות ברשם החברות כנדרש‪ .‬בראשית חודש יולי‬
‫התקבלו האישורים הנדרשים והסוכנות החלה את פעילותה ב‪ 1-‬באוגוסט ‪" .2011‬עידן חדש"‬
‫סוכנות לביטוח ימי מקבוצת ביטוח חקלאי )‪ (2011‬בע"מ ‪ -‬סוכנות לביטוח בבעלות משותפת של‬
‫ביטוח חקלאי ורמון גרניט תורן )שותפות מוגבלת( סוכנות לביטוח ימי‪ .‬הסוכנות פועלת בתחום‬
‫הביטוח הימי בלבד‪.‬‬
‫‪ 26.2‬עסקת כנעני סוכנות לביטוח )‪ (2010‬בע"מ‪:‬‬
‫ב‪ 3 -‬לנובמבר ‪ 2011‬חתמה משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח ‪ ,‬חברת הבת של האגודה‪ ,‬על‬
‫הסכם לרכישת ‪ 50%‬מהון המניות של כנעני סוכנות לביטוח ) ‪ ( 2010‬בע"מ סוכנות כנעני‬
‫היא סוכנות ב יטוח העוסקת בתחום הביטוח הכללי‪ ,‬הפנסיה החיים והגמל והיא מוחזקת‬
‫ערב העסקה על‪ -‬ידי מר מרדכי כנעני )‪ ( 60 %‬ומר דני הרשלר )‪ ( 40 %‬למשקי הקיבוצים‬
‫ניתנת אופציה רכש לרכישת ‪ 30%‬נוספים מכנעני על‪ -‬פי מפתח ידוע )רווח נקי כפול‬
‫מכפיל העסקה ( ‪ .‬אם משקי הקיבוצים לא תממש את האופצ יה תעמוד לכנעני אופציית‬
‫רכש נגדית לרכוש את חלקה של משקי הקיבוצים על‪ -‬פי המפתח שנקבע‪ .‬העסקה ת י כנס‬
‫לתוקף רק לאחר השלמת בדיקת נאותות ואישורים מתלים המפורטים בהסכם‪ .‬נכון להיום‬
‫טרם התקיימו כל התנאים המתלים לעסקה‪.‬‬
‫‪ 26.3‬החלטת המפקח על הביטוח על עיצום כספי‪-‬‬
‫לאחר תאריך הדוח ב‪ 14-‬בפברואר ‪ 2012‬הודיע המפקח על הביטוח לאגודה על החלטתו להטיל‬
‫עיצום כספי על האגודה בסך כולל של ‪ 150,000‬ש"ח בגין הפרת מספר הוראות המתייחסות‬
‫לחוזרים שפרסם המפקח על הביטוח בשנים ‪ 2010-2009‬העוסקים באופן הטיפול באשראי לא‬
‫סחיר‪ .‬האגודה החליטה שלא לערער על ההחלטה ושילמה את הקנס‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪70 -‬‬
‫‪ .27‬בקרת איכות‬
‫לאבטחת בקרת איכות באגודה בענפי ביטוח כללי קיימים מספר מנגנונים‪:‬‬
‫‪ 27.1‬הנחיות ונהלים‬
‫לתהליכי חיתום‪ ,‬ביצוע שינויים בפוליסות‪ ,‬גבייה‪ ,‬סילוק תביעות‪.‬‬
‫‪ 27.2‬דוחות בקרה‬
‫קיימים דוחות בקרה תפעוליים לפילוח נתונים על‪-‬פי חתכים שונים שהוגדרו על‪-‬ידי מנהלי האגפים‬
‫והמחלקות השונות באגודה‪ .‬עיקר הדוחות מופקים באופן שוטף לשימוש המנהלים והבקרים‬
‫באגודה‪ ,‬מדי פעם מופקים דוחות מיוחדים המוזמנים על‪-‬פי דרישת הנהלת האגפים ומבקר‬
‫האגודה לביצוע בדיקות מיוחדות‪.‬‬
‫במהלך חודש אוגוסט ‪ 2011‬הטמיעה האגודה בינה עסקית ביטוחית "אינספוקוס"‪.‬המערכת היא‬
‫מערכת ניתוח ודיווח הכוללת תובנות ביטוחיות ומספקת את מידע לצורך ניהול אפקטיבי של‬
‫פעילויות האגודה‪ ,‬כולל מחסן נתונים ואפליקציית ניתוח נתונים שונים כגון ניתוחי רווחיות‪ ,‬מידע על‬
‫פוליסות‪ ,‬תביעות‪ ,‬עתודות וכן מהווה תשתית לניתוח אקטואר‪.‬‬
‫‪ 27.3‬בקרות על‪-‬ידי גורמים חיצוניים‬
‫האגודה נעזרת בספקים חיצוניים לצורך סילוק תביעות כללי‪ ,‬כגון‪ :‬שמאים‪ ,‬סוקרים‪ ,‬חוקרים‪ ,‬רופאי‬
‫האגודה ורופאים חיצוניים‪ ,‬עו"ד‪ .‬נוסף על‪-‬כך‪ ,‬אחת לתקופה מבוצעים סקרי סיכונים באגפים השונים‪.‬‬
‫‪ 27.4‬ביקורת על‪-‬ידי מבקר הפנים‬
‫המבקר עורך תכנית עבודה שנתית המבוססת על הערכת סיכונים בהתאם למטרות הארגון‪ .‬הביקורת‬
‫נערכת על‪-‬פי תקנים מקצועיים מקובלים ובהתאם לחוקים ותקנות הפיקוח החלים על האגודה‪ .‬ממצאי‬
‫הביקורת כוללים זיהוי חשיפות לסיכונים‪ ,‬שימור ושיפור מערכות הבקרה ובחינת יעילותן‪ .‬דוחות‬
‫הביקורת מופצים למבוקרים ליו"ר הוועד המנהל‪ ,‬מנכ"ל האגודה וחברי ועדת הביקורת‪.‬‬
‫‪ .28‬יעדים ואסטרטגיה עסקית‬
‫האגודה בוחנת מדי שנה את תכניותיה האסטרטגיות ומעדכנת אותם בהתאם להתפתחויות בסביבה‬
‫החיצונית המשפיעים על התחרות תוך דגש על מצב שוק ההון והרגולציה‪ .‬יעד האגודה הוא להרחיב את‬
‫פעילותה העסקית גם במגזרים הלא קיבוציים באופן מבוקר שיאפשר לה להגדיל בהתאמה את הרווחיות‪.‬‬
‫במקביל לשמר ולהגדיל את המגזר הקיבוצי ועוטף הקיבוץ תוך כדי שיפור מתמיד ברמת השירות‪.‬‬
‫היעדים והכוונות האסטרטגיות של האגודה משקפות את מדיניותה נכון למועד פרסום הדוח‪ .‬הערכות אלו‬
‫עשויות להשתנות כולן או חלקן במהלך שנת הפעילות בהתאם לתמורות שיחולו בארץ ובעולם ובכלל זה‪,‬‬
‫שינויים הסביבה העסקית לרבות שינויים רגולטורים‪ ,‬שינויים בשוק ההון בארץ ובעולם ‪ ,‬וכל שינוי העלול‬
‫להשפיע על האגודה‪ .‬ולכן אין כל וודאות למימוש יעדים אלה‪.‬‬
‫‪ .29‬צפי להתפתחות בשנה הקרובה‬
‫הרחבת פעילות האגודה במגזר הפרטי בביטוחי פרט ועסקים על‪-‬ידי הגדלת מספר הסוכנים העובדים‬
‫בעבורה‪ ,‬שיפור השירות והכלים המקצועיים‪ ,‬רכישת פעילויות קיימות וכניסה לתחומי ביטוח חדשים וזאת‬
‫בדגש על חיתום קפדני אשר יביא לרווחיות‪.‬‬
‫הרחבת פעילות האגודה במגזר הקיבוצי על‪-‬ידי הרחבת החדירה לתחום ביטוחי התעשייה הקיבוצית‬
‫המתפתחת והרחבת ביטוחי הפרט שהם פועל יוצא של תהליכי ההפרטה בקיבוצים‪.‬‬
‫בשנת הדוח החלה האגודה בפעילות מתונה בתחום ביטוח מטענים בהובלה ימית ואווירית באמצעות‬
‫חברת הבת עידן חדש סוכנות לביטוח ימי מקבוצת ביטוח חקלאי‪.‬‬
‫המידע המובא לעיל הוא מידע צופה פני עתיד‪ ,‬וככזה‪ ,‬המידע אינו וודאי לגבי העתיד‪ ,‬ועלול שלא‬
‫להתממש‪ ,‬כולו או חלקו‪ .‬המידע הצופה פני עתיד מבוסס על מידע הקיים באגודה בתאריך הדוח‪ ,‬וכולל‬
‫הערכות של האגודה או כוונות שלה נכון לתאריך הדוח‪ .‬התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן‬
‫מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪71 -‬‬
‫חלק שישי ‪ -‬משטר תאגידי‬
‫‪ .30‬ישיבות וועד מנהל‬
‫נכון ליום הדוח‪ ,‬מונה הוועד המנהל ‪ 9‬דירקטורים מהם ‪ 3‬דח"צים‪.‬בישיבת המועצה של ביטוח חקלאי אשר‬
‫התקיימה לאחר מועד הדוח‪ ,‬הוארכה כהונתם של ‪ 5‬מחברי הוועד המנהל אשר תקופת כהונתם‬
‫הסתיימה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מ‪ 1-‬בינואר ‪ 2011‬ועד ל‪ 3-‬בינואר ‪ 2012‬התקיימו ‪ 12‬ישיבות ועד מנהל‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר ועד מנהל נכח ב‪ 12-‬ישיבות‬
‫‪ 3‬חברי ועד מנהל נכחו ב‪ 11-‬ישיבות‬
‫‪ 4‬חברי ועד מנהל נכחו ב‪ 10-‬ישיבות‬
‫‪ 1‬חבר ועד מנהל נכח ב‪ 5-‬ישיבות‬
‫‪ .31‬ישיבות מועצה‬
‫בתקופת הדוח התקיימה ישיבת מועצה אחת‪ .‬וכן ‪ 4‬ישיבות ועדת ביקורת המועצה‪.‬‬
‫‪ .32‬ועדות משנה של הוועד המנהל‬
‫‪ 32.1‬ועדת ביקורת‬
‫תפקידה של ועדת הביקורת הוא לעמוד על הליקויים בניהול עסקי האגודה בין השאר תוך‬
‫התייעצות עם מבקר הפנ ים של האגודה או עם רואה החשבון המבקר ולהציע לועד המנהל‬
‫דרכים לתיקונם‪ .‬לדון לעקוב ולהנחות את מבקר הפנימי של האגודה בהתאם לתכניות‬
‫הביקורת שאושרו על‪ -‬ידי הוועד המנהל‪ .‬להחליט על יסוד נימוקים שיפורטו‪ ,‬לגבי פעולות‬
‫כאמור בסעיף ‪ 255‬אם הן פעולות מהותיות או פעולות שאי נן מהותיות‪ ,‬להחליט ולגבי‬
‫עסקאות כאמור בסעיף ‪ (1)270‬לחוק החברות אם הן עסקאות חריגות או עסקאות שאינן‬
‫חריגות‪ ,‬לצורך אישורן לפי חוק זה‪ ,‬ועדת הביקורת רשאית להחליט כאמור בסעיפים אלה‬
‫לגבי סוג של פעולות או עסקאות‪ ,‬לפי אמות מידה שתקבע אחת לשנה מראש;להחליט אם‬
‫לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיפים ‪ 255‬ו‪ 268 -‬עד ‪.275‬‬
‫ולאשר מראש של השקעה של המבטח בצד קשור או עסקה של המבטח עם צד קשור‬
‫במסגרת השקעותיו;‬
‫בוועדה מכהנים ‪ 3‬חברים ‪ 3‬דח"צים כן מוזמנים לישיבות מבקר הפנים והיועצת המשפטית של‬
‫האגודה‪ .‬בשנת ‪ 2011‬התכנסה הוועדה ‪ 9‬פעמים‪.‬‬
‫‪ 32.2‬ועדת השקעות נוסטרו‬
‫תפקיד הוועדה הוא לקבוע את מדיניות ההשקעות של האגודה ולבקרה ‪ ,‬לפקח‬
‫ולהנחות את מנהלי ההשקעות של האגודה על אופן ההשקעות הכספיות ואפיקיהן‪,‬‬
‫לאשר עסקאות מסוימות ושיעורי אחזקה בני"ע ובכפוף למגבלות התקנות ו הכול על‪ -‬פי‬
‫סעי ף ‪ 41‬ה‪).‬א() ‪ ( 1‬לחוק הפיקוח ובהתאם ל תכנית ההשקעות שאושרה מראש בוועד‬
‫המנהל ‪.‬‬
‫בוועדה ‪ 8‬חברים כולל דח"צ אחד ו‪ 3-‬חברים חיצוניים הפעילים בשוק ההון בישראל‪ .‬בשנת‬
‫‪ 2011‬התקיימו ‪ 12‬ישיבות של הוועדה‪.‬‬
‫‪ 32.3‬ועדת מאזן‬
‫תפקיד הוועדה לדון בדוחות הכספיים של האגודה‪ ,‬נאותות הדוחות‪ ,‬סוגיות חשבונאיות מיוחדות וכן‬
‫להמליץ לוועד המנהל של האגודה בדבר אישור הדוחות הכספיים‪ .‬בוועדה ‪ 5‬חברים כולל ‪2‬‬
‫דח"צים‪ .‬בשנת ‪ 2011‬התקיימו ‪ 5‬ישיבות של הוועדה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪72 -‬‬
‫‪ 32.4‬ועדת סולבנסי‬
‫הוועדה אחראית על פיקוח וביקורת תהליך היערכות האגודה ליישום דירקטיבות ‪.SOLVANCY II‬‬
‫בוועדה ‪ 7‬חברים מהם ‪ 2‬דח"צים‪ .‬במהלך השנה החולפת‪ ,‬התכנסה הוועדה ‪ 4‬פעמים לצורך‬
‫מעקב התקדמות ביישום הדירקטיבה‪.‬‬
‫‪ 32.5‬ועדת תגמול‬
‫ועדת תגמול מונה ‪ 6‬חברי ועד מנהל מתוכם שני דחצ"ים‪ .‬תקפיד הוועד לדון ולהמליץ בפני הוועד‬
‫המנהל בדבר מדיניות התגמול של האגודה לנושאי משרה ועובדים אחרים של האגודה‪ .‬בשנת‬
‫הדוח התכנסה הוועדה פעמים‪.‬‬
‫‪ .33‬קצין ציות‬
‫האגודה מינתה גורם מקצועי אשר יהיה אחראי להטמעת הוראות הדין וחוזרי המפקח על הביטוח‬
‫החדשים החלים על פעילות האגודה כמבטח‪ .‬אביבה פאר‪ ,‬עו"ד המשמשת גם כיועצת המשפטית של‬
‫האגודה וממונה על מניעת מעילות והונאות ובחודש ספטמבר שימש מנהל הסיכונים של האגודה כקצין‬
‫הציות‪ .‬עם פרסום טיוטת חוזר המפקח בנושא ציות‪ ,‬החלה האגודה בגיבוש תכנית אכיפה אשר תיושם‬
‫בהדרגה החל משנת ‪.2012‬‬
‫‪ .34‬קוד אתי‬
‫בשנת ‪ 2008‬אימצה האגודה קוד אתי אשר אושר בוועד המנהל‪ ,‬הופץ והוסבר לעובדיה ומנהליה‪ .‬הקוד‬
‫האתי הוא מערך של עקרונות וכללי התנהגות כדי שעובדי האגודה ומנהליה יפעלו בהתאם לסטנדרטים‬
‫וערכים אתיים ומוסריים‪ .‬הקוד האתי מתייחס לנושאים כגון איסור ניגוד עניינים‪ ,‬שמירה על סודיות‪ ,‬הגנה‬
‫על נכסי האגודה‪ ,‬מסחר הוגן‪,‬איסור על ניצול הזדמנות עסקית של האגודה ואיסור תחרות עם האגודה‪,‬‬
‫איסור קבלת טובות הנאה‪ ,‬כללי ההתנהגות ושירות במהלך העבודה ועוד‪ .‬בתקופת הדוח לא חל שינוי‬
‫בקוד האתי‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪73 -‬‬
‫חלק שביעי ‪ -‬ניהול סיכונים‬
‫‪ .35‬במסגרת פעילותה נחשפת האגודה למגוון סיכונים‪ .‬כדי לצמצם את החשיפה להפסדים כתוצאה מאירועים‬
‫בלתי צפויים‪ ,‬פועלת האגודה להטמעת מערך ניהול סיכונים‪.‬‬
‫בהתאם להוראות חוזר המפקח "תפקידי אקטואר ממונה ומנהל הסיכונים של מבטח‪ ,‬ומארג היחסים‬
‫שלהם עם בעלי תפקידים אחרים"‪ ,‬מינתה האגודה מנהל סיכונים‪ .‬תפקידיו‪ ,‬סמכויותיו ותחומי אחריותו‪,‬‬
‫לרבות מארג היחסים בינו לבין בעלי תפקידים אחרים מוגדרים בהתאם להנחיות החוזר‪.‬בהתאם להוראות‬
‫החוזר נקבעה מדיניות ניהול הסיכונים באגודה‪.‬‬
‫על‪-‬פי הוראות אחרות של הפיקוח כפי שעולות מחוזר חוזר ביטוח ‪ 5-1-2008‬שעניינו "היערכות ל‪-‬‬
‫‪ "Solvency II‬נערכת החברה ליישום הדירקטיבה לניהול סיכונים המיושמת באירופה ‪ .Solvency II‬החוזר‬
‫מגדיר אבני דרך להערכות חברות הביטוח לאימוץ הדירקטיבה שתכנס לתוקפה בעתיד‪.‬‬
‫על‪-‬פי דרישות החוזר‪ ,‬הועברה לפיקוח תכנית ליישום הדירקטיבה‪ .‬מונה צוות מפתח ליישום ‪Solvency‬‬
‫‪ ,II‬לרבות ועדת היגוי וועדת דירקטוריון לפיקוח על אימוץ הדירקטיבה‪ .‬תוצאות חישוב הדרישות הכמותיות‬
‫)נדבך ראשון( הועברו לפיקוח‪.‬‬
‫על‪-‬פי דרישות החוזר )לנדבך השני( באחריות הוועד המנהל וההנהלה הבכירה לקבוע עקרונות תהליכי‬
‫הפיקוח‪ ,‬בקרה וניהול הסיכונים‪ ,‬לרבות קביעת אסטרטגיה‪ ,‬מדיניות והגדרת תפקידים‪.‬‬
‫‪ 35.1‬להלן תיאור תמציתי של הסיכונים העיקריים אליהם חשופה האגודה‪:‬‬
‫א‪ .‬סיכון שוק ‪ -‬הסיכון לירידת ערך הנכסים וההתחייבויות של האגודה כתוצאה משינויים בפעילות‬
‫השוק‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫סיכון ריבית ‪ -‬עלייה בשיעורי הריבית תגרום להפסדים בתיק כתוצאה מירידת‬
‫מחירי האג"ח המוחזקים על‪-‬ידי האגודה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫סיכוני מטבע ‪ -‬שינויים בשערי החליפין ישפיעו הן על מחירי הנכסים נקובי המט"ח‬
‫הכלולים בתיק ההשקעות של האגודה והן על ההתחייבויות הביטוחיות לרבות‬
‫הפעילות מול מבטחי משנה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫סיכון שערי מניות ‪ -‬האגודה חשופה לירידה בשווי תיק ההשקעות כתוצאה‬
‫מירידת ערך ניירות הערך )מקומיים או זרים( המוחזקים על ידה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫סיכון אינפלציה ‪ -‬ההפסד הנגרם עקב שחיקת ערך נכסי האגודה שאינם צמודים‬
‫למדד המחירים לצרכן ועלייה בערך ההתחייבויות הביטוחיות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫סיכוני אשראי ‪ -‬הוא הסיכון שנובע כתוצאה מאי‪-‬מילוי התחייבויותיו של הצד הנגדי לעסקה‬
‫כתוצאה מחדלות פירעון‪.‬במסגרת זו חשופה האגודה להפסדים כתוצאה מחדלות פירעון או‬
‫ירידת דירוג האשראי של מבטחי המשנה ושל מנפיקי אג"ח‪.‬‬
‫סיכון ‪ - ALM‬האגודה חשופה לסיכון שנובע מחוסר התאמה בין ההתחייבויות הביטוחיות‬
‫לנכסים שמוחזקים כנגדן )עיתוי‪ ,‬היקף‪ ,‬שווי(‪.‬‬
‫סיכון תפעולי ‪ -‬הסיכון הנובע מכישלון מערכות פנימיות‪ ,‬אנשים )הונאות‪ ,‬טעויות אנוש( ונזקים‬
‫החיצוניים לחברה )רעידת אדמה(‪ .‬כן כמבטחת של קבוצה קטנה של לקוחות גדולים‪ ,‬האגודה‬
‫חשופה לסיכוני תחרות ומתחרים‪.‬‬
‫סיכונים ביטוחיים ‪ -‬תמחור והערכת התחייבויות ביטוחיות שגוי‪ :‬טעות במודל התמחור ) ‪model‬‬
‫‪ ,(risk‬ו‪/‬או בפרמטרים והתפלגויות הסתברותיות מוטות )‪ ,(parameter risk‬חיתום לקוי‪ ,‬אירועי‬
‫קטסטרופה וכו'‪.‬‬
‫אבטחת מידע ‪ -‬פגיעה פיזית או לוגית במחשבי האגודה עלולה להסב נזקים כבדים‪ .‬כיום‪,‬‬
‫מוגנת רשת המחשבים של האגודה באמצעים שונים ומגוונים כגון‪ Anti-virus ,Firewall :‬ועוד‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הגישה למערכות המידע השונות ניתנת בתהליך מסודר של בקשת הרשאות‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪74 -‬‬
‫‪ 35.2‬להלן גורמי הסיכון העיקריים אליהם חשופה האגודה ומידת השפעתם הפוטנציאלית‪:‬‬
‫גורמי הסיכון‬
‫השפעת גורמי הסיכון‬
‫גדולה‬
‫בינונית‬
‫קטנה‬
‫סיכוני שוק‬
‫סיכון ריבית‬
‫‪9‬‬
‫סיכוני מטבע‬
‫‪9‬‬
‫סיכון מחירי מניות‬
‫‪9‬‬
‫סיכון אינפלציה‬
‫‪9‬‬
‫סיכוני אשראי‬
‫סיכוני אשראי )מבטחי משנה(‬
‫‪9‬‬
‫ס י כ ו נ י ב י ט ו ח ו‪A L M -‬‬
‫סיכונים אקטוארים‬
‫‪9‬‬
‫אירועי קטסטרופה‬
‫‪9‬‬
‫חיתום לקוי‬
‫‪9‬‬
‫סיכונים תפעוליים‬
‫‪9‬‬
‫אבטחת מידע‬
‫‪9‬‬
‫השפעת גורמי הסיכון הוא בהתאם להערכת האגודה‪ ,‬תוך החשבות במאפייני פעילות למועד הדוח‪.‬‬
‫שינויים במאפיינים עלול להשפיע על מידת השפעת גורמי הסיכון‪.‬‬
‫‪ 35.3‬מדיניות ניהול הסיכונים של האגודה מכוונת להבטיח חשיפה מבוקרת לסיכונים אלה‪ ,‬תוך עמידה‬
‫בדרישות הפיקוח ושמירה על יעדיה העסקיים של האגודה ועל איתנותה הפיננסית‪ .‬דגש בפעילות‬
‫מושם להתייחסות לשינויים בסביבתה העסקית‪ ,‬התפעולית וכן לשינויים בהנחיות ובדרישות‬
‫הרגולטוריות המתבקשות‪.‬‬
‫ניהול הסיכונים מרוכז על‪-‬ידי מנהל הסיכונים בהתאם למדיניות שאושרה על‪-‬ידי הועד המנהל‪.‬‬
‫מחלקת ניהול הסיכונים מזהה‪ ,‬ומעריכה את הסיכונים בשיתוף פעולה עם יחידות תומכות הכוללות‬
‫את האקטואריה‪ ,‬השקעות‪ ,‬ביטוח משנה וחשבות‪.‬‬
‫תהליך השקת מוצרים חדשים כולל זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים הכרוכים במוצר וקביעת‬
‫הדרכים לניהולם ולבקרה עליהם‪ .‬כאשר מתעורר חשש כי קיימת הרעה בתוצאות החיתומיות‪,‬‬
‫שמקורה אינו בתנודות אקראיות‪ ,‬נערכות בדיקות מעמיקות‪ ,‬בין השאר‪ ,‬להערכת הסיכון הגלום‪,‬‬
‫ובמידת הצורך מותאמת הערכת הרזרבות‪ .‬בדיקות דומות מתבצעות בעת חידוש עסקאות‪.‬‬
‫נוסף על‪-‬כך‪ ,‬כדי להקטין את החשיפה לסיכונים‪ ,‬האגודה מיישמת מדיניות בדיקת תביעות קפדנית‪,‬‬
‫בחינה שוטפת של תהליכי הטיפול בתביעות ומבצעת חקירות לאיתור הונאות‪ .‬בנוסף‪ ,‬האגודה‬
‫נוקטת במדיניות ניהול אקטיבי שוטף של התביעות‪ ,‬כדי להקטין את החשיפה להתפתחויות בלתי‬
‫צפויות העשויות להשפיע עליה לרעה‪.‬‬
‫האגודה נוקטת במדיניות של הגבלת החשיפה לקטסטרופות על‪-‬ידי קביעת סכומי כיסוי מרביים‬
‫בחוזים מסוימים וכן על‪-‬ידי רכישת כיסוי ביטוח משנה מתאים‪ .‬מטרת מדיניות החיתום וביטוח‬
‫המשנה היא להגביל את החשיפה לקטסטרופות להפסד מרבי שנקבע מראש בהתאם לטעמי‬
‫הסיכון של האגודה כפי שנקבעו על‪-‬ידי הוועד המנהל‪.‬‬
‫סיכוני שוק ‪ -‬האגודה פועלת להטמעת מדדי ביצוע שונים לצורך בקרה אחר סיכוני השוק בפניהם‬
‫היא ניצבת‪ .‬דגש מושם על ניהול החשיפות לפי אפיק השקעה‪ ,‬קבוצות לווים‪ ,‬דירוגים ומח"מים‬
‫לרבות תרחישי קיצון שונים‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪75 -‬‬
‫סיכון ‪ - ALM‬האגודה פועלת להטמעה של המודל הסטנדרטי )‪ (Solvency II‬למטרת ניתוח שוטף‬
‫של הנכסים כנגד התחייבויות‪ .‬בניהול ההשקעות נלקח בחשבון אופי ההתחייבויות לרבות מח"מ‪,‬‬
‫ובסיסי הצמדה‪.‬‬
‫סיכון תפעולי ‪ -‬בשלב זה‪ ,‬עיקר בקרות האגודה בנושא סיכונים תפעוליים מבוצע על‪-‬ידי מערך‬
‫הביקורת הפנימית הפועל בהתאם לתכנית הביקורת‪ ,‬תוך מתן המלצות לשיפור‪ ,‬ייעול וחיזוק‬
‫המבדק הפנימי‪ .‬בנוסף נבחנת הקמתה של מערכת לתיעוד אירועי כשל‪.‬‬
‫על‪-‬פי הוראות הפיקוח ובהתבסס על סעיף ‪ 303‬של החוק ‪) SARBANES OXLEY -‬ואימוצן העתידי‬
‫של הוראות סעיף ‪ (404‬נדרשה האגודה למסד שיטות עבודה‪ ,‬זיהוי כלל התהליכים בארגון‪ ,‬קביעת‬
‫נוהלי עבודה ובקרה פנימיים נאותים‪ ,‬הערכות יעילות הבקרה הפנימית ותחזוק מערך זה‪ .‬פעולות‬
‫בקרה נוספות לבדיקת תקינות‪ ,‬איכות וטיוב הנתונים מבוצעות על‪-‬ידי מנהל הסיכונים בשיתוף‬
‫מחלקת מערכות מידע‪.‬‬
‫אבטחת מידע ‪ -‬מנהל אבטחת מידע הכתיב נוהלי עבודה הכוללים ביצוע בקרות ובדיקות שוטפות‬
‫על יסוד מסמך מדיניות אבטחת המידע‪ .‬בהתאם לדרישות הפיקוח הקימה האגודה אתר גיבוי‬
‫‪ DRP‬פעיל שיאפשר התאוששות בעתות מצוקה‪.‬במקביל בצעה האגודה סקר הערכת סיכוני‬
‫אבטחת מידע‪ .‬בנוסף‪ ,‬קיים תהליך של הטמעה ושיפור מתמיד של מערך אבטחת המידע בהתאם‬
‫להוראות הפיקוח‪.‬‬
‫‪ 35.4‬מנהל הסיכונים מדווח ישירות למנכ"ל האגודה וזוכה לשיתוף פעולה מלא מצד הנהלת האגודה‬
‫והוועד המנהל בכל הדרוש לביצוע תפקידו‪ .‬לדעת הוועד המנהל‪ ,‬תכנית העבודה של מנהל‬
‫הסיכונים שאושרה‪ ,‬מהווה שילוב נכון בין הדרישות הפיקוחיות ובין צרכיה ויכולותיה של האגודה‪.‬‬
‫‪ 35.5‬חוות דעת הוועד המנהל לאיכות ניהול הסיכונים‬
‫האגודה פועלת להרחבת התשתית המיכונית והאירגונית על מנת שתתמוך באופן מיטבי בניהול‬
‫הסיכונים השונים אליהם חשופה האגודה ולקידום הבקרה וזאת תוך התייעצות שוטפת עם‬
‫גורמים חיצוניים מומחים בתחום‪ .‬בהתחשב בכך‪ ,‬הועד המנהל סבור כי איכות ניהול סיכונים‬
‫באגודה הינה סבירה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫עמוד א ‪76 -‬‬
‫חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫תוכן העניינים‬
‫חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל ‪2 ................................................................................................‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיאור תמציתי של האגודה‪ ,‬סביבתה העסקית ותחומי פעילותה ‪2 ........................................‬‬
‫‪.2‬‬
‫מצבה הכספי של האגודה ‪4 ..........................................................................................‬‬
‫‪.3‬‬
‫תוצאות הפעילות של האגודה לתקופה שהסתיימה ב‪ 31-‬בדצמבר ‪6 ........................... 2011‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסדרות‪ ,‬התפתחויות ואירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח ‪6 ............................................‬‬
‫‪.5‬‬
‫תזרים מזומנים‪ ,‬נזילות ומימון ‪7 .....................................................................................‬‬
‫‪.6‬‬
‫השפעת גורמים חיצוניים ‪7 ............................................................................................‬‬
‫‪.7‬‬
‫גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד‪7 ..............................................................................‬‬
‫‪.8‬‬
‫גילוי בדבר שכר רואה‪-‬חשבון מבקר ‪9 .............................................................................‬‬
‫‪.9‬‬
‫אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי )להלן "‪9 .......................... ("SOX 404‬‬
‫‪.10‬‬
‫הערכת בקרות ונהלים בגין הגילוי ‪10 ..............................................................................‬‬
‫‪.11‬‬
‫בקרה פנימית על דיווח כספי‪10 .....................................................................................‬‬
‫‪.12‬‬
‫פרטים בדבר ההיערכות ל ‪10 .................................................................... solvency- II‬‬
‫‪.13‬‬
‫ממשל תאגידי ‪11 ........................................................................................................‬‬
‫הצהרות מנהלים ‪12................................................................................................................‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪1 -‬‬
‫חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫חלק זה בדוח הווועד המנהל העוסק בדין וחשבון הוועד המנהל על מצב ענייני האגודה לתקופה שהסתיימה ב‪-‬‬
‫‪ 30‬בספטמבר ‪ 2011‬סוקר את השינויים העיקריים בפעילות האגודה בשניים עשר החודשים של שנת ‪2011‬‬
‫)להלן “תקופת הדוח”(‪.‬‬
‫דוח זה כולל מידע צופה פני עתיד‪ .‬מידע צופה פני עתיד הוא מדעי‪ ,‬בלתי ודאי לגבי העתיד‪ ,‬ומבוסס על מידע‬
‫הקיים כיום בידי האגודה במועד הדוח וכולל הערכות של האגודה או כוונות שלה‪ ,‬נכון למועד הדוח‪ .‬התוצאות‬
‫בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה‪.‬‬
‫הדוח נערך בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון( התשנ"ח ‪ ,1988 -‬פרק י"א‪ :‬דוח‬
‫דירקטוריון וחוזרי המפקח על הביטוח‪ ,‬ובמתכונת מצומצמת‪ ,‬תוך הפניות מתאימות למקומות רלוונטיים בדוח‬
‫הכספי‪ .‬מידע נוסף מצוי בדוח הכספי של האגודה לשנת ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬תיאור תמציתי של האגודה‪ ,‬סביבתה העסקית ותחומי פעילותה‬
‫‪1.1‬‬
‫כללי‬
‫"ביטוח חקלאי" היא אגודה שיתופית אשר נרשמה בישראל ב‪ 14-‬באפריל ‪ 1937‬בשם "קופה‬
‫לביטוח חקלאי הדדי אגודה שיתופית בע"מ" ובשנת ‪ 1993‬שינתה האגודה את שמה ל‪"-‬ביטוח‬
‫חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" )להלן "האגודה"(‪ .‬מקימי האגודה וחבריה כיום הם כ‪280-‬‬
‫קיבוצים‪ ,‬מושבים שיתופיים ותאגידים שיתופיים המחזיקים יחד בכל יחידות ההשתתפות של‬
‫האגודה‪.‬‬
‫מטרת ההתאגדות של האגודה‪ ,‬כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקנון האגודה היא‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לעסוק‬
‫בעסקי הביטוח של חבריה ושל אחרים‪ ,‬וכן בתחומים הקשורים בעסקי ביטוח בדרך של שיתוף ושל‬
‫עזרה הדדית‪ ,‬וכן בכיסויים ביטוחיים המותאמים באופן ייחודי לאופי הפעילות של חבריה‪.‬‬
‫לאגודה משרדים ראשיים הפועלים ברחוב החשמונאים ‪ ,95-91‬בתל‪-‬אביב‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫מבנה ההחזקות של האגודה‬
‫א‪" .‬עתודות" ‪ -‬קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ החברה המנהלת )להלן "עתודות"(‪ ,‬חברת‬
‫בת בבעלות משותפת של האגודה וחברות ביטוח אחרות‪ ,‬בניהול קרנות פנסיה וקופות גמל‪.‬‬
‫שיעור ההחזקה של ביטוח חקלאי בעתודות הוא ‪.50%‬‬
‫ב‬
‫"משקי הקיבוצים" סוכנות לביטוח בע"מ‪ ,‬חברת בת בשליטה ובבעלות מלאה של האגודה‪.‬‬
‫סוכנות הביטוח משווקת פוליסות בתחום הביטוח הכללי וכן בענפי ביטוח בהם לא פועלת‬
‫האגודה‪ :‬פנסיה‪ ,‬בריאות‪ ,‬סיעוד‪ ,‬נסיעות לחו"ל ועוד‪.‬‬
‫ג‪" .‬ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח" החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ המוחזקת בחלקים שווים עם הראל‬
‫השקעות בביטוח בע"מ ועם חברת האשראי הבינלאומית ‪.Eulr Hermes SFAC‬‬
‫ד‪" .‬עידן חדש" סוכנות לביטוח ימי מקבוצת ביטוח חקלאי )‪ (2011‬בע"מ ‪ -‬סוכנות לביטוח‬
‫בבעלות משותפת של ביטוח חקלאי ורמון גרניט תורן )שותפות מוגבלת( סוכנות לביטוח ימי‪.‬‬
‫הסוכנות פועלת מ– ‪ 1‬באוגוסט ‪ 2011‬בתחום הביטוח הימי בלבד‪.‬‬
‫לתיאור האגודה ותחומי פעילותה ראה חלק ראשון של חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫תחומי פעילותה העיקריים של האגודה‬
‫האגודה פועלת בתחום הביטוח הכללי בלבד‪ :‬בענפי ביטוח הרכוש ובענפי ביטוח החבויות ‪ -‬בביטוח‬
‫חובה ובארבעת החודשים האחרונים של שנת הדוח החלה אף לפעול בתחום הביטוח הימי‬
‫והאווירי‪.‬‬
‫א‪ .‬ענפי המשנה העיקריים בביטוח רכוש הם‪:‬‬
‫ביטוח דירות‪ ,‬ביטוח רכב רכוש‪ ,‬ביטוח אש‪ ,‬ביטוח רכוש אחר וביטוח הנדסי‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪2 -‬‬
‫ב‪ .‬ענפי המשנה העיקריים בביטוח חבויות הם‪:‬‬
‫ביטוח צד שלישי‪ ,‬ביטוח חבות מעבידים‪ ,‬ביטוח חבות המוצר‪ ,‬ביטוח אחריות מקצועית‪ ,‬וביטוח‬
‫אחריות דירקטורים‪.‬‬
‫ג‪ .‬ביטוח רכב חובה‬
‫לפירוט הענפים בהרחבה ראה סעיף ‪ 4‬בחלק הראשון של פרק א' ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד‬
‫‪1.4‬‬
‫המגזר אליו פונה האגודה‬
‫עיקר פעילותה של האגודה מתמקדת במגזר הקיבוצי‪ .‬הזרוע השיווקית העיקרית במגזר זה היא משקי‬
‫הקיבוצים סוכנות לביטוח ‪ -‬סוכנות ביטוח בבעלות מלאה של ביטוח חקלאי וכן באמצעות סוכנויות ביטוח‬
‫המתמחות במגזר החקלאי‪ .‬בשל אופי הפעילות והמגזר שבו פועלת האגודה‪ ,‬אפשר לזהות עונתיות‬
‫במועדי חידוש פוליסות הביטוח‪ .‬כ‪ 70%-‬מפוליסות ביטוח הרכוש מתחדשות ב‪ 1-‬בינואר בכל שנה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬ספגה האגודה הפסדים עקב כניסתה לתחום ביטוח קולקטיבים בענף הרכב‪ .‬בשנת‬
‫הדוח הנוכחית האגודה פעלה לטיוב תיק ביטוח הרכב ולטיוב חיתומי של עסקות הביטוח‪ .‬תוצאות‬
‫הטיוב באות לידי ביטוי בתוצאות הכספיות של האגודה‪.‬‬
‫חלקה היחסי של האגודה בשוק הביטוח הכללי‪ ,‬במונחי פרמיה לשנת‪ 2011‬הוא כ‪2.37%-‬‬
‫‪1.5‬‬
‫הון אנושי‬
‫בתקופת הדוח סיימו מספר בעלי תפקידים את תפקידם באגודה ובמקומם הצטרפו בעלי תפקידים‬
‫חדשים‪:‬‬
‫א‪ .‬ניהול סיכונים‬
‫בספטמבר ‪ 2011‬גויס לאגודה מנהל סיכונים אשר משמש גם קצין ציות‪.‬‬
‫ב‪ .‬משאבי אנוש ושירות‬
‫כפועל יוצא מחוזר המפקח לשירות ללקוחות גופים מוסדיים‪ ,‬מאוגוסט ‪ ,2011‬ובמטרה להבטיח‬
‫רמה נאותה ושיפור מתמשך בשירות ללקוח בגוף מוסדי‪ ,‬מונתה מנהלת משאבי אנוש באגודה‬
‫לתפקיד מנהלת השירות‪ ,‬וזאת נוסף על תפקידה כמנהלת משאבי אנוש‪.‬‬
‫ג‪ .‬אקטואריה‬
‫סמנכ"ל אקטואריה הודיעה בסוף ‪ 2011‬על עזיבתה‪ .‬סמנכ"ל אקטואריה תסיים עבודתה בפועל‬
‫באפריל ‪ .2012‬בחודש פברואר ‪ 2012‬אישר המפקח על הביטוח את מינויו של ד"ר סטיוארט‬
‫קוטס להיות אקטואר ממונה של האגודה‪.‬‬
‫נכון ליום הגשת דוח זה מעסיקה האגודה ‪ 125‬עובדים‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫התפתחויות ואירועים מהותיים בתקופת הדוח‬
‫א‪.‬‬
‫עסקת מגדל לרכישת יחידות ההשתתפות של ביטוח חקלאי‬
‫ב‪ 11-‬במארס ‪ 2010‬נחתם הסכם בין האגודה לבין מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ )להלן‬
‫"מגדל"( לרכישת ‪ 50%‬מיחידות ההשתתפות של האגודה בתמורה לסכום של ‪ 140‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫העסקה הוכפפה לשורה של תנאים מתלים‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים‪,‬‬
‫רשויות המס והמפקח על הביטוח השלמתו של שינוי מבני באגודה וכן להסכמות של צדדים‬
‫שלישיים‪.‬היום האחרון אשר נקבע בהסכם‪ ,‬להשלמתם של התנאים המתלים‪ ,‬חל ב‪ 15-‬בספטמבר‬
‫‪ 2010‬נכון למועד הנ"ל ונכון למועד דוח זה לא התקיימו התנאים המתלים לעסקה ואולם הצדדים‬
‫המשיכו וממשיכים לנהל משא ומתן במטרה להשלים את העסקה תוך שינוי אפשרי בתנאיה המקוריים‬
‫)ובכפוף לקיום התנאים המתלים ולרבות כמתחייב משינוי העסקה‪ ,‬ככל שיוסכם בין הצדדים(‪.‬‬
‫‪1.7‬‬
‫מגבלות ופיקוח על פעולות האגודה‬
‫האגודה כפופה לחקיקה הרלוונטית החלה על אגודות שיתופיות‪ ,‬להוראות חוק הפיקוח על עסקי‬
‫ביטוח התשנ"א ‪ 1981 -‬ולתקנות שהותקנו על‪-‬פי חוק זה וכן פועלת האגודה בהתאם להוראות‬
‫המפקח על הביטוח המתפרסמות מפעם לפעם‪ .‬בתקופת הדוח פרסם המפקח על הביטוח מספר‬
‫חוזרים הקשורים לפעילות האגודה‪ ,‬כלהלן‪:‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪3 -‬‬
‫לעניין התפתחות בחוקים‪ ,‬תקנות‪ ,‬חוזרים וטיוטות חוזרים אשר פורסמו על‪-‬ידי הכנסת‪ ,‬הממשלה‬
‫או המפקח על הביטוח‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬ראה חלק א ‪ -‬תיאור עסקי התאגיד חלק‬
‫‪ .2‬מצבה הכספי של האגודה‬
‫‪2.1‬‬
‫תיאור התפתחות המצב הכספי‪:‬‬
‫א‪ .‬נכסים‬
‫סך‪-‬כול הנכסים של האגודה ב‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2011‬הסתכם בסכום של ‪ 1,454‬מיליון ש"ח‬
‫לעומת כ‪ 1,434 -‬מיליון ש"ח ב‪ 31-‬בדצמבר ‪.2010‬‬
‫ב‪ .‬הון עצמי ודרישות הון‬
‫סך‪-‬כול ההון של האגודה ב‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2011‬הסתכם בסכום של ‪ 236,673‬אלפי ש"ח‬
‫לעומת ‪ 206,473‬אלפי ש"ח ב‪ 31-‬בדצמבר ‪.2010‬‬
‫בחודש נובמבר ‪ 2009‬פורסם תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )הון עצמי מינימאלי‬
‫הנדרש ממבטח‪ ,‬התשנ"ח ‪ .(1988 -‬על‪-‬פי התקנות החדשות מבטח חייב להגדיל את ההון‬
‫העצמי באופן הדרגתי עד ‪ 31‬בדצמבר ‪ .2011‬סך‪-‬כול ההון העצמי הקיים באגודה נכון ל‪31-‬‬
‫בדצמבר ‪ 2011‬מסתכם בסכום של ‪ 290,697‬אלפי ש"ח‪ .‬הסכום הנדרש עד ל‪ 31-‬בדצמבר‬
‫‪ 2011‬הוא ‪ 279,440‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫בהשוואה לדרישות המפקח על הביטוח‪ ,‬נכון ל‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2011‬לאגודה יש עודף הון בסכום‬
‫של ‪ 11,257‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 10,996‬אלפי ש"ח ב‪ 31-‬בדצמבר ‪ .2010‬למידע נוסף ראה‬
‫ביאור ‪ 12‬לדוח הכספי‪.‬‬
‫בחודש מאי ‪ 2011‬פנתה החברה לממונה על הביטוח בבקשה לאשר כתבי הון כהון שלישוני‬
‫בסכום של ‪ 15‬מיליון ש"ח‪ .‬אישור הממונה על הביטוח התקבל ב‪ 4-‬ביולי ‪ .2011‬האגודה גייסה‬
‫ב‪ 30-‬ביוני ‪ ,2011‬שטר הון צמוד ונושא ריבית של ‪ 6.5%‬מבנק מזרחי טפחות‪ ,‬בהתאם‬
‫לאישור הממונה על הביטוח‪ .‬האגודה פועלת לגיוס הון נוסף בסכום של ‪ 15‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫ג‪ .‬התחייבויות‬
‫סך‪-‬כול ההתחייבויות של האגודה ב‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2011‬הסתכמו בסכום של ‪ 1,217‬מיליון ש"ח‬
‫לעומת כ‪ 1,228 -‬מיליון ש"ח ב‪ 31-‬בדצמבר ‪.2010‬‬
‫‪2.2‬‬
‫שיעור הפרמיות של האגודה בביטוח כללי לפי ענפים )באחוזים(‬
‫ענף‬
‫‪12/2011‬‬
‫‪12/2009‬‬
‫‪12/2010‬‬
‫ברוטו‬
‫שייר עצמי‬
‫ברוטו‬
‫שייר עצמי‬
‫ברוטו‬
‫שייר עצמי‬
‫רכב רכוש‬
‫וטרקטורים‬
‫‪27.1‬‬
‫‪41.9‬‬
‫‪28.0‬‬
‫‪43.1‬‬
‫‪31.7‬‬
‫‪40.6‬‬
‫רכב חובה‬
‫‪17.4‬‬
‫‪25.7‬‬
‫‪18.5‬‬
‫‪26.9‬‬
‫‪26.0‬‬
‫‪37.3‬‬
‫‪33.0‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪32.6‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪26.3‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪20.3‬‬
‫‪23.3‬‬
‫‪18.8‬‬
‫‪21.0‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪15.5‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫ענפי אש‬
‫רכוש‬
‫והנדסי‬
‫ענפי‬
‫חבויות‬
‫טבע ובעלי‬
‫חיים‬
‫ענפים‬
‫אחרים‬
‫סה"כ‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪4 -‬‬
‫‪2.3‬‬
‫תיאור התפתחות הפרמיות‬
‫סך‪-‬כול הפרמיות שנגבו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו לכ‪ 368.4 -‬מיליון ש"ח לעומת סכום של כ‪-‬‬
‫‪ 363‬מיליון ש"ח בדוח של ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫העלייה בפרמיות נובעת בעיקר מעליית חלקם של הסוכנים בתפוקה‪.‬‬
‫א‪ .‬ביטוח רכב רכוש וטרקטורים‬
‫הפרמיות ברוטו הסתכמו בתקופת הדוח בסכום של כ‪ 100 -‬מיליון ש"ח לעומת כ‪ 102 -‬מיליון‬
‫ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הרווח לפני מס הסתכם בתקופת הדוח בסכום של ‪1,989‬‬
‫אלפי ש"ח לעומת רווח ‪ 6,297‬של אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫עיקר הקיטון ברווח נובע מהגורמים האלה‪ :‬קיטון בהכנסות מהשקעות ועלייה בהוצאות הכלליות‬
‫ב‪ .‬ביטוח רכב חובה‬
‫הפרמיות ברוטו הסתכמו בתקופת הדוח בסכום של כ‪ 64 -‬מיליוני ש"ח לעומת כ‪ 67 -‬מיליוני‬
‫ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הרווח לפני מס הסתכם בתקופת הדוח בסכום של ‪1,906‬‬
‫אלפי ש"ח לעומתרווחשל ‪ 22,190‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫עיקר הקיטון ברווח נובע מקיטון בהכנסות מהשקעות‪.‬‬
‫ג‪ .‬ענפי אש רכוש‪ ,‬הנדסי ו ענפים אחרים‬
‫הפרמיות ברוטו הסתכמו בתקופת הדוח בסכום של ‪ 130‬מיליוני ש"ח לעומת כ‪ 126 -‬מיליון‬
‫ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הרווח לפני מס הסתכם בתקופת הדוח בסכום של ‪8,589‬‬
‫אלפי ש"ח לעומת ‪ 2,480‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫עיקר הגידול ברווח נובע מהגורמים האלה‪ :‬גידול בעמלה המתקבלת ממבטחי משנה וקיטון‬
‫בתביעות גדולות בעיקר‪.‬‬
‫ד‪ .‬ענפי חבויות‬
‫הפרמיות ברוטו הסתכמו בתקופת הדוח בסכום של כ‪ 75 -‬מיליוני ש"ח לעומת כ‪ 68 -‬מיליוני‬
‫ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הרווח לפני מס הסתכם בתקופת הדוח בסכום של ‪14,145‬‬
‫אלפי ש"ח לעומת רווח של ‪ 3,576‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫עיקר הגידול ברווח נובע מהגורמים האלה‪ :‬קיטון בהפרשה האקטוארית לתביעות משנות חיתום‬
‫ישנות ועלייה בתעריף הביטוח בשנה השוטפת‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים לתאריך ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2011‬באלפי ש"ח(‬
‫נתוני מאזן‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫‪236,672‬‬
‫‪31.12.2010‬‬
‫‪206,473‬‬
‫‪885,306‬‬
‫‪899,864‬‬
‫‪1,453,677‬‬
‫‪1,433,789‬‬
‫‪1.1.2011‬‬‫‪31.12.2011‬‬
‫‪1.1.2010‬‬‫‪31.12.2010‬‬
‫‪1.1.2009‬‬‫‪31.12.2009‬‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫‪368,489‬‬
‫‪362,972‬‬
‫‪492,456‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫רווח נקי‬
‫ראה ביאור ‪ 6‬בדוח הכספי‬
‫‪238,795‬‬
‫‪232,185‬‬
‫‪326,754‬‬
‫‪30,200‬‬
‫‪39,240‬‬
‫‪42,128‬‬
‫הון עצמי‬
‫עתודות ביטוח ותביעות תלויות בשייר האגודה‬
‫בביטוח כללי‬
‫סה"כ מאזן‬
‫נתוני רוח והפסד‬
‫‪2.5‬‬
‫התפתחות הרווח‪/‬הפסד‬
‫עיקר הקיטון ברווח נובע מירידה בהכנסות מהשקעות‪ ,‬עקב הירידה בשוקי ההון בארץ ובעולם‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪5 -‬‬
‫‪ .3‬תוצאות הפעילות של האגודה לתקופה שהסתיימה ב‪ 31-‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫‪3.1‬‬
‫עסקי ביטוח כללי‬
‫א ‪ .‬העתודות לס יכונים שטרם חלפו בשייר העצמי גדלו בתקופה המסתיימת ב‪ 31 -‬ב דצמבר‬
‫‪ 2011‬לעומת ז ו שהס ת י ימה ב‪ 31 -‬ב דצמבר ‪ 2010‬ב סכום של ‪ 10,860‬אלפי ש " ח ‪.‬‬
‫הגידול נובע בעיקר מקיטון מגידול בפרמיה בעסקים עם סוכנים בעיקר בענפי רכב רכוש‬
‫וחובה ‪.‬‬
‫ב‪ .‬ההפרשות לתביעות תלויות בשייר קטנו ב‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2011‬לעומת ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫בסכום של ‪ 25,418‬אלפי ש"ח וזאת מקיטון בהערכות האקטואריות לשנים קודמות בענפי‬
‫חובה‪ ,‬חבות מעבידים וצד שלישי וכן בענף רכב רכוש‪.‬‬
‫ג‪ .‬האגודה רשמה רווח בתקופת הדוח ב סכום ‪ 30,200‬אלפי ש"ח‪ ,‬בהשוואה לרווח של‬
‫‪ 39,240‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ורווח של ‪ 42,128‬אלפי ש"ח בשנת‬
‫‪ 2009‬כולה ‪.‬‬
‫ד‪ .‬הרווח לתקופה שנסתיימה ב‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2011‬ירד לעומת התקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬וזאת‬
‫בעיקר בשל ירידה בהכנסות מהשקעות ועליה בהוצאות הכלליות של האגודה לעומת הרווח‬
‫בשנים ‪ 2010-2009‬שנבע בעיקר מרווחים חריגים בהשקעות‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫הכנסות מהשקעות‬
‫ההכנסות מההשקעות הפיננסיות מוצגות להלן‪:‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו באלפי‬
‫ש"ח‬
‫‪ 12‬חודשים ‪-‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪ 12‬חודשים ‪-‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪ 12‬חודשים ‪-‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪36,902‬‬
‫‪66,348‬‬
‫‪91,900‬‬
‫ההכנסות מושפעות בעיקר מן המסחר בשוק ההון בישראל‪ .‬בשנת ‪ 2011‬קטנו ההכנסות‬
‫מהשקעות לעומת ‪ 2010‬ו‪ ,2009-‬בהן היו עליות חדות במרבית אפיקי ההשקעה בשוקי ההון‬
‫בישראל ובעולם‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫הלוואות והחזרים לחברים‬
‫ההלוואות ניתנו בעבר לחברי האגודה ועל אחריותם‪ .‬זאת בהתאם לתקנות הפיקוח אשר היו‬
‫תקפות בזמן נתינתן‪ .‬ליום המאזן יתרת הלוואות לחברים היא ‪ 2,287‬אלפי ש"ח )אשתקד‪4,463‬‬
‫אלפי ש"ח(‪ .‬בתקופת הדוח לא הייתה הפרשה בגין החזרים לחברים‪.‬‬
‫‪ .4‬הסדרות‪ ,‬התפתחויות ואירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח‬
‫‪4.1‬‬
‫הליכים משפטיים‬
‫ב‪ 24-‬ביולי ‪ 2011‬הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאשר תובענה ייצוגית כנגד ‪ 10‬מבטחים‬
‫ובכללם‪ ,‬ביטוח חקלאי‪ .‬המפקח על הביטוח התבקש להשיב כמשיב פורמאלי‪ .‬עניינה של הבקשה היא‬
‫חיוב בשיעור של ‪ 4.3%‬אשר נוסף לתעריף ביטוח רכב חובה אשר נועד לסבסד את מבוטח הביטוח‬
‫השיורי )הפול(‪ .‬לטענת התובעים הדבר נעשה בהיעדר הוראת מפורשת בחוק להטלת החיוב ומבלי‬
‫שציבור המבוטחים בביטוח רכב חובה ידע על‪-‬כך‪ .‬התובעים העריכו את הנזק בגין השנים ‪2010-2004‬‬
‫בסכום של כ‪ 39-‬מיליון ש"ח‪ ,‬סכום המחושב כ‪ 4.3%-‬מסך כול הכספים שגבתה האגודה בגין ביטוח‬
‫חובה בשנים האלה‪ .‬ב‪ 15-‬בינואר ‪ 2011‬דחה בית המשפט המחוזי את בקשת התובעים‪ ,‬להכיר‬
‫בתביעה שהוגשה נגדנו בגין מרכיב העמסה‪ ,‬כתביעה ייצוגית‪ .‬בית המשפט נימק את החלטתו בכך‬
‫שאין הוראה בחוק או הוראה של המפקח על הביטוח שאוסרת על חברות הביטוח לגלגל את העלות‬
‫שהוטלה עליהם‪ ,‬על כתפי המבוטחים וכי חברות הביטוח רשאיות לתמחר את השירות בהתאם‬
‫לעלויות המוטלות עליהן ואין לבוא אליהן בטענות כשהן עושות כך‪.‬‬
‫‪ 4.2‬החלטת המפקח על הביטוח על עיצום כספי‬
‫לאחר תאריך הדוח ב‪ 14 -‬בפברואר ‪ 2012‬הודיע המפקח על הביטוח לאגודה על‬
‫החלטתו להטיל עיצום כספי על האגודה ב סכום כולל של ‪ 150,000‬ש " ח בגין הפרת‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪6 -‬‬
‫מספר הוראות המתייחסות לחוזרים שפרסם המפקח על הביטוח בשנים ‪2009 -2010‬‬
‫העוסקים באופן הטיפול באשראי לא סחיר ‪ .‬האגודה החליטה שלא לערער על ההחלטה‬
‫ושילמה את הקנס ‪.‬‬
‫‪ .5‬תזרים מזומנים‪ ,‬נזילות ומימון‬
‫תזרימי המזומנים נטו של האגודה‪ ,‬אשר נבעו מפעילות שוטפת‪ ,‬הסתכמו בתקופת הדוח בסכום‬
‫של כ‪ 204 -‬מיליון ש"ח‪ .‬תזרימי המזומנים אשר שימשו לפעילות השקעה הסתכמו בסכום של כ‪4 -‬‬
‫מיליון ש"ח‪ .‬תזרימי המזומנים אשר נבעו מפעילות מימון הסתכמו בסכום של כ‪ 16 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫השפעת התנודות בשער החליפין על יתרת המזומנים הניבה גידול של כ‪ 2 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫יתרות המזומנים של האגודה גדלו בסכום של כ‪ 214 -‬מיליון ש"ח בסוף תקופת הדוח‪.‬‬
‫האגודה מממנת את פעילותה ממקורות עצמיים )הון עצמי(‪.‬‬
‫‪ .6‬השפעת גורמים חיצוניים‬
‫בתקופת הדוח אירעו בעולם מספר אירועים בעלי פוטנציאל משפיע בתחום המאקרו כלכלי‪ :‬רעידת‬
‫האדמה ביפן‪ ,‬גל הצונאמי והדליפה הגרעינית וכן הפיכות בכמה מדינות נפט שהביא להיחלשות‬
‫המשטרים במדינות אלה‪ .‬נכון למועד זה נראה שאירועים אלה לא השאירו חותם שלילי אך את תוצאות‬
‫אירועים אלה על מבטחי המשנה ועל המשק הישראלי בכלל‪ ,‬אין הנהלת האגודה יכולה להעריך בשלב זה‪.‬‬
‫‪6.1‬‬
‫התפתחויות בסביבה המקרו כלכלית‬
‫עסקות הביטוח של האגודה מושפעות מהשינויים העוברים על ההתיישבות העובדת והאגודה‬
‫מתאימה את פעילותה ואת אופן שיווק הפוליסות לשינויים ולתמורות אשר חלים במגזר זה‪ .‬כן‬
‫מושפעת פעילות האגודה מהשינויים בשוק ההון‪ ,‬מהמצב הכלכלי‪ ,‬מהמצב הפוליטי והביטחוני של‬
‫ישראל וממצב המשק העולמי‪ .‬לשינויים אלה יש משמעות בתחום ההשקעות‪ ,‬וכן על היקף‬
‫ההכנסות של האגודה ועל תשלומי התביעות‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫המשק בישראל‬
‫על‪-‬פי נתוני בנק ישראל‪ ,‬בתקופה ספטמבר ‪ 2011‬ועד דצמבר ‪ 2011‬נמשכה ההתמתנות בקצב ההתרחבות‬
‫של הפעילות העסקית בישראל‪ .‬הפגיעה ביצוא הישראלי היא פועל יוצא של המשבר בגוש האירו וההאטה‬
‫בצמיחה הגלובלית שהם ככל הנראה הגורם העיקרי אשר מעיב על המשק הישראלי בתקופת הדוח‪ .‬על‪-‬פי‬
‫הצטמצמות פער התוצר ומכלול הנתונים של שוק העבודה נראה שהמשק במצב של תעסוקה מלאה‪.‬‬
‫התמתנות קצב הצמיחה הביאה עימה תת‪-‬ביצוע בגביית המסים‪ ,‬בעיקר המסים העקיפים‪ .‬הגירעון הכולל‬
‫בלא מתן אשראי הסתכם בשנת ‪ 2011‬ב‪ %3.3-‬תוצר לעומת גירעון מתוכנן של ‪ 2.9‬אחוזי תוצר‪ .‬למרות‬
‫התמתנות הצמיחה ניכרו בחודשים האחרונים של ‪ 2011‬מספר מגמות חיוביות‪ :‬התרחבות הייצור והיצוא של‬
‫תעשיות הטכנולוגיה העילית‪ ,‬חזרתה של גביית המסים העקיפים לרמה של חודשים ינואר ‪ -‬אפריל‪ ,‬ושיפור‬
‫בנכונות הציבור לרכוש מוצרי צריכה בני‪-‬קיימא ודירות‪ .‬בתקופה הנסקרת נמשכה מגמת התמתנות קצב‬
‫האינפלציה‪ ,‬שהחלה בחודש מארס‪ .‬האינפלציה בשנת ‪ 2011‬כולה הסתכמה ב‪ .%2.2-‬התפתחויות אלה‬
‫הקלו על בנק ישראל להוריד את הריבית בתקופה הנסקרת במחצית נקודת האחוז לרמה של ‪ %2.5‬כדי‬
‫לתמוך בפעילות הריאלית לנוכח ההשפעה השלילית של ההאטה הגלובלית על צמיחת המשק המקומי‪.‬‬
‫‪ 6.3‬המשק העולמי‬
‫על‪-‬פי נתוני בנק ישראל‪ ,‬הבעיה במשק העולמי ממוקדת באירופה‪ .‬כל המדינות הגדולות צפויות‬
‫לצמיחה מאוד איטית ובאיטליה צפוי מיתון‪ .‬שיעור האבטלה בגוש האירו עומד על ‪ 10%‬כשבחלק‬
‫מהמדיניות הוא גבוה בהרבה ‪.‬בארה"ב המצב משתפר‪ .‬הצמיחה אמנם נמוכה אבל אין כרגע חשש‬
‫למיתון חוזר‪.‬‬
‫‪ .7‬גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד‬
‫‪ .7.1‬פרטי המבקר הפנימי‬
‫שם המבקר‪:‬‬
‫גלי גנה‪ ,‬רו"ח‪.‬‬
‫תאריך התחלת כהונה‪ :‬מאי ‪.2005‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪7 -‬‬
‫כישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫בוגר המכללה למנהל בחשבונאות ומנהל עסקים‪ ,‬רו"ח מוסמך משנת‬
‫‪ ,1994‬בעל תואר שני )‪ (MA‬בביקורת פנימית ומנהל ציבורי‬
‫מאוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬מבקר מערכות מידע ממוחשבות מוסמך )‪,(CISA‬‬
‫מבקר פנימי מוסמך )‪ ,(CIA‬מוסמך בבקרה וניהול סיכונים )‪.(CRISC‬‬
‫ניסיון מקצועי‪:‬‬
‫רואה חשבון שותף במשרד רואי חשבון רוזנבלום‪-‬הולצמן‪ ,‬ניסיון רב‬
‫בביצוע עבודות ביקורת פנימית‪ ,‬ביקורות מיוחדות וסקרי סיכונים בגופים‬
‫מהותיים‪ ,‬חברות תעשייתיות‪ ,‬חברות ביטוח ותאגידים פיננסיים‪.‬‬
‫המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף ‪)146‬ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף ‪ 8‬לחוק הביקורת‬
‫הפנימית‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫דרך המינוי‬
‫מינויו של המבקר הפנימי אושר על‪-‬ידי הוועד המנהל של האגודה בתאריך ‪ 26‬במאי ‪.2005‬‬
‫בהתאם לחוזר גופים מוסדיים ‪ ,14-9-2007‬התקיימו דיונים בוועדת הביקורת בשנת ‪ 2010‬ואף‬
‫לאחרונה ב‪ 16-‬בפברואר ‪ ,2012‬על עמידת המבקר הפנימי בהוראות החוזר והוחלט על כשירותו‬
‫להמשיך במילוי תפקידו‪ .‬בין הנימוקים להמשך העסקתו‪ :‬השכלתו‪ ,‬כישוריו‪ ,‬ניסיונו בתחום‪ ,‬אי‪-‬‬
‫תלות וזמינות‪.‬‬
‫‪7.3‬‬
‫זהות הממונה על מבקר הפנימי‬
‫הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הוא יו"ר ועד מנהל‪ ,‬תוך תיאום עם ועדת הביקורת‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫תכנית עבודה‬
‫תכנית עבודת הביקורת הפנימית של האגודה נתמכת בסקר סיכונים לקביעת יעדי ביקורת ‪,‬‬
‫על בסיסו נקבעה תכנית עבודה רב שנתית‪ .‬החל משנת ‪ 2008‬תכנית העבודה הרב שנתית‬
‫נערכת לתקופה של ‪ 4‬שנים‪ .‬תכנית העבודה השנתית אושרה על‪ -‬ידי וועד ת הביקורת‪ .‬תכנית‬
‫העבודה הרב שנ תית מתעדכנת בהתאם למסקנות מהשנה שחלפה זאת לאור המלצות‬
‫ההנהלה והמבקר הפנימי ‪ ,‬ולאחר התייעצות עם גורמים שונים באגודה‪ .‬השיקולים בקביעת‬
‫תכנית הביקורת כוללים בין השאר‪ :‬מיפוי וני תוח סיכונים בהתאם לסקר הסיכונים‪ ,‬סקר‬
‫סיכונים למניעת מעילות‪ ,‬פו טנציאל ליעילות וחיסכון ‪ ,‬סיכונים ) ע סקיים ופיננסיים( אפשריים‬
‫באגודה‪ ,‬רגולציה ותקנות החלות על האגודה‪ ,‬נקודות תורפה הנראות להנהלה או למבקר‬
‫באופן שוטף‪ .‬תכנית הביקורת כוללת סקירה וביקורת פנימית של פעילות חברת בת בה לא‬
‫מונה מבקר פנימי‪.‬‬
‫‪7.5‬‬
‫היקף העסקה‬
‫בשנת ‪ 2011‬ערך המבקר ביקורת בהתאם לתכנית הביקורת אושרה בהיקף של כ‪ 3,100-‬שעות‪.‬‬
‫בידי ההנהלה אפשרות להרחבת ההיקף בהתאם לנסיבות‪.‬‬
‫‪7.6‬‬
‫עריכת הביקורת‬
‫הביקורת נערכת בהתאם לתקנים מקצועיים הכלולים אף בהנחיות של לשכת ‪ (U.S.A) I.I.A‬וכן‬
‫בהתאם להנחיות חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב ‪ 1992 -‬וחוק החברות התשנ"ט ‪1999 -‬‬
‫והנחיות המפקח על שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחסכון‪ .‬למבקר וצוותו ניסיון רב שנים בתחום הביקורת‬
‫הפנימית וביקורת החקירתית בענפי הביטוח‪ ,‬שוק ההון והמחשוב וידע נרחב בחשבונאות ומשפט‪.‬‬
‫‪7.7‬‬
‫גישה למידע‬
‫במהלך עבודת הביקורת‪ ,‬הומצאו למבקר הפנימי המסמכים ומידע כנדרש וכן ניתנה למבקר גישה‬
‫מלאה‪ ,‬שוטפת ובלתי מוגבלת למערכות המידע ולנתונים כספיים לצורך עבודתם‪.‬‬
‫‪7.8‬‬
‫דין וחשבון המבקר הפנימי‬
‫דוחות הביקורת מוגשים ונידונים באופן שוטף עם הנהלת האגודה והמנכ"ל‪ .‬דוחות הביקורת‬
‫נידונים בוועדת ביקורת‪ .‬אחת לתקופה נידונים הדוחות גם בוועד המנהל‪ .‬כן גם מועבר למועצה‬
‫דיווח אודות דוחות הביקורת‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪8 -‬‬
‫וועדת הביקורת דנה בדוחות המבקר בישיבותיה בחודשים פברואר‪ ,‬אפריל‪ ,‬יוני‪ ,‬אוגוסט‪ ,‬אוקטובר‪,‬‬
‫נובמבר‪ ,‬דצמבר ‪2011.‬‬
‫‪7.9‬‬
‫הערכת הוועד המנהל את פעילות המבקר הפנימי‬
‫לדעת הוועד מנהל ועדת הביקורת‪ ,‬היקף‪ ,‬אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר‬
‫הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית באגודה‪.‬‬
‫‪ 7.10‬תגמול‬
‫התגמול למערך הביקורת הפנימית הוא בשכר המשולם בהתאם לשעות העבודה‪ .‬עלות מערך‬
‫הביקורת הפנימית הסתכמה בשנת ‪ 2011‬בסכום של כ‪ 510,000 -‬ש"ח בצירוף מע"מ‪.‬‬
‫לדעת הוועד המנהל‪ ,‬לתגמול המבקר הפנימי אין כל השפעה על שיקול דעתו המקצועית‪.‬‬
‫‪ .8‬גילוי בדבר שכר רואה‪-‬חשבון מבקר‬
‫א‪ .‬שם המשרד המבקר‪:‬‬
‫קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר )‪(Eernst &Young‬‬
‫ב‪ .‬שם השותף המטפל‪:‬‬
‫רו"ח שלמה שמש‬
‫ג‪ .‬תאריך התחלת כהונתו‪:‬‬
‫‪ 1‬בינואר ‪2011‬‬
‫ד‪ .‬השכר הכולל לו זכאי המבקר‪ ,‬הקשור לשנת הדיווח האחרונה והקשור לשנה שקדמה לה‪,‬‬
‫בנפרד‪ ,‬לפי החלוקה כלהלן באלפי ש"ח‪:‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫‪31.12.2010‬‬
‫שכר בגין שירותי ביקורת‬
‫‪275‬‬
‫‪275‬‬
‫שכר בגין שירותים מיוחדים‬
‫‪85‬‬
‫‪83‬‬
‫סך הכול )בלי מע"מ(‬
‫‪360‬‬
‫‪358‬‬
‫ה מספר השעות שהושקעו על‪-‬ידי המבקר במתן השירותים‪:‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫‪31.12.2010‬‬
‫שעות בגין שירותי ביקורת‬
‫‪825‬‬
‫‪840‬‬
‫שעות בגין שירותים מיוחדים‬
‫‪135‬‬
‫‪140‬‬
‫סך הכול‬
‫‪960‬‬
‫‪980‬‬
‫‪ .9‬אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי )להלן "‪("SOX 404‬‬
‫בשנים האחרונות פרסם המפקח על הביטוח מספר חוזרים שנועדו ליישם את סעיפים ‪ 302‬ו‪ 404-‬של‬
‫החוק הפדראלי סרבנס אוקסלי )להלן "ה‪.("Sox Act-‬‬
‫חוזר המפקח מספר ‪" ,10-9-2009‬בקרה פנימית על דיווח כספי ‪ -‬הצהרות דוחות וגילויים" בא להסדיר‬
‫את נוסח ההצהרות ואת מתכונת הגילוי וכן לקבוע נוסח חוות דעת רו"ח המבקר‪ ,‬ודוח הדירקטוריון‬
‫וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי בגופים מוסדיים‪ .‬בהתאם לחוזרי המפקח יצורפו בין השאר‪:‬‬
‫דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי‪ ,‬החל מתקופת הדיווח של ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ ,2010‬הצהרות לגבי גילוי בדוחות הרבעוניים והשנתיים של הגוף המוסדי עליהם חותמים המנכ"ל‬
‫וסמנכ"ל הכספים של הגוף המוסדי‪ ,‬גילוי בקשר לבקרות ולנהלים לגילוי בדוחות הכספיים באשר‬
‫באפקטיביות הבקרות‪ ,‬והנהלים לגבי הגילוי‪ ,‬גילוי בדבר כל שינוי בבקרה הפנימית על דיווח כספי שאירוע‬
‫התקופה הרלוונטית שיש לו השפעה מהותית או שצפוי להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנימית של‬
‫הגוף המוסדי‪.‬‬
‫כן נקבע שהגוף המוסדי יסיים את שלב התיעוד ואימות תהליך התיעוד של הדיווחים הכספיים הנגזרים‬
‫מדוחות עד למועד פירסום הדוחות הכספיים של ‪ 30‬בספטמבר ‪ 2011‬וייתן גילוי בדוח הוועד המנהל על‬
‫עמידתו בהוראה זו‪ .‬במהלך השנה סיימה האגודה את שלב התיעוד ואימות הדיווחים הכספיים הנגזרים‬
‫מהדוחות הכספיים המוגשים לממונה או המפורסמים לציבור הרחב )לרבות באמצעות אתר האינטרנט של‬
‫האגודה(‪ .‬כן קבלה האגודה אישור מרואה החשבון המבקר על סיום שלב התיעוד והאימות‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪9 -‬‬
‫האגודה מינתה צוות היגוי ליישום ההוראות אשר מנהלו הוא מר שמואל הרטשטיין סמנכ"ל הכספים של‬
‫האגודה וכן שכרה את שירותיו של משרד רואי‪-‬חשבון חיצוני אשר יעזור לאגודה בהטמעת התהליך‬
‫בתוכה ‪ -‬משרד רואי חשבון פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ‪.‬‬
‫לצורך הערכת הבקרה הפנימית‪ ,‬האגודה אימצה מסמך תכנון הפרויקט המפרט‪ ,‬בין השאר‪ ,‬את הנושאים‬
‫האלה‪ :‬מתודולוגית הבקרות בהתאם למסגרת ‪ ,COSO‬מתודולוגית התיעוד והבדיקות‪ ,‬בנושא מערכות‬
‫מידע‪ ,‬על‪-‬פי מסגרת ‪ ,COBIT‬לוחות זמנים ליישום ההוראה וזאת כדי לעמוד ביעדים שנקבעו בחוזר‪.‬‬
‫נכון לפרסומו של דוח זה‪ ,‬האגודה זיהתה חשבונות ותהליכים עסקיים המהותיים לדיווח הכספי‪ ,‬בוצע‬
‫כאמור תיעוד התהליכים העסקיים‪ ,‬תוך זיהוי והערכת הסיכונים והבקרות הקשורות בתהליכים אלו‪,‬‬
‫עמידה ביעילות הבקרות הקיימות וניתוח פערי בקרה‪ ,‬ככל שקיימים‪.‬‬
‫הנהלת האגודה‪ ,‬בשיתוף המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים‪ ,‬העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה‪ ,‬את‬
‫היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי‪ .‬על בסיס הערכה זו‪ ,‬המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים‪,‬‬
‫הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי הן יעילות כדי לרשום‪ ,‬לעבד‪ ,‬לסכם ולדווח את‬
‫המידע שנדרש לגלות בדוח השנתי‪ ,‬בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון‬
‫ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו‪.‬‬
‫בתקופת הדוח‪ ,‬לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של האגודה על הדיווח הכספי אשר השפיע באופן‬
‫מהותי‪ ,‬או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי‪ ,‬על הבקרה הפנימית של האגודה על הדיווח הכספי‪.‬‬
‫‪ .10‬הערכת בקרות ונהלים בגין הגילוי‬
‫הנהלת האגודה‪ ,‬בשיתוף המנכ"ל ומנהל הכספים של האגודה‪ ,‬העריכו לתום התקופה המכוסה‪ ,‬בדוח זה‪,‬‬
‫את היעילות של הבקרות והנהלים בדבר הגילוי של האגודה‪ .‬על בסיס הערכה זו‪ ,‬מנכ"ל האגודה ומנהל‬
‫הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים בגין הגילוי של האגודה הם יעילים כדי ליישם‪ ,‬לעבד‪,‬‬
‫לסכם ולדווח על המידע שהאגודה נדרשת לגלות בדוח השנתי‪ ,‬וזאת בהתאם להוראות הדין והוראות‬
‫הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחיסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו‪.‬‬
‫‪ .11‬בקרה פנימית על דיווח כספי‬
‫הוועד המנהל מינה ועדת מאזן אשר דנה בדוחות הכספיים לפני הצגתם בישיבת הוועד המנהל‪ .‬חברי ועד‬
‫המאזן הם מנהל הכספים רו"ח שמואל הרטשטיין‪ ,‬המנכ"ל אריה הרמן‪ ,‬היו"ר דורון סט‪ ,‬האקטואריה ושני‬
‫דירקטורים מקרב הציבור‪ :‬רו"ח אריאלה זוכוביצקי ונפתלי רגב‪ .‬כן הוזמנו רואי החשבון החיצוניים של‬
‫האגודה רו"ח עזרא גבאי ושלמה שמש וחשב האגודה פרדי עקירב והיועץ המשפטי של האגודה‪ .‬לצורך‬
‫בחינת הדוחות הכספיים‪ ,‬נושאי המשרה בחברה פורשים בפני חברי ועדת המאזן את הממצאים‬
‫העיקריים והאומדנים של הדוחות הכספיים וכן את אופן הטיפול החשבונאי הקשור בדיווח הכספי‪ .‬ועדת‬
‫המאזן התכנסה ב‪ 18-‬במארס ‪ 2011‬ו‪ 29-‬במארס ‪ 2011‬לצורך דיון בדוחות הכספיים ואלה אושרו‬
‫בישיבת הוועד המנהל ב‪ 29-‬במארס ‪.2011‬‬
‫בתקופת הדוח לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של האגודה על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי‬
‫או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי‪ ,‬על הבקרה הפנימית של האגודה על הדיווח הכספי‪.‬‬
‫‪ .12‬פרטים בדבר ההיערכות ל ‪solvency- II‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ 2010‬פרסם המפקח על הביטוח הנחיה לביצוע ‪ QIS 5‬במטרה להבטיח את היערכות‬
‫חברות הביטוח ליישום דרישת הנדבך הראשון‪ .‬הסקר הכמותי נערך על בסיס נתוני ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫וממצאי הסקר הכמותי הוגשו למפקח על הביטוח בפברואר ‪ .2011‬הדוח האיכותי הוגש למפקח על‬
‫הביטוח ב‪ .31-‬במארס ‪ .2011‬דוחות נוספים הוגשו ב‪ 31-‬במאי ‪ 2011‬וב‪ 31-‬ביוני ‪.2011‬‬
‫בתקופת הדוח קיימה ועדת סולבנסי שלושה דיונים בדבר היערכות האגודה ליישום הדירקטיבה של‬
‫‪ Solvency II‬ובפרט בתוצאות סקר ההערכה הכמותי ‪ .QIS5‬דיווח על הדיון הוצג בפני הוועד המנהל והוגש‬
‫למפקח על הביטוח על‪-‬פי דרישותיו‪.‬‬
‫לאחר תקופת הדוח התבקשה האגודה להרחיב את המידע שמסרה בעניין החישובים שנעשו במסגרת ‪5‬‬
‫‪ QIS‬בחתכים שונים‪ :‬סיכון מניות‪ ,‬סיכון ריבית וסיכון צד נגדי‪ .‬דרישה זו הועברה לכל חברות הביטוח‪ .‬דוח‬
‫משלים הושלם ונמסר למפקח על הביטוח ב‪ 17-‬במאי ‪.2011‬‬
‫ב‪ 22-‬ביוני ‪ 2011‬דן הוועד המנהל ואישר את סקר הערכה של תרגיל ‪.QIS5‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪10 -‬‬
‫ב‪ 17-‬באוגוסט ‪ 2011‬דנה וועדת ביקורת בדוח מבקר הפנים בנושא האופן שבו יישמה האגודה את‬
‫הוראות חוזר המפקח לעניין ביצוע תרגיל ‪.QIS5‬‬
‫נכון להיום מתעכב יישום תקנות הסולבנסי באירופה ככל הנראה רק להתחלת שנת ‪ 2014‬וזאת בניגוד‬
‫לתכניות המקוריות בדבר יישום סולבנסי ‪ 2‬בהתחלת שנת ‪.2013‬‬
‫‪ .13‬ממשל תאגידי‬
‫בתקופה שעד ‪ 3‬בינואר ‪ 2012‬התקיימו ‪ 12‬ישיבות של הוועד המנהל‪ .‬באגודה מספר ועדות‪ :‬ועדת‬
‫ביקורת אשר התכנסה ‪ 9‬פעמים בשנת הדוח‪ ,‬ועדת מאזן אשר התכנסה ‪ 5‬פעמים בשנת דוח‪ ,‬ועדת‬
‫השקעות אשר התכנסה ‪ 12‬פעמים‪ ,‬ועדת תגמול אשר התכנסה פעמים‪ ,‬ועדת סולבנסי אשר התכנסה‬
‫ארבע פעמים‪ .‬כן התקיימה ישיבה אחת של מועצת ביטוח חקלאי‪.‬‬
‫חברי הוועד המנהל מודים להנהלת האגודה‪ ,‬לעובדיה ולסוכנות הביטוח על תרומתם להצלחת האגודה‪.‬‬
‫_______________‬
‫דורון סט‬
‫יו"ר הוועד המנהל‬
‫‪ 29‬במארס ‪2012‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪11 -‬‬
‫הצהרות מנהלים‬
‫הצהרה‬
‫אני הרמן אריה‪ ,‬מצהיר כי ‪:‬‬
‫‪ .1‬סקרתי את הדוח השנתי של בטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן‪ ":‬האגודה ( לשנת‬
‫‪) 2011‬להלן ‪":‬הדוח(‬
‫‪ .2‬בהתבסס על ידיעתי ‪ ,‬הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של‬
‫עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו‪ ,‬לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ‪,‬לא יהיו‬
‫מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח‪.‬‬
‫‪ .3‬בהתבסס על ידיעתי ‪ ,‬הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל‬
‫הבחינות המהותיות ‪ ,‬את המצב הכספי ‪,‬תוצאות הפעולות‪,‬השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים‬
‫של חברת הביטוח לימים ולתקופות המדווחים בדוח‪.‬‬
‫‪ .4‬אני ואחרים באגודה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך‬
‫גילוי הנדרש בדוח של האגודה ‪,‬וכן‪-‬‬
‫א‪ .‬קבענו בקרות ונהלים כאלה ‪,‬או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה‪,‬‬
‫המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לאגודה לרבות תאגידים מאוחדים שלה ‪ ,‬מובא‬
‫לידיעתנו על ידי אחרים באגודה ובאותם תאגידים ‪ ,‬בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח‪.‬‬
‫ב‪ .‬קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬המיועדת‬
‫סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים‬
‫לספק מידה‬
‫בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )‪. (IFRS‬‬
‫ג‪ .‬הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של האגודה והצגנו את מסקנותינו לגבי‬
‫היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי‪ ,‬לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על‬
‫הערכתנו‪.‬‬
‫ד‪ .‬לא גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של האגודה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה‬
‫שהשפיע באופן מהותי‪ ,‬או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי‪ ,‬על הבקרה הפנימית של האגודה‬
‫על דיווח כספי‪.‬‬
‫‪ .5‬אני ואחרים באגודה המצהירים הצהרה זו‪ ,‬גילינו לרואה החשבון המבקר לוועד המנהל ולוועדת‬
‫הביקורת של הוועד המנהל האגודה ‪,‬בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה‬
‫הפנימית על דיווח כספי‪.‬‬
‫א‪ .‬את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה‬
‫הפנימית על דיווח כספי ‪,‬אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של האגודה לרשום‪ ,‬לעבד ‪,‬לסכם‬
‫ולדווח על מידע כספי‪ ,‬וכן ‪-‬‬
‫ב‪ .‬כל תרמית ‪,‬בין מהותית ובין שאינה מהותית בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש‬
‫להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של האגודה על דיווח כספי ‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫________________________‬
‫‪ 29‬במרץ‪2012,‬‬
‫הרמן אריה‪ ,‬מנכ"ל‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪12 -‬‬
‫הצהרה‬
‫אני הרטשטיין שמואל‪ ,‬מצהיר כי ‪:‬‬
‫‪ .5‬סקרתי את הדוח השנתי של בטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן‪ ":‬האגודה ( לשנת‬
‫‪) 2011‬להלן ‪":‬הדוח(‬
‫‪ .6‬בהתבסס על ידיעתי ‪ ,‬הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של‬
‫עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו‪ ,‬לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ‪,‬לא יהיו‬
‫מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח‪.‬‬
‫‪ .7‬בהתבסס על ידיעתי ‪ ,‬הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל‬
‫הבחינות המהותיות ‪ ,‬את המצב הכספי ‪,‬תוצאות הפעולות‪,‬השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים‬
‫של חברת הביטוח לימים ולתקופות המדווחים בדוח‪.‬‬
‫‪ .8‬אני ואחרים באגודה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך‬
‫גילוי הנדרש בדוח של חברת הביטוח ‪,‬וכן‪-‬‬
‫ב‪ .‬קבענו בקרות ונהלים כאלה ‪,‬או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה‪,‬‬
‫המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לאגודה לרבות תאגידים מאוחדים שלה ‪ ,‬מובא‬
‫לידיעתנו על ידי אחרים באגודה ובאותם תאגידים ‪ ,‬בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח‪.‬‬
‫ב‪ .‬קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬המיועדת‬
‫סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים‬
‫לספק מידה‬
‫בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )‪. (IFRS‬‬
‫ג‪ .‬הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של האגודה והצגנו את מסקנותינו לגבי‬
‫היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי‪ ,‬לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על‬
‫הערכתנו‪.‬‬
‫ד‪ .‬לא גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של האגודה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע‬
‫באופן מהותי‪ ,‬או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי‪ ,‬על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על‬
‫דיווח כספי‪.‬‬
‫‪ .5‬אני ואחרים באגודה המצהירים הצהרה זו‪ ,‬גילינו לרואה החשבון המבקר לוועד המנהל ולוועדת‬
‫הביקורת של הוועד המנהל האגודה ‪,‬בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה‬
‫הפנימית על דיווח כספי‪.‬‬
‫ב‪ .‬את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה‬
‫הפנימית על דיווח כספי ‪,‬אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של האגודה לרשום‪ ,‬לעבד ‪,‬לסכם‬
‫ולדווח על מידע כספי‪ ,‬וכן ‪-‬‬
‫ב‪ .‬כל תרמית ‪,‬בין מהותית ובין שאינה מהותית בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש‬
‫להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של האגודה על דיווח כספי ‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫________________________‬
‫‪ 29‬במרץ‪2012 ,‬‬
‫הרטשטיין שמואל‪,‬‬
‫סמנכ"ל כספים‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪13 -‬‬
‫דוח הוועד המנהל וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי‬
‫ההנהלה‪ ,‬בפיקוח הוועד המנהל‪ ,‬של ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן‪":‬האגודה"(‬
‫אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי‪ .‬מערכת הבקרה הפנימית של‬
‫"האגודה" תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לוועד המנהל ולהנהלה של "האגודה" לגבי‬
‫הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )‪(IFRS‬‬
‫והוראות המפקח על הביטוח‪ .‬ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן‪ ,‬לכל מערכות הבקרה הפנימית יש‬
‫מגבלות מובנות‪ .‬לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה‬
‫של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי‪.‬‬
‫ההנהלה בפיקוח הוועד המנהל מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות‬
‫מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה‪ ,‬הנכסים מוגנים‪ ,‬והרישומים החשבונאיים מהימנים‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫ההנהלה בפיקוח הוועד המנהל נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים‬
‫ומנטרים )‪ (monitor‬ביצוע‪ ,‬לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית‪.‬‬
‫הנהלת "האגודה"‪ ,‬בפיקוח הוועד המנהל העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של "האגודה" על‬
‫דיווח כספי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של‬
‫)‪Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ( COSO‬‬
‫בהתבסס על הערכה זו‪ ,‬ההנהלה מאמינה )‪ (believes‬כי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬הבקרה הפנימית‬
‫של "האגודה" על דיווח כספי הינה אפקטיבית‪.‬‬
‫יו"ר הוועד המנהל‪ :‬דורון סט‬
‫)חתימה( _____________‬
‫מנכ"ל‪:‬‬
‫אריה הרמן‬
‫)חתימה( _____________‬
‫סמנכ"ל כספים‪:‬‬
‫שמואל הרטשטיין‬
‫)חתימה( _____________‬
‫‪ 29‬במרץ‪2012 ,‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ב ‪ -‬דוח הוועד המנהל‬
‫עמוד ב ‪14 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫דוחות כספיים מאוחדים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫דוחות כספיים מאוחדים ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫עמוד‬
‫דוח רואה החשבון המבקר ‪ -‬בקרה פנימית על דיווח כספי‬
‫‪2‬‬
‫דוח רואה החשבון המבקר‬
‫‪3‬‬
‫דוחות מאוחדים על המצב הכספי‬
‫‪4‬‬
‫דוחות מאוחדים על הרווח הכולל‬
‫‪5‬‬
‫דוחות מאוחדים על השינויים בהון‬
‫‪6‬‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫‪7-8‬‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫‪9-104‬‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫נספח אקטואר‬
‫‪105-113‬‬
‫‪114-117‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רח' עמינדב ‪,3‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪67067‬‬
‫טל‪03-6232525 .‬‬
‫פקס ‪03-5622555‬‬
‫‪www.ey.com‬‬
‫דוח רואה החשבון המבקר לחברי האגודה‬
‫של ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬בקרה פנימית על דיווח כספי‬
‫ביקרתי את הבקרה הפנימית על דיווח ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן ‪ -‬האגודה( ליום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה‪-‬‬
‫‪) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission‬להלן ‪ .(COSO -‬הוועד המנהל‬
‫וההנהלה של האגודה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של‬
‫בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי‬
‫המצורף‪ .‬אחריותי היא לחוות דיעה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתי‪.‬‬
‫ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ה‪ (PCAOB) Public Company Accounting Oversight Board-‬בארה"ב‬
‫בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל‪ .‬על פי תקנים‬
‫אלה נדרש ממני לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קויימה‪ ,‬מכל הבחינות‬
‫המהותיות‪ ,‬בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי‪ .‬ביקורתי כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח‬
‫כספי‪ ,‬הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית‪ ,‬וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה‬
‫פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך‪ .‬ביקורתי כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבתי כנחוצים בהתאם‬
‫לנסיבות‪ .‬אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי‪.‬‬
‫בקרה פנימית על דיווח כספי של אגודה הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי המהימנות‬
‫של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )‪(IFRS‬‬
‫ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים‬
‫)ביטוח( התשמ"א‪ .1981-‬בקרה פנימית על דיווח כספי של אגודה כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר‪(1) :‬‬
‫מתייחסים לניהול רשומות אשר‪ ,‬בפירוט סביר‪ ,‬משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי‬
‫האגודה )לרבות הוצאתם מרשותה( )‪ (2‬מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר‬
‫הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )‪ (IFRS‬ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי‬
‫המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א‪ 1981-‬ושקבלת כספים והוצאת‬
‫כספים של האגודה נעשים רק בהתאם להרשאות הוועד המנהל וההנהלה של האגודה; ו‪ (3)-‬מספקים מידה סבירה‬
‫של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה‪ ,‬שימוש או העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשים של‬
‫נכסי האגודה‪ ,‬שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בשל מגבלותיה המובנות‪ ,‬בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה‬
‫לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה‪.‬‬
‫לדעתי‪ ,‬האגודה קיימה‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ 2011‬בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ‪.COSO‬‬
‫ביקרתי גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ ,‬את הדוחות הכספיים של האגודה לימים ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ 2011‬ו‪ 2010-‬ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2011‬והדוח שלי מיום ‪ 29‬במרס‪,‬‬
‫‪ ,2012‬כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים‪.‬‬
‫עזרא גבאי‬
‫רואה חשבון מבקר‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪ 29‬במרס‪2012 ,‬‬
‫‪2‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רח' עמינדב ‪,3‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪67067‬‬
‫טל‪03-6232525 .‬‬
‫פקס ‪03-5622555‬‬
‫‪www.ey.com‬‬
‫דוח רואה החשבון המבקר לחברי האגודה של‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫ביקרתי את המאזנים המאוחדים של ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן ‪ -‬האגודה( לימים‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪ 2011‬ו‪ 2010-‬ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל‪ ,‬השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת‬
‫מהשנים שהסתיימו בימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010 ,2011‬ו‪.2009-‬‬
‫דוחות כספיים אלה הינם באחריות הועד המנהל וההנהלה של האגודה‪ ,‬אחריותי היא לחוות דיעה על‬
‫דוחות כספיים אלה‪ ,‬בהתבסס על ביקורתי‪.‬‬
‫לא ביקרתי את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ‪ 1.8%-‬וכ‪-‬‬
‫‪ 1.5%‬בהתאמה מכלל הנכסים המאוחדים לימים ‪ 31‬בדצמבר‪ 2011 ,‬ו‪ 2010 -‬והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות‬
‫כ‪ ,1.5%-‬כ‪ 1%-‬וכ‪ 0.7%-‬מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010 ,2011‬ו‪2009 -‬‬
‫בהתאמה‪ .‬הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על‪-‬ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לי וחוות‬
‫דעתי ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות‪ ,‬מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים‪.‬‬
‫ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ ,‬לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי‬
‫חשבון )דרך פעולתו של רואה החשבון(‪ ,‬התשל"ג‪ .1973-‬על‪-‬פי תקנים אלה‪ ,‬נדרש ממני לתכנן את הביקורת‬
‫ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית‪ .‬ביקורת כוללת‬
‫בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים‪ .‬ביקורת כוללת גם בחינה של כללי‬
‫החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על‪-‬ידי הועד המנהל וההנהלה של האגודה וכן הערכת‬
‫נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה‪ .‬אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי‪.‬‬
‫לדעתי‪ ,‬בהתבסס על ביקורתי ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים‬
‫באופן נאות מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את המצב הכספי של האגודה והחברות המאוחדות שלה לימים ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ 2011‬ו‪ 2010-‬ואת תוצאות פעולותיהן‪ ,‬השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת מהשנים שהסתיימו‬
‫בימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010 ,2011‬ו‪ 2009-‬בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )‪ (IFRS‬ודרישות הגילוי כפי שנקבעו‬
‫בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א‪.1981-‬‬
‫לפי מיטב ידיעתי‪ ,‬עסקי האגודה אינם סותרים את פקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו על‬
‫פיהן ואת תקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית ומוסדות ההנהלה‪.‬‬
‫מבלי לסייג את חוות דעתי הנ"ל‪ ,‬אני מפנה את תשומת הלב לבאור ‪ 25‬לדוחות הכספיים בדבר חשיפה‬
‫לתביעות ייצוגיות‪.‬‬
‫עזרא גבאי‬
‫רואה חשבון מבקר‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪ 29‬במרס‪2012 ,‬‬
‫‪3‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על המצב הכספי‬
‫באור‬
‫נכסים‬
‫נכסים לא מוחשיים‬
‫נכסי מסים נדחים‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫רכוש קבוע‬
‫השקעה בחברה כלולה‬
‫נכסי מסים שוטפים‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫דיבידנד לקבל‬
‫פרמיות לגבייה‬
‫‪4‬‬
‫‪)14‬ה(‬
‫‪13‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪13‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫השקעות פיננסיות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫אחרות‬
‫‪9‬‬
‫‪)9‬ב(‬
‫‪)9‬ג(‬
‫‪)9‬ה(‬
‫‪)9‬ו(‬
‫נכסים בשל הטבות לעובדים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫סך כל הנכסים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪4,070‬‬
‫‪851‬‬
‫‪8,464‬‬
‫‪15,107‬‬
‫‪54,711‬‬
‫‪17‬‬
‫‪165,797‬‬
‫‪34,890‬‬
‫‬‫‪62,313‬‬
‫‪4,535‬‬
‫‪910‬‬
‫‪7,236‬‬
‫‪15,435‬‬
‫‪48,099‬‬
‫‪112‬‬
‫‪199,867‬‬
‫‪6,685‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪48,757‬‬
‫‪404,179‬‬
‫‪285,508‬‬
‫‪682‬‬
‫‪84,875‬‬
‫‪579,123‬‬
‫‪224,085‬‬
‫‪27,858‬‬
‫‪147,975‬‬
‫‪1,121,464‬‬
‫‪1,132‬‬
‫‪331,081‬‬
‫‪1,315,677‬‬
‫‪1,170‬‬
‫‪116,942‬‬
‫‪1,453,677‬‬
‫‪1,433,789‬‬
‫הון והתחייבויות‬
‫הון‬
‫‪12‬‬
‫‪236,673‬‬
‫‪206,473‬‬
‫כתבי התחייבות נדחים‬
‫‪16‬‬
‫‪74,388‬‬
‫‪63,516‬‬
‫‪1,051,103‬‬
‫‪99‬‬
‫‪1,348‬‬
‫‪1,367‬‬
‫‪88,699‬‬
‫‪1,099,731‬‬
‫‪99‬‬
‫‪1,474‬‬
‫‪108‬‬
‫‪62,388‬‬
‫סך כל ההתחייבויות‬
‫‪1,142,616‬‬
‫‪1,163,800‬‬
‫סך כל ההון וההתחייבויות‬
‫‪1,453,677‬‬
‫‪1,433,789‬‬
‫התחייבויות‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫התחייבויות בשל הטבות לעובדים‬
‫התחייבויות בגין מסים נדחים‬
‫התחייבויות בגין מסים שוטפים‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫‪13‬‬
‫‪10‬‬
‫‪)14‬ה(‬
‫‪15‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫‪ 29‬במרס‪2012 ,‬‬
‫תאריך אישור הדוחות הכספיים‬
‫דורון סט‬
‫יו"ר הועד המנהל‬
‫‪4‬‬
‫אריה הרמן‬
‫מנהל כללי‬
‫שמואל הרטשטיין‬
‫סמנכ"ל כספים‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על הרווח הכולל‬
‫באור‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪354,345‬‬
‫‪126,410‬‬
‫‪402,732‬‬
‫‪140,150‬‬
‫‪493,294‬‬
‫‪159,166‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪17‬‬
‫‪227,935‬‬
‫‪262,582‬‬
‫‪334,128‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫הכנסות מדמי ניהול‬
‫הוצאות אחרות ‪ -‬הפסד הון‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪36,902‬‬
‫‪16,165‬‬
‫‪15,564‬‬
‫)‪(54‬‬
‫‪66,348‬‬
‫‪12,149‬‬
‫‪14,852‬‬
‫)‪(155‬‬
‫‪91,900‬‬
‫‪23,862‬‬
‫‪12,710‬‬
‫)‪(17‬‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫‪296,512‬‬
‫‪355,776‬‬
‫‪462,583‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫‪242,763‬‬
‫‪358,485‬‬
‫‪399,787‬‬
‫חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות‬
‫בגין חוזי ביטוח‬
‫‪57,893‬‬
‫‪121,241‬‬
‫‪52,668‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר‬
‫‪184,870‬‬
‫‪237,244‬‬
‫‪347,119‬‬
‫‪37,888‬‬
‫‪37,972‬‬
‫‬‫‪5,257‬‬
‫‪43,044‬‬
‫‪30,586‬‬
‫‬‫‪4,421‬‬
‫‪52,365‬‬
‫‪23,320‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2,374‬‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫‪265,987‬‬
‫‪315,295‬‬
‫‪425,203‬‬
‫חלק האגודה ברווחי חברת ביטוח המטופלת לפי שיטת השווי‬
‫המאזני‬
‫‪6,612‬‬
‫‪7,870‬‬
‫‪8,637‬‬
‫רווח לפני מסים על הכנסה‬
‫‪37,137‬‬
‫‪48,351‬‬
‫‪46,017‬‬
‫‪6,937‬‬
‫‪9,111‬‬
‫‪8,391‬‬
‫‪30,200‬‬
‫‪39,240‬‬
‫‪37,626‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות אחרות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪23‬‬
‫‪14‬‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫רווח נקי‬
‫רווח כולל אחר )לאחר השפעת המס(‪:‬‬
‫שערוך מבנה המשרדים בניכוי המס המתייחס‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,502‬‬
‫סה"כ רווח כולל‬
‫‪30,200‬‬
‫‪39,240‬‬
‫‪42,128‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על השינויים בהון‬
‫יתרת רווח‬
‫)הפסד(‬
‫קרנות הון‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הון‬
‫סך הכל‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2009 ,‬‬
‫‪175,151‬‬
‫)‪(14,719‬‬
‫)‪(35,387‬‬
‫‪125,045‬‬
‫הנפקת הון‬
‫‪60‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪60‬‬
‫רווח כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪4,502‬‬
‫‪37,626‬‬
‫‪42,128‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2009 ,‬‬
‫‪175,211‬‬
‫)‪(10,217‬‬
‫‪2,239‬‬
‫‪167,233‬‬
‫רווח כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪39,240‬‬
‫‪39,240‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫‪175,211‬‬
‫)‪(10,217‬‬
‫‪41,479‬‬
‫‪206,473‬‬
‫רווח כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪30,200‬‬
‫‪30,200‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪175,211‬‬
‫)‪(10,217‬‬
‫‪71,679‬‬
‫‪236,673‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נספח‬
‫א‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‬
‫‪204,463‬‬
‫)‪(99,921‬‬
‫‪27,904‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות השקעה‬
‫השקעה ברכוש קבוע‬
‫השקעה בנכסים בלתי מוחשיים‬
‫השקעה בהשקעות פיננסיות על‪-‬ידי חברות הקבוצה שאינן‬
‫חברות ביטוח‬
‫תמורה מהשקעות פיננסיות על‪-‬ידי חברות הקבוצה שאינן‬
‫חברות ביטוח‬
‫תמורה ממימוש רכוש קבוע‬
‫)‪(2,338‬‬
‫)‪(1,975‬‬
‫)‪(4,697‬‬
‫)‪(2,139‬‬
‫)‪(1,434‬‬
‫)‪(1,488‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(358‬‬
‫‬‫‪542‬‬
‫‪1,247‬‬
‫‪686‬‬
‫‪162‬‬
‫‪123‬‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה‬
‫)‪(3,771‬‬
‫)‪(4,903‬‬
‫)‪(2,995‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות מימון‬
‫דיבידנד מחברה כלולה‬
‫תמורה מהגדלת הון האגודה ותקבולים על חשבון הון‬
‫האגודה‬
‫)פרעון(‪ /‬עליית ערך של כתבי התחייבות נדחים‬
‫קבלת שטרי הון נדחים‬
‫‪5,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6,133‬‬
‫‬‫)‪(4,128‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‬‫‪692‬‬
‫‪-‬‬
‫‪60‬‬
‫‪324‬‬
‫‪52,500‬‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון‬
‫‪15,872‬‬
‫‪692‬‬
‫‪59,017‬‬
‫השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות‬
‫)‪(2,425‬‬
‫‪316‬‬
‫‪1,255‬‬
‫עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪214,139‬‬
‫)‪(103,816‬‬
‫‪85,181‬‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה‬
‫‪116,942‬‬
‫‪220,758‬‬
‫‪135,577‬‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה‬
‫‪331,081‬‬
‫‪116,942‬‬
‫‪220,758‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נספח א' ‪ -‬תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‬
‫‪30,200‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪39,240‬‬
‫‪37,626‬‬
‫התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫התאמות לסעיפי רווח והפסד‪:‬‬
‫)‪(7,870‬‬
‫‪2,774‬‬
‫)‪(8,637‬‬
‫‪2,697‬‬
‫חלק האגודה ברווחי חברת ביטוח המטופלת לפי שיטת השווי המאזני )‪(6,612‬‬
‫)‪( 67‬‬
‫מסים נדחים‪ ,‬נטו‬
‫הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות אחרות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫אחרות‬
‫)‪(23,918‬‬
‫)‪(16,136‬‬
‫‪6,693‬‬
‫)‪(1,116‬‬
‫)‪(41,712‬‬
‫)‪(9,872‬‬
‫)‪(3,510‬‬
‫)‪(11,570‬‬
‫)‪(66,710‬‬
‫)‪(17,048‬‬
‫)‪(2,821‬‬
‫)‪(7,342‬‬
‫פחת והפחתות‪:‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫הפסד ממימוש רכוש קבוע‬
‫גידול )קיטון( בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫קיטון )גידול( בהוצאות רכישה נדחות‬
‫קיטון )גידול( בנכסי ביטוח משנה‬
‫‪2,070‬‬
‫‪2,440‬‬
‫‪54‬‬
‫)‪(48,628‬‬
‫)‪(1,228‬‬
‫‪34,070‬‬
‫‪2,617‬‬
‫‪2,087‬‬
‫‪155‬‬
‫)‪(16,387‬‬
‫‪3,168‬‬
‫)‪(20,485‬‬
‫‪2,594‬‬
‫‪1,365‬‬
‫‪17‬‬
‫‪81,440‬‬
‫)‪(1,334‬‬
‫‪10,703‬‬
‫)‪(52,378‬‬
‫)‪(100,605‬‬
‫)‪(5,076‬‬
‫שינויים בסעיפים מאזניים אחרים‪ ,‬נטו‪:‬‬
‫פדיונות )רכישות(‪ ,‬נטו של השקעות פיננסיות‬
‫גידול בפרמיות לגבייה‬
‫קיטון )גידול( בחייבים וחברות ביטוח‬
‫נכסי מסים שוטפים‬
‫גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות‬
‫שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת‬
‫‪240,699‬‬
‫)‪(13,556‬‬
‫)‪(28,205‬‬
‫‪1,354‬‬
‫‪26,311‬‬
‫‪38‬‬
‫)‪(42,500‬‬
‫)‪(3,408‬‬
‫‪131‬‬
‫‪6,493‬‬
‫‪824‬‬
‫)‪(96‬‬
‫)‪(5,742‬‬
‫)‪(2,998‬‬
‫‪2,052‬‬
‫)‪(4,070‬‬
‫‪6,529‬‬
‫)‪(417‬‬
‫‪226,641‬‬
‫)‪(38,556‬‬
‫)‪(4,646‬‬
‫‪204,463‬‬
‫)‪(99,921‬‬
‫‪27,904‬‬
‫פעולות שלא במזומן‪:‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫שערוך מבנה משרדים‬
‫התחייבות בגין מסים נדחים‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(6,102‬‬
‫‪1,600‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :1‬‬
‫כללי‬
‫א‪.‬‬
‫האגודה עוסקת בכל ענפי ביטוח כללי‪ .‬על‪-‬פי תקנות האגודה‪ ,‬עסקי האגודה מוגבלים‬
‫לביטוחים של חברי האגודה‪ ,‬חבריהם ועובדיהם וכן גופים אחרים‪ ,‬לפי החלטת ההנהלה‪.‬‬
‫האגודה התאגדה בישראל ומושבה הקבוע הינו בתל אביב‪ ,‬רח' חשמונאים ‪.93‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לאגודה נכון ל‪ 31-‬בדצמבר‪ 2011 ,‬השקעה בארבע חברות מוחזקות כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ באחזקה של ‪ .50%‬חברה זו מחליפה את‬
‫שבח בניהול קרן הפנסיה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בע"מ באחזקה של ‪.100%‬‬
‫‪.3‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ - .‬החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ באחזקה של ‪.33.33%‬‬
‫‪.4‬‬
‫עידן חדש סוכנות לביטוח ימי מקבוצת ביטוח חקלאי )‪ (2011‬בע"מ באחזקה של ‪.50%‬‬
‫בחודש מרס ‪ 2010‬התקשרה האגודה בהסכם עם מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ עבורה‬
‫או עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ )להלן ‪ -‬מגדל( בקשר להשקעה של מגדל ביחידות‬
‫ההשתתפות של האגודה‪ .‬רכישת הזכויות תיעשה בדרך של הקצאת ‪ 50%‬מיחידות‬
‫ההשתתפות של האגודה תמורת השקעת סך של כ‪ 140-‬מליון ש"ח‪ .‬כמו כן‪ ,‬קובע ההסכם‬
‫הסדרים בין שני הצדדים לאופן ניהול האגודה בעתיד‪.‬‬
‫במסגרת ההתקשרות וכתנאי מתלה לה‪ ,‬תבצע האגודה פיצול אופקי ותעביר לאגודה אחות‬
‫שתוקם את השקעותיה במניות חברת ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ .‬ומניות חברת עתודות קרן פנסיה‪.‬‬
‫שינוי המבנה יכלול גם הקמת אגודה נוספת )להלן ‪ -‬אגודת אחזקות( שלה יועברו כל יחידות‬
‫ההשתתפות של האגודה טרם השקעת מגדל‪.‬‬
‫לאחר שינוי מבנה זה ועם השלמת העסקה האגודה תוחזק על‪-‬ידי אגודת אחזקות וקבוצת‬
‫מגדל בחלקים שווים ביניהם )‪ 50%‬לכל צד(‪.‬‬
‫העסקה כפופה לשורה של תנאים מתלים ובין היתר אישור הממונה על שוק ההון‪ ,‬ביטוח‬
‫וחסכון במשרד האוצר לרבות להעברת הפעילויות המפוצלות‪ ,‬ולרבות מתן היתרי שליטה על‬
‫ידו‪ ,‬אישור בית המשפט לשינוי המבני‪ ,‬אישור הממונה על ההגבלים העסקיים‪ ,‬אישור רשם‬
‫האגודות השיתופיות‪ ,‬אישור ראש המטה לביצוע הסדר הקיבוצים ורשויות המס לגבי פטור‬
‫ממס לשינוי המבני והעסקה בעקבותיו והסכמות של צדדים שלישיים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הקשורים‬
‫להעברת הפעילויות המפוצלות‪.‬‬
‫לאחר ביצוע שינוי המבנה של האגודה כאמור לעיל‪ ,‬והשלמת התנאים המתלים‪ ,‬יהיה ההון‬
‫של האגודה כ‪ 250-‬מליון ש"ח‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :1‬‬
‫כללי )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫בדוחות כספיים אלה ‪-‬‬
‫האגודה‬
‫‪ -‬ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‪.‬‬
‫הקבוצה‬
‫‪ -‬האגודה והחברות המוחזקות שלה המצוינות ברשימה המצורפת‪.‬‬
‫חברות מאוחדות‬
‫ חברות אשר לאגודה שליטה בהן )כהגדרתן ב‪ (2008 IAS 27-‬ואשר‬‫דוחותיהן מאוחדים עם דוחות האגודה‪.‬‬
‫חברות בשליטה‬
‫משותפת‬
‫ חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיימת הסכמה‬‫חוזית לשליטה משותפת‪ ,‬ואשר דוחותיהן מאוחדים בדוחות‬
‫הכספיים המאוחדים של האגודה בדרך של איחוד יחסי‪.‬‬
‫חברות כלולות‬
‫ חברות אשר לאגודה השפעה מהותית בהן ואינן חברות מאוחדות‪,‬‬‫ואשר השקעת האגודה בהן כלולה בדוחות הכספיים המאוחדים של‬
‫האגודה על בסיס השווי המאזני‪.‬‬
‫חברות מוחזקות‬
‫‪ -‬חברות מאוחדות‪ ,‬חברות מאוחדות באיחוד יחסי או חברות כלולות‪.‬‬
‫צדדים קשורים‬
‫‪ -‬כהגדרתם ב‪.IAS 24-‬‬
‫בעלי עניין ובעלי‬
‫שליטה‬
‫ כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(‪ ,‬התש"ע‪-‬‬‫‪.2010‬‬
‫המפקח‬
‫‪ -‬המפקח על הביטוח‪.‬‬
‫חוק הפיקוח‬
‫‪ -‬חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(‪ ,‬התשמ"א‪.1981-‬‬
‫תקנות ההון‬
‫ תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(‪,‬‬‫התשנ"ח‪ ,1998-‬על תיקונן‪.‬‬
‫תקנות דרכי השקעה ‪ -‬תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעת ההון והקרנות של‬
‫מבטח וניהול התחייבויותיו(‪ ,‬התשס"א‪ ,2001-‬על תיקונן‪.‬‬
‫תקנות פרטי דין‬
‫וחשבון‬
‫‪ -‬תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(‪ ,‬התשנ"ח‪.1998-‬‬
‫חוזי ביטוח‬
‫ חוזים לפיהם צד אחד )המבטח( לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד‬‫אחר )בעל הפוליסה(‪ ,‬על ידי הסכמה לפצות את בעל הפוליסה אם‬
‫אירוע עתידי לא ודאי מוגדר )מקרה הביטוח( ישפיע באופן שלילי‬
‫על בעל הפוליסה‪.‬‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫‪ -‬חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות‪.‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ‪ -‬עתודות ביטוח ותביעות תלויות במגזר ביטוח כללי‪.‬‬
‫ביטוח‬
‫פרמיות‬
‫‪ -‬פרמיות לרבות דמים‪.‬‬
‫פרמיות שהורווחו‬
‫‪ -‬פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח‪.‬‬
‫מדד‬
‫ מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪.‬‬‫‪10‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית‬
‫א‪.‬‬
‫בסיס הצגת הדוחות הכספיים‬
‫‪.1‬‬
‫בסיס המדידה‬
‫הדוחות הכספיים של האגודה ערוכים על בסיס העלות‪ ,‬למעט‪ :‬מכשירים פיננסיים‬
‫מסוימים‪ ,‬נכסי מסים נדחים‪ ,‬התחייבויות בגין מסים נדחים‪ ,‬נכסים והתחייבויות בשל‬
‫הטבות לעובדים והשקעות המטופלות לפי השווי המאזני‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים‬
‫דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן ‪.(IFRS -‬‬
‫תקנים אלו כוללים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תקני דיווח כספי בינלאומיים )‪.(IFRS‬‬
‫תקני חשבונאות בינלאומיים )‪.(IAS‬‬
‫הבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים )‪ (IFRIC‬ולתקני חשבונאות בינלאומיים‬
‫)‪.(SIC‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי‪ ,‬כפי שנקבע בחוק הפיקוח‬
‫על שירותים פיננסיים )ביטוח(‪ ,‬התשמ"א‪ 1981-‬והתקנות שהותקנו על‪-‬פיו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מדיניות חשבונאית עקבית‬
‫המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי‪ ,‬בכל התקופות‬
‫המוצגות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים‬
‫‪ - IAS 24‬גילויים בהקשר לצד קשור‬
‫התיקון ל‪) IAS 24 -‬להלן ‪ -‬התיקון( מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי‬
‫היחסים עם צד קשור ולמנוע חוסר עקביות ביישום הגדרה זו‪ .‬בנוסף‪ ,‬לחברות‬
‫הקשורות לממשלה ניתנת‪ ,‬במסגרת התיקון‪ ,‬הקלה חלקית במתן גילוי בדבר עסקאות‬
‫עם הממשלה ועם חברות אחרות כאמור‪ .‬התיקון מיושם למפרע החל מהדוחות‬
‫הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪.2011 ,‬‬
‫ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של האגודה‪.‬‬
‫‪ - IAS 32‬מכשירים פיננסיים‪ :‬הצגה ‪ -‬סיווג של הנפקת זכויות‬
‫התיקון ל‪) IAS 32 -‬להלן ‪ -‬התיקון( קובע כי זכויות‪ ,‬אופציות או כתבי אופציה לרכישת‬
‫מספר קבוע של מכשירים הוניים של האגודה‪ ,‬תמורת סכום קבוע במטבע כלשהו‪,‬‬
‫יסווגו כמכשירים הוניים אם האגודה מציעה את הזכויות‪ ,‬האופציות או כתבי האופציה‬
‫באופן יחסי )פרו ראטה( לכל המחזיקים הקיימים באותו סוג של מכשיריה ההוניים‬
‫שאינם נגזרים‪ .‬התיקון מיושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות‬
‫המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪.2011 ,‬‬
‫ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של האגודה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫בסיס הצגת הדוחות הכספיים )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים )המשך(‬
‫‪) IFRS 3‬מתוקן( ‪ -‬צירופי עסקים‬
‫התיקונים ל‪) IFRS 3 -‬מתוקן( עוסקים בנושאים הבאים‪:‬‬
‫א(‬
‫מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫התיקון מגביל את המקרים בהם קיימת אפשרות לבחירת אופן מדידת הזכויות‬
‫שאינן מקנות שליטה בהתאם לשוויין ההוגן למועד הרכישה או לפי חלקן היחסי‬
‫בנכסים המזוהים נטו של הישות הנרכשת‪ .‬בהתאם לתיקון‪ ,‬אפשרות זו קיימת‬
‫רק עבור סוגי זכויות שאינן מקנות שליטה המקנים לבעליהם זכות בעלות וזכות‬
‫לקבלת חלק יחסי )פרו‪-‬ראטה( בנכסים נטו של החברה הנרכשת במקרה של‬
‫פירוק )בדרך כלל מניות(‪ .‬לעומתם‪ ,‬לסוגים אחרים של זכויות שאינן מקנות‬
‫שליטה )לדוגמה‪ ,‬אופציות שהינן מכשירי הון בחברה הנרכשת( לא קיימת‬
‫אפשרות בחירה זו ולפיכך יש למדוד אותם לפי שוויים ההוגן במועד הרכישה‪,‬‬
‫למעט מקרים של הוראות מדידה אחרות הנדרשות על ידי תקני ‪ IFRS‬אחרים‪,‬‬
‫כמו למשל ‪ .IFRS 2‬התיקון מיושם למפרע מהמועד בו יושם ‪) IFRS 3‬מתוקן(‬
‫לראשונה‪.‬‬
‫ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של‬
‫האגודה‪.‬‬
‫ב(‬
‫מענקי תשלום מבוסס מניות במסגרת צירוף עסקים‬
‫התיקון מפרט את דרישות הטיפול החשבונאי במסגרת צירוף עסקים‬
‫המתייחסות להחלפה של עסקאות תשלום מבוסס מניות של החברה הנרכשת‬
‫)בין אם היא מחויבת או בוחרת להחליפם( בעסקאות תשלום מבוסס מניות של‬
‫החברה הרוכשת‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬על החברה הרוכשת לייחס סכום לתמורת‬
‫העסקה ביום הרכישה וסכום כהוצאה בתקופה שלאחר מועד הרכישה‪ .‬אולם‪,‬‬
‫אם כתוצאה מצירוף העסקים המענק פוקע והוא מוחלף במענק חדש‪ ,‬אזי שווי‬
‫המענק החדש בהתאם ל‪ ,IFRS 2-‬יוכר כהוצאה בתקופה שלאחר מועד הרכישה‬
‫ולא ייכלל בתמורת הרכישה‪ .‬כמו כן‪ ,‬אם מענקי תשלום מבוסס מניות אינם‬
‫מוחלפים‪ ,‬אזי אם המכשירים הבשילו הם מהווים חלק מהזכויות שאינן מקנות‬
‫שליטה ונמדדים בהתאם להוראות ‪ IFRS 2‬ואם המכשירים לא הבשילו הם‬
‫נמדדים לפי הערך שהיה משמש אם היו מוענקים מחדש במועד הרכישה‪ ,‬כאשר‬
‫סכום זה מוקצה בין הזכויות שאינן מקנות שליטה לבין הוצאה שלאחר מועד‬
‫הרכישה‪.‬‬
‫התיקון מיושם למפרע מהמועד בו יושם ‪) IFRS 3‬מתוקן( לראשונה‪.‬‬
‫ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של האגודה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫בסיס הצגת הדוחות הכספיים )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים )המשך(‬
‫ג(‬
‫הוראות מעבר לטיפול בתמורה מותנית מצירוף עסקים שחל לפני יישום ‪IFRS 3‬‬
‫)מתוקן(‬
‫התיקון מבהיר שהתיקונים ל‪ IAS 32 ,IFRS 7-‬ו‪ IAS 39-‬הקובעים כי תמורה‬
‫מותנית בצירוף עסקים תטופל בהתאם לתקנים אלו‪ ,‬לא מיושמים לגבי תמורה‬
‫מותנית שנצמחה בצירוף עסקים שמועד הרכישה שלו קדם למועד יישום ‪IFRS 3‬‬
‫)מתוקן(‪ .‬לגבי תמורה מותנית כאמור‪ ,‬יש להמשיך ליישם את הוראות ‪IFRS 3‬‬
‫לפני תיקונו‪ .‬התיקון מיושם למפרע החל מיום ‪ 1‬בינואר‪.2011 ,‬‬
‫ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של‬
‫האגודה‪.‬‬
‫‪ - IFRS 7‬מכשירים פיננסיים‪ :‬גילוי‬
‫התיקון ל‪) IFRS 7-‬להלן ‪ -‬התיקון( מבהיר את דרישות הגילוי המובאות בתקן‪ .‬במסגרת‬
‫זו מודגש הקשר בין הגילויים הכמותיים והגילויים האיכותיים וכן האופי וההיקף של‬
‫הסיכונים הנובעים ממכשירים פיננסיים‪ .‬כמו כן במסגרת התיקון צומצמו דרישות‬
‫הגילוי בדבר בטוחות שהחברה מחזיקה ותוקנו דרישות הגילוי אודות סיכון האשראי‪.‬‬
‫התיקון מיושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪,‬‬
‫‪.2011‬‬
‫ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של האגודה‪.‬‬
‫‪ - IFRIC 14‬המגבלה על נכס הטבה מוגדרת‪ ,‬דרישות הפקדה מזעריות ויחסי הגומלין‬
‫ביניהן‬
‫התיקון ל‪) IFRIC 14-‬להלן ‪ -‬התיקון( מנחה כיצד להעריך את הסכום בר ההשבה של נכס‬
‫תכנית להטבה מוגדרת‪ .‬התיקון מאפשר לחברה לטפל בתשלומים מראש במסגרת‬
‫דרישת הפקדה מזערית כנכס‪ .‬התיקון מיושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות‬
‫המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪.2011 ,‬‬
‫ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של האגודה‪.‬‬
‫‪ - IFRIC 19‬סילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירי הון‬
‫‪) IFRIC 19‬להלן ‪ -‬הפרשנות( קובעת את הטיפול החשבונאי בעסקאות שבהן מסולקות‬
‫התחייבויות פיננסיות על ידי הנפקת מכשירי הון‪ .‬לפי הפרשנות‪ ,‬מכשירי הון שהונפקו‬
‫על מנת להחליף חוב יימדדו בשווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו‪ ,‬אם ניתן לאמוד‬
‫אותו באופן מהימן‪ .‬אם לא ניתן לאמוד את השווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו‬
‫באופן מהימן‪ ,‬יש למדוד את מכשירי ההון בהתאם לשווי ההוגן של ההתחייבות‬
‫הפיננסית שסולקה במועד סילוקה‪ .‬ההפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של‬
‫ההתחייבות הפיננסית שמסולקת לבין השווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו מוכר‬
‫ברווח או הפסד‪ .‬הפרשנות מיושמת למפרע החל מיום ‪ 1‬בינואר‪.2011 ,‬‬
‫ליישום הפרשנות למפרע לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של האגודה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫עיקרי השיקולים‪ ,‬האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים‬
‫השיקולים‬
‫בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה שקלה ההנהלה את הנושאים‬
‫הבאים‪ ,‬שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫סיווג ויעוד ההשקעות הפיננסיות‬
‫הנהלת האגודה הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות‬
‫לקבוצות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד‪.‬‬
‫השקעות המוחזקות לפדיון‪.‬‬
‫הלוואות וחייבים‪.‬‬
‫נכסים פיננסיים זמינים למכירה‪.‬‬
‫לגבי החלטת האגודה לגבי יעוד נכסי האגודה‪ ,‬ראה באור ‪)2‬ז(‪ 4‬להלן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית בוחנת האגודה האם‬
‫החכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלוות לבעלות בנכס‪ .‬בכלל זאת‬
‫בוחנת האגודה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את קיומה של אופציות רכישה במחיר הזדמנותי‪ ,‬את‬
‫תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס ואת השווי ההוגן של תשלומי‬
‫החכירה המזעריים ביחס לשווי ההוגן של הנכס‪.‬‬
‫אומדנים והנחות‬
‫בעת הכנת הדוחות הכספיים‪ ,‬נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים‪ ,‬הערכות והנחות‬
‫המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים‪ ,‬התחייבויות‪,‬‬
‫הכנסות והוצאות‪ .‬האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף‪ .‬השינויים באומדנים‬
‫החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן‪.‬‬
‫להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן‬
‫ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים‬
‫לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ירידת ערך מוניטין‬
‫הקבוצה בוחנת ירידת ערך מוניטין לפחות אחת לשנה הבחינה מחייבת את ההנהלה‬
‫לבצע אומדן של המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת‬
‫מזומנים שאליה הוקצה המוניטין‪ ,‬כמו כן נדרשת ההנהלה לאמוד שיעור נכיון מתאים‬
‫לתזרימי מזומנים אלה‪ .‬ראה מידע נוסף בבאור ‪)2‬יב(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫קביעת שווי הוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר‬
‫השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות‪ ,‬הלוואות ופקדונות‪ ,‬מחושב על‪-‬פי הערך‬
‫המותאם‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫עיקרי השיקולים‪ ,‬האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(‬
‫השיקולים )המשך(‬
‫‪.3‬‬
‫ירידת ערך של השקעות פיננסיות‬
‫כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים‬
‫המוצגים בעלותם המופחתת‪ ,‬סכום ההפסד נזקף לדוח על הרווח הכולל‪ ,‬ראה באור‬
‫‪)2‬יב()‪.(1‬‬
‫על הנהלת האגודה לקבוע האם קיימת ראיה אובייקטיבית כאמור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח מבוססות על שיטות הערכה אקטוארית ועל הנחות‬
‫המפורטות בבאור ‪)2‬ו()‪.(4)-(3‬‬
‫ההערכות האקטואריות וההנחות השונות נעשות על סמך ניסיון העבר ומבוססות‪,‬‬
‫בעיקר‪ ,‬על כך שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד‪.‬‬
‫השתנות בגורמי הסיכון‪ ,‬בשכיחות האירועים או בחומרתם‪ ,‬וכן שינוי המצב המשפטי‬
‫עשויים להשפיע באופן מהותי על גובה ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח‪ .‬לגבי ניתוחי‬
‫רגישות של הסיכון הביטוחי ראה באור ‪)24‬ה(‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח מבוססות על שיטות הערכה אקטוארית ועל הנחות‬
‫המפורטות בבאור ‪)24‬ה()‪.(3‬‬
‫ההערכות האקטואריות וההנחות השונות נעשות על סמך ניסיון העבר ומבוססות‪,‬‬
‫בעיקר‪ ,‬על כך שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד‪.‬‬
‫השתנות בגורמי הסיכון‪ ,‬בשכיחות האירועים או בחומרתם‪ ,‬וכן שינוי המצב המשפטי‬
‫עשויים להשפיע באופן מהותי על גובה ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח‪ .‬לגבי ניתוחי‬
‫רגישות של הסיכון הביטוחי ראה באור ‪)24‬ה()‪.(5‬‬
‫‪.6‬‬
‫תביעות משפטיות‬
‫נגד האגודה תלויות ועומדות בקשות לאישור תובענות כייצוגיות‪ .‬בהערכות סיכויי‬
‫הבקשות לאישור התובענות כייצוגיות שהוגשו נגד האגודה הסתמכה האגודה על חוות‬
‫דעת יועציה המשפטיים‪ .‬הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב‬
‫שיפוטם המקצועי‪ ,‬בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים‪ ,‬וכן על הניסיון המשפטי‬
‫שנצבר בנושאים השונים‪ .‬מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט‪ ,‬עלולות‬
‫תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה‪ .‬ראה מידע נוסף בבאור ‪)2‬יד(‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר פרישה‬
‫התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות‬
‫הערכה אקטואריות‪ .‬חישוב ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי‬
‫היוון‪ ,‬שיעורי תשואה צפויים על נכסים‪ ,‬שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים‪.‬‬
‫קיימת אי ודאות מהותית בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות לזמן ארוך‪ .‬ראה‬
‫מידע נוסף בבאור ‪)2‬יג(‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫עיקרי השיקולים‪ ,‬האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(‬
‫‪.8‬‬
‫נכסי מסים נדחים‬
‫נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים‪ ,‬שטרם‬
‫נוצלו‪ ,‬במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם‪ .‬נדרש‬
‫שיקול דעת של ההנהלה על מנת לקבוע האם ניתן להכיר בנכס מסים נדחים ואת‬
‫סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו וזאת בהתבסס על קיום‪ ,‬עיתוי וסכום‬
‫ההכנסה החייבת במס הצפויה ואסטרטגיית תכנון המס‪ .‬ראה מידע נוסף בבאור ‪)2‬טז(‬
‫ג‪.‬‬
‫מטבע הפעילות ומטבע חוץ‬
‫‪.1‬‬
‫מטבע הפעילות ומטבע ההצגה‬
‫מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח‪.‬‬
‫מטבע הפעילות הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית בה‬
‫פועלת האגודה ואת עסקאותיה‪ ,‬נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה‪ ,‬לרבות חברה‬
‫כלולה המוצגת על פי שיטת השווי המאזני‪ ,‬ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי‬
‫ותוצאות פעולותיה‪ .‬מטבע הפעילות של האגודה הינו ש"ח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫עסקאות‪ ,‬נכסים והתחייבויות במטבע חוץ‬
‫עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה‬
‫הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה‪ .‬לאחר ההכרה הראשונית‪ ,‬נכסים‬
‫והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך מאזן למטבע‬
‫הפעילות לפי שער החליפין במועד זה‪ .‬הפרשי שער‪ ,‬נזקפים לדוח על הרווח הכולל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פריטים כספיים צמודי מדד‬
‫נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינוים במדד מותאמים לפי‬
‫המדד הרלוונטי‪ ,‬בכל תאריך דיווח‪ ,‬בהתאם לתנאי ההסכם‪ .‬הפרשי הצמדה הנובעים‬
‫מההתאמה כאמור‪ ,‬נזקפים לדוח על הרווח הכולל‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מבנה הדיווח הנוכחי‬
‫המאזנים המאוחדים‪ ,‬הכוללים בעיקר את הנכסים וההתחייבויות של האגודה‪ ,‬הוצגו לפי סדר‬
‫נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף‪ .‬הצגה זו‪ ,‬המספקת מידע מהימן ורלבנטי יותר‪,‬‬
‫תואמת את תקן חשבונאות בינלאומי מס' ‪" - 1‬הצגת דוחות כספיים"‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫דוחות כספיים מאוחדים‬
‫הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברות שלאגודה יש שליטה‬
‫בהן )חברות בנות(‪ .‬שליטה מתקיימת כאשר לאגודה יש את היכולת‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪,‬‬
‫להתוות את המדיניות הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת‪ .‬בבחינת שליטה נלקחת‬
‫בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך המאזן‪ .‬איחוד‬
‫הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה‪ ,‬ועד למועד בו הופסקה השליטה‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫דוחות כספיים מאוחדים )המשך(‬
‫יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין האגודה‬
‫והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של חברות בשליטה משותפת‪,‬‬
‫לגביהן קיים בין בעלי מניותיהן הסכם חוזי לשליטה משותפת‪ ,‬ואשר מאוחדות עם דוחות‬
‫האגודה בדרך של איחוד יחסי‪ .‬האגודה מאחדת בדוחותיה הכספיים המאוחדים את חלקה‬
‫בנכסים‪ ,‬בהתחייבויות‪ ,‬בהכנסות ובהוצאות של החברות בשליטה משותפת עם פריטי‬
‫הדוחות הכספיים המתאימים‪ .‬יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים‬
‫מעסקאות בין הקבוצה לבין החברות בשליטה משותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה‬
‫בחברות בשליטה המשותפת‪.‬‬
‫כאשר הקבוצה מאבדת את השליטה המשותפת על החברה‪ ,‬היא מודעת ומכירה בהשקעה‬
‫שניתנה לה לפי שוויה ההוגן‪ .‬כל הפרש בין הערך בספרים של החברה בשליטה משותפת‬
‫לשעבר נכון למועד שבו נפסקה השליטה המשותפת‪ ,‬לבין השווי ההוגן של השקעה כלשהי‬
‫שניתנה ותמורה כלשהי ממימוש מוכר ברווח או הפסד‪ .‬כאשר ההשקעה שניתנה היא תחת‬
‫השפעה מהותית‪ ,‬היא מטופלת כהשקעה בחברה כלולה‪.‬‬
‫פעילויות בשליטה משותפת הן עסקאות משותפות בהן כל צד משתמש בנכסים שבבעלותו‬
‫לצורך הפעילות המשותפת‪ .‬הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את נכסי הפעילות‬
‫המשותפת שבשליטת האגודה‪ ,‬התחייבויות הפעילות המשותפת להן היא חשופה‪ ,‬ההוצאות‬
‫בהן היא נושאת בהקשר לפעילות המשותפת וחלקה בהכנסות הפעילות המשותפת‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים של האגודה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהות‪ .‬המדיניות‬
‫החשבונאית בדוחות הכספים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה‬
‫בדוחות הכספיים של האגודה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים‬
‫‪ IFRS 4‬הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית בה נקט לפני מועד‬
‫המעבר לתקינה הבינלאומית לגבי חוזי ביטוח שהוא מנפיק )לרבות עלויות רכישה קשורות‬
‫ונכסים בלתי מוחשיים קשורים( וכן חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש‪ .‬להלן תמצית המדיניות‬
‫החשבונאית בקשר לחוזי ביטוח‪:‬‬
‫ביטוח כללי‬
‫‪(1‬‬
‫הכרה בהכנסה ‪ -‬ראה באור ‪)2‬טו( להלן‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫סעיף תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ושייר כולל‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫סילוק ועלויות טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו‪ ,‬הוצאות עקיפות לישוב תביעות‪,‬‬
‫תלויות שאירעו בשנת הדוח וכן עדכון ההפרשה לתביעות התלויות )הכוללת הפרשה‬
‫לעלויות ישירות ועקיפות בטיפול בתביעות( שנרשמה בשנים קודמות‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות‪:‬‬
‫עתודות הביטוח והתביעות התלויות הכלולים בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח‪,‬‬
‫וחלקם של מבטחי משנה בעתודה ובתביעות התלויות‪ ,‬הכלול בסעיף נכסי ביטוח‬
‫משנה‪ ,‬והוצאות הרכישה הנדחות בביטוח כללי‪ ,‬חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח על‬
‫עסקי ביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי(‪ ,‬התשמ"ה‪,1984-‬‬
‫על תיקוניהן‪ ,‬הנחיות המפקח ושיטות אקטואריות מקובלות לחישוב תביעות תלויות‪,‬‬
‫המיושמות בהתאם לשיקול דעתם של האקטוארים הממונים‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ו‪.‬‬
‫חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(‬
‫ביטוח כללי )המשך(‬
‫‪(4‬‬
‫סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח‪ ,‬מורכב מעתודות ביטוח ותביעות תלויות‪ ,‬כלהלן‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה‪ ,(Unearned Premium Reserve) ,‬משקפת את דמי‬
‫הביטוח המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך המאזן‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫הפרשה לפרמיה בחסר‪ .(Premium Deficiency) ,‬הפרשה זו נרשמת במידה‬
‫והפרמיה שטרם הורווחה )בניכוי ההוצאות הרכישה הנדחות( אינה מכסה את‬
‫העלות הצפויה בגין חוזי הביטוח‪ .‬בענפי רכב רכוש‪ ,‬מקיף דירות ובתי עסק‬
‫ההפרשה מבוססת בין היתר על מודל‪ ,‬שנקבע בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח‬
‫)דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי(‪ ,‬התשמ"ה ‪) 1984 -‬להלן‬
‫תקנות חישוב עתודות(‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫תביעות תלויות המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪3.1‬‬
‫תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה‬
‫אקטוארית‪ ,‬למעט לגבי הענפים המפורטים בסעיף ‪ 3.2‬להלן‪ .‬הוצאות‬
‫עקיפות ליישום תביעות נכללים לפי הערכה אקטוארית‪ .‬התחשיב‬
‫האקטוארי עבור האגודה בוצע השנה על‪-‬ידי האקטואר הממונה שאינו‬
‫עובד האגודה‪.Mr. Steuart Couts ,‬‬
‫‪3.2‬‬
‫בענפים אש תעשיה‪ ,‬רכוש המשק‪ ,‬תאונות אישיות‪ ,‬ביטוח הנדסי‪,‬‬
‫אחריות מקצועית‪ ,‬ביטוח אשראי‪ ,‬נזקי טבע ובעלי חיים בהם קבע‬
‫האקטואר כי לא ניתן ליישם מודל אקטוארי עקב העדר מובהקות‬
‫סטטיסטית‪ ,‬נכללו התביעות התלויות בהתבסס על הערכות מומחים‬
‫חיצוניים ועובדי האגודה שמטפלים בתביעות‪ ,‬וכן בתוספת ‪ IBNR‬ככל‬
‫שנדרש‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫עודף הכנסות על הוצאות‪:‬‬
‫לגבי עסקים עם זנב תביעות ארוך )ענפים בהם הזמן הנדרש למתן הודעה‬
‫על קרות הנזק ו‪/‬או לקביעת הנזק והפיצוי בגינו‪ ,‬ארוך ועשוי להתמשך‬
‫מספר שנים(‪ ,‬כגון ענפי חבויות ורכב חובה‪ ,‬מחושב עודף הכנסות על‬
‫הוצאות על בסיס תלת שנתי מצטבר )להלן ‪ -‬העודף(‪.‬‬
‫העודף מחושב‪ ,‬בהתאם לתקנות חישוב עתודות ולהנחיית המפקח‪ ,‬על‬
‫בסיס ההכנסות מפרמיות בניכוי תביעות והוצאות רכישה )עד המגבלה‬
‫שנקבע על‪-‬ידי המפקח כשיעור מהפרמיה(‪ ,‬בתוספת הכנסות מהשקעות‬
‫המחושבות לפי שיעור תשואה ריאלית של ‪ 3%‬לשנה )ללא תלות‬
‫בתשואה בפועל על ההשקעות(‪ ,‬בניכוי חלקם של מבטחי המשנה‪ ,‬לפי‬
‫ענפי הביטוח ושנת החיתום המתייחסת‪ .‬העודף המצטבר עד למועד‬
‫שחרורו ממועד שנת תחילת הביטוח בניכוי הפרשה לפרמיה שטרם‬
‫הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪ ,‬ובניכוי התביעות התלויות כפי‬
‫שחושבו כמפורט לעיל )להלן ‪ -‬הצבירה(‪ ,‬נכלל בסעיף התחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח‪ ,‬והגרעון נזקף כהוצאה‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫שיבובים ושרידים מובאים בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות‬
‫ההערכות האקטואריות של התביעות התלויות‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫להערכת האגודה התביעות התלויות הינן נאותות‪ ,‬וזאת בהתחשב בכך‬
‫שהתביעות התלויות מחושבות בעיקרן על בסיס אקטוארי ויתרתן כוללת‬
‫הפרשות מתאימות ככל שנדרש ל‪.IBNR -‬‬
‫‪18‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ו‪.‬‬
‫חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(‬
‫ביטוח כללי )המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫הוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות‬
‫בקשר עם רכישת פוליסות‪ ,‬המתייחסות לפרמיות שטרם הורווחו‪ .‬הוצאות הרכישה‬
‫מחושבות לפי שיעורי ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים‪ ,‬שנקבעו בתקנות‬
‫הפיקוח‪ ,‬כאחוז מהפרמיה שטרם הורווחה‪ ,‬לכל ענף בנפרד‪ ,‬לפי הנמוך שבהם‪.‬‬
‫‪(6‬‬
‫עסקים המתקבלים מהמאגר הישראלי לביטוח רכב שליד איגוד חברות הביטוח‬
‫בישראל )להלן ‪ -‬הפול(‪ ,‬מחברות ביטוח אחרות )לרבות ביטוח משותף( וסוכנויות‬
‫חיתום נכללים לפי דיווחים המתקבלים עד לתאריך המאזן בתוספת הפרשות לפי‬
‫העניין‪ ,‬והכול בהתאם לשיעור השתתפות האגודה בהם‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים‬
‫‪.1‬‬
‫מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים‬
‫מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים הן נכסים פיננסיים והן התחייבויות‬
‫פיננסיות‪ .‬נכסים פיננסיים כוללים השקעות פיננסיות )נכסי חוב סחירים‪ ,‬נכסי חוב‬
‫בלתי סחירים‪ ,‬מניות ואחרות( וכן נכסים פיננסיים אחרים כגון‪ :‬פרמיות לגביה‪ ,‬חייבים‬
‫ומזומנים ושווי מזומנים‪ .‬כמו כן‪ ,‬מכשירים פיננסיים כוללים התחייבויות פיננסיות‪,‬‬
‫כגון הלוואות שנתקבלו ואשראי ספקים וזכאים אחרים‪.‬‬
‫ההכרה הראשונית במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הינה לפי שווי הוגן‪ ,‬לאחר‬
‫ההכרה הראשונית השינויים עוברים דרך רווח והפסד‪ .‬לאחר ההכרה הראשונית‪,‬‬
‫מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשך‪.‬‬
‫מכשיר פיננסי מוכר כנכס או כהתחייבות במועד קבלת התנאים החוזיים על ידי‬
‫האגודה )מועד העסקה(‪.‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫מזומנים כוללים יתרות מזומנים לשימוש מיידי ופקדונות לפי דרישה‪ .‬שווי מזומנים‬
‫כוללים השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים‬
‫ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ואשר‬
‫אינם מוגבלים בשיעבוד‪.‬‬
‫נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד‬
‫מכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד‪ ,‬אם הוא מוחזק למסחר‬
‫או אם יועד ככזה בעת ההכרה הראשונית בו‪.‬‬
‫נכסים פיננסיים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת מכירה‬
‫ומהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים המנוהלים יחד להשגת רווחים‬
‫בזמן הקצר‪ .‬רווחים או הפסדים מהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים במועד‬
‫התהוותם לדוח על הרווח הכולל‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים )המשך(‬
‫נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד )המשך(‬
‫מכשירים פיננסיים מיועדים כנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד‪ ,‬אם האגודה‬
‫מנהלת השקעות מסוג זה ומקבלת החלטות קניה ומכירה בהתבסס על שווים ההוגן‪,‬‬
‫בהתאם לאופן שבו תיעדה האגודה את ניהול הסיכונים או אסטרטגיית ההשקעה‪ .‬בעת‬
‫ההכרה הראשונית‪ ,‬עלויות העסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח או הפסד עם‬
‫התהוותן‪ .‬מכשירים פיננסיים אלה נמדדים לפי שווי הוגן והשינויים בהם נזקפים לרווח‬
‫או הפסד‪.‬‬
‫הלוואות וחייבים‬
‫הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים‪ ,‬בעלי תשלומים קבועים או‬
‫הניתנים לקביעה שאינם סחירים בשוק פעיל‪ .‬לאחר ההכרה הראשונית‪ ,‬הלוואות‬
‫וחייבים נמדדים לפי העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות‬
‫בעלויות עסקה ובניכוי הפרשות לירידת ערך‪ .‬רווחים והפסדים נזקפים לדוח רווח‬
‫והפסד והחזרים לחברים כשההלוואות והחייבים נגרעים או אם מוכרת בגינם ירידת‬
‫ערך‪ ,‬וכתוצאה מההפחתה השיטתית‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫נגזרים פיננסיים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן; עלויות עסקה הניתנות לייחוס‬
‫נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן‪ .‬לאחר ההכרה הראשונית‪ ,‬נמדדים הנגזרים לפי‬
‫שווי הוגן‪ ,‬כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח על הרווח הכולל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן‬
‫ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיות צמודי מדד‪ ,‬שאינם נמדדים לפי שווי הוגן‪,‬‬
‫משוערכים בכל תקופה בהתאם לשיעור עליית המדד בפועל‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫האגודה קבלה החלטות לייעוד הנכסים כדלקמן‬
‫נכסים שאינם סחירים‬
‫נכסים העונים לקריטריונים של קבוצת הלוואות וחייבים‪ ,‬סווגו לקבוצה זו ונמדדו על‬
‫פי עלות מופחתת‪ ,‬תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים שנדרש להפרידם‬
‫נכסים אלו‪ ,‬יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך דוח על הרווח הכולל‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫קביעת השווי ההוגן‬
‫השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע על‬
‫ידי מחירי השוק בתאריך המאזן‪ .‬בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל‪ ,‬השווי ההוגן נקבע‬
‫באמצעות שימוש בשיטות הערכה‪ .‬שיטות אילו כוללות התבססות על עסקאות‬
‫שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק‪ ,‬התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה‬
‫במהותו‪ ,‬היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות לרבות הסתמכות על דוחות‬
‫כספיים מבוקרים‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים )המשך(‬
‫‪.5‬‬
‫קביעת השווי ההוגן )המשך(‬
‫השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות‪ ,‬הלוואות ופקדונות מחושב לפי מודל‬
‫המבוסס על היוון תזרימי מזומנים כאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים על‪-‬ידי חברה‬
‫המספקת ציטוט ריביות ביחס לדירוגי הסיכון השונים‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת‬
‫הלוואות ואשראי מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות‬
‫ישירות במידה וקיימות )לדוגמה‪ ,‬עלויות גיוס הלוואה(‪ .‬לאחר ההכרה הראשונית‪,‬‬
‫הלוואות מוצגות על‪-‬פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית‬
‫האפקטיבית המביאה בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסות ישירות‪ .‬רווחים‬
‫והפסדים מוכרים בדוח על הרווח הכולל בעת גריעת הלוואה וכתוצאה מההפחתה‬
‫השיטתית‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫גריעת מכשירים פיננסיים‬
‫נכסים פיננסיים‬
‫נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס‬
‫הפיננסי‪ ,‬או החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס‬
‫הפיננסי או נטלה על עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם‬
‫לצד השלישי‪ ,‬ללא עיכוב משמעותי‪ ,‬ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים‬
‫וההטבות הקשורים בנכס או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל‬
‫הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה בנכס‪.‬‬
‫כאשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה ולא‬
‫הותירה באופן ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את‬
‫השליטה על הנכס‪ ,‬מוכר נכס חדש בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה‬
‫בנכס‪ .‬מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס המועבר נמדדת לפי הנמוך מבין היתרה‬
‫בדוחות הכספיים המקורית של הנכס והסכום המירבי של התמורה שהחברה עשויה‬
‫להידרש לשלם בחזרה‪.‬‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת‪ ,‬דהיינו ההתחייבות נפרעה‪ ,‬בוטלה או‬
‫פקעה‪ .‬התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה(‪:‬‬
‫פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן‪ ,‬בנכסים פיננסיים אחרים‪ ,‬בסחורות או‬
‫שירותים‪ ,‬או משוחרר משפטית מההתחייבות‪.‬‬
‫כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה‬
‫בתנאים שונים מהותית‪ ,‬או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת‪,‬‬
‫ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות‬
‫חדשה‪ .‬ההפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של שתי ההתחייבויות הנ"ל נזקף לדוח‬
‫רווח והפסד‪ .‬במידה שההחלפה או השינוי אינם מהותיים‪ ,‬הם מטופלים כשינוי תנאי‬
‫ההתחייבות המקורית ולא מוכר רווח או הפסד מההחלפה‪ .‬בעת הבחינה האם מדובר‬
‫בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת מביאה האגודה בחשבון שיקולים כמותיים כמו‬
‫גם שיקולים איכותיים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים )המשך(‬
‫‪.8‬‬
‫רווחים מהשקעות נטו‪ ,‬הכנסות מימון והוצאות מימון‬
‫רווחים מהשקעות נטו‪ ,‬הכנסות מימון והוצאות מימון כוללים הכנסות ריבית בגין‬
‫סכומים שהושקעו‪ ,‬הכנסות מדיבידנדים‪ ,‬שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים‬
‫המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד‪ ,‬רווחים )הפסדים( ממטבע חוץ ורווחים‬
‫)הפסדים( ממימוש השקעות המחושבים כהפרש בין תמורת המימוש נטו ובין העלות‬
‫המקורית או העלות המופחתת ומוכרים בעת קרות אירוע המכירה‪ .‬הכנסות ריבית‬
‫מוכרות עם צבירתן‪ ,‬באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית‪ .‬הכנסות מדיבידנדים‬
‫מוכרות במועד בו מוקנית לאגודה הזכות לקבלת תשלום‪ .‬באם מתקבל הדיבידנד בגין‬
‫מניות סחירות‪ ,‬מכירה האגודה בהכנסות מדיבידנד ביום האקס‪.‬‬
‫הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שנתקבלו‪ ,‬שינויים בגין ערך הזמן‬
‫בגין הפרשות‪ ,‬שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח‬
‫או הפסד‪ ,‬הפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים המוכרים ברווח או הפסד‪ .‬עלויות‬
‫האשראי‪ ,‬שאינן מהוונות‪ ,‬נזקפות לדוח על הרווח הכולל לפי שיטת הריבית‬
‫האפקטיבית‪.‬‬
‫רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות מדווחים בנטו‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪.1‬‬
‫הכרה ומדידה‬
‫פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך‪ ,‬למעט‬
‫בנין המשרדים שנכלל לפי עלות נחשבת‪.‬‬
‫העלות כוללת עלויות הניתנות לייחוס ישיר לרכישת הנכס‪ .‬עלות תוכנה שנרכשה‪,‬‬
‫המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד המתייחס‪ ,‬מהוונת כחלק מעלות ציוד זה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫עלויות עוקבות‬
‫עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם‬
‫צפוי כי התועלת הכלכלית העתידית הגלומה בפריט תזרום אל הקבוצה וכי עלותו‬
‫ניתנת למדידה באופן מהימן‪ .‬הערך בספרים של החלק שהוחלף נגרע‪ .‬עלויות תחזוקה‬
‫שוטפות נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פחת‬
‫פחת נזקף לדוח על הרווח הכולל לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים‬
‫השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ח‪.‬‬
‫רכוש קבוע )המשך(‬
‫שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בתקופה השוטפת ובתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן‪:‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪6%-15%‬‬
‫בניין משרדים‬
‫שיפורים במושכר‬
‫כלי רכב‬
‫מחשבים ותוכנה‬
‫ריהוט וציוד‬
‫האומדנים בדבר שיטת הפחת‪ ,‬אורך החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל‬
‫סוף שנת דיווח‪.‬‬
‫שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת‬
‫האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת‬
‫של השיפור‪ ,‬לפי הקצר שבהם‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫חכירות‬
‫המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים‬
‫במועד ההתקשרות על‪-‬פי הכללים להלן שנקבעו ב‪;IAS 17-‬‬
‫חכירה תפעולית‬
‫הסכמי חכירה‪ ,‬בהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על‬
‫הנכס החכור‪ ,‬מסווגים כחכירה תפעולית‪ .‬תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד‬
‫בקו ישר באופן שוטף על פני תקופת החכירה‪.‬‬
‫חכירה של קרקע‪ ,‬שלא במסגרת נדל"ן להשקעה המוצג בשווי הוגן‪ ,‬מטופלת כחכירה תפעולית‬
‫כאשר הסכום המיוחס לקרקע בחכירה מהוונת מוצג במאזן כ"דמי חכירה והוצאות מראש"‬
‫ומוכר כהוצאה בדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫השקעה בחברה כלולה‬
‫חברה כלולה הינה חברה שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית‬
‫שלה‪ ,‬אך לא שליטה‪.‬‬
‫ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס השווי המאזני‪ .‬לפי שיטת השווי המאזני‪ ,‬ההשקעה‬
‫בחברה הכלולה מוצגת במאזן לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה‬
‫בנכסים נטו‪ ,‬לרבות קרנות ההון של החברה הכלולה‪.‬‬
‫מוניטין בגין רכישת החברה הכלולה נמדד לראשונה כהפרש שבין עלות הרכישה לבין חלק‬
‫הקבוצה בשווי ההוגן‪ ,‬נטו של הנכסים המזוהים‪ ,‬ההתחייבויות המזוהות וההתחייבויות‬
‫התלויות של החברה הכלולה‪ .‬לאחר ההכרה הראשונית נמדד המוניטין לפי העלות ואינו‬
‫מופחת באופן שיטתי‪ .‬מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה‬
‫בכללותה‪ .‬ראה גם באור ‪)2‬יב()‪.(5‬‬
‫‪23‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫י‪.‬‬
‫השקעה בחברה כלולה )המשך(‬
‫הדוח על הרווח הכולל משקף את החלק בתוצאות הפעולות של החברה הכלולה‪ .‬רווחים‬
‫והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה מבוטלים בהתאם לשיעור‬
‫ההחזקה בחברה הכלולה‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים של האגודה והחברה הכלולה ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים‪ .‬המדיניות‬
‫החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה‬
‫בדוחות הכספיים של הקבוצה‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫נכסים לא מוחשיים‬
‫נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים‬
‫השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים‬
‫סימנים המצביעים על כך שקיימת לגביהם ירידת ערך‪ .‬תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של‬
‫נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה‪ .‬שינויים‬
‫באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע‬
‫מהנכס מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא‪ .‬הוצאות ההפחתה בגין‬
‫נכסים בלתי מוחשיים עם אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפים לדוח על הרווח הכולל‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫עלויות פיתוח תוכנה‬
‫הוצאות פיתוח תוכנה מהוונות אך ורק אם ניתן למדוד באופן מהימן את עלויות‬
‫הפיתוח; התוכנה ישימה מבחינה טכנית ומסחרית; צפויה הטבה כלכלית עתידית‬
‫מהפיתוח‪ ,‬ולקבוצה כוונה ומקורות מספיקים להשלים את הפיתוח ולהשתמש בתוכנה‪.‬‬
‫הוצאה שהוונה כוללת את עלות החומרים‪ ,‬שכר עבודה ישיר והוצאות תקורה שניתן‬
‫לייחסן ישירות להכנת הנכס לשימושו המיועד‪ .‬הוצאות פיתוח אחרות נזקפות לרווח‬
‫או הפסד עם התהוותן‪.‬‬
‫הוצאות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך‬
‫שנצברו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תוכנות‬
‫נכסי האגודה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות‪ .‬תוכנות המהוות‬
‫חלק אינטגרלי מחומרה‪ ,‬אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה‪,‬‬
‫מסווגות כרכוש קבוע‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬רישיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות‬
‫פונקציונליות נוספת לחומרה‪ ,‬מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הפחתה‬
‫הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים‬
‫השימושי של הנכסים הבלתי מוחשיים‪ ,‬מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש‪.‬‬
‫תוכנות ‪ -‬מופחתות בקו ישר על פני ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות בכל סוף‬
‫שנת דיווח‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫יב‪.‬‬
‫ירידת ערך‬
‫הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת ירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצה של‬
‫הנכסים הפיננסיים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫השקעות פיננסיות‬
‫נכסים הנמדדים בעלות מופחתת‬
‫הראיה האובייקטיבית לגבי מכשירי חוב‪ ,‬הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם‬
‫המופחתת קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי‬
‫המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה‪ .‬ראיות לירידת ערך כוללות סימנים‬
‫לכך שלחייב קשיים פיננסיים‪ ,‬לרבות קשיי נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או‬
‫ריבית‪ .‬סכום ההפסד הנזקף לדוח על הרווח הכולל נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות‬
‫הכספיים של הנכס לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם‬
‫כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(‪ ,‬המהוונים בהתאם לשיעור הריבית‬
‫האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי )שיעור הריבית האפקטיבית שחושב בעת‬
‫ההכרה הראשונית(‪ .‬אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה‪ ,‬ההיוון נעשה בהתאם‬
‫לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית‪ .‬היתרה בדוחות הכספיים של הנכס מוקטנת‬
‫באמצעות רישום הפרשה‪ .‬בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן‬
‫לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה‬
‫בהפסד‪ .‬ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביטוח משנה‬
‫א(‬
‫ההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי האגודה אינן משחררות אותה‬
‫מהתחייבויותיה כלפי המבוטחים על פי פוליסות הביטוח‪.‬‬
‫מבטח משנה‪ ,‬אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזי ביטוח המשנה‪ ,‬עלול‬
‫לגרום לאגודה הפסדים‪.‬‬
‫ב(‬
‫האגודה מבצעת הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי משנה שגבייתם‬
‫מוטלת בספק על בסיס הערכות סיכון פרטניות ועל בסיס עומק החוב‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬בקביעת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות הביטוחיות מתחשבת‬
‫האגודה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה‪ .‬כאשר חלקם של‬
‫מבטחי המשנה כאמור מחושב על בסיס אקטוארי‪ ,‬חלקם של אותם מבטחי‬
‫משנה שבקשיים מחושב בהתאם להמלצת האקטוארית‪ ,‬המביאה בחשבון את‬
‫כלל גורמי הסיכון‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתחשבת האגודה בעת עריכת ההפרשות‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫בנכונות הצדדים להגיע להסכמי ‪) CUT OFF‬ניתוק התקשרויות בדרך של פרעון‬
‫סופי של החובות( במטרה לצמצם את החשיפה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פרמיה לגבייה‬
‫הפרשה לחובות מסופקים בגין פרמיות לגביה בעסקי ביטוח כללי מחושבת לפי‬
‫אומדנים המבוססים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על עומק חובות בפיגור ובגין הלוואות על בסיס עומק‬
‫הפיגור‪ ,‬המשקפים את הערכת האגודה לסיכונים הטמונים בהן‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫יב‪.‬‬
‫ירידת ערך )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫נכסים שאינם פיננסיים‬
‫האגודה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים של הקבוצה‪ ,‬שאינם‬
‫הוצאות רכישה נדחות‪ ,‬נכסים הנובעים מהטבות לעובדים ונכסי מס נדחים כאשר‬
‫ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה‬
‫בדוחות הכספיים אינה ברת‪-‬השבה‪ .‬במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של‬
‫הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר‪-‬ההשבה שלהם‪ ,‬מופחתים הנכסים לסכום‬
‫בר‪-‬ההשבה שלהם‪ .‬הסכום בר‪-‬ההשבה הינו הגבוה מבין סכום הוגן בניכוי עלויות‬
‫מכירה ושווי שימוש‪ .‬בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי‬
‫שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס‪ .‬בגין נכס שאינו‬
‫מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר‪-‬השבה עבור היחידה מניבת המזומנים‬
‫שאליה שייך הנכס‪ .‬הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח על הרווח הכולל לסעיף הוצאות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫הפסדים מירידת ערך של בנין המשרדים ששוערך בעבר והשערוך נזקף לקרן הון‪,‬‬
‫נזקפים לקרן הון עד לאיפוסה והיתרה נזקפת לדוח על הרווח הכולל‪.‬‬
‫הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫חברה כלולה‬
‫האגודה קובעת‪ ,‬לאחר יישום שיטת השווי המאזני‪ ,‬באם יש צורך להכיר בהפסד נוסף‬
‫בגין ירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה‪ .‬האגודה קובעת בכל תאריך דיווח אם‬
‫קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה‪ ,‬בחינת ירידת‬
‫הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה כולל המוניטין המיוחס לחברה כלולה‪.‬‬
‫במידה וקיימת ראיה אובייקטיבית כאמור‪ ,‬מוכר הפסד מירידת ערך‪ ,‬בסכום ההפרש בין‬
‫הסכום בר ההשבה של ההשקעה בחברה הכלולה לבין ערכה בדוחות הכספיים‪ .‬ההפסד‬
‫מירידת ערך נזקף לדוח על הרווח הכולל בסעיף חלק האגודה בתוצאות חברה כלולה‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫התחייבויות בשל הטבות לעובדים‬
‫בקבוצה קיימות מספר תכניות הטבה לעובדים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הטבות לזמן קצר‬
‫הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות‪ ,‬ימי חופשה‪ ,‬הבראה והפקדות מעסיק‬
‫לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הטבות לאחר העסקה‬
‫תכנית הפקדה מוגדרת‬
‫מחוייבויות הקבוצה להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת‪ ,‬נזקפות כהוצאה לרווח או הפסד‬
‫במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫יג‪.‬‬
‫התחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(‬
‫‪.3‬‬
‫תכנית הטבה מוגדרת‬
‫מחויבות של הקבוצה‪ ,‬המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר פרישה‪,‬‬
‫מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שיגיע לעובד‬
‫בתמורה לשירותיו‪ ,‬בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות‪ .‬הטבה זו מוצגת לפי ערך‬
‫נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי התכנית‪ .‬שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה‬
‫במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות‪ ,‬שהמטבע שלהן ומועד פירעונן דומים לתנאי‬
‫המחויבות של הקבוצה‪ .‬החישובים נערכים על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת‬
‫הזכאות החזויה‪.‬‬
‫כאשר לפי תוצאות החישובים נוצר נכס לקבוצה‪ ,‬מוכר נכס עד לסכום נטו של הערך‬
‫הנוכחי של הטבות כלכליות הזמינות בצורה של החזר מהתוכנית או הקטנה בהפקדות‬
‫עתידיות לתוכנית‪ .‬הטבה כלכלית בצורת החזרים או הקטנת הפקדות עתידיות תחשב‬
‫זמינה כאשר ניתן לממשה במהלך חיי התוכנית או לאחר סילוק המחויבות‪ .‬כאשר חל‬
‫שיפור בהטבות שמעניקה התכנית לעובדים‪ ,‬אותו חלק מההטבות המוגדלות המתייחס‬
‫לשירותי עבר של העובדים‪ ,‬נזקף לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני התקופה‬
‫הממוצעת עד להבשלת ההטבות‪ .‬במידה שההטבות מבשילות מיידית‪ ,‬ההוצאה נזקפת‬
‫מיידית לרווח או הפסד‪.‬‬
‫רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופה בה הם נוצרו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הטבה בגין פיטורין‬
‫פיצויי פיטורין לעובדים מוכרים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה באופן מובהק‪ ,‬ללא‬
‫אפשרות ממשית לביטול‪ ,‬לפיטורי עובדים לפני הגיעם למועד הפרישה המקובל על פי‬
‫תכנית פורמלית מפורטת‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫הפרשות‬
‫הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחוייבות נוכחית )משפטית או משתמעת(‪ ,‬כתוצאה‬
‫מאירוע שהתרחש בעבר‪ ,‬הניתנת לאמידה בצורה מהימנה‪ ,‬וכאשר צפוי כי תידרש זרימת‬
‫הטבות כלכליות לסילוק המחויבות‪.‬‬
‫ההפרשות נקבעות על ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשיעור ריבית לפני מס‪ ,‬המשקף‬
‫את הערכות השוק השוטפות לערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות‪.‬‬
‫תביעות משפטיות‬
‫הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה מחוייבות קיימת )משפטית או משתמעת(‬
‫כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר; יותר סביר מאשר לא )‪ (MORE LIKELY THAN NOT‬כי‬
‫הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות; וניתן לאמוד את המחוייבות באופן‬
‫מהימן‪ .‬כאשר השפעת ערך הזמן מהותית‪ ,‬נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי‪ .‬בעת‬
‫בחינת הצורך בהכרה בהפרשות ובכימותן‪ ,‬מסתייעת הנהלת הקבוצה ביועציה המשפטיים‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫טו‪.‬‬
‫הכרה בהכנסה‬
‫‪.1‬‬
‫פרמיות‬
‫פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיים‪ .‬הפרמיות‬
‫מתייחסות בעיקרן לתקופת ביטוח של שנה‪ .‬ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינויים‬
‫בפרמיה שטרם הורווחה בגינה‪ ,‬נרשמים בסעיף פרמיות שהורווחו‪ ,‬ברוטו‪.‬‬
‫פרמיות בענף רכב חובה נרשמות בעת פירעון הפרמיה הואיל והכיסוי הביטוחי מותנה‬
‫בתשלום הפרמיה‪.‬‬
‫פרמיות מפוליסות שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך המאזן נרשמים כהכנסות‬
‫מראש‪.‬‬
‫דוחות התפוקה החודשיים‪ ,‬בעיקר בענפי רכב רכוש ודירות‪ ,‬כוללים חידושים‬
‫אוטומטיים של פוליסות שמועד החידוש שלהן הגיע‪.‬‬
‫ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים שנתקבלו מבעלי פוליסות‪,‬‬
‫ובניכוי ביטולים והפרשות עקב אי פירעון דמי הביטוח‪ ,‬בכפוף להוראות כל דין‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫דמי ניהול מניהול קרן פנסיה‬
‫הכנסות מדמי ניהול קרן פנסיה נזקפות על בסיס יתרות הנכסים המנוהלים ועל בסיס‬
‫התקבולים מהעמיתים‪ ,‬בהתאם להנחיות המפקח‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫עמלות‬
‫הכנסות מעמלות ביטוח כללי בחברות מאוחדות שהינן סוכנויות ביטוח מוכרות בעת‬
‫התהוותן‪.‬‬
‫הכנסות מעמלות ביטוח חיים בחברה מאוחדת שהיא סוכנות ביטוח מוכרות כהכנסה‬
‫על בסיס מועדי הזכאות לתשלום העמלות על פי ההסכמים עם חברות הביטוח‪ ,‬בניכוי‬
‫הפרשות להחזרי עמלות עקב ביטולים צפויים של פוליסות ביטוח‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫רווחים מהשקעות נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות אלו כוללות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הכנסות ריבית בגין נכסים פיננסיים‪ ,‬הכנסות‬
‫מדיבידנדים‪ ,‬ושינויים נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך‬
‫רווח והפסד‪ .‬הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן‪ .‬הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד‬
‫בו מוקנית לקבוצה הזכות לקבלת תשלום‪.‬‬
‫טז‪.‬‬
‫מסים על הכנסה‬
‫הוצאת מסים על הכנסה כוללת מסים שוטפים ונדחים‪ .‬הוצאת מסים על הכנסה נזקפת לדוח‬
‫על הרווח הכולל‪.‬‬
‫המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החייבת במס לשנה‪ ,‬כשהוא‬
‫מחושב לפי שיעורי המס החלים לפי החוק שנחקק או נחקק למעשה לתאריך המאזן‪ ,‬והכולל‬
‫שינויים בתשלומי המס המתייחסים לשנים קודמות‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫טז‪.‬‬
‫מסים על הכנסה )המשך(‬
‫ההכרה במסים נדחים הינה בהתאם לגישה המאזנית‪ ,‬בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך‬
‫בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים‪ .‬האגודה לא‬
‫מכירה במסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים‪ :‬הפרשים הנובעים מהשקעה בחברה‬
‫בת‪ ,‬בישות בשליטה משותפת ובחברה כלולה‪ ,‬במידה ואין זה צפוי שהם יתהפכו בעתיד‬
‫הנראה לעין‪.‬‬
‫המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו‬
‫ימומשו‪ ,‬בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך המאזן‪ .‬האגודה מקזזת‬
‫נכסי וההתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי‬
‫והתחייבויות מסים שוטפים‪ ,‬והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה‬
‫רשות מס באותה חברה נישומה‪.‬‬
‫נכס מס נדחה מוכר בספרים כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת‪ ,‬שכנגדה ניתן יהיה‬
‫לנצל את ההפרשים הזמניים‪ .‬נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל תאריך מאזן‪ ,‬ובמידה ולא‬
‫צפוי כי הטבות המס המתייחסות תתממשנה‪ ,‬הם מופחתים‪.‬‬
‫הקבוצה עשויה להתחייב בתוספת מס במקרה של חלוקת דיבידנדים בגין חברות הקבוצה‪.‬‬
‫תוספת מס זו לא נכללה בדוחות הכספיים‪ ,‬לאור מדיניות חברות הקבוצה שלא לגרום‬
‫לחלוקת דיבידנד הכרוכה בתוספת מס לאגודה המקבלת‪ ,‬בעתיד הנראה לעין‪ .‬במקרים בהם‬
‫צפויה חברה מוחזקת לחלק דיבידנד מרווחים הכרוכים בתוספת מס לאגודה‪ ,‬יוצרת האגודה‬
‫עתודה למס בגין תוספת המס שעשויה האגודה להתחייב בה‪ ,‬בגין חלוקת הדיבידנד‪.‬‬
‫יז‪.‬‬
‫מגזרי פעילות‬
‫מגזר פעילות הינו רכיב של הקבוצה העונה על שלושת התנאים הבאים‪:‬‬
‫יח‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות לו‬
‫הוצאות‪ ,‬לרבות הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות בין חברות הקבוצה;‬
‫‪.2‬‬
‫תוצאותיו התפעוליות נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי‬
‫של הקבוצה‪ ,‬על מנת לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו לו ועל מנת להעריך את‬
‫ביצועיו; וכן‬
‫‪.3‬‬
‫קיים לגביו מידע כספי נפרד זמין‪ .‬‬
‫הצגת דוח על הרווח הכולל‬
‫האגודה בחרה להציג דוח יחיד על הרווח הכולל‪ ,‬הכולל את פריטי דוח רווח והפסד ואת‬
‫פריטי הרווח הכולל האחר‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫יט‪.‬‬
‫גילוי לתקני ‪ IFRS‬חדשים בתקופה שלפני יישומם‬
‫‪ - IAS 1‬הצגת דוחות כספיים‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬פרסם ה‪ IASB-‬תיקון ל‪) IAS 1-‬להלן ‪ -‬התיקון(‪ .‬התיקון עוסק בנושא הצגת‬
‫רווח כולל אחר‪ .‬בהתאם לתיקון‪ ,‬פריטים אשר ניתן להעבירם לרווח או הפסד בשלב מאוחר‬
‫יותר )למשל‪ ,‬בעת גריעה או יישוב( יוצגו בנפרד מהפריטים אשר לא יועברו לרווח או הפסד‬
‫לעולם‪.‬‬
‫התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪,‬‬
‫‪ ,2013‬או לאחריו‪ .‬אימוץ מוקדם אפשרי‪.‬‬
‫להערכת האגודה‪ ,‬לתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪) IAS 19‬מתוקן( ‪ -‬הטבות עובד‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬פרסם ה‪ IASB-‬את ‪) IAS 19‬מתוקן( )להלן ‪ -‬התקן(‪ .‬עיקרי התיקונים שנכללו‬
‫בתקן הם‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫רווחים והפסדים אקטואריים יוכרו אך ורק ברווח הכולל האחר ולא ייזקפו לרווח או‬
‫הפסד‪.‬‬
‫שיטת "הרצועה" אשר אפשרה דחייה של רווחים או הפסדים אקטואריים מבוטלת‪.‬‬
‫תשואת נכסי התכנית תוכר ברווח או הפסד בהתבסס על שיעור היוון שמשמש‬
‫למדידת ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים‪ ,‬ללא קשר להרכב בפועל של תיק‬
‫ההשקעות‪.‬‬
‫ההבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד‬
‫הסילוק הצפוי ולא על המועד בו קמה זכאות העובד להטבות‪.‬‬
‫עלות שירותי עבר הנובעת משינויים בתכנית תוכר מיידית‪.‬‬
‫התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪,‬‬
‫‪ 2013‬או לאחריו‪ .‬אימוץ מוקדם אפשרי‪.‬‬
‫להערכת האגודה‪ ,‬לתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ - IAS 32‬מכשירים פיננסיים‪ :‬הצגה ו‪ - IFRS 7 -‬מכשירים פיננסיים‪ :‬גילוי‬
‫בחודש דצמבר ‪ 2011‬פרסם ה‪ IASB-‬תיקונים ל‪) IAS 32-‬להלן ‪ -‬התיקונים ל‪ (IAS 32 -‬בנושא‬
‫קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות‪ .‬התיקונים ל‪ IAS 32 -‬מבהירים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את‬
‫משמעות המונח "קיימת באופן מיידי )‪ (CURRENTLY‬זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז"‬
‫)להלן ‪ -‬הזכות לקזז(‪ .‬התיקונים ל‪ IAS 32 -‬קובעים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי הזכות לקזז חייבת להיות‬
‫ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה‬
‫של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים‪ .‬כמו כן‪ ,‬התיקונים ל‪ IAS 32 -‬קובעים‬
‫שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי‪ ,‬אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או‬
‫שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול‪ ,‬או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫יט‪.‬‬
‫גילוי לתקני ‪ IFRS‬חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(‬
‫במקביל‪ ,‬בחודש דצמבר ‪ 2011‬פרסם ה‪ IASB-‬תיקונים ל‪) IFRS 7-‬להלן ‪ -‬התיקונים ל‪IFRS -‬‬
‫‪ (7‬בנושא קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות‪ .‬בהתאם לתיקונים ל‪ IFRS 7 -‬נדרשת‬
‫החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לתת מידע על זכויות לקזז ועל הסדרים קשורים )כגון הסכמים בנושא‬
‫בטוחות(‪ ,‬לתת מידע על הרכב הסכומים שקוזזו וכן לתת מידע על סכומים הכפופים להסדרים‬
‫שמאפשרים קיזוז אולם אינם עומדים בכל הקריטריונים לקיזוז שנקבעו ב‪.IAS 32 -‬‬
‫התיקונים ל‪ IAS 32-‬ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות‬
‫ביום ‪ 1‬בינואר‪ 2014 ,‬או לאחריו‪ .‬אימוץ מוקדם אפשרי‪ ,‬אולם נדרש לתת גילוי לעובדה זו וכן‬
‫לתת את הגילויים הנדרשים על פי התיקונים ל‪ IFRS 7 -‬כאמור לעיל‪ .‬התיקונים ל‪IFRS 7 -‬‬
‫ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪ 2013 ,‬או לאחריו‪.‬‬
‫להערכת האגודה‪ ,‬לתיקונים ל‪ IAS 32 -‬לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות‬
‫הכספיים‪ .‬הגילויים הנדרשים לפי התיקונים ל‪ IFRS 7 -‬ייכללו בדוחות הכספיים של האגודה‪.‬‬
‫‪ - IFRS 7‬מכשירים פיננסיים‪ :‬גילוי‬
‫התיקון ל‪) IFRS 7 -‬להלן ‪ -‬התיקון( עוסק בדרישות גילוי חדשות ונרחבות לגבי גריעת נכסים‬
‫פיננסיים ודרישת גילוי במקרים בהם מתבצעות העברות חריגות סביב בסמוך למועד הדיווח‪.‬‬
‫מטרת התיקון לסייע למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את החשיפות לסיכונים בגין‬
‫העברות של נכסים פיננסיים והשפעת סיכונים אלה על המצב הכספי של החברה‪ .‬התיקון‬
‫יגביר את שקיפות הדיווח של עסקאות העברה‪ ,‬ובפרט של עסקאות איגוח נכסים פיננסיים‪.‬‬
‫התיקון ייושם באופן של מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום ‪1‬‬
‫בינואר‪ .2012 ,‬יישום מוקדם אפשרי‪.‬‬
‫הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של האגודה‪.‬‬
‫‪ - IFRS 9‬מכשירים פיננסיים‬
‫‪.1‬‬
‫בחודש נובמבר ‪ 2009‬פורסם החלק הראשון בשלב הראשון )‪ (phase 1‬של ‪- IFRS 9‬‬
‫מכשירים פיננסיים‪ ,‬כחלק מפרוייקט החלפת ‪ - IAS 39‬מכשירים פיננסיים‪ :‬הכרה‬
‫ומדידה‪) IFRS 9 .‬להלן ‪ -‬התקן( מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים‬
‫והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת ‪.IAS 39‬‬
‫התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים )כולל מכשירים משולבים‬
‫שבהם החוזה המארח הוא נכס פיננסי( יימדדו בשווי הוגן‪ .‬בתקופות עוקבות יש למדוד‬
‫מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים‪:‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות‬
‫את תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם‪.‬‬
‫על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי‪ ,‬החברה זכאית‪ ,‬במועדים מסויימים‪,‬‬
‫לקבל תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת‬
‫הקרן‪.‬‬
‫למרות האמור לעיל‪ ,‬חברה יכולה‪ ,‬בעת ההכרה לראשונה‪ ,‬לייעד מכשיר חוב אשר עונה‬
‫על שני התנאים האמורים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם עשות כן מבטלת או‬
‫מפחיתה משמעותית חוסר סימטריות במדידה או בהכרה )‪(accounting mismatch‬‬
‫שהייתה נגרמת אלמלא כן‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫יט‪.‬‬
‫גילוי לתקני ‪ IFRS‬חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫)המשך(‬
‫המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי‬
‫שווי הוגן‪.‬‬
‫נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן‪,‬‬
‫וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר‪ ,‬על פי בחירת המדיניות‬
‫החשבונאית לגבי כל מכשיר ומכשיר )סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר לא יועברו‬
‫לאחר מכן לרווח או הפסד(‪ .‬אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר‪,‬‬
‫חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד‪ .‬הבחירה הינה סופית ואין לשנותה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬כאשר חברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים‪ ,‬עליה‬
‫לסווג מחדש את כל המכשירים הפיננסיים המושפעים משינוי המודל העסקי על מנת‬
‫לשקף שינוי זה‪ .‬בכל יתר הנסיבות‪ ,‬אין לבצע סיווג מחדש של המכשירים הפיננסיים‪.‬‬
‫תאריך התחילה של התקן הוא ‪ 1‬בינואר‪ .2015 ,‬אימוץ מוקדם אפשרי‪ .‬אימוץ לראשונה‬
‫ייעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואה‪ ,‬בכפוף‬
‫להקלות המצויינות בתקן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחודש אוקטובר ‪ 2010‬פורסמו תיקונים לתקן בנושא גריעה ובנושא התחייבויות‬
‫פיננסיות‪ .‬לפי הוראות התיקונים‪ ,‬יש להמשיך וליישם את הוראות ‪ IAS 39‬לגבי גריעה‬
‫ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן )ייעוד לשווי הוגן‬
‫דרך רווח או הפסד(‪ .‬כלומר‪ ,‬הוראות הסיווג והמדידה של ‪ IAS 39‬ימשיכו לחול על‬
‫התחייבויות פיננסיות שמוחזקות למסחר ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות‬
‫מופחתת‪.‬‬
‫השינויים הנובעים מהתיקונים כאמור משפיעים על מדידת התחייבויות שנבחרה‬
‫לגביהן חלופת השווי ההוגן‪ .‬לפי התיקונים‪ ,‬סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות‬
‫ שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי ‪ -‬ייזקף לרווח כולל אחר‪ .‬כל יתר השינויים בשווי‬‫ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד‪ .‬אם זקיפת השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות‪ ,‬שנגרם‬
‫כתוצאה משינויים בסיכון האשראי‪ ,‬לרווח כולל אחר ייצור חוסר סימטריה חשבונאית‬
‫ברווח או הפסד‪ ,‬אזי גם אותו שינוי ייזקף לרווח או הפסד ולא לרווח כולל אחר‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬לפי התיקונים‪ ,‬התחייבויות בגין נגזרים מסוימים על מכשירים הוניים לא‬
‫מצוטטים כבר לא יהיה ניתן למדוד לפי עלות‪ ,‬אלא אך ורק לפי שווי הוגן‪.‬‬
‫תאריך התחילה של התיקונים הוא ‪ 1‬בינואר‪ .2013 ,‬אימוץ מוקדם אפשרי‪ ,‬בתנאי‬
‫שהחברה מיישמת גם את הוראות התקן בנוגע לסיווג ומדידה של נכסים פיננסים )שלב‬
‫הנכסים(‪ .‬אימוץ לראשונה של התיקונים ייעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה‬
‫מחדש של מספרי ההשוואה‪ ,‬בכפוף להקלות המצויינות בתיקונים‪.‬‬
‫להערכת האגודה‪ ,‬לתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫יט‪.‬‬
‫גילוי לתקני ‪ IFRS‬חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(‬
‫‪ - IFRS 13 ,IFRS 12 ,IFRS 11 ,IFRS 10‬דוחות כספיים מאוחדים‪ ,‬הסדרים משותפים‪ ,‬גילוי‬
‫בדבר זכויות בישויות אחרות‪ ,‬מדידת שווי הוגן‬
‫בחודש מאי ‪ 2011‬פרסם ה‪ IASB-‬ארבעה תקנים חדשים‪ IFRS 10 :‬דוחות כספיים‬
‫מאוחדים‪ IFRS 11 ,‬הסדרים משותפים‪ IFRS 12 ,‬גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות )להלן ‪-‬‬
‫התקנים החדשים( וכן את ‪ IFRS 13‬מדידת שווי הוגן‪ ,‬ותיקן שני תקנים קיימים ‪IAS 27R‬‬
‫)מתוקן ‪ (2011‬דוחות כספיים נפרדים ו‪) IAS 28R-‬מתוקן ‪ (2011‬השקעות בחברות כלולות‬
‫ובעסקאות משותפות‪.‬‬
‫התקנים החדשים ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום‬
‫‪ 1‬בינואר‪ ,2013 ,‬או לאחריו‪ .‬אימוץ מוקדם אפשרי‪ ,‬אולם אם חברה בוחרת לבצעו‪ ,‬עליה‬
‫לאמץ את התקנים החדשים כמכלול אחד )למעט דרישות הגילוי על פי ‪ IFRS 12‬שניתן‬
‫לאמצן בנפרד(‪ .‬התקנים כוללים הוראות מעבר עם הקלות מסוימות בעת היישום לראשונה‪.‬‬
‫להלן עיקרי הוראות התקנים האמורים והשפעותיהם הצפויות על האגודה‪:‬‬
‫‪ - IFRS 10‬דוחות כספיים מאוחדים‬
‫‪) IFRS 10‬להלן ‪ -‬תקן ‪ (10‬מחליף את ‪ IAS 27‬בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים‬
‫מאוחדים‪ ,‬וכן כולל את הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות מובנות ) ‪STRUCTURED‬‬
‫‪ (ENTITIES‬שטופלו בעבר ב‪ SIC 12-‬איחוד ‪ -‬ישויות למטרות מיוחדות‪.‬‬
‫תקן ‪ 10‬אינו כולל שינויים בנהלי האיחוד‪ ,‬אך משנה את ההגדרה של קיומה של שליטה לצורך‬
‫איחוד וכולל מודל יחיד לצורכי איחוד‪ .‬על פי תקן ‪ 10‬על מנת שתתקיים שליטה נדרש קיומם‬
‫של כוח )‪ (POWER‬וחשיפה או זכות לתשואות משתנות )‪ (VARIABLE RETURNS‬מהחברה‬
‫המושקעת‪ .‬כוח הינו היכולת להשפיע ולכוון את הפעילויות של החברה המושקעת‪ ,‬אשר‬
‫משפיעות באופן משמעותי על התשואה של המשקיע‪.‬‬
‫תקן ‪ 10‬קובע כי בעת בחינת קיומה של שליטה יש להביא בחשבון זכויות הצבעה‬
‫פוטנציאליות רק אם הן ממשיות‪ ,‬לעומת ‪ IAS 27‬לפני התיקון אשר קבע כי זכויות הצבעה‬
‫פוטנציאליות יובאו בחשבון רק אם הן ניתנות למימוש באופן מיידי כאשר יש להתעלם‬
‫מכוונות ההנהלה והיכולת הפיננסית למימוש זכויות אלו‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬תקן ‪ 10‬קובע כי משקיע יכול שישלוט גם אם מחזיק פחות מרוב זכויות ההצבעה‬
‫בחברה המוחזקת )שליטה אפקטיבית(‪ ,‬וזאת בניגוד ל‪ IAS 27-‬הקיים אשר איפשר לבחור שני‬
‫מודלים לאיחוד ‪ -‬מודל השליטה האפקטיבית ומודל השליטה המשפטית‪.‬‬
‫תקן ‪ 10‬ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪,‬‬
‫‪ 2013‬או לאחריו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫יט‪.‬‬
‫גילוי לתקני ‪ IFRS‬חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(‬
‫‪ - IAS 27 R‬דוחות כספיים נפרדים‬
‫‪) IAS 27 R‬להלן ‪ -‬תקן ‪ 27‬המתוקן( מחליף את ‪ IAS 27‬ומטפל רק בדוחות כספיים נפרדים‪.‬‬
‫ההנחיות הקיימות לגבי דוחות כספיים נפרדים נותרו ללא שינוי במסגרת תקן ‪ 27‬המתוקן‪.‬‬
‫‪ - IFRS 11‬הסדרים משותפים‬
‫‪) IFRS 11‬להלן ‪ -‬תקן ‪ (11‬מחליף את ‪ IAS 31‬בדבר הטיפול החשבונאי בזכויות בעסקאות‬
‫משותפות ואת ‪ SIC 13‬בדבר פרשנות לטיפול החשבונאי בהשקעות לא כספיות על ידי ישויות‬
‫בשליטה משותפת‪.‬‬
‫תקן ‪ 11‬מגדיר הסדרים משותפים כהסדרים חוזיים שלפיהם לשני צדדים או יותר קיימת‬
‫שליטה משותפת‪.‬‬
‫תקן ‪ 11‬מחלק את ההסדרים המשותפים לשני סוגים‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫עסקאות משותפות )‪ ,(joint ventures‬שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על‬
‫הזכויות בנכסים נטו של העסקה המשותפת‪ .‬תקן ‪ 11‬דורש כי עסקאות משותפות‬
‫יטופלו רק לפי שיטת השווי המאזני וזאת בניגוד להוראות ‪ IAS 31‬אשר קבעו כי חברה‬
‫יכולה לבחור כמדיניות חשבונאית האם ליישם את שיטת האיחוד היחסי או שיטת‬
‫השווי המאזני לגבי ישויות בשליטה משותפת‪.‬‬
‫פעילויות משותפות )‪ ,(joint operations‬שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על‬
‫הזכויות בנכסים של הפעילות המשותפת ומחויבות משותפת בגין ההתחייבויות של‬
‫הפעילות המשותפת‪ .‬תקן ‪ 11‬דורש כי החברה המחזיקה תכיר בנכסים‪ ,‬בהתחייבויות‪,‬‬
‫בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת על פי חלקה היחסי בפעילות זו כפי‬
‫שנקבע בהסדר המשותף‪ ,‬בדומה לטיפול החשבונאי הקיים היום‪.‬‬
‫תקן ‪ 11‬ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪,‬‬
‫‪ 2013‬או לאחריו‪.‬‬
‫להערכת האגודה‪ ,‬לתקן ‪ 11‬לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ - IAS 28 R‬השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות‬
‫‪) IAS 28 R‬להלן ‪ -‬תקן ‪ 28‬המתוקן( מחליף את ‪ .IAS 28‬השינויים העיקריים הנכללים בו‬
‫לעומת ‪ IAS 28‬מתייחסים לטיפול החשבונאי לפי שיטת השווי המאזני בהשקעות בעסקאות‬
‫משותפות‪ ,‬כתוצאה מפרסום ‪ IFRS 11‬והמעבר מיישום שיטת האיחוד היחסי ליישום שיטת‬
‫השווי המאזני בהשקעות אלה‪ .‬תקן ‪ 28‬המתוקן קובע גם כי במקרה של מימוש השקעה‬
‫בחברה כלולה או בעסקה משותפת‪ ,‬לרבות חלק ממנה‪ ,‬יש ליישם את הוראות ‪ IFRS 5‬על‬
‫אותו חלק שעונה על התנאים לסיווג כמוחזק למכירה‪ ,‬ולגבי החלק שנשאר‪ ,‬יש להמשיך‬
‫וליישם את שיטת השווי המאזני עד למועד המימוש בפועל‪ .‬בנוסף‪ ,‬במקרה של השקעה‬
‫בחברה כלולה שהופכת להשקעה בעסקה משותפת )‪ (JOINT VENTURE‬ולהיפך‪ ,‬יש להמשיך‬
‫וליישם את שיטת השווי המאזני ואין לבצע מדידה מחדש של ההשקעה שנותרה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫יט‪.‬‬
‫גילוי לתקני ‪ IFRS‬חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(‬
‫‪ - IAS 28 R‬השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות )המשך(‬
‫תקן ‪ 28‬המתוקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪1‬‬
‫בינואר‪ 2013 ,‬או לאחריו‪ .‬אימוץ מוקדם אפשרי‪ ,‬אולם אם חברה בוחרת לבצעו‪ ,‬עליה לאמץ‬
‫את ‪ IFRS 12 ,IFRS 11 ,IFRS 10‬ו‪) IAS 27 R -‬מתוקן ‪ (2011‬כמכלול אחד‪.‬‬
‫להערכת החברה‪ ,‬לתקן ‪ 28‬המתוקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ - IFRS 12‬גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות‬
‫‪) IFRS 12‬להלן ‪ -‬תקן ‪ (12‬קובע דרישות גילוי לגבי ישויות מוחזקות של החברה‪ ,‬לרבות‬
‫חברות בנות‪ ,‬הסדרים משותפים‪ ,‬חברות כלולות וישויות מובנות ) ‪STRUCTURED‬‬
‫‪ .(ENTITIES‬תקן ‪ 12‬מרחיב את דרישות הגילוי בנוגע לשיקולים ולהנחות ששימשו את‬
‫ההנהלה בקביעת קיומה של שליטה‪ ,‬שליטה משותפת או השפעה מהותית בישויות מוחזקות‪,‬‬
‫וכן בקביעת סוג ההסדר המשותף‪ .‬תקן ‪ 12‬כולל גם דרישות גילוי לגבי ישויות מוחזקות‬
‫מהותיות‪.‬‬
‫הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התקן לראשונה‪.‬‬
‫‪ - IFRS 13‬מדידת שווי הוגן‬
‫‪) IFRS 13‬להלן ‪ -‬תקן ‪ (13‬קובע הנחיות באשר לאופן מדידת שווי הוגן‪ ,‬ככל שמדידה זו‬
‫נדרשת בהתאם לתקינה הבינלאומית‪ .‬תקן ‪ 13‬מגדיר שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת‬
‫נכס‪ ,‬או משולם בהעברת התחייבות‪ ,‬בעסקה רגילה )‪ (ORDERLY‬בין משתתפי שוק במועד‬
‫המדידה‪ .‬בנוסף‪ ,‬תקן ‪ 13‬מפרט את המאפיינים של משתתפים בשוק ‪(MARKET‬‬
‫)‪ PARTICIPANTS‬וקובע כי השווי ההוגן יתבסס על ההנחות בהן היו משתמשים משתתפים‬
‫בשוק‪ .‬כמו כן‪ ,‬קובע תקן ‪ 13‬כי מדידת שווי הוגן תבוסס על ההנחה כי העסקה תבוצע בשוק‬
‫העיקרי של הנכס או ההתחייבות‪ ,‬או בהיעדר שוק עיקרי‪ ,‬בשוק המועיל‬
‫)‪ (ADVANTAGEOUS‬ביותר‪.‬‬
‫תקן ‪ 13‬קובע כי יש למקסם את השימוש בנתונים הניתנים לצפייה מהשוק ביחס לשימוש‬
‫בנתונים שאינם ניתנים לצפייה מהשוק‪ .‬כמו כן‪ ,‬תקן ‪ 13‬קובע מדרג לשווי ההוגן בהתאם‬
‫למקור הנתונים ששימשו לקביעת השווי ההוגן‪:‬‬
‫רמה ‪:1‬‬
‫רמה ‪:2‬‬
‫רמה ‪:3‬‬
‫מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים‪.‬‬
‫נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה ‪ 1‬אשר ניתנים לצפייה במישרין‬
‫או בעקיפין‪.‬‬
‫נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא‬
‫שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה(‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬תקן ‪ 13‬קובע דרישות גילוי מסוימות‪.‬‬
‫הגילויים החדשים‪ ,‬וכן מדידה של נכסים והתחייבויות של תקן ‪ 13‬נדרשים מכאן ולהבא‪ ,‬רק‬
‫לגבי התקופות המתחילות לאחר מועד יישומו‪ ,‬החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות‬
‫המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪ 2013 ,‬או לאחריו‪ .‬אימוץ מוקדם אפשרי‪ .‬גילויים חדשים אלו לא‬
‫חלים על מספרי השוואה‪.‬‬
‫הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של האגודה עם אימוץ התקן לראשונה‪.‬‬
‫באשר להשפעה על הדוחות הכספיים‪ ,‬להערכת האגודה‪ ,‬לתקן ‪ 13‬לא צפויה להיות השפעה‬
‫מהותית על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫כ‪.‬‬
‫להלן שיעורי השינוי של מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של הדולר‬
‫מדד המחירים לצרכן‬
‫מדד ידוע‬
‫מדד בגין‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪3.8‬‬
‫שער חליפין‬
‫יציג של‬
‫דולר ארה"ב‬
‫‪%‬‬
‫‪7.7‬‬
‫)‪(6.0‬‬
‫)‪(0.7‬‬
‫מגזרי פעילות‬
‫מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש‪ .‬בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר‬
‫הביטוח הכללי לפי ענפי רכב חובה‪ ,‬רכב רכוש‪ ,‬ענפי רכוש אחרים וענפי חבויות אחרים‪.‬‬
‫ענף רכב חובה‬
‫ענף רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו היא חובה על פי דין‬
‫ואשר מעניק כיסוי לנזק גוף )לנהג הרכב‪ ,‬לנוסעים ברכב או להולכי רגל( כתוצאה משימוש ברכב‬
‫מנועי‪.‬‬
‫ענף רכב רכוש‬
‫ענף רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום לצד‬
‫שלישי‪.‬‬
‫ענפי חבויות אחרים‬
‫ענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי‪ .‬ענפים אלו‬
‫כוללים‪ :‬אחריות כלפי צד ג'‪ ,‬אחריות מעבידים‪ ,‬אחריות מקצועית ואחריות המוצר‪.‬‬
‫ענפי רכוש ואחרים‬
‫יתר ענפי ביטוח כללי שאינם רכב וחבויות‪ ,‬לרבות רכוש המשק‪ ,‬אש‪ ,‬מקיף דירות ובתי עסק‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫מגזרי פעילות )המשך(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫לא מיוחס‬
‫התאמות‬
‫למגזרי‬
‫ביטוח‬
‫חסכון‬
‫סה"כ‬
‫וקיזוזים‬
‫פעילות‬
‫כללי‬
‫ארוך טווח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫פרמיות שהורווחו על‪-‬ידי מבטחי‬
‫משנה‬
‫‪-‬‬
‫‪354,345‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪354,345‬‬
‫‪-‬‬
‫‪126,410‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪126,410‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪-‬‬
‫‪227,935‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪227,935‬‬
‫‪33,548‬‬
‫‪11,836‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪3,247‬‬
‫‪8,634‬‬
‫‪10,895‬‬
‫)‪( 54‬‬
‫)‪( 12‬‬
‫)‪(4,305‬‬
‫)‪(10,895‬‬
‫‪-‬‬
‫‪36,902‬‬
‫‪16,165‬‬
‫‪15,564‬‬
‫)‪( 54‬‬
‫‪15,683‬‬
‫‪273,319‬‬
‫‪22,722‬‬
‫)‪(15,212‬‬
‫‪296,512‬‬
‫‪-‬‬
‫‪242,763‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪242,763‬‬
‫‪-‬‬
‫‪57,893‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪57,893‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח בשייר‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות‬
‫רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪-‬‬
‫‪184,870‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪184,870‬‬
‫‪10,052‬‬
‫‪4,168‬‬
‫‪-‬‬
‫‪42,193‬‬
‫‪26,188‬‬
‫‪51‬‬
‫‬‫‪8,459‬‬
‫‪5,218‬‬
‫)‪(14,357‬‬
‫)‪( 843‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪37,888‬‬
‫‪37,972‬‬
‫‪5,257‬‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫‪14,220‬‬
‫‪253,302‬‬
‫‪13,677‬‬
‫)‪(15,212‬‬
‫‪265,987‬‬
‫חלק האגודה ברווחי חברת ביטוח‬
‫המטופלת לפי שיטת השווי המאזני‬
‫‪-‬‬
‫‪6,612‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6,612‬‬
‫סך כל הרווח לפני מסים על הכנסה‬
‫‪1,463‬‬
‫‪26,629‬‬
‫‪9,045‬‬
‫‪-‬‬
‫‪37,137‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון ‪119‬‬
‫‬‫הכנסות מעמלות‬
‫‪15,564‬‬
‫הכנסות מדמי ניהול‬
‫‬‫הוצאות אחרות ‪ -‬הפסד הון‬
‫סך הכל ההכנסות‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים‬
‫ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי‬
‫ביטוח‬
‫‪37‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫מגזרי פעילות )המשך(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫לא מיוחס‬
‫התאמות‬
‫למגזרי‬
‫ביטוח‬
‫חסכון‬
‫סה"כ‬
‫וקיזוזים‬
‫פעילות‬
‫כללי‬
‫ארוך טווח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫פרמיות שהורווחו על‪-‬ידי מבטחי‬
‫משנה‬
‫‪-‬‬
‫‪402,732‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪402,732‬‬
‫‪-‬‬
‫‪140,150‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪140,150‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪-‬‬
‫‪262,582‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪262,582‬‬
‫‪60,126‬‬
‫‪8,438‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪6,154‬‬
‫‪8,101‬‬
‫‪10,750‬‬
‫)‪(155‬‬
‫‬‫)‪(4,390‬‬
‫)‪(10,750‬‬
‫‪-‬‬
‫‪66,348‬‬
‫‪12,149‬‬
‫‪14,852‬‬
‫)‪(155‬‬
‫‪14,920‬‬
‫‪331,146‬‬
‫‪24,850‬‬
‫)‪(15,140‬‬
‫‪355,776‬‬
‫‪-‬‬
‫‪358,485‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪358,485‬‬
‫‪-‬‬
‫‪121,241‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪121,241‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח בשייר‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות‬
‫רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪-‬‬
‫‪237,244‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪237,244‬‬
‫‪9,419‬‬
‫‪4,023‬‬
‫‪-‬‬
‫‪47,944‬‬
‫‪19,113‬‬
‫‪172‬‬
‫‬‫‪8,271‬‬
‫‪4,249‬‬
‫)‪(14,319‬‬
‫)‪(821‬‬
‫‪-‬‬
‫‪43,044‬‬
‫‪30,586‬‬
‫‪4,421‬‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫‪13,442‬‬
‫‪304,473‬‬
‫‪12,520‬‬
‫)‪(15,140‬‬
‫‪315,295‬‬
‫חלק האגודה ברווחי חברת ביטוח‬
‫המטופלת לפי שיטת השווי המאזני‬
‫‪-‬‬
‫‪7,870‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7,870‬‬
‫סך כל הרווח לפני מסים על הכנסה‬
‫‪1,478‬‬
‫‪34,543‬‬
‫‪12,330‬‬
‫‪-‬‬
‫‪48,351‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון ‪68‬‬
‫‬‫הכנסות מעמלות‬
‫‪14,852‬‬
‫הכנסות מדמי ניהול‬
‫‬‫הוצאות אחרות ‪ -‬הפסד הון‬
‫סך הכל ההכנסות‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים‬
‫ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי‬
‫ביטוח‬
‫‪38‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫מגזרי פעילות )המשך(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫לא מיוחס‬
‫התאמות‬
‫למגזרי‬
‫ביטוח‬
‫חסכון‬
‫סה"כ‬
‫וקיזוזים‬
‫פעילות‬
‫כללי‬
‫ארוך טווח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫פרמיות שהורווחו על‪-‬ידי מבטחי‬
‫משנה‬
‫‪-‬‬
‫‪493,294‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪493,294‬‬
‫‪-‬‬
‫‪159,166‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪159,166‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪-‬‬
‫‪334,128‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪334,128‬‬
‫‪74,599‬‬
‫‪20,487‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪17,255‬‬
‫‪7,175‬‬
‫‪9,185‬‬
‫‪5‬‬
‫‬‫)‪(3,800‬‬
‫)‪(9,185‬‬
‫‪-‬‬
‫‪91,900‬‬
‫‪23,862‬‬
‫‪12,710‬‬
‫)‪(17‬‬
‫‪429,214‬‬
‫‪33,620‬‬
‫)‪(12,985‬‬
‫‪462,583‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון ‪46‬‬
‫‬‫הכנסות מעמלות‬
‫‪12,710‬‬
‫הכנסות מדמי ניהול‬
‫)‪(22‬‬
‫הכנסות אחרות ‪ -‬רווח‪)/‬הפסד( הון‬
‫סך הכל ההכנסות‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים‬
‫ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי‬
‫ביטוח‬
‫‪12,734‬‬
‫‪-‬‬
‫‪399,787‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪399,787‬‬
‫‪-‬‬
‫‪52,668‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪52,668‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח בשייר‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות‬
‫רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות אחרות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪-‬‬
‫‪347,119‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪347,119‬‬
‫‪8,760‬‬
‫‪3,394‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪55,792‬‬
‫‪13,506‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪7,218‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2,374‬‬
‫)‪(12,187‬‬
‫)‪(798‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪52,365‬‬
‫‪23,320‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2,374‬‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫‪12,154‬‬
‫‪416,417‬‬
‫‪9,617‬‬
‫)‪(12,985‬‬
‫‪425,203‬‬
‫חלק האגודה ברווחי חברת ביטוח‬
‫המטופלת לפי שיטת השווי המאזני‬
‫‪-‬‬
‫‪8,637‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8,637‬‬
‫סך כל הרווח לפני מסים על הכנסה‬
‫‪580‬‬
‫‪21,434‬‬
‫‪24,003‬‬
‫‪-‬‬
‫‪46,017‬‬
‫‪39‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫מגזרי פעילות )המשך(‬
‫חסכון‬
‫ארוך טווח‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫לא מיוחס‬
‫התאמות‬
‫למגזרי‬
‫ביטוח‬
‫וקיזוזים‬
‫פעילות‬
‫כללי‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫נכסים‬
‫נכסים לא מוחשיים‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫השקעה בחברה כלולה‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫פרמיות לגבייה‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪4,070‬‬
‫‪8,464‬‬
‫‪54,711‬‬
‫‪165,797‬‬
‫‪72,651‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪12,657‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(22,995‬‬
‫‪4,070‬‬
‫‪8,464‬‬
‫‪54,711‬‬
‫‪165,797‬‬
‫‪62,313‬‬
‫השקעות פיננסיות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫אחרות‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪404,179‬‬
‫‪285,508‬‬
‫‪682‬‬
‫‪84,875‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪404,179‬‬
‫‪285,508‬‬
‫‪682‬‬
‫‪84,875‬‬
‫סך כל השקעות פיננסיות אחרות‬
‫‪-‬‬
‫‪1,080,937‬‬
‫‪12,657‬‬
‫)‪(22,995‬‬
‫‪1,070,599‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫נכסים אחרים‬
‫‪7,093‬‬
‫‪627‬‬
‫‪312,291‬‬
‫‪56,898‬‬
‫‪11,697‬‬
‫‪2,142‬‬
‫‬‫)‪(7,670‬‬
‫‪331,081‬‬
‫‪51,997‬‬
‫סך כל הנכסים‬
‫‪7,720‬‬
‫‪1,450,126‬‬
‫‪26,496‬‬
‫)‪(30,665‬‬
‫‪1,453,677‬‬
‫התחייבויות‬
‫כתבי התחייבות נדחים‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫‬‫‬‫‪4,045‬‬
‫‬‫‪74,388‬‬
‫‪- 1,051,103‬‬
‫‪26,230‬‬
‫‪91,903‬‬
‫‬‫‬‫)‪(30,665‬‬
‫‪74,388‬‬
‫‪1,051,103‬‬
‫‪91,513‬‬
‫סך כל ההתחייבויות‬
‫‪4,045‬‬
‫‪26,230‬‬
‫)‪(30,665‬‬
‫‪1,217,004‬‬
‫‪40‬‬
‫‪1,217,394‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫מגזרי פעילות )המשך(‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫חסכון‬
‫ארוך טווח‬
‫ניהול קרן‬
‫פנסיה‬
‫ביטוח‬
‫כללי‬
‫לא מיוחס‬
‫התאמות‬
‫למגזרי‬
‫וקיזוזים‬
‫פעילות‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫נכסים‬
‫נכסים לא מוחשיים‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫השקעה בחברה כלולה‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫פרמיות לגבייה‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪4,535‬‬
‫‪7,236‬‬
‫‪48,099‬‬
‫‪199,867‬‬
‫‪56,384‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪9,319‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(16,946‬‬
‫‪4,535‬‬
‫‪7,236‬‬
‫‪48,099‬‬
‫‪199,867‬‬
‫‪48,757‬‬
‫השקעות פיננסיות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫אחרות‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪579,123‬‬
‫‪224,085‬‬
‫‪27,857‬‬
‫‪147,975‬‬
‫‬‫‬‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪579,123‬‬
‫‪224,085‬‬
‫‪27,858‬‬
‫‪147,975‬‬
‫סך כל השקעות פיננסיות אחרות‬
‫‪-‬‬
‫‪1,295,161‬‬
‫‪9,320‬‬
‫)‪(16,946‬‬
‫‪1,287,535‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫נכסים אחרים‬
‫‪6,396‬‬
‫‪110‬‬
‫‪100,207‬‬
‫‪33,582‬‬
‫‪10,339‬‬
‫‪1,741‬‬
‫‬‫)‪(6,121‬‬
‫‪116,942‬‬
‫‪29,312‬‬
‫סך כל הנכסים‬
‫‪6,506‬‬
‫‪1,428,950‬‬
‫‪21,400‬‬
‫)‪(23,067‬‬
‫‪1,433,789‬‬
‫התחייבויות‬
‫כתבי התחייבות נדחים‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫‬‫‬‫‪3,781‬‬
‫‪63,516‬‬
‫‪1,099,731‬‬
‫‪61,076‬‬
‫‬‫‬‫‪22,279‬‬
‫‬‫‬‫)‪(23,067‬‬
‫‪63,516‬‬
‫‪1,099,731‬‬
‫‪64,069‬‬
‫סך כל ההתחייבויות‬
‫‪3,781‬‬
‫‪1,224,323‬‬
‫‪22,279‬‬
‫)‪(23,067‬‬
‫‪1,227,316‬‬
‫‪41‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫מגזרי פעילות )המשך(‬
‫נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫ענפי‬
‫ענפי רכוש חבויות‬
‫רכב חובה רכב רכוש ואחרים *( אחרים **( סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫פרמיות שהורווחו על‪-‬ידי מבטחי‬
‫משנה‬
‫‪62,152‬‬
‫‪96,730‬‬
‫‪123,258‬‬
‫‪72,205‬‬
‫‪354,345‬‬
‫‪2,739‬‬
‫‪-‬‬
‫‪104,344‬‬
‫‪19,327‬‬
‫‪126,410‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪59,413‬‬
‫‪96,730‬‬
‫‪18,914‬‬
‫‪52,878‬‬
‫‪227,935‬‬
‫‪2,397‬‬
‫‪-‬‬
‫‪757‬‬
‫‪10,928‬‬
‫‪10,895‬‬
‫‪908‬‬
‫‪33,548‬‬
‫‪11,836‬‬
‫‪99,127‬‬
‫‪30,599‬‬
‫‪64,681‬‬
‫‪273,319‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון ‪19,499‬‬
‫‬‫הכנסות מעמלות‬
‫סך הכל ההכנסות‬
‫‪78,912‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח ברוטו‬
‫‪68,438‬‬
‫חלקם של מבטחי משנה בתשלומים‬
‫ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי‬
‫ביטוח‬
‫‪821‬‬
‫‪70,939‬‬
‫)‪(2,143‬‬
‫‪54,394‬‬
‫‪48,010‬‬
‫‪48,992‬‬
‫‪11,205‬‬
‫‪242,763‬‬
‫‪57,893‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח בשייר‬
‫‪67,617‬‬
‫‪73,082‬‬
‫‪6,384‬‬
‫‪37,787‬‬
‫‪184,870‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות‬
‫רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪4,832‬‬
‫‪4,556‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16,947‬‬
‫‪7,103‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12,987‬‬
‫‪9,207‬‬
‫‪44‬‬
‫‪7,427‬‬
‫‪5,322‬‬
‫‪-‬‬
‫‪42,193‬‬
‫‪26,188‬‬
‫‪51‬‬
‫סך כל הוצאות‬
‫‪77,006‬‬
‫‪97,138‬‬
‫‪28,622‬‬
‫‪50,536‬‬
‫‪253,302‬‬
‫חלק האגודה ברווחי חברת ביטוח‬
‫המטופלת לפי שיטת השווי המאזני‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6,612‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6,612‬‬
‫סך כל רווח לפני מסים על הכנסה‬
‫‪1,906‬‬
‫‪1,989‬‬
‫‪8,589‬‬
‫‪14,145‬‬
‫‪26,629‬‬
‫*(‬
‫ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים של ענף אובדן רכוש אשר הפעילות בגינו מהווה כ‪-‬‬
‫‪ 78.2%‬מסך הפרמיות בענפים אלו‪.‬‬
‫**(‬
‫ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים של ענפי חבות המוצר‪ ,‬צד ג' ואחריות מעבידים‬
‫אשר הפעילות בגינם מהווה כ‪ 20.4% ,29.5% ,30.9%-‬בהתאמה מסך הפרמיות בענפים אלו‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫מגזרי פעילות )המשך(‬
‫נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫ענפי‬
‫ענפי רכוש חבויות‬
‫רכב חובה רכב רכוש ואחרים *( אחרים **( סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫פרמיות שהורווחו על‪-‬ידי מבטחי‬
‫משנה‬
‫‪88,214‬‬
‫‪122,523‬‬
‫‪124,870‬‬
‫‪67,125‬‬
‫‪402,732‬‬
‫‪4,680‬‬
‫‪11,101‬‬
‫‪104,639‬‬
‫‪19,730‬‬
‫‪140,150‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪83,534‬‬
‫‪111,422‬‬
‫‪20,231‬‬
‫‪47,395‬‬
‫‪262,582‬‬
‫‪4,803‬‬
‫‪2,130‬‬
‫‪1,070‬‬
‫‪5,583‬‬
‫‪18,008‬‬
‫‪725‬‬
‫‪60,126‬‬
‫‪8,438‬‬
‫‪118,355‬‬
‫‪26,884‬‬
‫‪66,128‬‬
‫‪331,146‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון ‪36,245‬‬
‫‬‫הכנסות מעמלות‬
‫סך הכל ההכנסות‬
‫‪119,779‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח ברוטו‬
‫‪94,431‬‬
‫חלקם של מבטחי משנה בתשלומים‬
‫ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי‬
‫ביטוח‬
‫‪6,849‬‬
‫‪90,325‬‬
‫‪4,523‬‬
‫‪101,634‬‬
‫‪89,834‬‬
‫‪72,095‬‬
‫‪20,035‬‬
‫‪358,485‬‬
‫‪121,241‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח בשייר‬
‫‪87,582‬‬
‫‪85,802‬‬
‫‪11,800‬‬
‫‪52,060‬‬
‫‪237,244‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות‬
‫רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪6,472‬‬
‫‪3,535‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20,794‬‬
‫‪5,355‬‬
‫‪107‬‬
‫‪13,790‬‬
‫‪6,619‬‬
‫‪65‬‬
‫‪6,888‬‬
‫‪3,604‬‬
‫‪-‬‬
‫‪47,944‬‬
‫‪19,113‬‬
‫‪172‬‬
‫סך כל הוצאות‬
‫‪97,589‬‬
‫‪112,058‬‬
‫‪32,274‬‬
‫‪62,552‬‬
‫‪304,473‬‬
‫חלק האגודה ברווחי חברת ביטוח‬
‫המטופלת לפי שיטת השווי המאזני‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7,870‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7,870‬‬
‫סך כל רווח לפני מסים על הכנסה‬
‫‪22,190‬‬
‫‪6,297‬‬
‫‪2,480‬‬
‫‪3,576‬‬
‫‪34,543‬‬
‫*(‬
‫ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים של ענפי חבות המוצר‪ ,‬צד ג' ואחריות מעבידים‬
‫אשר הפעילות בגינם מהווה כ‪ 23% ,32% ,31%-‬בהתאמה מסך הפרמיות בענפים אלו‪.‬‬
‫**(‬
‫ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים של ענף אובדן רכוש אשר הפעילות בגינו מהווה כ‪-‬‬
‫‪ 79%‬מסך הפרמיות בענפים אלו‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫מגזרי פעילות )המשך(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫ענפי‬
‫ענפי רכוש‬
‫חבויות‬
‫ואחרים‬
‫סה"כ‬
‫אחרים *(‬
‫**(‬
‫רכב חובה רכב רכוש‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫פרמיות שהורווחו על‪-‬ידי מבטחי‬
‫משנה‬
‫‪145,278‬‬
‫‪147,944‬‬
‫‪131,568‬‬
‫‪68,504‬‬
‫‪493,294‬‬
‫‪6,258‬‬
‫‪20,255‬‬
‫‪112,794‬‬
‫‪19,859‬‬
‫‪159,166‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪139,020‬‬
‫‪127,689‬‬
‫‪18,774‬‬
‫‪48,645‬‬
‫‪334,128‬‬
‫‪5,806‬‬
‫‪3,713‬‬
‫‪2,138‬‬
‫‪15,825‬‬
‫‪20,648‬‬
‫‪949‬‬
‫‪74,599‬‬
‫‪20,487‬‬
‫סך הכל ההכנסות‬
‫‪185,027‬‬
‫‪137,208‬‬
‫‪36,737‬‬
‫‪70,242‬‬
‫‪429,214‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח ברוטו‬
‫‪166,146‬‬
‫‪129,631‬‬
‫‪34,664‬‬
‫‪69,346‬‬
‫‪399,787‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון ‪46,007‬‬
‫‬‫הכנסות מעמלות‬
‫חלקם של מבטחי משנה בתשלומים‬
‫ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי‬
‫ביטוח‬
‫‪884‬‬
‫‪19,932‬‬
‫‪31,449‬‬
‫‪403‬‬
‫‪52,668‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח בשייר‬
‫‪165,262‬‬
‫‪109,699‬‬
‫‪3,215‬‬
‫‪68,943‬‬
‫‪347,119‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות‬
‫רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫‪9,997‬‬
‫‪3,509‬‬
‫‪25,845‬‬
‫‪4,278‬‬
‫‪13,831‬‬
‫‪3,783‬‬
‫‪6,119‬‬
‫‪1,936‬‬
‫‪55,792‬‬
‫‪13,506‬‬
‫סך כל הוצאות‬
‫‪178,768‬‬
‫‪139,822‬‬
‫‪20,829‬‬
‫‪76,998‬‬
‫‪416,417‬‬
‫חלק האגודה ברווחי חברת ביטוח‬
‫המטופלת לפי שיטת השווי המאזני‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8,637‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8,637‬‬
‫סך כל הרווח )הפסד( לפני מסים על‬
‫הכנסה‬
‫‪6,259‬‬
‫)‪(2,614‬‬
‫‪24,545‬‬
‫)‪(6,756‬‬
‫‪21,434‬‬
‫*(‬
‫ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים של ענפי חבות המוצר‪ ,‬צד ג' ואחריות מעבידים‬
‫אשר הפעילות בגינם מהווה כ‪ 22% ,29% ,38%-‬בהתאמה מסך הפרמיות בענפים אלו‪.‬‬
‫**(‬
‫ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים של ענף אובדן רכוש אשר הפעילות בגינו מהווה כ‪-‬‬
‫‪ 84%‬מסך הפרמיות בענפים אלו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :4‬‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫תוכנה‬
‫עלות‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2010 ,‬‬
‫‪4,726‬‬
‫תוספות במשך השנה‬
‫‪2,139‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫‪6,865‬‬
‫תוספות במשך השנה‬
‫‪1,975‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪8,840‬‬
‫הפחתה שנצברה‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2010 ,‬‬
‫‪243‬‬
‫הפחתה שהוכרה במהלך השנה‬
‫‪2,087‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫‪2,330‬‬
‫הפחתה שהוכרה במהלך השנה‬
‫‪2,440‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪4,770‬‬
‫יתרת עלות מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪4,070‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫‪4,535‬‬
‫‪45‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :5‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב ותנועה‪:‬‬
‫שנת ‪2011‬‬
‫עלות‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2011 ,‬‬
‫תוספות במשך השנה‬
‫גריעות במשך השנה‬
‫סה"כ‬
‫‪24,489‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪3,269‬‬
‫‪1,325‬‬
‫‪-‬‬
‫‪889‬‬
‫‪48‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,576‬‬
‫‪965‬‬
‫)‪( 992‬‬
‫‪136‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪33,359‬‬
‫‪2,338‬‬
‫)‪( 992‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪24,489 2011 ,‬‬
‫‪4,594‬‬
‫‪937‬‬
‫‪4,549‬‬
‫‪136‬‬
‫‪34,705‬‬
‫‪13,818‬‬
‫‪1,080‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,628‬‬
‫‪253‬‬
‫‪-‬‬
‫‪165‬‬
‫‪135‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,192‬‬
‫‪594‬‬
‫)‪( 396‬‬
‫‪121‬‬
‫‪8‬‬
‫‪-‬‬
‫‪17,924‬‬
‫‪2,070‬‬
‫)‪( 396‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪14,898 2011 ,‬‬
‫‪2,881‬‬
‫‪300‬‬
‫‪1,390‬‬
‫‪129‬‬
‫‪19,598‬‬
‫‪1,713‬‬
‫‪637‬‬
‫‪3,159‬‬
‫‪7‬‬
‫‪15,107‬‬
‫פחת שנצבר‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2011 ,‬‬
‫תוספות במשך השנה‬
‫גריעות במשך השנה‬
‫יתרת עלות מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫שנת ‪2010‬‬
‫עלות‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2010 ,‬‬
‫תוספות במשך השנה‬
‫גריעות במשך השנה‬
‫‪9,591‬‬
‫בנין‬
‫משרדים‬
‫מחשבים‬
‫)ב(‬
‫ריהוט‬
‫שיפורים‬
‫וציוד‬
‫משרדי כלי רכב במושכר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫‪22,546‬‬
‫‪1,943‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,018‬‬
‫‪251‬‬
‫‪-‬‬
‫‪789‬‬
‫‪100‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,909‬‬
‫‪2,403‬‬
‫)‪(1,736‬‬
‫‪136‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪30,398‬‬
‫‪4,697‬‬
‫)‪(1,736‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪24,489 2010 ,‬‬
‫‪3,269‬‬
‫‪889‬‬
‫‪4576‬‬
‫‪136‬‬
‫‪33,359‬‬
‫‪12,755‬‬
‫‪1,063‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,848‬‬
‫‪780‬‬
‫‪-‬‬
‫‪38‬‬
‫‪127‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,448‬‬
‫‪639‬‬
‫)‪(895‬‬
‫‪113‬‬
‫‪8‬‬
‫‪-‬‬
‫‪16,202‬‬
‫‪2,617‬‬
‫)‪(895‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪13,818 2010 ,‬‬
‫‪2,628‬‬
‫‪165‬‬
‫‪1,192‬‬
‫‪121‬‬
‫‪17,924‬‬
‫‪641‬‬
‫‪724‬‬
‫‪3,384‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15,435‬‬
‫פחת שנצבר‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2010 ,‬‬
‫תוספות במשך השנה‬
‫גריעות במשך השנה‬
‫יתרת עלות מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בנין‬
‫משרדים‬
‫מחשבים‬
‫)ב(‬
‫ריהוט‬
‫שיפורים‬
‫וציוד‬
‫משרדי כלי רכב במושכר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪10,671‬‬
‫בנין המשרדים נמצא ברחוב החשמונאים ‪ ,91-93‬תל‪-‬אביב והינו בשטח של ‪ 1,770‬מ"ר ונרכש‬
‫בחודש דצמבר ‪.1986‬‬
‫האגודה רכשה את זכויות המוכרת בנכס בחכירת משנה מעירית תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪ ,‬בתוקף עד שנת‬
‫‪.2025‬‬
‫החכירה נרשמה כדין על שם האגודה אצל רשם המקרקעין‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :6‬‬
‫השקעות בחברות מוחזקות‬
‫א‪.‬‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫עלות המניות‬
‫חלק האגודה ברווחים שנצברו מאז הרכישה‬
‫ב‪.‬‬
‫‪39,634‬‬
‫‪15,077‬‬
‫‪39,634‬‬
‫‪8,465‬‬
‫‪54,711‬‬
‫‪48,099‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ - .‬החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ‬
‫בשנת ‪ 2006‬נחתם הסכם בין האגודה והראל השקעות בביטוח בע"מ )להלן ‪ -‬הרוכשות(‬
‫לרכישה במשותף של ‪ 68.59%‬מההון המונפק והנפרע של ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ - .‬החברה הישראלית‬
‫לביטוח אשראי בע"מ )להלן ‪ -‬ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ (.‬תמורת כ‪ 85-‬מליון ש"ח‪ ,‬המשקף שווי חברה של ‪124‬‬
‫מליון ש"ח‪.‬‬
‫חלקה של האגודה הינו ‪ 22.83%‬מההון המונפק והנפרע של ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪.‬‬
‫ביום ‪ 3‬בספטמבר‪ 2006 ,‬הושלמה עסקת הרכישה‪.‬‬
‫האגודה הקצתה את עודף עלות הרכישה בסך כ‪ 14-‬מליון ש"ח למרכיבים הבאים‪:‬‬
‫כ‪ 700 -‬אלפי ש"ח יוחסו למותג אשר יופחת על פני ‪ 8‬שנים‪.‬‬
‫כ‪ 2,500 -‬אלפי ש"ח יוחסו לקשרי לקוחות אשר יופחתו על פני ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫כ‪ 4,900 -‬אלפי ש"ח יוחסו לצבירה של עודף הכנסות על הוצאות בתיק הביטוח של ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪.‬‬
‫אשר יופחת בהתאם לשחרור העודף ב‪-‬ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪.‬‬
‫כ‪ 5.9 -‬מליון ש"ח יוחס למוניטין אשר לא יופחת באופן שיטתי‪.‬‬
‫בין הרוכשות נחתם הסכם בעלי מניות בקשר עם השליטה ב‪-‬ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ ,.‬ניהולה ושיעורי‬
‫ההחזקות של הצדדים במניות ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ ,.‬וזאת למקרה של צרוף גורם נוסף לגרעין השליטה ב‪-‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ .‬ולמקרה שבו לא יצורף גורם נוסף לגרעין השליטה‪ .‬ההסכם כולל הוראות לגבי‬
‫אפשרות צירופו של גורם נוסף לגרעין השליטה ושיעורי ההחזקות שיימכרו על‪-‬ידי הצדדים‬
‫לגורם כאמור‪ ,‬אם וככל שיצטרף לגרעין השליטה‪.‬‬
‫בהסכם בעלי המניות התחייבו הצדדים להצביע לגבי מינוי דירקטורים מטעם הצדדים‪,‬‬
‫בהתחשב בשיעור ההחזקה של כל צד בהון המניות של ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ ,.‬וזאת לתקופה שעד‬
‫הצטרפותו של גורם נוסף לגרעין השליטה וכן לאחר הצטרפותו של גורם נוסף לגרעין‬
‫השליטה‪ ,‬אם וככל שיצטרף‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬התחייבו הצדדים שלא להעביר את מניותיהם ב‪ -‬ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ .‬במשך תקופה של ‪ 5‬שנים‪,‬‬
‫שתחילתה במועד רכישת המניות )‪ 3‬בספטמבר‪) (2006 ,‬להלן ‪ -‬תקופת החסימה(‪ ,‬וכן נקבעה‬
‫זכות סירוב ראשונה )‪ (FIRST REFUSAL‬וזכות הצטרפות )‪ (TAG ALONG‬למקרה של‬
‫מכירת מניות לאחר תקופת החסימה‪.‬‬
‫ביום ‪ 21‬בספטמבר‪ 2006 ,‬רכשה הראל השקעות בביטוח בע"מ )להלן ‪ -‬הראל השקעות( כ‪-‬‬
‫‪ 3.45%‬נוספים מהון המניות של ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :6‬‬
‫השקעה בחברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ - .‬החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ )המשך(‬
‫ביום ‪ 4‬בדצמבר‪ 2006 ,‬פרסמה הראל השקעות הצעת רכש מלאה לרכישת כל מניות ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪.‬‬
‫שנסחרו בבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב ושהוחזקו בידי הציבור‪ .‬ביום ‪ 19‬בדצמבר‪2006 ,‬‬
‫התקבלה הצעת הרכש המלאה‪ .‬בעקבות קבלת הצעת הרכש המלאה‪ ,‬ובהתאם להוראת סעיף‬
‫‪)337‬א( לחוק החברות‪ ,‬ביצעה הראל השקעות ביום ‪ 25‬בדצמבר‪ 2006 ,‬רכישה כפויה של יתרת‬
‫המניות שהוחזקו בידי הציבור‪ .‬עם השלמת הצעת הרכש המלאה כאמור‪ ,‬חדלה ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪.‬‬
‫להיות חברה ציבורית ונכון למועד הדוח ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ .‬הינה חברה פרטית‪ .‬לאחר השלמת הצעת‬
‫הרכש המלאה‪ ,‬החזיקה הראל השקעות ב‪ 76.72%-‬מהון המניות המונפק של החברה והאגודה‬
‫החזיקה ב‪ 23.28%-‬מהון המניות של ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪.‬‬
‫ביום ‪ 15‬בפברואר‪ 2007 ,‬מכרה הראל השקעות לאגודה כ‪ 10%-‬מהון המניות המונפק של‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ .‬תמורת כ‪ 11-‬מליון ש"ח‪ ,‬כך שלאחר המכירה החזיקה הראל השקעות ב‪ 66.67%-‬מהון‬
‫המניות של ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ .‬והאגודה החזיקה בכ‪ 33.33%-‬מהון המניות של ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪.‬‬
‫ביום ‪ 8‬במרס‪ 2007 ,‬התקשרו הרוכשות בהסכם עם ‪) EULER HERMES SFAC‬להלן ‪,(HERMES -‬‬
‫שהינה חברת ביטוח האשראי הגדולה בעולם‪ ,‬לשילובה של ‪ HERMES‬בשליטה ב‪-‬ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪,.‬‬
‫בחלקים שווים עם הרוכשות )כל צד יחזיק ‪ 1/3‬מהון המניות המונפק של ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ .(.‬במועד‬
‫השלמת המכירה כאמור ייכנס לתוקף הסכם בעלי מניות ב‪-‬ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪,.‬המסדיר את ניהולה של‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ ,.‬מינוי דירקטורים‪ ,‬מנגנון של זכות סירוב וזכות הצטרפות‪ ,‬אופציה המוקנית ל‪-‬‬
‫‪ HERMES‬להגדיל את שיעור החזקותיה ב‪-‬ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ .‬וכיוצ"ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תמצית נתונים מהדוח הכספי של חברות שאוחדו בשיטת האיחוד היחסי‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חלק הקבוצה במאזן החברות בהתאם לשיעור ההחזקה‬
‫בהן לתאריך הדיווח‪:‬‬
‫נכסים‬
‫התחייבויות‬
‫‪8,690‬‬
‫‪5,087‬‬
‫‪6,506‬‬
‫‪3,781‬‬
‫נכסים‪ ,‬נטו‬
‫‪3,603‬‬
‫‪2,725‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות‬
‫בהתאם לשיעור ההחזקה בהן בשנה‪:‬‬
‫הכנסות‬
‫‪15,788‬‬
‫‪14,920‬‬
‫‪12,734‬‬
‫הוצאות‬
‫‪14,397‬‬
‫‪13,952‬‬
‫‪12,154‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪878‬‬
‫‪968‬‬
‫‪298‬‬
‫‪48‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :6‬‬
‫השקעה בחברות מוחזקות )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫מידע נוסף בגין חברות מוחזקות‬
‫רשימת חברה מאוחדת‪ ,‬מאוחדים באיחוד יחסי וחברה כלולה‪:‬‬
‫שעור החזקה באחוזים‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בע"מ‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫עתודות ‪ -‬קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ החברה‬
‫המנהלת‬
‫‪50%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪33.33%‬‬
‫‪33.33%‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח‪ .‬החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ‬
‫עידן חדש סוכנות לביטוח ימי מקבוצת ביטוח חקלאי‬
‫)‪ (2011‬בע"מ‬
‫באור ‪- :7‬‬
‫‪-‬‬
‫‪50%‬‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חברות ביטוח ותווכני ביטוח‬
‫הוצאות מראש‬
‫חברות קשורות‬
‫תביעות לקבל‬
‫חייבים אחרים ויתרות חובה‬
‫באור ‪- :8‬‬
‫‪30,918‬‬
‫‪1,478‬‬
‫‪17‬‬
‫‪1,196‬‬
‫‪1,281‬‬
‫‪5,433‬‬
‫‪1,081‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬
‫‪126‬‬
‫‪34,890‬‬
‫‪6,685‬‬
‫פרמיות לגבייה‬
‫א‪.‬‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫המחאות לגבייה‬
‫חשבון שוטף‬
‫בניכוי ‪ -‬הפרשה לחובות מסופקים *(‬
‫*(‬
‫‪8,131‬‬
‫‪55,964‬‬
‫‪8,537‬‬
‫‪41,420‬‬
‫‪64,095‬‬
‫‪49,957‬‬
‫‪1,782‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪62,313‬‬
‫‪48,757‬‬
‫כל התנועה בהפרשה לחובות מסופקים נזקפה לדוח על הרווח הכולל‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :8‬‬
‫פרמיות לגבייה )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫ההרכב לפי סוגי הצמדות‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫צמוד למדד‬
‫נקוב בדולר או צמוד לו‬
‫באור ‪- :9‬‬
‫‪50,381‬‬
‫‪11,932‬‬
‫‪42,778‬‬
‫‪5,979‬‬
‫‪62,313‬‬
‫‪48,757‬‬
‫פירוט השקעות פיננסיות‬
‫א‪.‬‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫מוצגות בשווי‬
‫הוגן דרך רווח הלוואות‬
‫וחייבים‬
‫או הפסד‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫אחרות *(‬
‫‪404,179‬‬
‫‬‫‪682‬‬
‫‪84,875‬‬
‫‬‫‪285,508‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪404,179‬‬
‫‪285,508‬‬
‫‪682‬‬
‫‪84,875‬‬
‫סה"כ‬
‫‪489,736‬‬
‫‪285,508‬‬
‫‪775,244‬‬
‫*( כולל‬
‫תעודות השתתפות בקרנות נאמנות ותעודות‬
‫סל‬
‫קרנות השקעה לא סחירות‬
‫‪51,882‬‬
‫‪32,993‬‬
‫‪84,875‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫מוצגות בשווי‬
‫הוגן דרך רווח הלוואות‬
‫וחייבים‬
‫או הפסד‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫אחרות *(‬
‫‪579,123‬‬
‫‬‫‪27,858‬‬
‫‪147,975‬‬
‫‬‫‪224,085‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪579,123‬‬
‫‪224,085‬‬
‫‪27,858‬‬
‫‪147,975‬‬
‫סה"כ‬
‫‪754,956‬‬
‫‪224,085‬‬
‫‪979,041‬‬
‫*( כולל‬
‫תעודות השתתפות בקרנות נאמנות ותעודות‬
‫סל‬
‫קרנות השקעה לא סחירות‬
‫‪125,520‬‬
‫‪22,455‬‬
‫‪147,975‬‬
‫‪50‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :9‬‬
‫פירוט השקעות פיננסיות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫נכסי חוב סחירים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אגרות חוב ממשלתיות‬
‫נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה‬
‫נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה‬
‫ג‪.‬‬
‫‪196,421‬‬
‫‪207,758‬‬
‫‪-‬‬
‫‪358,179‬‬
‫‪220,728‬‬
‫‪216‬‬
‫‪404,179‬‬
‫‪579,123‬‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫שווי הוגן‬
‫ערך בדוחות הכספיים‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מוצגות כהלוואות וחייבים לרבות‬
‫פקדונות בבנקים‬
‫ד‪.‬‬
‫‪285,508‬‬
‫פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב‬
‫‪2011‬‬
‫ריבית‬
‫אפקטיבית‬
‫‪%‬‬
‫בסיס הצמדה‬
‫צמוד מדד‬
‫שקלי‬
‫ה‪.‬‬
‫‪224,085‬‬
‫‪298,800‬‬
‫‪231,159‬‬
‫‪4.2%‬‬
‫‪5.8%‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫ערך בדוחות הכספיים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪424,066‬‬
‫‪265,621‬‬
‫‪377,434‬‬
‫‪425,774‬‬
‫‪689,687‬‬
‫‪803,208‬‬
‫מניות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סחירות‬
‫שאינן סחירות‬
‫ו‪.‬‬
‫‬‫‪682‬‬
‫‪27,858‬‬
‫‪-‬‬
‫‪682‬‬
‫‪27,758‬‬
‫השקעות פיננסיות אחרות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סחירות‬
‫שאינן סחירות‬
‫‪51‬‬
‫‪51,882‬‬
‫‪32,993‬‬
‫‪125,520‬‬
‫‪22,455‬‬
‫‪84,875‬‬
‫‪147,975‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :9‬‬
‫פירוט השקעות פיננסיות )המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫שיעורי הרבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן‬
‫השווי ההוגן של נכסים שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסים‬
‫פיננסים שאינם סחירים נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם‪.‬‬
‫שערי ההיוון מתבססים על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אג"ח‬
‫קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לני"ע בת"א בתוספת פרמיה בגין אי סחירות‪ .‬שיעורי הריבית‬
‫ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוט ריביות ביחס לדירוגי סיכון שונים‪.‬‬
‫נכסים פיננסים‪:‬‬
‫עבור נכסי חוב שאינם סחירים – בארץ‪ ,‬לפי דירוג מקומי *(‪:‬‬
‫‪ -AA‬ומעלה‬
‫‪ BBB‬עד ‪A+‬‬
‫לא מדורג‬
‫*(‬
‫ח‪.‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫אחוזים‬
‫‪2010‬‬
‫‪82.4%‬‬
‫‪12.1%‬‬
‫‪5.5%‬‬
‫‪61.9%‬‬
‫‪31.6%‬‬
‫‪6.5%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫המקורות לרמת הדירוג בישראל הינם חברות הדירוג "מעלות" "מדרוג"‪ .‬נתוני חברת‬
‫מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים‪ .‬כל דירוג כולל בתוכו את כל‬
‫הטווחים‪ ,‬לדוגמא דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות‬
‫הטבלה שלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן‪ .‬הרמות השונות הוגדרו‬
‫באופן הבא‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫רמה ‪ - 1‬שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק‬
‫פעיל למכשירים זהים‪.‬‬
‫רמה ‪ - 2‬שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים‪ ,‬ישירים או בלתי ישירים‪,‬‬
‫שאינם כלולים ברמה ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫רמה ‪ - 3‬שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק‬
‫נצפים‪.‬‬
‫היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים‪ ,‬פרמיות לגביה‪ ,‬לקוחות‪ ,‬חייבים ויתרות חובה‪ ,‬נכסי‬
‫מיסים שוטפים‪ ,‬תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם‪.‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫רמה ‪3‬‬
‫רמה ‪2‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רמה ‪1‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‬
‫‪404,179‬‬
‫‪-‬‬
‫‪682‬‬
‫‪51,882‬‬
‫‬‫‪32,993‬‬
‫סה"כ‬
‫‪456,743‬‬
‫‪32,993‬‬
‫‪52‬‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪285,508‬‬
‫‪404,179‬‬
‫‪285,508‬‬
‫‪682‬‬
‫‪84,875‬‬
‫‪285,508‬‬
‫‪775,244‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :10‬‬
‫נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים‬
‫הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר‪ ,‬הטבות לאחר סיום העסקה‪ ,‬הטבות אחרות לטווח‬
‫ארוך והטבות בגין פיטורין‪.‬‬
‫הטבות לאחר סיום העסקה‬
‫דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את הקבוצה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין‬
‫או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית להפקדה מוגדרת‪ ,‬לפי סעיף ‪ 14‬כמתואר להלן‪.‬‬
‫התחייבויות הקבוצה בשל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה‪.‬‬
‫חישוב התחייבות הקבוצה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על‬
‫משכורת העובד ותקופת העסקתו שיוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים‪.‬‬
‫ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה‪ ,‬ממומנות‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית‬
‫להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן‪:‬‬
‫תוכניות להפקדה מוגדרת‬
‫לגבי חלק מתשלומי הפיצויים‪ ,‬חלים תנאי סעיף ‪ 14‬לחוק פיצויי פיטורין‪ ,‬התשכ''ג‪ ,1963-‬על‪-‬פיו‬
‫הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו‪/‬או בפוליסות בחברות ביטוח‪ ,‬פוטרות אותה מכל‬
‫התחייבות נוספת לעובדים‪ ,‬בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל‪ .‬הפקדות אלו וכן הפקדות בגין‬
‫תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת‪ .‬ההוצאות בגין תוכניות ההפקדה המוגדרת הסתכמו‬
‫בשנים ‪ 2011‬ו‪ 2010-‬לסך ‪ 2,517‬אלפי ש"ח וסך ‪ 1,944‬אלפי ש"ח בהתאמה ונכללו במסגרת הוצאות‬
‫הנהלה וכלליות‪.‬‬
‫תוכנית להטבה מוגדרת‬
‫החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת‪ ,‬כאמור לעיל‪,‬‬
‫מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה‬
‫הקבוצה מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב הנכסים )ההתחייבויות( בשל הטבות לעובדים‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫התחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת‬
‫שווי הוגן של נכסי התוכנית‬
‫‪11,807‬‬
‫‪12,840‬‬
‫‪12,951‬‬
‫‪14,022‬‬
‫סה"כ נכסים‪ ,‬נטו בגין תוכניות להטבה מוגדרת‬
‫‪1,033‬‬
‫‪1,071‬‬
‫מוצג‪:‬‬
‫נכסים בגין הטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫התחייבויות בשל הטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫‪1,132‬‬
‫‪99‬‬
‫‪1,170‬‬
‫‪99‬‬
‫‪1,033‬‬
‫‪1,071‬‬
‫‪53‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :10‬‬
‫נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫מידע באשר לתוכניות להטבה מוגדרת‬
‫‪.1‬‬
‫השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪.2‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‬
‫‪12,951‬‬
‫‪12,320‬‬
‫עלות הריבית‬
‫עלות שירות שוטף‬
‫הטבות ששולמו‬
‫הפסד אקטוארי‪ ,‬נטו‬
‫‪567‬‬
‫‪1,203‬‬
‫)‪(2,116‬‬
‫)‪(798‬‬
‫‪570‬‬
‫‪1,312‬‬
‫)‪(1,321‬‬
‫‪70‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪11,807‬‬
‫‪12,951‬‬
‫נכסי התוכנית‬
‫א(‬
‫נכסי התוכנית‬
‫נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך‬
‫)קופ"ג לשכירים וקרנות פנסיה( וכן פוליסות ביטוח מתאימות‪.‬‬
‫ב(‬
‫התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪.3‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‬
‫תשואה צפויה‬
‫רווח אקטוארי‪ ,‬נטו‬
‫הפקדות לתוכנית על ידי המעביד‬
‫הטבות ששולמו‬
‫תשואה ריאלית‬
‫‪14,022‬‬
‫‪622‬‬
‫)‪(1,058‬‬
‫‪1,115‬‬
‫)‪(1,736‬‬
‫)‪( 125‬‬
‫‪13,295‬‬
‫‪614‬‬
‫‪640‬‬
‫‪1,210‬‬
‫)‪(1,597‬‬
‫)‪(140‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪12,840‬‬
‫‪14,022‬‬
‫ההנחות האקטואריות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪%‬‬
‫‪2009‬‬
‫שיעור ההיוון‬
‫‪4.35%‬‬
‫‪4.54%‬‬
‫‪4.68‬‬
‫שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית‬
‫‪4.35%‬‬
‫‪4.54%‬‬
‫‪4.68‬‬
‫‪54‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :10‬‬
‫נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫מידע באשר לתוכניות להטבה מוגדרת )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫עלות שירות שוטף‬
‫ריבית בגין ההתחייבות להטבות‬
‫תשואה צפויה על נכסי התוכנית‬
‫תשואה ריאלית‬
‫‪1,203‬‬
‫‪567‬‬
‫)‪(622‬‬
‫‪125‬‬
‫‪1,312‬‬
‫‪570‬‬
‫)‪(614‬‬
‫‪146‬‬
‫‪1,220‬‬
‫‪466‬‬
‫)‪(488‬‬
‫‪166‬‬
‫סך הוצאות בגין הטבות לעובדים *(‬
‫‪1,273‬‬
‫‪1,414‬‬
‫‪1,364‬‬
‫תשואה בפועל על נכסי התוכנית‬
‫)‪(555‬‬
‫‪1,092‬‬
‫)‪(1,117‬‬
‫*(‬
‫באור ‪- :11‬‬
‫ההוצאות נכללו בסעיף שכר עבודה ונלוות במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות‪,‬‬
‫ראה באור ‪.22‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית‬
‫פקדונות לזמן קצר‬
‫‪126,894‬‬
‫‪204,187‬‬
‫‪25,064‬‬
‫‪91,878‬‬
‫‪331,081‬‬
‫‪116,942‬‬
‫המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין‬
‫הפקדות בנקאיות יומיות )‪.(1%‬‬
‫פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים‪.‬‬
‫הפקדונות הינם שקליים ונושאים ריבית הנקבעת בהתאם לתקופת הפקדונות )‪.(1.5% - %2‬‬
‫באשר לתנאי המזומנים ופקדונות לזמן קצר‪ ,‬ראה באור ‪24‬ב')ה(‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :12‬‬
‫הון ודרישות הון‬
‫א‪.‬‬
‫ניהול ודרישות הון‬
‫‪.1‬‬
‫מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת האגודה‬
‫להמשיך את פעילותה כדי שתוכל להניב תשואה לחברי האגודה וכן על מנת לתמוך‬
‫בפעילות עסקית עתידית‪ .‬האגודה וגופים נוספים המאוחדים בדוחות הכספיים כפופים‬
‫לדרישות הון הנקבעות על ידי המפקח על הביטוח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של האגודה בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי‬
‫ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( )תיקון( התשס"ד‪) 2004-‬להלן ‪ -‬תקנות ההון(‬
‫והנחיות המפקח‪.‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הסכום הנדרש על‪-‬פי תקנות והנחיות המפקח )א(‬
‫‪279,440‬‬
‫‪244,327‬‬
‫הסכום הקיים המחושב על‪-‬פי תקנות ההון‪:‬‬
‫הון ראשוני‬
‫הון משני )ג(‬
‫‪236,673‬‬
‫‪54,024‬‬
‫‪206,473‬‬
‫‪48,850‬‬
‫סך ההון הקיים המחושב על‪-‬פי תקנות ההון‬
‫‪290,697‬‬
‫‪255,323‬‬
‫עודף‬
‫‪11,257‬‬
‫‪10,996‬‬
‫מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות‪ ,‬חלוקות דיבידנד‬
‫מעודפי ההון בחברת ביטוח כפופה גם לדרישות נזילות‬
‫ועמידה בכללי תקנות השקעה‪.‬‬
‫)א( הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין‪:‬‬
‫פעילות בביטוח כללי‪/‬הון ראשוני נדרש‬
‫נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון‬
‫השקעה בחברת ביטוח כלולה וחברה מנהלת‬
‫מאוחדת‬
‫סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי‬
‫סיכונים תפעוליים‬
‫דרישות הון מיוחדות על‪-‬פי הנחיות המפקח‬
‫‪133,228‬‬
‫‪13,550‬‬
‫‪135,410‬‬
‫‪12,282‬‬
‫‪18,696‬‬
‫‪39,842‬‬
‫‪57,577‬‬
‫‪16,547‬‬
‫‪17,894‬‬
‫‪42,603‬‬
‫‪61,035‬‬
‫‪16,559‬‬
‫סך כל הסכום הנדרש על פי תקנות ההון המתוקנות ‪279,440‬‬
‫)ב(‬
‫‪285,783‬‬
‫בניכוי הפרש הנדרש להשלמה עד ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪) 2011‬ב(‬
‫‪-‬‬
‫‪41,456‬‬
‫סך‪-‬כל הסכם הנדרש על‪-‬פי תקנות ההון המתוקנות‬
‫‪279,440‬‬
‫‪244,327‬‬
‫בחודש נובמבר ‪ 2009‬פורסם תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )הון‬
‫עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( )תיקון(‪ ,‬התשס"ט ‪) 2009 -‬להלן ‪" -‬התיקון"(‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :12‬‬
‫הון ודרישות הון )המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫ניהול ודרישות הון )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫)ב(‬
‫)המשך(‬
‫בהתאם לתיקון מבטח יהיה חייב להגדיל‪ ,‬עד למועד פרסום הדוח הכספי‪ ,‬את‬
‫הונו העצמי בגין ההפרש שבין ההון הנדרש לפי התקנות‪ ,‬לפני התיקון ולאחריו‬
‫)להלן ‪" -‬ההפרש"(‪ .‬ההפרש יחושב לכל מועד של הדוח הכספי‪ .‬הגדלת ההון‬
‫העצמי תעשה במועדים ובשיעורים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2009‬לפחות ‪ 30%‬מההפרש;‬
‫עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬לפחות ‪ 60%‬מההפרש;‬
‫עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2011‬יושלם מלוא ההפרש‪.‬‬
‫השיעורים האמורים יוגדלו ב‪ 15%-‬במועדי פרסום הדוחות הכספיים החצי‬
‫שנתיים העוקבים למועדי הדוחות הכספיים האמורים לעיל‪.‬‬
‫)ג(‬
‫‪.3‬‬
‫כולל כתבי התחייבות נדחים‪ /‬שטרי הון בסך ‪ 54,024‬אלפי ש"ח שהונפקו עד ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ 2011‬והמהווים הון משני נחות‪.‬‬
‫במסגרת התיקון נוספו‪ ,‬לדרישות ההון הקיימות‪ ,‬דרישות הון בגין קטגוריות אלו‪:‬‬
‫א(‬
‫ב(‬
‫ג(‬
‫ד(‬
‫סיכונים תפעוליים‪.‬‬
‫סיכוני שוק ואשראי‪ ,‬כשיעור מהנכסים‪ ,‬לפי מידת הסיכון המאפיינת את הנכסים‬
‫השונים‪.‬‬
‫סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי‪.‬‬
‫דרישות הון בגין ערבויות‪.‬‬
‫כמו כן הורחבו דרישות ההון בגין קטגוריות אלו‪:‬‬
‫א(‬
‫ב(‬
‫תוכניות מבטיחות תשואה בביטוח חיים שאין כנגדן או כנגד חלקן אגרות חוב‬
‫מיועדות‪.‬‬
‫דרישות הון בגין החזקת המבטחת בחברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬ניתנו ההקלות הבאות‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫הקלה באופן חישוב ההון הנדרש בשל הוצאות לפיתוח מערכות מידע‪ ,‬בכפוף‬
‫לאישור המפקח;‬
‫ניכוי עתודה למס שנוצרה בגין נכסים לא מוכרים אשר מוחזקים בניגוד לתקנות‬
‫השקעה או בניגוד להוראות המפקח‪.‬‬
‫נקבע כי המפקח יהיה רשאי להתיר‪ ,‬בכפוף לתנאים עליהם יורה‪ ,‬הפחתה של‬
‫דרישת ההון‪ ,‬בגובה של עד ‪ 35%‬מההפרש המקורי‪ ,‬בשל רכישת פעילות קופות גמל‬
‫או חברה מנהלת של קופות גמל‪ ,‬במידה והונו העצמי של המבטח במועד הדוח הינו‬
‫לפחות ההון העצמי המינימלי הנדרש ממנו בניכוי ‪ 35%‬מההפרש המקורי בשל‬
‫רכישת פעילות קופות גמל או חברה מנהלת של קופות גמל‪.‬‬
‫במסגרת התיקון נמחקה ההגדרה של הון בסיסי‪ ,‬שונו הגדרות הון ראשוני והון‬
‫משני ונוספה הגדרה של הון שלישוני‪ .‬הגדרות הון משני והון שלישוני הוכפפו‬
‫לתנאים ולשיעורים עליהם יורה המפקח‪ .‬בהמשך לכך‪ ,‬ובהתאם לכוונת הפיקוח‬
‫לאמץ בעתיד את הדירקטיבה של האיחוד האירופי בדבר הבטחת כושר פרעון‬
‫של מבטחים ‪.Solvency II‬‬
‫‪57‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :12‬‬
‫הון ודרישות הון )המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫ניהול ודרישות הון )המשך(‬
‫‪.3‬‬
‫)המשך(‬
‫פורסם בחודש אוגוסט ‪ 2011‬חוזר בדבר הרכב הון עצמי מוכר של מבטח )להלן ‪-‬‬
‫החוזר(‪ ,‬אשר תחילת הוראותיו מהדוחות הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום ‪30‬‬
‫בספטמבר‪.2011 ,‬‬
‫החוזר קובע כללים למבנה הון עצמי מוכר של מבטח‪ ,‬וכן מסגרת עקרונות להכרה‬
‫ברכיבי הון שונים ולסיווגם לרובדי ההון השונים‪ ,‬כדלהלן‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫הון ראשוני ‪ -‬כולל הון ראשוני בסיסי )בגובה ההון המיוחס לבעלי המניות של‬
‫החברה(‪ ,‬שטרי הון צמיתים או מניות בכורה לא צוברות ומכשירי הון ראשוני‬
‫מורכב‪ .‬מכשירי ההון הראשוני המורכב כוללים מכשירים פיננסים שהינם זמינים‬
‫לספוג את הפסדי המבטח באמצעות ביטול תשלומי ריבית ודחיית תשלומי קרן‬
‫ופרעונם נדחה בפני כל התחייבויות המבטח ובנסיבות מסויימות }הון עצמי‬
‫מוכר קיים נמוך מהנדרש{ קרן המכשיר תמחק או תומר למניות רגילות‪ .‬מועד‬
‫הפרעון הראשון של מכשירים אלה יבוא לאחר פרעון ההתחייבויות הביטוחיות‬
‫המאוחרות ביותר או ‪ 49‬שנים‪ ,‬כמוקדם שביניהם‪ ,‬אך לא קודם לתום ‪ 10‬שנים‬
‫ממועד ההנפקה‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫הון משני ‪ -‬כולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח‬
‫באמצעות דחיית תשלומי קרן וריבית‪ ,‬ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט‬
‫בפני הון ראשוני‪ .‬מועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון המשני יבוא לאחר‬
‫תום תקופה המשקפת ממוצע משוקלל של התקופות לפרעון ההתחייבויות‬
‫הביטוחיות בתוספת שנתיים‪ ,‬או ‪ 20‬שנים כמוקדם שביניהם‪ ,‬אך לא קודם לתום‬
‫‪ 8‬שנים ממועד ההנפקה‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫הון שלישוני ‪ -‬כולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח‬
‫באמצעות דחיית תשלומי קרן בלבד‪ ,‬ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט‬
‫בפני הון ראשוני )אם כי ניתן לקבוע שלא יידחה גם בפני הון משני אחר או הון‬
‫שלישוני(‪ .‬מועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון השלישוני אינו מוקדם לתום‬
‫‪ 5‬שנים מיום הנפקתו‪.‬‬
‫לעניין זה‪ ,‬התחייבויות ביטוחיות כוללות התחייבויות שאינן תלויות תשואה‪ ,‬ללא חלק‬
‫ההתחייבויות המגובה במלואו באג"ח ח"ץ ובניכוי חלקם של מבטחי משנה‪.‬‬
‫ההון העצמי המוכר של המבטח הוא סכום הרכיבים ומכשירים הכלולים ברבדים‬
‫השונים בשיעורים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון הראשוני לא יפחת מ‪60%-‬‬
‫מסך ההון העצמי של המבטח‪.‬‬
‫שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון הראשוני הבסיסי לא יפחת‬
‫מ‪ 70%-‬מסך ההון הראשוני‬
‫שיעורם הכולל של מכשירי הון ראשוני מורכב לא יעלה על ‪ 20%‬מסך ההון‬
‫הראשוני‪.‬‬
‫שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון השלישוני לא יעלה על‬
‫‪ 15%‬מסך ההון העצמי של מבטח‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :12‬‬
‫הון ודרישות הון )המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫ניהול ודרישות הון )המשך(‬
‫‪.3‬‬
‫)המשך(‬
‫החוזר כולל הוראת שעה לעניין הרכב ההון העצמי של מבטח בתקופה שמיום‬
‫‪ 30‬בספטמבר‪ 2011 ,‬ועד למועד יישומה של הדירקטיבה בישראל במועד עליו יודיע‬
‫המפקח לפיה הוראות החוזר יכנסו לתוקף בהדרגה‪.‬‬
‫כמו כן נקבע בהוראת השעה כי שיעורם הכולל של מכשירי הון הנכללים ב"הון משני‬
‫נחות" לא יעלה על ‪ 50%‬מההון הבסיסי‪ .‬הון משני נחות מוגדר כסך הרכיבים הבאים‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫כתבי התחייבות נדחים‪ ,‬בין שניתנים להמרה במניות ובין שלא ניתנים להמרה‬
‫במניות‪ ,‬שהונפקו לתקופה של ‪ 5‬שנים לפחות‪ ,‬ותקופת פרעונם בעוד שנתיים‬
‫לפחות לאחר תאריך הדוח‪ ,‬ובלבד שלא הוצאו לבעל שליטה;‬
‫)‪(2‬‬
‫כתבי התחייבות נדחים שהונפקו לבעלי שליטה והם צמודים למדד המחירים‬
‫לצרכן לכל היותר‪ ,‬אך אינם נושאים ריבית ושמועד הפרעון שלהם לא פחות‬
‫משנתיים לאחר תאריך הדוח‪.‬‬
‫בנוסף להוראות השעה כולל החוזר הוראות מעבר כדלהלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הון משני נחות אשר הונפק עד ליום ‪ 31‬בדצמבר‪ 2009 ,‬יוכר עד למועד פרעונו‬
‫הסופי בתנאים בהם הוכר עד לפרסום חוזר זה‪.‬‬
‫הון משני נחות אשר הונפק מיום ‪ 1‬בינואר‪ 2010 ,‬ואילך לא יוכר עם יישומה של‬
‫הדירקטיבה בישראל או מיום ‪ 31‬בינואר ‪ ,2013‬לפי המוקדם‪.‬‬
‫מכשירי הון ראשוני מורכב‪ ,‬משני מורכב ושלישוני מורכב אשר הונפקו מיום ‪1‬‬
‫בינואר ‪ 2010‬ואילך ואשר אושרו על‪-‬ידי המפקח‪ ,‬יוכרו עד למועד פירעונם הסופי‬
‫בתנאים בהם הונפקו ובהתאם למגבלות השיעורים החלים על הרבדים השונים‪.‬‬
‫מכשירי הון ראשוני מורכב‪ ,‬משני מורכב ושלישוני מורכב‪ ,‬אשר יונפקו ממועד‬
‫תחילתו של החוזר בתנאים הקבועים בו‪ ,‬יוכרו במלואם עם יישומה של‬
‫הדירקטיבה בישראל עד למועד פרעונם‪.‬‬
‫בהתאם למכתב שפרסם המפקח‪ ,‬ביום ‪ 29‬במרס‪ 2009 ,‬החל מהדוחות הכספיים לשנת‬
‫‪ 2008‬ועד ליום ‪ 30‬בדצמבר‪ ,2010 ,‬חברת ביטוח וחברה מנהלת לא תחלק דיבידנד אלא‬
‫באישורו המוקדם של המפקח‪ .‬בהתאם למכתב‪ ,‬ככלל לא תאושר חלוקת דיבידנד‬
‫בשיעור העולה על ‪ 25%‬מהרווח המותר לחלוקה‪.‬‬
‫בהמשך למכתב האמור פורסם בחודש מרס ‪ 2010‬מכתב הבהרה שענינו קריטריונים‬
‫לאישור חלוקת דיבידנד על ידי מבטח )להלן ‪ -‬ההבהרה(‪.‬‬
‫בהתאם להבהרה חברת ביטוח תהיה רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור המפקח‬
‫לחלוקת דיבידנד‪ ,‬החל מיום פרסום הדוחות התקופתיים לשנת ‪ ,2009‬בכפוף לקיום הון‬
‫עצמי כמפורט בהבהרה וכן בהגשת תחזית רווח שנתית לשנים ‪ 2010‬ו‪ ,2011-‬תוכנית‬
‫שרות חוב מעודכנת ומאושרת בידי דירקטוריון חברת ההחזקות המחזיקה בחברת‬
‫הביטוח‪ ,‬תוכנית פעולה אופרטיבית לגיוס הון שאושרה בידי דירקטוריון חברת הביטוח‬
‫ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון חברת הביטוח בו אושרה חלוקת הדיבידנד‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :12‬‬
‫הון ודרישות הון )המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫ניהול ודרישות הון )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫)המשך(‬
‫יחד עם זאת נאמר בהבהרה כי חברה אשר סך ההון העצמי שלה‪ ,‬לאחר חלוקת‬
‫הדיבידנד‪ ,‬גבוה מ‪ 110%-‬מהסכום הנדרש בהבהרה‪ ,‬תהא רשאית לחלק דיבידנד ללא‬
‫צורך בקבלת אישורו מראש של המפקח‪ ,‬ובלבד שמסרה למפקח הודעה על כך וכן את‬
‫המסמכים הנדרשים טרם חלוקת הדיבידנד‪.‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ 2011‬פרסם המפקח מכתב )להלן ‪ -‬ההבהרה השניה( הכוללת את‬
‫הקריטריונים המוזכרים בהבהרה בתוספת דרישה לאישור תוכנית שרות החוב גם על‬
‫ידי דירקטוריון חברת הביטוח וכן דרישה לפיה לאחר אישור המפקח יעמוד היחס‬
‫המינימלי שבין ההון העצמי הקיים לאחר חלוקת דיבידנד לבין הסכום הנדרש על‬
‫שיעור של ‪ .105%‬לגבי חלוקת דיבידנד ללא צורך בקבלת אישור מראש של המפקח‬
‫עודכן היחס שבין סך ההון העצמי לאחר חלוקת הדיבידנד לבין הסכום הנדרש בהבהרה‬
‫השנייה לשיעור של ‪) 115%‬במקום ‪.(110%‬‬
‫‪.5‬‬
‫ביום ‪ 10‬ביולי ‪ 2007‬אימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה ‪) Solvency II‬להלן ‪-‬‬
‫"הדירקטיבה המוצעת"(‪ .‬הדירקטיבה המוצעת מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה‬
‫הנוגעת להבטחת כושר הפירעון והלימות ההון של חברות הביטוח במדינות האיחוד‪.‬‬
‫בהתאם לחוזר שפרסם המפקח על הביטוח‪ ,‬בכוונתו ליישם את הוראות הדירקטיבה‬
‫המוצעת לגבי חברות ביטוח בישראל במועד יישומה במדינות החברות באיחוד האירופי‪.‬‬
‫הדירקטיבה המוצעת מבוססת על שלושה נדבכים‪ :‬דרישות כמותיות‪ ,‬דרישות איכותיות‬
‫ודרישות גילוי‪ .‬החברה החלה להיערך ליישום הדירקטיבה המוצעת בלוחות הזמנים‬
‫שנקבעו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2008‬פורסם חוזר בדבר אופן יישום כללי המדידה וההצגה לפי ה ‪IFRS -‬‬
‫לצורך חישוב ההון הנדרש וההון המוכר של חברות ביטוח‪ .‬מטרת החוזר הייתה לקבוע‬
‫הוראות לעניין אופן יישום תקנות ההון לגבי השקעות בחברות מוחזקות )לרבות‬
‫חברות ביטוח וחברות מנהלות שבשליטת חברת הביטוח(‪ .‬על פי החוזר דרישות ההון‬
‫לפי תקנות ההון יוסיפו להיות מבוססות על דוחות סולו‪ .‬לצורך חישוב ההון המוכר‬
‫לפי תקנות ההון‪ ,‬ההשקעה של חברת ביטוח בחברת ביטוח או בחברה מנהלת נשלטת‬
‫וכן בחברות מוחזקות אחרות תחושב על בסיס אקוויטי בשרשור מלא‪.‬‬
‫לגבי ההון העצמי הכלול בתמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של‬
‫החברה )להלן ‪" -‬סולו"( בהתאם להוראות החוזר האמור‪ ,‬ראה נספח א' לדוחות כספיים‬
‫אלו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בהיתר השליטה שקיבלה האגודה עם רכישת ב‪.‬ס‪.‬ס‪.‬ח )ראה באור ‪ 6‬לעיל(‪ ,‬נקבע כי החל מיום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‪ 2006 ,‬ואילך ההון העצמי של האגודה לא יפחת מ‪ 110%-‬מההון העצמי של‬
‫האגודה‪ ,‬בהתאם לתקנות ההון‪ ,‬אלא אם כן הורה המפקח אחרת‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :12‬‬
‫הון ודרישות הון )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ביום ‪ 30‬במרס‪ 2009 ,‬קיבלה האגודה הלוואות על סך ‪ 32.5‬מליון ש"ח מארגוני הקניות‬
‫)להלן הארגונים(‪.‬‬
‫התחייבות האגודה להחזר ההלוואות תהיה נדחית באופן הנדרש מהון משני‪ ,‬כהגדרתו‬
‫בדרישות הפיקוח על הביטוח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ההלוואות תעמודנה לתקופה בת ‪ 60‬חודש ותישא ריבית שנתית בשיעור של פריים ‪+‬‬
‫‪.3%‬‬
‫‪3.‬‬
‫להלוואות תהיינה תקופת גרייס )קרן וריבית( של ‪ 24‬חודשים היינו עד ‪ 1‬באפריל‪2011 ,‬‬
‫)לתקופה שעד יום ‪ 1‬באפריל יקרא להלן ‪" -‬תקופת הגרייס"(‪ .‬חיובי הריבית שיוטלו‬
‫במהלך תקופת הגרייס יצטברו משך כל תקופת הגרייס על קרן ההלוואות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫קרן הלוואות תיפרע ב‪ 36-‬תשלומים חודשיים שווים‪ ,‬שהראשון שבהם ישולם ביום ‪1‬‬
‫ביולי‪.2014 ,‬‬
‫‪.5‬‬
‫לאגודה תהיה הזכות לפרוע את הלוואת כל ארגון במלואה )להלן ‪ -‬הארגון( )כולל‬
‫הריבית שהצטברה עליה( בפרעון מוקדם בכל עת שתמצא לנכון‪ ,‬וזאת ללא קנס פרעון‬
‫מוקדם והכל בכפוף לאישור המפקח על הביטוח ובכפוף לכך שנתנה הודעות פרעון‬
‫מוקדם גם לכל ההלוואות מסוג הון משני שהעניקו לה ארגונים אזוריים אחרים ו‪/‬או‬
‫אגודות ייעודיות של אזורים אחרים‪ .‬האגודה תודיע לארגון על כוונתה האמורה‬
‫בהודעה בכתב שתימסר לפחות ‪ 14‬יום לפני מועד הפרעון המוקדם‪ ,‬כאשר מועד‬
‫הפרעון יצוין במכתב ההודעה והוא יהיה לא יאוחר מ‪ 21-‬יום ממועד מתן הודעת‬
‫הפרעון המוקדם‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫בכפוף לקבלת הארגון לחברות באגודה על‪-‬פי כללי הקבלה הנהוגים בה ובכפוף לכך‬
‫שהלוואת הארגון לא נפרעה לפני יום ‪ 1‬בדצמבר‪ ,2009 ,‬תהיה לארגון החל מיום ‪1‬‬
‫בדצמבר‪ 2009 ,‬ועד תום תקופת הגרייס האופציה להמיר את הלוואת הארגון ו‪/‬או חלק‬
‫ממנה )ככל שלא נפרעה בפרעון מוקדם( ליחידות השתתפות באגודה‪ .‬בנוסף ניתנת בזה‬
‫לארגון אופציה נוספת לתקופה האמורה והיא האופציה להשקיע בהון האגודה ‪ -‬בד‬
‫בבד עם המרת הלוואת הארגון להון ‪ -‬סכומי כסף נוספים )להלן ‪" -‬ההשקעה הנוספת"(‪,‬‬
‫וזאת כנגד הקצאת יחידות השתתפות נוספות‪ .‬ביצעה האגודה פרעון מוקדם לאחר יום‬
‫‪ 1‬בדצמבר‪ 2009 ,‬יהיה הארגון זכאי‪ ,‬עד תום תקופת הגרייס‪ ,‬להשקיע באגודה סכום עד‬
‫גובה הסך הכולל של הלוואת הארגון וההשקעה הנוספת )להלן ‪" -‬ההשקעה הכוללת"(‬
‫וזאת כנגד הקצאת יחידות השתתפות באגודה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ההודעות על מימוש האופציות או מי מהן תימסרנה לאגודה בכתב ויחידות‬
‫ההשתתפות בגינן תוקצינה בתום ‪ 3‬ימים ממועד מסירת הודעת המימוש ובלבד‬
‫שיחידות השתתפות בגין ההשקעה הנוספת או הכוללת תוקצינה אך ורק כנגד העברתו‬
‫במזומן לאגודה של סכום ההשקעה הנוספת או הכוללת לפי העניין במקביל להקצאה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫מובהר במפורש כי אם וככל שבעקבות מימוש האופציה להשקעה הנוספת ו‪/‬או להמרה‬
‫או להשקעה הכוללת יהיה על הארגון לעמוד בדרישות המפקח על הביטוח‪ ,‬מתחייב‬
‫הארגון לעמוד בדרישות אלה עובר למימוש האופציה וכתנאי למימושה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫מוסכם כי לארגון שמורה אופציה להמחאת הלוואת הארגון על כלל זכויותיה )לרבות‬
‫להמרה‪ ,‬להשקעה הנוספת ולהשקעה הכוללת( לכל ארגון אזורי אחר ו‪/‬או ל"אגודה‬
‫אחות" של ארגון אזורי אחר )היינו תאגיד אחר שהינו אגודה ייעודית שמטרתה החזקה‬
‫ביחידות השתתפות בביטוח חקלאי ושחבריה הינם קיבוצים החברים באגודה‬
‫ותאגידים אזוריים שלהם(‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי‬
‫א)‪ (1‬ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫ברוטו‬
‫ענפי רכב חובה וחבויות‬
‫הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה‬
‫עודף הכנסות על הוצאות )צבירה(‬
‫תביעות תלויות‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫ביטוח משנה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫שייר‬
‫‪30,332‬‬
‫‪13,535‬‬
‫‪873,510‬‬
‫‪25,693‬‬
‫‪19,190‬‬
‫‪886,665‬‬
‫‪1,583‬‬
‫‪7,972‬‬
‫‪108,851‬‬
‫‪1,648‬‬
‫‪9,273‬‬
‫‪110,053‬‬
‫‪28,749‬‬
‫‪5,563‬‬
‫‪764,659‬‬
‫‪24,045‬‬
‫‪9,917‬‬
‫‪776,612‬‬
‫‪917,377‬‬
‫‪931,548‬‬
‫‪118,406‬‬
‫‪120,974‬‬
‫‪798,971‬‬
‫‪810,574‬‬
‫‪47,752‬‬
‫‪85,974‬‬
‫‪38,247‬‬
‫‪129,936‬‬
‫‪10,355‬‬
‫‪37,036‬‬
‫‪7,006‬‬
‫‪71,887‬‬
‫‪37,397‬‬
‫‪48,938‬‬
‫‪31,241‬‬
‫‪58,049‬‬
‫‪133,726‬‬
‫‪168,183‬‬
‫‪47,391‬‬
‫‪78,893‬‬
‫‪86,335‬‬
‫‪89,290‬‬
‫סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי‬
‫‪1,051,103‬‬
‫‪1,099,731‬‬
‫‪165,797‬‬
‫‪199,867‬‬
‫‪885,306‬‬
‫‪899,864‬‬
‫הוצאות רכישה נדחות‪:‬‬
‫ענפי רכב חובה וחבויות‬
‫ענפי רכוש ואחרים‬
‫‪2,637‬‬
‫‪7,613‬‬
‫‪2,157‬‬
‫‪5,849‬‬
‫‪281‬‬
‫‪1,505‬‬
‫‪256‬‬
‫‪514‬‬
‫‪2,356‬‬
‫‪6,108‬‬
‫‪1,901‬‬
‫‪5,335‬‬
‫סך הכול‬
‫‪10,250‬‬
‫‪8,006‬‬
‫‪1,786‬‬
‫‪770‬‬
‫‪8,464‬‬
‫‪7,236‬‬
‫ענפי רכוש ואחרים‬
‫הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה‬
‫תביעות תלויות‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪:‬‬
‫ענפי רכב חובה וחבויות‬
‫ענפי רכוש ואחרים‬
‫‪914,740‬‬
‫‪126,113‬‬
‫‪929,391‬‬
‫‪162,334‬‬
‫‪118,125‬‬
‫‪45,886‬‬
‫‪120,718‬‬
‫‪78,379‬‬
‫‪796,615‬‬
‫‪80,227‬‬
‫‪808,673‬‬
‫‪83,955‬‬
‫סה"כ התחייבויות בחוזי ביטוח כללי בניכוי הוצאות רכישה נדחות‬
‫‪1,040,853‬‬
‫‪1,091,725‬‬
‫‪164,011‬‬
‫‪199,097‬‬
‫‪876,842‬‬
‫‪892,628‬‬
‫‪62‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫א)‪ .(2‬ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישובן‬
‫ברוטו‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫ביטוח משנה‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שייר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫הערכות אקטואריות‪:‬‬
‫מר סטיוארט קוץ‬
‫‪822,135‬‬
‫‪924,582‬‬
‫‪62,576‬‬
‫‪125,841‬‬
‫‪759,559‬‬
‫‪798,741‬‬
‫עתודה לסיכונים שטרם חלפו בגין פרמיה שטרם הורווחה‬
‫‪78,084‬‬
‫‪63,940‬‬
‫‪11,938‬‬
‫‪8,654‬‬
‫‪66,146‬‬
‫‪55,286‬‬
‫הפרשות על בסיס הערכות אחרות‪:‬‬
‫הערכת מחלקת תביעות בגין התביעות התלויות הידועות‬
‫‪137,349‬‬
‫‪92,019‬‬
‫‪83,311‬‬
‫‪56,099‬‬
‫‪54,038‬‬
‫‪35,920‬‬
‫עודף הכנסות על הוצאות )צבירה(‬
‫‪13,535‬‬
‫‪19,190‬‬
‫‪7,972‬‬
‫‪9,273‬‬
‫‪5,563‬‬
‫‪9,917‬‬
‫‪150,884‬‬
‫‪111,209‬‬
‫‪91,283‬‬
‫‪65,372‬‬
‫‪59,601‬‬
‫‪45,837‬‬
‫‪1,051,103‬‬
‫‪1,099,731‬‬
‫‪165,797‬‬
‫‪199,867‬‬
‫‪885,306‬‬
‫‪899,864‬‬
‫סך כל התחייבויות הביטוח בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר‬
‫ביטוח כללי‬
‫‪63‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי‪ ,‬בניכוי הוצאות רכישה נדחות‬
‫‪.1‬‬
‫ענפי רכב חובה וחבויות‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫ברוטו‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫ביטוח משנה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2009‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫שייר‬
‫‪2009‬‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫‪929,391‬‬
‫‪952,603‬‬
‫‪884,814‬‬
‫‪120,718‬‬
‫‪121,534‬‬
‫‪129,632‬‬
‫‪808,673‬‬
‫‪831,069‬‬
‫‪755,182‬‬
‫עלות התביעות המצטברת בגין שנת חיתום שוטפת‬
‫שינוי ביתרות לתחילת שנה כתוצאה מהצמדה למדד‬
‫שינוי באומדן עלות התביעות המצטברת בגין שנות חיתום‬
‫)‪(4‬‬
‫קודמות‬
‫‪128,743‬‬
‫‪23,699‬‬
‫‪127,529‬‬
‫‪21,910‬‬
‫‪162,680‬‬
‫‪29,854‬‬
‫‪9,228‬‬
‫‪3,078‬‬
‫‪12,544‬‬
‫‪2,793‬‬
‫‪9,132‬‬
‫‪4,341‬‬
‫‪119,515‬‬
‫‪20,621‬‬
‫‪114,985‬‬
‫‪19,117‬‬
‫‪153,548‬‬
‫‪25,513‬‬
‫)‪(25,197‬‬
‫‪8,811‬‬
‫‪47,963‬‬
‫‪931‬‬
‫‪13,859‬‬
‫)‪(12,555‬‬
‫)‪(26,128‬‬
‫)‪(5,048‬‬
‫‪60,518‬‬
‫סך השינוי בעלות התביעות המצטברת‬
‫‪127,245‬‬
‫‪158,250‬‬
‫‪240,497‬‬
‫‪13,237‬‬
‫‪29,196‬‬
‫‪918‬‬
‫‪114,008‬‬
‫‪129,054‬‬
‫‪239,579‬‬
‫תשלומים לישוב תביעות במהלך השנה‬
‫בגין שנת חיתום שוטפת‬
‫בגין שנות חיתום קודמות‬
‫)‪(3,063‬‬
‫)‪(133,178‬‬
‫)‪(6,422‬‬
‫)‪(164,668‬‬
‫)‪(6,713‬‬
‫)‪(153,130‬‬
‫)‪(1,224‬‬
‫)‪(13,305‬‬
‫)‪(2,105‬‬
‫)‪(25,467‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(9,639‬‬
‫)‪(1,839‬‬
‫)‪(119,873‬‬
‫)‪(4,317‬‬
‫)‪(139,201‬‬
‫)‪(6,710‬‬
‫)‪(143,491‬‬
‫סך תשלומים לתקופה‬
‫)‪(136,241‬‬
‫)‪(171,090‬‬
‫)‪(159,843‬‬
‫)‪(14,529‬‬
‫)‪(27,572‬‬
‫)‪(9,642‬‬
‫)‪(121,712‬‬
‫)‪(143,518‬‬
‫)‪(150,201‬‬
‫צבירה בגין שנת חיתום שוטפת‬
‫צבירה שנזקפה לרווח בגין שנת החיתום ששוחררה‬
‫יתרת השינוי בצבירה‬
‫‪2,877‬‬
‫)‪(9,546‬‬
‫‪1,014‬‬
‫‪3,677‬‬
‫)‪(16,566‬‬
‫‪2,517‬‬
‫‬‫)‪(21,390‬‬
‫‪8,525‬‬
‫‪2,208‬‬
‫)‪(3,748‬‬
‫‪239‬‬
‫‪2,820‬‬
‫)‪(5,882‬‬
‫‪622‬‬
‫‬‫)‪(5,701‬‬
‫‪6,327‬‬
‫‪669‬‬
‫)‪(5,798‬‬
‫‪775‬‬
‫‪857‬‬
‫)‪(10,684‬‬
‫‪1895‬‬
‫‬‫)‪(15,689‬‬
‫‪2,198‬‬
‫סך שינוי בצבירה לתקופה‬
‫)‪(5,655‬‬
‫)‪(10,372‬‬
‫)‪(12,865‬‬
‫)‪(1,301‬‬
‫)‪(2,440‬‬
‫‪626‬‬
‫)‪(4,354‬‬
‫)‪(7,932‬‬
‫)‪(13,491‬‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫‪914,740‬‬
‫‪929,391‬‬
‫‪952,603‬‬
‫‪118,125‬‬
‫‪120,718‬‬
‫‪121,534‬‬
‫‪796,615‬‬
‫‪808,673‬‬
‫‪831,069‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫יתרות הפתיחה והסגירה כוללות‪ :‬תביעות תלויות‪ ,‬הפרשה לפרמיה בחסר‪ ,‬צבירה‪ ,‬פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי הוצאות רכישה נדחות‪.‬‬
‫עלות התביעות המצטברת )‪ (Ultimate‬הינה‪ :‬יתרת תביעות תלויות )ללא צבירה(‪ ,‬הפרשה לפרמיה בחסר‪ ,‬פרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת‬
‫סך תשלומי התביעות כולל הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות‪.‬‬
‫התשלומים כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות )הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות( בייחוס לשנות החיתום‪.‬‬
‫הקטנת הערכות אקטואריות בגין שנות חיתום קודמות‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי‪ ,‬בניכוי הוצאות רכישה נדחות )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫ענפי רכוש ואחרים‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫ברוטו‬
‫‪2009‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫ביטוח משנה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫שייר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2009‬‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫‪162,334‬‬
‫‪150,144‬‬
‫‪138,839‬‬
‫‪78,379‬‬
‫‪54,881‬‬
‫‪58,498‬‬
‫‪83,955‬‬
‫‪95,263‬‬
‫‪80,341‬‬
‫עלות התביעות המצטברת בגין אירועים בשנת הדוח‬
‫‪154,643‬‬
‫‪215,396‬‬
‫‪186,358‬‬
‫‪63,239‬‬
‫‪111,898‬‬
‫‪65,509‬‬
‫‪91,404‬‬
‫‪103,498‬‬
‫‪120,849‬‬
‫)‪(29,311) (5‬‬
‫)‪(23,439‬‬
‫)‪(23,101‬‬
‫)‪(17,372‬‬
‫)‪(17,542‬‬
‫)‪(14,158‬‬
‫)‪(11,939‬‬
‫)‪(5,897‬‬
‫)‪(8,943‬‬
‫תשלומים לישוב תביעות במהלך השנה‪:‬‬
‫בגין אירועים של שנת הדוח‬
‫בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח‬
‫)‪(99,033‬‬
‫)‪(70,261‬‬
‫)‪(115,087‬‬
‫))‪(48,934‬‬
‫)‪(122,718‬‬
‫)‪(41,659‬‬
‫)‪(36,891‬‬
‫)‪(43,827‬‬
‫)‪(46,323‬‬
‫)‪(17,498‬‬
‫)‪(40,619‬‬
‫)‪(19,650‬‬
‫)‪(62,142‬‬
‫)‪(26,434‬‬
‫)‪(68,764‬‬
‫)‪(31,436‬‬
‫)‪(82,099‬‬
‫)‪(22,009‬‬
‫סך תשלומים‬
‫)‪(169,294‬‬
‫)‪(164,021‬‬
‫)‪(164,377‬‬
‫)‪(80,718‬‬
‫)‪(63,821‬‬
‫)‪(60,269‬‬
‫)‪(88,576‬‬
‫)‪(100,200‬‬
‫)‪(104,108‬‬
‫שינוי בהפרשה לפרמיה שטרם הורווחה‪ ,‬נטו מהוצאות‬
‫רכישה נדחות‬
‫‪7,741‬‬
‫)‪(15,746‬‬
‫‪11,389‬‬
‫‪2,358‬‬
‫)‪(7,037‬‬
‫‪5,301‬‬
‫‪5,383‬‬
‫)‪(8,709‬‬
‫‪6,088‬‬
‫שינוי בהפרשה לפרמיה בחסר‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,036‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,036‬‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫‪126,113‬‬
‫‪162,334‬‬
‫‪150,144‬‬
‫‪45,886‬‬
‫‪78,379‬‬
‫‪54,881‬‬
‫‪80,227‬‬
‫‪83,955‬‬
‫‪95,263‬‬
‫שינוי בעלות התביעות המצטברות בגין אירועים שקדמו‬
‫לשנת הדוח‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫יתרות הפתיחה והסגירה כוללות‪ :‬תביעות תלויות בתוספת הפרשה לפרמיה בחסר‪ ,‬פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי הוצאות רכישה נדחות‪.‬‬
‫עלות התביעות המצטברת בגין אירועים בשנת הדוח כוללת את יתרת תביעות תלויות לסוף שנת הדוח בתוספת סך תשלומי התביעות בתקופת הדוח לרבות הוצאות‬
‫ישירות ועקיפות לישוב תביעות‪.‬‬
‫תשלומים לישוב תביעות במהלך השנה כוללים תשלומים בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח ובתוספת השינוי ביתרת תביעות תלויות בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח‪.‬‬
‫התשלומים ליישוב תביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישובן )הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות( בייחוס לשנות הנזק‪.‬‬
‫הקטנת הערכות‪ ,‬בעיקר אקטואריות‪ ,‬בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫ג)‪ .(1‬בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪ ,‬ברוטו בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫שנת חיתום‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר ‪(* 2011‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫‪6,030‬‬
‫‪18,992‬‬
‫‪53,177‬‬
‫‪83,445‬‬
‫‪96,183‬‬
‫‪112,931‬‬
‫‪126,326‬‬
‫‪129,253‬‬
‫‪135,449‬‬
‫‪7,464‬‬
‫‪24,292‬‬
‫‪43,015‬‬
‫‪62,187‬‬
‫‪73,266‬‬
‫‪83,207‬‬
‫‪92,785‬‬
‫‪98,750‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7,663‬‬
‫‪34,794‬‬
‫‪63,537‬‬
‫‪142,650‬‬
‫‪167,532‬‬
‫‪185,518‬‬
‫‪196,530‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪7,984‬‬
‫‪48,691‬‬
‫‪94,092‬‬
‫‪122,174‬‬
‫‪167,914‬‬
‫‪185,610‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪13,125‬‬
‫‪47,081‬‬
‫‪81,709‬‬
‫‪109,962‬‬
‫‪140,611‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪7,368‬‬
‫‪38,369‬‬
‫‪69,547‬‬
‫‪92,885‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪7,063‬‬
‫‪33,196‬‬
‫‪52,368‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪6,586‬‬
‫‪20,662‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪3,063‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪116,302‬‬
‫‪151,448‬‬
‫‪186,149‬‬
‫‪169,839‬‬
‫‪169,277‬‬
‫‪177,971‬‬
‫‪168,486‬‬
‫‪166,491‬‬
‫‪167,498‬‬
‫‪116,867‬‬
‫‪164,832‬‬
‫‪174,462‬‬
‫‪144,513‬‬
‫‪138,307‬‬
‫‪137,947‬‬
‫‪123,815‬‬
‫‪126,504‬‬
‫‪-‬‬
‫‪142,650‬‬
‫‪217,499‬‬
‫‪222,104‬‬
‫‪208,989‬‬
‫‪268,473‬‬
‫‪263,391‬‬
‫‪258,700‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪175,815‬‬
‫‪262,607‬‬
‫‪277,850‬‬
‫‪269,178‬‬
‫‪284,790‬‬
‫‪283,423‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪189,175‬‬
‫‪271,328‬‬
‫‪277,060‬‬
‫‪270,074‬‬
‫‪267,463‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪169,795‬‬
‫‪244,533‬‬
‫‪240,598‬‬
‫‪232,458‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪148,200‬‬
‫‪205,721‬‬
‫‪202,745‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪143,585‬‬
‫‪147,762‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪134,257‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫עודף)חוסר( לאחר שחרור הצבירה **(‬
‫‪2,341‬‬
‫‪18,009‬‬
‫)‪(49,711‬‬
‫)‪(14,245‬‬
‫‪2,611‬‬
‫שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪12.5%‬‬
‫)‪(23.8%‬‬
‫)‪( 5.3%‬‬
‫סה"כ‬
‫)‪(40,995‬‬
‫)‪(5.2%‬‬
‫‪1%‬‬
‫עלות תביעות מצטברות‪ ,‬ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011‬‬
‫תשלומים מצטברים עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫‪167,498‬‬
‫‪135,449‬‬
‫‪126,504‬‬
‫‪98,750‬‬
‫‪258,700‬‬
‫‪196,530‬‬
‫‪283,423‬‬
‫‪185,610‬‬
‫‪267,463‬‬
‫‪140,611‬‬
‫‪232,458‬‬
‫‪92,885‬‬
‫‪202,745‬‬
‫‪52,368‬‬
‫‪147,762‬‬
‫‪20,662‬‬
‫‪134,257‬‬
‫‪3,063‬‬
‫‪1,820,810‬‬
‫‪925,928‬‬
‫יתרת התביעות התלויות‬
‫תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום ‪2002‬‬
‫סה"כ התחייבות בגין חוזי ביטוח בענפי רכב חובה וחבויות‬
‫בניכוי הוצאות רכישה נדחות‬
‫‪32,049‬‬
‫‪27,754‬‬
‫‪62,170‬‬
‫‪97,810‬‬
‫‪126,852‬‬
‫‪139,573‬‬
‫‪150,377‬‬
‫‪127,100‬‬
‫‪131,194‬‬
‫‪894,882‬‬
‫‪22,495‬‬
‫‪917,377‬‬
‫‪2,637‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫*(‬
‫**(‬
‫‪914,740‬‬
‫הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים‪.‬‬
‫עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫ג)‪ .(2‬בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪ ,‬בשייר עצמי‪ ,‬בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות‬
‫‪2003‬‬
‫תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫עודף לאחר שחרור הצבירה **(‬
‫שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים‬
‫עלות תביעות מצטברות‪ ,‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫תשלומים מצטברים עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‪2011‬‬
‫שנת חיתום‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר ‪(* 2011‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪5,549‬‬
‫‪17,505‬‬
‫‪28,398‬‬
‫‪45,239‬‬
‫‪53,416‬‬
‫‪61,758‬‬
‫‪74,579‬‬
‫‪76,219‬‬
‫‪81,178‬‬
‫‪3,729‬‬
‫‪16,563‬‬
‫‪34,078‬‬
‫‪52,087‬‬
‫‪63,109‬‬
‫‪73,013‬‬
‫‪82,031‬‬
‫‪87,865‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6850‬‬
‫‪32,550‬‬
‫‪59,966‬‬
‫‪80,955‬‬
‫‪103,358‬‬
‫‪119,421‬‬
‫‪129,740‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪6,825‬‬
‫‪47,016‬‬
‫‪90,293‬‬
‫‪121,556‬‬
‫‪156,151‬‬
‫‪172,745‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪12,987‬‬
‫‪46,696‬‬
‫‪80,969‬‬
‫‪111,266‬‬
‫‪133,380‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪7,363‬‬
‫‪34,217‬‬
‫‪60,330‬‬
‫‪81,734‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪7,060‬‬
‫‪27,890‬‬
‫‪49,821‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪4,427‬‬
‫‪18,079‬‬
‫‪3,798‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪85,672‬‬
‫‪115,565‬‬
‫‪121,230‬‬
‫‪104,889‬‬
‫‪104,810‬‬
‫‪97,613‬‬
‫‪100,104‬‬
‫‪98,423‬‬
‫‪96,589‬‬
‫‪8,300‬‬
‫‪7.9%‬‬
‫‪96,589‬‬
‫‪81,178‬‬
‫‪89,352‬‬
‫‪129,097‬‬
‫‪136,659‬‬
‫‪121,625‬‬
‫‪120,040‬‬
‫‪120,790‬‬
‫‪110,606‬‬
‫‪111,437‬‬
‫‬‫‪10,188‬‬
‫‪8.4%‬‬
‫‪111,437‬‬
‫‪87,865‬‬
‫‪126,254‬‬
‫‪193,495‬‬
‫‪192,098‬‬
‫‪185,937‬‬
‫‪183,173‬‬
‫‪180,689‬‬
‫‪177,023‬‬
‫‬‫‬‫‪8,914‬‬
‫‪4.8%‬‬
‫‪177,023‬‬
‫‪129,740‬‬
‫‪159,257‬‬
‫‪237,941‬‬
‫‪248,222‬‬
‫‪242,851‬‬
‫‪262,892‬‬
‫‪258,128‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(15,277‬‬
‫)‪(6.3%‬‬
‫‪258,128‬‬
‫‪172,745‬‬
‫‪169,911‬‬
‫‪245,895‬‬
‫‪258,784‬‬
‫‪251,602‬‬
‫‪251,568‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪34‬‬
‫‬‫‪251,568‬‬
‫‪133,380‬‬
‫‪149,733‬‬
‫‪223,438‬‬
‫‪215,310‬‬
‫‪208,824‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪138,170‬‬
‫‪183,911‬‬
‫‪186,187‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪123,857‬‬
‫‪125,450‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪124,565‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪208,824‬‬
‫‪81,734‬‬
‫‪186,187‬‬
‫‪49,821‬‬
‫‪125,450‬‬
‫‪18,079‬‬
‫‪124,565‬‬
‫‪3,798‬‬
‫‪15,411‬‬
‫‪23,572‬‬
‫‪47,283‬‬
‫‪85,383‬‬
‫‪118,188‬‬
‫‪127,090‬‬
‫‪136,366‬‬
‫‪107,371‬‬
‫‪120,767‬‬
‫סה"כ‬
‫‪12,159‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪1,539,771‬‬
‫‪758,340‬‬
‫יתרת התביעות התלויות‬
‫תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום ‪2002‬‬
‫סה"כ התחייבות בגין חוזי ביטוח בענפי רכב חובה‬
‫וחבויות‬
‫בניכוי הוצאות רכישה נדחות‬
‫‪798,971‬‬
‫‪2,356‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫‪796,615‬‬
‫*(‬
‫**(‬
‫הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים‪.‬‬
‫עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫‪781,431‬‬
‫‪17,540‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫ג)‪ .(3‬בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪ ,‬ברוטו בענף ביטוח רכב חובה‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫שנת חיתום‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר ‪(* 2011‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫סה"כ‬
‫תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫‪2,689‬‬
‫‪10,491‬‬
‫‪15,224‬‬
‫‪27,595‬‬
‫‪32,203‬‬
‫‪37,305‬‬
‫‪47,824‬‬
‫‪48,652‬‬
‫‪51,568‬‬
‫‪2,205‬‬
‫‪15,251‬‬
‫‪23,073‬‬
‫‪33,355‬‬
‫‪40,690‬‬
‫‪47,507‬‬
‫‪54,609‬‬
‫‪59,577‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,070‬‬
‫‪23,760‬‬
‫‪44,488‬‬
‫‪60,870‬‬
‫‪79,596‬‬
‫‪92,485‬‬
‫‪100,592‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪4,056‬‬
‫‪38,668‬‬
‫‪76,379‬‬
‫‪98,916‬‬
‫‪136,817‬‬
‫‪150,463‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪10,013‬‬
‫‪36,988‬‬
‫‪64,414‬‬
‫‪88,605‬‬
‫‪104,880‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪4,748‬‬
‫‪26,289‬‬
‫‪46,415‬‬
‫‪62,268‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪3,528‬‬
‫‪17,025‬‬
‫‪31,395‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪1,006‬‬
‫‪6,574‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪588‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫עודף)חוסר( לאחר שחרור הצבירה **(‬
‫שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים‬
‫‪51,531‬‬
‫‪69,071‬‬
‫‪74,214‬‬
‫‪61,119‬‬
‫‪60,324‬‬
‫‪59,515‬‬
‫‪62,296‬‬
‫‪59,873‬‬
‫‪60,225‬‬
‫‪894‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪57,299‬‬
‫‪86,274‬‬
‫‪90,103‬‬
‫‪76,796‬‬
‫‪77,519‬‬
‫‪77,926‬‬
‫‪69,994‬‬
‫‪72,122‬‬
‫‬‫‪4,674‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪79,205‬‬
‫‪135,505‬‬
‫‪136,820‬‬
‫‪136,971‬‬
‫‪137,649‬‬
‫‪132,810‬‬
‫‪132,100‬‬
‫‬‫‬‫‪4,871‬‬
‫‪3.6%‬‬
‫‪104,251‬‬
‫‪186,360‬‬
‫‪200,551‬‬
‫‪211,568‬‬
‫‪220,965‬‬
‫‪221,629‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(10,061‬‬
‫)‪(4.8%‬‬
‫‪119,152‬‬
‫‪190,255‬‬
‫‪192,307‬‬
‫‪200,622‬‬
‫‪199,776‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪846‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪107,047‬‬
‫‪161,635‬‬
‫‪161,939‬‬
‫‪163,877‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪82,808‬‬
‫‪123,827‬‬
‫‪126,288‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪62,004‬‬
‫‪62,712‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪58,288‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫עלות תביעות מצטברות‪ ,‬ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011‬‬
‫תשלומים מצטברים עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫‪60,225‬‬
‫‪51,568‬‬
‫‪72,122‬‬
‫‪59,577‬‬
‫‪132,100‬‬
‫‪100,592‬‬
‫‪221,629‬‬
‫‪150,463‬‬
‫‪199,776‬‬
‫‪104,880‬‬
‫‪163,877‬‬
‫‪62,268‬‬
‫‪126,288‬‬
‫‪31,395‬‬
‫‪62,712‬‬
‫‪6,574‬‬
‫‪58,288‬‬
‫‪588‬‬
‫‪1,097,017‬‬
‫‪567,905‬‬
‫יתרת התביעות התלויות‬
‫תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום ‪2002‬‬
‫סה"כ התחייבות בגין חוזי ביטוח בענף רכב חובה‬
‫בניכוי הוצאות רכישה נדחות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫‪8,657‬‬
‫‪12,545‬‬
‫‪31,508‬‬
‫‪71,166‬‬
‫‪94,896‬‬
‫‪101,609‬‬
‫‪94,893‬‬
‫‪56,138‬‬
‫‪57,700‬‬
‫‪529,112‬‬
‫‪4,871‬‬
‫‪533,983‬‬
‫‪1,556‬‬
‫‪532,427‬‬
‫*(‬
‫**(‬
‫‪1,224‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים‪.‬‬
‫עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫ג)‪ .(4‬בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות‪ ,‬בשייר עצמי‪ ,‬בענף ביטוח רכב חובה‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫שנת חיתום‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר ‪(* 2011‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫‪2,689‬‬
‫‪10,491‬‬
‫‪17,328‬‬
‫‪27,594‬‬
‫‪32,203‬‬
‫‪37,305‬‬
‫‪47,825‬‬
‫‪48,653‬‬
‫‪51,561‬‬
‫‪2,205‬‬
‫‪11,044‬‬
‫‪23,073‬‬
‫‪33,355‬‬
‫‪40,690‬‬
‫‪47,508‬‬
‫‪54,610‬‬
‫‪59,578‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,070‬‬
‫‪23,760‬‬
‫‪44,488‬‬
‫‪60,870‬‬
‫‪79,339‬‬
‫‪92,032‬‬
‫‪100,139‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪4,056‬‬
‫‪38,668‬‬
‫‪76,379‬‬
‫‪98,916‬‬
‫‪127,647‬‬
‫‪140,565‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪10,013‬‬
‫‪36,988‬‬
‫‪64,414‬‬
‫‪88,605‬‬
‫‪104,880‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪4,748‬‬
‫‪24,237‬‬
‫‪44,363‬‬
‫‪60,216‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪3,578‬‬
‫‪17,025‬‬
‫‪31,396‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪1,006‬‬
‫‪6,574‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪588‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫לאחר ארבע שנים‬
‫לאחר חמש שנים‬
‫לאחר שש שנים‬
‫לאחר שבע שנים‬
‫לאחר שמונה שנים‬
‫לאחר תשע שנים‬
‫עודף לאחר שחרור הצבירה **(‬
‫שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים‬
‫‪51,531‬‬
‫‪69,072‬‬
‫‪71,828‬‬
‫‪61,119‬‬
‫‪60,324‬‬
‫‪59,515‬‬
‫‪62,296‬‬
‫‪59,874‬‬
‫‪60,218‬‬
‫‪901‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪57,298‬‬
‫‪86,274‬‬
‫‪90,105‬‬
‫‪76,796‬‬
‫‪77,480‬‬
‫‪77,927‬‬
‫‪69,996‬‬
‫‪72,122‬‬
‫‬‫‪4,674‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪79,432‬‬
‫‪131,286‬‬
‫‪131,559‬‬
‫‪136,971‬‬
‫‪136,426‬‬
‫‪131,128‬‬
‫‪131,457‬‬
‫‬‫‬‫‪5,514‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪104,251‬‬
‫‪178,895‬‬
‫‪186,452‬‬
‫‪196,582‬‬
‫‪206,335‬‬
‫‪206,107‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(9,525‬‬
‫)‪(4.8%‬‬
‫‪114,444‬‬
‫‪186,055‬‬
‫‪189,794‬‬
‫‪196,924‬‬
‫‪198,534‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪1,610‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪103,002‬‬
‫‪159,233‬‬
‫‪156,891‬‬
‫‪158,752‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪81,027‬‬
‫‪119,678‬‬
‫‪122,281‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪60,084‬‬
‫‪59,689‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪55,883‬‬
‫סה"כ‬
‫ ‪-‬‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪3,174‬‬
‫‪0.6%‬‬
‫עלות תביעות מצטברות‪ ,‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫תשלומים מצטברים עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫‪60,218‬‬
‫‪51,561‬‬
‫‪72,122‬‬
‫‪59,578‬‬
‫‪131,457‬‬
‫‪100,139‬‬
‫‪206,107‬‬
‫‪140,565‬‬
‫‪198,534‬‬
‫‪104,880‬‬
‫‪158,752‬‬
‫‪60,216‬‬
‫‪122,281‬‬
‫‪31,396‬‬
‫‪59,689‬‬
‫‪6,574‬‬
‫‪55,883‬‬
‫‪588‬‬
‫‪1,065,043‬‬
‫‪555,497‬‬
‫יתרת התביעות התלויות‬
‫תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום ‪2002‬‬
‫סה"כ התחייבות בגין חוזי ביטוח בענפי רכב חובה וחבויות‬
‫בניכוי הוצאות רכישה נדחות‬
‫‪8,657‬‬
‫‪12,544‬‬
‫‪31,318‬‬
‫‪65,542‬‬
‫‪93,654‬‬
‫‪98,536‬‬
‫‪90,885‬‬
‫‪53,115‬‬
‫‪55,295‬‬
‫‪509,546‬‬
‫‪4,629‬‬
‫‪514,175‬‬
‫‪1,556‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫*(‬
‫**(‬
‫‪512,619‬‬
‫הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים‪.‬‬
‫עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :13‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(‬
‫ד)‪(1‬‬
‫בדיקת התפתחות הערכת התביעות התלויות ברוטו בענפי רכוש ואחרים‬
‫שנת נזק‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫סה"כ‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר ‪(* 2011‬‬
‫תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף‬
‫השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫‪128,742‬‬
‫‪172,656‬‬
‫‪176,946‬‬
‫‪118,022‬‬
‫‪184,441‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪196,592‬‬
‫‪186,514‬‬
‫‪183,337‬‬
‫‪220,889‬‬
‫‪198,050‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫אומדן עלויות מצטברות‪ ,‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪183,337 2011‬‬
‫תשלומים מצטברים עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪176,946 2011‬‬
‫‪6,391‬‬
‫יתרת התביעות התלויות‬
‫‪99,033‬‬
‫‪154,643‬‬
‫‪198,050‬‬
‫‪184,441‬‬
‫‪154,643‬‬
‫‪99,033‬‬
‫‪536,030‬‬
‫‪460,420‬‬
‫‪13,609‬‬
‫‪55,610‬‬
‫‪75,610‬‬
‫תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת ‪2008‬‬
‫סך כל התביעות התלויות בענף ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪2011‬‬
‫*(‬
‫ד)‪(2‬‬
‫‪10,364‬‬
‫‪85,974‬‬
‫הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה לאפשר בחינת ההתפתחות על‬
‫בסיס ערכים ריאליים‪.‬‬
‫בדיקת התפתחות הערכת התביעות התלויות בענפי רכוש ואחרים בשייר‬
‫שנת נזק‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫סה"כ‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר ‪(* 2011‬‬
‫תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה‪:‬‬
‫לאחר שנה ראשונה‬
‫לאחר שנתיים‬
‫לאחר שלוש שנים‬
‫‪86,128‬‬
‫‪112,752‬‬
‫‪115,890‬‬
‫‪70,517‬‬
‫‪93,440‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪127,865‬‬
‫‪123,010‬‬
‫‪120,102‬‬
‫‪106,139‬‬
‫‪100,453‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫אומדן עלויות מצטברות‪ ,‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫תשלומים מצטברים עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫‪120,102‬‬
‫‪115,890‬‬
‫‪100,453‬‬
‫‪93,440‬‬
‫‪91,404‬‬
‫‪62,142‬‬
‫יתרת התביעות התלויות‬
‫‪4,212‬‬
‫‪7,013‬‬
‫‪29,262‬‬
‫‪62,142‬‬
‫‪91,404‬‬
‫‪40,487‬‬
‫תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת ‪2008‬‬
‫‪8,451‬‬
‫סך כל התביעות התלויות בענף ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪48,938‬‬
‫*(‬
‫הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה לאפשר בחינת ההתפתחות על‬
‫בסיס ערכים ריאליים‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :14‬‬
‫הפרשה למסי הכנסה ורווח‬
‫א‪.‬‬
‫חוקי המס החלים על חברות הקבוצה‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫האגודה והחברה לניהול קרן פנסיה המאוחדת באיחוד יחסי הינן‪" ,‬מוסד כספי"‬
‫כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף‪ ,‬התשל"ו‪ .1975-‬המס החל על הכנסות של מוסדות‬
‫כספיים מורכב ממס חברות וממס רווח‪.‬‬
‫על הכנסות סוכנות הביטוח המאוחדת חל מס חברות בלבד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(‪ ,‬התשמ"ה‪1985-‬‬
‫על האגודה והחברות המוחזקות שלה חל‪ ,‬עד לתום שנת ‪ ,2007‬חוק מס הכנסה‬
‫)תיאומים בשל אינפלציה(‪ ,‬התשמ"ה‪ .1985-‬על‪-‬פי החוק‪ ,‬נמדדו התוצאות לצורכי מס‬
‫בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן‪.‬‬
‫בחודש פברואר ‪ 2008‬התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל‬
‫אינפלציה(‪ ,‬התשמ"ה‪ 1985-‬המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת ‪ 2008‬ואילך‪.‬‬
‫החל משנת ‪ ,2008‬נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים‬
‫מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום ‪ 31‬בדצמבר‪.2007 ,‬‬
‫תיאומים המתייחסים לרווחי הון‪ ,‬כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך‪ ,‬ממשיכים‬
‫לחול עד למועד המימוש‪ .‬התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל‬
‫אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת ‪.2008‬‬
‫‪.3‬‬
‫הסדרי מס ייחודים לענף הביטוח‬
‫א(‬
‫הסכם עם שלטונות המס‬
‫בין התאחדות חברות הביטוח לבין שלטונות המס קיים הסכם )להלן ‪ -‬הסכם‬
‫המס( המתחדש ומתעדכן מדי שנה‪ ,‬המסדיר סוגיות מס ייחודיות לענף בגין‬
‫שנות המס עד וכולל שנת המס ‪ .2010‬ההסכם מתייחס בין היתר לנושאים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הוצאות רכישה נדחות )‪ - (DAC‬הוצאות ישירות של חברות ביטוח‬
‫לרכישת חוזי ביטוח חיים יותרו בניכוי לצורכי מס בחלקים שווים‬
‫בפריסה על פני ארבע שנים‪ .‬הוצאות רכישה נדחות בביטוח מפני מחלות‬
‫ואשפוז מופחתות על פני תקופה של ‪ 6‬שנים‪ ,‬בדומה לשיעור ההפחתה‬
‫בספרים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ייחוס הוצאות להכנסות מועדפות ‪ -‬להכנסות החייבות בשיעורי מס‬
‫מופחתים ולהכנסות הפטורות ממס המתקבלות בחברות הביטוח‬
‫)"הכנסות מועדפות"( יתבצע ייחוס הוצאות שמשמעותו הפיכת חלק‬
‫מההכנסות המועדפות להכנסות חייבות במס מלא‪ ,‬בהתאם לשיעור‬
‫הייחוס‪ .‬שיעור הייחוס שנקבע בהסכם תלוי במקור הכספים המניבים את‬
‫ההכנסות המועדפות‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :14‬‬
‫הפרשה למסי הכנסה ורווח )המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫חוקי המס החלים על חברות הקבוצה )המשך(‬
‫‪.3‬‬
‫הסדרי מס ייחודים לענף הביטוח )המשך(‬
‫א(‬
‫הסכם עם שלטונות המס )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫מיסוי הכנסות מנכסים המוחזקים כהשקעות חופפות להתחייבויות‬
‫תלויות תשואה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫השפעת המעבר לתקינה בינלאומית ‪ -‬הוסכם כי ההשפעה החד פעמית‬
‫ביום המעבר לתקינה הבינלאומית תופחת לצורכי מס בפריסה ל‪ 3-‬שנים‬
‫החל משנת ‪ 2008‬ועד וכולל שנת ‪ .2010‬יחד עם זאת‪ ,‬סוכם כי אם וכאשר‬
‫רשות המסים תגבש את עמדתה בנושא באופן הסותר את עקרונות‬
‫ההסכם‪ ,‬ידונו הצדדים בהשלכות המס הנובעות מכך‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ביטול חוק התיאומים ‪ -‬הוסכם כי השפעת הוראת המעבר בחוק‬
‫התיאומים בכל הנוגע לניירות ערך סחירים תופחת לצורכי מס בפריסה ל‪-‬‬
‫‪ 3‬שנים החל משנת ‪ 2008‬ועד וכולל שנת ‪.2010‬‬
‫טרם נחתם הסכם לשנת המס ‪ .2011‬הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לעקרונות‬
‫ההסכם האמור‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה‬
‫‪.1‬‬
‫המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים ובכללם האגודה‪ ,‬המהווה את עיקר פעילות‬
‫הקבוצה‪ ,‬מורכב ממס חברות וממס רווח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בהתאם לצווי מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( )הוראת‬
‫שעה(‪ ,‬התשס"ט‪ 2009-‬שאישרה הכנסת בחודשים יוני ודצמבר ‪ 2009‬יעמוד שיעור מס‬
‫הרווח החל על מוסדות כספיים כדלהלן‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 16.5%‬החל מיום ‪ 1‬ביולי ‪ 2009‬ועד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2009‬‬
‫‪ 16.0%‬בשנים ‪.2012 - 2010‬‬
‫‪ 15.5%‬החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪.2013‬‬
‫ביום ‪ 5‬בדצמבר‪ 2011 ,‬התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(‪,‬‬
‫התשע"ב‪) 2011-‬להלן ‪ -‬החוק(‪ .‬במסגרת החוק בוטל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬החל משנת ‪ ,2012‬מתווה‬
‫ההפחתה של שיעורי מס החברות‪ .‬במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של‬
‫‪ 25%‬החל משנת ‪ .2012‬לאור העלאת שיעור מס החברות ל‪ 25% -‬כאמור לעיל‪ ,‬הועלו‬
‫בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון ריאלי ושיעור המס של השבח הריאלי‪.‬‬
‫לאגודה שיעורי מס מיוחדים‪ .‬להלן שיעורי המס לשנות המס ‪:2009 - 2011‬‬
‫שיעור‬
‫מס חברות‬
‫‪10%‬‬
‫‪72‬‬
‫שיעור‬
‫מס רווח‬
‫‪%‬‬
‫‪16%‬‬
‫שיעור מס כולל‬
‫באגודה‬
‫‪22.42%‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :14‬‬
‫הפרשה למסי הכנסה ורווח )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫שומות מס‬
‫שומות מס סופיות‬
‫לאגודה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס ‪ .2007‬לחברה המאוחדת משקי‬
‫הקיבוצים סוכנות לביטוח בע"מ הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס ‪ .2002‬ליתר‬
‫חברות הקבוצה טרם הוצאו שומות מס סופיות מאז היווסדן‪ ,‬אולם השומות של החברות‬
‫המאוחדות הנ"ל כולל משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בע"מ לשנות המס עד וכולל ‪2007‬‬
‫נחשבות כסופיות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מסים על ההכנסה )הטבת מס( הכלולים בדוחות על הרווח הכולל‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מסים שוטפים‬
‫מסים בגין שנים קודמות )ראה סעיף ג' לעיל(‬
‫מסים נדחים‬
‫ה‪.‬‬
‫‪7,115‬‬
‫)‪(111‬‬
‫)‪(67‬‬
‫‪6,577‬‬
‫)‪(240‬‬
‫‪2,774‬‬
‫‪5,319‬‬
‫‪375‬‬
‫‪2,697‬‬
‫‪6,937‬‬
‫‪9,111‬‬
‫‪8,391‬‬
‫מסים נדחים‬
‫הרכב המסים הנדחים כמוצג במאזן‪ ,‬הינם כדלקמן‪:‬‬
‫הפסדים‬
‫לצורכי מס‬
‫בנין‬
‫אחרים‬
‫משרדים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סך הכל‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2010 ,‬‬
‫‪2,937‬‬
‫)‪(1,600‬‬
‫‪873‬‬
‫‪2,210‬‬
‫זקיפה לדוח על הרווח הכולל‬
‫)‪(2,937‬‬
‫‪126‬‬
‫‪37‬‬
‫)‪(2,774‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,474‬‬
‫‪910‬‬
‫)‪(564‬‬
‫זקיפה לדוח על הרווח הכולל‬
‫‪-‬‬
‫‪126‬‬
‫)‪(59‬‬
‫‪67‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,348‬‬
‫‪851‬‬
‫)‪(497‬‬
‫המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסי מסים נדחים‬
‫התחייבויות בגין מסים נדחים‬
‫‪73‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪851‬‬
‫‪1,348‬‬
‫‪910‬‬
‫‪1,474‬‬
‫)‪(497‬‬
‫)‪(564‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :14‬‬
‫הפרשה למסי הכנסה ורווח )המשך(‬
‫ו‪.‬‬
‫להלן מובאת התאמה בין סכום המס‪ ,‬שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות‪ ,‬הרווחים‬
‫וההפסדים בדוח על הרווח הכולל היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי‪ ,‬לבין‬
‫סכום מסים על ההכנסה שנזקף בדוח על הרווח הכולל‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫באור ‪- :15‬‬
‫רווח לפי דוח על הרווח הכולל‬
‫‪37,137‬‬
‫‪48,351‬‬
‫‪46,017‬‬
‫שיעור המס החל על האגודה‬
‫‪22.42%‬‬
‫‪22.42%‬‬
‫‪22.42%‬‬
‫סכום המס על בסיס המס הסטטוטורי‬
‫תוספת מס בגין חברות מאוחדות‬
‫הוצאות לא מוכרות בניכוי הכנסות פטורות‬
‫מס בגין חלק הקבוצה ברווחי חברה כלולה‬
‫תיאום פחת והפחתות‬
‫מס בגין שנים קודמות‬
‫אחרות‬
‫‪8,326‬‬
‫‪199‬‬
‫‪78‬‬
‫)‪(1,482‬‬
‫)‪(55‬‬
‫)‪(111‬‬
‫)‪( 18‬‬
‫‪10,840‬‬
‫‪186‬‬
‫‪111‬‬
‫)‪(1,764‬‬
‫)‪(63‬‬
‫)‪(240‬‬
‫‪41‬‬
‫‪10,317‬‬
‫‪83‬‬
‫)‪(324‬‬
‫)‪(1,936‬‬
‫)‪(14‬‬
‫‪375‬‬
‫)‪(110‬‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫‪6,937‬‬
‫‪9,111‬‬
‫‪8,391‬‬
‫שיעור מס אפקטיבית ממוצע‬
‫‪18.70%‬‬
‫‪18.84%‬‬
‫‪18.23%‬‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חברות ביטוח משנה ותווכני ביטוח בגין עסקי האגודה‬
‫חברות ביטוח אחרים‬
‫פרמיה מראש‬
‫תביעות לתשלום‬
‫ספקים ולנותני שירותים‬
‫עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר‬
‫הוצאות לשלם‬
‫עמלות לתשלום‬
‫זכאים אחרים ויתרות זכות‬
‫‪74‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪47,495‬‬
‫‪2,041‬‬
‫‪5,136‬‬
‫‪8,579‬‬
‫‪5,139‬‬
‫‪4,493‬‬
‫‪6,784‬‬
‫‪5,991‬‬
‫‪3,041‬‬
‫‪22,813‬‬
‫‪1,738‬‬
‫‪6,461‬‬
‫‪10,336‬‬
‫‪5,601‬‬
‫‪5,160‬‬
‫‪4,265‬‬
‫‪4,558‬‬
‫‪1,456‬‬
‫‪88,699‬‬
‫‪62,388‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :16‬‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫באור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של התחייבויות פיננסיות‪ .‬מידע נוסף בדבר החשיפה‬
‫של הקבוצה לסיכוני ריבית‪ ,‬מטבע חוץ ונזילות‪ ,‬ניתן בבאור ‪ 24‬בדבר מכשירים פיננסיים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫פרוט התחייבויות פיננסיות‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫ערך‬
‫ערך‬
‫בדוחות‬
‫שווי‬
‫בדוחות‬
‫שווי‬
‫הוגן‬
‫הכספיים‬
‫הכספיים הוגן‬
‫אלפי ש"ח‬
‫התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת‪:‬‬
‫כתבי התחייבות נדחים המהווים הון משני‬
‫ב‪.‬‬
‫‪74,388‬‬
‫‪74,388‬‬
‫‪63,516‬‬
‫‪63,516‬‬
‫להלן מועדי הפרעון‬
‫‪11,181‬‬
‫‪9,183‬‬
‫‪54,024‬‬
‫שנה ראשונה‬
‫שנה שנייה‬
‫שנה שלישית ואילך‬
‫‪74,388‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרטים בדבר ריבית והצמדה‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫ערך בדוחות‬
‫בסיס‬
‫הכספיים‬
‫הצמדה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ריבית‬
‫אפקטיבית‬
‫התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת‪:‬‬
‫כתבי התחייבות נדחים‬
‫צמוד מדד‬
‫‪41,888‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫כתבי התחייבות נדחים‬
‫לא צמוד‬
‫‪32,500‬‬
‫‪5.5%‬‬
‫‪74,388‬‬
‫‪75‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :17‬‬
‫פרמיות שהורווחו‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫שייר‬
‫ביטוח משנה‬
‫ברוטו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות בביטוח כללי‬
‫גידול ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה‬
‫‪368,489‬‬
‫)‪(14,144‬‬
‫‪129,694‬‬
‫)‪(3,284‬‬
‫‪238,795‬‬
‫)‪(10,860‬‬
‫סה"כ פרמיות שהורווחו‬
‫‪354,345‬‬
‫‪126,410‬‬
‫‪227,935‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫שייר‬
‫ביטוח משנה‬
‫ברוטו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות בביטוח כללי‬
‫קיטון ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה‬
‫‪362,972‬‬
‫‪39,760‬‬
‫‪130,787‬‬
‫‪9,363‬‬
‫‪232,185‬‬
‫‪30,397‬‬
‫סה"כ פרמיות שהורווחו‬
‫‪402,732‬‬
‫‪140,150‬‬
‫‪262,582‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫שייר‬
‫ביטוח משנה‬
‫ברוטו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫באור ‪- :18‬‬
‫פרמיות בביטוח כללי‬
‫קיטון )גידול( ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה‬
‫‪492,456‬‬
‫‪838‬‬
‫‪165,702‬‬
‫)‪(6,536‬‬
‫‪326,754‬‬
‫‪7,374‬‬
‫סה"כ פרמיות שהורווחו‬
‫‪493,294‬‬
‫‪159,166‬‬
‫‪334,128‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רווחים מהשקעות פיננסיות‪ ,‬למעט ריבית הפרשי הצמדה‬
‫הפרשי שער ודיבידנד בגין‪:‬‬
‫נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד‬
‫נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים‬
‫‪18,547‬‬
‫‪-‬‬
‫‪34,460‬‬
‫‪-‬‬
‫‪49,938‬‬
‫‪-‬‬
‫‪18,547‬‬
‫‪34,460‬‬
‫‪49,938‬‬
‫הכנסות )הפסדי( ריבית והפרשי הצמדה מנכסים פיננסיים‬
‫שאינם בשווי הוגן דרך רווח והפסד‬
‫הכנסות ריבית והפרשי הצמדה מנכסים פיננסיים בשווי‬
‫הוגן דרך רווח והפסד ומנכסים אחרים‬
‫רווח )הפסד( מהפרשי שער בגין השקעות שאינן נמדדות‬
‫בשווי הוגן דרך רווח והפסד ומנכסים אחרים‬
‫הכנסות מדיבידנד‬
‫‪3,645‬‬
‫)‪(752‬‬
‫‪12,288‬‬
‫‪13,047‬‬
‫‪31,551‬‬
‫‪28,355‬‬
‫)‪(2,425‬‬
‫‪4,088‬‬
‫‪316‬‬
‫‪773‬‬
‫‪1,255‬‬
‫‪64‬‬
‫סך הכל רווחים )הפסדים( מהשקעות נטו והכנסות מימון‬
‫‪36,902‬‬
‫‪66,348‬‬
‫‪91,900‬‬
‫‪76‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :19‬‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫באור ‪- :20‬‬
‫עמלת ביטוח משנה‪ ,‬בניכוי שינוי בהוצאות רכישה‬
‫נדחות בגין ביטוח משנה‬
‫עמלת סוכנויות ביטוח‬
‫‪11,836‬‬
‫‪4,329‬‬
‫‪8,438‬‬
‫‪3,711‬‬
‫‪20,487‬‬
‫‪3,375‬‬
‫סה"כ הכנסות מעמלות‬
‫‪16,165‬‬
‫‪12,149‬‬
‫‪23,862‬‬
‫הכנסות מדמי ניהול‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫דמי ניהול פעילות הפנסיה‬
‫באור ‪- :21‬‬
‫‪15,564‬‬
‫‪14,852‬‬
‫‪12,710‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫באור ‪- :22‬‬
‫עמלות שוטפות‬
‫שינוי בהוצאות רכישה נדחות‬
‫‪40,132‬‬
‫)‪(2,244‬‬
‫‪37,679‬‬
‫‪5,365‬‬
‫‪54,711‬‬
‫)‪(2,346‬‬
‫סה"כ עמלות והוצאות רכישה‬
‫‪37,888‬‬
‫‪43,044‬‬
‫‪52,365‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫משכורות ונלוות‬
‫הוצאות מיכון )למעט משכורות‪ ,‬פחת והפחתות(‬
‫פחת והפחתות‬
‫אחזקת משרדים ותקשורת‬
‫עמלות כרטיסי אשראי והוצאות בנק‬
‫ייעוץ משפטי ומקצועי‬
‫דמי טיפול‬
‫אחרות‬
‫בניכוי סכומים שסווגו בסעיפים שינוי בהתחייבויות‬
‫ותשלומים בגין חוזי ביטוח ועמלות‪ ,‬הוצאות שיווק‬
‫ורכישה אחרות‬
‫‪77‬‬
‫‪39,862‬‬
‫‪7,477‬‬
‫‪4,510‬‬
‫‪4,637‬‬
‫‪1,282‬‬
‫‪5,001‬‬
‫‪1,067‬‬
‫‪8,095‬‬
‫‪36,962‬‬
‫‪7,799‬‬
‫‪4,703‬‬
‫‪4,641‬‬
‫‪974‬‬
‫‪3,574‬‬
‫‪821‬‬
‫‪9,334‬‬
‫‪34,059‬‬
‫‪7,766‬‬
‫‪3,954‬‬
‫‪4,787‬‬
‫‪1,806‬‬
‫‪3,401‬‬
‫‪1,192‬‬
‫‪6,078‬‬
‫‪71,931‬‬
‫‪68,808‬‬
‫‪63,043‬‬
‫‪33,959‬‬
‫‪38,222‬‬
‫‪39,723‬‬
‫‪37,972‬‬
‫‪30,586‬‬
‫‪23,320‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :23‬‬
‫הוצאות מימון‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין כתבי התחייבות‬
‫נדחים ובגין פקדונות מבטחי משנה‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫‪5,257‬‬
‫‪4,421‬‬
‫‪2,374‬‬
‫ניהול סיכונים‬
‫במסגרת פעילותה נחשפת האגודה למגוון סיכונים‪ .‬על מנת לצמצם את החשיפה להפסדים כתוצאה‬
‫מאירועים בלתי צפויים‪ ,‬החלה האגודה בהטמעת מערך ניהול סיכונים‪.‬‬
‫כללי‬
‫החברה פועלת במגזר בשוק הביטוח הכללי וחשופה לסיכונים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫סיכון שוק ‪ -‬הסיכון לירידת ערך הנכסים וההתחייבויות של האגודה כתוצאה משינוים‬
‫בפעילות השוק‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫סיכון ריבית ‪ -‬עלייה בשיעורי הריבית תגרום להפסדים בתיק כתוצאה מירידת מחירי‬
‫האג"ח המוחזקים על‪-‬ידי האגודה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫סיכוני מטבע ‪ -‬שינויים בשערי החליפין ישפיעו הן על מחירי הנכסים נקובי המט"ח‬
‫הכלולים בתיק ההשקעות של האגודה והן על ההתחייבויות הביטוחיות לרבות‬
‫הפעילות מול מבטחי משנה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫סיכון שערי מניות ‪ -‬האגודה חשופה לירידה בשווי תיק ההשקעות כתוצאה מירידת‬
‫הערך )מקומיים או זרים( המוחזקים על ידה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫סיכון אינפלציה ‪ -‬ההפסד הנגרם עקב שחיקת ערך נכסי האגודה שאינם צמודים למדד‬
‫המחירים לצרכן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סיכוני אשראי ‪ -‬הינו הסיכון שנובע כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו של הצד הנגדי לעסקה‬
‫כתוצאה מחדלות פרעון‪ .‬במסגרת זו חשופה האגודה להפסדים כתוצאה מחדלות פרעון או‬
‫ירידת דירוג האשראי של מבטחי המשנה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סיכון ‪ - ALM‬האגודה חשופה לסיכון שנובע מחוסר התאמה בין ההתחייבויות הביטוחיות‬
‫לנכסים שמוחזקים כנגדן )עיתוי‪ ,‬היקף‪ ,‬שווי(‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫סיכון תפעולי ‪ -‬הסיכון הנובע מכישלון מערכות פנימיות‪ ,‬אנשים )הונאות‪ ,‬טעויות אנוש(‬
‫ונזקים החיצוניים לחברה )רעידת אדמה(‪ .‬כמו כן‪ ,‬כמבטחת של קבוצה קטנה של לקוחות‬
‫גדולים האגודה חשופה לסיכוני תחרות‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫) ‪RISK‬‬
‫סיכונים ביטוחיים ‪ -‬תמחור והערכת התחייבויות ביטוחיות שגוי‪ :‬טעות במודל התמחור‬
‫‪ ,(MODEL‬ו‪/‬או בפרמטרים והתפלגות הסתברותיות מוטות )‪ ,(PARAMETER RISK‬חיתום לקוי‪,‬‬
‫אירועי קטסטרופה וכו'‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫כללי )המשך(‬
‫‪.6‬‬
‫אבטחת מידע ‪ -‬פגיעה פיזית או לוגית במחשבי האגודה עלולה להסב נזקים כבדים‪ .‬כיום‪,‬‬
‫מוגנת רשת המחשבים של האגודה באמצעים שונים ומגוונים כגון‪ANTI-VIRUS, :‬‬
‫‪ FIREWALL‬ועוד‪ .‬בנוסף‪ ,‬הגישה למערכות המידע השונות ניתנת בתהליך מסודר של בקשת‬
‫הרשאות‪.‬‬
‫א(‬
‫תיאור הליכי ושיטת ניהול הסיכונים‬
‫מדיניות ניהול הסיכונים של האגודה מכוונת להבטיח חשיפה מבוקרת לסיכונים אלה‪ ,‬תוך‬
‫עמידה בדרישות הפיקוח ושמירה על יעדיה העסקיים של האגודה ועל איתנותה הפיננסית‪.‬‬
‫דגש בפעילות מושם להתייחסות לשינויים בסביבתה העסקית‪ ,‬התפעולית וכן לשינויים‬
‫בהנחיות ובדרישות הרגולטוריות המתבקשות‪.‬‬
‫ניהול הסיכונים מרוכז על‪-‬ידי מחלקת ניהול הסיכונים בהתאם למדיניות שאושרה על ידי‬
‫הדירקטוריון‪ .‬מחלקת ניהול הסיכונים מזהה‪ ,‬ומעריכה את הסיכונים בשיתוף פעולה עם‬
‫יחידות תומכות הכוללות את האקטואריה‪ ,‬השקעות‪ ,‬ביטוח משנה וחשבות‪.‬‬
‫תהליך השקת מוצרים חדשים כולל זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים הכרוכים במוצר‬
‫וקביעת הדרכים לניהולם ולבקרה עליהם‪ .‬כאשר מתעורר חשש כי קיימת הרעה בתוצאות‬
‫החיתומיות‪ ,‬שמקורה אינו בתנודות אקראיות‪ ,‬נערכות בדיקות מעמיקות‪ ,‬בין השאר‪ ,‬להערכת‬
‫הסיכון הגלום‪ ,‬ובמידת הצורך מותאמת הערכת הרזרבות‪ .‬בדיקות דומות מתבצעות בעת‬
‫חידוש עסקאות‬
‫כמו כן‪ ,‬בכדי להקטין את החשיפה לסיכונים‪ ,‬האגודה מיישמת מדיניות בדיקת תביעות‬
‫קפדנית‪ ,‬בחינה שוטפת של תהליכי הטיפול בתביעות ומבצעת חקירות לאיתור הונאות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬האגודה נוקטת במדיניות ניהול אקטיבי שוטף של התביעות‪ ,‬על מנת להקטין את‬
‫החשיפה להתפתחויות בלתי צפויות העשויות להשפיע עליה לרעה‪.‬‬
‫האגודה נוקטת במדיניות של הגבלת החשיפה לקטסטרופות על ידי קביעת סכומי כיסוי‬
‫מרביים בחוזים מסוימים וכן על ידי רכישת כיסוי ביטוח משנה מתאים‪ .‬מטרת מדיניות‬
‫החיתום וביטוח המשנה הינה להגביל את החשיפה לקטסטרופות להפסד מרבי שנקבע מראש‬
‫בהתאם לטעמי הסיכון של האגודה כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון‪.‬‬
‫ניהול סיכוני האגודה ישען על שילובן של מספר עקרונות מרכזיים‪:‬‬
‫ניהול סיכונים כמותי‪:‬‬
‫)א(‬
‫מדידת סיכונים עקבית ומהימנה‪ -‬האגודה תפעל להטמעה של מודלים כמותיים‬
‫למדידה והערכת סיכונים המבוססים על מתודולוגיות מקובלות בעולם )‪(Best-Practice‬‬
‫תוך יצירת איזון בין צרכי האגודה ומשאביה‪.‬‬
‫)ב(‬
‫מעקב אחר מגבלות סיכון כמותיות‪ -‬האגודה תבצע מעקב שוטף אחר הסיכונים‬
‫העומדים לפתחה‪ .‬שינויים מהותיים לרעה ידווחו למוסדותיה האורגניים בהתאם‬
‫למדיניות הדיווח המתווה במסמך זה‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫א(‬
‫תיאור הליכי ושיטת ניהול הסיכונים )המשך(‬
‫שקיפות‬
‫)א(‬
‫גילוי נאות לגבי הסיכונים )‪ - (Risk Disclosure‬כחלק מתרבות ניהול הסיכונים‬
‫המוטמעת באגודה‪ ,‬לפני קבלת החלטה בנושאים וסיכונים להם עלולה להיות השפעה‬
‫יותר מנמוכה על פעילותה‪ ,‬רואה האגודה חשיבות עליונה בקיום ישיבות ודיונים הן‬
‫במסגרת מחלקתית והן במסגרת פורום ניהול סיכונים שמטרתו איתור תחומי סיכון‬
‫ואזורי כשל אפשריים‪ ,‬ניתוח משמעותם והכנת דרכי התמודדות עימם‪.‬‬
‫באגודה קיימים פורומים מקצועיים‪/‬ביטוחיים בראשות המנכ"ל וראש תחום הביטוח‪.‬‬
‫בפורומים אלו מתקיימים דיונים בהם מנתחים את החשיפות‪ ,‬את הרווחיות הענפית‪,‬‬
‫כאשר בדיקות תקופתיות של גורמי הסיכון מובאים באופן שוטף בפני הפורומים הנ"ל‪,‬‬
‫ובהתאם לכך‪ ,‬מתקבלות החלטות ניהוליות‪.‬‬
‫)ב(‬
‫תרבות האגודה בנוגע לנטילת סיכונים מבוקרת ‪ -‬ניהול סיכונים הינו תהליך מתמשך‬
‫ורציף המשתנה מרגע לרגע בהתאם להתפתחויות עסקיות פנימיות ומאקרו‪-‬כלכליות‬
‫משקיות‪ .‬האגודה מצפה מעובדיה ומנהליה ורואה חשיבות רבה בדיווח והצגה של‬
‫סיכונים חדשים הצצים לפתחה למנהל הסיכונים ומנהלי המחלקות הרלוונטיות‪ ,‬בכדי‬
‫לייצר מאגר סיכונים רחב ככל האפשר ולאפשר בחינת השפעת סיכונים אלה על השגת‬
‫היעדים האסטרטגיים של האגודה‪.‬‬
‫)ג(‬
‫הוועד המנהל מספק עקרונות כתובים לניהול הסיכונים הכולל‪ ,‬כמו גם את המדיניות‬
‫הספציפית לחשיפות מסוימות לסיכונים‪ ,‬כגון סיכוני ביטוח‪ ,‬סיכון שער חליפין‪ ,‬סיכון‬
‫שיעור ריבית‪ ,‬סיכון אשראי‪ ,‬וכן שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים‬
‫פיננסיים לא נגזרים‪.‬‬
‫ציות להוראות רגולציה )‪(Risk Governance‬‬
‫)א(‬
‫האגודה רואה בהוראות החוק סמן ימני לפעילותה בתחום ניהול הסיכונים ותפעל‬
‫בהתאם לעקרונות המפורטים במסמך זה‪.‬‬
‫)ב(‬
‫בקרה פנימית וחיצונית של תהליכים ומספרים‪ -‬מנהל הסיכונים יעמוד בקשר שוטף‬
‫עם רו"ח המבקר והמבקר הפנימי ויקבל עדכונים ודיווחים שוטפים אודות חשיפות‪,‬‬
‫סיכונים ואירועים חריגים באגודה‪.‬‬
‫דיווח ותיעוד‬
‫מנהל הסיכונים ידווח בכתב להנהלה הפעילה והועד המנהל בנושאים שונים של ניהול‬
‫הסיכונים‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫זיהוי הסיכונים הביטוחיים והפיננסים המהותיים לחוסנו של המבטח ולעמידה בחבותו‬
‫למבוטחים קיימים ועתידיים‪ ,‬לרבות סיכונים מהותיים הנובעים מהנכסים המוחזקים‬
‫כנגד התחייבויות תלויות תשואה )משתפות ברווחים(‪.‬‬
‫כימות החשיפה והערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכונים המהותיים שזוהו לפי‬
‫אמות מידה שיוגדרו ע"י המבטח ולתקופות עתידיות שיקבעו‪.‬‬
‫הערכת ההון העצמי הנדרש )ההון הכלכלי( מחברת הביטוח לצורך נשיאה בסיכונים‬
‫המהותיים תוך התייחסות למידת המתאם בין הסיכונים השונים‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫א(‬
‫תיאור הליכי ושיטת ניהול הסיכונים )המשך(‬
‫דיווח ותיעוד )המשך(‬
‫פעולות להגבלת הסיכון‪:‬‬
‫ב(‬
‫‬
‫הסיכונים המפורטים לעיל ממותנים על ידי פיזור גדול של חוזי הביטוח ועל ידי בחירה‬
‫ויישום של אסטרטגיות חיתום ויצירת פיזור לפי ענפים‪ ,‬אזורים גיאוגרפים‪ ,‬סוגי‬
‫הסיכון‪ ,‬גובה הכיסוי וכו'‪.‬‬
‫‬
‫תהליך השקת מוצרים חדשים כולל זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים הכרוכים במוצר‬
‫וקביעת הדרכים לניהולם ולבקרה עליהם‪ .‬כאשר מתעורר חשש כי קיימת הרעה‬
‫בתוצאות החיתומיות‪ ,‬שמקורה אינו בתנודות אקראיות‪ ,‬נערכות בדיקות מעמיקות‪ ,‬בין‬
‫השאר‪ ,‬להערכת הסיכון הגלום‪ ,‬ובמידת הצורך מותאמת הערכת הרזרבות‪ .‬בדיקות‬
‫דומות מתבצעות בעת חידוש עסקאות‪.‬‬
‫‬
‫כמו כן‪ ,‬בכדי להקטין את החשיפה לסיכונים‪ ,‬האגודה מיישמת מדיניות בדיקת תביעות‬
‫קפדנית‪ ,‬בחינה שוטפת של תהליכי הטיפול בתביעות ומבצעת חקירות לאיתור‬
‫הונאות‪ .‬בנוסף‪ ,‬האגודה נוקטת במדיניות ניהול אקטיבי שוטף של התביעות‪ ,‬על מנת‬
‫להקטין את החשיפה להתפתחויות בלתי צפויות העשויות להשפיע עליה לרעה‪.‬‬
‫‬
‫האגודה נוקטת במדיניות של הגבלת החשיפה לקטסטרופות על ידי קביעת סכומי‬
‫כיסוי מרביים בחוזים מסוימים וכן על ידי רכישת כיסוי ביטוח משנה מתאים‪ .‬מטרת‬
‫מדיניות החיתום וביטוח המשנה הינה להגביל את החשיפה לקטסטרופות להפסד מרבי‬
‫שנקבע מראש בהתאם לטעמי הסיכון של החברה כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון‪.‬‬
‫דרישות חוקיות‬
‫בהתאם להוראות חוזר המפקח "תפקידי אקטואר ממונה ומנהל סיכונים של מבטח; ומארג‬
‫היחסים שלהם עם בעלי תפקידים אחרים"‪ ,‬מנתה מנהל הסיכונים‪ .‬תפקידיו ואחריותו‬
‫מוגדרים בהתאם להנחיות החוזר‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫יצירת תרבות ארגונית של ניתוח וניהול סיכונים בדגש על שיתוף פעולה הדוק מצד‬
‫ההנהלה ובעלי התפקידים‪.‬‬
‫זיהוי והערכה מדויקת ומקיפה של הסיכון ‪ -‬פיתוח מודלים‪ ,‬בקרות והתאמה לאופי‬
‫פעילות החברה‪.‬‬
‫הדרכה והכוונה של מנהלים לאופן ביצוע ניהול סיכונים יעיל ואפקטיבי‪.‬‬
‫מעקב ובקרה אחר הסיכונים הסובבים את פעילות החברה‪.‬‬
‫מתן המלצות לשיפור‪.‬‬
‫בנוסף לחוזר המוזכר לעיל פרסם המפקח חוזר הערכות ליישום משטר ‪.Solvency II‬‬
‫להלן מטרות ויעדי תוכנית היישום‪:‬‬
‫‬
‫הגדרת דרישות ההון הכמותיות הנדרשות מהאגודה בהתאם להנחיות המפורטות‬
‫בהוראות החוזר שפרסם האיחוד האירופי‪ ,‬תוך בחינת עלויות הציות אשר הערכה להן‬
‫מובאת בהמשך‪.‬‬
‫‬
‫גיבוי מלא של ההנהלה הבכירה להקמת מסגרת תשתיות ארגונית ומכונות לניהול‬
‫סיכונים כולל באגודה ‪.ERM -‬‬
‫‪81‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫ב(‬
‫דרישות חוקיות )המשך(‬
‫‬
‫הקצאת הון מבוססת סיכונים ‪ -‬יצירת קשר הדוק בין ההון הנדרש התומך בפעילויות‬
‫העסקיות של החברה לבין פעילות ניהול סיכונים באופן שיאפשר לאגודה ערך מוסף‬
‫בדרך קבלת החלטותיה‪ .‬הכוונה היא לקשור את הרווחיות מהפעילויות השונות ביחס‬
‫להון הנדרש לצורך מעקב אחר יעילות הקצאת ההון‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬על‪-‬פי הוראות אחרות של הפיקוח פורסמו הוראות לעניין ניהול חשיפות‬
‫בנושאים הבאים‪ :‬מעילות והונאות מצד גורמים בתוך החברה ומחוצה לה‪ ,‬ניהול‬
‫סיכוני אבטחת מידע‪ ,‬ניהול חשיפה למבטחי משנה‪.‬‬
‫בכדי לעמוד בהוראות החוק תפעל האגודה לעדכון שוטף אודות שינויים רגולטורים‪,‬‬
‫סמוך ככל שניתן למועד קבלתם‪.‬‬
‫עוד‪ ,‬על‪-‬פי הוראות אחרות של הפיקוח ובהתבסס על סעיף ‪ 303‬של החוק ‪Sarbanes -‬‬
‫‪) Oxley‬ואימוצן העתידי של הוראות סעיף ‪ (404‬נדרשה החברה למסד שיטות עבודה‪,‬‬
‫זיהוי כלל התהליכים בארגון‪ ,‬קביעת נהלי עבודה ובקרה פנימיים נאותים‪ ,‬הערכות‬
‫יעילות הבקרה הפנימית ותחזוק מערך זה‪.‬‬
‫ג(‬
‫סיכוני שוק‬
‫סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים פיננסיים‪,‬‬
‫התחייבויות פיננסיות או התחייבויות ביטוחיות ישתנו כתוצאה משינויים במחירי שוק‪.‬‬
‫סיכוני שוק כוללים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬סיכונים הנובעים משינויים בשערי הריבית‪ ,‬בשערי מניות‪,‬‬
‫במדד מחירים לצרכן ובמטבע חוץ‪.‬‬
‫סיכוני שער חליפין ‪ /‬סיכוני מטבע‬
‫תנודתיות בשער החליפין )בעיקר בדולר( משפיעה על תשלומים ותקבולים ממבטחי משנה‪,‬‬
‫על מחירי הנכסים נקובי מט"ח )השקעות דולריות( וכן על תשלומים לספקי חוץ‪.‬‬
‫סיכון ריבית‬
‫הפסד שעלול להיגרם כתוצאה משינוי עקומת הריבית בארץ ובחו"ל‪ ,‬עלייה בעקומי הריבית‬
‫תגרום להפסדים בתיק ההשקעות )אג"ח צמוד‪ ,‬שקלי‪ ,‬מכשירים מורכבים וכו'(‪.‬‬
‫סיכון מחיר מניות‬
‫הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מירידת מחירי המניות בארץ ובחו"ל‪ ,‬תיק ההשקעות של‬
‫החברה מושקע במניות בארץ‪ ,‬ת‪.‬סל וכו'‪.‬‬
‫סיכון אינפלציה‬
‫הפסד שעלול להיגרם כתוצאה משחיקת ערך הנכסים הלא צמודים בעקבות עליית המדד‪,‬‬
‫חלק מתיק ההשקעה של האגודה מושקע במכשירים פיננסיים לא צמודים‪.‬‬
‫סיכון ‪ALM‬‬
‫הסיכון הנובע מחוסר התאמה בין התחייבויות הביטוחיות לנכסים שמוחזקים כנגדן‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫ג(‬
‫סיכוני שוק )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק‬
‫להלן מבחני רגישות המציגים את השינוי ברווח )הפסד( ובהכנסה הכוללת )הון עצמי(‬
‫עבור הנכסים הפיננסיים‪ ,‬ההתחייבויות הפיננסיות וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בגין‬
‫משתנה הסיכון הרלבנטי נכון לכל מועד דיווח‪ ,‬ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרים‬
‫קבועים‪ .‬כך‪ ,‬למשל‪ ,‬השינוי בריבית הינו בהנחה שכל הפרמטרים האחרים לא השתנו‪.‬‬
‫השינויים במשתנים הינם ביחס לערך הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫הונח שהשינויים האמורים אינם משקפים ירידת ערך פרמננטית של נכסים המוצגים‬
‫בעלות מופחתת או של נכסים זמינים למכירה ולפיכך‪ ,‬במבחני הרגישות לעיל‪ ,‬לא‬
‫נכללו בגין נכסים אלו הפסדים מירידת ערך‪.‬‬
‫מבחני הרגישות‪ ,‬מביאים לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד ללא השפעות משניות‪.‬‬
‫יצוין גם כי הרגישויות אינן ליניאריות‪ ,‬כך ששינויים גדולים או קטנים יותר ביחס‬
‫לשינויים שמתוארים להלן אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם‬
‫שינויים‪.‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫שיעור השינוי‬
‫השקעות‬
‫במדד המחירים‬
‫במכשירים‬
‫לצרכן‬
‫הוניים )‪(2‬‬
‫שיעור הריבית )‪(1‬‬
‫‪-1%‬‬
‫‪+1% -10% +10% -1%‬‬
‫‪+1%‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רווח )הפסד( ‪6,615‬‬
‫)‪8,556 (6,615‬‬
‫)‪4,080 (8,556‬‬
‫שיעור השינוי‬
‫בשע"ח של‬
‫הדולר‬
‫‪-10% +10%‬‬
‫)‪6,878 (4,080‬‬
‫)‪(6,878‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫שיעור השינוי‬
‫השקעות‬
‫במדד המחירים‬
‫במכשירים‬
‫לצרכן‬
‫הוניים )‪(2‬‬
‫שיעור הריבית )‪(1‬‬
‫‪-1%‬‬
‫‪+1%‬‬
‫‪-10% +10%‬‬
‫‪-1%‬‬
‫‪+1%‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רווח )הפסד( ‪6,255‬‬
‫)‪(6,255‬‬
‫‪3,682 (17,583) 17,583‬‬
‫)‪(3,682‬‬
‫שיעור השינוי‬
‫בשע"ח של‬
‫הדולר‬
‫‪-10% +10%‬‬
‫‪3,048‬‬
‫)‪(3,048‬‬
‫)‪(1‬‬
‫ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה‬
‫וגם ביחס למכשירים בריבית משתנה‪ .‬ביחס למכשירים בריבית קבועה החשיפה‬
‫הינה ביחס לערך הפנקסני של המכשיר וביחס למכשירים עם ריבית משתנה‬
‫החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫השקעות במכשירים שאין להם תזרים קבוע‪ ,‬או שלחילופין‪ ,‬לחברה אין מידע‬
‫ביחס לתזרים זה )בהתאם להגדרות ב‪ IFRS 7-‬אינן כוללות השקעות בחברות‬
‫כלולות(‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫ניתוחי הרגישות ביחס להכנסה הכוללת מביאים לידי ביטוי גם את ההשפעה על‬
‫הרווח )הפסד( לתקופה‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫ג(‬
‫סיכוני שוק )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫סיכון ריבית ישיר‬
‫סיכון ריבית ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגן של‬
‫הנכס או ההתחייבות הפיננסית‪ .‬סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם נעשית‬
‫במזומן‪ .‬תוספת המילה "ישיר" מבליטה את העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם‬
‫על סוגי נכסים אחרים אבל לא באופן ישיר‪ ,‬כדוגמת השפעת שינוי הריבית על שערי‬
‫המניות‪.‬‬
‫להלן יוצג פירוט הנכסים וההתחייבויות לפי החשיפה לסיכוני רבית‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסים עם סיכון ריבית ישיר‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫‪404,179‬‬
‫‪579,123‬‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫‪285,508‬‬
‫‪224,085‬‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‬
‫‪84,875‬‬
‫‪147,975‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪331,081‬‬
‫‪116,942‬‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫‪165,797‬‬
‫‪199,867‬‬
‫סך כל הנכסים עם סיכון ריבית ישיר‬
‫‪1,271,440‬‬
‫‪1,267,992‬‬
‫נכסים ללא סיכון ריבית ישיר‬
‫‪182,237‬‬
‫‪165,797‬‬
‫סך כל הנכסים‬
‫‪1,453,677‬‬
‫‪1,433,789‬‬
‫התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר‬
‫כתבי התחייבות נדחים‬
‫‪74,388‬‬
‫‪63,516‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה‬
‫‪1,051,103‬‬
‫‪1,099,731‬‬
‫סך כל ההתחייבויות עם סיכון ריבית ישיר‬
‫‪1,125,491‬‬
‫‪1,163,247‬‬
‫התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר‬
‫‪91,513‬‬
‫‪64,069‬‬
‫הון עצמי‬
‫‪236,673‬‬
‫‪206,473‬‬
‫סך כל ההון וההתחייבויות‬
‫‪1,453,677‬‬
‫‪1,433,789‬‬
‫‪84‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫ד(‬
‫סיכוני נזילות‬
‫סיכון נזילות הינו הסיכון שהאגודה תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד‬
‫בהתחייבויותיה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫האגודה חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש האגודה לשלם‬
‫תביעות והטבות אחרות למבוטחים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו‬
‫מועד‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬עם זאת‪ ,‬כי צורך אפשרי לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר עשוי לחייב‬
‫מימוש נכסים משמעותי באופן מהיר ומכירתם במחירים שלא בהכרח ישקפו את שווי‬
‫השוק שלהם‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מתוך יתרת הנכסים האמורה‪ ,‬סך של כ‪ 1,040-‬מליון ש"ח הינם נכסים סחירים‪ ,‬הניתנים‬
‫למימוש מידי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫על פי תקנות דרכי ההשקעה על האגודה להחזיק בנכסים נזילים )דהיינו אגרות חוב‬
‫ממשלתיות או מזומנים ושווי מזומנים( בסכום שלא יפחת מ‪ 15%-‬מההון הנדרש‪.‬‬
‫ניהול נכסים והתחייבויות‬
‫האגודה מנהלת את נכסיה והתחייבויותיה בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיו‪.‬‬
‫הטבלאות להלן מרכזות את מועדי הפירעון המשוערים של סכומי ההתחייבויות הביטוחיות‬
‫והפיננסיות הבלתי מהוונות של האגודה‪ .‬היות ומדובר בסכומים בלתי מהוונים הרי שאין‬
‫התאמה בינם לבין יתרות ההתחייבויות הביטוחיות והפיננסיות במאזן‪.‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי‬
‫עד שנה‬
‫‪ 2-3‬שנים‬
‫‪ 4-5‬שנים‬
‫מעל ‪5‬‬
‫שנים‬
‫ללא מועד‬
‫פרעון‬
‫מוגדר‬
‫סה"כ‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫‪311,704‬‬
‫‪225,270‬‬
‫‪112,780‬‬
‫‪64,450‬‬
‫‪336,899‬‬
‫‪1,051,103‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪280,147‬‬
‫‪313,180‬‬
‫‪151,419‬‬
‫‪105,107‬‬
‫‪249,878‬‬
‫‪1,099,731‬‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫עד שנה‬
‫‪ 2-3‬שנים‬
‫מעל ‪5‬‬
‫שנים‬
‫‪ 4-5‬שנים‬
‫ללא מועד‬
‫פרעון‬
‫מוגדר‬
‫סה"כ‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫‪11,181‬‬
‫‪15,665‬‬
‫‪5,020‬‬
‫‪10,022‬‬
‫‪32,500‬‬
‫‪74,388‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫‪5,093‬‬
‫‪9,573‬‬
‫‪85‬‬
‫‪16,350‬‬
‫‪-‬‬
‫‪32,500‬‬
‫‪63,516‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫ה(‬
‫סיכונים ביטוחיים‬
‫סיכון הביטוח כולל‪ ,‬בין היתר‪:‬‬
‫סיכוני חיתום‬
‫הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה מליקויים בתהליך החיתום ומהפער בין הסיכון בעת‬
‫התמחור וקביעת הפרמיה‪ ,‬לבין ההתרחשות בפועל כך שהפרמיות הנגבות אינן מספיקות‬
‫לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות‪ .‬הפערים עשויים לנבוע משינויים מקריים בתוצאות‬
‫העסקיות ומשינויים בעלות התביעה הממוצעת ואו בשכיחות התביעות כתוצאה מגורמים‬
‫שונים‪.‬‬
‫סיכוני רזרבה‬
‫הסיכון להערכה לא נכונה של התחייבויות הביטוחיות אשר עלולה לגרום לכך שהרזרבות‬
‫האקטואריות אינן מספקות לכיסוי כל ההתחייבויות והתביעות‪ .‬המודלים האקטוארים על‬
‫פיהם בן היתר מעריכה האגודה את התחייבויותיה הביטוחיות‪ ,‬מבוססים על כך שדפוס‬
‫ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את העתיד לקרות‪ .‬חשיפת האגודה מורכבת מהסיכונים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫סיכון מודל ‪ -‬הסיכון לבחירת מודל שגוי לתמחור ו‪/‬או להערכת ההתחייבויות‬
‫הביטוחיות;‬
‫‪.2‬‬
‫סיכון פרמטר ‪ -‬הסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים וביניהם הסיכון שהסכום שישולם‬
‫עבור סילוק ההתחייבויות הביטוחיות של האגודה‪ ,‬או שמועד סילוק ההתחייבויות‬
‫הביטוחיות‪ ,‬יהיה שונה מזה הצפוי‪.‬‬
‫סיכון קטסטרופה‬
‫חשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה )קטסטרופה( כגון אסון טבע‪ ,‬מלחמה‪ ,‬טרור‪,‬‬
‫נזקי טבע או רעידת אדמה‪ ,‬יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה‪ .‬אירוע הקטסטרופה המהותי‬
‫אליו חשופה האגודה בארץ הינו רעידת אדמה‪.‬‬
‫גודל ההפסד המרבי הצפוי בעסקי ביטוח כללי‪ ,‬כתוצאה מהחשיפה לנזק בודד גדול או‬
‫הצטברות נזקים בגין אירוע גדול במיוחד בהסתברות נזק מירבי )‪ (MPL‬של כ‪ 2.23%-‬הינה כ‪-‬‬
‫‪ 935.7‬מיליון ש"ח ברוטו ו כ‪ 21.7-‬מיליון ש"ח בשייר עצמי‪.‬‬
‫לעניין נתונים בדבר מוצרי הביטוח השונים אשר בגינם נוצר למבטח חשיפה לסיכון ביטוחי‬
‫ראה פירוט ההתחייבויות הביטוחיות לפי סיכוני ביטוח ‪ -‬נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח‬
‫כללי‪ ,‬בבאור ‪.3‬‬
‫סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי‬
‫להלן תאור מוצרי הביטוח השונים והשיטות וההנחות המשמשות לחישוב ההתחייבויות‬
‫בגינם בהתאם לסוג המוצר‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫ה(‬
‫סיכונים ביטוחיים )המשך(‬
‫סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי )המשך(‬
‫‪(1‬‬
‫תיאור תמציתי של ענפי הביטוח העיקריים בהם היא פועלת‬
‫האגודה כותבת חוזי ביטוח בתחומי הביטוח הכללי בעיקר בענפי רכב חובה‪ ,‬חבויות‪,‬‬
‫רכב קסקו וביטוח רכוש‪.‬‬
‫פוליסת ביטוח רכב חובה מכסה את בעל הפוליסה והנוהג מפני כל חבות שהם עשויים‬
‫לחוב לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל'ה ‪ 1975-‬בשל נזק גוף שנגרם‬
‫כתוצאה משימוש ברכב מנועי לנהג ברכב‪ ,‬לנוסעים ברכב‪ ,‬או להולכי רגל שנפגעו על‬
‫ידי הרכב‪ .‬תביעות ברכב חובה מתאפיינות ב "זנב ארוך" ‪ LONG TAIL‬דהיינו לעיתים‬
‫חולף זמן רב ממועד קרות האירוע ועד מועד הסילוק הסופי של התביעה‪.‬‬
‫ביטוחי חבויות מיועדים לכיסוי חבותו של מבוטח בגין נזק שהוא עלול לגרום לצד‬
‫שלישי‪ .‬סוגי הביטוח העיקריים הינם‪ :‬ביטוח אחריות כלפי צד ג'‪ ,‬ביטוח אחריות‬
‫מעבידים‪ ,‬ביטוח חבויות אחרים כגון אחריות מקצועית‪ ,‬חבות מוצר ואחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה‪ .‬עיתוי הגשת תביעות וסילוקה מושפעת ממספר גורמים כגון‬
‫סוג הכיסוי‪ ,‬תנאי הפוליסה וחקיקה ותקדימים משפטיים‪ .‬בדרך כלל תביעות בתחום‬
‫החבויות מתאפיינות ב "זנב ארוך"‪ LONG TAIL‬דהיינו לעיתים חולף זמן ארוך ממועד‬
‫קרות האירוע ועד מיעד הסילוק הסופי של התביעה‪.‬‬
‫פוליסה לביטוח נזקי רכב ולנזקי רכב רכוש צד ג' מעניקים למבוטח כיסוי לנזק רכוש‪.‬‬
‫הכיסוי בדרך כלל מוגבל לשווי הרכב שניזוק‪ .‬התעריף לביטוח רכב רכוש מחייב אישור‪,‬‬
‫כמו גם אישור הפוליסה בכללותה‪ ,‬על ידי המפקח על הביטוח והינו תעריף אקטוארי‬
‫ובחלקו דיפרנציאלי )שאינו אחיד לכלל המבוטחים ומותאם לסיכון(‪ .‬התעריף האמור‬
‫מבוסס על מספר פרמטרים‪ ,‬הן אלה הקשורים לרכב המבוטח בפוליסה )כגון סוג הרכב‪,‬‬
‫שנת ייצור‪ ,‬וכיו"ב( והן אלה הקשורים לאפיוני המבוטח )גיל הנהג‪ ,‬ניסיון תביעות וכו'(‪.‬‬
‫תהליך החיתום מתבצע בחלקו באמצעות התעריף עצמו ובחלקו באמצעות מערכת‬
‫נהלים שנועדו לבדוק את ניסיון התביעות של המבוטח הכוללים הצגת אישור העדר‬
‫תביעות ממבטח קודם במשך שלוש שנים אחרונות‪ ,‬הצגת אישור מיגון עדכני וכו'‪,‬‬
‫ומשולבים באופן ממוכן בתהליך ההפקה של הפוליסות‪.‬‬
‫במרבית המקרים‪ ,‬הפוליסות בביטוחי רכב רכוש מונפקות לפרק זמן של שנה‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫במרבית המקרים‪ ,‬תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫ביטוחי רכוש מיועדות להעניק למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכושו ואובדן רווחים‬
‫עקב הנזק לרכושו‪.‬‬
‫הסיכונים העיקריים המכוסים בפוליסות רכוש הינם סיכוני אש‪ ,‬התפוצצות‪,‬‬
‫פריצה‪,‬רעידת אדמה ונזקי טבע‪ .‬ביטוחי הרכוש כוללים לעיתים כיסוי לנזקי אובדן‬
‫רווחים עקב הנזק הפיזי שנגרם לרכוש‪ .‬ביטוחי רכוש מהווים נדבך חשוב בביטוחי‬
‫דירות‪ ,‬ביטוחי בתי עסק‪ ,‬ביטוחים הנדסיים‪ ,‬מטענים בהובלה )ימית‪ ,‬יבשתית‪ ,‬אווירית(‬
‫וכו'‪ .‬במרבית המקרים‪ ,‬תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫ה(‬
‫סיכונים ביטוחיים )המשך(‬
‫סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי )המשך(‬
‫‪(2‬‬
‫עקרונות חישוב ההערכה האקטוארית בביטוח כללי‬
‫כללי‬
‫א(‬
‫ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי כוללות את המרכיבים העיקריים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה‬
‫פרמיה בחסר‬
‫תביעות תלויות‬
‫ובניכוי ‪ -‬הוצאות רכישה נדחות‬
‫ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה והוצאות הרכישה הנדחות מחושבים בדרך‬
‫שאינה תלויה בהנחות כל שהן ולכן אינן חשופות לסיכון הרזרבה‪ .‬לעניין האופן‬
‫בו מחושבות הפרשות אלה ראה באור מדיניות חשבונאית‪.‬‬
‫ב(‬
‫בהתאם להוראות המפקח התביעות התלויות מחושבות על ידי אקטואר‪ ,‬על‪-‬פי‬
‫שיטות אקטואריות מקובלות באופן עקבי לשנה הקודמת‪ .‬בחירת השיטה‬
‫האקטוארית המתאימה לכל ענף ביטוח ולכל שנת אירוע‪/‬חיתום‪ ,‬נקבעת על‬
‫סמך שיקול דעת לפי מידת ההתאמה של השיטה לענף ולעיתים נעשה שילוב בין‬
‫השיטות השונות‪ .‬ההערכות מתבססות בעיקרן על ניסיון העבר של התפתחות‬
‫תשלומי התביעות ו‪/‬או התפתחות סכום התשלומים וההערכות הפרטניות‪.‬‬
‫ההערכות כוללות הנחות בדבר עלות התביעה הממוצעת‪ ,‬עלויות הטיפול‬
‫בתביעות‪ ,‬שכיחות התביעות‪ .‬הנחות נוספות יכולות להתייחס לשינויים בשערי‬
‫הריבית‪ ,‬שערי חליפין ובעיתוי ביצוע התשלומים‪ .‬תשלומי התביעות כוללים‬
‫הוצאות ישירות ועקיפות ליישוב תביעות‪ ,‬בניכוי שיבובים והשתתפויות‬
‫עצמיות‪.‬‬
‫ג(‬
‫בהתאם להוראות המפקח על הביטוח נכללו בהערכות גם עלויות ליישוב‬
‫התביעות המתייחסות לפוליסות שהונפקו בגין כל שנות החיתום‪.‬‬
‫ד(‬
‫השימוש בשיטות אקטואריות המבוססות על התפתחות התביעות מתאים‬
‫בעיקר כאשר קיים מידע יציב ומספק בתשלומי התביעות ו‪/‬או בהערכות‬
‫הפרטניות כדי להעריך את סך עלות התביעות הצפויה‪ .‬כאשר המידע הקיים‬
‫בניסיון התביעות בפועל אינו מספק‪ ,‬משתמש האקטואר לעיתים‪ ,‬בחישוב‬
‫המשקלל בין אומדן ידוע )בחברה ו‪/‬או בענף( כגון ‪ LR‬לבין התפתחות התביעות‬
‫בפועל‪ .‬משקל גדול יותר ניתן להערכה המבוססת על ניסיון ככל שהזמן עובר‬
‫ומצטבר מידע נוסף על התביעות‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫ה(‬
‫סיכונים ביטוחיים )המשך(‬
‫סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי )המשך(‬
‫‪(2‬‬
‫עקרונות חישוב ההערכה האקטוארית בביטוח כללי )המשך(‬
‫כללי )המשך(‬
‫ה(‬
‫כן נכללות הערכות איכותיות ושיקול דעת באשר למידה שמגמות העבר לא‬
‫ימשכו בעתיד‪ .‬לדוגמה‪ :‬עקב אירוע חד פעמי‪ ,‬שינויים פנימיים‪ ,‬כגון שינוי‬
‫בתמהיל התיק‪ ,‬במדיניות החיתום ונוהלי הטיפול בתביעות וכן בגין השפעת‬
‫גורמים חיצוניים כגון פסיקה משפטית‪ ,‬חקיקה וכו'‪ .‬כאשר שינויים כאמור לעיל‪,‬‬
‫לא באו לידי ביטוי באופן מלא בניסיון העבר‪ ,‬האקטואר מעדכן את המודלים‬
‫ו‪/‬או מבצע הפרשות ספציפיות על סמך הערכות סטטיסטיות ו‪/‬או משפטיות לפי‬
‫העניין‪.‬‬
‫ו(‬
‫בתביעות גדולות בעלות אופי לא סטטיסטי‪ ,‬העתודה נקבעת )בברוטו ובשייר(‬
‫על סמך חוות דעת מומחי האגודה‪ ,‬ובהתאם להמלצות יועציהם המשפטיים‪.‬‬
‫ז(‬
‫חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות נאמד בהתחשב בסוג ההסכם‬
‫)יחסי ‪/‬בלתי יחסי(‪ ,‬ניסיון התביעות בפועל והפרמיה שהועברה למבטחי משנה‪.‬‬
‫בהתאם לסוג הכיסוי וניסיון התביעות בפועל‪.‬‬
‫ח(‬
‫הערכת התביעות התלויות עבור חלק החברה בפול‪ ,‬בעסקים נכנסים וביטוחים‬
‫משותפים המתקבלים מחברות ביטוח אחרות )מבטחים מובילים( התבססה על‬
‫חישוב שבוצע על ידי הפול או על ידי המבטחים המובילים או על ידי תחשיב‬
‫נפרד באגודה‪.‬‬
‫ההנחות והמודלים המהותיים לצורך קביעת ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי‬
‫‪.1‬‬
‫עתודה לסיכונים שטרם חלפו‬
‫העתודה לסיכונים שטרם חלפו בעיקרה‪ ,‬אינה מחושבת בדרך אקטוארית ואינה‬
‫תלויה בהנחות כלשהן‪ ,‬אלא מהווה יתרת פרמיה שטרם הורווחה ‪Unearned‬‬
‫‪.Premium Reserve‬‬
‫‪.2‬‬
‫תביעות תלויות‬
‫לצורך הערכת התביעות התלויות נעשה שימוש במודלים האקטוארים‬
‫המפורטים להלן‪ ,‬בשילוב ההנחות השונות‪ .‬בחירת השיטה האקטוארית‬
‫המתאימה לכל ענף ביטוח ולכל שנת אירוע‪/‬חיתום‪ ,‬נקבעת על סמך שיקול דעת‬
‫לפי מידת ההתאמה של השיטה למקרה ולעיתים נעשה שימוש בין השיטות‬
‫השונות‪ .‬במקרים מסוימים האקטוארית מעדכנת את המודלים בגין מגמות‪,‬‬
‫פסיקה‪ ,‬שינויי חקיקה או גורמים אחרים שעשויים להשפיע על התביעות בעתיד‬
‫באופן שונה מאשר התפתחות בעבר‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫ה(‬
‫סיכונים ביטוחיים )המשך(‬
‫סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי )המשך(‬
‫‪(3‬‬
‫פירוט השיטות האקטואריות שיושמו בענפי הביטוח העיקריים‬
‫ענף רכב חובה‬
‫המודלים הבסיסיים בהם האגודה משתמשת הינם ‪CHAIN LADDER ,LINK RATIO‬‬
‫ובשנות החיתום הצעירות נעשה שימוש בשיטת ‪ .BORNHUETTER FERGUSON‬זנב‬
‫ההתפתחות חושב על‪-‬פי מודל שרמן‪ .‬המודלים מבוססים על הנתונים בפועל‬
‫)תשלומים מצטברים‪ ,‬עלות תביעה מצטברת ומספר תביעות מצטבר(‪ .‬המודל הינו‬
‫ברמת שנת חיתום ומחושב ברמת התביעות ברוטו עבור תביעות בעלות וותק גדול‬
‫ותביעות תלויות ביטוח משנה‪ .‬בביטוח משנה בלתי יחסי המודל של שנות החיתום‬
‫האחרונות מבוסס על התאמת עקומה מסוג ‪ LOG NORMAL‬לתביעות הגדולות ועל‬
‫שיעור מפרמיות ביטוח משנה עם התחשבות בתביעות הידועות‪ .‬בשנות החיתום‬
‫הוותיקות ההערכה היא בהתאם לתביעות בפועל‪.‬‬
‫ענפי חבויות ‪ -‬חבות מעבידים וצד ג'‬
‫המודלים הבסיסיים בהם האגודה משתמשת הינם ‪CHAIN LADDER ,LINK RATIO‬‬
‫ובשנות החיתום הצעירות נעשה שימוש בשיטת ‪ .BORNHUETTER FERGUSON‬זנב‬
‫ההתפתחות חושב על‪-‬פי מודל שרמן‪ .‬המודלים מבוססים על הנתונים בפועל‬
‫)תשלומים מצטברים‪ ,‬עלות תביעה מצטברת ומספר תביעות מצטבר( ברמת הברוטו‬
‫וברמת השייר‪ .‬הערכת שייר האגודה מבוסס על עלות תביעה ממוצעת בתביעות שמעל‬
‫ה‪ .EXCESS -‬עבור תביעות בעלות וותק גדול ותביעות גדולות נלקחו בחשבון הערכות‬
‫מחלקת תביעות‪.‬‬
‫רכב רכוש‬
‫המודלים הבסיסיים בהם האגודה משתמשת הינם ‪CHAIN LADDER ,LINK RATIO‬‬
‫ובתקופת הנזק האחרונה נעשה שימוש גם בשיטת ‪ .BORNHUETTER FERGUSON‬זנב‬
‫ההתפתחות חושב על‪-‬פי מודל שרמן‪ .‬המודלים מבוססים על הנתונים בפועל‬
‫)תשלומים מצטברים‪ ,‬עלות תביעה מצטברת ומספר תביעות מצטבר( ברמת ברוטו‪.‬‬
‫קיימים מודלים נפרדים בהתייחסות לסוגי כיסויים‪ ,‬סוגי עסקים וסוגי נזקים‪.‬‬
‫עבור תביעות בעלות וותק גדול‪ ,‬תביעות גניבה ותביעות גדולות נלקחו בחשבון‬
‫הערכות מחלקת תביעות‪.‬‬
‫אובדן רכוש‬
‫המודלים הבסיסיים בהם האגודה משתמשת הינם ‪CHAIN LADDER ,LINK RATIO‬‬
‫ולתקופות שאינן בשלות נעשה שימוש במודל ‪ .BORNHUETTER FERGUSON‬המודלים‬
‫מבוססים על הנתונים בפועל )תשלומים מצטברים‪ ,‬עלות תביעה מצטברת ומספר‬
‫תביעות מצטבר( ברמת ברוטו‪.‬‬
‫ביטוח משנה בענף זה הינו יחסי‪ ,‬השייר מחושב על בסיס שיעור ביטוח משנה בפועל‪.‬‬
‫עבור תביעות בעלות וותק גדול ותביעות גדולות נלקחו בחשבון הערכות מחלקת‬
‫תביעות‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫ה(‬
‫סיכונים ביטוחיים )המשך(‬
‫סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי )המשך(‬
‫‪(3‬‬
‫פירוט השיטות האקטואריות שיושמו בענפי הביטוח העיקריים )המשך(‬
‫הפרשות על בסיס הערכות אחרות‬
‫בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח‪ ,‬בחנה האגודה הפרשות אקטואריות גם בענפים‬
‫ביטוח הנדסי‪ ,‬חובת מוצר‪ ,‬נזקי טבע‪ ,‬מקיף דירות ואחריות מקצועית‪ .‬עקב העדר‬
‫מובהקות סטטיסטית‪ ,‬לא יושם מודל אקטוארי בענפים אלה והתביעות התלויות הן‬
‫ההערכה הפרטנית לכל תביעה‪.‬‬
‫המודלים לצורך קביעת ההפרשות האקטואריות‬
‫א‪.‬‬
‫‪link ratio / chain ladder‬‬
‫שיטה זו מתבססת על התפתחות התביעות ההיסטוריות )התפתחות התשלומים‬
‫ו‪/‬או התפתחות סך התביעות‪ ,‬התפתחות כמות התביעות ועוד(‪ ,‬כדי להעריך את‬
‫ההתפתחות הצפויה לתביעות הקיימות והעתידיות‪ .‬השימוש בשיטה זו מתאים‬
‫בעיקר לאחר תקופה מספיקה מאירוע או חיתום הפוליסה‪ ,‬כאשר קיים מידע‬
‫מספיק מתביעות שארעו בעבר על מנת להעריך את סך כל התביעות הצפויות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪Bornhuetter-Ferguson‬‬
‫שיטה זו משלבת בין אומדן מוקדם )אפריורי( הידוע האגודה או בענף‪ ,‬ואומדן‬
‫נוסף המבוסס על התביעות עצמן‪ .‬האומדן המוקדם משתמש בפרמיות ושיעור‬
‫הנזקים להערכת סך כל התביעות‪ .‬האומדן השני משתמש בניסיון התביעות‬
‫בפועל‪ ,‬על סמך שיטות אחרות‪ .‬הערכת התביעות המשולבת משקללת את שני‬
‫האומדנים‪ ,‬כאשר ניתן משקל גדול יותר להערכה המבוססת על ניסיון התביעות‬
‫ככל שהזמן עובר‪ ,‬ומצטבר מידע נוסף על התביעות‪ .‬השימוש בשיטה זו מתאים‬
‫בעיקר במקרים בהם אין מספיק מידע מהתביעות או כאשר מדובר בעסק חדש‬
‫או כזה ללא מידע היסטורי מספיק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הממוצעים‬
‫לעיתים‪ ,‬בדומה לשיטת ‪ ,Bornhuetter-Ferguson‬כאשר ניסיון התביעות בתקופות‬
‫האחרונות אינו מספיק‪ ,‬ישנו שימוש בשיטת ממוצעים היסטוריים‪ .‬בשיטה זו‬
‫נקבעת עלות התביעות על סמך עלות התביעה לפוליסה בשנים מוקדמות וכמות‬
‫הפוליסות בשנים המאוחרות‪ .‬בדומה‪ ,‬עלות התביעות מחושבת על סמך תחזית‬
‫כמות תביעות והתביעה הממוצעת ההיסטורית‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :24‬‬
‫ניהול סיכונים )המשך(‬
‫ה(‬
‫סיכונים ביטוחיים )המשך(‬
‫סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי )המשך(‬
‫‪(4‬‬
‫ההנחות העיקריות שנלקחו לצורך ההערכה האקטוארית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪(5‬‬
‫ההנחה העיקרית בכל המודלים הינה יציבות התפתחות התביעות‪ ,‬כלומר‪ ,‬דפוס‬
‫התנהגות העבר ימשיך גם בעתיד‪.‬‬
‫תיתכנה תופעות חדשות שאין להן ביטוי בתשלומי תביעות או ההערכות‬
‫הנוכחיים‪ .‬אם יתברר שהניסיון בפועל יהיה שונה מן ניסיון העבר‪ ,‬עלול לעלות‬
‫בעתיד הצורך בהפרשות נוספות‪.‬‬
‫האגודה לא נוהגת להוון את ההתחייבויות‪.‬‬
‫תביעות תלויות עבור הסדר ביטוחי )להלן ‪" -‬הפול"( מתבססות על החישוב‬
‫שנעשה על ידי אקטואר הפול‪.‬‬
‫רגישות ההפרשות לשינויים בהנחות‬
‫ההערכה האקטוארית מבוססת על אומדנים סטטיסטיים הכוללים מרכיב של אי‬
‫וודאות‪ .‬האומדן הסטטיסטי מבוסס על הנחות שונות‪ ,‬אשר לא בהכרח יתממשו‪.‬‬
‫ההנחות בשימוש בתחזית האקטוארית משפיעות על התוצאה הסופית של ההפרשה‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬עלות התביעות בפועל עשויה להיות גבוהה או נמוכה יותר מהאומדן הסטטיסטי‪.‬‬
‫הנחות שנקבעו בעבר עשויות להשתנות בהתאם למידע חדש שיתקבל בעתיד‪ .‬במקרים‬
‫כאלה העתודה תשתנה בהתאם לשינוי בהנחות ובתוצאות בפועל‪ ,‬וההפרשים שנוצרו‬
‫בשנת הדוח יכללו בדוח עסקי הביטוח‪.‬‬
‫באור ‪24‬א'‪ - :‬ביטוח משנה‬
‫האגודה מבטחת חלק מעסקיה בביטוח משנה‪ ,‬שרובו נעשה באמצעות מבטחי משנה בחו"ל‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬ביטוח המשנה אינו משחרר את המבטחים הישירים מחובתם כלפי מבוטחיהם על פי פוליסות‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫האגודה חשופה לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה לשלם את חלקם‬
‫בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח )נכסי ביטוח המשנה( ואת חובותיהם בגין תביעות ששולמו‪ .‬חשיפה זו‬
‫מנוהלת על ידי מעקב שוטף אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי וכן אחר קיום‬
‫התחייבויותיו הכספיות‪.‬‬
‫האגודה חשופה לריכוז סיכון אשראי למבטח משנה בודד‪ ,‬עקב מבנה שוק ביטוח המשנה והכמות‬
‫המוגבלת של מבטחי משנה בעלי דירוג מספק‪.‬‬
‫בהתאם להנחיית המפקח קובע דירקטוריון החברה‪ ,‬אחת לשנה‪ ,‬מסגרות חשיפה מרביות למבטחי‬
‫המשנה‪ ,‬עימם התקשרה ו‪/‬או תתקשר האגודה‪ ,‬המבוססות על דירוגם הבינלאומי‪ .‬חשיפות אלו‬
‫מנוהלות באגודה על ידי הערכה פרטנית של כל אחד ממבטחי המשנה באופן נפרד‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬חשיפות האגודה מפוזרות בין מבטחי משנה שונים‪ ,‬והעיקריות שבהן הינן למבטחי משנה‬
‫המדורגים בדירוגים בינ"ל גבוהים‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪24‬א'‪ - :‬ביטוח משנה )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫ביטוח כללי‬
‫פרמיה‬
‫שטרם‬
‫הורווחה‬
‫סך פרמיות יתרות‬
‫בחובה‬
‫למבטחי‬
‫סה"כ‬
‫)זכות( נטו‬
‫משנה‬
‫בביטוח כללי‬
‫)ב(‬
‫לשנת ‪2011‬‬
‫קבוצת דירוג‬
‫תביעות תלויות‬
‫בביטוח‬
‫בביטוח‬
‫חבויות‬
‫רכוש‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חובות בפיגור‬
‫פקדונות‬
‫בין חצי‬
‫סה"כ‬
‫מבטחי‬
‫משנה חשיפה )א( שנה לשנה מעל שנה‬
‫‪ AA‬ומעלה‬‫אחרים‬
‫‪15,218‬‬
‫‪1,088‬‬
‫‪1,134‬‬
‫‪15,663‬‬
‫‪4,306‬‬
‫‪3,052‬‬
‫‪19,139‬‬
‫‪106‬‬
‫‪ AIG - CHARTIS‬לשעבר‬
‫אחרים‬
‫‪9,776‬‬
‫‪103,186‬‬
‫‪51‬‬
‫‪27,399‬‬
‫‪1,446‬‬
‫‪9,358‬‬
‫‬‫‪19,755‬‬
‫‪74,148‬‬
‫‪38,369‬‬
‫‬‫‪33,079‬‬
‫‪75,645‬‬
‫‪61,802‬‬
‫‪178‬‬
‫‪-‬‬
‫‪112,962‬‬
‫‪27,450‬‬
‫‪10,804‬‬
‫‪19,755‬‬
‫‪112,517‬‬
‫‪33,079‬‬
‫‪137,447‬‬
‫‪178‬‬
‫נמוך מ‪ BBB-‬או לא מדורג‬
‫‪1,514‬‬
‫)‪(8,984‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,618‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(7,366‬‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪129,694‬‬
‫‪19,554‬‬
‫‪11,938‬‬
‫‪37,036‬‬
‫‪116,823‬‬
‫‪36,131‬‬
‫‪149,220‬‬
‫‪284‬‬
‫‪A‬‬
‫‪93‬‬
‫‪-‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪24‬א'‪ - :‬ביטוח משנה )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )המשך(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫ביטוח כללי‬
‫פרמיה‬
‫שטרם‬
‫הורווחה‬
‫סך פרמיות יתרות‬
‫בחובה‬
‫למבטחי‬
‫סה"כ‬
‫)זכות( נטו‬
‫משנה‬
‫בביטוח כללי‬
‫)ב(‬
‫לשנת ‪2010‬‬
‫קבוצת דירוג‬
‫‪ AA‬ומעלה‬‫אחרים‬
‫תביעות תלויות‬
‫בביטוח‬
‫בביטוח‬
‫חבויות‬
‫רכוש‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חובות בפיגור‬
‫פקדונות‬
‫בין חצי‬
‫סה"כ‬
‫מבטחי‬
‫משנה חשיפה )א( שנה לשנה מעל שנה‬
‫‪25,433‬‬
‫)‪(8,298‬‬
‫‪1,308‬‬
‫‪12,836‬‬
‫‪6,812‬‬
‫‪237‬‬
‫‪12,421‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪13,563‬‬
‫‪90,309‬‬
‫‪356‬‬
‫‪303‬‬
‫‪1,556‬‬
‫‪5,127‬‬
‫‬‫‪58,952‬‬
‫‪81,786‬‬
‫‪30,728‬‬
‫‬‫‪1,521‬‬
‫‪83,698‬‬
‫‪93,589‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪455‬‬
‫‪-‬‬
‫‪103,872‬‬
‫‪659‬‬
‫‪6,683‬‬
‫‪58,952‬‬
‫‪112,514‬‬
‫‪1,521‬‬
‫‪177,287‬‬
‫‪-‬‬
‫‪455‬‬
‫נמוך מ‪ BBB-‬או לא מדורג‬
‫‪1,482‬‬
‫)‪(7,420‬‬
‫‪663‬‬
‫‪99‬‬
‫‪-‬‬
‫‪563‬‬
‫)‪(7,221‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪130,787‬‬
‫)‪(15,059‬‬
‫‪8,654‬‬
‫‪71,887‬‬
‫‪119,326‬‬
‫‪2,321‬‬
‫‪182,487‬‬
‫‪-‬‬
‫‪455‬‬
‫‪A‬‬
‫‪AIG‬‬
‫אחרים‬
‫‪94‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪24‬א'‪ - :‬ביטוח משנה )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )המשך(‬
‫הערות‬
‫)א(‬
‫סה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה‪ :‬יתרות בחובה )זכות( נטו‪ ,‬נכסי ביטוח משנה‬
‫ובניכוי הפיקדונות ובתוספת )בניכוי( היתרות בחובה )בזכות( נטו‪.‬‬
‫)ב(‬
‫היתרות אינן כוללות יתרות של חברות ביטוח בגין ביטוח משותף‪.‬‬
‫)ג(‬
‫הדירוג נקבע בעיקרו לפי חברת הדירוג ‪ ,S&P‬במקרים בהם לא ניתן דירוג על ידי ‪,S&P‬‬
‫נקבע על ידי חברת דירוג אחרת והומר הדירוג לפי מפתח שנקבע בתקנות דרכי‬
‫ההשקעה‪.‬‬
‫)ד(‬
‫סך‪-‬כל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה בהסתברות נזק של ‪2.23%‬‬
‫)‪ (MPL‬הינה ‪ 914‬מיליוני ש"ח‪ ,‬ממנה חלקו של מבטח המשנה המשמעותי ביותר‬
‫בחשיפה זו הינו ‪ 414‬מילוני ש"ח‪.‬‬
‫)ה(‬
‫לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר החשיפה בגינם עולה‬
‫על ‪ 10%‬מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה בגינם עולה על ‪ 10%‬מסך‬
‫הפרמיות לביטוח משנה לשנת ‪.2010‬‬
‫באור ‪24‬ב'‪ :‬מידע בדבר סיכוני אשראי‬
‫א‪.‬‬
‫חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫שאינם‬
‫סחירים‬
‫סחירים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫בארץ‬
‫בחו"ל‬
‫‪404,179‬‬
‫‪-‬‬
‫‪285,508‬‬
‫‪-‬‬
‫‪689,687‬‬
‫‪-‬‬
‫סך הכל נכסי חוב‬
‫‪404,179‬‬
‫‪285,508‬‬
‫‪689,687‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫שאינם‬
‫סחירים‬
‫סחירים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪579,123‬‬
‫‪-‬‬
‫בארץ‬
‫בחו"ל‬
‫‪579,123‬‬
‫סך הכל נכסי חוב‬
‫‪95‬‬
‫‪224,085‬‬
‫‬‫‪224,085‬‬
‫סה"כ‬
‫‪803,208‬‬
‫‬‫‪803,208‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪24‬ב'‪ :‬מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫פרוט נכסים בחלוקה לדרוגים‬
‫א‪1.‬‬
‫נכסי חוב‬
‫דרוג מקומי *(‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫נמוך‬
‫‪BBB‬‬
‫לא מדורג‬
‫מ‪BBB-‬‬
‫עד‪A+‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-AA‬‬
‫ומעלה‬
‫נכסי חוב בארץ‬
‫נכסי חוב סחירים‪:‬‬
‫אגרות חוב ממשלתיות‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫סה"כ‬
‫‪196,421‬‬
‫‪133,361‬‬
‫‬‫‪74,397‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪196,421‬‬
‫‪207,758‬‬
‫סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ ‪329,782‬‬
‫‪74,397‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪404,179‬‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‪:‬‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫פקדונות בבנקים ובמוסדות‬
‫פיננסיים‬
‫‪139,848‬‬
‫‪35,478‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,294‬‬
‫‪177,620‬‬
‫‪77,302‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪77,302‬‬
‫נכסי חוב אחרים לפי בטחונות‪:‬‬
‫בטחונות אחרים‬
‫לא מובטחים‬
‫‬‫‪18,126‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪12,460‬‬
‫‬‫‪30,586‬‬
‫סך הכל נכסי חוב שאינם‬
‫סחירים בארץ‬
‫‪235,276‬‬
‫‪35,478‬‬
‫‪-‬‬
‫‪14,754‬‬
‫‪285,508‬‬
‫סך הכל נכסי חוב בארץ‬
‫‪565,058‬‬
‫‪109,875‬‬
‫‪-‬‬
‫‪14,754‬‬
‫‪689,687‬‬
‫מזה‪ -‬נכסי חוב בדירוג פנימי‬
‫‪18,126‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪12,460‬‬
‫‪30,586‬‬
‫*(‬
‫כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים‪ ,‬לדוגמא‪ :‬דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫דרוג בינלאומי *(‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫נמוך‬
‫לא מדורג‬
‫מ‪BBB-‬‬
‫‪+BBB‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-AA‬‬
‫ומעלה‬
‫נכסי חוב בחו"ל‬
‫נכסי חוב סחירים‪:‬‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫סה"כ‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל ‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מזה‪ -‬נכסים מדורגים בדרוג‬
‫פנימי‬
‫*(‬
‫כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים‪ ,‬לדוגמא‪ :‬דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫‪96‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪24‬ב'‪ :‬מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫פרוט נכסים בחלוקה לדרוגים )המשך(‬
‫א‪1.‬‬
‫נכסי חוב )המשך(‬
‫דרוג מקומי *(‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫נמוך‬
‫‪BBB‬‬
‫לא מדורג‬
‫מ‪BBB-‬‬
‫עד‪A+‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-AA‬‬
‫ומעלה‬
‫נכסי חוב בארץ‬
‫נכסי חוב סחירים‪:‬‬
‫אגרות חוב ממשלתיות‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫סה"כ‬
‫‪358,179‬‬
‫‪143,888‬‬
‫‬‫‪75,115‬‬
‫‬‫‪400‬‬
‫‬‫‪1,541‬‬
‫‪358,179‬‬
‫‪220,944‬‬
‫סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ ‪502,067‬‬
‫‪75,115‬‬
‫‪400‬‬
‫‪1,541‬‬
‫‪579,123‬‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‪:‬‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫פקדונות בבנקים ובמוסדות‬
‫פיננסיים‬
‫‪57,578‬‬
‫‪70,785‬‬
‫‪2,629‬‬
‫‪299‬‬
‫‪131,291‬‬
‫‪64,937‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪64,937‬‬
‫נכסי חוב אחרים לפי בטחונות‪:‬‬
‫בטחונות אחרים‬
‫לא מובטחים‬
‫‪16,030‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪11,827‬‬
‫‪16,030‬‬
‫‪11,827‬‬
‫סך הכל נכסי חוב שאינם‬
‫סחירים בארץ‬
‫‪138,545‬‬
‫‪70,785‬‬
‫‪2,629‬‬
‫‪12,126‬‬
‫‪224,085‬‬
‫סך הכל נכסי חוב בארץ‬
‫‪640,612‬‬
‫‪145,900‬‬
‫‪3,029‬‬
‫‪13,667‬‬
‫‪803,208‬‬
‫מזה‪ -‬נכסי חוב בדירוג פנימי‬
‫‪16,030‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪11,827‬‬
‫‪27,857‬‬
‫*(‬
‫כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים‪ ,‬לדוגמא‪ :‬דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫דרוג בינלאומי *(‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫נמוך‬
‫לא מדורג‬
‫מ‪BBB-‬‬
‫‪+BBB‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-AA‬‬
‫ומעלה‬
‫נכסי חוב בחו"ל‬
‫נכסי חוב סחירים‪:‬‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫סה"כ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל ‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מזה‪ -‬נכסים מדורגים בדרוג‬
‫פנימי‬
‫*(‬
‫כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים‪ ,‬לדוגמא‪ :‬דירוג ‪ A‬כולל ‪ A-‬ועד ‪.+A‬‬
‫‪97‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪24‬ב'‪ :‬מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫פרוט נכסים בחלוקה לדרוגים )המשך(‬
‫א‪2.‬‬
‫סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים )בארץ(‬
‫דרוג מקומי‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫נמוך‬
‫‪ BBB‬עד‬
‫לא מדורג‬
‫מ‪BBB-‬‬
‫‪A+‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪ -A‬ומעלה‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪85,557‬‬
‫‪85,557‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪331,081‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪331,081‬‬
‫‪331,081‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪85,557‬‬
‫‪416,638‬‬
‫דרוג מקומי‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫נמוך‬
‫‪ BBB‬עד‬
‫לא מדורג‬
‫מ‪BBB-‬‬
‫‪A+‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪ -A‬ומעלה‬
‫ג‪.‬‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪175,833‬‬
‫‪175,833‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪116,942‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪116,942‬‬
‫‪116,942‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪175,833‬‬
‫‪292,775‬‬
‫מידע נוסף בדבר סיכוני אשראי‬
‫‪.1‬‬
‫קיים שוני בסולמות דרוג בין נכסי חוב בארץ לבין נכסי חוב בחו"ל ‪ .‬יצוין‪ ,‬כי בהתאם‬
‫לחוזר שוק ההון ‪ ,2008-6-1‬בדבר פרסום סולם המרה בין סולם הדירוג הישראלי לסולם‬
‫הדירוג הבינלאומי‪ ,‬הורה המפקח כי עד ליום ‪ 1‬בינואר ‪ 2009‬על חברות הדירוג שקיבלו‬
‫אישור מהממונה על שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחסכון לפעול כחברה מדרגת בהתאם לחוזר‬
‫שוק ההון ‪ ,2004/1‬לפרסם סולם המרה בין הדרוג המקומי לבין סולם הדירוג‬
‫הבינלאומי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לעניין יתרות מבטחי משנה בסך ‪ 165,797‬אלפי ש"ח )שנת ‪ 199,867 - 2010‬אלפי ש"ח(‪,‬‬
‫ראה באור ‪ 13‬נכסי ביטוח משנה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לעניין יתרות פרמיות לגבייה בסך ‪ 62,313‬אלפי ש"ח )שנת ‪ 48,757 - 2010‬אלפי ש"ח(‪,‬‬
‫ראה באור ‪.8‬‬
‫‪98‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪24‬ב'‪ :‬מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫סיכון אשראי מאזני‬
‫‪%‬‬
‫מסה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ענף משק‬
‫תנועה קיבוצית‬
‫תעשיה‬
‫בינוי ונדל"ן‬
‫חשמל‪ ,‬מים ואנרגיה‬
‫תחבורה ואחסנה‬
‫תקשורת ושרותי מחשב‬
‫בנקים‬
‫שירותים פיננסיים‬
‫חברות אחזקה‬
‫שירותים ציבוריים‬
‫אחר‬
‫סיכון חוץ‬
‫מאזני‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪3,287‬‬
‫‪8,395‬‬
‫‪40,900‬‬
‫‪81,898‬‬
‫‪2,234‬‬
‫‪14,512‬‬
‫‪249,878‬‬
‫‪25,205‬‬
‫‪12,391‬‬
‫‪4,663‬‬
‫‪49,903‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‪11.9‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪36.2‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪493,266‬‬
‫‪71.5‬‬
‫‪-‬‬
‫אג"ח מדינה‬
‫‪196,421‬‬
‫‪28.5‬‬
‫‪-‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪689,687‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪-‬‬
‫פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫סיכון אשראי מאזני‬
‫‪%‬‬
‫מסה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ענף משק‬
‫תנועה קיבוצית‬
‫תעשיה‬
‫בינוי ונדל"ן‬
‫חשמל‪ ,‬מים ואנרגיה‬
‫תחבורה ואחסנה‬
‫תקשורת ושרותי מחשב‬
‫בנקים‬
‫שירותים פיננסיים‬
‫חברות אחזקה‬
‫שירותים ציבוריים‬
‫אחר‬
‫סיכון חוץ‬
‫מאזני‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪5,463‬‬
‫‪16,074‬‬
‫‪39,032‬‬
‫‪35,819‬‬
‫‪2,398‬‬
‫‪10,442‬‬
‫‪202,677‬‬
‫‪57,660‬‬
‫‪22,578‬‬
‫‪4,890‬‬
‫‪47,996‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪25.2‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪445,029‬‬
‫‪55.4‬‬
‫‪-‬‬
‫אג"ח מדינה‬
‫‪358,179‬‬
‫‪44.6‬‬
‫‪-‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪803,208‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪99‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪24‬ב'‪ - :‬מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫במטבע‬
‫בחוץ או פריטים לא‬
‫פיננסים‬
‫הצמדה‬
‫בש"ח‬
‫בש"ח לא‬
‫ואחרים‬
‫צמוד למדד אליו *(‬
‫צמוד‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסים בלתי מוחשים‬
‫נכסי מיסים נדחים‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫רכוש קבוע‬
‫השקעה בחברה כלולה‬
‫נכסי מסים שוטפים‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫דיבידנד לקבל‬
‫פרמיות לגביה‬
‫‬‫‬‫‪8,464‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪165,797‬‬
‫‪11,764‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪17‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪23,126‬‬
‫‪4,070‬‬
‫‪851‬‬
‫‬‫‪15,107‬‬
‫‪54,711‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪50,381‬‬
‫‪11,932‬‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪4,070‬‬
‫‪851‬‬
‫‪8,464‬‬
‫‪15,107‬‬
‫‪54,711‬‬
‫‪17‬‬
‫‪165,797‬‬
‫‪34,890‬‬
‫‬‫‪62,313‬‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫אחרות‬
‫‪226,443‬‬
‫‪39,178‬‬
‫‬‫‪13,999‬‬
‫‪177,736‬‬
‫‪246,330‬‬
‫‬‫‪37,883‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪2,715‬‬
‫‬‫‬‫‪682‬‬
‫‪30,278‬‬
‫‪404,179‬‬
‫‪285,508‬‬
‫‪682‬‬
‫‪84,875‬‬
‫סה"כ השקעות פיננסיות‬
‫‪465,645‬‬
‫‪512,347‬‬
‫‪37,773‬‬
‫‪105,699‬‬
‫‪1,121,464‬‬
‫נכסים בגין הטבות‬
‫לעובדים‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,132‬‬
‫‪1,132‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫אחרים‬
‫‪284,504‬‬
‫‪-‬‬
‫‪46,577‬‬
‫‪-‬‬
‫‪331,081‬‬
‫סך כל הנכסים‬
‫‪750,166‬‬
‫‪512,330‬‬
‫‪84,350‬‬
‫‪106,831‬‬
‫‪1,453,677‬‬
‫*(‬
‫ביטוחי האגודה נקובים בשקלים ובדולרים ולפיכך חשיפת האגודה לשינויים בשערי‬
‫החליפין של הדולר הינה מהותית‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪24‬ב'‪ - :‬מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה )המשך(‬
‫בש"ח לא‬
‫צמוד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫במטבע‬
‫בחוץ או פריטים לא‬
‫פיננסים‬
‫הצמדה‬
‫בש"ח‬
‫ואחרים‬
‫צמוד למדד אליו *(‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫סך כל ההון‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪236,673‬‬
‫‪236,673‬‬
‫שטרי הון נדחים‬
‫‪32,500‬‬
‫‪41,888‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪74,388‬‬
‫התחייבויות‬
‫התחייבויות בגין חוזי‬
‫ביטוח‬
‫‪1,051,103‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,051,103‬‬
‫התחייבות בשל הטבות‬
‫לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪99‬‬
‫‪99‬‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫‪52,971‬‬
‫‪-‬‬
‫‪35,728‬‬
‫‪2,715‬‬
‫‪91,414‬‬
‫סך כל ההתחייבויות‬
‫‪1,104,074‬‬
‫‪-‬‬
‫‪35,728‬‬
‫‪2,814‬‬
‫‪1,142,616‬‬
‫‪41,888‬‬
‫‪35,728‬‬
‫‪239,487‬‬
‫‪1,453,677‬‬
‫‪470,442‬‬
‫‪48,622‬‬
‫)‪(132,656‬‬
‫‪-‬‬
‫סך כל ההון וההתחייבויות ‪1,136,574‬‬
‫סך הכל חשיפה מאזנית‬
‫)‪(386,408‬‬
‫חשיפה לנכסי בסיס‬
‫באמצעות מכשירים‬
‫נגזרים במונחי דלתא‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫סך הכל חשיפה‬
‫)‪(386,408‬‬
‫‪470,442‬‬
‫‪48,622‬‬
‫)‪(132,656‬‬
‫‪-‬‬
‫*(‬
‫ביטוחי האגודה נקובים בשקלים ובדולרים ולפיכך חשיפת האגודה לשינויים בשערי‬
‫החליפין של הדולר הינה מהותית‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪24‬ב'‪ - :‬מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה )המשך(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫במטבע‬
‫בחוץ או פריטים לא‬
‫פיננסים‬
‫הצמדה‬
‫בש"ח‬
‫בש"ח לא‬
‫ואחרים‬
‫צמוד למדד אליו *(‬
‫צמוד‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסים בלתי מוחשים‬
‫נכסי מיסים נדחים‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫רכוש קבוע‬
‫השקעה בחברה כלולה‬
‫נכסי מסים שוטפים‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫דיבידנד לקבל‬
‫פרמיות לגביה‬
‫‬‫‬‫‪7,236‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪199,867‬‬
‫‪1,252‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪112‬‬
‫‬‫‬‫‪5,000‬‬
‫‪42,778‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪5,433‬‬
‫‬‫‪5,979‬‬
‫‪4,535‬‬
‫‪910‬‬
‫‬‫‪15,435‬‬
‫‪48,099‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪4,535‬‬
‫‪910‬‬
‫‪7,236‬‬
‫‪15,435‬‬
‫‪48,099‬‬
‫‪112‬‬
‫‪199,867‬‬
‫‪6,685‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪48,757‬‬
‫השקעות פיננסיות אחרות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫אחרות‬
‫‪360,821‬‬
‫‪64,953‬‬
‫‬‫‪45,121‬‬
‫‪218,302‬‬
‫‪159,132‬‬
‫‬‫‪39,067‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪2,279‬‬
‫‬‫‬‫‪27,858‬‬
‫‪61,508‬‬
‫‪579,123‬‬
‫‪224,085‬‬
‫‪27,858‬‬
‫‪147,975‬‬
‫סה"כ השקעות פיננסיות‬
‫‪679,250‬‬
‫‪464,391‬‬
‫‪13,691‬‬
‫‪158,345‬‬
‫‪1,315,677‬‬
‫נכסים בגין הטבות‬
‫לעובדים‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,170‬‬
‫‪1,170‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫אחרים‬
‫‪106,330‬‬
‫‪-‬‬
‫‪10,612‬‬
‫‪-‬‬
‫‪116,942‬‬
‫סך כל הנכסים‬
‫‪785,580‬‬
‫‪464,391‬‬
‫‪24,303‬‬
‫‪159,515‬‬
‫‪1,433,789‬‬
‫*(‬
‫ביטוחי האגודה נקובים בשקלים ובדולרים ולפיכך חשיפת האגודה לשינויים בשערי‬
‫החליפין של הדולר הינה מהותית‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪24‬ב'‪ - :‬מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה )המשך(‬
‫בש"ח לא‬
‫צמוד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫במטבע‬
‫בחוץ או פריטים לא‬
‫פיננסים‬
‫הצמדה‬
‫בש"ח‬
‫ואחרים‬
‫צמוד למדד אליו *(‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫סך כל ההון‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪206,473‬‬
‫‪206,473‬‬
‫שטרי הון נדחים‬
‫‪32,500‬‬
‫‪31,016‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪63,516‬‬
‫התחייבויות‬
‫התחייבויות בגין חוזי‬
‫ביטוח‬
‫‪1,099,731‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,099,731‬‬
‫התחייבות בשל הטבות‬
‫לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪99‬‬
‫‪99‬‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫‪41,895‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20,493‬‬
‫‪1,582‬‬
‫‪63,970‬‬
‫סך כל ההתחייבויות‬
‫‪1,141,626‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20,493‬‬
‫‪1,681‬‬
‫‪1,163,800‬‬
‫‪31,016‬‬
‫‪20,493‬‬
‫‪208,154‬‬
‫‪1,433,789‬‬
‫‪433,254‬‬
‫‪3,810‬‬
‫)‪(48,639‬‬
‫‪-‬‬
‫סך כל ההון וההתחייבויות ‪1,174,126‬‬
‫סך הכל חשיפה מאזנית‬
‫)‪(388,425‬‬
‫חשיפה לנכסי בסיס‬
‫באמצעות מכשירים‬
‫נגזרים במונחי דלתא‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫סך הכל חשיפה‬
‫)‪(388,425‬‬
‫‪433,254‬‬
‫‪3,810‬‬
‫)‪(48,639‬‬
‫‪-‬‬
‫‪103‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫באור ‪- :25‬‬
‫א‪.‬‬
‫התחייבויות תלויות‬
‫בקשות לאישור תובענות כייצוגיות‬
‫ביום ‪ 1‬בפברואר‪ 2010 ,‬הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית‬
‫על סך של ‪ 37,800,000‬ש"ח כנגד האגודה וכנגד מבטחים נוספים‪ ,‬בגין אי תשלום מערכות‬
‫המיגון והאיתור למבוטחים במקרים של גניבות רכב או אובדנם הכליל‪.‬‬
‫כתב תשובה לבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית‪ ,‬הוגש לבית המשפט המחוזי מטעם‬
‫האגודה‪ ,‬על ידי עורך דינה‪ .‬לאחרונה‪ ,‬הוגש לבית המשפט המחוזי גם כתב תשובה מאת באי‬
‫כוח המבקש‪ .‬להערכת יועציה המשפטיים של האגודה‪ ,‬קיים סיכוי רב כי התביעה תאושר‬
‫כתובענה ייצוגית‪.‬‬
‫בגין התביעה העמידה האגודה הפרשה מתאימה בדוחותיה הכספיים‪ ,‬בהתאם לחוות דעתם‬
‫של יועציה המשפטיים‪.‬‬
‫במסגרת משא ומתן עם בא כוחם של התובעים‪ ,‬הוצעה מתווה לפשרה‪.‬‬
‫האגודה הנחתה את עורך דינה להסכים למתווה המשותף המוצע‪ .‬ככל הידוע למועד זה‪ ,‬טרם‬
‫נחתם הסכם הפשרה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תביעות אחרות נגד האגודה‬
‫‪.1‬‬
‫בחודש פברואר ‪ 2011‬הגיש עובד האגודה לשעבר‪ ,‬לבית הדין האזורי לעבודה בתל‪-‬‬
‫אביב‪ ,‬תביעה כנגד האגודה בסך ‪ 817‬אלפי ש"ח‪ ,‬בטענה שפיטוריו היו שלא כדין וכן‬
‫הפרשי שכר והפרשות סוציאליות נוספות‪.‬‬
‫האגודה תגיש בימים אלו כתב הגנה לבית המשפט‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחודש פברואר ‪ 2011‬הגיש עובד האגודה לשעבר‪ ,‬לבית הדין האזורי לעבודה בתל‪-‬‬
‫אביב‪ ,‬תביעה כנגד האגודה וקרן מקפת בסך של ‪ 421‬אלפי ש"ח‪ ,‬בטענה כי לא נותקו‬
‫יחסי העבודה בינו לבין האגודה עד תום מימוש ימי המחלה אשר נצברו לזכותו‪.‬‬
‫האגודה תגיש בימים אלו כתב הגנה לבית המשפט‪.‬‬
‫בגין התביעות בסעיף ב'‪ 1‬ו‪ 2-‬לעיל העמידה האגודה הפרשה מתאימה בדוחותיה הכספיים‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫נספח א'‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של האגודה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם‬
‫להנחיות המפקח על הביטוח‬
‫להלן נתונים כספיים תמציתיים על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים של האגודה )להלן‪" -‬דוחות סולו"(‪ ,‬הערוכים‬
‫לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים )‪ (IFRS‬למעט הענין הבא‪.‬‬
‫מדידת ההשקעות בחברות מוחזקות המחושבת על בסיס אקוויטי המדיניות החשבונאית מפורטת בבאור ‪ 2‬בדבר‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית‪ ,‬יושמה בהכנת באור תמציתי זה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫מאזנים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסים‬
‫נכסים לא מוחשיים‬
‫נכסי מסים נדחים‬
‫הוצאות רכישה נדחות‬
‫רכוש קבוע‬
‫השקעות בחברות מוחזקות‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫דיבידנד לקבל‬
‫פרמיות לגביה‬
‫‪4,070‬‬
‫‪723‬‬
‫‪8,464‬‬
‫‪13,956‬‬
‫‪59,327‬‬
‫‪165,797‬‬
‫‪36,505‬‬
‫‬‫‪72,651‬‬
‫‪4,535‬‬
‫‪690‬‬
‫‪7,236‬‬
‫‪14,070‬‬
‫‪50,824‬‬
‫‪199,867‬‬
‫‪9,957‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪56,384‬‬
‫השקעות פיננסיות‪:‬‬
‫נכסי חוב סחירים‬
‫נכסי חוב שאינם סחירים‬
‫מניות‬
‫אחרות‬
‫‪404,179‬‬
‫‪285,508‬‬
‫‪682‬‬
‫‪84,875‬‬
‫‪579,123‬‬
‫‪224,085‬‬
‫‪27,857‬‬
‫‪147,975‬‬
‫נכסים בשל הטבות לעובדים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪1,136,737‬‬
‫‪1,098‬‬
‫‪312,291‬‬
‫‪1,327,603‬‬
‫‪1,140‬‬
‫‪100,207‬‬
‫סך הכל הנכסים‬
‫‪1,450,126‬‬
‫‪1,428,950‬‬
‫הון והתחייבויות‬
‫הון‬
‫‪236,673‬‬
‫‪206,473‬‬
‫כתבי התחייבות נדחים‬
‫‪74,388‬‬
‫‪63,516‬‬
‫התחייבויות‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫עודף הפסדים על השקעה בחברה מוחזקת‬
‫התחייבויות בגין מסים נדחים‬
‫התחייבויות בגין מסים שוטפים‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫‪1,051,103‬‬
‫‪675‬‬
‫‪1,348‬‬
‫‪1,107‬‬
‫‪84,832‬‬
‫‪1,099,731‬‬
‫‪879‬‬
‫‪1,474‬‬
‫‪108‬‬
‫‪56,769‬‬
‫סך הכל ההתחייבויות‬
‫‪1,139,065‬‬
‫‪1,158,961‬‬
‫סך הכל ההון וההתחייבויות‬
‫‪1,450,126‬‬
‫‪1,428,950‬‬
‫‪- 105 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫נספח א'‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של האגודה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם‬
‫להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫דוחות על הרווח הכולל‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה‬
‫‪354,345‬‬
‫‪126,410‬‬
‫‪402,732‬‬
‫‪140,150‬‬
‫‪493,294‬‬
‫‪159,166‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪227,935‬‬
‫‪262,582‬‬
‫‪334,128‬‬
‫רווחים מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫הכנסות מדמי ניהול‬
‫הכנסות )הוצאות( אחרות ‪ -‬רווח )הפסד( הון‬
‫‪36,585‬‬
‫‪11,836‬‬
‫‪10,895‬‬
‫)‪( 37‬‬
‫‪66,150‬‬
‫‪8,438‬‬
‫‪10,750‬‬
‫)‪(24‬‬
‫‪91,828‬‬
‫‪20,487‬‬
‫‪9,185‬‬
‫‪5‬‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫‪287,214‬‬
‫‪347,896‬‬
‫‪455,633‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫‪242,763‬‬
‫‪358,485‬‬
‫‪399,787‬‬
‫חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין‬
‫חוזי ביטוח‬
‫‪57,893‬‬
‫‪121,241‬‬
‫‪52,668‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר‬
‫‪184,870‬‬
‫‪237,244‬‬
‫‪347,119‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪42,193‬‬
‫‪26,188‬‬
‫‪5,257‬‬
‫‪47,944‬‬
‫‪19,113‬‬
‫‪4,421‬‬
‫‪55,792‬‬
‫‪13,506‬‬
‫‪2,374‬‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫‪258,508‬‬
‫‪308,722‬‬
‫‪418,791‬‬
‫חלק האגודה ברווחים נטו של חברות המטופלות לפי שיטת‬
‫השווי המאזני‬
‫‪7,694‬‬
‫‪8,688‬‬
‫‪8,867‬‬
‫רווח לפני מסים על הכנסה‬
‫‪36,400‬‬
‫‪47,862‬‬
‫‪45,709‬‬
‫מסים על ההכנסה )הטבת מס(‬
‫‪6,200‬‬
‫‪8,622‬‬
‫‪8,083‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪30,200‬‬
‫‪39,240‬‬
‫‪37,626‬‬
‫רווח כולל אחר )לאחר השפעת המס(‪:‬‬
‫שערוך מבנה משרדים בניכוי המס המתייחס‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,502‬‬
‫סה"כ רווח כולל‬
‫‪30,200‬‬
‫‪39,240‬‬
‫‪42,128‬‬
‫‪- 106 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫נספח א'‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של האגודה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם‬
‫להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫דוחות על השינויים בהון‬
‫יתרת רווח‬
‫)הפסד(‬
‫קרנות הון‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הון‬
‫סך הכל‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2009 ,‬‬
‫‪175,151‬‬
‫)‪(14,719‬‬
‫)‪(35,387‬‬
‫‪125,045‬‬
‫הנפקת הון‬
‫‪60‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪60‬‬
‫רווח כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪4,502‬‬
‫‪37,626‬‬
‫‪42,128‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2009 ,‬‬
‫‪175,211‬‬
‫)‪(10,217‬‬
‫‪2,239‬‬
‫‪167,233‬‬
‫רווח כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪39,240‬‬
‫‪39,240‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫‪175,211‬‬
‫)‪(10,217‬‬
‫‪41,479‬‬
‫‪206,473‬‬
‫רווח כולל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪30,200‬‬
‫‪30,200‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪175,211‬‬
‫)‪(10,217‬‬
‫‪71,679‬‬
‫‪236,673‬‬
‫‪- 107 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫נספח א'‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של האגודה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם‬
‫להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫מגזרי פעילות ‪ -‬סולו‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫לא מיוחס‬
‫למגזרי‬
‫ביטוח‬
‫פעילות‬
‫סה"כ‬
‫כללי‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫פרמיות שהורווחו על‪-‬ידי מבטחי משנה‬
‫‪354,345‬‬
‫‪126,410‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪354,345‬‬
‫‪126,410‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪227,935‬‬
‫‪-‬‬
‫‪227,935‬‬
‫הכנסות מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫הכנסות מדמי ניהול‬
‫הוצאות אחרות ‪ -‬הפסד הון‬
‫‪33,548‬‬
‫‪11,836‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪3,037‬‬
‫‬‫‪10,895‬‬
‫)‪(37‬‬
‫‪36,585‬‬
‫‪11,836‬‬
‫‪10,895‬‬
‫)‪( 37‬‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫‪273,319‬‬
‫‪13,895‬‬
‫‪287,214‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי‬
‫ביטוח‬
‫‪242,763‬‬
‫‪-‬‬
‫‪242,763‬‬
‫‪57,893‬‬
‫‪-‬‬
‫‪57,893‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר‬
‫‪184,870‬‬
‫‪-‬‬
‫‪184,870‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪42,193‬‬
‫‪26,188‬‬
‫‪51‬‬
‫‬‫‬‫‪5,206‬‬
‫‪42,193‬‬
‫‪26,188‬‬
‫‪5,257‬‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫‪253,302‬‬
‫‪5,206‬‬
‫‪258,508‬‬
‫חלק האגודה ברווחים נטו של חברות המטופלות לפי שיטת השווי‬
‫המאזני‬
‫‪6,612‬‬
‫‪1,082‬‬
‫‪7,694‬‬
‫סך כל הרווח לפני מסים על הכנסה‬
‫‪26,629‬‬
‫‪9,771‬‬
‫‪36,400‬‬
‫‪- 108 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫נספח א'‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של האגודה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם‬
‫להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫מגזרי פעילות ‪ -‬סולו )המשך(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫לא מיוחס‬
‫למגזרי‬
‫ביטוח‬
‫פעילות‬
‫סה"כ‬
‫כללי‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫פרמיות שהורווחו על‪-‬ידי מבטחי משנה‬
‫‪402,732‬‬
‫‪140,150‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪402,732‬‬
‫‪140,150‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪262,582‬‬
‫‪-‬‬
‫‪262,582‬‬
‫הכנסות מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫הכנסות מדמי ניהול‬
‫הוצאות אחרות ‪ -‬הפסד הון‬
‫‪60,126‬‬
‫‪8,438‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪6,024‬‬
‫‬‫‪10,750‬‬
‫)‪(24‬‬
‫‪66,150‬‬
‫‪8,438‬‬
‫‪10,750‬‬
‫)‪(24‬‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫‪331,146‬‬
‫‪16,750‬‬
‫‪347,896‬‬
‫‪358,485‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי‬
‫‪121,241‬‬
‫ביטוח‬
‫‪-‬‬
‫‪358,485‬‬
‫‪-‬‬
‫‪121,241‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר‬
‫‪237,244‬‬
‫‪-‬‬
‫‪237,244‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪47,944‬‬
‫‪19,113‬‬
‫‪172‬‬
‫‬‫‬‫‪4,249‬‬
‫‪47,944‬‬
‫‪19,113‬‬
‫‪4,421‬‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫‪304,473‬‬
‫‪4,249‬‬
‫‪308,722‬‬
‫חלק האגודה ברווחים נטו של חברות המטופלות לפי שיטת השווי‬
‫המאזני‬
‫‪7,870‬‬
‫‪818‬‬
‫‪8,688‬‬
‫סך כל הרווח לפני מסים על הכנסה‬
‫‪34,543‬‬
‫‪13,319‬‬
‫‪47,862‬‬
‫‪- 109 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫נספח א'‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של האגודה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם‬
‫להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫מגזרי פעילות ‪ -‬סולו )המשך(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫לא מיוחס‬
‫למגזרי‬
‫ביטוח‬
‫פעילות‬
‫סה"כ‬
‫כללי‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫פרמיות שהורווחו על‪-‬ידי מבטחי משנה‬
‫‪493,294‬‬
‫‪159,166‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪493,294‬‬
‫‪159,166‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪334,128‬‬
‫‪-‬‬
‫‪334,128‬‬
‫הכנסות מהשקעות‪ ,‬נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫הכנסות מדמי ניהול‬
‫הכנסות אחרות ‪ -‬רווח הון‬
‫‪74,599‬‬
‫‪20,487‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪17,229‬‬
‫‬‫‪9,185‬‬
‫‪5‬‬
‫‪91,828‬‬
‫‪20,487‬‬
‫‪9,185‬‬
‫‪5‬‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫‪429,214‬‬
‫‪26,419‬‬
‫‪455,633‬‬
‫‪399,787‬‬
‫‪-‬‬
‫‪399,787‬‬
‫‪-‬‬
‫‪52,668‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר‬
‫‪347,119‬‬
‫‪-‬‬
‫‪347,119‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪55,792‬‬
‫‪13,506‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪2,374‬‬
‫‪55,792‬‬
‫‪13,506‬‬
‫‪2,374‬‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫‪416,417‬‬
‫‪2,374‬‬
‫‪418,791‬‬
‫חלק האגודה ברווחים נטו של חברות המטופלות לפי שיטת השווי‬
‫המאזני‬
‫‪8,637‬‬
‫‪230‬‬
‫‪8,867‬‬
‫סך כל הרווח לפני מסים על הכנסה‬
‫‪21,434‬‬
‫‪24,275‬‬
‫‪45,709‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי‬
‫‪52,668‬‬
‫ביטוח‬
‫‪- 110 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫נספח א'‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של האגודה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם‬
‫להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ‪ -‬סולו‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫ענפי‬
‫ענפי רכוש חבויות‬
‫סה"כ‬
‫רכב חובה רכב רכוש ואחרים *( אחרים **(‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫‪62,152‬‬
‫‪2,739‬‬
‫‪96,730‬‬
‫‪-‬‬
‫‪123,258‬‬
‫‪104,344‬‬
‫‪72,205‬‬
‫‪19,327‬‬
‫‪354,345‬‬
‫‪126,410‬‬
‫פרמיות שהורווחו על‪-‬ידי מבטחי משנה‬
‫‪59,413‬‬
‫‪96,730‬‬
‫‪18,914‬‬
‫‪52,878‬‬
‫‪227,935‬‬
‫הכנסות מהשקעות נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫‪19,499‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,397‬‬
‫‪-‬‬
‫‪757‬‬
‫‪10,928‬‬
‫‪10,895‬‬
‫‪908‬‬
‫‪33,548‬‬
‫‪11,836‬‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫‪78,912‬‬
‫‪99,127‬‬
‫‪30,599‬‬
‫‪64,681‬‬
‫‪273,319‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫ברוטו‬
‫‪68,438‬‬
‫‪70,939‬‬
‫‪54,394‬‬
‫‪48,992‬‬
‫‪242,763‬‬
‫חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי‬
‫בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫‪821‬‬
‫)‪(2,143‬‬
‫‪48,010‬‬
‫‪11,205‬‬
‫‪57,893‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫בשייר‬
‫‪67,617‬‬
‫‪73,082‬‬
‫‪6,384‬‬
‫‪37,787‬‬
‫‪184,870‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪4,832‬‬
‫‪4,556‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16,947‬‬
‫‪7,103‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12,987‬‬
‫‪9,207‬‬
‫‪44‬‬
‫‪7,427‬‬
‫‪5,322‬‬
‫‪-‬‬
‫‪42,193‬‬
‫‪26,188‬‬
‫‪51‬‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫‪77,006‬‬
‫‪97,138‬‬
‫‪28,622‬‬
‫‪50,536‬‬
‫‪253,302‬‬
‫חלק האגודה ברווחים נטו של חברות המטופלות‬
‫לפי שיטת השווי המאזני‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6,612‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6,612‬‬
‫רווח לפני מסים על הכנסה‬
‫‪1,906‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪1,989‬‬
‫‪8,589‬‬
‫‪26,629 14,145‬‬
‫*(‬
‫ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים של ענף אובדן רכוש אשר הפעילות בגינו מהווה כ‪78.2%-‬‬
‫מסך הפרמיות בענפים אלו‪.‬‬
‫**(‬
‫ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים של ענפי חבות המוצר‪ ,‬צד ג' ואחריות מעבידים אשר‬
‫הפעילות בגינם מהווה כ‪ 20.4% ,29.5% ,30.9%-‬בהתאמה מסך הפרמיות בענפים אלו‪.‬‬
‫‪- 111 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫נספח א'‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של האגודה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם‬
‫להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ‪ -‬סולו )המשך(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫ענפי‬
‫חבויות‬
‫ענפי רכוש אחרים‬
‫סה"כ‬
‫**(‬
‫רכב חובה רכב רכוש ואחרים *(‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫‪88,214‬‬
‫‪122,523‬‬
‫‪124,870‬‬
‫‪67,125‬‬
‫‪402,732‬‬
‫פרמיות שהורווחו על‪-‬ידי מבטחי משנה‬
‫‪4,680‬‬
‫‪11,101‬‬
‫‪104,639‬‬
‫‪19,730‬‬
‫‪140,150‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪83,534‬‬
‫‪111,422‬‬
‫‪20,231‬‬
‫‪47,395‬‬
‫‪262,582‬‬
‫הכנסות מהשקעות נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫‪36,245‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,803‬‬
‫‪2,130‬‬
‫‪1,070‬‬
‫‪5,583‬‬
‫‪18,008‬‬
‫‪725‬‬
‫‪60,126‬‬
‫‪8,438‬‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫‪119,779‬‬
‫‪118,355‬‬
‫‪26,884‬‬
‫‪66,128‬‬
‫‪331,146‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫ברוטו‬
‫‪94,431‬‬
‫‪90,325‬‬
‫‪101,634‬‬
‫‪72,095‬‬
‫‪358,485‬‬
‫חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי‬
‫בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫‪6,849‬‬
‫‪4,523‬‬
‫‪89,834‬‬
‫‪20,035‬‬
‫‪121,241‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫בשייר‬
‫‪87,582‬‬
‫‪85,802‬‬
‫‪11,800‬‬
‫‪52,060‬‬
‫‪237,244‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪6,472‬‬
‫‪3,535‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20,794‬‬
‫‪5,355‬‬
‫‪107‬‬
‫‪13,790‬‬
‫‪6,619‬‬
‫‪65‬‬
‫‪6,888‬‬
‫‪3,604‬‬
‫‪-‬‬
‫‪47,944‬‬
‫‪19,113‬‬
‫‪172‬‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫‪97,589‬‬
‫‪112,058‬‬
‫‪32,274‬‬
‫‪62,552‬‬
‫‪304,473‬‬
‫חלק האגודה ברווחים נטו של חברות המטופלות‬
‫לפי שיטת השווי המאזני‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7,870‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7,870‬‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫‪22,190‬‬
‫‪6,297‬‬
‫‪2,480‬‬
‫‪3,576‬‬
‫‪34,543‬‬
‫*(‬
‫ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים של ענף אובדן רכוש אשר הפעילות בגינו מהווה כ‪79.6%-‬‬
‫מסך הפרמיות בענפים אלו‪.‬‬
‫**(‬
‫ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים של ענפי חבות המוצר‪ ,‬צד ג' ואחריות מעבידים אשר‬
‫הפעילות בגינם מהווה כ‪ 23.3% ,32.4% ,31.4%-‬בהתאמה מסך הפרמיות בענפים אלו‪.‬‬
‫‪- 112 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫נספח א'‬
‫תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של האגודה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם‬
‫להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ‪ -‬סולו )המשך(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫ענפי‬
‫ענפי רכוש‬
‫חבויות‬
‫ואחרים‬
‫רכב חובה רכב רכוש‬
‫סה"כ‬
‫אחרים *(‬
‫**(‬
‫אלפי ש"ח‬
‫פרמיות שהורווחו ברוטו‬
‫‪145,278‬‬
‫‪147,944‬‬
‫‪131,568‬‬
‫‪68,504‬‬
‫‪493,294‬‬
‫פרמיות שהורווחו על‪-‬ידי מבטחי משנה‬
‫‪6,258‬‬
‫‪20,255‬‬
‫‪112,794‬‬
‫‪19,859‬‬
‫‪159,166‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪139,020‬‬
‫‪127,689‬‬
‫‪18,774‬‬
‫‪48,645‬‬
‫‪334,128‬‬
‫הכנסות מהשקעות נטו והכנסות מימון‬
‫הכנסות מעמלות‬
‫‪46,007‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5,806‬‬
‫‪3,713‬‬
‫‪2,138‬‬
‫‪15,825‬‬
‫‪20,648‬‬
‫‪949‬‬
‫‪74,599‬‬
‫‪20,487‬‬
‫סך כל ההכנסות‬
‫‪185,027‬‬
‫‪137,208‬‬
‫‪36,737‬‬
‫‪70,242‬‬
‫‪429,214‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו‬
‫‪166,146‬‬
‫‪129,631‬‬
‫‪34,664‬‬
‫‪69,346‬‬
‫‪399,787‬‬
‫חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי‬
‫בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫‪884‬‬
‫‪19,932‬‬
‫‪31,449‬‬
‫‪403‬‬
‫‪52,668‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר‬
‫‪165,262‬‬
‫‪109,699‬‬
‫‪3,215‬‬
‫‪68,943‬‬
‫‪347,119‬‬
‫עמלות‪ ,‬הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫‪9,997‬‬
‫‪3,509‬‬
‫‪25,845‬‬
‫‪4,278‬‬
‫‪13,831‬‬
‫‪3,783‬‬
‫‪6,119‬‬
‫‪1,936‬‬
‫‪55,792‬‬
‫‪13,506‬‬
‫סך כל ההוצאות‬
‫‪178,768‬‬
‫‪139,822‬‬
‫‪20,829‬‬
‫‪76,998‬‬
‫‪416,417‬‬
‫חלק האגודה ברווחים נטו של חברות המטופלות לפי‬
‫שיטת השווי המאזני‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8,637‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8,637‬‬
‫רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה‬
‫‪6,259‬‬
‫)‪(2,614‬‬
‫‪24,545‬‬
‫)‪(6,756‬‬
‫‪21,434‬‬
‫*(‬
‫ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים של ענפי חבות המוצר‪ ,‬צד ג' ואחריות מעבידים אשר‬
‫הפעילות בגינם מהווה כ‪ 22% ,29% ,38%-‬בהתאמה מסך הפרמיות בענפים אלו‪.‬‬
‫**(‬
‫ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים של ענף אובדן רכוש אשר הפעילות בגינו מהווה כ‪79%-‬‬
‫מסך הפרמיות בענפים אלו‪.‬‬
‫‪---------------‬‬
‫‪- 113 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫דין וחשבון אקטוארי בביטוח כללי ליום ‪.31/12/2011‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫א‪.‬‬
‫הצהרת האקטואר‬
‫ב‪.‬‬
‫תופעות חריגות או חדשות‬
‫ג‪.‬‬
‫דוח התפתחות ההערכה האקטוארית של התביעות התלויות‬
‫ד‪.‬‬
‫ניתוח הערכת התביעות התלויות לכל ענף‬
‫ה‪.‬‬
‫ניתוח ההערכה של הפרשה להוצאות עקיפות ליישוב התביעות‬
‫ו‪.‬‬
‫ניתוח ההערכה של הפרשה לפרמיה בחסר‬
‫‪- 114 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫א‪ .‬הצהרת האקטואר בענפי ביטוח כללי‬
‫פרק א' – זהות האקטואר‬
‫אני‪ ,‬סטיוארט קוטס נתבקשתי על ידי ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ) להלן‪-‬המבטח( להעריך את‬
‫ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בענפי ביטוח כללי‪ ,‬עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן ‪-‬ההפרשות(‬
‫ליום ‪ ,31.12.2011‬כפי שמפורט להלן‪.‬‬
‫אני משמש כאקטואר יועץ למבטח החל מיום ‪.01/06/2010‬‬
‫פרק ב' – היקף חוות הדעת האקטוארית‬
‫‪ .1‬היקף חוות הדעת האקטוארית‬
‫א‪ .‬לצורך חישוב ההפרשות של המבטח‪ ,‬הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח‪ .‬בקשותיי‬
‫לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים‪ .‬בחנתי את‬
‫סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח‬
‫ולנתוני השנים הקודמות‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים‪ .‬בחנתי את מידת‬
‫התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי‪ ,‬וכן השיטות להערכת ההפרשות בענפים המפורטים‬
‫בסעיף ‪ 2‬להלן נקבעו על ידי‪ ,‬לפי מיטב שיפוטי המקצועי‪ ,‬וזאת בכפוף להוראות‪ ,‬להנחיות ולכללים‬
‫המפורטים בסעיף ‪ 1‬לפרק ג' להלן‪.‬‬
‫ד‪ .‬לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי‬
‫ביטוח המשנה של המבטח‪ ,‬יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה‪ .‬בחנתי‬
‫על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות‪.‬‬
‫ה‪ .‬בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי )"הפול"( מבוססת על חישוב שבוצע ע"י הפול‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל התבססה על החישוב‬
‫שבוצע על ידי המבטחים המובילים של הביטוחים המשותפים‪.‬‬
‫‪- 115 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫‪(3‬‬
‫לא נלקח בחשבון העדר מתאם בין הענפים השונים לצורך הפחתת סך ההפרשה הכוללת בגין‬
‫תביעות תלויות עבור כל הענפים הכלולים בהערכתי‪.‬‬
‫‪ .2‬נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית‬
‫ליום ‪30/12/2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ברוטו‬
‫שייר‬
‫תביעות תלויות‬
‫‪. 2‬א‪.1‬א ענפים סטטיסטיים )‪(1‬‬
‫רכב חובה‬
‫חבות מעבידים‬
‫צד ג'‬
‫רכב רכוש‬
‫סה"כ ענפים סטטיסטים‬
‫‪502,821‬‬
‫‪121,139‬‬
‫‪145,940‬‬
‫‪35,699‬‬
‫‪805,599‬‬
‫‪483,014‬‬
‫‪107,827‬‬
‫‪116,171‬‬
‫‪36,009‬‬
‫‪743,021‬‬
‫‪.2‬א‪ .2.‬הוצאות עקיפות בגין כל הענפים‬
‫‪18,217‬‬
‫‪18,217‬‬
‫‪.2‬א‪ .3.‬הפרשה לפרמיה בחסר‬
‫רכב חובה‬
‫רכב רכוש‬
‫מקיף דירות‬
‫‪0‬‬
‫אין חובת דיווח‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫לא בוצעה הערכה לא בוצעה‬
‫אקטוארית‬
‫אקטוארית‬
‫סה"כ התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח‬
‫הכלולים במגזר ביטוח כללי המחושבות לפי‬
‫‪823,816‬‬
‫הערכה אקטוארית‬
‫הערכה‬
‫‪761,238‬‬
‫פרק ג' – חוות הדעת‬
‫אני מצהיר ומאשר כי בענפים רכב חובה‪ ,‬חבות מעבידים‪ ,‬צד ג'‪ ,‬רכב רכוש‪ ,‬אובדן רכוש ותאונות אישיות‪:‬‬
‫‪ .1‬הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות‪ ,‬להנחיות ולכללים המפורטים להלן‪ ,‬והכול‬
‫כתוקפם ביום הדוח הכספי‪:‬‬
‫א‪ .‬הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח‪ ,‬התשמ"א – ‪ 1981‬והתקנות לפיו;‬
‫ב‪ .‬הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;‬
‫ג‪.‬‬
‫כללים אקטוארים מקובלים‪.‬‬
‫‪ .2‬לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב'‪ ,‬הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים‪ ,‬וכי ניתן‬
‫להסתמך עליהם לצורך הערכתי‪.‬‬
‫‪ .3‬ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי‪ ,‬לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם להוראות‪,‬‬
‫להנחיות ולכללים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫‪ .4‬ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף ‪. 2‬א‪.1‬א‪ ,‬מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי‬
‫התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות‪ ,‬המוגדרות לעיל‪ ,‬בכל ענף סטטיסטי שפורט בנפרד‪ ,‬כתוקפם ביום‬
‫‪- 116 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫הדוח הכספי‪.‬‬
‫‪ .5‬ההפרשה המפורטת בפרק ב' סעיף ‪.2‬א‪ ,.2.‬מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות‬
‫המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות עבור כל התביעות התלויות‪ ,‬כתוקפם ביום הדוח הכספי‪.‬‬
‫‪ .6‬ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף ‪.2‬א‪ .3.‬מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי‬
‫התחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר ברמת השייר )ככל שקיימת פרמיה בחסר( בענפים שפורטו‪ ,‬כתוקפם ביום‬
‫הדוח הכספי‪.‬‬
‫פרק ד' – הערות והבהרות‬
‫‪ .1‬לחישובי העתודות בענפים רכב חובה‪ ,‬חבות מעבידים‪ ,‬צד ג וקסקו נעזרתי באקטוארית הממונה הקודמת‪,‬‬
‫ורד בר‪-‬און‪.‬‬
‫‪ .2‬כל תשלומי התביעות הם על בסיס פרודוקציה וממודדים למדד בגין נובמבר ‪.2011‬‬
‫‪ .3‬היוון ההתחייבויות מבוצע בריבית ריאלית קבועה של ‪.0%‬‬
‫‪ .4‬ההערכה האקטוארית מבוססת על אומדן סטטיסטי‪ ,‬הכולל מרכיב של אי וודאות‪ .‬האומדן הסטטיסטי מבוסס‬
‫על הנחות שונות‪ ,‬אשר לא בהכרח יתממשו‪ .‬ההנחות שנקבעו בעבר עשויות להשתנות בהתאם למידע חדש‬
‫שיתקבל בעתיד ומאירועים שיקרו בפועל‪ ,‬אלה עלולים לגרום לשינוי בהערכות‪.‬‬
‫‪ .5‬החישובים אינם כוללים מרווח להחמרה או שיפור אפשרי בעתיד‪.‬‬
‫‪ .6‬המודל האקטוארי יושם עבור הענפים‪ :‬רכב חובה‪ ,‬חבות מעבידים‪ ,‬צד ג ורכב רכוש‪.‬‬
‫שאר הענפים אינם סטטיסטים וכעתודות נלקחו הערכות מחלקת התביעות‪.‬‬
‫מאחר והיה לנו זמן מוגבל לקבל החלטה אילו ענפים יחשבו כענפים אקטוארים ואלו ענפים יחשבו כלא‬
‫סטטיסטים‪ ,‬בססנו את החלטתנו על הגורמים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫הניסיון שלנו‪ ,‬זיהוי שונות וקושי לקבל מודל יציב לאורך זמן על מיעוט נתונים עם פוליסות‬
‫בעלות כיסויים רחבים ושונים‪ .‬במיוחד הניסיון שלי מזהה תחומים בם הערכות אנשי מחלקת‬
‫התביעות מתאימות יותר מאשר המודלים האקטוארים‪.‬‬
‫•‬
‫סה"כ שיעור העתודות של הענפים שאינם סטטיסטים מסתכם בכ‪.11% -‬‬
‫•‬
‫הענפים שאינם סטטיסטים הם קטנים מאוד‪ ,‬הענפים הגדולים מבינהם )ברוטו ושייר( הם אובדן‬
‫רכוש )‪ (4%‬וחבות המוצר )‪ .(5%‬בנוסף שני ענפים אלו מוגנים ע"י חוזי ביטוח משנה‬
‫משמעותיים ‪ ,‬למשל לאובדן רכוש יש ביטוח משנה בשיעור של כ‪.90% -‬‬
‫לסיכום‪ ,‬החשבתי כענפים לא סטטיסטים את הענפים‪ :‬חבות המוצר‪ ,‬אחריות מקצועית‪ ,‬ביטוח הנדסי‪ ,‬נזקי טבע‪,‬‬
‫תאונות אישיות‪ ,‬אובדן רכוש ומקיף דירות‪.‬‬
‫______‬
‫סטיוארט קוטס‬
‫תאריך‬
‫שם האקטואר‬
‫__________________‬
‫חתימה‬
‫‪- 117 -‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיי המאוחדי‬
‫‪.31/12‬‬
‫‪31/12/2011‬‬
‫די וחשבו אקטוארי בביטוח כללי ליו ‪/12/2011‬‬
‫תוכ ענייני‬
‫‬
‫תופעות חריגות או חדשות‬
‫‬
‫‬
‫דוח התפתחות ההערכה האקטוארית של התביעות התלויות‬
‫‬
‫‬
‫ניתוח הערכת התביעות התלויות לכל ענ‪#‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הצהרת האקטואר‬
‫ניתוח ההערכה של הפרשה להוצאות עקיפות ליישוב התביעות‬
‫ניתוח ההערכה של הפרשה לפרמיה בחסר‬
‫‬
‫‬
‫‪114‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיי המאוחדי‬
‫א‪ .‬הצהרת האקטואר בענפי ביטוח כללי‬
‫פרק א' – זהות האקטואר‬
‫אני‪ ,‬סטיוארט קוטס נתבקשתי על ידי ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ) להלהמבטח( להערי* את‬
‫ההפרשות המפורטות בפרק ב' להל בענפי ביטוח כללי‪ ,‬עבור הדוחות הכספיי של המבטח )להל ההפרשות(‬
‫ליו ‪ ,31.12.2011‬כפי שמפורט להל‪.‬‬
‫אני משמש כאקטואר יוע‪ +‬למבטח החל מיו ‪.01/06/2010‬‬
‫פרק ב' – היק‪ #‬חוות הדעת האקטוארית‬
‫‪ .1‬היק‪ #‬חוות הדעת האקטוארית‬
‫‬
‫לצור* חישוב ההפרשות של המבטח‪ ,‬הסתמכתי על נתוני אשר הומצאו לי על ידי המבטח‪ .‬בקשותיי‬
‫לקבלת מידע ונתוני נענו בצורה מספקת לצור* הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיי‪ .‬בחנתי את‬
‫סבירות והלימות הנתוני ובכלל זה השוויתי את הנתוני האמורי לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח‬
‫ולנתוני השני הקודמות‪.‬‬
‫במידת הצור* הסתמכתי בהערכתי ג על נתוני שהתקבלו ממקורות מהימני אחרי‪ .‬בחנתי את מידת‬
‫‬
‫‬
‫התאמת הנתוני והרלוונטיות שלה‪.‬‬
‫ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי‪ ,‬וכ השיטות להערכת ההפרשות בענפי המפורטי‬
‫‬
‫‬
‫בסעי‪ 2 #‬להל נקבעו על ידי‪ ,‬לפי מיטב שיפוטי המקצועי‪ ,‬וזאת בכפו‪ #‬להוראות‪ ,‬להנחיות ולכללי‬
‫המפורטי בסעי‪ 1 #‬לפרק ג' להל‪.‬‬
‫לצור* חישוב השייר ביקשתי מהגורמי המוסמכי על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי‬
‫ביטוח המשנה של המבטח‪ ,‬יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלו של מבטחי המשנה‪ .‬בחנתי‬
‫על סמ* המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫בחוות דעתי נלקחו בחשבו ג הענייני הבאי‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ההפרשה שחושבה בגי הסדר ביטוח שיורי )"הפול"( מבוססת על חישוב שבוצע ע"י הפול‪.‬‬
‫ההפרשה שחושבה עבור ביטוחי משותפי בה החברה אינה מבטח מוביל התבססה על החישוב‬
‫שבוצע על ידי המבטחי המובילי של הביטוחי המשותפי‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪115‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיי המאוחדי‬
‫‬
‫לא נלקח בחשבו העדר מתא בי הענפי השוני לצור* הפחתת ס* ההפרשה הכוללת בגי‬
‫תביעות תלויות עבור כל הענפי הכלולי בהערכתי‪.‬‬
‫‪ .2‬נתוני המצורפי לפסקת היק‪ #‬חוות הדעת האקטוארית‬
‫ליו ‪30/12/2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ברוטו‬
‫שייר‬
‫תביעות תלויות‬
‫‪. 2‬א‪.1‬א ענפי סטטיסטיי )‪(1‬‬
‫רכב חובה‬
‫חבות מעבידי‬
‫צד ג'‬
‫רכב רכוש‬
‫סה"כ ענפי סטטיסטי‬
‫‪502,821‬‬
‫‪121,139‬‬
‫‪145,940‬‬
‫‪35,699‬‬
‫‪805,599‬‬
‫‪483,014‬‬
‫‪107,827‬‬
‫‪116,171‬‬
‫‪36,009‬‬
‫‪743,021‬‬
‫‪.2‬א‪ .2.‬הוצאות עקיפות בגי כל הענפי‬
‫‪18,217‬‬
‫‪18,217‬‬
‫‪.2‬א‪ .3.‬הפרשה לפרמיה בחסר‬
‫רכב חובה‬
‫רכב רכוש‬
‫מקי‪ #‬דירות‬
‫‪0‬‬
‫אי חובת דיווח‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫לא בוצעה הערכה לא בוצעה‬
‫אקטוארית‬
‫אקטוארית‬
‫סה"כ התחייבויות ביטוחיות בגי חוזי ביטוח‬
‫הכלולי במגזר ביטוח כללי המחושבות לפי‬
‫‪823,816‬‬
‫הערכה אקטוארית‬
‫הערכה‬
‫‪761,238‬‬
‫פרק ג' – חוות הדעת‬
‫אני מצהיר ומאשר כי בענפי רכב חובה‪ ,‬חבות מעבידי‪ ,‬צד ג'‪ ,‬רכב רכוש‪ ,‬אובד רכוש ותאונות אישיות‪:‬‬
‫‪ .1‬הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתא להוראות‪ ,‬להנחיות ולכללי המפורטי להל‪ ,‬והכול‬
‫כתוקפ ביו הדוח הכספי‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח‪ ,‬התשמ"א – ‪ 1981‬והתקנות לפיו;‬
‫הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;‬
‫כללי אקטוארי מקובלי‪.‬‬
‫‪ .2‬לאחר שבחנתי את הנתוני המוזכרי בפרק ב'‪ ,‬הגעתי לידי מסקנה כי הנתוני סבירי ומספקי‪ ,‬וכי נית‬
‫להסתמ* עליה לצור* הערכתי‪.‬‬
‫‪ .3‬ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי‪ ,‬לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתא להוראות‪,‬‬
‫להנחיות ולכללי המפורטי לעיל‪.‬‬
‫‪ .4‬ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעי‪. 2 #‬א‪.1‬א‪ ,‬מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי‬
‫התחייבויות המבטח בגי התביעות התלויות‪ ,‬המוגדרות לעיל‪ ,‬בכל ענ‪ #‬סטטיסטי שפורט בנפרד‪ ,‬כתוקפ ביו‬
‫‬
‫‬
‫‪116‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫נספח לדוחות הכספיי המאוחדי‬
‫הדוח הכספי‪.‬‬
‫‪ .5‬ההפרשה המפורטת בפרק ב' סעי‪.2 #‬א‪ ,.2.‬מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות‬
‫המבטח בגי הוצאות עקיפות ליישוב התביעות עבור כל התביעות התלויות‪ ,‬כתוקפ ביו הדוח הכספי‪.‬‬
‫‪ .6‬ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעי‪.2 #‬א‪ .3.‬מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי‬
‫התחייבויות המבטח בגי פרמיה בחסר ברמת השייר )ככל שקיימת פרמיה בחסר( בענפי שפורטו‪ ,‬כתוקפ ביו‬
‫הדוח הכספי‪.‬‬
‫פרק ד' – הערות והבהרות‬
‫לחישובי העתודות בענפי רכב חובה‪ ,‬חבות מעבידי‪ ,‬צד ג וקסקו נעזרתי באקטוארית הממונה הקודמת‪,‬‬
‫ורד בראו‪.‬‬
‫כל תשלומי התביעות ה על בסיס פרודוקציה וממודדי למדד בגי נובמבר ‪.2011‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫היוו ההתחייבויות מבוצע בריבית ריאלית קבועה של ‪.0%‬‬
‫ההערכה האקטוארית מבוססת על אומד סטטיסטי‪ ,‬הכולל מרכיב של אי וודאות‪ .‬האומד הסטטיסטי מבוסס‬
‫על הנחות שונות‪ ,‬אשר לא בהכרח יתממשו‪ .‬ההנחות שנקבעו בעבר עשויות להשתנות בהתא למידע חדש‬
‫שיתקבל בעתיד ומאירועי שיקרו בפועל‪ ,‬אלה עלולי לגרו לשינוי בהערכות‪.‬‬
‫החישובי אינ כוללי מרווח להחמרה או שיפור אפשרי בעתיד‪.‬‬
‫המודל האקטוארי יוש עבור הענפי‪ :‬רכב חובה‪ ,‬חבות מעבידי‪ ,‬צד ג ורכב רכוש‪.‬‬
‫שאר הענפי אינ סטטיסטי וכעתודות נלקחו הערכות מחלקת התביעות‪.‬‬
‫מאחר והיה לנו זמ מוגבל לקבל החלטה אילו ענפי יחשבו כענפי אקטוארי ואלו ענפי יחשבו כלא‬
‫סטטיסטי‪ ,‬בססנו את החלטתנו על הגורמי הבאי‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•‬
‫הניסיו שלנו‪ ,‬זיהוי שונות וקושי לקבל מודל יציב לאור* זמ על מיעוט נתוני ע פוליסות‬
‫בעלות כיסויי רחבי ושוני‪ .‬במיוחד הניסיו שלי מזהה תחומי ב הערכות אנשי מחלקת‬
‫התביעות מתאימות יותר מאשר המודלי האקטוארי‪.‬‬
‫•‬
‫סה"כ שיעור העתודות של הענפי שאינ סטטיסטי מסתכ בכ ‪.11%‬‬
‫•‬
‫הענפי שאינ סטטיסטי ה קטני מאוד‪ ,‬הענפי הגדולי מבינה )ברוטו ושייר( ה אובד‬
‫רכוש )‪ (4%‬וחבות המוצר )‪ .(5%‬בנוס‪ #‬שני ענפי אלו מוגני ע"י חוזי ביטוח משנה‬
‫משמעותיי ‪ ,‬למשל לאובד רכוש יש ביטוח משנה בשיעור של כ ‪.90%‬‬
‫לסיכו‪ ,‬החשבתי כענפי לא סטטיסטי את הענפי‪ :‬חבות המוצר‪ ,‬אחריות מקצועית‪ ,‬ביטוח הנדסי‪ ,‬נזקי טבע‪,‬‬
‫תאונות אישיות‪ ,‬אובד רכוש ומקי‪ #‬דירות‪.‬‬
‫‪29.3.2012‬‬
‫סטיוארט קוטס‬
‫תארי*‬
‫ש האקטואר‬
‫חתימה‬
‫‬
‫‬
‫‪117‬‬
‫חלק ד ‪ -‬פרטים נוספים על התאגיד‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪.1‬‬
‫תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים מאוחדים ‪2 .....................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫פיקדונות בבנקים ‪3 ..........................................................................................‬‬
‫‪.3‬‬
‫רשימת קבוצות של יתרות הלוואות ‪3 ...................................................................‬‬
‫‪.4‬‬
‫שינויים בהון האגודה ‪3 ......................................................................................‬‬
‫‪.5‬‬
‫מסחר בבורסה‪3 ..............................................................................................‬‬
‫‪.6‬‬
‫שכר וטובות הנאה ‪3 .........................................................................................‬‬
‫‪.7‬‬
‫פירוט כל עניין שיש לבעלי עניין )למעט עסקאות במהלך עסקים רגיל( ‪3 .....................‬‬
‫‪.8‬‬
‫מניות המוחזקות על‪-‬ידי בעלי עניין במבטח בחברת בת או בחברה קשורה ‪3 ...............‬‬
‫‪.9‬‬
‫הסכמים מהותיים שנחתמו על‪-‬ידי המבטח למעט בדרך העסקים הרגילה ‪3 .................‬‬
‫‪.10‬‬
‫חברי הוועד המנהל של התאגיד נכון ל‪ 31-‬דצמבר ‪4 ...................................... 2011‬‬
‫‪.11‬‬
‫נושאי משרה בכירה בתאגיד נכון ל‪ 31-‬דצמבר ‪7 ........................................... 2011‬‬
‫‪.12‬‬
‫רואה החשבון של המבטח‪8 ...............................................................................‬‬
‫‪.13‬‬
‫שנויים בתזכיר ובתקנות‪8 ..................................................................................‬‬
‫‪.14‬‬
‫המלצות והחלטות הדירקטוריון בנושאים מסוימים ‪8 ................................................‬‬
‫‪.15‬‬
‫פרטים על נושאי משרה ‪8 ..................................................................................‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ד ‪ -‬פרטים נוספים על התאגיד‬
‫עמוד ד ‪1 -‬‬
‫חלק ד ‪ -‬פרטים נוספים על התאגיד‬
‫‪ .1‬תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים מאוחדים‬
‫להלן תמצית הדוחות העסקיים לפי רבעונים‪:‬‬
‫סה"כ‬
‫באלפי ש"ח‬
‫לשלושת החודשים שנסתיימו בתאריך‬
‫‪31/03/11 30/06/11 30/09/11 31/12/11‬‬
‫פרמיות שהורווחה ברוטו‬
‫‪354,345‬‬
‫‪102,098‬‬
‫‪80,207‬‬
‫‪86,240‬‬
‫‪85,800‬‬
‫פרמיות שהורווחה על ידי מבטחי משנה‬
‫‪126,410‬‬
‫‪35,747‬‬
‫‪31,643‬‬
‫‪29,800‬‬
‫‪29,220‬‬
‫פרמיות שהורווחו בשייר‬
‫‪227,935‬‬
‫‪66,351‬‬
‫‪48,564‬‬
‫‪56,440‬‬
‫‪56,580‬‬
‫רווחים מהשקעות‬
‫‪36,848‬‬
‫‪17,485‬‬
‫‪6,594‬‬
‫‪5,849‬‬
‫‪6,920‬‬
‫הכנסות מעמלות ודמי ניהול‬
‫‪31,729‬‬
‫‪9,008‬‬
‫‪8,527‬‬
‫‪7,742‬‬
‫‪6,452‬‬
‫סך הכל הכנסות‬
‫‪296,512‬‬
‫‪92,844‬‬
‫‪63,685‬‬
‫‪70,031‬‬
‫‪69,952‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי‬
‫בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫‪242,763‬‬
‫‪60,039‬‬
‫‪62,540‬‬
‫‪61,578‬‬
‫‪58,606‬‬
‫‪57,893‬‬
‫‪3,415‬‬
‫‪33,789‬‬
‫‪9,698‬‬
‫‪10,991‬‬
‫תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח‬
‫‪184,870‬‬
‫‪56,624‬‬
‫‪28,751‬‬
‫‪51,880‬‬
‫‪47,615‬‬
‫עמלות שיווק והוצאות רכישה אחרות‬
‫‪37,888‬‬
‫‪13,635‬‬
‫‪8,526‬‬
‫‪7,861‬‬
‫‪7,866‬‬
‫הוצאות הנהלה‪ ,‬כלליות ואחרות‬
‫‪37,972‬‬
‫‪10,377‬‬
‫‪9,868‬‬
‫‪10,686‬‬
‫‪7,041‬‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪5,257‬‬
‫‪1,179‬‬
‫‪1,429‬‬
‫‪1,374‬‬
‫‪1,275‬‬
‫‪265,987‬‬
‫‪81,815‬‬
‫‪48,574‬‬
‫‪71,801‬‬
‫‪63,797‬‬
‫חלק האגודה ברווחי חברה כלולה‬
‫‪6,612‬‬
‫‪1,806‬‬
‫‪1,403‬‬
‫‪1,723‬‬
‫‪1,680‬‬
‫רווח לפני מסים על הכנסה‬
‫‪37,137‬‬
‫‪12,835‬‬
‫‪16,514‬‬
‫)‪( 47‬‬
‫‪7,835‬‬
‫מיסים על הכנסה‬
‫‪6,937‬‬
‫‪2,600‬‬
‫‪3,167‬‬
‫‪170‬‬
‫‪1,340‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪30,200‬‬
‫‪10,235‬‬
‫‪13,347‬‬
‫‪123‬‬
‫‪6,495‬‬
‫סך הכל הוצאות‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ד ‪ -‬פרטים נוספים על התאגיד‬
‫עמוד ד ‪2 -‬‬
‫‪ 2‬פיקדונות בבנקים‬
‫הפיקדונות צמודים למדד ונושאים ריבית שנתית בשיעור של ‪ %4‬עד ‪.%6‬‬
‫יתרת הפיקדונות הינן לתקופות בין ‪ 1.5‬שנה עד ‪ 5.5‬שנים‪ .‬הפירעון בעיקר בתשלומים רבע‪-‬שנתיים או‬
‫חצי שנתיים‪.‬‬
‫‪ .3‬רשימת קבוצות של יתרות הלוואות‬
‫מספר לווים‬
‫סכום‬
‫מ‪1-‬‬
‫עד‬
‫‪100,000‬‬
‫‪43‬‬
‫מ‪101,000-‬‬
‫עד‬
‫‪500,000‬‬
‫‪4‬‬
‫מ‪1,000,000-‬‬
‫עד‬
‫‪5,000,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מעל ‪5,000,000‬‬
‫‪ .4‬שינויים בהון האגודה‬
‫יתרה ל‪ 1-‬בינואר‪2010,‬‬
‫‪167,233‬‬
‫רווח לשנה‬
‫‪39,240‬‬
‫יתרה ל‪ 31-‬בדצמבר ‪2010 ,‬‬
‫‪206,473‬‬
‫רווח לשנה‬
‫‪30,200‬‬
‫יתרה ל‪ 31-‬בדצמבר‪2011,‬‬
‫‪236,673‬‬
‫‪ .5‬מסחר בבורסה‬
‫אגודה שיתופית אינה נסחרת בבורסה‪.‬‬
‫‪ .6‬שכר וטובות הנאה‬
‫סה"כ שכר וטובות הנאה לדירקטורים בשנת הדו"ח הסתכמו ב‪ 724-‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫‪ .7‬פירוט כל עניין שיש לבעלי עניין )למעט עסקאות במהלך עסקים רגיל(‬
‫אין‪.‬‬
‫‪ .8‬מניות המוחזקות על‪-‬ידי בעלי עניין במבטח בחברת בת או בחברה קשורה‬
‫משקי הקיבוצים בע"מ וארגון הצרכנות של משקי הקיבוצים בע"מ ‪ 5%‬כל אחת‪.‬‬
‫‪ .9‬הסכמים מהותיים שנחתמו על‪-‬ידי המבטח למעט בדרך העסקים הרגילה‬
‫אין‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ד ‪ -‬פרטים נוספים על התאגיד‬
‫עמוד ד ‪3 -‬‬
‫‪ .10‬חברי הוועד המנהל של התאגיד נכון ל‪ 31-‬דצמבר ‪2011‬‬
‫)תקנה ‪(26‬‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫שנת הלידה‬
‫מספר הזהות‬
‫דורון סט‬
‫‪1959‬‬
‫‪055902167‬‬
‫נתינות‬
‫הכתובת‬
‫קיבוץ יגור‬
‫דירקטור חיצוני‬
‫לא‬
‫תאריך התחלת כהונה‬
‫‪12/2009‬‬
‫ישראלית‬
‫עובד של‪ :‬התאגיד‪ ,‬חברה בת שלו‪ ,‬חברה‬
‫קשורה שלו או של בעל עניין‬
‫בן משפחה של בעל עניין‬
‫בתאגיד‬
‫יו"ר פעיל‬
‫חברות בוועדות הוועד המנהל‪ :‬יו"ר הוועד המנהל ‪ ,‬חבר ועדת‬
‫השקעות‪ ,‬ועדת מאזן‪ ,‬ועדת סולבנסי‪ ,‬ועדת תגמול‬
‫לא‬
‫השכלה והתעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות והתאגידים בהם משמש דירקטור‪:‬‬
‫השכלה‪ B.A :‬כלכלה ‪ ,‬תואר שני בכלכלה וניהול מהטכניון‪.‬‬
‫תעסוקה‪ :‬חבר ויו"ר ועד מנהל לגין אחזקות )‪ (1993‬בע"מ‪ ,‬לגין אריזות מזון בע"מ‪ ,‬לגין‬
‫בע"מ ‪,‬לגין טובופסלט בע"מ‪ ,‬חבר ויו"ר ארגון משקי הקיבוצים‪ ,‬חבר ויו"ר ועד מנהל משקי‬
‫הקיבוצים‪ ,‬דירקטור ויו"ר דירקטוריון משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח‪,‬דירקטור ויו"ר עתודות‬
‫הותיקה ‪ ,‬קרן פנסיה לעצמאים ושכירים בע"מ‪,‬עידן חדש סוכנות לביטוח ימי )מקבוצת ביטוח‬
‫חקלאי( )‪ ( 2011‬בע"מ‪ ,‬קמ"ע – התנועה הקיבוצית המאוחדת‪.‬‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫מספר הזהות‬
‫גיורא מסד‬
‫שנת הלידה‬
‫‪1939‬‬
‫‪001637438‬‬
‫נתינות‬
‫הכתובת‬
‫קיבוץ כפר מסריק‬
‫דירקטור חיצוני‬
‫לא‬
‫תאריך התחלת כהונה‬
‫ישראלית‬
‫עובד של‪ :‬התאגיד‪ ,‬חברה בת שלו‪,‬‬
‫חברה קשורה שלו או של בעל עניין‬
‫לא‬
‫בן משפחה של בעל עניין‬
‫בתאגיד‬
‫לא‬
‫חברות בוועדה או בוועדות הוועד המנהל‪:‬‬
‫‪7/1998‬‬
‫השכלה והתעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות והתאגידים בהם משמש דירקטור‪:‬‬
‫השכלה‪ :‬לימודי כלכלה באוניברסיטה העברית‪ ,‬הפקולטה לחקלאות‪.‬‬
‫תעסוקה‪:‬איגוד התעשיה הקיבוצית בע"מ גן שמואל מזון בע"מ‪ ,‬דוקרט אוורגרין אריזות בע"מ‪,‬‬
‫דוקרט איי פי פודסרביס בע"מ‪ ,‬דורקט תעשיית אריזות בע"מ‪ ,‬מ‪.‬א‪ .‬יבוא גרעינים בע"מ‪ ,‬תנובה‬
‫מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ‪ ,‬תנובה תעשיות מזון אגודה שיתופית‬
‫חקלאית בע"מ‪ ,‬ב‪.‬ט‪.‬ח השקעות והחזקות פיננסיות אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‪ ,‬סילורה‬
‫ושות'‪ ,‬סילורה פיתוח‪.‬‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫יאיר לוין‬
‫מספר הזהות‬
‫שנת הלידה‬
‫‪1941‬‬
‫‪005842109‬‬
‫נתינות‬
‫הכתובת‬
‫קיבוץ דביר‬
‫דירקטור חיצוני‬
‫לא‬
‫תאריך התחלת כהונה‬
‫ישראלית‬
‫עובד של‪ :‬התאגיד‪ ,‬חברה בת שלו‪,‬‬
‫חברה קשורה שלו או של בעל עניין‬
‫לא‬
‫בן משפחה של בעל עניין‬
‫בתאגיד‬
‫לא‬
‫חברות בוועדה או בוועדות הוועד המנהל‪:‬‬
‫‪6/2002‬‬
‫השכלה והתעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות והתאגידים בהם משמש דירקטור‪:‬‬
‫השכלה‪ :‬מדרשת רופין‪ :‬קורסים שנתיים של מרכזי משק‪ ,‬קורס מנהלים מתקדם‪ ,‬הכשרות‬
‫בנושאים פיננסים ‪ ,‬הכשרות כלכליות במהלך השנים‪ ,‬ק‪ .‬דרקטורים‪ ,‬א‪ .‬בן גוריוו‪.‬‬
‫תעסוקה‪ :‬דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח‪ ,‬דולב דביר להב שתפות ‪,‬סולב אנרגיה סולרית‬
‫אגש"ח‪ ,‬דורבן חברה להשקעות וניהול‪ ,‬דביר ‪ 2000‬חקלאות ועסקים ניהול אגש"ח‪ ,‬תבליני‬
‫הנגב ישראל אגש"ח‪ Decade products llc ,‬גרנד רפידס מישיגן‪ ,‬אתר דודאים‪ ,‬ב‪.‬ט‪.‬ח‬
‫השקעות והחזקות פיננסיות – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ד ‪ -‬פרטים נוספים על התאגיד‬
‫עמוד ד ‪4 -‬‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫מספר הזהות‬
‫איציק בדר‬
‫שנת הלידה‬
‫‪1946‬‬
‫‪009671330‬‬
‫נתינות‬
‫הכתובת‬
‫קיבוץ גבעת חיים מאוחד‬
‫דירקטור חיצוני‬
‫לא‬
‫תאריך התחלת כהונה‬
‫ישראלית‬
‫עובד של‪ :‬התאגיד‪ ,‬חברה בת שלו‪,‬‬
‫חברה קשורה שלו או של בעל עניין‬
‫לא‬
‫בן משפחה של בעל עניין‬
‫בתאגיד‬
‫לא‬
‫חברות בוועדה או ועדות של הוועד המנהל‪:‬‬
‫‪6/2002‬‬
‫ועדת תגמול‬
‫השכלה והתעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות והתאגידים בהם משמש דירקטור‪:‬‬
‫יו"ר קבוצת גרנות וחבר ועד מנהל בשמונה חברות הקבוצה‪ ,‬יו"ר קבוצת אמבר א"ת וחבר‬
‫ועד מנהל ב‪ 16 -‬חברות הקבוצה‪ ,‬חבר ועד מנהל בחברות הנמנות על קבוצת מיגר‪ ,‬בחברות‬
‫הנמנות על קבוצת אלון ‪ ,‬בחברות מקבוצת גת‪ ,‬באפיקי עמק חפר‪ ,‬וחברות מקבוצת תנובה‪,‬‬
‫מזכירות ארגוני הקניה והמפעלים האיזוריים הקיבוציים בע"מ‪ ,‬הזרע ‪ 1939‬בע"מ‪ ,‬וב‪.‬ט‪.‬ח‪.‬‬
‫השקעות והחזקות פיננסיות אגש"מ בע"מ‪.‬‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫אהוד פלד‬
‫מספר הזהות‬
‫שנת הלידה‬
‫‪1946‬‬
‫‪001650753‬‬
‫נתינות‬
‫הכתובת‬
‫קיבוץ רמת יוחנן‬
‫דירקטור חיצוני‬
‫לא‬
‫תאריך התחלת כהונה‬
‫ישראלית‬
‫עובד של‪ :‬התאגיד‪ ,‬חברה בת שלו‪,‬‬
‫חברה קשורה שלו או של בעל עניין‬
‫לא‬
‫בן משפחה של בעל עניין‬
‫בתאגיד‬
‫לא‬
‫חברות בוועדה או ועדות של הוועד המנהל‪:‬‬
‫‪4/2004‬‬
‫ועדת תגמול‬
‫השכלה והתעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות והתאגידים בהם משמש דירקטור‪:‬‬
‫השכלה‪ :‬בוגר הפקולטה למשפטים – האונ‪ .‬העברית‪ ,‬בעל רישיון לעריכת דין – חבר לשכת‬
‫עוה"ד בישראל‬
‫תעסוקה‪ :‬יו"ר דירקטוריון פלרם תעשיות בע"מ ‪,‬יו"ר פלטוב בע"מ – חברה פרטית‪,‬מנכ"ל‬
‫המשביר המרכזי בע"מ‪ ,‬יו"ר קמ"ע )קרן מרכזית לערבויות(‪ ,‬מנהל אגף הכלכלה של התנועה‬
‫הקיבוצית‪ ,‬ב‪.‬ט‪.‬ח השקעות והחזקות פיננסיות אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‪ ,‬משקי‬
‫הקיבוצים סוכנות לביטוח בע"מ‪ ,‬יושב כדירקטור וכחבר ועד מנהל במספר רב של תאגידים‬
‫נוספים‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫שנת הלידה‬
‫מספר הזהות‬
‫משה מרום‬
‫‪1946‬‬
‫‪009673941‬‬
‫הכתובת‬
‫נתינות‬
‫קיבוץ גבעת חיים מאוחד‬
‫דירקטור חיצוני‬
‫לא‬
‫תאריך התחלת כהונה‬
‫‪6/2002‬‬
‫ישראלית‬
‫עובד של‪ :‬התאגיד‪ ,‬חברה בת שלו‪,‬‬
‫חברה קשורה שלו או של בעל עניין‬
‫לא‬
‫בן משפחה של בעל עניין‬
‫בתאגיד‬
‫לא‬
‫חברות בוועדה או ועדות של הוועד המנהל‪:‬‬
‫יו"ר ועדת תגמול‬
‫השכלה והתעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות והתאגידים בהם משמש דירקטור‪:‬‬
‫השכלה‪ BA :‬כלכלה וניהול מדרשת רופין‪ ,‬טכנאי‪ ,‬הנדסאי ייצור המכון לפיריון העבודה‪ ,‬קורס‬
‫הסמכה לדירקטורים בחברות ציבוריות‪.‬‬
‫תעסוקה‪ :‬משקי התק"ם אגש"ח מרכזית וחברות הבנות‪ ,‬מששקי הקיבוצים אגש"ח וחברות‬
‫הבנות‪ ,‬דליה אנרגיות כוח בע"מ‪ ,‬מתאם תשתיות אנרגיה שותפות מוגבלת‪ ,‬פסיפיק רכב‬
‫ותחבורה בע"מ משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בע"מ ‪ ,‬ב‪.‬ט‪.‬ח‪ .‬השקעות והחזקות פיננסיות‬
‫אגודה שיתופית מרכזית בע"מ‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ד ‪ -‬פרטים נוספים על התאגיד‬
‫עמוד ד ‪5 -‬‬
‫מספר הזהות‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫אריאלה זוכוביצקי‬
‫שנת הלידה‬
‫‪1957‬‬
‫‪054125612‬‬
‫נתינות‬
‫הכתובת‬
‫הרצליה‪ ,‬שלמה המלך ‪21‬‬
‫דירקטור חיצוני‬
‫ישראלית‬
‫עובד של‪ :‬התאגיד‪ ,‬חברה בת שלו‪,‬‬
‫חברה קשורה שלו או של בעל עניין‬
‫כן‬
‫תאריך התחלת כהונה‬
‫לא‬
‫בן משפחה של בעל עניין‬
‫בתאגיד‬
‫לא‬
‫דירקטור שהחברה רואה בו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‬
‫כן‬
‫‪6/2010‬‬
‫חברות בוועדות של הוועד המנהל‪:‬‬
‫יו"ר ועדת ביקורת‪ ,‬יו"ר ועדת מאזן‪ ,‬ועדת סולבנסי‪ ,‬ועדת השקעות‪ ,‬ועדת תגמול‬
‫השכלה והתעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות והתאגידים בהם משמש דירקטור‬
‫השכלה‪ :‬תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות אוניברסיטת חיפה‪ ,‬תואר שני במנהל עסקים‬
‫אוניברסיטת תל אביב קלוג‪ ,‬רקאנטי‪ ,‬רואת חשבון מוסמכת – מועצת רואי החשבון‪.‬‬
‫תעסוקה‪ :‬מנכ"לית "סי‪.‬אי‪.‬ג'י קונסולטנט אינווסטמנטס גרופ בע"מ"‪ ,‬יו"ר דירקטוריון משותף‬
‫קבוצת א‪ .‬דורי בע"מ וחברות בת שלה‪ ,‬דירקטורית בחברת ‪ ,Citycon‬דירקטורית חיצונית‬
‫במגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ‪ ,‬יו"ר ועדת השקעות של מגדל ניהול קופות גמל‬
‫בע"מ‪ ,‬בעבר דירקטורית בקופות גמל של בנק דיסקונט‪ ,‬אינספייר השקעות בע"מ ‪ ,‬אלקו‬
‫החזקות בע"מ‪ ,‬מעלות החברה הישראלית לדירוג ני"ע ‪ ,‬נורסטאר )לשעבר גזית אינק(‪ ,‬באטמ‬
‫תקשורת מתקדמת בע"מ אכד ‪-‬חברות אם של קבוצת דורי‪.‬‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫שנת הלידה‬
‫מספר הזהות‬
‫נפתלי רגב‬
‫‪1944‬‬
‫נתינות‪ :‬ישראלית‬
‫‪000378737‬‬
‫הכתובת‬
‫תל אביב‪ ,‬אליהו חכים ‪10‬‬
‫עובד של‪ :‬התאגיד‪ ,‬חברה בת שלו‪,‬‬
‫חברה קשורה שלו או של בעל עניין‬
‫דירקטור חיצוני‬
‫כן‬
‫תאריך התחלת כהונה‬
‫מאוריציאנית‬
‫לא‬
‫בן משפחה של בעל עניין‬
‫בתאגיד‬
‫לא‬
‫דירקטור שהחברה רואה בו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‬
‫כן‬
‫‪12/2008‬‬
‫חברות בוועדות של הוועד המנהל‪:‬‬
‫יו"ר ועדת סולבנסי‪ ,‬ועדת ביקורת‪ ,‬ועדת מאזן‬
‫השכלה והתעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות והתאגידים בהם משמש דירקטור‪:‬‬
‫השכלה‪ MBA :‬המכון האירופאי למינהל עסקים )‪ (INSEAD‬פונטנבלו ‪ ,‬צרפת‪ MA ,.‬מינהל‬
‫עסקים האוניברסיטה העברית ירושלים‪ BA ,‬כלכלה האוניברסיטה העברית בירושלים‪ ,‬מגשר‬
‫מוסמך‪.‬‬
‫תעסוקה‪ :‬חברת נמלי ישראלי פיתוח ונכסים בע"מ – אחראי על נושאי הביטוח ‪ ,‬יועץ עצמאי‬
‫בתחום ניהול סיכונים וביטוח‪.‬‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫שנת הלידה‬
‫מספר הזהות‬
‫יצחק בילר‬
‫‪1942‬‬
‫‪001017573‬‬
‫הכתובת‬
‫נתינות‬
‫קרית סביונים‪ ,‬יהוד‬
‫דירקטור חיצוני‬
‫ישראלית‬
‫עובד של‪ :‬התאגיד‪ ,‬חברה בת שלו‪,‬‬
‫חברה קשורה שלו או של בעל עניין‬
‫כן‬
‫תאריך התחלת כהונה‬
‫לא‬
‫בן משפחה של בעל עניין‬
‫בתאגיד‬
‫לא‬
‫דירקטור שהחברה רואה בו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‬
‫לא‬
‫‪6/2008‬‬
‫חברות בוועדות של הוועד המנהל‪:‬‬
‫ועדת ביקורת‬
‫השכלה והתעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות והתאגידים בהם משמש דירקטור‬
‫השכלה‪ :‬בוגר הפקולטה לחקלאות ברחובות‪ ,‬מחלקה לכלכלה‪.‬‬
‫‪ LLB‬משפטים המרכז הבינתחומי‪ ,‬הרצליה והסמכה כעו"ד‪.‬‬
‫תעסוקה‪ :‬מנהל מחלקת הביטוח בתנובה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ד ‪ -‬פרטים נוספים על התאגיד‬
‫עמוד ד ‪6 -‬‬
‫‪ .11‬נושאי משרה בכירה בתאגיד נכון ל‪ 31-‬דצמבר ‪2011‬‬
‫)תקנה ‪ 26‬א' (‬
‫מספר הזהות‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫אריה הרמן‬
‫שנת הלידה‬
‫‪050229335‬‬
‫התפקיד בתאגיד‪ ,‬בחברת הבת שלו או בחברה קשורה שלן‪:‬‬
‫מנכ"ל‬
‫‪1950‬‬
‫תאריך התחלת הכהונה‬
‫‪3/2010‬‬
‫בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‬
‫לא‬
‫השכלה וניסיון עסקי ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪:‬‬
‫השכלה‪ B.S.C :‬הנדסת תעשיה וניהול – אוניברסיטת באר שבע‬
‫תעסוקה‪ :‬הפניקס חברה לביטוח בע"מ מנהל האגף האלנטרי ‪ ,‬משנה למנכ"ל‪ ,‬כלל חברה‬
‫לביטוח בע"מ מנהל מרחב‪ ,‬אריה חברה לביטוח בע"מ מנכ"ל בפועל‪.‬‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫מספר הזהות‬
‫שמואל הרטשטיין‬
‫תאריך הלידה‬
‫‪054073333‬‬
‫התפקיד בתאגיד‪ ,‬בחברת הבת שלו או בחברה קשורה שלי‬
‫סמנכ"ל ‪ ,‬מנהל כספים‬
‫‪1956‬‬
‫תאריך התחלת הכהונה‬
‫‪10/1999‬‬
‫בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‬
‫לא‬
‫השכלה וניסיון עסקי ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪:‬‬
‫רואה חשבון מוסמך‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫שנת הלידה‬
‫מספר הזהות‬
‫‪054607593‬‬
‫אביבה פאר‬
‫התפקיד בתאגיד‪ ,‬בחברת הבת שלו או בחברה קשורה שלי‬
‫סמנכ"ל ‪ ,‬יועצת משפטית ‪ ,‬ממונה על פניות הציבור‬
‫‪1957‬‬
‫תאריך התחלת הכהונה‬
‫‪11/2010‬‬
‫בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‬
‫לא‬
‫השכלה וניסיון עסקי ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪:‬‬
‫השכלה‪ :‬תואר שני )‪ (LLM Executive‬בהצטיינות ‪ ,‬במשפט מסחרי ‪ -‬אוניברסיטת תל אביב‬
‫ואוניברסיטת ברקלי קליפורניה‪ .‬מוסמך במדעי החברה )‪ ( M .A‬בהצטיינות "אוניברסיטת בר‪-‬‬
‫אילן" מינהל ציבורי ‪ -‬ביקורת פנימית וציבורית‪ ,‬בוגר משפטים )‪ ( L.L.B‬בהצטיינות‪ ,‬הקריה‬
‫האקדמית אונו‪ .‬בוגר )‪ ( B .A‬בביטוח בהצטיינות מאת "המסלול האקדמי של המכללה‬
‫לביטוח"‪ .‬תכנית להכשרת מנהלים‪ ,‬מסלול מורחב בניהול כללי ‪" -‬אוניברסיטת תל אביב"‬
‫הפקולטה לניהול‪ ,‬לה"ב ‪ .‬הסמכה כעו"ד חברת לשכה‪.‬‬
‫תעסוקה‪ :‬הפניקס חברה לביטוח בע"מ‪ ,‬ייעוץ משפטי ופיתוח עסקי של תחום ביטוח כללי‪ .‬כלל‬
‫חברה לביטוח בע"מ‪ ,‬מנהלת פיתוח מוצרי פרט‪.‬‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫שנת הלידה‬
‫מספר הזהות‬
‫‪054155692‬‬
‫אלון וינברג‬
‫התפקיד בתאגיד‪ ,‬בחברת הבת שלו או בחברה קשורה שלי‬
‫סמנכ"ל ‪ ,‬מנהל אגף תביעות‬
‫‪1957‬‬
‫תאריך התחלת הכהונה‬
‫‪7/2002‬‬
‫בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‬
‫לא‬
‫השכלה וניסיון עסקי ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪:‬‬
‫השכלה‪ LLB :‬משפטים אוניברסיטת תל אביב‪ BA ,‬שפה וספרות אנגלית ‪ ,‬ספרות כללית‬
‫אוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ד ‪ -‬פרטים נוספים על התאגיד‬
‫עמוד ד ‪7 -‬‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫מספר הזהות‬
‫בן‪-‬עמי עירוני‬
‫שנת הלידה‬
‫‪008405144‬‬
‫התפקיד בתאגיד‪ ,‬בחברת הבת שלו או בחברה קשורה שלי‬
‫מנהל האגף לביטוח כללי‪.‬‬
‫‪1947‬‬
‫תאריך התחלת הכהונה‬
‫‪12/2003‬‬
‫בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‬
‫לא‬
‫השכלה וניסיון עסקי ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪:‬‬
‫השכלה‪ :‬כלכלה ומינהל עסקים אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תוכנית לקידום מנהלים בביטוח ‪ ,‬בית‬
‫הספר למינהל עסקים ‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪.‬‬
‫השם ושם המשפחה‬
‫מספר הזהות‬
‫שמעון גוהר‬
‫שנת הלידה‬
‫‪050599737‬‬
‫התפקיד בתאגיד‪ ,‬בחברת הבת שלו או בחברה קשורה שלי‬
‫מנהל ביטוח משנה‬
‫‪1951‬‬
‫תאריך התחלת הכהונה‬
‫‪1/2000‬‬
‫בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד‬
‫לא‬
‫השכלה וניסיון עסקי ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪:‬‬
‫השכלה‪ P.E :‬הנדסת מכונות מכללת אורט‪ ,‬ביטוח כללי והנדסי המכללה לביטוח‬
‫‪ .12‬רואה החשבון של המבטח‬
‫קוסט פורר את גבאי‪ ,‬עמינדב ‪ 3‬תל‪-‬אביב‬
‫‪ .13‬שנויים בתזכיר ובתקנות‬
‫אין‬
‫‪ .14‬המלצות והחלטות הדירקטוריון בנושאים מסוימים‬
‫לא היו המלצות והחלטות בנושאים המבוקשים‪.‬‬
‫‪ .15‬פרטים על נושאי משרה‬
‫עלות סך‪-‬כול התשלומים ששילמה החברה בשנת ‪ 2011‬לחמישה בעלי השכר הגבוה מבין נושאי המשרה‬
‫הוא כמפורט להלן‪:‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫‪ .1‬מנהל כללי‬
‫‪2,031‬‬
‫‪ .2‬סמנכ"לית‬
‫‪ 1,057‬כולל דמי תוספת לפרישה‬
‫‪ .3‬סמנכ"ל‬
‫‪946‬‬
‫‪ .4‬סמנכ"ל‬
‫‪780‬‬
‫‪ .5‬מנכ"ל חברת בת‬
‫‪745‬‬
‫שמות החותמים‪:‬‬
‫דורון סט ‪ ,‬יו"ר הועד המנהל‬
‫אריה הרמן‪ ,‬מנכ"ל‬
‫____________________________‬
‫חתימות‬
‫תאריך‪ 29 :‬מרץ ‪2012‬‬
‫ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ‪ -‬דוח תקופתי לשנת ‪ - 2011‬חלק ד ‪ -‬פרטים נוספים על התאגיד‬
‫עמוד ד ‪8 -‬‬