DHB הוראות התקנה - מ.ש פתרונות אנרגיה

‫הפעלה‬
‫מידע כללי‬
‫הפעלה‬
‫‪ .1‬מידע כללי‪1................................................‬‬
‫‪ 1.1‬מפתח‪1......................................................‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫בטיחות‪2...................................................‬‬
‫שימוש נכון‪2...............................................‬‬
‫הנחיות בטיחות‪2.........................................‬‬
‫תווית ‪2.................................................CE‬‬
‫‪ .13‬מאפיינים‪15...................................................‬‬
‫‪ 13.1‬שירטוט מידות‪15...........................................‬‬
‫‪ 13.2‬שירטוט חיווט‪15............................................‬‬
‫‪ 13.3‬אישורים והסמכות קבילים‪15...........................‬‬
‫‪ 13.4‬תחום פעולה‪16.............................................‬‬
‫‪ 13.5‬מצבים קיצוניים בפעולה תקינה או בתקלה‪16......‬‬
‫‪ 13.6‬מאפיינים‪16...................................................‬‬
‫אחריות ושירות לקוחות ‪18...........................................‬‬
‫‪ .3‬תיאור המכשיר‪2.........................................‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪4.4‬‬
‫הפעלה‪2...................................................‬‬
‫בורר טמפרטורה‪2.......................................‬‬
‫יכולות אספקת מים חמים‪2...........................‬‬
‫בורר טרמוסטתי‪2.......................................‬‬
‫מגביל טמפרטורה ‪ /‬הגנה מפני סכנת כוויה‪2....‬‬
‫‪ .5‬ניקוי‪ ,‬טיפול ותחזוקה‪2................................‬‬
‫‪ .6‬מה לעשות במקרה ש‪3..........................?...‬‬
‫‪... 6.1‬אספקת המים הופסקה?‪3.........................‬‬
‫‪ ... 6.2‬תקלות במכשיר?‪3..................................‬‬
‫‪ .1‬מידע כללי‬
‫פרק הפעלה מיועד למשתמשים וקבלני חימום‪.‬‬
‫פרק התקנה מיועד לקבלני חימום‪.‬‬
‫אנא קרא בתשומת לב‬
‫קרא הוראות אלה בעיון לפני שימוש במכשיר‪,‬‬
‫ושמור אותן לצורך עיון בהן בעתיד‪.‬‬
‫במידה והמכשיר עובר לידיים חדשות – יש‬
‫למסור איתו גם את חוברת הוראות זו‪.‬‬
‫‪ 1.1‬מפתח‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים והדגשים‪ ,‬המוגדרים ברשימה‬
‫זו‪:‬‬
‫התקנה‬
‫‪.7‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪7.4‬‬
‫בטיחות‪4.................................................‬‬
‫הנחיות בטיחות כלליות‪4.............................‬‬
‫הנחיות‪ ,‬תקנים ותקנות‪4.............................‬‬
‫חיבור מים‪4..............................................‬‬
‫סכנת קיפאון‪4...........................................‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪8.5‬‬
‫תיאור המכשיר‪5.......................................‬‬
‫אספקה שיגרתית‪5.....................................‬‬
‫התקנה‪5..................................................‬‬
‫מגביל טמפרטורה ‪ /‬הגנה מפני סכנת כוויה‪5..‬‬
‫אפשרויות התקנה‪5...................................‬‬
‫אביזרים נלווים מיוחדים‪5...........................‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪9.3‬‬
‫‪9.4‬‬
‫‪9.5‬‬
‫התקנה‪6.................................................‬‬
‫מידע על התקנה‪6.....................................‬‬
‫התקנה‪7.................................................‬‬
‫מיקום התקנה‪7........................................‬‬
‫התקנה‪7.................................................‬‬
‫אפשרויות התקנה‪10...................................‬‬
‫‪ .10‬הפעלה ראשונית‪13...................................‬‬
‫‪ 1.1.1‬הסמלים בחוברת זו‬
‫סכנת פציעה‬
‫מידע לגבי סכנות לפציעה אפשרית‪ ,‬למתקינים‬
‫או משתמשים וכן סכנת נזק לציוד עצמו‪.‬‬
‫סכנת התחשמלות‬
‫סכנת כווייה‬
‫סכנה לנזק‬
‫מידע לגבי מצבים מסוכנים בהם אנו עלולים‬
‫להיתקל במהלך התקנת המכשיר או הפעלתו‪,‬‬
‫שתוצאותיהם עלולות להיות – נזק למכשיר‪,‬‬
‫זיהום הסביבה‪ ,‬או נזק חומרי‪.‬‬
‫קרא בתשומת לב‬
‫יש לקרוא חלק זה בתשומת לב מירבית‬
‫‪ .11‬העברת המכשיר לידיים חדשות‪13..............‬‬
‫‪ .12‬תפעול תקלות‪14......................................‬‬
‫‪ 12.1‬איבחון תקלות על פי נורות חיווי "רמזור"‪14...‬‬
‫‪ 12.2‬טבלת תקלות‪14.......................................‬‬
‫← קטעים המכילים סימון זה ←‪ ,‬מתארים פעולות שיש לנקוט –‬
‫צעד אחר צעד‪.‬‬
‫ קטעים המכילים סימון זה "‪ ,"-‬מתארים רשימות‪.‬‬‫‪ 1.1.2‬סימונים על המכשיר‬
‫סילוק‬
‫מכשירים המסומנים בסמל זה אינם מתאימים‬
‫לסילוק עם אשפה כללית‪ ,‬ויש לסלקם בנפרד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הפעלה‬
‫בטיחות‬
‫‪ .2‬בטיחות‬
‫‪ .4‬הפעלה‬
‫‪ 2.1‬שימוש נכון‬
‫מכשיר זה הוא מתקן מדוחס עבור חימום מים קרים על פי‬
‫תקן ‪ ,DIN 1988‬אשר מספק מים חמים לנקודת יציאה‬
‫אחת או לכמה נקודות‪.‬‬
‫כל שימוש אחר מלבד זה המתואר לעיל‪ ,‬הינו שימוש בלתי‬
‫מתאים‪.‬‬
‫הקפדה על הוראות אלה הינה חלק בלתי נפרד מהשימוש‬
‫הנכון במכשיר‪.‬‬
‫כל שינוי או התאמה של המכשיר תבטל את אחריות היצרן‬
‫עליו‪.‬‬
‫‪ 4.1‬בורר הטמפרטורה‬
‫‪0‬‬
‫‪ 2.2‬הנחיות בטיחות‬
‫שים לב למידע הבטיחותי והקפד על מילוי הנחיות‬
‫הבטיחות הבאות‪:‬‬
‫רק קבלני חימום מורשים רשאים להתקין ולאתחל את‬
‫פעולת המכשיר‪ .‬הקבלן אחראי על שמירת כל התקנות‬
‫התקפות בזמן ההתקנה ואיתחול פעולת המכשיר‪.‬‬
‫הפעל את המכשיר רק לאחר שהתקנתו הושלמה וכל עזרי‬
‫הבטיחות הותקנו‪.‬‬
‫סכנת כוויה‬
‫קיימת סכנת כוויה כאשר טמפרטורת מי‬
‫‪0‬‬
‫היציאה הינה – ‪ 43 C‬ומעלה‬
‫סכנת פציעה‬
‫כאשר ילדים או אנשים בעלי מוגבלות‬
‫פיסית‪ ,‬חושית או מנטאלית‪ ,‬עושים שימוש‬
‫במכשיר – ודא כי שימוש זה נעשה תחת‬
‫השגחה או לאחר הנחיה מספקת על ידי אדם האחראי‬
‫לבטיחותם‪.‬‬
‫יש להשגיח על ילדים‪ ,‬על מנת שלא ישתעשעו‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫סכנת נזק‬
‫אין להפעיל את המכשיר לאחר הפסקה‬
‫באספקת המים‪ .‬הפעלה כזו עשוייה לגרום‬
‫נזק לגופי החימום החשופים‪ .‬הזרם מים‬
‫למשך דקה לפחות לפני הפעלה מחודשת של‬
‫המכשיר )ראה פרק "מה לעשות במיקרה ש‪"?...‬‬
‫‪ 2.3‬תווית ‪CE‬‬
‫תווית ‪ CE‬מראה שהמכשיר עומד בכל התנאים הדרושים‬
‫על פי‪:‬‬
‫ התאמה אלקטרו‪-‬מגנטית )על פי הנחיות מועצה‬‫‪(2004/108/EC‬‬
‫ התאמה למתח נמוך )על פי הנחיות מועצה‬‫‪(2006/95/EC‬‬
‫‪ 30 C – 1‬בקירוב‬
‫‪0‬‬
‫‪ 60 C – 7‬בקירוב‬
‫הבורר מאפשר כיוונון רציף של הטמפרטורה‪.‬‬
‫במידה וטמפרטורת המים ביציאה אינה מגיעה לחום הנדרש כאשר‬
‫ברז הזרימה פתוח במלואו‪ ,‬ובורר הטמפרטורה מכוון למקסימום‬
‫)בורר הטמפרטורה במצבו הימני ביותר(‪ ,‬הסיבה היא שכמות רבה‬
‫יותר של מים עוברת במכשיר ביחס לכמות שאותה המכשיר יכול‬
‫לחמם‪.‬‬
‫← הפחת את נפח הזרימה באמצעות ברז הזרימה‬
‫‪ 4.2‬יכולות אספקת מים חמים‬
‫יכולות אלה מושפעות מעונת השנה‪ ,‬טמפרטורת מי היציאה‬
‫הנדרשת‪ ,‬וטמפרטורת המים הקרים בכניסה למכשיר‪ .‬מידע נוסף‬
‫ניתן למצוא בפרק ‪" – 13‬מאפיינים"‪.‬‬
‫‪ 4.3‬בורר טרמוסטתי‬
‫אנו ממליצים לכוון את המכשיר לטמפרטורה מקסימלית )"‪– ("7‬‬
‫כאשר בורר הטמפרטורה מכוון למצבו הימני ביותר‪.‬‬
‫‪ 4.4‬מגביל טמפרטורה ‪ /‬הגנה מפני סכנת כוויה‬
‫ניתן להגביל את טמפרטורת המים ביציאה לטמפרטורה מקסימלית‬
‫‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫של ‪ 43 C‬לשם ביצוע הגבלה שכזו – פנה אל קבלן החימום שלך‪.‬‬
‫‪ .5‬ניקוי‪ ,‬טיפול ותחזוקה‬
‫← בעת ניקוי המכשיר‪ ,‬אין להשתמש באמצעי ניקוי מחוספסים או‬
‫בחומרי ניקוי פעילים‪ .‬די בשימוש במטלית לחה לצורך ניקוי‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫פעולות תחזוקה‪ ,‬למשל ביקורת בטיחות חשמלית‪ ,‬ייעשו על ידי‬
‫קבלן חימום מוסמך בלבד‪.‬‬
‫‪ .3‬תיאור המכשיר‬
‫המכשיר מחמם מים בזמן זרימתם דרכו‪ .‬טמפרטורת יציאת‬
‫המים ניתנת לכיוונון רציף באמצעות בורר הטמפרטורה‪.‬‬
‫מנפח זרימה מסויים‪ ,‬יחידת הבקרה מווסתת את הספק‬
‫החימום‪ ,‬בהתאם לטמפרטורה שנבחרה וטמפרטורת המים‬
‫הקרים בכניסה‪.‬‬
‫המכשיר מצוייד בגלאי אוויר שבמרבית המקרים ימנע נזק‬
‫למערכת החימום‪ .‬במידה שנכנס אוויר למכשיר בזמן‬
‫הפעולה‪ ,‬הוא יכבה באופן אוטומטי לדקה אחת‪ ,‬ובכך יגן על‬
‫מערכת החימום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הפעלה‬
‫מה לעשות במקרה ש‪?...‬‬
‫‪ .6‬מה לעשות במיקרה ש‪?...‬‬
‫‪ ... 6.1‬אספקת המים הופסקה?‬
‫סכנה לנזק‬
‫אחרי הפסקה באספקת המים‪ ,‬יש לבצע את‬
‫הצעדים הבאים לפני החזרת המכשיר לפעולה‬
‫← הסר נתיכים או הורד נתיכים אוטומטיים‪.‬‬
‫← פתח ברז לאחר המכשיר לפרק זמן מספיק‪ ,‬כך שינוקז‬
‫כל האוויר מתוך המכשיר ומצנרת המים הקרים‪.‬‬
‫← החזר את הנתיכים למקומם או הפעל מחדש נתיכים‬
‫אוטומטיים‬
‫‪ ... 6.2‬תקלות במכשיר?‬
‫תקלה‬
‫המכשיר אינו‬
‫נכנס לפעולה‪,‬‬
‫למרות שברז‬
‫הזרימה פתוח‬
‫במלואו‬
‫מים קרים‬
‫זורמים למשך‬
‫פרק זמן קצר‪,‬‬
‫לפני שמגיעים‬
‫מים חמים‪.‬‬
‫גורם‬
‫אין אספקת חשמל‬
‫נפח זרימה מספיק‬
‫אינו מושג‪ .‬רשת‬
‫בקצה ברז יציאת‬
‫המים‪ ,‬או ראש‬
‫המקלחת‪ ,‬סתום או‬
‫מלוכלך‪.‬‬
‫תקלה במערכת‬
‫החימום‬
‫רגש האוויר חש‬
‫באוויר באספקת‬
‫המים‪ ,‬ומפסיק את‬
‫פעולת גוף החימום‬
‫לפרק זמן קצר‪.‬‬
‫תפעול‬
‫← בדוק את הנתיכים‪,‬‬
‫נתיכים אוטומטיים‪,‬‬
‫בארון החשמל ‪ /‬לוח‬
‫הזנה‬
‫← נקה ו‪/‬או הסר‬
‫אבנית מהרשת ו‪/‬או‬
‫מראש המקלחת‬
‫פנה לקבלן החימום‬
‫שלך‪.‬‬
‫המכשיר יחזור לפעולה‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬לאחר‬
‫השהייה של דקה אחת‪.‬‬
‫במידה שלא הצלחת לתקן את התקלה‪ ,‬פנה אל קבלן החימום שלך‪.‬‬
‫על מנת לאפשר שירות מהיר ויעיל יותר‪ ,‬מסור לו את המספר‬
‫הסידורי המופיע על גבי לוחית הזיהוי )‪:(000000-0000-000000‬‬
‫‪3‬‬
‫התקנה‬
‫בטיחות‬
‫‪ .7‬בטיחות‬
‫‪ 7.1‬הנחיות בטיחות כלליות‬
‫כל הצעדים הנחוצים לצורך התקנה והפעלה ראשונית של‬
‫המכשיר יבוצעו על ידי קבלן חימום מוסמך‪ .‬בעת ביצוע‬
‫תהליך זה‪ ,‬יש להקפיד על כל הוראות ההתקנה הבאות‪:‬‬
‫אנו מתחייבים לפעולה אמינה ונטולת תקלות‪ ,‬רק בתנאי‬
‫שנעשה שימוש באביזרים מקוריים‪ ,‬ובחלקי חילוף המיועדים‬
‫למכשיר זה‪.‬‬
‫‪ 7.3.2‬קו מים חמים‬
‫ניתן להשתמש בצנרת נחושת או פלסטיק‪.‬‬
‫סכנת נזק‬
‫במידה ונעשה שימוש בצנרת פלסטית‪ ,‬יש‬
‫לשים לב לערכים הקיצוניים ביותר‬
‫העשויים להתקיים במכשיר בזמן פעולה‬
‫תקינה ובמיקרה של תקלה‪.‬‬
‫הצנרת הפלסטית‬
‫הקפד על הנחיות יצרן הצנרת הפלסטית‬
‫‪ 7.2‬הנחיות‪ ,‬תקנים ותקנות‬
‫סכנת נזק‬
‫בדוק את לוחית הזיהוי‪ .‬המתח המצויין שם‬
‫חייב להתאים למתח רשת החשמל‪.‬‬
‫סכנת התחשמלות‬
‫כל חיבורי החשמל ופעולות ההתקנה יבוצעו‬
‫בהתאם להנחיות ‪(DIN VDE 0100) VDE‬‬
‫]או לתקנות המקומיות[‪ ,‬כללי חברת אספקת החשמל‬
‫המקומית‪ ,‬וכללים ארציים ואזוריים רלוונטיים‬
‫סכנת התחשמלות‬
‫יש לבצע רק חיבור קבוע לרשת החשמל‪.‬‬
‫יש לאפשר ניתוק המכשיר מרשת החשמל‬
‫על ידי מפסק שמנתק את כל הקטבים‪ ,‬במרווח ניתוק‬
‫של ‪ 3‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫אין צורך בשסתום בטיחות‬
‫לעולם אין לעשות שימוש במים מחוממים מראש‬
‫אין להשתמש בברזים המיועדים למכשירים בלתי‬
‫מדוחסים‪.‬‬
‫‪ 7.4‬סכנת קיפאון‬
‫המכשיר יותקן בחדר החופשי מסכנת קיפאון‪.‬‬
‫← איחסון מכשיר מפורק ייעשה בחדר החופשי מסכנת קיפאון‪,‬‬
‫מפני ששאריות מים שנותרו בצנרת המכשיר עשויים לקפוא‬
‫במכשיר ולגרום לנזק‪.‬‬
‫סכנת נזק‬
‫הקפד על כל הכללים‪ ,‬הארציים והאיזוריים‪,‬‬
‫וכללים הנוגעים לחיבורי מים‪ ,‬כדוגמת‬
‫‪ DIN 1988‬בגרמניה‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫דרגת בטיחות ‪) IP 25‬בטוח לשימוש ביתי(‬
‫אפשרית רק כאשר חבק הכבל מותקן כראוי‪.‬‬
‫על התנגדות חשמלית של המים בשימוש להיות‬
‫מעל הערך הרשום על גבי לוחית הזיהוי‪ .‬בחיבור‬
‫לרשת ארצית ‪ /‬איזורית‪ ,‬יש להתייחס לערך‬
‫הנמוך של ההתנגדות החשמלית של המים )ראה‬
‫פרק ‪" – 13.4‬תחום פעולה"(‪ .‬ניתן לקבל נתונים‬
‫בנוגע למוליכות ‪ /‬התנגדות חשמלית של המים‬
‫מאת חברת אספקת המים המקומית‪.‬‬
‫‪ 7.3‬חיבור מים‬
‫‪ 7.3.1‬קו מים קרים‬
‫ניתן להשתמש בצנרת פלדה‪ ,‬נחושת‪ ,‬או פלסטיק‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫התקנה‬
‫תיאור המכשיר‬
‫‪ .8‬תיאור המכשיר‬
‫מערכת חימום המים בעלת גופי חימום חשופים‬
‫מתאימה לשימוש עם מים קשים או רכים‪ .‬למחמם‬
‫רגישות נמוכה להצטברות אבנית‪.‬‬
‫טמפרטורת המים ביציאה ניתנת לויסות רציף‪ .‬הבקרה‬
‫האלקטרונית מאפשרת התאמה אוטומטית של ההספק‬
‫החשמלי אל הטמפרטורה שנבחרה בהתאם לערכים‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪ 8.1‬אספקה שגרתית‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫מסגרת המשען‬
‫תבנית התקנה‬
‫מחבר מים‬
‫מעביר‬
‫מפצל‬
‫מארז שטוח‬
‫מסנן‬
‫מגביל זרימה‬
‫אטם‬
‫מכסה פלסטי‬
‫מחברים פלסטיים גמישים‬
‫מובילים למיכסה ופאנל אחורי‬
‫‪ 8.4‬אפשרויות התקנה‬
‫אפשרויות ההתקנה הבאות קיימות ‪ /‬ניתנות לביצוע‪:‬‬
‫‪ 8.2‬התקנה‬
‫ההכנות הבאות נעשו למכשיר עוד במפעל‪:‬‬
‫ אספקת המתח מלמטה‪ ,‬להתקנה על גבי‬‫קירות לא מוגמרים‪.‬‬
‫ חיבורי מים‪ ,‬להתקנה על גבי קירות לא‬‫מוגמרים‬
‫על המכשיר להיות מותקן במאונך‪ ,‬מעל או מתחת לכיור‪,‬‬
‫על גבי קיר חזק‪.‬‬
‫‪ 8.3‬מגביל הטמפרטורה ‪ /‬הגנה מכוויה‬
‫‪0‬‬
‫ניתן להגביל את הטמפרטורה המקסימלית ל ‪43 C‬‬
‫באמצעות ממשק המשתמש על מיכסה המכשיר‪ .‬על‬
‫מנת לבצע הגבלה זו‪ ,‬יש לנקוט בצעדים הבאים‪:‬‬
‫← הסר את מיכסה המכשיר‬
‫← הסר את לוח האלקטרוניקה ממשק המשתמש שעל‬
‫גבי מיכסה המכשיר‪ .‬שים לב לתפסים הקפיציים‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫חיבור מתח הזנה על גבי קירות בלתי מוגמרים )מלמעלה(‬
‫מתח הזנה לקירות מוגמרים‬
‫חיבור מים לקירות מוגמרים‬
‫התקנה עם מיכסה מכשיר במיקום שונה‬
‫התקנה על גבי אריחים קרמיים‬
‫התקנת ממסר הפחתת עומס‬
‫‪ 8.5‬אביזרים נלווים מיוחדים‬
‫‪ 8.5.1‬ברזים בעלי מנוף כפול )לחץ ראשי(‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪ – WKMD‬ברזי מטבח‪ ,‬פריט מספר ‪222437‬‬
‫‪ – WBMD‬ברזי אמבט‪ ,‬פריט מספר ‪222438‬‬
‫‪ 8.5.2‬אביזרי התקנה‬
‫– התקנת צנרת מתחת לכיור‪ ,‬פריט מספר ‪,070565‬‬
‫מחברים‪ :‬קירות מוגמרים‪ ,G 3/8" ,‬מלמעלה‪.‬‬
‫ סט מחברי מים "‪ 2) G 1/2‬חלקים(‪ ,‬פריט מספר ‪.074326‬‬‫מחברים אלה נחוצים עבור ברזי לחץ של מתקנים נלווים‪.‬‬
‫← העבר את התקע ממצב שמאל למצב ימין‬
‫"‬
‫‪0‬‬
‫)מצב "‪.( 43 C‬‬
‫← החזר למקומו את ממשק המשתמש‪ ,‬וודא שהתפסים‬
‫הקפיציים ננעלים במקומם‪ .‬שים לב למיקום כפתור‬
‫הלחיצה והמוט‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫התקנה‬
‫התקנה‬
‫‪ 8.5.3‬ערכות התקנה עבור התקנה על גבי קירות‬
‫מוגמרים‬
‫‪ .9‬התקנה‬
‫‪ 9.1‬מידע על התקנה‬
‫ מתאם מולחם – צנרת נחושת‪ ,‬פריט מספר ‪,074019‬‬‫הכולל‪ :‬שתי יחידות מחברי מים "‪ G 1/2‬ושתי יחידות‬
‫אומים "‪ 1/2‬בעלי מגרעת למחבר המולחם בקוטר ‪ 12‬מ"מ‪.‬‬
‫ מתאם לחץ – צנרת נחושת‪ ,‬פריט מספר ‪,222380‬‬‫הכולל‪:‬‬
‫שתי יחידות "‪ G 1/2‬מחברי מים ושתי יחידות מתאמי לחץ‬
‫"‪ 15 X 1/2‬מ"מ‪ ,‬אטמים‪.‬‬
‫ מתאמי לחץ – צנרת פלסטית‪ ,‬פריט מספר ‪,222381‬‬‫הכולל‪ :‬שתי יחידות "‪ G 1/2‬מחברי מים‪ ,‬ושתי יחידות‬
‫מתאמי לחץ "‪ 16 X 1/2‬מ"מ‪ ,‬אטמים‪.‬‬
‫‪ 9.1.1‬לחץ הזרימה‬
‫אם קצב הזרימה הנדרש על מנת להפעיל את המכשיר אינו מושג‬
‫אפילו כאשר הברז פתוח במלואו‪ ,‬הסר את מגביל הזרימה‪ .‬התקן‬
‫במקומו את התותב הפלסטי המסופק‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬ניתן לשפר את לחץ מערכת המים‪.‬‬
‫שסתומים טרמוסטתיים‪.‬‬
‫על מנת להבטיח פעולה תקינה של השסתום‬
‫הטרמוסטתי‪ ,‬אין להחליף את מגביל‬
‫הזרימה לשסתום זה על ידי תותב פלסטי‪.‬‬
‫‪ 8.5.4‬בסיס משען אוניברסלי‬
‫פריט מספר ‪ ,220291‬הכולל‪ :‬בסיס משען שכולל חיבורים‬
‫אלקטרוניים‪ .‬ערכה זו יוצרת מרווח של ‪ 30‬מ"מ בין המיכסה‬
‫האחורי של המכשיר‪ ,‬וקיר ההתקנה‪ .‬כך מתאפשרת התקנת‬
‫אספקת חשמל על פני קירות מוגמרים מאחורי המכשיר‪.‬‬
‫עומק המכשיר גדל ב – ‪ 30‬מ"מ‪ .‬שימוש בערכה זו מפחית‬
‫את דרגת הבטיחות ל – ‪) IP 24‬מוגן מפני נתזים(‪.‬‬
‫‪ 8.5.5‬התקנת צנרת מוסטת‬
‫פריט מספר ‪ ,220290‬הכולל‪ :‬בסיס משען אוניברסלי‬
‫)לתיאור טכני ראה פריט מספר ‪(220291‬ומכופפי צנרת‬
‫עבור היסט אנכי של המכשיר כנגד חיבורי המים ב – ‪90‬‬
‫מ"מ כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ 8.5.6‬התקנת צנרת‪ ,‬במיקרה של התקנה במקום מחמם‬
‫מים בגז‬
‫פריט מספר ‪ ,220510‬הכולל‪ :‬בסיס משען אוניברסלי )עבור‬
‫תיאור טכני ראה פריט מספר ‪ (220291‬ומכופף צנרת עבור‬
‫התקנה אל מחברי המים הקיימים שאליהם היה מחובר‬
‫מתקן החימום בגז שהוחלף )חיבור מים קרים לשמאל‪ ,‬מים‬
‫חמים לימין(‪.‬‬
‫‪ 8.5.7‬מחברי צנרת להחלפה של מכשיר ‪DHB‬‬
‫פריט מספר ‪ ,159876‬הכולל‪ :‬שתי יחידות מחברי מים‪.‬‬
‫אלה מאפשרים חיבור המכשיר אל חיבורי המים של מכשיר‬
‫ה ‪ DHB‬הקודם‪.‬‬
‫‪ 8.5.8‬ממסר מפחית עומס ‪LR1-A‬‬
‫פריט מספר ‪ .001786‬הממסר מפחית העומס ומאפשר‬
‫פעולה עם‪ ,‬למשל‪ ,‬תנורי חימום חשמליים‪ .‬מחמם המים‬
‫המיידי מופעל דרך מפחית העומס לפני כל מכשיר אחר‪.‬‬
‫‪ .1‬מגביל זרימה‬
‫‪ .2‬תותב פלסטי‬
‫‪ 9.1.2‬מחברי מים גמישים‬
‫במידה והמכשיר יחובר לצנרת מים גמישה‪ ,‬וודא שהמחברים של‬
‫מכופפי הצנרת אינם מתעוותים בתוך המכשיר‪.‬‬
‫‪ 9.1.3‬מכשירים עם אפשרות כיוון עומס הפעולה‬
‫מכשיר ‪ DHB-E 18/21/24 SLi‬מכוון להספק של ‪21 kW‬‬
‫באספקה‪.‬‬
‫במידה והמכשיר יותקן לשימוש בהספק שונה‪ ,‬פעל על פי הצעדים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫← חבר מחדש את כרטיס הברירה על פי ההספק הנבחר; עבור‬
‫הספקים אפשריים והגנת המכשיר בנתיך ראה פרק ‪– 13‬‬
‫"מאפיינים"‪.‬‬
‫← סמן את ההספק שנבחר על גבי לוחית הזיהוי בעזרת טוש‬
‫קבוע‪.‬‬
‫← התקן את מגביל הזרימה בעל ערך המתאים לזה של המכשיר‪.‬‬
‫צבע מגביל הזרימה מפורט בטבלת פרק ‪" - 13‬מאפיינים"‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫התקנה‬
‫התקנה‬
‫‪ 9.4‬התקנה‬
‫‪ 9.4.1‬פתיחת המכשיר‬
‫‪ 9.2‬התקנה‬
‫‪ 9.3‬מיקום התקנה‬
‫המכשיר מתוכנן להתקנה על גבי קירות מוצקים בלבד‪ .‬וודא כי הקיר‬
‫מסוגל לשאת את משקל המכשיר‪.‬‬
‫התקן את המכשיר תמיד במצב מאונך)מעל או מתחת לכיור(‪ ,‬בחדר‬
‫החופשי מסכנת קיפאון‪.‬‬
‫‪ 9.3.1‬תחת הכיור‬
‫כדי לשמור על המגעים במצבם הראשוני‪ ,‬יש דגמים שבהם הותקנה‬
‫רצועת מגן בתוך ממשק המשתמש‪ .‬הסר רצועה זו לפני התקנת‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫‪ 9.4.2‬הסרת המיכסה האחורי‬
‫‪ .1‬כניסת מים קרים‬
‫‪ .2‬יציאת מים חמים‬
‫← לחץ על שני תפסי הנעילה בצידי המכשיר‪ ,‬והסר את חלקו‬
‫התחתון של המכסה האחורי על ידי משיכתו לפנים‪.‬‬
‫‪ 9.4.3‬התקנת בסיס המשען‬
‫‪ 9.3.2‬מעל לכיור‬
‫← סמן את החורים באמצעות תבנית ההתקנה‪.‬‬
‫אם המכשיר מיועד לשימוש על קיר מוגמר‪ ,‬אין לסמן את החור‬
‫התחתון בתבנית‪.‬‬
‫← קדח את החורים וקבע את בסיס המשען בעזרת שני ברגים‬
‫ודיבלים‪ .‬הברגים והדיבלים אינם מסופקים‪.‬‬
‫‪ .1‬כניסת מים קרים‬
‫‪ .2‬יציאת מים חמים‬
‫‪7‬‬
‫התקנה‬
‫התקנה‬
‫‪ .1‬מחבר ‪T‬‬
‫‪ .2‬מתאם‬
‫‪ 9.4.4‬התקנת כבל הזנת החשמל‬
‫‪ 9.4.7‬התקנת המסנן‬
‫← החדר את המסנן אל כניסת המים הקרים במכשיר‬
‫יש לוודא התקנת מסנן על מנת להבטיח פעולה‬
‫תקינה של המכשיר‪ .‬במידה והמכשיר מוחלף –‬
‫וודא שבידך מסנן חלופי‪.‬‬
‫← הכן את כבל הזנת החשמל‬
‫← השתמש במיכסה הפלסטיק כעזר להתקנה‬
‫‪ 9.4.5‬התקנת מחברים דו צדדיים‬
‫‪ 9.4.8‬התקנת מגביל הזרימה‬
‫← מקם את מגביל הזרימה המסופק בתוך כניסת המים הקרים‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫מגביל זרימה שני מסופק עם מכשיר ה ‪.DHB-E 18/21/24 SLi‬‬
‫התקן את מגביל הזרימה המתאים להספק שנבחר עבור המכשיר‪.‬‬
‫צבע מגביל הזרימה מתואר בפרק ‪" – 13‬מאפיינים"‪.‬‬
‫‪ 9.4.6‬הכנת חיבורי המים‬
‫← קבע את מפצל ה ‪ T‬והמתאם אל המחברים הדו צדדיים‬
‫באמצעות הברגתם עד הסוף‪.‬‬
‫← נקז היטב את צינור המים הקרים מאוויר‬
‫ברז סגירה ‪ /‬פתיחה‬
‫לעולם אין להשתמש בברז סגירה ‪ /‬פתיחה על מנת‬
‫להפחית את קצב הזרימה; ברז כזה מיועד על מנת‬
‫להפסיק זרימה בלבד‪.‬‬
‫התקנה‬
‫‪8‬‬
‫התקנה‬
‫‪ 9.4.9‬קיבוע המכשיר למקומו‬
‫חבק הכבל המופנה כלפי הקיר עשוי להפריע להתקנת המכשיר‬
‫לקיר‪ .‬כדי להמנע מבעיה כזו‪ ,‬מומלץ ללחוץ מעט על המיכסה‬
‫האחורי על מנת לרכך מעט את החיבור או החבק‪.‬‬
‫← הסר את סגר המנוף מעל חורי הקיבוע‪ ,‬בצידו העליון של‬
‫הפאנל האחורי )שירטוט "קיבוע המכשיר למקומו"(‪.‬‬
‫← הובל את כבל ההזנה מאחור‪ ,‬דרך חבק הכבל‪ ,‬עד הגיעו אל‬
‫הדקי החיבור המיועדים‪ .‬ישר את כבל הזנת החשמל למקומו‪.‬‬
‫במידה וקוטר חתך הכבל גדול מ – ‪ 6‬מ"מ‪ ,‬הגדל את החור‬
‫בחבק הכבל )ראה גם "אספקת חשמל על ידי כבל הזנה בעל‬
‫קוטר חתך גדול"(‪.‬‬
‫← דחף את המכשיר על גבי הפין שעל בסיס המשען‪ ,‬כך שהפין‬
‫יחדור דרך האטימה הרכה‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬סייע להחדרת הפין‬
‫בעזרת מברג‪.‬‬
‫← הלבש את סגר המנוף על גבי פין בסיס המשען‪ ,‬אשר הוחדר‬
‫דרך הפאנל האחורי‪.‬‬
‫← דחף את הפאנל האחורי בחוזקה למקומו‪ ,‬ונעל את סגר המנוף‬
‫‪0‬‬
‫על ידי סיבובו ב ‪.90 -‬‬
‫‪ 9.4.11‬חיבור אספקת החשמל‬
‫← חבר את כבל הזנת החשמל אל ההדקים שבלוח ההזנה במכשיר‬
‫)ראה פרק ‪" - 13.2‬שירטוט חיווט"(‪.‬‬
‫חיבור הארקה‬
‫וודא שהמכשיר מוארק כראוי‬
‫‪ 9.4.12‬התקנת הפאנל האחורי התחתון‬
‫‪ 9.4.13‬סיום הליך ההתקנה‬
‫‪ 9.4.10‬סיום התקנת המים‬
‫← מקם סופית את המכשיר על ידי שחרור סגר המנוף‪ ,‬יישור כבל‬
‫החשמל והפאנל האחורי‪ ,‬והידוק מחדש של סגר המנוף‪ .‬אם הפאנל‬
‫האחורי אינו מיושר עם הקיר‪ ,‬ניתן לקבע את המכשיר באמצעות‬
‫בורג בחלקו התחתון‪.‬‬
‫התקנה‬
‫‪9‬‬
‫התקנה‬
‫‪ 9.5‬אפשרויות התקנה‬
‫‪ 9.5.1‬אספקת חשמל מלמעלה על גבי קירות לא מוגמרים‬
‫השירטוט הבא מראה את המידות עבור חיבור אספקת חשמל‬
‫מלמעלה‪.‬‬
‫שינוי דרגת ההגנה‬
‫אם המכשיר מוזן בחשמל באמצעות כבלי חשמל‬
‫המותקנים על גבי קירות מוגמרים‪ ,‬סוג ההגנה על‬
‫גבי לוחית הזיהוי חייב להשתנות מ – ‪ IP 25‬ל – ‪.IP 24‬‬
‫השתמש בטוש בלתי מחיק עבור שינוי זה‪.‬‬
‫← מחק "‪ "IP25‬וסמן את תיבת הסימון מול "‪."IP24‬‬
‫‪ 9.5.3‬אספקת חשמל באמצעות כבלים עבים‬
‫חיבור אספקת החשמל ייעשה על פי הצעדים הבאים‪:‬‬
‫← פתח את חבק הכבל כך שיתאים לקוטר כבל ההזנה שבשימוש‪.‬‬
‫← לחץ מטה והסר את וו הנעילה המאבטח למקומו את לוח ההזנה‪.‬‬
‫← הזז את לוח ההזנה במכשיר מלמטה למעלה‪ ,‬ונעל אותו במקומו‪.‬‬
‫‪ 9.5.2‬אספקת חשמל על גבי קירות מוגמרים‬
‫ניתן לחבר את המכשיר לאספקת חשמל‪ ,‬גם כאשר כבל החשמל‬
‫הותקן על גבי קיר מוגמר‪ .‬הדבר נכון גם עבור חיבור מלמעלה‪ ,‬וגם‬
‫עבור חיבור מלמטה‪ .‬פעל על פי הצעדים הבאים‪:‬‬
‫← פתח נקודות בפאנל האחורי ואת מיכסה המכשיר‪ .‬נקודות‬
‫אפשריות ניתן לאתר לפי שירטוט "מידות עבור אספקת חשמל"‬
‫לעיל‪.‬‬
‫במידה ונעשה שימוש בכבלים עבים‪ ,‬ניתן להתקין את חבק הכבל‬
‫לאחר התקנת המכשיר‪ .‬פעל על פי הצעדים הבאים‪:‬‬
‫← לפני התקנת המכשיר‪ ,‬השתמש במברג על מנת לדחוף החוצה‬
‫את חבק הכבל‪.‬‬
‫← דחף את המכשיר כך שפין הקיבוע שעל גבי בסיס המשען יחדור‬
‫דרך האיזור המיועד לכך‪.‬‬
‫← דחף את מנוף הנעילה על גבי הפין של בסיס המשען‪ ,‬שהוחדר‬
‫דרך הלוח האחורי‪.‬‬
‫← דחף את הלוח האחורי בחוזקה למקומו‪ ,‬ונעל את מנוף הנעילה‬
‫‪0‬‬
‫על ידי סיבובו ב ‪.90 -‬‬
‫← דחף את חבק הכבל על גבי הכבל‪ .‬לשם כך‪ ,‬השתמש בעזר‬
‫ההתקנה‪ .‬עבור כבל של ‪ 10‬או ‪ 16‬ממ"ר‪ ,‬יש להגדיל את הפתח‬
‫בחבק הכבל‪ .‬קבע את חבק הכבל למקומו בלוח האחורי‪.‬‬
‫‪ 9.5.4‬התקנת ממסר הפחתת עומס‬
‫יש להתקין ממסר זה כאשר נעשה שימוש במקביל במכשירי חשמל‬
‫נוספים למשל – תנורים חשמליים‪ .‬הממסר מגיב ברגע שמחמם‬
‫המים המיידי נכנס לפעולה‪ .‬ניתן להזמין ממסר כזה מהחברה‬
‫המייצרת‪ ,‬סטיבל אלטרון‪ ,‬כאביזר מיוחד‪.‬‬
‫התקנה‬
‫‪10‬‬
‫התקנה‬
‫חיבור פאזה‬
‫חבר את הפאזה המפעילה את ממסר הפחתת‬
‫העומס אל ההדק המסומן בלוח ההזנה במכשיר‪.‬‬
‫← השחל את אום ההידוק על גבי צינורות החיבור‪.‬‬
‫← הלחם את המחברים אל צנרת הנחושת‪.‬‬
‫← דחף את חלקו האחורי של הלוח האחורי אל מתחת לצנרת‬
‫החיבור ונעל אותו במקומו בלוח האחורי‪.‬‬
‫← קבע את צינורות החיבור למכשיר‪.‬‬
‫מידע להתקנת ברז‬
‫פעל על פי הנחיות יצרן הברז‬
‫‪ 9.5.7‬התקנת מים על גבי קירות מוגמרים‪ ,‬קיבוע מיכסה‬
‫המכשיר‬
‫פעל על פי הצעדים הבאים לשם קיבוע מיכסה המכשיר למקומו‪:‬‬
‫← שבור במדוייק את המקומות המיועדים לכך במיכסה המכשיר‪.‬‬
‫במידת הצורך השתמש בשופין‪.‬‬
‫← שבור את הלשוניות במובילי המיכסה‪.‬‬
‫‪ .1‬כבל פיקוד אל המגע עבור המכשיר הנוסף )למשל – תנור‬
‫חשמלי(‪.‬‬
‫‪ .2‬ברגע שמופעל מחמם המים המיידי‪ ,‬נפתח המגע כך‬
‫שאספקת החשמל למכשיר הנוסף מנותקת‪.‬‬
‫‪ 9.5.5‬התקנת מים על גבי קירות מוגמרים‬
‫ברזי מים מתאימים ‪ WKMD‬או ‪ WBMD‬עבור התקנה על גבי קירות‬
‫מוגמרים‪ ,‬ניתן להזמין כעזרים מיוחדים‪.‬‬
‫← השחל את אום ההידוק והאטם על גבי הצינור‪ .‬האומים והאטמים‬
‫מסופקים עם ברזי סטיבל‪-‬אלטרון‪ .‬עבור ברזים של יצרנים‬
‫אחרים‪ ,‬ניתן להזמין אומי הידוק ואטמים בנפרד כעזרים מיוחדים‪.‬‬
‫← התקן את הברז‬
‫← דחף את חלקו התחתון של הלוח האחורי אל מתחת לצינורות‬
‫החיבור אל ברז הלחץ‪ ,‬ונעל אותו למקומו בפאנל האחורי‪.‬‬
‫← קבע את צנרת החיבור אל המכשיר‪.‬‬
‫הוראות התקנה במידה והצנרת מוסתת מעט‪.‬‬
‫ניתן לאטום את המכשיר על ידי שימוש במובילי‬
‫המיכסה עם הלשוניות‪ ,‬אם צנרת הברזים מוסטת‪.‬‬
‫במיקרה כזה‪ ,‬אין צורך במובילי הלוח האחורי‪.‬‬
‫← קבע במקומם את מובילי המיכסה המסופקים‪.‬‬
‫← מקם את מובילי הלוח האחורי על גבי הצנרת‪ ,‬וקרב אותם זה אל‬
‫זה‪ .‬דחף את המובילים עד הגיעם אל הלוח האחורי‪.‬‬
‫← קבע למקומו את הלוח האחורי באמצעות בורג בחלקו התחתון‪.‬‬
‫צעד זה נחוץ גם במידה ונעשה שימוש בצנרת מים גמישה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ 9.5.6‬חיבורי מים על גבי קירות מוגמרים אל מחברים מולחמים‬
‫בעזרת אביזרים מיוחדים "מתאם מולחם" או "מתאם לחץ" ראה‬
‫"אביזרים מיוחדים"‪ ,‬צנרת נחושת או פלסטיק ניתנת לחיבור על גבי‬
‫קירות מוגמרים‪.‬‬
‫באמצעות עזר מיוחד "מתאם מולחם"‪ ,‬ניתן לחבר את המכשיר אל‬
‫צנרת נחושת ‪ 12‬מ"מ בעלת מחבר הברגה‪ .‬לשם כך פעל על פי‬
‫הצעדים הבאים‪:‬‬
‫שבור ופתח‬
‫מובילי המיכסה‬
‫מובילי הלוח האחורי‬
‫בורג‬
‫‪ 9.5.8‬הפרדת החלק התחתון של הלוח האחורי‬
‫עם חיבורים בעלי הברגה על גבי קירות מוגמרים‪ ,‬חלקו התחתון של‬
‫הלוח האחורי ניתן להתקנה לאחר התקנת הברזים‪.‬‬
‫← נסר החוצה את חלקו האמצעי של חלקו התחתון של הפאנל‬
‫האחורי‬
‫← החדר את הצינורות מן הערכה הנפרדת מאחור‪ ,‬אל תוך החלק‬
‫המרכזי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫התקנה‬
‫התקנה‬
‫← נתב את החלק המרכזי מתחת לצינורות ודחף אותו מעלה‪.‬‬
‫← קבע את חלקו התחתון של הפאנל האחורי אל החלק המרכזי‪.‬‬
‫← נעל למקומו את החלק התחתון של הפאנל האחורי‪ .‬יש לקבע‬
‫את החלק התחתון בעזרת בורג נוסף‪.‬‬
‫← קבע את צנרת החיבור של הברז אל המכשיר‪.‬‬
‫ממשק משתמש בעל תפסי נעילה לא תקינים‬
‫לעולם אין להתקין ממשק משתמש בעל תפסי‬
‫נעילה לא תקינים‪ .‬אחרת‪ ,‬לא ניתן להבטיח את‬
‫בטיחות השימוש במכשיר‪.‬‬
‫← תקע את כבל מתמר הערך הקבוע אל שקע "קביעת‬
‫טמפרטורה"; ראה "הפעלה ראשונית"‪.‬‬
‫← תלה את מיכסה המכשיר בתחתיתו והרם אותו אל הפאנל‬
‫האחורי‪ .‬וודא כי האטם סביב הפאנל האחורי נמצא כולו במקומו‪,‬‬
‫על ידי דחיפת מיכסה המכשיר בעדינות קדימה ואחור‪.‬‬
‫← סגור את המכשיר באמצעות הבורג במיכסה‪.‬‬
‫‪ 9.5.9‬התקנת מכשיר חדש במקום מכשיר ישן‬
‫ניתן להשתמש בבסיס משען קיים כאשר מחליפים מכשירים מבית‬
‫סטיבל‪-‬אלטרון )חוץ מ"‪ .("DHF‬לשם כך בחר מיקום "פתח ושבור"‬
‫מתאים בפאנל האחורי עבור החדרת הפין שעל בסיס המשען‬
‫הקיים‪.‬‬
‫אם המכשיר מותקן במקום מכשיר ‪ ,DHF‬הזז את הפין על בסיס‬
‫המשען כפי שמתואר בשירטוט "בסיס משען עבור החלפת מכשיר‬
‫‪ ."DHF‬הפין יוצר מגרעת עבור עצמו‪ .‬לאחר מכן הפוך את בסיס‬
‫‪0‬‬
‫המשען ב ‪ 180‬וקבעו חזרה אל הקיר‪ .‬הכיתוב "‪ "DHF‬פונה עתה‬
‫כלפי המתבונן‪.‬‬
‫במידה והמכשיר המוחלף הינו של יצרן אחר‪ ,‬ניתן להשתמש בחורים‬
‫קיימים מתאימים לקיבוע המכשיר החדש‪.‬‬
‫‪ 9.5.10‬התקנה מתחת לכיור עם מיכסה מכשיר במהופך‬
‫את מיכסה המכשיר ניתן למקם על גבי הפאנל האחורי כאשר הוא‬
‫‪0‬‬
‫הפוך ב ‪ .180 -‬התקנה כזו היא יעילה במיוחד עבור התקנה מתחת‬
‫לכיור‪ .‬לביצועה‪ ,‬פעל על פי הצעדים הבאים‪:‬‬
‫← הסר את ממשק המשתמש ממיכסה המכשיר באמצעות לחיצה‬
‫על פיני הנעילה‪.‬‬
‫← סובב את מיכסה המכשיר והחזר את ממשק המשתמש למקומו‪,‬‬
‫וודא שכל תפסי הנעילה ננעלו למקומם‪ .‬על מנת להקל על התקנת‬
‫ממשק המשתמש‪ ,‬לחץ אל עבר הצד הפנימי של מיכסה המכשיר‬
‫)ראה שירטוט "מיכסה המכשיר עבור התקנה מתחת לכיור"(‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫התקנה‬
‫הפעלה ראשונית‬
‫‪ 9.5.11‬התקנה על גבי אריחים מוסתים‬
‫ניתן להתקין את המכשיר על גבי אריחים מוסטים‪ .‬ראה שירטוט‬
‫עבור היסט מקסימאלי ושטח מגע מינימאלי של המכשיר‪.‬‬
‫כוון את המרחק מהקיר וקבע את הלוח האחורי באמצעות מנוף‬
‫‪0‬‬
‫הנעילה‪ ,‬על ידי סיבובו עם כיוון השעון ב ‪.90 -‬‬
‫← תקע את תקע בורר הטמפרטורה אל שקע "ברירת טמפרטורה"‪.‬‬
‫וודא כי האטם בחלקו התחתון של הפאנל האחורי אינו‬
‫מעוות‪ ,‬וכי הוא אוטם את חלקו התחתון של ממשק המשתמש‬
‫בזמן שמיכסה המכשיר מותקן למקומו‪.‬‬
‫← התקן את מיכסה המכשיר וקבע אותו באמצעות בורג‪.‬‬
‫← הפעל את אספקת החשמל‪.‬‬
‫← ווסת את הטמפרטורה באמצעות סיבוב בורר הטמפרטורה עד‬
‫קצה החוגה‪ ,‬עם כיוון השעון‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬סובב אותו עד קצה‬
‫החוגה נגד כיוון השעון‪.‬‬
‫← בדוק את פעולת המכשיר‪.‬‬
‫← הסר את מדבקת ההגנה מעל פני ממשק המשתמש‪.‬‬
‫‪ .11‬העברת המכשיר לידיים חדשות‬
‫← הסבר למשתמש החדש את פעולת המכשיר‪ .‬הדגם לו את‬
‫הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫← וודא כי המשתמש החדש מודע לסכנות האפשרויות‪ ,‬במיוחד‬
‫לסכנת כוויה‪.‬‬
‫← העבר חוברת זו למשתמש החדש למשמורת‪.‬‬
‫‪ .10‬הפעלה ראשונית‬
‫סכנת התחשמלות‬
‫הפעלה ראשונית תבוצע רק על ידי קבלן מוסמך‬
‫בהתאם להוראות בטיחות‪.‬‬
‫← פתח וסגור את כל הברזים המחוברים מספר פעמים‪ ,‬עד שכל‬
‫האוויר נוקז מן הצנרת והמכשיר‪.‬‬
‫← הפעל את אמצעי הבטיחות להגבלת הלחץ על ידי לחיצה על‬
‫כפתור האיתחול‪.‬‬
‫המכשיר מסופק עם מגביל הלחץ במצב מופסק‪.‬‬
‫התקנה‬
‫‪13‬‬
‫תפעול תקלות‬
‫‪ .12‬תפעול תקלות‬
‫סכנת התחשמלות‬
‫על המכשיר להיות מחובר לזרם החשמל לשם‬
‫בדיקת תקינותו‪.‬‬
‫‪ 12.1‬איבחון תקלות על פי נורות חיווי "רמזור"‬
‫אפשרויות חיווי‬
‫אדום‬
‫צהוב‬
‫ירוק‬
‫מוארת במיקרה‬
‫של תקלה‬
‫מוארת בזמן‬
‫שהמכשיר מחמם‬
‫מים‬
‫מהבהבת‪ :‬יש‬
‫אספקת מתח‬
‫למכשיר‬
‫‪ 12.2‬טבלת תקלות‬
‫תקלה ‪ /‬מצב נוריות חיווי "רמזור"‬
‫המכשיר אינו נכנס לפעולה‪.‬‬
‫קצב זרימה אינו מספיק‬
‫טמפרטורה שנבחרה אינה מושגת‬
‫גוף החימום אינו מופעל‬
‫אין מים חמים ואין כל חיווי ב"רמזור"‬
‫גורם‬
‫ראש המקלחת ‪ /‬רשת עיצוב זרימה בקצה‬
‫הברז סתומות באבנית‪.‬‬
‫מסנן המכשיר מלוכלך‬
‫פאזה אחת מנותקת‬
‫רגש האוויר מזהה הימצאות אוויר במים‬
‫ומכבה את גופי החימום לזמן קצוב‬
‫הנתיך האוטומטי קפץ ‪ /‬הנתיך הרגיל‬
‫נשרף‬
‫אמצעי הבטיחות להגבלת לחץ ‪AP3‬‬
‫הופעל‪.‬‬
‫לוח הבקרה אינו תקין‬
‫אין יציאת מים חמים‪ ,‬אפילו כשהזרימה‬
‫עולה על ‪ 3‬ליטרים לדקה‪.‬‬
‫חיווי ברמזור‪:‬‬
‫אור ירוק מהבהב או דולק קבוע‪.‬‬
‫לוח הבקרה אינו תקין‬
‫רגש הזרימה אינו מחובר‬
‫רגש הזרימה אינו תקין‬
‫אין יציאת מים חמים‪ ,‬אפילו כשהזרימה‬
‫עולה על ‪ 3‬ליטרים לדקה‪.‬‬
‫חיווי ברמזור‪:‬‬
‫אור צהוב דולק קבוע; אור ירוק מהבהב‬
‫מגביל הטמפרטורה המקסימלית הופעל או‬
‫החיבור אליו נותק‪.‬‬
‫מערכת החימום אינה תקינה‬
‫לוח הבקרה אינו תקין‬
‫אין יציאת מים חמים‪.‬‬
‫חיווי רמזור‪:‬‬
‫אור אדום דולק קבוע; אור ירוק מהבהב‬
‫טמפרטורת המים הקרים הנכנסים עולה‬
‫‪0‬‬
‫על ‪.35 C‬‬
‫רגש טמפרטורת המים הקרים אינו תקין‬
‫תפעול‬
‫הסר אבנית‪ ,‬במידת הצורך החלף‬
‫ראש מקלחת או רשת עיצוב זרימה‬
‫נקה את המסנן‬
‫בדוק את הנתיך האוטומטי ‪ /‬הנתיך‬
‫הרגיל בארון החשמל הביתי‪.‬‬
‫המכשיר יחזור לפעולה באופן‬
‫אוטומטי לאחר דקה אחת‪.‬‬
‫בדוק את הנתיך האוטומטי ‪ /‬הנתיך‬
‫הרגיל בארון החשמל הביתי‬
‫הסר את הגורם לתקלה )למשל אטם‬
‫לחץ לא תקין(‬
‫הגן על המערכת מפני חימום יתר‪,‬‬
‫באמצעות פתיחת ברז אחרי המכשיר‬
‫למשך דקה אחת‪.‬כך מופחת הלחץ‬
‫ומקוררת מערכת החימום‬
‫הפעל את אמצעי הבטיחות להגבלת‬
‫הלחץ על ידי לחיצה על כפתור‬
‫האיתחול שעליו )ראה גם פרק‬
‫"הפעלה ראשונית"(‪.‬‬
‫בדוק את לוח הבקרה והחליפו במידת‬
‫הצורך‬
‫בדוק את לוח הבקרה והחליפו במידת‬
‫הצורך‪.‬‬
‫דחף את תקע רגש הזרימה למקומו‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫בדוק את רגש הזרימה והחליפו‬
‫במידת הצורך‬
‫בדוק את מגביל הטמפרטורה‬
‫המקסימלית והחליפו במידת הצורך‬
‫בדוק את התנגדות מערכת החימום‬
‫והחליפה במידת הצורך‬
‫בדוק את לוח הבקרה והחליפו במידת‬
‫הצורך‪.‬‬
‫הפחת את טמפרטורת המים הקרים‬
‫הנכנסים למכשיר‬
‫בדוק את לוח הבקרה והחליפו במידת‬
‫הצורך‬
‫התקנה‬
‫‪14‬‬
‫מאפיינים‬
‫‪ .13‬מאפיינים‬
‫‪ 13.1‬שירטוט מידות‬
‫טמפרטורות אפשריות‪:‬‬
‫עבור מקלחת‪ ,‬כיור לשטיפת ידיים‪ ,‬מילוי אמבט וכו'‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫)~ ‪.(38 C‬‬
‫עבור כיור מטבח‪ ,‬וכאשר נעשה שימוש בשסתומים‬
‫‪0‬‬
‫תרממוסטתיים )~ ‪.(60 C‬‬
‫‬‫‬‫‪0‬‬
‫‪) 38 C = T2‬טמפרטורת מים מעורבים(‬
‫‪21‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪kW‬‬
‫ליטר‬
‫‪T1‬‬
‫לדקה‬
‫‪0‬‬
‫‪9.4‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪6 C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.7‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪5.7 10 C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪10.7‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪6.6 14 C‬‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪10.7‬‬
‫‪12.3‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪12.1‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪16.1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪) 60 C = T3‬טמפרטורת המים ביציאה(‬
‫‪21‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪kW‬‬
‫ליטר‬
‫‪T1‬‬
‫לדקה‬
‫‪0‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪6 C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪3.2 10 C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪3.4 14 C‬‬
‫‪ .1‬מתאם בעל הברגה ליציאת מים חמים‬
‫‪ .2‬מתאם בעל הברגה לכניסת מים קרים )ברז פתוח ‪ /‬סגור(‬
‫‪ .3‬כבל הזנת חשמל מלמטה‬
‫‪ 13.2‬שירטוט חיווט‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪8.4‬‬
‫הערכים בטבלה נכונים עבור מתח של ‪ 400‬וולט‪ .‬נפח זרימת המים‬
‫ביציאה תלוי בלחץ המים המסופקים ובמתח אספקת החשמל‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪ 13.3‬אישורים והסמכות קבילים‬
‫‪ 13.3.1‬גרמניה‪:‬‬
‫תעודת מבחן כללית )גרמניה(‪ ,‬מעידה על התאמה בנוגע לרעש‪,‬‬
‫נמצאת בהליך אישור עבור מחמם המים המיידי האלקטרוני מסידרת‬
‫‪.DHB-E...SLi/Sl‬‬
‫בהתאם לתקנות הבניה )גרמניה(‪.‬‬
‫‪ = 1‬מחמם‬
‫‪ = 2‬מגביל‬
‫‪ = 3‬אמצעי בטיחות להגבלת לחץ‬
‫‪ 13.2.1‬נפחי מים מעורבים‬
‫‪ = T1‬טמפרטורת כניסת מים קרים‬
‫‪ = T2‬טמפרטורת מים מעורבים‬
‫‪ = T3‬טמפרטורת יציאה‬
‫התקנה‬
‫מאפיינים‬
‫‪15‬‬
‫‪ 13.4‬תחום פעולה‬
‫תחום פעולה‬
‫נתונים כ‪:‬‬
‫‪ Ω‬ס"מ‬
‫התנגדות‬
‫מוליכות‬
‫מילי סימנס‪/‬מטר‬
‫מוליכות‬
‫מיקרו סימנס ‪ /‬ס"מ‬
‫התנגדות חשמלית ומוליכות חשמלית‬
‫נתונים‬
‫סטנדרטיים‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ב – ‪ 15 C‬ב – ‪ 20 C‬ב – ‪25 C‬‬
‫<= ‪735‬‬
‫<= ‪800‬‬
‫<= ‪900‬‬
‫>= ‪136‬‬
‫>= ‪125‬‬
‫>=‪111‬‬
‫>= ‪1110‬‬
‫>= ‪1250‬‬
‫>= ‪1360‬‬
‫‪ 13.5‬מצבים קיצוניים בפעולה תקינה או בתקלה‬
‫‪0‬‬
‫טמפרטורת פעולה עשוייה להגיע ל – ‪ .60 C‬במקרים של תקלה‪,‬‬
‫‪0‬‬
‫עומסים עד ל – ‪ 95 C‬בלחץ של ‪) mPa 1.2‬מגה‪-‬פסקל( עשויים‬
‫להיווצר באופן רגעי במכשיר‪.‬‬
‫‪ 13.6‬מאפיינים‬
‫סוג המכשיר‬
‫דגם‬
‫מספר פריט‬
‫נתונים תפעוליים‬
‫הספק מוגדר‬
‫צריכת זרם‬
‫‪A‬‬
‫הגנה נתיכית ‪A‬‬
‫ברירת הספק‬
‫אספקת חשמל‬
‫‪l‬‬
‫נפח נומינלי‬
‫טיפוס‬
‫לחץ עבודה ‪MPa‬‬
‫‪0‬‬
‫‪C‬‬
‫טווח טמפ'‬
‫נפילת לחץ עם‬
‫מגביל זרימה‬
‫‪MPa/l/min‬‬
‫נפילת לחץ ללא‬
‫מגביל זרימה‬
‫‪MPa/l/min‬‬
‫מגביל זרימה‬
‫ליטר ‪ /‬דקה‬
‫צבע‬
‫טמפרטורת כניסת‬
‫‪0‬‬
‫‪C‬‬
‫מים קרים‬
‫סימני ביקורת‬
‫אישורים‪/‬הסמכות‬
‫דרגת בטיחות על‪-‬‬
‫פי ‪EN 60335‬‬
‫דרגת בטיחות על‪-‬‬
‫פי ‪EN 60529‬‬
‫מערכת חימום‬
‫סוג מים להפעלה‬
‫נפח זרימה במצב‬
‫‪ON‬‬
‫מחמם מים מיידי הנשלט אלקטרונית‬
‫‪DHB-E 13 SLi‬‬
‫‪DHB-E 11 SLi‬‬
‫אלקטרוני‬
‫אלקטרוני‬
‫‪227481‬‬
‫‪227485‬‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪19.5‬‬
‫‪DHB-E 18 SLi‬‬
‫‪ 25A‬אלקטרוני‬
‫‪227486‬‬
‫‪DHB-E 18/21/24 SLi‬‬
‫אלקטרוני‬
‫‪227487‬‬
‫‪DHB-E 27 SLi‬‬
‫אלקטרוני‬
‫‪227488‬‬
‫‪18‬‬
‫‪26‬‬
‫‪18‬‬
‫‪29‬‬
‫‪21‬‬
‫‪31‬‬
‫‪24‬‬
‫‪35‬‬
‫‪27‬‬
‫‪39‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪50 Hz – 400V ~ 3/PE‬‬
‫‪) 0.4‬ליטר(‬
‫אטום בלתי מאוורר‬
‫‪ 1‬מגה פסקל‬
‫~ ‪30-60‬‬
‫‪0.11/3.9‬‬
‫‪0.07/3.1‬‬
‫‪25‬‬
‫לא‬
‫‪32‬‬
‫כן‬
‫‪32‬‬
‫כן‬
‫‪35‬‬
‫כן‬
‫‪40‬‬
‫לא‬
‫‪0.08/5.2‬‬
‫‪0.08/5.2‬‬
‫‪0.10/6.0‬‬
‫‪0.13/6.9‬‬
‫‪0.16/7.7‬‬
‫‪0.02/3.1‬‬
‫‪0.03/3.9‬‬
‫‪0.06/5.2‬‬
‫‪0.06/5.2‬‬
‫‪0.08/6.0‬‬
‫‪0.10/6.9‬‬
‫‪0.12/7.7‬‬
‫‪4.0‬‬
‫ורוד‬
‫>=‪25‬‬
‫‪4.0‬‬
‫ורוד‬
‫‪7.5‬‬
‫כחול‬
‫‪7.5‬‬
‫כחול‬
‫‪7.5‬‬
‫כחול‬
‫‪8.5‬‬
‫ירוק‬
‫‪8.5‬‬
‫ירוק‬
‫ראה לוחית סימון‬
‫ראה פרק "אישורים והסמכות מקומיים קבילים"‬
‫‪1‬‬
‫‪ ,IP 25‬בטוח לשימוש ביתי )‪ IP 24‬אם אספקת המתח על גבי קירות מוגמרים(‬
‫‪ Ω 900‬ס"מ )ראה פרק "תחום פעולה"(‬
‫מים בעלי רמת אבנית נמוכה וכן מים בעלי אבנית‪.‬‬
‫<= ‪ 3.0‬ליטר לדקה‬
‫‪16‬‬
‫מידות ומשקל‬
‫גובה‪X‬רוחב‪X‬עומק‬
‫משקל‬
‫חיבור מים‬
‫מ"מ‬
‫ק"ג‬
‫‪114X225X478‬‬
‫~ ‪3.6‬‬
‫" ‪) G 1/2‬הברגה חיצונית(‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫* ערכי נפילת לחץ יישימים עבור לחץ זרימה מינימאלי עבור ‪ / DIN 44851‬נפח זרימה עבור חימום מ – ‪ 10 C‬ל – ‪60 C‬‬
‫)בערכי מעלות קלווין ‪ .(∆T=50k -‬ביחס ל ‪ DIN 1988‬חלק ‪ ,3‬טבלה ‪ ,4‬נפילת לחץ של ‪) MPa 0.1‬מגה פסקל( מומלצת‬
‫עבור קביעת קוטר הצנרת‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫אחריות ושירות לקוחות‬
‫אחריות‬
‫לתנאי אחריות אנא ברר את התנאים המוקנים על ידי הספק באיזור‬
‫מגוריך‪.‬‬
‫ההתקנה‪ ,‬חיבור החשמל והפעלה ראשונית של‬
‫המכשיר ייעשו על ידי מתקין מוסמך בלבד‪.‬‬
‫החברה אינה אחראית עבור מכשירים שלא‬
‫הותקנו או הופעלו בהתאם להנחיות היצרן‪.‬‬
‫איכות סביבה ומיחזור‬
‫אנא עזור לנו לשמור על הסביבה‪ ,‬בכך שתשליך את אריזת המכשיר‬
‫בהתאם לתקנות המדינה עבור טיפול בפסולת‪.‬‬
‫‪18‬‬