הנחות בתמורה - משרד הביטחון

‫מדינת ישראל‬
‫משרד הביטחון‬
‫חלק ‪ - 1‬כללי‬
‫הנחות בתמורה )שכר טרחה(‬
‫לכל התעריפים‬
‫פרק ‪1.7‬‬
‫‪.1‬‬
‫תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון‬
‫אגף ההנדסה והבינוי‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪1‬‬
‫תאריך עדכון ‪06/2011 :‬‬
‫הוראות פרק זה יחולו בכל התקשרות בה חישוב שכר הטרחה נקבע על פי השיטות הבאות‪-:‬‬
‫אחוזים ) ‪+ (%‬מודדים‪-‬לכל התעריפים‬
‫א‪.‬‬
‫סכום סופי – תשלום לפי אבני דרך‬
‫ב‪.‬‬
‫מובהר בזה למתכנן כי בכל הזמנה שתופק ע"י היחידה להתקשרויות עם מתכננים‪,‬‬
‫תיושם הנחה על סכום שכר הטרחה המגיע למתכנן ‪ /‬יועץ‪ .‬גובה ההנחה יהיה כמפורט‬
‫בטבלה שלהלן ויישומה הינו החל מהשקל הראשון המאושר לתשלום ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫היקף שכר הטרחה הכולל )ללא מע"מ( *‬
‫הנחה ב‪%-‬‬
‫עד ‪ 400,000‬ש"ח‬
‫עד ‪₪ 500,000‬‬
‫עד ‪₪ 750,000‬‬
‫עד ‪₪ 1.000,000‬‬
‫עד ‪₪ 1.500,000‬‬
‫עד ‪₪ 2.000,000‬‬
‫עד ‪₪ 2.750,000‬‬
‫עד ‪₪ 3,500,000‬‬
‫עד ‪₪ 4,250,000‬‬
‫עד ‪₪ 5,000,000‬‬
‫מעל ‪₪ 5,000,001‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪9.00‬‬
‫‪10.50‬‬
‫‪12,00‬‬
‫‪13,00‬‬
‫‪14,00‬‬
‫‪15,00‬‬
‫• הבהרה ‪ :‬סך היקף שכ"ט לחישוב ההנחה‪ ,‬אינו כולל התמורה המשולמת לפי תעריף שעות עבודה‪.‬‬
‫‪ %‬הנחה עבור ערכי ביניים של הטבלה ייקבעו ע"י ביון )אינטרפולציה(‪.‬‬
‫‪ .2‬על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה‪ ,‬היקף שכר הטרחה האמור בטבלה שלעיל יקבע‬
‫על פי הסכום הכולל של שכר הטרחה אשר נקבע כי יש לשלם למתכנן‪ /‬יועץ במסגרת‬
‫ההזמנה בתוספת שכר הטרחה אשר נקבע כי יש לשלם למתכנן‪ /‬יועץ בכל הזמנת המשך‬
‫להזמנה מקורית )הזמנת המשך בסעיף זה‪ :‬הזמנה הממשיכה את ההתקשרות המקורית‬
‫)ראשונית( ו‪/‬או הזמנה נוספת עם המתכנן‪ /‬יועץ לביצוע העבודה נשוא ההזמנה‪.‬‬
‫‪ .3‬נקבע )לרבות במהלך ביצוע ההזמנה( כי שכר הטרחה יחושב על פי שיטת תשלום של‬
‫חוזים ‪ +‬ש"ע‪ ,‬תעריף שעת עבודה יהיה ‪ 80%‬מהתעריף המתפרסם על ידי היחידה‬
‫להתקשרויות עם ומתכננים של אגף ההנדסה והבינוי במשהב"ט‪.‬‬
‫אדריכל דוד ספושניק‬
‫ראש היחידה להתקשרויות עם מתכננים‬
‫אגף ההנדסה והבינוי ‪ /‬משהב"ט‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪1‬‬
‫תאריך עדכון ‪15/04/2012 :‬‬