Zohar Toldot (PDF)

‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫פרשת תולדות‬
‫ִמ ְד ָר ׁש ַה ּנֶעֱ לָ ם‬
‫)בראשית כה(‬
‫הולִ יד ֶאת‬
‫דות יִ ְּצ ָחק ּ ֶבן ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם ֹ‬
‫וא ּ ֶלה ּת ֹולְ ֹ‬
‫ֵ‬
‫יח וגו'‪ָ ּ .‬תנ ּו ַר ָּבנָ ן‪ ,‬לֶ ָע ִתיד לָ בֹא‬
‫יִ ְּצ ָחק‪ִ .‬ר ִּבי יִ ְּצ ָחק ּ ָפ ַתח‪) ,‬שיר השירים ז( ַה ּד ּו ָד ִאים נָ ְתנ ּו ֵר ַ‬
‫או ָתם ֵמ ַע ְפ ָרם‪ֶ ׁ ,‬ש ּל ֹא יִ ְהי ּו ִּבנְ יַן ָע ָפר‬
‫ינַער ֹ‬
‫דו ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ְמ ַח ּיֶה ֶאת ַה ּ ֵמ ִתים וִ ֵ‬
‫ַה ָ ּק ֹ‬
‫ינו ִמ ְת ַק ּיֵים‪ ,‬הֲ ָדא ה ּוא‬
‫מות ׁ ֶש ָהי ּו ּ ַב ְּת ִח ּ ָלה ׁ ֶש ִּנ ְב ְרא ּו ֵמ ָע ָפר ַמ ּ ָמ ׁש‪ּ ָ ,‬ד ָבר ׁ ֶש ֵא ֹ‬
‫ְ ּכ ֹ‬
‫או ָת ּה ׁ ָש ָעה‬
‫להים ֶאת ָה ָא ָדם ָע ָפר ִמן ָהאֲ ָד ָמה‪ּ .‬ו ְב ֹ‬
‫ִד ְכ ִתיב )בראשית ב( וַ ִּיי ֶּצר ה' אֱ ִ‬
‫תו ַה ִּבנְ יָן‪ ,‬וְ י ַַע ְמד ּו ְּב ִבנְ יַן ְמק ּויָים לִ ְה ֹיות לָ ֶהם ִק ּי ּו ָמא‪ ,‬הֲ ָדא ה ּוא‬
‫או ֹ‬
‫יִ ְתנַ עֲ ר ּו ֵמ ָע ָפר ֵמ ֹ‬
‫ם◌‪ ,‬יִ ְת ַקיְ ימ ּו ְּב ִק ּי ּו ָמא‪ .‬וְ יַעֲ ל ּו‬
‫ִד ְכ ִתיב‪) ,‬ישעיה נב( ִה ְתנַ עֲ ִרי ֵמ ָע ָפר ק ּו ִמי ׁ ְש ִבי יְ ר ּו ׁ ָשלַ ִ‬
‫ש ָר ֵאל‪ְּ .‬ב ֹ‬
‫ִמ ּ ַת ַחת לָ ָא ֶרץ וִ ַ‬
‫או ָת ּה ׁ ָש ָעה ַי ִּציף )נ''א ישיב( ק ּו ְד ׁ ָשא‬
‫יק ְּבל ּו נִ ׁ ְש ָמ ָתם ְּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ‬
‫ְּב ִר ְ‬
‫תיב )שיר השירים ז(‬
‫יהם‪ ,‬הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִ‬
‫יחין ׁ ֶש ּ ַבגַ ן ֵע ֶדן עֲ לֵ ֶ‬
‫יך ה ּוא ָּכל ִמינֵי ֵר ִ‬
‫יח‪.‬‬
‫ַה ּד ּו ָד ִאים נָ ְתנ ּו ֵר ַ‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְּצ ָחק‪ַ ,‬אל ִּת ְק ֵרי ַה ּד ּו ָד ִאים ֶא ּ ָלא ַה ּד ֹו ִדים‪ ,‬זְ ה ּו ַה ּג ּוף וְ ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ֵהם‬
‫מולִ ִידים‬
‫ּד ֹו ִדים וְ ֵר ִעים זֶה ִעם זֶה‪ַ .‬רב נ ְַח ָמן ָא ַמר‪ּ ,‬ד ּו ָד ִאים ַמ ּ ָמ ׁש‪ַ .‬מה ַה ּד ּו ָד ִאים ֹ‬
‫יהם‬
‫ש ֶ‬
‫יח‪ּ ִ ,‬כ ׁ ְש ֹ‬
‫עולָ ם‪ּ .‬ו ַמאי נָ ְתנ ּו ֵר ַ‬
‫מולִ ִידים ַאהֲ ָבה ָּב ֹ‬
‫עולָ ם‪ַ ,‬אף ֵהם ֹ‬
‫ַאהֲ ָבה ָּב ֹ‬
‫רון ַמעֲ ֵׂ‬
‫בו ְר ָאם‪.‬‬
‫לָ ַד ַעת ּולְ ַה ִ ּכיר לְ ֹ‬
‫מות לִ ְפגָ ִרים‪.‬‬
‫הו ִריד נְ ׁ ָש ֹ‬
‫)שיר השירים ז( וְ ַעל ּ ְפ ָת ֵחינ ּו‪ֵ ,‬א ּל ּו ּ ִפ ְת ֵחי ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶש ֵהם ּ ְפת ּו ִחים לְ ֹ‬
‫או ָתם ׁ ֶש ָ ּי ְּצא ּו נִ ׁ ְש ָמ ָתם‬
‫מות‪) .‬שיר השירים ז( חֲ ָד ׁ ִשים ַּגם יְ ׁ ָשנִ ים‪ֹ ,‬‬
‫ָּכל ְמגָ ִדים‪ֵ ,‬א ּל ּו ַה ְּנ ׁ ָש ֹ‬
‫יהם‬
‫ש ֶ‬
‫או ָתם ׁ ֶש ָ ּי ְּצא ּו נִ ׁ ְש ָמ ָתם ִמ ּי ִָמים מ ּו ָע ִטים‪ ,‬וְ זָ כ ּו ְּב ִכ ׁ ְש ֹ‬
‫ֵמ ַהי ֹּום ַּכ ּ ָמה ׁ ָשנִ ים‪ ,‬וְ ֹ‬
‫רון ַמעֲ ֵׂ‬
‫פות ַה ּמ ּו ָכנִ ים‬
‫עולָ ם ַה ָּבא‪ֻ ּ ,‬כ ּ ָלם עֲ ִת ִידים לֵ ֵירד ְּב ַבת ַא ַחת לְ ִה ָּכנֵס ּ ַב ּג ּו ֹ‬
‫לְ ִה ָּכנֵס ָּב ֹ‬
‫לָ ֶהם‪.‬‬
‫או ֶמ ֶרת‪ ,‬חֲ ָד ׁ ִשים ַּגם יְ ׁ ָשנִ ים ּד ֹו ִדי ָּצ ַפנְ ִּתי‬
‫קול ֹיו ֵּצאת וְ ֹ‬
‫ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָחא ּ ַבר יַעֲ קֹב‪ַ ּ ,‬בת ֹ‬
‫דו ׁש‬
‫מות‪ .‬לָ ְך‪ִּ ,‬ב ׁ ְש ִבילְ ָך‪ִּ ,‬ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ַא ּ ָתה ּג ּוף ָק ֹ‬
‫עולָ ֹ‬
‫או ָתם ָה ֹ‬
‫או ָתם ְּב ֹ‬
‫לָ ְך‪ָּ .‬צ ַפנְ ִּתי ֹ‬
‫מות‬
‫יח‪ֵ ,‬א ּל ּו ַה ְּנ ׁ ָש ֹ‬
‫לום‪ .‬נָ ְתנ ּו ֵר ַ‬
‫ונָ ִקי‪ָ .‬ד ָבר ַא ֵחר ַה ּד ּו ָד ִאים )נתנו ריח( ֵא ּל ּו ַמלְ אֲ ֵכי ׁ ָש ֹ‬
‫יח ָה ֹ‬
‫ׁ ֶש ֵהם ֵר ַ‬
‫יחון ֶאת‬
‫עולָ ם‪ .‬נָ ְתנ ּו‪ָ ׁ ,‬ש ְבק ּו ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪) ,‬במדבר כא( וְ ל ֹא נָ ַתן ִס ֹ‬
‫ש ָר ֵאל‪.‬‬
‫יִ ְ ׂ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 1 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫הולְ ִכים ְּב ָכל ח ֶֹד ׁש‬
‫לש ִ ּכ ּת ֹות ׁ ֶשל ַמלְ אֲ ֵכי ַה ּ ׁ ָש ֵרת ֹ‬
‫ְ ּד ָתאנָ א ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה‪ָ ׁ ,‬ש ׁ‬
‫קום ַמעֲ לָ ָת ּה‪ּ .‬ו ְב ַמאן ֹנו ִקים ַעל ּ ְפ ָת ֵחינ ּו ָּכל‬
‫ּו ְב ָכל ׁ ַש ָּבת לְ לַ ּו ֹות לַ ְּנ ׁ ָש ָמה ַעד ְמ ֹ‬
‫רות לְ ַק ּ ֵבל‬
‫עו ְמ ִדים ְּב ִפ ְת ֵחי ְק ָב ֹ‬
‫פות ׁ ֶש ֵהם ֹ‬
‫ְמגָ ִדים‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה‪ֵ ,‬א ּל ּו ֵהן ַה ּג ּו ֹ‬
‫עולָ ם‪,‬‬
‫או ֵמר‪ִ ,‬ר ּב ֹו ֹנו ׁ ֶשל ֹ‬
‫נִ ׁ ְש ָמ ָתן‪ .‬וְ ד ּו ָמ''ה ֹנו ֵתן ּ ִפ ְת ָקא ְ ּד ֻח ׁ ְש ְּבנָ א וְ ה ּוא ַמ ְכ ִריז וְ ֹ‬
‫או ָתם ׁ ֶש ִּנ ְק ְּבר ּו ִמ ְ ּז ַמן מ ּו ָעט‪ֻ ּ ,‬כ ּ ָלם‬
‫או ָתם ׁ ֶש ִּנ ְק ְּבר ּו ִמ ַּכ ּ ָמה י ִָמים וְ ֹ‬
‫חֲ ָד ׁ ִשים ַּגם יְ ׁ ָשנִ ים‪ֹ ,‬‬
‫ְ‬
‫יפק לְ ה ּו ְּבח ּו ׁ ְש ְּבנָ א‪.‬‬
‫ָּצ ַפנְ ִּתי לָ ך לְ ֵמ ּ ַ‬
‫תו זְ ַמן ִעם‬
‫או ֹ‬
‫מו ַח ְּב ֹ‬
‫ש ֹ‬
‫ָא ַמר ַרב יְ ה ּו ָדה ָא ַמר ַרב‪ָ ,‬ע ִתיד ַה ָ ּק ֹ‬
‫דו ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא לִ ְ ׂ‬
‫ש ְמ ָחה‪ ,‬הֲ ָדא ה ּוא‬
‫ש ְמח ּו ְּב ֹ‬
‫רות ׁ ְש ִכינָ ֹ‬
‫יקים‪ ,‬לְ ַה ׁ ְש ֹ‬
‫ַה ַּצ ִ ּד ִ‬
‫או ָת ּה ִ ׂ‬
‫תו ִע ּ ָמ ֶהם וְ ַה ּכֹל יִ ְ ׂ‬
‫תו‬
‫או ֹ‬
‫יקים ְּב ֹ‬
‫שיו‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה‪ ,‬עֲ ִת ִידים ַה ַּצ ִ ּד ִ‬
‫ש ַמח ה' ְּב ַמעֲ ָ ׂ‬
‫ִד ְכ ִתיב‪) ,‬תהלים קד( יִ ְ ׂ‬
‫יה ִר ִּבי ֹיו ֵסי‪ ,‬וְ ָה ְתנַן )קהלת א( ֵאין ָּכל‬
‫עולָ ֹ‬
‫זְ ַמן‪ ,‬לִ ְברֹא ֹ‬
‫מות ּולְ ַהחֲ ֹיות ֵמ ִתים‪ָ .‬א ַמר לֵ ּ‬
‫עולָ ם‬
‫עוד ׁ ֶש ָה ְר ׁ ָש ִעים ָּב ֹ‬
‫יה ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה‪ָ ּ ,‬תא ׁ ְש ַמע‪ְּ ,‬ב ֹ‬
‫ָח ָד ׁש ּ ַת ַחת ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש‪ָ .‬א ַמר לֵ ּ‬
‫עולָ ם ִמ ְת ַק ּיֵים‪.‬‬
‫עולָ ם אֲ זַי ָה ֹ‬
‫יקים ָּב ֹ‬
‫ינו ְּב ִק ּי ּום‪ּ ,‬ו ְכ ׁ ֶש ַה ַּצ ִ ּד ִ‬
‫עולָ ם ֵא ֹ‬
‫וְ יִ ְר ּב ּו‪ָּ ,‬כל ָה ֹ‬
‫בות‬
‫חו ֹ‬
‫עוד י ׁ ְֵשב ּו זְ ֵקנִ ים ּוזְ ֵק ֹנות ִּב ְר ֹ‬
‫וְ עֲ ִת ִידים לְ ַהחֲ ֹיות ֵמ ִתים ִ ּכ ְד ָקאֲ ָמ ָרן‪) ,‬זכריה ח( ֹ‬
‫ימים‪ּ ְ ,‬כ ִד ְכ ִתיב לְ ֵ‬
‫רוב ִ‬
‫ָדו ֵמ ֹ‬
‫יש ִמ ׁ ְש ַענְ ּת ֹו ְּבי ֹ‬
‫עיל‪) .‬קי''ד ע''ב(‬
‫יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם וְ ִא ׁ‬
‫יקים ַ ּד ַעת ׁ ְשלֵ ָמה‪ּ ְ ,‬ד ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי‪ְּ ,‬ב ֹיו ָמא ְ ּדיְ חֱ ֵדי ק ּו ְד ׁ ָשא‬
‫ַשיג ּו ַה ַּצ ִ ּד ִ‬
‫או ֹ‬
‫ְּב ֹ‬
‫תו זְ ַמן‪ ,‬י ּ ִ ׂ‬
‫ְ‬
‫הון‪ּ ,‬ו ְכ ֵדין יִ ְס ֵּגי ֻס ְכלְ ָתנ ּו‬
‫יה ְּבלִ ְּב ֹ‬
‫דוי‪ ,‬זְ ִמינִ ין ִאינ ּון ַּצ ִ ּד ַ‬
‫עו ָב ֹ‬
‫ְּב ִריך ה ּוא ְּב ֹ‬
‫יקיָא לְ ִמנְ ַדע לֵ ּ‬
‫ְּבלִ ְּב ֹ‬
‫וא ַמר ּ ַבי ֹּום ַהה ּוא ִה ּנֵה‬
‫יה ְּב ֵעינָ א‪ ,‬הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב‪) ,‬ישעיה כה( ָ‬
‫הון ְ ּכ ִאי ּל ּו ָחז ּו לֵ ּ‬
‫ָימים וְ יִ ְדע ּו‬
‫יהם ַק ּי ִ‬
‫וש ְמ ַחת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ּ ַב ּג ּוף יְ ֶתר ִמ ּכ ּו ּ ָלם‪ַ ,‬על ׁ ֶש ִּי ְהי ּו ׁ ְשנִ ֶ‬
‫אֱ ֵ‬
‫להינ ּו זְ ה וְ גו'‪ׂ ִ .‬‬
‫יקים לֶ ָע ִתיד לָ בֹא‪.‬‬
‫טוב ַה ָּגנ ּוז לַ ַּצ ִ ּד ִ‬
‫ַשיג ּו ֶאת ּב ֹו ְר ָאם ויְ הֱ נ ּו ִמ ִ ּזיו ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה‪ ,‬וְ זְ ה ּו ַה ֹ‬
‫וְ י ּ ִ ׂ‬
‫דות‬
‫דות יִ ְּצ ָחק ּ ֶבן ַא ְב ָר ָהם‪ֵ ,‬א ּל ּו ֵהם ּת ֹולְ ֹ‬
‫וא ּ ֶלה ּת ֹולְ ֹ‬
‫הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית כה( ֵ‬
‫תו זְ ַמן‪ֶ ּ .‬בן ַא ְב ָר ָהם‪ִ ,‬היא ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ַה ּז ֹו ָכה‬
‫או ֹ‬
‫עולָ ם ְּב ֹ‬
‫חוק ׁ ֶשיְ ֵהא ָּב ֹ‬
‫ש ֹ‬
‫ש ְמ ָחה וְ ַה ּ ְ ׂ‬
‫ַה ּ ִ ׂ‬
‫ְ‬
‫לְ ָכך וְ לִ ְה ֹיות ׁ ְשלֵ ָ‬
‫הולִ יד ֶאת יִ ְּצ ָחק‪ַ ,‬ה ְּנ ׁ ָש ָמה‬
‫ימה ְּב ַמעֲ לָ ָת ּה‪) .‬בראשית כה( ַא ְב ָר ָהם ֹ‬
‫עולָ ם‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה לְ ִר ִּבי ִח ּיָיא‪ָ ,‬הא ְד ָתנִ ינָ ן‬
‫חוק ַה ְ ּזה ָּב ֹ‬
‫ש ֹ‬
‫מולִ ָ‬
‫ֹ‬
‫ש ְמ ָחה וְ ַה ּ ְ ׂ‬
‫ידה ַה ּ ִ ׂ‬
‫יקים לֶ ָע ִתיד לָ בֹא‪ַ ,‬מאי ִהיא‪.‬‬
‫ש ֹות ְסע ּו ָדה לַ ַּצ ִ ּד ִ‬
‫ְ ּד ָע ִתיד ַה ָ ּק ֹ‬
‫דו ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא לַ עֲ ׂ‬
‫יע לִ י‪,‬‬
‫יתין ָה ִכי ׁ ְש ִמ ַ‬
‫ארי ַמ ְתנִ ִ‬
‫ישין ָמ ֵ‬
‫יה‪ַ ,‬עד לָ א אֲ זְ לִ ית ַק ּ ֵמי ִאינ ּון ַמלְ ָא ִכין ַק ִ ּד ׁ ִ‬
‫ָא ַמר לֵ ּ‬
‫יש ָבא ְּבלִ ָּבאי‪ּ ְ ,‬ד ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר‪,‬‬
‫ֵּכיוָ ן ְ ּד ׁ ָש ְמ ִעית ָהא ְ ּד ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר‪ִ ,‬א ְת ּ ׁ ְ‬
‫ְסע ּו ַדת ַה ַּצ ִ ּד ִ‬
‫ּאכל ּו‬
‫יקים לֶ ָע ִתיד לָ בֹא‪ּ ְ ,‬כ ַהאי ִד ְכ ִתיב )שמות כד( וַ ּיֶחֱ ז ּו ֶאת ָהאֱ ל ִֹהים וַ י ְ‬
‫יזונִ ין‪ .‬וְ ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּבאֲ ַתר ָחד ּ ָתנִ ינָ ן נֶהֱ נִ ין‪ּ ,‬ו ְבאֲ ַתר‬
‫וַ ִּי ׁ ְש ּת ּו‪ ,‬וְ ָדא ה ּוא ִד ְתנַ ן נִ ֹ‬
‫יקים ׁ ֶש ּל ֹא זָ כ ּו‬
‫בוי‪ַ ,‬ה ַּצ ִ ּד ִ‬
‫יזונִ ין‪ַ ,‬מאי ּ ֵבין ַהאי לְ ַהאי‪ֶ .‬א ּ ָלא ָה ִכי ָא ַמר אֲ ֹ‬
‫ָאחֳ ָרא ּ ָתנִ ינָ ן נִ ֹ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 2 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫לום‪ִ ,‬אם ֵּכן ַמה ּו לִ וְ י ָָתן ּו ַמה ּו ַה ּ ׁש ֹור‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪ּ ִ ,‬כי ב ּול‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ְּב ִר ִּבי ׁ ָש ֹ‬
‫לו‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי‪ָ ,‬‬
‫שא ּו ֹ‬
‫קוד ה' ְּב ַח ְר ּב ֹו‬
‫והא ְ ּכ ִתיב‪) ,‬ישעיה כז( ָּב ֵעת ַה ִהיא יִ ְפ ֹ‬
‫ָה ִרים יִ ְ ׂ‬
‫וה ַרג ֶאת‬
‫תון ָ‬
‫יח וְ ַעל לִ וְ י ָָתן נָ ָח ׁש עֲ ָקלָ ֹ‬
‫דולָ ה וְ ַהחֲ זָ ָקה ַעל לִ וי ָָתן נָ ָח ׁש ָּב ִר ַ‬
‫וה ְ ּג ֹ‬
‫ַה ָ ּק ׁ ָשה ַ‬
‫ותא‪ָ .‬א ַמר‬
‫ַה ּ ַת ִּנין אֲ ׁ ֶשר ּ ַב ּיָם‪ָ ,‬הא ָה ָכא ְּתלָ ָתא‪ֶ .‬א ּ ָלא ֶר ֶמז ה ּוא ְ ּד ָקא ָר ַמז ַעל ַמלְ ְ ּכוָ ָ‬
‫ימר ַעל ַמה ְ ּד ָא ְמר ּו ַר ָּבנָ ן‪ ,‬וַ ַ ּדאי ָּכ ְך ִהיא‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי יִ ְּצ ָחק‪,‬‬
‫ִר ִּבי ּ ַתנְ ח ּום לֵ ית לְ ֵמ ַ‬
‫ש ַע‪ ,‬וְ ׁ ָש ִאילְ נָ א ַהאי ִמ ּ ָלה‪ָ ,‬א ַמ ְרנָ א‪ַ ,‬האי ְסע ּו ָד ָתא‬
‫הו ׁ ֻ‬
‫יה ְ ּד ִר ִּבי יְ ֹ‬
‫אֲ נָ א הֲ וִ ינָ א ַק ּ ֵמ ּ‬
‫ַיש ָבא ְּבלִ ָּבאי‪ּ ְ ,‬ד ָהא ָא ַמר ִר ִּבי‬
‫יקיָא לֶ ָע ִתיד לָ בֹא ִאי ָּכ ְך ה ּוא‪ ,‬לָ א ִא ְתי ׁ ְ‬
‫ְ ּד ַּצ ִ ּד ַ‬
‫ֶאלְ ָעזָ ר‪ְ ,‬סע ּו ַדת ַה ַּצ ִ ּד ִ‬
‫יקים לֶ ָע ִתיד לָ בֹא ְ ּכ ַהאי גַ וְ ונָ א ִ ּד ְכ ִתיב‪) ,‬שמות כד( וַ ְּיחֱ ז ּו ֶאת‬
‫ְ‬
‫וכך ה ּוא‪.‬‬
‫ש ַע ׁ ַש ּ ִפיר ָק ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר‪ָ ,‬‬
‫הו ׁ ֻ‬
‫ֹאכל ּו וַ ִּי ׁ ְש ּת ּו‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי יְ ֹ‬
‫ָהאֱ ל ִֹהים וַ ּי ְ‬
‫ימנ ּו ָתא ְ ּד ָא ְמר ּו ַר ָּבנָ ן לְ ר ּו ָּבא ְד ַעלְ ָמא‪ּ ְ ,‬דז ִַּמינִ ין ִאינ ּון‬
‫ש ַע‪ַ ,‬האי ְמ ֵה ְ‬
‫הו ׁ ֻ‬
‫עוד ָא ַמר ִר ִּבי יְ ֹ‬
‫ֹ‬
‫תו ָרא ּולְ ִמ ׁ ְש ּ ֵתי ַח ְמ ָרא ַטב ְ ּד ִא ְתנְ ַטר ִמ ַּכד ִא ְת ְּב ֵרי‬
‫ְּב ַהאי ְסע ּו ָד ָתא ְדלִ וי ָָתן וְ ַהה ּוא ֹ‬
‫ַעלְ ָמא‪ְ ,‬ק ָרא ַא ׁ ְש ָּכח ּו ָ‬
‫ש ֹו ַבע‪ּ ְ .‬ד ָא ַמר‬
‫וד ְר ׁש ּו‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬ויקרא כו( וַ אֲ ַכלְ ּ ֶתם לַ ְח ְמ ֶכם לָ ׂ‬
‫ש ָר ֵאל לְ ַהחֲ זִ ָירם לְ מ ּו ָטב‪,‬‬
‫ית ּוי ּ ִפ ּ ָתה ַה ָ ּק ֹ‬
‫ִר ִּבי ז ָ‬
‫ֵירא‪ָּ ,‬כל ִמינֵי ּ ִפ ּ‬
‫דו ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא לְ יִ ְ ׂ‬
‫ש ֹו ַבע‪ּ .‬ו ַב ְּקלָ ֹ‬
‫וְ ָדא ה ּוא י ִַּתיר ִמ ּ ֻכ ְּל ֹ‬
‫לות‪) ,‬ויקרא כו(‬
‫הון‪ּ ְ ,‬ד ָא ַמר לְ ה ּו וַ אֲ ַכלְ ּ ֶתם לַ ְח ְמ ֶכם לָ ׂ‬
‫ש ָּבע ּו‪ ,‬וְ ָדא ַק ׁ ְשיָא לְ ה ּו ִמ ּ ֻכ ְּלה ּו‪ַ .‬מאי ַטעֲ ָמא‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬שמותטז( ִמי‬
‫וַ אֲ ַכלְ ּ ֶתם וְ ל ֹא ִת ְ ׂ‬
‫ֵירא‪ְ ,‬מלַ ּ ֵמד ְ ּד ִמ ּ ׁש ּום ָהאֲ ִכילָ ה‬
‫יִ ּ ֵתן מ ּו ֵתנ ּו ְּביַד ה' ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם וְ גו'‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי ז ָ‬
‫דו ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ּ ַתאֲ וָ ָתם‪ָ ,‬א ַמר לָ ֶהם‪,‬‬
‫ָמ ְסר ּו נַ ְפ ׁ ָשם לָ מ ּות ְּבי ָָדם‪ֵּ .‬כיוָ ן ׁ ֶש ָר ָאה ַה ָ ּק ֹ‬
‫יח ַ ּד ְע ּ ָתם‪ּ ְ .‬כ ַהאי‬
‫ש ֹו ַבע ְ ּכ ֵדי לְ ָהנִ ַ‬
‫)ויקרא כו( ִאם ִּת ׁ ְש ְמע ּו לְ ֹ‬
‫קול ַה ִּמ ְּצ ֹות‪ ,‬וַ אֲ ַכלְ ּ ֶתם לָ ׂ‬
‫יתא וְ ָא ְמר ּו ִ ּדזְ ִמינִ ין‬
‫או ַריְ ָ‬
‫גַ וְ ונָ א ָחמ ּו ַר ָּבנָ ן ְ ּדגָ ל ּו ָתא ִא ְת ַמ ּ ׁ ַש ְך‪ִ ,‬א ְס ּ ַת ְ ּכמ ּו ַעל ְק ָר ֵאי ְד ֹ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 3 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫דף קלד ע''ב‬
‫יה‪ּ ְ ,‬ד ָהא‬
‫ימנ ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא ֶא ּ ָלא לְ ַקיְ ָ‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ָחנָ ן‪ ,‬לֵ ית לָ ן לִ ְס ּת ֹור ְמ ֵה ְ‬
‫ימא לֵ ּ‬
‫הון ַמאי‬
‫יקיָא וְ ִכ ּס ּו ָפא ִדלְ ֹ‬
‫ימנ ּו ָתא ְד ַּצ ִ ּד ַ‬
‫לוי‪ּ ְ ,‬ד ָהא אֲ נַן י ְָד ִעין ְמ ֵה ְ‬
‫ידת עֲ ֹ‬
‫יתא ַא ְס ִה ַ‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ֹ‬
‫ש ְמ ָחה ָב ְך‪ ,‬וְ ל ֹא ַבאֲ ִכילָ ה‪) .‬שיר השירים א( נַ זְ ִ ּכ ָירה‬
‫ִהיא‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬שיר השירים א( נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְ ׂ‬
‫ּד ֹו ֶד ָ‬
‫וזו ִהיא‬
‫יך ִמ ּיָיִ ן‪ .‬וְ ַה ִהיא ְסע ּו ָד ָתא ִ ּדזְ ִמינִ ין ָּב ּה‪ ,‬יְ ֵהא לָ ן ח ּולַ ק לְ ֶמהֱ נֵי ִמ ָ ּנ ּה ֹ‬
‫בוא‪.‬‬
‫יקים לֶ ָע ִתיד לָ ֹ‬
‫דות יִ ְּצ ָחק‪ֶ ׁ ,‬ש ִּי ְּצחֲ ק ּו ַה ַּצ ִ ּד ִ‬
‫חוק‪ .‬וְ ֵא ּ ֶלה ּת ֹולְ ֹ‬
‫ש ֹ‬
‫ש ְמ ָחה וְ ַה ּ ְ ׂ‬
‫ַה ּ ִ ׂ‬
‫עולָ ם‪.‬‬
‫ש ְמ ָחה ָּב ֹ‬
‫ש ֹ‬
‫הולִ יד ֶאת יִ ְּצ ָחק‪ ,‬זַ ּכ ּות ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ֹ‬
‫ַא ְב ָר ָהם ֹ‬
‫חוק ַה ּזֶה וְ ַה ּ ִ ׂ‬
‫מולִ יד ַה ּ ְ ׂ‬
‫דות יִ ְצ ָחק וגו'‪ָ ּ .‬פ ַתח ַר ִּבי ִח ּיָיא וְ ָא ַמר )תהלים קו( ִמי יְ ַמ ּ ֵלל‬
‫וְ ֵא ּ ֶלה )בראשית כח( ּת ֹו ְל ֹ‬
‫תו‪ָ ּ .‬תא חֲ זִ י‪ַּ ,‬כד ָּב ָעא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא וְ ָס ִליק‬
‫יע ָּכל ְּת ִה ּ ָל ֹ‬
‫רות יְ ָי י ׁ ְַש ִמ ַ‬
‫ְ ּגב ּו ֹ‬
‫יה‪ּ ,‬ו ְב ָכל‬
‫או ַריְ ָ‬
‫יה ְל ִמ ְב ֵרי ַע ְל ָמא‪ ,‬הֲ וָ ה ִמ ְס ּ ַת ֵּכל ְּב ֹ‬
‫יתא‪ּ ,‬ו ְב ָרא לֵ ּ‬
‫ִּב ְרע ּו ָתא ַק ּ ֵמ ּ‬
‫עו ָב ָדא ְ ּד ָב ָרא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא ְב ַע ְל ָמא הֲ וה ִמ ְס ּ ַת ֵּכל‬
‫עו ָב ָדא וְ ֹ‬
‫ֹ‬
‫מון וָ ֶא ְהיֶה‬
‫לו ָא ֹ‬
‫יה‪ .‬הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב‪) ,‬משלי ח( וָ ֶא ְהיֶה ֶא ְצ ֹ‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ְּב ֹ‬
‫יתא‪ּ ,‬ו ָב ָרא לֵ ּ‬
‫מון‪ֶ ,‬א ּ ָלא א ּו ָמן‪.‬‬
‫)דף קלד ע''ב( ׁ ַשעֲ ׁש ּו ִעים ֹיום ֹיום ַאל ִּת ְק ֵרי ָא ֹ‬
‫ֶחטי‬
‫יה‪ִ ,‬אי ּ ַבר נָ ׁש יִ ְת ְּב ֵרי‪ּ ,‬ו ְל ָב ַתר י ֵ‬
‫ַּכד ָּב ָעא ְל ִמ ְב ֵרי ָא ָדם ָא ְמ ָרה ּת ֹו ָרה ַק ּ ֵמ ּ‬
‫עו ָב ֵדי יְ ָד ְך ְל ַמ ָּגנָ א‪ּ ְ ,‬ד ָהא לָ א יֵיכ ּול ְל ִמ ְס ּ ַבל‬
‫הון ֹ‬
‫יה‪ַ ,‬א ּ ַמאי יְ ֹ‬
‫וְ ַאנְ ְּת ִּתיד ּון לֵ ּ‬
‫יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫אתי‬
‫יך ה ּוא‪ָ ,‬הא ַא ְת ִקינַ ת ְּת ׁש ּו ָבה ַעד לָ א ָב ָר ִ‬
‫ִ ּדינָ ְך‪ָ .‬א ַמר לֵ ּ‬
‫ַע ְל ָמא‪ָ ,‬א ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה ּו ָב ָרא ְל ָא ָדם‪,‬‬
‫יך ה ּוא ְל ַע ְל ָמא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדעֲ ַבד לֵ ּ‬
‫יתא‪ּ .‬ו ְבגִ ין‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ימין ֶא ּ ָלא ַעל ֹ‬
‫יה‪ַ ,‬ע ְל ָמא ַע ְל ָמא‪ַ ,‬אנְ ְּת וְ נִ ימ ּו ָס ְך לָ א ָקיְ ִ‬
‫ָא ַמר לֵ ּ‬
‫יה לָ ָא ָדם ָּב ְך‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּדיִ ְת ַע ּ ַסק ָּב ּה‪ .‬וְ ִאי לָ או‪ָ ,‬הא אֲ נָ א ַאהֲ ַדר לָ ְך‬
‫ָּכ ְך ָּב ָר ִ‬
‫אתי לֵ ּ‬
‫ימא‪ ,‬הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב‪) ,‬ישעיה מה( ָאנ ִֹכי‬
‫ֵיה ְ ּד ָא ָדם ָקיְ ָ‬
‫ְלתֹה ּו וָ בֹה ּו וְ כ ּ ָֹלא ְּבגִ ינ ּ‬
‫ימא ּו ַמ ְכ ְרזָ א ַק ּ ַמיְ יה ּו ִ ּד ְבנֵי‬
‫יתא ָקיְ ָ‬
‫או ַריְ ָ‬
‫אתי‪ .‬וְ ֹ‬
‫יה ָּב ָר ִ‬
‫יתי ֶא ֶרץ וְ ָא ָדם ָעלֶ ָ‬
‫ש ִ‬
‫ָע ִ ׂ‬
‫ֵיה‪.‬‬
‫נָ ׁ ָשא‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּדיִ ְת ַע ְּסק ּו וְ יִ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדל ּו ָּב ּה וְ לֵ ית ַמאן ְ ּדי ְַר ִכין א ּו ְדנ ּ‬
‫עו ָב ָדא‬
‫יתא ִאיה ּו ִק ּיֵים ַע ְל ָמא‪ ,‬וְ ִק ּיֵים ָּכל ֹ‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ָּ ,‬כל ַמאן ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ַת ַ ּדל ְּב ֹ‬
‫ְ‬
‫יה‬
‫יפא ְ ּד ָקיְ ָ‬
‫וְ ֹ‬
‫ימא ּ ֵב ּ‬
‫עו ָב ָדא ַעל ִּת ּק ּונ ּ‬
‫יפא וְ ׁ ַשיְ ָ‬
‫ֵיה ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות‪ ,‬וְ לֵ ית לָ ך ָּכל ׁ ַשיְ ָ‬
‫יה ְּב ִריָה ְּב ָע ְל ָמא‪ּ ְ .‬ד ָהא ְ ּכ ָמה ְד ַבר נָ ׁש ִאיה ּו‬
‫ְּב ַבר נָ ׁש‪ּ ְ ,‬דלָ א הֲ וֵ י ְל ֳק ְבלֵ ּ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 4 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫דף קלה ע''א‬
‫יתא‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ימין ְ ּדלָ א י ְָכ ִלין ְל ִא ְת ַ ּד ָּב ָקא‪ְּ ,‬ב ֹ‬
‫יתא ִאינ ּון ָּכל ָרזִ ין ִע ּ ָל ִאין חֲ ִת ִ‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ְּב ֹ‬
‫יתא ִאינ ּון ָּכל ִמ ִּלין‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ָּכל ִאינ ּון ִמ ִּלין ִע ּ ָל ִאין‪ּ ְ ,‬ד ִא ְת ַּג ְּליָין וְ לָ א ִא ְת ַּג ְּליָין‪ְּ ,‬ב ֹ‬
‫יתא‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ִ ּד ְל ֵעילָ א ּו ְל ַת ּ ָתא‪ָּ ,‬כל ִמ ִּלין ְ ּד ַע ְל ָמא ֵדין‪ ,‬וְ ָכל ִמ ִּלין ְ ּד ַע ְל ָמא ְד ָא ֵתי ְּב ֹ‬
‫לון‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך ְ ּכ ִתיב‪) ,‬תהלים קו( ִמי יְ ַמ ּ ֵלל‬
‫ִאינ ּון‪ ,‬וְ לֵ ית )דף קלה ע''א( ַמאן ְ ּדי ׁ ְַש ַּגח וְ י ַָדע ֹ‬
‫תו‪.‬‬
‫יע ָּכל ְּת ִה ּ ָל ֹ‬
‫רות יְ ָי י ׁ ְַש ִמ ַ‬
‫ְ ּגב ּו ֹ‬
‫יתא‪ ,‬וְ ַעל ִ ּד ְק ּד ּו ֵקי‬
‫או ַריְ ָ‬
‫יקם ַעל ִמ ּל ֹוי ְד ֹ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי אֲ ָתא ׁ ְשלמֹה ּו ָב ָעא ְל ֵמ ַ‬
‫חו ָקה ִמ ּ ֶמ ִּני‪ּ ָ .‬דוִ ד‬
‫יתא‪ ,‬וְ לָ א י ִָכיל‪ָ ,‬א ַמר )קהלת ז( ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ְח ָּכ ָמה וְ ִהיא ְר ֹ‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ֹ‬
‫אות ִמ ּת ֹו ָר ֶת ָך‪.‬‬
‫יטה נִ ְפלָ ֹ‬
‫ָא ַמר‪) ,‬תהלים קיט( ַּגל ֵעינַ י וְ ַא ִּב ָ‬
‫ירו‬
‫לשת אֲ לָ ִפים ָמ ׁ ָשל וַ יְ ִהי ׁ ִש ֹ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ּ ְ ,‬כ ִתיב ִּב ׁ ְשלמֹה )מלכים א ה( וַ יְ ַד ּ ֵבר ׁ ְש ׁ ֶ‬
‫חֲ ִמ ּ ׁ ָשה וָ ָאלֶ ף‪ .‬וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה‪ּ ְ .‬דחֲ ִמ ּ ׁ ָשה וְ ֶאלֶ ף ְט ָע ִמים הֲ ו ּו ְּב ָכל ָמ ׁ ָשל ּו ָמ ׁ ָשל‬
‫יתא‬
‫או ַריְ ָ‬
‫שר וָ ָדם ָּכ ְך הֲ ו ּו ְּב ִמ ּל ֹוי‪ִ ,‬מ ִּלין ְ ּד ֹ‬
‫ְ ּדהֲ וָ ה ָא ַמר‪ּ .‬ו ַמה ּ ׁ ְשלמֹה ְ ּד ִאיה ּו ָּב ָ ׂ‬
‫ְ ּד ָקאֲ ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‪ַ ,‬על ַא ַחת ַּכ ּ ָמה וְ ַכ ּ ָמה‪ּ ְ ,‬ד ְּב ָכל ִמ ּ ָלה ּו ִמ ּ ָלה ִאית‬
‫ָּב ּה ַּכ ּ ָמה ְמ ׁ ָש ִלים‪ַּ ,‬כ ּ ָמה ׁ ִש ִירין‪ַּ ,‬כ ּ ָמה ּת ּו ׁ ְש ְּב ָחן‪ַּ ,‬כ ּ ָמה ָרזִ ין ִע ּ ָל ִאין‪ַּ ,‬כ ּ ָמה‬
‫רות יְ ָי‪.‬‬
‫ָח ְכ ָמאן וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ִמי יְ ַמ ּ ֵלל ְ ּגב ּו ֹ‬
‫יסר‬
‫דות יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל‪ּ ְ ,‬ד ִאינ ּון ְּת ֵר ַ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ַ ,‬מה ְ ּכ ִתיב ְל ֵעילָ א‪) ,‬בראשית כה( וְ ֵא ּ ֶלה ּת ֹו ְל ֹ‬
‫ְ‬
‫יה‬
‫יאין‪ְ ,‬ל ָב ַתר ָא ַמר וְ ֵא ּ ֶלה ּת ֹו ְל ֹ‬
‫ש ִ‬
‫דות יִ ְצ ָחק‪ַ ,‬ס ְּל ָקא ַ ּד ְע ּ ָתך ְ ּד ֵכיוָ ן ִ ּד ְכ ִתיב ּ ֵב ּ‬
‫נְ ִ ׂ‬
‫או ִליד ְּת ֵרין ְּבנִ ין‪ּ ְ ,‬ד ָדא ִא ְס ּ ַת ּ ַלק‬
‫יאין‪ ,‬וְ יִ ְצ ָחק ֹ‬
‫ש ִ‬
‫או ִליד ְּת ִר ַ‬
‫ְּביִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּד ֹ‬
‫יסר נְ ִ ׂ‬
‫רות יְ ָי‪ּ ָ ,‬דא יִ ְצ ָחק‪ ,‬וְ יִ ְצ ָחק ַא ּ ִפיק‬
‫וְ ָדא לָ א ִא ְס ּ ַת ּ ַלק‪ַ .‬על ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ִמי יְ ַמ ּ ֵלל ְ ּגב ּו ֹ‬
‫יסר ׁ ִש ְב ִטין‪,‬‬
‫או ִליד ְּת ֵר ַ‬
‫דוי י ִַּתיר ִמ ּ ֻכ ְּלה ּו‪ּ ְ ,‬ד ֹ‬
‫חו ֹ‬
‫יה ְליַעֲ קֹב ְ ּדהֲ וָ ה ִאיה ּו ִּב ְל ֹ‬
‫לֵ ּ‬
‫שו‬
‫ִק ּי ּו ָמא ִד ְל ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא‪ .‬אֲ ָבל יִ ְצ ָחק ְל ֵעילָ א ִּב ְקד ּו ּ ׁ ָשה ִע ּ ָל ָאה )ס''א וישמעאל( וְ ֵע ָ ׂ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 5 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫דף קלה ע''ב‬
‫יתא‪ ,‬וְ ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָקם‬
‫או ַריְ ָ‬
‫יליָא ָחד )דף קלה ע''ב( ְל ִמ ְל ֵעי ְּב ֹ‬
‫ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ָקם לֵ ְ‬
‫רוי‪ְּ ,‬ב ַה ִהיא ׁ ַש ְע ּ ָתא‪ָ .‬א ַמר ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה‪ֵ ,‬איק ּום וְ ֵאיזִ יל ְלגַ ּ ֵבי ַר ִּבי יִ ְצ ָחק‪,‬‬
‫ְּב ֵק ָס ֹ‬
‫יה ְ ּדהֲ וָ ה ַר ְביָא‪ַּ .‬כד‬
‫או ַריְ ָ‬
‫וְ ִא ְל ֵעי ְּב ֹ‬
‫יה ִחזְ ִק ּיָה ְּב ִר ּ‬
‫יתא וְ נִ ְת ַח ּ ַבר ְ ּכחֲ ָדא‪ .‬אֲ זַ ל ִע ּ ֵמ ּ‬
‫מות ַא ְב ָר ָהם‬
‫יה ְל ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ְ ּדהֲ וָ ה ָא ַמר‪ ,‬וַ יְ ִהי ַאחֲ ֵרי ֹ‬
‫ָק ִריב ַא ָּב ָבא‪ָ ׁ ,‬ש ַמע לֵ ּ‬
‫רו ִאי‪ַ ,‬האי ְק ָרא לָ או‬
‫ֵשב יִ ְצ ָחק ִעם ְּב ֵאר לַ ַחי ֹ‬
‫להים ֶאת יִ ְצ ָחק ְּב ֹנו וַ ּי ׁ ֶ‬
‫וַ יְ ָב ֶר ְך אֱ ִ‬
‫יה‪ַ ,‬מאי ׁ ְשנָ א ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִרי ְך ה ּוא ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫יך‬
‫יה ֵר ׁ ֵ‬
‫ֵר ׁ ֵ‬
‫יש ּ‬
‫יפ ּ‬
‫יפ ּ‬
‫יש ּ‬
‫יה וְ לָ או ֵס ֵ‬
‫יה ֵס ֵ‬
‫יה‪ַ .‬מאי ַטעֲ ָמא‪ִ ,‬מ ּ ׁש ּום ְ ּדלָ א‬
‫יה ְליִ ְצ ָחק‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ַא ְב ָר ָהם לָ א ְּב ַר ֵכ ּ‬
‫ְל ָב ְר ָכא לֵ ּ‬
‫שו‪ ,‬וְ ַעל ָ ּדא ְס ִליק ּו ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן ְלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‪ ,‬וְ א ּו ְקמ ּו ָה‪.‬‬
‫יִ ְת ָּב ֵר ְך ֵע ָ ׂ‬
‫ֵשב יִ ְצ ָחק ִעם ְּב ֵאר לַ ַחי ר ִֹאי‪ַ ,‬מאי לַ ַחי ר ִֹאי‪ֶ ,‬א ּ ָלא ְ ּד ִא ְת ַח ּ ַבר ָב ּה‬
‫וַ ּי ׁ ֶ‬
‫ְ‬
‫ְ‬
‫יה‪.‬‬
‫ָימא ִא ְתחֲ זֵי עֲ לָ ּה‪ּ ְ ,‬כ ַת ְר ּג ּו ֹ‬
‫ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא‪ֵ ּ ,‬ב ָירא ְ ּד ַמ ְל ָאך ַקי ָ‬
‫מו‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכך ּ ֵב ַר ֵכ ּ‬
‫ַא ְד ָה ִכי‪ָּ ,‬ב ַט ׁש ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה ַא ָּב ָבא וְ ָעאל‪ ,‬וְ ִא ְת ַח ָּבר ּו‪ָ .‬א ַמר ַר ִּבי יִ ְצ ָחק‪ַ ,‬ה ׁ ְש ּ ָתא‬
‫רו ִאי ְד ָקאֲ ַמ ְר ְּת‬
‫זִ ּו ּוגָ א ִד ׁ ְש ִכינְ ָתא ּ ַבהֲ ָדן‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה‪ַ ,‬האי ְּב ֵאר לַ ַחי ֹ‬
‫ׁ ַש ּ ִפיר‪ ,‬אֲ ָבל ְּב ִמ ּ ָלה ִא ׁ ְש ְּת ַמע‪ָ ּ .‬פ ַתח וְ ָא ַמר‪) ,‬שיר השירים ד( ַמ ְעיַן ַּג ִּנים ְּב ֵאר ַמיִ ם‬
‫ַח ִּיים וְ ֹנוזְ ִלים ִמן ְל ָב ֹנון‪ַ ,‬האי ְק ָרא ִא ְּת ָמר אֲ ָבל ָהא א ּו ְקמ ּו ָה‪ַ ,‬מ ְעיַן ַּגנִ ים ָ ּדא‬
‫ַא ְב ָר ָהם ְּב ֵאר ַמיִ ם ַח ִּיים ָ ּדא יִ ְצ ָחק‪ ,‬וְ ֹנוזְ ִלים ִמן ְל ָב ֹנון ָדא יַעֲ קֹב‪ְּ .‬ב ֵאר ַמיִ ם‬
‫ֵשב יִ ְצ ָחק ִעם ְּב ֵאר לַ ַחי ר ִֹאי‪ּ .‬ו ַמאי ְּב ֵאר ָ ּדא‬
‫ַח ִּיים ָ ּדא יִ ְצ ָחק‪ַ ,‬היְ ינ ּו ִ ּד ְכ ִתיב וַ ּי ׁ ֶ‬
‫לון‪ַ ,‬חי‬
‫עולָ ִמים וְ לֵ ית ְל ַא ְפ ָר ׁ ָשא ֹ‬
‫עולָ ִמים‪ַ ,‬צ ִ ּדיק ַחי ָה ֹ‬
‫ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא‪ .‬לַ ַחי‪ּ ָ ,‬דא ַחי ָה ֹ‬
‫ה ּוא ִּב ְת ִרי ָע ְל ִמין‪ַ ,‬חי ְל ֵעילָ א‪ּ ְ ,‬ד ִאיה ּו ַע ְל ָמא ִע ּ ָל ָאה‪ַ ,‬חי ְלגַ ּ ֵבי ַע ְל ָמא ּ ַת ּ ָת ָאה‪,‬‬
‫ימא וְ נָ הֲ ָרא‪.‬‬
‫ֵיה ָקיְ ָ‬
‫וְ ַע ְל ָמא ּ ַת ּ ָת ָאה ְּבגִ ינ ּ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 6 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫יה ְל ׁ ִש ְמ ׁ ָשא‪ ,‬וְ ֵכיוָ ן ְ ּד ַחזְ יָא‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ִ ,‬סיהֲ ָרא לָ א ִא ְתנְ ִה ַירת‪ֶ ,‬א ּ ָלא ַּכד ַחזְ יָא לֵ ּ‬
‫ימא‬
‫רו ִאי וַ ַ ּדאי‪ּ ,‬ו ְכ ֵדין ִא ְתנָ הֲ ָרא‪ ,‬וְ ָקיְ ָ‬
‫יה‪ִ ,‬א ְתנְ ִהיר‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא ַהאי ְּב ֵאר לַ ַחי ֹ‬
‫לֵ ּ‬
‫ְּב ַמיִ ין ַחיִ ין‪ ,‬לַ ַחי ר ִֹאי‪ְּ ,‬בגִ ין ְל ִא ְת ַמ ְּליָא ּו ְל ִא ְתנַ הֲ ָרא ֵמ ַהאי ַחי‪.‬‬
‫דף קלו ע''א‬
‫יש ַחי ְ ּדהֲ וָ ה ַצ ִ ּדיק‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ּ ְ ,‬כ ִתיב )דף קלו ע''א( )שמואל ב כ''ג( ּו ְבנָ יָה ּו ּ ֶבן יְ ֹ‬
‫הוי ָָדע ּ ֶבן ִא ׁ‬
‫יה‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְ ּד ַחי ִ ּד ְל ֵעילָ א נָ ִהיר ְל ַע ְל ָמא‪ּ .‬ו ְב ָכל זִ ְמנָ א ַהאי ְּב ֵאר לַ ַחי‬
‫וְ נָ ִהיר ְל ָד ֵר ּ‬
‫ֵשב יִ ְצ ָחק ִעם ְּב ֵאר לַ ַחי ר ִֹאי‪.‬‬
‫ִא ְס ּ ַת ַּכל וְ ָח ֵמי‪ְּ ,‬בגִ ין ְל ִא ְתנַ הֲ ָרא ִ ּכ ְד ָקאֲ ָמ ָרן‪ .‬וַ ּי ׁ ֶ‬
‫ַהיְ ינ ּו ִ ּד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית כה( ְּב ַק ְח ּת ֹו ֶאת ִר ְב ָקה‪ ,‬וְ י ִָתיב ּ ַבהֲ ָד ּה‪ ,‬וְ ִא ְתאֲ ִחיד ִע ּ ָמ ּה‪,‬‬
‫ֶׁ‬
‫ֹאשי‪ .‬וְ ָתא חֲ זֵי‪ ,‬יִ ְצ ָחק‬
‫ֹאלו ּ ַת ַחת ְלר ׁ ִ‬
‫שמ ֹ‬
‫חש ְך ּ ַב ּ ַליְ לָ ה‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬שיר השירים ב( ְ ׂ‬
‫ֵשב יִ ְצ ָחק ִעם ְּב ֵאר לַ ַחי‬
‫ְּב ִק ְריַת ַא ְר ּ ַבע הֲ וָ ה ָּב ַתר ְ ּד ִמית ַא ְב ָר ָהם‪ַ ,‬מה ּו וַ ּי ׁ ֶ‬
‫יה ְּב ַהה ּוא ּ ֵב ָירא‪ְ ,‬ל ַא ְת ָע ָרא ְר ִחימ ּו ָתא‬
‫ֹ‬
‫יה‪ ,‬וְ ָא ִחיד ּ ֵב ּ‬
‫רו ִאי‪ּ ְ ,‬ד ִאזְ ַ ּד ַ ּווג ּ ֵב ּ‬
‫ִ ּכ ְד ָקאֲ ָמ ָרן‪.‬‬
‫מו ׁש ֹו ֵאף‬
‫קו ֹ‬
‫ובא ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ֶאל ְמ ֹ‬
‫ּ ָפ ַתח ִר ִּבי יִ ְצ ָחק וְ ָא ַמר‪) ,‬קהלת א( וְ זָ ַרח ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ָ‬
‫ֹזו ֵר ַח ה ּוא ׁ ָשם‪ .‬וְ זָ ַרח ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש‪ּ ָ ,‬דא ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ְ ּדנָ ִהיר ְל ִסיהֲ ָרא‪ּ ְ ,‬ד ַכד ִא ְתחֲ זֵי‬
‫יה‪ִ ,‬מ ּ ַת ּ ָמן זָ ַרח‬
‫ּ ַבהֲ ָד ּה ְ ּכ ֵדין נָ הֲ ָרא‪ ,‬וְ ִא ְתנְ ִהיר וְ זָ ַרח ֵמאֲ ַתר ִע ּ ָל ָאה ְ ּד ָקיְ ָ‬
‫ימא עֲ לֵ ּ‬
‫רום‪,‬‬
‫הולֵ ְך ֶאל ָ ּד ֹ‬
‫ּ ָת ִדיר‪ּ .‬ו ָבא ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש‪ְ ,‬ל ִאזְ ַ ּד ְ ּווגָ א ּ ַבהֲ ָד ּה ְ ּד ִסיהֲ ָרא‪) .‬קהלת א( ֹ‬
‫יה‪ָּ ,‬כל ֵחילָ א ְדג ּו ָפא‬
‫יה ּ ֵב ּ‬
‫יה‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ְ ּדת ּו ְק ֵפ ּ‬
‫יה ּ ֵב ּ‬
‫ְ ּד ִאיה ּו יְ ִמינָ א וְ ׁ ַש ֵ ּוי ּת ּו ְק ֵפ ּ‬
‫פון‪ ,‬נָ ִהיר ְל ִס ְט ָרא ָדא וְ נָ ִהיר‬
‫סו ֵבב ֶאל ָצ ֹ‬
‫יה ּ ַת ְליָא‪ּ .‬ו ְל ָב ַתר ֹ‬
‫ִּב ִ‬
‫ימינָ א ה ּוא ּו ֵב ּ‬
‫יתא ְ ּכ ִתיב ׁ ֶש ֶמ ׁש‪ ,‬וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא‬
‫הולֵ ְך ָהר ּו ַח‪ְּ ,‬ב ַק ְד ִמ ָ‬
‫סו ֵבב ֹ‬
‫סו ֵבב ֹ‬
‫ְל ִס ְט ָרא ָדא‪ֹ .‬‬
‫ֵיה‬
‫ר ּו ַח‪ֶ .‬א ּ ָלא ּכ ּ ָֹלא ַחד וְ ָרזָ א ָח ָדא‪ ,‬וְ ָכל ָ ּדא ְּבגִ ין ְ ּד ִסיהֲ ָרא ִא ְתנָ הֲ ָרא ִמ ּנ ּ‬
‫וְ יִ ְת ַח ְּבר ּון ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו‪.‬‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ַּ ,‬כד אֲ ָתא ַא ְב ָר ָהם ְל ַע ְל ָמא חֲ ִביק לָ ּה ְל ִסיהֲ ָרא וְ ָק ִריב לָ ּה‪ֵ ּ ,‬כיוָ ן‬
‫ְ ּדאֲ ָתא יִ ְצ ָחק ָא ִחיד ָּב ּה וְ ַא ְת ִקיף ָּב ּה ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות‪ּ ,‬ו ָמ ׁ ִש ְ‬
‫יך לָ ּה ִּב ְר ִחימ ּו‪ּ ְ ,‬כ ָמה‬
‫ֹאש‪ֵּ .‬כיוָ ן ְ ּדאֲ ָתא יַעֲ קֹב‪ּ ְ ,‬כ ֵדין‬
‫שמ ֹ‬
‫ֹאלו ּ ַת ַחת ְלר ׁ‬
‫ְ ּד ִא ְּת ָמר ִ ּד ְכ ִתיב‪) ,‬שיר השירים ב( ְ ׂ‬
‫ִא ְת ַח ּ ַבר ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ְּב ִסיהֲ ָרא וְ ִא ְתנְ ִהיר‪ ,‬וְ ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכח יַעֲ קֹב ׁ ְש ִלים ְב ָכל ִס ְט ִרין‪,‬‬
‫יסר ׁ ִש ְב ִטין‪.‬‬
‫וְ ִסיהֲ ָרא ִא ְתנְ ִה ַירת וְ ִא ְת ּ ַת ָ ּקנַ ת ִּב ְת ֵר ַ‬
‫דף קלו ע''ב‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 7 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ּ ָפ ַתח ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה וְ ָא ַמר )תהלים קלד( ִה ִּנה ָּב ְרכ ּו ֶאת יְ ָי ָּכל ַע ְב ֵ ּדי יְ ָי וְ גו'‪ַ .‬האי‬
‫ְק ָרא א ּו ְקמ ּו ָה‪ ,‬אֲ ָבל ּ ָתא חֲ זֵי‪ִ ,‬ה ּנֵה ָּב ְרכ ּו ֶאת יְ ָי‪ּ ,‬ו ַמאן ִאינ ּון ְ ּדיִ ְתחֲ ז ּון ְל ָב ְר ָכא‬
‫יה ְלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‪ָּ ,‬כל ַע ְב ֵ ּדי יְ ָי‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ָכל ּ ַבר נָ ׁש )דף קלו ע''ב( ְּב ַע ְל ָמא‬
‫לֵ ּ‬
‫יה ְלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‪,‬‬
‫ש ָר ֵאל ַאף ַעל ַּגב ְ ּדכ ּ ָֹלא יִ ְתחֲ ז ּון ְל ָב ְר ָכא לֵ ּ‬
‫ִמ ִּי ְ ׂ‬
‫יה‬
‫ִּב ְר ָכ ָתא ִד ְבגִ ינַ יְ יה ּו יִ ְת ָּב ְרכ ּון ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין ַמאן ִהיא‪ַ ,‬ה ִהיא ְ ּד ָב ְר ִכין לֵ ּ‬
‫עו ְמ ִדים ְּב ֵבית יְ ָי‬
‫הון ִּב ְר ְכ ָתא‪ָ ,‬ה ֹ‬
‫ַע ְב ֵ ּדי יְ ָי וְ לָ א ּ ֻכ ְּלה ּו‪ּ .‬ו ַמאן ִאינ ּון ְ ּד ִב ְר ַּכ ְת ֹ‬
‫יתא‪ִ .‬א ּ ֵלין‬
‫או ַריְ ָ‬
‫יליָא וְ ִא ְת ָע ֵרי ְל ִמ ְק ֵרי ְּב ֹ‬
‫ילות‪ִ ,‬א ּ ֵלין ִאינ ּון ְ ּד ָקיְ ימ ּו ְּב ַפ ְלג ּות לֵ ְ‬
‫ּ ַב ּ ֵל ֹ‬
‫ילות‪ּ ְ ,‬ד ָהא ְ ּכ ֵדין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא ָא ֵתי ְל ִא ׁ ְש ּ ַת ְע ׁ ְש ָעא‬
‫ימי ְּב ֵבית יְ ָי ּ ַב ּ ֵל ֹ‬
‫ָקיְ ֵ‬
‫יתא‪,‬‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ימי ָה ָכא ְל ִא ְת ָע ָרא ְּב ִמ ּ ֵלי ְד ֹ‬
‫יקיָא ְּבגִ נְ ָתא ְד ֵע ֶדן‪ .‬וְ אֲ נַ ן ָקיְ ֵ‬
‫ִעם ַצ ִ ּד ַ‬
‫יה‪.‬‬
‫נ ָ‬
‫ֵימא ְּב ִמ ּ ֵלי ְדיִ ְצ ָחק‪ּ ְ ,‬דאֲ נַ ן ּ ֵב ּ‬
‫וא ַמר‪,‬‬
‫ִמ ְד ָר ׁש ַה ּנֶעֱ לָ ם וַ יְ ִהי יִ ְּצ ָחק ּ ֶבן ַא ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה‪ִ .‬ר ִּבי ּב ֹו ְּב ׁ ֵשם ִר ִּבי ֹיו ֵסי ּ ָפ ַתח ָ‬
‫עולָ ם‪ּ ְ ,‬ד ָתנִ ינָ ן ָא ַמר‬
‫לות נִ ְב ָרא ָה ֹ‬
‫יקות ּ ִפיה ּו וגו'‪ְּ ,‬ב ַכ ּ ָמה ַמעֲ ֹ‬
‫)שיר השירים א( יִ ּ ׁ ָש ֵקנִ י ִמ ְּנ ׁ ִש ֹ‬
‫ִר ִּבי ַא ָחא ּ ַבר יַעֲ קֹב‪ָּ ,‬כל ַמה ּ ׁ ֶש ָּב ָרא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫מות ׁ ֶש ּל ֹו ח ּוץ ִמ ּ ֶמ ּנ ּו‬
‫עולָ ֹ‬
‫יך ה ּוא ָּב ֹ‬
‫לום‪ּ ְ ,‬ד ָהא ְּב ִמ ּ ָלה ָדא יִ ְס ּגֵי ּ ְפל ּוגְ ּ ָתא‬
‫ָהי ּו ְּב ׁ ִש ּת ּוף‪ּ .‬ו ִמי ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָחא ָה ִכי‪ַ ,‬חס וְ ׁ ָש ֹ‬
‫ֹאמר‬
‫ימא ָה ִכי‪ַ ,‬ה ּ ַמלְ ָא ִכים ׁ ֶש ֵהם נִ ְב ָר ִאים ר ּו ַח ַה ּק ֶֹד ׁש ַמ ּ ָמ ׁש‪ ,‬י ַ‬
‫ְּב ַעלְ ָמא‪ּ ְ ,‬ד ִאי ֵת ָ‬
‫ידן ׁ ַשוְ יָין‪.‬‬
‫הון ִוד ָ‬
‫ׁ ֶש ִּי ׁש ׁ ִש ּת ּוף ָּב ֶהם‪ָ ,‬הא ָּכל ַא ּ ַפ ּיָיא ִ ּד ְד ֹ‬
‫ידן‪ּ ְ ,‬ד ָכל‬
‫יתין ִ ּד ָ‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָּבא‪ְּ ,‬ב ִמ ּ ָלה ָדא יִ ְס ֵּגי ּ ְפל ּוגְ ּ ָתא ְּב ַעלְ ָמא‪ּ ְ ,‬ד ָהא ְּתנַ ן ְּב ַמ ְתנִ ִ‬
‫ְ ּדעֲ ַבד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫ימא ְ ּד ָהא לֵ ית ּג ּו ָפא‬
‫יך ה ּוא‪ ,‬עֲ ַבד ְ ּכ ֹגון ּג ּו ָפא ונִ ׁ ְש ָמ ָתא‪ ,‬וְ ִאי ֵת ָ‬
‫לַ ּ ַמלְ ָא ִכים‪ָּ ,‬כ ְך ה ּוא‪ .‬אֲ ָבל לֵ ית ִאינ ּון י ְָכלִ ין לְ ֶמ ְע ּ ַבד עֲ ִב ְיד ּ ָתא‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ִּי ׁ ְש ּ ַת ּ ֵתף ְּבה ּו‬
‫ישא‪ּ ְ ,‬ד ִהיא ִס ּי ּו ָעא ִדלְ ֵעילָ א‪ּ ,‬ו ְב ַהאי גַ וְ ונֵי ָּכל ַמאי ְ ּדעֲ ִביד‬
‫ַה ִהיא נִ ׁ ְש ָמ ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ‬
‫ִא ְּצ ְט ִר ְ‬
‫יה‪.‬‬
‫יך לְ ַה ִהיא ִס ּי ּו ָעא ִ ּדלְ ֵעילָ א ִמ ִּנ ּ‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי‪ְּ ,‬ב ַה ִהיא ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּדזַ ִּמין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫סו ָפא‬
‫יך ה ּוא לַ אֲ ָחיָא ֵמ ַתיָא‪ ,‬וְ ָהא ֹ‬
‫יקין )ס''א עתיקין( ְּב ַא ְר ָּב ִעים לֶ הֱ וִ י‪ּ .‬וגְ זַר ְקיָים‪) ,‬דברים כה( ַא ְר ָּב ִעים י ֶַּכ ּנ ּו‬
‫ָּכל )ס''א עקתין(‪ַ ,‬ע ִמ ִ‬
‫ש ָר ֵאל ּ ַב ִּמ ְד ָּבר ִּב ׁ ְשנַת ָה ַא ְר ָּב ִעים‪ַ .‬א ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה‬
‫סוף הֲ לִ ָ‬
‫ל ֹא ֹיו ִסיף‪ֹ .‬‬
‫יכ ָתם ׁ ֶשל יִ ְ ׂ‬
‫ש ָר ֵאל‪ִּ .‬ב ׁ ְשנַת ָה ַא ְר ָּב ִעים יְ ק ּומ ּון‬
‫קו ֶדם ְּת ִח ּיַית ַה ּג ּוף‪ַ ,‬מ ְמ ּ ֶתנֶת ֹ‬
‫ֹ‬
‫לו ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ‬
‫ַה ּג ּו ֹ‬
‫פות ֵמ ַע ְפ ָרא‪ְּ .‬ב ַא ְר ָּב ִעים נִ ְכלָ א ַה ֶּג ׁ ֶשם‪ ,‬הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית ז( וַ יְ ִהי ַה ֶּג ׁ ֶשם‬
‫ַעל ָה ָא ֶרץ ַא ְר ָּב ִעים ֹיום‪ּ ,‬ו ְכ ִתיב )בראשית ז( וַ יְ ִהי ִמ ֵ ּקץ ַא ְר ָּב ִעים ֹיום וַ ִּי ְפ ּ ַתח נ ַֹח‪ .‬זְ ַמן‬
‫ש ָר ֵאל‪ִּ ,‬ב ׁ ְשנַ ת ָה ַא ְר ָּב ִעים ה ּוא‪ּ .‬ו ַבחֲ ִמ ּ ׁ ִשים אֲ ָתא יִ ּ ׁש ּוב ַעלְ ָמא‪ּ ְ ,‬ד ִהיא‬
‫ְ ּגא ּולָ ָתם ׁ ֶשל יִ ְ ׂ‬
‫ש ָר ֵאל‪.‬‬
‫ַהי ֹּו ֵבל‪ַ .‬ה ְחזָ ַרת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה לַ ּג ּוף‪ִּ ,‬ב ׁ ְשנַ ת ָה ַא ְר ָּב ִעים‪ֶ ׁ ,‬ש ִה ְמ ִּתינָ ה ֹ‬
‫לו ְּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 8 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ּ ַבת ְּבת ּו ֵאל ּ ַבת ִּב ּת ֹו ׁ ֶשל ֵאל‪ַ .‬רב ה ּונָ א ָא ַמר‪ ,‬ל ֹא ָכ ְך ה ּוא‪ ,‬וְ אֲ נָ א הֲ וִ ית ִּב ְכ ַר ֵּכי‬
‫ַה ּיָם וְ ׁ ָש ַמ ְענָ א ְ ּדהֲ ו ּו ָק ָראן לְ ַהה ּוא ַּג ְר ָמא ְד ׁ ִש ְ ּד ָרה‪ַ ,‬הה ּוא ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ָת ַאר ְּב ִק ְב ָרא ִמ ָּכל‬
‫יה‪ָ ,‬א ְמר ּו ְ ּדה ּוא ְ ּכ ֵר ׁ ָ‬
‫ישא )דמיא( ְד ִחויָא‪ּ ְ ,‬ד ִאיה ּו‬
‫ּג ּו ָפא‪ְּ ,‬בת ּו ֵאל ַר ּ ָמ ָאה‪ְ ׁ .‬ש ֵאלִ ית עֲ לֵ ּ‬
‫עון‪,‬‬
‫והה ּוא ַּג ְר ָמא ה ּוא ַר ּ ָמ ָאה ִמ ָּכל ׁ ְש ָאר ַּג ְר ֵמי‪ּ ְ .‬ד ָתאנָ א ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ‬
‫ַר ּ ָמ ָאה‪ַ ,‬‬
‫יתיר ִמ ָּכל ׁ ְש ָאר ַּג ְר ֵמי‪ִ .‬מ ּ ׁש ּום ְ ּד ִאיה ּו ַר ּ ָמ ָאה‪.‬‬
‫ַהה ּוא ַּג ְר ָמא לָ ּ ָמה ִא ׁ ְש ּ ָת ַאר ְּב ִק ּי ּו ָמא ִּ‬
‫וְ לֵ ית ָס ִביל ַטעֲ ָמא ִד ְמ ֹזונָ א ִ ּד ְבנֵי נָ ׁ ָשא ִ ּכ ׁ ְש ָאר ַּג ְר ֵמי‪ּ ,‬ו ְבגִ ינֵי ָּכ ְך ה ּוא ּ ַת ִּקיף ִמ ָּכל‬
‫ֵיה‪ .‬הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב ּ ַבת ְּבת ּו ֵאל‬
‫ַּג ְר ֵמי וה ּוא לֵ יהֱ וִ י ִע ְּק ָרא ְ ּדג ּו ָפא ִא ְת ְּבנֵי ִמ ּנ ּ‬
‫ָהאֲ ַר ִּמי‪.‬‬
‫עולָ ם ַר ּ ַמאי‪ ,‬וְ ׁ ָש ֵכן יִ ֶּצר ָה ָרע ְ ּד ִאיה ּו ַר ּ ַמאי‪.‬‬
‫עון‪ ,‬ה ּוא ַר ּ ַמאי ּו ֵמ ֹ‬
‫וְ ָתאנָ א ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ‬
‫הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב ּ ַבת ְּבת ּו ֵאל ָהאֲ ַר ִּמי ַּג ְר ָמא ַר ּ ָמ ָאה‪ִ .‬מ ּ ַפ ַ ּדן אֲ ָרם‪ִ ,‬מ ֶּצ ֶמד ַר ּ ָמ ִאין‪,‬‬
‫חות ֵי ֶּצר ָה ָרע ָהאֲ ַר ִּמי‪ּ ְ ,‬כ ִד ְתנַ ן‪,‬‬
‫חות לָ ָבן‪ ,‬אֲ ֹ‬
‫תו ָרא ׁ ֶשה ּוא ֶּצ ֶמד‪ .‬אֲ ֹ‬
‫ְ ּכ ִד ְתנַ ן ּ ַפ ְ ּדנָ א ְד ֹ‬
‫לוט‪ .‬לֶ ָע ִתיד לָ בֹא ׁ ֶשלּ ֹא יְ ֵהא‬
‫עולָ ם נִ ְק ָרא ֹ‬
‫אות ָּבזְ ה ָה ֹ‬
‫ּ ַב ְּת ִח ּ ָלה ׁ ֶש ָהיָה ְמנ ּווָ ל ְּב ַח ָט ֹ‬
‫יה לָ ָבן‪ַ .‬על ָּכל‬
‫ְמנ ּווָ ל ִ ּכ ְד ְב ַק ְד ִמ ָ‬
‫יה‪ָ ,‬ק ָראן לֵ ּ‬
‫יתא‪ּ ְ ,‬כ ַמאן ְ ּד ָס ֵחי ּו ַמ ְט ִּביל ְמ ָסאֲ ב ּו ֵת ּ‬
‫עולָ ם‪.‬‬
‫ּ ָפנִ ים ֵאין יִ ֶּצר ָה ָרע ָּב ֵטל ִמן ָה ֹ‬
‫ּ ָתא ׁ ְש ַמע‪ּ ְ ,‬ד ָה ִכי‬
‫רות לַ ִּי ֶּצר‬
‫עו ְר ֹ‬
‫ַה ְמ ֹ‬
‫ואו ָתן ׁ ְש ּ ֵתי ָּב ֹנות‬
‫ֹ‬
‫ָב ֹנות‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי‬
‫ּו ְק ַט ָ ּנה‪.‬‬
‫ֹחות ַה ּג ּוף‬
‫לוט ׁ ֶש ֵהן ׁ ְש ּ ֵתי ּכ ֹ‬
‫יתא‪ְ ׁ .‬ש ּ ֵתי ְּב ֹנות ֹ‬
‫ימנָ א ְּב ַמ ְתנִ ּ ָ‬
‫או ִק ְ‬
‫אֲ נַ ן ֹ‬
‫ְ‬
‫כו נִ ְק ָרא לָ ָבן‪,‬‬
‫ינו ְמנ ּווָ ל ָּכל ָּכך וְ נִ ְט ּ ַבל ִמ ִּל ְכל ּו ֹ‬
‫ָה ָרע‪ַ ,‬ע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶש ֵא ֹ‬
‫ֵאינָ ן ְּב ֵט ֹ‬
‫לות ַמ ּ ָמ ׁש‪ ,‬הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית כט( ּו ְללָ ָבן ׁ ְש ּ ֵתי‬
‫דולָ ה‬
‫ֹיו ֵסי ָּכ ְך ה ּוא‪ַ ּ ,‬ת ּ ָמן ְ ּכ ִתיב ְּב ִכ ָירה ּו ְּצ ִע ָירה וְ ָה ָכא ְ ּכ ִתיב ְ ּג ֹ‬
‫עו ֵרר לַ יִ ֶּצר ָה ָרע ְ ּכ ִמ ְּת ִח ּ ָלה‪.‬‬
‫ש ֹות ָרע ּולְ ִה ְת ֹ‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי‪ ,‬אֲ ָבל ֵאינָ ן ְּבכ ַֹח לַ עֲ ׂ‬
‫דולָ ה לֵ ָאה‪ֶ ׁ ,‬ש ּ ֵל ָאה ִמ ּכ ָֹח ּה ּו ֵמ ִר ׁ ְש ָע ָת ּה‪ .‬וְ ׁ ֵשם ַה ְּק ַט ָ ּנה ָר ֵחל‪,‬‬
‫ַמ ׁ ְש ַמע ִ ּד ְכ ִתיב ׁ ֵשם ַה ְ ּג ֹ‬
‫ׁ ֶש ֵאין ָּב ּה ּכ ַֹח ַה ִּמ ְת ֹ‬
‫ֶיה נֶאֱ לָ ָמה‪.‬‬
‫עו ֵרר‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪) ,‬ישעיה נג( ּו ְכ ָר ֵחל לִ ְפנֵי ֹגוזְ ז ָ‬
‫אש ֹונָ ה‪.‬‬
‫פות ִמ ְ ּכ ֹ‬
‫ָא ַמר ַרב ה ּונָ א‪ ,‬זֶה יִ ֶּצר ָה ָרע ּו ׁ ְש ּ ֵתי ְּב ֹנו ָתיו‪ִ ,‬מ ְת ַח ְּל ֹ‬
‫מות ׁ ֶש ָהי ּו ָּב ִר ׁ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 9 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי ַא ַחא ּ ַבר יַעֲ קֹב‪ָ ּ ,‬תא חֲ זֵי‪ַ ,‬מה ְ ּכ ִתיב‪ ,‬וַ ְּי ְע ּ ַתר יִ ְּצ ָחק לַ ה' לְ נ ַֹכח ִא ׁ ְש ּת ֹו ִ ּכי‬
‫ינו נִ ְמ ָּצא‬
‫עֲ ָק ָרה ִהיא‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי ַא ָחא ִמ ּ ְפנֵי ָמה ִהיא עֲ ָק ָרה‪ִ ,‬מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ֵ ּי ֶּצר ָה ָרע ֵא ֹ‬
‫עולָ ם‪ ,‬וְ ַעל ָּכ ְך ֵאין נִ ְמ ָּצא ּ ְפ ִר ּיָה ּו ְר ִב ּיָה ז ּולָ ִתי ּ ַב ְּת ִפ ּ ָלה‪ַ ,‬מה ְ ּכ ִתיב‪ ,‬וַ ּי ֵָע ֶתר‬
‫ֹחו ָּב ֹ‬
‫ְּבכ ֹ‬
‫עו ֵרר יִ ֶּצר ָה ָרע‪ ,‬נִ ְמ ָּצא ּ ְפ ִר ּיָה ּו ְר ִב ּיָה‪.‬‬
‫לו ה' וַ ּ ַת ַהר ִר ְב ָקה ִא ׁ ְש ּת ֹו‪ֵּ .‬כיוָ ן ׁ ֶש ִּמ ְת ֹ‬
‫ֹ‬
‫עוד ְ ּד ָהא ְק ָרא‬
‫תו ַה ְ ּז ַמן‪ ,‬וְ ֹ‬
‫או ֹ‬
‫עולָ ם ַהזְ ה לְ ֹ‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי‪ִ ,‬אם ֵּכן ַמה ֶה ְפ ֵר ׁש ּ ֵבין ָה ֹ‬
‫ְ‬
‫ְ‬
‫ָקאֲ ַמר ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא ָע ִביד‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי ַא ָחא‪ָּ ,‬כך ה ּוא‪ּ ְ ,‬דק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא‬
‫יה לְ ַהה ּוא ִענְ יָינָ א ְ ּד ָּצ ִר ְ‬
‫יהא ּ ָת ִדיר ִעם ּ ַבר‬
‫יך לְ זַ ְ ּווגָ א‪ ,‬וְ לָ א לְ ָכל ׁ ַש ְע ּ ָתא ִ ּד ֵ‬
‫ִא ְת ַער לֵ ּ‬
‫יה ְּבנֵי נָ ׁ ָשא‪ֶ ,‬א ּ ָלא לְ ַהה ּוא זִ ּו ּוגָ א‬
‫נָ ׁש ְ ּכ ֹ‬
‫מו ְ ּכ ָען‪ּ ְ ,‬ד ִאיה ּו ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכח ּ ָת ִדיר וְ ָח ָטאן ּ ֵב ּ‬
‫דוי‪ַ ,‬ה ִהיא‪ ,‬וְ ִא ְתעֲ ר ּו ָתא ִא ְתעֲ ר ּו ָתא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא לֶ יהֱ וִ י‪ ,‬הֲ ָדא ה ּוא‬
‫חו ֹ‬
‫ִּבלְ ֹ‬
‫שר‪ַ .‬מה ּו‬
‫ִד ְכ ִתיב‪) ,‬יחזקאל לו( וַ הֲ ִס ֹ‬
‫ש ְר ֶכם וְ נָ ַת ִּתי לָ ֶכם לֵ ב ָּב ָ ׂ‬
‫ירו ִתי ֶאת לֵ ב ָה ֶא ֶבן ִמ ְּב ַ ׂ‬
‫שר וְ ל ֹא לְ ָד ָבר ַא ֵחר‪.‬‬
‫שר‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה‪ ,‬לֵ ב לְ ֹ‬
‫הו ִּציא ָּב ָ ׂ‬
‫לֵ ב ָּב ָ ׂ‬
‫יה‬
‫ִר ִּבי יִ ְּצ ָחק ְּב ִר ִּבי ֹיו ֵסי הֲ וָ ה ָא ֵתי ִמ ַ ּק ּפ ֹו ְט ִק ּיָא לְ ֹ‬
‫יה ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה‪ָ .‬א ַמר לֵ ּ‬
‫לוד‪ָ ּ ,‬פגַ ע ּ ֵב ּ‬
‫יתא ִא ְת ָער ּו לְ ַהאי ִענְ יָינָ א‪ּ ְ ,‬דיִ ֶּצר ָה ָרע‬
‫ימי ַמ ְתנִ ּ ָ‬
‫ֹאמר ַ ּדחֲ ֵב ָירנָ א ַח ִ ּכ ֵ‬
‫ִר ִּבי יִ ְּצ ָחק‪ּ ,‬ת ַ‬
‫יך ָה ִכי ִא ְּצ ְט ִר ְ‬
‫יה‪ַ ,‬ח ְּי ָ‬
‫יך יִ ֶּצר‬
‫יִ ְתנְ ׁ ֵשי ִמן ַעלְ ָמא ּ ַבר ַה ִהיא ׁ ַש ְע ּ ָתא לְ זִ יו ּוגָ א‪ָ .‬א ַמר לֵ ּ‬
‫ותא ִד ׁ ְש ַמ ְע ּ ָתא לָ א לֶ יהֱ וִ י‪,‬‬
‫עולָ ם‪ּ ְ ,‬ד ִאלְ ָמלֵ א יִ ֶּצר ָה ָרע‪ֶ ,‬ח ְדוָ ָ‬
‫עולָ ם ְ ּכ ִמ ְט ָרא לָ ֹ‬
‫ָה ָרע לָ ֹ‬
‫אֲ ָבל לָ א ְמנַ וְ ולָ ה ְ ּכ ַק ְד ִמ ָ‬
‫יה‪ .‬הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב‪) ,‬ישעיה יא( ל ֹא י ֵָרע ּו‬
‫יתא לְ ֶמחֱ ֵטי ּ ֵב ּ‬
‫יה ְ ּדיִ ֶּצר‬
‫עון‪ ,‬ה ּוא לִ ָּבא ִ ּד ְמ ֹ‬
‫וְ ל ֹא י ׁ ְַש ִחית ּו ְּב ָכל ַהר ָק ְד ׁ ִשי וְ גו'‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ‬
‫דו ֵר ּ‬
‫או ֵמר‪ ,‬לִ ָּבא ָט ָבא‪ִּ ,‬בנְ יָינָ א ְדג ּופא וְ נִ ׁ ְש ְמ ָתא‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכךְ‬
‫יעזֶר ֹ‬
‫יה‪ִ .‬ר ִּבי אֱ לִ ֶ‬
‫ָה ָרע ּ ֵב ּ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫להיך ְּב ָכל לְ ָב ְבך ְ ּדה ּוא ִע ָ ּק ָרא ְ ּדכ ּ ָֹלא‪.‬‬
‫ְ ּכ ִתיב )דברים ז( וְ ָא ַה ְב ּ ָת ֵאת ה' אֱ ֶ‬
‫יתא‪ְּ ,‬ת ֵרי ִּבנְ יָינִ ין‬
‫ארי ַמ ְתנִ ּ ָ‬
‫יהון ְ ּד ָמ ֵ‬
‫ַּכד אֲ ָתא ַרב ַּכהֲ נָא ָא ַמר‪ָ ,‬ה ִכי ָא ְמ ִרין ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ֹ‬
‫עון ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה‪ַּ ,‬כ ְב ָדא וְ לִ ָּבא‬
‫ְ ּדג ּו ָפא ִאינ ּון‪ַּ ,‬כ ְב ָדא וְ לִ ָּבא‪ּ ְ .‬ד ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ‬
‫מו ָחא‪ .‬אֲ ָבל ְ ּדג ּו ָפא ִאינ ּון‬
‫ישא ֹ‬
‫רוי‪ְ ,‬מנַהֲ גָ א ְד ֵר ׁ ָ‬
‫ִאינ ּון ְמנַהֲ גֵי ג ּו ָפא ְּב ָכל ִס ְט ֵרי ֵא ָב ֹ‬
‫ְּת ֵרין וְ ַק ְד ָמ ָאה ה ּוא ַּכ ְב ָדא‪ִּ ,‬תנְ יָינָ א לִ ָּבא‪ .‬וְ ַהיְ ינ ּו ִ ּד ְכ ִתיב ְּב ָפ ְר ׁ ָש ָ‬
‫תא‪) ,‬בראשית כח(‬
‫רו ֲ ּצ ּצ ּו ַה ָּבנִ ים ְּב ִק ְר ָּב ּה‪ִ ,‬א ּ ֵלין ְּת ֵרין ִּבנְ יָינֵי ְדג ּו ָפא‪.‬‬
‫וַ ִּי ְת ֹ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 10 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫רו ֲ ּצ ּצ ּו‪,‬‬
‫ֵיה יִ ֶּצר ָה ָרע‪ .‬וַ ִּי ְת ֹ‬
‫ַמאי ַט ְע ָמא וַ ִּי ְת ֹ‬
‫רו ֲ ּצ ּצ ּו‪ִ .‬מ ּ ׁש ּום ְ ּדלִ ָּבא )אתערו( ִא ְתנְ ׁ ֵשי ִמ ּנ ּ‬
‫לו ַמר נִ ׁ ְש ּ ַבר ּכ ָֹחם‬
‫רו ֲ ּצ ּצ ּו וַ ִּי ּ ׁ ְש ְבר ּו‪ּ ְ ,‬כ ֹ‬
‫יה‪ֶ .‬א ּ ָלא ָא ַמר ַרב ה ּונָ א‪ ,‬וַ ִּי ְת ֹ‬
‫וַ ִּי ׁ ְשלָ י ּו ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ‬
‫אתי‪.‬‬
‫וְ ֵחילָ ם‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה‪ַ ,‬ה ּג ּוף ַמה ּו ֹ‬
‫או ֵמר‪ִ ,‬אם ֵּכן לָ ּ ָמה זֶה ָאנ ִֹכי וְ לָ ּ ָמה נִ ְב ֵר ִּ‬
‫רש ֶאת ה'‪.‬‬
‫ִמ ּיָד )בראשית כח( וַ ּ ֵתלֶ ְך ִל ְד ׁ‬
‫)שאלו(‬
‫גֵאים ַה ָּכ ֵבד‬
‫ֹאמר ה' לָ ּה ׁ ְשנִ י ֹגויִ ם ְּב ִב ְטנ ְֵך ּו ׁ ְשנֵי לְ אֻ ִּמים וְ גו'‪ֵ .‬א ּל ּו ַה ּ ׁ ְשנֵי ִ‬
‫)בראשית כח( וַ ּי ֶ‬
‫וְ ַה ּ ֵלב‪ִ .‬ר ִּבי ֹיו ֵסי ָא ַמר‪ַ ,‬ה ּמ ֹו ַח וְ ַה ּ ֵלב‪ִ .‬ר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָא ַמר‪ַ ,‬ה ּמ ֹו ַח ֵאין ִּב ְכלַ ל זֶה‪ַ ,‬מ ׁ ְש ַמע‬
‫ֹאש‪ּ .‬ו ׁ ְשנֵי לְ א ּו ִּמים ִמ ּ ֵמ ַעיִ ְך וְ גו'‪ ,‬וְ ַרב‬
‫ִ ּד ְכ ִתיב ְּב ִב ְטנ ְֵך‪ ,‬וְ ַה ּמ ֹו ַח ֵאין ּ ַב ּ ֶב ֶטן ֶא ּ ָלא ָּבר ׁ‬
‫דול‪ ,‬וְ ה ּוא ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש לִ ְפנֵי ַה ּ ֵלב‪ּ ְ .‬ד ָא ַמר ִר ִּבי‬
‫בוד ָּצ ִעיר זֶה ּו ַה ָּכ ֵבד ׁ ֶשה ּוא ַרב וְ גָ ֹ‬
‫יַעֲ ֹ‬
‫יְ ה ּו ָדה‪ַ ,‬ה ָּכ ֵבד ֹ‬
‫אש ֹון‬
‫קולֵ ט ַה ָ ּדם ּו ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ּב ֹו לִ ְפנֵי ַה ּ ֵלב‪) .‬בראשית כה( וַ ֵ ּי ֵּצא ָה ִר ׁ‬
‫מונִ י‪,‬‬
‫מונִ י‪ .‬לָ ּ ָמה ה ּוא ַא ְד ֹ‬
‫אש ֹון וְ ה ּוא ַא ְד ֹ‬
‫ַא ְד ֹ‬
‫מונִ י‪ָ .‬א ַמר ַרב ַּכהֲ נָ א‪ַ ,‬ה ָּכ ֵבד ה ּוא ָה ִר ׁ‬
‫אש ֹון‪ַ ,‬על‬
‫או ֵמר‪ ,‬לָ ּ ָמה נִ ְק ָרא ׁ ְש ֹ‬
‫יעזְ ר ֹ‬
‫ַעל ׁ ֶש ּב ֹולֵ ַע ֶאת ַה ָ ּדם ְּת ִח ּ ָלה‪ִ .‬ר ִּבי אֱ לִ ֶ‬
‫מו ִר ׁ‬
‫אש ֹון לַ ָ ּדם אֲ ָבל ל ֹא לַ יְ ִּצ ָירה‪.‬‬
‫אש ֹון לִ ְב ֹ‬
‫לו ַע ַה ָ ּדם ִמ ָּכל ַה ּ ַמאֲ ָכל‪ ,‬וה ּוא ִר ׁ‬
‫ׁ ֶשה ּוא ִר ׁ‬
‫עו ֵבד‬
‫רו ִמן ַה ּ ֵלב וה ּוא ֹ‬
‫דול ְּב ׁ ִשע ּו ֹ‬
‫בוד ָּצ ִעיר‪ַ ,‬על ׁ ֶשה ּוא ַרב וְ גָ ֹ‬
‫ּו ְב ַמאן ֹנו ִקים וְ ַרב יַעֲ ֹ‬
‫לַ ּ ֵלב‪.‬‬
‫זָאה לִ ְבנֵי ַעלְ ָמא ְ ּד ַאף ַעל ַּגב‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָּבא‪ ,‬לָ ּ ָמה אֲ ָתא ּ ָפ ְר ׁ ָש ָתא ָדא‪ֶ ,‬א ּ ָלא לְ ַאחֲ ָ‬
‫יסא‬
‫יה ְ ּד ַעלְ ָמא לָ א ִא ׁ ְש ּ ַת ּנֵי‪ִ .‬ר ִּבי יִ ָ‬
‫יה וְ ִט ְב ֵע ּ‬
‫ְ ּד ַה ִהיא ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא לֶ יהֱ וִ י ְּב ַא ְר ָעא‪ָ ,‬א ְר ֵח ּ‬
‫חו ׁ ֵשב וה ּוא‬
‫וה ּ ֵלב ה ּוא ַה ֹ‬
‫ָא ַמר ּבֹא ּו ְר ֵאה ַה ָּכ ֵבד ה ּוא ַה ָּצד ַּציִ ד וְ ה ּוא ַּציִ ד ְּב ִפיו‪ַ ,‬‬
‫חו ׁ ֵשב‬
‫)בראשית כה( ֹיו ׁ ֵשב א ָֹהלִ ים הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב )בראשית כח( וַ ָ ּיזֶד יַעֲ קֹב נָ זִ יד‪ֹ .‬‬
‫שא וְ ֹנו ֵתן ּ ַב ּת ֹו ָרה‪.‬‬
‫ַמחֲ ׁ ָש ֹ‬
‫בות‪ֹ ,‬נו ֵׂ‬
‫ינו‬
‫עולָ ם ֵא ֹ‬
‫עו ׁ ֶשל ֹ‬
‫עולָ ם ִט ְב ֹ‬
‫וַ ָ ּיזֶד יַעֲ קֹב נָ זִ יד‪ִ .‬ר ִּבי ָּבא ְּב ׁ ֵשם ִר ִּבי ַא ָחא ָא ַמר‪ ,‬לְ ֹ‬
‫יהם‬
‫ִמ ׁ ְש ּ ַת ּנֶה‪ּ ,‬בֹא ּו ְר ֵאה‪ַ ,‬מה ְ ּכ ִתיב‪ ,‬וַ ָ ּיזֶד יַעֲ קֹב נָ זִ יד‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר אֲ ׁ ֶשר זָ ד ּו עֲ לֵ ֶ‬
‫יעת ּב ֹו ְרא ּו‪ָ .‬מה‬
‫חו ׁ ֶשב ּו ְמ ַה ְר ֵהר ּ ַב ּת ֹו ָרה ִּביְ ִד ַ‬
‫לו ַמר ַה ּ ֵלב ֹ‬
‫מו ְ ּדחֲ ׁ ִשיב ּו‪ּ ְ .‬כ ֹ‬
‫וְ ַת ְרג ּו ֹ‬
‫ְ‬
‫ש ֶדה‪ .‬וְ ה ּוא עֲ ּיֵיף‪ַ .‬ה ָּכ ֵבד ׁ ְש ֶ ּד ֶרך ִט ְבע ּו לַ ֵּצאת וְ לָ ּצ ּוד ַּציִ ד‬
‫שו ִמן ַה ּ ָ ׂ‬
‫ְ ּכ ִתיב‪ ,‬וַ ָ ּיבֹא ֵע ָ ׂ‬
‫או ֶמר לַ לֵ ב‪ַ ,‬עד ׁ ְש ַא ּ ָתה ְמ ַה ְר ֵהר‬
‫מו ֵּצא‪ ,‬נִ ְק ָרא עֲ ּיֵיף‪ .‬וְ ה ּוא ֹ‬
‫ינו ֹ‬
‫לו ַע וְ ֵא ֹ‬
‫ְּב ִפיו לִ ְב ֹ‬
‫ִּב ְ ּד ָב ִרים ֵא ּל ּו ְּב ִ ּד ְב ֵרי ּת ֹו ָרה‪ַ ,‬ה ְר ֵהר ּ ַבאֲ ִכילָ ה ּו ִב ׁ ְש ִתיָה לְ ַק ּיֵים ג ּו ְפ ָך‪ .‬הֲ ָדא ה ּוא‬
‫דום ַה ְ ּזה‪ּ ִ ,‬כי ֵכן ַ ּד ְר ִ ּכי‬
‫דום ָה ָא ֹ‬
‫יטנִ י נָ א ִמן ָה ָא ֹ‬
‫שו ֵאל יַעֲ קֹב הֲ לְ ִע ְ‬
‫ִד ְכ ִתיב‪ ,‬וַ ּי ֶ‬
‫ֹאמר ֵע ָ ׂ‬
‫לו ַע ַה ָ ּדם ּולְ ׁ ָש ּגֵר לִ ׁ ְש ָאר ַה ֵא ָב ִרים‪ּ ִ .‬כי עֲ ִּייף ָאנ ִֹכי‪ְּ ,‬בלָ א אֲ ִכילָ ה ּו ׁ ְש ִת ּיָה‪ .‬וְ ַה ּ ֵלב‬
‫לִ ְב ֹ‬
‫ָ‬
‫כו ָר ְתך‪ ,‬הֲ ָדא ה ּוא‬
‫אש ֹון וְ ַהמ ּו ְב ַחר ִמ ּכֹל ָמה ׁ ְש ִת ְבלָ ע‪ֶ ּ ,‬תן לִ י ְּב ֹ‬
‫ֹ‬
‫או ֶמר‪ֶ ּ ,‬תן לִ י ָה ִר ׁ‬
‫ָ‬
‫יבא‪ַ .‬עד ׁ ֶש ַה ּ ֵלב‬
‫יתא ְ ּד ָת ִא ָ‬
‫קונְ ִמ ָ‬
‫כו ָר ְתך לִ י‪ֹ ,‬‬
‫ִד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית כה( ִמ ְכ ָרה ַכי ֹּום ֶאת ְּב ֹ‬
‫וה ְרה ּו ָרא ְ ּדלִ ָּבא‬
‫חו ׁ ֵשב ּ ַב ּ ַמאֲ ָכל‪ּ ,‬ב ֹולֵ ַע ַה ָּכ ֵבד‪ּ ְ .‬ד ִאלְ ָמלֵ י ַהה ּוא ִ ּכ ּס ּו ָפא ִ‬
‫ְמ ַה ְר ֵהר וְ ֹ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 11 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫נַש ָבן‪ ,‬וְ ָע ִתיד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫עו ֵרר‬
‫יך ה ּוא לְ ִה ְת ֹ‬
‫עולָ ם ְמ ּ ׁ ְ‬
‫חות ָה ֹ‬
‫יתין‪ְּ ,‬תנַ ן ַא ְר ּ ַבע ר ּו ֹ‬
‫ַמ ְתנִ ִ‬
‫חות‪ .‬הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִ‬
‫ר ּו ַח ֶא ָחד לְ ַק ִּיים ַה ּג ּוף‪ֶ ׁ ,‬שיְ ֵהא ְ ּכל ּול ִמד' ר ּו ֹ‬
‫תיב )יחזקאל לז(‬
‫עולָ ם‪,‬‬
‫חות ָה ֹ‬
‫חות ּב ִֹאי ָהר ּו ַח‪ְּ .‬ב ַא ְר ּ ַבע לָ א ְ ּכ ִתיב ֶא ּ ָלא ֵמ ַא ְר ּ ַבע ר ּו ֹ‬
‫ֵמ ַא ְר ּ ַבע ר ּו ֹ‬
‫תו ָהר ּו ַח ה ּוא ר ּו ַח ַה ּמ ֹולִ יד‪ ,‬ה ּוא ָהר ּו ַח‬
‫או ֹ‬
‫ׁ ֶשיְ ֵהא ָּכל ּול ֵמ ַא ְר ּ ַב ְע ּ ָתם‪ .‬וְ ָתאנָ א‪ֹ ,‬‬
‫יח‪ֶ ,‬א ּ ָלא ׁ ִש ְע ּב ּוד ַמלְ ֻכי ֹּות‬
‫ימות ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ‬
‫עולָ ם ַה ְ ּזה לִ ֹ‬
‫או ֵכל וְ ׁש ֹו ֶתה‪ .‬וְ ֵאין ּ ֵבין ָה ֹ‬
‫ָה ֹ‬
‫נַח ָמן‬
‫יעה‪ַ .‬רב ְ‬
‫שגַ ת יְ ִד ָ‬
‫עולָ ם ַה ּזֶה‪ ,‬לִ ְת ִח ּיַית ַה ּ ֵמ ִתים ֶא ּ ָלא נְ ִק ּי ּות ַ‬
‫ִּבלְ ָבד‪ .‬וְ ֵאין ּ ֵבין ֹ‬
‫וה ּ ָ ׂ‬
‫ָא ַמר וְ אֲ ִריכ ּות י ִָמים‪.‬‬
‫יה‪ ,‬לא‪.‬‬
‫מות ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ‬
‫וכי יְ ֹ‬
‫ָא ַמר ַרב ֹיו ֵסף ִ‬
‫יח ּו ְת ִח ּיַית ַה ּ ֵמ ִתים לַ או ַחד ה ּוא‪ָ .‬א ַמר לֵ ּ‬
‫קו ֶדם לִ ְת ִח ּיַית ַה ּ ֵמ ִתים‪,‬‬
‫לי ֹּות‪ֹ ,‬‬
‫לי ֹּות‪ִ ,‬ק ּב ּוץ ָּג ֻ‬
‫קו ֶדם לְ ִק ּב ּוץ ָּג ֻ‬
‫ִ ּד ְתנַ ן‪ֵ ּ ,‬בית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש ֹ‬
‫ּו ְת ִח ּיַית ַה ּ ֵמ ִתים ה ּוא ַאחֲ ֹ‬
‫ם◌ ה'‬
‫רון ׁ ֶש ְּב ֻכ ּ ָלם‪ְּ .‬מנָ א לָ ן‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב )תהלים קמז( ּב ֹונֵה יְ ר ּו ׁ ָשלַ ִ‬
‫בו ָתם‪ֹ .‬זו ִהיא ְּת ִח ּיַית ַה ּ ֵמ ִתים‪,‬‬
‫רו ֵפא לִ ׁ ְשב ּו ֵרי לֵ ב ּו ְמ ַח ּ ֵב ׁש לְ ַע ְּצ ֹ‬
‫ש ָר ֵאל יְ ַכ ּנֵס ָה ֹ‬
‫נִ ְד ֵחי יִ ְ ׂ‬
‫ם◌ ְּת ִח ּ ָלה‪ ,‬וְ ַאחֲ ָריו נִ ְד ֵחי‬
‫יהם‪ּ .‬ב ֹונֵה יְ ר ּו ׁ ָשלַ ִ‬
‫ׁ ֶש ִהיא ָה ְרפ ּו ָאה לִ ׁ ְשב ּו ֵרי לֵ ב ַעל ֵמ ֵת ֶ‬
‫רון ַעל ַה ּכֹל‪.‬‬
‫רו ֵפא לִ ׁ ְשב ּו ֵרי לֵ ב ַאחֲ ֹ‬
‫ש ָר ֵאל יְ ַכ ּנֵס‪ ,‬וְ ָה ֹ‬
‫יִ ְ ׂ‬
‫לי ֹּות לִ ְת ִח ּיַית ַה ּ ֵמ ִתים‪ּ ִ ,‬כ ְד ַא ְמ ִרינָ ן וַ יְ ִהי יִ ְּצ ָחק ּ ֶבן‬
‫קו ֶדם ַה ִּק ּב ּוץ ָּג ֻ‬
‫ְּתנַ ן‪ ,‬מ' ׁ ָשנָ ה ֹ‬
‫רו ָקא‪,‬‬
‫ַא ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה‪ַ .‬האי מ' ׁ ָשנָ ה‪ַ ,‬מאי עֲ ִב ְיד ּ ַתיְ יה ּו‪ָ .‬א ַמר ַרב ַּכהֲ נָ א ָא ַמר ִר ִּבי ְּב ֹ‬
‫עו ְרר ּו ַעל‬
‫מות יִ ְת ֹ‬
‫רות‪ַּ ,‬כ ּ ָמה ִמלְ ָח ֹ‬
‫לי ֹּות ַעד ְּת ִח ּיַית ַה ּ ֵמ ִתים‪ַּ ,‬כ ּ ָמה ָּצ ֹ‬
‫ִמ ִּק ּב ּוץ ָּג ֻ‬
‫ָ‬
‫ש ָר ֵאל‪ ,‬וְ ַא ׁ ְש ֵרי ַה ִּנ ְמלַ ט ֵמ ֶהם‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬דניאל יב( ָּב ֵעת ַה ִהיא יִ ּ ָמלֵ ט ַע ְּמך ָּכל‬
‫יִ ְ ׂ‬
‫ַה ִּנ ְמ ָּצא ָּכת ּוב ּ ַב ּ ֵס ֶפר‪ִ .‬ר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָא ַמר ֵמ ָה ָכא‪) ,‬דניאל יב( יִ ְת ָּב ְרר ּו וְ יִ ְתלַ ְּבנ ּו וְ יִ ָּצ ְרפ ּו‬
‫רוף ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ּו ְב ַחנְ ִּתים‬
‫ַר ִּבים‪ִ .‬ר ִּבי יִ ְּצ ָחק ָא ַמר ֵמ ָה ָכא‪) ,‬זכריה יג( ּו ְּצ ַר ְפ ִּתים ִ ּכ ְּצ ֹ‬
‫או ָתם ַה ּי ִָמים‪ ,‬יִ ְהי ּו י ִָמים אֲ ׁ ֶשר י ְ‬
‫חון ֶאת ַה ָ ּז ָהב‪ּ .‬ו ְב ֹ‬
‫ִ ּכ ְב ֹ‬
‫ֹאמר ּו )קהלת יב( ֵאין לִ י ָּב ֶהם‬
‫רות ַעד ְּת ִח ּיַית ַה ּ ֵמ ִתים מ' ׁ ָשנָ ה‪.‬‬
‫ֵח ֶפץ‪ּ ,‬ו ִמ ּ ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ּי ַַע ְבר ּו ַה ָּצ ֹ‬
‫ש ָר ֵאל ּ ַב ִּמ ְד ָּבר וְ גו'‬
‫ַרב ה ּונָ א ָא ַמר‪ָ ּ ,‬תא חֲ זֵי )יהושע ה( ִ ּכי ַא ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה ָהלְ כ ּו ְּבנֵי יִ ְ ׂ‬
‫אֲ ׁ ֶשר ל ֹא ׁ ָש ְמע ּו ְּב ֹ‬
‫קול ה'‪ּ ְ ,‬כ ַהאי גַ וונָ א )גופא( ָה ָכא‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסף‪ָּ ,‬כל ִא ּ ֵלין ַחד‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 12 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָר ּ ֶבן עֲ ָר ְך‪ ,‬הֲ וָ ה י ִָתיב‪ ,‬והֲ וה ָקא ִמ ְּצ ָט ֵער ְּבנ ְַפ ׁש ֹוי ָט ֵפי עֲ אל לְ ָק ֵמיה ָר ִּבי‬
‫יה‪ֵ ,‬חיז ּו ּו ְ ּד ִחיל ּו‬
‫הו ׁ ֻ‬
‫יְ ֹ‬
‫יה ֵחיז ּו נְ ִהיר ּוו ּב ּו ִּצינָ א ְדעֲ לְ ָמא לָ ָמה חֲ ׁש ֹו ָכן‪ָ .‬א ַמר לֵ ּ‬
‫ש ַע‪ָ .‬א ַמר לֵ ּ‬
‫ארת‬
‫יתא‪ּ ְ ,‬ד ׁ ָש ַ‬
‫ארי ַמ ְתנִ ּ ָ‬
‫ָסגִ י עֲ אל ּ ֵבי‪ּ ְ ,‬ד ָהא אֲ נָ א ַח ֵמי ָמה ְד ִא ְת ַער ּו ַח ְב ָרנָא ָמ ֵ‬
‫ית ֵאי יְ ֵהא ּפ ּו ְר ָקנָ א‪ָ ׁ ,‬ש ּ ִפיר‪ .‬אֲ ָבל אֲ נָא‬
‫ישין‪ .‬וְ ַהה ּוא ְד ִא ְתעֲ ר ּו‪ּ ְ ,‬ד ְב ׁ ְש ִת ָ‬
‫עֲ לָ יְ יה ּו ר ּו ַח ַק ִ ּד ׁ ִ‬
‫או ְר ָּכא יְ ֵת ָירא ַעל ִאינ ּון ָ ּדיְ ָירא ַע ְפ ָרא‪ּ ִ ,‬ד ְב ֶאלֶ ף ׁ ְש ִת ָ‬
‫ַח ֵמי ֹ‬
‫ית ֵאי לִ זְ ַמן )שמות י' ע''א( ַא ְר ּ ַבע‬
‫יהון‪ּ .‬ו ְבגִ ינֵי ָּכךְ‬
‫ימין ָּכל ָ ּדיְ ֵירי ַע ְפ ָרא ְּב ִק ּי ּו ֵמ ֹ‬
‫ֵיה‪ ,‬יִ ְהי ּו ָקיְ ִ‬
‫ֵמ ֹ‬
‫אות ּו ְת ַמנְ יָא ׁ ְשנִ ין ִמ ּנ ּ‬
‫לון ְּבנֵי ֵחת‪ֵ ,‬ח''ת‪ּ ְ ,‬דיִ ְת ָער ּון לְ ח''ת ׁ ָשנָ ה‪ ,‬וְ ַהיְ ינ ּו‬
‫ִא ְת ָער ּו חֲ ֵב ָירנָ א‪ַ ,‬על ּ ְפס ּו ָקא ְ ּד ָק ָרא ֹ‬
‫תו‪ּ ְ .‬כ ׁ ֶש ִּי ׁ ְש ּ ַת ּ ֵלם ַה ּזֹא''ת‪,‬‬
‫יש ֶאל אֲ ח ּוזָ ֹ‬
‫ִד ְכ ִתיב‪) ,‬ויקרא כה( ִּב ׁ ְשנַת ַהי ֹּו ֵבל ַה ּזֹאת ּ ָת ׁש ּוב ּו ִא ׁ‬
‫תו‪,‬‬
‫תו‪ֶ ,‬אל נִ ׁ ְש ָמ ֹ‬
‫יש ֶאל אֲ ח ּוזָ ֹ‬
‫וא ְר ּ ַבע ֵמ ֹ‬
‫ׁ ֶשה ּוא חֲ ֵמ ׁ ֶשת אֲ לָ ִפים ַ‬
‫אות ּו ְת ַמנְ יָא‪ָ ּ ,‬ת ׁש ּוב ּו ִא ׁ‬
‫תו‪.‬‬
‫תו ונַ חֲ לָ ֹ‬
‫ׁ ֶש ִהיא אֲ ח ּוזָ ֹ‬
‫יקים‬
‫ש ַע לא ִּת ְק ׁ ֵשי לָ ְך ַהאי‪ּ ְ ,‬ד ָהא ּ ָתנִ ינָ ן ג' ִ ּכ ּת ֹות ֵהן‪ֶ ׁ ,‬של ַּצ ִ ּד ִ‬
‫הו ׁ ֻ‬
‫)עוד( ָא ַמר ִר ִּבי יְ ֹ‬
‫ימה ׁ ֶשל‬
‫יקים ְ ּגמ ּו ִרים יְ ק ּומ ּון ְּב ִק ָ‬
‫ינונִ ים‪ַּ .‬צ ִ ּד ִ‬
‫ושל ְר ׁ ָש ִעים ְ ּגמ ּו ִרים וְ ׁ ֶשל ּ ֵב ֹ‬
‫ְ ּגמ ּו ִרים ׁ ֶ‬
‫קו ְד ִמים ּ ַב ְּת ִח ּ ָלה‪ִּ ,‬ב ׁ ְשנַ ת ָה ַא ְר ָּב ִעים‬
‫ש ָר ֵאל‪ֵ ,‬מ ַהי ֹּום ַּכ ּ ָמה ׁ ָשנִ ים‪ֶ ׁ ,‬ש ֵהם ֹ‬
‫ֵמ ֵתי ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ‬
‫אות ּו ׁ ְשמֹנֶה ׁ ָשנָ ה לְ ֶאלֶ ף ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשי‪,‬‬
‫רונִ ים ּ ֻכ ּ ָלם‪ ,‬לִ זְ ַמן ַא ְר ּ ַבע ֵמ ֹ‬
‫לי ֹּות‪ .‬וְ ָה ַאחֲ ֹ‬
‫ׁ ֶשל ִק ּב ּוץ ָּג ֻ‬
‫יה ּ ֵבין ַהאי זִ ְמנָ א‪ ,‬וְ ַעל‬
‫ִ ּכ ְד ָקאֲ ָמ ָרן‪ַ .‬מאן יִ זְ ֶּכה לְ ַהאי ָא ְר ָּכא‪ַ ,‬מאן יִ ְת ַק ִּיים ְּב ִק ּי ּום ָ ּד ֵת ּ‬
‫ָ ּדא ִא ְּצ ַט ֵע ְירנָ א ְּבנ ְַפ ׁ ָשאי‪.‬‬
‫וא ַמר‪ִּ ,‬ב ְת ׁש ּו ָבה יִ ְת ַק ַ ּדם‬
‫אור‪ ,‬יְ ִהי ָר''ז‪ָ .‬חזַר ָ‬
‫יה‪ִ ,‬ר ִּבי‪ָ ,‬הא ּ ָתנִ ינָ ן‪) ,‬בראשית א( יְ ִהי ֹ‬
‫ָא ַמר לֵ ּ‬
‫ימנָ א ּפ ּו ִמין לְ ִמ ְּצ ּ ֵפי ּפ ּו ְר ָקנָ א‬
‫ש ַע‪ִ ,‬אי לָ או ְ ּדאֲ ַמ ְר ְּת ָה ִכי‪ַ ,‬א ְח ִס ְ‬
‫הו ׁ ֻ‬
‫ּכ ּ ָֹלא‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי יְ ֹ‬
‫עות ְּב ָכל‬
‫עות‪ֵ ,‬א ּל ּו ַה ְמ ַּצ ּ ִפים יְ ׁש ּו ֹ‬
‫עות‪ַ .‬מה ּו יְ ׁש ּו ֹ‬
‫ָּכל ֹיו ָמא‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬ישעיה לג( ח ֶֹסן יְ ׁש ּו ֹ‬
‫ֹיום‪.‬‬
‫ישנִ י ַא ְד ַמת ָע ָפר‬
‫ָמה ה ּוא ַד ְע ּת ֹוי ְ ּד ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר‪ַ .‬היְ ינ ּו ִד ְכ ִתיב‪) ,‬דניאל יב( וְ ַר ִּבים ִמ ׁ ֵ‬
‫קו ֶדם זֶה‪.‬‬
‫יהם ֹ‬
‫יקים ַה ִּנ ְק ָ ּד ִמים ְּב ַח ִּי ֶ‬
‫ישנֵי ֵא ּל ּו ֵהם ַה ַּצ ִ ּד ִ‬
‫י ִָקי ּצ ּו‪ַ .‬מ ׁ ְש ַמע ִ ּד ְכ ִתיב ִמ ׁ ֵ‬
‫שר ׁ ָשנִ ים‪ִ .‬ר ִּבי יִ ְּצ ָחק‬
‫או ֵמר ָמ ַ‬
‫וְ ַכ ּ ָמה ׁ ָשנִ ים ֵהם נִ ְק ָ ּד ִמים‪ִ ,‬ר ִּבי יְ ה ּו ָדה ֹ‬
‫אתיִ ם וְ ֶע ֶׂ‬
‫ֹ‬
‫או ֵמר‪ ,‬רד''י ׁ ָשנָ ה‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬במדבר כד( וְ יִ ְר''ד ִמ ּיַעֲ קֹב וְ גו'‪ .‬יר''ד ׁ ָשנָ ה נִ ְק ָ ּד ִמים‬
‫נַח ָמן ָא ַמר‪ ,‬לְ ִפי ַה ּ ׁ ִשיע ּור ׁ ֶש ִ ּנ ְבלָ ה ּ ֶב ָע ָפר‪ָ .‬א ַמר‬
‫יקים לִ ּ ׁ ְש ָאר ָּכל ָא ָדם‪ַ .‬רב ְ‬
‫ַה ַּצ ִ ּד ִ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 13 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ּ ָפ ַתח ַר ִּבי יִ ְצ ָחק וְ ָא ַמר‪) .‬בראשית כה( וַ יְ ִהי יִ ְצ ָחק ּ ֶבן ַא ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה ְּב ַק ְח ּת ֹו ֶאת‬
‫ִר ְב ָקה וְ גו'‪ֶ ּ .‬בן ַא ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה‪ַ ,‬א ּ ַמאי אֲ ָתא ְל ִמ ְמנֵי ָה ָכא ְ ּדהֲ וָ ה ּ ֶבן ַא ְר ָּב ִעים‬
‫רום‪,‬‬
‫פון וְ ָד ֹ‬
‫ׁ ָשנָ ה ַּכד נָ ִסיב לָ ּה ְל ִר ְב ָקה‪ֶ ,‬א ּ ָלא וַ ַ ּדאי ָהא ִא ְת ְ ּכ ִליל יִ ְצ ָחק ְּב ָצ ֹ‬
‫ְּב ֶא ׁ ָשא ּו ַמ ּיָא‪ּ ,‬ו ְכ ֵדין הֲ וָ ה יִ ְצ ָחק ּ ֶבן ַא ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה ְּב ַק ְח ּת ֹו ֶאת ִר ְב ָקה‪.‬‬
‫לש ׁ ָשנִ ים ָא ִחיד ָּב ּה‪ַּ ,‬כד ָא ִחיד ָּב ּה‬
‫ְ ּכ ַמ ְר ֶאה ַה ֶ ּק ׁ ֶשת‪ ,‬י ֹ‬
‫ָרוק ִח ַ ּוור ס ּו ָמק‪ַ ּ .‬בת ׁ ָש ׁ‬
‫אולָ ָדא ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות ְּבגִ ין ְ ּדיִ פ ּוק‬
‫או ִליד ּ ֶבן ׁ ִש ׁ ִשים‪ְ ,‬ל ֹ‬
‫או ִליד‪ֹ ,‬‬
‫ְּב ִר ְב ָקה‪ .‬וְ ַכד ֹ‬
‫יַעֲ קֹב ׁ ָשלֵ ם‪ִ ,‬מ ּ ֶבן ׁ ִש ׁ ִשים ׁ ָשנָ ה ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות‪ ,‬וְ ֻכ ְּלה ּו ָא ִחיד ְלה ּו יַעֲ קֹב ְל ָב ַתר‪,‬‬
‫וְ ִא ְתעֲ ִביד ְ ּג ַבר ׁ ְש ִלים‪.‬‬
‫חות לָ ָבן ָהאֲ ַר ִּמי‪ַ ,‬מאי ִא ְכ ּ ַפת לָ ן ּכ ּולֵ י‬
‫ּ ַבת ְּבת ּו ֵאל ָהאֲ ַר ִּמי ִמ ּ ַפ ַ ּדן אֲ ָרם אֲ ֹ‬
‫ַהאי‪ּ ְ ,‬ד ָהא ְ ּכ ָבר ִא ְּת ָמר )בראשית כד( ּו ְבת ּו ֵאל יָלַ ד ֶאת ִר ְב ָקה וְ גו'‪ ,‬וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ָא ַמר‬
‫חות לָ ָבן ָהאֲ ַר ִּמי‪ֶ .‬א ּ ָלא‬
‫ּ ַבת ְּבת ּו ֵאל ָהאֲ ַר ִּמי ּו ְל ָב ַתר ִמ ּ ַפ ַדן אֲ ָרם‪ּ ,‬ו ְל ָב ַתר אֲ ֹ‬
‫עו ָב ַדיְ יה ּו‪ּ ְ ,‬דהֲ וַ ת ּ ַבת ְּבת ּו ֵאל‬
‫יהי לָ א ָע ְב ַדת ְ ּכ ֹ‬
‫א ּו ְקמ ּו ָה‪ּ ְ ,‬דהֲ וַ ת ּ ֵבין ְר ׁ ָש ִעים וְ ִא ִ‬
‫עו ָב ִדין‬
‫ָיבין ְל ַא ְב ָא ׁ ָשא‪ ,‬וְ ִהיא ָס ְל ָקא ֹ‬
‫חות לָ ָבן‪ ,‬וְ ֻכ ְּלה ּו ַח ּי ִ‬
‫ּו ִמ ּ ַפ ַדן אֲ ָרם‪ ,‬וַ אֲ ֹ‬
‫עו ָב ַדיְ יה ּו‪.‬‬
‫ְ ּד ָכ ׁ ְש ָרן וְ לָ א עֲ ָב ַדת ְ ּכ ֹ‬
‫או ּ ַבת‬
‫או י ִַּתיר‪ֹ ,‬‬
‫ַה ׁ ְש ּ ָתא ִאית ְל ִא ְס ּ ַת ָּכלָ א‪ִ ,‬אי ִר ְב ָקה הֲ וַ ת ּ ַבת ֶע ְ ׂש ִרין ׁ ְשנִ ין ֹ‬
‫עו ָב ַדיְ יה ּו‪ ,‬אֲ ָבל ַעד‬
‫לש ֶע ְ ׂש ֵרה‪ּ ְ ,‬כ ֵדין ה ּוא ׁ ְש ָב ָחא ִדילָ ּה ְ ּדלָ א ָע ְב ַדת ְ ּכ ֹ‬
‫ׁ ְש ׁ‬
‫לש‬
‫לש ׁ ָשנִ ים הֲ וַ ת‪ַ ,‬מאי ׁ ְש ָב ָחא ִדילָ ּה‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ּ ַבת ׁ ָש ׁ‬
‫ְ ּכ ָען ּ ַבת ׁ ָש ׁ‬
‫עו ָב ָדא‪.‬‬
‫ידת ְל ַע ְב ָדא ָּכל ַהה ּוא ֹ‬
‫ׁ ָשנִ ים הֲ וַ ת‪ ,‬וְ ָע ִב ַ‬
‫דף קלזע''א‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 14 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫עו ָב ָד ָהא ִאי ִאינ ּון‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק‪ַ ,‬אף ַעל ַּגב ְ ּדכ ּולַ י ַהאי ָע ְב ַדת‪ ,‬לָ א יְ ַד ְענָ א ֹ‬
‫או לָ או‪) .‬דף קלזע''א( ֶא ּ ָלא‪ָ ּ ,‬תא חֲ זֵי‪ּ ְ ,‬כ ִתיב‪) ,‬שיר השירים ב( ְ ּכ ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה ּ ֵבין‬
‫ְ ּכ ׁ ֵש ָראן ֹ‬
‫יהי ּ ֵבין‬
‫ש ָר ֵאל ְ ּד ִא ִ‬
‫ַה ֹ‬
‫חו ִחים ֵּכן ַרעֲ י ִָתי ּ ֵבין ַה ָּב ֹנות‪ּ ְ .‬כ ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה‪ּ ָ ,‬דא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ‬
‫א ּו ְכל ּו ָס ָהא ְ ּכוַ ְר ָ ּדא ּ ֵבין ּכ ּו ִבין‪ .‬וְ ָרזָ א ְד ִמ ּ ָלה‪ ,‬יִ ְצ ָחק ָא ֵתי ִמ ִּס ְט ָרא ְד ַא ְב ָר ָהם‬
‫ְ ּד ִאיה ּו ֶח ֶסד ִע ּ ָל ָאה וְ עֲ ִביד ֶח ֶסד ִעם ָּכל ִּב ְריָין‪ ,‬וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִאיה ּו ִ ּדינָ א‬
‫ַק ׁ ְשיָא‪ .‬וְ ִר ְב ָקה ָא ַתת ִמ ִּס ְט ָרא ְד ִדינָ א ַק ׁ ְשיָא וְ ִא ְס ּ ַת ְּל ַקת ִמ ּ ֵבינַ יְ יה ּו וְ ִא ְת ַח ְּב ַרת‬
‫יהי‬
‫ְּביִ ְצ ָחק‪ּ ְ ,‬ד ָהא ִר ְב ָקה ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָ א ַק ׁ ְשיָא ַא ְתיָא‪ ,‬וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִא ִ‬
‫יהי‬
‫ִמ ִּס ְט ָרא ְד ִדינָ א ַר ְפיָא הֲ וַ ת‪ ,‬וְ ח ּו ָטא ְד ֶח ֶסד ּ ָתלֵ י ָּב ּה וְ יִ ְצ ָחק ִ ּדינָ א ַק ׁ ְשיָא וְ ִא ִ‬
‫יהי ַר ְפיָא‪ ,‬לָ א י ִָכיל ַע ְל ָמא‬
‫חו ִחים הֲ ו ּו‪ .‬וְ ִאי לָ או ְ ּד ִא ִ‬
‫ַר ְפיָא‪ּ ְ ,‬כ ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה ּ ֵבין ַה ֹ‬
‫ְל ִמ ְס ּ ַבל ִ ּדינָ א ַק ׁ ְשיָא ְדיִ ְצ ָחק‪ּ ְ .‬כגַ וְ ונָ א ָדא‪ ,‬ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא ְמזַ ֵ ּווג זִ ּו ּוגִ ין‬
‫ְּב ַע ְל ָמא‪ַ ,‬חד ּ ַת ִּקיף וְ ַחד ַר ְפיָא ְּבגִ ין ְל ִא ְת ּ ַת ָ ּקנָ א ּכ ּ ָֹלא וְ יִ ְת ּ ַב ּ ֵסם ָע ְל ָמא‪.‬‬
‫יה וְ ָא ַמר‪) ,‬בראשית כה( וַ ּי ְֶע ּ ַתר יִ ְצ ָחק לַ יְ ָי ְלנ ַֹכח ִא ׁ ְש ּת ֹו‪.‬‬
‫ּ ָפ ַתח ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה אֲ ַב ְת ֵר ּ‬
‫עולָ ה‬
‫יה ָק ֵר ָּבנָ א‪ ,‬וְ ַצ ּ ֵלי עֲ לָ ּה‪ּ .‬ו ַמה ָק ְר ָּבנָ א ָק ִריב‪ֹ .‬‬
‫ַמה ּו וַ ּי ְֶע ּ ַתר‪ּ ְ ,‬ד ָק ִריב לֵ ּ‬
‫לו יְ ָי‪ּ ,‬ו ְכ ִתיב ָה ָתם‬
‫לו יְ ָי‪ּ ְ ,‬כ ִתיב ָה ָכא וַ ּי ֵָע ֶתר ֹ‬
‫ָק ִריב‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית כה( וַ ּי ֵָע ֶתר ֹ‬
‫להים לָ ָא ֶרץ וְ גו'‪ַ ,‬מה ְּל ַה ּ ָלן ָק ְר ָּבן ַאף ָּכאן ָק ְר ָּבן‪ּ ְ .‬כ ִתיב‬
‫)שמואל ב כד( וַ ּי ֵָע ֶתר אֱ ִ‬
‫לו‪ּ ְ ,‬דנָ ַפק ֶא ׁ ָשא ִמ ְּל ֵעילָ א ְל ֳק ְבלָ א ֶא ׁ ָשא‬
‫וַ ּי ְֶע ּ ַתר יִ ְצ ָחק‪ּ ,‬ו ְכ ִתיב וַ ּי ֵָע ֶתר ֹ‬
‫ִד ְל ַת ּ ָתא‪.‬‬
‫יה‪ ,‬וְ ָח ַתר חֲ ִת ָירה ְל ֵעילָ א ְלגַ ּ ֵבי ַמ ָ ּזלָ א‬
‫ָד ָבר ַא ֵחר‪ ,‬וַ ּי ְֶע ּ ַתר יִ ְצ ָחק‪ּ ְ .‬ד ַצ ּ ֵלי ְצ ֹ‬
‫לו ֵת ּ‬
‫ַעל ְּבנִ ין‪ּ ְ ,‬ד ָהא ְּב ַהה ּוא אֲ ַתר ּ ַת ְליָין ְּבנִ ין‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬שמואל א א( וַ ִּת ְת ּ ַפ ּ ֵלל ַעל ה'‪,‬‬
‫יה‬
‫לו ֶא ּ ָלא וַ ּי ֵָח ֶתר ֹ‬
‫לו יְ ָי‪ַ ,‬אל ִּת ְק ֵרי וַ ּי ֵָע ֶתר ֹ‬
‫ּו ְכ ֵדין וַ ּי ֵָע ֶתר ֹ‬
‫לו‪ ,‬חֲ ִת ָירה ָח ַתר לֵ ּ‬
‫ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה‪ּ ,‬ו ְכ ֵדין וַ ּ ַת ַהר ִר ְב ָקה ִא ׁ ְש ּת ֹו‪.‬‬
‫יך ה ּוא‪ ,‬וְ ַק ִּביל לֵ ּ‬
‫דף קלז ע''ב‬
‫ידת‪ַ ,‬עד ְ ּד ַצ ּ ֵלי‬
‫או ִל ַ‬
‫יה וְ לָ א ֹ‬
‫ש ִרין ׁ ְשנִ ין ִא ׁ ְש ּ ָת ֵהי יִ ְצ ָחק ִעם ִא ְּת ֵת ּ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ֶ ,‬ע ְ ׂ‬
‫יה‪ְּ .‬בגִ ין ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יקיָא‪ְּ ,‬ב ׁ ַש ְע ּ ָתא‬
‫הון ְ ּד ַצ ִ ּד ַ‬
‫לו ְת ֹ‬
‫יך ה ּוא ִא ְת ָר ֵעי ִּב ְצ ֹ‬
‫ְצ ֹ‬
‫לו ֵת ּ‬
‫הון ַעל ַמה ְ ּד ִא ְצ ְט ִריכ ּו‪ַ .‬מאי ַט ְע ָמא‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּדיִ ְת ַר ּ ֵבי‬
‫לו ְת ֹ‬
‫יה ְצ ֹ‬
‫ְ ּד ָב ָעאן ַק ּ ֵמ ּ‬
‫וְ יִ ּת ֹו ַסף ְרב ּות ק ּו ְד ׁ ָשא ְל ָכל ַמאן )דף קלז ע''ב( ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫יק ּיָיא‪.‬‬
‫הון ְ ּד ַצ ִ ּד ַ‬
‫לו ְת ֹ‬
‫יך ִּב ְצ ֹ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 15 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ַ ,‬א ְב ָר ָהם לָ א ַצ ּ ֵלי ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה ְּבנִ ין‪ַ ,‬אף ַעל ַּגב‬
‫יך ה ּוא ְ ּדיִ ּ ֵתן לֵ ּ‬
‫ימא‪ָ ,‬הא ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית טו( ֵהן ִלי לא נָ ַת ּ ָת זָ ַרע‪,‬‬
‫ש ָרה עֲ ָק ָרה הֲ וַ ת‪ .‬וְ ִאי ֵת ָ‬
‫ְ ּד ָ ׂ‬
‫ַהה ּוא לָ או ְּבגִ ין ְצ ֹ‬
‫יה‪.‬‬
‫לו ָתא הֲ וָ ה )נ''א ההוא לא בעי בנין( ֶא ּ ָלא ְ ּכ ַמאן ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ָת ֵעי ַק ּ ֵמי ָמ ֵר ּ‬
‫יה‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ָהא ִאיה ּו הֲ וָ ה י ַָדע ְדלָ או ִאיה ּו ָע ָקר ֶא ּ ָלא‬
‫אֲ ָבל יִ ְצ ָחק ַצ ּ ֵלי ַעל ִא ְּת ֵת ּ‬
‫ֵיה‬
‫יפק ִמ ּנ ּ‬
‫ִא ְּת ֵת ּ‬
‫יה‪ּ ְ ,‬דיִ ְצ ָחק הֲ וָ ה י ַָדע ְּב ָרזָ א ְד ָח ְכ ְמ ָתא‪ּ ְ ,‬דיַעֲ קֹב זַ ִּמין ְל ֵמ ּ ַ‬
‫יסר ׁ ִש ְב ִטין‪ ,‬אֲ ָבל לָ א י ַָדע ִאי ְּב ַהאי ִא ְּת ָתא ִאי ְּב ָאחֳ ָרא‪ ,‬וְ ַעל ָ ּדא ְלנ ַֹכח‬
‫ִּב ְת ֵר ַ‬
‫ִא ׁ ְש ּת ֹו וְ לָ א ְלנ ַֹכח ִר ְב ָקה‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫יה יִ ְצ ָחק‬
‫יה ְ ּד ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה‪ִ ,‬אי ָה ִכי ַא ּ ַמאי לָ א ָר ִחים לֵ ּ‬
‫ָא ַמר ַהה ּוא ַר ְביָא ְּב ֵר ּ‬
‫ֵיה‬
‫הו ִאיל וְ הֲ וָ ה י ַָדע ְ ּדזַ ִּמין ִאיה ּו ְל ַקיְ ָ‬
‫שו‪ֹ ,‬‬
‫ְליַעֲ קֹב ָּכל ָּכ ְך ְ ּכ ֹ‬
‫ימא ִמ ּנ ּ‬
‫מו ְל ֵע ָ ׂ‬
‫ֵיה‬
‫ְּת ֵר ַ‬
‫יה ְלזִ ינ ּ‬
‫יה ׁ ַש ּ ִפיר ָקאֲ ַמ ְר ְּת‪ֶ ,‬א ּ ָלא ָּכל זִ ינָ א ָר ִחים לֵ ּ‬
‫יסר ׁ ִש ְב ִטין‪ָ .‬א ַמר לֵ ּ‬
‫וְ ִא ְת ְמ ׁ ִש ְ‬
‫ֵיה‪.‬‬
‫יך וְ ָאזִ יל זִ ינָ א ָּב ַתר זִ ינ ּ‬
‫מונִ י ּ ֻכ ּל ֹו‬
‫אש ֹון ַא ְד ֹ‬
‫שו נָ ַפק ס ּו ָמק ְ ּכ ָמה ִד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית כה( וַ ּיֵצֵ א ָה ִר ׁ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ֵ ,‬ע ָ ׂ‬
‫שו‪ּ ִ ,‬דינָ א‬
‫וְ גו'‪ ,‬וְ ִאיה ּו זִ ינָ א ְדיִ ְצ ָחק ְ ּד ִאיה ּו ִדינָ א ַק ׁ ְשיָא ִד ְל ֵעילָ א‪ ,‬וְ נָ ַפק ִמ ּנ ּ‬
‫ֵיה ֵע ָ ׂ‬
‫יה‬
‫ֵיה‪ ,‬וְ ַעל ָ ּדא ָר ִחים לֵ ּ‬
‫ֵיה‪ ,‬וְ ָכל זִ ינָ א ָאזִ יל ְלזִ ינ ּ‬
‫ַק ׁ ְשיָא ְל ַת ּ ָתא ְ ּד ַד ְמיָא ְלזִ ינ ּ‬
‫שו ִ ּכי ַציִ ד‬
‫ְל ֵע ָ ׂ‬
‫שו י ִַּתיר ִמ ּיַעֲ קֹב ְ ּכ ָמה ִד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית כה( וַ ּיֶאֱ ַהב יִ ְצ ָחק ֶאת ֵע ָ ׂ‬
‫ְּב ִפיו‪ּ ְ .‬כ ִתיב ָה ָכא ִ ּכי ַציִ ד ְּב ִפיו‪ּ ,‬ו ְכ ִתיב ָה ָתם )בראשית י( ַעל ֵּכן י ֵָא ַמר ְ ּכנִ ְמרֹד‬
‫ִ ּג ּב ֹור ַציִ ד ִל ְפנֵי יְ ָי ‪.‬‬
‫דף קלח ע''א‬
‫ֹאמר ִאם ֵּכן‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק‪ּ ְ ,‬כ ִתיב‪) ,‬בראשית כה( וַ ִּי ְתרֹצֲ צ ּו ַה ָּבנִ ים ְּב ִק ֵר ָּב ּה וַ ּת ֶ‬
‫רש ֶאת יְ ָי‪ְ ,‬ל ָאן אֲ ַתר ָאזְ לַ ת‪ְ .‬ל ֵבי ִמ ְד ְר ׁ ָשא ְ ּד ׁ ֵשם‬
‫לָ ּ ָמה זֶה ָאנ ִֹכי וַ ּ ֵתלֶ ְך ִל ְד ׁ‬
‫שו אֲ גַ ח ְק ָר ָבא‬
‫וְ ֵע ֶבר‪ .‬וַ ִּי ְתרֹצֲ צ ּו ַה ָּבנִ ים ְּב ִק ְר ָּב ּה‪ּ ְ ,‬ד ַת ּ ָמן הֲ וָ ה ַהה ּוא ָר ׁ ָשע ְ ּד ֵע ָ ׂ‬
‫חו‪ִ .‬א ְת ָּבר ּו ָ ּדא‬
‫מו ֹ‬
‫יה ְּביַעֲ קֹב‪ .‬וַ ִּי ְתרֹצֲ צ ּו‪ִ ,‬א ְת ָּבר ּו ְ ּכ ָמה ְד ַא ְמ ִרינָ ן‪ָ ,‬ר ַצץ ֶאת ֹ‬
‫ּ ֵב ּ‬
‫רו ֵכב ַעל‬
‫רו ֵכב נָ ָח ׁש‪ ,‬וְ ָדא ִס ְט ָרא ְ ּד ֹ‬
‫ִעם ָ ּדא וְ ִא ְת ּ ְפלָ ג ּו‪ָ ּ .‬תא חֲ זֵי‪ּ ָ ,‬דא ִס ְט ָרא ְ ּד ֹ‬
‫ישא ְּב ִס ְט ָרא )דף קלח ע''א( ְ ּד ׁ ִש ְמ ׁ ָשא‪ְ ,‬ל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא ְּב ִסיהֲ ָרא‪.‬‬
‫ימ ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ‬
‫ָּכ ְר ְסיָא ׁ ְשלֵ ָ‬
‫יה יַעֲ קֹב‬
‫יה ְ ּד ַהה ּוא נָ ָח ׁש‪ָ ,‬אזִ יל ִע ּ ֵמ ּ‬
‫שו אֲ ַב ְת ִר ּ‬
‫וְ ָתא חֲ זֵי‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ִא ְת ְמ ׁ ַש ְך ֵע ָ ׂ‬
‫ימא‪ּ ְ ,‬כנָ ָח ׁש ְ ּד ִאיה ּו ַח ִ ּכים‪ ,‬וְ ִאיה ּו ָאזִ יל ְּבעֲ ִקימ ּו‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵ‬
‫ְּבעֲ ִק ָ‬
‫מר‪) ,‬בראשית‬
‫יה הֲ ו ּו לֵ י ּה ְ ּכנָ ָח ׁש‪ ,‬וְ ָה ִכי‬
‫עו ָב ֹ‬
‫רום וְ גו'‪ַ ,‬ח ִ ּכים‪ .‬וְ ֹ‬
‫ג( וְ ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָה ָע ֹ‬
‫דוי ְדיַעֲ קֹב ְלגַ ּ ֵב ּ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 16 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫או ֶחזֶת‬
‫ָדו ֹ‬
‫ֵיה ִמ ּכֹל וָ כֹל‪ֶ ,‬א ּ ָלא וְ י ֹ‬
‫ָדו ֹ‬
‫ָד ָבר ַא ֵחר וְ י ֹ‬
‫יפק ִמ ּנ ּ‬
‫או ֶחזֶת‪ּ ְ ,‬דלָ א י ִָכיל ְל ֵמ ּ ַ‬
‫שו‪ ,‬וְ ַעל ָ ּדא‬
‫שו ָ ּדא ִסיהֲ ָרא‪ּ ְ ,‬ד ִא ְת ַּכ ְּסיָא נְ ֹ‬
‫הו ָרא ְּבגִ ין ֵע ֶקב ְ ּד ֵע ָ ׂ‬
‫ּ ַבעֲ ֵקב ֵע ָ ׂ‬
‫ְ‬
‫ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫יה ְל ַת ּ ָתא וְ יִ ְת ַ ּד ּ ַבק‬
‫יה ְל ֵמ ַ‬
‫יה ְּב ָח ְכ ְמ ָתא‪ְּ ,‬בגִ ין ְל ַדחֲ יָיא לֵ ּ‬
‫יהך ִע ּ ֵמ ּ‬
‫יך לֵ ּ‬
‫מו יַעֲ קֹב‪ .‬ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה יַעֲ קֹב‬
‫יה‪) .‬בראשית כה( וַ ִּי ְק ָרא ׁ ְש ֹ‬
‫ְּב ַא ְת ֵר ּ‬
‫יך ה ּוא ָק ֵרי לֵ ּ‬
‫מו לָ א ְ ּכ ִתיב‪,‬‬
‫מו יַעֲ קֹב‪ ,‬נִ ְק ָרא ׁ ְש ֹ‬
‫וַ ַ ּדאי‪ָ ּ .‬תא חֲ זֵי‪ּ ְ ,‬כ ִתיב‪) ,‬בראשית כז( ָה ִכי ָק ָרא ׁ ְש ֹ‬
‫יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא ְ ּד ָהא ַהה ּוא‬
‫ֶא ּ ָלא ָק ָרא ׁ ְש ֹ‬
‫מו‪ .‬וַ ּי ַַע ְק ֵבנִ י‪ ,‬וַ ַ ּדאי ָח ָמא לֵ ּ‬
‫ִחוְ יָא ַק ְד ָמ ָאה ִאיה ּו ַח ִ ּכים ְל ַא ְב ָא ׁ ָשא‪ֵּ ,‬כיוָ ן ְ ּדאֲ ָתא יַעֲ קֹב‪ָ ,‬א ַמר ָהא וַ ַ ּדאי‬
‫יה יַעֲ קֹב‪.‬‬
‫יה‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך ָק ָרא לֵ ּ‬
‫ַח ִ ּכים ְל ֳק ְבלֵ ּ‬
‫ימנָ א ְּב ָכל אֲ ַתר‪ ,‬וַ ִּי ְק ָרא ְס ָתם ַהאי ה ּוא ַ ּד ְר ָּגא ּ ַב ְת ָר ָאה‪ּ ְ ,‬כ ָמה‬
‫או ִק ְ‬
‫ָהא )ק''ב ע''א( ֹ‬
‫מו יַעֲ קֹב‪ְּ ,‬ב ָכל אֲ ַתר‬
‫משה וְ גו'‪ .‬וְ ָה ָכא וַ ִּי ְק ָרא ׁ ְש ֹ‬
‫ִד ְכ ִתיב‪) ,‬ויקרא א( וַ ִּי ְק ָרא ֶאל ׁ ֶ‬
‫תיב‪) ,‬בראשית‬
‫יה לָ א ִא ְק ֵרי )ד''א ל''ג אלא( ַעל יְ ָדא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש‪ְּ .‬באֲ ַתר ָאחֳ ָרא ַמה ְ ּכ ִ‬
‫ׁ ְש ֵמ ּ‬
‫ש ָר ֵאל‪ ,‬ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה ְליַעֲ קֹב ֵאל‪.‬‬
‫לו ֵאל אֱ ֵ‬
‫לג( וַ ִּי ְק ָרא ֹ‬
‫יך ה ּוא ָק ָרא לֵ ּ‬
‫להי יִ ְ ׂ‬
‫יה‪ ,‬אֲ נָ א אֱ לָ ָהא ְּב ִע ּ ָל ֵאי וְ ַאנְ ְּת אֱ לָ ָהא ְּב ַת ּ ָת ֵאי‪.‬‬
‫ָא ַמר לֵ ּ‬
‫דף קלח ע''ב‬
‫ימא‪,‬‬
‫יה ְל ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא ְּב ַהה ּוא ִחוְ יָא עֲ ִק ָ‬
‫שו הֲ וָ ה לֵ ּ‬
‫וְ ָתא חֲ זֵי‪ ,‬יַעֲ קֹב הֲ וָ ה י ַָדע ְ ּד ֵע ָ ׂ‬
‫דוי ִא ְת ַמ ּ ׁ ִש ְ‬
‫אחֳ ָרא‪) ,‬דף קלח ע''ב(‬
‫ימא ָ‬
‫יה ְ ּכ ִחוְ יָא עֲ ִק ָ‬
‫עו ָב ֹ‬
‫וְ ַעל ָ ּדא ְּב ָכל ֹ‬
‫יך עֲ לֵ ּ‬
‫ְּב ָח ְכ ְמ ָתא ְּבעֲ ִקימ ּו‪ ,‬וְ ָה ִכי ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫עון‪,‬‬
‫יך‪ .‬וְ ַא ְתיָיא ָדא‪ּ ִ ,‬כי ָהא ְ ּד ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ‬
‫שו ‪.‬‬
‫להים ֶאת ַה ּ ַת ִּנינִ ים ַה ְ ּג ֹ‬
‫ַמאי ִד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית א( וַ ִּי ְב ָרא אֱ ִ‬
‫דו ִלים‪ּ ָ ,‬דא יַעֲ קֹב וְ ֵע ָ ׂ‬
‫שת‪ִ ,‬א ּ ֵלין ׁ ְש ָאר ַ ּד ְר ִ ּגין ְ ּד ֵבינַ יְ יה ּו‪ ,‬וַ ַ ּדאי‬
‫)בראשית א( וְ ֶאת ָּכל נ ֶֶפ ׁש ַה ַח ּיָה ָה ֹ‬
‫רו ֶמ ֶׂ‬
‫יה ְ ּד ַהה ּוא ִחוְ יָא ָאחֳ ָרא וְ ָה ִכי ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫יך‪.‬‬
‫ִא ְתעֲ ִביד יַעֲ קֹב ַח ִ ּכים ְל ֳק ְבלֵ ּ‬
‫יה‬
‫יה ְל ַא ְת ֵר ּ‬
‫ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ְּב ָכל י ְַר ָחא וְ י ְַר ָחא ַחד ָ ׂש ִעיר‪ְּ ,‬בגִ ין ְל ַא ְמ ׁ ָש ָכא לֵ ּ‬
‫ש ִעיר‪ ,‬וְ ָדא ְּב ָח ְכ ָמה‬
‫וְ יִ ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמן ִסיהֲ ָרא‪ .‬וְ ֵכן ְּב ֹיו ֵמי ְד ִכ ּפ ִ ּו ִרי ְל ַא ְק ָר ָבא ַהה ּוא ָ ׂ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 17 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫דף קלטע''א‬
‫יה ְּב ָח ְכ ָמה‪ְּ ,‬בעֲ ִקימ ּו‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּדלָ א י ִָכיל‬
‫ש ָר ֵאל ְמ ַק ְ ּד ִמין וְ ַח ְ ּכ ִמין לֵ ּ‬
‫ּו ְבגִ ין ָּכ ְך‪ ,‬יִ ְ ׂ‬
‫דוי‬
‫עו ָב ֹ‬
‫ימנ ּו ָתא‪ָּ ,‬כל ֹ‬
‫ְל ַא ְב ָא ׁ ָשא ּו ְל ׁ ַש ְל ָט ָאה‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא יַעֲ קֹב ְ ּד ִאיה ּו ְּב ָרזָ א ִד ְמ ֵה ְ‬
‫יה ְל ַהה ּוא ִחוְ יָא‪ְ ,‬ל ָסאֲ ָבא ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא‪.‬‬
‫שו ְּבגִ ין ְ ּדלָ א י ַ‬
‫ָהב ּד ּו ְכ ּ ָתא לֵ ּ‬
‫ְלגַ ּ ֵבי ְד ֵע ָ ׂ‬
‫לוט ְּב ַע ְל ָמא‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא לָ א ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫יה‬
‫יה‪ ,‬וְ לָ א יִ ׁ ְש ֹ‬
‫יך לֵ ּ‬
‫וְ לָ א י ְַק ִריב ְלגַ ּ ֵב ּ‬
‫שו ְ ּד ִאיה ּו ִס ְט ָרא‬
‫ְל ַא ְב ָר ָהם ְל ִא ְתנַ הֲ גָ א ְּבע ּו ְק ָמא‪ ,‬וְ לָ א ְליִ ְצ ָחק‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ֵע ָ ׂ‬
‫יה )כ''א ע''ב(‬
‫ְ ּד ַהה ּוא ִחוְ יָא‪ַ ,‬עד לָ א אֲ ָתא ְל ַע ְל ָמא‪ .‬אֲ ָבל יַעֲ קֹב‪ּ ְ ,‬ד ִאיה ּו ָמ ֵ‬
‫אר ּ‬
‫יה‬
‫יה ְל ָקיְ ָ‬
‫יתא‪ִ ,‬א ָּ‬
‫ְ ּד ֵב ָ‬
‫יה ְ ּד ַהה ּוא ִחוְ יָא‪ּ ְ ,‬דלָ א י ִָהיב לֵ ּ‬
‫ימא ְל ֳק ְבלֵ ּ‬
‫יב ֵעי לֵ ּ‬
‫ׁ ָש ְל ָטנ ּו ָתא ְ ּכלָ ל ְל ָסאֲ ָבא ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ְדיַעֲ קֹב‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫יך ְליַעֲ קֹב‬
‫יה‬
‫ש ָר ֵאל ַק ִ ּד ׁ ִ‬
‫ישין ִא ְת ְּב ִריר ּו ח ּולַ ק ַע ְד ֵב ּ‬
‫י ִַּתיר ִמ ָּכל ְּבנֵי ַע ְל ָמא‪ּ .‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך יִ ְ ׂ‬
‫ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫תו‪.‬‬
‫יך ה ּוא‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬דברים לב( ִ ּכי ֵחלֶ ק יְ ָי ַע ּמ ֹו יַעֲ קֹב ֶח ֶבל נַ חֲ לָ ֹ‬
‫יה‬
‫)בראשית כה( וַ ִּיגְ ְ ּדל ּו ַה ְּנ ָע ִרים‪ִ .‬ס ְט ָרא ְד ַא ְב ָר ָהם ָּג ִרים ֹ‬
‫לון ְל ִא ְת ַּג ָ ּדלָ א ּוזְ כ ּו ֵת ּ‬
‫לון ְּב ִמ ְצ ֹות‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית יח( ִ ּכי יְ ַד ְע ִּתיו ְל ַמ ַען‬
‫לון‪ ,‬ה ּוא הֲ וָ ה ְמ ַח ּנ ְֵך ֹ‬
‫ִס ּיַיע ֹ‬
‫שו‪) .‬בראשית כה( וַ ִּיגְ ְ ּדל ּו ַה ְּנ ָע ִרים וַ יְ ִהי‬
‫אֲ ׁ ֶשר יְ ַצ ֶ ּוה ֶאת ָּבנָ יו וְ גו'‪ְ ,‬ל ַא ְס ָּג ָאה יַעֲ קֹב וְ ֵע ָ ׂ‬
‫יה‪,‬‬
‫שו ִא ׁ‬
‫יש ֹיו ֵד ַע ַציִ ד וְ גו'‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר‪ָּ ,‬כל ַחד וְ ַחד ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ְל ָא ְר ֵח ּ‬
‫ֵע ָ ׂ‬
‫בו ָדה זָ ָרה‪.‬‬
‫ימנ ּו ָתא וְ ָדא ְל ִס ְט ָרא ְ ּדעֲ ֹ‬
‫)דף קלטע''א( ָ ּדא ְל ִס ְט ָרא ִד ְמ ֵה ְ‬
‫יהי ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלַ ת‬
‫יה‪ּ ְ .‬ד ַכד ִא ִ‬
‫וְ ֵכן הֲ וָ ה ְּב ֵמ ֹ‬
‫עוי ְד ִר ְב ָקה‪ּ ְ ,‬ד ַת ּ ָמן ָּכל ַחד ָאזִ יל ְל ִס ְט ֵר ּ‬
‫ְ‬
‫יתא‪,‬‬
‫או ַריְ ָ‬
‫או עֲ ָב ַרת ְס ִמיך ְלאֲ ַתר ַטב ְל ֶמ ְע ּ ַבד ּ ִפ ּק ּו ֵדי ְד ֹ‬
‫עו ָב ִדין ְ ּד ָכ ׁ ְש ָרן ֹ‬
‫ְּב ֹ‬
‫הֲ וָ ה יַעֲ קֹב ָח ֵדי וְ ָד ִחיק ְלנָ פ ָקא‪ ,‬וְ ַכד הֲ וַ ות ָאזְ לָ א ְס ִמ ְ‬
‫בו ָדה זָ ָרה‪,‬‬
‫יך ְלאֲ ַתר עֲ ֹ‬
‫ְ‬
‫ְ‬
‫ַהה ּוא ָר ׁ ָשע ָּב ַט ׁש ְלנָ ְפ ָקא‪ ,‬וְ א ּו ְקמ ּו ָה‪ּ .‬ו ְבגִ ין ָּכך‪ַּ ,‬כד ִא ְת ְּב ִריא ּו ּונְ ָפק ּו ְל ַע ְל ָמא‪,‬‬
‫דא‪) ,‬בראשית כה(‬
‫יה ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי לֵ ּ‬
‫ָּכל ַחד ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש וְ ָאזִ יל וְ ִא ְת ְמ ׁ ַש ְך ְּבד ּו ְכ ּ ֵת ּ‬
‫יה‪ ,‬וְ ַעל ָ ּ‬
‫שו‬
‫שו ִא ׁ‬
‫וַ ִּיגְ ְ ּדל ּו ַה ְּנ ָע ִרים וַ יְ ִהי ֵע ָ ׂ‬
‫יש ֹיו ֵד ַע ַציִ ד וְ גו'‪) .‬בראשית כה( וַ ּיֶאֱ ַהב יִ ְצ ָחק ֶאת ֵע ָ ׂ‬
‫ש ֶדה‪ּ .‬ו ְכ ִתיב‬
‫יש ֹיו ֵד ַע ַציִ ד ִא ׁ‬
‫ִ ּכי ַציִ ד ְּב ִפיו‪ָ ,‬הא א ּו ְקמ ּו ָה‪) ,‬כמה( ִ ּד ְכ ִתיב‪ִ ,‬א ׁ‬
‫יש ָ ׂ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 18 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ימא‪ֵ ,‬ה ְ‬
‫שו‪ ,‬וְ ָהא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא הֲ וַ ת‬
‫דוי ִּב ׁ ִ‬
‫עו ָב ֹ‬
‫יך לָ א י ַָדע יִ ְצ ָחק ָּכל ֹ‬
‫וְ ִאי ֵת ָ‬
‫ישין ְ ּד ֵע ָ ׂ‬
‫יה ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא‪ֵ ,‬ה ְ‬
‫יה ְליַעֲ קֹב‬
‫יך י ִָכיל ְל ָב ְר ָכא לֵ ּ‬
‫יה‪ּ ְ ,‬ד ִאי לָ א ׁ ַש ְריָא ִע ּ ֵמ ּ‬
‫ִע ּ ֵמ ּ‬
‫יתא וְ ָדיְ ָירא‬
‫יה ְּב ֵב ָ‬
‫יה‪ֶ .‬א ּ ָלא וַ ַ ּדאי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא הֲ וַ ת ָ ּדיְ ָירא ִע ּ ֵמ ּ‬
‫ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּד ָב ְר ֵכ ּ‬
‫ְ‬
‫יה ֶא ּ ָלא‬
‫יה ּ ָת ִדיר‪ ,‬אֲ ָבל לָ א ֹ‬
‫יה‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּדיִ ְת ּ ָב ֵרך יַעֲ קֹב ְּבלָ א ַד ְע ּ ֵת ּ‬
‫או ְד ָעא לֵ ּ‬
‫ִע ּ ֵמ ּ‬
‫יך ה ּוא‪ .‬וְ ָה ִכי ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫יה ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך‪ּ ִ ,‬ד ְב ַה ִהיא ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּד ָעאל‬
‫ְּב ַד ְע ּ ֵת ּ‬
‫יה ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא‪ּ .‬ו ְכ ֵדין ָח ָמא ְּב ַד ְע ּת ֹוי יִ ְצ ָחק ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי‬
‫יַעֲ קֹב ַק ּ ֵמי אֲ ב ּו ִהי ָעאלַ ת ִע ּ ֵמ ּ‬
‫ִל ְב ָר ָכא‪ ,‬וְ יִ ְת ְּב ִר ְ‬
‫יך ִמ ַ ּד ְע ּ ָתא ִד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא‪.‬‬
‫דף קלטע''ב‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪,‬‬
‫)ס''א זמנא חדא‪ ,‬הוה יתיב רבי שמעון ושאר חברייא‪ ,‬עאל קמיה רבי אלעזר בריה‪ .‬אמהו ליה לרבי שמעון‪ ,‬מלתא‬
‫רבתא בעינן למבעי קמך בעניינא דיעקב ועשו‪ .‬איך לא בעא יעקב למיהב לעשו תבשיל דטלופחין עד דזבין ליה בכירותא‬
‫דיליה‪ ,‬ועוד דאמר עשו ליצחק אבוהי‪ ,‬ויעקבני זה פעמים‪ .‬אמר לון‪ ,‬בהדין שעתא‪ ,‬אתון חייבים לקבלא מלקות‪ .‬דהאמנתון‬
‫לפתגמי דעשו ושקרתון לפתגמי דיעקב‪ ,‬דהא קרא אסהיד עליה‪) ,‬בראשית כה( ויעקב איש תם‪ .‬ותו כתיב‪) ,‬מיכה ז( תתן אמת‬
‫ליעקב‪ .‬אלא‪ ,‬כך הוא ענייניה דיעקב עם עשו‪ ,‬בגין דעשו הוה סני לבכירותא בקדמיתא‪ ,‬והוה בעי מניה דיעקב דלסבה ליה‬
‫אפילו בלא כסף‪ .‬הדא הוא דכתיב‪) ,‬בראשית כה( ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה(‪) .‬בראשית כה( וַ ָ ּיזֶד‬
‫ש ֶדה וְ ה ּוא ָעיֵף‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר‪ ,‬וַ ָ ּיזֶד יַעֲ קֹב‪,‬‬
‫יַעֲ קֹב נָ זִ יד וַ ָ ּיבֹא ֵע ָ ׂשו ִמן ַה ּ ָ ׂ‬
‫ָהא א ּו ְקמ ּו ָה ְ ּד ָהא ְּבגִ ין אֲ ֵבל ּו ָתא ְד ַא ְב ָר ָהם הֲ וָ ה‪ ,‬אֲ ָבל וַ ָ ּיזֶד יִ ְצ ָחק נָ זִ יד ִמ ָּב ֵעי‬
‫יה‪ְּ ,‬ב ַהה ּוא‬
‫לֵ ּ‬
‫יה‪ֶ ,‬אלָ א וַ ָ ּיזֶד יַעֲ קֹב נָ זִ יד‪ּ ְ ,‬ד ִאיה ּו הֲ וָ ה י ַָדע ִע ָ ּק ָרא )דף קלטע''ב( ִדילֵ ּ‬
‫ילין ס ּו ְמ ִקין‪ .‬עֲ ָד ׁ ִשים‪ַ ּ ,‬ת ְב ׁ ִשיל‬
‫יה‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך עֲ ַבד ּ ַת ְב ׁ ִש ִ‬
‫ִס ְט ָרא ְ ּד ִא ְת ָ ּד ּ ַבק ּ ֵב ּ‬
‫ס ּו ְמ ָקא‪ּ ְ ,‬ד ַת ְב ׁ ִשילָ א ָדא ִמ ְת ּ ַבר ֵחילָ א וְ ת ּו ְק ָפא ְ ּד ָד ָמא ס ּו ְמ ָקא ָּבגִ ין ְל ַת ָּב ָרא‬
‫יה ְּב ָח ְכ ְמ ָתא‪ּ ְ ,‬כ ַהה ּוא ַּגוְ ונָ א ס ּו ְמ ָקא‪.‬‬
‫יה‪ּ .‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך‪ ,‬עֲ ַבד לֵ ּ‬
‫יה וְ ֵחילֵ ּ‬
‫ּת ּו ְק ֵפ ּ‬
‫יה ְליַעֲ קֹב‪ּ .‬ו ְב ַה ִהיא‬
‫יה ְל ַע ְב ָדא וְ זַ ִּבין ְּב ֵכיר ּו ֵת ּ‬
‫וְ ַעל ַהה ּוא ּ ַת ְב ׁ ִשילָ א ִאזְ ַ ּד ּ ַבן לֵ ּ‬
‫יה‪,‬‬
‫ש ִעיר ַחד ְ ּדיִ ְק ְרב ּון יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְלגַ ּ ֵבי ַד ְר ָּגא ִ ּדילֵ ּ‬
‫ׁ ַש ְע ּ ָתא י ַָדע יַעֲ קֹב ִ ּד ְבגִ ין ָ ׂ‬
‫שו‬
‫יִ ְת ַה ּ ַפ ְך ְל ַע ְב ָדא ִל ְב ֹנוי וְ לָ א יְ ַק ְט ֵרג ֹ‬
‫לון‪ּ .‬ו ְבכ ּ ָֹלא אֲ זַ ל יַעֲ קֹב ְלגַ ּ ֵביה ְד ֵע ָ ׂ‬
‫שו‪ ,‬וְ לָ א י ִָכיל ְל ׁ ַש ְל ָט ָאה וְ ִא ְת ַּכ ְפיָא וְ לָ א‬
‫ְּב ָח ְכ ָמה‪ְּ ,‬בגִ ין ַהה ּוא ַד ְרגָ א ַח ִ ּכים ְ ּד ֵע ָ ׂ‬
‫יה‪) .‬חסר‪ ,‬ומצאנו בספרא אחרינא וז''ל ויאמר עשו אל יעקב )בראשית‬
‫ִא ְס ּ ָת ַאב )ביה( ּ ֵב ֵ‬
‫יה וְ ִאיה ּו יָגִ ין עֲ לֵ ּ‬
‫ית ּ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 19 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה‪ ,‬וְ ֵכן ְּבלָ ָבן ִא ְתחֲ זֵי ָה ִכי‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ָהא ִאיה ּו חֳ ָר ׁ ָשא הֲ וָ ה‪ּ ְ ,‬כ ָמה‬
‫ִד ְכ ִתיב )בראשית ל( נִ ַח ׁ ְש ִּתי וַ יְ ָב ַר ֵכנִ י יְ ָי ִּבגְ לָ לֶ ָך‪ ,‬וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּדיַעֲ קֹב ִא ְק ֵרי ְ ּג ַבר‬
‫ׁ ְש ִלים‪ְּ ,‬בגִ ין ָּכ ְך הֲ וָ ה ׁ ְש ִלים ִעם ַמאן ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫יה ְּב ַרחֲ ֵמי‬
‫יה ְל ֵמ ַ‬
‫יה ְך ִע ּ ֵמ ּ‬
‫יך לֵ ּ‬
‫הֲ וָ ה ָאזִ יל‪ ,‬וְ ִעם ַמאן ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫יה ְּב ִדינָ א ַק ׁ ְשיָא ּו ַבעֲ ִקימ ּו הֲ וָ ה‬
‫יך ְל ֵמ ַ‬
‫יה ְך ִע ֵמ ּ‬
‫יה ְ ּכ ִתיב‪) ,‬תהלים יח( ִעם ָח ִסיד‬
‫יה‪ ,‬וְ עֲ לֵ ּ‬
‫ָאזִ יל‪ְּ ,‬בגִ ין ִ ּד ְת ֵרי )קמ''ו ע''א( ח ּולָ ֵקי הֲ ו ּו ּ ֵב ּ‬
‫ִּת ְת ַח ּ ָסד וְ ִעם ִע ֵ ּק ׁש ִּת ְת ּ ַפ ּ ָתל‪ִ .‬עם ָח ִסיד ְּב ִס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶס''ד‪ ,‬וְ ִעם ִע ֵ ּק ׁש ְּב ִס ְט ָרא‬
‫ְד ִדינָ א ַק ׁ ְשיָא‪ּ ,‬כ ּ ָֹלא ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות‪) .‬בראשית כו( וַ יְ ִהי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ ִמ ְּל ַבד ָה ָר ָעב‬
‫הב )ר''ת‬
‫או ֵ‬
‫אש ֹון וְ גו'‪ַ .‬ר ִּבי יְ ה ּו ָדה ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר‪) ,‬תהלים יא( יְ ָי ַצ ִ ּדיק יִ ְב ָחן וְ ָר ׁ ָשע וְ ֹ‬
‫ָה ִר ׁ‬
‫דוי ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא ִמ ְת ּ ַת ְקנָ ן‪ ,‬וְ ָכל ַמה‬
‫עו ָב ֹ‬
‫שנְ ָאה נַ ְפ ׁש ֹו‪ַּ .‬כ ּ ָמה ֹ‬
‫נחש( ָח ָמס ָ ׂ‬
‫ְ ּד ִאיה ּו ָע ִביד ּכ ּ ָֹלא ַעל ִ ּדינָ א ּו ְק ׁש ֹוט‪ּ ְ ,‬כ ָמה ִד ְכ ִתיב‪) ,‬דברים לכ( ַה ּצ ּור ּ ָת ִמים‬
‫ָשר ה ּוא‪.‬‬
‫לו ִ ּכי ָכל ְ ּד ָר ָכיו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֵאל אֱ מ ּונָ ה וְ ֵאין ָעוֶ ל ַצ ִ ּדיק וְ י ׁ ָ‬
‫ּ ָפעֳ ֹ‬
‫דף קמ ע''א‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ ,‬לָ א ָדן ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא ְל ָא ָדם ַק ְד ָמ ָאה ַעד ְ ּד ּ ָפ ִּקיד לֵ יה‬
‫יה ְלא ַֹרח ָאחֳ ָרא ְּבגִ ין ְ ּדלָ א יִ ְס ּ ָת ַאב‪.‬‬
‫ְל ֹ‬
‫יה ּו ְרע ּו ֵת ּ‬
‫יה‪ּ ְ ,‬דלָ א יִ ְס ֵטי ִל ּ ֵב ּ‬
‫תו ַע ְל ּ ֵת ּ‬
‫דינָ א‪) .‬דף קמ‬
‫וְ ִאיה ּו לָ א ִא ְס ּ ַת ּ ַמר‪ ,‬וְ עֲ ַבר ַעל ּ ִפ ּק ּו ֵדי ְד ָמ ֵ‬
‫יה ּו ְל ָב ַתר ֵּכן ָ ּדן לֵ ּ‬
‫אר ּ‬
‫יה ִ ּ‬
‫ע''א(‬
‫או ִר ְ‬
‫ֵיה וְ ִא ְת ְק ּיַים‬
‫יה‪ ,‬וְ ֹ‬
‫יה ר ּוגְ ז ּ‬
‫יך ִע ּ ֵמ ּ‬
‫יה ְ ּכ ְד ָקא ָחזֵי לֵ ּ‬
‫וְ ִעם ָּכל ָ ּדא‪ ,‬לָ א ָדן לֵ ּ‬
‫יה ְל ָדוִ ד ַמ ְל ָּכא‬
‫ֹיו ָמא ַחד ְ ּד ִאיה ּו ֶאלֶ ף ׁ ְשנִ ין‪ַ ּ ,‬בר ִאינ ּון ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנִ ים ְ ּד ָמ ַסר לֵ ּ‬
‫יה ְ ּכל ּום‪.‬‬
‫יה ִמ ַּג ְר ֵמ ּ‬
‫ְ ּדלָ א הֲ וָ ה לֵ ּ‬
‫ישין ְ ּד ִאיה ּו ָע ִביד ּ ָת ִדיר‪ּ ְ ,‬ד ִאי‬
‫דוי ִּב ׁ ִ‬
‫עו ָב ֹ‬
‫יה ְל ּ ַבר נָ ׁש ְ ּכ ֹ‬
‫ְ ּכגַ וְ ונָ א ָדא‪ ,‬לָ א ָדן לֵ ּ‬
‫יך ה ּוא ָא ִר ְ‬
‫ימא‪ֶ ,‬א ּ ָלא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫ֵיה ִעם‬
‫ָה ִכי לָ א י ִָכיל ַע ְל ָמא ְל ִא ְת ַקיְ ָ‬
‫יך ר ּוגְ ז ּ‬
‫יעיָא ְּבגִ ין ִ ּדית ּוב ּון ִּב ְתי ּו ְב ּ ָתא‬
‫יקיָא‪ִ .‬עם ַר ּ ׁ ִש ַ‬
‫יעיָא י ִַּתיר ִמ ַּצ ִ ּד ַ‬
‫יקיָא‪ ,‬וְ ִעם ַר ּ ׁ ִש ַ‬
‫ַצ ִ ּד ַ‬
‫ימ ָתא‪ּ ְ ,‬דיִ ְת ַקיְ ימ ּון ְּב ַהאי ַע ְל ָמא ּו ְב ַע ְל ָמא ְד ָא ֵתי‪ּ ְ .‬כ ָמה ִד ְכ ִתיב‪) ,‬יחזקאל לג( ַחי‬
‫ׁ ְשלֵ ָ‬
‫ָאנִ י נְ ֻאם יְ ָי וְ גו' ִאם ֶא ְח ּפ ֹץ וְ גו' ִ ּכי ִאם ְּב ׁש ּוב ָר ׁ ָשע ִמ ַ ּד ְר ּכ ֹו וְ ָחיָה‪ .‬וְ ָחיָה‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 20 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫אֲ ָבל ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫עו ָב ִדין ְ ּד ִאינ ּון‬
‫יקיָא ּ ָת ִדיר‪ְּ ,‬ב ָכל ֹ‬
‫יך ה ּוא ְמ ַד ְק ֵ ּדק ִעם ַצ ִ ּד ַ‬
‫לון‪ .‬לָ או‬
‫ש ָמאלָ א‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך ַא ְב ִחין ֹ‬
‫ָע ְב ִדין‪ְּ .‬בגִ ין ְ ּדי ַָדע ְ ּדלָ א יִ ְסט ּון ְלי ִָמינָ א ּו ְ ׂ‬
‫הון‪ֶ ,‬א ּ ָלא ְּבגִ ין‬
‫ימנ ּו ָתא ִד ְל ֹ‬
‫ֵיה‪ּ ְ ,‬ד ָהא ִאיה ּו י ַָדע יִ ְצ ָרא וְ ת ּו ְק ָפא ִד ְמ ֵה ְ‬
‫ְּבגִ ינ ּ‬
‫יהון ְּבגִ ינַ יְ יה ּו‪.‬‬
‫יש ֹ‬
‫לַ אֲ ָר ָמא ִר ׁ ֵ‬
‫דף קמ ע''ב‬
‫להים נִ ּ ָסה ֶאת‬
‫יה ְל ַא ְב ָר ָהם‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית כב( וְ ָהאֱ ִ‬
‫ְ ּכגַ וְ ונָ א ָדא‪ ,‬עֲ ַבד לֵ ּ‬
‫ה ִרימ ּו נֵס‪) ,‬ירמיה ד(‬
‫ַא ְב ָר ָהם‪ַ .‬מאי נִ ּ ָסה‪ ,‬הֲ ָר ַמת נֵס‪ּ ְ .‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )ישעיה סב( ָ‬
‫יה ְּב ָכל ַע ְל ָמא‪ ,‬וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ָהא ִא ְּת ָמר‪ְּ ,‬בגִ ין ָ ּדא‬
‫שא ּו נֵס‪ָ ,‬א ִרים ִ ּדגְ לָ א ִ ּדילֵ ּ‬
‫ְׂ‬
‫ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫הון ְ ּדכ ּ ָֹלא‪ ,‬הֲ ָדא ה ּוא‬
‫יך ה ּוא ָא ִרים ִ ּדגְ לָ א ְד ַא ְב ָר ָהם ְּב ֵעינֵי ֹ‬
‫ִד ְכ ִתיב נִ ּ ָסה ֶאת ַא ְב ָר ָהם‪ ,‬א ּוף ָה ִכי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא ְּבגִ ין לַ אֲ ָר ָמא ִדגְ לָ א‬
‫ישיְ יה ּו ְּב ָכל ַע ְל ָמא‪) .‬תהלים יא( ַצ ִ ּדיק יִ ְב ָחן‪,‬‬
‫לון‪ ,‬לַ אֲ ָר ָמא ֵר ׁ ַ‬
‫יקיָא ִאיה ּו ָּב ִחין ֹ‬
‫ְד ַצ ִ ּד ַ‬
‫עון ְּבגִ ין ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא ַּכד ִא ְת ָר ֵעי ְּבה ּו‬
‫ַמאי ַט ְע ָמא‪ָ ,‬א ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ‬
‫ְּב ַצ ִ ּד ַ‬
‫חלי‪ .‬וְ א ּו ְקמ ּו ָה‪ .‬אֲ ָבל ְּבגִ ין‬
‫או ֶה ִ‬
‫יקיָא‪ַ ,‬מה ְ ּכ ִתיב‪) ,‬ישעיה נג( וַ יְ ָי ָח ֵפץ ַ ּד ְ ּכ ֹ‬
‫ִ ּד ְרע ּו ָתא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‪ ,‬לָ א ִא ְת ָר ֵעי ֶא ּ ָלא ְּבנִ ׁ ְש ָמ ָתא‪ ,‬אֲ ָבל ְּבג ּו ָפא לָ א‪,‬‬
‫יהי ַד ְמיָא ְלנִ ׁ ְש ָמ ָתא ִד ְל ֵעילָ א‪ ,‬וְ ג ּו ָפא לָ או ִאיה ּו ָחזֵי‬
‫ְ ּד ָהא נִ ׁ ְש ָמ ָתא ִא ִ‬
‫ְל ִא ְת ַאחֲ ָדא ְל ֵעילָ א‪ ,‬וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִדי ּו ְקנָ א ְדג ּו ָפא ְּב ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה )דף קמ ע''ב( ִאיה ּו‪.‬‬
‫וְ ּ ָתא חֲ זֵי‪ְּ ,‬בזִ ְמנָ א ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש‪,‬‬
‫יך ה ּוא ִא ְת ָר ֵעי ְּבנִ ׁ ְש ָמ ֵת ּ‬
‫עוד‬
‫לוט נִ ׁ ְש ָמ ָתא‪ּ ְ .‬ד ָהא ְּב ֹ‬
‫ְל ִא ְת ַה ָ ּנ ָאה )נ''א לאתנהרא( ָב ּה‪ָ ,‬מ ֵחי ְלג ּו ָפא ְּבגִ ין ְ ּד ִת ׁ ְש ֹ‬
‫ְ ּדנִ ׁ ְש ָמ ָתא ִעם ּג ּו ָפא‪ ,‬נִ ׁ ְש ָמ ָתא לָ א י ְָכלָ א ְל ׁ ַש ְל ָט ָאה‪ּ ְ .‬ד ַכד ִא ְ‬
‫ת ַרע )נ''א אתבר(‬
‫מר‪) ,‬ישעיה‬
‫ּג ּו ָפא‪ ,‬נִ ׁ ְש ָמ ָתא ׁ ָש ְל ָטא‪ַ .‬צ ִ ּדיק יִ ְב ָחן‪ַ ,‬מאי ַצ ִ ּדיק יִ ְב ָחן‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵ‬
‫היא )ישעיה‬
‫יה‪ּ ְ .‬כ ַהאי ֶא ֶבן ּב ַֹחן‪ּ ְ ,‬ד ִ‬
‫כח( ֶא ֶבן ּב ַֹחן‪ָ ,‬ה ִכי נָ ֵמי ַצ ִ ּדיק יִ ְב ָחן‪ַ ,‬א ְת ִקיף לֵ ּ‬
‫כח( ּ ִפ ַ ּנת יִ ְק ַרת‪ָ ,‬ה ִכי נָ ֵמי ַצ ִ ּדיק יִ ְב ָחן‪.‬‬
‫שנְ ָאה נַ ְפ ׁש ֹו‪ַ ,‬ס ְּל ָקא ַ ּד ְע ּ ָת ְך ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא‬
‫וְ ָר ׁ ָשע וְ ֹ‬
‫שנְ ָאה נַ ְפ ׁש ֹו‪ַ .‬מאי ָ ׂ‬
‫או ֵהב ָח ָמס ָ ׂ‬
‫ְּב ִר ְ‬
‫שנְ ָאה ְל ַהה ּוא ָר ׁ ָשע‪ֶ .‬א ּ ָלא ַהה ּוא ַד ְרגָ א ְ ּד ָכל נִ ׁ ְש ָמ ִתין‬
‫יך ה ּוא הֲ וֵ י ְ ּדנַ ְפ ׁש ֹו ָ ׂ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 21 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ַּ ,‬כד ָּב ָרא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫ָהב‬
‫יה‪ ,‬י ַ‬
‫יה ְל ֹ‬
‫או ָט ָבא לֵ ּ‬
‫יך ה ּוא ְל ָא ָדם‪ַ ּ ,‬פ ִּקיד לֵ ּ‬
‫יה ָח ְכ ְמ ָתא‪ִ ,‬א ְס ּ ַת ּ ַלק ְּב ַד ְר ּג ֹוי ְל ֵעילָ א‪ַּ .‬כד נָ ַחת ְל ַת ּ ָתא‪ָ ,‬ח ָמא ִּתיא ּו ְב ּ ָתא‬
‫לֵ ּ‬
‫יק ָרא‬
‫יה‪ ,‬וְ ִאנְ ׁ ֵשי ָּכל ַמה ְ ּד ִא ְס ּ ַת ּ ַלק )ס''א דאסתכל(‪ִּ ,‬ב ָ‬
‫ְדיֵצֶ ר ָה ָרע וְ ִא ְת ָ ּד ּ ַבק ּ ֵב ּ‬
‫יש ַצ ִ ּדיק ּ ָת ִמים‬
‫יה‪ .‬אֲ ָתא נ ַֹח‪ְּ ,‬ב ַק ְד ִמ ָ‬
‫יתא ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית ו( נ ַֹח ִא ׁ‬
‫ִע ּ ָל ָאה ְד ָמ ֵר ּ‬
‫ָהיָה‪ּ ,‬ו ְל ָב ַתר נָ ַחת ְל ַת ּ ָתא‪ ,‬וְ ָח ָמא ַח ְמ ָרא ּ ַת ִּקיף‪ּ ְ ,‬דלָ א ָצלֵ יל‪ֵ ,‬מ ַחד ֹיו ָמא‪,‬‬
‫ֵיה‪ ,‬וְ ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכר וְ ִא ְת ְ ּג ִלי‪ּ ְ ,‬כ ָמה ִד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית ט( וַ ּי ׁ ְֵש ְּת ִמן ַה ּיַיִ ן וַ ִּי ׁ ְש ָּכר‬
‫וְ ִא ׁ ְש ּ ֵתי ִמ ּנ ּ‬
‫תו ְך ָאהֳ לה‪.‬‬
‫וַ ִּי ְת ָּגל ְּב ֹ‬
‫יה‪ְ ,‬ל ָב ַתר‬
‫יק ָרא ְד ָמ ֵ‬
‫אֲ ָתא ַא ְב ָר ָהם‪ִ ,‬א ְס ּ ַת ּ ַלק ְּב ָח ְכ ְמ ָתא‪ ,‬וְ ִא ְס ּ ַת ַּכל ִּב ָ‬
‫אר ּ‬
‫ימ ְצ ָריְ ָמה לָ ג ּור ׁ ָשם ִ ּכי ָכ ֵבד ָה ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ‬
‫יב( וַ יְ ִהי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ וַ ּי ֵֶרד ַא ְב ָרם ִ‬
‫וְ גו'‪ְ .‬ל ָב ַתר ַמה ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית יג( וַ ּי ַַעל ַא ְב ָרם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ה ּוא וְ ִא ׁ ְש ּת ֹו וְ ָכל אֲ ׁ ֶשר‬
‫יתא‪,‬‬
‫יה ְּב ַק ְד ִמ ָ‬
‫לו וְ ֹ‬
‫ֹ‬
‫יה ַק ְד ָמ ָאה ְ ּדהֲ וָ ה ּ ֵב ּ‬
‫לוט ִע ּמ ֹו ַה ּנֶגְ ָּבה‪ ,‬וְ ִא ְס ּ ַת ּ ַלק ְל ַד ְר ֵּג ּ‬
‫וְ ָעאל ִּב ׁ ְשלָ ם וְ נָ ַפק ִּב ׁ ְשלָ ם‪.‬‬
‫)בראשית‬
‫אש ֹון‬
‫אֲ ָתא יִ ְצ ָחק‪ַ ,‬מה ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית כו( וַ יְ ִהי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ ִמ ְּל ַבד ָה ָר ָעב ָה ִר ׁ‬
‫יקיָיא‪ֻ ּ ,‬כ ְּלה ּו ָּב ִחין‬
‫וְ גו'‪ .‬וְ אֲ זַ ל יִ ְצ ָחק וְ ִא ְס ּ ַת ּ ַלק ִמ ּ ַת ּ ָמן ְל ָב ַתר ִּב ׁ ְשלָ ם‪ .‬וְ ֻכ ְּלה ּו ַצ ִ ּד ַ‬
‫לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫ישיְ יה ּו ְּב ַע ְל ָמא ֵדין ּו ְב ַע ְל ָמא ְד ָא ֵתי‪.‬‬
‫יך ה ּוא‪ְּ ,‬בגִ ין לַ אֲ ָר ָמא ֵר ׁ ַ‬
‫ֹ‬
‫חו ִתי ִהיא‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְ ּד ָא ַמר‬
‫ֹאמר אֲ ֹ‬
‫קום ְל ִא ׁ ְש ּת ֹו וַ ּי ֶ‬
‫)בראשית כו( וַ ִּי ׁ ְשאֲ ל ּו ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ָמ ֹ‬
‫יה‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ָקאֲ ַמר‪,‬‬
‫יה וְ ִעם ִא ְּת ֵת ּ‬
‫ַא ְב ָר ָהם ְּבגִ ין ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא הֲ וָ ה ִע ּ ֵמ ּ‬
‫חו ִתי‬
‫חו ִתי ָא ְּת‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא ִא ְת ּ ַת ַ ּקף וְ ָא ַמר אֲ ֹ‬
‫מור לַ ָח ְכ ָמה אֲ ֹ‬
‫ִ ּד ְכ ִתיב‪) ,‬משלי ז( אֱ ֹ‬
‫תיב )שיר השירים ה(‬
‫ִהיא‪ .‬ת ּו‪ַ ,‬א ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק‪ָ ,‬ה ִכי ִא ְתחֲ זֵי‪ּ ְ ,‬דוַ ַ ּדאי ְּבגִ ין ְק ָרא ִ ּד ְכ ִ‬
‫חו ִתי ִהיא‪ ,‬וְ ַעל‬
‫לו ַמר‪ ,‬אֲ ֹ‬
‫לון ֹ‬
‫חו ִתי ַרעֲ י ִָתי ֹיונָ ִתי ַת ּ ָמ ִתי‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך וַ ַ ּדאי ִא ְתחֲ זֵי ֹ‬
‫אֲ ֹ‬
‫יה ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫לו‬
‫יך ה ּוא‪) .‬בראשית כו( וַ יְ ִהי ִ ּכי ָא ְרכ ּו ֹ‬
‫ָ ּדא ִא ְת ּ ַת ָ ּקפ ּו ַצ ִ ּד ַ‬
‫יקיָיא ּ ֵב ּ‬
‫ׁ ָשם ַה ּי ִָמים וְ גו'‪ֶ .‬את ִר ְב ָקה ִא ׁ ְש ּת ֹו ַ ּדיְ ָ‬
‫יקא‪) ,‬ודא שכינתא‪ ,‬כמה דעבודה זרה כתיב בה )שמות לב(‬
‫ויקומו לצחק הכי נמי מצחק את( ָ ּדא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְ ּדהֲ וַ ת ִע ּ ָמ ּה ְ ּד ִר ְב ָקה‪ָ .‬ד ָבר ַא ֵחר‪ ,‬וְ ִכי‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 22 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫יה‪,‬‬
‫ֶא ּ ָלא‪ ,‬וַ ַ ּדאי אֲ ִב ֶ‬
‫ימלֶ ְך ַח ִ ּכים הֲ וָ ה‪ ,‬וְ ִאיה ּו ִא ְס ּ ַת ַּכל ְּב ִא ְצ ַטגְ נִ ינ ּו ָתא ִדילֵ ּ‬
‫ְ ּד ִאיה ּו ַח ּל ֹון‪ּ ְ .‬כ ִתיב ָה ָכא )בראשית כו( ְּב ַעד ַה ַח ּל ֹון‪ּ ,‬ו ְכ ִתיב ָה ָתם )שופטים ה( ְּב ַעד‬
‫יס ָרא‪ַ ,‬מה ְּל ַה ּ ָלן ְּב ִא ְצ ַטגְ נִ ינ ּו ָתא‪ ,‬א ּוף ָה ִכי נָ ֵמי‬
‫ַבב ֵאם ִס ְ‬
‫ַה ַח ּל ֹון נִ ׁ ְש ָק ָפה וַ ְּתי ּ ֵ‬
‫ְּב ִא ְצ ַטגְ נִ ינ ּו ָתא‪ ,‬וְ ָח ָמא ְ ּדלָ א הֲ וָ ה ְ ּכ ָמה ְדהֲ וָ ה ָא ַמר יִ ְצ ָחק‪ֶ .‬א ּ ָלא וַ ַ ּדאי ִאיה ּו‬
‫ֹאמר‬
‫ימלֶ ְך ְליִ ְצ ָחק וַ ּי ֶ‬
‫יה‪ּ .‬ו ְכ ֵדין )בראשית כו( וַ ִּי ְק ָרא אֲ ִב ֶ‬
‫ְמ ַצ ֵחק ִע ּ ָמ ּה‪ ,‬וְ ִא ִ‬
‫יהי ִא ְּת ֵת ּ‬
‫ימלֶ ְך ְל ֶמ ְע ּ ַבד ְליִ ְצ ָחק ְ ּכ ָמה ְדעֲ ַבד‬
‫ָאות הֲ וָ ה אֲ ִב ֶ‬
‫וְ גו'‪ִ .‬ר ִּבי ֹיו ֵסי ָא ַמר‪ ,‬י ֹ‬
‫יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יתא‪.‬‬
‫יך ה ּוא ְּב ַק ְד ִמ ָ‬
‫ְל ַא ְב ָר ָהם‪ַ ּ ,‬בר ְ ּד ָהא ֹ‬
‫או ַכח לֵ ּ‬
‫דף קמא ע''א‬
‫קום ַה ּזֶה‪ָ ,‬א ַמר ִר ִּבי‬
‫להים ּ ַב ּ ָמ ֹ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ּ ְ ,‬כ ִתיב ִ ּכי ָא ַמ ְר ִּתי ַרק ֵאין יִ ְר ַאת אֱ ִ‬
‫חו ִתי ִהיא‪ְּ ,‬בגִ ין ְל ִא ְת ַ ּד ָּב ָקא ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִ‬
‫ַא ָּבא‪ְּ ,‬בגִ ין ָּכ ְך ָא ַמר אֲ ֹ‬
‫תיב‪) ,‬משלי ז(‬
‫ימנ ּו ָתא‪ּ ְ ,‬ד ִאי‬
‫חו ִתי ָא ְּת‪ַ .‬מאי ַט ְע ָמא‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ְּבה ּו לָ א הֲ וָ ה ְמ ֵה ְ‬
‫מור לַ ָח ְכ ָמה אֲ ֹ‬
‫אֱ ֹ‬
‫ימנ ּו ָתא ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכח ּ ֵבינַ יְ יה ּו‪ ,‬לָ א הֲ וָ ה ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫יך‪ .‬אֲ ָבל ִמג ֹּו ְ ּדלָ א הֲ וָ ה ּ ֵבינַ יְ יה ּו‬
‫ְמ ֵה ְ‬
‫ְמ ֵה ְ‬
‫ימנ ּו ָתא‪ָ ,‬א ַמר ָה ִכי‪ּ .‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך ָא ַמר )בראשית כ( ִ ּכי ָא ַמ ְר ִּתי ַרק ֵאין יִ ְר ַאת‬
‫ימנ ּו ָתא‪.‬‬
‫להים‪ּ ָ ,‬דא ְמ ֵה ְ‬
‫קום ַהזֶה‪ֵ .‬אין יִ ְר ַאת אֱ ִ‬
‫להים )דף קמא ע''א( ּ ַב ּ ָמ ֹ‬
‫אֱ ִ‬
‫ישא וְ ַעל ָ ּדא‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּדלָ א ׁ ַש ְריָא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְל ַבר ֵמ ַא ְר ָעא ַק ִ ּד ׁ ָ‬
‫יה ה ּוא‪ ,‬וְ לָ א ׁ ַש ְריָא ָה ָכא‪ .‬וְ יִ ְצ ָחק‬
‫להים ּ ַב ּ ָמ ֹ‬
‫ֵאין יִ ְר ַאת אֱ ִ‬
‫קום ַה ּזֶה‪ּ ְ ,‬דלַ או ַא ְת ֵר ּ‬
‫יה ׁ ַ‬
‫יה ִּב ְמ ֵה ְ‬
‫ש ְריָא‪) .‬בראשית כו(‬
‫ימנ ּו ָתא‪ּ ְ ,‬ד ָח ָמא ְד ָהא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ֹגו ִא ְּת ֵת ּ‬
‫ִא ְת ּ ַת ַ ּקף ּ ֵב ּ‬
‫מות י ּו ָמת‪ָ ּ .‬תא‬
‫יש ַה ּזֶה ּו ְב ִא ׁ ְש ּת ֹו ֹ‬
‫וַ יְ ַצו אֲ ִב ֶ‬
‫ימלֶ ְך ֶאת ָּכל ָה ָעם לֵ אמֹר ַהנ ֹּוגֵ ַע ָּב ִא ׁ‬
‫יך ְלה ּו ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫או ִר ְ‬
‫יע ּיָיא‪ְּ ,‬בגִ ין ַהה ּוא ִטיב ּו ְ ּדעֲ ַבד‬
‫יך ה ּוא ְל ַר ּ ׁ ִש ַ‬
‫חֲ זֵי‪ַּ ,‬כ ּ ָמה ֹ‬
‫ש ָר ֵאל ַעד ְל ָב ַתר ָ ּד ִרין‬
‫ִעם אֲ ָב ָהן ַק ּ ָמאי‪ּ ְ .‬ד ָהא ְּבגִ ין ָ ּדא לָ א ׁ ַש ִּליט ּו ְּבה ּו יִ ְ ׂ‬
‫יה )בראשית כ(‬
‫ָאות עֲ ַבד אֲ ִב ֶ‬
‫ּ ַב ְת ָר ִאין‪ .‬י ֹ‬
‫ימלֶ ְך‪ּ ְ ,‬דעֲ ַבד ִטיב ּו ִעם יִ ְצ ָחק‪ּ ְ ,‬ד ָא ַמר לֵ ּ‬
‫ֶיך ּ ַב ּט ֹוב ְּב ֵעינ ָ‬
‫ִה ּנֵה ַא ְר ִצי ְלפנ ָ‬
‫ֶיך ׁ ֵשב‪.‬‬
‫ָ‬
‫הון לָ או ִאיה ּו‬
‫יע ּיָיא‪ּ ְ ,‬ד ִטיב ּו ָתא ִ ּד ְל ֹ‬
‫ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָא ַמר‪ ,‬חֲ ַבל עֲ לַ יְ יה ּו ְ ּד ַר ּ ׁ ִש ַ‬
‫ש ֶדה נָ ַת ִּתי‬
‫יתא ָא ַמר‪) ,‬בראשית כג( אֲ ֹ‬
‫רון ְּב ַק ְד ִמ ָ‬
‫ׁ ְש ִלים‪ָ ּ ,‬תא חֲ זֵי‪ֶ ,‬ע ְפ ֹ‬
‫דונִ י ׁ ְש ָמ ֵענִ י ַה ּ ָ ׂ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 23 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ָאות עֲ ַבד יִ ְצ ָחק‪ּ ְ ,‬ד ָהא ְּבגִ ין ְ ּדי ַָדע ָרזָ א ְד ָח ְכ ְמ ָתא‪,‬‬
‫וְ אֲ ַמר ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר‪ ,‬י ֹ‬
‫ימנ ּו ָתא ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות‪ .‬וְ ֵכן‬
‫ִא ׁ ְש ּ ַת ַ ּדל וְ ָח ַפר ּ ֵב ָירא ְד ַמיִ ין‪ְּ ,‬בגִ ין ְל ִא ְת ּ ַת ְק ָפא ִּב ְמ ֵה ְ‬
‫יה ִמ ְת ּ ַת ַ ּקן‪,‬‬
‫ַא ְב ָר ָהם ִא ׁ ְש ּ ַת ַ ּדל וְ ָח ַפר ּ ֵב ָירא ְד ַמיָא )וכן יצחק(‪ ,‬יַעֲ קֹב ַא ׁ ְש ַּכח לֵ ּ‬
‫ימנ ּו ָתא‬
‫יה‪ ,‬וְ ִא ׁ ְש ּ ַת ָ ּדל ּו ְּבגִ ין ְל ִא ְת ּ ַת ְק ָפא ִּב ְמ ֵה ְ‬
‫יה וְ ֻכ ְּלה ּו אֲ זְ ל ּו ּ ַב ְת ֵר ּ‬
‫וְ י ִָתיב עֲ לֵ ּ‬
‫ימ ָתא ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות‪.‬‬
‫ׁ ְשלֵ ָ‬
‫יתא‪ּ ְ ,‬כ ֹגון ְ ּד ָכל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמא‬
‫או ַריְ ָ‬
‫יה ְּב ָרזֵי ְ ּד ִפ ּק ּו ֵדי ֹ‬
‫ש ָר ֵאל ִא ְת ּ ַת ָ ּקפ ּו ּ ֵב ּ‬
‫וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא יִ ְ ׂ‬
‫יה‪ָ .‬ה ִכי נָ ֵמי‬
‫ִא ְת ּ ַת ַ ּקף ּ ַבר נָ ׁש ְּב ִצ ִ‬
‫יצית ְ ּד ִאיה ּו ִמ ְצוָ ה‪ּ ,‬ו ַבר נָ ׁש ִא ְת ַע ּ ַטף ּ ֵב ּ‬
‫יה‪ּ ְ ,‬ד ִאינ ּון ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה ְ ּכ ְד ָקא ָחזֵי‪ְּ .‬בגִ ין‬
‫יה ּו ִב ְד ֹ‬
‫ִּב ְת ִפ ּ ֵלי ְ ּד ַמ ַ ּנח אֲ ֵר ׁ ֵ‬
‫רו ֵע ּ‬
‫יש ּ‬
‫ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה ִּב ְת ִפ ּל ֹוי‬
‫יה ְּב ַבר נָ ׁש ְ ּד ִא ְת ַע ּ ַטר ּ ֵב ּ‬
‫יך ה ּוא ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכח ּ ֵב ּ‬
‫ימנ ּו ָתא ִע ּ ָל ָאה‪.‬‬
‫יצית‪ ,‬וְ כ ּ ָֹלא ָרזָ א ִ ּד ְמ ֵה ְ‬
‫וְ ִא ְת ַע ּ ַטף ּ ַב ִּצ ִ‬
‫וְ ַעל ָ ּדא‪ַ ,‬מאן ְ ּדלָ א ִא ְת ַע ּ ַטף ְּב ַהאי‪ ,‬וְ לָ א ִא ְת ַע ּ ַטר ְל ִא ְת ּ ַת ָ ּק ָפא ִּב ְת ִפ ּ ֵלי ְּב ָכל‬
‫ֵיה ְ ּד ִחיל ּו‬
‫יה ְמ ֵה ְ‬
‫ימנ ּו ָתא‪ ,‬וְ ִא ְתעֲ ֵדי ִמ ּנ ּ‬
‫יה ְ ּדלָ א ׁ ַש ְריָא ִע ּ ֵמ ּ‬
‫ֹיו ָמא‪ּ ָ .‬ד ֵמי לֵ ּ‬
‫לו ָתא ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות‪ּ .‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך אֲ ָב ָהן הֲ ו ּו ִמ ְת ּ ַת ְק ֵפי ּג ֹו‬
‫יה לָ או ְצ ֹ‬
‫יה‪ּ ,‬ו ְצ ֹ‬
‫ְ ּד ָמ ֵ‬
‫לו ֵת ּ‬
‫אר ּ‬
‫ימ ָתא ׁ ַש ְריָא‬
‫ימנ ּו ָתא ׁ ְשלֵ ָ‬
‫ימנ ּו ָתא ִע ּ ָל ָאה‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ֵב ָירא ִע ּ ָל ָאה ְד ָרזָ א ִ ּד ְמ ֵה ְ‬
‫ְמ ֵה ְ‬
‫יה‪) .‬בראשית כו( וַ ּי ְַע ּ ֵתק ִמ ּ ׁ ָשם וַ ּי ְַח ּפ ֹר ְּב ֵאר ַא ֶח ֶרת וְ גו'‪ִ ,‬ר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר‪,‬‬
‫ּ ֵב ּ‬
‫חות נַ פ ׁ ֶש ָך וְ ַע ְצמ ֶֹת ָ‬
‫יך יַחֲ ִליץ וְ גו'‪ַ .‬האי‬
‫יע ְּב ַצ ְח ָצ ֹ‬
‫ש ִּב ַ‬
‫)ישעיה נח( וְ נָ חֲ ָך יְ ָי ּ ָת ִמיד וְ ִה ְ ׂ‬
‫ְ‬
‫ימנ ּו ָתא‬
‫ארי ְמ ֵה ְ‬
‫יה ִא ְת ּ ַת ָ ּקפ ּו ָמ ֵ‬
‫ְק ָרא א ּו ְקמ ּו ָה וְ ִא ְּת ָמר‪ .‬אֲ ָבל ְּב ַהאי ְק ָרא‪ֵ ּ ,‬ב ּ‬
‫לון ְל ַע ְל ָמא ְד ָא ֵתי‪ .‬וְ נָ חֲ ָך יְ ָי ּ ָת ִמיד ְּב ַהאי ַע ְל ָמא ּו ְב ַע ְל ָמא ְד ָא ֵתי‪.‬‬
‫ְ ּד ַא ְב ַטח ֹ‬
‫וְ נָ חֲ ָך יְ ָי‪ֵּ ,‬כיוָ ן ְ ּד ָא ַמר וְ נָ חֲ ָך יְ ָי‪ַ ,‬א ּ ַמאי ּ ָת ִמיד‪ֶ .‬א ּ ָלא ָ ּדא ּ ָת ִמיד ְ ּד ֵבין ָה ַע ְר ָּביִ ם‪,‬‬
‫יה ְ ּדיִ ְצ ָחק‪ ,‬וְ ָדא ה ּוא ח ּולָ ָקא ְל ַע ְל ָמא ְד ָא ֵתי‪,‬‬
‫חות ְ ּד ֹ‬
‫ְ ּד ִאיה ּו ִא ְת ּ ַת ַ ּקף ְּת ֹ‬
‫רו ֵע ּ‬
‫יע‬
‫ש ִּב ַ‬
‫ְמנָ לָ ן ִמ ָ ּדוִ ד ִ ּד ְכ ִתיב‪) ,‬תהלים כג( יַנְ ֵחנִ י ְּב ַמ ְע ְ ּגלֵ י צֶ ֶדק ְל ַמ ַען ׁ ְש ֹ‬
‫מו‪) .‬ישעיה נח( וְ ִה ְ ׂ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 24 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫דף קמא ע''ב‬
‫ימוי ִע ּ ָל ִאין‪,‬‬
‫ית ְ ּכגַ ן ָרוֶ ה‪ַ .‬מאי ְ ּכגַ ן ָרוֶ ה‪ּ ְ ,‬דלָ א ּ ָפ ְסק ּו ֵמ ֹ‬
‫ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ְ ּכ ִתיב‪ ,‬וְ ָהיִ ָ‬
‫ֵיה ּ ָ‬
‫ת ִדיר‪) .‬דף קמא‬
‫ֵיה‪ ,‬וְ ִא ְת ַר ֵ ּוי ִמ ּנ ּ‬
‫ְל ָעלַ ם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ִמין‪ ,‬וְ ַהאי גִ ינְ ָתא ִא ְת ׁ ַש ֵ ּקי ִמ ּנ ּ‬
‫ימוי‬
‫מו ָצא ַמיִ ם‪ּ ָ ,‬דא ַהה ּוא נָ ָהר ְ ּדנָ גִ יד וְ נָ ִפיק ֵמ ֵע ֶדן וְ לָ א ּ ָפ ְס ִקין ֵמ ֹ‬
‫ע''ב( ּו ְכ ֹ‬
‫ְל ָע ְל ִמין‪.‬‬
‫ימנ ּו ָתא‪.‬‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ֵ ּ ,‬ב ָירא ְד ַמ ִּיין נָ ְב ִעין‪ַ ,‬האי ִאיה ּו ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה ְּב ֹגו ָרזָ א ִ ּד ְמ ֵה ְ‬
‫מו ָצא ַמיִ ם‪,‬‬
‫מו ָצא ַמיִ ם‪ ,‬וְ ִאיה ּו ּ ֵב ָירא ְ ּד ִא ְת ַמ ְּליָא ֵמ ַהה ּוא ֹ‬
‫יה ֹ‬
‫ּ ֵב ָירא ְ ּד ִאית ּ ֵב ּ‬
‫וְ ִאינ ּון ְּת ֵרין ַ ּד ְר ִ ּגין ְ ּד ִאינ ּון ַחד‪ּ ְ ,‬ד ַכר וְ נ ּו ְק ָבא ְ ּכחֲ ָדא ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות‪.‬‬
‫מו ָצא ַמיִ ם וְ ַהה ּוא ּ ֵב ָירא ִאינ ּון ַחד‪ ,‬וְ ִא ְק ֵרי ּכ ּ ָֹלא ְּב ֵאר‪ּ ְ .‬ד ָהא‬
‫וְ ּ ָתא חֲ זֵי‪ַ ,‬הה ּוא ֹ‬
‫קו ָרא ְ ּדעֲ ִּייל‪ ,‬וְ לָ א ּ ָפ ִסיק ְל ָע ְל ִמין‪ּ ,‬ו ֵב ָירא ִא ְת ְמלֵ י‪ּ .‬ו ַמאן ְ ּד ִא ְס ּ ַת ַּכל‬
‫ַהה ּוא ְמ ֹ‬
‫ימנָ א ְ ּדאֲ ָב ָהן‪,‬‬
‫ימנ ּו ָתא‪ ,‬וְ ָדא ה ּוא ִס ָ‬
‫ְּב ֵב ָירא ָדא‪ִ ,‬א ְס ּ ַת ַּכל ְּב ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה ִד ְמ ֵה ְ‬
‫קו ָרא‬
‫ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלֵ י לַ ְח ּפ ֹור ּ ֵב ָירא ְד ַמיָא ג ֹּו ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה‪ ,‬וְ לֵ ית ְל ַא ְפ ָר ׁ ָשא ּ ֵבין ְמ ֹ‬
‫בות‪ָ .‬ר ִמיז ְ ּדזַ ִּמינִ ין ְּב ֹנוי ְל ִמ ְפלַ ח‬
‫חו ֹ‬
‫ּו ֵב ָירא וְ כ ּ ָֹלא ַחד‪) .‬בראשית כו( וַ ִּי ְק ָרא ׁ ְש ָמ ּה ְר ֹ‬
‫כגַ וְ ונָ א ָדא‪) ,‬בראשית ב(‬
‫ּו ְל ַא ְת ָקנָ א ַהאי ּ ֵב ָירא ְ ּכ ְד ָקא ָחזֵי‪ְּ ,‬ב ָרזָ א ְ ּד ָק ְר ָּבנִ ין וְ ִע ּ ַל ָ ּוון‪ּ ְ .‬‬
‫יחה ּו ְּבגַ ן ֵע ֶדן ְל ָע ְב ָד ּה ּו ְל ׁ ָש ְמ ָר ּה‪ִ ,‬א ּ ֵלין ָק ְר ָּבנִ ין וְ ִע ּ ַל ָ ּוון ּו ְבגִ ין ָ ּדא‪ ,‬יִ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְשט ּון‬
‫וַ ַ ּי ִּנ ֵ‬
‫עוי ְל ָכל ִס ְט ִרין ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪) ,‬משלי ה( וְ יָפ ּוצ ּו ַמ ְעיְ נ ֶֹת ָ‬
‫יך ח ּו ָצה ָּב ְרחֹבֹת‬
‫ַמ ּב ּו ֹ‬
‫בות‪.‬‬
‫חו ֹ‬
‫ּ ַפ ְל ֵגי ַמיִ ם‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך וַ ִּי ְק ָרא ׁ ְש ָמ ּה ְר ֹ‬
‫קולָ ּה‪.‬‬
‫בות ִּת ּ ֵתן ֹ‬
‫חו ֹ‬
‫רונָ ה ָּב ְר ֹ‬
‫מות ּ ַבח ּוץ ּ ָת ֹ‬
‫עון ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר‪) ,‬משלי א( ָח ְכ ֹ‬
‫ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ‬
‫מות‪ִ ,‬א ּ ֵלין ָח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאה וְ ָח ְכ ְמ ָתא‬
‫ַהאי ְק ָרא ִאיה ּו ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה‪ַ .‬מאי ָח ְכ ֹ‬
‫זְ ֵע ָירא ְ ּד ִא ְת ְ ּכ ִלילַ ת ָּב ּה ְּב ִע ּ ָל ָאה וְ ׁ ַש ְריָא ָב ּה‪.‬‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 25 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ימין‪ ,‬וְ לָ א‬
‫ימא ְ ּד ָכל ְס ִת ִ‬
‫יהי ְס ִת ָ‬
‫רונָ ה‪ָ ּ .‬תא חֲ זֵי‪ָ ,‬ח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאה ִא ִ‬
‫ּ ַבח ּוץ ּ ָת ֹ‬
‫יהי ְּב ִא ְת ַּג ְּליָא‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪) ,‬איוב כח( ל ֹא י ַָדע אֱ ֹנו ׁש ֶע ְר ָּכ ּה‬
‫ידע וְ לָ או ִא ִ‬
‫ִא ְתיְ ָ‬
‫וְ גו'‪ַּ ,‬כד ִא ְת ּ ַפ ׁ ְש ַטת ְל ִא ְתנַ הֲ ָרא‪ִ ,‬א ְתנַ הֲ ָרא ְּב ָרזָ א ְד ַע ְל ָמא ְד ָא ֵתי‪ ,‬וְ ַע ְל ָמא‬
‫ֵיה‪ּ ְ .‬כ ִד ְתנַ ן ַע ְל ָמא ְ ּד ָא ֵתי ִא ְת ְּב ֵרי ְּביו''ד‪ ,‬וְ ִא ְת ַּכ ְסיָא ַהאי‬
‫ְד ָא ֵתי ִא ְת ְּב ֵרי ִמ ּנ ּ‬
‫ָח ְכ ָמה ּ ַת ּ ָמן וְ ִאינ ּון ַחד‪ְּ .‬בזִ ְמנָ א ְ ּד ִא ְת ַע ּ ַתד )נ''א דאתעטר נ''א דאתעבד( ּכ ּ ָֹלא ְּב ָרזָ א‬
‫ְד ַע ְל ָמא ְד ָא ֵתי ִ ּכ ְד ָקאֲ ָמ ָרן‪ּ ְ ,‬כ ֵדין ה ּוא ֶח ְדוָ ה ְל ִא ְתנַ הֲ ָרא‪ ,‬וְ כ ּ ָֹלא ּ ַבחֲ ׁ ַשאי ְ ּדלָ א‬
‫ִא ׁ ְש ְּת ַמע ְל ַבר ְל ָע ְל ִמין‪.‬‬
‫ת ּו ָּב ְעיָא ְל ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטא‪ ,‬וְ נָ ִפיק ֵמ ַהאי אֲ ַתר ֶא ׁ ָשא ּו ַמיָא וְ ר ּו ָחא‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ָמר‬
‫)ע''ד ע''א(‪ .‬וְ ִא ְתעֲ ִביד ַחד ָקלָ א ְ ּדנַ ְפ ָקא ְל ַבר וְ ִא ׁ ְש ְּת ַמע‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ִא ְּת ָמר‪ּ ְ .‬כ ֵדין‬
‫ִמ ּ ַת ּ ָמן ּו ְל ַה ּ ָלן ִאיה ּו ח ּוץ‪ּ ְ ,‬ד ָהא ְל ֹגו ּ ַבחֲ ׁ ַשאי ִאיה ּו ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ְּת ַמע ְל ָע ְל ִמין‪,‬‬
‫יה‬
‫ַה ׁ ְש ּ ָתא ְד ִא ׁ ְש ְּת ַמע ָרזָ א‪ִ ,‬א ְק ֵרי ח ּוץ‪ִ ,‬מ ָּכאן ָּב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש ְל ַא ְת ָקנָ א ּ ַבעֲ ִב ְיד ּ ֵת ּ‬
‫)פקודי רכ''ו ע''א( ּו ְל ׁ ָשאֳ לָ א‪.‬‬
‫יה ָּכל ּכ ָֹכ ַביָא ְ ּדנָ הֲ ִרין‪ ,‬וְ ִאיה ּו‬
‫בות‪ּ ָ ,‬דא ַהה ּוא ְר ִק ָ‬
‫חו ֹ‬
‫בות‪ַ ,‬מאן ְר ֹ‬
‫חו ֹ‬
‫ָּב ְר ֹ‬
‫יעא ְ ּד ֵב ּ‬
‫ימוי לָ א ָפ ְס ִקין‪ּ ְ .‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪) ,‬בראשית ב( וְ נָ ָהר ֹיוצֵ א ֵמ ֵע ֶדן‬
‫ַמ ּב ּו ָעא ְ ּד ֵמ ֹ‬
‫קולָ ּה‪ִ ,‬ע ּ ָל ָאה וְ ַת ּ ָת ָאה וְ כ ּ ָֹלא‬
‫בות‪ .‬וְ ַת ּ ָמן ִּת ּ ֵתן ֹ‬
‫חו ֹ‬
‫קות ֶאת ַה ָּגן‪ ,‬וְ ִאיה ּו ְר ֹ‬
‫ְל ַה ׁ ְש ֹ‬
‫ַחד‪.‬‬
‫ש ֶדה לָ ְך וְ גו'‪.‬‬
‫ּו ְבגִ ין ָ ּדא ָא ַמר ׁ ְשלמֹה‪) ,‬משלי כד( ָה ֵכן ּ ַבח ּוץ ְמלַ ְ‬
‫אכ ּ ֶת ָך וְ ַע ְּת ָד ּה ּ ַב ּ ָ ׂ‬
‫ידא‬
‫ימא עֲ ִב ָ‬
‫רונָ ה‪ּ ְ ,‬ד ָהא ִמ ָּכאן ָקיְ ָ‬
‫ָה ֵכן ּ ַבח ּוץ‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ִא ְּת ָמר‪ּ ִ .‬ד ְכ ִתיב ּ ַבח ּוץ ּ ָת ֹ‬
‫אש ֹונִ ים וְ גו'‪,‬‬
‫ְל ִא ְת ּ ַת ָ ּקנָ א ּו ִמ ּ ָלה ְל ׁ ָשאֲ לָ ה‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬דברים ד( ִ ּכי ׁ ְש ַאל נָ א ְלי ִָמים ִר ׁ‬
‫ּו ְל ִמ ְקצֵ ה ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ַעד ְקצֵ ה ַה ּ ׁ ָש ָמיִ ם‪.‬‬
‫כו יְ ָי‪ּ .‬ו ָב ַתר ְ ּדיִ נְ ַדע ּ ַבר נָ ׁש‬
‫ש ֶדה אֲ ׁ ֶשר ּ ֵב ַר ֹ‬
‫ש ֶדה לָ ְך‪ּ ָ ,‬דא )בראשית כז( ָ ׂ‬
‫וְ ַע ְּת ָד ּה ּ ַב ּ ָ ׂ‬
‫ית ָך‪ּ ָ .‬דא נִ ׁ ְש ָמ ָתא‬
‫ית ֵב ֶ‬
‫יה ָב ּה‪ַ ,‬מה ְ ּכ ִתיב ַא ַחר‪ּ ,‬ו ָבנִ ָ‬
‫ָרזָ א ְד ָח ְכ ְמ ָתא וְ י ְַת ִקין ַּג ְר ֵמ ּ‬
‫יה‪ּ ְ ,‬דיִ ְת ּ ַת ַ ּקן וְ יִ ְתעֲ ִביד ְ ּג ַבר ׁ ְש ִלים‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא ַּכד ָח ַפר יִ ְצ ָחק‬
‫ְ ּד ַבר נָ ׁש ְּבג ּו ֵפ ּ‬
‫בות‪ ,‬וְ כ ּ ָֹלא‬
‫חו ֹ‬
‫יה ְר ֹ‬
‫וְ עֲ ַבד ּ ֵב ָירא ִּב ׁ ְשלָ ם‪ְ ,‬ל ַהה ּוא ׁ ְשלָ ם )נ''א למהוי שלים( ָק ֵרי לֵ ּ‬
‫יהון ְלגַ ּ ֵבי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‬
‫עו ָב ֵד ֹ‬
‫יקיָא ְ ּד ֹ‬
‫ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות‪ .‬זַ ָּכ ִאין ִאינ ּון ַצ ִ ּד ַ‬
‫ימא ַע ְל ָמא‪ּ ִ .‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬משלי ב( ִ ּכי יְ ׁ ָש ִרים יִ ׁ ְש ְ ּכנ ּו ָא ֶרץ‪ ,‬י ׁ ְַש ִ ּכינ ּו ָא ֶרץ‪ .‬וְ ָהא‬
‫ְל ַקיְ ָ‬
‫עון ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית א( וַ ִּי ְק ָרא‬
‫א ּו ְקמ ּו ָה‪) .‬בראשית כז( וַ יְ ִהי ִ ּכי זָ ֵקן יִ ְצ ָחק‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 26 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫דף קמב ע''א‬
‫ינוי וְ לָ א ָּכה ּו‪ .‬אֲ ָבל ָרזָ א‬
‫וְ ּ ָתא חֲ זֵי‪ ,‬לָ א זָ ָכה יִ ְצ ָחק ְ ּכ ַא ְב ָר ָהם‪ּ ְ ,‬דלָ א ָסמ ּו ֵע ֹ‬
‫ימנ ּו ָתא‪ּ ְ .‬כ ָמה ְד ִא ְּת ָמר‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב וַ ִּי ְק ָרא אֱ ל ִֹהים‬
‫ִע ּ ָל ָאה ִאיה ּו ָה ָכא‪ָ ,‬רזָ א ִ ּד ְמ ֵה ְ‬
‫יה ָאזִ יל וְ נָ ִהיר‬
‫ימ ָמא‪ּ .‬ונְ ֹ‬
‫הו ָרא ִד ָ‬
‫אור ֹיום‪ּ ָ ,‬דא ַא ְב ָר ָהם‪ּ ְ ,‬ד ִאיה ּו נְ ֹ‬
‫לָ ֹ‬
‫הו ָרא ִדילֵ ּ‬
‫וְ ִא ְת ּ ַת ַ ּקף ְּב ִת ּק ּונָ א )דף קמב ע''א( ְד ֹיו ָמא‪.‬‬
‫הו ִרין‬
‫ּו ְבגִ ין ָּכ ְך‪ַ ,‬מה ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית כד( וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ָּבא ּ ַב ּי ִָמים‪ְּ ,‬ב ִאינ ּון נְ ֹ‬
‫אור‬
‫הולֵ ְך וְ ֹ‬
‫ְ ּדנָ הֲ ִרין‪ .‬וְ ִאיה ּו ִסיב‪) ,‬ד''א ל''ג ונהיר כדין אזיל ונהיר( ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪) ,‬משלי ד( ֹ‬
‫חש ְך ָק ָרא‬
‫אור ֹיום‪ .‬וְ לַ ׁ ֶ‬
‫להים לָ ֹ‬
‫כון ַהי ֹּום‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך‪) ,‬בראשית א( וַ ִּי ְק ָרא אֱ ִ‬
‫ַעד נְ ֹ‬
‫יה‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך‪,‬‬
‫חש ְך‪ ,‬וְ ִאיה ּו ָאזִ יל ְל ַק ְּבלָ א לֵ ְ‬
‫לָ יְ לָ ה‪ּ ָ ,‬דא יִ ְצ ָחק ְ ּד ִאיה ּו ׁ ֶ‬
‫יליָא ְּבגַ ִ ּו ּ‬
‫אות‪.‬‬
‫ין◌ ֵעינָ יו ֵמ ְר ֹ‬
‫ִאיה ּו ַּכד ִסיב‪ַ ,‬מה ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית כז( וַ יְ ִהי ִ ּכי זָ ֵקן יִ ְצ ָחק וַ ִּת ְכ ֶה ָ‬
‫יה ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות‪.‬‬
‫ָה ִכי ה ּוא וַ ַ ּדאי‪ּ ְ ,‬ד ָב ָעא ְל ִא ְת ַח ּ ׁ ְש ָכא ּו ְל ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא )בחשך( ְּב ַד ְר ֵּג ּ‬
‫יה‪ַ ׁ ,‬ש ּ ִפיר‪ַ ,‬א ְב ָר ָהם נָ ִהיר‬
‫יה‪ ,‬וְ נָ ׁ ִשיק יְ ֹ‬
‫דוי‪ָ .‬א ַמר לֵ ּ‬
‫אֲ ָתא ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְּב ֵר ּ‬
‫יה‪ ,‬יַעֲ קֹב‬
‫יה‪ ,‬יִ ְצ ָחק ִא ְתחֲ ׁ ָש ְך ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַד ְר ָּגא ִ ּדילֵ ּ‬
‫ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַד ְר ָּגא ִדילֵ ּ‬
‫יה‪ָ ,‬ה ִכי ה ּוא‬
‫ש ָר ֵאל ָּכ ְבד ּו ִמ ּז ֶֹקן‪ָ .‬א ַמר לֵ ּ‬
‫ַא ּ ַמאי‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית מח( וְ ֵעינֵי יִ ְ ׂ‬
‫וַ ַ ּדאי‪ָּ ,‬כ ְבד ּו ְ ּכ ִתיב‪ ,‬וְ ל ֹא ָּכה ּו‪ִ .‬מ ּז ֶֹקן ְ ּכ ִתיב‪ ,‬וְ לָ א ִמ ִ ּז ְק ֹנו‪ֶ .‬א ּ ָלא ִמ ּז ֶֹקן‪ִ ,‬מ ּז ֶֹקן‬
‫אות‪ְ ,‬ל ִא ְס ּ ַת ָּכלָ א ְ ּכ ְד ָקא ָחזֵי‪,‬‬
‫ְ ּדיִ ְצ ָחק‪ֵ ,‬מ ַהה ּוא ִס ְט ָרא ָּכ ְבד ּו‪ .‬ל ֹא י ּו ַכל ִל ְר ֹ‬
‫חש ְך‪ּ ְ ,‬ד ָהא ְ ּכ ֵדין‬
‫אֲ ָבל לֹא ָּכה ּו‪ .‬אֲ ָבל יִ ְצ ָחק ָּכה ּו וַ ַ ּדאי ִמ ּכֹל וָ כֹל‪ ,‬וְ ִא ְתעֲ ִביד ׁ ֶ‬
‫יה לַ יְ לָ ה‪ ,‬וְ ִא ְת ַק ּיָים וְ לַ ׁ ֶ‬
‫שו‬
‫ִא ְתאֲ ִחיד ּ ֵב ּ‬
‫חש ְך ָק ָרא לָ יְ לָ ה‪) .‬בראשית כז( וַ ִּי ְק ָרא ֶאת ֵע ָ ׂ‬
‫ֹאמר ִה ּנֵה נָ א זָ ַקנְ ִּתי לא‬
‫יה ְ ּד ִדינָ א ַק ׁ ְשיָא )שם( וַ ּי ֶ‬
‫ְּב ֹנו ַה ָּג ֹ‬
‫דול‪ּ ְ ,‬ד ִא ְת ְ ּכ ּ ַלל ִמ ִּס ְט ֵר ּ‬
‫י ַָד ְע ִּתי ֹיום ֹ‬
‫לו ָב ְך וְ גו'‪,‬‬
‫עוז ֹ‬
‫מו ִתי‪ִ .‬ר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר‪) ,‬תהלים פד( ַא ׁ ְש ֵרי ָא ָדם ֹ‬
‫יה ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה‪.‬‬
‫יך ה ּוא וְ י ׁ ְַשוֵ י ֹ‬
‫יה ּ ֵב ּ‬
‫תו ְק ֵפ ּ‬
‫זַ ָּכ ָאה ּ ַבר נָ ׁש ְ ּד ִא ְת ּ ַת ַ ּקף ּ ֵב ּ‬
‫יתי אֱ לָ ָהנָ א ִדי‬
‫יש ֵאל וַ עֲ זַ ְריָה ְ ּד ִא ְת ּ ַת ָ ּקפ ּו וְ ָא ְמר ּו‪) ,‬דניאל ג( ֵהן ִא ַ‬
‫ָכול ַּכחֲ נַ נְ יָה ִמ ׁ ָ‬
‫י ֹ‬
‫ָכול ְל ׁ ֵשיזָ ב ּו ַתנָ א ִמג ֹּו ַא ּת ּון נ ּו ָרא י ִָק ְיד ּ ָתא ּו ִמן יְ ָד ָך ַמ ְל ָּכא‬
‫אֲ נַ ְחנָ א ָפ ְל ִחין י ֹ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 27 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ֵימא‪ ,‬ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫או ִאיה ּו ָע ִביד‬
‫יך ה ּוא יְ ׁ ֵשזְ ִבינַ נִ י‪ֹ ,‬‬
‫ֶא ּ ָלא לָ א יִ ְת ּ ַת ַ ּקף ּ ַבר נָ ׁש ְ ּדי ָ‬
‫יה ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה‪ַּ ,‬כד‬
‫יס ּי ַ‬
‫יך ה ּוא ִ ּד ַ‬
‫ֵיע לֵ ּ‬
‫יה ּ ֵב ּ‬
‫ִלי ָּכ ְך וְ ָכ ְך‪ ,‬אֲ ָבל יְ ׁ ַש ֵ ּוי ּת ּו ְק ֵפ ּ‬
‫יה ְך ְּבא ַֹרח ְק ׁש ֹוט‪ּ ְ .‬ד ֵכיוָ ן ְ ּד ָא ֵתי‬
‫יתא‪ּ ,‬ו ְל ֵמ ַ‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ִאיה ּו ִא ׁ ְש ּ ַת ַ ּדל ְּב ִאינ ּון ּ ִפ ּק ּו ִדין ְ ּד ֹ‬
‫יה ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך‬
‫ּ ַבר נָ ׁש ְל ִא ְת ַ ּד ָּכ ָאה‪ְ ,‬מ ַסיְ ִ‬
‫יה וַ ַ ּדאי‪ּ ,‬ו ְב ָדא יִ ְת ּ ַת ַ ּקף ּ ֵב ּ‬
‫יעין לֵ ּ‬
‫יה ְּב ָאחֳ ָרא‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך‬
‫ה ּוא‪ּ ְ ,‬ד ִאיה ּו יְ ַס ּי ַ‬
‫יה‪ּ ְ ,‬דלָ א י ׁ ְַשוֵ י ּת ּו ְק ֵפ ּ‬
‫יה‪ ,‬וְ יִ ְת ּ ַת ַ ּקף ּ ֵב ּ‬
‫ֵיע לֵ ּ‬
‫יה ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות ְּבלָ א ִה ְרה ּו ָרא‬
‫עוז ֹ‬
‫ֹ‬
‫לו ָב ְך‪ְ .‬מ ִס ּל ֹות ִּב ְל ָב ָבם‪ּ ְ ,‬דיַעֲ ִביד ִל ּ ֵב ּ‬
‫ַיש ָבא ְל ַאעֲ ָב ָרא ְּב ָכל אֲ ַתר‬
‫יהי ִמ ְתי ׁ ְ‬
‫ָאחֳ ָרא‪ֶ ,‬א ּ ָלא ְ ּכ ַהאי ְמ ִס ּ ָלה ְ ּד ִא ִ‬
‫ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫יך‪ָ ,‬ה ִכי נָ ֵמי‪.‬‬
‫לו ָב ְך‪ ,‬עֹז‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪) ,‬תהלים כט( יְ ָי עֹז ְל ַע ּמ ֹו‬
‫עוז ֹ‬
‫ָד ָבר ַא ֵחר ַא ׁ ְש ֵרי ָא ָדם ֹ‬
‫יִ ּ ֵתן‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫יה ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא‬
‫או ַריְ ָ‬
‫יה ְל ּ ַבר נָ ׁש ְ ּדיִ ְת ַע ּ ָסק ְּב ֹ‬
‫יתא ִל ׁ ְש ֵמ ּ‬
‫יך לֵ ּ‬
‫ְּב ִר ְ‬
‫יה‬
‫או ַריְ ָ‬
‫יך ה ּוא‪ּ ְ ,‬ד ָכל ַמאן ְ ּד ִא ְת ַע ּ ָסק ְּב ֹ‬
‫יתא וְ לָ א ִא ׁ ְש ּ ַת ַ ּדל ִל ׁ ְש ָמ ּה‪ַ ,‬טב לֵ ּ‬
‫ְ ּדלָ א ִא ְת ְּב ֵרי‪ְ .‬מ ִס ּל ֹות ִּב ְל ָב ָבם‪ַ ,‬מאי ְמ ִס ּל ֹות ִּב ְל ָב ָבם‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪,‬‬
‫יתא‪ּ ְ ,‬ד ִאיה ּו‬
‫או ַריְ ָ‬
‫מו‪ּ ָ .‬דא ַה ִהיא ֹ‬
‫בות ְּבי ָּה ׁ ְש ֹ‬
‫רו ֵכב ָּבעֲ ָר ֹ‬
‫סול ּו לָ ֹ‬
‫)תהלים סח( ֹ‬
‫יה ְלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יבא‬
‫יה חֲ ִט ָ‬
‫יך ה ּוא ּו ְל ֶמ ְע ּ ַבד לֵ ּ‬
‫ִא ׁ ְש ּ ַת ַ ּדל ָּב ּה ְלאֲ ָר ָמא לֵ ּ‬
‫ְּב ַע ְל ָמא‪.‬‬
‫דוי הֲ ו ּו ִל ׁ ְש ָמא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך‬
‫עו ָב ֹ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ ,‬יַעֲ קֹב ָּכל ֹ‬
‫ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫ֵיה‬
‫יה ּ ָת ִדיר‪ּ ְ ,‬דלָ א ַאעֲ ֵדי ִמ ּנ ּ‬
‫יך ה ּוא הֲ וָ ה ִע ּ ֵמ ּ‬
‫יה‪ ,‬יַעֲ קֹב לָ א הֲ וָ ה‬
‫שו ְּב ֵר ּ‬
‫ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּד ָק ָרא לֵ ּ‬
‫יה יִ ְצ ָחק ְל ֵע ָ ׂ‬
‫יה ְליַעֲ קֹב‪.‬‬
‫או ָד ַעת לָ ּה ְל ִר ְב ָקה‪ ,‬וְ ִר ְב ָקה ֹ‬
‫ֹ‬
‫או ָד ַעת לֵ ּ‬
‫ה ּוא‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך‬
‫ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא‪ּ ְ .‬ד ָהא‬
‫ַת ּ ָמן‪ּ ,‬ו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 28 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫לוט‬
‫שו‪ ,‬לָ א ׁ ְש ֹ‬
‫ִר ִּבי ֹיו ֵסי ָא ַמר‪ָ ּ ,‬תא חֲ זֵי‪ִ ,‬אי ַחס וְ ׁ ָש ֹ‬
‫לום ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ א יִ ְת ָּב ַר ְך ֵע ָ ׂ‬
‫יַעֲ קֹב ְל ָע ְל ִמין‪ֶ .‬א ּ ָלא ֵמ ִעם ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה אֲ ָתא‬
‫יך ה ּוא הֲ וָ ה‪ ,‬וְ כ ּ ָֹלא ְּב ַא ְת ֵר ּ‬
‫או ֶה ֶבת ֶאת יַעֲ קֹב ְ ּכ ִתיב‪ ,‬וְ ָהא ִא ְּת ָמר‪.‬‬
‫ְ ּכ ְד ָקא ָחזֵי‪ָ ּ .‬תא חֲ זֵי‪) ,‬בראשית כה( וְ ִר ְב ָקה ֹ‬
‫ֵיה ְ ּדיַעֲ קֹב‪) ,‬בראשית כז( ִה ּנֵה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת ָא ִב ָ‬
‫יך ְמ ַד ּ ֵבר ֶאל‬
‫ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ׁ ַש ְד ַרת ְּבגִ ינ ּ‬
‫שו ָא ִח ָ‬
‫יך לֵ אמֹר‪.‬‬
‫ֵע ָ ׂ‬
‫‪ ‬‬
‫דף קמב ע''ב‬
‫קו ִלי וְ גו'‪ְּ .‬ב ַהה ּוא זִ ְמנָ א‪ֶ ,‬ע ֶרב ּ ֶפ ַסח הֲ וָ ה‪ּ ,‬ו ָב ֵעי יֵצֶ ר ָה ָרע‬
‫וְ ַע ּ ָתה ְּבנִ י ׁ ְש ַמע ְּב ֹ‬
‫ימנ ּו ָתא‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא ָע ְב ַדת‬
‫ְל ִא ְת ּ ָבעֲ ָרא‪ּ ,‬ו ְל ׁ ַש ְּל ָט ָאה ִסיהֲ ָרא‪ָ ,‬רזָ א )דף קמב ע''ב( ִ ּד ְמ ֵה ְ‬
‫ילין‪.‬‬
‫ְּת ֵרי ּ ַת ְב ׁ ִש ִ‬
‫ש ִע ִירים‪ַ ,‬חד‬
‫ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָא ַמר‪ָ ,‬ר ַמז ָה ָכא ְ ּדזַ ִּמינִ ין ְּב ֹנוי ְדיַעֲ קֹב ְל ָק ְר ָבא ׁ ְשנֵי ְ ׂ‬
‫יבת ׁ ְשנֵי גְ ָדיֵי ִ‬
‫לַ יְ ָי‪ ,‬וְ ַחד לַ עֲ זָ אזֵל ְּב ֹיו ָמא ְד ִכ ּפ ּו ֵרי‪ּ .‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך‪ָ ,‬ק ִר ַ‬
‫ע ִ ּזים‪) ,‬קמ''ה ע''ב(‬
‫יה‬
‫שו ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש ֹ‬
‫לוט עֲ לֵ ּ‬
‫ַחד ְּבגִ ין ַ ּד ְר ָּגא ִד ְל ֵעילָ א‪ ,‬וְ ַחד ְּבגִ ין ְל ַכ ְפיָיא ַד ְר ֵּג ּ‬
‫יה ְ ּד ֵע ָ ׂ‬
‫כיל‪) .‬בראשית כז(‬
‫ְ ּדיַעֲ קֹב‪ ,‬וְ ַעל ָ ּדא ׁ ְשנִ י גְ ָדיֵי ִע ִ ּזים‪ּ ,‬ו ִמ ּ ַת ְרוַ יְ יה ּו ָט ִעים יִ ְצ ָחק וְ ָא ִ‬
‫יה ֵמ ַהה ּוא‬
‫ָבא ֹ‬
‫לו יַיִ ן וַ ּי ׁ ְֵש ְּת‪ ,‬וַ ּי ֵ‬
‫ָבא ֹ‬
‫וַ ּי ֵ‬
‫לו יַיִ ן‪ֶ ,‬ר ֶמז ָר ִמיז‪ֵ ,‬מאֲ ַתר ָר ִחיק ָק ִריב לֵ ּ‬
‫יה‪ְּ ,‬בגִ ין‬
‫אֲ ַתר )דעשו(‪ִ .‬ר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ָא ַמר‪ֶ ,‬ר ֶמז ֵמ ַהה ּוא יַיִ ן ְ ּד ָכל חֲ ד ּו ִא ׁ ְש ְּת ַכח ּ ֵב ּ‬
‫יה ְליִ ְצ ָחק‪ּ ְ ,‬ד ָב ֵעי ֶח ְדוָ ה‪ּ ְ ,‬כ ְד ָקא ָּב ְעיָין ֶח ְדוָ ה ְל ַח ְד ּ ָתא ִס ְ‬
‫ט ָרא )דליואי(‬
‫ְל ַח ְד ּ ָתא לֵ ּ‬
‫לו יַיִ ן וַ ּי ׁ ְֵש ְּת‪) .‬בראשית כז( וַ ִּת ַ ּקח ִר ְב ָקה ֶאת ִּבגְ ֵדי ֵע ָ ׂשו וְ גו'‪,‬‬
‫ָבא ֹ‬
‫יה‪ ,‬וְ ַעל ָ ּדא וַ ּי ֵ‬
‫ִדילֵ ּ‬
‫רוד‪ ,‬וְ ִא ּ ֵלין ְלב ּו ׁ ֵשי יְ ָקר ְ ּדהֲ ו ּו ִמן ָא ָדם‬
‫שו ִמ ִּנ ְמ ֹ‬
‫ִא ּ ֵלין ִאינ ּון ְלב ּו ׁ ִשין ְ ּד ָרוַ וח ֵע ָ ׂ‬
‫תיב‪) ,‬בראשית י(‬
‫רוד‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִ‬
‫ידה נִ ְמ ֹ‬
‫רוד‪ּ ,‬ו ְבה ּו הֲ וָ ה ָצד צֵ ָ‬
‫אש ֹון‪ ,‬וְ אֲ ת ּו ְלי ָָדא ְ ּדנִ ְמ ֹ‬
‫ָה ִר ׁ‬
‫שו נָ ַפק ְל ַח ְקלָ א‪ ,‬וְ ַא ַּגח‬
‫ה ּוא ָהיָה ִ ּג ּב ֹור ַציִ ד )קל''ז ע''ב‪ ,‬ויקרא ס''ד ע''א( ִל ְפנֵי יְ ָי וְ גו'‪ ,‬וְ ֵע ָ ׂ‬
‫ֵיה‪ ,‬הֲ ָדא ה ּוא‬
‫יה ְק ָר ָבא ְּבנִ ְמ ֹ‬
‫יה‪ ,‬וְ נָ ַסב ִא ּ ֵלין ְלב ּו ׁ ִשין ִמ ּנ ּ‬
‫רוד וְ ָק ַטל לֵ ּ‬
‫ּ ֵב ּ‬
‫ש ֶדה וְ ה ּוא ָעיֵף‪ ,‬וְ א ּו ְקמ ּו ָה‪ּ ְ .‬כ ִתיב ָה ָכא‬
‫שו ִמן ַה ּ ָ ׂ‬
‫ִד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית כה( וַ ָ ּיבֹא ֵע ָ ׂ‬
‫וְ ה ּוא ָעיֵף‪ּ ,‬ו ְכ ִתיב ָה ָתם )ירמיה ד( ִ ּכי ָעיְ ָפה נַ ְפ ׁ ִשי ְלה ְֹרגִ ים‪.‬‬
‫לון ְל ִאינ ּון ְלב ּו ׁ ִשין ְלגַ ָּב ּה ְ ּד ִר ְב ָקה‪ּ ,‬ו ְבה ּו הֲ וָ ה נָ ִפיק וְ ָצד‬
‫שו הֲ וָ ה ָס ִליק ֹ‬
‫וְ ֵע ָ ׂ‬
‫לון‪ ,‬וְ נָ ַפק ְל ַח ְקלָ א וְ ִא ְת ַע ַּכב ּ ַת ּ ָמן‪ .‬וְ ַכד הֲ וָ ה‬
‫ידה‪ ,‬וְ ַהה ּוא ֹיו ָמא לָ א נָ ַטל ֹ‬
‫צֵ ָ‬
‫לון יַעֲ קֹב‪ּ ְ ,‬כ ֵדין‬
‫יש ֹ‬
‫שו‪ ,‬לָ א הֲ ו ּו ָס ְל ִקין ֵר ִ‬
‫יש ֹ‬
‫יחין ְ ּכלָ ל‪ֵּ .‬כיוָ ן ְ ּדלָ ִב ׁ‬
‫לָ ִב ׁ‬
‫לון ֵע ָ ׂ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 29 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫יה ְ ּד ָא ָדם ֵא ְ‬
‫יך ֶא ְפ ׁ ָשר‪ ,‬וְ ָהא‬
‫יה ְ ּדיַעֲ קֹב )הוה( ְ ּד ִאיה ּו ׁש ּו ְפ ֵר ּ‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי‪ׁ ,‬ש ּו ְפ ֵר ּ‬
‫ימא ְ ּד ָכ ְך הֲ וָ ה‬
‫אש ֹון‪ַ ,‬מ ְ ּכ ֶהה ַּג ְל ַּגל ַח ּ ָמה‪ .‬וְ ִאי ֵת ָ‬
‫ּ ָתנִ ינָ ן‪ַ ּ ,‬ת ּפ ּו ַח עֲ ֵק ֹ‬
‫בו ְ ּד ָא ָדם ָה ִר ׁ‬
‫יתא ַעד לָ א ָחב ָא ָדם‬
‫יה ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר‪ ,‬וַ ַ ּדאי ָה ִכי הֲ וָ ה‪ְּ ,‬ב ַק ְד ִמ ָ‬
‫יַעֲ קֹב‪ָ .‬א ַמר לֵ ּ‬
‫יה‪ֵּ .‬כיוָ ן ְ ּד ָח ָטא‪ִ ,‬א ׁ ְש ּ ַת ִּני‬
‫ָה ִר ׁ‬
‫אש ֹון‪ ,‬לָ א הֲ ו ּו י ְָכ ִלין ָּכל ְּב ִריָין ְל ִא ְס ּ ַת ָּכלָ א ְּב ׁש ּו ְפ ֵר ּ‬
‫יה ְ ּד ָא ָדם‬
‫יה וְ ִא ְתעֲ ִביד ּ ַבר ְמ ָאה ַא ִּמין‪ .‬וְ ּ ָתא חֲ זֵי‪ׁ ,‬ש ּו ְפ ֵר ּ‬
‫יה וְ נִ ְת ָמ ָא ְך ר ּו ֵמ ּ‬
‫ׁש ּו ְפ ֵר ּ‬
‫ְ‬
‫ימנ ּו ָתא ִע ּ ָל ָאה ּ ַת ְליָא ְּב ַהה ּוא ׁש ּו ְפ ָרא‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכך‪,‬‬
‫אש ֹון‪ָ ,‬רזָ א ִאיה ּו‪ּ ִ ,‬ד ְמ ֵה ְ‬
‫ָה ִר ׁ‬
‫יהי נ ַֹעם יְ ָי אֱ ל ֵֹהינ ּו ָעלֵ ינ ּו‪ּ .‬ו ְכ ִתיב‪) ,‬תהלים כז( לַ חֲ ֹזות ְּבנ ַֹעם יְ ָי‪ ,‬וְ ָדא ה ּוא‬
‫)תהלים צ( וִ ִ‬
‫יה ְ ּדיַעֲ קֹב וַ ַ ּדאי‪ ,‬וְ כ ּ ָֹלא ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה ִאיה ּו‪.‬‬
‫ׁש ּו ְפ ֵר ּ‬
‫יח ַה ְּבגָ ִדים לֹא ְ ּכ ִתיב‪,‬‬
‫יח ְּבגָ ָדיו וַ יְ ָב ַר ֵכה ּו‪ָ ּ .‬תא חֲ זֵי‪ ,‬וַ ּי ַָרח ֶאת ֵר ַ‬
‫וַ ּי ַָרח ֶאת ֵר ַ‬
‫ש ְל ָמה ֹנו ֶטה ׁ ָש ַמיִ ם‬
‫עו ֶטה ֹ‬
‫יח ְּבגָ ָדיו‪ּ ְ .‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪) ,‬תהלים קד( ֹ‬
‫ֶא ּ ָלא ֵר ַ‬
‫אור ַּכ ּ ַ ׂ‬
‫ַּכיְ ִר ָ‬
‫יש‬
‫יעה‪ָ .‬ד ָבר ַא ֵחר )נ''א דא הוא( וַ ּי ַָרח ֶאת ֵר ַ‬
‫יח ְּבגָ ָדיו וַ יְ ָב ַר ֵכה ּו‪ּ ְ .‬ד ֵכיוָ ן ְ ּד ַא ְל ִּב ׁ‬
‫יחין‬
‫יחין ְּב ַה ִהיא ׁ ַש ְע ּ ָתא‪ ,‬וְ ַעד ְ ּדלָ א ָא ַרח )דארח( ֵר ִ‬
‫לון יַעֲ קֹב‪ְ ,‬ס ִליק ּו ֵר ִ‬
‫ֹ‬
‫יה‪ּ ְ ,‬ד ָהא ְ ּכ ֵדין )לא( י ַָדע ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי ה ּוא ְל ִא ְת ָּב ְר ָכא‪ּ ְ ,‬ד ִאי‬
‫יה‪ ,‬לָ א ָּב ְר ֵכ ּ‬
‫ִ ּד ְלב ּו ׁ ֵש ּ‬
‫יה‪ ,‬הֲ ָדא ה ּוא‬
‫יחין ַק ִ ּד ׁ ִ‬
‫לָ א ִא ְתחֲ זֵי ְל ִא ְת ָּב ְר ָכא‪ ,‬לָ א ְס ִליק ּו ָּכל ַה ִּני ֵר ִ‬
‫ישין ּ ַבהֲ ֵד ּ‬
‫יח‬
‫יח ְּבנִ י ְ ּכ ֵר ַ‬
‫ֹאמר ְר ֵאה ֵר ַ‬
‫יח ְּבגָ ָדיו וַ יְ ָב ַר ֵכה ּו‪) .‬בראשית כז( וַ ּי ֶ‬
‫ִד ְכ ִתיב וַ ּי ַָרח ֶאת ֵר ַ‬
‫ש ֶדה אֲ ׁ ֶשר ּ ֵב ַר ֹ‬
‫ֹאמר‪ִ ,‬מ ּ ָלה ָס ִתים ה ּוא‪ִ .‬אית ְ ּד ַא ְמ ֵרי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא‬
‫כו יְ ָי‪) .‬ק''ב ע''ב( וַ ּי ֶ‬
‫ָׂ‬
‫ש ֶדה‪ּ ָ ,‬דא‬
‫יח ָ ׂש ֶדה אֲ ׁ ֶשר ּ ֵב ַר ֹ‬
‫הֲ וַ ת‪ ,‬וְ ִאית ְ ּד ַא ְמ ֵרי יִ ְצ ָחק הֲ וָ ה‪ּ ְ .‬כ ִר ַ‬
‫כו יְ ָי‪ַ ,‬מאן ָ ׂ‬
‫יה‪.‬‬
‫יה ּו ְמ ַת ְקנִ ין לֵ ּ‬
‫ש ֶדה ְ ּדאֲ ָב ָהן ִע ּ ָל ִאין )חמידי( ְס ִמיכ ּו לֵ ּ‬
‫ש ֶדה )רמ''ט ע''ב( ְ ּד ַת ּפ ּו ִחים‪ׂ ָ .‬‬
‫ָׂ‬
‫ירו ׁש‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי‬
‫להים ִמ ּ ַטל ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ִמ ׁ ְש ַמ ּנֵי ָה ָא ֶרץ וְ רֹב ָ ּדגָ ן וְ ִת ֹ‬
‫וְ יִ ּ ֶתן ְל ָך ָהאֱ ִ‬
‫לות‬
‫ַא ָּבא‪ַ ,‬האי ְק ָרא א ּו ְקמ ּו ָה‪ ,‬אֲ ָבל )פתח רבי אבא ואמר( ּ ָתא חֲ זֵי‪) ,‬תהלים קכ( ׁ ִשיר ַה ּ ַמעֲ ֹ‬
‫אתי וַ ּיַעֲ נֵנִ י‪ַּ .‬כ ּ ָמה ׁ ִש ִירין וְ ת ּו ׁ ְש ְּב ָחן ָא ַמר ָ ּדוִ ד ַמ ְל ָּכא ַק ּ ֵמי‬
‫ֶאל יְ ָי ּ ַב ָּצ ָר ָתה ִלי ָק ָר ִ‬
‫ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה ׁ ְש ָמא‪ּ ְ ,‬כ ָמה‬
‫יה ּו ְל ֶמ ְע ּ ַבד לֵ ּ‬
‫יך ה ּוא‪ ,‬וְ כ ּ ָֹלא ְּבגִ ין ְל ַא ְת ָקנָ א ַד ְר ֵּג ּ‬
‫ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪) ,‬שמואל ב' ח( וַ ּי ַַע ׂש ָ ּדוִ ד ׁ ֵשם‪ ,‬וְ ׁ ִש ָיר ָתא ָ ּדא ָא ַמר )ס''א ל''ג ליה( ַּכד ָח ָמא‬
‫ֹ‬
‫עו ָב ָדא ָ ּדא ְליַעֲ קֹב )ס''א דיעקב(‪.‬‬
‫דף קמג ע''א‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 30 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫בוי‪,‬‬
‫יה אֲ ֹ‬
‫ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ָא ַמר‪ ,‬יַעֲ קֹב ָא ַמר ׁ ִש ָיר ָתא ָדא )דהא(‪ְּ ,‬ב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּד ָא ַמר לֵ ּ‬
‫שו ִאם לֹא‪ּ ְ ,‬כ ֵדין )ד''א בגין( ְ ּדהֲ וָ ה‬
‫)בראשית כז( ְ ּג ׁ ָשה נָ א וַ אֲ ֻמ ׁ ְש ָך ְּבנִ י ַה ַא ּ ָתה זֶה ְּבנִ י ֵע ָ ׂ‬
‫יה‪.‬‬
‫יה וְ ִא ׁ ְש ְּת ֹ‬
‫)הוה( )דף קמג ע''א( יַעֲ קֹב ְּב ָעאק ּו ַס ִ ּגי‪ּ ְ ,‬ד ָד ִחיל ְ ּדאֲ ֹ‬
‫מו ַדע ַק ּ ֵמ ּ‬
‫בוי יְ ַדע לֵ ּ‬
‫ירות‬
‫שו ָא ִחיו ְ ׂש ִע ֹ‬
‫ירו ִ ּכי ָהי ּו י ָָדיו ִ ּכ ֵ‬
‫ַמה ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית כז( וְ לא ִה ִ ּכ ֹ‬
‫ידי ֵע ָ ׂ‬
‫אתי וַ ּיַעֲ נֵנִ י‪) .‬שם( יְ ָי ַה ִּצילָ ה‬
‫וַ יְ ָב ֲר ֵכה ּו‪ּ ְ .‬כ ֵדין ָא ַמר‪) ,‬תהלים קכ( ֶאל יְ ָי ּ ַב ָּצ ָר ָתה ִלי ָק ָר ִ‬
‫יה‪ּ ְ ,‬ד ִאיה ּו‬
‫שו ׁ ַש ְריָא ּ ֵב ּ‬
‫נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ּ ְ ׂש ַפת ׁ ֶש ֶקר ִמ ּ ָל ׁש ֹון ְר ִמיָה‪ּ ָ ,‬דא ה ּוא ַ ּד ְר ָּגא ְד ֵע ָ ׂ‬
‫וטין ַעל‬
‫יתי ַהה ּוא ִחוְ יָא ְלוָ ִ‬
‫ש ַפת ׁ ֶש ֶקר‪ְּ ,‬ב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְד ַאיְ ֵ‬
‫ש ַפת ׁ ֶש ֶקר )ס''א מה הוא(‪ׂ ְ .‬‬
‫ְׂ‬
‫וטין‪ּ ְ ,‬ד ִא ְתלַ ְטיָא ָע ְל ָמא‪.‬‬
‫יתי ְלוָ ִ‬
‫ַע ְל ָמא‪ּ ,‬ו ְב ַח ִ ּכימ ּו ּו ַבעֲ ִקימ ּו ַאיְ ֵ‬
‫ש ֶדה וְ צ ּו ָדה ִלי ָציִ דה‪,‬‬
‫שו‪) ,‬בראשית כז( וְ ֵצא ַה ּ ָ ׂ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ְּ ,‬ב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּד ָא ַמר יִ ְצ ָחק ְל ֵע ָ ׂ‬
‫יה‪) ,‬בראשית כז(‬
‫שו ְּבגִ ין ְ ּדיִ ְת ָּב ֵר ְך ִמ ִּי ְצ ָחק‪ּ ְ ,‬ד ָקאֲ ַמר לֵ ּ‬
‫ְּבה''א‪ ,‬וְ א ּו ְקמ ּו ָה‪ .‬וְ נָ ַפק ֵע ָ ׂ‬
‫ָאות‪ֵּ .‬כיוָ ן ְ ּד ָא ַמר ִל ְפנֵי‬
‫וַ אֲ ָב ֶר ְכ ָכה ִל ְפנֵי יְ ָי‪ּ ְ ,‬ד ִא ּל ּו ָא ַמר וַ אֲ ָב ֶר ְכ ָכה וְ לָ א י ִַּתיר‪ ,‬י ֹ‬
‫יְ ָי‪ְּ ,‬ב ַה ִהיא ׁ ַש ְע ּ ָתא ִאזְ ַ ּד ְעזַ ע ָּכ ְר ֵסי יְ ָק ָרא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‪ָ ,‬א ְמ ָרה‪ּ ,‬ו ַמה‬
‫וטין‪ ,‬וְ יִ ׁ ְש ּ ָת ַאר יַעֲ קֹב ְּבה ּו‪.‬‬
‫ְ ּדיִ ּפ ּוק ִחוְ יָא ֵמ ִאינ ּון ְלוָ ִ‬
‫יה‪ ,‬וְ י ַָדע‬
‫ְּב ַה ִהיא ׁ ַש ְע ּ ָתא‪ִ ,‬אזְ ַ ּד ּ ַמן ִמ ָ‬
‫יה ְ ּדיַעֲ קֹב‪ּ ,‬ו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ּ ַבהֲ ֵד ּ‬
‫יכ ֵאל וְ ָא ָתא ַק ּ ֵמ ּ‬
‫שו‪ָ ,‬עאל‬
‫יה ַק ּ ֵמ ּ‬
‫יה ְ ּדיַעֲ קֹב‪ּ ,‬ו ָב ְר ֵכ ּ‬
‫יִ ְצ ָחק‪ ,‬וְ ָח ָמא ְלגַ ן ֵע ֶדן ּ ַבהֲ ֵד ּ‬
‫יה‪ .‬וְ ַכד ָעאל ֵע ָ ׂ‬
‫דולָ ה ַעד ְמאֹד‪,‬‬
‫ֶחרד יִ ְצ ָחק חֲ ָר ָדה גְ ֹ‬
‫יה ּנֹם‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא )בראשית כז( וַ ּי ַ‬
‫יה ֵּג ִ‬
‫ּ ַבהֲ ֵד ּ‬
‫שו ְּב ַהה ּוא ִס ְט ָרא‪ָ ּ ,‬פ ַתח וְ ָא ַמר‪) ,‬בראשית כז( וָ אֲ בֳ ַר ֵכה ּו ַּגם‬
‫ְ ּד ָח ׁ ַשב ְ ּדלָ א הֲ וָ ה ֵע ָ ׂ‬
‫ָּבר ּו ְך יִ ְהיֶה‪.‬‬
‫יה ְ ּדיַעֲ קֹב‬
‫ְּבגִ ין ָּכ ְך‪ִ ,‬אזְ ַ ּד ּ ַמן יַעֲ קֹב ְּב ָח ְכ ְמ ָתא ּו ַבעֲ ִקימ ּו ְ ּד ַאיְ ֵ‬
‫יתי ִּב ְר ָכאן עֲ לֵ ּ‬
‫ש ַפת ׁ ָש ֶקר‪.‬‬
‫ְ ּד ִאיה ּו ְ ּכגַ וְ ונָ א ְד ָא ָדם ָה ִר ׁ‬
‫אש ֹון‪ ,‬וְ ִא ְתנְ ָטל ּו ֵמ ַהה ּוא ִחוְ יָא ְד ִאיה ּו ְ ׂ‬
‫ית ָאה‬
‫ְ ּד ַכ ּ ָמה ׁ ִש ְק ָרא ָא ַמר‪ ,‬וְ ַכ ּ ָמה ִמ ּ ֵלי ְד ׁ ִש ְק ָרא עֲ ַבד‪ְּ ,‬בגִ ין ְל ַא ְט ָע ָאה ּו ְל ַאיְ ָ‬
‫וטין ַעל ַע ְל ָמא‪ְּ .‬בגִ ין ָּכ ְך‪ ,‬אֲ ָתא יַעֲ קֹב ְּב ָח ְכ ָמה וְ ַא ְט ֵעי ְלאֲ ב ּוי‪ְּ ,‬בגִ ין‬
‫ְלוָ ִ‬
‫ֵיה ַמה ְ ּד ָמנַ ע ֵמ ַע ְל ָמא‪ּ ,‬ו ִמ ָ ּדה‬
‫ְל ַאיְ ָ‬
‫ית ָאה ִּב ְר ָכאן ַעל ַע ְל ָמא‪ּ ,‬ו ְלנָ ְטלָ א ִמ ּנ ּ‬
‫בו ֵאה ּו וְ לֹא ָח ֵפץ‬
‫לָ ֳק ֵבל ִמ ָ ּדה הֲ וָ ה‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב‪) ,‬תהלים קט( וַ ּיֶאֱ ַהב ְקלָ לָ ה וַ ְּת ֹ‬
‫יה ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית ג( ָאר ּור ַא ּ ָתה ִמ ָּכל ַה ְּב ֵה ָמה ּו ִמ ָּכל‬
‫ִּב ְב ָר ָכה וַ ִּת ְר ַחק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו‪ .‬עֲ לֵ ּ‬
‫ֵיה ִּב ְר ָכאן‪.‬‬
‫יה ְל ָד ֵרי ָד ִרין‪ ,‬וְ ָא ָתא יַעֲ קֹב וְ נָ ִטיל ִמ ּנ ּ‬
‫ש ֶדה‪ .‬וְ ִא ׁ ְש ּ ָת ַאר ּ ֵב ּ‬
‫ַח ּיַת ַה ּ ָ ׂ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 31 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫מוי ְ ּד ָא ָדם‪ִ ,‬אזְ ַ ּד ּ ַמן יַעֲ קֹב ְלנַ ְטלָ א ֵמ ַהה ּוא ִחיוְ יָא‪ָּ ,‬כל ַה ּנֵי ִּב ְר ָכאן‪,‬‬
‫ּו ִמן ֹיו ֹ‬
‫שא‪) ,‬תהלים קכ(‬
‫וטין וְ לָ א נָ ַפק ִמ ַ ּניְ יה ּו‪ .‬וְ ָדוִ ד ָא ַמר ְּבר ּו ַח ק ּו ְד ׁ ָ‬
‫וְ ִא ׁ ְש ּ ָת ַאר ִאיה ּו ִּב ְלוָ ִ‬
‫יה‬
‫ַמה ִּי ּ ֵתן ְל ָך ּו ַמה י ֹּו ִסיף לָ ְך לָ ׁש ֹון ְר ִמ ּיָה ִח ֵּצי גִ ּב ֹור ׁ ְשנ ּונִ ים‪ַ .‬מה ִא ְ‬
‫יכ ּ ַפת לֵ ּ‬
‫וטין ַעל ַע ְל ָמא‪ּ ְ .‬כ ָמה ְ ּד ָא ְמר ּו‪ ,‬נָ ָח ׁש ֹנו ׁ ֵש ְך‬
‫יתי ְלוָ ִ‬
‫ישא‪ּ ְ ,‬ד ַאיְ ֵ‬
‫ְל ַהה ּוא ִחוְ יָא ִב ׁ ָ‬
‫ֵיה‪.‬‬
‫יה הֲ נָ ָאה ִמ ּנ ּ‬
‫ּו ֵמ ִמית‪ ,‬וְ לֵ ית לֵ ּ‬
‫יה וְ ַעל ַע ְל ָמא‪.‬‬
‫יתי ִּב ׁ ָ‬
‫יה‪ ,‬וְ ַאיְ ֵ‬
‫ישא עֲ לֵ ּ‬
‫יה ְל ָא ָדם ּו ְל ִא ְּת ֵת ּ‬
‫לָ ׁש ֹון ְר ִמ ּיָה‪ְ ,‬ד ָר ֵמי לֵ ּ‬
‫יה ָּכל ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן‪ִ .‬ח ֵּצי גִ ּב ֹור ׁ ְשנ ּונִ ים‪ּ ָ ,‬דא‬
‫ְל ָב ַתר אֲ ָתא יַעֲ קֹב‪ ,‬וְ נָ ִטיל ִמ ִ ּדילֵ ּ‬
‫מר‪) ,‬בראשית‬
‫שו ְ ּדנָ ַטר ְ ּד ָבב ּו )נ''א דאגזים( ְליַעֲ קֹב ַעל ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵ‬
‫ֵע ָ ׂ‬
‫כה וְ גו'‪) .‬ד''א ל''ג תא חזי(‬
‫שו ֶאת יַעֲ קֹב ַעל ַה ְּב ָר ָ‬
‫שטֹם ֵע ָ ׂ‬
‫כז( וַ ִּי ְ ׂ‬
‫וְ יִ ּ ֶתן ְל ָך ָהאֱ ל ִֹהים ִמ ּ ַטל ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ִמ ׁ ְש ַמ ּנֵי ָה ָא ֶרץ‪ָ ,‬הא ִמ ְּל ֵעילָ א ּו ִמ ּ ַת ּ ָתא‬
‫רוב ָ ּדגָ ן וְ ִת ֹ‬
‫ְּב ִח ּב ּו ָרא ָח ָדא‪ .‬וְ ֹ‬
‫ירו ׁש‪ָ ,‬הא א ּו ְקמ ּו ָה‪ .‬אֲ ָבל ְ ּכ ִד ְכ ִתיב‪) ,‬תהלים לז( וְ לא‬
‫יתי וְ גו' וְ א ּו ְקמ ּו ָה‪,‬‬
‫עו ְמ ַב ֵ ּק ׁש לָ ֶחם‪ָ ּ .‬תא חֲ זֵי‪) ,‬שם( נַ ַער ָהיִ ִ‬
‫יתי ַצ ִ ּדיק נֶעֱ זָ ב וְ זַ ְר ֹ‬
‫ָר ִא ִ‬
‫ְ‬
‫רו ׁש‪.‬‬
‫רוב ָ ּדגָ ן וְ ִת ֹ‬
‫רו וְ כ ּו'‪ּ .‬ו ְבגִ ין ָּכך ָא ַמר וְ ֹ‬
‫עולָ ם אֲ ָמ ֹ‬
‫רו ׁ ֶשל ֹ‬
‫ש ֹ‬
‫ַהאי ְק ָרא ָ ׂ‬
‫י ַַע ְבד ּו ָך ַע ִּמים וְ יִ ׁ ְש ּ ַתחֲ ו ּו ְל ָך ְלא ּו ִּמים‪ְּ ,‬בזִ ְמנָ א ְד ׁ ַש ִּליט ׁ ְשלמֹה ַמ ְל ָּכא‬
‫תו‬
‫יש ִמנְ ָח ֹ‬
‫ִּביְ ר ּו ׁ ָשלַ ם‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬דברי הימים ב ט( וְ ָכל ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ וְ גו' ְמ ִב ִ‬
‫יאים ִא ׁ‬
‫יחא‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪,‬‬
‫ֵיתי ַמ ְל ָּכא ְמ ׁ ִש ָ‬
‫וְ גו'‪) .‬בראשית כז( וְ יִ ׁ ְש ּ ַתחֲ ו ּו ְל ָך ְלא ּו ִּמים‪ְּ ,‬בזִ ְמנָ א ְדי ֵ‬
‫ֵיתי ַמ ְל ָּכא‬
‫לו ָכל ְמלָ ִכים‪ִ .‬ר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָא ַמר‪ּ ,‬כ ּ ָֹלא ְּבזִ ְמנָ א ְ ּדי ֵ‬
‫)תהלים עב( וְ יִ ׁ ְש ּ ַתחֲ ו ּו ֹ‬
‫לו ָכל ְמלָ ִכים ָּכל ג ֹּויִ ם י ַַע ְבד ּוה ּו‪.‬‬
‫יחא‪ּ ְ ,‬כ ִד ְכ ִתיב וְ יִ ׁ ְש ּ ַתחֲ ו ּו ֹ‬
‫ְמ ׁ ִש ָ‬
‫הוֵ ה גְ ִביר ְל ַא ֶח ָ‬
‫או ִת ְהיֶה‪ֶ .‬א ּ ָלא ָ ּדא ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה‬
‫יך‪ ,‬הוֵ ה‪ ,‬וְ לָ א ָא ַמר היֵה‪ֹ ,‬‬
‫ימנ ּו ָתא‪ .‬ה' ְל ֵעילָ א‪ ,‬וא''ו‬
‫ימנ ּו ָתא‪ּ ְ ,‬ד ִא ּ ֵלין ַא ְתוָ ון ִא ּנ ּון ָרזֵי ִד ְמ ֵה ְ‬
‫ִ ּד ְמ ֵה ְ‬
‫יתא‪ ,‬ה' ְל ָב ַתר‪ּ .‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך ָא ַמר‪ ,‬הֱ וֵ ה גְ ִביר ְל ַא ֶח ָ‬
‫יך‪ְ ,‬ל ׁ ַש ְּל ָט ָאה עֲ לַ יְ יה ּו‬
‫ְּב ֶא ְמ ָצ ִע ָ‬
‫לון‪ְּ ,‬בזִ ְמנָ א ְ ּדאֲ ָתא ָדוִ ד ַמ ְל ָּכא‪ִ .‬ר ִּבי ֹיו ֵסי ָא ַמר‪ּ ,‬כ ּ ָֹלא ִאיה ּו ְּבזִ ְמנָ א‬
‫ּו ְל ַר ָ ּד ָאה ֹ‬
‫יתא‪ּ ְ ,‬כ ֵדין‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ש ָר ֵאל ַעל ּ ִפ ְת ָּג ֵמי ֹ‬
‫ֵיתי ַמ ְל ָּכא ְמ ׁ ִש ָ‬
‫ְדי ֵ‬
‫יחא‪ּ ְ ,‬ד ָהא ְּבגִ ין ְ ּדעֲ ְבר ּו יִ ְ ׂ‬
‫אר ָך‪.‬‬
‫)בראשית כז( ּו ָפ ַר ְק ּ ָת ֻע ּל ֹו ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֶ‬
‫דף קמג ע''ב‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 32 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫יה‬
‫וְ יִ ּ ֶתן ְל ָך ָהאֱ ִ‬
‫להים ִר ִּבי ֹיו ֵסי ָא ַמר‪ָּ ,‬כל ַה ּנֵי )דף קמג ע''ב( ִּב ְר ָכאן ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדח ּולָ ֵק ּ‬
‫יה‬
‫יה נָ ַטל‪ ,‬וְ ִא ּ ֵלין ִּב ְר ָכאן הֲ וָ ה ָקא ָּב ֵעי יִ ְצ ָחק ְל ָב ְר ָכא לֵ ּ‬
‫ְ ּדיַעֲ קֹב הֲ ו ּו ּו ִמ ִ ּדילֵ ּ‬
‫שו‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך עֲ ַבד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה ְליַעֲ קֹב ְלנַ ְטלָ א‬
‫יך ה ּוא‪ ,‬וְ גָ ַרם לֵ ּ‬
‫ְל ֵע ָ ׂ‬
‫יה‪.‬‬
‫ִמ ִ ּדילֵ ּ‬
‫‪ ‬‬
‫וטין ַעל ַע ְל ָמא וְ ִא ְתלַ ְטיָא ַא ְר ָעא‪,‬‬
‫יתי ְלוָ ִ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ְּ ,‬ב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְד ַהה ּוא נָ ָח ׁש ַאיְ ֵ‬
‫קול ִא ׁ ְש ְּת ָך וְ גו'‪ ,‬אֲ ר ּו ָרה‬
‫ַמה ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית ג( ּו ְל ָא ָדם ָא ַמר ִ ּכי ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת ְל ֹ‬
‫יבין ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות‪ .‬לָ ֳק ֵבל‬
‫ָהאֲ ָד ָמה ּ ַבעֲ ב ּו ֶר ָך וְ גו'‪ּ ְ ,‬דלָ א ְּת ֵהא ָע ְב ָדא ּ ֵפ ִירין וְ ִא ִּ‬
‫מיִ ם‪) .‬שם(‬
‫בון ּתֹאכֲ לֶ ָ ּנה‪ ,‬לָ ֳק ֵבל ָ ּדא ִמ ּ ַטל ַה ּ ׁ ָש ַ‬
‫ָ ּדא‪ּ ,‬ו ִמ ׁ ְש ַמ ּנֵי ָה ָא ֶרץ‪) .‬שם( ְּב ִע ָּצ ֹ‬
‫רוב ָ ּדגָ ן וְ ִת ֹ‬
‫יח לָ ְך‪ ,‬לָ ֳק ֵבל ָ ּדא‪ ,‬וְ ֹ‬
‫קוץ וְ ַד ְר ַ ּדר ּ ַת ְצ ִמ ַ‬
‫וְ ֹ‬
‫ירו ׁש‪) .‬שם( ְּבז ֵַעת ַא ּ ֶפ ָך‬
‫ֹאכל לֶ ֶחם‪ ,‬לָ ֳק ֵבל ָ ּדא‪) ,‬בראשית כז( י ַַע ְבד ּו ָך ַע ִּמים וְ יִ ׁ ְש ּ ַתחֲ ו ּו ְל ָך ְלא ּו ִּמים‪,‬‬
‫ּת ַ‬
‫ְ ּד ִאינ ּון י ַַע ְבד ּון ַא ְר ָעא וְ יִ ְפ ְלח ּון ְּב ַח ְקלָ א‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪) ,‬ישעיה סא( ּו ְבנִ י נ ֵָכר‬
‫יה נָ ַטל‪.‬‬
‫כו ְר ֵמ ֶ‬
‫יכם וְ ֹ‬
‫ִא ָּכ ֵר ֶ‬
‫יכם‪ .‬וְ כ ּ ָֹלא נָ ַטל יַעֲ קֹב‪ּ ָ ,‬דא לָ ֳק ֵבל ָ ּדא‪ּ ,‬ו ִמ ִ ּדילֵ ּ‬
‫וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה ְליַעֲ קֹב ְ ּדיִ ּט ֹול ַה ּנֵי ִּב ְר ָכאן‪ְ ,‬ל ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא‬
‫יך ה ּוא ָּג ִרים לֵ ּ‬
‫יה‪.‬‬
‫יה וְ ח ּולָ ֵק ּ‬
‫שו ְל ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא ְּב ַא ְת ֵר ּ‬
‫יה וְ ח ּולָ ֵק ּ‬
‫ְּב ַא ְת ֵר ּ‬
‫יה‪ ,‬וְ ֵע ָ ׂ‬
‫ָא ַמר ַר ִּבי ִחזְ ִק ּיָה‪ ,‬וְ ָהא ָח ִמינָ ן ְ ּד ִמ ׁ ְש ַמ ּנֵי ָה ָא ֶרץ ּו ִמ ַטל ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם‪ִ ,‬אינ ּון ִּב ְר ָכאן‬
‫מו ׁ ָש ֶב ָך ּו ִמ ַטל‬
‫שו ְל ָב ַתר‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪ִ ,‬ה ּנֵה ִמ ׁ ְש ַמ ּנֵי ָה ָא ֶרץ יִ ְהיֶה ֹ‬
‫נָ ַטל ֵע ָ ׂ‬
‫ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֵמ ָעל‪.‬‬
‫עון‪ ,‬לָ או ַהאי ְ ּכ ַהאי וְ לָ א ָ ּדא ְ ּכ ָדא‪ַּ ,‬כ ּ ָמה ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשאן ַ ּד ְר ִ ּגין‪.‬‬
‫ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ‬
‫להים‪ּ ,‬ו ְב ָדא ְ ּכ ִתיב יִ ְהיֶה‪ְּ .‬ביַעֲ קֹב ְ ּכ ִתיב‪ִ ,‬מ ּ ַטל‬
‫ְּביַעֲ קֹב ְ ּכ ִתיב‪ ,‬וְ יִ ּ ֶתן ְל ָך ָהאֱ ִ‬
‫שו ְ ּכ ִתיב ִמ ׁ ְש ַמ ּנֵי ָה ָא ֶרץ וְ ַטל ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם‪ּ ְ ,‬ד ָהא לָ או‬
‫ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ִמ ׁ ְש ַמ ּנֵי ָה ָא ֶרץ‪ְּ ,‬ב ֵע ָ ׂ‬
‫ָ ּדא ִאיה ּו ְ ּכ ָדא‪.‬‬
‫יה‪ ,‬וְ יִ ּ ֶתן ְל ָך‬
‫וְ ַד ְר ִ ּגין ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ַּכ ּ ָמה וְ ַכ ּ ָמה‪ְּ .‬בגִ ין ִ ּד ְב ָדא ְ ּדיַעֲ קֹב ְ ּכ ִתיב ּ ֵב ּ‬
‫להים ִמ ּ ַטל ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם‪ּ ָ ,‬דא ַטל ִע ּ ָל ָאה ְ ּדנָ גִ יד ֵמ ַע ִּתיק ֹיו ִמין ְ ּד ִא ְק ֵרי ַטל‬
‫ָהאֱ ִ‬
‫ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם‪ַ ,‬ה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִ ּד ְל ֵעילָ א‪ַ ,‬טל ְ ּדנָ גִ יד ְּב ַד ְר ָּגא ְד ׁ ָש ַמיִ ם‪ּ ,‬ו ִמ ּ ַת ּ ָמן לַ חֲ ַקל ּ ַת ּפ ּו ִחין‬
‫ַק ִ ּד ׁ ִ‬
‫ישין‪ּ .‬ו ִמ ׁ ְש ַמ ּנֵי ָה ָא ֶרץ‪ָ ,‬ה ָא ֶרץ‪) ,‬דא ארץ דלעילא ארץ החיים( ְּב ֵע ָ ׂשו ְ ּכ ִתיב ּו ִמ ׁ ְש ַמ ֵ ּני‬
‫ָה ָא ֶרץ‪ְּ ,‬ביַעֲ קֹב ִמ ׁ ְש ַמ ִּני ָה ָא ֶרץ ָ ּדא ֶא ֶרץ ַה ַח ִּיים ִ ּד ְל ֵעילָ א‪ ,‬וְ י ִָרית לָ ּה ְּב ַא ְר ָעא‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 33 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫שו ְל ַת ּ ָתא‪ .‬וְ ַאף ַעל ַּגב ִ ּד ְכ ִתיב )בראשית כז( וְ ָהיָה‬
‫ת ּו‪ ,‬יַעֲ קֹב ְל ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא‪ ,‬וְ ֵע ָ ׂ‬
‫אר ָך‪ֵ .‬מ ַהאי ְד ָה ָכא ְל ַת ּ ָתא‪ ,‬אֲ ָבל ְל ֵעילָ א‬
‫ַּכאֲ ׁ ֶשר ּ ָת ִריד ּו ָפ ַר ְק ּ ָת ֻע ּל ֹו ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֶ‬
‫תו‪ָ ּ .‬תא חֲ זֵי‪,‬‬
‫לָ א ְכל ּום‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬תהלים לכ( ִ ּכי ֵחלֶ ק יְ ָי ַע ּמ ֹו ַיעֲ קֹב ֶח ֶבל נַ חֲ לָ ֹ‬
‫יה‬
‫ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּד ׁ ָשר ּו ְלנָ ְטלָ א ִּב ְר ָכאן ִ ּד ְל ֹ‬
‫שו‪ .‬יַעֲ קֹב נָ ַטל ח ּולָ ֵק ּ‬
‫הון‪ ,‬יַעֲ קֹב וְ ֵע ָ ׂ‬
‫יה ְל ַת ּ ָתא‪.‬‬
‫שו נָ ִטיל ח ּולָ ֵק ּ‬
‫ִ ּד ְל ֵעילָ א‪ ,‬וְ ֵע ָ ׂ‬
‫עון ּ ֶבן לָ ק ּונְ יָא ָא ַמר ְל ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר‪ּ ְ ,‬כל ּום ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת ֵמ ָא ִב ָ‬
‫יך‪,‬‬
‫ִר ִּבי ֹיו ֵסי ְּב ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ‬
‫יה יִ ְצ ָחק ְליַעֲ קֹב‪ ,‬וְ ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן ִ ּד ְב ִר ְ‬
‫יך‬
‫ַא ּ ַמאי לָ א ִא ְת ָקיְ ימ ּו ִּב ְר ָכאן ְ ּד ָב ְר ֵכ ּ‬
‫שו ִא ְת ַקיְ ימ ּו ּ ֻכ ְּלה ּו‪.‬‬
‫יִ ְצ ָחק ְל ֵע ָ ׂ‬
‫יה ק ּו ְד ׁ ָשא‬
‫יה‪ָּ ,‬כל ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן ִמ ְת ַקיְ ֵ‬
‫ימי‪ּ ,‬ו ִב ְר ָכאן ָאחֳ ָרנִ ין ְ ּד ָב ְר ֵכ ּ‬
‫ָא ַמר לֵ ּ‬
‫ְּב ִר ְ‬
‫שו נָ ִטיל ְל ַת ּ ָתא‪ְ .‬ל ָב ַתר‬
‫יך ה ּוא ְליַעֲ קֹב‪ .‬אֲ ָבל ִמ ּיָד‪ ,‬יַעֲ קֹב נָ ַטל ְל ֵעילָ א‪ ,‬וְ ֵע ָ ׂ‬
‫שו ִמ ּכ ּ ָֹלא‪,‬‬
‫ַּכד יָק ּום ַמ ְל ָּכא ְמ ׁ ִש ָ‬
‫יחא‪ ,‬יִ ּט ֹול יַעֲ קֹב ְל ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא וְ יִ ְתאֲ ִביד ֵע ָ ׂ‬
‫יה ח ּו ְל ָקא וְ ַא ְח ָסנָ א וְ ד ּו ְכ ָרנָ א ְּב ַע ְל ָמא‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵ‬
‫מר‪) ,‬עובדיה א(‬
‫וְ לָ א יְ ֵהא לֵ ּ‬
‫שו ְל ַק ׁש וְ גו'‪ְּ .‬בגִ ין ְ ּדיִ ְתאֲ ִביד‬
‫וְ ָהיָה ּ ֵבית יַעֲ קֹב ֵא ׁש ּו ֵבית ֹיו ֵסף לֶ ָה ָבה ּו ֵבית ֵע ָ ׂ‬
‫שו ִמ ּכ ּ ָֹלא‪ ,‬וְ י ִָרית יַעֲ קֹב ְּת ֵרין ָע ְל ִמין‪ַ ,‬ע ְל ָמא ֵדין וְ ַע ְל ָמא ְד ָא ֵתי‪.‬‬
‫ֵע ָ ׂ‬
‫דף קמד ע''א‬
‫שו‬
‫מו ׁ ִש ִ‬
‫ּו ְב ַהאי זִ ְמנָ א ְ ּכ ִתיב‪) ,‬עובדיה א( וְ ָעל ּו ֹ‬
‫יעים ְּב ַהר ִצי ֹּון ִל ׁ ְש ּפ ֹט ֶאת ַהר ֵע ָ ׂ‬
‫יה‬
‫שו‪ּ ְ ,‬דנָ ַטל ְּב ַהאי ַע ְל ָמא‪ ,‬י ַ‬
‫ָהב לֵ ּ‬
‫וְ ָהיְ ָתה לַ יְ ָי ַה ְמל ּו ָכה‪ַ .‬הה ּוא ַמ ְלכ ּו ְד ֵע ָ ׂ‬
‫ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יהי‬
‫דוי‪ .‬וְ ִכי ַה ׁ ְש ּ ָתא לָ או ִא ִ‬
‫חו ֹ‬
‫יך ה ּוא )ס''א יהא ליה לקודשא בריך הוא( ִּב ְל ֹ‬
‫יך ה ּוא‪ֶ ,‬א ּ ָלא ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ׁ ַש ִּליט ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫ַמ ְלכ ּו ִמק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‬
‫לון ִל ׁ ְש ָאר ַע ִמין‪ְ ,‬ל ָכל ַחד וְ ַחד ח ּולַ ק וְ ַא ְח ַסנְ ּ ָתא‬
‫ָהב ֹ‬
‫ְל ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא‪ָ ,‬הא י ַ‬
‫יה‪ּ .‬ו ְב ַה ִהיא זִ ְמנָ א‪ ,‬יִ ּט ֹול ִמ ּ ֻכ ְּלה ּו ַמ ְלכ ּו ָתא‪,‬‬
‫ְּב ַהאי ַע ְל ָמא‪ְ ,‬ל ִא ׁ ְש ּ ַת ּ ָמ ׁ ָשא ּ ֵב ּ‬
‫תיב‪) ,‬זכריה‬
‫דוי‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִ‬
‫חו ֹ‬
‫יה ִּב ְל ֹ‬
‫יה ּכ ּ ָֹלא‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב וְ ָהיְ ָתה לַ יְ ָי ַה ְמל ּו ָכה‪ ,‬לֵ ּ‬
‫ּו ְת ֵהא ִדילֵ ּ‬
‫חד‪) .‬בראשית‬
‫מו ֶא ָ‬
‫יד( וְ ָהיָה יְ ָי ְל ֶמלֶ ְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ּ ַבי ֹּום ַהה ּוא יִ ְהיֶה יְ ָי ֶא ָחד ּו ׁ ְש ֹ‬
‫יאות‬
‫עון ָא ַמר‪ַ ,‬א ְך ָיצֹא י ָָצא‪ְּ ,‬ת ֵרי יְ ִצ ֹ‬
‫כז( וַ יְ ִהי ַא ְך ָיצֹא י ָָצא יַעֲ קֹב וְ גו'‪ִ .‬ר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ‬
‫ַה ּ ָלל ּו לָ ּ ָמה‪ֶ .‬א ּ ָלא )דף קמד ע''א( ַחד ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא וְ ַחד ְ ּדיַעֲ קֹב‪ּ ְ ,‬ד ָהא ַּכד ָעאל‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 34 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫יה הֲ וָ ה ְּב ַע ּז ּות‪,‬‬
‫ש ַּגם ה ּוא ַמ ְט ַע ִּמים וְ גו'‪) .‬בראשית כז( יָק ּום ָא ִבי‪ּ ִ ,‬ד ּב ּו ֵר ּ‬
‫וַ ּי ַַע ׂ‬
‫ִּב ְת ִקיפ ּו ר ּו ָחא‪ִ ,‬מ ּ ָלה ְ ּדלֵ ית ָּב ּה ַטעֲ ָמא‪ ,‬יָק ּום ָא ִבי‪ָ ּ .‬תא חֲ זֵי‪ַ ,‬מה ּ ֵבין יַעֲ קֹב‬
‫בוי‪ַ ּ ,‬בעֲ נָ וָ ה‪ַ ,‬מה ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית כז( וַ ָ ּיבֹא ֶאל‬
‫שו‪ ,‬יַעֲ קֹב ָא ַמר ִּב ְכ ִסיפ ּו ְ ּדאֲ ֹ‬
‫ְל ֵע ָ ׂ‬
‫יה‪,‬‬
‫ָא ִביו וַ ּי ֶ‬
‫ֹאמר ָא ִבי‪ַ .‬מה ּ ֵבין ַהאי ְל ַהאי‪ֶ ,‬א ּ ָלא‪ּ ְ ,‬דלָ א ָב ָעא ְל ִאזְ ַ ּד ְעזְ ָעא לֵ ּ‬
‫שו ָא ַמר‪,‬‬
‫ַמ ִּליל ְּבלָ ׁש ֹון ּ ַתחֲ נ ּונִ ים‪) ,‬בראשית כז( ק ּום נָ א ׁ ְש ָבה וְ ָא ְכלָ ה ִמ ֵּצ ִידי‪ .‬וְ ֵע ָ ׂ‬
‫יה‪.‬‬
‫יָק ּום ָא ִבי‪ּ ְ ,‬כ ַמאן ְ ּדלָ א ַמ ִּליל ִע ּ ֵמ ּ‬
‫יה ּנֹם‪ִ ,‬אזְ ַ ּד ְעזַ ע יִ ְצ ָחק‪ ,‬וְ ָד ִחיל‪.‬‬
‫יה ֵּג ִ‬
‫שו‪ָ ,‬עאל ִע ּ ֵמ ּ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ְּ ,‬ב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּד ָעאל ֵע ָ ׂ‬
‫ֶחרד‬
‫דולָ ה ַעד ְמאֹד‪ֵ ּ .‬כיוָ ן ִ ּד ְכ ִתיב וַ ּי ַ‬
‫ֶחרד יִ ְצ ָחק חֲ ָר ָדה גְ ֹ‬
‫ִ ּד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית כז( וַ ּי ַ‬
‫יִ ְצ ָחק חֲ ָר ָדה גְ ֹ‬
‫דולָ ה‪ּ ַ ,‬די‪ַ .‬מה ּו )גדולה( ַעד ְמאֹד‪ֶ .‬אלָ א‪ּ ְ ,‬דלָ א הֲ וָ ה ְ ּד ִחיל ּו‬
‫יה ְ ּדיִ ְצ ָחק‪ַ ,‬ר ָּב ָתא‪ִ ,‬מי ֹּו ֵמי ְד ִא ְת ְּב ֵרי‪ .‬וְ אֲ ִפיל ּו ְּב ַה ִהיא‬
‫וְ ֵא ָ‬
‫ימ ָתא‪ּ ְ .‬דנָ ַפל עֲ לֵ ּ‬
‫יה‪ ,‬לָ א‬
‫ׁ ַש ְע ּ ָתא‪ּ ְ ,‬ד ִא ְתעֲ ַקד יִ ְצ ָחק ַעל ַּג ּ ֵבי ַמ ְד ְּב ָחא וְ ָח ָמא )שכינתא( ַס ִ ּכינָ א עֲ לֵ ּ‬
‫יה‪ּ ְ ,‬כ ֵדין ָא ַמר‪,‬‬
‫שו‪ ,‬וְ ָח ָמא ֵּג ִ‬
‫יה ּנֹם ְ ּד ָעאל ִע ּ ֵמ ּ‬
‫ִאזְ ַ ּד ְעזַ ע‪ּ ְ .‬כ ַה ִהיא ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּד ָעאל ֵע ָ ׂ‬
‫ְּב ֶט ֶרם ּ ָתבֹא )שם( וַ אֲ ָב ַר ֵכה ּו ַּגם ָּבר ּו ְך יִ ְהיֶה‪ְּ ,‬בגִ ין )דחמאת( ְ ּד ָח ִמית ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא‬
‫או ֵדי ַעל ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן‪.‬‬
‫ְד ֹ‬
‫ָ ּד ָבר ַא ֵחר‪ ,‬יִ ְצ ָחק ָא ַמר וַ אֲ ָב ַר ֵכה ּו‪ ,‬נָ ַפק ָקלָ א וְ ָא ַמר‪ַּ ,‬גם ָּבר ּו ְך יִ ְהיֶה‪ָּ ,‬ב ָעא‬
‫יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‪ ,‬יִ ְצ ָחק‪ַּ ,‬ג ְר ָמ ְך אֲ נָ א‬
‫יה ְליַעֲ קֹב‪ָ ,‬א ַמר לֵ ּ‬
‫יִ ְצ ָחק ְל ֵמילַ ט לֵ ּ‬
‫יך ָאר ּור ּו ְמ ָב ַר ֶכ ָ‬
‫או ַר ֶר ָ‬
‫יך ָּבר ּו ְך‪.‬‬
‫יה‪) ,‬שם( ֹ ְ‬
‫)אנת( לַ ייט‪ּ ְ ,‬ד ָהא ְ ּכ ָבר אֲ ַמ ְר ְּת לֵ ּ‬
‫אוד ּו ַעל ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן‪ִ ,‬ע ּ ָל ֵאי וְ ַת ּ ָת ֵאי‪ ,‬וְ אֲ ִפ ּ‬
‫יל ּו ִאיה ּו ח ּולַ ק‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי ּכ ּ ָֹלא ֹ‬
‫יה‬
‫יה ִאיה ּו‪ ,‬וְ ֹ‬
‫שו‪ֹ ,‬‬
‫או ֵדי ַעל ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן וְ ַס ְל ֵק ּ‬
‫או ִדי עֲ לַ יְ יה ּו ּו ָב ְר ֵכ ּ‬
‫ַע ְד ֵב ּ‬
‫יה ְ ּד ֵע ָ ׂ‬
‫ֹאמר ׁ ַש ְל ֵחנִ י ִ ּכי ָעלָ ה ַה ּ ׁ ָש ַחר‬
‫יה ְל ֵעילָ א‪ְ .‬מנָ לָ ן‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית לכ( וַ ּי ֶ‬
‫ַעל ֵר ׁ ֵ‬
‫יש ּ‬
‫ָ‬
‫יה‬
‫ֹאמר לֹא אֲ ׁ ַש ּ ֵלחֲ ך ִ ּכי ִאם ּ ֵב ַר ְכ ּ ָתנִ י‪ .‬וַ ּי ֶ‬
‫וַ ּי ֶ‬
‫ֹאמר ׁ ַש ְל ֵחנִ י‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ַא ְת ִקיף ּ ֵב ּ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 35 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫יחי ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‪ַּ ,‬כד ִאינ ּון נָ חֲ ִתין ְל ַהאי‬
‫ֶא ּ ָלא‪ִ ,‬מ ָּכאן ְ ּד ַמ ְל ָא ֵכי ׁ ְש ִל ֵ‬
‫ַע ְל ָמא ְ ּג ִל ִ‬
‫ימין‪ ,‬וְ ִא ְת ְ ּג ִלימ ּו ּו ִמ ְתלַ ְּב ׁ ִשין )ק''א ע''א( ְּבג ּו ָפא ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּד ַהאי ַע ְל ָמא‪ְּ ,‬בגִ ין‬
‫ְ ּד ָה ִכי ִא ְתחֲ זֵי‪ּ ְ ,‬דלָ א ְל ַה ׁ ְשנָ ָאה ִמ ִּמנְ ָהגָ א ְ ּד ַהה ּוא אֲ ַתר ְ ּד ָאזִ יל ּ ַת ּ ָמן‪.‬‬
‫משה ַּכד ָס ִליק ְל ֵעילָ א‪ַ ,‬מה ְ ּכ ִתיב‪) ,‬שמות לה( וַ יְ ִהי ׁ ָשם ִעם יְ ָי‬
‫וְ ָהא ִא ְּת ָמר‪ּ ְ ,‬ד ׁ ֶ‬
‫ַא ְר ָּב ִעים ֹיום וְ ַא ְר ָּב ִעים לַ יְ לָ ה לֶ ֶחם לֹא ָא ַכל ּו ַמיִ ם לא ׁ ָש ָתה‪ְּ ,‬בגִ ין ִמנְ ָהגָ א‪,‬‬
‫ְ ּדלָ א ְל ַה ׁ ְשנָ ָאה ֵמ ַהה ּוא אֲ ַתר ְ ּד ָאזִ יל ְל ַת ּ ָמן‪ ,‬וְ ִאינ ּון ַמ ְל ָא ִכין ַּכד נָ חֲ ת ּו ְל ַת ּ ָתא‬
‫ֹאכל ּו‪ .‬וְ ֵכן ָה ָכא‪ַ ,‬האי‬
‫יהם ּ ַת ַחת ָה ֵעץ וַ ּי ֵ‬
‫עו ֵמד עֲ לֵ ֶ‬
‫ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית יח( וְ ה ּוא ֹ‬
‫יה ְ ּדיַעֲ קֹב‪ֶ ,‬א ּ ָלא ִמג ֹּו ְ ּדהֲ וָ ה‬
‫ַמ ְל ָא ָכא ַּכד נָ ַחת ְל ַת ּ ָתא‪ ,‬לָ א ִא ְתאֲ ַבק ִע ּ ֵמ ּ‬
‫יה ָּכל‬
‫ִא ְתלַ ּ ַב ׁש ְּבג ּו ָפא ְ ּכגַ וְ ונָ א ְד ַהאי ַע ְל ָמא‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא ִא ְתאֲ ַבק יַעֲ קֹב ּ ַבהֲ ֵד ּ‬
‫יליָא‪.‬‬
‫ַהה ּוא לֵ ְ‬
‫יליָא וַ ַ ּדאי‪ּ .‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך‪,‬‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ׁ ָש ְל ָטנ ּו ָתא ְ ּד ַה ּנֵי‪ ,‬לָ או ִאיה ּו ֶא ּ ָלא ְּבלֵ ְ‬
‫יליָא‬
‫שו לָ או ִאיה ּו ֶא ּ ָלא ְּבגָ ל ּו ָתא‪ּ ְ ,‬ד ִאיה ּו לַ יְ לָ ה‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא ְּבלֵ ְ‬
‫ׁ ָש ְל ָטנ ּו ָתא ְ ּד ֵע ָ ׂ‬
‫יה‪,‬‬
‫יה‪ .‬וְ ַכד אֲ ָתא ַצ ְפ ָרא‪ִ ,‬א ְתחֲ לָ ׁש ֵחילֵ ּ‬
‫יה ְ ּדיַעֲ קֹב‪ ,‬וְ ִא ְתאֲ ַבק ִע ּ ֵמ ּ‬
‫ִא ְת ּ ַת ַ ּקף ִע ּ ֵמ ּ‬
‫ימ ָמא‪.‬‬
‫יה ִּב ָ‬
‫וְ לָ א י ִָכיל‪ּ ,‬ו ְכ ֵדין ִא ְת ּ ַת ַ ּקף יַעֲ קֹב‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּדיַעֲ קֹב‪ָ ׁ ,‬ש ְל ָטנ ּו ֵת ּ‬
‫ש ִעיר ׁש ֵֹמר ַמה ִּמ ּ ַליְ לָ ה‬
‫ּו ְבגִ ין ָּכ ְך‪ּ ְ ,‬כ ִתיב‪) ,‬ישעיה כא( ַמ ּ ָ ׂשא ּד ּו ָמה ֵאלַ י ק ֵֹרא ִמ ּ ֵׂ‬
‫ש ִעיר ּ ַב ּ ַליְ לָ ה‬
‫שו‪ּ ְ ,‬ד ִא ִ‬
‫יה ִ ּד ֵ‬
‫יד ּ‬
‫ׁש ֵֹמר ַמה ִּמ ּ ֵליל‪ּ ְ .‬ד ָהא ְכ ֵדין ׁש ּו ְל ָטנ ּו ֵת ּ‬
‫יהי ֵׂ‬
‫יה ְ ּד ֵע ָ ׂ‬
‫ֹאמר ׁ ַש ְל ֵחנִ י ִ ּכי‬
‫ִאיה ּו‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך ִא ְתחֲ לָ ׁש ַּכד אֲ ָתא ַצ ְפ ָרא‪ּ ,‬ו ְכ ֵדין )בראשית לב( וַ ּי ֶ‬
‫ָעלָ ה ַה ּ ׁ ָש ַחר‪.‬‬
‫דף קמד ע''ב‬
‫ֹאמר לא אֲ ׁ ַש ּ ֵלחֲ ָך ִ ּכי ִאם ּ ֵב ַר ְכ ּ ָתנִ י‪ּ ִ .‬כי ִאם )דף קמד ע''ב( ּ ֵב ַר ְכ ּ ָתנִ י‪ּ ִ ,‬כי ִאם‬
‫וַ ּי ֶ‬
‫או ֵדית ַעל ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן‬
‫יה‪ַ ,‬מאי ִ ּכי ִאם ּ ֵב ַר ְכ ּ ָתנִ י‪ִ .‬אם ֹ‬
‫ְּת ָב ְר ֵכנִ י ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ‬
‫ֹאמר‬
‫ְ ּד ָב ְר ַכנִ י ַא ָּבא וְ לָ א ְת ֵהא ְמ ַק ְט ְרגָ א ִלי ְּבגִ ינַ יְ יה ּו‪ַ ,‬מה ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית לכ( וַ ּי ֶ‬
‫יה‪,‬‬
‫לא יַעֲ קֹב י ֵָא ֵמר ֹ‬
‫ש ָר ֵאל‪ָ ,‬א ַמר לֵ ּ‬
‫ש ָר ֵאל וְ גו'‪ַ ,‬א ּ ַמאי יִ ְ ׂ‬
‫עוד ׁ ִש ְמ ָך ִ ּכי ִאם יִ ְ ׂ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 36 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫יה הֲ וָ ה ָא ַמר‪.‬‬
‫ש ִר ָ‬
‫ית ִעם אֱ ל ִֹהים‪ַ ,‬מאי ִעם אֱ ל ִֹהים‪ַ ,‬ס ְּל ָקא ַ ּד ְע ּ ָת ְך ְ ּדעֲ לֵ ּ‬
‫ִ ּכי ָ ׂ‬
‫ית ְל ִא ְת ַח ְּב ָרא ּו ְל ִאזְ ַ ּד ְ ּווגָ א ִעם אֱ ל ִֹהים ְּב ִח ּב ּו ָרא‪ְּ ,‬בזִ ּו ּוגָ א‬
‫ש ִר ָ‬
‫ֶא ּ ָלא ָא ַמר לֵ ּ‬
‫יה‪ׂ ָ ,‬‬
‫להים‪,‬‬
‫ְ ּד ׁ ִש ְמ ׁ ָשא וְ ִסיהֲ ָרא‪ ,‬וְ ַעל ָ ּדא לָ א ְ ּכ ִתיב ַעל )ס''א את( אֱ ל ִֹהים‪ֶ ,‬א ּ ָלא ִעם אֱ ִ‬
‫ְּב ִח ּב ּו ָרא וְ זִ ּו ּוגָ א ָח ָדא‪.‬‬
‫קול‬
‫מו ַע ִּת ׁ ְש ַמע ְל ֹ‬
‫ֹאמר ִאם ׁ ָש ֹ‬
‫ֹאמר‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪) ,‬שמות טו( וַ ּי ֶ‬
‫ָד ָבר ַא ֵחר‪ ,‬וַ ּי ֶ‬
‫לה ָ‬
‫ָ‬
‫יְ ָי אֱ ֶ‬
‫עוד ׁ ִש ְמך יַעֲ קֹב ִ ּכי ִאם‬
‫ֹאמר לא י ֵָא ֵמר ֹ‬
‫יך‪ ,‬א ּוף ָה ָכא‪) ,‬בראשית לב( וַ ּי ֶ‬
‫יה‪ְ ,‬ל ֶמהֱ וֵ י ְ ּכלָ לָ א ְ ּדאֲ ָב ָהן‪ַ .‬מה ְ ּכ ִ‬
‫תיב‪) ,‬שם(‬
‫ש ָר ֵאל‪ּ ְ ,‬כ ֵדין ִא ְת ַע ּ ַטר יַעֲ קֹב ְּב ַד ְר ֵּג ּ‬
‫יִ ְ ׂ‬
‫יה ַעל ּ ֻכ ְּלה ּו ִּב ְר ָכאן‪,‬‬
‫ֹתו ׁ ָשם‪ּ ְ ,‬ד ֹ‬
‫ֹתו ׁ ָשם‪ַ .‬מאי וַ יְ ָב ֶר ְך א ֹ‬
‫וַ יְ ָב ֶר ְך א ֹ‬
‫או ֵדי לֵ ּ‬
‫בוי‪.‬‬
‫יה אֲ ֹ‬
‫ְ ּד ָב ְר ֵכ ּ‬
‫אויְ ָביו י ׁ ְַש ִלים ִא ּת ֹו‪.‬‬
‫יש ַּגם ֹ‬
‫עון ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר‪) ,‬משלי טז( ִּב ְר ֹ‬
‫ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ‬
‫צות יְ ָי ַ ּד ְר ֵכי ִא ׁ‬
‫יה ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך‬
‫יה ְל ַבר נָ ׁש‪ְ ,‬ל ִא ְת ּ ַת ְקנָ א ׁ ְש ִב ֹ‬
‫ילוי ּ ֵב ּ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ַּ ,‬כ ּ ָמה ִאית לֵ ּ‬
‫דאי )שמות ק''ו ע''ב‪ ,‬קס''ב ע''ב(‬
‫יתא‪ּ ְ .‬ד ָהא ֹ‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ה ּוא‪ְּ ,‬בגִ ין ְל ֶמ ְע ּ ַבד ּ ִפ ּק ּו ֵדי ְד ֹ‬
‫או ְּקמ ּו ָה‪ּ ְ ,‬דוַ ַ ּ‬
‫ימינָ א‬
‫יה‪ַ ,‬חד ִל ִ‬
‫ְּת ֵרין ַמ ְל ָא ִכין ׁ ְש ִל ָ‬
‫יחן ִאית ְל ַבר נָ ׁש ִמ ְּל ֵעילָ א ְל ִאזְ ַד ְ ּווגָ א ּ ַבהֲ ֵד ּ‬
‫יה ְּב ַבר נָ ׁש ְּב ָכל ַמה ְ ּד ִאיה ּו ָע ִביד‪ִ ,‬אינ ּון‬
‫ש ָמאלָ א‪ ,‬וְ ִאינ ּון ָסהֲ ֵדין ּ ֵב ּ‬
‫וְ ַחד ִל ְ ׂ‬
‫טוב וְ יֵצֶ ר ָרע‪.‬‬
‫לון י ֵֶצר ֹ‬
‫ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי ּ ַת ּ ָמן וְ ָק ִרינָ ן ֹ‬
‫טוב‬
‫יתא‪ַ ,‬הה ּוא יֵצֶ ר ֹ‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ָא ֵתי ּ ַבר נָ ׁש ְל ִא ְת ַ ּד ָּכ ָאה ּו ְל ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלָ א ְּב ִפ ּק ּו ֵדי ְד ֹ‬
‫יה‬
‫יה‪ּ ְ ,‬כ ָבר ִאיה ּו ִא ְת ּ ַת ַ ּקף ַעל ַהה ּוא י ֵֶצר ָה ָרע וְ ִא ׁ ְש ּ ָת ִלים ּ ַבהֲ ֵד ּ‬
‫ְ ּד ִאזְ ַ ּד ַ ּווג ּ ֵב ּ‬
‫וְ ִא ְת ַה ּפ ְ‬
‫יה ְל ַע ְב ָדא‪ .‬וְ ַכד ּ ַבר נָ ׁש ָאזִ יל ְל ִא ְס ּ ַתאֲ ָבא‪ַ ,‬הה ּוא י ֵֶצר ָה ָרע‬
‫יך לֵ ּ‬
‫ִ‬
‫ימנָ א‪ .‬וַ ַ ּדאי ַּכד ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁש‬
‫או ִק ְ‬
‫טוב‪ ,‬וְ ָהא ֹ‬
‫ִא ְת ּ ַת ַ ּקף וְ ִא ְת ַּג ּ ַבר ַעל ַהה ּוא יֵצֶ ר ֹ‬
‫טוב‬
‫ָא ֵתי ְל ִא ְת ַ ּד ָּכ ָאה‪ַּ ,‬כ ּ ָמה ְּת ִקיפ ּו ִא ְת ּ ַת ַ ּקף ּ ַבר נָ ׁש‪ַּ ,‬כד ִא ְת ַּג ְּב ָרא ַהה ּוא יֵצֶ ר ֹ‬
‫יה ְ ּדיֵצֶ ר‬
‫ְ ּכ ֵדין )משלי טז( ֹ‬
‫אויְ ָביו י ׁ ְַש ִלים ִא ּת ֹו‪ּ ְ ,‬ד ַהה ּוא יֵצֶ ר ָה ָרע ִא ְת ַּכ ְפיָא ַק ּ ֵמ ּ‬
‫לו‪ּ ָ ,‬דא‬
‫לו‪ַ ,‬מאי וְ ֶע ֶבד ֹ‬
‫טוב נִ ְקלֶ ה וְ ֶע ֶבד ֹ‬
‫טוב‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה‪) ,‬משלי יב( ֹ‬
‫ֹ‬
‫אויְ ָביו י ׁ ְַש ִלים‬
‫יתא‪ּ ְ ,‬כ ֵדין ַּגם ֹ‬
‫או ַריְ ָ‬
‫יֵצֶ ר ָה ָרע‪ּ .‬ו ְכ ֵדין ַּכד ָאזִ יל ּ ַבר נָ ׁש ְּב ִפ ּק ּו ֵדי ֹ‬
‫רוי‪.‬‬
‫ִא ּת ֹו‪ּ ָ ,‬דא יֵצֶ ר ָה ָרע‪ ,‬וְ ְדאֲ ָתא ִמ ִּס ְט ֹ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 37 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫יה ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫חוי הֲ ו ּו‬
‫יך ה ּוא‪ ,‬וְ ָכל ָא ְר ֹ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּדיַעֲ קֹב‪ַ ,‬א ְב ַטח ּ ֵב ּ‬
‫שו‬
‫יה‪ַ ,‬על ָ ּדא ֹ‬
‫ִל ׁ ְש ֵמ ּ‬
‫אויְ ָביו י ׁ ְַש ִלים ִא ּת ֹו‪ .‬וְ ָדא )ד''א דא( סמאל‪ֵ ,‬חילָ א וְ ת ּו ְק ָפא ְד ֵע ָ ׂ‬
‫יה ַעל ִאינ ּון‬
‫יה ְ ּדיַעֲ קֹב‪ ,‬וְ ֹ‬
‫או ֵדי לֵ ּ‬
‫יה ְ ּדיַעֲ קֹב‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ְ ּד ַא ׁ ְש ִלים ִע ּ ֵמ ּ‬
‫ְ ּד ַא ׁ ְש ִלים ִע ּ ֵמ ּ‬
‫שו‪) ,‬נ''א כדין אודי ליה עשו דכתיב יש לי רב אחי יהי לך אשר לך‪ ,‬דהא‬
‫ִּב ְר ָכאן‪ּ ְ ,‬כ ֵדין ַא ׁ ְש ִלים ִע ּ ֵמ ּ‬
‫יה ֵע ָ ׂ‬
‫יה יַעֲ קֹב ְלגַ ּ ֵבי ַהה ּוא ְמ ַמ ָ ּנא‬
‫אודי ליה על אינון ברכאן דיליה בחרבא( וְ ַעד ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ְּת ִלים ִע ּ ֵמ ּ‬
‫שו‪ְּ ,‬בגִ ין ָּכ ְך‪ְּ ,‬ב ָכל אֲ ַתר ּת ּו ְק ָפא‬
‫יה‪ ,‬לָ א ַא ׁ ְש ִלים ִע ּ ֵמ ּ‬
‫ְ ּד ִא ְת ּ ַפ ַ ּקד עֲ לֵ ּ‬
‫יה ֵע ָ ׂ‬
‫ִד ְל ַת ּ ָתא ּ ַת ְליָא ְּבת ּו ְק ָפא ִד ְל ֵעילָ א‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫ֹאמר ִמי ֵאיפ ֹה‪ִ .‬מי ֵאיפֹה‪ַ ,‬מאי ִמי‬
‫דולָ ה ַעד ְמאֹד וַ ּי ֶ‬
‫ֶחרד יִ ְצ ָחק חֲ ָר ָדה גְ ֹ‬
‫וַ ּי ַ‬
‫ימא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ּ ַת ּ ָמן‪ַּ ,‬כד‬
‫יה‪ֶ .‬א ּ ָלא ִמי ֵאיפ ֹה‪ּ ְ ,‬ד ַקיְ ָ‬
‫ֵאיפ ֹה‪ִ ,‬מי ה ּוא זֶה ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ‬
‫ְּב ִר ְ‬
‫יה יִ ְצ ָחק ְליַעֲ קֹב‪ ,‬וְ ַעל ָ ּדא ָא ַמר‪ִ ,‬מי ֵאיפ ֹה‪ַ .‬מאן ה ּוא ְ ּד ָק ִאים ָה ָכא‪,‬‬
‫יך לֵ ּ‬
‫וְ ֹ‬
‫יה‪ ,‬וַ ַ ּדאי )בראשית כז( ַּגם ָּבר ּו ְך יִ ְהיֶה‪ּ ְ .‬ד ָהא‬
‫או ֵדי ַעל ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן ְ ּד ָב ְר ִכית לֵ ּ‬
‫ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא ִא ְס ּ ַת ַּכם ְּב ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן‪.‬‬
‫דף קמה ע''א‬
‫בוי‪ִ ,‬א ְתעֲ נַ ׁש‬
‫ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָא ַמר‪ְּ ,‬בגִ ין ַה ִהיא חֲ ָר ָדה ְ ּד ַאחֲ ִריד יַעֲ קֹב ְליִ ְצ ָחק אֲ ֹ‬
‫יַעֲ קֹב ְּב ֹ‬
‫יה‪) ,‬בראשית לז(‬
‫עונָ ׁ ָשא ְ ּד ֹיו ֵסף‪ּ ְ ,‬ד ָח ַרד חֲ ָר ָדה ְ ּכ ַהאי‪ְּ ,‬ב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּד ָא ְמר ּו לֵ ּ‬
‫זֹאת ָמ ָצאנ ּו‪ .‬יִ ְצ ָחק ָא ַמר ִמי ֵאיפ ֹה‪ְּ .‬ב ֵאיפ ֹה ִא ְתעֲ נַ ׁש יַעֲ קֹב‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִ‬
‫תיב‪) ,‬בראשית לז(‬
‫יש יַעֲ קֹב‪ .‬וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא‬
‫ֵאיפ ֹה ֵהם ֹ‬
‫רו ִעים‪ ,‬וְ ַת ּ ָמן ֹיו ֵסף ִא ְתאֲ ִביד וְ ִא ְתעֲ נִ ׁ‬
‫ְּב ִר ְ‬
‫דוי ְּב ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן‪ִ ,‬איה ּו ִא ְתעֲ נַ ׁש ְּב ֵאיפ ֹה‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‬
‫יך ה ּוא ִא ְס ּ ַת ַּכם ַעל יְ ֹ‬
‫שא‪) .‬בראשית כז(‬
‫עונָ ׁ ָ‬
‫ֵיה וְ ִא ְתעֲ נַ ׁש ָּכל ַהה ּוא ֹ‬
‫ֵאיפ ֹה ֵהם ֹ‬
‫רו ִעים‪ּ .‬ו ִמ ּ ַת ּ ָמן ִא ְתאֲ ִביד ִמ ּנ ּ‬
‫דולָ ה‪ּ ,‬ו ְכ ִתיב ָה ָתם‬
‫דולָ ה‪ּ ְ ,‬כ ִתיב ָה ָכא גְ ֹ‬
‫דולָ ה‪ַ ,‬מאי גְ ֹ‬
‫ֶחרד יִ ְצ ָחק חֲ ָר ָדה גְ ֹ‬
‫וַ ּי ַ‬
‫יה ּנֹם‪ַ .‬עד ְמאֹד‪ַ .‬מאי‬
‫יה ֵּג ִ‬
‫)דברים יח( וְ ֶאת ָה ֵא ׁש ַה ְ ּג ֹ‬
‫דולָ ה ַה ּזֹאת וְ גו'‪ּ ְ ,‬ד ָעאל ִע ּ ֵמ ּ‬
‫טוב ְמאֹד‪ּ ָ ,‬דא‬
‫ַעד ְמאֹד‪ּ ְ .‬כ ִתיב ָה ָכא ְמאֹד‪ּ ,‬ו ְכ ִתיב ָה ָתם )בראשית א( וְ ִה ּנֵה ֹ‬
‫שו ֶאת ִ ּד ְב ֵרי‬
‫ַמ ְל ַא ְך ַה ּ ָמוְ ת‪ּ ְ ,‬כ ֵדין ָא ַמר ִמי ֵאיפ ֹה‪) .‬דף קמה ע''א( )בראשית כז( ִ ּכ ׁ ְש ֹ‬
‫מו ַע ֵע ָ ׂ‬
‫שו‬
‫ָא ִביו וְ גו'‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא‪ַּ ,‬כ ּ ָמה ִּב ׁ ִ‬
‫ישין ָע ְבד ּו ִאינ ּון ִ ּד ְמ ִעין ְ ּד ָב ָכה וְ ַא ּ ִפיק ֵע ָ ׂ‬
‫בוי י ִַּתיר‪ .‬הֲ ִכי‬
‫ֵיה‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּדהֲ וָ ה ָח ׁ ִשיב ִמ ּ ָלה ְ ּדאֲ ֹ‬
‫ַק ּ ֵמי אֲ ֹ‬
‫בוי‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּדיִ ְת ָּב ֵר ְך ִמ ּנ ּ‬
‫יה‪,‬‬
‫מו‪ָ ,‬ק ָרא ׁ ְש ֹ‬
‫מו יַעֲ קֹב‪) .‬ד''א ל''ג ואוקמוה( הֲ ִכי ָק ָרא ׁ ְש ֹ‬
‫ָק ָרא ׁ ְש ֹ‬
‫מו ַהה ּוא ְ ּד ָק ָרא לֵ ּ‬
‫מו‪.‬‬
‫מו לָ א ְ ּכ ִתיב‪ֶ ,‬א ּ ָלא ָק ָרא ׁ ְש ֹ‬
‫רו ָקא ְּבגִ ין ְקלָ נָ א‪ .‬הֲ ִכי נִ ְק ָרא ׁ ְש ֹ‬
‫יצא ְד ֹ‬
‫ַא ּ ִפיק ִצ ָ‬
‫יה‪.‬‬
‫)בראשית כז( וַ ּי ַַע ְק ֵבנִ י זֶה ּ ַפעֲ ָמיִ ם‪ .‬זֶה‪ַ .‬מה ּו זֶה‪) ,‬אלא( וַ ּי ַַע ְק ֵבנִ י ּ ַפעֲ ָמיִ ם ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 38 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫אויֵב‪.‬‬
‫אויֵב לָ ְך‪ַ ,‬אהֲ ַדר ִאי ֹּוב‪ֹ ,‬‬
‫ְ ּכגַ וְ ונָ א ָדא‪ָ ,‬א ַמר ִאי ֹּוב‪) ,‬איוב יג( וְ ַת ְח ׁ ְש ֵבנִ י ְל ֹ‬
‫וְ א ּו ְקמ ּו ָה ִ ּד ְכ ִתיב‪) ,‬איוב ט( אֲ ׁ ֶשר ִּב ְס ָע ָרה יְ ׁש ּו ֵפנִ י וְ גו'‪ָ .‬א ַמר ְל ָפנָ יו‪ִ ,‬ר ּב ֹו ֹנו ׁ ֶשל‬
‫עולָ ם‪ֶ ׁ ,‬ש ּ ָמא ר ּו ַח ְס ָע ָרה ָע ְב ָרה ְלפנ ָ‬
‫כו ָר ִתי לָ ָקח וְ ִה ּנֵה ַע ּ ָתה‬
‫ֶיך‪ .‬וְ ָה ָכא ְּב ֹ‬
‫ֹ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ְ‬
‫ש ְמ ִּתיו לָ ך וְ גו'‪ּ ,‬ו ְלך ֵאיפֹה ָמה‬
‫ַאהֲ ַדר ִמ ּ ָלה וְ נָ ִטיל ִּב ְר ָכ ִתי‪) .‬בראשית כז( ֵהן ְ ּג ִביר ַ ׂ‬
‫ָימא ָה ָכא ַמאן ְ ּד ִמ ְס ּ ַת ַּכם עֲ לָ ְך‪ָ .‬מה ֶאעֱ ֶׂשה‬
‫ֶאעֱ ֶׂשה ְּבנִ י‪ּ .‬ו ְל ָך ֵאיפ ֹה‪ ,‬לֵ ית ְקי ָ‬
‫יה‪ ,‬וְ ָא ַמר )בראשית כז( וְ ַעל‬
‫יה ְּב ַהאי ַע ְל ָמא וְ ִא ְס ּ ַת ַּכל ְּב ַד ְר ֵּג ּ‬
‫ְּבנִ י‪ּ ְ .‬כ ֵדין‪ָּ ,‬ב ְר ֵכ ּ‬
‫או ׁ ָש ָדא ָ ּד ִמין ּו ְל ֶמ ְע ּ ַבד ְק ָר ִבין‪ ,‬וְ ַעל ָ ּדא‬
‫ַח ְר ְּב ָך ִת ְחיֶה‪ּ ְ ,‬ד ָהא ָה ִכי ִא ְתחֲ זֵי לָ ְך ְל ֹ‬
‫ָא ַמר ָמה ֶאעֱ ֶׂשה ְּבנִ י‪.‬‬
‫ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ָא ַמר‪ּ ,‬ו ְל ָך ֵאיפֹה ָמה ֶאעֱ ֶׂשה‪ֵּ ,‬כיוָ ן ְ ּד ָא ַמר ַהאי‪ַ ,‬א ּ ַמאי ְּבנִ י‪ֶ .‬א ּ ָלא‬
‫שה‪ּ ְ ,‬ד ַאנְ ְּת ְּב ִדינָ א ּו ְב ַח ְר ָּבא ּו ְב ָד ָמא ָחזִ ינָ א לָ ְך‪,‬‬
‫ָא ַמר לֵ ּ‬
‫יה‪ּ ,‬ו ְל ָך ֵאיפֹה ָמה ֶאעֱ ֶׂ‬
‫ּו ְל ָא ִח ָ‬
‫ימנָ א לָ ְך‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ַאנְ ְּת‬
‫יך ְּבא ַֹרח ׁ ְש ִלים‪ֶ .‬א ּ ָלא ְּבנִ י‪ְּ ,‬בנִ י וַ ַ ּדאי‪ ,‬אֲ נָ א ָּג ִר ְ‬
‫ְּבנִ י‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא ַעל ַח ְר ְּב ָך ִת ְחיֶה וְ ֶאת ָא ִח ָ‬
‫יך ּ ַתעֲ בֹד‪ .‬וְ עֲ ַדיִ ין לָ א ִא ְת ַק ּיָים‪ּ ְ ,‬ד ָהא‬
‫יה ַה ׁ ְש ּ ָתא‪ ,‬וְ ִאיה ּו ַאהֲ ַדר‬
‫שו ְליַעֲ קֹב‪ְּ .‬בגִ ין ְ ּדיַעֲ קֹב לָ א ָב ָעא לֵ ּ‬
‫לָ א ָפלַ ח לֵ ּ‬
‫יה ֵע ָ ׂ‬
‫סוף‬
‫יה ְל ֹ‬
‫יה אֲ דֹנִ י ַּכ ּ ָמה זִ ְמנֵי‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ִא ְס ּ ַת ַּכל ְל ֵמ ָר ֹ‬
‫חוק‪ ,‬וְ ָס ִליק לֵ ּ‬
‫וְ ָק ָרא לֵ ּ‬
‫ֹיו ַמיָא‪ּ ִ ,‬כ ְד ָקאֲ ָמ ָרן‪.‬‬
‫יה ְל ִר ִּבי ֹיו ֵסי‬
‫ִר ִּבי ִח ּיָיא וְ ִר ִּבי ֹיו ֵסי הֲ ו ּו ָאזְ לֵ י ְב ָא ְר ָחא‪ַ .‬עד ְ ּדהֲ ו ּו ָאזְ לֵ י‪ָ ,‬חמ ּו לֵ ּ‬
‫ָס ָבא ְ ּדהֲ וָ ה ָאזִ יל ּ ַב ְת ַריְ יה ּו‪ .‬י ְָתב ּו ַעד ְ ּד ָמ ָטא ְלגַ ּ ַביְ יה ּו‪ֵּ .‬כיוָ ן ְ ּד ָמ ָטא ְלגַ ּ ַביְ יה ּו‪,‬‬
‫ָא ְמר ּו ַה ׁ ְש ּ ָתא ָא ְר ָחא ִמ ְת ּ ַת ְקנָ א ַק ּ ָמן‪ ,‬אֲ זְ ל ּו‪ָ .‬א ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא )תהלים קיט( ֵעת‬
‫תו ַרת ֶח ֶסד‬
‫יה ּ ָפ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה וְ ֹ‬
‫ש ֹות לַ יְ ָי‪ָ ּ .‬פ ַתח ִר ִּבי ֹיו ֵסי וְ ָא ַמר‪) ,‬משלי לא( ּ ִפ ָ‬
‫לַ עֲ ׂ‬
‫תו ַרת ֶח ֶסד ַעל ְל ׁש ֹונָ ּה‬
‫ש ָר ֵאל‪ ,‬וְ ֹ‬
‫ַעל ְל ׁש ֹונָ ּה‪ִ ּ .‬פ ָ‬
‫יה ּ ָפ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה‪ּ ָ ,‬דא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ‬
‫מי וְ לֵ ילֵ י‪) .‬משלי‬
‫יתא ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ָת ֵעי ָב ּה ֹיו ֵ‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ישנָ א ְד ֹ‬
‫ש ָר ֵאל‪ּ ְ ,‬ד ִאינ ּון ִל ׁ ְ‬
‫ִא ּ ֵלין ִאינ ּון יִ ְ ׂ‬
‫תו ַרת ֶח ֶסד ַעל ְל ׁש ֹונָ ּה‬
‫אשית‪ ,‬וְ א ּו ְקמ ּו ָה‪ .‬וְ ֹ‬
‫יה ּ ָפ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה ָ ּדא ב' ִ ּד ְב ֵר ׁ ִ‬
‫לא( ּ ִפ ָ‬
‫יסא‪,‬‬
‫יה ִמ ׁ ְש ּ ָת ֵעי ּ ָת ִדיר‪ .‬ב' ָס ִתים ֵמ ַהאי גִ ָ‬
‫יה ָּב ָרא ַע ְל ָמא‪ּ ,‬ו ֵב ּ‬
‫ָ ּדא ַא ְב ָר ָהם‪ּ ְ ,‬ד ֵב ּ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 39 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫יהי ָס ִתים‬
‫ישא ְ ּדכ ּ ָֹלא ָּב ּה‪ ,‬וְ ִא ִ‬
‫יה ּ ָפ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה‪ּ ָ ,‬דא ה' )קדמאה( ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ‬
‫ּ ִפ ָ‬
‫יה ּ ָפ ְת ָחה‬
‫וְ גַ ְּליָא‪ּ ְ ,‬כ ִלילָ א ְ ּד ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא‪ָ ,‬רזָ א ְ ּד ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא‪) .‬משלי לא( ּ ִפ ָ‬
‫ידע ְ ּכלַ ל‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬איוב כח( וְ נ ֶֶע ְל ָמה‬
‫ימא ְ ּדלָ א ִא ְתיְ ַ‬
‫יהי ְס ִת ָ‬
‫ְב ָח ְכ ָמה‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ִא ִ‬
‫ארי ְל ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטא ְּב ָח ְכ ָמה‬
‫עוף ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם נִ ְס ּ ָת ָרה‪ .‬וְ ַכד ׁ ָש ֵ‬
‫ֵמ ֵעינֵי ָכל ָחי ּו ֵמ ֹ‬
‫ְ ּד ִא ְת ָ ּד ּ ַבק ָּב ּה‪ ,‬וְ ִא ִ‬
‫יהי ּת ֹו ַרת ֶח ֶסד‪.‬‬
‫יקת ָקלָ א‪ּ ְ ,‬ד ִא ִ‬
‫וה‪) ,‬ואיהי( אֲ ִפ ַ‬
‫יהי ְּבגַ ָ ּו ּ‬
‫דף קמה ע''ב‬
‫ּ ִפ ָ‬
‫יה ּ ָפ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה‪ּ ָ ,‬דא ה''א ּ ַב ְת ָר ָאה ְ ּד ִאיה ּו )דאיהי( ִ ּד ּב ּור‪ּ ,‬ו ִמ ּ ָלה ַת ְליָא‬
‫יה‪.‬‬
‫קול ְ ּד ָקיְ ָ‬
‫תו ַרת ֶח ֶסד ַעל ְל ׁש ֹונָ ה‪ּ ָ .‬דא ֹ‬
‫ְּב ָח ְכ ָמה‪ .‬וְ ֹ‬
‫ימא ַעל ִ ּד ּב ּור ְל ַאנְ ָהגָ א לֵ ּ‬
‫וְ ֹ‬
‫תו ַרת ֶח ֶסד‪ּ ָ ,‬דא יַעֲ קֹב‪) ,‬דף קמה ע''ב( ְ ּד ִאיה ּו ַעל ְל ׁש ֹונָ ּה‪ְ ,‬ל ַאנְ ָהגָ א ִמ ּ ָלה ּו ְל ַאחֲ ָדא‬
‫קול‪ ,‬וְ א ּו ְקמ ּו ָה‪.‬‬
‫לָ ּה‪ּ ְ ,‬ד ָהא לֵ ית ִ ּד ּב ּור ְּבלָ א ֹ‬
‫יה וְ ָא ַמר‪) ,‬משלי ח( אֲ נִ י ָח ְכ ָמה ׁ ָש ַכנְ ִּתי ָע ְר ָמה וְ ַד ַעת‬
‫ּ ָפ ַתח ִר ִּבי ִח ּיָיא אֲ ַב ְת ֵר ּ‬
‫ש ָר ֵאל‪ָ ׁ .‬ש ַכנְ ִּתי ָע ְר ָמה‪ּ ָ ,‬דא יַעֲ קֹב‬
‫ְמזִ ּמ ֹות ֶא ְמ ָצא‪ .‬אֲ נִ י ָח ְכ ָמה‪ּ ָ ,‬דא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ‬
‫יה ַ ּד ַעת ְמזִ ּמ ֹות‬
‫ְ ּד ִאיה ּו ַח ִ ּכים‪ ,‬וְ ַד ַעת ְמזִ ּמ ֹות ֶא ְמ ָצא ָ ּדא יִ ְצ ָחק‪ּ ְ ,‬דהֲ וָ ה לֵ ּ‬
‫יה ְ ּדיַעֲ קֹב ְ ּד ִאיה ּו ָע ְר ָמה‪,‬‬
‫שו‪ּ .‬ו ְבגִ ין ְ ּד ָח ְכ ָמה ִא ׁ ְש ּ ַת ּ ֵתף ּ ַבהֲ ֵד ּ‬
‫ְל ָב ְר ָכא לֵ ּ‬
‫יה ְל ֵע ָ ׂ‬
‫יה ָּכל ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן‪,‬‬
‫וְ ַד ַעת ְמזִ ּמ ֹות ֶא ְמ ָצא‪ּ ְ ,‬ד ִא ְת ָּב ַר ְך יַעֲ קֹב ֵמאֲ ֹ‬
‫בוי‪ ,‬וְ ׁ ָשר ּו עֲ לֵ ּ‬
‫יה ּו ִב ְב ֹנוי ְל ָעלַ ם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ִמין‪.‬‬
‫וְ ִא ְת ַקיְ ימ ּו ּ ֵב ּ‬
‫יחא‪,‬‬
‫ֵמ ִאינ ּון ִא ְת ָקיְ ימ ּו ְּב ַהאי ָע ְל ָמא‪ ,‬וְ ֻכ ְּלה ּו יִ ְת ַקיְ ימ ּון ְלזִ ְמנָ א ְד ַמ ְל ָּכא ְמ ׁ ִש ָ‬
‫ש ָר ֵאל ג ֹּוי ֶא ָחד ָּב ָא ֶרץ וְ ַעם ֶא ָחד ְלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‪ ,‬הֲ ָדא‬
‫ִ ּד ְכ ֵדין יְ ֹ‬
‫הון יִ ְ ׂ‬
‫יתי א ָֹתם ְל ֹגוי ֶא ָחד ָּב ָא ֶרץ‪ .‬וְ יִ ׁ ְש ְלט ּון ְל ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא‪,‬‬
‫ש ִ‬
‫ה ּוא ִד ְכ ִתיב‪) ,‬יחזקאל לז( וְ ָע ִ ׂ‬
‫יחא‪,‬‬
‫ִ ּד ְכ ִתיב‪) ,‬דניאל ז( וַ אֲ ר ּו ִעם עֲ נָ נֵי ׁ ְש ַמיָא ְ ּכ ַבר אֱ נָ ׁש ָא ֵתה‪ּ ָ ,‬דא ַמ ְל ָּכא ְמ ׁ ִש ָ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 40 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫יה וְ ָא ַמר‪ ,‬וְ ַא ּ ָתה ַאל ִּת ָירא ַע ְב ִ ּדי יַעֲ קֹב נְ אֻ ם יְ ָי וְ ַאל‬
‫ּ ָפ ַתח ִר ִּבי י ָ‬
‫ֵיסא אֲ ַב ְת ֵר ּ‬
‫ש ָר ֵאל וְ גו'‪ַ .‬האי ְק ָרא א ּו ְקמ ּו ָה‪ .‬אֲ ָבל ְּב ַה ִהיא ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּדנָ ַפק יַעֲ קֹב‬
‫ּ ֵת ַחת יִ ְ ׂ‬
‫יה‪ָ .‬א ַמר‪ָ ,‬הא ִא ּ ֵלין ִּב ְר ָכאן‪,‬‬
‫ִמ ַ ּק ּ ֵמי אֲ ֹ‬
‫בוי‪ְּ ,‬ב ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן‪ִ ,‬א ְס ּ ַת ַּכל ְּבנַ ְפ ׁ ֵש ּ‬
‫לון ְל ָב ַתר ְלאֲ ִריכ ּו ֹיו ִמין‪ ,‬וְ הֲ וָ ה ָ ּד ִחיל ּו ִמ ְס ּ ָת ֵפי‪ ,‬נָ ַפק ָקלָ א‬
‫ָּב ֵעינָ א ְל ַס ְל ָקא ֹ‬
‫ָ‬
‫וְ ָא ַמר‪) ,‬ירמיה מו( וְ ַא ּ ָתה ַאל ִּת ָירא ַע ְב ִ ּדי יַעֲ קֹב נְ אֻ ם יְ ָי ִ ּכי ִא ְּתך ָאנִ י‪ ,‬לָ א ֶא ׁ ְש ּב ֹוק‬
‫חוק‪ְ ,‬ל ַהה ּוא זִ ְמנָ א ְ ּד ַאנְ ְּת ָס ִליק‬
‫מו ׁ ִשעֲ ָך ֵמ ָר ֹ‬
‫לָ ְך ְּב ַהאי ַע ְל ָמא‪) .‬ירמיה מו( ִ ּכי ִהנְ נִ י ֹ‬
‫לון ְל ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן‪) .‬ירמיה מו( וְ ֶאת זַ ְרעֲ ָך ֵמ ֶא ֶרץ ׁ ִש ְביָם‪ּ ְ ,‬ד ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ַה ׁ ְש ּ ָתא‬
‫ֹ‬
‫ידוי‪ּ ,‬ו ְכ ֵדין יְ ׁ ַש ְע ְּבד ּון‬
‫לון ִמ ֹ‬
‫שו וְ יִ ׁ ְש ּ ַת ְע ְּבד ּון ִּב ְבנָ ְך‪ ,‬אֲ נָ א ַא ּ ִפיק ֹ‬
‫נָ ִטיל ִּב ְר ֹ‬
‫כוי ֵע ָ ׂ‬
‫ָּבנ ָ‬
‫יה‪ .‬וְ ׁ ָשב יַעֲ קֹב‪ְ ,‬ל ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן‪ ,‬וְ ׁ ָשב יַעֲ קֹב‪ּ ָ ,‬דא ׁ ְש ִכינְ ּ ָ‬
‫תא )נ''א דהיא עמיה‬
‫ֶיך ּ ֵב ּ‬
‫דיעקב(‪ .‬וְ ׁ ָשב יַעֲ קֹב וַ ַ ּדאי‪ .‬וְ ׁ ָש ַקט וְ ׁ ַשאֲ נָ ן‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְדא ּו ְקמ ּו ָה‪ֵ .‬מ ִאינ ּון ַמ ְל ְ ּכוָ ון‪,‬‬
‫ש ָר ֵ‬
‫ִמ ָּב ֶבל ִמ ּ ָמ ַדי ּו ִמ ּיָוָ ן‪ּ ,‬ו ֵמאֱ ֹ‬
‫אל‪) .‬שם(‬
‫דום‪ּ ְ .‬ד ִאינְ ה ּו הֲ ו ּו ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ַת ְע ְּבד ּו ְּבה ּו ְּביִ ְ ׂ‬
‫וְ ֵאין ַמחֲ ִריד‪ְ ,‬ל ָעלַ ם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָא‪.‬‬
‫אֲ זְ ל ּו‪ַ ,‬עד ְ ּדהֲ ו ּו ָאזְ לֵ י‪ָ ,‬א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי‪ ,‬וַ ַ ּדאי ָּכל ַמה ְ ּדעֲ ִביד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך‬
‫ה ּוא ְּב ַא ְר ָעא‪ּ ,‬כ ּ ָֹלא הֲ וָ ה ְּב ָרזָ א ְד ָח ְכ ְמ ָתא‪ ,‬וְ כ ּ ָֹלא ְּבגִ ין ְל ַאחֲ זָ ָאה ָח ְכ ְמ ָתא‬
‫עו ָב ָדא ָרזִ ין ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא‪ ,‬וְ כ ּ ָֹלא‬
‫ִע ּ ָל ָאה ְלה ּו ִל ְבנֵי נָ ׁ ָשא‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּדיִ ְלפ ּון ֵמ ַהה ּוא ֹ‬
‫או ְר ֵחי‬
‫יתא‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ֹ‬
‫או ַריְ ָ‬
‫או ְר ֵחי ְד ֹ‬
‫ֹ‬
‫דוי ּ ֻכ ְּלה ּו‬
‫עו ָב ֹ‬
‫ִאינ ּון ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות‪ ,‬וְ ֹ‬
‫יתא‪ִ ,‬אינ ּון ָא ְר ֵחי ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‪ ,‬וְ לֵ ית ִמ ּ ָלה זְ ֵע ָירא ְ ּדלֵ ית ָּב ּה‬
‫או ַריְ ָ‬
‫ְ ּד ֹ‬
‫ילין‪ ,‬וְ ָרזִ ין ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאה‪.‬‬
‫או ְר ִחין ּו ׁ ְש ִב ִ‬
‫ַּכ ּ ָמה ֹ‬
‫קות‪,‬‬
‫כות ּ ְפס ּו ֹ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ּ ְ ,‬ד ָהא ִר ִּבי ֹיו ָחנָ ן ּ ֶבן זַ ַּכאי הֲ וָ ה ָא ַמר ְּתלַ ת ְמ ָאה הֲ לָ ֹ‬
‫יט ְב ֵאל ּ ַבת ַמ ְט ֵרד‬
‫ְּב ָרזָ א ְד ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאה‪ַ ּ ,‬ב ּ ָפס ּוק )בראשית לו( וְ ׁ ֵשם ִא ׁ ְש ּת ֹו ְמ ֵה ַ‬
‫יה‪ְּ ,‬בגִ ין ְל ִמנְ ַדע‬
‫אל ֶ‬
‫ִ‬
‫לון‪ֶ ,‬א ּ ָלא ְל ִר ִּבי‬
‫ּ ַבת ֵמי זָ ָהב‪ ,‬וְ לָ א גָ לֵ י ֹ‬
‫יעזֶר ְ ּדהֲ וָ ה ִע ּ ֵמ ּ‬
‫יתא‪ּ ,‬ו ְב ָכל ִמ ּ ָלה‬
‫או ַריְ ָ‬
‫יהי ְּב ֹ‬
‫עו ָב ָדא ְ ּד ִא ִ‬
‫עו ָב ָדא וְ ֹ‬
‫ְ ּד ַכ ּ ָמה ָרזִ ין ִע ּ ָל ִאין ִאינ ּון ְּב ָכל ֹ‬
‫יתא‪,‬‬
‫או ַריְ ָ‬
‫יתא ִ ּד ְק ׁש ֹוט‪ְּ ,‬בגִ ין ָּכ ְך ִאינ ּון ִמ ִּלין ְ ּד ֹ‬
‫או ַריְ ָ‬
‫יהי‪ ,‬וְ ֹ‬
‫ּו ִמ ּ ָלה ָח ְכ ְמ ָתא ִא ִ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 41 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫יה‪ּ ְ ,‬ד ַא ְק ִריב ְל ִא ְּת ָתא‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ְּ ,‬ב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּדעֲ ִקים ַהה ּוא ִחוְ יָא ְל ָא ָדם ּו ְל ִא ְּת ֵת ּ‬
‫יה ָא ָדם ְ ּכ ֵדין ִא ְס ּ ָת ַאב ַע ְל ָמא וְ ִא ְתלַ ְטיָא‬
‫וְ ַא ִּטיל ָּב ּה ז ּוהֲ ָמא‪ ,‬וְ ִא ְת ּ ַפ ּ ָתא ּ ֵב ּ‬
‫ֵיה‪.‬‬
‫מו ָתא ְל ָכל ַע ְל ָמא‪ ,‬וְ ַקיְ ָ‬
‫ֵיה‪ ,‬וְ גָ ִרים ֹ‬
‫ימא ַע ְל ָמא ְל ִא ְת ּ ָפ ְר ָעא ִמ ּנ ּ‬
‫ַא ְר ָעא ְּבגִ ינ ּ‬
‫יה ְל ַהה ּוא נָ ָח ׁש ְ ּדלָ א‬
‫ַעד ְ ּדאֲ ָתא ִאילָ נָ א ְד ַח ּיֵי‪ ,‬וְ ָכ ֵפי )וכפר( ַעל ָא ָדם‪ ,‬וְ ַכ ְפיָיא לֵ ּ‬
‫לוט ְל ָע ְל ִמין ַעל זַ ְר ָעא ְדיַעֲ קֹב‪.‬‬
‫יִ ׁ ְש ֹ‬
‫ש ִעיר‪ ,‬הֲ וָ ה ִא ְת ַּכ ְפיָא ַהה ּוא נָ ָח ׁש וְ ִא ְת ַה ּ ַפ ְך‬
‫ש ָר ֵאל ָ ׂ‬
‫ְ ּד ָהא ְּבזִ ְמנָ א ְד ַא ְק ִריב ּו יִ ְ ׂ‬
‫ש ִע ִירין‪.‬‬
‫ְל ַע ְב ָדא‪) ,‬קמ''ד ע''ב( ְ ּכ ָמה ְד ִא ְּת ָמר‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא ַא ְק ִריב יַעֲ קֹב ְלאֲ ֹ‬
‫בוי ְּת ֵרין ְ ׂ‬
‫שו‬
‫ש ִעיר‪ .‬וְ ַחד‪ְּ ,‬בגִ ין ַ ּד ְר ָּגא ְ ּדהֲ וָ ה ּ ָתלֵ י ּ ֵב ּ‬
‫יה ֵע ָ ׂ‬
‫שו ְ ּד ִאיה ּו ָ ׂ‬
‫ַחד‪ְ ,‬ל ַא ְ ּכ ְפיָא ְל ֵע ָ ׂ‬
‫יה )קמ''ב ע''ב( וְ ִא ְּת ָמר‪.‬‬
‫וְ ִא ְת ָ ּד ּ ַבק ּ ֵב ּ‬
‫דף קמו ע''א‬
‫יתי ִא ְּת ָתא ְ ּכגַ וְ ונָ א ְד ַח ָ ּוה‪ּ ,‬ו ַבר נָ ׁש ְ ּכגַ וְ ונָ א‬
‫ימא ַע ְל ָמא‪ַ ,‬עד ְ ּד ֵת ֵ‬
‫ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ָקיְ ָ‬
‫ישא וְ ַהה ּוא ְ ּד ָר ִכיב‬
‫יה ְל ַהה ּוא ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ‬
‫ְד ָא ָדם‪ ,‬וְ יַעֲ ִקימ ּו וְ י ְַח ִ ּכימ ּו )דף קמו ע''א( לֵ ּ‬
‫יה וְ כ ּ ָֹלא ִא ְּת ָמר‪.‬‬
‫עֲ לֵ ּ‬
‫ש ֶדה‪ ,‬וְ ָהא ִא ְּת ָמר וְ יַעֲ קֹב‬
‫יש ֹיו ֵד ַע ַציִ ד ִא ׁ‬
‫ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר‪) ,‬בראשית כה( וַ יְ ִהי ֵע ָשו ִא ׁ‬
‫יש ָ ׂ‬
‫ישב א ָֹה ִלים‪ַ ,‬א ּ ַמאי‬
‫מו‪ֵ ׁ .‬‬
‫יש ּ ָתם‪ ,‬גְ ַבר ׁ ְש ִלים‪ּ ְ ,‬כ ַת ְר ּג ּו ֹ‬
‫יש ּ ָתם ׁ ֵ‬
‫ישב א ָֹה ִלים‪ִ .‬א ׁ‬
‫ִא ׁ‬
‫ישב א ָֹה ִלים‪ּ ְ ,‬ד ָא ִחיד )קל''ט ע''ב( ִל ְת ֵרין ִס ְט ִרין‪ְ ,‬ל ַא ְב ָר ָהם‬
‫ִאיה ּו ּ ָתם‪ְּ ,‬בגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ׁ ֵ‬
‫שו‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ָמר‪.‬‬
‫ּו ְליִ ְצ ָחק‪ .‬וְ ַעל ָ ּדא‪ ,‬יַעֲ קֹב ְּב ִס ְט ָרא ְדיִ ְצ ָחק אֲ ָתא ְלגַ ּ ֵביה ְד ֵע ָ ׂ‬
‫ִ ּד ְכ ִתיב‪) ,‬שמואל ב כה( ִעם ָח ִסיד ִּת ְת ַח ּ ָסד וְ ִעם ִע ֵ ּק ׁש ִּת ּ ַת ּ ָפל‪ .‬וְ ַכד אֲ ָתא ִעם‬
‫ִּב ְר ָכאן‪ְּ ,‬ב ִס ּי ּו ָעא ִד ְל ֵעילָ א ָקא אֲ ָתא‪ְּ ,‬ב ִס ּי ּו ָעא ְד ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק‪ּ ,‬ו ְבגִ ין ָּכ ְך‬
‫ְּב ָח ְכ ְמ ָתא הֲ וָ ה‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ִא ְּת ָמר‪.‬‬
‫יה ְליַעֲ קֹב‪,‬‬
‫שו‪ ,‬וְ ַק ִּביל עֲ לֵ ּ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ַּ ,‬כד יַעֲ קֹב ִא ְת ָער ְלגַ ּ ֵבי סמאל‪ּ ַ ,‬ד ְר ָּגא ְד ֵע ָ ׂ‬
‫יה ְּב ַכ ּ ָמה ִס ְט ִרין‪ ,‬נָ ַצח ְל ִחוְ יָא ְּב ָח ְכ ְמ ָתא ּו ַבעֲ ִקימ ּו‪ ,‬וְ לָ א ִא ְתנָ ַצח‪,‬‬
‫וְ יַעֲ קֹב נָ ַצח לֵ ּ‬
‫חונָ א ָאחֳ ָרא‪,‬‬
‫מו ֵכן ְלסמאל ְּבנִ ְצ ֹ‬
‫ש ִעיר‪ .‬וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּדכ ּ ָֹלא ַחד‪ ,‬נָ ַצח ְ ּכ ֹ‬
‫ּ ַבר ְּב ָ ׂ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 42 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫יה‬
‫יה ְ ּדיַעֲ קֹב ַּכ ּ ָמה הֲ וָ ה‪ּ ְ ,‬ד ִאיה ּו אֲ ָתא ּו ָב ָעא ְל ַאעֲ ָב ָרא לֵ ּ‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ ,‬זְ כ ּו ֵת ּ‬
‫יה ִסיהֲ ָרא‪ ,‬וְ יַעֲ קֹב ִא ׁ ְש ּ ָת ַאר‬
‫יליָא‪ ,‬הֲ וַ ת לֵ ְ‬
‫ֵמ ַע ְל ָמא‪ .‬וְ ַהה ּוא לֵ ְ‬
‫יליָא ְד ִא ְת ְּב ֵרי ּ ֵב ּ‬
‫יליָא‪,‬‬
‫ידאי ְּבלֵ ְ‬
‫יה ָאחֳ ָרא‪ּ ִ ,‬ד ְתנַ ן לָ א יִ ּפ ּוק ּ ַבר נָ ׁש יְ ִח ָ‬
‫חו ֹ‬
‫ִּב ְל ֹ‬
‫דוי‪ּ ְ .‬דלָ א הֲ וָ ה ִע ּ ֵמ ּ‬
‫יהי ַח ְס ָרא‪,‬‬
‫הו ִרין‪ּ ְ ,‬ד ָהא ִסיהֲ ָרא ִא ִ‬
‫יה נְ ֹ‬
‫וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן )קס''ט ע''ב( ְּבלֵ ְ‬
‫יליָא ְד ִא ְת ְּב ִריא ּו ּ ֵב ּ‬
‫דוי‪ְּ ,‬בגִ ין‬
‫חו ֹ‬
‫יליָא‪ִ ,‬א ׁ ְש ּ ָת ַאר ִּב ְל ֹ‬
‫ִ ּד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית א( יְ ִהי ְמאֹרֹ''ת ָח ֵסר‪ .‬וְ ַהה ּוא לֵ ְ‬
‫ישא ִא ְת ּ ַת ַ ּקף וְ ׁ ָש ְל ָטא‪ּ ,‬ו ְכ ֵדין אֲ ָתא‬
‫ְ ּד ַכד ִסיהֲ ָרא )קי''ד ע''ב( ַח ְס ָרא‪ִ ,‬חוְ יָא ִב ׁ ָ‬
‫יה ֵמ ָע ְל ָמא‪.‬‬
‫יה‪ּ ,‬ו ָב ָעא ְל ֹ‬
‫או ָב ָדא לֵ ּ‬
‫סמאל‪ ,‬וְ ַק ְט ִריג לֵ ּ‬
‫וְ יַעֲ קֹב הֲ וָ ה ּ ַת ִּקיף ְּב ָכל ִס ְט ִרין‪ְּ ,‬ב ִס ְט ָרא ְדיִ ְצ ָחק ּו ְב ִס ְט ָרא ְד ַא ְב ָר ָהם‪ּ ְ ,‬ד ִאינ ּון‬
‫ימינָ א ָח ָמא ְל ַא ְב ָר ָהם ּ ַת ִּקיף ִב ְת ִקיפ ּו ְד ֹיו ָמא‪,‬‬
‫הֲ ו ּו ּ ַת ִּקיפ ּו ְ ּדיַעֲ קֹב‪ .‬אֲ ָתא ִל ִ‬
‫ש ָמאלָ א‪ָ ,‬ח ָמא ְליִ ְצ ָחק ּ ַת ִּקיף ְּב ִדינָ א ַק ׁ ְשיָא‪.‬‬
‫ְּב ִס ְט ָרא ִ ּד ִ‬
‫ימינָ א ְד ֶח ֶסד‪ .‬אֲ ָתא ִל ְ ׂ‬
‫יה‪ַ ,‬חד‬
‫אֲ ָתא ְלג ּו ּ ָפא‪ָ ,‬ח ָמא ְליַעֲ קֹב‪ַ ּ ,‬ת ִּקיף ִמ ְּת ֵרין ִס ְט ִרין ִא ּ ֵלין ְ ּד ַסחֲ ָרן לֵ ּ‬
‫כו‪,‬‬
‫לו וַ ִּי ַּגע ְּב ַכף יְ ֵר ֹ‬
‫ָכול ֹ‬
‫ִמ ָּכאן‪ ,‬וְ ַחד ִמ ָּכאן‪ּ ְ .‬כ ֵדין‪) ,‬בראשית לב( וַ ּי ְַרא ִ ּכי ל ֹא י ֹ‬
‫ְ ּד ִאיה ּו אֲ ַתר ְל ַבר ִמ ּג ּו ָפא‪ ,‬וְ ִאיה ּו ַחד ַע ּמ ּו ָדא ְדג ּו ָפא‪ּ ְ ,‬כ ֵדין וַ ּ ֵת ַקע ַּכף י ֶֶר ְך‬
‫קו ִע ּמ ֹו וְ גו'‪.‬‬
‫יַעֲ קֹב ְּב ֵה ָא ְב ֹ‬
‫יה ִ ּדסמאל‪,‬‬
‫ֵּכיוָ ן ְ ּד ִא ְת ַער ַצ ְפ ָרא וְ עֲ ַבר לֵ ְ‬
‫יליָא‪ִ ,‬א ְת ּ ַת ַ ּקף יַעֲ קֹב‪ ,‬וְ ִא ְת ַח ּ ַל ׁש ֵחילֵ ּ‬
‫או ֵדי‬
‫לו ַמר ׁ ִש ָיר ָתא ְד ַצ ְפ ָרא‪ּ .‬ו ָב ֵעי ְל ֵמיזַ ל‪ ,‬וְ ֹ‬
‫ְ ּכ ֵדין ָא ַמר ׁ ַש ְל ֵחנִ י‪ּ ְ ,‬ד ָמ ָטא זִ ְמנָ א ֹ‬
‫יה ַעל ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן‪ ,‬וְ ֹ‬
‫יה ִּב ְר ָכ ָתא ָאחֳ ָרא‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב )בראשית לב( וַ יְ ָב ֶר ְך‬
‫או ִסיף לֵ ּ‬
‫לֵ ּ‬
‫ֹתו ׁ ָשם‪.‬‬
‫א ֹ‬
‫בוי‪ְּ ,‬ב ַהה ּוא עֲ ִקימ ּו‪ ,‬וְ ָרוַ וח ָּכל‬
‫ּ ָתא חֲ זֵי‪ַּ ,‬כ ּ ָמה ִּב ְר ָכאן ִא ְת ָּב ֵר ְך יַעֲ קֹב‪ַ ,‬חד ְ ּדאֲ ֹ‬
‫יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן‪ .‬וְ ַחד ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְ ּד ָב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‪ַּ ,‬כד הֲ וָ ה ָא ֵתי‬
‫יך לֵ ּ‬
‫יה ַהה ּוא‬
‫יה לֵ ּ‬
‫ִמ ּ ָל ָבן‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬בראשית לה( וַ יְ ָב ֶר ְך אֱ ל ִֹהים ֶאת יַעֲ קֹב‪ .‬וְ ַחד‪ּ ְ ,‬ד ָב ְר ֵכ ּ‬
‫יה אֲ ב ּו ָה‪ַּ ,‬כד הֲ וָ ה‬
‫יה לֵ ּ‬
‫שו‪ .‬וְ ַחד‪ְּ ,‬ב ָר ָכה ָאחֳ ָרא‪ּ ְ ,‬ד ָב ְר ֵכ ּ‬
‫ַמ ְל ָא ָכא ְמ ַמ ָ ּנא ְד ֵע ָ ׂ‬
‫ָאזִ יל ְל ַפ ַ ּדן אֲ ָרם‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב )בראשית כח( וְ ֵאל ׁ ַש ַ ּדי יְ ָב ֵר ְך א ְֹת ָך וְ גו'‪.‬‬
‫יה ְּב ָכל ַה ּנֵי ִּב ְר ָכאן‪ָ ,‬א ַמר‪ְּ ,‬ב ַמאן ִּב ְר ָכ ָתא‬
‫ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ְ ּד ָח ָמא יַעֲ קֹב ַּג ְר ֵמ ּ‬
‫ְ ּד ִמ ַ ּניְ יה ּו ֶא ׁ ְש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ַה ׁ ְש ּ ָתא‪ָ .‬א ַמר‪ַ ּ ,‬בחֲ לָ ׁ ָשא ִמ ַ ּניְ יה ּו ֶא ׁ ְש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ַה ׁ ְש ּ ָתא‪ּ ,‬ו ַמאן‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 43 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ָא ַמר יַעֲ קֹב‪ֶ ,‬א ּט ֹול ַה ׁ ְש ּ ָתא ָדא וְ ֶא ׁ ְש ּ ַת ַמ ׁש ָּב ּה‪) ,‬קס''ו ע''ב‪ ,‬קע''ב ע''ב( וַ אֲ ַס ּ ֵלק ָּכל ִאינ ּון‬
‫ָאחֳ ָרנִ ין ְלזִ ְמנָ א ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ‬
‫ימ ַתי‪ְּ ,‬בזִ ְמנָ א ְ ּדיִ ְת ַּכ ְּנ ׁש ּון ָּכל‬
‫יך ִלי וְ ִל ְבנָ אי ּ ַב ְת ָראי‪ֵ .‬א ָ‬
‫ַע ְּמ ַמיָא ְל ֹ‬
‫או ָב ָדא ָּבנַ י ֵמ ַע ְל ָמא‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬תהלים קיח( ָּכל ג ֹּויִ ם ְס ָבב ּונִ י ְּב ׁ ֵשם יְ ָי ִ ּכי‬
‫בו ִרים וְ גו'‪ָ .‬הא ָה ָכא ְּתלָ ָתא‪ְ ,‬לגַ ּ ֵבי‬
‫אֲ ִמילַ ם‪ַ .‬ס ּב ּונִ י ַּגם ְס ָבב ּונִ י וְ גו'‪ַ .‬ס ּב ּונִ י ִכ ְד ֹ‬
‫ְּתלָ ָתא ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ָתאֲ ר ּו‪ַ .‬חד‪ִ ,‬אינ ּון ִּב ְר ָכאן ַק ְד ָמאי ְ ּדאֲ ב ּו ָה‪ְּ .‬ת ֵרין‪ִ ,‬אינ ּון ִּב ְר ָכאן‬
‫יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יה ַהה ּוא ַמ ְל ָא ָכא‪.‬‬
‫יך ה ּוא‪ְּ .‬תלַ ת‪ִ ,‬אינ ּון ִּב ְר ָכאן ְ ּד ָב ְר ֵכ ּ‬
‫ְ ּד ָב ְר ֵכ ּ‬
‫דף קמו ע''ב‬
‫ָא ַמר יַעֲ קֹב‪ְ ,‬ל ָה ָתם ִא ְצ ְט ִריכ ּו‪ְ ,‬לגַ ּ ֵבי ְמלָ ִכין וְ ָכל ַע ִּמין ְ ּד ָכל ַע ְל ָמא‪ ,‬וְ אֲ ְס ִּליק‬
‫יה ַּכ ּ ָמה‬
‫ֹ‬
‫שו‪ּ ַ ,‬די ִלי ְב ַהאי‪ְ .‬ל ַמ ְל ָּכא‪ּ ְ ,‬דהֲ ו ּו לֵ ּ‬
‫לון ְל ָה ָתם‪ .‬וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ְלגַ ּ ֵבי ְד ֵע ָ ׂ‬
‫יחי ְק ָר ָבא לַ אֲ גָ ָחא ְק ָר ִבין‪ּ ִ ,‬דזְ ִמינִ ין ְלגַ ּ ֵבי ְמלָ ִכין‬
‫ארי ַמ ִ ּג ֵ‬
‫יפין‪ַּ ,‬כ ּ ָמה ָמ ֵ‬
‫ִלגְ ֹיונִ ין ּ ַת ִּק ִ‬
‫יפין )דף קמו ע''ב( ְלאֲ גָ ָחא ְּבה ּו ְק ָר ָבא‪ַ .‬א ְד ָה ִכי ׁ ָש ַמע ַעל ִל ְס ִטים ַחד ַק ּ ָפ ָחא‪,‬‬
‫ּ ַת ִּק ִ‬
‫יה‪ִ ,‬מ ָּכל ִלגְ ֹיונִ ין ִ ּדילָ ְך‪ ,‬לֵ ית ַאנְ ְּת‬
‫ָא ַמר‪ַ ,‬ה ּנֵי ְּבנֵי ּ ַת ְר ֵעי יְ הֲ כ ּון ּ ַת ּ ָמן‪ָ .‬א ַמר לֵ ּ‬
‫ְמ ׁ ַש ֵ ּדר ָה ָתם ֶא ּ ָלא ִא ּ ֵלין‪ָ .‬א ַמר‪ְ ,‬לגַ ּ ֵבי ַהה ּוא ִל ְס ִטים‪ּ ַ ,‬די ְּב ִא ּ ֵלין‪ּ ְ .‬ד ָהא ָּכל‬
‫יפין‪ְּ ,‬ב ֹיו ָמא ִד ְק ָר ָבא‪,‬‬
‫ִלגְ ֹיו ֹנו ַתי ּו ָמ ֵ‬
‫ארי ְק ָר ָבא‪ֶ ,‬א ְס ּ ַת ּ ַלק ְלגַ ּ ֵבי ִאינ ּון ְמלָ ִכין ּ ַת ִּק ִ‬
‫ְ ּד ִא ְצ ְט ִריכ ּו ִלי‪ ,‬לֵ יהו ּו‪.‬‬
‫א ּוף ָה ִכי יַעֲ קֹב ָא ַמר ְלגַ ּ ֵבי ֵע ָ ׂשו‪ּ ַ ,‬די ִלי ַה ׁ ְש ּ ָתא ְּב ִא ּ ֵלין ִּב ְר ָכאן‪ .‬אֲ ָבל ְל ַהה ּוא‬
‫לון‪.‬‬
‫יטין ְ ּד ָכל ַע ְל ָמא‪ ,‬אֲ ַס ּ ֵלק ֹ‬
‫זִ ְמנָ א‪ּ ְ ,‬ד ִא ְצ ְט ִריכ ּו ְל ָבנַ י ְלגַ ּ ֵבי ָּכל ַמ ְל ִכין וְ ׁ ַש ִּל ִ‬
‫ַּכד יִ ְמ ֵטי ַהה ּוא זִ ְמנָ א‪ ,‬יִ ְת ָער ּון ִאינ ּון ִּב ְר ָכאן ִמ ָּכל ִס ְט ִרין‪ ,‬וְ יִ ְת ַק ּיַים ַע ְל ָמא ַעל‬
‫ִק ּי ּו ֵמי ּה ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות‪ּ ,‬ו ֵמ ַהה ּוא ֹיו ָמא ּו ְל ָה ְל ָאה‪ ,‬יְ ק ּום ַמ ְלכ ּו ָתא ָדא ַעל ָּכל‬
‫ׁ ְש ָאר ַמ ְלכ ּו ָאחֳ ָרא‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְדא ּו ְקמ ּו ָה‪ּ ִ ,‬ד ְכ ִתיב‪) ,‬דניאל ב( ּ ַת ִ ּדק וְ ָת ֵסף ָּכל ִא ּ ֵלין‬
‫ַמ ְל ְכוָ ָתא וְ ִהיא ְּתק ּום ְל ָע ְל ַמ ּיָא‪ .‬וְ ַהיְ ינ ּו ַה ִהיא ַא ְבנָ א‪ּ ְ ,‬ד ִא ְת ְ ּגזָ ַרת ִמן ט ּו ָרא ִדי‬
‫רו ֶעה ֶא ֶבן יִ ְ ׂש ָר ֵאל‪ַ ,‬מאן ֶא ֶבן‬
‫ידיִ ן‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )בראשית מט( ִמ ּ ׁ ָשם ֹ‬
‫לָ א ִב ַ‬
‫ָ ּדא‪ּ ָ .‬דא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂש ָר ֵאל‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר‪) ,‬בראשית כח( וְ ָה ֶא ֶבן ַה ּזֹאת אֲ ׁ ֶשר‬
‫ש ְמ ִּתי ַמ ֵּצ ָבה וְ גו'‪.‬‬
‫ַׂ‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 44 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫זוהר תולדות ‪Zohar Chayei Sarah -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ַר ִּבי ִח ּיָיא ָא ַמר‪ֵ ,‬מ ָה ָכא )ישעיה י( ׁ ְש ָאר י ָׁש ּוב ׁ ְש ָאר יַעֲ קֹב‪ִ ,‬א ּ ֵלין ִּב ְר ָכאן ָאחֳ ָרנִ ין‬
‫בים )אלין‬
‫ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ָתאֲ ר ּו‪ּ ,‬ו ְכ ִתיב‪) ,‬מיכה ה( וְ ָהיָה ׁ ְש ֵא ִרית יַעֲ קֹב ּ ַבג ֹּויִ ם ְּב ֶק ֶרב ַע ִּמים ַר ִּ‬
‫יה‪ּ ,‬ו ְכ ִתיב‬
‫שו ִּב ְל ֹ‬
‫חו ֵד ּ‬
‫ברכאן אחרנין כתיב‪) ,‬מיכה ה( והיה שארית יעקב( ּ ַבג ֹּויִ ם ּ ֻכ ְּלה ּו‪ ,‬וְ לֹא ְב ֵע ָ ׂ‬
‫וְ ָהיָה ׁ ְש ֵא ִרית וְ גו'‪ַּ ,‬כ ּ ַטל ֵמ ֵאת יְ ָי‪.‬‬
‫שו‪ּ ְ .‬דלָ א‬
‫ֵיסא וְ ָא ַמר )מלאכי א( ּ ֵבן יְ ַכ ּ ֵבד ָאב וְ ֶע ֶבד אֲ ֹ‬
‫ּ ָפ ַתח ַר ִּבי י ָ‬
‫דונָ יו‪ֵ ּ ,‬בן‪ּ ָ ,‬דא ֵע ָ ׂ‬
‫בוי‪ .‬וְ ַהה ּוא י ִַּקיר ּו‬
‫שו ְלאֲ ֹ‬
‫בוי‪ּ ְ ,‬כ ָמה ְ ּד ֹ‬
‫הֲ וָ ה ּ ַבר נָ ׁש ְּב ַע ְל ָמא ְ ּד ֹיו ִקיר ְלאֲ ֹ‬
‫או ִקיר ֵע ָ ׂ‬
‫יעזֶר ֶע ֶבד‬
‫דונָ יו‪ּ ָ ,‬דא אֱ ִל ֶ‬
‫יה ְּב ַהאי ַע ְל ָמא‪) .‬שם( וְ ֶע ֶבד אֲ ֹ‬
‫ְ ּד ֹ‬
‫יה ַא ׁ ְש ִליט לֵ ּ‬
‫או ִקיר לֵ ּ‬
‫ַא ְב ָר ָהם )פ''ז ע''א( וְ א ּו ְקמ ּו ָה‪ּ ְ ,‬ד ָהא ּ ַבר נָ ׁש ְ ּדהֲ וָ ה ָא ֵתי ְל ָח ָרן‪ְּ ,‬ב ַכ ּ ָמה ע ּו ְת ָרא‪,‬‬
‫ימוי‬
‫וְ ַכ ּ ָמה ַמ ְּתנָ ן ּונְ ַבזְ ְּבזִ ין‪ּ ,‬וגְ ַמ ִּלין ְט ִעינָ ן‪ּ ְ .‬דלָ א ָא ַמר ִל ְבת ּו ֵאל וְ לָ ָבן‪ּ ְ ,‬ד ִאיה ּו ְר ִח ֹ‬
‫או ּ ַבר נָ ׁש ָאחֳ ָרא ְ ּד ָא ֵתי ְּב ִפ ּי ּו ָסא ְ ּד ַא ְב ָר ָהם‪ֶ ,‬א ּ ָלא ַעד לָ א יְ ַמ ּ ֵלל‬
‫ְ ּד ַא ְב ָר ָהם‪ֹ ,‬‬
‫ֹאמר ֶע ֶבד ַא ְב ָר ָהם ָאנ ִֹכי‪ּ ,‬ו ְל ָב ַתר אֲ דֹנִ י אֲ דֹנִ י‪,‬‬
‫ִמ ּל ֹוי‪ַ ,‬מה ְ ּכ ִתיב‪) ,‬בראשית כד( וַ ּי ֶ‬
‫או ִר ְ‬
‫יה ְל ַכ ּ ָמה‬
‫יה ְל ַא ְב ָר ָהם ַהה ּוא יְ ָק ָרא וְ ַהה ּוא ִטיב ּו‪ֹ ,‬‬
‫יך לֵ ּ‬
‫ְּבגִ ין ְ ּד ֹיו ִקיר לֵ ּ‬
‫זִ ְמנִ ין‪.‬‬
‫או ִר ְ‬
‫יה ָּכל ַה ּנֵי זִ ְמנִ ין‬
‫בוי‪ֹ ,‬‬
‫יה ְלאֲ ֹ‬
‫שו‪ַ ,‬הה ּוא יְ ָק ָרא ְ ּד ֹ‬
‫יך לֵ ּ‬
‫או ִקיר לֵ ּ‬
‫ָּכ ָך ֵע ָ ׂ‬
‫יה‪,‬‬
‫או ִריד ּו ֹ‬
‫לוט ְּב ַע ְל ָמא ָדא‪ .‬וְ ִאינ ּון ִ ּד ְמ ִעין‪ֹ ,‬‬
‫ְ ּדיִ ׁ ְש ֹ‬
‫ש ָר ֵאל ְּב ׁ ִש ְע ּב ּו ָדא ִדילֵ ּ‬
‫לון ְליִ ְ ׂ‬
‫ש ָר ֵאל ְלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ‬
‫יך ה ּוא‪ִּ ,‬ב ְב ִכיָה ּו ְב ִד ְמ ִעין‪ּ ִ .‬ד ְכ ִתיב ִּב ְב ִכי‬
‫ַעד ִ ּדית ּוב ּון יִ ְ ׂ‬
‫שו וְ ָהיְ ָתה‬
‫מו ׁ ִש ִ‬
‫ָיבֹא ּו וְ גו'‪ּ ,‬ו ְכ ֵדין ְ ּכ ִתיב‪ ,‬וְ ָעל ּו ֹ‬
‫יעים ְּב ַהר ִצי ֹּון ִל ׁ ְש ּפ ֹט ֶאת ַהר ֵע ָ ׂ‬
‫עולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן‪.‬‬
‫לַ יְ ָי ַה ְּמל ּו ָכה‪ָּ .‬בר ּו ְך יְ ָי ְל ֹ‬
‫‪ ‬‬
‫‪Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com Page: 45 ‬‬
‫‪There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. ‬‬
‫‪ ‬‬