Markuksen evankeliumi - Sana sanalta aramea

Markus
Vokaalimerkinnät vuoden 2007 laitoksen mukaan, ja ovat lähinnä vain suuntaa antavia, alkuperäisessä
tekstissähän niitä ei tietenkään ole ollut. Muuten teksti on 1901 G.H.Gwilliam, ”tetraevangelium sanctum”,
Critical Text mukaan. Teksti itsessään on täynnä todisteita aramean alkuperästä, jotka näkyvät tietysti
kaikista selvimmin useissa aramean sanojen transliteroinneissa länsimaisissakin käännöksissä. Ensimmäisen
vuosisadan lopulla elänyt kirkkoisä Papias mainitsee, että Markus on kirjoittanut sanat ja sanavalinnat
erityisellä huolella, mutta tapahtumat eivät ole oikeassa järjestyksessä. Voi olla, että viimeinen luku
jakeesta yhdeksän, olisi jälkeen päin lisätty, samoin kerrotaan Matteuksen sukuluettelosta ja lopusta, ja
Johanneksen alusta; eräs talmudiin liittyvä historian kirja kertoo, että ”messiaaniset” lisäsivät jotain pientä
evankeliumien teksteihin, alkuperäisen tekstin kirjoittamisen jälkeen. Mutta evankeliumit tunnettiin
aramean kielellä jo vuonna 78, ja se on yksi syy suomennokseen (lähde; Josef Assemani, Bibliotheca
Orientalia). Tuossa Tetraevangelium Sanctum –teoksessa on alaviitteissä todella paljon kirjoituseroja sekä
Matteuksen, että tämän viimeisissä luvuissa. Herra siunatkoon lukijaa!
Piikkiössä heinä-joulukuussa 2014,
Tuomas Levänen
‫אל ָׁהא‬
ָׁ ‫ּברה ַד‬
ֵּ ‫יחא‬
ָׁ ‫מש‬
ִ ‫ ִר ָׁשא ֵּדאוַ ֵּנג ִליָׁ ון ד ֵּי ֻׁשוע‬1:1
Jumalan
poikansa
Messias
Jeshuan
evankeliumin
alku
.
Jumalan pojan, Messias Jeshuan evankeliumin alku.
Osa kreikan teksteistä jättää ”Jumalan pojan” pois. Itse asiassa koko ensimmäinen luku vaihtelee
epänormaalin paljon kreikan käsikirjoituksista toiseen verrattuna. Kreikassa on kyllä selvästi kaksi eri
käännöslinjaa, joista Bysantti ja Bezae edustavat toista, ja Sinaiticus toista, mutta yksikään kreikan teksti
ei tue teoriaa, että tämä versio olisi niistä käännetty arameaksi, jakeet eivät mene yhdenkään mukaan.
‫קדם‬
̅ ָׁ ‫מש ַדר אנָׁ א ַמ ַלאכ̅י‬
ַ ‫נב̅יָׁ א ָׁהא‬
ִ ‫אשעיָׁ א‬
ַ ‫יב ֵּּב‬
̅ ‫ת‬
̅ ִ ̅‫ ַאיך̅ ַדכ‬2
eteen sanansaattajani minä
lähetän
katso profeetta
Ishaia kautta kirjoitettu että kuin
.
‫ורחך‬
ָׁ ‫ופך̅ דנַ ת̅ ֵּקן ֻׁא‬
ָׁ ‫רצ‬
ֻׁ ‫ַפ‬
tiesi valmistaa joka
kasvojesi
Niin kuin on kirjoitettu profeetta Jesajan kautta, ”katso, minä lähetän minun sanansaattajasi sinun
kasvojesi eteen, joka valmistaa sinun tiesi”.
Esimerkiksi tässä Bysantti jättää jostain syystä Jesajan nimen pois, ja sanoo ”profeetoissa”. Edellisessä
jakeessa taas Bysantti sanoo samalla tavalla kuin aramea.
‫דמריָׁ א וַ אשוַ ו‬
ָׁ ‫ורחה‬
ֵּ ‫ּברא ַטיֵּ ב̅ו ֻׁא‬
ָׁ ̅‫ּבמד‬
ַ ‫דק ֵּרא‬
ָׁ ‫ ָׁק ָׁלא‬3
tasoittakaa ja
Herran
tiensä
valmistakaa
erämaassa
huutaa joka
ääni
.
‫שב ַילוהי‬
ִ̅
polkunsa
Ääni, joka huutaa erämaassa; valmistakaa Herran Jumalan tie, ja tasoittakaa hänen polkunsa!
‫ותא‬
̅ ָׁ ̅‫יתא ַדת̅יָׁ ֻׁב‬
̅ ָׁ ‫וד‬
̅ ִ ‫עמ‬
ֻׁ ‫ומכ̅ ֵּרז ַמ‬
ַ ̅‫עמד‬
ֵּ ‫ּברא ַמ‬
ָׁ ̅‫ּבמד‬
ַ ‫וחנָׁ ן‬
ַ ֻׁ‫ הוָׁ א י‬4
parannuksen
kaste
saarnasi ja
kastoi
erämaassa
Johannan
oli
.
‫חט ֵּהא‬
ָׁ ‫לשוב̅ ָׁקנָׁ א ַד‬
ֻׁ
synnin
vapauttamiselle
Johannan oli erämaassa. Hän kastoi, ja saarnasi parannuksen kastetta syntien vapauttamiseksi.
‫שלם‬
ֵּ ‫ּבני ֻׁא ִור‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫וכ‬
̅ ֻׁ ̅‫יהוד‬
ֻׁ ‫תה ֻׁכ ָׁלה ָׁכור ִד‬
̅ ֵּ ָׁ‫ ונָׁ פ̅ ָׁקא הוָׁ ת̅ לו‬5
Jerusalem lapset ne kaikki ja
Jehud’n
seutu
kaikki
luokseen
oli
menivät ja
.
‫יהון‬
ֻׁ ‫חט ַה‬
ָׁ ‫להון ּביֻׁ ורדנָׁ ן ַכד̅ ַמ ֵּודין ַּב‬
ֻׁ ‫עמד̅ הוָׁ א‬
ֵּ ‫ומ‬
ַ
synneissään tunnustivat kun Jordanan’ssa
heille
hän
kastoi ja
Ja hänen luokseen meni kaikki Juudean seutu, ja kaikki Jerusalemin lapset, ja hän kastoi heitä Jordanissa,
kun he tunnustivat syntinsä.
‫אסיר‬
ִ ַ‫מלא ו‬
ֵּ ̅ ַ‫ערא דג‬
ָׁ ‫דס‬
ַ ‫ושא‬
ָׁ ̅‫לב‬
ֻׁ ‫לב̅יש הוָׁ א‬
ִ ‫וחנָׁ ן‬
ַ ֻׁ‫ ֻׁהו ֵּדין י‬6
sidottu ja
kamelin
karvan
vaatteille
oli
vaatetettu Johannan mutta hän
.
̅‫יתיה הוָׁ ת‬
̅ ֵּ ‫ולתה ִא‬
ֵּ ‫אכ‬
̅ ֻׁ ‫ומ‬
ֵּ ‫ּבח ַצוהי‬
ַ ‫שכא‬
ָׁ ‫דמ‬
ֵּ ‫קתא‬
̅ ָׁ ‫הוָׁ א ֵּע ַר‬
oli
hänen
syötävänsä ja
vyötäröllään
nahkainen
vyö
oli
‫דב̅ ָׁרא‬
ַ ‫ב ָׁשא‬
̅ ‫וד‬
̅ ֵּ ‫מצא‬
ֵּ ‫ַק‬
metsän
hunaja ja
heinäsirkat
Mutta hän, Johannan, oli pukeutunut kamelinkarvavaatteisiin, ja hänen vyötäröllään oli sidottuna
nahkavyö, ja hänen ruokansa olivat heinäsirkat ja metsähunaja.
‫דלא‬
ָׁ ‫ילתן ֵּמני ַהו‬
̅ ָׁ ‫דח‬
ַ ‫תרי‬
̅ ַ ‫תא ָּׁב‬
̅ ֵּ ‫אמר ָׁהא ָׁא‬
ַ ָׁ‫ומכ̅ ֵּרז הוָׁ א ו‬
ַ 7
ei jota
on minusta voimallinen
jälkeeni
tulee
katso
sanoi ja
oli
saarnasi ja
.
‫מסנַ והי׃‬
ָׁ ‫רקא ַד‬
ֵּ ‫שרא ַע‬
ֵּ ‫ָׁשוֵּ א אנָׁ א ֵּדאג̅ ַהן ֵּא‬
sandaalien
nauhaa
päästää kumartuneena että minä arvollinen
Ja hän saarnasi, ja sanoi, ”katso, minun jälkeeni tulee minua voimallisempi, jonka sandaalien nauhaa en
ole arvollinen kumartuneena avaamaan.”
‫דקוד̅ ָׁשא‬
ֻׁ ‫וחא‬
ָׁ ‫עמד̅ ֻׁ ̅כון ּב ֻׁר‬
ֵּ ַ‫ּבמיָׁ א ֻׁהו ֵּדין נ‬
ַ ‫דתכ̅ון‬
ֻׁ ‫עמ‬
ֵּ ‫ ֵּאנָׁ א ַא‬8
pyhyyden
hengessä
teidät kastava mutta hän
vedessä
teidät kastan
minä
.
Minä kastan teidät veden kautta, mutta hän tulee kastamaan teidät pyhyyden hengen kautta.
‫צרת̅ ַדג̅ ִל ָׁילא‬
ַ ָׁ‫תא יֵּ ֻׁשוע ֵּמן נ‬
̅ ָׁ ‫תא ָׁהנֻׁ ון ֵּא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ָׁ ַ‫ וַ הוָׁ א ּבי‬9
Galilean
Natsareth’sta
Jeshua
tuli
niissä
päivissä
oli ja
.
‫וחנָׁ ן‬
ַ ֻׁ‫עמד̅ ּביֻׁ ורדנָׁ ן ֵּמן י‬
ֵּ ̅‫וֵּ את‬
Johannan’sta Jordanan’ssa
kastettiin ja
Ja niinä päivinä Jeshua tuli Galilean Natsarethista, ja Johannan kastoi hänet Jordanissa.
‫וחא‬
ָׁ ‫שמיָׁ א ֻׁור‬
ַ ‫אסתדקו‬
̅ ֵּ
‫סלק ֵּמן ַמיָׁ א חזָׁ א ֵּד‬
ֵּ ‫חדא ַד‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ֵּ 10
henki ja
taivaat
repesi että
näki
vedestä
tuli että
heti ja
.
‫עלוהי׃‬
ַ ̅‫חתת‬
ַ ֵּ‫ַאיך̅ יַ ונָׁ א דנ‬
päälleen laskeutui joka kyyhkynen kuin
Ja heti hänen tullessaan vedestä, näkyi, että taivaat halkesivat, ja henki, kuin kyyhkynen, joka laskeutui
hänen päälleen.
Targum Hesekiel 1:1 käyttää erilaista sanontaa taivasten aukeamisesta.
‫צטב̅ית‬
ִ ‫שמיָׁ א ַאנת ֻׁהו ֵּּברי ַח ִּב ָׁיב̅א ָּׁבך̅ ֵּא‬
ַ ‫ ָׁוק ָׁלא הוָׁ א ֵּמן‬11
mielistynyt sinussa
rakas
poikani hän
sinä
taivaista
oli
Ja oli ääni taivaista, ”sinä olet hän, minun rakas poikani. Sinuun minä olen mielistynyt”.
ääni ja
.
‫ּברא׃‬
ָׁ ̅‫למד‬
ַ ‫וחא‬
ָׁ ‫קתה ֻׁר‬
ֵּ ‫חדא ַא ֵּפ‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ֵּ 12
erämaalle
henki
hänet vei
heti ja
.
Ja heti se henki vei hänet erämaahan.
‫רּבעין ַכד̅ ֵּמת̅נַ ֵּסא‬
ִ ‫תא ַא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ָׁ ַ‫ּברא י‬
ָׁ ̅‫ּבמד‬
ַ ‫ וַ הוָׁ א ַת ָׁמן‬13
kiusattu
kun
40
päivää
erämaassa
siellä
oli ja
.
‫משין הוַ ו‬
ִ ‫מש‬
ַ ַ‫תא ו‬
̅ ָׁ ָׁ‫איתוהי הוָׁ א ַעם ַחיו‬
̅ ַ ִ‫ֵּמן ָׁס ָׁטנָׁ א ו‬
oli
palvelivat ja
olennot kanssa
oli
hän ja
satan’sta
‫אכ̅א‬
ֵּ ‫ֵּלה ַמ ַל‬
enkelit hänelle
Ja hän oli siellä, erämaassa, neljäkymmentä päivää, satanan kiusaamana, ja hän oli niiden olentojen
kanssa, ja enkelit palvelivat häntä.
Kreikan transliterointi satana todistaa myös aramean alkuperän puolesta, hebrean alkutekstissähän sana
olisi ha’satan, ilman määräisen muodon alefia lopussa. Bysantin tekstiryhmässä ”syyttäjä” on laitettu
”zatana”, toisissa ”satana”. Kreikka käyttää olennoista mytologisten kertomustensa legendaarista
hirviötä, therion, θηρίων, joka on minun mielestäni täysin epäraamatullinen sanavalinta. Onhan
kreikassa oikeitakin eläimiä ja sellaisia, esim. ζῷα ? Aramean sanavalinta antaa ymmärtää, että Jeesus
oli juuri niiden valtaistuimen ympärillä olevien olentojen kanssa (Ilm.4:6), kun kreikka käyttää jotain
aivan demonista, päinvastaista edustavaa. Lukija voi itse päätellä, kumpi on Jeesukselle sopivampaa.
‫ומכ̅ ֵּרז‬
ַ ‫תא ֵּלה יֵּ ֻׁשוע ַלג̅ ִל ָׁילא‬
̅ ָׁ ‫וחנָׁ ן ֵּא‬
ַ ֻׁ‫אשתלם ֵּדין י‬
ֵּ
‫תר ֵּד‬
̅ ַ ‫ ָּׁב‬14
saarnasi ja
Galilealle
Jeshua
sille
tuli
Johannan mutta
lopettanut että jälkeen
.
‫אל ָׁהא׃‬
ָׁ ‫ותה ַד‬
̅ ֵּ ‫לכ‬
ֻׁ ‫דמ‬
ַ ‫רתא‬
̅ ָׁ ̅‫סב‬
ַ ‫הוָׁ א‬
Jumalan kuningaskuntansa
evankeliumi
Mutta sen jälkeen, kun Johannan oli lopettanut, tuli Jeshua sinne, Galileaan, ja julisti Jumalan
kuningaskunnan evankeliumia.
oli
‫אל ָׁהא ֻׁתוב̅ו‬
ָׁ ‫ותא ַד‬
̅ ָׁ ‫לכ‬
ֻׁ ‫מטת̅ ַמ‬
ָׁ ַ‫שלם ֵּלה זַ ב̅נָׁ א ו‬
ֵּ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬15
kääntykää
Jumalan
kuningaskunta saapunut ja se aika
sille
päättynyt
sanoi ja
.
‫רתא׃‬
̅ ָׁ ̅‫סב‬
ַ ‫ימנו ַּב‬
ֵּ ‫וה‬
ַ
evankeliumissa
uskokaa ja
Ja hän sanoi, ”aika on lopussa, ja Jumalan kuningaskunta on tullut. Kääntykää, ja uskokaa toivon sanan
kautta!”
Sevarta on ”toivon sana”, evankeliumi. Kreikan evankeliumi, joka lainasanana ensimmäisessä jakeessa,
taas on ”hyvä sanoma” (LXX 2Sam.18:27 ym). Toisaalta evangelion voisi merkitä ”sanansaattajan
sanomaa”, ilman kummempaa adjektiivia. Sanan rakenne sinänsä näyttää kuitenkin aramealta.
‫מעון‬
ֻׁ ‫לש‬
ֵּ ‫חד ַרי יַ ָׁמא ַדג̅ ִל ָׁילא חזָׁ א‬
̅ ָׁ ̅‫מה ֵּלך‬
ַ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 16
Shimeon’lle
näki
Galilean
meri
ympärillä
käveli
kun ja
.
‫יהון‬
ֻׁ ‫ית‬
̅ ַ ‫תא ּביַ ָׁמא ִא‬
̅ ָׁ ‫יד‬
̅ ָׁ ‫מצ‬
ִ ‫דר ֵּמין‬
ָׁ ‫אנדראוָׁ ס ַא ֻׁחוהי‬
ֵּ ‫ול‬
ַ
he
meressä
verkko heittivät jotka
veljensä
Andreos’lle ja
‫הוַ ו ֵּגיר ַציָׁ ֵּ ̅דא׃‬
kalastajat
sillä olivat
Ja kun hän käveli Galilean meren ympäristössä, hän näki Shimeonin ja Andreosin, hänen veljensä, jotka
heittivät verkkoa mereen, sillä he olivat kalastajia.
‫אעּבד̅ ֻׁ ̅כון ַציָׁ ֵּ ̅דא ַדב̅נַ י‬
ֵּ ֵּ‫תרי ו‬
̅ ַ ‫להון ֵּי ֻׁשוע ַתו ָּׁב‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬17
lasten kalastajat
teistä teen ja perässäni tulkaa Jeshua
heille
sanoi ja
.
‫אנָׁ ָׁשא׃‬
ihmiset
Ja Jeshua sanoi heille, ”tulkaa minun perässäni, ja minä teen teistä ihmislasten kalastajia”.
‫ת ֻׁהון וֵּ אזַ לו ָּׁבת̅ ֵּרה׃‬
̅ ‫יד‬
̅ ָׁ ‫מצ‬
ִ ‫שב̅קו‬
ַ ‫חדא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ֵּ 18
perässään menivät ja
Ja heti he jättivät verkkonsa, ja menivät hänen perässään.
verkkonsa
jättivät
heti ja
.
‫וחנָׁ ן ַא ֻׁחוהי‬
ַ ֻׁ‫עקוב̅ ַּבר זַ ב̅ ַ ̅די וַ לי‬
ֻׁ ַ‫עבר ַק ִליל חזָׁ א לי‬
̅ ַ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 19
veljensä Johannan’lle ja Zebadii
poika
Jakob’lle
näki
vähän
kulki
kun ja
.
‫ת ֻׁהון׃‬
̅ ‫יד‬
̅ ָׁ ‫מצ‬
ִ ‫קנין‬
ִ ‫מת‬
̅ ַ ‫ינתא ַד‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫להון ַּב‬
ֻׁ ̅‫וָׁ אף‬
verkkojaan
siivosivat jotka
veneessä
niille myös ja
Ja kun hän oli kulkenut vähän, hän näki Jakobin, Zebadin pojan, ja hänen veljensä Johannanin, ja myös
ne, jotka olivat veneessä ja järjestelivät heidän verkkojaan.
‫ינתא ַעם‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫והון ַּב‬
ֻׁ ̅‫שב̅קו לזַ ב̅ ַ ̅די ַא ֻׁב‬
ַ ‫חדא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ֵּ ‫קרא ֵּאנֻׁ ון‬
ָׁ ַ‫ ו‬20
kanssa
veneessä
isänsä
Zebadii’lle
jättivät
heti ja
heitä
kutsui ja
.
‫ַאגִ ̅ ֵּירא וֵּ אזַ לו ָּׁבת̅ ֵּרה‬
perässään menivät ja
palkatut
Ja hän kutsui heitä, ja heti he jättivät isänsä, Zebadiin, veneeseen, palkkalaisten kanssa, ja he menivät
hänen perässään.
‫ּבש ֵּּבא‬
ַ ‫חדא ַמ ֵּלף̅ הוָׁ א‬
̅ ָׁ ‫פרנַ ֻׁחום ֵּמ‬
̅ ַ ̅‫וכ̅ ̅ד ַעלו ַלכ‬
ַ 21
sapatissa
hän
opetti
heti
Kapr-Nachum’lle
sisään
kun ja
.
‫ושת̅ ֻׁהון׃‬
ָׁ ֻׁ‫ַּבכ̅נ‬
kokouspaikassaan
Ja kun he tulivat Kapr-Nahumiin, hän heti opetti sapattina heidän kokouspaikassaan.
‫לטא‬
ָׁ ‫מש‬
ַ ̅‫להון ֵּגיר ַאיך‬
ֻׁ ‫ולפנֵּ ה ַמ ֵּלף̅ הוָׁ א‬
ָׁ ֻׁ‫יהין הוַ ו ּבי‬
ִ ‫ות ִמ‬
̅ ַ 22
käskyvalta
kuin
sillä
heille
oli
opetti
opetuksessaan olivat hämmästyivät ja
.
‫יהון‬
ֻׁ ‫ולא ַאיך̅ ָׁספ̅ ַר‬
ָׁ
kirjanoppineensa
kuin
eikä
Ja he hämmästyivät hänen opetustaan, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on auktoriteetti, eikä niin
kuin heidän kirjanoppineensa.
‫אתא‬
̅ ָׁ ‫וחא ַט ַמ‬
ָׁ ‫ושתהון גַ ב̅ ָׁרא ִדאית̅ ֵּּבה ֻׁר‬
ֻׁ
ֻׁ‫ וִ אית̅ הוָׁ א ַּבכ̅נ‬23
saastainen
henki hänessä oli jolla
mies
kokouspaikassaan
oli
siellä ja
.
‫קעא׃‬
ָׁ ַ‫ו‬
huusi ja
Ja siellä, heidän kokouspaikassaan, oli mies, jossa oli saastainen henki, ja hän huusi.
‫ותן יָׁ ַ ̅דע‬
̅ ַ ‫למ ָׁוּב ֻׁ ̅ד‬
ַ ‫תית‬
̅ ַ ‫צריָׁ א ֵּא‬
ָׁ ָׁ‫ולך̅ ֵּי ֻׁשוע נ‬
ָׁ ‫אמר ָׁמא ַלן‬
ַ ֵּ‫ ו‬24
tunnen meidät tuhoamaan
tullutko
Natsaria
Jeshua sinulle ja meille mitä
sanoi ja
.
‫אל ָׁהא׃‬
ָׁ ‫ישה ַד‬
ֵּ ‫אנָׁ א ָׁלך̅ ַמן ַאנת ַק ִד‬
Jumalan
pyhänsä
olet
kuka sinulle
minä
Ja hän sanoi, ”mitä sinulla ja meillä on, Jeshua Natsaretilainen, oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä
tunnen, kuka sinä olet, sinä Jumalan pyhä!”
‫ופוק ֵּמנֵּ ה׃‬
̅ ֻׁ ̅‫ומך‬
ָׁ ‫סכ̅ור ֻׁפ‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ וַ כ̅ ָׁאא ֵּּבה יֵּ ֻׁשוע ו‬25
hänestä lähde ja
suusi
sulje
sanoi ja
Jeshua
häntä nuhteli ja
.
Ja Jeshua nuhteli häntä ja sanoi, ”sulje suusi, ja lähde ulos hänestä”.
‫ּבק ָׁלא ָׁר ָׁמא ונֵּ פ̅ ַקת̅ ֵּמנֵּ ה׃‬
ָׁ ̅‫קעת‬
ָׁ ַ‫תא ו‬
̅ ָׁ ̅‫וחא ַטנפ‬
ָׁ ‫תה ֻׁר‬
̅ ֵּ ‫שד‬
̅ ָׁ ַ‫ ו‬26
hänestä
lähti ja
kova
äänessä
huusi ja
saastainen
henki
hänet kaatoi ja
.
Ja se saastainen henki kaatoi hänet, ja huusi kovalla äänellä, ja lähti ulos hänestä.
‫דמנָׁ א הי‬
ָׁ ‫אמרין‬
ִ ָׁ‫וב̅ ֵּעין הוַ ו ַחד̅ ַעם ַחד̅ ו‬
ָׁ ‫להון‬
ֻׁ ‫אתד ַמרו ֻׁכ‬
ַ ֵּ‫ ו‬27
on millainen
sanoivat ja
yksi kanssa yksi
oli
kyselivät ja he kaikki
ihmettelivät ja
.
‫וחא‬
ֵּ ‫לר‬
ֻׁ ̅‫ולטנָׁ א וָׁ אף‬
ָׁ ‫תא ַדב̅ ֻׁש‬
̅ ָׁ ̅‫ולפנָׁ א ָׁהנָׁ א ַחד‬
ָׁ ֻׁ‫ומנֻׁ ו י‬
ַ ‫ָׁה ֵּ ̅דא‬
henkiä myös ja
käskyvallalla joka
uusi
tämä
opetus
mikä ja
tämä
‫מען ֵּלה׃‬
ָׁ ‫שת‬
ַ ‫ומ‬
ֵּ ̅‫תא ָׁפ ֵּקד‬
̅ ָׁ ̅‫נפ‬
ָׁ ‫ַט‬
häntä
kuulevat ja
käskee
saastaisia
Ja he kaikki hämmästyivät ja kyselivät, toinen toisensa kanssa, ja sanoivat, ”millainen tämä onkaan, ja
mikä uusi opetus tämä on, joka käskyvallan kautta käskee jopa saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat
häntä?!”
Hebrean ja aramean shma on ”kuulla, totella ja ymmärtää”, joten kaikki sanat sopivat jakeen loppuun.
‫ּבכ̅ ֵּלה ַאת̅ ָׁרא ַדג̅ ִל ָׁילא‬
ֻׁ ‫נפ̅ק ֵּט ֵּּבה‬
ַ ‫חדא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ֵּ 28
Galilean
alue
kaikessa maineensa kulki
heti ja
.
Ja heti hänen maineensa levisi kaiken Galilean alueen kautta.
‫אנדראוָׁ ס‬
ֵּ ‫וד‬
̅ ַ ‫מעון‬
ֻׁ ‫דש‬
ֵּ ‫יתה‬
ֵּ ̅‫לב‬
ַ ‫אתו‬
̅ ַ ֵּ‫ושתא ו‬
ָׁ ֻׁ‫נפ̅קו ֵּמן כנ‬
ַ ַ‫ ו‬29
Andreos’n ja
Shimeon’n
talolleen
tulivat ja
kokouspaikasta
lähtivät ja
.
‫וחנָׁ ן׃‬
ַ ֻׁ‫עקוב̅ וי‬
ֻׁ ַ‫ַעם י‬
Johannan ja
Jakob kanssa
Ja he lähtivät kokouspaikasta, ja tulivat Shimeonin ja Andreoksen talolle, Jakobin ja Johannanin kanssa.
‫עליה׃‬
ֵּ ‫אמרו ֵּלה‬
ַ ֵּ‫תא ו‬
̅ ָׁ ‫אש‬
ָׁ ‫מעון ַרמיָׁ א הוָׁ ת̅ ֵּּב‬
ֻׁ ‫דש‬
ֵּ ‫תה‬
̅ ֵּ ‫חמ‬
ָׁ ַ‫ ו‬30
hänestä hänelle sanoivat ja
kuumeessa
oli
sairas
Shimeon’n
anoppinsa ja
.
Ja Shimeonin anoppi oli sairas, kuumeessa, ja he puhuivat hänelle, häntä vastaan.
’aleih on sanatarkasti ’häntä vastaan’, tai ’hänen ylleen’.
‫קתה ֵּא ָׁש ָׁת̅ה‬
̅ ָׁ ̅‫שב‬
ַ ‫חדא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ֵּ ‫ימה‬
ָׁ ‫אק‬
ִ ַ‫אידה ו‬
̅ ָׁ ‫חדה ִּב‬
ָׁ ‫קרב̅ ַא‬
ֵּ ַ‫ ו‬31
kuumeensa
hänet jätti
heti ja
hänet nosti ja
kädestään
häntä otti
lähestyi ja
.
‫להון‬
ֻׁ ̅‫משא הוָׁ ת‬
ָׁ ‫מש‬
ַ ַ‫ו‬
heille
oli
palveli ja
Ja hän lähestyi häntä, tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös. Ja heti hänen kuumeensa jätti hänet, ja
hän oli palvelemassa heitä.
‫להון ַא ֵּילין‬
ֻׁ ‫תה ֻׁכ‬
̅ ֵּ ָׁ‫משא ַא ִיתיו לו‬
ָׁ ‫ער ַב̅י ֵּש‬
ָׁ ‫ּבמ‬
ַ ‫משא ֵּדין‬
ָׁ ‫ּבר‬
ַ 32
he
kaikki
luokseen
toivat
aurinko
laskussa
mutta
illalla
.
‫ודיוָׁ נֵּ א׃‬
̅ ַ ‫ידין‬
̅ ִ ‫עב‬
̅ ִ ̅‫ישאיִ ת‬
ָׁ ‫דב‬
ִ̅
demoniset ja
tehdyt
sairaiksi jotka
Mutta illalla, auringon laskiessa, hänen luokseen tuotiin kaikki ne, jotka oli tehty sairaiksi ja riivatuiksi.
‫רעא׃‬
ָׁ ‫ישא הוָׁ ת̅ ַעל ַת‬
ָׁ ‫כנ‬
ִ ‫ינתא ֻׁכ ָׁלה‬
ָׁ ‫מד‬
̅ ִ ַ‫ ו‬33
ovella
oli
kokoontunut
kaikki
kaupunki ja
.
Ja se koko kaupunki oli kokoontuneena ovelle.
‫ורהנֵּ א‬
ָׁ ̅‫ּבכ‬
ֻׁ ‫ידין הוַ ו‬
̅ ִ ‫עב‬
̅ ִ ̅‫ישאיִ ת‬
ָׁ ̅‫דב‬
ִ ‫לס ִגיֵּ אא‬
ַ ‫אסי‬
ִ ַ‫ ו‬34
taudeissa
oli
tehdyt
sairaiksi jotka
monille
paransi ja
.
‫לדיוֵּ א‬
̅ ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫ולא ָׁש ֵּב̅ק הוָׁ א‬
ָׁ ‫ודיוֵּ א ַס ִגיֵּ אא ַא ֵּפק‬
̅ ַ ‫חלפ̅א‬
ֵּ ‫מש‬
ַ
demoneille heille
oli
sallinut
eikä
ajoi ulos
paljon
demonit ja
monenlaiset
‫ללון ֵּמ ֻׁטל דיָׁ ד̅ ִעין הוַ ו ֵּלה‬
ֻׁ ‫נמ‬
ַ ‫ַד‬
hänet oli
tunsivat että
koska puhumaan että
Ja hän paransi paljon niitä, jotka oli tehty sairaiksi, olivat monenlaisissa taudeissa, ja ajoi ulos paljon
riivaajia, eikä sallinut niiden riivaajien puhua, koska he tunsivat hänet.
‫ות ָׁמן‬
̅ ַ ‫ורּבא‬
ָׁ ‫ וַ ב̅ ַצפ̅ ָׁרא ַק ֵּדם ָׁקם ָׁטב̅ וֵּ אזַ ל ַלאת̅ ָׁרא ֻׁח‬35
siellä ja
erämaa
alueelle
meni ja hyvin nousi
ennen
aamua ja
.
‫מצ ֵּלא הוָׁ א׃‬
ַ
hän
rukoili
Ja hän nousi paljon ennen aamua, ja meni erämaan seudulle, ja hän rukoili siellä.
‫מעון וַ ד̅ ַע ֵּמה׃‬
ֻׁ ‫וב ֵּעין הוַ ו ֵּלה ֵּש‬
̅ ָׁ 36
kanssaan jotka ja Shimeon häntä olivat etsivät ja
.
Ja Shimeon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, olivat häntä etsimässä.
‫להון אנָׁ ָׁשא ָּׁב ֵּעין ָׁלך̅׃‬
ֻׁ ‫מרין ֵּלה ֻׁכ‬
ִ ‫שכחוהי ָׁא‬
ֻׁ ‫וכ̅ ̅ד ֵּא‬
ַ 37
sinua etsivät
ihmiset
ne kaikki hänelle sanoivat
Ja kun he löysivät hänet, he sanoivat hänelle, ”kaikki ihmiset etsivät sinua!”
hänet löysivät
kun ja
.
̅‫דק ִר ָׁיב̅ן ָׁדאף‬
ַ ‫תא‬
̅ ָׁ ָׁ‫מדינ‬
̅ ִ ‫לקוריָׁ א ַול‬
ֻׁ ‫להון ַה ֵּלכ̅ו‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬38
myös että lähellämme jotka kaupunkeihin ja
kyliin
kävelkää heille
sanoi
.
‫ית׃‬
̅ ‫ת‬
̅ ִ ‫לה ֵּ ̅דא ֵּגיר ֵּא‬
ָׁ ‫ַת ָׁמן ַאכ̅ ֵּרז‬
tullut
sillä
tälle
julistaisin
siellä
Hän sanoi heille, ”kulkekaa niihin kyliin ja kaupunkeihin, jotka ovat lähistöllä, että minä myös siellä
julistaisin, sillä tätä varten minä olen tullut.”
‫גל ָׁילא‬
ִ ‫ּבכ ָׁלה‬
̅ ֻׁ ‫ושת̅ ֻׁהון‬
ָׁ ֻׁ‫להין כנ‬
ֵּ ̅‫ּבכ‬
ֻׁ ‫ומכ̅ ֵּרז הוָׁ א‬
ַ 39
Galilea
kaikessa
kokouspaikoissaan
kaikissa
oli
julisti ja
.
‫אדא׃‬
̅ ֵּ ‫ומ ֵּפק ִש‬
ַ
riivaajat ajoi ulos ja
Ja hän oli julistamassa kaikissa heidän kokouspaikoissaan, koko Galileassa, ja ajoi pois riivaajat.
‫וב̅ ֵּעא הוָׁ א ֵּמנֵּ ה‬
ָׁ ‫נפ̅ל ַעל ֵּרג̅ ַלוהי‬
ַ ַ‫רּבא ו‬
ָׁ ַ‫תה ג‬
̅ ֵּ ָׁ‫אתא לו‬
̅ ָׁ ֵּ‫ ו‬40
hänestä
hän
kysyi ja
jalkojensa
ylle kaatui ja spitalinen luokseen
tuli ja
.
‫מד ָׁכיֻׁ ות̅י׃‬
̅ ַ ‫שכח ַאנת ַל‬
ַ ‫אמר ֵּלה ֵּאן ָׁצ ֵּב̅א ַאנת ֵּמ‬
ַ ֵּ‫ו‬
minut puhdistaa
sinä
pystyt
sinä
tahdot
jos hänelle
sanoi ja
Ja hänen luokseen tuli spitalinen, ja lankesi hänen jalkoihinsa, ja pyysi häneltä ja sanoi hänelle, ”jos sinä
tahdot, sinä pystyt puhdistamaan minut.”
‫קרב̅ ֵּלה‬
ֵּ ‫ידה‬
̅ ֵּ ‫עלוהי וַ פ̅ ַשט ִא‬
ַ ‫ ֻׁהו ֵּדין יֵּ ֻׁשוע ֵּאת̅ ַר ַחם‬41
hänelle kosketti
kätensä
ojensi ja
puoleensa
armahti
Jeshua mutta hän
.
‫תד ָׁכא׃‬
ַ ‫אמר ָׁצ ֵּב̅א אנָׁ א ֵּא‬
ַ ֵּ‫ו‬
puhdistu
minä
tahdon
sanoi ja
Mutta hän, Jeshua, sääli häntä, ja ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, ”minä tahdon. Puhdistu!”
‫אתד ִכי׃‬
ַ ֵּ‫רב̅ה ֵּמנֵּ ה ו‬
ֵּ ַ‫עתא ֵּאזַ ל ג‬
̅ ָׁ ‫ּבש‬
ָׁ ‫ובה‬
̅ ָׁ 42
puhdistui ja hänestä spitalinsa
meni
Ja siinä hetkessä hänen spitalinsa meni hänestä pois, ja hän puhdistui.
hetkessä
siinä ja
.
‫אפקה׃‬
ֵּ ַ‫ וַ כ̅ ָׁאא ֵּּבה ו‬43
hänet lähetti ja häntä nuhteli ja
.
Ja hän nuhteli häntä, ja lähetti hänet pois.
Arameassa kertomus muistuttaa hyvin paljon 4Moos.12 kertomusta Mirjamista, joka omien pahojen
puheidensa rangaistukseksi sai saman sairauden, ja puhdistui Mooseksen sanan kautta.
‫למא לאנָׁ ש ָׁא ַמר ַאנת ֵּא ָׁלא זֵּ ל ַחוָׁ א‬
ָׁ ‫אמר ֵּלה חזִ י‬
ַ ֵּ‫ ו‬44
näytä mene vaan
sinä
puhu
ihmiselle
et että
katso hänelle
sanoi ja
.
̅‫דפ̅ ֵּקד‬
ַ ‫יכנָׁ א‬
ַ ‫ית ̅ך ַא‬
̅ ָׁ ‫חלף̅ ַתד̅ ִכ‬
ָׁ ‫ורּבנָׁ א‬
ָׁ ‫לכ̅הנֵּ א ַוק ֵּרב̅ ֻׁק‬
ָׁ ̅‫נַ פ̅ ָׁשך‬
käski että
kuten
puhdistumisesi puolesta
lahja
tuo ja
papille
sielusi
‫הדות̅ ֻׁהון‬
ֻׁ ‫לס‬
ָׁ ‫ושא‬
ֵּ ‫ֻׁמ‬
heille todistus
Moshe
Ja hän sanoi hänelle, ”katso, ettet puhu kenellekään, vaan mene, näytä sielusi papille ja tuo se lahja,
puhdistumisesi puolesta, aivan kuten Moshe on käskenyt, todistukseksi heille.”
‫לתא‬
̅ ָׁ ‫למ‬
ֵּ ‫אטּבה‬
ָׁ
ַ‫נפק ַש ִרי הוָׁ א ַמכ̅ ֵּרז ַס ִגי ו‬
̅ ַ ̅‫ ֻׁהו ֵּדין ַכד‬45
sanalle
ilmoitti ja
paljon
julisti
hän
alkoi
lähti
kun mutta hän
.
‫ינתא‬
ָׁ ‫מד‬
̅ ִ ‫שכח הוָׁ א ֵּי ֻׁשוע ַגליָׁ איִ ת̅ דנֵּ ֻׁעול ַל‬
ַ ֵּ‫דלא נ‬
ָׁ ‫יכנָׁ א‬
ַ ‫ַא‬
kaupungeille sisään että
avoimesti
Jeshua
oli
pystynyt
ettei
kuten
‫תה‬
̅ ֵּ ָׁ‫אתין הוַ ו לו‬
̅ ֵּ ָׁ‫ורּבא ו‬
ָׁ ‫לב̅ר הוָׁ א ַּבאת̅ ָׁרא ֻׁח‬
ַ ‫ֵּא ָׁלא‬
luokseen
oli
tulivat ja
erämaa
alueilla
oli
ulkona
vaan
‫וכא‬
ָׁ ‫ֵּמן ֻׁכל ֻׁד‬
paikat
kaikista
Mutta kun hän lähti, hän alkoi julistamaan paljonkin, ja kertoi sen sanan, niin ettei Jeshua pystynyt
avoimesti menemään sisään kaupunkeihin, vaan oli ulkopuolella, autioilla seuduilla, ja hänen luokseen
tultiin kaikista paikoista.
‫שמעו‬
ַ ‫וכ ̅ד‬
̅ ַ ‫תא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ָׁ ַ‫פרנַ ֻׁחום לי‬
̅ ַ ̅‫ועל ֻׁתוב̅ ֵּי ֻׁשוע ַלכ‬
ַ 2:1
kuulivat kun ja
päiville
Kapr-Nahum’lle
Jeshua
taas sisälle ja
.
‫יתא ֻׁהו׃‬
ָׁ ‫ב‬
̅ ַ ̅‫ַדב‬
hän
talossa että
Ja Jeshua tuli taas Kapr-Nahumiin, muutamaksi päiväksi, ja kun kuultiin, että hän on siinä talossa,
Kaper-Naahum sanotaan eri tavoilla kreikan teksteissä, osassa Kafarnaum, osassa Kapernaum.
‫שכח ָׁא ֵּחד̅ ֵּאנֻׁ ון ָׁאפ̅ ָׁלא‬
ַ ‫דלא ֵּא‬
ָׁ ‫יכנָׁ א‬
ַ ‫ ֵּאת̅ ַכנַ שו ַס ִגיֵּ אא ַא‬2
edes
heitä
pitää
voitu
ettei
kuten
paljon
koolla
.
‫לתא‬
̅ ָׁ ‫מהון ֵּמ‬
ֻׁ ‫ממ ֵּלל הוָׁ א ַע‬
ַ ַ‫רעא ו‬
ָׁ ‫קדם ַת‬
̅ ָׁ
sanaa
kanssaan
oli
puhumassa ja
oven
edessä
Kokoontui niin paljon, ettei heitä voitu pitää edes oven edessä, ja hän puhui sanaa heidän kanssaan.
̅‫שק ִילין ֵּלה ֵּּבית‬
ִ ̅‫משריָׁ א ַכד‬
ַ ‫איתיו ֵּלה‬
ִ ַ‫תה ו‬
̅ ֵּ ָׁ‫אתו לו‬
̅ ַ ֵּ‫ ו‬3
välissä häntä kantoivat
kun
halvaantunut hänelle
toivat ja
luokseen tulivat ja
.
‫רּבעא׃‬
ָׁ ‫ַא‬
neljät
Ja hänen luokseen tultiin, ja hänelle tuotiin halvaantunut, kantaen häntä neljän ihmisen välissä.
‫להון‬
ֻׁ ‫סלקו‬
ֵּ ‫נשא‬
ָׁ ‫תה ֵּמ ֻׁטל ֵּכ‬
̅ ֵּ ָׁ‫למת̅ ַק ָׁר ֻׁב̅ו לו‬
ֵּ ‫שכחו‬
ַ ‫ וַ ד̅ ָׁלא ֵּא‬4
heille
nousivat väkijoukon tähden
luokseen
lähestyäkseen
pystyneet
etteivät ja
.
‫איתוהי הוָׁ א יֵּ ֻׁשוע‬
̅ ַ ‫את̅ר ִד‬
ַ ‫טל ָׁילא ַד‬
ִ ‫ארימו ַת‬
ִ ַ‫ֵּלאגָׁ ָׁרא ו‬
Jeshua
oli
hän jossa
paikan
kattotiilet
poistivat ja
katolle
‫משריָׁ א‬
ַ ‫רמא הוָׁ א ָּׁבה‬
ֵּ ‫רסא ַד‬
ָׁ ‫וש ֻּׁבוה ַע‬
ַ
halvaantunut siinä
oli
makasi joka
vuode
laskivat ja
Ja he eivät pystyneet pääsemään hänen luokseen, väkijoukon tähden. He nousivat katolle, ja poistivat
kattotiiliä siitä paikasta, jossa hän, Jeshua, oli, ja laskivat alas sen vuoteen, jossa halvaantunut oli
makaamassa.
‫משריָׁ א ֵּּברי‬
ַ ‫להו‬
ַ ‫ימנֻׁ ות̅ ֻׁהון ֵּא ַמר‬
ָׁ ‫ ַכד̅ חזָׁ א ֵּדין ֵּי ֻׁשוע ַה‬5
poikani halvaantunut hänelle
sanoi
uskonsa
Jeshua mutta
näki
kun
.
‫חט ַהיך׃‬
ָׁ ̅‫יקין ָׁלך‬
ִ ‫שב‬
ִ̅
syntisi sinulle
päästetyt
Mutta kun Jeshua näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, ”poikani, sinun syntisi ovat sinulle
päästetyt.”
‫ומת̅ ַר ֵּעין‬
ֵּ ‫ישא דיָׁ ת̅ ִּבין‬
ֵּ ‫ ִאית̅ הוַ ו ֵּדין ַת ָׁמן ֵּמן ָׁספ̅ ֵּרא וַ פ̅ ִר‬6
ajattelivat ja istuivat jotka fariseuksista ja kirjanoppineista
siellä
mutta
olivat
.
‫ּבהון׃‬
ֻׁ ‫ּבל‬
ֵּ ‫הוַ ו‬
sydämissään
oli
Mutta siellä oli fariseuksia ja kirjanoppineita, jotka istuivat, ja ajattelivat sydämissään,
‫חט ֵּהא‬
ָׁ ‫שּבק‬
ַ ‫למ‬
ֵּ ‫שכח‬
ַ ‫ממ ֵּלל גֻׁ ָׁוד ָׁפ̅א ַמנֻׁ ו ֵּמ‬
ַ ‫דמנָׁ א ָׁהנָׁ א‬
ָׁ 7
synnit
päästämään
pystyy
kuka
pilkkaa
puhuu
tämä
kenestä
.
‫ֵּא ָׁלא ֵּאן ַחד̅ ַא ָׁל ָׁהא׃‬
Jumala
yksi
jos
vaan
Kenestä tämä puhuu pilkkaa? Kuka pystyy päästämään syntejä, paitsi yksin Jumala?
‫שהון‬
ֻׁ ̅‫דה ֵּלין ֵּמת̅ ַר ֵּעין ּבנַ פ‬
ָׁ ‫וחה‬
ֵּ ‫ּבר‬
ֻׁ ‫ ֵּי ֻׁשוע ֵּדין יִ ַ ̅דע‬8
sieluissaan
ajattelivat
nämä että hengessään
tunsi
mutta Jeshua
.
‫ּבכ̅ון׃‬
ֻׁ ‫ּבל‬
ֵּ ‫אנתון ָׁה ֵּלין‬
ֻׁ ‫להון ָׁמנָׁ א ֵּמת̅ ַר ֵּעין‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ו‬
sydämissänne
nämä
te
ajattelette
miksi
heille
sanoi ja
Mutta Jeshua tunsi, henkensä kautta, että he ajattalivat tätä sieluissaan, ja sanoi heille, ”miksi te
ajattelette näitä sydämissänne?”
Kieliopillisesti täydellinen esimerkki aramean sielu/henki/sydän –sanojen käytöstä. Kreikan teksteissä
jae alkaa aina ”ja heti”, eri sanoja ”sanoi”-verbistä, ja erilaisia tapoja sanoa tuo ”sieluissaan”. Jos aramea
olisi kreikasta käännetty, tämä jae alkaisi sanalla ‫חדא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ֵּ .
‫חט ַהיך‬
ָׁ ̅‫יקין ָׁלך‬
ִ ̅‫שב‬
ִ ‫משריָׁ א ַד‬
ַ ‫אמר ַל‬
ַ ‫למ‬
ִ ‫פש ָׁיקא‬
ִ ‫ידא‬
̅ ָׁ ‫ ַא‬9
syntisi sinulle päästetyt että
halvaantuneelle
sanoa
helpompaa
kumpi
.
‫וה ֵּלך̅׃‬
ַ ̅‫רסך‬
ָׁ ‫שקול ַע‬
ֻׁ ‫דקום‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ‫למ‬
ִ ‫ַאו‬
kävele ja
vuoteesi
ota
nouse että
sanoa
tai
Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, että ”sinun syntisi ovat sinulle päästetyt” tai sanoa, että
”nouse, ota vuoteesi ja kävele” ?
‫שּבק‬
ַ ‫למ‬
ֵּ ‫ארעא‬
ָׁ ‫ּברה דאנָׁ ָׁשא ַּב‬
ֵּ ‫דש ִליט ֻׁהו‬
ַ ‫דעון ֵּדין‬
ֻׁ ‫דת‬
̅ ֵּ 10
päästämään
maassa
ihmisen
poika
hän käskyvalta että mutta tietäisivät että
.
‫משריָׁ א׃‬
ַ ‫חט ֵּהא ֵּא ַמר ַל‬
ָׁ
halvaantuneelle
sanoi
synnit
Mutta että he tietäisivät, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä päästää synnit, hän sanoi sille
halvaantuneelle,
‫לב̅ ָׁיתך̅׃‬
ַ ‫רסך̅ וזֵּ ל‬
ָׁ ‫שקול ַע‬
ֻׁ ‫ ָׁלך̅ ָׁא ַמר אנָׁ א ֻׁקום‬11
talollesi mene ja vuoteesi
ota
nouse
minä
sanon sinulle
.
Minä sanon sinulle; nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.
‫יכנָׁ א‬
ַ ‫להון ַא‬
ֻׁ ‫לעין ֻׁכ‬
ִ ‫נפ̅ק‬
ַ ַ‫רסה ו‬
ֵּ ‫שקל ַע‬
ַ ַ‫עתה ו‬
̅ ֵּ ‫ר־ש‬
ָׁ ‫ ָׁוקם ַּב‬12
kuten he kaikki
silmille ulos meni ja vuoteensa
nosti ja
hetkessään
nousi ja
.
‫מתום‬
̅ ֻׁ ‫דלא ֵּמ‬
ָׁ ‫מרין‬
ִ ‫אל ָׁהא ַכד̅ ָׁא‬
ָׁ ‫ּבחון ַל‬
ֻׁ ‫נש‬
ַ ַ‫להון ו‬
ֻׁ ‫מרון ֻׁכ‬
ֻׁ ‫תד‬
ַ ֵּ‫דנ‬
milloinkaan
ettei
sanoivat
kun
Jumalalle
ylistivät ja
he kaikki
ihmettelivät
‫חזַ ין ָׁה ַכ̅נָׁ א ׃‬
tällainen nähneet
Ja hän nousi silmänräpäyksessä, ja nosti vuoteensa ja meni ulos heidän kaikkien nähtensä. He kaikki
ihmettelivät yhtäläisesti, ja ylistivät Jumalaa, sanoen, etteivät olleet milloinkaan nähneet tällaista.
‫תה‬
̅ ֵּ ָׁ‫תין הוַ ו לו‬
̅ ֵּ ‫נשא ָׁא‬
ָׁ ‫וכ̅ ֵּלה ֵּכ‬
ֻׁ ‫נפ̅ק ֻׁתוב̅ לוָׁ ת̅ יַ ָׁמא‬
ַ ַ‫ ו‬13
luokseen
oli
tulossa
väkijoukko kaikki ja
meri
luokse
taas
lähti ja
.
‫להון‬
ֻׁ ‫ומ ֵּלף̅ הוָׁ א‬
ַ
heille
oli
opetti ja
Ja hän lähti taas sen meren luokse, ja kaikki kansanjoukko oli tulossa hänen luokseen, ja hän opetti heitä.
‫אמר‬
ַ ֵּ‫־מכ̅ ֵּסא ו‬
ָׁ ̅‫ב ֵּּבית‬
̅ ‫ת‬
̅ ֵּ ָׁ‫לפ̅י די‬
ַ ‫ללוִ י ַּבר ַח‬
ֵּ ‫וכ̅ ̅ד ָׁע ַב̅ר חזָׁ א‬
ַ 14
sanoi ja
veronkeräys talo
istui joka
Halfi
poika
Levi’n
näki
kulki
kun ja
.
‫תרי ָׁוקם ֵּאזַ ל ָּׁבת̅ ֵּרה‬
̅ ַ ‫ֵּלה ָׁתא ָּׁב‬
perässään
meni nousi ja perässäni
tule hänelle
Ja kulkiessaan hän näki Levi’n , Halfin pojan, joka istui verovirastossa, ja sanoi hänelle, ”tule perässäni”,
ja hän nousi, meni hänen peräänsä.
‫יכ̅ין‬
ִ ‫סמ‬
ִ ‫וח ָׁטיֵּ א‬
ַ ‫יתה ַס ִגיֵּ אא ָׁמכ̅ ֵּסא‬
ֵּ ‫ּבב‬
̅ ַ ̅‫סמיך‬
ִ ‫דכ̅ ̅ד‬
ַ ‫ וַ הוָׁ א‬15
aterioimassa syntiset ja veromiehet
monet
talossaan aterioimassa kun että
oli ja
.
‫אתו‬
̅ ַ ֵּ‫יהון הוַ ו ֵּגיר ַס ִגיֵּ אא ו‬
ֻׁ ‫ית‬
̅ ַ ‫ידוהי ִא‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫ועם ַת‬
ַ ‫הוַ ו ַעם ֵּי ֻׁשוע‬
tuli ja
monet
sillä
olivat
heitä
oppilaidensa kanssa ja Jeshua kanssa olivat
‫ָּׁבת̅ ֵּרה׃‬
perässään
Ja kun hän oli aterioimassa hänen talossaan, monet veronkerääjät ja syntiset olivat aterioimassa
Jeshuan kanssa, ja hänen oppilaidensa kanssa, sillä heitä oli paljon, ja he tulivat hänen perässään.
‫דל ֵּעס ַעם ָׁמכ̅ ֵּסא‬
ָׁ ‫ישא ַכד̅ חזַ אוֻׁ הי‬
ֵּ ‫וספ̅ ֵּרא וַ פ̅ ִר‬
ָׁ 16
veromiehet kanssa syömässä että hänet näkivät
kun fariseukset ja kirjanoppineet ja
.
‫ידוהי ָׁמנַ ו ַעם ָׁמכ̅ ֵּסא‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫לת‬
̅ ַ ‫ועם ַח ָׁטיֵּ א ֵּא ַמרו‬
ַ
veromiehet kanssa kuinka
oppilailleen
sanoivat
syntiset kanssa ja
‫תא‬
̅ ֵּ ‫וש‬
ָׁ ‫וח ָׁטיֵּ א ָׁא ֵּכ̅ל‬
ַ
juo ja
syö
syntiset ja
Ja kun kirjanoppineet ja fariseukset näkivät, että hän oli syömässä veronkerääjien ja syntisten kanssa, he
sanoivat hänen oppilailleen, ”miksi hän syö ja juo veronkerääjien ja syntisten kanssa?”
‫ימא‬
ֵּ ‫חל‬
ִ ‫יקין‬
ִ ‫סנ‬
ִ ‫להון ָׁלא‬
ֻׁ ‫שמע ֵּדין ֵּי ֻׁשוע ֵּא ַמר‬
ַ ̅‫ ַכד‬17
terveet
tarvitse
ei
heille
sanoi
Jeshua mutta
kuuli
kun
.
̅ ‫ת‬
‫ית‬
̅ ִ ‫ידין ָׁלא ֵּא‬
̅ ִ ̅‫עב‬
ִ ‫דב̅יש ִּביש‬
ִ ‫ַעל ָׁאסיָׁ א ֵּא ָׁלא ַא ֵּילין‬
tullut
en
tehdyt
sairas sairas joka
nämä
vaan
lääkäriä
‫לח ָׁטיֵּ א׃‬
ַ ‫אקרא לזַ ִד ֵּיקא ֵּא ָׁלא‬
ֵּ ‫ֵּד‬
syntisille vaan
vanhurskaille kutsumaan että
Mutta kun Jeshua kuuli sen, hän sanoi heille, ”eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan nämä, jotka ovat
sairastamalla sairaiksi tehtyjä. En minä tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.”
Kaikki kreikan tekstit sanovat ”sairastamalla sairas” sijasta ”paha”. Eivät terveet tarvitse parantajaa,
vaan pahat. TR lisää vielä loppuun ”parannukseen”, mutta sanaa ei esiinny muualla.
‫אתו‬
̅ ַ ֵּ‫ימין הוַ ו ו‬
ִ ‫ישא ָׁצ‬
ֵּ ‫וחנָׁ ן וַ פ̅ ִר‬
ַ ֻׁ‫ידוהי ֵּדין די‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫ ַת‬18
tulivat ja
olivat paastosivat fariseukset ja Johannan’n mutta
oppilaansa
.
‫ימין‬
ִ ‫ישא ָׁצ‬
ֵּ ‫פ ִר‬
̅ ‫וד‬
̅ ַ ‫וחנָׁ ן‬
ַ ֻׁ‫ידוהי די‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫למנָׁ א ַת‬
ָׁ ‫אמרין ֵּלה‬
ִ ָׁ‫ו‬
paastoavat
fariseusten ja
Johannan’n
oppilaat
miksi hänelle
sanoivat ja
‫ימין׃‬
ִ ‫ידיך ִד ָׁילך̅ ָׁלא ָׁצ‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫ות‬
ַ̅
paastoavat
ei sinulle jotka
Mutta Johannanin ja fariseusten oppilaat paastosivat, ja he tulivat, ja sanoivat hänelle, ”miksi
Johannanin ja fariseusten oppilaat paastoavat, ja sinun oppilaasi eivät paastoa?”
oppilaasi ja
‫כמא‬
ָׁ ‫שכחין ּבנַ והי ַדג̅נֻׁ ונָׁ א‬
ִ ‫למא ֵּמ‬
ָׁ ‫להון יֵּ ֻׁשוע‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬19
kun vielä häähuoneen lapsensa
pystyvätkö
kuinka
Jeshua
heille
sanoi
.
‫ומון ָׁלא׃‬
ֻׁ ‫נצ‬
ֻׁ ‫מהון ֻׁהו ַד‬
ֻׁ ‫דחת̅נָׁ א ַע‬
ַ
ei paastoaisivat että hän
kanssaan
sulhanen
Jeshua sanoi heille, ”Voisivatko häävieraat silloin paastota, kun sulhanen on vielä heidän kanssaan?
Eivät!”
‫נהון ַחת̅נָׁ א ָׁה ֵּידין‬
ֻׁ ‫אשתקל ֵּמ‬
ֵּ
‫דמא ֵּד‬
ָׁ ‫תא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ָׁ ַ‫תון ֵּדין י‬
̅ ֻׁ ‫ נִ א‬20
silloin
sulhanen
heiltä
otetaan jolloin kun että
päivät
mutta
tulevat
.
‫ומא׃‬
ָׁ ַ‫ּבהו י‬
ַ ‫ומון‬
ֻׁ ‫נצ‬
ֻׁ
päivä
siinä
paastoavat
Mutta ne päivät tulevat, jolloin sulhanen otetaan heiltä. Silloin, sinä päivänä, he paastoavat.
‫ּבליָׁ א‬
ָׁ ‫וח ֵּאט ַעל ָׁמאנָׁ א‬
ָׁ ‫תא‬
̅ ָׁ ‫חד‬
̅ ַ ‫עתא‬
̅ ָׁ ‫ורק‬
ַ ‫ ָׁלא אנָׁ ש ָׁר ֵּמא ֻׁא‬21
vanha
vaate
päälle ompele ja
uusi
kangas
laita
ihminen
ei
.
‫והוֵּ א ֵּסד̅ ָׁקא‬
ָׁ ‫ּבליָׁ א‬
ָׁ ‫חד ָׁת̅א ֵּמן‬
̅ ַ ‫ותה ָׁהי‬
̅ ָׁ ֻׁ‫סּבא ַמלי‬
ָׁ ָׁ‫דלא נ‬
ָׁ
repeää
se ja
vanhasta
uusi
se
täyteytensä
ottava
ettei
‫יַ ִת ָׁירא׃‬
enemmän
Ei kukaan laita uutta kangaspalaa, ja ompele sitä vanhaan vaatteseen, ettei se uusi ota täyteyttään siitä
vanhasta, ja se repeää vielä enemmän.
”Täyteytensä” on tämän vertauksen lisäksi tässä muodossa vain Joh.1:16.
‫דלא‬
ָׁ ‫תא‬
̅ ָׁ ָׁ‫ּבלי‬
ָׁ ‫תא ּבזֵּ ֵּקא‬
̅ ָׁ ̅‫מרא ַחד‬
ָׁ ‫ולא אנָׁ ש ָׁר ֵּמא ַח‬
ָׁ 22
ettei
vanhassa
leilissä
uusi
viini
kaada ihminen
eikä
.
‫אשד̅ ֵּא ָׁלא‬
ֵּ ‫ת‬
̅ ֵּ ‫מרא ֵּמ‬
ָׁ ‫וח‬
ַ ‫מצ ֵּרא לזֵּ ֵּקא וזֵּ ֵּקא ָׁאב̅ ָׁדן‬
ַ ‫מרא‬
ָׁ ‫ַח‬
vaan
läikkyy
viini ja
tuhoutuvat leilit ja
leili
halkeaa
viini
‫תא‬
̅ ָׁ ‫תא ּבזֵּ ֵּקא ַחד̅ ָׁת‬
̅ ָׁ ̅‫מרא ַחד‬
ָׁ ‫ָׁר ֵּמין ַח‬
uudet
leilit
uusi
viini
kaatavat
Eikä kukaan kaada uutta viiniä vanhaan leiliin, ettei se viini halkaise leiliä, ja leili tuhoudu, ja viini valu
pois, vaan uusi viini kaadetaan uusiin leileihin.
‫ידוהי‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫רעא ַת‬
ֵּ ַ‫ּבתא ֵּּבית̅ ז‬
̅ ָׁ ‫ּבש‬
ַ ‫דכ̅ ̅ד ָׁאזֵּ ל ֵּי ֻׁשוע‬
ַ ‫ וַ הוָׁ א‬23
oppilaansa siementen huone
sapatissa
Jeshua
meni kun että
oli ja
.
‫ּבלא׃‬
ֵּ ‫לגין ֵּש‬
ִ ‫ומ‬
ָׁ ‫לכ̅ין הוַ ו‬
ִ ‫מה‬
ַ
vehnätähkät poimivat ja olivat
kävelivät
Ja tapahtui, kun Jeshua meni sapattina, että hänen oppilaansa olivat kävelemässä pellolla, ja poimivat
vehnätähkiä.
‫ּבתא‬
̅ ָׁ ‫ּבש‬
ַ ‫ישא חזִ י ָׁמנָׁ א ָׁעב̅ ִדין‬
ֵּ ‫פר‬
ִ ‫אמרין ֵּלה‬
ִ ָׁ‫ ו‬24
sapatissa
tekevät
miksi
katso fariseukset hänelle
sanoivat ja
.
‫דלא ַש ִליט׃‬
ָׁ ‫ֵּמ ֵּדם‬
luvallista ei joka
asia
Ja fariseukset sanoivat hänelle, ”katso, miksi he tekevät sapattina sellaista, mikä ei ole luvallista?”
̅‫עב̅ ̅ד ַדוִ יד‬
ַ ‫יתון ָׁמנָׁ א‬
ֻׁ ‫קר‬
ַ ‫מתום‬
̅ ֻׁ ‫להון יֵּ ֻׁשוע ָׁלא ֵּמ‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬25
David
teki
mitä
lukeneet
milloinkaan
ettekö Jeshua
heille
sanoi
.
‫פן ֻׁהו וַ ד̅ ַע ֵּמה׃‬
̅ ֵּ ̅‫ַכד̅ ֵּאסתנֵּ ק וַ כ‬
kansansa ja hän nälkäinen ja puutteellinen
Jeshua sanoi heille, ”ettekö ole milloinkaan lukeneet, mitä David teki, kun oli puutteessa ja nälkäinen,
hän ja hänen kansansa?”
”Hänen kanssaan”, kuten kreikka sanoo , on toinen mahdollinen lukutapa. Jakeen alku vaihtelee aika
paljon eri kreikan ja koptin käsikirjoituksissa, mutta yksikään ei mainitse Jeesusta.
kun
‫יתר ַרּב ָׁכהנֵּ א‬
̅ ָׁ ̅‫אל ָׁהא ַכד̅ ַא ִב‬
ָׁ ‫יתה ַד‬
ֵּ ̅‫לב‬
ַ ‫יכנָׁ א ַעל‬
ַ ‫ ַא‬26
pappi
suuri
Abiathar
kun
Jumalan
huoneelleen sisään
kuten
.
‫אכ̅ל‬
ַ ‫למ‬
ֵּ ‫דלא ַש ִליט‬
ָׁ ‫דמריָׁ א ֵּא ַכ̅ל ַהו‬
ָׁ ‫ת ֵּורה‬
̅ ֻׁ ̅‫דפ‬
ָׁ ‫חמא‬
ָׁ ‫ַול‬
syötävä
luvallista
ei jota
hän
söi
Herran
alttarinsa
leipää ja
‫דע ֵּמה הוַ ו׃‬
ַ ‫אילין‬
ֵּ ‫לכ̅הנֵּ א ויַ הב̅ ָׁאף̅ ַל‬
ָׁ ‫ֵּא ָׁלא ֵּאן‬
olivat kansaansa jotka
niille
myös antoi ja
papeille
jos
vaan
Niin kuin hän astui sisään Jumalan huoneeseen, kun Abiathar oli ylipappi, ja söi Herran Jumalan alttarin
leipää, jota ei ollut luvallista syödä paitsi papeille, ja hän antoi sitä myös niille, jotka olivat hänen
kansaansa.
Tärkeä asia tässä on se, että leipä vietiin ”Herran kasvojen edestä”, Jerusalemin ilmestysmajasta,
Öljymäelle Noobiin, ja Jeesus kutsuu juuri sitä Jumalan huoneeksi. Aristeaan kirje kertoo Noobin
linnoituksesta, että siellä uhrattiin vielä silloinkin, ja tavallisilta ihmisiltä oli sinne pääsy kielletty.
̅‫ּבתא ֵּמ ֻׁטל ַּברנָׁ ָׁשא ֵּאת̅ ַּבריַ ת‬
̅ ָׁ ‫דש‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬27
luotu
ihmispoika
tähden
sapatti että
heille
sanoi ja
.
‫ּבתא׃‬
̅ ָׁ ‫ולא הוָׁ א ַּברנָׁ ָׁשא ֵּמ ֻׁטל ַש‬
ָׁ
sapatti
tähden
ihmispoika
ollut
eikä
Ja hän sanoi heille, että ”sapatti on luotu ihmisen tähden, eikä ihminen sapatin tähden.”
Lainaus on farisealaisen rabbi Hillelin vastaus, kun häneltä tultiin kysymään, onko sapattina luvallista
auttaa lähimmäistä.
‫ּברה דאנָׁ ָׁשא‬
ֵּ ‫ּבתא‬
̅ ָׁ ‫דש‬
ַ ̅‫ ָׁמ ֵּרה ֻׁהו ָׁה ִכ̅יל וָׁ אף‬28
ihmisen
poika
sapatin
Sen tähden, hän on sen herra, ja myös sapatin – Ihmisen Poika.
myös ja sen tähden hän herransa
.
‫ושתא וִ אית̅ הוָׁ א ַת ָׁמן גַ ב̅ ָׁרא‬
ָׁ ֻׁ‫ועל ֻׁתוב̅ ֵּי ֻׁשוע ַלכ̅נ‬
ַ 3:1
mies
siellä
oli
ja
kokouspaikalle
Jeshua
taas sisään ja
.
‫ידה׃‬
̅ ֵּ ‫ישא ִא‬
ָׁ ‫ַחד̅ דיַ ִּב‬
kätensä kuivettunut joka yksi
Ja Jeshua meni taas sisälle kokouspaikkaan, ja siellä oli yksi mies, jonka käsi oli kuivettunut.
‫נקטרגֻׁ ̅ ָׁוניהי׃‬
ַ ‫ּבתא‬
̅ ָׁ ‫ּבש‬
ַ ‫אסא ֵּלה‬
ֵּ ‫טרין הוַ ו ֵּלה ֵּדאן ַמ‬
ִ ָׁ‫ ונ‬2
häntä syyttäisivät
sapatissa hänelle
parantaa
jos että hänelle olivat odottivat ja
.
Ja he odottivat häntä, että jos hän parantaisi hänet sapattina, he syyttäisivät häntä.
‫עתא׃‬
̅ ָׁ ‫מצ‬
ַ ‫ידה ֻׁקום ַּב‬
̅ ֵּ ‫ישא ִא‬
ָׁ ‫להו גַ ב̅ ָׁרא דיַ ִּב‬
ַ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬3
keskelle seisomaan kätensä kuivettunut jonka
mies
hänelle
sanoi ja
.
Ja hän sanoi hänelle, miehelle, jonka käsi oli kuivettunut, että tulee seisomaan keskelle.
‫דב̅יש‬
ִ ‫דטב̅ ַאו‬
ָׁ ̅‫עּבד‬
ַ ‫למ‬
ֵּ ‫ּבתא‬
̅ ָׁ ‫ּבש‬
ַ ‫להון ַש ִליט‬
ֻׁ ̅‫ ֵּא ַמר ֵּדין ָׁאף‬4
pahaa joka tai hyvää joka
tehdä
sapatissa
luvallista
heille
myös mutta
sanoi
.
‫יקין הוַ ו׃‬
ִ ‫למ ָׁוּב ֻׁ ̅דו ֵּהנֻׁ ון ֵּדין ַש ִת‬
ַ ‫למ ָׁחיֻׁ ו ַאו‬
ַ ‫נַ פ̅ ָׁשא‬
olivat
äänettömät mutta
he
tuhota
tai
pelastaa
sielu
Mutta hän puhui myös heille, ”onko sapattina luvallista tehdä sitä, mikä on hyvää, tai mikä on pahaa?
Pelastaa sielu, tai tuhota se?” Mutta he olivat hiljaa.
‫ּבהון‬
ֻׁ ‫מתא ַכד̅ ַכריָׁ א ֵּלה ַעל ַקשיֻׁ ות̅ ֵּל‬
ָׁ ‫ּבח‬
ֵּ ‫ּבהון‬
ֻׁ ‫וחר‬
ָׁ 5
sydäntensä
kovuus tähden hänelle surullista
kun
vihassa
heihin katsahti ja
.
‫ידה‬
̅ ֵּ ‫ותקנַ ת̅ ִא‬
̅ ֵּ ‫יד ̅ך וַ פ̅ ַשט‬
̅ ָׁ ‫פשוט ִא‬
ֻׁ ‫ב ָׁרא‬
̅ ַ‫להו ג‬
ַ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ו‬
kätensä
palautui ja
ojensi ja
kätesi
ojenna
mies
hänelle
sanoi ja
Ja hän katsahti heihin vihaisena, sillä heidän sydäntensä kovuus oli surullista, ja sanoi sille miehelle,
”ojenna kätesi”, ja hän ojensi, ja hänen kätensä palautui entiselleen.
Sydämen kovuus, kassioth, on vain tässä yhteydessä käytetty sanonta (esim. Room.2:5), ja käden
ennalleen palauttamisen teknath on tässä muodossa vain tässä kertomuksessa, synoptisissa
evankeliumeissa. Sana on myös Matt.21:16, ”lasten ja imeväisten suusta sinä ... ylistyksen”.
‫ודס‬
̅ ֵּ ‫ית ֵּה ָׁר‬
̅ ̅‫דב‬
ֵּ ‫עתה ַעם‬
̅ ֵּ ‫ר־ש‬
ָׁ ‫ישא ַּב‬
ֵּ ‫פר‬
ִ ‫נפ̅קו‬
ַ ַ‫ ו‬6
Herodes huoneen kanssa
hetkisessä
fariseukset
lähtivät ja
.
‫וּבד ָׁוניהי׃‬
̅ ֻׁ ַ‫יכנָׁ א דנ‬
ַ ‫עלוהי ַא‬
ַ ‫נסב̅ו‬
ַ ‫לכא‬
ָׁ ‫ומ‬
ֵּ
hänet tuhoaisivat että
kuinka
hänestä
pitivät neuvottelu ja
Ja fariseukset lähtivät sillä hetkellä, Herodeksen huoneen kanssa, ja pitivät neuvottelua hänestä, että
kuinka saisivat hänet tuhotuksi.
‫וע ָׁמא‬
ַ ‫ידוהי ֵּאזַ ל ֵּלה לוָׁ ת̅ יַ ָׁמא‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫ ו ֵּי ֻׁשוע ַעם ַת‬7
kansaa ja
meri
luokse hänelle meni
oppilaidensa
kanssa Jeshua ja
.
‫ומן יִ ֻׁהוד̅׃‬
ֵּ ‫קפה הוָׁ א‬
ֵּ ַ‫גל ָׁילא נ‬
ִ ‫ַס ִגיָׁ אא ֵּמן‬
Jehud’sta ja
olivat
tulleet
Galileasta
paljon
Ja Jeshua meni oppilaidensa kanssa meren luokse, ja Galileasta ja Jehud’sta oli tullut paljon kansaa.
‫ומן ֻׁצור‬
ֵּ ‫ומן ֵּעב̅ ָׁרא דיֻׁ ורדנָׁ ן‬
ֵּ ‫ומן ַא ֻׁ ̅דום‬
ֵּ ‫שלם‬
ֵּ ‫ומן ֻׁא ִור‬
ֵּ 8
Tsur’sta ja
Jordanan’n
seudusta ja
Edomista ja
Jerusalemista ja
.
‫תה׃‬
̅ ֵּ ָׁ‫תו לו‬
̅ ַ ‫דע ֵּב̅ ̅ד ֵּא‬
ָׁ ‫שמעו הוַ ו ֻׁכל‬
ַ ‫נשא ַס ִגיֵּ אא ַד‬
ֵּ ‫ומן ַצ ָׁידן ֵּכ‬
ֵּ
luokseen tulivat
tehnyt jota kaikki olivat kuulleet että
paljon
kansaa
Tsaidan’sta ja
Ja Jerusalemista ja Edomista, ja Jordananin seudulta, ja Tyyrosta ja Siidonista, tuli paljon kansaa hänen
luokseen, sillä he olivat kuulleet kaiken, mitä hän oli tehnyt.
Suomalaisessa puhutaan ”suurista teoista”, kreikka taas sanoo, ”kuulleet monet teot”, ei mitään
suurista. ”Suuret teot” näyttää tulevan KJV:stä. ”Tyyro ja Siidon” ovat kreikkalaiset muodot näiden
kaupunkien nimistä. Hebreassa, arameassa, hieroglyfeissä ja foinikiassa nimet kirjoitetaan näin.
‫נשא‬
ֵּ ‫ינתא ֵּמ ֻׁטל ֵּכ‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫רב̅ון ֵּלה‬
ֻׁ ‫נק‬
ַ ‫ידוהי ַד‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫לת‬
̅ ַ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬9
väkijoukon tähden
vene
hänelle
toisivat että
oppilailleen
sanoi ja
.
‫חּבצ ָׁוניהי׃‬
ֻׁ ֵּ‫דלא נ‬
ָׁ
häntä ahdistaisi
ettei
Ja hän sanoi oppilailleen, että toisivat hänelle veneen, väkijoukon tähden, etteivät he ahdistaisi häntä.
Ahdistaa, on chabats, joka on eräänlaista ”tulpan laittamista”, ”tukkimista”, ts. ettei pääse liikkumaan.
‫עלוהי‬
ַ ‫עד ָׁמא דנֵּ הוֻׁ ון נָׁ פ̅ ִלין‬
̅ ַ ‫אסא הוָׁ א‬
ֵּ ‫ ַס ִגיֵּ אא ֵּגיר ַמ‬10
ylleen lankesivat olivat jotka
kunnes
oli
paransi
sillä
paljon
.
‫רב̅ון ֵּלה׃‬
ֻׁ ‫ֵּמ ֻׁטל דנֵּ ת̅ ַק‬
häntä koskettaisivat että
tähden
Sillä hän paransi heitä paljon, kunnes he alkoivat kaatua hänen päälleen sen tähden, että saisivat
koskettaa häntä.
‫תא ָׁמא‬
̅ ָׁ ̅‫נפ‬
ָׁ ‫וחא ַט‬
ֵּ ‫דר‬
ֻׁ ‫תא‬
̅ ָׁ ָׁ‫להון ַמחו‬
ֻׁ ‫אילין ִדאית̅ הוַ י‬
ֵּ ַ‫ ו‬11
kun
saastaiset
hengen
vitsaukset
heille
oli
joilla
nämä ja
.
‫אל ָׁהא׃‬
ָׁ ‫ּברה ַד‬
ֵּ ‫אמרין ַאנת ֻׁהו‬
ִ ָׁ‫ַדחזַ אוֻׁ הי נָׁ פ̅ ִלין הוַ ו ָׁוק ֵּעין ו‬
Jumalan
poika
hän
sinä
sanoivat ja huusivat ja olivat lankesivat hänet nähdessään
Ja nämä, joilla oli saastaisten henkien vitsauksia, lankesivat maahan hänet nähdessään, ja huusivat ja
sanoivat, ”sinä olet hän, Jumalan poika!”
Vitsaukset ovat tässä muodossa UT:n puolella vain tässä, Luuk.7:21 ja 12:48, ja ilmestyskirjassa.
Sanajuuren ensisijainen merkitys on eräänlainen merkki jostain, johonkin viittaava. Kreikan teksteissä
”sinä olet se Jumalan poika”, mikä on kieliopillisesti ihan järkevä käännös.
‫דלא נֵּ ג̅ ֻׁל ָׁוניהי‬
ָׁ ‫ּבהון‬
ֻׁ ‫וס ִגי ָׁכ ֵּאא הוָׁ א‬
ַ 12
hänet paljastaisi ettei
heissä
hän
nuhteli
paljon ja
.
Ja hän nuhteli niitä paljon, etteivät paljastaisi häntä.
‫תה׃‬
̅ ֵּ ָׁ‫אתו לו‬
̅ ַ ֵּ‫צב̅א ו‬
ָׁ ‫אילין ַד‬
ֵּ ‫קרא ַל‬
ָׁ ַ‫לט ָׁורא ו‬
ֻׁ ‫סלק‬
ֵּ ַ‫ ו‬13
luokseen tulivat ja tahtoi jotka
niille
kutsui ja
vuorelle
nousi ja
.
Ja hän nousi vuorelle, ja kutsui ne, jotka hän tahtoi, ja he tulivat hänen luokseen.
‫נש ַדר ֵּאנֻׁ ון דנַ כ̅רזֻׁ ון׃‬
ַ ‫וד‬
̅ ַ ‫עסר דנֵּ הוֻׁ ון ַע ֵּמה‬
ַ ‫תר‬
ֵּ ‫בא‬
̅ ָׁ ̅‫ וַ ג‬14
saarnaisivat että heidät lähettäisi että ja kanssaan olisivat että
kaksitoista
valitsi ja
Ja hän valitsi kaksitoista, olemaan hänen kanssaan, ja että hän lähettäisi heitä saarnaamaan.
.
‫פקון ַדיוֵּ א‬
ֻׁ ַ‫יהא ונ‬
ֵּ ‫כר‬
ִ ‫אסון‬
ֻׁ ַ‫יטין דנ‬
ִ ‫ וַ ד̅נֵּ הוֻׁ ון ַש ִל‬15
demonit ajaa pois ja
sairaat
parantaa että käskyvallat olisivat että ja
.
Ja että heillä olisi käskyvalta parantaa sairaat, ja ajaa pois demonit.
‫אפ̅א׃‬
ָׁ ‫שמא ִכ‬
ָׁ ‫מעון‬
ֻׁ ‫לש‬
ֵּ ‫וש ִמי‬
ַ 16
Keefa
nimi
Shimeon’lle
nimitti ja
.
Ja hän antoi Shimeonille nimen ”Keefa”.
‫להון‬
ֻׁ ‫עקוב̅ ָׁסם‬
ֻׁ ַ‫וחנָׁ ן ַא ֻׁחוהי די‬
ַ ֻׁ‫עקוב̅ ַּבר זַ ב̅ ַ ̅די וַ לי‬
ֻׁ ַ‫ וַ לי‬17
heille antoi
Jakob’n
veljensä Johannan’n ja Zebadii poika
Jakob’n ja
.
‫עמא׃‬
ָׁ ‫ּבני ַר‬
ַ ‫איתוהי‬
̅ ַ ‫שמא ּב ַני רגֵּ ̅שי ִד‬
ָׁ
ukkonen lapset
on joka
metelin lapset
nimi
Ja Jakob, Zebadiin poika, ja Jakobin veli Johannan; heille hän antoi nimen ”benai ragshi”, joka on
”ukkosen lapset”.
Kreikan ”boanerges” on arameasta kopioitu bnrgsh. Ragsh on metelin lisäksi monta muutakin merkitystä,
siksi tarkennus arameassa, normaalisti aramean tekstissä näitä ei ole. Esim. Hebr.5:14 Rgsh on ”aistit”.
Sama löytyy myös verbinä 1Joh.2:3 arameassa, joka olisi sanatarkasti ”Ja tämän kautta me vaistoamme,
että me tunnemme hänet: jos me pidämme hänen käskynsä.” Itse asiassa sanan ensisijainen merkitys on
viha, vapista tai horjua. Jastrowin sanakirjassa rgsh on lähes koko sivun kokoinen selitys vaihtoehtoja.
̅‫עקוב‬
ֻׁ ַ‫אומא וי‬
ַ ‫ות‬
̅ ָׁ ‫ומ ַתי‬
ַ ‫ולמי‬
ַ ‫ר־ת‬
ֻׁ ̅‫וב‬
ַ ‫יפוס‬
ָׁ ‫ופ̅ ִיל‬
ִ ‫אנדראוָׁ ס‬
ֵּ
ַ‫ ו‬18
Jakob ja
Tooma ja
Matti ja
Tolmai poika ja
Filippos ja
Andreos ja
.
‫מעון קנָׁ ָׁניָׁ א׃‬
ֻׁ ‫ות ַדי ו ֵּש‬
̅ ַ ‫לפ̅י‬
ַ ‫ַּבר ַח‬
Kananja
Shimeon ja
Taddi ja
Halfi
poika
Ja Andreos ja Filippos, ja Tolmain poika, ja Matti ja Tooma, ja Jakob (Halfin poika), ja Taddi ja Shimeon,
se rakentaja.
Rakentaja on tietysti vain yksi, mutta järkevin vaihtoehto Kananjan merkitykselle. Sana merkitsee jotain
rakennuksen pystyttäjää. Jos sen kääntäisi ”kiivailijaksi”, tai joksikin vastaavaksi, siinä pitäisi olla vain
yksi nun, tupla-nun ei sellaiseen merkitykseen sovi. ”Tolmain poika” täytyy olla etunimeltään Nathan’el.
‫יתא׃‬
ָׁ ̅‫לב‬
ַ ‫אתו‬
̅ ַ ֵּ‫אשלמה ו‬
ֵּ
‫וטא ַהו ַד‬
ָׁ ֻׁ‫סכ̅רי‬
ַ ‫ודא‬
̅ ָׁ ‫יה‬
ֻׁ ִ‫ ו‬19
talolle
tulivat ja hänet pettää joka hän
Skariota
Jehuda ja
.
Ja Jehuda Skariota, hän, joka hänet petti. Ja he tulivat talolle.
‫שכחון הוַ ו‬
ֻׁ
ֵּ‫דלא נ‬
ָׁ ‫יכנָׁ א‬
ַ ‫נשא ֻׁתוב̅ ַא‬
ֵּ ‫ וֵּ את̅ ַכנַ שו ֵּכ‬20
olivat
pystyneet
ei että
kuten
taas
väkijoukko
kokoontui ja
.
‫אכ̅ל׃‬
ַ ‫למ‬
ֵּ ‫חמא‬
ָׁ ‫ַל‬
syömään
leipää
Ja taas kokoontui kansaa niin, etteivät he pystyneet syömään leipää.
‫מרין הוַ ו ֵּגיר‬
ִ ‫אחדה ָׁא‬
ֵּ ‫למ‬
ֵּ ‫נפ̅קו‬
ַ ַ‫שמעו אחיָׁ נַ והי ו‬
ַ ַ‫ ו‬21
sillä
oli
sanoivat
kiinniottamaan
lähtivät ja
sukulaiset
kuulivat ja
.
‫נפ̅ק‬
ַ ‫דמן ַהונֵּ ה‬
ֵּ
ulkona
järjiltään että
Ja hänen sukulaisensa kuulivat, ja lähtivät ulos, ottamaan häntä kiinni, sillä he sanoivat, että ”hän on
poissa järjiltään”.
̅ ̅‫לזב‬
‫וב‬
ֻׁ ‫ּבע‬
ֵּ ‫מרין הוַ ו‬
ִ ‫נחת̅ו ָׁא‬
ֵּ ‫שלם‬
ֵּ ‫דמן ֻׁא ִור‬
ֵּ ‫וספ̅ ֵּרא ַא ֵּילין‬
ָׁ 22
Baal-Zebub
olivat sanoivat
tulleet
Jerusalemista
jotka
ne kirjanoppineet ja
.
‫דדיוֵּ א ַמ ֵּפק ַדיוֵּ א‬
̅ ַ ‫ִאית̅ ֵּּבה וַ ב̅ ִר ָׁשא‬
demonit ajaa ulos demonien pään kautta ja hänessä
on
Ja ne kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat, ”hänessä on Baal-Zebub”, ja ”demonien
johtajan kautta hän ajaa ulos demoneja!”
Baal-Zebub, ”Ekronin jumala”, 2Kun.1:3. Kärpästen herra. Kaikki aramean, koptin ja latinan tekstit
sanovat nimen oikein. ”Demonien pää” taas on juutalaisten kirjoituksissa aina Ashmodii, eli kreikaksi
Asmodeus. Toisin sanoen, he väittelivät keskenään, minkä demonin kautta hän ajaa demoneja ulos.
Zebub ei ollut mikään tavallinen harmiton huonekärpänen, vaan tauteja levittävä, pahaa aiheuttava;
‫שכח‬
ַ ‫יכנָׁ א ֵּמ‬
ַ ‫להון ַא‬
ֻׁ ‫קרא ֵּאנֻׁ ון ֵּי ֻׁשוע וַ ב̅ ַמת̅ ֵּלא ֵּא ַמר‬
ָׁ ַ‫ ו‬23
pystyy
kuinka
heille
sanoi
vertauksissa ja
Jeshua
heitä
kutsui ja
.
‫למ ָׁפ ֻׁקו׃‬
ַ ‫לס ָׁטנָׁ א‬
ָׁ ‫ָׁס ָׁטנָׁ א‬
ajaa ulos
satanan
satana
Ja Jeshua kutsui heitä, ja sanoi heille, vertausten kautta, ”kuinka satana pystyy ajamaan ulos satanan?”
‫מקם‬
ָׁ ‫שכחא ַל‬
ָׁ ‫ותא ֵּגיר ַעל נַ פ̅ ָׁשה ֵּתת̅ ַפ ַלג̅ ָׁלא ֵּמ‬
̅ ָׁ ‫לכ‬
ֻׁ ‫ ֵּאן ַמ‬24
pysymään
pysty
ei
jakaantuu
sieluaan vastaan
sillä
kuningaskunta
jos
.
‫ותא ָׁהי׃‬
̅ ָׁ ‫לכ‬
ֻׁ ‫ַמ‬
se
kuningaskunta
Sillä jos kuningaskunta jakaantuu, omaa sieluaan vastaan, ei sellainen kuningaskunta pysty säilymään.
‫יתא ַהו‬
ָׁ ‫שכח ַּב‬
ַ ‫יתא ַעל נַ פ̅ ֵּשה נֵּ ת̅ ַפ ַלג̅ ָׁלא ֵּמ‬
ָׁ ‫ וֵּ אן ַּב‬25
se
talo
pysty
ei
jakaantuva
sielunsa vastaan
talo
jos ja
.
‫מקם׃‬
ָׁ ‫ַל‬
pysymään
Ja jos talo jakaantuu omaa sieluaan vastaan, ei sellainen talo pysty säilymään.
‫שכח‬
ַ ‫דס ָׁטנָׁ א ָׁקם ַעל נַ פ̅ ֵּשה וֵּ את̅ ַפ ַלג̅ ָׁלא ֵּמ‬
ָׁ ‫ וֵּ אן ֻׁהו‬26
pysty
ei
jakaantunut ja
sieluaan vastaan nousee satana joka
hän jos ja
.
‫רתה ִהי׃‬
̅ ֵּ ‫מקם ֵּא ָׁלא ַח‬
ָׁ ‫ַל‬
on
loppunsa
vaan
pysymään
Ja jos hän, joka on satana, nousee omaa sieluaan vastaan, ja on jakaantunut, ei hän voi pysyä, vaan se
on hänen loppunsa.
‫חטוף̅ ָׁמאנַ והי‬
ֻׁ ֵּ‫ית ַח ִסינָׁ א ונ‬
̅ ̅‫לב‬
ֵּ ‫שכח דנֵּ ֻׁעול‬
ַ ‫ ָׁלא אנָׁ ש ֵּמ‬27
omaisuutensa varastava ja voimallinen
talolle
sisään että
pysty
ihminen
ei
.
‫יתה נֵּ ֻּׁבוז‬
ֵּ ‫וה ֵּידין ַּב‬
ָׁ ‫אסור‬
ֻׁ ֵּ‫לח ִסינָׁ א נ‬
ַ ‫וקדם‬
̅ ַ ‫ֵּא ָׁלא ֵּאן ֻׁל‬
ryöstävä
talonsa
silloin ja
sitova
voimallisen
ensin
jos
vaan
Ei kukaan pysty menemään sisään voimallisen taloon, ja varastamaan hänen omaisuuttaan, mutta jos
hän ensin sitoo sen voimallisen, silloin hän on ryöstävä hänen talonsa.
‫דפ̅ון‬
ֻׁ ̅ ַ‫חט ֵּהא וגֻׁ ̅ ָׁוד ֵּפ̅א ַדנג‬
ָׁ ‫להון‬
ֻׁ ̅‫דכ‬
ֻׁ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ‫ ַא ִמין ָׁא ַמר אנָׁ א‬28
pilkkaavat jotka
pilkat ja
synnit
ne kaikki että
teille
minä
sanon
amen
.
‫להון׃‬
ֻׁ ‫שתב̅ ֻׁקון‬
ַ ֵּ‫ּבנַ י אנָׁ ָׁשא נ‬
heille anteeksiannetaan
ihmisen lapsia
Amen, minä sanon teille, että kaikki synnit ja pilkat, joilla pilkataan ihmisiä, annetaan heille anteeksi.
‫דקוד̅ ָׁשא ַלית ֵּלה ֻׁשוב̅ ָׁקנָׁ א‬
ֻׁ ‫וחא‬
ָׁ ‫ ַמן ֵּדין ַדנגַ ̅ ֵּדף̅ ַעל ֻׁר‬29
anteeksianto hänelle ei ole
pyhyyden
henkeä vastaan pilkkaa että mutta kuka
.
‫לע ַלם׃‬
ָׁ ‫לדינָׁ א ַד‬
̅ ִ ‫מחיַ ב̅ ֻׁהו‬
ַ ‫לע ַלם ֵּא ָׁלא‬
ָׁ
iankaikkisen
tuomiolle hän syyllinen
vaan
ikuisesti
Mutta kuka pilkkaa pyhyyden henkeä vastaan, hänelle ei ole anteeksiantoa, iankaikkisesti, vaan hän on
oleva syyllinen sillä iankaikkisella tuomiolla.
‫תא ִאית̅ ֵּּבה‬
̅ ָׁ ̅‫וחא ַטנפ‬
ָׁ ‫דר‬
ֻׁ ‫אמרין הוַ ו‬
ִ ‫ ֵּמ ֻׁטל ָׁד‬30
hänessä
on
saastainen
henki että olivat sanoivat että tähden
.
Koska he olivat sanomassa, että hänessä on saastainen henki.
‫להון׃‬
ֻׁ ‫קר ָׁוניהי‬
ֻׁ ֵּ‫וש ַדרו דנ‬
ַ ‫לב̅ר‬
ַ ‫ימין‬
ִ ‫אחוהי ָׁק‬
ַ ַ‫אתו ֵּא ֵּמה ו‬
̅ ַ ֵּ‫ ו‬31
heille hänet kutsuisivat että lähettivät ja ulkona seisoivat
veljensä ja
äitinsä
tulivat ja
.
Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat seisomaan ulkopuolelle, ja lähettivät kutsumaan häntä.
̅‫אמרו ֵּלה ָׁהא ֵּא ָׁמך‬
ַ ֵּ‫נשא ו‬
ָׁ ‫חד ַרוהי ֵּכ‬
̅ ָׁ ‫ב הוָׁ א ֵּדין‬
̅ ‫ת‬
̅ ֵּ ָׁ‫ י‬32
äitisi katso hänelle
sanoi ja väkijoukko ympärillään mutta
oli
istui
.
‫לב̅ר ָּׁב ֵּעין ָׁלך̅׃‬
ַ ‫אחיך‬
ַ ַ‫ו‬
sinua etsivät
ulkona
veljesi ja
Mutta se väkijoukko istui hänen ympärillään, ja sanoi hänelle, ”katso, sinun äitisi ja veljesi etsivät sinua
ulkona.”
‫ומן ֵּאנֻׁ ון ַא ַחי׃‬
ַ ‫להון ַמן ִהי ֵּאמי‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ וַ ענָׁ א ו‬33
veljeni
ovat kuka ja äitini
on kuka
heille
sanoi ja
vastasi ja
.
Ja hän sanoi ja vastasi heille, ”kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljiäni?”
‫והא ַא ַחי׃‬
ָׁ ‫אמר ָׁהא ֵּאמי‬
ַ ֵּ‫תה ו‬
̅ ֵּ ָׁ‫אילין דיָׁ ת̅ ִּבין לו‬
ֵּ ‫וחר ַּב‬
ָׁ 34
veljeni katso ja äitini
katso
sanoi ja luokseen istuivat jotka
niissä katsahti ja
Ja hän katsahti niitä, jotka istuivat hänen luonaan ja sanoi, ”katso, minun äitini, ja katso, veljeni!”
.
‫וחת̅י וֵּ אמי‬
ָׁ ‫אל ָׁהא ֻׁהויֻׁ ו ָׁאחי‬
ָׁ ‫עּבד̅ ֵּגיר ֵּצב̅יָׁ נֵּ ה ַד‬
ֵּ ֵּ‫ ַמן דנ‬35
äitini ja sisareni ja veljeni
on
Jumalan
tahtonsa
sillä
tekevä joka kuka
.
Sillä joka on tekevä Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.
‫תה‬
̅ ֵּ ָׁ‫ ֻׁתוב̅ ֵּדין ַש ִרי הוָׁ א ַמ ֵּלף̅ ַעל־יַ ד̅ יַ ָׁמא וֵּ את̅ ַכנַ שו לו‬4:1
luokseen kokoontuneena ja
meri
sivu ylle opettamaan hän
alkoi mutta
taas
.
‫וכ̅ ֵּלה‬
ֻׁ ‫ינתא ּביַ ָׁמא‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫נשא ַס ִגיֵּ אא ַאיך̅ דנֵּ ַסק נֵּ ֵּתב̅ ֵּלה ַּב‬
ֵּ ‫ֵּכ‬
kaikki ja
meressä
veneessä hänelle istuva menee ylös että kuin
paljon
väkijoukkoa
‫רעא ַעל־יַ ד̅ יַ ָׁמא׃‬
ָׁ ‫נשא ָׁק ֵּאם הוָׁ א ַעל ַא‬
ָׁ ‫ֵּכ‬
meri
sivu yllä
maa
yllä
oli
seisoi
väkijoukko
Mutta hän alkoi taas opettamaan meren rannalla, ja hänen luokseen oli kokoontuneena paljon kansaa,
niin että hän nousi istumaan veneeseen merelle, ja kaikki kansa seisoi maan päällä, meren rannalla.
‫ולפנֵּ ה׃‬
ָׁ ֻׁ‫אמר הוָׁ א ּבי‬
ַ ָׁ‫ּבמת̅ ֵּלא ַס ִגי ו‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫ומ ֵּלף̅ הוָׁ א‬
ַ 2
opetuksessaan
oli
sanoi ja paljon vertauksissa
heille
hän
opetti ja
.
Ja hän opetti heitä paljon vertausten kautta, ja puhui opetuksensa kautta.
‫למ ַזרע׃‬
ֵּ ‫ועא‬
ָׁ ‫נפ̅ק זָׁ ֻׁר‬
ַ ‫שמעו ָׁהא‬
ַ 3
kylvämään
kylväjä
meni
katso
kuulkaa
.
Kuulkaa! Katso, kylväjä meni kylvämään.
‫חתא‬
̅ ָׁ ‫אתת̅ ָׁפ ַר‬
̅ ָׁ ֵּ‫ורחא ו‬
ָׁ ‫נפ̅ל ַעל־יַ ד̅ ֻׁא‬
ַ ‫וכ̅ ̅ד ַזרע ִאית̅ ַד‬
ַ 4
lintu
tuli ja
tie
sivu ylle putosi joka
osa
siemen kun ja
.
‫לתה׃‬
̅ ֵּ ̅‫אכ‬
ַ ֵּ‫ו‬
sen söi ja
Ja kun osa siemenistä putosi tien sivuun, tuli lintu, ja söi sen.
‫רעא ַס ִגי‬
ָׁ ‫דלית ַא‬
ַ ‫יכא‬
ָׁ ‫ועא ַא‬
ָׁ ‫נפ̅ל ַעל ֻׁש‬
ַ ‫אחרנָׁ א ֵּדין‬
ִ 5
paljon
maa
ei sillä
missä
kallio
päälle putosi mutta
toiset
.
‫ארעא׃‬
ָׁ ‫ומקא ַד‬
ָׁ ‫דלית הוָׁ א ֻׁע‬
ַ ‫ּבלץ ֵּמ ֻׁטל‬
ַ ‫עתה‬
̅ ֵּ ‫ר־ש‬
ָׁ ‫וב‬
ַ̅
maan
syvyys
ollut
ei sillä
koska
versoi
hetkessä ja
Mutta toiset putosivat kallion päälle, missä ei ollut paljoa maata, ja se evrsoi hetken, koska sitä maan
syvyyttä ei ollut.
‫דלית הוָׁ א‬
ַ ‫ומ ֻׁטל‬
ֵּ ‫חמא‬
ָׁ ‫משא‬
ָׁ ‫ ַכד̅ דנַ ח ֵּדין ֵּש‬6
olivat
ei sillä
koska ja
paahtui
aurinko
mutta
nousi
kun
.
‫ֵּלה ֵּע ָׁק ָׁרא יִ ֵּב̅ש׃‬
kuivettui
juuret
sille
Mutta kun aurinko nousi, se paahtui, ja kuivettui, koska sillä ei ollut juuria.
‫נקוהי‬
ֻׁ ‫וח‬
ַ ‫וּבא‬
ֵּ ‫סלקו ֻׁכ‬
ֵּ ַ‫וּבא ו‬
ֵּ ‫נפ̅ל ֵּּבית̅ ֻׁכ‬
ַ ‫אחרנָׁ א‬
ִ ַ‫ ו‬7
sen tukahdutti ja orjantappura kohosi ja orjantappura keskelle putosi
toiset ja
.
‫ארא ָׁלא יַ הב̅׃‬
ֵּ ‫פ‬
ִ̅‫ו‬
antanut
ei
hedelmää ja
Ja toiset putosivat orjantappuroiden keskelle, ja orjantappura kohosi ja tukahdutti sen, eikä se antanut
hedelmää.
̅‫רב̅א ויַ הב‬
ָׁ ַ‫סלק ו‬
ֵּ ַ‫תא ו‬
̅ ָׁ ̅‫רעא ָׁטב‬
ָׁ ‫נפ̅ל ַעל ַא‬
ַ ‫אחרנָׁ א ֵּדין‬
ִ 8
antoi ja suureni ja nousi ja
hyvää
maa
päälle putosi mutta
toiset
.
‫שתין וִ אית̅ ַד ָׁמאא׃‬
ִ ‫תין וִ אית̅ ֵּד‬
̅ ִ ‫ארא ִאית̅ ַדת̅ ָׁל‬
ֵּ ‫ִפ‬
sadan
osa ja
60:n
osa ja
30:n
osa
hedelmää
Mutta toiset putosivat hyvän maan päälle, ja nousi ja suureni, ja antoi hedelmää; osa kolmekymmentä,
ja osa kuusikymmentä, ja osa sata.
‫שמע‬
ַ ֵּ‫שמע נ‬
ַ ֵּ‫אמר הוָׁ א ַמן ִדאית̅ ֵּלה ֵּאד̅נֵּ א דנ‬
ַ ֵּ‫ ו‬9
kuulkoon kuuleva joka
korvat hänellä on jolla kuka
Ja hän sanoi, ”kenellä on kuulevat korvat, kuulkoon!”
hän
sanoi ja
.
‫דע ֵּמה ַעם‬
ַ ‫אלוהי ֵּהנֻׁ ון‬
ֻׁ ‫יהון ַש‬
ֻׁ ‫וד‬
̅ ַ ‫לח‬
ֻׁ ‫ ַכד̅ הוַ ו ֵּדין ַּב‬10
kanssa kanssaan jotka nämä
kysyivät
keskenään
mutta olivat
kun
.
‫רתה ַמת̅ ָׁלא ַהו׃‬
ֵּ ‫עס‬
ַ ‫תר‬
ֵּ
se
vertaus
kahdentoista
Mutta kun he olivat keskenään, kysyivät nämä, jotka olivat hänen kanssaan, niiden kahdentoista kanssa,
tästä vertauksesta.
‫ותה‬
̅ ֵּ ‫לכ‬
ֻׁ ‫דמ‬
ַ ‫ארזָׁ א‬
ָׁ ‫למ ַדע‬
ֵּ ̅‫לכ̅ון יִ ִהיב‬
ֻׁ ‫להון ֵּי ֻׁשוע‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬11
kuningaskuntansa salaisuudet tiedolle
annettu
teille
Jeshua
heille
sanoi ja
.
‫ּבמת̅ ֵּלא ָׁהוֵּ א׃‬
ַ ‫לב̅ ָׁריֵּ א ֵּדין ֻׁכל ֵּמ ֵּדם‬
ַ ‫אל ָׁהא‬
ָׁ ‫ַד‬
ollut
vertauksissa
asia
kaikki mutta ulkopuoliset
Jumalan
Ja Jeshua sanoi heille, ”teille on annettu tiedoksi Jumalan kuningaskunnan salaisuuksia, mutta
ulkopuolisille kaikki on ollut vertausten kautta.”
‫ולא‬
ָׁ ‫שמעון‬
ֻׁ
ֵּ‫מעין נ‬
ִ ‫וכ̅ ̅ד ָׁש‬
ַ ‫ולא נֵּ חזֻׁ ון‬
ָׁ ‫דכ̅ ̅ד ָׁחזֵּ ין נֵּ חזֻׁ ון‬
ַ 12
eivätkä
kuulevat
kuulevat
kun ja näkevät eivätkä näkisivät näkevät kun että
.
‫יהון‬
ֻׁ ‫חט ַה‬
ָׁ ‫להון‬
ֻׁ ‫שתב̅ ֻׁקון‬
ַ ֵּ‫למא נֵּ ת̅פנֻׁ ון ונ‬
ָׁ ‫כלון ַד‬
ֻׁ ‫סת‬
ַ ֵּ‫נ‬
heidän syntinsä
heille anteeksiannetaan ja
kääntyvät
ehkä että
ymmärtävät
Että kun he näkevät, he näkisivät, eivätkä näe, ja kun he kuulevat, he kuulevat, eivätkä ymmärrä, että he
ehkä kääntyisivät ja heille annettaisiin heidän syntinsä anteeksi.
‫איכנָׁ א‬
ַ ַ‫למת̅ ָׁלא ָׁהנָׁ א ו‬
ַ ‫אנתון ֵּלה‬
ֻׁ ‫להון ָׁלא יָׁ ̅ד ִעין‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬13
kuinka ja
tämä
vertaukselle
sille
te
tiedätte
ette
heille
sanoi ja
.
‫דעון‬
ֻׁ ‫להון ַמת̅ ֵּלא ֵּת‬
ֻׁ ‫ֻׁכ‬
tunnette vertaukset
ne kaikki
Ja hän sanoi heille, ”ettekö te tiedä tätä vertausta? Ja kuinka te tuntisitte ne muut vertaukset?”
‫לתא ַזרע׃‬
̅ ָׁ ‫ועא ַד ַזרע ֵּמ‬
ָׁ ‫ זָׁ ֻׁר‬14
kylvi
Kylväjä, joka kylvi, kylvi sanaa.
sanaa
kylvi joka
kylväjä
.
‫ּבהון‬
ֻׁ ‫רעא‬
ָׁ ‫דמ ַזד‬
ֵּ ‫ורחא ָׁה ֵּלין ֵּאנֻׁ ון‬
ָׁ ‫דעל־יַ ד̅ ֻׁא‬
ַ ‫ ָׁה ֵּלין ֵּדין‬15
heissä
kylvetty joka
ovat
ne
tie
sivu ylle jotka mutta
ne
.
‫לתא‬
̅ ָׁ ‫למ‬
ֵּ ‫וש ֵּקל ָׁלה‬
ָׁ ‫תא ָׁס ָׁטנָׁ א‬
̅ ֵּ ‫חדא ָׁא‬
̅ ָׁ ‫שמעו ֵּמ‬
ַ ‫ומא ַד‬
ָׁ ‫לתא‬
̅ ָׁ ‫ֵּמ‬
sanalle
sille
pois otti ja
satana
tuli
heti
kuulivat kun
kuka ja
sana
‫ּבהון׃‬
ֻׁ ‫ּבל‬
ֵּ ‫יעא‬
ָׁ ‫ַד ִזר‬
sydämissään
kylvetty joka
Mutta ne, jotka olivat tien sivussa, ovat niitä, joihin sanaa on kylvetty, ja kun he kuulivat, heti tuli satana
ja otti pois sen sanan, joka oli kylvetty heidän sydämiinsä.
‫שמעו‬
ַ ‫דמא ַד‬
ָׁ ‫זדרעו ָׁה ֵּלין ֵּאנֻׁ ון‬
ַ ‫ועא ֵּא‬
ָׁ ‫דעל ֻׁש‬
ַ ‫והנֻׁ ון‬
ָׁ 16
kuulivat jotka
kuka
ovat
nämä
kylvetty
kallio päälle jotka
ne ja
.
‫ּבלין ָׁלה׃‬
ִ ‫מק‬
ַ ‫ותא‬
̅ ָׁ ‫ּבח ֻׁ ̅ד‬
ַ ‫חדא‬
̅ ָׁ ‫לתא ֵּמ‬
̅ ָׁ ‫ֵּמ‬
sille vastaanottavat
ilossa
heti
sana
Ja ne, jotka oli kylvetty kallion päälle; nämä ovat niitä, jotka kuulivat sanan, heti iloiten ottaen sen
vastaan.
‫ומא ַדהוָׁ א‬
ָׁ ‫שהון ֵּא ָׁלא דזַ ב̅נָׁ א ֵּאנֻׁ ון‬
ֻׁ ̅‫להון ֵּע ָׁק ָׁרא ּבנַ פ‬
ֻׁ ‫ולית‬
ַ 17
on
kun ja
ovat
ajan
vaan
sielussaan
juuret
heille
ole eikä
.
‫שלין׃‬
ִ ‫לתא עגַ ̅ל ֵּמת̅ ַכ‬
̅ ָׁ ‫ופיָׁ א ֵּמ ֻׁטל ֵּמ‬
̅ ‫רד‬
̅ ֻׁ ‫ולצנָׁ א ַאו‬
ָׁ ‫ֻׁא‬
loukkaantuvat
pian
sanan
tähden
vainot
tai
ahdistus
Eikä heille ole juurta omassa sielussaan, vaan pysyvät tietyn ajan, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan
tähden, he nopeasti loukkaantuvat.
‫שמעו‬
ַ ‫רעין ָׁה ֵּלין ֵּאנֻׁ ון ָׁהנֻׁ ון ַד‬
ִ ‫וּבא ֵּמ ַזד‬
ֵּ ‫ית ֻׁכ‬
̅ ̅‫דב‬
ֵּ ‫והנֻׁ ון‬
ָׁ 18
kuulivat jotka
ne
ovat
nämä
kylvetyt orjantappura keskelle jotka
ne ja
.
‫לתא׃‬
̅ ָׁ ‫ֵּמ‬
sanan
Ja ne, jotka kylvettiin orjantappuroiden keskelle; nämä ovat niitä, jotka kuulivat sanan,
‫תא‬
̅ ָׁ ̅ ָׁ‫רכא ַדרגִ ̅יג‬
ָׁ ‫וש‬
ַ ‫דעות̅ ָׁרא‬
ֻׁ ‫וטועיַ י‬
ֻׁ ‫למא ָׁהנָׁ א‬
ָׁ ‫דע‬
ָׁ ‫ ֵּורניָׁ א‬19
himojen
lepo ja
hyvinvoinnin
petos ja
tämän
maailman
huolet ja
.
‫ארא ָׁהויָׁ א׃‬
ֵּ ‫לתא וַ ד̅ ָׁלא ִפ‬
̅ ָׁ ‫למ‬
ֵּ ‫נקן ָׁלה‬
ָׁ ‫אלן ָׁח‬
ָׁ ‫תא ָׁע‬
̅ ָׁ ָׁ‫אחרני‬
ָׁ
tulee
hedelmä
ei että ja
sanan
sen sammuttavat astuvat sisälle
toiset
Ja tämän maailman huolet, ja hyvinvoinnin petos, ja muiden himojen lepo astuu sisään ,ja sammuttaa
sen sanan, ettei hedelmää tule.
‫מעין‬
ִ ‫דש‬
ָׁ ‫זדרעו ָׁה ֵּלין ֵּאנֻׁ ון‬
ַ ‫תא ֵּא‬
̅ ָׁ ̅‫ארעא ָׁטב‬
ָׁ ̅‫דב‬
ַ ‫והנֻׁ ון‬
ָׁ 20
kuulivat jotka
ne
nämä
kylvetty
hyvä
maassa jotka
nämä ja
.
‫וב̅ ָׁמאא‬
ַ ‫שתין‬
ִ ̅‫וב‬
ַ ‫תין‬
̅ ִ ‫ארא ַּבת̅ ָׁל‬
ֵּ ‫הּבין ִפ‬
ִ ָׁ‫ּבלין וי‬
ִ ‫מק‬
ַ ַ‫לתא ו‬
̅ ָׁ ‫ֵּמ‬
sadassa ja
60 ja
30:ssä
hedelmää
antoivat ja vastaanottivat ja
sana
Ja nämä, jotka olivat kylvetty hyvään maahan; nämä ovat niitä, jotka kuulivat sanan, ja ottivat sen
vastaan, ja antoivat hedelmää, kolmekymmentä ja kuusikymmentä ja satakertaisesti.
‫תתסים‬
ִ
ֵּ‫אתא נ‬
̅ ָׁ ‫שרגָׁ ̅א ַדת̅ ֵּחית̅ ַס‬
ָׁ ‫תא‬
̅ ֵּ ‫למא ָׁא‬
ָׁ ‫להון ַד‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬21
laitetaan
kori
alleen
lamppu
tuoda
eihän että
heille
sanoi ja
.
‫תתסים׃‬
ִ
ֵּ‫רתא נ‬
ָׁ ָׁ‫דעל מנ‬
ַ ‫רסא ָׁלא הוָׁ א‬
ָׁ ‫תחית̅ ַע‬
ֵּ ‫ַאו‬
laitetaan
menorateline ylle että
se
eikö
vuode
alle
tai
Ja hän sanoi heille, että ”eihän lamppua tuoda korin alle laitettavaksi, tai vuoteen alle, eikö se laiteta
lampunjalkaan?”
‫ּבטושיָׁ א‬
ֻׁ ‫ולא הוָׁ א‬
ָׁ ‫גלא‬
ֵּ ̅‫דלא נֵּ ת‬
ָׁ ‫טשא‬
ֵּ ‫ ַלית ֵּגיר ֵּמ ֵּדם ַד‬22
salassa
se
eikä
ilmestyvä
ettei
peitetty joka
asia
sillä
ei ole
.
‫גלא‬
ֵּ ̅‫ולא ֵּמת‬
ָׁ
ilmestyvä
eikä
Sillä ei ole mitään peitettyä, joka ei ilmestyisi, eikä mitään salassa olevaa, joka ei tulisi näkyviin.
‫שמע‬
ַ ֵּ‫שמע נ‬
ַ ֵּ‫ ֵּאן אנָׁ ש ִאית̅ ֵּלה ֵּאד̅נֵּ א דנ‬23
kuulkoon
Jos jollain on kuulevat korvat, hän kuulkoon!
kuuleva jolla
korvat
hänelle
on
ihminen
jos
.
‫מכ̅ ִילין‬
ִ ‫לתא ַד‬
ָׁ ָׁ‫ּבהי כי‬
ָׁ ‫אנתון‬
ֻׁ ‫מעין‬
ִ ‫להון חזַ ו ָׁמנָׁ א ָׁש‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬24
mitaatte jolla
mitta
siinä
te
kuulette
mitä
nähkää heille
sanoi ja
.
‫מעין׃‬
ִ ‫דש‬
ָׁ ‫אילין‬
ֵּ ‫לכ̅ון ַל‬
ֻׁ ̅‫וסף‬
ַ ‫תת‬
ַ ‫ומ‬
ֵּ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ‫תתכ̅יל‬
ִ ‫אנתון ֵּמ‬
ֻׁ
kuulevat jotka
niille
teille
lisätään ja
teille
mitataan
te
Ja hän sanoi heille, ”ymmärtäkää, mitä kuulette; sillä mitalla, jolla te mittaatte, teille mitataan – ja teille
lisätään, niille, jotka kuulevat”.
Jeesus kommentoi synagogassa puhuttua Jesajan targumia, lainaus on Jesaja 27:8 aramean mukaan.
̅‫דלית ֵּלה ָׁאף̅ ַהו ִדאית‬
ַ ‫ומן‬
ַ ‫יהב̅ ֵּלה‬
ֵּ ‫ת‬
̅ ִ ֵּ‫ ַמן ִדאית̅ ֵּלה ֵּגיר נ‬25
on joka
se myös hänelle ei ole jolla kuka ja hänelle annetaan
sillä hänelle
on jolla
kuka
.
‫שתקל ֵּמנֵּ ה‬
ֵּ
ֵּ‫ֵּלה נ‬
häneltä
otetaan
sen
Sillä sille, kenellä on, hänelle annetaan, ja kenellä ei ole, häneltä otetaan sekin pois, mitä hänellä on.
‫אל ָׁהא ַאיך̅ אנָׁ ש‬
ָׁ ‫ותא ַד‬
̅ ָׁ ‫לכ‬
ֻׁ ‫אמר הוָׁ א ָׁה ַכ̅נָׁ א הי ַמ‬
ַ ֵּ‫ ו‬26
ihminen
kuin
Jumalan
kuningaskunta
on
samoin
hän
sanoi ja
.
‫ארעא׃‬
ָׁ ‫רעא ַּב‬
ָׁ ַ‫רמא ז‬
ֵּ ַ‫דנ‬
maassa
siemen heittävä joka
Ja hän sanoi, ”samoin Jumalan kuningaskunta on kuin ihminen, joka heittää siemeniä maahan.”
̅‫ארך‬
ַ ִ‫רּבא ונ‬
ֵּ ֵּ‫רעא נ‬
ָׁ ַ‫אימ ָׁמא וז‬
ָׁ ̅‫וב‬
ִ ‫ּבלליָׁ א‬
ִ ‫נקום‬
ֻׁ ַ‫ ונֵּ ד̅ ַמך̅ ו‬27
pidentyy ja
kasvaa
siemen ja
päivässä ja
yössä
nouseva ja
nukkuva ja
.
‫ַכד̅ ֻׁהו ָׁלא יָׁ ַ ̅דע‬
tiedä
ei
hän
Ja hänen nukkuessaan se nousee yöllä ja päivällä, ja se siemen kasvaa ja pidentyy, kun hän ei tiedä.
kun
‫סּבא‬
ָׁ ‫וקדם ָׁהוֵּ א ֵּע‬
̅ ַ ‫ול‬
ֻׁ ‫ארא‬
ָׁ ̅‫לפ‬
ִ ‫רעא ֵּגיר ַמיתיָׁ א ֵּלה‬
ָׁ ‫ ַא‬28
nuppu
se
ensin ja
hedelmän
sen
tuottaa
sillä
maa
.
‫ּבלא׃‬
ָׁ ‫ּבש‬
ֵּ ‫יתא‬
ָׁ ‫מל‬
ַ ‫טתא מ ַש‬
̅ ָׁ ‫אחריַ ת̅ ֵּדין ֵּח‬
ָׁ
‫ּבלא‬
ָׁ ‫ת ֵּרה ֵּש‬
̅ ‫וב‬
̅ ָׁ
tähkässä
täyteys
vehnä
mutta
lopulta
tähkä
sen jälkeen ja
Sillä maa tuottaa sen hedelmän, ja ensin on nuppu, ja sen jälkeen tähkä, mutta lopulta sen vehnän
tähkän täyteys.
‫חצ ָׁ ̅דא‬
ָׁ ‫דמ ִטי‬
ַ ‫גלא‬
ָׁ ‫חדא ָׁאת̅יָׁ א ַמ‬
̅ ָׁ ‫ארא ֵּמ‬
ָׁ ‫שמן ֵּדין ִפ‬
ֵּ ‫ ָׁמא ַד‬29
sadonkorjuu tullut että
sirppi
tulee
heti
hedelmät mutta kypsyneet
kun
.
Mutta kun hedelmät ovat kypsyneet, tulee heti sirppi, sillä sadonkorjuu on tullut.
‫וב̅אינָׁ א ַמת̅ ָׁלא‬
ַ ‫אל ָׁהא‬
ָׁ ‫ותא ַד‬
̅ ָׁ ‫לכ‬
ֻׁ ‫למ‬
ַ ‫נד ֵּמיה‬
̅ ַ ‫למנָׁ א‬
ָׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬30
vertaus millaiseen ja
Jumalan
kuningaskunta
muistuttava
mille
sanoi ja
.
‫מתליה׃‬
ִ
ַ‫נ‬
sen verrattava
Ja hän sanoi, ”mitä Jumalan kuningaskunta muistuttaa, ja millaiseen vertaukseen sitä verrataan?”
Aramean ”verrata” on myös ”edustaa”. Kreikan tekstit käyttävät molempia, ja viittaa siihen, ettei kreikan
kääntäjä ollut varma, kumpi on parempi sanavalinta!
‫ארעא‬
ָׁ ‫רעת̅ ַּב‬
ַ ‫אזד‬
ַ ‫דמא ֵּד‬
ָׁ ‫רדלא ָׁהי‬
ָׁ ‫דח‬
ַ ‫דתא הי‬
ָׁ ‫פר‬
ֵּ ̅‫ ַאיך‬31
maassa
kylvetty joka
kun joka
on sinapinsiemenen on
jyvä
kuin
.
‫רעא׃‬
ָׁ ‫דעל ַא‬
ַ ‫רעונֵּ א‬
ֻׁ ַ‫להון ז‬
ֻׁ ‫זעוריָׁ א הי ֵּמן ֻׁכ‬
ֻׁ
maa päällä joka
siemenet
niistä kaikista
on
vähäinen
Se on kuin jyvänen, sinapinsiemen, joka maan päällä kylvettynä on vähäinen niistä kaikista siemenistä.
‫רקונֵּ א‬
ֻׁ ַ‫להון י‬
ֻׁ ‫והויָׁ א ַר ָּׁבא ֵּמן ֻׁכ‬
ָׁ ‫לקא‬
ָׁ ‫רעת̅ ָׁס‬
ַ ‫אזד‬
ַ ‫ומא ֵּד‬
ָׁ 32
yrtit
niistä kaikista
suuri
oleva ja
kohoaa
kylvettynä
kun ja
.
‫חתא‬
̅ ָׁ ‫שכח ַדב̅ ֵּט ָׁל ָׁלה ָׁפ ַר‬
ַ ‫ת‬
̅ ֵּ ‫תא ַאיך̅ ד‬
̅ ָׁ ̅‫ורב‬
ָׁ ‫וכא ַר‬
ֵּ ‫ועב̅ ָׁדא ַס‬
ָׁ
linnut
varjossaan
pystyvät
kuin
suuret
oksat
tekee ja
‫שכן‬
ַ ‫ֵּת‬
pesivät
Ja kylvettynä se kohoaa, ja on oleva suurin niistä kaikista yrteistä, ja se tekee valtavia oksia, niin että
linnut voivat tehdä pesää sen varjossa.
̅‫מהון ַמת̅ ֵּלא ַאיך‬
ֻׁ ‫ממ ֵּלל הוָׁ א יֵּ ֻׁשוע ַע‬
ַ ‫ּבמת̅ ֵּלא ַדאיך̅ ָׁה ֵּלין‬
ַ 33
kuin
vertaus
kanssaan
Jeshua
oli
puhui
nämä
kuin että vertausten kautta
.
‫שמע׃‬
ַ ‫למ‬
ֵּ ‫שכחין הוַ ו‬
ִ ‫דמ‬
ֵּ
kuulemaan olivat
pystyivät että
Jeshua puhui nämä heidän kanssaan siksi vertausten kautta, että he pystyisivät ymmärtämään.
‫ידוהי ֵּדין‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫לת‬
̅ ַ ‫מהון‬
ֻׁ ‫ממ ֵּלל הוָׁ א ַע‬
ַ ‫ וַ ד̅ ָׁלא ַמת̅ ֵּלא ָׁלא‬34
mutta
oppilailleen
kanssaan
hän
puhunut
ei
vertaukset
ilman ja
.
‫למ ֵּדם‬
ֵּ ‫מפ̅ ֵּשק הוָׁ א ֻׁכ‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ַ‫ַּבינַ והי ו‬
asiat kaikki
hän
selitti
heille ja
keskenään
Ja ilman vertausta hän ei puhunut heidän kanssaan, oppilailleen, vaan keskenään, ja heille hän selitti
kaikki asiat.
‫לעב̅ ָׁרא‬
ֵּ ‫עּבר ַלן‬
ַ ֵּ‫משא נ‬
ָׁ ‫ּבר‬
ַ ‫ומא‬
ָׁ ַ‫ּבהו י‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬35
toiselle puolelle meille lähtevä
illassa
päivä
siinä
heille
sanoi ja
Ja hän sanoi heille sen päivän iltana, ”lähtekäämme toiselle puolelle”.
Toinen puoli on ’ivraa’. Sama sana kuin hebrean ’ivri’, josta tulee hebrealainen. Sanan merkitys on
kuitenkin ’muukalainen, toinen puoli, muualta tullut, tänne kuulumaton’.
.
‫ספ̅ינֵּ א‬
ִ ַ‫ינתא ֻׁהו ו‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫ב ֻׁרוהי ַכד̅ ַּב‬
̅ ‫וד‬
̅ ַ ‫נשא‬
ֵּ ̅‫לכ‬
ֵּ ‫שב̅קו‬
ַ ַ‫ ו‬36
veneet ja hän
veneessä
kun
hänet toi ja
väkijoukon
jättivät ja
.
‫מהון׃‬
ֻׁ ‫תא ִאית̅ הוַ י ַע‬
̅ ָׁ ָׁ‫אחרני‬
ָׁ
kanssaan
olivat
toiset
Ja he jättivät kansanjoukon, ja veivät hänet veneeseen, ja hänen kanssaan oli muitakin veneitä.
‫ינתא‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫ללא נָׁ פ̅ ִלין הוַ ו ַּב‬
ֵּ ̅ ַ‫וחא וג‬
ָׁ ‫ּבתא ֻׁור‬
̅ ָׁ ‫לע ָׁלא ַר‬
ָׁ ‫ וַ הוָׁ ת̅ ַע‬37
veneessä
oli
löivät
aallot ja
tuuli ja
valtava
myrsky
oli ja
.
‫מלא׃‬
ֵּ ‫ת‬
̅ ‫דת‬
̅ ֵּ ̅‫ַוק ִר ָׁיב̅א הוָׁ ת‬
täyttymässä
oli
lähellä ja
Ja tuli valtava myrsky ja tuuli, ja aallot hakkasivat venettä, ja se oli lähellä täyttyä.
‫ינתא‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫רתה ַד‬
̅ ָׁ ‫ּבח‬
ַ ‫דמך̅ הוָׁ א‬
ֵּ ‫ ֻׁהו ֵּדין יֵּ ֻׁשוע ַעל ֵּּב ָׁסד̅יָׁ א‬38
veneen
keulassaan
oli
nukkuen
tyyny päällä
Jeshua
mutta hän
.
‫ּבטיל ָׁלך̅ ָׁדאב̅ ִדין חנַ ן׃‬
ִ ‫אמרין ֵּלה ַר ַּבן ָׁלא‬
ִ ָׁ‫ימוהי ו‬
ֻׁ ‫אתו ַא ִק‬
̅ ַ ֵּ‫ו‬
me hukumme että sinun
välitä etkö rabbimme hänelle
sanoivat ja
hänet herätti
tulivat ja
Mutta hän, Jeshua, oli nukkumassa tyynyn päällä, veneen keulassa, ja he tulivat ja herättivät hänet, ja
sanoivat hänelle, ”meidän rabbimme, etkö välitä, että me hukumme?”
̅‫ושליַ ת‬
ֵּ ‫שלי זגִ ̅יר ַאנת‬
ִ ‫אמר ליַ ָׁמא‬
ַ ֵּ‫וחא ו‬
ָׁ ‫ּבר‬
ֻׁ ‫ ָׁוקם וַ כ̅ ָׁאא‬39
lakkasi ja
sinä vaikene pysähdy merelle
sanoi ja
tuulessa
nuhteli ja nousi ja
.
‫וחא ַר ָּׁבא׃‬
ָׁ ַ‫וחא וַ הוָׁ א נ‬
ָׁ ‫ֻׁר‬
suuri tyyneys
oli ja
tuuli
Ja hän nousi ja nuhteli tuulta, ja sanoi merelle, ”pysähdy, vaikene!” Ja tuuli lakkasi, ja oli suuri tyyneys.
‫למנָׁ א‬
ָׁ ַ‫אנתון ָׁה ַ ̅כן ו‬
ֻׁ ‫ולת ִנין‬
̅ ָׁ ‫למנָׁ א ַד ֻׁח‬
ָׁ ‫להון‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬40
miksi ja
niin
te
pelkäätte että
miksi
heille
sanoi ja
.
‫ותא׃‬
̅ ָׁ ֻׁ‫ימנ‬
ָׁ ‫ּבכ̅ון ַה‬
ֻׁ ‫ַלית‬
uskollisuus
teissä
ei ole
Ja hän sanoi heille, ”miksi te olette niin peloissanne, ja miksi teissä ei ole uskoa?”
‫לחד̅ ַמנֻׁ ו ַכי ָׁהנָׁ א‬
ַ ̅‫אמרין הוַ ו ַחד‬
ִ ָׁ‫ּבתא ו‬
̅ ָׁ ‫חלתא ַר‬
̅ ָׁ ‫ וַ ד̅ ֵּחלו ֵּד‬41
tämä siis
kuka
yhdelle
yksi olivat
sanoivat ja
valtava
pelon
pelkäsivät ja
.
‫מעין ֵּלה‬
ִ ‫שת‬
ַ ‫וחא ויַ ָׁמא ֵּמ‬
ֵּ ‫דר‬
ֻׁ
häntä
tottelevat
meri ja
tuuli että
Ja he pelkäsivät suurella pelolla, ja sanoivat toinen toiselleen, ”kuka tämä siis on, kun tuuli ja meri
tottelevat häntä?”
Talmud Bavli, Tract Bava Metzia;
"Rabba sanoi;merimiehet kertoivat minulle, että se aalto, joka yleensä saa laivan uppoamaan, hohtaa
vaalean kaltaista valoa, ja me löimme sitä sellaisella sauvalla, johon oli kaiverrettu EHJEH. Heti tuli tyyntä
... ”Kirjoitettu on, ettekö pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni, joka olen pannut
hiekan meren rajaksi, ikuiseksi määräksi, jonka ylitse se ei pääse; ja vaikka se kuohuu, ei se mitään voi, ja
vaikka sen aallot pauhaavat, eivät ne sen ylitse pääse?" (Jer.5:22). Markuksen versiossa Jeesus yhdistää
itsensä selkeästi tähän ikivanhaan nimeen, jonka Herra ilmoitti nimekseen Moosekselle palavasta
pensaasta. Juutalaisissa teoksissa ei ole toista vastaavaa myrskyn tyynnyttämistä.
‫לעב̅ ָׁרא דיַ ָׁמא ַלאת̅ ָׁרא דגָׁ ̅ ̅ד ָׁריֵּ א׃‬
ֵּ ‫אתא‬
̅ ָׁ ֵּ‫ ו‬5:1
Gadaralaisten maakunnalle
meren toiselle puolelle
tuli ja
Ja hän tuli sen meren toiselle puolelle, gadaralaisten alueelle.
Gadar merkitsee lähinnä jotain aitausta. Toinen puoli on sama sana kuin hebrealainen, Abrahamista.
.
‫־קב ֵּורא גַ ב̅ ָׁרא‬
̅ ֻׁ ̅‫ינתא פגַ ̅ע ֵּּבה ֵּמן ֵּּבית‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫נפק ֵּמן‬
̅ ַ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 2
mies
hautahuoneista
hänessä kohtasi
veneestä
lähti
kun ja
.
‫תא׃‬
̅ ָׁ ̅‫וחא ַטנפ‬
ָׁ ‫אית ֵּּבה ֻׁר‬
̅ ‫ִד‬
saastainen
henki hänessä
jossa
Ja kun hän lähti siitä veneestä, hänet kohtasi mies, haudoista, jossa oli saastainen henki.
‫שכח הוָׁ א‬
ַ ‫תא אנָׁ ש ָׁלא ֵּמ‬
̅ ָׁ ‫של‬
ָׁ ‫־קב ֵּורא וַ ב̅ ִש‬
̅ ֻׁ ̅‫וע ַמר הוָׁ א ֵּּבית‬
ָׁ 3
ollut
pystynyt
ei
ihminen
kahleissa ja
hautahuoneissa
oli
asusti ja
.
‫אסרה׃‬
ֵּ ‫למ‬
ֵּ
häntä sitomaan
Ja hän asusti haudoissa, eikä kukaan ollut kykenevä sitomaan häntä kahleisiin.
‫אסר הוָׁ א‬
ַ ‫ת‬
̅ ֵּ ‫תא ֵּמ‬
̅ ָׁ ‫של‬
ָׁ ‫וטמא וַ ב̅ ִש‬
ֵּ ‫תי ַדב̅ ֻׁס‬
̅ ‫דכ̅ל ֵּא ַמ‬
ֻׁ ‫ ֵּמ ֻׁטל‬4
oli
sidottu
kahleissa ja
siteissä jotka
kerta
kaikki että koska
.
‫ולא אנָׁ ש‬
ָׁ ‫מפ̅ ֵּסק הוָׁ א‬
ַ ‫וטמא‬
ֵּ ‫וס‬
ֻׁ ‫מת ַּבר הוָׁ א‬
̅ ַ ‫תא‬
̅ ָׁ ‫של‬
ָׁ ‫ִש‬
ihminen
eikä
ollut
katkaisi
siteet ja
oli
murtanut
kahleet
‫ּבשה׃‬
ֵּ ̅‫למכ‬
ֵּ ‫שכח הוָׁ א‬
ַ ‫ֵּמ‬
häntä hillitsemään
ollut
pystynyt
Koska kaikki kerrat, kun hän oli ollut sidottuna ja kahleissa, hän oli murtanut kahleet ja katkaissut siteet,
eikä kukaan ollut kyennyt häntä hillitsemään.
‫־קב ֵּורא וַ ב̅ ֻׁט ֵּורא‬
̅ ֻׁ ‫ית‬
̅ ̅‫ּבב‬
ֵּ ‫אימ ָׁמא‬
ָׁ ̅‫וב‬
ִ ‫ּבלליָׁ א‬
ִ ‫זב̅ן‬
ַ ‫ וַ ב̅ ֻׁכ̅ל‬5
vuorilla ja
hautahuoneissa
päivisin ja
yöllä
aikaa kaikessa ja
.
‫אפא׃‬
̅ ֵּ ‫ּבכ‬
̅ ִ ‫מצ ֵּלף̅ נַ פ̅ ֵּשה‬
ַ ַ‫יתוהי הוָׁ א ָׁוק ֵּעא הוָׁ א ו‬
̅ ַ ‫ִא‬
kallioissa
sieluaan
hakkasi ja
oli
huusi ja
oli
Ja hän oli kaiken aikaa, yöt ja päivät, niissä haudoissa ja vuorilla, ja hän huusi, ja hakkasi itseään
kallioihin.
Hakkasi, sanaa käytetään ensisijaisesti ruoskalla lyömisestä. Toisin sanoen mies ei kulkenut kivi
kädessään, itseään lyöden, vaan ennemmin epileptisesti kaatuili ympäri kallioita, vuoristossa.
hän
‫רהט סגֵּ ̅ ̅ד ֵּלה׃‬
ֵּ ‫וחקא‬
ָׁ ‫ ַכד̅ חזָׁ א ֵּדין ל ֵּי ֻׁשוע ֵּמן ֻׁר‬6
häntä kumarsi
juoksi
etäisyydestä
Jeshuan
mutta
näki
kun
.
Mutta kun hän näki Jeshuan jonkin matkan päästä, hän juoksi, kumartaen häntä.
‫אל ָׁהא‬
ָׁ ‫ּברה ַד‬
ֵּ ‫ולך̅ יֵּ ֻׁשוע‬
ָׁ ‫אמר ָׁמא ִלי‬
ַ ֵּ‫ּבק ָׁלא ָׁר ָׁמא ו‬
ָׁ ‫קעא‬
ָׁ ַ‫ ו‬7
Jumalan
poika
Jeshua sinulle ja minulle mitä
sanoi ja
kova
äänessä
huusi ja
.
‫נקני׃‬
ַ ‫תש‬
ַ ‫דלא‬
ָׁ ‫אל ָׁהא‬
ָׁ ‫ומא אנָׁ א ָׁלך̅ ַּב‬
ֵּ ‫ימא ַמ‬
ָׁ ‫מר‬
ַ
minua kiduta
et että Jumalan kautta sinulle minä
käsken
korkein
Ja hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, ”mitä minulla ja sinulla on yhteistä, Jeshua, Jumalan, korkeimman
poika? Minä käsken sinua Jumalan kautta, ettet kiduta minua!”
Käskeminen tässä, on eräänlaista vannottamista Tooran mukaan. Täysin rabbiininen termi. Matt.26:63
ylipappi käyttää samaa sanaa, ja 1Tess.5:27, 1Tim.6:14 Paavali. Muuten sana löytyy vain Talmudista.
‫נפ̅א׃‬
ָׁ ‫וחא ַט‬
ָׁ ‫ ָׁא ַמר הוָׁ א ֵּלה ֵּגיר ֻׁפוק ֵּמן ַּברנָׁ ָׁשא ֻׁר‬8
saastainen
henki
ihmispojasta
tulla ulos sillä hänelle
oli
sanoi
.
Sillä hän oli sanomassa sille saastaiselle hengelle, että lähtee ulos siitä ihmisestä.
‫דס ִגיֵּ אא‬
ַ ‫שמן ֵּמ ֻׁטל‬
ַ ‫שמך̅ ָׁא ַמר ֵּלה ֵּלג̅יֻׁ ון‬
ָׁ ‫יכנָׁ א‬
ַ ‫אלה ַא‬
ֵּ ‫וש‬
ַ 9
paljon että
koska nimemme Legion hänelle sanoi
nimesi
mikä häneltä kysyi ja
.
‫חנַ ן׃‬
me
Ja hän kysyi häneltä, ”mikä sinun nimesi on?” Hän sanoi hänelle, ”Legion on meidän nimemme, koska
meitä on paljon.”
Legion on esim. Tg Hesekiel 30:9, järjestäytynyt sotajoukko, ja sana on todellakin aramean alkuperää.
‫ר־מן ַאת̅ ָׁרא׃‬
ֵּ ̅‫לב‬
ַ ‫דריוהי‬
ִ ‫נש‬
ַ ‫דלא‬
ָׁ ‫וב ֵּעא הוָׁ א ֵּמנֵּ ה ַס ִגי‬
̅ ָׁ 10
maakunnasta ulkopuolelle
hänet lähettävä
ettei
paljon hänestä
Ja hän pyysi häntä paljon, ettei lähettäisi häntä sen maakunnan ulkopuolelle.
Edellisessä jakeessa he puhuivat monikossa, tässä puhutaan vain yhdestä.
oli
pyysi ja
.
‫ּבתא ַדחזִ ֵּירא‬
̅ ָׁ ‫קרא ַר‬
ָׁ ‫ ִאית̅ הוָׁ א ֵּדין ַת ָׁמן לוָׁ ת̅ ֻׁט ָׁורא ַּב‬11
sikojen
suuri
lauma
vuori
luokse
siellä mutta
oli
(akk.)
.
‫דרעיָׁ א׃‬
ָׁ
ruokittiin joita
Mutta siellä, sen vuoren luona, oli suuri lauma sikoja, joita ruokittiin.
‫אמרין ַש ַדריַ ן ַעל ָׁהנֻׁ ון‬
ִ ָׁ‫אדא ו‬
̅ ֵּ ‫וב ֵּעין הוַ ו ֵּמנֵּ ה ָׁהנֻׁ ון ִש‬
̅ ָׁ 12
näiden ylle meidät lähetä sanoivat ja
riivaajat
nämä hänestä
oli
pyysivät ja
.
‫חזִ ֵּירא ַדב̅ ֻׁהון נֵּ ֻׁעול׃‬
sisään menevä niissä että
siat
Ja he, nämä riivaajat, pyysivät häntä ja sanoivat, ”lähetä meidät näiden sikojen ylle, että menisimme
niihin sisälle.”
‫ועל ַּבחזִ ֵּירא‬
ַ ‫תא‬
̅ ָׁ ̅‫נפ‬
ָׁ ‫וחא ָׁה ֵּלין ַט‬
ֵּ ‫נפ̅ק ֻׁר‬
ַ ַ‫להון ו‬
ֻׁ ‫אפס‬
ֵּ ַ‫ ו‬13
sioissa sisään ja
saastaiset
nämä
henget
lähtivät ja heille
salli ja
.
‫לפ̅ין‬
ִ ‫תרין ַא‬
ֵּ ̅‫יפ̅א ונֵּ פ̅ ַלת̅ ּביַ ָׁמא ַאיך‬
ָׁ ‫שק‬
ִ ‫קרא ַל‬
ָׁ ‫הטת̅ ָׁהי ַּב‬
ַ ‫ֵּור‬
tuhannet
kaksi
kuin
meressä
putosivat ja
kielekkeelle
lauma
se
juoksi ja
‫ּבמיָׁ א׃‬
ַ ‫וֵּ את̅ ַחנַ קו‬
meressä
hukkuivat ja
Ja hän salli sen heille, ja nämä saastaiset henget lähtivät, ja menivät niihin sikoihin, ja se lauma juoksi
kallion kielekkeelle, je ne putosivat mereen, noin kaksi tuhatta, ja ne hukkuivat siihen mereen.
‫ינתא‬
ָׁ ‫מד‬
̅ ִ ‫אמרו ַּב‬
ַ ֵּ‫ערקו ו‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫דר ֵּעין הוַ ו‬
ָׁ ‫והנֻׁ ון‬
ָׁ 14
kaupungissa sanoivat ja pakenivat
heille
oli ruokkivat jotka nämä ja
.
‫למחזָׁ א ֵּמ ֵּדם ַדהוָׁ א׃‬
ֵּ ‫נפ̅קו‬
ַ ַ‫ּבקוריָׁ א ו‬
ֻׁ ̅‫וָׁ אף‬
oli joka
asia
näkemään
lähtivät ja
kylien kautta myös ja
Ja nämä, jotka olivat niitä ruokkimassa, pakenivat ja sanoivat siitä siinä kaupungissa, ja myös kylien
kautta, ja he lähtivät katsomaan sitä, mitä oli tapahtunut.
Ruokkivat, voi kääntää myös ”paimensivat”. Ensisijaisesti ravinnon antamista, mutta paimenkin on sama
sana. ”Jotka olivat paimenia” on täysin oikea suomennos, sen voi kääntää molemmilla tavoilla.
‫לביש‬
̅ ִ ̅‫אדוהי ַכד‬
̅ ַ ‫דש‬
ִ ‫להו‬
ַ ‫אתו לוָׁ ת̅ יֵּ ֻׁשוע וַ חזַ אוֻׁ הי‬
̅ ַ ֵּ‫ ו‬15
vaatetettu kun
oli riivattu joka
hänet
näkivät ja
Jeshua
luokse tulivat ja
.
‫ב ַהו ִדאית̅ הוָׁ א ֵּּבה ֵּלג̅יֻׁ ון וַ ד̅ ֵּחלו׃‬
̅ ‫ת‬
̅ ֵּ ָׁ‫וַ מנַ ַכף̅ וי‬
pelkäsivät ja Legion hänessä
oli ollut jossa hän
istui ja selvinpäin ja
Ja he tulivat Jeshuan luokse, ja he näkivät hänet, joka oli ollut riivattuna, kun hänet oli vaatetettu, ja hän
oli selvin päin ja istui; hän, jossa se Legion oli ollut, ja he pelkäsivät.
‫אדוהי‬
̅ ַ ‫דש‬
ִ ‫להו‬
ַ ‫יכנָׁ א הוָׁ א‬
ַ ‫להון ָׁהנֻׁ ון ַדחזַ ו ַדא‬
ֻׁ ‫אשת ִעיו‬
ַ
ֵּ‫ ו‬16
oli riivattu joka
hänet
oli
kuinka että nähneet jotka nämä
heille
kertoivat ja
.
‫וָׁ אף̅ ַעל ָׁהנֻׁ ון חזִ ֵּירא׃‬
sioista
näistä
myös ja
Ja nämä, jotka olivat sen nähneet, kertoivat heille, että kuinka oli tapahtunut hänelle, joka oli ollut
riivattuna, ja he kertoivat myös näistä sioista.
‫ומהון‬
ֻׁ ‫תח‬
ֻׁ ‫וש ִריו ָּׁב ֵּעין ֵּמנֵּ ה דנִ אזַ ל ֵּלה ֵּמן‬
ַ 17
heidän rannikostaan häntä menemään että hänestä pyysivät alkoivat ja
.
Ja he alkoivat pyytämään häntä, että hän menisi pois heidän rannikoltaan.
‫אדוהי‬
̅ ַ ‫דש‬
ִ ‫ינתא ָּׁב ֵּעא הוָׁ א ֵּמנֵּ ה ַהו‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫סלק ַל‬
ֵּ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 18
oli riivattu joka hän hänestä
oli
pyysi
laivalle
nousi
kun ja
.
‫דע ֵּמה נֵּ הוֵּ א׃‬
ַ
oleva kanssaan että
Ja kun hän nousi veneeseen, pyysi häneltä hän, joka oli ollut riivattuna, että saisi olla hänen kanssaan.
‫לב̅ ָׁיתך̅ לוָׁ ת̅ אנָׁ ַשיך‬
ַ ‫ולא ַשב̅ ֵּקה ֵּא ָׁלא ֵּא ַמר ֵּלה זֵּ ל‬
ָׁ 19
ihmistesi luokse
talollesi mene hänelle sanoi
vaan häntä hylännyt
eikä
.
‫עליך׃‬
ַ ‫ודאת̅ ַר ַחם‬
̅ ֵּ ‫עב̅ ̅ד ָׁלך̅ ָׁמריָׁ א‬
ַ ‫להון ֵּמ ֵּדם ַד‬
ֻׁ ‫אשת ָׁעא‬
ַ
ֵּ‫ו‬
yllesi
armahtanut että ja
Herra sinulle tehnyt jota
asia
heille
kerro ja
Eikä hän hylännyt häntä, mutta sanoi hänelle, ”mene taloosi, omien ihmistesi luokse ja kerro heille ne
asiat, joita Herra Jumala on sinulle tehnyt, ja että hän on sinut armahtanut.”
‫עב̅ ̅ד ֵּלה‬
ַ ‫תא ֵּמ ֵּדם ַד‬
̅ ָׁ ָׁ‫סרת̅־מ ִ ̅דינ‬
ַ ‫ּבע‬
ֵּ ‫וש ִרי ַמכ̅ ֵּרז‬
ַ ‫ וֵּ אזַ ל‬20
hänelle tehnyt jota
asia
kaupungit
kymmenessä julistamaan alkoi ja
meni ja
.
‫יהין הוַ ו‬
ִ ‫להון ַת ִמ‬
ֻׁ ̅‫וכ‬
ֻׁ ‫ֵּי ֻׁשוע‬
oli hämmästyneet he kaikki ja
Jeshua
Ja hän meni ja alkoi julistamaan kymmenessä kaupungissa sitä, mitä Jeshua oli hänelle tehnyt, ja he
kaikki olivat hämmästyksissään.
‫להו ֵּעב̅ ָׁרא ֻׁתוב̅ ֵּאת̅ ַכנַ שו‬
ַ ‫ינתא‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫עבר יֵּ ֻׁשוע ַּב‬
̅ ַ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 21
kokoontui
taas
toinen puoli
sille
veneessä
Jeshua
toispuol kun ja
.
‫יתוהי ַעל־יַ ד̅ יַ ָׁמא׃‬
̅ ַ ‫נשא ַס ִגיֵּ אא ַכד̅ ִא‬
ֵּ ‫עלוהי ֵּכ‬
ַ
meri
sivu ylle
oli
kun
paljon
kansaa
luokseen
Ja kun Jeshua oli tullut veneellä toiselle puolelle, sille toiselle puolelle kokoontui taas hänen luokseen
paljon kansaa, hänen ollessaan meren rannalla.
‫וכ̅ ̅ד חזָׁ יהי‬
ַ ‫ושתא‬
ָׁ ֻׁ‫וא ָׁרש ֵּמן ַר ַּבי כנ‬
ָׁ ֻׁ‫שמה י‬
ֵּ ‫אתא ַחד̅ ַד‬
̅ ָׁ ֵּ‫ ו‬22
hänet näki
kun ja
kokouspaikka
rabbeista
Joarash nimensä jonka yksi
tuli ja
.
‫נפל לוָׁ ת̅ ֵּרג̅ ַלוהי׃‬
ַ̅
jalkojensa luokse lankesi
Ja yksi sen synagoogan rabbeista, jonka nimi oli Joarash, tuli, ja kun hän näki hänet, hän lankesi hänen
jalkoihinsa.
‫ידא‬
̅ ָׁ ̅‫עב‬
ִ ̅‫ישאיִ ת‬
ָׁ ‫ּברת̅י ִּב‬
ַ ‫אמר ֵּלה‬
ַ ָׁ‫וב ֵּעא הוָׁ א ֵּמנֵּ ה ַס ִגי ו‬
̅ ָׁ 23
tehty
sairaaksi
tyttäreni hänelle sanoi ja
paljon hänestä
oli
pyysi ja
.
‫ות ֵּחא׃‬
̅ ִ ‫חלם‬
ֵּ ‫ת‬
̅ ‫ות‬
̅ ֵּ ‫עליה‬
ֵּ ‫יד ̅ך‬
̅ ָׁ ‫ָׁתא ִסים ִא‬
elävä ja
parantuva ja
ylleen
kätesi
laita
tule
Ja hän pyysi häntä paljon, ja sanoi hänelle, ”minun tyttäreni on tehty sairaaksi. Tule, laita kätesi hänen
päälleen, ja hän parantuu ja saa elää”.
‫וחב̅ ִצין‬
ָׁ ‫נשא ַס ִגיָׁ אא‬
ָׁ ‫וד ִּביק הוָׁ א ֵּלה ֵּכ‬
̅ ַ ‫ וֵּ אזַ ל ַע ֵּמה יֵּ ֻׁשוע‬24
tukkivat ja
paljon
kansaa
hänelle
oli
saapui ja
Jeshua
kanssaan meni ja
.
‫הוַ ו ֵּלה ׃‬
hänelle
oli
Ja Jeshua meni hänen kanssaan, ja hänen sinne saapuessaan oli paljon kansaa, ja he estelivät häntä.
‫יתא ַדד̅ ָׁמא שנִ ין‬
̅ ָׁ ‫רד‬
ִ ‫ּבמ‬
ַ ̅‫איתיה הוָׁ ת‬
̅ ֵּ ‫חדא ִד‬
̅ ָׁ ‫נתתא ֵּדין‬
̅ ָׁ ‫ ַא‬25
vuodet
veren
vuotamisessa
oli
se
joka
yksi
mutta
vaimo
.
‫סרא׃‬
ֵּ ‫רת ֵּע‬
ַ ‫ַת‬
kaksitoista
Mutta siellä oli oli vaimo, jolla oli ollut veren vuotoa kaksitoista vuotta.
‫אפקת̅ ֻׁכל ֵּמ ֵּדם‬
ַ ַ‫תא ַס ִגיֵּ אא ו‬
̅ ָׁ ָׁ‫דס ִגי ֵּסב̅ ַלת̅ ֵּמן ָׁא ַסו‬
ַ ‫ידא‬
̅ ָׁ ‫ ַא‬26
asia kaikki
tuhlannut ja
monet
lääkäreistä taakoitettu paljon joka sellainen
.
̅‫דרת̅ ֵּא ָׁלא ָׁאף̅ יַ ִת ָׁיראיִ ת‬
ַ ‫ומ ֵּדם ָׁלא ֵּאת̅ ַע‬
ֵּ ‫ִדאית̅ ָׁלה‬
enemmän
jopa
vaan
auttanut
ei
asia ja hänelle ollut joka
‫אלצת̅׃‬
ַ ‫ת‬
̅ ַ ‫ֵּא‬
ahdistettu
Sellainen, joka oli paljon monien lääkäreiden taakoittama, ja hän oli tuhlannut kaiken, mitä hänellä oli,
eikä mikään auttanut, vaan jopa enemmän ahdistanut.
‫סתרה‬
ֵּ ‫נשא ֵּמן ֵּּב‬
ָׁ ‫דכ‬
̅ ֵּ ‫ּבחב̅ ָׁצא‬
ֵּ ̅‫תת‬
̅ ָׁ ‫מעת̅ ַעל ֵּי ֻׁשוע ֵּא‬
ַ ‫ ַכד̅ ֵּש‬27
takaansa kansanjoukon tungoksessa
tuli
Jeshua
ylle
kuullut
kun
.
‫ושה׃‬
ֵּ ̅‫לב‬
ֻׁ ‫רּבת̅ ַל‬
ַ ‫ֵּק‬
vaatteellen
lähestyi
Kun hän oli kuullut Jeshuasta, tuli hän siinä kansanjoukon tungoksessa hänen takaansa, lähestyi hänen
vaatettaan.
‫רּבא אנָׁ א ָׁחיָׁ א אנָׁ א׃‬
ָׁ ‫ושה ָׁק‬
ֵּ ̅‫לב‬
ֻׁ ‫אפ̅ן ַל‬
ֵּ ‫מרא הוָׁ ת̅ ֵּגיר ָׁד‬
ָׁ ‫ ָׁא‬28
minä
elän
minä
lähestyn
vaattelleen jos vain että sillä
oli
sanoi
.
Sillä hän sanoi, että ”jos vain lähestyn hänen vaatteitaan, minä saan elää.”
‫ּבפ ̅ג ָׁרה‬
̅ ַ ̅‫ארגשת‬
ַ
ַ‫מעינָׁ א ַדד̅ ָׁמה ו‬
ִ ̅‫חדא יֵּ ב̅ ַשת‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ֵּ 29
ruumiissaan
tunsi ja
verensä
lähde
kuivui
heti ja
.
‫ותה׃‬
̅ ָׁ ‫מח‬
ֻׁ ‫אתאסיַ ת̅ ֵּמן‬
̅ ַ ‫ֵּד‬
alennustilasta
parantunut että
Ja heti se hänen verensä lähde kuivettui, ja hän tunsi ruumiissaan, että oli parantunut alennustilasta.
Alennustila, machuvtha, on 5Moos.28:43 käytetty termi, ei muualla VT puolella. Nainen tietää
jättäneensä seuraamatta Jumalan ääntä, jonka oli 12 vuotta aikaisemmin kuullut. Käskyt ja säädökset oli
pakko pitää, muuten ei olisi voinut olla tuossa kansanjoukossa. 5Moos.28:15.
‫נפ̅ק ֵּמנֵּ ה וֵּ את̅פנִ י‬
ַ ‫דח ָׁילא‬
ַ ‫חדא יִ ַ ̅דע ּבנַ פ̅ ֵּשה‬
̅ ָׁ ‫ ֵּי ֻׁשוע ֵּדין ֵּמ‬30
kääntyi ja hänestä poistui
voimaa että sielussaan
tunsi
heti
mutta
Jeshua
.
‫אני׃‬
ַ ‫למ‬
ָׁ ̅‫קרב‬
ֵּ ‫אמר ַמנֻׁ ו‬
ַ ֵּ‫נשא ו‬
ָׁ ‫לוָׁ ת̅ ֵּכ‬
vaatteelleni lähestyi kuka
sanoi ja
väkijoukko luokse
Mutta Jeshua tunsi heti omassa sielussaan, että hänestä lähti voimaa ulos, ja hän kääntyi kansanjoukon
puoleen ja sanoi, ”kuka lähestyi minun vaatettani?”
̅‫דחב̅ ִצין ָׁלך‬
ָׁ ‫נשא‬
ֵּ ‫לכ‬
̅ ֵּ ‫ידוהי ָׁחזֵּ א ַאנת‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫אמרין ֵּלה ַת‬
ִ ָׁ‫ ו‬31
sinulle tungeksivat jotka väkijoukolle
sinä
näet
oppilaansa
hänelle
sanoivat ja
.
‫קרב̅ ִלי׃‬
ֵּ ‫אמר ַאנת ַמנֻׁ ו‬
ַ ָׁ‫ו‬
minulle lähestyi kuka
sinä
sanot ja
Ja hänen oppilaansa sanoivat hänelle, ”sinä näet kansanjoukon, joka tungeksii ympärilläsi, ja sinä sanot;
kuka minua lähestyi?!”
‫עב ̅ד׃‬
̅ ַ ‫וח ַאר הוָׁ א דנֵּ חזֵּ א ַמנֻׁ ו ָׁה ֵּ ̅דא‬
ָׁ 32
teki
Ja hän katseli, että näkisi, kuka tämän oli tehnyt.
tämä
kuka näkevä että
hän
katseli ja
.
‫יתא דיֵּ ד̅ ַעת̅ ָׁמא ַדהוָׁ א‬
̅ ָׁ ‫נתתא ַכד̅ ַד ִח ָׁילא ַור ִת‬
̅ ָׁ ‫ ָׁהי ֵּדין ַא‬33
oli joka
mitä
tiesi että
vavisten ja
kunnioittaen
kun
vaimo
mutta
se
.
‫שר ָׁרא׃‬
ָׁ ‫אמרת̅ ֵּלה ֻׁכ ֵּלה‬
ַ ֵּ‫קד ַמוהי ו‬
̅ ָׁ ̅‫ת נֵּ פ̅ ַלת‬
̅ ‫ת‬
̅ ָׁ ‫ָׁלה ֵּא‬
totuus kaikkensa hänelle
sanoi ja
eteensä
lankesi
tullut hänelle
Mutta se vaimo, kun hän kunnioittaen ja vavistuksessa tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut, tuli, lankesi
hänen eteensä ja sanoi hänelle kaiken totuuden.
‫של ָׁמא‬
ָׁ ‫ת ̅כי זֵּ לי ַּב‬
̅ ֵּ ַ‫ות ̅כי ַאחי‬
̅ ֵּ ֻׁ‫ימנ‬
ָׁ ‫ּברת̅י ַה‬
ַ ‫ ֻׁהו ֵּדין ֵּא ַמר ָׁלה‬34
rauhassa mene
elävöittänyt
uskollisuutesi
tyttöni hänelle sanoi
mutta hän
.
‫ות ̅כי ׃‬
̅ ֵּ ‫מח‬
ֻׁ ‫ימא ֵּמן‬
ָׁ ‫חל‬
ִ ‫וַ הוַ יתי‬
alennustilastasi
terve
ole ja
Mutta hän sanoi hänelle, ”tyttäreni, sinun uskosi on antanut sinulle elämän. Mene rauhassa, ja ole terve
alennustilastasi!”
‫אמרין‬
ִ ָׁ‫ושתא ו‬
ָׁ ֻׁ‫ית ַרּב כנ‬
̅ ̅‫דב‬
ֵּ ‫תו ֵּמן‬
̅ ַ ‫ממ ֵּלל ֵּא‬
ַ ‫ועד̅ ֻׁהו‬
ַ 35
sanoivat ja
kokouspaikka suuri huoneen joka
tulivat
puhui
hän
vielä ja
.
‫לפ̅נָׁ א׃‬
ָׁ ‫למ‬
ַ ‫עמל ַאנת‬
ֵּ ‫למנָׁ א ֵּמ ִכיל ַמ‬
ָׁ ‫ת‬
̅ ‫ית‬
̅ ַ ‫רת ̅ך ִמ‬
̅ ָׁ ‫דב‬
ַ̅
opettajalle
sinä
vaivaat
enää
miksi
kuoli
tyttösi että
Ja hänen vielä puhuessaan tuli sen suuren kokouspaikan johtajia, ja he sanoivat, että ”sinun tyttäresi
kuoli. Miksi sinä enää häiritset sitä opettajaa?”
‫ושתא‬
ָׁ ֻׁ‫להו ַרּב כנ‬
ַ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫אמרו ו‬
ַ ‫לתא ֵּד‬
̅ ָׁ ‫למ‬
ֵּ ‫שמע‬
ַ ‫ ֵּי ֻׁשוע ֵּדין‬36
kokouspaikka suuri hänelle
sanoi ja
sanoivat jota
sanalle
kuuli mutta
Jeshua
.
‫ימן׃‬
ֵּ ‫לחוד̅ ַה‬
ֻׁ ‫ָׁלא ֵּתד̅ ַחל ַּב‬
usko
ainoastaan
pelkää
älä
Mutta Jeshua kuuli sen sanan, mitä he puhuivat, ja sanoi sen kokouspaikan johtajalle, ”älä pelkää, usko
ainoastaan.”
‫אפ̅א‬
ָׁ ‫מעון ִכ‬
ֻׁ ‫לש‬
ֵּ ‫שב̅ק לאנָׁ ש דנִ אזַ ל ַע ֵּמה ֵּא ָׁלא‬
ַ ‫ולא‬
ָׁ 37
Keefa
Shimeon’n
vaan
kanssaan menevä että ihmisten
sallinut
eikä
.
‫עקוב̅׃‬
ֻׁ ַ‫וחנָׁ ן ַא ֻׁחוהי די‬
ַ ֻׁ‫עקוב̅ וַ לי‬
ֻׁ ַ‫וַ לי‬
Jakobin
veljensä
Johannan’n ja
Jakob’n ja
Eikä hän sallinut ihmisten menevän hänen kanssaan, vain Shimeon – Keefa – ja Jakob ja Johannan
(Jakobin veli).
‫רה ִיב̅ין‬
ִ ‫ושתא וַ חזָׁ א ַד‬
ָׁ ֻׁ‫דהו ַרּב כנ‬
ַ ‫יתא‬
ָׁ ‫לב‬
̅ ַ ‫אתו‬
̅ ַ ֵּ‫ ו‬38
ylimielisiä jotka näki ja
kokouspaikka suuri hän joka
talolle
tuli ja
.
‫יללין׃‬
ִ ‫ומ‬
ַ ‫וב ֵּ ̅כין‬
̅ ָׁ
valittivat ja
itkivät ja
Ja hän tuli sille sen kokouspaikan johtajan talolle, ja hän näki niitä, jotka olivat ylimielisiä, ja he itkivät ja
valittivat.
‫יתא‬
̅ ָׁ ‫טל‬
ִ ‫וב̅ ֵּ ̅כין‬
ָׁ ‫אנתון‬
ֻׁ ‫רה ִיב̅ין‬
ִ ‫להון ָׁמנָׁ א‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ועל ו‬
ַ 39
tyttö
itkette ja
te
ylpeät
miksi
heille
sanoi ja sisään ja
.
‫מכא הי׃‬
ָׁ ‫ת ֵּא ָׁלא ַד‬
̅ ‫ית‬
̅ ַ ‫ָׁלא ִמ‬
on nukkumassa
vaan
kuollut
ei
Ja hän meni sisälle ja sanoi heille, miksi te ylpeilette, ja itkette? Tyttö ei ole kuollut, vaan nukkumassa.
‫אב̅וה‬
ֻׁ ‫בר ַל‬
̅ ַ ̅‫להון וַ ד‬
ֻׁ ‫לכ‬
̅ ֻׁ ‫עלוהי ֻׁהו ֵּדין ַא ֵּפק‬
ַ ‫חכין הוַ ו‬
ִ ̅ ָׁ‫ וג‬40
isänsä
otti ja heille kaikille
poisti mutta hän
ylleen
olivat nauroivat ja
.
̅‫דרמיָׁ א הוָׁ ת‬
ַ ‫איכא‬
ָׁ ‫ועל ַל‬
ַ ‫דע ֵּמה‬
ַ ‫להנֻׁ ון‬
ָׁ ַ‫אמה ו‬
ָׁ ‫ול‬
ֵּ ‫יתא‬
̅ ָׁ ‫טל‬
ִ ‫ַד‬
oli
makasi joka
sinne sisään ja kanssaan jotka heille ja
äitinsä ja
tytön
‫יתא׃‬
̅ ָׁ ‫טל‬
ִ
tyttölapsi
Ja he nauroivat hänelle, mutta hän laittoi ulos heidät kaikki, ja otti tytön isän ja äidin, ja ne, jotka olivat
hänen kanssaan, ja he menivät sisään sinne, missä se tyttölapsi makasi.
‫יתא ֻׁקומי׃‬
̅ ָׁ ‫טל‬
ִ ‫אמר ָׁלה‬
ַ ֵּ‫יתא ו‬
̅ ָׁ ‫טל‬
ִ ‫אידה ַד‬
̅ ָׁ ‫אחד̅ ִּב‬
ַ ֵּ‫ ו‬41
nouse
tyttö
hänelle
sanoi ja
tyttölapsen
kädessään
otti ja
.
Ja hän otti sitä tyttölasta kädestä, ja sanoi hänelle, ”tyttö, nouse!”
Talitha kuumi on aramean feminiinimuoto. Bysantti ja valtava määrä muita kreikan versioita menee
tämän mukaan. Osa kreikkalaisista taas on ”korjannut” käskyn hebrean muotoon jättämällä viimeisen
kirjaimen pois. Osa taas korjaa feminiinimuodon laittamalla talitha sijaan erisnimen Tabitha. Jakeen
loppu, ”se on käännettynä...” puuttuu tietenkin arameasta.
‫יתיה הוָׁ ת̅ ֵּגיר‬
̅ ֵּ ‫לכא הוָׁ ת̅ ִא‬
̅ ָׁ ‫מה‬
ַ ַ‫יתא ו‬
̅ ָׁ ‫טל‬
ִ ̅‫עתה ָׁק ַמת‬
̅ ֵּ ‫ר־ש‬
ָׁ ‫וב‬
̅ ַ 42
sillä
oli
se
oli
kulkemassa ja
tyttölapsi
nousi
hetken poika ja
.
‫ומ ָׁרא ַר ָּׁבא׃‬
ָׁ ‫תדמ ִרין הוַ ו ֻׁד‬
ַ ‫ומ‬
ֵּ ‫סרא‬
ֵּ ‫רת ֵּע‬
ַ ‫שנין ַת‬
ִ ̅‫ַּברת‬
valtava
ihmetys
oli
ihmettelivät ja
kaksitoista
vuodet
tytär
Ja siinä silmänräpäyksessä se tyttölapsi nousi, ja kulki eteenpäin, sillä se tyttö oli kaksitoista vuotta, ja
sitä ihmeteltiin valtavalla ihmetyksellä.
‫תלון‬
ֻׁ ֵּ‫אמר דנ‬
ַ ֵּ‫דלא אנָׁ ש נֵּ ַדע ָׁה ֵּ ̅דא ו‬
ָׁ ‫ופ ֵּקד̅ ֵּאנֻׁ ון ַס ִגי‬
̅ ַ 43
tarjoaisivat että
sanoi ja
tätä
tietävä ihminen
ettei
paljon
he
käski ja
.
‫לעס‬
ַ ‫למ‬
ֵּ ‫ָׁלה‬
syötävälle hänelle
Ja hän käski paljon, ettei kukaan tästä tietäisi, ja sanoi, että tarjoaisivat hänelle syötävää.
‫יקין הוַ ו‬
ִ ‫וד ִּב‬
̅ ַ ‫ינתה‬
ֵּ ‫מד‬
̅ ִ ‫אתא ַל‬
̅ ָׁ ֵּ‫נפ̅ק ֵּמן ַת ָׁמן ו‬
ַ ַ‫ ו‬6:1
olivat
liittyvät ja
kaupungilleen
tuli ja
sieltä
poistui ja
.
‫ידוהי׃‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫ֵּלה ַת‬
oppilaansa hänen
Ja hän poistui sieltä, ja tuli omaan kaupunkiinsa, ja hänen oppilaansa olivat liittyneinä häneen.
‫שמעו‬
ַ ‫וס ִגיֵּ אא ַד‬
ַ ‫ושתא‬
ָׁ ֻׁ‫למ ָׁל ֻׁפ̅ו ַּבכ̅נ‬
ַ ‫ּבתא ַש ִרי‬
̅ ָׁ ‫וכ̅ ̅ד הוָׁ ת̅ ַש‬
ַ 2
kuulivat jotka
monet ja
kokouspaikassa opettamaan
alkoi
sapatti
oli
kun ja
.
‫אידא הי‬
̅ ָׁ ַ‫להנָׁ א ו‬
ָׁ ‫ימ ָׁכא ֵּלה ָׁה ֵּלין‬
ֵּ ‫אמרין הוַ ו ַא‬
ִ ָׁ‫תד ַמרו ו‬
ַ ‫ֵּא‬
se
mikä ja
tälle
nämä hänelle
mistä
oli
sanoivat ja hämmästyneenä
‫אידוהי נֵּ הוֻׁ ון׃‬
̅ ַ ‫דח ֵּילא ַדאיך̅ ָׁה ֵּלין ִּב‬
ַ ‫הּבת̅ ֵּלה‬
ַ ַ‫מתא ֵּדאת̅י‬
̅ ָׁ ̅‫ֵּחכ‬
olevat
käsissään
ne
kuin jotka
voiman hänelle
annettu joka
viisaus
Ja kun oli sapatti, hän alkoi opettamaan kokouspaikassa, ja monet, jotka kuulivat, olivat hämmästyneitä
ja sanoivat, ”mistä hän on nämä saanut, ja mikä on se viisaus, joka on hänelle annettu, samoin kuin se
voima, jota tapahtuu hänen käsiensä kautta?”
̅‫עקוב‬
ֻׁ ַ‫אחוהי די‬
ֻׁ ַ‫דמריַ ם ו‬
ַ ‫ּברה‬
ָׁ ‫ ָׁלא הוָׁ א ָׁהנָׁ א נַ גָׁ ָׁרא‬3
Jakob
veljensä ja
Miriam’n
poikansa rakentaja
tämä
ole
eikö
.
‫תן‬
̅ ַ ָׁ‫תה תנָׁ ן לו‬
̅ ֵּ ָׁ‫ולא ָׁהא ַאחו‬
ָׁ ‫מעון‬
ֻׁ ‫ודא וַ ד̅ ֵּש‬
̅ ָׁ ‫יה‬
ֻׁ ‫וד‬
̅ ִ ‫וסא‬
ִ ָׁ‫וַ ד̅י‬
luonamme täällä
sisarensa
katso eikö ja
Shimeon ja
Jehuda ja
Jose ja
‫שלין הוַ ו ֵּּבה‬
ִ ‫ומת̅ ַכ‬
ֵּ
hänessä olivat
epäilivät ja
Eikö tämä ole se rakentaja, Miriamin poika, ja Jakobin ja Jose’n ja Jehudan ja Shimeonin veli, ja katso,
eivätkö hänen sisarensa ole täällä meidän luonamme? Ja he epäilivät häntä.
Rakentaja, nagara, on jonkinlainen koriste-esineiden tekijä ensisijaisesti, joka osaa valmistaa vaikka
norsunluusta. Jesaja 40:19 Tg käyttää samaa sanaa.
‫ינתה‬
ֵּ ‫מד‬
̅ ִ ‫צעיר ֵּא ָׁלא ֵּאן ַּב‬
ִ ‫נב̅יָׁ א ַד‬
ִ ‫להון ֵּי ֻׁשוע ַלית‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬4
kaupungissaan
jos
vaan harjoittelija että profeetta ei ole
Jeshua
heille
sanoi ja
.
‫יתה׃‬
ֵּ ‫ב‬
̅ ַ ̅‫ית אחיָׁ נַ והי וַ ב‬
̅ ‫וב‬
̅ ֵּ
huoneessaan ja
veljiensä keskellä ja
Ja Jeshua sanoi heille, ”ei ole profeetta amatööri, paitsi omassa kaupungissaan ja veljiensä keskellä, ja
omassa perhekunnassaan.”
Harjoittelija, amatööri; termi löytyy midrash rabbah ja talmud –teoksissa esimerkiksi leeviläiseksi
opiskelevasta.
‫עּבד̅ ַת ָׁמן ָׁאף̅ ָׁלא ַחד̅ ַח ָׁילא ֵּא ָׁלא‬
ֵּ ֵּ‫שכח הוָׁ א דנ‬
ַ ‫ולא ֵּמ‬
ָׁ 5
vaan
voima
yksi
ei
myös
siellä
tekevä että
oli
pystynyt
eikä
.
‫אסי׃‬
ִ ַ‫ידה ו‬
̅ ֵּ ‫יהא ַק ִליל ָׁסם ִא‬
ֵּ ‫כר‬
ִ ‫דעל‬
ַ ‫ֵּאן‬
paranivat ja kätensä asetti
vähän
sairaat
ylle että
jos
Eikä hän pystynyt tekemään siellä yhtään voimallisia tekoja, paitsi että asetti kätensä joidenkin sairaiden
ylle, ja he paranivat.
‫כרך̅ הוָׁ א‬
ֵּ ‫ת‬
̅ ‫ומ‬
ֵּ ‫ימנֻׁ ות̅ ֻׁהון‬
ָׁ ‫ּבח ִס ֻׁירות̅ ַה‬
ַ ‫תד ַמר הוָׁ א‬
ַ ‫ומ‬
ֵּ 6
oli
kierteli ja
uskollisuutensa
puutteessa
oli
ihmetteli ja
.
̅‫ּבקוריָׁ א ַכד̅ ַמ ֵּלף‬
ֻׁ
opetti
kun
kylissä
Ja hän ihmetteli heidän uskonsa puuttumista, ja hän kierteli kylissä, opettaen.
̅‫תרין ויַ הב‬
ֵּ ‫תרין‬
ֵּ ‫נש ַדר ֵּאנֻׁ ון‬
ַ ‫וש ִרי ַד‬
ַ ‫רתה‬
ֵּ ‫עס‬
ַ ‫קרא ַלת̅ ֵּר‬
ָׁ ַ‫ ו‬7
antoi ja
kaksi
kaksi
he
lähettävä että
alkoi ja
kahdelletoistaan
kutsui ja
.
‫פקון׃‬
ֻׁ ַ‫תא דנ‬
̅ ָׁ ̅‫נפ‬
ָׁ ‫וחא ַט‬
ֵּ ‫ולטנָׁ א ַעל ֻׁר‬
ָׁ ‫להון ֻׁש‬
ֻׁ
pois ajaisivat että saastaiset
henget
ylle
käskyvalta
heille
Ja hän kutsui ne kaksitoista omaansa, ja alkoi lähettämään heitä kaksittain, ja antoi heille käskyvallan
saastaisten henkien yli, että ajaisivat niitä pois.
‫אורחא ֵּא ָׁלא ֵּאן ַשב̅ ָׁטא‬
ָׁ
‫שקלון ֵּמ ֵּדם ֻׁל‬
ֻׁ
ֵּ‫דלא נ‬
ָׁ ‫ופ ֵּקד̅ ֵּאנֻׁ ון‬
ַ̅ 8
sauva
jos
vaan
tielle
asia
ottaisivat
ettei
nämä
käski ja
.
‫יהון׃‬
ֻׁ ‫יס‬
ַ ‫ּבכ‬
̅ ִ ‫נח ָׁשא‬
ָׁ ‫ולא‬
ָׁ ‫חמא‬
ָׁ ‫ולא ַל‬
ָׁ ‫רמ ָׁלא‬
ָׁ ‫לחוד̅ ָׁלא ַת‬
ֻׁ ‫ַּב‬
lompakossaan
kuparia
eikä
leipää
eikä
laukkua
ei
yksin
Ja hän käski näitä, etteivät ottaisi mitään mukaansa tielle, paitsi sauvan ainoastaan – eikä laukkua, eikä
leipää, eikä kuparia lompakoissaan.
‫ותיניָׁ ן‬
ִ ‫רתין ֻׁכ‬
ֵּ ‫לּבשון ַת‬
ֻׁ ֵּ‫ולא נ‬
ָׁ ‫ ֵּא ָׁלא נֵּ ֵּסאנֻׁ ון ֵּט ָׁל ֵּרא‬9
päällysvaatteet
kaksi
pukisivat
eivätkä
Sekä etteivät käyttäisi kenkiä, eivätkä pukisi kaksia päällysvaatteita.
kenkiä
pitäisivät
vaan
.
‫אנתון ַת ָׁמן הוַ ו‬
ֻׁ ‫אלין‬
ִ ‫דע‬
ָׁ ‫יתא‬
ָׁ ‫דלאינָׁ א ַּב‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬10
olkaa
siellä
te
menette joka
talo
sellaiselle että
heille
sanoi ja
.
‫אנתון ֵּמן ַת ָׁמן׃‬
ֻׁ ‫עד ָׁמא דנָׁ פ̅ ִקין‬
ַ̅
sieltä
te
poistutte että
kunnes
Ja hän sanoi heille, että ”sellainen talo, johon te menette, olkaa siellä, kunnes te poistutte sieltä,”
‫שמעונָׁ ֻׁכ̅ון ָׁמא דנָׁ פ̅ ִקין‬
ֻׁ
ֵּ‫ולא נ‬
ָׁ ‫ּבלונָׁ ֻׁכ̅ון‬
ֻׁ ‫נק‬
ַ ‫דלא‬
ָׁ ‫וכ̅ל ַמן‬
ֻׁ 11
poistutte että kun
teitä kuulevat
eikä
teitä vastaanota
ei joka kuka kun ja
.
‫הדות̅ ֻׁהון‬
ֻׁ ‫לס‬
ָׁ ‫יכון‬
ֻׁ ‫דרג̅ ַל‬
ֵּ ‫חתיָׁ א‬
ָׁ ‫ת‬
̅ ַ ̅‫אנתון ֵּמן ַת ָׁמן ֵּפצו ֵּח ָׁלא ַדב‬
ֻׁ
heidän todistukselleen
jalkojenne
alapuolien
tomu pudistakaa
sieltä
te
‫ומא‬
ָׁ ַ‫לע ֻׁמ ָׁורא ּבי‬
ָׁ ַ‫סדום ו‬
̅ ֻׁ ‫לכ̅ון דנֵּ הוֵּ א ִניח ַל‬
ֻׁ ‫אמין ָׁא ַמר אנָׁ א‬
ִ ַ‫ו‬
päivässä
Amorra’lle ja
Sodom’lle
lepo
oleva että
teille
minä
sanon
amen ja
‫ינתא ָׁהי‬
ָׁ ‫מד‬
̅ ִ ‫דדינָׁ א ַאו ַל‬
ִ̅
se
kaupungille
myös
tuomion
Ja kun on oleva niin, ettei teitä oteta vastaan, eikä teitä kuulla, poistuessanne sieltä, pudistakaa tomu
jalkapohjistanne, heille todistukseksi, ja amen, minä sanon teille, että Sodomalla ja Gomorralla on oleva
levollisempaa siinä tuomion päivässä, kuin sillä kaupungilla.
‫ובון׃‬
̅ ֻׁ ‫נת‬
̅ ֻׁ ‫נפ̅קו הוַ ו וַ אכ̅ ֵּרזו ַד‬
ַ ַ‫ ו‬12
kääntyisivät että julistakaa ja olkaa poistukaa ja
.
Ja lähtekää, ja julistakaa, että kääntyisivät.
‫יהא‬
ֵּ ‫כר‬
ִ ‫שחא‬
ָׁ ‫ּבמ‬
ֵּ ‫שחין הוַ ו‬
ִ ‫ומ‬
ָׁ ‫פקין הוַ ו‬
ִ ‫אדא ַס ִגיֵּ אא ַמ‬
̅ ֵּ ‫וש‬
ִ 13
sairaat
öljyssä
olivat
voitelivat ja
olivat ajoivat pois
paljon
riivaajat ja
.
‫אסין הוַ ו‬
ֵּ ‫ומ‬
ַ ‫ַס ִגיֵּ אא‬
olivat
paranivat ja
Ja he ajoivat pois paljon riivaajia, ja voitelivat monia sairaita öljyllä, ja he paranivat.
monet
‫ידע הוָׁ א ֵּלה ֵּגיר‬
ַ̅ ‫ת‬
̅ ִ ‫לכא ַעל ֵּי ֻׁשוע ֵּא‬
ָׁ ‫ודס ַמ‬
̅ ֵּ ‫שמע ֵּה ָׁר‬
ַ ַ‫ ו‬14
sillä hänelle
on
tunnettu
Jeshuasta
kuningas
Herodes
kuuli ja
.
‫יתא‬
̅ ֵּ ‫עמדנָׁ א ָׁקם ֵּמן ֵּּבית̅ ִמ‬
̅ ָׁ ‫וחנָׁ ן ַמ‬
ַ ֻׁ‫אמר הוָׁ א י‬
ַ ֵּ‫שמה ו‬
ֵּ
kuolleet
huoneesta noussut
kastaja
Johannan
on
sanoi ja
nimensä
‫ערין ֵּּבה‬
ִ ‫סת‬
ַ ‫ֵּמ ֻׁטל ָׁהנָׁ א ַח ֵּילא ֵּמ‬
hänessä
julkitulevat
voimat
tämän
tähden
Ja kuningas Herodes kuuli Jeshuasta, sillä hänen nimensä oli hänelle tunnettu, ja hän sanoi ”Johannan,
kastaja, on noussut kuolleista. Tämän tähden ne voimat ilmestyvät hänen kauttaan.”
‫נב̅יָׁ א‬
ִ ‫אחרנֵּ א ַד‬
ָׁ ַ‫אליָׁ א ֻׁהו ו‬
ִ ‫מרין הוַ ו ִד‬
ִ ‫אחרנֵּ א ָׁא‬
ָׁ 15
profeetta että
toiset ja
hän
Elia että
olivat
sanoivat
toiset
.
‫נב̅יֵּ א׃‬
ִ ‫יך ַחד̅ ֵּמן‬
̅ ‫ֻׁהו ַא‬
profeetoista
yksi
kuin
hän
Toiset sanoivat, että ”hän on Elia”, ja toiset, että ”profeetta, hän on kuin yksi profeetoista!”
‫סקת̅ ִר ֵּשה‬
ֵּ ‫וחנָׁ ן ַהו ֵּדאנָׁ א ֵּפ‬
ַ ֻׁ‫ודס ֵּא ַמר י‬
̅ ֵּ ‫שמע ֵּדין ֵּה ָׁר‬
ַ ̅‫ ַכד‬16
päänsä
katkaisin minä jonka hän Johannan
sanoi
Herodes mutta
kuuli
kun
.
‫יתא‬
̅ ֵּ ‫ֻׁהו ָׁקם ֵּמן ֵּּבית̅ ִמ‬
kuolleet
huoneesta noussut hän
Mutta kun Herodes kuuli sen, hän sanoi, ”Johannan, hän, jonka pään minä katkaisin, on noussut
kuolleista.”
‫אסרה ֵּּבית̅־‬
ֵּ ַ‫וחנָׁ ן ו‬
ַ ֻׁ‫חדה לי‬
ֵּ ‫ודס ַש ַדר הוָׁ א ַא‬
̅ ֵּ ‫ ֻׁהו ֵּגיר ֵּה ָׁר‬17
talo
kahlinnut ja Johannan’n pidättänyt
oli
lähetti
Herodes
sillä
hän
.
‫נסב̅׃‬
ַ ‫יפוס ַא ֻׁחוהי ָׁהי ַד‬
ָׁ ‫פ ִיל‬
̅ ִ ̅‫ודיַ א ַאנ ַתת‬
̅ ִ ‫ַא ִס ֵּירא ֵּמ ֻׁטל ֵּה ָׁר‬
otti jonka
se
veljensä
Filippos
vaimo
Herodia
tähden
vangit
Sillä hän, Herodes, oli lähettänyt pidättämään ja kahlitsemaan Johannanin vankilaan, Herodian tähden,
hänen veljensä Filippoksen vaimon, sen, jonka hän oli ottanut itselleen.
̅‫דת ַסב‬
̅ ֵּ ̅‫דלא ַש ִליט ָׁלך‬
ָׁ ‫ודס‬
̅ ֵּ ‫לה ָׁר‬
ֵּ ‫וחנָׁ ן‬
ַ ֻׁ‫ ֵּא ַמר הוָׁ א ֵּגיר י‬18
ottaa että sinulle luvallista
ei että
Herodes’lle
Johannan sillä
oli
sanoi
.
‫נתת̅ ַא ֻׁחוך̅׃‬
ַ ‫ַא‬
veljesi
vaimo
Sillä Johannan oli sanonut Herodekselle, että ”sinun ei ole luvallista ottaa veljesi vaimoa.”
Veljen vaimon ottaminen oli luvallista vasta kuoleman jälkeen. Tämä aviokriisi oli aiheuttanut myös
sodan Petraa vastaan, josta Herodia oli haettu, ja Herodes joukkoineen oli kärsinyt suuren tappion.
‫קטלה‬
ֵּ ‫למ‬
ֵּ ̅‫וצ ֵּב̅ין הוָׁ ת‬
ָׁ ‫ימא הוָׁ ת̅ ֵּלה‬
ָׁ ‫לח‬
ִ ‫ודיַ א‬
̅ ִ ‫ ִהי ֵּדין ֵּה ָׁר‬19
hänet tappamaan
ollut
tahtoi ja hänelle
oli
uhkaksi
Herodia
mutta
se
.
‫שכחא הוָׁ ת̅׃‬
ָׁ ‫ולא ֵּמ‬
ָׁ
ollut
pystynyt
eikä
Mutta se oli hänelle, Herodialle, uhkaavaa, ja hän tahtoi tappaa hänet, eikä ollut pystynyt.
‫ב ָׁרא הו‬
̅ ̅ ַ‫וחנָׁ ן ַעל דיָׁ ַ ̅דע הוָׁ א דג‬
ַ ֻׁ‫ודס ֵּגיר ָׁד ֵּחל הוָׁ א ֵּמן י‬
̅ ֵּ ‫ ֵּה ָׁר‬20
hän
mies että
oli
tiesi että vastaan Johannan’sta
oli
pelkäsi
sillä
Herodes
.
‫אתא ָׁש ַמע הוָׁ א ֵּלה‬
̅ ָׁ ָׁ‫וס ִגי‬
ַ ‫ישא וַ מנַ ַטר הוָׁ א ֵּלה‬
ָׁ ‫זַ ִד ָׁיקא ַוק ִד‬
hänelle
oli
kuuli
asiat monet ja
hänelle
oli
varjeltu ja
pyhä ja
vanhurskas
‫ימאיִ ת̅ ָׁש ַמע הוָׁ א ֵּלה ׃‬
ָׁ ‫וב ִס‬
̅ ַ ‫ב ̅ד‬
̅ ֵּ ‫וע‬
ָׁ
hänelle olivat
kuuli
miellyttävä ja
palveli ja
Sillä Herodes pelkäsi Johannania, koska hän tiesi, että hän oli vanhurskas ja pyhä mies, ja hän varjeli
häntä, ja kuuli häneltä monia asioita, ja hän palveli häntä, ja hänen kuulemansa asiat miellyttivät häntä.
Useat kreikan tekstit sanovat, että ”hämmentyi paljon”. πολλὰ ἠπόρει. Osa taas, kuten bysantti, menee
aramean mukaan, jossa Herodes toimittaa asioita Johanneksen puolesta; (πολλὰ) ἐποίει.
‫יתא‬
̅ ָׁ ‫חש ִמ‬
ָׁ ‫לדה‬
ֵּ ַ‫ית־י‬
̅ ̅‫ּבב‬
ֵּ ‫ודס‬
̅ ֵּ ‫יעא ַכד̅ ֵּה ָׁר‬
ָׁ ‫ומא יִ ִ ̅ד‬
ָׁ ַ‫ וַ הוָׁ א י‬21
juhla-ateria
syntymänsä talossa
Herodes
kun merkittävä
päivä
oli ja
.
‫לר ֵּשא ַדג̅ ִל ָׁילא׃‬
ִ ַ‫רכ̅א ו‬
ֵּ ַ‫לכ ִילי‬
ִ ַ‫ורב̅נַ והי ו‬
ָׁ ‫לר‬
ַ ‫עב ̅ד הוָׁ א‬
ַ̅
Galilean johtajille ja tuhannen päämiehille ja
hallitsijoilleen
oli
teki
Ja kun oli tiedetty päivä, Herodes teki syntymänsä talossa juhla-aterian omille hallitusmiehilleen, ja
tuhannen päämiehille ja Galilean johtajille.
Tämä liittyy juuri siihen Petran konfliktiin. Rooma tuli pitämään järjestystä. Yleensä käännetään
syntymäpäiväksi, mutta aramean jidaia voi olla joku muukin tunnettu päivä.
‫ודס‬
̅ ֵּ ‫לה ָׁר‬
ֵּ ‫ושפ̅ ַרת̅ ֵּלה‬
ֵּ ‫ת‬
̅ ‫קד‬
̅ ַ ‫ודיַ א ַר‬
̅ ִ ‫דה ָׁר‬
ֵּ ‫רתה‬
̅ ָׁ ‫וע ַלת̅ ַּב‬
ֵּ 22
Herodekselle hänelle kaunisti ja
tanssi
Herodia’n
tyttärensä
tuli ja
.
‫יתא ַשאלי‬
̅ ָׁ ‫טל‬
ִ ‫לכא ַל‬
ָׁ ‫אמר ַמ‬
ַ ֵּ‫יכ̅ין ַע ֵּמה ו‬
ִ ‫סמ‬
ִ ‫אילין ַד‬
ֵּ ‫ול‬
ַ
pyydät
tytölle
kuningas
sanoi ja
kanssaan aterioivat jotka
niille ja
‫אתל ֵּלכ̅י׃‬
ֵּ ֵּ‫דצב̅יָׁ א ַאנתי ו‬
ָׁ ‫ֵּמני ֵּמ ֵּדם‬
sinulle
annan ja
sinä
tahdot että
asia minusta
Ja Herodian tytär tuli sisään, ja tanssi, ja se oli kaunista Herodekselle ja niille, jotka aterioivat hänen
kanssaan, ja se kuningas sanoi tyttölapselle, ”pyydä minulta jotain, mitä sinä tahdot, ja minä annan sen
sinulle.”
‫לפ̅לגָׁ ה‬
ֵּ ‫עד ָׁמא‬
̅ ַ ‫אלין ֵּא ֵּתל ֵּלכ̅י‬
ִ ‫דת ֵּש‬
̅ ֵּ ‫דמ ֵּדם‬
ֵּ ‫ימא ָׁלה‬
ָׁ ִ‫ ו‬23
puolikkaalle
saakka sinulle
tarjoan
kysyt jota
asia että
hänelle vannoi ja
.
‫לכות̅י׃‬
ֻׁ ‫דמ‬
ַ
kuningaskuntani
Ja hän vannoi hänelle, että ”mitä tahansa pyydät, sen sinulle annan, vaikka puolet kuningaskunnastani.”
‫מרא‬
ָׁ ‫אליוהי ָׁא‬
ִ ‫אמה ָׁמנָׁ א ֵּא ֵּש‬
ָׁ ‫אמרא ֵּל‬
ָׁ ָׁ‫ ִהי ֵּדין נֵּ פ̅ ַקת̅ ו‬24
sanoi
häneltä kysyn
mitä
äidilleen
sanoi ja
meni ulos mutta
hän
.
‫עמדנָׁ א׃‬
̅ ָׁ ‫וחנָׁ ן ַמ‬
ַ ֻׁ‫ָׁלה ִר ֵּשה די‬
kastaja Johannan’n
päänsä hänelle
Mutta hän meni ulos, ja sanoi äidilleen, ”mitä minä kysyn häneltä?” Hän sanoi hänelle, ”Johannan
kastajan pää.”
‫אמרא ֵּלה ָׁצב̅יָׁ א‬
ָׁ ָׁ‫לכא ו‬
ָׁ ‫ותא לוָׁ ת̅ ַמ‬
̅ ָׁ ‫חדא ֵּע ַלת̅ ַּבב̅ ִט ֻׁיל‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ֵּ 25
tahdon hänelle
sanoi ja
kuningas luokse
turhamaisesti
sisälle
heti ja
.
‫וחנָׁ ן‬
ַ ֻׁ‫ינכא ִר ֵּשה די‬
ָׁ ‫דת ֵּתל ִלי ַעל ִפ‬
̅ ֵּ ‫עתא‬
̅ ָׁ ‫ּבה ֵּ ̅דא ָׁש‬
ָׁ ‫אנָׁ א‬
Johannan’n päänsä
lautanen
yllä minulle tarjoa että
hetki
tässä
minä
‫עמדנָׁ א׃‬
̅ ָׁ ‫ַמ‬
kastaja
Ja hän meni heti sisälle, turhamaisesti, kuninkaan luokse ja sanoi hänelle, ”minä tahdon tällä hetkellä,
että tuot minulle lautasella Johannan kastajan pään.”
‫יכ̅א‬
ֵּ ‫סמ‬
ִ ‫ומ ֻׁטל‬
ֵּ ‫תא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ָׁ ‫לכא ֵּמ ֻׁטל ֵּדין ַמ‬
ָׁ ‫למ‬
ַ ‫וכ̅ריַ ת̅ ֵּלה ַס ִגי‬
ֵּ 26
vieraat
tähden ja
vala
mutta
tähden
kuninkaalle paljon hänelle heikotti ja
.
‫צב̅א דנֵּ ג̅לזִ יה׃‬
ָׁ ‫ָׁלא‬
sen estäisi että
tahtoi
ei
Ja häntä, kuningasta, heikotti paljon, mutta valan tähden ja vieraiden tähden hän ei tahtonut sitä
estellä.
‫יתא‬
ֵּ ַ‫טרא וַ פ̅ ַקד̅ דנ‬
ָׁ ‫וקל‬
ַ ‫ספ‬
ֻׁ ‫לכא ֵּא‬
ָׁ ‫חד̅א ַש ַדר ַמ‬
ָׁ ‫ ֵּא ָׁלא ֵּמ‬27
tuova että
käski ja
pyöveli
kuningas
lähetti
heti
vaan
.
‫־א ִס ֵּירא׃‬
ַ ̅‫וחנָׁ ן ֵּּבית‬
ַ ֻׁ‫סקה ִר ֵּשה די‬
ֵּ ‫וחנָׁ ן וֵּ אזַ ל ַפ‬
ַ ֻׁ‫ִר ֵּשה די‬
vangit talo
Johannan’n
päänsä
katkaisi
meni ja Johannan’n
päänsä
Vaan hän, kuningas, lähetti heti pyövelin ja käski, että toisi Johannanin pään, ja hän meni katkaisemaan
Johannanin pään vankilaan.
‫אמה׃‬
ָׁ ‫הּבת̅ ֵּל‬
ַ ֵּ‫יתא י‬
̅ ָׁ ‫טל‬
ִ ‫והי‬
ִ ‫יתא‬
̅ ָׁ ‫טל‬
ִ ‫ינכא ויַ הב̅ ַל‬
ָׁ ̅‫ּבפ‬
ִ ‫איתי‬
ִ ַ‫ ו‬28
äidilleen
antoi
tyttö
se ja
tytölle
antoi ja
lautasessa
sen toi ja
.
Ja hän toi sen lautasella, ja antoi tytölle, ja se tyttö antoi sen äidilleen.
‫של ֵּדה‬
ַ ‫שקלו‬
ַ ‫אתו‬
̅ ַ ֵּ‫ידוהי ו‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫שמעו ַת‬
ַ ַ‫ ו‬29
ruumiinsa
ottivat
tulivat ja
oppilaansa
kuulivat ja
.
‫־קב ָׁורא‬
̅ ֻׁ ‫ית‬
̅ ̅‫ּבב‬
ֵּ ‫וסמו‬
ָׁ
hauta huoneessa laittoivat ja
Ja hänen oppilaansa kuulivat, ja tulivat, ottivat hänen ruumiinsa, ja laittoivat hautaholviin.
‫עב̅ ̅דו‬
ַ ‫אמרו ֵּלה ֻׁכל ָׁמא ַד‬
ַ ֵּ‫יחא לוָׁ ת̅ יֵּ ֻׁשוע ו‬
ֵּ ‫של‬
ִ ‫ וֵּ את̅ ַכנַ שו‬30
tehty että
mitä kaikki hänelle sanoivat ja Jeshua
luokse
apostolit
kokoontuivat ja
.
‫אלפ̅ו׃‬
ֵּ ‫וכל ָׁמא ַד‬
̅ ֻׁ
opetettu että
mitä kaikki ja
Ja apostolit kokoontuivat Jeshuan luokse, ja kertoivat hänelle kaiken, mitä oli tehty ja kaiken, mitä olivat
oppineet.
‫ודין וֵּ אתתנִ יחו‬
̅ ַ ‫לח‬
ֻׁ ‫ב ָׁרא ַּב‬
̅ ‫לד‬
̅ ַ ‫לכ̅ון נִ אזַ ל‬
ֻׁ ‫להון ַתו‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬31
levähtäkää ja yksinäisyydessä
erämaalle menevä
teille tulkaa
heille
sanoi ja
.
‫להון‬
ֻׁ ‫ולית הוָׁ א‬
ַ ‫אתין‬
̅ ֵּ ָׁ‫ַק ִליל ִאית̅ הוַ ו ֵּגיר ַס ִגיֵּ אא ָׁדאזִ לין ו‬
heille
oli
eikä ole
tulivat ja menivät jotka
paljon
sillä
olivat
vähän
‫אכ̅ל‬
ַ ‫למ‬
ֵּ ‫ַאת̅ ָׁרא ָׁאף̅ ָׁלא‬
syömään
ei
myös
sijaa
Ja hän sanoi heille, ”tulkaa te, menkäämme erämaahan, yksinäisyyteen, ja levähtäkää siellä vähän.” Sillä
oli paljon menijöitä ja tulijoita, eikä heillä ollut edes tilaisuutta syödä.
‫יהון׃‬
ֻׁ ‫וד‬
̅ ַ ‫לח‬
ֻׁ ‫ינתא ַּב‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫ורּבא ַּב‬
ָׁ ‫ וֵּ אזַ לו ַלאת̅ ָׁרא ֻׁח‬32
yksinäisyydessä
veneen kautta
autiomaa
paikalle
menivät ja
.
Ja he menivät erämaahan, veneellä, yksinäisyyteen.
‫אשת ַודעו ֵּאנֻׁ ון וַ ב̅יַ ב̅ ָׁשא‬
ַ
ֵּ‫ וַ חזַ ו ֵּאנֻׁ ון ַס ִגיֵּ אא ַכד̅ ָׁאזִ לין ו‬33
kuivalla maalla ja
he
tunnistivat ja
menivät
kun
paljon
he
näkivät ja
.
‫לת ָׁמן‬
̅ ַ ‫קד ַמוהי‬
̅ ָׁ ‫תא‬
̅ ָׁ ָׁ‫מדינ‬
̅ ִ ‫להין‬
ֵּ ‫רהטו ֵּמן ֻׁכ‬
ֵּ
sinne
edellään
kaupunki
kaikista
kiirehtivät
Ja he näkivät monia, kun he menivät ja heidät tunnistettiin, ja sillä alueella kiirehdittiin kaikista niistä
kaupungeista sinne hänen edellään.
‫דד ֵּמין‬
̅ ָׁ ‫יהון‬
ֻׁ ‫על‬
ַ ‫נשא ַס ִגיֵּ אא וֵּ את̅ ַר ַחם‬
ֵּ ‫נפ̅ק ֵּי ֻׁשוע חזָׁ א ֵּכ‬
ַ ַ‫ ו‬34
kuin sillä heidän ylleen
armahti ja
paljon
kansaa
näki
Jeshua
lähti ja
.
‫למ ָׁל ֻׁפ̅ו ֵּאנֻׁ ון‬
ַ ‫וש ִרי הוָׁ א‬
ַ ‫להון ָׁרעיָׁ א‬
ֻׁ ‫דלית‬
ַ ‫רּבא‬
ֵּ ‫לע‬
ֵּ ‫הוַ ו‬
heitä opettamaan
hän
alkoi ja
paimen
heille ei ole joilla
lampaille
olivat
‫אתא‬
̅ ָׁ ָׁ‫ַס ִגי‬
paljon
Ja Jeshua lähti pois. Hän näki paljon kansaa, ja hän armahti heitä, sillä he olivat kuin lampaat, joilla ei
ole paimenta, ja hän alkoi opettamaan heitä paljon.
‫אמרין‬
ִ ָׁ‫ידוהי ו‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫תה ַת‬
̅ ֵּ ָׁ‫קרב̅ו לו‬
ֵּ ‫וכ̅ ̅ד הוָׁ א ֵּע ָׁדנָׁ א ַס ִגיָׁ אא‬
ַ 35
sanoivat ja
oppilaansa
luokseen lähestyivät
paljon
aikaa
ollut
kun ja
.
‫וע ָׁדנָׁ א ַס ִגי׃‬
ֵּ ‫ורּבא הו‬
ָׁ ‫דהנָׁ א ַאת̅ ָׁרא ֻׁח‬
ָׁ ‫ֵּלה‬
paljon
aikaa ja
hän
erämaa
paikka
tämä että hänelle
Ja kun paljon aikaa oli mennyt, lähestyivät hänen oppilaansa hänen luokseen ja sanoivat hänelle, että
”tämä paikka on erämaa, ja paljon aikaa on mennyt,”
‫לקוריָׁ א ונֵּ זּבנֻׁ ון‬
ֻׁ ַ‫חד ַרין ו‬
̅ ָׁ ‫ורסא ַד‬
ֵּ ̅ ֻׁ‫שרי ֵּאנֻׁ ון דנִ אזֻׁ לון ָׁלאג‬
ִ 36
ostaisivat ja
kylille ja
kiertelisivät että
torille
menisivät että
nämä lähetä pois
.
‫אכל׃‬
̅ ַ ‫למ‬
ֵּ ‫להון ֵּגיר ֵּמ ֵּדם‬
ֻׁ ‫חמא ַלית‬
ָׁ ‫להון ַל‬
ֻׁ
syötävälle
asia
sillä
heille
ei ole
leipää
heille
Lähetä nämä pois, että menisivät toreille ja kylille kiertämään, ja ostaisivat itselleen leipää, sillä heillä ei
ole mitään syötävää.
‫מרין ֵּלה‬
ִ ‫לעס ָׁא‬
ַ ‫למ‬
ֵּ ‫נתון‬
ֻׁ ‫להון ַא‬
ֻׁ ‫להון ַהב̅ו‬
ֻׁ ‫ ֻׁהו ֵּדין ֵּא ַמר‬37
hänelle sanoivat
aterialle
te
heille antakaa heille
sanoi
mutta hän
.
‫עסין׃‬
ִ ‫להון ָׁל‬
ֻׁ ‫חמא ונֵּ ֵּתל‬
ָׁ ‫אתין ִדינָׁ ִרין ַל‬
̅ ֵּ ‫דמ‬
ַ ‫זּבן‬
ֵּ ֵּ‫נִ אזַ ל נ‬
aterialle
heille tarjoava ja
leipää
dinarit
200:n
ostava
menevä
Mutta hän sanoi heille, ”antakaa te heille ateria.” He sanoivat hänelle, ”menemmekö me ostamaan
kahdella sadalla dinarilla leipää, ja tarjoammeko heille ateriat?”
‫רכא‬
ָׁ ‫לכון ָׁה‬
̅ ֻׁ ̅‫חמין ִאית‬
ִ ‫כמא ַל‬
ָׁ ‫להון זֵּ לו חזַ ו‬
ֻׁ ‫ ֻׁהו ֵּדין ֵּא ַמר‬38
täällä
teille on
leivät
montako nähkää menkää heille
sanoi
mutta hän
.
‫חמין וַ ת̅ ֵּרין נֻׁ ִונין׃‬
ִ ‫משא ַל‬
ָׁ ‫מרין ֵּלה ַח‬
ִ ‫וכ ̅ד חזַ ו ָׁא‬
ַ̅
kalat
kaksi ja
leivät
viisi
hänelle sanoivat
näkivät kun ja
Mutta hän sanoi heille, ”menkää, katsokaa, montako leipää teillä täällä on.” Ja kun he näkivät, he
sanoivat hänelle, ”viisi leipää ja kaksi kalaa.”
‫סּבא׃‬
ָׁ ‫סמ ִכ̅ין ַעל ֵּע‬
ָׁ ‫סמ ִ ̅כין‬
ָׁ ‫לכ̅לנָׁ ש‬
ֻׁ ‫סמכ̅ון‬
ֻׁ
ַ‫להון דנ‬
ֻׁ ̅‫ וַ פ̅ ַקד‬39
ruoho
ylle
istuvat
istuvat
jokaiselle
istuisivat että
heille
käski ja
.
Ja hän käski heitä, että jokainen menisi istumaan ruohikolle.
‫משין׃‬
ִ ‫משין ַח‬
ִ ‫סמ ִכ̅ין ַד ָׁמאא ָׁמאא וַ ד̅ ַח‬
ָׁ ‫סמ ִכ̅ין‬
ָׁ ‫אסתמכ̅ו‬
ֵּ
ֵּ‫ ו‬40
50
50:n ja
sata
sata että
istuvat
Ja he menivät istumaan, istuen sadoittain ja viisin kymmenin.
istuvat menivät istumaan ja
.
̅‫וב̅ ֵּרך‬
ַ ‫שמיָׁ א‬
ַ ‫וחר ַּב‬
ָׁ ‫חמין וַ ת̅ ֵּרין נֻׁ ִונין‬
ִ ‫משא ַל‬
ָׁ ‫נסב̅ ָׁהנֻׁ ון ַח‬
ַ ַ‫ ו‬41
siunasi ja
taivaissa katsahti ja kalat
kaksi ja
leivät
viisi
nuo
otti ja
.
‫תרין‬
ֵּ ‫והנֻׁ ון‬
ָׁ ‫להון‬
ֻׁ ‫ימון‬
ֻׁ ‫נס‬
ִ ‫ידוהי ַד‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫לת‬
̅ ַ ̅‫חמא ויַ הב‬
ָׁ ‫קצא ַל‬
ָׁ ַ‫ו‬
kaksi
nuo ja
heille
asettavat että
oppilailleen
antoi ja
leivän
mursi ja
‫להון׃‬
ֻׁ ̅‫לכ‬
ֻׁ ‫נֻׁ ונִ ין ַפ ֵּלג̅ו‬
heille kaikille jakoivat
kalat
Ja hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, ja katsoi taivaisiin, ja siunasi ja mursi leivän, ja antoi oppilailleen,
että asettaisivat ne heille, ja ne kaksi kalaa, jaettiin heille kaikille.
Leivän siunaus on siddurissa, rukous, joka on todella vanha, ehkä Melkisedekin ajoista, kukaan ei tiedä
sen alkuperää. ”Siunattu olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, joka annat meille leivän maasta. Amen.”
‫סב̅עו׃‬
ַ ַ‫להון ו‬
ֻׁ ‫אכ̅לו ֻׁכ‬
ַ ֵּ‫ ו‬42
ravituiksi ja
he kaikki
söivät ja
.
Ja he kaikki söivät, ja tulivat ravituiksi.
‫ומן נֻׁ ונֵּ א׃‬
ֵּ ‫מלין‬
ֵּ ̅‫ופ̅ ִינין ַכד‬
ִ ‫עסר ֻׁק‬
ַ ‫תר‬
ֵּ ‫קציֵּ א‬
ָׁ ‫שקלו‬
ַ ַ‫ ו‬43
kaloista ja
täydet
kun
korit
12
tähteet
kokosivat ja
.
Ja he kokosivat tähteet kahteentoista täyteen koriin, ja kaloista.
Ja-sana ei oikein tunnu sopivan tähän. Olisiko se kirjurin virhe, joka on tullut mukaan Critical Text ?
‫לפ̅ין גַ ב̅ ִרין‬
ִ ‫משא ַא‬
ָׁ ‫חמא ַח‬
ָׁ ‫אכ̅לו ַל‬
ַ ‫יהון הוַ ו ֵּדין ֵּד‬
ֻׁ ‫ית‬
̅ ַ ‫ ִא‬44
miehet
tuhannet
viisi
leipää
söivät jotka mutta oli
Mutta heitä, jotka söivät sitä leipää, oli viisi tuhatta miestä.
Jakeet antavat vihjeen, että leivät olisivat menneet kokonaan, ja tähteet olivat kaloista.
heitä
.
‫ינתא ונִ אזֻׁ לון‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫סקון ַל‬
ֻׁ ֵּ‫ידוהי דנ‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫לת‬
̅ ַ ‫חדא ֵּא ַלץ‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ֵּ 45
menevät ja
veneelle
nousevat että
oppilailleen
kehotti
heti ja
.
‫נשא‬
ֵּ ‫לכ‬
̅ ֵּ ‫־ציָׁ ָׁדא ַעד̅ ָׁש ֵּרא ֻׁהו‬
ַ ‫ית‬
̅ ̅‫לב‬
ֵּ ‫לעב̅ ָׁרא‬
ֵּ ‫קד ַמוהי‬
̅ ָׁ
kansanjoukolle hän
poisti saakka
Beit-Tsaida’lle
toiselle puolelle
edellään
Ja heti hän kehotti oppilaitaan, että nousisivat veneeseen, ja menisivät hänen edellään toiselle puolelle,
Beit-Tsaidaan, kunnes hän oli lähettänyt kansan pois.
‫מצ ָׁליֻׁ ו‬
ַ ‫לט ָׁורא ַל‬
ֻׁ ‫שרא ֵּאנֻׁ ון ֵּאזַ ל‬
ָׁ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 46
rukoilemaan
vuorelle
meni
heidät
poisti
kun ja
.
Ja kun hän oli lähettänyt heidät pois, hän meni vuorelle rukoilemaan.
Voi olla ”sille vuorelle” tai ”vuorille”.
‫צעת̅ יַ ָׁמא‬
ַ ‫יתיה הוָׁ ת̅ ֵּמ‬
̅ ֵּ ‫ינתא ִא‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫משא‬
ָׁ ‫ ַכד̅ הוָׁ א ֵּדין ַר‬47
meri
keskellä
oli
se
vene
ilta
mutta
oli
kun
.
‫רעא׃‬
ָׁ ‫ודוהי ַעל ַא‬
̅ ַ ‫לח‬
ֻׁ ‫והו ַּב‬
ֻׁ
maa
yllä
yksinäisyydessä
hän ja
Mutta kun oli ilta, se vene oli keskellä merta, ja hän oli yksinäisyydessä maan päällä.
‫להון‬
ֻׁ ̅‫וקב‬
ַ ‫וחא ֵּגיר ֻׁל‬
ָׁ ‫נקין ַכד̅ ָׁר ֵּ ̅דין ֻׁר‬
ִ ‫שת‬
ַ ‫ וַ חזָׁ א ֵּאנֻׁ ון ד ֵּמ‬48
heidän vastainen
sillä
tuuli
soutivat kun
ponnistelivat että
he
näki ja
.
̅‫תא לוָׁ ת̅ ֻׁהון יֵּ ֻׁשוע ַכד‬
̅ ָׁ ‫דלליָׁ א ֵּא‬
ִ ‫יתא‬
ָׁ ‫יע‬
ָׁ ̅‫רב‬
ִ ‫רתא‬
̅ ָׁ ‫הוָׁ ת̅ וַ ב̅ ַמ ַט‬
kun
Jeshua
luokseen
tuli
pimeyden
neljäs
vartiohetki ja
oli
‫עּבר ֵּאנֻׁ ון׃‬
ַ ‫דנ‬
ֵּ ‫וצ ֵּב̅א הוָׁ א‬
ָׁ ‫מה ֵּלך̅ ַעל ַמיָׁ א‬
ַ
heitä
ohittaa että
oli
tahtoi ja
meri
päällä
Ja hän näki heidän ponnistelevan soutaessaan, sillä tuuli oli heitä vastaan. Ja yön neljännellä
vartiohetkellä Jeshua tuli heidän luokseen, kulkien meren päällä, ja tahtoi kulkea heidän ohitseen.
kulki
‫דחזוָׁ א‬
ֵּ ‫להון‬
ֻׁ ‫סב̅רו‬
ַ ַ‫מה ֵּלך̅ ַעל ַמיָׁ א ו‬
ַ ‫ ָׁהנֻׁ ון ֵּדין חזַ אוֻׁ הי ַד‬49
näky että
heille
toivoivat ja
meri päällä
vaelsi että
hänet näkivät mutta nämä
.
‫קעו׃‬
ַ ַ‫הו ַד ָׁג ָׁלא ו‬
huusivat ja valheen
hän
Mutta nämä näkivät, että hän kulki meren päällä, ja toivoivat sen olevan valhenäky, ja he huusivat.
‫אמר‬
ַ ֵּ‫מהון ו‬
ֻׁ ‫עתה ַמ ֵּלל ַע‬
̅ ֵּ ‫ר־ש‬
ָׁ ̅‫וב‬
ַ ‫להון ֵּגיר חזַ אוֻׁ הי וַ ד̅ ֵּחלו‬
ֻׁ ‫ ֻׁכ‬50
sanoi ja
kanssaan puhui
hetki poika ja
pelkäsivät ja
näkivät
sillä
he kaikki
.
‫חלון‬
ֻׁ ̅‫להון ֵּאת̅ ַלּבב̅ו ֵּאנָׁ א אנָׁ א ָׁלא ֵּתד‬
ֻׁ
pelätkö älkää
minä minä vahvistukaa sydämissä heille
Sillä he kaikki näkivät ja pelkäsivät, ja silmänräpäyksessä hän puhui heidän kanssaan, ja sanoi heille,
”vahvistakaa sydämenne, minä olen, älkää pelätkö!”
‫מרין‬
ִ ‫תד‬
ַ ‫וטב̅ ֵּמ‬
ָׁ ‫וחא‬
ָׁ ‫ושליַ ת̅ ֻׁר‬
ֵּ ‫ינתא‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫סלק לוָׁ ת̅ ֻׁהון ַל‬
ֵּ ַ‫ ו‬51
hämmästyivät kovin ja
tuuli
rauhoittui ja
veneelle
luokseen
nousi ja
.
‫שהון׃‬
ֻׁ ̅‫ות ִה ִירין ּבנַ פ‬
̅ ַ ‫הוַ ו‬
sieluissaan ihmettelivät ja olivat
Ja hän nousi heidän luokseen veneeseen, ja tuuli rauhoittui, ja he olivat kovin hämmästyksissään, ja
ihmettelivät sieluissaan.
‫ּבהון‬
ֻׁ ‫דל‬
ֵּ ‫חמא ַהו ֵּמ ֻׁטל‬
ָׁ ‫סת ַכלו הוַ ו ֵּמן ַל‬
ַ ‫ ָׁלא ֵּגיר ֵּא‬52
sydämensä että koska
hän
leivästä
oli
tunnistaneet
sillä
eivät
.
‫מע ַּבי הוָׁ א‬
ַ
oli
paatunut
Sillä he eivät olleet tunnistaneet häntä siitä leivästä, koska heidän sydämensä oli paatunut.
Leipäihmettä pidettiin Messiaan merkkinä. En ole kuitenkaan juutalaisista lähteistä nähnyt ainakaan tätä
kirjoittaessani tarkempaa selitystä. Mutta on olemassa midrash-kertomus, jossa profeetta Elisha ruokkii
kaksisataa miestä yhdellä leivällä.
‫ארעא דגֵּ ̅נֵּ ַסר׃‬
ָׁ ‫תו ַל‬
̅ ַ ‫עברו ֵּעב̅ ָׁרא ֵּא‬
̅ ַ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 53
Geneser’n
maalle
tulivat toinen puoli ylittäneet kun ja
.
Ja kun he olivat tulleet toiselle puolelle, he tulivat Geneser’n maalle.
‫כלוהי אנָׁ ַשי‬
ֻׁ ‫סת‬
ַ ‫עתה ֵּא‬
̅ ֵּ ‫ר־ש‬
ָׁ ‫ינתא ַּב‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫נפקו ֵּמן‬
̅ ַ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 54
ihmiset
hänet tunnistivat
hetken poika
veneestä laskeutuneet kun ja
.
‫ַאת̅ ָׁרא׃‬
paikka
Ja kun he olivat laskeutuneet veneestä, silmänräpäyksessä sen paikan ihmiset tunnistivat hänet.
̅‫ישאיִ ת‬
ָׁ ̅‫דב‬
ִ ‫אילין‬
ֵּ ‫למ ָׁיתיֻׁ ו ַל‬
ַ ‫וש ִריו‬
ַ ‫רעא ָׁהי‬
ָׁ ‫ּבכ̅ ָׁלה ַא‬
ֻׁ ‫רהטו‬
ֵּ ַ‫ ו‬55
sairaaksi jotka
niille
tuomaan
alkoivat ja
se
maa
kaikessaan kiirehtivät ja
.
‫מעין‬
ִ ‫דש‬
ָׁ ‫איכא‬
ָׁ ‫תא ַל‬
̅ ָׁ ‫רס‬
ָׁ ‫ּבע‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫שק ִילין‬
ִ ̅‫ידין ַכד‬
̅ ִ ‫עב‬
ִ̅
kuulivat jossa
alueelle
vuoteissa
heille
kantoivat
kun
tehdyt
‫איתוהי׃‬
̅ ַ ‫הוַ ו ִד‬
hän että
oli
Ja koko se maa kiirehti, ja alkoin tuomaan niitä, jotka olivat tehdyt sairaiksi, kantaen heitä vuoteille sille
paikalle, jossa kuulivat hänen olevan.
‫ימין‬
ִ ‫ּבש ֵּוקא ָׁס‬
ֻׁ ‫תא‬
̅ ָׁ ָׁ‫מדינ‬
̅ ִ ‫לקוריָׁ א ַול‬
ֻׁ ‫דע ֵּאל הוָׁ א‬
ָׁ ‫איכא‬
ָׁ ַ‫ ו‬56
makasivat
kaduilla
kaupungille ja
kylälle
oli astui sisään että
missä ja
.
‫קרב̅ון‬
ֻׁ ֵּ‫ושה נ‬
ֵּ ̅‫לב‬
ֻׁ ‫נפא ַד‬
̅ ָׁ ‫לכ‬
̅ ֵּ ‫אפ̅ן‬
ֵּ ‫ב ֵּעין הוַ ו ֵּמנֵּ ה ָׁד‬
̅ ָׁ ‫יהא ו‬
ֵּ ‫כר‬
ִ ‫הוַ ו‬
lähestyvät
vaatteensa
siivelle
edes että hänestä oli
pyysivät ja
sairaat
oli
‫אסין הוַ ו‬
ֵּ ‫ת‬
̅ ַ ‫רּבין הוַ ו ֵּלה ֵּמ‬
ִ ‫דק‬
ָׁ ‫להון ַא ֵּילין‬
ֻׁ ‫וכ‬
̅ ֻׁ
oli
paranivat hänelle
oli lähestyivät jotka
ne
he kaikki ja
Ja missä hän meni sisälle kylään ja kaupunkiin, kaduilla oli makaamassa sairaita, ja he pyysivät, että
saisivat edes lähestyä hänen vaatteensa reunaa, ja he kaikki, jotka lähestyivät häntä, paranivat.
Tässä toteutuu se Malakian profetia, ”parantuminen siipien alla”, kenef (hebr.) tai kanfa (aram.) on siipi,
sulka tai jonkinlainen vaatteen reuna.
‫שלם׃‬
ֵּ ‫אתו ֵּמן ֻׁא ִור‬
̅ ַ ‫וספ̅ ֵּרא ֵּד‬
ָׁ ‫ישא‬
ֵּ ‫פר‬
ִ ‫תה‬
̅ ֵּ ָׁ‫ וַ כ̅נַ שו לו‬7:1
Jerusalemista tulivat jotka kirjanoppineet ja fariseukset
luokseen kokoontuivat ja
.
Ja hänen luokseen kokoontuivat fariseukset ja kirjanoppineet, jotka tulivat Jerusalemista.
̅‫חמא ַכד‬
ָׁ ‫ידוהי ָׁדאכ̅ ִלין ַל‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫ וַ חזַ ו אנָׁ ִשין ֵּמן ַת‬2
kun
leipää
söivät että
oppilaistaan
ihmiset näkivät ja
.
‫יהון וֵּ את̅ ַע ַדלו׃‬
ֻׁ ‫יד‬
̅ ַ ‫משגָׁ ̅ן ִא‬
ָׁ ‫ָׁלא‬
löysivät vian ja heidän kätensä
pestyt
ei
Ja he näkivät joitakin hänen oppilaistaan, että he söivät leipää, vaikka eivät olleet pesseet käsiään, ja he
löysivät puutteen.
‫משיגִ ̅ין‬
ִ ‫ישא ֵּאן ֻׁהו ַדב̅ ִט ָׁילאיִ ת̅ ָׁלא‬
ֵּ ‫ודיֵּ א וַ פ̅ ִר‬
̅ ָׁ ‫להון ֵּגיר יִ ֻׁה‬
ֻׁ ‫ ֻׁכ‬3
pesevät
ei
huolellisesti että hän jos
fariseukset ja
jehudia
sillä
he kaikki
.
‫ישא׃‬
ֵּ ‫דק ִש‬
ַ ‫ותא‬
̅ ָׁ ֻׁ‫שלמנ‬
ָׁ ‫ידין ַמ‬
̅ ִ ‫אח‬
ִ ‫עסין ֵּמ ֻׁטל ַד‬
ִ ‫יהון ָׁלא ָׁל‬
ֻׁ ‫יד‬
̅ ַ ‫ִא‬
vanhimmiston
perinnäissääntö
pitävät että
koska
aterioivat
ei heidän kätensä
Sillä he kaikki, juutalaiset ja fariseukset, eivät aterioi, elleivät ole huolellisesti pesseet käsiään, koska he
pitävät kiinni siitä vanhinten perinnäissäännöstä.
‫תא‬
̅ ָׁ ָׁ‫אחרני‬
ָׁ
‫אתא‬
̅ ָׁ ָׁ‫וס ִגי‬
ַ ‫עסין‬
ִ ‫מדין ָׁלא ָׁל‬
ִ ‫ומן ֻׁש ָׁוקא ֵּא ָׁלא ָׁע‬
ֵּ 4
muutkin
asioita paljon ja aterioimaan
ei
peseytyvät
vaan
kauppapaikoista ja
.
‫סטא‬
ֵּ ‫דכ ֵּסא וַ ד̅ ֵּק‬
̅ ָׁ ‫תא‬
̅ ָׁ ָׁ‫עמוד̅י‬
ֻׁ ‫טרון ַמ‬
ֻׁ ֵּ‫דק ֵּּבלו דנ‬
ַ ‫ִאית̅ ַא ֵּילין‬
kuppien ja
maljojen
kastamiset
pitävät että
saaneet jotka
ne
on
‫תא‬
̅ ָׁ ‫רס‬
ָׁ ‫נח ָׁשא וַ ד̅ ַע‬
ָׁ ‫אני‬
ַ ‫וַ ד̅ ָׁמ‬
lautaset ja
kupari
astiat ja
Eikä kauppapaikoilta tulla peseytymättä aterioimaan, ja paljon muitakin asioita heillä on, joita he ovat
saaneet pidettäväksi; maljojen ja kuppien ja kupariastioiden ja lautasten pesemiset.
‫לכ̅ין‬
ִ ‫מה‬
ַ ‫ידיך ָׁלא‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫למנָׁ א ַת‬
ָׁ ‫ישא‬
ֵּ ‫אלוהי ָׁספ̅ ֵּרא וַ פ̅ ִר‬
ֻׁ ‫וש‬
ַ 5
vaeltavat
ei
oppilaasi
miksi
fariseukset ja kirjanopp.
kysyivät ja
.
‫יהון‬
ֻׁ ‫יד‬
̅ ַ ‫משגָׁ ̅ן ִא‬
ָׁ ‫ישא ֵּא ָׁלא ַכד̅ ָׁלא‬
ֵּ ‫דק ִש‬
ַ ‫ותא‬
̅ ָׁ ֻׁ‫שלמנ‬
ָׁ ‫ַאיך̅ ַמ‬
heidän kätensä pestyt
ei
kun
vaan
vanhinten
perinnäissääntö
kuin
‫חמא׃‬
ָׁ ‫ָׁאכ̅ ִלין ַל‬
leipää
syövät
Ja kirjanoppineet ja fariseukset kysyivät, ”miksi sinun oppilaasi eivät vaella sen vanhimmiston
perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää, vaikka heidän kätensä eivät ole pestyt?”
‫נב̅יָׁ א‬
ִ ‫יכון ֵּא ַשעיָׁ א‬
ֻׁ ‫על‬
ַ ‫להון ַש ִפיר ֵּאת̅נַ ִּבי‬
ֻׁ ‫ ֻׁהו ֵּדין ֵּא ַמר‬6
profeetta
Ishaia
teidän ylle
profetoi
kaunis
heille
sanoi mutta hän
.
‫תה ֻׁהו מיַ ַקר‬
̅ ֵּ ָׁ‫ּבספ̅ו‬
ֵּ ‫דע ָׁמא ָׁהנָׁ א‬
ַ ‫יב‬
̅ ‫ת‬
̅ ִ ̅‫אפא ַאיך̅ ַדכ‬
ֵּ ‫סּבי ַּב‬
ַ ָׁ‫נ‬
kunnioittaa se
huulissaan
tämä
kansa että
kirjoitettu
kuin
kasvot hyväksyjä
‫ּבהון ֵּדין ַס ִגי ַר ִחיק ֵּמני׃‬
ֻׁ ‫ִלי ֵּל‬
minusta kaukana paljon mutta sydämensä minulle
Mutta hän sanoi heille, ”kauniisti profetoi teistä profeetta Jesaja, te puolueelliset, kun kirjoitettu on, että
”tämä kansa, huuliensa kautta se kunnioittaa minua, mutta heidän sydämensä on hyvin kaukana
minusta.”
‫וקדנֵּ א‬
ָׁ ̅‫דפ‬
ֻׁ ‫ולפנֵּ א‬
ָׁ ֻׁ‫לפ̅ין י‬
ִ ‫חלין ִלי ַכד̅ ַמ‬
ִ ‫סר ָׁיקאיִ ת̅ ָׁד‬
ִ ַ‫ ו‬7
käskyjen
opetus
opettavat kun minulle ylistetään
turhasti ja
.
‫ַדב̅ ַני־אנָׁ ָׁשא׃‬
ihmislasten
Ja tarpeettomasti he ylistävät minua, opettaessaan ihmislasten käskyjen opetuksia.
‫ידין אנ ֻׁתון‬
̅ ִ ‫אח‬
ִ ַ‫אל ָׁהא ו‬
ָׁ ‫וקדנָׁ א ַד‬
ָׁ ‫קתון ֵּגיר ֻׁפ‬
ֻׁ ‫שב‬
ַ̅ 8
te
pidätte ja
Jumalan
käskyt
sillä
jätätte
.
‫סטא‬
ֵּ ‫דכ ֵּסא וַ ד̅ ֵּק‬
̅ ָׁ ‫תא‬
̅ ָׁ ָׁ‫עמוד̅י‬
ֻׁ ‫ותא ַדב̅ ַני־אנָׁ ָׁשא ַמ‬
̅ ָׁ ֻׁ‫שלמנ‬
ָׁ ‫ַמ‬
kuppien ja
maljojen
kastaminen
ihmislasten
perinnäissäännöt
‫לה ֵּלין ָׁדמיָׁ ן׃‬
ָׁ ‫אתא ַא ֵּילין ַד‬
̅ ָׁ ָׁ‫וס ִגי‬
ַ
kaltaiset näiden jotka
ne
monet ja
Sillä te jätätte taakse Jumalan käskyt, ja pidätte kiinni ihmislasten perinnäissäännöistä; maljojen ja
kuppien pesemisestä ja monista niistä, jotka ovat näiden kaltaisia.
‫ימון‬
ֻׁ ‫אל ָׁהא ַדת̅ ִק‬
ָׁ ‫וקדנָׁ א ַד‬
ָׁ ‫אנתון ֻׁפ‬
ֻׁ ‫למין‬
ִ ‫להון ַש ִפיר ָׁט‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬9
tukisitte että
Jumalan
käskyt
te
hylkäätte
kaunis
heille
sanoi
.
‫שלמנֻׁ ות̅ ֻׁכ̅ון׃‬
ָׁ ‫ַמ‬
perinnäissääntönne
Hän sanoi heille, ”kauniisti te hylkäätte Jumalan käskyt, että tukisitte teidän perinnäissääntöjänne!”
‫מצ ֵּחא‬
ַ ‫ומן ַד‬
ַ ̅‫אמך‬
ָׁ ‫ול‬
ֵּ ‫וך‬
̅ ̅‫אב‬
ֻׁ ‫ושא ֵּגיר ֵּא ַמר דיַ ַקר ַל‬
ֵּ ‫ ֻׁמ‬10
halveksii kuka ja
äitiäsi ja
isääsi kunnioita että
sanoi
sillä
Moshe
.
‫נמות̅׃‬
ֻׁ ‫ותא‬
ָׁ ‫אמא ַמ‬
ָׁ ‫ול‬
ֵּ ‫אב̅א‬
ָׁ ‫ַל‬
kuoleva
kuolema
äidille ja
isälle
Sillä Moshe sanoi, että ”kunnioita isääsi ja äitiäsi”, ja ”joka halveksii isää ja äitiä, on kuolemalla
kuoltava.”
‫אב̅והי‬
ֻׁ ‫אמר גַ ב̅ ָׁרא ַל‬
ַ ִ‫אנתון ֵּאן נ‬
ֻׁ ‫מרין‬
ִ ‫נתון ֵּדין ָׁא‬
ֻׁ ‫ ַא‬11
isälleen
mies
sanova
jos
te
sanotte
mutta
te
.
‫אתר׃‬
̅ ַ ‫דמני ִת‬
ֵּ ‫ורּבני ֵּמ ֵּדם‬
ָׁ ‫אמה ֻׁק‬
ֵּ ‫ַאו ֵּל‬
hyötyvä minusta että
asia
lahjani
äidilleen
Mutta te sanotte, ”jos mies sanoo isälleen tai äidilleen: minun lahjani on sitä, mitä te olette minusta
hyötyneet,”
Tämän tapauksen seurauksena kyseinen opetus on pois talmudista? En ainakaan itse sitä nähnyt.
tai
‫אמה׃‬
ֵּ ‫אב̅והי ַאו ֵּל‬
ֻׁ ‫עּבד̅ ֵּמ ֵּדם ַל‬
ֵּ ֵּ‫אנתון ֵּלה דנ‬
ֻׁ ‫ולא ָׁשב̅ ִקין‬
ָׁ 12
äidilleen
tai
isälleen
asia
tekevä että hänelle
te
vapautatte ettekä
.
Ettekä te päästä häntä tekemään mitään isälleen tai äidilleen!
‫ותא‬
̅ ָׁ ֻׁ‫שלמנ‬
ָׁ ‫אל ָׁהא ֵּמ ֻׁטל ַמ‬
ָׁ ‫לתא ַד‬
̅ ָׁ ‫אנתון ֵּמ‬
ֻׁ ‫סלין‬
ֵּ ‫ומ‬
ַ 13
perinnäissäännöt tähden
Jumalan
sana
te
hylkäätte ja
.
‫אנתון ׃‬
ֻׁ ‫אתא ָׁעב̅ ִדין‬
̅ ָׁ ָׁ‫לה ֵּלין ַס ִגי‬
ָׁ ‫מתון וַ ד̅ ָׁ ̅דמיָׁ ן‬
ֻׁ ‫אשל‬
ֵּ ‫ַד‬
te
teette
monia
näille kaltaisia jotka ja saatte sopimaan että
Ja te hylkäätte Jumalan sanan perinnäissäännön tähden, että saatte sen sopivaksi, ja monia, jotka ovat
näiden kaltaisia, te teette.
‫ומעוני‬
ֻׁ ‫להון ֻׁש‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫נשא ֻׁכ ֵּלה ו‬
ָׁ ̅‫לכ‬
ֵּ ‫קרא ֵּי ֻׁשוע‬
ָׁ ַ‫ ו‬14
minua kuulkaa
heille
sanoi ja
kaikki kansanjoukolle
Jeshua
kutsui ja
.
‫אסתכלו׃‬
ַ
ֵּ‫לכ̅ון ו‬
ֻׁ ‫ֻׁכ‬
ymmärtäkää ja
te kaikki
Ja Jeshua kutsui sen koko kansanjoukon, ja sanoi heille, ”kuulkaa minua, te kaikki, ja ymmärtäkää!”
‫שכח‬
ַ ‫דמ‬
ֵּ ‫וע ֵּאל ֵּלה‬
ָׁ ‫ר־מן ַּברנָׁ ָׁשא ֻׁהו‬
ֵּ ̅‫לב‬
ַ ‫ ַלית ֵּמ ֵּדם ַד‬15
pysty että hänelle sisään ja
se
ihmisestä
ulkopuolen
asia
ei ole
.
‫לבר אנָׁ ָׁשא׃‬
̅ ַ ̅‫מסיֵּ ב‬
ַ ‫מסיֵּ ב̅ ֵּלה ֵּא ָׁלא ֵּמ ֵּדם דנָׁ ֵּפ̅ק ֵּמנֵּ ה ַהו ֻׁהו‬
ַ
ihmiselle
saastuttaa
se
se hänestä lähtee joka
asia
vaan
hänelle saastuta
Ei mikään, joka on ihmisen ulkopuolella, ja menee sisään häneen, pysty häntä saastuttamaan, vaan se,
mikä hänestä lähtee ulos – se saastuttaa ihmisen.
‫שמע ׃‬
ַ ֵּ‫שמע נ‬
ַ ֵּ‫ ַמן ִדאית̅ ֵּלה ֵּאד̅נֵּ א דנ‬16
kuuleva
Jolla on kuulevat korvat, kuulkoon!
kuuleva että
korvat
hänelle on jolla kuka
.
‫ידוהי‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫אלוהי ַת‬
ֻׁ ‫נשא ַש‬
ָׁ ‫יתא ֵּמן ֵּכ‬
ָׁ ̅‫לב‬
ַ ‫ ַכד̅ ֵּדין ַעל ֵּי ֻׁשוע‬17
oppilaansa
kysyivät
kansanjoukosta
talolle
Jeshua sisään mutta kun
.
‫ַעל ַמת̅ ָׁלא ַהו׃‬
se
vertaus
ylle
Mutta kun Jeshua oli mennyt sisään taloon, siitä kansanjoukosta, hänen oppilaansa kysyivät siitä
vertauksesta.
‫אנתון ָׁלא יָׁ ד̅ ִעין‬
ֻׁ ‫טלין‬
ִ ‫נתון ַע‬
ֻׁ ‫להון ָׁה ַכ̅נָׁ א ָׁאף̅ ַא‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬18
tiedä ettekö
te
laiskurit
te
myös
samoin
heille
sanoi
.
‫שכח‬
ַ ‫לבר־אנָׁ ָׁשא ָׁלא ֵּמ‬
̅ ַ ‫לב̅ר ָׁע ֵּאל‬
ַ ‫דמן‬
ֵּ ‫דכ̅ל ֵּמ ֵּדם‬
ֻׁ ‫אנתון‬
ֻׁ
pysty
ei
ihmiselle
sisään ulkopuolesta joka
asia
kaikki että
te
‫מסיֵּ ב̅ ֵּלה׃‬
ַ
hänelle saastuta
Hän sanoi heille, ”samoinko tekin olette hitaita ymmärtämään? Ettekö tiedä, että sellainen, joka menee
ulkopuolelta ihmiseen sisään, ei voi häntä saastuttaa.”
‫שתדא‬
̅ ֵּ ‫ומ‬
ֵּ ‫רסה‬
ֵּ ̅‫לכ‬
ַ ‫לל ֵּּבה ָׁע ֵּאל ֵּא ָׁלא‬
ֵּ ‫דלא הוָׁ א‬
ָׁ 19
poistuu ja
vatsalleen
vaan
sisään sydämelleen
ole
ettei
.
‫ולתא׃‬
ָׁ ̅‫אכ‬
ֻׁ ‫מדכיָׁ א ֻׁכ ָׁלה ֵּמ‬
̅ ַ ‫יתא ַד‬
̅ ָׁ ‫ּבת ̅ד ִכ‬
ַ̅
syötävä
kaikki
siivoutuu josta
ulostamisessa
Sillä ei se ole sydämelle, vaan menee vatsaan, ja poistuu ulostamisessa, jonka kautta lähtee pois kaikki
syöty.
‫לבר־אנָׁ ָׁשא׃‬
̅ ַ ̅‫מסיֵּ ב‬
ַ ‫ ֵּמ ֵּדם ֵּדין דנָׁ ֵּפ̅ק ֵּמן ַּברנָׁ ָׁשא ַהו ֻׁהו‬20
ihmisen
saastuttaa se
se
ihmisestä
lähtee joka mutta
asia
.
Mutta sellainen, joka lähtee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen.
‫תא‬
̅ ָׁ ̅‫חשב‬
ָׁ
‫ ֵּמן לגַ ̅ו ֵּגיר ֵּמן ֵּל ָּׁבא ַדב̅ ַני־אנָׁ ָׁשא נָׁ פ̅ ָׁקן ַמ‬21
ajatukset
lähtevät
ihmislapsen
sydämestä
sillä
sisästä
.
‫טלא׃‬
ָׁ ‫ותא ֵּק‬
̅ ָׁ ̅‫ותא גַ נָׁ ֻׁב‬
̅ ָׁ ֻׁ‫תא גַ ָׁורא זָׁ ני‬
̅ ָׁ ‫יש‬
ָׁ ‫ִּב‬
tappaminen
varkaus
haureus aviorikos
pahuus
Sillä sisältä, ihmislapsen sydämestä, lähtevät pahat ajatukset; aviorikos, haureus, varkaus, tappo,
‫ישתא גֻׁ ָׁוד ָׁפ̅א‬
ָׁ ‫ותא ַעינָׁ א ִּב‬
̅ ָׁ ֻׁ‫ותא נֵּ כ̅ ָׁלא ַצחנ‬
̅ ָׁ ‫יש‬
ֻׁ ‫ותא ִּב‬
̅ ָׁ ̅‫וב‬
ֻׁ ‫ ָׁע ֻׁל‬22
pilkkaaminen pahuus
silmien
irstaus
petos
pahuus
ahneus
.
‫ותא׃‬
̅ ָׁ ֻׁ‫ותא ָׁשטי‬
̅ ָׁ ֻׁ‫הרנ‬
ָׁ ̅‫ַשב‬
tunteettomuus
kerskailu
Ahneus, pahantahtoisuus, petos, irstaus, silmien pahuus, pilkkaaminen, kerskailu, tunteettomuus.
‫מס ָׁיב̅ן‬
ַ ַ‫תא ֵּמן לגַ ̅ו ֻׁהו נָׁ פ̅ ָׁקן ו‬
̅ ָׁ ‫יש‬
ָׁ ‫להין ִּב‬
ֵּ ‫ ָׁה ֵּלין ֻׁכ‬23
saastuttavat ja lähtevät
se
sisästä
pahuudet
kaikki
nämä
.
‫לב̅רנָׁ ָׁשא‬
ַ ‫ֵּלה‬
ihmiselle hänelle
Kaikki nämä pahuudet lähtevät sieltä, sisältä, ja saastuttavat sen ihmisen.
Mielenkiintoinen yksityiskohta, ettei juoruamista luetella tässä. Sen aikaisen yleisesti tunnetun
opetuksen mukaan juoru saastuttaa aina kolme; puhujan, kuulijan ja juorun kohteen, ja on
henkirikostakin pahempi. Tästä löytyy useita kymmeniä opetuksia juutalaisista lähteistä.
‫ועל‬
ַ ‫דצור וַ ד̅ ַצ ָׁידן‬
ֻׁ ‫ומא‬
ָׁ ‫אתא ַלת̅ ֻׁח‬
̅ ָׁ ֵּ‫ ֵּמן ַת ָׁמן ָׁקם ֵּי ֻׁשוע ו‬24
sisään ja Tsaidan’n ja
Tsur’n
rannikolle
tuli ja
Jeshua nousi
sieltä
.
‫ולא ֵּאש ַכח‬
ָׁ ‫ולא ָׁצ ֵּב̅א הוָׁ א דאנָׁ ש נֵּ ַדע ֵּּבה‬
ָׁ ̅‫יתא ַחד‬
ָׁ ‫לב‬
ַ̅
pystynyt
eikä häntä tunteva ihminen että
oli
tahtoi
eikä
yksi
talolle
‫טשא׃‬
ֵּ ֵּ‫דנ‬
kätkeytyvä että
Jeshua nousi sieltä, ja tuli Tsur’n ja Tsaidan’n rannikolle, ja meni sisään yhteen taloon, eikä tahtonut, että
kukaan häntä tuntisi, mutta hän ei pystynyt kätkeytymään.
̅‫חדא ֵּמ ֻׁט ָׁל ֵּת̅ה ִדאית̅ הוָׁ ת‬
̅ ָׁ ‫נתת̅א‬
ָׁ ‫מעת̅ ַא‬
ַ ‫חדא ֵּגיר ֵּש‬
̅ ָׁ ‫ ֵּמ‬25
oli
jonka
tähtensä
yksi
vaimo
kuuli
sillä
heti
.
‫קדם ֵּרג̅ ַלוהי׃‬
̅ ָׁ ̅‫ת נֵּ פ̅ ַלת‬
̅ ‫את‬
̅ ָׁ ֵּ‫תא ו‬
̅ ָׁ ̅‫וחא ַטנפ‬
ָׁ ‫רתה ֻׁר‬
̅ ָׁ ‫לב‬
ַ̅
jalkojensa
eteen
lankesi
tuli ja
saastainen
henki
tyttärelleen
Sillä heti hänestä kuuli yksi vaimo, jonka tyttäressään oli saastainen henki, ja hän tuli, lankesi hänen
jalkojensa eteen.
‫דס ִוריַ א‬
ֻׁ ‫יקא‬
ִ ‫תא ֵּמן ֻׁפ ִונ‬
̅ ָׁ ̅‫יתיה הוָׁ ת̅ ַחנפ‬
̅ ֵּ ‫נתתא ִא‬
̅ ָׁ ‫ ִהי ֵּדין ַא‬26
Syyria’n
Foinikia’sta
tekopyhä
oli
se
vaimo
mutta se
.
‫רתה׃‬
̅ ָׁ ‫אדא ֵּמן ַּב‬
̅ ָׁ ‫ובעיָׁ א הוָׁ ת̅ ֵּמנֵּ ה דנַ ֵּפק ִש‬
̅ ָׁ
tyttärestään
riivaaja poistava että hänestä
oli
pyysi ja
Mutta se vaimo oli tekopyhä, Syyrian Foinikiasta, ja hän pyysi häntä, että ajaisi riivaajan pois hänen
tyttärestään.
Tekopyhä, teeskentelijä tai ihmisiä mielistelevä. Jes.10:6 sama sana.
̅‫ּבניָׁ א ָׁלא הוָׁ ת‬
ַ ‫סּבעון‬
ֻׁ ֵּ‫וקדם דנ‬
̅ ַ ‫שב̅וקי ֻׁל‬
ֻׁ ‫אמר ָׁלה יֵּ ֻׁשוע‬
ַ ֵּ‫ ו‬27
ole
ei
lapset
ravitut että
ensin
minut jätä
Jeshua hänelle sanoi ja
.
‫לּבא׃‬
ֵּ ‫לכ‬
̅ ַ ‫רמא‬
ֵּ ַ‫חמא ַדב̅ ַניָׁ א ונ‬
ָׁ ‫ֵּגיר ַש ִפ ָׁירא דנֵּ ַסב̅ ַל‬
koirille
heittää ja
lasten
leipää
ottaa että
kaunis
sillä
Ja Jeshua sanoi hänelle, ”anna minun olla, että lapset saavat ensin ravintoa, sillä ei ole kaunista ottaa
lasten leipää ja heittää koirille.”
̅‫תחית‬
ֵּ ‫לּבא ֵּמן‬
ֵּ ‫אמרא ֵּלה ִאין ָׁמרי ָׁאף̅ ַכ‬
ָׁ ָׁ‫ ִהי ֵּדין ענָׁ ת̅ ו‬28
alapuolelta
koirat
myös herrani niin hänelle
sanoi ja
vastasi mutta
se
.
‫ותא ַדב̅ ַניָׁ א׃‬
̅ ֵּ ‫רת‬
ֻׁ ‫ת ֵּורא ָׁאכ̅ ִלין ַפ‬
̅ ֻׁ ‫ָׁפ‬
lasten
palasia
syövät
pöytä
Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle, ”niin, Herrani, myös koirat syövät pöydän alta niitä lasten murusia!”
‫נפ̅ק ֵּלה‬
ַ ‫לתא‬
̅ ָׁ ‫ ָׁא ַמר ָׁלה יֵּ ֻׁשוע זֵּ לי ֵּמ ֻׁטל ָׁה ֵּ ̅דא ֵּמ‬29
hänelle poistunut
sana
tämä
tähden mene Jeshua hänelle
sanoi
.
‫רת ̅כי׃‬
̅ ֵּ ‫אדא ֵּמן ַּב‬
̅ ָׁ ‫ִש‬
tyttärestäsi
riivaaja
Jeshua sanoi hänelle, ”mene, tämän sanan tähden on riivaaja lähtenyt ulos tyttärestäsi.”
‫רסא‬
ָׁ ‫ּבע‬
ַ ‫רתה ַכד̅ ַרמיָׁ א‬
̅ ָׁ ‫אשכחת̅ ַּב‬
ַ
ֵּ‫יתה ו‬
ָׁ ‫לב‬
̅ ַ ̅‫ וֵּ אזַ לת‬30
vuotessa
makasi
kun
tyttärensä
havaitsi ja
talolleen
meni ja
.
‫אדה‬
̅ ָׁ ‫ונַ ִפיק ֵּמנָׁ ה ִש‬
riivaajansa hänestä poistunut ja
Ja hän meni taloonsa, ja havaitsi tyttärensä makaavan vuoteessa, ja hänen riivaajansa oli lähtenyt
hänestä pois.
‫אתא ליַ ָׁמא‬
̅ ָׁ ֵּ‫דצור וַ ד̅ ַצ ָׁידן ו‬
ֻׁ ‫ומא‬
ָׁ ‫תח‬
ֻׁ ‫נפק יֵּ ֻׁשוע ֵּמן‬
̅ ַ ̅‫ ֻׁתוב‬31
merelle
tuli ja Tsaidan’n ja
Tsur’n
rannikosta
Jeshua
poistui
taas
.
‫תא׃‬
̅ ָׁ ָׁ‫סרת̅־מ ִ ̅דינ‬
ַ ‫דע‬
ֵּ ‫ומא‬
ָׁ ‫ַדג̅ ִל ָׁילא ַּבת̅ ֻׁח‬
kaupungit
kymmenen
rannikossa
Jeshua lähti taas pois Tsur’n ja Tsaidan rannikolta, ja tuli Galilean merelle, kymmenen kaupungin
rannikolle.
Galilean
‫נסים‬
ִ ‫וב̅ ֵּעא הוַ ו ֵּמנֵּ ה ַד‬
ָׁ ‫אקא‬
ָׁ ‫רשא ַחד̅ ִפ‬
ָׁ ‫איתיו ֵּלה ַח‬
ִ ַ‫ ו‬32
asettava että hänestä olivat pyysivät ja
mykkä
yksi
kuuro
hänelle
tuotiin ja
.
‫ידא׃‬
̅ ָׁ ‫עלוהי ִא‬
ַ
kädet hänen ylleen
Ja hänelle tuotiin yksi kuuromykkä, ja häntä pyydettiin, että asettaisi kädet hänen päälleen.
‫תה ֵּּבאד̅נַ והי‬
̅ ֵּ ‫ארמי ֵּצב̅ ָׁע‬
ִ ַ‫ודוהי ו‬
̅ ַ ‫לח‬
ֻׁ ‫נשא ַּב‬
ָׁ ‫ ונַ ג̅ ֵּדה ֵּמן ֵּכ‬33
korvissaan
sormensa
laittoi ja
yksinäisyydessä
kansanjoukosta
vetäytyi ja
.
‫לל ָׁשנֵּ ה׃‬
ֵּ ̅‫קרב‬
ֵּ ַ‫ַורק ו‬
kielelleen lähestyi ja sylki ja
Ja hän vetäytyi kansanjoukosta erilleen, ja laittoi sormensa hänen korviinsa, ja sylki, ja kosketti hänen
kieltään.
‫אמר ֵּלה ֵּאת̅ ַפתח׃‬
ַ ֵּ‫אתתנַ ח ו‬
ַ
ֵּ‫שמיָׁ א ו‬
ַ ‫וחר ַּב‬
ָׁ 34
avattu
hänelle
sanoi ja
huokaisi ja
taivaissa
katsahti ja
.
Ja hän katsahti taivaisiin ja huokaisi ja sanoi hänelle, ”avattu.”
‫דל ָׁשנֵּ ה‬
ֵּ ‫אשת ִרי ֵּא ָׁס ָׁרא‬
ַ
ֵּ‫עתא ֵּאת̅ ַפ ַתח ֵּאד̅נַ והי ו‬
̅ ָׁ ‫ּבש‬
ָׁ ‫ובה‬
̅ ָׁ 35
kielensä
sidos
päästettiin ja
korviensa
avautunut
hetkessä
siinä ja
.
‫פש ָׁיקאיִ ת̅׃‬
ִ ‫ומ ֵּלל‬
ַ
sujuvasti
puhui ja
Ja siinä hetkessä hänen korvansa olivat avatut, ja hänen kielensä kahle päästettiin, ja hän puhui
sujuvasti.
‫דהו מזַ ַהר הוָׁ א‬
ֻׁ ‫אמרון וַ כ̅ ָׁמא‬
ֻׁ ִ‫ וזַ ַהר ֵּאנֻׁ ון ַדלאנָׁ ש ָׁלא נ‬36
oli
varoitus hän että paljon ja
puhuisivat
ei
ihmiselle että
heitä varoitti ja
.
‫להון ֵּהנֻׁ ון יַ ִתיר ַמכ̅רזִ ין הוַ ו׃‬
ֻׁ
oli
julistivat enemmän
he
Ja hän varoitti heitä, etteivät kenellekään puhuisi, ja mitä enemmän hän varoitti, sitä enemmän he
julistivat.
heille
‫דכל ֵּמ ֵּדם ַש ִפיר ָׁע ֵּב̅ ̅ד‬
̅ ֻׁ ‫אמרין‬
ִ ָׁ‫מרין הוַ ו ו‬
ִ ‫תד‬
ַ ‫ ויַ ִת ָׁיראיִ ת̅ ֵּמ‬37
tehnyt
kaunis
asia kaikki että
sanoivat ja
olivat
ihmettelivät
enemmän ja
.
‫ללון‬
ֻׁ ‫נמ‬
ַ ‫ללין ַד‬
ִ ‫ממ‬
ַ ‫שמעון וַ ד̅ ָׁלא‬
ֻׁ
ֵּ‫רשא ָׁע ֵּב̅ ̅ד דנ‬
ֵּ ‫לח‬
ַ
puhuvat että
puhuvat
ei jotka ja
kuulevat että
tehnyt
kuuroille
Ja vielä enemmän ihmeteltiin ja sanottiin, että ”kaiken hän on tehnyt kauniisti”, kuurot tehnyt kuuleviksi
ja puhumattomat puhuviksi.
‫ולא‬
ָׁ ‫נשא ַס ִגיָׁ אא ִאית̅ הוָׁ א‬
ָׁ ‫תא ַכד̅ ֵּכ‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ָׁ ַ‫ּבהנֻׁ ון ֵּדין י‬
ָׁ 8:1
eikä
ollut
paljon
kansaa
kun
päivät
mutta
niissä
.
‫להון׃‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ידוהי ו‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫לת‬
̅ ַ ‫קרא‬
ָׁ ‫ִאית̅ הוָׁ א ֵּמ ֵּדם דנֵּ אכ̅ ֻׁלון‬
heille
sanoi ja
oppilailleen
kutsui
söisivät että
asia
ollut
.
Mutta niinä päivinä, kun siellä oli ollut paljon kansaa, eikä heillä ollut mitään syötävää, hän kutsui
oppilaansa ja sanoi heille,
‫ומין‬
ִ ַ‫תא י‬
̅ ָׁ ‫תל‬
ָׁ ‫דהא‬
ָׁ ‫נשא ָׁהנָׁ א‬
ָׁ ‫ ֵּמת̅ ַר ַחם אנָׁ א ַעל ֵּכ‬2
päivät
kolme katso että
tämä
kansa
ylle
minä
armahdan
.
‫להון ָׁמנָׁ א נֵּ אכ̅ ֻׁלון׃‬
ֻׁ ‫ולית‬
ַ ‫ַקוִ יו לוָׁ ת̅י‬
söisivät
mistä
heille
eikä ole luonani pysyneet
Minä armahdan tätä kansaa, sillä katso, kolme päivää he ovat pysyneet minun luonani, eikä heillä ole,
mistä söisivät.
‫יהון ָׁע ִיפין‬
ֻׁ ‫לב̅ ַת‬
ָׁ ‫ימין‬
ִ ‫להון ַכד̅ ָׁצ‬
ֻׁ ‫דש ֵּרא אנָׁ א‬
ָׁ ‫ וֵּ אן ֻׁהו‬3
uupuvat
taloilleen
paastoavat kun heille
minä
lähetän
se
jos ja
.
‫וחקא ַא ִתיאיִ ן׃‬
ָׁ ‫נהון ֵּמן ֻׁר‬
ֻׁ ‫אורחא אנָׁ ָׁשא ֵּגיר ֵּמ‬
ָׁ
‫ֻּׁב‬
tulleet
kaukaa
heistä
sillä
ihmiset
Ja jos minä lähetän heidät pois, kun he paastoavat, koteihinsa, he uupuvat tiellä, sillä osa heistä,
ihmisistä, on tullut kaukaa.
tiellä
‫רכא‬
ָׁ ‫שכח אנָׁ ש ָׁה‬
ַ ‫ימ ָׁכא ֵּמ‬
ֵּ ‫ידוהי ַא‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫מרין ֵּלה ַת‬
ִ ‫ ָׁא‬4
tällainen ihminen
pystyy
mistä
oppilaansa
hänelle sanoivat
.
‫להון׃‬
ֻׁ ‫לה ֵּלין ֻׁכ‬
ָׁ ‫חמא‬
ָׁ ‫נס ַּבע ַל‬
ַ ‫ורּבא ַד‬
ָׁ ‫ּבח‬
ֻׁ
he kaikki
näille
leipää
hankkia että
erämaassa
Hänen oppilaansa sanoivat hänelle, ”mistä kukaan pystyy tällaisessa erämaassa hankkimaan leipää
näille kaikille?”
‫מרין ֵּלה ַשב̅ ָׁעא׃‬
ִ ‫לכון ָׁא‬
̅ ֻׁ ̅‫חמין ִאית‬
ִ ‫כמא ַל‬
ָׁ ‫וש ֵּאל ֵּאנֻׁ ון ֻׁהו‬
ַ 5
seitsemän hänelle
sanoivat
teille
on
leivät
montako hän
heitä
kysyi ja
.
Ja hän kysyi heiltä, ”kuinka monta leipää teillä on?” He sanoivat hänelle, ”seitsemän.”
‫נסב̅ ָׁהנֻׁ ון ַשב̅ ָׁעא‬
ַ ַ‫רעא ו‬
ָׁ ‫מכון ַעל ַא‬
ֻׁ ‫סת‬
ַ ֵּ‫נשא דנ‬
ֵּ ̅‫לכ‬
ֵּ ̅‫ וַ פ̅ ַקד‬6
seitsemän
nämä
otti ja
maa
ylle
asettuisivat että kansanjoukolle
käski ja
.
‫ימון‬
ֻׁ ‫נס‬
ִ ‫ידוהי ַד‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫לת‬
̅ ַ ̅‫קצא ויַ הב‬
ָׁ ַ‫וב̅ ֵּרך̅ ו‬
ַ ‫חמין‬
ִ ‫ַל‬
asettaisivat että
oppilailleen
antoi ja
mursi ja
siunasi ja
leivät
‫נשא׃‬
ֵּ ̅‫לכ‬
ֵּ ‫וסמו‬
ָׁ
väkijoukolle asettivat ja
Ja hän käski kansanjoukkoa, että asettuisivat maan päälle, ja hän otti nämä seitsemän leipää, ja siunasi,
ja mursi, ja antoi oppilailleen, että jakaisivat. Ja he jakoivat kansanjoukolle.
̅‫יהון ַּב ֵּרך‬
ֻׁ ‫על‬
ַ ̅‫ וִ אית̅ הוַ ו נֻׁ ונֵּ א ַק ִליל וָׁ אף‬7
siunasi
niiden ylle myös ja
vähän
kalat
olivat
ja
.
‫ימון ֵּאנֻׁ ון׃‬
ֻׁ ‫נס‬
ִ ‫אמר ַד‬
ַ ֵּ‫ו‬
heitä asettaisivat että
sanoi ja
Ja siellä oli vähän kaloja, ja myös ne hän siunasi, ja sanoi, että jakaisivat heille.
‫ידין׃‬
̅ ִ ‫ספר‬
ִ ‫קציֵּ א ַשב̅ ָׁעא ֵּא‬
ָׁ ‫ות ֵּרא ַד‬
ָׁ ‫שקלו ַת‬
ַ ַ‫סב̅עו ו‬
ַ ַ‫אכ̅לו ו‬
ַ ֵּ‫ ו‬8
korilliset
seitsemän
tähteiden
loput
kokosivat ja
ravitut ja
Ja he söivät ja tulivat ravituiksi, ja kokosivat tähteiden jäänteistä seitsemän korillista.
söivät ja
.
‫לפ̅ין׃‬
ִ ‫רּבעא ַא‬
ָׁ ‫אכ̅לו ַאיך̅ ַא‬
ַ ‫יהון הוַ ו ֵּדין אנָׁ ָׁשא ֵּד‬
ֻׁ ‫ית‬
̅ ַ ‫ ִא‬9
tuhannet
neljä
kuin
söivät jotka
ihmiset
mutta oli
heitä
.
Mutta niitä ihmisiä, jotka söivät, oli noin neljä tuhatta.
‫ידוהי‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫ינתא ַעם ַת‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫חדא ַל‬
̅ ָׁ ‫סלק ֵּמ‬
ֵּ ַ‫שרא ֵּאנֻׁ ון ו‬
ָׁ ַ‫ ו‬10
oppilaidensa kanssa
veneelle
heti
nousi ja heidät pois lähetti ja
.
‫ותא‬
̅ ָׁ ֻׁ‫למנ‬
ָׁ ‫דד‬
̅ ַ ‫אתא ַלאת̅ ָׁרא‬
̅ ָׁ ֵּ‫ו‬
Dalmanutha’n
alueelle
tuli ja
Ja hän lähetti heidät pois, ja nousi heti veneeseen oppilaidensa kanssa, ja tuli Dalmanuthan alueelle.
‫אלין הוַ ו‬
ִ ‫וש‬
ָׁ ‫למב̅ ָׁעא ַע ֵּמה‬
ֵּ ‫וש ִריו‬
ַ ‫ישא‬
ֵּ ‫פר‬
ִ ‫נפ̅קו‬
ַ ַ‫ ו‬11
olivat
kysyivät ja kanssaan väittelemään alkoivat ja
fariseukset
tulivat ja
.
‫שמיָׁ א ַכד̅ מנַ ֵּסין ֵּלה‬
ַ ‫תא ֵּמן‬
̅ ָׁ ‫ֵּלה ָׁא‬
hänelle kiusasivat
kun
taivaista
merkki hänelle
Ja fariseuksia tuli, ja he alkoivat väittelemään hänen kanssaan, ja häneltä kysyttiin merkkiä taivaista,
häntä kiusaten.
‫רּבתא‬
̅ ָׁ ‫תא ַש‬
̅ ָׁ ‫אמר ָׁמנָׁ א ָּׁבעיָׁ א ָׁא‬
ַ ֵּ‫וחה ו‬
ֵּ ‫ּבר‬
ֻׁ ‫אתתנַ ח‬
ַ
ֵּ‫ ו‬12
sukupolvi
merkki
pyytää
miksi
sanoi ja hengessään
huokasi ja
.
‫תא‬
̅ ָׁ ‫יהב̅ ָׁלה ָׁא‬
ֵּ ‫ת‬
̅ ִ ‫דלא ֵּת‬
ָׁ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ‫ָׁה ֵּ ̅דא ַא ִמין ָׁא ַמר אנָׁ א‬
merkki hänelle annettava
ettei
teille
minä
sanon
amen
tämä
‫רּבתא ָׁה ֵּד̅א׃‬
̅ ָׁ ‫לש‬
ַ
tämä
sukupolvelle
Ja hän huokaisi hengessään, ja sanoi, ”miksi tämä sukupolvi pyytää merkkiä? Amen, minä sanon teille,
ettei tälle sukupolvelle anneta merkkiä!”
‫להו ֵּעב̅ ָׁרא׃‬
ַ ‫ינתא וֵּ אזַ לו‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫סלק ַל‬
ֵּ ַ‫שב̅ק ֵּאנֻׁ ון ו‬
ַ ַ‫ ו‬13
toinen puoli sille menivät ja
veneelle
nousi ja
heidät
jätti ja
.
Ja hän jätti heidät ja nousi veneeseen, ja he menivät toiselle puolelle.
‫יצתא ַלית הוָׁ א‬
ָׁ ‫חדא ִגר‬
̅ ָׁ ‫אלא‬
ָׁ ֵּ‫חמא ו‬
ָׁ ‫סב̅ון ַל‬
ֻׁ ֵּ‫טעו דנ‬
ַ ַ‫ ו‬14
ollut
ei ole
leipäkakku
yksi
vaan ja
leipää ottaisivat että unohtivat ja
.
‫ינתא‬
ָׁ ̅‫ספ‬
ִ ‫מהון ַּב‬
ֻׁ ‫ַע‬
veneessä heidän kanssaan
Ja he unohtivat, että ottaisivat leipää, eikä heidän kanssaan veneessä ollut muuta kuin yksi leipäkakku.
‫ישא‬
ֵּ ‫חמ ָׁירא ַדפ̅ ִר‬
ִ ‫להון חזַ ו ֵּא ַזדהרו ֵּמן‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ופ ֵּקד̅ ֵּאנֻׁ ון ו‬
̅ ַ 15
fariseusten
hapatuksesta
varokaa
nähkää
heille
sanoi ja
heitä
käski ja
.
‫ודס׃‬
̅ ֵּ ‫דה ָׁר‬
ֵּ ‫חמ ֵּירה‬
ִ ‫ומן‬
ֵּ
Herodes’n
hapatuksesta ja
Ja hän käski heitä, ja sanoi heille, ”nähkää; varokaa fariseusten hapatusta, ja Herodeksen hapatusta!”
‫חמא ַלית ַלן׃‬
ָׁ ‫דל‬
ַ ‫אמרין‬
ִ ָׁ‫שב̅ין הוַ ו ַחד̅ ַעם ַחד̅ ו‬
ִ ‫ומת̅ ַח‬
ֵּ 16
meille ei ole
leipää että
sanoivat ja
yksi kanssa yksi
olivat
ajattelivat ja
.
Ja he ajattelivat toinen toisensa kanssa ja sanoivat, että ”ei meillä ole leipää...”
‫חמא ַלית‬
ָׁ ‫דל‬
ַ ‫אנתון‬
ֻׁ ‫להון ָׁמנָׁ א ָׁר ֵּנין‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ֵּי ֻׁשוע ֵּדין יִ ַד̅ע ו‬17
ei ole
leipää että
te
mietitte
miksi
heille
sanoi ja
tunsi mutta
Jeshua
.
‫אנתון‬
ֻׁ ‫כלין‬
ִ ‫סת‬
ַ ‫ולא ֵּמ‬
ָׁ ‫אנתון‬
ֻׁ ‫לה ָׁשא יָׁ ד̅ ִעין‬
ָׁ ‫עד ָׁמא‬
̅ ַ ‫לכון ָׁלא‬
̅ ֻׁ
te
ymmärrä
ettekö
te
tiedätte
tähän
saakka
ettekö
teille
‫לכ̅ון׃‬
ֻׁ ̅‫עד ִכיל ֵּל ָּׁבא ַקשיָׁ א ִאית‬
ַ̅
teille
on
paatunut
sydän
vieläkin
Mutta Jeshua tiesi ja sanoi heille, ”miksi te mietitte, ettei teillä ole leipää, ettekö vieläkään tiedä, ja
ettekö ymmärrä? Vieläkö sydämenne on paatunut?
‫לכון‬
̅ ֻׁ ̅‫אנתון וֵּ אד̅נֵּ א ִאית‬
ֻׁ ‫ולא ָׁחזֵּ ין‬
ָׁ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ̅‫ועינֵּ א ִאית‬
ַ 18
teille
on
korvat ja
te
näe
ettekö
teille
on
silmät ja
.
‫אנתון׃‬
ֻׁ ‫הדין‬
ִ ‫ולא ָׁע‬
ָׁ ‫אנתון‬
ֻׁ ‫מעין‬
ִ ‫ולא ָׁש‬
ָׁ
te
muista
ettekö
te
kuule
ettekö
Ja silmät teillä on, ettekö näe, ja korvat teillä on, ettekö kuule? Ettekö käsitä?
‫כמא‬
ָׁ ‫לפ̅ין‬
ִ ‫משא ַא‬
ָׁ ‫לח‬
ַ ̅‫קצית‬
ִ ‫חמין‬
ִ ‫משא ַל‬
ָׁ ‫ ַכד̅ ָׁה ֵּלין ַח‬19
montako tuhannet
viidelle
mursin
leivät
viisi
nämä
kun
.
‫עסר׃‬
ַ ‫תר‬
ֵּ ‫מרין ֵּלה‬
ִ ‫לתון ָׁא‬
ֻׁ ‫שק‬
ַ ‫מלין‬
ֵּ ̅‫קציֵּ א ַכד‬
ָׁ ‫ופ̅ ִינין ַד‬
ִ ‫ֻׁק‬
12 hänelle
sanoivat
kokositte
täydet
kun
tähteiden
korilliset
Kun minä mursin nämä viisi leipää viidelle tuhannelle, kuinka monta täyttä korillista oli tähteitä, kun te
ne kokositte? He sanoivat hänelle, ”kaksitoista”.
‫ידין‬
̅ ִ ‫ספר‬
ִ ‫כמא ֵּא‬
ָׁ ‫לפ̅ין‬
ִ ‫ארּבעא ַא‬
ָׁ
‫וכ̅ ̅ד ַשב̅ ָׁעא ַל‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬20
koreja
montako tuhannet
neljälle
seitsemän kun ja heille
sanoi
.
‫מרין ַשב̅ ָׁעא׃‬
ִ ‫לתון ָׁא‬
ֻׁ ‫שק‬
ַ ‫מלין‬
ֵּ ̅‫קציֵּ א ַכד‬
ָׁ ‫ַד‬
seitsemän
sanoivat
kokositte
täydet
kun
tähteiden
Hän sanoi heille, ”ja kun seitsemän, neljälle tuhannelle, kuinka monta täyttä korillista oli tähteitä, kun te
ne kokositte?” He sanoivat hänelle, ”seitsemän”.
‫אנתון‬
ֻׁ ‫כלין‬
ִ ‫סת‬
ַ ‫לה ָׁשא ֵּמ‬
ָׁ ‫עד ָׁמא‬
̅ ַ ‫יכו ָׁלא‬
ַ ‫להון ַא‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬21
te
ymmärrätte
tähän
saakka
ette
kuinka
heille
sanoi
.
Hän sanoi heille, ”kuinka te ette vieläkään ymmärrä?”
‫וב̅ ֵּעין הוַ ו‬
ָׁ ‫איתיו ֵּלה ַסמיָׁ א‬
ִ ַ‫־ציָׁ ָׁדא ו‬
ַ ‫ית‬
̅ ̅‫לב‬
ֵּ ‫אתא‬
̅ ָׁ ֵּ‫ ו‬22
oli pyysivät ja
sokea hänelle tuotiin ja
Beit-Tsaida’lle
tuli ja
.
‫קרוב̅ ֵּלה׃‬
ֻׁ ֵּ‫ֵּמנֵּ ה דנ‬
hänelle lähestyisi että hänestä
Ja hän tuli Beit-Tsaida’lle, ja hänelle tuotiin sokea, ja häntä pyydettiin, että koskettaisi häntä.
‫יתא ַורק‬
̅ ָׁ ‫קר‬
ִ ‫ר־מן‬
ֵּ ̅‫לב‬
ַ ‫אפקה‬
ֵּ ַ‫דסמיָׁ א ו‬
ַ ‫אידה‬
̅ ֵּ ‫אחד̅ ִּב‬
ַ ֵּ‫ ו‬23
sylki ja
kylästä ulkopuolelle hänet vei ja
sokean
kädessään
tarttui ja
.
‫דמנָׁ א ָׁחזֵּ א׃‬
ָׁ ‫אלה‬
ֵּ ‫וש‬
ַ ‫ידה‬
̅ ֵּ ‫וסם ִא‬
ָׁ ‫ּבעינַ והי‬
ַ
näet
mitä että
kysyi ja
kätensä
asetti ja
silmilleen
Ja hän otti sitä sokeaa hänen kädestään, ja vei hänet kylän ulkopuolelle, ja sylki hänen silmilleen, ja
asetti kätensä ja kysyi, että ”mitä näet?”
‫לכ̅ין׃‬
ִ ‫מה‬
ַ ‫ּבני־אנָׁ ָׁשא ַאיך̅ ִא ָׁילנֵּ א ַד‬
ַ ‫אמר ָׁחזֵּ א אנָׁ א‬
ַ ֵּ‫ ָׁחר ו‬24
vaeltavat jotka
puut
kuin
ihmislapset
minä
näen
sanoi ja katsahti
.
Ja hän katseli ja sanoi, ”minä näen ihmisiä, kuin puut, jotka kulkevat eteenpäin”.
‫וחזֵּ א הוָׁ א‬
ָׁ ‫ידה ַעל ַעינַ והי וַ ת̅ ֵּקן‬
̅ ֵּ ‫ ֻׁתוב̅ ָׁסם ִא‬25
hän
näki ja
parani ja
silmiensä
ylle
kätensä
asetti
taas
.
‫ֻׁכל ֵּמ ֵּדם נַ ִה ָׁיראיִ ת̅׃‬
kirkkaasti
asia
kaikki
Vielä hän asetti kätensä hänen silmiensä päälle, ja hän parani, ja hän näki kaiken kirkkaasti.
‫יתא ֵּת ֻׁעול‬
̅ ָׁ ‫קר‬
ִ ‫אמר ָׁאף̅ ָׁלא ַל‬
ַ ֵּ‫יתה ו‬
ֵּ ̅‫לב‬
ַ ‫דרה‬
ֵּ ‫ ו ַש‬26
sisään
kylälle
ei
myös
sanoi ja
talolleen hänet lähetti ja
.
‫יתא ׃‬
̅ ָׁ ‫קר‬
ִ ‫אמר לאנָׁ ש ַּב‬
ַ ‫ולא ִת‬
ָׁ
kylässä
ihmiselle
sanova
eikä
Ja hän lähetti hänet kotiinsa ja sanoi, ”älä mene edes kylään sisälle, äläkä kerro kenellekään kylässä!”
‫יפוס‬
ָׁ ‫פ ִיל‬
̅ ִ ̅‫דק ַס ִריַ א ד‬
ֵּ ‫לקוריָׁ א‬
ֻׁ ‫ידוהי‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫ות‬
̅ ַ ‫נפ̅ק ֵּי ֻׁשוע‬
ַ ַ‫ ו‬27
Filippos’n
Kesaria’n
kylille
oppilaansa ja
Jeshua
lähti ja
.
‫מרין‬
ִ ‫להון ַמנֻׁ ו ָׁא‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ָׁ‫אורחא ו‬
ָׁ
‫ידוהי ֻּׁב‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫לת‬
̅ ַ ‫מש ֵּאל הוָׁ א‬
ַ ַ‫ו‬
sanovat
mitä
heille
sanoi ja
tiellä
oppilailleen
oli
kysyi ja
‫איתי׃‬
̅ ַ ‫עלי אנָׁ ָׁשא ִד‬
ַ
minusta että
ihmiset
ylleni
Ja Jeshua lähti, ja hänen oppilaansa, Filippoksen Kesarian kylään, ja kysyi oppilailtaan tiellä ja sanoi
heille, ”mitä ihmiset minusta sanovat?”
‫אליָׁ א‬
ִ ‫אחרנֵּ א ִד‬
ָׁ ַ‫עמדנָׁ א ו‬
̅ ָׁ ‫וחנָׁ ן ַמ‬
ַ ֻׁ‫ ֵּהנֻׁ ון ֵּדין ֵּא ַמרו די‬28
Elia että
toiset ja
kastaja
Johannan että sanoivat mutta
he
.
‫נב̅יֵּ א׃‬
ִ ‫אחרנֵּ א ַחד̅ ֵּמן‬
ָׁ ַ‫ו‬
profeetoista yksi
toiset ja
Mutta he sanoivat, että ”Johannan kastaja”, ja toiset, että ”Elia”, ja toiset, ”yksi profeetoista”.
‫איתי‬
̅ ַ ‫עלי ִד‬
ַ ‫אנתון‬
ֻׁ ‫מרין‬
ִ ‫נתון ֵּדין ַמנֻׁ ו ָׁא‬
ֻׁ ‫להון יֵּ ֻׁשוע ַא‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬29
minusta ylleni
te
sanotte
mitä mutta
te
Jeshua
heille
sanoi
.
‫אל ָׁהא ַחיָׁ א‬
ָׁ ‫ּברה ַד‬
ֵּ ‫יחא‬
ָׁ ‫מש‬
ִ ‫אמר ֵּלה ַאנת ֻׁהו‬
ַ ֵּ‫מעון ו‬
ֻׁ ‫ענָׁ א ֵּש‬
elävä
Jumalan
poika
Messias
hän
sinä hänelle
sanoi ja
Shimeon
vastasi
Jeshua sanoi heille, ”mutta mitä te sanotte minusta?” Shimeon vastasi ja sanoi hänelle, ”sinä olet hän,
Messias, elävän Jumalan poika.”
‫עלוהי׃‬
ַ ‫אמרון‬
ֻׁ ִ‫ּבהון ַדלאנָׁ ש ָׁלא נ‬
ֻׁ ‫ וַ כ̅ ָׁאא‬30
hänestä
puhuisivat
Ja hän nuhteli heitä, että eivät kenellekään puhuisi hänestä.
ei
ihmiselle että
heissä
nuhteli ja
.
‫ּברה דאנָׁ ָׁשא דנֵּ ַחש‬
ֵּ ‫יד ֻׁהו‬
̅ ‫עת‬
̅ ִ ‫למ ָׁל ֻׁפ̅ו ֵּאנֻׁ ון ַד‬
ַ ‫וש ִרי הוָׁ א‬
ַ 31
kärsivä että
ihmisen
poika
hän
tuleva että
heitä
opettamaan
hän
alkoi ja
.
‫ומן ָׁספ̅ ֵּרא‬
ֵּ ‫־כהנֵּ א‬
ָׁ ‫ומן ַר ַּבי‬
ֵּ ‫ישא‬
ֵּ ‫סתלא ֵּמן ַק ִש‬
ֵּ
ֵּ‫ַס ִגי וַ ד̅נ‬
kirjanoppineista ja
papeista suurista ja
vanhimmistosta
vastustettaisiin ja paljon
‫נקום׃‬
ֻׁ ‫ומין‬
ִ ַ‫תא י‬
̅ ָׁ ‫קטל ַולת̅ ָׁל‬
ֵּ ̅‫ונֵּ ת‬
nouseva päivät
kolmelle ja
tappavat ja
Ja hän alkoi opettamaan heitä, että tulevaisuudessa hän, Ihmisen Poika, on kärsivä paljon, ja tuleva
vanhimmiston ja papiston johtajien, ja kirjanoppineiden vastustamaksi, ja he tappavat hänet, ja
kolmannella päivällä hän on nouseva.
‫וש ִרי‬
ַ ‫אפ̅א‬
ָׁ ‫ב ֵּרה ִכ‬
̅ ‫וד‬
̅ ַ ‫ממ ֵּלל הוָׁ א‬
ַ ‫לתא‬
̅ ָׁ ‫ועין ַּבג̅ ֵּלא ֵּמ‬
ִ 32
alkoi ja
Keefa
vei sivuun ja
oli
puhui
sanaa
avoimessa silmin ja
.
‫למ ָׁכ̅אא ֵּּבה׃‬
ֵּ
hänessä nuhtelemaan
Ja sitä sanaa puhuttiin avoimesti. Ja Keefa vei hänet sivuun, ja alkoi nuhtelemaan häntä.
Jakeen alku on sellaisessa passiivimuodossa, että tätä puhuttiin julkisesti.
‫מעון‬
ֻׁ ‫ּבש‬
ֵּ ‫ידוהי וַ כ̅ ָׁאא‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫ּבת‬
̅ ַ ‫וחר‬
ָׁ ‫פני‬
ִ ̅‫ ֻׁהו ֵּדין ֵּאת‬33
Shimeon’ssa
nuhteli ja
oppilaissaan katsahti ja kasvotusten mutta hän
.
‫אל ָׁהא‬
ָׁ ‫דלא ָׁרנֵּ א ַאנת ַד‬
ָׁ ‫סתרי ָׁס ָׁטנָׁ א‬
ַ ‫לב‬
̅ ֵּ ̅‫אמר זֵּ ל ָׁלך‬
ַ ֵּ‫ו‬
Jumalan
sinä
ajattele et joka
satana
taakseni
sinulle mene
sanoi ja
‫ֵּא ָׁלא ַדב̅ ַני־אנָׁ ָׁשא ׃‬
ihmislasten
vaan
Mutta hän kääntyi ja katsahti oppilaisiinsa, ja nuhteli Shimeon’ia ja sanoi, ”mene taakseni, syyttäjä, sinä,
joka et ajattele Jumalan, vaan ihmisten ajattelun mukaan!”
‫להון‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ידוהי ו‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫נשא ַעם ַת‬
ֵּ ̅‫לכ‬
ֵּ ‫קרא ֵּי ֻׁשוע‬
ָׁ ַ‫ ו‬34
heille
sanoi ja
oppilaidensa kanssa kansanjoukolle Jeshua
kutsui ja
.
‫יפ̅ה‬
ֵּ ‫זק‬
ִ ‫שקול‬
ֻׁ ֵּ‫תרי נֵּ כ̅ ֻׁפור ּבנַ פ̅ ֵּשה ונ‬
̅ ַ ‫אתא ָּׁב‬
̅ ֵּ ִ‫דצ ֵּב̅א דנ‬
ָׁ ‫ַמן‬
ristinsä
kantava ja
sielussaan
sovittava
perässäni
tuleva että
tahtoo joka
‫תרי׃‬
̅ ַ ‫אתא ָּׁב‬
̅ ֵּ ִ‫ונ‬
perässäni
tuleva ja
Ja Jeshua kutsui kansanjoukon, oppilaidensa kanssa, ja sanoi heille, ”joka tahtoo tulla minun perässäni,
toimittakoon sovituksen sielulleen, ja kantakoon ristinsä, ja tulkoon minun perässäni.”
Arameassa puhutaan sovituksesta, kippur. Hanki sovitus sielullesi. Ristin kantaminen merkitsi kuulijoille
vain ja ainoastaan itsensä asettamista uhriksi, tulee midrash aggadah –kertomuksesta ja todella vanhasta
juutalaisesta perimätiedosta, jonka mukaan Iisak kantoi tuollaista mennessään uhrattavaksi.
̅‫וכל דנַ ֵּוּבד‬
̅ ֻׁ ‫וּבדיה‬
̅ ִ ַ‫דצ ֵּב̅א ֵּגיר דנַ ֵּחא נַ פ̅ ֵּשה נ‬
ָׁ ‫ ֻׁכל ַמן‬35
menettää joka kaikki ja sen menettävä sielunsa elävöittää että sillä
tahtoo
joka kaikki
.
‫רתי נַ ֵּחיה׃‬
̅ ̅‫סב‬
ַ ‫ומ ֻׁטל‬
ֵּ ‫נַ פ̅ ֵּשה ֵּמ ֻׁט ָׁלת̅י‬
hän elävä evankeliumini tähden ja
tähteni
sielunsa
Sillä jokainen, joka tahtoo sielulleen elämän, tulee menettämään sen, ja jokainen, joka menettää
sielunsa minun tähteni, ja minun toivon sanomani tähden, hän saa elää.
Eläminen on futuurimuodossa koko ajan. Evankeliumi on tässä sevartha, toivon sanoma.
‫אתר‬
̅ ַ ִ‫למא ֻׁכ ֵּלה נ‬
ָׁ ‫ ָׁמנָׁ א ֵּגיר נֵּ ת̅ ַע ַדר ַּברנָׁ ָׁשא ֵּאן ָׁע‬36
voittava kaikkensa
maailma
jos
ihminen
hyötyvä
sillä
mitä
.
‫חסר׃‬
ַ ֵּ‫ונַ פ̅ ֵּשה נ‬
puuttuva
sielunsa ja
Sillä mitä se hyödyttää miestä, jos voittaisi koko maailman, ja saisi sielulleen puutteen?
‫ופ̅א דנַ פ̅ ֵּשה׃‬
ָׁ ‫חל‬
ֻׁ ‫ ַאו ָׁמנָׁ א נֵּ ֵּתל ַּברנָׁ ָׁשא ַת‬37
sielunsa
Tai mitä mies voi antaa oman sielunsa puolesta?
puolesta
ihminen
tarjoava mitä
tai
.
‫יתא‬
ָׁ ‫רּבתא ָׁה ֵּ ̅דא ַח ָׁט‬
̅ ָׁ ‫ּבש‬
ַ ‫ ֻׁכל ֵּגיר דנֵּ ב̅ ַהת̅ ִּבי וַ ב̅ ֵּמ ַלי‬38
syntinen
tämä
sukupolvessa sanoissani ja minussa häpeävä joka sillä kaikki
.
‫ּבשוב̅ ָׁחא‬
ֻׁ ‫אתא‬
̅ ֵּ ‫ּברה דאנָׁ ָׁשא נֵּ ב̅ ַהת̅ ֵּּבה ָׁמא ָׁד‬
ֵּ ̅‫רתא וָׁ אף‬
̅ ָׁ ָׁ‫וגַ ̅י‬
kirkkaudessa
tulee että
kun hänessä häpeävä
ihmisen
poika myös ja avionrikkoja ja
‫ישא‬
ֵּ ‫אכ̅והי ַק ִד‬
ַ ‫אב̅והי ַעם ַמ ַל‬
ֻׁ ‫ַד‬
pyhät
enkelinsä
kanssa
isänsä
Sillä jokainen, joka häpeää minua ja minun sanojani, tässä syntisessä ja avion rikkovassa sukupolvessa,
häntä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa, hänen pyhien enkeliensä
kanssa.
‫לכ̅ון ִדאית̅ אנָׁ ָׁשא‬
ֻׁ ‫להון ַא ִמין ָׁא ַמר אנָׁ א‬
ֻׁ ‫אמר הוָׁ א‬
ַ ֵּ‫ ו‬9:1
ihmiset
on että
teille
minä
sanon
amen
heille
oli
sanoi ja
.
‫ותה‬
̅ ֵּ ‫לכ‬
ֻׁ ‫עד ָׁמא דנֵּ חזֻׁ ון ַמ‬
̅ ַ ‫ותא‬
ָׁ ‫טעמון ַמ‬
ֻׁ
ֵּ‫דלא נ‬
ָׁ ‫ימין תנָׁ ן‬
ִ ‫דק‬
ָׁ
kuningaskuntansa näkevät että
kunnes
kuolema
maistavat
ei jotka tässä seisovat jotka
‫ּבח ָׁילא ׃‬
ַ ‫ת‬
̅ ̅‫את‬
ָׁ ‫אל ָׁהא ֵּד‬
ָׁ ‫ַד‬
voimassa
tulee joka
Jumalan
Ja hän sanoi heille, ”amen, minä sanon teille, että on ihmisiä, jotka seisovat tässä; jotka eivät tule
maistamaan kuolemaa, ennen kuin näkevät Jumalan kuningaskunnan, joka tulee voimalla.”
‫וחנָׁ ן‬
ַ ֻׁ‫עקוב̅ וַ לי‬
ֻׁ ַ‫אפא וַ לי‬
̅ ָׁ ̅‫לכ‬
ִ ‫דב̅ר ֵּי ֻׁשוע‬
ַ ‫ומין‬
ִ ַ‫שתא י‬
ָׁ ‫תר‬
̅ ַ ‫וב‬
̅ ָׁ 2
Johannan’n ja
Jakob’n ja
Keefa’n
Jeshua
johdatti päivät
kuusi
jälkeen ja
.
‫יהון׃‬
ֻׁ ‫לע ַנ‬
ִ ̅‫יהון וֵּ את̅ ַח ַלף‬
ֻׁ ‫וד‬
̅ ַ ‫לח‬
ֻׁ ‫לט ָׁורא ָׁר ָׁמא ַּב‬
ֻׁ ‫אסק ֵּאנֻׁ ון‬
ֵּ ַ‫ו‬
silmilleen
muuttui ja
yksinään
korkein
vuorelle
he
Ja kuuden päivän jälkeen Jeshua johdatti Keefa’n ja Jakob’n ja Johannan’n, ja he nousivat sille
korkeimmalle vuorelle, yksinään, ja hän muuttui heidän nähtensä.
nousivat ja
‫יכנָׁ א‬
ַ ‫ומחוַ ר ָׁטב̅ ַאיך̅ ַתלגָׁ א ַא‬
ַ ‫ושה‬
ֵּ ̅‫לב‬
ֻׁ ‫זהר הוָׁ א‬
ַ ‫ומ‬
ַ 3
samoin
lumi
kuin
kovin
valkeni ja
vaatteensa
oli
loisti ja
.
‫שכחין׃‬
ִ ‫ארעא ָׁלא ֵּמ‬
ָׁ ‫למחוָׁ ֻׁרו ַּב‬
ַ ‫ַדב̅ ַני־אנָׁ ָׁשא‬
pysty
eivät
maassa
valkaisemaan
ihmislasten
Ja hänen vaatteensa loistivat, ja tulivat hyvin valkeiksi, niin kuin lumi, sellainen, etteivät ihmiset pysty
maassa niin valkaisemaan.
‫ללין ַעם יֵּ ֻׁשוע׃‬
ִ ‫ממ‬
ַ ̅‫ושא ַכד‬
ֵּ ‫ומ‬
ֻׁ ‫להון ִא ִליָׁ א‬
ֻׁ ‫ וֵּ את̅חזִ יו‬4
Jeshua kanssa
puhuivat
kun
Moshe ja
Elia
heille
näkyivät ja
.
Ja heille näkyivät Elia ja Moshe, puhuen Jeshuan kanssa.
̅‫עּבד‬
ֵּ ֵּ‫רכא נֵּ הוֵּ א ונ‬
ָׁ ‫דה‬
ָׁ ‫אפ̅א ַר ִּבי ַש ִפיר ֻׁהו ַלן‬
ָׁ ‫אמר ֵּלה ִכ‬
ַ ֵּ‫ ו‬5
tekevä ja
oleva
tässä että meille se
kaunis
rabbi
Keefa
hänelle sanoi ja
.
‫חדא׃‬
̅ ָׁ ‫אליָׁ א‬
ִ ‫ול‬
ִ ‫חדא‬
̅ ָׁ ‫ושא‬
ֵּ ‫למ‬
ֻׁ ַ‫חדא ו‬
̅ ָׁ ̅‫טלין ָׁלך‬
ִ ‫תלת̅ ַמ‬
ָׁ
yksi
Elialle ja
yksi
Moshelle ja
yksi
sinulle
majat
kolme
Ja Keefa sanoi hänelle, ”rabbi, meillä on tässä kaunista olla, tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja
Moshelle yksi ja Elialle yksi.”
‫חלתא׃‬
̅ ָׁ ‫ּבד‬
̅ ֵּ ‫יהון הוַ ו ֵּגיר‬
ֻׁ ‫ית‬
̅ ַ ‫ ָׁלא ֵּדין יָׁ ַ ̅דע הוָׁ א ָׁמנָׁ א ָׁא ַמר ִא‬6
pelossa
sillä olivat
he
sanoi
mitä
hän
tiennyt mutta
ei
.
Mutta hän ei tiennyt, mitä hän sanoi, sillä he olivat pelon vallassa.
Pelkoon sisältyy kunnioitus, niin arameassa, kuin monessa muussakin kielessä.
‫יהון ָׁוק ָׁלא ֵּמן ענָׁ נָׁ א‬
ֻׁ ‫על‬
ַ ̅‫טלא הוָׁ ת‬
ָׁ ‫ומ‬
ַ ‫ וַ הוָׁ ת̅ ענָׁ נָׁ א‬7
pilvistä
ääni ja
yllään
oli
maja ja
pilvi
oli ja
.
‫שמעו׃‬
ַ ‫אמר ָׁהנַ ו ֵּּברי ַח ִּב ָׁיב̅א ֵּלה‬
ַ ‫ָׁד‬
kuulkaa häntä
rakas
poikani tämä
sanoi joka
Ja tuli pilvi, ja siitä tuli maja heidän ylleen, ja pilvestä tuli ääni, joka sanoi, ”tämä on minun rakas
poikani, häntä kuulkaa!”
Ajatus ei ole uusi. Kaikki midrash-kertomukset mainitsevat, kuinka erämaavaelluksella Jumalan kirkkaus
muodosti suojaavan pilven, ”lehtimajan”, kansan ympärille, säännöllisesti.
‫ידא לאנָׁ ש ָׁלא חזַ ו ֵּא ָׁלא‬
̅ ֵּ ‫למ‬
ִ ‫ומן ֵּשליָׁ א ַכד̅ ָׁחרו ַת‬
ֵּ 8
vaan näkyi
ei
ihmisten
oppilaat katsahtivat kun
yhtäkkiä ja
.
‫מהון׃‬
ֻׁ ‫ודוהי ַע‬
̅ ַ ‫לח‬
ֻׁ ‫ל ֵּי ֻׁשוע ַּב‬
kanssaan
yksinään
Jeshuan
Ja yhtäkkiä, kun oppilaat katselivat, ei näkynyt ketään, ainoastaan Jeshua yksin heidän kanssaan.
‫להון ַדלאנָׁ ש‬
ֻׁ ‫מפ̅ ֵּקד̅ הוָׁ א‬
ַ ‫חתין ֵּמן ֻׁט ָׁורא‬
ִ ָׁ‫וכ̅ ̅ד נ‬
ַ 9
ihmisen että
heille
oli
käski
vuoresta laskeutuivat kun ja
.
‫ּברה דאנָׁ ָׁשא‬
ֵּ ‫דקם‬
ָׁ ‫אמרון ֵּמ ֵּדם ַדחזַ ו ֵּא ָׁלא ֵּאן ָׁמא‬
ֻׁ ִ‫ָׁלא נ‬
ihmisen
poika noussut että kun
jos
vaan
näki jonka
asia
kertova
ei
‫יתא‬
̅ ֵּ ‫ֵּמן ִמ‬
kuolemasta
Ja kun he laskeutuivat siltä vuorelta, heitä käskettiin, etteivät kenellekään kertoisi siitä, mitä näkivät,
paitsi sitten, kun Ihmisen Poika on noussut kuolemasta.
‫דמנָׁ א הי ָׁה ֵּ ̅דא‬
ָׁ ‫וב̅ ֵּעין הוַ ו‬
ָׁ ‫שהון‬
ֻׁ ̅‫לתא ּבנַ פ‬
̅ ָׁ ‫למ‬
ֵּ ‫אחדוה‬
ֻׁ ַ‫ ו‬10
tämä
se
mitä että
olivat pyysivät ja
sieluissaan
sanalle
siihen tarttuivat ja
.
‫יתא‬
̅ ֵּ ‫דקם ֵּמן ֵּּבית̅ ִמ‬
ָׁ ‫דמא‬
ָׁ ‫לתא‬
̅ ָׁ ‫ֵּמ‬
kuolleet
huoneesta nousee kun että
sana
Ja he tarttuivat sieluissaan siihen sanaan, ja pyysivät saada tietää, että mitä se tämä sana on, että ”kun
nousee kuolleista”.
‫מרין ָׁספ̅ ֵּרא‬
ִ ‫אמרין ָׁמנָׁ א ָׁה ִ ̅כיל ָׁא‬
ִ ָׁ‫אלין הוַ ו ֵּלה ו‬
ִ ‫מש‬
ַ ַ‫ ו‬11
kirjanoppineet sanovat sen tähden miksi
sanoivat ja hänelle olivat
kysyivät ja
.
‫וקדם׃‬
̅ ַ ‫אתא ֻׁל‬
̅ ֵּ ִ‫אליָׁ א וָׁ ֵּלא דנ‬
ִ ‫ִד‬
ensin
tuleva että
täytyy
Elia että
Ja häneltä kysyttiin ja sanottiin, ”miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Elian täytyy tulla ensin?”
‫איכנָׁ א‬
ַ ַ‫למ ֵּדם נַ ת̅ ֵּקן ו‬
ֵּ ‫דכ‬
̅ ֻׁ ‫וקדם‬
̅ ַ ‫תא ֻׁל‬
̅ ֵּ ‫להון ִא ִליָׁ א ָׁא‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬12
samoin ja suoristava asia kaikki että
ensin
tulee
Elia
heille
sanoi
.
‫סתלא׃‬
ֵּ
ֵּ‫דס ִגי נֵּ ַחש ונ‬
ַ ‫ּברה דאנָׁ ָׁשא‬
ֵּ ‫יב ַעל‬
̅ ‫כת‬
ִ̅
hylättävä ja kärsivä paljon että
ihmisen
poika
ylle kirjoitettu
Hän sanoi heille, ”Elia tulee ensin, että kaikki asetetaan kohdalleen, ja samoin on kirjoitettu Ihmisen
pojasta, että hän on kärsivä paljon, ja tuleva hylätyksi.”
Kohdalleen asettaminen, theken, on sen lisäksi suoristamista, oikaisemista ,korjaamista, palauttamista
alkuperäiseen, ja järjestykseen laittamista. Hylätyksi tuleminen taas on eri sana kuin ristiltäkin huudettu
shabak, joka on enemmänkin ”taakseen jättämistä”.
‫עב̅ ̅דו ֵּּבה‬
ַ ַ‫תא ו‬
̅ ָׁ ‫לכ̅ון ָׁדאף̅ ִא ִליָׁ א ֵּא‬
ֻׁ ‫ ֵּא ָׁלא ָׁא ַמר אנָׁ א‬13
hänessä tekivät ja
tuli
Elia
myös että teille
minä
sanon
vaan
.
‫עלוהי‬
ַ ‫יב‬
̅ ‫ת‬
̅ ִ ̅‫יכנָׁ א ַדכ‬
ַ ‫צב̅ו ַא‬
ַ ‫ֻׁכל ָׁמא ַד‬
hänestä kirjoitettu että
samoin
tahtoivat jota kaikki
Vaan minä sanon teille, että myös Elia on tullut, ja he tekivät hänelle kaiken, mitä tahtoivat, siten, niin
kuin hänestä oli kirjoitettu.
Mihin profeetalliseen kirjoitukseen tässä viitataan?
‫נשא ַס ִגיָׁ אא‬
ָׁ ‫ידא חזָׁ א לוָׁ ת̅ ֻׁהון ֵּכ‬
̅ ֵּ ‫למ‬
ִ ‫תא לוָׁ ת̅ ַת‬
̅ ָׁ ‫וכ̅ ̅ד ֵּא‬
ַ 14
paljon
kansaa
luokseen
näki
oppilaat
luokse
tuli
kun ja
.
‫מהון׃‬
ֻׁ ‫רשין ַע‬
ִ ‫וספ̅ ֵּרא ַכד̅ ָׁד‬
ָׁ
kanssaan
väittelivät kun kirjanoppineet ja
Ja kun hän tuli oppilaiden luokse, hän näki heidän luonaan paljon kansaa, ja kirjanoppineita,
väittelemässä heidän kanssaan.
‫רהטו‬
ֵּ ַ‫נשא חזַ אוֻׁ הי וַ ת̅וַ הו ו‬
ָׁ ‫עתה ֻׁכ ֵּלה ֵּכ‬
̅ ֵּ ‫ר־ש‬
ָׁ ‫וב‬
̅ ַ 15
kiirehtivät ja hämmästyivät ja hänet näkivät
kansa
kaikki
yhtäkkiä ja
.
‫של ֵּמה׃‬
ָׁ ‫ֵּשאלו ַּב‬
rauhaansa
Ja yhtäkkiä kaikki kansa näki hänet, ja he ihmettelivät ja kiirehtivät tervehtimään häntä.
lähettivät
Tässä ”yhtäkkiä” on bar satha, ”hetken poika”. Jakeessa kahdeksan ”yhtäkkiä” on man shalia,
”äänettömyydestä”. Molemmat ovat aramean sanontoja, jotka ovat lähinnä ”silmänräpäyksessä” ja
”äkisti” suomen kielessä. Tervehtiminen on ”shalom!”, myös sanonta, joka on useissa kirjeissäkin.
‫מהון‬
ֻׁ ‫אנתון ַע‬
ֻׁ ‫רשין‬
ִ ‫לספ̅ ֵּרא ָׁמנָׁ א ָׁד‬
ָׁ ‫מש ֵּאל הוָׁ א‬
ַ ַ‫ ו‬16
kanssaan
te
väittelette että mistä kirjanoppineille
hän
kysyi ja
.
Ja hän kysyi kirjanoppineilta, että ”mistä te väittelette heidän kanssaan?”
‫ת ̅ך‬
̅ ָׁ ָׁ‫לפ̅נָׁ א ַא ִיתית̅ ֵּּברי לו‬
ָׁ ‫אמר ַמ‬
ַ ֵּ‫נשא ו‬
ָׁ ‫ וַ ענָׁ א ַחד̅ ֵּמן ֵּכ‬17
luoksesi poikani
toin
opettaja
sanoi ja
kansasta
yksi vastasi ja
.
‫ללא׃‬
ָׁ ‫ממ‬
ַ ‫דלא‬
ָׁ ‫וחא‬
ָׁ ‫ִדאית̅ ֵּלה ֻׁר‬
puhu
ettei
henki hänelle
on jossa
Ja yksi kansanjoukosta vastasi ja sanoi, ”opettaja, minä toin sinun luoksesi minun poikani, jossa on henki,
joka ei puhu.”
‫מח ֵּרק ֵּשנַ והי‬
ַ ַ‫רעת̅ ו‬
ֵּ ‫ומ‬
ַ ‫רכ̅א ֵּלה ָׁחב̅ ָׁטא ֵּלה‬
ָׁ ̅‫דמד‬
ַ ‫איכא‬
ָׁ ַ‫ ו‬18
hampaansa pureskelee ja pahoinpitelee ja häntä
heittelee
häntä
valtaa että
aina ja
.
‫שכחו׃‬
ַ ‫ולא ֵּא‬
ָׁ ‫פק ָׁוניהי‬
ֻׁ ַ‫ידיך דנ‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫לת‬
̅ ַ ̅‫אמרת‬
ֵּ ֵּ‫ויָׁ ֵּב̅ש ו‬
pystyneet eivätkä sen pois ajavat että
oppilaillesi
puhuin ja kuivettuu ja
Ja aina, kun se valtaa hänet, se heittelee häntä, ja pahoinpitelee, ja hän pureskelee hampaansa, ja hän
kuivettuu, ja minä sanoin sinun oppilaillesi, että ajaisivat sen pois, eivätkä he pystyneet.
‫מהימנָׁ א‬
ַ ‫דלא‬
ָׁ ‫רּבתא‬
̅ ָׁ ‫אמר ֵּלה ֻׁאון ַש‬
ַ ֵּ‫ ענָׁ א ֵּי ֻׁשוע ו‬19
uskolliset
ei jotka
sukupolvi
voi hänelle sanoi ja
Jeshua
vastasi
.
‫רכ̅ון‬
ֻׁ ‫אמת̅י ֵּא ַס ַיּב‬
ַ ‫עד ָׁמא ֵּל‬
̅ ַ ַ‫אמת̅י ֵּאהוֵּ א לוָׁ ת̅ ֻׁכ̅ון ו‬
ַ ‫עד ָׁמא ֵּל‬
ַ̅
teitä kestää
mille
saakka ja
luoksenne
olen
mille
saakka
‫יתאוֻׁ הי לוָׁ ת̅י׃‬
ַ ‫ַא‬
luokseni
hänet tuokaa
Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”voi sukupolvi, jolla ei ole uskoa! Mihin saakka minun on oltava
luonanne, ja mihin saakka teitä kestettävä? Tuokaa hänet minun luokseni.”
‫טת̅ה‬
ֵּ ̅‫חב‬
ַ ‫עתה‬
̅ ֵּ ‫ר־ש‬
ָׁ ‫וחא ַּב‬
ָׁ ‫תה ֻׁר‬
̅ ֵּ ָׁ‫וכ̅ ̅ד חז‬
ַ ‫תה‬
̅ ֵּ ָׁ‫ וַ איתיֻׁ והי לו‬20
hänet heitti
yhtäkkiä
henki
hänet näki kun ja luokseen
hänet toivat ja
.
‫רעת‬
ֵּ ‫ומ‬
ַ ‫ומת̅ ַּב ַעק הוָׁ א‬
ֵּ ‫רעא‬
ָׁ ‫נפ̅ל ַעל ַא‬
ַ ַ‫ו‬
sairastui ja
oli
tärisi ja
maa
päälle kaatui ja
Ja hänet tuotiin hänen luokseen, ja kun se henki näki hänet, silmänräpäyksessä se heitti hänet, ja hän
kaatui maan päälle, ja tärisi ja tuli sairaaksi.
‫דה ַכ̅נָׁ א‬
ָׁ ‫אב̅והי ַדכ̅ ָׁמא ֵּלה זַ ב̅נָׁ א ָׁהא ֵּמן‬
ֻׁ ‫וש ֵּאל ֵּי ֻׁשוע ַל‬
ַ 21
näin että kun katso
aikaa hänelle montako että
isälleen
Jeshua
kysyi ja
.
‫ותה׃‬
̅ ֵּ ֻׁ‫ֻׁהו ָׁא ַמר ֵּלה ָׁהא ֵּמן ַטלי‬
lapsuudestaan katso hänelle
sanoi
hän
Ja Jeshua kysyi hänen isältään, että ”kuinka kauan aikaa hänellä on ollut, katso, tällä tavalla?”. Hän
sanoi hänelle, ”hänen lapsuudestaan.”
‫וּבדיוהי ֵּא ָׁלא‬
̅ ִ ‫דת‬
̅ ַ ‫תה ּבנֻׁ ָׁורא וַ ב̅ ַמיָׁ א‬
̅ ֵּ ַ‫ וזַ ב̅ ִנין ַס ִגיָׁ אן ַארמי‬22
vaan hänet tuhoaisi että
vedessä ja
tulessa
hänet heittänyt
monet
kerrat ja
.
‫עלי׃‬
ַ ‫שכח ַאנת ַע ַד ַריני וֵּ את̅ ַר ַחם‬
ַ ‫דמ‬
ֵּ ‫ֵּמ ֵּדם‬
ylleni
armahda ja
minua auta
sinä
pysty että
asia
Ja monet kerrat se on heittänyt häntä tuleen ja veteen, että saisi hänet tuhotuksi, mutta jos sinä jotain
pystyt, auta minua ja armahda minua!
‫שכח‬
ַ ‫ימן ֻׁכל ֵּמ ֵּדם ֵּמ‬
ֵּ ‫שכח ַאנת ַדת̅ ַה‬
ַ ‫ ָׁא ַמר ֵּלה יֵּ ֻׁשוע ֵּאן ֵּמ‬23
pystyy
asia
kaikki
uskoisit että
sinä
pystyt
jos
Jeshua
hänelle
sanoi
.
‫ימן׃‬
ֵּ ‫מה‬
ַ ‫למן ַד‬
ַ ‫דנֵּ הוֵּ א‬
uskovat jotka kenelle
Jeshua sanoi hänelle, ”jos pystyt! Että uskoisit; sellaiset, jotka uskovat, voivat pystyä kaikkeen.”
Suomen lauserakenteen takia sanoja on vaikea saada sanatarkkaan sanajärjestykseen.
oleva että
‫ימן‬
ֵּ ‫מה‬
ַ ‫אמר‬
ַ ָׁ‫דטליָׁ א ַכד̅ ָּׁב ֵּכ̅א ו‬
ַ ‫קעא ַא ֻׁב̅והי‬
ָׁ ‫עתה‬
̅ ֵּ ‫ר־ש‬
ָׁ ‫וב‬
̅ ַ 24
uskon
sanoi ja
itki
kun
pojan
isänsä
huusi
yhtäkkiä ja
.
‫ימנֻׁ ות̅י׃‬
ָׁ ‫לח ִס ֻׁירות̅ ַה‬
ַ ‫אנָׁ א ָׁמרי ַע ַדר‬
uskoni
puuttumiselle
auta
herrani
minä
Ja yhtäkkiä sen pojan isä huusi itkien, ja sanoi, ”minä uskon, minun Herrani, auta minun uskoni
puuttumista!”
‫כאא‬
ָׁ ‫תה‬
̅ ֵּ ָׁ‫ומת̅ ַכנַ ש לו‬
ֵּ ‫דר ֵּהט ַע ָׁמא‬
ָׁ ‫ ַכ ̅ד חזָׁ א ֵּדין ֵּי ֻׁשוע‬25
nuhteli
luokseen
kokoontui ja
kansa kiirehti joka
Jeshua mutta
näki
kun
.
‫ללא‬
ָׁ ‫ממ‬
ַ ‫דלא‬
ָׁ ‫שת̅א‬
ָׁ ‫וחא ַח ֵּר‬
ָׁ ‫אמר ָׁלה ֻׁר‬
ַ ֵּ‫תא ו‬
̅ ָׁ ̅‫וחא ַטנפ‬
ָׁ ‫ּבהי ֻׁר‬
ָׁ
puhu
ei joka
mykkä
henki hänelle sanoi ja
saastainen
henki
siinä
‫עלין ֵּלה׃‬
ִ ‫וב ָׁלא ֵּת‬
̅ ‫ות‬
̅ ֻׁ ‫ֵּאנָׁ א ָׁפ ֵּקד̅ אנָׁ א ֵּלכ̅י ֻׁפוקי ֵּמנֵּ ה‬
hänelle
sisään
ei
taas ja hänestä
pois
sinulle minä
käsken
minä
Mutta kun Jeshua näki, että kansa kiirehti ja kokoontui hänen luokseen, hän nuhteli sitä saastaista
henkeä, ja sanoi hänelle, ”mykkä henki, joka et puhu, minä käsken sinua, pois hänestä, etkä enää mene
häneen sisälle!”
‫יתא‬
̅ ָׁ ‫נפ̅ק וַ הוָׁ א ַאיך̅ ִמ‬
ַ ַ‫חקה ו‬
ֵּ ‫וש‬
ַ ‫אד̅א ַהו ַס ִגי‬
ָׁ ‫קעא ִש‬
ָׁ ַ‫ ו‬26
kuollut
kuin
oli ja poistui ja hänet musersi ja
paljon hän
riivaaja
huusi ja
.
‫דמית̅ ֵּלה׃‬
ִ ‫אמרון‬
ֻׁ ִ‫דס ִגיֵּ אא נ‬
ַ ̅‫ַאיך‬
hänelle kuollut että
sanoivat
monet että
kuin
Ja se riivaaja huusi paljon, ja musersi hänet, ja lähti pois. Ja hän oli kuin kuollut, niin että monet
sanoivatkin, että ”hän kuoli?”
‫ימה‬
ֵּ ‫אק‬
ִ ַ‫איד̅ה ו‬
ֵּ ‫חדה ִּב‬
ֵּ ‫ ֻׁהו ֵּדין יֵּ ֻׁשוע ַא‬27
hänet nosti ja
kädessään
Mutta hän, Jeshua, tarttui hänen käteensä, ja nosti hänet ylös.
tarttui
Jeshua
mutta hän
.
‫יהון‬
ֻׁ ‫וד‬
̅ ַ ‫לח‬
ֻׁ ‫ידוהי ַּב‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫אלוהי ַת‬
ֻׁ ‫יתא ֵּי ֻׁשוע ַש‬
ָׁ ̅‫לב‬
ַ ‫ ַכד̅ ַעל ֵּדין‬28
yksinään
oppilaansa
kysyivät
Jeshua
talolle
mutta sisään kun
.
‫ותה׃‬
̅ ֵּ ‫למ ָׁפ ֻׁק‬
ַ ‫שכחן‬
ַ ‫למנָׁ א חנַ ן ָׁלא ֵּא‬
ָׁ
sen pois ajamaan
pystyneet
emme
me
miksi
Mutta kun he menivät sisään Jeshuan talolle, kysyivät hänen oppilaansa yksinäisyydessä, ”miksi me
emme pystyneet ajamaan sitä pois?”
‫למ ַפק ֵּא ָׁלא‬
ֵּ ‫שכח‬
ַ ‫ּבמ ֵּדם ָׁלא ֵּמ‬
ֵּ ‫נסא‬
ָׁ ֵּ‫להון ָׁהנָׁ א ג‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬29
vaan poistamaan
pysty
ei
missään
laji
tämä
heille
sanoi
.
‫ותא‬
̅ ָׁ ‫צל‬
ֻׁ ̅‫וב‬
ַ ‫ומא‬
ָׁ ‫ּבצ‬
ַ
rukouksessa ja
paastossa
Hän sanoi heille, ”tätä lajia ei minkään kautta voi poistaa, paitsi paastolla ja rukouksella.”
‫ולא ָׁצ ֵּב̅א הוָׁ א‬
ָׁ ‫נפק ֵּמן ַת ָׁמן ָׁעב̅ ִרין הוַ ו ַּבג̅ ִל ָׁילא‬
̅ ַ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 30
hän
tahtoi
eikä
Galileassa
olivat kauttakulkivat
sieltä
lähti kun ja
.
‫דאנָׁ ש נֵּ ַדע ֵּּבה׃‬
häntä tunteva ihminen että
Ja kun hän lähti sieltä, kuljettiin Galilean kautta, eikä hän tahtonut kenenkään häntä tuntevan.
‫להון ַדב̅ ֵּרה דאנָׁ ָׁשא‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ָׁ‫ידוהי ו‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫לת‬
̅ ַ ‫ ַמ ֵּלף̅ הוָׁ א ֵּגיר‬31
ihmisen
poika että
heille
sanoi ja
oppilailleen
sillä
oli
opetti
.
‫ומא‬
ָׁ ַ‫קטל ּבי‬
ֵּ ̅‫ומא ֵּדאת‬
ָׁ ‫קטל ָׁוניהי‬
ֻׁ ֵּ‫אידי אנָׁ ָׁשא ונ‬
̅ ַ ‫שתלם ִּב‬
ֵּ ‫ֵּמ‬
päivässä
tapettu että
kun ja
hänet tappavat ja
ihmiset
käsissä
johdatetaan
‫נקום׃‬
ֻׁ ‫תא‬
̅ ָׁ ‫ַדת̅ ָׁל‬
nouseva
Sillä hän opetti oppilaitaan ja sanoi heille, että ”Ihmisen Poika johdatetaan ihmisten käsiin, ja he
tappavat hänet, ja kun hänet on tapettu, kolmannella päivällä hän on nouseva.”
kolmen
‫חלין הוַ ו‬
ִ ‫וד‬
̅ ָׁ ‫לתא‬
̅ ָׁ ‫למ‬
ֵּ ‫ ֵּהנֻׁ ון ֵּדין ָׁלא יָׁ ד̅ ִעין הוַ ו ָׁלה‬32
olivat pelkäsivät että ja
sanalle
sille
olivat tiesivät
eivät mutta
he
.
‫אל ָׁוניהי‬
ֻׁ ‫נש‬
ַ ‫ַד‬
häneltä kysyisivät että
Mutta he eivät tunteneet sitä sanaa, ja olivat peloissaan, että sitä häneltä kysyisivät.
‫להון‬
ֻׁ ‫מש ֵּאל הוָׁ א‬
ַ ‫יתא‬
ָׁ ̅‫לב‬
ַ ‫וכ̅ ̅ד ַעלו‬
ַ ‫פרנַ ֻׁחום‬
̅ ַ ̅‫אתו ַלכ‬
̅ ַ ֵּ‫ ו‬33
heille
oli
kysyi
talolle
sisään kun ja
Kaper-Nahum’lle
tulivat ja
.
‫אורחא ַּבינָׁ ת̅ ֻׁ ̅כון׃‬
ָׁ
‫יתון ֻּׁב‬
ֻׁ ַ‫שב̅ין הו‬
ִ ‫דמנָׁ א ֵּמת̅ ַח‬
ָׁ
keskenänne
tiessä
olitte
suunnittelitte
mitä että
Ja he tulivat Kaper-Nahumille, ja kun he menivät sisään siihen taloon, hän kysyi heiltä, että ”mitä te
olitte suunnittelemassa tiellä keskenänne?”
̅‫אורחא ַחד‬
ָׁ
‫חריו הוַ ו ֵּגיר ֻּׁב‬
ִ ̅‫יקין הוַ ו ֵּאת‬
ִ ‫ ֵּהנֻׁ ון ֵּדין ַש ִת‬34
yksi
tiessä
sillä
olivat
väittelivät
olivat
vaiti
mutta
he
.
‫ּבהון׃‬
ֻׁ ̅‫דמנֻׁ ו ַרב‬
ַ ̅‫ַעם ַחד‬
heissä
suuri kuka että
yksi kanssa
Mutta he olivat hiljaa, sillä he olivat väitelleet tiellä toinen toisensa kanssa, että kuka heistä on suuri.
‫דצ ֵּב̅א דנֵּ הוֵּ א‬
ָׁ ‫להון ַמן‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫עסר ו‬
ַ ‫קרא ַלת̅ ֵּר‬
ָׁ ַ‫ב ֵּי ֻׁשוע ו‬
̅ ‫ית‬
̅ ֵּ ִ‫ ו‬35
oleva että
tahtoo joka
heille
sanoi ja
12
kutsui ja
Jeshua
istui ja
.
‫דכל אנָׁ ש׃‬
̅ ֻׁ ‫משנָׁ א‬
ָׁ ‫מש‬
ַ ַ‫דכ̅ל אנָׁ ש ו‬
ֻׁ ‫אחריָׁ א‬
ָׁ
‫ַקד̅ ָׁמיָׁ א נֵּ הוֵּ א‬
ihminen kaikkien
palvelija ja ihminen kaikkien
viimeinen
oleva
ensimmäinen
Ja Jeshua istui ja kutsui ne kaksitoista, ja sanoi heille, ”joka tahtoo, että olisi ensimmäinen, on oleva
viimeinen kaikista ihmisistä, ja kaikkien ihmisten palvelija.”
Palvelija ei ole orja, vaan ennemmin seurakuntapalvelija, sama sana. Jumalan lähettiläänä kaikille!
‫דר ַעוהי‬
ָׁ ‫קלה ַעל‬
ֵּ ‫וש‬
ַ ‫עתא‬
̅ ָׁ ‫מצ‬
ַ ‫ימה ַּב‬
ֵּ ‫אק‬
ִ ַ‫נסב̅ ַטליָׁ א ַחד̅ ו‬
ַ ַ‫ ו‬36
hartioidensa ylle
hänet otti ja
keskelleen
seisomaan ja
yksi
poikalapsi
otti ja
.
‫להון׃‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ו‬
heille
sanoi ja
Ja hän otti yhden poikalapsen, ja laittoi hänet seisomaan keskelle, ja otti hänet hartioidensa ylle, ja sanoi
heille,
‫מק ֵּּבל‬
ַ ‫ּבשמי ִלי ֻׁהו‬
ֵּ ‫נק ֵּּבל ַאיך̅ ָׁהנָׁ א ַטליָׁ א‬
ַ ‫ ֻׁכל ַמן ַד‬37
vastaanottaa hän minulle nimessäni
poikalapsi tämä kuin vastaanottava että joka kaikki
.
‫דרני‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫למן‬
ַ ‫מק ֵּּבל ֵּא ָׁלא‬
ַ ‫מק ֵּּבל ָׁלא הוָׁ א ִלי‬
ַ ‫דלי‬
ִ ‫ומן‬
ַ
minut lähetti kenelle
vaan vastaanottaa minulle ole
ei
vastaanottaa minua joka ja
Jokainen, joka ottaa vastaan niin kuin tämä poikalapsi, minun nimessäni, hän ottaa vastaan minut, ja
joka ei ota minua vastaan, ei ole minua vastaanottamatta, vaan hänet, joka on minut lähettänyt.
̅‫שמך‬
ָׁ ‫אדא ַּב‬
̅ ֵּ ‫דמ ֵּפק ִש‬
ַ ‫וחנָׁ ן ַר ִּבי חזַ ין אנָׁ ש‬
ַ ֻׁ‫ ָׁא ַמר ֵּלה י‬38
nimessäsi
riivaajat ajoi pois joka ihminen näimme rabbi Johannan hänelle
sanoi
.
‫נקף̅ ַלן׃‬
ֵּ ‫דלא‬
ָׁ ‫וַ כ̅ ַל ָׁיניהי ַעל‬
meille seuraa
ettei tästä häntä kielsimme ja
Johannan sanoi hänelle, ”rabbi, me näimme ihmisen, joka ajoi riivaajia pois sinun nimessäsi, ja me
kielsimme häntä tästä, koska hän ei seuraa meitä.”
‫דע ֵּב̅ ̅ד‬
ָׁ ‫להון יֵּ ֻׁשוע ָׁלא ֵּתכ̅ ֻׁל ָׁוניהי ַלית ֵּגיר אנָׁ ש‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬39
tekee joka ihminen
sillä ei ole häntä kieltäkö
älkää Jeshua
heille
sanoi
.
‫דב̅יש׃‬
ִ ‫עלי‬
ַ ‫שכח עגַ ̅ל ָׁא ַמר‬
ַ ‫ומ‬
ֵּ ‫ּבשמי‬
ֵּ ‫ַח ֵּילא‬
pahan minusta sanoa
pian
pysty ja
nimessäni
voima
Jeshua sanoi heille, ”älkää häntä kieltäkö, sillä ei ole ketään, joka tekee voiman tekoja minun nimessäni,
ja pystyisi heti puhumaan minusta pahaa.”
‫יכון ֻׁהו‬
ֻׁ ̅‫חל ַפ‬
ָׁ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ̅‫וקב‬
ַ ‫דלא הוָׁ א ָׁה ִכ̅יל ֻׁל‬
ָׁ ‫ ַמן‬40
hän
puolellanne
teitä vastaan sen tähden
ole
ei joka
.
Sen tähden, joka ei ole teitä vastaan, hän on teidän puolellanne.
‫יחא‬
ָׁ ‫מש‬
ִ ‫דד‬
̅ ַ ‫שמא‬
ָׁ ‫לחוד̅ ַּב‬
ֻׁ ‫דמיָׁ א ַּב‬
ַ ‫יכ̅ון ָׁכ ָׁסא‬
ֻׁ ‫שק‬
ֵּ ַ‫ ֻׁכל ֵּדין דנ‬41
Messiaan joka
nimessä
yksin
veden
malja teille juotavaksi joka mutta kaikki
.
‫דלא נַ ֵּוּבד̅ ַאג̅ ֵּרה‬
ָׁ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ‫נתון ַא ִמין ָׁא ַמר אנָׁ א‬
ֻׁ ‫ַא‬
palkkansa menettävä ettei
teille
minä
sanon
amen
te
Mutta jokainen, joka antaa teille juotavaksi maljan vettä, yksin siinä nimessä, joka on Messiaan, amen,
minä sanon teille, ettei hän ole menettävä palkkaansa.
‫ימנין‬
ִ ‫מה‬
ַ ‫זע ֵּורא ַד‬
ֻׁ ‫לחד̅ ֵּמן ָׁה ֵּלין‬
ַ ‫וכ̅ל ַמן דנַ כ̅ ֵּשל‬
ֻׁ 42
uskovat jotka
vähäiset
näistä yhdelle kompastuttaa että kuka kaikki ja
.
‫חמ ָׁרא‬
ָׁ ‫ִּבי ַפ ָׁקח הוָׁ א ֵּלה ֵּא ֻׁלו ַרמיָׁ א הוָׁ ת̅ ַרחיָׁ א ַד‬
aasin myllynkivi
oli
ripustettu
jos hänelle
oli parempi minussa
‫שדא ּביַ ָׁמא‬
̅ ֵּ ַ‫ּבצ ֵּורה ו‬
ַ
meressä heitetään ja niskassaan
Ja jokainen, joka saa kompastumaan yhden näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi
parempi, jos aasin myllynkivi olisi ripustettu hänen kaulaansa, ja heitetty mereen.
‫פשיגָׁ ̅א‬
ִ ̅‫פס ֵּוקיה ַפ ָׁקח ֻׁהו ָׁלך‬
ֻׁ ‫יד ̅ך‬
̅ ָׁ ‫שלא ָׁלך̅ ִא‬
ָׁ ̅‫ ֵּאן ֵּדין ַמכ‬43
osittainen sinulle se
parempi
sen poistaa
kätesi
sinulle kompastuttaa mutta jos
..
‫ידין ִתאזַ ל לגִ ̅ ַהנָׁ א׃‬
̅ ִ ‫לחיֵּ א ַאו ַכד̅ ִאית̅ ָׁלך̅ ַתר ֵּתין ִא‬
ַ ‫דת ֻׁעול‬
̅ ֵּ
Gehennalle
menevä
kädet
kaksi
sinulle
on
kun
jos
elämälle
sisään että
Mutta jos sinun kätesi saa sinut kompastumaan, poista se. sinulle on parempi, että vajaana menet sisään
elämälle, kuin että sinä kahdella kädellä tulisit menemään Gehennaan.
‫עכא׃‬
ָׁ ‫ורהון ָׁלא ָׁד‬
ֻׁ ֻׁ‫יתא ונ‬
ָׁ ‫עהון ָׁלא ָׁמ‬
ֻׁ ‫ול‬
ַ ‫דת‬
̅ ַ ‫יכא‬
ָׁ ‫ ַא‬44
sammu
ei heidän tulensa ja
kuole
ei
heidän matonsa
missä
.
Missä heidän matonsa ei kuole, ja heidän tulensa ei sammu.
‫דת ֻׁעול‬
̅ ֵּ ̅‫פס ֵּוקיה ַפ ָׁקח ֻׁהו ָׁלך‬
ֻׁ ̅‫שלא ָׁלך‬
ָׁ ̅‫ וֵּ אן ֵּרג̅ ָׁלך̅ ַמכ‬45
sisään että sinulle se parempi
sen poistaa sinulle kompastuttaa
jalkasi
jos ja
.
‫רתין ֵּרג̅ ִלין ֵּת ֵּפל ּבגִ ̅ ַהנָׁ א׃‬
ֵּ ‫יסא ַאו ַכד̅ ִאית̅ ָׁלך̅ ַת‬
ָׁ ̅ ִ‫לחיֵּ א חג‬
ַ
Gehennassa putoava
jalat
kaksi
sinulle
on
kun
jos
rampa
elämälle
Ja jos sinun jalkasi saa sinut kompastumaan, poista se. Sinulle on parempi, että menet sisään elämälle
rampana, kuin että sinä kahdella jalalla putoaisit Gehennaan.
‫עכא‬
ָׁ ‫ורהון ָׁלא ָׁד‬
ֻׁ ֻׁ‫יתא ונ‬
ָׁ ‫עהון ָׁלא ָׁמ‬
ֻׁ ‫ול‬
ַ ‫דת‬
̅ ַ ‫יכא‬
ָׁ ‫ ַא‬46
sammu ei heidän tulensa kuole ei heidän matonsa missä.
Missä heidän matonsa ei kuole, ja heidän tulensa ei sammu.
̅‫חדא ַעינָׁ ך‬
̅ ָׁ ‫דב‬
̅ ַ ̅‫חציה ַפ ָׁקח ֻׁהו ָׁלך‬
ִ ̅‫שלא ָׁלך‬
ָׁ ̅‫ וֵּ אן ַעינָׁ ך̅ ַמכ‬47
silmäsi yhden kautta että sinulle se parempi se kaiva sinulle kompastuttaa
silmäsi
jos ja
.
‫רתין ַעינִ ין ֵּת ֵּפל‬
ֵּ ‫אל ָׁהא ַאו ַכ ̅ד ִאית̅ ָׁלך̅ ַת‬
ָׁ ‫ותה ַד‬
̅ ֵּ ‫לכ‬
ֻׁ ‫למ‬
ַ ‫ֵּת ֻׁעול‬
putoava
silmät
kaksi
sinulle
on
kun
jos
Jumalan
kuningaskuntaansa
sisään
‫ּבגִ ̅ ַהנָׁ א דנֻׁ ָׁורא׃‬
tulen
Gehennassa
Ja jos sinun silmäsi saa sinut kompastumaan, kaiva se ulos. Sinulle on parempi, että yksisilmäisenä menet
sisään Jumalan kuningaskuntaan, kuin että sinä kahdella silmällä putoaisit Gehennaan.
‫עכא‬
ָׁ ‫ורהון ָׁלא ָׁד‬
ֻׁ ֻׁ‫יתא ונ‬
ָׁ ‫עהון ָׁלא ָׁמ‬
ֻׁ ‫ול‬
ַ ‫דת‬
̅ ַ ‫יכא‬
ָׁ ‫ ַא‬48
sammu
ei heidän tulensa ja
kuole
Missä heidän matonsa ei kuole, ja heidän tulensa ei sammu.
ei
heidän matonsa
missä
.
‫מלח‬
ַ ̅‫לחא ֵּתת‬
ָׁ ‫ּבמ‬
ֵּ ‫חתא‬
̅ ָׁ ̅‫וכ̅ל ֵּדב‬
ֻׁ ‫מלח‬
ַ ̅‫ ֻׁכל ֵּגיר ּבנֻׁ ָׁורא נֵּ ת‬49
suolaamaan tullaan suolan kautta
uhraus kaikki ja tullaan suolaamaan tulen kautta sillä kaikki
.
Sillä kaikki tullaan suolaamaan tulen kautta, ja jokainen uhraus tullaan suolaamaan tulen kautta.
‫מלח‬
ַ ̅‫ּבמנָׁ א ֵּתת‬
ָׁ ‫לחא ֵּתפ̅ ַכה‬
ָׁ ‫לחא ֵּאן ֵּדין ֵּמ‬
ָׁ ‫ ַש ִפ ָׁירא הי ֵּמ‬50
suolaamaan minkä kautta
mauton
suola
mutta
jos
suola
se
kaunein
.
‫לחא וַ ב̅ ַשינָׁ א הוַ ו ַחד̅ ַעם ַחד̅ ׃‬
ָׁ ‫ּבכ̅ון ֵּמ‬
ֻׁ ‫ֵּתהוֵּ א‬
yksi kanssa yksi
olkaa
rauhassa ja
suola
teissä
oleva
Mutta jos se kaunein suola on mauton suola, minkä kautta suolataan? Olkoon suola teissä, ja olkaa
sovinnossa toinen toisenne kanssa.
Jastrowin aramean sanakirjan mukaan (kohdassa ’suola’) jakeen alku on opetus talmudissa Tract
Bekhoroth 8b, en kuitenkaan itse muista nähneeni kyseistä kohtaa, eikä talmudista ole helppoa etsiä
mitään, kun ei ole sisällysluetteloja. Tract Joma kertoo, että temppelin esipihalla oli kuusi ”kammiota”,
joista yksi oli suolakammio uhreja varten, ja sen saman kammion katolla oli ylipapin sovituspäivän
peseytymispaikka. Muut kammiot etelässä olivat parva, jotain saastaisia lintuja (?) ja uhrien sisälmysten
pesukammio. Pohjoispuolella oli ”puukammio” (polttopuut?), pakkosiirtolaisuuden kammio (museo?) ja
gazith, jotain marmorikiviä sisältävä kammio. En ole syventynyt asiaan tarkemmin, vielä.
‫לעב̅ ָׁרא‬
ֵּ ̅‫יהוד‬
ֻׁ ‫ומא ִד‬
ָׁ ‫אתא ַלת̅ ֻׁח‬
̅ ָׁ ֵּ‫ ָׁוקם ֵּמן ַת ָׁמן ו‬10:1
toiselle puolelle Jehud’n
rannikolle
tuli ja
sieltä
nousi ja
.
‫ומ ֵּלף̅ הוָׁ א‬
ַ ‫נשא ַס ִגיֵּ אא‬
ֵּ ‫תה ֵּכ‬
̅ ֵּ ָׁ‫לת ָׁמן לו‬
̅ ַ ‫דיֻׁ ורדנָׁ ן וֵּ אזַ לו‬
oli
opetti ja
paljon
kansaa
luokseen
sinne
meni ja
Jordanan’n
‫מעד̅ הוָׁ א׃‬
ָׁ ‫להון ֻׁתוב̅ ַאיך̅ ַד‬
ֻׁ
oli
tapana että
kuin
taas
heille
Ja hän nousi sieltä, ja tuli Jehud’n rannikolle, Jordanan’n toiselle puolelle, ja sinne meni, hänen luokseen,
paljon kansaa, ja hän opetti heitä taas, niin kuin hänellä oli tapana.
‫אלין ֵּדאן ַש ִליט‬
ִ ‫מש‬
ַ ַ‫ישא מנַ ֵּסין ֵּלה ו‬
ֵּ ‫פר‬
ִ ‫קרב̅ו‬
ֵּ ַ‫ ו‬2
luvallista jos että
kysyivät ja hänelle kiusasivat
fariseukset lähestyivät ja .
‫נתתה׃‬
̅ ֵּ ‫שּבוק ַא‬
ֻׁ ֵּ‫ב ָׁרא דנ‬
̅ ̅ ַ‫לג‬
vaimonsa
jättäisi että
miehelle
Ja fariseukset lähestyivät, häntä kiusaten, ja kysyivät, että onko miehen luvallista jättää vaimonsa.
‫ושא׃‬
ֵּ ‫להון ָׁמנָׁ א ַפ ֵּקד̅ ֻׁכ̅ון ֻׁמ‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬3
Moshe
telle käski
mistä
heille
sanoi
.
Hän sanoi heille, ”mistä Moshe teille käski?”
‫בא‬
̅ ָׁ ‫כת‬
̅ ָׁ ̅‫ושא ַא ֵּפס ַלן דנֵּ ̅כ ֻׁתוב‬
ֵּ ‫מרין ֻׁמ‬
ִ ‫ ֵּהנֻׁ ון ֵּדין ָׁא‬4
kirjoituksen kirjoittaa että meille
salli
Moshe
sanoivat
mutta
he
.
‫שרא׃‬
ֵּ ֵּ‫דשוב̅ ָׁקנָׁ א ונ‬
ֻׁ
eroava ja
eroamisen
Mutta he sanoivat, ”Moshe salli meille, että kirjoittaisimme eroamisen kirjoituksen, ja salli eroamisen.”
̅ ‫כת‬
‫ב‬
̅ ַ ‫ּבכון‬
̅ ֻׁ ‫וקב̅ל ַקשיֻׁ ות̅ ֵּל‬
ַ ‫להון ֻׁל‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ענָׁ א ֵּי ֻׁשוע ו‬5
kirjoitti sydämienne
kovuus
päinvastoin
heille
sanoi ja
Jeshua
vastasi
.
‫וקדנָׁ א ָׁהנָׁ א׃‬
ָׁ ‫לכון ֻׁפ‬
̅ ֻׁ
tämä
säädös
teille
Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”päinvastoin, teidän sydämienne kovuus kirjoitutti teille tämän
säädöksen.”
‫עב̅ ̅ד ֵּאנֻׁ ון ַא ָׁל ָׁהא׃‬
ַ ‫קּבתא‬
̅ ָׁ ֵּ‫ּבר ִשית̅ ֵּדין ֵּדכ̅ ָׁרא ונ‬
ִ ‫ ֵּמן‬6
Jumala
heidät
teki
naiseksi ja mieheksi että mutta
alusta
Mutta alusta, että ”mieheksi ja naiseksi Jumala teki heidät”.
1Moos.5:2. Kaikki targumit ja Peshitta Torah (Codex Ambrosianus) käyttävät ”loi heidät”. Ei ”tehnyt”.
Tämä ei välttämättä ole suora lainaus, mutta sen aikaiseen keskustelutapaan kuului tarkka lainaus.
.
‫אנתתה׃‬
̅ ֵּ
‫אמה ונֵּ ַקף̅ ַל‬
ֵּ ‫ול‬
ֵּ ‫אב̅והי‬
ֻׁ ‫שּבוק גַ ב̅ ָׁרא ַל‬
ֻׁ ֵּ‫ ֵּמ ֻׁטל ָׁהנָׁ א נ‬7
vaimoonsa liittyvä ja äidilleen ja
isälleen
mies
jättävä
tämä
tähden
.
Tämän tähden mies jättäköön isänsä ja äitinsä, ja liittyköön vaimoonsa.
‫תרין ֵּא ָׁלא‬
ֵּ ‫ּבסר ֵּמ ִכיל ָׁלא הוַ ו‬
ַ ̅‫יהון ַחד‬
ֻׁ ‫תר‬
ַ ‫ ונֵּ הוֻׁ ון‬8
vaan
kaksi
ole
ei
siten
liha
yksi
heidät kaksi olevat ja
.
‫ּבסר׃‬
ַ ̅‫ַחד‬
liha
yksi
Ja he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Siten ei enää ole kaksi, vaan yksi liha.
‫נפ̅ ֵּרש׃‬
ַ ‫אל ָׁהא ָׁה ִכ̅יל זַ וֵּ ג̅ ַּברנָׁ ָׁשא ָׁלא‬
ָׁ ‫ ֵּמ ֵּדם ַד‬9
erottava
ei
ihminen yhdistää sen tähden
Jumala joka
asia
.
Sen tähden, minkä Jumala yhdistää, sitä älköön mies erottako.
Yhdistää, zaveg, on ”tehdä kaksi yhdeksi, siten, että sopivat toisilleen”. Harvinainen sanavalinta.
‫יתא ַעל ָׁה ֵּ ̅דא׃‬
ָׁ ̅‫ּבב‬
ַ ‫ידוהי‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫אלוהי ֻׁתוב̅ ַת‬
ֻׁ ‫וש‬
ַ 10
tämä
ylle
talossa
oppilaansa
taas häneltä kysyivät ja
.
Ja taas hänen oppilaansa kysyivät tästä, talossa.
‫תא גָׁ ַאר׃‬
̅ ָׁ ‫אחר‬
ִ
̅‫נתתה ונֵּ ַסב‬
̅ ֵּ ‫שרא ַא‬
ֵּ ֵּ‫להון ֻׁכל ַמן דנ‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬11
aviorikos
toisen
ottava ja
vaimonsa
eroava joka
kaikki
heille
sanoi ja
.
Ja hän sanoi heille, ”jokainen, joka eroaa vaimostaan ja ottaa toisen, tekee aviorikoksen.”
‫אחרנָׁ א ָׁג ָׁירא‬
ִ ‫ותהוֵּ א ַל‬
̅ ֵּ ‫עלה‬
ָׁ ‫שרא ַּב‬
ֵּ ‫נתתא ֵּת‬
̅ ָׁ ‫ וֵּ אן ַא‬12
aviorikos
toiselle
oleva ja aviomiehensä
eroava
Ja jos vaimo eroaa aviomiehestään, ja on oleva toiselle, tekee aviorikoksen.
vaimo
jos ja
.
‫ידוהי‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫להון ַת‬
ֻׁ ‫ב‬
̅ ‫קרו‬
ֻׁ ֵּ‫טליֵּ א דנ‬
ָׁ ‫רב̅ין הוַ ו ֵּלה‬
ִ ‫מק‬
ַ ַ‫ ו‬13
oppilaansa
heille lähestyisi että poikalapsia hänelle olivat lähelle toivat ja
.
‫להון׃‬
ֻׁ ‫רב̅ין‬
ִ ‫מק‬
ַ ‫ּבה ֵּלין ַד‬
ָׁ ‫ֵּדין ָׁכ ֵּאין הוַ ו‬
heille lähelle toivat jotka
heissä
olivat nuhtelivat mutta
Ja hänen lähelleen tuotiin poikalapsia, että hän koskettaisi heitä, mutta hänen oppilaansa nuhtelivat
niitä, jotka toivat heitä lähelle.
Miehet toivat poikalapsia. Sama maskuliini kreikassakin.
‫טליֵּ א‬
ָׁ ‫שב̅וקו‬
ֻׁ ‫להון‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ֵּי ֻׁשוע ֵּדין חזָׁ א וֵּ את̅ ֵּּבאש ֵּלה ו‬14
lapset
antakaa
heille
sanoi ja hänelle
pahaa
ja
näki mutta
Jeshua
.
‫אילין ֵּגיר ַדאיך̅ ָׁה ֵּלין ֵּאנֻׁ ון‬
ֵּ ‫דד‬
̅ ַ ‫ולא ֵּתכ̅ ֻׁלון ֵּאנֻׁ ון‬
ָׁ ‫תין לוָׁ ת̅י‬
̅ ֵּ ‫ָׁא‬
nämä
ne
kuin että
sillä
niiden että
nämä
kieltäkö älkääkä luokseni
tulevat
‫אל ָׁהא׃‬
ָׁ ‫ות̅א ַד‬
ָׁ ‫לכ‬
ֻׁ ‫יתיה ַמ‬
̅ ֵּ ‫ִא‬
Jumalan
kuningaskunta
se on
Mutta Jeshua näki, ja se oli pahaa hänelle, ja hän sanoi heille, ”antakaa lasten tulla minun luokseni,
älkääkä kieltäkö näitä, sillä niin kuin nämä ovat, on Jumalan kuningaskunta”.
‫אל ָׁהא‬
ָׁ ‫ותא ַד‬
̅ ָׁ ‫לכ‬
ֻׁ ‫נק ֵּּבל ַמ‬
ַ ‫דלא‬
ָׁ ‫דכ̅ל‬
ֻׁ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ‫ ַא ִמין ָׁא ַמר אנָׁ א‬15
Jumalan kuningaskunta vastaanota ei joka kaikki että
teille
minä
sanon
amen
.
‫ַאיך̅ ַטליָׁ א ָׁלא נֵּ ֻׁעול ָׁלה׃‬
sille
sisään
ei
lapsi
kuin
Amen, minä sanon teille, että jokainen, joka ei ota vastaan Jumalan kuningaskuntaa niin kuin lapsi, ei ole
pääsevä sinne sisälle.
‫וב̅ ֵּרך̅ ֵּאנֻׁ ון‬
ַ ‫יהון‬
ֻׁ ‫על‬
ַ ‫ידה‬
̅ ֵּ ‫וסם ִא‬
ָׁ ‫דר ַעוהי‬
ָׁ ‫שקל ֵּאנֻׁ ון ַעל‬
ַ ַ‫ ו‬16
heidät siunasi ja
ylleen
kätensä asetti ja käsivarsiensa ylle
Ja hän otti heitä käsivarsilleen, ja asetti kätensä heidän päälleen, ja siunasi heitä.
heitä
otti ja
.
‫ורכוהי‬
ַ ‫נפל ַעל ֻּׁב‬
̅ ַ ̅‫רהט ַחד‬
ֵּ ‫אורחא‬
ָׁ
‫וכ̅ ̅ד ָׁר ֵּ ̅דא ֻּׁב‬
ַ 17
polviensa
ylle lankesi yksi
kiirehti
tiellä
matkasi kun ja
.
Ja kun hän matkusti tiellä, yksi mies juoksi, lankesi polvilleen,
̅‫עּבד‬
ֵּ ‫לפ̅נָׁ א ָׁט ָׁב̅א ָׁמנָׁ א ֵּא‬
ָׁ ‫אמר ַמ‬
ַ ָׁ‫וַ מ ַש ֵּאל הוָׁ א ֵּלה ו‬
tekisin
mitä
hyvä
opettaja
sanoi ja hänelle
oli
kysyi ja.
‫לע ַלם׃‬
ָׁ ‫אתר ַחיֵּ א ַד‬
̅ ַ ‫ִד‬
iankaikkisen elämä
perin että
Ja hän kysyi häneltä ja sanoi, ”hyvä opettaja, mitä teen, että perin iankaikkisen elämän?”
‫ ָׁא ַמר ֵּלה יֵּ ֻׁשוע ָׁמנָׁ א ָׁק ֵּרא ַאנת ִלי ָׁט ָׁב̅א ַלית ָׁט ָׁב̅א‬18
hyvää
ei ole
hyvä minulle sinä
kutsuit
mitä
Jeshua hänelle
sanoi
.
‫ֵּא ָׁלא ֵּאן ַחד̅ ַא ָׁל ָׁהא׃‬
Jumala
yksi
jos
vaan
Jeshua sanoi hänelle, ”miksi kutsiut minua hyväksi? Ei ole hyvää, paitsi yksi; Jumala.”
‫ולא‬
ָׁ ‫קטול‬
ֻׁ ‫וקדנֵּ א יָׁ ַ ̅דע ַאנת ָׁלא תגֻׁ ̅ור ָׁלא ֵּתג̅נֻׁ וב̅ ָׁלא ֵּת‬
ָׁ ‫ ֻׁפ‬19
äläkä
tapa
älä
varasta
älä
aviorikosta älä
sinä
tunnet
käskyt
.
‫אמך̅׃‬
ָׁ ‫ול‬
ֵּ ‫וך‬
̅ ̅‫אב‬
ֻׁ ‫טלום יַ ַקר ַל‬
ֻׁ ‫לתא ָׁלא ֵּת‬
̅ ָׁ ‫ות̅א ַד ָׁג‬
ָׁ ‫הד‬
ֻׁ ‫סהד̅ ָׁס‬
ַ ‫ֵּת‬
äidillesi ja
isällesi kunnioita
sortava
älä
valheen
todistus
todistava
Käskyt sinä tunnet. Älä tee aviorikosta, älä varasta, älä tapa, äläkä todista valheen todistusta. Älä sorra.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
‫טרת̅ ֵּאנֵּ ין‬
ֵּ ֵּ‫להין נ‬
ֵּ ‫לפ̅נָׁ א ָׁה ֵּלין ֻׁכ‬
ָׁ ‫אמר ֵּלה ַמ‬
ַ ֵּ‫ ֻׁהו ֵּדין ענָׁ א ו‬20
nämä
pitänyt
ne kaikki
nämä
opettaja hänelle sanoi ja
vastasi mutta hän
.
‫ֵּמן ַטליֻׁ ות̅י׃‬
lapsuudestani
Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle, ”opettaja, nämä kaikki minä olen pitänyt lapsuudestani saakka.”
̅‫חדא ַח ִס ָׁירא ָׁלך‬
̅ ָׁ ‫אמר ֵּלה‬
ַ ֵּ‫אחב̅ה ו‬
ֵּ
ַ‫ ֵּי ֻׁשוע ֵּדין ָׁחר ֵּּבה ו‬21
sinulle
puuttuu
yksi hänelle sanoi ja häntä rakasti ja hänessä katsahti mutta Jeshua
.
̅‫ותהוֵּ א ָׁלך‬
̅ ֵּ ‫סכנֵּ א‬
ִ ‫למ‬
ֵּ ̅‫והב‬
ַ ̅‫זֵּ ל זַ ֵּּבן ֻׁכל ֵּמ ֵּדם ִדאית̅ ָׁלך‬
sinulle
oleva ja
köyhille
anna ja sinulle on joka
asia
kaikki myy mene
‫תרי‬
̅ ַ ‫ותא ָּׁב‬
̅ ָׁ ‫צל ָׁיב̅א‬
ִ ̅‫וסב‬
ַ ‫שמיָׁ א‬
ַ ‫ימתא ַּב‬
̅ ָׁ ‫ִס‬
perässäni tule ja
risti
ota ja
taivaissa
aarre
Mutta Jeshua katsoi häneen, ja rakasti häntä ja sanoi hänelle, ”yksi sinulta puuttuu. Mene, myy kaikki,
mitä sinulla on, ja anna köyhille, sinulle on oleva aarre taivaissa, ja ota risti ja tule minun perässäni.”
Aarre, simthaa, on ”salattu aarre”.
‫לתא ָׁה ֵּ ̅דא וֵּ אזַ ל ַכד̅ ַעיִ ָׁיקא ֵּלה‬
̅ ָׁ ‫ּבמ‬
ֵּ ‫כמר‬
ַ ̅‫ ֻׁהו ֵּדין ֵּאת‬22
hänelle
murehti
kun meni ja
tämä
sana kautta
masentui mutta hän
.
‫ִאית̅ הוָׁ א ֵּלה ֵּגיר נֵּ כ̅ ֵּסא ַס ִגיֵּ אא׃‬
paljon hyvinvointia sillä hänellä
oli
(akk.)
Mutta hän masentui tämän sanan kautta, ja meni murehtien pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.
‫טלא‬
ָׁ ‫כמא ַע‬
ָׁ ‫להון‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ידוהי ו‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫ּבת‬
̅ ַ ‫ ָׁחר ֵּדין ֵּי ֻׁשוע‬23
vaikeaa
kuinka
heille
sanoi ja
oppilaissaan
Jeshua mutta katsahti
.
‫אל ָׁהא׃‬
ָׁ ‫ותא ַד‬
̅ ָׁ ‫לכ‬
ֻׁ ‫למ‬
ַ ‫עלון‬
ֻׁ ֵּ‫להון נֵּ כ̅ ֵּסא דנ‬
ֻׁ ̅‫אילין ִדאית‬
ֵּ ‫ַל‬
Jumalan
kuningaskunnalle astuisivat että hyvinvointia heille
on joilla
niille
Mutta Jeshua katsoi oppilaisiinsa, ja sanoi heille, ”kuinka vaikeaa onkaan niille, joilla on hyvinvointia,
astua sisään Jumalan kuningaskuntaan!”
‫מרין הוַ ו ַעל ֵּמ ַלוהי וַ ענָׁ א ֻׁתוב̅ יֵּ ֻׁשוע‬
ִ ‫תד‬
ַ ‫ידא ֵּדין ֵּמ‬
̅ ֵּ ‫למ‬
ִ ‫ ַת‬24
Jeshua
taas
vastasi ja sanojensa ylle
olivat hämmästyneet mutta
oppilaat
.
‫יהון‬
ֻׁ ‫אילין ַדת̅ ִ ̅כ ִילין ַעל נֵּ כ̅ ַס‬
ֵּ ‫טלא ַל‬
ָׁ ‫כמא ַע‬
ָׁ ‫ּבני‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ו‬
hyvinvointinsa ylle luottavat jotka
niille
vaikeaa
kuinka lapseni
heille
sanoi ja
‫אל ָׁהא׃‬
ָׁ ‫ותה ַד‬
̅ ֵּ ‫לכ‬
ֻׁ ‫למ‬
ַ ‫עלון‬
ֻׁ ֵּ‫דנ‬
Jumalan kuningaskunnalleen sisään että
Mutta oppilaat olivat hämmästyksissään hänen sanoistaan. Ja Jeshua vastasi taas ja sanoi heille, ”minun
lapseni! Kuinka vaikeaa on niille, jotka luottavat heidän hyvinvointiinsa, tulla sisälle Jumalan
kuningaskuntaan!”
‫מח ָׁטא ַאו ַע ִת ָׁירא‬
ַ ‫חר ָׁורא ַד‬
ֻׁ ‫מלא דנֵּ ֻׁעול ַּב‬
ָׁ ̅ ַ‫פשיק ֻׁהו לג‬
ִ 25
rikkaat
jos
neulan
silmän kautta sisään että
köydelle
se helpompi
.
‫למ ַעל׃‬
ֵּ ‫אל ָׁהא‬
ָׁ ‫ותה ַד‬
̅ ֵּ ‫לכ‬
ֻׁ ‫למ‬
ַ
sisälle
Jumalan kuningaskunnalleen
Helpompi sen, köyden, mennä sisään neulan silmästä, kuin rikkaiden sisälle Jumalan kuningaskuntaan.
Köysi on tietysti ylläolevilla vokaaleilla kameli. Köysi olisi ‫ גַ ̅ ַמ ַלא‬. Molemmat sopivat kieliopillisesti.
‫יהון‬
ֻׁ ‫אמרין ַּב ַינ‬
ִ ָׁ‫מרין הוַ ו ו‬
ִ ‫תד‬
ַ ‫ ֵּהנֻׁ ון ֵּדין יַ ִת ָׁיראיִ ת̅ ֵּמ‬26
keskenään
sanoivat ja olivat
hämmästyneet
enemmän
mutta
he
.
‫למ ָׁחא׃‬
ֵּ ‫שכח‬
ַ ‫ַמנֻׁ ו ֵּמ‬
elämään
pystyy kenestä
Mutta he olivat enemmän hämmästyneitä, ja sanoivat keskenään, ”kuka on mahdollinen siihen
elämään?”
‫ּבני־אנָׁ ָׁשא ָׁה ֵּ ̅דא‬
ַ ̅‫להון לוָׁ ת‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ּבהון ֵּי ֻׁשוע ו‬
ֻׁ ‫ ָׁחר ֵּדין‬27
tämä
ihmislapset
kanssa
heille
sanoi ja
Jeshua
heissä mutta katsahti
.
‫שכחא‬
ָׁ ‫שכחא ֵּא ָׁלא לוָׁ ת̅ ַא ָׁל ָׁהא ֻׁכל ֵּמ ֵּדם ֵּגיר ֵּמ‬
ָׁ ‫ָׁלא ֵּמ‬
mahdollista
sillä
asia
kaikki
Jumala
kanssa
vaan
mahdollista
ei
‫לוָׁ ת̅ ַא ָׁל ָׁהא ׃‬
Jumala
kanssa
Mutta Jeshua katsoi heihin ja sanoi heille, ”ihmislasten kanssa tämä ei ole mahdollista, vaan Jumalan
kanssa, sillä kaikki on mahdollista Jumalan kanssa.”
‫נקפ̅נָׁ ך̅׃‬
ֵּ ַ‫שב̅קן ֻׁכל ֵּמ ֵּדם ו‬
ַ ‫אמר ָׁהא חנַ ן‬
ַ ‫למ‬
ִ ‫אפ̅א‬
ָׁ ‫וש ִרי ִכ‬
ַ 28
sinuun liittyneet ja asia
kaikki jättäneet
me
katso
puhumaan
Keefa
alkoi ja
.
Ja Keefa alkoi puhumaan, ”katso, me olemme jättäneet kaiken, ja liittyneet sinuun...”
‫דלית אנָׁ ש‬
ַ ‫לכון‬
̅ ֻׁ ‫אמר ַא ִמין ָׁא ַמר אנָׁ א‬
ַ ֵּ‫ ענָׁ א ֵּי ֻׁשוע ו‬29
ihminen ei ole että
teille
minä
sanon
amen
sanoi ja
Jeshua vastasi
.
‫תא ַאו ַא ָׁב̅א ַאו ֵּא ָׁמא ַאו‬
̅ ָׁ ָׁ‫דש ֵּב̅ק ָּׁב ֵּתא ַאו ַא ֵּחא ַאו ַאחו‬
ָׁ
tai
äiti
tai
isä
tai
sisaret
tai
veljet
tai
koti jättänyt joka
‫רתי׃‬
̅ ̅‫סב‬
ַ ‫ומ ֻׁטל‬
ֵּ ‫ּבניָׁ א ַאו ֻׁקוריָׁ א ֵּמ ֻׁט ָׁלת̅י‬
ַ ‫נתתא ַאו‬
̅ ָׁ ‫ַא‬
evankeliumini tähden ja minun tähteni
kylää
tai
lapsia
tai
vaimoa
Jeshua vastasi ja sanoi, ”amen, minä sanon teille, ettei ole ketään, joka on jättänyt taakseen kodin tai
veljet tai sisaret, tai isän tai äidin, tai vaimon tai lapset, tai kylän, minun tähteni, ja minun evankeliumini
tähden,”
‫אחא‬
ֵּ ַ‫נק ֵּּבל ַחד̅ ַּב ָׁמאא ָׁה ָׁשא ּבזַ ב̅נָׁ א ָׁהנָׁ א ָּׁב ֵּתא ו‬
ַ ‫ולא‬
ָׁ 30
isä ja
talot
tämä
ajassa
nyt
sadassa
yksi
saava
eikä
.
‫למא‬
ָׁ ‫ופיָׁ א וַ ב̅ ָׁע‬
̅ ‫רד‬
̅ ֻׁ ‫תא וַ ב̅ ַניָׁ א ֻׁוקוריָׁ א ַעם‬
̅ ָׁ ‫אמה‬
ָׁ
ֵּ‫תא ו‬
̅ ָׁ ָׁ‫וַ אחו‬
maailmassa ja
vainot
kanssa
kylät ja
lapset ja
äidit ja
sisaret ja
‫לע ַלם‬
ָׁ ‫אתא ַחיֵּ א ַד‬
̅ ֵּ ‫ָׁד‬
iankaikkisen elämä
tuleva joka
Eikä saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja ja isiä, ja sisaria ja äitejä, ja lapsia ja kyliä – vainojen
kanssa, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää.
‫אחריֵּ א ַקד̅ ָׁמיֵּ א ׃‬
ָׁ ַ‫אחריֵּ א ו‬
ָׁ
‫ ַס ִגיֵּ אא ֵּדין ַקד̅ ָׁמיֵּ א דנֵּ הוֻׁ ון‬31
ensimmäinen
viimeinen ja
viimeiset
olevat että
ensimmäiset mutta
monet
.
Mutta monet ensimmäiset ovat oleva viimeisiä, ja viimeiset ensimmäisiä.
‫שלם ֻׁהו יֵּ ֻׁשוע‬
ֵּ ‫אור‬
ִ ‫אורחא ֻׁל‬
ָׁ
‫לקין הוַ ו ֵּדין ֻּׁב‬
ִ ‫ ַכד̅ ָׁס‬32
Jeshua hän
Jerusalemille
tiessä
mutta
oli nousemassa kun
.
̅‫מהין הוַ ו וָׁ אזִ לין הוַ ו ָּׁבת̅ ֵּרה ַכד‬
ִ ‫תת‬
ַ ‫ומ‬
ֵּ ‫להון‬
ֻׁ ‫קדים הוָׁ א‬
ִ̅
kun
perässään olivat menivät ja olivat hämmästyneinä ja
heille
oli
edessä
‫להון‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ִ‫וש ִרי דנ‬
ַ ‫רתה‬
ֵּ ‫עס‬
ַ ‫בר ַלת̅ ֵּר‬
̅ ַ ̅‫ַד ִח ִילין וַ ד‬
heille
sanova että
alkoi ja
kahdelletoistaan
otti ja pelkäsivät että
‫יד דנֵּ הוֵּ א ֵּלה׃‬
̅ ‫עת‬
̅ ִ ‫ֵּמ ֵּדם ַד‬
hänelle oleva että
tuleva joka
asia
Mutta kun hän oli menossa tietä pitkin ylös Jerusalemiin, hän, Jeshua, oli heidän edellään, ja he olivat
hämmästyneinä, ja menivät hänen perässään, peloissaan. Ja hän otti ne kaksitoista ja alkoi puhumaan
heille siitä, mitä hänelle oli tuleva tapahtumaan.
‫שתלם‬
ֵּ ‫אורש ֵּלם וַ ב̅ ֵּרה דאנָׁ ָׁשא ֵּמ‬
ִ ‫לקין חנַ ן ֻׁל‬
ִ ‫דהא ָׁס‬
ָׁ 33
annetaan
ihmisen
poika ja
Jerusalemille
me nousemme katso että
.
‫שלמ ָׁוניהי‬
ֻׁ
ַ‫ותא ונ‬
ָׁ ‫למ‬
ַ ‫נח ֻׁיב̅ ָׁוניהי‬
ַ ַ‫לספ̅ ֵּרא ו‬
ָׁ ַ‫־כהנֵּ א ו‬
ָׁ ‫לר ַּבי‬
ַ
hänet luovuttavat ja kuolemalle hänet tuomitsevat ja kirjanoppineille ja
papit
suurille
‫ממא׃‬
ֵּ ‫לע‬
ַ
kansakunnille
Että ”katso, me nousemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan papiston johtajille ja
kirjanoppineille, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan, ja luovuttavat hänet kansakunnille.”
‫קטל ָׁוניהי‬
ֻׁ ֵּ‫אפוהי ונ‬
ַ ‫רקון ַּב‬
ֻׁ ֵּ‫גד ָׁוניהי ונ‬
̅ ֻׁ ַ‫זחון ֵּּבה וַ ננ‬
ֻׁ ̅‫נב‬
ַ ַ‫ ו‬34
hänet tappavat ja
kasvoihinsa sylkevät ja hänet ruoskivat ja hänessä pilkkaavat ja
.
‫נקום‬
ֻׁ ‫תא‬
̅ ָׁ ‫ומא ַדת̅ ָׁל‬
ָׁ ַ‫וַ לי‬
nouseva
kolmas joka
päivälle ja
Ja he pilkkaavat häntä ja ruoskivat hänet, ja sylkevät hänen kasvoihinsa, ja tappavat hänet, ja
kolmantena päivänä hän on nouseva.
‫לפ̅נָׁ א‬
ָׁ ‫אמרין ֵּלה ַמ‬
ִ ָׁ‫ּבני זַ ב̅ ַ ̅די ו‬
ַ ‫וחנָׁ ן‬
ַ ֻׁ‫עקוב̅ וי‬
ֻׁ ַ‫תה י‬
̅ ֵּ ָׁ‫קרב̅ו לו‬
ֵּ ַ‫ ו‬35
opettaja hänelle sanoivat ja Zebadii pojat Johannan ja
Jakob
luokseen lähestyivät ja
.
‫עּבד̅ ַלן׃‬
ֵּ ‫דכ̅ל דנֵּ ַשאל ֵּת‬
ֻׁ ‫ָׁצ ֵּב̅ין חנַ ן‬
meille
tekisit kysymme jota kaikki että me tahdomme
Ja hänen luokseen lähestyivät Jakob ja Johannan, Zebadiin pojat, ja sanoivat hänelle, ”opettaja, me
tahdomme, että tekisit meille kaiken, mitä kysymme.”
‫לכון׃‬
̅ ֻׁ ̅‫עּבד‬
ֵּ ‫אנתון ֵּא‬
ֻׁ ‫להון ָׁמנָׁ א ָׁצ ֵּב̅ין‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬36
teille
tehtävä
Hän sanoi heille, ”mitä te tahdotte teille tehtävän?”
te
tahdotte
mitä
heille
sanoi
.
̅‫וחד‬
ַ ̅‫דחד̅ נֵּ ֵּתב̅ ֵּמן יַ ִמינָׁ ך‬
ַ ‫מרין ֵּלה ַהב̅ ַלן‬
ִ ‫ ָׁא‬37
yksi ja
oikealtasi
istuva yksi että meille anna hänelle
sanoivat
.
‫ּבשוב̅ ָׁחך̅׃‬
ֻׁ ̅‫ֵּמן ֵּס ָׁמ ָׁלך‬
kirkkaudessasi
vasemmaltasi
He sanoivat hänelle, ”anna meille, että toinen istuu oikeallasi ja toinen vasemmallasi, sinun
kirkkaudessassi.”
‫אנתון‬
ֻׁ ‫אלין‬
ִ ‫אנתון ָׁמנָׁ א ָׁש‬
ֻׁ ‫להון ָׁלא יָׁ ד̅ ִעין‬
ֻׁ ‫ ֻׁהו ֵּדין ֵּא ַמר‬38
te
kysytte
mitä
te
tiedä
ette
heille
sanoi
mutta hän
.
‫תא אנָׁ א‬
̅ ֵּ ‫שתון ָׁכ ָׁסא ֵּדאנָׁ א ָׁש‬
ֻׁ ‫דת‬
̅ ֵּ ‫אנתון‬
ֻׁ ‫שכחין‬
ִ ‫ֵּמ‬
minä
juon
minä jonka
malja
juotte että
te
pystyttekö
‫עמדון׃‬
̅ ֻׁ ‫יתא ֵּדאנָׁ א ָׁע ֵּמד̅ אנָׁ א ֵּת‬
̅ ָׁ ‫וד‬
̅ ִ ‫עמ‬
ֻׁ ‫ומ‬
ַ
kastettavat
minä
kastetaan minä jossa
kasteessa ja
Mutta hän sanoi heille, ”te ette tiedä, mitä te kysytte. Pystyttekö te juomaan sen maljan, jonka minä
juon, ja tulemaan kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan?”
‫תא‬
̅ ֵּ ‫דש‬
ָׁ ‫להון יֵּ ֻׁשוע ָׁכ ָׁסא‬
ֻׁ ‫שכחינַ ן ָׁא ַמר‬
ִ ‫מרין ֵּלה ֵּמ‬
ִ ‫ ָׁא‬39
juon jonka
malja
Jeshua
heille
sanoi
pystymme
hänelle sanoivat
.
‫עמדון׃‬
̅ ֻׁ ‫דע ֵּמד̅ אנָׁ א ֵּת‬
ָׁ ‫יתא‬
̅ ָׁ ‫וד‬
̅ ִ ‫עמ‬
ֻׁ ‫ומ‬
ַ ‫שתון‬
ֻׁ ‫אנָׁ א ֵּת‬
kastetaan minä kastetaan jossa
kaste ja
juotte
minä
He sanoivat hänelle, ”pystymme.” Jeshua sanoi heille, ”sen maljan, jonka minä juon, te tulette juomaan,
ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, tullaan teidät kastamaan.”
‫למ ַתל‬
ֵּ ‫ומן ֵּס ָׁמלי ָׁלא הוָׁ ת̅ ִדילי‬
ֵּ ‫תבון ֵּדין ֵּמן יַ ִמיני‬
̅ ֻׁ ‫דת‬
̅ ֵּ 40
annettavana minun
ollut
ei
vasemmalta ja
oikealta mutta istuisivat että
.
‫מט ָׁיב̅א‬
ַ ‫אילין ַד‬
ֵּ ‫ֵּא ָׁלא ַל‬
valmistettu jotka
niille
Mutta että istuisitte oikealla ja vasemmalla, ei ollut minun annettavanani, vaan se on niille, jotka on
siihen valmistettu.
vaan
‫וחנָׁ ן׃‬
ַ ֻׁ‫עקוב̅ וי‬
ֻׁ ַ‫טנין ַעל י‬
ִ ‫סרא ַש ִריו ָׁר‬
ָׁ ‫שמעו ֵּע‬
ַ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 41
Johannan ja Jakob vastaan valittivat
alkoivat
kymmenen
kuulivat
kun ja
.
Ja kun ne kymmenen kuulivat, he alkoivat riitelemään Jakobia ja Johannan’ia vastaan.
‫אנתון ַדא ֵּילין‬
ֻׁ ‫להון יָׁ ד̅ ִעין‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫קרא ֵּאנֻׁ ון ֵּי ֻׁשוע ו‬
ָׁ ַ‫ ו‬42
ne että
te
tunnette
heille
sanoi ja
Jeshua
heidät
kutsui ja
.
‫יהון‬
ֻׁ ‫ורב̅ ַנ‬
ָׁ ‫יהון ֵּאנֻׁ ון ַור‬
ֻׁ ‫ממא ָׁמ ַר‬
ֵּ ‫דע‬
ַ ‫סתב̅ ִרין ִר ֵּשא‬
ַ ‫דמ‬
ֵּ
käskyvaltiaansa ja
nämä
herransa
kansakuntien
päät
pidetään joita
‫יהון׃‬
ֻׁ ‫על‬
ַ ‫יטין‬
ִ ‫ַש ִל‬
ylleen
vallitsevat
Ja Jeshua kutsui heidät ja sanoi heille, ”te tiedätte, että ne, joita pidetään kansojen johtajina, ovat
heidän herrojaan, ja valtiaita, halliten heitä”
‫ּבכון‬
̅ ֻׁ ‫דצ ֵּב̅א‬
ָׁ ‫ ָׁלא ֵּדין ָׁה ַכ̅נָׁ א נֵּ הוֵּ א ַּבינָׁ ת̅ ֻׁכ̅ון ֵּא ָׁלא ַמן‬43
teissä
tahtoo joka
vaan
keskuudessanne
oleva
siten
mutta
ei
.
‫משנָׁ א׃‬
ָׁ ‫מש‬
ַ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ‫דנֵּ הוֵּ א ַר ָּׁבא נֵּ הוֵּ א‬
palvelija
teille
oleva
suuri
oleva että
Mutta siten älköön olko teidän keskuudessanne, vaan joka teissä tahtoo olla suuri, olkoon teille palvelija.
Tässäkin palvelija on ”seurakuntapalvelija”, ei ”orja” tai vastaava.
‫דכ̅לנָׁ ש‬
ֻׁ ‫דצ ֵּב̅א דנֵּ הוֵּ א ַק ̅ד ָׁמיָׁ א נֵּ הוֵּ א ַעב̅ ָׁדא‬
ָׁ ‫נכ̅ון‬
ֻׁ ‫ וַ אינָׁ א ֵּמ‬44
kaikkien
työntekijä
oleva
ensimmäinen oleva että tahtoo joka
teistä
Ja sellainen teistä, joka tahtoo olla ensimmäinen, olkoon kaikkien työntekijä.
Tehdä-verbistä johdettu. Tekijä siis. Sen voi kyllä kääntää orjaksikin jollain tavalla.
sellainen ja
.
‫נש ֵּמש‬
ַ ‫שת ַמש ֵּא ָׁלא ַד‬
ַ ֵּ‫תא דנ‬
̅ ָׁ ‫ּברה ֵּגיר דאנָׁ ָׁשא ָׁלא ֵּא‬
ֵּ ̅‫ ָׁאף‬45
palveleva että
vaan
palveltavaksi että
tullut
ei
ihmisen
sillä
poika
myös
.
‫חלף̅ ַס ִגיֵּ אא‬
ָׁ ‫ורקנָׁ א‬
ָׁ ‫וַ ד̅נֵּ ֵּתל נַ פ̅ ֵּשה ֻׁפ‬
monien puolesta
lunastus
sielunsa antava että ja
Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, ja että antaisi oman sielunsa
lunastukseksi monien puolesta.
Tässä on kaunis ajatus, jonka hebrean lukija näkee heti, ”palvelemaan” on sama sana kuin ”aurinko”. Siis,
tuomaan luonnollista, kirkkainta valoa, elämää... Tämä näkyy vain arameassa.
‫יחו ֻׁהו‬
ֻׁ ‫נפק יֵּ ֻׁשוע ֵּמן ִא ִיר‬
̅ ַ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ ‫יחו‬
ֻׁ ‫איר‬
ִ ‫אתו ִל‬
̅ ַ ֵּ‫ ו‬46
hän
Jericho’sta
Jeshua
lähti
kun ja
Jericho’lle
tulivat ja
.
‫ב הוָׁ א‬
̅ ‫ת‬
̅ ֵּ ָׁ‫ימי ַסמיָׁ א י‬
ַ ‫ר־ט‬
ִ ‫ימי ַּב‬
ַ ‫נשא ַס ִגיָׁ אא ִט‬
ָׁ ̅‫וכ‬
ֵּ ‫ידוהי‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫ות‬
ַ̅
oli
istui
sokea
Timai’n poika
Timai
paljon
kansaa ja
oppilaansa ja
‫וח ַ ̅דר׃‬
ָׁ ‫ורחא‬
ָׁ ‫ַעל־יַ ד̅ ֻׁא‬
kerjäsi ja
tie
sivu ylle
Ja he tulivat Jerikoon. Ja kun Jeshua lähti Jerikosta, hän, ja hänen oppilaansa, ja paljon kansaa, Timai,
Timain poika, sokea, istui tien vieressä ja kerjäsi.
‫אמר‬
ַ ‫למ‬
ִ ַ‫קעא ו‬
ָׁ ‫למ‬
ֵּ ‫וש ִרי‬
ַ ‫צריָׁ א‬
ָׁ ָׁ‫שמע ד ֵּי ֻׁשוע ֻׁהו נ‬
ַ ַ‫ ו‬47
puhumaan ja
huutamaan
alkoi ja
Natsaria
hän
Jeshua että
kuuli ja
.
‫עלי׃‬
ַ ‫דדוִ יד̅ ֵּאת̅ ַר ַחם‬
̅ ַ ‫ּברה‬
ֵּ
ylleni
armahdus
David’n
Ja hän kuuli, että hän on Jeshua, Natsar’lainen, ja alkoi huutamaan ja sanomaan, ”Davidin poika,
armahda minua!”
poika
‫שתוק ֻׁהו ֵּדין יַ ִת ָׁיראיִ ת̅ ָׁק ֵּעא‬
ֻׁ ‫דנ‬
ֵּ ‫וכ̅ ֵּאין הוַ ו ֵּּבה ַס ִגיֵּ אא‬
ָׁ 48
huusi
enemmän
mutta hän
hiljenevä että
monet
häntä olivat nuhtelivat ja
.
‫עלי׃‬
ַ ‫דדוִ יד̅ ֵּאת̅ ַר ַחם‬
̅ ַ ‫ּברה‬
ֵּ ‫אמר‬
ַ ָׁ‫הוָׁ א ו‬
ylleni
armahdus
David’n
poika
sanoi ja
oli
Ja monet nuhtelivat häntä, että hiljenisi, mutta hän huusi enemmän, ja sanoi, ”David’n poika, armahda
minua!”
‫אמרין ֵּלה‬
ִ ָׁ‫לסמיָׁ א ו‬
ַ ‫קראוֻׁ הי‬
ַ ַ‫קר ָׁוניהי ו‬
ֻׁ ֵּ‫ ָׁוקם ֵּי ֻׁשוע וַ פ̅ ַקד̅ דנ‬49
hänelle sanoivat ja
sokealle hänet kutsuivat ja häntä kutsuisivat että käski ja
Jeshua
nousi ja
.
‫ֵּאת̅ ַלּבב̅ ֻׁקום ָׁק ֵּרא ָׁלך̅׃‬
sinua kutsuu
nouse
sydämisty!
Ja Jeshua seisoi ja käski, että kutsuisivat hänet, ja sokea kutsuttiin, ja hänelle sanottiin, ”vahvista
sydämesi, nouse, hän kutsuu sinua.”
‫תא לוָׁ ת̅ יֵּ ֻׁשוע׃‬
̅ ָׁ ‫לב̅ ֵּשה ָׁוקם ֵּא‬
ָׁ ‫שדא‬
̅ ָׁ ‫ ֻׁהו ֵּדין ַסמיָׁ א‬50
Jeshua
luokse
tuli
nousi ja vaatteensa
heitti
sokea
mutta hän
.
Mutta hän, sokea, heitti vaatteensa ja nousi ja tuli Jeshuan luokse.
‫עּבד̅ ָׁלך̅ ֻׁהו ֵּדין ַסמיָׁ א‬
ֵּ ‫ ָׁא ַמר ֵּלה יֵּ ֻׁשוע ָׁמנָׁ א ָׁצ ֵּב̅א ַאנת ֵּא‬51
sokea mutta hän sinulle tehtävä
sinä
tahdot
mitä
Jeshua hänelle sanoi
.
‫ֵּא ַמר ֵּלה ַר ִּבי ֵּדאחזֵּ א׃‬
näkisin että
rabbi hänelle
sanoi
Jeshua sanoi hänelle, ”mitä sinä tahdot sinulle tehtävän?” Mutta hän, sokea, sanoi hänelle, ”rabbi, että
minä näkisin.”
‫חדא ֵּאת̅חזִ י‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ֵּ ‫ת ̅ך‬
̅ ָׁ ַ‫ות ̅ך ַאחי‬
̅ ָׁ ֻׁ‫ימנ‬
ָׁ ‫ ו ֵּי ֻׁשוע ֵּא ַמר ֵּלה חזִ י ַה‬52
näkeväksi
äkkiä ja
elävöittänyt
uskollisuutesi
näe hänelle
sanoi
Jeshua ja
.
‫אורחא‬
ָׁ
‫ֵּלה וָׁ אזֵּ ל הוָׁ א ֻּׁב‬
tiellä
oli
meni ja hänelle
Ja Jeshua sanoi hänelle, ”näe! Sinun uskollisuutesi on tehnyt sinut eläväksi.” Ja heti hän näki, ja oli
menossa tiellä.
‫־עניָׁ א‬
ַ ‫ית‬
̅ ̅‫וב‬
ֵּ ‫־פגֵּ א‬
ָׁ ̅‫שלם ַעל־גֵּ נב̅ ֵּּבית‬
ֵּ ‫אור‬
ִ ‫קרב̅ ֻׁל‬
ֵּ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 11:1
Beit-Ania ja
Beit-Fage
sivu yllä
Jerusalemille
lähestyi kun ja
.
‫ידוהי׃‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫תרין ֵּמן ַת‬
ֵּ ‫יתא ַש ַדר‬
ֵּ ַ‫לוָׁ ת̅ ֻׁט ָׁורא דז‬
oppilaistaan
kaksi
lähetti
oliivien
vuori
luokse
Ja kun hän lähestyi Jerusalemin vierelle, Beit’Fage’a ja Beit’Aniaa, Öljymäen luona, hän lähetti kaksi
oppilaistaan,
‫עתה‬
̅ ֵּ ‫ר־ש‬
ָׁ ̅‫וב‬
ַ ‫לקוב̅ ַלן‬
ֻׁ ‫יתא ָׁהי ַד‬
̅ ָׁ ‫קר‬
ִ ‫להון זֵּ לו ַל‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬2
”yhtäkkiä” ja vastapäätä joka
se
kylälle
menkää heille
sanoi ja
.
‫אסיר דאנָׁ ש‬
ִ ‫אנתון ִע ָׁילא ַד‬
ֻׁ ‫שכחין‬
ִ ‫אנתון ָׁלה ֵּמ‬
ֻׁ ‫אלין‬
ִ ‫דע‬
ָׁ
ihminen että sidottu joka
aasi
te
löydätte
sinne
te
tulette että
‫יתאוֻׁ הי׃‬
ַ ‫שרו ַא‬
ַ ‫ּבנינָׁ ָׁשא ָׁלא ַרכ̅ ֵּּבה‬
ַ ‫ֵּמן‬
sen tuotte vapauttakaa ratsastettu
ei
ihmislapsista
Ja hän sanoi heille, ”menkää siihen kylään, joka on vastapäätä, ja äkisti teidän sinne tullessanne, te
löydätte aasin, joka on sidottu, jolla kukaan ihminen ei ole ratsastanut. Päästäkää se vapaaksi ja tuokaa
se.”
‫אנתון ָׁה ֵּ ̅דא ֵּא ַמרו‬
ֻׁ ‫לכ̅ון ָׁמנָׁ א ָׁעב̅ ִדין‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ִ‫ וֵּ אן אנָׁ ש נ‬3
sanokaa
tämä
te
teette
miksi
teille
sanova
ihminen jos ja
.
‫לכא‬
̅ ָׁ ‫מש ַדר ֵּלה‬
ַ ‫חדא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ֵּ ‫ּבעא‬
ֵּ ̅‫למ ַרן ֵּמת‬
ָׁ ‫ֵּלה ַד‬
tänne
sen
lähettävä
heti ja
pyydetty herrallemme että hänelle
Ja jos joku sanoo teille, ”miksi te tämän teette?”, sanokaa hänelle, että ”se on pyydetty meidän
Herrallemme”, ja lähettäkää se heti tänne.
Aasin esikoiset olivat papiston käytettävissä, joten eläimen lainaaja ajatteli sen menevän ylipapin
matkan tarkoituksiin, käytäntö oli normaali.
‫ּבש ָׁוקא‬
ֻׁ ‫לב̅ר‬
ַ ‫רעא‬
ָׁ ‫אסיר ַעל ַת‬
ִ ‫שכחו ִע ָׁילא ַד‬
ַ ‫ וֵּ אזַ לו ֵּא‬4
kadulla ulkopuolella
portti
yllä
sidottu joka
aasi
löysivät
menivät ja
.
‫וכ ̅ד ָׁש ֵּרין ֵּלה׃‬
ַ̅
hänelle vapauttivat kun ja
Ja he menivät, löysivät aasin, joka oli sidottu portin ulkopuollelle, kadulla, ja kun he vapauttivat sen,
‫אנתון‬
ֻׁ ‫להון ָׁמנָׁ א ָׁעב̅ ִדין‬
ֻׁ ‫ימין ֵּא ַמרו‬
ִ ‫דק‬
ָׁ ‫ אנָׁ ִשין ֵּמן ַא ֵּילין‬5
te
teette
miksi
heille
sanoivat seisoivat jotka
niistä
ihmiset
.
‫אנתון ִע ָׁילא׃‬
ֻׁ ‫דש ֵּרין‬
ָׁ
aasi
te vapautatte että
Osa niistä ihmisistä, jotka seisoivat, sanoivat heille, ”miksi te teette näin, että päästätte sen aasin
vapaaksi?”
‫שב̅קו ֵּאנֻׁ ון׃‬
ַ ַ‫דפ ֵּקד̅ ֵּאנֻׁ ון יֵּ ֻׁשוע ו‬
̅ ַ ̅‫להון ַאיך‬
ֻׁ ‫ ֵּהנֻׁ ון ֵּדין ֵּא ַמרו‬6
heidät
jättivät ja
Jeshua
heitä
käski että
kuin
heille
Mutta he sanoivat heille niin kuin Jeshua heitä käski, ja he jättivät heidät.
sanoivat mutta
he
.
̅ ̅‫רכ‬
‫ב‬
ֵּ ַ‫יהון ו‬
ֻׁ ‫אנ‬
ַ ‫עלוהי ָׁמ‬
ַ ‫ארמיו‬
ִ ַ‫לע ָׁילא לוָׁ ת̅ ֵּי ֻׁשוע ו‬
ִ ‫ וַ איתיֻׁ והי‬7
ratsasti ja
vaatteitaan
ylleen
heittivät ja
Jeshua
luokse
aasin
toivat ja
.
‫עלוהי ֵּי ֻׁשוע‬
ַ
Jeshua
yllään
Ja he toivat sen aasin Jeshuan luokse, ja heittivät vaatteitaan sen ylle, ja Jeshua ratsasti sen päällä.
‫סקין‬
ִ ‫אחרנֵּ א ָׁפ‬
ָׁ ַ‫אורחא ו‬
ָׁ
‫יהון ֻּׁב‬
ֻׁ ‫חת‬
ַ ַ‫משוֵּ ין הוַ ו נ‬
ַ ‫ ַס ִגיֵּ אא ֵּדין‬8
leikkasivat
toiset ja
tiellä
viittansa
olivat levittivät mutta
monet
.
‫אורחא׃‬
ָׁ
‫משוֵּ ין ֻּׁב‬
ַ ַ‫וכא ֵּמן ִא ָׁילנֵּ א ו‬
ֵּ ‫הוַ ו ַס‬
tiellä
levittivät ja
puista
oksat
olivat
Mutta monet levittivät päällysvaatteitaan tielle, ja toiset leikkasivat puista oksia, ja levittivät niitä tielle.
‫ושענָׁ א‬
ַ ‫אמרין ֻׁא‬
ִ ָׁ‫ת ֵּרה ָׁק ֵּעין הוַ ו ו‬
̅ ̅‫דב‬
ָׁ ‫והנֻׁ ון‬
ָׁ ‫קד ַמוהי‬
̅ ָׁ ‫והנֻׁ ון ַד‬
ָׁ 9
”Oshannaa!”
sanoivat ja olivat riemuitsivat perässään jotka
he ja
edellään jotka
he ja
.
‫דמריָׁ א׃‬
ָׁ ‫שמה‬
ֵּ ‫אתא ַּב‬
̅ ֵּ ‫ּבריך̅ ֻׁהו ָׁד‬
ִ
Herran
nimessään
tulee joka
hän
siunattu
Ja hänen edellään olevat, ja perässään olevat, riemuitsivat ja sanoivat, ”hoosianna, siunattu hän, joka
tulee Herran nimessä!”
‫ושענָׁ א‬
ַ ‫אב̅ון ַדוִ יד̅ ֻׁא‬
ֻׁ ‫ותא ָׁדאת̅יָׁ א ַד‬
̅ ָׁ ‫לכ‬
ֻׁ ‫יכ̅א הי ַמ‬
ָׁ ‫ וַ ב̅ ִר‬10
”Oshannaa!”
David
isämme
tuleva joka
kuningaskunta
se
siunattu ja
.
‫ומא‬
ֵּ ‫מר‬
ַ ‫ַּב‬
korkeudessa
Ja siunattu se meidän isämme David’n kuningaskunta, joka on tuleva; hoosianna korkeudessa!
‫למ ֵּדם ַכד̅ הוָׁ א‬
ֵּ ‫יכלא וַ חזָׁ א ֻׁכ‬
ָׁ ‫לה‬
ַ ‫שלם‬
ֵּ ‫אור‬
ִ ‫ועל ֵּי ֻׁשוע ֻׁל‬
ַ 11
oli
kun
asia kaikki
näki ja
temppelille
Jerusalemille
Jeshua sisään ja
.
‫עסר׃‬
ַ ‫תר‬
ֵּ ‫־עניָׁ א ַעם‬
ַ ‫ית‬
̅ ̅‫לב‬
ֵּ ‫נפ̅ק‬
ַ ‫משא‬
ָׁ ‫דר‬
ַ ‫ֵּדין ֵּע ָׁדנָׁ א‬
12 kanssa
Beit-Ania’lle
poistui
illan
aikaan mutta
Ja Jeshua meni sisälle Jerusalemin temppeliin, ja näki kaiken, mutta kun oli illan aika, hän poistui BeitAniaan niiden kahdentoista kanssa.
‫כפ̅ן׃‬
ֵּ ‫־עניָׁ א‬
ַ ̅‫נפק ֵּמן ֵּּבית‬
̅ ַ ̅‫אחרנָׁ א ַכד‬
ִ
‫ומא‬
ָׁ ַ‫ וַ לי‬12
nälkä
Beit-Ania’sta
poistui
kun
toinen
päivälle ja
.
Ja seuraavana päivänä, poistuessaan Beit-Aniasta, hän oli nälkäinen.
‫אתא‬
̅ ָׁ ֵּ‫רפ̅א ו‬
ֵּ ‫וחקא ִדאית̅ ָּׁבה ַט‬
ָׁ ‫חדא ֵּמן ֻׁר‬
̅ ָׁ ‫ וַ חזָׁ א ִת ָׁתא‬13
tuli ja
lehdet
siinä
oli joka
etäisyydestä
yksi viikunapuu näki ja
.
‫שכח ָּׁבה ֵּא ָׁלא‬
ַ ‫תא ָׁלא ֵּא‬
̅ ָׁ ‫וכ̅ ̅ד ֵּא‬
ַ ‫שכח ָּׁבה ֵּמ ֵּדם‬
ַ ֵּ‫תה ֵּדאן נ‬
̅ ָׁ ָׁ‫לו‬
vaan siinä
löysi
ei
tuli
kun ja
asia
siinä
löytävä
jos että
luokseen
‫דתאנֵּ א׃‬
̅ ִ ‫רפ̅א זַ ב̅נָׁ א ֵּגיר ָׁלא הוָׁ א הוָׁ א‬
ֵּ ‫ֵּאן ַט‬
viikunat
oli
ollut
ei
sillä määräaika
lehdet
jos
Ja hän näki kaukaa yhden viikunapuun, jossa oli lehtiä, ja hän tuli sen luokse, että jos löytäisi siitä jotain,
ja kun hän tuli, ei löytänyt siinä muuta kuin lehtiä, sillä viikunoiden aika ei ollut.
‫אכ̅ול‬
ֻׁ ֵּ‫ארא ָׁלא נ‬
ֵּ ‫לע ַלם אנָׁ ש ֵּמנֵּ כ̅י ִפ‬
ָׁ ַ‫אמר ָׁלה ֵּמ ִכיל ו‬
ַ ֵּ‫ ו‬14
syövä
ei
hedelmää
sinusta ihminen iankaikkisesti ja tästälähtien sille
sanoi ja
.
‫שלם ׃‬
ֵּ ‫אור‬
ִ ‫אתו ֻׁל‬
̅ ַ ֵּ‫ידוהי ו‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫שמעו ַת‬
ַ ַ‫ו‬
Jerusalemille
tulivat ja
oppilaansa
kuulivat ja
Ja hän sanoi sille, ”tästä lähtien ja iankaikkisesti, ei kukaan syö sinusta hedelmää!” Ja hänen oppilaansa
kuulivat, ja he tulivat Jerusalemiin.
‫וש ִרי דנַ ֵּפק ַלאי ֵּלין דזָׁ ב̅נִ ין‬
ַ ‫אל ָׁהא‬
ָׁ ‫יכלא ַד‬
ָׁ ‫לה‬
ַ ‫ועל ֵּי ֻׁשוע‬
ַ 15
ostivat jotka
niille pois ajava että alkoi ja
Jumalan
temppelille
Jeshua sisään ja
.
‫תא‬
̅ ָׁ ָׁ‫ורסו‬
ַ ‫וכ‬
̅ ֻׁ ‫רפ̅נֵּ א‬
ָׁ ‫מע‬
ַ ‫ת ֵּורא ַד‬
̅ ֻׁ ‫הפ̅ ̅ך ָׁפ‬
ַ ַ‫יכלא ו‬
ָׁ ‫ּבה‬
ַ ‫ּבנין‬
ִ ַ‫וַ מז‬
istuimet ja
rahanvaihtajien
pöydät
kaatoi ja
temppelissä
myivät ja
‫ּבנין יַ ונֵּ א׃‬
ִ ַ‫דהנֻׁ ון ַדמז‬
ָׁ
kyyhkyset myymässä jotka
niiden
Ja Jeshua meni sisään Jumalan temppeliin, ja alkoi ajamaan pois niitä, jotka ostivat ja myivät
temppelissä, ja kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja niiden istuimet, jotka myivät kyyhkysiä.
‫יכלא׃‬
ָׁ ‫עּבר ָׁמאנֵּ א ּבגַ ̅ו ַה‬
ַ ַ‫ולא ָׁש ֵּב̅ק הוָׁ א דאנָׁ ש נ‬
ָׁ 16
temppeli sisällä
kauppaa
tekevä ihminen että
oli
sallinut
eikä
.
Eikä hän sallinunt kenenkään tehdä kauppaa temppelin sisällä.
‫ותא‬
̅ ָׁ ‫צל‬
ֻׁ ̅‫דביתי ֵּּבית‬
̅ ַ ‫יב‬
̅ ‫כת‬
̅ ִ ‫להון ָׁלא‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ָׁ‫ומ ֵּלף̅ הוָׁ א ו‬
ַ 17
rukous huone huoneeni että kirjoitettu eikö
heille
sanoi ja
hän
opetti ja
.
‫רתא‬
̅ ָׁ ‫מע‬
ַ ‫דת ָׁוניהי‬
ֻׁ ̅‫עב‬
ַ ‫נתון ֵּדין‬
ֻׁ ‫ממא ַא‬
ֵּ ‫להון ַע‬
ֻׁ ̅‫לכ‬
ֻׁ ‫קרא‬
ֵּ ̅‫נֵּ ת‬
luola
olette tehneet
mutta
te
kansat
ne kaikille
kutsuttava
‫סטיֵּ א‬
ָׁ ‫דל‬
ֵּ
varkaiden
Ja hän opetti ja sanoi heille, ”eikö ole kirjoitettu, että ’minun huoneeni on on kutsuttava rukoushuoneeksi
kaikille kansakunnille’, mutta te olette tehneet siitä varkaiden luolan!”
‫וּבדונָׁ יהי‬
̅ ֻׁ ַ‫איכנָׁ א נ‬
ַ ‫וב̅ ֵּעין הוַ ו ַד‬
ָׁ ‫וספ̅ ֵּרא‬
ָׁ ‫־כהנֵּ א‬
ָׁ ‫שמעו ַר ַּבי‬
ַ ַ‫ ו‬18
hänet tuhoaisivat
kuinka että olivat etsivät ja kirjanoppineet ja
papit johtajat
kuulivat ja
.
‫ולפנֵּ ה‬
ָׁ ֻׁ‫יהין הוַ ו ּבי‬
ִ ‫דכ̅ ֵּלה ַע ָׁמא ַת ִמ‬
ֻׁ ‫חלין הוַ ו ֵּגיר ֵּמנֵּ ה ֵּמ ֻׁטל‬
ִ ‫ָׁד‬
opetuksessaan olivat hämmästyneet kansa
kaikki että
tähden hänestä sillä olivat peloissaan että
Ja papiston johtajat ja kirjanoppineet kuulivat, ja etsivät, että kuinka saisivat hänen tuhotuksi, sillä he
pelkäsivät häntä sen tähden, että kaikki kansa oli hämmästynyt hänen opetuksensa kautta.
‫ינתא‬
ָׁ ‫מד‬
̅ ִ ‫ר־מן‬
ֵּ ̅‫לב‬
ַ ‫נפ̅קו‬
ַ ‫משא‬
ָׁ ‫וכ̅ ̅ד הוָׁ א ַר‬
ַ 19
kaupungista
ulos laskeutuivat
ilta
oli
kun ja
.
Ja kun oli ilta, he laskeutuivat ulos kaupungista.
‫ישא ֵּמן ֵּע ָׁק ָׁרה׃‬
ָׁ ‫ וַ ב̅ ַצפ̅ ָׁרא ַכד̅ ָׁעב̅ ִרין חזַ ו ִת ָׁתא ָׁהי ַכד̅ יַ ִּב‬20
juuristaan
kuivettunut
kun
se viikunapuu näkivät ohikulkivat kun
aamulla ja
.
Ja aamulla, ohi kulkiessaan he näkivät sen viikunapuun kuivettuneen juuristaan.
‫אמר ֵּלה ַר ִּבי ָׁהא ִת ָׁתא ָׁהי‬
ַ ֵּ‫מעון ו‬
ֻׁ ‫אתדכ̅ר ֵּש‬
ַ
ֵּ‫ ו‬21
se viikunapuu katso rabbi hänelle sanoi ja
Shimeon
muisti ja
.
‫דלטת יֵּ ב̅ ַשת̅׃‬
ָׁ
kuivettui kirosit jonka
Ja Shimeon muisti ja sanoi hänelle, ”rabbi, katso, se viikunapuu, jonka sinä kirosit, kuivettui.”
‫אל ָׁהא׃‬
ָׁ ‫ותא ַד‬
̅ ָׁ ֻׁ‫ימנ‬
ָׁ ‫ּבכון ַה‬
̅ ֻׁ ‫להון ֵּתהוֵּ א‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ וַ ענָׁ א ֵּי ֻׁשוע ו‬22
Jumalan
uskollisuus
teissä
olisi
heille
sanoi ja
Jeshua
vastasi ja
.
Ja Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”olkoon teissä Jumalan uskollisuus.”
‫לט ָׁורא ָׁהנָׁ א‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ִ‫דמן דנ‬
ַ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ‫ ַא ִמין ֵּגיר ָׁא ַמר אנָׁ א‬23
tämä
vuorelle
sanova joka että
teille
minä
sanon
sillä
amen
.
‫דהוֵּ א‬
ָׁ ‫ימן‬
ֵּ ‫נה‬
ַ ‫ּבל ֵּּבה ֵּא ָׁלא‬
ֵּ ̅‫ולא נֵּ ת̅ ַפ ַלג‬
ָׁ ‫ופ̅ל ּביַ ָׁמא‬
ֵּ ‫אשתקל‬
ַ ‫ֵּד‬
on että
uskoo
vaan sydämessään jakaantuva
eikä
meressä
putoa ja
kohoa että
‫אמר‬
ַ ‫אמר נֵּ הוֵּ א ֵּלה ֵּמ ֵּדם ָׁד‬
ַ ‫ַהו ֵּמ ֵּדם ָׁד‬
sanoo joka
asia
hänelle
oleva
sanoo joka
asia
Sillä amen, minä sanon teille, että joka sanoo tälle vuorelle, että kohoa ja putoa mereen, eikä ole
jakaantuneella sydämellä, vaan uskoo, että niin tapahtuu kuin sanoo, hänelle tapahtuu se, mitä sanoo.
se
‫אנתון‬
ֻׁ ‫מצ ֵּלין‬
ַ ‫דכ̅ל ֵּמ ֵּדם ַד‬
ֻׁ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ‫ ֵּמ ֻׁטל ָׁהנָׁ א ָׁא ַמר אנָׁ א‬24
te
rukoilette jota
asia kaikki että
teille
minä
sanon
tämä
tähden
.
‫לכון‬
̅ ֻׁ ‫אנתון ונֵּ הוֵּ א‬
ֻׁ ‫סּבין‬
ִ ָׁ‫ימנו דנ‬
ֵּ ‫אנתון ַה‬
ֻׁ ‫אלין‬
ִ ‫וש‬
ָׁ
teille
oleva ja
te
saatte että
uskokaa
te
kysytte ja
Tämän tähden minä sanon teille, että kaikki, mitä te rukoilette ja kysytte, uskokaa saavanne, ja niin on
teille tapahtuva.
‫לכון‬
̅ ֻׁ ̅‫שב̅וקו ֵּמ ֵּדם ִדאית‬
ֻׁ ‫מצ ָׁליֻׁ ו‬
ַ ‫אנתון ַל‬
ֻׁ ‫ימין‬
ִ ‫דק‬
ָׁ ‫ומא‬
ָׁ 25
teille
on joka
asia
vapauttakaa rukoilemaan
te
seisotte että
kun ja
.
‫לכון ַסכ̅לוָׁ ת̅ ֻׁ ̅כון׃‬
̅ ֻׁ ‫שּבוק‬
ֻׁ ֵּ‫שמיָׁ א נ‬
ַ ̅‫דב‬
ַ ‫וכ̅ון‬
ֻׁ ̅‫ַעל אנָׁ ש ָׁדאף̅ ַא ֻׁב‬
rikkomuksenne
teille
vapauttava
taivaissa joka
isänne myös että ihminen vastaan
Ja kun te nousette rukoilemaan, vapauttakaa, mitä teillä on ihmisiä vastaan, että myös teidän isänne,
joka on taivaissa, vapauttaisi teille teidän rikkomuksenne.
‫שמיָׁ א‬
ַ ̅‫דב‬
ַ ‫וכון‬
̅ ֻׁ ̅‫אנתון ָׁאפ̅ ָׁלא ַא ֻׁב‬
ֻׁ ‫נתון ָׁלא ָׁשב̅ ִקין‬
ֻׁ ‫ ֵּאן ֵּדין ַא‬26
taivaissa joka
isänne
ei myös
te
vapautatte
ette
te
mutta jos
.
‫לכ̅ון ַסכ̅לוָׁ ת̅ ֻׁכ̅ון‬
ֻׁ ‫שּבוק‬
ֻׁ ֵּ‫נ‬
rikkomuksenne
teille
vapauttava
Mutta jos te että päästä vapaaksi, ei myös teidän isänne, joka on taivaissa, vapauta teille teidän
rikkomuksianne.
‫תו‬
̅ ַ ‫יכלא ֵּא‬
ָׁ ‫ּבה‬
ַ ‫מה ֵּלך̅ הוָׁ א‬
ַ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ ‫שלם‬
ֵּ ‫אור‬
ִ ‫אתו ֻׁתוב̅ ֻׁל‬
̅ ַ ֵּ‫ ו‬27
tulivat
temppelissä
oli
kulkenut
kun ja
Jerusalemille
taas
tulivat ja
.
‫ישא׃‬
ֵּ ‫וספ̅ ֵּרא ַוק ִש‬
ָׁ ‫תה ַר ַּבי ָׁכהנֵּ א‬
̅ ֵּ ָׁ‫לו‬
vanhimmat ja kirjanoppineet ja papit
suuret luokseen
Ja he tulivat taas Jerusalemiin, ja kun hän oli kulkemassa temppelissä, tulivat hänen luokseen papiston
johtajat, ja kirjanoppineet ja vanhimmat.
̅‫ומנֻׁ ו יַ הב‬
ַ ‫ולטנָׁ א ָׁה ֵּלין ָׁע ֵּב̅ ̅ד ַאנת‬
ָׁ ‫אמרין ֵּלה ַּבאינָׁ א ֻׁש‬
ִ ָׁ‫ ו‬28
annettu mistä ja
sinä
teet
nämä
käskyvalta minkä kautta hänelle sanoivat ja
.
‫עּבד̅׃‬
ֵּ ‫דה ֵּלין ֵּת‬
ָׁ ‫ולטנָׁ א ָׁהנָׁ א‬
ָׁ ‫ָׁלך̅ ֻׁש‬
tekevä
nämä että
tämä
käskyvalta sinulle
Ja he sanoivat hänelle, ”minkä käskyvallan kautta sinä nämä teet, ja mistä sinulle on annettu tämä
käskyvalta, että näitä tekisit?”
‫חדא‬
̅ ָׁ ‫לתא‬
̅ ָׁ ‫לכ̅ון ָׁאף̅ ֵּאנָׁ א ֵּמ‬
ֻׁ ‫להון ֵּא ַש ֵּא‬
ֻׁ ‫ ֻׁהו ֵּדין יֵּ ֻׁשוע ֵּא ַמר‬29
yksi
sana
minä
myös
teiltä kysyn
heille
sanoi
Jeshua mutta hän
.
‫ולטנָׁ א ָׁה ֵּלין‬
ָׁ ‫לכ̅ון ַּבאינָׁ א ֻׁש‬
ֻׁ ‫אמרון ִלי וֵּ אנָׁ א ָׁא ַמר אנָׁ א‬
ֻׁ ‫דת‬
ִ̅
nämä
käskyvalta minkä kautta teille
minä
sanon
minä ja minulle
kerrotte että
‫ָׁע ֵּב̅ ̅ד אנָׁ א׃‬
minä
teen
Mutta hän, Jeshua, sanoi heille, ”minä myös kysyn teiltä yhden sanan, jonka kerrotte minulle, ja minä
sanon teille, minkä käskyvallan kautta minä nämä teen.”
‫שמיָׁ א ַאו‬
ַ ‫ימ ָׁכא הי ֵּמן‬
ֵּ ‫וחנָׁ ן ֵּמן ַא‬
ַ ֻׁ‫יתה די‬
̅ ֵּ ‫וד‬
̅ ִ ‫עמ‬
ֻׁ ‫ ַמ‬30
vai
taivaista
se
mistä Johannan’n
kasteensa
.
‫ּבני־אנָׁ ָׁשא ֵּא ַמרו ִלי׃‬
ַ ‫ֵּמן‬
minulle sanokaa
ihmislapsista
Mistä Johannan’n kaste oli? Oliko se taivaista vai ihmislapsista? Kertokaa minulle.
‫שמיָׁ א‬
ַ ‫דמן‬
ֵּ ‫אמר ֵּלה‬
ַ ִ‫אמרו ֵּדאן נ‬
ַ ֵּ‫שהון ו‬
ֻׁ ̅‫ וֵּ את̅ ַח ַשב̅ו ּבנַ פ‬31
taivaista että hänelle
sanova jos että sanoivat ja
sieluissaan
suunnittelivat ja
.
‫נת ָׁוניהי׃‬
ֻׁ ‫ימ‬
ֵּ ‫למנָׁ א ָׁלא ַה‬
ָׁ ַ‫ָׁא ַמר ַלן ו‬
häntä uskoneet
ette
miksi ja meille
sanoo
Ja he suunnittelivat sieluissaan, ja sanoivat, että ”jos sanoisimme hänelle, että ’taivaista’, hän sanoo
meille, ’ja miksi te ette uskoneet häntä?’.”
‫להון ֵּגיר‬
ֻׁ ‫חלתא הי ֵּמן ַע ָׁמא ֻׁכ‬
̅ ָׁ ‫ּבני־אנָׁ ָׁשא ֵּד‬
ַ ‫אמר ֵּמן‬
ַ ִ‫ וַ ד̅נ‬32
sillä
he kaikki
kansasta
se pelkäämme että
ihmislapsista
sanova että ja
.
‫נביָׁ א הו׃‬
̅ ִ ̅‫דש ִר ָׁיראיִ ת‬
ַ ‫וחנָׁ ן‬
ַ ֻׁ‫ידין הוַ ו ֵּלה לי‬
̅ ִ ‫ַא ִח‬
hän profeetta
todellakin että Johannan’lle hänelle olivat
pitivät
Ja sanoessamme, ”ihmislapsista”, saamme pelätä kansaa; Sillä he kaikki pitävät häntä, Johannan’ia, että
hän todellakin oli profeetta.
‫להון ָׁאף̅ ָׁלא‬
ֻׁ ‫אמרין ֵּלה ל ֵּי ֻׁשוע ָׁלא יָׁ ד̅ ִעינַ ן ָׁא ַמר‬
ִ ָׁ‫ וַ ענַ ו ו‬33
en myös
heille
sanoi
tiedämme emme Jeshualle hänelle sanoivat ja vastasivat ja
.
‫ולטנָׁ א ָׁה ֵּלין ָׁע ֵּב̅ ̅ד אנָׁ א‬
ָׁ ‫לכ̅ון ַּבאינָׁ א ֻׁש‬
ֻׁ ‫ֵּאנָׁ א ָׁא ַמר אנָׁ א‬
minä
teen
nämä
käskyvalta minkä kautta teille
minä
sanon
minä
Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle, Jeshualle, ”me emme tiedä.” Hän sanoi heille, ”en minäkään sano
teille, minkä käskyvallan kautta minä nämä teen.”
‫רמא‬
ָׁ ‫נצב̅ ַכ‬
ַ ̅‫ּבמת̅ ֵּלא גַ ב̅ ָׁרא ַחד‬
ַ ‫מהון‬
ֻׁ ‫נמ ֵּלל ַע‬
ַ ‫וש ִרי ַד‬
ַ 12:1
viinitarha
istutti yksi
mies vertauksen kautta kanssaan
puhuva että
alkoi ja
.
‫דלא‬
ָׁ ̅‫רתא וַ ב̅נָׁ א ֵּּבה ַמג‬
ָׁ ‫עצ‬
ַ ‫חפ̅ר ֵּּבה ַמ‬
ַ ַ‫אחדרה סיָׁ גָׁ ̅א ו‬
ֵּ
ַ‫ו‬
torni
siinä
rakensi ja
viinipuristamo
siinä
kaivoi ja
aita
sen ympäröi ja
‫לפ̅ ָׁל ֵּחא וַ חזַ ק׃‬
ַ ‫אוחדה‬
̅ ֵּ
ַ‫ו‬
matkusti ja palvelijoille
sen hoitoon ja
Ja hän alkoi puhumaan heidän kanssaan vertauksen kautta. ”Yksi mies istutti viinitarhan ja ympäröi sen
aidalla, ja kaivoi siihen viinipuristamon, ja rakensi siihen tornin, ja jätti sen palvelijoiden hoitoon, ja lähti
matkalle.”
‫ארא‬
ֵּ ‫דמן ִפ‬
ֵּ ‫וש ַדר לוָׁ ת̅ ַפ ָׁל ֵּחא ַעב̅ ֵּדה ּבזַ ב̅נָׁ א‬
ַ 2
hedelmästä että määräaikana työntekijänsä palvelijat
luokse
lähetti ja
.
‫רמא נֵּ ַסב̅׃‬
ָׁ ‫דכ‬
ַ̅
saava
viinitarhan
Ja hän lähetti palvelijoiden luokse omia työntekijöitään, että saisi ajallaan viinitarhan hedelmistä.
Vertauksessa on kahta erilaista palvelijaa. Viinitarha jätettiin sellaisten hoitoon, jossa sana merkitsee
ensisijaisesti papin tehtäviä.
‫ספיק׃‬
̅ ִ ̅‫דרוהי ַכד‬
ֻׁ ‫וש‬
ַ ‫מחאוֻׁ הי‬
ַ ‫ ֵּהנֻׁ ון ֵּדין‬3
tyhjä
kun hänet lähettivät ja
hakkasivat
mutta
he
.
Mutta he hakkasivat hänet, ja lähettivät tyhjänä pois.
‫להו ַרג̅ ֻׁמוהי‬
ַ ̅‫אחרנָׁ א וָׁ אף‬
ִ
‫וש ַדר ֻׁתוב̅ לוָׁ ת̅ ֻׁהון ַעב̅ ָׁדא‬
ַ 4
kivittivät hänelle myös ja
toisen
työntekijän heidän luokseen taas
lähetti ja
.
‫ערא׃‬
ָׁ ‫ּבצ‬
ַ ‫דרוהי‬
ֻׁ ‫וש‬
ַ ‫לפ̅והי‬
ֻׁ ‫וצ‬
ַ
häpeässä hänet lähettivät ja hänet leikkelivät ja
Ja taas hän lähetti heidän luokseen toisen työntekijän, ja myös hänet he kivittivät.
‫לס ִגיֵּ אא ַעב̅ ֵּדא‬
ַ ַ‫טלוהי ו‬
ֻׁ ‫להו ַק‬
ַ ̅‫אחרנָׁ א ָׁאף‬
ִ
̅‫וש ַדר ֻׁתוב‬
ַ 5
palvelijat
monille ja hänet tappoivat
hänelle myös
toinen
taas
lähetti ja
.
‫נהון ֵּדין ַק ֵּטלו׃‬
ֻׁ ‫מחו ֵּמ‬
ַ ‫נהון‬
ֻׁ ‫ומ‬
ֵּ ‫אחרנֵּ א ַש ַדר‬
ָׁ
tappoivat mutta
heistä hakkasivat heistä ja
lähetti
toisia
Ja taas hän lähetti toisen; myös hänet he tappoivat, ja hän lähetti monia toisia palvelijoita, ja osan heistä
he hakkasivat, mutta tappoivat toiset.
‫דרה לוָׁ ת̅ ֻׁהון‬
ֵּ ‫וש‬
ַ ‫ּברא ַח ִּב ָׁיב̅א ִאית̅ הוָׁ א ֵּלה‬
ָׁ ̅‫רתא ֵּדין ַחד‬
̅ ָׁ ‫ ַח‬6
heidän luokseen hän lähetti ja hänelle oli
akk.
rakas
poika
yksi mutta
lopulta
.
‫התון ֵּמן ֵּּברי׃‬
̅ ֻׁ ̅‫כב̅ר נֵּ ב‬
ַ ‫אחריַ ת̅ ֵּא ַמר ֵּגיר‬
ָׁ
pojastani
häpeävät
varmasti
sillä
sanoi
viimein
Mutta lopulta, hänellä oli yksi rakas poika, ja hän lähetti hänet heidän luokseen, sillä hän sanoi,
”vihdoinkin, he varmasti häpeävät poikani edessä.”
‫קטליוהי‬
ִ ֵּ‫רתא ַתו נ‬
ָׁ ָׁ‫שהון ָׁהנַ ו י‬
ֻׁ ̅‫ ָׁהנֻׁ ון ֵּדין ַפ ָׁל ֵּחא ֵּא ַמרו ּבנַ פ‬7
hänet tapetaan tulkaa perillinen
tämä
sieluissaan
sanoivat
palvelijat
mutta
he
.
‫ותא׃‬
̅ ָׁ ‫רת‬
ֻׁ ָׁ‫ותהוֵּ א ִד ַילן י‬
̅ ֵּ
perintö meidän
olisi ja
Mutta he, palvelijat, sanoivat omissa sieluissaan, ”tämä on perillinen, tulkaa, tapetaan hänet, ja perintö
on oleva meidän!”
‫רמא׃‬
ָׁ ‫ר־מן ַכ‬
ֵּ ̅‫לב‬
ַ ‫אפקוהי‬
ֻׁ ַ‫טלוהי ו‬
ֻׁ ‫נסב̅ו ַק‬
ַ ַ‫ ו‬8
viinitarhasta
ulos hänet heittivät ja hänet tappoivat
ottivat ja
.
Ja he ottivat hänet kiinni ja tappoivat, ja heittivät hänet ulos viinitarhasta.
‫להנֻׁ ון ַפ ָׁל ֵּחא‬
ָׁ ̅‫אתא נַ ֵּוּבד‬
̅ ֵּ ִ‫רמא נ‬
ָׁ ‫עּבד̅ ָׁמ ֵּרא ַכ‬
ֵּ ֵּ‫ ָׁמנָׁ א ָׁה ִכ̅יל נ‬9
palvelijat
heille
tuhoava
tuleva
viinitarha
herra
tekevä sen tähden mitä
.
‫אחרנֵּ א׃‬
ָׁ ‫רמא ַל‬
ָׁ ‫תליוהי ַכ‬
ִ ֵּ‫ונ‬
toisille
viinitarha
sen antava ja
Sen tähden, mitä viinitarhan isäntä tekee? Hän tulee tuhoamaan ne palvelijat, ja antaa sen viinitarhan
toisille.
‫אסליו ַּבנָׁ יֵּ א‬
ִ ‫אפא ַד‬
̅ ָׁ ̅‫דכ‬
ִ ‫יתון‬
ֻׁ ‫קר‬
ַ ‫בא ָׁהנָׁ א‬
̅ ָׁ ‫כת‬
̅ ָׁ ‫ וָׁ אפ̅ ָׁלא‬10
rakentajat hylkäsivät jonka
kivi että
lukeneet
tämä
kirjoitus
eikö myös ja
.
‫יתא׃‬
̅ ָׁ ִ‫לר ָׁשא דזָׁ ו‬
ִ ̅‫ִהי הוָׁ ת‬
kulman
pääksi
tuli
se
Ja ettekö myös ole lukeneet tätä kirjoitusta, että ”se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut
kulmakiveksi”?
‫ּבעינַ ין‬
ַ ‫ורתא‬
ָׁ ‫איתיה ֵּתד̅ ֻׁמ‬
̅ ֵּ ִ‫ ֵּמן לוָׁ ת̅ ָׁמריָׁ א הוָׁ ת̅ ָׁה ֵּ ̅דא ו‬11
silmissämme
ihmeellinen
se on ja
tämä
oli
Herra
luota
.
Herran Jumalan luota tämä oli, ja se on ihmeellistä meidän silmissämme.
‫יהון‬
ֻׁ ‫על‬
ַ ‫אחדה וַ ד̅ ֵּחלו ֵּמן ַע ָׁמא יִ ַ ̅דעו ֵּגיר ַד‬
ֵּ ‫למ‬
ֵּ ‫וב ֵּעין הוַ ו‬
̅ ָׁ 12
heidän ylleen että sillä
tiesivät
kansasta pelkäsivät ja
kiinniottaa
olivat etsivät ja
.
‫ושב̅ ֻׁקוהי וֵּ אזַ לו ׃‬
ַ ‫ֵּא ַמר ַמת̅ ָׁלא ָׁהנָׁ א‬
menivät ja hänet jättivät ja
tämä
vertaus
sanoi
Ja he etsivät tilaisuutta ottaa hänet kiinni, ja he pelkäsivät kansaa, sillä he tunsivat, että hän oli sanonut
tämän vertauksen heistä, ja he jättivät hänet ja menivät pois.
‫ודס‬
̅ ֵּ ‫ית ֵּה ָׁר‬
̅ ̅‫דב‬
ֵּ ‫ומן‬
ֵּ ‫תה אנָׁ ָׁשא ֵּמן ָׁספ̅ ֵּרא‬
̅ ֵּ ָׁ‫וש ַדרו לו‬
ַ 13
Herodes
huoneesta ja
kirjanoppineista
ihmiset
luokseen lähettivät ja
.
‫לתא׃‬
̅ ָׁ ‫ּבמ‬
ֵּ ‫וד ָׁוניהי‬
̅ ֻׁ ‫נצ‬
ֻׁ ‫ַד‬
sana kautta saisivat ansaan että
Ja hänen luokseen lähetettiin joitakin kirjanoppineita, ja Herodeksen huoneesta, että saisivat häntä
ansaan sanan kautta.
‫דש ִריר ַאנת‬
ַ ‫לפ̅נָׁ א יָׁ ד̅ ִעין חנַ ן‬
ָׁ ‫אלוהי ַמ‬
ֻׁ ‫וש‬
ַ ‫תו‬
̅ ַ ‫ ֵּהנֻׁ ון ֵּדין ֵּא‬14
sinä
totuuden
me
tiedämme
opettaja
kysyivät ja
tulivat mutta
he
.
‫ופא‬
ֵּ ‫רצ‬
ֻׁ ‫ּבפ‬
ַ ‫תא לאנָׁ ש ָׁלא ֵּגיר ָׁח ַאר ַאנת‬
̅ ָׁ ̅‫שקיל ַאנת ֵּצפ‬
ִ ‫ולא‬
ָׁ
puolueellisuudessa
sinä
katso
sillä
et
ihmiselle
kasvot
sinä
hyväksy
etkä
‫אל ָׁהא ַמ ֵּלף̅ ַאנת‬
ָׁ ‫ורחא ַד‬
ָׁ ‫שר ָׁרא ֻׁא‬
ָׁ ‫ַדב̅ ַני אנָׁ ָׁשא ֵּא ָׁלא ַּב‬
sinä
opetat
Jumalan
tie
totuudessa
vaan
ihmiset
lasten
‫לק ַסר ַאו ָׁלא נֵּ ֵּתל ַאו ָׁלא נֵּ ֵּתל׃‬
ֵּ ‫כסף̅ ִ־ר ָׁשא‬
ֵּ ‫למ ַתל‬
ֵּ ‫ַש ִליט‬
antava
ei
tai
antava
ei
tai
keisarille
pää
rahaa
antaa
luvallista
Mutta he tulivat ja kysyivät, ”opettaja, me tiedämme, että sinä olet totuudesta, etkä sinä katso
kenenkään kasvoihin, sillä sinä et ole puolueellinen ihmislasten tavoin, vaan totuudessa sinä opetat
Jumalan tien. Onko luvallista antaa keisarille verorahaa? Antaako vai eikö antaa?”
Jakeessa molemmat aramean eri sanonnat, jotka merkitsevät puolueellisuutta.
‫אנתון‬
ֻׁ ‫להון ָׁמנָׁ א מנַ ֵּסין‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫להון ו‬
ֻׁ ̅‫ ֻׁהו ֵּדין יִ ַ ̅דע נֵּ כ‬15
te
kiusaatte
miksi
heille
sanoi ja petollisuudet tunsi mutta hän
.
‫יתו ִלי ִדינָׁ ָׁרא ֵּאחזֵּ א׃‬
ַ ‫ִלי ַא‬
näytettävä
dinari minulle tuokaa minulle
Mutta hän tunsi heidän petollisuutensa, ja sanoi heille, ”miksi te kiusaatte minua? Tuokaa minulle dinari
nähtäväksi.”
‫בא ֵּהנֻׁ ון‬
̅ ָׁ ‫ת‬
̅ ָׁ ̅‫למא ָׁהנָׁ א וַ כ‬
ָׁ ‫דמנֻׁ ו ַצ‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫איתיו ֵּלה ָׁא ַמר‬
ִ ַ‫ ו‬16
he
kirjoitus ja
tämä
kuva
kenen
heille
sanoi
hänelle
tuotiin ja
.
‫דק ַסר׃‬
ֵּ ‫ֵּדין ֵּא ַמרו‬
keisarin
sanoivat mutta
Ja se tuotiin hänelle. Hän sanoi heille, ”kenen kuva tämä on, ja kenen kirjoitus?” Mutta he sanoivat,
”keisarin.”
‫אל ָׁהא‬
ָׁ ‫אל ָׁהא ַל‬
ָׁ ‫וד‬
̅ ַ ‫לק ַסר‬
ֵּ ‫דק ַסר ַהב̅ו‬
ֵּ ‫להון יֵּ ֻׁשוע‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬17
Jumalalle
Jumalan ja
keisarille antakaa keisarin
Jeshua
heille
sanoi
.
‫וַ ת̅ ַמהו הוַ ו ֵּּבה‬
hänessä olivat ihmettelivät ja
Jeshua sanoi heille, ”keisarin oma antakaa keisarille, ja Jumalan oma Jumalalle.” Ja häntä ihmeteltiin!
‫מתא ַלית‬
ָׁ ָׁ‫אמרין ַדקי‬
ִ ‫תה ָׁהנֻׁ ון ָׁד‬
̅ ֵּ ָׁ‫אתו זַ ֻׁד ָׁוקיֵּ א לו‬
̅ ַ ֵּ‫ ו‬18
ei ole ylösnousemus että sanoivat jotka
he
luokseen
zadokia
tulivat ja
.
‫אמרין׃‬
ִ ָׁ‫אלין הוַ ו ֵּלה ו‬
ִ ‫מש‬
ַ ַ‫ו‬
sanoivat ja hänelle olivat
kysyivät ja
Ja saddukeukset tulivat hänen luokseen – ne, jotka sanovat, että ylösnousemusta ei ole – ja kysyivät
häneltä ja sanoivat,
‫ב ַלן ֵּדאן ָׁמ ֵּאת̅ ַא ֻׁחוהי דאנָׁ ש‬
̅ ‫כת‬
̅ ַ ‫ושא‬
ֵּ ‫לפ̅נָׁ א ֻׁמ‬
ָׁ ‫ ַמ‬19
ihmisen
veljensä
kuolee jos että meille kirjoitti
Moshe
opettaja
.
‫נתתה‬
̅ ֵּ ‫נתתא וַ ב̅ ַניָׁ א ָׁלא ָׁש ֵּב̅ק נֵּ ַסב̅ ַא ֻׁחוהי ַא‬
̅ ָׁ ‫וש ֵּב̅ק ַא‬
ָׁ
vaimonsa
veljensä
ottava
jätä
ei
lapsia ja
vaimo
jättää ja
‫אחוהי׃‬
ֻׁ ‫רעא ַל‬
ָׁ ַ‫נקים ז‬
ִ ַ‫ו‬
veljelleen
siemen
nostava ja
Opettaja, Moshe kirjoitti meille, että jos ihmisen veli kuolee, ja jättää vaimon, eikä jätä lapsia, ottakoon
hänen veljensä hänen vaimonsa, ja nostakoon veljelleen siemenen.
̅‫ומית‬
ִ ‫נתתא‬
̅ ָׁ ‫נסב̅ ַא‬
ַ ‫ ַשב̅ ָׁעא ַא ִחין ִאית̅ הוַ ו ַקד̅ ָׁמיָׁ א‬20
kuoli ja
vaimo
otti
ensimmäinen
oli
akk.
veljet
seitsemän
.
‫רעא׃‬
ָׁ ַ‫שב̅ק ז‬
ַ ‫ו ָׁלא‬
siemen
Oli seitsemän veljeä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli, eikä jättänyt siementä.
jätti
eikä
‫רעא‬
ָׁ ַ‫שב̅ק ז‬
ַ ‫ומית̅ ַכד̅ ָׁאף̅ ָׁלא ֻׁהו‬
ִ ‫סּבה‬
ָׁ ַ‫ת ֵּרין נ‬
̅ ‫וד‬
̅ ַ 21
siemen
jätti
hän
ei
myös kun
kuoli ja hänet otti
toisen ja
.
‫תא ָׁהכ̅וָׁ ת̅׃‬
̅ ָׁ ‫ת ָׁל‬
̅ ‫וד‬
ַ̅
samoin
kolmas ja
Ja toinen otti hänet, ja kuoli, eikä hänkään jättänyt siementä, ja samoin kolmas.
‫להון‬
ֻׁ ‫ת ֻׁכ‬
̅ ַ‫אחרי‬
ָׁ
‫רעא‬
ָׁ ַ‫שב̅קו ז‬
ַ ‫ולא‬
ָׁ ‫סּבוה‬
ֻׁ ַ‫יהון נ‬
ֻׁ ‫ת‬
̅ ַ ‫ושב̅ ָׁע‬
ַ 22
he kaikki
lopuksi
siemen
jättivät
eikä hänet ottivat
he seitsemän ja
.
‫נתתא׃‬
̅ ָׁ ‫ת ָׁאף̅ ִהי ַא‬
̅ ‫ית‬
̅ ַ ‫ִמ‬
vaimo
se myös
kuoli
Ja he seitsemän ottivat hänet, eivätkä jättäneet siementä. Viimeiseksi heistä kaikista kuoli myös se
vaimo.
‫נתתא‬
̅ ָׁ ‫נהון ֵּתהוֵּ א ַא‬
ֻׁ ‫מתא ָׁה ִכ̅יל ַדאינָׁ א ֵּמ‬
ָׁ ָׁ‫ ַּבקי‬23
vaimo
oleva
heistä
kenen
siten ylösnousemuksessa
.
‫סּבוה׃‬
ֻׁ ַ‫יהון ֵּגיר נ‬
ֻׁ ‫ת‬
̅ ַ ‫ַשב̅ ָׁע‬
hänet ottivat sillä
he seitsemän
Ylösnousemuksessa siis, kenen heistä vaimo hän on oleva, sillä he seitsemän olivat hänet ottaneet?
‫אנתון‬
ֻׁ ‫טעין‬
ֵּ ‫להון יֵּ ֻׁשוע ָׁלא הוָׁ א ֵּמ ֻׁטל ָׁה ֵּ ̅דא‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר‬24
te
eksytte
tämä
tähden
ole
eikö
Jeshua
heille
sanoi
.
‫אל ָׁהא׃‬
ָׁ ‫ולא ַח ֵּילה ַד‬
ָׁ ‫בא‬
̅ ֵּ ‫כת‬
̅ ָׁ ‫אנתון‬
ֻׁ ‫דלא יָׁ ד̅ ִעין‬
ָׁ
Jumalan voimaansa
eikä
Jeshua sanoi heille, ”eikö ole niin; tämän tähden te eksytte,
kirjoitukset
te
tunnette ette että
‫סּבין נֵּ ֵּשא ָׁאף̅ ָׁלא נֵּ ֵּשא‬
ִ ָׁ‫יתא ָׁלא נ‬
̅ ֵּ ‫דקמו ֵּמן ִמ‬
ָׁ ‫ ָׁמא ֵּגיר‬25
naisia
ei
myös
naiset
ottavat
ei
kuolleista nousevat että sillä
kun
.
‫שמיָׁ א׃‬
ַ ̅‫דב‬
ַ ‫אכא‬
̅ ֵּ ‫יהון ַאיך̅ ַמ ַל‬
ֻׁ ‫ית‬
̅ ַ ‫ב ֵּרא ֵּא ָׁלא ִא‬
̅ ̅ ַ‫ָׁהויָׁ ן לג‬
taivaissa jotka
enkelit
kuin
he ovat
vaan
miehelle
olleet
Sillä kun noustaan kuolleista, ei oteta naisia, eivätkä naisetkaan ole miehille, vaan he ovat niin kuin ne
enkelit, jotka ovat taivaissa.
‫ושא‬
ֵּ ‫דמ‬
ֻׁ ‫בא‬
̅ ָׁ ‫ת‬
̅ ָׁ ̅‫יתון ַּבכ‬
ֻׁ ‫קר‬
ַ ‫ימין ָׁלא‬
ִ ‫דק‬
ָׁ ‫יתא ֵּדין‬
̅ ֵּ ‫ ַעל ִמ‬26
Moshen
kirjoituksessa
lukeneet ettekö nousevat että mutta
kuolleista
.
‫יכנָׁ א ֵּמן ַסניָׁ א ֵּא ַמר ֵּלה ַא ָׁל ָׁהא ֵּאנָׁ א אנָׁ א ַא ָׁל ֵּהה‬
ַ ‫ַא‬
Jumalansa
minä
minä
Jumala hänelle sanoi
pensaasta
kuinka
‫עקוב̅׃‬
ֻׁ ַ‫אל ֵּהה די‬
ָׁ ַ‫איסחק ו‬
ָׁ
‫אל ֵּהה ִד‬
ָׁ ַ‫ַדאב̅ ָׁר ָׁהם ו‬
Jakob’n Jumalansa ja
Iishak’n
Jumalansa ja
Abraham’n
Mutta kuolleiden ylösnousemuksesta; ettekö ole lukeneet Moshe’n kirjoituksesta, kuinka Jumala sanoi
hänelle pensaasta, ”minä, minä olen Abrahamin Jumala, ja Iishakin Jumala, ja Jakobin Jumala”?
‫נתון ָׁה ִ ̅כיל‬
ֻׁ ‫דחיֵּ א ַא‬
ַ ‫יתא ֵּא ָׁלא‬
̅ ֵּ ‫דמ‬
ִ ‫ולא הוָׁ א ַא ָׁל ָׁהא‬
ָׁ 27
sen tähden
te
elävien
vaan
kuolleiden
Jumala
ole
eikä
.
‫אנתון ׃‬
ֻׁ ‫ַס ִגי ָׁט ֵּעין‬
te
eksytte paljon
Eikä hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien! Sen tähden te eksytte suuresti.
‫דש ִפיר‬
ַ ‫רשין וַ חזָׁ א‬
ִ ‫דד‬
̅ ָׁ ‫שמע ֵּאנֻׁ ון‬
ַ ַ‫קרב̅ ַחד̅ ֵּמן ָׁספ̅ ֵּרא ו‬
ֵּ ַ‫ ו‬28
kaunis että
näki ja väittelivät että heidän
kuuli ja
kirjanoppineista
yksi lähestyi ja
.
‫להון׃‬
ֻׁ ̅‫דכ‬
ֻׁ ‫וקדנָׁ א ַקד̅ ָׁמיָׁ א‬
ָׁ ‫אלה ַאינַ ו ֻׁפ‬
ֵּ ‫וש‬
ַ ‫להון ֵּפת̅גָׁ ̅ ָׁמא‬
ֻׁ ‫יב‬
̅ ‫ת‬
̅ ִ ‫ַא‬
heidän kaikkien ensimmäinen
käsky
mikä
kysyi ja
vastaus
heille
antanut
Ja yksi kirjanoppineista lähestyi, ja kuuli heidän väittelynsä, ja näki, että hän oli antanut heille kauniin
vastauksen, ja kysyi häneltä, ”mikä käsky on ensimmäinen, niistä kaikista?”
‫יסריֵּ ל‬
ָׁ ‫שמע ִא‬
ַ ‫וקדנֵּ א‬
ָׁ ‫להון ֻׁפ‬
ֻׁ ‫ ָׁא ַמר ֵּלה יֵּ ֻׁשוע ַקד̅ ָׁמי ֵּמן ֻׁכ‬29
Israel
kuule
käsky
niistä kaikista
ensin
Jeshua
hänelle sanoi
.
‫ָׁמריָׁ א ַא ָׁל ַהן ָׁמריָׁ א ַחד̅ ֻׁהו׃‬
hän
yksi
Herra Jumalamme
Herra
Jeshua sanoi hänelle, ”ensimmäinen niistä kaikista käskyistä; kuule, Israel, Herra, meidän Jumalamme,
Herra, hän on yksi.”
̅‫ומן ֻׁכ ָׁלה נַ פ̅ ָׁשך‬
ֵּ ̅‫למריָׁ א ַא ָׁל ָׁהך̅ ֵּמן ֻׁכ ֵּלה ֵּל ָּׁבך‬
ָׁ ‫רחם‬
ַ ‫ת‬
̅ ֵּ ̅‫ וַ ד‬30
sielusi
kaikestaan ja sydämesi
kaikestaan
Jumalasi
Herralle
rakasta että ja
.
‫וקדנָׁ א ַקד̅ ָׁמיָׁ א׃‬
ָׁ ‫ומן ֻׁכ ֵּלה ַח ָׁילך̅ ָׁהנַ ו ֻׁפ‬
ֵּ ̅‫ומן ֻׁכ ֵּלה ֵּרעיָׁ נָׁ ך‬
ֵּ
ensimmäinen
käsky
tämä
voimasi
kaikestaan ja
mielesi
kaikestaan ja
Ja että ”rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, ja kaikesta
mielestäsi ja kaikesta voimastasi.” Tämä on ensimmäinen käsky.
‫וקדנָׁ א‬
ָׁ ‫לק ִר ָׁיב̅ ̅ך ַאיך̅ נַ פ̅ ָׁשך̅ ֻׁפ‬
ַ ̅‫דת ֵּחב‬
̅ ַ ‫דד ֵּמא ֵּלה‬
̅ ָׁ ‫ת ֵּרין‬
̅ ‫וד‬
̅ ַ 31
käsky
sielusi
kuin lähimmäisellesi rakastaisit että hänelle kaltainen joka
toinen ja
.
‫דרּב ֵּמן ָׁה ֵּלין ַלית‬
ַ ‫אחרנָׁ א‬
ִ
ei ole
näistä suurempaa
toinen
Ja toinen, joka on sen kaltainen, että ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin sieluasi”. Toinen käsky. Näistä
suurempaa ei ole.
̅‫שר ָׁרא ֵּא ַמרת ד ַחד‬
ָׁ ‫ ָׁא ַמר ֵּלה ַהו ָׁספ̅ ָׁרא ַש ִפיר ַר ִּבי ַּב‬32
yksi että
sanoit
totuudessa
rabbi
kaunis kirjanoppinut hän hänelle
sanoi
.
‫ר־מנֵּ ה׃‬
ֵּ ̅‫לב‬
ַ ‫אחרין‬
ִ
‫ולית‬
ַ ‫ֻׁהו‬
hänestä ulkopuolella toinen
eikä ole hän
Se kirjanoppinut sanoi hänelle, ”kaunista, rabbi! Totuudessa sinä sanoit, että hän on yksi, eikä hänen
ulkopuolellaan ole toista.”
‫ומן ֻׁכ ֵּלה ֵּרעיָׁ נָׁ א‬
ֵּ ‫רחמיוהי אנָׁ ש ֵּמן ֻׁכ ֵּלה ֵּל ָּׁבא‬
ִ ֵּ‫ וַ ד̅נ‬33
mieli
kaikestaan ja
sydän
kaikestaan
ihminen
häntä rakasta että ja
.
̅‫רחם ַק ִר ֵּיב̅ה ַאיך‬
ַ ֵּ‫ומן ֻׁכ ֵּלה ַח ָׁילא וַ ד̅נ‬
ֵּ ‫ומן ֻׁכ ָׁלה נַ פ̅ ָׁשא‬
ֵּ
kuin lähimmäisensä rakasta että ja
voima
kaikestaan ja
sielu
kaikestaan ja
‫ב ֵּחא׃‬
̅ ‫וד‬
̅ ֵּ ‫קדא‬
ֵּ ַ‫להון י‬
ֻׁ ‫נַ פ̅ ֵּשה יַ ִת ָׁירא הי ֵּמן ֻׁכ‬
uhrit ja
palavat
niistä kaikista
se enemmän
sielunsa
Ja että ihminen rakastaisi häntä, kaikesta sydämestä ja kaikesta mielestä, ja kaikesta sielusta ja kaikesta
voimasta, ja että rakastaa lähimmäistään kuin omaa sieluaan; se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja
ruokauhrit.
‫אמר‬
ַ ֵּ‫מפנֵּ א ֵּפת̅גָׁ ̅ ָׁמא ענָׁ א ו‬
̅ ַ ̅‫ימאיִ ת‬
ָׁ ‫דח ִכ‬
ַ ‫ ֵּי ֻׁשוע ֵּדין חזָׁ יהי‬34
sanoi ja
vastasi
vastaus
vastasi
viisaasti että hänet näki mutta
Jeshua
.
‫ולא אנָׁ ש‬
ָׁ ‫אל ָׁהא‬
ָׁ ‫ות̅א ַד‬
ָׁ ‫לכ‬
ֻׁ ‫ֵּלה ָׁלא הוַ ית ַר ִחיק ֵּמן ַמ‬
ihminen
eikä
Jumalan
kuningaskunnasta
kaukana
ollut
et hänelle
‫אליוהי‬
ִ ‫נש‬
ַ ‫מרח ַד‬
ַ ‫ֻׁתוב̅ ַא‬
häneltä kysyvä että uskaltanut
enää
Mutta Jeshua näki, että hän antoi viisaan vastauksen. Hän vastasi ja sanoi hänelle, ”sinä et ole ollut
kaukana Jumalan kuningaskunnasta.” Eikä kukaan enää uskaltanut kysellä sitä häneltä.
‫מרין‬
ִ ‫יכנָׁ א ָׁא‬
ַ ‫יכלא ַא‬
ָׁ ‫ּבה‬
ַ ̅‫אמר ַכד̅ ַמ ֵּלף‬
ַ ֵּ‫ וַ ענָׁ א ֵּי ֻׁשוע ו‬35
sanovat
kuinka
temppelissä
opetti
kun
sanoi ja
Jeshua vastasi ja
.
‫דדוִ יד̅׃‬
̅ ַ ‫ּברה ֻׁהו‬
ֵּ ‫יחא‬
ָׁ ‫מש‬
ִ ‫ָׁספ̅ ֵּרא ַד‬
David’n hän
poika
Messias että kirjanoppineet
Ja Jeshua vastasi, ja sanoi, opettaessaan temppelissä, ”kuinka kirjanoppineet sanovat, että Messias, hän
on Davidin poika?”
‫אמר ָׁמריָׁ א‬
ַ ‫דקוד̅ ָׁשא ֵּד‬
ֻׁ ‫וחא‬
ָׁ ‫ּבר‬
ֻׁ ‫ ֻׁהו ֵּגיר ַדוִ יד̅ ֵּא ַמר‬36
herra
sanoi että
pyhyyden
hengessä
sanoi
David
sillä
hän
.
‫ביך‬
̅ ַ ̅‫לדב‬
ָׁ ‫ּבע‬
ֵּ ‫אסים‬
ִ ‫עד ָׁמא ֵּד‬
̅ ַ ‫למרי ֵּתב̅ ָׁלך̅ ֵּמן יַ ִמיני‬
ָׁ
vastustajasi
annan että
kunnes
oikeastani sinulle istu herralleni
‫תחית̅ ֵּרג̅ ַליך׃‬
ֵּ ‫ֻׁכוב̅ ָׁשא‬
jalkojesi alapuolelle
kenkäteline
Sillä hän, David, sanoi pyhän hengen kautta, että ”Herra Jumala sanoi minun Herralleni; istu sinä minun
oikealleni, kunnes minä annan sinun vastustajasi kenkätelineeksi sinun jalkojesi alle”.
‫יתוהי‬
̅ ַ ‫ּברה ִא‬
ֵּ ‫איכנָׁ א‬
ַ ַ‫ ֻׁהו ָׁה ִכ̅יל ַדוִ יד̅ ָׁק ֵּרא ֵּלה ָׁמרי ו‬37
hän on
poikansa
kuinka ja herrani häntä kutsuu
David sen tähden hän
.
‫ימאיִ ת‬
ָׁ ‫נשא ָׁש ַמע הוָׁ א ֵּלה ַּב ִס‬
ָׁ ‫וכ ֵּלה ֵּכ‬
̅ ֻׁ
mieluisasti häntä
oli
kuuli
kansa
kaikki ja
Sen tähden, hän, David, kutsuu häntä ”minun Herrani”, ja kuinka hän on hänen poikansa? – Ja kaikki
kansa kuuli häntä mielellään.
‫דצ ֵּב̅ין‬
ָׁ ‫להון ֵּא ַזדהרו ֵּמן ָׁספ̅ ֵּרא‬
ֻׁ ‫ולפנֵּ ה ָׁא ַמר הוָׁ א‬
ָׁ ֻׁ‫ וַ ב̅י‬38
tahtovat jotka kirjanoppineista
varokaa
heille
oli
sanoi
opetuksessaan ja
.
‫ּבש ֵּוקא׃‬
ֻׁ ‫של ָׁמא‬
ָׁ ‫חמין‬
ִ ‫לכ̅ון ָׁור‬
ֻׁ ‫נה‬
ַ ‫אסטלא‬
ֵּ
̅ ֵּ
‫דב‬
kaduilla
”shalom!” rakastavat ja
kulkisivat
viitoissa että
Ja hän sanoi opetuksessaan heille, ”varokaa kirjanoppineita, jotka tahtovat kulkea viitoissa, ja
rakastavat ’shalom!’ kaduilla”,
‫תא׃‬
̅ ָׁ ָׁ‫חשמי‬
ָׁ ‫סמ ֵּ ̅כא ַּב‬
ָׁ ‫תא ִוריש‬
̅ ָׁ ‫וש‬
ָׁ ֻׁ‫ותב̅א ַּבכ̅נ‬
ֵּ ‫ ִוריש ַמ‬39
juhlissa
asema
pää ja
kokouksissa
istuimet
Ja johtajien istuimia kokouspaikoissa, ja johtajien asemaa juhlilla.
Sanavalinta ei tarkoita raamatussa säädettyjä ”Herran juhlia”, vaan maallisempia juhlia.
pää ja
.
‫ורכין‬
̅ ִ ‫דמ‬
ַ ‫לתא‬
̅ ָׁ ‫ּבע‬
ֵּ ‫תא‬
̅ ָׁ ‫ארמל‬
ָׁ
‫ ָׁהנֻׁ ון ָׁדאכ̅ ִלין ָּׁב ֵּתא ַד‬40
pitkittävät jotka uhrin kautta
leskien
huoneet syövät jotka
nämä
.
‫ּבלון ִדינָׁ א יַ ִת ָׁירא‬
ֻׁ ‫נק‬
ַ ‫צלוָׁ ת̅ ֻׁהון ֵּהנֻׁ ון‬
ַ
enemmän tuomion
saavat
nämä
rukouksensa
Nämä, jotka syövät leskien talot, uhrilahjojen kautta, jotka pitkittävät rukouksiaan; nämä tulevat
saamaan enemmän tuomiota.
‫נשא‬
ֵּ ‫יכנָׁ א ֵּכ‬
ַ ‫וקב̅ל ֵּּבית̅ ַגזָׁ א ָׁח ַאר הוָׁ א ַא‬
ַ ‫ב יֵּ ֻׁשוע ֻׁל‬
̅ ‫ת‬
̅ ֵּ ִ‫וכ̅ ̅ד י‬
ַ 41
kansa
kuinka
oli
katseli
aarre
huone vastapäätä
Jeshua
istui
kun ja
.
‫וס ִגיֵּ אא ַע ִת ֵּירא ָׁר ֵּמין הוַ ו ַס ִגי׃‬
ַ ‫ורפ̅נָׁ א ֵּּבית̅ ַ־גזָׁ א‬
ָׁ ‫ָׁר ֵּמין ֻׁע‬
paljon olivat korottivat
rikkaat
monet ja
aarre huone
rahaa
korottivat
Ja kun Jeshua istui vastapäätä rahavarastoa, hän oli katselemassa, kuinka kansa laittoi rahaa
rahavarastoon, ja monet rikkaat laittoivat paljon.
Sanavalintana rahaa laitettiin jostain alhaalta ylös. Alueella ei ollut luvallista istua, paitsi kuninkaalla.
‫תרין מנִ ין‬
ֵּ ̅‫נתא ַארמיַ ת‬
ָׁ ‫סכ‬
ִ ‫חדא ֵּמ‬
̅ ָׁ ‫לתא‬
ָׁ ‫רמ‬
ַ ‫ת ַא‬
̅ ‫את‬
̅ ָׁ ֵּ‫ ו‬42
miinat
kaksi
laittoi
köyhä
yksi
leski
tuli ja
.
‫יהון ָׁש ֻׁמונֵּ א׃‬
ֻׁ ‫אית‬
̅ ַ ‫ִד‬
shamin’a
olivat jotka
Ja tuli yksi köyhä leski, laittoi kaksi miinaa, jotka olivat pikkurahoja.
‫להון ַא ִמין ָׁא ַמר אנָׁ א‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ידוהי ו‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫לת‬
̅ ַ ‫קרא ֵּי ֻׁשוע‬
ָׁ ַ‫ ו‬43
minä
sanon
amen
heille
sanoi ja
oppilaansa
Jeshua
kutsui ja
.
‫להון אנָׁ ָׁשא‬
ֻׁ ‫נתא יַ ִתיר ֵּמן ֻׁכ‬
ָׁ ‫סכ‬
ִ ‫לתא ֵּמ‬
ָׁ ‫רמ‬
ַ ‫דה ֵּ ̅דא ַא‬
ָׁ ‫לכון‬
̅ ֻׁ
ihmiset
heistä kaikista enemmän
köyhä
leski
tämä että
teille
‫דר ֵּמין ַארמיַ ת̅ ֵּּבית̅ ַ־גזָׁ א׃‬
ָׁ
aarre huone
laittoi laittoivat jotka
Ja Jeshua kutsui oppilaansa ja sanoi heille, ”amen, minä sanon teille, että tämä köyhä leski laittoi
enemmän kuin ne kaikki muut, jotka laittoivat rahavarastoon.”
‫רמיו ָׁה ֵּ ̅דא ֵּדין‬
ִ ‫להון ַא‬
ֻׁ ‫להון ֵּגיר ֵּמן ֵּמ ֵּדם דיַ ִתיר‬
ֻׁ ‫ ֻׁכ‬44
mutta
tämä
laittoivat
heidän
rikas joka
asiasta
sillä
he kaikki
.
‫תה ֻׁכ ֵּלה ֵּקניָׁ נָׁ ה‬
̅ ֵּ ַ‫ותה ֻׁכל ֵּמ ֵּדם ִדאית̅ הוָׁ א ָׁלה ַארמי‬
̅ ָׁ ‫ֵּמן ַח ִס ֻׁיר‬
vähästään kaikki
leskensä
hänelle
oli
joka
asia
kaikki
puutteestaan
Sillä he kaikki laittoivat omasta rikkaudestaan, mutta tämä puutteestaan, kaiken, mitä hänellä oli,
kaikesta siitä lesken vähästään.
̅‫יכלא ֵּא ַמר ֵּלה ַחד‬
ָׁ ‫נפק ֵּי ֻׁשוע ֵּמן ַה‬
̅ ַ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 13:1
yksi hänelle sanoi
temppelistä
Jeshua
poistui kun ja
.
‫אילין ֵּּבניָׁ נֵּ א׃‬
ֵּ ַ‫אפ̅א ו‬
ֵּ ‫לפ̅נָׁ א ָׁהא חזִ י ַא ֵּילין ִכ‬
ָׁ ‫ידוהי ַמ‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫ֵּמן ַת‬
rakennukset
nuo ja
kivet
nuo
näe
katso
opettaja
oppilaistaan
Ja kun Jeshua poistui temppelistä, yksi hänen oppilaistaan sanoi hänelle, ”opettaja, katso, näe nuo kivet
ja nuo rakennukset!”
‫ורב̅א‬
ֵּ ‫ ֵּי ֻׁשוע ֵּדין ֵּא ַמר ֵּלה ָׁחזֵּ א ַאנת ָׁה ֵּלין ֵּּבניָׁ נֵּ א ַר‬2
suuret rakennukset
ne
sinä
näet hänelle sanoi
mutta
Jeshua
.
‫סתת̅ ָׁרא‬
ַ ‫דלא ֵּמ‬
ָׁ ̅‫רכא ִכאף̅ ַעל ִכאף‬
ָׁ ‫שתב̅ ָׁקא ָׁה‬
ַ ‫ָׁלא ֵּמ‬
alas kaadettu
ei jota
kivi
ylle
kivi
tähän
jäljelle
ei
Mutta Jeshua sanoi hänelle, ”sinä näet ne suuret rakennukset. Tähän ei jää jäljelle kiveä kiven päälle,
jota ei olisi kaadettu alas.”
‫אלוהי‬
ֻׁ ‫יכלא ַש‬
ָׁ ‫וקב̅ל ַה‬
ַ ‫יתא ֻׁל‬
ֵּ ַ‫ּבט ָׁורא דז‬
ֻׁ ‫ב ֵּי ֻׁשוע‬
̅ ‫ת‬
̅ ֵּ ִ‫וכ̅ ̅ד י‬
ַ 3
häntä kysyivät
temppeli
vastapäätä
oliivien
vuorella
Jeshua
istui
kun ja
.
‫יהון׃‬
ֻׁ ‫וד‬
̅ ַ ‫לח‬
ֻׁ ‫אנדראוָׁ ס ַּב‬
ֵּ
ַ‫וחנָׁ ן ו‬
ַ ֻׁ‫עקוב̅ וי‬
ֻׁ ַ‫אפ̅א וי‬
ָׁ ‫ִכ‬
heidät yksinään
Andreos ja Johannan ja
Jakob ja
Keefa
Ja kun Jeshua istui Öljymäellä, temppeliä vastapäätä, kysyivät häneltä Keefa ja Jakob, ja Johannan ja
Andreos, he ainoastaan;
‫דק ִר ָׁיב̅ן ָׁה ֵּלין‬
ַ ‫תא ָׁמא‬
̅ ָׁ ‫ומנָׁ א ָׁא‬
ָׁ ‫ ֵּא ַמר ַלן ֵּא ַמת̅י ָׁה ֵּלין נֵּ הויָׁ ן‬4
nämä lähestyvät että kun
merkki
mikä ja
oleva
nämä
milloin meille
sano
.
‫שת ָׁל ֻׁמו׃‬
ַ ‫למ‬
ֵּ ‫להין‬
ֵּ ‫ֻׁכ‬
täyttymiselle
ne kaikki
Sano meille, milloin nämä tapahtuvat, ja mikä on se merkki, kun näiden kaikkien täyttymys alkaa
lähestyä?
‫יכ̅ון׃‬
ֻׁ ‫טע‬
ֵּ ַ‫למא אנָׁ ש נ‬
ָׁ ‫להון חזַ ו ַד‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ‫למ‬
ִ ‫ ֻׁהו ֵּדין ֵּי ֻׁשוע ַש ִרי‬5
teitä eksyttävä ihminen kukaan ettei katsokaa heille
puhumaan
alkoi
Jeshua mutta hän
.
Mutta hän, Jeshua, alkoi puhumaan heille, ”katsokaa, ettei kukaan ihminen teitä eksyttäisi.”
‫אמרון ֵּדאנָׁ א אנָׁ א‬
ֻׁ ִ‫ּבשמי ונ‬
ֵּ ‫אתון‬
̅ ֻׁ ִ‫ ַס ִגיֵּ אא ֵּגיר נ‬6
minä
minä että
sanovat ja
nimessäni
he (fut.)
sillä
paljon
.
‫טעון׃‬
ֻׁ ַ‫לס ִגיֵּ אא נ‬
ַ ַ‫ו‬
eksyttävät
monille ja
Sillä monia tulee minun nimessäni, ja he sanovat, että ”minä, minä olen”, ja eksyttävät monia.
‫חלון‬
ֻׁ ̅‫ארסא ָׁלא ֵּתד‬
ֵּ ‫דק‬
ִ ‫וט ָּׁבא‬
ֵּ ‫קר ֵּב̅א‬
ָׁ ‫עתון‬
ֻׁ ‫שמ‬
ַ ‫ ָׁמא ֵּדין ַד‬7
pelätkö
älkää
taisteluiden
sanomat ja
sotia
kuulette että mutta
kun
.
‫רתא׃‬
̅ ָׁ ‫עד ִכיל ַח‬
̅ ַ ‫יד ֻׁהו דנֵּ הוֵּ א ֵּא ָׁלא ָׁלא‬
̅ ‫עת‬
ִ̅
loppu
vielä
ei
vaan
oleva että hän
tuleva
Mutta kun kuulette sotaa, ja sanomia taisteluista, älkää pelätkö tulevaisuutta, sillä se ei ole oleva vielä
se loppu.
Tämä sodasta käytetty sana tarkoittaa vain länsimaiden sotia, esim. roomalaisten. Mutta, jos vokaalit
laittaa eri tavalla, se käännetään ”kun kuulette syvällä sisällänne”. Se voi olla aramean ajatuskin, sotaa
kun on vaikea kuulla, ellei ole kuuloetäisyydellä.
‫ועא‬
ֵּ ַ‫לכו ונֵּ הוֻׁ ון ז‬
ֻׁ ‫לכו ַעל ַמ‬
ֻׁ ‫ומ‬
ַ ‫נקום ֵּגיר ַע ָׁמא ַעל ַע ָׁמא‬
ֻׁ 8
maanjäristykset oleva kuningaskunta vastaan kuningaskunta ja kansa vastaan kansa
sillä nouseva
.
‫וכא ונֵּ הוֻׁ ון ַכפ̅נֵּ א וַ שגֻׁ ̅ושיֵּ א ָׁה ֵּלין ִר ָׁשא‬
ָׁ ‫וכא ֻׁד‬
ָׁ ‫ּבד‬
̅ ֻׁ
pää
nämä
viettelykset ja nälänhädät olevat ja
paikat
paikoissa
‫דחב̅ ֵּלא‬
ֵּ ‫ֵּאנֵּ ין‬
synnytystuskien
ne
Sillä kansa on nouseva kansaa vastaan, ja kuningaskunta kuningaskuntaa vastaan, ja on oleva
maanjäristyksiä monin paikoin, ja on oleva nälänhätää, ja viettelyksiä. Nämä ovat synnytystuskien
huippu.
‫לדיָׁ נֵּ א‬
̅ ַ ‫שלמונָׁ ֻׁכ̅ון ֵּגיר‬
ֻׁ
ַ‫שכ̅ון נ‬
ֻׁ ̅‫נתון נַ פ‬
ֻׁ ‫ חזַ ו ֵּדין ַא‬9
tuomareille sillä teidät johdatetaan
sieluissanne
te
mutta nähkää
.
‫והג̅ ֻׁמונֵּ א‬
ִ ‫לכא‬
ֵּ ‫קדם ַמ‬
̅ ָׁ ַ‫גדון ו‬
̅ ֻׁ ַ‫ושת̅ ֻׁהון ֵּתת̅נ‬
ָׁ ֻׁ‫וב ̅כנ‬
ַ̅
valtiaat ja
kuninkaat edessä ja
ruoskitaan
kokouspaikoissaan ja
‫הדות̅ ֻׁהון‬
ֻׁ ‫לס‬
ָׁ ‫ומון ֵּמ ֻׁט ָׁלת̅י‬
ֻׁ ‫תק‬
ֻׁ
heidän todistukselle
tähteni
seisotte
Mutta te, ymmärtäkää sieluissanne, sillä teitä tullaan johdattamaan tuomareille, ja teitä ruoskitaan
heidän kokouspaikoissaan, ja te tulette seisomaan kuninkaiden ja valtiaiden edessä, minun tähteni,
heille todistukseksi.
‫ממא‬
ֵּ ‫להון ַע‬
ֻׁ ‫ּבכ‬
̅ ֻׁ ‫רתי‬
̅ ‫סב‬
̅ ַ ‫כרז‬
ֵּ ‫ת‬
̅ ‫דת‬
̅ ֵּ ‫ידא‬
̅ ָׁ ‫עת‬
̅ ִ ‫וקדם ֵּדין‬
̅ ַ ‫ ֻׁל‬10
kansakunnat
kaikissa evankeliumini saarnattava että
tuleva
Mutta ensin on tuleva, että minun evankeliumini julistetaan kaikissa kansoissa.
mutta
ensin
.
‫דמון‬
ֻׁ ‫תק‬
ַ ‫שלמונָׁ ֻׁ ̅כון ָׁלא‬
ֻׁ
ַ‫לכ̅ון ֵּדין דנ‬
ֻׁ ‫רב̅ין‬
ִ ‫מק‬
ַ ‫ ָׁמא ַד‬11
etukäteen
älkää
täyttymyksillenne
mutta teille
viedään että
kun
.
̅‫יהב‬
ֵּ ‫ת‬
̅ ִ ‫דמ‬
ֵּ ‫ולא ֵּתרנֻׁ ון ֵּא ָׁלא ֵּמ ֵּדם‬
ָׁ ‫ללון‬
ֻׁ ‫תמ‬
ַ ‫אצפון ָׁמנָׁ א‬
ֻׁ ‫ִת‬
annetaan joka
asia
vaan
miettikö älkääkä
puhuisitte
mitä
ahdistuko
‫ללין‬
ִ ‫ממ‬
ַ ‫נתון‬
ֻׁ ‫עתא ַהו ַמ ֵּללו ָׁלא הוָׁ א ֵּגיר ַא‬
̅ ָׁ ‫ּבהי ָׁש‬
ָׁ ‫לכון‬
̅ ֻׁ
puhutte
te
sillä
ole
ei
puhukaa
se
hetki
siinä
teille
‫דקוד̅ ָׁשא׃‬
ֻׁ ‫וחא‬
ָׁ ‫ֵּא ָׁלא ֻׁר‬
pyhyyden
henki
vaan
Mutta kun teitä viedään teidän täyttymyksillenne, älkää edeltä ahdistuko, mitä puhuisitte, älkääkä
miettikö, vaan sitä, mitä teille annetaan siinä hetkessä, se puhukaa, sillä se ei ole teidän puhumistanne,
vaan pyhän hengen.
‫ומון‬
ֻׁ ‫נק‬
ֻׁ ַ‫אב̅א ַלב̅ ֵּרה ו‬
ָׁ ַ‫ותא ו‬
ָׁ ‫למ‬
ַ ‫אחוהי‬
ֻׁ ‫שלם ֵּדין ַא ָׁחא ַל‬
ֵּ ַ‫ נ‬12
nousevat ja pojalleen
isä ja
kuolemalle
veljelleen
veli
sillä
johdattava
.
‫יתון ֵּאנֻׁ ון׃‬
̅ ֻׁ ‫נמ‬
ִ ַ‫יהון ו‬
ֻׁ ‫ּבנַ יָׁ א ַעל ַא ָׁב̅ ַה‬
heidät kuolettavat ja
isiään
vastaan lapset
Sillä veli on johdattava veljensä kuolemaan, ja isä poikansa, ja lapset nousevat isiään vastaan, ja
kuolettavat heidät.
‫נס ַיּבר‬
ַ ‫סניאיִ ן ֵּמן ֻׁכלנָׁ ש ֵּמ ֻׁטל ֵּשמי ַמן ֵּדין ַד‬
ִ ‫ותהוֻׁ ון‬
̅ ֵּ 13
kestävä joka mutta kuka
nimeni
tähden
jokaisesta
vihattavat
olette ja
.
‫רתא ֻׁהו נִ ֵּחא ׃‬
̅ ָׁ ‫לח‬
ַ ‫עד ָׁמא‬
ַ̅
elävä
hän
lopulle
saakka
Ja te tulette olemaan jokaisen vihattavat, minun nimeni tähden, mutta joka kestää lopulle saakka, hän
saa elää.
‫אמ ָׁירא‬
ִ ‫ורּבא ָׁהי ַד‬
ָׁ ‫דח‬
ֻׁ ‫תא‬
̅ ָׁ ̅‫תא ַטנפ‬
̅ ָׁ ‫יתון ָׁא‬
ֻׁ ַ‫ ָׁמא ֵּדין ַדחז‬14
sanottu joka
se
hävityksen
saastaisuus
merkki
te näette että mutta
kun
.
‫סת ַכל‬
ַ ֵּ‫דק ֵּרא נ‬
ָׁ ‫דלא וָׁ ֵּלא ַהו‬
ָׁ ‫יכא‬
ָׁ ‫ימא ַא‬
ָׁ ‫דק‬
ָׁ ‫נב̅יָׁ א‬
ִ ‫ּבד ִניאיֵּ ל‬
̅ ָׁ
ymmärtävä
lukee joka hän täytyy
ettei
missä
nousevan profeetta
Daniel’ssa
‫לט ָׁורא׃‬
ֻׁ ‫ערקון‬
ֻׁ ֵּ‫יהוד̅ ֵּאנֻׁ ון נ‬
ֻׁ ̅‫דב‬
ִ ‫ָׁה ֵּידין ַא ֵּילין‬
vuorelle
pakenevat
nämä Jehud’ssa jotka
ne
silloin
Mutta kun te näette sen merkin; hävityksen saastaisuus, se, joka on sanotuu profeetta Danielin kautta,
seisovan missä ei tule – hän, joka lukee, ymmärtäköön – silloin ne, jotka ovat Jehud’ssa, paetkoon sille
vuorelle!
Voi olla ”vuorille” tai ”sille vuorelle”, molemmat sopivat kieliopillisesti, mutta profeetat puhuvat yhdestä
tietystä vuoresta.
‫שקל‬
ַ ‫למ‬
ֵּ ‫ולא נֵּ ֻׁעול‬
ָׁ ̅‫באגָׁ ָׁרא הו ָׁלא נֵּ ֻׁחות‬
̅ ֵּ ‫ומן ד‬
ַ 15
noutamaan
sisään
ei ja laskeutuva ei
hän
katolla joka ja
.
‫יתה׃‬
ֵּ ‫ֵּמ ֵּדם ֵּמן ַּב‬
talostaan
asia
Ja joka on katolla, hän älköön laskeutuko ja menkö sisään noutamaan mitään kodistaan!
‫לב̅ ֵּשה‬
ָׁ ‫שקול‬
ֻׁ ֵּ‫סתרה דנ‬
ֵּ ‫לב‬
̅ ֵּ ‫הפ ̅ך‬
̅ ֵּ ̅‫קלא הו ָׁלא נֵּ ת‬
ָׁ ‫ומן ַדב̅ ַח‬
ַ 16
vaatteensa noutava että
palaamiselleen
kääntyvä
ei
hän
pellolla joka ja
.
Ja hän, joka on pellolla, älköön kääntykö palaamaan, että hakisi vaatteitaan.
‫תא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ָׁ ַ‫ּבהנֻׁ ון י‬
ָׁ ‫ינקן‬
ָׁ ‫דמ‬
ַ ‫אילין‬
ֵּ ‫ול‬
ַ ‫תא‬
̅ ָׁ ָׁ‫לב̅טנ‬
ַ ‫ וָׁ י ֵּדין‬17
päivät
niissä
imettävät jotka
niille ja raskaana oleville mutta voi
.
Mutta voi raskaana olevia ja niitä, jotka imettävät niinä päivinä!
‫ּבסת̅וָׁ א׃‬
ַ ‫יכ̅ון‬
ֻׁ ‫וק‬
ִ ‫ער‬
ֻׁ ‫דלא נֵּ הוֵּ א‬
ָׁ ‫ ַצ ַלו ֵּדין‬18
talvella
pakenemisenne
Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakenemisenne olisi talvella.
oleva
ettei mutta rukoilkaa
.
‫תה‬
̅ ֵּ ָׁ‫דלא הוָׁ א ַאכ̅ו‬
ָׁ ‫ולצנָׁ א‬
ָׁ ‫תא ָׁהנֻׁ ון ֻׁא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ָׁ ַ‫ נֵּ הוֵּ א ֵּגיר ּבי‬19
sellaista
ole
ei että
kärsimys
nämä
päivissä
sillä
oleva
.
‫ולא נֵּ הוֵּ א׃‬
ָׁ ‫לה ָׁשא‬
ָׁ ‫עד ָׁמא‬
̅ ַ ‫ית̅א ַדב̅ ָׁרא ַא ָׁל ָׁהא‬
ָׁ ‫ּבר‬
ִ ‫ֵּמן ִריש‬
oleva
eikä
tälle
saakka
Jumala
loi joka
luomakunta
päästä
Sillä näissä päivissä on oleva sellainen kärsimys, ettei sellaista ole ollut Jumalan luoman luomakunnan
alusta, tähän saakka, eikä tule olemaan.
‫ּבסר‬
ַ ‫תא ָׁהנֻׁ ון ָׁלא ָׁחיֵּ א הוָׁ א ֻׁכל‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ָׁ ַ‫דכ̅ ִרי י‬
ַ ‫אלו ָׁלא ָׁמריָׁ א‬
ֻׁ ֵּ‫ ו‬20
liha kaikki
ole
elävä
ei
nämä
päivät
kasaudu että Herra
ei
jos ja
.
‫תא ָׁהנֻׁ ון‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ָׁ ַ‫בא ַכ ִרי י‬
̅ ָׁ ̅‫גב̅יָׁ א ַדג‬
ַ ‫ֵּא ָׁלא ֵּמ ֻׁטל‬
nämä
päivät kasannut valinnut jotka valitut
tähden
vaan
Ja jos Herra ei yhdistä niitä päiviä, ei mikään liha olisi elävä, vaan niiden valittujen tähden, jotka hän
valitsi, hän on nämä päivät yhdistänyt.
Yhdistää, kasata esimerkiksi lapiolla hiekkaa yhteen. Jakeessa vähän eri ajatus kuin muissa kielissä.
‫יחא‬
ָׁ ‫מש‬
ִ ‫רכא הו‬
ָׁ ‫דהא ָׁה‬
ָׁ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ִ‫אנש נ‬
ָׁ ‫ ָׁה ֵּידין ֵּאן‬21
Messias
hän
tänne katso että
teille
sanova
ihminen
jos
silloin
.
‫תהימנֻׁ ון׃‬
ַ ‫רת ָׁמן ָׁלא‬
ַ ‫והא ָׁה‬
ָׁ
uskoko
älkää menette sinne katso ja
Jos silloin joku sanoo teille, että ”katso, tänne! Hän on Messias!” - Ja katso, te menisitte sinne, älkää
uskoko!
‫תלון‬
ֻׁ ֵּ‫ותא ונ‬
̅ ָׁ ̅‫דכ ָׁד ֻׁב‬
̅ ַ ‫נב̅יֵּ א‬
ִ ַ‫ותא ו‬
̅ ָׁ ‫דד ָׁג ֻׁל‬
̅ ַ ‫יחא‬
ֵּ ‫מש‬
ִ ‫ומון ֵּגיר‬
ֻׁ ‫נק‬
ֻׁ 22
antavat ja
mielikuvituksen profeetat ja
valheen jotka
messiaat
sillä
nousevat
.
‫ביָׁ א׃‬
̅ ַ ̅‫שכחא ָׁאף̅ ַלג‬
ָׁ ‫טעון ֵּאן ֵּמ‬
ֻׁ ַ‫תא ונ‬
̅ ָׁ ‫מר‬
ָׁ ‫ות ̅ד‬
̅ ֵּ ‫תא‬
̅ ָׁ ָׁ‫ָׁאת̅ו‬
valituille
myös
pystyy
jos eksyttävät ja
ihmeet ja
merkit
Sillä nousee valheen messiaita, ja mielikuvituksen profeettoja, ja he antavat merkkejä ja ihmeitä, ja
eksyttävät – jos pystyvät – myös niitä valittuja.
‫לכון ֻׁכל ֵּמ ֵּדם‬
̅ ֻׁ ̅‫מרת‬
ֵּ ‫דמת̅ ֵּא‬
ֵּ ‫נתון ֵּדין ֵּא ַזדהרו ָׁהא ַק‬
ֻׁ ‫ ַא‬23
asia kaikki teille
sanoin
edeltä
katso
varokaa
mutta
te
.
Mutta te, varokaa, katso, minä olen sanonut teille edeltä kaiken.
̅‫חשך‬
ַ ֵּ‫משא נ‬
ָׁ ‫ולצנָׁ א ַהו ֵּש‬
ָׁ ‫תר ֻׁא‬
̅ ַ ‫תא ָּׁב‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ָׁ ַ‫ּבהנֻׁ ון ֵּדין י‬
ָׁ 24
pimenee
aurinko
se
kärsimys
jälkeen
päivät
mutta
niissä
.
‫והרה׃‬
ֵּ ֻׁ‫הרא ָׁלא נֵּ ֵּתל נ‬
ָׁ ‫וס‬
ַ
valkeutensa antava
ei
kuu ja
Mutta niinä päivinä, sen kärsimyksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valkeuttaan.
‫יעון׃‬
ֻׁ ִ‫שמיָׁ א נֵּ תתז‬
ַ ‫תא ַד‬
̅ ָׁ ָׁ‫וח ַילו‬
ַ ‫שמיָׁ א‬
ַ ‫פלון ֵּמן‬
ֻׁ ֵּ‫וכבא נ‬
̅ ֵּ ̅‫וכ‬
ַ 25
horjuvat
taivasten
voimat ja
taivaista
putoavat
tähdet ja
.
Ja tähtiä tulee putoamaan taivaista, ja taivasten voimat tulevat horjumaan.
‫תא ַּבענָׁ נֵּ א‬
̅ ֵּ ‫וה ֵּידין נֵּ חזֻׁ ָׁוניהי ַלב̅ ֵּרה דאנָׁ ָׁשא ַכד̅ ָׁא‬
ָׁ 26
pilvissä
tulee
kun
ihmisen
pojan
he näkevät
silloin ja
.
‫ועם ֻׁשוב̅ ָׁחא׃‬
ַ ‫ַעם ַח ָׁילא ַר ָּׁבא‬
kirkkaus kanssa ja
suuri
voima kanssa
Ja silloin he tulevat näkemään Ihmisen Pojan, kun hän tulee pilvissä, suuren voiman kanssa, ja
kirkkauden kanssa.
‫יהין‬
ֵּ ‫ת‬
̅ ַ ‫רּבע‬
ָׁ ‫בוהי ֵּמן ַא‬
̅ ַ ̅‫נכ̅נֵּ ש ַלג‬
ַ ַ‫אכ̅והי ו‬
ַ ‫נש ַדר ַמ ַל‬
ַ ‫ ָׁה ֵּידין‬27
niistä neljästä
valittunsa
kokoava ja
enkelinsä
lähettävä
silloin
.
‫שמיָׁ א‬
ַ ‫לר ָׁשה ַד‬
ִ ‫עד ָׁמא‬
̅ ַ ַ‫ארעא ו‬
ָׁ ‫וחא ֵּמן ִר ָׁשה ַד‬
ֵּ ‫ֻׁר‬
taivasten
päälleen
saakka ja
maan
päästään
tuulet
Silloin hän on lähettävä omat enkelinsä, ja he kokoavat hänen valittunsa neljästä tuulesta, maan ääristä
ja taivasten ääriin saakka.
‫וכיה וַ פ̅ ַרעו‬
ֵּ ‫דרך̅ ַס‬
ַ ‫דמא‬
ָׁ ‫אתא‬
̅ ָׁ ‫ ֵּמן ִת ָׁתא ֵּדין יִ ַלפ̅ו ֵּפ ֵּל‬28
versovat ja
oksansa
hennot kun että
ajatusmalli
oppikaa mutta viikunapuusta
.
‫יטא׃‬
ָׁ ‫מטא ַק‬
ָׁ ‫אנתון ַד‬
ֻׁ ‫רפ̅יה יָׁ ד̅ ִעין‬
ֵּ ‫ַט‬
kesä
saapunut että
te
tiedätte
lehtensä
Mutta oppikaa viikunapuusta se ajatusmalli, että kun sen oksat ovat hennot, ja sen lehdet versovat, te
tiedätte, että kesä on alkanut tulla.
‫דהויָׁ ן ַדעו‬
ָׁ ‫יתון ָׁה ֵּלין‬
ֻׁ ַ‫נתון ָׁמא ַדחז‬
ֻׁ ‫ ָׁה ַכ̅נָׁ א ָׁאף̅ ַא‬29
tietäkää oleva että
nämä
näette että
kun
te
myös
samoin
.
‫רעא׃‬
ָׁ ‫דק ִר ָׁיב̅א הי ַעל ַת‬
ַ
sofarin puhallus yllä
se
lähellä että
Samoin myös te, kun te näette nämä, olkaa tietoiset, että se pasuunan puhallus on lähellä.
Tharaa on pasuunan puhallus, niin kuin pasuunansoittojuhlassa. Oven edessä olisi kedem, ’al –sijasta.
‫עד ָׁמא‬
̅ ַ ‫רּבתא ָׁה ֵּ ̅דא‬
̅ ָׁ ‫עּבר ַש‬
ַ ‫דלא ֵּת‬
ָׁ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ‫ ַא ִמין ָׁא ַמר אנָׁ א‬30
saakka
tämä
kuumuus
lakkaa
ei että
teille
minä
sanon
amen
.
‫להין נֵּ הויָׁ ן׃‬
ֵּ ‫דה ֵּלין ֻׁכ‬
ָׁ
oleva
ne kaikki
näiden
Amen, minä sanon teille, ettei tämä auringon kuumuus lakkaa siihen saakka, kunnes nämä kaikki
tapahtuvat.
Laittamalla vokaalit toisin, sukupolvi on ”se auringon polte”, joka näitä sanoja puhuessa oli. Tietysti
näillä tekstiin laitetuilla vokaaleilla sana merkitsee sukupolvea. Asiayhteyteen kesän kuumuus sopii
paremmin, kuin tulkintoja aiheuttava yli 1800 vuotta sitten jo pois nukkunut sukupolvi.
‫עּברן‬
ָׁ ֵּ‫ומ ַלי ָׁלא נ‬
ֵּ ‫עּברון‬
ֻׁ ֵּ‫ארעא נ‬
ָׁ
ַ‫שמיָׁ א ו‬
ַ 31
katoava
ei
sanani ja
katoavat
Taivaat ja maa tulevat katoamaan, ja minun sanani eivät katoa.
maa ja
taivaat
.
‫עתא ָׁהי אנָׁ ש ָׁלא יָׁ ַ ̅דע ָׁאפ̅ ָׁלא‬
̅ ָׁ ‫ועל ָׁש‬
ַ ‫ומא ַהו‬
ָׁ ַ‫ ַעל ֵּדין י‬32
eikä myös tiedä
ei
ihminen
se
hetki
ylle ja
se
päivä mutta ylle
.
‫ּברא ֵּא ָׁלא ֵּאן ַא ָׁב̅א‬
ָׁ ‫ולא‬
ָׁ ‫שמיָׁ א‬
ַ ‫אכ̅א ַד‬
ֵּ ‫ַמ ַל‬
isä
jos
vaan
poika
eikä
taivasten
enkelit
Mutta siitä päivästä ja siitä hetkestä ei kukaan tiedä, eivät edes taivasten enkelit, eikä poika, paitsi isä.
Tetraevangelium Sanctum laittaa jakeen edellisen kanssa yhteen ja luettelee suuren määrän erilaisia
eroja käsikirjoituksissa. Matteuksen mukaan menevä jae on todennäköisesti alkuperäisin.
‫אנתון ֵּא ַמת̅י ֻׁהו זַ ב̅נָׁ א‬
ֻׁ ‫וצ ַלו ָׁלא ֵּגיר יָׁ ד̅ ִעין‬
ַ ‫תתעירו‬
ִ ‫ חזַ ו ֵּא‬33
aika
se
milloin
te
tiedätte
sillä
ette rukoilkaa ja
valvokaa
nähkää
.
Ymmärtäkää! Valvokaa ja rukoilkaa, sillä te ette tiedä, milloin aika se on.
‫ולטנָׁ א‬
ָׁ ‫יתה ויַ הב̅ ֻׁש‬
ֵּ ‫שב̅ק ַּב‬
ַ ַ‫ ַאיך̅ גַ ב̅ ָׁרא הו ֵּגיר ַדחזַ ק ו‬34
käskyvalta antoi ja huoneensa
jätti ja matkusti joka sillä
hän
mies
kuin
.
‫רעא ַפ ֵּקד̅ דנֵּ הוֵּ א ִעיר׃‬
ָׁ ‫לת‬
̅ ָׁ ַ‫עב̅ ֵּ ̅דה ו‬
ָׁ ‫לעב̅ ַדוהי וַ לאנָׁ ש אנָׁ ש‬
ַ
vartija oleva että
käski
ovella ja
tekonsa
ihminen ihmiselle ja
palvelijoilleen
Sillä se on kuin se mies, joka matkusti pois, ja jätti oman talonsa, ja antoi käskyvallan omille
palvelijoilleen, ja toisille ihmisille hänen tekonsa, ja käski, että ovella olisi vartija.
‫תא ָׁמ ֵּרה‬
̅ ֵּ ‫אנתון ֵּא ַמת̅י ָׁא‬
ֻׁ ‫דלא יָׁ ד̅ ִעין‬
ָׁ ‫תתעירו ָׁה ִכ̅יל‬
ִ ‫ ֵּא‬35
herransa
tulee
milloin
te
tiedä
ette että sen tähden
valvokaa
.
‫קרא ַתרנָׁ ג̅ ָׁלא‬
ָׁ ‫ּבמ‬
ַ ‫דלליָׁ א ַאו‬
ִ ‫ּבפ̅לגֵּ ה‬
ֵּ ‫משא ַאו‬
ָׁ ‫ּבר‬
ַ ‫יתא‬
ָׁ ‫דב‬
ַ̅
kukko
kiekumisessa
tai
yön
keskellä
tai
illalla
huoneen
‫ּבצפ̅ ָׁרא׃‬
ַ ‫ַאו‬
aamussa
Sen tähden, valvokaa, sillä te ette tiedä, milloin sen talon herra tulee; illalla vai keskiyöllä, vai aamuuhrin aikaan vai aamupäivällä.
Kukon kiekumisella tarkoitettiin kutsua temppelin aamu-uhrille.
tai
‫אנתון׃‬
ֻׁ ‫מכין‬
ִ ‫חכ̅ון ַכד̅ ַד‬
ֻׁ ‫שכ‬
ַ ֵּ‫אתא ֵּמן ֵּשליָׁ א ונ‬
̅ ֵּ ִ‫למא נ‬
ָׁ ‫ ַד‬36
te
nukutte
kun
teidät löytävä ja äänettömyydestä
tuleva mikään ettei
.
Ettei mitään tulisi yllättäen, ja teidät löydettäisiin nukkumasta.
‫לכון ֻׁהו ָׁא ַמר אנָׁ א‬
̅ ֻׁ ̅‫לכ‬
ֻׁ ‫לכ̅ון ֵּדין ָׁא ַמר אנָׁ א‬
ֻׁ ‫ ֵּמ ֵּדם ַד‬37
minä
sanon
se
teille kaikille minä
sanon mutta teille joka
asia
.
‫יתון ִע ִירין‬
ֻׁ ַ‫הו‬
vartioitte
olisitte
Mutta mitä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille, olkaa vartijoina.
‫וב̅ ֵּעין‬
ָׁ ‫דפ̅ ִט ֵּירא‬
ַ ‫צחא‬
ָׁ ‫ומין ָׁהוֵּ א הוָׁ א ֵּפ‬
ִ ַ‫תרין י‬
ֵּ ‫תר ֵּדין‬
̅ ַ ‫ ָּׁב‬14:1
etsivät ja
happ.leivän
juhla
se
oli
päivät
kaksi mutta
jälkeen
.
‫קטלונָׁ יהי׃‬
ֻׁ ֵּ‫אחדון ונ‬
̅ ֻׁ ֵּ‫יכנָׁ א ּבנֵּ כ̅ ָׁלא נ‬
ַ ‫וספ̅ ֵּרא ַא‬
ָׁ ‫־כהנֵּ א‬
ָׁ ‫הוַ ו ַר ַּבי‬
hänet tappaisivat ja kiinniottaisivat petoksella
kuinka kirjanoppineet ja
papit suuret
olivat
Mutta kahden päivän jälkeen oli se happamattoman leivän juhla, ja papiston johtajat ja kirjanoppineet
etsivät, kuinka petoksen kautta saisivat hänet kiinni ja tapetuksi.
‫ּבע ָׁמא‬
ַ ‫למא נֵּ הוֵּ א שגֻׁ ̅ושיָׁ א‬
ָׁ ‫ּבעד̅ ִע ָׁ ̅דא ַד‬
ַ ‫אמרין הוַ ו ָׁלא‬
ִ ָׁ‫ ו‬2
kansassa
levottomuus
oleva mikään ettei
juhlassa
ei
olivat
sanoivat ja
.
Ja he sanoivat, ”ei juhlassa, ettei kansassa olisi mitään levottomuutta.”
̅‫רּבא ַכד‬
ָׁ ַ‫מעון ג‬
ֻׁ ‫דש‬
ֵּ ‫יתה‬
ֵּ ̅‫ּבב‬
ַ ‫־עניָׁ א‬
ַ ‫ית‬
̅ ̅‫ּבב‬
ֵּ ‫יתוהי‬
̅ ַ ‫וכ̅ ̅ד ֻׁהו ִא‬
ַ 3
kun ruukuntekijä Shimeon’n
talossaan
Beit-Aniassa
oli
hän
kun ja
.
‫רדין‬
ִ ַ‫דב̅ס ָׁמא דנ‬
ֵּ ‫עליה ָׁש ִטיפ̅ ָׁתא‬
ֵּ ̅‫נתתא ִדאית‬
̅ ָׁ ‫ת ַא‬
̅ ‫ת‬
̅ ָׁ ‫סמיך̅ ֵּא‬
ִ
narduksen
voiteen
alabasteripullo
yllään
oli jolla
vaimo
tuli
lepäili
‫עתה ַעל ִר ֵּשה דיֵּ ֻׁשוע‬
̅ ָׁ ‫אשפ‬
ַ
ַ‫חתה ו‬
̅ ָׁ ‫ת‬
̅ ַ ̅‫דמיָׁ א וַ פ‬
ַ ‫ִר ָׁשיָׁ א ַס ִגי‬
Jeshuan
päänsä
ylle
sen vuodatti ja
sen avasi ja
kallis
paljon
paras
Ja kun hän oli Beit-Ania’ssa, ruukuntekijä Shimeon’n talossa aterioiden, tuli vaimo, jolla oli mukanaan
alabasteripullo parasta nardusvoidetta, hyvin kallis, ja avasi sen, ja vuodatti sen Jeshuan pään päälle.
‫להון‬
ֻׁ ‫ידא ֵּדאת̅ ֵּּבאש‬
̅ ֵּ ‫למ‬
ִ ‫ ִאית̅ הוַ ו ֵּדין אנָׁ ָׁשא ֵּמן ַת‬4
heille
loukkasi joita
oppilaista
ihmisiä
mutta
oli siellä
.
‫סמא׃‬
ָׁ ‫דהנָׁ א ֵּּב‬
ָׁ ‫למנָׁ א הוָׁ א ַאב̅ ָׁדנָׁ א‬
ָׁ ‫אמרו ַד‬
ַ ֵּ‫שהון ו‬
ֻׁ ̅‫ּבנַ פ‬
voide
tämän
tuhlaus
oli
miksi että
sanoivat ja
sielussaan
Mutta siellä oli joitakin oppilaita, jotka loukkaantuivat sieluissaan, ja he sanoivat, että ”miksi tämä voide
piti tuhlata?”
‫תלת̅ ָׁמאא ִדינָׁ ִרין‬
ָׁ ‫למ ַזד ָּׁבנֻׁ ו יַ ִתיר ֵּמן‬
ֵּ ‫שכח הוָׁ א ֵּגיר‬
ַ ‫ ֵּמ‬5
dinarit
300:sta enemmän
myytäväksi
sillä
olisi
voinut
.
‫עפין הוַ ו ֵּּבה‬
ִ ‫ומ ַזד‬
ֵּ ‫סכנֵּ א‬
ִ ‫למ‬
ֵּ ‫יה ֻׁב̅ו‬
ָׁ ‫ת‬
̅ ִ ‫למ‬
ֵּ ַ‫ו‬
hänessä olivat
vihastuneet ja
köyhille
annettavaksi ja
”Sillä sen olisi voinut laittaa myytäväksi yli kolmellasadalla dinarilla, ja antaa köyhille.” Ja he olivat
vihastuneita häneen.
‫עב̅ ָׁ ̅דא‬
ָׁ ‫אנתון ָׁלה‬
ֻׁ ‫הרין‬
ִ ‫ ֻׁהו ֵּדין ֵּי ֻׁשוע ֵּא ַמר ֻׁשוב̅ ֻׁקוה ָׁמנָׁ א ַמ‬6
teko hänelle
te
murehdutatte miksi
hänet jättäkää
sanoi
Jeshua
mutta hän
.
‫ַש ִפ ָׁירא ֵּעב̅ ַדת̅ לוָׁ ת̅י׃‬
luonani
tehnyt
kaunis
Mutta hän, Jeshua, sanoi, ”jättäkää hänet, miksi te murehdutatte häntä? Hän teki kauniin teon minulle.”
‫דצ ֵּב̅ין‬
ָׁ ‫אמת̅י‬
ַ ֵּ‫מכ̅ון ו‬
ֻׁ ‫לכ̅ון ַע‬
ֻׁ ̅‫סכנֵּ א ִאית‬
ִ ‫לזבן ֵּגיר ֵּמ‬
̅ ַ ̅‫ּבכ‬
ֻׁ 7
tahdotte että
milloin ja kanssanne
teille
on
köyhät
sillä
ajat kaikessa
.
‫דש ִפיר ֵּאנָׁ א ֵּדין‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫עּבדון‬
̅ ֻׁ ‫דת‬
̅ ֵּ ‫אנתון‬
ֻׁ ‫שכחין‬
ִ ‫אנתון ֵּמ‬
ֻׁ
mutta
minä
kaunis joka
heille
tekisitte että
te
voitte
te
‫יתי לוָׁ ת̅ ֻׁכ̅ון׃‬
̅ ַ ‫לזבן ִא‬
̅ ַ ̅‫ּבכ‬
ֻׁ ‫ָׁלא‬
luonanne
olen
ajat kaikki
en
Sillä köyhiä teillä on koko ajan teidän kanssanne, ja milloin tahdotte, te voitte tehdä heille sitä, mikä on
kaunista. Mutta minä en ole koko ajan teidän luonanne.
‫ורתא‬
ָׁ ̅‫קב‬
ֻׁ ‫דל‬
ַ ̅‫דמת̅ ַאיך‬
ַ ‫לה ֵּ ̅דא ֵּעב̅ ַדת̅ ַוק‬
ָׁ ‫ ַהו ִדאית̅ הוָׁ א ָׁלה‬8
hautaamiselle että kuin
edeltänyt ja
tehnyt
tälle
hänelle
oli
on joka
se
.
‫סמת̅ גֻׁ ושמי׃‬
ַ ‫ַּב‬
olemukseni
voitelu
Hän on tehnyt tämän sillä, mitä hänellä oli, ja edeltä kuin hautaamistani varten, voidellut minun
olemukseni.
‫רתי ָׁה ֵּ ̅דא‬
̅ ̅‫סב‬
ַ ‫כרז‬
ֵּ ‫ת‬
̅ ‫דת‬
̅ ֵּ ‫יכא‬
ָׁ ‫דכ̅ל ַא‬
ֻׁ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ‫אמין ָׁא ַמר אנָׁ א‬
ִ ַ‫ ו‬9
tämä evankeliumini julistettava että
missä kaikki että
teille
minä
sanon
amen ja
.
‫וכ ָׁרנָׁ ה‬
̅ ‫לד‬
̅ ֻׁ ‫דעב̅ ַדת̅ ָׁה ֵּ ̅דא נֵּ ת̅ ַמ ַלל‬
ֵּ ‫למא וָׁ אף̅ ֵּמ ֵּדם‬
ָׁ ‫ּבכ ֵּלה ָׁע‬
̅ ֻׁ
muistolleen
sanottava
tämä
teki jonka
asia
myös ja
maailma kaikessaan
Ja amen, minä sanon teille, että kaikkialla, missä julistetaan tätä minun evankeliumiani, kaikessa
maailmassa, myös tämä, mitä hän teki, on sanottava hänen muistokseen.
̅‫עסר ֵּאזַ ל לוָׁ ת‬
ַ ‫תר‬
ֵּ ‫וטא ַחד̅ ֵּמן‬
ָׁ ֻׁ‫סכ̅רי‬
ַ ‫ודא ֵּדין‬
̅ ָׁ ‫ יִ ֻׁה‬10
luokse
meni
kahdestatoista
yksi
Skariota
mutta
Jehuda
.
‫להון ליֵּ ֻׁשוע‬
ֻׁ ‫שלמיוהי‬
ִ
ַ‫־כהנֵּ א ַאיך̅ דנ‬
ָׁ ‫ַר ַּבי‬
Jeshualle heille hänet pettääkseen että
kuin
papit
suuret
Mutta Jehuda, Skariota, yksi kahdestatoista, meni papiston johtajien luokse, kuin pettääkseen hänet,
Jeshuan, heille.
‫תלון‬
ֻׁ ֵּ‫ספא דנ‬
ָׁ ‫אשת ִודיו ֵּכ‬
ַ
ֵּ‫חדיו ו‬
̅ ִ ‫שמעו‬
ַ ̅‫ ֵּהנֻׁ ון ֵּדין ַכד‬11
antaisivat että
rahaa
lupasivat ja iloitsivat
kuuivat
kun mutta
he
.
‫שלמיוהי‬
ִ
ַ‫לעא דנ‬
ָׁ ‫וב̅ ֵּעא הוָׁ א ֵּלה ֵּפ‬
ָׁ ‫ֵּלה‬
hänet pettävä että
tilaisuus
sille
oli
etsi ja hänelle
Mutta he sen kuullessaan iloitsivat, ja lupasivat, että antaisivat hänelle rahaa, ja hän etsi tilaisuutta, että
saisi hänet petetyksi.
‫צחא‬
ָׁ ‫ודיֵּ א ֵּפ‬
̅ ָׁ ‫דב̅ה ָׁדב̅ ִחין יִ ֻׁה‬
ֵּ ‫דפ̅ ִט ֵּירא‬
ַ ‫ומא ַקד̅ ָׁמיָׁ א‬
ָׁ ַ‫ וַ ב̅י‬12
pääsiäinen Jehudia
teurastavat siinä että
happ.leivän
ensimmäinen
päivässä ja
.
̅‫נטיֵּ ב‬
ַ ‫יכא ָׁצ ֵּב̅א ַאנת דנִ אזַ ל‬
ָׁ ‫ידוהי ַא‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫מרין ֵּלה ַת‬
ִ ‫ָׁא‬
valmistava menevä että
sinä
tahdot
missä
oppilaansa hänelle
sanoivat
‫צחא׃‬
ָׁ ‫אכ̅ול ֵּפ‬
ֻׁ ‫דת‬
̅ ֵּ ̅‫ָׁלך‬
pääsiäinen
söisit että sinulle
Ja happamattoman leivän ensimmäisenä päivänä, jossa juutalaiset teurastavat pääsiäislampaan, hänen
oppilaansa sanoivat hänelle, ”missä sinä tahdot, että menemme valmistamaan sinulle syötäväksi
pääsiäislampaan?”
Sanatarkasti siis tässä syödään pääsiäinen, ei pääsiäislammas.
‫ינתא‬
ָׁ ‫מד‬
̅ ִ ‫להון זֵּ לו ַל‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ידוהי ו‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫וש ַדר ת ֵּרין ֵּמן ַת‬
ַ 13
kaupungille menkää heille
sanoi ja
oppilaistaan
kaksi
lähetti ja
.
‫דמיָׁ א זֵּ לו ָּׁבת̅ ֵּרה׃‬
ַ ‫שקיל ָׁמאנָׁ א‬
ִ ‫ּבכ̅ון גַ ב̅ ָׁרא ַד‬
ֻׁ ‫והא ָׁפגַ ̅ע‬
ָׁ
perässään menkää
veden
astia
kantaa joka
mies
teissä kohtaa katso ja
Ja hän lähetti kaksi hänen oppilaistaan, ja sanoi heille, ”menkää kaupunkiin, ja katso, teidät kohtaa
mies, joka kantaa vesiastiaa. Menkää hänen perässään.”
‫יכו‬
ַ ‫יתא ַר ַּבן ָׁא ַמר ַא‬
ָׁ ‫למ ֵּרא ַּב‬
ָׁ ‫דע ֵּאל ֵּא ַמרו‬
ָׁ ‫איכא‬
ָׁ ‫ול‬
ַ 14
missä
sanoi rabbimme
talo
herralle
sanokaa
sisään että
minne ja
.
‫צחא׃‬
ָׁ ‫ידי ֵּפ‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫אכ̅ול ַעם ַת‬
ֻׁ ‫יכא ֵּד‬
ָׁ ‫־משריָׁ א ַא‬
ַ ̅‫ֵּּבית‬
pääsiäinen
oppilaideni kanssa syödä että
jossa
lepo
huone
Ja minne hän menee sisään, sanokaa sen talon isännälle, ”meidän rabbimme sanoi; missä on lepohuone,
jossa saamme syödä pääsiäislampaan minun oppilaideni kanssa?”
‫מט ָׁיב̅א‬
ַ ַ‫משויָׁ א ו‬
ַ ‫ּבתא ַד‬
̅ ָׁ ‫יתא ַר‬
̅ ָׁ ‫לכ̅ון ֵּע ִל‬
ֻׁ ‫מחוֵּ א‬
ַ ‫והא‬
ָׁ 15
valmistettu ja
aseteltu joka
valtava
yläkerta
teille
näyttää
katso ja
.
‫ַת ָׁמן ַת ֵּקנו ַלן׃‬
meille valmistakaa siellä
Ja katso, hän näyttää teille suuren yläkerran, joka on laitettu ja valmistettu. Valmistakaa se siellä meille.
‫יכנָׁ א‬
ַ ‫אשכחו ַא‬
ַ
ֵּ‫ינתא ו‬
ָׁ ‫מד‬
̅ ִ ‫אתו ַל‬
̅ ַ ֵּ‫ידוהי ו‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫נפ̅קו ַת‬
ַ ַ‫ ו‬16
kuten
löysivät ja
kaupungille
tulivat ja
oppilaansa
lähtivät ja
.
‫צחא ׃‬
ָׁ ‫וטיֵּ ב̅ו ֵּפ‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ‫ֵּד‬
pääsiäinen valmistivat ja heille
sanoi että
Ja hänen oppilaansa lähtivät, ja tulivat kaupunkiin, ja löysivät kuten hän oli heille sanonut, ja he
valmistivat pääsiäislampaan.
‫רתה‬
ֵּ ‫עס‬
ַ ‫תר‬
ֵּ ‫תא ַעם‬
̅ ָׁ ‫משא ֵּא‬
ָׁ ‫וכ̅ ̅ד הוָׁ א ַר‬
ַ 17
kahdentoistansa kanssa
tuli
ilta
oli
kun ja
.
Ja kun oli ilta, hän tuli niiden kahdentoista kanssa.
‫לכון‬
̅ ֻׁ ‫עסין ֵּא ַמר ֵּי ֻׁשוע ַא ִמין ָׁא ַמר אנָׁ א‬
ִ ‫ול‬
ָׁ ‫יכ̅ין‬
ִ ‫סמ‬
ִ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 18
teille
minä
sanon
amen
Jeshua
sanoi
aterioivat ja
lepäilivät
kun ja
.
‫שלמני‬
ַ
ַ‫אכ̅ל ַעמי ֻׁהו נ‬
ֵּ ‫נכ̅ון ָׁד‬
ֻׁ ‫דחד̅ ֵּמ‬
ַ
minut pettävä hän kanssani syö joka
teistä
yksi että
Ja kun he lepäilivät ja aterioivat, Jeshua sanoi, ”amen, minä sanon teille, että yksi teistä, joka syö minun
kanssani, hän on minut pettävä.”
‫למא ֵּאנָׁ א‬
ָׁ ̅‫אמרין ֵּלה ַחד̅ ַחד‬
ִ ָׁ‫יקין ו‬
ִ ‫תתע‬
ִ ‫ ֵּהנֻׁ ון ֵּדין ַש ִריו ֵּמ‬19
minä
miksi
yksi
yksi hänelle
sanoivat ja
epäröivät
alkoivat mutta
he
.
Mutta he alkoivat epäröidä, ja sanoivat hänelle toinen toisensa jälkeen, ”miksi... minäkö?”
‫גתא׃‬
̅ ָׁ ‫ּבל‬
ַ ‫דצ ַב̅ע ַעמי‬
ָׁ ‫עסר‬
ַ ‫תר‬
ֵּ ‫להון ַחד̅ ֵּמן‬
ֻׁ ‫ ֻׁהו ֵּדין ֵּא ַמר‬20
lautasella kanssani kastaa joka
kahdestatoista
yksi
heille
sanoi
Mutta hän sanoi heille, ”yksi kahdestatoista, joka kastaa minun kanssani lautasella...”
mutta hän
.
‫ב ָׁרא‬
̅ ̅ ַ‫עלוהי וָׁ י ֵּדין לג‬
ַ ‫יב‬
̅ ‫ת‬
̅ ִ ̅‫יכנָׁ א ַדכ‬
ַ ‫ וַ ב̅ ֵּרה דאנָׁ ָׁשא ָׁאזֵּ ל ַא‬21
miehelle mutta voi
ylleni
kirjoitettu että
kuten
menee
ihmisen
poika ja
.
‫ב ָׁרא‬
̅ ̅ ַ‫ּברה דאנָׁ ָׁשא ַפ ָׁקח הוָׁ א ֵּלה לג‬
ֵּ ‫שתלם‬
ֵּ ‫אידה ֵּמ‬
̅ ֵּ ̅‫דב‬
ִ ‫ַהו‬
miehelle hänelle
on
parempi
ihmisen
poika
petetään kädessään jonka hän
‫ת ֵּילד‬
̅ ִ ‫ַהו ֵּא ֻׁלו ָׁלא ֵּא‬
syntynyt
ei
jos
hän
Ja Ihmisen Poika menee kuten minusta on kirjoitettu. Mutta voi sitä miestä, jonka käden kautta Ihmisen
Poika petetään! Sille miehelle olisi parempi, jos hän ei olisi syntynyt.
‫קצא‬
ָׁ ַ‫וב̅ ֵּרך̅ ו‬
ַ ‫חמא‬
ָׁ ‫נסב̅ ֵּי ֻׁשוע ַל‬
ַ ‫עסין‬
ִ ‫וכ̅ ̅ד ֵּהנֻׁ ון ָׁל‬
ַ 22
mursi ja
siunasi ja
leivän
Jeshua
otti
aterioivat
he
kun ja
.
‫יתוהי ַפג̅רי‬
̅ ַ ‫להון ַסב̅ו ָׁהנָׁ א ִא‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫להון ו‬
ֻׁ ̅‫ויַ הב‬
ruumiini
se on
tämä
ottakaa
heille
sanoi ja
heille
antoi ja
Ja kun he aterioivat, Jeshua otti leivän, ja siunasi, ja mursi ja antoi heille, ja sanoi heille, ”ottakaa tämä,
se on minun ruumiini.”
”Siunasi”, ei ”siunasi sen”. Leivän siunausrukouksessa siunataan Jumalaa.
‫להון׃‬
ֻׁ ‫אשתיו ֵּמנֵּ ה ֻׁכ‬
ִ
ֵּ‫להון ו‬
ֻׁ ̅‫וב̅ ֵּרך̅ ויַ הב‬
ַ ‫אודי‬
ִ ַ‫נסב̅ ָׁכ ָׁסא ו‬
ַ ַ‫ ו‬23
he kaikki
siitä
joivat ja
heille
antoi ja siunasi ja
kiitti ja
malja
otti ja
.
Ja hän otti maljan, ja kiitti, ja siunasi, ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä.
̅‫חלף‬
ָׁ ‫תא ַד‬
̅ ָׁ ‫חד‬
̅ ַ ‫ת ִקא‬
̅ ִ ַ‫דדי‬
̅ ִ ‫להון ָׁהנַ ו ֵּדמי‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬24
puolesta joka
uusi
liiton
vereni tämä
heille
sanoi ja
.
‫אשד̅׃‬
ֵּ ‫ת‬
̅ ֵּ ‫ַס ִגיֵּ אא ֵּמ‬
vuodatetaan
Ja hän sanoi heille, ”tämä on minun vereni, sen uuden liiton, joka vuodatetaan monien puolesta.”
monet
‫לדא‬
ָׁ ַ‫שתא ֵּמן י‬
ֵּ ‫וב ָׁלא ֵּא‬
̅ ‫דת‬
̅ ֻׁ ‫לכ̅ון‬
ֻׁ ‫ ַא ִמין ָׁא ַמר אנָׁ א‬25
tuottamasta
juova
en
taas että
teille
minä
sanon
amen
.
̅‫דתאיִ ת‬
ָׁ ‫שתיוהי ַח‬
ֵּ ‫דב̅ה ֵּא‬
ֵּ ‫ומא ַהו‬
ָׁ ַ‫עד ָׁמא לי‬
̅ ַ ‫פ ָׁתא‬
̅ ֵּ ̅‫ַדג‬
uudesti
sen
juon
siinä että
se
päivälle
saakka
viinipuun
‫אל ָׁהא‬
ָׁ ‫ותה ַד‬
̅ ֵּ ‫לכ‬
ֻׁ ‫ּבמ‬
ַ
Jumalan kuningaskunnassaan
Amen, minä sanon teille, että en enää juo viinipuun tuottamaa, siihen päivään saakka, että minä juon
sitä uutena Jumalan kuningaskunnassa.
‫יתא ׃‬
ֵּ ַ‫לטור ז‬
ֻׁ ‫נפ̅קו‬
ַ ַ‫וש ַּבחו ו‬
ַ 26
oliivit
vuorelle nousivat ja poistuivat ja
.
Ja he menivät pois ja nousivat Öljymäelle.
‫ּבהנָׁ א ִלליָׁ א‬
ָׁ ‫שלון ִּבי‬
ֻׁ ‫לכ̅ון ֵּתת̅ ַכ‬
ֻׁ ̅‫דכ‬
ֻׁ ‫להון ֵּי ֻׁשוע‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬27
yö
tässä minussa
häpeätte
te kaikki että
Jeshua
heille
sanoi ja
.
‫מרוהי׃‬
ַ ‫דרון ֵּא‬
ֻׁ ‫לרעיָׁ א ונֵּ ת̅ ַּב‬
ָׁ ‫אמחא‬
ֵּ ‫יב ֵּגיר ֵּד‬
̅ ‫כת‬
ִ̅
lampaansa
hajaantuisivat ja paimenelle
lyön että
sillä kirjoitettu
Ja Jeshua sanoi heille, että ”te kaikki tulette häpeämään minua tänä yönä, sillä kirjoitettu on, että ’minä
lyön paimenta, ja hänen lampaansa hajotetaan’.”
‫לכ̅ון ַלג̅ ִל ָׁילא‬
ֻׁ ‫דק ֵּמת̅ ָׁק ֵּ ̅דם אנָׁ א‬
ָׁ ‫ ֵּא ָׁלא ָׁמא‬28
Galilealle
teille
minä
edessä
noussut
kun
vaan
.
Vaan kun minä olen noussut, minä olen teidän edellänne Galileassa.
‫שלון ֵּא ָׁלא ָׁלא ֵּאנָׁ א׃‬
ֻׁ ‫להון נֵּ ת̅ ַכ‬
ֻׁ ‫אפ̅א ֵּאן ֻׁכ‬
ָׁ ‫ ָׁא ַמר ֵּלה ִכ‬29
minä
en
vaan
häpeävät
he kaikki
Keefa sanoi hänelle, ”vaikka he kaikki häpeäisivät, minä en!”
jos
Keefa
hänelle sanoi
.
‫ּבלליָׁ א‬
ִ ‫ומנָׁ א‬
ָׁ ַ‫ ָׁא ַמר ֵּלה יֵּ ֻׁשוע ַא ִמין ָׁא ַמר אנָׁ א ָׁלך̅ ַדאנת י‬30
yönä
tänään
sinä että sinulle minä
sanon
amen
Jeshua hänelle sanoi
.
‫תלת̅ ֵּתכ̅ ֻׁפור ִּבי‬
ָׁ ‫רתין זַ ב̅ ִנין‬
ֵּ ‫קרא ַתרנָׁ ג̅ ָׁלא ַת‬
ֵּ ֵּ‫קדם דנ‬
̅ ָׁ ‫ָׁהנָׁ א‬
minussa halvennat
kolme
kerrat
kaksi
kukko
kiekuva että
ennen
tämä
Jeshua sanoi hänelle, ”amen, minä sanon sinulle, että tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kiekuu kaksi
kertaa, sinä kolmesti kiellät minut”.
Jerusalemiin ei kukkoja tuotu. Kyseessä oli temppelin aamu-uhrin aloituksen termi, huutavaa pappia
kutsuttiin kukoksi. Toisin sanoen, ”ennen aamu-uhria sinä kolmesti...”.
̅‫ממת‬
ָׁ ‫ ֻׁהו ֵּדין יַ ִת ָׁיראיִ ת̅ ָׁא ַמר הוָׁ א ֵּדאן נֵּ הוֵּ א ִלי ַל‬31
kuolemalle minulle oleva
jos että
on
sanoi
enemmän mutta hän
.
‫להון ֵּא ַמרו‬
ֻׁ ‫תה ָׁאף̅ ֻׁכ‬
̅ ֵּ ָׁ‫ַע ָׁמך̅ ָׁלא ֵּאכ̅ ֻׁפור ָּׁבך̅ ָׁמרי וַ אכ̅ו‬
puhuivat he kaikki
myös hän samoin ja herrani sinussa
halveksi
en kanssasi
Mutta hän sanoi enemmän, että ”jos niin on minulle tapahtuva, menen kanssasi kuolemaan! En halveksi
sinua, minun Herrani!” Ja samoin myös he kaikki puhuivat.
‫דס ַמן‬
ִ ‫דמת̅ ַקריָׁ א ֵּג‬
ֵּ ‫ידא‬
̅ ָׁ ‫וכתא ַא‬
̅ ָׁ ‫לד‬
̅ ֻׁ ‫אתו‬
̅ ַ ֵּ‫ ו‬32
Gad-Seman
kutsutaan jota
sellainen
paikalle
tulivat ja
.
‫מצ ֵּלא אנָׁ א׃‬
ַ ̅‫רכא ַעד‬
ָׁ ‫ידוהי ֵּתב̅ו ָׁה‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫לת‬
̅ ַ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ו‬
minä
rukoillut
saakka
tässä
istukaa
oppilailleen
sanoi ja
Ja he tulivat sellaiselle paikalle, jota kutsutaan ”Gad-Seman”, ja hän sanoi oppilailleen, ”istukaa tässä,
kunnes minä olen rukoillut.”
‫כמ ֻׁרו‬
ָׁ ̅‫למת‬
ֵּ ‫וש ִרי‬
ַ ‫וחנָׁ ן‬
ַ ֻׁ‫עקוב̅ וַ לי‬
ֻׁ ַ‫אפא וַ לי‬
̅ ָׁ ̅‫לכ‬
ִ ‫בר ַע ֵּמה‬
̅ ַ ̅‫ וַ ד‬33
murheelliseksi
alkoi ja Johannan’n ja
Jakob’n ja
Keefa’n
kanssaan johdatti ja
.
‫תתע ֻׁקו׃‬
ָׁ ‫למ‬
ֵּ ַ‫ו‬
ahdistumaan ja
Ja hän johdatti mukanaan Keefa’n ja Jakob’n ja Johannan’n, ja alkoi tulla murheelliseksi, ja ahdistumaan.
‫ותא ַקוַ ו‬
ָׁ ‫למ‬
ַ ‫עד ָׁמא‬
̅ ַ ‫להון ַכריָׁ א הי ָׁלה לנַ פ̅שי‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬34
pysykää kuolemalle
saakka
sielulleni hänelle se
murhe
heille
sanoi ja
.
‫אתתעירו‬
ִ
ֵּ‫רכא ו‬
ָׁ ‫ָׁה‬
vartioikaa ja
tässä
Ja hän sanoi heille, ”se murhe on minun sieluani varten, kuolemalle saakka. Pysykää tässä ja vartioikaa!”
‫שכחא‬
ָׁ ‫מצ ֵּלא הוָׁ א ֵּדאן ֵּמ‬
ַ ַ‫רעא ו‬
ָׁ ‫נפ̅ל ַעל ַא‬
ַ ַ‫קרב̅ ַק ִליל ו‬
ֵּ ַ‫ ו‬35
pystyy jos että
oli
rukoili ja
maa
ylle lankesi ja vähän
lähestyi ja
.
‫עתא׃‬
̅ ָׁ ‫עּבר ֵּמנֵּ ה ָׁש‬
ַ ‫ֵּת‬
hetki
hänestä ohi menisi
Ja hän tuli vähän lähemmäksi, ja lankesi maan päälle ja rukoili, että jos mahdollista, se hetki menisi
hänen ohitseen.
‫עּבר ֵּמני‬
ַ ‫שכח ַאנת ַא‬
ַ ‫אמר ַא ָׁב̅א ָׁאב̅י ֻׁכל ֵּמ ֵּדם ֵּמ‬
ַ ֵּ‫ ו‬36
minusta ohittava
sinä
pystyt
asia
kaikki
isäni
isä
sanoi ja
.
‫ָׁכ ָׁסא ָׁהנָׁ א ֵּא ָׁלא ָׁלא ֵּצב̅יָׁ ני ִדילי ֵּא ָׁלא ִד ָׁילך‬
sinun
vaan
minun
tahtoni
ei
vaan
tämä
malja
Ja hän sanoi, ”isä, minun isäni! Sinä pystyt kaikkeen; ohittakoon minut tämä malja, mutta ei minun
tahtoni mukaan, vaan sinun.”
‫מעון‬
ֻׁ ‫אפא ֵּש‬
̅ ָׁ ̅‫לכ‬
ִ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫מכין ו‬
ִ ‫שכח ֵּאנֻׁ ון ַכד̅ ַד‬
ַ ‫אתא ֵּא‬
̅ ָׁ ֵּ‫ ו‬37
Shimeon
Keefa’lle
sanoi ja nukkuivat että kun heidät
löysi
tuli ja
.
‫תע ֻׁרו׃‬
ָׁ ‫למת‬
ֵּ ‫חד̅א ָׁש ָׁעא‬
ָׁ ‫שכחת‬
ַ ‫דמכ̅ת ָׁלך̅ ָׁלא ֵּא‬
ֵּ
vartioimaan
hetki
yksi
pystyneet
ettekö sinulle nukuit että
Ja hän tuli, löytäen heidän nukkumasta, ja hän sanoi Shimeon Keefa’lle, että ”sinä nukuit? Ettekö
pystyneet yhtä hetkeä vartioimaan?”
‫וחא ָׁצב̅יָׁ א‬
ָׁ ‫עלון לנֵּ סיֻׁ ונָׁ א ֻׁר‬
ֻׁ ‫דלא ֵּת‬
ָׁ ‫וצ ַלו‬
ַ ‫ ֵּאתת ִעירו‬38
tahtoo
henki
kiusaukselle
astuisitte ette että rukoilkaa ja
vartioikaa
.
‫כריה‬
ִ ‫מט ָׁיב̅א ֵּא ָׁלא ַפג̅ ָׁרא‬
ַ ַ‫ו‬
heikko
ruumis
vaan
valmistettu ja
Vartioikaa ja rukoilkaa, ettette menisi kiusaukseen sisään. Henki tahtoo, ja on valmistettu, vaan ruumis
on heikko.
‫לתא ֵּא ַמר׃‬
̅ ָׁ ‫והי ֵּמ‬
ִ ‫ וֵּ אזַ ל ֻׁתוב̅ ַצ ִלי‬39
sanoi
sanan
se ja
rukoili
taas
meni ja
.
Ja hän meni taas, rukoili ja sanoi sen sanan.
‫יהון‬
ֻׁ ַ‫דעינ‬
ַ ‫מכין ֵּמ ֻׁטל‬
ִ ‫שכח ֵּאנֻׁ ון ַכד̅ ַד‬
ַ ‫תא ֻׁתוב̅ ֵּא‬
̅ ָׁ ‫הפ̅ ̅ך ֵּא‬
ַ ַ‫ ו‬40
heidän silmänsä tähden nukkuivat että kun
heidät
löysi
taas
tuli
palasi ja
.
‫אמרון ֵּלה׃‬
ֻׁ ִ‫ולא יָׁ ד̅ ִעין הוַ ו ָׁמנָׁ א נ‬
ָׁ ‫יַ ִק ָׁירן הוַ י‬
hänelle sanoisivat
mitä
olivat tienneet eivätkä
oli
raskaat
Ja hän palasi, tuli, löysi heidät taas nukkumasta, koska heidän silmänsä olivat raskaat, eivätkä he
tienneet, mitä he sanoisivat hänelle.
‫דמכ̅ו ֵּמ ִכיל וֵּ אתתנִ יחו‬
ַ ‫להון‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫אתא ַדת̅ ָׁלת̅ זַ ב̅ ִנין ו‬
̅ ָׁ ֵּ‫ ו‬41
levätkää ja
nyt
nukkukaa
heille
sanoi ja
kerrat
kolmannen
tuli ja
.
‫ּברה דאנָׁ ָׁשא‬
ֵּ ‫שתלם‬
ֵּ ‫והא ֵּמ‬
ָׁ ‫עתא‬
̅ ָׁ ‫ת ָׁש‬
̅ ‫את‬
̅ ָׁ ֵּ‫רתא ו‬
̅ ָׁ ‫מטת̅ ַח‬
ָׁ
ihmisen
poika
petetään
katso ja
hetki
tullut ja
loppu
saapunut
‫דח ָׁטיֵּ א׃‬
ַ ‫יהון‬
ֻׁ ‫איד‬
̅ ַ ‫ִּב‬
syntisen
käsissään
Ja hän tuli kolmannen kerran, ja sanoi heille, ”nukkukaa nyt, ja levähtäkää. Loppu on saapunut, ja hetki
on tullut, ja katso, Ihmisen Poika petetään syntisten käsien kautta.”
‫שלם ִלי‬
ֵּ ‫דמ‬
ַ ‫קרב̅ ַהו‬
ֵּ ‫ ֻׁקומו נִ אזַ ל ָׁהא‬42
minulle pettää joka hän
Nouskaa, mennään, katso, hän, joka minut pettää, on lähellä.
lähellä katso mennään nouskaa
.
‫עסר‬
ַ ‫תר‬
ֵּ ‫וטא ַחד̅ ֵּמן‬
ָׁ ֻׁ‫סכ̅רי‬
ַ ‫ודא‬
̅ ָׁ ‫תא יִ ֻׁה‬
̅ ָׁ ‫ממ ֵּלל ֵּא‬
ַ ‫ועד̅ ֻׁהו‬
ַ 43
kahdestatoista
yksi
Skariota
Jehuda
tuli
puhui
hän vielä ja
.
‫־כהנֵּ א‬
ָׁ ‫וטרא ֵּמן לוָׁ ת̅ ַר ַּבי‬
ֵּ ‫וח‬
ֻׁ ‫וע ָׁמא ַס ִגיָׁ אא ַעם ַספ̅ ִס ֵּרא‬
ַ
papit suuret
luota
sauvat ja
miekat
kanssa
paljon
kansaa ja
‫ישא‬
ֵּ ‫וספ̅ ֵּרא ַוק ִש‬
ָׁ
vanhimmat ja kirjanoppineet ja
Ja hänen vielä puhuessaan, tuli Jehuda Skariota, yksi kahdestatoista, ja paljon kansaa, miekkojen ja
sauvojen kanssa, papiston johtajien ja kirjanoppineiden ja vanhimmiston luota.
‫אמר ַהו דנָׁ ֵּשק‬
ַ ֵּ‫שלם ו‬
ֵּ ‫דמ‬
ַ ‫שלמנָׁ א ַהו‬
ָׁ ‫תא ַמ‬
̅ ָׁ ‫להון ָׁא‬
ֻׁ ̅‫ ויַ הב‬44
suutelen jota hän
sanoi ja
petti joka
hän
pettäjä
merkki
heille
antoi ja
.
‫אוּבלוהי‬
ֻׁ
ַ‫זה ָׁיראיִ ת̅ ו‬
ִ ‫וחדוהי‬
ֻׁ ‫אנָׁ א ֻׁהויֻׁ ו ֻׁא‬
hänet viekää ja
varmuudella
kiinniottakaa
on hän
minä
Ja hän antoi heille merkin – hän, se pettäjä, joka petti – ja sanoi, ”hän, jota minä suutelen, se on hän.
Ottakaa hänet kiinni varmuudella, ja viekää hänet.”
‫שקה׃‬
ֵּ ַ‫אמר ֵּלה ַר ִּבי ַר ִּבי ונ‬
ַ ֵּ‫קרב̅ ו‬
ֵּ ‫עתה‬
̅ ֵּ ‫ר־ש‬
ָׁ ‫וב‬
̅ ַ 45
häntä suuteli ja rabbi rabbi hänelle
sanoi ja lähestyi
”yhtäkkiä” ja
.
Ja silmänräpäyksessä, hän lähestyi ja sanoi hänelle, ”rabbi, rabbi!” – ja suuteli häntä.
‫אחדוהי‬
ֻׁ ַ‫ידיָׁ א ו‬
̅ ַ ‫עלוהי ִא‬
ַ ‫רמיו‬
ִ ‫ ֵּהנֻׁ ון ֵּדין ַא‬46
kiinniottivat ja
kädet
ylleen
laittoivat mutta
he
.
Mutta he kohottivat kädet hänen päälleen, ja ottivat hänet kiinni.
‫לעב̅ ֵּדה‬
ַ ‫מחיהי‬
ָׁ ַ‫יפ̅א ו‬
ָׁ ‫שמט ַס‬
ַ ‫ימין‬
ִ ‫דק‬
ָׁ ‫ ַחד̅ ֵּדין ֵּמן ָׁהנֻׁ ון‬47
palvelijalleen
löi ja
miekka
veti
seisoivat jotka
niistä mutta
yksi
.
‫קלה ֵּאד̅נֵּ ה‬
ָׁ ‫וש‬
ַ ‫ּב־כהנֵּ א‬
ָׁ ‫דר‬
ַ
korvansa sen leikkasi ja
ylipapin
Mutta yksi niistä, jotka seisoivat, veti miekan, ja löi ylipapin palvelijaa, ja leikkasi hänen korvansa.
‫קתון‬
ֻׁ ̅‫נפ‬
ַ ‫דעל ַגיָׁ ָׁסא‬
ַ ̅‫להון ַאיך‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ֻׁהו ֵּדין יֵּ ֻׁשוע ענָׁ א ו‬48
lähteneet rosvojoukko vastaan että kuin
heille
sanoi ja
vastasi
Jeshua mutta hän
.
‫אחדונָׁ ני׃‬
ֻׁ ‫דת‬
̅ ֵּ ‫וטרא‬
ֵּ ‫יפ̅א וַ ב̅ ֻׁח‬
ֵּ ‫ּבס‬
ַ
minut kiinniottamaan että
sauvoissa ja
miekoissa
Mutta hän, Jeshua, vastasi ja sanoi heille, ”niin kuin rosvojoukko, te olette lähteneet miekkojen ja
sauvojen kanssa ottamaan minua kiinni!”
‫יכלא‬
ָׁ ‫ ֻׁכליֻׁ ום לוָׁ ת̅ ֻׁכ̅ון הוִ ית̅ ַכד̅ ַמ ֵּלף̅ אנָׁ א ּב ַה‬49
temppelissä
minä
opetin
kun
olin
luonanne päivän koko
.
‫בא הוָׁ ת̅ ָׁה ֵּ ̅דא‬
̅ ֵּ ‫כת‬
̅ ָׁ ‫שלמון‬
ֻׁ
ֵּ‫דתונָׁ ני ֵּא ָׁלא דנ‬
ֻׁ ‫ולא ֵּא ַח‬
ָׁ
tämä oli
kirjoitettu täyttäisitte että
vaan
kiinniottaneet
ettekä
Koko päivän minä olin teidän luonanne, opettaen temppelissä, ettekä te ottaneet minua kiinni, vaan
tämä tapahtui, että te täyttäisitte kirjoitukset.
‫ערקו‬
ַ ַ‫ידוהי ו‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫ ָׁה ֵּידין ַשב̅ ֻׁקוהי ַת‬50
pakenivat ja
oppilaansa
hänet jättivät
silloin
.
Silloin hänen oppilaansa jättivät hänet ja pakenivat.
‫רטל‬
ֵּ ‫עטיף̅ ֵּס ֻׁדונָׁ א ַע‬
ִ ַ‫תא הוָׁ א ָּׁבת̅ ֵּרה ו‬
̅ ֵּ ‫ימא ַחד̅ ָׁא‬
ָׁ ‫על‬
ַ ַ‫ ו‬51
alasti
lakana
puettu ja
perässään
oli
tuli
yksi nuorukainen ja
.
‫אחדוהי׃‬
ֻׁ ַ‫ו‬
ottivat kiinni ja
Ja yksi nuorukainen oli tullut hänen perässään, ja hän oli puettu lakanaan, alaston, ja he ottivat hänet
kiinni.
‫רטל‬
ֵּ ‫ערק ַע‬
ַ ַ‫שב̅ק ֵּס ֻׁדונָׁ א ו‬
ַ ‫ ֻׁהו ֵּדין‬52
alasti pakeni ja
Mutta hän jätti lakanan, ja pakeni alasti.
lakana
jätti
mutta hän
.
‫תה‬
̅ ֵּ ָׁ‫אוּבלוהי ל ֵּי ֻׁשוע לוָׁ ת̅ ַקיָׁ ָׁפ̅א ַרּב ָׁכהנֵּ א וֵּ את̅ ַכנַ שו לו‬
ֻׁ
ַ‫ ו‬53
luokseen kokoontuivat ja
ylipappi
Kaifa
luokse
Jeshuan
hänet veivät ja
.
‫ישא‬
ֵּ ‫וספ̅ ֵּרא ַוק ִש‬
ָׁ ‫־כהנֵּ א‬
ָׁ ‫להון ַר ַּבי‬
ֻׁ ‫ֻׁכ‬
vanhimmat ja kirjanoppineet ja
papit suuret
he kaikki
Ja he veivät hänet, Jeshuan, ylipappi Kaifaan luokse, ja hänen luokseen kkoontuivat kaikki papiston
johtajat ja kirjanoppineet ja vanhimmat.
‫עד ָׁמא לגַ ̅ו‬
̅ ַ ‫וחקא ָׁא ֵּת̅א הוָׁ א ָּׁבת̅ ֵּרה‬
ָׁ ‫מעון ֵּדין ֵּמן ֻׁר‬
ֻׁ ‫ ֵּש‬54
sisälle
saakka
perässään
oli
tuli
etäisyydestä
mutta
Shimeon
.
‫וש ֵּחן‬
ָׁ ‫משנֵּ א‬
ָׁ ‫מש‬
ַ ‫ב הוָׁ א ַעם‬
̅ ‫ת‬
̅ ֵּ ָׁ‫־כהנֵּ א וי‬
ָׁ ‫דרּב‬
ַ ‫רתא‬
ָׁ ‫ָׁד‬
lämmitteli ja
palvelijat
kanssa
oli
istui ja
ylipapin
pihan
‫וקב̅ל נֻׁ ָׁורא‬
ַ ‫ֻׁל‬
tulta
vastapäätä
Mutta Shimeon tuli etäisyyden päässä hänen perässään, ylipapin pihan sisälle saakka, ja oli istumassa
palvelijoiden kanssa ja lämmitteli vastapäätä tulta.
‫נשהון ָּׁב ֵּעין הוַ ו ַעל יֵּ ֻׁשוע‬
ֻׁ ‫וכ̅ ֵּלה ֵּכ‬
ֻׁ ‫־כהנֵּ א ֵּדין‬
ָׁ ‫ ַר ַּבי‬55
Jeshua vastaan oli
etsivät
kokouksensa kaikki ja mutta
papit
suuret
.
‫שכחו׃‬
ַ ‫ולא ֵּא‬
ָׁ ‫ית ָׁוניהי‬
̅ ֻׁ ‫נמ‬
ִ ‫ותא ַד‬
̅ ָׁ ‫הד‬
ֻׁ ‫ָׁס‬
pystyneet eivätkä hänet tappaisivat että
todistus
Mutta papiston johtajat, ja koko se kokouksensa, etsivät todistusta Jeshuaa vastaan, että saisivat hänet
kuolemaan, eivätkä pystyneet.
‫עלוהי ָׁלא ַשויָׁ ן הוַ י‬
ַ ‫סהדין הוַ ו‬
̅ ִ ‫ ַכד̅ ַס ִגיֵּ אא ֵּגיר ַמ‬56
oli arvollinen ei
vastaansa olivat
todistivat
sillä
monet
kun
.
‫ָׁסהדוָׁ ת̅ ֻׁהון׃‬
heidän todistuksensa
Sillä kun monet todistivat häntä vastaan, heidän todistuksensa ei ollut arvollinen.
‫אמרו׃‬
ַ ֵּ‫וקרא ו‬
ָׁ ‫דש‬
ֻׁ ‫הדא‬
ֵּ ‫עלוהי ָׁס‬
ַ ‫ אנָׁ ִשין ֵּדין ָׁקמו‬57
sanoivat ja
tekaistujen todistajat häntä vastaan nostivat mutta
ihmiset
.
Mutta jotkut nostivat häntä vastaan tekaistuja todistajia, ja he sanoivat;
‫יכלא‬
ָׁ ‫אמר ֵּדאנָׁ א ָׁש ֵּרא אנָׁ א ַה‬
ַ ‫עניהי ֵּד‬
ָׁ ‫שמ‬
ַ ‫ ַדחנַ ן‬58
temppeli
minä
tuhoan
minä että
sanoi että hänen kuulimme
me että
.
‫אחרנָׁ א‬
ִ
‫ומין ָּׁבנֵּ א אנָׁ א‬
ִ ַ‫תא י‬
̅ ָׁ ‫ידיָׁ א ַולת̅ ָׁל‬
̅ ַ ‫יד ִּבא‬
̅ ̅‫עב‬
ִ ‫ָׁהנָׁ א ַד‬
toinen
minä
rakennan päivät
kolmelle ja
käsissä
tehty joka
tämä
‫אידיָׁ א׃‬
̅ ַ ‫יד ִּב‬
̅ ̅‫עב‬
ִ ‫דלא‬
ָׁ
käsissä
tehty
ei joka
Että, ”me kuulimme, että hän sanoi, että minä tuhoan tämän temppelin, joka on käsillä tehty, ja
kolmessa päivässä minä rakennan toisen, joka ei ole käsillä tehty”.
‫הדות̅ ֻׁהון׃‬
ֻׁ ‫ וָׁ אפ̅ ָׁלא ֵּדין ָׁה ַכ̅נָׁ א ַשויָׁ א הוָׁ ת̅ ָׁס‬59
heidän todistuksensa ollut
arvollinen samoin
mutta
ei myös ja
.
Mutta samoin ei heidänkään todistuksensa ollut arvollinen.
‫אמר‬
ַ ֵּ‫אלה ליֵּ ֻׁשוע ו‬
ֵּ ‫וש‬
ַ ‫עתא‬
̅ ָׁ ‫מצ‬
ַ ‫ּב־כהנֵּ א ַּב‬
ָׁ ‫ ָׁוקם ַר‬60
sanoi ja
Jeshualle
kysyi ja
keskellä
ylipappi
nousi ja
.
‫עליך ָׁה ֵּלין׃‬
ַ ‫סהדין‬
̅ ִ ‫מפ̅נֵּ א ַאנת ֵּפת̅גָׁ ̅ ָׁמא ָׁמנָׁ א ַמ‬
ַ ‫ָׁלא‬
nämä
vastaasi
todistavat
mitä
vastaus
sinä
puolustaudu etkö
Ja ylipappi nousi keskelle, ja kysyi Jeshualta ja sanoi, ”etkö sinä puolustaudu, vastaten, mitä nämä
todistavat sinua vastaan?”
‫אלה‬
ֵּ ‫וב ַש‬
̅ ‫ות‬
̅ ֻׁ ‫עניהי‬
ָׁ ‫ומ ֵּדם ָׁלא‬
ֵּ ‫ ֻׁהו ֵּדין ַש ִתיק הוָׁ א‬61
kysyi
taas ja
vastasi
ei
asia ja
oli
hiljaa
mutta hän
.
‫רכא׃‬
̅ ָׁ ̅‫מב‬
ַ ‫ּברה ַד‬
ֵּ ‫יחא‬
ָׁ ‫מש‬
ִ ‫אמר ַאנת ֻׁהו‬
ַ ֵּ‫ּב־כהנֵּ א ו‬
ָׁ ‫ַר‬
sen siunatun
poika
Messias hän
sinä
sanoi ja
ylipappi
Mutta hän oli hiljaa, eikä vastannut mitään. Ja taas ylipappi kysyi ja sanoi, ”sinä olet hän, Messias, sen
siunatun poika?!”
‫ותחזֻׁ ון ַלב̅ ֵּרה דאנָׁ ָׁשא‬
̅ ֵּ ‫ ֻׁהו ֵּדין יֵּ ֻׁשוע ֵּא ַמר ֵּלה ֵּאנָׁ א אנָׁ א‬62
ihmisen
pojan
näette ja
minä
minä hänelle sanoi
Jeshua mutta hän
.
‫שמיָׁ א‬
ַ ‫את̅א ַעל ענָׁ ַני‬
ֵּ ָׁ‫ב ֵּמן יַ ִמינָׁ א ד ַח ָׁילא ו‬
̅ ‫ת‬
̅ ֵּ ָׁ‫די‬
taivaat
pilvet yllä
tulee ja
voiman
oikealta
istuu että
Mutta hän, Jeshua, sanoi hänelle, ”minä, minä olen. Ja te tulette näkemään Ihmisen Pojan, joka istuu
voiman oikealla puolella, ja tulee taivasten pilvien päällä.”
‫אמר ָׁמנָׁ א ֵּמ ִכיל‬
ַ ֵּ‫ותינֵּ ה ו‬
ִ ‫צרא ֻׁכ‬
ָׁ ‫ּב־כהנֵּ א ֵּדין‬
ָׁ ‫ ַר‬63
vielä
mistä
sanoi ja pellavavaatteensa halkaisi mutta
ylipappi
.
‫הדא׃‬
ֵּ ‫ּבעין ַלן ָׁס‬
ֵּ ̅‫ֵּמת‬
todistajat meille
tarvitsette
Mutta ylipappi halkaisi vaatteensa ja sanoi, ”mistä te vielä meille todistusta tarvitsette?”
‫לכון ֵּהנֻׁ ון‬
̅ ֻׁ ‫עתון גֻׁ ָׁוד ָׁפ̅א ָׁמנָׁ א ֵּמת̅חזֵּ א‬
ֻׁ ‫שמ‬
ַ ‫ומה‬
ֵּ ‫ ָׁהא ֵּמן ֻׁפ‬64
nämä
teille
näyttää
mitä
pilkan
te kuulitte
suustaan
katso
.
‫ותא‬
ָׁ ‫דחיָׁ ב̅ ֻׁהו ַמ‬
ַ ‫להון ָׁדנו‬
ֻׁ ‫ֵּדין ֻׁכ‬
kuolema hän tuomittu että tuomitsivat he kaikki mutta
”Katso, hänen omasta suustaan te kuulitte pilkkaa. Miltä tämä teille näyttää?” Mutta nämä kaikki
tuomitsivat, että hän on kuolemaan tuomittu.
‫פחין‬
ִ ‫מק‬
ַ ַ‫מח ֵּפין ַא ַפוהי ו‬
ַ ַ‫ופה ו‬
ֵּ ‫רצ‬
ֻׁ ‫ּבפ‬
ַ ‫וש ִריו אנָׁ ִשין ָׁר ִקין‬
ַ 65
hakkasivat ja
kasvonsa
peittivät ja
kasvoihinsa
sylkivät
ihmiset
alkoivat ja
.
‫חשא ָׁמ ֵּחין הוַ ו ֵּלה ַעל ַפ ַכוהי‬
ֵּ ‫וד‬
̅ ַ ‫אמרין ֵּאת̅נַ ָּׁבא‬
ִ ָׁ‫ֵּלה ו‬
leukansa
ylle häntä olivat
löivät
vartijat ja
profetoi
sanoivat ja häntä
Ja ihmiset alkoivat sylkemään hänen kasvoilleen, ja peittivät hänen päänsä ja löivät häntä ja sanoivat,
”profetoi!” ja ylipapin vartijat löivät häntä leukaan.
‫חדא‬
̅ ָׁ ‫ימתא‬
̅ ָׁ ‫על‬
ַ ‫ת‬
̅ ‫ת‬
̅ ָׁ ‫רתא ֵּא‬
ָׁ ‫ּבד‬
̅ ָׁ ‫לתחת‬
̅ ַ ‫מעון‬
ֻׁ ‫וכ̅ ̅ד ֵּש‬
ַ 66
yksi
palvelijatar
tuli
pihalla
alhaalla
Shimeon
kun ja
.
‫ּב־כהנֵּ א׃‬
ָׁ ‫דר‬
ַ
ylipapin
Ja kun Shimeon oli alhaalla pihalla, tuli yksi ylipapin palvelijatar.
‫אמרא ֵּלה וָׁ אף̅ ַאנת ַעם‬
ָׁ ָׁ‫וח ַרת̅ ֵּּבה ו‬
ָׁ ‫דש ֵּחן‬
ָׁ ‫תה‬
̅ ֵּ ָׁ‫ חז‬67
kanssa
sinä myös ja hänelle
sanoi ja häntä katsahti ja lämmitteli että hänet näki
.
‫צריָׁ א׃‬
ָׁ ָׁ‫ֵּי ֻׁשוע הוַ ית נ‬
Natsaria
olit
Jeshua
Hän näki hänet lämmittelemässä, ja vilkaisi häntä ja sanoi hänelle, ”ja sinäkin olit Jeshua Natsaria’n
kanssa!”
‫מרא ַאנתי‬
ָׁ ‫אמר ָׁלא יָׁ ַ ̅דע אנָׁ א ָׁמנָׁ א ָׁא‬
ַ ֵּ‫כפ̅ר ו‬
ַ ‫ ֻׁהו ֵּדין‬68
sinä
puhut
mitä
minä
tiedä
en
sanoi ja
kielsi mutta hän
.
‫קרא ַתרנָׁ ג̅ ָׁלא׃‬
ָׁ ַ‫לס ָׁפא ו‬
ֵּ ‫לב̅ר‬
ַ ‫נפ̅ק‬
ַ ַ‫ו‬
kukko
kiekui ja
eteiselle
ulos
poistui ja
Mutta hän kielsi ja sanoi, ”minä en tiedä, mitä sinä puhut”, ja poistui ulos, eteiseen. Ja kukko kiekui.
‫אילין‬
ֵּ ‫אמר ַל‬
ַ ‫דת‬
̅ ִ ̅‫ושריַ ת‬
ַ ‫ימתא ָׁהי‬
̅ ָׁ ‫על‬
ַ ̅‫תה ֻׁתוב‬
̅ ֵּ ָׁ‫ וַ חז‬69
niille sanomaan että
alkoi ja se
palvelijatar
taas
hänet näki ja
.
‫נהון ֻׁהו׃‬
ֻׁ ‫ימין ָׁדאף̅ ָׁהנָׁ א ֵּמ‬
ִ ‫דק‬
ָׁ
hän
heistä
tämä myös että seisoivat jotka
Ja se palvelijatar näki hänet taas, ja alkoi sanomaan niille, jotka seisoivat, että ”myös tämä oli heistä.”
‫ימין ֵּא ַמרו‬
ִ ‫דק‬
ָׁ ‫תר ַק ִליל ֻׁתוב̅ ָׁהנֻׁ ון‬
̅ ַ ̅‫וב‬
ָׁ ‫כפר‬
̅ ַ ̅‫ ֻׁהו ֵּדין ֻׁתוב‬70
sanoivat seisoivat jotka nämä
taas
vähän perässä ja
kielsi
taas
mutta hän
.
‫גל ָׁיליָׁ א ַאנת‬
ִ ‫נהון ַאנת ָׁאף̅ ֵּגיר‬
ֻׁ ‫אפא ַש ִר ָׁיראיִ ת̅ ֵּמ‬
̅ ָׁ ‫לכ‬
ִ̅
sinä
Galilea
sillä
myös
sinä
heistä
todellakin
Keefa’lle
‫מללך̅ ָׁד ֵּמא׃‬
ָׁ ‫ומ‬
ַ
kaltainen
puheesi ja
Mutta hän kielsi taas. Ja vähän ajan jälkeen taas nämä, jotka seisoivat, sanoivat Keefa’lle, ”todellakin,
sinä olet myös heistä, sillä sinä olet galilealainen, ja puheesi on sen kaltainen”.
‫ב ָׁרא‬
̅ ̅ ַ‫דלא יָׁ ַ ̅דע אנָׁ א לג‬
ָׁ ‫חרם ויָׁ ֵּמא‬
ֵּ ‫ ֻׁהו ֵּדין ַש ִרי הוָׁ א ַמ‬71
miehen
minä
tunne en että
vannoi ja
kirosi
oli
alkoi mutta hän
.
‫אנתון׃‬
ֻׁ ‫אמרין‬
ִ ‫ָׁהנָׁ א ָׁד‬
te
sanotte jota
tämä
Mutta hän alkoi kiroamaan ja vannomaan, että ”minä en tunne tätä miestä, josta te puhutte!”
‫אתדכ̅ר‬
ַ
ֵּ‫רתין זַ ב̅ ִנין ו‬
ֵּ ‫דת‬
̅ ַ ‫קרא ַתרנָׁ ג̅ ָׁלא‬
ָׁ ‫עתא‬
̅ ָׁ ‫ּבש‬
ָׁ ‫ובה‬
̅ ָׁ 72
muistutettiin ja kerrat
toisen
kukko
kutsui
yhtäkkiä ja
.
‫קרא‬
ֵּ ֵּ‫קדם דנ‬
̅ ָׁ ‫אמר הוָׁ א ֵּלה ַד‬
ַ ‫לתה ד ֵּי ֻׁשוע ֵּד‬
̅ ֵּ ‫מעון ֵּמ‬
ֻׁ ‫ֵּש‬
kutsuva ennen että hänelle
oli
sanoi että
Jeshuan
sanansa
Shimeon
‫וש ִרי דנֵּ ב̅ ֵּכא‬
ַ ‫תלת̅ ֵּתכ̅ ֻׁפור ִּבי‬
ָׁ ‫רתין זַ ב̅ ִנין‬
ֵּ ‫ַתרנָׁ ג̅ ָׁלא ַת‬
itkemään
alkoi ja minut
kieltävä
kolme
kerrat
kaksi
kukko
Ja yhtäkkiä kukko kutsui toisen kerran, ja Shimeon’ia muistutettiin Jeshuan sanasta, joka sanoi hänelle,
että ”ennen kuin kukko kutsuu kaksi kertaa, kolmesti tulet minut kieltämään.” Ja hän alkoi itkemään.
Tässä jakeessa juuri näkyy papin kutsu aamu-uhrille. Ei käytetä kukon kiekumista tarkoittavaa sanaa,
vaan sellaista verbiä, kun joku ihminen kutsuu toista luokseen.
‫־כהנֵּ א‬
ָׁ ‫לכא ַר ַּבי‬
ָׁ ‫עב̅ ̅דו ֵּמ‬
ַ ‫ּבצפ̅ ָׁרא‬
ַ ‫חדא‬
̅ ָׁ ‫ומ‬
ֵּ 15:1
papit
suuret
neuvottelu
tekivät
aamulla
heti ja
.
‫אסרו‬
ַ ֵּ‫ושתא ו‬
ָׁ ֻׁ‫ועם ֻׁכ ָׁלה כנ‬
ַ ‫ועם ָׁספ̅ ֵּרא‬
ַ ‫ישא‬
ֵּ ‫ַעם ַק ִש‬
sitoivat ja
kokouspaikka kaikki kanssa ja kirjanoppineet kanssa ja
vanhimmat kanssa
‫לפ ַיל ָׁטוס‬
ִ ‫אשלמוהי‬
ֻׁ
ַ‫אוּבלוהי ו‬
ֻׁ
ַ‫ל ֵּי ֻׁשוע ו‬
Pilatus’lle
hänet veivät ja
hänet ottivat ja
Jeshuan
Ja heti aamulla papiston johtajat valmistivat neuvottelun vanhimmiston kanssa, ja kirjanoppineiden
kanssa, ja kaiken sen kokouspaikan kanssa, ja he kahlitsivat Jeshuan, ja ottivat hänet ja veivät hänet
Pilatus’lle.
‫ודיֵּ א ֻׁהו ֵּדין‬
̅ ָׁ ‫יה‬
ֻׁ ‫לכא ִד‬
ָׁ ‫אלה ִפ ַיל ָׁטוס ַאנת ֻׁהו ַמ‬
ֵּ ‫וש‬
ַ 2
mutta hän
Jehudia’n
kuningas
hän
sinä
Pilatus
kysyi ja
.
‫אמר ֵּלה ַאנת ֵּא ַמרת‬
ַ ֵּ‫ענָׁ א ו‬
sanonut
sinä
hänelle sanoi ja
vastasi
Ja Pilatus kysyi häneltä, ”sinä olet hän, juutalaisten kuningas?!” Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle, ”sinä
olet sanonut.”
Jakeessa on sama ”sanaleikki” kuin Matteuksessakin. Kysymyksen voi kääntää myös toteamukseksi, että
”sinä olet hän, juutalaisten kuningas”. Siksi vastaus on tuo, ja tämä näkyy ainoastaan arameassa.
‫אתא׃‬
̅ ָׁ ָׁ‫ּבס ִגי‬
ַ ‫־כהנֵּ א‬
ָׁ ‫רצוהי ַר ַּבי‬
ַ ‫ וָׁ אכ̅ ִלין הוַ ו ַק‬3
moninaisissa
papit
suuret
häntä puri
oli
söivät ja
.
Ja papiston johtajat syyttivät häntä monista asioista.
Syödä ja purra on aramean sanonta, joka merkitsee samaa syyttämistä, jota paholainen tekee.
‫מפ̅נֵּ א ַאנת‬
ַ ‫אמר ֵּלה ָׁלא‬
ַ ֵּ‫אלה ו‬
ֵּ ‫ ֻׁהו ֵּדין ִפ ַיל ָׁטוס ֻׁתוב̅ ַש‬4
sinä puolustaudu etkö hänelle
sanoi ja
kysyi
taas
Pilatus
mutta hän
.
‫עליך‬
ַ ‫סהדין‬
̅ ִ ‫כמא ַמ‬
ָׁ ‫ֵּפת̅גָׁ ̅ ָׁמא חזִ י‬
vastaasi
todistavat
monetko näet
vastaa
Mutta hän, Pilatus, kysyi taas ja sanoi hänelle, ”etkö sinä puolustaudu vastaten, näethän, kuinka monet
todistavat sinua vastaan?”
‫יכנָׁ א‬
ַ ‫ ֻׁהו ֵּדין ֵּי ֻׁשוע ֵּמ ֵּדם ֵּפת̅גָׁ ̅ ָׁמא ָׁלא יַ הב̅ ַא‬5
siten antanut
ei
vastaus
asia
Jeshua mutta hän
.
‫תד ַמר ִפ ַיל ָׁטוס‬
ַ ֵּ‫דנ‬
Pilatus ihmettelevä että
Mutta hän, Jeshua, ei vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli.
‫להון ַא ִס ָׁירא‬
ֻׁ ‫שרא‬
ָׁ ‫למ‬
ֵּ ‫אדא‬
̅ ָׁ ‫ּבכ̅ל ִע‬
ֻׁ ‫מעד̅ הוָׁ א ֵּדין‬
ָׁ 6
vanki
heille
vapauttaa
juhla
jokaisessa mutta
oli
määrä
.
‫אלין׃‬
ִ ‫דש‬
ָׁ ‫ַחד̅ ַאינָׁ א‬
kysyivät jota sellainen
yksi
Mutta jokaisessa juhlassa oli tapana vapauttaa heille yksi vanki, sellainen, jota he kysyivät.
‫אסיר הוָׁ א ַעם ָׁעב̅ ַדי‬
ִ ‫ר־א ַּבא ַד‬
ַ ‫קרא ַּב‬
ֵּ ̅‫דמת‬
ֵּ ̅‫ וִ אית̅ הוָׁ א ַחד‬7
tehnyt kanssa
oli
vanki joka
Bar-Abba
kutsuttiin jota
yksi
oli
siellä ja
.
‫עב̅ ̅דו׃‬
ַ ‫אסט ִסין‬
ַ ‫טלא ֵּּב‬
ָׁ ‫דק‬
ֵּ ‫סט ִסין ָׁהנֻׁ ון‬
ַ ‫ֵּא‬
teki
kapinassa
tappoi joka
nämä
kapina
Ja siellä oli yksi, jota kutsuttiin ”Bar-Abba”, vanki, joka oli tehnyt kapinaa näiden kanssa, jotka tekivät
murhia kapinoidessaan.
Bar-Abba, ”isän poika”. Kutsumanimi. Kreikassa maskuliinin takia lisätään –s nimien loppuun.
‫להון׃‬
ֻׁ ‫מעד̅ הוָׁ א ָׁע ֵּב̅ ̅ד‬
ָׁ ‫למ ַשאל ַאיך̅ ַד‬
ֵּ ‫וש ִריו‬
ַ ‫קעו ַע ָׁמא‬
ַ ַ‫ ו‬8
heille
tehnyt
hän tapana että
kuin
pyytämään
alkoivat ja
kansa huusivat ja
.
Ja kansa huusi ja alkoi pyytämään, niin kuin hänellä oli tapana heille tehdä.
‫לכון‬
̅ ֻׁ ‫שרא‬
ֵּ ‫אנתון ֵּא‬
ֻׁ ‫אמר ָׁצ ֵּב̅ין‬
ַ ֵּ‫ ֻׁהו ֵּדין ִפ ַיל ָׁטוס ענָׁ א ו‬9
teille
vapauttaa
te
tahdotte
sanoi ja
vastasi
Pilatus
mutta hän
.
‫ודיֵּ א׃‬
̅ ָׁ ‫יה‬
ֻׁ ‫לכא ִד‬
ָׁ ‫ַמ‬
Jehudian
Mutta hän, Pilatus, vastasi ja sanoi, ”tahdotteko te vapauttaa teille juutalaisten kuninkaan?”
kuningas
‫־כהנֵּ א‬
ָׁ ‫שלמוהי ַר ַּבי‬
ֻׁ ‫חס ָׁמא ַא‬
ָׁ ‫דמן‬
ֵּ ‫ יָׁ ַ ̅דע הוָׁ א ֵּגיר ִפ ַיל ָׁטוס‬10
papit suuret
hänet antaneet
kateudesta että
Pilatus
sillä
oli
tiesi
.
Sillä Pilatus tiesi, että papiston johtajat olivat antaneet hänet kateudesta.
‫נשא‬
ֵּ ‫לכ‬
̅ ֵּ ‫־כהנֵּ א ֵּדין יַ ִת ָׁיראיִ ת̅ ַח ֵּפטו‬
ָׁ ‫ ַר ַּבי‬11
kansalle
kehotti
enemmän mutta
papit
suuret
.
‫להון‬
ֻׁ ‫שרא‬
ֵּ ‫ר־א ַב̅א ֵּנ‬
ַ ̅‫לב‬
ַ ‫ַד‬
heille vapauttava
Bar-Abba’n että
Mutta papiston johtajat enemmän kehottivat kansaa, että vapauttaisi heille Bar-Abba’n.
̅‫עּבד‬
ֵּ ‫אנתון ֵּא‬
ֻׁ ‫להון ָׁמנָׁ א ָׁה ִ ̅כיל ָׁצ ֵּב̅ין‬
ֻׁ ‫ ֻׁהו ֵּדין ִפ ַיל ָׁטוס ֵּא ַמר‬12
tehtävä
te
tahdotte sen tähden
mitä
heille
sanoi
Pilatus
mutta hän
.
‫ודיֵּ א׃‬
̅ ָׁ ‫יה‬
ֻׁ ‫לכא ִד‬
ָׁ ‫אנתון ַמ‬
ֻׁ ‫דק ֵּרין‬
ָׁ ‫להנָׁ א‬
ָׁ
Jehudian
kuningas
te
kutsutte jota
tälle
Mutta hän, Pilatus, sanoi heille, ”sen tähden, mitä te tahdotte tehtävän tälle, jota te kutsutte
juutalaisten kuninkaaksi?”
‫ופ̅יהי‬
ָׁ ‫זק‬
ֻׁ ‫קעו‬
ַ ̅‫ ֵּהנֻׁ ון ֵּדין ֻׁתוב‬13
hänet ristiinnaulitse huusivat taas mutta
he
.
Mutta he huusivat taas, ”ristiinnaulitse hänet!”
‫והנֻׁ ון‬
ֵּ ‫עב̅ ̅ד‬
ַ ‫דב̅יש‬
ִ ‫להון ָׁמנָׁ א ֵּגיר‬
ֻׁ ‫ ֻׁהו ֵּדין ִפ ַיל ָׁטוס ֵּא ַמר‬14
he ja
tehnyt
pahan
sillä
minkä
heille
sanoi
Pilatus
mutta hän
.
‫ופ̅יהי‬
ָׁ ‫זק‬
ֻׁ ‫יַ ִת ָׁיראיִ ת̅ ָׁק ֵּעין הוַ ו‬
hänet ristiinnaulitse olivat huusivat
Mutta hän, Pilatus, sanoi heille, ”minkä pahan hän sitten on tehnyt?” Ja he huusivat enemmän,
”ristiinnaulitse hänet!”
enemmän
‫להון‬
ֻׁ ‫שרא‬
ָׁ ַ‫נשא ו‬
ֵּ ̅‫לכ‬
ֵּ ‫עּבד̅ ֵּצב̅יָׁ נָׁ א‬
ֵּ ֵּ‫צב̅א דנ‬
ָׁ ‫ ִפ ַיל ָׁטוס ֵּדין‬15
heille
vapautti ja
kansalle
tahto
tekevä että
tahtoi mutta
Pilatus
.
‫זדקף‬
ֵּ ֵּ‫להון ל ֵּי ֻׁשוע ַכד̅ מנַ ַגד̅ דנ‬
ֻׁ ‫אשלם‬
ֵּ
ַ‫ר־א ַּבא ו‬
ַ ‫לב‬
ַ̅
ristiinnaulittava että ruoskittu kun
Jeshuan
heille
luovutti ja
Bar-Abba’n
Mutta Pilatus tahtoi, että kansan tahto tehdään, ja hän vapautti heille Bar-Abba’n, ja luovutti heille
Jeshuan, kun hänet oli ruoskittu, että ristiinnaulitsevat.
‫פר ָׁט ִוריָׁ ן‬
ֵּ ‫איתיה‬
̅ ֵּ ‫רתא ִד‬
ָׁ ‫וּבלוהי לגַ ̅ו ָׁד‬
ֻׁ ‫וטא ֵּדין ַא‬
ֵּ ֻׁ‫סטר ִטי‬
ַ ‫ ֵּא‬16
pretorion
se jossa
piha sisälle hänet johdattivat mutta
sotamiehet
.
‫ספיר׃‬
ִ ‫לכ̅ ָׁלה ֵּא‬
ֻׁ ‫קרו‬
ַ ַ‫ו‬
sotajoukko
kaikille kutsuivat ja
Mutta sotamiehet johdattivat hänet sisälle, sille pihalle, jossa on se ”pretorion”, ja kutsuivat kaiken
sotajoukon.
Latinasta tullut sana ”pretorion” merkitsi kenraalin telttaa tai koko aluetta, jossa sotajoukon päämies oli.
‫וּבא׃‬
ֵּ ‫דכ‬
̅ ֻׁ ‫כל ָׁילא‬
ִ ‫אלּבשוהי ַארגָׁ ̅ונֵּ א וַ ג̅ ַ ̅דלו ָׁסמו ֵּלה‬
ֻׁ
ַ‫ ו‬17
orjantappuroiden kruunu hänelle laittoivat ja haavoittivat ja hel.punainen hänet pukivat ja
.
Ja he pukivat hänet punaiseen, ja haavoittivat ja laittoivat hänelle kruunun orjantappuroista.
Helakanpunainen KR33. Sama väri kuin se lanka, jota heitettiin lehmän tuhkan sekaan 4Moos.19 ym.
‫ודיֵּ א׃‬
̅ ָׁ ‫יה‬
ֻׁ ‫לכא ִד‬
ָׁ ‫שלם ַמ‬
ָׁ ‫של ֵּמה‬
ָׁ ‫למ ַשאל ַּב‬
ֵּ ‫וש ִריו‬
ַ 18
Jehudian
kuningas ”Shalom!”
rauhassaan
tervehtimään alkoivat ja
Ja he alkoivat tervehtimään häntä, toivottaen ”shalom, juutalaisten kuningas!”
.
‫אפוהי‬
ַ ‫ּבקניָׁ א ָׁור ִקין הוַ ו ַּב‬
ַ ‫ומ ֵּחין הוַ ו ֵּלה ַעל ִר ֵּשה‬
ָׁ 19
hänen kasvojaan olivat sylkivät ja
kepillä
päänsä
ylle
häntä olivat
löivät ja
.
‫וסג̅ ִדין ֵּלה‬
ָׁ ‫יהון‬
ֻׁ ‫ורכ‬
ַ ‫רכין הוַ ו ַעל ֻּׁב‬
ִ ‫וב‬
̅ ָׁ
hänelle kumarsivat ja
polviensa
ylle
olivat siunasivat ja
Ja he löivät häntä kepillä päähän, ja sylkivät hänen kasvojaan, ja siunasivat häntä polvillaan ja
kumarsivat häntä.
‫אלּבשוהי ָׁמאנַ והי‬
ֻׁ
ַ‫שלחוהי ַארגָׁ ̅ונֵּ א ו‬
ֻׁ ‫וכ̅ ̅ד ַּבזַ חו ֵּּבה ַא‬
ַ 20
vaatteillaan
vaatettivat ja
hel.punainen
hänet riisuivat hänessä pilkkasivat kun ja
.
‫זקפ̅ ָׁוניהי‬
ֻׁ ֵּ‫אפקוהי דנ‬
ֻׁ ַ‫ו‬
hänet ristiinnaulittavaksi johdattivat ja
Ja häntä pilkattuaan he riisuivat hänet siitä punaisesta, ja pukivat hänet omilla vaatteillaan, ja veivät
hänet ristiinnaulittavaksi.
‫אתא הוָׁ א‬
̅ ֵּ ‫מעון ֻׁק ִור ָׁיניָׁ א ָׁד‬
ֻׁ ‫דע ַב̅ר הוָׁ א ֵּש‬
ָׁ ̅‫וש ַחרו ַחד‬
ַ 21
oli
tuli joka
Kyrenaia
Shimeon
oli ohikulki joka
yksi pakottivat ja
.
‫יפ̅ה‬
ֵּ ‫זק‬
ִ ‫שקול‬
ֻׁ ֵּ‫ופ̅וס דנ‬
ָׁ ‫נדרוס וַ ד̅ ֻׁר‬
ָׁ ‫כס‬
ַ ‫אל‬
ֵּ ‫יתא ַא ֻׁב̅והי ַד‬
̅ ָׁ ‫קר‬
ִ ‫ֵּמן‬
ristinsä
ottava että
Rufus’n ja
Aleksandros’n
isänsä
pellosta
Ja he pakottivat yhden, joka oli kulkemassa ohi, Shimeon Kyrenaia, joka oli tullut pellolta – Aleksandros’n
ja Rufus’n isä – että ottaa hänen ristinsä.
‫תא‬
̅ ָׁ ̅‫רקפ‬
ַ ‫שקא ַק‬
ָׁ ‫דמת̅ ַפ‬
ֵּ ‫וכתא‬
̅ ָׁ ‫ולתא ֻׁד‬
ָׁ ̅ ֻׁ‫ וַ איתיֻׁ והי לגָׁ ג‬22
pääkallo
tarkoittaa joka
paikka
Gagoltha’lle
hänet veivät ja
Ja he veivät hänet Gagoltha’lle; paikka, joka tarkoittaa sitä pääkalloa.
Perimätiedon mukaan paikka Öljymäen rinteellä sai nimensä Adamin pääkallosta, hänen haudastaan.
.
‫חליט ֵּּבה ֻׁמ ָׁורא‬
ִ ‫מרא ַד‬
ָׁ ‫שתא ַח‬
ָׁ ‫למ‬
ֵּ ‫ ויַ הב̅ו ֵּלה‬23
mirhaa siinä sekoitettu joka
viini
juotavalle
hänelle antoivat ja
.
‫נסב‬
ַ ‫ֻׁהו ֵּדין ָׁלא‬
ottava
ei
mutta hän
Ja he antoivat hänelle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu mirhaa, mutta hän ei sitä ottanut.
‫יהון ֵּפ ָׁסא‬
ֻׁ ‫על‬
ַ ‫ארמיו‬
ִ ַ‫קפוהי ַפ ֵּלג̅ו ָׁמאנַ והי ו‬
ֻׁ ַ‫וכ̅ ̅ד ז‬
ַ 24
arpaa heidän ylleen
heittivät ja
vaatteensa jakoivat ristiinnaulinneet kun ja
.
‫ַמנֻׁ ו ָׁמנָׁ א נֵּ ַסב‬
ottava
mitä
mistä
Ja kun he olivat ristiinnaulinneet hänet, he jakoivat hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa, mitä
kukakin ottaisi.
‫קפוהי‬
ֻׁ ַ‫תלת̅ ַכד̅ ז‬
ָׁ ‫ ִאית̅ הוָׁ א ֵּדין ָׁש ֵּעא‬25
hänet ristiinnaulitsivat kun kolmas
hetki mutta
oli
se
.
Mutta se oli kolmas hetki, kun he ristiinnaulitsivat hänet.
‫בא ָׁהנָׁ א הו‬
̅ ָׁ ‫ת‬
̅ ָׁ ̅‫ותה ַּבכ‬
ֵּ ‫דמ‬
ַ ‫לתא‬
̅ ָׁ ‫יבא הוָׁ ת̅ ֵּע‬
̅ ָׁ ‫ת‬
̅ ִ ̅‫ וַ כ‬26
hän
tämä
kirjoituksessa kuolemansa
aihe
oli
kirjoitettu ja
.
‫ודיֵּ א‬
̅ ָׁ ‫יה‬
ֻׁ ‫לכא ִד‬
ָׁ ‫ַמ‬
Jehudian
kuningas
Ja hänen kuolemansa aihe oli kirjoitettu tässä kirjoituksessa, ”hän on juutalaisten kuningas”.
‫וחד̅ ֵּמן ֵּס ָׁמ ֵּלה׃‬
ַ ‫סטיֵּ א ַחד̅ ֵּמן יַ ִמינֵּ ה‬
ָׁ ‫תרין ֵּל‬
ֵּ ‫זקפ̅ו ַע ֵּמה‬
ַ ַ‫ ו‬27
vasemmaltaan yksi ja
oikealtaan
yksi
varkaille
kaksi kanssaan ristiinnaulitsivat ja .
Ja he ristiinnaulitsivat hänen kanssaan varkaita, yksi oikealle ja yksi vasemmalle puolelleen.
‫חשב‬
ֵּ ̅‫דעם ַעוָׁ ֵּלא ֵּאת‬
ַ ‫אמר‬
ַ ‫בא ֵּד‬
̅ ָׁ ‫כת‬
̅ ָׁ ‫שלם‬
ֵּ ַ‫ ו‬28
luettiin
väärät kanssa että sanoo joka
kirjoitus
täyttyi ja
.
Ja se kirjoitus täyttyi, joka sanoo, että ”hänet luettiin väärien kanssa”.
‫ידין‬
̅ ִ ִ‫עלוהי וַ מנ‬
ַ ‫דפין הוַ ו‬
̅ ִ ̅ ַ‫דעב̅ ִרין הוַ ו מג‬
ָׁ ‫ וָׁ אף̅ ַא ֵּילין ֵּדין‬29
heiluttivat ja vastaansa olivat
pilkkasivat olivat ohikulkivat jotka mutta
ne
myös ja
.
‫ומין׃‬
ִ ַ‫תא י‬
̅ ָׁ ‫וב̅נֵּ א ֵּלה ַלת̅ ָׁל‬
ָׁ ‫יכלא‬
ָׁ ‫אמרין ֻׁאון ָׁש ֵּרא ַה‬
ִ ָׁ‫יהון ו‬
ֻׁ ‫ִר ַש‬
päivät
kolmelle
sille rakentaa ja
temppeli hajottaja
voi
sanoivat ja
päitään
Mutta myös ne, jotka kulkivat ohi, pilkkasivat häntä vastaan ja heiluttivat päätään, ja sanoivat, ”voi
temppelin hajottajaa, ja kolmessa päivässä rakentajaa!”
‫יפ̅א‬
ָׁ ‫זק‬
ִ ‫וחות̅ ֵּמן‬
ֻׁ ̅‫ ַפ ָׁצא נַ פ̅ ָׁשך‬30
rististä
alas ja
sielusi
säästä
.
Pelasta sielusi, ja tule alas ristiltä!
‫וספ̅ ֵּרא‬
ָׁ ̅‫חכין הוַ ו ַחד̅ ַעם ַחד‬
ִ ָׁ‫־כהנֵּ א ג‬
ָׁ ‫וה ַכ̅נָׁ א ָׁאף̅ ַר ַּבי‬
ָׁ 31
kirjanoppineet ja yksi kanssa yksi olivat naureskelivat
papit
suuret
myös samoin ja
.
‫למ ָׁחיֻׁ ו׃‬
ַ ‫שכח‬
ַ ‫אחרנֵּ א ַא ִחי נַ פ̅ ֵּשה ָׁלא ֵּמ‬
ָׁ
‫אמרין‬
ִ ָׁ‫ו‬
elävöittämään
pysty
ei
sielunsa
elävöitti
toiset
sanoivat ja
Ja samoin myös papiston johtajat naureskelivat toinen toisensa kanssa, ja kirjanoppineet, ja sanoivat,
”toisia hän teki eläväksi, omaa sieluaan hän ei pystykään tekemään eläväksi!”
‫יפ̅א דנֵּ חזֵּ א‬
ָׁ ‫זק‬
ִ ‫איסריֵּ ל נֵּ ֻׁחות̅ ָׁה ָׁשא ֵּמן‬
ָׁ ‫לכה ִד‬
ֵּ ‫יחא ַמ‬
ָׁ ‫מש‬
ִ 32
näkisimme että
rististä
nyt
alas tulisit
Israel’n
kuninkaansa
Messias
.
‫יפ̅ין הוַ ו ַע ֵּמה‬
ִ ‫זק‬
ִ ‫ימן ֵּּבה וָׁ אף̅ ָׁהנֻׁ ון ֵּדין ַד‬
ֵּ ‫נה‬
ַ ַ‫ו‬
kanssaan olivat ristiinnaulitut jotka mutta
he myös ja hänessä uskoisimme ja
‫סדין הוַ ו ֵּלה‬
̅ ִ ‫מח‬
ַ
hänelle olivat
halveksivat
”Messias, Israelin kuningas, tulisitko nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme häneen?” Mutta
myös ne, jotka olivat hänen kanssaan ristiinnaulitut, halveksivat häntä.
‫רעא‬
ָׁ ‫וכ̅א ַעל ֻׁכ ָׁלה ַא‬
ָׁ ‫וכ̅ ̅ד הוַ י ֵּשת̅ ָׁש ִעין הוָׁ א ֵּח ֻׁש‬
ַ 33
maa
kaiken
ylle
pimeys
oli
hetki
kuudes
oli
kun ja
.
‫תשע׃‬
ַ ‫לש ֵּעא‬
ָׁ ‫עד ָׁמא‬
ַ̅
yhdeksäs
hetkelle
saakka
Ja kun oli kuudes hetki, oli pimeys kaiken maan päällä, yhdeksännelle hetkelle saakka.
‫אמר ִאיל ִאיל‬
ַ ֵּ‫ּבק ָׁלא ָׁר ָׁמא ו‬
ָׁ ‫קעא ֵּי ֻׁשוע‬
ָׁ ‫ת ַשע ָׁש ִעין‬
̅ ‫וב‬
̅ ַ 34
eeil
eeil
sanoi ja
korkea
äänessä
Jeshua
huusi
hetki yhdeksännessä ja
.
‫קתני‬
ָׁ ̅‫שב‬
ַ ‫למנָׁ א‬
ָׁ ‫איתיה ַא ָׁלהי ַא ָׁלהי‬
̅ ֵּ ‫קתני ִד‬
ָׁ ̅‫שב‬
ַ ‫למנָׁ א‬
ָׁ
minut jätit
miksi
Jumalani Jumalani
se on joka
shbakthani
lmaana
Ja yhdeksännellä hetkellä Jeshua huusi kovalla äänellä ja sanoi, ”Eeil, Eeil, lmaana shabakthani?” Joka on
se ”Jumalani, Jumalani, miksi minut jätit?”
‫קרא׃‬
ָׁ ‫אליָׁ א‬
ִ ‫מרין הוַ ו ִל‬
ִ ‫ימין ָׁא‬
ִ ‫דק‬
ָׁ ‫שמעו ֵּמן ָׁהנֻׁ ון‬
ַ ‫ ואנָׁ ִשין ַד‬35
kutsui
Elia’n
oliko
sanoivat
seisoivat jotka
näistä
kuulivat jotka
ihmiset ja
.
Ja jotkut, jotka kuulivat, näistä, jotka seisoivat, sanoivat, ”kutsuiko hän Eliaa?”
‫ּבקניָׁ א‬
ַ ‫אסר‬
ַ ֵּ‫ספ̅וגָׁ א ַח ָׁלא ו‬
ֻׁ ‫מלא ֵּא‬
ָׁ ַ‫רהט ֵּדין ַחד̅ ו‬
ֵּ 36
kepissä
sitoivat ja
etikka
sieni
täynnä ja yksi mutta
juoksi
.
‫תא ִא ִליָׁ א ַמ ֵּחת̅ ֵּלה‬
̅ ֵּ ‫שב̅וקו נֵּ חזֵּ א ֵּאן ָׁא‬
ֻׁ ‫אמרו‬
ַ ֵּ‫שקיוהי ו‬
ֵּ ַ‫דנ‬
hänelle
alas
Elia
tuleeko
jos
näkevä hänet jättäkää sanoivat ja hänelle juoda että
Mutta yksi kiirehti, ja sieni täynnä etikkaa, ja se sidottiin keppiin, että hän saisi juoda, ja hänelle
sanottiin, ”jättäkää hänet, katsokaamme, tuleeko Elia alas häntä varten.”
Tässä ei välttämättä ole mikään pilkanteko kyseessä. Elian odotus on aivan normaalia.
‫שלם‬
ֵּ ַ‫ּבק ָׁלא ָׁר ָׁמא ו‬
ָׁ ‫קעא‬
ָׁ ‫ ֻׁהו ֵּדין יֵּ ֻׁשוע‬37
loppuun saattoi ja korkea
äänessä
Mutta hän, Jeshua, huusi kovalla äänellä ja teki sen täydellisesti.
Viimeisellä sanalla on useita eri merkityksiä täydellisestä rauhaan.
huusi
Jeshua
mutta hän
.
‫צטרי ַלת̅ ֵּרין ֵּמן ל ֵּעל‬
ִ ‫יכלא ֵּא‬
ָׁ ‫דה‬
ַ ‫רעא‬
ָׁ ‫אפי ַת‬
ַ ַ‫ ו‬38
ylhäältä
kahdelle
repesi
temppelin
verho
kasvot ja
.
‫לתחת‬
̅ ַ ‫עד ָׁמא‬
ַ̅
alhaalle
saakka
Ja temppelin Jumalan kasvojen verho repesi kahtia, ylhäältä alas saakka.
‫דה ַכ̅נָׁ א‬
ָׁ ‫תה‬
̅ ֵּ ָׁ‫דק ֵּאם הוָׁ א לו‬
ָׁ ‫נטרונָׁ א ַהו‬
ֻׁ ‫ ַכד̅ חזָׁ א ֵּדין ֵּק‬39
näin että luokseen
oli
seisoi joka hän
kenturion
mutta
näki
kun
.
‫אל ָׁהא‬
ָׁ ‫ּברה הוָׁ א ַד‬
ֵּ ‫שלם ֵּא ַמר ַש ִר ָׁיראיִ ת̅ ָׁהנָׁ א גַ ב̅ ָׁרא‬
ֵּ ַ‫קעא ו‬
ָׁ
Jumalan
oli
poikansa
mies
tämä
todellakin
sanoi
loppu ja
huusi
Mutta kun se sadanpäämies näki, hän, joka oli seisomassa hänen luonaan, että hän näin huusi ja saattoi
loppuun, hän sanoi, ”todellakin, tämä mies oli Jumalan poika.”
‫דחזיָׁ ן הוַ י ַמריַ ם‬
ָׁ ‫וחקא‬
ָׁ ‫ ִאית̅ הוַ י ֵּדין ָׁאף̅ נֵּ ֵּשא ֵּמן ֻׁר‬40
Mirjam olivat näkivät jotka
etäisyydestä
naisia
myös mutta
oli siellä
.
‫וש ֻׁלום׃‬
ָׁ ‫וסא‬
ִ ָׁ‫זע ָׁורא וַ ד̅י‬
ֻׁ ̅‫עקוב‬
ֻׁ ַ‫ומריַ ם ֵּא ֵּמה די‬
ַ ‫יתא‬
ָׁ ‫דל‬
ָׁ ̅‫ַמג‬
Shalom ja
Jose’n ja
vähäinen
Jakob’n
äitinsä
Mirjam ja
Magdalaitha
Mutta siellä oli myös naisia matkan päässä, jotka näkivät; Mirjam Magdalaitha, ja Mirjam, Jakob
”vähäisen” ja Jose’n äiti, ja Shalom.
Kreikassa feminiinin takia Salome. Oliko Jose se myöhemmin kuuluisa rabbi, jolta on säilynyt aikaamme
paljon Messias-kirjoituksia, tätä kirjoittaessani en ole aivan varma, mutta ei nimeä sattumalta mainita.
‫משן‬
ָׁ ‫מש‬
ַ ַ‫יפ̅ן הוַ י ֵּלה ו‬
ָׁ ‫דכ̅ ̅ד ֻׁהו ַּבג̅ ִל ָׁילא נַ ִק‬
ַ ‫ ָׁה ֵּנין‬41
palvelivat ja häntä olivat liittyneet
Galileassa
hän kun että
nämä
.
‫שלם‬
ֵּ ‫אור‬
ִ ‫סלק הוַ י ַע ֵּמה ֻׁל‬
ֵּ ‫אתא ַד‬
̅ ָׁ ָׁ‫תא ַס ִגי‬
̅ ָׁ ָׁ‫אחרני‬
ָׁ ַ‫ֵּלה ו‬
Jerusalemille kanssaan
oli
nousi joka
monet
toiset ja häntä
Nämä, jotka olivat Galileassa liittyneet häneen, ja palvelivat häntä, ja monia muitakin, jotka olivat
nousseet hänen kanssaan Jerusalemiin.
‫ּבתא׃‬
̅ ָׁ ‫קדם ַש‬
̅ ָׁ ‫איתיה‬
̅ ֵּ ‫ערוב̅ ָׁתא ִד‬
ֻׁ ‫משא ַד‬
ָׁ ‫וכ̅ ̅ד הוָׁ א ַר‬
ַ 42
sapatti
ennen
on joka
perjantain
ilta
oli
kun ja
.
Ja kun oli se perjantai-ilta, joka on ennen sapattia,
̅‫וטא ַאינָׁ א ָׁדאף‬
ִ ‫ול‬
ֵּ ‫קרא ֻּׁב‬
ָׁ ַ‫מתא מי‬
̅ ָׁ ‫דמן ָׁר‬
ֵּ ‫וסף̅ ַהו‬
ֵּ ַ‫תא י‬
̅ ָׁ ‫ ֵּא‬43
myös joka sellainen
poliitikko
kunnioitettu
Ramtha’sta joka
hän
Josef
tuli
.
̅‫ועל לוָׁ ת‬
ַ ‫אמרח‬
ַ ַ‫אל ָׁהא ו‬
ָׁ ‫ותא ַד‬
̅ ָׁ ‫לכ‬
ֻׁ ‫למ‬
ַ ‫מס ֵּכא הוָׁ א‬
ַ ‫ֻׁהו‬
luokse sisään ja
rohkea ja
Jumalan
kuningaskunnalle
oli
odotti
hän
‫שאל ַפג̅ ֵּרה ד ֵּי ֻׁשוע׃‬
ֵּ ַ‫ִפ ַיל ָׁטוס ו‬
Jeshuan ruumistaan
kysyi ja
Pilatus
Tuli Josef, hän, joka oli Ramtha’sta, kunnioitettu poliitikko, sellainen, joka myös odotti Jumalan
kuningaskuntaa, ja rohkaistui ja meni sisään Pilatuksen luokse, ja kysyi Jeshuan ruumista.
‫נטרונָׁ א‬
ֻׁ ‫לק‬
ֵּ ‫קרא‬
ָׁ ַ‫תמה ֵּדאן ֵּמן ַכ ֻׁדו ִמית̅ ו‬
ַ ‫ ִפ ַיל ָׁטוס ֵּדין‬44
kenturion’lle
kutsui ja
kuoli
tästä
jos että ihmetteli mutta
Pilatus
.
‫קדם ֵּע ָׁדנָׁ א ִמית̅׃‬
̅ ָׁ ‫אלה ֵּדאן ֵּמן‬
ֵּ ‫וש‬
ַ
kuoli
aikaa
ennen –sta jos että häneltä kysyi ja
Mutta Pilatus ihmetteli, että oliko hän jo kuollut, ja kutsui sen sadanpäämiehen, ja kysyi häneltä, että
kuoliko hän ennen aikaa.
Kenturion on näissä latinan lainasana ja osoittaa sadanpäämiehen kansalaisuuden.
‫וסף‬
ֵּ ַ‫וכ̅ ̅ד יִ ֵּלף̅ יַ הב̅ ַפג̅ ֵּרה לי‬
ַ 45
Josef’lle ruumiinsa
Ja kun hän oli oppinut, hän antoi hänen ruumiinsa Josef’lle.
antoi opetettu kun ja
.
‫ּבקב̅ ָׁרא‬
ַ ‫וס ֵּמה‬
ָׁ ‫רכ̅ה ֵּּבה‬
ֵּ ̅‫וכ‬
ַ ‫אחתה‬
̅ ֵּ
ַ‫וסף̅ ֵּכ ָׁתנָׁ א ו‬
ֵּ ַ‫זב̅ן י‬
ַ ַ‫ ו‬46
haudassa hänet laittoi ja siinä sen kääri ja sen otti alas ja
kangas
Josef
osti ja
.
‫דקב̅ ָׁרא‬
ַ ‫רעה‬
ֵּ ‫אפ̅א ַעל ַת‬
ָׁ ‫וע ֵּגל ִכ‬
ַ ‫ועא‬
ָׁ ‫ּבש‬
ֻׁ ‫נקיר הוָׁ א‬
ִ ‫ַד‬
haudan
ovensa vastaan
kivi
vieritti ja
kalliossa
oli
hakattu joka
Ja Josef osti kankaan, ja otti hänet alas ja kääri hänet siihen, ja laittoi hänet siihen hautaan, joka oli
hakattu kallioon, ja vieritti kiven sen haudan oviaukolle.
‫יכא‬
ָׁ ‫וסא חזַ י ַא‬
ִ ֻׁ‫ומריַם ָׁהי די‬
ַ ‫יתא‬
ָׁ ‫דל‬
ָׁ ̅‫ ַמריַ ם ֵּדין ַמג‬47
missä näkivät
Jose’n
se
Miriam ja
Magdalaitha
mutta
Mirjam
.
‫אתתסים‬
ִ
‫ֵּד‬
oli laitettu johon
Mutta Mirjam Magdalaitha, ja Mirjam – se Jose’n – näkivät, mihin hänet laitettiin.
̅‫עקוב‬
ֻׁ ַ‫ומריַ ם די‬
ַ ‫יתא‬
ָׁ ‫דל‬
ָׁ ̅‫ּבתא ַמריַ ם ַמג‬
̅ ָׁ ‫וכ̅ ̅ד ֵּעב̅ ַרת̅ ַש‬
ַ 16:1
Jakob’n
Mirjam ja
Magdalaitha
Mirjam
sapatti
oli ohi
kun ja
.
‫משח ָׁניהי‬
ָׁ
ֵּ‫ומא דנִ את̅יָׁ ן נ‬
ֵּ ‫זב̅ן ֵּה ֻׁר‬
ַ ‫וש ֻׁלום‬
ָׁ
hänet voitelemaan tulisivat että
yrtit
ostaneet Shalom ja
Ja kun sapatti oli ohi, Mirjam Magdalaitha ja Jakob’n Mirjam, ja Shalom, olivat ostaneet yrttejä, että
tulisivat voitelemaan hänet.
Yleensä mascha on oliiviöljyllä voitelemista, joten yrtit oli sekoitettu siihen.
̅‫־קב ָׁורא ַכד‬
̅ ֻׁ ‫ית‬
̅ ̅‫לב‬
ֵּ ‫תי‬
̅ ַ ‫־ּבש ָּׁבא ֵּא‬
ַ ̅‫ּבחד‬
ַ ‫ּבשפ̅ ָׁרא ֵּדין‬
ַ 2
kun
hauta huoneelle
tulivat
viikko ensimmäisessä mutta
aamulla
.
‫משא׃‬
ָׁ ‫דנַ ח ֵּש‬
aurinko nousi että
Mutta aamulla, viikon ensimmäisenä, kun he tulivat haudalle auringon noustessa,
‫רעא‬
ָׁ ‫אפ̅א ֵּמן ַת‬
ָׁ ‫שהין ַמן ֵּדין ַע ֵּגל ַלן ִכ‬
ֵּ ̅‫אמרן הוַ י ּבנַ פ‬
ָׁ ָׁ‫ ו‬3
ovesta
kivi meille vierittää mutta kuka
sieluissaan
olivat
sanoivat ja
.
‫־קב ָׁורא׃‬
̅ ֻׁ ‫ית‬
̅ ‫דב‬
̅ ֵּ
hauta huoneen
Ja he sanoivat omissa sieluissaan, ”mutta kuka vierittää meille kiven siitä haudan oviaukosta?”
‫אפ̅א ַר ָּׁבא הוָׁ ת̅ ֵּגיר ָׁטב‬
ָׁ ‫גלא ָׁהי ִכ‬
ָׁ ‫מע‬
ַ ‫וחר חזַ י ַד‬
ָׁ 4
hyvin
sillä
oli
valtava
kivi
se
vieritetty että näkivät katsoivat ja.
Ja he katsoivat, näkivät, että se kivi oli vieritetty; sillä se oli todella suuri.
‫ב ֵּמן יַ ִמינָׁ א‬
̅ ‫ת‬
̅ ֵּ ָׁ‫ימא די‬
ָׁ ‫על‬
ַ ‫־קב ָׁורא וַ חזַ י‬
̅ ֻׁ ‫ית‬
̅ ̅‫לב‬
ֵּ ‫וע ֵּלין‬
ַ 5
oikealta istui joka
nuorukainen näkivät ja
hauta huoneelle
sisään ja
.
‫רתא וַ ת̅ ַמה׃‬
ָׁ ָׁ‫סטלא ֵּחו‬
ָׁ ‫עטיף̅ ֵּא‬
ִ ַ‫ו‬
ihmetteli ja
valkoinen
viitta
puettu ja
Ja he menivät sisään hautaan, ja he näkivät nuorukaisen, joka istui oikealla puolella, ja puettuna
valkoiseen viittaan, ja he ihmettelivät häntä.
‫צריָׁ א ָּׁבעיָׁ ן‬
ָׁ ָׁ‫חלן ל ֵּי ֻׁשוע נ‬
ָׁ ̅‫להין ָׁלא ֵּתד‬
ֵּ ‫ ֻׁהו ֵּדין ֵּא ַמר‬6
etsitte
Natsaria
Jeshualle
pelätkö älkää
heille
sanoi
mutta hän
.
‫וכתא‬
̅ ָׁ ‫אזדקף̅ ָׁקם ֵּלה ָׁלא הוָׁ א תנָׁ ן ָׁהא ֻׁד‬
ֵּ
‫אנתין ַהו ֵּד‬
ֵּ
paikka katso täällä
ole ei hänelle noussut ristiinnaulittiin joka hän
te
‫דסים הוָׁ א׃‬
ִ ‫יכא‬
ָׁ ‫ַא‬
oli laitettu että
missä
Mutta hän sanoi heille, ”älkää pelätkö! Te etsitte Jeshua Natsariaa, häntä, joka ristiinnaulittiin. Hän on
noussut, ei hän ole täällä, katso, paikka, johon hänet oli laitettu!”
‫לכ̅ון‬
ֻׁ ‫דהא ָׁק ֵּ ̅דם‬
ָׁ ‫אפא‬
̅ ָׁ ̅‫לכ‬
ִ ַ‫ידוהי ו‬
̅ ַ ‫למ‬
ִ ‫לת‬
̅ ַ ‫ ֵּא ָׁלא זֵּ ֵּלין ֵּא ַמ ֵּרין‬7
teille
edellä
katso että
Keefa’lle ja
oppilailleen
sanotte menette vaan
.
‫לכון‬
̅ ֻׁ ‫אמר‬
ַ ‫יכנָׁ א ֵּד‬
ַ ‫ַלג̅ ִל ָׁילא ַת ָׁמן ֵּתחזֻׁ ָׁוניהי ַא‬
teille
sanoi että
kuten
hänet näette
siellä
Galilealle
Vaan menkää sanomaan hänen oppilailleen, ja Keefa’lle, että ”katso, hän meni teidän edellänne
Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän teille sanoi.”
‫להין ֵּגיר‬
ֵּ ‫נפ̅ק ֵּמן ַקב̅ ָׁרא ַא ִחיד̅ הוָׁ א‬
ַ ַ‫ערק ו‬
ַ ‫שמע‬
ַ ‫וכ̅ ̅ד‬
ַ 8
sillä
heille
oli
vallannut
haudalta
lähtivät ja pakenivat kuulivat
kun ja
.
‫יתא וַ לאנָׁ ש ֵּמ ֵּדם ָׁלא ֵּא ַמ ֵּרין ַד ִח ָׁילן הוַ י ֵּגיר ׃‬
̅ ָׁ ‫רת‬
̅ ִ ַ‫הרא ו‬
ָׁ ‫ֵּת‬
sillä olivat peloissaan
sanoivat
ei
asia
ihmiselle ja
vapina ja
kauhu
Ja kun he kuulivat, he pakenivat ja lähtivät haudalta, sillä heidät oli vallannut kauhu ja vapina, eivätkä
he puhuneet mitään kenellekään, sillä he pelkäsivät.
‫למריַ ם‬
ַ ‫וקדם‬
̅ ַ ‫ּבש ָּׁבא ָׁקם וֵּ את̅חזִ י ֻׁל‬
ַ ̅‫ּבחד‬
ַ ‫פ ָׁרא ֵּדין‬
̅ ‫ּבש‬
ַ 9
Mirjam’lle
ensin
näyttäytyi ja nousi
viikko ensimmäisessä mutta
aamulla
.
‫אדין ַא ֵּפק הוָׁ א ֵּמנָׁ ה׃‬
̅ ִ ‫דשב̅ ָׁעא ִש‬
ַ ‫יתא ָׁהי‬
ָׁ ‫דל‬
ָׁ ̅‫ַמג‬
hänestä
oli
poistettu
riivaajat
seitsemän josta se
Magdalaitha
Mutta aamulla, viikon ensimmäisenä, hän nousi ja näyttäytyi ensin Mirjam Magdalaitha’lle, josta
seitsemän riivaajaa oli poistettu.
‫וב̅ ֵּ ̅כין׃‬
ָׁ ‫אב̅ ִילין הוַ ו‬
ִ ‫דע ֵּמה הוַ ו ַד‬
ַ ‫להנֻׁ ון‬
ָׁ ̅‫ּברת‬
ַ ‫והי ֵּאזַ לת̅ ַס‬
ִ 10
itkevät ja olivat murehtivat jotka olivat kanssaan jotka heille
evankelioi
meni
hän ja
.
Ja hän meni julistamaan toivon sanomaa heille, jotka olivat hänen kanssaan – jotka murehtivat ja itkivät.
Toivon sanoma; sevar on toivomista.
‫להין ָׁלא‬
ֵּ ‫דחי וֵּ את̅חזִ י‬
ַ ‫אמרן‬
ָׁ ‫שמעו ָׁד‬
ַ ̅‫והנֻׁ ון ַכד‬
ֵּ 11
eivät
heille
näyttäytyi ja elossa että sanoivat että
kuulivat
kun
nämä ja
.
‫ימנו ֵּא ֵּנין‬
ֵּ ‫ַה‬
he
uskoneet
Ja kun nämä kuulivat, että he sanoivat, että hän elää, ja näyttäytyi heille, he eivät uskoneet.
‫תא‬
̅ ָׁ ‫אחר‬
ִ
‫ותא‬
̅ ָׁ ‫נהון ַּבד̅ ֻׁמ‬
ֻׁ ‫תר ָׁה ֵּלין ֵּאת̅חזִ י ַלת̅ ֵּרין ֵּמ‬
̅ ַ ‫ ָּׁב‬12
toiset kaltaisuudessa
heistä
kahdelle
näyttäytyi
nämä
jälkeen
.
‫יתא׃‬
̅ ָׁ ‫קר‬
ִ ‫לכ̅ין וָׁ אזִ לין ַל‬
ִ ‫מה‬
ַ ̅‫ַכד‬
kylälle
menivät ja
vaelsivat
kun
Näiden jälkeen hän näyttäytyi heistä kahdelle, toisessa ulkomuodossa, kun he kulkivat ja menivät siihen
kylään.
”Se kylä” on tietysti se roomalaisten sotilastukikohdaksi rakennettu (Josefus) Emmaus.
‫ימנו‬
ֵּ ‫להנֻׁ ון ַה‬
ָׁ ‫רכא ָׁאף̅ ָׁלא‬
ָׁ ‫לש‬
ַ ‫והנֻׁ ון ֵּאזַ לו ֵּא ַמרו‬
ֵּ 13
uskoneet
heille
ei myös
lopuille
kertoivat menivät nämä ja
.
Ja nämä menivät kertomaan lopuille – eivätkä hekään uskoneet!
̅‫וח ֵּסד‬
ַ ‫יכין‬
̅ ִ ‫סמ‬
ִ ̅‫עסר ַכד‬
ַ ‫חד‬
̅ ַ ‫אחריַ ת̅ ֵּדין ֵּאת̅חזִ י ַל‬
ָׁ 14
syytti ja
aterioivat
kun
yhdelletoista
näyttäytyi
mutta
toisesti
.
‫להנֻׁ ון ַדחזַ אוֻׁ הי‬
ָׁ ‫ּבהון ַד‬
ֻׁ ‫לקשיֻׁ ות̅ ֵּל‬
ַ ַ‫ימנֻׁ ות̅ ֻׁהון ו‬
ָׁ ‫לח ִס ֻׁירות̅ ַה‬
ַ
näyttäytyi joille niille että
sydämensä
paatumus ja
uskollisuutensa
puutteelle
‫ימנו‬
ֵּ ‫דקם ָׁלא ַה‬
ָׁ
uskoneet eivät
edessä
Mutta toisen kerran hän näyttäytyi yhdelletoista, kun he aterioivat, ja syytti heitä heidän uskollisuutensa
puuttumisesta ja heidän sydäntensä paatumuksesta, etteivät uskoneet niitä, joiden edessä hän
näyttäytyi.
‫רתי‬
̅ ̅‫סב‬
ַ ‫למא ֻׁכ ֵּלה וַ אכ̅ ֵּרזו‬
ָׁ ‫לע‬
ָׁ ‫להון זֵּ לו‬
ֻׁ ‫אמר‬
ַ ֵּ‫ ו‬15
evankelioikaa julistakaa ja
kaikki
maailmalle menkää heille
sanoi ja
.
‫יתא׃‬
̅ ָׁ ‫ּבר‬
ִ ‫ּבכ ָׁלה‬
̅ ֻׁ
luomakunta
kaikessa
Ja hän sanoi heille, ”menkää kaikkeen maailmaan, ja julistakaa minun toivoni sanomaa kaikessa
luomakunnassa!”
‫ימן ֵּמת̅ ַחיַ ב̅׃‬
ֵּ ‫מה‬
ַ ‫דלא‬
ָׁ ‫וע ֵּמד̅ ָׁחיֵּ א וַ אינָׁ א‬
ָׁ ‫ימן‬
ֵּ ‫מה‬
ַ ‫ ַאינָׁ א ַד‬16
syyllinen
usko
ei joka sellainen ja
elää kastetaan ja
uskoo joka sellainen
.
Sellainen, joka uskoo ja kastetaan, saa elää, ja sellainen, joka ei usko, on syyllinen.
‫אדא‬
̅ ֵּ ‫ּבשמי ִש‬
ֵּ ‫קפ̅ן‬
ָׁ ֵּ‫ימנין ָׁה ֵּלין נ‬
ִ ‫מה‬
ַ ‫אילין ַד‬
ֵּ ‫תא ֵּדין ַל‬
̅ ָׁ ָׁ‫ ָׁאת̅ו‬17
riivaajat nimessäni seuraavat nämä
uskovat jotka
niille
mutta
merkit
.
‫ללון׃‬
ֻׁ ‫נמ‬
ַ ‫תא‬
̅ ֵּ ̅‫פקון וַ ב̅ ֵּל ָׁשנֵּ א ַחד‬
ֻׁ ַ‫נ‬
puhuvat
uusi
kielen kautta ja ajavat pois
Mutta merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Nämä; minun nimeni kautta he ajavat pois riivaajia, ja
puhuvat uuden kielen kautta.
‫שתון ָׁלא נַ ַהר ֵּאנֻׁ ון‬
ֻׁ ֵּ‫ותא נ‬
ָׁ ‫דמ‬
ַ ‫שקלון וֵּ אן ַס ָׁמא‬
ֻׁ
ֵּ‫תא נ‬
̅ ָׁ ָׁ‫ וַ חוַ ו‬18
heitä vahingoita ei
juovat
kuoleman
myrkkyä jos ja
he ottavat
käärmeet ja
.
‫למון‬
ֻׁ ‫יהא ונֵּ ת̅ ַח‬
ֵּ ‫כר‬
ִ ‫ימון ַעל‬
ֻׁ ‫נס‬
ִ ‫יהון‬
ֻׁ ‫איד‬
̅ ַ ִ‫ו‬
tulevat terveeksi ja
sairaat
ylle
laittavat heidän kätensä ja
Ja he ottavat käärmeet kiinni, ja jos he juovat kuoleman myrkkyä, se ei vahingoita heitä, ja he laittavat
kätensä sairaiden päälle, ja he tulevat terveeksi.
̅ ‫ית‬
‫ב‬
̅ ֵּ ִ‫סלק ו‬
ֵּ ‫שמיָׁ א‬
ַ ‫מהון ַל‬
ֻׁ ‫דמ ֵּלל ַע‬
ַ ‫תר‬
̅ ַ ‫ ֵּי ֻׁשוע ֵּדין ָׁמ ַרן ֵּמן ָּׁב‬19
istui ja
kohosi
taivaille
kanssaan puhui että jälkeen –sta herramme mutta Jeshua
.
‫אל ָׁהא׃‬
ָׁ ‫ֵּמן יַ ִמינָׁ א ַד‬
Jumalan
oikealta
Mutta meidän Herramme Jeshua näiden puheiden, heidän kanssaan, jälkeen, kohosi taivaisiin, ja istui
Jumalan oikealle puolelle.
‫להון‬
ֻׁ ‫מע ַדר הוָׁ א‬
ַ ‫ומ ַרן‬
ָׁ ‫וכא‬
ָׁ ‫ּבכ̅ל ֻׁד‬
ֻׁ ‫נפ̅קו וַ אכ̅ ֵּרזו‬
ַ ‫ ֵּהנֻׁ ון ֵּדין‬20
heille
oli
auttoi herramme ja paikka kaikessa
julistivat ja lähtivät mutta
he
.
‫דעב̅ ִדין הוַ ו ׃‬
ָׁ ‫תא‬
̅ ָׁ ָׁ‫יהון ָּׁבאת̅ו‬
ֻׁ ‫ומ ַשר ֵּמ ַל‬
ַ
olivat tekivät jota merkkien kautta heidän sanansa vahvisti ja
Mutta he lähtivät ja julistivat joka paikassa, ja meidän Herramme auttoi heitä, ja vahvisti heidän
sanansa merkkien kautta, joita he olivat tekemässä.