Document 259966

MONDAY, March 8th, 2010 St. John of God
7:00 a.m.
† Edward Proniewski
from the Nerwinski family
TUESDAY, March 9th, St. Frances of Rome
7:00 p.m.
† Julian Modzelewski
od rodziny Cwalina
WEDNESDAY, March 10th,
7:00 a.m.
† Msgr. Arthur Demski
from the Rosary Society of St. Hedwig
THURSDAY, March 11th
7:00 a.m.
† Genevieve “Jean” Szubrowski
from Claire Pasierb
FRIDAY, March 12th
7:00 a.m.
† Marian Swiniuch
from sister Janet Nyzio
SATURDAY, March 13th
7:00 a.m.
† Krystyna Dziekońska
from husband & family
5:00 p.m.
SUNDAY, March 14th, Fourth Sunday of Lent
8:00 a.m.
† Stanisław Obrębski
† Edward L Taborek
od chrzestnego Józka Szumielewicza
† Julian Modzelewski
od syna z rodziną
† John Gras
from Jan & Donna Wojtaszek
† Stanisława Misiołek (4 rocz.)
od Lucyny, Dawida i Szczepana
9:30 a.m.
† M/M William Witkowski
from Joan Duffy
† Henrietta Kulak
from Barbara & James Malony & fam.
† Dr. Stanley Potkay
from Walt & Barbara Kramarz
† Frank Szul
from daughter Carol
† Msgr. Arthur Demski
from Dottie Swedo & family
† Ann Strycharz
from Lisa Onady
† Joseph & Victoria Bogdan
from sons
† Christine Connolly-Crary
from John & Betty Viechec
† Paul Zagola
from Kevin, Cathy & Melanie Reeves
SANCTUARY CANDLE
Church
Health & Blessings for Patricia A. Wilk
from mother Ann & family
† Helen Dura from daughter
Chapel
Health & Blessings for Dot Rose from friends
† Deceased Members of the Debiec family
from Lottie Rak
SPECIAL PRAYER FOR
THE MEN AND WOMEN IN THE MILITARY
Lord Jesus, we ask you to watch
over our men and women who
are serving in the military in Iraq,
Afghanistan and throughout the
world. We ask for your wisdom
and peace for all the world
leaders to end the fighting. We
pray for your healing touch.
AMEN
Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
Health & Blessings for Barbara
on her birthday from Carol
11:00 a.m.
† Hipolit, Apolonia
i Honorata Ciborowski
od Agnieszki z rodziną
† Hazel S. Shuman
od Edmunda i Józefy Bielskich
† Edward Rynkowski
od dzieci
† Anna Sibiga
od brata z rodziną
† Michelle Michalak
od Bogusławy Niemirka
† Stefania Chechła
od syna z rodziną
† Genowefa Wojtkowska (2 rocz.)
od córki
† Katarzyna i Józef Wolak
from Katherine Wolak
MODLITWA W INTENCJI ŻOŁNIERZY
Pamiętajmy o naszych żołnierzach służących w Iraku i
Afganistanie i nie tylko tam. Módlmy się o pokój w
świecie i łaskę ukojenia bólu i smutku dla tych, którzy
stracili swoich najbliższych.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Łk 13,1-9: W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to
ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła
się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i
szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie
znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem;
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.
Wezwanie do nawrócenia jest ośrodkiem liturgii dzisiejszej niedzieli. Wstęp zawiera opowieść o powołaniu Mojżesza na wodza narodu
izraelskiego dla zorganizowania wyjścia z Egiptu. Zdarzenie zaczyna teofania, czyli objawienie się Boga. Ukazuje się On w krzaku
płonącym, daje Mojżeszowi usłyszeć swój głos i woła go po imieniu: „Mojżeszu, Mojżeszu” (Wj 3, 4). Odkrywa mu zamiar uwolnienia
Izraela rozkazując stanąć na czele przedsięwzięcia. Tak rozpoczyna się pochód Hebrajczyków przez pustynię, który oznacza nie tylko
uwolnienie ich z niewoli cudzoziemskiego narodu, lecz ma głębsze znaczenie. Oddziela ich bowiem od kontaktów z ludem
bałwochwalczym, oczyszcza obyczaje, odrywa od dóbr ziemskich, aby doprowadzić do czystszej religii i ściślejszego obcowania
z Bogiem, a wreszcie do posiadania ziemi obiecanej. Wyjście narodu wybranego jest obrazem drogi oderwania i nawrócenia, jaką
w czasie Wielkiego Postu powinien obrać każdy chrześcijanin. A równocześnie koleje tego narodu, który spędza czterdzieści lat na
pustyni, nie zdobywając się nigdy na całkowitą wierność Bogu, który go obsypał tyloma dobrodziejstwami, są upomnieniem dla nowego
ludu Bożego. Św. Paweł, wspominając nadzwyczajne dobrodziejstwa, w jakie Żydzi obfitowali na pustyni, pisze: „wszyscy spożywali ten
sam pokarm duchowy (mannę), wszyscy pili ten sam duchowy napój (wodę, która cudownie wytrysnęła ze skały)... lecz w większości
z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni” (l Kor 10, 3-5). Oto smutny koniec historii niewierności i przestępstw.
Należeć do ludu Bożego, mieć na własny użytek żywą wodę łaski, pokarm duchowy Eucharystii i wszystkie inne sakramenty — to
jeszcze nie zapewnia zbawienia, jeżeli chrześcijanin nic podejmuje sam głębokiego trudu nawrócenia i całkowitego przylgnięcia do
Boga. Nikt nie może liczyć ani na swoje stanowisko w Kościele, ani na własne cnoty albo na oddane usługi: „Niech ten, komu się zdaje,
że stoi, baczy, aby nie upadł”. Również i dzisiaj wspólnota wiernych słyszy z ust Jezusa taką samą naukę. Pan na wieść o ucisku
politycznym, który pochłonął wiele ofiar, odpowiada: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy
Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13, 2-3). Twarde
słowa pozwalające nam zrozumieć, że z Bogiem nie można żartować; wypływają one jednak z miłości. Bóg bowiem stara się na
wszelki sposób o zbawienie swoich stworzeń. Dzisiaj Bóg nie mówi już do swojego ludu przez Mojżesza, lecz przez swojego Syna;
objawia się nie w krzaku płonącym a nie spalającym się, lecz w swoim Jednorodzonym, który, wzywając ludzi do pokuty, uosabia
nieskończone miłosierdzie i nigdy nie przestaje się litować. Jezus dzięki temu miłosierdziu prosi Ojca, aby przedłużył czas i poczekał
jeszcze, by każdy mógł się opamiętać. Podobnie czyni ogrodnik z przypowieści, kiedy na widok nieurodzajnego drzewa figowego mówi
do gospodarza: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości
możesz je wyciąć”. Jezus ofiaruje każdemu człowiekowi swoją łaskę, ożywia go przez zasługi swojej męki, karmi swoim Ciałem i Krwią,
wyjednuje dla niego miłosierdzie Ojca; cóż więcej mógłby uczynić? Człowiek powinien więc starać się nie nadużywać tak wielkich
dobrodziejstw, lecz posługiwać się nimi coraz lepiej, by wydawać owoce prawdziwego życia chrześcijańskiego.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.
2.
3.
Dzisiejsza modlitwa dnia przypomniała nam triadę wielkopostnych uczynków: post, modlitwę i jałmużnę. Post jest ograniczeniem
nie tylko jedzenia, ale także przyjemności. Rezygnując z nich, możemy bardziej oddać się modlitwie, która w Wielkim Poście
powinna być intensywniejsza. Jałmużna to biblijny i niezwykle skuteczny sposób ulżenia czyjejś niedoli oraz wynagrodzenia za
nasze grzechy. Niech dzisiejsze przypomnienie tych uczynków pobudzi nas do jeszcze większej gorliwości w ich spełnianiu.
Trzecia niedziela Wielkiego Postu to półmetek tego ważnego okresu liturgicznego. Stąd coraz bardziej naglące zaproszenia na
nabożeństwa wielkopostne, skierowane do tych, którzy jeszcze w nich nie brali udziału. W każdy piątek odprawiamy Drogę
Krzyżową, a w niedziele Gorzkie Żale.
Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest naszym obowiązkiem.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – Za dwa tygodnie, 21-go marca powitamy w naszej Parafii Ojca rekolekcjonistę, ks. dra
Zbigniewa Majcher, który przybędzie do nas z Cherry Hill. Ks. Zbigniew, Salezjanin jest kapelanem polskiego zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Starowiejskich.
POMOC GŁODUJĄCYM – Nasza parafialna grupa Rycerzy Kolumba organizuje jak co roku w Wielkim Poście zbiórkę artykułów
żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. Od tej niedzieli do 21-go marca włącznie można przynosić do Kościoła żywnośąć, która
będzie przekazana Organizacji Charytatywnej i Mount Carmel w naszej Diecezji. Potrzebna jest szczególnie żywność, która może
dłużej przetrwać, a więc: płatki, galaretka, budyń i ciasta w proszku, masło orzechowe, kawa, makarony, ryż, zupa i warzywa w
puszkach. Prosimy o pozostawienie tych artykułów przy bocznym ołtarzu Matki Bożej. Niech Pan Bóg wynagrodzi dobre serca! Bóg
zapłać za Waszą pomoc!
OFIARA NIEDZIELNA – Wszystkich Parafian używających kopertek na ofiarę prosimy uprzejmie o wpisywanie ofiarowanej sumy
oraz nie zaklejanie ich taśmą. Utrudnia to bowiem bardzo i przedłuża pracę grupie liczącej składkę. Dziękujmy za zrozumienie!
BADANIE PROSTATY (darmowe) – 21-go marca w konwencie odbędzie się badanie prostaty dla mężczyzn nie
posiadających ubezpieczenia. Trzeba sie jednak zarejestrować w tę niedzielę lub w przyszłą 14-go marca po Mszy św. w konwencie.
Kwalifikują się mężczyźni w wieku 50 lat i powyżej lub od 45, jeżeli jest historia rodzinna tej choroby.
BADANIE CIŚNIENIA KRWI – W przyszłą niedzielę 14 marca w konwencie nasza parafianka, która jest pielęgniarką będzie
służyła swoją pomocą i doświadczeniem w godz. 9:00 do 11:00. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby zmierzyć swoje
ciśnienie krwi zapraszamy do konwentu.
ZMIANA CZASU – Prosimy pamiętać o zmianie czasu w przyszłą niedzielę na czas letni. Wieczorem w sobotę przesuwamy
zegarki o godzinę do przodu.
Gorzkie żale – During Lent every Sunday after
February 27th & 28th, 2010
Weekly Collection
Maintenance
$5,494.00
$1,902.00
Czy możesz ofiarować na niedzielną tacę wartość ½
godz. swojej tygodniowej pracy?
Serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i Wasze
ofiarne i dobre serca.
Could you please contribute a half hour of your weekly
wage in your weekend offering?
God Bless you and thank you for your kind
and generous hearts.
Please remember the Church of St. Hedwig
in your will as a lasting and loving gift to your
parish community! Thank You!!
Matthew Bogacz, Anna Burzawa, Valeria Chidzik,
Stephie Cieszkowski, Rodger Cryan, Charlotte
Dombrowski, Bartoszek Dudek, Julia Fennimore, Lillian
Iatesta, Fr. Fred Jackiewicz, Arlene Jarzyk, Catherine
Jones, Ruth Kisielewski, Patricia Krupa, John Kwoka,
Alice S. Laird, Edward Laird, Sr., Helen Lewanowicz,
Florence Mieszkowski, Dan Piestor, Anna Proniewski,
Lottie Rak, Dot Rose, Tommy Rose, Jean Sikorski, Bill
Silvers, Kelly Ann Strycharz, Joseph Supel, Angelo
Taglairino, Patricia A. Wilk, Helen Wojciechowski,
Katherine Wolak, Anna Wozniak, and Edlina Zuczek.
Please call the Rectory Office
to add or delete names from the list.
11:00 am Mass we’ll have exposition of the Blessed
Sacrament and sing GORZKIE ŻALE. It’s a beautiful
Polish Lenten devotion. English speaking Parishioners
who don’t understand Polish are cordially invited to be
with us during this blessed time.
THIRD SUNDAY OF LENT
The memory of the Exodus pervades today’s selections
from the Book of Exodus and from the first Letter to the
Corinthians.
The great theophany (i.e., the
manifestation of God) at the burning bush, today’s first
reading, precipitated the drama of Israel’s rescue from
the hands of the Egyptians by the mighty hand of the
living God, I AM. The first four verses of the reading
from Corinthians take up the story, recalling the cloud
that led them by day and kept them safe from the
Egyptians by night (Ex 13:21—22; 14:19—20); their
crossing of the Red Sea on dry land (14:22); the manna
from heaven (16:4—15) and the water from the rock
(17:1—6). But for all this, Paul continues, the people
grumbled and some perished. This he offers as a
warning to those who think they stand secure. Jesus
also issues a warning in today’s Gospel. As suddenly
and swiftly as disaster befell the Galilean pilgrims and
the people at the tower of Siloam, he says, so will the
day of judgment take the unrepentant by surprise. Even
the patience of God runs out.
BAPTISM
If you are planning to have a child baptized in future
months, a Baptism preparation class for parents and
godparents will be held on the second Thursday of each
month at 7 p.m. in the convent.
FEBRUARY BAPTISMS
The following children were baptized in our church
during the month of February.
Jacob Karol Heliniak, son of Grzegorz Heliniak &
Sabina Smaroń; Chelsea Jachyra, daughter of
Grzegorz Jachyra & Agnieszka Włodarczyk.
Congratulations to the parents and
godparents.
VILLA VICTORIA ACADEMY
STATIONS OF THE CROSS
EVERY FRIDAY
7:00 pm (English - Chapel)
7:00 pm (Polish - Church)
Villa Victoria Academy will present the classic children’s
musical, The Wizard of Oz for three live performances:
Friday, March 19 at 7 pm, Saturday, March 20 at 7 pm
and Sunday, March 21 at 3 pm at the Villa Victoria
Academy Theater. Tickets are on sale now for $12
each, and are available at the door, or may be
purchased through the school office by calling 609-8821700 ext. 10 or go to www.villavictoria.org.
CHURCH ENVELOPES
In order to assist the counting of weekly contributions,
please be sure to mark the amount of your contribution
on each envelope. Also, please do not use scotch tape
to seal the envelopes. Thank you for your consideration.
NEW PARISH TRIP
St. Hedwig Church presents a day trip to the Brownstone
on April 22, 2010 to see the show “American
Bandstand”. Lunch included, price $70.00 pp. More
information to follow.
REMINDER!!!
Daylight savings time begins next
Sunday, March 14, 2010. Please be sure
to turn your clocks 1 hour ahead before
going to bed on Saturday night.
KNIGHTS OF COLUMBUS
ANNUAL VOCATIONS DINNER
ST. HEDWIG’S COUNCIL #7244
The Saint Hedwig’s Knights of Columbus Council #7244,
will be hosting its annual Vocations Dinner on Saturday,
April 10, 2010 at the Catholic War
Veterans Post 417 Hall located on
301 Grand St. in Trenton. This
year’s honorees will be Rev.
Stanley Lukaszewski and Sister
Elvine Dymnicki.
Ticket are
$32.00 per person with Cocktails at 6 pm and a Buffet
Dinner at 7 pm. Proceeds of this event help support our
seminarians. Mail Reservations to Richard Bannister, 73
Hollynoll Dr. Trenton, NJ 08619 or call 890-8275.
Checks should be made payable to St. Hedwig’s,
Council #7244. The deadline for reservations is Friday,
April 2, 2010. Your continued support of this annual
event is much appreciated.
My Reservation for the Vocation Dinner:
Name_____________________________Council_____
Address______________________________________
ANNUAL VOCATIONS DINNER
AD BOOKLET
Please forward your Ad or business card along with your
check made payable to St. Hedwig’s Council #7244.
Program booklet size is 5 1/2 X 8 1/2. Deadline for all
Ads and patrons is Thursday, April 1, 2010
______Full Page
______Half Page
______1/3 Page
______Patron (one line)
$60.00
$35.00
$25.00
$ 6.00
Name________________________________________
Phone________________________________________
Address______________________________________
Mail ads to: Dr. Chester B. Kulak
2796 Princeton Pike
Lawrenceville, NJ 08648-3221
(609) 882-9347
e-mail [email protected]
AMERICAN LEGION POST #458
American Legion Post 458 located at the Brunswick
Circle is serving Fish & Chips Dinners. Eat in or take out
every Friday during Lent 12-8 pm. The cost is $9.00.
PENANCE SERVICE
In preparation for Easter, the sacrament of
Reconciliation will be Tuesday March 16th, at 7:00 pm
in the Church. Many priests will be available to hear
confession in both Polish and English.
SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA – We wtorek 16
marca o godz. 7:00 wieczorem w naszym kościele
odbędzie się spowiedź przygotowująca nas duchowo do
świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego.
Serdecznie
zapraszamy wszystkich, którzy mogą przystąpić do
Sakramentu Pojednania o skorzystania z tej okazji.
Będziemy gościć – jak zwykle – kilkunastu księży, którzy
specjalnie na ten wieczór przybędą, by służyć Wam
pomocą sakramentalną.
ST. HEDWIG KNIGHTS OF COLUMBUS
LOAVES & FISHES
St Hedwig’s Knights of Columbus #7244 will begin their
annual Loaves & Fishes Food Drive at all masses
starting Saturday March 6, 2010 and ending Sunday
March 21, 2010. Because of your generosity and
support of this program, in this time of great need, we
are able to give food to families in our community. All
items collected are given to Catholic Charities and
Mount Carmel.
Here is a list of the critical “canned and non-perishable”
food items needed:
9 Cereal, Peanut Butter/Jelly
9 Coffee, Pasta, Rice, Canned Soup
9 Canned Vegetables, Spaghetti Sauce
9 Cake Mix / Brownie Mix /Jello / Pudding Mix
You can assist us by bringing your food items to church
and placing your bag(s) of food behind the railing at the
Blessed Mother side of the altar. Thank you for your
support and may God bless you and your family.
FREE PROSTATE CANCER
SCREENING AT PARISH
Free Prostate Cancer Screening, for men without
insurance, will take place at the Parish on Sunday,
March 21, 2010. Registration will take place in the
Convent after all Masses on Sunday, March 7, 2010 and
Sunday, March 14, 2010. In order to qualify for the free
screening, men must be:
• 50 years of age or older; or
•
45 years of age or older with a family history of
prostate cancer.
BLOOD PRESSURE SCREENING
The blood pressure screening will take place next
Sunday, March 14, 2010 from 9:00 a.m. to 11:00 a.m. in
the convent. If you wish to have your blood pressure
checked, please stop by.
PARISH LENTEN RETREAT
During the weekend of March 20 and 21, 2010 we will
have a Lenten Retreat in our Parish. We would like to
welcome our guest priest, Rev. Zbigniew Majcher, who
will preach at all the Masses.