ל החברה

‫קציר קרן השקעות )‪ (1989‬בע"מ‬
‫פברואר ‪2011‬‬
‫הקדמה‬
‫מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד‪ ,‬ואינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים אשר‬
‫של החברה‪ ,‬ואינה מהווה‬
‫החלטה בדבר השקעה בניירות ערך ל‬
‫ל‬
‫קבלת‬
‫פרסמה החברה ללציבור‪ ,‬בטרם ל‬
‫הצעה של ניירות ערך של החברה‪.‬‬
‫המצגת כוללת הערכות‪ ,‬תחזיות ותכניות המתייחסות לאירועים ועניינים עתידיים‪ ,‬המהוות מידע צופה‬
‫פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬תשכ"ח ‪ – 1968‬העובדות והנתונים העיקריים אשר שימשו בסיס‬
‫למידע זה הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה‪ ,‬חברות הפורטפוליו של החברה‬
‫)"חברות הפורטפוליו"( ועסקיהן‪ ,‬עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם פועלת‬
‫שידועים‬
‫ם‬
‫כפי ש דוע‬
‫ם‪ ,‬והכל כפ‬
‫כלכליים‬
‫ם מאקרו כלכל‬
‫ונתונים‬
‫לותן‪ ,‬ועובדות ונתונ‬
‫פעילותן‬
‫באזורי פע‬
‫הפורטפוליוו באזור‬
‫החברה וחברות הפורטפול‬
‫לחברה במועד הכנת מצגת זו‪.‬‬
‫המידע צופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס‪ ,‬בנוסף לעובדות ולנתונים הקיימים בחברה‪ ,‬על ציפיות‬
‫והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים‪ ,‬ועל‬
‫השתלבותן של ההתפתחויות כאמור אלה באלה‪ .‬התממשותו או אי התממשותו של מידע צופה פני‬
‫עתיד כאמור‪ ,‬יכול שתושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטת החברה‬
‫וחברות הפורטפוליו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫פסקל טכנולוגיות )ינואר ‪(2007‬‬
‫פרופילל החברה‬
‫פרופ‬
‫החברה פועלת מעל ל ‪ 20‬שנה‪ ,‬בתחום המוצרים לחממות והינה מותג מוביל‬
‫בתחומה בעולם‪.‬‬
‫פעילות הקבוצה ממוקדת בתחום המוצרים לחממות הנהנה מצמיחה מואצת עקב‬
‫השינויים בתעשיית החקלאות העולמית‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2010‬רכשה את השליטה בפלאמיקס )‪ ,(50.1%‬העוסקת ביצור ושיווק‬
‫מצעים מנותקים ע"ב קוקוס‬
‫המפעלים של הקבוצה נמצאים במעלות‪ ,‬הודו וסרי לנקה ומועסקים בהם כ‪210-‬‬
‫עובדים )מתוכם ‪ 150‬בחו"ל(‬
‫לקבוצה ‪ 2‬חברות שיווק בבעלות מלאה בספרד ובמקסיקו‪.‬‬
‫עיקר מכירות הקבוצה )כ‪ (90%-‬הינן לייצוא )כ‪ 50 -‬מדינות(‬
‫בין מוצריה‪:‬‬
‫מוצרים לקשירה והדלייה בחממות )בעיקר לעגבניות(‪.‬‬
‫מצעים מנותקים ע"ב קוקוס‪.‬‬
‫מוצרים לקשירה והדלייה במטעים וכרמים‪.‬‬
‫מחברי רשת למטעים וכרמים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪http://www.paskal.biz‬‬
‫פסקל טכנולוגיות )המשך(‬
‫הנהלה‬
‫יו"ר ‪ -‬מר שאול אשכנזי‬
‫מנכ"ל ‪ -‬מר צביקה אביגדור‪ .‬משמש כמנכ"ל החל מ ‪.5/2007‬‬
‫לפני כן‪ ,‬כיהן במספר תפקידים בכירים בחברות טכנולוגיה בארץ ובחו"ל‪.‬‬
‫ם מתוך דו"ח רווח והפסד פרופורמה מאוחד ))**((‬
‫נתונים‬
‫נתונ‬
‫)במיליוני ‪(₪‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫מכירות‬
‫‪99 3‬‬
‫‪99.3‬‬
‫‪79 8‬‬
‫‪79.8‬‬
‫‪77 6‬‬
‫‪77.6‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪14.7‬‬
‫‪10.7‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪14.8%‬‬
‫‪13.4%‬‬
‫‪13.5%‬‬
‫‪17‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪17.1%‬‬
‫‪16.3%‬‬
‫‪16.5%‬‬
‫‪EBITDA‬‬
‫חוב נטו‬
‫הון עצמי‪ ,‬נטו‬
‫‪12‬‬
‫‪30.5‬‬
‫)*( שנת ‪ -2010‬ע"ב הערכה בלבד‬
‫)**( לפני חלק המיעוט ברווח‬
‫‪4‬‬
‫פסקל טכנולוגיות )המשך(‬
‫‪ .1‬יתרונות וחוזקות של פסקל‬
‫בסיס ק‬
‫לקוחות רחב ופריסה עולמית אשר מתגברת על עונתיות אזורית‬
‫מכירה ישירה ללקוח‪ 50% -‬ממכירות פסקל מבוצעות ישירות ע"י פסקל ללקוחות‬
‫הסופיים‬
‫מוניטין טוב בשוק החממות הרבה מעבר להיקף הפעילות‬
‫יתרון לגודל‪ -‬ייצור ריכוזי ביעילות גבוהה )רווח גולמי של ‪(40%‬‬
‫לפסקל ידע אגרונומי רחב ומעורבות בשיטות הגידול‬
‫‪ .2‬על רקע יתרונות אלו השלימה החברה תכנון אסטרטגי רב שנתי הכולל בין היתר‬
‫ביצוע ‪ 2‬השקעות בחברות אחרות שמוצריהן פונים לשוק של פסקל‬
‫הרחבת סל המוצרים והשירותים שפסקל מציעה לאותו קהל יעד של לקוחות‬
‫חיזוק בסיס הידע ל‬
‫של החברה ויצירת נכסי ידע‬
‫צפי מכירות הקבוצה ב ‪ -2012‬כ ‪ 150‬מיליוני ‪.₪‬‬
‫‪5‬‬
‫פסקל טכנולוגיות )המשך(‬
‫פלאמיקס‪ -‬רכישת השליטה בפלאמיקס מהווה שלב ראשון בביצוע התוכנית‬
‫ת‬
‫הרב שנת‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬יתרונות למוצרי פלאמיקס‬
‫רגולציה ירוקה יוצרת תקנים מחמירים לשימוש בחומרים כימיים מזהמי קרקע‪ -‬מגדיל‬
‫את השוק של המצעים המנותקים‬
‫שימוש במצע מנותק מאפשר מניעה טובה של מחלות קרקע ומזיקים‬
‫ניתן לזהות מעבר משימוש בצמר סלעים כמצע מנותק ‪ ,‬לשימוש בקוקוס עקב יתרונות‬
‫סביבתיים‪ .‬צמר סלעים אינו מתכלה ויוצר מפגע אקולוגי‬
‫‪ .2‬השוק והסביבה העסקית של פלאמיקס‬
‫שוק המצעים המנותקים מוערך בכ ‪ 2‬מיליארד ‪ $‬בשנה‪ ,‬וגדל כל שנה בכ ‪10%‬‬
‫מתוכו‪ -‬מצעים ע"ב קוקוס כ ‪ 300‬מיליוני ‪ $‬לשנה‪ .‬מצעים על בסיס קוקוס מהווים כ‬
‫‪ 50%‬מהגידול השנתי במצעים מנותקים‬
‫לפלאמיקס עודף ביקושים על יכולת יצור‪ .‬השקעת פסקל נועדה להרחיב את כושר‬
‫היצור‬
‫‪6‬‬
‫פסקל טכנולוגיות )המשך(‬
‫הנהלת פסקל מעוניינת להוסיף למוצרי פסקל נדבך טכנולוגי‪:‬‬
‫‪ .1‬פעילות מחקר ופיתוח‪:‬‬
‫החברה משקיעה את משאביה בפיתוח מוצרים עתירי טכנולוגיה‪.‬‬
‫החברה קיבלה אישור מדען ראשי לפיתוח של‪:‬‬
‫ מתלים מתקדמים אשר מפחיתים את כוח האדם בחממה‪.‬‬‫ מתלים הכוללים אפשרויות חיווי למצב הצמחים‪.‬‬‫‪ .2‬כניסה לתחומים נוספים‪:‬‬
‫החברה בוחנת מספר אפשרויות לרכישת השליטה בחברות העוסקות ביצור ושיווק‬
‫מוצרים נוספים לחממות‬
‫בפרט ובחממות פ ט‬
‫החקלאות פ ט‬
‫ל‬
‫בעלות טכ ל‬
‫נוספות ל‬
‫רכישת חברות ספ‬
‫כ‬
‫בפרט‬
‫טכנולוגיה בתום‬
‫‪7‬‬
‫אקסטרא פלסטיק )אוג' ‪(2007‬‬
‫פרופיל החברה‬
‫נוסדה ב‪ ,1960-‬נסחרת בבורסה בת"א‪.‬‬
‫החברה עוסקת בייצור ושיווק מוצרי אריזה מפוליאתילן לרבות יריעות ושקיות‬
‫‪ (Barier‬שונה ללשימושים מגוונים‪.‬‬
‫באטימות ) ‪B i‬‬
‫מפעל אקסטרא פלסטיק ממוקם בשדרות ומועסקים בו ‪ 130‬עובדים‪.‬‬
‫במפעל ציוד בטכנולוגיה חדישה והוא בין המפעלים הגדולים בארץ בתחומו‪.‬‬
‫‪www.extra-plastic.com‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬היקף הייצוא היה כ‪ .41% -‬מוצרי החברה מיוצאים לצפון אמריקה‬
‫ומערב אירופה‬
‫‪8‬‬
‫אקסטרא פלסטיק )המשך(‬
‫עיקרי הפעילות בתקופה האחרונה‬
‫הנהלת אקסטרא עוסקת בבניית תוכנית שינויים‪ ,‬הכוללת בין היתר בניית תמהיל מוצרים חדש‪ ,‬הנתמך‬
‫בהשקעות חדשות באמצעי יצור טכנולוגיים וברכישת חברות אחרות בתחום הפעילות‬
‫‪ .1‬מינוי אנשי מפתח לחברה‬
‫מנדולה‬
‫ל‬
‫יו"ר – רמי‬
‫מנהל פעילות הפלסטיק – יעקב יערי‪ ,‬כיהן כמנכ"ל חברת סנפרוסט ומעדנות בין השנים ‪2001-2009‬‬
‫אחרים‬
‫ם‬
‫ם אחר‬
‫בתחומים‬
‫מוש החזקות בתחומ‬
‫ומימוש‬
‫ק ומ‬
‫הפלסטיק‬
‫לות הפלסט‬
‫בפעילות‬
‫‪ .2‬התמקדות בפע‬
‫מכירת מותגים בבעלותה תמורת ‪ 14‬מיליוני ‪) ₪‬מרץ ‪(2010‬‬
‫מכירת החזקותיה בחברת א‪.‬ל ארמן תמורת ‪ 17‬מיליוני ‪) ₪‬מאי ‪(2010‬‬
‫מפעולות אלו נוצר באקסטרא רווח הון של ‪ 23‬מיליוני ‪₪‬‬
‫‪ .3‬תוכנית למיזוגים ורכישות‪ -‬אקסטרא בוחנת תוכנית למיזוג או רכישה של מספר חברות בתחום‬
‫‪ .4‬השקעות באמצעי יצור‪ -‬אקסטרא מתכננת ללהשקיע בשנת ‪ 2011‬באמצעי יצור אשר יתנו ללה יתרון ביצור‬
‫מוצרים בעלי רווחיות גבוהה‬
‫‪9‬‬
‫פוליאון ברקאי )מרץ ‪(2007‬‬
‫מפעל פוליאון‪ ,‬בו מועסקים כ‪ 70-‬עובדים‪ ,‬נמצא בקיבוץ ברקאי‬
‫יו"ר פוליאון ‪ -‬מר יונתן מלמד‪.‬‬
‫מנכ"ל החברה ‪ -‬מר בעז רובל‬
‫בתפקידי ניהול בכיר בפוליאוןן‪.‬‬
‫ק‬
‫בעל ניסיוןן של ‪ 12‬שנה‬
‫ע‬
‫פוליאון עוסקת בשני תחומים עיקריים‪:‬‬
‫יריעות למינציה מיוחדות בניפוח המשמשות בעיקר לאריזת מזון טרי‪ ,‬מצונן‬
‫ומפוסטר תחת המותג "פוליליד"‪ .‬חלק ניכר מהמכירות מיועד ליצרני מזון במערב‬
‫אירופה‬
‫יריעות בידוד רפלקטיביות‪ .‬מוצר ייחודי שפותח ע"י החברה תחת המותג‬
‫"פולינום"‪ .‬משווק בעיקר בדרום אירופה‪ ,‬המזרח הרחוק ואוסטרליה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫פוליאון ברקאי )המשך(‬
‫אירועים עיקריים בתקופה האחרונה‬
‫הרחבת כושר הייצור‬
‫הפעלת מכונת ‪ 9‬שכבות חדישה‪.‬‬
‫השלמת רכישת מכונת פולינום‪.‬‬
‫רכישת למינטור‪.‬‬
‫פיתוח תחום הבידוד הרפלקטיבי‬
‫שוק הבידוד העולמי מוערך בכ ‪ 26‬מיליארד ‪ $‬וגדל בכ ‪ 4%‬בשנה‬
‫מתוכו‪ ,‬שוק הבידוד הרפלקטיבי מוערך בכ ‪ 1.3‬מיליארד ‪ $‬וגדל בכ ‪12%‬‬
‫בשנה‬
‫פוליאוןן מעוניינת להרחיב את מכירות הפולינום בעולם‬
‫על מנת להרחיב את מכירות התחום זה‪ -‬יש לבצע השקעות‬
‫פיתוח ערוצי שיווק חדשים ושותפויות עם משווקים מקומיים בעולם‬
‫‪11‬‬
‫יזרעאל תמוז )דצמבר ‪(2006‬‬
‫פרופיל תמוז‬
‫ל‬
‫יזרעאל‬
‫מפעל תמוז‪ ,‬בו מועסקים כ‪ 100-‬עובדים‪ ,‬ממוקם בקיבוץ‬
‫ל‬
‫תמוז מספקת שירותי מיקור חוץ לתעשיית ההיי‪-‬טק ולתעשיות ביטחוניות‪ ,‬לרבות ליווי‬
‫ופיתוח מוצרים חדשניים‪ ,‬בנייה והרכבה עד קבלת מוצר מוגמר‬
‫יכולות ביצוע גבוהות ומיכון מתקדם‬
‫טכנולוגי והנדסי עם ל‬
‫ל‬
‫משלבת ידע‬
‫ל‬
‫תמוז‬
‫תמוז מחזיקה )‪ (30%‬בחברות דאקרים ורשיונל ‪ -‬חברות הפועלות בתחומי העיבוד‬
‫שבבי ויצור מוצרי פלסטיק קשיח‬
‫אירועים עיקריים בתקופה האחרונה‬
‫שיפור בעלויות ייצור ומהלכי התייעלות כוללים‪ ,‬לרבות הוצאת עבודות למיקור חוץ בסין‪-‬‬
‫מעל לשליש מהרכש של תמוז מבוצע ע"י קבלני משנה בסין‬
‫הרחבת תחומי הפעילות של החברה וכניסה לתחום הצבאי‬
‫בכוונת תמוז להתמזג לקבוצה הפועלת בתחום ההרכבות‪ ,‬מתכת ומכלולים נוספים‬
‫וטכנולוגיות בהיקף מכירות של ‪ 200-300‬מיליוני ‪ .₪‬הקבוצה תהנה מיתרון לגודל‪,‬‬
‫סינרגיה ביןן התחומים ופיזור סיכונים‪.‬‬
‫‪http://www.y-tamuz.com‬‬
‫‪12‬‬
‫תודה !‬
‫ת‬