הסכם בכתב

‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫הסכמי עבודה –‬
‫על הדין ועל הפרקטיקה‬
‫עו"ד ליאת שקד‪-‬כ"ץ‬
‫פברואר ‪2014‬‬
‫על מה נדבר היום?‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫א‪ .‬הסכם בכתב ‪ -‬חובה?‬
‫ב‪ .‬פרשנות הסכמי עבודה‬
‫ג‪ .‬התחייבויות העובד‬
‫ד‪ .‬תקופת ההסכם‬
‫ה‪ .‬סיום יחסי עבודה‬
‫ו‪ .‬שכר‬
‫ז‪ .‬הטבות‬
‫ח‪ .‬סעיף דין חל‬
‫ט‪ .‬סעיף סמכות שיפוט‬
‫י‪ .‬שינוי הסכם עבודה‬
‫יא‪ .‬שונות‬
‫יב‪ .‬נהלים‬
‫‪1‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫א‪ .‬הסכם בכתב – חובה?‬
‫הסכם בכתב – חובה?‬
‫סנקציות בגין אי מסירת טופס הודעה לעובד‬
‫• קנס עונשי – אחריות קפידה‬
‫• פיצויים לדוגמא‬
‫• נזק ראייתי‪ :‬היפוך נטל ראייה – בתובענה של עובד נגד‬
‫מעבידו בעניינים הכלולים בטופס‪ ,‬בהעדר טופס – נטל הראיה‬
‫בעניינים במחלוקת עובר למעביד‪ ,‬ובלבד שהעובד העיד על‬
‫טענתו באותו עניין‪.‬‬
‫• בנוסף לסנקציות על פי החוק‪ ,‬עיצום כספי על פי החוק‬
‫להגברת האכיפה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫הסכם בכתב – חובה?‬
‫חובת הסכם בכתב‬
‫• חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)‪ ,‬התשס"ב‪2002-‬‬
‫• הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים‬
‫• הודעה על שינוי בתנאי העבודה‬
‫• סעיף ‪ 11‬לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם‪ ,‬התשנ"ו‪-‬‬
‫‪:1996‬‬
‫"‪(.11‬א) תנאי עבודה של העובד אצל קבלן כוח אדם ייערכו בהסכם‬
‫בכתב ביניהם‪ ,‬אלא אם כן חל עליהם הסכם קיבוצי המסדיר את‬
‫תנאי עבודתו של העובד אצל קבלן כוח האדם‪.‬‬
‫(ב) קבלן כוח אדם ימסור לעובד לפני תחילת העסקתו עותק‬
‫מההסכם בכתב שנערך ביניהם; חל עליהם הסכם קיבוצי‪ ,‬יאפשר‬
‫הקבלן לעובד לעיין בו‪".‬‬
‫הסכם בכתב – חובה?‬
‫חובת הסכם בכתב‬
‫• סעיף ‪1‬ג לחוק עובדים זרים‪ ,‬התשנ"א‪: 1991-‬‬
‫"‪1‬א‪.‬לא יעסיק מעביד עובד זר אלא אם כן מילא אחר הוראות סעיפים‬
‫‪ 1‬ב עד ‪1‬ה‪".‬‬
‫"‪1‬ג‪( .‬א) המעביד התקשר עם העובד הזר בחוזה עבודה בכתב‪ ,‬בשפה‬
‫שהעובד הזר מבין‪ ,‬ומסר לעובד הזר העתק ממנו‪".‬‬
‫• אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח‬
‫במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף ‪ 14‬לחוק פיצוי פיטורים‪:‬‬
‫"(‪ ) 2‬לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת ביצוע תשלומי המעביד‬
‫נערך הסכם בכתב בין המעביד לבין העובד ובו –‬
‫(א) הסכמת העובד להסדר לפי אישור זה בנוסח המפרט את תשלומי‬
‫המעביד ואת קרן הפנסיה וקופת הביטוח‪ ,‬לפי הענין; בהסכם האמור‬
‫ייכלל גם נוסחו של אישור זה;‪"...‬‬
‫‪3‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫הסכם בכתב – חובה?‬
‫חובת הסכם בכתב‬
‫• סעיף ‪ 26‬לחוק פיצויי פיטורים‪ ,‬התשכ"ג‪:‬‬
‫‪(."26‬א) סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף ‪,14‬‬
‫או שהופקדו לפי סעיף ‪ 20‬או לפי סעיף ‪ ,21‬או ששולמו לקופת‬
‫גמל לתשלום פיצויי פיטורים‪ ,‬או ששולמו או שהופרשו לקופת‬
‫גמל לקצבה – (‪ )1‬אינם ניתנים להחזרה‪ ,‬להעברה לשעבוד או‬
‫לעיקול; הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור‬
‫בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו‬
‫בפיצויי פיטורים‪ ,‬אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא‬
‫נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר‪ ,‬שהוא ניתן להחזרה או‬
‫להעברה;‪"...‬‬
‫הסכם בכתב – חובה?‬
‫יתרונות הכתב‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודאות‬
‫ראייה‬
‫הצהרת כוונות ברורה‬
‫"המקל" שמתווסף לגזר (התחייבויות העובד)‬
‫צופה פני רכישה ‪ /‬השקעה‬
‫מאפשר הפנמת תבניות העסקה מיוחדות‬
‫‪4‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫הסכם בכתב – חובה?‬
‫• חסרונות הכתב‬
‫• פגיעה בגמישות (טענת הפרת חוזה)‬
‫• בעיות פרשנות‬
‫• איך נחליט?‬
‫• תרבות ארגונית‬
‫• איזו חברה (סטארט אפ?)‬
‫ב‪ .‬פרשנות הסכמי עבודה‬
‫כללי הפרשנות‬
‫• בראש ובראשונה‪ :‬תחולת דיני החוזים הכלליים‪,‬‬
‫ובכלל זה‪:‬‬
‫• הצעה וקיבול‬
‫• תום לב בניהול משא ומתן לפני כריתת הסכם‬
‫• פגמים ברצון בחתימת ההסכם‬
‫• החובה לקיים הסכם בתום לב‬
‫• פרשנות לרעת המנסח‬
‫‪5‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫פרשנות הסכמי עבודה‬
‫כללי הפרשנות‬
‫• סעיף ‪( 25‬א) לחוק החוזים (חלק כללי)‪ ,‬התשל"ג‪ 1973-‬לפני‬
‫התיקון‪" :‬חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים‪ ,‬כפי שהוא‬
‫משתמע מתוך החוזה‪ ,‬ובמידה שאינו משתמע ממנו ‪ -‬מתוך‬
‫הנסיבות‪".‬‬
‫• סעיף ‪(25‬א) לחוק החוזים (חלק כללי)‪ ,‬התשל"ג‪( 1973-‬תיקון‬
‫תשע"א‪" :)2011-‬חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים‪ ,‬כפי‬
‫שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין‪ ,‬ואולם אם אומד‬
‫דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה‪ ,‬יפורש החוזה‬
‫בהתאם ללשונו‪".‬‬
‫פרשנות הסכמי עבודה‬
‫כללי הפרשנות‬
‫• ובנוסף – כללי פרשנות ייחודיים להסכמי עבודה‬
‫• כפיפות לחקיקת המגן ומקורות משפטיים מחייבים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫• פירוש בהתאם להקשר התעשייתי של מקום העבודה‪.‬‬
‫• חובות מוגברות של תום לב ונאמנות החולשות על הסכם‬
‫עבודה ומהוות מקור ליצירת חובות וזכויות נוספות‬
‫ומקור פרשני להסכם‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫פרשנות הסכמי עבודה‬
‫נילי וינברג – מרכז משען בע"מ (אזורי‪)2011 ,‬‬
‫• סעיף בהסדר פשרה‪" :‬התובעת תסיים עבודתה במשען בדין מפוטרת"‪.‬‬
‫• התובעת טענה‪ :‬הביטוי "בדין מפוטרת" בא ללמד כי התובעת פוטרה‬
‫מעבודתה; הנתבעת טענה‪ :‬המשמעות היא שהתובעת תקבל את כל המגיע‬
‫למפוטר על פי ההסכם הקיבוצי‪.‬‬
‫‪ ‬נפסק‪" :‬לשון הסכם הפשרה אינה סובלת את הפירוש לו טוענת התובעת‪,‬‬
‫אלא אך ורק את הפירוש לו טוענת הנתבעת‪ .‬הדבר עולה מפורשות מעצם‬
‫ההסכמה לפיה התובעת סיימה את עבודתה 'בדין מפוטר'‪ .‬מדובר בביטוי‬
‫בסיסי ומוכר בתחום משפט העבודה אשר בא ללמד כי דרך סיום העבודה‬
‫לא היתה של פיטורים אלא ב'דרך אחרת'‪ ,‬ואילו הזכויות המוקנות לעובד‬
‫אגב סיום עבודתו הן כשל מי שפוטר"‪.‬‬
‫פרשנות הסכמי עבודה‬
‫• ארז נאורי – ‪National Semiconductor (I.C) Ltd‬‬
‫(ארצי‪)2011 ,‬‬
‫‪ ‬פרשנות לרעת המעסיק – המנסח‪.‬‬
‫‪ ‬מחלוקת באשר לפרשנות המילה "חברה" בהסכם אופציות‪.‬‬
‫‪ ‬בית הדין קבע‪ :‬אי הבהירות בהגדרת המונח "חברה"‬
‫פועלת לרעת המשיבות ומסייעת בהטיית הכף לטובת‬
‫המערערים בפרשנות ההסכם‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫פרשנות הסכמי עבודה‬
‫מרדכי בלאו – ‪( MRV Communications Inc‬ארצי‪)2005 ,‬‬
‫• הסעיף שבמחלוקת‪" :‬החברה מסמיכה את מועצת המנהלים של חברת‬
‫הבת‪ ,‬לנהל את התוכנית [האופציות]‪ ,‬ובמסגרת זו‪ ,‬לעדכן את טבלאות‬
‫א' ו‪ -‬ב' מעת לעת כראות עיניה‪ ,‬ולהכריע בכל שאלת מדיניות‪ ,‬יעילות‪,‬‬
‫פירוש ויישום העשויה להתעורר עקב הפעלת התכנית"‪.‬‬
‫‪ ‬בית הדין פירש סעיף זה כמעניק לחברה סמכות להחליט על שינויים‬
‫במועדי מימוש האופציות וזאת מהטעמים הבאים‪:‬‬
‫• פרשנות חוזית;‬
‫• נוהג בשוק ההיי‪-‬טק;‬
‫• תום לב – המניעים שעמדו בבסיס השינוי הם עניינים‪ .‬השינוי לא‬
‫חל רק על המערער אלא על כלל העובדים שהיו זכאים לממש את‬
‫האופציות; לא הוכח שהשינוי נעשה כדי למנוע מעובד מסוים לממש‬
‫את האופציות שהוקצו לו; השינוי נבע מאי עמידה ביעדים עסקיים‪.‬‬
‫ג‪ .‬התחייבויות העובד‬
‫התחייבויות הצהרתיות‬
‫• יעילות‪ ,‬מסירות‪ ,‬נאמנות‬
‫• עבודה בהתאם לנהלים והנחיות‬
‫• העדר ניגוד אינטרסים‬
‫• איסור עיסוק נוסף‬
‫• אי קבלת טובת הנאה‬
‫• שמירה על השם הטוב של החברה‬
‫• אין מניעה להתקשר בהסכם‬
‫• התחייבות לנסיעות לחו"ל‬
‫‪8‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫התחייבויות העובד‬
‫התחייבויות שחובה לכלול‬
‫* שמירת והעברת מידע לפי חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א‪:1981-‬‬
‫• סעיף ‪ 11‬לחוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א‪:1981-‬‬
‫"‪ .11‬פניה לאדם לקבלת מידע לשם החזקתו או שימוש בו‬
‫במאגר מידע תלווה בהודעה שיצויינו בה –‬
‫(‪ )1‬אם חלה על אותו אדם חובה חוקית למסור את המידע‪ ,‬או‬
‫שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו;‬
‫(‪ )2‬המטרה אשר לשמה מבוקש המידע;‬
‫(‪ )3‬למי יימסר המידע ומטרות המסירה‪.‬‬
‫* ניטור משאבי מחשוב ותקשורת (מלקחי פסק דין איסקוב)‪.‬‬
‫התחייבויות העובד‬
‫התחייבות מגבילות‪ :‬מעמד מיוחד – שילוב של הצהרה וחובה‬
‫• סודיות‬
‫• אי תחרות‬
‫• אי שידול‬
‫• סנקציית השבה‬
‫• עוולת גרם הפרת חוזה‬
‫‪9‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫התחייבויות העובד‬
‫התחייבות מגבילות‪ :‬סוגיות קניין רוחני‬
‫העברת זכויות‬
‫• חוק הפטנטים‪ ,‬התשכ"ז‪ – 1967-‬קניין שנוצר על ידי עובד בתקופת‬
‫עבודתו ובעקבותיה יהא שייך למעביד‪ ,‬אלא אם נקבע אחרת‬
‫בהסכם; הוראות מקבילות של חוק זכות יוצרים‪ ,‬התשס"ח‪.2007-‬‬
‫• מישור ראייתי – מומלץ כי ההסדרה תהיה בכתב במסגרת הסכם‬
‫ההעסקה או במסמך אחר‪.‬‬
‫התחייבויות העובד‬
‫התחייבות מגבילות‪ :‬סוגיות קניין רוחני‪ ,‬ויתור על הזכות לתמלוגים‬
‫• סעיף ‪ 134‬לחוק הפטנטים‪" :‬באין הסכם הקובע אם זכאי העובד‬
‫לתמורה בעד אמצאת שירות‪ ,‬ובאיזו מידה ובאילו תנאים‪ ,‬ייקבע הדבר‬
‫על ידי הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים שהוקמה לפי פרק ו'‪".‬‬
‫• עניין אקטליס – אילני (‪.)2010‬‬
‫• החלטת בית המשפט העליון בעניין בייר – פלוראליטי (‪. (2012‬‬
‫• מישור ראייתי – מומלץ כי הויתור יעשה בכתב‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫ד‪ .‬תקופת ההסכם‬
‫הסכם לתקופה קצובה‬
‫• מהו הסכם לתקופה קצובה ומה אינו הסכם לתקופה‬
‫קצובה?‬
‫• החזקה‪ :‬כל הסכם הוא לתקופה בלתי קצובה‪ .‬נטל‬
‫ההוכחה כי ההסכם הוא לתקופה קצובה מוטל על‬
‫הטוען לכך‪.‬‬
‫תקופת ההסכם‬
‫הסכם לתקופה קצובה‬
‫• סעיף ‪ 9‬לחוק עבודת נשים‪ ,‬התשי"ד‪ – 1954-‬סעיף הגבלת‬
‫פיטורים‪:‬‬
‫"‪(9‬ז) בסעיף זה‪" ,‬פיטורים" ‪ -‬לרבות אי‪-‬חידוש חוזה עבודה‬
‫לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים או‬
‫יותר;‬
‫(‪ )2‬חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה משנים עשר חודשים‪,‬‬
‫שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהיתה סמוך לפני תחילת‬
‫תוקפו של החוזה‪".‬‬
‫‪11‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫תקופת ההסכם‬
‫• תקופה קצובה ושימוע‬
‫• תקופה קצובה והודעה מוקדמת‬
‫• תקופה קצובה – האם סביר?‬
‫• תקופה קצובה – מגבלות האכיפה‬
‫תקופת ההסכם‬
‫הסכם לתקופה קצובה – סנקציות בגין הפרה‬
‫• פרץ טסטה – אטיס אלקטרוניקה בע"מ (ארצי‪)2009 ,‬‬
‫‪" ‬כאשר מדובר בפיצוי על הפרת חוזה לתקופה קצובה‪ ,‬ניתן‬
‫פיצוי מלא בגין ההפרה‪ ,‬כאשר חישוב הפיצוי מבוסס על‬
‫שכר ונלווים‪ ,‬בניכוי הסכומים שהשתכר העובד באותה‬
‫תקופה‪ ,‬או שיכול היה להשתכר‪ ,‬בשקידה סבירה"‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫תקופת ההסכם‬
‫תקופה קצובה ופיצויי פיטורים‬
‫• סעיף ‪ 9‬לחוק פיצויי פיטורים‪ ,‬התשכ"ג‪ – 1963-‬אי חידוש‬
‫חוזה עבודה‪:‬‬
‫"‪(9‬א) היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה‬
‫התקופה לקצה‪ ,‬רואים אותו לעניין חוק זה כאילו פוטר‪,‬‬
‫זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה; סירב העובד‬
‫לחדש את החוזה – רואים אותו‪ ,‬לעניין חוק זה כאילו‬
‫התפטר‪.‬‬
‫(ב) הצעת המעביד לחדש את החוזה כאמור בסעיף קטן‬
‫(א) צריך שתימסר לעובד לפחות שלושה חדשים לפני תום‬
‫תקופת החוזה‪".‬‬
‫תקופת ההסכם‬
‫הסכם לתקופה קצובה‬
‫• חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד‪ ,‬התשע"ב‪:2012-‬‬
‫"‪ .2‬לא יקבל מעביד‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬בטוחות מעובד‬
‫ולא יממשן"‬
‫"בטוחות בחוק זה – מיטלטלין‪ ,‬לרבות כסף או שטר‪,‬‬
‫הנמסרים מעובד למעביד לשם הבטחת הישארותו בעבודה‬
‫או כתנאי לקבלתו לעבודה‪ ,‬וכן נכס משועבד למטרות‬
‫כאמור‪".‬‬
‫‪13‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫תקופת ההסכם‬
‫תנאי מתלה לכניסה לתוקף‬
‫• ‪ closing‬של עסקה‬
‫• קיום רישיונות ‪ /‬ויזה‬
‫• מעבר בדיקות רקע‬
‫ה‪ .‬סיום יחסי עבודה‬
‫• חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות‪ ,‬התשס"א‪2001-‬‬
‫• הודעה מוקדמת חוזית‬
‫• ‪( Garden Leave‬צינון?)‬
‫• חלף הודעה מוקדמת‬
‫• סיום עבודה ‪ – for Cause‬לצורך מה? חוקי וחוזי‬
‫‪14‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫ו‪ .‬שכר‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מבנה השכר‪ :‬שעתי ‪ /‬חודשי ‪ /‬לפי תפוקה‬
‫ברוטו ‪ /‬נטו‬
‫סעיף הצמדה‬
‫שעות נוספות‬
‫• יומי ‪ /‬שבועי‬
‫• תוספת גלובאלית‬
‫• חריגים‬
‫ז‪ .‬הטבות סוציאליות‬
‫חופשה‬
‫• מכסה ‪ /‬צבירה ‪ /‬פדיון‬
‫• מכסה חוקית אל מול מכסה חוזית‬
‫• אברהם מרחיב – מוקד אמון סביון (‪ )1981‬בע"מ (ארצי‪,‬‬
‫‪)2006‬‬
‫‪ ‬מעביד המשלם לעובד "פדיון חופשה" בתוך תקופת העבודה‪,‬‬
‫במקום להעניק אותה לו בעין‪ ,‬גם בהסכמת העובד ואפילו על‬
‫פי דרישתו‪ ,‬עלול להסתכן בתשלום כפול‪.‬‬
‫‪ ‬הדרך היחידה המותרת לתשלום פדיון חופשה היא‪ ,‬כאשר‬
‫חדל העובד לעבוד מבלי שניתנה לו החופשה המגיעה לו‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫הטבות סוציאליות‬
‫• הבראה‬
‫• נסיעות – על פי הדין‪ ,‬רכב חברה‪-‬ליסינג‪ ,‬אחזקת רכב‬
‫• מחלה (חוק‪ ,‬פרקטיקה)‬
‫• הסדר פנסיוני (סעיף ‪)?14‬‬
‫• קרן השתלמות (התקרה הפטורה)‬
‫• עמלות‪ ,‬בונוסים‬
‫הטבות לבכירים‬
‫• תקופת הסתגלות‬
‫• הודעה מוקדמת מוארכת‬
‫• האצה של זכויות בשינוי שליטה‬
‫• זכויות בגין התפטרות ‪ – For Good Reason‬הקבלה‬
‫לפיטורים‬
‫• הטבות מוטות מניות (אופציות‪ ,‬מניות‪ RSU ,‬וכו')‬
‫• גילום הטבות‬
‫• תשלום ישיר של הפרשות העולות על התקרה‬
‫• תגמול נדחה‬
‫* התנייה – חתימה על כתב ויתור‬
‫‪16‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫ח‪ .‬סעיף דין חל‬
‫• הסכמה מפורשת‬
‫• הסכמה שאינה מפורשת (בחינת מירב הזיקות)‬
‫• כפוף לתקנת הציבור‬
‫ט‪ .‬סעיף סמכות שיפוט‬
‫• תניית שיפוט ייחודית‬
‫• תניית שיפוט מקבילה‬
‫• ההלכה הפסוקה היא‪ ,‬כי כאשר יש תניית שיפוט מפורשת‪,‬‬
‫יסטה ממנה בית המשפט רק לעיתים נדירות‪ .‬למשל‪ :‬ריבוי‬
‫תובעים ‪ /‬תקנת הציבור‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫י‪ .‬שינוי הסכם עבודה‬
‫• הדינמיות של יחסי עבודה‬
‫"יחסי עבודה והסכם עבודה משולים לגזע עץ המצמיח‬
‫ענפים לרוב‪ ,‬כמוהו משתנים פרטיו ומתפתחים במהלך‬
‫השנים כל עוד נמשכת העסקתו של העובד‪( ".‬מג'יק‬
‫תעשיות תוכנה בע"מ – ברי פרידנרייך (ארצי‪))2005 ,‬‬
‫• הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק – שינויים בגדר‬
‫הפררוגטיבה‬
‫"ככלל‪ ,‬פררוגטיבה ניהולית אינה פרוצה לכל רוח ולא תהא נתונה‬
‫לגחמה של המנהל‪ .‬החלטה ניהולית לעולם תהא כפופה לדרישת‬
‫הסבירות‪ ,‬המידתיות‪ ,‬תום הלב וההגינות‪( ".‬ד"ר אבנר כרמי –‬
‫מדינת ישראל ‪ -‬מינהל המחקר החקלאי (ארצי‪))2002 ,‬‬
‫שינוי הסכם עבודה‬
‫• דרישת ההסכמה – במפורש או מכללא‬
‫• שינוי חד צדדי והשלכותיו‬
‫• טענה של הפרת חוזה‬
‫• הודעה על שינוי בתנאי עבודה‬
‫‪18‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫שינוי הסכם עבודה‬
‫• תכלול שינויים בכלל‬
‫התנאים המופיעים‬
‫בטופס הודעה לעובד‪,‬‬
‫ולמעט שינויים‬
‫המשתקפים בתלוש השכר‬
‫של העובד ו‪/‬או שינוי‬
‫הנובע משינוי בדין ו‪/‬או‬
‫עדכון שכר העבודה מכוח‬
‫דין או הסכם‪.‬‬
‫יא‪ .‬שונות‬
‫• הסכמי עבודה לאחר מעבר טריטוריות (רילוקיישן)‬
‫• הסכם עבודה עם קבלן לשעבר‬
‫• הסכם עבודה לעובד ממשיך‬
‫‪19‬‬
‫י"ח‪/‬אדר ב‪/‬תשע"ד‬
‫יב‪ .‬נהלים‬
‫נהלי חובה‬
‫• תקנון למניעת הטרדה מינית‬
‫• שימוש במשאבי מחשוב‬
‫נהלי רשות‬
‫• יתרונות וחסרונות‬
‫• "דע את זכויותיך"‪ ,‬רכב‪ ,‬קוד אתי‪ ,‬חופשה‪ ,‬טיסה ועוד‬
‫‪20‬‬