Electrolux B.I OVENS/D.W

‫תקנון מבצע פסח ‪1024‬‬
‫‪Electrolux B.I OVENS/D.W‬‬
‫‪ .2‬כללי‬
‫תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף‬
‫לתנאי התקנון כהגדרתו להלן ‪:‬‬
‫‪ .1‬מהות המבצע‬
‫‪ 2.1‬משתתף במבצע כהגדרתו לעיל כל הרוכש בתוך תקופת המבצע תנור בנוי ואו מדיח כלים מהדגם‬
‫המשתתף במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכאי לקבל מיקרוגל תוצרת חברת סמסונג דגם ‪. ME 732‬‬
‫‪ 2.2‬הלקוח יקב ל את המיקרוגל בצד המוצר שרכש במעמד ההזמנה או בעת ביצוע האספקה לביתו וזאת‬
‫באחריות המשווק ממנו רכש‪.‬‬
‫‪ 2.3‬כמות המוצרים שהוקצו למבצע ‪ 1000 :‬יחידות‪.‬‬
‫‪ .3‬הגדרות‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.6‬‬
‫חברת "מיני ליין" בע"מ‪ ,‬רח' גרנית ‪ 12‬פתח תקווה מס' עוסק מורשה‪557219003-‬‬
‫המוצר – תנור בנוי ואו ממדיח כלים מהמותג " ‪ " Electrolux‬מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – ‪6‬‬
‫לתקנון‪.‬‬
‫"תקופת המבצע" – תחילת המבצע ‪ 10.03.2014‬ועד ליום ‪ 30.04.2014‬ו\או עד גמר המלאי שהוקצה‬
‫למבצע כמפורט בתקנון זה לפי המוקדם מביניהם‪.‬‬
‫"משתתף" – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף‬
‫אינו תאגיד לקוח עסקי או לקוח מוסדי‪.‬‬
‫"המתנה" – מיקרוגל תוצרת סמסונג דגם ‪Me 732‬‬
‫"סוחר" רבות "מפיץ מורשה "לרבות "סוחר מורשה" כמופיעים ברשימת הסוחרים המורשים באתר הבית‬
‫של החברה ‪.‬‬
‫‪ .4‬פרשנות‬
‫‪ 4.1‬תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד‪.‬‬
‫‪ 4.2‬בכל מקרה של אי הבנה ו\ או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר‬
‫המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין‪.‬אולם מובהר בזה כי המחיר המחייב עבור‬
‫רכישת התנור ואו המדיח כלים הינו זה המוצג ע"ג המוצר ‪.‬‬
‫‪ .5‬תנאי המבצע‬
‫‪5.1‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.5‬‬
‫קבלת המוצר "המתנה" לא יאוחר ממועד המבצע ויהיה באחריות הסוחר ואו המשווק להזמין את המוצר‬
‫עבור הלקוח בכלל גם את המתנה‪.‬‬
‫המשתתף במבצע אינו סוחר או תאגיד ו\או לקוח מוסדי‪.‬‬
‫המשתתף במבצע רכש את התנור ואו המדיח כלים שבמבצע מהדגמים שבמבצע וממפיץ מורשה של‬
‫חברת "מיני ליין"‪.‬‬
‫רשימת הסוחרים המורשים מצויה באתר הבית של החברה‪.‬‬
‫משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל מתנה !‬
‫בעסקת מכר מרחוק רשאי המשתתף לבטל בכתב את העסקה – מיום עשיית העסקה ועד ‪ 14‬ימים מיום‬
‫קבלת הנכס ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ‪,‬התשמ"א ‪. 1981‬‬
‫‪ .6‬הדגמים שבמבצע‬
‫להלן רשימת הדגמים המשתתפים במבצע ‪:‬‬
‫תנורים בנויים‬
‫‪EOB3410COX‬‬
‫‪EOB5417A0X‬‬
‫‪EOB5419AAX‬‬
‫‪EOB5440 AOX‬‬
‫‪EOB5441 AAX‬‬
‫‪EOB5441 AAV‬‬
‫‪EOB5430AOX‬‬
‫‪EOB5430AOK‬‬
‫‪EOB5450AAX‬‬
‫‪EOB5450AAV‬‬
‫‪EOC5410AOX‬‬
‫‪EOC5741AOX‬‬
‫‪EOB8711AOX‬‬
‫מדיחים‬
‫‪ESF 6555 ROX‬‬
‫‪ESF 6200 LOW‬‬
‫‪ESF 6515 LOW‬‬
‫‪ESF 6515 LOX‬‬
‫‪ESI 6510 LOW‬‬
‫‪ESI 6510 LOX‬‬
‫‪ESI 6601 ROX‬‬
‫‪ESI 6550 ROX‬‬
‫‪ESF-63010E‬‬
‫‪ESL 6601 RO‬‬
‫‪ .7‬שונות‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪7.9‬‬
‫האחריות הבלעדית על איכות המתנה ו\או טיבה היא של היצרן‪ ,‬ו\או היבואן ו\או הספק של המתנה‪.‬‬
‫לא ניתן להמיר או לשנות את המתנה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם‪ ,‬אין אפשרות זיכוי או החזר‬
‫בגין המתנה !‬
‫המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה‪.‬‬
‫באחריות הלקוח המשתתף בלבד לוודא קבלת המתנה עורכי המבצע לא יישאו באחריות כל שהיא בגין‬
‫אי מימוש המבצע מסיבות התלויות במישירן או בעקיפין בלקוח‪.‬‬
‫חברת "מיני ליין" אינה אחראיות לכל נזק‪ ,‬ישיר או עקיף‪ .‬וכל הוצאה שתגרם למשתתף במבצע זה ו\או‬
‫מימוש ההטבה ו\או שימוש במוצר‪ .‬ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע באחריות המוטלת על פי כל דין ו‪/‬‬
‫או באחריות בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושרות לאחר מכירה) תשס"ו ‪2006 -‬‬
‫חברת "מיני ליין" שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט ביחס למתנות שלא חולקו‪ ,‬ככל‬
‫שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע‪.‬‬
‫חברת "מיני ליין" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע‪ ,‬ו\או לקצרו ו\או להאריכו‪ ,‬להפחית או‬
‫להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע‪ ,‬המתנות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא‬
‫לנכון‪.‬ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש תנור ואו מדיח כלים מהדגם המשתתף‬
‫במבצע בטרם הביטול ו ‪ /‬או השינוי במבצע ‪.‬‬
‫אין כפל מבצעים והטבות‪.‬‬
‫תקנון זה יוצג באתר הבית של חברת מיני ליין בתקופת המבצע בכתובת ‪www.miniline.com‬‬