הפניה לנספח היקף ההסמכה

Department: Testing Laboratory
Name and Address:
Laboratory name:
Address:
Phone:
Fax
E-Mail
Date of issue
24.07.2014
Version No. 1
ISO/IEC 17025
Accreditation No.
303
Paz Engineering & Management (1980) Ltd.
40 Yosef Bazri St. Kiryat Ata 2822854, Israel
04-8704585
04-8709757
[email protected] .il
Page No.
1
of:
2
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
Appendix to certificate No.
303-01
Department: Testing Laboratory
ISO/IEC 17025
Accreditation No.
303
Appendix to certificate No.
303-01
Schedule of Accreditation
Item Scope
Type
Site
Materials / Products Tested
Types of Test / Properties Measured
Standard / Method
Opinion and
Interpretation
Remarks
‫ איכות סביבה – אוויר פתוח‬:‫משפחת מוצרים‬
Group of products: Environment – Ambient Air
‫דיגום‬
Sampling
1
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Leakage measurements of volatile
organic materials in manufacturing
equipment components (LDAR)
‫ מדידת דליפות חומרים אורגניים נדיפים‬EPA 21 Protocol for
)LDAR( ‫ מרכיבי ציוד בתעשייה‬equipment leak emission
estimates, 1995,EPA453/R-95-017
---
EPA=Environmental Protection Agency
FID = Flame Ionization Detection
LDAR= Leak Detection & Repair
PID = Photo Ionization Detection
Using FID \ PID detector type TVA1000B analyzer
Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's
approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.
Date of issue
24.07.2014
Version No. 1
Page No.
2
of:
2
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬