הורד מפרט בPDF

‫‪A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark‬‬
‫ח‪.‬פ‪512007295 .‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 138 .‬טירת הכרמל מיקוד‪ 39100 :‬טל‪ 04-8580888 :‬פקס‪04-8580778 :‬‬
‫מעקה פלדה ‪Super Rail ES 1.00‬‬
‫אפיו כללי ורכיבי‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מעקה ‪ Super Rail ES 1.00‬הוא מעקה פלדה חד צדדי בגובה ‪ 75‬ס"מ‪,‬רוחב ‪ 21‬ס"מ ‪ ,‬צפיפות עמודי ‪ 1‬מ'‪.‬‬
‫המעקה מתוצרת חברת ‪ PASS+CO‬ושיי! למשפחת ‪. (2010) RAL‬‬
‫המעקה מיועד להתקנה בשולי כבישי ובמפרדות‪.‬‬
‫למעקה עמודי ‪ C‬באור! ‪ 1.75‬מ' ‪,‬קורה ‪ 4.3) B‬מ'( ‪,‬תומ! קורה ורכיבי חיבור ‪.‬‬
‫עמודי המעקה מותקני בנעיצה בקרקע ‪.‬‬
‫משקל ממוצע למעקה ‪ 29.8‬ק"ג ‪/‬מ"א‪.‬‬
‫רדיוס התקנה מזערי ‪ 30‬מטר‪.‬‬
‫עיקרי הנתוני מוצגי בטבלאות מס' ‪ 0102‬להל‪:‬‬
‫טבלה ‪ : 01‬עיקרי התכונות של מעקה ‪Super Rail ES 1.00‬‬
‫דג‬
‫רוחב‬
‫‪Super Rail‬‬
‫‪ES 1.00‬‬
‫רו‬
‫‪ 21‬ס"מ‬
‫‪ 75‬ס"מ‬
‫אור! התקנה‬
‫מזערי‬
‫‪ 60‬מ'‬
‫רמת תפקוד‬
‫‪N2‬‬
‫‪H1‬‬
‫רמת החומרה‬
‫של התנגשות‬
‫‪A‬‬
‫רוחב פעיל‬
‫נדרש‬
‫‪W2‬‬
‫‪W2‬‬
‫חת! טיפוסי‬
‫מצ"ב שרטוט‬
‫‪RAL 9.3-101‬‬
‫טבלה ‪ : 02‬רשימת רכיבי מעקה עיקריי ‪,‬חומרי ורמת גימור של מעקה‬
‫לקטע באור! ‪ 60‬מ'‬
‫‪RAL 9.3-201‬‬
‫‪RAL 9.3-202‬‬
‫‪EN 10025/EN 1461‬‬
‫‪EN 10025/EN 1461‬‬
‫חומרים‪/‬רמת‬
‫גימור‬
‫‪S235JR‬‬
‫‪S355JR‬‬
‫שרטוט מס'‬
‫‪Passco 9.3-203‬‬
‫‪Passco 9.3-204‬‬
‫‪EN 10025/EN 1461‬‬
‫‪EN 10025/EN 1461‬‬
‫‪S235JR‬‬
‫‪S235JR‬‬
‫‪Passco 9.3-301‬‬
‫‪ISO 4032-5‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪ISO 7091‬‬
‫‪ISO 4016, ISO 4034-5‬‬
‫‪4.6‬‬
‫תקן‬
‫‪ISO 7091‬‬
‫‪Super Rail ES 1.00‬‬
‫מס' חלק‬
‫תאור הפריט‬
‫כמות‬
‫פס מעקה בטיחות‬
‫עמוד ‪C‬‬
‫‪15‬‬
‫‪60‬‬
‫‪RAL 1.00‬‬
‫‪9.1.1‬‬
‫מחזיק‬
‫דיסקה מלבנית‬
‫קדח עגול‬
‫בורג ראש עגול‬
‫‪+M 16X27‬אום‬
‫דיסקה שטוחה‬
‫בורג משושה‬
‫‪+M 10X45‬אום‬
‫דיסקה שטוחה‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪RAL 4.10‬‬
‫‪RAL 10.10‬‬
‫‪90‬‬
‫‪RAL 40.00‬‬
‫‪90‬‬
‫‪60‬‬
‫‪RAL 40.30‬‬
‫‪RAL 40.42‬‬
‫‪60‬‬
‫‪RAL 40.60‬‬
‫א‪ .‬השרטוטי הבאי להל מציגי קטעי מעבר בי מעקה ‪ Super Rail ES 1.00‬למעקות ‪ , ,RAL‬יחידת קצה‬
‫סופגת אנרגיה מסוג ‪. Euro ET‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫שרטוט מס' ‪ : PA-1059‬מעבר‬
‫שרטוט מס' ‪ : PA-1058‬מעבר‬
‫שרטוט מס' ‪ : PA-1057‬מעבר‬
‫שרטוט מס' ‪ : PA-1056‬מעבר‬
‫‪ Super Rail ES 1.00‬ליחידת קצה ‪.Euro ET‬‬
‫‪ Super Rail ES 1.00‬למעקה ‪.ESP 2.0‬‬
‫‪ Super Rail ES 1.00‬למעקה ‪.Super Rail Eco‬‬
‫‪ Super Rail ES 1.00‬למעקה ‪.EDSP 4.0‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫שרטוט מס' ‪ PA-1055‬מעבר ‪ Super Rail ES 1.00‬למעקה ‪.EDSP 2.0‬‬
‫שרטוט מס' ‪ PA-1054‬מעבר ‪ Super Rail ES 1.00‬למעקה ‪.EDSP 1.33‬‬
‫הוראות התקנה‬
‫הנחיות כלליות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫התקנת מעקה הבטיחות תבוצע בידי צוות עבודה מיומ בראשותו של מנהל עבודה‪ /‬ראש צוותהתקנה שיהיה האחראי באתר‬
‫מטע הקבל ויהיה מוסמ! ומאושר ע"י יצר המעקי שאות מתקיני במסגרת הפרויקט הענייני‪.‬‬
‫על הקבל לוודא עמידה של אתר ההתקנה בתנאי ובהוראות של תוכנית התנועה לביצוע‪ ,‬צוות ההתקנה מטע הקבל יוודא‬
‫הצבת של שילוט ‪,‬תמרור וסימו נלווי לביצוע עבודות בדר! בהתא למפרט‪.‬‬
‫על מנהל העבודה מטע הקבל לוודא עמידה של אתר ההתקנה בתנאי ובהוראות של תוכנית התנועה לביצוע‪.‬‬
‫על מנהל העבודה מטע הקבל לוודא כי תוואי ההתקנה של המעקה יהיה מובטח כנגד פגיעה במתקני תשתית תתקרקעיי‬
‫)סימו מדויק‪,‬הטמנה בעומק נאות וכו‪.(,‬‬
‫בקטעי בה מעקה הבטיחות מותק מאחורי אב שפה מנקזת ‪,‬יש לוודא שגובה אב השפה המנקזת ‪,‬מעל פני המיסעה ‪,‬לא‬
‫יעלה על ‪ 8‬ס"מ‪.‬‬
‫התקני מחזיריאור יותקנו במעקה על פי דרישת מנהל הפרויקט או מי שמוסמ! מטעמו על פי המפרט‪.‬‬
‫צוות ההתקנה מטע הקבל יפנה מהאתר פריטי עודפי ‪,‬פסולת אריזה‪ ,‬עפר או בטו עודפי מעבודתו וכ כל פסולת‬
‫אחרת‪.‬‬
‫צוות ההתקנה מטע הקבל חייב לנהוג במהל! העבודה באתר על פי כללי בטיחות‪.‬‬
‫אי לבצע שינויי כלשה במערכת המעקה ללא הסכמה בכתב של היצר‪.‬‬
‫כל סטייה מהמפרט מחייבת אישור בכתב של מנהל הפרויקט לאחר התייעצות ע נציגות מוסמכת של המזמי‪.‬‬
‫פינוי אתר העבודה ואישור ההתקנה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פריטי מרכיבי המעקי שנותרי בתחו המיסעה והשוליי עלולי לסכ את המשתמשי בדר! –נהגי‪,‬נוסעי‪,‬הולכי –‬
‫רגל בצידי הדר! וכלי –רכב‪ .‬לפיכ! על הקבל להקפיד במיוחד לפנות מתחו הדר! את כל הפריטי והחומרי העודפי‪.‬‬
‫על בקרת האיכות לבצע בדיקה חזותית כדי לוודא שלא נותר בקטע המעקה שהותק פריט מיותר כלשהו‪.‬‬
‫יש לפנות את כל הציוד המג ‪,‬רק לאחר בדיקה ואישור בכתב נית לדווח למזמי על השלמת העבודה‪.‬‬
‫כללי ההתקנה עפ"י הנחיות כלליות ‪51.33.01.07.03‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫על הקבל לסמ את קו התקנת המעקה‪,‬תו! שמירה על רוחב עבודה פעיל הנדרש לתפקודו‪.‬‬
‫לאחר הסימו על הקבל להכי את רכיבי המעקה לאור! קו ההתקנה ‪,‬תו! הבטחת קטעי סיו וחפייה נכונה של פסי המעקה‬
‫בהתא לכיוו התנועה‪.‬‬
‫עמודי המעקה יינעצו בקרקע תו! הקפדה על גובה הנעיצה ורציפות התוואי ‪.‬רו עליו של המעקה ‪ 75‬ס"מ מעל פני המיסעה‬
‫‪,‬קווי המעקה יהיו במרחק ובגובה אחידי בכיוו התנועה‪,‬סטיית גובה מותרת ‪ ±3‬ס"מ‪.‬‬
‫על הקבל להמשי! בהרכבת פסי המעקה ורכיבי אחרי לפי האיורי לעיל‪ ,‬חפיית הפסי מבוצעת ע כיוו התנועה‪.‬‬
‫חיבור בי רכיבי המעקה יבוצע בעזרת ברגי ‪ M10X45‬ע דסקה ואו‪ ,‬ברגי ‪ M16X27‬ע דסקה ואו ‪,‬בכוח הידוק‬
‫כמפורט‪.‬‬
‫על הקבל לוודא שהורכבו כל רכיבי המעקה לפי מפרט יצר‪.‬יש לוודא הצמדת הפסי לעמודי המעקה ‪,‬תו! שמירה על זוויות‬
‫נדרשות‪.‬‬
‫סטיות קבילות בהתקנה ‪ :‬סטייה במרווח בי עמודי המעקה לא תעלה על ‪ ± 21‬מ"מ‬
‫סטייה מצטברת למיקו עמודי ו‪/‬או פסי המעקה לא תעלה על ‪ ± 30‬מ"מ לכל ‪ 12‬מטר אור!‪.‬‬
‫על הקבל לוודא הימצאות כל הברגי ‪,‬הדסקיות ורכיבי אחרי וכ נעילת האומי והברגי למקומ לפי הוראות היצר‬
‫והמפרט‪.‬‬
‫כל התקנה של מעקה חייבת להסתיי ביחידת קצה‪/‬התק קצה)או יחידת מעבר למעקה אחר(בשני קצותיו ‪ .‬יחידת הקצה‬
‫תבלוט לא יותר מ‪ 100‬מ"מ מעל פני הקרקע‪.‬‬
‫כלי נדרשי ‪:‬‬
‫להתקנת המעקה דרושי לפחות הכלי הבאי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫מכונה להתקנת עמודי‪.‬‬
‫מכשיר החדרה ידני ע צינור ותפס לשרשרת‪.‬‬
‫חול‪ 0‬עמודי‪.‬‬
‫מקדחה עד ‪ 23‬מ"מ ע מקדחי‪.‬‬
‫מפתח‪/‬מד –מומנט עד ‪ 140‬ניוטומטר ע מפתחות גביע‪.‬‬
‫פלסי מי‪.‬‬
‫פטיש כבד‪.‬‬
‫סדר הרכבת המעקה‬
‫‪.1‬‬
‫פרישת הרכיבי‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫על הקבל להניח את הקורות של מעקה הבטיחות סמו! לקו ההתקנה שלאורכו תנוח מכונת התקנת העמודי ‪ ,‬כ! שהמכונה‬
‫תוכל לנוע על קורות אלה כמו על מסילה‪.‬‬
‫חורי הברגי בקצות קורות המעקה חייבי להיות בחפייה ‪ .‬המרחק בי החורי בכל קצה קובע את המרווח בי העמודי‪.‬‬
‫יש להניח כל אחד מהרכיבי האחרי במרחק של ‪ 4‬מ' זה מזה‪ ,‬בצד השני של קו ההתקנה‪:‬‬
‫א‪ 1 .‬קורת מעקה ע פרופיל ‪B.‬‬
‫ב‪ 3 .‬עמודי ‪C‬‬
‫ג‪ .‬מחזיקי קורה‬
‫ד‪ .‬תיבות המכילות ברגי‪,‬דסקיות ואומי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .2‬התקנת עמודי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫במקרה של שימוש במערכת כוונו ע מדידה אופטית ‪ ,‬אי צור! לקבוע את מרווח הצד וההזנה הקדמית באופ ידני כמתואר‬
‫להל‪ .‬בכל המקרי האחרי יש להציב את מכונת ההתקנה ‪ 0.5‬מ' מקצה הכביש‪.‬‬
‫על הקבל להניע את המכונה א! ורק לאור! קורות מעקה הבטיחות בהתא למרחק בי החורי )‪ 1‬מטר= המרווח בי‬
‫העמודי(‪.‬‬
‫מיקו העמודי במתק האחיזה של המכונה מחייב הפנית הצדדי הפתוחי לכיוו זהה והובלת מטה דר! התפס המוביל‪.‬‬
‫כשהעמודי יעמדו בניצב על קו ההתקנה יש להכניס כ! שיהיו בגובה ‪ 70‬ס"מ מעל פני השטח‪.‬‬
‫על הקבל לוודא – באמצעות פלס מי כי העמודי המצב אנכי‪ .‬א עמוד כלשהו אינו אנכי‪ ,‬בשל פגיעת החוד באב שגרמה‬
‫לסטייה מהמסלול ‪ ,‬למשל‪ ,‬על הקבל לכוונ אותו למצב אנכי‪ .‬א הדבר אינו אפשרי‪ ,‬בשל סטייה גדולה מדי של העמוד‬
‫מהמצב האנכי‪ ,‬יש לחלצו ולהכניסו שוב בקו ההתקנה‪ ,‬מעט לפני מיקומו המקורי‪ .‬הזזת עמודי ממקומ המתוכנ מחייבת‬
‫תיקו‪ ,‬לאחר מכ של מיקו החורי על קורות המעקה באמצעות מקדחה‪.‬‬
‫‪ .3‬חיבור קורות המעקה והמחזיק לעמוד‬
‫‪.1‬‬
‫על הקבל להניח את קורת המעקה כ! שחורי הברגי בקורה יהיו מול חור העמוד‪ .‬את הבורג יש להכניס ע לוח הפלטקה‬
‫דר! חור הקורה והמחזיק ולהבריג את האו ע הדסקיות‪.‬קורת חזיתחור טיפה‪ ,‬קורה אחורית –חור עגול ‪ ,‬חוזק הידוק‬
‫כמפורט‪.‬‬
‫‪ .4‬בדיקת ההתקנה ‪ :‬בדיקה חזותית‪/‬בקרת איכות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בסיו התקנת המעקה יש לוודא שכל הברגי מהודקי‪.‬‬
‫א נדרש‪ ,‬על הקבל לכוונ מחדש את המעקה‪.‬‬
‫יש לוודא שקטע המעקה שהותק תוא את תוכנית ההתקנה‪.‬‬
‫סטיות במידות המעקה המותק לא יעלו על גבולות אלה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫סטייה מהנדרש במרווח בי שני עמודי המעקה ‪ ± 21‬מ"מ‪ ,‬סטייה מצטברת למיקו עמודי ו‪/‬או פסי המעקה ‪± 30‬‬
‫מ"מ לכל ‪ 12‬מטר אור!‪.‬‬
‫סטיית רו המעקה מהנדרש ‪ ± 3‬ס"מ‪.‬‬
‫סטית עמוד המעקה מהשורה ביחס לקו המקבל לכביש ‪ ±3‬ס"מ לאור! ‪ 12‬מ'‪.‬‬
‫סטית קורת המעקה מהשורה ביחס לקו המקביל לכביש ‪± 3‬ס"מ לאור! ‪ 12‬מ'‪.‬‬
‫עמודי המעקה יותקנו בניצב )זווית ישרה ‪ (90º‬למישור אופקי מפולס ‪.‬סטיית ראש העמוד לעומת הקו הניצב ‪ ± 2‬ס"מ‪.‬‬
‫יש לרשו את ממצאי הבדיקה בטופס דיווח‪.‬‬
‫‪ .5‬הידוק ברגי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לפני הידוק הברגי בעזרת מפתח ע מדמומנט יש להדק הידוק ראשוני ביד בלבד‪.‬‬
‫הידוק ברגי באמצעות מפתח ע מד מומנט יבוצע בהתא לנתוני הטבלה הבאה‪:‬‬
‫הנחיות להידוק ברגי‪:‬‬
‫מומנט מזערי‬
‫סוג הבורג‬
‫‪ 70‬ניוטו –מטר‬
‫‪M16‬‬
‫‪ 10‬ניוטו –מטר‬
‫‪M10‬‬
‫מומנט מירבי‬
‫‪ 140‬ניוטו –מטר‬
‫‪ 17‬ניוטו –מטר‬
‫‪ . 6‬אחזקה ותיקו לאחר תאונה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫המעקה אינו דורש אחזקה כלל‪.‬‬
‫תיקו לאחר תאונה‪:‬‬
‫א‪ .‬יש לפרק ולסלק את כל חלקי המעקה שהיו מעורבי בתאונה ‪,‬ג א לא קיבלו דפורמציה‪.‬‬
‫ב‪ .‬אי להשתמש שימוש חוזר בברגי או בחלקי שהיו מעורבי בתאונה‪.‬‬
‫ג‪ .‬התקנה חוזרת של החלק הפגוע עפ"י הוראות התקנת מעקה חדש‪.‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 138 .‬טירת הכרמל מיקוד‪ 39100 :‬טל‪ 04-8580888 :‬פקס‪04-8580778 :‬‬
‫מפרט טכני‬
‫ח‪.‬פ‪512007295 .‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 138 .‬טירת הכרמל מיקוד‪ 39100 :‬טל‪ 04-8580888 :‬פקס‪04-8580778 :‬‬
‫ח‪.‬פ‪512007295 .‬‬
‫שרטוטי של קטעי מעבר לדגמי מעקות אחרי‬
6
5
4
3
2
ESP 2.0
D
1
SR ES/1.0
RAL002.00
D
.75
0.75`0.03
RAL002.00
RAL003.00
9.1.1
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
C
C
B
B
BARRIER SYSTEMS GMBH
Dortmunder Str. 8
57234 Wilnsdorf
Germany
A
‫טיפול פני שטח‬
‫סיבולת כללית‬
‫הערות‬
‫שורטט ע"י‬
‫אושר ע"י‬
Eng. Shmuel Josef Tomasz Baracz, dipl. Ing
‫חומר גלם‬
‫ חלק מספר‬A
PA-1058
‫מסמכים‬
‫כותרת‬
‫מעבר‬
SR ES 1.0 to ESP 2.0
‫שרטוט מתוך קנה מידה‬
1/1
6
5
4
3
2
‫מהדורה תאריך‬
01/09/2012
1
00
6
5
4
3
2
EDSP 1.33
D
1
SR ES/1.0
RAL002.00
D
0.75
0.75`0.03
RAL002.00
RAL 3.00
1333
1333
1333
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
C
C
RAL 8.00
RAL 5.00R
5.10L
B
B
BARRIER SYSTEMS GMBH
Dortmunder Str. 8
57234 Wilnsdorf
Germany
A
‫טיפול פני שטח‬
‫סיבולת כללית‬
‫הערות‬
‫שורטט ע"י‬
‫אושר ע"י‬
Eng. Shmuel Josef Tomasz Baracz, dipl. Ing
‫חומר גלם‬
‫ חלק מספר‬A
PA-1054
‫מסמכים‬
‫כותרת‬
‫מעבר‬
SR ES 1.0 to EDSP 1.33
‫שרטוט מתוך קנה מידה‬
1/1
6
5
4
3
2
‫מהדורה תאריך‬
01/09/2012
1
00
6
5
4
3
2
EDSP 2.0
D
1
SR ES/1.0
RAL002.00
D
0.75
0.75`0.03
RAL002.00
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
C
C
RAL 8.00
B
B
BARRIER SYSTEMS GMBH
Dortmunder Str. 8
57234 Wilnsdorf
Germany
A
‫טיפול פני שטח‬
‫סיבולת כללית‬
‫הערות‬
‫שורטט ע"י‬
‫אושר ע"י‬
Eng. Shmuel Josef Tomasz Baracz, dipl. Ing
‫חומר גלם‬
‫ חלק מספר‬A
PA-1055
‫מסמכים‬
‫כותרת‬
‫מעבר‬
SR ES 1.0 to EDSP 2.0
‫שרטוט מתוך קנה מידה‬
1/1
6
5
4
3
2
‫מהדורה תאריך‬
01/09/2012
1
00
6
5
4
3
2
EDSP 4.0
D
1
SR ES/1.0
RAL002.00
D
0.75
0.75`0.03
RAL002.00
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
C
C
RAL 8.00
B
B
BARRIER SYSTEMS GMBH
Dortmunder Str. 8
57234 Wilnsdorf
Germany
A
‫טיפול פני שטח‬
‫סיבולת כללית‬
‫הערות‬
‫שורטט ע"י‬
‫אושר ע"י‬
Eng. Shmuel Josef Tomasz Baracz, dipl. Ing
‫חומר גלם‬
‫ חלק מספר‬A
PA-1056
‫מסמכים‬
‫כותרת‬
‫מעבר‬
SR ES 1.0 to EDSP 4.0
‫שרטוט מתוך קנה מידה‬
1/1
6
5
4
3
2
‫מהדורה תאריך‬
01/09/2012
1
00
6
5
4
3
SR ES/1.0
2
1
RAL020.10
RAL002.00
EURO-ET ‫ל‬
D
0.75`0.03
D
To EURO-ET
9.1.1
1000
1000
1000
1000
742
C
C
B
B
BARRIER SYSTEMS GMBH
Dortmunder Str. 8
57234 Wilnsdorf
Germany
A
‫טיפול פני שטח‬
‫סיבולת כללית‬
‫הערות‬
‫שורטט ע"י‬
‫אושר ע"י‬
Eng. Shmuel Josef Tomasz Baracz, dipl. Ing
‫חומר גלם‬
‫ חלק מספר‬A
PA-1059
‫מסמכים‬
‫כותרת‬
‫מעבר‬
SR ES 1.0 to EURO-ET
‫שרטוט מתוך קנה מידה‬
1/1
6
5
4
3
2
‫מהדורה תאריך‬
01/09/2012
1
00
6
5
4
3
2
1
40.00
40.30
32.02
40.01
750
900
D
SU3.01
D
25.01
SU6.01
RAL002.00
60.54
E
D
D
0.75`0.03
32.20
E
10.00
40.30
1000
1000
1000
1000
4.10
1000
40.00
1450
9.1.1
2000
E-E ( 1 : 10 )
32.33
2.00
60.36
C
C
D-D ( 1 : 10 )
B
B
BARRIER SYSTEMS GMBH
Dortmunder Str. 8
57234 Wilnsdorf
Germany
A
‫טיפול פני שטח‬
‫סיבולת כללית‬
‫הערות‬
‫שורטט ע"י‬
‫אושר ע"י‬
Eng. Shmuel Josef Tomasz Baracz, dipl. Ing
‫חומר גלם‬
‫ חלק מספר‬A
PA-1057
‫מסמכים‬
‫כותרת‬
‫מעבר‬
SR ES 1.0 to SR Eco
‫שרטוט מתוך קנה מידה‬
1/1
6
5
4
3
2
‫מהדורה תאריך‬
01/09/2012
1
00