0491 תקנות סימני המסחר, תוכן ענינים

‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫משפט פרטי וכלכלה – מסחר – סחר‬
‫תוכן ענינים‬
‫סעיף ‪1‬‬
‫סעיף ‪2‬‬
‫סעיף ‪3‬‬
‫סעיף ‪3‬א‬
‫סעיף ‪4‬‬
‫סעיף ‪5‬‬
‫סעיף ‪6‬‬
‫סעיף ‪6‬א‬
‫סעיף ‪6‬ב‬
‫סעיף ‪6‬ג‬
‫סעיף ‪6‬ד‬
‫סעיף ‪6‬ה‬
‫סעיף ‪7‬‬
‫סעיף ‪8‬‬
‫סעיף ‪9‬‬
‫סעיף ‪11‬‬
‫סעיף ‪11‬‬
‫סעיף ‪12‬‬
‫סעיף ‪14‬‬
‫סעיף ‪15‬‬
‫סעיף ‪18‬‬
‫סעיף ‪19‬‬
‫סעיף ‪21‬‬
‫סעיף ‪21‬א‬
‫סעיף ‪21‬ב‬
‫סעיף ‪22‬‬
‫סעיף ‪22‬א‬
‫סעיף ‪23‬‬
‫סעיף ‪24‬‬
‫סעיף ‪25‬‬
‫סעיף ‪26‬‬
‫סעיף ‪27‬א‬
‫סעיף ‪28‬‬
‫השם הקצר‬
‫הגדרות‬
‫אגרות‬
‫אגרות‬
‫הצמדה למדד‬
‫טפסים‬
‫סיוגן של סחורות וסיוג‪-‬מחדש של סחורות מרישומים ישנים‬
‫סיוגן של סחורות‬
‫מסמכים‬
‫הגשת מסמכים‬
‫הגשת מסמכים בנייר‬
‫הגשת מסמכים באתר ההגשה‬
‫קליטת המסמך‬
‫קישוריות‬
‫קבצים‬
‫מסירה ע"י הדואר‬
‫מסירת כתובת מלאה‬
‫מען למסירת מסמכים‬
‫מיופי כוח‬
‫בקשה לרישום‬
‫טופס בקשה‬
‫בקשה מאת שותפות‬
‫אשור קבלת הבקשה‬
‫בקשה לרישום סימן מסחרי‬
‫ציון סוג או סוגים‬
‫התיאורים צריך שיניחו את הדעת‬
‫תרגומי מלים שאינן באחת מן הלשונות הרשמיות‬
‫רישום סימנים הרשומים בחוץ לארץ‬
‫בקשה לרישום סימן בהסתמך על דין קדימה‬
‫הפרוצדורה עם קבלת הבקשה‬
‫חיפוש‬
‫תיקון בקשה‬
‫קבלה‬
‫סדרי דין בבקשות שנתגלו טעמים לאי קבלתם‬
‫קבלה על תנאי‬
‫החלטת הרשם‬
‫משך הליכי הבחינה‬
‫צירופים לבקשה לרישום סימן קיבוצי‬
‫‪0‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫סעיף ‪31‬‬
‫סעיף ‪31‬‬
‫סעיף ‪32‬‬
‫סעיף ‪33‬‬
‫סעיף ‪34‬‬
‫סעיף ‪35‬‬
‫סעיף ‪36‬‬
‫סעיף ‪37‬‬
‫סעיף ‪38‬‬
‫סעיף ‪39‬‬
‫סעיף ‪41‬‬
‫סעיף ‪41‬‬
‫סעיף ‪42‬‬
‫סעיף ‪43‬‬
‫סעיף ‪44‬‬
‫סעיף ‪44‬א‬
‫סעיף ‪44‬ב‬
‫סעיף ‪44‬ג‬
‫סעיף ‪44‬ד‬
‫סעיף ‪45‬‬
‫סעיף ‪45‬א‬
‫סעיף ‪45‬ב‬
‫סעיף ‪46‬‬
‫סעיף ‪47‬‬
‫סעיף ‪48‬‬
‫סעיף ‪49‬‬
‫סעיף ‪51‬‬
‫סעיף ‪51‬‬
‫סעיף ‪52‬‬
‫סעיף ‪53‬‬
‫סעיף ‪54‬‬
‫סעיף ‪54‬א‬
‫סעיף ‪54‬ב‬
‫סעיף ‪54‬ג‬
‫סעיף ‪55‬‬
‫סעיף ‪56‬‬
‫סעיף ‪57‬‬
‫סעיף ‪58‬‬
‫סעיף ‪59‬‬
‫סעיף ‪61‬‬
‫סעיף ‪63‬א‬
‫צירוף הודעת נימוקים‬
‫בירור‬
‫פרסום וכו'‬
‫פרסומה של הבקשה‬
‫פרסומה של הבקשה‬
‫צריך להמציא גלופה של עץ או אלקטרוטיפ של הסימן‬
‫התנגדות לרישום‬
‫התנגדות‬
‫הודעה על התנגדות‬
‫הודעה שכנגד‬
‫ראיה לחיזוק ההתנגדות‬
‫ראיה לחיזוק הבקשה‬
‫ראיה בתשובה ע"י המתנגד‬
‫ראיה נוספת‬
‫מוצגים‬
‫תרגום התעודות לשפות זרות‬
‫בירור‬
‫אי התייצבות להשמעת טענות‬
‫סדר הטיעון באין הודעה בעובדות‬
‫סדר הטיעון כשיש הודאה בעובדות‬
‫דרך סיכום טענות‬
‫החלטת הרשם‬
‫מסירת ההחלטה לצדדים‬
‫הודעה על ערעור‬
‫הוצאות המשפט אם המבקש אינו חולק על התנגדות‬
‫אי‪-‬השלמת הרישום‬
‫אי מתן תשובה‬
‫הרישום בפנקס‬
‫רישום בפנקס‬
‫הפרוצדורה כשמת המבקש לפני שנרשם הסימן‬
‫מתן תעודת רישום‬
‫חידוש הרישום‬
‫חידוש הרישום‬
‫הודעה לפני מחיקתו של סימן מסחרי מהפנקס‬
‫מחיקת סימן מסחרי מן הפנקס‬
‫מודעה על החידוש ופרסומו‬
‫פרסום באתר האינטרנט‬
‫פרסום באתר האינטרנט‬
‫שמירת המידע‬
‫העמדת המידע לעיון הציבור‬
‫העברות‬
‫בקשה לרישום העברה וכו'‬
‫פרטים שיש לפרטם בבקשה‬
‫העתקים מהמסמכים‬
‫תביעה שתצורף לבקשה‬
‫הוכחה על הזכות‬
‫רישום בפנקס‬
‫בקשות לרישום רשות בסימן‬
‫בקשה לרישום רשות‬
‫‪2‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫סעיף ‪63‬ב‬
‫סעיף ‪63‬ג‬
‫סעיף ‪63‬ד‬
‫סעיף ‪63‬ה‬
‫סעיף ‪63‬ו‬
‫סעיף ‪63‬ז‬
‫סעיף ‪64‬‬
‫סעיף ‪65‬‬
‫סעיף ‪66‬‬
‫סעיף ‪67‬‬
‫סעיף ‪71‬‬
‫סעיף ‪71‬‬
‫סעיף ‪71‬א‬
‫סעיף ‪72‬‬
‫סעיף ‪73‬‬
‫סעיף ‪73‬א‬
‫סעיף ‪75‬‬
‫סעיף ‪76‬‬
‫סעיף ‪77‬‬
‫סעיף ‪78‬‬
‫סעיף ‪79‬‬
‫סעיף ‪81‬‬
‫סעיף ‪81‬‬
‫סעיף ‪82‬‬
‫סעיף ‪83‬‬
‫סעיף ‪84‬‬
‫סעיף ‪85‬‬
‫סעיף ‪88‬‬
‫סעיף ‪89‬‬
‫סעיף ‪91‬‬
‫בחינת בקשה לרישום רשות‬
‫זכות להשמיע טענות‬
‫פרסום קבלת הבקשה‬
‫פרטים שיירשמו‬
‫בקשה לשינוי רישום‬
‫סדרי דין בבקשה לשינוי או למחיקה‬
‫שינוי הכתובת‬
‫שינוי השם או הכתובת בפנקס‬
‫בקשות עפ"י סעיף ‪ 27‬לפקודה‬
‫בקשות עפ"י סעיף ‪ 36‬לפקודה‬
‫ראיה‬
‫פרסום הבקשה‬
‫בקשה לתיקון או להוצאת סימן מסחרי מהפנקס‬
‫הליכים נוספים‬
‫הליך בהעדר הודעה בתשובה‬
‫הצטרפות צד שלישי‬
‫סמכות של הכרעת דעת‬
‫שמיעת טענות‬
‫רציפות הדיון‬
‫הפרוצדורה בבקשה להשמעת טענות‬
‫צריך להודיע את החלטת הרשם‬
‫פרסום שינויים בפנקס‬
‫פרסום שינויים והוספות בפנקס‬
‫חיפוש‬
‫בקשה לחיפוש‬
‫שעות העיון‬
‫שעות העיון‬
‫הסמכות לוותר על ראיות‬
‫ויתור על ראיות‬
‫תיקונים‬
‫תיקון מסמכים‬
‫הארכת המועד‬
‫ימים שאינם באים במניין‬
‫תעודות‬
‫תעודה מאת הרשם‬
‫תעודות שרוצים להשתמש בהן כדי לקבל רישום בחו"ל‬
‫צווי בית משפט‬
‫צו בית משפט‬
‫פרסום צווי בית משפט‬
‫ביטול‬
‫תוספת ראשונה‬
‫התוספת השניה‬
‫התוספת השלישית‬
‫תוספת רביעית‬
‫‪3‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫תקנות סימני המסחר‪*0491 ,‬‬
‫השם הקצר‬
‫‪.1‬‬
‫תקנות אלה תיקראנה תקנות סימני המסחר‪.0491 ,‬‬
‫* ע"ר ‪ ,0491 ,489‬תוס' ‪ ,2‬עמ' (ע) ‪( ,042‬א) ‪.228‬‬
‫תיקונים‪ :‬ע"ר ‪ ,0491 ,0111‬תוס' ‪ ,2‬עמ' (ע) ‪( ,170‬א) ‪ – 119‬תק' ‪.0491‬‬
‫ע"ר ‪ ,0492 ,0048‬תוס' ‪ ,2‬עמ' (ע) ‪( ,741‬א) ‪ – 492‬תק' ‪.0492‬‬
‫ק"ת תשי"ב‪ :‬מס' ‪ 211‬מיום ‪ 2.1.0412‬עמ' ‪ – 812‬תק' תשי"ב‪ ;0412-‬תחילתן ביום ‪ .0.1.0412‬מס' ‪ 240‬מיום‬
‫‪ 7.8.0412‬עמ' ‪ – 0271‬תק' (מס' ‪ )2‬תשי"ב‪.0412-‬‬
‫ק"ת תשי"ג מס' ‪ 330‬מיום ‪ 24.0.0413‬עמ' ‪ – 180‬תק' תשי"ג‪.0413-‬‬
‫ק"ת תשי"ט מס' ‪ 439‬מיום ‪ 03.8.0414‬עמ' ‪ – 0801‬תק' תשי"ט‪ ;0414-‬תחילתן ביום ‪ 04.8.0414‬ור' תקנה ‪ 3‬לענין‬
‫הוראת מעבר‪ .‬ת"ט ק"ת תש"ך מס' ‪ 411‬מיום ‪ 01.01.0414‬עמ' ‪.91‬‬
‫ק"ת תשכ"ג מס' ‪ 0999‬מיום ‪ 3.1.0413‬עמ' ‪ – 0921‬תק' תשכ"ג‪ ;0413-‬תחילתן ‪ 09‬ימים מיום פרסומן‪.‬‬
‫ק"ת תשכ"ה מס' ‪ 0730‬מיום ‪ 3.1.0411‬עמ' ‪ – 2022‬תק' תשכ"ה‪.0411-‬‬
‫ק"ת תשכ"ו מס' ‪ 0888‬מיום ‪ 2.1.0411‬עמ' ‪ – 2141‬תק' תשכ"ו‪ ;0411-‬תחילתן ‪ 31‬ימים מיום פרסומן ור' תקנה ‪9‬‬
‫לענין הוראת מעבר‪.‬‬
‫ק"ת תשל"ה מס' ‪ 3310‬מיום ‪ 21.1.0471‬עמ' ‪ – 2181‬תק' תשל"ה‪ ;0471-‬תחילתן ‪ 31‬ימים מיום פרסומן‪.‬‬
‫ק"ת תשל"ז מס' ‪ 3118‬מיום ‪ 28.01.0471‬עמ' ‪ – 201‬תק' תשל"ז‪ ;0471-‬תחילתן ‪ 31‬ימים מיום פרסומן‪.‬‬
‫ק"ת תש"ם מס' ‪ 9148‬מיום ‪ 1.3.0481‬עמ' ‪ – 0031‬תק' תש"ם‪ ;0481-‬תחילתן ‪ 31‬ימים מיום פרסומן‪.‬‬
‫ק"ת תשמ"א‪ :‬מס' ‪ 9018‬מיום ‪ 24.4.0481‬עמ' ‪ – 32‬הודעה תשמ"א‪ ;0481-‬תחילתה ביום ‪ .0.01.0481‬מס' ‪9271‬‬
‫מיום ‪ 03.4.0480‬עמ' ‪ – 0111‬הודעה (מס' ‪ )2‬תשמ"א‪ ;0480-‬תחילתה ביום ‪.0.01.0480‬‬
‫ק"ת תשמ"ג‪ :‬מס' ‪ 9901‬מיום ‪ 23.4.0482‬עמ' ‪ – 20‬הודעה תשמ"ג‪ ;0482-‬תחילתה ביום ‪ .0.01.0482‬מס' ‪ 9943‬מיום‬
‫‪ 01.1.0483‬עמ' ‪ – 0317‬תק' תשמ"ג‪ ;0483-‬תחילתן ‪ 31‬ימים מיום פרסומן‪.‬‬
‫ק"ת תשמ"ד‪ :‬מס' ‪ 9137‬מיום ‪ 31.4.0483‬עמ' ‪ – 081‬הודעה תשמ"ד‪ ;0483-‬תחילתה ביום ‪ .0.01.0483‬מס' ‪9710‬‬
‫מיום ‪ 03.4.0489‬עמ' ‪ – 2112‬הודעה (מס' ‪ )2‬תשמ"ד‪ ;0489-‬תחילתה ביום ‪.0.01.0489‬‬
‫ק"ת תשמ"ו מס' ‪ 9407‬מיום ‪ 29.3.0481‬עמ' ‪ – 702‬תק' תשמ"ו‪ ;0481-‬תחילתן ביום ‪.0.9.0481‬‬
‫ק"ת תשמ"ז מס' ‪ 1113‬מיום ‪ 01.4.0487‬עמ' ‪ – 0272‬תק' תשמ"ז‪ ;0487-‬תחילתן ששים ימים מיום פרסומן‪.‬‬
‫ק"ת תשמ"ח‪ :‬מס' ‪ 1181‬מיום ‪ 20.2.0488‬עמ' ‪ – 948‬תק' תשמ"ח‪ .0488-‬עמ' ‪ – 111‬תק' (מס' ‪ )2‬תשמ"ח‪;0488-‬‬
‫תחילתן ‪ 31‬ימים מיום פרסומן‪ .‬מס' ‪ 1020‬מיום ‪ 20.7.0488‬עמ' ‪ – 441‬הודעה תשמ"ח‪ ;0488-‬תחילתה ביום‬
‫‪.0.7.0488‬‬
‫ק"ת תשמ"ט‪ :‬מס' ‪ 1019‬מיום ‪ 21.02.0488‬עמ' ‪ – 281‬הודעה תשמ"ט‪ ;0488-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.0484‬מס' ‪1043‬‬
‫מיום ‪ 21.1.0484‬עמ' ‪ – 484‬הודעה (מס' ‪ )2‬תשמ"ט‪ ;0484-‬תחילתה ביום ‪.2.7.0484‬‬
‫ק"ת תש"ן‪ :‬מס' ‪ 1231‬מיום ‪ 20.02.0484‬עמ' ‪ – 011‬הודעה תש"ן‪ ;0484-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.0441‬מס' ‪ 1273‬מיום‬
‫‪ 09.1.0441‬עמ' ‪ – 722‬הודעה (מס' ‪ )2‬תש"ן‪ ;0441-‬תחילתה ביום ‪.0.7.0441‬‬
‫ק"ת תשנ"א‪ :‬מס' ‪ 1309‬מיום ‪ 00.02.0441‬עמ' ‪ – 310‬הודעה תשנ"א‪ ;0441-‬תחילתה ביום ‪ ;0.0.0440‬מס' ‪1319‬‬
‫מיום ‪ 08.1.0440‬עמ' ‪ – 418‬הודעה (מס' ‪ )2‬תשנ"א‪ ;0440-‬תחילתה ביום ‪.0.7.0440‬‬
‫ק"ת תשנ"ב‪ :‬מס' ‪ 1912‬מיום ‪ 4.02.0440‬עמ' ‪ – 111‬הודעה תשנ"ב‪ ;0440-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.0442‬מס' ‪ 1901‬מיום‬
‫‪ 27.0.0440‬עמ' ‪ – 184‬תק' תשנ"ב‪ .0442-‬מס' ‪ 1911‬מיום ‪ 01.1.0442‬עמ' ‪ – 0019‬הודעה (מס' ‪ )2‬תשנ"ב‪;0442-‬‬
‫תחילתה ביום ‪.0.7.0442‬‬
‫ק"ת תשנ"ג‪ :‬מס' ‪ 1981‬מיום ‪ 01.02.0442‬עמ' ‪ – 081‬הודעה תשנ"ג‪ ;0442-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.0443‬מס' ‪ 1130‬מיום‬
‫‪ 1.7.0443‬עמ' ‪ – 411‬הודעה (מס' ‪ )2‬תשנ"ג‪ ;0443-‬תחילתה ביום ‪.0.7.0443‬‬
‫ק"ת תשנ"ד‪ :‬מס' ‪ 1111‬מיום ‪ 01.02.0443‬עמ' ‪ – 270‬הודעה תשנ"ד‪ ;0443-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.0449‬מס' ‪ 1101‬מיום‬
‫‪ 31.1.0449‬עמ' ‪ – 0014‬הודעה (מס' ‪ )2‬תשנ"ג‪ ;0443-‬תחילתה ביום ‪.0.7.0449‬‬
‫ק"ת תשנ"ה‪ :‬מס' ‪ 1191‬מיום ‪ 22.02.0449‬עמ' ‪ – 931‬הודעה תשנ"ה‪ ;0449-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.0441‬מס' ‪1178‬‬
‫מיום ‪ 0.1.0441‬עמ' ‪ – 0910‬תק' תשנ"ה‪ .0441-‬מס' ‪ 1181‬מיום ‪ 01.1.0441‬עמ' ‪ – 0199‬הודעה (מס' ‪ )2‬תשנ"ה‪-‬‬
‫‪ ;0441‬תחילתה ביום ‪.0.7.0441‬‬
‫ק"ת תשנ"ו‪ :‬מס' ‪ 1722‬מיום ‪ 09.02.0441‬עמ' ‪ – 211‬הודעה תשנ"ו‪ ;0441-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.0441‬מס' ‪ 1719‬מיום‬
‫‪ 08.1.0441‬עמ' ‪ – 0010‬הודעה (מס' ‪ )2‬תשנ"ו‪ ;0441-‬תחילתה ביום ‪.0.7.0441‬‬
‫ק"ת תשנ"ז‪ :‬מס' ‪ 1744‬מיום ‪ 07.02.0441‬עמ' ‪ – 222‬הודעה תשנ"ז‪ ;0441-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.0447‬מס' ‪ 1809‬מיום‬
‫‪ 27.2.0447‬עמ' ‪ – 993‬תק' תשנ"ז‪ ;0447-‬תחילתן ביום ‪ .2.3.0447‬מס' ‪ 1839‬מיום ‪ 01.1.0447‬עמ' ‪ – 811‬הודעה‬
‫(מס' ‪ )2‬תשנ"ז‪ ;0447-‬תחילתה ביום ‪.0.7.0447‬‬
‫‪9‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫הגדרות‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .2‬בתקנות אלה –‬
‫"אתר ההגשה" – אתר האינטרנט של הרשות שבאמצעותו מתבצעת ההמצאה האלקטרונית‬
‫לרשות;‬
‫"הגשה בנייר" – הגשת מסמך על ידי מסירתו ביד או על ידי משלוחו בדואר;‬
‫"הרשות" – רשות הפטנטים כהגדרתה בחוק הפטנטים;‬
‫"הרשם" – כמשמעותו בסעיף ‪ 1‬לפקודה;‬
‫"חוק הפטנטים" – חוק הפטנטים‪ ,‬התשכ"ז‪;0417-‬‬
‫"חתימה אלקטרונית מאושרת" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית‪ ,‬התשס"א‪;2110-‬‬
‫"חתימה ידנית" – חתימה בכתב יד על מסמך נייר;‬
‫"טופס הגשה אלקטרונית" – טופס אלקטרוני המשמש להגשה אלקטרונית לרשות‪ ,‬כפי‬
‫ק"ת תשנ"ח‪ :‬מס' ‪ 1811‬מיום ‪ 01.02.0447‬עמ' ‪ – 021‬הודעה תשנ"ח‪ ;0447-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.0448‬מס' ‪1417‬‬
‫מיום ‪ 22.1.0448‬עמ' ‪ – 413‬הודעה (מס' ‪ )2‬תשנ"ח‪ ;0448-‬תחילתה ביום ‪.0.7.0448‬‬
‫ק"ת תשנ"ט‪ :‬מס' ‪ 1499‬מיום ‪ 31.02.0448‬עמ' ‪ – 221‬הודעה תשנ"ט‪ ;0448-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.0444‬מס' ‪1483‬‬
‫מיום ‪ 01.1.0444‬עמ' ‪ – 471‬הודעה (מס' ‪ )2‬תשנ"ט‪ ;0444-‬תחילתה ביום ‪.0.7.0444‬‬
‫ק"ת תש"ס מס' ‪ 1101‬מיום ‪ 20.02.0444‬עמ' ‪ – 010‬הודעה תש"ס‪ ;0444-‬תחילתה ביום ‪.2.0.2111‬‬
‫ק"ת תשס"א‪ :‬מס' ‪ 1001‬מיום ‪ 02.7.2110‬עמ' ‪ – 430‬תק' תשס"א‪ ;2110-‬תחילתן ביום ‪ .0.0.2112‬מס' ‪ 1029‬מיום‬
‫‪ 4.4.2110‬עמ' ‪ – 0117‬הודעה תשס"א‪ ;2110-‬תחילתה ביום ‪.0.7.2110‬‬
‫ק"ת תשס"ב‪ :‬מס' ‪ 1099‬מיום ‪ 7.0.2112‬עמ' ‪ – 241‬הודעה תשס"ב‪ ;2112-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.2112‬מס' ‪ 1014‬מיום‬
‫‪ 22.1.2112‬עמ' ‪ – 714‬תק' תשס"ב‪ ;2112-‬תחילתן ‪ 31‬ימים מיום פרסומן‪ .‬מס' ‪ 1088‬מיום ‪ 8.8.2112‬עמ' ‪– 0049‬‬
‫הודעה (מס' ‪ )2‬תשס"ב‪ ;2112-‬תחילתה ביום ‪.01.8.2112‬‬
‫ק"ת תשס"ד מס' ‪ 1279‬מיום ‪ 21.00.2113‬עמ' ‪ – 18‬תק' תשס"ד‪.2113-‬‬
‫ק"ת תשס"ו‪ :‬מס' ‪ 1997‬מיום ‪ 28.02.2111‬עמ' ‪ – 292‬הודעה תשס"ו‪ ;2111-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.2111‬מס' ‪1941‬‬
‫מיום ‪ 24.1.2111‬עמ' ‪ – 429‬הודעה (מס' ‪ )2‬תשס"ו‪ ;2111-‬תחילתה ביום ‪.0.7.2111‬‬
‫ק"ת תשס"ז מס' ‪ 1114‬מיום ‪ 22.2.2117‬עמ' ‪ – 102‬תק' תשס"ז‪ ;2117-‬ר' תקנה ‪ 7‬לענין תחילה‪.‬‬
‫ק"ת תשס"ח מס' ‪ 1181‬מיום ‪ 1.7.2118‬עמ' ‪ – 0189‬הודעה תשס"ח‪ ;2118-‬תחילתה ביום ‪.0.7.2118‬‬
‫ק"ת תשס"ט‪ :‬מס' ‪ 1720‬מיום ‪ 1.00.2118‬עמ' ‪ – 71‬תק' תשס"ט‪ ;2118-‬ר' תקנה ‪ 7‬לענין תחולה‪ .‬מס' ‪ 1731‬מיום‬
‫‪ 30.02.2118‬עמ' ‪ – 272‬הודעה תשס"ט‪ ;2118-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.2114‬מס' ‪ 1748‬מיום ‪ 24.7.2114‬עמ' ‪– 0018‬‬
‫הודעה (מס' ‪ )2‬תשס"ט‪ ;2114-‬תחילתה ביום ‪.0.7.2114‬‬
‫ק"ת תש"ע‪ :‬מס' ‪ 1414‬מיום ‪ 09.7.2101‬עמ' ‪ – 0388‬הודעה תש"ע‪ ;2101-‬תחילתה ביום ‪ .0.7.2101‬מס' ‪ 1421‬מיום‬
‫‪ 0.4.2101‬עמ' ‪ – 0101‬תק' תש"ע‪ ;2101-‬ר' תקנה ‪ 01‬לענין תחילה‪.‬‬
‫ק"ת תשע"א‪ :‬מס' ‪ 1411‬מיום ‪ 04.0.2100‬עמ' ‪ – 132‬הודעה תשע"א‪ ;2100-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.2100‬מס' ‪7114‬‬
‫מיום ‪ 28.1.2100‬עמ' ‪ – 0143‬תק' תשע"א‪ ;2100-‬תחילתן ביום ‪.31.1.2100‬‬
‫ק"ת תשע"ב‪ :‬מס' ‪ 7118‬מיום ‪ 24.02.2100‬עמ' ‪ – 111‬הודעה תשע"ב‪ ;2100-‬תחילתה ביום ‪ .0.0.2102‬מס' ‪7177‬‬
‫מיום ‪ 02.0.2102‬עמ' ‪ – 118‬תק' תשע"ב‪.2102-‬‬
‫ק"ת תשע"ג‪ :‬מס' ‪ 7088‬מיום ‪ 1.02.2102‬עמ' ‪ – 292‬תק' תשע"ג‪ .2102-‬מס' ‪ 7044‬מיום ‪ 31.02.2102‬עמ' ‪– 913‬‬
‫הודעה תשע"ג‪ ;2102-‬תחילתה ביום ‪.0.0.2103‬‬
‫ק"ת תשע"ד מס' ‪ 7248‬מיום ‪ 29.01.2103‬עמ' ‪ – 89‬תק' תשע"ד‪ ;2103-‬ר' תקנות ‪ 81 ,81‬לענין תחילה ותחולה‪.‬‬
‫‪( .81‬א) תחילתן של תקנות אלה‪ ,‬בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) עד (ד)‪ ,‬שלושים ימים מיום פרסומן (להלן –‬
‫יום התחילה)‪.‬‬
‫(ב) תחילתה של תקנה ‪(1‬ג) לתקנות העיקריות‪ ,‬כנוסחה בתקנה ‪ 1‬לתקנות אלה‪ ,‬תהיה ביום ט' בטבת התשע"ה (‪30‬‬
‫בדצמבר ‪.)2109‬‬
‫(ג) תחילתה של תקנה ‪1‬ב(ב) לתקנות העיקריות‪ ,‬כנוסחה בתקנה ‪ 1‬לתקנות אלה‪ ,‬תהיה ביום ט' בטבת התשע"ה‬
‫(‪ 30‬בדצמבר ‪.)2109‬‬
‫(ד) תחילתה של תקנה ‪(8‬ב) לתקנות העיקריות‪ ,‬כנוסחה בתקנה ‪ 7‬לתקנות אלה‪ ,‬תהיה ביום ט' בטבת התשע"ה (‪30‬‬
‫בדצמבר ‪.)2109‬‬
‫‪( .81‬א) תקנות ‪ 21 ,)2(29‬עד ‪ 31 ,28‬ו‪ 83-‬יחולו על בקשות לרישום סימן מסחר שיוגשו החל ביום התחילה‪.‬‬
‫(ב) תקנות ‪ 90‬עד ‪ 93‬יחולו על הודעות התנגדות שיוגשו החל ביום התחילה‪.‬‬
‫(ג) תקנות ‪ 11‬ו‪ 11-‬יחולו על בקשות לתיקון הפנקס או למחיקת סימן מסחר מהפנקס שיוגשו החל ביום התחילה‪.‬‬
‫ק"ת תשע"ד מס' ‪ 7323‬מיום ‪ 0.0.2109‬עמ' ‪ – 923‬הודעה תשע"ד‪ ;2103-‬תחילתה ביום ‪.0.0.2109‬‬
‫‪1‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫שהוא מופיע‪ ,‬במועד ההגשה‪ ,‬באתר ההגשה;‬
‫"מיופה כוח" – עורך פטנטים כהגדרתו בחוק הפטנטים או עורך דין;‬
‫"תצהיר" – כהגדרתו בתקנות סדר הדין האזרחי‪ ,‬התשמ"ד‪.0489-‬‬
‫אגרות‬
‫אגרות‬
‫תק' (מס' ‪)2‬‬
‫תשמ"ח‪1811-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫הצמדה למדד‬
‫תק' תשנ"ז‪1881-‬‬
‫תק' תשע"א‪2111-‬‬
‫תק' תשע"א‪2111-‬‬
‫‪( .2‬א) ה אגרות שתשולמנה בהתאם לפקודה תהיינה אותן האגרות המפורטות בתוספת‬
‫הראשונה לתקנות אלה‪.‬‬
‫(ב) האגרות לפי תקנות אלה ישולמו על ידי הפקדה בחשבון הרשות המיועד לכך בבנק‬
‫הדואר או באמצעות שרת התשלומים הממשלתי; אישור על ביצוע התשלום יוגש לרשם יחד עם‬
‫הודעה בעניין שבעדו שולמה האגרה‪.‬‬
‫‪2‬א‪( .‬א) הסכומים שבתוספת הראשונה ישתנו ב‪ 0-‬בינואר של כל שנה (להלן ‪ -‬יום השינוי) לפי‬
‫שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה ‪-‬‬
‫"מדד" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;‬
‫"המדד החדש" ‪ -‬המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;‬
‫"המדד היסודי" ‪ -‬המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם‪.‬‬
‫(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל ‪-‬‬
‫(‪ )0‬אם הוא גבוה מ‪ 01-‬שקלים חדשים ‪ -‬לשקל החדש השלם הקרוב‪ ,‬וסכום של חצי‬
‫שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;‬
‫(‪ )2‬אם הוא נמוך מ‪ 01-‬שקלים חדשים ‪ -‬לעשר האגורות הקרובות‪.‬‬
‫(ג) ר שם סימני המסחר יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב‬
‫האמור בתקנה זו‪.‬‬
‫(נמחקה)‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫טפסים‬
‫‪ .4‬הט פסים הנזכרים בתקנות אלה יהיו הטפסים הכלולים בתוספת השניה לתקנות אלה‬
‫וטפסים אלה ישמשו בכל אותם המקרים שהם חלים עליהם‪ ,‬והם ישונו ע"י הרשם כדי לסגלם‬
‫למקרים אחרים‪.‬‬
‫סיוגן של סחורות וסיוג‪-‬מחדש של סחורות מרישומים ישנים‬
‫סיוגן של סחורות‬
‫בקשה מאת בעלים‬
‫רשומים להמרת‬
‫פירוט הצעת הרשם‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫פרסום ההצעה‬
‫והתנגדות‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪( )0( .5‬א) ל צורך רישומי סימני מסחר שנעשו לפני תאריך תחילת התוקף של תקנות אלה‬
‫מסייגים סחורות באופן המובא בתוספת השלישית לתקנות אלה‪ ,‬חוץ אם הומר איזה‬
‫פירוט והותאם לתוספת הרביעית של תקנות אלה עפ"י פסקה (‪ )2‬מן התקנה הזאת;‬
‫(ב) לצורך רישומי סימני מסחר שייעשו לאחר תאריך תחילת תקפן של תקנות אלה‬
‫ולצורך כל רישומים שנעשו לפני אותו תאריך ואשר פירוטיהן הומרו בהתאם לפסקה‬
‫(‪ )2‬מתקנה זו‪ ,‬מסייגים סחורות באופן המובא בתוספת הרביעית לתקנות אלה‪.‬‬
‫(‪ )2‬כשהפירוט של סימן מסחרי רשום מבוסס על התוספת השלישית לתקנות אלה‪ ,‬רשאי‬
‫הבעל הרשום לפנות לרשם ולבקשו להמיר את הפירוט באופן שאפשר יהא לבססו על התוספת‬
‫הרביעית לתקנות אלה בין בהשמטת איזו סחורה הימנו ובין בלא השמטת איזו סחורה הימנו‪ ,‬אך‬
‫באופן שהרישום ישתמר בתאריכו המקורי‪ .‬לאחר מכן ימסור הרשם בכתב‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 91‬של‬
‫הפקודה ‪ ,‬לבעל הרשום הצעה אשר יפרט בה באיזו צורה יש לדעת הרשם לתקן את הפנקס‪ .‬שני‬
‫רישומים או יותר של סימן מסחרי לגב י סחורה הכלולה באותו סוג של התוספת הרביעית לתקנות‬
‫אלה ושתאריך רישומם שווה‪ ,‬מותר למזגם לאחר ההמרה בהתאם לפסקה זו‪.‬‬
‫(‪ )3‬פרסום הצעה לתיקון עפ"י סעיף ‪ 91‬ייעשה באתר האינטרנט ומודעה על התנגדות‬
‫תינתן תוך חודש ימים מיום הפרסום‪ ,‬וצר יך לצרף אליה העתק של המודעה והודעה בשני העתקים‬
‫המראה באיזה אופן תהא ההמרה המוצעת בניגוד לסעיפים ‪ 93‬או ‪ .99‬הרשם ישלח את ההעתקים‬
‫הכפולים מיד לבעל הרשום והוא רשאי תוך חודש מיום קבלת ההעתקים האלה‪ ,‬לשלוח לרשם‬
‫הודעה שכנגד המוסרת בפרוטרוט את הנימוקים אשר על יסודם חולקים על ההתנגדות‪ ,‬ואם עשה‬
‫זאת ימסור למתנגד העתק מהודעה זו‪ .‬לאח"כ רשאי הרשם לדרוש או לקבל הוכחות בנוגע‬
‫לשאלות השנויות במחלוקת‪ ,‬ובטרם יתן את החלטתו בענין‪ ,‬יתן לצדדים אפשרות להשמיע את‬
‫‪1‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫המרת פירוטים;‬
‫רישומים המתקבלים‬
‫כתוצאה מזה‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫טענותיהם בענין זה‪ ,‬אם ירצה אחד הצדדים בכך‪.‬‬
‫(‪ )9‬כ ל אימת שנתפרסמה הצעה להמרת פירוט בהתאם לפסקה (‪ )2‬של תקנה זו‪ ,‬ולא‬
‫הוגשה כל התנגדות אלא שניתנה החלטה בענין ההתנגדות וניתנה רשות להמרה‪ ,‬ירשום הרשם‬
‫בפנקס את כל הרשימות הדרושות כדי ליתן תוקף להמרה בהתאם להצעה כפי שנתפרסמה‪ ,‬או‬
‫בהתאם להצעה המתוקנת‪ ,‬אם תוקנה לאחר הגשת ערעור שבו נרשמו הרשימות הללו‪ .‬לצורך מתן‬
‫החלטה בענין החידוש הבא של כל הרשימות הנובעות מתוך כך‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 32‬של הפקודה‪,‬‬
‫הרי הביטוי " יום הפקיעה של הרישום המקורי או של חידושו האחרון" יתיחס לאותו תאריך שהיה‬
‫מתיחס אליו לגבי הרישום שלפני ההמרה‪.‬‬
‫מסמכים‬
‫הגשת מסמכים‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫(א) בקשה לרישום סימן מסחר‪ ,‬בקשה‪ ,‬הודעה‪ ,‬מודעה או מסמך אחר שיש או שמותר‬
‫‪.6‬‬
‫להניחם‪ ,‬לערכם או לתתם לרשם‪ ,‬יוגשו בנייר כאמור בתקנה ‪1‬א או באתר ההגשה כאמור בתקנות‬
‫‪1‬ב עד ‪1‬ה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)‪ ,‬אדם שהוא אחד מן המפורטים להלן‪ ,‬יגיש בקשה‬
‫לרישום סימן מסחר באתר ההגשה בלבד‪:‬‬
‫(‪ )0‬תאגיד;‬
‫(‪ )2‬בעל תעודה אלקטרונית‪ ,‬כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית‪ ,‬התשס"א‪,2100-‬‬
‫שהוא בעל מקצוע מורשה לפי כל דין‪ ,‬ושההגשה מתבצעת במסגרת מקצועו או‬
‫רישיונו‪.‬‬
‫(ג) תקנת משנה (ב) תחול אף על בקשה‪ ,‬הודעה‪ ,‬מודעה או מסמך אחר שיש או שמותר‬
‫להניחם‪ ,‬לערכם או לתתם לרשם‪.‬‬
‫הגשת מסמכים בנייר‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪6‬א‪ .‬בקשה לרישום סימן מסחר‪ ,‬בקשה‪ ,‬הודעה‪ ,‬מודעה או מסמך אחר שיש או שמותר להניחם‪,‬‬
‫לערכם או לתתם לרשם‪ ,‬יהיו –‬
‫(‪ )0‬מודפסים בצבע כהה ובלתי ניתן להימחות;‬
‫(‪ )2‬על גבי גיליונות נייר לבן בגודל ‪( A4‬רוחב – ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬גובה – ‪ 24.7‬ס"מ);‬
‫(‪ )3‬בעלי שוליים של ‪ 1‬ס"מ לפחות בראש כל גיליון‪ ,‬של ‪ 3‬עד ‪ 9‬ס"מ לימינו של גיליון‬
‫הכתוב עברית או ערבית ולשמאלו של גיליון הכתוב אנגלית‪ ,‬ושל ‪ 3‬ס"מ לפחות בסוף כל‬
‫שורה;‬
‫(‪ )9‬מודפסים בצדו האחד של הגיליון בלבד‪.‬‬
‫הגשת מסמכים באתר‬
‫ההגשה‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪6‬ב‪( .‬א) ב קשה לרישום סימן מסחר תוגש לרשם באמצעות טופס הגשה אלקטרונית באתר‬
‫ההגשה‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫(ב) בקשה‪ ,‬הודעה‪ ,‬מודעה או מסמך אחר שיש או שמותר להניחם‪ ,‬לערכם או לתתם‬
‫לרשם‪ ,‬יוגשו באתר ההגשה‪.‬‬
‫(ג) מסמך המוגש כאמור בתקנות משנה (א) ו‪(-‬ב) יהיה חתום בידי מגישו בחתימה‬
‫אלקטרונית מאושרת‪.‬‬
‫(ד) תקנות משנה (א) ו‪(-‬ג) לא יחולו על בקשות המייעדות את ישראל‪ ,‬כהגדרתן בסעיף‬
‫‪11‬א לפקודה‪ ,‬המועברות לרשם באמצעות המשרד הבין‪-‬לאומי‪ ,‬כהגדרתו בסעיף האמור‪.‬‬
‫קליטת המסמך‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪6‬ג‪( .‬א) הוגש מסמך לרשם באופן אלקטרוני‪ ,‬יראו אותו כמוגש במועד שבו נקלט באתר‬
‫ההגשה‪ ,‬לפי חיווי שיועבר למגיש טופס ההגשה האלקטרונית על ידי הצגתו באתר ההגשה‪.‬‬
‫(ב) מסמך שהוגש באופן אלקטרוני לא ייקלט ולא ייחשב כמוגש‪ ,‬אלא אם כן עבר‬
‫בהצלחה בדיקת קבלה ברמה הטכנית; מסמך שלא עבר בהצלחה את בדיקת הקבלה יידחה בלא‬
‫קליטתו‪.‬‬
‫(ג) היה המסמך המוגש באופן אלקטרוני נגוע בנגיף מחשב או בקוד עוין‪ ,‬העלול לגרום‬
‫נזק או שיבוש למחשב הרשות או לחומר מחשב המצוי במחשב הרשות‪ ,‬יידחה המסמך בלא‬
‫‪ 1‬תחילתן של תקנות משנה ‪(1‬ב)‪1 ,‬ב(ב) מיום ‪.30.02.2109‬‬
‫‪7‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫קליטתו‪.‬‬
‫(ד) במקרה של תקלה זמנית או קבועה באתר ההגשה במועד האחרון להגשת מסמך‪,‬‬
‫תאפשר הרשות הגשה בנייר של מסמך החתום בחתימה ידנית עד לתום יום העסקים הבא‪ ,‬והמגיש‬
‫לא יחויב באגרת הארכה‪.‬‬
‫קישוריות‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪6‬ד‪ .‬במסמך המוגש באופן אלקטרוני לרשם‪ ,‬לא תהיה קישורית (‪ )Hyper Link‬למידע בתוך‬
‫המסמך או מחוצה לו‪ ,‬ואולם רשאי המגיש לכלול במסמך קישורית לצורך הפניה מתוכן עניינים‪,‬‬
‫אם קיים‪ ,‬לסעיפים רלוונטיים בגוף המסמך או לצורך הפניה‪ ,‬אם קיימת‪ ,‬במלל של המסמך‬
‫לסעיפים רלוונטיים בגוף המסמך‪.‬‬
‫קבצים‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪6‬ה‪ .‬מסמך המוגש באתר ההגשה והמכיל מידע טקסטואלי יוכן באמצעות תוכנה המאפשרת‬
‫ביצוע חיפוש טקסטואלי בשפה שבה נכתב המסמך‪ ,‬כגון בתוכנה המשמשת ליצירת קבצים‬
‫בפורמט ‪ )Portable Document Format( PDF‬טקסטואלי או בתוכנה המשמשת ליצירת קבצים‬
‫בפורמט ‪ ; WORD‬מסמך המכיל רק מידע שאינו טקסטואלי‪ ,‬ניתן להגישו גם בפורמט ‪ PDF‬שאינו‬
‫טקסטואלי או בפורמט ‪.TIFF‬‬
‫מסירה ע"י הדואר‬
‫‪ )0( .1‬כ ל בקשה‪ ,‬הודעה‪ ,‬מודעה‪ ,‬או מסמך אחר שדרוש או שמותר להניחם‪ ,‬לערכם או‬
‫לתתם במשרד או אצל הרשם או אצל כל אדם אחר מותר לשלחם בדואר וכל מסמך שנשלח כך‪,‬‬
‫רואים אותו כאילו נמסר בזמן שהמכתב המכיל אותו היה נמסר אגב מהלך הדואר הרגיל‪.‬‬
‫(‪ )2‬מכתב הערוך לבעל רשום של סימן מסחרי לפי כתובתו או לפי הכתובת שלו למסירת‬
‫מסמכים‪ ,‬כפי שהיא רשומה בפנקס‪ ,‬או מכתב הערוך לכל אדם המבקש רישום סימן מסחרי‪ ,‬או‬
‫לכל אדם המתנגד לרישום כזה‪ ,‬לפי הכתובת המופיעה בבקשה או בהודעת ההתנגדות או לפי‬
‫הכתובת שניתנה לצרכי מסירה כפי שנקבע בתקנה ‪ ,4‬רואים אותו כמכתב הנושא כתובת מספקת‪.‬‬
‫(א) המגיש מסמך לרשם יצרף כתובת דואר מלאה למסירת מסמכים‪ ,‬הכוללת את שם‬
‫‪.1‬‬
‫היישוב‪ ,‬שם הרחוב‪ ,‬מספר הבית ומספר המיקוד‪ ,‬ולרבות מספרי הטלפון והפקסימילה באותו מען‪,‬‬
‫אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר‪.‬‬
‫(ב)‪ 2‬המגיש מסמך לרשם ימסור כתובת דואר אלקטרוני‪ ,‬אם הוא מעוניין לקבל בדרך זו‬
‫מהרשם מסמכים‪ ,‬למעט תעודת רישום והעתק מאושר שלה; מסמך שנשלח בדואר אלקטרוני‬
‫יראוהו כאילו הגיע ליעדו ביום העבודה הראשון שלאחר משלוח המסמך‪.‬‬
‫(ג) מסמך שנשלח בדואר מאת הרשם יראוהו כאילו הגיע ליעדו במועד הרגיל של הגעת‬
‫דברי דואר‪ ,‬אם לא הוכח אחרת‪.‬‬
‫אימתי תהא כתובת‬
‫נחשבת ככתובת‬
‫מספיקה‬
‫מסירת כתובת מלאה‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫מען למסירת מסמכים‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪( .8‬א) כל אדם המבקש לרשום סימן מסחר‪ ,‬או רשות לפי סעיף ‪ 11‬לפקודה‪ ,‬או המתנגד‬
‫לרישומם‪ ,‬וכן המבקש להעביר לבעלותו סימן מסחר‪ ,‬יודיע לרשם על מען בישראל למסירת‬
‫מסמכים ויראו המען כאמור כמען של אותו אדם לכל ענין לצורך הפקודה ותקנות אלה כל עוד לא‬
‫הודיע אותו אדם על מען אחר בישראל למטרה האמורה‪.‬‬
‫(ב) כל עוד תקפה הרשאת מיופה כוח לפי תקנה ‪ , 01‬יראו את מענו של מיופה הכוח כמען‬
‫של אותו אדם לעניין תקנת משנה (א)‪ ,‬אם לא הודיע הוא או מיופה כוחו אחרת‪.‬‬
‫(ג) הוראות תקנה ‪ 8‬יחולו גם על מען מיופה כוח או מען אחר שנמסר‪.‬‬
‫מיופי כוח‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪( .11‬א) כ ל פעולה שאדם רשאי לעשותה לפי הפקודה או תקנות אלה רשאי הוא להרשות‬
‫למיופה כוח לעשותה‪.‬‬
‫(ב) לא יורשה יותר ממיופה כוח אחד לגבי אותו ענין‪ ,‬אלא אם הורשו יחדיו מספר מיופי‬
‫כוח שהם שותפים או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד; ואולם אין בהוראה זו כדי למנוע יותר‬
‫ממיופה כוח אחד מלהופיע ולטעון בשם מרשה אחד אם הורשו לכך‪.‬‬
‫(ג) הורשו מספר מיופי כוח על פי הוראות תקנת משנה (ב) ולאחר מכן חדלו אותם מיופי‬
‫כוח לעבוד יחדיו‪ ,‬יראו‪ ,‬אם לא מסרו נותן ההרשאה או אותם מיופי כוח הודעה אחרת לענין זה‪,‬‬
‫כאילו הורשה מיופה הכוח שמענו נמסר כמענם של אותם מיופי כוח‪.‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ 2‬תחילתה של תקנת משנה ‪(8‬ב) מיום ‪.30.02.2109‬‬
‫‪8‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫(ד) תוקף הרשאתו של מיופה כוח לא יפקע כל עוד לא בוטלה הרשאתו על ידי הודעה‬
‫מפורשת מן המרשה לענין זה לגבי כל ענין שלגביו ניתנה הרשאה‪ .‬אולם רשאי הרשם‪ ,‬אם ראה‬
‫טעם סביר לעשות כן‪ ,‬שלא להכיר ביפוי‪-‬כוח עשר שנים לאחר שהוצא או לשחרר מיופה כוח מן‬
‫הייצוג‪.‬‬
‫בקשה לרישום‬
‫טופס בקשה‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .11‬בק שה לרישום סימן מסחרי צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים המובא בתוספת השניה‬
‫לתקנות אלה או בטופס הגשה אלקטרונית התואם לו‪ ,‬וצריכה להיות חתימה בידי המבקש או‬
‫מיופה כוחו‪.‬‬
‫בקשה מאת שותפות‬
‫‪ )0( .12‬א ם הוגשה בקשה לרישום סימן מסחרי ע"י שותפות יכולה היא להיות חתומה בשם‬
‫השותפות או מטעמה ע"י שותף אחד או שותפים אחדים משותפיה‪.‬‬
‫(‪ )2‬כ שהבקשה מוגשת ע"י גוף מאוגד‪ ,‬יכולה היא להיות חתומה ע"י מנהל או המזכיר או‬
‫פקיד ראשי אחר של אותו גוף מאוגד‪.‬‬
‫(‪ )3‬כל בקשה יכולה להיות חתומה ע"י מיופה כוח‪.‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪.12‬‬
‫אשור קבלת הבקשה‬
‫‪.14‬‬
‫‪ .15‬בקשה לרישום סימן מסחרי צריך שתכיל את הסימן המסחרי שרישומו מבוקש‪ ,‬ואם היה‬
‫בקשה מאת חברה‬
‫חתימה ע"י מיופה‬
‫כוח‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫בקשה לרישום סימן‬
‫מסחרי‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫(בוטלה)‪.‬‬
‫עם קבלת הבקשה או לאחר מכן ישלח הרשם למבקש אישור על קבלתה‪.‬‬
‫הסימן תלת‪ -‬ממדי יצורפו לבקשה ציור או תמונת דמות הסימן באופן שיהיה ניתן להבחין בדמותו‬
‫מכל הצדדים‪ ,‬ויצוין על גבי הטופס דבר היות הסימן תלת‪-‬ממדי; לבקשה לרישום סימן מסחר‬
‫שהוא צליל יצורפו התווים המרכיבים את הצליל וקובץ דיגיטלי המאפשר האזנה לצליל במערכות‬
‫הרשות‪.‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪.16‬‬
‫(בוטלה)‪.‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪.11‬‬
‫(בוטלה)‪.‬‬
‫ציון סוג או סוגים‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .11‬בבקשה לרישום סימ ן יפרט המבקש את הטובין שביחס אליהם מתבקש הרישום‪ ,‬בציון‬
‫הסוג או הסוגים המתאימים לכל אחד מהם‪ ,‬לפי התוספת הרביעית לתקנות אלה‪.‬‬
‫התיאורים צריך‬
‫שיניחו את הדעת‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .18‬אם אין דעתו של הרשם נוחה מתיאורו החזותי או הצלילי של סימן רשאי הוא לדרוש‬
‫במקומו תיאור אחר שיניח את דעתו בטרם ייגש לדון בבקשה‪.‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪ .21‬כש סימן מסחרי מכיל מלה או מלים שאינן כתובות עברית או ערבית‪ ,‬רשאי הרשם לדרוש‬
‫תרגומי מלים שאינן‬
‫באחת מן הלשונות‬
‫הרשמיות‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫(בוטלה)‪.‬‬
‫תרגום מדוייק של אותה מלה או אותן מלים לעברית ואת התעתיק של המילה לאותיות לטיניות‪,‬‬
‫ואם ידרוש זאת יהיו התרגום והתעתיק חתומים ומאושרים בידי המבקש או מיופה כוחו‪.‬‬
‫רישום סימנים‬
‫הרשומים בחוץ לארץ‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪21‬א‪( .‬א) המבקש לרשום סימן מסחר הרשום כסימן מסחר בארץ מוצאו בהתאם להוראות סעיף‬
‫‪ 01‬לפקודה יודיע על כך לרשם וימציא לו עם מתן ההודעה כאמור העתק מתעודת רישום סימן‬
‫המסחר בארץ המוצא כשהיא מאושרת בידי הרשות המתאימה באותה מדינה‪ ,‬ואת תרגומה‬
‫המאושר לעברית‪ ,‬לערבית או לאנגלית אם היא ערוכה בשפה אחרת; היה סימן המסחר סימן‬
‫שנרשם בארץ מוצאו לפי הפרוטוקול‪ ,‬ניתן להמציא לרשם‪ ,‬במקום העתק כאמור את מספר הסימן‬
‫בפנקס הרישום הבין‪-‬לאומי הנוגע לעניין או העתק מאושר של הרישום הבסיסי; בתקנה זו –‬
‫"הפרוטוקול" ו"פנקס הרישום הבין‪-‬לאומי" – כהגדרתם בסעיף ‪11‬א לפקודה;‬
‫"הרישום הבסיסי" – כהגדרתו בסעיף ‪11‬ד(‪ )7‬לפקודה‪.‬‬
‫(ב) מותר להגיש בקשה לפי תקנה זו בכל עת לפני קבלת הסימן לרישום‪.‬‬
‫בקשה לרישום סימן‬
‫בהסתמך על דין‬
‫קדימה‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪21‬ב‪ .‬המבקש לרשום סימן מסחר בהסתמך על דין קדימה על פי הוראות סעיף ‪ 19‬או ‪11‬‬
‫לפקודה ‪ ,‬יודיע על כך בטופס הבקשה וימציא לרשם‪ ,‬לא יאוחר משלושה חדשים לאחר הגשת‬
‫‪4‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫הבקשה העתק מהבקשה הראשונה שהוגשה במדינת חוץ או במדינה חברה‪ ,‬כשהיא מאושרת בידי‬
‫הרשות המתאימה באותה מדינה ואת תרגומה המאושר לעברית‪ ,‬לערבית או לאנגלית אם היא‬
‫ערוכה בשפה אחרת‪.‬‬
‫הפרוצדורה עם קבלת הבקשה‬
‫חיפוש‬
‫תק' תשמ"ג‪1812-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪( .22‬א) ע ם קבלת בקשה לרישום‪ ,‬יצווה הרשם לערוך חיפוש בין סימני המסחר והבקשות‬
‫התלויות ועומדות כדי לברר אם רשומים בפנקס איזה סימנים לאותן סחורות או לאותו הגדר של‬
‫סחורות המזדהים עם סימן המבוקש או הדומים לו במידה העשויה להטעות וכן לערוך בחינה של‬
‫כשרות הסימן לרישום לפי הוראות הפקודה‪.‬‬
‫(ב) החיפוש והבחינה כאמור בתקנת משנה (א) ייערכו לגבי כל בקשה לרישום לפי סדר‬
‫הגשת הבקשות ברשות‪.‬‬
‫(ג) מ בקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת לחיפוש‬
‫ולבחינה על אתר‪ ,‬ויצרף אליה תצהיר בדבר העובדות המקימות את הבקשה והעתק הקבלה על‬
‫תשלום האגרה הקבועה‪.‬‬
‫תיקון בקשה‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪22‬א‪( .‬א) הרשם רשאי‪ ,‬לבקשת בעל בקשה לרישום סימן מסחר‪ ,‬להרשות את תיקון הבקשה‬
‫באחד או יותר מן התיקונים שלהלן‪ ,‬אם התיקון נדרש מטעמים אלה בלבד‪:‬‬
‫(‪ )0‬תיקון שמו או מענו של המבקש‪ ,‬בשל טעות או שינוי שחלו בהם;‬
‫(‪ )2‬תיקון פרטת הסחורות והשירותים שבבקשה לצורך הבהרתה או צמצומה‪ ,‬אך לא‬
‫לשם הרחבתה;‬
‫(‪ )3‬תיקון טעות או עריכת שינוי בסימן שרישומו התבקש‪ ,‬בתנאי שהשינוי או‬
‫התיקון אינו מ חייב חיפוש ובחינה נוספים ואינו מרחיב את הזכויות הנובעות‬
‫מהרישום‪.‬‬
‫(ב) לבקשת התיקון יש לצרף אישור על תשלום האגרה הקבועה בפרט ‪ 7‬בתוספת‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫(ג) אושר התיקון לאחר פרסום הבקשה לפי סעיף ‪ 23‬לפקודה‪ ,‬יפרסם הרשם את דבר‬
‫התיקון‪.‬‬
‫קבלה‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .22‬משנערכו החיפוש והבחינה ‪ ,‬הרי אם סבור הרשם על יסוד הדיון בבקשה ובכל הוכחות‬
‫שהמבקש ימציא או יידרש להמציא‪ ,‬כי אין התנגדות לרישומו של הסימן רשאי הוא לקבל את‬
‫הבקשה אם לחלוטין ואם באותם התנאים‪ ,‬השינויים‪ ,‬התיקונים או ההגבלות שהוא ימצא לנכון‬
‫להטיל‪ ,‬ואשר יודיע עליהם בכתב למבקש‪.‬‬
‫סדרי דין בבקשות‬
‫שנתגלו טעמים‬
‫לאי‪-‬קבלתם‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪( .24‬א) התגלו לאחר החיפוש והבחינה לפי תקנה ‪ 22‬והעיון בבקשה ובכל הוכחות שהמבקש‬
‫ימציא או יידרש להמציא‪ ,‬טעמים שיש בהם כדי לפסול את הסימן לרישום‪ ,‬תישלח למבקש הודעה‬
‫בכתב על טעמים אלה‪.‬‬
‫(ב) לא הגיש המבקש תשובה מנומקת בכתב בתוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה‬
‫האמורה בתקנת משנה (א)‪ ,‬יראה הרשם את הבקשה כבטלה לפי סעיף ‪ 22‬לפקודה וישלח על כך‬
‫הודעה למבקש; הגיש המבקש תשובה מנומקת בכתב בתוך המועד שנקבע לכך‪ ,‬יבחן אותה הרשם‬
‫ויודיע למבקש אם החליט לקבל את הבקשה‪ ,‬אם לחלוטין ואם באותם תנאים‪ ,‬שינויים‪ ,‬תיקונים או‬
‫הגבלות שהוא יראה לנכון להטיל‪ ,‬כאמור בתקנה ‪.23‬‬
‫(ג) (נמחקה)‪.‬‬
‫קבלה על תנאי‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪( .25‬א) קיבל הרשם בקשה בכפוף לתנאים‪ ,‬תיקונים‪ ,‬שינויים או הגבלות או בכפוף לרישום‬
‫הערת ויתור‪ ,‬והמבקש מתנגד לכך‪ ,‬יגיש המבקש‪ ,‬בתוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה על‬
‫קבלה כאמור‪ ,‬את השגותיו המנומקות בכתב; הגיש המבקש השגות מנומקות בכתב בתוך המועד‬
‫שנקבע לכך‪ ,‬י בחן אותן הרשם ויודיע למבקש אם החליט לקבל את הבקשה‪ ,‬לחלוטין או באותם‬
‫תנאים‪ ,‬שינויים‪ ,‬תיקונים או הגבלות שהוא יראה לנכון להטיל‪ ,‬כאמור בתקנה ‪.23‬‬
‫(ב) לא התנגד המבקש כאמור בתקנת משנה (א)‪ ,‬יודיע על כך לרשם בכתב‪.‬‬
‫(ג) לא נהג המבקש באחת הדרכים המנויות בתקנות משנה (א) או (ב) יראה הרשם את‬
‫תק' תשמ"ג‪1812-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשמ"ג‪1812-‬‬
‫תק' (מס' ‪)2‬‬
‫תשמ"ח‪1811-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשס"ט‪2111-‬‬
‫תק' תשס"ט‪2111-‬‬
‫‪01‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫תק' תשס"ט‪2111-‬‬
‫הבקשה כבטלה לפי סעיף ‪ 22‬לפקודה וישלח על כך הודעה למבקש‪.‬‬
‫(ד) (נמחקה)‪.‬‬
‫החלטת הרשם‬
‫תק' ‪1841‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪( .26‬א) קיבל המבקש הודעה לפי תקנה ‪(29‬ב) או תקנה ‪(21‬א)‪ ,‬רשאי הוא‪ ,‬בתוך שלושה‬
‫חודשים‪ ,‬לבקש כי הרשם יערוך דיון בעניין בקשתו לרישום סימן מסחר; הרשם רשאי לדרוש ממי‬
‫שביקש להשמיע את טענותיו לפניו כאמור‪ ,‬להגיש בכתב את סיכום טענותיו בתוך חודש ימים‬
‫מיום שנדרש לעשות כן‪ ,‬והוא אם לא טען המבקש טענות בכתב באותו עניין קודם לכן או אם נראה‬
‫לרשם כי יש בכך כדי להביא תועלת בזמן השמעת הטענות לפניו‪.‬‬
‫(ב) לא הגיש המבקש את סיכום טענותיו במועד שנדרש‪ ,‬רואים אותו כאילו ויתר על‬
‫בקשתו להשמיע טענות‪ ,‬והרשם יחליט בבקשה לפי זה‪.‬‬
‫(ג) החלטתו המנומקת של הרשם לאחר הדיון האמור תימסר למבקש בכתב‪.‬‬
‫(ד) אם מציג הרשם כל דרישות שהמבקש אינו מתנגד להן‪ ,‬על המבקש למלא אחריהן‬
‫לפני שיתן הרשם אותה הודעה בכתב‪ .‬לצרכי ערעור רואים את תאריך משלוח הודעה כזאת למבקש‬
‫כתאריך החלטת הרשם‪.‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪21‬א‪ .‬לא קובלה בקשה בתוך שנתיים ממועד משלוח ההודעה הראשונה למבקש על החלטת‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫משך הליכי הבחינה‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫(בוטלה)‪.‬‬
‫הרשם לפי תקנות ‪(29‬א) או ‪( 21‬א)‪ ,‬יראה הרשם את הבקשה כבטלה וישלח על כך הודעה למבקש‪,‬‬
‫זולת אם ביקש המבקש‪ ,‬בתוך אותה תקופה‪ ,‬כי הרשם יערוך דיון בבקשתו‪.‬‬
‫(נמחקה)‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫צירופים לבקשה‬
‫לרישום סימן קיבוצי‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫‪ .21‬לב קשה לרישום סימן קיבוצי יצורפו העתק מאושר מתקנון החבר וכל חומר נוסף שיש בו‬
‫כדי להצביע על הפיקוח שיש לחבר על חבריו‪.‬‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪ .21‬בכ ל בקשה לרישום סימן מאשר יש לציין את הנימוקים אשר עליהם מסתמך המבקש‬
‫צירוף הודעת נימוקים‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫(בוטל)‪.‬‬
‫לביסוס בקשתו‪ ,‬וכן את הכללים שלפיהם תינתן הרשות להשתמש בסימן המאשר‪.‬‬
‫בירור‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .21‬הוראות תקנות ‪ 29‬עד ‪27‬א יחולו על בקשות המוגשות לפי סעיפים ‪ 09‬ו‪ 01-‬לפקודה‪,‬‬
‫בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫פרסום וכו'‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .22‬אם הורשה להגיש את הבקשה מפרסמים אותה ומתיחסים אליה מכל הבחינות כאל בקשה‬
‫רגילה והיא תהיה נתונה להתנגדות באותו אופן ונוקטים לגביה בכל אותם הליכים כאילו היתה‬
‫בקשה עפ"י סעיף ‪ 07‬לפקודה‪.‬‬
‫פרסומה של הבקשה‬
‫פרסומה של הבקשה‬
‫תק' תשס"ז‪2111-‬‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫‪.22‬‬
‫שיורה‪.‬‬
‫(‪( )2‬בוטלה)‪.‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫צריך להמציא גלופה‬
‫של עץ או‬
‫אלקטרוטיפ של‬
‫הסימן‬
‫(‪ )0‬משנתקבלה בקשה יפרסמנה הרשם באתר האינטרנט‪ ,‬במשך אותו זמן ובאותו אופן‬
‫‪ )0( .24‬ל צורך הפרסום‪ ,‬אפשר לדרוש מן המבקש שימציא על חשבונו גלופה של עץ או‬
‫אלקטרוטיפ של הסימן המסחרי‪ ,‬או גלופות אחדות או אלקטרוטיפים אחדים‪ ,‬אם יש צורך בכך‪,‬‬
‫ואלה יהיו מן המידות ומן הצביון שהרשם יורה מזמן לזמן‪ ,‬או שימציא פרטים אחרים או אמצעי‬
‫פרסום אחרים של הסימן המסחרי‪ ,‬ככל שהרשם ידרוש‪.‬‬
‫(‪ )2‬אם אין הרשם מרוצה מהגלופה של עץ או מהאלקטרוטיפ שסיפק לו המבקש או‬
‫סוכנו‪ ,‬רשאי הוא לדרוש גלופת עץ או אלקטרוטיפ חדשים לפני שיגש לפרסום המודעה‪.‬‬
‫התנגדות לרישום‬
‫התנגדות‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫‪ .25‬רש אי כל אדם בתוך שלושה חדשים מתאריך פרסום בקשה לרישום סימן מסחרי למסור‬
‫במשרד בכתב הודעת התנגדות לרישום‪.‬‬
‫הודעה על התנגדות‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪.26‬‬
‫ההודעה הנ"ל צריכה לכלול את נימוקי ההתנגדות אשר עליהם מתבססת התנגדות לרישום‪.‬‬
‫‪00‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫אם מתנגדים לרישום מחמת שהסימן דומה לסימנים הרשומים כבר בפנקס‪ ,‬עליו לפרש את‬
‫מספריהם של אותם הסימנים ואת התאריכים שבהם נתפרסמו‪ .‬להודעה האמורה יצורף העתק‬
‫שהרשם יעביר למבקש‪.‬‬
‫הודעה שכנגד‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .21‬אם רוצה המבקש לחלוק על ההתנגדות‪ ,‬עליו להניח ברשות בתוך חדשיים מקבלת אותו‬
‫ההעתק‪ ,‬הודעה שכנגד בכתב‪ ,‬בה יפרט את הנימוקים שעל יסודם הוא חולק על ההתנגדות‪ ,‬ובשעת‬
‫הנחתה עליו למסור למתנגד שני העתקים ממנה‪ .‬על המבקש לפרט גם את העובדות הנזכרות‬
‫בהודעת ההתנגדות שהוא מודה בהן‪.‬‬
‫ראיה לחיזוק‬
‫ההתנגדות‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .21‬על המתנגד להניח ברשות תוך חדשיים מיום מסירת ההעתק מההודעה שכנגד את כל אותה‬
‫הראיה שיאבה להגיש‪ ,‬בצורת תצהירים‪ ,‬לחיזוק התנגדותו‪ ,‬ועליו למסור למבקש העתקים מאותה‬
‫ראיה‪.‬‬
‫ראיה לחיזוק הבקשה‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .28‬אם אין המתנגד מניח ראיה‪ ,‬רואים אותו כאילו ויתר על התנגדותו‪ ,‬חוץ אם הורה הרשם‬
‫אחרת‪ ,‬ואילו אם הניח ראיתו‪ ,‬חייב המבקש‪ ,‬תוך חדשיים מיום הנחת העתקים מהתצהירים‪ ,‬להניח‬
‫ברשות‪ ,‬בצורת תצהירים‪ ,‬את כל אותה הראיה שיאבה להגיש לחיזוק בקשתו‪ ,‬ועליו למסור למתנגד‬
‫העתקים מאותה ראיה‪.‬‬
‫ראיה בתשובה ע"י‬
‫המתנגד‬
‫תק' (מס' ‪)2‬‬
‫תשי"ב‪1852-‬‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫‪ .41‬בת שובה לכך רשאי המתנגד‪ ,‬תוך חדשיים מיום מסירת העתקים מתצהירי המבקש‪ ,‬להניח‬
‫ברשות ראיה עפ"י תצהיר ועליו למסור למבקש העתקים הימנה‪ .‬ראיה זו תצטמצם אך ורק בענינים‬
‫שהם ממין התשובה‪.‬‬
‫‪41‬א‪( .‬בוטלה)‪.‬‬
‫ראיה נוספת‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .41‬שום צד לא יניח ראיה נוספת אולם בכל הליך בפני הרשם‪ ,‬רשאי הרשם בכל זמן שהוא‪ ,‬אם‬
‫ימצא זאת לנכון‪ ,‬ליתן למבקש או למתנגד רשות להגיש כל ראיה בתנאים אשר יישרו בעיניו בין‬
‫בענין ההוצאות ובין בענין אחר‪.‬‬
‫מוצגים‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .42‬היו מוצגים נספחים לתצהירים שהוגשו בהתנגדות‪ ,‬יישלחו לצד האחר העתקים או‬
‫הדפסות ממוצגים אלה; בשעת הבירור צריך להראות את המוצגים המקוריים‪ ,‬זולת אם יורה הרשם‬
‫אחרת‪.‬‬
‫תרגום התעודות‬
‫לשפות זרות‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .42‬כשמזכירים בהודעה או בתצהיר המוגשים בקשר להתנגדות איזה מסמך שאינו כתוב‬
‫עברית או ערבית‪ ,‬רשאי הרשם לדרוש תרגום מאושר של אותו מסמך לעברית‪ ,‬לערבית או‬
‫לאנגלית‪.‬‬
‫בירור‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .44‬לאחר גמר הראיה‪ ,‬על הרשם לקבוע זמן לשם בירור ההתנגדות ועליו ליתן לצדדים‪ ,‬לפחות‬
‫עשרה ימים מראש‪ ,‬הודעה על הזמן שנקבע כנ"ל‪.‬‬
‫אי‪-‬התייצבות‬
‫להשמעת טענות‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪44‬א‪ .‬ביום שנקבע לשמיעת טענות הצדדים ינהגו כך‪:‬‬
‫(‪ )0‬הודיעו בעלי הדין שלא יתייצבו לדיון‪ ,‬יחליט הרשם על פי החומר שלפניו;‬
‫(‪ )2‬לא התייצב א חד מבעלי הדין ישמע הרשם את בעל הדין האחר‪ ,‬ובלבד שאם ראה‬
‫הרשם כי בעל דין שלא התייצב זנח את עניינו‪ ,‬ידחה את בקשתו;‬
‫(‪ )3‬היה לרשם יסוד סביר להניח כי לא נמסרה הודעה לאחד הצדדים או שנמנע ממנו‬
‫להופיע לפניו בשל נסיבות מיוחדות‪ ,‬ידחה את הבירור למועד אחר‪.‬‬
‫סדר הטיעון באין‬
‫הודעה בעובדות‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪44‬ב‪( .‬א) לא הודה המבקש בעובדות שטען להן המתנגד‪ ,‬יהיה סדר הטיעון כזה‪:‬‬
‫(‪ )0‬בתום הבאת הראיות זכאי המתנגד לסכם את טענותיו‪ ,‬ואחריו זכאי המבקש‬
‫לסכם את טענותיו‪ ,‬אלא אם כן הורה הרשם‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ ,‬על סדר‬
‫סיכומים אחר;‬
‫(‪ )2‬היו יותר משני צדדים להליך‪ ,‬יקבע הרשם את סדר הסיכומים ביניהם;‬
‫(‪ )3‬הרשם רשאי להרשות לבעל דין שסיכם את טענותיו תחילה להשיב לסיכומו של‬
‫‪02‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫בעל דינו‪.‬‬
‫(ב) הרשם רשאי‪ ,‬מיוזמתו או לבקשת בעל דין‪ ,‬להורות שבעלי הדין יעידו לפניו לפני‬
‫שיעידו שאר העדים בהליך‪.‬‬
‫סדר הטיעון כשיש‬
‫הודאה בעובדות‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪44‬ג‪ .‬מודה המבקש בעובדות שטען להן המתנגד וטוען כי על פי דין או מחמת עובדות נוספות‬
‫שטען להן המבקש אין המתנגד זכאי לסעד המבוקש – יהיה המבקש הפותח‪ ,‬וסדר הטיעון יהיה‬
‫בהיפוך לסדר האמור בתקנה ‪99‬ב‪.‬‬
‫דרך סיכום טענות‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪44‬ד‪( .‬א) סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל פה‪ ,‬בהקדם האפשרי לאחר סיום הבאת הראיות;‬
‫ואולם רשאי הרשם לצוות שיסכמו את טענותיהם בכתב‪ ,‬על הפרשה כולה או על שאלה מסוימת‬
‫שקבע‪ ,‬בין נוסף על הסיכום שבעל פה ובין במקומו‪.‬‬
‫(ב) בצו כאמור ייקבעו סדר סיכומי הטענות כאמור בתקנות ‪99‬ב ו‪99-‬ג‪ ,‬הן שבעל פה והן‬
‫שבכתב‪ ,‬וכל שאר הדברים הטעונים‪ ,‬לדעת הרשם‪ ,‬הסדר בשל הצו‪.‬‬
‫(ג) ניתן צו כאמור‪ ,‬יסכם בעל הדין שעליו לסכם ראשון את טענותיו בתוך פרק זמן שקבע‬
‫הרשם מיום שקיבל את פרוטוקול הדיון‪ ,‬והצד האחר יסכם את טענותיו בתוך פרק זמן שקבע‬
‫הרשם מיום שקיבל את סיכומי הצד שכנגד‪.‬‬
‫(ד) דינו של בעל דין שלא הגיש כתב סיכומיו במועד הקבוע‪ ,‬כדין בעל דין שלא התייצב‬
‫במועד שנקבע לדיון‪ ,‬זולת אם הורה הרשם הוראה אחרת‪.‬‬
‫החלטת הרשם‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪( .45‬א) בתום הדיון‪ ,‬או לאחר מכן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות‪ ,‬ייתן הרשם את‬
‫החלטתו‪ ,‬ואולם רשאי הוא –‬
‫(‪ )0‬בכל שלב משלבי הדיון לתת את החלטתו באחת הבקשות לסעד‪ ,‬אם נראה לו‬
‫שאין בהמשך הדיון כדי לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות לעניין אותה‬
‫בקשה או לגבי השאלות העומדות להכרעה;‬
‫(‪ )2‬אם ראה לנכון לעשות כן‪ ,‬לתת החלטת ביניים שבה יכריע בשאלות שמחלוקת‬
‫או לנהוג בבקשה בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫(ב) החלטת הרשם תכיל הרצאה תמציתית של העניין נושא הדיון‪ ,‬ממצאי הרשם לגבי‬
‫העובדות המהותיות‪ ,‬השאלות שעמדו להכרעה ונימוקי ההחלטה‪.‬‬
‫(ג) החלטת הרשם תהיה בכתב וחתומה בידו‪.‬‬
‫מסירת ההחלטה‬
‫לצדדים‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪45‬א‪ .‬ההחלטה תימסר בידי הרשם לצדדים‪ ,‬ותאריך ההחלטה יהיה התאריך שבו מסר אותה‪.‬‬
‫הודעה על ערעור‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪45‬ב‪ .‬הוגש ערעור על החלטת הרשם בהליך לפי פרק זה‪ ,‬יודיע המערער על כך לרשם בעת‬
‫הגשת הודעת הערעור לבית המשפט‪.‬‬
‫הוצאות המשפט אם‬
‫המבקש אינו חולק על‬
‫התנגדות‬
‫‪ .46‬אם אין המבקש חולק על התנגדות‪ ,‬הרי לכשיגש הרשם להחליט אם לפסוק הוצאות‬
‫המשפט לזכות המתנגד‪ ,‬עליו לעיין בשאלה אם אפשר היה למנוע בעד המשפט אילו מסר המתנגד‬
‫למבקש הודעה מספקת לפני הגשת ההתנגדות‪.‬‬
‫אי‪-‬השלמת הרישום‬
‫אי‪-‬מתן תשובה‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשס"ט‪2111-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .41‬לא השיב אדם לדרישת הרשם‪ ,‬שאינה דרישה או הודעה שתקנות ‪ 29‬ו‪ 21-‬דנות בהן‪ ,‬תוך‬
‫המועד שנקבע באותה דרישה‪ ,‬ובהעדר קביעה כזו תוך חודש ימים מתאריכה‪ ,‬ימסור הרשם‬
‫למבקש הודעה על ביטול הבקשה לפי סעיף ‪ 22‬לפקודה‪.‬‬
‫הרישום בפנקס‬
‫רישום בפנקס‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫הפרוצדורה כשמת‬
‫המבקש לפני שנרשם‬
‫הסימן‬
‫‪( .41‬א) כעבור שלושה חדשים מיום תאריך הפרסום של כל בקשה‪ ,‬ירשום הרשם בהקדם‬
‫האפשרי את הסימן המסחרי בפנקס‪ ,‬בכפוף לכל התנגדות והחלטה על ההתנגדות‪.‬‬
‫(ב) בפנקס יזכי ר את תאריך הרישום‪ ,‬את הסחורות שבנוגע להן נרשם הסימן המסחרי וכן‬
‫את כל הפרטים הנזכרים בסעיף ‪ 9‬לפקודה‪ ,‬וכל אותם הפרטים שהרשם יראה צורך בהם‪.‬‬
‫‪.48‬‬
‫אם מת מבקש סימן מסחרי לאחר תאריך בקשתו ולפני שנרשם בפנקס הסימן המסחרי‬
‫‪03‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫מתן תעודת רישום‬
‫המבוקש‪ ,‬רשאי הרשם כעבור מועד הפרסום הקבוע‪ ,‬ואם נתברר לו כי מת המבקש‪ ,‬לרשום בפנקס‬
‫במק ום שמו של המבקש המת את שמו‪ ,‬כתובתו ותיאורו של האיש שהעסק שייך לו‪ ,‬לאחר‬
‫שהוכחה בעלותו על העסק כדי הנחת דעתו של הרשם‪.‬‬
‫‪ .51‬לאחר שנרשם סימן מסחרי יתן הרשם למבקש תעודה בטופס הקבוע‪.‬‬
‫חידוש הרישום‬
‫חידוש הרישום‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ )0( .51‬במהלך שלושת החודשים שלפני תום מועד הרישום האחרון של סימן מסחרי‪ ,‬רשאי‬
‫בעל הסימן או אדם הפועל מטעמו‪ ,‬להגיש בקשה לחידוש רישומו של הסימן‪.‬‬
‫(‪ )2‬יש לצרף לבקשה העתק הקבלה על תשלום אגרת החידוש הקבועה‪.‬‬
‫(‪ )3‬ע ל המבקש לחתום את שמו על הבקשה ולרשום בה את כתובתו‪ ,‬ואם הוגשה הבקשה‬
‫ע"י אדם שאינו הבעל הרשו ם‪ ,‬רשאי יהא הרשם לדרוש מאותו אדם להגיש לו במשך חודש ימים‬
‫הרשאה לשלם את האגרה‪ ,‬כשהיא חתומה ע"י הבעל הרשום‪ ,‬ואם לא שלח הרשאה זו‪ ,‬רשאי‬
‫הרשם להחזיר את האגרה ולנהוג בה כאילו לא נתקבלה‪.‬‬
‫(‪ )9‬אם אין הוא דורש הרשאה כנ"ל‪ ,‬יודיע הרשם עם קבלת אותה אגרה‪ ,‬לבעל הרשום לפי‬
‫כתובתו הרשומה‪ ,‬כי האגרה נתקבלה וכי הרישום יחודש במועדו‪.‬‬
‫הודעה לפני מחיקתו‬
‫של סימן מסחרי‬
‫מהפנקס‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ )0( .52‬אם לא הוגשה בקשה לחידוש‪ ,‬ישלח הרשם הודעה לבעל הסימן המסחרי לפי כתובתו‬
‫הרשומה; הודעה זו תישלח לא פחות מחודש אחד ולא יותר משני חדשים לפני גמר מועדו של‬
‫הרישום האחרון של הסימן המסחרי‪.‬‬
‫(‪ )2‬א ם בגמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי לא שולמה אגרת החידוש‪,‬‬
‫יפרסם הרשם את הדבר מיד באתר האינטרנט ואם בתוך ששה חדשים מיום פרסום המודעה‬
‫נתקבלה בקשה לחידוש בצירוף קבלה על תשלום אגרת החידוש ואגרת הפיגור הקבועה‪ ,‬רשאי‬
‫הרשם לחדש את הרישום בלי למחוק את הסימן מן הפנקס‪.‬‬
‫אגרות‬
‫תק' (מס' ‪)2‬‬
‫תשמ"ח‪1811-‬‬
‫חתימת הבקשה‬
‫הודעה על קבלת‬
‫אגרת החידוש‬
‫מודעה על אי‪-‬תשלום‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשמ"ו‪1816-‬‬
‫תק' (מס' ‪)2‬‬
‫תשמ"ח‪1811-‬‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫מחיקת סימן מסחרי‬
‫מן הפנקס‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשמ"ו‪1816-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫ציון הערה על מחיקת‬
‫סימן מסחרי מהפנקס‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪( .52‬א) ע ברו ששה חדשים מיום פרסום המודעה‪ ,‬ולא שולמו האגרות הקבועות‪ ,‬רשאי הרשם‬
‫למחוק את הסימן מן הפנקס החל מיום גמר מועד הרישום האחרון‪ ,‬ואולם‪ ,‬אם שולמו לאחר מכן‬
‫אגרת החידוש ואגרת ההחזרה לתוקף‪ ,‬רשאי הוא לחזור ולרשום את הסימן בפנקס אם נוכח כי מן‬
‫הישר לעשות כן בתנאים שימצא לנכון להטיל‪ ,‬ובלבד שהתבקש לעשות כן בתוך שנים עשר‬
‫חודשים מיום גמר מועד הרישום האחרון‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 33‬לפקודה‪.‬‬
‫(ב) א ם נמחק סימן מסחרי מן הפנקס‪ ,‬על הרשם לדאוג לכך שתוכנס הערה בפנקס על‬
‫המחיקה וסיבתה‪.‬‬
‫מודעה על החידוש‬
‫ופרסומו‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫‪.54‬‬
‫פרסום באתר‬
‫האינטרנט‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪54‬א‪ .‬נקבעה חובה בתקנות אלה לפרסם מידע באתר האינטרנט‪ ,‬יפורסם המידע באתר האינטרנט‬
‫של הרשות‪ ,‬שיהיה נגיש לכלל הציבור בלא תשלום; הפרסום באתר האינטרנט ייעשה באופן‬
‫שיבטיח את אמינות המידע המתפרסם כאמור‪ ,‬את זמינותו‪ ,‬את יכולת האחזור שלו והפקת פלט‬
‫ממנו‪.‬‬
‫שמירת המידע‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫‪54‬ב‪ .‬מידע שפורסם כאמור בתקנה ‪19‬א יישמר במערכת ממוכנת שיועדה לכך ובהתאם להנחיות‬
‫אגף מערכות המידע במשרד המשפטים‪ ,‬ובלבד ש‪-‬‬
‫(‪ )0‬המערכת נוקטת‪ ,‬באורח סדיר‪ ,‬אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה ומפני שיבוש‬
‫בעבודתה‪ ,‬העלולים לפגום במהימנות המידע שבה;‬
‫(‪ )2‬המערכת מגובה באמצעים מוגנים ומובטחים‪ ,‬והגיבוי נשמר בנפרד מהמערכת;‬
‫(‪ )3‬ננקטים אמצעים סבירים כדי להגן על המידע שפורסם מפני שינויים לכל אורך תקופת‬
‫שמירתו; לעניין זה‪ ,‬חתימת קובץ המכיל את המידע שפורסם בחתימה אלקטרונית‬
‫מאובטחת‪ ,‬כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית‪ ,‬התשס"א‪ ,2110-‬ערב הפרסום‪ ,‬תיחשב‬
‫כאמצעי סביר להגנה מפני שינויים‪.‬‬
‫העמדת המידע לעיון‬
‫הציבור‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪54‬ג‪ .‬מידע שפורסם כאמור בתקנה ‪19‬א יועמד לעיון הציבור בפורמט אלקטרוני בספריית‬
‫מודעה על חידושו של הרישום תישלח לבעל הרשום והחידוש יפורסם באתר האינטרנט‪.‬‬
‫פרסום באתר האינטרנט‬
‫‪09‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫הרשות‪.‬‬
‫העברות‬
‫בקשה לרישום‬
‫העברה וכו'‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫פרטים שיש לפרטם‬
‫בבקשה‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫העתקים מהמסמכים‬
‫‪ .55‬מקום שנעשה אדם זכאי לסימן מסחרי רשום‪ ,‬מכוח העברה או מכוח פעולה חוקית אחרת‪,‬‬
‫עליו להגיש לרשם בקשה לרשום את זכותו‪.‬‬
‫‪ .56‬בקשה זו תכיל את שמו‪ ,‬כתובתו ומספר הזיהוי או פרט אחר שדרש הרשם של האדם‬
‫התובע כי הוא זכאי בסימן‪ ,‬בצירוף פרטים מלאים על המסמך אשר מכוחו הוא תובע‪ ,‬לכשיש‬
‫מסמך כזה‪ ,‬ויש להמציא את המסמך לרשם לעיון‪.‬‬
‫‪.51‬‬
‫רש אי הרשם לדרוש בכל מקרה העתק מאושר של כל מסמך המוגש לו לעיון להוכחת זכות‬
‫לסימן‪.‬‬
‫תביעה שתצורף‬
‫לבקשה‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪( .51‬א) כשאין המבקש תובע זכות על יסוד איזה מסמך או כתב שיש בו מצד עצמו כדי מתן‬
‫הוכחה על זכותו‪ ,‬הרי חוץ אם יורה הרשם אחרת‪ ,‬עליו להגיש בין עם בקשתו ובין לאחר שהגיש‬
‫את בקשתו‪ ,‬ה ודעה מיוחדת על זכותו‪ ,‬ובהודעה זו עליו למסור פרטים מלאים על העובדות‬
‫שעליהן מבוססת תביעתו לבעלות על הסימן המסחרי‪.‬‬
‫(ב) אם ידרוש זאת הרשם‪ ,‬יצורף להודעה זו תצהיר‪.‬‬
‫הוכחה על הזכות‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫‪ .58‬בכל מקרה רשאי הרשם לדרוש מכל אדם הרוצה להירשם כבעל סימן מסחרי למסור לו‬
‫הוכחה או הוכחה נוספת על זכות הבעלות‪ ,‬כפי שידרוש הרשם להנחת דעתו‪.‬‬
‫רישום בפנקס‬
‫‪ .61‬משהוברר לו לרש ם דבר זכותו של המבקש‪ ,‬יצווה לרשום אותו כבעל הסימן המסחרי‪,‬‬
‫וירשום בפנקס את הפרטים שיראה צורך בהם ביחס למסמך אשר מכוחו נרכשה הזכות‪ ,‬לכשיש‬
‫מסמך כזה‪.‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫(נמחקה)‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫בקשה לרישום רשות‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪.61‬‬
‫‪( .62‬בוטלה)‪.‬‬
‫‪( .62‬בוטלה)‪.‬‬
‫(בוטלה)‪.‬‬
‫בקשות לרישום רשות בסימן‬
‫‪62‬א‪ .‬בקשה לרישום רשות לפי סעיף ‪ 10‬לפקודה תוגש על ידי בעל הסימן והמבקש להירשם‬
‫כבעל הרשות‪ ,‬בצירוף המסמכים הדרושים כדי ללמד על העניינים המנויים בסעיף ‪(10‬א) לפקודה‬
‫ובצירוף אישור על תשלום האגרה הקבועה בתוספת הראשונה תמורת כל סימן שבעבורו נדרש‬
‫רישום רשות‪.‬‬
‫בחינת בקשה לרישום‬
‫רשות‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪62‬ב‪( .‬א) הרשם יבחון את הבקשה שתקנה ‪13‬א דנה בה ואת המסמכים המצורפים לה ויודיע‬
‫למבקש אם‪ ,‬לדעתו‪ ,‬ראויה הרשות לרישום‪.‬‬
‫(ב) ל צורך הבחינה שתקנת משנה (א) דנה בה רשאי הרשם לדרוש כל חומר הדרוש לו‪,‬‬
‫לדעתו‪ ,‬לבחינה‪ ,‬והצדדים ימציאו לרשם את החומר תוך שלושה חדשים מתאריך הדרישה‪.‬‬
‫זכות להשמיע טענות‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪62‬ג‪ .‬היתה לדעת הרשם הרשות בלתי ראויה לרישום יתן הרשם לצדדים הזדמנות להשמיע‬
‫טענותיהם בפניו‪.‬‬
‫פרסום קבלת הבקשה‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשס"ז‪2111-‬‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪62‬ד‪ .‬קיבל הרשם את הרשות לרישום יפרסם הרשם את דבר הקבלה באתר האינטרנט‪.‬‬
‫פרטים שיירשמו‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪62‬ה‪ .‬ברישום דבר מתן רשות בפנקס יירשמו תאריך הרישום ותאריך מתן הרשות‪ ,‬מען בעל‬
‫הרשות והסחורות שלגביהן ניתנה הרשות‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫בקשה לשינוי רישום‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪62‬ו‪ .‬לבקשה לשינוי ברישום רשות או לביטולה יצורפו נימוקים; מגיש הבקשה ימציא עותק‬
‫ממנה לבעל הסימן או לבעל הרשות‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫סדרי דין בבקשה‬
‫לשינוי או למחיקה‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫‪62‬ז‪ .‬על הדיון בבקשה לשינוי או לביטול רישום יחולו הוראות תקנות אלה בדבר סדרי הדין‬
‫בהתנגדות‪ ,‬בשינויים המחוייבים‪.‬‬
‫שינוי הכתובת‬
‫שינוי השם או‬
‫הכתובת בפנקס‬
‫תק' ‪1841‬‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .64‬כל בעל רשום או בעל הרשות בסימן מסחרי המשנה את שמו‪ ,‬כתבתו או את כתבתו‬
‫למסירת הודעות‪ ,‬חייב לפנות מיד לרשם בבקשה לרשום בפנקס את כתובתו החדשה למסירת‬
‫הודעות‪ ,‬ולאחר תשלום האגרה הקבועה ישנה הרשם את הרישום בפנקס בהתאם לכך‪.‬‬
‫בקשות עפ"י סעיף ‪ 27‬לפקודה‬
‫בקשות עפ"י סעיף ‪26‬‬
‫לפקודה‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .65‬בקשות לרשם עפ"י סעיף ‪ 31‬לפקודה‪ ,‬תוכלנה להיות מוגשות ע"י הבעל הרשום‪ ,‬או אם‬
‫הוא פושט‪-‬רגל ‪ -‬ע"י הנאמן שלו‪ ,‬או אם הבעל הרשום הוא חברה בפירוק ‪ -‬ע"י המפרק‪ ,‬ובמקרים‬
‫אחרים ‪ -‬ע"י אותו אדם שיחליט עליו הרשם כאדם הרשאי לפעול בשם הבעל הרשום‪.‬‬
‫ראיה‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .66‬מק ום שהוגשה בקשה כזאת רשאי הרשם לדרוש אותה ראיה שיראה צורך בה‪ ,‬אם בתצהיר‬
‫או בצורה אחרת‪ ,‬ביחס לנסיבות שבהן הוגשה הבקשה‪.‬‬
‫פרסום הבקשה‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .61‬מקום שהוגשה בקשה לרישו ם ויתור או תזכורת ביחס לסימן מסחרי‪ ,‬הרי לפני שיתן את‬
‫החלטתו בענין הבקשה‪ ,‬יפרסם הרשם את הבקשה באתר האינטרנט כדי לאפשר לכל אדם הרוצה‬
‫לעשות כן‪ ,‬להגיש בכתב בתוך חודש מיום הפרסום את הנימוקים אשר על יסודם הוא דורש שלא‬
‫להתיר למבקש לרשום ויתור זה או תזכורת זו‪.‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫(נמחקה)‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪.61‬‬
‫‪( .68‬בוטלה)‪.‬‬
‫(בוטלה)‪.‬‬
‫(נמחקה)‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫בקשה לתיקון או‬
‫להוצאת סימן מסחרי‬
‫מהפנקס‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .11‬בקשה לתיקון הפנקס או למחיקת סימן מסחרי מן הפנקס תפרט את עניינו של המבקש‬
‫בסימן‪ ,‬את העובדות שעליהן מתבססת הבקשה ואת התיקון המבוקש‪ ,‬ותוגש בשני העתקים; העתק‬
‫מן הבקשה ישלח הרשם לבעל הרשום‪.‬‬
‫הליכים נוספים‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .11‬עם הגשת בקשה כאמור ומשלוח העתק ממנה לבעל הרשום‪ ,‬יחולו על סדרי הדין בבקשה‬
‫הוראות תקנות ‪ 37‬עד ‪ ,91‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫הליך בהעדר הודעה‬
‫בתשובה‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪11‬א‪( .‬א) לא מסר בעל סימן הודעה בתשובה על בקשה לפי תקנה ‪ 71‬בתוך חודשיים מיום‬
‫קבלת הבקשה ברשות‪ ,‬יודיע הרשם על כך למבקש והמבקש יגיש ראיותיו לענין זה תוך חדשיים‬
‫מיום ההודעה‪.‬‬
‫(ב) מסר המבקש ראיותיו יועיד לו הרשם מועד להשמיע טענותיו‪ ,‬ולא ימחוק הרשם את‬
‫הסימן אלא אם שוכנע שמן הדין לעשות כן‪.‬‬
‫הצטרפות צד שלישי‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .12‬כל אדם‪ ,‬פרט לבעל הרשום‪ ,‬הטוען שיש לו טובת הנאה בסימן מסחרי רשום שהוגשה‬
‫לגביו בקשה לפי תקנה ‪ ,71‬רשאי לפנות אל הרשם בבקשה להרשות לו להצטרף להליך‪ ,‬והרשם‬
‫רשאי למאן או ליתן רשות זו‪ ,‬לאחר שמיעת הצדדים הנוגעים בדבר‪ ,‬לפי אותם התנאים שיראה‬
‫צורך בהם‪ .‬לפני שידון בבקשה זו בכל דרך שהיא‪ ,‬רשאי הרשם לדרוש מאת המבקש לתת‬
‫התחייבות לשלם אותן הוצאות שהרשם יאבה לפסוק לזכות אחד הצדדים בנסיבות הקיימות‪.‬‬
‫סמכות של הכרעת דעת‬
‫שמיעת טענות‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .12‬בטרם השתמש הרשם בסמכות ההכרעה המסורה לו בפקודה או בתקנות אלו‪ ,‬לרעת כל‬
‫אדם‪ ,‬חי יב הוא‪ ,‬אם נדרש בכך‪ ,‬לשמוע את טענותיו של האיש שנפגע ע"י השימוש באותה סמכות‬
‫בתוך המועד שקבע הרשם‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫רציפות הדיון‬
‫תק' תשס"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪12‬א‪( .‬א) נמנע מהרשם או מפוסק בקניין רוחני‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬לסיים את הדיון בענין‬
‫שלפניו‪ ,‬רשאי הרשם המכהן או מי שהענין הועבר אליו על פי תקנת משנה (ב)‪ ,‬לאחר שייתן‬
‫הזדמנות לצדדים להשמיע את טענותיהם בענין זה בדרך שיורה‪ ,‬לנהוג בעדות שנרשמה לפי תקנות‬
‫אלה כאילו הוא עצמו שמע או רשם אותה‪ ,‬ורשאי הוא להמשיך בדיון מן השלב שבו הפסיק‬
‫קודמו‪.‬‬
‫(ב) הרשם המכהן יחליט אם ענין שלא הסתיים בו הדיון כאמור בתקנת משנה (א)‪ ,‬יידון‬
‫על ידי הרשם או על ידי פוסק בקניין רוחני‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪ .15‬כשנתקבלה בקשה להשמעת טענות לפני הרשם‪ ,‬על הרשם ליתן למבקש הודעה עשרה‬
‫(בוטלה)‪.‬‬
‫הפרוצדורה בבקשה‬
‫להשמעת טענות‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫ימים מראש ובה יקבע זמן שבו רשאי המבקש או מיופה כוחו להשמיע טענות‪.‬‬
‫צריך להודיע את‬
‫החלטת הרשם‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .16‬הרשם ימסור לאדם הנוגע בדבר את החלטת הרשם שנתקבלה אגב השימוש בסמכות‬
‫הכרעה שלו‪.‬‬
‫פרסום שינויים בפנקס‬
‫פרסום שינויים‬
‫והוספות בפנקס‬
‫תק' ‪1841‬‬
‫תק' תשכ"ו‪1866-‬‬
‫תק' תשס"ז‪2111-‬‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫‪ .11‬כל שי נוי והוספה בפרטים שהוכנסו בפנקס בנידון סימן מסחרי‪ ,‬יפורסמו ע"י הרשם באתר‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫חיפוש‬
‫בקשה לחיפוש‬
‫תק' תשכ"ה‪1865-‬‬
‫תק' תשנ"ה‪1885-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשס"ז‪2111-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪( .11‬א) אם נתבקש הרשם בכתב לעשות כן‪ ,‬ולאחר תשלום האגרה הקבועה‪ ,‬רשאי הוא לצוות‬
‫לערוך חיפוש –‬
‫(‪ )0‬בכל סוג‪ ,‬לגבי סימני מסחר הרשומים או שנתבקש רישומם‪ ,‬הדומים לסימן‬
‫ששלח מבקש החיפוש;‬
‫(‪ )2‬א חר כל סימני המסחר הרשומים של בעל סימן מסויים או שבעל הסימן ביקש‬
‫את רישומם;‬
‫(‪ )3‬של כל נתון אחר הפתוח לעיון הציבור במאגר הנתונים של הרשם‪.‬‬
‫(ב) אדם המעוניין בכך רשאי לערוך חיפוש כאמור בתקנת משנה (א) במאגרי הנתונים‬
‫באתר האינטרנט של רשם סימני המסחר‪.‬‬
‫שעות העיון‬
‫שעות העיון‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשמ"ו‪1816-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫ויתור על ראיות‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪( .18‬א) משרדי הרשות יהיו פתוחים לציבור בימים א' עד ה' בשבוע‪ ,‬שאינם ימי פגרה‪ ,‬ימי‬
‫מנוחה או ימי שבתון‪ ,‬או ימים שהודיע עליהם הרשם באתר האינטרנט‪ ,‬בין השעות ‪ 8.31‬ו‪;03.31-‬‬
‫לעניין זה‪" ,‬ימי מנוחה" – כהגדרתם בפקודת סדרי השלטון והמשפט‪ ,‬התש"ח‪.0498-‬‬
‫(ב) כל הרוצה לעיין בפנקס‪ ,‬הרשות בידו לעשות כן בכל זמן שבו פתוחים משרדי הרשות‪.‬‬
‫הסמכות לוותר על ראיות‬
‫‪ .11‬נדרש כל אדם עפ"י תקנות אלו לעשות כל פעולה או דבר‪ ,‬או לחתום על מסמך‪ ,‬או להצהיר‬
‫כל הצהרה בשמו הוא או בשם כל גוף מאוגד‪ ,‬או אם יש למסור כל מסמך או ראיה לרשם או‬
‫להשאירם אצלו‪ ,‬או ברשות ‪ ,‬והוכח כדי הנחת דעתו של הרשם כי מתוך כל סיבה סבירה אין אותו‬
‫אדם יכול לעשות אותה פעולה או אותו דבר‪ ,‬או לחתום על מסמך‪ ,‬או להצהיר אותה הצהרה‪ ,‬או‬
‫שאותו מסמך או ראיה אי אפשר להגישם או להשאירם כנ"ל‪ ,‬מותר לו לרשם‪ ,‬לאחר שנמסרה אותה‬
‫הראיה האחרת‪ ,‬ובכפוף לתנאים שיראה צורך להטילם‪ ,‬לוותר על הפעולה‪ ,‬הדבר‪ ,‬המסמך‪,‬‬
‫ההצהרה או הראיה‪.‬‬
‫תיקונים‬
‫תיקון מסמכים‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .11‬אפשר לתקן כל מסמך או שרטוט או כל תיאור אחר של סימן מסחרי‪ ,‬וכל פגם בפרוצדורה‬
‫שלדעתו של הרשם אפשר לתקנו בלא להזיק לטובת ההנאה של כל אדם אם הרשם מוצא לנכון‬
‫ובאותם תנאים ובאותו האופן שימצא למתאים‪.‬‬
‫‪07‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫הארכת המועד‬
‫תק' תשס"ז‪2111-‬‬
‫ימים שאינם באים‬
‫במניין‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .12‬רשאי הרשם אם הוא מוצא לנכון‪ ,‬להאריך לפי בקשה את המועד הקבוע בתקנות אלו‬
‫לעשות כל פעולה או להגיש כל משפט על פיהן‪ ,‬לאחר מסירת אותה הודעה לשאר הצדדים ולאחר‬
‫שינקטו באותן פעולות בקשר להודעה זו‪ ,‬ולפי אותם התנאים כפי שיורה הרשם‪.‬‬
‫‪ .12‬כל אימת שהיום האחרון הקבוע על פי הפקודה או על פי תקנות אלה לעשיית דבר‪ ,‬יחול‬
‫ביום שמשרדי הרשות אינם פתוחים לציבור‪ ,‬מותר לעשות אותו דבר ביום העבודה הראשון‬
‫שלאחר מכן‪.‬‬
‫תעודות‬
‫תעודה מאת הרשם‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .14‬כשנדרש הרשם‪ ,‬שלא לפי סעיף ‪ 28‬לפקודה‪ ,‬ליתן תעודה בנידון כל רישום‪ ,‬ענין או דבר‬
‫שהוא רשאי לעשות עפ"י הפקודה או עפ"י כל תקנה מתקנות אלו‪ ,‬רשאי הוא ליתן את התעודה‬
‫בקבלו בקשה בכתב‪ ,‬ולאחר תשלום האגרה הקבועה‪ ,‬אך בכל תעודת רישום שתינתן כך יש לציין‬
‫אם מותר להשתמש בה בהליכים משפטיים או לצורך קבלת רישום בחו"ל או לכל צורך אחר‪.‬‬
‫תעודות שרוצים‬
‫להשתמש בהן כדי‬
‫לקבל רישום בחו"ל‬
‫‪ .15‬כשדרושה תעודת רישום לשימוש לשם קבלת רישום בחו"ל‪ ,‬יצרף הרשם לתעודה הנ"ל‬
‫העתק מן הסימן‪ ,‬ובתעודה יפרט את הפרטים אשר ימצא לנכון הנוגעים לרישום הסימן‪ ,‬ורשאי הוא‬
‫להשמיט מתוכה כל זכר לויתורים המופיעים בפנקס‪.‬‬
‫(נמחקה)‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪( .11‬בוטלה)‪.‬‬
‫(בוטלה)‪.‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫צווי בית משפט‬
‫צו בית משפט‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .11‬מקום שניתן צו ע"י בית משפט בכל משפט עפ"י הפקודה‪ ,‬הרי האדם שלזכותו או‪ ,‬אם יש‬
‫יותר מאדם אחד‪ ,‬אותו אדם שיורה הרשם‪ ,‬חייב להניח מיד ברשות העתק מאושר מאותו צו‪ .‬לאחר‬
‫מכן רשאי הרשם לשנות או לתקן את הפנקס אם יש צורך בכך‪.‬‬
‫פרסום צווי בית‬
‫משפט‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫‪ .18‬הרשם יצווה לפרסם באתר האינטרנט וברשומות כל צו בית משפט עפ"י הפקודה‪ ,‬כשהוא‬
‫רואה צורך בפרסום‪.‬‬
‫ביטול‬
‫‪ .81‬תקנות סימני המסחר והתקנה מיום ‪ 31‬בספטמבר ‪ ,0431‬שהותקנה עפ"י פקודת סימני‬
‫המסחר ונתפרסמה בעתון הרשמי גליון ‪ 192‬מיום ‪ 01‬באוקטובר ‪ ,0431‬מבוטלות בזה‪ ,‬אלא‬
‫שביטול זה לא יפגע בכל דבר שנעשה עפ"י אותן תקנות‪ ,‬או בכל בקשה או כל ענין אחר התלויים‬
‫ועומדים בתאריך התחלת תקפן של תקנות אלה‪.‬‬
‫תוספת ראשונה‬
‫(תקנה ‪)3‬‬
‫תק' תשס"ז‪2111-‬‬
‫הודעה תשע"ד‪2114-‬‬
‫בשקלים חדשים‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.9‬‬
‫הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף ‪ 7‬לפקודה –‬
‫(א) בסוג טובין אחד‬
‫(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה‬
‫הגשת הודעת התנגדות‪ ,‬בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום‬
‫סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים ‪(29‬א)‪ 38 ,‬ו‪90-‬‬
‫לפקודה‬
‫הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים ‪(29‬ו)‪ ,24 ,‬ו‪(90-‬ב)‬
‫לפקודה או לפי תקנה ‪73‬‬
‫הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף ‪ 32‬לפקודה –‬
‫(א) לסוג טובין אחד‬
‫(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה‬
‫‪08‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫‪0,122‬‬
‫‪0,208‬‬
‫‪801‬‬
‫‪710‬‬
‫‪2,841‬‬
‫‪2,991‬‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫תק' תשע"ג‪2112-‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫תק' תשע"ג‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ג‪2112-‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.01‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪.03‬‬
‫‪.09‬‬
‫אגרת פיגור לפי תקנה ‪ ,)2(12‬לחודש או חלק מחודש‬
‫אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה ‪ ,)0(13‬לכל סוג טובין‬
‫הגשת בקשה לשינוי ברישום‪ ,‬העברת בעלות‪ ,‬רישום רשות או ביטולה‬
‫לפי סעיפים ‪(31 ,21‬א)(‪(94 ,)1( ,)9( ,)3‬א)‪ 10 ,‬או ‪ 12‬לפקודה וכן עם‬
‫הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת‪ ,‬לכל סימן‬
‫בעד חיפוש –‬
‫(א) לפי תקנה ‪(78‬א)‬
‫(ב) (נמחק)‬
‫בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף ‪(1‬ב) לפקודה‬
‫בעד הארכת מועד לפי תקנה ‪ ,82‬לכל חודש או חלק ממנו‪ ,‬לכל סימן‬
‫הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה ‪21‬‬
‫הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה ‪(22‬ג)‪ ,‬לכל סוג טובין‬
‫בעד צילום כל מסמך‪ ,‬לכל עמוד‬
‫בעד העתק סרוק של תיק רישום‬
‫‪79‬‬
‫‪0,020‬‬
‫‪308‬‬
‫‪197‬‬
‫‪98‬‬
‫‪79‬‬
‫‪988‬‬
‫‪710‬‬
‫‪3.71‬‬
‫‪98‬‬
‫התוספת השניה‬
‫טפסים‬
‫תק' תש"ע‪2111-‬‬
‫טופס ר‪.‬ס‪.‬מ‪1 – .‬‬
‫[בקשה לרישום סימן מסחר‪/‬שירות]‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫טופס ר‪.‬ס‪.‬מ‪ 2 .‬עד טופס ר‪.‬ס‪.‬מ‪4 .‬‬
‫(בוטלו)‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫טופס ר‪.‬ס‪.‬מ‪5 .‬‬
‫תעודת רישום‬
‫‪CERTIFICATE OF REGISTRATION‬‬
‫זאת לתעודה כי הפרטים להלן נרשמו‬
‫בפנקס סימני המסחר‬
‫‪This is to certify that the following particulars‬‬
‫‪have been recorded in the Register of Trade Marks‬‬
‫(הסימן)‬
‫מספר סימן‬
‫‪Trade Mark No.‬‬
‫תאריך הגשה‬
‫‪Application Date‬‬
‫סחורות‪/‬שירותים‬
‫‪Goods/Services‬‬
‫סוג‪/‬סוגים‪:‬‬
‫‪Class:‬‬
‫סחורות‪/‬שירותים שלגביהן נטען דין קדימה‬
‫‪Goods/Services for which priority is claimed‬‬
‫(אם צוין קוד הסוג בלבד‪ ,‬דין הקדימה חל על‬
‫כל הסחורות‪/‬שירותים הנכללים באותו סוג‬
‫ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות‪/‬שירותים)‬
‫‪(If only classification code is indicated, priority‬‬
‫‪is claimed for all goods/services included in‬‬
‫‪that class, and specified above under the‬‬
‫)‪title Goods/Services‬‬
‫‪04‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫מדינה‪ ,‬תאריך‪:‬‬
‫‪Country, Date:‬‬
‫סוג‪:‬‬
‫‪Class:‬‬
‫בעלים (אם הבעלים אינו ישראלי‪ ,‬מופיע‬
‫באנגלית בלבד)‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫‪Owner:‬‬
‫‪Name:‬‬
‫‪Address:‬‬
‫תאריך פרסום‬
‫נרשם בפנקס‬
‫‪Publication Date‬‬
‫‪Entry in Register‬‬
‫(חתימה וחותמת של רשם סימני המסחר)‬
‫תעודה זו‪ ,‬כשהיא מוטבעת בחותם הלשכה‪ ,‬היא אישור כי הסימן נרשם בפנקס סימני המסחר‬
‫‪This Certificate when impressed with the seal of the Office certifies that the mark has been‬‬
‫‪recorded in the Register of Trade Marks‬‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫טופס ר‪.‬ס‪.‬מ‪ 6 .‬עד טופס ר‪.‬ס‪.‬מ‪24 .‬‬
‫(בוטלו)‬
‫תק' תשס"ט‪2111-‬‬
‫טופס ר‪.‬ס‪.‬מ‪25 .‬‬
‫(בוטל)‬
‫תק' תשע"ד‪2112-‬‬
‫טופס ר‪.‬ס‪.‬מ‪26 .‬‬
‫(בוטל)‬
‫התוספת השלישית‬
‫סיוגן של סחורות‬
‫סוג ‪ .0‬חמרים כימיים המשמשים בחרושת‪ ,‬בצילום או במחקר‪ ,‬וחמרים למניעת החלדה‪.‬‬
‫סוג ‪ .2‬חמרים כימיים המשמשים בחקלאות במטעים‪ ,‬בוטרינריות ולצרכים סניטריים‪.‬‬
‫סוג ‪ .3‬חמרים כימיים שהוכנו לשימוש ברפואה וברוקחות‪.‬‬
‫סוג ‪ .9‬חמ רים גלמיים או מעובדים למחצה‪ ,‬חמרים מן הצומח‪ ,‬חמרים מן החי וחמרים מינרליים‬
‫המשמשים בחרושת ואינם כלולים בסוגים אחרים‪.‬‬
‫סוג ‪ .1‬מתכות בלתי מעובדות ומעובדות במקצת המשמשות בחרושת‪.‬‬
‫סוג ‪ .1‬מכ ונות וחלקי מכונות מכל מין‪ ,‬זולת מכונות חקלאיות ומכונות למטעים וחלקיהן הכלולות‬
‫בסוג ‪.7‬‬
‫סוג ‪ .7‬מכונות חקלאיות ומכונות למטעים וחלקיהן‪.‬‬
‫סוג ‪ .8‬מכשירי מחקר‪ ,‬מכשירי מדע ומכשירים למטרות מועילות ומכשירי הוראה‪.‬‬
‫סוג ‪ .4‬כלי נגינה‪.‬‬
‫סוג ‪ .01‬מכשירים הורלוגיים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫סוג ‪ .00‬מכ שירים ומכונות שאין בהם יסודות רפואיים‪ ,‬לצרכי ניתוחים או לצרכי ריפוי‪ ,‬או בקשר‬
‫עם בריאות האדם או בריאות בעלי חיים‪.‬‬
‫סוג ‪ .02‬סכינים ומזלגות וכלים חדים‪.‬‬
‫סוג ‪ .03‬סחורות מתכת שאינן כלולות בסוגים אחרים‪.‬‬
‫סוג ‪ .09‬סחורות העשויות מתכת יקרה ותכשיטים וחיקוייהם‪.‬‬
‫סוג ‪ .01‬זכוכית‪.‬‬
‫סוג ‪ .01‬כלי חרסינה וכלי חרס‪.‬‬
‫סוג ‪ .07‬סחורות העשויות מחמרים מינרליים ושאר חמרים המשמשים לבנין או לתפאורת‪.‬‬
‫סוג ‪ .08‬מכשירים לצרכי הנדסה ולצרכי אדריכלות ובנין‪.‬‬
‫סוג ‪ .04‬כלי נשק‪ ,‬תחמושת ושאר סחורות שאינן כלולות בסוג ‪.21‬‬
‫סוג ‪ .21‬חמרי פיצוץ‪.‬‬
‫סוג ‪ .20‬מכשירים לאדריכלות ימים ותחמושת ימית שאינם כלולים בסוגים אחרים‪.‬‬
‫סוג ‪ .22‬עגלות‪.‬‬
‫סוג ‪( .23‬א) חוטי כותנה‪( .‬ב) כותנה לתפירה‪.‬‬
‫סוג ‪ .29‬סחורות כותנה מכל המינים‪.‬‬
‫סוג ‪ .21‬סחורות כותנה שאינן כלולות בסוגים אחרים‪.‬‬
‫סוג ‪ .21‬פשתן וחוטי ‪-‬קנבוס‪.‬‬
‫סוג ‪ .27‬סחורות פשתן וקנבוס‪.‬‬
‫סוג ‪ .28‬סחורות פשתן וקנבוס שאינן כלולות בסוגים אחרים‪.‬‬
‫סוג ‪ .24‬חוטים ואריגים של פשתה ושאר סחורות העשויות פשתה ושאינן כלולות בסוגים אחרים‪.‬‬
‫סוג ‪ .31‬משי‪ ,‬טווי מושזר או לתפירה‪.‬‬
‫סוג ‪ .30‬סחורות משי‪.‬‬
‫סוג ‪ .32‬סחורות משי שאינן כלולות בסוגים אחרים‪.‬‬
‫סוג ‪ .33‬חוטי צמר‪ ,‬שזור או שער‪.‬‬
‫סוג ‪ .39‬בגדים ובדים של צמר שזור או שער‪.‬‬
‫סוג ‪ .31‬סחורות צמר שזור ושער שאינן כלולות בסוגים אחרים‪.‬‬
‫סוג ‪ .31‬שטיחים‪ ,‬מרבדים ושעוניות‪.‬‬
‫סוג ‪ .37‬עורות מעובדים ובלתי מעובדים וסחורות העשויות עור שאינן כלולות בסוגים אחרים‪.‬‬
‫סוג ‪ .38‬צרכי הלבשה‪.‬‬
‫סוג ‪ .34‬ניר (זולת וילונות ניר) צרכי כתיבה וכריכה‪.‬‬
‫סוג ‪ .91‬סחורות העשויות גומי וגוטה ‪-‬פרשה שאינן כלולות בסוגים אחרים‪.‬‬
‫סוג ‪ .90‬רהיטים וצרכי ריפוד‪.‬‬
‫סוג ‪ .92‬חמרים המשמשים למאכל או כיסודות בצרכי מאכל‪.‬‬
‫סוג ‪ .93‬משקאות וספירטים תוססים‪.‬‬
‫סוג ‪ .99‬מים מינרליים ומאודים‪ ,‬טבעיים ומלאכותיים‪ .‬לרבות שכר זנגביל (בירה ג'ינג'ר)‪.‬‬
‫סוג ‪ .91‬טבק בין מעובד ובין שאינו מעובד‪.‬‬
‫סוג ‪ .91‬זרעים לצרכי חקלאות ולצרכי מטעים‪.‬‬
‫סוג ‪ .97‬נרות‪ ,‬בורית לכביסה‪ ,‬שמני ניקוי‪ ,‬ושמני מאור‪ ,‬הסקה או סיכה; גפרורים‪ ,‬עמילן‪ ,‬כחול‬
‫ושאר תכשירים לצרכי כביסה‪.‬‬
‫סוג ‪ .98‬תמרוקים‪( ,‬לרבות צרכי טואליטה ותכשירים לשינים ולשערות ובורית תמרוקים)‪.‬‬
‫סוג ‪ .94‬צעצועים מכל המינים וצרכי ספורט שאינם כלולים בסוגים אחרים‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫סוג ‪ .11‬שונות‪ )0( - :‬סחורות העשויות שן הפיל‪ ,‬עצם או עץ שאינן כלולות בסוגים אחרים‪)2(.‬‬
‫סחורות העשויות קש או עשב‪ ,‬ואינן כלולות בסוגים אחרים‪ )3(.‬סחורות העשויות מחמרים‬
‫מן החי ומן הצומח שאינן כלולות בסוגים אחרים‪ )9(.‬מקטרות טבק‪ )1(.‬מטריות‪ ,‬מקלות‬
‫טיול‪ ,‬ומברשות ומסרקות לשערות‪ )1(.‬משחה לניקוי רהיטים ואבקה לליטוש מתכת‪)7(.‬‬
‫טרפולין‪ ,‬אהלים‪ ,‬אריג קנבוס‪ ,‬חבל (פשתן או קנבוס)‪ ,‬משיחה‪ )8(.‬כל מיני כפתורים זולת‬
‫כפתורים העשויים מתכת יקרה או חיקוייהם‪ )4(.‬צרכי אריזה וחבלי אריזה‪ )01( .‬שאר‬
‫סחורות שאינן כלולות בסוגים דלעיל‪.‬‬
‫תוספת רביעית‬
‫תק' תשנ"ב‪1882-‬‬
‫סוג ‪- 0‬‬
‫סוג ‪- 2‬‬
‫סוג ‪- 3‬‬
‫תק' תשס"ב‪2112-‬‬
‫תק' תשס"ב‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ב‪2112-‬‬
‫סוג ‪- 9‬‬
‫סוג ‪- 1‬‬
‫סוג ‪- 1‬‬
‫תק' תשע"ב‪2112-‬‬
‫תק' תשס"ב‪2112-‬‬
‫תק' תשע"ב‪2112-‬‬
‫סוג ‪- 7‬‬
‫סוג ‪- 8‬‬
‫סוג ‪- 4‬‬
‫סוג ‪- 01‬‬
‫סוג ‪- 00‬‬
‫סוג ‪- 02‬‬
‫סוג ‪- 03‬‬
‫מוצרים כימיים המשמשים בתעשיה‪ ,‬במדע ובצילום‪ ,‬וכן בחקלאות‪ ,‬גננות וביערנות;‬
‫שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים‪ ,‬חמרים פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים;‬
‫תרכובות לכיבוי דליקות; תכשירי הרפיה והלחמה; חמרים כימיים לשימור מצרכי‬
‫מזון; חמרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשיה‪.‬‬
‫צבעים‪ ,‬ורנישים‪ ,‬לכות; חמרים משמרים בפני חלודה וקלקול עץ; חומר גוון‪ ,‬קובעי‬
‫צבע; שרפים טבעיים גלמיים; מתכות בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים‪ ,‬קשטנים‪,‬‬
‫מדפיסים ואומנים‪.‬‬
‫ת כשירי הלבנה וחמרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי‪ ,‬צחצוח‪ ,‬מריקה‬
‫ושפשוף; סבונים; בשמים‪ ,‬שמנים אתריים‪ ,‬תכשירי קוסמטיקה‪ ,‬תרחצים לשיער;‬
‫משחות שיניים‪.‬‬
‫שמנים ושומנים תעשייתים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק‪ ,‬תרכובות מלחלחות‬
‫ותרכובות מקשרות; חמרי דלק (לרבות בנזין למנועים) ומאור; נרות ופתילות‬
‫לתאורה‪.‬‬
‫תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; מזון וחומרים‬
‫דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי ווטרינרי; מזון לתינוקות; תוספי תזונה לבני‬
‫אדם ולחיות; איספלניות‪ ,‬חמרי חבישה; חמרים למילוי שיניים‪ ,‬שעוה המשמשת‬
‫לריפוי שיניים; חמרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי‬
‫עשבים‪.‬‬
‫מת כות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים ממתכת; חמרים‬
‫מתכתיים עבור פ סי מסילות רכבת; כבלים ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת‬
‫פשוטה; מוצרי ברזל‪ ,‬פריטים קטנים של מוצרי מתכת; צינורות ואבובים ממתכת;‬
‫כספות; סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים‪ :‬עופרות מתכת‪.‬‬
‫מכונות וכלי מכונות; מנועים (למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים); מצמדים ורכיבי‬
‫תמסורת (למעט לכלי רכב יבשתיים); מכשירים חקלאיים; חממות לביצים; מכונות‬
‫מכירה אוטומטיות‪.‬‬
‫כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית); סכו"ם; נשק צד‪ :‬תערים‪.‬‬
‫הת קנים ומכשירים לשימוש במדע‪ ,‬בחקירת הים‪ ,‬במחקר‪ ,‬בצילום‪ ,‬בראיה‪ ,‬בשקילה‪,‬‬
‫במדידה‪ ,‬באיתות‪ ,‬בבדיקה (פיקוח)‪ ,‬בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים‬
‫להולכה‪ ,‬מיתוג‪ ,‬המרה‪ ,‬צבירה‪ ,‬וויסות או בקרה על חשמל; התקנים להקלטה‪ ,‬העברה‬
‫או שחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים מגנטיים‪ ,‬דיסקות להקלטה; קומפקט דיסק;‬
‫תקליטורי די וי די ואמצעי תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; מנגנונים בעבור‬
‫מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות‪ ,‬מכונות חישוב‪ ,‬ציוד לעיבוד‬
‫נתונים; מחשבים; תוכנות מחשב; מכשירים לכיבוי אש‪.‬‬
‫ה תקנים ומכשירים המשמשים לניתוח‪ ,‬לרפואה‪ ,‬לריפוי שיניים ולריפוי וטרינרי;‬
‫איברים‪ ,‬עיניים ושיניים‪ ,‬כולם מלאכותיים; פריטים אורתופדיים‪ :‬חמרי תפירה‪.‬‬
‫התקנים למאור‪ ,‬לחימום להפקת אדים‪ ,‬לבישול‪ ,‬לקירור‪ ,‬לייבוש‪ ,‬לאיוורור‪ ,‬לאספקת‬
‫מים ולמטרות סניטריות‪.‬‬
‫כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה‪ ,‬באויר או בים‪.‬‬
‫כלי נשק; תחמושת וקליעים; חמרי נפץ; זיקוקים די ‪-‬נור‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫סוג ‪- 09‬‬
‫תק' תשס"ב‪2112-‬‬
‫סוג ‪- 01‬‬
‫סוג ‪- 01‬‬
‫סוג ‪- 07‬‬
‫תק' תשע"ב‪2112-‬‬
‫סוג ‪- 08‬‬
‫סוג ‪- 04‬‬
‫סוג ‪- 21‬‬
‫תק' תשס"ט‪2111-‬‬
‫סוג ‪- 20‬‬
‫סוג ‪- 22‬‬
‫תק' תשע"ב‪2112-‬‬
‫סוג ‪- 23‬‬
‫סוג ‪- 29‬‬
‫סוג ‪- 21‬‬
‫סוג ‪- 21‬‬
‫סוג ‪- 27‬‬
‫סוג ‪- 28‬‬
‫תק' תשס"ב‪2112-‬‬
‫סוג ‪- 24‬‬
‫תק' תשע"ב‪2112-‬‬
‫סוג ‪- 31‬‬
‫תק' תשע"ב‪2112-‬‬
‫סוג ‪- 30‬‬
‫סוג ‪- 32‬‬
‫סוג ‪- 33‬‬
‫מ תכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן‪ ,‬אשר‬
‫אינם נכ ללים בסוגים אחרים; תכשיטים‪ ,‬אבנים יקרות; שעונים ומכשירים‬
‫כרונומטריים‪.‬‬
‫כלי נגינה‪.‬‬
‫ני יר‪ ,‬קרטון וטובין העשויים מחמרים אלה‪ ,‬שאינם נכללים בסוגים אחרים; דברי‬
‫דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי;‬
‫חמרים לאמנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי‬
‫לימוד והוראה (למעט התקנים); חמרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים‬
‫אחרים); אותיות דפוס; גלופות‪.‬‬
‫גו מי‪ ,‬גוטאפרשה‪ ,‬גומי טבעי‪ ,‬אסבסטוס‪ ,‬נציץ‪ ,‬וטובין העשויים מחמרים אלה שאינם‬
‫נכללים ב סוגים אחרים; מוצרים פלסטיים משוחלים לשימוש בייצור; חמרי אטימה‪,‬‬
‫סתימה ובידוד; צינורות גמישים שאינם ממתכת‪.‬‬
‫עו ר וחיקויי עור‪ ,‬וטובין העשויים מחמרים אלה ושאינם נכללים בסוגים אחרים;‬
‫עורות בעלי חיים‪ ,‬גלדים‪ ,‬תיבות ותיקי נסיעות; מטריות ושמשיות; מקלות הליכה;‬
‫שוטים‪ ,‬רתמות ואוכפים‪.‬‬
‫חמ רי בנין (לא מתכתיים); צינורות קשיחים מתכתיים לבניה; אספלט‪ ,‬זפת וחמר;‬
‫בניינים ניידים שאינם מתכתיים‪ ,‬מצבות שאינן ממתכת‪.‬‬
‫רה יטים‪ ,‬מראות‪ ,‬מסגרות לתמונות‪ ,‬טובין (שאינן נכללים בסוגים אחרים) העשויים‬
‫מעץ‪ ,‬שעם‪ ,‬סוף‪ ,‬קנים‪ ,‬נצרים‪ ,‬קרן‪ ,‬עצם‪ ,‬שנהב‪ ,‬עצם לוויתן‪ ,‬צדף‪ ,‬ענבר‪ ,‬אם הפנינה‪,‬‬
‫מירשאום‪ ,‬ותחליפים לחומרים אלה או מפלסטיק‪.‬‬
‫כל ים ומכלים לבית ולמטבח; מסרקות וספוגים; מברשות (פרט למכחולים); חמרים‬
‫לעשיית מברשות; פריטים לצרכי ניקוי‪ ,‬צמר פלדה; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת‬
‫למחצה (פרט לזכוכית לצרכי בניה); כלי זכוכית‪ ,‬חרסינה וחומר שאינם כלולים‬
‫בסוגים אחרים‪.‬‬
‫ח בלים‪ ,‬חוטים‪ ,‬רשתות‪ ,‬אוהלים‪ ,‬יריעות‪ ,‬טרפולין‪ ,‬מפרשים‪ ,‬שקים ותיקים (שאינם‬
‫כלולים בסוגים אחרים); חמרי ריפוד ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חמרי טקסטיל‬
‫סיביים גולמיים‪.‬‬
‫מטווה וחוטים לשימוש באריגה‪.‬‬
‫אריגים ומוצרי אריגה‪ ,‬שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי מיטה; כיסויי שולחן‪.‬‬
‫דברי הלבשה‪ ,‬הנעלה וכיסויי ראש‪.‬‬
‫תחרה ומעשי רקמה‪ ,‬סרטים ומקלעות; כפתורים; ווים ולולאות‪ ,‬סיכות ומחטים;‬
‫פרחים מלאכותיים‪.‬‬
‫ש טיחים‪ ,‬מרבדים‪ ,‬מחצלאות‪ ,‬לינולאום וחמרים אחרים לכיסוי רצפות קיימות;‬
‫וילאות קיר (שאינם מאריג)‪.‬‬
‫מ שחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים; קישוטים‬
‫לעצי חג המולד‪.‬‬
‫בשר‪ ,‬דגים‪ ,‬עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים‪ ,‬מיובשים ומבושלים;‬
‫ריבות‪ ,‬מרקחות‪ ,‬לפתנים‪ ,‬ביצים‪ ,‬חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל‪.‬‬
‫קפה‪ ,‬תה‪ ,‬קקאו ותחליפי קפה; אורז; טפיוקה וסגו; קמח ומוצרים העשויים מדגנים;‬
‫לחם‪ ,‬דברי מאפה וממתקים; גלידות; סוכר‪ ,‬דבש; נופת; שמרים‪ ,‬אבקת אפייה; מלח;‬
‫חרדל‪ ,‬חומץ‪ ,‬רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח‪.‬‬
‫תבואות ומוצרי חקלאית‪ ,‬גננות ויערנות שאינם נכללים בסוגים אחרים; בעלי חיים;‬
‫פירות וירקות טריים; זרעים; שתילים ופרחים חיים; מזון לבעלי חיים‪ ,‬לתת‪.‬‬
‫בירה; מים מינרליי ם‪ ,‬מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; משקאות מפירות ומיצי‬
‫פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת משקאות‪.‬‬
‫משקאות כוהליים (למעט בירה)‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬
‫תקנות סימני המסחר‪0491 ,‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫סוג ‪- 39‬‬
‫תק' תשס"א‪2111-‬‬
‫תק' תשס"ט‪2111-‬‬
‫סוג ‪- 31‬‬
‫סוג ‪- 31‬‬
‫סוג ‪- 37‬‬
‫סוג ‪- 38‬‬
‫סוג ‪- 34‬‬
‫סוג ‪- 91‬‬
‫סוג ‪- 90‬‬
‫סוג ‪- 92‬‬
‫תק' תשס"א‪2111-‬‬
‫סוג ‪- 93‬‬
‫סוג ‪- 99‬‬
‫תק' תשס"א‪2111-‬‬
‫תק' תשס"ט‪2111-‬‬
‫סוג ‪- 91‬‬
‫תק' תשס"א‪2111-‬‬
‫טבק; צרכי מעשנים; גפרורים‪.‬‬
‫שירותים‬
‫פרסומת‪ :‬ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות‪.‬‬
‫ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי‪.‬‬
‫הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה‪.‬‬
‫תקשורת ‪-‬רחק (טלקומוניקציה)‪.‬‬
‫הובלה‪ ,‬אריזה והחסנה של סחורות; ארגון נסיעות‪.‬‬
‫טיפול בחמרים‪.‬‬
‫חינוך‪ ,‬הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות‪.‬‬
‫שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים אלה; שירותי ניתוח‬
‫ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב‪.‬‬
‫שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית‪.‬‬
‫שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולים היגייניים וטיפולי יופי לבני אדם או‬
‫לבעלי חיים; שירותים בקשר לחקלאות‪ ,‬גננות ויערנות‪.‬‬
‫ש ירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צורכי הפרט; שירותי‬
‫אבטחה להגנת בני אדם או רכושם; שירותים משפטיים‪.‬‬
‫הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה‪ ,‬חקיקה ועוד באתר נבו ‪ -‬הקש כאן‬
‫הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה‪ ,‬חקיקה ועוד באתר נבו ‪ -‬הקש כאן‬
‫‪29‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪nevo.co.il‬‬
‫‪N:\APPLETX\1. WIPO Lex Laws\Texts\Israel\word\IL039HE.doc‬‬
‫המאגר המשפטי הישראלי‬