חדש - שטרק את שטרק

‫תיקון חוק החברות (תיקון מס' ‪ )25‬וחוק‬
‫העמותות (תיקון מס' ‪ ,)14‬התשע"ד‪2014-‬‬
‫הוראות החלות על חברות לתועלת הציבור‬
‫ועמותות‬
‫רו"ח איריס שטרק‬
‫‪1‬‬
‫שותפה מנהלת בשטרק את שטרק‪ ,‬רואי חשבון‬
‫יו"ר הוועדה לטיפול בנושאים מלכ"רים‪ ,‬עמותות והמגזר‬
‫ההתנדבותי‬
‫היכנסו לאתר ‪www.starkcpa‬‬
‫רקע לתיקון החוק‬
‫בשנים האחרונות אנו עדים לתמורות רבות בדרישות הרגולטוריות הנוגעות‬
‫לתאגידי המגזר השלישי‪ .‬דרישות המהוות ביטוי של המחוקק לרצון מושכל‬
‫להחיל כללי ממשל תאגידי ולהגביר את סמכויות האכיפה והחקירה על‬
‫המלכ"רים‪.‬‬
‫תיקון החוק מוביל מהלך הדומה לתיקון מס' ‪ 16‬לחוק החברות אשר עוסק‬
‫בחברות ציבוריות‪ ,‬ובצורך בהגברת ממשל תאגידי במגזר זה לנוכח בעיות‬
‫הנציג וניגודי העניינים ולאור מגמות בינלאומיות‪.‬‬
‫התיקון התקבל בכנסת בתאריך ‪.29/7/2014‬‬
‫הייתה לי הזכות ללוות את הליך החקיקה ולהיות שותפה פעילה בדיוני ועדת‬
‫החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬תוך השפעה משמעותית על הליכי החקיקה‬
‫וזאת‪ ,‬כנציגת לשכת רו"ח וכיו"ר הוועדה לטיפול בנושאים מלכ"רים‪ ,‬עמותות‬
‫והמגזר ההתנדבותי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫עיקרי התיקון‬
‫‪3‬‬
‫‪ ‬הרחבה ניכרת של סמכויות הפיקוח ודרישת המידע של רשם ההקדשות ורשם‬
‫העמותות לפי העניין‪.‬‬
‫‪ ‬הגדרת תפקידו של רשם ההקדשות ורשם העמותות כמנחה ומסייע לרבות‬
‫פרסום הנחיות‪ ,‬מתן הדרכות ומתן מענה לשאלות‪.‬‬
‫‪ ‬החלת כללי ממשל תאגידי על חברות לתועלת הציבור ועמותות‪.‬‬
‫‪ ‬הרחבת הסמכויות והדרישות החלות על ועדת הביקורת של חברות לתועלת‬
‫הציבור ועמותות‪.‬‬
‫‪ ‬מתן הרשאות והגבלות למפקחים ובודקים חיצוניים שאושרו על ידי רשם‬
‫ההקדשות ‪ /‬רשם העמותות‪.‬‬
‫‪ ‬חובת מינוי מבקר פנימי לעמותות שמחזורן עולה על ‪ 10‬מיליון ש"ח בשנה‪.‬‬
‫‪ ‬מתן אפשרות לרשם העמותות לפתוח בחקירה מנהלית כנגד עמותות שעל פי‬
‫החשד פועלות שלא כחוק‪.‬‬
‫דגשים לעניין‬
‫חוק החברות‪-‬‬
‫חברות לתועלת הציבור‬
‫‪4‬‬
‫סיוע והנחייה‬
‫‪5‬‬
‫‪‬הוספת סעיף ‪345‬ג‪" 1‬רשם ההקדשות יפרסם מידע‬
‫והנחיות לחברות לתועלת הציבור‪ ,‬ובמידת האפשר‬
‫יתרשם מפעילותן ויערוך להן הדרכות‪ ,‬והכל כדי‬
‫לסייע להן בניהול ענייניהן בהתאם להוראות החוק‪".‬‬
‫‪‬חדש‪ -‬הרשם אינו רגולטור בלבד אלא תפקידו גם‬
‫להנחות ולסייע את החברות לתועלת הציבור לרבות‬
‫פרסום הנחיות‪ ,‬מתן הדרכות ומתן מענה לשאלות‪.‬‬
‫תפקידי ועדת הביקורת ‪-‬‬
‫סעיף ‪345‬ח לחוק החברות‬
‫‪ ‬לבדוק את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה לרבות התאמת פעולות החברה למטרותיה‪.‬‬
‫‪ ‬לבדוק את השגת יעדי החברה ביעילות ובחיסכון‪.‬‬
‫‪ ‬לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ ‬חדש‪ -‬לעמוד על ליקויים בניהול החברה‪ ,‬בהתייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם‬
‫רואה החשבון המבקר ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם‪ .‬מצאה וועדת הביקורת ליקוי מהותי‪,‬‬
‫תקיים ישיבה אחת לפחות בעניין הליקוי‪ ,‬בלא נוכחות של נושאי משרה בחברה (מנהל כללי‪,‬‬
‫מנהל עסקים ראשי‪ ,‬משנה למנהל כללי‪ ,‬סגן מנהל כללי‪ ,‬כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף‬
‫אם תוארו שונה‪ ,‬וכן דירקטור‪ ,‬או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי)‪ ,‬וככל הניתן – בנוכחות‬
‫המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר‪ ,‬לפי העניין; על אף האמור‪ ,‬הוועדה תיתן הזדמנות‬
‫לגורם מבוקר להביא את עמדתו בפניה‪ .‬וכן‪ ,‬רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם‬
‫הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו‪ ,‬אם ביקשה זאת הוועדה;‬
‫לפני התיקון הועדה רק הציעה לדירקטוריון דרכים לתיקון ליקויים בניהול החברה ועתה בנוסף‬
‫יהיה על הועדה לבדוק את הליקויים בעצמה ולקיים ישיבות במקרה ומדובר בליקויים מהותיים‬
‫לרבות‪ ,‬חובת התייעצות עם מבקר פנימי ורואה חשבון מבקר בכל עניין הקשור ללקויים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תפקידי ועדת הביקורת ‪-‬‬
‫סעיף ‪345‬ח לחוק החברות‬
‫‪ ‬לבדוק את העניינים הכספיים‪ ,‬פנקסי החשבונות ואת תשלומי השכר וכמו כן‪ ,‬לבדוק‬
‫את ייעוד הכספים לפעילות בהתאם למטרותיה‪.‬‬
‫‪ ‬להחליט אם לאשר עסקאות או פעולות הטעונות אישור ועדת ביקורת בין היתר‪ ,‬לפי‬
‫סעיפים ‪ 255‬ו‪ 268‬עד ‪ .275‬פעולות בעניין עסקאות עם נושאי משרה בעלי ענין‪.‬‬
‫‪(6 ‬א) חדש‪ -‬קביעה ואישור מהן אמות מידה לגבי הגדרת פעולות מהותיות או לגבי‬
‫עסקאות חריגות‪.‬‬
‫‪(6 ‬ב) חדש‪ -‬פיקוח על מערך הביקורת הפנימית ועל תפקוד המבקר הפנימי‪ .‬כמו כן‪ ,‬על‬
‫הועדה לבחון אם עומדים לרשות המבקר הפנימי כל המשאבים הנחוצים למילוי‬
‫תפקידו ולבחון את תוכנית הביקורת לפני שמגישה לדירקטוריון‪.‬‬
‫‪(6 ‬ג) חדש‪ -‬בחינת היקף העבודה של רואה החשבון המבקר ושכרו‪ ,‬ולהמליץ בעניינים‬
‫אלה לדירקטוריון‪.‬‬
‫‪(6 ‬ד) חדש‪ -‬קביעת הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי החברה וההגנה‬
‫שתינתן למתלוננים‪.‬‬
‫‪ ‬לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילות החברה‪.‬‬
‫‪ ‬להביא בפני הדירקטוריון והאסיפה השנתית את מסקנותיה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫מבקר פנימי‪-‬‬
‫סעיף ‪345‬ט לחוק החברות‬
‫‪345 ‬ט(א)‪ -‬מינוי מבקר פנימי בחברות לתועלת הציבור שמחזורן‬
‫עולה על עשרה מיליון ש"ח מתבצע על ידי הדירקטוריון ולפי‬
‫התיקון‪ ,‬יהיה בהסכמת ועדת הביקורת‪ .‬לפני התיקון‪ ,‬המבקר‬
‫הפנימי מונה לפי הצעת הועדה אבל לא היה חייב בהסכמתה‪.‬‬
‫‪ ‬במידה והדירקטוריון וועדת הביקורת לא הגיעו להסכמה על מינוי‬
‫המבקר הפנימי‪ ,‬האסיפה הכללית תכריע ביניהם‪.‬‬
‫‪345 ‬ט(ב)‪-‬חדש‪ :‬המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה‬
‫לתכנית עבודה שנתית או תקופתית‪ ,‬לאחר שוועדת הביקורת‬
‫בחנה אותה והדירקטוריון יאשרה בשינויים הנראים לו‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫אישור עסקאות‬
‫מסוימות‪-‬סעיפים ‪345‬יב ו‪ 275‬לחוק‬
‫‪ ‬עסקה(*) של חברה לתועלת הציבור עם דירקטור או עם חבר ועדת ביקורת או עם‬
‫תאגיד בשליטה של מי מהם‪ ,‬טעונה אישור של‪:‬‬
‫‪ ‬ועדת הביקורת‬
‫‪ ‬הדירקטוריון‬
‫‪ ‬האסיפה הכללית‬
‫‪ ‬ובנוסף אישור בית משפט לאחר שנתן לרשם ההקדשות להביע את עמדתו‪ .‬בית‬
‫המשפט לא יאשר את העסקה‪ ,‬אלא אם כן שוכנע בנסיבות העניין ‪.‬‬
‫(*)למעט עסקה למתן שירותים בשכר האסורה לפי הוראות סעיף ‪345‬יא‪.‬‬
‫‪ ‬כיום יש הבדל בין חל"צ לעמותה בעניין זה‪ .‬בעמותה עסקאות עם חבר ועד או‬
‫חבר ועדת ביקורת אסורות‪ ,‬ובחל"צ הן מאושרות בתנאים מסוימים המפורטים‬
‫לעיל‪ .‬יש להחיל את אותן ההנחיות בעמותות ולאפשר עסקאות כאמור‪.‬‬
‫‪ ‬חשוב לציין שבדיוני השולחן העגול המגבש את עקרונות חוק העמותות החדש ‪,‬‬
‫בהם אני לוקחת חלק‪ ,‬העמדה היא שההסדר הנכון הוא דווקא זה המקובל לגבי‬
‫עמותות ושהכלל צריך לאסור עסקאות בעלי עניין באלכ"רים‪ .‬זה הכיוון אליו יילך‬
‫חוק העמותות החדש‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫אישור עסקאות מסוימות‪-‬המשך‬
‫‪ ‬עסקה חריגה של חברה לתועלת הציבור עם קרוב של דירקטור‪ ,‬קרוב של חבר‬
‫ועדת ביקורת‪ ,‬בעל מניה בחברה או קרובו‪ ,‬או יזם החברה או קרובו טעונה אישור‬
‫של‪:‬‬
‫‪ ‬ועדת הביקורת‬
‫‪ ‬הדירקטוריון‬
‫‪ ‬האסיפה הכללית‬
‫‪ ‬ובנוסף אישור בית משפט לאחר שנתן לרשם ההקדשות להביע את עמדתו‪.‬‬
‫‪ ‬עסקה שאינה חריגה של חברה לתועלת הציבור עם קרוב של דירקטור‪ ,‬קרוב של‬
‫חבר ועדת ביקורת‪ ,‬בעל מניה בחברה או קרובו‪ ,‬או יזם החברה או קרובו טעונה‬
‫אישור של‪:‬‬
‫‪ ‬ועדת הביקורת‬
‫‪ ‬הדירקטוריון‬
‫הודעה על אישור העסקה ופרטיה תימסר לרשם ההקדשות‪ .‬סבר רשם ההקדשות כי‬
‫העסקה היא עסקה חריגה‪ ,‬יודיע על כך לחברה בתוך שלושים ימים מיום שהתקבלה‬
‫הודעת החברה והעסקה תהיה טעונה אישור לפי הוראות עסקה חריגה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫אישור עסקאות מסוימות‪-‬המשך‬
‫‪ ‬סעיף ‪ 284‬בנושא עסקאות עם בעלי עניין‪ ,‬לפני התיקון ניתנה לשר‬
‫סמכות בהתייעצות עם רשות ניירות ערך‪ ,‬לקבוע סוגים שונים של עסקאות‬
‫של חברות ציבוריות או חברות אג"ח שלא יחולו עליהם ההוראות לגבי‬
‫עסקאות עם בעלי עניין‪(.‬חלק שישי‪ ,‬פרק חמישי‪ :‬עסקאות עם בעלי ענין)‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר התיקון‪ ,‬השר יהיה רשאי לקבוע החרגת עסקאות כאמור לגבי כל‬
‫החברות ולא רק לגבי חברות ציבוריות או חברות אג"ח ויהיה חייב‬
‫בהיוועצות עם רשות ניירות ערך רק שמדובר בחברה ציבורית או חברות‬
‫אג"ח‪.‬‬
‫‪ ‬יש לציין כי זו גם הייתה הכוונה המקורית של סעיף ‪ 284‬שלא השתקפה‬
‫בסעיף המקורי בשל טעות בהליך החקיקה בעבר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫שינויים נוספים‬
‫‪ ‬תיקון סעיף ‪(115‬ה)(‪ )1‬עובד חברה שאינו בעל שליטה או קרובו רשאי‬
‫להיות נוכח בישיבות וועדת הביקורת בעת הדיון אם ביקשה זאת הוועדה‪,‬‬
‫ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו‪.‬‬
‫‪ ‬תיקון סעיף ‪ )1(117‬בדיונים של ועדת הביקורת לעניין ליקוי מהותי‪ ,‬נושא‬
‫משרה רשאי להיות נוכח לשם הצגת עמדה בנושא שבתחום אחריותו אם‬
‫ביקשה זאת הועדה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫קביעת טפסים וחובות דיווח אלקטרוני‬
‫‪345‬כד‬
‫‪-‬סעיף‬
‫‪‬התיקון מסמיך את שר המשפטים לקבוע טפסים מיוחדים‬
‫שחובה להשתמש בהם לעניין פרק חברות לתועלת הציבור‬
‫וזאת‪ ,‬מעבר לחובת הדיווח הקיימת‪.‬‬
‫‪‬הגשת המידע באופן של דיווח אלקטרוני‪.‬‬
‫‪‬בנוסף‪ ,‬תיקון החוק מורה להחיל את הוראות סעיף ‪ 39‬לחוק‬
‫העמותות על חל"צ בענין עיון במסמכים בתיק החל"צ ולעניין‬
‫פרסומם לציבור (ראה פירוט סעיף זה בהמשך)‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫הסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח‬
‫תיקון החוק מאפשר דרישת מידע וסמכויות פיקוח נרחבות נוספות‬
‫לרשם העמותות וההקדשות לגבי חל"צ ובאופן דומה מאוד גם‬
‫לגבי עמותות‪.‬‬
‫‪ ‬סעיף ‪345‬כד‪ 1‬מסמיך את רשם ההקדשות למנות עובדים‬
‫מטעמו(עובדי משרד המשפטים) שישמשו כמפקחים ויהיו‬
‫רשאים לדרוש כל מידע‪ ,‬מסמך או הסבר רלוונטי לענייני‬
‫החברה‪ ,‬פעילותה‪ ,‬וקיום הוראות החוק‪ -‬מהחברה לתועלת‬
‫הציבור עצמה וכן‪ ,‬מעובדים ונושאי משרה ובעל תפקיד אחר‬
‫בה וכן‪ ,‬מגורמים נוספים שייקבעו בתקנות כפי שיפורט‬
‫בהמשך‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫הסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח‬
‫מתוך התיקון לחוק‪-‬‬
‫"ואולם לא ימונה למפקח אלא מי שמתקיימים בו כל אלה‪:‬‬
‫‪ ‬הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה ‪ ,‬חומרתה או‬
‫נסיבותיה אין הוא ראוי‪ ,‬לדעת רשם ההקדשות‪ ,‬לשמש כמפקח;‬
‫‪ ‬הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שהיו נתונות לו‬
‫לפי חוק זה‪ ,‬כפי שהורה השר;‬
‫‪ ‬הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר‪".‬‬
‫‪15‬‬
‫הרשאות המפקח‬
‫‪ ‬לדרוש מאדם שסביר להניח שהינו עובד חברה לתועלת הציבור‪ ,‬נושא‬
‫משרה בה או בעל תפקיד אחר בה ונמצא במקום בו פועלת החברה או‬
‫שיש יסוד להניח שהיא פועלת בו‪ ,‬למסור את שמו ומענו ולהציג לפניו‬
‫תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו‪.‬‬
‫‪ ‬להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום‪ ,‬בליווי נציג המקום בהתאם לתכנית‬
‫פיקוח שאישר הרשם (אין בסירוב להתלוות למפקח יכולת מניעה‬
‫מכניסתו)‪ .‬נדגיש כי אם מדובר על מקום המשמש למגורים נדרש צו בית‬
‫משפט‪.‬‬
‫‪ ‬לדרוש מעובד החברה ‪ ,‬מנושא משרה‪ ,‬מבעל תפקיד אחר בה או מכל‬
‫אדם אחר הנוגע בדבר‪ ,‬למסור לו כל מידע או מסמך שיש בידו לרבות‬
‫פלט(לפי חוק המחשבים) כדי להבטיח או להקל את ביצוען של הוראות‬
‫חוק זה או של הוראות תקנון החברה( כמו סמכויות מבקר המדינה)‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫הוראות בעניין אופן הפעלת סמכויות הפיקוח‬
‫‪ ‬הפעלת סמכויות הפיקוח תיעשה בהתאם לנהלים שיקבע הרשם‬
‫בעניין בשים לב למאפיינים הייחודים למקום‪ ,‬לפעילות המתבצעת‬
‫בו ולמקבלי השירות מהחברה‪.‬‬
‫‪ ‬על המפקחים לפעול רק במילוי תפקידם ובמידה הדרושה לשם כך‬
‫ותוך הצגת תג המזהה אותו ואת תפקידו ותעודה חתומה מטעם‬
‫רשם ההקדשות המעידה על תפקידו וסמכויותיו‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫בודק חיצוני‬
‫סעיף ‪345‬כד‪ 2‬קובע כי רשם ההקדשות רשאי להסמיך גם מומחה שאינו עובד מדינה‬
‫(מכונה‪" -‬בודק חיצוני") לסייע בביצוע הבדיקה ולהגיש לו את ממצאי בדיקתו‪ ,‬בכפוף‬
‫להנחיות שקבע הרשם ולחובת הסודיות החלה עליו‪.‬‬
‫‪ ‬הרשם‪ ,‬רשאי להסמיך בודק‪ ,‬גם אם אינו עובד מדינה (בודק חיצוני)‪ ,‬שיערוך בדיקות‬
‫בנושאים שונים שיפרסם רשם ההקדשות באתר האינטרנט של משרד המשפטים‬
‫ובאופן ובתדירות כפי שיורה הרשם ותחת פיקוחו‪.‬‬
‫‪ ‬הבודק החיצוני יפעל מטעם הרשם ובכפוף להוראותיו‪.‬‬
‫‪ ‬הבודק החיצוני ימסור לחברה את טיוטת הדוח שלו ויאפשר לה ‪ 30‬ימים (או תקופה‬
‫ארוכה יותר לפי אישור הרשם) להגשת תגובה ‪.‬‬
‫‪ ‬הבודק החיצוני יגיש לרשם את הדוח הסופי הכולל את כל ממצאיו‪ ,‬תגובת החברה‬
‫והמלצותיו‪ .‬עותק הדין וחשבון יימסר לחברה‪.‬‬
‫‪ ‬מי שרואה עצמו נפגע מבדיקה שערך בודק חיצוני רשאי לפנות לרשם בבקשה‬
‫מנומקת בכתב‪ .‬במצב זה רשאי הרשם לדרוש בדיקות נוספות‪ ,‬עיון מחדש או אפילו‬
‫מינוי בודק חיצוני אחר‪.‬‬
‫‪ ‬חשוב לציין כי ההגבלות החלות על עובדי מדינה חלות גם על בודקים חיצוניים‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫מי יכול לשמש כבודק חיצוני?‬
‫‪ ‬הרשם רשאי לתת אישור לשמש בודק חיצוני למי שהתקיימו בו כל אלה‪:‬‬
‫‪ ‬הוא תושב ישראל שמלאו לו ‪ 25‬שנים או תאגיד שהתאגד ונרשם‬
‫בישראל‪ ,‬ובלבד שאין הגבלה על אחריות בעלי המניות או השותפים‬
‫בתאגיד‪.‬‬
‫‪ ‬יחיד‪/‬תאגיד‪/‬נושא משרה בתאגיד‪/‬בעל שליטה בתאגיד‪ ,‬וכל עובד המבצע‬
‫בדיקת מטעם התאגיד לא הורשע בעבירה פלילית‪/‬משמעתית ולא הוגשו‬
‫נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בשל חשד לביצוע עבירות כאמור‪.‬‬
‫‪ ‬יחיד‪/‬תאגיד‪/‬נושא משרה בתאגיד‪ /‬בעל שליטה בתאגיד וכל עובד המבצע‬
‫בדיקות בתאגיד‪ ,‬לא ימצא במצב של ניגוד עניינים‪.‬‬
‫‪ ‬הוא לא הוכרז פסול דין או פושט רגל‪ ,‬ואם הוא תאגיד – לא ניתן לגביו צו‬
‫פירוק‪.‬‬
‫‪ ‬בעל מומחיות וניסיון מתאימים‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫דגשים נוספים לעניין בודק חיצוני‬
‫‪ ‬התקשרות עם בודק חיצוני תעשה באמצעות מכרז‪.‬‬
‫‪ ‬בודק חיצוני ימונה לתקופה של שלוש שנים‪ ,‬הרשם יוכל להאריך כהונתו עד שמונה שנים‬
‫ותקופה נוספת של שישה חודשים לשם סיום בדיקה שהחל בה לפני תום תקופת האישור‪.‬‬
‫‪ ‬באחריות הבודק החיצוני להודיע לרשם במידה וחדל לקיים את אחת מההוראות שפורטו‪.‬‬
‫‪ ‬הרשם יוכל לבטל אישור לשמש בודק חיצוני אם מצא כי האישור ניתן על סמך מידע כוזב או‬
‫שגוי‪ ,‬לאחר שהרשם נתן לבודק הזדמנות לטעון טענותיו להגנתו‪.‬‬
‫‪ ‬הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את רשימת הבודקים החיצוניים‬
‫המאושרים על ידו‪ ,‬ואת הדרכים הייעודיות לפנייה לרשם לצורך בירור תלונות על בודקים‬
‫חיצוניים‪.‬‬
‫‪ ‬שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין ‪ :‬השכלה ‪ ,‬ניסיון מקצועי והכשרה של בודק‬
‫חיצוני‪ .‬כמו כן רשאי לקבוע נסיבות למצב של ניגוד עניינים והגבלות שיחולו על בודק חיצוני‪.‬‬
‫‪ ‬דינו של בודק חיצוני וצוות עובדיו כדין עובדי מדינה לעניין הוראות הנוגעות לעובדי הציבור‬
‫בחוק העונשין‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫דרישת מידע על ידי בודק חיצוני‬
‫‪ ‬בודק חיצוני רשאי לדרוש מחברה לתועלת הציבור ומכל אחד מהגורמים שלהלן למסור לו כל מידע או‬
‫מסמך הנוגעים לענייני החברה‪.‬‬
‫‪ ‬הגורמים‪:‬‬
‫‪ ‬בעלי מניות בחברה‬
‫‪ ‬נושאי משרה בחברה‬
‫‪ ‬חברי ועדת ביקורת של החברה‬
‫‪ ‬עובדי החברה‬
‫‪ ‬גורמים נוספים שקבע השר שיש להם זיקה לפעילות החברה‪.‬‬
‫‪ ‬במידה והניח הרשם כי החברה הפרה הוראה מהוראות החוק‪ ,‬רשאי להורות לבודק לדרוש מידע‬
‫ומסמכים מכל אחד מהגורמים לעיל גם ממי שהיה בתפקיד בארבע השנים שקדמו למועד הדרישה‪.‬‬
‫‪ ‬על הבודק החיצוני וכל עובד מטעמו תחול חובת הסודיות‪.‬‬
‫‪ ‬השר ידווח לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬אחת לשנתיים על יישום ההוראות בעניין הבודק‬
‫החיצוני‬
‫הערה כללית‬
‫הקלה לגבי חברות לתועלת הציבור ‪-‬השר רשאי לקבוע כי חלק מהוראות החוק הנ"ל לא יחולו על סוגים של‬
‫חל"צ (בדומה לסעיף ‪ 65‬בחוק העמותות המאפשר לשר לקבוע בתקנות שהוראה מהוראות חוק העמותות‬
‫לא תחול על סוגי עמותות)‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫חוקר בחברה לתועלת הציבור‬
‫סעיף ‪345‬יח לחוק החברות קובע הוראות לעניין מינוי‬
‫חוקר בחל"צ‪ ,‬ראה בהרחבה השוואה לחוקר בעמותה‬
‫בהמשך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫דגשים לעניין‬
‫חוק העמותות‬
‫שינוי שם העמותה‬
‫‪24‬‬
‫‪ ‬סעיף ‪ 4‬לחוק העמותות קובע סייגים לשם העמותה‪:‬‬
‫‪ o‬לא תירשם עמותה בשם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו‪.‬‬
‫‪ o‬לא תירשם עמותה בשם הזהה לשם של אחד מאלה‪ ,‬או הדומה לו עד כדי להטעות‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫תאגיד הרשום כדין בישראל;‬
‫(‪ )2‬תאגיד שהיה רשום כדין בישראל‪ ,‬רישומו בוטל וטרם חלפו שנתיים מיום‬
‫הרישום של אותו תאגיד;‬
‫(‪)3‬‬
‫ביטול‬
‫עמותה הנמצאת בתהליכי רישום;‬
‫‪ ‬סעיף ‪ 4‬ג' לחוק שונה וקבע כי רשם העמותות יהיה רשאי‪( ,‬ללא עתירה לבית משפט כפי שהיה עד כה)‬
‫בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬לשנות את שמה של עמותה לשם שיבחר‪ .‬זאת‪ ,‬במידה והעמותה‬
‫נדרשה אך לא שינתה את שמה תוך ארבעה חודשים או תוך זמן אחר שקבע הרשם‪.‬‬
‫‪ ‬הרשם ישלח לעמותה תעודת שינוי שם‪ ,‬ויראו את השינוי כאילו בוצע על פי החלטת העמותה‪.‬‬
‫תפקידי ועדת הביקורת ‪-‬‬
‫סעיף ‪ 30‬לחוק‬
‫‪ )1( ‬לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה‪ ,‬לרבות התאמת פעולות‬
‫העמותה למטרותיה;‬
‫‪ )2( ‬לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;‬
‫‪ )3( ‬לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;‬
‫‪ )4( ‬חדש‪ -‬בעבר נדרשה ועדת הביקורת להציע דרכים לתיקון ליקויים בעמותה‪,‬‬
‫כעת נדרש מועדת הביקורת‪ :‬לעמוד על ליקויים בניהול העמותה בין השאר תוך‬
‫התייעצות עם המבקר הפנימי או עם רואה החשבון ולהציע לוועד דרכים‬
‫לתיקונם‪ .‬במידה ונמצא ליקוי מהותי‪ ,‬תקיים ועדת הביקורת ישיבה אחת לפחות‬
‫לעניין הליקוי בלא נוכחות נושאי משרה בעמותה‪ ,‬וככל הניתן‪ -‬בנוכחות המבקר‬
‫הפנימי או רואה החשבון שלה‪ .‬על אף האמור תינתן הזדמנות לגורם המבוקר‬
‫ולנושא משרה בה להביע עמדתה בפני הוועדה ‪.‬נושא המשרה רשאי להיות נוכח‬
‫בישיבה לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו‪ ,‬אם ביקשה זאת הוועדה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫תפקידי ועדת הביקורת‬
‫‪ )5( ‬לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה‪ ,‬את פנקסי החשבונות‬
‫שלה ואת תשלומי השכר בה‪ ,‬לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום‬
‫מטרותיה;‬
‫‪)6( ‬לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;‬
‫‪6( ‬א) חדש‪ :‬לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת‬
‫תפקודו של המבקר הפנימי והאם עומדים לרשותו המשאבים והכלים‬
‫הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו‪ .‬וכן לבחון את תוכנית העבודה של‬
‫המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד ולהציע שינויים בה‪ ,‬כל‬
‫זאת בהתאם לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫תפקידי ועדת הביקורת‬
‫‪6( ‬ב) חדש‪ :‬לבחון את היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון ולהביא את‬
‫המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו‪.‬‬
‫‪6( ‬ג) חדש‪ :‬לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה‬
‫בקשר לליקויים ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים אלו‪.‬‬
‫‪ )7( ‬להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור‬
‫בסעיף זה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫נושא משרה בעמותה לעניין סמכויות ועדת‬
‫הביקורת‬
‫‪‬חבר ועד העמותה‬
‫‪‬המנהל הכללי של העמותה‬
‫‪‬משנה למנהל הכללי‬
‫‪‬סגן המנהל הכללי‬
‫‪‬כל מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי‬
‫‪‬כל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה‬
‫‪28‬‬
‫הרחבת סמכויות ועדת הביקורת על פי תיקון‬
‫‪29‬‬
‫החוק‬
‫‪ ‬סעיף ‪( 30‬ב) חדש‪ :‬רק מי שחבר בוועדת הביקורת או בגוף המבקר יהיה נוכח‬
‫בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות‪ .‬אלא אם כן קבע יושב ראש‬
‫הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים‪ .‬עובד עמותה רשאי להיות נוכח בעת‬
‫הדיון אם ביקשה זאת הוועדה‪ ,‬ובלבד שההחלטה תתקבל ללא נוכחותו‪ .‬ליועץ‬
‫משפטי או מזכיר מותר להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות‪ ,‬לבקשת‬
‫הוועדה‪.‬‬
‫‪ ‬סעיף ‪( 30‬ג) חדש‪ :‬יש להודיע למבקר הפנימי על קיום ישיבות הוועדה והוא יהיה‬
‫רשאי להשתתף בהן‪ .‬כמו כן‪ ,‬המבקר הפנימי רשאי לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס‬
‫את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו‪ .‬יושב ראש הוועדה יכנסה תוך זמן סביר‬
‫אם ראה טעם לכך‪.‬‬
‫‪ ‬סעיף ‪( 30‬ד) חדש‪ :‬יש להודיע לרואה החשבון המבקר של העמותה על ישיבות‬
‫הנוגעות לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה והוא יהיה רשאי להשתתף בהן‪.‬‬
‫מינוי מבקר פנימי‪ -‬חדש! יש להיערך!‬
‫‪ ‬סעיף ‪30‬א(א) קובע חובת מינוי מבקר פנימי בעמותה שמחזורה עולה על‬
‫עשרה מיליון שקלים‪ ,‬או סכום גבוה יותר שקבע שר המשפטים באישור‬
‫ועדת חוקה‪ ,‬ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים ‪(146‬ב) עד ‪ 148‬ו‪ 150‬עד‬
‫‪ 153‬לחוק החברות (ראה פירוט בהמשך)‪.‬‬
‫‪ ‬וועד העמותה ימנה את המבקר הפנימי בהסכמת ועדת הביקורת‪ .‬במקרה‬
‫ולא הגיעו הוועד וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי‪,‬‬
‫תכריע האסיפה הכללית‪.‬‬
‫‪ ‬סעיף ‪30‬א(ב) קובע כי המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד הצעה לתכנית‬
‫עבודה שנתית או תקופתית‪ ,‬לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה והוועד‬
‫יאשר אותה בשינויים הנראים לו‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫הסעיפים המחייבים מחוק החברות לעניין‬
‫מבקר פנימי‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חובת מינוי מבקר פנימי (תיקון מס' ‪ )17‬תשע"א‪2011-‬‬
‫‪(.146‬ב)לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל ענין בחברה‪ ,‬נושא משרה בחברה‪ ,‬קרוב של כל אחד מאלה‪ ,‬וכן‬
‫רואה החשבון המבקר או מי מטעמו‪.‬‬
‫מיום ‪17.2.2012‬‬
‫חוק הביקורת הפנימית‬
‫‪.147‬על המבקר הפנימי יחולו הוראות סעיפים ‪(3‬א)‪(4 ,‬ב)‪ 8 ,‬עד ‪ 10‬ו‪(14-‬ב) ו‪(-‬ג) לחוק הביקורת הפנימית‪ ,‬תשנ"ב–‬
‫‪ ,1992‬כפוף ליתר הוראות פרק זה‪ ,‬ובשינויים המחויבים לפי הענין‪.‬‬
‫הממונה על המבקר הפנימי‬
‫‪.148‬הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או המנהל הכללי‪ ,‬כפי שייקבע בתקנון‪ ,‬או‬
‫בהעדר הוראה בתקנון‪ ,‬כפי שיקבע הדירקטוריון‪.‬‬
‫בדיקה דחופה‬
‫‪.150‬יושב ראש הדירקטוריון או יושב ראש ועדת הביקורת רשאים להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימית‪,‬‬
‫נוסף על תכנית העבודה‪ ,‬בענינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫הסעיפים המחייבים מחוק החברות‬
‫לעניין מבקר פנימי‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫תפקיד המבקר הפנימי‬
‫‪.151‬המבקר הפנימי יבדוק‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים‬
‫תקין‪.‬‬
‫הגשת דין וחשבון‬
‫‪.152‬המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון‪ ,‬למנהל הכללי וליושב ראש ועדת‬
‫הביקורת; דין וחשבון בנוגע לענינים שבדק לפי סעיף ‪ 150‬יימסר למי שהטיל על המבקר הפנימי את עריכת‬
‫הביקורת‪.‬‬
‫הפסקת כהונה‬
‫‪(.153‬א)כהונתו של המבקר הפנימי לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו‪ ,‬אלא אם כן החליט על כך‬
‫הדירקטוריון לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת‪ ,‬ולאחר שניתנה למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע את‬
‫עמדתו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת‪.‬‬
‫(ב)לענין סעיף קטן (א)‪ ,‬המנין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון לא יפחת‪ ,‬על אף הוראות סעיף ‪ 104‬סיפה‪ ,‬מרוב‬
‫חברי הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫הגברת סמכויות רשם העמותות‬
‫‪ ‬סעיף ‪(33‬א)(‪ )4‬פסילת כהונה –‬
‫לפני תיקון החוק היה ניתן לפסול כהונה של חבר ועד או חבר ועדת‬
‫ביקורת רק במקרים בהן בוצעה עבירה שלדעת היועץ המשפטי‬
‫לממשלה יש עמה קלון‪.‬‬
‫תיקון החוק קובע כי רשם העמותות‪ ,‬יוכל לפסול כהונה של חבר ועד או‬
‫של חבר ועדת ביקורת במקרים בהם ביצע החבר עברה שלדעת הרשם‬
‫מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועד או‬
‫כחבר ועדת ביקורת‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫חשיפת מסמכים לציבור‪-‬‬
‫סעיף ‪39‬‬
‫סעיף ‪(39‬ב) לחוק שונה ונקבע כי המסמכים שיהיו פתוחים במשרד הרשם לעיון של כל דורש הם‪:‬‬
‫‪ ‬מסמכים שהוגשו לרשם העמותות לפי סעיפים ‪ 2,10,38‬לחוק העמותות‪ ,‬כגון ‪ :‬בקשה לרישום‬
‫העמותה‪ ,‬תקנון העמותה‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫‪ ‬פנקס החברים ופנקס חברי הועד‪ ,‬הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדו"חות הכספיים‬
‫שהובאו לפני האסיפה הכללית‪.‬‬
‫‪ ‬ממצאי פיקוח של הרשם או של מפקח(לפי סעיף ‪39‬ב)‬
‫‪ ‬דין וחשבון סופי של בודק חיצוני (לפי סעיף ‪39‬ג)‬
‫‪ ‬דין וחשבון סופי של חקירה (לפי סעיף ‪)40‬‬
‫‪ ‬בקשת פירוק שהוגשה בידי הרשם (לפי סעיף ‪)50‬‬
‫והכל בכפוף להוראות הקובעות כי הרשם רשאי להעמיד לעיון הציבור מסמכים רק בסיום ההליך‬
‫ורק המסקנות הנובעות מהליך הבירור‪ ,‬הביקורת והאכיפה‪.‬‬
‫‪ ‬כל מסמך אחר שבידי הרשם ובכלל זה מסמך שהכין הרשם או מי מטעמו לגבי העמותה‬
‫והתכתבות של הרשם או העמותה או בנוגע אליה בכפוף למגבלות‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫פרסום באינטרנט‬
‫‪35‬‬
‫‪ ‬סעיף ‪(39‬ג) שונה ונקבע כי הרשם רשאי לפרסם באינטרנט את כל‬
‫המידע הכלול במסמכים שהוגשו לרשם ‪ ,‬למעט שמות התורמים‬
‫לעמותה‪.‬‬
‫‪ ‬הרשם יפרסם באינטרנט פירוט של כל התשלומים ששילמה‬
‫העמותה או שהתחייבה לשלם לחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר‬
‫ללא ציון שמותיהם‪.‬‬
‫‪ ‬סעיף ‪(39‬ו) חדש‪ :‬שר המשפטים רשאי להורות בדבר אופן‬
‫הפרסום‪ ,‬הבטחת שלמות המידע ואמינותו ופרטים נוספים שלא‬
‫יפורסמו‪ ,‬ובלבד שהפרסום לא יאפשר איתור מידע לפי פרטי זיהוי‬
‫של יחיד‪ ,‬אלא אם כן השתכנע שר המשפטים שהדבר חיוני לצורך‬
‫שקיפות פעולתן של העמותות‪ .‬הוראות אלו יכול שייקבעו לסוגים של‬
‫עמותות‪.‬‬
‫הגבלות לעניין חשיפת הציבור‪ -‬השקיפות והפרטיות‬
‫‪ ‬סעיף ‪(39‬ד) חדש‪:‬‬
‫)‪ (1‬הרשם יוכל למנוע העמדתו של מסמך לעיון הציבור ‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬אם מצא כי‬
‫התקיימה בו עילה מהעילות המצוינות בחוק חופש המידע התשנ"ח‪1998-‬‬
‫(פגיעה בביטחון המדינה‪ ,‬פגיעה בפרטיות וכו')‪.‬‬
‫)‪ (2‬הרשם לא יאפשר עיון במסמך שהוכן על ידי רשות ציבורית(משרדי ממשלה‬
‫ומוסדות מדינה אחרים‪ ,‬רשות מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים)‬
‫אחרת או עבורה‪ ,‬אלא לאחר התייעצות עמה‪.‬‬
‫(‪ )3‬הרשם לא יעמיד לעיון הציבור מסמך הכולל פרטי זיהוי של צד שלישי (למעט‬
‫העמותה‪ ,‬חבר ועד העמותה‪ ,‬חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר של העמותה‪,‬‬
‫גזבר העמותה‪ ,‬המבקר הפנימי של העמותה‪ ,‬המנהל הכללי של העמותה‪ ,‬משנהו‪,‬‬
‫סגנו וכל מנהל הכפוף אליו במישרין‪ ,‬וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם‬
‫תוארו שונה ) העשוי להיפגע‪ ,‬אלא לאחר שהודיע לו על כך ונתן לו הזדמנות להביע‬
‫עמדתו‪ .‬ולהודיע על התנגדות שהרשם מחויב לשקול ‪ .‬קיימת גם אפשרות לעתור נגד‬
‫החלטת הרשות‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫הגבלות לעניין חשיפת הציבור‬
‫(‪ )4‬הרשם לא יעמיד לעיון הציבור מסמך שהוגש בהליך בבית משפט אלא‬
‫אם כן הרשם הינו צד להליך‪.‬‬
‫(‪ )5‬אדם המעוניין שמסמך מסוים הנוגע לעמותה לא יועמד לעיון הציבור יוכל‬
‫לפנות בבקשה מנומקת לרשם‪ .‬כאשר הרשם מחויב להודיע למבקש את‬
‫החלטתו בעניין העיון‪.‬‬
‫סעיף ‪(39‬ה) חדש‪ :‬הרשם רשאי להעמיד לעיון הציבור מסמכים הנוגעים‬
‫להליך בירור רק בסיום ההליך‪ ,‬כמו כן הוא רשאי לקבוע כי יועמדו לעיון‬
‫הציבור רק המסקנות הנובעות מהליך הבירור‪ ,‬הביקורת והאכיפה‪ .‬והכל‪ ,‬אם‬
‫סבר הרשם כי מטרת עיכוב החשיפה נדרש כדי למנוע חשיפת נהלים ושיטות‬
‫עבודה של הרשם שיכולות לפגוע בפעולות הבירור‪ ,‬הביקורת או האכיפה‬
‫שנעשות על ידו‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫סיוע והנחייה‪ -‬חדש וחשוב‬
‫ביותר‬
‫סעיף ‪39‬א קובע כי ‪:‬‬
‫"על הרשם לפרסם מידע והנחיות לעמותות‪,‬‬
‫ובמידת האפשר יתרשם מפעילותן ויערוך‬
‫להן הדרכות‪ ,‬והכול כדי לסייע להן בניהול‬
‫ענייניהן בהתאם להוראות החוק‪".‬‬
‫‪38‬‬
‫הסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח‬
‫‪ ‬הסעיפים הנ"ל שעניינם דרישת מידע וסמכויות פיקוח נוספות‬
‫של הרשם‪ ,‬הינם בהתאמה (כמעט מלאה) גם לחוק החברות‪,‬‬
‫עיין שם‪.‬‬
‫‪ ‬לעניין חוק העמותות הסעיפים הינם ‪39‬ב‪39-‬ג‬
‫‪39‬‬
‫נושא משרה בעמותה לעניין סמכויות המפקח‬
‫‪ ‬חבר ועד העמותה‬
‫‪ ‬חבר ועדת ביקורת‪/‬הגוף המבקר של העמותה‬
‫‪ ‬המבקר הפנימי של העמותה‬
‫‪ ‬המנהל הכללי של העמותה‬
‫‪ ‬משנה למנהל הכללי‬
‫‪ ‬סגן המנהל הכללי‬
‫‪ ‬כל מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי‬
‫‪ ‬כל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה‬
‫‪40‬‬
‫מינוי חוקר‬
‫‪41‬‬
‫חברה לתועלת הציבור‬
‫עמותה‪ -‬לפני תיקון ‪14‬‬
‫עמותה‪ -‬אחרי תיקון ‪14‬‬
‫סעיף ‪345‬יח לחוק החברות‪ -‬תיקון מספר ‪-6‬‬
‫‪2007‬‬
‫קיים יסוד סביר לחשש כי חברה לתועלת‬
‫הציבור אינה מקיימת את ההוראות לפי חוק‬
‫זה או שאינה מקיימת את הוראות תקנונה‪,‬‬
‫רשאי רשם ההקדשות‪ ,‬לבקשת בעל מניה‪,‬‬
‫אחד או יותר‪ ,‬שלו לפחות ‪ 25‬אחוזים‬
‫מההון המונפק או לפחות ‪ 25‬אחוזים‬
‫מזכויות ההצבעה בחברה‪ ,‬לבקשת ועדת‬
‫המשפטי‬
‫היועץ‬
‫לבקשת‬
‫הביקורת‪,‬‬
‫לממשלה‪ ,‬או מיזמתו‪ ,‬לחקור בעניניה של‬
‫אותה חברה ויהיו לו לשם כך הסמכויות לפי‬
‫סעיפים ‪ 9‬עד ‪ 11‬ו‪(27-‬ב) לחוק ועדות‬
‫חקירה‪ ,‬התשכ"ט‪.1968-‬‬
‫סעיף ‪ 40‬לחוק העמותות‪ -‬לפני תיקון ‪-14‬‬
‫‪2014‬‬
‫הרשם רשאי‪ ,‬לבקשת רבע מכלל חברי‬
‫העמותה או לבקשת ועדת הבקורת או הגוף‬
‫המבקר‪ ,‬ואף מיזמתו הוא‪ ,‬למנות חוקר‬
‫שיחקור את דרך ניהול העמותה‪ ,‬תפקודה‬
‫בהתאם להוראות חוק זה‪ ,‬ופעולותיה‬
‫הכספיות;‬
‫לחוקר יהיו הסמכויות האמורות בסעיפים ‪9‬‬
‫עד ‪ 11‬ו‪(27-‬ב) לחוק ועדות חקירה‪ ,‬תשכ"ט‪-‬‬
‫‪ ,1968‬בשינויים המחוייבים‪.‬‬
‫סעיף ‪ 40‬לחוק העמותות‪ -‬חדש תיקון ‪-14‬‬
‫‪2014‬‬
‫היה לרשם יסוד סביר להניח כי עמותה אינה‬
‫מקיימת את ההוראות לפי חוק זה או שאינה‬
‫מקיימת את הוראות תקנונה או את‬
‫מטרותיה‪ ,‬רשאי הוא‪ ,‬לבקשת רבע מכלל‬
‫חברי העמותה‪ ,‬לבקשת ועדת הביקורת או‬
‫הגוף המבקר‪ ,‬לבקשת היועץ המשפטי‬
‫לממשלה‪ ,‬או מיוזמתו‪ ,‬להחליט לפתוח‬
‫בחקירה בענייניה של אותה עמותה ויהיו‬
‫נתונות לו או לעובד משרד המשפטים‬
‫הכפוף לו שהסמיך לשם כך‪ ,‬הסמכויות לפי‬
‫סעיפים ‪ 9‬עד ‪ 11‬ו‪(27-‬ב) לחוק ועדות‬
‫חקירה‪ ,‬התשכ"ט–‪.1968‬‬
‫לצורך ביצוע חקירה כאמור בסעיף קטן (א)‬
‫רשאי רשם ההקדשות למנות חוקר;‬
‫לצורך ביצוע חקירה כאמור בסעיף קטן (א)‬
‫רשאי הרשם למנות חוקר חיצוני; מונה חוקר‬
‫חיצוני‪ ,‬יהיו נתונות לו סמכויות החקירה‬
‫ויחולו עליו ההוראות החלות על חוקר לפי‬
‫סעיף זה‪ ,‬בכפוף לתנאי המינוי‪.‬‬
‫מינוי חוקר‬
‫חברה לתועלת הציבור‬
‫‪42‬‬
‫עמותה‪ -‬לפני תיקון ‪14‬‬
‫מונה חוקר כאמור יהיו נתונות לו סמכויות החוקר ימסור לרשם דין וחשבון‪.‬‬
‫החקירה כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬בכפוף‬
‫לתנאי המינוי; החוקר ימסור לרשם‬
‫ההקדשות דין וחשבון‪.‬‬
‫עמותה‪ -‬אחרי תיקון ‪14‬‬
‫החוקר ימסור לעמותה את טיוטת הדין‬
‫וחשבון הסופי שלו ויודיע לה על זכותה‬
‫להגיש את תגובתה בתוך ‪ 30‬ימים או בתוך‬
‫תקופה ארוכה יותר שאישר הרשם; החוקר‬
‫יגיש לרשם את הדין וחשבון הסופי שיכלול‬
‫את ממצאי החקירה‪ ,‬תגובת העמותה אליהם‬
‫והמלצותיו; העתק מהדין וחשבון יימסר‬
‫מונה חוקר כאמור בסעיף קטן (ב)‪ ,‬רשאי‬
‫רשם ההקדשות להטיל את הוצאות החקירה‪,‬‬
‫כולן או חלקן‪ ,‬על החברה לתועלת הציבור‪,‬‬
‫על נושאי משרה בה‪ ,‬או על אדם שפנה‬
‫לרשם ההקדשות בבקשה לפתוח בחקירה‪,‬‬
‫ורשאי הוא לדרוש ממבקש החקירה ערובה‬
‫להוצאותיה‬
‫הרשם רשאי להטיל את הוצאות החקירה‪,‬‬
‫כולן או מקצתן‪ ,‬על העמותה‪ ,‬על חברי הועד‬
‫או על מבקשי החקירה‪ ,‬ורשאי הוא לדרוש‬
‫ממבקשי החקירה ערובה להוצאותיה‪.‬‬
‫בהוצאות החקירה שלא הוטלו כאמור בסעיף‬
‫קטן (א) ישא אוצר המדינה‪.‬‬
‫לעמותה‪.‬‬
‫בהוצאות החקירה לפי סעיף זה יישא אוצר‬
‫המדינה; שר המשפטים רשאי‪ ,‬באישור ועדת‬
‫החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬לקבוע‬
‫נסיבות חריגות שבהתקיימן רשאי הרשם‬
‫להטיל את הוצאות החקירה‪ ,‬כולן או מקצתן‪,‬‬
‫על העמותה‪ ,‬על חברי הוועד או על מבקשי‬
‫החקירה‪;".‬‬
‫הוראות וסמכויות לפי חוק ועדות החקירה ‪,‬‬
‫התשכ"ט‪ 1968-‬החלות על חוקר‬
‫‪ .9‬סמכויות יושב ראש‬
‫(א) יושב ראש של ועדת חקירה רשאי‪ ,‬על דעת הועדה‬
‫(‪ )1‬להזמין‪ ,‬ולחזור ולהזמין‪ ,‬אדם לבוא לפני הועדה ולהעיד או להציג מסמכים או מוצגים אחרים‬
‫שברשותו;‬
‫(‪ )2‬לחייב עד להעיד בשבועה או בהן צדק בהתאם להוראות החיקוק החל בבית משפט אזרחי לענין‬
‫זה;‬
‫(‪ )3‬לכפות התייצבותו של אדם שלא ציית להזמנה לפי פסקה (‪ )1‬ולא הצטדק על כך בדרך המניחה את‬
‫הדעת;‬
‫(‪ )4‬לצוות על גביית עדות בחוץ לארץ‪.‬‬
‫(ב) סמכויותיו של יושב ראש הועדה לענינים אלה יהיו כשל בית משפט בהליך אזרחי‪.‬‬
‫‪ .10‬דינו של עד‬
‫(א) מי שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני ועדת חקירה‪ ,‬חובותיו יהיו כשל נחקר לפי‬
‫סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‪.‬‬
‫(ב) סעיף קטן (א) אינו בא לגרוע מסעיפים ‪5‬א עד ‪ 15‬לפקודת העדות‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫הוראות וסמכויות לפי חוק ועדות החקירה ‪,‬‬
‫התשכ"ט‪ 1968-‬החלות על חוקר‬
‫‪ .11‬סירוב להעיד צו תשמ"ד‪ 1984-‬חוק בתי המשפט (מס' ‪ )19‬תשמ"ד ‪ ,1984‬צו תשמ"ו‪-‬‬
‫‪ ,1985‬צו תשמ"ז‪.1987-‬‬
‫(א) מי שנתקיים בו אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬הוזמן לבוא לפני ועדת חקירה ולא בא‪ ,‬או בא ועזב ללא רשות את מקום דיוני הועדה‬
‫בטרם מסר עדותו;‬
‫(‪ )2‬נדרש להמציא מסמך או מוצג אחר שברשותו ולא המציאו;‬
‫(‪ )3‬נדרש כדין להישבע או להצהיר בהן צדק ולא עשה זאת;‬
‫(‪ )4‬נדרש כדין להשיב על שאלה ולא השיב או השיב ביודעין תשובה מתחמקת‪ ,‬רשאי יושב‬
‫ראש הועדה‪ ,‬על דעת הועדה‪ ,‬להטיל עליו‪ ,‬אף שלא בפניו‪ ,‬קנס כאמור בסעיף ‪ )2(40‬לחוק‬
‫העונשין‪ ,‬תשל"ז‪.1977-‬‬
‫(ב) מי שהוטל עליו קנס לפי סעיף קטן (א) שלא בפניו‪ ,‬רשאי יושב ראש הועדה‪ ,‬לפי בקשתו‬
‫ועל דעת הועדה‪ ,‬לעיין שנית בקנס שהוטל‪ ,‬להפחיתו או לבטלו‪ ,‬והוא יבטלו אם שוכנע‬
‫שהמבקש נמנע מלעשות כנדרש מסיבות שלא הייתה לו שליטה עליהן‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫חוקר בעמותה‪-‬‬
‫סעיף ‪( 40‬ג) לחוק‪ ,‬חדש‬
‫‪45‬‬
‫חל על חוקר חיצוני או עובד משרד המשפטים‬
‫מי שהתקיימו בו כל אלה‪:‬‬
‫‪ ‬לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי‪,‬‬
‫לדעת הרשם‪ ,‬לשמש כחוקר‪.‬‬
‫‪ ‬קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה‪,‬‬
‫כפי שהורה שר המשפטים‪.‬‬
‫‪ ‬עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה שר המשפטים‬
‫זימון אדם לחקירה‪-‬‬
‫סעיף ‪(40‬ה)‪ ,‬חדש‬
‫‪ ‬בעת זימון אדם לחקירה יש לכלול את המידע הבא‪:‬‬
‫‪ o‬שם העמותה שבעניינה החקירה‪ ,‬אלא אם כן החליט הרשם לא‬
‫לכלול את שמה בזימון‪.‬‬
‫‪ o‬זכויות המזומן לחקירה בשפה פשוטה וברורה‪.‬‬
‫‪‬יש ליידע את המוזמן לחקירה זמן סביר לפני מועד החקירה על‬
‫זימונו‪.‬‬
‫‪‬על האדם שזומן להשיב לשאלות שנשאל‪ ,‬תשובותיו לא ישמשו‬
‫ראיה בהליכים פלילים נגדו‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫שינויים נוספים‬
‫‪ ‬חברתו של חבר עמותה פוקעת במקרה והחבר הורשע בעבירה שמפאת‬
‫מהותה ‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אין הוא רשאי לשמש כחבר עמותה‪ .‬לפני‬
‫תיקון החוק הדגש היה על עבירה שיש עמה קלון‪.‬‬
‫‪ ‬החוק יחול שישה חודשים מיום פרסומו‪ -‬להלן יום התחילה‪.‬‬
‫‪ ‬כל ההוראות החלות לעניין פרסום מסמכים המוגשים לרשם העמותות‬
‫(סעיף ‪ )39‬יהיו מיום התחילה ואילך(‪.)01/15‬‬
‫‪ ‬בודקים חיצונים שהייתה להם התקשרות תקפה עם רשם‬
‫ההקדשות‪/‬העמותות או שנבחרו בהליך מכרזי‪ ,‬יראו אותם כמי שקיבלו‬
‫אישור לשמש בודק חיצוני‪ ,‬ותקופת ההתקשרות עימם תיחשב כשלוש‬
‫השנים הראשונות של תקופת האישור‪.‬‬
‫‪ ‬דיווח ראשוני על הבודקים החיצוניים‪ ,‬יימסרו לוועדת החוקה חוק ומשפט‬
‫של הכנסת בתום שנה מיום התחילה‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫חשוב לזכור!‬
‫חשוב לזכור כי בעלי העניין של תאגידי המגזר השלישי הם‬
‫למעשה הציבור‪ ,‬אשר לשמו הם פועלים וממנו ניזונים‪ -‬לרבות‬
‫תורמים ומתנדבים‪ ,‬מקבלי שירותים‪ ,‬האזרחים ומשלמי‬
‫המיסים‪.‬‬
‫מטרת החקיקה להסדיר את היחסים ואת מידת השקיפות בין‬
‫המלכ"ר לבין הציבור במסגרת של כללי פיקוח ובקרה נהירים‪,‬‬
‫מעצם היותם בעלי עניין לציבור ולהבטיח לרגולטור יכולת‬
‫פיקוח ואכיפה רחבים‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫נוהל חדש לקבלת סעיף ‪ – 46‬זיכוי מס‬
‫לתרומות‬
‫‪ ‬בימים אלה התבשרנו על כך ששר האוצר העביר את הסמכות לאישור סעיף ‪46‬‬
‫למנהל רשות המיסים‪ ,‬כמו כן אושר הנוהל החדש למתן הטבות מס בגין תרומות‬
‫לעמותות חברתיות‪ .‬הנוהל החדש הנו‪ ,‬תוצר של מסקנות שגיבשה וועדה‬
‫ציבורית בראשות השופטת בדימוס‪ ,‬שרה פריש‪.‬‬
‫‪ ‬במסגרת ועדת המלכ"רים של לשכת רואי החשבון‪ ,‬גובשו המלצות מרכזיות ויש‬
‫לברך על כך שוועדת פריש אימצה המלצות אלה ועל כך שרשות המיסים קידמה‬
‫את יישומן‪.‬‬
‫‪ ‬בין ההמלצות העיקריות שיושמו בנוהל החדש‪ ,‬עלה הצורך בצמצום משמעותי‬
‫של הנטל הבירוקרטי וצמצום המעורבות הפוליטית ‪ ,‬שבאה לידי בתהליך מתן‬
‫אשור סעיף ‪ 46‬לתאגידים ללא כוונת רווח‪ .‬בנוהל החדש‪ ,‬אין צורך באישור הדרג‬
‫הפוליטי לכל בקשה‪ ,‬אלא ההחלטה נתונה בידי הדרג המקצועי של רשות‬
‫המיסים‪ ,‬ובמידה שיש התנגדות‪ ,‬על וועדת הכספים להגיב בזמן מוגבל של ‪14‬‬
‫יום‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫נוהל חדש לקבלת סעיף ‪46‬‬
‫‪ ‬התהליך החדש מצמצם את ההליך הבירוקרטי ומתבסס על גורמים מקצועיים‬
‫בעיקר‪ .‬הסחבת היוותה חסם מרכזי‪ ,‬ולא אחת גרמה לפגיעה בהתנהלות‬
‫התאגידים‪ .‬לכן‪ ,‬יש פה בשורה אמיתית והקלה על פעילות המלכ"רים בישראל‪.‬‬
‫‪ ‬העדר הכרה במס מהווה חסם בפני תורמים רבים ולמעשה פוגע בהיקף‬
‫התרומות‪ .‬סעיף ‪ 46‬מאפשר להעניק לתורמים זיכוי מס בשיעור של ‪35%-26%‬‬
‫מחבות המס שלהם‪ ,‬בהתאם להיקף התרומה והאם התורם הוא יחיד או חברה‪.‬‬
‫תאגיד שיש לו אישור לסעיף ‪ ,46‬זוכה ליתרון משמעותי‪ ,‬לעיתים זהו תנאי‬
‫לקיומו‪.‬‬
‫‪ ‬הנוהל החדש של סעיף ‪ 46‬יסייע לתאגידים לגייס תרומות ולהרחיב את תחומי‬
‫פעילותן וכן‪ ,‬לפשט תהליכים שמאפשרים זיכוי ממס לתורמים‪ .‬גיבושם של‬
‫קריטריונים אחידים‪ ,‬יאפשרו לגופים לבנות את התשתית המתאימה לקבלת‬
‫האישור באופן שקוף ובתהליך שיהפוך לידידותי יותר‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫תודה על‬
‫ההקשבה!‬
‫‪51‬‬
‫היכנסו לאתר ‪www.starkcpa‬‬