שפכים אסורים להזרמה למערכת הביוב - yeda

‫שפכים אסורים להזרמה למערכת הביוב‬
‫‪ .1‬נוזלים בעלי ערך הגבה ( ‪ ) PH‬נמוך מ ‪ 0.6‬או גבוה מ ‪16.6‬‬
‫‪ . 7‬חומר העשוי לגרום בדרך כלשהי להפרעה באיסופם או בטיפולם של‬
‫השפכים במערכת הביוב של החברה או של כל גורם אחר לרבות מוצקים או‬
‫חומר צמיג בגודל ובכמות העשויים לשקוע או שלא להיגרף‪ ,‬לרבות שאריות‬
‫עוגת סינון ‪ ,‬אספלט ‪ ,‬פגרי בעליי חיים ‪ ,‬גבבה ‪ ,‬אפר ‪ ,‬חול ‪ ,‬בוץ ‪ ,‬קש ‪,‬‬
‫שארית עיבוד שבבי בתעשייה ‪ ,‬שאר ית גזם נוי ‪ ,‬חלקי מתכת ‪ ,‬זכוכית‪,‬‬
‫סמרטוטים ‪ ,‬נוצות ‪ ,‬פלסטיקה ‪ ,‬עץ ‪ ,‬דם מלא ‪ ,‬תוכן קיבת בהמות ‪ ,‬עצמות ‪,‬‬
‫שיער ושאריות עור ‪ ,‬קרביים ‪ ,‬מגבונים לחים וכלים חד פעמיים בין אם הם‬
‫שלמים או שעברו ריסוק או קיצוץ‪.‬‬
‫‪ . 3‬מוצקים שאינם עוברים פתח של ‪ 16‬מ"מ‬
‫‪ . 4‬נוזלים בטמפרטורה העולה על ‪ 46‬מעלות‬
‫‪ . 5‬פסולת העלולה לשקוע ולהפוך למוצקה או צמיגה בטמפרטורה שבין ‪ 75‬ל‬
‫‪ 46‬מעלות‪.‬‬
‫‪ . 0‬נוזל ‪ ,‬מוצק או גז העלול לגרום ליצירת תנאי סעירה או פיצוץ במערכת‬
‫הביוב של החברה או של כל גורם אחר‬
‫‪ . 2‬כלל פחמימנים הלוגניים מומסים ( ‪ ) DOX‬המבוטא ככלורידים ‪ ,‬בריכוז‬
‫העולה על ‪ 1‬מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ . 8‬כלור חופשי בריכוז העולה על ‪ 6.5‬מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ . 9‬פנולים או קריזולים בריכוז העולה ‪ 3‬מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ . 16‬פוליפנולים בריכוז העולה על ‪ 166‬מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ .11‬ציאנדים כללי בריכוז מעל ‪ 6.5‬מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ .17‬שמן מינרלי בריכוז העולה על ‪ 76‬מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ .13‬שמנים ושומנים כללי בריכוז העולה על ‪ 766‬מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ . 14‬שומנים הניתנים להפרדה בריכוז כולל העולה על ‪ 166‬מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ .15‬כלל מוצקים אנאורגניים ומינרליים‪ ,‬מומסים ולא מומסים ‪ ,‬בריכוז כולל‬
‫העולה על ‪ 3,566‬מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ .10‬כלל מוצקים מרחפים למפעל ציפוי מתכות ‪ ,‬בריכוז העולה על ‪36‬‬
‫מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ .12‬ריכוז ה – ‪ COD‬הגדול פי ‪ 4‬ויותר מריכוז ה – ‪.BOD‬‬
‫‪ .18‬ריכוז ‪ VSS‬שיפחת מ – ‪ 26%‬מריכוז ה – ‪ TSS‬בשפכים‬
‫‪ .19‬סולפיד מומס בריכוז העולה על ‪ 1‬מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ .76‬סולפאטים בריכוז העולה על ‪ 766‬מיליגרם לליטר כ – ‪ SO4‬מעל ריכוזם‬
‫במים המסופקים למפעל או בריכוז העולה על ‪ 566‬מיליגרם לליטר כ – ‪, SO4‬‬
‫לפי הנמוך‪.‬‬
‫‪ .71‬כלורידים בריכוז העולה על ‪ 766‬מיליגרם לליטר כ – ‪ Na‬מעל ריכוזו במים‬
‫המסופקים למפעל או בריכוז העולה על ‪ 436‬מיליגרם לליטר ‪ ,‬לפי הנמוך‪.‬‬
‫‪ .77‬נתרן בריכוז העולה על ‪ 136‬מיליגרם לליטר כ – ‪ Na‬מעל ריכוזו במים‬
‫המסופקים למפעל או בריכוז העולה על ‪ 736‬מיליגרם לליטר ‪ ,‬לפי הנמוך‪.‬‬
‫‪ .73‬פלואורידים בריכוז העולה על ‪ 0‬מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ .74‬בורון בריכוז העולה על ‪ 1.5‬מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ .75‬דטרגנטים קשים ( נוניונים ) בריכוז העולה על ‪ 1‬מיליגרם לליטר או‬
‫דטרגנטים רכים ( אניונים ) בריכוז העולה על ‪ 46‬מיליגרם לליטר‪.‬‬
‫‪ .70‬תרופות שאינן פריקות ביולוגית בטכנולוגיה של בוצה משופעלת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מתוך קובץ תקנות ‪2671‬‬
‫‪ . 72‬חומרים כמפורט להלן בריכוז העולה על הריכוז הרשום‬
‫לצידם‪:‬‬
‫טור א' ‪ -‬שם החומר‬
‫אבץ‬
‫ארסן‬
‫בדיל‬
‫בריליום‬
‫ונדיום‬
‫חמרן‬
‫כסף‬
‫כספית‬
‫כרום שלוש ערכי‬
‫כרום שש ערכי‬
‫ליתיום‬
‫מולבידן‬
‫מנגן‬
‫נחושת‬
‫ניקל‬
‫סלניום‬
‫עופרת‬
‫קדמיום‬
‫קובלט‬
‫טור ב' ‪ -‬ריכוז מג"ל‬
‫‪ 3‬או ‪ 3‬מעל למי‬
‫הרקע ‪ ,‬הגבוה‬
‫מבניהם‬
‫‪1.0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪ 0‬או ‪ 1.0‬מעל למי‬
‫הרקע‪ ,‬הגבוה‬
‫מבניהם‬
‫‪ 0‬או ‪ 0‬מעל מי הרקע‬
‫הגבוה מבניהם‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0‬‬
‫טור ג'‬
‫כ ‪ZN -‬‬
‫כ ‪As -‬‬
‫כ ‪Sn -‬‬
‫כ ‪Be -‬‬
‫כ‪V-‬‬
‫כ ‪AL -‬‬
‫כ ‪Ag -‬‬
‫כ ‪Hg -‬‬
‫כ ‪Cr -‬‬
‫כ – ‪Cr+6‬‬
‫כ ‪Li -‬‬
‫כ ‪Mo -‬‬
‫כ ‪Mg -‬‬
‫כ ‪Cu -‬‬
‫כ ‪Ni -‬‬
‫כ ‪Se -‬‬
‫כ ‪Pb -‬‬
‫כ ‪Cd -‬‬
‫כ ‪Co -‬‬
‫‪ . 78‬חומרים שמנהל הרשות קבע באופן פרטני לגבי תחומה של‬
‫חברה מסוימת שהם שפכים מזיקים ‪ ,‬ויידע את ממונה הסביבה‬
‫ופרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של הרשות בלבד‬
‫שאפשר לציבור להביע את עמדתו בעניין זה ; קביעה כאמור‬
‫יכול שתהיה לגבי חומרים המפורטים בתוספת זו בריכוז המותר‬
‫להזרמה למערכת השפכים ויכול שתהיה לגבי חומרים שלא‬
‫מפורטים בתוספת זו‪.‬‬
‫שפכים חריגים‬
‫תקפה רק למפעלים המזרימים שפכים שאינם אסורים ועיקר‬
‫המרכיבים פריקים בתהליכי הטיפול במט"ש‬
‫טור א' ‪ -‬מרכיב‬
‫כלל מוצקים‬
‫מרחיפים ( ‪) TSS‬‬
‫צריכת חמצן כימית‬
‫( ‪) COD‬‬
‫חנקן קלדהל‬
‫זרחן כ ‪P -‬‬
‫טור ב' – ריכוז‬
‫מג"ל‬
‫‪011‬‬
‫טור ג' – ריכוז‬
‫מג"ל‬
‫‪0111‬‬
‫‪011‬‬
‫‪2111‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫‪011‬‬
‫‪31‬‬