ישיבה רבתי ד`וואודרידזש

#11-27
êþ−î èꬾþ¼òêð
Nov. 6
’½ôñ
'14
öî¾ì è"−
í"¼¾³
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
Fax: 718-384-4631
Email: [email protected]
ìàåé úéø÷
øåáéöä ìå÷ - éñðàî
øåáéöä çåì - ô"á
845-662-3137
845-425-1313
718-303-4300
íéëåãéù
ïôøòååèðà à"èéìù ÷ñøàååòùôî ø"åîãà ÷"ë
é"ð ìàéçé ÷çöé
á"ñîåå é"ð ïøòèù äùî äîìù ä"åî
é"ð ïåùîù äîìù
á"ñîåå é"ð æééøâðåé ÷çöé íäøáà ä"åî
é"ð äîìù ãåã
á"ñîåå é"ð äèàø ìàåîù íäøáà ä"åî
é"ð êìîéìà ùøòä
é"÷ é"ð áåàì ìà÷æçé ïøäà ä"åî
é"ð éëãøî ììéä
á"ñîåå é"ð ìòåîàù ìãðòî íçðî ä"åî
é"ð ìàåé íééç
èëàð êàåå
774 Bedford Ave.
718.215.0460
"‫א 'חתן' קויפט דעם 'שטריימל' ביי "חתן שטריימל‬
é"ð ìâðò íçðî ïåùøâ ïøäà ä"åî ç"åî úéáá
8:50 úéøçù ì"èé÷ ìåãâä ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
76 South 8 #3-L à"èéìù ìäàùâàååå øéàî â"äøä ç"åî úéáá
8:30 úéøçù àöéìåñ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
263 Classon #3-H
é"ð øòâøòáãìàâ àãåé ãåã ä"åî
úåðåúç
é"ð ìéååééô àâøù ìàåé
à"èéìù øòëééøèñò äùî â"äøä
é"ð ìëéî ìàéçé ÷çöé
á"ñîåå à"èéìù èòðàô êìîéìà á÷òé â"äøä
á"ñîåå ä"ò øòååàøá 'éòùé ä"åî
ô"á é"ð øòæééåå àãåé äùî ä"åî
é"÷ é"ð øòéàî äîìù ä"åî
é"÷ é"ð óà÷æéåî á÷òé øéàî ä"åî
ïàãðàì é"ð õèéôù ùåáééô ä"åî
‫ יחיאל דוד‬ä"åî
é"ð ‫ ראזענפעלד‬éáö 'éîçð ø"á
é"ð
øòâøòáðòæàø ãåã óñåé ä"åî
à"èéìù àöéìåñ ÷"ãáà â"äøä ïá
é"ð øòñàååðòæàø ùøòä á÷òé ä"åî
ìàéøòôîéà íìåàá
é"ð ïðàî æ"çøá ìùøòä ä"åî
é"ð ‫ יצחק וואלף הערמאן‬ä"åî
úéèøôë ìá÷ì àð ,äøæçá åàá úåðîæä äáøäù úåéä
ä"ò ïøòèù àôéì ä"åî
ô"á - íééçä øåà íìåàá
é"ð äîìù
éáö ñãøô íìåàá
é"ð ‫יצחק אייזיק‬
ìàèðòðéèðà÷ íìåàá
é"ð ùåáééì 'éøà
àâéô ñãøô íìåàá
à"èéìù ùéìæééî äùî ãåã ö"äâä
é"ð (÷àèùðééåå) ïôâ àãåé ìàéúå÷é ä"åî
é"ð ‫ אהרן נח קליין‬ä"åî
ìàéøèðàî - é"ð
øòëééøèñò ïåùîù íåçð ä"åî
íéìéáà íåçéð
‫ב"פ‬/‫אצל מו"ה יעקב אדלער נ"י על פטירת אמו מרת מלכה ע"ה מטאראנטא‬
71 Morton St. ‫ ובמוצ"ש ישב בביתו‬- ‫ עד יום ב' בבוקר‬938 50th St. ‫ישב בב"פ‬
12:50
‫מארגן געפאלט די יארצייט פון הרבנית הצדיקת מרת חי' רויזא ע"ה בת רבינו הקדוש זי"ע היות זי‬
‫ זאגן תהלים לע"נ‬,‫ צינדן ליכט‬,‫האט ליידער נישט איבערגעלאזט קיין קינדער בעטן מיר מען זאל לערנען משניות‬
‫ישיבה רבתי ד'וואודרידזש‬
‫הרה"ג רבי קלמן פריעדמאן שליט"א ראש ישיבה‬
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
‫לויטן פארלאנג האבן מיר מסדר געווען טעגליך טראנספערטעישען פאר די וואס ווילן מיטהאלטן‬
917-806-8075 ‫ פאר רעזערוועשען רופט די מנהל‬,‫די לימודים ביי אונז אין ביהמ"ד‬
‫ חבורות צו לערנען אורח חיים ח"א לפי סדר‬2 ‫עס שטעלט זיך צוזאם אי"ה‬
‫ הלכה" חבורה א' לבחורי ישיבות גדולות פרייטאג‬- ‫פון "זכרו‬
‫ פארגעלערענט דורך‬,‫חבורה ב' לבחורי ישיבות קטנות פרייטאג צונאכטס‬
347-971-0705 :‫הרב עמרם מאסקאוויטש שליט"א רופט‬
‫תודיעני‬
‫אורח‬
‫חיים‬
‫מפעל החק לימוד‬
‫להצלת בתי חיים באירופהה‬
‫חק לישראל‬
ö¬−−®þê−
718-640-1470 ‫אבותינו‬
’þ ê"í (¬"−-ð"− ê"−î) - èêþõô ñ"þíô öšï - èêþõô ñ"®ï ñêñ®ë þ”ë [ð−½ìí öšïí] −êîîñ íðîí− −ëþ
ð"−³ - ¼"ô½í ð−ôñ³ - èêþõ ±"ôîð ñ"®ï ±−îîþîí ñ"è½ ½ìòõ −ëþ
ë"®³ - ó− ëñë í−òê ½"ìô - ó−−íñ¼õ ±"ôîð ñ"®ï ðñ−¾¬êþ öôñï íôñ¾ þ”ë ñêõþ ï¼îë −ëþ
ð"−š³ - ö−ñëîñô ñ"®ï ö−−ð ¾−òêô óìòô þ”ë í¾ô −ëþ
ê"ñš³ - ì"íí −ëê - ¾−ñêšô ñ"®ï öí×í ñ×−ô ñê−ì− þ”ë ¹½î− −ëþ
ï"ñš³ - š¼ë½ðòêîî ±"ôîð ñ"®ï öí×í ¾−îî−−õ −ëþ
ï"ñš³ - ë−þê− ð"ëê ñ"®ï ¹½î− ëš¼− þ”ë −×ðþô −ëþ
ë"ôš³ - íðîë¼í ðîô¼/íòîôêí ðî½− ½"ìô - öêñ¾−ô¼þõô ô"ôþ ð−ôñ³ - ëî½êšô ñ"®ï óíþëê þ”ë µîþë −ëþ
ì"¼š³ – î½êþîš š"šë ëþ – ñ"®ï ½ñî½ −ð ö−ô−òë þ"ë ö−ô−òë −ëþ
ï"õš³ - èþîëôêí ð"ëê ñ"®ï ¼¾þ¼õõ (ìëï ó¾ñ) ë−−ñ íðîí− ëš¼− þ”ë šîð® −ëþ
ê"ñþ³ - ðêþè−îîêò ð"ëê ñ"®ï ñê−¬ñõ −ëþ
212-444-9955
‫חברת מספקי מזון‬
718-907-1950
àúééøåàå ìàøùé úøåáç
øéæð/ïéèéâ
:‫ מה‬.‫ מ‬.‫ נב‬:‫ נה‬.‫נו‬
®"þ³ - ëî×ò¼¾¬ô ñ"®ï èþ¼ëò¼¬¬êþ −îñí (ê¬õê) ðîð þ−êô þ³ñê þ”ë ½ìòõ óîñ¾ óíþëê −ëþ
í"®þ³ - µñô −òð¼ô ½"ìô - ëîòô−þô ñ"®ï (ëîš−ïð) þ−êô þ”ë îí−¼¾− þ¾ê −ëþ
-------------í"¾³ - ±−îî꾬¼¾¬ ñ−ñè ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêš¾êô ðîð ëš¼− þ”ë öî¾þè óìòô −ëþ
50∞-45∞ è−òîï š"ë¾
íéðîæ
5:20
6:32
8:29
9:05
9:32
9:56
11:39
12:11
3:21
4:46
5:59
þì¾í ³îñ¼
íôìí ±ò
¾"þš öôï ¹î½
ê"þè
íñõ³ öôï ¹î½
ê"þè
³î®ì
íñîðè íìòô
íò¬š íìòô
í¼−š¾
³"þ
ï"ñþ³ - ö¼®¬−−îî ð"ëê ñ"®ï öþêôêš-þ¼èò−îî¼ñ −îñí ó−þõê þ”ë í¾ô −ëþ
è"¼þ³ - êñ¼õêëô ñ"®ï (±−ò−ñ) öþíê ’−ñðè þ”ë ¹½î− −ëþ
î"¼þ³ - þï¼−ñê š¾ôð ½"ìô - ñ"®ï ±ò−þõ ñêõþ þ”ë öêôõ−ñ þï¼−ñê −ëþ
54∞-36∞ öè¼þ µ−ñè¼ô èê¬−−þõ
ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã
57∞-45∞ öè¼þ èꬾþ¼òêð øòèòåå
-
ñãééôéñàì÷
‫ ח' חשון תשע"ה‬- ‫ צבי ב"ר אברהם יצחק ע"ה‬- Dr. Rosner ‫נא לעשות דבר טוב לע"נ‬
718-387-7934, Free delivery ,‫ ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען‬- ‫ אכטונג שמשים‬-Flaum’s Appetizing
347-452-3273 ,‫ צוליב מופן‬refrigerator, gas range, wash machine & dryer ‫צו פארקויפן כמעט נייע‬
718-782-3138 ,‫א באס קיין טאהש אויף שב"ק * לס' כי ברך אברכך * צוריק אי"ה מושצ"ק נאכן געזעגענען‬
One Man Band for all your simchas. Mention this add for special discount. Please call 718-782-2785 leave mes.
718-753-0060 :‫ רופט‬,$500 ‫ אוועקצוגעבן פאר א מוסד פאר‬,‫ אין גוטע קאנדישאן‬,2002 Grand Marquis, 80K miles ‫א‬
.‫מ‬.‫ ל‬347-903-3232 ‫ רופט‬Eligible ‫ יעדער איז‬,‫ פאר זייער גוט באצאלט‬3:45 ‫ מלמדים פון‬title 1 ‫היימישע מוסד זוכט‬
347-525-0883 :‫ נאר ערענסטע אינטערעסירטע רופט‬,‫א גראסערי צו פארקויפן אין בארא פארק‬
646-926-0719 ,save up to 40% ‫ דורך אונז און‬shipping ‫? קויפט‬Amazon/Ebay/website ‫פארקויפט איר אויף‬
Open House Today 1:30 - 3:00 - 165 South 8, 8th fl. ,‫ יאר ליעס‬2 ,‫ מיט אפלייענסעס‬,‫ געסקרעיפט‬,‫ געפעינט‬,‫ בעדרום דירה‬4 ‫ א לעכטיגע‬- ë"½ôîî
718-522-0096 :‫ רופט‬,‫ צו אן ענדליכע דירה‬.‫ בעדרום דירה אויף הופער סט‬2 ‫ געזוכט צו טוישן א‬- ë"½ôîî
4 bdrm apt for rent in Dushinsky-Wythe. Good for med office. Semi bsmt w/big windows in all rms 347-985-1085 x8 - ë"½ôîî
845-243-0028 :‫ רופט‬,‫ בעדרום דירה‬3 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
347-876-0855 :‫ רופט‬,(‫ כמעט פארטיגע דירה‬Domsey ‫ געזוכט צו קויפן א נייע פארטיגע דירה )אדער א‬- ë"½ôîî
347-875-0438 :‫ רופט‬,‫ דירות אויף סקילמאן צו פארדינגען‬- ë"½ôîî
.‫מ‬.‫ ל‬347-774-2871 ‫ רופט בראוקער‬,‫ חדשים‬6 ‫ בעדרום דירה צו פארדינגען פאר חתן כלה פאר‬1 ‫ א פורנידש‬- ë"½ôîî
347-460-4441 :‫ רופט‬,‫ עס ווערט געזוכט צו דינגען א פלאץ געאייגענט פאר א פלעי גרופ‬- ë"½ôîî
347-587-9988 ,‫ שטאק ארויף‬1 ‫ אדער‬walk-in ,‫ געזוכט א דירה פאר א עלטערע פאר פאלק‬- ë"½ôîî
347-268-1569 ‫ רופט‬,‫מארטן געיגנט‬/‫ קליימער‬,‫ עוועלעבעל געווארן א פורנידש בעיסמענט דירה פאר חתן כלה‬- ë"½ôîî
7,000 S.F. warehouse in Hillside, NJ 07205 (35 Min. From Brooklyn) $4,200 Rent (Incl. Heat & Utilities) - 917- 365-2934
718-783-1000 .‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,sewer mains -‫ וואנעס‬- ‫סינקס‬- ‫ מיר שטאפען אויף טוילעטס‬- Tri State Sewer
845-694-5200 :‫האט איר שוועריקייטן צו באצאלן אייערע קרעדיט קארדס? רופט‬
One way ticket to israel $650, call/text: 845-521-5377
347-878-1209 ‫ רופט‬,‫ גרייט צו סעקיורן א בילדינג‬,‫געזוכט צו בארגן געלט אויף עיסקא פאר א קורצע צייט‬
Full renovation, kitchens, baths, basements ‫ חתן כלה‬,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774
718-483-2512 :‫ רופט‬,‫ פאר חצי בחינם‬shed ‫צו פארקויפן א גוטע‬
Daily Deals - Selling online, Amazon, eBay? We offer great daily deals for online retailers, [email protected]
HASC Center Direct Support Counselors: F/T male direct support staff to work in Williamsburg
Day Hab Program. Competitive salary + benefits. 718-535-1937 or email [email protected]
Applex Appliances Repair - Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C Same day - late hours, 718-404-1107
‘Watch Polisher' needed for fast paced e-Commerce company in Williamsburg.
Must have experience. Email resume to [email protected] or call 718 484-1379
718-213-3005 - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer
Are you selling on Amazon FBA?
Get the most out of the season by packing with us!
We will do the: • receiving • packaging • multi-packs • kits • shrink wrapping
• bubble wrapping • bagging • labeling • warehousing • shipping
Why should you bother yourself with all of the above
when you can leave that to us and focus on growing your business!
Call us today for more information - P: 845-500-3804 - E: [email protected]
Insurance company not paying? Orthotics not working? You can solve your foot pain
without orthotics. Don't Walk in Pain Call Dr. Harry G. Baldinger, D.P.M. PodiatristFoot Specialist. 845-425-8686. Offices in Williamsburg and Monsey