פקודות של מסוף השחזור

‫פקודות‬
‫– ‪DOS‬‬
‫כללי‬
‫השפעה‬
‫פקודה‬
‫‪ Attrib‬מגדירה מאפיינים עבור קובץ או תיקייה‬
‫‪ Cls‬ניקוי מסך‬
‫‪ CD‬מחליפה תיקיות‬
‫‪Copy‬‬
‫‪Dir‬‬
‫‪Del‬‬
‫‪Disk copy‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪MD‬‬
‫‪RD‬‬
‫‪Ren‬‬
‫אופן כתיבה ‪ /‬פרמטרים שימושיים‬
‫‪S R H A‬‬
‫‪..‬‬
‫למטה‬
‫מעתיקה קובץ‬
‫הצגת קבצים ותיקיות‬
‫מחיקת קובץ‬
‫העתקת דיסקט‬
‫יציאה משורת פקודה‬
‫יצירת תיקייה‬
‫מחיקת תיקייה ריקה‬
‫שינוי שם קובץ‬
‫\ שורש‬
‫‪ D:‬כונן אחר‬
‫‪Fdisk‬‬
‫‪Format‬‬
‫‪Xcopy‬‬
‫‪Path‬‬
‫‪Move‬‬
‫‪Doskey‬‬
‫פקודות‬
‫פקודה‬
‫‪Bootcfg‬‬
‫‪Diskpart‬‬
‫‪disable‬‬
‫‪Enable‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Expand‬‬
‫‪fixboot‬‬
‫‪fixmbr‬‬
‫‪Listsvc‬‬
‫‪logon‬‬
‫‪map‬‬
‫‪Help‬‬
‫שם תיקייה ‪ -‬למעלה‬
‫שם קובץ \ מסלול) יעד ( שם קובץ \מסלול \‪) X:‬מקור(‬
‫‪ /s‬חיפוש בתיקיות משנה‬
‫‪ /p‬עוצר כל דף‬
‫‪Del x enter‬‬
‫‪Disk copy a: a:‬‬
‫‪Md x enter‬‬
‫‪Rd x enter‬‬
‫‪ren x.x y.y enter‬‬
‫‪Type x enter‬‬
‫‪Copy con x enter ( text) f6‬‬
‫‪ Type‬הצגת קובץ טקסטואלי‬
‫‪ Copy con‬יצירת קובץ טקסטואלי‬
‫‪ Edit‬עריכת קובץ טקסטואלי‬
‫מחיקה ויצירת מחיצות‬
‫אתחול מחיצה‬
‫העתקת עץ תיקיות‬
‫הגדרת מסלול חיפוש לקובצי הפעלה‬
‫מעבירה קבצים ממקור ליעד‬
‫‪ .1‬קריאה לפקודות קודמות שהוקלדו‬
‫‪ .2‬מאפשרת עריכת שורת פקודה‬
‫‪ .3‬מאפשרת יצירת מאקרו לפקודות‬
‫‪-+‬‬
‫‪x.x‬‬
‫‪copy system file /s‬‬
‫‪/q‬‬
‫‪Edit‬‬
‫‪Format x:‬‬
‫‪quick‬‬
‫‪C:\>path=x\x\x‬‬
‫–‪recovery console‬‬
‫השפעה‬
‫סורקת באופן אוטומטי את כל הדיסקים לאיתור התקנות‬
‫של חלונות ‪,‬קובעת תצורה ומתקנת ערכים בתפריט‬
‫מערכות הפעלה מותקנות ) ‪( boot.ini‬‬
‫מנהלת את המחיצות בדיסקים בסיסיים‬
‫מנטרלת שירות או מנהל התקן‬
‫מאפשרת שירות או מנהל התקן‬
‫חילוץ קובץ ‪CAB‬‬
‫כותבת סקטור אתחול חדש של מחיצה מצויינת‬
‫מתקנת את רשומת האתחול הראשית בדיסק שצויין‬
‫מציגה את כל השירותים ומנהלי ההתקנים הזמינים‬
‫ואת סוגי ההפעלה שלהם ()‪(system)(auto)(boot‬‬
‫) ‪demand‬‬
‫מציגה את כל ההתקנות של חלונות שזוהו‬
‫מציגה אותיות כוננים‪,‬סוגי מערכת קבצים‪,‬וגודל מחיצות‬
‫הצגת כל בפקודות המסוף‬
‫פרמטרים שימושיים‬
‫‪/ADD /SCANNOW /REBUILD‬‬
‫‪Service_(system)(auto)(boot)( demand )_start‬‬
‫‪Service_(system)(auto)(boot)( demand )_start‬‬
‫פקודות ‪Batch File‬‬
‫פקודה‬
‫@‬
‫‪Echo off‬‬
‫‪echo‬‬
‫‪Rem‬‬
‫‪pause‬‬
‫‪if‬‬
‫‪goto‬‬
‫‪call‬‬
‫השפעה‬
‫מסתיר את השורה ‪Echo off‬‬
‫מסתיר את הפקודות בפלט המסך‬
‫נרשם לפני טקסט חופשי המוצג על המסך‬
‫נרשם לפני טקסט חופשי שאינו מוצג על המסך‬
‫עצירת התוכנית עד הקלדה על מקש כלשהו‬
‫פקודת תנאי‬
‫מעבר לשורה מצויינת‬
‫קריאה לתוכנית חיצונית‬
‫פקודות‬
‫פקודה‬
‫‪Arp‬‬
‫‪ping‬‬
‫‪hostname‬‬
‫‪IPconfig‬‬
‫‪Nbtstat‬‬
‫‪Netstat‬‬
‫‪Tracert‬‬
‫פרמטרים שימושיים‬
‫רשת –‬
‫השפעה‬
‫משמש כפרוטוקול וכשירות‪.‬‬
‫כפרוטוקול ממיר כתובת פיזית ללוגית‬
‫כשירות ניתן להציג ולעדכן את טבלת המטמון ‪.‬‬
‫בדיקת קשר ‪ TCP/IP‬במקטע נוכחי או במקטע מרוחק‪.‬‬
‫הצגת שם המחשב‬
‫דיאגנוסטיקה ועדכון הגדרות ‪ TCP/IP‬במחשב‬
‫אינפורמציה לגבי תעבורת ‪ NetBIOS‬על ‪TCP/IP‬‬
‫אינפורמציית ‪ TCP/IP‬נוכחית‬
‫מעקב אחר נתיב התעבורה בו עוברת מנת הנתונים בדרכה‬
‫אל תחנת היעד ) ‪(ROUTERS‬‬
‫נכתב ע"י עוז כהן‬
‫פרמטרים שימושיים‬
‫‪-a‬‬
‫‪-t‬‬
‫‪/All /Renew /Release‬‬
‫‪-a ip address‬‬
‫‪-a‬‬
‫‪Command – ip address‬‬